Sunteți pe pagina 1din 6

Disciplina: EDUCAȚIE PLASTICĂ

Programă școlară aprobată prin OMEN nr. 3393/28.02.2017


Clase: a VII-a
Nr. ore săptămănă: 1 oră
Nivel clasă: GIMNAZIU Aprobat,
Profesor: Tuzson Reka Director,
Prof. Szigeti Attila

Planificare calendaristică anuală


Anul școlar 2022-2023

Modulul I - 7 săptămâni – 5 septembrie – 21 octombrie 2022


Nr. Domenii de conținut/ Competențe specifice Conținuturi Timp Data/Săptămâna Observații
crt. Unități de învățare alocat
1.2 Analizarea valențelor expresive ale
Unitatea 1 limbajului plastic în compoziții diverse; Lecția 1. Instrumente și materiale de
1.
3.2. Conceperea de produse artistice lucru în artele plastice 1 S1
Limbajul plastic creative, originale și funcționale, în cadrul 2. Tehnici de lucru
2. (recapitulare) unor evenimente la nivel local sau la nivel
de comunitate. Lecția 2. Amprenta personală. 1 S2
2.1. Utilizarea limbajului plastic, a
S3
tehnicilor și instrumentelor variate în Lecția 1. Redarea în perspectivă a
1. 3 S4
cadrul studiului după natură; liniei, a suprafeţei şi a volumului
S5
2.2. Valorificarea valențelor expresive ale
limbajului plastic în studiul după natură și/
Unitatea 2 sau compoziției;
3.1 Valorizarea propriilor idei și a
Limbajul plastic. sentimentelor exprimate prin limbaj plastic
Perspectiva. în cadrul unor compoziții proprii;
2. Lecția 2. Studiu după natură 2 S6
3.2. Conceperea de produse artistice Vacanța de
S7
creative, originale și funcționale, în cadrul toamnă
unor evenimente la nivel local sau la nivel 24-30.10.2022
de comunitate.

1
Modulul al II-lea - 8 săptămâni – 1 noiembrie – 22 decembrie 2022
Nr. Domenii de conținut/ Competențe specifice Conținuturi Timp Data/Săptămâna Observații
crt. Unități de învățare alocat
3. 2.1. Utilizarea limbajului plastic, a Lecția 3. Modularea formelor și 1 S8
Unitatea 2 tehnicilor și instrumentelor variate în texturilor prin valoare
cadrul studiului după natură;
4. Limbajul plastic. 2.2. Valorificarea valențelor expresive ale 2 S9
Lecția 4. Natura statică
Perspectiva. limbajului plastic în studiul după natură și/ S10
5. sau compoziției; 1 S11
3.1 Valorizarea propriilor idei și a
sentimentelor exprimate prin limbaj plastic Lecția 5. Efectul spațial al culorilor.
în cadrul unor compoziții proprii;

1. 2.2. Valorificarea valențelor expresive ale S12


limbajului plastic în studiul după natură Lecția 1. Tehnici grafice. 3 S13
și/sau compoziției; Valorația în creion. S14
Unitatea 3 3.1 Valorizarea propriilor idei și a
sentimentelor exprimate prin limbaj plastic
2. 1 S15
Tehnici specifice în cadrul unor compoziții proprii;
artelor plastice. 3.2. Conceperea de produse artistice Vacanța de
creative, originale și funcționale, în cadrul Lecția 2. Valorația în cărbune. iarnă
unor evenimente la nivel local sau la nivel 23.12.2022-
de comunitate. 8.01.2023

Modulul al III-lea - 5 săptămâni – 9 ianuarie – 10 februarie 2023


Nr. Domenii de conținut/ Competențe specifice Conținuturi Timp Data/Săptămâna Observații
crt. Unități de învățare alocat
1. 2.2. Valorificarea valențelor expresive ale Lecția 1. Compoziția statică și 2 S16
limbajului plastic în studiul după natură compoziția dinamică. S17
Unitatea 4 și/sau compoziției;
2. S18 Vacanța de
3.1 Valorizarea propriilor idei și a
Lecția 2. Centrele compoziționale: 3 S19 schi
Compoziția plastică. sentimentelor exprimate prin limbaj plastic 13-19.02.2023
centrul de interes. S20
în cadrul unor compoziții proprii;

2
Modulul al IV-lea-7 săptămâni/ 6 săptămâni de carte – 20 februarie – 6 aprilie 2023
Nr. Domenii de conținut/ Competențe specifice Conținuturi Timp Data/Săptămâna Observații
crt. Unități de învățare alocat
3. 2.2. Valorificarea valențelor expresive ale
Unitatea 4 limbajului plastic în studiul după natură 1 S21
și/sau compoziției;
Compoziția plastică 3.1 Valorizarea propriilor idei și a Lecția 3. Compoziția plastică cu mai
sentimentelor exprimate prin limbaj plastic multe centre de interes.
în cadrul unor compoziții proprii;

1. 1.1 Interpretarea de mesaje și semnificații 3 S22 * Săptămâna


transmise prin limbaj artistic în cazul S23 verde
Lecția 1. Compoziția decorativă:
artelor decorative; * S24 13-19.03.2023
stilizarea.
Unitatea 5 2.1. Utilizarea limbajului plastic, a
tehnicilor și instrumentelor variate în
Compoziția plastică cadrul studiului după natură și/sau
2. în artele decorative. compoziției;
2.2. Valorificarea valențelor expresive ale
limbajului plastic în studiul după natură 3 S25
Lecția 2. Principii decorative:
și/sau compoziției. S26
repetiția, alternața, simetria.
3.1. Explorarea unor modalități noi de S27 Vacanța de
exprimare a ideilor, sentimentelor și primăvară
mesajelor prin compoziții plastice. 7-18.04.2023

Modulul al V-lea - 9 săptămâni/ 8 săptămâni de carte – 19 aprilie – 16 iunie 2023


Nr. Domenii de conținut/ Competențe specifice Conținuturi Timp Data/Săptămâna Observații
crt. Unități de învățare alocat
3. 2.1. Utilizarea limbajului plastic, a S28
Unitatea 5 tehnicilor și instrumentelor variate în 2 S29
cadrul studiului după natură și/sau
Lecția 3. Jocul de fond.
Compoziția plastică compoziției;
.
în artele decorative. 2.2. Valorificarea valențelor expresive ale
limbajului plastic în studiul după natură
și/sau compoziției.

3
1. Unitatea 6 1.3 Recunoașterea unor forme de Lecția 1. Pagini din istoria artei 2 S30
comunicare artistică, plastică și decorativă, românești: Preistoria și Antichitatea S31
2. Noțiuni de cultură pe teritoriul României; Lecția 2. Pagini din istoria artei 2 *S32 *Școala Altfel
artistică 1.2 Analizarea valențelor expresive ale românești: Epoca Medievală S33 15-21.05.2023
3. limbajului plastic în compoziții diverse; Lecția 3. Arta românească din S34
3.1. Explorarea unor modalități noi de 2
secolul al XIX-lea S35
4. exprimare a ideilor, sentimente-lor și Lecția 4. Arta românească din S36
mesajelor prin compoziții plastice. 1
secolul al XX-lea.

Competenţe generale:
Competențe generale și specifice, conform programei școlare pentru disciplina Educație plastică pentru clasele a V-a — a VIII-a, aprobată prin ordinul Ministerului
Educației Naționale nr. 3393/2017:

Competenţe generale:
1. a recepta cu sensibilitate și spirit critic a mesajelor artistic - vizuale în scopul formării culturii artistice de bază;
2. a utiliza instrumente și tehnici variate specifice artelor vizuale plastice și decorative;
3. exprimarea ideilor, sentimentelor și a mesajelor, utilizând limbajul artistic - vizual în contexte variate.

Valori şi atitudini:
1. Receptarea cu sensibilitate și spirit critic a mesajelor artistic - vizuale în scopul formării culturii artistice de bază:
1.1 Interpretarea de mesaje și semnificații transmise prin limbaj artistic în cazul artelor decorative.
- exerciții de analiză a expresivității limbajului vizual în lucrări de artă decorativă ;
- observarea părților componente ale unui ansamblu de vestimentație
- identificarea corespondențelor dintre destinația unui spațiu ambiental și mijloacele de expresie folosite de proiectant (de exemplu, cromatică,
lumină, elemente de decorație).
1.2 Analizarea valențelor expresive ale limbajului plastic în compoziții diverse;
- descrierea unor creații artistice în paralel cu conștientizarea diferitelor reacții proprii;
- joc de rol (de exemplu, de ghid/ interpret local de inițiere în comunicarea de tip artistic).
1.3 Recunoașterea unor forme de comunicare artistică, plastică și decorativă, pe teritoriul României
- realizarea unor organizatori grafici ale caracteristicilor fiecărui secol studiat
- comentarea imaginilor
- vizionarea de filme documentare
- exerciții de argumentare a preferințelor în ceea ce privește diferite lucrări de artă
2. Utilizarea de instrumente și tehnici variate specifice artelor vizuale plastice și decorative:
2.1. Utilizarea limbajului plastic, a tehnicilor și instrumentelor variate în cadrul studiului după natură și/ sau compoziției
– realizarea aceleiași compoziții tematice, folosind diferite tehnici și instrumente;
– desenarea, după natură, a unor obiecte, evidențiind fiecare etapă de studiu (paginație, construcție, valorație);
2.2. Valorificarea valențelor expresive ale limbajului plastic în studiul după natură și/sau compoziției;
4
– realizarea de schițe după natură în diverse tehnici rapide (pensulă, băț, pană etc.);
– realizarea unei compoziții plecând de la realitatea obiectivă, folosind contrastul extrem al scării valorice, în tehnica creion sau tuș;
– obținerea elementelor de limbaj prin tehnici grafice și de pictură.
3. Exprimarea ideilor, sentimentelor și a mesajelor, utilizând limbajul artistic - vizual în contexte variate:
3.1. Explorarea unor modalități noi de exprimare a ideilor, sentimentelor și mesajelor prin compoziții plastice
– realizarea de motive decorative folosind tehnici diverse;
– realizarea de compoziții folosind redarea în perspectivă a formelor;
– realizarea de studii după natură;
– realizarea de peisaje cu ajutorul perspectivei libere.
3.2. Conceperea de produse artistice creative, originale și funcționale, în cadrul unor evenimente la nivel local sau la nivel de comunitate
– organizarea unor expoziții în afara școlii în scopul promovării/ evidențierii talentelor;
– participarea la diverse evenimente culturale în școală sau în comunitate.

CONŢINUTURI:
Domenii de conţinut:
1. Redarea în perspectivă a liniei, a suprafeţei şi a volumului: natura statică, peisaj;
2. Studii după natură (natură statică, peisaj);
3. Modularea formelor și texturilor prin valoare;
4. Efectul spaţial al culorilor;
5. Valoraţie creion – cărbune;
6. Compoziţia plastică cu mai multe centre de interes - compoziţia statică şi compoziţia dinamică;
7. Compoziţia decorativă; principii decorative: stilizarea, simetria, repetiţia, alternanţa şi jocul de fond;
8. Privire de ansamblu asupra istoriei artei de pe teritoriul României - periodizare pe milenii și secole;
9. Portofoliu de documentare.

5
Întocmit,
Profesor,
Tuzson Reka

S-ar putea să vă placă și