Sunteți pe pagina 1din 3

Fișă lucru relații metrice în triunghiul dreptunghic –1–

1. Fie ABC un triunghi în care AB=4 cm, AC=5 cm și ∢ A =60°. Punctul D este proiecția punctului B pe AC.
Atunci AD este de ... cm:
a) 2 b) 2√ 5 c) 4 √ 2 2√ 3
d)
3
2. Fie ABC un triunghi în care AB=4 cm, AC=5 cm și ∢ A =60°. Aria triunghiului ABC este de:
a) 24 b) 2√ 3 c) 5 √ 3 2√ 3
d)
3
3. Fie ABC un triunghi în care AB=4 cm, AC=5 cm și ∢A=60°. Atunci lungimea segmentului BC este:
a) Mai mică la 5 cm și mai mare ca 4 cm c) Mai mică ca 3 cm
b) Egală cu 4 cm d) Cuprinsă între 4 cm și 5 cm
4. Fie triunghiul ABC în care AB=4 cm, BC=8 cm și ∢ ABC=60° . Dacă M este mijlocul laturii BC, atunci
triunghiul AMB este un triunghi:
a) Dreptunghic c) Echilateral
b) Isoscel d) Obtuzunghic
5. Fie triunghiul ABC în care AB=5 cm, BC=10 cm , ∢AMB=60° unde M este mijlocul laturii BC, atunci
triunghiul ABC este un triunghi:
a) Dreptunghic c) Echilateral
b) Isoscel d) Obtuzunghic
6. Fie triunghiul ABC în care AB=3 cm, BC=6 cm și ∢ABC=60°. Dacă M este mijlocul laturii BC, atunci
lungimea segmentului AC este ... cm:
a) 2 b) 2√ 3 c) 3 √ 3 2√ 3
d)
3
7. Fie un triunghi ABC dreptunghic în A, AB=2 √ 3 cm, AC=6 cm și triunghiul echilateral ACD, punctele B și
D fiind de o parte și alta a dreptei AC. Atunci aria patrulaterului ABCD este ... cm2:
a) 2 b) 5√ 3 c) 15 √ 3 2√ 3
d)
3
8. Fie un triunghi ABC dreptunghic în A, AB=2√3cm, AC=6 cm și triunghiul echilateral ACD, punctele B și
D fiind de o parte și alta a dreptei AC. Atunci măsura unghiului BCD este de ... °
a) 90 b) 15 c) 60 d) 30
9. Fie un triunghi ABC dreptughic în A, AB=2√ 3 cm, AC=6 cm și triunghiul echilateral ACD, punctele B și
D fiind de o parte și alta a dreptei AC. Atunci lungimea segmentului BD este ...:
a) Mai mare de 9 cm c) 4,5 cm
b) 2√ 3 cm d) Mai mică de 5 cm
10. Într-un sistem de coordonate xOy considerăm punctele A(2, 3) și B(7, 2). Atunci AB este ... unități de
măsură:
a) √ 26 b) 2 √ 6 c) 3 √ 6 d) 5
Fișă lucru relații metrice în triunghiul dreptunghic –2–

1. În triunghiul isoscel ABC, M este mijlocul bazei BC. Dacă pr AC [ MC ] =[ EC ] ,


CE=4 cm și AE=5 cm, calculați perimetrul triunghiului ABC.

2. O echipă de fotografi trebuie să determine distanța dintre localitățile A și C,


între care se află un lac. Ei au determinat m( ^B)=45 0, m( ^A )=750 , AB=6 km.
Știind că √ 6 ≅ 2,4 , distanța AC este aproximativ egală cu:
a) 3 km b) 4,2 km c) 4,8 km d) 4 km

3. Fie un triunghi ABC, cu m ( ^


A )=900, AB=15 cm, AC=20 cm și AD ⊥ BC
, D∈(BC). Pe dreapta AB se consideră punctele M și N, astefel încât
AM=BC, AN=CD și A∈(BM), iar B∈(AN). Arătați că MC⊥ NC .

4. O parcare de pe marginea unei șosele are forma unui trapez isoscel, ca în reprezentarea alăturată. Cunoscând
dimensiunile precizate în reprezentare, aflați lățimea acestei parcări.

5. Fie triunghiul ABC, M un punct pe latura BC, astfel încât MB=8cm și MC=18 cm. Știind că AM⊥BC și
AM=12 cm, determinați pr ABC.

6. Fie triunghiul ascuțitunghic ABC, cu AB=5 cm, BC=7 cm, AC=4


√ 2 cm. Dac ă D∈ ( BC ) ș i BD=3 cm , ar ă taț i c ă AD ⊥ BC .

7. Trapezul dreptunghic ABCD are bazele AB și CD ,(AB>CD),m ( ^


A )=m ( ^
D ) =90
0

, pr AB [ BC ] =[ BE ] ș i AC ⊥ BC . Dac ă AB=16 cm ș i BE=4 cm calcula ț i ariatrapezului .

8. În triunghiul oarecare ABC se ştie că m(∢B)=60º, AB=6 cm, BC=9 cm, iar AD⊥BC, D∈(BC). Calculaţi
lungimile segmentelor AD, BD, respectiv AC si aria triunghiului ABC.

9. Calculați aria dreptunghiului ABCD, dacă AC=24 cm și m(∢AOB)= 120o

10. Trapezul isoscel ABCD, ABǁCD, are lugimile bazelor de 10 cm și 20 cm, iar . Sa se afle aria
trapezului.

11. Sa se calculeze înălţimea într-un triunghi oarecare cu laturile AB=5; AC=6; BC=7.

Fișă lucru relații metrice în triunghiul dreptunghic –3–


SUBIECTUL I
1 Enunţaţi teorema înălţimii.
2 Enunţaţi teorema catetei.
3 Enunţaţi teorema lui Pitagora.
4 Fie un pătrat cu lungimea laturii de 6 cm. Lungimea diagonalei este egala cu …cm.
5 Fie triunghiul ABC echilateral, ADBC, DBC si AB=4cm. Lungimea înălţimii AD egala cu …cm.
6 Un romb ABCD, are diagonalele de 6 si respectiv 8 cm. Lungimea laturii rombului este egala cu … cm.

SUBIECTUL II
1 a) Alege răspunsul corect:
Lungimea unei catete a unui triunghi dreptunghic care are lungimea ipotenuzei egală cu 40 cmşi lungimea
celeilalte catete egală cu 32 cm este:

i) 34cm; ii) 24cm; iii) 576cm; iii) cm


b)Alege răspunsul corect:
Aria unui triunghi dreptunghic cu lungimea catetelor de 3 şi 4cm. este:

i)12 cm2; ii)2,4cm2; iii) cm2; iii) cm2

a) Diagonala unui dreptunghi este de 24 cm , iar lungimea dreptunghiului este de 12 √ 3 cm. Calculaţi
2

lăţimea dreptunghiului .
b)Perimetrul dreptunghiului

SUBIECTUL III
Un parc are forma unui trapez dreptunghic ABCD, cu bazele AB=4 km , CD=10 km, AD= 8 km . Aleile
principale din parc sunt BD şi BPCD şi PRBC.
a) Realizaţi schiţa parcului
b) Calculaţi lungimea laturii BC
c) Determinaţi lungimea aleii BD
d) Determinaţi aria suprafeţei BPR

S-ar putea să vă placă și