Sunteți pe pagina 1din 4

PLAN DE LECȚIE

Profesor:
Școala:
Data: 14.02.2022
Clasa: a V-a
Obiectul: Educație plastică
Unitatea de învățare: Magia culorilor
Tema: Structuri din natură interpretate în spațiul plastic
Tipul lecției: mixt
Scopul lecției: Fixarea cunoștințelor dobândite de elevi în cadrul orelor anterioare, în vederea
realizării practice a unei compoziții plastice cu tema și subiectul propus.

Competențe specifice: 1. Conștientizarea existenței unui mesaj transmis prin limbaj artistic
2. Observarea elementelor de limbaj în lucrări de artă și în compoziții
proprii
3. Explorarea registrului expresiv al limbajului plastic, utilizănd
tehnici specifice
4. Crearea de produse artistice

Obiective operaționale: O1- Să cunoască modul de obținere a nuanțelor și a griurilor


O2- Să identifice în imagini griuri neutre și griuri colorate
O3- Să obțină prin amestec fizic, griuri neutre și griuri colorate
O4- Să realizeze practic o compoziție plastică, utilizănd griuri
neutre și griuri colorate
O5- Să parcurgă etapele de lucru în vederea realizării lucrării
plastice
O6- Să aprecieze critic atât lucrările proprii cât și pe cele ale
colegilor

Strategii didactice: 1. Metode și procedee - conversația


- explicația
- observarea
- demonstrația
- algoritmizarea
- exercițiul plastic
2. Materiale: - manual
- foaie A4
- creion
- acuarele, tempera
Desfășurarea activității

Conținutul activității Resurse


Evenimentele instructiv-educative
instruirii
Activitatea Activitatea Materiale Procedurale
profesorului elevului
I. Moment - se pregătește - se pregătesc - hârtie desen, - conversația
organizatoric pentru activitate pentru activitate pensule,
- captarea atenției - face prezența culori de apă,
- se asigură dacă paletă,
elevii au materiale - își organizează recipient
și instrumentele locul de muncă – pentru apă,
necesare vor avea pregătite manual
desfășurării materialele și
activității plastice instrumentele
necesare
- pune câteva activității plastice
întrebări spontane - răspund la
elevilor pentru a le întrebările
capta atenția. profesorului

II. - menține în - răspund la - manualul -conversația


Reactualizarea continuare întrebările euristică
conținuturilor dialogul cu elevii: profesorului - observarea
anterioare propune elevilor - explicația
- accentuarea să-și aminteasă din
unor idei-ancoră orele anterioare,
noțiuni privind
nuanțele, griurile
și nonculorile -
care sunt și ce se
obține în urma
amestecului fizic
dintre acestea
III. Anunțarea - anunță tema - manual - conversația
temei și a plastică - urmăresc - tablă - explicația
obiectivelor - propune elevilor prezentarea și - demonstrația
operaționale ca subiect explicațiile - observarea
aplicativ: profesorului, -
- prezentarea realizarea unui completând cu algoritmizarea
noului conținut peisaj în care să impresii și idei
existe un lac cu proprii.
nuferi
- explică modul de
lucru și etapele de
realizare ale
lucrării plastic,
folosindu-se de
tablă, realizează o
schiță a lucrării pe
care trebuie să o
facă elevii

IV. Dirijarea - menține dialogul - urmează - - conversația


activității cu elevii indicațiile instrumentele - explicația
(învățării) - îndrumă elevii pe profesorului. si materialele - exercițiul
- declanșarea tot parcursul - realizează de lucru plastic
activității practice activității, lucrarea plastică,
și dirijarea amintindu-le parcurgând
acesteia obiectivele vizate. etapele prezentate
(consolidarea și - face corectura
fixarea acolo unde este
conținutului) cazul.
- derularea
activității
V. Evaluarea - solicită elevilor - își prezintă - planșele - conversația
- asigurarea feed- să-și prezinte lucrările realizate de - observarea
back-ului și a lucrările - își spun părerile elevi
conexiunii - apreciază la și apreciază în ce
inverse rândul său măsură au fost
lucrările elevilor atinse obiectivele
propuse

- încheierea - se fac aprecieri - completează


activității generale asupra aprecierile asupra
activității activității
desfășurate. desfășurate.

S-ar putea să vă placă și