Sunteți pe pagina 1din 2

ACTE NECESARE

STIMULAREA ANGAJATORILOR PENTRU INCADRAREA IN MUNCA A SOMERILOR


- ART. 85 DIN LEGEA NR. 76/2002, MODIFICATA SI COMPLETATA

A.SOMERI IN VIRSTA DE PESTE 45 ANI

1. CONVENTIE :ANEXA 19(NORME) - angajator - 2 exemplare


2. ANEXA LA CONVENTIE - ANEXA 19.1 - 2exemplare
3. CARTE IDENTITATE –angajat(copie)-
4. CONTRACT DE MUNCA(durata nederminata, copie)
5. DECLARATIE ART.85(6)
6. UN DOSAR DE CARTON CU SINA
7. REPARTITIE

ATENTIE :TOATE ACTELE IN COPIE VOR FI VIZATE DE ANGAJATOR


“CONFORM CU ORIGINALUL”

*SUBVENTIA PRIMITA DE ANGAJATOR ESTE O SUMA IN CUANTUM DE 2250 LEI SI SE


ACORDA LUNAR PROPORTIONAL CU TIMPUL EFECTIV LUCRAT, INCLUSIV CONCEDIUL DE
ODIHNA, PENTRU FIECARE PERSOANA ANGAJATA DIN ACEASTA CATEGORIE.PERIOADA
PENTRU CARE SE ACORDA ACEASTA SUBVENTIE ESTE DE MAX. 12 LUNI DE LA DATA
INCHEIERII CONVENTIEI .
*MENTINEREA RAPORTURILOR DE MUNCA SAU DE SERVICIU INTRE ANGAJAT SI
ANGAJATOR ESTE DE MINIM 18 LUNI DE LA DATA ANGAJARII.
*Angajatorii care încetează raporturile de muncă sau de serviciu anterior termenului de 18 luni, sunt
obligaţi să restituie, în totalitate, agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă sumele încasate pentru fiecare
persoana pentru care a încetat raportul de muncă sau de serviciu anterior termenului menţionat, plus
dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României în vigoare la data încetării raporturilor de muncă sau
de serviciu, dacă încetarea acestora a avut loc din următoarele motive:
a) încetarea raportului de muncă în temeiul art. 55 lit. b), art. 56 lit. d) şi e), art. 61 lit. d) şi art. 65 din
Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b) încetarea raportului de serviciu în temeiul art. 97 lit. b), art. 98 alin. (1) lit. e), art. 99 alin. (1) lit. b) şi
c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
* Deasemeni, angajatorii care încetează raporturile de muncă sau de serviciu anterior termenului de
18 luni prevăzut de lege, din motivele expuse mai sus, nu mai pot beneficia de o nouă subvenţie din bugetul
asigurărilor pentru şomaj pe o perioadă de 2 ani de la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu.

*Nu beneficiază de facilităţile prevăzute la art.85 din Legea 76/2002, pentru aceasta categorie:
a) angajatorii care în ultimii 2 ani au fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoanele angajate
b) angajatorii la care calitatea de administrator/asociat este deţinută de una sau mai multe persoane fizice
sau juridice care au calitatea de administrator/asociat la alţi angajatori care au beneficiat de cel puţin una
dintre facilităţile prevăzute la art. 80 şi art. 85 alin. (1), (2) şi (5) pentru persoanele în situaţia cărora

1
raporturile de muncă cu angajatorul care a beneficiat de facilităţi au încetat prin demisie sau ca urmare a
acordului părţilor , conform prevederilor legale, în ultimii 2 ani;
c) angajatorii care la data solicitării acordării facilitaţii se află în situaţia de insolvenţă, în procedură de
executare silită, reorganizare judiciară, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare specială, care au
activităţile suspendate sau restricţii asupra acestora.
d) angajatorii la care calitatea de administrator/asociat este deţinută de una sau mai multe persoane fizice
care sunt rude sau afini până la gradul IV inclusiv cu persoanele care au calitatea de administrator/asociat
la alţi angajatori care au beneficiat de cel puţin una dintre facilităţile prevăzute la art. 80 si art. 85 alin. (1),
(2) şi (5) pentru persoanele în situaţia cărora raporturile de muncă cu angajatorul care a beneficiat de
facilităţi au încetat prin demisie sau ca urmare a acordului părţilor, conform prevederilor legale, în ultimii 2
ani.
*PENTRU VERIFICAREA SI ACORDAREA SUMEI LUNARE CUVENITE, ANGAJATORII
VOR DEPUNE LA A.J.O.F.M. , PANA LA DATA DE 25, INCLUSIV, A LUNII URMATOARE PENTRU
CARE SE SOLICITA ACESTE SUME, UN TABEL CONFORM ANEXA 20 DIN NORME, INSOTIT DE
EXTRAS IN COPIE DE PE PONTAJ SI DE PE STATUL DE PLATA, CERTIFICATE DE ANGAJATOR
PENTRU CONFORMITATE CU ORIGINALUL.
* PENTRU LUNA IN CARE ANGAJATORII NU DEPUN DOCUMENTELE MENTIONATE MAI
SUS, PINA LA EXPIRAREA TERMENULUI PREVAZUT DE LEGE, SAU LE COMPLETEAZA
ERONAT, SUBVENTIA NU SE ACORDA.