Sunteți pe pagina 1din 8

LICEUL TEHNOLOGIC ,,AUREL VLAICU”, LUGOJ Nr. înregistrare......................................

Disciplina: Limba și literatura română Aviz responsabil comisie:


Clasa a XIII-a C, seral
An şcolar 2019-2020 Aviz Director:
Profesor: Gună Andreea

Planificare calendaristică la limba și literatura română

Unitatea de învățare/Conținuturi Competențe de evaluat Numar de Saptă Observații


ore alocate mâna
Semestrul I
Recapitulare. Test inițial. 4 1-2
Comunicarea. Proza.
1. Unitatea 1 8 3-6
Basmul cult; Povestirea - recunoasterea si analiza principalelor componente de
L1. Basmul cult. ordin structural specifice textului narativ, pornind de la
Text-suport: Povestea lui Harap-Alb de texte studiate sau la prima vedere (constructia
Ion Creanga. subiectului, compozitia , personajele ,instantele
Concepte operationale: basm cult, comunicarii, perspectiva narativa.).
compozitie, fantastic,autor, narator, - incadrarea unui text narativ intr-o anumita categorie.
personaj, constructia subiectului, arta - Integrarea textului narativ intr-un anumit context.
narativa, personajele. - Identificarea particularitatilor de limbaj ale unui text
L2. Povestirea. narativ.
Text-suport : Fantana dintre plopi de - Recunoasterea si realizarea de conexiuni intre diferite
Mihail Sadoveanu tipuri de proza.
Concepte operationale: povestirea, - Sustinerea argumentata a unui punct de vedere intr-un
povestirea in rama, fantasticul, arta monolog oral.
literara, constructia subiectului. - Utilizarea corecta a formelor exprimarii orale si scrise
in diverse situatii de comunicare
LC1. Niveluri de constituire a mesajului. - Construirea diverselor tipuri de discurs.
Dialog, monolog, elemente ale situatiei de - Redactarea diferitelor tipuri de compuneri, pornind de
comunicare, functiile comunicarii. la texte literare.
- Recunoasterea trasaturilor definitorii ale comunicarii
Evaluare. fictionale si nonfictionale.

2. Unitatea 2. 8 6-9
Nuvela - recunoasterea si analiza principalelor componente de
L1. Nuvela istorica. ordin structural specifice textului narativ, pornind de la
Text-suport: Alexandru Lapusneanu de texte studiate sau la prima vedere (constructia
Costache Negruzzi subiectului, compozitia , personajele ,instantele
Concepte operationale :nuvela istorica, comunicarii, perspectiva narativa.).
structura narativa, momentele subiectului, - incadrarea unui text narativ intr-o anumita categorie.
modalitati de expunere, personajele, arta - Integrarea textului narativ intr-un anumit context.
narativa. - Identificarea particularitatilor de limbaj ale unui text
L2. Nuvela psihologica. narativ.
Text-suport : Moara cu noroc de Ioan - Recunoasterea si realizarea de conexiuni intre diferite
Slavici. tipuri de proza.
Concepte operationale : nuvela - Sustinerea argumentata a unui punct de vedere intr-un
psihologica, tema, constructia subiectului, monolog oral.
personajele, arta literara. - Utilizarea corecta a formelor exprimarii orale si scrise
L3. Nuvela fantastica. in diverse situatii de comunicare
Text-suport : La tiganci de Mirceaa Eliade - Construirea diverselor tipuri de discurs.
Concepte operationale : nuvela fantastica, - Redactarea diferitelor tipuri de compuneri, pornind de
tema, subiectul, actiunea, evolutia la texte literare.
personajului, arta literara, fantasticul. - aplicarea cunostintelor de limba in interpretarea
textelor literare.
LC1. Nivelul fonetic. Neologisme,
accentul, cacofonia, hipercorectitudinea.
LC2. Diftongul si hiatul.

Evaluare semestrială.
3. Unitatea 3. 12 10-15
Romanul (1)
Traditional si modern
L1. Romanul traditional. - recunoasterea si analiza principalelor componente de
Text-suport: Baltagul de Mihail ordin structural specifice textului narativ, pornind de la
Sadoveanu (fragmente) texte studiate sau la prima vedere (constructia
Concepte operationale: romanul subiectului, compozitia , personajele ,instantele
traditional, comunicarii, perspectiva narativa.).
momentele subiectului, geneza operei, - incadrarea unui text narativ intr-o anumita categorie.
caracterizarea personajelor,modalitati de - Integrarea textului narativ intr-un anumit context.
caracterizare a personajului, receptarea in - Identificarea particularitatilor de limbaj ale unui text
critica. narativ.
L2. Romanul modern. - Recunoasterea si realizarea de conexiuni intre diferite
Text-suport: Padurea Spanzuratilor de tipuri de proza.
Liviu Rebreanu - Sustinerea argumentata a unui punct de vedere intr-un
Concepte operationale: romanul modern, monolog oral.
geneza romanului, compozitia, actiunea, - Utilizarea corecta a formelor exprimarii orale si scrise
evolutia personajului, arta literara, in diverse situatii de comunicare
receptarea in critica. - Construirea diverselor tipuri de discurs.
- Redactarea diferitelor tipuri de compuneri, pornind de
TL. Perioada interbelica – ideologii la texte literare.
literare, elemente de estetica: modrnism – - Respectarea normelor ortografice, de punctuatie,
E.Lovinescu, traditionalism. morfosintactice si folosirea adecvata a unitatilor lexico-
LC1: Nivelul lexico-semantic. Campuri semantice.
lexicale, semantice, familia lexicala.

Evaluare semestrială 05.12.


2019
Semestrul al II-lea
4. Unitatea 4. 10 16-20
Romanul (2)
Obiectiv si subiectiv
L1. Romanul obiectiv. - recunoasterea si analiza principalelor componente de
Text-suport: Ion de Liviu Rebreanu ordin structural specifice textului narativ, pornind de la
Concepte operationale : romanul obiectiv, texte studiate sau la prima vedere (constructia
tema, ideea, structura narativa, subiectul, subiectului, compozitia , personajele ,instantele
momentele subiectului, incipit, secventa comunicarii, perspectiva narativa.).
narativa, personajul, arta narativa, - incadrarea unui text narativ intr-o anumita categorie.
marturisiri, critica literara, moduri de - Integrarea textului narativ intr-un anumit context.
expunere, perspectiva narativa. - Identificarea particularitatilor de limbaj ale unui text
L2.Romanul subiectiv. narativ.
Text-suport : Ultima noapte de dragoste, - Recunoasterea si realizarea de conexiuni intre diferite
intiia noapte de razboi de Camil Petrescu tipuri de proza.
Concepte operationale : romanul - Sustinerea argumentata a unui punct de vedere intr-un
subiectiv, conceptia estetica, geneza monolog oral.
romanului, structura romanului, - Utilizarea corecta a formelor exprimarii orale si scrise
constructia romanului, evolutia in diverse situatii de comunicare
personajului, stilul, receptarea in critica, - Construirea diverselor tipuri de discurs.
perspectiva narativa. - Redactarea diferitelor tipuri de compuneri, pornind de
la texte literare.
LC1. Nivelul lexico-semantic. Relatii - Folosirea adecvata a unitatilor lexico-semantice.
semantice: polisemie, sinonime, antonime,
omonime, paronime.

Evaluare.

5. Unitatea 5 . 6 20-22
Romanul postbelic - recunoasterea si analiza principalelor componente de
L1.Romanul postbelic. ordin structural specifice textului narativ, pornind de la
Text-suport:. Morometii de Marin Preda texte studiate sau la prima vedere (constructia
Concepte operationale : romanul subiectului, compozitia , personajele ,instantele
postbelic, compozitia romanului, comunicarii, perspectiva narativa.).
personajul, arta literara, exegeza critica. - incadrarea unui text narativ intr-o anumita categorie.
- Integrarea textului narativ intr-un anumit context.
LC1 . Nivelul lexico-semantic. Elemente - Identificarea particularitatilor de limbaj ale unui text
verbale ale comunicarii. Unitati narativ.
frazeologice. Sensul cuvintelor in - Recunoasterea si realizarea de conexiuni intre diferite
context(sens denotativ si sens tipuri de proza.
conotativ).Pleonasmul. Tautologia. - Sustinerea argumentata a unui punct de vedere intr-un
Atractia paronimica. monolog oral.
- Utilizarea corecta a formelor exprimarii orale si scrise
Evaluare. in diverse situatii de comunicare
- Construirea diverselor tipuri de discurs.
- Redactarea diferitelor tipuri de compuneri, pornind de
la texte literare.
- Folosirea adecvata a unitatilor lexico-semantice.

6. Unitatea 6 4 23-24
Poezia pasoptista; Mihai Eminescu - recunoasterea si analiza principalelor componente de
L1.Poezia pasoptista. ordin structural specifice textului poetic, pornind de la
L2. Mihai Eminescu. texte studiate sau la prima vedere (titlu, incipit, relatii
Texte-suport: Floare albastră de Lihai de simetrie si opozitie, elemente de recurenta – motiv
Eminescu poetic, laitmotiv, instantele comunicarii intr-un text
Concepte operationale : structura textului poetic).
poetic, pastelul, idila, ipostazele eului - incadrarea unui text poetic intr-o anumita categorie.
liric, motive poetice, figuri de stil, imagini - Integrarea textului poetic intr-un anumit context.
poetice, prozodia, idei filozofice, exegeza - Identificarea particularitatilor de limbaj ale unui text
critica. poetic.
- Recunoasterea si realizarea de conexiuni intre diferite
TL1: Dacia literara (manifest literar, tipuri de poezie.
doctrina estetica) - Sustinerea argumentata a unui punct de vedere intr-un
TL2. Junimea si junimismul – Titu monolog oral.
Maiorescu. - Utilizarea corecta a formelor exprimarii orale si scrise
in diverse situatii de comunicare
LC1. Nivelul morfosintactic. Forme - Construirea diverselor tipuri de discurs.
flexionare ale partilor de vorbire, mijloace - Redactarea diferitelor tipuri de compuneri, pornind de
lingvistce de realizare a subiectivitatii la texte literare.
vorbitorului. Elemente de acord - Compararea unor idei si atitudini diferite, in devoltarea
gramatical. Acordul prin atractie. aceleiasi teme literare.
Elemente de relatie.Anacolutul. - Sesizarea alentelor stilistice ale unor categorii
morfosintactice.
Evaluarea. - Aplicarea cunostintelor de limba in interpretarea
textelor literare.
7. Unitatea 7. 4 25-26
Prelungiri ale romantismului si ale
clasicismului ; Simbolismul
L1 : Prelungiri ale romantismului si ale - recunoasterea si analiza principalelor componente de
clasicismului ordin structural specifice textului poetic, pornind de la
Text-suport : Vara de George Cosbuc texte studiate sau la prima vedere (titlu, incipit, relatii
Concepte operationale : elemente de simetrie si opozitie, elemente de recurenta – motiv
romantice, elemente clasiciste. poetic, laitmotiv, instantele comunicarii intr-un text
L2. Simbolismul. poetic).
Text-suport : Plumb de George Bacovia, - incadrarea unui text poetic intr-o anumita categorie.
Concepte operationale: simbolismul - Integrarea textului poetic intr-un anumit context.
european si romanesc, structura poetice, - Identificarea particularitatilor de limbaj ale unui text
mijloace stilistice, prozodia, exegeza poetic.
literara. - Recunoasterea si realizarea de conexiuni intre diferite
tipuri de poezie.
LC1 Nivelul ortografic si de punctuatie. - Sustinerea argumentata a unui punct de vedere intr-un
Norme ortografice si de punctuatie in monolog oral.
constituirea mesajului scris. Rolul - Utilizarea corecta a formelor exprimarii orale si scrise
semnelor ortografice si de punctuatie in in diverse situatii de comunicare
intelegerea mesajului scris. - Construirea diverselor tipuri de discurs.
- Redactarea diferitelor tipuri de compuneri, pornind de
Evaluare. la texte literare.

8. Unitatea 8. 8 27-30
Traditionalism si modernism in poezie - recunoasterea si analiza principalelor componente de
L1: Traditionalismul ordin structural specifice textului poetic, pornind de la
Text-suport: Aci sosi pe vremuri de Ion texte studiate sau la prima vedere (titlu, incipit, relatii
Pillat de simetrie si opozitie, elemente de recurenta – motiv
Concepte operationale : universul poetic, poetic, laitmotiv, instantele comunicarii intr-un text
secvente poetice, compozitia, mijloace de poeic).
stil, interpretari. - incadrarea unui text poetic intr-o anumita categorie.
L2. Modernismul - Integrarea textului poetic intr-un anumit context.
Texte-suport : Eu nu strivesc corola de - Identificarea particularitatilor de limbaj ale unui text
minuni a lumii de Lucian Blaga poetic.
Riga Crypto și lapona Enigel de Ion - Recunoasterea si realizarea de conexiuni intre diferite
Barbu tipuri de poezie.
Testament de Tudor Arghezi. - Sustinerea argumentata a unui punct de vedere intr-un
Concepte operationale : modernismul, monolog oral.
compozitia, structura poetica, etapele - Utilizarea corecta a formelor exprimarii orale si scrise
creatiei, nivelurile textului poetic, in diverse situatii de comunicare
limbajul poetic, mijloace de stil, prozodia, - Construirea diverselor tipuri de discurs.
exegeza critica. - Redactarea diferitelor tipuri de compuneri, pornind de
la texte literare.
LC1 : Nivelul stilistic. Calitatile stilului.
Stiluri functionale.

Evaluare

9. Unitatea 9. 4 31-32
Neomodernism si postmodernism in - recunoasterea si analiza principalelor componente de
poezie. ordin structural specifice textului poetic, pornind de la
L1. Neomodernismul. texte studiate sau la prima vedere (titlu, incipit, relatii
Text-suport: Leoaică tânără, iubireade de simetrie si opozitie, elemente de recurenta – motiv
Nichita Stanescu poetic, laitmotiv, instantele comunicarii intr-un text
Concepte operationale : neomodernism, poetic).
conceptia despre poezie, arta poetica, - incadrarea unui text poetic intr-o anumita categorie.
prozodie. - Integrarea textului poetic intr-un anumit context.
L2. Postmodernismul. - Identificarea particularitatilor de limbaj ale unui text
poetic.
LC1. Nivelul stilistic. Stil direct si stil - Recunoasterea si realizarea de conexiuni intre diferite
indirect. Stil indirect liber. tipuri de poezie.
Registre stilistice ale limbii. - Sustinerea argumentata a unui punct de vedere intr-un
monolog oral.
Evaluare - Utilizarea corecta a formelor exprimarii orale si scrise
in diverse situatii de comunicare
- Construirea diverselor tipuri de discurs.
- Redactarea diferitelor tipuri de compuneri, pornind de
la texte literare.
- Identificarea valorilor stilistice generate de folosirea
registrelor limbii n textele studiate sau la prima vedere.

Recapitulare. Lucrare scrisa 28.05.


semestriala 2019
10. Unitatea 10. - recunoasterea si analiza principalelor componente de 5 33-35
Dramaturgia. Comedia si drama. ordin structural specifice textului dramatic, pornind de la texte
L1. Comedia. studiate sau la prima vedere (constructia subiectului,
Text-suport: O scrisoare pierduta de compozitia, modalitati de caracterizare a personajelor, registre
I.L.Caragiale stilistice, limbajul personajelor, notatiile autorului, indicatiile
Concepte operationale: comedia, comicul, scenice).
structura, compozitia, subiectul, - incadrarea unui text poetic intr-o anumita categorie.
personajele, exegeza critica. - Integrarea textului dramatic intr-un anumit context.
L2. Drama. - Identificarea particularitatilor de limbaj ale unui text
Text-suport: Iona de Marin Sorescu dramatic.
Concepte operationale : Subiectul, - Recunoasterea si realizarea de conexiuni intre diferite
constructia operei dramatice, semnificatia tipuri de teatru.
filosofica, personajul. - Sustinerea argumentata a unui punct de vedere intr-un
monolog oral.
LC1. Text literar / Text nonliterar. - Utilizarea corecta a formelor exprimarii orale si scrise
LC2. Texte functionale (scrisoarea, in diverse situatii de comunicare
procesul-verbal, curriculum vitae, cerere) - Construirea diverselor tipuri de discurs.
- Redactarea diferitelor tipuri de compuneri, pornind de
Evaluare la texte literare.
- Comentarii pe baza unor texte literare si non-literare in
vederea probei orale.

Recapitulare finala. Evaluare finala. 1 35

S-ar putea să vă placă și