Sunteți pe pagina 1din 8

INSPECTORATUL qCOLAR

JUDETEAN CARA9-SEVERIN MINISTERUL EDUCATIEI

ANTRENAMENT PENTRU ELEVII CLASEI a VIII-a


TEST NR. 4
MATEMATICA

. Toate subiectele sunt obligatorii.


o Se acordi 10 puncte din oficiu.
o Timpul de lucru efectiv este de doui ore.
SUBIECTUL I
incercuieSte litera corespunzdtoare rdspunsului corect. (30 de puncte)

5p 1. Produsul divizorilor naturali improprii ai numirului 8 este nurndrul


a) 64;
b) 8;
c) 16;
d) 24.
5p
Z.Frac[ia ? amplificatti cu 3 devine:

6
a)
21'
5
b)
10'
8
c)
21'
4
d)
t4
5p 3. Un profesor de matetnatic[ corecteazd,lucrdrile semestriale ale unei clase qi la enun{ul
,,Meclia geometricci ct rutmerelor x: -2tq +8J, $i y =8J) +2Jl ",gdseqte urmdtoarele
patru variante de rdLspuns:
Varianta I Yarianta2 Varianta 3 Varianta 4
l0 16J' 100 8

Dintre cele patru variante, cea corectd este :

a) Varianta 4;
b) Varianta 3;
c) Varianta 1;
d)Yarianta2.
5p 4. Dintre urmdtoarele Eiruri de numere, cel care con{ine numai numere divizibile cu 3 este :

a) 1,3, 7 ,15,...
b) 3,1 3,23,33,...
c) 12,15,18,21,...
d) 1,3,6,8,...

1
320112, RE$rTA - ROMANTA 010168, Bucuregti
T el: 0255 I 21. 4238; Fax: 0255 I 21 6042 Tel: +40 (0)21 40557 06
c-mail: isicaras@gr-nail.com Fax: +40 (0)21 310 32 05
TNSPECTORATUT SCOLAR
IUDETEAN CARA$-SEVERIN MINISTERUL EDUCATIEI

5p 5. Efectudnd calculul : 4,52.2,4 -3,415 , obtinern:


a) 10,848;
b) 0;
c) 1,105;
d) 7,433.
5p 6. Valoarea de adevdr a propoziliei ,r3oo)260",este:
a) adevdratd;
b) fblsa.

SUBIECTUL al IIJea
incercuieste litera corespunzdtoare riispuns ului corect. (30 de puncte)
5p 1. In figura alaturatd sunt reprezentate pr"rnctele M,N,P qi Qastfel incAt
MIll = Zcm , NP = 6cm Ei PQ : 6cm. Dintre aceste puncte, cel care reprezintd mijlocul unui
segment din figurd este punctul:
a) M;
b) Q; IUNP
c) P;
d) r/.
5p 2. In figura aldturatd sunt reprezentate doua r.rnghiuri adiacente suplementare astfel incAt
mdsura unghiului asculit sd fie 800. Raporlul dintre unghi qi suplementul sdu este:
2
a)'3-;

u i;
2
4
c) -;
5

d) :.
5

5p 3. In figura aldturatd este reprezentat triunghiul


ARSI cu RS =6 cm, SI= 0,8 dmEi RI =70 mm.
Perimetrul triunghiului ARSZ este:
a) 2l mm
b) 2l cm
c) 2l dm
cl) 2,7 cm

Stracla Ateneulr"ri Nr. 1,320112 Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1
320772, RE$ITA - ROMANIA 010168, Bucuregti
T el: 0255 I 27 4238; Fax: 0255 I 21 6042 Tel: +40 (0)21 405 57 06
e-mail: isjcaras@rgrnail.com Fax: +40 (0)21 310 32 05
INSPECTORATUL 9COLAR
IUDETEAN CARA9-SEVERIN MINISTERUL EDUCATIEI

5p 4. FigLrra aldturatd reprezintd schila Lrnui teren in formd de dreptunghi ABCD cu dimensiunile
AB : 25n si BC -
20m. Terenul este irnpdrtit in trei parcele pe care s-au plantat : varzd ( pe
suprala[a triunghiLrlui LAOIJ ), rogii ( pe supralafa triunghiLrlui LDCB ) gi ardei ( pe suprafa[a
triunghiulLri N OD). o
$tinr ca 0este mijlocul lfi BD.
Aria suprafe{ei pe care s-a plantat ardei
este
C)

a) 120 m)
b;:y 125 m2
c) 250 m)
d) 225 m)
5p. 5. Lr-rngirnea ur.nri cerc este 20n cnt. DublLrl ariei discului este:
a) 200n cnt2
b) 7O0n cm2
c) 50n cntz
tl) l5Or cm2
5p
6. irr triLrngliul LABC gtim cd MN ll BC, M e AB, N e lCastfel incAt
AM1 . Atunci
MB4
NC
-=-
este:
-NA
1
t)
o:
b) 4;
5
") +t
4
d) -.
5

SUBIECTUL aI III-lea
Scrieli rezolvdrile complete. (30 de puncte)
1. Distanla dintre doud localitdli este de 710 km . Aceastd distanla s-ar putea parcurge in
trei zile astfel: in prima zi sd se parcurgf, 40% din cAt se parcurge a doua zi, iar in a doua zi
sd se parcurgd 30Yo din cAt se parcurge in a treia zi.
2p
a) S-ar putea parcllrge acelaEi numdr exact de km in fiecare zi? Justificati!

r".l " A ,nr.rrlui Nr '1 320.1 .1 2 Sfr Cr.noral Rr.rfhe'lot nr 78-30 Soctrrr
320112, RE$r',IA - ROMANTA 010168, Bucuregti
T eI 0255 1214238; Fax: 0255 121 60 42 Tel: +40 (0)21 405 57 06
e-rnail : isjcaras(rrgmail.com Fax: +40 (0)21 310 32 05
INSPECTORATUL $COLAR
JUDETEAN CARAS-SEVERIN MINISTERUL EDUCATIEI

3p b) Cali km se parclrrg in fiecare zi?

I
) Se considerd a: ^1
,)D: - Sl f =-)-
--t-
2p
a) Aratd cd numdrul A = 4; + 2b -c este numdr natural;

b) Determind numdrul natural fr pentru care A * kJ, este numdr rational.


3p

rada A :rrcului Nr. l,320'1 12 Str'. Ceneral Bcrthelot nr. 28-30, Sector
cLl
i
T al 0255 I 27 4238; Fax: 0255 121 6042 Tel: +40 (0)21 40557 06
e-mail: isicarasCrlgn-rai l.com Fax: +40 (0)21 310 32 05
INSPECTORATUL $COLAR
JUDETEAN CARA$-SEVERIN MINISTERUL EDUCATIEI

3. Se considerd numerele:

,,-l,l
\-/
.i:i '+(6') :6' si /,-(J5+J:)(Js-J:)-:(J:-r)+:J:
2p a) Aratd cd rl este numdr intreg;

3p b) Arata cd media geometricd a numerelor a;i b este mai micd decdt 8.

4. intr-un triunghi dreptunghi c LMNP avem 4M:90", tgN : lgi Uf:5l5


V:
3p
a) Aratali cd ltlP=t0r5;

rada A :neului Nr. 1, 320112 Str. Ceneral Berthelot nr. 28-30, Scctor 1

320712, RE$rTA - ROMANIA 010168, Bucuregti


T el: 0255 I 27 4238; Fax: 0255 121, 6042 Tel: +40 (0)21 405 57 06
e-rna i 1: is jca rasCcrgrnail.corn Fax: +40 (0)21 310 32 05
INSPECTORATUL SCOLAR
IUDETEAN CARA$-SEVERIN MINISTERUL EDUCATIEI

h) DecS .\fO L\rP. dctcrnrinati NQ


2p

5. In hgura alf,turatd este reprezentat un dreptunghi MNPQcu MN =9 cm si punctele


f e (UU) qi R e (9P) astfel incdt trir-urghiul
l/RI este echilateral cu 1/I = 6 cm .

2p a) Aratd cd.ariatriunghiului l/RI este


gnlj cm';

lacla A :neului Nr. 1, 320112 Str. Ceneral Berthelot nr.28-30, Scctor 1

T el 0255 I 21 1238; Fax: 0255 I 21 6042 Tei: +40 (0)21 405 57 06


e-mail: isjcaras@rgmail.com Fax: +40 (0)21 310 32 05
INSPECTORATUL SCOLAR
IUDETEAN CARA$-SEVERIN MINISTERUL EDUCATIEI

3p b) Demonstrali ca dreptele NQqi RI sunt perpendiculare.

6. In figura aldturatd este reprezentat un triunghi


dreptunghic MNP cu MN L MP, MN:4cm qi l/P :8cm. \,

2p
a) Arata ca MP = 4Jlr* .

racla A :nenlui Nr. 1, 320112 Str. Gencral Bcrthclot nr. 28-30, Sector 1

cu i
Tel: 0255 I 21 4238; Fax : 0255 121, 6042 Tel: +40 (0)21 40557 06
e-mail: isjcaras@grnail.com Fax: +40 (0)21 310 32 05
INSPECTORATUL $COLAR
IUDETEAN CARA$.SEVERIN MINISTERUL EDUCATIEI

3p b) Se consider[ punctul R, pe latura MN , astfel inc6t distanla de la punctul R la latura


MP sd fie egald cu distanta de la punctul R la latura NP . Demonstreaz6 cd
(z*Jl)nu =MP.

Strada Atenculr"ri Nr. 1.,320712 Str. General Berthelot nr. 28-3O Sector 1
320112, RE$ITA - ROMANTA 010168, Bucuregti
T el 0255 I 274238; Fax : 0255 I 27 60 42 Tel: +40 (0)21 405 57 06
e-mail : isjcaras(rirgmail.com Fax: +40 (0)21 310 32 05

S-ar putea să vă placă și