Sunteți pe pagina 1din 8

STUDIUL TEXTULUI LITERAR

LA NIVEL GIMNAZIAL

Literatura constituie o componentă fundamentală a disciplinei limba şi literatura română prin


prisma căreia se pot obţine deprinderile și priceperile de a opera cu instrumentele muncii intelectuale.
Pentru că literatura nu este doar o poveste, o poezie sau simplă fantezie creatoare. Ea are capacități
regeneratoare pentru cei ce se lasă purtați pe brațele sale, având efecte taumaturgice și eliberând de
grijile cotidiene, dar, mai ales, literatura acționează și la nivelul intelectului. Literatura este menită să
ajute elevul să-şi creeze un sistem de valori şi modalităţi de a analiza şi a interpreta operele literare şi
de a-şi forma o atitudine corespunzătoare faţă de valorile umane.
Din punct de vedere didactic, receptarea literaturii în şcoală se supune atât competențelor
generale ale disciplinei de învăţământ, cât şi particularităţilor de vârstă ale elevilor. Strategia de
studiere a literaturii se poate subordona unor modele operaţionale, ce pot fi adaptate în funcţie de
nivelul de şcolarizare la care se aplică, dar şi în funcţie de particularităţile operei literare și, nu în
ultimul rând, în funcție de particularitățile de vârstă ale elevilor. Competențele specifice de bază ale
studierii textelor literare în gimnaziu sunt: iniţierea elevilor în literatură prin familiarizarea lor cu opera
literară; captarea interesului şi formarea gustului pentru lectură; educaţia artistică, morală şi
responsabilizarea faţă de problemele societăţii.
În procesul de receptare a operei literare de către elevii din gimnaziu, performanţele lor în
comunicarea orală şi scrisă, în înţelegerea şi asimilarea valorilor literare sunt influenţate de modelul
de lectură propus de profesor, deci de calitatea actului critic efectuat de acesta în ipostaza de
mediator între operă şi elevii săi.1 Este necesar ca profesorul să aibă capacitatea de a conduce elevii
spre descoperirea semnificaţiilor textelor studiate, a structurii şi valorii acestora, a artei scriitorului
pentru o mai bună receptare a textelor studiate. Profesorul este intermediarul între elevi și scriitori,
liantul între învățăcel și opera studiată. El joacă un rol esențial, acela de mistagog, de maestru pentru
neofitul ce urmează a fi inițiat în tainele lecturii. Trebuie reținut faptul că un comentariu literar este
doar o modalitate de educare literară a elevilor şi nu un scop în sine.
Studierea textului literar în clasele gimnaziale trebuie să se realizeze printr-o manieră complexă,
care prevede atât comprehensiunea, receptarea, analiza, interpretarea şi aprecierea celor citite cât şi
transferul achiziţiilor literar-artistice şi lingvistic-comunicative în situaţii noi, desprinse din viața de zi
cu zi.2 Textul este un factor-reper în dezvoltarea competenţelor de comunicare, el se pretează unei
examinări funcţionale, se raportează la diferite domenii ale artei - muzică, pictură, cinematografie etc
cultivând sensibilitatea și frumosul.
Pe baza experienţei didactice în proiectarea şi desfăşurarea lecţiei de lectură literară, în modul
de lucru cu textul literar, s-a putut constitui un model de studiere a literaturii, având ca bază textul
literar, îndrumările, întrebările şi exerciţiile din manuale, model structurat astfel: convorbire
pregătitoare pentru familiarizarea elevilor cu noua operă; comprehensiunea, încadrarea operei în
volumul din care face parte, a fragmentului în ansamblul operei; situarea operei în timp, evaluarea
relaţiei acesteia cu viaţa; lectura model a textului literar; citirea explicativă, pe unităţi logice, explicarea
cuvintelor necunoscute; analiza, explicarea titlului operei; evidenţierea structurii operei (împărţirea pe
capitole, motto-uri), a modurilor de expunere; prezentarea acţiunii, a subiectului, a conflictului,
rezumarea întâmplărilor; discutarea modalităţilor narative (cine povesteşte, la ce persoană, timpurile
verbale ale povestirii, povestirea lineară, povestirea în povestire, rememorarea etc.); caracterizarea
personajelor (principale, secundare, pozitive, negative, comparaţii cu alte personaje, semnificaţia
acestora dedusă din atitudini, comportament, idei exprimate, valorile morale, civice analizate la nivel
elementar de abordare, procedeele de caracterizare); interpretarea, raportarea la specificul textelor
literare, caracterul confesiv al poeziei lirice (compoziţie, cuvinte, sensuri, cuvinte-cheie, semnificaţii,
expresivitatea limbajului poetic, elemente de prozodie, mesajul operei); aducerea de argumente pentru
a motiva apartenenţa operei la un gen literar, la o specie literară; valorificarea în cadrul lecţiilor, în
relaţie cu textul din manual, a lecturii suplimentare a elevilor.
Iată un algoritm de studiere a unui text liric:
 comprehensiunea :
a) încadrarea textului: poet, operă etc.
b) lectura expresivă a textului;
c) (explicarea cuvintelor necunoscute, explicarea titlului);
 analiza, descifrarea textului:
a) găsirea cuvintelor cu valoare expresivă (figuri de stil);
b) prezenţa eului liric (forme verbale, pronominale);
c) imagini artistice (vizuale, auditive, olfactive);
 interpretarea textului:
a) viziunea poetului (sentimente transmise);
b) emoţia artistică transmisă să fie trăită;
c) identificarea temei.
Iată un algoritm de studiere a unui text epic:
 comprehensiunea :
a) încadrarea textului: autor, operă etc.
b) lectura expresivă a textului;
c) (explicarea cuvintelor necunoscute, explicarea titlului);
 analiza, descifrarea textului:
a) prezenţa naratorului (forme verbale, pronominale);
b) identificarea ideilor principale
c) subiectul pe scurt
 interpretarea textului:
a) identificarea temei
b) viziunea despre lume a scriitorului
În ceea ce priveşte particularităţile analizei literare, trebuie precizat faptul că este de preferat
renunţarea la analizele prea tehniciste, complexe, ştiindu-se că şcoala nu pregăteşte critici literari, ci
formează cititori de literatură. În plus, este necesară aplicarea analizei literare ca mijloc de apropiere de
operă şi de apropiere a operei, de înţelegere a mesajului de bază al acesteia, de achiziţionare a
modelelor culte de comunicare în limba română. Un rol aparte în predarea textului la lecţiile de limba şi
literatura română îl are lexicul. Foarte mulţi elevi au nevoie nu numai să audă cuvântul nou, ci şi să-l
“vadă” în imagine, să-l citească şi, desigur, să-l utilizeze cât mai des în alte construcţii.
Textele literare care se studiază în gimnaziu oferă diferite modele umane pentru elevi.3 Prin
Nică din opera “Amintiri din copilărie”, Ion Creangă ilustrează copilăria copilului universal (George
Călinescu). Domnul Trandafir din opera cu acelaşi nume scrisă de Mihail Sadoveanu reliefează tipul
dascălului de vocație, plin de dăruire, de la sat, care se evidenţiază prin exemplul personal. Prin
comisul Ioniţă din povestirea “Iapa lui Vodă”, Mihail Sadoveanu înfățișează povestitorul înzestrat cu
har, capabil să capteze atenţia auditoriului prin talentul său de a povesti. O imensă tărie de caracter
dovedeşte eroina romanului “Baltagul” scris de Mihail Sadoveanu, Victoria Lipan care întreprinde un
periplu istovitor în căutarea soțului dispărut.
Sensibilitatea umană este sugerată de poeţii care îşi cântă ofurile, arătându-se nostalgici după
copilăria pierdută căreia Mihai Eminescu îi scrie O, rămâi... şi după iubirea neîmplinită deşi natura îi
creează un spaţiu ocrotitor lângă Lacul cel albastru / încărcat cu flori de nufăr.
Cel mai simpatic personaj poate deveni cel mai antipatic şi viceversa în comedia lui I. L.
Caragiale care, sarcastic si necruțător, satirizează sclipitor incultura, imoralitatea, corupția, prostia
omenească în cea mai largă acceptie a cuvântului, toate acestea fiind îmbrăcate în mantia transparentă a
unei spoieli de cultură, a unui parvenitism ostentativ, atitudini ce se manifestă nu la indivizi izolați, ci
la întregi categorii sociale.
Exemplele ar putea continua. Modelele propuse sunt perfectibile, dar profesorul le poate
completa sau îmbunătăţi, pentru a face textul literar cât mai accesibil elevului de gimnaziu, cât mai
atractiv, urmărind pregătirea elevului pentru diferite situaţii de comunicare și, mai ales, pentru viaţă.
S-a observat adesea cǎ, în rândurile neavizaţilor, literatura este privitǎ în mod superficial,
înţeleasǎ greşit sau chiar blamatǎ din cauza lipsei unor lǎmuriri necesare încǎ de pe bǎncile şcolii. În
zadar oferim elevilor o gamǎ impresionantǎ de noţiuni ce aparţin teoriei literare, din moment ce lor  le
scapǎ esenţialul4. Pentru înlǎturarea acestui neajuns, pentru a insufla o adevǎratǎ dragoste vizavi de
literaturǎ, elevul trebuie lǎmurit asupra aspectelor ce conferă valoare textului citit și în încarcă de
conotații. Atunci când studiem opera literarǎ, nu vom privi conţinutul acesteia prin ochii unui copil care
citeşte o poveste, ci vom încerca sǎ desluşim sensul adânc al textului, sǎ-i descoperim ascunzişurile,
sǎ descifrǎm povestea ca pe un proverb sau o ghicitoare. Nu vom izbuti sǎ realizǎm toate aceste
obiective dacǎ, în clipa lecturii, nu trecem ideile prin filiera gândirii. În momentul reuşitei, nu vom mai
formula întrebǎri, ci vom avea rǎspunsurile, pentru cǎ valoarea interioarǎ a scrierii va ieşi la ivealǎ.
De pildǎ, minunata baladǎ „După melci” scrisă de Ion Barbu, la prima vedere, a fost percepută drept
literatură pentru copii, deși opera ilustrează consecințele tragice ale unui joc inocent, desfășurat sub
forma descântecului pe care eul liric, în ipostaza copilului, îl rostește pentru a scoate melcul din
cochilie. Această experiență are valoare unei inițieri dureroase spre dobândirea unei experiețe de
cunoaștere: revelația copleșitoare a puterii magice a cuvântului rostit de un demiurg caricaturizat
(copilul) pentru a ademeni melcul (creația) să se reveleze. De fapt, poemul constituie o revelație
mijlocită de o experiență de cunoaștere dintre cele mai grave, referitoare la actul de comunicare și
puterea logosului.
Aşadar, studiul textului literar la nivel gimnazial este necesar deoarece ajută elevul să-şi
dezvolte capacităţile de comunicare, să-şi creeze un sistem de valori şi modalităţi de a analiza şi a
interpreta operele literare şi de a-şi forma o atitudine corespunzătoare faţă de valorile umane, întrucât
textele literare le oferă elevilor dierse modele și antimodele umane.
ANEXE
FIŞĂ DE LECTURĂ5
Opera lirică (model)
 
Am început lectura (data) ___________ Am terminat lectura (data) __________
Autorul: _________________________________________________________________________________
Volumul: __________________________________________________ Anul apariţiei volumului: ________
Editura: __________________________________________________________________________________
Date importante din viaţa şi activitatea scriitorului: _____________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Alte opere ale autorului: ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Titlul operei literare: _____________________________________________________________________
Genul literar: ____________________________________________________________________________
Specia literară: _____________________________________________________ (doină, pastel, imn, odă etc.)
Versificaţia:
Poezia este formată din __________ strofe.
Strofa are ________ versuri. Măsura versurilor: ___________________
Tipul de rimă: _______________________ Ritmul: ____________________________
Eul liric (indici ai prezenţei, sentimentele exprimate): _____________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Caracteristici ale peisajului contemplat de eul liric (cu exemple din text): ____________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
 Tonul general al poeziei: __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Mesajul operei: ____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Figuri de stil (epitete, comparaţii, personificări, metafore, repetiţii, enumeraţii, hiperbole, inversiuni, aliteraţii,
asonanţe) cu citate din text: ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Imagini artistice (vizuale, auditive, olfactive, tactile, dinamice ) cu citate din text: _______________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Titlul operei literare (structură, semnificaţie): ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Vocabular (câteva cuvinte noi pe care le-ai învăţat din opera citită şi sensurile lor): ______________________
(Se poate utiliza dicţionarul!)_________________________________________________________________
 Citate preferate (scrise între ghilimele): ________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Impresii personale (de ce ţi-a plăcut lectura): ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Opinii critice / Referinţe critice: _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
FIŞĂ DE LECTURĂ6
Opera epică (model)
 
Am început lectura (data) __________ Am terminat lectura (data) ________
Titlul operei literare: ______________________________________________________________________
Autorul:_________________________________________________________________________________
Opera face parte din volumul:________________________________ Anul apariţiei volumului: ________
Editura:_________________________________________________________________________________
Date importante din viaţa şi activitatea criitorului: ____________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Alte opere ale autorului: ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Genul literar: ___________________________________________________________________________ 
Specia literară: _______________________ (poveste, basm, schiţă, nuvelă, roman, povestire, fabulă, baladă)
Opera e structurată în: _________________ (cărţi / părţi / volume / capitole) 
Opera este scrisă în: ___________________ (proză / versuri)
Locul desfăşurării acţiunii: _______________________________________________________________
Timpul desfăşurării acţiunii: ______________________________________________________________
Naratorul (tipul de narator, indici ai prezenţei acestuia): _________________________________________
Personaje:
Personajul Tipul de personaj Trăsături Citate
(principal/ secundar, pozitiv/ negativ, real/ fantastic) (fizice, morale)
_________________ ________________________________ ________________ ______________
_________________ ________________________________ ________________ ______________
_________________ ________________________________ ________________ ______________
_________________ ________________________________ ________________ ______________
_________________ ________________________________ ________________ ______________

Rezumat / Idei principale: _________________________________________________________________


________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Momentele subiectului:
 Expoziţiunea _____________________
 Intriga ___________________________
 Desfăşurarea acţiunii ________________
 Punctul culminant __________________
 Deznodământul ____________________
Moduri de expunere: (indică modul prezent în opera literară , indică pagina şi transcrie câte un citat):
Naraţiune _______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Dialog __________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Descriere ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Monolog ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Caracterizarea personajului principal / a unui personaj preferat: 
° caracterizare directă (exemple, citate, indicarea paginii): ________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
° caracterizare indirectă (exemple, citate, indicarea paginii): ______________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Titlul operei (structură, semnificaţie): ________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Mijloace artistice (figuri de stil,citate care conţin imagini artistice cu indicarea paginii): _________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Vocabular (câteva cuvinte noi pe care le-ai învăţat din opera citită şi sensurile lor): ____________________
(Se poate utiliza dicţionarul!)_______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Citate preferate (scrise între ghilimele, indicând pagina): _________________________________________
Impresii personale (de ce ţi-a plăcut lectura /ce ai învăţat din această lectură / cum ai fi vrut să se termine
acţiunea): ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Note de lectură (Continuă enunţurile de mai jos cu idei din opera citită)
Opera mi-a trezit sentimente de ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Ceea ce impresionează este __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Surprinzător este momentul __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Demn de admirat este fragmentul în care ______________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Am fost curios când _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Aş vrea să trăiesc în lumea personajului pentru că ________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Nu aş vrea să trăiesc în lumea personajului pentru că _____________________________________________
________________________________________________________________________________________
Opinii critice / Referinţe critice: ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

NOTE:
1. https://ro.scribd.com/doc/159338921/valorizarea-textului-literar, accesat în data de 12.04.2015;
2. Alina Pamfil, Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, Editura
Paralela 45, Bucureşti, 2003;
3. https://ro.scribd.com/doc/159338921/valorizarea-textului-literar, accesat în data de 12.04.2015;
4. https://ro.scribd.com/doc/159338921/valorizarea-textului-literar, accesat în data de 12.04.2015;
5. http://www.asociatia-profesorilor.ro/model-de-fisa-de-lectura-pentru-opera-lirica.html, accesat în
data de 12.04.2015;
6.http://www.asociatia-profesorilor.ro/model-de-fisa-de-lectura-pentru-opera-epica.html?
iframe=true&width=90%25&height=90%25, accesat în data de 12.04.2015

BIBLIOGRAFIE:
1. Alina Pamfil, Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, Editura
Paralela 45, Bucureşti, 2003;
2. Lăcrămioara Mutoiu - Hermeneutică şi naratologie aplicată, Editura Eurocart, Iaşi, 2003.
3. Lăcrămioara Mutoiu – Alchimia textului poetic, Iaşi, Editura Versus, 2006
4. https://ro.scribd.com/doc/159338921/valorizarea-textului-literar, accesat în data de 12.04.2015;
5.http://www.asociatia-profesorilor.ro/model-de-fisa-de-lectura-pentru-opera-lirica.html, accesat în
data de 12.04.2015;
6.http://www.asociatia-profesorilor.ro/model-de-fisa-de-lectura-pentru-opera-epica.html?
iframe=true&width=90%25&height=90%25, accesat în data de 12.04.2015

Material propus de Haiduc Valentina, profesor de limba și literatura română


la Liceul „Dr. Lazăr Chirilă”, Baia de Arieș, jud. Alba

S-ar putea să vă placă și