Sunteți pe pagina 1din 8

Proiect didactic

Profesor: Braniștov Vadim

Data: 08.11.2019

Clasa: a V-a

Disciplina: Educație tehnologică

Subiectul: Pirogravarea

Forma de organizare: Lecție

Tipul lecției: Mixtă

Obiective operaționale:elevul la finele lecției va fi capabil:

O1- Să definească noțiunea de pirogravare , analizând textul din manual

O2- Să enumere materialele și ustensiile necesare pentru pirogravare

O3- Să analizeze normele de igienă și protecție a muncii în timpul pirogravării

O4-Să reprezinte procedeele și metodele de pirogravare.

Competențe derivate:

1. Identificarea materialelor și ustensiilor necesare pentru pirogravare


2. Descrierea procedeelor și metodelor de pirogravare.

Strategii didactice :
Manualul de Educație tehnologică clasa a V-VI-a, scheme, tabele, imagini,
ciorchinele nestructurat, conversația, tehnica Sinelg, tehnica R.A.I
Desfășurarea activității:
Etapele O Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode și
lecției b. procedee
Evocarea Profesorul se salută cu elevii Elevii se salută și se
și îi îndeamnă să se pregătesc de lecție
pregătească de lecție.
Tema de astăzi este: Elevii își notează
“Pirogravarea” tema nouă

Realizare O1 Pirogravarea - este arta de a Elevii ascultă cu Conversația


a sensului decora prin ardere suprafața atenție informația
unor obiecte de lemn,de redată de profesor.
piele,de os,de fildeș. .
Pirogravura tradițională poate
fi realizată folosind orice Ciorchinele
metal încălzit nestructurat

Speciile lemnoase cele mai


potrivite pentru executarea teiul plopul
pirogravurilor sunt:
O2 teiul,plopul,fagul,paltinul. Specii lemnoase
(Anexa 1)
Lucrul cu
Pirogravurile pot fi executate manualul
și pe alte materiale: fagul paltinul
O3
placaje, piele, fildeș.
Ciorchinele
Ustensilele necesare pentru nestructurat
O4 executarea unei pirogravuri Lucrul cu
sunt: Elevii își notează manualul
 pirograf simplu materialele necesare Ciorchinele
 ciocan de lipit în caiete nestructurat
 ciocan electric de lipit
 ștanțe de figuri
geometrice
 ștanțe fasonate
 ștanțã-rulou.(Anexa 2)
Elevii i-au cunoștință
Normele de igienă și protecție
cu normele de igienă
a muncii în timpul
și protecție a muncii
pirogravării: (Anexa 3)
în timpul Ciorchinele
pirogravării. nestructurat
Sunt cunoscute câteva
procedee de pirogravare,cele
mai importante fiind: Elevii își notează
 pirogravarea prin procedeele de
ștanțare pirogravare
 pirogravarea prin
desenarea ornamentului
cu acul (ansa).
(Anexa 4)
 Pirogravarea prin Existã mai multe
ștanțare - constã în modalitãți de
aplicarea și presarea executare a acestei
unor corpuri metalice tehnici:
incandescente, de Modalități de
diverse forme, pe executare
suprafața aleasă pentru
pirogravare. Tehnica
geometrică profilată R.A.I
Sinelg

Pentru pirogravarea prin


ștanțare pot fi utilizate:
-ciocanul de lipit,
Reflecția -ciocanul electric de lipit,
- pirograful electric,
-andrelele de tricotat de Elevii își notează
diferite diameter. informația în caiete
În calitate de ștanțe,pot fi
folosite diferite obiecte:
- penițe
-șaibe
-cuie cu floare mare.
Extensia Acestea se înfierbântă până la
roșu la flacăra lămpii de spirt
sau a plitei de gaz, apoi se
aplic pe suprafața lemnului.
 La pirogravarea prin Pentru a obține linii
desenare, modelul subțiri, acul
(peisaj, portret,frunze pirografului trebuie
sau flori stilizate etc.) se mișcat repede pe
deseneazã cu un creion suprafața lemnoasã,
tare, bine ascuțit, sau se iar pentru a obține
transpune prin hârtie linii groase,mișcarea
indigo pe materialul acului va fi lentă.
lemnos,urmând apoi a
trece cu acul
incandescent al
pirografului peste acest
desen.

Pentru a consolida materialul Elevii alcătuiesc


studiat astăzi profesorul le întrebări, elevul
propune elevilor , prin tehnica numit de profesor
Sinelg să citească și să noteze adresează o întrebare
pe foaie interactivul de din tema studiată
eficientizarea lecturii si unui coleg la alegere,
gândirii . respectivul, după ce
răspunde la întrebarea
acordată oferă o altă
întrebare altui coleg.
Se analizează răspunsul
elevilor și se apreciază cei
mai activi dintre ei.

Elevii își notează


Studierea temei tema pentru acasă
“Pirogravarea” de la pagina
23-25

Anexa 1
Anexa 2
Specii
le
lemno
ase
Plopul
cele
mai
Fagul potrivi
te
pentru
execut
area
Teiul
pirogr
avuril
or
Ustensilele necesare pentru executarea
unei pirogravuri

pirograf
ciocan de lipit
simplu

ștanțe de
ciocan electric ștanțe
figuri ștanță-rulou
de lipit fasonate
geometrice

Anexa 3
Norme de igienă și protecție a muncii în timpul pirogravării

 Conectați pirograful electric la rețea numai cu permisiunea profesorului;


 Masa de lucru se așază aproape de geam, atât pentru a avea mai multă lumină, cât
și pentru a putea împrospăta continuu aerul;
 Feriți-vă mâinile și hainele de obiectele fierbinți;
 Aerisiți permanent sau cât mai des încăperea în care efectuați lucrări de
pirogravare;
 Nu puneți obiectele fierbinți pe suprafețe care se pot aprinde sau se pot topi;
 Obiectele ușor inflamabile trebuie îndepărtate de la locul executării pirogravurii;
 După terminarea lucrului, pirograful electric trebuie deconectat de la rețea.

Anexa 4
p r
o
p
a
n
s(ite
m
d
lc
u
).
P ir ogra vare a

rin ș tan
ț re