Sunteți pe pagina 1din 10

TESTUL NR.

22 ( tot pentru luna aprilie)

EVALUARE NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENŢII CLASEI a VIII-a

Anul şcolar 2020 – 2021

Matematică

prof. BURDUSEL Gheorghe

 Toate subiectele sunt obligatorii.


 Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.
SUBIECTUL I
1
Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. (30 de puncte)

5p 1. Rezultatul calculului 24: 6 + 23 – 4∙ este:


a) 4 ;
b) −2;
c) 2 ;
d) 0 .

5p 2 Cel mai mare număr natural de forma divizibil cu 3 este:


a) 999 ;
b) 929 ;
c) 927 ;
d) 829 .

5p 3. Dacă 4 kg de mere costă 12 lei, atunci 7 kg de mere de aceeași calitate costă :


a) 21 lei;
b) 16 lei;
c) 28 lei;
d) 19 lei.

2
5p 4. Dacă a = +3 și b = 4 − atunci media geometrică a numerelor a și b este:
a) 2 ;
b) ;
c) − ;
d) .

5p 5. Valoarea lui x din proporția , este:


a) 4;
b) 1 ;
c) 2 ;
d) 3.

5p 6. Dacă ≥ ≥ , atunci valoarea lui x este:


a) 6 ;
b) 4 ;
c) 2 ;
d) 3 .

3
SUBIECTUL AL II-lea
Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. (30 de puncte)
5p 1. Măsura unghiului format de bisectoarele a două unghiuri adiacente complementare este de :
a) 450;
b) 300;
c) 900;
d) 600.

5p 2. Se consideră ∆ ABC, cu m(∢BAC) = 900 , AB = 5 cm și BC = 13cm. Aria triunghiului este:


a) 65 cm2;
b) 60 cm2;
c) 30 cm2;
d) 32,5 cm2 .

5p 3. Fie ABCD un pătrat, iar M mijlocul lui BC. Dacă AM ∩DC = { E } atunci raportul dintre ariile
patrulaterelor ADCM și ABED este : D C E
a) ;
b) ; M
c) ;
d) . A B

4
5p 4. Se consideră ∆ ABC și DE || BC , D (AB). Dacă AD = 4cm, AB = 12 cm, DE = 5 cm și EC = 6 cm
atunci perimetrul triunghiului ABC este de:
a) 27 cm ;
b) 36 cm ;
c) 24 cm ;
d) 30 cm .

5p 5. Un trapez ABCD cu AB || CD este înscris în cercul C(O;r) .Dacă aria discului D C


este de 36 π cm2 și AB=2AD =2 DC = 2CB atunci aria trapezului va fi de:
a) 48 cm2 ;
b) 36 cm2; A B
c) cm2;
d) 27 cm2.

5p 6. O prismă patrulateră regulată ABCDA`B`C`D`are diagonala de10 cm și diagonala bazei de10 cm.
Aria totală a prismei va fi de:
a) 600 cm2;
b) 640 cm2;
c) 480 cm2;
d) 540 cm2 .

5
SUBIECTUL AL III-lea
Scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
1. Un excursionist parcurge un traseu în trei zile. În prima zi parcurge din lungimea traseului, în doua zi
din rest, iar în a treia zi, ultimii 24 km.
(3p) a) Câți kilometri are tot traseul?

(2p) b) Câți kilometri a parcurs excursionistul în a doua zi ?

2. Fie E (x) = ( 2x + 1)2 −3(x − 1 ) (x + 1) – x( x+3) x∈R


(3p) a) Să se arate că E (x) = x + 4 .

(2p) b) Să se afle media aritmetică a numerelor E(0) și E(2020) .

6
3. Fie f:R →R, f(x) = − x +3 ∀x ∈ R
(3p) a) Reprezentaţi grafic funcţia f în sistemul de axe ortogonale xOy. y

O x

(2p) b) Calculați aria triunghiului format de axele de coordonate și graficul funcției f.

4.Anca și Bianca fotografiază un brad. Anca îl vede sub un unghi de 300 iar Bianca sub un unghi de 600
( vezi figura) . Dacă Bianca este la 24 m de brad, aflați : N

300 600
(2p) a) înălțimea bradului ; A B M

(3p) b) ce distanță este între Anca și Bianca.

7
5. Un agricultor are un teren de forma unui trapez dreptunghic ABCD( ∢A = ∢D = 900) cu bazele CD și AB
direct proporționale cu 4 și 6. Se știe că AC ⊥ BC și AD = 40 m.
(3p) a) Aflați aria terenului ;

(2p) b) Aflați lungimile diagonalelor trapezului.

6. O vază de flori are forma unei prisme patrulatere regulate ABCDA`B`C`D` . Se știe că AB = 12cm iar
diagonala BD` formează cu fața ADD`A` un unghi cu măsura de 300.
(3p) a) Arătați că AA` = 12 cm ;

(2p) b) Dacă în vază este apă și mai adăugăm încă 720 ml de apă , cu câți centimetri urcă nivelul apei?

8
TEST DE EVALUARE NAŢIONALĂ – 2021 Testul nr. 22 (tot pentru luna aprilie)
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a punctajului total acordat pentru
lucrare.
SUBIECTUL I și SUBIECTUL al II-lea
Se punctează doar rezultatul, astfel: pentru fiecare răspuns se acordă fie cinci puncte, fie zero puncte.
Nu se acordă punctaje intermediare.
SUBIECTUL al III-lea
Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele punctajului
indicat în barem.
SUBIECTUL I - Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. ( 30 puncte)
1. d 5p
2. c 5p
3. a 5p
4. b 5p
5. c 5p
6. d 5p
SUBIECTUL al II- lea - Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. ( 30 puncte)
1. a 5p
2. c 5p
3. b 5p
4. b 5p
5. d 5p
6. a 5p
SUBIECTUL al III- lea - Scrieți rezolvări complete. ( 30 puncte)
1. a) Notăm lungimea traseului = x km . I = x = Restul = x − = 1p
1p
a II -a zi = ⇒ + 24 = x ⇔ x +2x + 96 = 4x
1p
4x −3x = 96 ⇒ x = 96 Km are tot traseu.
b) I = ∙96 = 24 km . 96 − 24 = 72 km (restul). 1p

A II -a zi = = 48 km . 1p
2. a) E (x) = 4x2 + 4x +1 – 3(x2 – 1) – x (x+3) 1p
E (x) = 4x2 + 4x +1− 3x2 + 3 – x2 – 3x 1p
E (x) = x + 4 1p
b) E (0) = 0 + 4 = 4 ; E (2020) = 2020 + 4 = 2024 1p
1p
ma = = = 1014
3. a) Dacă x = 0 ⇒ f (0) = 0 + 3 = 3 ⇒ A (0; 3) ∈ Gf (sau altă valoare dată lui x) 1p
Dacă x = 3 ⇒ f(3) = − 3 + 3= 0 ⇒ B(3 ; 0) ∈ Gf ( sau altă valoare dată lui x) 1p
Trasează graficul unind cele două puncte 1p
b) y
A∆AOB = = A(0;3) 1p

A∆AOB = = 4,5 u.a. 1p


x
O B(3;0)

9
4. a) În ∆BMN, dreptunghic ⇒ tg ( ∢MBN) = ⇒tg600 = 1p
= ⇒ MN = 24 m este înălțimea bradului. 1p

b) În ∆AMN, dreptunghic ⇒ tg ( ∢MAN) = ⇒tg300 = 1p

= ⇒ AM = 24∙3 = 72 m 1p
AB = AM − BM ⇒ AB = 72− 24 = 48 m este dist. între Anca și Bianca. 1p
5. a) Avem ⇒ CD= 4k ; AB = 6k. Fie CE ⊥ AB ⇒ AE = DC = 4k și EB = 2k
1p
În ∆ACB dr. CE = AE∙ EB ⇒ (40 ) = 4k∙ 2k ⇒
2 2
D C
8k2 = 3200 ⇒ k =20 ; AB = 120m și CD = 80m 1p
AABCD = ⇒ AABCD = sau
1p
AABCD = 400 m2.
A E B
b) În ∆ADC dr. AC2 = AD2 + DC2 ⇒ AC2 =(40 )2 + 802 ⇒ AC = = 40 m 1p
În ∆ADB dr. BD2 = AD2 + AB2 ⇒ BD2 =(40 )2 + 1202 ⇒ BD = = 40 m. 1p
6. a) Avem BA ⊥ AD; BA ⊥ AA` ⇒ BA ⊥ (ADD`) ⇒ BA⊥AD` ⇒ D` C`
∆D`AB dr.cu m(∢BD`A) = 300 deci BD`= 2∙AB = 2∙12 = 24 cm. 1p
ABCD pătrat ⇒ BD = 12 cm. În ∆D`BD D`D2 = D`B2–BD2 A` B` 1p
= 242 − (12 )2 = 576 – 288 = 288 ⇒D`D = 12 ⇒ A`A = 12 cm 1p
D C

A B
b) Vapă adăugată = 720 ml = 0,72 l = 0,72 dm = 720 cm . Ab = l = 12 = 144 cm
3 3 2 2 2
1p
Vapă adăugată = Ab ∙ h ⇒ 720 = 144 ∙ h ⇒ h = 720 :144 = 5 cm . Apa se ridică cu 5 cm. 1p

10