Sunteți pe pagina 1din 11

Testul nr.

EVALUARE NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENŢII CLASEI a VIII-a

Anul şcolar 2020 – 2021

Matematică

Model propus de Prof. Rusu Vasile

 Toate subiectele sunt obligatorii.


 Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.

1
SUBIECTUL I
Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. (30 de puncte)
5p 17
1. Folosind scoaterea întregilor din fracţia , obţinem:
5
5
a) 1
7
2
b) 5
3
3
c) 2
5
2
d) 3
5

5p 2. Elevii clasei a VIII-a şi-au ales, prin vot, şeful clasei. La numărătoarea voturilor s-a constatat că cei
patru elevi propuşi au obţinut următoatele voturi date de colegi din numărul total.
Paul Ilinca Adela Florin
3 2
10
1
20 40 % 4
Cine a fost ales şeful clasei:
a) Paul
b) Ilinca
c) Adela
d) Florin

5p 3. Numărul 5 este soluţie a ecuaţiei 3x – a = –1 dacă a este:


a) – 1
b) 3
c) – 16
d) 16

5p 4. Expresia: (1 – 3x)2 este egală cu:


2
a) 9x2 – 6x + 1
b) – 9x2 + 6x + 1
c) 1 – 9x2
d) 9x2 + 6x – 1

5p  16 2 
5. Cel mai mic număr iraţional din mulţimea A   ; 3 2 ; 8; ; 10  este numărul:
  2 2 
a) 18
b)  8
2
c)
2
d) 10

5p 6. Ilinca afirmă că partea întreagă a numărului – 4,7, notată cu [– 4,7] este – 4. Afirmaţia lui Ilinca este:

a) adevărată
b) falsă

SUBIECTUL AL II-lea
Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. (30 de puncte)
3
5p 1. Dreptele AB şi CD sunt concurente. Dacă {O}=AB CD şi , atunci m
este   BOC   42 0
 AOD 

egală cu :
a) 420  
b) 1380  
c) 580  
d) 400 .

5p 3
2. Raportul dintre măsura complementului şi măsura suplementului unui unghi este . Măsura
8
unghiului este:
a) 350
b) 360
c) 400
d) 450

5p 3. Aria unui triunghi echilateral care are înălţimea de 4 3 cm este:


a) 48
b) 8 3
c) 16 3
d) 64 3

5p 4. Punctul de intersecţie al medianelor în triunghi este:


a) ortocentru
4
b) centru de greutate
c) varful unghiului drept
d) centrul cercului înscris

5p 5. Laturile unui triunghi sunt 9 cm, 12 cm şi 15 cm. Cât este semiperimetrul unui triunghi asemenea cu
cel dat, care are latura cea mare de 22,5 cm?
a) 22,5 cm
b) 32 cm
c) 54 cm
d) 27 cm

5p 6. Un tetraedru regulat are muchia a. Cosinusul unghiului dintre o muchie laterală şi planul bazei este:
3
a)
3
1
b)
5
1
c)
2
1
d) .
3

SUBIECTUL AL III-lea
Scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
5
5p 1. Tatăl şi fiul au împreună 56 de ani. Tatăl este de trei ori mai în vârstă decât fiul.

(2p) a) Este posibil ca vârsta fiului să fie 14 ani? Justificaţi răspunsul dat.

(3p) b) Peste câţi ani tatăl va fi de două ori mai în vărstă decât fiul?

5p  x 2  x2  x  2
2. Se consideră expresia : E ( x)    : 4 ,  xR – {  1; 0}.
 x 1 1 x  x  x
2

(2p) a) Descompuneţi în factori x4 – x2

(3p) b) Aduceţi E(x) la forma cea mai simplă.

6
5p 3. Se consideră funcţia f: RR, f(x) = 5x – 1.
(2p) a) Calculează f(0) + f (0) .

(3p) b) Aflaţi a  R astfel încât 3f(a) – 2a = f(– 1).

5p 4. Triunghiul ABC are B = 60o şi C = 45o, iar AD  BC cu AD = 24 3 cm.


(2p) a) Arată că DC = 24 3 cm.

(3p) b) Determinaţi aria triunghiului ABC.

5p 5. Un dreptunghi ABCD are lungimea AB de două ori mai mare decât lăţimea BC, iar perimetrul de
7
144 cm.
(2p) a) Determinaţi lungimea şi lăţimea dreptunghiului.

48 5
(3p) b) Arătaţi că distanţa de la B la diagonala AC este egală cu cm.
5

5p 6. Fie piramida patrulateră regulată VABCD, AB = 12 cm şi VA = 10 cm.


(2p) a) Aflaţi înălţimea piramidei.

(3p) b) Dacă M, N, P sunt mijloacele muchiilor VA; VB şi VC, calculaţi perimetrul triunghiului MNP.
8
EVALUARE NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENŢII CLASEI aVIII-a
9
Anul şcolar 2020-2021
Matematică
Testul nr. 6
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat pentru
lucrare.
SUBIECTUL I ŞI SUBIECTUL al II-lea:
 Se punctează doar rezultatul, astfel: pentru fiecare răspuns se acordă 5 puncte, fie 0 puncte.
 Nu se acordă punctaje intermediare.
SUBIECTUL al III-lea
 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se acordă punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele
punctajului indicat în barem.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1. d 5p
2. b 5p
3. d 5p
4. a 5p
5. c 5p
6. b 5p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


1. a 5p
2. b 5p
3. c 5p
4. b 5p
5. d 5p
6. a 5p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


1. a) T + f = 56, T = 3f 1p
3f + f = 56 de unde 4f = 56  f = 14 ani, de este posibil 1p
b) Notă cu x pedte câţi ani tatăl va fi de două ori mai în vârstă decât fiel, atunci 1p
tatăl va avea T + x şi fiel f + x, T = 42 ani
42 + x = 2(14 + x)  42 + x = 28 + 2x , obţinem x = 14, deci peste 14 ani. 2p
4 2 2 2
2. a) x – x = x (x – 1)= 1p
= x2(x – 1)(x + 1) 1p
 x 2  x 2  x  2  x ( x  1)  2( x  1)  x ( x  1)( x  1)
2
1p
b) E ( x)    : 4 = 
  =
 x 1 1 x  x x
2
 ( x  1)( x  1)2
 x x2
x ( x  x  2 x  2) x ( x  x  2) 2
2 2 2 2
  x ,  xR – {  1; 0}.
x2  x  2 x2  x  2 2p
3. a) f(0)= –1 =1p
f(0) + f (0) =  1 +  1 =  1 + 1 = 0 1p
b) 3(5a – 1) – 2a = – 5 – 1, f(- 1) = - 6, 1p
3 2p
15a – 3 – 2a = – 5 – 1  13a = – 3  a =
13
4. a) În  ABC, B = 60o şi C = 45o, AD  BC cu AD = 24 3 cm   ADC
dreptunghic în D şi isoscel 1p
10
AD = DC = 24 3 cm
1p
AD
b)  ABD este dreptunghic în D, din B = 60o avem tgB = 
BD 1p
24 3 24 3
tg60o =  3 deci BD = 24 cm şi BC = BD + DC = 24 + 24 3 =
BD BD
BC  AD
24(1+ 3 ), atunci AABC = , obţinem AABC = 288( 3  3) cm2 2p
2
5. a) AB = 2  BC , PABCD = 2(AB + BC), deci 2(AB + BC) = 144 cm 1p
AB + BC = 72 şi 2BC + BC = 72  BC = 24 cm şi AB = 48 cm 1p

b) În ABC , B = 90o , AC2 = AB2 + BC2 de unde obţinem AC = 24 5 cm 1p


AB  BC 48  24
d(B, AC) = BP, unde BP  AC, deci BP = = , obţinând
AC 24 5
48 5
BP= cm. 2p
5
6. a) În piramida VABCD, VO – înălţime, OAV dreptunghic în O,
AC 12 2
AO =   6 2 cm
2 2 1p
2 2 2
AV = AO + VO şi obţinem VO = 2 7 cm
1p
b) În piramida VABCD, M, N, P sunt mijloacele muchiilor VA; VB şi VC
 MNP are perimetrul jumătate din perimetrul ABC 1p
PABC = AB + BC + AC = 12 + 12 + 12 2 = 12(2 + 2 ) cm
P
PMNP = ABC şi obţinem PMNP = 6(2 + 2 ) cm. 2p
2

11