Sunteți pe pagina 1din 24

rf

i r,

/ l8('
(.1 18

()(.x)

999; e) 14014 444 +

395|.

f)

40O
:

|
.r

W5 -2'146

\',

I rlr, n (lir( il sunl

adevirate (A) sau false (F) rela$ile


;

d) (545 -296) - (7 5 + 61) > 152 ; (5tu1 432)>365 ' -rf l | fl rl't (145-70+ 180-97)< 429 -194 -78. I All[ tcr rnc|lul recunoscut, precizand proprietatea aplicatA: nt t t 11123=25432 b) a-25754-14123 c'l x +829 -995 rll /l)l I .r = 1000 e) n-438-287 f) 597-m-278 rl r r(tl7-19)=118 h) (45-16+1)-r-30

f l ',rr I (ll0-43)+56<210;

""

197) = 368

b) (495 + 309) + (900

736) = 968;

ll ,'1() - (45 + 104- t) = 115 { Sr rcli numerele naturale de la I la l0casuma:


r

t.
P

r ) de doi termeni; b) de trei termeni. t. ( rrlculati rapid, apucand proprietilile adunirii: tt I t 23 + 399 b) 65 +76+ 445

rt
1.3. Adunarea gi sciderea numerelor naturale.
opcrirtiir prin care se obline suma a doui rumere se
rj'],l,melte adunarea

).18+374+26+ 22

d) 12+ l3+ l4+ 15+16+ l7 + l8

tt \l t 32+33+34
kl / r l5+62+85+93+100
ar.('
a

f)

+ l0 + 15 + 20 + 25 + 30 + 35 +40

nnntrthtr naturale ti are urmdtoarele proprieta$: 1. c$tc corrrutativa: 4 + b = b + a, odcarc ar fi d gi, numere naturale; 2. cstc {sociativa:(q+b)+c=a+(b+ c), oricare ar fi e, b fl c, numere
llirllll itlc:
.1. rrrrru?lruf

|t .) l t 65 + 12 + 35 + 73 + 100+ 88 h)37 + 7 5 + 22 + 25 + 63 + 78 lrn'/+55+32+45+53+100 j)17+45+42+55+100+58


tabelul: 4468
1698

2006 4271

'7

4t

0 este element neu{ru:4+0=0+4


(louA numere llaturale

=a.

oncarc ar

fi d numar a=b+c,
t.

b a-b

llllllrrirl:

2375
3247

452

()riciuf irr ll

aFib, d>lr, fi

c astfel incat

a+1,

ri('nrnrcllc /ifcrelrld

ii

se noteazA

c=a-b.

Operalia prin care se oblne

tlili'rcrrla

ir rkrrril nunrere se numegte scAdere. I

Standard l. (lalcuh{i, scriind mai intai pozitional: a) 764 2t4 + 746109. b\ 3 OO7 246 -708 476: c) 92 5O0 -30 219:
16

I
I
,l

a
-s

b
247 700

(:

d
6ti

a-b

a-c

b-c

c-d

a-d

h-d

Avrflrsat

325
tt7 8

t76
4117
I

',, r r( lr runlr'fclc lraturale de la lrirtnr

I la l0

ca sumi:
? ?

6
7

258
lr0

ril'l, .l

lcrmeri, nunrere distincte,

cate solulii existd

445

144

li9

ht ,l, r rrrci lcrmeni, nunere distincte; cate solulii exista


lrr trr.i cutii sunt 60 kg de biscuifl.

Mediu l.( alcrrl li unlrAtoarele sume: r) l+2+l+ ... + 57+58+59; b) 3+4+5+... +68+69+70:

ilr, ]ll llr

in prima cutie sunt cu 3 kg mai mult (loua cutie. ia-r in a treia cutie sunt cu 15 kg mai pulin decat in a

sunt in fiecare cutie ? 'l,rr,r r rrtic Clite kg de biscuiti I l,( r(.ll in li toate numerele de forma J, care sunt cu 54 nlai mari decat
rn

()

l+2+3+ ... +88+89+90;

d) 4+5+6+ ... +124+125+126,

,lUllrirlclc lot.

c) l2+13+14+...+257+258:, O 48+49+50+ ... +12}+12l+122', gl 7 6+'1 7 +1 8+ ... +233+234; g) 23+24+25+ ... +100+ 01+ 02;
1 1

,l lrtr

o clasi sunt 25 de elevi. Se ltie cA 18 elevi participI la concursul de

rrlrt, rrrrrlici qi 20 elevi la co[cursul de limba romani

il
2-

12+4+6+

..

.+2002)+(

+3+5+. . .+2003)-(.1+2+3+. . .+2002+2003 ).

('llculafi diferenta dintre cel n]ai mare numdr natural format din 4 cifre
Suma a trei rumere este 31174. $tiind cd al treilea numdr este 837

rlistincte gi cel mai mic numAr natural format din 4 cifre distincte.
-1.

fi

cA

irl d{)ilea este cu 10831 mai mare decat primul, aflati primele doua numere.

rl Ceti elevi panicipd la ambele concursuri ? lr) Ceti elevi participd numai la concursul de DatematicA ? r') Diu numai la concursul de limba romdni ? \ l'( lltr pafiatul de mai jos, sumele pe linii, pe coloane $i pe diagonale , rr rfirlc. Spunem cd este un pitrat magic. Calcula{i suma nagica a
,,

4. Crrlculati cu cat est mai mare suma dint.e nunerele 325

fi

1483 decat

'

\lu i Patrut,

tlili'r'cntl numerelor 1000 9i

137.

5. Sunu a trei nurnere este 152; prinrul nurtdr este cu 15 nd mare decat triplrrl cclr,ri de al doilea, iar al treilea este cu
I

ll

nrrri mic decat al doilea.


a, (

)('lernri[a[i rumerele)

rlretilti

daca urmatoarele pAfate sunt magice sau nu.


'7

ar- (

su[ri

cle

5 numere impare este un nunldr par sau impar? Cat' termelri-

rrrrrrrcrc irrrpare, trebuie sA contina


(

o sunli. petrlru a

fi

tz
l3
3

I
8

14

siguri cd rezultatul primelor doud

sl( rlll rrUrlliil

]par

ll
5

7- I

lr runriir

lormat din 3 cifre are suma cifrelor 16,

ilr

l6
9

10
15

sLrma

cil|t. t.str. I i. ll.


Sc $lr(

rc esle numdrul? (Cate solutii are problerrra 'l)

6
a

cil t2l)tt

-.51

;i 2a+b+2c-42. Calcullti a+r+..

( (rnpleta! patratele urmitoare pentru

fr. I\'ler'rrirr;rli rrUrrr.irul i/

(l t elJltlulea: Sot*""2

lll. Iirkrsili

$rsc cilrc (lc 2. ildunarea sau sciderca pentru a obline:

'V-Slt.

a) 1.1:

b)

l(.,1{.

ffiffi
t9

fi magice-

l8

8. Suna magici a pdlratului urnritor este 45- Descoperiti numerele care s_au

',lr

(lard

tters.

9, Cirlc:ulr[i clte cifre de

I are, in scrierea lui in baza 10. numirul: A=9 +99 +999+.. + qJ


2m8

I I ,rl, rlirli oral: ,'l 'rlr)/ l; b) 123 . l0; c) 45 . l00t d) 4765 .0: 'rr(r., 2(X): t)56.2.5; g)25.542 4: h')5O.6'798.2. , I,rl, ulrti: a\24.3O;. b) 35.20; c)46.500; d) 135.34; rrl'/x ll; l)2351 .52: g)453.124; h)54300-450; i)24358.240. i { ,ll( (lilltr numerele naturale, dela i la20,potfi scrise ca produs: rrt r| .) Iirctori. numere distincte; b) de 3 factori, numere distincte:
rI

titre

(ll

,1

lirclori. numere distincte.

l0- l)
I

c?t f +2+3+...+n=ob, (in baza

l0), determinali toare perechile de


este cel mult egal cu 2 I0.

urrclc llrtut ille n gi abc . gtiind

ci

abc

l. Calculafi suma: S = 7 + l7 + 27 +...+ l99j + ZOO7 . 12. (ialcula! suma tuturor numerelor naturale, cuprinse intre liiird cA in fiecare termen, cifra 3 apare exact de doud ori.

I $i 1000,

I llrrruirfi inmultirea cu ll, a numerelot dela 14la32, dupi modelul: ll ll ll (1(}+l)=ll-10+ll= ll0+11=121. t t .ll( rllirti folosind proprietit'le inmul.tirii: a) 12 4 . 25; l,t \r) 8t).2; c)345.2.5: d)4-37-25; e)25.(30-6).
I' t rlrulirti:
531-2 (17 16-ZO 9)\ ^)603+14.10-1203;b) .t t., tt2+8)-(25.4-ll) 4 :d) 12.7-s16.0+5.(402-50 8); r, (I\ 2 5).(2109-203.3)-50 100;fl t234-(4s.t2-102.3) 5+725

1.4. lnmullirea numerelor naturale.


Opcratia prin care se oblhe produsul a doui numere se nume$te tnmulgirea Iunk,r(k)r nqturale ;i are urmitoarele proprietati:
2- cslc

I
"

I '.r|.lllati, scotand mai intai factor comun:


I

L).1 l7 + 124.83

b)145.l2+145.18 + 145. 70

tt;\'t

46+234.54-234.90; d)3
2OI

7+3 15+3 13;


li b=a.2,determitaic.

l- csl(' c(rmutativA: a.b = b.a, oricare ar fi a gi b numere naturale asociativd: (a.b).c - a.(b.c) , oricare ar fi a, b 9i c numere
rrrrrrflrul I este element neutru:

-201 '70O -2O1. N ftrrrrtl cd a+b+c-23103, a=5690 Mcdiu

tt .'t))

lla(ulalc
,1.

a.l =I.a
fi

= a.oricare ar fi a numir

llillU[ll
4. cslc (listributive

I
r)

( rrI ulati:
,,,) I 9.9 + 9.99

fali

de adunare

scAdere:

dll) t r) uh+at, a(b-c):ab-ac, (h t r) hd t (a, (b-c)a=ba-cdr orici[e ar ti numerele \af]rale a, li r.


Observalir. lrrrrrullilca cste o opratie de ordinul al ll-lea gi
inaintea

b) [(40. zo + so l6) .z+s].6-2541 - 999 ; , r l.' r 7. r0- (30-s. 6). 20071. 100 i d) lt t5 + (ts + 24. t2). :sl+ uss ; .r rs r [+s. z+ + (:40.l l - 60.5)- 325.6];

tr \('{)

se efectueaza

lduldrii i;i scridcrii.

Sol).:S : xr [(e000-87s6). l03+ (700-63s). s4]. 4 ti lt | | | | | - 222222 + 333333 + 4444444)- 555555. 2 : I It.t\. j - (t24 3+69.s)l+5s (63.100+gg s)+s2i
25bs.9 +
(OSo +

rr,

r r.r +

20

2t

I I' lr' \ I y=24, x-y-8 pi z=l0.Calculagi: ,rr'r r Jy; b)3r-3);c).r]+]2;d) xz- yz


I

I t rrlt ulali
r .'( x) I
I

folosind metoda factorului comun:

{r ll,l
'
',

t)+ 288.9+100.9;
l
1

999- I 999- 2000. I 998


1005.

d) 2007 2O4 + 200'7 . 796

1OOO.

200'7

lll)5 004+1005. l5-

st
.]. Surna trci numere este 2766. Primul ste cu 36 mai mare decdt dublul
cclui de-al doilea, iar al heilea este egal cu suma primelor doui. Determinari eclc tlci numere. 4.a) Dacd x+y=23 9i

lr l0l-15

199-

15

l9 ; 0 315. 301-315. 299-315 ; h) 214. 402 - 214. 399 - 2t4


990.9s-79. 990-16.990

; :

t,)()t. t990- 1991.1989

; :

llt tttt 42-25.9O-'1 .90

t) 87.52-39.87-t2.87

= 15 ; calcula.ti

r.:+)' :;

r-y-14 qi 7=20;calculali )(.2-y .., c) Dacd x3 * ys = 34O qi z =17 ; calcula{i .x+ r' .
b) Daci

5. l)etenninati doud nurnere naturale gtiitd


doilca este egald cu 560.

cA

al doilea este de rrei ori mai

rrare clecdt primul, iar suma dintre de 4 ori primul pi dublul celui de-al

Avansat l. ( alculali folosind metoda factorului comun: tt t] 93-17 70+23.3; b) 36.96 + 36.4 + 100.64 ; (t t8 72- 18.50+22.2, d) 21.98 + 98 79-95 100; rt ,12 96+96.58-10 I n 1250. 47 0- 470.1249 - 469 ; rlIl7 l01+2t5 146-101.86-215.45;

ht
2,.

t l. 22- 33 + 22.

31.89-66.

I 1.99

6.$tiindcA:
7-

a+b-c=4O

$i d=12.(95-ti3) , calcula[i

ad+bd.-cd.

i, I I
rI
.l +

22. 33 + 22. 33 - 89

22. IOO

-32.

IOO

(iriul

se aflA

in saci mari de cate 20 kg 9i in saci mici de l0 kg. Ce


ca

(lalcula$ sumele:

c|lti(atc

de grau se afla in magazie daca surt 7 saci mari gi I2 saci mici't

6+9+.....+ 48+51+54

b) 33 + 36+ 39 +...-.+327 + 330 d) 2 + 4 +


6

ll- I)r.tcrrnrrrali cilrele a, b 5i r.Stiirrd

,;t 213+216+219+.....+297 + 300

+...102 + 104+ 106.

nl tb 46 ob.35- ab = 17O: -: . ( l ,//', +/)rrr +cd, = lJ5 9. l)acir

b\

ab +.1b0+ abOO

- aD.l

I = 3500

(l l0
:

+ 32 + 34 + ...206 + 208 + 210

0106 + 108 +........+ 458+ 460


h) 25 + 30+ 35 +..... + 950

,l) 5 + l0 + l5 + ..--.. + 550 ir 50 + 55 + ......355 + 360


.1.

d+b=Il, b+c=l4gi c+4-13,calculatii


IOc
.

n) a t /r + r' . b) 2e + 2b + 2c ; c) 3c + 5b + 2c : d\ Ltb + ac + l{1. ( ir citc zcr'ouri se termind produsul: I.2 3.1.......31?

Determinati cel mai mare numir natural abcd

scris

in

b'aza zece, care

\rlisface conditia
.1. Se

= S.

"<U+

ll
etapa jude(eani, Olt, 1997

l. Calculirli irr doutr noduri: a)30. (2.1 r t5): bl25.(11-22); c)35.63+35.37.,


I

considerd suma: S = l+2. 3

+4.5 6+7 8.9. 10+.., +61.68.-...78.

+50.12 72.7 ., e\235 12O_ 235 I0_23500: f) 231.25-2]1 2,1 231 g)3.9+8.9+10.9; h) 2f 9l+79.91r 100 9t; i)22.99+99.jj+99.
d'l 12.51
22

rr)Cd1i termeni are aceasta sumA ? b) Stabili{i termenul al nouAlea;

() Stabiliti ultima cifrd

a sumei S.
Alexandru Negrscu

23

s.iFie suma

s=I+2

4+

3.5.7 F4.6.8.l0+...+II.11.15.....29.31

i ',flllur
lui
s.

lrci numere este 707. Determinati numerele, daci al doilea

este cu

a) Care este al TJea termen al sumei s ? b) Determinati ultima

cifr

| ' rrnr

trlrc

decat primul, ia.r primul este de 2 ori mai mare decat al treilea.

Test 1.4.a
1. Calculali:

A rl gtrirdcA 3a+5b=620 9i a+c=l50,calclulai.4a+5b+c . ht Sll u n trei numere consecutive este 672, Determinad numerele

^)

(n

llarem Ohciu - 20p.

f)

15p;2) l0p;3) 10p; a) 15p; 5) l5p; 6) 15p

+ 2. tz + 337

tzo). zo + 1 i

b) dif'crenla dintre produsul gi suma numerelor 12 c) cifrclc .r ti b. $riindca:

iE+ffi+iffi-

li l5; .tr=ISOO.

l.rl .l

1.4.c )

I. f'rlcuLrli:

2"lCalculali cdt mai rapid, precizfud proprietatea folositii:

; b)3l 16.12+3l16.'t -3t16.9. '3) Calculali sumele Sr =l+2+3+...+50 ti S" = 2+4+6 +...24O
4.lSuma cifrelor numerului

s)94 1t5.9+94.85-94.750

' l, ('Ihuhti:

lr)f 195+247; b) 808-639; c) 17+7.17+3.(5+3.5-15)ll-161.


2001 . 2o4 + 2007
.

796- 1000. 2007

l, Itr"tcrruiuati suma dintre diferenta fi produsul numerelor


ttiind
?

30 pi 20.
.

abl

este egala cu 20. Determinti numarul

l, llrr(l ctr q+b-c=5O 9id=56-8.5,


( 1r[

calculafi

ad+bd-ctl

cd suma a doui cifre ese mai mare decat 17. Cite solufii are problema 5., Calculati diferenfa, respectiv suma dintre cel mai

mic numtrr de 4 cifre

l'onnat din cifre identice qi cel mai mare numdr de 3 cifre format din cifre distincte. 6,,a) $tiind

l, rrlali: a) 25+...+99+100; b) 4+8+l2+...+436+,140. 6.Sctlru: x+y=30, x-y=24 pi 2 =12. Calculati: b) 3x-3y I c) xz+ yz: ll )r t2y;
Barem Oficiu - 20p.1)

d) xz- yz.
10p; 6) 20n.

l5p;2) l0p;3) l0p; a) l5p;5)

ci 4a+7b=840 5i a+c=l2O,calc a! 5a+7b+c.


.

b) Suma a tlei trumefe consecutive este 2010. Determinali numerele

Tcrt t.l.a
l. irltrrlali:
(

Barem Ofrciu - 20p.

f) l5p;2) lOp;3) lOp;4) 15p; 5) l5p;

6) l5p

Test 1.4.b '


1.

Calculali:
(123 +

s)

15.2+277

330).30 + 150

b) produsul dintre suma


c) cilir:lc a pi b. ttiind

ti diferenfa numerelor 25 gi 24; ce qb.46-qb.35-ab =l7O .

, 2,lcalculafi cil mai rapid: a) 42.96+9r'.58-10 i b) 315.300-315.299-315.


3.rCalculali u).f , = I + 2 + 3+... +150

rl,lJ{)r 197+356; b) 986-620; c)16+6'[6+4 .(25+ I M:12-l21ll-142. l, ( irllul se afld ln saci rnari de cete 20 kg 9i in saci mici de l0 kg. Ce cantilrl{ 'h' friu se aflA in magazie dacA sunt 7 saci mari gi 12 saci mici? I t ir[ rrlali dublul produsului dintre suma qi fiferen_ta numerelor 15 gi 11. ,1, grrr(l ctr;a+b+c =5O qi d =324 (78-60), calcula$ ad+bd+cd i,('rrkulufi: a)9l+...+199+200; b)5+lGrl5+...+75+80. 0 rtfrru: x+y=4O, x-y=22 9iz= 15. Calculafi: {l Ir l4y; b) 2x-2y ; c) .xz + yz d\ xz- yz.
:,

b)

S, = 2 a 4 a 6 +... + ZZO.

Barem Ohciu - 20p. 1) 15p; 2) 10p; 3) lOp; a) 15p; 5) 10p; 6) 20p.

4. Suma cilielor numirului ifr esc egald cu 18. Determhali numdrul gtiind cd suma a doutr cifre este mai mare decet lZ. Cite solutii are
problema
?

24

25

1.5. lmpe4irea numerelor naturale.


impdrlirea e$tc operalia inversd inmulf;rii- Semnul operaliei este ,,:,,. Mai jos sunt ci(cva cxcmple pentru a observa legitura dintre inmullre gi impr4irc.

.
,,

l,'

r'

llllllr.rlr unrf,rul nalural, care prin impd4ire

la 3

di

cAtul egal cu 5 qi

.rIl . Irtl fu 2. i Lrl, 'rl,rlr tlrrpll nxxlclul de mai jos: lrrl / {.1(r0 t 14):7 -490:'7 +14:7 =7O+2=72

5.4-2O

7
'!
?

3=21

- 2O:5 5 - 2O:4
4

=21:.3

- 2t:7

8.2=16 2=16:? 8=16:?

3.5=15

!l l.'1 1 lr) ll37:9 c) 372:12 d) 294:14 e-1 471:9 I lrrtr rr r lirsil sunt 24 de elevi. De c6te banci este nevoie penku a sh cate
dr( rh'vr llr ciilc o bancd? Dar cate rrei elevi?

35=

?:5 ?:3

I
de

Vrr.rrr s0
r rrr

irr

ni?im cete 240 de ou6 in cartoane de cate 8 oua. De cete astfel

Observafii.

l.

imparfirea nu este comutativA $ nici asociativi.


zrt

llrrrrt. avcrn nevoie?

2. impi4irea este o operat'e de ordinul inaintca adunArii

llJea gi se efectueazA

IIr,Ilrrrrrrrir1i rrurnlrul natual a din

relaia: 45.

a =36O

fi sciderii.

'feoroma

cu rest, Oricare ar fi numerele naturale D gi I (numite dcimpirfit, respectiv impirtitor), unde I + 0, existd numerele naturale
unice Cqi R (numite cat, respectiv rest), astfel incdt:

impirlirii

lledlu

Observalii. 1. Dacd in teorema impi4irea s-a efectuat exact sau este o impartire exacti (ca in exemplele
mai sus).

D=i.C+R , R<i impd4irii cu rest R=0, spunem cd


de

I I l.t'.r rur li numerele naturale care impar,tite la 5 dau catul 7. I llr.lrrrrr li cel mai mic numir natural de trei cifie care imp64it la 15 dd
tFi'{rl ll).

I'r'rlrrr

rrrr grud

in linie dreapta, lung de 72 m, s-au ingropat stAlpi la


17 5i 15;

rlt,rllrrl,r rh: 4 rn fiecare. C6! st6lpi s-au folosit?

2. 0: z = 0 , pentru orice numAr natural nenul n. 3. n:0 este imposibil, pentru orice numar natural n.

'l lir[rrlrrli cetul dintre: a) suma qi diferenla numerelor


hlprlrrlrrsul qi dii'erenja numerelor 8 gi

6;

c) suma 9i catul numerelor 16 gi

I
Standard l. Calculali oral:
a)
14 : 2; b) 60 : 3; c) 24 : 6; d) 42 :
.12

rll prrxlusul
Vrrllr r:l

q
I rI
7

pi c6tul numerelor 20 9i 10.

itranjFLm

245 de oua in cartoane de cdte 8 oud. De cate astfel de

l0rrrc ilvcm nevoie? CAte ou6 vor fr in ultimul carton?


rrlr

i)

l:j)

e) lZ : 3; f) 44 : 4; g) 0 : 5; h) 5 : 5; t:t: k) 36: 12; t) 300:100; m) 2500:250;n) 1000 : 200 .


;

6t

rrlafi cete numere naturale, mai mici decir 2008, impiqtite la 42 dau

tr.rltrl

t
llrrpf,r(ire de doul numere naturale gtim cd deimpdltitul este egal cu
cA acestea

face! verificarea in cloud moduri: a) 65 : 5: h) 65 : 13; c) i28 :4: dJZ24:2:e) 335: 67; f) 648 : lg; t:) t)24: 12, h) 4500 : 900; i) 2286:254;j) i'908:659:k|23400:225.
Cirlculirli clirul rrumerelor: a) 30 9i 6; b) 48 g; ti r)()l !i 7: l)()l li l3; g) 515 9i 5; h) 515 pi 105.
.1.
c.)

2- ('irlculati, apoi

I
rl

rr rr

r|slul este egal cu 2. Calculali catul $ impi4itorul, itiind ,llrrl rlrl('rilc de L


1r

72 pi 6; d) 72 5i 12;

ll ll' tctlllinati toate numerele naturale nenule care: rl lrl'iir litc la 3 dau catd egal cu restul:

4. Calculali roslul iurpdrtirii uumArului: a) 19 la 3; b) 27 la 5; c) 45 la g; d) 4l0 la 4; r:) .105 la l; f) 75 ta 12. Faceti verificarea 26

ll llullrlite la 4 dau cetul egal cu dublul restului;


rI

lllllllir'litc la 8 dau restul egal cu dublul cAtului.

='=:: :a
9. Aflati nunrarul

al 52 .t-)G

nl(urll b) .r: l

r, friind ca:

I
,,'

lr,

l(

uinati cel mai mare numAr natural de trei cifre, care impartit la cci

el r:2'7
LI

-lll

4 c) 135:5-r d\ 420:x-6 021:l=r g)r:l-1 h) 0:5=.r

'r llr.ll c numar natural de doui cifie. da cel mai mare rest.
M.Fianu
I t, t, I r|r(
r

l(1. Surrra rr (k\lil nunlcrc laturale este 80. Un numir este de 3 ori mai mare

minati cel nai, mic numir natural, care impartit la 75 da restul


rninati numerele laturale a $i

8-

(iil (L.lirlirlt l)cft.ntril:rli nutnerele. I l. (irlll)lct ti tabelele urmitoare:


a
35
,|

r/,
a
,|

r5)-165ti a b=150.

ttiind

cA satisfac

simultan conditiile:

a:h
7 9

b 4

a:h
0
101
,|

/ I

';,r se detennine cel mai mic numAr natural care, impd4it pe rdnd la
obtine de fiecare datA restul egal cu 5.

)
3

r,,'rrr,.r'cle 6, 7 $i 8 se

101

126

42

72

36

lh rcrmina! doui numere ftiind cd al doilea este de 7 ori mai mare decat 1'rrrrrrrl. iar suma dintre dublul primului Si triplul celui de-al doilea este egald

o insula, in apropierea unui tdrlr, un vlpoliri poate lua la bord maximum 25 de persoane. intr_un grup sunt 153 dc pcrsoane. Care este numirul minim de transporturi, pe care le va face
vapor aqul de la {drm pani la insulA, pentru a transporta toli turiqtii din grup? l-1, intr-o $coali sunt 1465 de elevi. ExistA cel putin 5 elevi care igi

12. l)cntru a aansporta turi$ti pe

', lltr-o clasA sunt bdiefi 5i fete. Numdrul


rrrrrrrirr

bAietilor este cu 3 mai mare decdt


5i ar pleca 4 fete, atunci lumArul

ul fetelor. Daci ar mai veni 4

biie!

l',r'r'tilor ar fi de doud ori mai rnare decat numirul f'e(elor. Cati elevi sunt in
,r r.tr clasi?

serbeazi

ziua de nattere in aceeagi zi a anului? Justificati.

lll.

l)eterminati numdrul natural pe care dacd

il impirtim la un numar

o sald, qtiind cd daca surt 55 de pcnoanc gi stau cate 4 per$oane in fiecare bancd, atunci 3 persoane stau in
picioare.

14. Calculati numdrul de bdnci dintr

ll.rrllr' l mai mic decit 25, obtinem cdtul

l0

Si

restul 23.

cst 1 .5.a
('llculati catul dintre numerele 35 9i 5.
ldtr-o clasd sunt 30 de elevi. De cate bdnci este nevoic peDtru a sta cate I)eterminali numerele naturale a qi b care satisfilc sitnullatr relatiile:

I5- ('ulculati

(r

ftiind

cAj

I
,1.

+b ' l0ii a+2b-11 b) 3a + 4b = 26:;i2d + 5b - 29 c) 2a + .l - 9 ti 7 - 3/, - 1 d) 45.a-360si Lt+3h=24


a)
2rr

trlr clevi in fiecare bancd? Dar cate doi elevi?

t
Avansat
1.,

n I lirti nurni-rrul natural

c) lf.l
2-

r(\

r, daca: a) 5x : 2O - 25 ; b) 5r-.'t; d) 1('l -2x)=20


.

(24 +

r) | 6 :

30

('ilc

',t t 4=47 +b 9i 52:b=4. l. ('rlculati catul dintre suma Si diferenla nunrerclor l4 Si I0. \. ('lite numere naturale de maxim trei cifrc irnpdrtitc Ia 4l dau restul

5?

rrrrrrrr:r'c lturirle dc trei cifte impd4ite Ia

j2

dau restul 6? Calculati

l ,rrr
{'.
Sar

este suma lor:) se detemine cel mai mic 4.

suntit ilccst()t- lUntcr c.


-J. l)ctcnrilllli cel

numlr natural care impd4it la 4

sd de restul

rai nric numir natural, care impir,tit Ia g irnpi'rrlil la () (lat rcslul 8.

di

restul 7 5i

t ;,i

impirtit la 5 sA dea restul

Barcm Ohciu - lOp.

l. l5p:2.
29

l5p; 3. l5p;4. l5p; 5. l5p; 6. 15p.

28

Test 1.5.b I. Calculali citul


trei elevi in

I',,trt
dintre nurnerele 56 5i 8.
e banci? Dar cdte doi elevi?
D care

( ntclnfi

cxprrnfnt
.

2. intr-o clustl surt 36 de elevi. De cdte bdnci este nevoie pentru a sta cete

licc

|,, ,t l, I I nunrcre naturale nenule. Daci a<b,atunci a" <bn I lhtrri ( u bazc difcrite li cxponcnli diferili (opyional)

ll

rrr

,r (

onrparu doud puteri cu baze diferire gi exponen,ti diferili. se aduc

3. Dctcrrninali Utnerele naturale .t gi

satisfac simultan relatiile:

t,rlr r rll', rlrrei'r sc poate, fie Ia aceeaqi baza, fie la acelagi exponent.

fu + 2= 53+ l> $ 42:

=7

4. Calcula(i cetul dintre suma gi diferenta numerelor 20 9i 16. 5. Ciitc rurnere naturale de maxim trei cifre impirtite la 43 dau restul 6?
Clarc cstc suma

Elnlldard
| ',, lr.lr:

lor?

6. SA se detcnnine cel mai mic numdr natural care impirtit la 5 sd de restul 4

;i exponent 3; b) puterea cu baza 3 gi exponent 4 ; I t l,Ir.r( cu baza l0 ;i exponent 5; d) puterea cu baza 13 fi exponelrt 2.
H)

lxrl(

rt.

cu baza 6

ti irnpdrlit la 6 ri

dea restul 5.

I
l. l5p;2. l5p;3.
15p;4. 15p;5. 15p;6. l5p.

l,r r rr'|i sub fbrmd de putere urmAtoarele produse: e)

Barem Of,rciu - l0p.

d, t I I1.1.3; b)55.555;

4.4.4

..

. .4 (zece factorl)

rlt.l (i l:rcbri,
1.6. Ridicarea la putereRidicilrea Ia putere este o irunultire repetatA: !:!:!:!:::::3 = an , cu a gi n lumere naturale nenule'
r,l

fiecare dintre ei fiind egal cu b; fiecare dintre ei fiind egal cu a.

llll rrr lirctori,


St
r

I.

rcli sirnbolic expresiile:

lltr|r

lil puterga

a zecea;

b) zece la puterea a patra.

alr = I . cu

numir natural nenul, iar 0"

la pdtrat; d) cinci la cub; e) doua mii tapte la puterea zero I ' iirse .l t;rlculati:

0.

cu n numir natural nenul.

Ohsorvatie. fudicarea la putere este o operatie de ordinul al treilea, adici, in lip$il parantezelor,
se efectueazd inaintea

l)
r

lJlrlcrca a

treia

numirului

ll)urcrca a opta a numirului ieti sub forma de produs:


l|utcrca cu baza y

3, 0;

b) puterea a Sasea

numdrului

l:

d) puterea a Saptea a nunrirului 2.

celorlalt operatii.
4 + 0. avt:lrt:

1. Sl.l

Roguli de calcul cu puten (opgional) Olicarc ar Ii trei numere naturale o.nt,n

cr

Il

il u"' .tt" = a''+" (inmultirea puterilor cu aceea$i bazi); iir fr"'f' -.r""' rpulerea unei puLeri): iii) r"':tt" -d"'",cu m2n (impi4irea puterilor su aceeaqi bazi); iv) (,r /,)" =c'' /.," (puterea unui produs).
Compararea puterilor.
1. Puteri cu acecaqi

.f. scrieti patratul

3; b) puterea cu bazu x ii expongntul5. numerelor : 2; 5; 6; 17;10; 12: ll; l5: 20-,30;25;41,100. ;i


exponentul
10.
351

/. Scrieti cubul numerelor : 0; I ; 2; 3; 4; 5; 6:


N.

( irlculati: a) 20: 2t: 22: 21; 24; 25; 2"; 21; 3t: 3r; 3r; 3a; b)

l7; 50; 20O70: 52loi l0r1 -i655r: l?m; (543+25)0; c) 5r; 152; 62; 71; 25tt; l2r; 505('; 9r; 105; lO0r;
Mediu

bazi laturale, a+0


9i

Fien,

gi a nurnerc

a* l.Dacdm{n, atunci a,,' 3n

l.('alculali: a) 27 -23.3r;b) 15+50' 17 - 40 ; c) 22 +25 :22 -o5 -15 ; ,tt lr+3a:32-07-11 ;e)2t +2OO4o: f) (++zs ,z),s; g; (s+a5 ::3)::.
31

30

_.....-r
2. Cafculati

a)(20 +2t

+z2l:72

"1(.s0+st+s2f
(t
"1

::ta+3t0;d1(70

+12; u;(:0+:r+:rf:13r+132; +11 +ff :57a +572;


+4t.

,rltr,,ltl I I rl, lll,'ll

'

r r/ ): (l .tr" +

to).

u)(4 r'22'x' ;zr"s);2r

b1 (9+31m:3es+3a5:3a3):3r;

t"+lt')':f2;t)0a
-

+40 +4.0+ta
(152 -225)

,rl,i 'i|
a | ,tl,
llllr

rllr):5r

d) (+o+t'" ,l'u),72
:3at -s2

e1 fra+213

:zs):f
;

3. lrl(jctu ti: a) (52 .32 .z-ztz):32 b) 6 +

,r(r')' .'

';'' sr; ay(z?f .f

"r

(r')'.r'

nl b'f z' :zsz *42 :ie -7;

2.

l(3.5'?

-22. ra, :2 +:.rr),221;

() ll{t22 r
d)9'z;i
i) 34r!ti
a = 2"

521:1312

-2'

-201:23
3a

4. Comparati urmitoarele numere: a)

li

43

b)

25

9i 52

c) lar gi 4r

I0lr;
34a3

e)2509i031

; f)26qi43:

g)132

$i27

h) 103g5a;

i Lrlr ulirlr lirlosind metoda factorului comun: Ffr"'r' .f .25"+52", b12"*,.3n+2 -6n. lli" |\"lr l5'rl d)2ao - 23e -238. I' I r,.rrr li: nl l(28)6:245-221.26i52-11 b) [(32)5:37 -30-321.4:34+22

"iIr'].lIa:1126-112.

i)"13a7

si734:

kl253a Si 235a; t) 1139i372; m)4agil82.

,, |,,'"'
rtr

r,,',',', r''.15]1' -+,.z"l,fzsu.s,.(s")' +z" .3" - 2t .


2u

5- Aratati cA urmAtoarele numere sunt pitrate perfecte:

:fZ 21 . (5-3.260))+22 i h=3.t"tz -t'1 .32+289+(42 .36)0 .B

(.''.'r

....2'*) (z' z3
+Yx , dacA:

't

4'l

zs.....zss)

I'
+l

I irlr rrlati XY

,-

130

+21 +23)3 :LL+ (2o

+2r

a2213 17 1-2.33

6. Ardtafi cd numarul e = Z0Ol+ 2(1+ 2+ 3 + ... + 2000) esre parat perfecr. 7. Stabilili daca urmdtoarele numere sunt pAtrate perfecte:

r r
n1

x,',1+r2
[(r

r-o") (:'-:')+r'*l.(:'z-zr)-:'.z

LI

.fa

+ (2'

..rzof

.(ru.rnl*(rr,z'_r),, .+l

0 . ( i)rrl)itrati urmatoarele numere:

o =zo08z

2008

2007 b-(r+z+3+...+2002).2003.400,1

ll. Cornparati pdtratul lui

128 cu cubul lui 64.

Avansat
1". Folosind reguli de calcul cu puteri, scrieti rezultatele sub formi
putcrc: a; 52a.5a2; b)
de

tl

itb' t'),h'z'); ;l (rr' r16),(uo rr').


2-. Calculali:

llrm: 1135; ay sr. lo; ,22' "y(r,)'t; "1(2.)o 27 .2') 2r:28:2to; g) 3.3ta .32:3t6; frl (s, sr), (S. st),

t" ;i 2rt; b) 328 pi 24? ; c) 42e 9i 7r8.16; d) 5ra.9 9i 353; e1217 si l2r0 lll', ( iruparafi urmAtoarele numere, scriindule ca puteri cu aceeagi baza: ll xr'pi l6e; b) 4''zqi 87; c) 23'9i 167 ; d) 32osi 6450; e) 3re5i 9r0; tt.'/rl$i 916; g)813rqi3r2e; h)62tqi36rr; i)2512 qi 5za; j)2525qi 12515; lr) lo{)7rgi 10005r; l) 10000e 9i l0re ; m) 492@7 9i 7au'7 ; n) l1r'9i 1216; rrlrrrrf- 3" . ll'. Comparali urmAtoarele numere, scriindu-le ca puteri cu acelagi
,

rlxrrrcnt: a)5ragi2r5; b)
t) 264ii 96; g)

10a0qi 380; c)3159i220; d)33e9i4'z6; e)7r0pi

t'',

30209i 2030; h) 6229i

333; i)2rrrqi9?a; j) l3a69i


636
.

56e;

c)
c1

"t

(+'
l15

f
:l

(z'
'
la

)'
Ia

(z'

)",

Q.sa + +6

+ zoozo), (2,,
:11.

+ zo0+o + st ),

L) l0!rgi 3123; l) 3ati 43; m) 25t89i 82?; n) 4a8qi


I

+l

:llr+llr
(t +

:l12

+ll2
(:u

l'.

Scrieli in ordine crescAtoare urmitoarele numere laturale:

3'. calculatri: a)

3.32

.:'),

r);

uy (r+:.s5-sr),(sn +r);

r)

,)12, 3re

ti

276; b) 241,42t qi 16tr; c)5tt,256pi4t0; d) 1004r, 100037

fi

(s+t.t2.2')'(zo+s); d)(3+ll.1la n.) (rr'+:),

It)3');

e) 2517, 533 9i 12512;

f)

830r, 3211e

si

64811

g) z43u ,8137 siz7a1

l.l'-

Scriegi iir ordine descresc6toare urmdtoarele numere naturale:

-.-

a)

340,

4r0 9i

720

b)

522, 255

si

3I;

c; 713r, 4er pi 762; d) 3au, z1v qi

5301 ;

fl
'al

l or8, 557 5i -5ore.

:t ,' ',,r1r(lcrlt firul de numere naturale 1,3,'7,15,31,63, l2'1,255,511, ,rr I All,rlr Ultitttacili5anumdruluidepelocul2006.
R.I.M. Brapv - decembrie 2(X)4

l4'.

Compiuali

x=2r"

+2at liy=2uu+zao, b)r=3ar.lla2 ri y=2'jtt.lzlzt.


632

,1, I ,rl'rlrrfr

rrltirrrclc tloud cifre ale numirului n


652m-5 ca

=?+'72

+"13 +..,+72wE.

15". Care nurndr este mai mare :


16*, Cornparali numerele:

+ ZO32 sat 36t6 + 20016

*' \'
)=
21'z

lr rulrilr'ul natural

sumi de douA pAtrate perfecte, apoi ca


Ion Parg, Campulung

.[]ig rlr rIrrn (uhuri


.5rz

perfecte.

=io+''.:'

-rr.,o

Q"lo*ru'l' *:o ti a = (sar -:


.

+50
Ut

il

ltr.tr.rrrrrrrrli rumerele naturals c pi & gtiind cd a2 =9899 +2b


Ghorghe F, Molea,

+a

l7'. Cornparati numerele a = (4445.4446- 4444.4445-2.4444;1


b = 4:(sre +rc})+a2(+2a +z4o)-255

Cutet

de Arge$

lll. Dcterminuli toate patrarcle perfe cte de forma: aabb . l9'. Stabiliti daca urmitoarele lumere sunt pdtrate perfecte:4 =2.x+3, undc .t = 3 + 32 + 33 + -.. + 32m3 si b=22,'+t.52',*7 -3, ne N.
20'. Determinati numerele narurale a. b pi c astfel inc6t: t. lz" . s' + ai) -- wee - t. z" .
D.

ll Il I rll lrr llllnrcrcle

t,.rrrrrrrl1i cifiele a, b Si c in sistemul zecimal astfel incet

a+0 d

""t

Ei

crnb sAfie simultal patrate perfecte.

?rrt t.6.a I I 'trrlrlrtnlr


ll ll,rrt
r/

slra(iile punctate pentru a obline ahrmalii adevArate:


l)dza este egala cu -..

I'

ii

exponentul este egal cu ...


...

Linl

2t'.

Fie numerele naturale a pi b cu propriedtile:

h|r1r|r',rIosinguriputere,produsul 5'5 5 '5 este egal cu tl l'ilr'rlul lui 4 cste egal cu ... ;cubul lui 3 este egal cu... dlIt,r, it

u-9=4.(s*92 +...+erm)si b-n- a.(5+52 +... l 5roo ).


ArtrtaF cA 4 este pAtrat perfect, iar b nu este pAtrat perfect.
22'

- 64 $i x este numar natural,

atunci2-r+

=...

tlIlrn'r(slcnum6rnaturalli
lllrll llllll I
CS[e

4 > 1, atunci dintre numerele a8 qi

aj,
.

..,

Arltun cd numirul

a3n+2 + a3n+r +

3 este numar

impa.r pentru once a

gi z numere naturale.
Diatra Niculescu 2-l'

. I.ie n e

ly'

' . Determinat' ultima


.

cifri a numirul

I I I I

r ,rtrrlrlr { ll[
l l' r'

: r\ (52-25

2) :3 -12w

Lrlrprrrrrli numerele:

, b)26:22 (32-l)-2oo70'22 a) 5ra si 5ar; b) 2a li 33; c) 133 $ 123.


+2(1+2+3+...+2006)
:

rrlrrli suma numerelor naturale, pdtrate perfecte, mai mici decal 40;

ui

a Arnrrlr cil rumarul a


r

--aOOi

este pAtrat perfect.

u = l. 2. 3..... n + 2004"1
24". Arilta[i cd

a=ll2m8 +22m8 +33m8 +...+992008 nu e pafiat perfecr. 25. Ardtrli cA:a) 14- 12 +22 +32 9i 142 =42 +62 +122; b')14'?m7 $i
142'rs sc

llr li

umarul natural z. daca


n3 = K112

+]3o)i(2.29)+34 :3tl.lz5

Itarcm Oficiu - 20p.l) 25p:2) l0p; 3) l5p; 4) i0p;5) l0p; 6) l0p

pol cxprima, fiecare, ca o sumd de trei patrate perfecte distincte.


561

26". Scrieti lunrbrul a,b,c,tl,e e N' .

sub forma

561

= a2 +b3 +c4 +d5

+e6,

unde

Ilrl
I
r

1.6.b
spatiile punctate penhu a obline afirma{ii adevirate: cu
.-

27'. Detenninali numdrul natural n din egalitatea: 22ux +4rur2 +g668 +16501
34

"nrl)lctnli

_2'

rtl',

rrrrrr lir'r baza este egalA

ii

exponentul este egal 35

cu

...

b) Scris ca o putere, produsul 6.6.6-6 6.6-6 este egal cu ,-.. c) PAratul lui 5 este egal cu... gi cubul lui 2 este egal cu ... .? = 25, )( numir natural. atrrnciZx+7=... e) Dacd.r este numAr natural, a >1, atunci dintre numerele cloqi
DacA

1.7. Divizibilitate.
ItFlkrlll(. I lll nunrdr nalural a este divizibil cu un numar natural eriiti r rrllrtrr natural c astfel incat a = D c . ,r li ,,'' r r0ltc 'a este divizibil cu D" sau "a se divide cu b";
i,l'r
,,r. r rtr.ritc

d\

,,

dacA

rz6

e$te mai mare

-.......

2. Culculali

a)3r + 02@+ 32 . 33 : 3a ; b) 5a: 52 . (2,

l) _ j 50 . 2o .

"b divide pe a" sau '? este divizor al lui c".

3. Conrparafi numerele: a) l5r5 gi

l5re; b) 9r5 9i gr5; c) 35 9i 28.

Fllrll lollli.

Pentru orice numfu natural n, avem:

4. Calculali suma numerelor patrate perfecte mai mici decat 50. 5. AritaF ca numdrul a = ZOOS+ 2(1+ Z+3 + ...+ 2OO.l) este pitrat perfect. 6. Aratafi cA numirul natural

.\ -132

r este cub perfect, unde: +lo2 -zoo:-o +lre6el.82. -(3.22)z Barem Oficiu - 20p.1)25p.2) lOp; 3) l5p; 4) l0p; 5) l0p; 6) l0p

tl Il,.(lcoarece n=1 rl Itl,l l ,l. (lcoarece tr =z.l r.l r lll . rlcoarece 0=z 0.
I

llrrrclvt(ii.
I

Numard 0 esre multiplul oricarui numdr natural qi, in particular, 0


Numdrul 0 divide numai numdrul 0. Relalia a

"rtl Test 1.6.c (.) l. Folosind reguli


a)jts.735
de calcul cu puleri scrie! rezultatele sub formd de putere

rrrrrlliplul lui 0.

l) -ll

= D c inseamnd cd numarul natural a esle multiplu


a

al

b)

132m5:

l3teei; O (sofo ; a)zo.l.;

e)

:t .(:sf.

lrrrrrr.rclor naturale b gi c.

2. Comparali numerele, justific6nd rezultatele:

{ r ltr.rii de divizibilitate. Pentru orice numar


, ,
r

N, avm:

at 7r' pi 617: b) 95 Si 3a8l c) 3a5 2?5. 'i 3. Culculati: (+"'t.jt"'z *rn .n"'z)- 62"
4. Daca a . b + a . c = 525 $i b + c = 522, aflati valoarea numdrului a. 5. ArAtai cA num6rul a= 57 + 6265 + I IM nu este pdtrat perfect.
6. gtiind cd
z,

rrtcriul de divizibilitate cu rrtcriul de divizibilitate rircriul de divizibililate

2: cu 5:

e {0,2,4,6,8} >a i2 sau 2la :+ a i 5 sau 5 | a u(a) e {0,5} cu 10: u(a) e {0} > a j 10 sau 10 | a
u(a)
-

ullc

u(a) rcprezintA cifra unitd$lor numarului a

+,

= 3 9i c = 2, calcula{i

(t"l h"I
.

$landard
, l. Stabilili valoarea de adevfu a urmAtoarelor propozitii (efectuali, unde este
, rrrul,

7. C--onrparati nume tele.. a

2L .22 .23 . ....26s si u = (zr )60

8. Ariitirti cA numArul n=22 q2t *2+

*...*r'*t are ultima cifrd 0. Barern Ohciu - l0p. l) lsp;2) l5p;3) 10p; 4) lOp;
s) lOp; 6) 10p; 7) l0p; 8) 10p.

impdrfrea):

6:2: b) lrr 12:6; i)


"r

e)5140: f)5127: g) a0:10; 425:10; k) 94:2: l)21'15; m)5165; n) 10140; "b5:5; rr) 143i11; p) 211M1 ; q)010; r)212: s) 515; t) 114; u) 8il; c|

l0i5;

2l:J: dl2ll2:

j)

tl
J.
.1.

ll39 -42

tx)

79211

y) 1:l

Scrieli toS divizorii numirului: a) 4; b) 9; c) 36; d) '12: e) 13; f) 144.


Scrifi patru multipli ai numirului: a)

4:b) 9: c\ 36; d)'72; e\ 131't) 144.

36

37

3. Scrie! patru mutiipli ai num5rului: a) 4; b) 9; c) 36; d) 22; e.) 13 4. Determinali numirul tatural x, astfel incat:

fl

144.

! I

I tr,rr'r

I'ip rnrrrllrrrl zl

rtrrrlr roli mulliplii lui 6, cel mult egali cu 24. = l2tn1 + 22 + 3j i aritati cd A:16.
Iturcur Oliciu - 10p.1. l5p;2. 15p;3. l5p;4, 15p; 5. 15p;6. 15p.

a\ 3x:2; b') 42x:5 : cl 5x:10. 5. Se dau numerele naturale: 0; 7; 12. 18i 20, 24: 25: 37; 45:
ldentificali numerele divizibile cu: a) 2; b)

120.

5;

c) 10.

lilt t.z.u
llnhllllr v krarea de adevir a propozifiilor: d lllr , h) 2l:7;c)6123;d) i0:50.

Mediu l. Determinati

toate numerele naturale 4, 9 < a < 33 pi divizibile cu:

a)2.

b)

5;

c) 10.

2. Determinati toate numerele naturale, cel mult egale cu 34 9i care sunt nrultipli ai numlrului: a) 3; b) 4; c) 9: d) i0; e) 7; f) 35.
3, Determinali 5 numere naturale, cel pulin egale cu 35
ai numdrului: a) 2; b) 5; c) 10;d) 3; e) 7.

I I {
l,

lhtorrruli cilia a. t(iind


Arllllli cll numdrul
too S

ca:

a\

iJ:

thtrrrrrirrali numdrul natwal -r, gtiitrd cd

D 45i,S : c) 4", tO . 24:x $i r I 15.

= 2 + 4+ 6 +... + 20 se divide cu i0. llehr nrimti toti divizorii numarului 24, care sunt multiplii lui Arrlnti cr 5 I

ti

care sutrt muldpli

o).

6. .-{ .=--- .'t''

4. Cate rumere naturale de forma 5. Dererminatri x e N, astfel incdt

iiD

Barem Oficiu - 10p.1. 15p;2. 15p;3. l5p;4. 15p;5. 15p;6. 15p.

sunr divizibile cu: a) 2;

bl 5; c)

10.

7i

j2

Avansat
1. Areta{i

, , t, t.

1,8. Ordinea

electuirii operaliilor.

2.

ca (2' + 2"i ) i10 , oricare ar fi z numdr natural fi nenul. Aritat cA n(n +1)i2 , oicarc ar fi z num5l natural.

3. Arirati cd 4. Arlta$ g)
cA

2l(n2+n+2),undene

N.
72m? este

numarul S =7 + 7z + 71 +... +

divizibil

cu:

4- 4 ; c) 72+ 25 : 5 -17 ; d) 16-5. 2 ; e) 42 : 6-2 fl ri ;l r 2.5;g) 53.47+53.3;h) 3l+31.2-31.3;i) 2+23 4;


1 r 2. 3 ; b') 7.

tl

28;

b\

25

c) 10.

ll \
(

\tt

-36:22

ik)

625:52

+24:8;l) 30+18:32 -5.2.3.

5. Sunra a doul numere naturale este egala cu 10. DetermitaF cele doui numere ftiind cA oricare dintre ele este divizibil cu diferenta lor.

Test 1.7.a L Stabili(i valoarea de adevdr a propozifiilor: a) 3ll5 ; b) 2l:3 : c\ 5124; d) 10:40 : e) i5 | 5. 2, Determinali cilia a, 5tiird ci: a) 2o,2; b) S+a,S : c) U:tO 3. Determinati numtrrul natural x, ftiind cd 36:r qi i 21. "r
4. ArAtali cA Duntrrul S

l, irlculafi: {l h.7 +110:2-50+2008; b) 2007 +2007.2008 | ft I lt.{) F 40 t 5.10 t 0:4 t d) 2OO:5 -12:2 + 24 :24 ; rt ;'t +3s :32 - 4.3 +23 i D 10 + 30.140 - 20. 00 -8)] ; 1r (r'r +rZ'?):t:2; h) 400:[50-500:(6O-'10:'7)l; i) (2+l)'?+(3+l):;
1r

[,-r)'f ; r.i(o'+atf

:2500; l) (25

rs'rt'2):ss.

t alculali: rl 5.21+5.19 ; b) 31 42+9.42ic) 812.72-72.772;


t.

= l+2+3+...+9

se

divide cu 5.

rlt 473+2.473+'1 .473:' e) 391.630 +12.630- 401.70;

fJ 123.321-722.389
4, CalculaS:

+ 1?3.68.

a) (2+4+6+b):(r+2+3+4)i b\2.23 + 5t4+3.(5-2)1-6t oe: c) 30+30. (30+30.[30+30. (30-30)]] : 30: .

d) 5.{32 : 8+5.[40-8(40 :4-18 : 3)]] . 5. Daci a=50, b=30 fi c=40, calculaf:

o+b-c;b) b-(a-4tA c-Q-a);d) (q+b):c:e) (a+c):(c---D; f) a c:(.t-b\,: B) (a-6;{a-*u.


a)

Mediu

l.

Dacd a=28A,

b=620pi c=350, calcllati: s)


.

a+b-c:b) 2a-b+c;

c) b-2c +3a: dl a+U+3c


2. Efectuaf:

z.lo3 -{47Q4:12:2+3
3. Efectuati:

+ 178 ,5

[6950

:5:5 +2+(486:2

+tn.z][:

a1

ts+zfu.sz

-23 .o:22

+z f):zz);
a'z

b) z3.5r +(22.5:. z')t$


4. Efectuali: N) l(ao.+t +"

.s").

++),+-a') s; 6 (: ' td + s.toz +r)+ (s.td +z'to'z++'lo*r). 5. Efecruagi: rw-z.boolo .h2-(r'+z' s)+st).
*Avansat

l.

Se dau

numerele: o=4n9 :(4a -4*)-(42

+4'25):116qi
.

^=l$:

'4'4z

,z):27 +21:1 . cal.,tlay: m^ , n^ , m+n, m-n

2. Adaugali paranteze, pentru a avea loc egalitate 3. Cu cdre zerouri se termine nurnexd

a 64:32'4-

44

:87 =O '
,

A'=tl.(+.ZSI -l'(22'Sz:rc1 +l) ti


+4

unde n e N*. 4. comparafi numerele A =13993: (2-3+ 20070)-2'33 '(6'?

s=zt .zx -+'5 +bsl

:qrs

5. Efectuali: (Zoz + aoe+

OOO

+ e08

+'.'

+ 20402) : (1+ 2 +

" + 101.

4I

rrrcF}

Proba:

l00llr:r =1.2'r +0.2t+O.22+1.21 +1.2o =16+2+l=t9 blzl l0

(l .t\\ I xxx=444,

f')

xxxx +

2x3x

5666

Numcrclc pen{ru care nu este precizata baza de numeratie se considerd


scrisc in

Standard l. [)cscrrnrprrrrcli in baza I 0 numerele : 23., 537 402g ; : 53 l.l 6 :


2. C'xlcull[i nunlerele naturale care in baza

ll LrI rllrli cilril x in sistemul zecimal dacA: tl 5r Sx5; b\ xxx + Lx<488. lf I rrrrrlrrrrrrli numerele naturale a=5ry Si b -- 561' f l rt l rr'tt rrrrinali baza.x ftiind ci: 12(rr+34$r+56er=12461.
hl
I )('tcl]r

2413g9.

rinafi bazele x qi y gtiind

ci:

b) 4.102 +7.101 +6.10{) () 4.103 +Z.io2 +3.100 d) 5.104 +4.10r +3.10r +8.100
.1.

$)

3.10+5.100

l0 au urmdtoarea descompunere:

ll

lfr.rrr0rrstrrrti cit:

a) (ab r ,a):il;

+34f,\ =27 oj. b) (abc-cbal:11.g. untle a. b gi r


12LJ

*ttttt r tlr t. rliu baza 10.

a) Scrieti in baza 2 numerele

i;

17; 31; 73 pi faceti proba. 2g; 43; 71 9i faceli proba.

b) Ssrieti in baza 3 numerele l 4. Scrieli in baza l0 numerele:

l;

hdlu
c)
4513161

a) llot01(2);

b) 10120tc)
e)
103713y ;

I I)''t('rnrina[i toate numerele formate din trei cifre distinct care se pol hs r'rr -5, 2 9i 3. Precizali care dintre acestea este divizibil cu 5 li care este
;

d) 20304(5);
5. Efectuati:

f) 5236:

dlrt/rlril cu 2.

l, llftrlrninati
r

toate numerele de trei cifre distincte care se pot forma cu


acestea sunt divizibile cu l0?

a) t l0l,:,

1210,2, + l0341sr _ t,r,,r x,r =

llrr.l' 5,l) gi 4. Care dintre

b) i 1001(2) +102|, -123@, = )iroi x16; = c) 11011i2y .72361= t


1s1

6. Determinari cifiele a $i

I ltr.tcrrrrinagi cdte numere in baza l0 au forma: a) -fry, Ut x:y; I l,r'rrronstrati cd: t) abab:1o1. b) abcabcil\\l;
c) aaO-Uao:SS
;

c)

,3f

,,liind

ca:

z) a2l+25 =346: Q 1d: 4 =187 ;


7- Calculati baza de

d\

aaab

b) b6a-43= 425

- b""oiggg

l,

irlcLrlati:

d)

iib-:5=250:

a)

(ab+i+i):(a+b+c):
@bc + bca + cab) :13. (a + b + c))
:

nunerale a, a > 2 dacd:

a) 43@ =23@11 c) 10011.1 =9110y;


1l) .t3 9.

b) 103,n, = 19,,u, ; d) 531.y - I00001,r,;


xx1

n)

,
d)5l:

ct rahcd t Oca" rraot+aaOct: tab ti.+cd +1lr1:

ll- ( iitc rrurnere in baza 10 existd daca au ibrm,r:


;

l) (aaZ+i+t):

(aU +

aZl

b)

c) -r)5
au forna:

('aitc u tcrc formate din cifre distincte u) rr.l ; b) ab1 :

c) a02b

n l \'tcrrrinali nunrerele de doui cifre J scrise in baza l0 pentru care: a) ab-5a+3b. bS ab-5ta+hl t 2:, c\ ab-27 t ha. /. ( rrlculali suma cifrelor rrunlArului x.f u.l ltiina ca xy+ vz+tl+l,r
:

esrc

d')

3"bt

10. Dctcrrrrirrl{i .r. 1,5i

: cifre in baza l0
;

l',llrirl pedect.

r'

dacd:

"1

tt) rStly 45; r.U tsvlt fS.-fi:Z

b) 5x+13=84:
a1
68

ll. \lLrti
1

numerele naturale de a1

formr aD. cu ci tre distincte. asl[e] illcitt


OSe :

UZ+ny+ 7W=AtO

"t,

t""

+ caU =

69

hl ah( t ht'd t tsb ua,

2775

abcd +lO(a+b + c) = dcba '


.

9. De(errninn{i ciliclc a 5i /, astfel incat sa avem:


+ t uu +

Artur Btrlltrci
+ bbb

ou

ria -

go

+ii

l(l- Dclcr-Irill li h zele r Sir, gtiind ci: s) l5 (.) + 23(,) + 45,,, = l05 qs, i

fl ll

Arntulr ,'n, Llacd

abc

se

divide cu 3?' atunci

U*

qi

*b

se

divitl cu 3?'

5) 21,,,

+ 12,.,,1 -161.rr.

ll.
12.

l)crrtrrrrstrali ca numdrul

S=oWtaUl a
de forma abc

sedividecuT'

cf scrise in baza 10 qtiind ca 144 divide nun?lftfir," ' 'r,/, ttic r Ai+,"A*rli"' la risturnatul sdu di ll, I lrt trrrrrtlll. de trei cifre, scris in baza 10' impadt dintre cifia zecilor *l t ',r r('sl l 46. Calcula! numirul gtiind cd diferen{a
Ihllrrrrrrtrrli uum.rele
=

Allali numcrele naturale

Stiind

caE

+bc

+;

"b'

'

t-:lr rrilltilor

este egali cu 2'

O.M. Gori'

Avansat l. Clalculati: (oUr*

fat t.tr.a
ll l
rlr'll irr haza l0 numerele:

-\OOU,

- a4 ,no

a)

11011112y;

b)

100101i121 '

O.M. Hunedoara'

2. Dererminali cifrele a, b, c irbaza lO dacZ.. qbc +bqc + acb +bca =lbba ' 3. A{]a!i numerele abcd . scise

ll

it baza 10 care satisfac relalia: iiii+abc+ab+a-2222-

b) 2rr=10102113r' alAl[1r r (lin egalita$e: a) -=110111,21: 550{8)' ll l lrrrprrlirti numerele: a) 11112y ii 61t01; b) 111021(3) ii fl Allrlr cilrele x qi y ttiind ca: a) 2161+1461=23no1;

h r lr'lr in brua

2 numerele: 17 qi 79'

4. Suma a doud numere este egah cu 162, iar suma dintre rdsturnatele
este egali cu 504.

b) 1261+3419 =21 p1.

AflaIi numerele.
O-M Boto$ani, 2001

ll
=
1993
.

lrr'tr'r rrrinali cel

mai mare numdr

abli

scris

in baza l0

care verificd

u,,lltl,,,,

J=5

o(E+I.

.. 5. Aflali cifrele a,

9i c in baza I 0 ft nnd crt abcc + cb

5) 20p;6) 10p' llarem oficiu - 10p. 1) 15p;2) 15p;3) 15p;4) 15p;


O.M, Gorj,

l
,l

l 1.11.b
) Determinali numerele de lormu h) Delerminati numerele de fonna

S"tt,

+tl
o.M. olt,

de forma a35a ' I I | )r'tt'r'rttinafi numerele impare

2iit2

'

2a5bil0:

7- l)ctermina$ cifiele distircte x, ), z in baza

l0 gtiind cd: xx+ yx+ zj = xl3 .


Gl\..5/1982

c) Cate numere de

fo'

u Tosb sunt divizibile cu 5?


ca:

lt /\llrli

bdza de numeralie

a>2 itiind

a)
1t I )r'trmrinati

57

8. Dclernrina(i rtumerele de forma ob inburu 10 care verifici relafla:

6y=47

6q;

b)

341.1 =1001L1'''

abtba-abba:lltl.
O..M. Ilunedoaia, 2003

t ti ) ttiind ca:
= 436 :

a)

35x +82
2x7

9. Deternrirrali numArul natural

obrd intt*u
70

10 qtiind c6:

c;

-i=2O5;
7l

b) l2x 4 =sO0: a1 4fi119=23.

5) Determinafi numerele aD in baza 10 cu a, b numere nelule qi


drca satisfuc rcltlia:

|
'

':e

t,

r,

ottslilttic adwrarea: obcb+rbaq=dddc, unde a, D, r" r/

strttl

J - hu = ub- a

ilr, I rrrrl'r ulrvc in aceasti ordine


O.M. Bihor' 1999

T.N.

6) Detcflnin ti bazclc r piy ptiind cd: n) l5i,) +23(.) +45,,1 =l051rr

b) 211,1 .tl2rur-14rn,
1

I I li

lFt,rrrrrrrrrli lh
t,

cil)rele

a, b, c itbaza 10 astfel

rrrrrr;rli uumerele nalurale n pentru


rrl I , 5, 9. 13,

b9=*33 ' care: 8n +8n+1 - 18 21997 ' incit

"7

lltrcm Oficiu - l0p. f) 10p;2) 20p;3) 20p;4) 20p;5) 10p;6)


1

O,M' Arad' 1997

I t,'

1rr

.. ...

,12. Probleme date la olimpiadele Scolare


numarul natural de trei cifre distincte in baza 10, care

r) ( \)nlpletati firul cu inca doi termeni. b) (;isiti al 100lea termen al iirului


c, Allirli sunla primilor 20 lermeni
O.M. Botogani, 1994

l.

SA se gaseascd

egal cu suma tuturor numerelor de doua cifre distincte care se pot forma

ciliele sale.

Se cer toate

solutiile.
O.lVl. Suceava,1992, cls a

lrrt
V

llnal

2. Determinali numirul obtinut

a,

, Stiind ca ab

ba = 63 , rat s\ma dintre

fi risturnatul

sAu este patrat perfect.

ltltlrrrrinati cel mai mic numAr natural in fiecare dintre situatiile: tl . rl'' 'l!' li)rma ; ; bt rhlr rlc lbnn4 a5bb si a + b :

O.M.Ciurgiu,

I I ,,tr' (lc

3. intr-o cutie sunt bile roqii, galbene 9i negre. Numai 54 din ele nu sunt negre pi numai 63 din ele [u surrt rotii- Numirul bilelor rogii este de doud

.l .t ():3 +2)+23 ;
{

, t 'rl( rllli
I

'

lirrma abc , are cifrele dislincte


:

ii

cifra zecilor este egala cu 7

b'1 2E
.

:25 +32 '2'.3t + 2oo2o -23

:2.

ori mai mic decdt al bilelor negre. Care este numdrul minim de extrageri
pentru a h siguri cA avem o

| \ r 10 1256+10.(35+35:5)1
5r ric!i

bili

galbenS?
O.M. Boto|ani, 2000, cb a V.a

numirul4l inbaza 2.

4. Rezolvali ecualiile: a) (2t + l) + (2x +2) + (2x +3) +...+ (2x + 100) = 5650 '
O.M. Bihor, 2000

{ i

Ariit.rti cA numdrul natwal n = 2 35+4 3a+5 26 este divizibil cu

l0

,t Alllti numArul natural x gtiind ci: 4(x+3)+2(2x-2)=5x+14.


AIl;rti suma numerelor naturale care impa(ite la 5 dau catul
11

b\ x.2e -2to =2tt c\ 12,,1+346., =27


5. Nurrrilrul

Barem oficiu - 20p. 1) 15p; 2) 15p: 3) l0p; 4) 10p: 5) 15p; 6) 15p


O.M, Harghita, 2000

s.
|abcde6 dd catul 4
I

= 6abcd.e impdltit la numdrul


-x

fi

restul

est f inal 2

0. Dclcnninlli numerele

gi

1,.

6, Dctcrrrrinrrfi cilicle-r,). zinbaza 10 astfel incAt x6-y7=2222.


O.M, Neam(, 1999

_ _

i,M.

l. Allafi cel mai mare numdr natural in hecare diltre situaFile: nt rste de forma ab 9i cifra uniti{lor este 4;
lrl csle de forma
r ) este

Gorj, 1996

ffii

Ei q

+b

de forma abc 5i suma cifrelor este egala cu

r.( rlculati: a)

[2+ (24+25:23)]; b) (2005 2006

- 2oo4

2005

)'1

72

.t(r r-0") (.r'-rz)* 1zuNl.[:


a) divizibile cu

-r:\-l

.2

F
^rnrrrlr

3. Determinali nunrercle rle lbrma 50.r,r

'2g+42 10este pahat pert'ecl' lhrem oficiu - 2op. 1) 15p;2) l5p;3) 10p;4) l5p; 5) l5p; 6) l{)p'
rrumdrul 42 '61+42

(l

2;

bt divizibile cu 5.

4. Ssrieti nunrirul ll0l0l121 in baza 10. 5. An.r! nurntrrul Dotural x ftiind ca: 3(x+2)+2(x+4't-4x+29. 6.

irrl
l2
.

llnal 5"

Afl{ti

suma numerelor naturale care irnplr,tite la 4 dau calul

ll t (l' rflrli: A\ 1992+1993 1992-1994'1991 b) [3 3'?'33 +2n t22s -(53)4 :stolisg


c) [(1+ 2+ 3...+99) 2+100]:103

llarem Oficiu - 20p. 1) 15p;2) 15p;3) 10p;4) 10p; 5) 15p;6)

ll
Test linal 3 l. Calculati: a\
c) lt62

ll) Aflafi cel mai mic numir de trei cifte care imPAr,tit la 25 si
l{.

dea

llllrll
33+ 42- 2OO50:
(zB

b\ 23.19+23.21-22.40:

dea b) Afla! cel mai mare numar de trei cifre care impirqit la 25 si

144

255)l ].103

fitllll

li

2. Conparafi [umerele:

()

Cete numere de trei cifre care impfu,tite la 25 sd dea restul 8 sunt?

a)

143

qi 183; b)

4a

gi 35; c) 520 qi 74.

,ll

u) Determina$ numerele divizibile cu 3 cuprinse intre 20 9i 40'


b1 Determina$L numerele tle

3. Allali numirul natural x, dacd 3+6+9+...+29'l=150x. 4. Suma a doud numere uaturale este 97. Afla{i cele douA numere gtiind ca implr.tind pe unul la celahlt obuneo catul 5

fo,-u StJiE

'

{1{ irrr4rara$:

fi

restul 7.

5. Se dau numerele:24, 1O65,57, O,99, 735, 180, 1,3'1,51,2,91,732.

a) 42r 9i 816 c) 3leea gi 22eez -22eer


f,t Suru a

b) 250 9i

330

d)

52"+t

-25, ti

33r*2

-z'1,

Enumerali numerele: a) divizibile cu

2; tr) divizibile

cu

5;

c) impare.

umere consecutive este de forma 1'r2"r ' Afla$ numerele'


a

6. Aratali ca numdrul 52 . 6 + 52 -g + 52 . l0 este pAtrat perfect.

it

Allirti valoarea de adevir

propozi$ei,

#[<tttttoot,r,

Barem Oficiu - 20p. 1) l5p;2) l5p;3) l0p;4) 15p;5) 15p;6) 10n.

Barem ofrciu - 10p. 1) 15p;2) 15p;3) 20p; 4) 20p;5) 10p; 6) l0p

Test final 4 l. Calculagi:


n\
ZOOjo+ l2mt+ 82-33; b) 25.19+25.21-24.40: c) { [(t 2] +5'?) : l3l'? - 2' -Zo | :Z' 2. Cinlplrnti numerele: a) lrm gi l2or; b) (7?r)0 qi 7r; c) 4 3a 9i 28.
-1. DircA

4+8+ l2+. ..+396=200 x, determinati numdrul x.

4. Sunra a doui nunere naturale ste 57. Aflali cele doui numere 5tiind cd

inplrlind

pc unul lir cel5lalt obtirem catul 3 $i restul 9.

5. Se dau nu'nrerelc: 16, 1230,8'1 , 44,625,24O, 47 ,62,7 ,95 Si 7325. Enumera.ti

nunerele: a) divizibile cu 2; b) divizibile cu


74

5;

c) impare. 75

lilumerali elementele unnatoarelor inultimi:

a={re xla<.r<loJ; r={'e nlre < r< z:}; c = {xe xlx+Z= a}; a={"eXlz.r+o=te};

{re nl+x-3

<

5};

r={rexlr<zr+3<2r}.
o proprietate caractedsdcA tuturor

7. Scrieli urmdtoarele

mullimi specificind

clcmentelor sale pi apoi determinaf cardinalul celor finite:

A={aJ,2,3,4,5}i B=[5,16,17.r8,le]; c={0,2,4,6,s,..J; D=[,3,5,7,e,..]; c={0,5,10.15,20,...}.


Mediu

L
animalelor care fac parte din fauna Romduiei 9i N mu\i_ mea animalelor qare trEiesc il mu4ii Carpali.

Scrieli mullimile rcprezentate prin diagramele de mai jos enumerand

stanaaJ' l. Fie M mullimea

clcmentele

lor, iar apoi specificand o proprietate caxacterbice

aestora,

Stiind ca se pot sffie euvinte cu acesie litere:

a) b) c)

Enurnerali cet mult cinci elemnie ale mullimii M. Enurnerali cel pulin rrei elemente al nultimii

$o /- \u
care sd aibi

N.

Specifica{ dac6 exi$e elemenre ale mullmii


habitatul fu ape, dend ex-emple in caz afirmativ.

"\"/n'

2. Scrie$ cu ajutorul diagamelor mullimea literelor din carc este abatuit


cuvlntul: a) calculator; b)

mobilier; c) instiurlie; d) gladiola. Precizati care dinhe propozit'ite urmAtoare sunt adeydrate gi care sunt a)ae
a) 0e
{a, e, i, o, u, 6, e,

false:

i}

; b):E

{2,4,6}; c) 6e fi,S,g};

2. Determinati cardinalul

mu[imilor urm6loarc iar apoi scriejile specificind


B

iD; e)zzre

{xe{-r=d}; rl

ste

{".qze .ros+}
.5;

o proprietate caracteristici tuturor elmentslor lor:

4. Scrieli analilic urmetaarele mullimi:

A=

[,23,...,86];

-{zt,zz,z3,...tazh
G = {0, t, 4 ,

c ={2,46,...ss};

n) Mullimea numerelor naturale cel mulr ega.le cu b) Mul$mea numerelor naturale cel pu$n egale
egale cu 13:

D
cu g gi cel mult

--I9,2s,3t37,..-sslt s =8, t, tL rs" 19,...J9);

F = 12, to, tB, 26, 34,...,802)

s, t6, 25,

36, ...,t44l]

/r' ={0, L 8, 27, 64,12s, 216}.


3, Enumera;i elementele urmltoarelor multimi:

c) MulUmen pAhatelor perfecte cel mult egale cu 25.


5. Defini1i, intr-un mod analitiq, multimea

vidi.

a={r.Nlr=sr+2,IeN,&<sf r = te

nl.t = r'? -l,

k e N,

r c a];

98

,lrl'.r,i
r

I I rl lrrllrrrrrlL. A. lJ, C, D in aceastd ordine. Cardinalul fiecdrei mullimi r u I lirtii dc cardinalul mul-timii alaturate. SA se arate ci in cele 4
rrrrllrr

, i, ^l '
rr
rru

, l, rl, .,/, r /,, N.i.,{ .sJ, ,' l, r l, {,r r)'.i, N' ,t<:]; r=f.n-lz.<o+):
,,.,'|, o = f-. 1.1"""r. ultima ciiia a lui n 2J

2.3. Relalii intre mullimi. Submullimi.


Mrrltimea A este inclusi in mullimea ts daci orice element al mullimii A ,r|irrtine gi rnullimii B. Se noteazd A
srrbmultime a lui B.

c B sau B = A gi spunem

cA

A este o

pot tl in total 125 de elemente.

l)irci in multimea A existd cel putin un element care sd nu apa4ili rrrultinii B, atunci nullimea A nu este inclusi in nul.timea B gi se scrie
AcrB. Multinea vida este suburultime a orichrei rnullirri, dica O c A, pentru
orice mul{ime A-

Avansat l. Dercrminirti multimile: L

Fqri,ceN.3+r,-q
nlx,m, ="2m8

r=te

' '70,-a,nj.
li
I

+ zooTl

multini sunt egale dacd au acelea;i elerrentc. l)acd A = B, atunci AcB fi BcA fi reciproc, daci
l)ouA

Acu fi BcA

c = { I e Nlx - aDac, ri5. a + b + c + a. r,r + D + c este un numlr tbrmat din


cifie identice
z. Deternilati

etunci A = B.

o M'

etapa

locali' Brnila' 2007

multimea
, .y

Standard l. t)recizali valoarea


c)

de adevir a propoziliilor urmdtoare:

a1 {2,+,s},- p.,s,+,s,6,7}; = 28 +212 +

e = { -r e Nf l5(.r + y)= t+21 +22 + 23 +...+22N7

{r,:}c{r,2,+}:

{ a

b) {0,2,4,6,8}r {4}; c{n,m,p}: e) 0e o: ft

c{0}r
.

+116+ r ):utr4
-]. Dererminari mulrimea

|
I

9
Nlzooz.(r",t _tx: /)_
I I l(a r-l, . ,
,, z1

{0,2,+,0,t}+ ft e Nlx

este

cifii

parn}

A-te

20070).

2. Scrieti toate submullimile

mullimilor:

{a}

,n

= {a,b}

C = {a, b, c}

4. Dererrninari mutrimea

/ -F4^
a

)-;,1
lj
.,,

-r. Stabilili valoarea de adevdr a propozigiilor:


urnlAtoarele situatii:

Ac-B,BcA,A=8,

in

5. Detcrminati valoarea de adevir

ll ,-1,1"= ruri(s.)'',(s

propoziliei

unde

:'

at a-{-rlxe N,3<.r<7} ei

s^

s')

_62s)

a=frlre N,3<-r<7}r I'r A - flr N.,, < s) pi 8-{.tlxe N. l<r<4}r

a = {"lxe N lri.r + 2"r + 3_r +... + 25 r .. l3{)0}


6, Detcrnrinati cel mai mic element al |nultinrii -j ervl,, 2a- 3,1 +...+15,

c1 A = {xl-r e N,.r estecifri parn} qi

= {2,4,6,8}:

ot

a-t1".N,,=*,
Nl C = { x Nl

f,

=k,.;: ;

",s]

ei

= {zz,+a,oo,ae}

O.M. etaps locali,

aj, 200?

4. Stabiliti ce relaue exista intre mul.timlle A gi B, C Si B, A gi C, dacd A = { re Nl r este restul impi4tii unui numdr la 5}

xe

x este

cifii in sistemul

zecimal de numera{ie }
{l }.

x este cifrt in sistemul de numera-tie in baza

loo

l0t
,1,-

Mediu

2.4. Operalii cu mulllml

l.

Detern nafi valorile

lui -r,

adeydratd:,,.4

8 ", unde,t =

asti'el incat propozilia urmatoare sd fie {t, t,g} qi B = I,2,3,4,5,6,7,8,g} .

Itrrrniunea rnul.timilor

2. Determinafi rumercle naturaie x $ y astfel incat {t,

l:, r}= 1t, Z:, y;.


Determi-

/rr,/,rilie: Reuniunea mullimilor A 9i B, nota6AuE,

este

mulllllcrl lllllurx

3. Fie mul{inrilc: A = {,n,g,27} 9i nali z,

a={xe Nlx=27:k,keN+}.

$tlbl ca ll = ,

,.lcrrcnlelor care apa4in cel pugin uneia din mul-timile A 9i B. A sau xe Bj alr 6 =

irlr.

4. a) Determinafi numdrul submult'milor multimii vide.

b)
c)

Dcterminati numdrul submulfmilor mullimilor cu


e

1,2,3

sat 4

rl(rscctla multilnilor tr,litilie: ktlerseclta mullimilor A gi ,8, notatd A n 8,


aparti,

este

mullinea tutffor

Iemente.

rlcrudntelqr care

n 9i mutimii A $i mul,timii B.

Determina$ cardinalul mulfmilor czre au 8, 16, 32 respectiv 64

AnA=i-rlre A ;i
I I

-re B)

submullimi. d)
5.
O mul{ime poate avea

)rrtri mul(imi snt disjuncte dacd intersecfia lor este mullimea vidd'

l8 submullirni? Dar
Nl

128?

Fiild
lr

date multim;1",

4={". XIA<"<f O},


e<r<rz}ei
I

rifcren{a mulfmilor
sau

l\'linilie: Diferc$ mullimilor A gi ,8' nolata A\8


416 ={xl xe A
Olrservafie. A\ B + B\ A
r,

A-8, este mullimea

a={"=xl zl'.rr e<'<15}, c={xe


D

{rlluror elementelor care apa4in mul$mii A qi nu apar.tin mullimii B'

{x e Nl x = I la0(2)..r NJ, stabiliri ce relagi exisrd inrre orjcare doui

ti

xe Bl

dintre acestea. 6. Fie mul{irnile: a =

{rlr.

N,

2 < 3.r+ 2 < 23} 9i

u=
,,

t l,

N, B

"2,

r.

aj. stuUiti6

valoarea de adevir a propozitiilor

Standard l. UtilizAnd

diagramele urmetoare, afla.ti:

c 8",,,

c A",,,

A = 8 ",,,

A+ 8".

Avansat
|

*. Se dau mulqimite: ,4 -6-U"1*-n=tat

3b,cu

a,h cifrein

baza

toj

-Vbhalqb-7k.ke
Se considerd

NJ. Stabiliti relaria dinrre cele doud nrulrimi.

,@@g@
a) AuB; CuD; EuF; CuH; HUI; GUI; GUHUI' b) AnB; Cn D; EnF; G^H; HnI; GnI; GnHnI; C) A\B; B\A; C\D; D\C; E\F; F\E; G\H; H\G; H\I; 1\ H; G\I; I\G. p ={a,u,c,a} 2. Se dau muliimile' A={a,b,c} , B ={b,c,d} 'c ={a,b,d},
Enumerati elementele
'

2*.

muldmile:

A={reNl:'(:*'f . osor}'
<roz+| . eratali ca

B={,. xl (t'm?+t2ms+z00zo+20080)
3+. se d6
sd

act.

-u,,tn,"u 4

{nl,.

N*,n < 100}. scrieli submullmea lui A care

cuprindd toate elementele cu un numdr inrpar de divizori.


N, Cristea,

'M

mul milor:

G.Mdl9El

=1rlr.

e si

re D];

ru =

{*lxe B

sau

xe C};

lo2

103

rr-lrlrc{
U-

yr

rr /r}: r,={xlre,46ixeC};
dintre aceste mulfimi.

l. I )crerminali mult'mea M
d. I )clenninali mulfmea

dacd

U v{t,Z}=

{t,Z,Z}. Gisiti toatc rohrllllr,

(rlr * t',rrrr r e D); n={xlxe A xe A} si


1rrin cnr.c se obf;ne fiecare

lndh:sll

t{rllltllik

l, Ilr rhrrr nnrtltrnitc.

A gtiind ci indeplinegte doui condifii: p.,+.a,* qi Iz,+,0\ o e = {2,+} lz.+.alw e =

=fr,,n,41, B =p.,4,6,s], c={r,:,s,Zj. nrectua6:

\l AwB, AvC,BuC: I,'I A.B, A.\C. B ^C: e),4\4, a\,4,A\C, C\.4, a\C, C\A; d\ AuBuC, A.\B.C: e) A\rA: B C\@: @\A.
4. Fie mullimile: A = {a,b,c,e}; B = {a,c, d,

t.

l)cterminat' mullmile

rrrrtliliile: M
,r. l)clerminaF

^N

M 9i N stiind ={1,23}t4e, ' y u


9i

cd indeplinesc,
1'1

in

acelaSi lintp

=fi,2,2,+}.

mullimile.4

a, gtiind ci indeplinesc simultan condiliile:

11 1 s = {a,b,c,d,e,

7. l)eterminali
={b,", f, s}. Efectuali:

s}: Ann={a,g}: A\B={c,e} mullimile .A gi B astfel incat sd indeplineascE simultan


f
,

^A;

urratoarele condiSi

'

Aw B =$,2,3,4,5];

enn--{t,z}1A\I={4,5}.
Stiiud cn are 7

e,

r)
Mediu

d) e)

cy

a) AvB: BwC: AwC: b) AnB; AaC:' BnC:


,tr-t(n

f};C

tl. |iind date multimea A

= {3,5,6,7}, determina{i mulfimea B

clcmente, toate numere naturale 5i surna elementelor mul{imii A este egala


cu suma elementelor mul$mii B. Efectuati

AuB, AnB,

A \ B, B \ A.

ac); (e u r)n (a u c); e o(n w c); (a n r)u (a n c); A\(auc); (aur)rc; (arc)re; rr(cra); ,4\(B\c); (err)rc;

il. Fie mu[imea A = {t,2,:,S,A,e}.

r)
b)
10. Fie

Determina$ mul{imea

cN

gtiind cd suma elementelor mul$mii

A este egal5 cu suma elementelor mult'mii B gi cardB =1 + cardA.


Efectua$

AuB, AnB, A\B,

\A.

A qi B

doud mul$mi astfel incat card

l. Se dau multimile: A-{xeNl x=2t+t, kN.k<7},8={_re Nl x=2fr.t C ={-re Nl x=3/r+2, &e N,1 < t < 5}. Calculali: a) AuB, AuC, BuC; b) A^8, AnC, B^C;

c rd( AnB ) = 3. Afla! card (A\B ) 9i card (,\A ). ll. Mulfimea A are 13 elemente, mullimea B are 8 elemente
e Nx. e <6}pi
Catculafi cardinalul
12.

A = 8, card d = 6 $i ti BcA.

mullimilorA\B

9i B

\A.

Mu$mea A are 13 elemente, mullimea B are 8 elemente, unde A 5i B sunt mult'mi disjuncte. Calcula$ cardinalul mullimilor A \ B 9i B \ A.
13. Mult'mea A are 8 elemente qi mul{mea B are 13 elemente.

c) il)
Z. pie

A-fteN+l x<9], B={yeNl y esle cilul impdrtirii :reA|9i C={zeNl z=2k+1, Z<ksS, ke1r'}. Calculat':

a\.4,.4 \C, C\A, B\C, Aw BwC, AaBnC:


,,4

\B

c\a:
lui 36 tax
gi

a) b)

Daca
Dacd

AwB are 16 elemenie, cete elemente a.re An,B? ArlE are 6 elemente, cate elemente are AUB ?

14. intr-o clasi sunt 30 de elevi inscrigi la baschet sau atletism. Ambele

spofiuri sunt practicate de 12 elevi. Baschetul este jucai de 17 elevi. Cdli


elevi joacd doar baschet? Cd{i elevi practice atletismul?
15,

a) AuB, Au C, BuC; b) AnB, A^C,B^C; c) A\4 B\A,,4\C, C\A,a\C C\a: d) AwBUC, A^B^C;
104

Dir

cei 24 de elevi ai unei clase 13 au medii maxime la romAni, iar 15 la

matematic6.

a)

Cifi elevi

au medii maxime la ambele materii? 105

b) c)

Ciili clcvi :nr nrcdii maxime doar la romdnd? Cfili clcvi lu ntcdii maxime doar la matematce?

a) b)
relaliile:

xnY={i,3,5};
Y1Y ={2,+,a};

c)

Y\(x

nr)-

fi,e].

Avansal l', I )clcn riruli ulrllilnilc 4 9i B, daci satisfac simultan simultan r) (' rd AUB =cardAl r') a -lxe Nlzt<sx+z<zz|.
r

7'. lhterminati multimile A. B 5i C care indeplinesc simultan condiSiJe:

a) AuBuC-{xlxeN.rcl0}r b) AaB= @; c) CCB:

!'.

)rtclrrrirrali mul[imile A, .8, C care satisfac simultan condiliile:

trl Aw BwC ={a.b,c}; b) AcBcC: c) A^B = O.


^C
Artllf Bitiucl 3'. Determinali mullimile disjuncte A 9i B, dacd sunt indeplinite simultan condiliile:

d) e)

A\c

= i1,3,7);

rtc={s,l}.
M. ii L Fota, G.M.6119E1

ll'. Determinali mul$mile A, B 5i C care satisfac simultan condigiile: a) Aw BwC ={a,b,c,d,e};

(, a) AUB=tje Nl x<2007f; b) CardA = Card B; c) Suma elementelor mulfimii A este egalA cu suma elementelor
multimii B;
Elementele mullimii,E sunt nunrere naturale consecutive.

b) (aua)tc - {o,.}; c) (.8 uc)\A = {c,d}; d) (euc)tr = {a}; { Anc =$.e}.


e'. Fie mullimile

a=tenl 238."<3'ul qi a=ivell

r'z5

sv'zuti'
Brlila'
2007

d)
4'.

t)aci card A= a gi card B = b, comparati lumerele naturale a 9i b.


etapa locali,

Se considerd mulgmile:

a=[,2,2],

etaF judetan!, Arad 1999 B =It,4,i.a] $i C =I2.,3,b,8,4].

10". Determina! numarul natural 4, astfel incdt reuniunea

mullimilor

Determinati numerele a gi b, gtiind cd sunt indeplinite simultan condiliile:

{7, a+5} $i {1,2a+11sd fre formate din trei elemente.

a)

AuB ={1,2,3,4,7}; D B.\C =I.2,4}.


Aide Elena BtUucI

ll*. se dau mullimile A = {5k s = ("'1r.1). o.t"r-inug ena.


12'.

2OO7 ,5k

trpa localtr,Teleornan' 20(, + 200tt,50ft + 2008'& ti

N}

5". Detemrinati mult'mile X gi Y dac6 sunt intleplinite simultan condi.tiile:

a) b) c)
d)

x u y = {5,6,7,8,9,10,n}: x .\y =16,7,10j:


X

pi,

4 = {t

z,z,

-..,2006}. Ardtali ca nu exis(d doui submullinri B 9i C ale


B

lui A astfel incet


sd

nC =

@, B

C=

A' iw

suma elementelor mullimii B

\Y+

(D;

fie egah cu suma elementelor mulfinrii C.


tapa

loctll, Olt 2lM

Suma elemenielor din Y este un numdr impar.


Ion Dumitrscu,cM.8/19E9

13.. Din cei 28 de elevi dintr-o clasA 14 sunt pasionali de muzica populard,
15 de muzica u$oara, iar 13 de cea clasici. $tiind cd 8 elevi sunt pasionali de

6*. Determinati mullimile X qi Y, dacl sunt indeplinite simulran condidile: 106

107

rlurlrn lxrlulnrll fi u$oafd,5 elevi de cea uqoari qi clasicd gi 3 elevi ltrplhln li llrrnir.0, iur 2 clevi de toate cele trei genuri, afla1i: nl ('llli clcvi surrt pasionali doar de muzica ugoard.

do

h) i) j) ,t. u) b) c) 4.

,,numirul 18 este de lrei ori mai mare decal 6" sau ,,15 cntc pllltnl
,,9 = 33 " sau,, l)3 =
,,8 > 9" sau

pcrl'ect"

{i,3}"
a

h) c) tll
I

('tl1i clcvi sunt pasiona! doar de muzica populard.

('nli qlcvi

,25; 3"
propoziliilor urmitoare:
6

sunt pasiona$ doar de muzica clasicd.

StabiliF valoarea de adevar Dacd ,,2.3 =

ExistA elevi car nu sunt pasionati de nici unul dintre cele trei

" atunci ,,6 i2

genuri de muzic6?
.1, $t i i nd ctr nrullimea
.A

lllullirner

A are a elemente, mullimea .B are D elemente qi LJB are o+c elemente, calcula.li c6te elemente are mul$mea

Daci,,52 = 25 " atunci ,,54 Daci ,,23 < 15 " atunci ,,221 <2r5"

" =50"

Determinali xe N astfel incdt propozifiile urmAto.tre selie adevdrate:

A"]'R.
15. Fie

multimileA=t. nlr<zr*tlqi

a=t.xlzrffi <r<zr*r],

{
c) d) e\

.,Ei<zzr"
,,22'-t

b\,,414ai5-

Comparali cardiualele celor doud multimi.

=28-

..(2+3.r)5 = (zr+6)5 "

Test 2.a

1.

,,1+2+3+...+ x=15"
Barem Oficiu - 10p. 1) 25p;2) 30p;3) 15p; 4) 20p.

Formulati cdte un enunf care sd nu reprezinte o propozitie din punct de


vedere matematic, o propozi$e adeveratd $i apoi una falsd. pentru cele

doud din urmd formulali negaliile adevir.

lor qi apoi stabiligi valorile lor

de

Test 2,b

l.
adeydr.ate $i sare srmt

2.

fueozali care dintre propozitiile urmitoare sunt


false:

a) b) c) d)

Scriet' o mullime conlinend cel mult trei ora$e din Rominia; Scrieli mullimea numerelor naturale cel mult egale cu 5;

Scrie! mullimea numerelor naturale cel pu{n egale cu 119


cel mult egale cu 124;

5i

a)

,,5 este un

D
c) d) e) g)

divizor al lui

3O',

,,72

=ula t5
esre

Scrieli o mullime conlinAnd cel pu.tin doui pdtrate Perfecte


mai mici decit 25.

,,Catul lmper$rn numdrului 96 impardri este tot 6',


restul 4"
,,1

,i

restul aceleiaSi

2.

Fie mul$mil A = 11,2,3,4,5j propoziiile urmetoare sunt

9i

B = {0,2,4,6,s}. Preciza}i care dintre

,,90 = I - $i ,prin irnpi4irea numArului 52 la 3 se obfine catul 16 Si

adeYerate

ii

care sunt false:

ori are

100 minute', 9i ,,1 km

1000 m,,

f),,e.8=63"qi,,(rz)3
impar"

=zs

a) b) c)

,,ultima cifid a unui numdr par este 0,2,4,6,g,, sau ,,135 este numar

B": ,,8e A"; ,,6e 8 ", ,,@e A": ,,8 c A"; ,,3e A"sau,,3e B"i ,,4e 8"sau,,5e A": ,,7e B" sart ,,5e n"1 ,,P.,6j c A" sau ,,{3,5}c r "; d'),,2e A" Ei,,2e 8 ",,,{:,+}c a " pi,, :e a ";,,{6,s}c B " ti "i ,,@c B";
,,3 A

,,5

,,oe r";,,{0,1,2}c A" fi,,{4,6,8}d


108

^B

",

t(x)

Itltlllll

vdkrsrfn (l! {.hvnr ulc propozitiilor:

ll llrll ,,lll antc cuh pfffect" atunci,,l25i3'' bl lhcl ,, ll - (r" nlunci,,3a =12" cl |tdri,,.tr' =92 9i l, = (:r)'z" atun"i ,,3r= =br)t .lt lltc{,,.r = 4" atunci 2r-3=6 "
llrrtcli ulrniltoarele mullimi enumer6nd elementele lor qi apoi stabilili
crnlinulul celor finite:

a) x uv = {0,r,2,3,a,s,6}; b) x nv =$,t,s}; O v\x =t0,2}. Barem Oficiu - 10p.1) l2p;2) 8p; 3) 20p; 4) 15p;5) l5p;6) 20p.

Tsst 2.d

l.
2.
.r.

l)eterminali o= tr

mulgry

. tl

<x,-rlZ + U + t r0=

_ _

576, .r este cifrd

in buro r"u I

Se dau

multimite a =

t,

vlx, y e N, 121,1 + 361,1 = 341,oy]


: (z

a = {xlx e n, Z.r-o < tO}; ftlre c ={{rE N,5<3.r-l< 20}; o ={xlxe x,x =z*,t <t} Barern Oficiu - lOp. l) 20p;2) 25p; 3) 20p; 4) 25p.

,r =

X,3x > 9);

a=

f,1.. n, + < (z + l)z"t

+t)2" < l,

n. n). e.at"1i cd A c= B .

Fiemugnrile,a={reNl.r=2ft,e<o};
Efectuali

a=t.nl t= zr,t .+}.


$i
B=i16,25,y,4), aflafi

Test 2.c

4. 5. 6.

A\JB, ,4oB, A\a 9i B\A. Fihd date mu$mile 4=p.s,',Oyj


numerele naturale

l.

Stabiligi valoarea de adevir a propoziliilor urmetoare privind diagama


aleturatd:

gi

y naturale astfel lncal

AUB=A.,R.

a) ,,1e N' b) ,2e8" c) ,,3 B" d) ,,4e A" sau ,,4e B" e) ,,1e B" qi ,2e A' f) ,,4e B" si ,,4e A" e) ,5e B" sau ,J4 4'.
Formulali doud propozifii adsvirate Ei doui false, privind diagrama.de
mai sus-

Aflaf mullimea X gtiind ci indeplinegte simultan condi$ile: a) x n{a,b,c}={a,c}; b) x u{a,b,c}={a,b,c,d,e, f}


Determina$ mulfimile X 9i Y gtiind ci indeplinesc simultan condifiile:

a) b)

x vY ={a,o,c,a,e,7, g}; X.\Y =b.d,eI I

la,u,1,a\x =lu,nj;
c{a,b,c,d,e,

d) f 7,

f}.
lol
are doud

Reuniunea a doui mulfimi are 3 elemente, iar interseclia


elemente. Calculad cale elemente are fiecare mullime.

Se dau mulfimil".
dintre cele trei mullimi.

,4

= {xlxe N,r<7}, 6=fipeX,r<-r<OJ,

Barem Ofrciu - 10p. 1) l0p;2) l5p; 3) l5p;4) 10p;5) l0p; 6) 20p;7) l0p.

C={.rl-reN*,x<6}. S"A4i

"r

relatii se stat'ilesc lntre oricare doui

Fie mulfimile e =I,Z,Z,S,S|

si I

f,2,4,6,8]. Efecruali

_4

uB

Fie a=ixe xlacx<ft,/reN) 9i r={rexlr<x<tz,,te


Determinafi k

AnA, A\8

9i

a\A.

N}.

astfel incat

A^B=[0i.
t10
111

Determinali mullimile X gi Y griind ci indeplinesc simultan condiliile: