Sunteți pe pagina 1din 3

EDUCATIE PLASTICA

CLASA A VI-A

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE


1. Dezvoltarea capacităţii de exprimare plastică utilizând materiale, instrumente şi
tehnici variate

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare


La sfârşitul clasei a VI-a, elevul va fi Pe parcursul clasei a VI-a, se recomandă
capabil: următoarele activităţi:
1.1 să obţină o suprafaţă picturală prin supra-exerciţii de observare, pe reproduceri de
punere grafică artă, a modalităţilor de tratare prin supra-
punere grafică;
compoziţie plastică realizată prin supra-
punere grafică;
1.2 să realizeze o dominantă de culoare într-o exerciţii de obţinere a unor game cro-
compoziţie, folosind game cromatice matice;
exerciţii de identificare a dominantei
cromatice pe reproduceri de artă;
compoziţii aplicative, plastice şi decora-
tive, folosind dominanta de culoare (caldă
şi rece).

2. Dezvoltarea sensibilităţii, a imaginaţiei şi a creativităţii artistice

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare


La sfârşitul clasei a VI-a, elevul va fi Pe parcursul clasei a VI-a, se recomandă
capabil: următoarele activităţi:
2.1 să identifice ritmul plastic prin elemen- exerciţii de identificare a ritmului pe
tele de limbaj care-l formează reproduceri de artă;
2.2 să folosească ritmul, atât în compoziţiile exerciţii de exprimare a ritmului în
plastice, cât şi în cele decorative compoziţie;
compoziţia aplicativă plastică şi de-
corativă folosind ritmul plastic;
2.3 să valorifice în alcătuirea unor compoziţii exerciţii de recunoaştere a semnifica-ţiilor
închise sau deschise elementele de limbaj elementelor de limbaj plastic, pe
plastic, semnificaţiile şi raporturile dintre reproduceri de artă;
ele observarea caracteristicilor unor com-
poziţii plastice deschise sau închise pe re-
produceri;
compoziţii plastice deschise şi închise;
2.4 să realizeze centrul/centrele de interes exerciţii de cunoaştere a centrului/cen-
prin elemente de limbaj plastic şi expresi- trelor de interes precum şi a mijloacelor
vităţile lor de expresie pe reproduceri de artă;
compoziţii plastice cu unul sau mai multe
centre de interes, folosind diferite
elemente de limbaj plastic;
*2.5 să folosească principiile artei în compo- exerciţii de observare şi recunoaştere a
ziţii decorative repetiţiei, alternanţei şi a simetriei pe
obiecte (imagini) de artă populară
autentică;
exerciţii de obţinere a unor motive de-
corative;
compoziţii decorative realizate cu aju-
torul repetiţiei, al alternanţei şi al sime-
triei motivului ales (tehnici diferite).

3. Cunoaşterea şi utilizarea elementelor de limbaj plastic

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare


La sfârşitul clasei a VI-a, elevul va fi Pe parcursul clasei a VI-a, se recomandă
capabil: următoarele activităţi:
3.1 să distingă între punct şi linie atât ca ele- exerciţii de observare dirijată a rolului
mente decorative de construcţie, cât şi ca constructiv şi decorativ al punctului şi al
semnificanţi liniei (pe imagini de artă);
exerciţii de identificare a semnificaţiilor
punctului şi ale liniei într-o compoziţie
(pe imagini de artă);
compoziţii plastice şi decorative, folo-
sind rolul decorativ şi constructiv al
punctului şi al liniei, cât şi rolul lor de
semnificanţi;
3.2 să reprezinte grafic forme din natură exerciţii de observare şi de reprezentare
grafică a formelor naturale;
*3.3 să creeze structuri plastice prin extrage- exerciţii de selectare prin stilizare a
rea elementelor specifice formelor stu- trăsăturilor specifice formelor;
diate; compoziţii decorative cu forme elabo-rate
(structuri plastice);
3.4 să utilizeze culorile complementare în ob- exerciţii de amestec al perechilor de cu-
ţinerea griurilor colorate lori complementare, variind cantităţile,
pentru obţinerea unor griuri colorate spre
una dintre cele două culori (adăugând alb
sau negru);
compoziţii plastice şi decorative, fo-
losind griurile rezultate din cele trei pe-
rechi de culori complementare şi griurile
valorice.

4. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului vizual-artistic


Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul clasei a VI-a, elevul va fi Pe parcursul clasei a VI-a, se recomandă
capabil: următoarele activităţi:
4.1 să compare trăsăturile specifice artei go-exerciţii de observare pe imagini a ca-
tice cu cele ale artei romanice şi ale artei
racteristicilor operelor de artă bizantină,
bizantine romanică şi gotică;
identificarea unor elemente specifice
stilurilor studiate (bizantin – cupolă,
pandantiv, mozaic etc.; romanic – arc în
plin centru, donjon etc.; gotic – rozetă,
vitraliu etc.;
4.2 să recunoască trăsăturile definitorii ale exerciţii de observare pe imagini a
artei Renaşterii pe reproduceri după ope- elementelor tipice ale Renaşterii;
rele unor artişti reprezentativi analiza operelor unor reprezentaţi ai
Renaşterii, pe baza cunoştinţelor despre
aceştia, prin dialog cu colegii şi cu pro-
fesorul.

CONŢINUTURI
1. Punctul şi linia - rolul lor decorativ şi constructiv; rolul lor ca semnificanţi
2. Efectul pictural al suprafeţei, realizat prin suprapunere grafică
3. Culoarea - amestecuri cromatice şi *acromatice: *griuri valorice, griuri colorate
4. Dominanta de culoare - game cromatice
5. Forme plane *şi spaţiale elaborate în urma studierii naturii
6. Ritmul în compoziţie; *expresivităţi în diferite materiale
7. Compoziţia plastică; centrul/centrele de interes; compoziţia deschisă, compoziţia închisă
8. Compoziţia decorativă: principiile artei decorative (repetiţia, alternanţa, *simetria); *tehnica
colage
9. Caracterele generale ale artei bizantine, romanice şi gotice
10. Reprezentanţi de seamă ai Renaşterii din Italia, Ţările de Jos, Germania şi Franţa