Sunteți pe pagina 1din 18

PROIECT DIDACTIC

Clasa: a V-a
Şcoala: Şcoala Gimnazială Găiceana, sat Arini
Obiectul: limba şi literatura română
Propunător: Simona Scurtu
Subiectul: Zâna Munților, cules de Petre Ispirescu - Basmul
Tipul lecţiei: prezentare de noi cunoştinţe
Locul lecţiei în modul: II (prezentarea trăsăturilor speciei, prin raportare la textul dat)

Competențe generale

1. Participarea la interacțiuni verbale în diverse situații de comunicare, prin receptarea și


producerea textului oral
2. Receptarea textului scris de diverse tipuri
3. Redactarea textului scris de diverse tipuri
4. Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise
5. Exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în context național și internațional

Competențe specifice

1. Participarea la interacțiuni verbale în diverse situații de comunicare, prin


receptarea și producerea textului oral
1.1.Identificarea temei, a unor informații esențiale și de detaliu, a intențiilor de
comunicare explicite și/sau a comportamentelor care exprimă emoții din texte
narative, monologate sau dialogate;
1.2.Prezentarea orală, pe baza unor repere date de profesor, a unor informații și a
unor idei, exprimând opinii, emoții și sentimente prin participarea la discuții
pe teme familiare, de interes, sau pornind de la textele ascultate/citite;
1.3.Identificarea unor elemente paraverbale și nonverbale, în funcție de situația de
comunicare;
1.4.Realizarea unei interacțiuni verbale cu doi interlocutori, folosind strategii
simple de ascultare activă și manifestând un comportament comunicativ
politicos față de interlocutor/interlocutori;
2. Receptarea textului scris de diverse tipuri
2.1.Identificarea informațiilor importante din texte literare și nonliterare, continue,
discontinue și multimodale;
2.2.Identificarea temei și a ideilor principale și secundare din texte diverse;

1
2.3.Formularea unui răspuns personal și/sau a unui răspuns creativ pe marginea
unor texte de diferite tipuri, pe teme familiare;
2.4.Manifestarea interesului și focalizarea atenției în timpul lecturii unor texte pe
teme familiare;
2.5.Observarea comportamentelor și a atitudinilor de lectură, identificând
aspectele care necesită îmbunătățire;
3. Redactarea textului scris de diverse tipuri
3.1.Redactarea unui text scurt pe teme familiare, având în vedere etapele
procesului de scriere și structurile specifice, pentru a comunica idei și
informații sau pentru a relata experiențe trăite sau imaginate;
3.2.Redactarea, individual, și/sau în echipă, a unui tex t simplu pe o temă
familiară, cu integrarea unor imagini desene, scheme;
3.3.Analizarea constantă a propriului scris/a unor texte diverse din punctul de
vedere al corectitudinii, al lizibilității, al coerenței și al clarității;
3.4.Observarea atitudinilor manifestate în procesul redactării unui text,
identificând aspectele care necesită îmbunătățire;
4. Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii, în procesul comunicării orale și
scrise
4.1.Utilizarea achizițiilor sintactice și morfologice de bază ale limbii române
standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă a intențiilor comunicative;
4.2.Aplicarea achizițiilor lexicale și semantice de bază, în procesul de înțelegere și
de exprimare corectă a intențiilor comunicative;
4.3.Monitorizarea propriei pronunții și scrieri și a pronunției și scrierii celorlalți
valorificând achizițiile fonetice de bază;
4.4.Respectarea normelor ortografice și ortoepice în utilizarea structurilor
fonetice, lexicale și sintactico-morfologice în interacțiunea verbală;
4.5.Utilizarea competenșei lingvistice în corelație cu gândirea logică/analogică, în
procesul de învățare pe tot parcursul vieții;
5. Exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în context național și
internațional
5.1.Asocierea unor experiențe proprii de viață și de lectură cu acelea provenind
din alte culturi;
5.2.Identificarea unor valori culturale promovate în textele autorilor români din
diferite perioade istorice;

Obiective operaţionale:
 cognitive:
O.C.1.- să descopere definiţia basmului ;
O.C.2. – să recunoască trăsăturile acestei specii literare într-un text dat;
O.C..3. – să încadreze fragmentul din manual în specia basmului;

2
O.C.4. – să facă o distincţie clară între legendă și basm;
O.C.5. – să distingă între elementele specifice basmului și cele ale legendei;
O.C.6 – să alcătuiască o compunere folosind informațiile noi;
 afective:
O.A.1. – elevii vor dovedi deschidere spre învăţarea problematizantă;
O.A.2. – elevii vor fi interesaţi de structura basmului;
O.A3 – elevii vor manifesta interes faţă de lumea fantastică a basmului;
 psihomotorii:
O.P.M.1. – să-şi subordoneze acţiunile motorii intenţiei de comunicare;
O.P.M.2. – să-şi dirijeze mişcările pentru a folosi în mod igienic materialul didactic;

Resurse:
Bibliografice:

 oficiale:
 Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educației naționale, nr. 3393/28.02.2017, Programa
aprobată de MEN, Bucureşti, 2017;
 Florentina Sâmihăian, Sofia Dobra, Monica Halaszi, Anca Davidoiu – Roman, Limba
și literatura română – manual pentru clasa a V-a, București, Editura Art, 2017;
 metodico-didactice:
 Gherghina, Dumitru, Dănilă, Ioan, Metodica predării limbii şi literaturii române în
şcoala primară, gimnaziu şi liceu, Editura „DIDACTICA NOVA”, Craiova, 2005
 Dumitrașcu Sechi, Cornelia, Îndrumar pentru receptarea lecturilor literare, Editura
„Moldova”, Iași, 2014;
 Ispirescu, Petre, Zâna Munților, în volumul Legendele sau basmele românilor, București,
Editura „Andreas”, 2016;
 Dumitrașcu Sechi, Cornelia, Îndrumar pentru receptarea lecturilor literare, Editura
„Moldova”, Iași, 2014;
 Scarlat Iancău, Raluca, Limba și literatura română – analiza textelor, Editura „Aula” ,
București, 2012;

3
Metodologice:
a) metode şi procedee:
 conversaţia;
 explicaţia;
 problematizarea;
 brainstormingul;
 metoda ciorchinelui;
 expunerea;
 tehnica „gândim împreună”;
 metoda jocului didactic;
 metoda hărții mentale;
b) mijloace de învăţământ: tablă, manual, caiete, fișa de lucru; proiector;
c) forme de organizare: frontală, individuală, pe grupe;
Temporale: 50 de minute;
Umane: clasa de elevi

4
SINTEZA LECŢIEI

EVENIMENTELE C.S. CONŢINUTUL ŞI SARCINI METODE MIJLOACE FORME DE EVALUARE


LECŢIEI DE ÎNVĂŢARE ORGANIZARE
0. Moment - organizarea clasei
organizatoric
1. Captarea atenţiei 1.1. - discuţii pe baza unui citat; se Brainstor-ming Frontală Analiza
1.2. vor dirija discuţiile către basm; Joc didactic Individuală răspunsurilor
- joc didactic Ce s-ar întâmpla
dacă...?
2. Enunţarea temei 1.1. - prezentarea subiectului lecţiei Expunerea frontală
şi a obiectivelor

3. Actualizarea 1.1. - actualizarea cunoştinţelor Conversaţia Frontală Analiza


cunoştinţelor 1.2. referitoare la subiectul basmului răspunsurilor
2.1. studiat;
2.2.
2.3.
3.3.
.
4. Prezentarea 1.1. - li se vor prezenta elevilor Problematiza- Tabla Frontală Analiza
învăţării 1.2. trăsăturile basmului; rea Individuală răspunsurilor

5
2.1. Conversaţia
2.2.
2.3.
5.Dirijarea 1.1. - exerciţii de fixare a Conversaţia Tabla Frontală Analiza
învăţării 1.2. cunoştinţelor actualizate; Tehnica răspunsurilor
2.1. - rezolvarea diferitelor neclarităţi „gândim
2.2. / divergenţe de opinie; împreună”
2.3.
6. Obţinerea 2.2. - exerciţii pe baza fişelor de Jocul didactic Fişe de lucru Pe grupe Analiza
performanţei 1.1. lucru Coli răspunsurilor
1.4. Flipchart
4.1.
7.Feedbackul 2.1. - valorificarea răspunsurilor Conversaţia Fişe de lucru Frontală Analiza
1.1. Coli răspunsurilor
1.4.
8. Evaluarea 1.2.- aprecieri privind activitatea Tabla Individuală
2.2. didactică Conversaţia
1.4.
3.3.
9. Retenţia 1.1. - jocul didactic Să inventăm o Conversaţia Frontală Analiza
1.4. poveste! Jocul didactic răspunsurilor

6
2.2.
1.2.
10. Transferul 3.1. - tema pentru acasă Discuţia Frontală
3.2. - consolidarea cunoştinţelor
4.1.

7
SCENARIUL DIDACTIC

Evenimentele Competenţe Conţinutul şi sarcini de Metode Mijloace Forme de Evaluare


lecţiei specifice învăţare organizare
0. Moment - organizarea condiţiilor
organizatoric necesare desfăşurării
demersului didactic;
1. Captarea 1.1. - pe o coală de flipchart va fi Brainstorming Planşe Frontală Analiza
atenţiei 1.2. scris citatul Ce s-ar întâmpla Individuală răspunsurilor
dacă...?, se aleg din text Joc didactic Ce
5 minute subiecte și predicate. Unii s-ar întâmpla
dintre elevi vor extrage din dacă...?
cele două boluri cu subiecte
și predicate, câte un bilet,
pentru a forma ipoteza de
lucru;
- de la analiza părerilor se va
dirija lecţia spre basm;
2. Enunţarea 1.1. - astăzi vom discuta despre Expunerea Frontală
temei şi a
definiția și trăsăturile speciei
obiectivelor
1 minut literare basmul;

8
3. Actualizarea 1.1. - actualizarea cunoştinţelor Conversaţia Frontală Analiza
cunoştinţelor 1.2. referitoare la subiectul răspunsurilor
5 minute 2.1. basmului studiat la clasă
2.2. (Anexa 1);
2.3.
3.3.
4. Prezentarea 1.1. - elevii vor discuta trăsăturile Problematizarea Tabla Frontală Analiza
noii învăţări 1.2. speciei literare; Conversaţia răspunsurilor
2.2. - profesorul va completa cu
5 minute 3.3. elemente necesare înţelegerii;
- elevii vor nota pe caiete
ceea ce s-a discutat,
profesorul va nota pe foaia de
flipchart/ tablă;
5.Dirijarea 1.1. - se va face distincţie între Conversaţia Tabla Frontală Analiza
învăţării 1.2. elementele de structură ale răspunsurilor
2.2. basmului;
3.3. - rezolvarea diferitelor
5 minute neclarităţi / divergenţe de
opinie;
6. Obţinerea 2.2. - exerciţii pe baza fişelor de Tehnica Coli Pe grupe Analiza

9
performanţei 1.1. lucru (Anexa 2 și Anexa 3); „gândim răspunsurilor
15 minute 1.4. împreună”
4.1. Jocul didactic
7.Feedbackul 1.1. - valorificarea răspunsurilor Conversaţia Fişe Frontală Analiza
1.4. oferite la etapa anterioară; Coli răspunsurilor
5 minute 2.1. - rezolvarea eventualelor
divergenţe;
8. Evaluarea 1.2. - aprecieri privind activitatea Conversaţia Fișă de Individuală
2.2. didactică; evaluare
5 minute 1.4. - fișă de evaluare ( Anexa 4 );
3.3.
9. Retenţia 1.1. - jocul didactic Să inventăm o Conversaţia Frontală Analiza
poveste! Pe rând, fiecare elev
1.2. Jocul didactic răspunsurilor
va construi unul sau cel mult
3 minute 1.4. două enunţuri, legate logic
între ele, astfel încât să
2.2.
întocmească un nou basm.
Spre exemplu, primul elev va
spune o formulă iniţială
specifică basmelor (A fost
odată...). Al doilea va propune
o situație de început, de pildă
Într-o ţară foarte, foarte
îndepărtată trăia un împărat
mare şi foarte priceput în arta
războaielor... Al treilea elev

10
trebuie să continuie povestea
şi tot aşa, urmărind un fir epic
logic, construit ad-hoc.
Ultimul elev va trebui să
încheie basmul cu formula
specifică.
10. Transferul 3.1. - tema pentru acasă, realizarea Discuţia Frontală
3.2. unei compuneri, pornind de la
4.1. citatul A fost odată ca
1 minut niciodată un împărat. Și el era
tare mâhnit căci din împărăția
sa dispăruse curajul.

11
Axa temporală

Etapele lecţiei minute

C E A P D O F E R T

5 1 5 5 5 15 5 5 3 1

12
13
Anexa 1

Portița către lumea basmelor

Extrage patru idei dezvoltate din textul studiat. Notează aceste idei pe fiecare secțiune a
portiței.

14
Anexa 2
Fişa de lucru
Basmul este opera epică în care se dezvoltă ideea dintre conflictul dintre _________ şi
________ care se sfârşeşte de obicei cu victoria __________, prin intermediul unor întâmplări
şi personaje _______________.
 Basmul are formule:
- iniţiale:
- mediane:
- finale:
 Basmul are personaje:
-pozitive:
- negative:
Toate basmele se termină cu victoria ____________ asupra _____________.

15
Anexa 3
Grupa I
FIŞA DE LUCRU

Citeşte cu atenţie textul!

“A fost odată un împărat – un împărat mare şi puternic, împărăţia lui era atât de
mare, încât nici nu se ştia unde începe şi unde se sfârşeşte.
Despre împăratul acesta a fost mers vorba cât e lumea şi ţara cum că ochiul său cel
de-a dreapta tot râdea, iară cu cel din stânga tot lăcrămează neîncetat. În zadar se întreba ţara
că oare ce lucru să fie acela, că ochii împăratului nu se pot împăca unul cu altul. Dacă
mergeau voinicii la împărat ca să-l întrebe, el zâmbea a râde şi nu le zicea nimic. Aşa rămase
vrajba dintre ochii împăratului o taină mare, despre care nu ştia nimeni nimic afară de
împărat”.

Cerinţe:

1. Identifică o formulă specifică basmului, prezentă în textul de mai sus

2. Precizează o trăsătură neobişnuită a împăratului

3. Puneţi “X” în căsuţa corespunzătoare enunţurilor adevărate:


are un final nefericit
prezintă înfruntarea dintre forţele binelui şi forţele răului
evenimentele se desfăşoară într-o anumită ordine
este o operă în versuri;

16
Grupa a II-a

FIŞA DE LUCRU

Citeşte cu atenţie textul!

“A fost odată o ţărancă tânără, frumoasă şi spornică la treabă, Dumitrana. Ştia să


cânte de înveselea pe oricine se apropia de dânsa. Şi era sprintenă şi voioasă ca nici una alta.
Dar iată că, un zmeu, care nu găsise nicio zmeoaică să-i fie de nevastă, că toate erau
urâte, leneşe şi cicălitoare, se gândi să se însoare cu o pământeancă. Auzind de frumuseţea şi
de vrednicia Dumitranei acel zmeu îi trimise tot felul de daruri. Dar copila nici nu voia s-
audă. Îşi alese drept mire un flăcău din satul ei, numit Boldur”.
Cerinţe:
1. Identifică o formulă specifică basmului, prezentă în textul de mai sus

2. Identifică în textul de mai sus un personaj specific basmului

3. Puneţi “X” în căsuţa corespunzătoare enunţurilor adevărate :


are un final fericit
sunt biruitoare forţele răului
evenimentele nu se petrec în ordinea desfăşurării lor
prezenţa formului de început

17
Anexa 4

Stabiliţi enunţurile adevărate şi pe cele false cu „A” şi „F”!

1. Modul de expunere predominant în basm este naraţiunea.


2. Acţiunea basmului se petrece în zilele noastre.
3. Personajele reprezintă binele şi răul.
4. Într-un basm există cifre şi obiecte magice.
5. Personajele nu au puteri supranaturale.
6. Basmul are doar formule mediane.
7. Acţiunea se poate structura pe momente ale subiectului.
8. În basm există tărâmuri diferite.
9. Binele învinge întotdeauna răul.

18