Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DE LUNGĂ DURATĂ

LA DISCIPLINA EDUCAŢIE PLASTICĂ, clasa a VI-a,


anul școlar 2019-2020
Nr.
Unități de competență Detalieri de conținut ore Data Resurse Evaluare Obs.

Modulul 1.Alfabetizare vizuală - 7 ore


1.1. Recunoașterea 1. Relația obiect-spațiu. 1 04.09.19 M. cl.V, p. 36-37;
raportului obiect – Natura statică. Relația 38-39; 40-41; 42-
spațiu în mediul om – spațiu; mediul 45
înconjurător. rural, urban. Receptarea
1.2. Explorarea globală a obiectelor în
materialelor, mediul înconjurător
instrumentelor și 2. Legitățile de 1 11.09.19 M. cl.VI , p. 113- EI P9.Mesaj
tehnicilor de artă reprezentare a 115 argumentativ(oral/s
plastică în redarea spațiului:perspectiva cris)
peisajului și liniară.
naturii statice. 3. Legitățile de 1 18.09.19 M. cl.VI , p. 116-
1.3. Aplicarea reprezentare a 118
legităților de spațiului:perspectiva
reprezentare a aeriană.
spațiului în 4. Peisaj și natură statică: 1 25.09.19 M. cl.VI , p. 119-
imagini vizual- abordare realistă, 125;
plastice. decorativă, 129-131
1.4. Aprecierea stilizată.
modalităților de 5. Reprezentarea naturii 1 02.10.19 M. cl.VI , p. 132
valorificare a statice prin diverse
legităților mijloace și procedee
perspectivei în plastice,digitale.
reprezentarea 6. Lecție de sinteză.Valențe 1 09.10.19 Probă de evaluare EF P2. Lucrare vizual-
spațiului. expresive ale imaginii plastică utilizând
vizual-plastice în opere elemente de limbaj
de artă. Lecție de vizual-plastic;
sinteză.
7. Activități diferen tiate de 1 16.10.19 Activități
postevaluare. diferențiate
Proiect STEAM: În
mijlocul naturii./Privind
pe geam.
Modulul 2. Limbajul vizual-plastic – 9 ore
2.1 Descrierea 1. Comunicarea mesajelor 1 23.10.19 M. cl.V, p. 22-23; EI P6. Test practic
expresiei artistice prin expresia 24-25; 26-27; 28-
elementelor de elementelor de limbaj 31; 32
limbaj vizual- vizual.
plastic în natură și 2. Transformarea artistică a 1 06.11.19 M. cl.V, p. 32-33
creații de artă. formelor. Topica formei.
2.2 Utilizarea
expresivității
elementelor de 3. Modularea și modelarea 1 13.11.19 M. cl.V, p. 32; 34-
limbaj liniilor, formelor. 35
vizualplastic Evidențiereatexturior
pentru prin valoare: forma
reprezentarea plană, spațială.
stărilor afective. 4. Gradația valorică a 1 20.11.19 M. cl.VI, p. 101-
2.3 Explorarea culorii. 102;
procedeelor de 5. Imagini monocrome și 1 27.11.19 M. cl.VI, p 103- EF
transformare policrome. Acorduri 107
artistică a formei cromatice. Probă de evaluare
în procesul creării Dominanta cromatică.
imaginilor 6. Lecție de 1 04.12.19 P12.Portofoliu:
vizualplastice sinteză.Mijloace de album tematic
2.4 Experimentarea expresie/ de comunicare
amestecului de specifice artelor
culori în tratarea vizuale. Imaginea simbol.
picturală a 7. Tratarea picturală a 1 11.12.19 M. cl.VI, p. 98-
imaginii. imaginii: 100;
2.5 Argumentarea - nuanțe și nuanțare 103-104,106-107;
expresiei - gama cromatică: gama 105
elementelor de caldă,gama rece
limbaj visual- - gama acromatică.
plastic in lucrări 8. Imaginea decorativă. 1 18.12.19 M. cl.VII, p. ES P7. Proiect
proprii și opere de Modalități de expresie 35,38Probă de individual/de grup;
artă. specifice evaluare P11. Prezentare
tratării decorative a (orală/electronică).
imaginii:
- stilizarea formelor:
caldă, rece;
- crearea motivului
decorativ.Evaluare
sumativă.
9. Clarobscurul - procedeu 1
de reprezentare a
volumului
obiectelor pe suprafață
plană.
10. Activități diferențiate de 1 Sarcini
postevaluare diferențiate
Modulul 3. Compoziție și design – 9 ore
3.1. Distingerea 1. Subiectul lucrării 1 15.01.20 M. cl.VI, p. 88-89
mijloacelor și plastice.
procedeelor
artistice de 2. Relația subiect – material 1 22.01.20 M. cl.VI, p. 90-91 EI P1. Lucrare vizual-
realizare a - plastică utilizând
compoziției vizual- tehnică. materiale,
plastice. ustensile, tehnici
3.2. Aplicarea specifice pentru
procedeului de desen/ imprimare/
proporționare în pictură/ colaj/
reprezentarea modelare/
asamblare;
portretului și a 3. Mijloace și procedee 1 29.01.20 M. cl.VI, p. 53-55;
corpului uman. artistice de realizare a 46-52
3.3. Explorarea compoziției.
materialelor, 4. Tipuri de compoziție: 1 05.02.20 M. cl.VII, p. 55-56
instrumentelor și închisă, deschisă.
tehnicilor de artă 5. Scheme compoziționale: 1 12.02.20 M. cl.VI, p. 56-59
pentru abordarea în patrat, în cerc etc.
artistică a unui 6. Proporția și 1 19.02.20 M. cl.VII, p. 42-44;
subiect. proporționarea în 45-47
3.4. Aprecierea reprezentarea corpului
modalităților de uman.
exprimare a 7. Reprezentarea 1 26.02.20 M. cl.VII, p. 48-50
ideilor, emoțiilor, portretului
sentimentelor în 8. Elemente de design. 1 04.03.20
compoziții 9. Compunerea imaginii 1 11.03.20 Probă de evaluare EF P3. Lucrare vizual-
plastice/ digitale. digitale. Lecție de plastică utilizând
sinteză. elemente de design
grafic: emblemă,
pliant, carte
poștală/poster;
10. Activități diferențiate de 1 18.03.20 Sarcini de lucru
postevaluare diferențiate
Modulul 4. Istoria artelor plastice – 6 ore
4.1. Distingerea 1. Arta Evului Mediu 1 25.03.20 M. cl.VI, p. 140- EI
elementelor 141
specifice artei din 2. Stiluri de artă.Stilul 1 01.04.20 M. cl.VI, p. 149;
Evul Mediu și bizantin. 147
Renaștere în 3. Stilul romanic 1 08.04.20 M. cl.VI, p.150-
diverse contexte 151
educaționale și 4. Stilul gotic 1 15.04.20 M. cl.VI, p.152-
culturale. 153
4.2. Aprecierea 5. Lecție de sinteză.Arta 1 29.04.20 Probă de evaluare EF P8.Lapbook;P11.
valorică a operelor Renașterii. Pictură. Prezentare
de artă plastică Sculptură. Arhitectură (orală/electronică)
din Evul Mediu și .Lecție de sinteză.
Renaștere. 6. Activități diferențiate de 06.05.20 Activități
4.3. Valorizarea istoriei postevaluare diferențiate
artelor medievale
și renascentiste în
diverse proiecte
creative.

Modulul 5. Valorizarea artelor vizual-plastice. Experiențe pozitive – 3 ore


6.1. Organizarea unor 1. Evaluare sumativă. 1 13.05.20 Probă de evaluare ES P14.Expoziție/
expoziții, vernisaje Evenimente și proiecte vernisaj
de creații vizual- artistice: școlare și personal(ă)/ de
plastice. extrașcolare. grup
5.2 Colaborarea în ES
cadrul pregătirii 2. Activități diferențiate de 1 20.05.20 Sarcini
unor evenimente postevaluare diferențiate
școlare/ 3. Excursie la Muzeul 1 27.05.20
extrașcolare de Național de Artă al
promovare a Moldovei
artelor.

S-ar putea să vă placă și