Sunteți pe pagina 1din 11

TESTUL NR.

17 ( pentru luna februarie)

EVALUARE NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENŢII CLASEI a VIII-a

Anul şcolar 2020 – 2021

Matematică

prof. BURDUSEL Gheorghe

 Toate subiectele sunt obligatorii.


 Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.

1
SUBIECTUL I
Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. (30 de puncte)

5p 1. Rezultatul calculului 20210 + 12021 – 2 + 02021 este:


a) 2021 ;
b) 0;
c) 2020 ;
d) 1 .

5p 2 Cel mai mic multiplu comun nenul al numerelor 8; 12 și 18 este:


a) 72;
b) 2 ;
c) 36 ;
d) 24 .

5p 3. Soluția ecuației : 4(x ‒ 1) ‒ 3( x ‒2) = 5 este:


a) −2;
b) 6;
c) 3;
d) 15.

2
5p 4. Dacă a = 32  50  8  98  242 și b = 12 213 2 15 2 19 2 atunci media aritmetică a
numerelor a și b este:
a) ;
b) ;
c) ;
d) .

5p 5. Elevii unei clase se pot grupa câte 6; 10 și 15, rămânând de fiecare dată câte un elev. Cel mai mic număr
de elevi din clasă este:
a) 61;
b) 21 ;
c) 25 ;
d) 31.

5p
6. Simplificând fracția , obținem :

a) ;

b) ;

c) ;
d) 4x .

3
SUBIECTUL AL II-lea
Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. (30 de puncte)
5p 1. Se dau unghiurile ∢AOB și ∢BOC,complementare. Dacă m(∢AOB) = 4∙m(∢BOC) atunci, m(∢AOB)
va fi de :
a) 1440 ;
b) 540 ;
c) 720 ;
d) 360 .

5p 2. Se știe că ∆ABC ≡ ∆ MNP și AB = 6 cm , AC = 8 cm și NP = 5 cm. Perimetrul ∆ABC va fi de:


a) 16 cm;
b) 22cm;
c) 20 cm;
d) 19 cm .

5p 3. Un rond de flori de forma unui triunghi dreptunghic cu laturile direct proporționale cu 3 ; 4 și 5, are
perimetrul de 48 m . Aria rondului este de :
a) 96 m2 ;
b) 64 m2;
c) 132 m2;
d) 144 m2.

4
5p 4. În figura alăturată este reprezentată schematic o parcelă de pământ de forma unui trapez isoscel
ABCD, cu AB || CD, AB =100 m, CD = 80 m și m(∢ BAD) = 600.
Lungimea gardului care împrejmuiește parcela este de: D 80 m C
a) 180 m ;
b) 220 m ;
c) 240 m ; 600 100 m
d) 300 m . A B

5p 5. În cercul C ( O, r ), se consideră diametrul AB. Dacă AC = 6cm, C


C ∈ C ( O, r ) și m ( ) = 1200 . Aria discului este de: 1200
a) 24π cm2 ; 6
b) 36 π cm2; A O B
c) 48 π cm2 ;
d) 12 π cm2 .

5p 6. Pe planul rombului ABCD cu AB = 12 cm și m(∢ BAD) = 600


se ridică perpendiculara MA = 6 cm. Dacă AC ∩ BD = { O } M
atunci distanța de la M la O va fi de: D C
a) 18 cm ; 6
b) 10 cm ; O
c) 12 cm ; 600

d) 16 cm . A 12 B

5
SUBIECTUL AL III-lea
Scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)

1. Un automobil parcurge o distanță de 1200 km în trei zile. În prima zi parcurge 30% din drum, a doua zi
din rest iar în a treia zi , restul.
(2p) a) Câți kilometri a parcurs automobilul a doua zi?

(3p) b) b) Cu câți kilometri a parcurs mai mult în a doua zi decât în a treia zi ?

2. Se dau mulțimile :
(2p) a) Scrieți mulțimea A sub formă de interval .

(3p) b) Calculați A ∩ B .

6
3. Fie E (x) = , x ∈ R ∖ { −1;0;1}

(3p) a) Arătaţi că forma cea mai simplă a expresiei este E(x) =

(2p) b) Rezolvați în R , ecuația E(x) = , x ∈ R ∖ { −1;0;1}

4.Dreptunghiul ABCD are AB =12 cm și m(∢AOB ) = 1200 , unde {O} = AC ∩ BD . Să se calculeze:


(2p) a) Lungimile diagonalelor dreptunghiului.
D C

O
1200
A 12 B

7
(3p) b) Perimetrul și aria dreptunghiului .

5. Schița unui fagure de miere este un hexagon regulat ABCDEF cu latura de 2 mm. Aflați :
(2p) a) apotema hexagonului (OM) ; A F

B O
E

C M D

(3p) b) perimetrul și aria hexagonului .

6. Pe planul pătratului ABCD de latură 6 cm se ridică perpendiculara EA = 8 cm. Fie M,N și P mijloacele
segmentelor [AB] , [CD] și respectiv [EA] .
(3p) a) Calculați d ( E, BC ) ;

8
(2p) b) Arătați că (MNP) || ( EBC).

TEST DE EVALUARE NAŢIONALĂ – 2021 Testul nr. 17 (pentru luna februarie)


BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
 Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a punctajului total acordat pentru
lucrare.
SUBIECTUL I și SUBIECTUL al II-lea
 Se punctează doar rezultatul, astfel: pentru fiecare răspuns se acordă fie cinci puncte, fie zero puncte.
 Nu se acordă punctaje intermediare.
SUBIECTUL al III-lea
 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele punctajului
indicat în barem.
SUBIECTUL I - Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. ( 30 puncte)
1. b 5p
2. a 5p
3. c 5p
4. c 5p
5. d 5p
6. a 5p
SUBIECTUL al II- lea - Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. ( 30 puncte)
1. c 5p
2. d 5p
3. a 5p
4. b 5p
5. b 5p
6. c 5p
SUBIECTUL al III- lea - Scrieți rezolvări complete. ( 30 puncte)
1. 1p
a) Prima zi = ∙ 1200 km = 360 km .Restul = 1200 km – 360 km = 840 km
1p

A doua zi = ∙ 840 km = 504 km


b) 360 km + 504 km = 864 km în primele două zile 1p
1200 km – 864 km = 336 km (a treia zi ) 1p
504 km – 336 km = 168 km a parcurs mai mult a doua zi decât în a treia zi . 1p
2. a) − 5 ≤ 2x +1 ≤ 5 / −1 ⇔ 1p
9
− 6 ≤ 2x ≤ 4 /: 2 ⇔ − 3 ≤ x ≤ 2 ⇒ A = [ −3; 2]. 1p
b) − 1 ≤ x +1 < 4 / − 1 ⇔ − 2 ≤ x < 3 1p
B = [−2; 3) 1p
A ∩ B = [ −3; 2] ∩ [−2; 3) = [ − 2;2] 1p
3.
a) E(x) = = ∙ 1p

1p
E(x) = ∙ = ∙
1p

E(x) =
1p
b) = 2(x −1) = x
1p
2x – 2 = x x = 2 S = {2}.
4. a) Fie OM ⊥ AB ⇒ ∆BOM dr. cu m (∢OBM) = 300 ⇒ OB = 2∙OM =2x 1p
∆ BOM dr. 4x2 = x2 + 36 ⇒ x = ; BD = AC = 4∙ = cm 1p

1p
b) ∆ ABD dr. AD2 = BD2 – AB2 = 192 – 144 = 48 ⇒ AD = cm
1p
PABCD = 2∙ (AB+AD) = 2 ∙ (12 + ) = 8 (3 + ) cm
1p
AABCD = AB ∙ AD = 12∙ 4 = 48 cm2 .
5.
a) În ∆ COD ech. OM este înălțime ⇒ OM = 1p
1p
OM = = mm.
a) b) Phex.reg. = 6∙ l = 6 ∙ 2 = 12 mm. 1p
1p
Ahex. = 6 ∙ A∆COD ; A∆COD = ; A∆COD = = mm2
1p
2
Ahex. = 6 ∙ =6 mm
6. 1p
a) EA ⊥ (ABC) ⇒ ⇒ BC ⊥ (EAB) ⇒ EB ⊥ BC ⇒ d(E, BC) = EB.
1p
2 2 2 2
În ∆ BAE dr. EB = BA + AE ⇒ EB = 36 +64 =100 ⇒ EB =10 cm .
E

P 8cm

D
10
N A
M
C 6cm B
1p
b) În pătratul ABCD , ⇒ MN || (EBC) (1)
1p

În ∆ ABE , PM linie mijl. ⇒ ⇒ PM || (EBC) (2) 1p

Din (1) , (2) și PM ∩ MN ={M} ⇒ (MNP) || (EBC) .

11

S-ar putea să vă placă și