Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DE LUNGĂ DURATĂ

LA DISCIPLINA EDUCAȚIE PLASTICĂ, clasa a VII-a


Anul de studii 2019-2020

Competențele specifice disciplinei:


1. Receptarea mesajelor vizuale şi artistico-plastice în contexte variate, manifestând sensibilitate
pentru frumosul din viaţă şi artă.
2. Exprimarea de sine prin creații vizual-plastice, demonstrând creativitate și gust estetic.
3. Aprecierea creațiilor de artă plastică în limbaj specific, manifestând spirit critic și respect făță de
valorile naționale și cele ale altor culturi.
4. Transferarea abilităților artistico-plastice în contexte educaționale/ sociale/ culturale,
demonstrând deschidere pentru valorizarea experiențelor artistice.
Bibliografie:
1. Curriculum Naţional. Aria curriculară Arte. Disciplina Educaţie plastică, clasele V-VII.
Chişinău: MECC, 2019.
2. Ghid de implementare a curriculumului școlar. Disciplina Educaţie plastică, clasele V-VII.
Chişinău: MECC, 2019.
3. Puică-Vasilache E., Ursu Z. Educația plastică, Manual pentru clasele V-VI. Chișinău: Litera
Internaţional, 2016.
ADMINISTRAREA DISCIPLINEI
Nr. de ore/săpt. Nr. de ore/an
1 34

Unitățile de învățare (module) Nr. Nr. evaluări


Observații
ore EI EF ES
Semestrul 1
1. Alfabetizare vizuală 6 1 1
2. Limbajul vizual-plastic 10 1 1 1
Total semestrul 1: 2 module 16 2 2 1
Semestrul 2
3. Compoziție şi design 10 1 1
4. Istoria artelor plastice 5 1 1
5. Valorizarea artelor vizual- plastice. 3 - - 1
Experiențe pozitive
Total semestrul 2: 2 module 18 2 2 1
Total an: 5 module 34 4 4 2

1
PROIECTAREA DIDACTICĂ A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE
Unități de Nr.
Detalieri de conținut Data Resurse Evaluare Obs.
competență ore
Modulul 1. Alfabetizare vizuală – 6 ore
1.1. 1.Relaţia obiect – spaţiu; natura statică. 1 M. cl.VI, p. 108-121
1.2. Relația om – spațiu; mediul rural,
1.3. urban. Receptarea globală a
1.4. obiectelor în mediul înconjurător.
2.Reprezentarea naturii statice prin 1 M. cl.VI, p. 108-121 EI
diverse mijloace și procedee
plastice, digitale.
3.Peisaj şi natură statică: abordare 1 M. cl.VI, p. 108-121
realistă, decorativă, stilizată.
4.Legităţile de reprezentare a spaţiului: 1 M. cl.VI, p. 108-121
-perspectiva liniară;
-perspectiva aeriană.
5.Valenţe expresive ale imaginii vizual- 1 M. cl.VI, p. 108-121
plastice în opere de artă.
6. Mesajul imaginii vizual- 1 Probă de evaluare EF P22
plastice: emoții, sentimente,
idei. Lecție de sinteză.
Modulul 2. Limbajul vizual-plastic – 9 ore
2.1. 1. Comunicarea mesajelor artistice 1 M. cl.VI, p. 92-106 EI
2.2. prin expresia elementelor de
2.3. limbaj vizual.
2.4. 2. Modularea şi modelarea liniilor, 1 M. cl.VI, p. 92-106
formelor. Evidențierea texturior
prin valoare: forma plană,
spaţială.
3. Transformarea artistică a 1 M. cl.VI, p. 92-106
formelor. Topica formei.
4. Gradaţia valorică a culorii. 1 M. cl.VI, p. 92-106

5. Imagini monocrome şi policrome. 1 M. cl.VI, p. 92-106


Acorduri cromatice. Dominanta
cromatică.
6. Mijloace de expresie/ de 1 Probă de evaluare EF P4
comunicare specifice artelor
vizuale. Imaginea simbol.
7. Tratărea picturală a imaginii: 1 M. cl.VI, p. 92-106
 nuanțe și nuanţare
 gama cromatică: gama caldă,
gama rece.
 gama acromatică.
8. Culori complementare. Imaginea 1 M. cl.VI, p. 92-106
decorativă. Modalităţi de expresie
specifice tratării decorative a
imaginii:
- stilizarea formelor: caldă, rece;
- crearea motivului decorativ.
9. Clarobscurul - procedeu de 1 Probă de evaluare ES P7;
reprezentare a volumului P11
obiectelor pe suprafaţă plană.
10. Evaluare sumativă: Proiect 1 Sarcini diferențiate
STEAM: Miracolul formelor şi
culorilor
2
Modulul 3. Compoziție şi design – 9 ore
3.1. 1. Mijloace şi procedee artistice de 1 M. cl.VI, p. 126-137
3.2. realizare a compoziţiei.
3.3. Tipuri de compoziţie: închisă,
3.4. deschisă
2. Mijloace şi procedee artistice de 1 M. cl.VI, p. 126-137 EI
realizare a compoziţiei. Scheme
compoziţionale: în patrat, în cerc
etc.;
3. Mijloace şi procedee artistice de 1 M. cl.VI, p. 126-137
realizare a compoziţiei. Proporţia şi
proporţionarea în reprezentarea
portretului şi a corpului uman.
4. Subiectul lucrării plastice. Relaţia 1 M. cl.VI, p. 126-137
subiect – material - tehnică.

5. Concept realist/ abstract în 1 M. cl.VI, p. 126-137


compoziția vizual-plastică:
compoziţie figurativă.
6. Concept realist/ abstract în 1 M. cl.VI, p. 126-137
compoziția vizual-plastică:
compoziţie nonfigurativă.
• 7. Elemente de design. 1 M. cl.VI, p. 126-137
Compunerea imaginii digitale.
8. Ritmul în mediul înconjurător și în 1 M. cl.VI, p. 126-137
arta plastică.
9. Proporția în arta plastică și în 1 Probă de evaluare EF P5
matematică.
Lecție de sinteză.
10. Activități diferențiate de 1 Sarcini de lucru
postevaluare diferențiate
Modulul 4. Istoria artelor plastice – 5 ore
4.1. 1. Arta Evului Mediu: 1 M. cl.VI, p. 140-160 EI
4.2.
4.3. arhitectură;
- pictură monumentală: frescă,
mozaic, icoane.
2. Stiluri de artă: bizantin, romanic, 1 M. cl.VI, p. 140-160
gotic
3.Arta Renaşterii: 1 M. cl.VI, p. 140-160
- pictură;

4. Arta Renaşterii: 1 M. cl.VI, p. 140-160


- sculptură;
- arhitectură.
5.Proiect STEAM: 1 Probă de evaluare EF P8;
- Dacă aş călători cu maşina timpului... P11
Modulul 5. Valorizarea artelor vizual-plastice. Experiențe pozitive – 3ore
1. Evaluare sumativă: Evenimente 1 Probă de evaluare ES P14
şi proiecte artistice: școlare și
5.1 extrașcolare.
5.2 2. Activități diferențiate de 1 Sarcini diferențiate
postevaluare
3. Excursie la Muzeul Naţional 1
de Artă al Moldovei