Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARAȚIE

Subsemnatul (a) .........................................., cetă țean român/......................., născut la data


de ..................................... în ..........................., cu domiciliul în ...........................Str.
........................nr. ........., bl............., sc......., et........., ap. ......, jude ț/sector ............................, posesor al
CI/BI/PAȘAPORT seria..........nr........., eliberat/(ă) de ................, la data de ...................,
CNP .............................................,
declar pe propria răspundere, cunoscând sanc țiunile prevăzute de art. 326 Cod penal, că îndeplinesc
condițiile legale pentru desfășurarea activită ților ca persoană fizică autorizată/întreprindere
individuală/întreprindere familială.
Dau prezenta declarație, fiind necesară la Oficiul Registrului Comer țului de pe lângă
Tribunalul .............................

Semnătura ................... Data ....................