Sunteți pe pagina 1din 6

LICEUL TEHNOLOGIC ,,AUREL VLAICU”, LUGOJ Nr. înregistrare......................................

Disciplina: Limba și literature română Aviz responsabil comisie:


Număr de ore săptămânal: 2
Clasa a IX-a B,C (învățământ profesional)
An şcolar 2019-2020 Aviz Director:
Profesor: Gună Andreea

PLANIFICARE ANUALĂ

SEMESTRUL UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. SĂPTĂMÂNA OBSERVAŢII


ORE
Noţiuni introductive. Recapitulare 4 1-2

Joc și joacă 24 3-14


I.
Recapitulare semestrială 2 15

Școala 18 16-24 S27-dedicată


activităţilor
Iubirea 16 25-32 extraşcolare
II.
Recapitulare semestrială şi anuală 6 33-35
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
SEMESTRUL I ȘI SEMESTRUL II

Nr. Unitatea de Competenţe specifice Conţinuturi Nr. ore Săpt. Observaţii


crt. învăţare
1. Testare Prezentarea manualului şi a 1 S 1-2 09.09-13.09
inițială bibliografiei.
Test de evaluare iniţială 1
Recapitularea cunoştinţelor 2
dobândite în anul şcolar anterior
Genul epic și genul dramatic
Genul liric

2. 1.1 utilizarea adecvată a Literatură și ficțiune. ,,Lumea ca


Joc și Joacă achiziţiilor spectacol”
lingvistice în receptarea Ion Creangă- „Amintiri din copilărie’’ 5 S3 23.09
diverselor texte
1.2. identificarea secventelor de
 Contextualizare (epocă, curent literar S4 30.09
dialog, de naratiune si de etc.) S5 7.10
descriere dintr-un mesaj oral in  Temă. Motive. Viziune despre lume
scopul intelegerii modului de  Construcţia subiectului
structurare a acestora.  Construcţia personajelor – modalităţi
2.1 aplicarea unor tehnici vizand de caracterizare. Aplicaţii
intelegerea textelor  Narator/ instanţe narative
literare/nonliterare.
2.2 identificarea temei textelor
 Umorul-oralitatea stilului la Creanga
propuse pentru studiu
2.3 compararea ideilor şi Limbă și comunicare
atitudinilor diferite în  Oralitatea. Rolul elementelor arhaice S5 07.10
dezvoltarea aceleiaşi teme şi regionale în interpretarea 2 S6 14.10
literare mesajelor scrise şi orale
2.4 analizarea componentelor  Stil direct. Stil indirect. Monologul
structurale şi expresive ale interior
textelor literare studiate si
discutarea rolului acestora in
tratarea temelor
2.6 aplicarea conceptelor de Ficțiune și realitate
specialitatein analiza si Italo Calvino- Baronul din copaci 5 S6(1) 14.10
discutarea textelor literare  Lumea jocului S7 21.10
studiate.  Descrierea literară. Tabloul S8 28.10
3.3 argumentarea unui punct de  Caracterizarea personajului
vedere privind textele studiate.
1.5. utilizarea corecta si adecvata
a formelor exprimarii orale si Limbă și comunicare
scrise in diverse situatii de  Comunicarea. Comunicarea verbala.
comunicare.  Tipuri de texte. 4 S8(1) 28.10
 Elementele verbale ale comunicarii. S9 4.11
 Cuvântul S10 11.11
 Relații semantice: sinonimia,
antonimia, omonimia, polisemia
Lucrare scrisă pe semestrul I 4 S11 18.11
Recapitulare S12 25.11
Lucrarea scrisă
Corectarea și interpretarea lucrării

Literatură
Ion Barbu- ,,După melci” 2 S13 02.12
Mihail Sebastian- ,,Jocul de-a vacanța” 2 S14 09.12
Evaluare 3 S15 16.12
3. Școala 1.1 utilizarea adecvată a Literatură și ficțiune. Între iluzie și
achiziţiilor realitate
lingvistice în receptarea Mircea Eliade- Corigență 4 S16 13.01
diverselor texte
1.2. identificarea secventelor de
 Structură și compoziție; S17 20.01
dialog, de naratiune si de  Raportul cu realitatea socială
descriere dintr-un mesaj oral in  Interpretarea textului
scopul intelegerii modului de  Textul memorialistic
structurare a acestora.
2.1 aplicarea unor tehnici vizand
intelegerea textelor Bravadă şi dragoste de adevăr 6 S18 27.01
literare/nonliterare.
2.2 identificarea temei textelor
Mihail Drumeş- „Invitaţie la vals” S19 03.02
propuse pentru studiu  Timp, spațiu, structura S20 10.02
2.3 compararea ideilor şi compozițională
atitudinilor  Personajele ; tipul literar ;
diferite în dezvoltarea aceleiaşi  Interferența registrelor stilistice.
teme literare
2.4 analizarea componentelor
structurale şi expresive ale
Elementele verbale ale comunicarii. 2
textelor literare studiate si
discutarea rolului acestora in  Propoziția. Fraza. S21 17.02
tratarea temelor  Câmp semantic. Câmp lexical.
2.6 aplicarea conceptelor de  Corectitudine și greșeală în
specialitate1 în analiza şi comunicarea verbală.Nivelul lexico-
discutarea textelor literare semantic.
studiate

Literatură
George Bacovia- ,,Liceu” 2 S22 24.02
I.L. Caragiale- ,,Un pedagog de școală 2 S23 02.03
nouă”
Evaluare 1 S24 09.03
4. Iubirea
1.1 utilizarea adecvată a Textul epistolar
achiziţiilor Corespondenţa: Eminescu-V. Micle. 2 S25 16.03
lingvistice în receptarea Scrisoarea de dragoste
diverselor texte
1.2. identificarea secventelor de
dialog, de naratiune si de Literatura și alte arte.
descriere dintr-un mesaj oral in Povești tragice de iubire.Cronica de film. 6 S26 23.03
scopul intelegerii modului de Romeo și Julieta S27 30.03
structurare a acestora.  Limbaj artistic S28 22.04
1.5. utilizarea corecta si adecvata  Dragostea si moartea
a formelor exprimarii orale si  Ecranizare
scrise in diverse situatii de
comunicare.
2.1 aplicarea unor tehnici vizand
intelegerea textelor
literare/nonliterare. Lucrare scrisă pe semestrul I
2.2 identificarea temei textelor Recapitulare 3 S29 27.04
propuse pentru studiu Lucrarea scrisă
2.3 compararea ideilor şi Corectarea și interpretarea lucrării
atitudinilor
diferite în dezvoltarea aceleiaşi
teme literare
2.4 analizarea componentelor
structurale şi expresive ale
textelor literare studiate si Elemente de comunicare și limbă
discutarea rolului acestora in  Comunicarea orală. Monologul. 4 S30 04.05
tratarea temelor  Corectitudine și greșeală în S31 11.05
2.6 aplicarea conceptelor de
comunicarea verbală
specialitatein analiza si
discutarea textelor literare  Îmbogățirea vocabularului.
studiate.  Arhaisme.
2.7 compararea limbajului  Neologisme
cinematografic cu acela al textului
scris
3.3 argumentarea unui punct de
Evaluare 2 S32 18.05
vedere privind textele studiate.
3.4 compararea
ideilor/atitudinilordiferite in
dezvoltarea aceleiasi teme
literare.

6. Recapitulare Recapitularea cunoştinţelor dobândite în 6 S33 25.05


finală clasa a IX-a S34 02.06
S35 09.06

S-ar putea să vă placă și