Sunteți pe pagina 1din 11

TESTUL NR.

15

EVALUARE NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENŢII CLASEI a VIII-a

Anul şcolar 2020 – 2021

Matematică

prof. BURDUSEL Gheorghe

 Toate subiectele sunt obligatorii.


 Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.

1
SUBIECTUL I
Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. (30 de puncte)

5p 1. Rezultatul calculului 21∙5 – 525:5 este:


a) 90 ;
b) 0;
c) 100 ;
d) 5 .

5p 2 Fie mulțimile A = {− 1;0;1;3} și B = { −2;0;2;3;4}. Mulțimea A ∩ B este:


a) {−2;−1;0;1;2;3;4} ;
b) { −1;3} ;
c) {0; 3} ;
d) { 0;1;2;3} .

5p 3.Cel mai mic număr natural de forma ⁝ 3, cu x ≠ y este:


a) 9063;
b) 9060;
c) 9360;
d) 9669.

2
5p
4. Un obiect costă 120 lei. După o reducere de 20 el va costa:

a) 100 lei;
b) 84 lei;
c) 144 lei;
d) 96 lei.

5p
5. Soluția reală a ecuației , este:

a) ;
b) −3 ;
c) 1 ;
d) 7 .

5p 6. Media geometrică a numerelor a = și b = este:


a) ;
b) 5 ;
c) 3 ;
d) 3 .

3
SUBIECTUL AL II-lea
Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. (30 de puncte)

5p 1. Un dreptunghi are lungimea de 12 m și lățimea, jumătate din lungime. Perimetrul lui este de :
a) 36 m ;
b) 24 m ;
c) 18 m;
d) 72 m.

5p 2. Două din unghiurile unui triunghi au măsurile de 560 și 730 . Măsura celui de-al treilea unghi este de :
a) 560 ;
b) 1290 ;
c) 510 ;
d) 610 .

5p 3. O fermă piscicolă în formă de cerc are suprafața de 100 π dam2.Un angajat dă ocol fermei de 3 ori pe
zi pentru a distribui hrană la pești. Lungimea drumului parcurs de angajat este de:
a) 90 π dam ;
b) 600 π m;
c) 300 π m;
d) 9 π dam.

4
5p 4. Un teren în forma unui trapez dreptunghic ABCD , cu AB || CD , AB > CD , AB = 160 m,
CD = 100 m și m( ∢ABC) = 450 are aria de:
a) 2600 m2 ;
b) 3600 m2 ;
c) 78 dam2 ;
d) 64 dam2 .

5p 5. Un ∆ABC are AB = 10 , BC = 10 și AC = 20 . Lungimea înălțimii din A a triunghiului este de:


a) 5 ;
b) 10 ;
c) 8 ;
d) 4 .

5p 6. Se consideră piramida patrulateră regulată VABCD , cu muchia bazei AB = 12 m și înălțimea


VO = 8 m. Distanța de la O la (VBC) este de :
a) 4,8 m ;
b) 3 m;
c) 2 m ;
d) 6 m.

5
SUBIECTUL AL III-lea
Scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
5p 1. Andrei are 12 ani iar mama sa cu 24 ani mai mult.
( 2p) a) Câți ani au împreună Andrei și mama sa?

(3p) b) Cu câți ani în urmă mama avea de patru ori vârsta lui Andrei?

5p 2. Fie expresia E(x) = (2x + 1)2 − (x + 1)2 – x2 (∀) x∈R


(3p) a) Arătați că E(x) = 2x2 +2x

(2p) b) Dacă n ∈ N , arătați că E(n) este număr natural divizibil cu 4.

6
3. Fie f : R R , f(x) = − x + 3

(3p) a) Reprezentați grafic funcția într-un sistem de axe ortogonale xOy.

(2p) Determinați coordonatele punctului de pe grafic cu abscisa egală cu ordonata.

4. Un parc de forma unui cerc are în interior un spațiu de joacă A


de forma unui triunghi dreptunghic ca în figura alăturată.
Se știe că AC = 12 m și m(∢BCA) = 600 . B C
(3p) a) Aflați aria parcului; C

(2p) b) Perimetrul spațiului de joacă.


7
5. Un ∆ABC dreptunghic cu m( ∢BAC ) = 900 , AB = 15 cm și lungimea proiecției lui AB pe ipotenuza BC
de 9 cm.
(2p) a) Aflați lungimea ipotenuzei ;

(3p) b) Perimetrul și aria triunghiului ABC.

6. Un bazin de înot de forma unui paralelipiped dreptunghic are dimensiunile direct proporționale cu
20; 8 și 1 și diagonala de 3 m.
(3p) a) Aflați dimensiunile bazinului ;

8
(2p) b) Cu câți hectolitri de apă se umple bazinul?

TEST DE EVALUARE NAŢIONALĂ – 2021 Testul nr. 15


BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
 Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a punctajului total acordat pentru
lucrare.
SUBIECTUL I și SUBIECTUL al II-lea
 Se punctează doar rezultatul, astfel: pentru fiecare răspuns se acordă fie cinci puncte, fie zero puncte.
 Nu se acordă punctaje intermediare.
SUBIECTUL al III-lea
 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele punctajului
indicat în barem.
SUBIECTUL I - Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. ( 30 puncte)
1. b 5p
2. c 5p
3. a 5p
4. d 5p
5. d 5p
6. a 5p
SUBIECTUL al II- lea - Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. ( 30 puncte)
1. a 5p
2. c 5p
3. b 5p
4. c 5p
5. d 5p
6. a 5p
SUBIECTUL al III- lea - Scrieți rezolvări complete. ( 30 puncte)
1. a) Mama are 24 +12 = 36 ani 1p
Mama și Andrei au împreună 36 +12 = 48 ani 1p
b) Fie x = nr. de ani . Andrei are 12 – x și mama 36 − x 1p
Avem 4∙(12 − x) = 36 – x ⇔ 48 – 4x = 36 – x ⇔ 48 −36 = 4x – x 1p
12 = 3x ⇒ x = 4. Deci în urmă cu 4 ani, mama are de 4 ori mai mulți ani decât Andrei. 1p
2 2 2 2 2 2
2. a) E(x) = (2x + 1) − (x + 1) – x = 4x + 4x + 1 – x – 2x – 1 – x 2p
E(x) = 2 x2 + 2x 1p
b) E(n) = 2n (n+1) ; Cum n (n+1) este produsul a 2 nr. nat. consec. este div. cu 2 = 2k 1p
⇒ E(n) = 2 ∙ 2 k = 4 k , deci E(n) este div. cu 4. 1p
3. a) Dacă x = 0 ⇒ f( 0) = − 0 + 3 = 3 ⇒ A(0 ; 3) ∈ Gf y 1p
Dacă x = 3 ⇒ f(3) = − 3 +3 = 0 ⇒ B(3 ; 0) ∈ Gf A(0;3) 1p
9
Trasează graficul unind cele două puncte 1p

B(3;0)
O x

1p
b) Fie M ( x ; x ) ∈ Gf ⇒ f (x) = x sau − x +3 = x ⇒ 2x = 3 și x =
1p
Deci M ( ; ) ∈ Gf
4. 1p
a) ∆ ABC dr. cu m(∢A)= 900 și m(∢C)= 600 ⇒ m(∢ B) = 300 BC = 2∙ AC = 24 m
⇒ r = 12m. A parc = π∙r2 1p
⇒ Aparc = π∙122 = 144 π m2 1p

b) În ∆ ABC dr., m(∢ A)= 900 AB2= BC2 – AC2 ⇒ AB2 =242 – 122 ⇒ AB = 12 m 1p
1p
P∆ABC = AB +BC +AC = 12 + 24 + 12 = 12( +3) m

5.
a) În ∆ ABC, dr., fie AD BC AB2 = BC ∙BD A 1p
⇒ 152 = 9 ∙ BC ⇒ BC = 225 : 9 = 25 cm 1p

B D C
1p
a) b) În ∆ ABC, dr. AC2 = BC2 −AB2 ⇒ AC2 = 252 −152 = 400 ⇒ AC = 20 cm
b) P∆ABC = AB+AC+ BC = 15 + 20 + 25 = 60 cm . 1p
1p
A∆ABC = ⇒ A∆ABC = = 150 cm2
6.
a) Fie a,b,c dimensiunile bazinului. Avem = = =k
1p
sau a = 20k ; b = 8 k ; c = k
d = a2 + b2 + c2 ⇒ (3
2
)2 = 400k2 +64k2 + k2 ⇒ 1p
4185 = 465 k2 ⇒ k2 = 9 ⇒ k = 3
1p
Avem a = 20∙3 = 60 m ; b = 8∙ 3 = 24 m și c = 3 m. .
c

b
a
3 3
b) Vol. = a∙ b ∙ c ⇒ V = 60 ∙24 ∙ 3 = 4320 m = 4 320 000 dm 1p
Vol. = 4 320 000 l = 43 200 hl.
1p

10
11

S-ar putea să vă placă și