Sunteți pe pagina 1din 52

SCOALA POSTLICEAL IOAN PAUL AL II-LEA

-LUCRARE DE DIPLOM-
CANCERUL HEPATIC
INDRUMATOR:
Dr. Pop Began Ciprian
Cania!"
IONESCU #EOR#IANA CAMELIA
BUCURETI
2010
PLANUL LUCRRII
Mo!i$a%ie
Capitolul I - Ana!o&ia 'i (i)io*ogia (i+a!,*,i
Capitolul II - Can+er,* -epa!i+
Noiuni generale
atogenie
Cau!e "i #a$tori %e ri&$
'e(ne "i &i(pto(e
Diagno&ti$
Trata(ent
rogno&ti$
Capitolul III - N,r.ing,* /o*na$i*or +, +an+er -epa!i+
A) ro$e&ul %e nur&ing
B) Rolul a&i&tentei (e%i$ale *n *ngri+irea ,olna-ilor $u $an$er
.epati$
C) re!entarea $a!urilor
CONCLU0II
BIBLIO#RA1IE
2
Mo!i$a%ie
In$i%ena $an$erului .epati$ &-a triplat *ntre 1/01 "i 2001 *n 'UA2 *n
$iu%a #aptului $3 rata %e &upra-ieuire a $re&$ut %e la unu la $in$i ani la
pa$ienii %iagno&ti$ai $u a$e&t tip %e ,oal3) otri-it re!ultatelor &tu%iilor2
*ntre 1/01 &i 2001 in$i%ena $a!urilor %e $an$er .epati$ &-a triplat %e la 124
la 52/ $a!uri la &uta %e (ii %e per&oane) De a&e(enea2 ratele %e &upra-ieuire
au $re&$ut *ntre 1//2 &i 2006)
Cre"terea ratei %e &upra-ieuire %e %atorea!3 #aptului $a (uli pa$ieni
&unt %iagno&ti$ai *n &ta%iu in$ipient 7#apt $are %in p3$ate nu e&te -ala,il "i *n
ara noa&tr32 un%e $an$erul .epati$ &e %iagno&ti$.ea!3 *n $ontinuare *n &ta%ii
a-an&ate82 $9n% trata(entul are $ele (ai (ari "an&e)
De"i &tu%iul $er$et3torilor a(eri$ani nu a i%enti#i$at (oti-ele pentru
$are in$i%ena $an$erului .epati$ e&te *n $re"tere2 a$e&t #eno(en poate #i
atri,uit unei $re"teri a $a!urilor %e .epatita C &i B2 a#e$iuni $are repre!int3
un #a$tor (a+or %e ri&$ pentru $an$erul .epati$ %ar nu tre,uie ignorat ni$i
(o%ul %e -ia3 : *n pri(ul r9n% $on&u(ul %e al$ool)
Unul %intre (oti-ele pentru $are la noi *n ar3 $an$erul .epati$ e&te
%epi&tat %e regul3 *n &ta%ii tar%i-e2 ar #i a$ela $3 %e (ulte ori e&te
a&i(pto(ati$ &au pau$i&i(pto(ati$ iar *n $a!ul $an$erul &ur-enit pe #i$at
$iroti$ &i(pto(atologia &e $on#un%3 $u $ea a $iro!ei .epati$e)
A( ale& a$ea&t3 te(3 %e &tu%iu %atorit3 (ultitu%inii #a$torilor $are pot
inter-eni *n etiologia $an$erului .epati$ "i pentru $3 *(i per(ite &3
%e(on&tre! i(portana *ngri+irilor &pe$i#i$e %e nur&ing *n a(eliorarea
$on#ortului p&i.i$ "i #i!i$ al ,olna-ilor *n etapa %e %iagno&ti$2 p9n3 la
&ta,ilirea "i apli$area $on%uitei terapeuti$e &pe$i#i$e)
;
Capitolul I
Ana!o&ia 'i (i)io*ogia (i+a!,*,i
<i$atul e&te $ea (ai (are glan%3 a organi&(ului &ituat *n $a-itatea
a,%o(inal3 *n .ipo$on%rul %rept "i epiga&tru2 *n lo+a .epati$3)
CON<I=URA>IE E?TERN@
<i$atul are %i(en&iunile: *n &en& tran&-er&al 26 $(2 16 $( *n &en&ul
antero-po&terior "i 6 $( gro&i(e) =reutatea e&te %e 1100 g) Culoarea: ro"u-
$3r3(i!iu) Are ; #ee:
a8 1a%a .,perioar2 e&te rotun+it32 #iin% %i-i!at3 *ntr-un lo, %rept "i
unul &t9ng %e $3tre liga(entul #al$i#or( 7o $ut3 peritoneal38 $are leag3
#i$atul %e %ia#rag() A$ea&t3 #a3 $ore&pun%e %ia#rag(ului "i prin
inter(e%iul a$e&tuia pleurei2 pl3(9nului2 peri$ar%ului "i ini(ii)
<ig)1) <aa &uperioar3 a #i$atului
5
,8 1a%a in(erioar2 .a, $i.+era*2 $are pri-e"te *n +o&2 *napoi "i la
&t9nga) A$ea&ta &e a#l3 *n raport $u &to(a$ul2 %uo%enul2 $olon2 rini$.i "i
glan%a &uprarenal3 %reapt3)
A$ea&t3 #a3 e&te par$ur&3 %e ; "anuri2 %ou3 longitu%inale "i unul
tran&-er&al $are *(preun3 %e&$riu litera ABC2 "i anu(e:
"anul tran&-er&al &au .ilul #i$atului *n $are e&te &ituat pe%i$ulul .epati$ *n
ur(3toarea or%ine:
- po&terior : -ena port3 $u $ele 2 ra(uri ter(inale2 %reapt3 "i &t9ng32
apoi artera .epati$3 $are &e %i-i%e "i ea *n %ou3 ra(uri ter(inale "i
- anterior - $analele ,iliare $are &e reune&$ #or(9n% $analul .epati$
"anul longitu%inal &t9ng &e *ntin%e %e la (arginea anterioar3 a #i$atului
p9n3 la (arginea &a po&terioar3) El e&te %i-i!at prin "anul tran&-er&al *n
2 &eg(ente2 unul anterior "i unul po&terior)
<ig)2) <aa in#erioar3 7-i&$eral38 a #i$atului
Dn &eg(entul anterior &e g3&e"te liga(entul rotun%2 r3(3"ita a -enei
o(,ili$ale2 $are (erge &pre ra(ura &t9ng3 a -enei porte)
Dn &eg(entul po&terior &e g3&e"te $analul Arantiu& pro-enit prin
1
o,literarea -enei Arantiu& %e la #3t2 $are &e *ntin%e %e la ra(ura &t9ng3 a
-enei porte p9n3 la -ena &upra.epati$3 &t9ng3)
"anul longitu%inal %rept e&te "i el $o(pu& %in 2 &eg(ente: unul anterior
$are $ore&pun%e -e!i$ulei ,iliare "i altul po&terior $are #a$e %ru( -enei
$a-e in#erioare)
A$e&te trei "anuri %i-i% #aa in#erioar3 a #i$atului *n patru lo,i:
- lo,ul p3trat &ituat *naintea "anului tran&-er&2 *ntre "anul -enei
o(,ili$ale "i -e!i$ula ,iliar32
- lo,ul 'piegel &e g3&e"te *napoia &anului tran&-er&
- lo,ul &t9ng "i lo,ul %rept %e o parte "i %e alta a "anurilor antero-
po&terioare)
$8 1a%a po.!erioar2 $are are raporturi $u $oloana la T
0
-T
11
"i pe
$are &e -3% lo,ul &t9ng2 lo,ul %rept "i lo,ul lui 'piegel)
MIEFOACE DE <I?ARE
1) Figa(entul #al$i#or( %e leg3tur3 $u peretele a,%o(inal "i %ia#rag( pe
#aa &uperioar3)
2) Figa(entul rotun% %e leg3tur3 $u peretele a,%o(inal la partea anterioar3
a "anului antero-po&terior &t9ng)
;) Figa(entul $oronar %e leg3tur3 $u %ia#rag(ul pe #aa po&terioar3)
5) Epiplonul ga&tro-.epati$ &au liga(entul .epato-e&o#ago-ga&tro-%uo%enal)
Tot (i+lo$ %e #iGare a(inti( -ena $a-3 in#erioar32 pre&a a,%o(inal3 "i
pe%i$ulul .epati$)
eritoneul .epati$ e&te repre!entat prin $ele 2 #oie ale (i$ului
epiploon2 $are a+ung9n% la .ilul #i$atului &e *n%ep3rtea!3 pentru $a &3
*n-3luia&$3 #aa interioar3 "i &uperioar3 a organului) Ele &e reune&$ apoi %in
nou pe #aa &uperioar3 a #i$atului $on&tituin% liga(entul #al$i#or()
Fa (arginea po&terioar3 a #i$atului2 peritoneul %e pe #aa &uperioar3 a
4
#i$atului &e r3&#r9nge pe %ia#rag( *n &u&2 iar peritoneul %e pe #aa in#erioar3 a
#i$atului &e r3&#r9nge pe %ia#rag( *n +o&) 'e #or(ea!3 %ou3 $ute peritoneale
$are #or(ea!3 liga(entul $oronar)
'TRUCTURA <ICATUFUI
<i$atul are %ou3 *n-eli"uri: un *n-eli" &ero&2 pen%inte %e &eroa&3
peritoneal32 $are *n-ele"te tot #i$atul $u eG$epia unei ,en!i tran&-er&ale la
ni-elul &upra#eei &uperioare2 un%e #i$atul e&te a%erent %ire$t la %ia#rag(H al
%oilea *n-eli" e&te $ap&ula =li&&on2 $are a$oper3 #i$atul "i intr3 la ni-elul
.ilului *n interiorul organului %e-a lungul -a&elor "i $3ilor ,iliare)
Fo,ul .epati$ e&te unitatea (or#o-#un$ional3 a #i$atului) El are #or(a
pira(i%al3 "i e&te $on&tituit %in: $elule .epati$e 7.epato$ite82 $apilare "i
$anali$uli ,iliari) Dntre .epato$ite &e g3&e&$ $anali$ulele ,iliare2
intralo,ulare2 #3r3 perei proprii *n $are &e %e&$ar$3 ,ila2 pro%u&ul %e &e$reie
al .epato$itelor)
<ig);) 'tru$tura #i$atului
0
'pre peri#eria lo,ului2 $anali$ulii ,iliari *n$ep &3 ai,3 perete propriu
"i ie"in% %in lo,ul2 &e $ontinu3 $u $anale ,iliare interlo,ulare) A$e&tea &e
$ole$tea!3 *n #inal *n $ele %ou3 $anale .epati$e2 %rept "i &t9ng2 pre!ente *n
.ilul #i$atului)
C3ile ,iliare eGtra.epati$e &unt repre!entate %e $analul .epati$
$o(un2 $are re!ult3 %in unirea $analelor .epati$e "i &e $ontinu3 $u $analul
$ole%o$ $are &e %e&$.i%e *n %uo%en) Din $alea ,iliar3 prin$ipal3 &e %e&$.i%e
$analul $i&ti$ prin $are ,ila a+unge *n perioa%ele inter%ige&ti-e *n -e!i$ula
,iliar3)
Ia&ele prin$ipale ale #i$atului &unt repre!entate printr-un -a& nutriti-2
artera .epati$3 "i unul #un$ional2 -ena port3 $are $on%u$e *n #i$at
(aterialele $e -or #i (eta,oli!ate %e $elula .epati$3 7-a&$ulari!aia e&te
(iGt38) '9ngele ie&e %in #i$at prin -enele &upra.epati$e "i &e -ar&3 *n -ena
$a-3 in#erioar3)
Artera .epati$3 &e %i-i%e la ni-elul .ilului *ntr-o ra(ur3 &t9ng3 $are
&e &u,%i-i%e *n trei ra(uri %e&tinate lo,ului &t9ng2 lo,ului 'piegel "i $elui
p3trat "i o ra(ur3 %reapt3 $are %3 artera $i&ti$3)
Iena port3 &e %i-i%e la ni-elul .ilului *n %ou3 ra(uri2 una pentru
lo,ul %rept "i alta pentru $el &t9ng)
Ienele &upra.epati$e $on%u$ *n -ena $a-3 in#erioar3 &9ngele a%u& %e
artera .epati$3 "i %e -ena port3) rin al3turarea a trei lo,uli .epati$i &e
#or(ea!3 un &paiu portal 7triung.iular8 nu(it &paiu Jiernan) In a$e&ta
eGi&t3: o ra(ur3 a -enei porte2 o ra(ur3 a arterei .epati$e2 1-2 $anale ,iliare2
li(#ati$e "i ner-i)
Din &paiul Jiernan ra(i#i$aiile -enei porte *n$on+oar3 %e la ,a!3
$3tre -9r# lo,ul #or(9n% o reea -enoa&3 perilo,ular3)
Dn -9r# &e une&$ "i $o,oar3 $3tre ,a!3 prin aGa $entral3 #or(9n% -ena
$entrolo,ular3) A$e&te -ene $entrolo,ulare &e une&$ *n -ene &u,lo,ulare2
apoi *n -ene &upra.epati$e $are &e -ar&3 *n -ena $a-3 in#erioar3)
6
Tot %in &paiul Jiernan plea$3 ra%ial &pre -ena $entrolo,ular3
$apilare intralo,ulare2 *n pereii $3rora eGi&t3 $elule Jup##er 7(a$ro#agul
.epati$8) Ra(i#i$aiile arterei .epati$e %in &paiul Jiernan &e ana&to(o!ea!3
$u reeaua -enoa&3 perilo,ular3 reali!9n% a(e&te$ul &9ngelui nutriti- "i
#un$ional $e -a iriga $elula .epati$3)
Ie!i$ula ,iliar3 &e g3&e"te pe #aa in#erioar3 a #i$atului2 la partea
anterioar3 a "anului antero-po&terior %rept2 *n #o&eta ,iliar3) 'e proie$tea!3
pe peretele a,%o(inal la ni-elul $oa&tei / *n %reapta)
Ie!i$ula ,iliar3 are un $orp2 un #un% "i un g9t2 lungi(e - 10 $(2
gro&i(e - ;-5 $( "i $apa$itatea - 40 (l) Ea e&te *n-elit3 *n peritoneul
-i&$eral &u, $are &e a#l3 o tuni$3 (u&$ular32 iar la interior o tuni$3 (u$oa&3
#or(at3 %in epiteliul $ilin%ri$ "i $orion *n $are eGi&t3 glan%e (u$oa&e) Ea &e
$ontinu3 $u $analul $i&ti$)
Ie!i$ula ,iliar3 are rol %e %epo!it "i $on$entrare a ,ilei *ntre
perioa%ele %e %ige&tie)
IA'CUFARIKA>IA I INERIA>IA
E&te a&igurat3 %e artera .epati$32 $are a%u$e &9ngele arterial2 &i %e
-ena port3 $are a%u$e &9nge -eno& #un$ional)
'9ngele plea$3 %e la #i$at prin -enele &upra.epati$e2 $are $ole$tea!3
tot &9ngele %in a$e&t organ "i *l -ar&3 *n -ena $a-3 in#erioar3) Ia&ele
li(#ati$e &e a%un3 *ntr-o reea &u,&eroa&3 $are a+unge la ganglionii &ternali2
(e%ia&tinali anteriori2 pan$reati$o-lienali2 $u li(#a $ole$tat3 %e pe #aa
in#erioar3 "i %in li(#ati$ele &epturilor intra.epati$e)
Ner-ii #i$atului pro-in %in pleGul .epati$2 al$3tuit %in &i(pati$e $are
ie& %in ganglionul $elia$ "i %in #i,re para&i(pati$e $are &e %e&prin% %in
a(,ii ner-i -agi)
/
<IKIOFO=IA <ICATUFUI
<i$atul e&te $on&i%erat la,oratorul organi&(ului) El ia parte la %ige&tia
inte&tinal32 %epo!itea!3 o &erie %e &u,&tane2 %egra%ea!3 "i &inteti!ea!3
%i#erite &u,&tane2 (enine $o(po!iia pla&(ei2 e$.ili,rul glu$i%i$2 lipi%i$ "i
.i%ri$2 &inteti!ea!3 #er(eni ne$e&ari #un$iilor proprii &au pentru alte
organe2 $ontrolea!3 %e,itul &anguin2 are rol antitoGi$2 .e(atopoieti$2
ter(oreglator)
1,n+%ia /i*iar2
Con&t3 *n #or(area "i eli(inarea ,ilei %in #i$at2 #iin% o #un$ie &e$reto-
eG$retoare)
Bila e&te #or(at3 *n $elulele .epati$e "i $elulele Jup##er) Ea $onine
ap3 /1-/0L "i &3ruri ,iliare - 1 L2 #iin% repre!entate %e gli$o$olat "i
tauro$olat %e Na 7$o(ponent prin$ipal8) ro$entul -aria!3 $u ali(entaia)
'3rurile ,iliare a+un&e *n inte&tin2 &unt re&or,ite prin $ir$ulaia port3 "i
rea+ung *n #i$at un%e-"i #a-ori!ea!3 &e$reia)
A$e&ta &e nu(e"te $ir$uit entero-.epati$ al &3rurilor ,iliare)
'3rurile ,iliare *n%epline&$ (ai (ulte roluri: e(ul&ionea!3 gr3&i(ile
"i potenea!3 lipa!a pan$reati$32 #or(ea!3 $u gr3&i(ile "i -ita(inele
lipo&olu,ile A2 D2 E2 J2 < $o(ple$"i &olu,ili u"ur9n% a,&or,ia2 &ti(ulea!3
peri&talti&(ul inte&tinal 7rol laGati-8 (enin9n% e$.ili,rul #lorei (i$ro,iene
inte&tinale 7rol antiputri%82 *"i &ti(ulea!3 propria &e$reie 7rol $olereti$8)
Bila (ai $onine "i pig(eni ,iliari - 0)1L2 repre!entai %e ,ili-er%in3
"i ,iliru,in32 re!ultai %in %egra%area .e(oglo,inei2 ei repre!ent9n% pro%u&e
%e eG$reie)
Cole&terolul - l-2Le&te un pro%u& %e oGi%are re!ult9n% %in ali(ente
&au %in &inte!a .epati$3 %e la a$i% a$eti$ "i gr3&i(i %egra%ate) Iaria!3 $u
10
ali(entaia "i &tarea #i$atului) 'e g3&e"te *n raport %e 1M20 - 1M;0 $u &3rurile
,iliare) Un raport (ai (i$ %e 1M1; #a-ori!ea!3 #or(area $al$ulilor ,iliari)
Mu$ina - e&te pro%u&3 %e pereii $3ilor eG$retoare "i ai -e!i$ulei
,iliare2 %9n% ,ilei un $ara$ter #ilant 7apo&8 "i *(pie%i$9n% pre$ipitarea)
'u,&tane (inerale - $loruri2 #o&#ai2 $ar,onai %e &o%iu $e %au rea$ii
al$aline) Dn $o(ponena ,ilei (ai intr3 "i a$i!i gra"i2 a$i% gli$uroni$2 a$i%
uri$2 uree) Bila .epati$3 &e #or(ea!3 $ontinuu "i *n perioa%ele inter%ige&ti-e
&e a$u(ulea!3 "i &e $on$entrea!3 *n -e!i$ula ,iliar3) Eli(inarea *n %uo%en
&e #a$e pe $ale u(oral3 prin $ole$i&to$.inina eli,erat3 %e %uo%en "i pe $ale
re#leG3 %e$lan"at3 %e a+ungerea ali(entelor *n %uo%en)
Ner-ii -agi relaGea!3 &#in$terele "i $ontra$t3 -e!i$ula 7ner-ii &i(pati$i
relaGea!3 -e!i$ula8) Durata eli(in3rii ,ilei %epin%e %e natura ali(entelor)
1,n+%ii*e &e!a/o*i+e
A. Metabolismul glucidic
=lu$o!a &e #or(ea!3 %in gli$ogen &u, in#luena unui #er(ent .epati$)
Dn #i$at glu$i%ele &e tran&#or(3 *n gli$ogen) =lu$i%ele &unt a,&or,ite prin
inte&tin &u, #or(3 %e glu$o!3 $are a+unge la #i$at prin &9ngele portal
#un$ional) Ma+oritatea glu$o!ei e&te tran&#or(at3 .epati$ *n gli$ogen prin
gli$ogeno-gene!a 7glu$i%ele %e re!er-38) ro$e&ul are lo$ &u, in#luena
in&ulinei) O (i$3 parte a+unge *n &9nge %eter(in9n% gli$e(ia)
Ialori nor(ale ale gli$e(iei 02/-122 gN)
'u, a$iunea a%renalinei "i tiroGinei 7.or(on tiroi%ian82 gli$ogenul
e&te &$in%at *n glu$o!3 prin gli$ogenoli!32 $9n% $re"te ne$e&arul %e glu$o!3
al organi&(ului)
=li$ogenul &e poate &inteti!a "i %in gr3&i(i &au proteine2 pro$e& nu(it
gli$oneogene!3) A$ea&t3 #un$ie e&te reglat3 u(oral 7prin in&ulin32
a%renalin3 "i tiroGin38 "i re#leG2 prin eGi&tena unui $entru gli$o!uri$ *n ,ul,)
11
B. Metabolismul lipidic
<i$atul poate *n(aga!ina o parte a gr3&i(ilor $u rol %e re!er-3 la
ni-elul .ipo%er(ului2 %ar *n anu(ite $on%iii poate antrena a$ea&t3 re!er-3
pentru ne-oile organi&(ului)
A$i!ii gra"i "i gr3&i(ile neutre &unt tran&#or(ate *n #o&#olipi%e2 %e
tipul le$itinei2 (ai u"or utili!a,ile %e $3tre $elule)
'upra*n$3r$area gra&3 a #i$atului $on%u$e la $iro!3) Tot *n #i$at are lo$
tran&#or(area glu$i%elor *n eG$e& *n gr3&i(i "i in-er&)
C. Metabolismul proteinelor
A(inoa$i!ii a,&or,ii inte&tinal &unt #olo&ii pentru &inte!a proteinelor
&pe$i#i$e %i#eritelor $elule) A&t#el2 &e #or(ea!3 protro(,ina *n pre!ena
-ita(inei J &i #i,rinogenul 7;00-100 (gL8)'$3%erea #i,rinogenului &u, ;00
(gL &e(ni#i$3 in&u#i$iena .epati$3 gra-3)
EG$e&ul protei$ neput9n% #i %epo!itat $a atare e&te tran&#or(at *n
gr3&i(i) A(inoa$i!ii *n eG$e& &unt %egra%ai2 $u #or(are %e a(onia$2 pro%u&
toGi$ pe $are #i$atul prin #un$ia urogen3 *l tran&#or(3 *n uree)
Nu$leoproteinele &unt tran&#or(ate *n a$i% uri$2 eli(inat urinar2 $a "i ureea)
D. Metabolismul substanelor minerale
<i$atul repre!int3 un %epo!it %e <e ;-5 g2 Cu2 ioni %e Na2 J "i Cl $e
pot #i utili!ai $9n% ne-oile organi&(ului o $er)
E. Metabolismul apei
rin pro$e&ele (eta,oli$e #i$atul repre!int3 un %epo!it %e ap3 "i
%atorit3 neutrali!3rii .or(onului anti%iureti$ e&te un reglator al apei *n
organi&() <i$atul e&te "i un %epo!it %e &9nge2 rein9n% *n (o% nor(al *ntre
026 "i 122 l uneori p9n3 la 2 1) De a&e(enea #iin% &taie inter(e%iar3 *n
$ir$ulaia portal32 $on&tituie un &i&te( %e ,ara+ pentru &upra*n$3r$area
-entri$ular3 %reapt3)
12
F. METABOLISML !ITAMI"ELO#
Dn #i$at &e g3&e&$ (a+oritatea -ita(inei2 A2 B
1
2 B
2
2 B
12
2 D2 J2 H e&te
organul $e1 (ai ,ogat *n -ita(ina A 7$onine p9n3 la /1L %in $antitatea %e
-ita(ina A a organi&(ului8
$. F"C%IA &EMATO'OIETIC(
<un$ia %e #or(are a glo,ulelor ro"ii *n -iaa #etal3 &au %e %i&trugere a
a$e&tora 7le!ate &au *(,3tr9nite8 $u e$ono(i&irea #ierului)
&. F"C%IA A"TITO)IC(
Are rolul %e a neutrali!a2 ina$ti-a "i eli(ina &u,&tanele &tr3ine
organi&(ului &au proprii %ar *n eG$e&2 $e pot a-ea e#e$te toGi$e) De
a&e(enea are #un$ie i(unogeni$3 %atorit3 eli(in3rii ger(enilor prin ,il3)
I. SI"TE*A FE#ME"%ILO#
<er(enii &unt argina!a "i ureea!a pentru #un$ia urogen3H #o&#ata!a "i
#o&#orila!a pentru (eta,oli&(ul glu$i%i$ "i lipi%i$H $oline&tera!a pentru
%egra%area a$etil$olinei2 tran&a(ina!e pentru (eta,oli&(ul proteinelor)
+. ME"%I"E#EA EC&ILIB#LI ACIDO,BA*IC
Dn $on%iii %e al$alo!32 #i$atul eli(in3 prin ,il3 -alene al$aline) Dn
$on%iii %e a$i%o!32 #i$atul tran&#or(3 a$i%ul la$ti$ *n glu$o!3 "i apoi *n
gli$ogen &au prin #or(area a(onia$ului "i eli,erarea %e J (3re"te nu(3rul
%e -alene al$aline *n pla&(3)
-. F"C%IA TE#MO#E$LATOA#E
entru organi&(ul *n repau& e&te $el (ai i(portant generator %e
$3l%ur3)
1;
Capitolul II
Can+er,* -epa!i+
NO>IUNI =ENERAFE
Bepato$ar$ino(ul &au $ar$ino(ul .epato$elular e&te o tu(or3
(align3 pri(ar3 a #i$atului) Repre!int3 *n pre!ent a treia $au!3 %e %e$e& prin
$an$er *n lu(e) In$i%ena e&te $re&$ut3 *n A&ia "i A#ri$a un%e pre-alena
.epatitei B "i C en%e(i$e pre%i&pune la %e!-oltarea %e a#e$iuni .epati$e
$roni$e "i &e$un%ar a $ar$ino(ului .epato$elular)
re!entarea pa$ienilor $u .epato$ar$ino( la (e%i$ a e-oluat
&e(ni#i$ati- *n ulti(ele %e$a%e) Dn ti(p $e *n tre$ut ta,loul $lini$ a#erent
$uprin%ea &e(nele unui $an$er a-an&at: &$3%ere *n greutate &e-er32 %urere *n
.ipo$on%rul %rept "i %e$o(pen&are .epati$32 a&t3!i a#e$iunea e&te
re$uno&$ut3 (ult (ai %e-re(e %atorit3 &$reeningului ,olna-ilor %e $iro!32
#olo&in% &$anarea $o(puter to(ogra#i$3 "i al#a-proteina &eri$3)
<a$torii %e ri&$ *n %e!-oltarea $an$erului .epati$ $uprin%: .epatita B "i
C2 $on&u(ul %e al$ool2 a#latoGina B12 $on&u(ul a,u!i- %e (e%i$a(ente "i
toGi$e2 .e(o$ro(ato!a "i $iro!3 .epati$a)
Durerea a,%o(inal3 e&te $el (ai *nt9lnit &i(pto( al $an$erului
.epati$ "i &e(ni#i$3 pre!enta unei tu(ori -olu(inoa&e &au %i&e(inarea
$an$erului) Fa un pa$ient $u $iro!3 $o(pen&at3 %e,utul &i(pto(elor
$uprin%e apariia a&$itei2 a i$terului2 e(a$iere (u&$ular3)
Fa eGa(enul #i!i$ (3rirea %e -olu( a #i$atului poate #i &ingura
(ani#e&tare)
Diagno&ti$ul %e $ertitu%ine &e pune pe ,a!a eGa(enului
anato(opatologi$ a (o&trelor %e e&ut .epati$ prele-ate prin ,iop&ie %in
tu(or3)
15
Trata(entul $on&t3 *n re!e$ia tu(orii) Muli pa$ieni nu &unt
$an%i%ai ai a$e&tei (eto%e %at #iin% &ta%iul a-an&at *n $are &unt
%iagno&ti$ai) I%eal a$e"tia ar putea #i -in%e$ai prin tran&plant .epati$) Doar
o #ra$iune %in pa$ieni au a$$e& la tran&plant "i $.iar *n &tatele %e!-oltate
%onarea %e organe r3(9ne un #a$tor li(itant (a+or) Fa a$e"ti pa$ieni
terapiile lo$ale %e a,laie2 in$lu!9n% a,laia prin ra%io#re$-en32
$.e(oe(,oli!area "i agenii $.i(ioterapeuti$i pot (3ri &perana %e -ia3 "i
$on&titui (eto%e paliati-e)
ATO=ENIE
Car$ino(ul .epato$elular e&te un $an$er pri(ar al #i$atului "i &e
%e!-olt3 (ai ale& la pa$ienii $are pre!int3 ,oli .epati$e $roni$e "i $iro!3)
Celula %e origine &e pre&upune $a e&te $elula &te( .epati$3) Tu(ora
progre&ea!3 prin eGpan&iune lo$ala2 %i&e(inare intra.epati$3 "i (eta&ta!are
la %i&tan3)
In general tu(orile &unt %e&$operite la un eGa(en %e rutin3 &au $9n%
%e-in &i(pto(ati$e prin -olu(ul lor &au relaia $u organele -e$ine)
'e pot pre!enta $a o &ingur3 (a&3 le!ional3 &au o $re"terea %i#u!3 a #i$atului
$are poate #i greu %e %i#ereniat %e e&utul $iroti$ "i no%ulii %e regenerare %in
+ur la te&tele i(agi&ti$e)
Mani#e&t3rile $lini$e &e %atorea!3 o,&tru$iei ,iliare &au a#e$t3rii
-a&$ulari!aiei .epati$e)
<3r3 trata(ent %e a,laie2 re!e$ie &au tran&plant $ar$ino(ul
.epato$elular $au!ea!3 in&u#i$ien3 .epati$3 "i %e$e&)
atogenia $an$erului .epati$ nu e&te elu$i%ata *n$3 %ar e&te $lar3
inter%epen%ena (ulti#a$torial3) Dup3 unii $er$et3tori in#e$ia $u -iru&ul
.epatiti$ B e&te #a$torul prin$ipal) Ma+oritatea $a!urilor %e $ar$ino(
.epato$elular au #o&t la pa$ieni $u $iro!3 .epati$3 %e %i-er&e etiologii2
11
in$lu!9n% "i pe $ei $u (arOeri negati-i pentru in#e$ia $u BIB %ar $are &-a
%e&$operit $a au integrat *n geno(ul .epato$itar ADN--iral)
In#la(aia2 ne$ro!a2 #i,ro!a "i regenerarea $ontinu3 $ara$teri!ea!3
#i$atul $iroti$ "i $ontri,uie la %e!-oltarea $ar$ino(ului .epati$)
ro$e&ul %e tran&#or(are (align3 in$lu%e o -arietate %e $3i patogeni$e $are
pot #i (o%i#i$ate %e inter-enia #a$torilor %in (e%iul *n$on+ur3tor "i %u$e la
alter3ri geneti$e $are &a %i(inue!e apopto!a "i &3 #a-ori!e!e proli#erarea
$elular3)
rintre genele $an%i%ate la i(pli$area *n %e$lan"area $ar$ino(ului
.epato$elular &e nu(3r3: p1;2 IJCA "i gena ,eta-$atenin) A$e&tea apar a
&u#eri $el (ai #re$-ent (utaii)
CAUKE I <ACTORI DE RI'C
Car$ino(ul .epato$elular e&te o a#e$iune (ulti#a$torial3) <a$torii %e
ri&$ $are pre%i&pun la %e$lan"area pro$e&elor (aligne $uprin%:
- &eGul (a&$ulin "i -9r&ta pe&te 40 %e ani
- eGpunerea la &u,&tane $.i(i$e toGi$e %in (e%iu
- utili!area %e e&trogeni pentru anti$on$epie
- .e(o$ro(ato!a ere%itar3
- i&tori$ #a(ilial po!iti- %e $an$er .epati$
- ,olile al$ooli$e .epati$e
- ,olile -irale .epati$e: .epatita B "i C)
In(e+%ia -epa!i!i+2 B

Rolul -iru&ului .epatiti$ B *n %e!-oltarea $an$erului .epati$ e&te ,ine
&ta,ilit) Fa pa$ienii $u $an$er "i .epatit3 $roni$3 B2 (aterialul geneti$ -iral
e&te #re$-ent g3&it *n $elulele tu(orale) 'e pre&upune $3 a$e&t (aterial
14
geneti$ alterea!3 &tru$tura nor(al3 a geno(ului $elulelor .epati$e
%eter(in9n% tran&#or(area lor (align3)
Can$erul apare la per&oanele $are au #o&t in#e$tate %e-re(e2 *n -iaa
%e a%ult t9n3r)
In(e+%ia -epa!i!i+2 C
E&te %e a&e(eni a&o$iat3 $u %e!-oltarea $an$erului .epati$)
Ma+oritatea ,olna-ilor au a&o$iat3 $iro!3 .epati$3) 'tu%iile au ar3tat $3
%urata %e %e$lan"are a $an$erului %up3 in#e$tare e&te %e 26 %e ani "i la 6-10
ani %e la in&talarea $iro!ei) entru in#e$ia $u BIC #a$torii %e ri&$ pentru
%e!-oltarea $ar$ino(ului .epato$elular &unt: $iro!32 -9r&t3 *naintat32 &eGul
(a&$ulin2 #a$torul tu(oral al#a-protein3 $re&$ut2 a,u!ul %e al$ool "i $o-
in#e$ia $u BIB)
<a3 %e BIB (aterialul geneti$ -iral C nu e&te in&erat *n geno(ul
.epato$itelor) 'e $on&i%er3 $a proteina $ore -iral3 e&te #a$torul %e$lan"ator
prin inter#erarea $u #un$ia nor(al3 a genei p1; &upre&oare a tu(orilor2
per(i9n% .epato$itelor &3 proli#ere!e anor(al)
A*+oo*,*
Ciro!a $au!at3 %e $on&u(ul $roni$ %e al$ool e&te a&o$ierea $ea (ai
$o(un3 a $an$erului .epati$ *n lu(ea %e!-oltat3) <re$-ent ,olna-ii &unt
$on&u(atori a,u!i- %e al$ool $are &-au oprit %e $9i-a ani "i &e pre!int3 $u
$an$er .epati$) E&te rar3 %e&$operirea unui ,olna- %e $iro!3 $are $on&u(3
a$ti- al$ool $u $an$er .epati$) Atun$i $9n% $on&u(ul %e al$ool e&te &topat
$elulele .epati$e *n$ear$3 &3 &e -in%e$e prin regenerare) Dn ti(pul regener3rii
apar (utaiile geneti$e $are eGpli$a apariia $an$erului %up3 $e &-a oprit
al$oolul)
10
a$ienii $are $ontinua &a ,ea %e$e%ea!3 (ai %egra,3 %in $o(pli$aiile
#i$atului al$ooli$ non-$an$eroa&e)
A(*a!o3ina B4
E&te $el (ai potent agent $an$erigen .epati$ $uno&$ut) E&te pro%u&ul
unei $iuper$i nu(ite A&pergillu& #la-u& $are &e g3&e"te *n ali(entele
%epo!itate *n (e%iu $al% "i u(e%) EGe(ple %e a&t#el %e ali(ente &unt:
alunele2 ore!ul2 &oia2 poru(,ul "i griul) 'e pre&upune $a $au!ea!3 $an$erul
prin (utaii ale genei p1; "i inter#era $u #un$ia a$e&teia %e &upre&are
tu(oral3)
Mei+a&en!e*e5 rog,ri*e 'i +-i&i+a*e*e
Nu eGi&ta (e%i$a(ente $are &a %eter(ina $an$erul .epati$2 %ar
.or(onii #e(inini-e&trogenii "i &teroi!ii ana,oli$i &unt a&o$iai $u
%e!-oltarea a%enoa(elor .epati$e) A$e&tea &unt tu(ori ,enigne $u potenial
$re&$ut %e (aligni!are)
Anu(ite $.i(i$ale au #o&t a&o$iate $u alte tipuri %e $an$er .epati$2 %e
eGe(plu t.orotra&t un agent %e $ontra&t utili!at *n tre$ut %eter(ina $an$erul
-a&elor .epati$e-angio&ar$o(ul) Cloratul %e -inil2 un $o(pu& utili!at *n
in%u&tria (a&elor pla&ti$e poate $au!a angio&ar$o( %up3 ani %e la eGpunere)
He&o+ro&a!o)a
Can$erul .epati$ &e -a %e$lan"a la ;0L %in pa$ienii $u
.e(o$ro(ato!a ere%itar3) Ri&$ul e&te $re&$ut la $ei $are %e!-olta $iro!3
&e$un%ara .e(o$ro(ato!ei)
Can$erul .epati$ (ai e&te a&o$iat "i $u %e#i$ienta %e al#a1-antitrip&ina2
16
tiro!e(ia ere%itara2 $iro!3 ,iliar3 pri(ar32 $olangita &$leroa&a pri(ar32
a#e$iuni $are %eter(ina $iro!3)
'EMNE I 'IMTOME
'i(pto(ele %e %e,ut ale $an$erului .epati$ &unt -agi "i ne&pe$i#i$e
a#e$iunilor .epati$e) erioa%a lunga intre $re"terea tu(oral3 "i pri(ele
&e(ne ale ,olii e&te pri(a $au!3 a (ortalit3ii $re&$ute *n r9n%ul pa$ienilor)
Fa (o(entul %iagno&ti$ului a$e"tia pre!int3 #atiga,ilitate2 #e,r32 %urere
a,%o(inal3 "i anoreGie) ot apare e(a$iai "i $u &tare %e r3u general) e
(3&ur3 $e tu(or3 $re&te *n -olu( *ntin%e $ap&ula $are a$oper3 #i$atul la
eGterior %eter(in9n% %urere *n .ipo$on%rul %rept) Durerea &e poate eGtin%e
*n &pate "i u(eri)
Unii pa$ieni pot %e!-olta a&$ita *n $a-itatea a,%o(inal3) Alii pot
pre!enta &e(ne %e .e(oragie *n tra$tul %ige&ti-)
Tu(ora poate ,lo$a %u$tele ,iliare &au .epati$e $on%u$9n% la i$ter
&$leral2 tegu(entar2 urin3 "i &$aune *n$.i&e la $uloare)
Fa eGa(enul #i!i$ &e g3&e"te un #i$at (are2 &en&i,il) Can$erele
.epati$e &unt ,ine -a&$ulari!ate "i un #luG $re&$ut %e &9nge tu(oral &e
%e&$ar$3 *n artera .epati$a %eter(in9n% tur,ulente) A$e&tea pot #i au!ite la
au&$ultaie $u &teto&$opul la +u(3tate %intre pa$ieni)
Ori$e &e(n al %i&e(in3rii tu(orale: a&$ita2 i$ter2 e(a$iere (u&$ulara2
atrage un progno&ti$ ne#a-ora,il)
Dn $an$erul a-an&at tu(ora &e *ntin%e lo$al la e&uturile -e$ine &au prin
-a&ele %e &9nge la %i&tan3) Fo$al poate in-a%a -enele %e %rena+ .epati$2 le
,lo$.ea!3 %eter(in9n% $onge&tia .epati$a) Iena $a-3 in#erioar3 e&te %e
a&e(eni ,lo$at3 #re$-ent) A$e&te ,lo$a+e au %rept $on&e$in3 #or(area %e
li$.i% %e a&$ita "i $re"terea *n -olu( a #i$atului)
Meta&ta!ele la %i&tanta &e reg3&e&$ *n pl3(9ni2 oa&e "i ganglionii
1/
li(#ati$i regionali)
Can$erul .epati$ (ai e&te nu(it &iC ,oala &ilenioa&3C %eoare$e
&i(pto(ele apar tar%i-) Durerea e&te pri(ul &i(pto( $are apare %e o,i$ei "i
e&te in%i$aia &ta%iului a-an&at al $an$erului)
DIA=NO'TIC
Ma+oritatea pa$ienilor pre!int3 te&tele #un$ionale .epati$e (o%i#i$ate
%atorita $iro!ei) Da$a a$e&tea &e *nr3ut3e&$ poate #i &u&pi$ionat un $an$er
.epati$ *n e-oluie)
S!,ii e *a/ora!or
- te&tarea pentru in#e$ia $u BIB2 BIC
- ane(ia2 tro(,o$itopenie $e &ugerea!3 .iperten&iune portal3 "i
&pleno(egalie
- .iponetre(ia e&te %e&$operit3 la $iroti$ii $u a&$it3 "i &ugerea!3 a#e$tare
.epati$3 a-an&at3
- $reatinina &eri$3 $re&$uta poate ar3ta un &in%ro( .epato-renal &au ,oala
renala intrin&e$3
- in%i$ele INR e&te &e(ni#i$ati- pentru o po&i,ila re!e$ie .epati$3
- .ipogli$e(ia poate #i pre!enta prin ter(inarea re!er-elor %e gli$ogen
- ni-el &$3!ut %e al#a1-antitrip&ina &ugerea!3 %e#i$ienta %e al#a1-antitrip&ina
- .iper$al$e(ia prin pro%u$ie e$topi$a %e .or(on paratiroi%ian e po&i,il3 la
10L %in pa$ieni
- .iper$ole&terole(ia e&te pre!enta la pe&te 10L %intre ,olna-i
- ,iliru,ine(ia2 ,iliru,ina *n urina2 uro,ilinogenul urinar
- $re"terea <A e&te &uge&ti-a pentru $ar$ino(ul .epati$ pri(ar
- $re"terea 1-nu$leoti%a!ei2 AFT "i A'T
20
- *n $iro!e &$a% &eru(al,u(inele2 #a$torii %e $oagulare
- e-aluarea %epo!itelor %e #ier %in organi&( *n .e(o$ro(ato!a)
'tu%iul al#a-proteinei &eri$e e&te o opiune pentru &$reeningul
populaional pentru %ete$tarea $an$erelor .epati$e pre$o$e) E&te &en!iti-3 *n
50-45L %in $a!uri %eoare$e nu toate tu(orile pro%u$ A<) roteina e&te
re!ultatul &inte!ei tu(orale &au a regener3rii .epato$itelor) A&t#el &e pot
pro%u$e $on#u!ii *n .epatita $roni$a a$ti-a C2 %up3 un tran&plant .epati$2
&e$un%ar toGi$it3ii .epati$e &au &ero$on-er&iei %up3 in#e$ia .epatiti$3 B)
Atun$i $9n% e&te $re&$ut3 la -alori %e pe&te 500 ngM(F are o &pe$i#i$itate %e
01-/1L *n %iagno&ti$area $ar$ino(ului .epato$elular2 *n $onteGtul $lini$ "i
i(agi&ti$ a%e$-at)
EGi&ta "i ali (arOeri tu(orali $are nu &unt utili!ai la &$ara larga *n$3)
A$e"tia $uprin%: %e&-ga((a-$ar,oGiprotro(,ina-DC2 o -arianta a en!i(ei
==T "i al#a-F-#u$o&i%a!a)
S!,ii i&agi.!i+e
Computer tomogra.ia a/ial0 e&te un &tu%iu #re$-ent utili!at pentru
tu(orile .epati$e) ro$e%eul i%eal e&te $el (ulti-#a!32 &$anarea utili!9n%
&u,&tane %e $ontra&t orale "i intra-enoa&e) o!ele &unt luate *n trei #a!e:
- #3r3 $ontra&t intra-eno&
- $u $ontra&t intra-eno& $are e-i%enia!3 &i&te(ul arterial-#a!a arteriala
- $u $ontra&t -eno&-#a!a -enoa&3)
Tu(ora e&te %ete$tat3 pe ,a!a -a&$ulari!3rii arteriale ,ogate "i eli(inarea
rapi%3 a $ontra&tului *n #a!a -enoa&a portal3) *n $ontra&t no%ulii regenerati-i
apar atenuai *n $o(paraie $u paren$.i(ul -e$in) Alte $ara$teri&ti$i in$lu%
-i!uali!area $ap&ulei tu(orale2 a (o!ai$ului intern "i in-a%area -enoa&3
portal3) Fe!iunile (i$i &unt &$3pate la CT)
#adiologia toracica poate %ete$ta (eta&ta!ele pul(onare)
21
Ecogra.ia abdominala 1epatica poate #i %i#i$il3 %atorit3 no%ulilor %e
regenerare pre!eni *n $iro!3) Dn general .epato$ar$ino(ul apare $a (a&e
rotun%e &au o-ale $u (argini nete%e) Fe!iunea e&te -aria,il .ipoe$ogeni$3
&au .ipere$ogeni$32 *n #un$ie %e e&utul %in +ur "i gra%ul %e in#iltrare gra&3)
=rania %intre $ar$ino( "i e&utul no%ular $iroti$ e&te greu %e %i&tin&)
Utili!area te.ni$ii Doppler e&te #olo&itoare *n %eter(inarea -a&$ulari!aiei
arteriale ,ogate a tu(orii #a3 %e no%ulii %e regenerare)
Biopsia 1epatic0 prin a&pirare pe a$ #in a unei poriuni .epati$e
tu(orale prin g.i%a+ e$.ogra#i$ &au laparo&$opie e&te ne$e&ar3 pentru
eGa(enul anato(opatologi$) Fa tu(orile (ari $are nu &unt $an%i%ate la
re!e$ie2 ,iop&ia nu e&te in%i$at3 %eoare$e e&te ri&$ant3) Fa pa$ieni $u
le!iuni (ai (i$i %e 1 $( pe&te 10L %intre a$e&tea -or #i (aligne a&t#el
,iop&ia nu e&te in%i$at3) Fe!iunile %e 1-2 $( ne$e&it3 ,iop&ie) Fe!iunile %e
pe&te 2 $(2 A< $re&$ut "i $iro!3 ,iop&ia nu e&te in%i$at3)
TRATAMENT
Terapia (e%i$al3 e&te in%i$at3 la pa$ienii $are nu &unt $an%i%ai la
re!e$ie $.irurgi$al3 &au tran&plant .epati$) A,laia tu(oral3 e&te o opiune
%e prelungire a -ieii "i %e *n$a%rare *ntr-un &ta%iu tu(oral (ai #a-ora,il
pentru re!e$ie-(i$"orarea tu(orii)
Terapia $ea (ai #olo&it e&te $.e(o-e(,oli!area arterial3 prin
tran&$ateteri!are) A$ea&ta pre&upune $anularea arterei $are .r3ne"te tu(ora "i
eli,erarea %e %o!e $re&$ute %e $.i(ioterapi$e lo$al: %oGoru,i$ina2 $i&platin2
Mito(i$ina C) 'tu%iile au ar3tat o $re"tere a ratei %e &upra-ieuire la 2 ani %e
la 20L la 4;L prin a$ea&t3 (eto%3)
Deoare$e terapia e&te ,ine tolerat3 "i are o (or,i%itate (ini(3 poate #i
opiunea pa$ienilor $u $iro!3 $o(pen&at3 pentru a re%u$e -olu(ul tu(oral
22
"i prelungirea -ieii)
Co(pli$aia $ea (ai $o(una e&te &in%ro(ul po&te(,oli!are
$ara$teri!at %e #e,r32 AFT $re&$ut "i %urere a,%o(inal32 apare la ;0-60L %in
$a!uri)
O noua (eto%3 e&te T.era'p.ere) A$ea&ta ira%ia!3 *n %o!e (i$i prin
,ra.iterapie) Utili!ea!3 &#ere %e 20-50 (i$ro(etri %e &ti$l3 *n$3r$ate $u
Pttriu( ra%ioa$ti- "i eli,erate prin angiogra#ie) Ra%ioterapia $on&t3 *n
ira%ierea tu(oral3 $u 110 =raP *n total pe 10-12 !ile) Di&tana %e ira%iere
(aGi(3 e&te %e 1 $() A&t#el pa$ienilor le poate #i re%u&3 tu(ora "i
re*n$a%ra *n &ta%iali!area tu(oral3 pentru o nou3 "an&3 la re!e$ie "i
tran&plant) Ri&$urile $on&tau *n ira%ierea tra$tului %ige&ti-)
'ora#eni, e&te un agent oral nou intro%u& *n terapia (e%i$al32
antiangiogeni$2 pro-poptoti$ "i $u propriet3i ra#-Oina!i$e) A$ti-itatea Oina!ei
ra#-1 e&te $re&$ut3 la per&oanele in#e$tate $u BIC "i $re"te ri&$ul %e
neopla!ie .epati$3) 'ora#eni, in.i,a a$ti-itatea a$e&tei Oina!e "i a #a$torului
%e $re"tere en%otelial3 $are %eter(ina neo-a&$ulari!atia $ar$ino(ului)
Controlul %urerii poate pro-o$a agra-area en$e#alopatiei
porto&i&te(i$e) Unii pa$ieni &unt &en&i,ili la ,en!o%ia!epine alii la
nar$oti$e) In&o(nia poate #i $on&e$ina %epre&iei "i #ri$ii %ar "i a
en$e#alopatiei) En$e#alopatia e&te *nr3ut3it3 %e $on&tipaia in%u&3 %e
nar$oti$e) A$ea&ta poate #i pre-enit3 &au tratat3 $u la$tulo!3)
A&pirina "i (e%i$a(entele a&e(3n3toare a&pirinei &unt $ontrain%i$ate
la ,olna-ii $u retenie li$.i%iana %eoare$e in.i,itorii pro&taglan%ini$i $re&$
retenia %e ap3 "i &are)
Dn$3r$area li$.i%ian3 e&te $ontrolat3 prin $o(,inaia &pironola$ton3 "i
#uro&e(i%H &pironola$tona e&te *nlo$uit3 $u a(ilori% *n $a! %e gine$o(a&tie
%ureroa&3)
2;
Terapia +-ir,rgi+a*2
EGtirparea $o(plet3 a tu(orii e&te &ingura "an&3 %e -in%e$are pe
ter(en lung)
Re!e$ia e&te opiunea pentru tu(orile (ai (i$i %e 1 $( #3r3 $iro!3)
oate #i tolerat3 o re!e$ie .epati$3 %e 10L)
Fa $ei $u $iro!3 re!e$ia e&te (ai li(itata iar &upra-ieuirea la 1 ani
e&te %e 05L)
Dup3 re!e$ie 01L -or %e!-olta re$urente intra.epati$e *n 1 ani) oate
#i %e no-o &au prin %i&e(inarea lo$al3 anterioar3)
Tran&plantul .epati$ ortotopi$ o#er3 a-anta+ele eli(in3rii re$urenei
%in (arginile re!e$iei "i *nl3turarea #i$atului $iroti$2 pre%i&pu& la
(aligni!are) Dnl3tur3 "i gri+ile &e$un%are $apa$itaii %e regenerare po&t-
re!e$ie a #i$atului pentru a a+unge la un -olu( a%e$-at)
rogno&ti$ul in#au&t al tran&plantului a #o&t $orelat $u re+etul %e gre#a2
%i&tri,uia ,ilo,ara a tu(orii2 in-a!ia -a&$ular32 gra%ul .i&tologi$ *nalt "i
ni-ele %e al#a-#etoprotein3 pe&te ;00 ngM(l) Fa a$e"ti ,olna-i re$urena e&te
$re&$ut3)
Terapii*e e a/*a%ie
ot #i #olo&ite pentru a re%u$e ri&$ul progre&iei tu(orale &au *n &$op
paliati-) A$e&te pro$e%ee pot #i e#e$tuate per$utan2 laparo&$opi$ &au
$.irurgi$al)
In+e$tarea per$utan3 %e etanol a #o&t pri(a te.ni$a %e a,laie utili!at3)
re&upune in+e$tarea %e al$ool %ire$t *n tu(or32 prin g.i%a+ e$.ogra#i$) 'unt
ne$e&are 54 "e%ine) ro$e%eul are in&3 o rat3 (are %e re$uren3 tu(oral3)
A,laia prin ra%io#re$-en3 intro%u$e un a$ *n tu(or3 iar un $urent $ir$ul3 la
un ele$tro%) Curentul %u$e la agitaia ionilor *n $elule2 generare %e $3l%ura
lo$al3 "i %e&i$area e&utului tu(oral) C9(pul %e e&ut poate #i eGtin& prin
r3$ire $u ap3) Terapia ne$e&ita o &ingur3 "e%in3)
25
Co(pli$aiile &unt %eter(inate %e -a&$ulari!aia ,ogat3 "i .e(oragiile
intratu(orale2 $are &$a% te(peratura lo$al3 *n e&ut "i %i(inuea!3
e#i$a$itatea te.ni$ii
Crio!erapia e&te o alt3 te.ni$3 utili!at3)
RO=NO'TIC
In $iu%a trata(entului opti(2 $ar$ino(ul .epato$elular $ontinu3 &3
pre!inte o rat3 a re$urenei $re&$ut3) A$e&ta reapare la 10-60L %intre
pa$ieni %up3 o re!e$ie la %i&tan3 %e 2 ani) <a$torii $are $re&$ re$urena &unt
in-a!ia $ap&ulei2 (3ri(ea tu(orii pe&te 1 $(2 in-a!ia -a&$ular3 "i
lo$ali!area (ultipl3)
Un eGa(en CT e&te ne$e&ar la o lun3 %up3 re!e$ie pentru a a&igura
eGtirparea $o(plet3 a tu(orii) M3&urarea al#a-#etoproteinei "i alte te&te
i(agi&ti$e ar tre,ui e#e$tuate la #ie$are ;-4 luni *n #un$ie %e ri&$ul %e
re$uren3) Dup3 2-; ani inter-alul %e (onitori!are poate #i l3rgit)
21
Capitolul III
N,r.ing,* /o*na$i*or +, +an+er -epa!i+
A) ROCE'UF DE NUR'IN=
ro$e&ul %e *ngri+ire e&te o (eto%3 organi!at3 "i &i&te(ati$3 $e per(ite
a$or%area %e *ngri+iri in%i-i%uali!ate)
A$e&t pro$e& e&te $entrat pe rea$iile parti$ulare ale #ie$3rui in%i-i%
7&au grup %e in%i-i!i8 la o (o%i#i$are real3Mpotenial3 %e &3n3tate)
E!ape*e pro+e.,*,i e 6ngri7ire"
ro$e&ul %e nur&ing e&te un in&tru(ent %e %iagno&ti$ "i (anage(ent
$are %ire$ionea!3 pra$ti$a nur&ing2 "i $are tre,uie a%u& la !i $u regularitate2
*n #un$ie %e e-oluia &t3rii pa$ientului) Utili!ea!3 un (o% %e a,or%are
"tiini#i$ %e re!ol-are a pro,le(ei pentru $ulegerea %e %ate2 pentru
i%enti#i$area pro,le(elor pa$ientului2 &ele$tea!3 inter-eniile
$ore&pun!3toare "i apre$ia!3 re!ultatele)
Pro+e.,* e n,r.ing &e %e&#3"oar3 *n 1 etape:
Culegerea %e %ate
Anali!a "i interpretarea lor 7pro,le(e2 %iagno&ti$ %e *ngri+ire8
lani#i$area *ngri+irilor 7o,ie$ti-e8
Reali!area inter-eniilor 7apli$area lor8 : I(ple(entare
E-aluarea
1. Culegerea datelor - per(ite e#e$tuarea unei in-entarieri a
tuturor a&pe$telor pri-in% pa$ientul *n glo,alitatea &a) Ele in#or(ea!3 a&upra
a $eea $e e&te pa$ientul2 a&upra &u#erinei2 a&upra o,i$eiurilor &ale %e -ia3 "i
a&upra &t3rii %e &ati&#a$ere a ne-oilor #un%a(entale)
24
Ne-oile #un%a(entale 7%up3 Iirginia Ben%er&on8 &unt *n nu(3r %e 15
"i anu(e:
1) Ne-oia %e a re&pira "i a a-ea o ,un3 $ir$ulaieH
2) Ne-oia %e a ,ea "i a (9n$aH
;) Ne-oia %e a eli(inaH
5) Ne-oia %e a &e (i"$a "i a a-ea o ,un3 po&tur3H
1) Ne-oia %e a %or(i "i %e a &e o%i.niH
4) Ne-oia %e a &e *(,r3$a "i %e!,r3$aH
0) Ne-oia %e a (enine te(peratura $orpului $on&tant3H
6) Ne-oia %e a (enine tegu(entele $urate "i integreH
/) Ne-oia %e a e-ita peri$oleleH
10) Ne-oia %e a $o(uni$aH
11) Ne-oia %e a a$iona $on#or( propriilor $re%ine "i -aloriH
12) Ne-oia %e a &e reali!aH
1;) Ne-oia %e a *n-3aH
15) Ne-oia %e re$reere)
2. Analiza i interpretarea datelor (diagnostic de ngrijire) - per(ite
punerea *n e-i%en3 a pro,le(elor %e %epen%en3 "i &ur&elor %e %i#i$ultate $e
le-a generat2 a%i$3 ela,orarea Q%iagno&ti$ului %e *ngri+ire nur&ingQ)
3. Planificarea ngrijirilor (obiectie) - &e #a$e in9n% $ont %e toate
&ur&ele %e in#or(aie "i parti$iparea tuturor $ola,oratorilor %in e$.ipa %e
*ngri+ire) Are %ou3 $o(ponente:
obiecti2ul de 3ngri4ire -i!ea!3 atitu%inea2 $o(portarea2 a$iunea
pa$ientului *n&u"i &au a #a(iliei2 $ole$ti-it3ii) Are 1 $ara$teri&ti$i:
- &pe$i#i$itatea-uni$itatea pa$ientului
- per#or(ana - $e poate #a$e pa$ientul
20
- i(pli$area-(o%ul $u( a$ionea!3 pa$ientul
- reali&(ul-$u( #a$e pa$ientul a$iunea
- o,&er-a,ilitatea
inter-enia
- per(ite a&i&tentului (e%i$al &3 %eter(ine (o%ul %e a a$iona pentru a
$ore$ta pro,le(ele %e %epen%en3 ale pa$ientului)
!. "#ecutarea sau aplicarea ngrijirilor (interen$iilor) are $a &$op
pre$i!area $on$ret3 a inter-eniilor "i %e a a+uta pa$ientul &3-"i (enin3 &au
&3-"i re$apete in%epen%ena &au un oare$are ni-el %e in%epen%en3)
%. "aluarea $on&t3 *n anali!area re!ultatului o,inut: %a$3
inter-eniile au #o&t a%e$-ate2 %a$3 &-a o,inut re!ultatul %orit2 %a$3 au ap3rut
noi %ate *n e-oluia &t3rii pa$ientului 7%ate $e tre,uie notate8 "i %a$3 e&te
ne$e&ar3 rea+u&tarea inter-eniilor2 o,ie$ti-elor) E&te o $on%iie a,&olut3 a
$alit3ii *ngri+irilor) E-aluarea tre,uie &3 &e #a$3 $u regularitate la %i#erite
inter-ale %e ti(p) 'e anali!ea!3 2 a&pe$te: re!ultatul o,inut "i &ati&#a$ia
pa$ientului *n&u"i)
B) ROFUF A'I'TENTEI MEDICAFE DN DN=RIEIREA
BOFNAIIFOR CU CANCER BEATIC
Inter-relaiile #un$ionale ale #i$atului $u $3ile ,iliare2 etiopatogenia
a%e&ea $o(un3 a $elor %ou3 grupe %e a#e$iuni2 #a$ $a *ngri+irea ,olna-ilor
$u a#e$iuni .epati$e &au ,iliare &3 &e #a$3 *(preun32 a-9n% (ulte ele(ente
$o(une %e eGplorare "i %e te.ni$3 terapeuti$3 $are intere&ea!3 %ire$t (un$a
A)M) 7a&i&tentei (e%i$ale8)
Fa *ngri+irea a$e&tor ,olna-i tre,uie a-ut *n -e%ere #aptul $3
26
&i(pto(atologia .epato-,iliar3 poate &3 a&$un%3 o ,oal3 in#e$ioa&32 $are
p3&trea!3 un oare$are gra% %e $ontagio!itate "i %up3 -in%e$area aparent3
&au real3 a ,olii)
Ma+oritatea *(,oln3-irilor #i$atului 7.epatite a$ute2 $roni$32 $iro!e
.epati$e82 ne*ngri+ite *n (o% $ore&pun!3tor e-oluea!3 &pre in&u#i$iena
.epati$3) Tul,ur3rile %e (eta,oli&( %in $ur&ul &t3rilor %e in&u#i$ien3
.epati$3 #a-ori!ea!3 in-a%area organi&(ului %e &u,&tane toGi$e $are
a$ionea!3 a&upra &i&te(ului ner-o& $entral) De a$eea2 a#e$iunile .epati$e
&unt *n&oite %e (o%i#i$3ri p&i.i$e i(portante $a: tul,ur3ri %e &o(n2
&$3%erea a#e$ti-it3ii2 ,ra%ip&i.ie2 $are pe (3&ura agra-3rii in&u#i$ienei
.epati$e %u$e la &o(nolen32 o,nu,ilare "i $o(3)
A&p*a.area /o*na$i*or -epa!o-/i*iari
'e -a #a$e *n &aloane (ai (i$i2 lini"tite2 un%e peri$olul %i#u!3rii unor
in#e$ii e&te (ai (i$ "i o%i.na p&i.i$3 a ,olna-ilor &3 #ie a&igurat3)
Dn &pe$ial ,olna-ii $u $iro!3 .epati$3 $are &unt #oarte &en&i,ili #a3
%e in#e$ii2 nu -or #i a"e!ai *n &aloane un%e &e *ngri+e&$ *i ,olna-ii $u
angine2 &ta#ilo$o$ii $utanate &au in#e$ii pul(onare)
A.ig,rarea repa,.,*,i (i)i+ 'i p.i-i+
Dn perioa%a a$ut3 a ,olilor .epati$e2 ,olna-ii tre,uie $on-in"i %e
a&i&tent3 &3 re&pe$te repau&ul #i!i$ "i p&i.i$) Tre,uie $on-in"i $a pe ti(pul
&pitali!3rii &3 nu &tu%ie!e le$turi greleH a$ti-itatea p&i.i$a $a "i $ea #i!i$a
poate pro-o$a re$i%i-e &au agra-3ri nere$upera,ile)
'$ularea %in pat a ,olna-ului o .ot3r3"te (e%i$ul iar a&i&tenta -a
re&pe$ta $uantu(ul (i"$3rilor "i %urata !ilni$a %e p3r3&ire a patului)
o!iia $ea (ai ,un3 pentru ,olna-i *n pat *n $ur&ul ,olilor .epati$e
e&te %e$u,it %or&al2 po!iie $are a&igur3 o ,un3 irigare a #i$atului) Dn $ur&ul
$iro!elor a&$itogene2 ,olna-ul tre,uie l3&at &3-"i aleag3 el po!iia $ea (ai
2/
$o(o%3 $are e&te %i$tat3 %e -olu(ul a&$itei)
Dn igiena per&onal3 a ,olna-ilor .epati$i2 &e -a ine $ont $3 pielea
a$e&tora e&te e%e(aiat3 "i %e$i (ai &en&i,ila2 $eea $e i(pune o atenie
(3rit3)
A&i&tenta (e%i$al3 -a a-ea gri+3 $a ung.iile a$e&tor ,olna-i &3 #ie
t3iate &$urt2 rotun%2 pilite "i *ntreinute $u atenie pentru $3 a$e"tia au
ten%ina la grata+ *n $ur&ul a$$e&elor %e prurit2 eGi&t9n% a&t#el peri$olul
in#e$t3rii tegu(entelor)
A*i&en!a%ia /o*na$i*or -epa!i+i
Tre,uie #ra$ionat3 *n %o!e (i$i "i %e&e) Bolna-ii -or pri(i un regi(
%e $ruare a #i$atului prin e-itarea gr3&i(ilor "i a ali(entelor (eteori!ante
a&igur9n%u-&e un aport ,ogat *n .i%rani %e $ar,on "i -ita(ine) roteinele &e
-or %a *n $antit3i progre&i-e) 'e -or inter!i$e ,3uturile al$ooli$e2
$on%i(entele "i ali(entele pr3+ite) Dn $ur&ul $iro!elor .epati$e regi(ul -a #i
.ipo&o%at)
Dieta (onoton3 a ,olna-ilor tre,uie #3$ut3 (ai a$$epta,il3 prin
pro$e%ee $ulinare)
Dn pri(a !i &e a%(ini&trea!3 regi( .i%ro !a.arat: $eai &la, %e (u"eel
&au &un3toare) A %oua "i a treia !i2 %a$3 #eno(enele %ureroa&e $e%ea!32 &e
a%aug3 p9ine pr3+it3 "i &up3 (u$ilaginoa&3 %e ore!) Din a patra !i &e intro%u$
ali(ente u"or %ige&ti,ile2 neirita,ile2 $u -aloare $alori$3 ri%i$at3: &up3 %e
!ar!a-at $u #i%ea2 $re(3 %e legu(e2 $arto#i $opi2 $arne %e -it3 preparat3
ra&ol &au peri"oare2 unt2 $o(pot2 peltea &au (ere)
Un regi( %e $ruare .epati$3 $u: legu(e $u $elulo!3 #in32 #ru$te
$oapte 7eG$lu& $ele $u $oa+a groa&382 iaurt2 ,r9n!3 %e -a$i2 $arto#i2 $ereale
#ierte2 ulei -egetal 7%e (3&line8 ;0-50 gM!i2 pui2 pe"te ra&ol2 ,or")
'unt inter!i&e $arnea gra&3 %e ori$e #el2 a#u(3turile2 ,r9n!a gra&3 "i
#er(entat32 ou3le pr3+ite2 -ar!a2 guliile2 $eapa2 nu$ile2 $on%i(entele iui2
;0
r9nta"urile2 #3ina pr3+it3 "i uleiul preparat ter(i$)
'unt re$o(an%ate &u$uri %e %rena+ ,iliar2 a%(ini&trate #ra$ionat "i *n
%o!e $re&$ute progre&i- 7%e eGe(plu: ;00 (l (or$o- R ;0 (l &#e$l3 R /0 (l
$a&tra-ete8)
Alimente recomandabile5
a8 Carnea "i (9n$3rurile %e $arne : &e per(ite $arnea %e pa&3re2 -iel
&au -a$3 #iart32 la gr3tar &au peri"oare) 'e per(it &3r(3luele *n #oi %e -i32
%e a&e(enea &e poate $on&u(a "i pe"tele &la,
,8 Faptele "i %eri-atele &ale : laptele %ul$e "i ,3tut2 iaurtul2 ,r9n!a %e
-a$i2 ur%a %ul$e2 $a"ul2 tele(eauaH &e re$o(an%3 o $antitate %e ;00-500 gM!i
$8 ro%u&ele #3inoa&e : $u( &unt (a$aroanele2 t3ieii2 ore!ul &au
gri"ul #ierte ,ine *n lapte &au $.iar $u untH &e (ai pot prepara &u, #or(3 %e
papana"i $u ,r9n!3 %e -a$i2 ,u%in$i %e (a$aroane2 %e gri" &au ore!
%8 Ou3le #ierte (oi &au o$.iuri ro(9ne"ti 7#ierte *n ap3 "i &er-ite $u
unt proa&p3t8 %ar nu (ai %e& %e %ou3 ori pe &3pt3(9n3H &e -or e-ita nu(ai %e
$3tre ,olna-ii $are &u#er3 %e $ole$i&topatii
e8 =r3&i(ile : &e in%i$3 nu(ai untul proa&p3t2 #ri"$a "i gr3&i(ile
-egetale 7unt%ele(nul8H a$e&tea nu -or %ep3"i *n&3 10 gM!i
#8 Iegetale : &unt per(i&e o &erie %e !ar!a-aturi "i legu(e $ru%e2
$u( ar #i &alatele $ru%e2 legu(e -er!i2 &#e$l3 ro"ie #iart32 (or$o-i2 p3tl3gele
ro"ii preparate toate &u, #or(3 %e &alate2 &teuri %e legu(e2 piureuri2 &upe %e
!ar!a-at *ngro"ate $u #3inoa&e "i &upe-$re(3 %e legu(e
;1
g8 'upe "i $ior,e : &e a%(it2 pe l9ng3 &upele %e !ar!a-at $u pa&te
#3inoa&e2 "i &upele %e pa&3re "i -a$32 pre$u( "i $io,ele $u ,or"2 %e -a$32
pa&3re2 peri"oare2 %e oa&e2 toate #3r3 a #i $on%i(entate
.8 <ru$tele : &unt per(i&e proa&pete toate $u eG$epia nu$ilor2
alunelor "i (ig%alelor
i8 'o&urile : &unt per(i&e nu(ai $ele %ieteti$e2 preparate nu(ai $u
unt proa&p3t &au $u unt%ele(n2 #3r3 r9nta"2 pr3+eli "i $on%i(ente
+8 Dul$iurile : &unt in%i$ate (ai ale& $ele naturale &au preparate %in
#ru$teH a&t#el a(inti( : (ierea %e al,ine2 (ar(ela%a2 ge(urile2 %ul$eaa2
"er,etul2 &pu(a %e #ru$te $u al,u"2 $rS(e %e lapte2 %e !a.3r ar&2 pr3+ituri $u
#ru$te2 $u ,r9n!3 %e -a$i
O8 B9uturi : &unt per(i&e toate &u$urile2 ora+a%ele "i &iropurile %e
#ru$te2 $o(poturile2 $eaiurile %e plante
Alimente inter6ise
Dn general &unt inter!i&e: al$oolul2 $on%i(entele2
(9n$3rurile pr3+ite2 g3tite $u &o&uri2 r9nta"uri2 gr3&i(ea %e por$
7untura82 pre$u( "i $on&er-ele %e $arne "i pe"te)
'3 %3( $9te-a eGe(ple:
- gr3&i(i: gr3&i(ea %e por$2 &l3nina2 gr3&i(i pr3+ite
- $arne gra&3: %e por$2 ,er,e$2 g9&$32 -9nat2 et$)H $arnea a#u(at32
$on&er-at32 (e!eluriH apoi $arnea to$at3 $on%i(entat3 "i pr3+it32 pe"te gra&
- ou3le pr3+ite
- legu(ele u&$ate: #a&olea2 (a!3rea
- unele !ar!a-aturi: $a&tra-ei2 $onopi%32 $eap32 u&turoi
- &o&urile %e r9nta" "i gr3&i(ile *n$in&e
- #ru$tele: nu$ile2 alunele2 (ig%alele
;2
- %ul$iuri: pr3+iturile $u (ult3 $re(3 $u unt "i g3l,enu"uri (ulte
Ireau &3 atrag atenia *n$3 o %at32 a&upra inter!i$erii a,&olute a
,3uturilor al$ooli$e ti(p %e $el puin un an %e la tre$erea ,olii2 %eoare$e
poate pro%u$e $o(pli$aii %e tipul .epatitei $roni$e "i $iro!ei2 $u ur(3ri
&erioa&e pentru tot re&tul -ieii)
S,pra$eg-erea /o*na$i*or -epa!i+i
'e ur(3re"te te(peratura2 $uloarea &$lerelor "i a tegu(entelor
7i$teri!area &au %e!i$teri!area82 pruritul2 $uloarea &$aunelor2 $uloarea "i
$antitatea urinei2 aportul %e li$.i%e2 e%e(ele2 greutatea $orporal32 %i&pariia
e%e(elor2 (o%i#i$3ri %e $o(porta(ent)
E3p*or2ri e(e+!,a!e e a.i.!en!a &ei+a*2 8A.M.9
A&i&tenta (e%i$al3 e#e$tuea!3 re$olt3rile %e &9nge2 urin32 (aterii
#e$ale2 &u$uri %ige&ti-e "i le tri(ite $on#or( planului %e eGplorare la
la,orator pentru e#e$tuarea pro,elor #un$ionale ale #i$atului)
AM e#e$tuea!3 &on%a+ele eGploratoare "i terapeuti$e) A)M)
preg3te"te ,olna-ul "i (aterialele ne$e&are pentru eGa(enul ra%iologi$ al
$3ilor ,iliare2 pentru pun$ie a,%o(inala2 pun$ie ,iop&i$3 a #i$atului2
laparo&$opie)
Dn $a! %e a&$it3) AM preg3te"te ,olna-ul pentru pun$ie e-a$uatorie
7para$ente!a8
Dn ti(pul *ngri+irilor a$or%ate ,olna-ilor .epati$i A)M) tre,uie &3
ur(3rea&$3 "i &3 re$unoa&$3 e-entualele $o(pli$aii) Cele (ai i(portante
%e re$uno&$ut &unt &e(nele pre-e&titoare ale $o(ei .epati$e "i .e(oragia)
A&i&tenta -a a-ea o,ligaia &3 anune (e%i$ul la $ea (ai (i$a &u&pi$iune)
;;
A&ini.!rarea &ei+a%iei /o*na$i*or -epa!i+i &e -a #a$e %up3
in%i$aia (e%i$ului
A&t#el &e a%(ini&trea!3:
- anti&pa&ti$e - '$o,util2 apa-erin32 I)i!a%on2 Bela%on3)
antie(eti$e - E(etiral2 Clor%ela!in
- $olereti$e - Cole,il2 Ang.irol
- en!i(e %e &u,&tituie : Tri#er(ent
- $orti!oni$e
- %iureti$e
- #a$tori lipotropi : Me$opar
- .epatoprote$toare - 'ili(arina
- anti&$lerogene : Col$.i$ina
entru $ore$tarea %e#i$itului protei$ &e #a$ per#u!ii $u pla&(3)
E,+a%ie pen!r, .2n2!a!e
A)M) -a ine $ont %e nor(ele %e pre-enire a in#e$iilor
intra&pitali$e"ti "i *n a$e&t &en& -a re&pe$ta $u &tri$tee (3&urile %e a&ep&ie "i
anti&ep&ie *n e#e$tuarea (anoperelor terapeuti$e Dn a$ela"i ti(p -a *n-3a
,olna-ul *n tot ti(pul &pitali!3rii "i la eGternare &3 re&pe$te "i el anu(ite
reguli %e -ia3 pentru a pre-eni re$3%erile "i $o(pli$aiile
1) Re&pe$tarea o%i.nei
2) Re&pe$tarea regi(ului %ieteti$
;) Inter!i$erea $on&u(ului %e al$ool "i tutun)
Para+en!e)a 8p,n+%ia a/o&ina*29
Con&t3 *n tra-er&area peretelui a,%o(inal $u a+utorul unui tro$ar) Dn
$a-itatea peritoneal3 &e poate a$u(ula li$.i% 7a&$ita8 %in $au!a unui o,&ta$ol
*n $ir$ulaia portal32 $eea $e %eter(in3 .iperten&iune *n ra(urile -enei porte)
A&$ita apare *n: $iro!a .epati$32 $an$er .epati$2 *n tu(orile
;5
peritoneale2 *n peritonita TBC 7tu,er$uloa&382 *n in&u#i$iena $ar%ia$32 *n
$a!ul unor tu(ori (aligne intraa,%o(inale 7$an$er2 $.i&t o-arian2 $an$er
o-arian8)
Scopul punciei:
- eGplorator : punerea *n e-i%en3 a li$.i%ului peritoneal2 re$oltarea "i
eGa(inarea li$.i%ului pentru &ta,ilirea naturii a$e&tuia)
- terapeuti$ : e-a$uarea unei $ole$ii %e li$.i% *n a&$itele (a&i-e 7apa&3
a&upra %ia#rag(ului *(pie%i$9n% re&piraia2 $ir$ulaia8 "i pentru e#e$tuarea
%iali!ei peritoneale)
Contraindicaii: e&te $ontrain%i$ata *n $.i&turi o-ariene (ari2 *n
&ar$ina2 .i%rone#ro!3) ara$ente!a 7pun$ia a,%o(inala8 : &e e#e$tuea!3 $u
pru%enta in $a!ul pa$ienilor $u pre$o(a2 in %iate!e .e(oragi$e)
Cole$iile %e li$.i% *n$.i&tate &e e-a$uea!3 pe $ale $.irurgi$al3)
Locul punciei
<o&a ilia$a &t9ng3 : pe linia Monroe-Ri$.ter : $e &e g3&e"te la pun$tul
%e unire a trei(ii (e%ii $u $ea (i+lo$ie2 a liniei $e une"te o(,ili$ul $u &pina
ilia$32 antero-&uperioar3 &t9ng3) un$ia &e poate e#e$tua "i la (i+lo$ul liniei
$e une"te o(,ili$ul $u pu,i&ul)
Materiale necesare
- %e prote+are a patului
- %e %e!in#e$ie a tegu(entelor : al$ool2 al$ool io%at2 io%
- in&tru(ente "i (ateriale &terile : tro$ar &teril %e %i-er&e (3ri(i 72-;
tro$are82 &eringi &terile2 tru&a $.irurgi$ala 7un ,i&turiu2 pen&e .e(o&tati$e82
$a&oleta $u $o(pre&e2 -ata2 $9(puri &terile2 (9nu"i &terile2 tu, prelungitor
7intre tro$ar &i re$ipientul in $are &e $ole$tea!3 li$.i%ul82 &tati- $u epru,ete
&terile2 $ilin%ru gra%at &au o g3leat3)
- un $ear"a# *(p3turit *n ; in lungi(ea a$e&tuia $e &e a"ea!3 *n +urul
a,%o(enului2 %ea&upra lo$ului pun$iei pentru a a+uta e-a$uarea li$.i%ului)
Dn ti(pul pun$iei2 $ear"a#ul &e &tr9nge pentru a antrena li$.i%ul2 %up3
;1
pun$ie *n#3"oar3 a,%o(enul pentru a e-ita eli(inarea li$.i%ului)
- &u,&tane (e%i$a(entoa&e : ane&te!i$e lo$ale2 toni$e $ar%ia$e
- t3-ia renal32
- %a$a pun$ia &e e#e$tuea!3 in &alon &e preg3te"te un para-an)
- (ateriale pentru %eter(inarea rea$iei Ri-alta : pa.ar $oni$2 pipeta2 &oluie)
'e #a$e preg3tirea p&i.i$3 "i #i!i$3 a pa$ientului
'reg0tirea .i6ic0
- pa$ientul e&te in-itat &3 urine!e 7&au &e #a$e &on%a+ -e!i$al8)
- &e %e!,ra$3 regiunea a,%o(inal3 "i pa$ientul e&te a+utat &a &e a"e!e *n
%e$u,it %or&al *n pat2 pe&te $ear"a#ul *(p3turit in ;2 $u #lan$ul &t9ng la
(arginea patului2 iar trun$.iul &pri+init pe 2 perne 7u"or ri%i$at8 &au2
pa$ientul &t3 a"e!at $a *ntr-un #otoliu)
- &e (3&oar3 $ir$u(#erina a,%o(inal3)
- pun$ia e&te e#e$tuata %e $3tre (e%i$2 a+utat %e 2 a&i&tente)
- preg3tirea pentru pun$ie : &p3lare pe (9ini2 %e!in#e$tare2 (9nu"i &terile)
A&i&tenta preg3te"te pa$ientul &i (aterialele ne$e&are) Me%i$ul alege
lo$ul pun$iei pe $are a&i&tenta *l %e!in#e$tea!3)
Te1nica
Una %intre a&i&tente - (enine ,olna-ul *n po!iia re$o(an%ata %e
(e%i$2 &upra-eg.in%u-i per(anent #a$ie&ul2 re&piraia2 &tarea ,olna-ului)
Cealalt3 a&i&tenta : a+uta (e%i$ul la *(,r3$area (3nu"ilor2 ii o#er3 &eringa
$u &u,&tana ane&te!i$a &i $elelalte (ateriale ne$e&are2 %e!in#e$tea!3 lo$ul
pun$iei *nainte &i %up3 ane&te!ie) In $a!ul unui ,olna- $u e&ut a%ipo&
%e!-oltat2 (e%i$ul poate e#e$tua o in$i!ie $u ,i&turiul)
Me%i$ul e#e$tuea!3 pun$ia2 &$oate (an%renul2 re$oltea!3 li$.i% intr-o
epru,eta a&pir9n% $u o &eringa2 apoi a%aptea!3 la a$ tu,ul prelungitor pentru
e-a$uarea li$.i%ului in -a&ul $ole$tor) Da$a &e *ntrerupe eli(inarea %e li$.i%
&e &$.i(,a *n$et po!iia ,olna-ului)
ri(a pun$ie : &e re$oltea!3 o $antitate (ai (i$a %e li$.i% 7pana la 1
;4
l8) Dup3 re$oltarea li$.i%ului &e retrage tro$arul &u, ta(pon *(,i,at $u
al$ool2 &e (a&ea!3 u"or pentru *ntreruperea traie$tului2 &e apli$a $o(pre&e
&terile2 iar %ea&upra o #a"3 $e ,an%a+ea!3 a,%o(enul2 apoi $ear"a#ul)
Da$a (e%i$ul a e#e$tuat in$i!ie2 %up3 pun$ie apli$a $9te-a agra#e
Mi$.ele2 apoi $o(pre&e &terile2 iar %ea&upra $ear"a#ul2 $e &e #iGea!3 $u a$e
%e &igurana)
7ngri4irea pacientului dup0 puncie
a$ientul &e a"ea!3 $o(o% in pat2 in a"a #el *n$9t lo$ul pun$iei &a #ie
(ai &u& pentru a e-ita pre&iunea a&upra ori#i$iului &i eli(inarea $ontinua a
li$.i%ului) Dup3 $$a 4 ore &e poate *n%ep3rta $ear"a#ul 7in #un$ie %e &tarea
pa$ientului8) A&i&tenta (3&oar3 : pul&ul2 TA2 %iure!a)
In $a!ul in $are au #o&t apli$ate agra#e2 a$e&tea &e *n%ep3rtea!3 %up3 ;-
5 !ile) Din li$.i%ul re$oltat &e #a$e un eGa(en (a$ro&$opi$2 &e (3&oar3
$antitatea %e li$.i%) 'e e#e$tuea!3 rea$ia Ri-alta2 epru,eta eti$.etata &e
tri(ite la la,orator pentru eGa(ene 7$itologi$2 ,a$teriologi$2 ,io$.i(i$8)
In #oaia %e o,&er-aie &e notea!3 $antitatea %e li$.i% e-a$uat2 %ata2 ora
nu(ele per&oanei2 &i $ir$u(#erina a,%o(inala *nainte &i %up3 pun$ie)
Accidente5
- e-a$uarea unei $antit3i (ari %e li$.i% pro%u$e %e$o(pri(are ,ru&$a a
$a-it3ii a,%o(inale2 $e poate &a %u$a la $olap& -a&$ular)
- .e(oragia %ige&ti-a : (ani#e&tata prin .e(ate(e!a 7-3r&3tura $u &9nge8 &i
(elena 7&$aun $u &9nge8)
- per#orarea inte&tinului : $are poate &a pro%u$3 peritonita)
- per&i&tenta ori#i$iului %e pun$ie prin $are &e eli(in3 li$.i%)
- %a$3 in ti(pul pun$iei &e *ntrerupe eli(inarea %e li$.i% &$.i(,a( po!iia
pa$ientului2 &au &e intro%u$e (an%renul ,ont2 pentru a *n%ep3rta o an&a
inte&tinal3 &au #lo$oane &e #i,rina $are a$oper3 ori#i$iul tro$arului)
Fa pri(a pun$ie &e pot eli(ina intre 5-1 litri %e li$.i%2 iar la
;0
ur(3toarele &e pot eli(ina 10 litri %e li$.i%) 'unt $ontrain%i$ate pun$iile
e-a$uatoare repetate2 %eoare$e %u$ la &t3ri $a"eGie 7pa$ientul r3(9ne piele &i
o&2 nu(ai $u a,%o(enul (are8 prin .ipoproteine(ie)
;6
C) REKENTAREA CAKURIFOR
Ca),* Nr. 4
a$ienta Ra-an Maria2 *n -9r&t3 %e 10 ani2 $u %o(i$iliul *n $o(una
Ioluntari2 $on&u(atoare $roni$3 %e al$ool2 &e internea!3 pentru %ureri
a,%o(inale2 (3rire *n -olu( a a,%o(enului "i i$ter inten&) 'i(pto(atologia
a ap3rut *n ur(a $u o lun3 $9n% a a-ut "i .e(oragii na!ale 7epi&taGi&82
&i(pto(e $e &-au agra-at a$u( %ou3 &3pt3(9ni)
Dn ur(a ana(ne!ei "i eGa(enului $lini$ e#e$tuat %e (e%i$ &-a
o,&er-at: inapeten32 o,o&eal32 %i&pnee2 &tare %e nutriie pre$ar32 a,&ena
e&utului a%ipo&2 atro#ie (u&$ular32 tegu(ente %e&.i%ratate2 inten& i$teri$e2
&telue -a&$ulare2 #i$at la 5 $( &u, re,or%2 %e $on&i&ten3 %ur3 "i neregulat32
%urero& la palpare2 &plina palpa,il3 la ; $( &u, re,or%2 a,%o(enul %e&tin& *n
-olu( $u $ir$ulaie $olateral3 -i!i,il3 "i $u (atitate %epla&a,il3 prin li$.i%
%e a&$it3 *n $antitate (o%erat3)
'e re$oltea!3 &9nge pentru ur(3toarele anali!e: .e(oleu$ogra(3
$o(plet32 te&te ,io$.i(i$e2 A<2 (arOeri -irali "i &e e#e$tuea!3 o e$ogra#ie
a,%o(inal3) 'e $on&tat3 un &in%ro( ,iologi$ %e in&u#i$ien3 .epati$3 iar
e$ogra#i$2 #i$at (3rit %e -olu(2 pre!ena unei #or(aiuni la ni-elul lo,ului
%rept .epati$ "i li$.i% %e a&$it3 *n $antitate (o%erat3)
'e ri%i$3 &u&pi$iunea unui $an$er .epati$ "i &e internea!3 pa$ienta
pentru $o(pletarea in-e&tigaiilor *n -e%erea $on#ir(3rii "i $o(plet3rii
%iagno&ti$ului2 re$o(an%9n%u-&e *n $ontinuare CT a,%o(inal2 pun$ie
,iop&ie .epati$3 "i para$ente!3)
e ,a!a %atelor $ule&e2 &e i%enti#i$3 ne-oile #un%a(entale a#e$tate2
(ani#e&t3rile "i &ur&ele %e %epen%en3 "i &e *nto$(e"te planul %e *ngri+ire)
;/
Ne$oi (,na&en!a*e a(e+!a!e:
1) Ne-oia %e a re&pira "i a a-ea o ,un3 $ir$ulaie: $ir$ulaie $olateral32
o,o&eal32 %i&pnee
2) Ne-oia %e a ,ea "i a (9n$a: inapeten32 $a"eGie
;) Ne-oia %e a eli(ina: urini .iper$ro(e
5) Ne-oia %e a &e (i"$a "i a a-ea o ,un3 po&tur3: %urere *n .ipo$on%rul
%rept2 o,o&eal32 &l3,i$iune (u&$ular3
1) Ne-oia %e a (enine tegu(entele $urate "i integre: %e&.i%ratare2 i$ter2
&telue -a&$ulare2 prurit
4) Ne-oia %e a *n-3a: a,&ena unor $uno"tine %e&pre ,oal3)
FANUF DE DN=RIEIRE

Ne$oia
a(e+!a!2
Mani(e.!2ri
e
epenen%2
Pro/*e&a e
epenen%2
O/ie+!i$e
In!er$en%ii*e a.i.!en!ei
a,!ono&e 'i e*ega!e
E$a*,are
"e2oia de
a respira
8i a a2ea
o bun0
circulaie
- %i&pnee
- $ir$ulaie
$olateral3
Di#i$ult3i
re&piratorii
%atorit3
a&$itei "i
ane(iei)
Mo%i#i$3ri
$ir$ulatorii
%atorate
.iperten&iu-
nii portale)
A(eliorarea
%i&pneei
E-a$uarea
li$.i%ului %e
a&$it3
A,!ono&e"
- a&igurarea unui (i$ro$li(at
#a-ora,il
- a+ut3 ,olna-a &3 a%opte o
po!iie 7$u trun$.iul (ai ri%i$at8
$are &a-i a(eliore!e %i&pneea
- *n$ura+ea!3 ,olna-a &3 &e
ali(ente!e
- regi( %e $ruare .epati$3
De*ega!e"
- ree$.ili,rare
.i%roele$troliti$3 "i a$i%o-,a!i$3
- preg3tire #i!i$3 "i p&i.i$3 "i
parti$iparea la pun$ia
a,%o(inal3
- a%(ini&trarea trata(entului
re$o(an%at %e $3tre (e%i$
Di&pneea &e
a(eliorea!3
%up3
para$ente!3)
50
Ne$oia
a(e+!a!2
Mani(e.!2ri
e
epenen%2
Pro/*e&a e
epenen%2
O/ie+!i$e
In!er$en%ii*e a.i.!en!ei
a,!ono&e 'i e*ega!e
E$a*,are
"e2oia de
a bea 8i
m9nca
- inapeten3
- $a"eGie
Alterarea
&t3rii %e
nutriie
%atorat3
inapetenei "i
$an$erului
A(eliorarea
&t3rii %e
nutriie
A,!ono&e"
- regi( %e $ruare .epati$3
- *n$ura+ea!3 pa$ienta &3 &e
ali(ente!e "i o in#or(ea!3
a&upra regi(ului ali(entar pe
$are tre,uie &3-l a%opte
- $9nt3re"te !ilni$ ,olna-a
De*ega!e:
- ali(entea!3 pa$ienta
parenteral in&tituin% per#u!ii $u
glu$o!3 1L2-ita(ine "i
ele$trolii %up3 in%i$aiile
(e%i$ului
- .i%ratea!3 pa$ienta
parenteral $on#or( in%i$aiilor
(e%i$ului
- a%(ini&trarea trata(entului
re$o(an%at %e $3tre (e%i$)
Cur,a
pon%eral3
&taionar3
"e2oia de
a elimina
- urini
*n$.i&e la
$uloare
- &$aune
%e$olorate
Mo%i#i$area
a&pe$tului
&$aunelor "i
urinii %atorit3
i$terului)
Di(inuarea
i$terului
A,!ono&e"
- (3&urarea !ilni$3 a %iure!ei "i
ur(3rirea a&pe$tului urinii "i
&$aunelor "i notarea in #oaia %e
o,&er-aie
De*ega!e"
- re$oltarea %e &9nge pentru
anali!a ,iliru,inei
- a%(ini&trarea (e%i$aiei
pre&$ri&e %e $3tre (e%i$
er&i&t3
i$terul)
"e2oia de
a se mi8ca
8i a a2ea
o bun0
postur0
- %urere
- o,o&eal3
- &l3,i$iune
(u&$ular3
Di(inuarea
$apa$it3ii %e
a &e (i"$a
%atorit3
%urerilor "i
epui!3rii
A(eliorarea
%urerilor
Di(inuarea
o,o&elii
A,!ono&e"
- a+utarea pa$ientei &3 ai,3 o
,un3 po&tur3 *n pat "i &3
e#e$tue!e (i"$3rile $are-i &unt
ne$e&are
De*ega!e"
- a%(ini&trarea "i
&upra-eg.erea (e%i$aiei
pre&$ri&e %e (e%i$
- e$.ili,rare .i%ri$32 nutriti-3
"i a$i%o-,a!i$3 pe $ale
parenteral3
- a%(ini&trarea %e analge!i$e
Durerile &-
au a(eliorat
"i
$apa$itatea
%e e#ort &-a
a(eliorat
u"or
"e2oia de
a,8i
menine
tegumente
le curate
8i integre
- i$ter "i
prurit
- &telue
-a&$ulare
- %e&.i%ra-
tare
Alterarea
integrit3ii
tegu(entelor
"i a &en!aiei
%e a &e &i(i
$urat32
Bi%ratare)
A(eliorarea
inten&it3ii
i$terului "i
$o(,aterea
pruritului
A,!ono&e"
- i &e -a eGpli$a pa$ientei &3
e-ite grata+ul 7&$3rpinatul8
pentru a e-ita &uprain#e$ia
- i &e -a eGpli$a ne$e&itatea
unei ,une .i%rat3ri
a$ienta
e&te
.i%ratat3)
ruritul a
#o&t
%i(inuat)
51
Ne$oia
a(e+!a!2
Mani(e.!2ri
e
epenen%2
Pro/*e&a e
epenen%2
O/ie+!i$e
In!er$en%ii*e a.i.!en!ei
a,!ono&e 'i e*ega!e
E$a*,are
%atorat3
pruritului $are
*n&oe"te
i$terul "
%e&.i%rat3rii
De*ega!e:
- re$oltarea %e &9nge pentru
%eter(inarea ni-elului %e
,iliru,in3
- a%(ini&trarea (e%i$aiei
re$o(an%ate %e $3tre (e%i$2
in$lu&i- antipruriginoa&e
- .i%ratare parenteral3
"e2oia de
a 3n20a
- $on&u-
(atoare
$roni$3 %e
al$ool
- nu are
$uno"tine
%e&pre
p3&trarea
&3n3t3ii
A,&ena unor
$uno"tine
%e&pre $u(
&3-"i p3&tre!e
&3n3tatea)
Con"tienti!are
a $u pri-ire la
gra-itatea
,olii)
A,!ono&e"
- in#or(area $u pri-ire la
no$i-itatea $on&u(ului %e al$ool
a&upra #i$atului
- in#or(area $u pri-ire la
%iagno&ti$ "i gra-itatea &a
De*ega!e"
- in#or(area $u pri-ire la
in-e&tigaiile "i trata(entele
ne$e&are)
a$ienta "i-a
*n&u"it
$uno"tinele
ne$e&are)
52
Ca),* Nr. :
a$ient Marin =.eorg.e2 *n -9r&t3 %e 42 ani2 $uno&$ut $u $iro!3
.epati$3 al$ooli$32 $o(pli$at3 $u -ari$e e&o#agiene "i a&$it3 %e aproGi(ati-
5 ani2 &e internea!3 agra-area ,olii (ani#e&tata prin: #e,ra ineGpli$a,il25
a.+i!2 +e n, r2.p,ne *a !ra!a&en!,* i,re!i+5 i+!er e +a,)2
ne+,no.+,!2.
'i(pto(atologia a ap3rut *n ur(a $u o lun3 $9n% a a-ut "i .e(oragii
na!ale 7epi&taGi&82 &i(pto(e $e &-au agra-at treptat)
Dn ur(a ana(ne!ei "i eGa(enului $lini$ e#e$tuat %e (e%i$ &-a
o,&er-at: pa$ient #e,ril2 i$teri$2 $u &$3%ere pon%eral3 a$$entuat32 o,o&eal32
%i&pnee2 &tare %e nutriie pre$ar32 a,&ena e&utului a%ipo&2 atro#ie (u&$ular32
tegu(ente %e&.i%ratate2 inten& i$teri$e2 &telue -a&$ulare2 #i$at la ; $( &u,
re,or%2 %e $on&i&ten3 %ur3 "i neregulat32 %urero& la palpare2 a,%o(enul
%e&tin& *n -olu( $u $ir$ulaie $olateral3 -i!i,il3 "i $u (atitate %epla&a,il3
prin li$.i% %e a&$it3 *n $antitate (are)
'e ri%i$3 &u&pi$iunea unui $an$er .epati$ "i &e internea!3 pa$ientul
pentru in-e&tigaii *n -e%erea $on#ir(3rii %iagno&ti$ului)
'e re$o(an%3 e#e$tuarea ur(3toarelor in-e&tigaii:
- .e(oleu$ogra(3 $o(plet32 ,io$.i(ie &ang-in32 (arOerii -irali2 A<
- e$ogra#ie a,%o(inal32
- CT a,%o(inal2
- para$ente!32
- pun$ie ,iop&ie .epati$3
e ,a!a %atelor $ule&e2 &e i%enti#i$3 ne-oile #un%a(entale a#e$tate2
(ani#e&t3rile "i &ur&ele %e %epen%en3 "i &e *nto$(e"te planul %e *ngri+ire)
5;
Ne$oi (,na&en!a*e a(e+!a!e:
1) Ne-oia %e a re&pira "i a a-ea o ,un3 $ir$ulaie: $ir$ulaie $olateral32
o,o&eal32 %i&pnee
2) Ne-oia %e a-"i (enine te(peratura $orpului *n li(ite nor(ale: #e,r3
;) Ne-oia %e a ,ea "i a (9n$a: inapeten32 &$3%ere pon%eral3
5) Ne-oia %e a &e (i"$a "i a a-ea o ,un3 po&tur3: %urere *n .ipo$on%rul
%rept2 o,o&eal32 &l3,i$iune (u&$ular3
1) Ne-oia %e a (enine tegu(entele $urate "i integre: %e&.i%ratare2 i$ter2
&telue -a&$ulare2 prurit)
FANUF DE DN=RIEIRE
Ne$oia
a(e+!a!2
Mani(e.!2ri
e
epenen%2
Pro/*e&a e
epenen%2
O/ie+!i$e
In!er$en%ii*e a.i.!en!ei
a,!ono&e 'i e*ega!e
E$a*,are
"e2oia de
a respira
8i a a2ea
o bun0
circulaie
- %i&pnee
- $ir$ulaie
$olateral3
a,%o(ina-
l3
- -ari$e
e&o#agiene
Di#i$ult3i
re&piratorii
%atorit3
a&$itei "i
ane(iei)
Mo%i#i$3ri
$ir$ulatorii
%atorate
.iperten&iu-
nii portale)
A(eliorarea
%i&pneei
E-a$uarea
li$.i%ului %e
a&$it3
A,!ono&e"
- a&igurarea unui (i$ro$li(at
#a-ora,il
- a+ut3 ,olna-ul &3 a%opte o
po!iie 7$u trun$.iul (ai ri%i$at8
$are &a-i a(eliore!e %i&pneea
- *n$ura+ea!3 ,olna-ul &3 &e
ali(ente!e
- regi( %e $ruare .epati$3
De*ega!e"
- ree$.ili,rare
.i%roele$troliti$3 "i a$i%o-,a!i$3
- preg3tire #i!i$3 "i p&i.i$3 "i
parti$iparea la pun$ia
a,%o(inal3
- a%(ini&trarea trata(entului
re$o(an%at %e $3tre (e%i$
Di&pneea &e
a(eliorea!3
%up3
para$ente!3)
"e2oia de
a,8i
menine
- #e,r3 Alterarea
$apa$it3ii %e
a-"i (enine
Re%u$erea
#e,rei "i
.i%ratare)
A,!ono&e
- *n$ura+area &3 $on&u(e
li$.i%e &u#i$iente
'-a a&igurat
.i%ratarea)
55
Ne$oia
a(e+!a!2
Mani(e.!2ri
e
epenen%2
Pro/*e&a e
epenen%2
O/ie+!i$e
In!er$en%ii*e a.i.!en!ei
a,!ono&e 'i e*ega!e
E$a*,are
temperatu
,ra
corpului
3n limite
normale
te(peratura
$orpului *n
li(ite
nor(ale
- (onitori!area !ilni$3 a
te(peraturii
De*ega!e
- .i%ratare parenteral3
- a%(ini&trarea (e%i$aiei
re$o(an%ate %e $3tre (e%i$
"e2oia de
a bea 8i
m9nca
- inapeten3
- $a"eGie
Alterarea
&t3rii %e
nutriie
%atorat3
inapetenei "i
$an$erului
A(eliorarea
&t3rii %e
nutriie
A,!ono&e"
- regi( %e $ruare .epati$3
- *n$ura+ea!3 pa$ientul &3 &e
ali(ente!e "i *l in#or(ea!3
a&upra regi(ului ali(entar pe
$are tre,uie &3-l a%opte
- $9nt3re"te !ilni$ ,olna-ul
De*ega!e:
- ali(entea!3 pa$ientul
parenteral in&tituin% per#u!ii $u
glu$o!3 1L2-ita(ine "i
ele$trolii %up3 in%i$aiile
(e%i$ului
- .i%ratea!3 pa$ientul
parenteral $on#or( in%i$aiilor
(e%i$ului
- a%(ini&trarea trata(entului
re$o(an%at %e $3tre (e%i$)
Cur,a
pon%eral3
&taionar3
"e2oia de
a se mi8ca
8i a a2ea
o bun0
postur0
- %urere
- o,o&eal3
- &l3,i$iune
(u&$ular3
Di(inuarea
$apa$it3ii %e
a &e (i"$a
%atorit3
%urerilor "i
epui!3rii
A(eliorarea
%urerilor
Di(inuarea
o,o&elii
A,!ono&e"
- a+utarea pa$ientului &3 ai,3 o
,un3 po&tur3 *n pat "i &3
e#e$tue!e (i"$3rile $are-i &unt
ne$e&are
De*ega!e"
- a%(ini&trarea "i
&upra-eg.erea (e%i$aiei
pre&$ri&e %e (e%i$
- e$.ili,rare .i%ri$32 nutriti-3
"i a$i%o-,a!i$3 pe $ale
parenteral3
- a%(ini&trarea %e analge!i$e
Durerile &-
au a(eliorat
"i
$apa$itatea
%e e#ort &-a
a(eliorat
u"or
"e2oia de
a,8i
menine
tegumente
le curate
8i integre
- i$ter "i
prurit
- &telue
-a&$ulare
- %e&.i%ra-
tare
Alterarea
integrit3ii
tegu(entelor
"i a &en!aiei
%e a &e &i(i
$urat2 %atorat3
pruritului $are
*n&oe"te
i$terul "
%e&.i%rat3rii
Bi%ratare)
A(eliorarea
inten&it3ii
i$terului "i
$o(,aterea
pruritului
A,!ono&e"
- i &e -a eGpli$a pa$ientului &3
e-ite grata+ul 7&$3rpinatul8
pentru a e-ita &uprain#e$ia
- i &e -a eGpli$a ne$e&itatea
unei ,une .i%rat3ri
De*ega!e:
- re$oltarea %e &9nge pentru
%eter(inarea ni-elului %e
,iliru,in3
a$ientul
e&te .i%ratat)
ruritul a
#o&t
%i(inuat)
51
Ne$oia
a(e+!a!2
Mani(e.!2ri
e
epenen%2
Pro/*e&a e
epenen%2
O/ie+!i$e
In!er$en%ii*e a.i.!en!ei
a,!ono&e 'i e*ega!e
E$a*,are
- a%(ini&trarea (e%i$aiei
re$o(an%ate %e $3tre (e%i$2
in$lu&i- antipruriginoa&e
- .i%ratare parenteral3
"e2oia de
a 3n20a
- $on&u-
(ator
$roni$ %e
al$ool
- nu are
$uno"tine
%e&pre
p3&trarea
&3n3t3ii
A,&ena unor
$uno"tine
%e&pre $u(
&3-"i p3&tre!e
&3n3tatea)
Con"tienti!are
a $u pri-ire la
gra-itatea
,olii)
A,!ono&e"
- in#or(area $u pri-ire la
no$i-itatea $on&u(ului %e al$ool
a&upra #i$atului
- in#or(area $u pri-ire la
%iagno&ti$ "i gra-itatea &a
De*ega!e"
- in#or(area $u pri-ire la
in-e&tigaiile "i trata(entele
ne$e&are)
a$ientul "i-
a *n&u"it
$uno"tinele
ne$e&are)
54
Ca),* Nr. ;
a$ienta Ioi$ule&$u Ro%i$a2 *n -9r&t3 %e 56 ani2 $uno&$ut3 $u in#e$ie
$u -iru& .epati$ C %e 11 ani2 &e internea!3 pentru %ureri a,%o(inale *n
.ipo$on%rul %rept2 o,o&eal32 &$3%ere pon%eral32 inapeten3) 'i(pto(atologia
a %e,utat treptat *n ur(a $u 4 luni "i &-a agra-at *n ulti(a lun3)
Dn ur(a ana(ne!ei "i eGa(enului $lini$ e#e$tuat %e (e%i$ &-a
o,&er-at: inapeten32 #atiga,ilitate2 %i&pnee2 &tare %e nutriie pre$ar32 a,&ena
e&utului a%ipo&2 atro#ie (u&$ular32 tegu(ente %e&.i%ratate2 pali%e2 #i$at la 2
$( &u, re,or%2 %e $on&i&ten3 %ur3 "i neregulat32 %urero& la palpare)
'e re$oltea!3 &9nge pentru ur(3toarele anali!e:
- .e(oleu$ogra(3 $o(plet32 te&te ,io$.i(i$e2 A<
- &e e#e$tuea!3 o e$ogra#ie a,%o(inal3)
'e $on&tat3 un &in%ro( ,iologi$ %e in&u#i$ien3 .epati$32 $u ane(ie
&e-er32 iar e$ogra#i$2 #i$at (3rit %e -olu(2 pre!ena unei #or(aiuni la
ni-elul lo,ului %rept .epati$)
'e ri%i$3 &u&pi$iunea unui $an$er .epati$ "i &e internea!3 pa$ienta
pentru $o(pletarea in-e&tigaiilor *n -e%erea $on#ir(3rii "i $o(plet3rii
%iagno&ti$ului2 re$o(an%9n%u-&e *n $ontinuare:
- CT a,%o(inal
- pun$ie ,iop&ie .epati$3)
e ,a!a %atelor $ule&e2 &e i%enti#i$3 ne-oile #un%a(entale a#e$tate2
(ani#e&t3rile "i &ur&ele %e %epen%en3 "i &e *nto$(e"te planul %e *ngri+ire)
50
Ne$oi (,na&en!a*e a(e+!a!e:
1) Ne-oia %e a re&pira "i a a-ea o ,un3 $ir$ulaie: o,o&eal32 %i&pnee
2) Ne-oia %e a ,ea "i a (9n$a: inapeten32 &$3%ere pon%eral3
;) Ne-oia %e a &e (i"$a "i a a-ea o ,un3 po&tur3: %urere *n .ipo$on%rul
%rept2 o,o&eal32 &l3,i$iune (u&$ular3
5) Ne-oia %e a (enine tegu(entele $urate "i integre: %e&.i%ratare2 pali%e
1) Ne-oia %e a e-ita peri$olele: anGietate2 &u&pi$iune %e $an$er)
FANUF DE DN=RIEIRE

Ne$oia
a(e+!a!2
Mani(e.!2ri
e
epenen%2
Pro/*e&a e
epenen%2
O/ie+!i$e
In!er$en%ii*e a.i.!en!ei
a,!ono&e 'i e*ega!e
E$a*,are
"e2oia de
a respira
8i a a2ea
o bun0
circulaie
- %i&pnee Di#i$ult3i
re&piratorii
%atorit3
ane(iei)
A(eliorarea
%i&pneei "i a
ane(iei)
A,!ono&e"
- a&igurarea unui (i$ro$li(at
#a-ora,il
- a+ut3 ,olna-a &3 a%opte o
po!iie 7$u trun$.iul (ai ri%i$at8
$are &a-i a(eliore!e %i&pneea
- *n$ura+ea!3 ,olna-a &3 &e
ali(ente!e
- regi( %e $ruare .epati$3
De*ega!e"
- ree$.ili,rare
.i%roele$troliti$32 nutriti-3 "i
a$i%o-,a!i$3
- preg3tire #i!i$3 "i p&i.i$3
pentru in-e&tigaii
- a%(ini&trarea trata(entului
re$o(an%at %e $3tre (e%i$
Di&pneea &e
a(eliorea!3
u"or)
56
Ne$oia
a(e+!a!2
Mani(e.!2ri
e
epenen%2
Pro/*e&a e
epenen%2
O/ie+!i$e
In!er$en%ii*e a.i.!en!ei
a,!ono&e 'i e*ega!e
E$a*,are
"e2oia de
a bea 8i
m9nca
- inapeten3
- &$3%ere
pon%eral3
Alterarea
&t3rii %e
nutriie
%atorat3
inapetenei "i
$an$erului
A(eliorarea
&t3rii %e
nutriie
A,!ono&e"
- regi( %e $ruare .epati$3
- *n$ura+ea!3 pa$ienta &3 &e
ali(ente!e "i o in#or(ea!3
a&upra regi(ului ali(entar pe
$are tre,uie &3-l a%opte
- $9nt3re"te !ilni$ ,olna-a
De*ega!e:
- ali(entea!3 pa$ienta
parenteral in&tituin% per#u!ii $u
glu$o!3 1L2-ita(ine "i
ele$trolii %up3 in%i$aiile
(e%i$ului
- .i%ratea!3 pa$ienta
parenteral $on#or( in%i$aiilor
(e%i$ului
- a%(ini&trarea trata(entului
re$o(an%at %e $3tre (e%i$)
Cur,a
pon%eral3
&taionar3
"e2oia de
a se mi8ca
8i a a2ea
o bun0
postur0
- %urere
- o,o&eal3
- &l3,i$iune
(u&$ular3
Di(inuarea
$apa$it3ii %e
a &e (i"$a
%atorit3
%urerilor "i
epui!3rii
A(eliorarea
%urerilor
Di(inuarea
o,o&elii
A,!ono&e"
- a+utarea pa$ientei &3 ai,3 o
,un3 po&tur3 *n pat "i &3
e#e$tue!e (i"$3rile $are-i &unt
ne$e&are
De*ega!e"
- a%(ini&trarea "i
&upra-eg.erea (e%i$aiei
pre&$ri&e %e (e%i$
- e$.ili,rare .i%ri$32 nutriti-3
"i a$i%o-,a!i$3 pe $ale
parenteral3
- a%(ini&trarea %e analge!i$e
Durerile &-
au a(eliorat
"i
$apa$itatea
%e e#ort &-a
a(eliorat
u"or
"e2oia de
a,8i
menine
tegumente
le curate
8i integre
-tegu(en-
te pali%e
- %e&.i%ra-
tare
Alterarea
integrit3ii
tegu(entelor
"i a &en!aiei
%e a &e &i(i
$urat32
%atorat3
%e&.i%rat3rii
"i ane(iei
Bi%ratare)
Co(,aterea
ane(iei
A,!ono&e"
- i &e -a eGpli$a ne$e&itatea
unei ,une .i%rat3ri "i nutriii
- regi( %e $ruare .epati$3
De*ega!e:
- re$oltarea %e &9nge pentru
anali!e
- a%(ini&trarea (e%i$aiei
re$o(an%ate %e $3tre (e%i$2
in$lu&i- &upli(ente %e #ier
- .i%ratare parenteral3
a$ienta
e&te
.i%ratat3)
"e2oia de
a e2ita
pericolele
- anGietate
- &u&pi$i-
une %e
$an$er
eri$olul unei
e-oluii
ne#a-ora,ile
%atorit3
gra-it3ii
Di(inuarea
anGiet3ii
pa$ientei "i
$on&ilierea
pentru
A,!ono&e"
- *n$ura+ea!3 pa$ienta &3-"i
eGpri(e &enti(entele2 te(erile
&au #uria #a3 %e %iagno&ti$
- in#or(ea!3 pa$ienta a&upra
a$ienta e&te
(ai puin
anGioa&3 "i
a$$ept3
in-e&tigaiile
5/
Ne$oia
a(e+!a!2
Mani(e.!2ri
e
epenen%2
Pro/*e&a e
epenen%2
O/ie+!i$e
In!er$en%ii*e a.i.!en!ei
a,!ono&e 'i e*ega!e
E$a*,are
%iagno&ti$ului a$$eptarea
%iagno&ti$ului
opiunilor terapeuti$e eGi&tente "i
a&upra po&i,ilit3ilor e-oluti-e
De*ega!e"
- preg3te"te p&i.i$ "i #i!i$
pa$ienta pentru in-e&tigaiile
re$o(an%ate
- *n$ura+ea!3 pa$ienta &3
apele!e la p&i.oterapie)
re$o(an%ate)
10
CONCLU0II
Ca "i re&tul $an$erelor %ige&ti-e2 #re$-ena $an$erului .epati$ e&te *n
$re"tere2 repre!ent9n% la a$ea&t3 or3 a treia $au!3 %e (ortalitate prin $an$er
%in lu(e "i pri(a $au!3 %e (ortalitate la pa$ienii $iroti$i)
De'i &a7ori!a!ea +an+ere*or -epa!i+e apar *a /o*na$ii e +iro)2
8a!<! +ea .e+,nar2 in(e+%iei +, $ir,. B .a, C5 +<! 'i +-iar 6n +a),*
+iro)ei a*+oo*i+e9 ,neori +an+er,* -epa!i+ .,r$ine *a ,n pa+ien! +, (i+a!
aparen! .2n2!o.5 ai+2 6n a/.en%a ,n,i iagno.!i+ an!erior e +iro)2
-epa!i+2. A.o+ierea $ir,'i*or .a, a a*+oo*,*,i +, $ir,'ii &2re.+ ri.+,* e
a (a+e +an+er -epa!i+. C-iar -epa!i!a +roni+2 +, $ir,. C .i B are ri.+ e
+an+eri)are5 +-iar a+2 n, a a7,n. 6n .!ai,* e +iro)a. He&o+ro&a!o)a
8e3+e. e (ier +e .e a+,&,*ea)2 in (i+a!9 e.!e o a*!a /oa*2 -epa!i+2 +, ri.+
e &a*igni)are. Uneori 'i +on!ra+ep!i$e*e ora*e po! (i in+ri&ina!e.
A&t#el2 *n etiopatogenia $an$erului .epati$ &e pot intri$a (ai (uli
#a$tori %e ri&$)
Dn a$ea&t3 lu$rare a( luat *n %i&$uie $a!urile a trei pa$ieni $are au
#o&t internai *n &e$ia %e ga&troenterologie $u &u&pi$iunea %e $an$er .epati$2
*n -e%erea e#e$tu3rii in-e&tigaiilor ne$e&are &ta,ilirii unui %iagno&ti$ %e
$ertitu%ine "i a &ta%iali!3rii a$e&tuia: un $a! ap3rut pe #on%ul $on&u(ului
$roni$ %e al$ool #3r3 un %iagno&ti$ preala,il %e $iro!3 .epati$32 un $a! %e
$iro!3 .epati$3 $are &e agra-ea!3 "i un $a! %e $an$er .epati$ la o per&oan3
$uno&$ut3 $u in#e$ie -iral3 BCI)
Dn toate $ele trei $a!uri &-a e#e$tuat $ulegerea "i interpretarea %atelor2
i%enti#i$area ne-oilor #un%a(entale a#e$tate "i a pro,le(elor %e %epen%en3
"i &-au ela,orat planurile %e *ngri+ire pentru perioa%a intern3rii *n &e$ia %e
ga&troenterologie)
11
BIBLIO#RA1IE
Dr) RoGana Maria Al,u : Anato(ia "i #i!iologia o(ului
ro#) Dr) Ra%u 3un : Tratat %e (e%i$ina interna : ,olile aparatului
%ige&ti-) <i$atul2 $3ile ,iliare "i pan$rea&ul)
Bu$ure"ti 1/64)
Fu$reia Titiri$3 : EGploat3ri #un$ionale "i *ngri+iri &pe$iale a$or%ate
,olna-ului)
: Te.ni$i %e *ngri+ire)
Ian$u )E)2 Mar$ean 2 C) : Manual %e nur&ing II2 Cole$ia A<un%eniC
Bu$ure"ti 200;)
C.iru 2 <)2 C.iru2 =)2 : Dngri+irea o(ului ,olna- "i a o(ului &3n3to&)
Morariu2 F Bu$ure"ti2 2001)
12

S-ar putea să vă placă și