Sunteți pe pagina 1din 25

CAPITOLUL 1 — NUMERE NATURALE

1.1. Scrierea çi citirea numerelor naturale, çirul numerelor naturale


1. ScrieÆi, folosind cifre (arabe), numerele:
a) çase sute nouå; b) douå mii nouå sute çapte; c) çaptezeci çi çapte de mii;
d) trei sute douåzeci çi patru de mii trei sute douåzeci çi cinci; e) un milion cinzeci
de mii o sutå cinci; f) un miliard cinci sute unu milioane o sutå douåzeci de mii.
2. La bancå, pentru a depune o sumå de bani, trebuie så completaÆi un
formular în care veÆi trece suma respectivå çi în litere. Ce trebuie så scrieÆi, dacå
suma depuså este:
a) 1500; b) 22 450; c) 10 225; d) 2560782.
3. Fie numårul a = 2 340156 987 . PrecizaÆi ordinul çi clasa urmåtoarelor cifre
ale numårului a :
a) 2; b) 4 ; c) 1; d) 9.
4. Un cod format din cinci cifre are cifra miilor 5 , cea a sutelor 3 çi cea a
zecilor 4 . AflaÆi codul, çtiind cå suma dintre cifra zecilor de mii çi cifra unitåÆilor este
1.

5. Se considerå numerele: 1246; 3874 ; 4 683; 4 874 ; 8462. Care dintre


aceste numere are urmåtoarele proprietåÆi: este format din cifre diferite, cifra
sutelor este dublul cifrei unitåÆilor, cifra zecilor este mai mare decât cifra miilor çi
cifra unitåÆilor este parå ?
6. CalculaÆi a + b + c , çtiind cå 1a7 = b3c .
7. Cinci numere sunt scrise pe 5 carduri ca în figura urmåtoare. Care este cel
mai mic çi care este cel mai mare numår care îl puteÆi obÆine alåturând cardurile?

208 9 61
53 4
8. Care este cel mai mare numår abcd ale cårui cifre au proprietatea:
a ≠ b ≠ c ≠ d ≠ a?
9. DeterminaÆi:
a) cel mai mare numår de cinci cifre cu cifra miilor 2 çi cifra sutelor 5;
b) cel mai mic numår de çase cifre cu cifra sutelor de mii 4 çi cifra
unitåÆilor 5;
c) numårul cu toate cifrele egale cuprins între un milion çi douå milioane.
10. AflaÆi toate numerele x123 y ( x ≠ 0 ) care au suma cifrelor egalå cu 8.

11. AflaÆi toate numerele de forma xyz ( x ≠ 0 ) , çtiind cå z = 7 ⋅ x + y .


12. Câte numere de trei cifre au forma:
a) a72; b) x 2 y ; c) 3zz ?

7
13. a) Câte numere de patru cifre formate numai cu 1 çi 2 existå?
b) Câte numere de patru cifre se pot forma cu 0 çi 1?
14. Câte numere naturale de trei cifre existå?
15. Câte numere naturale sunt formate din patru cifre distincte?
16. ScrieÆi cel mai mic çi cel mai mare numår de zece cifre care conÆine exact
opt cifre de 1.
17. Un numår se numeçte palindronic dacã este egal cu råsturnatul såu (de
exemplu 52725 ). Care este diferenÆa dintre cel mai mare numår palindronic de 6
cifre çi cel mai mic numår palindronic de cinci cifre?
18. StabiliÆi valoarea de adevår a urmåtoarelor propoziÆii:
a) çirul numerelor naturale este infinit;
b) existå un numår n ∈ N astfel încât toate numerele din çirul numerelor
naturale sunt mai mici ca n ;
c) suma oricåror douå numere consecutive din çirul numerelor naturale
este un numår impar.
19. Un copil a scris pe tablå toate numerele naturale de la 1 la 100:
123456789101112 … 99100.
a) Câte cifre a folosit copilul?
b) Care este cifra de pe locul 53?
20. Fie çirul: 1, 3 , 7 , 13 , 21, 31, ... . DeterminaÆi urmåtorii doi termeni ai
çirului.

1.2. Reprezentarea numerelor naturale pe axå. Compararea, aproximarea çi


ordonarea numerelor naturale. Probleme de estimare

1. ReprezentaÆi pe axa numerelor punctele: A ( 6 ) , B ( 3 ) , C (1) , D ( 2 ) , O ( 0 ) .

2. Câte numere impare sunt pe axa numerelor între punctele A ( 4 ) çi B ( 24 ) ?

3. Fie punctele A ( 3 ) çi B (15 ) . DeterminaÆi x ∈ N, çtiind cå C ( x ) este


mijlocul segmentului AB .
4. Pe axa numerelor, consideråm unitatea de måsurå 1 cm çi reprezentåm
urmåtoarele puncte A ( 8 ) , B (15) çi C ( 24 ) . DeterminaÆi distanÆa dintre punctele:
a) A çi B ; b) B çi C ; c) A çi C .
5. Care numår este mai mare:
a) 360 sau 410 ? c) 1002300 sau 956 004 ?
b) 5024 sau 4 205 ? d) 20301 sau 103021 ?
6. a) OrdonaÆi crescåtor numerele: 1001; 293; 9597; 10000; 9 600.
b) OrdonaÆi descrescåtor numerele: 3 470; 3740; 457 ; 14 407 ; 3045.

8
7. Fie a çi b douå cifre nenule astfel încât a < b. OrdonaÆi descrescåtor
numerele: aaaa , abab , bbbb , baba .
8. DeterminaÆi:
a) cel mai mare numår par format din patru cifre;
b) cel mai mare numår par format din patru cifre distincte;
c) cel mai mic numår format din trei cifre consecutive;
d) cel mai mic numår impar de cinci cifre.
9. Se considerå numårul 3 412597. ÇtergeÆi douå cifre astfel încât numårul
råmas så fie: a) cel mai mic; b) cel mai mare.
10. DeterminaÆi x ∈ N astfel încât:
a) x < 5; b) x ≤ 3; c) 5 < x ≤ 12; d) x > 112 çi x < 118.
11. Câte numere abc au proprietåÆile 100 < abc < 200 çi b = c + 3 ?
12. Câte numere de trei cifre au suma cifrelor mai mare sau egalå cu 25 ?
13. Care este cel mai mic numår natural cu suma cifrelor egalå cu 102 ?
14. GåsiÆi cel mai mic numår, açezat pe axa numerelor la dreapta lui 2008 ,
cu suma cifrelor 10 .
15. AflaÆi numårul bancnotelor de 10 lei necesare pentru a cumpåra o carte
cu preÆul de:
a) 27 lei; b) 59 lei; c) 112 lei.
16. DeterminaÆi numårul bancnotelor de 100 lei necesare pentru a cumpåra
un calculator care costå:
a) 1230 lei; b) 2250 lei; c) 4199 lei.
17. Çirul numerelor naturale nenule se împarte în grupe astfel: (1) , ( 2, 3 ) ,
(4 , 5, 6 ) , (7 , 8, 9 , 10 ) , ... . Care este primul numãr din a cincizeci çi una grupã ?

1.3. Adunarea
1. CalculaÆi:
a) 45 + 603 + 55 + 397 ; c) 17 + (1017 + 966 ) ;
b) ( 25 + 12 ) + (18 + 45) ; d) ( 37 + 39 ) + 424.

2. Fie a = 25, b = 102 , c = 1028. CalculaÆi:


a) a + b ; b) b + c ; c) 5 + a + b + c .
3. CalculaÆi a + b + 10 , çtiind cå:
a) a = 12 , b = 78; b) a = 1543 , b = 47.
4. Doi fraÆi gemeni împlinesc anul acesta 13 ani. AflaÆi suma vârstelor celor
doi fraÆi peste 10 ani.
5. Mihai ar vrea så primeascå de ziua lui o minge de baschet çi o bicicletå.
CâÆi bani trebuie så plåteascå pårinÆii lui, dacå mingea costå 60 lei, iar bicicleta cu
220 lei mai mult decât mingea?

9
6. DeterminaÆi suma a cinci numere consecutive, çtiind cå numårul din
mijloc este 50.
7. Se considerå sumele: A = 1 + 2 + 3 + ... + 99 + 100 çi B = 100 + 99 + 98 + ...
... + 2 + 1.
a) CalculaÆi A + B ;
b) Utilizând, eventual, rezultatul de la a) çi faptul cå A = B, aflaÆi
valoarea sumei A .
8. AråtaÆi cå, pentru orice numår natural nenul n , are loc egalitatea:
1 + 2 + 3 + ... + n = n ( n + 1) : 2 (PuteÆi folosi metoda de la problema 7).
9. CalculaÆi urmåtoarele sume:
a) 1 + 2 + 3 + ... + 50; c) 2 + 4 + 6 + ... + 100;
b) 51 + 52 + 53 + ... + 100; d) 3 + 6 + 9 + ... + 300.
10. CompletaÆi urmåtorul tabel, çtiind cå suma de pe fiecare linie çi de pe
fiecare coloanå este 15. 9 2
3
6

11. AflaÆi valoarea lui x , çtiind cå urmåtoarele perechi de numere au o


proprietate comunå:
14 86 75 25 43 57 21 x =?
12. AflaÆi regula dupå care sunt alese numerele din
figurå çi determinaÆi numårul care lipseçte. 1
13 1

8 2
5 3
13. DeterminaÆi a , b , c , d astfel încât suma numerelor
din oricare trei cåsuÆe vecine ale tabelului de mai jos så fie 6.
1 a b c d 3

14. AflaÆi valoarea lui x ( x ∈ N ) , çtiind cå:


a) x + 345 = 723; c) 2 x + 43 = x + 53;
b) 63 > x + 58; d) 2 x + 9 = 35.
15. DeterminaÆi toate numerele ab ( a ≠ 0 ) , çtiind cå a + b = 7.
16. DeterminaÆi cifrele x , y , z astfel încât 9 x + 1 y 3 = z 28 .

17. AflaÆi toate numerele de douå cifre nenule ab cu proprietatea ab + ba = 44 .


18. CalculaÆi suma abc + cab + bca , çtiind cå a + b + c = 7.

10
19. Fie a , b , c , d , e ∈ N astfel încât 0 ≤ a ≤ b ≤ c ≤ d ≤ e çi a + b + c + d + e =
= 1001. DeterminaÆi cea mai mare valoare posibilå a sumei a + c + e .
20. PuteÆi împårÆi numerele 1, 2, 3,...,9 , 10 în douå grupe astfel încât
sumele numerelor din cele douå grupe så fie egale?

1.4. Scåderea
1. CalculaÆi:
a) 1001 − 832; d) 147 − ( 25 + 102 ) ;
b) 453 − 437; e) 114 − ⎡⎣20 − ( 22 − 16 ) ⎤⎦ ;
c) 629 − 134 − 105; f) (114 − 20 ) − ( 22 − 16 ) .

2. CalculaÆi:
a) 9 − {16 − ⎡⎣25 − ( 36 − 26 ) ⎤⎦} ;
b) 40 − ⎡⎣( 26 − 12 ) − ( 53 − 39 ) ⎤⎦ ;
c) (70 − 8 ) − {12 + ⎡⎣60 − ( 80 − 70 ) ⎤⎦} ;
d) ⎡⎣25 − ( 90 − 67 ) ⎤⎦ − ⎡⎣ 41 − ( 23 + 17 )⎤⎦ .

3. Fie numerele a = 125 − ( 60 − 15 ) çi b = 125 − 60 − 15. DeterminaÆi


diferenÆa a − b .
4. OrdonaÆi crescåtor numerele a = 50 − ⎡⎣15 − (10 − 5) ⎤⎦ , b = 50 − (15 − 10 ) + 5
çi c = ( 50 − 15) − (10 − 5) .
5. CalculaÆi:
a) x = ( 2 + 4 + 6 + ... + 100 ) − (1 + 3 + 5 + ... + 99 ) ;
b) y = ( 3 + 7 + 11 + ... + 103 ) − (1 + 5 + 9 + ... + 101) .

6. DeterminaÆi valoarea lui x astfel încât:


a) 432 − x = 127; c) 162 − ( x + 3 ) = 42;
b) x − 53 = 1027; d) 43 + xx = 98.
7. Capitolul II din primul volum Harry Potter începe la pagina 56 çi se
terminå la pagina 127. Câte pagini are acest capitol?
8. AflaÆi douå numere naturale, çtiind cå suma lor este 78 , iar diferenÆa lor
este 12.
9. Care este diferenÆa dintre cel mai mic numår impar de patru cifre çi cel
mai mare numår de trei cifre?
10. DeterminaÆi toate numerele naturale abc cu proprietatea a − b = b − c = 3.
11. Fie a çi b douå numere pare, astfel încât a + b = 100 , b ≠ 0. Care este
cea mai mare valoare posibilå a diferenÆei a − b ?

11
12. DiferenÆa a douå numere naturale este 908 , iar unul dintre ele este
1012. AflaÆi celålalt numår (analizaÆi cele douå cazuri).

13. Bordul unei maçini aratå 10 901 km. Peste câÆi kilometri bordul maçinii
va aråta, prima datå, un numår egal cu råsturnatul såu?

14. Un ceas digital aratå 22 : 06. Care este timpul minim necesar pentru ca
pe ecranul ceasului så aparå din nou aceste patru cifre?
15. Fie a , b , c , d ∈ N astfel încât a + b = 64 çi c + d = 36. CalculaÆi:
a) a + c + b + d ; b) a − c + b − d .

16. AflaÆi numårul abc çtiind cå 1a5 − b3c = 42.


17. Fie abc ( a ≠ 0 ) çi xy ( x ≠ 0 ) douå numere cu proprietatea abc − xy =
= 989. CalculaÆi abc + xy .

18. Câte numere naturale abc (a ≠ 0 , c ≠ 0 ) au proprietatea abc − cba = 0 ?

19. DeterminaÆi suma cifrelor numårului x = 9 + 99 + 999 + ... + 99...9.


10 cifre

20. Câte numere de forma abc , a ∈ {4 , 5, 6} au proprietatea cå diferenÆa


dintre oricare douå cifre consecutive este 2 ?

1.5. ÎnmulÆirea
1. CalculaÆi:
a) 16 ⋅ 75; c) 134 ⋅ 11; e) 999 ⋅ 14 ;
b) 36 ⋅ 175; d) 1001 ⋅ 232; f) 102 ⋅ 409.
2. CalculaÆi:
a) 2 ⋅ 13 + 4 ⋅ 15 + 2 ⋅ 7 ;
b) 12 ⋅ ( 4 + 6 ) − 6 ⋅ ( 8 + 12 ) ;
c) 250 − 5 ⋅ ( 40 + 2 ⋅ 4 ) ;
d) ( 2 + 3 ⋅ 5 + 173 ) ⋅ ( 20 + 2 − 4 ⋅ 3 ) .

3. ComparaÆi numerele: a = 2 ⋅ 3 + 6 ⋅ 7 + 10 ⋅ 11 + 14 ⋅ 15 çi b = 1⋅ 4 + 5⋅8 +


+ 9 ⋅ 12 + 13 ⋅ 16.
4. AflaÆi numårul x :

84 189 264

12 7 9 21 6 x

12
5. Circuitul de Formula I de la Monaco are lungimea 3340 m çi trebuie
parcurs de 78 de ori. CâÆi metri parcurge un pilot care terminå cursa?
6. Un colecÆionar are un dulap cu 7 sertare çi în fiecare sertar are 5 cutii în
care a pus câte 10 monede vechi.
a) Câte monede vechi are colecÆionarul?
b) Câte sertare trebuie så deschidå pentru a putea scoate 165 de monede?
7. Iepurele tråieçte la fel de mult ca pisica, de cinci ori mai puÆin decât
ursul, de trei ori mai puÆin decât bizonul çi jumåtate din cât tråieçte vulpea. CâÆi ani
tråieçte pisica, dacå suma tuturor vârstelor este 144?
8. DeterminaÆi x ∈ N astfel încât:
a) 3 x = 141; c) 60 : x = 15; e) x ⋅ x = 25;
b) 2 ⋅ ( x + 5) = 204 ; d) x : 6 = 32; f) 3 + 2 x = 23.

9. DeterminaÆi toate numerele abc cu proprietatea a ⋅ b ⋅ c = 6.


10. CalculaÆi 8a + 4 b + 3c , çtiind cå a + 2b = 19 çi 2a + c = 33.
11. DeterminaÆi ultimele patru cifre ale produsului p = 1 ⋅ 2 ⋅ 3 ⋅ ... ⋅ 24 .
12. Suma a çase numere naturale consecutive este 15. DeterminaÆi produsul lor.
13. DeterminaÆi numerele a , b , c , d ∈ N astfel încât a + b + c + d = a ⋅ b ⋅ c ⋅ d = 8
çi a ≤ b ≤ c ≤ d .
14. Fie a , b , c ∈ N astfel încât a ⋅ b ⋅ c = 20. DeterminaÆi min ( a + b + c ) .

15. La dreapta unui numår de douå cifre scriem acelaçi numår. De câte ori
este mai mare numårul astfel obÆinut faÆå de numårul iniÆial?
16. a) AråtaÆi cå produsul a douå numere naturale consecutive se poate
termina numai în 0, 2 sau 6.
b) DemonstraÆi cå nu existå a , b ∈ N astfel încât a ⋅ ( a + 1) = 5b + 3.

17. În tabelul alåturat produsul numerelor de pe fiecare linie, coloanå çi


diagonalå este acelaçi (diferit de zero). DeterminaÆi b çi e .
5 a b
4 10 c
d e f

1.6. ÎmpårÆirea cu rest a numerelor naturale


1. EfectuaÆi împårÆirile:
a) 143 : 11; c) 74 418 : 314 ; e) 30142 : 2153;
b) 1632 : 12; d) 26125 : 209; f) 267 600 : 2230.

13
2. CalculaÆi:
a) 1440 : 12 : 4 ; c) 8000 : ( 80 : 4 : 5 ) ; e) 6 250 : ⎡⎣250 : ( 50 : 25 ) ⎤⎦ ;
b) 1440 : (12 : 4 ) ; d) ( 960 : 3 ) : ( 60 : 3 ) ; f) 450 : ( 9 ⋅ 25 ) .

3. AflaÆi câtul çi restul împårÆirii lui d la i , în fiecare din urmåtoarele


cazuri:
a) d = 13 , i = 17 ; c) d = 720 , i = 155; e) d = 1008 , i = 12;
b) d = 35, i = 35; d) d = 339 , i = 17 ; f) d = 3254 , i = 103.

4. Mihai rezolvå câte 7 probleme pe zi, iar Radu câte 3 probleme pe zi. În
câte zile rezolvå Radu acelaçi numår de probleme pe care le rezolvå Mihai în 9 zile?
5. Fiecare din cei 7 lei ai unei grådini zoologice a mâncat într-o zi acelaçi
numår de sandwich-uri. Dacå numårul total de sandwich-uri mâncate este 8 x ,
determinaÆi valoarea lui x .
6. Care este numårul de 10 ori mai mare decât jumåtate dintr-o jumåtate
dintr-o zecime dintr-un sfert din jumåtate din 1600?
7. AflaÆi numerele naturale a , b ( b ≠ 0 ) , çtiind cå a + b = 31 çi a împårÆit
la b då câtul 2 çi restul 1.

8. Fie a , b ∈ N* cu proprietatea cå a împårÆit la b då câtul 7 çi restul 2.


DeterminaÆi numerele a çi b , çtiind cå a − b = 44.
9. Fie a , b ∈ N astfel încât a = 4 b + 3. AflaÆi câtul çi restul împårÆirii lui a
la 4.
10. Fie a , b ∈ N astfel încât a = 5b + 7. AflaÆi câtul çi restul împårÆirii lui a la 5.

11. Fie n ∈ N astfel încât n împårÆit la 48 så dea restul 36. Ce rest obÆinem
dacå îl împårÆim pe n la 16?

12. Fie x = ab4 + aba + a1b . AflaÆi restul împårÆirii lui x la 7.

13. Fie x = 11a − 5, a ∈ N * . DeterminaÆi restul împårÆirii lui x la 11.

14. AflaÆi câtul çi restul împårÆirii numårului a = 1 ⋅ 2 ⋅ 3 ⋅ 4 ⋅ 5 ⋅ 6 ⋅ 7 + 39 la 120.

15. DeterminaÆi restul împårÆirii numårului a = 1 ⋅ 2 ⋅ 3 ⋅ ... ⋅ 9 ⋅ 10 − 2 la 14.

16. Dacå a împårÆit la b ( b ≠ 0 ) då câtul c çi restul r , aflaÆi câtul çi restul


împårÆirii lui 10a la 10b .

17. a) AråtaÆi cå în orice grup de trei numere naturale existå douå numere
care dau acelaçi rest la împårÆirea cu 2.
b) AråtaÆi cå în orice grup de patru numere naturale existå douå numere
care dau acelaçi rest la împårÆirea cu 3.

14
18. DeterminaÆi toate numerele naturale care împårÆite la 3 dau câtul 10.
19. DeterminaÆi toate numerele naturale care împårÆite la 4 dau câtul egal cu
restul.
20. AflaÆi toate numerele naturale nenule care împårÆite la 7 dau câtul de
douå ori mai mic decât restul.
21. AflaÆi suma tuturor numerelor naturale care împårÆite la 10 dau câtul 2.
22. AflaÆi restul împårÆirii la 3 a sumei a trei numere consecutive.
23. AflaÆi toate numerele naturale care împårÆite la ab ( a ≠ 0 ) dau câtul 10
çi restul 97.
24. DeterminaÆi cel mai mic çi cel mai mare numår de douå cifre care împårÆit
la 6 då restul 5.
25. Câte numere de trei cifre împårÆite la 20 dau restul 6?
26. CalculaÆi suma tuturor numerelor de trei cifre care împårÆite la 50 dau
restul 7.
27. AråtaÆi cå nu existå nici un numår natural care împårÆit la 6 så dea restul
3 çi împårÆit la 4 så dea restul 2.
28. AflaÆi toate numerele naturale nenule care împårÆite la 6 dau câtul a çi
restul b , iar împårÆite la 17 dau câtul b çi restul a .
29. Fie c çi r câtul, respectiv restul împårÆirii lui d la i . DeterminaÆi d , i ,
c , r , çtiind cå d − r = 4 çi r ≥ 2.

1.7. Ordinea efectuårii operaÆiilor. Factor comun


1. CalculaÆi:
a) 5 + 5 ⋅ 3; c) 10 ⋅ ( 2 + 2 ⋅ 4 ) ; e) 40 − 20 ⋅ (10 − 16 : 2 ) ;
b) 20 − 30 : 2; d) 1 + 2 ⋅ ( 3 + 3 : 3 ) ; f) ( 4 + 6 ) ⋅ (12 − 2 ) : 100.

2. EfectuaÆi calculele:
a) 5 ⋅ ⎡⎣10 + 10 ⋅ ( 6 + 2 ⋅ 4 ) ⎤⎦ ;
b) 198 − 2 ⋅ ⎡⎣45 + 2 ⋅ ( 400 − 398 ) ⎤⎦ ;
c) 10 : 2 + 15 ⋅ 3 + 2 ⋅ ⎡⎣3 ⋅ 4 − (15 − 2 ⋅ 3 ) ⎤⎦ ;
d) ⎣⎡2 + 3 ⋅ ( 4 + 4 ⋅ 245 ) ⎦⎤ : 1477.

3. EfectuaÆi calculele:
a) ⎡⎣62 + 8 ⋅ ( 24 − 24 : 4 ⋅ 3 ) ⎤⎦ : 5;
b) 25 : ⎡⎣19 − 2 ⋅ ( 3 + 4 ) ⎤⎦ ;
c) 400 : 8 − ( 3 + 4 ) ⋅ ⎣⎡ 42 : 2 : (1 + 2 ) ⎦⎤ ;
d) 120 : 5 + 15 : 3 ⋅ ⎡⎣265 − ( 30 + 20 ) : 25 ⋅ 65⎤⎦ .

15
4. CalculaÆi: 2008 − {2008 − ⎡⎣2008 − ( 2008 − 2007 ) ⎤⎦} .

5. EfectuaÆi: 9 ⋅ {8 + 7 ⋅ ⎡⎣6 + 5 ⋅ ( 4 + 3 ⋅ 2 ⋅ 1) ⎤⎦} : ( 9 + 8 + ... + 2 + 1) .

6. CalculaÆi abc − bca − cab , çtiind cå a = 5 ⋅ 7 − ⎡⎣40 : 8 + 3 ⋅ ( 42 + 14 ) : 8⎤⎦ ,


15 + b = 27 − b çi 3c = b .

7. Dacå a , b ∈ N , atunci a b = a + b + 2. CalculaÆi ⎡⎣( 2 0 ) 0 ⎤⎦ 5.


8. CalculaÆi:
a) 57 ⋅ 63 + 57 ⋅ 37; b) 112 ⋅ 101 + 101 ⋅ 56 + 32 ⋅ 101;
c) 69 ⋅ 1014 − 14 ⋅ 69; d) 15 ⋅ 43 + 37 ⋅ 43 − 43 ⋅ 52.
9. CalculaÆi:
a) 92 + 93 ⋅ 92 − 94 ⋅ 91;
b) 96 ⋅ 95 − 95 ⋅ 94 − 2 ⋅ 94 ;
c) 12 ⋅ 857 + 13 ⋅ 857 − 25 ⋅ 856.

10. CalculaÆi: 3 ⋅ ( 8 + 16 + 24 + ... + 296 ) : ( 6 + 12 + 18 + ... + 222 ) .

11. DeterminaÆi suma tuturor numerelor naturale care împårÆite la 7 dau


câtul 17.
12. AflaÆi valoarea lui x , çtiind cå ax + bx + cx = 325 çi a + b + c = 13.

( )
13. CalculaÆi: aa + bb + cc : ( a + b + c ) , unde a , b , c sunt cifre nenule.

14. Dacå a = 3 çi b + c = 18 , calculaÆi ⎡⎣( ab + ac ) : 27 ⎤⎦ − 2.

15. a) CalculaÆi a + b , çtiind cå a + 2b = 215 çi 2a + b = 127.


b) Dacå 2a + b + 3c = 560 çi 2a + 3b + c = 240 , aflaÆi valoarea sumei
a + b + c.
16. CalculaÆi 3 xz + yz , çtiind cå 15 x + 5 y + 8z = 161 çi 3 x + y = 29.
17. DeterminaÆi numerele naturale nenule a , b , c , çtiind cå a + 5b = 10 çi
ac + 5bc + 10c = 100.

18. DemonstraÆi cå egalitatea ⎡⎣( 397 ⋅ 43 − 397 ⋅ 41) ⋅ x + (713 ⋅ 7 − 7 ⋅ 316 ) ⎤⎦ :


: ( 2 x + 7 ) = 397 este verificatå pentru orice valoare naturalå a lui x .

1.8. Divizor. Multiplu. Divizibilitatea cu 10, 2, 5


1. DeterminaÆi toÆi divizorii numerelor:
a) 1; b) 2; c) 4 ; d) 12.
2. AflaÆi suma divizorilor numerelor:
a) 5; b) 6; c) 16 ; d) 20.

16
3. a) ScrieÆi toÆi divizorii proprii ai numerelor 12 çi 27.
b) ScrieÆi toÆi divizorii improprii ai numerelor 12 çi 27.
4. a) ScrieÆi toÆi multiplii lui 2 , care sunt mai mici decât 15.
b) ScrieÆi toÆi multiplii lui 5, care sunt mai mici decât 32.
5. DeterminaÆi toate valorile lui x ∈ N în fiecare din urmåtoarele cazuri:
a) 2| x , x ≤ 10; c) 15| x , 30 < x ≤ 120;
b) 25| x , x < 100; d) x # 5, 3 < x < 27.

6. StabiliÆi valoarea de adevår a urmåtoarelor propoziÆii:


a) 3|321; c) 2|53; e) 12|64 ;
b) 7|490; d) 5|1004 ; f) 203|609.

7. a) DeterminaÆi cel mai mic numår natural care are exact doi divizori.
b) AflaÆi cel mai mic numår natural care are exact trei divizori.
8. DeterminaÆi toate numerele naturale mai mici decât 20 care au exact doi
divizori.
9. a) CâÆi multipli de 2 sunt mai mici decât 1001?
b) CâÆi multipli de 5 sunt mai mici decât 1001?
10. Câte numere naturale de douå cifre sunt multipli de 5, dar nu sunt
multipli de 2?
11. a) Care este cel mai mare numår natural de 4 cifre care se divide cu 5?
b) Care este cel mai mare numår natural format din 5 cifre distincte care
se divide cu 2?
12. DeterminaÆi toate valorile lui x astfel încât:
a) 2|14 x ; c) 10|47 x ; e) 5|1 x 0;
b) 5|235 x ; d) 2| xx ( x ≠ 0 ) ; f) 10|2 x 3.

13. a) AråtaÆi cå produsul a douå numere consecutive se divide cu 2.


b) AråtaÆi cå produsul a trei numere consecutive se divide cu 3.

14. a) AråtaÆi cå 2 divide numårul n = 4 a + 12b (a , b ∈ N ).


b) AråtaÆi cå 5 divide numårul m = 10 x − 5 y + 35z ( x , y , z ∈ N ) .

15. AråtaÆi cå 11 divide numårul ab + ba .

16. DemonstraÆi cå 7 , 11 çi 13 divid numårul n = xyzxyz .

17. DemonstraÆi cå 7 divide numårul 5ab − a − 5b .

18. DemonstraÆi cå 51| n , unde n = ab51 + 2 ⋅ ab .

19. DemonstraÆi cå numårul a = 1 ⋅ 2 ⋅ 3 ⋅ ... ⋅ 100 + 5 se divide cu 5, dar nu se


divide cu 10.

17
20. AråtaÆi cå 143 divide numårul n = ab303 + 27 ab .

21. Fie n = abcd astfel încât ab = 3cd . DemonstraÆi cå 7| n .

( ) (
22. Dacå 37| abc , atunci aråtaÆi cå 37| bc − 11a çi 37| bc + 26 a . )
23. Fie numerele a = x + 4 y çi b = 6 x + 7 y , unde x , y ∈ N .
a) CalculaÆi 11a + b ; b) AråtaÆi cå 17|11a + b ;
c) Dacå 17| a , atunci demonstraÆi cå 17| b .
24. Fie x = 2a + b çi y = a + 2b , unde a , b ∈ N .
a) CalculaÆi x + y ;
b) DemonstraÆi cå 3| x dacå çi numai dacå 3| y .
25. Într-o cutie sunt 120 de napolitane. Putem face pachete de câte 3
napolitane, astfel încât så epuizåm stocul? Dar de câte 7?
26. a) DeterminaÆi valoarea lui x astfel încât 17|45 x .
b) AflaÆi x , çtiind cå 19|32 x7.
27. Capacitatea maximå a unui microbuz este de 25 locuri. La capåtul
traseului, în microbuzul gol se urcå mai mulÆi cålåtori. La prima staÆie coboarå o
jumåtate dintre ei, iar la a doua o çeptime din numårul îniÆial. CâÆi oameni au urcat
la început?
28. Fie çapte numere naturale cu proprietatea cå suma oricåror çase dintre
ele se divide cu 5. AråtaÆi cå oricare dintre ele se divide cu 5.
29. Elevii care au participat la un concurs de matematicå au fost repartizaÆi în
mod egal în 18 såli de claså, astfel încât numårul elevilor så fie mai mare decât 11 çi
mai mic decât 17. AflaÆi numårul concurenÆilor, çtiind cå båieÆii au fost de patru ori
mai puÆini decât fetele.

1.9. Numere pare. Numere impare


1. CalculaÆi suma tuturor numerelor pare mai mici decât 21.
2. ScrieÆi numårul 2008 ca suma a douå numere impare consecutive.
3. În câte moduri se poate scrie 12 ca suma a douå numere pare nenule?
Dar ca suma a douå numere impare? (nu luåm în considerare ordinea termenilor
sumei)
4. a) Câte numere impare sunt mai mici decât 100?
b) Câte numere impare sunt cuprinse între 100 çi 300?
5. DeterminaÆi trei numere pare consecutive, çtiind cå suma lor este 36.
6. CalculaÆi suma primelor zece numere impare consecutive.
7. Fie numerele: 2a − 1, 6 + 4 a , 2a − 6b + 8 , 21 + 12a , 10 a + 4 b − 19 , unde
a , b ∈ N . Care dintre ele sunt numere pare çi care sunt impare?

18
8. StabiliÆi paritatea urmåtoarelor numere:
a) x ( x + 1) , x ∈ N ; b) x ( x − 1) , x ∈ N* ; c) 3 x + 5, x ∈ N .

9. StabiliÆi paritatea numårului n , dacå:


a) n este suma a 1001 de numere impare;
b) n este suma a 24 de numere impare;
c) n este produsul a 12 numere impare.
10. De Cråciun, fiecare elev al unei clase då câte o felicitare tuturor colegilor
çi primeçte câte o felicitare de la fiecare coleg. Miçu a spus cå s-au folosit 381 de
felicitåri. Este adevårat?
11. De-a lungul unui gard sunt opt tufe cu zmeurå. Numårul fructelor de pe
douå tufe vecine diferå cu 1. Numårul fructelor de pe toate tufele poate fi 117?
12. Dacå suma a douå numere naturale este numår impar, care este paritatea
produsului lor?
13. Dacå x , y , z sunt numere impare consecutive, în aceastå ordine, iar
y + z = 28 calculaÆi xy + yz .
14. Fie x = a + 3b çi y = 3 + 5a + 7b , unde a , b ∈ N . StabiliÆi paritatea
numerelor x + y çi x ⋅ y .

15. AråtaÆi cå numårul x = ( 3n + 2 )( 5n + 1) , n ∈ N , este impar.

16. AråtaÆi cå a + b çi a − b au aceeaçi paritate, oricare ar fi numerele


a , b ∈ N , a > b.
17. Fie numerele x = a + b + 1, y = b + c + 3, z = c + a + 5, unde a , b , c ∈ N .
AråtaÆi cå x , y çi z nu pot fi toate pare.
18. Consideråm trei numere naturale a , b , c , a cåror produs este un numår
impar çi a > b + c . AråtaÆi cå a − b − c ≠ 0.
19. Fie a , b , c trei numere naturale impare.
a) AråtaÆi cå ( a + b ) : 2 ∈ N .
b) DemonstraÆi cå printre numerele ( a + b ) : 2, ( b + c ) : 2 çi ( c + a ) : 2
existå cel puÆin un numår impar.

1.10. Rezolvarea de probleme prin metoda figurativå, probleme de organizare


a datelor în tabele çi probleme care se rezolvå prin încercåri
1. Luiza çi Gabi au împreunå 15 acadele, iar Luiza are cu 3 mai puÆine decât
Gabi. Câte acadele are Gabi?
2. Mihai çi Victor au cumpårat o minge de fotbal de 100 lei. CâÆi lei a plåtit
fiecare, dacå Mihai a avut cu 10 lei mai mult decât Victor?
3. Fie a çi b douå numere naturale a cåror sumå este 60. AflaÆi diferenÆa
lor, çtiind cå unul dintre ele este de trei ori mai mare decât celålalt.

19
4. Maria a adus la picnic douå coçuri cu câte 20 de plåcinte. Mihai a luat din
primul coç câteva plåcinte, iar IonuÆ a luat din al doilea coç atâtea plåcinte câte au
råmas în primul. Cu câte plåcinte a råmas Maria?
5. Numårul a are cifra unitåÆilor 0. Dacå çtergem ultima cifrå a lui a çi
notåm numårul astfel obÆinut cu b , atunci a + b = 308. AflaÆi numerele a çi b .

6. Andrei urcå o scarå cu 121 de trepte. La un moment dat, oprindu-se så se


odihneascå pe o treaptå, constatå cå mai are de urcat de douå ori mai multe trepte
decât cele råmase în urmå. Pe a câta treaptå s-a oprit Andrei?
7. Suma a douå numere este 52. Dacå împårÆim unul dintre numere la
celålalt obÆinem câtul 2 çi restul 1. Care sunt cele douå numere?
8. AflaÆi trei numere consecutive, çtiind cå suma lor este 93.
9. Intr-o zi, o antilopå bea cu 2 l mai puÆinå apå decât o zebrå çi de çase ori
mai puÆinå apå decât un elefant. AflaÆi câÆi litri de apå bea fiecare într-o zi, çtiind cå
ei au nevoie împreunå de 18 litri.
10. Douå veveriÆe çi trei bursuci månâncå împreunå, într-o zi, 48 de alune.
Dacå un bursuc månâncå de douå ori mai multe alune decât o veveriÆå, câte alune
vor mânca într-o zi cinci veveriÆe çi doi bursuci?
11. Fiecare numår înscris într-un påtrat din figura alåturatå este egal cu suma
numerelor din påtratele pe care se sprijinå. AflaÆi numerele a , b çi c .

21
b c
3 a 8

12. Doi fraÆi au împreunå 43 de ani. Când primul avea 16 ani, al doilea avea
11 ani. CâÆi ani are fratele mai mare?
13. DeterminaÆi numerele naturale a , b , c , d , çtiind cå a + b + c + d = 60 çi
a : d = b : d = c : d = 3.

14. DeterminaÆi a , b , c , d ∈ N , astfel încât a + b + c + d = 60 çi d : a = d : b =


= d : c = 3.

15. Suma a patru numere este 1800. Dacå pe primul îl mårim cu 5, pe al


doilea îl micçoråm cu 5, pe al treilea îl înmulÆim cu 5 çi pe al patrulea îl împårÆim la
5, obÆinem numere egale. Care este diferenÆa dintre cel mai mare çi cel mai mic
dintre aceste numere?

16. Patru elevi au împreunå 138 de dischete. Dacå primul ar primi de la


ceilalÆi câte douå dischete, atunci numårul dischetelor pe care le-ar avea cei patru
copii ar fi patru numere naturale consecutive. Câte dischete are fiecare elev?

20
17. O echipå de muncitori a executat o lucrare plåtitå cu suma de 2880 lei.
Fiecare membru al echipei primeçte aceeaçi sumå de bani, iar numårul zilelor
lucrate corespunde datelor din urmåtorul tabel:
Nume muncitor Anton Barbu Carp
Numår zile 13 6 11
Care este suma încasatå de fiecare din cei trei muncitori?

18. Elevii unei clase au obÆinut la un test notele prezentate în tabelul alåtu-
rat:
Nota 10 9 8 7 6 5 4
Numår elevi 2 2 6 4 8 1 2
a) CâÆi elevi sunt în claså?
b) CâÆi elevi au luat note mai mari ca 7?
c) Care este media clasei?

19. Temperaturile înregistrate în çase zile din luna septembrie sunt


prezentate în tabelul alåturat:

28°
T e m p e ra tura °C

27°
26°
25°
24°
23°
15 16 17 18 19 20
Ziua

Care este temperatura medie a celor çase zile?

20. GåsiÆi un numår de cinci cifre în care prima cifrå este jumåtate din a doua
çi cu 3 mai micå decât a treia, iar a patra çi a cincea cifrå (în aceastå ordine),
formeazå un numår egal cu suma dintre prima çi a treia cifrå.

21. DeterminaÆi numerele m , a , r , i , u , s çtiind cå a + r + i = 16 , r ⋅ i = 18 ,


i + u = 81 : r , s = 4 i , i = 38 : 19 çi m + a + r + i + u + s = 34.

22. AflaÆi toate numerele ab ( a ≠ 0 ) , cu proprietatea a + 4 b = 30.

23. AflaÆi perechile de numere naturale ( x , y) care verificå egalitatea


3 x + 7 y = 45.

24. Un croitor foloseçte pentru confecÆionarea unui sacou 3 m de stofå, iar


pentru o rochie 2 m de stofå. Câte sacouri çi câte rochii poate obÆine din 20 m de
stofå (fårå så-i råmânå material nefolosit)?

21
1.11. Ridicarea la putere a unui numår natural
1. ScrieÆi numerele:
a) 1, 2 , 4 , 8 , 16 , 32, 64 , 128 , 256 ca puteri cu baza 2;
b) 1, 3 , 9 , 27 , 81, 243 ca puteri cu baza 3;
c) 1, 5, 25, 125, 625 ca puteri cu baza 5;
d) 1, 10 , 100 , 1000 , 10000 ca puteri cu baza 10.

2. DeterminaÆi x ∈ N , çtiind cå:


a) 2 x = 16 ; c) 3 x = 81; e) 5 x = 125;
b) 2 x = 128; d) 4 x = 64 ; f) 15x = 225.

3. CalculaÆi:
a) 2 3 + 3 2 ; c) 0 4 + 4 0 ; e) 130 + 301 ;
b) 20 + 21 + 22 + 23 ; d) 52 − 05 + 25 − 50 ; f) 162 − 152 + 14 2 − 132.

4. CalculaÆi:
a) 160 + 050 + 34 ; c) 1024 : 210 + 4370 ; e) ( 26 − 33 ) : 37 − 370 ;
d) 25 − ( 60 + 4 ) : 2; f) ( 53 − 52 ⋅ 3 ) ⋅ 2 − 102.
0 2 3
b) 32 + 03 + 20 ;

5. CalculaÆi:
a) ⎡22 − ( 52 − 23 ⋅ 3 ) ⎤ : 81;
10 4
c) (1 + 2 + 3 ) : 36 − 110 ;
2

⎣ ⎦
b) ( 2 + 3 ) − 625 : 5 ; d) ( 26 − 25 ) : 16 + 28 : (1 + 1) .
2 2 8

6. CalculaÆi:
a) 108 : ( 2 ⋅ 32 ) + ( 32 ⋅ 5 ) : 225; d) (122 − 52 ) : 1197 ;
2 7

b) ( 3 + 2 ) − ( 3 − 2 ) ; e) (12 + 22 + 32 ) : 1410 ;
3 20 10

c) (103 − 125 ⋅ 23 ) ⋅ 563 ; f) 3 + 27 : ( 9 + 2 ⋅ 32 ) .

7. CalculaÆi:
a) 23 ⋅ 22 ; d) 237 ⋅ 246 : 280 ;
b) 53 ⋅ 517 : 519 ; e) 751 : (758 : 79 ) ;
c) ( 3 ⋅ 32 ⋅ 33 ) : 36 ; f) ( a20 ⋅ a30 ) : a 49 , unde a ∈ N* .

8. CalculaÆi:
a) 25 ⋅ 23 − 28 ; c) 52 ⋅ 570 : 569 − 52 ; e) 220 : 212 : 26 ;
b) 37 − 3 ⋅ 32 ⋅ 34 ; d) 22 ⋅ 23 + 3 ⋅ 33 − 4 3 ; f) 230 : ( 220 ⋅ 28 ) .

9. CalculaÆi:
c) 144 : ( 23 + 22 ) ; e) ( 2 ⋅ 23 ⋅ 28 ) : 2115 ;
2 10
a) 211 ⋅ 239 − 222 ⋅ 228 ;
b) ( 23 + 32 ) : 289; d) ( 53 − 52 ) : 1010 ; f) ( 3 2 ) : ( 3 ⋅ 3 4 ) .
2 5 40 16

22
10. CalculaÆi:
a) ( 5n + 3 ⋅ 5n ) : 52n , n ∈ N ; d) ( 3 n + 1 ) : 32 n + 1 , n ∈ N ;
2

e) ( a12 ⋅ a 3 ⋅ a ) : ( a 3 ⋅ a 5 ) ,
5 10
b) 4 n : 4 n −1 , n ∈ N* ;
f) (7 n +1 : 7 n ) : 711.
12
c) a n + 2 : an , a , n ∈ N , a ≠ 0;

11. DeterminaÆi x ∈ N astfel încât:


c) ( 25 ) = 2100 ;
x
a) 2 x ⋅ 210 = 215 ;
d) ( 2 x ) ⋅ 211 = 251.
2
b) 2 x : 214 = 28 ;

12. CalculaÆi:
a) 1054 : 354 ; c) ( 215 ⋅ 315 ) : 615 ;
b) 853 : 17 3 ; d) 4210 : ( 210 ⋅ 310 ⋅ 710 ) .

13. CalculaÆi:
a) ( 2 ⋅ 3 ) : ( 27 ⋅ 36 ) ; d) ( 210 ⋅ 34 ) : ( 25 ⋅ 32 ) ;
7 5 10

b) ( 33 ⋅ 52 ) : ( 312 ⋅ 58 ) ; e) ( 2 ⋅ 7 ) : 1412 + ( 22 ⋅ 3 ) : 1214 ;


4 13 15

c) ( 27 ⋅ 3 ⋅ 59 ) : ( 221 ⋅ 527 ) ; f) ( 29 ⋅ 34 ) : ( 289 ⋅ 339 ) .


3 10

14. CalculaÆi:
a) 810 : 230 ; c) 64 20 : 4 60 ; e) 250 : 3210 + 1615 : 260 + 6411 : 266 ;
b) 311 : 95 ; d) 12512 : 535 ; f) 363 : 66 − 76 : 493 + 1213 : 116 − 126 : 144 3.

15. Mama a citit o carte într-o såptåmânå (7 zile) astfel: în prima zi o paginå,
a doua zi de douå ori mai mult decât în prima zi, a treia zi de douå ori mai mult
decât în ziua a doua çi aça mai departe. Câte pagini are cartea?
16. La ce putere trebuie ridicat 4 4 pentru a obÆine 88 ?
17. DeterminaÆi a + b , çtiind cå 2a ⋅ 5b = 8000.

18. DeterminaÆi x ∈ N astfel încât x + ( x + 1) + ( x + 2 ) = 37.

19. În câte moduri pot fi colorate påtratele unei table de çah folosind douå
culori?
20. DeterminaÆi x ∈ N , dacå:
a) 2 x + 2 x +1 = 48; b) 3 x + 2 + 3 x = 270; c) 5 x + 5 x +1 + 5 x + 2 = 155.

21. Dacå 2 x = a , calculaÆi, în funcÆie de a : 2 x +1 , 2 x −2 , 22 x , 23 x +1 , 22 x −3 ,


x ∈ N , x ≥ 2.

22. AflaÆi restul împårÆirii la 3 a numårului x = 2n +1 + 2n , unde n ∈ N .

23
23. AflaÆi suma cifrelor numårului: a = 213 ⋅ 514 + 211 ⋅ 510 − 1, n ∈ N* .

24. Fie a = 25 ⋅ 36 ⋅ 524 , b = 230 ⋅ 511 ⋅ 79. Cu câte zerouri se terminå numårul
a⋅b ?
25. CalculaÆi a b + ba , çtiind cå a = ( 3 ⋅ 22 + 24 − 1) : 33 çi b = 814 : ( 2 ⋅ 4 20 ) .

26. CalculaÆi S = ( a − b ) + ( a − b ) + ... + ( a − b )


2 100
, çtiind cå a = 32 ⋅ 165 − 325 + 5
çi b = 81 ⋅ 194 − 57 4 + 4 .

27. CalculaÆi produsul tuturor diferenÆelor x y − y x , unde x , y ∈ {2 , 3 , 4 , 5} ,


x ≠ y çi x y ≥ y x .

28. Fie S = 1 + 2 + 22 + ... + 29.


a) AråtaÆi cå 2S = 2 + 22 + 23 + ... + 210.
b) AråtaÆi cå S = 210 − 1.
c) DeterminaÆi cea mai mare valoare a lui n ∈ N* astfel încât 2 + 22 +
+ 2 + ... + 2n < 2044 .
3

29. Fie a = 1 + 2 + 22 + ... + 2n , n ∈ N . ScrieÆi numårul a + 1 ca o putere a lui 2.

30. DeterminaÆi ultima cifrå a numerelor:


a) 261 ; b) 3123 ; c) 7 82 ; d) 951.

31. Fie a = 35 ⋅ 253 ⋅ 118 çi b = 410 ⋅ 311 ⋅ 117. DemonstraÆi cå 106 | a ⋅ b .

32. AråtaÆi cå 3| a , unde a = 52n +1 + 2 ⋅ 52 n − 25n , n ∈ N .

33. Fie a = 23 ⋅ 53 + 2 çi b = 24 ⋅ 54 − 1. AråtaÆi cå 3 divide numerele a çi b .

34. Fie x = 5n + 2 ⋅ 5n +1 + 5n + 2 , n ∈ N .
a) AråtaÆi cå 36| x .
b) DeterminaÆi n çtiind cå x nu se divide cu 180.
35. DemonstraÆi cå x = 241 + 361 se divide cu 5.

36. AråtaÆi cå numårul x = 2n + 3n + 4 n nu se divide cu 2 pentru nici o valoare


a lui n ∈ N .

37. a) AråtaÆi cå 31| a , unde a = 5 + 52 + ... + 530.


b) DemonstraÆi cå 15| b , unde b = 1 + 2 + 22 + ... + 231.

1.12. Påtratul çi cubul unui numår natural


1. Care dintre urmåtoarele numere este påtrat perfect: 0 , 8, 9 , 16 , 27 ,
36 , 72, 81, 100 , 144 , 200 ?

24
2. Care dintre urmåtoarele numere este påtrat perfect: 280 , 361 , 230 ⋅ 312 ,
15 ⋅ 3 ⋅ 57 , 35 ⋅ 78 ?
3 11

3. CalculaÆi diferenÆa dintre cel mai mare çi cel mai mic påtrat perfect de
douå cifre.
4. DeterminaÆi x ∈ N astfel încât:
a) x 2 = 49; b) x 2 = 1; c) x 2 = 225; d) x 2 = 400.

5. DeterminaÆi x ∈ N astfel încât:


a) x 2 = 764 ; b) x 2 = 310 ⋅ 512 ; c ) 95 = x 2 ; d) x 4 = 3100.

6. DeterminaÆi x ∈ N astfel încât:


a) n2 < 63 < ( n + 1) ; b) 102 < n2 < 140.
2

7. AråtaÆi cå urmåtoarele numere sunt påtrate perfecte:


a) a = 123 ⋅ 124 − 123; c) c = 221 − 220 ;
b) b = 5762 − 576 − 575; d) d = 3202 − 3201 − 6 ⋅ 3200.

8. ScrieÆi fiecare dintre urmåtoarele numere ca suma a douå påtrate perfecte


nenule:
a) 8; b) 10; c) 25; d) 100.

9. AråtaÆi cå suma primelor 7 numere impare consecutive este påtrat


perfect.
10. a) CalculaÆi påtratele numerelor 0 , 1, 2 ,...,8 , 9. Care sunt valorile care
le poate lua ultima cifrå a unuia dintre påtratele precedente?
b) AråtaÆi cå urmåtoarele numere nu sunt påtrate perfecte: 1272; 503;
19917 ; 488; 1002.

11. AråtaÆi cå a = 197 ⋅ 2438 + 5971 ⋅ 407 nu este påtrat perfect.

12. AråtaÆi cå n = 242 + 381 nu este påtrat perfect.

13. AråtaÆi cå numerele a = 5n + 2 çi b = 5n + 7 ( n ∈ N ) nu sunt påtrate


perfecte.
14. DemonstraÆi cå n = 1 ⋅ 2 ⋅ 3 ⋅ ... ⋅ 9 + 2 nu este påtrat perfect.

15. a) AråtaÆi cå 2007 ⋅ 2008 nu este påtrat perfect.


b) AråtaÆi cå (1 + 2 + 3 + ... + 20 ) ⋅ 211 nu este påtrat perfect.

16. DemonstraÆi cå urmåtoarele numere nu sunt påtrate perfecte: 4 n + 2 ,


25n + 5, 100n + 10 , 9n + 3 , unde n ∈ N .

17. AråtaÆi cå numårul n = 36 a + 24 b + 18 ( a , b ∈ N ) nu este påtrat perfect.

25
18. AråtaÆi cå urmåtoarele numere nu sunt påtrate perfecte:
a) a = 220 + 222 ; b) b = 3101 − 399 − 398.

19. DeterminaÆi x ∈ N* , x ≤ 50 , astfel încât urmåtoarele numere så fie


påtrate perfecte:
a) 2 ⋅ x ; c) 313 ⋅ 7 5 ⋅ x ;
b) 24 ⋅ 53 ⋅ x ; d) 65 ⋅ 24 ⋅ 33 ⋅ x .

20. DeterminaÆi toate numerele ab (a , b ≠ 0 ) , çtiind cå ab + ba este påtrat


perfect.

21. DemonstraÆi cå numårul 2n ⋅ 5n+1 ( n ∈ N ) se poate scrie ca suma a douå


påtrate perfecte.

22. Ce numår urmeazå: 61, 52 , 63, 94 , 46 ,... ?

23. ScrieÆi toate cuburile perfecte mai mici decât 300.

24. ScrieÆi pe 6 2 ca suma a trei cuburi nenule.

25. Care este cel mai mic numår natural n cu proprietåÆile n > 2 çi n este
påtrat çi cub perfect?

26. AråtaÆi cå a = 332 − 330 este cub perfect.

27. AråtaÆi cå urmåtoarele numere sunt cuburi perfecte:


a) a = 215 ; c) c = 610 ⋅ 22 ⋅ 35 ;
b) b = 218 ⋅ 324 ; d) d = 7 3 n + 6 , n ∈ N .

28. AråtaÆi cå numårul n = 113 + 223 + ... + 993 este impar.

29. DeterminaÆi x ∈ N , x ≤ 100 , çtiind cå:


a) 3x este cub perfect;
b) 52 x este cub perfect.

1.13. Compararea çi ordonarea puterilor


1. ComparaÆi numerele:
a) a = 70 , b = 10 ; c) a = 80 , b = 07 ; e) a = 25 , b = 52 ;
b) a = 08 , b = 010 ; d) a = 4 3 , b = 3 4 ; f) a = 4 3 , b = 26 ;

2. ComparaÆi numerele:
a) a = 2n çi b = 3n , n ∈ N ;
b) a = n2 çi b = n3 , n ∈ N .

26
3. OrdonaÆi crescåtor numerele:
a) x = ( 22 ) , y = 239 , z = 215 ⋅ 225 ;
21

b) a = 33 ⋅ 35 ⋅ 37 , b = 329 : 315 , c = ( 34 ) .
4

4. ComparaÆi numerele:
a) a = 4 50 , b = 2100 ; c) a = 2511 , b = 1257 ; e) a = 8110 , b = 2714 ;
b) a = 361 , b = 930 ; d) a = 4924 , b = 7 49 ; f) a = 6410 , b = 3213.

5. OrdonaÆi descrescåtor numerele: a = 1615 , b = 267 , c = 821 , d = 823.

6. OrdonaÆi crescåtor numerele: a = 98 , b = 27 5 , c = 314 , d = 813.

7. DeterminaÆi n ∈ N astfel încât:


a) 2n < 100; c) 50 < 2n < 300;
b) 3n < 50; d) 30 < 5n < 300.

8. DeterminaÆi x ∈ N astfel încât:


a) 2 x < 40 < 2 x +1 ; b) 5x + 2 > 50 > 5x .

9. ComparaÆi numerele:
a) a = 230 , b = 320 ; c) a = 1110 , b = 235 ;
b) a = 333 , b = 522 ; d) a = 352 , b = 1026.

10. ComparaÆi numerele x = 2100 , y = 1030 çi z = 350.


4 2 3
11. OrdonaÆi crescåtor numerele: a = 23 , b = 34 , c = 4 2 .

12. a) AråtaÆi cå 109 < 230 < 1010.


b) Câte cifre are numårul obÆinut prin ridicarea la puterea 30 a lui 2?

13. Câte numere sunt între 29 çi 210 ?

14. AflaÆi numerele x , y ∈ N , x < y astfel încât 2 x + 2 y = 96.

15. ComparaÆi numerele: a = 4 22 : 222 , b = ( 39 ⋅ 311 : 99 − 6 ) , c = ⎡⎣( 55 ⋅ 53 − 54 ⋅


11

⋅ 3 ) : 54 ⎤⎦ .
11

16. ComparaÆi numerele: a = 299 ⋅ 5100 çi b = 2101 ⋅ 599.

17. ComparaÆi numerele: a = ( 3 ⋅ 32 ⋅ 35 ) : 332 çi b = 247 + 247.


8

18. ComparaÆi numerele: a = 338 , b = 259 − 258 − 257.

19. ComparaÆi numerele: a = 252 çi b = 335 − 917.

27
20. ComparaÆi numerele: a = 25 − 16 31 çi b = ( 35 ) : 35.
3 52

21. ComparaÆi numerele: a = 527 − 526 , b = 2 ⋅ 341 − 5 ⋅ 340 + 339.

22. Fie a = 1714 çi b = 3111.


a) AråtaÆi cå a > 1614 çi b < 3211.
b) ComparaÆi numerele 1614 çi 3211.
c) ComparaÆi numerele a çi b .

23. a) AråtaÆi cå 6363 < 64 63 çi 12854 < 12954.


b) ComparaÆi 64 63 cu 12854.
(
c) ComparaÆi numerele a = ( 20 + 821 :1615 + 6 ⋅ 2710 :817 ) çi b = 22 :25 + 1 )
63 5 2 54
.

24. a) ComparaÆi 232 cu 233 çi 323 cu 322.


b) ComparaÆi 233 cu 322.
c) ComparaÆi 232 cu 323.

25. Fie a = ( 289 + 1)( 294 + 1) çi b = ( 290 + 1)( 293 + 1) . AråtaÆi cå a > b .

26. OrdonaÆi crescåtor urmåtoarele numere:


1 3
a) 111, 111 , 111 , 11 ; c) 333, 333 , 333 , 33 ;
2 4
b) 222 , 222 , 222 , 22 ; d) 444 , 44 4 , 4 44 , 4 4 .

1.14. Ordinea efectuårii operaÆiilor (cu puteri)


1. CalculaÆi:
a) (1 + 215 + 320 ) : (1 + 215 + 320 ) ;
b) ( 320 + 230 ) : ( 910 + 810 ) ;

c) ⎡1 + ( 25 ) : 230 ⎤ : (1 + 415 ) ;
12

⎣ ⎦
d) ( 253 : 240 + 950 : 3100 + 2512 ) : (1 + 524 + 213 ) .

2. CalculaÆi:
a) ( 23 + 4 0 + 05 + 130 ) : 2 − 210 : 28 ;

{
b) 3 ⋅ 80 + ⎡⎣4 ⋅ ( 5 + 17 ) − 92 : 32 ⎤⎦ + 22 ;}
c) ⎡⎣( 34 − 32 ) : 9 + ( 53 − 52 ) : 52 ⎤⎦ : 22 + 1;

d) ⎡( 9 − 23 ) + ( 24 − 23 ) : 22 ⎤ ⋅ 2 − 1.
100

⎣ ⎦
3. CalculaÆi:
a) (135000 + 13500 + 1350 ) : (13500 + 1350 + 135) ;
b) ( 210 + 211 + 212 ) : ( 29 + 210 + 211 ) .

28
4. CalculaÆi:
a) ( 210 + 211 + 212 ) : 210 ; c) ( 220 ⋅ 321 + 221 ⋅ 320 ) : 620 ;
b) ( 24 ⋅ 39 + 310 ) = 311 ; d) 52 ⋅ 258 : ( 516 + 518 ) .


5


3
{
5. CalculaÆi: 23 + ⎡( 23 ) − ( 25 ) + 35 − 81⎤ : 32 ⋅ ⎡⎣301 − 10 ⋅ ( 24 + 2200 : 2199 ⋅ 3 ) ⎤⎦ . }
0

{
6. CalculaÆi: 53 : 1515 + 22 ⋅ 32 ⋅ ⎡( 37 ) : ( 32 ) ⎤ : 12007 + 2 .

5 17

⎦ }
7. CalculaÆi: (12n + 15n ) : ( 4 n + 5n ) .

8. CalculaÆi: ⎡( 3n + 2 ) : ( 32 ) ⋅ 92 ⎤ : 812 − ⎡( 2n + 5 ) : 16 n ⋅ 4 2 ⎤ : 824.


2 n 4 3

⎣ ⎦ ⎣ ⎦

{
9. CalculaÆi: 62n + 3 : ⎡( 2n ) ⋅ ( 32 )

2 n +1

⎦}
⎤ : 23 − 3.

10. CalculaÆi: ( x − 3 ) , çtiind cå x = ( 209 : 59 + 86 ) : 217.


100

11. Fie numerele: x = 33 : 32 + ( 32 ) : 320 − ( 33 ⋅ 25 ) : ( 317 ⋅ 230 ) çi y = 3 ⋅ ( 5 + 2 ⋅


2 3 11 6

⋅ 3 − 2430 : 405 ) . CalculaÆi y : x , x y : 97 çi x 2 + y 2 .

12. Fie a = ( 3 ⋅ 4 + 2 ⋅ 8 − 1) : 9 , b = 13 − ⎡⎣16 − ( 2 ⋅ 3 + 32 − 23 ) ⎤⎦ , c = ⎡⎣9 ⋅ 102 + 8 ⋅ {


⋅ 10 ⋅ (7 ⋅ 10 − 6 ⋅ 10 ) ⎤⎦ : 50 − 1618 }
100
2 2 2
. CalculaÆi a + b + c . b c a

13. DeterminaÆi a : b çtiind cå a = 5 ⋅ 6254 − 1255 + 513 çi b = 5 ⋅ 257 − 5 ⋅1254 + 511.

14. DeterminaÆi a + b , a ⋅ b , a b çi ba , çtiind cå: a = 240 − ⎡( 210 ) ⋅ 410 ⎤ çi


20

⎣ ⎦
b = 5 − 4 ⋅ 5 − 4 ⋅ 5 − ... − 4 ⋅ 5 − 4 .
50 49 48

15. Fie x , y , z ∈ N * astfel încât x + 2 y = 17 çi x 2 + 2 xy = xz + 2 yz . CalculaÆi


suma 5 x + 14 y + 2z .

16. CalculaÆi x 2 + 3 xy + 51 y , çtiind cå x + 3 y = 17.

17. DemonstraÆi cå restul împårÆirii lui a = 2n +1 ⋅ 5n + 2n + 2 ⋅ 5n +1 − 10n ( n ∈ N ) la


21 este zero.
18. Fie numårul a = ( 22 ⋅ 25) : ⎡⎣310 : 38 + ( 25 ⋅ 27 ) : 212 ⎤⎦ + 110 ⋅ ( 56 : 54 − 24 ) + 18.
2

AflaÆi valoarea lui n pentru care 2n < a < 2n +1.

19. AflaÆi suma cifrelor numårului n = (1020 ) : (10 ⋅ 102 ⋅ 105 ) + 1050 − 100.
15 25

20. DeterminaÆi n ∈ N* , astfel încât 5 ⋅ 273 + 4 ⋅ 39 = 3n.

21. Fie a = 12n + 22 n ⋅ 3n + 4 n +1 ⋅ 3n +1 , n ∈ N . DemonstraÆi cå x ∈ N , çtiind cå


a = 12n ⋅ x .
22. DeterminaÆi x ∈ N , astfel incât: 21 ⋅ 22 ⋅ 23 ⋅ ... ⋅ 210 − 1613 = 7 ⋅ 2 x .

29
1.15. Baze de numeraÆie
1. DescompuneÆi urmåtoarele numere dupå modelul de la punctul a):
a) 5035 = 5 ⋅ 103 + 3 ⋅ 10 + 5;
b) 623; c) 10701; d) 2008.

2. ScrieÆi rezultatele urmåtoarelor sume în forma standard din sistemul


zecimal:
a) 2 ⋅ 103 + 3 ⋅ 102 + 2 ⋅ 10 + 1;
b) 5 ⋅ 104 + 6 ⋅ 102 + 7;
c) 1 ⋅ 105 + 4 ⋅ 104 + 2 ⋅ 102 ;
d) a ⋅ 104 + b ⋅ 103 + c , unde a , b , c sunt cifre nenule (din sistemul
zecimal).
3. TransformaÆi urmåtoarele numere din baza 2 în baza 10:
a) 101( 2) ; b) 1111( 2) ; c) 110010( 2) ; d) 1001111( 2).

4. TransformaÆi din baza 10 în baza 2 urmåtoarele numere:


a) 3; b) 8; c) 79; d) 325.

5. ScrieÆi în baza 10 rezultatele urmåtoarelor calcule:


a) 101( 2) + 1101( 2) ; b) 1110( 2) − 1011( 2) ;
c) 11( 2) ⋅ 101( 2) ; d) 1001( 2) : 11( 2) .

6. DeterminaÆi x , çtiind cå:


a) 4 x (10 ) = 101101( 2) ; b) x1(10 ) = 11111( 2) .

7. DeterminaÆi numårul y astfel încât:


a) 120( 3) = y(10 ) ; b) 1032( 4 ) = y(10) .

8. ComparaÆi numerele:
a) a = 11101( 2) , b = 24 (10 ) ; b) a = 1001111( 2) ; b = 80(10 ) .

9. Câte numere x din baza 10 verificå relaÆia: 1011( 2) < x < 111011( 2) ?

10. RezolvaÆi ecuaÆiile:


a) 23( x ) = 13(10 ) ; b) 42( x ) + 31( x ) = 66 (10 ) .

11. Câte numere de cinci cifre se pot scrie în baza 2?

12. AflaÆi valoarea lui x ( x ≠ 0 ) astfel încât 2 x + x 2 så fie påtrat perfect.

13. DeterminaÆi toate numerele ab ( a , b ≠ 0 ) cu proprietatea cå ab = 9 + ba .

14. DemonstraÆi cå 9 divide numårul n = abc0 − cba ( a , c ≠ 0 ) .

30
15. DeterminaÆi numårul abcd , çtiind cå 1abcd + abcd5 = 47438.

16. AflaÆi câte numere de forma abc ( a , c ≠ 0 ) au proprietåÆile abc = cba çi


a < b.

17. O bunicå are doi nepoÆi. Vârsta bunicii este un numår de douå cifre cu
proprietatea cå prima cifrå reprezintå vârsta unui nepot, iar a doua cifrå aratå
vârsta celuilalt nepot. Ce vârstå are bunica çi nepoÆii, dacå suma vârstelor celor trei
este 89?
18. Fie n un numår natural cu cifra unitåÆilor 7 çi m numårul obÆinut prin
eliminarea ultimei cifre a lui n . AflaÆi numårul n , çtiind cå m + n = 689.

19. DeterminaÆi ab astfel încât numårul n = ab0 + 1ab + 2 ⋅ 6 ab så fie cub


perfect.

31