Sunteți pe pagina 1din 5

1) Calculaţi câtul dintre suma şi diferenţa numerelor 375 şi 370.

16) Se dau numerele: a = 24 : 4 – 25 : 5 + 12 : 6 b = 8 – 60 : 15


2) Ştiind că a = 175, b = răsturnatul lui a, c < b cu 83, află c + b – a c = 10 + 10 : 2 – 5 x 2
3) Stabiliţi care propoziţie este adevărată: Calculaţi: a + b + c, a + b – c, ab + ac – 3, 3a – 2b + c.
a x (802 – 30 x 10) = 30 pentru a = 9; 17) Elena avea o cutie cu 28 de bomboane. Într-o zi a mâncat jumătate din ele, iar
6a + 101 – 100 : 4 = 676 pentru a = 100; în ziua următoare, un sfert din câte a avut la început. Câte bomboane are Elena?
(225 : 5 + 3a : 6) x 4 = 228 pentru a = 24; 18) Aflaţi a, b, c, d, ştiind că: a = 350 + b; b = c + 50; c = 84 + d; d - 152 = 64.
(336 : 3 + 20 : 4 x 10) + a = 1000 pentru a = 20. Aflaţi apoi a : b + 2d; 3c + a – b; a x b – d x c.
4) Determinaţi valorile pe care le poate lua necunoscuta: 19) Bogdan a calculat suma dintre jumătatea şi dublul numărului 6834. Din
79 < x : 6 < 85; 192  y x 4  208; 503 – z  40. rezultatul obţinut a scăzut un sfert din numărul 2936. Care este diferenţa calculată
5) La o cofetărie s-au adăugat 129 portocale, în număr egal, în trei lăzi. Află de Bogdan?
câte portocale sunt acum în fiecare ladă, dacă la început în prima ladă erau 32 20) Aflaţi numărul de trei cifre, cu suma cifrelor 1.
portocale, în a doua 21, iar în a treia 29 portocale. 21) Găsiţi numerele naturale cuprinse între 300 şi 700 care au suma cifrelor 6.
6) Micşoraţi de 5 ori suma dintre produsul şi diferenţa numerelor 104 şi 7. 22) Care este cel mai mare număr natural de trei cifre distincte, cu suma cifrelor
7) Calculaţi respectând ordinea operaţiilor: 3?
a) 250 – 5 x 18 : 2 + 138 x 2 = 23) Găsiţi cel mai mare număr natural de trei cifre, mai mic decât cel mai mare
b) 828 – 356 + 148 x 2 – 640 = număr natural de trei cifre distincte.
c) 400 : 8 : 2 + 425 : 5 – 630 : 9 = 24) Scrieţi toate numerele naturale de două cifre cu a + b = 10 şi care se împart
d) (72 x 3 – 80) : 2 + 248 : 2 – (120 – 138 : 2) = exact la 7.
e) (125 + 780 : 2) x 2 – 408 : 2 = 25) Calculaţi, respectând ordinea operaţiilor:
f) (425 x 2 + 308 x 2) : 2 + 139 = a) [(50 : 10 + 25) + 25] : 5 =
g) (820 – 148 x 3 : 2) : 2 – 139 = b) 80 + [26 – (81 : 9 + 4)] =
h) (230 + 28 x 2 : 4 + 56) : 100 – 2 = c) 200 – [50 : 5 + (76 – 28) + 7] + 15 =
i) [(271 – 169) : 2 + (280 + 120) : 4] x 2 = d) 793 + 200 : 10 – [76 + (293 – 209)] =
j) [675 – 126 x 3 + (426 : 3 + 108 x 2) : 2] : 4 x 6 = e) [(4 : 4 + 4) : 5 + 9] x 222 =
8) Calculaţi câtul numerelor x şi y: f) [(58 x 3 – 74) x 100 : 1000 + (111 x 9 + 111) + 889 =
x = (2498 – 398) : 2 + 2939 – 1789; g) 606 + 2484 : 9 – [248 : 4 + ( 2596 – 2499) – 99] – 666 =
y = 7 x 9 : 3 x 0 + 80 x 2 – 60 + 90 x 0. h) (6518 – 3462 – 362) – [2694 : (1103 – 1097)] =
9) Verificaţi dacă următoarele egalităţi sunt adevărate sau nu: i) 2976 + [(3785 – 2986) x 3] – 5188 =
766 – (138 x 3 – 428 : 2) = 789 – 138 x 2 j) [(2 + 2 + 2) : 2 – 2 x 1] x [(3 + 3 + 3) : 3 – 3 x 1] + 1 =
366 – (627 : 3 – 387 : 3) + 125 = 229 + 3 x 128. k) (280 – 78) : 2 x 5 + [(378 + 88) : 2 + 262] =
10) Cu cât este mai mare produsul dintre numerele 195 şi 8 faţă de suma lor? l) 2 x [(12 x 10 : 6 – (200 – 20) : 9 + 36 : 18 – 2] =
11) Grupaţi convenabil termenii pentru a calcula mai rapid: m) 1500 – 13 x 5 + [25 x (160 – 30 x 5) – 8 – (24 + 6 : 6)] =
a) 27 + 402 + 1223 + 73 + 198 + 3377 = n) 5 x 32 : 8  5 x  40  8 x  200 : 5  72 : 2   
b) 114 + 5600 + 286 + 1400 + 60 + 40 = o) 0  6 x  36 : 9  0 x  37  9 x  400 : 5  96 : 3  
c) 10500 + 1800 + 5500 + 800 + 3200 + 200 =
12) Găsiţi triplul diferenţei numerelor 3689 şi 579. p) 1500   250 : 5  5 x  265   50 : 25  2 x 65 x 150 
13) Dacă din triplul unui număr scădem 232 obţinem 464. Care e numărul? q) 1278  2 x 316  4 x 6   3  3x 3 : 6 
14) Calculaţi diferenţa numerelor 245 şi 25 micşorată de 5 ori, apoi înmulţită r) 16 + (15 : 3 + 3) : 8 + [16 – (3 x 20 – 50) – 5 + 6] + 3 =
cu 9. 26) Mihai s-a gândit la un număr natural; îl împarte la 9; câtului obţinut îi adună
15) Tata are 39 de ani, iar mama 35. Peste câţi ani vor avea împreună un secol? 8; suma găsită o înmulţeşte cu 7, iar din produsul obţinut scade 19. La ce număr
s-a gândit Mihai, dacă a obţinut în final rezultatul 100?
1) În şcoală sunt 3750 elevi la clasele I-VIII. Fetele sunt cu 280 mai multe decât 24) Bogdan are de 3 ori mai puţine bomboane de cât Eugen. Dacă Eugen ar
băieţii. Câte fete şi câţi băieţi sunt în acea şcoală? mânca 28 de bomboane, atunci copiii ar avea acelaşi număr de bomboane. Câte
2) Aflaţi două numere naturale ştiind că suma lor este 1800, iar unul dintre ele bomboane are fiecare băiat?
este cu 40 mai mare decât celălalt. 25) Suma a două numere este 545. Primul număr mărit cu 125 este egal cu al
3) Aflaţi a şi b ştiind că a este mai mare decât b cu 2700, iar a + b = 8500. doilea număr micşorat cu 70. Aflaţi numerele.
4) Suma a două numere este 18000. Primul număr este cu 4000 mai mic decât al 26) Trei colegi au rezolvat 60 de probleme. Primul rezolvă un număr de
doilea. Aflaţi numerele. probleme, al doilea rezolvă cu una mai mult decât primul, iar al treilea, cu una
5) Aflaţi a şi b, ştiind că a + b = 7500 şi a – b = 3500. mai mult decât al doilea. Câte probleme a rezolvat fiecare?
6) Suma a trei numere este 168. Primul număr este 48. Care sunt celelalte două 27) Suma a trei numere este 1080. Primul număr este de două ori mai mare
numere, dacă diferenţa dintre ele este 10? decât al doilea şi de trei ori mai mic decât al treilea. Să se afle numerele.
7) Într-o livadă sunt 1200 meri şi peri. Numărul perilor este de 4 ori mai mare 28) Dacă împărţim la 3 suma a trei numere naturale consecutive obţinem 2001.
decât cel al merilor. Câţi meri şi câţi peri sunt? Aflaţi numerele.
8) Aflaţi două numere naturale, ştiind că suma lor este 112000, iar unul este de 29) Suma a trei numere este 1680. Primul este de 4 ori mai mare decât al doilea.
111 ori mai mare decât celălalt. Al treilea număr este egal cu diferenţa dintre primul şi al doilea. Aflaţi
9) Doi fraţi au cules din livada bunicii 36 de mere. Unul a cules de 3 ori mai numerele.
mult decât celălalt. Câte mere a cules fiecare? 30) La o librărie s-au vândut în trei zile 2267 de cărţi. În prima zi s-au vândut de
10) Aflaţi a şi b, ştiind că a + b = 3600 şi a = 5 x b. patru ori mai multe decât în a doua zi. A treia zi s-au vândut cu 17 mai multe
11) Aflaţi a şi b ştiind că a – b = 8063 şi a este de 2 ori mai mare decât b. decât în prima zi. Câte cărţi s-au vândut în fiecare din cele trei zile?
12) Suma a două numere este 3636. Primul număr este de 5 ori mai mic decât al 31) Eugen, Gabi şi Mihai au împreună 4250 timbre. Eugen şi Gabi au împreună
doilea. Care sunt numerele? 2650 timbre. Gabi şi Mihai au 3050 timbre. Câte timbre are fiecare?
13) Aflaţi două numere naturale, ştiind că unul este de 3 ori mai mare decât 32) Suma a trei numere este 2000. Să se afle numerele, ştiind că suma dintre
celălalt, iar diferenţa dintre ele este 6000. primul şi al doilea număr este 1460, iar suma dintre al doilea şi al treilea număr
14) Aflaţi x şi y, ştiind că x – y = 1440 şi x = 7y este 1180.
15) Într-un săculeţ sunt 160 de bile roşii, galbene şi verzi. Numărul bilelor roşii 33) Suma a două numere este 65. Unul este cu 5 mai mare decât dublul celuilalt.
este de trei ori mai mare decât cel al bilelor galbene. Bilele verzi sunt cu 13 mai Care sunt numerele?
multe decât cele roşii. Câte bile de fiecare culoare sunt în cutie? 34) Într-o bibliotecă sunt 2653 de cărţi cu poveşti şi cărţi cu poezii. Numărul
16) Vârsta tatălui este de 4 ori mai mare decât a fiului. Ştiind că au împreună 50 cărţilor cu poveşti este cu 34 mai mare decât jumătate din numărul cărţilor cu
de ani, să se afle vârsta fiecăruia. poezii. Câte cărţi de fiecare fel sunt în bibliotecă?
17) Aflaţi numărul natural care este cu 25 mai mare decât jumătatea sa. 35) Suma dintre un număr şi triplul său este 28400. Aflaţi numărul.
18) Suma a trei numere este 1480. Primul este 380. Care sunt celelalte numere, 36) Să se afle 2 numere naturale, ştiind că al doilea număr este de 7 ori mai mare
dacă diferenţa dintre ele este 100? decât primul, iar suma dintre dublul primului număr şi triplul celui de al doilea
19) Suma a trei numere este 2080. Al doilea număr este egal cu primul, iar al număr este 690.
treilea număr este cu 160 mai mare decât al doilea. Să se afle numerele. 37) Suma a trei numere este 10938. Numărul al doilea este dublul primului
20) Ionel are în biblioteca sa 111 cărţi aşezate astfel: pe al doilea raft, cu 18 mai număr, iar dacă din numărul al treilea scădem pe cel de-al doilea, obţinem
multe decât pe primul, iar pe al treilea, cu 12 mai multe decât pe al doilea. Câte primul număr. Care sunt cele trei numere?
cărţi sunt pe fiecare raft? 38) Suma a trei numere este 2151. Al doilea este de trei ori mai mare decât
21) Suma a trei numere naturale este 684. Suma primelor două numere este 420, primul şi cu 51 mai mic decât al treilea. Aflaţi numerele.
iar a ultimelor două numere este 448. Care sunt numerele? 39) În trei zile s-au vândut 5672 kg de mere. În prima zi s-a vândut de trei ori
22) Suma a patru numere consecutive este 46. Aflaţi numerele. mai puţin decât în a doua zi, iar în a doua zi, cu 12 kg mai mult decât în a treia
23) Suma a trei numere consecutive este 999. Aflaţi numerele. zi. Câte kg de mere s-au vândut în fiecare zi?
40) Carmen a cumpărat de la un magazin cu jucării o păpuşă, un ursuleţ şi o 57) Mariana are o sumă de bani de patru ori mai mare decât cea a lui Valentin.
maşinuţă. A plătit în total suma de 17969 lei. Păpuşa costă cu 3659 lei mai mult Dacă ea îi dă acestuia 4200 lei, atunci sumele lor devin egale. Câţi lei a avut
decât ursuleţul, iar maşinuţa costă cu 2870 lei mai puţin decât păpuşa. Cât costă fiecare?
fiecare jucărie? 58) Suma a trei numere este 176. Al doilea este cu 28 mai mare decât al treilea,
41) Aflaţi trei numere ştiind că suma lor este 2 650, primul număr este cu 550 mai iar primul este egal cu diferenţa dintre acestea. Să se afle numerele.
mare decât al doilea, iar al doilea este de două ori mai mic decât al treilea. 59) Trei fraţi aveau împreună 135000 lei. După ce fiecare primeşte de la tatăl lor
42) Aflaţi trei numere ştiind că suma lor este 430, al doilea este de două ori mai aceeaşi sumă, fiecare din ei are acum 100000 lei, 125000 lei şi 135000 lei. Câţi
mic faţă de primul, iar al treilea este cu 30 mai mare decât primul. lei a avut fiecare?
43) Bogdan şi Răzvan au împreună 21000 de lei. Bogdan are cu 600 de lei mai 60) Doi elevi au împreună 155000 lei. Dacă primul cheltuie un sfert din cât
mult decât Răzvan. Ei cheltuiesc împreună 700 lei. Câţi lei mai are fiecare, dacă cheltuie al doilea, atunci fiecăruia îi mai rămân câte 15000 lei. Câţi lei a avut
ei cheltuiesc sume egale? fiecare?
44) Diferenţa dintre două numere a şi b este 237. Dacă împărţim cele două 61) Suma a trei numere este 276. Al doilea număr este cu 28 mai mare decât al
numere, obţinem câtul 3 şi restul 37. Aflaţi numerele. treilea, iar primul este egal cu suma celorlalte două . Să se afle numerele.
45) Două bucăţi de pânză aveau aceeaşi lungime. După ce s-au vândut 12 m din 62) Suma a două numere este 247. Micşorând cu 2 unul dintre numere el devine
prima bucată şi 72 m din cealaltă. în prima bucată a rămas de 3 ori mai multă un sfert din celălalt. Să se afle numerele.
pânză decât în a doua. Câţi m au fost iniţial în fiecare bucată de pânză? 63) Suma a trei numere este 151. Primul este cu 16 mai mare decât al doilea, iar
46) La un concurs, două echipe de copii au obţinut în total 1830 de puncte. Prima al treilea este jumătate din al doilea. Să se afle numerele.
echipă a obţinut de 5 ori mai multe şi încă 30 de puncte faţă de a doua. Câte 64) Suma a cinci numere este 318. Primele patru numere sunt consecutive, iar al
puncte a obţinut fiecare echipă? Câţi membri are fiecare echipă, ştiind că fiecare cincilea este cu 28 mai mic decât primul. Să se afle numerele.
copil a obţinut 30 de puncte? 65) Suma a trei numere este 87. Primul este de două ori mai mare decât al
47) Aflaţi două numere, ştiind că diferenţa dintre ele este egală cu cel mai mare doilea, iar al treilea cu 5 mai mic decât jumătatea primului. Să se afle numerele.
număr natural de trei cifre, câtul dintre ele este 10, iar restul împărţirii este 0. 66) Diferenţa a două numere este 42. Dacă le împărţim obţinem câtul 6 şi restul
48) Marina are cu 15089 lei mai mult decât George. Dacă suma Marinei se 2. Să se afle numerele.
împarte la suma lui George, atunci câtul este 3, iar restul 89. Aflaţi câţi lei are 67) Suma a trei numere este 418. Să se afle numerele, ştiind că primul este de
fiecare. două ori mai mare decât al treilea, iar al doilea cu 2 mai mic decât sfertul
49) Suma a trei numere este 684. Primul număr este o doime din al doilea şi primului.
respectiv o treime din al treilea. Aflaţi cele trei numere. 68) Diferenţa dintre două numere este de 3 ori mai mică decât suma lor, care
50) Suma a trei numere este 1020. Dacă la fiecare dintre ele se adaugă un acelaşi este 939. Să se afle numerele.
număr se obţin numerele 360, 720, 300. Care sunt numerele? 69) Într-o vază erau cu două garoafe mai multe decât în alta. Dacă din prima
51) Suma a trei numere este 97500. Dacă din fiecare se scade un acelaşi număr se luăm 5 garoafe, în vază vor rămâne de două ori mai puţine decât în cealaltă.
obţin numerele 1200, 34500, 12600. Aflaţi numerele. Câte garoafe erau în fiecare vază?
52) Suma a patru numere este 1920. Primul număr este egal cu suma celui de-al 70) Suma a trei numere este 223. Primul număr este cu 2 mai mare decât un sfert
doilea şi a celui de-al treilea număr, iar al doilea număr este de două ori mai mic din cel de-al doilea, iar al treilea este de două ori mai mare decât primul. Care
decât al treilea. Al patrulea număr este 120. Aflaţi numerele. sunt numerele?
53) Suma a trei numere este 390. Dacă din primul număr scădem 10, din al doilea 71) Găsiţi două numere care împărţite dau câtul 4 şi restul 7 şi a căror diferenţă
30, iar din al treilea 50 ele devin egale. Care sunt numerele? este 34.
54) Suma a trei numere pare consecutive este 552. Să se afle numerele. 72) Vârsta tatălui este de 4 ori mai mare decât vârsta fiului său. Fiul este mai
55) Suma a trei numere este 72. După ce din fiecare scădem acelaşi număr mic decât tatăl cu 24 de ani. Câţi ani are fiecare?
obţinem numerele 9, 6, 18. Care sunt numerele? 73) Suma a două numere este 380. Diferenţa acestor numere este cu 128 mai
56) Suma vârstelor a doi fraţi este 32, iar diferenţa lor e de 6 ani. Ce vârste are fiecare? mică decât suma lor. Să se afle numerele.

S-ar putea să vă placă și