Sunteți pe pagina 1din 3

Raport de activitate a Comisiei Metodice: ”Arte, Tehnologii, Sport”

din gim. ”Al. I. Cuza” s. Roșu r.Cahul


pentru anul de studii 2016-2017

Membrii comisiei metodice:


Mazîlu Maria-profesoare de educația fizică, grad didactic II.
Ieșeanu Elena-profesoare de educația tehnologică, grad didactic II.
Ieșeanu Ion-profesor de educația muzicală, profesor de educația
tehnologică.
Roșca Mirabela-profesoare de educația plastică.

Tema pe care s-a axat activitatea comisiei metodice a fost


,,Acces, relevanță,calitate în educație –
competențe pentru prezent și viitor”.
Obiective generale:
-Asimilarea creativă a curriculumului modernizat de gimnaziu.
-Implementarea activă în cadrul procesului educațional a noilor tehnologii
educaționale, axarea lui pe formarea competențelor elevului pentru
prezent și viitor.
-Formarea și dezvoltarea culturii generale a elevilor.
-Studierea cauzelor suprasolicitării elevilor.

Succesul școlar constă în modul în care știm să formăm competențele,


știm să antrenăm elevii în cadrul activităților permanente. Atenție se
acordă utilizării informațiilor metodico-știintifice fiecărei discipline în parte.
Pe parcursul anului de studii s-au organizat și s-au petrecut cinci ședințe
alecomisiei metodice, fiecare din ele avînd subiectul ce reese din tema
generală și un scop bine determinat.
La prima ședinta a fost întocmit și aprobat planul de activitate a
comisiei metodice pentru anul de studii 2016-2017 și a fost prezentat
raportul de activitate a comisiei metodice pentru anul de studii 2015-
2016. În acest context s-au programat să se desfășoare ore
demonstrative la disciplinele: educația fizică, educația plastică, educația
tehnologică, educația muzicală, măsuri extracurriculare și comunicări la
diverse subiecte.
Ședinta a doua seminar teoretico – practic cu tema „Formarea și
dezvoltarea unui mediu educațional prietenos” s-a petrecut în luna
decembrie.Oră demonstrativă a fost la educația fizică în clasa a VIII-a
petrecută de către d-na Mazîlu Maria cu subiectul lecției ”Baschet”. A fost
o lecție deosebită.S-au respectat principiile didactice. Au fost utilizate
tehnologii didactice tradiționale și noi,s-a folosit inventarul necesar. Elevii
au participat activ pe întreg parcursul lecției, au demonstrat cunoștinte la
temă, utilizînd un limbaj adecvat temei, au lucrat în echipă, și-au
demonstrat abilitățile și talentul la sarcinile date. O atenție deosebită pe
întreg parcursul lecției s-a acordat exprimării corecte. Lecția a trecut prin
toate etapele și a fost evaluată cu calificativul foarte bine.
Altă oră demonstrativă a fost în cl. aVIII-IX-a, băieți, la educația
tehnologică cu subiectul ”Prelucrarea artistică a lemnului”. Lecția s-a
desfășurat ăn atelier, unde au fost aduse de către profesor utilajul
necesar, pentru a putea demonstra ora. S-au folosit diverse instrumente
manuale și electrice pentru demonstrarea prelucrării lemnului. Elevii au
depus efort și interes deosebit în cadrul acestei ore, au desenat la tablă
diferite ornamente de înfrumusețare și de prelucrare a lemnului. Este
foarte bună o astfel de oră, dar este timp puțin pentru instruire și
practicare practică.Lecția a fost demonstrată cu succes și a primit
calificativul „foarte bine”.
Ședința a III-a a avut loc în luna februarie și a fost un seminar teoretico –
instructiv cu următoarea temă „Tipuri și varietăți de activități în procesul
instructiv - educativ”.Oră demonstrativă a fost în clasa a VI-a, petrecută
de profesoarea de educație plastică, d-naRoșca Mirabela, cu subiectul
lecției „Nuanțarea”. Lecția a fost conform proiectării de scurtă durată, au
fost toate etapele lecției.Elevii lucrează în perechi, individual, în echipe.
Din cadrul acestei ore primești o satisfacție deosebită, te încarci cu
energie pozitivă, elevii devin mai sociabili, veseli, degajați,comunică între
ei, se împrietenesc mai mult.Se demonstrează multe imagini, se folosește
la oră calculatorul, sub fonul muzicii elevii lucrează independent. Ora a
fost apreciată cu calificativul „foarte bine”. Nu lipsește tema pentru acasă,
este verificată și se notează elevii în cadrul orei.
Ședința a IV-a o masă rotundă cu următorul subiect ”Organizarea lucrului
independent în cadrul orelor, metodologia alcătuirii lucrărilor de control” în
luna aprilie.Pe tot parcursul lunii membrii catedrei au asistat reciproc la
colegii lor pentru a evidenția și a studia tema ședinței. La orele
demonstrate s-au evidențiat unele forme a lucrului independent.La
această masă rotundă s-au discutat diferite tipuri de teste cognitive
pentru obiectele din cadrul comisiei metodice, unde au fost evidențiate că
au un efect mai benefic testele cu răspunsurile probabile, este mai ușor
de instruit elevii. Ele ar fi bune, dacă se vor da la fiecare capitol.
A V-a ședință a fost petrecută în luna mai la finele anului de studii 2016-
2017, unde am făcut analiza activității comisiei metodice, am discutat
despre rezultatele elevilor de la olimpiadele școlare și raionale și am
înaintat unele propuneri pentru anul viitor: folosirea pe larg a tehnologiilor
IT, practicarea și în continuare a asistărilor reciproce și schimbului de
experiență nu numai în cadrul catedrei, dar și cu alți colegi.
Puncte forte: profesorii cunosc și implementează curricula, au experiență
bogată și metode de lucru variate.
Puncte slabe: lipsește cabinetele cu utilajul necesar pentru orele de
educație tehnologică; ar fi foarte bine dacă orele de ed. tehnologică ar fi
separate ,băieți-fete, și ar fi două ore pe săptămînă;profesorii trebuie să
tindă la obținerea gradelor didactice I și chiar superior, fiindcă se lucrează
foarte mult.
Activitatea comisiei metodice pentru anul de studii 2016-2017 se poate
de apreciat cu calificativul: bine, s-au organizat și desfășurat multe
activități extrașcolare în cadrul gimnaziului cu profesorii din cadrul
comisiei metodice„ Arte,Tehnologii,Sport”.

A efectuat raportul: Maria Mazîlu.