Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DE LUNGĂ DURATĂ la EDUCAŢIA PLASTICĂ în clasa a VI-a , anul de studii 2019-2020

Competențele specifice disciplinei:


1. Receptarea mesajelor vizuale și artistico-plastice în contexte variate, manifestând sensibilitate pentru frumosul din viață și artă.
2. Exprimarea de sine prin creații vizual-plastice, demonstrând creativitate și gust estetic.
3. Aprecierea creațiilor de artă plastică în limbaj specific, manifestând spirit critic și respect față de valorile naționale și cele ale altor
culturi.
4. Transferarea abilităților artistico-plastice în contexte educaționale/ sociale/ culturale, demonstrând deschidere pentru valorizarea
experiențelor artistice.

Clasa 6 Educația plastică ED 6


Bibliografie: 1. Curriculum Naţional. Aria curriculară Arte. Disciplina Educație plastică, clasele V-VII. Chișinău: MECC, 2019.
2. Ghid de implementare a curriculumului școlar. Disciplina Educație plastică, clasele V-VII. Chișinău: MECC, 2019.
3. Puică-Vasilache E., Ursu Z., Educația plastică, Manual pentru clasele V-VI. Chișinău: Litera International, 2016
. 4. Arnheim R. Arta și percepție vizuală: o psihologie a văzului creator. Iași: Polirom, 2011.
5. Botez-Crainic A. Istoria artelor plastice. Vol. I-IV. București: R.A., 1998.
6. Bocoș, M. Instruirea interactivă. Iași: Polirom, 2013.
7. Daghi I. Compoziția decorativă frontală. Chișinău: Editura-Prim, 2010.
8. Şuşală I., Petric G. Educație vizuală de bază. București: Humanitas, 2009.

Administrarea disciplinei:
Nr. Unitatea de învățare sem Nr. de Nr. Evaluări Nr. Evaluări Nr. Evaluări observații
ore Inițiale Formative Sumative
1 Alfabetizare vizuală I 6 1 1
2 Limbajul vizual plastic I 9 1 1 1
3 Compoziție și design II 10 1 2
4 Istoria artelor II 9 1 1 1
Total: 2 34 4 5 2

Clasa 6 Educația plastică ED 6


Domenii Nr. data Competențe specifice Unități de învățare Produsul unități Activități de învățare
Nr. de de produs prin care
ord
standardele ore
Unități de competențe Unitățile de conținut
se va măsura
de eficiență competența
Domeniul I (6) Unitatea I - Alfabetizare Activități comunicative cu sprijin în
1. Exprimare A1 1.Receptarea mesajelor vizuală observare: - observarea ghidată,
Artistic- • Relația obiect – spațiu; natura A1.lucrare practică analiza obiectelor înconjurătoare,
vizuale și artistic-plastice în
plastică statică. Relația om – spațiu; mediul Corpuri geometrice gruparea obiectelor în naturi statice
contexte variate,
rural, urban. Receptarea globală a tipuri de hașurare tematice; - contemplarea, observarea
manifestând sensibilitate ghidată, analiza globală: a mediului
Standardul I obiectelor în mediul înconjurător.
2. B2 pentru frumosul din viață și A2. rural, urban; -identificarea
• Clarobscurul - procedeu de
artă. reprezentare a volumului Exercițiu pictural expresivității peisajului/ naturii statice
1.Utilizează Natură statică în arta națională și universală.
obiectelor pe suprafață plană.
. 1.1. Recunoașterea Evaluare inițială ---------------------- tematică Aplicații practice: - explorarea
Creativ raportului obiect – spațiu în • Reprezentarea naturii statice Evaluare inițială mijloacelor și procedeelor în
3 C3 mediul înconjurător. prin diverse mijloace și procedee reprezentarea mediului, a omului în
Limbajul plastice, digitale. spațiu; - exersarea procedeelor de
plastic ca 1.2. Explorarea materialelor, B3.Schiță în guașe realizare a diverselor peisaje, naturi
• Peisaj și natură statică: abordare Natură statică sau statice (vază cu flori/ frunze, diverse
instrumentelor și tehnicilor
4 mijloc de realistă, decorativă, stilizată. peisaj obiecte); - realizarea imaginilor
de artă plastică în redarea
plastice respectând legitățile
D4 peisajului și naturii statice. C4.Exercițiu grafic de perspectivei liniare (drum de țară, râu,
Realizare a • Legităţile de reprezentare a
spațiului: construcție cu cale ferată etc.) și a perspectivei
1.3. Aplicarea legităților de • perspectiva liniară; perspectivă liniară aeriene: culori deschise/ închise –
Ideilor, reprezentare a spațiului în aproape/departe; culori calde/ reci –
• perspectiva aeriană.
5 subiectelor imagini vizual-plastice. Evaluare formativă------------------- D5. Exercițiu pictural aproape/ departe; procedeul sfumato
E5 cu redare a etc.); fenomene naturale (ploaie,
plastice și 1.4. Aprecierea modalităților • Valențe expresive ale imaginii perspectivei aeriene soare, ceață, furtună etc.);
de valorificare a legităților vizual-plastice în opere de artă. • materiale • instrumente: pensulă,
6 proiectele perspectivei în reprezentarea Evaluare formativă paletă, pseudo instrumente etc.;
artistice. E6- lucrare plastică: • tehnici: imagini liniare, hașurare,
E6 spațiului
Schiță de peisaj cu imagini picturale, imagini colorate cu
perspectivă aeriană, carioci, modelare etc.
ce reprezintă Termeni noi: natură statică; tehnica
fenomene ale naturii sfumato; perspectivă liniară, aeriană.
-

Clasa 6 Educația plastică ED 6


(9)
Domeniul I 2. Exprimarea de sine prin Unitatea II – Limbajul vizual- Activități de explorare/investigare a
Exprimare creații vizual-plastice, plastic gamelor cromatice în funcție de ideile
Artistico- creative ale artistului plastic:
demonstrând creativitate și
7 plastică - tratarea decorativă a imaginii în
gust estetic. • Comunicarea mesajelor
A1 operele artiștilor plastici autohtoni;
artistice prin expresia A1.Experiment - expresivitatea/ semnificația
Standardul II 2.1. Descrierea expresiei elementelor de limbaj vizual. • artistic de creare a elementelor de limbaj vizual-plastic în
elementelor de limbaj vizual Mijloace de expresie/ de unor reprezentări natură și creații de artă.
Demonstrează
8 plastic în natură și creații de comunicare specifice artelor simbolice utilizând
artă. vizuale. Imaginea simbol. linii, culori forme cu Aplicații practice: - explorarea
cunoștințe și B2 Evaluare inițială------------------- mesaj. expresiei elementelor de limbaj vizual
abilități
2.3. Explorarea procedeelor Evaluare inițială plastic prin asocierea cu diverse stări
de transformare artistică a • Transformarea artistică a afective: bucurie, tristețe, fericire,
de lucru cu
formei în procesul creării formelor. Metode de creare a B2. Exerciții de melancolie etc.;
materiale,
imaginilor vizual plastice. formelor noi. creare a formelor
9 artistice și de - realizarea diverselor subiecte în
instrumente și
C3 gamă caldă/ rece/ acromatică;
tehnici de artă și transformare a
le formelor plane și
- exersări în obținerea diverselor
• Modularea și modelarea volumetrice nuanțe;
utilizează ca
liniilor, formelor. Evidențierea - experimente de reprezentare a
10 texturilor prin valoare: forma C3.Exercițiu pictural elementelor de limbaj vizual-plastic
mijloace de D4 plană, spațială.• Gradația din linii colorate în prin diverse procedee, folosind
valorică a culorii. „stil Vasarhelyi” instrumente și materiale artistice/ non
comunicare
2.2.Utilizarea expresivității artistice/
vizuală
elementelor de limbaj vizual • Schema de culoare. Imagini
în redarea unor plastic pentru reprezentarea monocrome și policrome. D4.D5.Lucrare
idei , emoții, stărilor afective. Acorduri cromatice. Dominanta plastică de scurtă
11
stări sau cromatică. durată utilizând o
12 E5 schemă de culoare
mesaje pentru E6 Evaluare formativă---------------- „Bucurie ”și
un „Melancolie”
Evaluare formativă
public divers.

Clasa 6 Educația plastică ED 6


tehnologii digitale, pentru a obține:
2.4. Experimentarea • Tratarea picturală a imaginii: .E6.Exercițiu a) linii: modulate, modelate,
amestecului de culori în - nuanțe și nuanțare Pictural dublu ca cromatice, duct continuu, hașură;
exemplu „Regina b) forme: elaborate plane, spațiale; c)
tratarea picturală a imaginii. - gama cromatică: gama caldă,
gheții” sau „Prințesa amestecuri de culori/ non culori;
gama rece.
13 F7 Flamă” nuanțe, game cromatice/ acromatice;

F7.exercițiu • materiale grafice/ picturale/


acromatic sculpturale: creioane, creioane
- gama acromatică. Siluete combinate colorate, carioci, acuarelă, guașă,
culori acrilice, pastel, plastilină, lut,
carton, hârtie colorată etc.;

2. 5. Argumentarea expresiei • Imaginea decorativă. • instrumente: pix, pensulă, paletă,


14 G8 eboşoar, foarfece etc.;
elementelor de limbaj vizual Modalități de expresie specifice
plastic in lucrări proprii și tratării decorative a imaginii: G8. Exercițiu de
creare a motivului • tehnici: hașurare, pictare, fuzionare,
opere de artă. - stilizarea formelor:
decorativ „stilizare monotipii, stropire, modelare,
caldă, rece; asamblare, colaj-aplicație etc.
caldă, rece”
- crearea motivului decorativ. Termeni noi de limbaj specific
Evaluare sumativă
15 Evaluare sumativă--------------- disciplinei: modulare; textură,
H9
. stilizare, motiv decorativ, topica
formei; acord cromatic, clarobscur.
H9. - lucrare plastică:
Activități diferențiate post desen/pictură; Produse evaluabile: - lucrare plastică
evaluare Cu TEMĂ LIBERĂ. utilizând elemente de limbaj vizual-
Sarcini diferențiate plastic; - portofoliu; - expoziții
post evaluare personală/de grup.
- portofoliu;

Clasa 6 Educația plastică ED 6


Domeniul I (10) Transferarea abilităților - Unitatea 3. Compoziție și design
Exprimare plastice în contexte Activități de explorare/ investigare a
16 Artistico- A1 educaționale/sociale/culturale, Evaluare inițială-------------------- Evaluare inițială mijloacelor și procedeelor artistice de
demonstrând deschidere Mijloace și procedee artistice de A1.Lucrare plastică amplasare a elementelor în spațiul
plastică
pentru valorizarea realizare a compoziţiei: plană sau spațială plastic/ virtual: - compoziţia închisă,
experiențelor artistice. - tipuri de compoziţie. închisă deschisă; - scheme compoziționale; -
Standardul I abordarea valorilor umane,
17 A2 3.1. Distingerea mijloacelor și A2.lucrare plastică subiectelor istorice, chipurilor
1.Utilizează procedeelor artistice de plană sau spațială personalităţilor marcante,
tipuri de compoziţie. deschisă;
realizare a compoziţiei vizual- compoziţiilor batalice în operele de
Creativ plastice. A3 Exerciții de arte; - proporțiile portretului clasic; -
18 A3 - scheme compoziţionale: în compunere a denaturarea intenționată a
Limbajul plastic elementelor de proporțiilor în arta modernă.
ca pătrat, în cerc etc.;
limbaj plastic în
scheme Aplicații practice:
mijloc de compoziționale; - identificarea tipurilor de compoziție
3.2. Aplicarea procedeului de în lucrări proprii, opere de artă;
Realizare a proporţionare în reprezentarea B4- studiu de caz:
B4
19 portretului și a corpului uman. - proporţia și proporţionarea în determinarea - compoziţia modulară pe suprafața
Idelor, proporțiilor corpului plană/ spațială;
subiectelor reprezentarea corpului uman
uman (copil, adult);
Schițe în creion - exerciții de compunere a
plastice și elementelor de limbaj plastic în
B5 Evaluare formativă------------------- B5. Evaluare scheme compoziționale;
20 proiectele formativă
artistice. - proporțiile portretului clasic; -
denaturarea intenționată a Exerciții de - studiu de caz: determinarea
proporțiilor în arta modernă. reprezentare a proporțiilor corpului uman (copil,
proporțiilor adult);
portretului

Clasa 6 Educația plastică ED 6


3.3. Explorarea materialelor, C6. Schițe de - experimente de proporționare,
instrumentelor și tehnicilor de compoziţii plastice construire, îmbinare a elementelor în
artă pentru abordarea artistică cu același subiect dar compoziții vizual plastice;
21 C6 a unui subiect. materiale și tehnici
• Subiectul lucrării plastice. diferite. Lucru în - valorificarea imaginilor foto/ video;
3.4. Aprecierea modalităților Relația subiect – material - tehnică. grup design de afișe cu imagini/ compoziții/
de exprimare a ideilor, colaje.
emoțiilor, sentimentelor în
compoziţii plastice/ digital D7. Colaj tematic
22 D7 digital sau pe alt
suport la discreție
• Elemente de design.
Compunerea imaginii digitale. : E8. Proiect STEAM: -
23 E8 5.2. Colaborarea în cadrul Proporția în arta • materiale grafice/ picturale/ sculpt
participării la evenimente plastică și în • instrumente: pensulă, paletă, etc
școlare/extrașcolare de matematică • tehnici: hașurare, „glasiu”,
promovare a artelor. Activități diferențiate de lucru monotipie, pictură pe foaie umedă,
asupra proiectului. E9.Experimente de modelare, etc.
24 E9 proporționare și Termeni noi: proporție, proporționare
construire, îmbinare
a elementelor

25 F10 F10. Evaluare


formativă
Organizarea expoziției de lucrări Prezentarea
proiectelor. Expoziție

Clasa 6 Educația plastică ED 6


3. Aprecierea creațiilor de artă Activități de explorare-investigare: -
Domeniul II plastică în limbaj specific, Istoria artelor plastice A1. Replică a unei observarea și compararea operelor de
manifestând spirit critic și opere de artă din artă din diverse epoci;
26 Perceperea A1 respect față de valorile • Arta Evului Mediu: Evul mediu - exteriorizarea emoțiilor și
artistică a naționale și cele ale altor - arhitectură; sentimentelor transmise de operele
operelor de artă culturi - pictură monumentală: frescă, B2.Prezentarea artistico-plastice din diferite stiluri;
plastică. mozaic, icoane. stilului de artă - explorarea site-urilor de
27 B2 4.1.Distingerea elementelor bizantin poster A4 popularizare a artelor și a diverselor
Standardul 3 specifice artei din Evul Mediu și • Stiluri de artă: surse pentru selectarea de informații,
Renaștere în diverse contexte bizantin, romanic, gotic. date, idei relevante din domeniul
C3.Creare itinerar
3.Receptează educaționale și culturale. istoriei artelor medievale și
turistic și pliant cu 3
28 imagini, obiecte C3 renascentiste;
monumente celebre
de artă diverse - analiza operelor de artă plastică;
de artă romanică sau
ca stil, idee, - prezentarea unei epoci a artei/ unui
gotică
manieră de gen de artă plastică în limbaj specific,
29 reprezentare din D4 4.2. Aprecierea valorică a cu utilizarea TIC;
30 diferite perioade D5 operelor de artă plastică din D4. D5.D6.Replică a - descoperirea conexiunilor
istorice, pentru a D6 Evul Mediu și Renaştere. • Arta Renaşterii: unei lucrări celebre interdisciplinare ale artei plastice în
descoperi și - pictură; de pictură sau eseu Evul mediu, Renaștere cu istoria și alte
înțelegi E7 - sculptură; despre un artist sau arte.
F8 - arhitectură. o lucrare Excursii/ vizite la muzee, expoziții,
Multiple galerii de artă, ateliere ale artiștilor
dimensiuni E7.Joc de plastici.
ale lumii artistice G9 4.3. Valorizarea istoriei artelor recapitulare Japardy
31 și experienței medievale și renascentiste în Activități de recapitulare.
umane. diverse proiecte creative. F8. prezentare orală/ Termeni noi de limbaj specific
32 Evaluare orală digitală; - referat; - disciplinei: bazilică, mănăstire
33 poster/ pliant romanică, catedrală gotică; rozetă,
Evaluare sumativă vitraliu, frescă, mozaic, canon.
Produse evaluabile: -compoziție
34 G9. Sarcini plastică/ decorativă; - album cu
Activități diferențiate post evaluare diferențiate post reproduceri ale operelor de artă ce
evaluare reflectă valori umane (eventual, în
- portofoliu; format digital). Produse evaluabile: -

Clasa 6 Educația plastică ED 6


La sfârșitul clasei a VI-a, elevul poate:

• recepta global mediul înconjurător şi reprezentarea acestuia în creaţii vizual-plastice;

• aplica legităţile de reprezentare a spaţiului în imagini vizual-plastice;

• valorifica creativ mijloacele şi procedeele artistice în compoziții plastice;

• aprecia expresia elementelor de limbaj vizual în creații proprii și opere de artă,

manifestând ca atitudini și valori specifice predominante:

• sensibilitate pentru frumosul din viaţă şi artă;

• creativitate și gust estetic;

• spirit critic și respect față de valorile naționale și cele ale altor culturi;

• interes și deschidere pentru valorizarea artei în viață

Clasa 6 Educația plastică ED 6