Sunteți pe pagina 1din 11

Testul nr.

EVALUARE NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENŢII CLASEI a VIII-a

Anul şcolar 2020 – 2021

Matematică

Model propus de Prof. Rusu Vasile

 Toate subiectele sunt obligatorii.


 Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.

1
SUBIECTUL I
Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. (30 de puncte)
5p 1. Rezultatul calculului 18 : 6 + 3 este:
a) 2
b) 3
c) 4
d) 6

5p 2. . Cardinalul mulţimii A={ x  IN / x + 2 < 7 } este :

a) 3
b) 4
c) 5
d) 6.

5p 3. Numărul 5 se află între numerele:

a) 1 şi 2
b) 2,23 şi 2,24
c) -2,24 şi -2,23
d) 3 şi 5

5p 4. Fie numărul x2 3 8 si y  3 2  12 . Suma numerelor x si y este:


2
a) 2
b) 4 3  2
c)1
d)  2

5p 2
5. Raportul a două numere naturale este , iar diferenţa lor este 3. Produsul celor două numere
3
este:
a) 50
b) 39
c) 54
d) 60

6p 6. Ilinca spune următoarea propoziţie: “Două unghiuri cu suma măsurilor egală cu 90o se numesc
suplementare” . Afirmaţia pe care o face Ilinca este:

a) adevărată
b) falsă

SUBIECTUL AL II-lea
Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. (30 de puncte)

3
5p 1. Fracţia ce reprezintă partea haşurată din figura alăturată este egală cu:
3
a)
4
3
b)
8
4
c)
6
1
d) .
2

5p 2. Măsurile unghiurilor unui triunghi sunt direct proportionale cu numerele 8, 10 şi 18. Cel mai
mare unghi al triunghiului are măsura de: A
a) 800
b) 900
c) 120 0
d) 720
B C

5p 3. Un pătrat are diagonala AC = 4 2 cm. Dacă M este mijlocul lui AB, atunci aria AMC este:
a) 32 cm2
b) 8 cm2 A M B
c) 4 cm2
d) 12 cm2.

D C

5p 4. Daca într-un paralelogram ABCD, m(A) = 2m(B) atunci m(A) este:

a) 120 0
4
b) 60 0
c) 90 0
d)135 0

5p 5. Raza cercului înscris într-un pătrat este 4 cm. Raportul dintre aria cercului şi aria pătratului este:
1
a)
4

b)
4

c)
6
d) 1.

5p 6. Diagonala unei feţe a unui cub este 2 2 . Diagonala cubului are lungimea:

a) 3 2
b) 4 2
c) 3
d) 2 3 .

SUBIECTUL AL III-lea
Scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
5p 1. Ilinca se gândeşte la un număr natural. Acel număr îl ridică la pătrat, înmulţeşte rezultatul cu 23
şi obţine 72.

5
(2p) a) La ce număr s-a gândit Ilinca ?

(3p) b) Dacă numărul la care s-a gândit, ridicat la pătrat îl înmulţeşte cu 22 obţine un pătrat perfect.
Care este acel pătrat perfect?

5p 2. Fie numerele a 3 2 2 şi b 3 2 2 .

(2p) a) Să se calculeze media aritmetică a numerelor a şi b.

1 1
(3p) b) Arătaţi că n   este un număr natural.
a b

6
5p 3. Fie funcţia f: R  R, f(x) = –2x + 4.
(2p) a) Calculaţi f(2) – f(0)

(3p) b) Reprezentaţi grafic funcţia f în sistemul de axe ortogonale xOy.

5p 4. Un triunghi dreptunghic ABC are catetele AC = 6 cm şi AB = 8 cm


(2p) a) Calculaţi perimetrul triunghiului.

(3p) b) Calculaţi distanţa de la ortocentrul triunghiului ABC la ipotenuza BC.

7
5p 5. Un romb are o diagonală egală cu o latura a sa.

(2p) a) Calculaţi unghiurile rombului

(3p) b) Dacă latura rombului este egală cu 6 cm, calculaţi distanţa de la punctul de intersecţie al
diagonalelor la o latură a rombului.

5p 6. Paralelipipedul dreptunghic ABCDEFGH din figura 1 are diagonala AG egală cu 5 2 cm şi


dimensiunile AB, BC şi AE sunt trei numere naturale consecutive.
(2p) a) Aflaţi dimensiunile paralelipipedului dreptunghic.

(3p) b) Aflaţi măsura unghiului format de diagonala AG cu planul bazei ABCD.


8
`

EVALUARE NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENŢII CLASEI aVIII-a


Anul şcolar 2020-2021
Matematică
Testul nr. 3
9
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat
pentru lucrare.
SUBIECTUL I ŞI SUBIECTUL al II-lea:
 Se punctează doar rezultatul, astfel: pentru fiecare răspuns se acordă 5 puncte, fie 0 puncte.
 Nu se acordă punctaje intermediare.
SUBIECTUL al III-lea
 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se acordă punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele
punctajului indicat în barem.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1. d 5p
2. c 5p
3. b 5p
4. a 5p
5. c 5p
6. b 5p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1. d 5p
2. b 5p
3. c 5p
4. a 5p
5. b 5p
6. d 5p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. a) Notăm cu x numărul la care s-a gândit, deci x2  23 = 72 1p


8  x2 = 72, deci x2 = 9 avem x = 3 numărul la care s-a gândit 1p
b) 32 22 = patrat perfect 1p
9  4 = 36 = 62 care este un număr natural pătrat perfect 2p
2. ab 1p
a) ma =
2
3 2 2 3 2 2 6
ma = = 3 1p
2 2
1 1 1p
b) n  
3 2 2 3 2 2
3 2 2 3  2 2 6 6
n    6 N, deci n este număr natural

3 2 2 3 2 2  
98 1
2p

3. a) f(2)= 0 1p
f(0) = 4, deci f(2) + f(3) = 4 1p
b) Avem A(2, 0) şi B(0, 4) 1p
Reprezentarea grafică este dreapra care trece prin cele două puncte. 2p
4. a) În  ABC dreptunghic în A avem BC2 = AB2 + AC2 de unde BC = 10 cm 1p

10
PABC = AB + AC + BC = 8 + 6 + 10 = 24 cm. 1p
b) Ortocentrul unui triunghi dreptunghic se află în vârful unghiului drept deci în A 1p
d(A, BC) = AD, unde DBC, AD  BC
AB  AC 8  6 2p
AD =   4,8 cm
BC 10
5. a) Dacă rombul are o diagonală egală cu latura atunci se formează două triunghiuri 1p
echilaterale.
Unghiurile rombului sunt de 600, 1200, 600, 1200 1p
b) Dacă latura rombului este 6 cm, d(O, l) = h unde h este înălţime într-un triunghi 1p
dreptunghic care are catetele egale cu jumătare din diagonale
d1 6 d 6 3 33 3 3 3
  3 cm, 2   3 3 cm, deci h =  cm 2p
2 2 2 2 6 2
6. a) Ştiim că d2 = L2 + l2 + h2 , atunci L = x, l = x + 1, h = x + 2, x > 0 1p
Rezolvând obţinem AB = 3 cm, BC = 4 cm şi AE = 5 cm 1p
b) (AG, (ABC) )= (AG, AC)= CAG, unde AC este proiecţia lui AG pe planul 1p
bazei
AC 5 2 2p
AC2 = AB2+BC2 ,deci AC= 5 cm , cosCAG =   CAG=45o
AG 5 2 2

11

S-ar putea să vă placă și