Sunteți pe pagina 1din 103

i 10,00

GHEORGHE. ADALBERT SCHNEIDER

CU L E G E R E DE P R O B L E M E DE AR I T N I E T I C A $r A L G E B R . {. PEn-TRUCLASELE V-VIII
Edilierevizuirrti adtrugilt

EDITURAIryPERION CRAIOVA

: LUCIAN IRIMESCU Coperta

PREFATA
go.ro Intemet: http://editurahyperion. 1628656. : 02511531133,0744 Telefon Comenzi pentru cd(ile edituriinoastrese pot face de e-mail: editurahyperion@go.ro adresa la urmetoarea str.lmparatul Craiova, la adresa :200530 sauprinpogta Traian nr 30.
Prczenta lucraxe a fost elaboratf, cu scopul de a veni in sprijinul elevilor din claseleV - VIll care doresc sa aprofun_ deze a tnetica ti algebra,prccum qi in sprijinul candid;tilor la examenul de capacitate Lucrdaeaa fost alctrtuittrconfom noii prcgrame Scolare, conline peste 2000 de exercitii 9i probleme care acopertr intreaga materie, fiind foarte utiltr pentru lucrul la clasd, pentru pregtrlirea suplimentari a elevilor, iar prin unele proble'me ce solicittr gandirea logicl qi creativititea este utiltr pentru prcgdtirea concusurilor de matematica. Exercit;ileri problemele suntgrupale pecapilole.con_ ^ tolm programej Acolo unde a fost posibil.e^erciliile $colare. 9i problemele au fost sistematizate pe tipud de prcbleme, grupate mai multe sub acelati enun1, reaiizandu-se astfel o acoperirc cat mai complete a capitolelor tratate qi d6nd posibili_ tatea elevului ca pdn repetitie $i evaluare str aprofrmdezeprincipalelelehnici legatede rezolvarca de probleme. In prima parte a lucrddi sunl prczentateenunturile proble, _ melor, grupaie in 15 capitole, referindu-se p n tre altele la: numere narurale,numere intregi. numere ratio-nale, numere reale, mul1imi, divizibilitate, prccente, rapoarte, metode de rezolvare a problemelor de adtmeticA, calcul algebric, ecualii $i sisteme, inecualii, funcfii, pentru ca in frnalul lucdrii s! fie prczentate probleme rccapitulative Si 25 de teste g lt de evaluare. In partea a doua a lucrdrii sunt Drezentaterczolvfi ale unoradintre probleme.indicalii penhu alte probleme,precum $i raspunswilela aile categoriidi problerrrc .

O, Editura Hyperion Copyright

tsBN973-9r57-75-0

Autorul

t. , ':

:r,

. '.'; . 1. NUMERE.NAiTU,RALE
I.1 OPERATUCU NUI\IERENATURALE
numerele: l. Sasordoneze sresctrlor a) 75; 12l lO2; 7522. 875b) 99; 8; 12; 125: 69;2395: 1125; c) 77; 22; 3; 1915;293'7 5;. 11L numerele: 2. Strseordoneze liescresctrlor a) 22; ll77;. 279;22799: 218;23; il: 99.:1100; 9999;. b) .19:'197\ ''IOOO; c) 66; lll; 9; 2222;555;'3799;.500:
' . I

' :

':' i .

J. Str se delennrne: a) cel mai Irric nunir nalural dp 2 cifre; b) cel mai mic numlr nalural irnpar de doud cifre' c) cel mai mip numtrr nalwal impar de 2 cifre in care o:cifr5' este pard ti una impar{.
l

4. Str se delermine: : r \. a) cel mai qrarenumtrrnalural de 2 cifre; b) cel mai mare numtrr nalural par de 2 cifre; c) cel mai mare numtrr natural impar de 2 cifre in ca o cifrtr esle para si una esle impartr I 5. Str se determine: de 3 cifre; a) celmai micnumtrrnatural b) cel mai mic numdrnaluralinrpardF3 cifrel par de J cifreinitue cifrelesunl c) cel mai mic numlr natural dislincled) cel mai mic nutntrrnalural impar Qe3 cifie ir care cifrele i | '.1 sunt distincte; e) cel mai mic npartrr par qe 3 cifie in care.to4te cifrele sunt. pare-

6. Sd se determine: a) cel mai mare numdr natural de 3 cifre; b) cel mai mare numer natural par de 3 cifte; c) cel mai mare numdr natural impar de 3 cifte, cu toate ciftele distincte; d) cel mai mare numdr natural par de 3 cifte, cu toate cifiele distincte; e) cel mai mare num& nalural par de 3 cifte, cu toate ciftele egale. 7. Sciefitoalenumerele de 3 cifre caresepot forma utilizand cifrelet b) 0;2; 4; c) 3; 5; 9. a) l ; 2 ; 3;

l3lefacefi a) la1b t

adunfile: b) Zabs +

436 d604 a) b) c) d) e)

7421
d5c

q ?L+
234b cD9

d) ?.7! + 5493
o8cl

14. Calculagi: 1998+ 9989- 998 '989; 4152+ 12512- 336- 928:. 27339 - 2ll2 - 4328- 899:' 32779- 1232- 899- 648; 43997 - 1789 - 2016- r92.

care 8. Scielitoate numerele de3 cifie, cu cifieledistincte, cifrele: sepot formautilizand a) 1; 3; 5; b) 0; 3; 6; c) 2; 4; 8. parede 4 cifre,cu cifreledislincte, 9. Soie{i loalenumerele ciAele: oiuesepot formaulilizand c)0 ;3;5;9. a ) l; 2; 5 ; 7 ; b)0 ;1 ; 3 ;5 10. Scieti loate numerele imparede 4 cifre, cu cifrele distincte, caresepotformautilizand cifrele: a) 0;2; 4; 5; b) 2 ; 4 ; 6 ; 9 c) 1 ; 3; 6; 8. 11. Calculafi: a) 1 + 2 + 3 + 4 + 96 + 9'1+ 98 + 99:' b) 10+ 20 + 30 + 40 + 960+970+ 980+990; c) 101+ 102+ 103+ 797+ 798+ 799; d) 121+ 131+141+ 151+ 549+ 659+'169 + 879i e ) 2 1 5+ 4 1 6+ 6 1 8+ 8 2 0 + 1 1 8 0 + 9 8 2+ 8 8 4 +985. a) S = 1.2 + 2.3+ 3.4+ 4 5 + 5.6+ 6.7+ 7.8; b) s= 1 .3 + 3 .5 + 5 .7r7'9+9 11+ l l '13 + 131 5 ; c) S -2 '4 + 4 '6+ 6 '8+ 810+ 1012+12'14+ 1 4 ' 1 6 .
12, Calculali:

15. Calcula;i: a) J- 1r 2*3+- .+ 500; b) .t- 2+4+ 6+ - .+ 2000 ; o) S- l+ 3+ 5+ ..+ 101; c) S- 5 + 10+ 15+' . +295; d) J- 3+ 6+ 9+ . + 19 97 e) ,9- 10+ 20+ 30 +....+ 9000; f) .t- 100+200+ 300+...+ 15000. 16. Sesedetermine numerele naturale deformaa6c qtiind a) a+ b- 31 a+ c= 4; b+ c - 5; b) , a+ r = 5; a+ c=6; b + c =7; c) a+ b= 71; a+ c- 12; b+c =13. I7. Sasedelermine cel maimic numtrr de3 ciFre abc,astfel incatsAavemrclatia: a) a+ b+ c= 5; b) a+b+c - 12; c ) a- b+2c - 13. 18.Sasedelermine celmaimare numarde J cifreabc, astfel incat sdavemrelatia: a) a+ b+ c- 8; b) a+ b + c =75| ' c ) a+2b- 3c =18.

astfel 4 cifre abc-d, 19. Strsedeteminecel maimic numtrrde incat $ avem relalia: a) a + b + c+ d =2 5 ; b) a - b + c+ d- 2 O ; c) a + 2 b + c+ 3 d =3 3 . 20. SI se determine cel mai nrarc numlr de 4 cifre abcd , aslfelincat stravernrelafia: a) a + b + c+ d - 1 8 |, d=2 2 . t t 1 a + b - tt , t ) a + 2h +, Jal=.1q. de formaJ. naturrle lualenumerele 21. Sl se delelmine aslfelincal straibl loc relafia: c) 2a+b: 9 . b) a-b='7, a ) a + b =5 ; 22. Str se calculezecat mai simPlu: a\ 125 1725+ 375 1725- 125042 - 500'20l b ) 1 1 312 5 0+ 1 3 7 1 250+ 75 1150+ 25 1150- 5 5 5 0 0 ; + 65 175- 50 200; c) 58 1750+ 42 1750+ 135'175 23. Dacl 4 4 c sunl numerenaturaleaslfel incal a + r = 2 valoarea exFe\iei: 5i t , . - .t, sl secalcule/e (c 2c). + 5b+ a\(3a E= 21. Dar.t 4 6, c sunl numerenatutaleaslfel incal a - b = 3 valoarea exlresiei: 5i b+ . - 5. ra se.'alrule2e + b + 4c). E=(c+ a)(3a 25. Dacl a, b, c sunl numere naturale aslfel incat a + b + c :6 $i a+3 c=10, str se calculezev a lo a re ae x Dresiei: ' 4b + c). E- (2a + 3b)(3a+ 26. Dact a,4 c suntnumerenatu.dleastfelincat a - 6= 9; valodrea exnre\iei: )i b - c - J. sr secalcule/e E= (a+ c)(2a+ b- 3c) I

27. SI se delenninenunerele naluraledjferite de 0;ii mai n ci decat75, care impi4ile la 21 dau un rest egal cu lr.iplul catului. 28. Strsedetennine numtrrulde 2 cifre careseimparleexact la 11 $i careinlpl4ir la 10 dtr reslul 3. 29. Sumaa douSnumereeste370. Daci ilnptrrlim numtrrul mai mare la numtrrulmai mic oblitremca1ul4 $: reslul 20. Sl se determine cele doutrnumere, 30. Diferenl.r a doutr numere esle 390. Dirci ?mplrlim nuntrrul mai marela numirul mai mic oblinemcetul7 li restul 30. Str se determirecele doutrnumel. 31. se considertr numerele: N1- 21.22.23 -.254 ;i .315. N: = 31.32.33. Sr se demonsheze ctr,,Vl> 1y'2. 32. Strse precizeze care din numerele: Nt = 2 6 0 4 : 2 t ' . 2 2: . 2 3a l i N z = 3 3 0 0 : 3 1: 3 2 : . . . : - 1 2 0 este 33. Si se precizeze care din nurnerele: Nt = 2 t . |. . 2 1 2 0 ; , i N2=r1 32... 3:1. Str se precizeze caredin numerele:

i100

l/ r = 3 r ' 3 r ' eslemai maie.

.5 3 s0 si ,,r ,.z:5 12 ....s3 0

35. Si se comparenumerele: a) , /r = 2175;iN: = 575; b) l/t = 3lao ri-l/: = 780;

.) M = +aoo silD = 35oo; d) M = 7l5o siNz= :250.

36. Sd secomParcnumerele: u) Nr = 5150 siNz = 6133; t) Nt = 41a7 ti N: = 5125; .) Nr - 832si Nz = 930; a) N1 = 2995i N2 = 933 37. Str se detemlinenunerele nalut:ilea $i $liind ctr: ' a ) a + 6= 8;i aD= 15; b ) a - b:5si a b =24. c : ) a + 2b = 1 1 SitD- 15; d) 2 a - b - 12 si a - b= \4. numerelenatumle4 I) ii c Stiindcd: 38, Str se delermine a) ab = 12;i bc = 20; b) ac= 2,1si 6c: 30; c) aDc - 120!i aD: 20; d ) a b c= 1 2 $ i a + D + c= 8. 39, SI se detenninenumlrul naturalx astlel incat sl aibl loc egalilllile: b) x2-x-6=0 a ) x 2 +x- 6 =0

42. Strse de(erninenuntrrul naluralde fonira aD Sliindct: d' a < l, br .r 1: 6 sunlirnpare .,) i + t,, =Or:,. 4J. SJ \e Jelennine lumxrul natural de furmaJ a) a- b=5 b) ab + ba =71. lriinJ crt:

41. SI se detenninenumtrrulnaural de fonna al, \itiind ci: = 154; a) el, + 1r.? b) a + b se imparle exact la a fi la 1,. 45. Not5mN= lal - la + 8. a) SI se aralectr 11/se imlarle exactla 9. b) Si se delemlinecifra a astfelincel numtrrulN strseimpaflt exact la 17. 46. Nolim N= leb - la - 1b. Strsedelennine cifrelea fi D aslfelincel N= I 16. 47. Se consideri nunlirul nalural , \ / = llla l llat +lal -al . str se arale ctr nuintrrul ,A/ se divide prir produsul a doul nunere naluraleconseculive. 48. Se considertr nu lerelenaluralea rji D . are rn.[epline*! condiliile: a ) 0 < 6 < . r< 9 b) cifiele, gi a sunlcolsecutive.

cy xl+zl -

t6 - o

d; x4-xr-8=0.

40. Sl se delenninenumerelenaturalex, y aslfel incal sl aibl loc egalilqile; b) xy+y=1 2 t 1 )x / +x- 5 ol xy+x+y=5 c ) . \ + y- x! 0 xy+2 x-Y =1 0 . e ) x y =2 ( x+y) 41. Si se detenninenumerelenalunle x, i astfelincel sd aibl loc egalittrlile:

SI searale ci numerele Ni =lr1t - 1b..,1 - Dl la ;i N : = a l 1 1 9 nr depind dea $i 6.

?+ "1 l : s =zz
c'1 z x2+ f
e) rJ +./ = 23

t) i+ z.f=rr

d) 2.; +31:35 l,l+f=zg.


10

rl9. Se considertr numtrrulN= aa66. St se araleci: a) N se imprrle exactla I l; b) N nu seintpane exactla 111. 50. Sa se detennine numerele 4 b, cN, a < b < c <g

tl

= 636' aslfelincat straibtrloc relalia: ala + blb + clc 51. Nollm N= rbl - 1ar. Str se detenninecifiele a aslfelircet sl aibi loc relalia N= 180' cifrelea 5i D 52, NotdmN= ala + D16. Si sedetennine asltelincel sl aibtrloc relalia N= 323. numltul N=aal +Iaa + bbl +Ibb' 53. Se considertr cifile a $i 6 astfelincal N= 686' unde ;r < b. Strse detennine numrrulN- atrl +bla+lab' 5zl. Seconsiclerl ci 333 s N< 2109 Si searale N=;rll + lal t lla' natural nurnlrLrl 55, SecoDsiclerd la I I l' e exacl a) Sd se arrte ctr N seimPa la 20 exacl D) Sd se ar.ilectrN nu sei Parte se ,letenniue, astfeliitcAt N sl seimpartdexaclla l1' c) Szf nunretelede fonna a6 5tiindod: 56. Strse deler'irine --: ,2
ND= D.

I.2 MULTIIII CU NUMERE NATURALE


mullimeaA,fliindctr: 1, Sf,se detennine
a) b) c)

f)

A = i x N I x = 7 - ( * N | ; . A = 1xcN I x= l0 - 3t,fteN J ; A= lr Nlx= 1 3 - 5r,,teN .l ; A= lx Nl x= 7 2 - 9n,*N 1; a = { r e Nl x= 3 0 - 1,*N }; a = { xe Nlx= 3 1 - r- l ,I'N }; a = { xe Nlx= 1 0 1- *',l N J.

a ) A = lx e Nl x = . , ( - 5 ,,t N ,,t<l 1 ]; b ) A = l x e Nl x = 3 / : - 1 0 ,* N ,k< 6 1 ; c ) A = { x e N | . t = t ' - t,,te N ,*.1 } ; 1 1 a = { x N I x = 1 2- . u .te N .,t = + }r + I - 5 .* N .,{ ' <a }I a = { , r ' eWI x = - r ( 2 ",

2. Str se delenninemullimea A, $tiind cd :

| ,r={xe ulx=*2- t,reN,*.s}; t eN, n<5J. s) A =1xNl x=3** 19,

rle douf,cifre ' cl nu exisld nulnerenaluraLe 5?. SI se ariLle

T astfe li n ca r J=a 2
treieifreI/l.' rtiin'l ia: numrruL,le 58. Sl ie Jetentrine b- a- c=8' lreiiilre r/" nunrlrulLle 5 9 . SJ.e Je le n lline a * lf e ljrr' A t :

A, $liind ctr: tennr Ine tuulfimea 3. Strsedet t-_ 2i' = n 2,4,6,8) ; t-- 2n - I, a- 1,3,5,7i ; t*_ 3n + 1 , n- 1,2,3,41; t-_ 3n +2, n=6,7,8,9J ; | "_ 5n - 1, n = 3,1,5,61:' t n + 2n, n = 1,2,3 ; nt = 1.,21 x e N t^= ,3t 1 t"_ n=l, ZiI n: 2. J|xN 3rt+ nl, flultimile A n B, A L-JB, A - B, gtiind 4. str sederennine

it" =

"3
a*rfel
cl:

de trei(ifre F' natural ntrmJrul 60. Sl seLlelemine incet straibl loc relatiat\Gi; = bc '

a) A = [1,2"3,4] ,.

e l, b ) A = 1 1 ,3 ,5 ,7 ,

eJ B =tt.4,7,8, ; 17.2l;l B = l l , 7.9.13,


l3

t2

c)A={2. 4. b. 8. r 0.r 2 J , . B = l - 2 . 4 .1 0 , . t0 .2 2 i; d ) A=1 0. . 1. b. e.1 5 1 . B = { 2 1 . 2 J . 2 12. 71 ;. g = l a J . g . n . i J t. e ) A=fa-b. c d. ef3 j .

12. Strse detenninemullimea X, qtiindctr: a) x- { r .2 } = { 3 ,4 } ; b) X are treielemenle. 13. St se delemine mullimea X, $tiind cI : a) { r , 2, : , + } - x = { r , +}; b) X are doutrelemenle.

a) xn i3,4,5,6]: {1, 6}; b) xU {3,4,5,6}= {r,2,3,4,5,6}. a) xn {2, 3,4}={3} ; = b) xU {2, 4,6} {1, 2,:, a,s,6} ;
c) X are 3 elemente.

5. Strse detennine mulfimea X, sliind cI:

6. Strse determine mullimea X, stiind cI:

a)xn {1, 3,5}= il, 3}; b) x-{2,3}-{rl ;


c) X are lrei elemenle.

14. Str se delemrine mullimea X, $tiindcl :

b) xU {2,4}= {1,2,3,4,5};
c) X are numai elernente impare. 8. Strse detennine mullinea X, gtiindct :

a) xa {r,3,4}={1, 3J;

7. Si se determine mullimea X, Stiindct :

a ) XIJ Y - { 1 ,23 ; , ,a ,5,6} b) x - {4, 5,6}: {r,2,-r} ; a ) x- Y:i2 ,7 1 ;

15. SI se delermine mullinile X $i Y, $tiindcd

c) X,Y au cale lrei elemenle. 16. Sl se delennine mullimile X;i Y,sriindct

a)xn {2,4, sl=o; b ){ r,3 }cx;.


c ) X c { 1 , 2,3}.

c) x[J Y = {1,2,3,4,s, 6, 7J.


17. Strsedetennine nulfimile X qi Y,$liindct

b)x a Y: ll, 3,s l;

a) xU {3, 4l={1, 2,3,4, 5}; b) x c ll, 2,51.

9, Strse delennidemulfimea X, qtiird cI:

b)x nY: { 3, 5, 4;
c) X - Y: {1,2,6}.

a ) xU Y: { 1 2 , ,3 .4 ,5,6,7i;

=@; a)xn 12,4] b) x - i2, 4]={r,3,5} .

10. Strse detennine mullimea X, stiindci:

a) xU Y-{1,2,3,4.s} ; b) xn Y-{1,2};
c)x.Y={J.41.

18. SI se delernine rnulfimile X $i Y, $liind ct

b) sumaelemenlelor lui X este4. l4

=Fl x-{r.sJ ;

l l . Sa \e de ter m ine nrultiinea X , tliinJ (i:

a) xlJ Y = {1,2,3,4,51 ;

19. Si se delerminemulfimile X ti Y,ttiirdct


t5

b) xnY={1,2};
lui X este 10. c) sumaelementelor mullimile X 9i Y , qtiindcI : 20. Sa se determine

1.3 DIVIZIBILITATEA NUMf,RELOR NATUR{LE 1. Strsearate ctr: a) l5ht + 3n+r'5n + 3H25n


b) 2H23k3 * 2n+33n+2 c1 15o+ 3n-5*t + 3o.542 d) 6n + 3k2 2*t + 3Et'2"+2 e1 l5n + 3*\-5o + 3o.5N1 I l5n a Jh2.5Hr * 3n+t.5rt+2 gS l4n + 2h2.7n + 2n1*2 h) 63"+'t*1.32o*r - 27n3o2 .9m2 * 32*1 .25m1 I 1 52H3 + 1n+3.4r]+2 ) 3n+2.22n+1 oricare ar fi zN*.

2,3,4 , 5;} a) xU Y = {1,

estedivizibil cu 27, estedivizibil cu 180, esledivizibilcu 31, estedivizibil cu 31, estedivizibil cu 9, esledivizibilcu 121, estedivizibil cu 27, esledivizibilcu 13, estedivizibil cu 17, estedivizibil cu 63,

b)x n Y =11, 2J;

c) 5 X - Y; decatmullimea Y. d) mullimeaX arc mai multe elemente

2,3, 4 , 56 , }i a ) xu Y = { 1,

mutfimile X $i Y,tliindcd: 21. Strsedetennine

b )x n Y= q,;

c) X- Y = {1,2,3}. 22, Fie X $i Y doul mullimi cu catedoutrelemenle: poaleavea Xn Y ? a) Caleelemente poa{eavea X(-J Y ? b) Cateelemenle poateavea X-Y'l c) Caleelemenle poateavea Y - X ? d) Ctle elemente 23. Fie X ti Y doutrmulfimi cu catelrei elemente: a) Caleelemenlepoateavea Xa Y ? poateavea XLJ Y ? b) Caleelemente poateavea X - Y 'l c) Cateelemente poateavea Y-X?. d) Caleelemente

2. Str se delermine cel nlai mic ai cel mai mare dintre numerelede forma 3x,r/, itiind ci ele se divid cu 2 qi suma cifrelor lor esteI l. 3. SI se detemine loate nurnerelede 5 cifre de forma x)r,x),,{, caresedivid cu 2 gtiindctrsumacifrelornumfuuluieste 10. 4. Sr searalectrnumtrml,A/= 3l + 32 +...+ 350se <livide

Y = 11 ,3 ,5 ,4 .

multimile: X = {1, 2, 3, 4, x, , $i 24. Se considertr x, y, ze -|y'aslfelincat sd aibd loc relilliile: Si se deterinine

prin2. 5. Sr se aralectr numtrrulr\/= 5l + 52 + -. + 550ie diui.le

a)xIY={1,3,s}: 2,3,4,5,6,71. b) x u Y =11,

6. Str se delemine toale numerelede forma s2x2 carese divid prin 3. 7. Si se ardle ca toate numerelede forma aDc in care a, 4 c suntnumerenaturaleconsecutive, a I 0 se divid cu 3.

mullimiiA. cardinalul Sa !e \labileascl

y2= 100l. 25. FieA = {( (.J) .lvx-rr' l l = x2r"


16

t7

7. Str se arate cl toate numerelede foma aDc in care a: 0 se divid cu 3. consecutive, a, 4 c suntnumerenaturale de formaxt - xlx5 sedivid cu 8. Si se araleca numerele 3._ 9. Sd se arate ca numerele de lortta xyz+yzx+ + 2ry, xz 0, y, O,z* O sedivid cu 3. 10. Sl se araleia numfnrl N= abc I lrc - c se diuiJe cu .t ddca numaidacx.' + 26 sedividecu 3. 'i

19. Strse amtecd numlrLrlN= 31 + 33 + ... + 399esledivizibil cu 5. 20. Str se determine toate numerele de forrna -A/= 1xx8 + 235x cite sunt divizibile cu 10. 2t, Si \e arale cl numlrul N= a6c , 1,,a ,,;' se .tivi,le prin 10 dactrqi num:ri dact a + D+ c se divide prin 10. 22. Sl se arate ctr numtrrul ,A/=21 + 22 + ,. + 2100 este divizibilcu 10. 23. SI se arate ctr nunirul i/= 3l + 32 +... + 3100 este divizibil cu 10. 24, SI se aratectr numirLrlN= 41 + 42 +... + 4l@ esle divizibilcu 10. 25. SI se arale ctr nurntr.lrl -A/=5l + 52 + -. + 5100 esle divizibilcu 10. 26. Si se aralectr nurntrrul ,A/:31 + 32 + -.+ 3100este divizibil cu 4. 27. Str se delennine cel mai marenumtrrde fu*o l2j,l, carese divide cu 4. 28. Sl se dete.mine cel mai mic numtrr de forma 1234xx care se divide cu 4S ls e a ra re c ln u mt r l l N = x y z + y z x + z x y e s t e divi_ ..29. zibilcu9dacrx+J + z estedivizibilcu i. 30. Sl se determine toate numerele naturale de forma 1234xx carese divid cu 9.

arc + bca + cab + ctrnumlrul 11. Strseaftt1e dactr te,liride cu 3^/= + ub + bc +i 5i numaidacda + 6+ c se cu3. div id e N= 21+22+ +2100sediuide ctrnumlrul 12. Sdsearate prin3. ctrnumlrul-|/= 81+82+ +850sedivide 13- Strseamte p.in 3. de fonna: cel maimic numtrr l,l. Sl sedelemline prin 5. N= lxx + Zxx + 3xx, carestrsedividtr de [rm" N= xlx r numerele 15. Sasedetemrine
+1xx + xxl caresedividcu5. i/= aDc + ,c + c se divid cu 5 16. Strse aralecd numerele dacl $i numai dacdc {0, 5i. Li numrrul 17. Sl \e ardte N = ab c +b ca +cab +ab +bc+ci esledivizibilcu 5. +3(a+ b + c )

este divir\/= 2l + 23+ ' + 299 ctrnumdrul 18. Sdsearare zibilcu 5. l8

19

sedivitle 2l + 22 + - + 2120 cdnumdrul 31. strsearate -|y'= c u 15. N= 8l + 82+ cdnumarul 32. Strsealate sedivide + 8100

44. Sl se aralece numtrrul-A/=31 + 32 + videcu 39, cu 40 ;i cu 41.

," di + 31992

se di 45. Sd se arateca nurnlrul N= 31 + 32 + - + 31983 videcu 13. 46, Si se arale ctr numtrul N= 61 + 62 + - + 61990,e .iividecu 3l l. naturaleptrtFte pedecle e $i 47. Sl se detenninenumerele 1, careau c.m.m.d-c.egal cu 4 $tiindcI a + D= 52. 48. Sa se determinenumercle naturale a $i D care au c.nl.m.d-c.egal cu 5, suma nu rerelor se divide cu 17' iirr produsulmrmereloreste750. 49. SI se delennine numerelenalurale a fi b care au c.rn.m.d.c.egal cu 5, suma numereloreste 65, iar prodlisul numereloresle prllal perfect. 50. SI se detennine nunerele naturale a $i b carc au un ptrlratperfecl egalcn 16,iar sumanumereloreste c.n1.m.d,c. de doul cifre. la un acela;i 51. I pI4ind numerele1216,2325,3364 n u mlr o b lin e m re s lu ril e 3 6 , 2 5 , 6 4 . S i s e d e t e r m i n e impl(itorul. 52. sI se determinecel mai mic numdr naluml pe care imp54indu I la 6, 8 qi 10 sd oblinem acelasirest 3. 53, Strsedelenninecel mai mic numtrrnaluralptrtratPefscl, pe careirnpdrtindu-lla 5, 12, 30 obfinemacelasircst 4.

nalulalede forma toale numerele 33. Sd se determine l23xx caresedividcu 25. 3,1, Sd se detemine toale numerelenaturalede fonna 987xx caresedivid cu 25. de fomra naturale toatenumerele 35. Sl se determine
567x care se divid cu 2536. Str se amle ctr exi sttrun singur nunf,r prim, P astfel incat p+ 1,p+ 3, p + 5 sdfie Prime. 37. Sd se delerminetoate numereleprime p, astfel incat p , p + 4 , P+Ssi i fie Pdme. 38. Str se delerminetoate numereleprime A astfel incat p, p + 4, p + 14 si fie Primenumerelepnme a, 4 c astfelincat: 39. Sl se detennine a+2b+3c'33. sedivicle 40. Strse arateci numdrulN= 2l + 22 + + 2120 cu "" 210.

N= 3l + 32+ it I sr r" u.ot" nurntrrul "r cu 120.

serlivide + 3120

sedivide N= 4r +42 +'' + 4120 ctrnumtrrul 42. strsearale ct 42O. te di43. S! searalecd numrrul-A/=2l + 22+ -' + 21980 videatatcu 90 catti cu 91.

ci d ( 4 r ) = 1 0 . I a, r] - 3600s
2l

5,1. Sa se determinenumerelenatumle a si ,, gliind cl

2. NUMERE iNrnocr
2.1oPER{TrIcu NUMERE iNTREGI
l. Ordonali crescdtor numerele intregi: -2; 7; -1; 12;O;-15; 25;125; 350; b) -6: l'1:, '1550; -25:-125; 1250; 125; 120;-250, l'75; -1240l'-4l'-'7 : 1,2;29;
a) -5 ;7; - 1 8 ; 2 3 ; 7 51 ; 0 0 0-8 ; 2 5 ;5 0 0 ; b) -14:24; -21O:28; 600;1250; -900; c) -461205;325;1250;5000;12i-75;

7. Strsecalculeze: +2+3+5+6+7r8+(-35)= b) 1 + l+ 2 + l+ 2 + 3 + ( -9 ) = c) l + 3 + 5 + 7 + C1 0 ) +C 6 ) =
a)l

8. Sesecalculeze: a) I + 3 + (-2) + 5 + (,4) + 7 + (-6) + 9 + (-8) = b) 2 + 4+ C5)+ 6 + 8 +( - 9)+ l 0 + 12+( - 13)= c) 3 + 6 + ( - ' 7) = + 9 + 12+C 13)+ 15+ 18+ C 19) 9. St secalculeze: a) 1 + 4 - ' 7 + 3 + 6 - ( - 5)+ 12= b) 3 + 7 + 8 - 12- (-1)- 6 + 25 = c) 15r 20- 10+ 25- 15+30- 40= I0. Sedaunumerele: a = 5 + 10+ 15- 12; ,= - 3+ 6+ 9- 10+ 12;c =4+8- 3+ 12+24- 20.
Sh se calculeze: a ) a + b + c -, b) a+ b- q d ) -a + r+ q e ) a -(b + c - ) ;
c) a- b+ L1 f) a- b- c.

2. Calculali celmaimareqicelmaimic numtrr intregdintre:

3. Strsecalculeze modulele numerelor intrcgi: ' 1 0 0 0;2 5 ; -7;- 2 5 ; 0 ; -1 2 8 ;5 0-7 ; 5 0 0-3 ; 7. 4. Ordonali cresctrlor modulele numerelor infegi: -12i751 34; 120; -189;225; -76; D) -72;126; -88;54; I145;-900; 0; c) -126;300; 625;-75;1179; -500.

, 4= { -127-to o:2:40: 7of: -25;-.2: : 0: 75: a { - t 27 : - 8 0 : 7 5 ;-25;-12; 0r2;40;801; Ci ,-'t0:-7 5t -20; -2; 0; 3; 40 1601.' -l-12'7 Sl se calculeze:
6, Strse calculeze elementele mullimii:
a)

5. Se considerl mullimile:

11. Sedaunum er ele a= : l ++2+3+4- 5; b= 1+ 3 + 5 +7 19;c:2 + 4+ 6 + 8 - 10; tl= | + 4 +' 1+ l0 - 33;e= 2 + 5 + 8 + 1l - 14. a) Si seordoneze crescdtor numerele int.egia, b, c, d, e. b) Sd seordoneze descresc or numerele intregi:l a l , l Zr l,
c) Str se calculezecel mai rnic $i cel mai marc dinhe nunere, le a, b, c, d, e.

t) s ;.aO c ; aOc ;.sU n ; aUc ; AaBac e = l x e z l I x l =s]; A : l x e z l l " l = - sl; a = l x e z l : . l . r l< 7j: A=lx e z I r . l x l.e J:.

l.l,|,/1, I'1.

c) 1{ 2}3.(-4}5{_6);

a) (- t ) (- t ){- t }(- t ).( t); u) (-:}(-z) (-2).(-z\.(-2)


d) 1.2{_3X_4).s.6. 13. Se daunumereie: a= 2.3; b= 2.{-3).4;c3.(-4). Sd secalculeze: a.1rc;a b + bc + caSl a + b+ c. 14. Se daunumerele: a = 1.2+ 2.3 + 3.4; b = 1.23.4;

12. Str secalculeze:

tJ)

A=l x ez l- t <lx l< t 0 1 .

c= (1 - 2 + 3 - 4 ) 5 ; d= (l + 2 + 3 +'+).5 . Strsecalculeze:

al;Ia l ;l "l ; l al;


a+ b +c+d l; abt-dl.

^___ IN MULTIMEA NUMERELOR INTRECI


1. .Str serezolve in mullimea Z ecLraliile a) 2x+ 10- 0 b) 3x+6=0 c ) 4x +40=0 (r) - ?x+ 12=O e) - 5. r +25=0 0 - l 0x +20- 0 h) - 12x - 84=0 i ) - 5x - 80=0 - 3x- 6=0
a) 2x+1= 5
d)

grrNEcuATrr 2.2ECUATrr

c)

15. Sl secalculeze: a) (1 + 2 + 3 + 4 + 5 *6):3 = b) (l + 3 + 5 + 7 + 9 - l l ):7 = c) (2 -4 + 6 - 8 + 1 0 - 1 2 ):3 16. Sl secalculeze: a) 100: 2 : ( - 5 ) : ( - 2 ) c) 150:3 : ( - 5 ) ; 2 = e) 1000 : 4 : ( - 5 ) : 1 0=
17. Sl secalouleze:
a) c)

b) 120:3:(-4): 5 = d) 200;2;(-4):5 (-5):1 0 e) 1500:3:

2. St serezulve in rnullimea Z e.ualiile: b) 3x +2=11 c ) 4x +l =9 - 2x+ 1= 7 e) - 3 x +2=- 10 F ) - x +2=2 2x- 3- ' l h) 3.r - l - 8 i ) 6x - 5=13.

(1.2 +2 3 -3 .4 +45):4(13+2 4 +3 5 +4 6);5(14+2 5 +3 6 +4 7):6-.


18, Si secalculeze:

q 2l-2-o g -i+25-o s) 3l-ls=o


a) x+ 3 > 0 a) - x+3> 0

3. Str serezolve h mullimea Z ecuafiile:

b) l-9=o c) 3x2-.ts-o d ?-625-o g -i+q=o h) 4?-40-o i) sxz -2s-0.


b ) 3 x- 1 2 > 0 e) -2r+ l0>0 h ) - 6 x- 1 2 > 0 c) 5 x- 1 5 > 0 fl - 5 x- 5 > 0 i ) 3 x- 9 > 0

4. SI serezolve iD rnullinlea Z inecuatiile: 4x+8> 0

d)

(-4)4= (- r)r{-2)2(-3)3

.28_ 25. 26.21 b) 21. 22.11.24.


c) 2(-2)2 + 3(-3)2+ 4{-4)2 + 5{-5)3=

5. Strsedeten ne numerele inlregi x careverifictrrelafile: 3 x - I 5 > 0 5 i 2 r- 1 4 < 0 . 6. St^se dleIm.ne nujnerele inlregix careveri[i(areldl;ile: x - / > u s lJ x -b u < 0 .

19, Si secalculeze: (-1 )r + ( - 1 ) 2+ ( - l)3 + (-l )1 + (-l )5 (-l )6 = D,, 2 o+ 2 t + 2 2 + 2 1+2 1 +2 5 +2 6 = c) (-3)o+ (-3)2+ (-3)a+ (-3)o-. 20. Strsecalculeze:
t), c)

(-lX-z) + (-2X-3)+ (-3X-a)+ (-aX-5) : 5 + (-7)12; 3 (-2X-6)+ (-12) : 2+ (-25)


+ ( -3 )3 ]{-3 ): r8 . [ (-l) 3 + ( 2 ) 3 24

A=l^ezl -x.12 B=lxeZl x-2>0i,. '0|. C-1.\ezl -2,r r z0 D=lre z | 2.r-8,01. ' b]. Sa\e calcule.,e nrullir"rn Ba D.cfiD.
8, Sasedetennine x Z astfel incit I + x = -30.

' . S e. ' u n s id e rr rn u l(irn i l e :

afra. lf)C. a(^tD, bOC

3. NUMERE RATIONALE 3.1 FRACTtr


1. Str se determine numetele naturale .x pentru care exrsti fracliile: 32 6 1 5 1 2 l0' x+ 5 x-7'xx- 7'x- 2 'x+1" 2. Sl se determine toate fiacfiile de forma 4

: XJ ITaClre oe lorTna :--

9. Cu cat [ebuie saamplihcamfraclia penrrua obfine o f; 3x 10. Cu caftuebuie stramplificlmfraclia pentrua obtineo ]

lx rracFe de tonna::::. -

,ta I l. Sa sedelerminefiacliile de f,rma ?-x carese simolifica seobgire fiacgia $i dupasimplificare i. 12. Strsedetermine fracliile de fonna 3 carese simDlifictr 7x $roupa$mprtrlcarese oblme trarlra o.

4zv

gtiind ca

cu 3 si 42y sedividecu 9. lx+ sedivicle toatefracliile tteforma4J $dindd atat 3. Sr sedetennine lx4 2lx carti lx4 seJividprinl. I ar- yiind atdt cl deforma l^alefiactiite 4. St \e de(ermine
l4x cat $l J|ad se olvld Pnn o. 5. Str se detemine toate frdcfiile subunilare de forma:

13. Sl se determine ceamai micd Siceamai mare fractie de 12x2 .. lorrna - Sl nd (tr ea se \inrDlillctcu 9.

x4 35xx3x! /o 1x +r x2 4x 6. Sd se determine fractiile echiunitarc de forma: 2x+5 5x+3 '7x+3 3 x+l x+5 '3 x+2'2x+9'5x+llde forma: 1. Sa se delemine toatefTac{iilesupraunitare '7x t6 x9 5x x3 71 ' 58' 56' x4' 6x'

32r4

14. Strsedetermine toalef.actiilede formo14 * 43Jg "o." simplificd cu 3. 15. SI s detennine catefiaclii de forma !4, se slln234y plific{ cu 4. 16. Str se determinenumtrrul de fraclii de caresesimplifictr cu 25. 17. Sdsedetermine fracliile de forma4, caresesimplil3xy ticr cu 25.
t1

8. Str se determine valorile lui x, astfel incat fracfiile umtrtoaresf,fre echivalente:


I lt a);Si ".: b3xtzdtx1 4.lx b),$r 'a: 7 .^l c)^Sr:'

18. SI se simplifice fracfiile umdtoare:

22. SI se efectueze:

4 ?\ t .

. . 2 o+4 "

o,

3 '+ 9n

,1-\ s,,

a)

fracliileurmtrtoare: 19. Sdsesimplifice I | t4 .4 '+4" 5 .j o +i " * 4: , n + . 1 , *1

12345 3 3 3 3 3' 3579 c) 10 ' 10 10 10'


a)

.. | 2 3 4 D) i+ 4+ 4+ 4+ .. 5 ' 7 9 "' 1 2 t2 t2

5 4l lI 12'

'trn -t b) 5.,.l-? - r rnt


+1 5 0

''

,n*r -r'-

fracliileurmtrtoarc: 20. Sl sesimplifice

" ) i *B +12*. . . ; a.o o;

. 3+6+9 +

. . 5+10+1 5 + +5000. o) l"* s; 1 2_ .;4 0 00 . 1 .3+ 2 '3 +3 3 + + 1003 " ' 1 4+2.4 +-1 4 + + 1004' I 2+2 .3 +.14 + +7576 ' ' z4+4 6 +6 8 + +150152' 1003 14+2 5 +3 6 + +1000
-) t 124+2 2 . 4 + + 5 0 2 '4

23. Strseefectueze: lll .111 b) al t+ - +;; 2 4 8', 1 5 1l 23 5 .3 ' ' r 0 20 40' 612 24' 379 .' t 14 9 - ' t5 45 2' ' 10 100 1000

s) 3; +42;- 5i;
i) a j- 3 ll+ ; j;
t'tq

r'll

h) ,1
,

.1 2 ,6
^l I

^1

i e) t{ +4lo +612; - + 2oootoo6


7 2,] ; + so'1'2'

a) b)
c)

inegalitltile: 24. Sl sedenonstreze 111

i+ ;+ t< r ; 1 1 lr t+ 4 + 8 + 1 6 < r ;

135+2 1 .5 + + 1oo3'5 ll 8+2 r '8 + + l oo38'


21. SI se simplifice fracfiile urmdtoare: * L + r.5n+ g3n.5n+| + 2.15o Z.3n .

| a+ 4+ s+ 16+ at< i
I I

11111

d ) t+ t+ t+
a)

.. I

+-+a< 16

t.

a)

+ z +3 1 5 '+I' + 1.tn* O.rn.tn A3tt | | 2.280* .1.4n+ r.jn + 5.4n1n+ b) 64o*1-1o - 4".r"t nr'ttn*t
c) 1 3.10r* I + I.5n+ j.Zn.5!1+ + 9.Zn
tt

25. Strseefectueze: 123

a 54 ;

o)

1 _ q !.1 q . c) ,1 - 2 " 4 ll'


e)

3204' ^13 d) ^l - 2 - 35
_ / |)

?.6.1.

l 4'

I 1 5" - 4 ro-; t+28

\' - 1 5

I lr

r0

1 1r

1 5 /- - '

A, - - \ '1O '

;7;r'E;;A.t';r;;'t;t

1)

/ , 3 2 ,2 1 \, " \'4 3 '- t -2 .i t4 2 \3 1 t7


115 45 qi i'

h)

I 5 .1 . 1 5.5 l. r .

J)

\21 s 28 84 1 2 0 ' /l l s , -4\ ' 7

irnprfi;l

fi

safie ptrtralulunui numtrrnatural

' ' iJ G' 17" 28

32. Strseefectueze:

a)t a i , ai
, , 1234 o)

26. Sasedemonstreze inegalittrfile: . 123 | |

ta 4a, 6l
123456 I

| 2345 ..1 ) aa-4 'a '6 , 7 : ,, q

(N' (l)'-(j)'.(N'.[)'.(] ", (i)"[i)',(N' (llLrl [")' ',

.,(,')'(3)' (-.-)' (:i(tl G!j'


,,j (3)'.3 (i)'.i (i)'

t a i a 6i' B '
27. Sh se demonstreze inegalitatea:

_ 1r/, _ lr - 1\lr _ 1Vr _ -1-\/r \ 4 i \ 5 i \6 /\-1/\'


a)

i)('*).1
c)

.(i:(;) (:)(r) "(r) H


inegirlitatea: 33. Str se demonstreze

28, Sl se arale cd fracfiile unndtoare:

6n+ 5 2n+3

b)

o)

4n +3 3n+2 6-n +5 e) ' |n +6

4 n +1 0 5 z+ 1 3 5n+ 3
ltll + J

(-1' (:i. (")' (;)' F-)' "(i)'


- )t' -)'". - jyir - N(' - jyir 1r
-{j -r]i]1]'r,',, - [rrt, - ('rrto,
15s\l
34. Str secalculezevalorileexpresiilorunntrloare: a)
b)

suntireductibile. 29. Strseamteci fracliileunntrtoae: 2n2 + 2n+ | 2 n 2 +6n+5 . n2+n+l a) r), c) ) n '-n+I 2t?+4n+2 2 r] +8n+8 suntireductibile. 30. Strsedete.mine numtrrul natural r, astfel incatrczultaful lnpa(irii strfieculrul unuinumlrnatural. ; i9 i*
\L n2

.=rl

_ /s.i
o,,

:r,', .=l(' - rj).o].-ol1 )',11,., I. ;po"-l:r's


,^ l ^ l \l 6: r35 - ,1 t (z:i+r:J,) rJ :s'i+J.zo

31. Sl sedetenninenumirul natural n, astfelincat rezultaful 30

= lr,l.# -('#. :f;1p+,1r],+f "=. n rf,1z! - Q1). . .3) rc! e) (fr f '
3l

-'-

35. Sd se calculeze valorile expresiilor: l- r.7 . 9\. J 58 /.1 'lt - 3\5 | 55/ 2J - ^

20

o)

I i-

8 a I : s 7 . r l _ _ 1, I _ .r4.\ .7 '" - 10 'lb -5i \"7 6 5 .^3 1 2-2 4 13-: ; (2 ;+ + (11; : 2;+ 3,5)5 ; ;)

lt '

+ 11,2(8) 999,a(7) - 12,3(8) r) 175,14(,1) - 2,11(5) | 12,12(3\ I r'1 s,29(4), ) + 172,15(23) Kl 12,12(13) r 991,19( 11) - 1970,13( 13)
h)

fractiileurmdtoare: 3. Sf,sesimplifice
a)

041 3
c )E

u,(:) t,(+) + z,(6) -s,(2)+6,(1)-7,(a)

t ft.rclt *jr - r rJ1 'z] r:f,tz!


3.2 FRACTIIZECIMALE

2,( 3) + 11,( 5) +7,( 7) 12,( 12) +25,( 17) - 11, ( l l ) c) 21,(r3) - 14,(11)

r 1?l1lt11d:) L1,z)

1t,(L2I- 11,.(1621
75,(175) + 0,(314)

n ,( r 2 ) + 2 4 1 2 9 ) - 13,(t, r4,(3s) - 7,(12)

1. Strse efectueze:

a nlt-e.zsfi
o (r r - { ) ' 0 , :

b) l 2j :3t + 4,, 4,1 2 5 d) 17.25:2a: - 2.5 0.003 0.004 l ^1 0,25 0,2 ) - 3


1l 1

0 12.Qej)t2t4t?l 31,(r'73)- 22,(131)

^' .1 o +|.110],0,1fr 6
,

+i,ro)o,oz h) (2.5- 3;.; + 0.75):1,2s. el (rr4,o5


2. Strseefectueze: a) 1,(7) + 3,(3) + s,(8) - a,(a) b) 22,(4) + t3s.(7) - s,(7\+ 17,(2) c) 15,(12) + 23,(17) - 7,(31) t) r7,(r2)+ 2r,(re)- 13,(22) e) 2'1{27 t) - r2,(rr2)r 13,(67l) 3s,(r7e) - 121373) + 5r,(r23) 0 32

11,1( 3) + 12,2( a)3,3( 5) + + 12,3(6) 10,1(,1)I 1,2(5) + 2,3(1) 0,1Q)+ r,2(3) nJ 2,1( 3) +3,2( 4) +4,3( 5) 0,2(a) +0,3(5) -0J(2) r) 0,1(5) + 0,2(6) - 0,1(7)

J ) 2,1( 1) +3,a( 2)1,1( 3) valorile expresiilorurmtrloare: 4. Sl se calculeze

I,u(:)rz.i(+!L1Q

a) f= 0,(a) + l,(s)+ l,(la) + 0,(8s)


D)

+ 3,(rz) + 0,(:+) +] ,= 15,(1) + a,(8) + 2,(7s) + E= r2,(4) + ll,(s) + 5,(13)


1

c)

o,

E=r2,(2).+-r:.,(7)..r4+ 1,( ls)+3,(as) +3,(30) +f E=t2,(q.1s,(D1+ 15,(12) + tr,1z.t7 -!


0,(0a):0,(a0) .-j:
5

3.3 OPERA.TIICU NUI,IERE RATIONALE

+ 5,(5) + 7,(7) + 3,Q)+ a,(a) + 6,(6) 0 E= 1,(r)+ z,(2)


,F= -

1, Str se calculeze:

7+3(2;- 0,(3) +o,(6D i

") j - ( ; ) . ' ] t r i l =
c) e)

D,)

1\

5,

t'r l;=

e .r :r * s ) 1 s - : ],1
'

r 1', 3

J+ ( - 6 l+ a + 1 2 =

(12.(2) +0.8(31+ u.s) fi

-'

= I.'t-]).{-u!)' *1

J+\-6l+9+( r2l= I r 3r 7 l o) 5+\-lo/+l-5+24= 7 3 r 5t 7

0 a+8+(-D l +G=.

..o,osl = - ft11o,oor,,of ; ")E lr34- (14.J;,+]


-t,t34,o.zl)+t,tt4; D E= t#t(E - 2#)+3(4,2s4

valorile expresiilorumltoare : 5. Sl se calculeze

c, E=L2; 0.so.x],lj l; -,;,Jl ' ,: t , ] ; - t:[(z.s - t' . 2 ) . ,+

- t

lt

\/r

<\.

2. Si secalculeze: . 5 I r 5. 7 a) t- 4+ \- tl+ J2= 11 t5 / 7, . r _r cr + ;- 1 -t t ,2/= 5 3 , 4, 6 - 1 14' ) 1t t5

.l ,1, + 1- l . = Dr ( - 10' + + s 15 - l o 7 , -1 , , I I dJ - a+E+20- I- 40'=


^ 41 2

'25

l\

39

10', 50

a)

3. Si secirlculeze: t/ 2\ - 1,4\

e)E=(5+n) - t!' tJ- r,r,

/l)r.,,.. E=2to d) - l.u1r 2'3t - \5 1 - ' , - ' ' , 'l1+*.#,Tf 2\ tu1| | "1'

tr - 1 ,t1 - s/=

5' t t l) , 0 ' j J;

l .' p].1roj'0,1.*11 '+) 1r.ra 0 E= zjro,zs t.]-fi


.l

8 2\ = . ti5 c' t\- + l+ r ., 2,/t L = .5, e) 2t- L5Jl4- li 4. SI secalculeze: q l:' 1' r t= 2, = .t /7 e) \10 5:
I

2,6\t425 -1' 7', 15 28 , 26 ? - 1,16 dr -

1S r-a/

.- .t,5 -3 L r) -: g\t-J-2r=

b); , (-; ), q. a)=

r r rs - /r no, oll\'l .r r< -

zft .o,z't s, o,zt s:) - t,r


3.1

.0 .16"

-l - .1, ' / 1\ e/ /ll t,t - j11:\ i) -

,r)1r,G +)=
J5

t ( 1.i0- r ) ' ( - 1)

5. Sl se calculeze:

c)

l)'= or l.,tl)2.t '*1.'{l)2.(i)3: = = or t-llo t!l' <|t' cl)' t-])'. |. '

3.4 ECUATII IN ]\{ULTIMEA NUI'IERELOR RATIONALE. PROBLEME CARE SE REZOLVA CU AJUTORULECUATIILOR.


l. Str se rezolveecualiileurmtrloare: x 3 x " .^ ++l a) ZZ= 2 1 2 x + 1 : rx ..5x ., 14; t rt Z t x+2 x + -l . x+l =u ^i + .) * 4 Z : x -3 x+2 . . x -1 ^ + g = u; + d) 2 4 4 5x+l .3, = a -i-)x l + e) I 7 x -8 )+ lI ^ 5 x -2 ^ '' 2 I 1 5 x -' 7 . x+17 .. x+4 ll) -x + )=-: :) x+]
-1

e)

tjf = n'rft<lt'z<|ta= r-lrzr-lf


'+ ,O O ; D = (r 2 r0l

numerelerafionale,4, E , unde: 6. Sf, se cornpare qq 9\2 12 .1 ^ /l 1.1 o= 2. s q 7, Strse calculeze:

,^r:1r-l;qr #) i)(' 3)('*nX'


++-:+a*rt<1 .-+to'+'
I

ctr: 8. Strsedemonstreze 11
9. Si se aralecl: 4 l1 l

{< t ot + a r +

fracliile: 10. Sr se simplifice

.. 15x- 6
'l t

3x+1

t +r?! t l1u *: . too!l99Q .


23+1'6+69+

+2 0 0 0 3 0 0 0 '

b)

3. 4+ 6 8 + 9 1 2 + +3 0 0 0 4 0 0 0 ' 4000 6000 2.,1.6+4812+ + 2000 7000' 5000 + 3000 '/ : 5.7+ 6 10 1,1 +

?:Ir4tQr6 ts.

+ 20001{!!.

- ..r - 2 JJ I +l: ..4x+3 ,, x- 2

*,, i*-l
,2x+ l ''' 3 16

x+ 3

5r - - t6 ll- r + ; 4 2 1lx 8 1l - l' x+3 Ix- 29 53 2x+ 3 x+ 2

z
6x+ 2 4

4x+1 5

. ,i,i l j(j'-, ) - , 1 - r l - or: r )-r=o; i il ll(1 " -r ) r l "


. r l l l l i ( -^-t ) -l I JL4\)
I t.t.l
I 1 .1 , 1
I I _t .l / I

2. Sl se rezolve ecuaJiile :

fiului, sI se delenninevaNtapenlfl fiecaremernbru al familiei. 9, lnlr o umtr sunl in blal 23 de bile albe, rogii 5i negre. Sliind cx bile negre sun(de 6 ori mai mulre dec&lalbe Si de 9 ori mai nruhe decalrosii, si se determine cele bile de fiecare culoarc sunl in uml10. Dact adlugim 6la un nulrrir, oblinem acela$i rezullat ca alunci cfutdil innrullim cu
5

l-l l-1.0;

, l ) ,1 , 1 ;( ,x+2 \+2l -.2 . r ,1, 1,[,.r+l)+l 0 :l: l v /


2 2LZ\2 t_ l -t I L) / )

1- l - 0: 0; l =0.

;.

Si se detenninenumtrrul.

l r Il -l '

6l r 8l :( \ l(^ -2 ) +4)r t / )

ll. Uncopilsi lalll stu auinpreuntr 34 de ani.peste3 ani, varslalaltrlui va fi de 3 ori mai maredecalvarslacopilului. Si se determine vlrslircopilului talllui. Sivarsla | 2- La un nLrmiradiugln1 50. Dacl lutm; din ace.1sltr sumtr ji adluglm 200 obtinemnurnlrul inilizrl. Sa se delenninenurnarulinilial.
l J, U n el e\ r' rl e:l e 5 .. !l t r t , , ''. r le f i t 'ot ) \ t n|l L a , ] . 1

3. Maria are cu 20 de peremai lull decatvasile 5i de 5 ori mai nulle pere decalel. Str se deternine calepereare fiecarecopil. 4. La un numlr rdluglm 20. Dachlutrmjumilate din aceasltr sunri ti adluglm 80 oblinenl numirul inilial. Si se delerrnine numirul inilial. 5. Tatil are 70 cleani, iar fiul are 40 rie ani. C ce! ani irl unntr l:rlil aveade 4 ori vArsta fiului'l 6 . I a un Iur n r r a lJuirn' 50. Da.r lu;rm a ie d s l) s u ml ldh ;i adiugtun 200 oblinemnumtrmlinifial. Str se determine nunirul inilial. 7. Si se detennine numtrrulcaretrebuieadunalla numerele 20 5i 80 pentru a obline dour nunere, unul de 3 ori mai mare decalcelillalt. 8. Mama, t:Lta l50 deani.$liindcdmama 5ifiul auimpreunI egall cu de 2 ori varsta 5i tala au aceealivarsitr,

ar mai fi citir 30 de pagini,illunciar fi cilit SJ se Lletennine . Jref;rgirriare. rrrea.

din carte.

1,1.Sumadinlre un num?lr,lreinrea sati sfenul struesle I1,1. Sx se delennire nunllrul. 1 5 . Un n rrrn iit ue r re iu t J; L l i n l r . , l u (ra r e) i c o \ l d t J. . 1, l ( t
t

a. mai fi lucral l0 riinule, alunciel ar fi execLrtat din lucrare, ] Sl se deienninein cat tin]p temrint muncitorullucrurea. I6. Mediaarirrt|etr('J a rloutr numere naturale esler00, ial uuul di numereeslecu 150 mai mare decalceltrlalt. Sd se delenninecele doutrnumere.

33

39

ctrnedla numtrrulcareareproprietalea l?, Strse detemrine pf,lrimea jumitalea, lreinea, $i lesimea arilmelictrinlre nunlrului este25. 18, Pe ullimul raft al unei biblioteci sunt de doutrori mai clr ti Je.;l pe f'rimul raft.$liinJ cl pe celedou' rafturi rnuLre rall (,le cafli \unl F ullrrnul .ull t'b de (Jrli. sl se.lelermiile al tlibliolecii. 19. Doi frali au curnplrat impreuntr15 caiele,pe carele-au iorptrrlit aslfel: unul din fiali a lual de 2 ori n1aimuhe ciliele celtrlalt. decal -cr tiecare din cei doi frati a primit cel pulin 5 St;;;" caiele, din drum $i segtrse$le 20. Un autolrobil parcurgeo trein1e la 300 km de deslinalie. Sr se aleleminelungimeadrumului. lei decatMarin 21. lonel depunela CEC de 2 ori mai muLli 'inrpreun trcei lrei c tr si de6 ori lIraimullilei decelVioreL.$tiind a depus cati lei copii au depusla CEC 10000000lei, s[ se afle fiecarecopil la CEC22. Mnma:ii talil unui coPilau imlreunl80 de ani Sliind de 2 ori vfuslacoPilului li lala are de 3 orj versla ci mirnrazrre copilului, sl se detenninevarslacopilulul' s au cules175kg ardei$tiindci de 23. De Delrei lerenuri tererr :' au le.'ol'dlcu 25 tg nrri rnrlr d<'i' Je 1c ne :,1Jrile:L Lle (u 5 k-' InainrLtll Llec:l iarde le al lleileatelen orlrrulteren. pe de recoltat s-au ardei de carllilrli ce pe al ,loiteaieren,ahali fiecareteren. 2,1. Sl se delerminetrei nunere naluralea clror sumtres(e prlmul decal cu 94 mai Inare cI al doiteanumtrreste 818.sliind al doilea decal mare 105 ntai nuniir. iar al treileanumfu eslecu nLlmtrr.

3.5 INECUATII.$I SISTEMEDE INECUATII IN MULTIMEA NUMERELORRATIONALE


l. Si se rczolve inecualiileufinlloare:

2x+3> x- 5; 4x+7< x- 21 - x+7> 2x+10; 10x+3> 8r + 5; r ) 4x 1> 7x+2;


a) c)

b) d) f) h) j)

7x - 3>5x +9. 5x - 3 < 2x + 9; 3x +2<- x +6; - 5x +2<6x +13; - 8x +3>3x - 5.

2. Strserezoive inecualiile urmtrtoare: 2x+ 3 5x+2 - x +2 7x +l a) b.) t *t;2' 3; 3 , 2x+ 3 5x+l c) -l; a) 5x - 2 6x +3 ns;

..,!r; !,?7t *t ,
s)
r)

'

z '

. lx -l [3

_ 2x+5 /s : )
>4,!+-;

2.x - 7 o 6 -^' 6x +3 h) -t,


$

3x +1 3 ' 2x - 'l
?

.. 7x+ 5

1
)

4x +9

2x - 7

jnecualiile 3. Strserezolve unntrtoarc; ,\+2 r r .t 2x r J ..,) .1 .t,r .r2 bx _5 , d/ + > r , : lr) : ' o i 15 -- ) r t2 ,( - | 4x r l ,7\a.! x \l l :d) - ;'4 , ,, - t '' 2 5 y _4 4y +J ,r ,5 - r +2 x,5 ^ .3tl = '' lo ' , ' 4 ' t' rn 1 - 5 : 2r - 32x +7 3x +9 > ^rg ",3x.7 b' 4 i l r,.b^t3 ) = 2 4 5 4 10, .,2x+3 xr 2 2x +5 3x +l .. 2x .t3 r J* .J t ' 12t J ) 4 " 8 40t.
4l

l0

<5 x- | . 4 I zxr'7 13x+2 >6 x-5 '


c)

b) ['7x +3>2x - 5 .

\3x +432x -l'

3.6 SISTEME DE ECUATII . IN MULTIMEA NUMEMLOR RATIONALE. PROBLEME CARE Sf, REZOLVA CU AJUTORUL SISTEMELOR

l2x-9 .1 x+5 . \ ex + 2 >2 x - 5 '

l 5x -l =l -x 13x +2<2-3 x ' [3x +9<2x -5 . l 6x +2<3x -5 '


h) [5x +8<5-3x .

1. SAserezolve sislemele umtrtoare:

-9 . e) t5x+3 >2 x [7x-3 >6 x+5 ' l8r+'7< 3 x+'l .

lx - r - Y = ) , | at1 2 ; l- v l. ( + , ' = 6

ls x - z . z x - s '
1<2x + 1 r) [ 3x \4x+ 2 <3x- 1

l 6x +3<2-5x '

l 2x + 70< 5x- lO 1l 3x +2>6x - 1 5 '

' ' 1, 1r _ 4 ' y . y - x i


to 2 J

-6 -2 _ r r I [f *l 2 7 14

1x+I l r ' i . ' -= - / lx-3 t 4

y+2 21x-t\ , = 4 ) y-3 - ' t^ -^ 3

r 2y - 3 _2^- y +.5 jl x J 0,1,

*- -*- r 4

[i

de inecuatii: 5. Strserezolvesistemele O x +' l 5 x - 1 r3 x+'7=4 x-l


a)

1 J . r+ 2 b r - 5

l:
|

3 4'

1, ", IJY -2
I t
fjx+7

q r-5

o - ' ' ..t -' ''


.

f'lr=, L*: '' 1rr , = * - r ".t - : -' j


t 2 -r6

r5r+7 c)

1 + . r+ J

= 4 '' I r

'

'

Jx. I

I :

., 1; r'_ r sr* .a , I z ' s


'. , e)1.r*'_ z ol.,s _,
[:., :

t )x -1 _ 4 r - l ^ L, , =z

',= I

6r-5'

,, 1z " 'l .l x-2

= 4

4x-l

o -1 c t l-' l! ! J + ! ! - ) = 2 x + lL + l'

I I x-+ y + I O lx + | + t + 2 = -' | .

[^it-':t=^-, n 1:,-. ,, l,- r,


S' -

- ]' .x+ 2 y

(7 ,{+2 5 n - i

i)

'-r

9 x- 5

-,

,'

2. Sl se re,, olve sistelrele urmfloare.

t^+7 2^-l < . - *, l;

o l: ^' *z , - : , | , ' 3 -'


t't
[-2 j

l_,

n t ) ,. ,

: , 4t- 5_ , ,. l.r,'.

1 .l xr I = 4 .r- | , | ' t0 "

" ) l l v !- * - t ? - ^ '

+ t) ( y - l) = tx- I 3) . ,\ ' ' ' l( x 2) ( J,- 2) = ( x- f( y + IJ( /+ 1) ' [( x+ = 3( x- y* I ) ht I5( x- /+l) ' L4(2.r+ - 5)= {- 2y- 6' -1.J,, fx- 2 v- 3 | 1 + , - =u

42

l x+ y- l x+ t+ | 3 ; d) l 2 3y= -5 lzx . [ xy: (x+ - ]) (Y-l ) . ' ' l *y = t r - :) t/ * t) l)U + 5 )= ( /+ l X .\+ 4) . - t(x+ t1v* l)= x.Y-l)

decatfiicaei cu 20 de ani.Acum 10, Mama eslemai in varstd 4 ani varslairarnei era de 3 ori mai mtlre decata fiicei. Sd se delermjnevarstamarneisi varstafricei. 11. Diferenta a doul numerenaturaleesle cu 50 mai mictr decxtdublul surneilor, iarsurnaloreslede 3 orjmai maredecat cele doul numele. diferenla1or.SI se detennine !2. Distiulladintrc doui oraFesle de 360krn. Dincele doud ora$epleactrin acela$itinp, mergandunul spre altul doua autornobile. Stiindcdun aulonobil parcurgein4 ore tot atatcal celilirlt pa.curgein 6 ore fi cd aulonobilele se inlahesc dupd alecelordoutraulomobile. 4 ore,sdseafle vitezelededeplasarc 13. Intr o gospoclfie sunt 150de prsirj $i porci, iI lotal 360 de picioare. SI se detemrineclle plstrri ti cati porci sunl in gospodirie. I4. Doutrcaielesi cinci minuale denalemalictrpentruclasa a-lll-a cosll 220000 lei, iar cinci oaiele $i doutr manuale de natemalictrpentruclasaa-lll a cosltr110000iei. coslulunuicaielii al unui manual. Si sedelennine ieri 3 kg de banane 15. Mama a curnptrral 5i 4 kg de polocale pe cife a plrlit 120000Iei. Astizi rllrimaa cumplrat 5 kg de pe carea fltrlil surrlade 130000lei. barane5i 2 kg cleporrocale sl se delennine coslul unui kg de bunarre$i al unui kg de portocaLe. ) 16. Str se detennineo ftacjie caredevine; daca adlugtun fi la nurnitor I 5i carc Llevine fi la numtrrtrtor ] dacl adaugdm 4li Ia numilor 3. $i ld nurntrrtrtor I Dr, a mSrim arnbele e.rc nurnere t7. Ral nnul d LluuJ 2 numerecu 7, atunci raportullor clevine 3 cele doud numere. Sd se delermine

-' l{'-

lXy+ L )= L r- l )x g.r t (x- t)t.r -2)' - l)=( .{+ 4)(J {t x*


cu fiul au 30 de ani Mama arevarsldde 3. Mamairnpreuntr fiul. 4 ori -if mai mare decXt se detemlinevdrstamamei !i varslafiului 15' 4. Suna a doux numereeste25, ier diferenlalor este Str se detennineceledoul numerc' numere 5. Media arilmeticda doutrnunere este5 Unul din eslecu 6 nrai n1lrc decatcelilalt' Str se delemine celedoua numere' din numere 6. Sumaacloui numetenaturaleeste100 Unul rrumJl e ! l e ( L l I 0 r na ir tr i. d e .ll celJlall uflere' doutr cele delennine se Str impreund 15 caiete'Pe carele-au 7. Doi fra{i au cufirptrral Lrnulrlii frali a luat de 2 ori mai multe caiete l'"p;.ltt';tii;i, cehlall. decel "' doi frafi' Ji ," J"i.t-i"".are ziarea cumplrat fiecaredin cei 8, Ana are cu 35 meremai nult declt Maria $i de 8 nlulle. Sl se deteflrine cale Inereare fiecarefale' ori nai

de 9. Suma a doutrnumercnaturaleeste45' Dacd adunim 100' oblinem l.,J p,i,i,uluu*a..u rle2 ori al doileanurnJr (ele doul numerc' St sedelennilre

4. N{ETODE A PROBLEMELOR DEREZOLVARE DEARIT\'IETICA FIGUR{Tryi METODA


1. Suma a doutrnumerenaturaleeste 100,iar dife renla lor esle40. Si se delenninenumerele. 2. Media aitmelica a doud numerenatumleeste 150, iar dilerenfanunerelor este 120.Sl se detemine numercle. 3. Su[ra a douh numeresle 45. Dacl adunlm de 3 ori pri ul numtrrcu de doutrori al doileanumtrroblinem 100.Sd se determine cele doutrnumeae. 4. Scuarrd din lriplul prinului numlr al doilea numtrr oblinem 140.Sliind cI diferenfacelor doutrnumereesle30, str se detem ne cele doudnumere. 5. Un numtrr esle cu 9 Drai mare decat alt nu1rllr. Dactr scldem din rriplul primului numlr dublul celui de al doilea 33. Sl sedetennine cele doud numerc. oblinen1 6. Un numfu eslede tre.iori mai nare decit all nunltrr$i cu 30 mai mare decalacesta. Sd se deledninecele doui numere. 7. Un numtrreslede ,l ori mai mare decalall numilr. Sluna eelor doudnunere esle 60. Sl se delerminecele doutrnumerc. 8, Un numdr natunl estecu 50 mai mare decal all numir natulal. a) Este posibil ca primul numtrr sf, fie de 4 ori mai nare decatal doilea nulrltu? b) Dar de trei oainlai mare? Ionel ;i Je 5 ori 9, Maria arecu 20 de peremai nrultdec0t pere Ionel. mai nrulle decat 46

Sa seafle carcpereare fiecarecopil. teimea sa$i sfeflul saueste 114. 10.Sumadintrc un nurntrr, deternine numlrul. Sd se
q

11. Unetevciteftei

c5 dacdarmai dintr-o carteti constata

fi citit 30 de pagini atunci ar fi citit

) dir cafie. J SJ \e delenninelale pagini arecaiea. ,) c5 12. Un muncilor executl a dintr-o lucrare fi constattr

dacdar mai fi lucrat l0 minute, atunciel ar fi execu{at din ; in cat fimp tenninl muncitorul Iulucmre. Str se slabileasch 20. Dactr lutrm jumrtale din 13. La un numtrr adtrugtrm aceasttr sumtrti adiugtrm80 oblinem numlrul inilial. Se se delennlre numdrul inilial. La un numrr adtruglm50. DacI lutun dinaceastisumtr 1.1. ! num&ll inilial. 200 obfinem adiugln $i Si se delennire numlrul inifial. catedoi in banci ar 15. Dactrelevii unei clasear fr asezafi cate3 in banctrat mai fi necesdre 5 btrnci,iar dacdar fi asezali riniane 3 btrncilibere.Cali elevi $i cetebdnci suntin clasl'l 16. Dactrelevii unei clasear fi asezaicale3 in banci ar mai fi necesare4 btrnci, iar dactr ar fi asezaficale 4 in bancl ar rdmane5 binci libere. 17. Si se determine un numer de t.ei cifre astfel incat cifra a doua strfie de doul ori mai mare decat prima cifrd 9i de trei ori lrrai micd decal a treia cifrd.

47

18. Strsedetemine un numtu de trei cifre astfelincat prima cifitr sd fie de 5 od maimare decata douacifttr $i cu 3 inaimicd decat a treia cifrtr. 19. Str se determine un numtu de trei cifte $tiindctr cifra a treia este cu 8 mai mare decat prima cifrtr si de 3 ori mai mare decatsumacifrelor I ii 2. 20. Sd se detennine un numtrrde 1leicifre astfelincat cifra a doua sI fie cu 6 lnai mare decatprima cifrd 9i de 4 ori mai mare deceta treiacifrtr. 21. Tatll ttrecu 25 de ani mai mult decatfiul $ijumtlale din varsh bunicului.Sliind ctr inpreuntr cei trei au 175 de irni, sd se afle varsh fiectrruia. 22. Sl se gdseasctr trei nunrerenaluralecare indepli nesc simullanunntrtoarele condilii: a) medialor aritmelictr esleun numtrrnaturalpar; b) p rnul numtrreslepar. cuprinsintre 30 9i ,10; c) al doileanundr es(ede trei ori mai miue decalprimulj d) al treileanurntrreslecu 6 mai mic decatal doilea. 23. Str se afle numtrrulcare are proprietatea cd mediaaritmeticdintrejumllalea, lreinea, ptrtrimea numtrrului !i $esirnea esle15. 24, Un cenlrude vinificatie dispunede un acela$i numtrrde buloaiede 100 hl 5i 120hl. Dacds-:rrdepozitavinul in butoaie de 100 hl, ar dmane 800 hl de vin, iar dactrs-ar depozilain huloaie de 120hl ar rtmeneun burnitsu.. Sd se delemine cantitatea de vin exislenltr. 25. lntr-o magaziesuntsacicu fdind de trei calitlfi. Sacii cu fdintr de calitateaI-a sunt de trei ori mai muld decatsacii cu faind de calitatea a-II-a,iar cu ftrintrde calitatea a-lll-a sunt de trei ori maiputini decatde cele doutrcalitatiimpreuntr. Ca[ saci suntdin fiecarecalitale, dacede calitateaa-II'a suntcu 5 saci mai pulin decatde calilateaa-Ill-a? 48

METODA FALSEI IPOTEZf, 26. Sumaa doul numerc este200.DacI impd4imprimul numdrla 8 9i al doileala 4 seobtin doutrnumerea ctrrorsumd este 38. Sdsedetermine celedoua numere. 27. lntr-un bloc tum existdnumai apartamente cu 3 $i 4 camerc.$tiind ctrin total sunt32 apartamente ce au impreund 108camere,strsedetermine numdrulapartamentelor cu 3 $i 4 camere. 28.lntr-ogospodfiesunt350deiepuriqicurci.gtiindcdin totalsunt1000de picioarc, sAsedeteminenumtrlll de iepuri gospodfie. de curci din 5i 29. Intr-un bloc suntapafiamente cu 2 $i 3 camere, in total 40 deapartamente, ceauin total 95 decamere. se detemine Str numtul apartarnentelor cu 2 qi 3 camere. 30. Pentrua cumptrra o haindam plttit 80000de lei in biincnote de 10000lei qi 5000lei, in total 11 bancnote. Sd se delennine numilul bancnotelor de 10000 lei qi 5000lei cu care ampllril haina. 31.Inlr-unparcautoseglsesc 35 dema$iniDaciati Oltcit, maiini ceauin total100deu9i.C6te maqini Dacia$icate Oltcit suntin parculaulo? 32, Un paltoncostd620000lei. Un cumpirdtora pltrtit paltonul in bancnote de 100000 lei, 50000lei 9i 10000 lei, in total 14bancnote. Bancnotele de 100000 deiei su'ltcuunamai multe decat cele de 50000 lei. Sd se determinemundrul de bancnote de 100000 lei, 50000lei;i 10000Iei cu cares-apldtit paltonul. 33. lntr-un bloc cu 4 nivele existd aparlanentecu 2, 3 ti 4 camere, in total 29 de apadamente, careau impreund 90 de camere. Apa amentele cu 4 camere suntcu 2 mai puline decat 49

cele cu 3 camerc. Str se determine numtrrul apartamentelor cu 2. 3 si 4 cameredin acel bloc. 34. O gospodfie are 200 de porci, glini $i gaqte,avand in total 600 de picioare. Stiind cI numlrul glillilor este egal cu numtrrul ga$telor, strse determine numarul porcilor, glinilor $i ga$telor din aceagospodirie. 35. Suma a 4 nurnere esle 400. $tiind cI primul numtrr este cu 5 mai mic decat al doilea. al treilea este cu 3 mai mic decat al patruleasi al patruleaesle cu 11 lllai mare decatprimul, s{ se delemine cele 4 numere. 36. Elevii unei claseau economisitla CEC in timpul unui an tcolar 1160000 lei. Din ace$tibani s au organizat doutr excursiipe perioadavacantei. Jumalaled;n elevi $iincl 6 au mers in Deltd, pltrtind fiecarc cdte 30000 lei. Reslul elevilor fiecare-Ca[ielevi claseiaumelsin muntii Apuseni,cu 500001ei eraurn acea c]asal o c:jmlitate de mere cu 2000leilig cu o 3?, S-a ameslecat alti cantitalede mere cu 1500 lei/kg. Cantitateaobfinulr s a vtndut cu 1800lei,&g.Ce canlitatede mere s-alual din hec e calitate,dactrdin prima s-auluat cu 50 kg mai mult. . 38. O sumi de bani a fost pltrtitdin bancnolede 100000 de de 50000 lei sunt lei $i de 50000 lei, aslfelincat bancnote cu 3 mai multe decatcele de 100000de lei. iar Danea din sumtr exfrimalt in bancnole de 100000 Je lei esleiu 450000mai mare decat parteaexprimattr in bancnotede 50000 de lei- Sd se delerminesumade bani pltrlitd. 39. La un meci de fotbal un bilet penlru tribuna l-a costtr tribunaa-ll-a costd75000 de lei 100000de lei. un bilet Dentru $i un bilet pentru pelu;I cosu 50000 de lei. $tiind ca int-o 25 de biletein valoarede 2500000 de lei tcoald s-aucumptrrat $i cd numlrul bilelelor pentru tribunaI-a esteegal cu numirul biletelorpentru tribunaa-II-a,strsedeiermine numtrrulde bilete de $coall. de fiecare lip cunrprrate
5t,

40. Sumade 800000de lei esrepladttrcu 55 de ban_cnole de 5000 lei, de 10000 lei, si de 50000 lei. Sriind ci numtuul bancnotelor de 50000 lei este cu 5 mai mic decAl numdrul bancnotelor de 10000 lei, strse determine numdrul bancnotelor de fiecare fel. 41. Pe 10 raftud aleunei biblioreci sunt 130 de ctrli. Rafru_ rile^pol.avea cate10. l5 respectiv 25 deca{i- Numtrul raflwilor cu z) de ca4t estecu 2 mai mt'cdecelnumarulrafturilor cu l5 cI4i. numdmlrafturilor ce confin 10, 15qirespec_ . SAsedelermine liv 25 de clrti.

METODA MERSULUI INVERS


_. 42. Unelevareo sumadebanieconomisitfIa CEC.Cu 0,(3) din aceasttrsumtriti cumpdd pan1ofi,cu 0,3 din rest iqi cumpii 1 un stilou, cu din noul Iest se inscrie intr_oexcursiegi ii mai t

rlmln 400000 de lei. Ce sumda avut elevul la CEC? 43. Un lraclor aItr intr-o zi o treime din suprafala unei parcele$i inctr 5 heclare;a douazi cu 5 heclaremai pufin declt jumitaled;n ce a mai ramas 5i a treiazi ultimele 20 de hectaresl se detenninesufrafalaparcelei. 44. O bucatl de pAnzdcarecosttr44100 lei eslecumptr{attr

de3 persoane astfel: primacumpfr: ] ain panza9i inca 3 m, a l doua 6 m, iar ulrimaptlleste 6300lei. Strsedetermine ct! metri de penztraveabucala. 45, lnt-un silozseafldo anumittrcantitale decereale: j este u,;I ain,.rr po.u*b.I dinnoulresr esre ourz.I aincetae 5 9

lreilea rcst este secartr,iar restul de 3,5 tone oz. tr se determine canlitatea de cereale din siloz.

5t

46. Un elev a.reo suml de bani ln prima zi cheltuieqte ium5tate din sumtr,a doua zi o teime din rest, a treia zi j umtrtate iin no,rl r..t, iu a patra zi o teime din suma rtrmasl Dupi acestecheltuieli ii mai rdnan 12000 lei. Strse detemine sumape careelevul a avuFo lainceput' un numdr pe care-l adunlm cu 1' Suma 47. Considertrm o inmultim cu 2. Prcdusului astfel obtinut ii aduntrm obtinut?i 3. Rezulta o noul sumtrpe care o inmullim cu 4 $tiind cd jumltatea acestuiultim produs esle 10, se cerenumarul considerat. 48. Un biciclist a parcursin prima zi I din dru'n siincr4 15 1 din lol de reslltl rteia zi a re.r. iar Oin ri a doua knr. 141 ,', drumul. Sl se afle lungirneadrumului parcursa ldsatpeine Ia patfl cantineastfel : la prima 49. O ma$intr cantintra hsit un sfert din numlrul pdinilor din ma$inr, la a doua a lf,sato treimedin ceeace dmasesein malind, iar la a rreia, jumlitate din ultimul rcst si la ultima a ltrsat ce-i mai in rirasini.Strse detemine catepaini au fost initial in rtrm5s"ese nasinl. dacd $iim ctr ta ultjma canlind 4 paini reprczinlaun sferl din zecimeainlregiican{ittrfipdmittr de aceasta' 50. Un copil pleacl inh-o excursiede 4 zile ti are la el o sumade bani.-lnprima zi el cheltuietteo cincime din sumd'in u.louu ri o pllrimedin (e i a lJmas.in a tteiazi o lreinledin zi o doimedin rest Copiluls-ainlursacasr noul rest.in a patra elevulrn lLr 10000 lei. Sr sedelennlresumacu carea Plecal excursie. 51. Un elev are o sumd de bani. La inceput cheltuielte l .l din sumtrgi incl 5000 ler. aDottJ din rcst$i incl 3000lei9i

t.ulrima dara dinreslsi incl 2000 lei Cesumla avulelevul I i-aumai r&nas 210000lei? dactr o sumdde bani dupl cum urmeaztr: 52, Un elev chelluie$te din sumtr,a douazi un sfert din rest,in a in o ma zi iumtrtate treiazi o treimedin noul rest,iar in a patrazi jumdtatedin noul
IESL

Sliind ca elevului i-au mai rlmas 12500de lei, sd se determine ce sum5a avut elewl. 53. Sd se determine patru nulnere naturale, stiind cd: a) al doilea numlr este jumtrtate din Priflul numtrr; al doileanumlr; bl al lreileanumf eslecu 50 mai maredecal jumalale numtrr din al doilea 5icu 100 numlr esle ej aI palrulea al tleilea. mai mic decat Mama a cumplmt 54. Mama qi bunicaau cumpdratcire$e. plus 1 kg, in magazin existentl de cire$e din cantitatea iumatate plus 1 kg- 1n jumtrtate cire$e rtunasa de cantitatea din tunica mapazinranA, 5 kq. inilial in made cireteexistenla ia se detennheiantitatea g a z in .

METODA COMPARATIET

55. Un elev cumptrrl de la librarie 2 gume qi 3 creioane' el cumptua2 gllmesi platind4500 delei.bupd o sSptdmana j creion9ipllte$te3100lei.Sdsedetermine costuluneigume ti al unui creion. 56. Sumaa doutrnuoere natuale este25. Dacdadun&n <lublul primului numdr cu triplul celui de-al doilea numdr obfinem65. Strsedetemine celedoudnumere. 57. Un numtrrestecu 12 mai maredecatalt num5r.Triplul numtrruluimai mic adunatcu dublul celui mai marcfac 164' Sd sedetemine cele douanumere.

58. Pertru imptdurirea unui lerendoutrechipede muncilori au planrr in 8 zite57b fuiel; ,tebrJJ.SliinJcrr puielilor plantafiintr-o zi de prima echiptrplus ,f ,jin nurnrml

s. RAPOARTE. PROPORTTI. PROCENTE.


5.1 RAPORTUL l. Sdsedeleminerapoartele urmtrtoarclor nurnerc: b) 17$i340 c) 200ei800 d) 120qi 180 e) 65 ei200 1) 125qi 1000 g) 1,25 h) 3,2si 4,8 i) 1s,5 ;i 1,75 ei9,s j) 1,(3) $i6,(6) k) 5,(12) si 7,(18) D 4,(6)fi 5,(2) m)0,1(2);i2,3(a) n) 3,1(6) si2,2(9) o) 1,0(s) ei5,0(4) 1.3 .l l 1 2 .r l .7 p) t$tt tD i;t u 78 12 18 9 .2 ' / . s) t) u) -$'- n $t 15 $' 75 125 so 5oo

din numlrul I puiefilor plantali lot inlr-o zi de a doua echipdesleegal cu 24, si se afle cati puieli a plantatfiecareechiptin g zile.Pentru2 m dep6llztrs-auplltit doul bancnole de aceea$i ,59. valoarc$i s-auprimjt 2300 de lei resl. Allldatl penlru 5 m d; panzl^s-au plftit 4 bancnole de aceirafivaloareca pri,nadaltrSi incl,1250lei. Sl seaflecostul unuimetrlr depanz:f$ice valoare are o b,lncnoltr. 60. Strse afle doui nunere, fliind ctr daci la dublul primului din numtrrul al doilea, iar din rezultatul 4 obfinul sclde t 7 obliDern25. Dace Ia nurn:irul al doilea se adaugl lriplul primului nunir, iar la rezultallrl oblinut se adaugi 7 obfinem60. 61, Cat cosltr un melru de poliesler 5i un telru de lergal, dacf m poliester sii, m lergalcosrlinpreuni 2g400lei,iar i 4 .1 .. m po[ester Sr_] m teriiatcostdlzrol.llll 2.1900 tei. a 6 2 . U n e le r r iu tnl,JtJlde ll1 o librJne.lLreiua t , e .L 4J 4 i )i _ / (rrerr.A ,loua uarit a .'ujnlarur Je Id liljr:lrie 7..rer^.rre. .l .lrli 5 r4 L d r e r e.A ltet- o.r l - irru rl\Jt jl4(rein1ne.TL.t llit i. t (a ie t e . )l i u k l . ' . l a I IJt l r : l i . dJrl 1{2n0 lei.a,l,,uJo rr t J l0 0 lp i, rar ii treiaoartr62700lei $i ctr obiectele de acelagi fel au acelaqi lrel. \l re aflei.,' (usm un t'reiu . n (.3r1e u||..diel. )i nunlir ildliuginl
l

a) 20ri 30

2. Mihaela are va$la de 12 ani, iar Oana are vlirstade 18 ani- Str se delellnire raporlulvarslelorcelor doutrfete. 3, Ma a crmptrrd din piall6 kg deporlocale;icu3 kg mzri multe rnandarjredecAlporlocale. Strse delemrine raporluldinlrecan(ilatea de portocale$i cea de mandarinecurnptrr:rle de nama. 4. Un llran culegedin livade lui 300 kg de mere $i 500 kg de pmne ;i facedin ele fuicI. Din 3 kg de rnereltuanul obline 1 I de luicl, iar din 5 kg de pruneobline I I de tuict. Str se delemrineraportuldintre cantilateade luicd oblinuh din mere ti canlilatede luici obtinuti din prune. 5. La o 5coaltr existtr8 clasea I-a qi 7 clasea ll-a, fiecare clastravandcale 30 de elevi. Str se detemlinerapoflul dinlre elevii claselora I-a 9i elevii clasel()ra II-a. 6. Un aulobuzpleactrde Ia cap de linie cu 25 de pasageri. Pe parcursul staliilor coboiutro parte din clltrlori $i urcd alti cililo.i, iar la celtrlallcapdeliniein autobuzsunl 35 decilitori. Si se determineraportuldintrenumtrrulde clltlori de la

54

55

capulde linie inifialti numtrrul dectltrtori dela capuldelinie final. 7. La un magazin seglsesc125declmtsi pentru btubali$i cu 75 mai mullecf,fltrqi pentru femei. Str se delelmineraportul dintre num{rul de cdmA$i pentru btrrbai $i numi.rulde cimtr9i pentrufemer. 8. Irnrnul pierJe prinuscare dir greuratea lui. iar prin O
liierea lui el pierde din greutalea lui. l0 Str se delennineraportul dinlre greutatea lenrnului obfinut duptruscarea lui $i greulatea initiald a lenuului. Si ltrierca 9. Inr un oraSsunt 90000 de locuitori, dintre care 40000 sunl de sex blrbitesc. Str se detemine raportuldinlre numtrrullocuitorilor de sex btrrbtrlesc si numtrr! locuitorilor de sex femeiesc. 10. Mama cumplrtr din pialtr 5 porlocale9i 7 man-darine. AjlLngedacalr, Miria, fata ei, scoaledin plast la intdmplaieo fructl. ca fructa scoasd din plastrsd _ Sa se delennineprobabilitatea fie porlocaltr. 11. Un copil cumptrrX de la o cofettrrie 7 bomboanede ciocolatd$i 12 bombotr.ne cu lapte. a) Careesteprobabililatea ca mencand o bomboantr, aceasta strhe de ciocolatd? b) Careesteprobabilitatea ca mancand o bomboantr, aceasta strfie cu lapte'l 12. lntr-o umd sunt 10 bile albe 5i 20 bile negre.Un copil extrageo biltr din umtr. a) Care esteprobabilitatea ca bila extrasi sd fre albi? b) Care este probabilitatea ca bila extrasd st fie neagrtr?
I

13. Un copil arein buzunarsumade 1000000lei constind din 10 bancnotede 50000lei 9i 5 bancnotede 100000lei. El o bancnottr. in buzunarii scoate baqtr -a) mana Care este Drobabilitatea ca bancnota scoasa sd fie de 500001ei? b) Care este probabilitatea ca bancnota scoasl str fie de 100000lei? 14. O gospodinIareinlr-un co$20 de ou5 de Sdind9i 15oud un ou din co). Je ralr. F$l si se uile la cor ea scoale din co$sl fie degdinX? ca oul scos a) Careesteprobabilitatea ca oul scosdin cot sdfie deraffl bi Careestsorobabilitatea
1f,.

lntr-o urntrsunt15bile albe,l0 bile negresi 20 debile

roqii. o bild din umI a) Care esle probabililateaca extrdgand aceastastrfie albtr? o biltr din umtr b) Care este probabilitateaca extrdgand si fie neagrdl aceasta o bill din umd c) Care este probabilitateaca extrdgand strfie ro$ie? aceasta estero$repe d) Un copil extrageo bild din umtr ti aceasta " ca exprobabililatea care nu o mai lune ln uma. Careeste $ fre lot rosie. o bill din umAaceasta lregand in conlinudre 16. tntr-un aulobuz se gdsesc10 bd$afi 9i 15 femei. ta prima stalie coboardo femeie, iar la a doua statie coboarao persoana. _ carecoboardla a doua ca persoana Careesteprobabilitatea statie sd fie femeie? 17. Intr-un coq sunt sunt l0 mere, 15 pele ti 3 portocale. a) Str se determine probabilitatea ca luand o fructd din cos, aceash sa fie un mar. b) Sd se determine probabilitatea ca lulnd o fructtr din cos, aceastastrfie o pard. c) Sd se dete-rminepmbabilitatea ca luand o fructd din cot, aceastasd fie o Portocald.

5.2 PROPORTTA
1. Sd se determine x, astfel incat sd aibd loc egalitatea:

Sf, se delermine varsta tatllui fi a fiulul 6. Mama mergela pialtr;i cumpdrl portocale 9i mere,in rcprezinfi; din nunlrul total30 de buclfi. Stiind cd portocale total de fructe, sd se detemine cate mere a cumPdnt mama' 7. Tata are sumade 1000000lei pe careo impartecelol doi copii ai sii, Andrei Ei Violeta, in funclie de nevoile fieclruia' ? Lui Andrei n dI; din sulna totall, iar reslul Violetei Sd se determinesumaprimittr de Violeta. b a n jd e a c a s d 8 . Do i ro le e id e c la \ 4 ,l o n 9 i M a r i a a u p r i m i t deIon primili banii dintre in ercuriie.Rapoflul a merge nenlru o 900000lei' 5i de Mariaeste[. Sriindcr lon a f'rimil sumade ce suml a primit Maria. sl se determine 9. La un meci clehandbal,rupor{uldintrenumlrul golurilor marcalein prima ePrizl $i a douareprizl este{' marcat24goluri, sdsedetemine Sliind cdin reprizaadouas_au in numilrul golurilor marcale Pdma rcpnza_ al ct: = 10. SI se demonslreze ; t al ctr: = a ll. Sd se demonslreze ;
|., al

,5x a) a11 "'x 12

15

.7

15 , . 2x o ) j =B | , \2 -' x 3 ll t+ I 5 -l Z ',' x

,6 x -'5 lu

3 t4 -{

o) B=a

13
:' -

- - |

o'r. iy ly " ' 2 r * 1y ^ ,2 i * y' 2r2. J r2 r) -,-, ^ r_ r . d )-'i ^u' -a e) ^ 2 ^r* u\


f ,ty-Y 2 \-+xl r
ln

valoarea ralronului: 2. Stiindce ^ - L sa determine yJ "e 3tt+5 Y x-l 2 x + Jr

{1 2{

(+)v

ca 3. Sriind ,;r'r"
Iapolrulur -

valoarea 0. sasederermine ,i si /,

a+ |

* 4J = .t si v * 0, si se determhe valoarea 4. Sliind ct f ' x+ y ..2 x+5 y raporlulut; ;_. ty 'x+ 5. Raportul dintre varsta mamei mele $i a tatalui meu este ]. $tiind c[ mama are 30 de ani, sd sedetemine vatsta latllui meu. 6. Tattrl impreund cu fiul au 55 de ani. Raportul dinhe v&sta

a+ 4 =3 I

a'

a $i lt, itiind cI: naturale nLrmercle SI se determine a+ 3 I 6+ 10 3

tattlui ri vtrstafiului este !. 58

13. Se sedetermine numerele nahtale a $i 4 ttiind cI: a+1, 1 b+6 3' 59

5.3. PROCENTE subfolmddefiactii ordinaeur-mdtoarele 1. Strseexprime


procente: a) 2Vo; b) 5c . ;
c) 12V o; d) 50c.; 7;9o :
:t

e) 72Vo;

f | 1so;

c)3iE";h)

. i.) 23jEo.i) TeaEo

41

7. Un copilarela CECo sumd de3500000Iei. El nu scoate timp de doi ani nici un leu de la CEC si primesteo dobandl anualdde 60l..Strsedetermine: a) Ce suml va aveaele!'ul la sf&$itul pdmului an? b) Ce sumf,va aveaelevul la sfdrgitulcelui de al doileaan? 8. PenFu confeclionarea unui costum s-au plltit initial 20000lei. Intre timp prclul de cost al costumuluis-aredusin prima etapi cu l5%, iar in a douaetaptrcu l07o din valoarea inifialda prcluluide cost. prefuldecostactual Strsedetermine al unuicostum. 9. Un taranvindeintr-o zi in piaid zarzavaturi in valoarede 10000de lei. In urmltoarele douf,zile el vinde zarzavaturi in valoare cu 20qo/li'ai decat in ziua prece-denttr. Str se 'Ji'arc calculeze valoarea vanzrrii din ultirna zi. 10. O fabricl dezahlr prelucreaztr intr-o zi 80de tonesfecll. pierde57odin greutate prin spdlare, 2% din $tiind cI sfecla prin stivire, iar din sfecla restulrtrmas oblinutd sescoate 12% zahir, sd se calculezecantitaleade zahdrobfinutd de fabrica idtr-ozi11. Griul pierde77oprin mlcinare, iar cantitatea de paine obtinutl estecu 307omai mare decatcantitatea de ftrintrintrebuinfatd. Ce cantitatede paineseobtine din 1200kg de grau? pierde prin uscarc 12. Lernnul 217, , iar prin tdiere57o.Sd qi tiiierea sedetermine cantitatea de lemnertrmasd duptruscarea a 250tonedelemne. 13. Prin spdlare cartofii pierd 57, din greutatea lor, iar prin pierd 207,. Si se detemine cantitatea de cartofi rezulcurlfire tatddupdspdlara ti cudfirca a 1520kg de ca ofi. 14. lntr-o clas{ sunt 30 de elevi. la sfdrqitul anului la matematicdsitualia esteurmltoarca: 10% din elevi au avut mediide 10qi 9; 20%din eleviau avutmedi7 Si8;50Vo 61

2. Sd sedetemine : a) 4% din 1.75; b) l2So din 1250;c) 33Vodn 1200:' d\ I'|E din 145:,e) 21Vodin 950; f) '12V"din 1000; g) 20Vo dir 12,5; h) l5Co dtr' 23,7i i) Z2qodilr 115'21

I | ztc" di\ roo


I) din 1275i 73,3Vo
11

,.

k)

, _2_ .. ,^-^
| li1o dltt rt)Ui

m)

n$; slu. din

dn 1281; n) 221u"
a) c) e) g)

.. ^^ -l -^5 , d rd)t. p) EbaTo

3. Sf,sedelermine: 30Vo dln 20% din 1000 b) 157odin 15V. dln 125 32Vo din 272 d) 164o dtLn 127o drn 27Vo din 450 ln 1450 f) l5Vodin'15V.di 1750 12Vodin 25C,, 35Vodln 109.,din 100 h) 227odn llVo din '15

ln anul intr-unan5500de piese. produce 4. Un muncitor a piese cu l4To Cate productivitatea urmtrtorel i$i mlrcite produsmuncitorulin anul ulm{tor? pecareinslnanFaztr grau, 5. Un ldranale l0 ha depdment, porurnbfi orz. $tiind ctr3 ha le insrmanleazrat gtiu,227a dtn ;uprafafa totaltrcu porumb, iar restul cu oz, sd se deterrdne cu orz. insarnenlall supralala de 12ha.$tiind cdprimul 6. Patru fr4i cultivd o suprafata cultiv{ 30%, al doilea 24Vo,al EerleazZEodin intreagasunecultivat,strsedetermine ceamai rdrnas prafald,iar al patrulea palrulea ftate. de al cultivatd suprafala 60

de din elevi au avut medii de 5 ti 6. Sd se determine numlrul clastr. elevi corigenli din aceastd clematematicl,fizictr $i chimie PafiicipI 15. t a olimpiaclele padicipd50% S0 de'ete'rlai,i"ei woli. Stiindcd la matematicd i- la frzic| 12 elevi, sd se determine numdrul de ii"-"i, participanti la olimpiada de chimie' s-a 16. O piesdcostd 100000lei. Prepl de cost al acesteia cu redusprima datdcu 207o,a douaoar[ cu 1070ti a treia oard momentpresa7 5'lo.Cat costain acest 17. t a fabricarea pAinii, in timpul frdmantatului, fdina abea pierde ei' iar Pnneoacere ral 607.din canlitalea aDa \oarbe de sacrde din 165 vor \e face Cdreplini Je cAte7509 127o. fdinl de 75 kg? 18. lnlr-o clasi sunt 30 de elevi cu note peste 7 ceeace 7570din numtrrultotal al elevilor claseireDrezintd 'Cafi elevi suntin aceasticlasd? lor' Din din greulatea 19. l,emnelepierd prh uscare20olo uscate? de lemne kg rhmdn 5000 .at" titug."*" aJt"-"e verzi a amt 8 ha' ceeace repFTjntd807odin lolul de 20. Un 1tuan Sl sedetemine suPrafalalolului' pftnant pe care-lposedtr. de 21. Pentm banii depugila CEC se primegteo dobandl un 57ope an. Ce surntra dipus un elev la CEC stiind cI dupl lei de 5000 an eievul a prirnit o dobenda din can-titatea 22. Uleiul oblinutdin mlsline rcprezintl 12E'o 40 kg $i I hl de ulei I hi de mrsline cantdrette -ailinelor. 90 kg. Calihectoliti de mdslinesuntlecesan pentm canttu$te a obtine 800 litri de ulei? 23. lntr-un oraq sunt astlzi 48400 de locuitod Populatia in fiecaredin ultimii doi anicu 107oSI c,ru;a c.escut ocestui se determine cati locuitoi au fost in olas acum doi ani'

24. Pentrua fi conseffat,untului i se adaugl sare 87odin masalui. Ce cantitatede unt s-a putut conservacr125,96 kg de sarecanti- tatea amidon.Sd sedetermine 25. Cafiofii conlin 157o de cartofi necesardla fabricarea a 24 kg de amidon. 26. Prin curtrtircade coajd cartofii pierd 20%. Ce cantitate prcgdtegte masa de cartoh trebuiesdcumpereo gospodindcare seama cf, fiecare persoantrmtrnancd pentru l0 persoane,linand 200 g de cartofr cu.dfafi. 27, La prepararcabetonului arnat se iau 3 kg de ciment, 3 kg de nisip ri 9 kg de piet $. Sd se determinecomponenfa betonuluiamat in procente. 28. Un grup de elevi a strins 25 kg de floarede tei ti 50 kg de floare de mufelel. Cu cat la sutd au stans elevii mai mult mufelel decatfloarc de tei'l din 20 kg de caise.Sxm-burii 29, O gospodinlfacedulceatd total5de caise.La 25'lodin cantitatea carese aruncl reprezinttr cAte500 g de zahlrfiecarekg de caisefirtr semburise adaugtr Prh fierbere se pierde 2oo/odin cantitate. Sa se determine ce seva obtine. canlitaleade dulcealtr un muncitoralucrat 30. lntr-o lunl cu 25 de zile lucrdtoare, duptr cum urmeaztr:in prima zi 20 de piese, iar in urmdtoarele mai mult fafddeziuaprecedentd. 24 dezile cu cateo piestr $tiind cd ln fiscire zi avea in plan sd lucreze 20 de piese, sd se cu cat Ia sutdsi-a deptrfitnorma muncitorulin acea delermine lund.

62

o carte, careare250de 31. Un copildeschide la intamplare pagini. a) SI se detemine probabilitatearcalizdrii urmltoarelor evenimente: paginilor este cuprins inhe 1 ti 50"; A: ,,numtrrul cuprins intre51 9i 100"; B: ,,numlrutpaginiieste 63

pasiniiesle intre l0l si 160"1 cuprins C: ..numarul inlre l6l si 200": esle cuprins D: ..numrrul baeinii .qB). b) Scrieli,(,4I RO. eA sub forml de rapoarle Drocentuale si le retrezenlati irlr-un grafic cu bare Sa se itobileaschcare din cele pam'revenimenleare cea mai nxcd ganstr de realizare 9i care are cea mai marc tansd de rcalizare' sunt30 de elevi.Ei daulezala male-madcl 32. lntr-oclasa cum urmeaz{:5 elevi nota 10,4 elevi nota 9, $i obtinnote dupx 6 elevi nota 8, 7 elevi nota 7, 5 elevi nota 6 $i 3-elevinota 5a) Str se detemine probabilitatea ealizfii urmtrtoarelor evenimente: din clasl sa ia nota 10"; A: ..un elev oarecare din B: ,,un elev oarecarc clastrs5 ia nota 9"; din clasasa ia nota8": C: ..unelevoarecare din clas)sa ia nola 7'i D: ..unelevoarecare b) Scrieti 4,4), ,(B), 4q, 4D sub formtr de rapoarte procentuale $i le reprezentali inlr-un grafic cu bare' 33. lntr-un raft al unei biblioteci se gdsesc10 manualede de clasaI-a, 8 de ciasaa il-a ti i2 de ciasaa iii-amatematicd evenimenle: urmaloarelor Se sedelelmine lrnbabilitalea de clasaI"a ; manualul din raft A: ..uncoDil ia la inlamplare clasa II-a"; de din raft manualul A: ,,unco;il ia la inlamplare clasa lll-a"' manualulde din mft ;ut, inra.ptare a, ,,un "ni'it

gr INVERS 6. MARTNTI DTRECT PROPORTIONALE 6.1 MARI]\{] DIRECT PROPORTIONALE


1. Din 3 m de stoft se obline un costum birbtrtesc.Cale coslumese vot obline djn 150 de m stofl? 2. Un automobilDacia 1310 consumtr8,5 I de benzintr la 100 km. Cali litri de benzinl a consumatauromobilulpe un traseude 510 krn? 3. Din l0 kg de struguri seobfin6,2 litri de vin. Cdtvin s a obtinut din 2575 kg de struguri? 4. Din 12li1ri de laptese oblin 2,5 I de smantand. Cali smanleni s a oblinut din 2520 I de lapte? 5. Din 100 kg de sfech se obliD 19 kg de zahtrr.Car z.1hlr se obline din 50 lone de sfecltr? 6. Din 25 kg de prunese oblin 4,5 I de fuici. CartrFict se obline din 2 lone de prune? 7. Prin prljirea a 10kg decafeaverdese obljn 8 kg decafea. Catekiiograne decafeaverdeslrnlnecesarcpentru aobline 200 kg de cafeaprtjill? 8. Prin curtrfirea de coajl a 100 kg de cartofi se oblin 91 kg de carlofi curilat. Cate kjlogri,rme de canofi sunt necesare pentru a obline 455 kg de carlofi curtrlafi'l 9. Din l0 m destofdun croirorrcalizeaztr 3 rcchii 9i 2bluze. De cafi metrj de sloftrare nevoiecroilorul pentru a real;a 150 de rochii ii 100 de bluze? 10. De pe 100 m2 de ptrrnffnt un agricultor obline 100 kg rte ro$ii ii 75 de kg ardeigras.De cati suprafaftr de plmant ar

64

3 t de aveanevoie agricultorulpentru a obfine 4 t de ro$ii 9i ardei gras? de 250 m pe 150m s-aupus I l. Peun campdreptunghiular sevalolosl Ce cantjlalede lngrtr$itmanl 2 lone de ing,ra$amanl. de buu m oentruun teien deaceeatiformd ficu dimensi-unile

17. O sumtrde bani a fost distribuiti la tlei muncitori direcl propo(ionalcu numerele:, : : . Primul dinlre mun-cilori b 4,3 constatl ctr el prime$leastfel cu 10000 de lei mai mult decat dacdaceeasi suml arJi fost distribuita direct propo4ional cu ttl numerele sumaprimi- ri de fiecare j . Sa se determine U, ,. muncitorin par1e. 18. Str se detemine numerelerationalex, y ttiind ctr sunt direct propo4ionalecu 2 fi 5 Sicl 2/- 3x = 100. 19. Sf, se deteiminenumerelerationalex, y $tiind ctr sunt dircct proporlionale cu 3 gi 4 gi cI xy= 70. 20. Se se detemine numercleintregi x, y, z $tiind ctr sunt direct propo4ionale cu 3,4 9i 5 gicd y- x= 50 21. Sd se determine numereleintregi x, y, z $tiind cA sunt direct proporlionale cu 2 , 4 $i 7 $i cI z - x - y = 30. 22. Str se detemine numereleintuegix, y, z $liind ctr sunt directproporlionalecu 3 , 5 $i 7 $i cd produsul xyz = 840. 23. Sl sedetermjne numereleralionalex, y, z $tiindci sunt direct proporlionale cu 3 , 5 9i 7 5i cd f - xz= 100. 2,1. $tiind ctrnumerelemlionale x fi y sunt propo4io-nale cu 2 $i 3 sl se dete.mine valoarcaBportului:
I tl

ii'jiio

^, hectar?

la c-titate deFgrl$imant u"eeuei iiir"a "l ." pone

a flcul o prajiturl din: I kg fajni' 150ts 12. O sospodinr mai o cantilale vrea sr factr ,n,.lbo *7utL siz o"i. Gospoiin; din acestmotiv foloseste l0 oud Ce *"i" a"'*tlit"f "ffinx,9i unt $i zahtrr va folosi gospodinapentru il" ""ntitute prljitLrrii? realizarea se soarelui de floarea de seminle kilogmm 13. Dintr-un seminle kg de J Din curalate semirle a" sramed-e oOO "t,in tonede seminle ."iri* ,..6'ri". un lilru de ulei De cSte necurlpte estenevoiepentrua seobline 5200I de ulei? o lucrale'intr_un 14. 12muncitori 5i-aupropussdtermine arlrebui q ceilalti nin sa lucreze' ii nu ti-o irutilir.Da.r dlntre ore s-arfi cate ln hotaral rermenul ;; 5 orepesle ;;i1."; 12 cei ft"t-"u, dacd s-ar fi prezentatla lucru toli "*"""int muncitori? 15. 10 muncitori $i-auPropussx termineo lucGreintl-un timD stabilit. Dacl fiecarc muncitor ar lucra cale4 ore peste ft.tata,, atunci lucruea ar fi terminattrnumai de 8 i""i*"i lucrarea? muncitori.ln c6teore poatefi executatd 16. Taltrl imparle o sumade bani celor doi fii ai sdi' direct propoiional cu { li j . Primul copit constati cd el prime$te suml ar fi distribuitl cu 200 de lei mai mult decatdactraceea$i I .1 numerele $rj ' propo(ionalcu direcl I0 detaldcopiilor ' imp[rlitd suma se detemine Sd 66

- Zx+ 3v a) *- 4v;

..

D) ;;i;
2t2 +

x- y

,t -2 r7,

3x +5v

' 2t ^, i* r y * f

t l. rf .n t?-^y,zy2. _ry.' ' - "' ' ^2- , J


^ !r y2 "' i + 2 xy+ 2 y2

25. SA se glseascddoutrnumerex, y integi proportionale cu 5 $i 4, $i care au suma pltratelor egald cu 400.

\' y innegi proporlionale doutrnumere 26. Si seq.trseascr pllrateloregahcu 400' .u J ii -1. si .it" uuaiferenla tlei nurnerex , y , z a circr mdie 2?. Sd se gtrseascd cu diGctpropo(ronale ca x ti y-sunl ese97.Stiind aritmetica cu ll sr ro' 42 5i25.iar y $i 7 direcl Prolorlronale cu : 0'0(J)'0 5' \unldfect propo(ronale numere 28. Pan-u cu 28' egala esle lor arirmelici -l li I si media numere. Sl seafleaces(e cu 3' 5' 8; al suntpropo4ionale naturale 29. Trei numere primul' cu 40 maimaredecat este doileanumtrr celetrer numer Strsedetermine seiau25'le Pa4iJeargilr pL,4elanului fabricarea 30. Pentru seiadin deghipscit rebr'rie ) f;r;i il;i.ip 5io'parie 'e amestec "lb;. g de 700 pentma prepara it""*" ilrru""s" "ioi";ile, din careselabricl Po4elanul? de lei a fostirnpd4itintrecinci 31. Un premiude 1600000 doilea din astfel: ca$tigltori Primulo optimedin premiu'al J Zj. S sio S ' nurnente: proPoflionalecu surrre re:t.iareeilalli casdgltor? a Primithecare Cesumf, de au primitun premiu J concurenli 32. La un concurs. cu. rtrspunsu'ile propo4ional lei, cares-a impr4it 2400000 i s'uu pt'i t0 inlrebari ce sumaa concurenl il."o rr"".. bune al primuia dal g rr\Punsuri t,;'";, ii".-" tf" lf daca 7'l doilea8. iar al treilea

6.2 MARIT/tr INVERS PROPORTIONALE


de vi$inecarc da dulceaftr a fdcuto cantitate 1. O eosnodind de J00 borcane grame. Clte de 900 de borcare in 25 arincrn; canti penlrua puneinlreaga gospodinei grame l-ar fi necesare grame? de 150 borcane Dar de dulcealr? t-ate la un coslumblrbllesc.un croilor 3 m de sloftr 2. Folosind a confectionat 100 de costume. Dacd croilonrl ar fi folosit ar catecoslume pentruun costumnumai2,5 m, sd sedetermine fi foll confeclionale. 3. O lucrareesteterminat{in 15 zilede 12muncitori lnctte zile ar fi fost terminatd luai?rea de 60 de muncitori? 4. Sucul produsde o fabrictrPoatefi iunbalatin 150000de sticlea cate0.2501fiecare.Clte sticle de un litru ar fi necesare cantitatede suc? pentruaimbutelia aceeati de 5. Folosindcate 1,5m de panzdla un to4, dintr-o bucattr se go4uri dactr fi ftrcut s-ar Cate de fdcul 24 Dand s-au soituri. un mult la iol,rseo cu J0 crn nrai tofl? gropi parlicipl 10 muncilo timp de 8 6. La sdparea,unei de strpatgroapa50 de muncitori? ar lemina zile. ln cat limp Dar 5 muncitori? 7. 6 muncitori pot lermina o lucrarein 5 zile, lucrndcate lucrarc10 murlcitod 8 ore pe zi. 1ncateiile pot lerminaaceea$i carevor lucra 6 ore pe zi? 8. Un rezewor estegolit de o pompl in 12 ore. In cat fmp cu un volum de 5 ori mai marecu poate fi golil un all rezervor ;jutorul a 6 pompe identicecu Prima? lucrare' in | 5 zllejumataledintr-o aurealizat 9. l5 muncilori vor cate zile In s-a triplal. numrrulmuncitorilor ln conlinuere termina muncitorii partea a dqua a lucrtrrii?

69 68

10. Lucrand cete 8 ore pe zi 9 muncitori au reajl,zat '720de piese.Cate ore pe zi hebuie sd lucreze 12 muncitori pentru a numtrrde piese? realizaacelaqi 11. Lucrdnd cSte8 ore pe zi 15 muncitori au realizat 600 depiese. Cali muncitori trebuie sdlucrcze cate6 ore pe zi pentu a realizaacela$i numtrrde piese? a pomit cu o viteztrde40 km/h, urmdnd 12. Un trenpersonal un drum in 10 ore. DupI 4 ore de mers,trenuleste sI parcurgtr nevoit str stationeze timp de 2 ore. Cu ce viteztr kebuie str-fi continuedrumul pentrua ajungela ora fixatd? 13. Lucrandcate8 ole zilnic l0 tipografi au culesin 8 zile 8 volurnea 480 de pagini fiecare,cu 40 de r8ndurila o pagintr $i 30 de litere intu-unrand. In cat dmp 8 tipografi lucr&nd7,5 ore pe zi vor culege 12 volume a 360 de pagini fiecare,cu 50 de randurila o pagind$i 40 de litereintr-un land? 1,1. O sumtr de bani a fost imptr4ittr la doi copii invers propo4ional cu numerele4 qi 3. Primul copil constatdctr el sumtr prifie$te aslfelcu 100 de lei mai mult decatdacaaceea$i ar fi fost dislribuill invers propo4ionalcu numerele5 $i 2. Sl sedetenninesumaprimittr de fiecarecopil in parte. o sumtrdebani celortrei copiiai sii invers 15. Talll ?mpal1e ctr propo4ionalcu numerele 8,6,ti 4. AI lreileacopil constate sumtrar fi el prirne5tecu 1000 de lei mai pulin dactraceea$i propo(ional cLr numerele14,7,4.SIse fosl disl buildinvers determinesumaprimittr de fiecarecopil in pifte. 16. Str se detenninenunercle intregi x,/ propo4ionale cu 2 $i 3 $i ci x-y-lO. invers $tiind cd sunt

19. Str se detemine numereleintregi x, /, z itiind cd sunl inve$ propo4ionalec\2,4 $i 6 $l cz x!z= 36. 20. Sd se detemine numereleintegi x,.jr',z $tiind cl sunt inverspropo4ionalecu 2, 3 9i 4 9i cI x ' z = 25numercleinlrcgi x, it', z $tiind cd sunt 21. Sd se determine invers propo4ionalecu 2, 3 $i 4 5i cl *t- f =2. intregi x$i / sunt inverspropo4io22. $tiind ctrnumerele valoarea Gportului: detemine nale cu 3 5i 4, sI se
a) d)

x+ ? Y.
x- 5y'

o) e)

x- 5y Zx+ y'

c)

3x +2y . x +3y '

?*l
l* t y '

z?+zxy+1. / -z*y*zj t r - xy+ Jy i + *y+ zf '

invers pro doud numere x, jtl 23. SI se gtrseasctr ^/ cu 208. pltratelor egali care aLr suma cu 2 3 porlionale fi $i doud numere x, /e i/ invers propor24. Sa se gdseasctr au difercnlapltratelor egaldcu 175. 4 care lonale cLr3 $i $i

17. Str se determinenumereleintregi x, / Stiind ctr sunt inverspropo4ionalecu 3 ii 5 ii cd x/ - 135. intregi x, y, z $tiindcd sunt 18. Str se determine nurnerele inverspropo4ionalecu 3, 4 $i 7 $i ci x + y + z- 61. 70

t
7l

7. NUMERE REALE
pernumerenaturaleca ptrtrate l. Sa se scrie urmxtoarele ptrtraEdin ele: fecte$i apoi sI seextragdrxdtrcina 256 c) 144 d) 22s a) 25 b) 81 361 400 h) 729 i) f) t 841 s) 625 o) 529. k) 900 D 1225 n) 1600 n) ZO25 per_ numererationaleca ptrtrate 2. Se se sc e urmtrtoarele pdtratd din ele: fecte $i apoi sdseextragdradacina 169 25 b4 .4 .. 4q t) t) o) b) -' 9 Rr r2 l o25 16 g b l 2 8 9 324 .. ., .. 4 0 0 ^ 100 Jt g I9o 441 Jo 129 ') ') ') 8l t2t 625 b25 ot m'l n) Io89' loo ro24361

6. Str se delerminenumlrul de elemente al mulfimii:

a){ ae el, = [ 1?. 2,, " . 1 1 ,

b) el,=Fa1-o,"-r}, {ae
a){aeel,:\$".t1.
Strse detennire multinlile:

a r { x e Nl
o) c)

a=

lx l/l { " e ,M l
8. Str se delemrinenumerelerafionelex, aslfelincal:

t) #

3. Sd se scrie urmtrtoarele nurnere ralionale ca ptrhate perfecte si apoi str se extragd rdddcinapltrata din ele: e) 9,61 d) 4,41 a) 0,01 b) 0.04 c) 1,21

a ) ' /-l x:;

b) Vx- l =;

_)l

c ) v ,r 2= j 0:

0 6,25 k) 0,64

s) 0,36 h) 7,29 D 10,89 m) 0,25

i) 10.24 j) 1.96 n) 0,81 o) 1,69

d) vx+ 2 =

a;

l. ) V 2 r + l = ,,

_1

t) v5 x- + = J.

_1

4. Sl se detennine numlrul de elemente al mul[imii

, t=l 'l
.

* = '/ u:a M l , : u n d e
11

s..ro at u=l-rs. t).-7, -3,-i.j .2. i:

+,s,zol; -f,,0,j12, D M=l-25,-rr,-s,


1oo c) M=1-18, -u. -s,-s, -|, o,|,2, 5,36, l.
al mulfirtur: 5. SI se detemine numrruldgelemente

9. Str se calculeze, aplicandalgorihul de exlrageiea radi calului: a) tD5 b) 1q0O c) 1,44 d) 6,25 e) 23,04 g) a,8841 h) 1024 | 8,41 L) 10.9561 l) 21025. t 19,8025 j) 729

a) y'3

10. Str se calculeze cu doui zecimaleexacte:

e) y'5o I VT55 \ 'nz5 . | \tT't

b) /m

e) r'I000 k) V?45

c)'/t25

d) /2J

t') \/2A D 1/33.

a) [a . Ar a =Vl 5-x -,-tnI[; b) l a e N a=,{B=Zx, xe lvl

ll. Se considertr mulgimea: mult;mile: Strse detenn;ne

a) {a 'lr' a = y'50:6x. xe NI.

/ ={ 0 , r . 2 ,i, 4 ,5,6,7,s,9,r0,l r, l 2}. x- ' /a ,a e al c:l xeR -Q I x-'/a,ae A l .


73

B- { xe Ql

12. Se considerlmulfimile:

l a}; a) , 4= { - 4 5 :-J2 :-l?: -V J ;-2.3; j ;2l V 5r 3.( 2 t3

18. Str se determinepaneainlreagd $i parteafraclionalda numeteior:

47J; b) ,4= { - r2: t.7:-3$)t -2.3: -it5; v7; s.(3):


c ; a = { - ::: -t:r -0 .(5);-2.7:;:1.y '5rb.( J ) : y ' I I l} . Si sedetermine in fiecare cazin parte multimile ,4n Q si A.R-Q. 13. I- i eM :1 . 2 .J ....... .,S a s edere r m in e : . 10001 de6l; A = lxM 1y',{ este multiplu a =[xeu jr'? este muhiplu del5]; mul ti plde u 251. A = lx M l Vx e s l e
,l

.7_

^)3
e) _;

5?5

b) ?
f );

o-3
"\ 1?

d)

..
'4 ---

lt 15

,,

pdn lipsi pantr Ia o zecime numerele 19. Strseaproximeze reale:

-, 1
e) -;
)_

b) l,(4)

c)

a
+

o) +

f) -Vl5

c)

h)r,2(3).

D)

c)

14. Strsedetermine mullimeaA, tliind ca: al lui 4l; a; A = lx CN lr4i esre divizor b) A = IxeN l./7 este divizor al lui 6]; = c) A ix CN lVr este rJivizur trllui I2l.

pandla o sutimenumerele prin adaos 20, Sd se aproximeze reale: _t cr y'l-t d) -,/2O d) y'f b,-; e) - -v t 0 r s) . : h) 3.1(6).

a ;n ={x anf r&= 2n . b ) A=i x Nl1i/ T= 2 ,1 -, c) A=fx Nlr & =3 r + 1 ,

15. Sdsedetermine mullimeaA, stiindctr:

n = 3 , 5 , 7 , 9 ] t; n-2,4,6,81, n-1,3,5,11.

cresctrlor numereLe: 21. Strse ordoneze rl_ l

r ' 2 :- j; l2 . l( b ) r

i:

1 5 .i 3 V3 ): 7: -15j.

al mulfimii: 16. SI se delerminenumtrrulde elernente A = l a .AIl a : '/ 20 - 2x. x e I'41 t;;---: \ lz u -n _ ^) b) A= l r cQ /la =\ xE rvi; 4 ,

descrescSlor numerele: 22. Str se ordoneze 1 -7 101; -"/5r;t'lr2o;1. -;; 5,12(4); -75,(12); 23. Str se calculeze: a) o,

A = {a 1 \ / l a =

3 0 -x 1 vl . 4 ,*E

.tS1@ lry900

q,n444{q e) r'775TI4

c) '/7K{41

D VOT_FIZI.

24. Strse calclrleze:

a)'/t

17. S) se dernonrtreze cl numerele umraloare:

e) -y'TOT 0 12+ 1
suntiralionale-

b)r's

c),112 g 4-,15
74

d) -i,to h) 2+y'Tf

"){T

o!# ,\#

b){F
/5

..12,56 ct \ roo

- | 516 ') \ 2-8e'

+16VTF; 4tE"'E +'/7rE +r5.r4 +V5y'15 q O.'In -,/1.fi5 + 2'86+rO-,,/12 -,,/7.'El; c) (1+y'7Xr6+16)+(rZ +r5)(r'6+r'TS); il (B .'4X\6-,/Z)+(1+V3)(r6+rZ); e) (124 - rAX15- r'ZXr'f* r'I); f) (l4O- V5x'r'm - l1)('/ ld + tD); (r'I5 r6Xr'5 VTXrS +Vf). e)
26. Strsecalculeze: a) ('/2.+ 1)' ; c) (V3 + V15)' ; e) (V.]- Vl + Vr,)' ; (t + ! 3 - ! 2 ) ' ; 27, Strsec;rlculeze: +l "/Z .. \2 -l -' y'I0 + y'5' I I ", " ,/I+t '/T +,/Z' I I ., n, : + y'3 . +y'5 v3 + I -

25. Si se calculeze:

i
a) b) c)

a) /6. f1+/IO. V5+ lTi . {i +'/1tr. ttT: t:) {lt.{1 +t4t.,/Z +lT.lS +,/4i.,/i; c) l1 tr .{ l + ' /a 0 ../5 + l4I .{7 +196.17.
a ) N- t D. t G - { i. t 4 i + { T .l T l - { 4 .1 1 2 :" b) N=t/12 + '/75 - tt43+ {Tql -/3ffi; c) N'=ttr rE + tQI .rE +{ns-.rE + rDl6 .16. i
, 33. Sd se ordoneze cresc or numerele: 32. Strse aralecd umtrtoarelenumeresuntinlreqi:

31. Strsecalculeze:

b)(/3 - r'2)';
d) (,,/2-,ttt2)' ;

f) (r'6 - V 2 +V 15) ' ; h ) (2 +V 5 -V l )'.

2lI ;h6 ; 3ttz ;lT : 1:lT! ; 5 ;,,/7I : 3 ;t6 ; 2{6.


3,1. Str se ordollezedescresctrlor numerele:

217;4'/i;xE

;1{16 ;6;2,,6 ;4tt';4t/7.


+,/lO.

v) +2
vl - I

-' trl + |
tl ,/1 1

"/J

-\'l

tll ;,,4 '


,/l +,/4 '

b ) r ' I+ r E+ y' 1 8 + V3+ ?l5o +{j I +199. c) V5 + r2O + V+5+ r/8O + r/r5 + /T8O+ fi:+l d) 17 + tQt + r?tl +{ll1 +{175+,,e52 +,,8l:. a) y'Z+ y'32= y'8+ r48; b) rE +y'98: r'17 + y'S0r c\ 121+ 'lWT = rhr +,!rd8-: d) y'TZ + y'75= V3 + r'I08; e) r2O+ y'l25 =.y'45 + y'EO; y'125 = rDd + ruSO; f) r5 + g) l8 +llE =.,/o-I + {T'IT.
36. Strseverifice egalittrtile:

35. Strsecalculeze: a) ll +ll2 +tD7 +t1i +tltl

28, Str secalculeze: 4 ( tE )2+ (',/T)2+( r4)2 + ( rF)2 + ( 16 )2; b) ( lZ ):r+ ( r4 )3+ ( rf )3+ ( y'T6)3+ ( 167 )3; c) ( Vf )3+ ( VT )3+ (t/n )3+ (.utrI \3 + (,,213 )3

a) VOII + 16IT + y'0,0s + '/0J6 + 1475 + V035; v V T . vhJy't.2 1 + y 't ! 4 r y 't- o + ry r 'lr'; y'250 y'2le c; r -V5.7h+ 5fo -VTod.

29. Sd se calculeze:

,,' .2 + y'TF + fts = JS + V3l a,,,f6,


77

37. Sf,se verifi(eegalita!ile:

= rDO +V5or y'l2s: r,r y'5+ V45r y'2+5 =,/8 +tttlz * tDiI cr y'7+l-o:+',13u

8. CALCUL ALGEBRTC
a) b) c) d) e) 1. Aduceli la forma ceamai simpld: 2a + 3b +'l c - 2ab+ Sac+ 7 bc - a - 2b - 5q 5a - 2b + l2c + 3ab + 2bc + 5ac - a - ab - 3ac-, l2 a + 2 5 b + 2 0 c + a b + 2 b c - 5 a - ' 1 b - l z q 5 a + 3 b + 2 c + 2 a b + 2 a+ 5 b - c + b c - a c + a b - b < 4 -? -3 b -5 c + 7 a b + 3 a 2 + l 2 b - b c + 2 2 c - a c + 3 b q

i:' TlF;iH':f ",'*.'F,"lffi t t r/i +,,/, + ttTI +'/4I +',/57.3Ot


.i '45,

.,,T.T.9,{T.T.ulT-n,

t44*r45*V47 I V6f +r'80'30r

.T-T.T'T'u' ",T-f .*.H", nf .,ry"f;.f , {I.T,{lF-qT-?.{p-u


cd urmdloatelenumere sunl lrallo39. Sd sedemonstreze nale: b\ ttT -'/S; d rE +16; d ) V 3 -V l l ; c) ''/T+ "/7; y'19; fl V 7 +V l l r e) r5 ,'lT h ) V 5 +V tl . +'n3-;

{) 5ab +'7a - 2l} + 13t' - bc + 3ac- a + 3l} - 3q

+ 3t| + 3a2b+ a- 3b- t] - ] t, z tr- z .t]. 91 za2 2. Aducelila formaceamai sinpld:

c) (2xyz)2 + (xy)(yz)+ Ql4\?y4; 't1xyil + Qf)3 - (xj3.x - (xy)2.ya; e) (xs) (yz).(zx\ + (2*y42 -tll/;

a) (2xy).(2yz\'(2zx\ +tlf ). *+txsya) . if a b) (3x).f + gly).xy + @xfyi;

e)

j lzxf ))2 lf

+elf )13+,af .s)"a.??;


, /^2.

a) .t= , ' | +!t


hr.S= '

urmitoare: 40. Si:'e (rl(lrlezesurnele I l 1


111 '-+

g) (xy)2 + (yz)2 + (zxJz * ?.1 * |l

-.

.r- , .r, + 'lz +\tr


v^r +vJ
;t

'.-/illn6-+vmOT'
+ ffi

_.

I+vJ

v" "

'y'I0 OT'

c)
o,

r= r*y'T' ,tt i,tr'

.lll

3. Aduceli la fonnacearrraisiinpld: a) 2x'! i 2y + 2y'2 i 22 + 2/x :2x, Q 8.f y:2xy + 2Ol2 ..5z + 242\x:6x, c) 5x6 f z : 5x)yz + 8| y5z : 4*yt + 9xf za : 3xy?;

y'too]' -y'fooo,

111 t - vz. ,fr. ,q r , r c * *m , , @'

,t)16*af]:./Illz++lf z\ : z*f i; e16tr*2y)3 :,/Tlf *(3if1a,t^af; e) \^lz^t2: ff/ trll4'), ?/).

j ) + Qxyz)t : 4xyz (yz1\: ti : 8.,,2 1 12i y212 |z-

41. SI se aralecl:

'tr l +"+

!rIg%

l gg't 18

< 998 .

4. AducetiIa formaceamai simpld: a) (x + y)(2x + 3y) + (x - y)(3x + 1); 79

- r\: b) (2x- y)(3x+ r) + (3x+ 2Y)(2Y c) (x+ y+2)(2x- y + 3)- (x- 1)(Y-l); d) (x+ 1X/+ r) +(x-2)(y -2) + 4x + y - 1); - r) - 6xY e) (3x- l)(y+ 1)+ (3x+ 1)(Y fl (? + x + l)(x- 1)+ (f - Y+ l)(Y+ l); +1') + 2 : g) (x- r) (x+\(/+\+ (Y -\tY +D (f
5. Aduceti la forma cea mai simpld:

f) (a+ b+ c\(a+ b c) - (a+ b)2+ J; g ) (a - b - c \ 2+ (-a + b + c \ 2 - ( a + b + c ) 2 8. Str se descompuntr in factori:

a) (2a+ b)(2a - O$] + t); + 5)(4aa - r0* + 25): b) (2a2 + al; c) (a - 1)(a+r\(a - 4)@ d) (a2- t)(a2+ 2) + (] + \(] - 4; g (* + t \ a - 2 ) ( a +D - (? - D G + 3 )(a - 3 ): j (i + a + l ) ( a 2 - a +1 )-(a + r\(a -D (] +\; + ab+ t?); + F) - t\a- tt)(a2 g) (a - 6)(a+ b1@7 6. Aducetila formaceamai simPld: a) (a + b)2+ (a + 2b)t - (u - b)'; ti Q+ '/1t)2 + (a -tlT b)2- 5&, + ( a + 2 b )2+(a + b )(a c) (2 a - b ) 2 - b ); - l2(? + t]), d) (3a+ 2b)z+ (2a- 3b)2 + t12- 1zt - a12; - 12a e) (,'/5a + b)2+ ("/5 b - a12

{ } + 2a+1 c) 4a2 + l2a+9 e) a2+8a+ 16 g 4; - 2Oa+ 25 i) a2+4ab+ 41 k) 4i + I2ab+9F m 14a1+4a2b+ b2


a; a2-1

g i +l l a+25 l) 25a2-2Oa+4 19 D g; - 42a+ h) 36.2- 6oa+ 25 j\ 4a2 + l2ab+ 9i

\ el - 6;i.+ t
n) a4-6a2b+gt].

9. Si se descompuntr in factori: .1 u2 -25 e) 4a2-25 g) 25a2- |


., :l . r) a -L k) l6a4 - 81

b) a2- + d) a2- lo0 - 169 D 9a2

D 64;-4s 1 aa- 16
D 8l a4- 1 n7 l6aa- ba.

n1 aa- b+

f7 Q+ b)2(a - t)2n(] * t)G - i); - b\Gt &\ *G - t)2. e) Q+ b)(a


7. Aduceli Ia forma ceamai simPltr: a\ 2(a + b+ c)2 - (a - t12- 1t- c12 - 1" - a)2; b ) ( a - 6+ c) 2+( a +bf +(b+c)2-(u+.12; c) ( a + b + c\2+ ( a b+c)2+(a+b- c)2; d ) ( 2 a + b - c) 2+ ( b+ c)2-1a+ b)2; - (a + 2b)(a- 2b)- ('t e) (a + 2b + 2c)2
UU

10. Sd se descompunf, in factori: a) a3+l b) 8a3+1 c) 27a3+ 8 d) 125a3 +8 e) 64a3+27 f.y 8a3+ 1000

s) r25i +^6 1 ar-6+


h) 27a3 - lz5 m;8a3 - 125

D S . 27 j) ;-t2s
l) t2sS -343 2 7 5- 6 a .
81

c)2:

in factori: 11. Strsedescompunl +27 b) 125a6 a) a-+ l +I d) 27a18 c) ao+ 125 f) uo-8 e; 8a6 - 27 h) a6+ b6 g) 27a"- 8 i) 8a6+ b6 t u6-ru

Q ? + 3ab+2*
g) a Ja-z a+l 1) a3-a2

k) at + 3i+a+ 3 m) a1- a3- a+ |


} -a + a b -b

t1 a2+ 2ab- 31| D i 3 + 2 ]- a - 2 j1 a3 - z* + a - z 11 aa+2i+a+2


n) a - a'+ a- \.

t) at2 - sqi
,rr7a9+ b9

11 utz - brz
n; ao- 840o. {

15. Strsedescompunt in faclori:


b ) a 2- a b - b - 1

12. Sl se descompunlin factori:

u\ t + i + J +2 u t-2z tc -Zbq 0 ] + & +q ]+za b +4 ac +4bc , q ] + ql] + J + 4ab- 2ac- 4bc,


+ 2 a b + 4 a +4 b +4 : d\ a2+ 1 , 2 ^ e) i + b2+ ra - zob+ 2act- 2bc'. o oa' b a+ . ! *2 r 2 i +2 u 2 J,2 b 2 1 : g) ?+ 4& + "a + 4 ' b + 2a ]+4 # factori: 13. Sdsedescompuntrin

.; " 3 + u l- zo 2 - 2 i .1 u2"*l|"* ? + I
g) aJ+bc2+a+b

a ) ? c - & . +? - i
f) abc+ab+ c+ 1 h ) a J+ b i - a - b
.. I 2 J) a -a -a+ |

) a#+c2-ab,r
k ) a 3 + 2 a 2 -a -2 n )a 3 - 3 a 2 + a - 3

\) i +2a2+2a+1 n1 ?b - ab+ 2a- z

16. SJ sede\compunJ in facror;:

{ I -3a +2
c ) a - - ) r +o e) a 2+ 7 a + 72 g; a 2 - l l a+3 0

0 ]-sa+q
Q *-6a+8

D;-roa+9
1 h) 2J + 3a+ i 4]-3a-r
l) 3a2 +4a+l

a1 a2+2ab+ l- l c) a2 2ab+ t] - rc e) 4a2+4ab+ &- J g) a2t) + 2ab+ 1- c1 ) a1-2bc- t] - J k) a2i+ +ab+4- i m) aa+2bc- l|- J

b1i +4ab+l i -zs e *+zab+i -J t1 a2-t+2u-J


D a4+2* b+ tj - ;. ) * - b2+2ttc- J

t1 +a2 - tzao + ot?- J


n) 4a2 - l?.2 - 4a+ |

I 3? +2 a - | k ) 6?+a -1 $s*-qa -t
a) a c) a
.4

o1u2-*-oJ-au

p; aa-l

zu-J

fi l 2i +7a+1-

1 4, Str se descompun5in factori:

, ] -z
-5t+4

v 1u a + * - a d) aa+?+l
82

17. Str sedescompuntr in factori: u; ua+ uz|?+ b4 b) alx! + 3abc + 2ab c) (a- b)(az - J) - (a - c11 a2- &)

a1ii- L?- J - z t
83

o6-t] - z t '" - J

;e * ti - EJ - il +uncn.

1a+t16-(a-l)6

*3u- l ., u3- 3u2 r ) ;K) :; ,/- 1Oa+ 9


a --5 a ' + 4 a +Ja+z , a + a --b q )L : 2 -+ 3

,. a3- 3a- 2 t+ 5a+4


. a +a + l nl ^ ; a + a+ L a'+2

l)

a -L

p)

43 a - a - a+ L

c] - zu-t'
* + u+ 1

18. Aduceli la forma cea mai simPlf,: a) (a + b)2+ (b + c)2 + (a + c)2 - (a+ b + c)2; b1 Q- bf + @- c)2+ (c- a)2+ (a+ b+ c)2: c ) ( a + 6 )2+( 6 + c) 2- (c + a)2+ (a - b + c)2. 19. Aduceli la forma cea mai simpltr: a) (a+ b)(a- b) + (b+ c)(b - cl + (c + a)(c- a\1 b) ( a + b ) ( a + b+ c) + (b+ c)(b+ c + a) -(a+ b+ c )2 ; c) ( a + , + lj2 + ( b+ c+ l\2 + (c+ a+ l)?. in factori: 20. Sl se descompune a; (za + t)3 - (a - t)3; b) (a2+ l)3 - (a + 1)3;

a +a--t) 2^t

t) - ' 2

. i- zt

,4 a a+4]+1

.: ") a2+3a+2 2S* n "22. Sa sesimplifice fracfiile urmtrtoare:


.^2 -, A\ LZa -OaD. "' lzu2 - 3h2'

v)

a4+2i+u+2

- a'+ab b'+ab lr' - f b


E./

,. a2+ 4ab +4& n + 2ah


,

+ 3ab+2b' . a"_ r.

c1(? - a2 - 112 - +ii: zsJ- q] +r2ab - 9 t ? ; .1 it+ u&+ i.+ tJ + ]c+ u8 + zat",
f abc+ alt- 2ac+ 2bc- 7a+ 2b- 4c- 4;

tr-4tf
u4-b4

. it- f "

o6-b6.

d,

i**tru&*

F'

h)

E);i * lt - ;J - *l - qur"a.

..]ttltt*t r) b' - '+ - ; 3b+ 2 k)

]+ za t+ t]' ] + qat++4& -25


a-+2aD+>a ,-2 ,
--

J)
l\

21. Sd se simplifice fracliile ulm[toare : a)-a .,u3-u. D) a) "r!'-4. "'u)*u' -' "' r l u)*2u ' l ' -: -; + la . ^ a--4{ -\a a'+2a a--4 a'+3 t a 2 + l la +2 5

? + za t+ &- t
] + b2+ 2ub+ a+ b'

" 2ab+b- 4a- 2' . a" + tf +( a+ b) n) ; ----q)

m)

;-8
a ' - lf + a + b

p) r)

a b + l-a -b

ab- l- a+ b' 24u4 - 3ab3

] -zs

, a '-5 a +4 a '-I 84

a'-3a + 2 a'-l

z - b4- 2u3b+2a63'
sua +6]& + f

^4 -

b 4+ 2 ;b - 2 a i

4? - B +2ab'

s)

ti *z] *"* + &

85

23, Strse simplifice fracliile urmltorre:

- a- ab - b + & ^) ] - ub* b" ""- ,2 2


C,-.:d) a +Lao+D -

q)

3a+2 i- za+l a2- l

3a- 2 a2+2a+1'

-i

a c- b c- a b +l ' q a 2 +q a b +*- J
2] + ab+ ac-2a - b - c ^ a'- b'+ ac- bc t + lf - X +2ab

r)

a + O+ c+ !- ( a + r+ c)

a ' -a , a -l
a

!.*_r
a'+a la - l)' l-3 a a+l
a-l " t_e

(a+l)'

\,

e)

uJ+b]+a+b
a c + bc+a +b

.111 l) . "'

3a+2

+ . a ' -4 a . 3

a'-5at4

o5- bt - u2b3, u'rr2 " 1u- b12.1u2 * ab+ b21

- lab+ ac- 2r,, . 2b2.a2 ' zbc. a2- b2- c2


a)

25. Str se aducl la forma ceamai simPltrexpresiile: a-b a+2b a -b a+b I ab


. at .+ At a+o a-D ,:1,) a-D t+ { t t t .i a-- ab ,) a'3b2 b' j,b2 3b b a ,. 2a .+ ,+ . .:o) ,+ a+D a-o a-O al O a2,l)L

24. Strseaducd la formaceamai sjmpld expresiile: I I 1 a 10 . ,. 20a u'o , o 'r*]b 'r-to -a 2,o * ] n 2 o * o r_ 4 t looi 1 I 4 3 a 3]+4 . 1 -. o )u .z'J-o * " ur_u* o r *u t j l, ui o,
^ a+ I '' a- 1 g) .. '/ .. 1 11 a _ l +l at+1 a ,2-t*7' a+l I .. '' a ) .111
2. 4a+2,
2-1

c)

.1
a

1
a+ D

2 t -b
.!,..,,

- l 1t '' a- b
;n, , a'tab 2a-b

ab- bz '
b'+ ab a+ b'

llllb t P . ) - n : t,' ' a+6 2 ^ I a+ 4 a2_2 d


dt
2-)

atn

a 2 +2 5
; -'--;

,, I ''',,_l .. I

a -3 ) I a -2 a2
a-.)

" a -l, ' a 1 .. " ' , l* l, l

a'+ab b 2 a h l3 b h t l- L 2 | :t+ b
I

2
' b O z - O u z 2a+ b'

''

ab

o6* 6)' " 2 a-D

( a - 2) ' (a + 2)' a'-4 .1a2 '''' u 2_ 3 u * 2 a- | a- 2' a +L a+2 , a - Ja +z a - 44+-t

i- i .1
h1

,-b o 2 + ab + g ' 1t
a2_L2 a2-i'

" ' )t

+ ;- - - - - ; P) , i +3 a +2 a' + 5a+4

,,, '''
^' "'

1u4 _b4

r,r
a1 +b2 a-b'

I 5 I . 2a+ l. 2u2 , 2u 2a) + 3a+1

86

a7

p)

^. | 2a-

8r3- 1 2 3-2a

2 a +l

4a. +4a+7 - -=-- -: Za- |

1ts .. I1 ,)L;;r, 2 - ll

-l {

+ 11 3u2 ll +I
)!

a
a'-a+l

5 1 2a+3

2 a +9

4 u 2 -g '

26. SAse aductr Ia foma cea mai simpltrexpresiile: 5 lla\la I 2a \ .l 5 a a)l + - -r+-.+ ,+ , l:l l: a| | a-t \a+f \a+ * _l) az_ 1 1

*, Fi
nl -

(a 2-7 zu , la + r + . u * t) ( zu ',2, + l .\ -r f ll-r 4a' a ' -lt \ ))a'+2 a+ | 4 a 2 rl2 |\


. :l , ,+

\tu b) ,. 4 r , o )t\'+2 - ,l 4 )l \"", 4 a 2 )./ 2 a ( 2u _ , | ll:l--+o)

(, '

u3

u2\

a ' -. i' t a - I [ " ' r )a+ l (4 a ' + 4 a ,\ t a t o - ' ) t lz u , o) - -

l - a' a'' 2a+ l) 2a'+ 2a .\

l.

^ t - 2,,)' \2a- | 4u2 - 4a1,t) lt? - t, (.t , a _ 2 ) .:l[4 e,,l 4{"l2 q+r,J: l zu - 3* n-ouz -z a + 3 /

).

q]

ot | . ' (a ' -8 I .

[ 2, , r /,r+8 +

l a r la +J

| ,._,
t2)
| /

-a-r+

a+ |

| r.

lr

r-j
-

*,t

. . -\ |1 a-z) a'-a a'+2a+o a 1 3 a- t / a + 2 \ -

t- ,2 .\u * t) r o2 t\l

')'

i- 1 ,

*t"*i' ;i
:

l ;- l J
a+2
a- I i;

u2*u*|J('

a+2
- 2.1+ l at+

a -l
a+ \

l u 2 -4 )l " - ^ + 2^ l u 2 - 4 \2 -.lu r ) l '-1. . +" . 1a+ 21" (a + 2)o lla + 2)'


.t
6,

")' u 2 -4
(a+ 2)-

;:

a
5

I
|

a
| T . ) q tQ t

\
I

. __t_ .
a- |
9

i 5 8 a - l)a + 1 g 1 2 , . t 4 a 2 + l2 a + 9 ';

8 n t t )l

2 2a- -\

2a+g\ 4 a 2- q )

la'-l

a '+l
)

\a+r

a'+al

''

t2;.J

j-2a

., (3 a + 2 r) | . (3 a '+ I

' ' 4u2 + t2 a+ g - 9 ) 4a2 1 8 a3a-9 3 a -2 \ *+l )a +25

en-1

r--

,n-J)

l:

e,?'-l

j)

r 8l ..( a '+2 1 -\ 1 .^ III 4,_ -61+ ; -27 .. l :(2 a - 2 \ ' . [z{a + \ Ld+ L t 4 a .+ 6 a + g )
I

27. Si se aducdla fonna cea mai simpltrexPresiile: | \ 2a 4o2 l2 : t \t a ) l. .t : t ;l. \ t r. + D 4 e , + 4 . , t , _ b ,t l 4 a . _ E -Z " r - t1 2a' . (/ -a b ) ( l - b - - , +r t ,b ,\ D l t. 't a I d' b'- at,' a'b- b')\ \a'b+ t'

. l4u2-| (t-8 a t

i ) l), *r

^.
88

-l

(F+qt b 3 '' aL- 3a) i , b- 3ab- 3a\ b+4


89

.\ )'

.l 5 a -' \ a + b

5b a-b

l0ab\la u2-62) \a+b


,4

b a-b 2ab

2ah \ a2_ b 2 )'

9. FUNCTTI ql. (.,)= l: B=10. t.2..r. A- 1-2.t,0,1,21, . 1.0 'B = [-i . o. t. z..t.+.s.oJ. 4]. D,) ,4 . r.2..r. =
f:.4 t 1. Se considertr B, unde:

'' ",

l I a2- ab+tr2 ] * ar+ t] -

a- b a+ b\ I b I a l, ----;l:l l'.+ ; a+D a-o) \a-D f \ a ' - b' 1 2a - b\ | b ll \ a a +b u2* ob) lo2*ob

a)

{ x) x+ l; c) A= J- ],- ) ,.l.0,l.2..{ 1. B=( 0.+o( ) ,{x ) - 2x - l : oJ A 10.2.4], B = [0, r , 3,3, 7, ,]1. { () . 2x - I r


f)

h) la+b

D b+1
I

-b -"1 I b 1 a b "r+ 1 n. \ ;2b


u2*Blot-i

2b \

b-a

la'+1

= 2*. 2.4.6.sl.4x) rlsl,B={0. / ={0,1, = x + .ri r. rfx) r.z.:. s.t'.z}. .r}..r'= a={-.r.-r.rl {0.
1:. 1 03 B A =11.4.'7 . . 6 .el .{ x) - x- I;

Ja.l f eslebine,lefinita St sepre(izeze

J ) l .'.._ -- - - - - - i. l- - = + _i_ .| |

6 2 *t l -t ta-t' u2 o2b I u ,

lr2-i

uz*'6ll :t-h'
1 -'

\l

K)

^ t' B\'l -_q'\' . t _4. |i ,,.(] _(] ' -

lil- h - c
oc ( :tlt
,

Itu- t '2

ttf \tu" r'l2l lto- r12) l' 1a+


a - b + t\ a 2 t]i
ac aD )1.+lJ.+Lt | _a-b_a-2h \
'

a+ b+ c

ADr'

funcliaf: A + B , un le ', 2. Seconsidertr at ,4= r 0.2r . B= ( 2.5) . f(x ) =x +2. l' ) A= l- 1. l,3l , B= ( 0,co ) , .r '( x ) - .r . B= ( - 1. 15) , f( x ) = r 'I c; ,4= ( 0.- 31 d) ,4= ( - 1, r ) , B=( - 2,2) , f( x ) - x - 1' ,r +3 ' e) ,4- l- 1.0. ll. A= ( 0.cc) , f( x ) =-t+2' '

nt

,-b a-b) \a-b ,2 i- , r l le2- tt2 (] + 2 a b +3 t] a+ t' \l t 1 l\ n) | . .+ , b ] ,,t,. b2)\t, r ) ' | ,'- ,' " ]+ u tt.r i u 2-ub* t o2-ott- i t]
o) o' ' ,b
Ca

_ :r - b.a+l\.(

r = ( 0 ,co),r'(x)-x- 5 ; t) A = 1 t,2 ,3 lt, g A= ( 0 ,2 ) ,B= ( r ,2 ) , f (x)=xa1,

daciil eslebinedefinittr. SI seprecizeze : valorilorfuncliilorurnrtrtoare nrullimea 3. Strsedelermine


. r+ I R. 1 (r ) - ] 1 l ; ; X+)

a) r: {-3,-1 . l. 3 lI

'

b2

,2'

. a- b-c
DC

b+c+a

e +a-b
AD

4; b) f: [-3, 3 ) ' R' t ( x )= x "+ R' t(x) = x'; c) f: [- l, tl' ,' d ) f : { -1 , 0, l|+ R, 11*1
e) f: {0, I , 2 , 3 1 - R, f ( 4 = ? + 2 :

"*

= D f:1 0 ,2 ] * R, f ( x ) x + t;
g) f: [- 1, 1]-r'

r(*)="-l'
9l

90

4. Strsedetermine domeniulmaxim de definitie alfuncliilor definile prin formuleleumdtoare: x+ l a ) f ( x \ - |a 2 y,n5 ", = -_ b) rlxl
r ;

f t R- R, 4 x ) = 2 x + 4 ; f : R- & 4 x ) - 3 x + 1 .

c) f ( x ) =) r a1 1 \;

r- I d) f(x) = ::- :'

e yr(x ) = l+ ; f ;
B ) f (x l= , , l i)
K.l
1^t-L

f) r ( x ) =

4 x+ r , I

"){r={;:,3 ,xE[l,il',
b) f( - {') =l3x+ 4' x[l.oc ) .x( -., 1) ' Ix+ 6

7, Sd sereprezinte grafic funcliile f: R + R, unde:

k l + l; I ll - . = i Jx -h ) rtxJ + x;
J)

x+ I

x+2 x:-l f(x) = lV=I +,lV +7 ;

")(4={:i;;:iE[_';,?,r,
d f(4=l:;::,,iE[1;,il D4r-{:;:.,,,iE[1;]11
o io ={ 3'z^l--r'',-rE[?],r rr,

lr-r'
=r'x+ r(x) T'

m) f(x) =

+| ' tfi:-f \+ | o) f ( x ) :2 ;

:: . n) 'F /- \- '^' v qi a - l'

1(x )=3ffi ;

S. Sl se reprezinte graficfuncqia:

/ : l-4 . - 1 . 0 . 2 . 5 1+ (0 .I co ). ,(x)= 2 x - l 2 ; o, r: l-2 . - l . 0 . , 1 . 3 l*(2 ,+'). ftxt=.1 +e : f: i- 1,0, I, .t| (0. +x'),4x) = 2x + 1; c) f)

f:1-2, -1,0,1, 2l * ( 0 , +c.) {,x ) = x + 4 ; 1:l -s .- J . 0.t . 4l- ( 0 . r c . ) . { r ) = l - 7 ;

*rrk)={}**'r ;;:lid\l

r: {0, t, z}* 10, +o;, {, =;lT;

r:{-r, *),4i = o,r,2} + - (0, #


6. Strsereprezinte graficfuncyia: a) f : [ -1 , 1 l + R , { x ) - x+ 3 ; b) f : i}, 2 1 + R , 4 x ) 2 x + l . c) f: i-a,'2t R, 4x) - x - l. d) fi l-2, +,xl + R, 4x) - 3x - 1; e) r. : R+ R , - { x ) = 5 x -1 ;

x+ a 3x- 2 f) f(x) = a\- a+ l

8. SI se delennine aR astfel incat graficul functiei f : R+ R strtreactr prin punclul indical: x + a ,x>2 a) (x) = A(3, 10); 3x+5 ,x<2' x+l , x < -l b) 1(x) = A( 1,3) ; ;Lt- 5 , -{> -1 ' 3 x -1 , x> - l c) f(x) = A( 2, 4); a i+ a + 3 ,x<-I' t L r+ 3 a -2 ,x > 2 d) f(x) = A( 4,5) ; -3 x + 7 ,x < 2 ' ax+ l , x> I e) f(x) =

,x<1' , x> 3 ,x <3' 93

A( 2,5) ;

A( 2,9) :

. l_t . i, \ + l dr /'r) = 1 j\ -r

,x z -t

:;.-;

A ( 28)

Pentru ialoarea oblinutl penlru a, sr se reprczinteSrafic funclia in fiecarecazin Parte. de gradulinlai f; R+R, fLrnclia 9. Sl se delennine treceprin punclele: grafic l(x) = ax + b, az 0 , al ctrrui b) A (1'0)'B (5 , 4 ); a ) A ( 0, l ) , B( 1,3);

17, Fre l: R R o funcliecu proprieralea : f(l (x)) = ?x - t ( V ) { R. Sl seari1le ci /(1)= l. 18. Sl seexplicileze funcliilel: R+ R: a ) l(, r) = min (2 x + I , x - l ) ; b) t(r) : nux (x + l, x 2); c) 1(.r)- max (3.r- l, -x + ?); d) (x) = niin (-x + -3, 2x + l); e) f(r) = nrin(5r + 7. -x + .1); fl l(-\) - nrax(l.r + l, { 10); g ) / (x ): rin (3 x - l, x + 5 ) . I9. Seconsidert fuocliileurmloare:
J)

B ( - 1 , -5 ); c) A (2,,1), e) A ( 0 , 5 ) , B ( - 1 ,2 );

d ) A (1 ,6 )' B ( - 1,8 f) A (1 '7 )'B (2' 12

f: R + R, (x) = r - I 5i tuDctiile 10. Se considerl \e l. S ) calcule/e: i : R - R : ' \) =.1^l

f(f lx)),f G G)),s(t (x))' cLs(x)).

funcfiaf: R - {-2} - R, f 6, = i:; I l. Seconsirlerr cr l(1(f(x))) = 1(x). Sr searate f: R - llJ + & f(x) = x -l' funclia 12. Seconsidertr f(f(f(r))) - 2 ecuaiia StrserezoLve x+ 1

c)

f: N- e.{x)=)!), ,, t' *- O,44-::::, l: ,v- q,4'; - 3'* 1I

S11 se delennineirr fiecarecrz in parle vl1lor ile lui r nalurdle aslfel incll {-\) st fie nullrtirnnlurnl. 20. Se consider:l funcliile urnr:lloare: a) ()

13. Fie fur.lir f: R * R, l(x) - x + 1. Str se delennine frncli.r g: R .- R ilslfel inc1l : a ) l ( ! . ( ; ) ) : 2 .{+ 3 b) f(e'(x)) :3x+ I c)f(g(x ))= x -5 ' g(r) = x + 3. Si se detennine tR, l,l. Fie funclia!a: R funclia t: R * R aslfelincel : a) /(g(-r)) =.\ + 7 b) rk(x)) = 2x- I c) f(g(x)) : x+ 3' aslfel f: R*R grirdulinlai func{ii1de 15. Strsedetennire incat : a) f(l(x)) : x + 4 b) f(f(.{)) = 4x + 3 c) f(I(x)) = 8x - 7' arfi cd oncare o tuncliecu proprielalea 16. Fiel:,RtR xe R, f(f(x)) =3x - 2. f(l). Sl secalculeze 9,1

: ll .', O N- O, r: N- Q..{x) (.9:.1. 1, ', 5r- |


r : N- - ? . 4 , \ ) = ; _ 1 .

Sllsedele ninein fiecare cuilt parle valorile lui _t natu|ale aslfelinca{ ,(r) sl tle nurntr inlreg. 21, Seconsidertr funcliileurmtrloare:
)r-1 lr + 7 Q,l( \) = _\;
Sv1

a) f:Z-

Q,\x\= ' :

r:;

t\) ft Z-

o f|z-o,fut)=6xl::

< \ f:z- Q,fl .4 :' ;

?.
.rlLrrJle

Sl :e delemlinern fie\'areii/ ndrle vrl,,rile lui r 'n aslfel in.il 1( () st fie numlr inrreg.

95

22. Sl se delerminefunctia f: R - R astfelhcat f(0) * 0 !i careverifictrrelalia: (V )x ,/R ; a) f(x) f(y\ = f(Y + xY) (Y ) x ,y e R ; b) f(x) f(y\ - f(x + xY) (.V )x ,/R . c) f(x) f(y\ = f(xY+ f) incatf(l) = 0 23. Sdsedeteminetunctiaf: R + R astfel
ii careverifictrrelalia: . a) f(x\ f(y) = f(2 - f,)

10. FUNCTIA MODUL SI FUNCTIA P(RTE iNTREAGA


l. Str se rezolve ecuafiile umaloare:
a) c)

(V )x ,/R; 6) f (x) fly) = f (xy - x - / + 2) (V )r,/R ; (V )x ,y eR. c) f (x) f (y) = f (i - x + r\

x - 2 1 + l x - ll = x +2 ; x+31-l x-21 =x+3; x + 5 1 - l x - 1 l| = 4 x - 6 ;


t

xl -l x-al =a;

x+ r l + l x- 2 1 :5 ;

d)

b) | x+ 1 + x+ 2 1 *
-r- I I

lt .

toatefuncliile f: R * R careverifictr 24. Strsedetermine relalia: a) t (^ ) f ( , + f ( x ) ' t())+ t=xY :, b) f(^) t(/) + {tx) - ft)\ + | = f}r I c) f(x\ f(y) + x f(Y) :2Y f(4 25. Strsedelenninetoatefuncliile /: R - R careverifictr rclalia: a\ ll - x ) t ( x ) + 2 x fl l - x) = -3 1 +4 t+ l ' ' b, t ^ + l ) / t x ) . ( x - l ) f(l - t)=-2 x+ 2 ; c ) (x+ 1 ) 1 ( x ) - ( x- t) f(1 - 4 =4 ; -3 x+ t ' toatefuncliilef: R - R ca'e verificl 26. Sl sedelermine relatia: a ) (x + l ) f ( l - x ) +(x- 1 ')f(x+l ):Z x(? -l\l b ) x f( l - x ) + ( x + 1 ) f(x+ 1 )-6 x+ 2 ; c) (x + 2) f(I - x) + x f(x + l) = -6x - 2' /: R t R careverificr loalefuncfiile 27.Sa sedetennine rclalia: l ) = (x+ 3 ); a ) f (l - x ) + 2 f ( x + b ) 2 f ( l - x ) + f ( x+ 1 )-3 1 -2 x+2 3 i c) fal - x) - 3 f(x+ 1) - -2x" - 12x- 6 96

gl
a) b) c) o)

b ) l 4 x+ 3 | - l2 x - tl + l2x + 3l = tl x + l . c) l x- l x+ 2 ll = 2 ; d ) l 3 x lx t lll= 3 ; e ) l x - l x - 1 | l+ l x + lx,1 l 0 l 3 x + lx + 2 ll+ lx - 1 1 : 3


x + l x - 2 | | + | 3 x - | x- 2 l = r

.)l x+ 1 l + l x+ 2 1- l x+31=2x-2;

Sd se rezolve ecualiile uamtrtoare:

i;1tii

:1t"'

tt

"

sediscule ecuatiile urmtrtoare:

2x-71=m+1; x + 2 1 - l x - ll = m ; 2 x - lf + f x + I l= m ; x-21 +l x+11= x+ m; 3 x ll- - l2 x - ll= 2 x - m; x - 1 l + l x - 2 1 - l x -3 1 = m 1

d \lx- l2 x- 1 ll= x+ n : e ) lx+ lr - 1 ll= x- r z; f) lx+ lx+ lll+ lx+ ll= m ;


g) | x - | x - I | | + | x - I I - rn . 97

c) | x+ l x+ 2l | = r n:

a ) | x+ 2 1 + lx+ 4 1 - l x+81=m; b ) lx- lx- lll= r z;

4. S5 se rezolve$i sAse discuteecualiile urmtrtoar:

: 5. Sd se reprezinte grafic func{iile f: R - R ' untte a) f(x) = x + l x - 2l' ,

t) r(x) = | x - ll+lx + 2 1 ; 4 r(x): I x + 31-lx - 2 1 : n) f6) =2x +3+lx + 5 1 - l r l ; l; e) f(x) =l x - 1l + | x + 3 | - | x - 1 0 =l x -2 ] r l ; 0 1(x) r +5 l l ; r(x) -I c)

1I. ECUATII, INECUATII $I SISTEMEDE ECUATII - MULTIMEA IN NUMERELORREALE


1. Sl serezolve ecualiile urmtrtoare: x ,+ l , = tY r - 1'/ 2 + tl "' ,fz - I' li;O
x L. o ) ,/z x * t n ,/t r ,tt + t x

urmtrtoare inecualiile 6. Saserezolve b )l xrl l >l r at lr-ll< 5 ;

r, no i,is j f ;-'Iil il ; II: x; t ; jii,.", ^,-_'rrr : =rr


7. Sd se rezolveecuatiileumdtoarc:

.rf - o.r:4*-l; - ifi - i)=o,


d) x +;(x- 3) - 2 - 0,(3)(5x-12)= 0; ^. e) u.(J,()x_l)+l= ,r - 8
4 *

; r''12

" l:

")i4ll-^'

b) [?]="-2;

x +14
,:

, ',, , . , i" , '1 = . , [ +]=, - r ,


"t({l=",

]I d )[6 r l ; 2 ,- , 2r D[7 * t2 ]=xt


h )[!44 ]="+ 1;

fl- s

)!

- - - 4 "+ 0 .( J) ((r)=o.rtor;
/r\

)O-

g ) 0 . 8 { Jy ) '- 0 . ( J r )* t . tr otli - l l = + .1 4 ;: \' ' i - r,s1(r = r; h) 0,(6)(r -;)+

-:)

ir [4t]1, ]="*z;

,,[ei]=".,r.

i)

.1

[:.r]6)xllt . -t

= I 5 5 r+ J 0 . 2 1.2 .s 0 .1 .J0 3 Il 8 ) :

umtrtoare: ecuadile 8. Strserezolve

rr l[- s

o.r])J r;-3-+ . r : r l : r rs - 0 . ( 5 ) 2 7 ;

", i ' i ' l = [ - ; o ],

z]' .,i-;'i=i-i'i, .'' 1']-lrl=[r'; n[-i']=lol l, i+i=i",.'1, ",

o,[- - - ']-[''']

J.5*-r19. tl 4 *,. l(*-.l,t.ttr -,lr, t6 0,0 9t'' . ,n) 0.r.t) :)l .21_ r = 0: t0.(r) [0.{3].(0.{:r.x.
2. Strserezolveecuatiileurmtrtoare : a) { .{ + l) ( ( +2) + 18={ xr i ) ( x +4) ; b) ;(x+ 3) + 14= (x+ 2)(x+ 5); c) (x + 7)2 + (x + 2)2- 2? + x + t0; 99

(x + 2) = 1.(6) k ) O.(3) 0,(6)(x+ I);

,'i, ^ i'l=i l,'l-, '+l =[ " t u]

d) * + G-t\2 =z? + x -51 - 3) - (x + lXx+ 3)= 5x- 15; e) -r{x 0 x(x- 5 )+ (x- l Xx + 5)- 2x - 5; s) (2x+ l)(x + 2\ + x + 3 = 2(x+ 2)''
3, Sd serczolveecuafiileurmdtoare: I .- I 114 DJ';= ; - .=- - ; a\ ^ X ' z x+Z x + t - + x- t {- l

o)

? +2x+L f +z] + t
- { +3x- 2 8,r - 6.
-r,

2? +zx

r= r4 + - ',r x' 2 " I' x


5- Jxx' -4 r_ l
tl "

^ l -;

1+x
4 -x

t- x
--_:

4+x

16- x'

. i ,? * * * t

l l l x-!
x- I

rJx - 2
{- l

.1
x
e)

1
x+ |

2 x+I
xL_x

a'x+l r :=-1 x
r -'

x+.t

-^ --

x+1
x- J ^=

5x-15.
x._9

^ tl '

4 x+l
--+ xt+4x+4

, t; x.+ x 2x+ l
x + z^

.= 2,

x-4

5. Str se discule$i sl se rezolveecualiile: a ) x + l= a (1 -x ); b ) 3 x + 2 -4 2 -3 x )i c ). 7 1 -x )-a -x , l)= (a + l)(x + l ) i d ) (r-1 )(x l)(, x - l ) 2 { x l ) ( \ - a ) : er t* ' rlt * -o j' t * + 2)r l) (, rra n x -2 ) I { x a ){ {- 2 ) = 2 l x - a ) f ^ g) (x + a)2= (x- a)(x+ a) + 4; 6. sl se rezolvesi sI se disculeecuafiile:

x- 2
.. , r+ I " x -l ,x+l " 'x + 2 -r- I x+I x+2 x+7

*-zx+z'
2 ? +x +3
{ -l

.2+3x

2 ?+x +10 ? +3x +2

t',1+ t 5r - 5,
.a 7..,

- .3d) - x
fl41 a-l

=4,

+ a+ 1-0. a+l n

a)

r '.;r'. t + z^ x 7 + l 6 x +4 { '-'^ l 9 i -2 9 5r-8 = 2 x - 5 b) (2 x:-ta 5 x-6 )' nr: t 5 l O x - 4 I q ? -3 x+3 2x + | + 2 x -- l |, .\ -- ' 3x - 2 2 x - 3 6 l --= -1 3 r*6 100

unnetoare: ecuafiile serezolve 4. Str 5+2x ., 4?-2 J+2 x


-. x+a t)-+'x-a

l+ a
l-a

.
-.1

..

2
X+a

'X-a

x+l . . x + a, +-=.' ,t \ x _ x_a l 3x- 7a - - x + a x + 2 ^ 'D x - a + x - 2 = z '


/-d'

101

2 x- a .X+a m, . = ^_. z x+ a z unde a e R.

n)

: 3a+x

-2

--3":;7='

+ ) ) ( y - 2 l = lx - I X Y+ 1 ) . l( a,' { {x x * a t g * 1 )= ( x + 2 X l+ 3 ) '
t x -y + l 3

8. Sd se rezolve sislemeleumtrtoare:

7. Se sereiolve sislemele uam oarc:

o )l ? { E _y+ z_" -'


| 7 6
I x+y x-v

+ l) + 0,(6XJ,+ 2) = s [0,(3Xx

,, lx- v- 1 s
"'12x+3v-5 lx - z Y - 6 tx_yJ
.. fx+J

l' 4

tx +y - l c ) {x +y +1 ( x +l l v +l

2 3; x +4

l z *- s y - - s
{" . | lX- -_t ly- |

., lrlr +r'f \/l-\rr-'


" , lx + l l, ll+ 1 (x + l- I
,:l J

v+l ' \lT+t x-v+4

" ' 1 * -tl '


lx - 2 ' lx + z x
v n I v+ I

y+ |

"

'

l al !+ t
| 2 4 --

_x L4 = , 6 . . 1 '

[, r rt'*9* lx + 3 x
v

ll] = ( x - l ) 2 r tY- l ) z- 2 0

d) l, "ir y* r - .^
-' I " l2x - 3 v x + 3 v
(l 1

l; < a + I . 5 ( x - J ) : 1 5

"' lL - r l' .,
11 - , lx "'12 lx ft
. lx

-\l v+ 4

' t)2+Lr"'t))r20 tyt 2 1 2lx*


t36 -

[ 0, 2 0 .2 5 '(?x+3 y,x t_ 1 ^

9. Str se rezolve sislemele:

o'e

o' 7 -'".

I o,r - 0,2

1 3 t 4. 3 1' v4 t
'Y

v ^, lx
"' 1 2 I
Lxyo

5'

134^
v o) 1: -s r ' . tx

0i;

l; (2x+ 5 ) ) +;tx + 3y ): 1I

=s + 3),t + rtx - 3).i lt(2x

', 13 I -' lx v (x+v=Z l, u it y = s '

l x 'y

+ 3yt+ 3(x- 3y)= -tO I2(2x "\ '' [2(x- JJ4 + 3(2x+3y)= -5 '

urmtrloare: 10. Si se rczolve $i sd se discute sistemele

u)

^ x+ 24 Y3 6' "'l\a l+ Y=
1fit

t02

+ ( a+ l ) / = 5 =2 e n l a z+(a + t1 1 ' ' r J a xt 3 1= 7 ', l2 t l tu * l tx+4 !=J. ( a l ) x + + 2 )y= a + 3 o \ I (a + ' lx + y = 2 unde R. " 11. Sdserezolve ecuatiile urmtrtoare:

. t = l0 ,, o , fua+2)^+!=3 'trl lax+ (a + t 1r +21=. z O ' [ t z u - t ) x + 3 y =5 .

KJ

,. x- 2
x+ I

2.
x- I

i-t

I ,. I I ; l ) x +t , + x +t^+ x +-^, u.

14. Strserezolve ecualiile urmlloare: .111 a) a+.+ - + x' - 3x+2 .( - 4x+ 3 1- 5x + 4 l - n. -' 11 5x+ + ;( .r 2 5x+ t, 1 " '
=0; b.) ,+ l - , x ' -1 x : -2 x x ' + 2x lllx =u; ci ) { , + I {+x x a -x ^ ' -1 1 l+10x+5 ,, 8 ol , + , (-lr+ l r' I .r r , \ ' - ( , I I I \ -, " .2*., I \ + 2 \ -r^ ' -2i * 2 x ' ^1 36 rl t2i + 36x + 2'.' 7 -. = t' + x+ 8 : i) *
I I v_A

a ) 1-4= o; c) ro 0l- 36: o; e) l 0x2 - 3x =o; g B;-nx =o;

q 4;_25=o; d) 49?-1=o: f) t2?-5x=o; h)22?_3rx=0.

12. Strserezolve ecuatiile umdtoare: }-3x + 2 = O ; { b ) }-5 x+4 =O; c) 2; -5x+ 2 = O : d ) 6 l -5 x+l =0 ; . er 2l-J x - 5 - 0 : t) 5 .? t t4 x-3 =0 ; . 5 x + z = 0 : 3. x : E) h ) l _ 4 x+l _ 0 . 13. Sdserezolve ecuatiile urmtrtoare: a) (x + t ) 2 + ( x + Z ) 2 = l Ox+ 3 ; b) (x - 1)2 + (x + 2)2= (x + 3)2- 4x ; c) (x . - 3 ) 2+ 2 ( x - t ) 2=4 x+3 ; d) (x - 2)2+ (2x+ t)2 = (x + 3)2+ 5x - t 1 2-x x+1 x-I ^, E. / x+2 ;=rJ -f-= ^ x+J x-1 ^: x-1 x+l

. i* 6

: lz i* : l
t -2

f)

,{- I x' 5x+6

x -l + . x'-3x+2 -{ . -4 -{ + 3

-0.

15. Si se ar.rlectrecualiileunn oareau rtrdlciri reale: a 7 i-7 a x + , 2 -l= 0 ; b ) 1 2 - (3 a+ 2 ) j + 2 a 2+ 3 a + l : 0 ;

x+ 2
l -1 :

, 1 t 2 - lrx + o )-l|= o ; -z (a + b ) x + a 2 + 2 a b , 3 * -0; e t i - t 2 a - . \ l, tt + a 2 . . \a t , +2 i = 0 , f ) x 2 -(a + b ) x - c (a + b + c ) = 0 ; 91 x2 - 1a+ b+ c) x + ab + ac=0. d) i

. { +l x- l 25 r+l ,+?_2x l! f t s rx-l'x;l '1 2 : h)* -l * r-: x+l I -3 x +-1 i ) '1 * ' - 9 ! 18 . i ) - -J --q x-3 x+3 l-s'"'x -1 x +t ? _ l'
1(X

_n.

105

16. Strse rezolveinecuafiileunntrloare: 2 x+3 x-2 x+ I ^ c) o) a) -- t > u^


c)

20. Sr se rez.rlve ineLuafiil! urmaloarei

^ ^

2. x --\x+! a) 7 c,

>u-

l-'0
x+6

l r-

e)

6 x+3
)xI

^ ^

2 x+5

x'
1
I

5x+4
- 2 X +Z

h)

-2 x+7 -l x+8

3 x+5 i.) ;< o 2 x-3 -j

^ <u
^ >U

(ll

x '- x +1

2,

5x + '1 ^

K)

^ , <U

e)

, L2

"

f)

x+ I

a)

irecualiileurmtrtoare: 17. Sl serezolve 2x+ 1 . ,7 x+3 . .5 x-l ^ 2x+7 6 -r+ 3 . x- l . .1 x+5


n) ; <+

h)

x- - 9.f', ,{- +) r +)
1 r: -ll ^ 2-

^ 2 x+ | .,7 x+ |
' )xI

. f +6x- 7 , 1) >U a. ,
tir

j)

^ >u

r
{
5

2x+:
^t zx

:U^
1

i)

'7 x + 5 . ^

, .5 x+7

,.6 x+1

') i^- 1' ''

rDr o)

+A

=u

n)

x- +6x1 7

^
>0.

18. Strse rezolveinecuatiileunnltoare:

a1 l-3x +2 ' 0 c; x 2 -5 x + 4 < o e1 12-8x+ 1 5 < 0 e) 2l-3 x + 1 > 0 . x+1 .2 x + l


1. rI

b ) l -5 x+6 <0 d ) x2 -9 x+ 1 4 >0 f1 |+2 x-1 5 >0 l l 3 ? +2 x-1 >0 . x-5 x-1 ,. t)) -< x+ r x+-1 2 x+ 7 ,,2 x-l

, x -+ 3 x a

: .0 2x+)

t) ^

+x +) a+x

i J.i --t

21. Strsedemonslreze ci inegalitltile de mai jos : a ) 2 x 2 -6 x + 5 ' 0 , b ) x 4 + 3 x ? -2 x + 2 > 0 , c ), r4 -x 2 + 4 x + 5 ' 0 , , l' 1 rl-5 rlt l' 0 . e ) x 6 -2 1 + x 2 + 4 x + 5 > 0 , f) xa+2x+3>0, g, *l 2 rl* 2 r2 + l' 0 . h) xa+,1x3+61+3>0, au loc pentruorice x R. 107

19. Sl serezolveirecualiile unntrtoare:

x-l 2x-5
Jl+Z

u) q*rz'ir-5
^ Il 4 x+2
-< 7- I ),r l ,{ -

. 3x + 5
)r I

3-:(+9
)t+4

4 x+7
l-l

106

22. Sdserezolve ecuafiile: a) f i: T = 3 b ) 1 4 -x=5 a) r6xl5=1 e) '[i7:l =4 ecualiile: 23. Strserczolve a) , 'lx + 2 = x b )V F i 5 =x

12. INEGALITATI c) 1 6 -x = 0 0 ,tZx+A=5. c)y'F T =x- 3 ctr oricarear fi 4 4 cR sunt 1. Str se demonstreze inegalitltile: adevrrate ' a1 u2+ li+J+ 2@+ 6+c) +3>0 4b- 6 c +14>o b1 u2+ l+J- zo .1 o2+ t + J - 2uh- 2c+ 1> 0 a) z( ? + I + J) .Q+ tt+ c ) 2 e1 a2+ t|+ J> ab+ bc+ c a D (] + i)(u2 , J). G2 + rtc)z zta- ) b- 3dl - 3a' bt 2c l Bt l) a - r ht cJ:
j1trli: inegal umrtrloarele a) a+ b>2,'/ab ; 411 a+ b- a b' a+b lll

24. Si serezolve ecualiile umtrtoare: =5 = b) ,E=a + lIi-a 5 { tG+1 +'lx+6 c) r4xT3+147:5=0 d) ,,/3Vi + tG + q-= 'l e) ,'/V=a +tlt - x = 12 D ,,/Tx73 +tG +14 ='7. urmitoare: 25. Si serezolve ecualiile a) \tE 7 -\/x;Z =| b) '/Zxl1 - 'Ix +1T = 4 c) lG 5 1 7 - x = 3 d) ltr i -"qi=2 e) \Sill - \qi1 - 3 , \mVIa - '{i +5 = 4. urmitoarc: 26. Sf,serezolve ecuafiile a t?lJ +,,/x76 =tZx + 9 b\ ,/VJ +'/x++ - TEVTTI

2. Strse demonslreze cldactr


b)

",

adevtrrale ,> 0, alunc i sunt


a+ b a+ b

ab a'+ If

1l

f)

ab^

c ) ',D x -7 + l3x n = V 5 x + m
O)'tl x + I + \ X + I = \ l Z X + 2 l

e) tG75 +'[i:3
u v x + / +vl,{+ t

=,/Ii7A
- v jx+.1u

3. Strsedemonstreze cldacd a, D> 0, alunci suntadevfuale i: urmltoareleinegaliltrf a+b+c ca bc . ab '' a+b b+c c+a2

27. SI se rezolveqi sb se discuteecuaiiileurmtrtoare: =a c),12x+l -a a) t/i:l b) V ITT=a

r
atb

r
b+,

t(t

l\

l ) rG1 =a

e ),'/V i =a

D rD x i a = a .

ecuatiile urmdtoare: 28. Strserezolve Sisdsediscute

,,17., =r+ | u1 ,1 ,,/7i = *- t

rt,,/7i =*- u
d)V .Y .-l=x+a 108

b c). c + a -2 \ a ( + a' a ' + b ' lf + , ' i , + >a|D+.; c) a+D D+ C a+a b+c c+a I I I . a+b -' ] , i a b c. b2*,z ?*a2

"

109

"l

it+b h+. * . ,,

t+a >o' /

REAt-E 13. I,lllLTIlll DL NtTNIERE


l. Si se delefininenrullinreaA. tliind cl:

{. Sll se derNnstreze cl dacl z,4 c> 0 , alunci sunl adevlraleunrlloareie inegaliltrli: a) (;r + 6) vT + (D+ c)-''/ a + (c + a)',/tt >O'/atc:

o1 4 = {' r RI "^, - ::r u.t u. + l.*


|

- 51:

l,; (:rr+ 1,r) c+ (62+ ,2) u* (,2 * b.6 ubr: "2\ . i (n r* t r ) ( t r + c}(1 2 *o 2 1 r8 **J;
l',,-

a={xeNl ] i' - 1. ]1 ' -1 ='1 ,


c)

' " ( . ,* .,. ) ( o+ ;)

c \ /

('r+ rJ)

> rJ.

A= lr Rl

l-=

- t- 1,
x-.\'

= ( r + 2 ) i x+ .1 ) } ; a = { x e n l- r { x + l)^-l

5. Si \e demonslreze ctr d!!cl a, b, c>O , atunci sunl a(ievXrille umrXIoarele inegalitili: t,t ,tt rl
.t) -1 t' + rt L + r' , > a/)c(J+ /r+ r'l: ,, hL rL ab r)) _ + /)+ L'>a+D+c, .l t'lrtabc ,t+ t*
l)

A ={x R t1 _i: : ; i } ,
fl a = { .r e zl
, 1 r+ I a 4 rrl ^1 2 -r- l 2 - t + 1 1 g ) a .= { xe n l r+ l -t + i r l-L+ I x+2 .r

. >

+
.aI )

r'i1

2. St se delenninenrullinrea A.5lii d cl:

, l ) ; r r + l i + t!>a b t( a+b+c). 6. Si se dernonstrezectr dactr 4 6> 0 aslfel incat r+ r= 1 llulrci \unl adevtrrale unnlloarele inegalillti:

4 a= { r enl.l- r +

7'.*5 +.,* r,)a ={xenl l}, -

7<) - r + l - i }r

I .+
I ; l
. .1 ,.1

u )l+l-+;
.l) al+ bl . f) a-'+D'>

ab; 2,2

I ; 8

c; .+= { .r e H | ( r - llr + 5 = (x+4)rl ; rJ: ,1 1 1 = lr e R| .Y I.I e t A= i.r Rll.r +tl > x|; l l.r +l l .l J: ' i = { r ' e Rll.r + g r ,A= lr e Rllr + ll - lr l l <sl .
A, sliindcr: nrullirnea 3. s: sedelennine

7, Si se denlonstrcze cl dactr4r.cR aslfel incal :r + /r + c - 0, atunci sunt adevtraleurmitoareleinegalilili:


a) c)

o 1a = { xe n l l.- :lx+ 2 = 0l ;
l.) r \ = i.rR I l) t- 5x+ 2:01; c) a = { xen l( x- 3) 2+ 2( x - l ) 2 = 4r + 3}; l) r + ( x + 2) r = 10x+ 3]; dj ^=l- \Rl( x+ 1t1

b\ ab+ bc+ ca < O;

(-a + b + c ) 2 > 4 (a + b - c) (a - b + c\; d) (a - l / ' ) r > ( h - a c)(c-a l . 0

e)

1-* A=lxR|x+ |
'

!-*
x+l

1^=ol,
x+3 f)

0 , t = {xe z;x2 -? x - t8 = o};


4. Strsedetermine multinea A, $iind ca :
a) c) d) e)

r l . t n {, e n 1 ' ^= { YRll. \ +
n = { r e ttllr r lx- tl=x} O
l-l {.reR I (.r+ 1)l + .1< (x + 2)ll;

} ] , L;

^=lxee-zl2;-7x+3=0].

a={x enlll-3x + 2 1 = 2 }; A =1. (Rl lx - lx + l l l = l j ; 0 4 =l x eRllx +ir l l = x + l l ; sl r =l r eRl lr , lx r i l l r l . r - l x - t l l = z l.


5. Str se delemlinemullimea A, ttiind cI;

n = lxeRllx- 1l+ x + 2l -'71; A'= - x-21* Il:' lxRllx - 11 =x+21: A. = lx R l l . y+ l l + x-31

g)

A-{r. R1'r-:' -.r-oj f) n{xRll.t+l.r+t ll'lx- tl};

7. Si sediscule Llull vulorile parametrului realnr nLnnirul de elernente.rl nrul!irnii A:

a) A ={xR I I - 3x+ 2 = 0}n (1,cc) ; b) A = {x R l 2 l,5 x + 2 = 0Jn (-c o, l ); c ) A ={ x R l x2 -6 x +S =O }O {t,l } , < l)A = ixe R l 3 x2 - 4x +r=o] f) {0,r, z ,:}; q 1n-{ ren lx2 -5 r+ o=o} O {:. .rl: g n={ x e Rl x3 +x- z =oJ O {t,:} ; g 1n={ x e n l x3 + x2+x -3=0} n {0,1,2}.
6. Str se delerminemullimea A, $tiind cI:

a) A= f.r eRla.,.x+x:11: = r n+ t l ' l,) A= j{ R l( r r - 1) .r = = c) A fr Z l.lrt.r nr + lJ; (l) A = l.LN l(1, + L).\ = r? + t), e) A ={ .r R ] tl r x+lr = 0J : l) A={ xeR ( z r + I ) x :- r+ 2 :0 J; g) A={ r eRl r l- 3 x . r r r - I- 0 J.
8. Sll se dis(ule dupi vdlorile pllranretrulLri feill /, numxrul

de elerDenle al r nullir r r A: ii

= o| O {0, t] ; rr.rr + .r + .,rr t ' ) A = { . re R ( lr - l) .r l + z.r+ r r - I :0] l l {1.2}; c) A = {.reli xl + (lrr'r. l)x + .lrn- I = 0] n {-1, l} , d) A={ xeR 2.r l+ ( - lr n - l ) - r +,l z r + l :0J a {0,5};
. r1A = { -r R
e) I)

a)A ={x eRlx 2- 3x +2 * O }n { x Rl l - 5 r + 4 - 0 l; b)A ={xeRll- s x +o = 0 }f ) { x Rl l - 6 x+s = 0 1 ;

. 1 4 ={*cnl*2 7 .r+o=0f flixeRl :'a i. 4,


a ) n = {x en l3l - l o x + 3 - 0 }O O{x enllx +z l + l x - 2 l = 4 1 ;
112

^ A= { .r eR 7x7 + ( 4r r + l ) x - r r + 7- 0l n {1,5}; g1 A={ .r R .1r ' ( ar - I ) ,+7r l +2=01 I l l - .r . l l .

= {.rlt ( ar + l) .r l+( r r - 1) r + z ,+ I = 0]O{- 1, 2} I

I l3

RECAPITULATIVE 14. PROBLENIE


t-

-1 "

_l
a

3iB -2-

2
qi

"lq .

*,(-l +{-r}-r0G rr00r ,ti;:;$'l',"ii;'r0, - (-r.r'00, ( - l t'


N= sxse ( a tcu te ze : r _ tf *,_#l r_n\
{ - ttlr ( =t) ',1- 115r

= 2+ l . S5s eca lcu le ze :,4 strs comparcvalorile rezultale.


1l

'-

i _tt*

z1

10.

,l
1-

]l 2. F ie A = l + 1 L ;B =I= cd.4 28. SI searate

Nr 15,2(3) egalittrlile: sedemonstreze ll. Str .0.0.16) = l: a) 27,27 b) e , ( 0 9 ) . 0 , 0 ( 6 ) = 0 , ( 3) .


11

7'(2): +1 - 5,(7) " f,"jilllTil$frf = r 3,4(7) 1'5(6)'


SJ se ""- c!lculeze: l,i,i, tu.tt.t+

,I
t- )

, = y.rr.ri-'r,.rt.r. pur... , ,1.,,..r,


4 vl j ' * ",' . n r ,u .o l .

r .r l .tt.3) .- r tJ 4

3 . Fi e ,4=l-

,-

:B =l-,

. , ;I

, . ' = -.-4v-16 l ff - numtrIul 13. St se aratectr _ 4 egalitalea; 14. sd se demonstreze


egalitatea: 15. Sl ie demonstrcze

y'Tl * r40 +y'?6+ rEO= y'T08 + y'T8d'

Si se aratectr .4-B eslenumdr nalural. caredin numerele: 4, Strse precizeze

^'

1 1 2 \.3 ,77,2 ' . , =lts t7 *.15 +oJ :.rr-,_rt\,,1 '11 '+i.

* ,l] .o"n'oi r, = r : [z(o,ooz: ,ln) "'-".


5. Sd se aratect numtrrul:

N = 1 3* - ( ,'1 ,,'l) ;- 3;
eslenatural, valoarea exlresieil 6, Strsecalculeze I ^ -^ ..t ,..,0 , _ ,t7 z , n)t, 20 l0 _
I tl ll (y' I iq sb + r,n: ,i) ::io

cl N= V3 + VF - V3 - V8 este 17. Strse demonstrcze nalural. numtra exPresra: i8. Sr seaduclla fbrmaceamai simpltr l \l '( at bl ' 2 /l I Il '

+'/T!' r6f +V208' +fi! +^17tr "lT cd V2 +V6 <4' 16. Si sedemonstreze

u n .t' t= lu t*

a: fracti 19. SJ.e sin\llifice +4) - A]- l l tLt+ l) x' \ x {r) = .- )


(x+ ll

o z.it

\a- o)l

ab

fraclia: 20. Sr sesimPlifice


-

q] q i t+ 2aa+ si + "-12a" + 6{ )

7. Sd se calculeze: , , t : ( - 1) 1+ ( - 1 ) 2 + (-l)3 + (-l)a + (-1)5 + (-1)6 + (-1 )7

114

ll 5

21. Sltse simplifi.efrxctia: fi,{)= I 22. St sesi[r0lificefr,rcliile:


r/ it + | r :

'-.1e+3
l rl
;t- |

( t- a' t+a' z) \t- a nu depinde de a. 31. Si seatule ci exfresia :

30, Si se aralectr expresia : l-a ' l 1 ll+ : " tt+a E tdt-l -. ,.l : 1.

-1 \.4 1

lJ. Si sesirntlificefraulitl ', ia+ b'-c-+2i1h 2'1. Si se sinrplifi.e fri1e!iile: . : t - + 2a b + b - ,1 .:r1,+I-a-6 : tt) , ab 1-;t+b a - + lf + 2a b +a +b 25. Si se sirnplifice fracgia: {+ J'+ l - ) x!+)x )J .r l - rl l+2r. 1 6 . S.,.e .r ,lL r it l .' l..rrrrl.e.,r,i,i rirr'1,t: er1.r. . r. : l .r - l .r- I r +t lr .. /l l\ / t\J= :1,. ..J . t\r 5,\.r +.J --l
2-. S.t . e J J u. J | , r ,,I rrJ . rJ l ri rr ri l .r' l J c rl r (.i i l

32. Strsearale cXexpresia : Ir ' l- l lh.r .- l .r { r - J) ( r - z) 4( ) - ?)0/- x t nu depirdedex, 1,,z


33, Se considertr expresia:

- .t_ | 'l " _ ll).r,_, - /\ *ry \' * *l' { ,' r* .,' .r' -rf * } y - l J ' r/ unde,r,1,, * 0, x '. -1, arevaloare constanta.
t( ,) . I 4tz - ) l z _ ) ) tf

: ['-J' 1r- 111 t t.,, r'1 /t \ r, a 4 \ lJ

2b

( t' ^,2 ' t- + +ol ,

r .t- \-

!l

lll

n c le a , 6 + 0 Si se aralectr exisli o expresieF(a, ,) astfelincal si aibl Loc latiaf (a, D)= Fr(a, 6). 3,1.Strseararecxdact4 6R aslfel incata + 6= l, atunci a a+ t l + | = 2 ( a b - t ) 2 . 35. Strse aralecI dacJ4 6 R asrfelincal a2t2 = j, ur.,n"l aa+ b1=1a2+ t| + t)(? + I - t1. 36. Strsearalectrdacd4,R aslfeliDcat a + r= l, alunci a3+ b3+ 3ab= l. 37. Str se demonslreze cd dactra + i5+ c = 0. alunci: ,l *u2,. bzc+ 6'=O " b r+ 38. Sl searate ctrdacd 6 R asrfelincat a. ,- 2, arunci 4 a 2+ i = (4 + b + 2 ) ( a + b - 2 ) . 39. Fie a, b, c R astfelincdt a2= 6 + 2c+ l. Strse demonstreze rclalia:

{- t \_+ | 28. Strsecalculeze vrloarea expresiei:


/i {l r = t r

,
l .lI l e i l tl u
-t l

r*l
A_ tI

29. Sl se {rdle ci exl)resid: (a-h I a+/t+c' a-6+c\ \^.,h) are vak)are conslirnttr. ll6 .-aDc

= ] * lj + q J + a b .:+ oa b + zc.

tr7

:10. SI se atulecx dacl a Z astfelincit a2+ a = 0, alunci +a:0. a! - b/=0,alllnci: :ll. SI sedenlonstreze cI dactr b2 t2 ,2 * 1'l ^ 2*r) !2. Fiea- h..C R a*rfelirriAt.rl = 1',r I , i ,zo relalia: Sl \e Jerll,rrl\lre,/e - zJ + ")ht i l' a+lt+L= , 1 3 .F ie ,, b, . R , astfelincal a2+ t] +2ab+2c= c? + l' rcl alia: Strseder )nstreze :[;1.Strsedenx) strezecldactra+D+c=0,atuDci: Ir 2'2 (') +.1/'- a'- lr( = , ( .r ' + l " + illl " = -o, otun"t cd dactr:o+ {5. Strsearale i; n+ "' llll =

53. Sa serezolveecualia: ^l "* , . ' 5,1. Strse rezolveecualia: .'

-4

2_!
l ,5r - 3 l= - )-,.

i,

r ) - r ' , 1 - i- i+ x -l
xt I x ; | +

. ll 55. Strse aralectrecualtu

l^ ;_ l + 2

=unuale

rddltciniinlregi. 56. Sd se rezolveecualia:

( x + l) + ( x + 2 ) +

+ ( x+ 1 0 0 ) -1 5 0 5 0 .
t13^

ecualia:1+ 57. St serezolve ,18. Sd se rezolvee,irualia:

-:

i-

= 0.

a expreslel: cea I ai micit ,16.Strsedelennine valoiirea a,l'. ce R E(a, b, c) = a1+ 2i +,,2- Lab- 2ltc,utt'Je (: R, areloc 1), orice;i, ctrpenlru {7. SiIse(lern(ttslreze
egalllaleu:

+,rr + .,:r .J

;i + ;a + (i:

'1 45 - - - +- '' x2+ lx+l t' + 2x't+x 2x 2+2x eljualia: a R astfelincel 59. Strsedetennine
)-r =;t,Xt2 2+ )l

'+.r'l [,i-tl,-.t2] f:,1t, r. .11i.SI r un nrrltrlril.tlur'"1 re,L.lenttilre

:.

:=[.]ntr'*.rrlr'
ir\llel lll''ll :

,l +2al-16=o : ,,. Q uslfelincat 49. Strsedelermilre.,/, o)i * t),?, Jal = ub.(r + fi+ t) ;i a6='{' 50. Str se rezolveecualra: r 8 ,t+ l'1 0 J.r i {5 \-)l+2= 4 2 ecudlia: :1. Strserezolve

=10 . -o .t: r:j] - r - + . r r r|l, [{2 '.-r


-1 2
ecualra S l ser ezo lve i:l*

strnu aibr nici o solulie. ecualia: ae R aslfelincat 60. S! sedelemrine x+ I --' a ' x * | x- | unictr striiihtrsolutie Pozilivd. ecualiei: solulia a R astfelincat 61. Sl sedetennine lla =0 , + .t , x'/ f -t<-2 ^'t strfie slriul negalivtr. 62. Si se ditenline numfuul naluralx careverifictrrelalia:

3
i_1-

63, Strserezolveecuagia --16 - '/l - x ' Z. "/V 119

rErJ- + '/V76 -s.

I 18 '

64. Strse aralectrecualia:

li-a + \A:Z +{1 x:'1. rtr .i e"uolioVl{T - ,t + I arenunrai 65. Sdsear.rte


dlcini inlregi. ctrpenIru a > 0, ecualia: 66. Strs; demonstreze

l?-i

aresoiulieunictr: l x+5 l l =5 . 67. S t rs er e z o l vecu e a ti a l xnumlrul de soluliial ecudliei: 68. Strsedelermine


arfi te [1. . , )a v e m: 6 9 . Slse r l er r r ,,n.trezeia,'riiare cJ ori.arear li r e []. . t ) . \ e rrrl ' 0 . SJ \e J( nr .r r {tre,,e ecurlia: 71. SI serezolve

- ^n t

l r + l , l r-l^llll= r.
l^-lv tlll-r.t {x- l^ 2ll:2.

Ir

72. SJ \e re,,^l\e !i .J re Ji\(ule e. uJlih: 73. SJ se rezt,lveinecurlia:

llx + t l - 1 l = - r - l .
l r- :l

l 'l

re R . -.?..unde

( x I ) ( 2 x + 3 ) < (2 x- 5 ){x+'+) ar fi x > l, alulrci: ctroricare 74. Sr sedemonslreze


lslfel incel: 75. Sl se detemrine.t ( ,1.,1)

llx+ tl - lx lll'
r +l l .l l r-l l +r.

1.

r a 0 irre v e rilir in e n.rrlerele 7 0 . S1 .c .l r r cr r r rr 1.,,i< q.r ] i t l r ea : i,r - I | . I + lx+ I l. '.r l x -,1 1+; > 0. inecuatia: 77. Sx serezolve 78. Sl se delenninei ,iRaslfeliDcalstravem: x+5 ^ ? 9 . Stse r e.,,,lve fr sl seJiiLuteirre.urlid: n-3x,neR. 3 DLx>

*{12_ incats[ fieindeplinite x [-2, 2l astfel 81. Sdsederermine inegalitdtile: simultan x-2 x+ 1, x+ 2 ^.x - 1 4'- '' 2+ 4' tt' 2+ x e R avem: pentru orice cd 82. Strsedemonstreze x4+40>16x . a R , aslfelincatsistemul 83, Sdsedetermine *- Y =t [ lax+y =- L' cel putindoul solulii. straibtr sistemului : incatsolutiile a X astfel 84. Sdie determine | ( a+l) x- aY- l l( 2a+ l) x- y = a+2 propo cu 2 si 3. ionale strfie incatsistemul a R, astfel 85.' Si sedetermine I x+ Y- 3 lax+ 2Y=5 unici. sr aibl snlulie 86. Strsedeteminea R, aslfelircat sistemul I x+ 2Y=3 lax + 4Y= 6 sistemul: str Sa se rezolve 87. ti sediscute a lx+ Y= 1y+ z= b,\nde a'hc eR

tr-2x+2 > U. ^ necualra: 90. SI serezolve .

)-

graficul functiei f caretrebeprin punctul Sd se traseze A (5,2).


5 -r 89. Fie E(x) - sl.

l"+ ' - " f : R' R.(d =hJrt , ; : I tunc Sa con'iden 88. tia

valorile lui x Z Sasedetermine

penaucare-E(x)< 0 siE(x\eZ
1r 1

120

90. Seconsidertr functia x3 l R ,ftx.t=) . ^x r l _ 2 x 3 , x> l . Sl sedelermine valorilelui ,i e R. penrru care/(x) < 0. 91. Sasesludie.,e monoronia funcfier: l x+ 1 ,x<0 f : R - R , f ( x \-1 I ,0 <x<4 . l 2 x_ t.x>O 9 2 . F i ef u n c t i a / : R -[t.t(^)=2 xa .u nder eR, e R. asrfet incar / st fie pozirivr oricare ,. ;1: f."*-'n" funcfiaf: R + ,ft , ,tiind ctr are loc _93. SI se determine relalia f(x):9x - 2 - f(2). 94. Sl sedetermine doul numere natuiale x,l diEct pro_ 5 $i4 )i care ausuma p rarelur lorlionale.cu ega-la cu40ti. r:n-

15. TESTEGRILA DE EVALUARE


TESTUL 1

numerele: .4 = 1+1. Seconsidera

2- I

3- |
n:1,+

t,;];

2' a

-].

Atunci inlrc,4 si -B esleadevdratlrclafia: a )A : B ; t b )A > 8 , c )A < B ; [)A=B+l; e)A:l+].

S n l, , ri1 c . , ' , rie i " b) x=1;

a) x=0;

+" iesle: 23 c) x=3; d) x=5; e) x=7.

vr. )riind.uJnumerele x Jij, suntin\ers profo(ionalecu numerele 4..J Se delermine \aloarea 5i raporlului: -l

" r ' i"). ". aR 3 . Du p a s imp lif i. a re a f r a c q ie {. l.l}obtinem: a u )r* lt a-1 at1 a- | d)r: u 1t't o -l ; 1:t) a*l' y ( x+ | '= r- v+2 J . 1 . S u l, rt i. . i. r" rn u lri esre: ]b) a

t$t

96. Sa se deremine ,r.y. z R . $riinJ cJ sunr diecl cu 3. 4 ii 5 tt ci x ,. = 24. lronorlionale 97, Craul pierde 7ri prin mJcirare, iarcanlilaler de nSine ol,lrnulS e.ilecu 30 5 mai mareJecit canriratea de frinr inrrebuinlati. Strse delenninecanlitatea de painece seobline din 1220kg , grau. de 98, Str sedemonstreze ctrnunidrul: N = fln + l) + 1, ;rCM nu poatefi pitrat perfect. q9. Fie a. D Jout numere slriil f'()zirive. asriel ircir rtaiL,t , Loc relalra d- D= aD. 53 se demonstreze inegalitatea: bi + b2ru2 - u'asfel incat abc = l. atunci: a - b.c b+c, a ct a-c * -* >ab+bc+L -a b" * uh

i* * r* /'

la) x:1,y= 1; d) x= 5,y:4t

LJ

'-x

2 v+ 5
c ) x =- 1,y :2: +i

b) x:) .,y= 1; e) t= 3,y= 3.

rnul1irnile ,4 - {x.lr'lx = 5 - 4, *el/} 5. Se consiciertr mullimea,4aB este: -A= i4.5,6,7].Atunci

s,o}. a,5};c){3, 4,s};a){+, sJ;e){a, 2,3};b){1, a){1,


6. Numlrul ab careverifici condiliile: b) abt ba=7'7 eslel a ) a -b = 5 a) 72; b) 94; c) 82; d) 6l; e) 50. in e c u a t ie i _; .0 esle: 7 , S o lu t ia d,(-5.3): e)(-)o.2) a )(2 . J ): b )(1 . 2 )i c )(- l. l I

eaoricare ar fi ab.cR_lOJ lg9. !a ). demon.rre/e

1 )'

TESTUL 2 l. \ a l o a r en au m a ru l u Ni = 1 2 3 ; + 4 l 4.125 este: 5. l. a) 23: b) 44t c) 66; d) 77; e) l0l 2. Valoarea numdrului ( - I ) 2 + ( - l ta+ t-l )6 + (-Il 8 + 1 -I0 tl0 ,_ -" -' ".,". 1 - l l l + ( - l )3 + (-l 1 s + 1 -,r'i*,-,,o a) -J; b) -1; c) 0; d) 1; e) 2. 3. Seeonsiclerf, mulSnnile A=[xenl] - 4x+ 3:0] a - (1 ,+ c c ) . Atunci mullimea,4OBeste: a) {1,3}; b) {t}; c) i:}; a) {0,l}; e) 10,:}. 9i
4 \A

TESTUL 3 numtrrului 1. Valoarea N=(23 ' 3-2+ +a t-3 + 5s 5-4 + 4) 2-a e.te: a) 0; b) 1; i) 2; d) 3; e) 4. 2. Mullimea

cu: egal r 3]este A- lxa Rli+ /+ x< 6 lnl 0, 1,2, a) {0}; u) {t}; c) {0,1}: a) l0' 2}; e) {0,t'z}.
3. Forma cea mai simple a expresiei E (a l= ,l . f -)a * * ,l ,la'-4 a'+2a ".,.,

2-,t 2^; . .l ,l : d)-'3 ; b) a') a'2 a -2 ") :j a , a ' 4 ) o ' 4 a ' -4


reale,pozitive x i y carc sunt direct propor4. NLrrnerela lionatecu 2 $i 3 $i careverificd rclatia x/= 150, sunt: a) 4 ii 6; b) l0 ei 15; c) 12 5i 15; d) 10 ei 20; e) 7 9i 9' 5. Soluliaecualieifi+7 - V6-t- = I este: a) x=0; b) x=1: c) x=2; d) x=3; e) x=4. 6. Sistemulde inecualii : [ 7 x + 3 >2 x - 7 esteverificat de :

4. Un rnuncitor produce intr-unan 5500de piese. In anul urmtrlor el i$i mtrrcSte productivitatea cu 157.. Atuncinumhul de piese pe caremuncitorul Ie va produce
in anul unn:lti)r este:

a) 6000; b) 6200; c) 4300; d) 6325; e) 6425.


5. Dul,l sirnllilicare fiaclia r a+ b z 0, a * 0, b* 0
"_ , Jr " L

a:* ro+ ul?, f'


d\ a- b, e) a+ b a- b-

n4_b4 ;

devine:

: b ) a b , c) t-a h

1 3 x - 4< 2 x+ I

la4 + zy= 2 nu are sululieunici penlru:

6, S i s r e r nIu I t x +Y ^ =1 ^,a e R

, ); a ) x e ( - l, 1 ) ; b ) x e ( - z , s1 ; c) x ( - co 1 1 ): e ) . r ( 0 , + c o ) ; d) x(1,
dac tx <l . I x t'( x ) ={_,, +m dac ex >I t-.^ Valoarealui rn rR pentnt caregraficul funcfiei trecepnn punctul M(4, 5) este: v) m=91c) m = 11;d) r n= 13;e) m = 15. il - =l; 125 f:R- R. 7. Fietunc1ia

a) a = 0 ; b ) a=1 , .) a=2, d) a=3, e) a = 4 .

7. So lu liin a e cu al i ei l x -tl <t+l x +tl


/l \

esre:

") l; . 'l- J ,

t ' ) ( - l - l ): c) {0 ' l ): d ) (1 .{c')i e) ( 2.+co) . 124

TESIIJL 4 l. Valoarea numtrrului

TESTIJL 5 numlrului I. Valoarea l+3+ 5+ 7+ 9+ l l - 35 2+4+ 6+ 8+ lO+12- 40

N= 2 '/.'; + 2 a .4 -50. t0-2+ 0,04 : l0 - 2 e s r e :


t1 lo

, 1r {

este:

a) 2; b) 4; c) 6; d) 8; e) 10.
x-l x-2 ...)t ) oltr l tae cu a llel + g 2+ 4 a) 1; b) 2; c) 3; d) 4; e) 5.
',

=g17 es le :

.) j; tt ] ; ")] ; or; o z.
2. SliindctrnumeEle x $iJ,,suntinvers proporjionale cu 3

Fonna ceamai simpll a expresiei Il l esle: E l a) - +-a "- l a-l f+a+l

rapo(ul $i4,valoarea ", I#

esle;

a) r; b) 2;
, a- 2 a' - l

at ") *; 1l:; "l


v-1

18
.;,
Y L?

. a2-l d -l

..a2+3 d-I

, i *5 d -l

,. a +l a '-l

4. Nundrul natural condilia deforma76 careindepline$te Vb- 8(a+ b) este: a) 50; b) 26; c) 72; d) 98; e) 58. 5. lntre looalilatile,4si -8 distanlaeste de50 km.Dh,4 si pleacd B sinultan doudmasinicaremerg ln acelasi sens. Magina din,4 pleactr cu vitezade 75 km/h, iar ceadin I cu vitezade 50 kmA. Masinadin ,4 ajunge magina dh B dupd: a) 1\ b ) 2 h ; c ) 3 h ; d ) 4 h ; e ) 5 h . 6. Solu;ia ecualiei VTIT=a,a>0 este: a) a+ 1; b ) a - l ; c) a '-l ; d ) a '+l ; e ) a+2. ?. Inecualia, ->0 esle verificate de:
t-x

3. Solulia inecuatiei -;:j O .r'.' ;J ' a) (-1, 1); b) (2,5); c) [-e,3)U (i, +oc); d) (0,1); e) (*1,0). 4. Solulia ecualiei x+ i(x3)- 2 - 0,(3X5x-12) - 0 este:
a) 0; b) l; c) 2i d) 3; e) 4.

+ I 5. Sislemul Ix /^= ^ Fx+z!=z pentru: aremaimullesolulii


a) a=0; b) a:li c) a- 2 i d) a- 3; e) a- 46. Soluliaecualieiy'T= 6 - x esle: a) 0; b) !; c) 2; d) 3; e) 4. 7. Valoarea ceamai micl a expresiei E( a.b,c) =?+ 2* + & - 2ub- 2b" " r t. a) 0; b) 1; c) 2; d) 3; e) 4.

a) r(1 . 2 l r b ) . { q l .Jl ; c) r (-o .0 ); d) xqo. +-0.); e) xql, a].

126

t27

TESTTJL,6
1. Valoarea numdrului

TESTUL 7 .. l.( 4)+ 7.( br - 2.fl l r' varoarea rraclrer ttl"' s.i:1* r,.tt,y - z1+j

+ j este + 2,(7s) + 5,(13) + 11,(s) ff= 12,(4) a) 30; b) 32; c) 34; d) 36; e) 38. El nu scoate de 800.000lei. 2, Un copil arela CEC suma anuala o dobandl pdmeite timp de2 aninici un leu dela CECfi avea suma: copilul La sfenitulceluideal doileaan de 5070. c) 1.700.000lei; b) 1.600.000lei; a) 1.500.000lei; e) 1.900.000lei. d) 1.800.000lei; sistemul: 3, Seconsidertr (x + 3 v - 7 f5 l -^ - {;1. "I .^, UnOea er( trL lax + )y= Iz x+.j'l= o este: lui a penhucare Valoarea

a) j; Ut

c) d) e) i; 201; ;; ;. ?41+ !-=?411 2. solulia ecualiei 2 x +t 4 l - t 2 x- l

llala1

..r".

a) 0; b) l; c) 2; d) 3; e) 4. 3. Valoareasumei

s:1*L*...*1 "-t*a"o*lt*a) 3; b) 5; c) 7; d) 9; e) 11.

'.,/c9

esle:

a) 0; b) 1; ct 7; at f;

rr

l?

e)

lR

f.

unicapentru: 4. Eiualia I x + | l= m , meR aresolufie a ) rn= O; b ) m = 1 ; c) m=2 : d ) m=3 ; e ) m=4i n ca t } + i*ad..u+b) , 5. Dactr 4 b e . R +-{0 }, a stfe l relatia: atunci intre a $i 6 existtr a = b-3 ; c) a =b , d )2 a =lr b ) a ) a -b + l ; e) a+ b=2. = | este', 6. Solufiaecuafiei ttli -'[li a) x = 0 ; b ) x = 1 , c) x=2 ; d ) x=3 ; e ) x =4' 7. Formaceamai sirnplda funcfiei I | | | este: 1 (" ; =l x-l x-l xf: F,+o) -p, a ) . c b ) ' x - l l : c ) x-2 ; d ) x-3 ; e ) x-4 .

' lx + 3 < 3 x - 5 , 1 . I n e c u a g ile ; t L3 x + 1 > 2 x - l sunl simullan verificatede odce x din intervalul : d ) 1 0 .llr b ) l-5 . 2 ): c r, " ( - / . l t : , l J " ( 1 .- d ) : e ) " ( 1 .2 1 . I ) rt t ; +: : : 5 . S o ln lia s is le n ru lu.i] ] { " e s r e :
t+ I ,

lxy a) x=1,y- l; b) x:1,y=3;


Il 11

c :)x =2,y =3;

d \ x = j, y = i; e ) x = t . " v= ;. 6. Dactr 4 rR, aslfelincat a+ 6= l, alunciexpresia


E(a, b) = a3+ D3+ 3aD ;:re valoarea: a ) 0 ; b ) l; c ) a - la d ) a+ 2 1 e ) a - 3 b .

128

iii) XE {1,2,3l este : a ) ) ( - { ll; b ) x = [ 1 . 2 i c) X= i l .]r d ) X- { l .a .5 l : e) x= [2. 4ii. 129

,1. i) x ll2, 5l = Oi iD { 1 ,3 cX l

7. MullimeaX careindeplinetre condiliile:

TESTUL 8 numarului 1. Valoarea

TESTUL 9
l. Valoarea numdrului

+ V3O : t0-3+ V500 N= 0,004

<n

to

N= I :[) (0.002: sb)*ro] .o",


3 ..5 . r; ..10 4 a, D, c) d) e) J; i. t-; A; 2. Numf,rulcarefebuie adunatla numtrrtrtorul 9i numitorul ,:)
f.acfiei; pentruca fracfia sd se dublezeeste: a) 5; b) 10; c) 15; d) 20; e) 25. 3. Mullimea

ll

= 0lO1 A - l^eRll - sx+,t rcnlr2- 6t+5=0 e,re: ar lol: u; {rl: cr p}: dr {l.i}; ei 12.3}.
4. Prin curtrfirea de coajdcartofii pierd 207. dln greutate. O gospodindpregite$temasa pentr-ul0 persoane, fiecare persoani avandnevoiede cale 200 g de cafiofi curtlali. Gospodinaare nevoie de urmdtoarea canlilate de cafiofi curlfati: a) 1,5kg; b) 2kg; c) 2,5kg; d) 3kg; e) 4kg. 5. Valoareaceanai simpli a expresiet l-a 2] , l + a t-a. [1,a2 - \ a ). 1 E .t:t I esle:

\ l- a '

l+ a ' ) l t - a
a'+I

t ral

a) 0; multimile: 6. Seconsiderd

b) 1; c) a a; -j

";

-i1.
a'+7

ri e=lxeNlx=F - 1,kend'k<si B=lxe=Nll-ax+t=ol'


este:

( - x+ 2v=2 admile 6. Slsremul solulie unicrpenrru: li*iy=o a) a- 2; b) a*2; c) a*3 ; c !)a* 4; e) a,,5. 7. Craficultuncfieif: R+R, f( i=lx+a: + a- + 1 ' :al . a- fv r r ec pr e i r,4( 2.9) penl r u: .x<t | - 3x+ 2 a) a=0; b) a- 1; c) a=2: d) a=3: e) a=4. 131

Atuncimul$mla/fl-B
a)

e){r'3'5}' d)[1,2,1; 1ii'ii tri .) l3I;


130

ecualieirEJ = a, aR+^este: ?. Solutia e ) a z-l ' a) 1 ; b ) q c ) a +1 : d ) ? +l ;

TESTUL 10 l. Valoarea numdrului

TESTUL 11

t'

5).","' 21 s),1 ,( 2 -)',l N = ! , ( . 1 "-fz 'iro za) 6 r 5t 5' \ 2t


s - 11' -{:!}?!-

lY;mi.,B

este: - Gr - y'2oF +VrIT

a) 0; b) l;

c) 2: d) 3t e) a'

a) 0; b) 1; c) 2; d) 3; e) 4. 2. Formaceamai simPlaa expresiei

+25 t t"'''' l x- 5 ' )l -l of ^ a ) r+ l; b ) x- 5 ; c ) 2x +l : d) x -'l a e) 3 x + 9 '


J . U ngr u p d e e leviaslrans25kgde floared e t e i $ i 5 0 k B al floare tlooi. ie ti'ur!f.1. Ct.uii auslransmai mull muselelde( de tei cu:

s rtt)=( -"

':

numrr; primul decit mare nu*1, cu40mai "ue "ilolf"o c) 75'l0o'125: lbo; b) 25.42,60: ,r'otdtioo, iit
d) 150,120,1S0; e) 35.75.105'
4 a 2 + 4 a b + b 2' c 2

condiliile: 2- Numerelecareindeplinesc 8;. 3, 5. cu i) sunlProPo(ionale

a ftacliei ceamaisimpld 3. Valoarea 2? + ab+ ac- 2a - b- c 2J:- !: r- ,) ,.- .b+,'r at b.t c. ^, "' e-1 0-) ^r
d ) a + b -q e ) a -b + c ' funcliei 4. Valoarea lui a R astfel incat graficul I z x dacl lax+ |

i) tOs"; t) 20vo; c) 33'33Vo, -t 4. S o l u l i e a c u a l te a) x=0; b) x=l: | ,

MAa%; e) 66'66co'

esr e: ,4 , f r3 rr 2 d ) x=3 ; e ) t:4' c) x=2 ; ^*)=

| 3 x +2 Y + z=5 este" ),2x+3y+z=l sislemului 5. Solulia l 2 x t Y + 3 z= 1 l a ) 1, 1, 1 ; b ) 1 , - 1 ',2 ',c) 2 '2 ,4 ; d ) 2 ,-2 ,3; e) 3' 3' I' este: fi+T+y'x+6:5 ecuatiei 6. Solufia e ) x:5' d ) x=4 ; a ) x = l ; L ) x = 2 ; c) x=3 : funclia ?. Seconsiderr

r,R- R. : il.lll i'"t"u"rpnnpun ^,)=1"; : /f2.5) esle:


a=31 e) a=4 b, ur a 't'. c) a;21 zd ) " il I-:+<O este: inecualiei 5. solutia
(1' +");.. e), (3' +oo)' a) (0, 1); b) (-1' l); c) (-c', 1); d) -' * J :-2 - V^ - zo) 5-l = 1 sotutlu o. "ttt' ".uoti"i 1 0 ' x e ) a) x=2i b) x=4; c) x=6; d) x=8; | +tlx- t +v I - x = r csrE' 7 - S o f u lia e c u a lie ' /ix e) x=3'

Alunci pentru,rq2, +coj forinaceamai simplda funcliei este: c) f(x) -2 ; a ) f (x ) = x + l ; b ) f(x)=x-r; e) f(xl=4 d) f(x) = 3; 132

f : R- R .r rxr= lx- lx- zll.

^)

;= 0 ,- b t x= i:

x =a: d) x--l :
133

TESTUL T2 ,l
l+: l . V a lo a r e t nu m hrului .^ /= -

TESTUL 13 1 t-l
'2 --+)2 l+ este:

1. Duptrsimplifrcare,fractia 1,(4)+ 7,(6)- ?'(31 arevatoarea:

-..1 -'3 5 ..6 .4 .'7 . )8 , . o) ;; c) .; o) ;; e) ;. ood6 t Forma ceamai simpltr a expresiei E(u) = u) :3;;

_ I '' 3

.r,$; $ u){; ar]; *, . 3'

i,(z)*0,(t)-r,(+)

I elemenl; b) 2 elemente; c) 3 elemente; ") o) 4 elemente; e) 5 elemente'

+zl=r|are: -r 11l.'' A:IxeNii,, i. tu','',i"u

ar $: " rf

? +2 a +
o,

a+ |

i;

cu 2 5i 3 9i propo4ionale reale x, y calesunt 3. Numerele condiliax-J = l0 sunt: indeplinesc care at x= 30,Y= 10; b) x= 30,/=20; c; x= 30.y= 301 d) x= 3 0./= 40; e) x= 30,7= 50. incatgraficulfuncliei lui a l{ astfel 4. Valoarea t2x+ l ,x ':->2 ; \ar r eacpr r i npunc r ul r : n- n. f( xt=ll1.. - ; ,4 ( 1, l2) , este: 4' ,, Ol r r l n - l: c) ' ' 2; d) a= 'l : e) a= ", carc este 5. Numlrul de valori intregi ale lui x, pentru r- l lJ < 0' este: inegalitalea indeplinile h) 0;b) 1;c) 2;d) 3;e) 4' n m R ad6. Penlru x > I, ecua l i al x + l r - t I l = , mile solufia:
a) 0; b) l;
c)tt; d)

3. Pent.u baniidepu$i la CECseprime$te o dobtnd{de30% pe an.Duptrun an,un elev a primit de la CEC o dobandide 300.000 de lei pentru o sumtr depus5in valoare de: a) 1.000.000Iei; b) 2.000.000lei; c) 3.000.000 lei: Jr 4-000.000lei; e) 5.000.000lei-

4.so lut iaec ua t i(e O, 3i( )S x - z ) + z = f


a) l; b) 2; .c) 3; d) 4; e) 5.

* { f..t" ,

= {xfflx= 13- s*,,r.Ar}O10, 5.Mullimea.4 rSyu."'


,r I

0 elemente; b) I element; c) 2 elemente; a ) 3 elemenle; e) 4 elemente.

6. Numtrul parpentru carenr' esre: r, I a) r? = 0 ; b ) n - 2 ; c) n =4 ; d ) ,=6 ; e ) .,=8. 7. Solufia, numtrr natural, a ecualieiI - 100= 0 a) x = 2, b ) x = 4 ; c) x-6 ; d ) x=8 ; e ) x=t0. "rt",

n- l

m +l
2'

2lel

R N. f@ =w]' 7. Fiefuncfiaf: Atunci f(1) ia valoarca: a) 0; b) 1; c) 2; d) 3; e) a' 135

[=]

134

TESTTJL 14 1. Valoarea numArului

TESTI]L 15
1, Valoarea numdrului -A/=
este:

"V2.7 + V0,1

.* 7 + 3(2;- 0,(r)+ 0.(6))

".t2;l - "'lo,r

este:

0,(0a) : 0,(a0)
. tv- A,

0; b) 1; c) 2; d) 3; e) 4. 2. Formaceamai simpltra numtrrului + 1999,&76) .. 1998,1( 23) /v = esre:


n) 1999;

a) 60; b) 70; c) 80; d) 90; e) 100.


2 . M ul tim e a,a = I r R | . >01[lNare: ' tz-x ) a) I element; b) 2 elemente; c) 3 elemente; o) 4 elemente; e) 5 elemente. J. bxlre\la a) n - 7 ; la valoarea num& nalural. penku: , I I b) n- 6 ; c) n=3; d) r=2; e) n=0 .

1998,(4); b) 1998,5(6); c) 1998,8(9); e) 2000.

3. Fonna cearnaisimplta fracliei F=


esle: ul "2.r b , )t o) u 2 rr b+ 1: ') a 2 . t2 , . a 2 . 2 b+ lto' b, )t

]t*?*t*t & +3b+2


') a2+3 b* l'

4 , t i c ua lid l ^+ll{lx-21*5 are un num lr d e s o lu lii egalcu: a) 0; b) 1; c) 2; d) 4; e) 5. x+4 {x+l *' 5 . s o lL r lia sister n ului ..,., ]/* | J x lx_ I |'=-''. ly-t f+r a) x = l , y =1 ; b) x=2,),=2; c) x-2,!=3: d) x = 3 , y=2 ; e ) x= l, y= 4. 6. Numlrul de solutii ale ecualiei VT- x +r&-7= este: a) 0; b) l; c) 2; d) 3; e) 4. 7. Valoareasunei ^= 1-11 J +- +...+ - este: 2

4. Multimea .l : {r en | | x + I | + | x - I | = 4} are un numar de elemente egal cu: a) 0; b) 1; c) 2; d) 3; e) 4. 5. Distanladinlre doul localitili I Si B esle de 1200 km. Din aceste localildli,in acela;i timp, pleactr doua hnuri accelcltre celtrlalt, unul cu vileza de 70 km/h ii celdlalt erate,unul

cu vilezade 80 knvh. duptr: Trcnudleseintalnesc a) 2h; b) 4h; c) 6h; d) 8h; e) 10h.


o. Jolulfa ecualel

x+ I
2

-.*|

x- I
2

este:

a) 0; b) 1; c) 2; d) 3; e) 4-

r+vJ v J +v) a) 1; b) 2; c) 3; d) 4; e) 5.

,119 +,'/El

12+) r +1 L:# 7. Solutia inecualiei

. 0 este:

t36

a) (0, l); b) (-1,0); c) [-1,+@); d) (--, l); e) (3,+*). 137

TESTUL 16 numztrului 1. Valoarea a) 0; b) 1; c) 2; d) 3; e) 4.

TESTUL 17
L Valoarae numlrului

:o,r - +- tfls:fr n=(5 -14T16)

+fi e'te:
u)
lltr

7 + 3 ( 2 ; - 0 , ( 3 )+ 0 .( 6 D .*

dacd: .4 * {x Rl mx + x - 12}ire un element 2. Mulfimea e ) n*2 d )m*l ; c)m,,0 ; a)m , , -2 ; b ) m = - 1 ; expresia 3. Dacl a 6R, astfelinctt a+ b- 1, atunci n1a, t) = aa+ ta -z(ab- l)2 iavaloarea: a, -2: br -l; cJ 0: d) l: e) 2 ecualia 4. Valorilelui x, /4 caresatisfac i+ f + 2 = 2 ( x + Y),su n t a) x = 5 , y - 1 ' , b ) x=1 .,y--5 ; c) x=2 'y=2 1 e ) x =-l ,Y =2 d) x = l, y- l ; n e c u a l i e i " 4 -,2 5. So l u t i i a ? =* 4 .0 " .t.,

50,

b)

oo,

c)

,o: d) ,o: er no.


- 5x +2= 0][)(0,+co)este
rI

2. MultlneaA =[xeRl2] egald cu:

I rt I a ) II.2 l; b ) ll.3 ]; cr { 2 ,3J: ar {r. r}; er ]]..2f. tt


. x+t x -t 2 ^-+x-6 J . lE ^ u a lla -aresolulia: J_I+x+I= a )r= -5 ; b )x = -4 ; c )x = -3 ; d ) x :-2; e)x=-1. t

4. Valoareaexpresiei a -I a+1 t-. t a )=


a a-l

a) [0.ll;

d) II. +'"o):e) '(-co,11. incat 6. Fie xR - {-3, -4} $iJ'e? - {-2, -3}, astfel I x -y-l l x+ lx+4 Y +3 Atunci diferentax- / ia valoarca: b) -l; c) 0; d) 1; e) 2. a) J;

b) [-t, tl: ct [-:. zl;

a--2

1- 3 a esle: ) t J)0; e) t.

a ); rrl:

br a

lic )-) a --a

3 2. lx + r t + y

5. Fie .?,4 cR astfelincat a + ,+ c= l Atunci expresia D(a, b, Q = ? + i - J + 2ab + 2c are valoarea: a ) -2 : b ) -l; c ) 0 ; J ) l; e ) 2 .

6. valoarea numtrrului .v- 6l n6 - f-ka) 2; b) 1; c) 6; d) 8; e) 10.


fx+ll f r-il

".t":

1. Fie f:R- R.f(tr)= lxr t1+1 , j-i


Atunci l'(-2) ia valoarea: b) -1; c) 0; d) l; e) 2. a) l; 138

) I

O.are 7. Sirremul[::,':.: o infinilare de sojuliipenrru: lz x + a y = 6 a ) a = 0 ; b ) a = l; c ) a = 2 ; d ) a = 3 i e ) a = 4 .

139

TESTUL 18

TESTUL 19

p] -r J1 ,13'-r,1, *lt*3.) r.Fi.Nr=(,1 'r 'l "' t''


* Ab. | : [.2.(0.002: s'o) *].etun.i

t.]

.'3

1_f
{

l-

N, 'AA arevaloarea:

A=r +!; r. Fie


A-28

B=t -

Atuncr

a) 0; t) i; c) r; d) j1 e)2
incatsaaibaloc egalilalea lui m eZ. aslfel 2. Valoarea {x R l m r + 2 x= 7 l = @'e ste : m= l' al m = '-3 t b i m . - 2 ' ' c1m- -l . d ) m= 0 ; e ) incatsoluliaecuatiei 3. Valorilelui arR,astfel t 1 sunt: = 0 safie strictnegativd' + ;' 4* x + z 1 +3 x+2 x -l l l a > 2 ' , c) a >-3 ; d ) a <7 ; e ) a< 0' a ,. f; reamaisimplla exPresiei 4. Forma

r?

2; d) 3; e) 4. ia,ralo^reat a) 0; b) f; c)--.

numdrului 2. Valoarea

EA\=l]-'rar ,',; b) n_;

| ,2

a2 , a

i it
,) l

I" *t* r*u 1, u-,


i d) -ii a

,l

_ 1 , 1 ..u " ,

- ssl- lt' ( 7) 53+ I'( l ) l +r 'r q J, N= t2,( 2) a) 4 b) 4i c) 6; d) 8; e) 10' alai Ia numtr_rdtorul 3. Numfurl naturalcaretrebuieadunat fractiestrse {racliei}' astfelincat aceasttr cat li la numitorul 35' este: a) ?; b) 14; c) 21; d) 28; e) dubleze, (u ptopo(ionale invers r' I care nalurale 4. Numerele "unl --l=^10' 2 5i 3 5i indeplinesc.ondilia ^ 4U5rru; 'unl: c) 20; 30 si at 20 si l0; b)

e . ,-, , .!5)+3{30r*esre:

50. d sosi+oe)6ori
5. Sollrliaecuatiei: f + t: + x+ |

2x - 4
j-

esle:

a) a > l ; b) a >2 1 c ) a<0, d) a<3; e) a< 7 ' 6. Valorile x 1{ careverifictrinecualiile:

5. E"uuin V7l7

pentru: - x- a arcsolulie

x-l x =2 1 d) x=Ji c ) l: a) ,t.0i b) x= I*t2 este: 6. Solulia inecualiei

x+ l

e )- x - 4 .

2 f 2 x + 7 <5 x-.u n r. 1 3 x +2 > 6 x- 1 3 " c) x=2 si ' { = 3; ar , \ = 0 s i , { = l : b ) ,i =l si x=2 ; e ) x=4 9 i x-5 ' i) sl "= 5 ; "=: 4Y = 2' Atunci raportul 1, Fiex, y aR , x t y,astfel indt 4 iu ualoareu: a) l; b) 2; c) 3; d) 4; e) 5'

(2' ?): e) (2' +co) a) (0, 1); b) (1' 3); c) (-l, s); d)
7. Dacf, 4 bR+ astfeli\cat

] - + & u+t , atunci inte


' --

a si b existdrelalia: o=0, bi a+26=0r c) a-6=0: " , " r* u - zt= o , d ) 2 a - b =o' i) 141

140

TESTUL 20 1. Valoarea numtrrului

TESTUL 21

= Nr le l. in r r n eu m e r e rj .l ;
N, = ( - ;) J - ( ;) ' ,

lt

- ;4J:; ri

5\

( - j) ex i " Lr r er ati a:

z-].1**:r rr,r=[ri.1 t'----'lf ' t'+2x+4 x-2) \*-4 2_x) \.{ -8


es t e: a) f(x)=x+ I; d\ E ( x ) = ; ; j : b ) E (x)= 4 ;; e ) E (xl =-1 . c) E (x) =1; 4. Solulia sistemului 3y 2y - 3x 112 12x ---_ =l , ,,^ )J esle: I = 5Y (x y\ l(x Q - 9z - )(x + - 48 a) x = l, y = l ; b ) x=2 ,y=3 ; c) x=5 ,y=31 d) x : lO ,y = 6 t e ) x =5 ,y:-2 . 5. Solutia comuntr a ecuafiilor 5 x -l 2x+7 = 3x- 1 4 si V x+7 -y'IIJ= - j 2a) l; b) 3j c) 5; d) 7; e) 9. 6. Solufia strictnegativda ecua(iei a) -5; b) --4; c) -J; d) -9; e) -l"4-41=0 intre 4 4 cexistd.elafia; a ) a = 1 4 b) b - q c) c=4

2. Valorile lui x, /N', care verificd ecualia x + y: xy, slt'rl: a) l s i l : b ) 2 5 i 5: c) 35i l0: d)4$i 5i e)2s i 2 . J. rorna ceamar sunplaa expreslei

a) M <Nz; b) N1- Nz; c ) N l =N 2+l ; > N :. d) M +1= N2; e) ^/l ff

fr a clie i 2. Foma

lar*,.

duPsi r ma R - l - 1,-21
) ?3a+2"

p lif ic a e e s t e :a ) ? + " 1 ; D ? - l d) a' +3a+2 ; e) a- - 1

3. Vatorile lui x R astfel incat sf, fie indeplini{e inega-

x-2 ^ lx - l + 3 'z t ir e litre .{ 2 x 2 8 lx - '


, u n r : a ; (x . l: b ) r. 2 :

c) x>5:

d) x>2: .4*..t", l_ f"'''

e) )=3

I I '' +x_ e c u a lre r: 4 . S u lu lia f x rl a )0 ; b )1 ; c )2 ; d )3 ; e )4 .

carc verifici ecuafiile : 5. Valoarea lui x 2 x -3 = t + l9 iy '^/ x +5 = x - 1 1;c) 2;d)3;e)4' e s t e : a )0 ; b ) 1 "r 6. Fie a, , R astfel incat a'll = ;. Atunci fbrma cea mar a expresiei simpltr -44 b)=(] + * + l)(a2+l-tleste: a 6 +b 6 ' u ) 1 2 * i, t ; u ) i+ f ;.1 a4+b4:d) i+bs:t) 7. Numirele a ctrror sumtr este 16 $i carc lunf Proporllonale c u 3 s i5 s u n t : a ) 5 ; i1 l; b ) 4 $ i1 2 ; c) 6 e i 1 0 ; d ) 7 e i 9 ; e ) 8 e i 8 ' 143

Iesr e:

""t",

7.Dacd.4 b,ceRieit] + hf]

+ &l= <* + 6c)2, atunci


e) a+ c = b ,

d) a+b=q 142

TESTUL 22 1. Valoarea numtrrului : 1,(6) 0,(3) + + l,( 17)+ 0,(82) este: ^r=
a) 0; b)l ; c ) 2 ; d ) 3 ; e )4 . 2. Formaceamai simpltra expresiei I I I n rl + ) - ) ual= ) -p -l -r.v.,J -r " .4 e ,\-l a'-a t+a a '-l
este: .a - l . a +l a) , ; o) ,;cj I 2 .;

TESTTIL 23 ll. valoarea numarului lV= I0-l+ tO-2+ tO-l- -l^l 1000 esle: a) 0;b) 1;c) 2;d) 3;e) 4. 2. 30 Vodm 20 Vodln2000reprezintl : a) 100; b) 110; c) 120; d) 130; e) 140.

..

.a -2

J. forTnacea mar srrnplaa lraclret


. a a-2

..i_2"

4 _ este: a -4 a-)

a+J

a' - 2 3. Valoarealui x -.y' careverifictr ecualiileI - t - O si x+ 2 = 2 x + l e s t e : a) 0; b)1 ; c ) 2 ; d ) 3 ; e )4 . 4. Valoarea lui x -4/ careverificd relaliile | + ? + x, 30 9i, 4x- 5 = 3x- 2este: a) 0 ; b) 1 ; c) 2 :, d) 3 i e) 4. 5. Solulia x -AIa ecuafiei VIT3 = x+ l este: a) 0; b)1 ; c ) 2 ; d ) 3 ; e )4 . m:L JE i mi A le -l xe Z l Z<x< 5i 6 . S e c o n s i d e rtr ri de A=lxe Zl xdividepel5).AtunciAnB areun numar elemente egalcu: a)0 ; b )1 ; c ) 2 ; d ) 3 : e )4 . 7. Vatorile lui a Z astfelinc6t ecualiaI{ unicanegativd este: x* I straibdsolutie I e) 2. a) -2 ; b) -l ; c) 0 ; d) ; 144 - 4

a' + 2

a'+2

a'- 2

a" +3

4. Mediaarilmeticd a numerelor llf - 3 l, lV7 - 5 | ".t.: a) 1;b) 2;c) 3;d) 4;e) 5. 5. Valorilelui a e R aslfelincalsislemul
I zx+ aV= 6

straib?l o singurisolul:e surt : a) atI; at2a a) a- 3 ; a) a* 4, a) az 5; ^) 6, Solulia comuntr a ecuafiilor xt l= 2x- lli x- + x - r ,r '+,r - 30=0
este: a )0 ; b )1 ; c )2 ; d )3 ; e )4 . 7. Numlrul de solutii ale ecualiei este; a )0 ; b )1 ; c )2 ; d )3 ; e )4 .

lx + ) r = 4

lx + lx + lx + l " l l l l =- z

145

TESTIJL24

TESTUL 25 1. Valoarea numdrului

1. Valoareanumlrului este: a)0 : b )l ; c ) 2 ; d ) 3 ; e )4 .

: 10-'+V 600 N = 0 ,0 4 - G -v 16

r--50

N= 12,(4) + 11,(5) + 5,(13)+ 2,(75)+

; a) 26; b) 28 ; c) 30; d) 32; e) 34.

este:

iar intd in medie80 Eocarbon, de plunant 2. ln ctrrbunele prmant de clrbuni tone de in 2 Atunci in turbd64 7ocarbon. de carbondin : intrd o cantitatedecarbonegaltrcu cantitatea a) l,5tturbl; b) 2tturbl; c) 2,5tturbd; d) 3tturbl; e) 3,5 t turbd ;
sumaegal5cu : a ) 1 ; b ) 2;c) 3;d) 4 ;e)5.

2. Se consided numerelenatuale r, /astfel incat sa aibd loc relatia x= 2I4 Atunci raportulry ia valoarea: x-y a )l; b )2 ; c )3 ; d )4 ; e )5 . 3. Fonnaceamai simpll a fractieiF= ath "'a b . a l, "'atb'"' a b'l atb ]-b'? esle:

3. Numerele lfs- 3l' lf5-41 "u lV5-11,115-21'

4. Valorile lui a $i , penru careabT - Td = 1B0 sunt: c) a=2,b=0; b) a'3,b=l; a) a = 4 ,b=2 : [ ) a = 1, b = - l1 ' e) a-0,b=-25. Soluliaeruatiei = 2esle:

a-b a-b "' a + b l' -' a - b + l' 4. La ora 12 pleactr din(r-unpofl cu o vilezl de 16 km,4ro port un vapor cu viteza de barci. La ora 15 pleacl din acela$i 25 km / h. Vaporul ajungebarcala ora : a) 20; b) 20si 10'i c) 20$i20'; d) 20$i30'; e) 20ei,+0'. 5. Valoarealui ,ye rRcareverifictrrelaliile V r+ I + V , r+ o -5 r i f -x> l0 esle : a ) . r= l; b ) x = 2 ; c ) x = 3 ; d ) x = 4 ; e ) x = 5 . 6, Valoiuealui x R careverifictrsimultaninecualiile 4x+ 1 > 3x+ 2 fi 5x+ 2 < 4x + 3 estei a )0 ; b )1 ; c )2 ; d )3 ; e )4 . 7. Fiea,De R astfelincit a + b = 1 si,ab z | . Atunci ex" 1 -t-4 -t presia-Qa. 6) - $ (a b - t )' a )1 ; b )2 ; c )3 ; d )4 ; e )5 .

a ) - 5 ; b) - 3; c) - l ; - d) 1; e) 3. 6, Sotuliaecualieiy'FT a ) 0 ; b ) 1;c) 2 id ) 3 ;e)4. = x - I este;

7. Penrrux Jl. +co)formafuncliet este: a) x-4; b) x- 3 ; c) x-21d)

t (xJ = lx- lr- lx- rll I


x- 1; e) x. .

ia valoarea:

146

147

I. NIJMERE NATURALE NATURALE CUNUMERE 1.1OPERATII


1. a) 12: 75; 102,8'75;'7522',3 :2 2 . 2. 6 ) 2 1 9 9 ;1 1 7 1 ;2 7 9 ;2 7 82 3. a) l0; b) l1; c) 214 . a) 9 9 : l , ) 9 8 ; c) 8 9 . 5 . ar 1 0 0 : b t l 0 l ; c, 1 0 2 ; d ,) l 0 Jl e t 2 00 6 . a ) 9 9 9 : b ) 9 9 8; c) q 8 7 ; d ; 9 8 0 : e l 8 88. 7 - a ) t l l : l l 2 : ll .l : l 2 l ; l )2 ; 1 2 3 ; l .tl: lJ2: l.ll: ; .ltr Jll: 3l2i 2l l; 2t 2 ; 2 t . r ; D l . 2 2 2 -2 2 .\:2 {l i 2 .1 2 2 313; 3211 322. 323: 331l' 332, 333. t j. a) 1 3 5 ; 1 5 3 ;3 1 5 ; 3 5 1 ; 5 1 3 i 5 3 1 . g. ai 15'72;1'/52; 51'12:5ll2:. 7152:'7512 10. a) 20,15:2105: 1025. 4205. 1 1 . ai 1 + 2 + 3 + 4 +9 6 +9 7 +9 8 +9 9 = I + 99+ + 2 r98 + 3 + 97 + 4 + 96 = 100+ 100+ 100+ 100='{00' 13. a) a = 2: b= 9: c: - 2. d : 5. - 998+ + 9989- 998- 989= 1998 14. a) 1998 = 10000. + 9000 + 9989- 989= 1000 + 15. a) 1 + 2 + + 4 9 9+ 5 0 0= (1 + 5 0 0 ) =5 0 1 + +501= +5 0 1 +(2 + 4 9 9 ) + + ( 2 5 0 +2 5 1 ) = 250501- 125150. = c l) 5 + 1 0 + 1 5 + + 1 0 0 0 0 -5 {1 +2 + +2000) : 10005000 = 5 1000'2001 membrucu menbru cele trei relalii a) Adunand 16.

23. b +c = 3i a +b = 2 => (b + c) - (a + b) = 3 - 2 => 2( b+ c\ + 3( .a + b) =2.3+ 3.2=12=>3a+5b+2c =12. Atunci -g=(c - ax3a+ 5b + 2c)= l.12= 72. 24. a- b+ b+ c= 3 + 5 => a+ c =81 3'(a- b) + 4.(b+c) = 3.3+ 4.5=29 => 3a+ b+ 4c= 29. AlLrnci E= (a + c)(3a+ b + 4c\= 8.29= 232. 25, 3.( a+b + c) - ( a + 3c ) = 36 - 10=8 => =>2a+3b=8. ( a+ b+ c) + ( 2a+ 3bJ =6+8 - > 3a+ 4b+ c = 14. : Atunci .': 8 14 112. 27. Aplicand borcma de imptrrlire cu rest peltru numarul x, rezulll cd existtr un cat C $i un restR * 3C, aslfelincatstr aibi locrelalia: x= 21.C+3 C=> x=24.C<75 => => C< 3. C- I => x = 24; C= 2 => x = 48 ; C= 3 => x = 72. 28. x= 10 C+3. Se studiaztr toareposibilirlfile, adicd variantain care x sermpane exacr 9 0, 112,, 9 $iserefine la 11,adicd C= 3= > x=33. -29. Obtinem a + b= 3705i a=4b+2O=>a=300,b=70. 30. 450si 60. 51- 2t275 31. Nt = 2r +2 + - + 50- 225 - 2.4637.
3t16

2a r 2t,+ ) , = l) -, a+ h c b Din a c e a ' ilire olrrilJern iu merlrl'lJcele trei rel ; lir o l' lirle rrr: l "ii e r c vtn.l tr r er n btn (. f + D + c) ( D+ c) = 6 - 5:' a= I ti analog 2 ' c = 3 ' '= Atunci a1r= 123. 106. 17. a) l0,l; b) 129; c) 18. a) 800; b) 960; c) 993. 19. a) 1699;b) 2099; c) 1059. q99l 20. a) 9Y00: b) s95q; 2 1 , a) 50 ; 4l; Jl; 2.1: ,-l: ht 70: 8l; 92' - 500 1\)= 22. a\ 125 1725+3751125- 1250'42 = 1725-500 = l'125(lZ5 +375) - 52500- 10000 - 62500= = 862500 - 62500= 800000. 148

N2 = il+ 2 + -+ 3 5 -3 = 3 6 3 0E . v i d e n ltr ' y, N 2 . * 2 + + 3 0 _ 3 2 . Nj = 2 6 0 0 2 .1 2 6 0 0 .2 1 5 . 3_ 1 . 2465 _ 2600 _ 2135 _ g45. +z+ +20_ = 3300.31 _13 3 0 0 . 3 2 1 0 _ 172 33 0 0 . 3 1 0 . 2 = 390= 9a5. Evident ,l/2 > in.

= (2.6s)25 - 225.612s ,2.68.6125, - (2.7716)2s - 2.88.612s 149

= iz7)2s = t2825 ls. a; ,rr1 = 153;25 = t2525; ; ,,rr2 b) ,vl - (37)20:218720 = zlol,20; ; th= (ta)20 = = c) l/1 (41)100256100; = i3s;100 = 2o,too. 1,,2 = 34350 d) ,vr = (73)50 = 24350. ; w2- 12s150 = 36. a) rr,r1 = t55522s - t56ZS25 - 51s0 156;25 '

= N:. 2.6113 6133 ' ' = 1 6 3 8 +2 N r = 5 1 2 5 .5126= b) ;1 ^ ll= 4 17=(47 ) 2lrp 1 itl:. => =11562521 = 156;21 = =256t2 Nz=930= 360 w1 = 832= 296= 128112 "; = z+:12:' N1 ,A/2. = 13s112 ' a) ru1= zee= izl119= 20489 ; N2 = 933= 366' 363=

I.2 MULTIMI CU NUMERE NATURALE

r 2. r o ]d r )A ={r . 5 . e rr , }. j. ". 1 4: [ 0. . e: 5. n=lr,l,4toj.


ionJiliile br ) i ( )r czulr 5 r X=> X = tl . J . 5j .

1 . a ) , a = 1 01 , .2. 1 , 4,5 .6 ,7 J; t r )A = : lt . 4 . 1 .r 0 ] ie ) .4 = { 5 . r 4 .2t . 2 6 . 2e. J0 } . 2. a) .4= 10. lr 2.J. 4. 5.6.1: L ' ), a = J 2 . 5 1 : , 4 = 1 0 .J.8l . O 5l.

= ztsle =' ,v1 = 1:71e . .v2.

sau sau a:3; b = 5 3 1 . a ) ab = 1 5 =>a=l;6=15 'indeplinesc = = concare a= 5; b:3 saua 15; , l. Solutiile difia a + 6= 8 sunl:a= 3; D= 5 saua = 5; 6= 3. 38. a) 12sepoalescrieca l 12 sau2 6sau 3 4 sau4l sau scrieca l-20 sau2 10 sau4 5 sau 6.2 sau l2 l. iar 20 se poate 5.4 sau 102 sau 20 1, Studiind cele doud descompuneri oblinemb=,l gi apoia= 3 9i c- 5. qr+ll=h-, J 9 . a,; I r r - n- 0=> => l , x + 1) =2 3 :> x= 2. 4 0 . a ) xt+x=5 => 4y+ l)=5=> 4l+ 1 )= l 5 s a u = => x:11y+ l:5 saux= 5; /+ 1 = I . A lu n c i -r ( y+ l ) 5 l \ = l : J = 4 .au r '5 :y= Q. 42. db :1.5. 13- ab =61.. 14. ab ='1'1. la lT d a c t ra = 6 4 5 . N= 9: + 99 =9:(a+ I l) ii se'impa(e =' = 10a b(6- l). De c i , s e 5 6 . i = t] = ,l}a+ b= i di v i d es u 5 sa u,- i sedividecu 5 5i a6 -25sa u a b -3 6 . b= a+ c+8=> a+ c=0s a u r+ c = l. 5 8 . 6- a - c=8 :> => fals Dacd a+ c = l D a c t r a +c:0=>"=c:0, a = 1 , , =0 r i b ='r .Deei ab. = 190

6 . X- lr , 3 ,5 1 . 7 . xn { r ,3 ,- 4 } = 1 r ,|i =.1,3ex Ti nand conr ;i de

x-:l112'.ij ?: ll. ,4 = il. Jt,

20. Din J.fl r= {1, 2} rcznltt l,2e X 1, 2 X Cum 54.X- Y r i 5- ^flI' r ez ul tt 5Y- X, dec i 5G X y=].1,2,3,4,51 Deoar ece ) .tJ r ez ul ti c tr 3,4X s au 3,.1 ysau3e - tr ti4e ys au3 I'9i 4Xl ns i Xz uem ai nulle elemenle decat, f $i,atunci rezuhl ctr 3, 4 X Deci

1s.x= {1, 2i3}; Y.=1'4:5,6]..

x= 11. 2.l. alri {: 11, ?,sl. 2r. x: {1.2.31; Y=t4.5.6,.

I.3 DIVTZIBILITATEA NUMERELOR NATURALE t. ., l5' r t - .,,n*t.5 n a i n+ 2 5n= 15' r 15 + 3.3T 5"+ 12.3" 5" =15" ( 15 + - 3+ 9) = 27.15" ).2n+ 1 + 1.2n + 1 jn+ d) 6u+ + 3n + 3.22.6"= e"it + t8 + 12)= 31.6'. - 6" + * 2.6n 2. 3 + x + x + v = ll - > 2x + v =8. Ti9 re divide cu 2 daca 2. 4.6. 81. J,c 10. y- C:> x= 4;y= 2 => x=3; y = 4 => x - 2; y =6 => x = 7i y: 8 => x= 0. Numerele sunt:3008;3332;3224;3116;3440. Celmaimic dintreeleeste3008$i celmai mareeste 3440.
l5l

+ 106+ c = c-':' 10{ 10a+ 6) = 39. abc = cr =, L00a .{"2 - 1; -' 10J = c(c- 1Xc+ 1). 60.\56e =G =, abc= bc2 =, l00a + l}b + c: bcz =>
- , l 0 0 a+ l r c + b ct => aA- ,t h . - 1 \ *'h ' de un. ie re z u lh e t r

unul din factorii 6c,6c - l trebuiesI se dividtrcu 25150

nwl].lr22222. ur singur 3. Existd +:1 = 4. N= 3 ( l + 3 ) ; 3 3 (1 + 3 ) + '+ 3 a e (l . sedividecu 2. = 4B + 33+ + 349) careevident => x+2+x+2=3k coniilia inrleplinitd 6. Trebuie =>2 x + 4 = 3 k , k N . -*= l= > 2 r + 4 = 3 * > 2 r = -l n u co n vi n e i - | - 2 = > 2 x r 4 - h => )x= 2 -> x= | .,t = > 2 x . 4 - 9 => 2 x = 5 n uco n vi n e : -. 1 - k = 4 => 2x + 4 = 12=> 2x - 8 => x = 4; - k = 5 -> 2 x + 4 = 1 5 = >2 x- I I n uL o n vi rre i - k = 6= >2 x + 1 = 1 8->2 x=1 4 =>x=7 ; - k - 7 => 2t + 4 - 2l => 2x= 17nu convine; - k = 8 => 2x + 4 = 21 -> 2x = 20 -> x = l0 nu convine. sunl:12I2i 4242,'l2'12. Numerele 7 . b= a + 1 ;c = a + 2 => a + b + c= a + a + I + a+ +2 = 3 a + 3 = 3 ( a + l ) cifrelorsedividecu suma 8, i27 + xffi sedividecu 3 dacd 1 5 se d ividecu3,ceea 3 x+ 3,adic d x + 2 + 7+ x + I + x+ 5 ueesleevlcenl 9. N u m t r r u ls e d i vi d e cu 3 d a cdx+!+ z+ y+ z+ evlceesle o u3 , ce ea + t + z + x + y ' 3 x + 3 /+ 3 2 sed i vi d e dent. N se divide cu 3 daotr$i numai dactr 10. Numtrrul cu3 , a d i c!a + 2 6 + 3cseclivide a + b + c + b + c + . : sed i vi d e cu 3. a + 2b sedivide cu 3, sau +2 to01t z , N = 1 2 1+ 2 2 1+1 2 3 +2 a )+ +1 2 9 9 =2 (l - 2 t + 2 l t l + 2 t . *2 u u i l +2 )=
.,. .-1 =Jtz+z + r/ .99, l.

+ 8) = + 8) + + 81e(1 13. N- 8(1+ 8) + 83(1 =9(8+ 8 3 + + 8 a e). in. , l= t 0 0 + 1 0 x+x+2 0 0 + 1 0 x+x+3 00+ lOx+x= = 600+ 33x $i se divide cu 5 dacd-r = 0 sau 'r - 5 Aluncl 765. N= 600 sau 1 0 r+ c+ l Ob+ c+ c: 16. N = V^/= b c + l l c + c= 1 0 0 a + g cu 9i numaidacl - I 00a+ 206+ 3 caresedivide 5 dactr
r<t

umaidacd 3c sedividecu 5, adicdc 10,51. 11. N= 125(a + b+ c). 18. ,\/= 2(1+ 221 = + z51t+ 221 + ... + ze11t + 221 = 5(2 + 2s + ...+ 297\. 19. ff= 3(1+:21+:s11 + 32y = + ...+ 3e111 + 32y = 10( 3+ 35+.+ 397) . 20. 3358+ 1I lx = 3350+ I 10x+ x+ 8, caresedivide pr in 10dacl8+x= ^/= l0 - > .{ = 2 - > r \/:3580. 21. N= lll(a+ b+ c), care sedivide cu 10dacipinumai dacda + l-'+ cse divideprin 10. 22. N= (2t + 23+... + 299) + (22+ 2a+ -. + 2r0\ = ... = 2(1+ 22)+ 2s(l + 221 + + ze11t + 221 + + 221t* 227 = + 2a1t+ 221 + ... + 2981t + z2y =5( 2+25+ ...+ 297) + 5( 2 +26 2 +- ..i 298) s i dec iN s e di videcu5. Cum/y'se divide cu 2, rezulttr cd,^Isedividecu l0_ 27. Numtrrul T2341se divide cu 4 penlrux = 4 \ii ,y= 8. Nunllrulcdulilt este 12348. 28, Nu[llrulesle123400. 29. N= lIl( x+y+ z) 9i s edi v i de c u 9 dac tr x + Jt'+ sedivide cu 3. " 30. Punenr conditia l+2+ 3 +4+ x + x = 9k , k eN - *= I => 2x = - 1, fals; - k = 2 => 2x = 8 => x: 4 $inumdrul esle123444; - k=3= >2x=17,fals; - k > 1 => 2x = 9k - 10> 26 => x> 13,fats. 33.. NumereLe sunt:12300:' 12325]' 12350; 12315. 3,1.Numerele sunr: 98700; 98725; 98750; 98775. 35. Trebuie ca 7x strsedividdprin 25, de underezulrtr.i = ,Y 5. Atuncinuntrruleste5675. 36, Pentr u p=2 numer el e?+1,p+3,?+5 dev i n 3, 5, 7, decip: 2 estesoluliea problemei. Vornirtta c{p - 2 eslesingura solulie a problemei. (Jricenumdrnatural p> 2 ia una din formele3k3k+ l, 3k+2,keN. Dactr p - 3,t,atunci p + 3 = 3(-k+1) 9inu este prim.

5 = J(k+ 2 ) si n u e\lepr im. p = J l ( + l , a ru n ci p + Da c a pnm' p - 3 *+ 2 , a tu n ci Dac e l n + I = 3 (*+ l )si n u esle 39.;=2,b=5,c='l * Jo+ 3 7r 18)+ ; ; . ; =, 1 . 1 2 , 3 r * 3 a ;* 1 .ts 1 9 r B 7 = 1t3 l + i 2 - Jl + J4) . + (J + 3 l + j t * 3 1 2 0 . , i, . o* . . +3 2 +- . l l 1 6 ;. t l l b t - t2 0 {3 1 " " 4 2 -,N - G t + a j 1 .(4 J+4 a )+ +,o l to -4 12$= _ rt + 4 2 \ . q 2 A *4 2\+..*+1 1 8 1 +++2 1 = +4 1 t8 )=2 0 tl +4 2 t ++118t =i+ . o ' 1 t + 4 2 ' (4 + 4 ' + 4 ' ) + ( 4 '+ 4 " + 4 " ) + + =) ^I= = 1 n * a 2 - a t )I{ * 4 t * *4 1 1 7 f

1NTREGI 2. NUMERE
2.1 OPERATII CU NIMERE iNTREGI 25; 125;350. 1. a) -15:''1;-2: O;'l; 12:. 2. iel mai marenumf,rintregeste1000,iar cel mai mic numtuintreseste- 825.

= 37. r; l ol =0: l2sl = 25rl -371 3. l-71-=


225. 189: 4. it 12:34;75;' 16;1 20;

s. Anb ={-rzt \ 2;4ol ; -t \ -23;

i oi ,t* oi', , 4u0 1

: 9-Aitrnci , 4 t | + 4 3 + . + 4 r t7 )=1 v8 4 . 4 = l|lf'164 ' M42O' N= r20 ,/rzS ;= (t' ;.62 +63 + 6f;i61+ 66+ ;;.'*-

--9^':t1= * *6 1e86)= = rsr5t ot * ij, ] . 1 *0 1 e 8 6 ; = s : t 1 1 6 r + 62 - M3lt. 47. Fiea- 4x,b = 4y'wdex' y l{ 5ix' yau celmaimare comun d;vizor Pel. lnsaa ' b = 52=> =>4t+4y=5)=, x=9' y= 4' pltratep#ecte $i atnncirczultl x= 4' y=9 sa.u 16 $i 36. ceea ce daunumerele 10 9i 75. sunt 48. Numerele 20 sunt $i 45. 49. Numerele 16 sunt ti 48' 50. Numerele iar a, c clllrriileimpdrliriinu * i.prtltorul, O Fi" ii. I irp'trlire iu rcst " 'ema ', *. Alunci apli." iu *.."toi -l:io '"'il = .rtr' 25 r"tb4= xc I 64' de = ; Jbr ljlS i"i1", =-,l2A0;xb=23A0; xc= 33CCAtuncirezultl ;;[;;"1'a ", ( 1200,2300,3300 ) = 100' ctrx = c.m.m.d.c avem: atuncr cerut. 52. Fie x numtrrul :: x- 3 = M6, x - 3 = M8, -r- 3 - n{10 => => x- 3 = [6,8, 10]- 120 '{= 123' 64. 53. Nurhlrulesfe 40 9i90' sunt numercle 54. 154

x= 5 =>.4 = l-5' 5I; 6. a) lxl = 5 => x= -5 sau c) ,4 = 13,4,5,61. 1- ai | 2 - ' 3 - 5 - 6+7- 8 +C 35)= J 2- J 5 =- l = + o C7)+ 9 + 12+ ( - l J ) ' 15+ 18+ ( - 19) 8. c) J =24. = Z + I + 14 = 9 - 7 + 21 - 13+ 33- 19 15. a) ( l +2+ 3+ 4 + 5 - 6) :3 =9:3 =3' 16. a) 100:2: C5) :( - 2 )= 50: ( - 5) :( - 2)= = ( - I0) : ( 2) = 5. = ( I8. a) (-I)I1-2)2 (-i13'(-4t4 - - 1) 4 \- 2'l1 256 = 27648. = 108'256 2.2 ECUA'UI $I INECUATII iN MULTII,fiA NUMERELOR INTREGI l, a) 2x + l0 = O-> 2x- -10 -> x= (-10) : 2 = -5' x ' 4:2 - 2' 2. a\ 2x+l= 5= >2x=5- l => 3. 2; - 2= o =,2* =z =, i = l - > x - I s au,r = - 1' 4. iS x + 3 > O=, x > -3 => x e (-3, +'')aZ 5. Jx- 15> 0= > Jx> 15=' x >5 => x e[5' +oo) 2t< - 14< 0 => 2x < l4 => x < 7 => x(-oo. 7) i)nZ= {5,6}. .r [5.+oo)11(--, ,+runci t. - x + t2) 0= > x> - 12 => x < 12- >^e( - 6.l 2) B = p, +6)A2; C - (-d' ro)i Z A = (-,1,,14a2. Anatog

AOB.]| c - I-r27 ; -7s;oi 4ol.

D= 9, + 6\ nz
t5 5

3. NUMERE RATIONALE 3.1 FRACTII


- l,xt7, 1. Fr a c f i i l ee x i s ttrp e n tru x*l ,x/2 ,x' xtl 0 , x t -5 . cu 3, 2. 1Z sedividecu3dacl I + x+ 4= x+ 5 sedivide 4+ 2+ y= cu 9 d a ctr 4 t se d i vi d e ad ic dx 1 1 , 4 , 7 1 . = y+ 6 sedivide cu 9,adrct Y= 3. I0 x + 4 ,4 , I => l 0 x+4 <7 6 '> -. I => -jn'. s ;;< )) I t =' . ' => t lx < 2 2= > x < ->x= Isa u x=.1. ;; -i 7 . s ef. J l o s e r r e xC l 0 1. .2 .3 .4 .5 . b .7 . R .9 1 . 2.Seobtine 8 . a)T r e b u i e . ' a ]Y si fi e mu l ti p l u d e S .a dicax= 1 2 3 ^ = ractra aj g. pe 8 cu 4. sdamplificam 9. Perlru a seobfine3x, trebuie x = 2. Atu n c 84 i = 3 2 s i d e ci se 1 3 . T 2 E s e d i v i dep ri n 9 d a cl 1 +2 +x+2= x+ 5 x=4.3214 se divitle prin 9 dactr divide prin 9, atf:,ct prin 9, adicdY=9. 3 + 2 + y + 4 : ! + 9 sedivicle coincidqi sunt Ceamaimictrfracliesi ceamaimarefracfie

z-r . a )

I I I 6+4+3 = 13 1+ 1+ 4= t2 il
)K

l l t)< q1 S , J^+ .t.^-):E -+ -:----6ZU )d2t))

25'5+ 83.2- 26.8 125i 166* 208 83 40 40 40.

6+8+4+2+1 ud : . i . ; t + ,+ 1 = 32

3l

l.

l0 15 33 l 0 1 5 1 5 ^ .- t .r 5.c) t/;- d;^1 r l - ;- r ' n= 2) ..( t 14 2\31 2l+14+l o 3 1 4 5 3 1 3 l ' \ls 45 9/3 45 45 3 3' t23.1 I I - o. - .. D) r r ' 1.t.j= 5> 6,

27. (1 -

l1 ;1 \

4/\' l1

5./\-

o7 78

-*lt' -i),'-*t=

ru jjnl. esale
, 2" + 6n 2'(l + 3"\ 2n 18. u) 3 \ 9 , = 3 ;0 . 3 \= t t" 1 +*t1 7 n .1 1 7' 4.7n +'|n+| 19. l l;' l :'(n - r) Il 'l t ,.r'l-,'z 3 (1 +2 + +5 0 ) 3 + 1 5 0 .3 + 6 + " ?n o) 4 , 8 *. i 5 0 )=4' + 2 0 0 - 4 (l +2 +
c)

1) 4, )

este reduc*@ libih ti cI sepoatesimplifrca prin d Atunci d estedivizor pentru6, + 5 qi pentru5r + 4, $i deci este divizor pentru 5(6r + 5) - 6(5, + 4) = 1.Decid= 1 9ifracqia esre ireducribiltr. ) n2+2n+l 29. b) Presupunem prirL abtutd .t -fiffieste fraclie ireduclibild simplificaprin d Atuncideste divizor $icdsepoate pentru 2n' + 2n + 7 5i penta 2n' + 4n + 2, Sideciesledivizor peno. (2nz+ 4n + 2) - (2i + 2n + l) = 2a + 1.Avem atunci: d este divizorpentru 2t? + 2n + | si pentru 2n+ 1,qidecieste r livizor pentr u ( 2t?+2n+1) - fl 2n+ l ) * r r +1. Av em : d estedivizor pentru2r + 1 $i penfu r +1, $i deciestedivizor pentru 2(r+1) - (2r+l) = l.Decid= 1 5i fraclia este ireductibih. 157

28. a) Prcsupunem prin absurd ctrfracliar,

+1 0 0)= 3 1 3 + 2 . 3 r " + 10 0 3 = 3 (l +2 + ... 4(i;2 + + tooi t' 1 4 + 2 . 4 + - + 1 00 4 r)?45 1 +2 +3 +4 +5 =T=)' 15 ), a ) ; + - - : + ; + ; +i = 3 156

unui prhatul $idevine


numff nalural daca

"';; -)t'-)= I ('-l)i;i i i ;i = l(,-lX' -'lllltl =,1 .]i t'li,j t'f, ", '''" ' '. -llrll}l'; =I.{lllli g,"T .

".#,*=H3='3-# t =2

I
k

to q 4 0 0 9 t0 9 =1 g ' ,to - ' = s to gAtu n cit= i- t= 5 - 1 = 4 .


3.2 FRACTII ZECIMALE
J 5 13 10; r. a)r7; 8.2si;= : - 8 0i i = ; - ; i i = 2 _= _ 4 6 = 0,4. =/r r r r * r r 9 ) .rob gr(rr ;; , r.1o1.o.oz roo | roo iolJ I t0 15 I t0 l0

:('ll:H)l =l.fl .1:)i'i l';:1.(l


1 \tg =t - o^ 1 -1 -" 2 \ 3 =1

l n + Ji t 5 i + J.(JI ) 5 . ( 8 ) -4 .( 4 ) = 2. a) f.r7)

=.1, .l). (T, (i., i= +.#)


lf

*lr+rrrl'zl 'r'sr{= i r . o, ' r zl ' ,1

\1

?='

- 4 ; = { t - J + 5 - 4 )' ; ; ; - e = s + n = 6i : - t.1
'1 t1 te D. 1. 2l - 13) + u i * q s - o .,=

14

d) 17,(12) +21(le) - rz,1zz1=n*ft*ntfi


;;ql

=+#.(?.ll't=s*t=.tz = -.rl ,,ol li-[]. li ,"i), 'i ' 0,,


-l;.' jT ; r s r3 - 7 1 6 = ' " E= ti = 1. etunci ..\ 7 '2 0 8 15 64.1-,^-4=t2.

= 2 5+

=r-l I (Ti)l: i ltl: (;'l';)


= l 'il r-0 f 1 , l = 1 r r , .,(r f ') '
/,
t

r t- t gr l2.l( .ti ll.2{ 4r - 7.0( 5) l 2'90

n 4 = Z 5 U;

) a- ) * l l - 90- -

- 50 o = ,r r + _ ,9
- ') J'

z z s \ =-,o,rO. ...t,) _ /) + |,90+ uO_soJ


,4 ! -O 9 ^ J -q

(tz

l, (4 )+ 7 , (o )-2 . (J )

s.( 2 ) + 6 .( l) - 7.1+t=.4 -y]


4+ 6- 3 9 ^ o; " 'l 9 6l ;9
J)

l ; -; ; sl '2 j =\i+ . x i) ' i

,< ; \

/1 rs g+\ to = 167
1 t6

." - ^. [l+ /r)+-

61
r:

)'..*.i'=,r+!q-f=r;

6 + a -T + 4 #

='3n,('i. l)-' C:.il-' ',; 158

'tt

"6

159

1 Z -1 -2 3 -2 ^34- 3 *' 90 *t 90 90 ) 2 , 3 (a ) .. 0 , I (2 )+ 1 , 2 ( 3+ n)u(3t+J-(a) +aJ5) ^t3 -l ^2 4 -2 ,35- 3 '' 9 0 '9 0 90 ll . 2 1 ^ 3 1 -6 3 3 3 3 * ' so l.ri t t ! 90 '90 '90 'uo - 8'16 242 816 292' 66 87tr 876 t2 ^22 .32 ^6b '9 0 '9 0 - 9 0 90 90 ) r l ,(s)+5 ,(1 3 )+2 ,(7 5 )+j= 4 . c ) E = t 2 , ( 4+ -4 5+ 1 ,.=, 29 u l l . j t 591 93 n ^'7 126* ""5 9 =(l z// < r\ /r1 ?5\ 2 ) . 1; ; . . r j= + t ;+; +;J+(5 +

, _111 s.b) +t;J '248 '+j+[rJ 8 + 4 + 2 + 1 ii


.)' 8 8 -8' ^ t lt r t 4 0 0 " . lo t * 1 0 2 * . * 5 0 0 . l 0 l + .* l0l=l0l .*.

l,t2

l,12

J.4 ECUATIIiN MIJLTIMEANIJMER-ELOR .. RATIONALE. PROBLEMECARE SE REZOLVA CU AruTORIJL ECUATIILOR


z2 => 0 = 7, ceeace estefals. 5 r-2 x -8 x + ll = rt - z^ => 3 4 2

, rU r

l.

^)

2- a- = - - - +4- > 4-x -

l-r

3- x +8- >

:2 3 + f + 7 + f r = 30+J+i=:z
h) ]j=

aa r n I

('-5)'u;. n;
( rr t +
,.^2 8l-8

=> 4(5x - 2\ - 3(x - 8) = 6(x + 1l) - 24 => => 2Ox- 8 - 3x + 24 = 6x + 66 - 24 -> llx = 26 => x = 26 . 2x+ I 4x+ I 6x+2 n) I l ) + l 2( 4x +l ) - t' i' = ?- = >20( 2x + = l5(6x + 2) => 40x+ 20+ 48x+ 12= 901+ 30 *> x- I

90

\/ + /.5 ro

27

1l'

r85

3 37 37 199 ' 4 4'51 = l o ,l = 4 '4 t-'l ' 2 7 , -20 1 5 - 4 5 \ 2 7 ts5 \ " 90 - 9 0 - ' 9 0 / 1 8 5 9 1 8 5 3.3 OPERATII CU NUMERE RATIOI{ALE

= =,j[](1,z). z]. z= : =, -i{j[j(i,-i -4-4 r


=' =' :)* z=.r lllll,.:) :l- r-'1(1,* J[J\J)JJ\JI 1tl \ 1
= r i( i,*:j = I = > .,x+ 2 - 3 +., = 3.
3. Nottrmcu x numtrruldepercpe carele areVasile.Maria are x + 20 pere9i 5x perc.Atunci avem: )n 5x= x+ 20=>4x=20=, * - - i - 5. D ec iM ar i aar e25 de pere,iar Vasile arc 5 pere. l 6l

2.d) il il . l , x+ : l+ ul +. zf l =o =>

Iftl t/t

^.? 1. " ,3 ' 6 "8


1

.1.

3. ,.".4r=: ")+(1\i\-i)518. 515 5 3 5


4. a)

',' i 5 -( -10/ + i 5 + i 0 = "

z 1r

31 5 1 6 -4 +9 +1 0 24 12 42 4 1 3 1 8 +3 +8 +1 3 = n

J0

i:it

18= Dat rc=ti


160

='

5. Nottrmcu x numdruldeani cu carein urmtrtattrlaveade 4 ori varsh fiului. Atuncicu x ani in ulmtrtattrlaveavarsta 70 - x ani, iar fiul aveavirsta de 40 - x ani' Atunci avem: 10 - x = 4(40- x) => 70 - x = 160- 4x => => 3x= 90 => x= 30 ani. fiului. Alunci mama$i tataau varsta 8. Notfuncu x vArsta 2x+ 2x + x= 150=> 2x. Alunci avem: t<n
=>)"{=)u = > x = = JU.

I) xe (-@ , -zl . h) x (-l , +co) ; (v: )*r-l ) . -" r- - = > 6x r a < l 0 t r 4 = > 2.a) '" )'

= > 4 x > 5 -> x > ,

Avem: mama5i tataau varsh de 60 de ani, iar fiul arc varstade 30 de ani. 13. Nottrm cu x numf,rulde pagini al cd(ij Atuncl avem: l . - t o 2 '- .s^* 15 0= lOx=> x=450. ) -, are450 Pagini Cafled mainldre i6. Nnta,ncur'ni'nrrul mai mi AluncinLlrnlrul atuncl: 400 este numere doutr $i ceior Media est; ;; 150. ) => 2x = 650 => x = 325.Atunci numerelesunl: 325 $i 475' 20. Notim cu ,r lungimeadrumului Atunci aven: t --^ = Jx=>2Y 900=>'r= 4 5 0 k m' i ()00 1 v - J 0 0 .x= 'x 22. Nottrm cu x varslacopilului Atunci malna are varsta

l)+2(xo1=>J(x+ > x + 3 => 4x> -4 => x> -l => ,r [-l , +cc); 3 . ^ ): 2 , >

b r x ( . o o . r l) : x-l , x+2 -

i= > -5 ,

x (;, + o o ) ;

e ) xc( - d . (+J

-bJ,

, ,.
2)>

.,,e(1.* ), 0 . . ( - i: " . . : i
4 . a ) 2 x+ 7 .5 x. l= > 3x>8='
'7 . l\ i 2 > 6 x 5=>3x<7=> x< ;=>

-.!=".[!
xf-'.

.,-),
'l j)

x *r r l5 o 4 o o .>2r- l 5o=8oo=' -

o. . i r e[ ! . - - ) 11- - , ]1 =, , c a .
,1" DEECUATII 3.6 SISTEME RATIO-NALE. iN MULTIMEA NUMERELOR CARESEREZOLVA PROBLEME SISTEMELOR CU AJUTORUL
numitor sistemuldevine : 1. a) Aducandla acela$i 2 l0 _ - r=5'v--l : lx -1 -2 y = , r [ x - Y= l l =>

au80 cu1altrl malna impreund zrli", i"il-i*" 'a^r" 3r Curir de ani.avem:


2 , r- jx = 8 0 = ' 5 x = 8 0 => = l o a n i . ^ DE 3.5 INECUATII SI SISTEI\IE EA iN NIULTIET INECUATIi NUI\{ERELORRATIONALE

1 ,a ' r r - J = z+ = > ]tr - ' y=2J

b) r = ll.1=61 e) x=5, y=4;

c) r = I0.) - 4: d) x =- .r .y =4; Q x=l,Y=- 1.

l. a ) 2 x + 3 > x - 5 '>2 x- x> -5 -3 => x> - B = > => x e ( - 8 , + o ) ; c) x C-a , -3 ) ; b) x (-6 , +oo) ; e)x t-e, -ll ; d) xe (-co, -41 ; e).{11,+x); 0 ,{e (-co, 1) ; 162

1) = ( x- l X/+ 3) =' . - , [( x + l ) ( /z'4 =>lt2.\- 'v= l . =>x= r .Y=J ' lx- y= - l b) x' = - 2,y =) ; c) x= 2,Y=3 ; d) x =2,Y =3; e) x=12,y=5; D x= Z' Y=3. 163

- z)=ir - tt(r+rr l{^* ztr'y

3, Notbm cu x valstamamei $i cu y varsh frului- Atunci oblinem: avem:x+ Ji,=30 $i x= 4/, de undeprin rezolvare x= 24an i { t y = 6 a n i . marc. 6. Notdmcu x numdrulmai mic qicu i' numdrulma1 qi prin rezolvtfe j,= 10, de unde 100 /= x + x+ Atunciavem: x- 45; /= 55. obtinem: 8. Notdm cu x numllrul de merpe caxele areMaria $i cu y numdnrl de mere pe care le are Ana. Atunpi avem: x = 5 $i oblinem: y= x + 35 5iy= 8x.de undeprinrezolvare v 40-AtunciMariaare5 mere.iar Ana are35 mere. ' ' 10, Nottrvarstamamei ;i cu ltl va$ta fiicei. Atunci "., "Si x-4=3(y- 4), de undeprin rezolvare ur"1t'a= y+2O obtinem: x= 34; /- 14.Alunci mamaa 34 de ani,iar fiica are14ani. Atunci celordoud automobile. 12. NotIm cu x $iy vilezele aven:4x=6y 9i 4(x+y)=360, de unde prin rezolvate ob lin e m : , r 5 = 4s i y = 3 6 . unuimanual unuicaiet 14. Nottrmcu.{costul $icu/ costul de matemalica. Atunci avem: 2x+ 5y:220000:' 5x + 2/= 130000,de unde prin rezolvare oblinem: lei, iar un y- 40000.Atunciun caietcosta10000 x - 10000; pentru alll-a 40000 lei. clasa dematematlcd manual cu y numitomlfracliei. 16. Notlm cu x nirmddtorul'$i 3 r + l = 2 .x+3 . Atunciavem: q, de undeprin rezolvare ;i I ui fi= este x = 3, Jr,=5. Fractia . oblinem: ;. 17, Notdm cn x,y cele doud numere Atunci avem: 'x I x + ' 7 2 . t"-it;i-1, de unde prin rezolvare obtinem:

4. METODE DE REZOLVARE A PROBLEMELOR METODAFIGI'RATIVA


1. Numerelesunt: 70 qi 30. 2. Numer ele sunt:210 9i90. 3. Numerelesunt: 10ti 35. 4. Numerelesunt: 55 $i 25. 5. Reprezenttrn prin segmente numerle astfel : al doileanumtu H primul numdr

triplul primuluinumtrr ffi


dublul celui de-al doilea numlr

27
33

Deoarece scazand din triplul primului numdrdublul celui de al doileaobfinem 33, rczulttr cI al doileanumtrr secalculeazd astfel: 33 - 27 =6. Prinul numtrr va fi 6 + 9 = 15.. 6. Numerele sunt: 45 9i 15. 7. Numerele sunt:48$i 12. 8. a) Nu poatefi, deoarece 50 : 3 f N . b) Da , dacl numerele sunt25 fi 75 . 9, Ionel are 5 pere, iar Maria are25 de pere. 10.NumIrul este 72 .
I l. Lutrmca segmenl de baza ;. din numlrul de paginial
ll I

i - t, j '= t t .

carfii. Atunci I din cartereprezintd din carteri de.ci 9 5 fr segmente, iar ? din carteeprezinttr din carteli aeci tO 3 ]t segmente. Reprezentdfl gmfic duptr cum umeazS:

.a Crn cane
161

a;"*" I 2,.

ffifitrar
ffiI

Deci un segmentreprezintd 30 de pagini, Siatunci cattea arc 165.

12. Muncitorul termintrlucrarcain 2 ole ' . 13. Numlrul initialeste1-80 575. este 14. Numarul 'ilt ;ati* numerulblncilor cu 5 atuncinumlrul ii. Dacd jumatale din numtrulelevilor' Urn.lio.ar reprezenta ar bmcilor numarul alunci .i nu*r-i brt'.ilot ;;;;;; facem Atunci "" elevilori.p"..r"^iu-. rt"i." din numerul reprezentfi : urmAtoarele f---------------j numlrulelevilor

dinfe; din de la diferenla 50 - 38 = 12 provenind difercnta cu din primul primul numar5i i din primul numaregaltr i numar. gi 12cu 4 calnere. cu 3 camere 27. 20 de apartarnente delepuriti 200decurci. 28. 150 cu 3 29. 25 apalamentecu 2 canerc rii 15 apartamente carnere. de 10000leisi 6 de 5000Iei. 30. 5 bancnote Dacia1300si 20 matiniOltcit. 31. 15masini ar fi de 10000lei. cd toatebancnotele 32. Presuounem lei. tei 14 = 140000 ar fi 10000 Atunciprlulpallonului = 480000 Je la lei provine de 620000-140000 Diferenia de 50000 de 40000lei si 90000lei intrbancnotele difercnta tei. falade.eade 10000 lei si l00000lei de50000leisuntcatcelede ctrbancnote acum Presupunem fall oblinuld ca diferenta aceslora lei. Atuncivaloarea 100000 = lei= 480000 lei 90000 10000 lei este: de de bancnotele esle: de 10000lei de bancnotele fatd lei. Cumdiferenta 390000 (100000- 10000)+ (50000 - 10000)=130000lei, atunci = 3. Bancnote de : 130000 lei sunt390000 de 50000 bancnole sunt14-3-4=7. lei sunt3 + I = 4, iar de 10000lei 100000 12cu 3 camere cu 2 camere, $i 10 cu 4 33. 7 apa amente deporci. J,l. 50desrini.50 deqaJre si 100 I. decal e"te cu 5 maimare doilea nu_mlr J5. Avemfal Primu primul,al treilea eslecu 11mai maredecat numtrr al patrulea nuintrrestecu 3 mai mic decatal Patrulea 9i deci cu 8 mai marc primul. decat cu primul afunci suntegale cd toatenumerele Preiupunand = primulnumlr 376, iar 1l va fi: 400 5 8 numerelor suma = va fi 94 + 5 numdr al doilea va fi: 376 : 4 94.Atunci = numtrr 94 + = 99,al lreilea al patnrlea numdr94 + 8 102,iar l1 - 105. ctr iumdtatedin elevi au mersin Delld ti 36. PresuDunem va fi: Aluncicoslulexcursiei in muntiiAoirseni. iu'nalale
tl

35

I I cu 8 si egal esle elevilor ca dinnumrrul arunci Seobserva atuncinumirul elevilor este48. Numarulbdnciloresteegalcu 48 t 2 -5 = 2 4 - 5 = 1 9 . 16. 108elevi$i 32 debincl . PrimacifrJ oblinem: i i. R"pt"t""thna p;"tr-un segment prunaclrra FI ; douacifrd t-l-i-+-F+-l cifra a treia eslede 6 ori mai maredecalPrima lreia a iift" b".**. .;fri, i*"irl .l- pti-" cifraestel. a douae\le 2 $i a treiacifrl esle 6. deci126. este Numtrrul este 518. Numxrul 18, este 129. Numirul 19. 282. este Numtrrul 20. -eiri tatdl50 $ibunicul100de ani' zs a" ii. ^r" : 36, 108'102' sunt -i, 22. Numerele 48. este Numf,rul 23. de vin esle5400. 24. Canlilalea a Inleia l5 calilelea de ftina calilalea ii. i""i as de saci a trela. doua$i 20 calitatea

numf,rulbf,ncilor numdrulelevilor

lil_I ffiI

METODA FALSEI TPOTEZE


ctrambelenumereseimEartla 4 si ahrnci 26. Presupunem cazapare la sumalor imp'adta 4 ne va da 200 : 4 = 50' In acest 166

= = t t60000 + tz00oo irr,ooo0 + o. r50oo0 - 30000)


t67

rcsIul2 penfuun elev al excuNiei = 1280000. cazpretulmediu ln acest = (30000 + 50000) : 2 40000lei. este : 40000= 32. elevilorva fi: 1280000 Numf,rul a intaiasi 100kg merecalitatea 37. 150kg merecalitatea doua. lei $i de 50000 lei, 15bancnote de 100000 38. 12bancnote suma totald Dhdtea fostde 1950000. de l0 de?5000lei si l5 bilele 39- I0 bilere de 100000Iei, lei. 50000 de 10000lei 9i 10 de5000Iei,15bancnote 40. 30 bancnoie lei. de 50000 bancnote METODA MERSULIJI INVERS de lei. 42. Elevula avutla CEC300000 parcelei9itoateoperaliile 43. Reprezentr$grafic suPrafala el: asupla careseexecutA parcelei suprafala 5 i_ in prima zi restul1
a lreia zr

I---l-I ffi H 12000 t-l


.12. l8000lei

rcstul3
zt a paLfa restul4 re s l4 .
)\1 -tl l I

. re s rJ -> re s lJ = : r c s t4

r e\r t=

r esr 2= > r e\r2- 2 r e\r { = 2 18000=360001ei

r esl2=: r e\rl - >r e< rl - : r es r 2= - 16000=540001ei -tl2


= resrI - ; sLtma luldl.r'suma rorala 2 re.r I -2 51000lei= 108000lei. Elevul a avut ia inceput 108000lei. 47. Numdruleste0. ,18. Lungirnea drumului parcursesle 2,10knr. 49. Initial in ma$inl au fost 6,+0de palnr. 50. Elevul a plecatin excursiecu 50000 lei. 51. Elevula avut425000de lei. 52. Elevul a avut 100000rle lei.
I

a doua zi

_I

ITATIEI ]\,IETODA COMPA 20


55. O guml cosld 1200lei, iar un creioncosli 700 lei. 56. Primul numlr esle 10, iar al doilea esle 15. 57. Numerelesunt 28 qi 40. a 58. Primaechipl a planlill32 de puiefi,iar a douaechiptr .10 plantal de puiel;. 5 9 , 2 m p a n z l . . . . -. . 2 b a n c n o l e . . . . . . - 2 3 0 0 l e i 5 mp a n Z i. . . . . . . , 1 b a n c n o t e . . . . - . + 4 2 5 0 ] e i Inmuilintiprirra relaliecu 2 ii scLand din a douarelalie ....... I rlI ra rrz t r Ol r a n c n o l e ...... 8850lei Deci 1 Itrpanzi cosltr81150 lei. Alunci 2 m panzdcostl 17700 lei. Curn 17700= 2 10000 2300 rezultdcd plala s-aftrcutcu

H restul2 cd restulleste rezultd reslul2 estede 20 hectare Deoarece estede totaltra parcelei (20 - 5) ' 2 = 30 ha, iar suprafata
(30+5);=;=s2.5ha. 44. Bucataavea35 de m. de 18 tonedecereale. 45. ln silozseafltro cantitate grafic sumade bani a elevului si toate 46. Reprezent|.rn prima zi restul I a douazi lF.l.--l-I H 168

er: carese executeasupra oDeratiile sumalotalt

169

de 10000leibanrnote '-t0. 8 F.imul nu.ar.5le l5.iaral doileanumtrresle

pROpORTrr. 5. RAPOARTE. PROCENTE.


5.1 RAPORTUL

61. {mp o l i e s t e r .....j mte rg a l "


i1

.i

tei 2 8 4 000

248000lei . . . . jmtergalm poliester. { relaliicu 15obfinem: lnmultind -.'"i01" ambele lei . " 4260000 o.ii"tt". . . . . . 9 m tergal

, ", 2 0-_ ? . ,1,25 " '' -to 3' '' t,75 . 75


t2- 1 1l

t5 - 100

| '1 .3

'roo 't t
ll 2tl'

s 4 7

5 '1',

cu 5 oblinem: cu 6 ti a doua relolie . lnmuliinj " " t O '. orima 25500000lei te rg al 5 4 m o l f i . s t "t . . . -.. lei ' 18b00000 o O [ . r i ". i "i . . .. -.2 5 m te rl a l ^ relalia dinprimaobllnem: a doua Scazand lei 29 rn lersat ' b9b0000 l0mpolieslercosll i: lei.AIunc .ti,leciI tereal iostl 240000 lei= lei - 2!b0000 i);00d0 i;i:n 14000lei = 4260000 = 2 10000 j fOOOOO l0 lei : 2100000 costa r.i , iar I m poliester
lei.

.. - . . J720000lei ii ii i"ii..i"i . . . . . . . 5 m rerlal

. 0,1(2) = m)
) 1141

90
14-1=

"90 3. Mama cumpard 6 62 KalonulesteO=J.

90 2t1 90

3 kg = 9 kg de mandarine.

9. Numarul locuitorilor de sex femeiesceste:

= 50000. = 1. 494 90000 Roporrul e.te: - 40000 s0000 5'


' J 4 5 --l: o ' 4 5 -9 i " +s qt o'14

15. a) Numtrrul cazurilor posibile egal este 45. 15 | t0 2 )o 4 t9

(4)

s.2 PROPORTTA
lei, I

l. al

5r = l.s
-] 7
I

.-- =' * = > J)x= 4) 7


t)

45 = 9
-t5
1

7,

11 1-a b) ",r ^x1 z. a

t2-

,.i =>

x=

,r 't2=7.

i n r aporobl l i nem : 5i i nl oc ui nd ,= l=>y= 3x 2x+ 3y 2x+ 3.3x llx x- 43x - IIx ^- 1y


d)

z? + xy-sf
x' +ty+f

2? + x3x-3.9i -22;
x!+ x '3x +9x ' t7l

22
l3

13tr

170

2-Y lox.5oy=' = l9 -' rsx+:8y= 3.'* 19


=>yx = ,rzy=,
^ +Jy

= y= g 1.

lz

Lr

cu 147'mai mult' prcduce muncitorul 4, ln irnulurmdtor l l4 = adi(aI l4q 5500= i00 5500 I 147,. adica = 6270 - piese. ha= cu porumb esle:22Vo'10 insftnanfattr i Suprafala ' supratalarr ' ' lsamanlali cu orzvafi = 10 ha= 2.2ha.Atuncr ffi = ha10 '"i]ha- 3 ha' 2,2ha 4,8 sumade primului an elet'ulva avea u, f-u sfl.rsitul lei = 3710000lci l06o/c1500000 b) La sfArqitulcelui de-al doilea an elevul va avea 1nK lei' l"i = rql2b00 J7I 0000lci - i;; 3710000 l 0h.zo sfecltr' 80 tone= 761one 957o rtrm3n: 10. Dupdsprtare r one' l o = 74'88 7bDuni { lr ivir e Ir men: 98ao ffi tone' dinsfecllva fi: l2oi 74.88- 8.q856 ohlinut Zalrrrul q0'; u5o/. = lei' 08400 100000 o.rl: 807. i6. Piesa, l no 30:75o i - J 0 ," t"- 40el ev i 18.in .la.asunl = o suml egall cu 5000: 57o 21. Elevula depus 1s" = 100000lei. - 5000 a 8 hl ulei esle90 kg 8 = 720kg ulei' 22. 801I = 8 hl. Masa rle mrsline din care s-a obtinut uleiul este: Cantitatea r nn de i m as l i ne Ar uni ihe( tol i tr = 120' i; =h000 1'g. 12Ot12"/, :40 = 150 sunl:6000 au fosl: 23. Acum 2 aniin ora$ -- ll0 ll0 = 48100:ll0"b I ll0o1= 4E4Ou: I00r 100 r nn r nn = 40000 locuitoru' = J8400| og i; g = 2 kg'le ur mtncalO 200g = 2000 fo. Cete-td n"t.onn. este: cartofi curllaii. Cantilateade cartot'inecurtrfatl =2,5 kg. ) kg801o 113

5. Notdm cu x vArsk tatllur $r avem: Jo = = ] t2 x= 90=', = q5 un,. xJ

= 750000 lei' iar Violeta 1000000'i 7. Andreiprimegte lei' lei = 250000 lei - 750000 1000000 orimeste
' Mariasiavem: 8 . N o t am cu x su maprimjlade

9oooo l- =' r= loooooo x - lU


,0. 'u=
,l

i=,
a +l

Atunci: r = 2a.
a+l i+l I

ii1= 2".z: z?ii= z


I a +3 I ^ ' b= t => =. =, b - ^ ' , ,= 2at 7a 12. " ; ) :;; = . 3 a - 2 a = l = .a =7 =>b =2.

5.3 PROCENTE 1zv.= o r.a> rrt=$; I

300'

2. a) 4c. n5 = h'115 = 1: =11J1 = =l$rffit21s t) 73,3E.1275 = Mo!'3 : e34,575. tloo= !!* rr?9rooo- eo' 3. a) 3ova.20oh

=+:,:. e:lr2v..2s7.1t50 - ft'2!* l.lso


172

50 kg = strans esteli l007o= 66,667o. 75 ks. Muselelul t) 25 kg 28. ln tot:rlgrupulde elevia slrens

so

)\ Roarca de tei sban$ este: *-'100Vo = 33,33Vo. t)

t o ? = @ = 't= l 5 o g u n t. . ....1 0 0 g za h tu 2 outr 10oul


) 1nn " = '"Y => x = 500 s zahrr. l0 x ca opl dinlre rezuhe 14. Da.a palrumun.ilori nu lucreazl. 40 ore Aceste 40 de In lulal a eare 5 ure plus,adica ei luireu "t 4 muncitori de cei ' de ore ar fi trebuit si fia acoperite 40 ore 4 mu n c ilo ri. . . -. . . - . . . x 12 muncitori . . - . . 12x 16. Notdm cu x $i y sumeledatede lall cetor doi copii ai .u I / 8 si I / 5. Alunii avem: .ai, sumenropurlionate

tei cu 33,3370. Eleviiau strans maimult mutefeldecat

6. MARIMI DIRECT INVERS PROPORTIONALE 6.1 MARIIII DIRECfPROPORTIONALE


1. 3 m stoftr ........ .. .... 1 5 0 m stofl . - ............ I coslum xcostume

!. =19 =, *= y2gor..

propo4ia mdrimilesuntdi.ectpropo4ionale, Deoarece . J : I => = - ^ . scfle: .x )u costume i50 i 1 0 . 10 0 m 2. - . . . . 1 0 0kg ro ri isi 7 5kg a r dei kg ro si i9 i3 0 0 0 kg ar dei x........ 4000

+t/-; ' ; , ii i i= i'r,' f,""'r " s = ,>


8s8540

12. 2 oul

!"0=*4 =>x=4ooom2 +=ffi *'


I kg ftind
l0 oud

Noltrm cu a $i b sumeledate de taltr celor doi copii ai sf,i, sune propo{ionale cu I / 10 $i I / 3. Atuncl avem: g lOJ lS tr a t l' J

i= i r0 3

I l= 1 3 - ' " 10'3 30


<(

tl
1\'

n= l .r

zl
10 2 oud 10 oud x

=>x-5 kg fa i n [ 150g unt x

Cunr r = a t :oo = ' i] = l ] +:OO=> r ' I t00 lq. A\em : \= lr ' t' = , x = l t.1=ar ' => k = lO,x = 30'v = 40' => 3.t4k= l2OO Din ry= 1200 xvz. k ' > x = l I- y '5k .t=7t' 23. Ave,n:"r =i.;= = >xa15,y:25,2:35.

2 1 50 l 0 =;*
2 oud 10oud

r= /)ugunl . .....100gz ahl r

=>r= 5 => = 100 Din f - xz= roo=, 2sl?- 2112


x2 2l.Dinj=Sr ezultxt=j . 175

174

t l x+ ' v I

) -t

tl

J = -Jr o= l.r' z , ") ^ -4 i = f , = v 33

x y : J= J= t= r 8 6 4
: .. x =

l.s

x+y+ : s unoe:J = x +| +: => I t= tT . 8 6424

4s'

6^t

27, #

=> ^ .'^=:-= 42 2J

=9'1-> x+ v+ z= 291 ay x+y+z 2 9 1=l=> z


.^-l^^-^= 4Z+Z)+JV 3U ^vl

= >x= 1 2 6 ,y=7 5 ,z =90.

ll, / = -, : Lr. Notam cu 4 4 c sumeledalede tatdcelortrei fii ai sti, sume in v e rs p ro p o (io n a le c u l4 . 7 . 4 . A l u n c ia v e m: a b c atb+t J 25 4J iS.

t= t- l= t- t A1 4 r 4 ' j' 4 1 8

l= ri -"=
6S ?"

i -t' '= l i ."= r.l '

6.2 M,f RIMI INVERS PROPORTIONALE


25 borcane , . . . . . . . . . . . . 900 grame r b o r ca n e........ -.. -.300grame Deoarecemtrrimile sunt invers propo4ionale,propo4ia se l.

nstr z= c- 1000 - > i; = i; - t000=>s = t3000=> => x = 3000, y= 4000, z= 6000. v , k t^ (t'n ro. Avem ^ j. |!1=k=>t^EJy=,(=>x=2.J= x- r =t0=,;- ' i

. 25 100 Sc n e : = 90 0 :> X=

/)-Dorcane,

ta tL

= l0= 'r =o0=>x -

30.y = .20

7. 6 muncilori . . . . . . . . . . . . . 40 ore 10 muncitod . - . - . . . . . . . . . x orc Deoarecemtrrimile sunt invers propo4ionale,proporlia se s c r i e :I = ,1 ; = > a= 24 ore= 4 zileacA le6ore. S ore/zi 1 0 . 9 m un cilo r i.. -.......... I 2 nruncitori . . . . . - . . . . . . . x Deoarecemdrimile sunt invers propo4ionale,propo4ia se .9x=>x- o ore/ 21. scne: it= g 12. 6 ore . - .. . . . . . . . . . . . . . - . 40 km / h 4 o r e . .. . ,.. ..,. ,.. ... -. x Deoarecemdrinile sunt invers propoqionale,propo4ia se sc r i e;: = =.x= 60krn/h. -1 15. Notlm cu x,y,z sumeledatede tattrcelor trei fii ai stri, sumeinvers priporlionale cu 8,6 ,4. Aluncl avem:
6r

ts. Avem : : = I = : - I=> 2x =\,=bz = A " > l tl

t4 6
= > x= kkk y= i, 4,2= 6, kkk , .r |.ntn )ryz=J(t=> 36=>F = tlZS -> ta i= = , F = tz3=. *: 12- > x = 6, y - 3, z =2. 22. Avem 4 = 4 =*x = qv-,4 =!

1l

'

y3

') l r+r \r . x..+ r. =di ,

34 ]42 x

-;+l f

Irl I

25

,t. xy

42 4

16.4

23. Numerele sunt:l2;8.

t)'t

3' - i

e 3

28'

24. Nurnerele sunt:15;20.

176

r77

7. NUMEREREAI,E
= 452' 1. a) 25-52; h) 72g-n2; 1) $ 2025 r n n / 1 0 \ ' , | 1 0 0 I0 Mare mullirnea deoarece a. aj Muftime",aare4 elemenle, pozilive. 4 -l-.- p,ln"ttt.onailia ' elemente 15- x : 0 -> x s I 5 si cum're l[ ut lua l6 valori.de la 0 la l5' rezultrctr,r poate

16. b) 4 elemente. t1 f) Presupunem prin absud cI lZ + I e Q=>

,!Z + l - l= r ,t2
_tttt

- p- 4aO,

c eeac e es r etats ,deoar ec e


r-5r r-51

, . 0 ; ' = | f l ='\441-t =, 'lTtr:z4 ) z.zz 3. it to.zq -3.2

V2 esleiralional. | )1 r )l

19.a) 0.3r c.) 1.4I l) -3,8; h) 1,2. 20. a) 1,74; c) 3,61; g) 0,45.
lll

1 8 .a , l;l= 0 .1 ;l= 0 .{ 6); er | 1" -r. i r:| = 0.s. tr l tz t | tr t lz)

i- o-' , =?r e ,,r1:


x=2 =,a= ', 1134 N 'i =, - c u=, f i 4N 'i -o=, u-nr y -l ^ =i ut n dt t -, x =1 0-, a- ', / 5. N u-T '/-t ! 4N *-i i -, ' r-ti -ru-'t .

x-3->a"lQGN x - 5 - > a - ' 1 1 04 N eN x-7 -> a=^lg x'9'> a'l6eN x - 1 1 ' > a ' \ / 4 '2 = >a - ^ [ Z x= 13 eN x - 1 5 - > a ' V O- 0 1,2.31. este mullimea Arunci 10,
!a -t>O=> x< l 2 ;i c o nd i l i a 6. a) P u n e m ' unxN' ca la lua l-3val|ri. de la 0 la l2 Pr<''ee'l3nrl rezultlca x poate mullimea 5. obtinem 10,l, 21. * i l i a,r - l :0 ->x> cond 8 , c i Pu n e m obfinem: egalitdlii ai ambiimembri 4 9 .4 .' -l= a = ' x = t + ( = s

dN ,r- | -, a='{14

26. b) ('/i - 1/Z)2 -3-2t/6 +2= 5 - 2,,/6; e) (11 -,/7 +'/6)2- 3 + 2 + 6 - hE.2 r 2^/T.6 = 1l - 2,!d + 6\ry - 4'/i. - 2,12.6

2 1 .- 3 5 .( J) : i : - ,:- r;t/Z:,/TT1t2,t6\. - l5 25. a) AtG + '/7,,/E + f:y'9 + rrsy'Is + f6y't-8= 2,/T+ 4 + 3",/T + 5tE + 6,y'T - rc\ry +4.

- t1 -,t211',8 ., ,-. ,/6-,lZ (,16 ''' ") l-z+t 2-t-

- 2 y . ) - z -\ t o + v z :

| a-t \5-,/T ^1 ,) lrn+ \/-I;6 - t_-r + 3_t *

;. :i-i;;;;;;a"J;;la s.dblinen {0,r. 2.3}.

lapllr al l R i dicenJ

5 = tQi; I =,,9; ZG = y'2{ 9i atunciseordoneazd cresctrlor astfel:

= 5'/7 +'7,/7+ 4',8. - 2rE + 5O + 5t/T+ 4,,/5 33.2,/Z=,,/E2'/l =tM;3lT -'/..t-; a =trl6;

- | +,8 -A -lT - r. -'/7 3t. a) rG*E+,,/T6.'/5 = +'/1ittr +,/TJ44

civT5- 11.18. ro.;) !5= 1.73;36]i; -r7' -2,3,1,z' 3,(2), 12.AaQ= l-45, -32''
13.b) A = 122s.9001.,
14.b ) / = {1 ,4 .9,361. fia

,4nR -.a={-r'1:fsl.

:t/D : N6 : 5. '/i :rG : NT ; 3 ; 2,,/l;,,/I5; 4 : 3,y'T 35.a) lT +,,/12 = +tAI +,f15+t408+'/T47 ,/3 = 2'/i + + 3,'/1 + 5,'/3 + 6,,/T 1,,/T + 24,/T. = t,/T 36. d) ^/17+,IB = NT + s,,/T r/f + y'fog- Vf + orG= uy'f. 31. a) tE +'/18+,lW =y'F+y'Jz+y'5o.=,
<=>'/7 + .t,i a1,17= )O + 4{Z + 5,lZ <=> <=> r1,/7 = lb,/7. 179:,

.*-,#-rff ,f .#.;._,_,.=fu
d):;- + ;- * r0-. lr * r) *-U ' {144 '/16 =o' Gr VIT !{OO fiZl *-rz * lo * rl .'8 - ; ] rl
cdVZ + Q -> 3"9,u) i.".upun"tn prin absurd + '/1 -P => =, (1)P e Q astfelinc1t',l|

+"/9+ + llA +'/i5 <'14 3s. a) VT+y'f;+VT5

8. CALCUL ALGEBRIC
1. c) l2a+ 25b+ z\c + ab+ 2ba- 5a - 7b - l2c ' l8b+ 8c+ ab+ 2bc - 7 a+

z. vt Qxy\'f +6?i xY+@xf\'? = txf + si f + u1f: , I r? i. E zi'y, 2yt 2l z: 2z-2)x: )x=? 1= a'. ii tri y+'zyzx-;+ 3)- (x- lt(v- l)

rals. este = t+ ce e q ueea =rz*-t*2,/6-P1 -,,6 ,+ 2X

v6 aeoal'e fuo,| \E-\rz+ 4 0.'4J s - ii+


3-2

1' -r'Id60 -r'm-oL-,tZ- | +\6 -'/, + +r'I0Or

+ 1 6 9 1- 1 g b fl=

\4oorr'moo

xy- f -2y+3x+3y+6 - xy+y+ - 2 ? + zxy+ 4 x2Y+5' + x - | - zi - f + xy+ 8x.+ + t) + b)(za - b)(4a' 5. a\ (2a = f - @2 - t)$] + &) 16aa^-;
- 3l' + 2 )+ ( a z - l ) l a+ 3 Xa e 1Q 2" 1 ) ( a - 2 \ la - 9) = = t i + t162 - t7 + Q2- t)1r2 - Bi' 5: - o * 1 - u2-gu2n 9 - zua - ouz -'ol* uz' + ab+-a2). Et k- b)(a+b1(a2 - b2)- d'a- bl(]

k * I t 2'Ik-' "k'l-+3 t 5i inegalilatea: fol<rsi 41. V<rnr

,rgq6 ^/t + 311+ + 1996J= *'rsrti' -i I 2+ : ''^ !r !-... *1= l9ls. 19,96 . -2 2 -998. Z 2 2 H

.Hn''

,D

,t5

t6

= b* bn u4 - i - u3 i' lz - i1t * tlt - ui - t1\ ' "2


;. ; ,;

* 5tt2 +oat * t1' zu2 , S *'iu. - i* - tl - z.uo


- ]+ 2 a b - &= ]+ ia r + c8' -t, +(b+ c)2 - (a+-c)z +(a+ b)2 i) (u- t+ ")z & + 2ab + +] + zat, \ac- 2bc - ] * &', J + c2. + b2 + 2bc + c2- az - zac - c2 -"a2+n3bz @ + Q'+ c tt ( a+ b+ c\( a+b- c' 1-

o\z. (a + 2b)2 - (a-. b\2' a2+ 2ab+ & +

+ ?^- o = 1a+ t\2- 8 - (a+o)2 'i = + 2'2t3+ 32- (2a+ 312; .l' a" t l2a+ 9 (2a)2 - 512; + 52- 12u + 2s- (2u72 - 2 12u1'5 s) 4] - 2oa
180 181

n1 aa- ai b + sb2= 1a2y2 - z.o2.lb* 11t 12 - 1i - i t ..2. g, d) a2- 1OOa) -102= (a+ loxa- to); = 2s; (5a)2 r - t2 = (5a- r)(sa + t)i d k) l6a1- 8l = (4a2)2 - s2= 1t? - r)@?+ D = = (2a- t)(2a + t)g? + \.
1 0 . b ) 8a 3 + | = ( 2a\3+t3 -(2a+ l)(4a2 -Za+ I )i ei) 61a3 +27 = (4a)3+31 =(4a+3)(16a2- t2a+g\; ;1 a3- 6t, = i - +3 = (a - 4)(a2+ 4a+ 16);

d 8S - n5=e43 - s3 + roa+zs). - s)(4a2 - (2a rr. a ) a6 +t =1?) 3+ t = ( ! + \ @ a - J + \ ;


e, 8j - n = t2a2 )\ - 33= 12a2 - lttloa oi + o1, Itt ab+ b6= t:,2, b2t(a4 . b4); - ]i = 1,6+ b6\(a6 u1.2 - b12 ry - b\ = G2 + i11aa- i B + tl1 ^

=@+l+ a) ( al+ l- a\; | ? +2ab- 31 = ] - i +2ab- 2bz = =1u* t' \1u - b) +2t\a- b) = ( a- b) ( a+3b) ; 2( a+ 1)= 91 i - - 3a..2= u3- a- 2a-2= l az - - l ) - a - 2) = = { a ' 1) ( a+1)- 2( a+l) = ( a+ 1) ( az = ( a+ l) ta2- a- 2a- 2) =\a r l tl {a- 2) ; - ) b2= l u2 * b2)t5. .r l, ui - zo2 ,2( ] + i\=( e2 + 8) @ - 2) ; + 1) ; g;' u,?+ tJ + o + b= J( a+ b)+ ( a+ b) = ( a + 6) ( c 2 at+ 2a- 2= a\a- l ) +2( a- l ) = ay it-

- L,)yaa + iF + #)=(a+ b)(a-b)(?+ i). 1a2 (ua -'2i + ta11ua + a2t + f1. 12.I i + I + ? + 2ab- 2ac - z.bc:(a+ b - c)2;
d) a2+ t ? + 2 a b +4 a +1 b +4 = (a + b +2 )2 ; g) ? + 4P + ca+ 1ao+ 2ac2 = @+ 2b + J)2. + 4bc? 1 3. a ) a ' - 3 a + 2 = a '- a -2 a +2 = l a - l )-2(a - t) = (a - r)(a- 2)t c) a2- a + 6 = a2- 3a- 2a+ 6 = la - 3) - 2(a- 3) = = (a - 3)(a - 2); g1 a2- Ila+ 30 = az- 5a- 6a + 30 = 4a - 5) -6(a- 5) = (a- 5)(a- 6); k) 6a2 + a- | = 2] + a+ 4a2, I = 42a+ t) + ( - 2 a + lt 2 a - l ) = ( 2 a+ IX .l a - l ): 14. a1a4+ a2- 2 - ua- l + u2- l = = {al - I )1 ,2 - | ) + a2- r = | a2- t)t az+ 2): d:1a4+ a2+ | = u4+ 2a2+ t - a2 1* + y2 - J 142,

= (2 a + b + c )(2 a +b - c );

i) a4 - 2bc- i- ,2 = ua- ( i * z t'r * ]) : =(.] + b+ c1@2 - b- c); = oa- (b+ ")2 - 11- 12" 'z b12- ,?= t1 4a2 - t2ab+ 9b2 = Qa- 3b+ c) ( 2a - 3b c) ; + b -,.)l a2- b - cl: ,n, ot r o, - o)-.1= '1r-i /, - c)l - (^a2 bz= t b) = o4 ,2u2i * ba- oz 11.at or , u2h)

:P2 * if - il

- ] ) - G -. )\ a' ! - b l l = c t la - b )(a 2 .)(;i-,){a+'): { . r 6 )(a -{ J (a -, J -(a (a'){'-'1(c-\ a - b )la- c )t a ' c - a b) =

+ & + ut)(i + t?- ub|; - 1u2


l');

- ( b+ ,12= d u6- I,zo"- ]= u6 =( a1+ b+ dla' - b- ,) ; ba2 - n2,l , 166sal=1aeb2,?- b2r2 g) i,], + bd- bc+ aQ; -(bc- all2 ={ac+ bd+ bc- aQ(ac 183

18. a) (a+ b)2+ (6+ c)2+ (a + c)2- (.a + b + c)2=

= ] + 2ab+ * + F + zu+ t + ? +zu.+ &- ? - t -? -2ub-2b"-2u"= ] n 8, ].


l J 9 , a) b)(a- b) + (b+ c){b- c) + (c + a \ \ . - a ) = ,la + = a ' - b'+ b'- t" + c'- a'=0.

. l+ o 2 t l a'+a+l

\ a 2 , a * ly li-a + l l a'+a+1

,.

I S - 2 7 = ( a- r ' ( ; + 3a + 9 )
3=.da+ l)-3(a+l)=(atlXa-3) a 2 2 a -3= a 2 + a -3 a (a -. { f t a 2 - J , , + 9 ) a 2 r 1 ; r . 9 o ' -)1
l a+ l )l a'\ J i+ |

=112a+ 20. a) (2a+ t13 - 1a- t13 r) - (a - r)1. 'f l2 a r l ) 2 + t 2 a + l )(a- )) + (a - tl 2 l = + 4a+ | + 2] + a - 2a- | + a) - 2a+ 1\= - (a+ 2)(4a) = (a + 2 ) . ( 7 a 2+ a + I\;

t) zs?, a] + r2ab98 = 2s] - (+J- tzao+ o*1=


= (5 c )2 - ( 2 a . - 3 b ) 2=(5 c+2 a - 3 b )(5 c-2 a + 3b) ; t abcr ab- 2ac+ zbc - 2a + 2b - 4c - 4 = a Ac + l ) - 2 a \ c a l )+2 A cr l )- 4 {c+ l ) = (c + l).(ab + 7b - 4) = (c + r)[4 b - 2) + z(t - z)) = . ^2a = (c + l ) ( b - 2 ) ( a +2 ).

?2.stal .i ,ti*,t,t ; : l: , , ' , o ! l, ,

b a-1 r2 l, i1 1 r 2 + / ' l r t , r / ' t t a - t ' l b^ n2\', - 11 t l')l:,* tt t t t ltt12 | l'21 la + h ) l i + t ' - 1 t , 1 t 4 _ , A . o h 2 -lr' = 1 ., * l , t r r l . i , l r z5

,)

. a )+ 4 a b + 4 1 ]

,,t*r,i*s"

=Qt+zb)'- 5) = .l.i+zi.rs)
5.z +Z D +5:0;

n.4 ):!

u2 * u

,rJ

4t: t)* , r +-l - ( t(.r- l )

+ ) b + 5) ( 41 lb- 5) = 412! _( = a a J,a+ 2b+5)


+ (a+ 6)l . al+ 1r-l

a - I ,al-l;

I i - U + z = * - a - 2a+ 2 = (a- t).la- z) i-t =1 u - r\.( *+a+r)


a '-3 a + 2 ( a - t).(a - 2 )
-;\d-tt\a +a+t) = _ a +a+l ,atl;

")

i(j + ti

(a+ rt)(a2 1! 1r'll11, + r,t3 2la + b)


2

("+tt) +r| yl1!yt,)1 zi+ab+zrt) a + b * 0 ; \a2- /1t12 2(a+b)

'l oi I *iu=
l. Ca ,

ua4 - -\ah'

3.d8a1 - ti)

m7 a 1- 5 a 2 + 4 = a 4-? -l u 2 +l =u 2 1 / - q - 4G- \ = G- \.(a2- +) (a + l)(a - l)(a + 2).(a - 2) a2+ 3 a +2 =? ' + a + 2 a +2 =l a +l l l a +2 J

li'*t"o= ^ot b ) (4 a 1+ 2 a b * b 2 ) . , .
.)

= 4d2a-

h) '

aa-5? +4 i+3a+2
= ( a - l ) ( a- 2 ) , at-1 , a*,2;

11 + b' +2ab lo2+ 4:Lb+i 23. d)

=
-

2a2 + a b + a c -2 a' b - c (2a + b)' .-

+ t - * = 1! + 92 - a2O / + * + | = a4+ 2a2 - (! + a+ \.( i - a+1)


184

lz"+ t'i-12^+ ti O=

+ b- c) 2 t + b - c tza+ b+ c) - ( 2a ,2a+b+c*O; a- | ( 2a+ ,+ cJ( a- l)


185

i *t's - o2t j- u3 & &) (a- t)2.(*+ ao+

u2lu3 - b3l- b2(u3- b'\

^2t.2)

I
a

(a- t)2.(* + at+ i)

+_i+ aL

,+, ^= a+ o a\a+ D)

ri-ty<?-&> = --ri =
(a- bl '( { + a b +tr)
( a - bt.r Yt ti a2+ _ \:a b +b)lla+ b\'(a- b) + ab + b'l l a- b ) '\f

b) + a+ b+; + a - 4a+ az(a + b) o2+ ub+u+ b+ u2+ a 2] +2a+ ab+ b

=-

?@t a
tl a- o
a- D -'.--/ + ab+ b'

Je+ r)

2 4 . a1 - +- - +i=, zaa-2)' 4^ + 2 )' a - - 2 a a-+2a u- -4 l3 a 3 _ = ,_ . a*0; +, z\az) _ \a+ 4) a' 4 l a"

rr l l l

, . a b ll)---+

--'- , +

"'I

7;;;;E=G:uG;;;;6
a t - ( ]+ a t+ t) + G- t\2
-Zab u3-b3'
| 2a I . (a- b\'(a'+ ab+ b-) -

a- b

ab

,1a2 l a z + '-) a2-3a+ a-l+ a-2- k-Dl:a-?l+ u- t* *-1=

a b - a 2 - a b - i* * - z u t * o 2
I )a ^. lo. at | _+ - "' *' ) _+

= l+ 4 a - 2 ) + 2 ( a - l ) ( a- t ) (" - r)
u2- l

|+ a 2- 2 a+2 a - 2 (a -1 )(a -2 )

\a*l

a- l

r 2- 1,/ l a+l

lu.l ll a t:t ^ -+

u- l

]- t)

( a+l)(a-l) = a+l ' a zt: = j , -2 (a- l ) (a- 2) ir - i t , , 2 - i - a - 2 a+ 2 = ( a - l ) ( a- 2 ) ) ? - 3 a+

14 p I s3lll

]-r

ro". i - a+ a+ 1+ 2a

i -r

u2- 4a + 3 = J - a - 3 a +3 = (a - 1 )(a - 3 ) ] - 5 o+ = / - u - q a+ 4 = (a - 1 )(a - 4 ) l _l _ l ,_ - ]-5 u +q ] -u+z ' ] - q a+z 111

5a' + 10a +5
a)a+ |

5( .r ' +2a+ 1) a'+ )a+ |

3a+2

3]+r
3a+ 2

l8 a ' -a -

- (a (a-1)(a-4) - t\'( a- 2 ) ' ( a- l)(a-3) ( a - .\) \a - 4 ) + ( a -2) (a - 4) + (a - 2) (a - 3 )

) 3a) + | 1.ta21ll( 3a2l-

3f - t) 3a'-2\ l8 a 3- a -9
--l: + - :-

et-r

3a3a-2 2\ \ t+lOa-25 + -i--l . t: a2+ l }a+25 9a4- t I eali

tu'-r) .1a2ll'

(a- r) (a- 2)'(a - 3)'k - a) 6 ] -Iu + L z+ ] - 6a+I + ] - 5a+


(a - 1).(a - 2) (a - 3|Q - a) 186

ita + z)Q] - t\ - tsl + a+g + Ql- q.Q? + 1.).


9aa -l (a+ 5)" a+5 (a + 5)'

a z- 5 ,3 ? - l *0 ; a+ 5 ,

187

,t,2 "' ot * uJ * a t l

. tl t

2l\ 2 a +l t a'
-.t

9. FUNCTII
:_

= =,,* *')'"''',, J,,') r1i' r',,,' f,,-',,'-,'


l].
\.{a* = lJ2(r- l)2

a '-2 :t' l) .

(a + l)''(a'- a+ l)
,a*0,a2-l tlr I ' + a- 1 i

- o r t^

4{ '
a1l[a"2\' .la -3^l \a -l )

t'-

l)2

,,2 .u +l a+2

l .e'tebi tte B )i atLrner s i,il iiE a f - r e E ["tt=b " o " til"fi *.,0 .r ,= ' 0 < r <2=' )' x+2<1=> bine e{re funjlia =' i^l a iz, *i- ii 'lefinirr' ""n(i => rl r)i 0 ll' l l ie lo 3 - .) .r l- 1 ,1 1 = ' e-'re 1011' i'"i. iri"\ri*.1 "^r"ril''r'tunr'tiei -ti l 'rl n-4 . a ) R: b i R- ll: t s) .^,2
=l .t.r r 5.r s 2' 8. a) /( J) = l0= >a= 7= > /{ x t

b i n eJ e f i n i l ' = -l d B s i a lu n c i/ n u e s t e | ,1r ,{01

' t 'u -| r-l

o zr.o o n o
I

a 2 +2 a +|
)\)

a +l

a-l

a-3(a+

lz
f( x\ b) a=8; c) a- - l; ll 11 1 8 d) a' l' e) a=2; fl ,a- 6;

'a+I

a- l -;-l-

J @ +2f a, rr- rtz

''i

=,) = 2, r ,- l= > /i,0 - 2r - +1 :^ J Y- 2; d' /i ^r - - r +7i r ) nr ) r ,,i^r - t- l: r+ 5: 0 /ix ) : J 'Y+ et f( x) = - 1,{ lr'

] ; , lll' = , t r r , 1. 3='D - t . a t b - . \ - >

1t=rrr l-- lib. i,rrrrl=r(rrr => = J s{ \r - | 2r+ r -' ii. iilii,r 2"
= x - 1 - > f t^ F l r = x f7 - '

= s (r): - -> il. ' iis2 t .rrr t + l

ut ^,' (a -b- . a+o*, . r - r + , . ) .- r-u ' ,., 'l or, ),lnrl*d, ' 7n

"1^!::). !!:!, =4nL-,), 411!19. aDC


-i
ab c

e'+ If + c-

- oo,- ur. =

.S-!:::'- . .ot4L at, : 9i141* art a9y


] * i| o,2 ]FJ
u 2 r b 2 r,2
188

at+b'+c'

x r4 ' =, - f ! \ l - \ -. 1 + 7 f{/{\))= Y+4 '' iS . lit , = a r-b . a t O = b' tr4=> t + J = > a { a (+ l l } ' a = ' i, " , = h=l-> a= l.l'- 2 = ,a2 )..:1.':. I lrrl'xurnla'unr tt' --io l t , o t , - / , = r. -l= , a 2 p " n t , ui I o b lirrc r n{:t l l - l \ . \ : = J /(l)-2'LIe unJe f , I I o b iin e l n / l f { / l l l ) r * , " r" ' r* n " ^ I t t )= I 4 1 )= 1 1 ( l)-l-> -

- abc= abc abc = 0.

"',0. u"' *1't"''"" n',= rtn i]i: ' ", ' ^l x -2 = 21,t2, t3, x6'
189

- - a) (x)=- -_ ;= ^',_; 20.

2 t' 5 2fr-l)+1 '=21-' |

2ez

$I 10. FUNCTIA M-ODUL INTREAGA FUNCTIAPARTE


devine: 1. a) Dace x (-co , -11 atunciecua$a deci = (-co => = =.27 x lx = , -1] 5i este -2 +2 5 -! -x -l .ululie. Dacdxe F7, 2'l atunciecualiadevine: fals' (x + l) + (-x ' + 2 ) -' 5 = > 3 = 5 c e e a c e e ' t e (2 devme: o.) ecualla alunci DarI r .I , r il + x - 2 = 5 -' = > x = 3e ( 2 + o o ) i e s l e d e c is o l u l i e '

da c d x, -2 *! 1 = >

zr. c) dx ) =

x = 3 sa u x- 1 . 6 . r + 3 6 (r+2 )-9

x +T =

dacrx + 2 - = I . rJ. =9 => x e {- | l, -5, -3, - l, l, 7}. 22. at Daca / = 0 ftzutraf(.i) . /'(0) = f(0) si sim'plificand cu f (0) o b l i r e mf ( x ) =l (V )x R . 23. b) DacI x = | rc?;ulta f(l). f(y) = {l) 9i simplificSnd cu {1) oblinem f(y) = I (V )yeR => f{x) = I ( V) xeR. 24. a) DacI r= /= ,1obfinem: f2(1)+ 2/(1) - O=> f(l) = 0 sau 1(1)= -2. = DacI f( I ) = 0 atunci flcind y I in rela;ia inifialaobtinem: f(x\' f(l) + f(x) + f(l) + | - x => f(x) = x - L Dacd f(l)=-2 atunci fdcSndy- 1in relalia iniliald obfinem:f(x) . f(l) + f(x) + f(1) + 7 - x => f(x) = -y - l. 25. a) PenLru x = ,{ oblinem relalia: l l x ) 4 ^ ) - 2 ^ t I - xJ=-3 ? +4 x+ | tl ). Pentru x- 1 - x ob$nem relalia: 2( l - x )' \ x ) + x { l - x\ =3 } +2 x+2 (2 ). Imultind relatia. (2) cu -2 ti adunandh prima relafe , oDrlnem: (x - r) . f ( \ = * - 1 =>f(x)= x+ I ( V ),reR- { l} . Relafiafiind verificattr$ipentrux 1 rezulttrctr: f l,x)= x + 1 ( V) x e R . 26. b) Pentru ,(= x seobline relagia: x. f (1 + x ) + ( x + l ) f(x+ 1 )=6 x+ 2 (1 ) Pentru i = -x seoblinerelalia: - x4 l + x ) + ( - x + I ) .\l - x\=-6 x+2 (2 ) Inmullind prima rclalie cu r - I ti a douacu r $i adunendu-le ob linem: f ( x + l ) = 2 { x+1 ). N o ta n d x+l =y r e^,]tL f(y) = 2y si ahnci f(x) - 2x, ( V ) r R. 27, Se procedeazd ca la 26.

x+2

9 =6_ -r ez

2. c) lx- lx+ 2ll=) - > x - l x + 2l =* 2' nu ar es ol ul i e' Da.ax- lr + 21- 2 = ' l r '21 = 'x - 2c ar e = 2 ec udl rc ee ar e( a x + = 2= >l x +21 x- ll+21 Daca orice,{[-2. +c') solulie devlne: ct Dacrx (lc! , 2] ecualia

I x ? i- x+ :) l + 1 3 ^ - i:xr 2)l=8='2+l a't-21.=8--> =-l six = 2sol ul i i rl e * - .zl= o = ' lz^ - ll '.3 cLr -> 1+
DacAx (2 , +o.) ecualradevne:

= 8=> = 8 - > 2 ' l a x- .2 1 lx + ( x - 2 ) l- lJ ^ - ( x - 2 1 1 = >l. lx- 2 l r l2 x + 2 1= 8 =' l .r - l l + l x+ Il = 4 ca r e n u a r e


s o lu liip e(2 . + c c ) 3 , c ) - { - 2 -(-^ + \ )' m = > - 5 = m ' Daci m = -3 arunci( V ) xE (-D , -2) estesolutie. Dacf,m ,. -3 atunciecuatianu are solulie' Dac[ x (-2 , 1] ecuatiadevine: m-l = x + 2 - (-x + 1\ = n <-> 2x + | = n <'> x t l".n-t

dacr "'2 ' estesolulie | , < t < = > mc (-r. r l '

m-l-.

2 . l] <=> e t ^

-2 <

n-

2 DacI x (l , +0.) ecuatiadevine: lx + 2 )-(, { - l)= m= > 3 = m . solulie' Da c I m = 3 a lu n c i( V ),{ ( 1 , l c o )e s t e Dactr m t 3 atunci ecuatia nu are solutie' 191

190

devine: 6. Dacax (-co, -1] inecuatiq ( *r + l ) + ( - x- 1 ) > 2 2x> 2 -> x < -7 => -> => x ( -.c,- 1) . D e c ix ( - co,- 1 ) n (-oc, -l) = (-.o, -l). devine: DacI x (-1, 1l inecualia ce estefals . (-x + 1) i (x + l) )2 =. 2 > 2 ceea (l inecuafia devine: x +or) DacI , x I + x+ l > 2.= > 2x>2=> x> I => x (1 ,+ c o ). D e l i t ( l . - ,ln {l .+a)={1.+r) esledeci:x (-cc , -1) U (l , +oc). Soluliafinaltr

11. ECUATII' INECUATII $I DE ECUATII SISTEME REALE iN MULTIMEANUMEREI,OR 2'{r-''/7+ | =' t. a) ; ,. u::t*= -r'7)= 2"8-'/I + | => =>Xr/2 + l)+(x' lr{y'f
= >4 y ' T+ l) = V T + I = ' . r = l ; t\=nl6 2 v - 4 2 0 - * - J l, =, r ^) 5 - l 90 '0\^ -t-"
t I I 2 x -4 20-x

.r ]e z=> x Z Averndeasemenea :
f\r ll (-l lr+ll ^

7. l, )A\ e , I : r - 2 = [

Ir+ l l

r- 2 ? z =>
\tl

-!,i("- - ul='5\ *2+t* =,4a,2o l) I


+1 r ,1 = o j 10()J + i x=r'->
20r - J 60=>24r - 48= , lltix- 4t- 15( 20 ^) ' 12: - J00 r 15r - lOx- .tf,o= >5u( - 708='x = i lb l1x l \ :" 0=' ,8 "nO Br ' l{ - R ( x- qi+l e0 lS- ,.1

I ., i' r 'l ., l*'=>x-r< .r '(-r-> =>3x-6< x+ 1. 3x- 3=. xe e,:].


Cutu insdx Zrczulil cr x (2 , ;] O z:, x = l. 8. hr Notr r: I= x -l
_Z ..{rl1i
r r - ll .1

a vem : - I. A ru n ci j= I , [ ., ] x+l
k< j <l+l->

rf,+ l r

-'lfr,lr-'[(; ;)'-j-'
" => -i)= a ir*-;r+uli '7/ t| aa.

2k + t < x < 2 k + 3 s i3 k- | < x < 3 k + 2 => => -2 k -3 < x < - 2 k-1 q i 3 ,t- I < x< 3 ,{+ 2,9i cu membru obliaem: rnembrll adunand *- 4 < 0 < t + I = > - l <,t<4 $ i cu rnke Z re zttlltr

- *"- fg- *'-*

0> x =5; =! = ,n * = 1 6=

=' :{rl = rrrzff--fr:o:$ tr?,',

k e l 0, l , 2, 3l.

I t D a . t I = 0 a tun r i rezulllJuule.ualii:

^lr . t 5; o = ' ]l. r = ' ,rl [': l 2l 'l=o t j* l l rl = o- ' o= z


1 .2 )=>Y C l l .2 ). - 'xC[ l . . 1 )] i ) [ analog. I'= l,*'=2. I = J \e rr;leaza 21, J,), J) Caiurrle 192

=.(il, :i,-':'l:-,"rii'=' * = 'l' iol'ii'-'il^=@,3' l-':' l:^ ='#,=


u. s. "t".L"-r inlai.

\'#-"=t

de gradul o ecualie ii seobline "ut.ulele 193

numitoroblinem: la acela$i 3. a) Aducand x - | + x + | = 4 : > 2 x - 4 => x=2 ; la ct ? +3x+2=(x+ 1Xx + 2) si aclucSnd m) Seobservd acelagi numitoroblinem: (x + l)2 + (x + 2)2= 2/ + x + l0 =, =' x 2+ 2 x + | + / + q x+4 -2 i + x+ 1 0=> x= 1. 4. a) Se observtr cL'.'l + l6x + 4; = $ + 2x)'('7+ 2x) si numitor obtinem: aducdnd la acelagi (3 + 2x).(1+ 2l + 1? - 2=(5+ 2x)(1 + 2x) + 1 + 2 x )= > 8 x= 7 => x= + (l + 2 x ) ( 7 Ba g ? + 2 x + l = ( x +D 2 i +2 ] + x= x(x+l) 2; la acela$i numitoroblinem: ?i + 2x = 2.t\x+ 1); gi aducAnd l . r l l = > J x=J=>x= 2, r+ 8 = 5 ( l+x , u . , , _ ; = a = > | + r= a - a ] -> x{a t l )- a- l. ;
2|

calculelorse obfine sistemul: 8. O DuPdefectuarea (3x = zY lx + v = ) soluliax = 2' y= 3' luise,obline rezolvaLrea 5i prin I 1 9. a) Notdm = rl = v$i sistemuldevine:

Ir - ' _ ,:, 1 , = > u = t 2 .v=t 4=>\=2.)--41 5v= r/+


d ) x= 3 1 = ' f' c)x-).y-2r li' ' = r . y - 0 , '- . =' t3 - a)s= 5 2a' f 0. ,) {1"+,/.=
\u- J J - J

llu

D^c\ a, 3 utuniy'fr 1 x= oblinem: t;-

$i inlocuindin primaecualie

D acl ;r

alunli

x = -. l+x

d etine: _; = -l '' I r t= -l + = > D a c r a - -l e( u d lia i ^ => I = -1 ceeace estefals si deci ecualianu are solulii. i) Aducandla foma cea mai simpldoblinem ecuatitt: ax=2] - a. DacI a* 0 alunci x= 2a- l. Dactra- 0 atunci ecuatiadevine: ' +' l = 2= > 2' r:0. 2ii e{teverifi(altrdeori.e

7. a) x=2, y=!,

b) x='lT,Y=''/T;

calculelorsistemuldevine: c) Dupd efectuarea [)x + Y= ovJ + I

l x ' v =z ' ne:{;r '" 5'ful ' s 'l i - =>bLlevi i - ty =S Dair a= J \isr emul incompatibil de(i ^ - - sistemulesle l aaduuaec ual r e pt' *er tr atiei u 2ti adr r nl nLl oii".r r i;ta (a - 2)x = 0 ob{inem: ? x= 0 $iY= ;' a * 2 alxnci Dacd x + 2y = 3; x + 2y =3 $i es te Dactr a= 2sistemdevi ul ne: .u .oluliile/= <r'x= 3 - 2cr'unde<r R' a".iiii"i...i""t i. d ] - + =, ] = 4= > x =25i x =- 2' => x= u sau - 3x= 0 => x(10x- 3) =0 e) 10x2 3 10.{ - 3= 0- > .t= l0' => 12.a1 ? - 3x t Z=O = ' ] - x ' 2r + 2=O =' - nr - tf - 2{ ^- 1} =0= '( x - l l x 2) ' 0- ' x- 2 = 0=>x= 1 saux= 2' => r- 1 *'0 sau

13x+ Y -4Y 5 1' ' x = VJ, I prin lui seoblinesolutia rezolvarea si -'lT + 1. d) x=4 ,y=2 ; e) x =3,y =7; fl x -3 , Y = 2 .
194

xl t i + 4x, 4 = lox + I => 2 ? - 4x t 2=0- > oDllnem: nufiutor la acelasi h) Aducand 195

ir .

= tox+3*' ? +2x+L+ r it * t". 2 ) 2 t" "l ='r 2=

l:

(x + 1)2(r - 2) + (.r+ 2Xx2 - l)- (1r + 13)(x- l) {x * 2 ) = 0 = > ( x 2 + 2r+ l }(x - 2 ) + (t + ? }(t2 - l) (Zr + 13Xx' - 3x + 2) = 0 => -5x' + llf, - 30 = 0 => => 5x '-l l t r l 0 = 0 =>xr - i . r:-'. ) 1 x-1 =u => + i l1 . b ) , . x:+2 x 1-4 x:-2x x-4 = =' | 2 o =' ->2 x - ( r + 2 ) r t r - 4 )(x.2 )-0 => :r? - 5x + 6 = 0 => xt - 2 , xz=3. 15.Vom a.ila ctroricarear fi a, b, ce RavemA > 0 . 6 2 1 -4 i zo |v ) b R I c ; t -4 o 2 - 1 1 i 0 A = (z+ b)2+ 1t\a+ b + c\ = (a+ b)2+ 4/a + b) + +lJ = Q + b + 2 c \ 2>0 .
16. a) ^
.6

12. INEGALITATI
2. r I b . 2 t Q b < . r, ! a
4

-y'b)':0; b12>0;

r,',:t+ l")b = o r. l' o t n - b )2 . 4 u b o 1 a -

., u'

4..1+
a+D 2.J A

I -

lat,.r.r ' bi

o( a- ht2>0:

- -.t' - t' *Ga) Gt;G - r

:' ,0;'
ht h

^,t. u ;t' -

^ > tr o2* 1,r r ( a - ,''tr o {, - 6 tr ' 0 : o+l'o1o h h12 >0i

a'l' l/l l\ .;j =tl, - oz3= zai " l* ,l a+ "b 3. i1) A\ern ,:onfonn 2' b)t e- h=

b+ c l', 4 " b+ i

!i

membrucu membru; = 4+ !: ,i ." u,1untr


2 t

i J) A l ei n !onl ufi n l . d):

a+ b 2'

x-1
' x- I .'

n r e r n b rt uu t n e n r b r r r r -r" \ i s ea ilu n a

Atunci x (

. ij:i. '='3 ;: - ,'o ',ll i '" | ' ? Se continulca ia 16.


1 8 . x 2- 3 r +2 '0 =>(xlX x 2)'0.

-,

-l) U (1, +c.).

-: ' , , 2. e); inegalilalea d) Se foloseste

c o n f o n2 n' 9 : : ln*9 .2 ; e )A v e m
se adundmenbru cu nembru.

D +

f,' z;

1n9t25i

z2Fhc:' t a> 2t\1 1 . q a ' h z ! la t ' . b + , adunlnd si imrrutlhLl pe rand cu l[, fi 5i respectiv16 lj dorill; cu rnembtuob[inem i egali{atea rnernbru

Y+ J x+ I continu:lre se face tabelul cu sefiuul fractiei. ln

- ar' x+l l9. -

,r- I

3 x+5 ..0 . (X+ ^ l\,r+ JJ

,* a ,z,l
D.\hcI)

"a

= ztlo ,

inegaiitalea doriu' si inrrullind mefilbru cu membru obtinem

196

t97

. )^f i'I77 = zua] u2 r,2,2 * .7


l) u a * ta r z ii:
si ta * ba,

, 2llj h2E uz. 6zrz 5. dr Avern uz

= \ul,

r4. TESTEGRILA DE EVALUARE


TESTUL 1 TESTUL2 TESTUL3 TESTUL4 TESTUL5 TESTUL6 TESTUL7 TESTUL8 TESTUL9 TESTUL 10: TESTUL1I: TESTUL12: TESTULI3: TESTUL 14: TESTUL15: TESTUL 16: TESTUL17: TESTUL 18: TESTUL 19: TESTUL20: TESTUL2I: TESTUL22: TESTUL23: TESTUL24: TESTUL25:

=zlr,", J] t u2t,z,,/7773
b4 +

si adunin<i membru cu membru oblinem inegalitalea dorild;

a)' , J t] * tc2 + c2a2 9i seaplicainegalitatea "a 6 . a ) A v e m : | - a + b z2 '/V E-= | > 4 a b '' ab<) : I l"+ lur .. o*0" "Lh la a): s-ademonstrat >l o uo= o care 4 l") lo' = - 2ab> c) o2, b 2, l r o l a + b)2 l" "t d) i + I > a b . - , ( a + b \3'3 a b (a + b )> a b <=>

* ua '2J] ' a ' 2 & J ; " 4 oblnem cu membru membru adunand

*=f,; .=, t - ru6,u6.=,


q ] + & = G+ b )2 - 2ab= | - 2ab

)n * f:d

qat+ q] F - z] I = l' - quo, z] L?= - t-l ;'] - r = l; t l' 2(l - abt2= 2- 4a b +2 ,- b r 'z (r '; .= ,k . bf - J aaa+b)> r r , 3 ,r . ' +b)2 - 2 a t, .=, ....= , r o . t ^ . . ,t_ l uu,l ,la l nt, $ia t u n c r : 7.a)Di na +r+c=0 rez ul ttra=-b-c 0; > 4bc - ':' (b- c)2-' i . tt".=,1-t'=' "12 : cl 2

-z?&= -zll =qr -zur12 * &)2

b \ a b . bc + ca < 0 <=>abl bc+ca3la+bt ' -> a - - 6 - ci conditia: calculele si sefoloselte ci Se efectueaza = si sef6loselte condilia: a -b- c ' di Se "ulculele "fectuenzl

198

199

.,1.

)r

: ,il .: !rt.

CUPRN I S

tl.

::

iornputeaizatd. Tohnoredarctare

Tiiraruieidcutlt la' TIPOCRAFIA PAPIRUS CRAIOVA 19 r $tr FlorilOr'!'lr. r


!:it I

200

+r.'

t r.,
i