Sunteți pe pagina 1din 14

TEST TIP EVALUARE NAȚIONALĂ PENTRU

ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-A

Anul școlar 2020-2021

Model propus de Prof. Rău Gheorghe

Toate subiectele sunt obligatorii.


Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.

1
SUBIECTUL 1 (30 de puncte)
Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.
5p 1. Rezultatul calculului 96-16:8 este egal cu:
a) 88
b) 80
c) 94
d) 86
5p 2. Cel mai mare divizor comun al numerelor 56 și 72 este egal cu:
a) 9
b) 8
c) 16
d) 4
5p 3. Fie inecuația 5  5 n  125 . Probabilitatea ca alegând un număr care satisface
inegalitatea, acesta să fie par este:
a) 50%
b) 40%
c) 66%
d) 33%
5p 4. Valoarea lui x 2  12 , dacă x  1  8 este:
x x
a) 66
b) 68
c) 64
d) 56
5p 5. În figura de mai jos este reprezentat cubul ABCDEFGH cu latura de 4 cm.
Aria laterală a cubului este egală cu: H
G
a) 64
b) 32 E
c) 56 F
d) 72
D C

A B

2
5p 6.
Nota 3 4 5 6 7 8 9 10
obținută
Nr. Elevi 1 3 6 5 6 5 3 2
In tabelul de mai sus sunt prezentate rezultatele elevilor unei clase la un test de matematică.
Numărul elevilor cu note sub cinci este:
a) 5
b) 4
c) 10
d) 3

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.
5p 1. Dacă a= 4  15  4  15 , atunci a2 este:
a) 10;
b) 11;
c) 9;
d) 12 ;
5p 2. Fie C1 (O1) și C2(O2) două cercuri cu raze egale care se intersectează în A și B.
Raza cercurilor este egală cu 8 cm și unghiul O1BO2 este de 60°.
Aria patrulaterului AO1BO2 este:
A
a) 16 3 cm A
b) 32 2 cm
c) 32 3 cm
d) 24
O1 O2

B
5p 3. D și E sunt puncte care aparțin laturilor AB, respective BC ale triunghiului ABC, astfel
BC
încât AD=1 cm, DB=5 cm, AE= 2cm, EC=10 cm. Calculând valoarea raportului
DE
se obține:
a) 5
b) 7
c) 2

3
d) 6

5p 4. Perimetrul dreptunghiului alăturat este:


a) 16;
b) 20; 2 10
X
c) 8 10 ;
d) 8  4 10 ;
3X

5p 5. Un triunghi echilateral și un hexagon sunt înscrise în același cerc. Dacă aria


triunghiului echilateral este de 18 3 cm2, aria hexagonului înscris în cerc este:
a) 24 3
b) 36 3
c) 24 3
d) 32 3

5p 6. Pătratul ABCD și triunghiul ABE au latura AB comună și sunt situate în plane


diferite. Fie M și N mijloacele laturilor AE și BE și O centrul pătratului. Fiecare dintre
dreptele DE, CE, CD, AB este paralelă cu planul:
a) (ABCD)
D C
b) (ABMN)
c) (DCE)
d) (CDMN)
O

B
A

N
M

4 E
E

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. Pe un segment AD cu lungimea de 10,6 cm, se consider punctele B și C astfel încât


5p AB=3,4 cm și BC=44 mm.
10,6 cm

A D
B C

3,4 cm 44 mm

(2p) a). Determinați lungimea segmentului CD în mm.

AB BC CD BC
(3p) b). Scrie rapoartele lungimilor , ; ; ;
AD AB BC AD

5p 2. La o competiție sportive participă elevi de la mai multe școli gimnaziale. Dacă se așează
câte 9, câte 8, câte 10 sau câte 12, rămân de fiecare dată5 elevi în afară. De aceea,
organizatorii îi așează în cercuri de diferite mărimipentru a fi încolonați toți elevii.
a) Poate fi 185 numărul participanților?

5
b) Câți elevi participă, știind că numărul acestora este cel mai mare număr natural de trei
cifre cu proprietățile date?

5p  x2  2 x   1 3 
3. Fie expresia E(x)=  2   :   2  , unde x  R\{-2;1;2}.
 x  4x  4 x  2   x  2 x  4 
a) Calculați E( 2 )*E(  2 ).

6
b) Determinați numerele reale a pentru care E(a) = a+2

5p 4. bx
Fie funcțiile f , g : R  R , f(x) = ax+b și g(x)=
a.
3
a) Determinați funcțiile f și g știind că punctele A(-1; -4) și B (2; -1) aparțin graficului
funcției f.

b) Reprezentați grafic funcțiile f și g în același sistem de coordonate.

7
8
5p 5. În figura următoare, ABCD este trapez isoscel BD  AD .

10
D C

10 10

A B
E
a) Aflați măsurile unghiurilor trapezului.

b) Calculați perimetrul și aria trapezului

9
5p Fie cubul ABCDEFGH cu lungimea muchiei egală cu 12 cm are în interior piramida ABCDQ
cu baza ABCD și vârful Q.
H G
Q
Se cere:
a) Să se calculeze aria laterală a
piramidei ABCDQ.
E F

A B

10
b)Să se calculeze unghiul dintre planele (ACQ) și (BDQ).

EVALUARE NAȚIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a

11
Anul școlar 2020-2021

Matematică

BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE

 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la 10 a


punctajului total acordat pentru lucrare.

SUBIECTUL I ȘI SUBIECTUL AL II-lea:


 Se punctează doar rezultatul, astfel: pentru fiecare răspuns se acordă 5 puncte, fie 0
puncte.
 Nu se acordă punctaje intermediare.

SUBIECTUL AL III-lea
 Pentru orice soluție corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă
punctajul corespunzător.
 Nu se acordă fracțiuni de punct, dar se acordă punctaje intermediare pentru
rezolvări parțiale, în limitele punctajului indicat în barem.

1 2 3 4 5 6
Subiectul I (30 P). C B D A A B

Subiectul II (30 P). C B B A B D

SUBIECTUL al III-lea

1. a) AC=AB+BC=34+44=78 mm. 1p
CD=AD-AC=106-78=28 mm. 1p

AB 34 17 BC 44 22 CD 28 7 BC 44 22 3p
b)   ;   ;   ;   .
AD 106 53 AB 34 17 BC 44 11 AD 106 53
2. a) 185=8*23+1, rezultă că numărul participanților nu poate fi 185. 2p

b)n=[8;9;10;12]*k+5 și n trebuie să fie cel mai mare număr de trei cifre. 3p


Rezultă că n=360*k+5; Se dau valori lui k în ordine crescătoare și rezultă că
n  {365; 725; 1085;…}; cum numărul n căutat este cel mai mare număr de trei
cifre  n=725.

12
3.  x2  2 x   1 3   x2  2 x   x23  4p
a)    :       : 
2  2
 x  4 x  4 x  2   x  2 x  4   ( x  2)
2
x  2   ( x  2)( x  2) 

x 2  2  x( x  2) ( x  2)( x  2) x 2  2  x 2  2 x x  2 2( x  2)(1  x)
= *  * 
 x  2 2 x 1 x2 x  1 ( x  2)( x  1)

2(1  x)( x  2) 2(2  x)


= 
( x  2)( x  1) x2

2(1  2) 2(1  2) 4(1  2)


E ( 2 ) * E ( 2) = * = = -2
2 2 2 2 42

b)E(a)=a+2;
2( 2  a )
 a  2 ; 2( 2  a )  ( a  2) 2 ; 4  2 a  a 2  4 a  4 ;
1p
a2

a2+6a = 0; a1 =0; a2 = -6;

4. a)  DBA=  BDC-alterne interne;  Δ DBC este isoscel 3p


1
 DBA=  DBC; m  DBA= m  DAB. Deoarece m  DAB+m  DBA=
2
= 90°, rezultă că m  DBA=30° și m  DAB= 60°;

b)PerimertrulABCD=AB+BC+CD+DA; BC=CD=DA= 10 cm. 1p


1
cos  DAE= ;  AE=5 cm; AB= 20 cm. Deci primetrul ABCD =10+10+10+20= 50
2
cm.

 AB  CD  3
AriaABCD =   * DE ; sin  DAB= ;  DE = 5 3 cm.
 2  2

Deci AriaABCD = 75 3 cm2.

5. a) f(x)=ax+b; g(x)=
bx
 a ; A(-1;-4) și B(2;-1)  f(x); 2p
3

  a  b  4 a  1
  ; f(x) = x-3; g(x) = -x+1;
 2 a  b  1 b  3

b)

13
f(x) = x-3

g(x) = -x+1

6. a) AQ2 = AE2 + EQ2; EQ-raza cercului circumscris pătratului (EFGH)  EQ = 2p


EH 2 12 2
= = 6 2 cm.  AQ2= 122+ (6 2 ) 2 = 144+72 =216. AQ = 216 = 6 6 .
2 2

Alaterală (ABCDQ) = 4*12+4* 6 6 = 24 (2  6 ) cm2.

b)(QAC)  (QBD) = QO; AC  QO și AC  (QAC), BD  QO și BD  (QBD); 3p


m (  (QAC), (QBD)) = m (  (AC, BD)) = 90°.

14

S-ar putea să vă placă și