Sunteți pe pagina 1din 1

ACT ADIȚIONAL nr.

____
LA CONTRACTUL DE COMODAT
NR. ________ din data de _______________
Art. 1. PARTILE
1.1. Subsemnatul (a) _______________________________________________, cu domiciliul in localitatea
_____________________,sat/str. _______________________, nr. ___, bloc ___, scara __, etaj __,apartament _____,
sector/judet ___________________________, , în calitate de COMODANT
Si

1.2. Subsemnatul (a) _______________________________________________, , cu domiciliul in localitatea


_____________________,sat/str. _______________________, nr. ___, bloc ___, scara __, etaj __,apartament _____,
sector/judet ___________________________, in calitate de COMODANT

Si
1.2. S.C. _____________________________________, cu sediul social in localitatea _____________, str.
_____________ nr. __, bloc ____, scara _____, etaj ____, apartament _____, judet/sector ___________________,
inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ________ sub nr. ____/______/______, avand numar unic de inregistrare
___________, atribut fiscal ______, contul nr. ____________ deschis la ___________________, telefon
__________,fax ________________, reprezentata prin _________________________, cu functia de ______________,
in calitate de COMODATAR,
au convenit, de comun acord încheierea prezentului act adițional la Contractul de Comodat nr. . ________ din data
de _______________

Art. 2. Obiectul actului adițional:

Art. 2.1. Cu data de .................................... încetează Contractul de comodat înregistrat cu nr. ..............
din............................... încheiat intre ................................................................................
și ..............................................................................................................................

Încheiat astăzi, .........................., în 3 (trei) exemplare, dintre care unul la comodant, unul la comodatar şi
unul la Comuna Săcălăşeni unde a fost înregistrat contractul.

COMODANT COMODATAR
Numele și prenumele Numele și prenumele
..................................... ..........................................
Semnătura semnătura