Sunteți pe pagina 1din 6

Algebra FORMULE

(a+b)(a-b)=a2 - b2 (a+b) 2 =a2 + 2ab + b2 (a-b) 2 =a2 - 2ab + b2 Numere reale conjugale: 5 + 2 are conjugatul 5 2 2X+7X=9X 2X-5X=-3X 2 coeficient 2X X parte literala 2x monom 2x+!" binom #$%&N$'() 2x+!"-7 trinom
a b a +b + = n n n
10 2 5

(a+b+c) 2 = a 2 +b 2 +c 2 + 2ab+2ac+2bc (a+b)(x+")=ax+a"+bx+b"

ax + ay + bx + by = a(x+")+b(x+")=(x+y)(a+b)
*aca ab=+ =, a=+ -au b=+ *aca .x.=3 =, x=3 -au x=-3 *aca X2 =25 =, x = 25 | x |= 5 X=5 -auX=-5 =, X {5; 5}
2

! #entru a re/ol0a o ecuatie 1e gra1ul 2 proce1am a-tfel:


2) 3recem toti termenii in membrul -tang 2) *e-compunem in factori membrul -tang 3) )galam fiecare factor cu + -i ga-im ra1acinile

4ormula 1e re/ol0are a ecuatie 1e gra1ul 2 ax 2 +bx +c =+ 2) a5 b5 c coeficienti 2) calculea/a 1i-criminantul 6=b2 -! ac + 3)'flam x = b2 a
1

x2 =

b 2a

2x2 - 7x+ 5=+ a=2 b=-7 c=5 6= !9 -!+ =9 , + 7 + 3 10 5 b + = = ; x = = 4 4 2 2a


1

x2 =

b 2a

3 4 = =1 =7 4 4

*aca '(x 7 " )


1 1

8(x27 "2) atunci mijlocul lui '8 e-te ( *epen1enta functionala:

x1 + x2 y1 + y2 ; 2 2

9e nume-te 1epen1enta functionala intre 2 multimi ne0i1e '58 o core-pon1enta intre elementele lui ' -i elementele lui 85 care face ca la orice element 1in ' -a-i core-pun1a un -ingur element in 8: '=1omeniu 1e 1efinitie 8=co1omeniu(multimea in care 1epen1enta functionala ia 0alori) %egea 1e core-pon1enta e-te al 3-lea element

#robabilitatea #roblema: ;n pac<et 1e carti are 52 carti:


'flati probabilitatea extragerii: a)unui 2+ b)unui nr: prim c)unui p:p: 1)unui nr: par
a)Sunt 4 carti cu 10 =>p = 52 = 13 b)Nr prime sunt 2,3,5,7,13,11=>6x4=24 ,p = 52 = 13 c) !p sunt 1,4,"=>3x4 =12=> = 52 = 13 #)Nr! pare sunt 2,4,6,$,10,12,14 =>7x4=2$ ,p= = 52 = 13
28 7 4 1

12

Probabilitatea= nr.de cazuri posibile [Proprietatile egalitatii cu nr. reale]


1)a=a(reflexivitate) 2)Daca a=b =>b=a(simetrie) 3)Daca a=b si b=c =>a=c(transitivitate) Medii Media Aritmetica
= x+y 2

nr.de cazuri favorabile

Media Geometrica

xy

Media ( )Armonica = x + y Media !onderata = Media "atratica =


a p1 + b p 2 p1 + p 2
x2 + y2 2

2 xy

Metode de re$olvare A sistemelor de ec%atie 1)Metoda Grafica 2)metoda &%bstit%tiei 3)Metoda 'ed%cerii ()Metoda l%i cramer

M# Ma M"a

M%ltimi 'elatii apartine reunit inter-ectat - 1iferenta X pro1u- carte/ian N numere naturale:+5252535::: = numere intregi: -27-27+72725:::: 5 > numere rationale:25!7- 2 735(5) ?-> numere irationale: 5; 7; 5@ ? - numere reale: 5; 3; -3527 A5@
0, x( y ) = xy x 90 xy x n, x ( y ) = n 90
A +C 2 A C unde C = 2

4ormula ra1icalilor compu-i(1ubli):


A B = A2 B

ob-:9e folo-e-te can1 c e-te un patrat perfect B


2

(&N&(): 2)'flati 0aloarea minima a expre-iei )(x)=xC-2+x+35

)(x)=xC-2+x+25+2+ )(x)=(x-5)C+2+ (x-5)CD+ ( )xE?.+2+ (x-5)C+2+ D2+ =,)(x) D2+ =,min)(x)=2+5 ( )xE?

('X&() 2)'flati 0aloarea maxima a expre-iei )(x)=-xC-2+x+2+ xE? )(x)=-xC-2+x-25+!5 )(x)=-(xC+2+X+25)+!5 )(x)=- (x+5)C +!5 (x+5)CD+ .(-2) =,-(x+5)CF+ =,)(x) F!5=, max )(x)=!5

Puteri
a =2
0

a x a y = a x+ y
(a x ) y = a x y ( a 2 b3 c ) 4 = a 8 b12 c 4