Sunteți pe pagina 1din 28

MULIMI

TITLUL
CONINUTULUI
EXEMPLE, EXPLICAII
1 Relaii ntre mulimi
Dac avem:
}. 5 ; 2 ; 3 { } 5 ; 3 ; 2 { } 5 ; ! ; 3 ; 2 ; 1 { C B A
"#artenen : 2";
$%alitate & : ' & (;
Inclu)iune : '"
2 *u+mulime
Dac avem: }. 5 ; 3 ; 2 { } 5 ; ! ; 3 ; 2 ; 1 { B A
Mulimea ' e,te - ,u+mulime a mulimii " #entru c
.iecare element /in ' a#arine mulimii ".
3 0#eraii cu mulimi
Dac avem: }. 5 ; 3 ; 2 { } ! ; 3 ; 2 ; 1 { B A
Reuniunea:
} { B x sau A x x B A
;
} 5 ; ! ; 3 ; 2 ; 1 { B A
.
Inter,ecia:
} { B x si A x x B A
;
} 3 ; 2 { B A
.
Di.erena:
} { B x si A x x B A
;
} ! ; 1 { B A
.
1r-/u,ul carte)ian:
} 2 {3 B y si A x y x B A
.
! Mulimi .inite 4i mulimi
in.inite
Mulime .init e,te mulimea cu un numr .init /e
elemente.
$5em#le /e mulimi .inite: }. 5 ; 3 ; 2 { } ! ; 3 ; 2 ; 1 { B A
Mulime in.init e,te mulimea cu un numr in.init /e
elemente.
$5em#lu /e mulime in.init:
....}. 166 77 ;...; 3 ; 2 ; 1 ; 6 { N
5 Mulimile N, Z, Q, R, R\Q ....}. 166 77 ;...; 3 ; 2 ; 1 ; 6 { N
;...}. 3 ; 2 ; 1 ; 6 ; 1 ; 2 ; 3 {.... Z

'

1 2 3 8 b a Z b Z a
b
a
Q
.

R
e,te mulimea numerel-r reale ce cu#rin/e t-ate cate%-riile
/e numere inclu,iv cele ,cri,e ,u+ .-rm /e ra/icali.

{ } perfect patrat este nu a a Q R


numere irai-nale.
9
Relaia NZQR
R Q Z N
0rice numr natural e,te numr ntre%;
0rice numr ntre% e,te 4i un numr rai-nal;
0rice numr rai-nal e,te numr real.
$5em#lu:
. !
1
2
2 2
+
+
: *crierea numerel-r naturale
n +a)a )ece
De e5em#lu un numr natural .-rmat /in trei ci.re ,e ,crie n +a)a
)ece a,t.el: c b a abc + + 16 166
; 1r-#-)iii a/evrate 4i
#r-#-)iii .al,e
$5em#le /e #r-#-)iii:
1r-#-)iie a/evrat: : 3 3 : 12 + <
1r-#-)iie .al,: 2 3 3 : 12 + <
1rin ne%area unei #r-#-)iii a/evrate ,e -+ine - #r-#-)iie .al,
4i inver,.
7 =m#rirea cu re,t a
numerel-r naturale
Dac avem:
. 2 3 5 : 1: rest si
>e-rema m#ririi cu re,t: . r r c d < +
2 3 5 1: +
TITLUL CONINUTULUI EXEMPLE, EXPLICAII
16 Divi)i+ilitatea n ? Un numr natural e,te /ivi)i+il cu un alt numr natural /ac re,tul
m#ririi /intre cele /-u numere e,te e%al cu )er-.
Dac avem d m ,au
m d
atunci: m e,te multi#lul lui d 4i d e,te
/ivi)-rul lui m.
$5em#lu:
} 12 ; 9 ; ! ; 3 ; 2 ; 1 {
12
D
.
$5em#lu:
;....} 3 ;....; 7 ; 9 ; 3 ; 6 {
3
n M
.
11 1r-#rietile /ivi)i+ilitii
3cele mai u)uale2
Dac avem d m atunci 4i
d m k 2 3
.
Dac avem d m 4i d n atunci 4i
d n m 2 3 t
.
Dac avem d m 4i e m iar
1 2 3 e d
atunci 4i
2 3 e d m
.
12 (riteriile /e /ivi)i+ilitate
2 ... bc a
/ac c & 6 ,au 2 ,au ! ,au 9 ,au ;.

5 ... bc a
/ac c & 6 ,au 5.

16 ... bc a
/ac c & 6.

3 ... bc a
/ac a++b+c ,e m#arte e5act la 3.

7 ... bc a
/ac a++b+c ,e m#arte e5act la 7.

! ... bc a
/ac
! bc
.
13 ?umere #rime 4i numere
c-m#u,e
?umere #rime ,unt numere care au /-ar /-i /ivi@-ri: #e 1 4i #e
el n,u4i. $5em#le: 2 3 5 : 11 etc.
?umere c-m#u,e ,unt numere care au cel #uin trei /ivi)-ri.
$5em#le: 9 12 15 etc.
1! ?umere #are 4i numere
im#are
?umere #are ,unt numere /ivi)i+ile cu 2. A-rma /e ,criere a
ce,t-ra e,te N k k 2 .
?umere im#are ,unt numere ne/ivi)i+ile cu 2. A-rma /e
,criere a ce,t-ra e,te
N k k sau k + 1 2 1 2
.
15 ?umere #rime ntre ele ?umere #rime ntre ele ,unt numere care au ca /ivi)-r
c-mun /-ar numrul 1. $5em#le: ! 4i 7; 15 4i 17.
19 De,c-m#unerea unui numr
natural ntrBun #r-/u, /e
#uteri /e numere #rime
1rin /e,c-m#unerea unui numr natural ntrBun #r-/u, /e #uteri /e
numere #rime ,e nele%e ,crierea ace,tuia ,u+ .-rm /e #r-/u, /e
.act-ri care la rCn/ul l-r nu ,e mai #-t /e,c-m#une.
$5em#lu: . 3 2 3 19 !;
!

1: (.m.m./.c. 4i c.m.m.m.c. 1entru a a.la c.m.m./.c. 4i c.m.m.m.c. ,e #r-ce/ea) a,t.el:
*e /e,c-m#un n #r-/u, /e #uteri /e numere #rime
numerele /ate:

5 3 2 1;6
3 2 !;
2 2
!


1entru a a.la c.m.m./.c. ,e iau .act-rii c-muni 3- ,in%ur
/at2 cu #uterea cea mai mic 4i ,e nmule,c ntre ei:
12 3 2 2 1;6 !; 3
2
.
1entru a a.la c.m.m.m.c. ,e iau .act-rii c-muni 4i nec-muni
3- ,in%ur /at2 cu #uterea cea mai mare 4i ,e nmule,c ntre
ei:
2!6 5 3 2 D 1;6 !; E
2 !
.
1; Divi)i+ilitatea n Z Divi)i+ilitatea n Z e,te a,emnt-are cu /ivi)i+ilitatea n N.
=n Z:
} ! ; 2 ; 1 ; 1 ; 2 ; ! {
!
+ + + D
.
TITLUL
CONINUTULUI
EXEMPLE, EXPLICAII
1
7
Aracii ,u+unitare
ecFiunitare ,u#raunitare
Aracii ,u+unitare . b a
b
a
<
Aracii ecFiunitare . b a
b
a

Aracii ,u#raunitare . b a
b
a
>
2
6
"m#li.icarea 4i
,im#li.icarea .ractiil-r
"m#li.icarea . 6
2

m
m b
m a
b
a
m
*im#li.icarea
. 6
:
:
3
m
m b
m a
b
a
m
2
1
Aracii ire/ucti+ile Aracie ireductibil e,te .racia n care numrt-rul 4i numit-rul
,unt numere #rime ntre ele. $5em#lu /e -+inere a unei .racii
ire/ucti+ile #a, cu #a,:
.
3
!
7
12
1;
2!
39
!;
3 3 2 3 2 3

2
2
>ran,.-rmri /e .racii
Aracii )ecimale .inite
166

abc
bc a .
Aracii )ecimale #eri-/ice ,im#le
77
2 3
a abc
bc a

.
Aracii )ecimale #eri-/ice mi5te
776
2 3
ab abcd
cd b a

.
$5em#le:
15
32
76
172
76
21 213
2 3 3 1 2 .
3
!
7
12
7
1 13
2 3 3 1 .
!
7
166
225
25 2


0 .racie -r/inar ,e #-ate tran,.-rma ntrB- .racie )ecimal #rin
m#rirea numrt-rului la numit-rul .raciei. $5em#lu:

2. 3 3 : 3 : 22
3
22

2
3
(-m#ararea -r/-narea 4i
re#re)entarea #e a5 a
numerel-r reale
(-m#ararea numerel-r rai-nale
Dintre numerele
9
:
a
4i
5
9
b
mai mare ete numrul G.
"/ucem numerele /ate la acela4i numit-r:
36
35
9
:
2 5
a 4i
36
39
5
9
2 9
b . *e -+,erv c numrul mai mare e,te numrul b. *e
#-ate , a/ucem numerele /ate 4i la acela4i numrat-r iar atunci
c-m#arm numit-rii.
(-m#ararea numerel-r reale /in care cel #uin unul e,te numr
irai-nal
Dintre numerele : 3 a 4i ; b mai mare ete numrul G.
Intr-/ucem .act-rii ,u+ ra/ical 4i -+inem: 93 : 3 a 4i
9! ; b . *e -+,erv c numrul mai mare e,te numrul b.
TITLUL
CONINUTULUI
EXEMPLE, EXPLICAII
2
!
Hal-area a+,-lut a unui
numr real
Hal-area a+,-lut a unui numr real:

'

<

>

6
6 6
6
a a
a
a a
a
Hal-area a+,-lut a unui numr irai-nal
Dac avem:
b a
cel #uin unul e,te irai-nal b a < atunci

a b b a
. $5em#lu:
. 3 2 2 3
2
5
0#u,ul 4i inver,ul unui
numr real
0#u,ul unui numr real: -#u,ul lui a e,te a.
Inver,ul unui numr real: inver,ul lui a e,te
a
1
.
2
9
1artea ntrea% 4i #artea
.raci-nar a unui numr
real
1artea ntrea% 4i #artea .raci-nar a unui numr real #-)itiv:
!! e,te ntre ! 4i 5.
1artea ntrea% E!!D & !.
1artea .raci-nar {!!} & !! E!!D & !! ! & 6!.
1artea ntrea% 4i #artea .raci-nar a unui numr real ne%ativ:
29 e,te ntre 3 4i 2.
1artea ntrea% E29D & 3.
1artea .raci-nar {29} & 29 E29D & 29 I3 & 6!.
2
:
R-tunJirea 4i a#r-5imarea
unui numr real
Met-/a /e a a#r-5ima un numr real mai ale, cCn/ ace,ta e,te -
.racie )ecimal ,au un numr irai-nal e,te .-l-,it la e,timri 4i
e5erciii /e c-m#arare.
$5em#lu: ..... !:21357 ! 26
Dac ,Bar cere a#r-5imarea cu /-u )ecimale #rin li#,
atunci am avea: !: ! 26 .
Dac ,Bar cere a#r-5imarea cu /-u )ecimale cu a/a-, atunci
am avea: !; ! 26 .
2
;
Intervale n R;
re#re)entarea #e a5
Interval mr%init ncFi, la am+ele mar%ini:
D ; E b a
Interval mr%init ncFi, la una /in mar%ini mar%ini:
D ; 3 b a
Interval mr%init /e,cFi, la am+ele mar%ini:
2 ; 3 b a
Interval mr%init ncFi, ,au /e,cFi, la una /in mar%ini 4i nemr%init la
cealalt:
D ; 3 a
Interval nemr%init la am+ele mar%ini:
R + 2 ; 3
TITLUL
CONINUTULUI
EXEMPLE, EXPLICAII
2
7
R/cina #trat a unui
numr natural #trat
#er.ect
b a /ac .
2
a b
a a
2
/ac . 6 > a =n %eneral a a
2
.
$5em#lu: 15 15 225
2
.
3
6
"l%-ritmul /e e5tra%ere a
r/cinii #trate
"4a/ar ra/ical /in 55225
e,te e%al cu 235.
* calculm r/cina #trat a lui 55225.
De,#rim numrul n %ru#e /e cCte /-u ci.re /e la /rea#ta ,#re ,tCn%a.
?e ntre+m: care e,te cel mai mare numr al crui #trat e,te mai mic ,au e%al cu
5.
"ce,ta e,te 2; l ,criem n /rea#ta ,u,;
=l ri/icm la #trat -+inem ! 4iBl trecem ,u+ 5 a.lm re,tul ,c/erii 1.
(-+-rCm %ru#ul /e urmt-arele 2 ci.re lCn% re,t.
Du+lm #e 2 4i re)ultatul ! l trecem ,u+ 2.
?e %Cn/im care ci.r #unem alturi /e ! 4i re)ultatul l nmulim cu ci.ra alea,
a,t.el ncCt numrul /at , ,e cu#rin/ n 152.
?e %Cn/im care ci.r #unem alturi /e ! 4i re)ultatul l nmulim cu ci.ra alea,
a,t.el ncCt numrul /at , ,e cu#rin/ n 152.
Re)ultatul .iin/ 127 l trecem ,u+ 152 4i a.lm re,tul ,c/erii.
(i.ra 3 - trecem la re)ultat alturi /e 2.
(-+-rCm urmt-area %ru# /e ci.re #e 25 lCn% re,tul 23.
(-+-rCm /u+lul lui 23 care e,te !9.
?e %Cn/im care ci.r #unem alturi /e !9 numrul .-rmat l nmulim cu acea ci.r
iar re)ultatul , .ie mai mic ,au e%al cu 2325.
"ce,ta #-ate .i 5 4i .acem calculele.
>recem re)ultatul 2325 ,u+ numrul 2325 4i e.ectum ,c/erea.
Re,tul .iin/ )er- al%-ritmul ,Ba terminat ci.ra 5 - trecm la re)ultat alturi /e 23.
3
1
*crierea unui numr real
#-)itiv ca ra/ical /in
#tratul ,u
Dac avem : atunci ace,t numr ,e #-ate ,crie 4i !7 : :
2
.
Dac avem
2
5
atunci ace,t numr ,e #-ate ,crie 4i
!
25
2
5
2
5
2
2
.
3
2
Re%uli /e calcul cu
ra/icali
D-i ra/icali ,e #-t a/una ,au ,c/ea numai /ac ,unt la .el< a/ic
avem termeni a,emenea:
$5em#lu: 5 3 3 5 2 2 ! 1 3 5 5 2 5 ! 5 + + .
=nmulirea ra/icalil-r: b a b a ; 36 16 3 .
=m#rirea ra/icalil-r: b a b a : : ; 3 9 : 1; .
3
3
*c-aterea 4i intr-/ucerea
.act-ril-r ,u+ ra/ical
*c-aterea .act-ril-r /e ,u+ ra/ical. 1re)entm una /in met-/ele
cele mai utili)ate la ,c-aterea .act-ril-r /e ,u+ ra/ical. *e
/e,c-m#une numrul /at n #r-/u, /e #uteri /e numere #rime K
,e iau #erecFi /e numere #rime e%ale K /intrB- #erecFe va ie4i un
.act-r /e ,u+ ra/ical K .act-rii ne#erecFe v-r rmCne ,u+ ra/ical
K .act-rii ie4ii ,au rma4i ,u+ ra/ical ,e nmule,c.
$5em#lu:
9 9 3 2 3 2 3 2 219
3 3

Intr-/ucerea .act-ril-r ,u+ ra/ical ,e +a)ea) #e -#eraia
b a b a . Dac avem 5 3 #entru a intr-/uce #e 3 ,u+
ra/ical ,e ri/ic la #uterea 2 numrul 3 /u# care ,e nmule4te
cu 5.
!5 5 7 5 3 5 3
2
.
TITLUL
CONINUTULUI
EXEMPLE, EXPLICAII
3
!
Rai-nali)area numit-ril-r Rai-nali)area numit-ril-r /e .-rma b a .
ab
b m
b b a
b m
b a
m
b

2
.
!
9 3
12
9 7
9 2
9 7
9 9 2
9 7
9 2
7
3 3
2 9

Rai-nali)area numit-ril-r /e .-rma c b a + . =n #rimul rCn/


c-nJu%atul numrului c b a + e,te numrul c b a . 1entru
rai-nali)area numit-rului /e acea,t .-rm .racia ,e va
am#li.ica cu c-nJu%atul numit-rului.
2 2
2
2 3
2 3 2 3
2 3
c b a
c b a m
c b a c b a
c b a m
c b a
m
c b a

.
2
3 5 16
!
2 3 5 16 3 2
12 19
3 16 26
2 3 2 3 !
3 16 26
2 3 2 ! 3 2 3 2 ! 3
2 3 2 ! 3 5
3 2 !
5
2 2
2 3 2 !
+

+
+

+
3
5
0#eraii cu numere reale Adunarea i scderea
1entru a e.ectua a/unarea ,au ,c/erea numerel-r rai-nale e,te nece,ar
a #arcur%e urmt-rii #a4i:
*e tran,.-rm .raciile )ecimale n .racii -r/inare;
*e a/uc .raciile la acela4i numit-r;
*e e.ectuea) a/unareaL,c/erea.
$5em#lu:
.
3
1:
9
3!
9
19 7 15 !2
3
;
2
3
2
5
: 2 9 3 2
2
3
5 2 :
2 3 2 2 2 3 2 3
2 9

+
+ +
r!priet"ile adunrii$
"/unarea e,te c-mutativ: a + b = b + a.
"/unarea e,te a,-ciativ: a + b + c = (a + b) + c.
$lementul neutru al a/unrii e,te 6: a + 0 = a.
1entru -rice a e5i,t -#u,ul lui a a,t.el ncCt: a + (-a) = 0.
nmulirea
La nmulirea unui numr ntre% cu - .racie ,e nmule,te numrul
ntre% cu numrt-rul .raciei numit-rul rmCnn/ ne,cFim+at;
*e tran,.-rm .raciile )ecimale n .racii -r/inare;
La nmulirea a /-u .racii -r/inare ,e nmule,c
numrt-rii ntre ei 4i numit-rii ntre ei.
$5em#lu:
a2 .
3
1!
1;
;!
1;
: 12
1;
:
12
9 3


+2 . !
21
;!
: 3
9 1!
:
9
3
1!
:
9
2 9 3 !
21 3


r!priet"ile nmul"irii$
=nmultirea e,te c-mutativ: a b = b a;
=nmultirea e,te a,-ciativ: a b c = (a b) c;
$lementul neutru al nmulirii e,te 1: a = a;
=nmulirea e,te /i,tri+utiv .a /e a/unare ,au ,c/ere:
a ( b + c ) = ab + ac
TITLUL
CONINUTULUI
EXEMPLE, EXPLICAII
3
5
0#eraii cu numere reale m!rirea
La m#rirea a /-u numere rai-nale ,e nmule4te #rimul numr cu
al /-ilea inver,at. $5em#lu:
.
3
26
76
966
5 1;
2! 25
5
2!
1;
25
2!
5
:
1;
25
36 3


%abelul nmul"irii semnel!r$
F
1
F
2
P
+ + +
+

+

+
%abelul mpr"irii semnel!r$
D I C
+ + +
+

+

+
Ridicarea la !u"ere
1uterea e,te - nmulire re#etat<
a a a a a
n
...

m
m
a
a
1

$5em#lu:
32 2 2 2 2 2 2
5

!
7
2
3
3
2
2 2

,
_

,
_


&pera"ii cu puteri$
1
a
& 1;
a
1
& a;
a
6
& 1 /ac a 6;
6
a
& 6 /ac a 6;
a
m
a
n
& a
mIn
;
a
m
: a
n
& a
mBn
;
3a
m
2
n
& a
mn
;
3a+2
m
&

a
m
+
m
.
3
9
0r/inea e.ecturii
-#eraiil-r 4i .-l-,irea
#arante)el-r
=ntrBun e5erciiu /e calcul aritmetic ce c-nine mai multe -#eraii cu
numere rai-nale ,e e.ectuea) mai ntCi ri/icrile la #utere a#-i
nmulirile 4i m#ririle n -r/inea n care ,unt ,cri,e 4i a#-i a/unrile
4i ,c/erile la .el n -r/inea n care ,unt ,cri,e.
=n e5erciiile /e calcul aritmetic care c-nin #arante)e ,e e.ectuea)
mai ntCi calculele /in #arante)ele mici 3r-tun/e2 a#-i cele /in
#arante)e mari 3/re#te2 4i a#-i cele /in ac-la/e.
Dac n .aa unei #arante)e ce c-nine un numr rai-nal ,au -
,umL/i.eren /e numere rai-nale ,e a.l ,im+-lul < atunci ,e
#-ate elimina ,emnul 4i #arante)a ,criin/ numerele /in #arante) cu
,emnul ,cFim+at.
Exemplu:
( ) [ ] { } + + + 16 3 2 3 1: : 16 ! 3 2 5 !
3 2
( ) [ ] { } + + + 36 ; 3 1: : 16 12 ! 5 !
[ ] { } + + 36 ; 3 1: : 9 5 !
[ ] { } + + 36 ; 3 1: : 36 !
{ } + 36 ; 3 1: : 3!
{ } + 36 ; 3 2
36 ; 5
16 36 !6 .
3
:
Aact-rul c-mun Dac
' f c f b f a f ' c b a f + + + + + + + + ..... 2 .... 3
atunci 4i
2 ..... 3 ..... ' c b a f ' f c f b f a f + + + + + + + +
$5em#lu:
2! 2 2 3 12 2 16 5 3 3 12 16 12 12 5 3 12 + +

3
;
Me/ia aritmetic
Me/ia aritmetic
n
a a a a
m
n
a
+ + + +

....
3 2 1
.
TITLUL
CONINUTULUI
EXEMPLE, EXPLICAII
3
7
Me/ia aritmetic
#-n/erat
Me/ia aritmetic #-n/erat
n
n n
p
p p p p
p a p a p a p a
m
+ + + +
+ + + +

....
....
3 2 1
3 3 2 2 1 1
un/e
!
i
e,te #-n/erea numrului a
i
.
!
6
Me/ia %e-metric a /-u
numere reale #-)itive
Me/ia %e-metric
b a m
(

.
!
1
Ra#-rtul a /-u numere
Dac avem numerele reale a 4i b atunci ra#-rtul l-r e,te e%al cu
b
a
.
$5em#lu: Aie
5 12 a
4i
25 3 b
.
13
56
325
1256
25 3
5 12
25 3

b
a
.
!
2
1r-#rietatea .un/amental
a #r-#-riil-r
Dac avem #r-#-ria
n
m
b
a

atunci m b n a
!
3
Derivarea #r-#-riil-r
Dac avem #r-#-ria
n
m
b
a

atunci mai #utem -+ine 4i #r-#-riile:

n
b
m
a
; ;
m
n
a
b

n
n m
b
b a t

t
;
m n
m
a b
a
t

t
.
;
n
k m
b
k a

;
k n
m
k b
a

;
n
m
k b
k a


n
k m
b
k a : :

!
!
".larea unui termen
necun-,cut /intrB-
#r-#-rie /at
Dac avem #r-#-ria
2
:
;

x
atunci
2;
2
59
2
: ;

x
.
=n %eneral /ac avem
2
2
1
1
extrem
me)
me)
extrem

atunci
2
2 1
1
2
2 1
1
me)
extrem extrem
me) *i
extrem
me) me)
extrem

.
!
5
Mrimi /irect
#r-#-ri-nale
Dac numerele a+ b+ c+ ,+ ' ,unt /irect #r-#-ri-nale cu
numerele , , , ...., atunci ,e #-ate .-rma un 4ir /e ra#-arte
e%ale:
i
' c b a


....
un/e i e,te c-e.icientul /e
#r-#-ri-nalitate.
1r-#rietate %eneral a unui 4ir /e ra#-arte e%ale:
+ + + +
+ + + +

....
....
....
' c b a ' c b a
.
$5em#lu /e - #r-+lem: * ,e m#art numrul :9 n trei #ri
/irect #r-#-ri-nale cu numerele 3 5 11. Re)-lvare:
. !! ! 11
; 26 ! 5 ; 12 ! 3 !
17
:9
11 5 3 11 5 3


+ +
+ +

c
b a
c b a c b a
!
9
Mrimi inver,
#r-#-ri-nale
Dac numerele a+ b+ c+ ,+ ' ,unt inver, #r-#-ri-nale cu
numerele , , , ...., atunci ,e #-ate .-rma un 4ir /e #r-/u,e
e%ale:

' c b a ....
"ce,t 4ir /e #r-/u,e e%ale ,e #-ate tran,.-rma ntrBun 4ir /e
ra#-arte e%ale #recum:

i
' c b a


1
....
1 1 1
un/e i e,te c-e.icientul /e #r-#-ri-nalitate.
TITLUL
CONINUTULUI
EXEMPLE, EXPLICAII
!
:
Re%ula /e trei ,im#l Re%ula /e trei ,im#l cu /irect #r-#-ri-nalitate
caiete
caiete
lei
lei caiete
x
lei ta -!r caiete x
lei t caiete
5
:
35
:
5 1: 2
5 1: ... .......... c-, .... ..........
: .......... .......... c-, . .......... .......... 2

Re%ula /e trei ,im#l cu inver, #r-#-ri-nalitate


)ile
)ile
muncit!ri
)ile muncit!ri
x
)ile x n lucrare aceeasi face -!r muncit!ri
)ile n lucrare ! fac muncit!ri
;
:
59
:
1! !
........ ..... :
1! .......... .......... . .......... !

!
;
1r-cente
1r-centul e,te un numr rai-nal;
166
M
p
p
.
$5em#le:
5
1
166
26
M 26
;
!
5
166
125
M 125
.
!
7
".larea a pM /intrBun
numr
Din relaia
b a din p M

b a
p

166
$5em#lu:
1;
166
1;66
96
166
36
96 M 36 din
.
5
6
".larea unui numr cCn/
,e cun-a4te pM /in el
Din
b a
p

166

p
b
a

166
.
$5em#lu:
126
!5
5! 166
; 5! M !5

x x din
5
1
".larea ra#-rtului
#r-centual
Din
b a
p

166

a
b
p

166
.
$5em#lu:
. 25
;6
26 166
; 26 ;6 M

x din x
Mai e5#licit:
M 25
!
1
;6
26
M x
5
2
(alculul #r-+a+ilitii /e
reali)are a unui eveniment

ca)uri de t!tal nr
fa-!rabile ca)uri de nr
ea !babilitat
.
.
1r
.
$5em#lu. =ntrBun c-4ule ,unt ; mere %al+ene 4i 12 mere r-4ii.
(are e,te #r-+a+ilitatea ca luCn/ la ntCm#lare un mr ace,ta ,
ai+ cul-area r-4ieN

M :5
!
3
26
12
12 ;
12

+

.
("L(UL "LO$'RI(
TITLUL
CONINUTULUI
EXEMPLE, EXPLICAII
1 (alculul cu numere
re#re)entate #rin litere
>ermenii /e .-rma cl un/e c numit coefcientul termenului
re#re)int un numr iar l partea literal a termenului e,te
.-rmat /in numere re#re)entate #rin litere eventual cu /iver4i
e5#-neni i numim termeni asemenea /ac #rile l-r
literale ,unt i/entice iar a/unarea l-r ,e nume4te reducerea
termenilor asemenea.
.xemple$
12 1erecFi /e termeni a,emenea:
2 2
5 2 xy si xy
;
3 2 3 2
! 5 y x si y x +
.
22 "/unarea:
2 2 2
2 ; ! 5 2 3 xy xy xy xy xy xy + +
.
32 =nmulirea: ( ) ( )
3 ! 2 2
2! ! 2 3 y x y x xy x .
!2 =m#rirea: ( )
2 3 3 5 !
! : : 2; xy y x y x .
52 Ri/icarea la - #utere: ( )
7 3 9
3
3 2
; 2 ) y x y) x .
92 Ri/icarea la - #utere cu e5#-nent numr ne%ativ:
2 2 +

,
_

+
+

,
_

+
+
b a
d c
d c
b a
2 A-rmulele /e calcul
#re,curtat
#$rmule u"ili%a"e&
12 1r-/u,ul /intre un numr 4i - ,umL/i.eren:
( ) ac ab c b a t t
22 1tratul unui +in-m: ( )
2 2 2
2 b ab a b a + t t
32 81tratul unui trin-m: ( ) ( ) bc ac ab c b a c b a + + + + + + + 2
2 2 2 2
!2 1r-/u,ul ,umei cu /i.erena: ( ) ( )
2 2
b a b a b a +
52 1r-/u,ul a /-u #arante)e:
( ) ( ) ( ) ( ) n m b n m a n m b a + + + + +
.xemple$
12 ( ) x x x x 9 2 3 2
2
+ + ;
22 ( ) 1 ! ! 1 2
2 2
+ + + x x x ;
32 ( ) 7 12 16 ! 3 2
2 3 !
2
2
+ + + + + + x x x x x x ;
!2 ( ) ( ) 25 7 5 3 5 3
2
+ x x x ;
52 ( ) ( ) 16 3 5 2
2
+ x x x x .
3 De,c-m#unerea n .act-ri #$rmule u"ili%a"e&
12 *c-aterea .act-rului c-mun:
( ) c b a ac ab t t
22 Re,trCn%erea #tratului unui +in-m: ( )
2 2 2
2 b a b ab a t + t
32 Di.erena /e #trate: ( ) ( ) b a b a b a +
2 2
!2 De,c-m#unerea unui trin-m /e .-rma: n mx x + +
2
; /ac
Z b a m b a si n b a +

atunci: ( ) ( ) b x a x n mx x + + + +
2
.
.xemple$
12 ( ) 5 3 5 25 15
2
x x x x ;
22 ( )
2 2
! 3 19 2! 7 + x x x ;
32 ( ) ( ) y x y x y x + 2 2 !
2 2
;
!2 ( ) ( ) ! 3 12
2
+ x x x x .
TITLUL
CONINUTULUI
EXEMPLE, EXPLICAII
! Ra#-arte /e numere
re#re)entate #rin litere
.xemple$
3
2x
;
5
y x +
;
!
7
2
x
;
2
2
x
x
cu c-n/iia ca 6 numit!rul .
5 "m#li.icarea
"m#li.icarea
k n
k m
n
m
k

2
;
.xemplu$
!
9 3
2 2 23 2 3
2 2 3 3
2
3
2
2 2 2

+
+

+
x
x x
x x
x x
x
x
x
.
9 *im#li.icarea
*im#li.icarea
k n
k m
n
m
k
:
:
3
;
#entru a ,im#li.ica un ra#-rt /e .a#t ,e caut c.m.m./.c. al termenil-r
ra#-rtului /at.
.xemplu: * ,e ,im#li.ice ra#-rtul:
!
! !
2
2

+ +
x
x x
; ,e /e,c-m#un n
.act-ri termenii ra#-rtului 4i /u# aceea ,e ,im#li.ic.
( )
( ) ( ) 2
2
2 2
2
!
! !
2 3
2
2
2

+
+

+ +
+
x
x
x x
x
x
x x
x
.
: "/unarea ,au ,c/erea "/unarea ,au ,c/erea

k
p / k m n k
/
p
n
m
/ k n k
+
+
2 : 3 2 : 3
2 : 2 :
;
Un/e k e,te c.m.m.m.c. al lui n 4i /,
.xemplu:
.
2 2 23 2 3
2 9 3
2 2 23 2 3
2 9 3
2 2 23 2 3
2
2
3
!
2
2
3
2 2 2 2
2
+
+

+
+

+
+
+

+
+

x x
x x
x x
x x
x x x
x
x x
x
x
; =nmulirea
=nmulirea
/ n
p m
/
p
n
m


;
.xemplu:
7
2
2 3 23 3 3
2 2 3
3
2
3
2
2

+
+

+ x
x x
x x
x x
x
x
x
x
.
7 =m#rirea
=m#rirea
p n
/ m
p
/
n
m
/
p
n
m

:
;
.xemplu:
! 2
2
2 1 3 2 2 2 3
2 2 23 1 3
2 2
2
2
1
2
2 2
:
2
1
+

x
x
x x
x x
x
x
x
x
x
x
x
x
.
1
6
Ri/icarea la #utere
Ri/icarea la #utere
a
a
a
n
m
n
m

,
_

;
.xemplu:
1 2 2 1 3 1
2
2
2
2
2
+

,
_

x x
x
x
x
x
x
.
11 Ri/icarea la #utere cu
e5#-nent numr ne%ativ
Ri/icarea la #utere
a
a
a
m
n
n
m

,
_


;
.xemplu:
2
2
2
2
2
1 2 2 1 3
1 x
x x
x
x
x
x +

,
_

.
AU?(II
TITLUL
CONINUTULUI
EXEMPLE, EXPLICAII
1 ?-iunea /e .uncie Daca .iecrui element /in mulimea " i c-re,#un/e un element /in
mulimea ' ,#unem c e,te /e.init - .uncie #e " cu val-ri n '.
*e n-tea):
. : B A f
" & /-meniul /e /e.initie
' & c-/-meniul .unctiei.
.xemplu$ { } 3 2 3 3 ; 2 ; 1 ; 6 ; 2 : + x x f R f
2 Auncii /e.inite #e
mulimi .inite
e5#rimate #rin
/ia%rame ta+ele
.-rmule %ra.ic
' B1 6 2 3 5
( 1 2 ! 5 :
)'! " ' + 2
3 Auncii /e ti#ul
f$AR f0x1 2 ax +
b+ un/e A e,te un
interval /e numere
reale
.xemplu$
* ,e c-n,truia,c %ra.icul .unciei
f:EB2;!2R,
2 3 2 3 + x x f
;
1entru
2 ; ; 2 3 ; 2 9 2 2 3 2 + A f x
;
1entru
2 16 ; ! 3 16 2 12 2 ! 3 ! + B f x
;
Ora.icul .unciei e,te un ,e%ment /e /rea#t ce une4te
#unctele A 4i B ncFi, n A 4i /e,cFi, n B.
8 Dac mulimea A e,te un interval /e numere
mr%init la - e5trem 4i nemr%init la cealalt
e5trem atunci %ra.icul .unciei e,te - ,emi/rea#t
cu -ri%inea n e5trema mr%init a intervalului.
! Aunctii /e ti#ul
f$RR f0x1 2 ax +
b
*'em!lu&
*a ,e c-n,truia,c %ra.icul .unciei f$RR,
11
1:
11
12
2 3
x
x f
;
1entru
2 5 ; 9 3 5
11
55
11
1:
11
:2
2 9 3 9 A f x
;
1entru
2 : ; 5 3 :
11
::
11
1:
11
96
2 5 3 5

B f x
Ora.icul .unciei e,te - /rea#t ce trece #rin #unctele
A 4i B.
$(U"II I?$(U"II *I*>$M$ D$ $(U"II
TITLUL
CONINUTULUI
EXEMPLE, EXPLICAII
1 $cuaii /e .-rma
6 +b ax
. 8 R b R a
1r-#-)iia cu - varia+il /e .-rma ax + b & 6 ,e nume4te ecuaie cu -
necun-,cut un/e a 4i b ,unt numere reale.
=ntrB- ecuaie avem /re#tul< /e a trece termeni /intrBun mem+ru n alt
mem+ru cu ,emnul ,cFim+at.
=ntrB- ecuaie avem /re#tul< /e nmuliLm#ri e%alitatea cu un numr
/i.erit /e )er-. 1r-ce/eul e,te utili)at #entru eliminarea numit-ril-r 4i
la .inal a.larea necun-,cutei.
.xemplu$ 2 2 3 3 + + x x
3 2 2 3 x x
( ) ( ) 2 3 2 3 x
1
2 3
2 2 3 3


x .
2 $cuaii ecFivalente D-u ecuaii ,unt ecFivalente /ac au aceea4i ,-luie.
'a)Cn/uB,e #e #r-#rietile e%alitatii ,e #-t -+ine ecuaii ecFivalente
#-rnin/ /e la - ecuaiei /at.
.xemplu$ Aie ecuaia
; 6 ! 2 x
a2 a/unm la am+ii mem+ri ai ecuaiei numrul 5:
5 1 2
; 5 6 5 ! 2
+
+ +
x
x
+2 nmulim ecuaia 3t-i termeni2 cu 3:
15 3 9
3 5 1 2
+
+
x
x
3 Inecuaii /e .-rma
2 3 6 > < + b ax

. 8 R b R a
1r-#-)iia cu - varia+il /e .-rma a' + b # 0 ,e nume4te inecuaie cu -
necun-,cut un/e a 4i b ,unt numere reale.
=ntrB- inecuaie avem /re#tul< /e a trece termeni /intrBun mem+ru n
alt mem+ru cu ,emnul ,cFim+at.
=ntrB- inecuaie avem /re#tul< /e nmuliLm#ri ine%alitatea cu un
numr /i.erit /e )er-. 1r-ce/eul e,te utili)at #entru eliminarea
numit-ril-r 4i la .inal a.larea necun-,cutei.
Dac ! inecua"ie se -a nmul"i3mpr"i cu un numr ne(ati- atunci
sensul ine(alit"i se sc4imb,
.xemplu$ 9 ; 21 5 < x x 21 9 ; 5 + < x x
2 3 3 : 15 3 < x
5 > x
( ) + ; 5 x
.
! *i,teme /e ecuaii
/e .-rma

'

+ +
+ +
6
6
2 2 2
1 1 1
c y b x a
c y b x a
,
R c c b b a a
2 1 2 1 2 1

+e"$da reducerii&
*e ale%e - necun-,cut cu ,c-#ul /e a .i re/u,< i ,e i/enti.ic c-e.icienii
,i;
*e a.l c.m.m.m.c. al c-e.icienil-r 4i ,e nmule,c ecuaiile a,t.el ncCt , ,e
-+in c-e.icienii necun-,cutei numere -#u,e;
*e a/un ecuaiile 4i ,e -+ine - ecuaie cu - ,in%ur necun-,cut /u# care
,e re)-lv;
La .el ,e #r-ce/ea) 4i cu cealalt necun-,cut.
.xemplu$

'


+
3 2 3
2 5 2
y x
y x

'


+
3 2 3
16 2 !
y x
y x

: : x
1 x ;

( )

'


+
2 3 2 3
3 5 2
y x
y x

'

+
+
9 ! 9
15 3 9
y x
y x


21 : y

3 y

'

3
1
y
x

.
TITLUL
CONINUTULUI
EXEMPLE, EXPLICAII
! *i,teme /e ecuaii
/e .-rma

'

+ +
+ +
6
6
2 2 2
1 1 1
c y b x a
c y b x a
,
R c c b b a a
2 1 2 1 2 1

+e"$da subs"i"uiei&
*e a.l /intrB- ecuaie - necun-,cut n .uncie /e cealalt necun-,cut;
*e intr-/uce val-area ace,tei necun-,cute n cealalt ecuaie 4i ,e re)-lv
ecuaia;
*e a.l cealalt necun-,cut.
.xemplu$

'


+
3 2 3
5 2
y x
y x
/in
5 2 + y x

x y 2 5
;
Intr-/ucem #e
x y 2 5
n
3 2 3 y x

( ) 3 2 5 2 3 x x

3 ! 16 3 + x x : : x 1 x
Intr-/ucem #e 1 x n
x y 2 5

3 1 2 5 y

'

3
1
y
x
.
5 1r-+leme ce ,e
re)-lv cu aJut-rul
ecuaiil-r
inecuaiil-r 4i a
,i,temel-r /e
ecuaii
*"a!ele de re%$l,are a unei !r$bleme&
1. *ta+ilirea /atel-r cun-,cute 4i a cel-r necun-,cute /in #r-+lem.
2. "le%erea necun-,cutei 3necun-,cutel-r2 4i e5#rimarea cel-rlalte /ate
necun-,cute n .uncie /e acea,ta 3ace,tea2.
3. "lctuirea unei ecuaii 3,i,tem /e ecuaii2 cu necun-,cuta
3necun-,cutele2 alea, 3ale,e2 .-l-,in/ /atele #r-+lemei.
!. Re)-lvarea ecuaiei 3,i,temului /e ecuaii2.
5. Heri.icarea ,-luiei.
9. A-rmularea c-nclu)iei #r-+lemei.
*'em!lul (ecuaie)& Un clt-r #arcur%e un /rum n 3 )ile a,t.el: n #rima )i
#arcur%e
3
1
/in /rum a /-ua )i #arcur%e
5
3
/in re,t iar a treia )i ultimii !6 /e
Pm. ".lai lun%imea t-tal a /rumului.
Re)!l-are$ *ta+ilim necun-,cuta #rinci#al K lun%imea t-tal a /rumului #e
care - n-tm cu x;
=n #rima )i a #arcur,:
3
x
; iBau rma, /e #arcur,
3
2x
; a /-ua )i a #arcur,
5
2
3
2
5
3 x x

;
"vem ecuaia:
!6
5
2
3
+ +
x x
x
#e care - re)-lvm:
15 !6
5
2
3
2 15
2 3 2 5
2 15
+ +
x x
x 966 9 5 15 + + x x x
966 9 5 15 x x x 966 ! x km x 156
!
966

e,te lun%imea t-tal
a /rumului.
*'em!lul - (inecuaie)& * ,e %a,ea,c trei numere naturale c-n,ecutive a
cr-r ,um e,te mai mic /ecCt 19.
Re)!l-are$ *ta+ilim necun-,cuta #rinci#al K numrul cel mai mic #e care l 4i
n-tm cu x;
(elelalte /-u numere v-r .i x I 1 4i x I 2
inecuaia: 19 2 1 < + + + + x x x #e care - re)-lvm:
19 3 3 < + x 13 3 < x
3
13
< x
,-luiile: 31;2;32 32;3;!2 33;!;52 3!;5;92.
TITLUL
CONINUTULUI
EXEMPLE, EXPLICAII
5 1r-+leme ce ,e
re)-lv cu aJut-rul
ecuaiil-r
inecuaiil-r 4i a
,i,temel-r /e
ecuaii
*'em!lul . (sis"em de d$u ecuaii)& D-u crei-ane 4i n-u cri c-,t
m#reun ;6 /e lei. Dac 5 crei-ane 4i ! cri c-,t m#reun !2 /e lei a.lai
#reul unui crei-n 4i a unei cri.
Re)!l-are$ *ta+ilim necun-,cutele #r-+lemei: #reul unui crei-n & x 4i #reul
unei cri & y.
*e .-rmea) ,i,temul /e ecuaii:

'

+
+
!2 ! 5
:9 7 2
y x
y x
#e care l re)-lvm:

'

+
+
2 7 3 !2 ! 5
! :9 7 2
y x
y x
:! 3:
3:; 39 !5
36! 39 ;

'

x
y x
y x
x & 2 lei 3#reul unui
crei-n2.
Intr-/ucem val-area lui x n #rima ecuaie:
; :2 7 ! :9 7 :9 7 2 2 + y y y y
lei 3#reul unei cri2.
$EOMET%IE
MQ*UR"R$ RI MQ*URI
TITLUL CONINUTULUI EXEMPLE, EXPLICAII
1 Lun%ime Unitatea /e m,ur a lun%imii e,te metrul 5 m.
Multi#lii metrului B m:
m dam 16 1 .
m dam 4m 166 16 1 .
m dam 4m km 1666 166 16 1 .
km 4m dam m 661 6 61 6 1 6 1 .
*u+multi#lii metrului:
mm cm dm m 1666 166 16 1 .
mm cm m dm 166 16 1 6 1 .
mm dm m cm 16 1 6 61 6 1 .
cm dm m mm 1 6 61 6 661 6 1 .
2 "rie Unitatea /e m,ur a ariei e,te metrul ptrat 5 m
6
.
Multi#lii metrului #trat K m
6
:

2 2
166 1 m dam
.

2 2 2
16666 166 1 m dam 4m
.

2 2 2 2
1666666 16666 166 1 m dam 4m km
.

2 2 2 2
666661 6 6661 6 61 6 1 km 4m dam m .
*u+multi#lii metrului #trat K m
6
:

2 2 2 2
1666666 16666 166 1 mm cm dm m
.

2 2 2 2
16666 166 61 6 1 mm cm m dm .

2 2 2 2
166 61 6 6661 6 1 mm dm m cm .

2 2 2 2
61 6 6661 6 666661 6 1 cm dm m mm .
"lte uniti /e m,ur a ariei:

2
16666 1 m 4a
.
ari 4a m ar 166 1 ; 166 1
2
.
3 H-lum Unitatea /e m,ur a v-lumului e,te metrul cub 5 m
7
.
Multi#lii metrului cu+ K m
7
:

3 3
1666 1 m dam
.

3 3 3
1666666 1666 1 m dam 4m
.

3 7 3 9 3 3 3
16 16 16 1 m dam 4m km
.

3 7 3 9 3 3 3
16 16 16 1 km 4m dam m


.
*u+multi#lii metrului cu+ K m
7
:

3 3 3 3
1666666666 1666666 1666 1 mm cm dm m
.

3 3 3 3
1666666 1666 661 6 1 mm cm m dm .

3 3 3 3
1666 6661 6 666661 6 1 mm dm m cm .

3 3 3 9 3 7 3
16 16 16 1 cm dm m mm


.
Unitatea /e m,ur a v-lumului K litrul .

3
1 1 dm l
.

l dm m 1666 1666 1
3 3

.
ml cl l 1666 166 1 .
. 166 1 ; 16 1 l 4l l dal
! Un%Fi Unitatea /e m,ur a m,urii unui un%Fi e,te metrul 5 (radul
sexa(esimal.

SS S 6
3966 96 1
.

SS S
96 1
.
AIOURI RI (0R1URI O$0M$>RI($
TITLUL
CONINUTULUI
EXEMPLE, EXPLICAII
1 1unctul /rea#ta #lanul
,emi#lanul ,emi/rea#ta
,e%mentul /e /rea#t
un%Fiul
Pu&c'ul e,te .i%ura %e-metric ce ,e a,eamn cu - urm l,at /e un
crei-n;
1unctul nu are /imen,iune;
1unctele ,e n-tea) cu litere mari /e ti#ar: " ' (.. "
1
"
2
G
D(e)p') e,te .i%ura %e-metric ce ,e a,eamn cu un .ir .-arte ,u+ire
#er.ect ntin,;
Drea#ta are - ,in%ur /imen,iune B lun%imea;
Dre#tele ,e n-tea) a,t.el: "' '( G d+ d
8
+ d
6
G
Pl)&ul e,te .i%ura %e-metric ce ,e a,eamn cu - #Cn) .-arte ,u+ire
#er.ect ntin,;
1lanul are /-u /imen,iuni K lun%imea 4i limea;
1lanele ,e n-tea) a,t.el: 3"'(2 ,au , , , G
*em+pl)&ul K - /rea#t inclu, ntrBun #lan m#arte #lanul /at n /-u
,emi#lane.
*em+,(e)p') K e,te /rea#ta mr%init la un ca#t.
*e-me&'ul ,e ,(e)p'. K e,te /rea#ta mr%init la am+ele ca#ete.
U&-/+ul K e,te .i%ura %e-metric .-rmat /e /-u ,emi/re#te cu
-ri%inea c-mun.
2 1-)iii relative a /-u
/re#te n ,#aiu
.xplicatii$
a2 /re#te i/entice;
+2 /re#te c-ncurente
{ } & d d
2 1
;
c2 /re#te #aralele

2 1
d d

4i c-#lanare;
/2 /re#te -arecare
2 1
d d
4i nec-#lanare;
TITLUL
CONINUTULUI
EXEMPLE, EXPLICAII
3 Relaia /e #araleli,m n
,#aiu
e2 /ac a b 4i b c
atunci 4i a c,
! Relaia /e #er#en/icularitate Dac /re#tele a 4i b ,unt
#er#en/iculare #e acela4i #lan
atunci ace,te /re#te ,unt #aralele
ntre ele.

. ; ; b a b a
5 "5i-ma #aralelel-r
9 Un%Fiurile cu laturile
re,#ective #aralele
.xplica"ii$
(a)ul I un%Fiurile ,unt
c-n%ruente;
(a)ul II K un%Fiurile ,unt
,u#lementare.
: Un%Fiul a /-u /re#te n
,#aiu; /re#te #er#en/iculare
.xplica"ii$
Dac avem /re#tele a 4i b 3nec-#lanare2 4i
e,te nece,ar , %a,im un%Fiul /intre ele
#r-ce/m a,t.el:
cutm - /rea#t #aralel cu una /intre
ele 4i care are un #unct c-mun cu cealalt
3/e e5. b c2;
Un%Fiul #e care l .-rmea) /rea#ta c cu
/rea#ta a e,te 4i un%Fiul /intre /e#tele a 4i b
3 un%Fiul /e m,ura 2.
; Drea#ta #er#en/icular #e
un #lan
.xplica"ii$
Dac /re#tele a 4i b 4i
b d si a d

atunci 4i . d
/e$rem& 0 /rea#t #er#en/icular #e un
#lan e,te #er#en/icular #e -rice
/rea#t inclu, n #lanul /at.
7 Di,tana /e la un #unct la un
#lan
.xplica"ii$
/i,tana /e la un #unct la un #lan e,te
/rumul cel mai ,curt< /e la acel #unct la
#lanul /at;
/i,tana /e la un #unct la un #lan e,te
lun%imea ,e%mentului /e /rea#t
#er#en/icular #e #lanul /at;
1T & /i,tana /e la #unctul 1 la #lanul
/ac 1T.
1entru a,ta e,te nece,ar:

'

b b Q
a a Q

1
6
>e-rema cel-r trei
#er#en/iculare

AB
b B
b

b MB
b AB
a


TITLUL
CONINUTULUI
EXEMPLE, EXPLICAII
11 1r-iecii /e #uncte /e
,e%mente /e /rea#t 4i
/e /re#te #e un #lan
.xplicatii$
1r-iecia unui #unct #e un #lan e,te un #unct. Dac AA9 A9 e,te
#r-iecia lui A #e #lanul .
1r-iecia unui ,e%ment /e /rea#t #e un #lan e,te un ,e%ment /e /rea#t.
Dac AAU BBU A9B9 e,te #r-iecia lui AB #e #lanul .
1r-iecia unei /re#te #e un #lan e,te - /rea#t. Dac AA9 BB9
A9B9 e,te #r-iecia lui AB #e #lanul .
12 Un%Fiul /intre -
/rea#t 4i un #lan;
lun%imea #r-ieciei
unui ,e%ment
.xemplu 3 aplica"ie$
Drea#ta AB nu e,te #aralel cu #lanul . BC.
Un%Fiul /intre /rea#ta AB 4i #lanul /at e,te un%Fiul
BAC /e m,ura . Dac BC & 9cm 4i AC & ;cm
atunci:
.
!
3
;
9

AC
BC
t(
13 Un%Fi /ie/ru; un%Fiul
#lan c-re,#un)t-r
/ie/rului
.xplica"ii$
diedrului al plan un(4iul
b a a b m

} { ; ; ;
1! 1lane #er#en/iculare
.xplicatii$ Dac :

'


b
b
a
*au: D-u #lane ,unt !er!endiculare /ac
m,ura un%Fiului #lan al /ie/rului cel-r /-u
#lane e,te /e 76
6
.
15 *imetria .a /e un
#unct n #lan; ,imetria
.a /e - /rea#t n
#lan
1unctul B e,te ,imetricul lui " .a /e #unctul
& /ac A+&+ B ,unt c-liniare 4i A&2&B:
1unctul B e,te ,imetricul lui A .a /e /rea#ta
a /ac A+ &+ B ,unt c-liniare ABa 4i
A&2&B,
19 (alculul /i,tanei /e la
un #unct la - /rea#t
.xemplu 3
aplica"ie$
Aie ABCA9B9CU - #ri,m triun%Fiular re%ulat /rea#t
cu mucFia +a)ei /e 9 cm 4i nlimea /e ;cm. * ,e
a.le /i,tana /e la #unctul A9 la /rea#ta BC,
Re)!l-are: ADBC; AA93ABC2A9DBC.
. 71 U 71 9! 2: U U
. 3 3
2
3 9
2
3
2 2 2
cm D A AA AD D A
l
AD
+ +

1: (alculul /i,tanei /e la
un #unct la un #lan
.xemplu 3 aplica"ie$
Aie ;ABC - #irami/ triun%Fiular re%ulat /rea#t cu "' & 12 cm 4i
nlimea ;& & 9 2 cm. *e cere , ,e a.le /i,tana /e la #unctul & la #lanul
3;BC2.
Re)!l-are$

[ ] U. U2 ; 3 2 3 ;
U ; U 2; 3
;A & unde & ;A & d ;BC & d
BC ;A BC &A ABC ;&


. 9 39 12 2! U U ; 3 2
9
3 12
9
3
U
2 2
+ + &A ;& ;A
l
&A
. 2 2
9
2 12
9
3 2 9 2
U
U
cm
;A
&A ;&
&

TITLUL
CONINUTULUI
EXEMPLE, EXPLICAII
1
;
Un%Fiul /intre /-u
#lane
.xemplu 3 aplica"ie$
Aie ;ABCD - #irami/ #atrulater re%ulat /rea#t cu AB & 1;cm 4i nlimea
;& & 12 cm. *e cere , ,e a.le ,inu,ul un%Fiului /intre #lanele 3ABC2 4i
3;BC2.
Re)!l-are$
2. 3 2 3 int
; ; 2; 3
;BC si ABC planele re d un(4iul este
BC ; BC & ABC ;&

; 7
2
1;
2

AB
&
. 15 225 1!! ;1
2 2
+ + ;& & ;
.
5
!
15
12
,in
3 3

;
;&

>RIU?OVIUL
TITLUL
CONINUTULUI
EXEMPLE, EXPLICAII
1 1erimetrul 4i aria 1erimetrul
; c b a + +
*emi#erimetrul
2
c b a
p
+ +

;
"ria 2 23 23 3
2
,in
2
c p b p a p p
B c a 4 a
A
a

;
"ria unui triun%Fi /re#tun%Fic
2
catet catet
A

;
"ria unui triun%Fi ecFilateral
!
3
2
l
A .
2 *uma m,uril-r
un%Fiuril-r ntrBun
triun%Fi
*uma m,uril-r un%Fiuril-r ntrBun triun%Fi e,te e%al cu 1;6.
=ntrBun triun%Fi /re#tun%Fi un%Fiurile a,cuite ,unt c-m#lementare.
3 Un%Fi e5teri-r unui
triun%Fi
m3 ACD2 & m3 ABC2 I m3 BAC2.
m3 ACD2 & 1;6 m3 BCA2
! Linii im#-rtante n
triun%Fi
Me/iana
Me/iana e,te
,e%mentul /e
/rea#t ce
une4te vCr.ul
unui triun%Fi cu
miJl-cul laturii
-#u,e.
1unctul /e
inter,ecie al
me/ianel-r ,e
nume4te centrul
/e %reutate.
Me/iat-area
Me/iat-area e,te
/rea#ta
#er#en/icular #e
miJl-cul unei
laturi.
1unctul /e
inter,ecie al
me/iat-arel-r ,e
nume4te centrul
cercului
circum,cri,
triun%Fiului.
'i,ect-area
'i,ect-area e,te
,emi/rea#ta ce
m#arte un%Fiul n
/-u un%Fiuri
a/iacente
c-n%ruente.
1unctul /e
inter,ecie al
+i,ect-arel-r ,e
nume4te centrul
cercului n,cri,
triun%Fiului.
=nlimea
=nlimea e,te
#er#en/iculara
/u, /in vCr.ul
unui triun%Fi #e
latura -#u,.
1unctul /e
inter,ecie al
nlimil-r ,e
nume4te
-rt-centrul
triun%Fiului.
>RIU?OVIUL
TITLUL
CONINUTULUI
EXEMPLE, EXPLICAII
5 Linia miJl-cie n
triun%Fi
*e%mentul /e /rea#t ce une4te miJl-acele a /-u
laturi a unui triun%Fi ,e nume4te linia mi<l!cie.

'

2
BC
MN
BC MN
9 >riun%Fiul i,-,cel K
#r-#rieti
>riun%Fiul i,-,cel e,te triun%Fiul care are /-u laturi c-n%ruente.
D E D E AC AB
=ntrBun triun%Fi i,-,cel un%Fiurile /e la +a) ,unt c-n%ruente.
C B
=ntrBun triun%Fi i,-,cel +i,ect-area un%Fiului /e la vCr. e,te 4i me/ian
4i nlime 4i me/iat-are.
=ntrBun triun%Fi i,-,cel me/ianele 3nlimile ,au +i,ect-arele2
c-re,#un)t-are laturil-r c-n%ruente ,unt c-n%ruente.
: >riun%Fiul
ecFilateral K
#r-#rieti
>riun%Fiul ecFilateral e,te triun%Fiul care are t-ate
cele trei laturi c-n%ruente.
D E D E D E BC AC AB
.
=ntrBun triun%Fi ecFilateral t-ate un%Fiurile ,unt
c-n%ruente 4i .iecare are m,ura e%al cu 96
C B A .
=ntrBun triun%Fi ecFilaterat +i,ect-area -ricrui un%Fi
e,te 4i me/ian 4i nlime 4i me/iat-are.
; (riteriile /e
c-n%ruen a
triun%Fiuril-r
(riteriul /e c-n%ruen
LUL
Dac

'

U U
U U U
U U
C B BC
C B A ABC
B A AB
"tunci
U U U C B A ABC
(riteriul /e c-n%ruen
ULU
Dac

'


U U U
U U
U U U
A C B BCA
C B BC
C B A ABC
"tunci
U U U C B A ABC
(riteriul /e c-n%ruen
LLL
Dac

'

U U
U U
U U
C A AC
C B BC
B A AB
"tunci
U U U C B A ABC
7 >riun%Fiul
/re#tun%Fic K relaii
metrice
>e-rema nlimii "D
2
& 'DD(
>e-rema catetei "'
2
& 'D'(
>e-rema catetei "(
2
& D('(
>e-rema lui 1ita%-ra "'
2
I "(
2
& '(
2
16 Relaii
tri%-n-metrice
00
0
12
0
30
0
4+&
2
1
2
2
2
3
c54
2
3
2
2
2
1
'-
3
3
1 3
c'-
3 1
3
3
ip!tenu)
!pus cateta
,in
6
ip!tenu)
alaturat cateta
c-,
alaturat cateta
!pus cateta
t(
6
!pus cateta
alaturat cateta
ct(
1 c-, ,in
2 2
+
TITLUL
CONINUTULUI
EXEMPLE, EXPLICAII
11 >e-rema lui >Fale,
4i reci#r-ca ei
Te5(em). & paralel dus la ! latur ntr=un triun(4i
determin pe celelalte d!u 0sau pe prelun(irile l!r1
se(mente pr!p!r"i!nale,
NC
AN
MB
AM

%ec+p(5c). Dac punctele M *i N determin pe cele


d!u laturi ale triun(4iului ABC se(mente
pr!p!r"i!nale atunci MN este paralel cu BC,
12 >e-rema
.un/amental a
a,emnrii
Te5(em). & paralel dus la ! latur ntr=un triun(4i
f!rmea) cu celelalte d!u 0sau cu prelun(irile l!r1 un
triun(4i asemenea cu cel dat,

.
AC
AN
BC
MN
AB
AM

13 (riteriile /e
a,emnare a
triun%Fiuril-r
C(+'e(+ul ,e )4em.&)(e
LUL
Dou triunghiuri
sunt asemenea
dac au cte dou
laturi respectiv
proporionale i
unghiurile cuprinse
ntre ele
congruente.
;
N
BC
MN
AB

0
N
C(+'e(+ul ,e )4em.&)(e LLL
Doua triunghiuri sunt
asemenea dac au toate
laturile respectiv
proporionale.
.
M
AC
N
BC
MN
AB

C(+'e(+ul ,e )4em.&)(e UU
Dou triunghiuri sunt
asemenea dac au
cte dou unghiuri
respectiv congruente.
7 N6 C P
1">RUL">$RUL (0?H$W
TITLUL CONINUTULUI EXEMPLE, EXPLICAII
1 1erimetrul 4i aria
#atrulaterel-r ,tu/iate
AR>A ?N?> ARA@.@&ARAM
4 AB inaltimea ba)a A
,in AD AB A

2 3 2 AD AB +
AR>A ?N?> DR.%?NAB>
l @ A

2
,in
2

d
A

2 3 2 l @ +
AR>A ?N?> A%RA%

2
l A

2
2
d
A
l !
AR>A ?N?> R&MB

2
2 1
d d
A

4 l A
,in
2
l A
l !
AR>A ?N?> %RA.Z

2
2 3 4 b B
A
+

DA CD BC AB + + +
2 *uma m,uril-r un%Fiuril-r
unui #atrulater c-nve5
*uma m,uril-r un%Fiuril-r unui #atrulater c-nve5 e,te
e%al cu 396.
3 1aralel-%ramul K #r-#rieti

r!prietati$
1. Laturile -#u,e ,unt c-n%ruente /-u cCte /-u.
EABDECDD; EBCDEADD .
2. Un%Fiurile -#u,e ,unt c-n%ruente A C 4i B D;
3. Un%Fiurile alturate ,unt ,u#lementare m3 A2Im3 B2&1;6
6
4i
m3 B2Im3 C2&1;6
6
;
!. =ntrBun #aralel-%ram /ia%-nalele ,e inter,ectea)
nJumtin/uB,e E&ADE&CD; E&BDE&DD .
! Dre#tun%Fiul K #r-#rieti
#articulare
Alte pr!priet"i$
1. >-ate un%Fiurile ,unt c-n%ruente 4i /e 76
6
.
2. Dia%-nalele ,unt c-n%ruente.
5 1tratul K #r-#rieti
#articulare
Alte pr!priet"i$
1. >-ate laturile ,unt c-n%ruente;
2. >-ate un%Fiurile ,unt c-n%ruente 4i /e 76
6
;
3. Dia%-nalele ,unt c-n%ruente;
!. Dia%-nalele ,e inter,ectea) #er#en/icular
una #e cealalt;
5. Dia%-nalele ,unt 4i +i,ect-arele un%Fiuril-r.
TITLUL CONINUTULUI EXEMPLE, EXPLICAII
9 R-m+ul K #r-#rieti
#articulare
Alte pr!priet"i$
1. >-ate laturile ,unt c-n%ruente;
2. Dia%-nalele ,unt #er#en/iculare;
3. Dia%-nalele ,unt 4i +i,ect-arele un%Fiuril-r.
: >ra#e)ul K linia miJl-cie n
tra#e)
Ce(mentul de dreapt care une*te
mi<l!acele laturil!r neparalele se nume*te
linie mi<l!cie,

2
b B
MN
+

4i
. BC MN

2
b B
Q

; >ra#e)e #articulare %rape) dreptun(4ic %rape) is!scel


=ntrBun tra#e) i,-,cel un%Fiurile
alturate +a)el-r ,unt c-n%ruente.
=ntrBun tra#e) i,-,cel /ia%-nalele ,unt
c-n%ruente.
($R(UL
TITLUL CONINUTULUI EXEMPLE, EXPLICAII
1 (ercul K centrul ra)
/iametru /i,c
Ce(cul e,te l$cul 1e$me"ric al tutur-r
#unctel-r /intrBun #lan e%al /e#rtate .a /e
un #unct .i5 numit cen"rul cercului.
O " ce&'(ul cercului6
OC & ()8) cercului /e lun%ime R;
A7 & ,+)me'(ul cercului;
7D & c-ar/;
& arc /e cerc;
& ,emicerc.
2 Un%Fi la centru; un%Fi cu
vCr.ul #e cerc
Un%Fi cu vCr.ul n centrul cercului
m3 A&B2 & m3 2
Un%Fi cu vCr.ul #e cerc
m3 BCA2 & m3 2 L 2.
Dac a-em d!u un(4iuri c!n(ruente nscrise
ntr=un cerc+ cu -Drful n centrul cercului+
acestea subntind ntre laturile l!r+ d!u arce
c!n(ruente,
TITLUL CONINUTULUI EXEMPLE, EXPLICAII
3 (-ar/e 4i arce n cerc 1. Dac arcul AB e,te c-n%ruent cu arcul CD
atunci 4i EABDECDD. Ri reci#r-ca e,te
a/evrat.
2. Dac MC ND atunci arcul CD e,te
c-n%ruent cu arcul MN.
3. Dac &RCD atunci e,te miJl-cul lui ECDD
4i R e,te miJl-cul arcului CD, & e,te centrul
cercului; {}&&RCD.
!. (-ar/e e%al /e#rtate /e centru ,unt
c-n%ruente.
Dac &&&Q atunci ECDDEABD.
! >an%enta la cerc /intrBun
#unct e5teri-r cercului
Aie #unctul e5teri-r cercului;
A 4i re,#ectiv B ,unt tan%ente la
cerc;
&AA; &BB;
EAD EBD;
&
2
& &A
2
I A
2
5 Lun%imea cercului aria
/i,cului
Lun%imea cercului: d R @ 2
"ria /i,cului 3cercului2:
2
R A
Lun%imea arcului /e cerc "(:
6
1;6

R
@
AC
"ria ,ect-rului /e cerc 30"(2
6
2
2 3
396

R
A
&AC
9 (alculul elementel-r n
triun%Fiul ecFilateral
3 R l 6
2
R
a
6
!
3 3
2
R
A 6
!
3
2
l
A 6
2
3 l
4 6 l 3 .
: (alculul elementel-r n #trat
2 R l 6
2 2
2 l R
a 6
2
2R A
6
2
l A 6
2 l d 6 l ! .
; (alculul elementel-r n
Fe5a%-nul re%ulat
R l 6
2
3 R
a 6
2
3 3
2
R
A 6
2
3 3
2
l
A 6
l 9 .
(0R1URI O$0M$>RI($
TITLUL
CONINUTULUI
EXEMPLE, EXPLICAII
1 1araleli#i#e/ul
/re#tun%Fic
De,criere 4i /e,.4urata c-r#ului
3la - ,car mai mic2
Formule:
+a)a e,te un /re#tun%Fi;
a+b+c &dimensiunile
paralelipipedului;
d & /ia%-nala
#araleli#i#e/ului
( )
( )
2 2 2 2
2
2
c b a d
abc ;
ac bc ab A
bc ac 4 A
ab A
t
b l
b
+ +

+ +
+

2 (u+ul De,criere 4i /e,.4urata c-r#ului


3la - ,car mai mic2
t-ate .eele 392 ,unt #trate;
l & mucFia cu+ului;
d & /ia%-nala cu+ului;
are 12 mucFii.
Formule:
3
9
!
3
2
2
2
l d
l ;
l A
l A
l A
t
l
b

3 1ri,ma triun%Fiular De,criere 4i /e,.4urata c-r#ului


3la - ,car mai mic2
+a)a e,te un triun%Fi
ecFilateral;
l & latura +a)ei;
4 & nlimea #ri,mei
Formule:
4 A ;
A A A
4 l 4 A
l
A
b
b l t
b l
b

+

2
3
!
3
2
! 1ri,ma #atrulater De,criere 4i /e,.4urata c-r#ului
3la - ,car mai mic2
+a)a e,te un #trat;
l & latura +a)ei;
4 & nlimea #ri,mei;
d & /ia%-nala #ri,mei
Formule:
2 2 2
2
2
2
!
l 4 d
4 A ;
A A A
4 l 4 A
l A
b
b l t
b l
b
+

+

TITLUL
CONINUTULUI
EXEMPLE, EXPLICAII
5 1irami/a triun%Fiular De,criere 4i /e,.4urata c-r#ului
3la - ,car mai mic2
Formule:
2
2 2
2 2 2
2 2 2
2
;

,
_

+
+
+
l
a m
4 A& m
a 4 a
p l
l
b p
+a)a e,te un triun%Fi
ecFilateral;
l & latura +a)ei;
4 & nlimea #irami/ei;
a
b
& a#-tema +a)ei;
a
p
& a#-tema #irami/ei;
m
l
& mucFia lateral;
.eele ,unt triun%Fiuri
i,-,cele.
3
2
!
3
2
4 A
;
A A A
a
A
l
A
b
b l t
p b
l
b

9 >etrae/rul re%ulat De,criere 4i /e,.4urata c-r#ului


3la - ,car mai mic2
Formule:
12
2
3
3
!
3 3
2
!
3
3
2
2
2
l 4 A
;
l A A A
l
a
A
l
A
b
b l t
p b
l
b

t-ate .eele
,unt
triun%Fiuri
ecFilaterale;
t-ate
mucFiile
,unt
c-n%ruente.
: 1irami/a #atrulater
2
2 2
2 2 2
2 2 2
2
;

,
_

+
+
+
l
a m
4 A& m
a 4 a
p l
l
b p
De,criere 4i /e,.4urata c-r#ului
3la - ,car mai mic2
+a)a e,te un #trat;
l & latura +a)ei;
4 & nlimea #irami/ei;
a
b
& a#-tema +a)ei;
a
p
& a#-tema #irami/ei;
m
l
& mucFia lateral;
.eele ,unt triun%Fiuri
i,-,cele.
Formule:
3
2
2
4 A
;
A A A
a
A
l A
b
b l t
p b
l
b