Sunteți pe pagina 1din 1

I. MINISTERUL JUSTIŢIEI II. III.

Formular nr. 34
OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI CERERE
COMERŢULUI
/
OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI DE Nr. intrare: ....................................
PE LÂNGĂ TRIBUNALUL
 completare înscrisuri
.....................  preschimbare termen soluționare Data : ..........................................
 audiență publică

IV.
1. Subsemnat (ul/a) .................................................................................................... domiciliat(ă) în ....................................….
str. ....................................................................................................................... nr. .............. bloc. .................... scara. ............
etaj .......... ap. ............….judeţ/sector ............................................. telefon ....................................... act identitate ...................
seria ....... nr. ........................eliberat de ................................................................ la data ..................................................…....
CNP/NIF ....................................................... în calitate de ...........................................................................................................
la profesionistul .............................................................................................................................................................................
(denumire firmă, număr de ordine în registrul comerţului sau cod unic de înregistrare)

cu sediul în ................................. str. ............... ........................................ nr. ....... bl. ....... sc. .... etaj ..... ap. .…
judeţ/sector .............................. telefon ........................... fax ................ e-mail ........................................................................
prin ..................................................................................................................... în calitate de ................................................
conform .................................................................................................................... cu domiciliul în .......................................
str. ............................................................. nr. ........ bl. .......... sc. …... etaj ..... ap. ….. judeţ/sector .................................

V.
 completare înscrisuri
pentru......................................................................................................cererea nr./data...............................................
data solutionare......................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
 Prezentele înscrisuri le anulează pe cele depuse inițial la dosar, respectiv
........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
VI.
 preschimbare termen soluționare
.........................................................................................................................................................................................
La termenul preschimbat, conform solicitării, cererile de înregistrare urmează să fie soluționate, fără a se mai acorda
un alt termen de amânare.
VII.
 audiență publică
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

Nume și prenume …….…………….................….. Data ………………… Semnătura ……………………

Semnătură, Înregistrat de...............................................

S-ar putea să vă placă și