Sunteți pe pagina 1din 2

Model Formular: Notificare-somatie

Notificare-somatie
Antet
(denumirea completa a persoanei juridice, cu toate datele de identificare)
Nr. ________ /___________
Catre,
___________________,
cu domiciliul/sediul in ________________________, str. _________________,
nr. ______, judetul/sectorul , numar de ordine in registrul comertului/registrul
societatilor agricole/registrul asociatiilor si fundatiilor/alte registre ______________,
Cod unic de inregistrare/Cod
de identificare fiscala ______

Subscrisa _____________________________________________________4, cu se
diul social in
, str. ______________, nr. , judetul/sectorul __,
numar de ordine in registrul comertului/registrul societatilor agricole/registrul asocia
tiilor si
fundatiilor/alte registre __, Cod unic de inregistrare/Cod de identificare fiscala
____, Cont bancar nr. , deschis la ____________________________, tel./fax
, e-mail ____________, legal reprezentata prin ___________________5, in calitate
de creditor,
in conformitate cu prevederile art. 1079 alin. (2) Cod civil, cu completarile si modificarile
ulterioare, coroborate cu celelalte dispozitii legale in vigoare,
formuleaza prezenta
Notificare-somatie
prin care notifica debitorului __________ urmatoarele obligatii, somandu-l totodata
la executarea lor integrala si imediata8:
1. plata creantei certe, lichide si exigibile in cuantum total de ________ce urmeaza a
se actualiza pana la data platii efective in functie de rata inflatiei), compusa din suma
de _lei, aferenta perioadei , reprezentand ______________, datorata de debitor
conform ….. si suma de …… lei, reprezentand dobanzi legale sau penalitati
datorate de debitor pentru intarzierea in plata aferenta perioadei _____________,
calculate pana la data de _____, conform ___;
2. alte obligatii: _____________________.
In fapt15, la data de ______, creditorul _______, in calitate de _____________, a
incheiat cu debitorul _____, in calitate de _________, contractul _________,
avand ca obiect ………….
La art. 18 din contractul mai sus mentionat, partile contractante, de comun acord, au
stabilit valoarea contractului, precum si modalitatile si termenele de plata.
De asemenea, la art. 19 din contract, partile au inserat o clauza penala20, in
conformitate cu care „ 21“ sau se aplica dobanda legala22.
Conform prevederilor contractuale mai sus citate, pentru perioada _____, au fost
inregistrate urmatoarele debite restante:
Nr.crt.
Factura (nr./data)
Valoare
Reprezentand
Data scadenta
Nr. zile intarziere
Dobanzi legale/penalitati
Total debit
Suma
TVA
Total

Deoarece pana in prezent debitele restante mai sus mentionate nu au fost platite,
creditorul someaza
debitorul la executarea integrala si imediata a obligatiilor scadente.
In drept, creditorul invoca prevederile art. 1073 si urm. Cod civil, cu completarile si
modificarile ulterioare, coroborate cu celelalte dispozitii legale in vigoare.
In subsidiar, se invoca _______________________.
Actele doveditoare ale pretentiilor creditorului, anexate la prezenta notificare-somatie in
copii certificate pentru conformitate: ______________________.
Prezenta notificare constituie somatie de plata, debitorul fiind de drept in intarzier
e, conform art. 1079 alin. (2) Cod civil, coroborat cu celelalte dispozitii legale in vigoare.
Creditorul atentioneaza debitorul ca in cazul neachitarii integrale si imediate a debitelor
restante notificate este indreptatit sa dispuna recuperarea debitelor restante, precum si
a daunelor-interese corespunzatoare, folosind in acest scop toate mijloacele legale de
care dispune, inclusiv solicitarea concursului instantelor competente si a executorilor
judecatoresti, toate cheltuielile ocazionate de aceste demersuri urmand a fi suportate
integral de debitor.
Redactata si semnata astazi, _____, in ___exemplare, la care s-au anexat copii
certificate pentru conformitate de pe inscrisurile mentionate in cuprinsul notificarii.

____________________________________________
(numele si prenumele reprezentantului legal al persoanei care a formulat notificarea)

_____________________________________
(semnatura reprezentant legal al persoanei care a formulat notificarea si stampila)

S-ar putea să vă placă și