Sunteți pe pagina 1din 50

2014

Simulare Martie 2014

Subiectul I. Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)

5p 1. Rezultatul calculului (20 + 21 + 22) : (23 – 1) este egal cu … .


a 5 a+7
5p 2. Dacă 7 = 3 , atunci numărul 7 este egal cu … .
5p 3. Scrisă sub formă de interval, mulţimea I = {x    –5  x  3} este egală
cu … .
5p 4. Se consideră triunghiul ABC cu AB = 4 cm, AC = 6 cm şi D'
BC = 8 cm. Dacă M este mijlocul laturii AB şi N este C'
mijlocul laturii AC, atunci perimetrul triunghiului AMN A'
este egal cu … cm. B'
5p 5. În figura 1 este reprezentat un cub ABCDA'B'C'D'. Măsura
unghiului determinat de dreptele AD' şi B'C este egală
cu … . D C
5p 6. În tabelul de mai jos este dat numărul de elevi din fiecare
clasă a VIII-a dintr-o şcoală, la începutul anului şcolar,
respectiv la sfârşitul aceluiaşi an şcolar. Figura 1
A B

Clasa
a VIII-a A a VIII-a B a VIII-a C
Număr de elevi
la începutul anului şcolar 24 27 29
la sfârşitul anului şcolar 26 25 27

La sfârşitul anului şcolar, numărul total al elevilor din clasele a VIII-a ale acestei şcoli
este egal cu … .

Subiectul al II-lea. Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)

5p 1. Desenaţi, pe foaia de examen, o prismă dreaptă ABCA'B'C' cu baza triunghiul


echilateral ABC.
5p 2. Determinaţi numărul natural n, cuprins între 40 şi 50, ştiind că la împărţirea lui prin 6 şi
prin 8 se obţine, de fiecare dată, restul 1.
5p 3. Matei a cheltuit sâmbătă după-amiază două cincimi din suma pe care o avea dimineaţa.
Duminică, după ce a mai cheltuit încă 13 lei, Matei mai are 8 lei din suma iniţială.
Determinaţi suma pe care a avut-o Matei sâmbătă dimineaţă.
2 +1
4. Se consideră numerele a = 8 şi b = .
2 -1
a+2
5p a) Verificaţi dacă = b.
a-2

M a t e m a t i c ă . E v a l u a r e a N a ţ i o n a l ă 2 0 1 7  81
5p b) Arătaţi că a < b.
5p 5. Se consideră E(x) = (1 + x)(1 – x) + (x + 2)2 – 2(x + 2), unde x este număr real.
Determinaţi numărul real a pentru care E(a) = –1.

Subiectul al III-lea. Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)


D M C
1. Figura 2 este schiţa unei table de joc ABCD, împărţită în 25 de
pătrate colorate în alb sau în negru, fiecare pătrat având latura de
2 cm. Pe marginea tablei de joc sunt alese, ca în figură, punctele N
Q
P, Q, M şi N astfel încât AP = BQ = CM = DN = 4 cm.
5p a) Calculaţi perimetrul pătratului ABCD.
5p b) Arătaţi că aria tuturor pătratelor albe reprezintă 48% din aria A P B
tablei de joc. Figura 2
5p c) Demonstraţi că dreptele MP şi NQ sunt perpendiculare.
V
2. În figura 3 este reprezentat schematic un acoperiş în formă
de piramidă patrulateră regulată VABCD. Înălţimea piramidei
este VO = 3 2 m, iar muchia laterală este VA = 6 m.
5p a) Arătaţi că AB = 6 m.
5p b) Determinaţi măsura unghiului format de planele (VAC) şi
(VBD). C
D
5p c) Demonstraţi că dreptele DM şi AN sunt coplanare, ştiind
că M este mijlocul muchiei BV şi N este mijlocul muchiei A Figura 3 B
CV.

Soluţii

8
I. 1. 1. 2. . 3. –5, 3. 4. 9. 5. 90. 6. 78.
3
II. 2. 49. 3. 35 lei. 4. b) b = 3 + 2 2 > 2 2 = a. 5. E(x) = 2x + 1; numărul a pentru care E(a) =
–1 este a = –1.
III. 1. a) 40 cm; b) Din totalul de 25 pătrăţele, 12 sunt albe şi 12 = 48% din 25;
c) APN  BQP  CMQ  DNM (C.C.), de unde NP = PQ = QM = MN. Rezultă că
MNPQ este romb, iar diagonalele unui romb sunt perpendiculare. 2. b) (VAC)   (VBD) =
VO, AO   VO, BO  VC  ((VAC), (VBD)) = AOB = 90; c) MN este linie mijlocie în
VBC, deci MN  BC. Însă BC  AD, aşadar MN  AD, prin urmare punctele A, D, N şi M sunt
coplanare.

82  Va r i a n t e d e s u b i e c t e
Model M.E.N. 2014

Subiectul I. Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)

5p 1. Rezultatul calculului 515 : 5 este egal cu … .


5p 2. Mulţimea soluţiilor reale ale inecuaţiei 3x - 1 ≤ 8 este intervalul … .
5p 3. O echipă de 8 muncitori poate termina o lucrare în 4 zile. M T
Dacă numărul muncitorilor din echipă se dublează, atunci
aceeaşi lucrare poate fi terminată în … zile.
R I
5p 4. Un pătrat cu lungimea laturii de 3 cm are aria egală cu …
cm2. O G
5p 5. În figura 1 este reprezentat cubul ALGORITM. Măsura
unghiului dintre dreptele LT şi AL este egală cu .... A L
5p 6. În graficul de mai jos porţiunea haşurată reprezintă ... % din Figura 1
suprafaţa discului de centru O.

90
O

Subiectul al II-lea. Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)

5p 1. Desenaţi, pe foaia de examen, o piramidă triunghiulară regulată de vârf S şi bază ABC.


5p 2. O cutie conţine 22 de bomboane. Mama împarte bomboane din cutie, în mod egal, celor
4 copii ai ei. Determinaţi numărul minim de bomboane care rămân în cutie.
5p 3. Determinaţi două numere reale pozitive, ştiind că produsul lor este egal cu 16 şi
valoarea raportului lor este egal cu 4.
4. Se consideră funcţia f :   , f (x) = 2x  3.
5p a) Calculaţi f (1) + f (2) + f (3) + f (4) + f (5).
5p b) Reprezentaţi grafic funcţia f într-un sistem de coordonate xOy.

( ) ( )( )
2
5p 5. Se consideră expresia E(x) = x 2 + 1 - x 2 + 1 x 2 - 1 - 2 x 2 . Arătaţi că E(x) =
 2, pentru orice număr real x.

Subiectul al III-lea. Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)

M a t e m a t i c ă . E v a l u a r e a N a ţ i o n a l ă 2 0 1 7  83
1. Figura 2 este schiţa terasei unui bloc. ABCD şi EFGH sunt dreptunghiuri, BC şi EF
sunt perpendiculare, BC = HE = 40 m, AB = A D
= EF = 20 m şi ME = EN = 10 m. D
5p a) Arătaţi că aria suprafeţei terasei este E N H
egală cu 1500 m2. N M
5p b) Se acoperă toată suprafaţa terasei cu trei B C
M
straturi de folie hidroizolantă. Pentru fiecare
strat, suprafaţa foliei utilizate este egală cu Figura 2 F G
suprafaţa terasei plus 10% din suprafaţa
acesteia. Câţi metri pătraţi de folie sunt necesari pentru efectuarea întregii lucrări?
5p c) Arătaţi că dacă o persoană se deplasează în linie dreaptă între două puncte oarecare
ale terasei, distanţa astfel parcursă este mai mică decât 80 m.
2. În figura 3 este reprezentată schematic o cutie în formă D C
de cub ABCDA'B'C'D', cu muchia de 60 cm. Capacul
ABCD se poate roti în jurul muchiei BC. A
5p a) Calculaţi aria totală a cutiei. B
5p b) Determinaţi numărul maxim de cubuleţe cu muchia
de 4 cm care pot fi aşezate în cutie, astfel încât capacul ei Dʹ Cʹ
să se poată închide.
5p c) Deschidem capacul cutiei în poziţia BCMN astfel Aʹ

încât m(ABN) = 45 şi îl fixăm cu tija AN. Arătaţi că Figura 3
lungimea tijei este mai mare de 30 2 cm.

Soluţii

I. 1. 103. 2. (-, 3]. 3. 2. 4. 9. 5. 90. 6. 75.


II. 2. 2 bomboane 3. 8 şi 2. 4. a) 15.
III. 1. b) 4950 m2; c) dmin = AG = 302 + 702 = 10 58 < 80 m. 2. a) 21600 cm2; b) 3375
cubuleţe; c) Fie P = prBN A, atunci AP = AB  sin (ABN) = 30 2 cm; AN > AP, deci AN > >
30 2 cm.

84  Va r i a n t e d e s u b i e c t e
Model M.E.N. 2014

Subiectul I. Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)

5p 1. Rezultatul calculului 64 : 4 este egal cu … .


5p 2. Un pix costă 5 lei. După o reducere cu 20% preţul pixului este de … lei.
5p 3. Cel mai mare divizor comun al numerelor 30 şi 35 este egal V
cu … .
5p 4. Un triunghi echilateral cu latura de 2 cm are aria egală cu …
cm2.
5p 5. În figura 1 este reprezentată o piramidă regulată VABC. Dacă C
A
AV + AB = 22 cm, atunci suma lungimilor tuturor muchiilor
piramidei este egal cu ... cm. Figura 1 B
5p 6. În graficul de mai jos sunt reprezentate profiturile sau pierderile lunare ale unei firme în
cel de-al doilea semestru al unui an. Numărul lunilor din al doilea semestru în care
firma a înregistrat pierderi este egal cu … .
profit
în mii lei
50
40

20
aug. sept.
O iul. oct. nov. dec.
10
20 lunile celui de-al
pierderi doilea semestru
în mii lei

Subiectul al II-lea. Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)

5p 1. Desenaţi, pe foaia de examen, o prismă dreaptă ABCAʹBʹCʹ cu baza triunghiul


echilateral ABC.
1 1 1 1
5p 2. Se consideră numerele realea = + şi b = + . Arătaţi că
5 +2 3+ 8 5 -2 3- 8
a + b = 6 +2 5 .
9
5p 3. Suma dintre jumătatea unui număr real pozitiv x şi este egală cu dublul numărului x.
2
Determinaţi numărul x.
4. Se consideră funcţia f :   , f (x) = ax + b, unde a şi b sunt numere reale pentru care
f (-1) = -5 şi f (0) = -2.
5p a) Reprezentaţi grafic funcţia f în sistemul de coordonate xOy.
5p b) Arătaţi că f (1) = 1.
2 x2 - 7 x + 3
5p 5. Simplificaţi raportul prin x - 3, unde x este număr real, x  -3 şi x  3.
x2 - 9

M a t e m a t i c ă . E v a l u a r e a N a ţ i o n a l ă 2 0 1 7  85
Subiectul al III-lea. Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)

1. În figura 2 sunt reprezentate schiţele a două Q P


suprafeţe agricole. Suprafaţa ABCD are forma D C
unui romb cu AB = 4 dam şi m(BAD) = 30,
iar suprafaţa MNPQ este un pătrat. A B
5p a) Calculaţi perimetrul rombului ABCD. M N
5p b) Arătaţi că înălţimea rombului este de Figura 2
2 dam.
5p c) Dacă aria suprafeţelor ABCD şi MNPQ sunt egale, arătaţi că latura rombului şi
diagonala pătratului au aceeaşi lungime.
2. Figura 3 reprezintă schematic un acoperiş în formă de piramidă patrulateră regulată
VABCD, cu muchia laterală VA = 26 m şi latura bazei AB = 20 m.
5p a) Calculaţi aria laterală a piramidei VABCD. V
5p b) Un alpinist utilitar se deplasează din punctul B spre
muchia CV pe drumul cel mai scurt [BE]. Arătaţi că M
dreptele DE şi CV sunt perpendiculare.
E
5p c) Pentru efectuarea unor reparaţii, alpinistul utilitar
parcurge, în linie dreaptă, traseul de la punctul E la C
D
200
punctul M  (CV) astfel încât CM = m şi apoi
13 A B
parcurge traseul de la punctul M la punctul D. Calculaţi Figura 3
lungimea traseului EM + MD.

Soluţii

I. 1. 2. 2. 4. 3. 5. 4. 3 . 5. 66. 6. 2.
2x - 1
II. 3. x  3. 5. .
x+3
III. 1. a) 16 dam; b) Aromb = AB  AD  sin (BAD) = AB  h h = 2 dam; c) MN2 = Aromb  MN
= 2 2 dam; MP = MN  2 = 4 dam = AB. 2. a) 960 m2; b) BE = min  BE  CV; ∆BEC  
VP � BC VC � BE
∆DEC (L.U.L.)  DEC  BEC  DE  CV; c) AVBC = =  BE = DE = =
2 2
240 100
m  EC = BC - BE =
2 2
m; BE este mediană şi înălţime în ∆BCM  BM = BC =
13 13
360
= 20 m; EM + MD = m.
13

86  Va r i a n t e d e s u b i e c t e
Sesiunea Iunie 2014

Subiectul I. Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)

5p Rezultatul calculului 12 – 6  2 este egal cu … .


1.
5p 2.
Dacă 10 reprezintă 50% dintr-un număr, atunci numărul este egal cu ….
5p 3.
Cel mai mare număr natural n pentru care n  8 este egal cu … .
5p 4.
Rombul ABCD are diagonalele de 6 cm şi, respectiv, de 8 cm. A
Aria rombului ABCD este egală cu … cm2.
5p 5. În figura 1 este reprezentat un tetraedru regulat ABCD în care
B D
AB = 8 cm. Suma tuturor muchiilor tetraedrului ABCD este egală
cu … cm.
5p 6. În diagrama de mai jos sunt reprezentate opţiunile celor 100 de C
elevi din clasele a V-a ale unei şcoli, opţiuni referitoare la studiul Figura 1
limbilor moderne.

Numărul elevilor din clasa a V-a care optează pentru studiul limbii spaniole este egal cu
….

Subiectul al II-lea. Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)

5p 1. Desenaţi, pe foaia de examen, o prismă dreaptă ABCA'B'C' cu baza triunghi echilateral.


5p 2. Calculaţi media geometrică a numerelor a = 23 + 1 şi b = 3 + 3 : 3.
5p 3. Ion parcurge cu autocarul un drum în trei zile. În prima zi a parcurs 20% din drum, în a
doua zi 30% din rest şi în a treia zi ultimii 560 de kilometri din drum. Determinaţi
lungimea drumului parcurs de Ion în cele 3 zile.
5p 4. Se consideră funcţia f :   , f (x) = x – 2.
a) Calculaţi f (2).
b) Reprezentaţi grafic funcţia f într-un sistem de coordonate xOy.
x2 + 4 x + 4 � 2 �
5p 5. Se consideră expresia E(x) = : 1+ � , unde x este număr real, x  –2 şi x 
x ( x + 2) �� x�
 0. Arătaţi că E(x) = 1 pentru orice x număr real, x  –2 şi x  0.

M a t e m a t i c ă . E v a l u a r e a N a ţ i o n a l ă 2 0 1 7  87
Subiectul al III-lea. Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)

1. Figura 2 reprezintă schiţa unui covor în formă de dreptunghi ABCD. Modelul


covorului, prezentat în figură, este format de triunghiurile AOB, BOC, COD şi DOA.
Punctul O este situat în interiorul dreptunghiului ABCD astfel încât triunghiul AOD este
echilateral, AD = 2 m şi m(BOC) = 2m(AOD). D C
5p a) Calculaţi perimetrul triunghiului AOD.
O
5p b) Arătaţi că distanţa de la punctul O la latura BC este egală cu
3
m.
3 A B
5p c) Arătaţi că lungimea conturului covorului este mai mică Figura 2
decât 9 m.
2. În figura 3 este reprezentată schematic o cutie de carton cu capac, în formă de prismă
dreaptă ABCDEFGH cu baza ABCD pătrat, AB = 20 cm şi AE =
= 10 cm. Punctul O este mijlocul segmentului EG şi punctul M este situat pe BO astfel
încât distanţa CM să fie minimă.
5p a) Calculaţi volumul cutiei. H G
5p b) Aria suprafeţei cartonului folosit pentru confecţionarea O
cutiei reprezintă 110% din aria totală a cutiei. Determinaţi E F
câţi centimetri pătraţi de carton au fost folosiţi pentru D C
confecţionarea cutiei. M
A B
20 6
5p c) Arătaţi că CM = cm. Figura 3
3

Soluţii

I. 1. 0. 2. 20. 3. 8. 4. 24. 5. 48. 6. 13.


II. 2. 6. 3. 1000 km. 4. a) 0.
1
III. 1. a) 6 m; b) Din ABO  CDO (L.U.L.) obţinem OB = OC, deci m(OBC) = (180 –
2
3
120) = 30. Dacă M este mijlocul lui BC, atunci OM  BC şi OM = BM  tg 30 = m;
3
12 + 8 3
c) PABCD = m < 9m. 2. a) 4000 cm3; b) 1760 cm2; c) CM  BO  CM  BO = d(O,
3
20 6
BC)  BC; BO = 10 3 cm, d(O, BC) = 10 2 cm  CM = cm.
3

88  Va r i a n t e d e s u b i e c t e
Sesiunea Iunie 2014 (subiect de rezervă)

Subiectul I. Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)

5p 1. Rezultatul calculului 4 – 2  2 este egal cu … .


a 2
5p 2. Dacă = , atunci numărul a este egal cu … .
6 3
5p 3. Cel mai mare număr natural care aparţine intervalului –3, 3 H G
este egal cu … . E
5p 4. Pătratul ABCD are perimetrul de 24 cm. Latura AB are lungimea F
egală cu … cm.
5p 5. În figura 1 este reprezentat un cub ABCDEFGH care are latura de D C
3
5 cm. Volumul cubului ABCDEFGH este egal cu … cm .
A B
5p 6. Elevii claselor a VIII-a dintr-o şcoală au donat cărţi pentru Figura 1
bibliotecă. În diagrama de mai jos este prezentată repartiţia
elevilor după numărul de cărţi donate bibliotecii de către fiecare elev.

50

40

30

20 Număr elevi

10

0
3 cărţi 5 cărţi 6 cărţi 10 cărţi

Numărul elevilor care au donat câte 5 cărţi este egal cu … .

Subiectul al II-lea. Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)

5p 1. Desenaţi, pe foaia de examen, o piramidă patrulateră regulată cu vârful S şi baza ABCD.


5p 2. Determinaţi numărul real a, ştiind că a 3 = 27.
5p 3. Cele 428 de scaune dintr-o sală de spectacole sunt aşezate în 20 de rânduri, fiecare rând
având 21 sau 22 de scaune. Determinaţi numărul de rânduri din sală care au câte 22 de
scaune.
4. Se consideră funcţia f :   , f (x) = –x + 1.
5p a) Calculaţi f (1).
5p b) Determinaţi măsura unghiului OMN, unde M şi N sunt punctele de intersecţie a
graficului funcţiei f cu axele Ox, respectiv Oy, ale sistemului de coordonate xOy.
�x - 2 5 x + 10 � x - 3
5p 5. Se consideră expresia E(x) = � 2 � + 1�� , unde x este număr real, x 
�x - 4 x - 3 �x + 2
 –2, x  2 şi x  3. Arătaţi că E(x) = 1 pentru orice x număr real, x  –2, x  2 şi x  3.

M a t e m a t i c ă . E v a l u a r e a N a ţ i o n a l ă 2 0 1 7  89
Subiectul al III-lea. Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)

1. Figura 2 reprezintă schiţa unui teren în formă de D N C


dreptunghi ABCD, cu dimensiunile AB = 30 m şi BC =
= 10 m. Doi fraţi împart terenul printr-un gard MN, unde
M  (AB) şi N  (CD) astfel încât MB = ND = 10 m. A B
M
5p a) Calculaţi perimetrul dreptunghiului ABCD.
5p b) Arătaţi că MN împarte terenul în două suprafeţe cu Figura 2
ariile egale.
5p c) Pentru construcţia gardului MN sunt folosiţi 9 stâlpi. Doi dintre cei 9 stâlpi sunt
situaţi în punctele M şi, respectiv, N. Ştiind că stâlpii sunt aşezaţi la distanţe egale,
arătaţi că distanţa dintre doi stâlpi consecutivi este mai mare de 1,75 m.
2. Acoperişul unei clădiri, reprezentat schematic în figura 3, are forma unei prisme drepte
ABCDEF cu AD = 10 m, AB = 6 m şi cu bazele triunghiuri echilaterale.
5p a) Arătaţi că distanţa de la C la AB este egală cu 3 3 m.
5p b) Calculaţi volumul prismei ABCDEF. F
5p c) Suprafeţele ADFC şi BEFC au fost
acoperite cu tablă. Aria suprafeţei de tablă care
a fost cumpărată reprezintă 110% din aria C
E
suprafeţei care a fost acoperită cu tablă. D
Determinaţi câţi metri pătraţi de tablă s-au
cumpărat.
Figura 3
A B

Soluţii

I. 1. 0. 2. 4. 3. 3. 4. 6. 5. 125. 6. 40.
II. 2. a = 3. 3. 8 rânduri. 4. a) f (1) = 0; b) MON este dreptunghic isoscel, deci m(OMN) =
45.
III. 1. a) P ABCD = 80 m; b) AAMND = ABCNM = 150 m2; c) MN = 10 2 m; distanţa dintre doi stâlpi
10 2
consecutivi va fi > 1, 75 m. 2. b) Vpr = 90 3 m3; c) Aacoperită = = 120 m2; Atablă =
8
110
120 = 132 m2.

100

90  Va r i a n t e d e s u b i e c t e
2015

Simulare Decembrie 2014, judeţul Iaşi

Subiectul I. Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)

5p 1. Rezultatul calculului 22  2 + 22 : 2 este egal cu … .


5p 2. Dacă 6 caiete de matematică mici costă 9 lei, atunci 4 caiete de acelaşi fel costă … lei.
5p 3. Soluţia reală a ecuaţiei –3 – x = 4 este … .
5p 4. Măsura unui unghi al unui triunghi isoscel este de 100. A
Măsura unui alt unghi al triunghiului este egală cu ….
5p 5. Se consideră tetraedrul regulat ABCD din figura 1.
Perimetrul triunghiului ABC este egal cu 30 cm. Suma
lungimilor tuturor muchiilor este egală cu … cm.
B D
5p 6. În tabelul de mai jos este prezentat numărul membrilor
trupei de teatru a unei şcoli, repartizaţi pe grupe de
Figura 1 C
vârstă.
Vârstă (ani) 11 12 13 14 15
Număr elevi 10 9 10 12 8

Numărul elevilor din această trupă care au mai mult de 11 ani dar cel mult 13 ani este egal
cu … .

Subiectul al II-lea. Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)

5p 1. Desenaţi o piramidă patrulateră regulată SABCD, având vârful S şi baza ABCD.


1 3
5p 2. Se consideră numerele reale a = – 0,5 + şi b = 4 : 2  8. Calculaţi media
1, (7) 4
geometrică a numerelor a şi b.
� x +1 �
5p 3. Scrieţi sub formă de interval mulţimea A = �x ��-2 � + 1 < 3�.
� 2
4. Venind în vizită la nepoţii săi, care au vârstele de 6 ani, respectiv 10 ani, bunicul le
aduce 16 mere şi 20 de pere. Bunicul împarte merele direct proporţional cu numerele
care reprezintă vârstele nepoţilor, 40% dintre pere le dă nepotului mai mare iar restul
perelor le dă nepotului mai mic.
5p a) Câte mere a primit fiecare nepot?
5p b) Câte pere a primit fiecare nepot?
5p 5. Suma a două numere reale este 5, iar suma pătratelor lor este 15. Aflaţi produsul
numerelor.

M a t e m a t i c ă . E v a l u a r e a N a ţ i o n a l ă 2 0 1 7  91
Subiectul al III-lea. Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)

1. Figura 2 reprezintă o hartă pe care se văd satele Albeni (A), Bârleana (B), Cocârlaţi (C)
şi Dudeşti (D) ale comunei Dudeşti, precum
şi cele cinci drumuri care leagă aceste A
localităţi. Pe hartă, drumurile AB, AC, BC şi
CD au, fiecare, lungimea egală cu 5 cm, iar
punctele B, C şi D sunt coliniare. Se ştie că
scara hărţii este 1 : 100000.
5p a) Arătaţi că, în realitate, lungimea drumului
B D
AB este egală cu 5 km. C
Figura 2
5p b) Demonstraţi că drumurile AD şi CD
formează un unghi cu măsura de 30.
5p c) Arătaţi că lungimea drumului AD este egală cu Q
5 3 km. P
O'
2. Se consideră cubul ABCDMNPQ cu latura de 10 cm.
Punctele O şi O' sunt centrele bazelor ABCD, M N
respectiv MNPQ (figura 3).
5p a) Arătaţi că lungimea segmentului MO este mai
D C
mică de 12,5 cm. O
5p b) Demonstraţi că dreptele MO şi O'C sunt paralele.
5p c) Calculaţi măsura unghiului format de dreptele NA
şi PB. A Figura 3 B

Soluţii

I. 1. 10. 2. 6. 3. –7. 4. 40. 5. 60. 6. 19.


II. 2. 2 2. 3. [–7, 3). 4. a) 6, respectiv 10. b) 12, respectiv 8. 5. 5.
III. 1. c) Se arată că m(BAD) = 90 şi se aplică teorema lui Pitagora în BAD. 2. a) MO = =
5 6 < 5  2,5 = 12,5. b) MO' || OC şi MO' = OC  MOCO' paralelogram  MO || O'C. c)
60.

92  Va r i a n t e d e s u b i e c t e
Simulare Martie 2015

Subiectul I. Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)

1 2 8
5p 1. Rezultatul calculului � + este egal cu … .
2 3 3
5p 2. Preţul unui stilou este 20 de lei. După o reducere cu 10%, preţul stiloului va fi … lei.
5p 3. Dacă n este singurul număr natural din intervalul [n, 8), atunci n este egal cu … .
5p 4. Punctul O este situat în interiorul triunghiului echilateral ABC D' C'
astfel încât AO = BO = CO. Măsura unghiului AOB este egală
cu … . A' B'
5p 5. În figura 1 este reprezentat un cub ABCDA'B'C'D'. Suma
lungimilor muchiilor care au în comun vârful A este egală cu 36 D C
cm. Lungimea muchiei AB este egală cu … cm.
5p 6. În graficul de mai jos este reprezentată dependenţa dintre A B
distanţa parcursă de un autocar şi timpul în care este parcursă Figura 1
această distanţă. Distanţa parcursă de autocar în 120 de minute este de … km.
km

80

40
20

30 60 120 minute

Subiectul al II-lea. Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)

5p 1. Desenaţi, pe foaia de examen, un paralelipiped dreptunghic ABCDA'B'C'D'.


5p 2. Determinaţi numerele naturale de trei cifre, de forma abc, ştiind că sunt divizibile cu 5
şi au suma cifrelor egală cu 22.
5p 3. Un elev citeşte o carte în două zile. În prima zi el citeşte 47% din numărul de pagini ale
cărţii, iar a doua zi citeşte cele 53 de pagini care au mai rămas. Calculaţi numărul de
pagini ale cărţii.
1 1 � 1 �

4. Se consideră numerele reale x = + şi y = 2 ��
�2 + �.
� �

2- 1 2 +1 � 2�
5p a) Arătaţi că x  ( 8 - 2) = 4.
5p b) Calculaţi x2 – y.
5p 5. Se consideră E(x) = (x2 + x + 1)2 – (x2 + x)2 – x2, unde x este număr real. Arătaţi că E(n)
este pătrat perfect, pentru orice număr natural n.

Subiectul al III-lea. Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)

M a t e m a t i c ă . E v a l u a r e a N a ţ i o n a l ă 2 0 1 7  93
1. Figura 2 este schiţa unui parc în formă de dreptunghi ABCD cu AB = 5 hm şi AD = 3
hm. Aleile principale din acest parc sunt F
reprezentate de segmentele EF, DP, DQ, BP şi D C
BQ, unde E  (AB), F  (CD) astfel încât AE = Q
= CF = 1 hm, iar segmentele DP şi BQ reprezin-
tă drumurile cele mai scurte de la punctele D,
respectiv B la dreapta EF. P
5p a) Calculaţi lungimea aleii EF. A B
5p b) Arătaţi că traseul E  P  D şi aleea EF au E
Figura 2
aceeaşi lungime.
5p c) Demonstraţi că patrulaterul DPBQ este
V
paralelogram.
2. În figura 3 este reprezentată o piramidă patru-
lateră regulată VABCD cu VA = 8 cm şi AB = M
= 8 cm. Punctele E şi F sunt mijloacele segmen- C F
B
telor AB, respectiv BC. Punctul M este situat pe
muchia VB astfel încât EM  VB.
5p a) Calculaţi aria triunghiului BEF. E
5p b) Determinaţi măsura unghiului format de
dreapta VD cu planul (ABC). D
5p c) Demonstraţi că muchia VB este perpendicu- Figura 3 A
lară pe planul (EMF).

Soluţii

I. 1. 3. 2. 18. 3. 7. 4. 120. 5. 12. 6. 80.


II. 2. 895 şi 985. 3. 100 pagini. 4. b) 5. 5. E(n) = (n + 1)2,  n  .
III. 1. a) EF = 3 2 hm; b) Se arată că m(DFP) = 45, prin urmare DPF este dreptunghic
isoscel, cu PD = PF; atunci EP + PD = EP + PF = EF; c) DP = BQ şi DP || BQ, deci DPBQ
este paralelogram. 2. a) 8 cm2; b) 45; c) MEB  MFB (L.U.L.)  m(BMF) = 90  VB 
 FM; avem şi VB  EM, de unde VB  (EMF).

94  Va r i a n t e d e s u b i e c t e
Model M.E.N. 2015

Subiectul I. Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)

5p 1. Rezultatul calculului 10 + 100 : 2 este egal cu … .


5p 2. Patru pixuri de acelaşi fel costă în total 20 de lei. Opt astfel de pixuri costă … lei.
5p 3. Dacă A  {2, 3, 4, 5} şi B  {0, 1, 2}, atunci A  B este egală cu
{…} .
5p 4. Pătratul ABCD are are latura de 5 cm. Aria pătratului este egală
cu … cm2. O
5p 5. În figura 1 este reprezentată o sferă cu raza de 3 cm. Volumul
sferei este egal cu ... cm3.
5p 6. În graficul de mai jos este prezentată repartiţia elevilor claselor a
VIII-a dintr-o şcoală, în funcţie de notele obţinute la teza de Figura 1
matematică pe semestrul I.
40
35
30
25
20 ■ Număr de elevi
15
10
5
0
4 5 6 7 8 9 10

Numărul elevilor care au obţinut nota 9 este egal cu… .

Subiectul al II-lea. Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)

5p 1. Desenaţi, pe foaia de examen, un paralelipiped dreptunghic ABCDEFGH.


( )
5p 2. Calculaţi media aritmetică a numerelor reale x = 2 4 - 7 şi y = 2 7 .
5p 3. Un autoturism a parcurs un traseu în două zile. În prima zi autoturismul a parcurs 30%
din lungimea traseului, iar în a doua zi autoturismul a parcurs restul de 350 km.
Calculaţi lungimea întregului traseu
4. Se consideră funcţia f :   , f (x) = ax + 3, unde a este un număr real.
5p a) Determinaţi numărul real a, ştiind că f (- 3) = 0.
5p b) Pentru a  1, arătaţi că triunghiul OAB este isoscel, unde A şi B sunt punctele de
intersecţie a graficului funcţiei f cu axele Ox, respectiv Oy ale sistemului de coordonate
xOy.
( x + 1) 2 - 4 x 2 - x
5p 5. Se consideră expresia E(x) = : , unde x este număr real, x  0 şi x  1.
x x2
Determinaţi numărul real m, m  0 şi m  1, ştiind că E(m) = 5.

M a t e m a t i c ă . E v a l u a r e a N a ţ i o n a l ă 2 0 1 7  95
Subiectul al III-lea. Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)

1. Figura 2 este schiţa unui patinoar în formă de dreptunghi ABCD, cu lungimea AD = 


30 3 m şi lăţimea AB =30 m. Un patinator porneşte din punctul M situat pe latura AB
astfel încât BM  10 m şi patinează paralel cu diago-
Q
nalele dreptunghiului atingând latura BC în N, latura A D
CD în P, latura DA în Q şi se întoarce în punctul M. P
5p a) Calculaţi aria dreptunghiului ABCD.
M
5p b) Arătaţi că m(NMQ)  60°.
5p c) Arătaţi că distanţa parcursă de patinator pe traseul B N C
M  N  P  Q  M este egală cu 120 m.
2. În figura 3 este reprezentat un con circular drept cu înălţimea VO, VO  12 cm.
Segmentul AB este diametru al bazei conului şi VA  15 cm.
5p a) Arătați că volumul conului circular drept este egal cu V
324 cm3.
5p b) Calculaţi valoarea sinusului unghiului format de
generatoarea conului cu planul bazei.
5p c) Conul se secţionează cu un plan paralel cu planul
bazei astfel încât aria secţiunii formate este egală cu A B
9 cm2. Determinaţi distanţa de la punctul V la planul de O
secţiune. Figura 3

Soluţii

I. 1. 60. 2. 40. 3. 2. 4. 25. 5. 36. 6. 20.


II. 2. 4. 3. 500 km. 4. b) OA = OB = 3. 5. E(x) = x + 3, x   \ {0, 1}; E(m) = 5  m = 2,
valoare convenabilă.
BC
III. 1. a) 900 3 m2; b) tg (CAB) = = 3  m(BAC) = 60. Însă AC  BN, deci BMN
AB
BAC (corespondente), prin urmare m(BMN) = 60. Analog se arată că m(AMQ) = =
m(ABD) = 60. Rezultă că m(NMQ) = 180 - 2  60 = 60; c) În ∆BMN cu m(B) = 90,
m(BNM) = 30, găsim că MN = 2BM = 20 m. În ∆AMQ cu m(A) = 90, m(AQM) = 30,
obţinem că MQ = 2AM = 40 m. Astfel, PMNPQ = 2(MN + MQ) = 120 m. 2. b) prbază AV = AO,
4
deci sin((AV, bază)) = sin (VAO) = ; c) Dacă r este raza secţiunii, atunci r2 = 9  r = 3
5
VO � r
cm. Fie Oʹ centrul secţiunii; din = obţinem că VOʹ = 4 cm.
VO AO

96  Va r i a n t e d e s u b i e c t e
Sesiunea specială 2015

Subiectul I. Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)

5p 1. Rezultatul calculului 20 : 2 – 10 este egal cu … .


a 25
5p 2. Dacă = , atunci a este egal cu … .
6 3
5p 3. Cel mai mic număr natural din intervalul [2, 6] este egal cu … .
5p 4. Perimetrul unui triunghi echilateral este egal cu 18 cm.
V
Lungimea unei laturi a acestui triunghi este egală cu …
cm.
5p 5. În figura 1 este reprezentat un con circular drept cu raza
bazei AO = 3 cm şi înălţimea VO = 4 cm. Generatoarea
VA a acestui con este egală cu … cm.
5p 6. În tabelul de mai jos sunt prezentate temperaturile A B
O
măsurate la o staţie meteorologică, la aceeaşi oră, în
Figura 1
fiecare zi a unei săptămâni din luna mai.

Ziua Luni Marţi Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică


Temperatura
13 15 14 13 12 19 16
(C)

Cea mai mică temperatură măsurată în acea săptămână a fost de … C.

Subiectul al II-lea. Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)

5p 1. Desenaţi, pe foaia de examen, un cub ABCDA'B'C'D'.


5p 2. Calculaţi media aritmetică a numerelor naturale care sunt divizori ai lui 7.
5p 3. Numerele x şi y sunt direct proporţionale cu numerele 3 şi 4. Determinaţi cele două
numere, ştiind că y este cu 14 mai mare decât x.
4. Se consideră funcţia f :   , f (x) = x – 5.
5p a) Calculaţi f (5).
5p b) Reprezentaţi grafic funcţia f într-un sistem de coordonate xOy.
�2 1 � ( x + 3)( x - 1)
5p 5. Se consideră expresia E(x) = � - �: , unde x este număr real,
�x - 1 x + 1 � x - 2 x + 1
2

1
x  –3, x  –1 şi x  1. Arătaţi că E(x) = , pentru orice x număr real, x  –3, x  –1
x +1
şi x  1.

Subiectul al III-lea. Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)

M a t e m a t i c ă . E v a l u a r e a N a ţ i o n a l ă 2 0 1 7  97
1. Figura 2 este schiţa unui steag format din două trapeze dreptunghice ABCD şi EFCD,
AE  DC, în care AB = EF = 8 dm, DC = 6 dm, AD = = E F
2 3 dm şi punctul D este mijlocul segmentului AE.
5p a) Arătaţi că aria trapezului ABCD este egală cu 14 3
D C
dm2.
5p b) Calculaţi lungimea segmentului BF.
5p c) Arătaţi că unghiul BCF are măsura 120. A B
2. În figura 3 este reprezentată o piramidă patrulateră Figura 2
regulată VABCD cu înălţimea de 4 m şi latura bazei V
de 8 m.
5p a) Arătaţi că perimetrul pătratului ABCD este egal
cu 32 m. D C
5p b) Arătaţi că aria laterală a piramidei VABCD este
egală cu 64 2 m2.
5p c) Determinaţi măsura unghiului dintre planul unei A B
Figura 3
feţe laterale a piramidei şi planul bazei.

Soluţii

I. 1. 0. 2. 50. 3. 2. 4. 6. 5. 5. 6. 12.
II. 2. 4. 3. x = 42, y = 56. 4. a) 0.
III. 1. b) Cum AB = EF şi AB  EF, rezultă că ABFE este paralelogram (chiar dreptunghi), deci
MB 2 3
BF = AE = 4 3 dm; c) Fie M = prAB C; avem tg(BCM) = = = , prin urmare
MC 2 3 3
m(BCM) = 30. Dacă N = prEF C, analog se arată că m(FCN) = 30, de unde m(BCF) = =
180 – 2  30 = 120. 2. c) Dacă M este mijlocul lui BC, atunci VM  BC, OM  BC (unde
O = AC  BD), deci VMO este unghiul plan al diedrului. Cum VO = OM = 4 m, rezultă că
VOM este dreptunghic isoscel, aşadar m(VMO) = 45.

98  Va r i a n t e d e s u b i e c t e
Sesiunea Iunie 2015

Subiectul I. Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)

5p 1. Rezultatul calculului 10  2 – 20 este egal cu … .


a 3 H G
5p 2. Dacă = , atunci a este egal cu … .
4 2 F
5p 3. Cel mai mare număr natural care aparţine intervalului [1, 5] E
este egal cu … .
5p 4. Pătratul ABCD are latura de 6 cm. Perimetrul pătratului
ABCD este egal cu … cm. C
D
5p 5. În figura 1 este reprezentat un cub ABCDEFGH. Măsura
A
unghiului determinat de dreptele AB şi BF este egală cu … B
. Figura 1
5p 6. În diagrama următoare este prezentată repartiţia elevilor unei clase a VIII-a, în funcţie
de notele obţinute la teza de matematică pe semestrul al II-lea.

Numărul elevilor care au obţinut nota 10 este egal cu … .

Subiectul al II-lea. Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)

5p 1. Desenaţi, pe foaia de examen, un paralelipiped dreptunghic ABCDA'B'C'D'.


5p 2. Calculaţi media aritmetică a numerelor naturale de două cifre, multipli ai lui 40.
5p 3. Mihai a cheltuit o sumă de bani în două zile. În prima zi Mihai a cheltuit 30% din sumă,
iar în a doua zi restul de 35 de lei. Calculaţi suma de bani cheltuită de Mihai în prima zi.
4. Se consideră funcţia f :   , f (x) = x + 2.
5p a) Calculaţi f (–2).
5p b) Reprezentaţi grafic funcţia f într-un sistem de coordonate xOy.
x 2 - 49 2x + 7 1
5p 5. Se consideră expresia E(x) = 2 – 2 : , unde x este număr real, x  –1,
x - 7x x + x x +1
x  0 şi x  7. Arătaţi că E(x) = –1, pentru orice x număr real, x  –1, x  0 şi x  7.

M a t e m a t i c ă . E v a l u a r e a N a ţ i o n a l ă 2 0 1 7  99
Subiectul al III-lea. Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)

1. Figura 2 este schiţa unui teren în formă de dreptunghi D N C


ABCD cu AB = 150 m şi AD = 100 m. Punctul M este
mijlocul laturii AD, iar punctul N este situat pe latura DC
astfel încât DN = 2NC. M
5p a) Arătaţi că aria terenului ABCD este egală cu 1,5 ha.
5p b) Demonstraţi că triunghiul MNB este isoscel.
5p c) Calculaţi măsura unghiului format de dreptele MN şi A B
Figura 2
NB.
2. În figura 3 este reprezentată o piramidă patrulateră regulată V
VABCD cu VA = 3 5 dm şi AB = 6 dm. Punctul M este Figura 3
mijlocul laturii AD.
5p a) Arătaţi că VM = 6 dm.
5p b) Calculaţi câte grame de vopsea sunt necesare pentru
vopsirea suprafeţei laterale a piramidei, ştiind B
că pentru vopsirea unei suprafeţe de un decimetru pătrat se C
folosesc 30 grame de vopsea.
M
5p c) Demonstraţi că sinusul unghiului dintre planele (VAD) şi D A
3
(VBC) este egal cu .
2

Soluţii

I. 1. 0. 2. 6. 3. 5. 4. 24. 5. 90. 6. 3.
40 + 80 x +7 2x +7
II. 2. = 60. 3. 15 lei. 4. a) f (–2) = 0. 5. E(x) = – = –1, oricare ar fi x 
2 x x
  \ {–1, 0, 7}.
III. 1. b) Din congruenţa triunghiurilor DNM şi CBN (C.C.), rezultă că MN = NB, deci MNB
este isoscel. c) Pe baza reciprocei teoremei lui Pitagora în MNB se obţine m(MNB) = 90.
P� a
2. b) Alat = b = 72 dm2. Cantitatea de vopsea va fi egală cu 72  30 = 2160 g. c) Fie d = =
2
(VAD)  (VBC), d || BC || AD, iar N mijlocul lui [BC]. Deoarece VN  BC, BC || d rezultă că
VN  d. Analog, VM  d. Atunci ((VAD), (VBC)) = MVN. În triunghiul echilateral VMN,
3
obţinem m(MVN) = 60, deci sin(MVN) = .
2

100  Va r i a n t e d e s u b i e c t e
Sesiunea iunie 2015 (subiect de rezervă)

Subiectul I. Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)

5p 1. Rezultatul calculului 10 : 5 – 2 este egal cu … .


x 5
5p 2. Dacă = , atunci x este egal cu … .
6 3
5p 3. Cel mai mic număr natural de două cifre este egal cu … .
5p 4. Trapezul ABCD are bazele AB = 6 cm şi CD = 4 cm. Linia mijlocie a trapezului are
lungimea de … cm.
5p 5. În figura 1 este reprezentat un con circular drept cu raza V
bazei AO = 3 cm şi generatoarea VA = 5 cm. Înălţimea
VO a acestui con este egală cu … cm.
5p 6. În tabelul de mai jos sunt prezentate temperaturile
măsurate la o staţie meteorologică, la aceeaşi oră, în
fiecare zi a unei săptămâni din luna aprilie. A B
O
Ziua Luni Marţi Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Figura 1
Duminică
Temperatura
11 18 15 15 13 19 17
(C)

Cea mai mare temperatură măsurată în acea săptămână a fost egală cu … C.

Subiectul al II-lea. Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)

5p 1. Desenaţi, pe foaia de examen, un paralelipiped dreptunghic ABCDEFGH.


5p 2. Calculaţi media geometică a numerelor x = 8 - 2  3 şi y = 23.
5p 3. Într-o clasă cu 30 de elevi, numărul băieţilor reprezintă 40% din numărul elevilor clasei.
Determinaţi numărul fetelor din această clasă.
4. Se consideră funcţia f :   , f (x) = x – 3.
5p a) Calculaţi f (3).
5p b) Reprezentaţi grafic funcţia f într-un sistem de coordonate xOy.
5p 5. Se consideră expresia E(n) = (3n + 7)2 - 2(3n + 7) + 1 unde n este număr natural.
Arătaţi că E(n) este pătrat perfect divizibil cu 9, pentru orice număr natural n.

Subiectul al III-lea. Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)

1. Figura 2 este schiţa unui aranjament floral dintr-un parc.


Vârfurile dreptunghiului ABCD sunt situate pe cercul de
D C
centru O şi rază OA = 5 m, iar AB = 8 m. Pe suprafaţa
haşurată sunt plantate flori, iar suprafaţa nehaşurată din
interiorul cercului este acoperită cu gazon. •O
5p a) Arătaţi că lungimea cercului de centru O şi rază OA este
egală cu 10 m. A B
5p b) Calculaţi perimetrul dreptunghiului ABCD.

M a t e m a t i c ă . E v a l u a r e a N a ţ i o n a l ă 2 0 1 7  101
5p c) Arătaţi că suprafaţa acoperită cu gazon are aria mai V
mică decât 30,75 m2. Se consideră cunoscut faptul că
3,14 <  < 3,15.
2. În figura 3 este reprezentată o piramidă triunghiulară
regulată VABC cu înălţimea de VO, BC = 12 cm şi VM = 6
cm, unde punctul M este mijlocul segmentului BC. C
5p a) Arătaţi că aria triunghiului VBC este egală cu 36 cm2. A
5p b) Calculaţi volumul piramidei VABC. O M
5p c) Demonstraţi că dreptele VA şi VM sunt perpendiculare. Figura 3 B

Soluţii

I. 1. 0. 2. 15. 3. 10. 4. 5. 5. 4. 6. 19.


II. 2. 4. 3. 18. 4. a) 0. 5. E(n) = 9(n + 2)2, care este pătrat perfect divizibil cu 9,  n  .
III. 1. b) 28 m; c) Agazon = (25 - 48) m2 < 30,75 m2. 2. b) 72 2 cm3; c) VM este mediană în
BC
∆VBC şi VM = m(BVC) = 90  VA  VB şi VA  VC  VA  (VBC)  VA  VM.
2

102  Va r i a n t e d e s u b i e c t e
2016
Simulare Decembrie 2015, judeţul Iaşi

Subiectul I. Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)


2 5 12
5p 1. Rezultatul calculului � + este egal cu numărul natural … .
5 7 7
a 8 a-6 H G
5p 2. Dacă = , atunci numărul este egal cu … .
6 3 6 F
E
5p 3. Scrisă sub formă de interval, mulţimea I = x  x  , –3 
≤ x < 3 este egală cu … .
5p 4. Unghiul determinat de diagonalele unui romb are măsura de C
…. D
5p 5. În figura 1 este reprezentat un cub ABCDEFGH. Măsura A B
unghiului determinat de dreptele AE şi GH este egală cu …. Figura 1
5p 6. În graficul de mai jos este prezentată repartiţia elevilor claselor a VIII-a dintr-o şcoală, în
funcție de notele obţinute la teza de matematică pe semestrul I.
40
35
30
25
Număr elevi
20
15
10
5

4 5 6 7 8 9 10
Numărul elevilor care au obţinut note mai mari decât 7 este … .

Subiectul al II-lea. Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)

5p 1. Desenaţi, pe foaia de examen, un paralelipiped dreptunghic ABCDEFGH.


5p 2. Într-o clasă sunt 25 de elevi. Numărul băieţilor reprezintă 44% din numărul elevilor
clasei. Determinaţi numărul fetelor din această clasă.
5p 3. Un biciclist a parcurs un traseu în trei zile. În prima zi el a parcurs 0,(3) din lungimea
traseului, în a doua zi a parcurs 0,6 din rest şi în a treia zi ultimii 20 km. Calculaţi
lungimea întregului traseu.
4. Se consideră numerele reale:
1 1 �1 1 �
( )
2
a= - +� - � � 72 şi b = 6 .
2 -1 2 + 1 �2 2 3 2 �
5p a) Arătaţi că a = 3.
5p b) Demonstraţi a + b este număr natural.
5p 5. Se consideră expresia E(x) = (x2 – x + 3)2 – (x2 – x)2 – 5x2, unde x este număr real.
Demonstraţi că E(n) este pătrat perfect, oricare ar fi numărul natural n.

M a t e m a t i c ă . E v a l u a r e a N a ţ i o n a l ă 2 0 1 7  103
Subiectul al III-lea. Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)

1. Figura 2 este schiţa unui parc în formă de pătrat ABCD, D C


de centru O, cu latura de 600 m. Triunghiul echilateral
ADE, de centru Q, reprezintă zona din acest parc care
este acoperită cu gazon. M şi N sunt mijloacele segmen-
telor AD, respectiv AE. Laturile pătratului reprezintă O
M E
străzi, iar segmentele AD, DE, DN şi EM alei în parc. Q
5p a) Un tânăr parcurge traseul A  B  C  D  E 
N
 A. Aflaţi distanţa parcursă de acest tânăr.
5p b) Arătaţi că distanţa de la O la Q este mai mică decât A B
127 m (1,73 < 3 < 1,74). Figura 2
5p c) Demonstraţi că măsura unghiului ENO este egală cu
45.
2. În figura 3 este reprezentată piramida V
patrulateră regulată VABCD cu toate muchiile
de lungime 4 2 cm. Punctele P, M şi N sunt
mijloacele muchiilor VD, AB, respectiv AD, iar
mijlocul segmentului MP este Q. P
5p a) Determinaţi lungimea înălţimii piramidei
VABCD. D C
5p b) Demonstraţi că dreapta VA este paralelă cu Q
N
planul (MNP). O
5p c) Demonstraţi că dreapta OQ este perpendi-
culară pe planul (MNP). A M B
Figura 3
Soluţii
5
I. 1. 2. 2. 3 . 3. [–3, 3). 4. 90. 5. 90. 6. 55.
x 2x
+ + 20 = x,
II. 2. f = 14. 3. Dacă x este lungimea traseului, atunci 3 5 deci x = 75 km.
4. b) a + b = 3  . 5. E(n) = (n – 3) = pătrat perfect.
2

1
MQ = ME = 100 3
III. 1. a) 3000 m; b) Q este centrul de greutate al ADE, deci 3 m. Apoi,
1
( )
OM = AB = 300 m, aşadar OQ = 100 3 - 3 m < 127 m; c) EQ şi DO sunt bisectoare în
2
DEN, prin urmare NO este bisectoarea unghiului DNE. 2. a) 4 cm; b) NP este linie mijlocie
în VAD, deci VA  NP, de unde VA  (MNP); c) Fie S mijlocul muchiei VB; PS  MN  S  
(MNP)  MNPS paralelogram. Cum OP = OM = OS = ON = 2 2 cm, atunci OQ  PM şi
OQ  NS, deci OQ  (MNP).

104  Va r i a n t e d e s u b i e c t e
Simulare Marie 2016

Subiectul I. Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)

5p 1. Rezultatul calculului 25 – 25 : (2 + 3) este egal cu … .


5p 2. Numărul pătratelor perfecte din mulţimea numerelor naturale de două cifre este egal
cu … .
5p 3. Dacă A este mulţimea numerelor naturale pare şi B este mulţimea numerelor naturale
impare, atunci mulţimea A  B este egală cu … .
5p 4. Un cerc are lungimea egală cu 20 cm. Diametrul acestui cerc este egal cu … cm.
5p 5. În figura 1 este reprezentat un cub ABCDA'B'C'D' cu AB = 3 D' C'
cm. Aria dreptunghiului ACC'A' este egală cu … cm2.
A' B'

5p 6. În tabelul de mai jos este prezentată repartiţia elevilor unei D C


clase a VIII-a, în funcție de mediile obţinute la matematică,
pe semestrul I. A B
Figura 1

Media 4 5 6 7 8 9 10
Număr de elevi1 3 6 7 5 4 2
Numărul elevilor din această clasă care au obţinut la matematică, pe semestrul I, cel
puţin media 6 şi cel mult media 9 este egal cu … .

Subiectul al II-lea. Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)

5p 1. Desenaţi, pe foaia de examen, o piramidă patrulateră regulată cu vârful în V şi baza


ABCD.
5p 2. Determinaţi numărul natural de trei cifre, de forma abc, ştiind că:
abc = ab + bc + ca şi a  0.
5p 3. Un turist a parcurs un traseu în trei zile. În prima zi a parcurs jumătate din lungimea
traseului, în a doua zi turistul a parcurs jumătate din distanţa parcursă în prima zi, iar în
a treia zi, restul de 5 km. Calculaţi lungimea traseului parcurs în cele trei zile.
1 2 3 4 132 - 52
4. Se consideră numerele a = + + + şi b = .
2 8 18 32 10 2 - 82
5p a) Arătaţi că a = 2 2.
5p b) Calculaţi a2 – b2.
5p 5. Se consideră E(x) = x3 + (x + 1)2 + 2(x – 3)(x + 3) + 17, unde x este număr real. Arătaţi
că numărul E(n) este multiplu de 6, pentru orice număr natural n.

M a t e m a t i c ă . E v a l u a r e a N a ţ i o n a l ă 2 0 1 7  105
Subiectul al III-lea. Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)

1. Figura 2 reprezintă schiţa unui teren format D C


din pătratul ABCD cu AB = 60 m şi trapezul
isoscel AEFB cu AB  EF, EF = 180 m şi
AE = 60 2 m.
5p a) Arătaţi că distanţa de la punctul A la A B
dreapta EF este egală cu 60 m.
5p b) Calculaţi aria suprafeţei terenului.
5p c) Demonstraţi că punctele E, A şi C sunt
coliniare.
E F
Figura 2
2. În figura 3 este reprezentată schematic o
S
platformă în formă de pătrat ABCD cu latura
de 16 m. Segmentul SO, unde O = AC 
BD, reprezintă o antenă de telefonie mobilă
amplasată perpendicular pe planul pătratului
ABCD. Antena este ancorată cu patru cabluri V
SB, SD, VM şi VN, unde punctul V este situat
pe segmentul SO, iar M şi N sunt mijloacele
laturilor BC, respectiv AD. Cablul SB face cu D C
planul pătratului ABCD un unghi de 60.
5p a) Calculaţi înălţimea antenei SO.
5p b) Determinaţi măsura unghiului dintre N
M
planele (VOM) şi (SOB). O
5p c) Ştiind că punctul H este proiecţia punctului
O pe planul (SAD), demonstraţi că H este A B
ortocentrul triunghiului SAD. Figura 3

Soluţii

I. 1. 20. 2. 6. 3. . 4. 20. 5. 9 2 . 6. 22.


II. 2. Relaţia revine la 89a = 10c + b  89a = cb , cu unica soluţie a = 1, b = 9, c = 8, deci abc
= 198. 3. 20 km. 4. b) 4. 5. E(n) = n(n + 1)(n + 2) şi produsul a trei numere naturale conse-
cutive se divide cu 6.
III. 1. b) 10800 m2; c) m(EAC) = m(EAB) + m(BAC) = 135 + 45 = 180. 2. a) SO =
= 8 6 m; b) (VOM)  (SOB) = SO; SO  (ABC)  SO  OB, SO  OM  m(((VOM),
(SOB))) = m(MOB) = 45; c) OH  (SAD)  OH  AD; cum SO  AD  AD  (OSH) 
 AD  SH  SH este înălţime în SAD. Apoi, din OD  OA şi OD  SO rezultă că OD 
 (SOA), deci OD  SA. Cum OH  (SAD), avem OH  SA şi atunci SA  (ODH), de unde
SA  DH, aşadar DH este înălţime în SAD. Deoarece H se află pe două dintre înălţimi, rezultă

106  Va r i a n t e d e s u b i e c t e
că este ortocentrul SAD.

M a t e m a t i c ă . E v a l u a r e a N a ţ i o n a l ă 2 0 1 7  107
Model M.E.N. 2016

Subiectul I. Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)

5p 1. Rezultatul calculului 4 + 4  (12 – 3) este egal cu … .


4 x x+4
5p 2. Dacă = , atunci este egal cu … .
3 6 4
5p 3. Cel mai mare număr natural care aparţine intervalului (0, 7) H G
este numărul … .
E F
5p 4. Perimetrul pătratului MNPQ este egal cu 24 cm. Lungimea
diagonalei MP este egală cu … cm.
5p 5. În figura 1 este reprezentat un cub ABCDEFGH cu muchia de 5 D C
2
cm. Aria totală a cubului ABCDEFGH este egală cu … cm . A B
5p 6. Într-o școală, pentru alegerea reprezentantului consiliului
elevilor, au votat 600 de elevi. Rezultatele votului sunt prezentate Figura 1
în diagrama de mai jos.

Ioana
10% din
Radu
voturi
50% din
voturi
Mihai

Numărul elevilor din școală care au votat pentru Mihai este egal cu … .

Subiectul al II-lea. Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)

5p 1. Desenaţi, pe foaia de examen, un cilindru circular drept cu secțiunea axială ABB'A'.


5p 2. Determinați numărul ab , scris în baza 10, știind că ab - ba = a (b - 1) , unde a și b sunt
numere diferite, prime între ele.
5p 3. Un biciclist a parcurs în trei zile un traseu cu lungimea de 108 km. În a doua zi
biciclistul a parcurs cu 6 km mai mult decât în prima zi, iar în a treia zi biciclistul a
parcurs cu 6 km mai mult decât în a doua zi. Calculați distanța parcursă în prima zi.
4. Se consideră funcţia f :   , f (x) = mx – 6, unde m este număr real.
5p a) Determinați numărul real m pentru care punctul M(4, 2) aparține graficului fun-
cției f.
5p b) Pentru m = 2, arătați că distanța de la originea sistemului de coordonate xOy la
6 5
reprezentarea geometrică a graficului funcţiei f este egală cu .
5

108  Va r i a n t e d e s u b i e c t e
x �x - 4 x - 2 � 1
5p 5. Se consideră expresia E(x) = -� + - 2 �: , unde x este număr real,
x - 4 �x - 2 x - 4 �x - 2
x  2 şi x  4. Arătaţi că E(x) = 1, pentru orice x număr real, x  2 şi x  4.

Subiectul al III-lea. Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)


F
1. În figura 2 este reprezentat un dreptunghi ABCD cu AB D C
= 9 cm și punctele E  (AB) și F  (CD) astfel încât
triunghiul AEF este echilateral, cu AE = 6 cm.
5p a) Arătați că aria triunghiului AEF este egală cu 9 3
A B
cm2. E
5p b) Calculați lungimea diagonalei AC a dreptunghiului Figura 2
ABCD.
5p c) Demonstraţi că dreptele AC și EF sunt perpendiculare.
2. În figura 3 este reprezentat schematic un cornet pentru îngheţată în formă de con
circular drept a cărui secţiune axială este triunghiul AVB, cu AB = 10 cm și VA = VB = 
13 cm.
5p a) Arătați că VO = 12 cm, unde O este mijlocul segmentului O
AB. A B
5p b) Demonstrați că raportul dintre aria totală și aria laterală a
5
conului circular drept este egal cu 1 .
13
5p c) În cornet se pune îngheţată. Știind că 700 de grame de
îngheţată au un volum de 1000 ml, arătaţi că în interiorul
cornetului avem mai puţin de 221 de grame de îngheţată. Se
V
consideră cunoscut faptul că 3,14 < π < 3,15.
Figura 3

Soluţii

I. 1. 40. 2. 3. 3. 6. 4. 6 2 . 5. 150. 6. 240.


II. 2. Relaţia din enunţ revine la 10a = 9b + ab. Dăm lui b, pe rând, valorile 1, 2, …, 9 şi
urmărim ca a să fie cifră nenulă, diferită de b şi relativ primă cu b. Singura variantă
convenabilă va fi b = 5, a = 9, deci ab = 95. 3. 30 km. 4. a) m = 2.
III. 1. b) AC = 6 3 cm; c) CF  AE şi CF = AE  AECF paralelogram cu AF = AE = 6 cm 
 AECF romb  AC  EF. 2. c) Vcon = 100 cm3 = 100 ml  masă îngheţată = 70 g < 70 
 3,15 g < 221 g.

M a t e m a t i c ă . E v a l u a r e a N a ţ i o n a l ă 2 0 1 7  109
Sesiunea specială 2016

Subiectul I. Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)

5p 1. Rezultatul calculului 10  5 – 10 este egal cu … .


5p 2. Șase cărți de acelaşi fel costă în total 24 de lei. Trei dintre D'
C'
aceste cărți costă în total … lei.
5p 3. Cel mai mic număr natural care aparţine intervalului [1, 4] A' B'
este egal cu … .
5p 4. Dreptunghiul ABCD are AB = 5 cm și BC = 3 cm. Aria
acestui dreptunghi este egală cu … cm2.
5p 5. În figura 1 este reprezentat un paralelipiped dreptunghic
ABCDA'B'C'D'. Măsura unghiului determinat de dreptele D C
AD şi AA' este egală cu … °.
5p 6. În diagrama de mai jos este prezentată repartiţia după vârstă A
a elevilor unui club sportiv. Figura 1 B
Număr de elevi
120
100
80
60
40
20

6 ani 7 ani 8 ani 9 ani 10 ani Vârsta

Numărul elevilor acestui club sportiv care au vârsta de 7 ani este egal cu… .

Subiectul al II-lea. Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)

5p 1. Desenaţi, pe foaia de examen, un cub ABCDEFGH.


a 3a - 2b
5p 2. Ştiind că = 4, unde a şi b sunt numere reale nenule, arătaţi că = 10.
b b
5p 3. Preţul unui obiect este de 360 lei. După o reducere cu p% din preţul obiectului, noul
preț va fi de 324 lei. Determinați numărul p.
4. Se consideră funcţia f :   , f (x) = x – 4.
5p a) Reprezentaţi grafic funcţia f într-un sistem de coordonate xOy.
5p b) Arătaţi că triunghiul determinat de graficul funcției f și axele sistemului de
coordonate xOy este isoscel.
�x + 2 x - 3 25 � 5
5p 5. Se consideră expresia E(x) = � - - �: x + 2 , unde x este număr
� x - 3 x + 2 ( x - 3)( x + 2) �
real, x  –2 şi x  3. Arătaţi că E(x) = 2, pentru orice x număr real, x  –2 şi x  3.

110  Va r i a n t e d e s u b i e c t e
Subiectul al III-lea. Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)

1. Figura 2 este schiţa unui teren. ABCD și BEFC sunt paralelograme cu AD = 60 m, AB


=  BE = 80 m și punctele A, B și E coliniare. Se consideră punctele M și N pe laturile
BE, respectiv CD, astfel încât MN  BC și BM D N C F
=
= CN = 60 m.
5p a) Arătați că perimetrul paralelogramului
ABCD este egal cu 280 m. A B M E
5p b) Demonstrați că unghiul DAB are măsura Figura 2
de 60°.
5p c) Demonstrați că aria suprafeței CMEF este
mai mică decât 2600 m2.
2. În figura 3 este reprezentată o piramidă triunghiulară regulată VABC, cu baza triunghiul
ABC și AB = 12 m. Punctul M este mijlocul segmentului V
BC și VM = 6 3 m, iar VO este înălțimea piramidei.
5p a) Arătați că aria laterală a piramidei VABC este egală cu
108 3 m2.
C
5p b) Arătați că volumul piramidei VABC este egal cu
A O
144 2 m3. M
5p c) Demonstrați că distanța de la mijlocul înălțimii VO la Figura 3 B
dreapta VA este mai mică decât 3 m.

Soluţii

I. 1. 40. 2. 12. 3. 1. 4. 15. 5. 90. 6. 120.


II. 3. p = 10. 4. b) Gf  Ox = M(4, 0), Gf  Oy = N(0, –4), deci OM = ON = 4.
III. 1. b) BM = CN, BM  CN  BMCN paralelogram şi, cum MN  BC, BMCN este romb,
deci BN = NC = 60 m. Avem şi BC = 60 m, prin urmare BMC este echilateral, cu m(CBM)
= 60. Din AD  BC obţinem m(DAB) = m(CBM) = 60; c) d(M, CF) = 30 3 m  ACMEF =
1500 3 m2 şi 1500 3 < 2600  15 3 < 26  675 < 676 . 2. c) Fie N mijlocul lui VO şi

M a t e m a t i c ă . E v a l u a r e a N a ţ i o n a l ă 2 0 1 7  111
VN NP VN �
AO
P = prVA N; atunci VPN ~ VOA, deci = . Obţinem NP = = = 2 2 m < 3 m.
VA AO VA

112  Va r i a n t e d e s u b i e c t e
Sesiunea Iunie 2016

Subiectul I. Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)

5p 1. Rezultatul calculului 10  5 – 50 este egal cu … .


a 7 H G
5p 2. Dacă = , atunci a este egal cu … .
16 8
5p 3. Cel mai mare număr natural care aparţine intervalului (2, 6] E F
este egal cu … .
5p 4. Pătratul ABCD are latura de 3 cm. Perimetrul acestui pătrat
este egal cu … cm. D C
5p 5. În figura 1 este reprezentat un cub ABCDEFGH. Măsura
A
unghiului determinat de dreptele AB şi AD este egală cu … B
. Figura 1
5p 6. În diagrama de mai jos este prezentată repartiţia notelor obţinute la un test la
matematică, de elevii unei clase a VIII-a dintr-o şcoală.

Conform diagramei, numărul elevilor care au obţinut nota 5 la acest test este egal cu… .

Subiectul al II-lea. Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)

5p 1. Desenaţi, pe foaia de examen, un paralelipiped dreptunghic ABCDA'B'C'D'.


1 x y 10
5p 2. Ştiind că x = 3 şi y = , arătaţi că + = .
3 y x 3
5p 3. În vacanță, Mihai a economisit o sumă de bani. După ce a cheltuit două cincimi din
această sumă, lui Mihai i-au mai rămas 72 de lei. Calculați suma de bani pe care a
economisit-o Mihai în vacanță.
4. Se consideră funcţia f :   , f (x) = x + 2.
5p a) Reprezentaţi grafic funcţia f într-un sistem de coordonate xOy.
5p b) Calculaţi aria triunghiului determinat de graficul funcției f și axele sistemului de
coordonate xOy.
� 1 2 � 1
5p 5. Se consideră expresia E(x) = � 1+ - � : 2 - x( x - 1) , unde x este număr
� x - 2 x + 2 �x - 4
real, x  –2 şi x  2. Arătaţi că E(x) = 2, pentru orice x număr real, x  –2 şi x  2.

Subiectul al III-lea. Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)

M a t e m a t i c ă . E v a l u a r e a N a ţ i o n a l ă 2 0 1 7  113
1. Figura 2 este schiţa unui teren. Triunghiul ABC este A
echilateral, cu AB = 18 m și punctul D este situat pe
dreapta BC, astfel încât triunghiul ACD este
obtuzunghic, cu CD = 9 m. Punctul E este situat pe
segmentul AD, astfel încât ACE  DCE. E
5p a) Arătaţi că aria triunghiului ABC este egală cu
81 3 m2.
B C D
5p b) Demonstraţi că dreptele EC şi AB sunt paralele. Figura 2
5p c) Arătaţi că triunghiul EAC are perimetrul egal cu
( )
6 4 + 7 m. E F
2. În figura 3 este reprezentată o prismă dreaptă ABCDEF, cu baza
triunghi echilateral, AB = 10 cm și AD = 10 3 cm. Punctele M D
N
şi N sunt mijloacele segmentelor AD, respectiv BE.
5p a) Arătaţi că perimetrul triunghiului ABC este egal cu 30 cm.
5p b) Arătați că aria laterală a prismei este mai mică decât B M C
525 cm2.
5p c) Demonstrați că planele (CMN) și (FMN) sunt perpendicu-
A
lare. Figura 3

Soluţii

I. 1. 0. 2. 14. 3. 6. 4. 12. 5. 90. 6. 3.


II. 3. 120 lei. 4. b) 2 (u.a.).
1
III. 1. b) m(DCE) =  120 = 60 = m(B)  EC  AB; c) Dacă M este mijlocul lui BC,
2
DE CE DC 1
atunci AD = AM 2 + MD 2 = 9 7 m. Din DCE ~ DBA rezultă că = = = ,
DA AB DB 3
prin urmare DE = 3 7 m, EC = 6 m şi, de aici, cerinţa. 2. b) Al = 300 3 cm2 = =
75 48 < 75 49 = 525 cm2; c) Triunghiurile FMN şi CMN sunt isoscele, deci FO  MN şi CO
 MN, unde O este mijlocul lui MN. Unghiul plan al diedrului va fi COF. Cum FO = =
2 2 2
CO = 5 6 cm, avem FO + CO = FC , prin urmare m(COF) = 90.

114  Va r i a n t e d e s u b i e c t e
Sesiunea Iunie 2016 (subiect de rezervă 1)

Subiectul I. Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)

5p 1. Rezultatul calculului 10 – 10 : 10 este egal cu … .


a 4
5p 2. Ştiind că = , numărul a  b – 12 este egal cu … . V
3 b
5p 3. Suma numerelor întregi din intervalul [–1, 2) este egală
cu… .
5p 4. Suma lungimilor bazelor trapezului ABCD este egală cu 20
cm. Linia mijlocie a acestui trapez are lungimea de … cm.
5p 5. În figura 1 este reprezentat un con circular drept, cu A B
înălţimea VO = 8 cm şi raza bazei AO = 6 cm. Generatoarea O
VA a acestui con are lungimea egală cu … cm. Figura 1
5p 6. În graficul de mai jos este reprezentat profitul, exprimat în
mii lei, realizat de o firmă în ultimii cinci ani.
120
100
80
60
40
20

2011 2012 2013 2014 2015


În perioada menţionată, cel mai mare profit al firmei a fost înregistrat în anul … .

Subiectul al II-lea. Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)

5p 1. Desenaţi, pe foaia de examen, un paralelipiped dreptunghic ABCDEFGH.


1 5 1 17
5p 2. Ştiind că a + = , unde a este număr real nenul, arătați că a 2 + 2 = .
a 2 a 4
5p 3. Un test conține 10 întrebări. Pentru fiecare răspuns corect se acordă 5 puncte, iar pentru
fiecare răspuns greșit se scad 2 puncte. Nu se acordă puncte din oficiu. Un elev, care a
răspuns la toate cele 10 întrebări, a obținut 36 de puncte. Determinați numărul de
întrebări din test la care acest elev a răspuns corect.
4. Se consideră funcţia f :   , f (x) = x – 3.
5p a) Reprezentaţi grafic funcţia f într-un sistem de coordonate xOy.
5p b) Determinați distanţa de la originea sistemului de coordonate xOy la graficul func-
ţiei f.
�1 2 1 � 4
5p 5. Se consideră expresia E(x) = � - + �: , unde x este număr real,
�x - 2 x x + 2 � x( x - 4)
2

x  –2, x  0 şi x  2. Arătaţi că E(x) = 2, pentru orice x număr real, x  –2, x  0 şi


x  2.

M a t e m a t i c ă . E v a l u a r e a N a ţ i o n a l ă 2 0 1 7  115
Subiectul al III-lea. Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)

1. În figura 2 este reprezentat un romb ABCD, cu AB = 10 cm și A


m(ABC) = 120.
5p a) Arătaţi că perimetrul rombului ABCD este egal cu 40 cm.
5p b) Arătați că lungimea diagonalei AC este egală cu 10 3 cm.
B D
5p c) Pe laturile AB, BC, CD și DA ale rombului ABCD se consideră
punctele M, N, P, respectiv Q, astfel încât MN  AC și MNPQ

( )
este pătrat. Demonstrați că MN = 5 3 - 3 cm.
C
Figura 2
2. În figura 3 este reprezentată o prismă dreaptă ABCA'B'C', B'
C'
cu baza triunghi echilateral, AB = 8 3 cm și AA' = 5 cm.
Punctul M este mijlocul laturii AB.
5p a) Arătaţi că aria laterală a prismei este egală cu 120 3 A'
cm2. C B
5p b) Arătaţi că C'M = 13 cm. M
5p c) Demonstraţi că distanţa de la punctul C la planul
A
60
(ABC') este egală cu cm. Figura 3
13

Soluţii

I. 1. 9. 2. 0. 3. 0. 4. 10. 5. 10. 6. 2013.


II. 3. Dacă x este numărul răspunsurilor corecte, atunci 5x – 2(10 – x) = 36, de unde x = 8.
3 2
4. b) .
2
III. 1. c) Se observă că MQ  BD. Din asemănările BMN ~ BAC şi AMQ ~ ABD obţinem
BM MN AM MQ BM AM MN
= , respectiv = . Cum MN = MQ şi + = 1, rezultă că +
BA AC AB BD BA AB 10 3
+
MN
10
( )
= 1, de unde MN = 5 3 - 3 cm. 2. c) AB  C'M, AB  CC'  AB  (CC'M)  AB 
 CP, unde P = prC'M C. Din CP  C'M şi CP  AB rezultă că CP  (C'AB), deci d(C,
CM � CC � 60
(C'AB)) = CP = = cm.
C�M 13

116  Va r i a n t e d e s u b i e c t e
Sesiunea Iunie 2016 (subiect de rezervă 2)

Subiectul I. Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)

5p 1. Rezultatul calculului 3  5 – 15 este egal cu … .


5p 2. Zece caiete de acelaşi fel costă în total 20 de lei. Cinci dintre aceste caiete costă în total
… lei.
5p 3. Scrisă sub formă de interval, mulțimea M = {x    0  x  4} este egală cu … .
5p 4. Perimetrul unui pătrat este egal cu 16 cm. Lungimea laturii
A' B'
acestui pătrat este egală cu … cm.
5p 5. În figura 1 este reprezentat un cilindru circular drept cu raza de 4
cm şi generatoarea de 10 cm. Aria laterală a acestui cilindru este
egală cu … cm2.
5p 6. Într-o școală, pentru alegerea reprezentantului consiliului A B
elevilor, au votat 300 de elevi. Rezultatele votului sunt
prezentate în diagrama de mai jos. Figura 1

Ioana
10% din
Radu
voturi
50% din
voturi
Mihai
40% din
voturi

Numărul elevilor din școală care au votat pentru Radu este egal cu … .
Subiectul al II-lea. Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)

5p 1. Desenaţi, pe foaia de examen, un paralelipiped dreptunghic ABCDA'B'C'D'.


1 1
5p 2. Ştiind că x + = –2, unde x este număr real nenul, arătaţi că x + 2 = 2.
2

x x
5p 3. Media aritmetică a două numere naturale este egală cu 9. Determinaţi cele două numere,
ştiind că unul dintre numere este cu 2 mai mare decât celălalt.
4. Se consideră funcţia f :   , f (x) = x + 4.
5p a) Reprezentaţi grafic funcţia f într-un sistem de coordonate xOy.
5p b) Arătaţi că triunghiul determinat de graficul funcției f și axele sistemului de coordo-
nate xOy este isoscel.
( x - 3) 2 - 16 x 2 - 7 x
5p 5. Se consideră expresia E(x) = : , unde x este număr real, x  –1,
x +1 x
x  0 şi x  7. Arătaţi că E(x) = 1, pentru orice x număr real, x  –1, x  0 şi x  7.

M a t e m a t i c ă . E v a l u a r e a N a ţ i o n a l ă 2 0 1 7  117
Subiectul al III-lea. Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)

1. Figura 2 este schiţa unui teren în formă de dreptunghi D C


ABCD, cu AB = 150 m, BC = 100 m. Se consideră
punctul M, mijlocul laturii AB, și punctul N, situat pe
segmentul DM, astfel încât DN = 2MN. N
5p a) Arătaţi că perimetrul dreptunghiului ABCD este egal
cu 500 m.
5p b) Arătați că punctele A, N și C sunt coliniare. A M B
5p c) Demonstraţi că aria triunghiului AMN este egală cu Figura 2
1250 m2.
A
2. În figura 3 este reprezentat un tetraedru regulat ABCD, cu
muchia AB = 4 2 cm. Punctele M și N sunt mijloacele N
segmentelor BC, respectiv AD.
5p a) Arătaţi că AM = 2 6 cm. B D
64
5p b) Arătaţi că volumul tetraedrului ABCD este egal cu M
3
cm3.
C
5p c) Demonstrați că unghiul dintre dreptele AB și MN are Figura 3
măsura egală cu 45.

Soluţii

I. 1. 0. 2. 10. 3. [0, 4]. 4. 4. 5. 80. 6. 150.


II. 3. 8 şi 10. 4. b) Gf  Ox = M(–4, 0), Gf  Oy = N(0, 4), deci OM = ON = 4.
III. 1. b) DM este mediană în ADB şi N  (DM) este astfel încât DN = 2MN; rezultă că N este
centrul de greutate al ADM. Deducem că N se află pe mediana AO, unde O = AC  BD,
1 1 1
prin urmare punctele A, N şi C sunt coliniare; c) MN = DM  AAMN = AADM = �
3 3 3
AM � AD
� = 1250 m2. 2. c) Fie P mijlocul lui BD; NP este linie mijlocie în ABD, deci NP 
2
 AB şi atunci (AB, MN) = (NP, MN) = MNP. Din AMN, dreptunghic în N, obţinem MN = 4
cm. Cum MP = NP = 2 2 cm, MNP este dreptunghic isoscel, aşadar m(MNP) = 45.

118  Va r i a n t e d e s u b i e c t e
2017
Simulare Decembrie 2016, judeţul Iaşi

Subiectul I. Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)

5p 1. Rezultatul calculului 6  0,5  21 : 7 este egal cu … .


x 3 x-4
5p 2. Dacă = , atunci numărul este egal cu … .
4 2 4 H G
5p 3. Dacă A = {8, 9, 10} şi B = {7, 8}, atunci mulţimea A  B F
este egală cu {…} . E
5p 4. Două unghiuri suplementare au suma măsurilor lor de ….
5p 5. În figura 1 este reprezentat un cub ABCDEFGH. Măsura
unghiului determinat de dreptele AB şi GH este egală cu …. C
D
5p 6. În graficul de mai jos este prezentată repartiţia elevilor claselor A
a VIII-a dintr-o şcoală, în funcție de notele obţinute la teza de B
Figura 1
Limba şi literatura română pe semestrul I.
40
35
30
25
Număr elevi
20
15
10
5

4 5 6 7 8 9 10

Numărul elevilor care au obţinut note mai mici decât 5 este egal cu … .

Subiectul al II-lea. Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)

5p 1. Desenaţi, pe foaia de examen, o piramidă triunghiulară regulată VABC, cu baza triunghiul


ABC.
5p 2. Determinaţi numerele naturale de trei cifre, de forma abc , ştiind că sunt divizibile cu
15, iar b + c = 10.
5p 3. Un turist a parcurs un traseu în trei zile. În prima zi el a parcurs 0,(6) din lungimea
traseului, în a doua zi a parcurs 0,6 din rest şi în a treia zi ultimii 60 km. Calculaţi
lungimea întregului traseu.
3+ 2 2 3- 2 2
4. Se consideră numerele reale a şi b, astfel încât a = 1 + şi b = 1 + .
2 +1 2 -1
5p a) Arătaţi că b = 2 .
5p b) Demonstraţi că a + b = ab.

M a t e m a t i c ă . E v a l u a r e a N a ţ i o n a l ă 2 0 1 7  119
1
+ 1, unde x este număr real nenul şi F(x) = ( E ( x ) ) -
2
5p 5. Se consideră expresia E(x) = x +
x
- 2  E(x). Calculaţi E(a), ştiind că a şi F(a) sunt numere naturale.

Subiectul al III-lea. Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)

1. Figura 2 este schiţa unui steag format din D C


dreptunghiul ABCD şi triunghiurile echilaterale
ADE şi BCF, în care AB = 9 dm şi BC = 4 dm. E O
Punctul O este mijlocul segmentului EF. •
F
5p a) Arătaţi că perimetrul dreptunghiului ABCD
este egal cu 26 dm. B
A
5p b) Demonstraţi că punctele A, O şi C sunt Figura 2
coliniare.
5p c) Demonstraţi că EF şi AB sunt drepte paralele. V
2. În figura 3 este reprezentată piramida patrulateră
regulată VABCD cu muchia bazei de lungime 4 cm.
Punctele M, N, O sunt mijloacele segmentelor AB,
S
AD, BD, iar S  (VO).
5p a) Calculaţi aria bazei piramidei VABCD. C
5p b) Demonstraţi că BC şi SN sunt drepte perpendi- D
N
culare. O
5p c) Determinaţi măsura unghiului format de dreptele A B
SM şi AD ştiind că SO = 2 3 cm. M
Figura 3

Soluţii

1
I. 1. 0. 2. . 3. 8. 4. 180. 5. 0. 6. 10.
2
II. 2. abc 15  c {0, 5} şi a + b + c3. Varianta c = 0 nu convine, prin urmare c = b = 5, iar
2x 3 x
a  {2, 5, 8}. Găsim numerele 255, 555 şi 855. 3. + � + 60 = x  x = 450 (km). 4. b)
3 5 3
1 1
a + b  ab  2 + 2 2 . 5. F(x)  x2 + 2 + 1, x  *; F(a)    2    a  1, iar E(1)  3.
x a
III. 1. b) AD  BC şi DAE  BCF, deci AE  CF. Din AE  CF şi AE = CF, deducem că AECF
este paralelogram. Mijlocul diagonalei EF va fi mijloc şi pentru diagonala AC, prin urmare A, O şi
C sunt coliniare; c) Fie M şi N proiecţiile punctelor E şi F pe AB; din ∆AEM  ∆BFN (I.U.)
deducem că EM  FN. Avem şi EM  FN, prin urmare EMNF este paralelogram (chiar
dreptunghi), cu EF  AB. 2. a) 16 cm2; b) VO  (ABCD)  VO  AD; AD  VO şi AD  ON
  AD  (VON) AD  SN; AD  BC şi AD  SN  BC  SN; c) OM  AD  m((SM,
SO
AD)) = m((SM, MO)) = m(SMO); tg (SMO) = = 3  m(SMO) = 60.
OM

120  Va r i a n t e d e s u b i e c t e
Simulare Martie 2017

Subiectul I. Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)

5p 1. Rezultatul calculului 9 – 36 : (4 + 5) este egal cu … .


x 4 xy
5p 2. Dacă x şi y sunt numere reale nenule astfel încât = , atunci este egal cu … .
3 y 12
5p 3. Produsul numerelor întregi din intervalul [-3, 2] este egal cu … .
5p 4. Lungimea unui cerc este egală cu 100 cm. Raza acestui cerc D' C'
este egală cu … cm.
5p 5. În figura 1 este reprezentat un cub ABCDA'B'C'D' cu AB = 6 A' B'
cm. Perimetrul triunghiului ACDʹ este egal cu … cm.
5p 6. În diagrama de mai jos sunt prezentate valorile temperaturilor
D C
înregistrate la o staţie meteo, din două în două ore pe
parcursul unei zile, între ora 7 şi ora 19. A B
Temperatura Figura 1
C

26 • •
24 •
22 •
20
18 •
16 •
14 •

7 9 11 13 15 17 19 Ora
Conform diagramei, diferenţa dintre temperatura înregistrată la ora 17 şi temperatura
înregistrată la ora 7 este egală cu … C.

Subiectul al II-lea. Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)

5p 1. Desenaţi, pe foaia de examen, o piramidă triunghiulară regulată cu vârful V şi baza


triunghiul ABC.
13
5p 2. Determinaţi numerele întregi x pentru care numărul este natural.
x-7
5p 3. Suma a două numere naturale este egală cu 280. Determinaţi cele două numere, ştiind
că o treime din primul număr este egală cu o pătrime din al doilea număr.

5p 4. a) Arătaţi că 2
+
(
2 2 -1
 4.
)
2 -1 2

( ) ( )
2 2
5p b) Calculaţi media geometrică a numerelor a  5+ 3 şi b  5- 3 .
5p 5. Se consideră E(x) = x2 + y2 - 2xy – 3x - 3y + 2(2xy + 3), unde x şi y sunt numere reale.
Ştiind că x + y = 5, arătaţi că E = 16.

M a t e m a t i c ă . E v a l u a r e a N a ţ i o n a l ă 2 0 1 7  121
Subiectul al III-lea. Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)

1. În figura 2 este reprezentat un triunghi drep- A


tunghic ABC cu m(BAC) = 90, AB = 9 cm şi
Q P
AC = 12 cm. Punctele M şi N aparţin laturii BC,
punctul Q aparţine laturii AB şi punctul P
aparţine laturii AC, astfel încât BM = MN =
= NC = MQ = NP. B C
M N
5p a) Arătaţi că perimetrul triunghiului ABC este Figura 2
egal cu 36 cm.
5p b) Arătaţi că aria triunghiului PMC este egală cu 24 cm2.
5p c) Demonstraţi că patrulaterul MNPQ este romb. E
2. În figura 3 este reprezentat un pătrat ABCD cu AB = 4 cm. F
Pe planul pătratului ABCD se construiesc perpendicularele
AE şi CF astfel încât AE = 2 6 cm şi CF = 2 2 cm.
D C
5p a) Arătaţi că AC = 4 2 cm.
5p b) Arătaţi că aria triunghiului FBD este egală cu 8 2 cm2.
5p c) Demonstraţi că unghiul dintre planele (EBD) şi (FBD) A B
Figura 3
are măsura egală cu 75.

Soluţii

I. 1. 5. 2. 1. 3. 0. 4. 50 5. 18 2 . 6. 12.
II. 2. x  {8, 20}. 3. 120 şi 160. 4. b) 2.
1
III. 1. b) PN este mediană în ∆PMC şi PN = MC, prin urmare ∆PMC este dreptunghic în P.
2
Atunci MP  AB, deci ∆PMC  ∆ABC; obţinem că PM = 6 cm, PC = 8 cm, adică APMC = =
PM �PC 1
= 24 cm2; c) QM este mediană în ∆QBN şi QM = BN, prin urmare BQ  NQ.
2 2
AQ CN BM AP 1
Rezultă că NQ  AC, de unde = = = . Deducem că PQ  BC şi PQ = BC =
AB CB BC AC 3
= MN. Astfel, MNPQ este paralelogram. Cum MN = PN, obţinem că MNPQ este romb.
2. b) Din ∆BCF  ∆DCF (C.C.) rezultă că FB = FD. În ∆FBD isoscel, înălţimea bazei va fi
FO, unde O este centrul pătratului. Din ∆COF dreptunghic în C, obţinem că FO = 4 cm, aşadar
BD �FO
AFBD = = 8 2 cm2; c) (EBD)  (FBD) = BD, EO  BD şi FO  BD  m(((EBD),
2
(FBD))) = m(EOF). Apoi, ∆FCO este dreptunghic isoscel, deci m(FOC) = 45, iar ∆EAO
1
este dreptunghic cu AO = OD, deci m(EOA) = 60. Obţinem că m(EOF) = 180 - (45 + +
2
60) = 75 .

122  Va r i a n t e d e s u b i e c t e
Model M.E.N 2017

Subiectul I. Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)

5p 1.
Rezultatul calculului 10 +(3 + 7) : 10 este egal cu … .
5p 2.
Şase caiete de acelaşi fel costă 18 lei. Trei dintre acestea costă … lei.
5p 3.
Cel mai mare număr natural de două cifre este egal cu… .
5p 4.
În triunghiul echilateral ABC, măsura unghiului ABC este egală A
cu ….
5p 5. În figura 1 este reprezentat un un tetraedru regulat ABCD, cu
BC  5 cm. Suma lungimilor tuturor muchiilor tetraedrului B D
ABCD este egală cu ... cm.
5p 6. În diagrama de mai jos este prezentată repartiţia celor 30 de C
elevi a unei clase a VIII-a, după opţiunile lor referitoare la Figura 1
continuarea studiilor.

Filiera
tehnologică Filiera
40% vocaţională
10%

Filiera
teoretică
50%

Conform diagramei, numărul elevilor din clasă care au optat pentru filiera teoretică este
egal cu … .

Subiectul al II-lea. Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)

5p 1. Desenaţi, pe foaia de examen, un cub ABCDAʹBʹCʹDʹ.


5p 2. Calculaţi media geometrică a numerelor a = 3100 : 398 şi b = 3  2 - 2.
5p 3. Numerele x şi y sunt direct proporţionale cu numerele 5 şi 4. Determinaţi numerele x şi
y, ştiind că suma lor este egală cu 54.
4. Se consideră funcţia f :   , f (x) = 2x – 4.
5p a) Reprezentaţi grafic funcţia f într-un sistem de coordonate xOy.
5p b) În triunghiul determinat de graficul funcţiei f şi axele sistemului de coordonate xOy,
calculaţi lungimea medianei corespunzătoare ipotenuzei.
( x - 2) 2 - 2( x - 2) + 1 x + 3
5p 5. Se consideră expresia E(x) = � , unde x este număr real, x 
x2 - 9 x-3
 –3 şi x  3. Arătaţi că E(x) = 1, pentru orice x număr real, x  –3 şi x  3.

Subiectul al III-lea. Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)

M a t e m a t i c ă . E v a l u a r e a N a ţ i o n a l ă 2 0 1 7  123
1. În figura 2 este schiţa unui teren în formă de trapez D C
dreptunghic ABCD, cu AB  CD, AD  AB, AB  100 m,
CD  60 m şi AD  40 3 m. Segmentul CE, unde E  
(AB), împarte suprafaţa trapezului ABCD în două suprafeţe
cu arii egale.
A E B
5p a) Arătaţi că aria trapezului este egală cu 3200 3 m2. Figura 2
5p b) Calculaţi măsura unghiului BCD.
5p c) Demonstraţi că triunghiul CEB este echilateral.
2. În figura 3 este reprezentat un con circular drept, cu secţiunea axială VAB, raza bazei
OA  3 cm şi înălţimea VO  4 cm. V
5p a) Arătaţi că aria bazei conului este egală cu 9 cm2.
5p b) Calculaţi aria laterală a conului.
5p c) Pe cercul de centru O şi rază OA se consideră un punct C,
astfel încât m(BOC) = = 90. Demonstraţi că distanţa de la
12 41 A B
punctul O la planul (VBC) este egală cu cm. O
41
Figura 3

Soluţii

I. 1. 11. 2. 9. 3. 99. 4. 60. 5. 30. 6. 15.


II. 2. a = 9, b = 4, mg = ab = 6. 3. x  30, y  24. 4. b) 5.
CM
III. 1. b) Fie M = pr AB C; atunci CM = 40 3 cm, BM = 40 cm, prin urmare tg B = = 3.
BM
1
Deducem că m(B) = 60, deci m(BCD) = 180 - 60 = 120; c) ABCE = AABCD 
2
EB � 40 3
= 1600 3  EB = 80 cm. Astfel, BE = BC şi m(B) = 60, aşadar ∆BCD este
2
echilateral. 2. b) Al = 15 cm2; c) Fie M mijlocul lui BC şi N = pr VM O. Triunghiurile OBC şi
VBC fiind isoscele, avem că VM  BC şi OM  BC, deci BC  (VOM), de unde BC  ON. Din
VO � OM
ON  BC şi ON  VM, deducem că ON  (VBC), prin urmare d(O (VBC)) = ON = =
VM
3 2
4�
= 2 12 41
= cm.
82 41
2

124  Va r i a n t e d e s u b i e c t e
Sesiunea specială 2017

Subiectul I. Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)

5p 1. Rezultatul calculului 3  10 – 10 este egal cu … .


5p 2. Patru kilograme de mere costă 12 lei. Două kilograme de
mere, de acelaşi fel, costă … lei. H G
5p 3. Cel mai mare număr natural care aparţine intervalului
[8, 15) este egal cu… . E
F
5p 4. Un cerc are raza de 4,5 cm. Lungimea acestui cerc este
egală cu … cm.
5p 5. În figura 1 este reprezentat un cub ABCDEFGH cu AB =  D C
2 cm. Lungimea diagonalei BH a cubului ABCDEFGH este
A B
egală cu … cm.
Figura 1
5p 6. În diagrama de mai jos sunt prezentate distanţele parcurse
de cinci alergători, în timpul unui antrenament de o oră.
18
16
14
12
10 ■ Distanţa parcursă
8
6 (exprimată în km)
4
2
0
Andrei Bogdan Cosmin Dan Eugen
n
Conform
diagramei, distanţa parcursă de Cosmin este mai mare decât distanţa parcursă de
Bogdan cu … km.

Subiectul al II-lea. Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)

5p 1. Desenaţi, pe foaia de examen, o prismă dreaptă ABCAʹBʹCʹ cu baza triunghiul


echilateral ABC.
6
5p 2. Arătați că media aritmetică a numerelor a  64 şi b  + 2  18 este egală cu 5.
2
5p 3. Un biciclist a parcurs un traseu în două zile. În prima zi biciclistul a parcurs două treimi
din lungimea traseului, iar a doua zi a parcurs restul de 15km. Calculaţi lungimea
traseului parcurs de biciclist în cele două zile.
4. Se consideră funcţia f :   , f (x) = 2x + 4.
5p a) Reprezentaţi grafic funcţia f într-un sistem de coordonate xOy.
5p b) Calculaţi lungimea segmentului determinat de punctele de intersecţie a graficului
funcţiei f cu axele sistemului de coordonate xOy.

M a t e m a t i c ă . E v a l u a r e a N a ţ i o n a l ă 2 0 1 7  125
x 2 - x �x + 1 x - 1 � 4
5p 5. Se consideră expresia E(x) = -� - �: , unde x este număr real,
x - 1 �x - 1 x + 1 � x 2 - 1
x  –1 şi x  1. Arătaţi că E(x) = 0, pentru orice x număr real, x  –1 şi x  1.

Subiectul al III-lea. Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)

1. În figura 2 este reprezentat un dreptunghi ABCD, cu AD = D N C


= 12 cm și AC = 20 cm. Punctul M este mijlocul laturii
AD, iar punctul N se află pe latura CD astfel încât DN =
M
= 4 cm.
5p a) Arătaţi că AB  16 cm.
5p b) Arătați că raportul dintre aria triunghiului DMN şi aria A B
Figura 2
1
triunghiului ABM este egală cu .
4
5p c) Determinaţi distanţa de la punctul M la dreapta BN.
2. În figura 3 este reprezentată o piramidă patrulateră V
regulată VABCD cu VA  AB  12 cm. Punctul M este
mijlocul muchiei VA şi AC  BD  {O}.
5p a) Arătaţi că aria pătratului ABCD este egală cu 144 cm2. M
5p b) Arătaţi că volumul piramidei VABCD este egal cu C B
288 2 cm3.
5p c) Calculaţi măsura unghiului determinat de dreptele OM O
şi AB. D A
Figura 3

Soluţii

I. 1. 20. 2. 6. 3. 14. 4. 9. 5. 2 3 . 6. 2.
II. 3. 45 km. 4. b) 2 5 .
A DMN DM �DN AB �AM DN 1
III. 1. b) = : = = ; c) ABMN = AABCD -( AABM + ADMN +
A ABM 2 2 AB 4
BN �MX
+ABCN)= 60 cm2. Cum ABMN = , unde MX este înălţime a triunghiului BMN, obţinem
2
că MX = 5 2 cm. 2. c) Cum OM  CV şi AB  CD, rezultă că m((OM, AB)) = m((CV, CD)) =
m(DCV) = 60.

126  Va r i a n t e d e s u b i e c t e
Sesiunea Iunie 2017

Subiectul I. Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)

5p 1. Rezultatul calculului 20 – 20 : 2 este egal cu … .


5p 2. Şase caiete de acelaşi fel costă 30 de lei. Trei dintre acestea costă … lei.
5p 3. Dacă A  {1, 2, 3, 4} şi B  {4, 6, 8} atunci mulţimea A  B este A
egală cu {...}.
5p 4. Aria unui pătrat cu latura de 6 cm este egală cu … cm2.
5p 5. În figura 1 este reprezentat un tetraedru regulat ABCD. Dacă
B D
suma lungimilor tuturor muchiilor tetraedrului este egală cu 12
cm, atunci lungimea muchiei AB este egală cu … cm.
C
5p 6. În tabelul de mai jos este prezentat numărul de elevi al fiecăreia
dintre clasele unei şcoli. Figura 1
Clasa a V-a A a V-a B a VI-a A a VI-a B a VII-a A a VII-a B a VIII-a A a VIII-a B
Număr de
elevi 25 26 30 28 24 26 30 28

Conform tabelului, numărul total al elevilor din clasa a VIII-a ale acestei şcoli este egal
cu … .

Subiectul al II-lea. Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)

5p 1. Desenaţi, pe foaia de examen, un cub ABCDEFGH.


2
1 � 5
5p 2. Arătați că (1 + 0,5)(1 – 0,5) + �� �= .
�2� 4
5p 3. Determinaţi două numere, ştiind că media lor aritmetică este egală cu 150, iar raportul
1
celor două numere este egal cu .
2
4. Se consideră funcţia f :   , f (x) = 2x + 3.
5p a) Reprezentaţi grafic funcţia f într-un sistem de coordonate xOy.
5p b) În sistemul de coordonate xOy, determinaţi abscisa punctului care aparţine graficului
funcţiei f, ştiind că punctul are abscisa egală cu ordonata.
( x + 2) 2 - 9 x - 1
5p 5. Se consideră expresia E(x) = : , unde x este număr real, x  –5, x  1 şi
x 2 - 25 x-5
x  5. Arătaţi că E(x) = 1, pentru orice x număr real, x  –5, x  1 şi x  5.

M a t e m a t i c ă . E v a l u a r e a N a ţ i o n a l ă 2 0 1 7  127
Subiectul al III-lea. Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)

1. În figura 2 este reprezentat un dreptunghi ABCD, cu AB = D C


= 8 3 cm și AD  8 cm. Pe segmentul BD se consideră E
punctele E şi F astfel încât m(DAE) = m(EAF) =  F
m(FAB).
5p a) Arătaţi că perimetrul dreptunghiului ABCD este egal cu
(
16 3 + 1 cm. ) A
Figura 2
B
5p b) Demonstraţi că punctele A, F şi C sunt coliniare.
5p c) Ştiind că FM  AB, unde M  (AD) şi N este punctul de intersecţie a dreptelor FM şi
AE, demonstraţi că dreptele DN şi AC sunt perpendiculare.
2. În figura 3 este reprezentat un cilindru circular drept cu genera- A' O' B'
toarea AAʹ  12 cm. Segmentul AB este diametru al bazei cilin-
drului, AB  10 cm şi punctul Oʹ este mijlocul diametrului AʹBʹ.
5p a) Arătaţi că aria laterală a cilindrului circular drept este
egală cu 120 cm2.
5p b) Demonstraţi că segmentul AʹB are lungimea mai mică
de 16 cm. A B
5p c) Calculaţi valoarea sinusului unghiului dintre dreapta
AOʹ şi planul uneia dintre bazele cilindrului circular drept. Figura 3

Soluţii

I. 1. 10. 2. 15. 3. 4. 4. 36. 5. 2. 6. 58.


II. 3. 100 şi 200. 4. b) -3.
AB
III. 1. b) În triunghiul dreptunghic ABD, avem că tg (ADB) = AD = 3 , deci m(ADB) = =
2
60. Pe de altă parte, m(DAF) =  90 = 60, prin urmare ∆ADF este echilateral. Deducem
3
1
că DF = AD = 8 cm = BD, aşadar F este mijlocul diagonalei BD. Diagonalele având acelaşi
2
mijloc, rezultă că F este mijlocul segmentului AC; c) FM şi AE sunt înălţimi în triunghiul echi-
lateral ADF, aşadar N este ortocentrul acestui triunghi, deci DN  AC. 2. b) AʹB = 244 cm <
< 16 cm; c) Dacă O este centrul bazei inferioare, atunci m((AOʹ, baza inferioară)) = m((AOʹ,
OO � 12
AO)) = m(OʹAO). Avem că sin (OʹAO) = = .
AO � 13

128  Va r i a n t e d e s u b i e c t e
Sesiunea Iunie 2017 (subiect de rezervă)

Subiectul I. Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)

5p 1. Rezultatul calculului 18 – 12 : 3 este egal cu … .


5p 2. Dintre cei 30 de elevi ai unei clase, o treime sunt fete. Numărul fetelor din clasă este
egal cu … .
A
5p 3. Cel mai mare număr întreg din intervalul ( 4, 2] este … .
5p 4. Dacă un dreptunghi are lungimea de 12 cm şi lăţimea de 5 cm,
atunci aria acestui dreptunghi este egală cu … cm2.
5p 5. În figura 1 este reprezentat un tetraedru regulat ABCD cu AB  6 B D
cm. Suma lungimilor tuturor muchiilor tetraedrului este egală
cu … cm. C
5p 6. În diagrama de mai jos este prezentată repartiţia celor 400 de
Figura 1
elevi ai unei şcoli, în funcţie de modul de deplasare spre şcoală.

cu bicicleta cu autoturismul
25% 25%

pe jos
20%
cu autobuzul
30%

Conform diagramei, numărul elevilor care se deplasează spre şcoală cu bicicleta este
egal cu … .

Subiectul al II-lea. Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)

5p 1. Desenaţi, pe foaia de examen, o prismă dreaptă ABCAʹBʹCʹ cu baza triunghiul


echilateral ABC.
3
5p 2. Arătaţi că media geometrică a numerelor a = 0,36 şi b = 0,25 este egală cu .
10
3
5p 3. Un turist a parcurs un traseu în două zile. În prima zi a parcurs din lungimea
5
traseului, iar a doua zi restul de 12 km. Calculaţi lungimea traseului parcurs de turist în
cele două zile.
4. Se consideră funcţia f :   , f (x) = x – 3.
5p a) Reprezentaţi grafic funcţia f într-un sistem de coordonate xOy.
5p b) În triunghiul determinat de graficul funcţiei f şi axele sistemului de coordonate xOy,
determinaţi lungimea bisectoarei unghiului drept.
2 x 2 - 18 10( x - 3)
5p 5. Se consideră expresia E(x) = 2 : , unde x este număr real, x  –3 şi
x + 6 x + 9 5 x + 15
x  3. Arătaţi că E(x) = 1, pentru orice x număr real, x  –3 şi x  3.

M a t e m a t i c ă . E v a l u a r e a N a ţ i o n a l ă 2 0 1 7  129
Subiectul al III-lea. Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)

1. Figura 2 reprezintă schiţa unui teren. Patrulaterul ABCD F


este paralelogram cu AB = 12 3 m, BC = 12 m, m(DAB) =
= 45 şi triunghiul DCF este dreptunghic isoscel cu D C
m(DFC) = 90.
5p a) Arătaţi că perimetrul triunghiului DCF este egal cu
12 ( )
2 + 2 m.
A
Figura 2
B

5p b) Arătați că aria terenului este egală cu 216 m2.


5p c) Demonstrați că dreptele CD şi BF sunt
perpendiculare. D' C'
2. În figura 3 este reprezentat un cub ABCDA'B'C'Dʹ cu
AB = 6 cm. Punctulele M şi N sunt mijloacele A' B'
segmentelor AAʹ, respectiv BBʹ.
•O
5p a) Arătaţi că volumul cubului este egal cu 216 cm3. M• •N
5p b) Demonstraţi că dreptele BM şi CO sunt coplanare, D C
unde O este mijlocul segmentului ADʹ.
5p c) Calculaţi valoarea tangentei unghiului determinat de A B
dreptele BDʹ şi CʹN. Figura 3

Soluţii

I. 1. 14. 2. 10. 3. 2. 4. 60. 5. 36. 6. 100.


3 2
II. 3. 30 km. 4. b) .
2
III. 1. b) Cum m(DAB) = m(FDC) = 45, punctele A, D şi F sunt coliniare. ABCF este trapez
(24 + 12) �12
cu bazele AF şi BC şi înălţimea CF; atunci AABCF = = 216 m2; c) Din BC   DF,
2
BC = DF obţinem că BCFD este paralelogram. Însă DF = FC, prin urmare BCFD este romb,
iar diagonalele sale vor fi perpendiculare. 2. b) MO este linie mijlocie în ∆AAʹDʹ, deci MO 
AʹDʹ  BC. Deducem că MO şi BC sunt coplanare, prin urmare BM şi CO sunt, şi ele,
coplanare; c) CʹN DʹM, deci m((BDʹ, CʹN))= m((BDʹ, DʹM))= m(BDʹM). Triunghiul MBDʹ
6
este isoscel, cu MDʹ = MB = 3 5 cm şi BDʹ = 6 3 cm; obţinem uşor că tg (BDʹM) = .
3

130  Va r i a n t e d e s u b i e c t e

S-ar putea să vă placă și