Sunteți pe pagina 1din 11

Testul nr.

EVALUARE NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENŢII CLASEI a VIII-a

Anul şcolar 2020 – 2021

Matematică

Model propus de Prof. Rusu Vasile

 Toate subiectele sunt obligatorii.


 Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.

1
SUBIECTUL I
Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. (30 de puncte)
5p 1. Folosind cifrele 0, 3, 5 o singură dată, care dintre numerele de mai jos nu este divizibil cu 5.
a) 305
b) 503
c) 350
d) 530

5p 14
2. În tabelul de mai jos sunt prezentate informaţi referitoare la scoaterea întregilor din fracţia ,
5
date de patru elevi, care susţin că se încadrează între următoarele numere consecutive:

Mircea 4 5
Alina 3 4
Ilinca 2 3
Nicolae 1 2
Care a dat răspunsul corect:
a) Mircea
b) Alina
c) Ilinca
d) Nicolae

5p 3. Se dau numerele x = 62 : 32 – 3 şi y = (43 – 23) : 23. Precizaţi varianta corectă:


a) x < y
b) x = y
c) x > y
d) x7 = y

2
5p 4. Un bilet de tren cu 20% reducere costă 100 lei. Cât costă un bilet fără reducere pentru acelaşi
traseu?
a) 80 lei
b) 100 lei
c) 120 lei
d) 125 lei

5p 5. Rezolvând în Z ecuaţia x2  5 se obţine mulţimea soluţiilor:


a) {7, -3}
b) {-5, 5}
c) {7, -5}
d) {-3, -5}

5p 6. Profesorul de matematică lipeşte pe tablă un cartonaş pe care a scris următoarea afirmaţie:


[ - 3; 6]  ( -  ; 0] = [ -3; 0)
Afirmaţia profesorului este:
a) adevărată
b) falsă

SUBIECTUL AL II-lea
3
Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. (30 de puncte)
o o
5p 1. Bisectoarele a două unghiuri adiacente cu măsurile de 74 şi, respectiv 16 formează un unghi cu
măsura de:
a) 45o
b) 29o
c) 16o
d) 34o

5p 2. Dacă aria unui pătrat este egală cu 1024 m2, atunci perimetrul acestui pătrat este:
a) 32 m
b) 128 m
c) 32 m2
d) 128 m2

5p 3. Perimetrul unui dreptunghi este 64 cm. Media aritmetică a dimensiunilor lui este de:
a) 64 cm
b) 32 cm
c) 16 cm
d) 8 cm.

4
5p 5
4. Raportul dintre numerele reprezentând aria unui cerc şi lungimea sa este . Raza cercului este
2
egală cu:
a) 10
b) 2,5
c) 5
d) 25

5p 5. Un triunghi dreptunghic are un unghi ascuţit de măsură egală cu 45o şi ipotenuza de 8 2 cm .


Lungimea cercului circumscris triunghiului este egală cu:
a) 16 cm
b) 4 2 cm
c) 4 2  cm
d) 8 2  cm

5p 6. Un trunchi de piramidă triunghiulară regulată, are latura bazei mari de 24 cm, latura bazei mici de
16 cm şi înălţimea de 3 3 cm. Volumul este de:
a) 912 cm3
b) 1024 cm3
c) 324 3 cm3
d) 144 3 cm3

SUBIECTUL AL III-lea
5
Scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
5p 1. Dacă într-o sală de clasă se aşează câte doi elevi într-o bancă, rămân 5 elevi în picioare, iar dacă se
aşează câte trei rămân 5 bănci libere.
(2p) a) Este posibil să fie 20 de bănci în clasă? Justificaţi răspunsul dat.

(3p) b) Determinaţi numărul de elevi din clasă. Arătaţi că produsul care reprezintă numărul de elevi
şi numărul de bănci este un pătrat perfect.

5p 2. Fie E(a) = 4a2 – 4a+ 1 , aR – {0}.


(2p) a. Descompuneţi E(a) = 4a2 – 4a+ 1 în factori.

1
(3p) b) Calculaţi a  dacă 4a2 – 4a+ 1 = 0, aR – {0}.
a

5p 3. Mihai, folosind un sistem de axe ortogonale în plan a reprezentat punctele A(4, 3) şi B( - 3, 4).
(2p) a) Reprezentaţi şi voi punctele A şi B.
6
(3p) b) Determinaţi lungimea segmentului AB.

5p 4. Un hexagon regulat ABCDEF este înscris într-un cerc de rază R = 6cm.


(2p) a) Aflaţi lungimea şi aria cercului.

(3p) b) Aflaţi aria triunghiului ACE.

5p 5. Unghiurile AOB, BOC şi AOC sunt unghiuri în jurul unui punct, astfel încât AOB = x + 25o,
BOC = 2x + 80o şi AOC = 3x + 45o.
(2p) a) Arătaţi că x = 35o.

7
(3p) b) Aflaţi măsurile unghiurilor AOB, BOC şi AOC.

5p 6. Fie prisma dreaptă ABCA`B`C` cu baza ABC triunghi echilateral. Latura bazei are lungimea de
24 cm şi înălţimea prismei 12 cm.
(2p) a) Aflaţi aria laterală a prismei.

(3p) b) Calculaţi distanţa de la punctul A la planul (A`BC)

8
EVALUARE NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENŢII CLASEI aVIII-a
Anul şcolar 2020-2021
Matematică
9
Testul nr. 7
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat
pentru lucrare.
SUBIECTUL I ŞI SUBIECTUL al II-lea:
 Se punctează doar rezultatul, astfel: pentru fiecare răspuns se acordă 5 puncte, fie 0 puncte.
 Nu se acordă punctaje intermediare.
SUBIECTUL al III-lea
 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se acordă punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele
punctajului indicat în barem.

SUBIECTUL I (30 de puncte)


1. b 5p
2. c 5p
3. a 5p
4. d 5p
5. a 5p
6. b 5p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


1. a 5p
2. b 5p
3. c 5p
4. c 5p
5. d 5p
6. a 5p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


1. a) Notăm cu e numărul elevilor şi cu b numărul băncilor. e = 2b+5; e = 3(b – 5) 1p
3(b – 5) = 2b + 5  3b – 15 = 2b + 5  b= 20, deci este posibil 1p
b) e = 2  20 + 5 = 45 1p
produsul este 20  45 = 900 = 30 , care este pătrat perfect
2 2p
2 2 2
2. a) folosim formula a – 2ab + b = (a – b) 1p
2 2
E(a) = 4a – 4a+ 1 = (2a – 1) 1p
1 1p
b) 4a2 – 4ª + 1 = 0  (2a – 1)2 = 0  2a – 1 = 0  a  
2
1 1
1  1 5
a  = 2 1 =  2 2p
a 2 2
2
3. a) Reprezentarea punctului A(4, 3) pe axă 1p
Reprezentarea punctului B( - 3, 4) pe axă 1p
b) Folosim formula pentru determinarea lungimii unui segment
AB = ( x 2  x1 ) 2  ( y 2  y1 ) 2 1p
obţinem AB = ( 3  4) 2  ( 4  3) 2 = 50  5 2
2p
4. a) Pentru R = 6 cm L = 2R = 12 cm 1p
A = R2 = 36 cm2 1p
b) În hexagunul regulat ABCDEF, triunghiul ACE este un triunghi eghilateral cu 1p
AC = CE = EA

10
l 3
AC este diagonală în rombul ABCO, AC = 2  =6 3 cm
2
AC 2 3 (6 3 ) 2 3 2p
AACE =   27 3 cm2
4 4
5. a) AOB +BOC + AOC = 360o 1p
x + 25o + 2x + 80o + 3x + 45o = 360o  x = 35o 1p

b) AOB = 35o + 25o = 60o 1p


BOC = 2  35o + 80o = 150o 1p
AOC = 3  35o + 45o = 150o 1p
6. a) Al = Pb  h, Pb = 3  24 = 72 cm 1p

Al = Pb  h = 72  12 = 864 cm2 1p
b) A`M  BC, AM  BC, AP  A`M, PA`M AP  (A`M, BC) = AP  (A`BC) 1p
deci AP este distanţa de la A la (A`BC)
l 3
AM = = 12 3 cm. În  AA`M, A = 90o  A`M2 = AM2 + A`A2 de unde 2p
2
A`A  AM
A`M = 24 cm şi AP  de unde AP = 6 3 cm.
A`M

11