Sunteți pe pagina 1din 11

Testul nr.

EVALUARE NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENŢII CLASEI a VIII-a

Anul şcolar 2020 – 2021

Matematică

 Toate subiectele sunt obligatorii.


 Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.
1
SUBIECTUL I
Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. (30 de puncte)
5p 1. Rezultatul calculului 6 – 3 : (1 + 0.5) este:
a) 0
b) 2
c) 3,5
d) 4

5p 2. Trei biciclişti au făcut împreună o plimbare de 15 km. Fiecare dintre ei a parcurs:


a) 15 km
b) 9 km
c) 45 km
d) 27 km

5p 3. Mulţimea A = {x  N x = 2n, n  N, n < 3}este:


a) A={0,2,4,6}
b) A={2,4,6}
c) A={0,2,4}
d) A={2,4}

5p
2
a 3a  15b
4. Dacă  0, (6) , atunci este egal cu:
b 12a  2b
1
a)
2
2
b)
5
1
c) 2
5
5
d) 2 .
6

5p 5. Dacă x y 2 3 şi x2  y2  4 6 , atunci diferenţa x – y este egală cu:


a) 2 2
b) 2
c) 2 3
d) 2

5p 6. Andreea afirmă că în intervalul (-3 ;4] există 8 numere întregi. Afirmaţia Andreei este:

a) adevărată
b) falsă

SUBIECTUL AL II-lea
3
Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. (30 de puncte)
5p 1.Prin trei puncte necoliniare trec …….. drepte.
a) 0 dreaptă
b) 2 drepte
c) 3 drepte
d) o infinitate de drepte

5p 2. De trei ori măsura unui unghi este cu 300 mai mare decât măsura complementului său. Cât este
măsura unghiului.
a) 150
b) 250
c) 300
d) 450.

5p 3. Triunghiul isoscel ABC are m(<A)=60 0 . Atunci triunghiul ABC este:


a) scalen 
b) echilateral 
c) isoscel
d) dreptunghic

5p 4. Fie paralelogramul ABCD cu AC  BD = {O}.


4
Ştiind că AO = 5cm, OB = 3cm, atunci AC + BD este:
a) 12cm
b) 16cm
c) 20cm
d) 8cm

5p 5. O piramidă patrulateră regulată are faţa laterală un triunghi echilateral de latură 6 cm. Suma tuturor
muchiilor piramidei este de:
a) 36 cm
b) 64 cm
c) 48 cm
d) 54 cm

5p 6. Un cilindru are aria laterală 216 cm2 şi aria totală 288 cm2. Volumul este de:
a) 648 cm3
b) 576 cm3
c) 676 cm3
d) 504 cm2.

5
SUBIECTUL AL III-lea
Scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
5p 1. La o bancă, dobânda este 60% pe an. La sfârşitul anului, un depunător a primit o dobândă de
540 lei.
(2p) a) Aflaţi suma iniţială depusă la bancă.

(3p) b) Aflaţi suma pe care o are depunătorul la bancă după un an.

5p 2. Fie numerele a  3  5  2 3 şi b 3 5 2 3 .
(2p) a) Să se calculeze a2 + b2.

(3p) b) Arătaţi că a b  3 1 .

5p 3. Fie funcţia f:RR, f(x) = 2x – 4.


6
(2p) a) Reprezentaţi grafic funcţia f într-un sistem de axe ortogonale xOy.

(3p) b) Calculaţi aria triunghiului determinat de graficul funcţiei f şi axele de coordonate.

5p 4. În triunghiul isoscel DEF, DE = DF, se consideră bisectoarea EN, N DF şi EDF = 36o.
(2p) a) Demonstraţi că triunghiurile DEF şi ENF sunt asemenea.

(3p) b) Arătaţi că EF2 = FD  FN.

5p 5. În figura alăturată triunghiul ABC este isoscel, AB =AC = 10 cm şi AD  BC, AD = 8 cm.

7
Triunghiul este înscris în cetcul de centru O.
(2p) a) Determinaţi raza AO a cercului.

(3p) b). Calculează perimetrul triunghiului ABC.

5p 6. Prisma patrulateră regulată ABCDA`B`C`D` din figura alăturată are latura


bazei AB = 4 cm şi aria laterală Al = 96 cm2.
(2p) a) Aflaţi înălţimea prismei.

(3p) b) Aflaţi valoarea cotangentei unghiului diedru format de planele (D`AB) şi (ABC).

8
EVALUARE NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENŢII CLASEI aVIII-a
Anul şcolar 2020-2021
9
Matematică
Testul nr. 8
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat
pentru lucrare.
SUBIECTUL I ŞI SUBIECTUL al II-lea:
 Se punctează doar rezultatul, astfel: pentru fiecare răspuns se acordă 5 puncte, fie 0 puncte.
 Nu se acordă punctaje intermediare.
SUBIECTUL al III-lea
 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se acordă punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele
punctajului indicat în barem.

SUBIECTUL I (30 de puncte)


1. d 5p
2. a 5p
3. c 5p
4. d 5p
5. a 5p
6. b 5p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


1. c 5p
2. c 5p
3. b 5p
4. b 5p
5. c 5p
6. a 5p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


1. a) Notăm cu So suma iniţială. D = p%  So 1p
60%  So = 540  So = 900 lei 1p
b) Notăm S1 suma după un an. S1 = So + D sau S1 = So + p%  So 1p
S1 = 900 + 540 = 1440 lei 2p
2. a) a2 =  3  5  2 3  = 3  5  2 3
2

 
2

b2 =  3  5  2 3   3 5 2 3

a2 + b2 = 3 + 3 = 6 1p

1p
b) a  b =3 5 2

3 
 3 5 2

3 
 = 1p
= 32  ( 5  2 3) 2 = 952 3 = 42 3 = ( 3  1) 2 = 3 1.

2p
3. a) Intersecţia cu Ox : A(2, 0). Intersecţia cu Oy; B(0, - 4) 1p

Reprezentarea grafică 1p

b) Din reprezentarea grafică  OAB este dreptunghic în O 1p

10
OA  OB 2  4
AOAB =  = 4(ua)
2 2 2p
4. a) În  DEF isoscel  DEF = DFE = (180 - EDF) : 2 = 72
o o
1p
Din EN bisectoare  DEN = NEF = 36o   DEF ~  ENF 1p
DE EF FD 1p
b) Din  DEF ~  ENF    laturi proporţionale
EN FN EF
EF FD 2p
Din ultimle două rapoarte   EF2 = FD  FN
FN EF
5. a)  DBO, BDO = 90o, DO = AD – AO = 8 – R
BO2 = BD2 + DO2, deci R2 = 62 + (8 – R)2 , de unde obţinem 1p
100 25
R2 = 36 + 64 – 16R + R2 deci 16R = 100 , obţinem R  
1p
16 4
b) În  DBA, DBA = 90 , AB = AD + BD de unde BD = 6 cm
o 2 2 2
1p
BC = 2  BD = 12 cm, deci PABC = AB + AC + BC = 32 cm 2p
6. a) Al = Pb  h, Pb = 4  l = 4  4 = 16 cm. 1p
96 = 16  h  h = 6 cm 1p
b) (D`AB)(ABC) = AB, D`A  (D`AB), D`A  AB, 1p
AD  (ABC),AD  AB
((D`AB), (ABC)) = (D`A, AD) = D`AD în triunghiul dreptunghic DAD`
AD 4 2 2p
ctg(D`AD) =  
D`D 6 3

11