Sunteți pe pagina 1din 2

Linia mijlocie într-un triunghi

1. În triunghiul ABC fie M, N, P mijloacele laturilor AB, BC, respectiv AC. Dacă perimetrul
triunghiului ABC este 20 cm , aflaţi perimetrul triunghiului MNP.
2. Fie ABCD un paralelogram ,iar E şi F mijloacele laturilor AB respectiv CD. Dreptele DE şi
BF intersectează diagonala AC în punctele M, respectiv N. Să se arate că AM=MN=NC.
3. Triunghiul ABC este isoscel ( AB=BC) iar M este mijlocul laturii BC. Paralela dusă prin M
la AB intersectează pe AC în E, iar paralela dusă prin E la BC intersectează pe AB în F.
Arătaţi că MF este bisectoarea unghiului BME.
4. Medianele [BE] şi [CF] ale triunghiului ABC se intersectează în punctul G .Dacă M şi N
sunt mijloacele segmentelor [BG] şi respectiv [CG] , să se arate că patrulaterul FMNE este
un paralelogram .
5. Să se arate că într-un triunghi medianele [AA’] , [BB’] , [CC’] sunt concurente într-
AG BG CG 1
un punct G astfel încât = = = .
AA' BB' CC' 3
6. În paralelogramul ABCD fie E mijlocul laturii DC şi O centrul paralelogramului. Dreapta BE
intersectează diagonala AC în G. Arătaţi că dreapta DG trece prin mijlocul laturii BC.
7. În triunghiul ABC cu AB=6cm. BC=7cm. M este mijlocul medianei [AD] .Fie N intersecţia
dreptei AC cu dreapta BM .Dacă AN=3cm. să se calculeze perimetrul triunghiului ABC
8. Să se arate că mijloacele laturilor unui patrulater convex sunt vârfurile unui paralelogram .
9. Fie ABCD un patrulater convex în care AC=10cm. iar BD=20cm.Dacă M ,N,P,Q sunt
mijloacele segmentelor [AB] ,[BC] ,[CD],[DA] să se calculeze perimetrul patrulaterului
MNPQ .
10. În patrulaterul convex ABCD fie M;N;P;Q;R;S respectiv mijloacele segmentelor [AB] , [BC]
,[CD] ,[DA] , [AC] , [BD] .
a) Să se arte că MNPQ, MRPS ,NRQS sunt paralelograme .
b) Dreptele MP , NQ , RS sunt concurente într-un punct .
11. Fie [AB] şi [CD] două segmente oarecare în plan, iar M şi N mijloacele segmentelor [AB]
,respectiv [CD] . Să se arate că :
BC + AD
a) MN ≤ .
2
BC + AD
b) MN = dacă şi numai dacă BC  AD .
2
12. Se consideră paralelogramul ABCD şi fie M∈[DC] , N∈[AB] , {E}=BMAC , {F}=DNAC .
Demonstraţi că AF=FE=EC dacă F este centrul de greutate al triunghiului AMN .( Costin
Toderaş , G.M.9/1997) .
13. Fie G centrul de greutate al triunghiului ABC .Demonstraţi că dacă AGB≡ BGC≡ CGB
, atunci triunghiul ABC este echilateral .
14. Să se construiască un triunghi cunoscând cele trei mediane ale sale .
15. Construiţi un paralelogram cunoscând un vârf şi mijloacele laturilor neconcurente în vârful
respectiv
16. Se consideră paralelogramul ABCD, unde M şi N sunt mijloacele laturilor AB, respectiv BC.
Dacă {P}=ACDM şi {Q}=ACDN , arătaţi că AP=PQ=QC.
17. ABC este un triunghi isoscel cu baza [BC] .Bisectoarea unghiului BAC intersectează pe BC
în D .Paralela prin D la AB intersectează pe AC în E .Dacă triunghiul BDE este isoscel de
bază [BE] care este natura triunghiului DEC ?
18. Pe latura [BC] a triunghiului ABC se iau punctele E şi F astfel încât BE=EF=FC .Dacă
dreapta AE trece prin mijlocul bisectoarei [BB’] , B´∈AC , arătaţi că triunghiul ABC este
isoscel .
19. Pe latura [BC] a triunghiului ABC se iau punctele E şi F astfel încât BE=EF=FC . Calculaţi
măsurile unghiurilor triunghiului ABC ştiind că dreapta AE trece prin mijlocul bisectoarei
[BB’] , ( B’∈AC ) şi dreapta AF trece prin mijlocul medianei [CC’] , (C’∈AB ) .( et. Jud.
Buzău , 1987) .
20. Bisectoarele unghiurilor B şi C ale triunghiului ABC intersectează linia mijlocie a
triunghiului paralelă cu BC în punctele M şi N . Să se demonstreze că AB+BC=BC+2·MN .
(et. jud. Harghita ,1987).
21. În triunghiul ABC bisectoarea unghiului A şi mediana din B sunt perpendiculare în O. Fie
M,N,P respectiv mijloacele laturilor [AB] ,[AC],[BC]. Să se arate că :a) Punctele M,P,O sunt
coliniare; b) Triunghiul PON este isoscel ( et. jud. Ialomiţa , 1988).
22. Fie ABC un triunghi dreptunghic în A . Pe semidreapta [AC se ia punctul D astfel încât
DC=2·Ac , iar pe semidreapta [BC se ia punctul E astfel încât BC=2EC ( C este între B şi
E ).a) Să se arate că AE || BD ;b) Dacă M este mijlocul lui [DC] , atunci triunghiul EMC este
isoscel c) Să se determine măsura unghiului ABC astfel încât EM⊥AE . (et.jud. Sibiu ,1988)
23. În triunghiul ABC , punctele E şi F aparţin medianei [AD], astfel încât
[AE]≡ [EF]≡ [FD], iar T este mijlocul lui [BD] şi S al lui [DC]. Latura [AB] este
intersectată de [CE] în M şi de [SF] în N , iar paralele din D şi T la [SN] o intersectează în P
şi Q .a) Arătaţi că AM]≡ [MN]≡ [NP]≡ [QB]; b) Dacă CM=4cm. calculaţi: TQ,DP şi SN.
24. În triunghiul isoscel ABC în care m(Â)=1080 fie [BE bisectoarea unghiului B ,E∈(AC) şi
[AD] înălţimea corespunzătoare lui [BC] .Să se arate că 2·AD=BE.
25. Să se demonstreze că dreapta determinată de vârful A al unui triunghi ABC şi mijlocul
medianei din B intersectează latura [BC] într-un punct E , astfel încât 3·BE=BC.
26. În triunghiul ABC fie M mijlocul lui (BC) . Paralela prin C la AM intersectează pe AB în N .
Să se arate că 4·AN=BD .
27. Să se demonstreze că în triunghiul ABC unde m(A)=450 şi m(C)=300 , înălţimea şi
mediana din A sunt egal înclinate faţă de AB , respectiv AC .
28. În triunghiul echilateral ABC , notăm cu D mijlocul lui [BC] , ducem DE⊥AC , E∈AC şi
considerăm F un punct pe DE . a)Să se arate că AF⊥BE dacă [FD] ]≡ [FE] ;b)Să se arate că
F este mijlocul lui [DE] dacă AF⊥BE .

S-ar putea să vă placă și