Sunteți pe pagina 1din 10

..MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ŞI CERCETARII STIINTIFICE – UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA.

I
CENTRUL DE DEZVOLTARE ACADEMICĂ.

FIŞA DISCIPLINEI

Paradigme culturale în artele vizuale An I

1. Date despre program


1.1. Instituţia de învățământ superior UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA

1.2. Facultatea ARTE ŞI DESIGN


1.3. Departamentul ARTE VIZUALE
1.4. Domeniul de studii ARTE VIZUALE
1.5. Ciclul de studii MASTER
1.6. Programul de studii / calificarea* ISTORIA ŞI TEORIA ARTEI / 232201, 243103, 245123

2. Date despre disciplină


2.1. Denumirea disciplinei Paradigme culturale în artele vizuale

2.2. Titularul activităților de curs Lect. univ. dr. Gabriel Kelemen


2.3. Titularul activităților de seminar Lect. univ. dr. Gabriel Kelemen
2.4. Anul de studii I 2.5. Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare C 2.7.Regimul disciplinei DA

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)


3.1. Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3.3. seminar/laborator 1

3.4. Total ore din planul de învățământ 42 din care: 3.5 curs 28 3.6. seminar/laborator 14

Distribuția fondului de timp* ore

Studiu suport de curs și bibliografie 15


Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate/pe teren 25
Vizionări expoziții
Pregătire seminarii, teme, referate, eseuri 15
Studiu individual 10
..MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ŞI CERCETARII STIINTIFICE – UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA.I
CENTRUL DE DEZVOLTARE ACADEMICĂ.

Tutorat 10
Examinări 15

3.7. Total ore studiu individual 90

3.8. Total ore pe semestru 90

3.9. Număr de credite 7

4. Precondiții (acolo unde e cazul)

4.2. de competenţe C1 Regăsirea informaţiei despre istoria artei moderne şi contemporane

C4 Utilizarea adecvată a limbajului de specialitate al istoriei artei, a


termenilor tehnici si a conceptelor de baza din domeniu

5. Condiţii (acolo unde e cazul)


5.1. de desfăşurarea a cursului a. Prezenţa la curs: min. 70 %
b. Baza materială :
• Sală de curs dotată cu computer şi proiector

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului a. Prezenta la seminarii min. 70%

6. Competenţe specifice acumulate


Competenţe profesionale
C3 Prezentarea în scris şi oral a cunoştinţelor de specialitate

Competenţe transversale CT 1 Îndeplinirea la termen în condiţii de eficienţă a sarcinilor


profesionale
CT2 Aplicarea tehnicilor de relationare în grup si de
munca eficienta în echipa, cu asumarea de roluri diverse.
..MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ŞI CERCETARII STIINTIFICE – UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA.I
CENTRUL DE DEZVOLTARE ACADEMICĂ.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1. Obiectivul general al disciplinei
Înțelegerea fundamentelor culturale, relaţia paradigmelor
culturale în artele vizuale în raport cu periodizarea
cronologiilor stilistice.

Urmărirea şi fixarea similitudiniilor metamorfozelor


progresive la nivelurile artefactului tehnologic-artistic
îcadrarea cu acurateţe a problemei regăsirii unităţii culturale
şi distingerea segregărilor sincretismelor aculturante pe
întregul câmp al cuprinderilor din preistorie până în
proximităţiile prezentului. Asimilarea principiilor comune,
observarea similarităţiilor, dintre şi între culturi-civilizatii
contemporane într-un context conceptual academic.
Deprinderea treptata a rigorii stiinţifice în susţinerea şi
argumentarea punctelor de vedere atât în scris cât şi în cazul
susţinerii orale.

7.2. Obiectivele specifice • Prin acest curs se urmăreşte formarea capacităţii de


a judeca, de a argumenta, de a se plasa pe o poziţie
critică în raport cu fenomenul politico-artistic în de-
plinătatea desfăşurării lui.
Stimularea deprinderilor cognitive de tip interdisciplinar
plutidisciplinar şi transdisciplinar în cazul analizării unor
opere de artă, colocvii şi dezbateri academice.


Cunoaşterea şi recunoaşterea sistemelor complexe ce sur-
vin ca pârghi majore în schimbarea paradigmelor culturale cu
implicaţii adiacente interculturale. Sisteme de instaurare,
metisaje, coliziuni, sinteze. Enclave, zone generatoare de
modele de tip expansive. Localism şi proiecte expanisv-inte-
gratoare, proiectul universalist şi strategiile/transformările
lui.
..MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ŞI CERCETARII STIINTIFICE – UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA.I
CENTRUL DE DEZVOLTARE ACADEMICĂ.

8. Conţinuturi*
8.1. Curs Metode de predare Observații
..MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ŞI CERCETARII STIINTIFICE – UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA.I
CENTRUL DE DEZVOLTARE ACADEMICĂ.

Bibloigrafie:
Conţinutul teoretic – teme de curs Expunerea conţinutului
tematic; prelegerea • Wallerstein, Immanuel – Sistemul
Exemplificarea: proiecţia de
imagini, consultarea mondial modern: Ed. Meridiane,
1. Determinism şi cauzalitate în albumelor de artă Bucureşti, 1992
structurile culturilor primitive,
imperfecţunile ludicului în raport cu
• Bachelard, Gaston – Dialectica
ultraprecizia, cu exactitatea
spiritului ştiinţific modern, vol.I,:
tehnologică şi evadarea în
Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică,
ambiguitatea cultului indiferentei. Bucureşti, 1986
Depolarizarea în masa prin
supraincărcare şi platitudinea
imaginativă, schimbări de paradigmă
ratate. Haosul lingvistic factor
anarhizant şi stimularea creativităţii
transdisciplinare.

2. Paradigmele culturale simultane


şi reflexele de abandon comprehensiv
ca răspuns autoprotectiv. De la limitele
interpretării la limitele imaginarului,
holograma şi spatiu punct
(adimensional) implicaţii tehnologice,
psihologice, creativitatea stiinţifică
/artistică limite şi congruenţe. Pârghiile
imaginarului, de la halucinaţie la
imaginea virtuală, civilizaţii şi
multiculturalism vizionar.

3. Postmodernismul şi artele viitorului


tendinţe şi limite, supracultura,
provocăriile diversităţii noilor curente
şi efemeritatea lor. componenta privi-
legiată a lexicului deconstructivist şi
..MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ŞI CERCETARII STIINTIFICE – UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA.I
CENTRUL DE DEZVOLTARE ACADEMICĂ.

mecanismul descifrării dublului sens al


„indecidabilelor după Derrida.

4. Structuralism, artele de frontieră,


arta generativă, arta teoretică, arta
conceptuală şi non-arta, similitudini,
distingerea diferenţieriilor cronologice
cât şi stilistice, mutaţiile sociale şi arta.
..MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ŞI CERCETARII STIINTIFICE – UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA.I
CENTRUL DE DEZVOLTARE ACADEMICĂ.

. Expunerea conţinutului
tematic; prelegere
Exemplificarea: proiecţia de
imagini,consultarea albumelor
de artă.
..MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ŞI CERCETARII STIINTIFICE – UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA.I
CENTRUL DE DEZVOLTARE ACADEMICĂ.

Bibliografie:

- BAUMAN, Zygmunt. Liquid Modernity. Cambridge, Polity Press, 2000

- Liiceanu, Gabriel, Om şi simbol. Interpretări ale simbolului în teoria artei şi filozofia culturii,Ed Humanitas,
Buc., 2002,

- Bachelard, Gaston – Dialectica spiritului ştiinţific modern, vol.I,: Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti, 1986
- Braudel Fernand – Timpul lumii,vol.I şi II, Ed. Meridiane, 1989
- Cassirer, Ernst – An Essay on Man. An Introduction to a Philosophy of Human Culture: Yale Univer-
sity Press, London, 1966
- Dorfles, Gillo – Il devenire delle arti: Torino, 1959
- Dorfles, Gillo - Estetica mitului: Ed. Univers, Bucureşti, 1975
- Gaston Bachelard, Pamantul si cererile vointei, Ed. Univers, Bucuresti, 1998
- Andrei Plesu, Pitoresc si melancolie, Ed. Humanitas, Bucuresti, 1992
- René Guenon, Simboluri ale artei sacre, Ed. Humanitas, Bucuresti, 1997
- Frascina, Francois – Pollock and After, The Great Debate: New York, 1985
- Gimbutas, Marija – Civilizaţia Marii Zeiţe şi sosirea cavalerilor războinici, Originea şi dezvoltarea
celor mai vechi civilizaţii europene: Ed. Lucreţius, Bucureşti, 1997
- Gimbutas, Marija – The Living Goddesses: University of California Press Ltd., London, 1999
- Huyghe, Rene, Rudel, Jean – L’Art et le monde moderne, 2vol., Paris, 1969
- Lunenfeld, Peter(editor) – The Digital Dialectic. New essays on New Media : The MIT Press, 1999
- Meredieu, Florence de – Arta şi noile tehnologii. Arta video. Arta digitală: Ed. RAO, 2005
- Bachellard, Gaston – Dialectica spiritului ştinţei moderne: Ed. Ştiintifică, Bucureşti, 1986, 2 vol.
- Moles, Abraham – Sociodinamica culturii: Ed. Ştiintifică, Bucureşti, 1974
- Levi-Strauss, Claude – Antropologia structurală: Ed. Politică, Buc., 1978
- Levi-Strauss, Claude – Gândirea sălbatică: Ed. Ştiinţifică, Buc., 1970
- Servier, Jean - Istoria utopiei: Ed. Meridiane, Bucureşti, 2000
- Wallerstein, Immanuel – Sistemul mondial modern: Ed. Meridiane, Bucureşti, 1992
..MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ŞI CERCETARII STIINTIFICE – UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA.I
CENTRUL DE DEZVOLTARE ACADEMICĂ.

8.2. Seminar/laborator Metode de predare Observații

Bibliografie:
I Aplicaţii la tema: I. II, III, Dezbaterea, dialogul, prezentarea unor
lucrări de seminar sintetizând bibliografia
1. Determinism şi cauzalitate,
specifică subiectului tratat. • Bachelard, Gaston – Dialectica
spiritului ştiinţific modern, vol.I,: Ed. Şti-
2. Schimbări de paradigmă, inţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1986

• Braudel Fernand – Timpul lu-


3. Postmodernismul şi artele viitorului
mii,vol.I şi II, Ed. Meridiane, 1989

Dezbaterea, dialogul, prezentarea unor


II. Dezbateri generale legate de lucrări de seminar sintetizând bibliografia • Wallerstein, Immanuel – Sistemul mond-
prima jumătate a Sec. XX specifică subiectului tratat. ial modern: Ed. Meridiane, Bucureşti,
1992

Bibliografie:

- Meredieu, Florence de – Arta şi noile tehnologii. Arta video. Arta digitală: Ed. RAO, 2005
- Bachellard, Gaston – Dialectica spiritului ştinţei moderne: Ed. Ştiintifică, Bucureşti, 1986, 2 vol.
- Moles, Abraham – Sociodinamica culturii: Ed. Ştiintifică, Bucureşti, 1974
- Levi-Strauss, Claude – Antropologia structurală: Ed. Politică, Buc., 1978
- Levi-Strauss, Claude – Gândirea sălbatică: Ed. Ştiinţifică, Buc., 1970
- Servier, Jean - Istoria utopiei: Ed. Meridiane, Bucureşti, 2000
- Gaston Bachelard, Pamantul si cererile vointei, Ed. Univers, Bucuresti, 1998
- Andrei Plesu, Pitoresc si melancolie, Ed. Humanitas, Bucuresti, 1992
- René Guenon, Simboluri ale artei sacre, Ed. Humanitas, Bucuresti, 1997
..MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ŞI CERCETARII STIINTIFICE – UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA.I
CENTRUL DE DEZVOLTARE ACADEMICĂ.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,


asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Interfereneţe artistice între arta modernă şi arta contemporană au contribuit la dezvoltarea limbajul artistic în a doua jumătate a
secolului al XX-lea. Aceste cunoştinţe îi vor servi masterandului pentru aplicaţii în critica de artă şi curatoriat.

10. Evaluare*
Tip de activitate 10.1. Criterii de 10.2. Metode de evaluare*** 10.3. Pondere din
evaluare** nota finală

10.4. Curs Cunoştinţe dobândite Evaluare pe parcurs care constă în expunerea 10%
prin audierea orală a conţinutului tematic de către student și
cursului prezentare principalelor direcţii de cercetare
regională

Alcătuirea unui bagaj Evaluare pe parcurs care constă în expunerea 10%


vizual după orală a conţinutului tematic de către student și
exemplele discutate prezentare principalelor direcţii de cercetare
la curs regională

10.5. Seminar/laborator Capacitatea de a 30%


documenrare şi de Evaluări pe parcusul semestrului, la termenele
sintetizare a de finalizare a referatelor
informaţiei
referitoare la tema
referatului.
Argumentarea pe
imagini alese de
student

Examen de semestru 50%

10.6. Standard minim de performanţă

a) Realizarea a unui referat la seminar.


b) Prezenţa la curs min. 70%
c) Prezenţa la seminar min. 70%
d) În condiţiile neprezentării referatelor de semestru menţionate la pct. a) nu se acceptă măriri de notă.

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar

01 10 2018
Semnătura directorului de departament