Sunteți pe pagina 1din 2

Curriculum Vitae

INFORMAII PERSONALE

Scriei numele i prenumele


[Toate c mpurile CV!ului "unt opionale# $ter%ei c mpurile %oale#&

Scriei numele "tr'(ii) num'rul) oraul) co*ul potal) ara Scriei num'rul *e tele+on Scriei a*re"a *e email Scriei a*re"a pa%inii -e, per"onale Scriei tipul *e me""en%er pe care!l +olo"ii ./a0oo) "12pe etc#3 Scriei numele *e utili(ator pe me""en%er ./a0oo) "12pe etc#3 Se4ul Scriei "e4ul 5 6ata naterii ((7ll7aaaa 5 Naionalitatea Scriei naionalitatea LOC;L 6E M;NCA PENTR; CARE SE CAN6I6EAC9 POCIIA LOC;L 6E M;NC9 6ORIT ST;6IILE PENTR; CARE SE CAN6I6EAC9 E8PERIENA PROFESIONAL9
[6e"criei "eparat +iecare loc *e munc'# :ncepei cu cel mai recent#&

Scriei num'rul *e tele+on mo,il

Scriei locul *e munc' pentru care "e can*i*ea(' 7 po(iia 7 locul *e munc' *orit 7 "tu*iile pentru care "e can*i*ea(' .Dn*ep'rtai c mpurile ireleEante *in coloana "t n%'3

Scriei *atele .*e la ! p n' la3

Scriei ocupaia "au po(iia ocupat'


Scriei *enumirea an%aFatorului i localitatea ."criei i a*re"a complet' i pa%ina -e,3 Scriei principalele actiEit'i i re"pon"a,ilit'i Tipul "au "ectorul *e actiEitate Scriei tipul "au "ectorul *e actiEitate

E6;CAIE $I FORMARE
[A*'u%ai c mpuri "eparate pentru +iecare etap' *e +ormare# :ncepei cu cea mai recent#&

Scriei *atele .*e la ! p n' la3

Scriei cali+icarea o,inut'


Scriei li"ta principalelor materii "tu*iate i a,ilit'ile acumulate

Scriei niEelul EGF) *ac' Dl cunoatei

Scriei *enumirea or%ani(aiei *e e*ucaie "au +ormare i localitatea .*ac' e"te releEant) "criei i ara3

COMPETEN<E PERSONALE
[$ter%ei c mpurile necompletate#&

Lim,a.i3 matern'.e3 Alte lim,i "tr'ine cuno"cute

Scriei lim,a matern' 7 lim,ile materne

HN<ELEIERE

VORJIRE

SCRIERE

A"cultare

Citire

Participare la conEer"aie

6i"cur" oral

Speci+icai lim,a "tr'in' Speci+icai lim,a "tr'in'

Speci+icai niEelul Speci+icai niEelul

Speci+icai niEelul Speci+icai niEelul

Speci+icai niEelul Speci+icai niEelul

Speci+icai niEelul Speci+icai niEelul

Speci+icai niEelul Speci+icai niEelul

Scriei *enumirea certi+icatului# Scriei niEelul) *ac' Dl cunoatei# Scriei *enumirea certi+icatului# Scriei niEelul) *ac' Dl cunoatei#
NiEeluriB A@7>B ;tili(ator elementar ! J@7>B ;tili(ator in*epen*ent ! C@7>B ;tili(ator e4perimentat Ca*rul european comun *e re+erin' pentru lim,i "tr'ine

= ;niunea European') >??>!>?@A 5 0ttpB77europa""#ce*e+op#europa#eu

Pa%ina @ 7 >

Curriculum Vitae
Competene *e comunicare Competene or%ani(aionale7mana%eriale

Scriei numele i prenumele

Scriei competenele or%ani(aionale7mana%eriale# *e comunicare *einute# Speci+icai Speci+icai conte4tul conte4tul Dn care Dn care au +o"t auace"tea +o"t ace"tea *o, n*ite# 6e e4empluB *o, n*ite# 6e e4empluB lea*er"0ip ,une competene .Dn pre(ent) *e comunicare "unt re"pon"a,il7' *o, n*ite *eprin o ec0ip' e4periena *e @?proprie per"oane3 *e mana%er *e E n('ri Scriei competenele *o, n*ite la locul *e munc' i care nu au +o"t menionate anterior# Speci+icai conte4tul Dn care au +o"t ace"tea *o, n*ite# 6e e4empluB o ,un' cunoatere a proce"elor *e control al calit'ii .Dn pre(ent +iin* re"pon"a,il cu au*itul calit'ii3 Scriei competenele in+ormatice *einute# Speci+icai conte4tul Dn care au +o"t ace"tea *o, n*ite# 6e e4empluB o ,un' cunoatere a in"trumentelor Micro"o+t O++iceK Scriei alte competene care nu au +o"t menionate anterior# Speci+icai conte4tul Dn care au +o"t ace"tea *o, n*ite# 6e e4empluB t mpl'rie Scriei cate%oria permi"ului *e con*ucere pe care Dl *einei# 6e e4emplu J

Competene *o, n*ite la locul *e munc'

Competene in+ormatice

Alte competene

Permi" *e con*ucere

INFORMA<II S;PLIMENTARE Pu,licaii Pre(ent'ri Proiecte Con+erine Seminarii 6i"tincii A+ilieri Re+erine ANE8E A*'u%ai o li"t' a *ocumentelor ane4ate CV!ului# E4empleB copii ale *iplomelor i certi+icatelor *e cali+icareN recoman*'ri *e la locul *e munc'N pu,licaii "au cercet'ri# Mentionai pu,licaiile) pre(ent'rile) proiectele) con+erinele) "eminarele) *i"tinciile) a+ilierile i re+erinele pe care le con"i*erai releEante# $ter%ei c mpurile ireleEante *in coloana "t n%'# E4emplu *e pu,licaieB Cum "' Dntocmeti un CV *e "ucce"L) Ne- A""ociate* Pu,li"0er") Lon*on) >??># E4emplu *e proiectB Ji,lioteca pu,lic' *in 6eEon# Ar0itect principal re"pon"a,il cu *e"i%n!ul) pro*ucaia i "uperEi(area con"truciei .>??M!>?@>3#

= ;niunea European') >??>!>?@A 5 0ttpB77europa""#ce*e+op#europa#eu

Pa%ina > 7 >