Sunteți pe pagina 1din 5

Avizat resp. Comisiei metodică, prof.........................................................

Anul școlar: 2019 - 2020


Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Gura Văii
structură a Școlii Gimnaziale „Ion Borcea”, Racova Avizat director, prof..............................................................
Profesor: Hodorcă Ionela Claudia
Nr. de înregistrare: .....................................

Planificare anuală la Educație plastică, clasa a VI-a,


2019-2020
Conform OMEN nr. 3393/28.02.2017
Aria curriculară: Arte
Disciplina de învățământ: Educație plastică
Clasa: a VI-a
Manualul utilizat: Educație plastică, Manual pentru clasa a VI-a, Editura Litera, București, 2019;
Autori: Oana-Mari Solomon, Cristina Rizea, Daniela Stoicescu
Număr de ore pe săptămână: 1 ore
Semestrul I : 15 săptămâni – 1 oră/ săptămână = 15 de ore
Semestrul II: 20 săptămâni- 1 oră/săptămână = 20 de ore – din care Săptămâna „Școala Altfel” – 4 mai – 8 mai (săptămâna XXX) = 19 ore

Nr.crt. Unitatea de învățare Nr. de ore alocate Săptămâna Observații


Lumea păsărilor 5 S1-S5
Legături invizibile 6 S6- S11
Semestrul 1 Călătorii 4 S1- S15
Total ore 15
Arta populară 8 S16 - S23
Pagini din istoria artei europene 8 S 24 – S32 *S30 – Săptămâna
Semestrul 2 „Școala Altfel”
La pas prin Muzeul de Artă 3 S33 – S35
Total ore 34 [35]
Avizat resp. Comisiei metodică, prof.........................................................
Anul școlar: 2019 - 2020
Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Gura Văii
structură a Școlii Gimnaziale „Ion Borcea”, Racova Avizat director, prof..............................................................
Profesor: Hodorcă Ionela Claudia
Nr. de înregistrare: .....................................

Planificare calendaristică la Educație plastică, clasa a VI-a,


2019-2020
Conform OMEN nr. 3393/28.02.2017
Aria curriculară: Arte
Disciplina de învățământ: Educație plastică
Clasa: a VI-a
Manualul utilizat: Educație plastică, Manual pentru clasa a VI-a, Editura Litera, București, 2019;
Autori: Oana-Mari Solomon, Cristina Rizea, Daniela Stoicescu
Număr de ore pe săptămână: 1 ore
Semestrul I : 15 săptămâni – 1 oră/ săptămână = 15 de ore
Semestrul II: 20 săptămâni- 1 oră/săptămână = 20 de ore – din care Săptămâna „Școala Altfel” – 4 mai – 8 mai (săptămâna XXX) = 19 ore

Nr. Unitatea tematică Competențe specifice Conținuturi vizate Săptămâna Nr. Observații
crt. ore

SEMESTRUL I

1. Lumea păsărilor 2.1. Utilizarea în context variate a Lecția 1. Arte plastice: ramuri, genuri, spațiul Semestrul I -
instrumentelor corespunzătoare plastic
(recapitulare) diferitelor tehnici; 15 săptămâni
3.1 Valorizarea propriilor idei și a Lecția 2. Instrumente și materiale. Tehnici de lucru
sentimentelor exprimate prin limbaj S1
plastic în cadrul unor compoziții Lecția 3. Culorile spectrului solar. Clasificarea
Probă practică de
proprii; culorilor: primare, binare de gradul I și II . S2 aptitudini

3.2 Realizarea de produse artisice Lecția 4. Clasificarea culorilor: culori S3 5 Cercul lui Itten
creative, originale și funcționale, în complementare, culori calde și reci. Nonculori.
cadrul orelor de educație plastică. S4
5. Evaluare.
S5

2. Legături invizibile 1.2 Corelarea mesajului artisitic al unei Lecția 1. Operarea cu valoarea ca element de
lucrări de artă, cu mijloacele de limbaj în spațiul plastic
expresie; Ramă cu frunze de
Lecția 2. Contrastele cromatice ca mijloace de toamnă
2.1 Utilizarea în context variate a expresie plastică S6
instrumentelor corespunzătoare Pom de toamnă
Lecția 3. Contrastul valoric ca mijloc de expresie S7
diferitelor tehnici; Peisaj de toamnă
plastică S8 6
2.2 Adecvarea limbajului plastic folosit Focul lui Sumedru
la comunicarea mesajului intenționat; Lecția 4. Game cromatice S9
Lecția 5. Acorduri cromatice. Dominanța cromatică Peisaj de Halloween
3.1 Valorizarea propriilor idei și a S10
sentimentelor exprimate prin limbaj 6. Recapitulare și evaluare S11
plastic în cadrul unor compoziții
proprii.

3. Călătorii 1.3 Recunoașterea diferitelor forme de Lecția 1. Tehnici grafice. Valorația prin linie și Hașurarea de forme
comunicare artistic, plastic și suprafață în creion și cărbune geometrice
decorativăîn timp și spațiu; suprapuse si
Lecția 2. Tratarea picturală intercalate
2.1 Utilizarea în context variate a S12
instrumentelor corespunzătoare Lecția 3. Tratarea decorativa Pete spontane prin
diferitelor tehnici; 4. Recapitulare și evaluare S13 4 fuzionare

2.2 Adecvarea limbajului plastic folosit S14 Peisaj de iarnă


la comunicarea mesajului intenționat;
S15 Felicitare de Crăciun
3.1 Valorizarea propriilor idei și a
sentimentelor exprimate prin limbaj 21.12.2019 –
plastic în cadrul unor compoziții 12.01.2020
proprii. Vacanța
intersemestrială

SEMESTRUL al II-lea

4. Arta populară 1.1 Decodificarea mesajelor transmise Lecția 1. Natura ca sursă de inspirație. Schițe, Semestrul al II-lea
prin limbaj artisitic în cazul artelor crochiuri etc.
20 săptămâni
tridimensionale;
Lecția 2. Forme naturale. Forme plastice, plane,
1.3 Recunoașterea diferitelor forme de spațiale S16
comunicare artistic, plastic și S17
decorativăîn timp și spațiu; Lecția 3. Compoziția decorativă. Stilizarea și
modelul S18 8
3.1 Valorizarea propriilor idei și a
sentimentelor exprimate prin limbaj Lecția 4. Ritmul în compoziția decorativă S19
plastic în cadrul unor compoziții Lecția 5. Ritmul în compoziția plastică S20
proprii;
6. Recapitulare și evaluare S21
3.2 Realizarea de produse artisice
creative, originale și funcționale, în S22
cadrul orelor de educație plastică.
S23
5. Pagini din istoria 1.1 Decodificarea mesajelor transmise Lecția 1. Antichitatea europeană S24
artei europene prin limbaj artisitic în cazul artelor
tridimensionale; Lecția 2. Arta medievală S25 Laptop

1.3 Recunoașterea diferitelor forme de Lecția 3. Renașterea în Italia; Țările de Jos; Franța; S26 Proiector
comunicare artistic, plastic și Germania.
S27 9 Albume de artă.
decorativăîn timp și spațiu; Lecția 4. Barocul. Secolele XVII–XIX
S28
2.2 Adecvarea limbajului plastic folosit Secolele XVII–XIX (clasicism, rococo, neo-clasicism,
la comunicarea mesajului intenționat. romantism, realism). Franța, Germania, Anglia, S29 06 – 21.04.2020
Italia S30 Vacanța de
Lecția 5. Secolele XIX–XX. Franța–Paris. primavera
S31

S32
Săptămâna 30 –
Programul national
„Școala Atlfel”

6. La pas prin Muzeul 1.2 Corelarea mesajului artisitic al unei


de Artă lucrări de artă, cu mijloacele de
expresie; Lecția 1. Expoziția S33 3 Vacanța de vară

3.2 Realizarea de produse artisice Lecția 2. Cum organizăm o expoziție S34 13 iunie - 13 sept.
creative, originale și funcționale, în Lecția 3. Expresivități ale limbajului plastic S35
cadrul orelor de educație plastic.
4. Recapitulare finală.

S-ar putea să vă placă și