Sunteți pe pagina 1din 146

RODICA OJOG-BRAOVEANU

320 DE PISICI NEGRE

CAPITOLUL I ARESTAREA Maiorul Cristescu o e a!i"# c$te%a cli&e' a&oi scoase (i" )u*u"ar u" &ac+e,el "e-ru .i-l &use &e !as#/ 0 Ce-i asta1 U" (ar &e"tru Mirciulic#1 0 A,i %rut o &ro)#' s&use Cristescu cl#ti"$"( ca&ul/ O a%e,i2 B#tr$"a (es3#cu +$rtia 4"cet/ R#!ase cu 3il!ul 4" &al!# .i-l &ri%i "e(u!erit#/ 0 Ce tre)uie s# 3ac1 Nu .tiu s# u!)lu cu el/// 0 5i"e,i-l 4" (re&tul lu!i"ii' *$!)i !aiorul a!u*at' .i (erula,i-l 4"cet/// Destul2 I!a-i"ea "u %# s&u"e "i!ic1 Este 3il!ul &e care i l-a,i (at lui Raul Io"escu &e"tru a se 3a!iliari*a cu to&o-ra3ia !u*eului .i' !# ro-' &e"tru co"3ec,io"area c+eii (e la -rila6/ C$"( %-a,i 4"tors acas# 0 e%i(e"t' (u&# ce a,i 3oto-ra3iat s#lile !u*eului' c$te%a ta)louri .i c+iar &e c$,i%a (i"tre %i*itatori 0 a&aratul 3ii"( 4"c#rcat l-a,i (ecla".at' &ro)a)il (i" "eate",ie' .i &elicula a 4"re-istrat o &arte (i" o(aia 4" care "e a3l#!/ Se %e(e li!&e(e ta)loul cu cale' scri"ul' &e"(ulul' c+iar u" col, (e &er(ea/ V# (a,i sea!a c# "u 4"ca& co"3u*ii/ Mi se &are (e ase!e"ea e tre! (e (i3icil s# -#si,i 6usti3icarea &re*e",ei acestei i!a-i"i 4" 3il!ul recu&erat (e la Dasc#lu/ Mela"ia a%u u" sur$s ciu(at/ 7Asta era &ro)a2 8"-ro*itor (e cara-+ioas#2 Ci"e s-ar 3i -$"(it/// Tre)uia s# (istru-# 3il!ul (u&# co"3ec,io"area c+eii/ Cu "e)u"ii "u e )i"e s# &or"e.ti la (ru!' lucrul acesta se &l#te.te/ i a&oi Mirciulic#///7 Re%#*u sce"a/ Mota"ul &e !as# 6uc$"(u-se cu a&aratul' a&#s$"(' 3#r# ca ea s# au(# ori s# )a-e (e sea!#' &e (ecla".ator/// Se 3r$"se (i"tr-o (at#/ 8" 3a,a !aiorului "u se !ai a3la 3e!eia 3#r# %$rst#' s&ri"te"# .i -ra,ioas#' ci o str#i"#/ O str#i"# cu c+i&ul sleit' o)osit# .i trist#/ o&ti' 3lutur$"(u-.i a)se"t# (e-etele 4"tr-u" ciu(at r#!as-)u"9 0 Mirciulic#/// Tot(eau"a !i-a 3ost tea!# c# "u-i toc!ai si"cer cu !i"e/ Mota"ul &ri%ea 3i lu!$"#rile tortului/ 8" oc+ii tra"s&are",i' 3l#c#rile a&ri"(eau %$l%#t#i lu"-i' (e u" %er(e-!i"eral ca otra%a/ Pic#turi (e cear# ro.ie c#(eau &e !as#/ Maiorul (es&ri"se ciorc+i"ele 3ier)i"te (e la )u*a s3e."icului .i 4"ce&u s#-l !o(ele*e 4"tre (e-ete/ Su3l# 4" lu!$"are/ U" *$!)et "esi-ur se i%i &e c+i&ul Mela"iei/ C#ut# rea*e! .i se ri(ic#/ O siluet# -racil# &e care ar 3i &utut-o (o)or4 u" co&il/ 0 tiu ce a! (e 3#cut' .o&ti/ Su"t aresta/// (a2 Pro)a)il %a tre)ui s# %# aco!&a"ie*/ Cristescu 4i ocoli &ri%irea/ Di" i"i!a lui se alu"-aser# )ucuria' satis3ac,ia stri(e"t#' (ra&elele .i tr$!)i,ele .i 3ocurile (e arti3icii ale i*)$"*ii/ 7De ce (racu:7' se 4"tre)# 3r#!$"t$"( "er%os cocolo.ul (e cear#' 7(e

ce-a tre)uit s#-!i &ice !ie istoria asta &e ca&1 B#tr$"a are u" 3ar!ec c#ruia "u-i &ot re*ista' !# 3asci"ea*# !i"tea .i &erso"alitatea ei' sur$sul .i aerul (e 3eti,# "ea6utorat#' &ar3u!ul o(#ii' .i Mirciulic#' .i &u"-a (e 3o"(a"te (i" scri"///7 8.i 4"c+i&uia' 3#r# s# 3ie co"%i"s c# "u se 4".al#' c# 4" alte 4!&re6ur#ri Mela"ia Lu&u ar 3i co"ti"uat s# (uc# e iste",a 4"c$"t#toare &e care &u,i"i )#tr$"i o cu"osc/ Trecea cu -ra,ie &este "e&l#cerile %$rstei' "u se l#sase o)se(at# (e )oal#' eco"o!ii .i locul (e %eci' .tia s#-.i i"%e"te*e o !ie (e )ucurii/ 7Ta)lourile acelea )leste!ate i-au a,$,at 3a"te*ia/ Go;a .i Re!)ra"(t2 Dac# "u s-ar 3i s&art atu"ci ,ea%a (e a&#' "u le-ar 3i (esco&erit "icio(at#/ i (ac# %eci"ii ei "u s-ar 3i l#sat a"tre"a,i 4" aceea.i curs# (e!e"t#/// i (ac# ceilal,i' Scarlat' Io"escu' Dasc#lu' a!e,i,i (e !i*#' aceea.i !i*#' "-ar 3i !u.cat (i" "a(#/ Aceea.i "a(#/ i (ac#/// Prea !ul,i (ac#///7 8i %e"ea -reu s#-.i ri(ice oc+ii/ U" 3o."et (e !#tase &lutea 4" li"i.tea 4"c#&erii/ Mota"ul 4"cerca s#-.i (e*"oa(e &a"-lica ro.ie (e la -$t/ Cu o !i.care !eca"ic#' Mela"ia 4.i (es&ri"se &erlele/ Le l#s# s# cur-# &ri"tre (e-ete' c$"t#ri"(u-le &arc#/ 7P#cat' (ra-a !ea2 O lo%itur# 0 c#ci "u %#( (e ce "u a! s&u"e a(e%#rului &e "u!e 0 co"ce&use.i o lo-%i-tu-r#' !i"u"at co!)i"at#' care s-a s3#r$!at ca u" &or,ela" (elicat/ A+2 G$"(e.te-te "u!ai la &er3or!a",a (e a-,i 3i (iri6at co!&licii 3#r# ca ei s# te cu"oasc#/ 8,i %i"e s# &l$"-i (e "eca*' (ar cre(e-!#' Mela"ie' "u-i acu! !o!e"tul/ N-ai 3i &utut )#"ui 4" ru&tul ca&ului c# Mirciulic# %a (ecla".a a&aratul 3oto/7 I"%e"tarie o)iectele 4"re-istrate &e &elicul#' si"-ura &ro)# 4!&otri%a ei9 &er(eaua' scri"ul' ta)loul (e la )u"ica' &e"(ulul cu !u*ic#' lucruri (ra-i' c#ci "u-i 3useser# "icio(at# i"(i3ere"te o)iectele care o 4"co"6urau/ Era o 3e!eie (e i"terior .i-i &l#cea' c$"( (esc+i(ea oc+ii' s# se lase (es3#tat# (e luciul cati3elat al !o)ilei' (e &ros&e,i!ea u"ei acuarele sau (e str#lucirea ser%iciului (e ceai' &re-#tit a"u!e &e !as# &e"tru a &ri!i (i!i"ea,a tot soarele &e rotu"6i!ile (e ar-i"t/ Nu a(!isese "icio(at# s# &#stre*e u" o)iect' oric$t (e %aloros' (ac# el "u-i a(ucea 3ru!use,e .i )ucurie/ 7Colo"elul &roce(a e act i"%ers/ La !oartea lui ai %$"(ut c#&c#u"ii (i" le!"' ,i se *)$rlea &ielea (oar &ri%i"(u-i ca .i oroarea aceea cu)ist# a (o!"ului/// !i se &are c#-l c+e!a Glei*es/ O iei ra*"a' Mela"ie2 Nu-i !o!e"tul acu! s#-,i a!i"te.ti lucrurile astea/ U" 3a&t e i"-co"-tes-ta-)il2 Dac#' &ri"tr-o !i"u"e' ar (is&#rea scri"ul' ta)loul cu cale' &er(eaua .i &e"(ulul' &ro)a' &re,ioasa &ro)# a !aiorului' &elicula (esco&erit# la (o!"ul Dasc#lu s-ar s&ul)era 4" %$"t' ca u" "i!) (e &#&#(ie///7 Mi"tea )#tr$"ei scotocea 3e)ril/ Cu! ar &utea (is&#rea1 A+' 3ocul2 Cutia cu c+i)rituri se a3la l$"-# tortul "e4"ce&ut/ N-a%ea (ec$t s#-l &o3teasc# &e Cristescu al#turi' 4" )uc#t#rie' su) &rete tul c# %rea s# se sc+i!)e' .i s# sca&ere u" )#, (e c+i)rit/ 8i 4"t$l"i &ri%irea sti"-+erit#' i"tero-ati%# 4" acela.i ti!&/ Mela"ia 4"ti"se !$"a &li"# (e !#r-ele/ Ro.i' rosti"( cu oc+ii &leca,i9 0 Nu su"t 4"tr-o ,i"ut# &otri%it#/// Mi s-a s&us c# la &u.c#rie se 3ace !ult/// s&ort/ Dac# a,i %rea/// 8" c$te%a !i"ute &ot 3i -ata/ Cristescu' &rea o)osit ca s# !ai reac,io"e*e' se ri(ic#/ B#tr$"a 4"c+ise u.a 4" ur!a lui/ Se a&ro&ie 4"cet (e !as#' &ri%i"( 3i c+i)riturile/ Ascu"se cutia 4" &al!a !ic#/ Ascult# *-o!otele (e al#turi .i a&ri"se u" )#, l$"-# &er(ea/ A&roa&e i"sta"ta"eu 4l sti"se' stri%i"(u-l su) tal&a &a"to3ului/ 0 E o &rostie' 3eti,o' .o&ti/ O solu,ie %ul-ar# la 4"(e!$"a oric#rui a&a.

li&sit (e s&irit/ Vei (istru-e &ro)a' (ar "i!ic "u te-ar !ai &utea (e*%i"o%#,i 4" oc+ii (o!"ului !aior/ Te %a ur!#ri (e aici 4"colo cu &uteri 4"*ecite .i cu o ur# "e4"(u&lecat#/ Su"t si-ur# c# %ei -#si alt# ie.ire &e"tru a sc#&a (i" aceast# !ic# 4"curc#tur#/ C+icoti9 De 3a&t' ai .i -#sit-o2 E.ti o .!ec+er# .i 6u!#tate' Mela"ia2 Ba-# (e sea!# "u!ai ca triu!3ul s# "u ,i se citeasc# 4" &ri%ire/ Peste ci"ci !i"ute Cristescu o -#si -ata ec+i&at#/ B#tr$"a' 4.i *ise' a%ea re&re*e"t#ri ciu(ate (es&re s&orturile &racticate 4" &e"ite"ciare/ 8!)r#case o roc+ie ce"u.ie' 4"c+eiat# 4" 3a,#' cu "asturi !ari (e cristal/ Cra%ata' cu !o"o-ra!#' era ro.ie/ Di" )u*u"arul (e la &ie&t ie.eau (iscret !ar-i"ile u"ei )atiste (ia3a"e' cu tra"(a3iri 4"s$"-era,i/ 8" sacul (e %oia6 4"-+esuise cutii (e co"ser%e' u" ter!os' restul (e 3ursecuri' s&irtiera .i o sticl# (e S&u!os/ O)ser%$"( &ri%irea "e(u!erit# a !aiorului' Mela"ia se scu*# *$!)i"(9 0 Sc+i!)area (e aer 4!i &ro%oac# u" a&etit teri)il/ C$"( 3#cea! e cursii la iar)# %er(e' co.ule,ul !eu (e !$"care era tot(eau"a cel !ai )i"e -ar"isit/// i-a&oi "u-!i &lace s# !#"$"c si"-ur# 4" societate/ 0 Care societate12 0 8" &u.c#rie 4,i 3aci o -r#!a(# (e cu"o.ti",e/ Cristescu 4.i si!,i i"i!a -rea/ Nu 4"cerc# s-o co"tra*ic#/ B#tr$"a 4i 4"ti"se !$i"ile/ 8"toarse ca&ul -ata' -ata s# &l$"-#/ 0 Nu 4",ele-' 4"-$"# !aiorul/ Mela"ia articul# -reu9 0 C#tu.ele/ tiu (e la &ortarul "ostru' o &ersoa"# 3oarte i"struit#' c# a.a se &roce(ea*#/ 0 A' (a/// <!' )#"uiesc c# "e %o! &utea (escurca .i 3#r# ele/ 0 Cu! cre(e,i/ Tot(eau"a a! sus,i"ut c# su"te,i u" -e"tilo!/ Mirciulic# &oate s# co"3ir!e/ A(e%#rul este c# !# scuti,i (e !ulte "e&l#ceri/ E ist# u"ele o)iecte care te co!&ro!it' iar %eci"ii !ei su"t 4" &ri%i",a aceasta 3oarte se%eri/ 8!)r#,i.# 4"c#&erea 4"tr-o &ri%ire .i sus&i"#/ Pe &alier 4i 4"t$!&i"# *$!)etul locote"e"tului A*i!ioar#/ 0 A+2 e cla!# )#tr$"a/ Te &o!e"e.ti c# a,i %e"it &e"tru cea.ca aceea (e ceai &e care %-a! 3#-#(uit-o (e at$ta %re!e/ Ce 4"t$!&lare "e&l#cut#2 E &ri!a (at# c$"( "u &ot &ri!i u" oas&ete a.a cu! se cu%i"e/ Tre)uie 4"s# s# 4",ele-e,i/// 0 8",ele-e' s&use sec Cristescu/ S&ectacolul )#tr$"ei era &este &uterile lui/ 0 Atu"ci/// Mela"ia ri(ic# !ota"ul care i se 4"curca &ri"tre &icioare/ 8!i (au sea!a c#-i u" a)u*' (ar c$"( a 3ost %or)a (e &riete"ii !ei' a! -#sit tot(eau"a cute*a",a care 4" !o( o)i."uit 4!i li&se.te/ V-a. ru-a' (o!"ule A*i!ioar#' s# %# ocu&a,i (e Mirciulic#/ Nu !# are (ec$t &e !i"e' .i "u cre( c# se %a (escurca si"-ur/ Poate %e,i 4"cerca s#-l ca*a,i 4"tr-o 3a!ilie (is&us# s#-i arate 4"-#(ui",#/ Locote"e"tul' 3#r# re&lic#' (#(u e%a*i% (i" ca&/ 8.i scoase )atista' ta!&o"$"(u-.i o)ra*ul/ Mela"ia 4i !ul,u!i cu lacri!i 4" oc+i/ 8.i li&i o)ra*ul (e ca&ul !ota"ului' .o&ti"(u-i "e(eslu.it9 0 R#!$i cu )i"e' Mirciulic#/ Nu su"t su&#rat# &e ti"e/ Dac# a%e! "oroc' o s# "e !ai 4"t$l"i!/

A*i!ioar# si-il# a&arta!e"tul' a&oi c#ut# !ota"ul cu i"te",ia s#-l lase &ri" %eci"i/ Nu-l -#si "ic#ieri .i' 4" (ru! s&re cas#' i"tr# la )raseria Ci"a s# )ea o )ere' s&u"$"(u-.i c# &e"tru el .i Cristescu 4"ce&e o )i"ecu%$"tat# &erioa(# (e li"i.te/ Sla%# cerului' "u se "a.te c$te o Mela"ie 4" 3iecare *i/ Ma.i"a t#ie )ule%ar(ul' a"-a6$"(u-se &e Calea Victoriei/ 7E %i"o%at#7' -$"(i !aiorul/ 7E %i"o%at#' .i totu.i 4!i &are r#u/ M# -$"(esc ce 3i-ur# %a 3ace c$"( or s#-i ia toate 3leacurile (i" sac' S&u!osul .i co"ser%ele .i celelalte 0 la "ai)a' totu.i la "oi "u-i ca!&i"- 0 .i !i se 4"tu"ec# 4"ai"tea oc+ilor/ Ar tre)ui s# !# co"sole*e i(eea c# cel &u,i" (e aici 4"ai"te "u-!i %a !ai (a (ureri (e ca&/ Dar !# co"solea*#17 Sto&ul c#sc# u" oc+i ro.u/ La Casa Ce"tral# a Ar!atei' u" -ru& 4" +ai"e (e sear# co)ora sc#rile r$*$"( *-o!otos/ O )lo"(# 4"alt#' cu )la"a &e u!eri' ,i"ea ri(icat# &oala roc+iei al)e' s# "u ati"-# trotuarul u(/ Scoase u" )ra, -ol' ciu3uli"( &#rul )#r)atului (e l$"-# ea/ <o+otele (e r$s &#tru"(eau 4" !a.i"#/ 78!i &are r#u (e (o!"ul !aior7' -$"(i Mela"ia Lu&u/ 7E o &ersoa"# (elicat#' )i"e crescut# .i &li"# (e se"si)ilitate/ Ulti!ul lucru &e care !i-l (oresc este s#-i &rocur (i" "ou !o!e"te (e*-a--re-a-)i-le/ Presi!t 4"s# c# "u !# %oi &utea 4!&ie(ica s-o 3ac/ De 3a&t "-ai 4"cotro' (ra-a !ea/7 Sus&i"ul )#tr$"ei r#suci u" &iro" 4" i"i!a !aiorului/ O cea,# u.oar# c#(ea &este ora./

CAPITOLUL II NED MORTON ARE O IDEE La s3$r.itul lu"ii "oie!)rie =>?@' 4"ce&ur# 4" S/' o !ic# localitate (i" El%e,ia' lucr#rile celui (e-al IA-lea Co"-res al i"3ractorilor (i" Euro&a/ O sut# o&t*eci .i &atru (e i"%ita,i' ca&ete (e a3i. &e listele I"ter&olului' tale"te aute"tice .i %eri3icate 4" !aterie (e hold-up, (ela&i(are' escroc+erii 3a)uloase' 3alsi3icare (e )a"c"ote' s&ar-eri (e !u*ee' tra3ic (e stu&e3ia"te .i a.a !ai (e&arte' sosir# 4" cursul (i!i"e,ii 4"tr-o i!&resio"a"t# &rocesiu"e (e Merce(esuri .i Ca(illacuri/ Proce($"( cu (iscre,ie' or-a"i*atorii 4"c+iriaser# 4" e clusi%itate <otelul Sile"tiu!' co"struit 4" !i6locul &#(urii' &e !alul u"ui ie*er/ Oas&e,ii 4.i &etrecur# a-rea)il ceasurile (i!i"e,ii 6uc$"( -ol3 sau te"is' sor)i"( cocteiluri ori cercet$"( ate"t 4!&re6uri!ile .i &istoletele !i"uscule ascu"se su) re%erul +ai"ei/ Ace.tia erau &re%#*#torii care ,i"eau s# se asi-ure &erso"al 4!&otri%a u"ei e%e"tuale (esci"(eri a &oli,iei locale/ Cei !ai !ul,i 4"s# *#)o%eau la )ar/ Se re-#seau cu )ucurie' se re4""o(au &riete"ii' a!i"tirile 4i str$"-eau &e to,i laolalt#' iar )u"a (is&o*i,ie -e"eral# se re3lecta &$"# .i &e c+i&urile cele !ai 4"tu"ecate/ Gi"o Su)tilul' u" s&#r-#tor (otat (i" Nea&ole' ,i"u s# o3ere (e )#ut la toat# lu!ea/ C$"( (#(u oc+i cu Gris-Gris cel 4",ele&t' 3alsi3icator (e )a"i (i" Gre"o)le' si!,i c# %ia,a !erit# 4"tr-a(e%#r tr#it#/ 8l !ai a.te&tau &e Ne(/ Ei trei lucraser# c$"(%a 4" ec+i&#/ i a*i 4i %e"ea a!e,eal# c$"( 4.i a!i"tea lo%itura (e la BCric+/ S3$"t# Decioar#' ce %re!uri 3ru!oase2 Gi"o *$!)i su3icie"t uit$"(u-se la !asa i"%ita,ilor (i" A!erica .i Ca-

"a(a/ Erau 4!)r#ca,i 3istic+iu' 4" sacouri ro* sau %er*i' &a"talo"i c#r#!i*ii 4" carouri .i cra%ate )#l,ate/ 8i 3#cu se!" lui Gris-Gris/ 0 Ai *ice c# #.tia au ui!it o Euro&# care' oricu!' 4" (ou# !ii (e a"i a (at c$,i%a )ri-a"*i cele)ri1/// Ci"e i-a &o3tit1 Dra"ce*ul ri(ic# (i" u!eri/ 0 e3ul/ Sc+i!) (e e &erie",#/ Co"sulta",i .i o)ser%atori/ 0 Ce-i 4" ca&ul lui1 Dace cu oc+iul &este -$rl#1 0 A.a cre(/ Ai %#*ut &ro-ra!ul1 Au (re&t (e %ot co"sultati% .i &ot &artici&a la (iscu,ii/ Gi"o s#ri (e &e scau"/ 0 Uite-l &e Ne(2/// Ne(2 U" )#r)at *%elt' cu oc+i al)a.tri' ate",i' .i &#r (e culoare (esc+is#' le 3#cu u" se!" a!ical cu !$"a/ A%ea !i.c#ri (e-a6ate' elastice' .i li"i.tea caracteristic# i"(i%i*ilor (e&ri".i s# se (escurce tot(eau"a si"-uri/ Trecerea lui 3u "otat# cu satis3ac,ie (e 3e!ei/ Ne( &#rea 4"su.i si!)olul reu.itei 4" %ia,#/ 8l si!,eai e"er-ic' 4"tr-o e cele"t# co"(i,ie 3i*ic#' &ut$"( !arca co!o( u" "u!#r re!arca)il (e &u"cte la -ol3' (ur 4" a3aceri' serios .i o"est 4" li!itele co"%e"ie",elor 3i"a"ciare/ Nu a%usese "icio(at# (e-a 3ace cu &oli,ia' iar 4" 3i.ele I"ter&olului 3i-ura su) o ci3r#' A-EF?' 3#r# "ici u" 3el (e (ate su&li!e"tare/ 0 Ce )ei1 4"tre)# Gi"o/ Su)tilul 4l &ri%ea 4"c$"tat/ 5i"ea la Ne(' .i-l 4"c+i&uia escrocul secolului/ Ar 3i 4"cercat orice al#turi (e el' u" hold-up 4" Lu"# sau 4" sei3urile D/B/I/-ului/ 8l lu# &e (u&# u!eri' cu se"ti!e"tul c# "u se si!,ise "icio(at# at$t (e !ul,u!it/ 0 Ce )ei1 re&et#/ Morto" 4.i l#s# &ar(esiul 4" )ra,ele u"ui )#iat (e ser%iciu/ Oc+ii lui cercetau ate"t )arul/ 0 Per"o(/ Pe )u*ele lui Gris-Gris cel 4",ele&t alu"ec# u" *$!)et/ 0 Ai luat o)iceiuri co"ti"e"tale' mon vieux. Scotc+-ul str#)u"ilor "u !ai e (estul (e )u" &e"tru ti"e1 0 M# ru.i"e* si"-ur (estul/ Gi"o 3#cu u" se!" s&re celelalte !ese/ 0 B#ie,ii %or)esc "u!ai (es&re !a"ec+i"ul cu )rilia"te (i" Marsilia/ 0 <!' 3#cu Ne(' a. &re3era s# se %or)easc# !ai &u,i"/ 0 Ce co!isio" ai 4"casat1 0 La trei sute (e carate' c#sc# Gris-Gris' "u-i -reu (e -+icit/ Te 3elicit &e"tru truc' Ne(/ A(!ira)il2 Gi"o )#u &a+arul &$"# la 3u"(/ 0 C$"( a! au*it &o%estea' cre(ea! c# o s# &les"esc (e r$s/ Cui "ai)a i-ar 3i trecut &ri" !i"te s# "u!ere !u!iile e-i&te"e1 U"a 4" &lus' %or)a aia' "u se cu"oa.te/ Ma"ec+i"ul t#u a i"trat 4" istorie2 U" ti& !asi% trecu &e l$"-# !asa lor 3#r# s# se o&reasc#/ 0 Ce-i cu Bale"a1 se i"teres# Ne(/ Nu &are 4" a&ele lui/ 0 A reu.it al treilea rateu la r$"( .i a (e%e"it su&ersti,ios/ Pe Al!a%i%a l-ai %#*ut1 0 Nu/ 0 Era 4" +ol/ A)ia a.tea&t# s#-,i &o%esteasc# cu! l-a aiurit Bla"c+e/ 0 Patru oc+i1 0 Nu' R$"(u"ica (i" Mo"t!artre/ Al!a%i%a i-a co!u"icat c# "u %rea s# se 4"soare' .i atu"ci Bla"c+e s-a aru"cat &e 3ereastr# (e la eta6ul trei/

0 E clus2 8"c# "u s-a "#scut )#r)atul &e"tru care s#-.i (era"6e*e o si"-ur# )ucl#/ 0 Ai r#)(are2 De(esu)t era &isci"a/// U" &lo"6o" (e toat# 3ru!use,ea2 Ti&ul al)ise' o &ro)# *(ro)itoare (e a!or' 4",ele-i/// Pe ur!# i-a &l#cut .i lui .!ec+eria/ O re&et# la toat# lu!ea' iar acu! su"t 4" lu"a (e !iere/ 0 O/G/2 e3ul a a&#rut1 0 8"c# "u/ Uit#-te la &ro-ra!/// Salut' Pa.#2 Ce-,i 3ace 3a!ilia1 U" ro.co%a" cu 3a,a &istruiat#' 3alsi3icator (e )a"i' scoase &i&a (i" -ur#/ C$"( r$se' i se *#ri (a"tura i"tact#' (e.i toat# lu!ea .tia c#-.i &ier(use i"cisi%ii 4"tr-o (iscu,ie cu Marteau' 4" care %or)iser# !ai !ult &u!"ii/ 0 Mul,u!esc' Gi"o/ Toat# lu!ea e 4" 3or!# .i c$t se &oate (e !ul,u!it#/ Vi"o s# "e %e*i 4"tr-o *i/ Su)tilul co)or4 %ocea/ 0 E 3or!i(a)il/ 5i"e acu! u"s&re*ece 3e!ei/ Toate 4" aceea.i locui",# .i le %i*itea*# &erio(ic/ A!)i,ia lui e s# !o)ile*e casa 4" 4"tre-i!e/ 0 C$te o(#i are %ila1 4"tre)# Gris-Gris r$*$"(/ 0 Dou#*eci .i u"a' .i la "e%oie &oate 3i 4"tre)ui",at .i +olul/ 0 Ne"orocitul2 Ulti!a oar# c$"( l-a! %#*ut &#rea "or!al/ 0 <!' te asi-ur c# "u are o %ia,# u.oar#/ U"s&re*ece "e%este2 Cei !ai !ul,i "u se &ot (escurca cu u"a si"-ur#/ 0 E u" ti& tare2 Ce *ici (e &ro-ra!' Ne(1 Era ti&#rit &e +$rtie 6a&o"e*#' cu o e!)le!# (es&re care "i!e"i "u .tia ce re&re*i"t#/ Morto" citi 4"cet9 0 ...lucrrile ncep la ora 18, n sala rond a hotelului, inuta obligatorie. Moment de reculegere... Ci"e a sti"s 3ir!a1 0 Saca"tti' MCller .i Do"o%a"/ 0 i Sue(e*ul2 A 4"c+is 4" s3$r.it oc+ii acu! o s#&t#!$"# la s&ital' la St/ Laure"t/ N-a 3ost ate"t .i s-a 4"-r#.at (i" cale a3ar#/ Dou#s&re*ece -loa",e' cali)rul >' toate 4" &$"tece' a 3ost ca! !ult c+iar .i &e"tru u"ul ca el/ Gi"o (#(u (i" ca&/ 0 P#cat2 Era u" )#iat cu!seca(e/ Nu-.i lic+i(a co!&licii (u&# lo%itur#/ 8i &oc"ea cu crosa/ A! lucrat 4!&reu"# la Toulo"/ A%ea u" siste! s&ecial' tr#-ea cu !i6lociul/// 0 8"tre ti!& s-a "#scocit ce%a !ai )u"/ A. %rea s#-l cu"osc &e #la care l-a -#urit' s&use %is#tor Gris-Gris/ 0 ...analiza muncii, citi !ai (e&arte Ne(' rezultate deosebite, premieri, fondul ntreprinderii, sporirea cifrei de afaceri, calificarea cadrelor, mi loace !i msuri de aprare eficiente mpotriva "nterpolului... 0 A(ic# (u)l# e%i(e",#' e &lic# Gi"o/ O -#sel"i,# !ai %ec+e a .e3ului/ Sticle,ii 3i-urea*# 4" (ou# r$"(uri (e 3i.e/ Doto-ra3ia' ,ara' ora.ul' stu(ii' &osturile (e,i"ute' (osare re*ol%ate' 3a!ilie etc/ A (oua 3i.# e !ai co"cis# .i &u"e &u"ctul &e 7i7/ Mici sl#)iciu"i9 (a!e' c#r,i' curse' H+isI; .i ca*uri re*ol%ate/ tii (e la 4"ce&ut cu ci"e ai (e-a 3ace/ Ne( 4l &ri%i ate"t/ 0 8",ele-/ Ar#t# s&re !asa a!erica"ilor care 6ucau &oc+er/ Tea"curile (e +$rtii %er*i ati"-eau 4"#l,i!i co"si(era)ile/ Prea !ul,i )a"i la %e(ere' s&use &li!)$"(u-.i oc+ii &ri" )ar/ i ar!e2 To,i su"t c#&tu.i,i/ Dac# "e %i*itea*# sticle,ii ar 3i ca! -reu s# le e &lici c#-i o 4"tru"ire "e%i"o%at# or-a"i*at# (e Biserica )a&tist#/ 0 Cite.te !ai (e&arte/ 0 #chimb de experien cu delegaii strini, proiecte, planul de

perspectiv, discuii. Ce se 4"t$!&l# cu su(-estul1 Nu %#( &e "i!e"i/ 0 Ci"e a"u!e te i"teresea*#1 Ne( ri(ic# (i" u!eri/ Su)tilul "u i"sist#/ Se cu"o.teau (e !ult/ 0 Ce *ice,i' &ro&use' !ai lua,i u" r$"(1 0 Eu "u' )#ie,i/ 0 Noi (a' )#iete' r$se Gris-Gris/ Ne( Morto" se ri(ic#/ Gi"o 4l e a!i"# 4"-ri6orat/ 0 E ce%a care "u !er-e1 E"-le*ul sur$se ec+i%oc .i &#r#si )arul/ Pro&u"erea lui era !ult &rea i"teresa"t# ca s-o stri-e &e toate aco&eri.urile/ N-o %a su&u"e Co"-resului/ Cu ci"cis&re*ece a"i 4" ur!#' .e3ul' u" el%e,ia" 4"alt' cu &#r al) .i oc+i "e-ri' cati3ela,i' &e o 3a,# "eo)i."uit (e t$"#r#' 3ost a-e"t (e )urs#' a%usese ui!itoarea i(ee s# str$"-# i"3ractorii (isti".i (i" Euro&a/ Ast3el luase "a.tere A/O/A/E/-ul 0 Asocia,ia Oa!e"ilor (e Ac,iu"e Euro&e"i' 4"tre&ri"(ere &ros&er# .i re&lic# (ecisi%# (at# acti%it#,ii (i" ce 4" ce !ai st$"6e"itoare a I"ter&olului/ Dor,a asocia,iei co"sta 4" !isterul ei 0 era cu (es#%$r.ire i-"orat# (e I"ter&ol .i (e co"cure",# 0 .i 4" coi"teresare/ O %eri3icare ate"t# &rece(a &ri!irea !e!)rilor' i"telectuali 4" cea !ai !are &arte .i s&eciali.ti 4" (i3erite (o!e"ii/ Or-a"i*a,ia "u!#ra 4" r$"(urile ei i"-i"eri' -ra3icie"i tale"ta,i' a%oca,i' co"ta)ili .i e &er,i 4" !aterie (e o)iecte (e art#' a-e",i i!o)iliari sau 3u"c,io"ari 4" i"(ustria +otelier#/ Gris-Gris' (e e e!&lu' era &ro&rietarul u"ei s#li (e e &o*i,ie a &ictorilor (e a%a"-ar(# (i" Gre"o)le' Gi"o co"(ucea la Nea&ole o 4"tre&ri"(ere (e &o!&e 3u"e)re' Ne(' o! (e a3aceri 4" Cit;/ Dar a(e%#rul (es&re Ne( 4l .tia (oar .e3ul/ Me!)rii A/O/A/E/-ului a%eau o)li-a,ia ca la 3iecare ac,iu"e &e co"t &ro&riu s# %erse (ou#*eci .i ci"ci la sut# (i" )e"e3icii 4" 3o"(ul 4"tre&ri"(erii/ La cele co!a"(ate' &ri!eau u" co!isio"/ Do"(ul era 3olosit &e"tru su)%e",io"area (i3eritelor lo%ituri' a6utorarea ca!ara*ilor c#*u,i 4" -+earele &oli,iei .i a celor &rea %$rst"ici sau &rea )ol"a%i ca s# !ai &oat# !$"ui cu re*ultate satis3#c#toare ulti!ul ti& (e re%ol%er/ Orici"e a%ea (re&tul s# se retra-#' cu si"-ura 4"(atorire (e a &#stra secretul/ 8"cercase u" irla"(e* s# %or)easc#' (ar' 4" (ru! s&re co"3esio"alul &oli,iei' se 4"t$l"ise cu o &riete"# (i" si-ura",a asocia,iei/ 8!)r#,i.area 3usese &rea ta"(r# .i irla"(e*ul "-a !ai a&ucat s#-.i (uc# i"te",ia la )u" s3$r.it/ Co"-resul se (esc+ise la ora o&ts&re*ece' 4"tr-o at!os3er# &li"# (e e"tu*ias!/ Lectura ra&ortului' care (urase (ou# ceasuri' 3usese &ri!it# cu satis3ac,ie/ Lucr#rile se 4"treru&ser# la ora (ou#*eci .i trei' ur!$"( a 3i reluate a (oua *i (i!i"ea,#/ 8" sala (e rece&,ii' Ne( Morto" ur!#rea c+i&urile 4"3l#c#rate ale i"%ita,ilor/ Se r$(ea !ult' &retuti"(e"i se au*eau 3elicit#ri' c+el"erii cu t#%ile &li"e (e )#utur# "u &ri(i(eau s# 3ac# 3a,# co!e"*ilor/ Gi"o se a&ro&ie cu u" &a+ar 4" !$"#/ ase straturi (isti"cte (e lic+ior (e toate culorile/ Ne( r$se/ 0 Ce -ro*#%ie )ei1 0 Curcu)eu-cocteil/ Re,eta co$bo%- ilor. A.a se 4!)rac#' a.a )eau/ Vrei s# 4"cerci1 0 Nu-s curios/ Gi"o 4"cru"t# s&r$"ce"ele/ 0 S&u"e' Ne(' ai "eca*uri1

0 Nu-,i 3# -ri6i' "i!ic s&ecial/ 8l ur!#rea &e .e3' a3lat 4" !i6locul u"ui -ru&/ El%e,ia"ul 4i sur&ri"se &ri%irea 3i # .i (#(u u.or (i" ca&/ Gi"o 4i a&uc# )ra,ul/ 0 Pe cu%$"t' Ne(1 Per3ect2 Ce *ici (e u" &oc+er (u&# rece&,ie1 0 Jocul #la "e%i"o%at cu &atru (a!e 4" &ac+et .i u"a 4" !a".et#1 E o i(ee/ i ceilal,i (oi1 0 Bale"a .i Pa.a/ 0 Pa.a1 Nu su"t !ilio"ar/ 0 Dii serios' Ne(2 Cu "oi "u tri.ea*#/ e3ul' si"-ur &e"tru c$te%a cli&e' 4i 3#cu se!"/ Morto" se 4"cli"# so)ru .i a.te&t# s#-i 4"ti"(# !$"a/ 0 Ce se au(e1 0 Vreau s#-,i %or)esc/ D#r# !artori/ o&ti9 A! o &ro&u"ere/ 0 Poi!$i"e (iscut#! &la"ul (e &ers&ecti%#/ 0 E o a3acere i!&orta"t#/ 0 Toate a3acerile "oastre su"t i!&orta"te/ Re3lect# totu.i c$te%a cli&e9 Bi"e2 Te a.te&t (u&# su&eu la !i"e/ Ca!era JF?/ 0 tiu/ 0 S# "u 3ie !ai t$r*iu (e u"u .i 6u!#tate/ Nu !ai a! a"ii t#i' Ne(/ 0 A! o)ser%at/ Se a!estec# (i" "ou &ri"tre i"%ita,i/ Morto" lu# (e &e o ta%# (ou# &a+are (e .a!&a"ie .i se a&ro&ie (e I"-ri(' o escroac# cu !ult stil (i" Dra"I3urt/ Oc+ii e"-le*ului o 4"%#luir# 4"tr-o &ri%ire cal(#/ 0 Care !ai e %ia,a ta' I"-ri(1 Ar#,i 3or!i(a)il/ De!eia 4.i (#(u la o &arte &letele )lo"(e/ Bu*ele c#r"oase sc+i,ar# u" *$!)et a!u*at/ 0 Ai "e%oie (e ca&ital1 0 Nu la ti"e l-a. c#uta/ 0 Vrei s#-!i 3aci curte1 0 M# 4"tre) ce .a"se a. a%ea/ 0 Nici u"a/ Su"t ocu&at#/ Morto" &ri%i (es&ic#tura 4"-ust# (i"tre s$"i' care a6u"-ea &$"# la ce"tur#/ I"-ri( "u &urta sutie" .i "ici "-a%ea "e%oie/ 0 I"i!a1 0 G+ice.ti 4" stele1 0 Clar2 Nu !ai e "i!ic (e 3#cut/ 0 Ba (a' &o,i s#-!i a(uci u" &a+ar (e .a!&a"ie/ Ne( i-l 4"ti"se/ 0 8"sea!"# c# &e ro!$" l-ai tri!is la &li!)are/ 0 Re&ro3ilea*#-te' Ne(' (esc+i(e o )arac# &e"tru curio.ii care %or s#-.i cu"oasc# %iitorul .i te c#&#tuie.ti/ 0 8,i trece &ri" !i"te u"(e &oate 3i -#sit1 8" oc+ii !i"u"a,i ai 3e!eii se a&ri"se u" lic#r sarcastic/ 0 Tre)uia s#-!i 4"c+i&ui c# (e 3a&t "u eu te i"terese*/ 0 tii )i"e c# te-a! iu)it 4"tot(eau"a/ 0 C+iar .i atu"ci c$"( !-ai &la"tat la Mo"te Carlo1 0 8!i (ai o "outate2 Mi-a!i"tesc &recis c# 4"ai"te (e a &#r#si +otelul a! %#*ut )#iatul (e ser%iciu i"tr$"( 4" a&arta!e"tul t#u cu o ta%#/ O %o(c# .i u" -i"/ N-ai )#ut 4" %ia,a ta -i"' I"-ri(' .i-" orice ca* "u (i" (ou# &a+are 4" acela.i ti!&/ 0 A! o &ro3esiu"e/

0 M# 4"tre) ce &uteai s!ul-e (e la ar-e"ti"ia"ul #la su&er)/ Ti&ul "-a%ea 4" )u*u"ar (ec$t u" )ilet (e !etrou/ 0 <ai s# "u "e cert#!/ A! s# te a6ut' (e.i "-o !eri,i/ Pe ro!$" 4l -#se.ti la Paris' <otel Crillo"/ E"-le*ul ri(ic# s&r$"ce"ele/ 0 A s&art Ba"ca A"-liei1 0 A&ro i!ati%/ 8" orice ca*' 4i !er-e )i"e/ La re%e(ere' Ne(/ 8,i ure* "oroc/ Ai "e%oie/// 0 De ce1 0 8" Est .i-au 3r$"t !ul,i -$tul/ Se 4"(e&#rt#/ Roc+ia %er(e' 3lui(#' cur-ea ca o a&# 4" lu"-ul coa&selor/ Morto" 4.i &ri"se -$"(itor )#r)ia 4" &al!#/ K e3ul st#tea l$"-# c#!i"' cu oc+ii aco&eri,i (e !$"a 4"-ust# .i 3i"#/ Dl#c#rile a*%$rleau &ete str#lucitoare &e %$r3ul &a"to3ilor (e lac/ 0 Ia loc' Ne(/ Ce 3ac )#ie,ii1 0 Se (istrea*#/ A!erica"ii 4l 4"%a,# &oc+er &e Bale"a/ 0 Du!"e*eule2 N-o s# le r#!$"# "ici (e auto)u*/ Nu %reau sca"(al' su"t i"%ita,i (e o"oare/ 0 Bi"e' !# ocu& eu/ O s# le (ea )a"ii 4"a&oi .i o s# le s&u"# c# a 3ost o -lu!#/ 0 N#(#6(uiesc s# ai)# -la"(a u!orului/ Se 4"ti"se co!o(/ S-au*i! (es&re ce e %or)a/ 0 Vreau s#-,i s&u" o &o%este/ U" *$!)et cal( lu!i"# oc+ii cati3ela,i ai el%e,ia"ului/ 8l a&recia &e Ne(' era u"ul (i" oa!e"ii s#i &re3era,i/ 0 A(!ira)il# i(ee' toc!ai %oia! s# !# culc/ 0 S-ar &utea s#-,i &ier*i so!"ul/ Ai au*it %or)i"(u-se (es&re &omoara #udului' e3ul cl#ti"# ca&ul/ 0 Nu/ Oricu!' 4"ce&e 3ru!os/ M# (au 4" %$"t (u&# is&r#%ile &ira,ilor/ 0 Dar (es&re I"sula Grotelor1 0 Va-/ 8" Paci3ic' &arc#/// 0 E act2 8" le-#tur# cu co!oara' au circulat *eci (e le-e"(e/ 5i-o &re*i"t &e cea !ai %erosi!il#/ La 4"ce&utul secolului al AIA-lea' )#.ti"a.ii (i" A!erica Lati"# se r#scoal# 4!&otri%a s&a"iolilor .i atac# ora.ul Li!a' co"si(erat sei3ul Bisericii catolice/ Se a3lau acolo )o-#,ii 3a)uloase/ 0 8!i &lac cu%i"tele li!&e*i' Ne(/ Co"cret2 0 Aur2 Mo"e(e' li"-ouri' o)iecte (e art#/ 0 E.ti si-ur c# "u-!i &o%este.ti (i" Ste%e"so"1 0 Nu/ I"ter%i"e 4"s# la u" !o!e"t (at .i istoria e(i!)our-+e*ului/ 0 I"teresa"t/ 0 Era! si-ur c# o s# te ca&ti%e*e/ Pe"tru a sal%a co!oara' s&a"iolii o 4"carc# &e cora)ia e"-le*# (ictor%, a3lat# su) co!a"(a c#&ita"ului Porter/ 8" cursul c#l#toriei' !ari"arii lic+i(ea*# &a*a s&a"iol# .i' sc+i!)$"( (esti"a,ia %asului' (e)arc# 4" I"sula Grotelor' u"(e 4"-roa&# aurul su) st$"ci' cu i"te",ia (e a-l recu&era' 3ire.te' ulterior/ 0 Au &roce(at c$t se &oate (e ur$t' "u cre*i1 Ne( r$se/ 0 Au 3ost r#s&l#ti,i (u&# 3a&tele lor/ Ni!e"i "u o)ser%ase c# 4"

4"%#l!#.eala lu&tei (is&#ruse o )arc#/ Pe scurt' o e &e(i,ie s&a"iol#' a%erti*at# (e sol(a,ii care reu.iser# s# e%a(e*e' i"terce&tea*# cora)ia .i s&$"*ur# 4"tre- ec+i&a6ul/ Su"t cru,a,i (oar Porter .i secu"(ul' &e"tru a (i%ul-a locul ascu"*#torii/ 0 Ar ie.i (e aici o 3ru!oas# c#rticic# &e"tru .colari' o)ser%# el%e,ia"ul/ 0 Pot s# co"ti"uu1 0 Te ro-/ 8"ce&u s# r#scoleasc# 6arul (i" c#!i"/ Morto" se l#s# &e s&atele 3otoliului .i a&ri"se o ,i-ar#/ 0 8,i 4"c+i&ui &ro)a)il c# a! )#ut &rea !ult/ 0 Nu te-a! %#*ut "icio(at# )eat' (ar/// 8" s3$r.it' ce s-a 4"t$!&lat cu Porter .i secu"(ul1 0 Au i*)utit s# sca&e ascu"*$"(u-se 4" 6u"-la (i" i"sul#/ Du&# u"ele su&o*i,ii' Porter .i-a ucis &arte"erul .i' trec$"( &ri"tr-o su!e(e"ie (e &eri&e,ii' s-a 4"tors 4" A"-lia' &re($"( co&iilor s#i &la"ul .i' (esi-ur' secretul ascu"*#torii/ 0 Co&iii s-au 4!)ol"#%it (e -$lci 4" a6u"ul e &e(i,iei/// ur!# )#tr$"ul &e acela.i to"/ 0 Nu-i e clus/ 0 ///Iar .oarecii au ro",#it o &arte (i" (ocu!e"t' e act &or,iu"ea 4" care era "otat# latitu(i"ea i"sulei/ Ne 4"toarce! la Jules Ver"e1 E"-le*ul 3u!a li"i.tit/ 0 Datele au r#!as i"tacte' ro*#torii &resu&u" c# erau a"al3a)e,i/ Ti!& (e *ece a"i' i"sula a co"stituit locul (e &o&as al &ira,ilor (i" Atla"tic/ 8" 3elul acesta' -rotele .i-au s&orit co"si(era)il co!oara/ Aici i"ter%i"e' (ac# o)ser%i' (o!"ul Ste%e"so" cu istorioara lui/ Du&# (ou# (ece"ii' i"sula e %i*itat# (e c#lu-#rii 3ra"cisca"i care +ot#r#sc s# tr#iasc# acolo &$"# la s3$r.itul *ilelor' 4" &ost .i ru-#ciu"i/ 0 Dar (esco&eri"( co!orile' .i-au )#-at !i",ile 4" ca&/ 0 Nu &rea e.ti i"s&irat a*i' *$!)i e"-le*ul/ I!a-i"ea*#-,i c# au to&it aurul' 4" 3i"e' o &arte (i" el' tur"$"(u-l 4" 3or!ele S3i"tei Decioare/ Ast3el s-a "#scut cea !ai &re,ioas# statuie (i" lu!e/ Au trecut a"ii/ Mira6ul co!orilor a 4"3l#c#rat !ulte 3a"te*ii/ S-au or-a"i*at (e-atu"ci &este ci"ci sute (e e &e(i,ii/ U" "ea!, 4"c#&#,$"at a stat .ais&re*ece a"i &e i"sul# c#ut$"( *a(ar"ic statuia/ 8" =>LE ' trei 3ra"ce*i' (oi *iari.ti .i u" s&eolo-' au reluat acelea.i cercet#ri 3#r# re*ultat/ B#tr$"ul 4i &use !$"a &e -e"u"c+i/ 0 S&u"e-!i si"cer' Ne(' ai -#sit o 3at# 3ru!oas# .i ,i-a %e"it i(eea c# %-a,i &utea (istra stra."ic 4" Atla"tic1 Ri%iera a (e%e"it !o"oto"#' "u-i a.a1 0 Nu-i a.a/ Pe 3at# a! -#sit-o' (ar "u-i &lac e cursiile cu )arca/ Se ri(ic# .i aru"c# !ucul ,i-#rii 4" c#!i"/ Ci"e%a a (esco&erit totu.i ascu"*#toarea/ 0 Ci"e1 0 U" a%e"turier/ Acu! .ase s#&t#!$"i' a! 3ost i"%itat la o rece&,ie/ Ga*(a' o %ec+e &riete"#' &urta "i.te cercei care !i-au atras i!e(iat ate",ia/ M#ri!ea &ietrelor .i lucr#tura/ Ce%a cu totul "eo)i."uit/ I-a! &re*e"tat co!&li!e"tele !ele .i !i-a .o&tit c# i-a cu!&#rat (e la u" "a)a) ro!$"/ 8" caseta ei !ai a%ea (ou# &iese e traor(i"are/ O (ia(e!# .i o &erec+e (e &a3tale' a"tice 4" !o( cert/ 0 S# "u 3ie o &#c#leal#/ U" !eseria. i"teli-e"t 4,i &oate truca orice -iu%aier/

E"-le*ul scutur# ca&ul/ 0 A(!it c# &ot 3i tras &e s3oar#' (ar "u 4" !aterie (e )i6uterii/ E &er,ii' 4!i s&u"ea &riete"a !ea' &resu&u" c# &ietrele 4!&o(o)eau urec+ile u"ei -e"o%e*e &ictate (e Pirelli' acu! u" secol .i 6u!#tate/ Doa!"a c#l#torea s&re Li!a' iar cora)ia a 3ost atacat# (e &ira,i/// E ist# su&o*i,ii serioase 4" acest se"s/ 0 De%i"e ca&ti%a"t/ Bei ce%a1 0 Nu' !ul,u!esc/ De (i!i"ea,# tor" 3#r# 4"cetare 4" !i"e/ Gi"o "u !-a l#sat "ici s# res&ir/ 0 Eu a! s#-!i &re&ar u" cocteil/ Bi !ai (e&arte/ 0 A! 4"tre&ri"s i!e(iat cercet#ri .i a! a3lat lucruri i"teresa"te/ Cel care a %$"(ut )i6uteriile e u" ro!$"/ 8l c+ea!# Po&a/ A e!i-rat 4" Dra",a 4" =>M?' cer$"( a*il &olitic/ El%e,ia"ul r#!ase cu sticla (e Coi"treau 4" aer/ 0 De trei*eci (e a"i' Po&a tr#ie.te la Paris ca u" ra6a+/ Di" c$"( 4" c$"(' %i"(e (iscret c$te u" -iu%aier ciu(at' "u!ai la )u"e cu"o.ti",e .i "icio(at# &ri" i"ter!e(iari/ Morto" 3#cu o &au*#' a.te&t$"(u-l s# se 4"toarc# (e la !#su,a cu )#utur#/ 8.i &ri%i ceasul/ Dou#/ Dac# .e3ul era (e acor(' !$i"e 4"ai"te (e &r$"* &utea 3i la Paris/ 0 Co"ti"u#/ 0 M-a! ocu&at &u,i" (e acest Po&a .i a! a3lat u" lucru ui!itor/ 8"ai"te (e r#*)oi' !ai e act 4" :J?' a 4"tre&ri"s si"-ur o e &e(i,ie 4" I"sula Grotelor/ La Pu"ta Are"as' s-a 4!)arcat &e u" %a&or -recesc cu (esti"a,ia Ro!$"ia/ Pri"tre )a-a6ele sale se a3la u" )alot lu"-' 3oarte -reu' 4"%elit 4" ro-o6i"i/ 8" cursul c#l#toriei' care a (urat &este (ou# lu"i' u" !ari"ar curios a i*)utit s# strecoare o &ri%ire su) a!)ala6/ Ne( se o&ri r$*$"( 4"ceti.or/ 0 Ce a %#*ut1 0 O 3e!eie str#lucitoare .i al "ai)ii (e 3ru!oas#/ Statuia (e aur' 4" !#ri!e "atural#' a Decioarei Maria/ Madona &e care o caut# to,i 3a"aticii (e o sut# ci"ci*eci (e a"i/ El%e,ia"ul 4l &ri%i ,i"t#/ 0 Cu! ai a3lat1 0 L-a! -#sit &e !ari"arul cel curios/ Se 4"(oa&# la MC"c+e" cu c$r"a,i &e %ar*#' )ea )ere .i &o%este.te oricui 4"t$!&larea' (ar "i!e"i "u %rea s#-l asculte/ Desi-ur' ti&ul "u 3ace "ici o corela,ie cu te*aurul s&a"iolilor .i co!orile &ira,ilor/ 0 8" !o( lo-ic' tre)uia s# &ro3ite (e tu%au. 0 E u" )#r)at 3#r# &ers&ecti%#/ Nu-i &lace s# se ocu&e (e a3aceri care-l (e&#.esc/ i-a (at i!e(iat sea!a c# ro!$"ul e 4",eles cu c#&ita"ul %asului' u" i"(i%i( (ur' cu ar#t#torul "er%os/ L-ar 3i lic+i(at i!e(iat ce ar 3i si!,it c# "ea!,ul a !irosit ce%a/ 0 A&oi1 0 Po&a "-a a(us Madona la Paris/ Giu%aierurile sau o &arte (i" ele le-a &utut scoate (i" Ro!$"ia' (ar "u!ai at$t/ i a &#r#sit ,ara cla"(esti"/ O statuie (e aur "u-i u" )a-a6 co!o(/ 0 Pre*u!,ii' Ne(2 0 M-a! i"3or!at !i"u,ios/ Decioara "u e la Paris2 8" trei*eci (e a"i' Po&a ar 3i luat o +ot#r$re 4" &ri%i",a ei/ i ar 3i 3ost i!&osi)il s# "u r#su3le ce%a/ E u" +a& &rea !are ca s# "u su-+i,e "i!e"i/ 0 S# a(!ite!' .i1

E"-le*ul ri(ic# (i" u!eri/ 0 C$"( a! &o3t# s# %$"e* lei !# (uc 4" A3rica/ 0 E.ti u" co&il/ U"(e %rei s-o cau,i1 0 La Bucure.ti' (eclar# cal! Ne(/ Dosta so,ie a lui Po&a' o oarecare Ol-a Tu(or' tr#ie.te/ A (i%or,at ca s# "u ai)# &lictiseli' (ar co"ti"u# s#-.i scrie/ Le-a! i"terce&tat cores&o"(e",a/ Su"t si-ur c# 3e!eia .tie ce%a (e statuie/ 0 i (ac# "u .tie1 0 Oricu!' !erit# 4"cercat/ e3ul se 6uca cu &a+arul -ol/ De 6os %e"eau *-o!ote' !u*ic#' r$sete' -lasul &uter"ic al u"ui a!erica" care urla ce%a (es&re Susa" cea ro.co%a"#/ 0 A. &re3era s# !# -$"(esc' Ne(/ Acor(#-!i c$te%a *ile/ Mi se &are &rea 3a"te*ist totul/ Nu .tiu ce s#-,i s&u"/// 0 8" 3o"(' (e ce e*i,i1 0 E risca"t/ 0 8" ca* (e e.ec' c+eltuielile "u te &ri%esc/ 0 M# &ri%e.te soarta ta/ Nu %reau s# te &ier(e!/ 0 P$"# aici' (ori",ele "oastre coi"ci( &er3ect' *$!)i e"-le*ul/ 0 E.ti u"ul (i" oa!e"ii !ei )u"i .i &oate si"-urul &riete" &e care-l a!/ 8" -e"eral' a! e%itat lo%iturile 4" Est/ Nu a%e! a-e",i acolo' se &ot i%i o !ie (e ca&ca"e 4" care s# te 4!&ie(ici &e"tru c# "u .tii "i!ic (es&re %ia,a lor' (es&re siste! 4" -e"eral' (es&re &oli,ia res&ecti%# .i a.a !ai (e&arte/ Pleci la (ru! 3#r# )usol#/ 0 Priete"ul lui I"-ri( a &#r#sit Ro!$"ia acu! u" a"/ Su"t co"%i"s c# !-ar &utea a6uta/ M-a. !ul,u!i cu o si"-ur# a(res# util#/ 0 8l cu"o.ti1 0 Da/ 0 8l &o,i (eter!i"a s# te 4"so,easc#1 0 E%e"tual/ 0 Pe ci"e %rei s# !ai iei1 Morto" *$!)i lar-/ 0 Asta 4"sea!"# c# a! c#*ut (e acor(1 0 Discut#! o e%e"tualitate/ La ci"e te-ai -$"(it1 0 Plec si"-ur/ Decioara' (ac# e ist#' "u e ascu"s# 4"tr-u" sei3' a.a c# "-a! "e%oie (e s&#r-#tori/ 0 A(!i,$"( c# o (esco&eri' acce&t i&ote*a cea !ai 3ericit#' cu! %rei s-o strecori &e su) "asul ro!$"ilor1 Cu! o sco,i' Ne(1 E o statuie' "u u" ti!)ru (e ci"cis&re*ece ce"ti!e/ 0 M-a! -$"(it la c$te%a %aria"te/ El%e,ia"ul 4i c#ut# oc+ii/ M$"a &ali(# ta!)uri"a &e &ere,ii &a+arului/ 0 Ascult#' Ne(' si!t c# ce%a "u-i 4" re-ul#/ 8" (e3i"iti%' (e ce te cra!&o"e*i (e Madon' 8"tre&ri"(erea !er-e (estul (e )i"e ca s# "u 3i! sili,i s# 3ace! ec+ili)ristic# &e o 3r$"-+ie sus&e"(at# 4"tre (ou# )locuri la "i%elul eta6ului o&t*eci/ Ai ascultat (area (e sea!#/ Be"e3iciul "et &e a"ul acesta a 3ost (e u" !iliar( .i o sut# (e !ii (e (olari/ U" re*ultat &ros&er' (u&# c$te a&recie* eu/ i-atu"ci' (e ce s# risc#!1 Ce se ascu"(e 4" &ro&u"erea ta1 A%e"tur# (e (ra-ul a%e"turii1 Pe c+i&ul e"-le*ului a&#ru u" sur$s sarcastic/ Sco"ta la si-ur &e e3ectul cu%i"telor sale/ 0 Vreau s# !# 4"sor/ Oc+ii celuilalt se l#r-ir# )rusc/

0 Ne( Morto"' ai 4""e)u"it2 0 De ce1 A! trei*eci .i o&t (e a"i .i e ti!&ul s# !# 3i e*/ 0 E ist# o !ie (e !i6loace !o(er"e' cu re*ultate ase!#"#toare/ Cia"ura' (e &il(#/ O (o*# cu!seca(e .i e.ti u" o! 3#cut/ 0 Tre)uie luat# cu a&#' or eu' (e la )ote*/// 0 S#ri (i" a%io" 3#r# &ara.ut# sau 3# o &li!)are 4" !ie*ul "o&,ii cu !etroul &ri" NeH NorI/ Cl#ti"# (i" ca&9 Vas#*ic# te-a &#c#lit/ 0 Su"t a&roa&e si-ur' r$se Ne(/ 0 i-,i cere s# te si"uci*i ca s#-i (e!o"stre*i c# o iu)e.ti1 0 Nu/ 0 Vrea Decioara (e aur 4" )uc+etul ei (e !ireas#1 0 Nu/ 0 Atu"ci1 0 Lo%itura aceasta 4!i %a 4"-#(ui s# !# retra- (i" asocia,ie/ El%e,ia"ul 4l !#sur# co"ster"at/ 8.i s!ulse "er%os 3luturele (e la -$t/ 0 Ne( Morto"' e.ti "e)u" (e le-at2 0 Deloc' (ra-ul !eu/ Dac# %rei' acu! &o,i s#-!i (ai u" scotc+/ Da' a! i"te",ia s# !# retra-/// Mul,u!esc' u" si"-ur cu) (e -+ea,#/ 8" &ri!ul r$"(' "u su"t (i" #ia care 6oac# !ereu &e acela.i "u!#r/ i c$"( 4"%$r,i a3aceri ca ale "oastre' 4"t$iul rateu e .i ulti!ul/ 5i" la 3ir!a !ea o"ora)il#9 -e"tle!a" (i" Cit;' cu u" trecut "e&#tat/ Lucre* (e ci"cis&re*ece a"i cu ti"e' !-a! (istrat -ro*a% .i cu asta !# (eclar !ul,u!it/ Dac# 3ata ar a3la (es&re !i"e (oar a *ecea &arte (i" ce ar &utea a3la' !i-ar 3ace i!e(iat %$"t/ 0 <!2 Puteai s# !# scute.ti (e celelalte aiureli/ Osta e si"-urul !oti% i!&orta"t/ Totu.i' "u 4",ele- ce caut# Madona aici/ 0 Ai s#-!i s&ui a treia oar# c# su"t "e)u"/ Vreau s#-!i iau *$"a .i s# !# sta)ilesc 4" Poli"e*ia/ 0 U"(e1 0 8" I"sula P+oe"i / A! &etrecut o(at# o %aca",# acolo .i locurile !-au 3asci"at/ E o %ia,# s&le"(i(#2 Mi-a! (orit !ereu s# !# 4"torc/ Co!isio"ul ce !i-ar re%e"i (e &e ur!a Decioarei !i-ar 4"-#(ui s# (uc o %ia,# !i"u"at# &$"# la ca&#tul *ilelor/ 0 Ce 3el (e %ia,#' Ne(1 0 Soare' o cas# cu %era"(a s&re ocea"' &riete"i a-rea)ili .i cel &u,i" o 6u!#tate (e (u*i"# (e co&ii/ A. scrie &oate .i o carte (es&re 3lora local#/ 0 8,i )a,i 6oc (e !i"e1 0 Mi-a &l#cut tot(eau"a )ota"ica' (ar "-a! a%ut ti!& s# !# ocu& serios/ B#tr$"ul 4l &ri%i (i"tr-o &arte/ 8"tre)# a&#s$"( 3iecare sila)#9 0 Nu cu!%a 3etei 4i &lace )ota"ica1 0 Su"t si-ur c# o las# rece' r$se Ne(/ 0 Cu! arat#1 0 Nu sea!#"# cu "i!ic (i" ceea ce 4,i 4"c+i&ui tu .i &ot s# te asi-ur c# "u re-ret#/ E 3ru!oas#' "u %a!&#' 3ereasc# Du!"e*eu' 3ru!oas#' se"i"# .i o(i+"itoare/ 0 La 4"ce&ut toate su"t o(i+"itoare/// U"(e (racu: te-a &escuit1 0 8" &aro+ia tat#lui ei' u" &astor e tre! (e cu!seca(e/ Ea &re(# la .coala (e (u!i"ic#/ El%e,ia"ul 4.i (esc+ise "e&uti"cios )ra,ele/ 0 Mon ami, !# (au )#tut/ 8" %ia,a !ea "u !i te-a. 3i 4"c+i&uit 4"co"6urat (e .ase !ici Morto"i' la )ra, cu o a3urisit# (e &urita"#' a(!i"istr$"( ca-

te+is!ul s#l)aticilor (i" Poli"e*ia/ Morto" sur$se li"i.tit/ 0 Bota"ica' %rei s# s&ui/ Cu! r#!$"e cu &ro&u"erea !ea1 0 Diica &astorului cel cu!seca(e "u e (is&us# s# te &ri!easc# alt3el 4" &atul ei1 0 Nu/ 0 Per3ect' Ne(/ R#s&u"sul !eu e acela.i/ )u. K P$"# la ur!# 3usese da. A (oua *i la &r$"*' Morto" lu# (e6u"ul 4" restaura"tul aero&ortului Orl; .i' (u&# o or#' se a3la 4" salo"ul u"uia (i" a&arta!e"tele <otelului Crillo"/ 8.i lu"ec# &ri%irea &e !o)ila *%elt# .i (elicat# Louis AVI/ Piesele al)e se (eta.au !i"u"at &e &ere,ii 4!)r#ca,i 4" ta&et %i.i"iu' cu (u"-i ar-i"tii/ O -lastr# cu tra"(a3iri -al)e"i (#(ea o i"ti!itate sua%# 4"c#&erii/ E"-le*ul 4.i l#s# !#"u.ile &e !as# .i 4.i scoase &ar(esiul/ 0 Ai a%ut "oroc/ Ro!$"ul (#(u (i" ca&/ 0 A.a cre(/ Ci"e ,i-a (at a(resa !ea1 0 I"-ri(/ Oricu!' "i!e"i "u se ascunde la Crillo"/ 0 Nici "-a! 3#cut %reu" !ister/ Era! (oar curios/ 0 D#r# s# !# a!estec 4" a3acerile tale' "u 4",ele- totu.i (e ce ,i-ai ales o ase!e"ea re.e(i",#/ Atra-e ate",ia/ 0 Pu,i" 4!i &as#/ Peste c$te%a *ile &#r#sesc Parisul/ Vreau s# !# sta)ilesc 4" Ca"a(a/ Morto" 4.i su),ie &ri%irea .i r$se/ 0 Alt aer/// 0 Asta-i .i &#rerea a%ocatului !eu' u" )#r)at i"teli-e"t/ 0 P#strea*#-l/ Ai "e%oie .i (e ci"e%a care -$"(e.te/ 0 E.ti a!a)il/ 0 A 3ost' &resu&u"' o lo%itur# serioas#/// 0 Nu !# &l$"-/ Ce !ai 3ace I"-ri(1 Vocea 4i era cal!# .i Ne( "u sesi*# "ici o i"to"a,ie s&ecial#/ Nici &e 3i-ura )ru"# cu "asul u.or 4"co%oiat .i )#r)ie )rutal# "u se citea "i!ic/ 0 Arat# )i"e/ A! %#*ut-o rece"t/ Ro!$"ul se ri(ic# res&ir$"( a($"c/ 0 O/G/2 Nu &oate s#-,i !ear-# 4" toate/ Mi-ar 3i &l#cut s# %i"# cu !i"e 4" Ca"a(a/ 0 E.ti "e)u"2 Nici u" )#r)at s#"#tos "u &leac# 4" Ca"a(a cu I"-ri(/ E o 3at# !i"u"at#' (ar c$"( %rei s# te 4"sori 4,i ale-i !ireasa (e &e alt# stra(#/ i I"-ri( c$"( se %a !#rita' o s# &re3ere alt -e"/ 0 Mie totu.i !i-ar 3i &l#cut' (ar se &are c# "u-i su3icie"t/ 0 Mul,u!e.te-i lui Du!"e*eu/ 0 Dac# o %e*i' s&u"e-i c#-!i !e",i" &ro&u"erea/ Scu*#-!# u" !o!e"t2 Vreau s# a"u", rece&,ia s# "u "e (era"6e*e "i!e"i/ Ri(ic# rece&torul !ascat 4"tr-u" co.ule, cu ca&acul &li" (e 3lori/ Morto" se str$!)# .i a&ri"se o ,i-ar#/ Nu %e(ea ra,iu"ea &e"tru care tre)uie ca!u3lat a&aratul tele3o"ic su) o &#&u.# s&a"iol#' 4" "i.# sau 4"tr-u" &a"era. italia"/ 7Stric# at!os3era (ecorului/// <!' aiureli lati"e/7 0 Ce )ei1 4"tre)# Da"/ 0 Ni!ic/ De &atru*eci .i o&t (e ore "u 3ac altce%a (ec$t s# )eau/

0 C$"( o s# ai c+e3' te ser%e.ti si"-ur/ i-acu! &o,i s#-i (ai (ru!ul/ Su"t co"%i"s c# "u te-ai a)#tut &e la Paris ca s# %e*i cu! !-a! i"stalat/ E"-le*ul 4"ce&u s# r$(#/ Ti&ul a%ea sto3#/ O si!,ise 4"c# acu! u" a"' c$"( a3i.a o &o*i,ie (u)ioas# 0 ce%a 4"tre %alet .i -i-olo 0 ,i"$"(u-se (e 3ustele lui I"-ri(/ N-a%ea o ce"ti!#/ Iti"erarul &arcurs 4"tr-u" si"-ur a"' (e la o ca!er# (eoc+eat# (i" Dra"I3urt la <otel Crillo"' &ro!itea !ult/ 7Va r#*)i .i 4" Ca"a(a27 0 A! u" as 4" !a".et#' s&use Ne(/ 0 S#-l %e(e!/ 0 Dac# i*)uti!' &o,i sco"ta &e u" cec (e o sut# (e !ii (e (olari/ Da" 4.i ciu&i u.or )u*a/ 0 A(ic# s# 6oc &e !$"a ta/ 0 E%i(e"t/ Preco"i*e* 0 4l &ri%i ,i"t# 0 o lo%itur# 4" Ro!$"ia/ Va tre)ui s# !# 4"so,e.ti/ Da" r#!ase i"ter*is c$te%a cli&e' a&oi i*)uc"i 4"tr-u" +o+ot 3or!i(a)il (e r$s/ 0 8" Ro!$"ia12 Ur!ar# cu%i"te "e(eslu.ite' 4"tr-o li!)# &e care e"-le*ul "u o 4",ele-ea/ Du!"e*eule' #sta-i cel !ai )u" )a"c2 Morto" 4l &ri%ea cal!' a.te&t$"( s# se li"i.teasc#/ Da" 4"ti"se !$"a (u&# &a+arul (e co"iac/ Lu# o 4"-+i,itur# *(ra%#"#' a&oi co"ti"u# s# r$(# 4"ceti.or/ 0 Nu !i s-a s&us "icio(at# c# a. 3i %reu" -lu!e,' o)ser%# Ne(/ 0 Ai a%ut &ro)a)il (e-a 3ace cu i"%i(io.i/ <ai s# l#s#! 3leacurile2 Su"t (is&us s# te 4"so,esc oriu"(e 4" a3ar# (e Ro!$"ia/ 0 O sut# (e !ii (e (olari2 S&er c# ai re,i"ut/ 0 A! 3ost "u!ai urec+i/ N-a. acce&ta "ici &e"tru u" !iliar(' Morto"2 Bece !iliar(e2 Nici &e"tru tot Parisul/ Ne( o)ser%# )uto"ul (es&ri"s la c#!a.#/ 8l 3i #' a&oi 4.i co"sult# u"-+iile/ 0 M# 3aci curios2 8"cerc s# -+icesc ce lo%itur# ai (at/ C$t "ai)a s# 3i scos &e"tru ca o3erta !ea s# "u-,i s&u"# "i!ic1 R$sul ro!$"ului u!&lu (i" "ou 4"c#&erea/ 0 Ai au*it )a"cul cu re&re*e"ta"tul lui Dor(1 0 8" -e"eral !# &reocu&# alte &ro)le!e/ 0 Se *ice c# ti&ul s-a (us la Vatica" .i i-a o3erit Pa&ei o su!# e or)ita"t# ca s# strecoare 4" ru-#ciu"ea Tat#l Nostru !arca !a.i"ii/ U" si"-ur cu%$"t9 Dor(/ E%i(e"t' a 3ost &o3tit a3ar#/ 0 Presi!t c# o s# !or (e r$s/ 0 Ai r#)(are/ 8"tors 4" A!erica' ti&ul i-a relatat )ossului 4"t$!&larea/ Ma-"atul a r#!as &e -$"(uri9 7<!' oare c$t i-or 3i (at )leste!a,ii #ia (e italie"i &e"tru %or)ele *+",- volontas tua./0 De%e"i )rusc serios/ Te 4".eli/ Nu s&u" pas &e"tru c# a! )a"i/ Acu! u" a"' ,i-a. 3i (at acela.i r#s&u"s/ 0 Oare1 0 Pe cu%$"tul !eu/ M# 4"tre) 4"s# 0 o)ser%i' su"te! curio.i cu r$"(ul 0 ce ,i-a *-$"(#rit i"teresul 4" Ro!$"ia1 Dac#-!i &ro&ui !ie o sut# (e !ii' ,ie tre)uie s#-,i ias# (e cel &u,i" ci"ci ori &e at$t/ 8" s3$r.it' tot "-ai s#-!i s&ui/// E"-le*ul r#!ase &e -$"(uri/ Tr#-ea u.or (e )r#,ara elastic# a ceasului' ,i"ti"( co%orul al) cu )u6ori -i-a"tici (e u" ro* (ia3a"/ 0 8!i &are r#u c# te (e*a!#-esc' s&use Da"/ 0 E ulti!ul t#u cu%$"t1 0 <ot#r$t/

0 Bi"e' co"si(er# c# "u a! (iscutat "i!ic/ 0 Dii li"i.tit' Morto"/ A! uitat totul' iar 4" ca!er# "u su"t !icro3oa"e/ Sur$se/ A%ea o (a"tur# &uter"ic#' (ar "ere-ulat#/ Ne( o3t#/ 0 Po,i s#-!i e &lici cel &u,i" (e ce "u %rei1 0 Cu &l#cere/ 8l &ri%i lu"-9 8,i (au u" s3at &riete"esc' si"cer &riete"esc/ Ve*i-,i (e trea)#2 <a)ar "-a! ce-i 4" ca&ul t#u' (ar 4,i s&u" 3#r# s#-,i %#( c#r,ile' re"u",#2 Vor)eai (e u" as/ Du-l la &li!)are/ E.ti !ic .i cu careu2 E"-le*ul ri(ic# s&r$"ce"ele/ 0 De ce1 0 Pe"tru c# "u ai "ici o .a"s# s# c$.ti-i2 Nici u"a (i"tr-o !ie2 Ci"e ,i-a s&us alt3el' s# .tii c# te-a !i",it/ 0 Ai a%ut 4"curc#turi !ari1 0 Pri!ul .i ulti!ul co"tact cu !ili,ia l-a! s#r)#torit la (e&u"erea cererii (e &a.a&ort/ De alt3el' .i acesta-i a!#"u"tul la care ar tre)ui s# re3lecte*i 4" &ri!ul r$"(' 3i-ure* aici su) &ro&riul !eu "u!e9 Da" Vi(ra.cu/ Ca (eli"c%e"t (e (re&t co!u"' risc$"( s# 3iu e tr#(at' !i-a. 3i sc+i!)at i!e(iat 3ir!a/ 0 Lo-ic/ i atu"ci1 0 5i"e !i"te cu%i"tele !ele' Morto"2 N-a. %rea s# 3iu &ia*# rea' (ar ai s# re-re,i c# "u !-ai ascultat/ 0 Au &oli,i.ti c+iar at$t (e 3or!i(a)ili1 0 Au/ E ist# o tra(i,ie/ Au 3ost co&oi e cele",i .i 4" %ec+iul re-i!' su"t .i a*i/ Dar la as&ectul #sta !-a. -$"(i a)ia 4" al .a&telea r$"(/ S&u"e-!i' ai (e6u"at1 0 Da' la aero&ort/ 0 S# cer totu.i o sticl# (e Marti"i .i &u,i" ca%iar1 E"-le*ul 4"ce&u s# r$(#/ 0 A! 4",eles c# ai )a"i' "u tre)uie s# 3aci e3orturi su&li!e"tare/ 0 A(e%#rul e c# "u &ot uita *ilele 4"-ro*itoare (e la Dra"I3urt/ C$"( !i-ai strecurat la -ar(ero)# ci"ci*eci (e !#rci' "u !$"case! (e (ou# *ile .i (e-o s#&t#!$"# (or!ea! &ri" -r#(i"i &articulare/ 8" &arc !-ar 3i u!3lat &oli,ia/ A! -#sit )a"ii' !-a! (us la toalet# .i a!/// (a' a! &l$"s/ 0 8" re-ul#2 C$"( %oi 3i la a"a"-+ie' o s# !i-i (ai 4"a&oi/ 8"ce&use.i s# %or)e.ti (e Ro!$"ia/// Da" se &li!)# u" ti!& &ri" ca!er#/ Di"colo (e &er(ele' u" cer -ri' a&os' s&#la o)eliscul (i" Place (e la Co"cor(e/ 0 Voi +a)ar "-a%e,i ce se 4"t$!&l# acolo' %or)i 4"tr-u" t$r*iu/ Nici !#car "u %# trece &ri" !i"te/ E alt# %ia,#/ Al,i oa!e"i' alt# !e"talitate/ U"eori te &o,i cre(e &e alt# &la"et#/ 0 Co"cret/ 0 Uite' Ne(2 S# *ice! c# (au aici o lo%itur#/ Aici' la A!ster(a! sau la NeH NorI/ G#sesc c$t ai cli&i *ece co!&lici (is&u.i s# !# a6ute' (ou#*eci (e )or(eluri' +oteluri .i &e"siu"i u"(e sticle,ii "u-.i %$r# "asul .i u"(e &ot s# !# ascu"( 0 c+estia e s# cu"o.ti a(resele .i s# &o,i &l#ti (istrac,ia/ Dac rost ur-e"t (e t#i"uitori' !#sluitori .i ce %rei tu &e"tru !ar3a (e care %reau s# sca&/ 8" ulti!# a"ali*#' !ituiesc &oli,ia' .eri3ul' )iserica .i &e Du!"e*eu2 E"-le*ul 4!&i"se scru!iera s&re !i6locul !esei/ Mucurile r#s&$"(eau u" !iros iute/ 0 8,i %i"e s# cre*i c# 4"c+isorile (i" Vest su"t -oale/ 0 Nu' Ne(' (ar locatarii "u re&re*i"t# "ici *ece la sut# (i" ci3ra real# a i"3ractorilor/ Dac# o s# ai )a3t# s# te 4"torci (i" Ro!$"ia' te ro-' a"u",#-!#/ Vi" s&ecial (i" Ca"a(a s#-!i s&ui c# a! e a-erat/

0 M# s&erii2 0 Te &re%i"/ Ai s# te si!,i ca u" .oarece/ Cu e ce&,ia ser-e",ilor (e stra(#' "i!e"i "u &oart# ar!e' "u ai u"(e s# ascu"*i u" co&il (e ci"ci a"i/ 8,i 4"c+i&ui c-o iau ra*"a2 5i"e !i"te' "u &o,i ascu"(e "ici u" su-aci2 Au o or-a"i*are 3a"tastic#2 E ist# o le-e &ri%i"( o)li-ati%itatea !u"cii' orice &ier(e-%ar# e re&erat ur-e"t/ Dac#' (e e e!&lu' %i"e la !i"e u" ti& &e"tru (ou#*eci .i &atru (e ore su"t o)li-at s#-l a"u", a(!i"istratorului/ La +otel &re*i",i actele/// 0 i aici ai "e%oie (e acte/ 0 <ai s# 3i! serio.i2 8,i (au "u!ai la Paris ci"cis&re*ece a(rese u"(e &e"tru o sut# (e 3ra"ci 4i (oare u"(e%a (ac# e.ti !isio"ar 4" C+i"a sau asasi"ul lui Ge""e(;' cu! te c+ea!# .i ce &#rere ai (es&re Pia,a Co!u"#/ E"-le*ul 4.i &ri%i ceasul/ 0 tiu c# a! %or)it (e &o!a"#' o3t# Da"' (ar "u uit c# !-ai a6utat/ 0 La ur!a ur!elor' 4!i &ot o3eri o e cursie/// Vreau s# %#( o ,ar# 4" care &oli,ia .o!ea*#/ Da" ri(ic# "e&uti"cios (i" u!eri/ 0 Dra-ul !eu' "u ur!ea*# (ec$t s#-,i ure* (ru! )u"/ 0 Mai &o,i 3ace ce%a &e"tru !i"e' *$!)i Ne(/ 0 A"u!e1 0 S&u"e-!i u" ti& c#ruia totu.i !-a. &utea a(resa in extremis. E i!&osi)il s# "u cu"o.ti &e "i!e"i/ 0 O s# r$*i' (ar a! tr#it 4"tr-u" !e(iu o"ora)il/ E ist# totu.i o 3e!eie/// Nu .tiu (ac# %a acce&ta s# cola)ore*e e3ecti%/ Po,i a%ea 4"s# toat# 4"cre(erea 4" ea/ Nu' "u' "u-i (eloc ce-,i 4"c+i&ui/// 0 Notea*#-!i' te ro-' &e o +$rtie' s&use Ne( 4!)r#c$"(u-.i &ar(esiul/ Nu su"t 3a!iliari*at cu "u!ele ro!$"e.ti/ 0 i %rei s#-i aiure.ti &e )#.ti"a.i2 0 Nu co"stituie u" i!&e(i!e"t/ Da" Vi(ra.cu *$!)i/ 0 N-a! reu.it s# te co"%i"-/ 0 Nu/ A! u" a%io" la !ie*ul "o&,ii/ Tre)uie s# !# -r#)esc/ 0 Noroc' Ne(2 0 Noroc' Da"2 A! s#-,i (au .i eu u" s3at/ Mut#-te2 C$"( %aca &e care o !ul-i se "u!e.te Mari6ua"a' e !ai )i"e s# 4"c+i*i -ra6(ul/ Poli,i.tii 3ra"ce*i "-or 3i ei "i.te -e"ii' (ar le-ar &utea trece totu.i &ri" !i"te s# se 4"tre)e cu ce )a"i &l#te.te u" tra"s3u- a&arta!e"tul (e la Crillo"/ 8"t$i 4,i %or %eri3ica cecurile' celelalte ur!ea*# (e la si"e/ 0 Ce .tii' c$t .tii .i (e u"(e1 4"tre)# cris&at Da"/ Ne( 4l )#tu u.or &e o)ra*/ 0 A! s#-,i s&u" (u&# ce !# 4"torc (i" Ro!$"ia/ 0 Dac# te 4"torci2 Vi(ra.cu 4.i u!&lu u" &a+ar (e co"iac .i ur!#ri (e la 3ereastr# silueta e"-le*ului/ O siluet# e"er-ic#' 4"tr-u" ra-la" ca3e"iu' care se (i*ol%a 4" re,eaua 3i"# a &loii/

CAPITOLUL III 8NTPMPLORI NEPREVOBUTE A"c+etatorul i"tro(use &a-i"ile )#tute la !a.i"# 4"tr-u" (osar "ou/

Scrise cu litere cite,e9 )r. 1283456 7lga -udor 8 art. 135 &od penal. 8".uru)# ca&acul stiloului' a"u",$"( sec9 0 Su"te,i arestat#2 B#tr$"a se ri(ic# 4" &icioare cu !$i"ile 4"cle.tate &e &o.et#/ 8"cerc# s# s&u"# ce%a' a&oi re"u",#/ Se r#suci )rusc .i ie.i escortat# (e su)o3i,erul (e &a*#/ A"c+etatorul trase sertarul )iroului/ 8.i scoase &ac+etul cu !$"care' a*%$rli +$rtiile -rase la co. .i !u.c# (i" tarti"a cu .u"c#/ 7<!2 Oa!e"i )#tr$"i .i "u-.i %#( (e reu!atis!e/// Tra3ic (e i"3lue",#2 Sca&# cu u" a"///7 K La E? "oie!)rie' Ne( Morto" se 4"scrise su) acela.i "u!e 4" re-istrele <otelului I"terco"ti"e"tal (i" Bucure.ti/ Se i"teres# la rece&,ie cu! &oate 4"c+iria u" turis!' &ri!i o +art# a ora.ului .i c+eia =?==' .i' aru"c$"( o &ri%ire &#tru"*#toare 4" 6ur' se 4"(re&t# s&re li3t/ C$,i%a 3ra"ce*i' 3oarte si-uri (e ei' su),iri' cu "asuri &roe!i"e"te' acu*$"( o "e&#sare %esti!e"tar# &li"# (e .ic' &ier(eau %re!ea 4" +olul ele-a"t cu *i(uri aurii/ O )lo"(# clasic# 4!&ac+eta' 4" s&atele u"ui )irou' u" o)iect ciu(at (i" le!"/ Italia"ul -r#su,' 4" &ar(esiu cire.iu' se a&lecase !ult 4"ai"te/ Vor)ea re&e(e' cu u" *$!)et .i o e &resie 3#r# (u)ii/ U.ile asce"sorului alu"ecar#/ Co)or4 o 3e!eie c$"(%a su&er)#/ Morto" a&recie cu u" oc+i si-ur cerceii .i )ro.a (e sa3ire/ 8" li3t' o uit#/ Ve"ise &e"tru ce%a !ai )u"/ Ne( 4.i (e*)r#c# ra-la"ul .i i"s&ect# o(aia co"3orta)il#' cu (e)arale 4"c#&#toare' u" &erete (e o-li"*i' !o)ile &ractice .i !o(er"e/ De la 3ereastra eta6ului .a&tes&re*ece' Bucure.tiul 4i tri!itea o i!a-i"e curioas#/ 8"cerc# s# 3ac# o a&ro&iere cu ca&italele euro&e"e &e care le cu"o.tea' (ar "u -#si "i!ic satis3#c#tor/ O)ser%# c$t%a ti!& tra3icul (i" Pia,a U"i%ersit#,ii' 4l !ir# li&sa recla!elor lu!i"oase &e"tru u" &ro(us sau altul/ 8" ti!& ce-.i scotea lucrurile (i" %ali*#' re!e!or# cele (ou# a(rese/ Ol-a Tu(or' 3osta so,ie a lui Po&a' stra(a Ate"a L> C' .i cealalt#' o3erit# (e Da"' la care ur!a s# a&ele*e 4" situa,ii e tre!e9 E!ilia Plo&ea"u' )ule%ar(ul Macaralei/// <ot#r4 s# ia co"tact 4" aceea.i sear# cu Ol-a Tu(or .i tele3o"# la rece&,ie' i"teres$"(u-se (e turis! .i (ac# ar &utea o),i"e u" )uc+et (e 3lori/ I"tr# 4" )aie/ 8.i 4"%ior# o)ra*ul )i"e ras cu a&# (e colo"ie' trecu &ie&te"ele &ri" &#rul (es' )lo"(-ce"u.iu' lu# o c#!a.# &roas&#t# .i alt# cra%at#' a&oi se 4"toarse 4" o(aie .i (es3#.ur# +arta &e &at/ Re&er# u.or stra(a Ate"a .i 4.i s&use c# o (es&art (oar *ece !i"ute (e +otel/ Co)or4 (i" "ou 4" +ol/ I se 4"!$"ar# c+eile !a.i"ii' u" Re"ault al)astru' .i u" )uc+et (e -aroa3e/ 8"ai"te (e a &or"i !otorul' Ne( 4.i &ri%i ceasul/ Se a3la (e (ou# ore .i 6u!#tate 4" Bucure.ti/ K Era o cl#(ire ciu(at#' 3#r# eta6' cu 3erestre 4"alte' 4"*or*o"ate' care-i a!i"teau (e !icile ora.e (e &ro%i"cie (i" Dra",a/ Pe &er%a* se *#rea u" -+i%eci cu 3ru"*e -roase' !ustoase' .i u" &ac+et 4"%elit 4" 6ur"al/ Morto" a.te&t# s# treac# auto)u*ul ro.u' se asi-ur# 4"c# o (at# c# "-a 3ost ur!#rit .i &arc# 4" 3a,a casei/ 8i (esc+ise u" )#tr$" 4!)r#cat 4"tr-o %est# c#r#!i*ie/ C#!a.a cu

&#tr#,ele era 4"c+eiat# &$"# la ulti!ul "asture/ 5i"ea u.a a)ia cr#&at#/ Pe 3i-ura (estul (e (isti"s# se citea "eli"i.te .i o "e4"cre(ere caracteristic#/ La Bucure.ti' 4i s&usese Da"' (i" *ece i".i "ou# &rice& 3ra"ce*a' cu .a&te o &o,i )$l)$i' ci"ci o %or)esc cure"t/ 7Toat# co"%ersa,ia lui Vi(ra.cu7' 4.i a!i"ti a!u*at Ne(' 7e &res#rat# (e ci3re' "u se &oate e &ri!a (ec$t 4" &roce"te/7 Ar)or# u" *$!)et lu!i"os/ 0 Bu"# seara/ O caut &e (oa!"a Ol-a Tu(or/ 0 Ci"e e.ti (u!"eata1 0 M# "u!esc Morto"/ Tre)uie s#-i &re(au u" !esa6 (i" Paris/ M-ar &utea &ri!i ast#-sear#1 B#tr$"ul e*it#' a&oi 4i 3#cu loc s# i"tre/ 0 De ce "u %-a,i a"u",at &ri" tele3o"1 E"-le*ul &#ru -ro*a% (e st$"6e"it/ 0 Scu*a,i-!#/// E o c+estiu"e (e c$te%a !i"ute' iar !$i"e (i!i"ea,# &#r#sesc ora.ul/ 0 Ciu(at/// Nu e.ti 3ra"ce*/ Ne( trecu 3lorile 4" !$"a cealalt#/ 7Al (racului (e "e4"cre*#tor27 0 Si-ur c# "u/ V-a! s&us' "u!ele !eu e Morto"/ Locuiesc la Lo"(ra/ 8"ce&u s&oro%#iala )#iatului cu!seca(e' 4"c$"tat s# 3ac# u" ser%iciu' a%i( (e cu"o.ti",e .i i!&resii 4"tr-o ,ar# str#i"#/ La Paris !# (uc (oar 4" i"teres (e a3aceri/ O cu"o.ti",#' (e 3a&t u" &riete"' a 3olosit &rile6ul .i !-a ru-at s#-i 4"(e&li"esc u" co!isio"/ Su"t &e"tru &ri!a oar# la Bucure.ti/ A%e,i u" ora. 3ru!os' (o!"ule/ 0 M(a/// si-ur/// !(a/// Ara"6a "er%os lucrurile &e !as#/ Oc+elarii' u" (e-etar' !osorul (e a,#' o -a*et#' (ou# ace (e -#!#lie 4"tr-o scru!ier#/ M$"a 4i tre!ura/ Ci"e-i &ersoa"a care %-a tri!is1 Ne( calcul# ra&i(9 7De!eia "u-i acas#/ Ar 3i a&#rut &$"# acu!/ Ti&ul 4.i ,esea ce%a si"-ur/ i totu.i "u e so,ul ei/ Nu s-a rec#s#torit/ A!a"t1 Nu2 A!a",ii au .a&te*eci (e a"i (oar la NeH NorI/ Veci"1 Mai (e-ra)# o ru(#/// V#r' cu!"at' &oate 3rate/ Tre)uie s#-l 3ac s# (e%i"# !ai &u,i" &ru(e"t/ U" "u!e cu"oscut' c+iar (ac# ,i-e (e*a-rea)il' 4"sea!"# !ai !ult (ec$t u"ul co!&let str#i"/ I"s&ir# c$t (e c$t 4"cre(ere/7 0 Priete"ul !eu Po&a/// A(ic# %-a! !ai s&us2 Ne cu"oa.te! (e !ul,i a"i/ 0 A2 3#cu )#tr$"ul' Geor-e/ 0 A. &utea %or)i cu (oa!"a1 0 Ia loc/ 8"c+ise tele%i*orul/ Se 4"%$rti 3#r# rost &ri" o(aia cu lucruri %ec+i' 4"(re&t# ra!a u"ui ta)lou' 4" s3$r.it se a.e*# la !asa aco&erit# cu u" co%or ro.u' tocit/ 0 Nu/// Nu cre(/ 0 Ce a"u!e1 se i"teres# a!a)il e"-le*ul/ 0 C# ai &utea %or)i cu ea/ B#tr$"ul se ri(ic# (i" "ou .i s#lt# u" col, (e &er(ea/ D#(ea i!&resia c# su&ra%e-+ea*# stra(a/ 7Ce "ai)a se 4"t$!&l#17 se 4"tre)# Ne(/ 7E casa 3ilat#17 0 8!i &are e tre! (e r#u/// Nu .tiu cu! s# &roce(e*/ 0 Eu/// B#tr$"ul %or)ea 4" .oa&t#/ Su"t 3ratele ei/ Po,i s#-!i co!u"ici !ie/ Morto" *$!)i 4"curcat/ Scoase (i" )u*u"ar u" &ac+e,el ele-a"t' le-at cu o &a"-lic# ar-i"tie/ 0 N-ar 3i !are lucru/ Po&a !-a ru-at s#-i &re(au acest 3laco" (e &ar-

3u!/ A%ea! 4"s# u" !esa6 %er)al e tre! (e i!&orta"t/ 0 Su"t 3ratele ei' re&et# )#tr$"ul/ Geor-e ,i"ea la !i"e/// Vreau s# *ic' "e .ti! (e ti"eri/ M# !ir# c# "u ,i-a %or)it/// Nu e ist# %reu" !oti% s# "u ai 4"cre(ere/ 0 Nu 4",ele- (e ce "u &ot (iscuta &erso"al cu (oa!"a Tu(or/ M$i"ile )#tr$"ului tre!urau/ Pe )u*e i se i%i u" *$!)et cris&at/ U" &i &les"it ie.ea (i" )u*u"arul %estei/ 0 Ve*i/// toc!ai asta e/// Aici/// Nu &o,i' ce !ai/// 8.i ri(ic# &leoa&ele scor,oase9 Ol-a e 4"c+is#/ Au arestat-o/ 0 C$"(1 4"tre)# Ne( 4"cor(at/ 0 Ieri/// Ve*i' (e-aia "u &o,i/ Geor-e/// .tii' toat# %ia,a s-a -$"(it (oar la el/ Ol-a a su3erit !ult/ S#-i s&ui c#/// "u-i (re&t/ 0 De ce-au arestat-o1 0 Dleacuri/ Tra3ic (e i"3lue",#/ Su"t "e)u"i/// Nu %rei s#-!i s&ui ce-a *is Geor-e1 0 Doar (ac# !i-o %a 4"-#(ui el/ 8i %oi tele3o"a/ 8!i &are r#u &e"tru (oa!"a/ O s# %# !ai caut/ B#tr$"ul cl#ti"# ca&ul/ 0 N-ai s# !# cau,i/ tiu eu/// Salut# Parisul2 Rue/// &e &ro&riet#reas# o c+e!a Ma(a!e JacQuar(/// Su"t %reo ci"ci*eci (e a"i (e-atu"ci/ Mi-ar &l#cea s# .tiu (ac# !ai e ist# +otelul acela !ic/// Stai2 Nu ,i-a! s&us stra(a/ 0 Care stra(#' (o!"ule1 4"tre)# Ne(/ 0 Stra(a u"(e a! locuit/ A! "u!#rat o(at# c$te str#*i are %ia,a !ea/// Morto" se 4"toarse (irect la +otel/ Ceru ci"a 4" ca!er# .i o sticl# (e H+isI;/ Re3lect# i"te"s/ La "ou# .i 6u!#tate se s&#l# &e (i",i' sti"se lu!i"a .i a(or!i i!e(iat/ K Se tre*i &rost (is&us#' ca (e o)icei/ R#!ase 4" &at cu !$i"ile su) cea3#' &ri%i"( cerul !o+or$t/ De!eia (e sus' -ras#' cu o)ra6i uleio.i' (e o 3a!iliaritate %ul-ar#' )#tea car"ea/ 8" 3iecare (u!i"ic# !#"$"c# ."i,el/ Al#turi' stu(e"tul cu &ri%ire tul)ure (#(use (ru!ul la !a-"eto3o"/ C$"( o 4"t$l"ea &e &alier' "u o saluta/ Dluiera cu ta.ca s&$"*urat# (e u!#r .i se re&e*ea &e sc#ri/ E%ita oste"tati% s# ia li3tul 4!&reu"#/ Pe )u*ele E!iliei Plo&ea"u se i%i u" sur$s &li" (e (is&re,/ 7M# las# rece///7 8" a&arta!e"tul (i" (rea&ta' 3ar!acistul 3#cea lec,ii cu 3iu-s#u/ Du!i"ic# (i!i"ea,a la ora *ece 3i / Glasurile cre.teau &e !#sura !i"utelor co"su!ate cu stu(iul/ 0 Boule2 5i-a! !ai s&us (e o !ie (e ori c# aceea.i se scrie cu (oi (e e .i i' I"%ecti%ele co"ti"uau/ Du&# cretinule' ur!a u" &oc"et sur( .i )#ie,a.ul 4"ce&ea s# )$*$ie/ E!ilia Plo&ea"u &#r#si &atul 3#r# c+e3/ 8.i &use (e ca3ea .i 4"ce&u s# (eretice &ri" cas#/ Pe 3i-ura -#l)uie' li&sit# (e 3ar!ec' st#ruia e &resia (e &lictiseal#/ O &lictiseal# !oc"it#' acr#/ Se !i.ca auto!at/ A.ter"utul 4" la(#' ca3eaua 4" cea.c#' i)ricul su) ro)i"et/ 5i-ara' c+i)riturile' &ie&te"ele' .iretul "e-ru care-i str$"-ea &#rul "e4"-ri6it 4"tr-o coa(# (e cal' )lu*a' 6ac+eta ie3ti"#' &alto"ul/ Mult ce"u.iu' ca3e"iu' u" ac (e si-ura",# la 3er!oarul 3ustei/ S!ulse (i" cuier &lasa 4!&letit#' se asi-ur# c# are c+eile

.i tr$"ti u.a 4" ur!a ei/ Ne( a.te&t# s#-.i ter!i"e cu!&#r#turile/ O %#*use &#r#si"( a&arta!e"tul .i 4i luase ur!a &$"# la i"trarea su&er-!a-a*i"ului/ C$"( ie.i' &lasa era &li"# cu &ortocale .i cutii (e co"ser%e/ 8l (eruta 4"3#,i.area E!iliei/ 7O 3e!eie ur$t#' care 3ace tot ce-i st# 4" &uti",# ca s# 3ie .i !ai ur$t#/7 P#rul 4"ti"s &este ca&' &etrecut (u&# urec+i' atr#-ea ate",ia asu&ra 3ru",ii &rea )o!)ate .i a "asului &rea lu"-' +ai"ele &#reau cu!&#rate la -r#!a(#' 3#r# "ici o ale-ere/ Morto" o)ser%# c# &e 4"tre- iti"erarul "u o salutase "i!e"i/ La ie.irea (i" )loc' u" %eci" 4"torsese ca&ul cu i"(i3ere",#' 4" !a-a*i" 0 u" !a-a*i" (e cartier' u"(e clie",ii se cu"osc' 4.i *$!)esc' 3ac co"stat#ri )a"ale 4" le-#tur# cu %re!ea' re*ultatele .colare ale co&iilor' iar casieri,a roto3eie' !ereu )i"e (is&us#' te 3elicit# a!a)il c# ai sc#&at (e -ri&# 0 E!ilia trecuse "eo)ser%at#/ O acost# &re%e"i"(-o i!e(iat c# e tri!is (e Da" Vi(ra.cu/ Ne( si!,ea i"sti"cti% c# 3ace &arte (i" cate-oria 3e!eilor care &re3er# o atitu(i"e (irect#/ E!ilia tres#ri .i se uit# 4" 6ur/ O -os&o(i"# )#tea &er"ele la 3ereastr#' alta 4.i )#tea o(rasla 4" &ra-ul )locului' u" )#ie,a. 4" &alto" (e )la"# tr#-ea (e "asturii (olo3a"i ca "i.te )ul-#ri (e *#&a(#/ 0 Da"/// 8.i u!e*i )u*ele i"3or!e/ Vas#*ic# e la Paris/ Cu! se (escurc#1 E"-le*ul' ,i"$"( 4"c# &#l#ria 4" !$"#' sur$se/ 0 A. &re3era s# (iscut#! u"(e%a' a%$"( 4"tre "oi o !as# &e care s# "e s&ri6i"i! coatele/ 8l !#sur# rece .i Morto" 4.i s&use a!u*at c# &re*e",a lui "u-i 3ace "ici o i!&resie/ 7Ce "ai)a o 3i i"teres$"(-o totu.i17 0 Urc# la !i"e' (ar "u i!e(iat/ Peste *ece !i"ute/ De o)icei "u &ri!esc %i*ite .i "u ,i" s# atra- ate",ia/ Eta6ul &atru' a&arta!e"tul ML/ Ne( 4"cli"# ca&ul/ O a.te&t# s# i"tre .i se 4"(re&t# s&re tele3o"ul &u)lic (i" ca&#tul aleii/ Dor!# "u!#rul E!iliei Plo&ea"u/ Ascult# &ri!ul tril .i a-#,# rece&torul 4" urec+ea (e !etal/ 0 Du!"eata ai tele3o"at a(i"eauri1 Morto" co"3ir!# *$!)i"(/ 0 8,i era tea!# s# "u a%erti*e* Mili,ia1 0 Nu a%eai "ici u" !oti%/ Deoca!(at# "u 3ac (ec$t s#-,i tra"s!it salut#ri (i" &artea u"ui &riete"/ 0 Atu"ci1 0 A! s#-,i s&u" (u&# ce-!i o3eri u" scau"/ O a6ut# s#-.i (e*)race &alto"ul/ Bu*ele E!iliei se str$!)ar# (is&re,uitor/ 0 Su"t o)i."uit# s-o 3ac si"-ur#/ 0 O' scu*#-!#' .i i-l &use 4"a&oi &e u!eri/ Nu cu"osc o)iceiurile/ 0 O ca3ea1 0 N-ar 4"se!"a o &l#cere &e"tru (u!"eata' a.a c# re"u",#/ 8" oc+i 4i 6ucau scli&iri %esele .i E!ilia 4"ce&u s# r$(#/ 0 Ai -+icit/ 0 Cre( c# te-a! -+icit/ Acu! &ute! sta (e %or)# &riete"e.te1 0 De&i"(e ce ai (e -$"( s#-!i &ro&ui/

Ne( 4i strecur# o &ri%ire iute/ De!eia a%ea o !i"te ascu,it#/ 0 De ce cre*i c#-i %or)a (es&re o &ro&u"ere1 0 Ni!e"i "u !# caut# (e (ra-ul !eu/ 8l &ri%i ,i"t# cu o "ua",# u.or )at6ocoritoare/ Du!itale 4,i &ar si!&atic#1 E"-le*ul scutur# %e+e!e"t (i" ca&/ 7Dac#-i &lace s# au(# lucruri (e*a-rea)ile' "-are (ec$t/7 0 N-a. sus,i"e-o 3#r# a 3i u" !are !i"ci"os/ E!ilia 4.i str$"se .iretul (i" &#r/ D#(ea i!&resia c# e 4"c$"tat#/ 0 Ce 3ace Da"1 A&ro&o' (ac# ,i-e !ai la 4"(e!$"#' &o,i %or)i e"-le*a/ 0 A(!ira)il2 Da" a &us !$"a &e )a"i .i lu"a %iitoare &leac# 4" Ca"a(a/ 0 Di" c$te su"t i"3or!at#' .i &e-acolo !i.u"# &oli,ia/ 8" s3$r.it' trea)a lui2 De ce te-a tri!is la !i"e1 Morto" scoase &ac+etul (e ,i-#ri/ I-l o3eri' (ar 3e!eia re3u*#/ S&use sec9 0 Ca s# !# a6u,i/ M-a asi-urat c# &ot a%ea 4"cre(ere (e&li"# 4" (u!"eata/ 0 8" ce se"s1 0 Dac# &ro&u"erea !ea "u te i"teresea*#' cel &u,i" "u %ei %or)i/ 0 Ai &re%#*ut (eci .i &osi)ilitatea c# "u %oi 3i (e acor(/ 0 Ca! 4" &ro&or,ie (e "ou#*eci .i "ou# la sut#/ 0 Ce se %a 4"t$!&la atu"ci1 0 Voi re,i"e u" )ilet &e"tru &ri!a curs# (e a%io" Bucure.ti 0 Paris/ 0 A(ic# %ei re"u",a/ 0 Mi-ai sesi*at i"te",ia c$t se &oate (e li!&e(e/ E!ilia 4i 4"ti"se !$"a &este !as#/ 0 8!i &lace &roce(eul/ Desc+is' ca 4"tre &arte"eri care se res&ect#/ Dac# !i-ai 3i %or)it (es&re se -a&&ealul !eu' &e"tru a-!i c$.ti-a )u"#%oi",a' ,i-a. 3i ar#tat u.a/ 0 Su"t co"%i"s' sur$se Ne(/ 8" !eseria !ea "u a&uci s# -re.e.ti .i a (oua oar#/ 0 Tra3ica"t1 0 Ca! a.a ce%a/ U" 3el (e )au-)au (i" serialele a!erica"e/ N-a 3ost &rea -reu s#-!i (au sea!a cu ce 3el (e 3e!eie a! (e-a 3ace/ De alt3el' "ici "u 3aci u" secret/ i-,i &lace' co!&let#' s# te si!,i i"(is&e"sa)il#/ Presu&u" c# "u su"t &rea !ul,i cei care "u s-au &utut li&si (e (u!"eata/ 0 O/G/ 2 Po,i s#-!i s&ui E!ilia/ Dac# "u-!i ceri s# !# si"uci(' a! s# 4"cerc s# te a6ut/ 0 A! a3lat c# Ol-a Tu(or e arestat#/ M-a! 4"tors la +otel .i a! luat +ot#r$rea s# iau le-#tura cu (u!"eata/ 0 5i s-a s&us cu!%a c# a! rela,ii la Procuratur#1 0 Nu/ 0 A! 4",eles/ Tre)uie s#-l se(uc &e 6u(ec#tor cu 3ar!ecele !ele/ 0 G$"(esc c# ar 3i 4",ele&t s# le &#stre*i &e"tru alte 4!&re6ur#ri/// Peste trei lu"i Alai" Delo" 3il!ea*# la Bucure.ti/ 0 Atu"ci1 0 8i %o! (a &osi)ilitatea s# e%a(e*e/ E!ilia Plo&ea"u 3#cu oc+ii !ari/ 0 Te cre*i la C+ica-o1 La "oi "u e%a(ea*# "i!e"i/ 0 Asta r#!$"e (e %#*ut/ 0 Da" ar 3i tre)uit s# te a%erti*e*e cu! stau lucrurile &e aici/ 0 A 3#cut-o' *$!)i Morto"/ Nu!ai c#' e ce&t$"( e a!e"ele .i cererile

4" c#s#torie' "u !# s&erii cu u"a' cu (ou#/ i-a&oi' !i*e* !ult &e (u!"eata/ 0 A(ic#1 0 Eu atra- i"e%ita)il ate",ia/ I"ter%i"e .i i!&e(i!e"tul (e li!)#/ Vei lua le-#tura cu ci"e tre)uie' %ei !itui acolo u"(e e ca*ul/ De!eia cl#ti"# ca&ul/ 0 E.ti u" -a"-ster %is#tor/ tii ce 4"sea!"# s# or-a"i*e*i o e%a(are1 0 A! u"ele i(ei %a-i' sur$se Ne(/ 0 Cu! co"tacte*i &a*"icii1 De u"(e .tii c# )#tr$"a e (is&us# s# se a%e"ture*e1 U"(e o ascu"*i1 La I"terco"ti"e"tal1 8" -arso"iera !ea1 Riscul !i se &are e"or! .i "u %#( "ici o &osi)ilitate (e a sc#&a te3eri/ 0 E.ti li)er# s#-!i 3aci %$"t/ 0 Nu !i-ai r#s&u"s la "ici o 4"tre)are/ 0 Diecare a!#"u"t %a 3i &us la &u"ct/ A! "e%oie (oar (e (oi oa!e"i (e "#(e6(e .i o !a.i"#/ Acesta ar 3i &ri!ul ser%iciu &e care ,i l-a. cere/ E!ilia "ete*i 3a,a (e !as#/ A%ea o !$"# "e4"-ri6it#' cu u"-+iile roase &$"# 4" car"e/ Ca&#tul curelei (e la ceas era 4"tors su) catara!#/ Morto" 4.i l#s# oc+ii s# alu"ece (e-a lu"-ul &ere,ilor/ Tre)uia s# 3ie *u-r#%i,i' tot i"teriorul tr#(a "e&#sare .i li&s# (e satis3ac,ii/ 0 A.te&t/ De!eia 4.i trecu &al!a &este 3ru"tea cu )ul)i &roe!i"e",i/ 0 Vreau s# !# -$"(esc/ Tele3o"ea*#-!i !$i"e la ci"ci .i %ei .ti li!&e(e ce ai (e 3#cut/ 0 N-a! (iscutat 4"c#' (ar re!u"era,ia %a 3i su)sta",ial#' strecur# Ne( 4" treac#t/ E!ilia 4.i a*%$rli ca&ul &e s&ate/ 0 Nu !# i"teresea*# )a"ii/ 0 Atu"ci12 E"-le*ul &#rea si"cer (eco"certat/ De ce ai 3i (is&us# s# cola)ore*i1 0 Di" s&ort' s# *ice!/ K P$"# la ora ci"ci' Ne( 4.i &ier(u %re!ea a-rea)il/ Vi*it# Mu*eul (e Art# .i !a-a*i"ele (e &e Li&sca"i' i"tr# 4"tr-u" )ar (e *i' str#)#tu !arile )ule%ar(e ale Ca&italei' se uit# la a3i.e si!,i"(u-se 4"c$"tat c# i*)utea s# 4",elea-# u" cu%$"t' (ou#/ Ora.ul co"ti"ua s# e ercite asu&ra lui aceea.i i!&resie curioas#/ Se a.te&tase s# re-#seasc# aici %acar!ul italie"ilor' te!&era!e"tul a-itat al s&a"iolilor &e care-l si!,i *%$c"i"( la orice col, (e stra(#' &$"# .i 4" cate(ralele lor sau 4" s&atele o)loa"elor +otelului costisitor u"(e-,i cu!&eri li"i.tea &l#ti"( at$tea .i at$tea &esetas/ 7Nu sea!#"# cu "i!ic (i" ceea ce a! %#*ut sau a! cu"oscut eu/7 Co"statase c# se &utea 3ace 4",eles 4" !ai !ulte li!)i' c# oa!e"ii su"t ser%ia)ili' 3#r# a a%ea 4"s# "i!ic (i" !a(rile"ul sau se%ila"ul c#ruia cer$"(u-i o i"3or!a,ie e 4" stare s# te 4"so,easc# &$"# la (esti"a,ie' &e"tru c# "u are cu ci"e s&oro%#i sau "u are o i(ee !ai )u"# (es&re 3elul cu! s#-.i &iar(# %re!ea/ Trec#torii &#reau 4" -e"eral ocu&a,i' 3iecare !$"at (e u" sco& &recis' c+iar .i )#tr$"ii/ Nu 4"t$l"ise 3i-urile acelea caracteristice' eter"ul &ier(e-%ar# care s&ri6i"# u" *i( cu !$i"ile 4" )u*u"are ori 4.i t$r#.te &a.ii ale"e "e.tii"( )i"e 4"cotro s-o ia' &e"tru c# &re*e",a lui e tot at$t (e &u,i" "ecesar# 4" "or(ul sau %estul ora.ului/ E ce&,ie 3#ceau )i."i,arii' i"(i%i*i cu &ri%iri e tre! (e !o)ile' care se asi-ur# 4" &er!a"e",#' (is&u.i

s#-i cu!&ere ceasul .i (olarii/ Dire.te' Ne( se 3erea (e co"clu*ii cate-orice/ Pose(a su3icie"t )u"-si!, ca s#-.i (ea sea!a (e 3ra-ilitatea u"or i!&resii culese 4" !ai &u,i" (e &atru*eci .i o&t (e ore/ De u" lucru era 4"s# 4"cre(i",at/ Bucure.tiul a%ea at!os3er#' u" aer al lui &ro&riu/ Era u" ora. i"teresa"t/ Cu!&#r# u" *iar la 4"t$!&lare .i i"tr# 4" &ri!ul restaura"t/ U" c+el"er %ioi 0 7#sta cel &u,i" sea!#"# cu ce a! !ai 4"t$l"it 4" alte &#r,i7 0 4i lu# co!a"(a .i Morto" (esc+ise -a*eta/ C#ut# i"sti"cti% 3oto-ra3iile starurilor (e ulti!# or#' actri,a se ; a se*o"ului' 4" )la"# so!&tuoas# sau costu! (e )aie' .i cri!i"alul sa(ic (esco&erit 4" s3$r.it (e &oli,ie/ Du sur&ri"s c# "u le -#se.te/ I"tri-at' a&el# la cu"o.ti",ele (e 3ra"ce*# .i italia"# .i 4"cerc# s# (esci3re*e titlurile/ Se si!,i (i" "ou ui!it (e so)rietatea lor/ Re"u",# s# !ai 4",elea-# ce%a/ Pe ur!# ate",ia 4i 3u atras# (e o )ru"# ele-a"t# care tra%ersa localul/ C+el"erul a(use cea.ca (e )ulio" .i i-o r#stur"#' &li" (e stil' 4" 3ar3uria 3ier)i"te/ Si!,ise c#-i str#i"/ E!ilia Plo&ea"u 4i 3i # o 4"t$l"ire 4" ora./ De.i .tia c# su"t cei !ai &ri!e6(io.i' Morto" a&recia oa!e"ii care %or)eau &u,i"/ Res&ecta 3ra*a co"cis#' o)ser%a,iile scurte' &li"e (e !ie*/ 8" !i"tea u"or ast3el (e i"(i%i*i e ist# or(i"e .i (iscer"#!$"t' au si!,ul &ro&or,iilor/ 8.i 4"c+i&uia c# E!ilia 3ace &arte (i"tre ei/ 8l a.te&ta 4" 3a,a u"ei cl#(iri i!&u"#toare' 4" stil )aroc' (i" &iatr# ce"u.ie' .i urc# i!e(iat 4" !a.i"#/ 8l (iri6a cu i"(ica,ii &recise' tr#-$"( (es (i" ,i-ar#/ A%ea u" 3el ciu(at (e a 3u!a' ,i"ea ,i-ara 4"tre u"-+ia (e-etului -ros .i a ar#t#torului' e&ui*$"(-o &$"# la ca&#t/ 0 Nu le-a! s&us "i!ic/ Vreau s#-i cu"o.ti 4"t$i/ Dac# %ei co"si(era (e cu%ii",#' le %ei %or)i (u!"eata/ 0 Ai 4"cre(ere 4" ei1 O &ri%ea cu coa(a oc+iului/ 8"tre re%erele &alto"ului i se *#rea 6ac+eta %er*uie cu "asturele (e la -$t ru&t/ Celelalte )uto"iere erau l#r-ite .i !ur(are/ 0 8i cu"osc (e !ult/ U"ul (i"tre ei e )aleri"/ A! co&il#rit &e aceea.i stra(#/ Cu cel#lalt a! 3ost cole-# la U"i%ersitate/ 0 Ce 3acultate ai 3#cut' E!ilia1 0 tii",ele eco"o!ice/ Pe 3i-ur# i se i%i o e &resie sarcastic#/ A!$"(oi su"t a%i*i (e )a"i/ Ar 3i 4" stare s# 3ac# orice &e"tru a-i c#&#ta' (e.i !oti%ele (i3er#/ 0 8" ce se"s1 0 Baleri"ul e s"o)/ Visea*# o re.e(i",# (e se"ior .i o e iste",# asortat#/ 0 Pe"tru asta 4l (is&re,uie.ti1 0 Dis&re,uiesc orice scla%/ C$"( ci"e%a (e%i"e ro)ul u"ei cocioa)e luoase u"(e %a !ai!u,#ri (e&ri"(eri care "u au "i!ic (e-a 3ace cu %ia,a (e la "oi' -rea,a !ea "u cu"oa.te !ar-i"i/ I(eea u"ui %alet' 4"tr-u" a&arta!e"t (e trei ca!ere &e +ol (i" Bucure.ti' 4" total ca! o&t*eci (e !etri &#tra,i' &re*e"t$"( &e o ta%# (e ar-i"t st#&$"ului s#u cartea (e %i*it# a (e&utatului (e stra(#' &ro%oac# cel &u,i" ilaritate/ Ne( r$se/ 0 8"ce& s# 4",ele-/ i cel#lalt1 0 8l c+ea!# Nicolaescu/ Eco"o!ist/ Are %icii !ai &u,i" ra3i"ate' (ar .i

!ai -reu (e st#&$"it9 !$"care' )#utur#' c#r,i' 3e!ei/ U" careu %ul-ar .i costisitor/ Ai s#-l %e*i/ Du!ea*# +a%a"e .i u!)l# cu i"(is&e"sa)ilii ru&,i 4" 3u"(/ De6u"ea*# la Ca&.a' u" restaura"t cu! ar 3i la %oi Clari(-e' .i (oar!e &e o saltea (e &aie a.e*at# (irect &e &arc+et' +ai"ele .i le a-a,# (e cuie )#tute 4" &erete/ E"-le*ul 4"toarse ca&ul' *$!)i"( cu to,i (i",ii/ 0 i %iciul (u!itale1 0 Dii ate"t s# "u treci &este sto&/ Se a3lau 4"tr-o locui",# &l#cut# .i co"3orta)il#' (es&re care E!ilia 4i e &licase c# a&ar,i"e u"ei ru(e a )aleri"ului' u" 3el (e %eri.oar#' &lecat# 4"tr-o %i*it# 4" Grecia/ Ne( se uit# curios la &ortretul ,i-#"cii cu (e-etele e tre! (e e &resi%e 4"c+ise &este o lulea/ Dese"ele 4" creio" co"stituiau (e !ult o raritate la Paris .i Lo"(ra/ U" )#r)at *%elt' (estul (e scu"(' se ri(ic# &ro!&t/ A%ea ce%a (i" 4"cor(area u"ei %er-ele (e o,el' u" c+i& lu!i"os care te &ri%ea 4" 3a,# .i u" sur$s s&o"ta"/ 75i"e s# 3ac# i!&resie )u"#7' -$"(i Ne(' 7.i' 4" -e"eral' i*)ute.te/ D# -ata c$t ai cli&i (oa!"ele &este ci"ci*eci (e a"i/ 8l co"si(er# cuceritor (e si"cer .i co&il#ros/ De!eile (e ser%iciu 4l a(or# &e"tru c# le salut# .i "u se su&#r# "icio(at# c$"( ce%a sc$r,$ie' 3eti,ele (e treis&re*ece a"i 4l co"si(er# i(ealul lor///7 0 El e Tolea' Vl#(u, Tolea' s&use E!ilia/ Baleri"/// Al (oilea )#r)at r#!#sese tol#"it 4" 3otoliu/ Era -ras' "e-li6e"t' cu )u*e !oi .i &o3ticioase/ Pie&,ii +ai"ei i se u!&luser# (e scru!/ Ciora&ii c#(eau &e -le*"e 4"cre,i,i' cra%ata' .i3o"at#' at$r"a str$!)#' sl#)it# (i" "o(/ 8"ti"se o !$"# 3lasc# .i 3ier)i"te/ 0 Nicolaescu/ Ratat clasic/ 0 N#(#6(uiesc c# "u te lau*i/ Baleri"ul 4l cercet# &e Ne( (i" ca& &$"#-" &icioare/ A&recie su&le,ea sto3ei ce"u.ii' as&ectul ta"(ru al tricoului a"-orat' cu -uler 4"tors' li"ia (es#%$r.it# a &a"to3ilor/ P#ru satis3#cut (e re*ultat .i lu# (i" "ou loc/ 8i 3usese !ereu tea!# (e o curs#/ Acu! res&ira !ai li)er/ Putea s# &arie*e c# e"-le*ul e aute"tic/ Morto" 4"c+ise u.a (e la %esti)ul .i strecur# o &ri%ire 4" ca!era al#turat#/ Se !i.ca 3iresc' elastic' &li" (e e"er-ie/ B#r)atul -ras (i" 3otoliu "u-i &l#cea/ A%ea o &ri%ire %iclea"#/ Nu te si!,eai li"i.tit 4" &re*e",a lui' !ai ales cu s&atele 4"tors/ Ne( e*it# o si"-ur# secu"(# 0 4"c# "u era &rea t$r*iu s# a)a"(o"e*e' s# se 4"toarc# la +otel' s#-.i 3ac# %ali*a 0 .i i"tr# )rusc 4" e &u"erea 3a&telor/ 0 8"ai"te (e toate %reau s# &reci*e* c# )e"e3iciul 3iec#ruia (i" (u!"ea%oastr#' 4" ca* (e i*)$"(#' %a 3i (e *ece !ii (e (olari &l#ti)ili 4" !o"e(a care %# co"%i"e/ L#s# s# se a.tear"# li"i.tea/ Baleri"ul 3#cu oc+ii !ari/ P#rea &oc"it rece"t cu o c#r#!i(# 4" ca&/ Mirel Nicolaescu' la 3el (e i!&resio"at' 4"cerc# s#-.i &#stre*e s$"-ele rece/ 8"tre)# cu o %oce alterat# (e e!o,ie9 0 Dou#s&re*ece !ii a,i s&us' &arc#1 Este e act su!a la care !# -$"(ea!/ Ce tre)uie s# 3ace! &e"tru a-i o),i"e1 0 C$te%a !ici ile-alit#,i/ 0 S# 3i! 4",ele.i' (eclar# eco"o!istul' ri(ic$"( (e-etul -ros/ 8" c+estii

(e Securitate "u !# )a-/ E )i"e s# &reci*a,i acu!' 4"ai"te (e a a3la ce%a' .i &ute,i 3i si-ur c# "-o s# !ai au*i,i (e !i"e/ Ne( se 4"toarse s&re E!ilia/ 0 Ce 4"sea!"# #ecuritate/ 0 Si-ura",a statului/ Cores&o"(e"tul D/B/I/ sau al I"telli-e"ce Ser%ice-ului/ 0 A! 4",eles' o 4"treru&se Morto"/ Nu este %or)a (es&re a.a ce%a/ A3acerea e co!&let str#i"# (e orice i!&lica,ie &olitic#/ 8" cel !ai "e3ericit ca*' co!)i"a,ia "oastr# ar i"tra 4" co!&ete",a Poli,iei/ Vl#(u, Tolea "ete*ea st$"6e"it (u"-a &a"talo"ilor/ 8.i u!e*i )u*ele 4"ai"te (e a %or)i9 0 Bece !ii (e (olari re&re*i"t# o su!# 4"se!"at#/// 0 Dou#s&re*ece !ii' 3l#c#ule2 i"ter%e"i eco"o!istul/ Do!"ul e e"-le*' "u cre( s# retracte*e/ 0 Pro)a)il %o! a%ea (e 4"t$!&i"at riscuri !ari/ 0 Nu riscurile su"t !ari' ci !i*a/ 8" 3u"c,ie (e ea' a 3ost sta)ilit )e"e3iciul/ 0 Mai a! o 4"tre)are' s&use )aleri"ul ri(ic$"(u-.i oc+ii lu!i"o.i/ Su"te! o)li-a,i s# "e (#! acor(ul 4"ai"te (e a a3la a!#"u"te1 0 Nu' sur$se Ne(/ N-a! 3ost "icio(at# &arti*a"ul u"or ast3el (e &roce(ee/ Du&# ce au*i,i &ro&u"erea !ea' &ute,i s# aru"ca,i c#r,ile' (ac# "u %# co"%i"' cu co"(i,ia s# uita,i totul/ 0 Corect' a&recie Mirel Nicolaescu/ 0 Pot 4"ce&e1 O&era,ia co!&ort# (ou# eta&e/ Pri!a' (i" c$te a! 3ost i"3or!at' &are ce%a !ai co!&licat# 4" 4!&re6ur#rile (i" Ro!$"ia/ Vo! or-a"i*a o e%a(are///

CAPITOLUL IV COINCIDEN5E Di" cau*a lu!i"ii tul)uri' Mela"ia Lu&u sesi*# la 4"ce&ut (oar (ou# siluete culcate/ Su)o3i,erul (e &a*# 4i ar#t# u" &at li)er' u" &ric+ici ciu(at' ie.it (i" *i(' aco&erit cu o &#tur# ce"u.ie/ 0 Acolo/ A! s#-,i a(uc i!e(iat ci"a/ 0 O+' e cla!# Mela"ia sua%' "u %# (era"6a,i &e"tru !i"e/ De alt3el' "ici "u !i-e 3oa!e/ Vi" (e la o a"i%ersare u"(e s-a ser%it u" !e"iu a(!ira)il/ Su)o3i,erul (e &a*# o c$"t#ri lu"- .i 4"c+ise u.a/ O 3e!eie *)$rlit#' t$"#r# .i oac+e.#' cu oc+i "east$!&#ra,i' o cerceta 3#r# s#-.i ascu"(# curio*itatea/ Cealalt# (e,i"ut#' !ult !ai 4" %$rst#' 4"torsese (oar ca&ul/ A%ea tr#s#turi 3ru!oase' (ar %e.te(e' &ielea 4"cre,it# .i uscat#/ Pri%i"(-o' Mela"ia si!,i )rusc se"*a,ia 4"cercat# 4" "e"u!#rate &rile6uri c$"( se a3la &e"tru &ri!a (at# 4" &re*e",a u"ei 3ii",e sau a u"ui o)iect care a%ea s# 4"se!"e ce%a 4" %ia,a ei9 u" i"e &lica)il 3rea!#t al !$i"ilor' o r#cire a (e-etelor -olite (e s$"-e/ O !#sur# &ri"tre -e"e/ De,i"uta &#rea a-itat#' res&ira a($"c .i (es/ 7Dii te ro- ate"t#' (ra-a !ea' 3oarte ate"t#2 Cu 3e!eia asta se 4"t$!&l# ce%a' e 4" &ra-ul u"ei +ot#r$ri ra-(i-ca-le care s-ar &utea s# te i"terese*e/ Nu-!i cere s#-,i s&u" 4" ce se"s' 4"c# "u .tiu/ 8,i %oi su3la totu.i u" secret/ Ne+ot#r$rea ei (e&#.e.te s3era &reocu&#rilor o)i."uite 4" aceste

4"c#&eri9 !#rturisesc sau "u1 Cate-oric e (e alt# "atur#/ Pri%e.te-i !$i"ile' Mela"ia2 Vor)esc !ai (eslu.it (ec$t ar 3ace-o )u*ele ei/ 5i-a! atras ate",ia 4" "e"u!#rate r$"(uri .i ai 3ost "e%oit# s# recu"o.ti c# a! (re&tate/ M$i"ile acestei 3e!ei se cris&ea*# .i se rela ea*# 4" 3u"c,ie (e oscila,iile -$"(ului/ De u"(e %rei s# .tiu la ce se -$"(e.te' (e %re!e ce "-a &ro"u",at 4"c# u" si"-ur cu%$"t1 Dar (ac# !# ascul,i .i-,i %ei co"ce"tra ate",ia' te asi-ur c# %o! a3la/ i-acu!' 3eti,o' +ai s# %e(e! ce i&osta*# tre)uie s# ar)ore*i2 5i-a. &ro&u"e )#tr$"a &rostu,# at$t (e la 4"(e!$"# ,ie' (e o "e%i"o%#,ie care-,i taie res&ira,ia .i !a"iere 4"(uio.#toare culese (i"tr-u" scri" cu (a"tele/ Nu "u!ai &e"tru c# acesta este &erso"a6ul t#u &re3erat/// 5i"e !i"te' (ra-a !ea' c$"( %rei s# (esco.i &e ci"e%a (#-i toate asi-ur#rile c# "u &rice&i "i!ic/ Succes' 3eti,o27 B$!)i se"i"9 0 Bu"# seara/ Voi 4"cerca s# "u %# sti"-+eresc/ Su"t si-ur# 4"s# c# 4"ai"te (e toate tre)uie s# !# &re*i"t/ M# "u!esc Mela"ia Lu&u/ Lu&u era colo"elul' so,ul !eu' u" )#r)at cu a(e%#rat ($r* .i &li" (e (e!"itate/ 8.i o&ri &ri%irea asu&ra celei !ai ti"ere/ Du!"ea%oastr#1 0 Li)elula' r$se 3ata/ N-a! cu"oscut "ici u" ti& ($r* .i &li" (e (e!"itate/ 0 Ce "u!e ori-i"al2 i (oa!"a1 B#tr$"a r#s&u"se 3#r# c+e39 0 Ol-a Tu(or/ Mela"ia se a.e*# &e !ar-i"ea &atului/ 0 E 3oarte &l#cut la (u!"ea%oastr#/ Di" &#cate' &este (ou# ore %a tre)ui s# %# &#r#sesc/ 0 De ce1 0 Do!"ul acela si!&atic (e la Mili,ie' care !-a a(us aici' !i-a &ro!is c# !# %a 4"so,i &$"# acas#' (u&# ce-.i %a ter!i"a tre)urile/ P#rea -ro*a% (e ocu&at/ N-a! %#*ut 4"c# at$tea +$rtii 4"-+esuite &e u" si"-ur )irou/ Li)elula o e a!i"# &er&le #/ 0 C+ristoase2 0 Nu-i a.a1 Mi se &are .i !ie e traor(i"ar ca ci"e%a s# lucre*e at$ta/ Se %a sur!e"a 4" cel !ai scurt ti!&/ 8" sc+i!)' e 3oarte a!a)il .i !i-a ar#tat !ult# )u"#%oi",#/ Cre( c# i-a. &utea cere 3a%oarea s# !ai r#!$" cu (u!"ea%oastr#' (ar "-a. %rea s# &ier( )iletele la 9orro. A! stat o or# .i 6u!#tate la coa(# ca s# le o),i"/ B$!)i sera3ic/ N#(#6(uiesc c# "u !i-o %e,i lua 4" "u!e (e r#u/ Li)elula o asculta cu -ura c#scat#/ 8i .o&ti celeilalte (e,i"ute9 0 Ori 3ace !i.to (e su3letul "ostru' ori/// 0 E se"il#' !$r$i Ol-a Tu(or/ 0 Ce (racu:12 Gra6(ul #sta a a6u"s a*il1 0 Las-o 4" &ace/ Mela"ia cerceta 4"c$"tat# *i(urile' 3iecare u"-+er/ 0 Dru!oas# co"struc,ie2 Soli(#' 4" orice ca*/ 8"tot(eau"a !i-au &l#cut *i(urile -roase/ 8,i (au se"ti!e"tul (e si-ura",#/ C+icoti9 ti,i' la cutre!urul (i" =>MF' !# a3la! su) (u. .i' (eo(at#' &eretele s-a &r#)u.it/ V# (a,i sea!a ce situa,ie &e"i)il#' &e trotuarul (e %i*a%i se a3la cu totul 4"t$!&l#tor o ar!at# (e &o!&ieri/ 0 Asta "u se !ai (re-e' !ur!ur# Li)elula/ Su)o3i,erul (e &a*# a(use o ca"#' o li"-ur# .i u" castro" (i" care

ie.eau a)uri/ Mela"ia se ri(ic# &re%e"itoare/ 0 V# !ul,u!esc/ Su"te,i e tre! (e os&italier/ Pe"tru !o!e"t' "u %# &ot 3i 4"(ea6u"s (e recu"osc#toare' (ar "#(#6(uiesc c# "-o s#-!i re3u*a,i i"%ita,ia la o cea.c# )u"# (e ceai .i c$te%a &r#6iturele uscate' cu -e! (e !ure/ V# a.te&t !$i"e sear#' 4!&reu"# cu (oa!"ele/// B#r)atul o 3i # la 3el (e i!&e"etra)il/ Du&# ce au*i *#%orul' Li)elula se a.e*# turce.te/ 0 Du!"eata .tii ce-i aia &u.c#rie1 Ai au*it %reo(at# %or)a asta1 0 Dire.te2 Mela"ia 4.i ,u-uie )u*ele o3e"sat#/ Dre&t ci"e !# lua,i1 Su"t o 3e!eie 4" %$rst#' c+iar (ac# u"eori &ar !ult !ai t$"#r#/ Ol-a Tu(or se s#lt# 4" ca&ul oaselor/ 0 Is&r#%i,i cu 3leacurile2 De ce te-au re,i"ut1 0 Nu 4",ele-' cli&i Mela"ia' cu !i"e %or)i,i1 0 Cu (u!"eata/ 0 E stra"iu' (ar &ro)a)il c# "u !-a! e &ri!at 4"(ea6u"s (e clar/ Ni!e"i "u !-a re,i"ut' "u-!i a!i"tesc s#-!i 3i s&us ci"e%a %reo(at# 7!ai r#!$i7' (e.i a! &artici&at la "e"u!#rate &etreceri/// Li)elula c+icoti/ 0 Atu"ci ce "ai)a cau,i aici1 Ai %e"it 4" HeeI-e"(1 0 Dar %-a! e &licat2 Mela"ia &#rea &icat# (i" lu"#/ M# a3lu 4"tr-o si!&l# %i*it#/ Do!"ul acela si!&atic &e"tru care a! se!"at o -r#!a(# (e +$rtii' !-a ru-at s#-l a.te&t .i a! 3ost co"(us# 4"/// 8" s3$r.it' 4" a&arta!e"tul (u!"ea%oastr#/ ti,i ce cre( eu1 Cre( c# a"tica!era (u!"ealui era ar+i&li"# .i i-a &#rut r#u s# r#!$" 4" &icioare/ Ol-a Tu(or 4.i 4"ti"se &#rul (u&# urec+i cu o !i.care "er%oas#/ 8"tre)# cu -las r#-u.it9 0 Ia stai2 Ce 3el (e +$rtii ai se!"at1 0 Doa!"e S3i"te' o su!e(e"ie2 Cre(ea! c# "-a! s# is&r#%esc "icio(at#/ Nu &rea-!i &lace s# scriu/ Du&# !i"e' tele3o"ul e o i"%e",ie -ro*a%#/ Te scute.te (e toc .i +$rtie/ O &riete"# (e-a !ea (i" Detroit' care c#l#tore.te 3oarte !ult (e c$"( a uitat s#-.i &l#teasc# i!&o*itele' !-a asi-urat c# a!erica"ii au u" -e" (e ilustrate cu *ece sau (ou#s&re*ece te te9 M# si!t e cele"t' sau "u !# si!t e cele"t' !# &lictisesc' sau !# (istre* -ro*a% etc/ E &e(itorul "-are (ec$t s# )i3e*e 3or!ula care-i &lace/ Gro*a% (e &ractic' tre)uie s# recu"oa.te,i/ 0 Ai citit ce-ai se!"at1 4"tre)# Ol-a Tu(or/ 0 Nu/ Era! a!$"(oi &rea -r#)i,i ca s# "e &ier(e! ti!&ul .i' ca s# 3iu si"cer#' "u-!i &lace s# &u" oc+elarii c$"( 4" aceea.i 4"c#&ere se a3l# u" (o!"' sau !ai !ul,i' )i"e4",eles/ 0 E !#rea,#2 co"c+ise Li)elula/ Dac# %e(ea! a.a ce%a la ci"e!a' "u cre(ea!2 Mela"ia 4.i scutur# )uclele' &ri%i"(-o ca"(i(/ I!&ro%i*# la iu,eal#9 0 Do!"i.oara Li)elula are (re&tate/ E at$t (e cara-+ioas# toat# &o%estea2 8"c+i&ui,i-%# ce !i s-a 4"t$!&lat2 Ieri' c$"( a! %rut s#-!i scutur a.ter"utul 0 3ac o&era,ia asta 3oarte (es' cel &u,i" o (at# la .ase lu"i 0 a! -#sit su) saltea u" to&or !ur(ar (e s$"-e/ 0 S$"-e12 0 <o&a2 e cla!# Li)elula/ 0 A.a !i s-a &#rut A! (at .i &este o cutie cu )i6uterii/ Toc!ai !# -$"(ea! s# a"u", a(!i"istratorul )locului' o+' o &ersoa"# 3oarte (isti"s#' &$"# a"ul trecut a 3ost a-e"t (e circula,ie' %# (a,i sea!a/// Mi-a e &licat (e ce &re3er# !aiourile c+i"e*e.ti .i i"(is&e"sa)ilii (e 3la"el/ Are !ult s&irit

-os&o(#resc/ Li)elula o 4"treru&se "er#)(#toare9 0 Asculta' )a!)i"a' las# i*!a"a a(!i"istratorului2 Ai &us !$"a &e to&or .i caset#1 0 Dar )i"e4",eles2 8!&r#.tiase! )i6uteriile &e !as# ca s# %#( (es&re ce e %or)a' c$"( a su"at la u.# (o!"ul acela si!&atic (e la Mili,ie' (es&re care %-a! !ai &o!e"it/ Se!#"au -ro*a% cu cele &urtate (e sora !ea %itre-#' cel &u,i" colierul era i(e"tic/ De.i "u "e a-re#!' .i eu .i ea a! &re3erat 4"tot(eau"a lucrurile aute"tice/ N-a! 3olosit 4" )uc#t#ria !ea u" si"-ur -ra! (e !ar-ari"#' %# (au cu%$"tul !eu (e o"oare' c$t (es&re celo3i)ra "#scocit# 4" ti!&ul r#*)oiului' a+ "u' !ul,u!esc' era (e a6u"s s# !# -$"(esc c# !-ar &utea &ri"(e &loaia2 8.i a*%$rli ca&ul cu !$"(rie &e s&ate' 7uite ce 3el (e 3e!eie su"t eu7' cercet$"( 4"c$"tat# 3i-urile celor (ou# 3e!ei/ 0 Ce ,i-a s&us a"c+etatorul1 4"tre)# Ol-a Tu(or/ 0 Care a"c+etator1 0 Ti&ul &icat &e "ea.te&tate/ 0 Care ti&1 Li)elula se +li*i/ 0 7Do!"ul acela si!&atic (e la Mili,ie/7 0 O+' "u !are lucru/ Cre(' 4" s3$r.it/// Cre( c# %or)ea ca! 3#r# "oi!#/ Nu orice )#r)at e 4" stare s#-.i a(u"e -$"(urile/ Mi-a &us o !ul,i!e (e 4"tre)#ri cara-+ioase/ De e e!&lu' u"(e a! 3ost 4"tre orele .a&te .i "ou#/ Bi"e4",eles c# la ci"e!a/ Nu !i-a! a!i"tit 3il!ul' "ici "u %# 4"c+i&ui,i c$t (e re&e(e su"t 4" stare s# uit' .i a!#"u"tul acesta l-a 3#cut' cu! s# %# s&u"/// s# se )osu!3le/ Pe ur!#' a 4"ce&ut s#-!i 4".ire )a*aco"ii (es&re o a!&re"t#/ Preti"(ea c# 4" o(aia surorii !ele %itre-e ar 3i -#sit ur!a &a"to3ului !eu/ ti,i' ,i" -ro*a% (e !ult la escar&e"ii (e atlas/ Di" acest !o!e"t a! re"u",at s# !ai &rice& ce%a/ Ol-a Tu(or o3t#/ Li)elula 4.i trecu (e-etele &ri" c$rlio",ii !#t#so.i/ 0 Sc$r)oas# 3est#2 0 Nu su"t si-ur# c# a! 4",eles ce a,i %rut s# s&u"e,i' !iorl#i Mela"ia' ciu&i"(u-.i u.or urec+ea/ Ti"erii (e a*i 4"tre)ui",ea*# o -r#!a(# (e cu%i"te "oi/ Ol-a Tu(or i"ter%e"i )rutal9 0 Ci"e%a a o!or$t-o &e sora (u!itale/ A ara"6at 4"s# lucrurile 4" a.a 3el' 4"c$t s# se crea(# c# e.ti %i"o%at# (e !oartea ei/ 0 C# tu e.ti uci-a.a' &reci*# Li)elula' ai 4",eles1 Oc+ii al)a.tri ai Mela"iei se rotu"6ir#/ E &resia (e ui!ire )ui!ac# era &er3ect#/ 0 Doa!"e2 De u"(e scoate,i &o%e.tile acestea1 De ce s-o o!or &e Eu-e"ia1 Desi-ur' "oi "u "e-a! 4",eles a.a cu! ai 3i a%ut (re&tul s# te a.te&,i (i" &artea u"or ru(e at$t (e a&ro&iate 0 4" *iua c$"( !-a! c#s#torit !i-a strecurat u" &ur-ati% e tre! (e &uter"ic 4" &a+arul (e .a!&a"ie' .i %# (a,i sea!a/// Dar #sta "u-i u" !oti% ca ci"e%a s-o uci(#/ i (e ce s# (ea %i"a &e !i"e1 8" (e3i"iti%' "-a! e!is "ici o si"-ur# &rete",ie c$"( toate )i6uteriile 3a!iliei i-au 3ost (#ruite ei/ Nici (u!"ea%oastr# "-a,i 3i 4" stare s# !i-o e &lica,i' &u" r#!#.a-/ Li)elula' e(i3icat#' se 4"ti"se 4" a.ter"ut/ R#!ase cu !$i"ile (easu&ra &#turii ce"u.ii/ 0 Roa-#-te lui Du!"e*eu' )a!)i"a' s# te ai)# 4" &a*a Lui2 8.i ri(ic# )#r)ia' 4"cerc$"( s-o %a(# &e Ol-a Tu(or/ Te-ai &ri"s cu! a lucrat-o !#-a-

rul1 I-a %$r$t su) saltea !ar3a .i ar!a cri!ei .i i-a &li!)at &a"to3ul 4" -arso"iera %icti!ei/ A. %rea s# cu"osc .i eu a%ocatul #la 4" stare s-o scoat# (i" ra+at/ L-a. a"-a6a cu a"ul/ Ol-a Tu(or &ri%ea 4" -ol/ Pe 3i-ura 3ru!oas# se citea as&ri!e' e"er-ie .i o 4"%er.u"are ciu(at#/ 78,i (ai sea!a (i" ca&ul locului7' 4.i *ise Mela"ia' 7c# %ia,a "u a 3ost )l$"(# cu ea/ Dar .i a*i e tot at$t (e &uter"ic#' (e %i-uroas#' ca u" ste6ar &este care au trecut "e"u!#rate ier"i/7 Declar# cu -las 3eciorel"ic' tr#-$"( u" 3ir (e sto3# (estr#!at9 0 Cu c$t !# -$"(esc !ai !ult la a3ir!a,iile (u!"ea%oastr#' cu at$t !# 4"cre(i",e* c# ele "u su"t te!ei"ice/ Ase!e"ea lucruri "u se &etrec 4"tre &ersoa"e )i"e crescute/ Tre)uie s# .ti,i c# sora !ea' .i eu (e ase!e"ea' "e-a! )ucurat (e o e(uca,ie 4"-ri6it#/ Tata a 3ost +i"-+er' iar str#)u"ica !a!ei 4"tre,i"ea le-#turi 3oarte a&ro&iate cu Tere"te/ 0 Dac# !i-ar 3i s&us ci"e%a c# su"t co"te!&ora"# cu o oaie ca asta' a. 3i r$s o s#&t#!$"#' o)ser%# Li)elula/ Nu-,i ca(e (eloc 3isa' !a(a!1 Mela"ia *$!)i i"cert' ($"( s# se 4",elea-# c# "u-i 3a!iliari*at# cu e &resia/ Ol-a Tu(or se 4"ti"se &e s&ate/ Su3l# o)osit#9 0 <ai s# "e culc#!/ Mela"ia asculta res&ira,ia re-ulat# a Li)elulei' sur$*$"( cu )l$"(e,e/ 7So!"ul u"ui o! t$"#r/// Orici"e l-ar (eose)i' 4"tr-o o(aie cu *ece i".i care (or!' ciuli"( (oar urec+ea/ So!"ul (i" care te tre*e.ti cu o)ra6i &roas&e,i .i al)ul oc+iului str#lucitor .i u!e(' .i )u*e 3ra-e(e/// 5i-a 3#cut o i!&resie )u"# 3eti,a asta' (ra-a !ea/ E &li"# (e te!&era!e"t' istea,# .i s&o"ta"#/ P#cat c# "u a a%ut &osi)ilitatea s# e%olue*e alt3el/// Da' ai (re&tate' Mirciulic# 4,i li&se.te "ea.te&tat (e !ult/ Acu! %-a,i 3i (istrat -+ici"( ce &ro3esiu"e are (o!"i.oara Li)elula/ Diecare a,i 3i 4"cercat (e trei ori/ i tot (e trei ori tu ai 3i r#s&u"s9 +oa,# (e )u*u"are/ Ai 4",eles' su"t si-ur#' c# "u-i &e"tru &ri!a oar# arestat#' ceea ce (o%e(e.te c# ar tre)ui s#-.i &er3ec,io"e*e stilul/ Doa!"a Tu(or "u-i sea!#"# (eloc/ E su!)r#' 4"#s&rit#' .i o 3r#!$"t# ce%a' (u&# cu! a! !ai (iscutat/ C+iar .i so!"ul acesta "eli"i.tit o tr#(ea*#' c#ci "-ai s#-!i s&ui' (ra-a !ea' c# are co.!aruri (i" &rici"a u"ei ci"e &rea co&ioase/ Ar 4"se!"a s# 3ii cu totul li&sit# (e si!,ul realit#,ii/ i acu!' te ro-' co"ce"trea*#-te asu&ra (oa!"ei Tu(or/7 Ol-a Tu(or (esc+ise oc+ii/ Mela"ia st#tea &e !ar-i"ea &atului cu &icioarele at$r"$"( 4" aer' e act 4" aceea.i &o*i,ie 4" care o l#sase 4" ur!# cu (ou# ceasuri/ P#rea s# a.te&te ce%a/ 0 De ce "u te culci1 Mela"ia Lu&u (#(u (i" ca& sc$"ci"(9 0 Nu &ot s# (or! (ec$t 4" &atul !eu/ Acesta-i !oti%ul &e"tru care !# +ot#r#sc 3oarte -reu s# &lec la )#i/ i "u a! "ici &i6a!a 0 (ac# "-a! &i6a!aua !ea cu ie&ura.i' s-a ter!i"at2 0 .i !i-a! a!i"tit c# "-a! u(at 3lorile/ Cresc u" 3icus' u" cactus .i (ou# cicla!e/ Dac 3oarte 3ru!os &e ra(io/ 8"%iorea*# toat# casa/ O3t#9 A! &ier(ut .i 3il!ul/ M# 4"tre) (ac# 4!i %or restitui )a"ii &e )iletR 4" 3o"(' "u l-a! 3olosit/ Au*i iar sus&i"ul Ol-#i Tu(or .i &oc"etul sec' caracteristic (e-etelor (ate &este ca&/ 7E "er%oas# .i 4"-ri6orat#/ Totu.i' "eli"i.tea ei e' cu! s#-,i s&u"' Mela"ia' (a' )#"uiesc c# ai -#sit cu%$"tul' e s&ecial#/ Dac# te 4".eli'

4,i (au cu%$"tul !eu (e o"oare c# "u-,i %oi 4"-#(ui ti!& (e .ase lu"i u" si"-ur !ar,i&a"/ Te co"6ur' (ra-a !ea' 3ii ate"t#/7 Declar# (u&# o &au*#9 0 Cre( c# a uitat/ Ol-a Tu(or 4i aru"c# o &ri%ire -oal#/ 0 Ci"e1 0 Do!"ul acela si!&atic (e la Mili,ie/ C$"( a! &#r#sit )iroul (u!"ealui' &#rea 3oarte &ri"s (e tre)uri .i a uitat c#-l a.te&t/ Su"t 4"cre(i",at# c# a.a e/ 0 Pro)a)il' rosti 3#r# co"%i"-ere Ol-a Tu(or/ 8"cearc# s# (or!i/ M$i"e (i!i"ea,# 4.i %a a!i"ti cu si-ura",#/ Mela"ia 4i *$!)i recu"osc#toare/ 0 Orici"e 4.i &oate (a sea!a (e acest a!#"u"t/ Voi (or!i o or#' (ar 4"ai"te %a tre)ui s#-!i 3ac ru-#ciu"ea/ Se l#s# 4" -e"u"c+i' s&ri6i"i"(u-.i !$i"ile 4!&reu"ate (e !ar-i"ea &atului/ 0 8"-er' 4"-era.ul !eu' S Ce !i te-a (at Du!"e*eu' S Toat# *iua 3ii cu !i"e S i !# 4"%a,# s# 3ac )i"e/ S Eu su"t !ic#' S D#-!# !are' S Eu su"t sla)#/// 8" 4"c#&erea sor(i(#' -lasul sua% al Mela"iei Lu&u 4".ira !#t#"ii (e ar-i"t' a(ucea su3lu &roas&#t (e &ru"i .i cai.i 4" 3loare' 4"3iora a!i"tiri r#!ase 4"tr-o o(#i,# cu &ere,i ro*' u" ele3a"t (e l$"# &ortocaliu .i u" &e"ar (i" le!" cu (es&#r,iturile ru&te .i &#tate (e cer"eal#/ Ol-a Tu(or 4.i !u.c# )u*ele' 3oi"(u-se 4" a.ter"ut/ Ru&sese )ile,elul -#sit 4" TC-ul (i" arestul Mili,iei' &#str$"( &astila' o ca&sul# (e &lastic !i"uscul#/ O ascu"sese 4" urec+e' su) .u%i,ele (e &#r c#ru"t/ E &e(itorul 0 7u" &riete"7 0 l#sa s# se 4",elea-# c# ac,io"ea*# 4" "u!ele lui Geor-e .i-i &ro&u"ea e%a(area/ Pri!a !$"# (e a6utor 4"ti"s# (e Geor-e 4" &atru*eci .i ci"ci (e a"i/// Ol-a Tu(or 4.i 4"3#.ur# str$"s tru&ul 4" &#tura -rea/ 8l cu"oscuse la .a&tes&re*ece a"i/ U"a (i" acele cu"o.ti",e care st$r"esc *$!)etul .i (es&re care 3a!ilia' &riete"ii &o!e"esc &$"# la ca&#tul *ilelor/ I"tr# la ru)rica sur&ri*ele (esti"ului .i 4" colec,ia (e se"*a,ii a u"or i"(i%i*i co!&let str#i"i (e &rota-o"i.tii e%e"i!e"tului/ Dil!ul cu Mic+Ule Mor-a" .i Maurice C+e%alier rula la Tria"o"/ Biletele le a%ea 7!arele ei 3lirt7' o e &resie 3olosit# cu %olu&tate (e licee"ele a"ilor :JF/ A.te&ta (e u" s3ert (e or# .i 4"ce&use s#-.i &iar(# r#)(area/ La c$,i%a &a.i (e ea' u" t$"#r )ru" 4.i co"sulta !ereu ceasul/ C$"( 4i 4"t$l"i &ri%irea' *$!)i a!u*at/ Da&tul c# i"(i%i(ul o sur&ri"(ea 4"tr-o situa,ie &e"i)il# o scotea (i" s#rite/ Se a&ro&iase cu 4"(r#*"eala lui caracteristic#' 4"(r#*"eal# ce "-a%ea s#-l &#r#seasc# "icio(at#' 4"(r#*"eala care *(ro)e.te !ul,i!ea .i asi-ur# succesul 4" cariera !arelui a%e"turier/ 0 Do!"i.oar#/// 8l !#surase cu (is&re, calculat' (i" ca& &$"#-" &icioare' rete*$"(u-i-o scurt9 0 A.te&t &e ci"e%a/ 0 i eu/ 0 Ce coi"ci(e",#2 0 D#r# 4"(oial#/ A! 3ost uita,i a!$"(oi/ Cre( c# a! &utea %e(ea 3il!ul 4!&reu"#/

0 Pre3er s# a.te&t/ O luase (e )ra, +ot#r$t' *$!)i"(u-i 4" acela.i ti!& 3er!ec#tor/ 0 Nu !erit#' &e cu%$"tul !eu/ i c$"( 4l %e*i' s#-l tra-i (e urec+i/ Nu-l !ai %#*use/ Di" aceea.i sear# si!,ise c# s-a 4"(r#-ostit &$"# &este ca& (e Geor-e/ 7Curios7' -$"(i Ol-a Tu(or' 7e c# a acce&tat s# se 4"soare/ Eu era! (estul (e a!e,it# ca s# !# culc cu el oricu!/ Da!ilia' 4" se"sul (o!estic al cu%$"tului' "-a%ea &e"tru Geor-e "ici u" 3el (e se!"i3ica,ie/ N-a cu!&#rat 4" %ia,a lui u" si"-ur o)iect &e"tru cas#' "-a! 4"cercat "icio(at# (eliciile lo-o("icei sau ale ti"erei c#s#torite care' (e )ra, cu )#r)atu-s#u' ale-e co%orul &e"tru salo"' lustra (i" su3ra-erie/ <a)ar "-a%ea ce culoare au !#car///7 8" a&roa&e *ece a"i 0 calculul acesta 4l 3#cuse 4" "e"u!#rate r$"(uri 0 &etrecuser# 4!&reu"#' socotite *i cu *i' u"s&re*ece lu"i/ C$"( se 4"torcea' "u (#(ea e &lica,ii/ U"eori' sc#&a a!#"u"te (e u" e otis! "e)u"/ O a3acere ratat# 4" Isla"(a' c#l#torii 4" Paci3ic' Costa Rica' o co!oar#/// 0 Mi-ar 3ace &l#cere s# te 4"so,esc/ 0 i !ie/ R$"(ul %iitor &lec#! 4!&reu"#/ P#r#sise Bucure.tiul +#r,uit (e &oli,ie' "oa&tea' cu o !otociclet#/ Rucsacul at$r"a -reu' (i" cau*a &o(oa)elor acelea ciu(ate/ Geor-e &o!e"ea !ereu (e u" te*aur al &ira,ilor' 4"s# Ol-a "u .tiuse "icio(at# a(e%#rul' (e.i 4.i (#(use sea!a (e %aloarea lor/ Ru)i"e e"or!e' s!aral(e c$t !i-(ala 4"3i&te 4" &a3tale .i ca&ete (e ti-ri' cercei lu"-i ca "i.te ca"(ela)re cu &erle' .i a!etiste' .i ale a"(rite' )r#,#ri' cola"e -rele' ciorc+i"i -rei (i" -ra"ate .i &eru*ele .i la&isla*uli .i/// Pusese !$"a &e .aua (e &iele/ 0 Ia-!# cu ti"e' Geor-e/ 0 Doi oa!e"i care trec 3ro"tiera cla"(esti" au !ai &u,i"e .a"se (ec$t u"ul si"-ur/ Te c+e! i!e(iat ce se li"i.tesc lucrurile/ 0 Mi",i' Geor-e2 4"ce&use s# r$(#/ 0 Nu 3i )lea-#2 E.ti si"-ura 3e!eie care a co"tat %reo(at# &e"tru !i"e/ Do%a(#' ,i-a! 4"cre(i",at Madona. Ai -ri6# (e ea/ Ol-a se uit# la )ecul care lu!i"a -#l)ui celula/ P$l&$ia sla) .i 3e!eia a%u se"ti!e"tul c# e -ata s# se sti"-#/ Madona' 8" toate c#r,ile &o.tale' e &e(iate (i" A!ster(a!' Nisa sau <o"--Go"-' 4i a!i"tea (e 7(a!a )lo"(#7/ Du&# 3u-a lui 4i sc+i!)ase ascu"*#toarea/ Ni!#"ui &e lu!e "u i-ar 3i trecut &ri" -$"( s-o caute acolo/// De aceea 4i &ro&u"ea s# e%a(e*e/ Geor-e %oia Madona. 7Ei )i"e' "-o %ei a%ea27 Mela"ia' si!ul$"( o res&ira,ie u.oar# .i re-ulat#' o &ri%ea &ri"tre -e"e/ 7Oare ce o 3r#!$"t#1 Recu"oa.te' 3eti,o' c# e.ti (i" cale a3ar# (e curioas# s-o a3li/7 La .ase .i 6u!#tate (i!i"ea,a' su)o3i,erul (e &a*# le a(use trei c#"i 3u!e-$"(e .i trei )uc#,i -roase (e &$i"e/ Mela"ia cercet# curioas# co",i"utul ce.tii .i e cla!# (e*a!#-it#9 0 Pot a3ir!a 4"ai"te (e a-l -usta c# acest ceai "u este &re&arat cu!

tre)uie/ I se a(res# su)o3i,erului aiurit9 A! s# %# s&u" u" secret' (o!"ule/ C$"( a&a clocote.te' &resari 4"#u"tru' &resari' "u a*%$rli (i"tr-o (at#' re,i"e,i' %# ro-' o li"-uri,# (e ceai c+i"e*esc' la.i s# clocoteasc# u" !i"ut .i "u!ai (u&# aceea a(au-i' at$ta c$t &o,i str$"-e 4"tre (e-ete' ceai %er(e i"(ia"/ Du&# trei !i"ute .i 6u!#tate' se ser%e.te' (ar "u 4" &a+are' ci 4" cea.c# (e &or,ela" &e"tru a-i co"ce"tra aro!a .i culoarea/ O )u"#tate' %# asi-ur/ Li)elula 4"ce&u s# c+icoteasc#/ B#r)atul se sc#r&i"# uluit (u&# urec+e' !ut$"(u-se (e &e u" &icior &e cel#lalt/ B#tr$"ei i se &#ru c# (esci3rea*# 4" toate astea u" se!" (e 4"cura6are .i co"ti"u# se"i"#9 0 Se &oate co"su!a cu )iscui,i s#ra,i' (ar eu &re3er )rio.ele cal(e cu u"t .i (ulcea,# (e 3ra-i/ O!ul cl#ti"# (i" ca&' &#ru s#-.i a!i"teasc# )rusc c# are 3a!ilie .i ie.i (e-a-"(#ratelea (i" celul#/ 0 Nu cre( s# 3i re,i"ut !are lucru' sus&i"# Mela"ia trec$"(u-.i (e-etele &ri" )uclele (e la cea3#/ i e (e a6u"s s# ui,i cel !ai !ic a!#"u"t ca s# strici totul/ 0 A. (a !ult' r$se Li)elula' s# 3i! 4!&reu"# c$"(/// Se au*i (i" "ou *#%orul/ Mela"ia se ri(ic# 4" &icioare cu o)ra6ii 4!)u6ora,i/ 0 Cu si-ura",# (o!"ul acela a!a)il (e la Mili,ie .i-a a!i"tit c#-l a.te&t/ N-a! s# uit s# &u" u" cu%$"t )u" .i &e"tru (u!"ea%oastr#/ Su)o3i,erul (e &a*# 4i 3#cu se!" Li)elulei/ Era c+e!at# la i"tero-atoriu/ S$"-ele 3u-i (e &e c+i&ul Mela"iei/ 0 Su"te,i si-ur c# "u &e !i"e !-a i"%itat1 0 Ci"e1 0 Do!"ul acela si!&atic care !-a 4"so,it/ V# ro- s#-i s&u"e,i c# "u o)i."uiesc s# i"sist' &resu&u" c#-i 3oarte ocu&at' (ar cre(e,i-!#' !i se usuc# cicla!ele/ Pa*"icul se +ol)#/ 0 Ce cicla!e1 0 Ro.ii/ Le-a! &ri!it (e la er)#"ic#' so,ul &riete"ei !ele Dlore"ce' la a"i%ersarea lui Mirciulic#/ E &lic#9 Mirciulic# e !ota"ul !eu' cel !ai i"teli-e"t e e!&lar (i" cartier/ O!ul 4" u"i3or!# 4"c+ise u.a sus&ect (e re&e(e/ 0 Du!e*i1 o 4"tre)# Ol-a Tu(or/ 7E e&ui*at#' (ar 4" !o( e%i(e"t cal!#7' o)ser%# Mela"ia/ 7Asta 4"sea!"# c# a i*)utit s# ia o +ot#r$re/7 0 N-a! 4"cercat/ Mi-a 3ost tea!# c#-!i (# u" aer &rea/// i"(e&e"(e"t/ Glasul 4i tre!ura ca .i cu! ar 3i 3#cut e3orturi s# %or)easc#/ Ol-a Tu(or a%u i!&resia c# e -ata s# &l$"-#/ Trase c$te%a 3u!uri 3#r# s# s&u"# "i!ic/ Se uit# la *i(ul %#ruit &e care ci"e%a *-$riase cu li"-ura9 11.(.5: 8 -raian #punelu... I"(i%i(ului i se &#ruse &ro)a)il c# a6u"sese 4"tr-u" &u"ct turistic i"teresa"t/ Pe o)ra*ul Mela"iei sc#&# o lacri!#/ 0 A(e%#rul e' sc$"ci' c# "u .tiu ce s# !ai cre(/ A.te&t (e &ais&re*ece ore .i 3usese %or)a (oar (e u"a sau (ou#/ A.a' &oate s# !# !ai uite o s#&t#!$"#2 0 De' s&use Ol-a Tu(or cu )#r)ia s&ri6i"it# 4" &al!#' e &osi)il/ 0 Du!"ea%oastr# ce !# s3#tui,i1

Ol-a 4"toarse ca&ul/ 7Tre)uie s# 3ie ca! (e aceea.i %$rst# cu !i"e/ O "e"orocit# sla)# (e !i"te %$r$t# 4" )ucluc (e "i.te ."a&a"i/7 8i %e"i &e "ea.te&tate o i(ee/ Se uit# la )#tr$"# cu oc+i str#lucitori9 7La ur!a ur!elor' (e ce "u17 0 Dac# %rei' .o&ti cu %oce .uier#toare' &o,i sc#&a c+iar a*i/ Se 4"toarse cu s&atele s&re u.# .i scoase ca&sula (i" urec+e/ 0 Dar )i"e4",eles c# %reau' )$l)$i Mela"ia/ Nu!ai c# "u .tiu cu! s# &roce(e*/ Do!"ul acela a!a)il/// 0 D#-l (racului2 A%e! &u,i" ti!& la (is&o*i,ie/ 8"-+i,i &ilula asta .i 4"tr-o 6u!#tate (e or# 3aci 3e)r# !are/ Aici "-au (ec$t i"3ir!erie/ Te %or tra"s&orta la s&ital/ Pe (ru! %ei 3i eli)erat#' totul e ara"6at (i"ai"te/ Mela"ia co)or4 &leoa&ele' ascu"*$"(u-.i satis3ac,ia/ 7Te 3elicit' (ra-a !ea' "u te-ai 4".elat/ Vas#*ic# asta era/// O oca*ie "e)#"uit#/ <!' 3ii si-ur# c# "u o 3ace (e (ra-ul t#u/ 8"c# "u-!i (au sea!a (es&re ce &oate 3i %or)a/ O 3ars# "osti!# sau/// Deoca!(at#-i -reu (e -+icit/ Ar 3i i"-te-re-sa"t s# a3li 4"s# (e ce "u &ro3it# ea 4"s#.i (e aceast# &osi)ilitate/ Ai -ri6#' Mela"ia' "u te &ri&i/7 0 Dac# 4",ele- )i"e' (u!"ea%oastr# %or)i,i (es&re o e%a(are' "u-i a.a1 A! %#*ut u" 3il!/ Doi ti"eri' u"ul "e-ru .i u"ul al)' 3u-eau &ri"tr-o &#(ure le-a,i (e u" la",/ S# %e(e,i cu! a 3ost2 Mer-eau a!$"(oi 4"tr-o !a.i"# .i (eo(at#/// Ol-a Tu(or scr$."i9 0 Tre)uie s# te +ot#r#.ti re&e(e/ 0 Nu su"t si-ur# c# e &oliticos/// 0 Ce a"u!e1 0 De %re!e ce i-a! 3#-#(uit (o!"ului acela a!a)il (e la Mili,ie c#-l a.te&t/// ti,i' "-a. %rea s#-l (e*a!#-esc/ 0 Di!&otri%#2 8i 3aci o sur&ri*#/ Cu! a6u"-i acas#' 4i (ai u" tele3o" .i o s# r$(e,i -ro*a%/ 0 O -lu!#' %as#*ic#/// Ce i(ee "ea.te&tat#2 se %eseli )#tr$"a' )#t$"( (i" &al!e/ Dar "u a! "u!#rul (u!"ealui/ 0 8l ceri la i"3or!a,ii/ Pri%irile Ol-#i Tu(or sc#&#rau/ 7O s# se )ucure al (racului Geor-e2 At$ta a. %rea2 S#-i %#( 3a,a c$"( o s# (ea oc+i cu creti"a asta/// Nu' iu)itule2 N-o s# ai Madona' A! s#-!i 3ac a"ul (e &u.c#rie' (ar 4" ti"e o s# cra&e 3ierea/7 0 Ce s&ui1 8"cerci1 Do!"ul (e la Mili,ie %a 3i 4"c$"tat/ Mela"ia 4.i 4"-+i,i sur$sul/ 7M# 4"tre) real!e"te &e ci"e tre)uie s# 4"c$"te &o%estea asta///7 0 Da/// 8.i !u.c# )u*ele/ 7Nu te -r#)i' Mela"ia' 3e!eia "u-i (eloc &roast#/7 0 Ce-ar 3i s-o 4!&#r,i! 4" (ou#1 Ne-a! (istra stra."ic 4!&reu"#/ 0 8!&#r,it# 4.i &ier(e e3ectul/ Ei1 0 A! !ult# 4"cre(ere 4" (u!"ea%oastr#/ Cre(' cre( c# %oi lua &astila aceea (r#-#la.#/ C$"( Li)elula se 4"toarse' o -#si &e Mela"ia 4"ti"s# 4" a.ter"ut/ O)ra6ii Ol-#i Tu(or (o-oreau (e o satis3ac,ie sus&ect#/ 0 Ce-i cu (u!"eata1 S-ar *ice c# ai &ri!it o (ecora,ie/ 0 8!i &lac (ecora,iile' ciri&i Mela"ia/ So,ul !eu' colo"elul' a%ea o cutie 4"trea-#/ U"eori !i le a-#,a! .i eu .i atu"ci !# cre(ea! -e"eralul Su%oro%/ 8i era (i" ce 4" ce !ai 3ri- .i si!,ea c#-.i &ier(e cu"o.ti",a/ 7Doa!"e'

"u!ai (e "-a. %or)i 4" (elir///7 0 N-a! 4"t$l"it 4"c# &e ci"e%a !ai scr$"tit' s&use Li)elula/ Ol-a Tu(or trase a($"c aer 4" &ie&t/ 0 8i e r#u/ Tre)uie s# a"u",#! -ar(a/

CAPITOLUL V O SURPRIBO PENTRU MAIORUL CRISTESCU o3erul a!)ula",ei a&ri"se 3a*a !are/ 0 I"3ect# cea,#2 S# %e*i acci(e"te a*i/// 0 Acu! o or#' s&use !ili,ia"ul' s-a cioc"it u" ca!io" cu o Dacie/ 0 U"(e1 0 Pe Ilie Pi"tilie/ Turis!ul i"trase 4" (e&#.ire .i "-a %#*ut tra!%aiul/ Ola s-a s&eriat/// Mela"ia Lu&u' 4"ti"s# &e tar-#' le au*ea %a- -lasurile/ Parc# %e"eau (i" alt# o(aie/ T$"#rul 4" +alat al)' asiste"t !e(ical sau &oate !e(ic' se uita &e 3ereastr#/ R#sucea o ,i-ar# 4"tre (e-ete 3#r# s-o a&ri"(#/ Pe )u*u"arul (e la &ie&t erau )ro(ate cu al)astru c$te%a litere &e care )#tr$"a "u le &utea (eslu.i/ Mili,ia"ul 4"toarse ca&ul/ 0 Cu! se si!te1 0 A)ia res&ir#/ E &r#)u.it# r#u/ o3erul 4"ce&u s# r$(#/ 0 A%ea! o )a)# 4" sat' u"a Lisa%eta/ Cei !ai ai (racului !ar(eia.i "u-i (#(eau at$t (e lucru .e3ului (e &ost ca aia/ Al)ise o!ul (e r#ul ei2 Dura' (esc$"ta' aiurea !uierile cu )o)ii/// U" sur$s 4"3lori )u*ele Mela"iei/ 7Pri!a %ictorie' (ra-a !ea///7 K Ne( 4.i &ri%i ceasul/ 8" *ece !i"ute se %a i%i a!)ula",a/ Calculase ti!&ul &arcur-$"( iti"erarul 4" aceea.i (i!i"ea,#/ O 3e!eie t$"#r# cu u" c#,el 4" les# i"tr# 4"tr-o curte/ Mirel Nicolaescu se a&ro&ie/ 0 Ce *ici' .e3ule' "u-i (#! (ru!ul1 Morto" 4"cli"# scurt ca&ul/ 8"ti"se &istoletul' oc+i"( )ecul care se )ala"sa &e ca)lu/ Se au*i u" .uierat u.or' a&oi cio)urile (e sticl# risi&i"(u-se &e cal(ar$!/ Nicolaescu r$"6i/ 0 Ca-" Te as2 E"-le*ul 4i 3#cu se!" )aleri"ului/ Tolea 4.i !u.c# )u*ele &$"# la s$"-e/ Nu-.i &utea st#&$"i !$i"ile/ A%ea se"ti!e"tul c# %or s-o ia la -oa"#/ S!ulse &#l#ria (i" ca&ul lui Nicolaescu' a*%$rli"(-o 4" !i6locul str#*ii/ 0 Cal!' su3l# Ne( 4"ti"*$"(u-i &losca (e.uru)at#/ Tolea r#stur"# lic+i(ul ro.u' %$scos' &e o)ra6ii .i +ai"ele eco"o!istului/ Nicolaescu se str$!)#/ 0 5oalele !i le &l#ti,i' )#ie,i2 Ne( &ri%ea 4"cor(at s&re ca&#tul str#*ii' ,i"$"( !a".eta ri(icat# (easu&ra ceasului-cro"o!etru/ 0 Acu!2 Mirel Nicolaescu &#r#si 3#r# c+e3 trotuarul/ Du&# c$,i%a &a.i' se o&ri uit$"(u-se 4" 6ur/ Se culc# &e as3alt (e-a cur!e*i.ul/ 0 Poate (# (racului #la &este !i"e2

Dou# 3aruri &uter"ice ,$."ir# )rusc' !#tur$"( 4"tu"ericul (e &e stra(#/ o3erul 3r$"#/ 0 Ei (r#cie2 U" acci(e"t/ Sa"itarul lu# !$"a lui Nicolaescu/ 0 Tr#ie.te/ A&uc#-l (e &icioare/ Ai -ri6#/// Nu tre)uie *-u(uit 0 Dii li"i.tit/ Eu &e &orcii #.tia care se car# .i te las# 4" !i6locul (ru!ului' (u&# ce te-au ara"6at' i-a. s&$"*ura2 B(ra%#" )#r)at2 Tra-e la %reo sut# (e Iile/// 8" aceea.i cli&#' !ili,ia"ul si!,i o lo%itur# sur(# 4" cea3#/ 8"cerc# s# se a-a,e (e &ortier#/ 8"ai"te (e a-.i &ier(e cu"o.ti",a' %#*u tru&ul .o3erului 4"ti"s &e cal(ar$!/ Sa"itarul &ri!i lo%itura 4" t$!&l#/ 0 Ce 3ace! cu #.tia1 4"tre)# Tolea/ 0 R#!$" aici/ Morto" urc# la %ola"ul a!)ula",ei .i a&#s# &e accelerator/ Mela"ia cr#&# 4"cet &leoa&ele/ 7Su"t trei )#r)a,i' (ra-a !ea' co!&let str#i"i &e"tru ti"e/ Dire.te' c#ci "-ai circulat "icio(at# &ri"tre a&a.i/ O (oa!"# 4" %$rst# (e la Br#ila' care cro.eta (oar cu l$"# al)astr#' a3ir!a c# au !ult &itoresc///7 K Maiorul Cristescu se si!,ea literal!e"te 4" %aca",#/ V#*use (ou# 3il!e (e (i!i"ea,#' +oi"#rise &e Calea Victoriei .i (e6u"ase a(!ira)il la Co"ti"e"tal/ Nu era u" -ur!a"(' (ar 4i 3#cea &l#cere o !as# 4"-ri6it#' 4"tr-u" ca(ru !ai &u,i" o)i."uit/ Ser%iciul (e co"(i!e"te' sosierele' !e"iul corect orto-ra3iat' 3lorile' (e"u!irile e ce"trice 0 !alu ; la (ictor <ugo cu sos bearnez 8 4i (#(eau o se"*a,ie secret# (e a%e"tur#/ 0&ltite cu eleu =ruxelles, &e cu%$"tul !eu' su"# -ro*a%27 Maiorul 3u !ai &u,i" 3er!ecat (u&# ce le co"su!#' 4" sc+i!) sa%ur# (i" &li" satis3ac,ia (e a 3olosi .er%etele (e &$"*#/ Ne%ast#-sa a%ea %reo (ou#s&re*ece' (ar "u le 3olosea (ec$t 4" oca*ii e traor(i"are/ De &il(#' c$"( &ri!ea %i*ita u"or oa!e"i str#i"i .i (e o)icei i"(i3ere",i !aiorului' &e care ,i"ea s#-i e&ate*e/ Cu acela.i &rile6 scotea (i" %itri"# &a+arele (e cristal .i ce.tile (i" &or,ela" c+i"e*esc/ Le !a"e%ra 4"s# cu at$ta s&ai!# -os&o(#reasc#' ur!#rea at$t (e a&ri- !i.carea 3iec#rei &iese &e 3a,a (e !as#' 4"c$t "e"oroci,ii "u !ai 4"(r#*"eau s# le ia 4" !$"#/ Cristescu' &lictisit' se co"sola cu i(eea c# &ro)a)il oas&e,ii &roce(ea*# la 3el la ei acas#/ Ce i se &#rea 4"s# cel !ai ciu(at' .i aici "u &utea (esci3ra cu "ici u" &re, lo-ica "e%esti-sii' era 3a&tul c# la a (oua %i*it#' co!orile acelea "u !ai &#r#seau %itri"a/ Atu"ci' .er%etele (e +$rtie .i &a+arele ie3ti"e cu!&#rate cu (u*i"a &e Li&sca"i (e%e"eau (estul (e )u"e &e"tru !usa3iri/ La .ase se 4"torsese acas# 4"tr-o (is&o*i,ie !i"u"at#/ D#cuse o )aie .i' (u&# ce r#s3oise &ro-ra!ul TV' luase (i" )i)liotec# o carte la 4"t$!&lare/ Era si"-ur' 4"3#.urat 4" &le(ul 3a%orit' -al)e"' cu 3irul lu"-' a&aratul (e ra(io torcea 4" sur(i"# .i se si!,ea 3ericit/ 7///E" -ar(e2 D:Arta-"a" trase s&a(a/ 8"tr-o cli&#' Port+os .i Ara!is a6u"ser# l$"-# el/ De a6u"s' co&ii2 stri-# Co"tele (e TrV%ille///7 Maiorul 4.i ri(ic# oc+ii (e &e &a-i"#/ Citise cartea 4"tr-o %ar#' 4" scurtele r#-a*uri &e care i le 4"-#(uise o cori-e",# la c+i!ie/ A%ea ci"cis&re*ece a"i .i toate 3oto-ra3iile lui Ju(; Garla"(///

8"ti"se !$"a (u&# rece&tor/ 8l su"a &ro)a)il "e%ast#-sa (e la Pite.ti/ 8.i luase o s#&t#!$"# %aca",# .i !aiorul s&era (i" tot su3letul c# "-o s# se certe &rea cur$"( cu sor#-sa/ Recu"oscu sur&ri"s .i cu o *%$c"ire (e satis3ac,ie -lasul colo"elului Nasta/ 0 E.ti si"-ur1 0 Da/ 0 U"(e te a3li1 Cristescu ri(ic# sur&ri"s (i" u!eri/ 0 L$"-# a&arat/ 0 Tra-e scau"ul .i a.a*#-te/ Valeria"# ai 4" cas#1 0 Ce s-a 4"t$!&lat1 Se 4"toarce "e%ast#-!ea1 0 Nu su"t eu #la care s# (ea %e.ti &roaste/ 0 Atu"ci1 Vocea colo"elului )u)ui ca u" clo&ot9 0 Mela"ia Lu&u a e%a(at/ K A!)ula",a o&ri 4" 3a,a locui",ei &use la (is&o*i,ie (e c#tre )aleri"/ E"-le*ul .i Mirel Nicolaescu o tra"s&ortar# &e Mela"ia/ Tolea urc# la %ola"/ 0 A)a"(o"ea*-o iute .i c$t !ai (e&arte' su3l# Ne(/ 8" orice ca*' 4" a3ara cartierului/ Eco"o!istul a&#s# &e )uto"ul asce"sorului r$"6i"(/ 0 8,i 4"c+i&ui c# sticle,ii or s# scotoceasc# 3iecare cas#1 0 Diecare ce"ti!etru (e &#!$"t/ 0 <ai s# 3i! serio.i2 Morto" sur$se/ Lucra cu a-ea!ii/ i o sut# (e !etri a%eau i!&orta",a lor acu!a/ 0 Poli,ia .tie c# "-a! a%ut &osi)ilitatea s# a6u"-e! &rea (e&arte/ tie' (e ase!e"ea' c# "u %o! 4"(r#*"i s# o&ri! &ri!ul ta i cu o )ol"a%# .i cu (u!"eata ast3el !ac+iat/ Cro"o!etr$"( ti!&ul "ecesar &e"tru &arcur-erea (ru!ului 4"tre locul acci(e"tului .i locul u"(e %or -#si a!)ula",a' %or 3i a o !e(ie i&otetic# 0 !i6locul iti"erarului/ 0 O 3or(1 4"tre)# Nicolaescu/ 0 Nu' Si"--Si"-/ Di" acest &u"ct' %or trasa &e +art# cercuri co"ce"trice/ 8"tr-u"ul (i" cercuri se situea*# o)li-atoriu se(iul "ostru/ Peste u" ceas' 4"tre- &eri!etrul %a !usti (e a-e",i/ Eco"o!istul tri!ise u" )o)$r"ac caracteristic &#l#riei &e"tru a o l#sa &e cea3#/ 0 Eu a. ra,io"a alt3el/ C#' (e &il(#' (i" a!)ula",# "e-a! tra"s)or(at 4" !a.i"a u"ui co!&lice care a.te&ta la locul co"%e"it/ 0 Tra"s3erul u"ui ti& 4"s$"-erat .i al u"ei (oa!"e 4" %$rst#' e%i(e"t )ol"a%#' (i"tr-o a!)ula",# 4"tr-u" turis! ar atra-e ate",ia/ Nu-!i &er!it s# cre( c# au a6u"s la co"clu*ii 6i-"itoare (es&re "oi/ <ello, E!ilia2 Totul e 4" or(i"e1 Data 4i a.te&ta cu u.a (esc+is#/ Era &ali(#/ 0 V-a! %#*ut &e -ea!/ Nu-!i %i"e s# cre( c# a,i reu.it/ 8"c+ise re&e(e 4" ur!a lor/ Si!,i &or"irea i"sti"cti%# (e a &u"e .i *#%orul/ 8"tre)#' 4"cerc$"( s#-.i st#&$"easc# "er%o*itatea9 0 Mai tr#ie.te1 Du&# cu! arat#/// 0 Nu-,i 3# -ri6i' sur$se Ne(/ Ve+icula o li"i.te o(i+"itoare' (#(ea se"*a,ia c# 6ucase )ri(-e toat#

seara la clu)ul !ilio"arilor lo"(o"e*i/ 0 D#-le )#ie,ilor ce%a (e )#ut/ 0 Cu! a !ers1 0 Ca-" Ma""i ' s&use Nicolaescu/ O cli&# a! cre*ut c#-s 4" Drisco' &e ci"stea !ea2 Se 4"(re&t# s&re )aie aru"c$"( (i" !ers lui Morto"9 E.ti )u"' coa"e2 E!ilia u!&lu &a+arele/ M$"a 4i tre!ura/ 0 N-ai "ici u" !oti% s# 3ii "eli"i.tit#' s&use e"-le*ul *$!)i"(u-i cal(/ 0 A. %rea s#-l %#( .i &e Tolea aici/ K Nicolaescu ie.i (i" )aie cu u" &ac+et su) )ra,/ Se s&#lase .i 4.i sc+i!)ase +ai"ele/ 8"t$l"i &ri%irea 4"ce,o.at# a Mela"iei Lu&u .i e cla!# 6o%ial9 0 S#rut !$i"ile2 Ce !ai 3ace,i1 0 Bu"# seara/ Cre(/// cre( c# "u !# si!t c+iar at$t (e )i"e/ P#rea !ai .u)re(# (ec$t oric$"(' &ali(# .i cu tru&ul !ic &ier(ut 4" 3otoliul a($"c/ 7Ce ec+i&# ciu(at#' (ra-a !ea2 U" (o!" e"-le*' cu 3i-ur# aristocratic#' o !utr# (e Carul cu Bere .i o 3at# )#tr$"#/ E (e a6u"s s#-i %e*i &u"ctele "e-re (e &e "as .i -ulerul )lu*ei ca s#-,i (ai sea!a (e aceasta/ Ai -ri6#' Mela"ia' "ici u"ul (i"tre ei "u este "#t$"-/7 0 V# %e,i re%e"i 4" cur$"(' s&use Ne(/ 0 S&er/ Nu!ai c# acu!/// su"t at$t (e *#&#cit#2 Nu' !ul,u!esc' "u )eau "i!ic 4" a3ar# (e %i" to"ic' c#ci (octorul !-a -#sit !ult &rea a"e!ic#/ A. !$"ca 4"s# o )o!)oa"#' (e.i seara &re3er ore*ul cu la&te/ Cei trei 4.i a*%$rlir# &ri%iri iu,i/ Mirel Nicolaescu 4"ce&u s# r$(#/ 8.i 4!&leti (e-etele &este &$"tecele !are' &re-#ti"(u-se s# sa%ure*e u" s&ectacol i"teresa"t/ 0 8!i &lace2 Ore* cu la&te' u" ie&ura. .i oli,a (e "oa&te/ >ood night, bab%' Ne( 4.i str$"se )u*ele/ 7Ele3a"tul #sta se cre(e s&iritual/7 Strecur# o &ri%ire ascu,it# )#tr$"ei/ A%ea 3i-ura o3ilit#' (ar 4"c# -i"-a.#' u" sur$s eteric' tru&ul *%elt/ 8" ti"ere,e 3usese &ro)a)il ceea ce se "u!e.te -e"ul )i)elou/ Atitu(i"ea ei 4l (eruta/ D#(ea i!&resia c# "u sesi*ea*# situa,ia/ Se a.e*# al#turi' a*%$rli"( 4" 6oc tot 3ar!ecul (e care (is&u"ea/ 0 Vi" (i" &artea so,ului (u!"ea%oastr#' Geor-e Po&a/ 7Doa!"a aceea se "u!ea Ol-a Tu(or' (ra-a !ea/ Nici -$"( s# te 4".eli/ 8"sea!"# c# su"t (i%or,a,i/ Nu te a%$"ta' Mela"ia2 Orice cu%$"t te &oate tr#(a .i "u-i 4"c# !o!e"tul s# le s&ui cu! te c+ea!#/ Recu"oa.te si"cer' !ori (e cu-rio-*i-ta-te s# a3li ce %oiau s# o),i"# (e la Ol-a Tu(or/7 Sur$se st$"-aci9 0 O+' 4"tr-a(e%#r/// E 3ru!os (i" &artea lui c# s-a -$"(it la !i"e/ Ce 3ace Geor-e1 Mai su3er# .i a*i (e colit#1 Mereu a! 3ost 4"-ri6orat# &e"tru sto!acul lui/ N-a! %#*ut 4"c# &e "i!e"i 4"-+i,i"( at$ta !u.tar .i sos tartar/ Ser%a"ta "oastr# u!&lea sosierele (e (ou# ori &e *i .i "u 4"ceta s# se !ire/ Ne( o cercet# (escu!&#"it/ Nu .tia ce s# s&u"#/ 0 Natural/// Orici"e s-ar 3i !irat/ 0 Du!"ea%oastr#' sus&i"# Mela"ia' ca &riete"' "-ar tre)ui s# i-o 4"-#(ui,i/ 0 Ce a"u!e1

0 S# 4"-+it# at$ta !u.tar .i sos tartar/ Mirel Nicolaescu e!ise trei +o+ote oste"tati%e (e r$s/ Ne( .uier#9 0 Ce-ar 3i s#-,i co"ti"ui -ar-ara 4" )aie1 0 L#sa,i-l s# r$(#' i"ter%e"i se"i"# Mela"ia Lu&u/ Su"t o)i."uit#/ 0 Po3ti!12 0 A(e%#rul e c# eu a! !ult u!or .i oa!e"ii "u se &ot st#&$"i 4" &re*e",a !ea/ E (e a6u"s s# s&u" u" si"-ur cu%$"t &e"tru ca ei s# se &r#&#(easc# (e r$s/ Atitu(i"ea aceasta "u !# 6i-"e.te (eloc/ E"-le*ul res&ir# a($"c .i 4.i 4"(re&t# s&i"area/ Se uit# la E!ilia Plo&ea"u/ O 3i a &e )#tr$"# cu o e &resie i!&e"etra)il#/ Eco"o!istul oscila 4"tre stu&oare .i a!u*a!e"tul -ras/ Se au*ir# c$te%a )#t#i 4" u.# .i E!ilia se re&e*i s# (esc+i(#/ 0 A.te&ta,i !usa3iri1 4"tre)# Mela"ia/ 0 O &ersoa"# care a &artici&at la e%a(area (u!"ea%oastr#' su)li"ie Ne(' 4"cerc$"( s# rea(uc# (iscu,ia &e 3#-a.uri "or!ale/ 0 O+' ce (r#-u,/ 0 E%a(are &us# la cale (e/// 0 Dar a! 4",eles' 4l 4"treru&se )#tr$"a/ Geor-e "-a 4"cetat o si"-ur# cli&# s# se -$"(easc# la !i"e/ A! si!,it lucrul acesta !ereu .i "u !-a l#sat i"(i3ere"t#/ Vl#(u, Tolea iru&se 4" o(aie/ Era e!o,io"at' o)ra6ii 4i ar(eau/ Ne( 4i *$!)i/ 0 A !ers )i"e' "u1 Se &oate co"stata &e 3i-ura (u!itale/ 0 U"(e ai l#sat-o1 4"tre)# Mirel Nicolaescu/ 0 L$"-# Dacultatea (e Me(ici"#/ L-a! luat (u&# aia &e ==W &$"# la Da%orit/ De-acolo a! %e"it cu u" Geta / 0 Bra%o' )#r)ate' ai sto3#2 Mela"ia Lu&u 4i 4"ti"se !$"a cu o !i.care s&o"ta"#' &li"# (e 3ar!ec/ 0 A! a3lat ce-a,i 3#cut &e"tru !i"e/ V# su"t 3oarte recu"osc#toare' (o!"ule2 Baleri"ul o &ri%i 3$st$cit/ 7U" -i-olo !icu,' (ra-a !ea7' -$"(i Mela"ia Lu&u ($"( a!a)il# (i" ca&/ 7Nici (u!"ealui "u e u" &ro3esio"ist' (ac# sesi*e*i ce %reau s# s&u"/ Si"-ura &ersoa"# cu e &erie",# r#!$"e e"-le*ul/ Po,i &aria c# &ulsul lui "u (e&#.e.te .ai*eci (e )#t#i/ E (i"tre )#r)a,ii aceia care "u tre)uie s# 4"tre)e ce are (e 3#cut/7 Vl#(u, Tolea 4.i trecu (e-etele &ri" &#rul )uclat/ 0 Nu cre(ea! s-o scoate! la ca&#t/ 0 Acela.i lucru l-a! s&us .i eu' r$se E!ilia/ Tr#s#turile 4i erau (esti"se acu!' (ar asta "-o 3#cea !ai 3ru!oas#/ Mela"ia Lu&u sc$"ci9 0 A! se"ti!e"tul c# !iros a .oarece/ 0 Baia se a3l# al#turi' 4i &ro&use Ne(/ 0 E o i(ee -ro*a%#/ E!ilia o a6ut# s# se ri(ice/ 0 V-a! &re-#tit u" +alat .i o &eriu,# "ou# (e (i",i/ B#tr$"a (#(u (i" ca& recu"osc#toare/ 7Nu ea le-a &re-#tit' !# 4"tre) c+iar (ac# 3olose.te &eriu,a 4" a3ara *ilelor c$"( are or# la (e"tist/// 8" 3i"e' altce%a tre)uie s# re,ii' Mela"ia/ Du&# toate a&are",ele' "u %ei &#r#si aceast# locui",# at$t (e re&e(e/7 Au*eau a&a .i' (i" c$"( 4" c$"(' o)iecte (e toalet# (e&lasate &e

eta6era (e sticl#/ 0 Cu! %i se &are1 4"tre)# Morto"/ Eco"o!istul &ri%i co",i"utul &a+arului 4" *are/ 0 Co!&let ra!olit#/ 0 Du!itale' E!ilia1 0 T$!&it#' .i re!arca)il (e )i"e crescut#/ 5i-a 3#cut alt# i!&resie1 Ne( sc+i,# u" -est %a-/ 0 U" "u!#r "ou' 4" orice ca*/ 8i a!i"tea 4" c+i& stra"iu (e !#tu.ile lui' Isa)el .i Dorot+;/ Le %i*ita o (at# &e a"' (e S3$"tul Cristo3or' 4" !icul lor a&arta!e"t (i" C+elsea/ Mo!e"tul cel !ai i!&orta"t al *ilei 4l co"stituia 4"torsul &e"(ulei' o &ies# ur$t# .i &rete",ioas#' care a&ar,i"use u"ui u"c+i' 3u"c,io"ar su&erior 4" Gui"eea/ Miercuri seara !er-eau la clu) u"(e rulau 3il!e (ocu!e"tare/ Ur!#reau cu satis3ac,ie i!a-i"i (i" Poli"e*ia' <aHaii sau Ve"e*uela' .i asta le (#(ea se"*a,ia c# %oia6ea*#/ A%eau o -r#!a(# (e &riete"e care le se!#"au 4" !o( sur&ri"*#tor/ Ol-a Tu(or s-ar 3i &utut asocia &er3ect acestui -ru&/ Aceea.i !i"te (e &#s#ric#' acelea.i !a"iere' la 3el (e "e4"(e!$"atic# .i (e 7alt secol7/ Pe "ici u"a 4"s# "-ar 3i %#*ut-o ascu"*$"( o !a(o"# (e aur su) &atul ei/ Morto" 4"ce&ea s# se 4"(oiasc# serios (e &ro&riile &resu&u"eri/ Oare Geor-e Po&a ar 3i cute*at s#-.i 4"cre(i",e*e secretul' secretul %ie,ii sale' 4" 3o"(' u"ei ast3el (e 3e!ei1 Mela"ia se 4"toarse 4"3#.urat# 4"tr-u" +alat al)astru' !atlasat' cu !$"ecile lar-i/ Ar#ta 4"%iorat#' 4" 6urul ei &lutea u" &ar3u! (e s#&u" 3i"/ 8.i ciu&ise u.or o)ra6ii .i )#r)ia/ 0 Nu este o !i"ciu"#' sus&i"# a.e*$"(u-se &e ca"a&ea' o )aie te reco"3ortea*# "ea.te&tat (e !ult/ 8!i li&se.te 3oarte &u,i" ca s# 3iu cu a(e%#rat !ul,u!it#/ 0 Su"te! la (is&o*i,ia (u!"ea%oastr#' se +li*i Mirel Nicolaescu' "u tre)uie (ec$t s# (esc+i(e,i -ura/ Mela"ia se 4"toarse c#tre el %r#6it#/ 0 A(e%#rat1 Nu-!i a!i"tesc s# 3i 4"t$l"it &ersoa"e ti"ere at$t (e -e"tile/ ti,i' "u a! &rete",ii "es#)uite/ 8" &ri!ul r$"(' a. (ori o cutie cu (ulciuri/ Dar &oate c# "-ar tre)ui s# a)u*e* (i" &ri!a sear#/ M-a. !ul,u!i cu c$te%a 3ursecuri cu "uc# .i &u,i"# 3ri.c#/ Ne( r$se 4"ceti.or/ M#tu.a Isa)el &re3era ca?e cu 3ructe -lasate' iar Dorot+; tortul (e casta"e i"u"(at 4" siro& (e coac#*e/ Uitase 4"tr-u" r$"( .i se si!,iser# 4"-ro*itor (e (e*a!#-ite/ <ot#r4 s# acce&te 6ocul' la ur!a ur!elor "-a%ea "i!ic !ai )u" (e 3#cut' .i se i"teres#9 0 E ist# %reo co3et#rie &ri" a&ro&iere1 Vl#(u, Tolea s#ri 4" &icioare/ 0 Da' !# (uc eu/ 0 Stai s# %e*i ce !ai %rea' 4l o&ri Nicolaescu/ 0 Do!"ul e 3oarte &re%e"itor' ciri&i )#tr$"a/ 8"tr-a(e%#r' ar !ai 3i ce%a/// De 3a&t' re&re*i"t# (ori",a !ea cea !ai 3ier)i"te/ Eco"o!istul %ru s# s&u"# ce%a' (ar Ne( 4l o&ri/ 8" oc+ii al)a.tri' ca (ou# &a"sele (ecolorate' ai Mela"iei Lu&u se i%ir# lacri!i/ 0 Vor)i,i' (oa!"#/ 0 A! 3ost (es&#r,it# (e cel !ai )u" &riete" al !eu/ C$"( !-au arestat/// o+' -#sesc c# este !ult# cru*i!e 4" acest -est/ 0 Ce12 s#ri Mirel Nicolaescu/ Mai scoate! u"ul (e la &$r"aie1 0 Dac# re,i" )i"e' (o!"i.oara Li)elula' cu care a! 4!&#r,it

a&arta!e"tul acolo/// 3olosea cu%$"tul 4" se"s (e 4"c+isoare/ 0 P$r"aie' la -ros' la 4"tristare' &ri&o"' la !ititica' la r#coare' &e"sio" sau Sor)o"a' r#s3ir# co!&ete"t eco"o!istul/ 0 Nu %# 3ace,i &ro)le!e (o!"ilor' Mirciulic# e 4" li)ertate/ E"-le*ul o &ri%ea 4"cor(at/ 0 Ci"e-i/// "u i*)utise s# re,i"# "u!ele' 4" s3$r.it' &ersoa"a1 0 Mota"ul !eu/ Mirel Nicolaescu' cu o e &resie t$!&#' 4"tre)# (i" "ou9 0 Ci"e12 0 Mota"ul !eu/ Alalt#ieri a 4!&li"it .ase a"i' s&use Mela"ia sur&ri"s# c# "u se sesi*ea*# lucruri at$t (e si!&le/ 8!i li&se.te !ai !ult (ec$t .i-ar &utea 4"c+i&ui ci"e%a/ C$"( !-au arestat' toc!ai 4l s#r)#torea! 4!&reu"# cu Lilica/ 0 Asta ci"e !ai e1 0 Priete"a lui Mirciulic#' &isica u"or %eci"i/ C$r"i (i" "as/ Nu !i-a 3#cut o i!&resie &rea )u"#' (ar su"t +ot#r$t# s# "u !# a!estec 4" %ia,a lor/ I!&orta"t' "u-i a.a' e c# ei (oi se 4",ele-/ Tolea o &ri%ea t$!&it/ Ceilal,i trei r#!#seser# 4"cre!e"i,i/ E"-le*ul 4.i re%e"i &ri!ul/ Se i"teres# &oliticos9 0 U"(e se a3l# acu!1 0 A. 3i 3ericit# s-o .tiu/ Dar (ac# !-a,i a6uta &u,i"/// Pl$"-ea (e-a )i"elea/ E!ilia Plo&ea"u se ri(ic# a-asat# .i 4!&i"se cu *-o!ot scau"ul su) !as#/ 0 8"ce& s# !# si!t ri(icol#/ 0 De ce' (ra-#1 Eco"o!istul' u!3lat (e r$s' se tol#"i co!o( 4" 3otoliu/ Di!&otri%#' &o%estea (e%i"e (i" ce 4" ce !ai ca&ti%a"t#/ C#ut#! u" !ota" .i o !a(o"#/ Ne( i"ter%e"i +ot#r$t9 0 A. %rea s# trece! la a3acerile "oastre/ Su"t !a"(atarul so,ului (u!"ea%oastr# 4"tr-o &ro)le!# (e !a i!# i!&orta",#/ C$"( a &#r#sit Ro!$"ia' %-a l#sat 4" (e&o*it' e &resia 4i a&ar,i"e' o statuie (e aur care o re&re*i"t# &e S3$"ta Maria/ 8i cercet# 3i-ura/ Dac# )#tr$"a "u au*ise "icio(at# (e Madon, era !ai )i"e s-o .tie (e la 4"ce&ut/ Re3lect# c#' 4" locul lui Po&a' el &erso"al "u i-ar 3i %or)it "icio(at# (es&re statuie/ Mai e ista 4"s# &osi)ilitatea ca' &resat (e e%e"i!e"te' 4"col,it' i"(i%i(ul s# "u 3i a%ut alt# solu,ie/ C$"( 4,i li&sesc sitarii' !#"$"ci !ierle/// Ne( co"ti"u# &e acela.i to" e"er-ic9 0 So,ul (u!"ea%oastr# (ore.te s#-i a(uce,i Madona de aur. 8i 4"ti"se c$te%a r$"(uri scrise (e Gris-Gris' cel !ai a)il &lasto-ra3 co"te!&ora"/ Dra"ce*ul i!itase 3#r# cusur cali-ra3ia lui Geor-e Po&a' a%$"( ca !o(el u"a (i" ilustratele i"terce&tate (e Morto"/ @rag 7lga, citi )#tr$"a/ , sosit n sfAr!it momentul s ne revedem. ,ni de zile am a!teptat clipa asta. @omnul )ed Morton, prietenul meu, a aran at astfel lucrurile ca tu !i fetia noastr blond s putei a unge cu bine la Baris. -e rog s-i acorzi toat ncrederea. #unt nerbdtor s te mbri!ez, >eorge. Mela"ia r#suci +$rtia 4"tre (e-ete/ 7Vas#*ic# asta era' (ra-a !ea/ O Ma(o"# (e aur/// E traor(i"ar ce "e)u"i su"t oa!e"ii2 Tare !i-e tea!# 4"s# c# .i tu %ei 3i la 3el (e "e)u"# &e"tru a &o"ta cel &u,i" c$te%a 6etoa"e &e 6ocul lor/ Cu! 4.i 4"c+i&uie c# %a &utea scoate &este -ra"i,# a.a ce%a1 Tre)uie s# te -$"(e.ti )i"e' Mela"ia' .i &e"tru asta ai "e%oie (e Mirciulic# .i (e li"i.te/7

0 A trecut at$ta %re!e (e-atu"ci/// 0 Nu 4",ele-' 3#cu Ne(/ 0 Cu! !i-a. &utea a(uce a!i"te' a.a' (i"tr-o (at#1 0 Doar "u &reti"(e,i c# a,i uitat u"(e a,i ascu"s statuia1 0 8"c+i&ui,i-%#/ 0 Doa!"#2 Mela"ia o3t# s&#.it#/ 0 M# o)li-a,i s# 3ac !#rturisiri care "u !# a%a"ta6ea*#/ Acu! (oi a"i a! a%ut u" !ic acci(e"t/ U" (o!" 3oarte )i"e' cu stu(ii te!ei"ice la liceul seral' !-a co"3u"(at cu "e%ast#-sa' (e.i 4"tre !i"e .i ea e ist# o (i3ere",# a&recia)il# (e %$rst#/ 0i1 0 Basto"ul &e care tre)uia s#-l &ri!easc# ea 4" !oalele ca&ului' (i" ce !oti% a"u!e 4!i sca&#' l-a! si!,it eu/ 0 i12 re&et# Morto"/ 0 Di" cli&a aceea' "-a. &utea a3ir!a c# !e!oria !ea e la 3el (e 3i(el# ca 4"ai"te/ 0 E as&era"t2 B#tr$"a i*)uc"i 4" lacri!i/ 0 8" %iata !ea "-a! 3ost i"sultat# 4" 3elul acesta/ i "u %#( (e ce-a. !erita-o/ Ne( se 4"toarse s&re ceilal,i ui!it/ Eco"o!istul uitase s# tra-# (i" ,i-ar# .i scru!ul sta a-#,at -ata s# ca(#/ Tolea 4i 4"ti"se !a.i"al scru!iera/ 0 Ni!e"i "u .i-a &er!is &$"# acu! s# &u"# la 4"(oial# a3ir!a,iile !ele/ 0 Dar )i"e' (oa!"#' "ici/// 0 Nu %reau s# !ai au( u" cu%$"t' sus&i"#' 4"ti"*$"( )ra,ele s&re Nicolaescu/ M# &u" su) &rotec,ia (u!"ea%oastr#' (o!"ule/ Su"t si-ur# c# a,i 4",eles situa,ia/ Eco"o!istul' luat &ri" sur&ri"(ere' )$l)$i )ui!ac9 0 Da' 3ire.te/// cu! s# "u/// 0 Tre)uie s# !# o(i+"esc/ Toat# *iua "u !-a! si!,it (eloc )i"e/ Poate c# (e %i"# e !e(ica!e"tul acela/ St#ruie *#&#ceala 4" !i"tea !ea/ Ne( 4i 3#cu se!" E!iliei .i trecur# 4" )uc#t#rie/ 0 Nu!ai la o c+estie ca asta "u !# a.te&ta!' su3l# 3ata/ Doa!"e S3i"te' e i!)ecil#2 0 De acor(' (ar "u &ute! i"%e"ta alta/ Las-o s# se o(i+"easc#/ 8" 3o"(' &e"tru o si"-ur# *i' a! reali*at (estul/ S# "u "e &ri&i!/ Dor!i aici .i "-o sl#)e.ti o cli&# (i" oc+i/ Bi"e4",eles' "u &#r#se.te casa' "u tele3o"ea*# "ic#ieri/ Ce-ai 3#cut cu ser%iciul1 0 A! re*ol%at/ De !$i"e (i!i"ea,# i"tru 4" co"ce(iu/ Morto" 4i &ri"se )ra,ul cu c#l(ur#/ 0 Sla%# Do!"ului' cel &u,i" &e (u!"eata !# &ot )i*ui/ Trecu 4" %esti)ul .i 4.i 4!)r#c# ra-la"ul/ Mela"ia re3u*# s#-i 4"ti"(# !$"a .i 4.i ,u-uie )u*ele' a)ia st#&$"i"(u-.i lacri!ile/ Du 4" sc+i!) e tre! (e a3a)il# cu Nicolaescu .i Tolea/ 0 Dac# l-a,i -#si &e Mirciulic#/// A+' "ici "u .ti,i c$t %-a. 3i (e recu"osc#toare2 Se (es&#r,ir# 4" 3a,a )locului/ Ne( (eclar# sec9 0 Mi-e tare tea!# c#' 4"ai"te (e Madon, %a tre)ui s# c#ut#! &isica

aceea a3urisit#' oric$t (e a)sur( "i s-ar &#rea/ Noa&te )u"#/ Dis&#ru (u&# &ri!ul col,/ K Maiorul &#r#si locui",a 4"tr-o stare (e a-ita,ie "eo)i."uit#/ De-etele 4i tre!urau 4" ti!& ce-.i 4"c+eia "asturii c#!#.ii' iar .ireturile "u-i (#(user# "icio(at# at$ta )#taie (e ca&/ 7Mu.c+etarii7 alu"ecaser# &e co%or .i' 4"ai"te (e a sti"-e lu!i"a' Cristescu e &e(ie cartea su) &at cu o lo%itur# 3urioas# (e )o!)eu/ 8" 3a,a .e3ului s#u' colo"elul Nasta' 4"cerc# (i" r#s&uteri s#-.i st#&$"easc# e"er%area/ 8i e &lic# c$t se &oate (e re%ere",ios c# el &erso"al a al)it re*ol%$"( (ou# (osare Mela"ia Lu&u/ 0 A! (us-o (e !$"# &$"# la arestul Mili,iei' a! ascultat c+eia r#suci"(u-se 4" )roasc# .i "u!ai (u&# aceea !i-a! %#*ut (e trea)#/ Nu !i-a trecut &ri" !i"te .i "u !i-a cerut "i!e"i' c#ci &ro)a)il a. 3i 3#cut-o .i &e asta' s# !# culc la u.#/ Dac# #ia au 3ost at$t (e c#sca,i 4"c$t .i/// 0 Cal!' 4l o&ri colo"elul *$!)i"(/ tii )i"e c# )#ie,ii "-au "ici o %i"#/ Orici"e ar 3i o&rit a!)ula",a %#*$"( u" o! &r#)u.it (e-a cur!e*i.ul str#*ii/ E o ca&ca"# clasic#' %ec+e (e c$"( lu!ea .i care r#!$"e 4" co"ti"uare %ala)il#/ 0 Doarte )i"e' eu "u %reau s# tai ca&ul "i!#"ui' (ar %# ro- s# 4"cre(i",a,i ca*ul altcui%a/ Colo"elul 4.i ri(ic# s&r$"ce"ele/ Sur$(ea co"sta"t/ 0 De ce' (ra-ul !eu1 Cristescu a%u (i"tr-o (at# se"ti!e"tul c# Nasta se a!u*# co&ios' c#-.i 4"3i-e u"-+iile 4" car"e 0 ,i"ea !$i"ile su) )irou 0 ca s# "u i*)uc"easc# 4" +o+ote (e r$s/ 8"cerc# s#-.i 4"c+i&uie cu! ar 3i &ri%it el c+estiu"ea (i" alt u"-+i (ec$t al &rota-o"istului .i c#&#t# co"%i"-erea c# "u se 4".al#/ 7O )a)# "e)u"# .i 3a"tastic#2 I-a &us -$"( r#u "e3ericitului///7 i ar 3i &ariat (iscret &e .a"sele 3iec#ruia/ 0 Pe"tru c#/// 8i %e"ea -reu s#-.i te!&ere*e -lasul .i re&et#9 Pe"tru c# !-a! s#turat2 Gata2 Mi-a6u"-e2 Nu !# si!t 4" stare s#-i ,i" &ie&t )#tr$"ei2 0 Au*i' c$"( era! !ic !i-era 3ric# (e Ba)a Cloa",a/// 0 Ei )i"e' !ie a tre)uit s#-!i al)easc# &#rul ca s# 4"cerc acela.i se"ti!e"t su)til/ 0 i cu c$t !# -$"(ea! !ai !ult la ea' co"ti"u# colo"elul' cu at$t !# si!,ea! !ai 4"s&#i!$"tat/ Li"i.te.te-te .i-ai s# %e*i c$t (e co&il#re.ti su"t toate aceste te!eri/ Ai (e 4"3ru"tat o )#tr$"#' ce%a !ai "#stru."ic# (ec$t altele' &e care o i"%este.ti cu !ult e traor(i"ar/ S!ul-e-i &e"ele .i-ai s# co"sta,i c# ai 4" 3a,# o si!&l# i"3ractoare/ Cristescu clocotea/ Urec+ile 4i %$6$iau .i ur!#rea -reu cu%i"tele colo"elului/ 7Pe"e/// o si!&l# i"3ractoare/// Asta-i cul!ea2 8"c# &u,i" .i-o s#-!i s&u"# c# (e 3a&t "u e (ec$t o )#tr$"ic# s#r!a"# care' (u&# ce se strecoar# (oi a"i &ri" toate ca&ca"ele co(ului &e"al 4" ti!& ce eu co"su!' a.a' ca! la o %a(r# (e a"ti"e%ral-ice' (ia*e&a! .i c;clo)ar)ital' e%a(ea*# -ra,ios 4" !ai &u,i" (e &atru*eci .i o&t (e ore (e la arestare/ Ce !are lucru' (o!"ule' s# "u e a-er#!27 0 Dire.te' s&use cris&at' su"t (is&us s#-!i a6ut 3#r# re*er%e cole-ul &e care-l %e,i 4"s#rci"a cu aceast# c+estiu"e/ 0 Vioara a (oua1 A' "u' (ra-ul !eu' 4" "ici u" ca*2 Scoate-,i (i" ca& ase!e"ea i(ei2

0 Mi-a. &utea 4"-#(ui s# %# 4"tre) (e ce1 0 Dar e 3oarte si!&lu' r$se colo"elul' .i o .tie toat# lu!ea 4" a3ar# (e (u!"eata' &ro)a)il/ Ai (e%e"it s&ecialistul "ostru "r/ = 4" &ro)le!a Mela"ia Lu&u/ K Locote"e"tul A*i!ioar# "u se si!,ea toc!ai si-ur 4" le-#tur# cu atitu(i"ea &e care ur!a s-o ia/ 8l %#*use &e Cristescu i"tr$"( ca o %i6elie la .e3 .i era 4"cre(i",at c# ar &utea re&ro(uce (iscu,ia &$"# la ulti!a re&lic#/ 8" cele (i" ur!#' a(o&t# o e &resie (iur"# a.te&t$"(u-l' ca (e o)icei' 4" s&atele !esei ca3e"ii &e care ci"e%a' &oate &re(ecesorul s#u' *-$riase u" ca& (e ele3a"t/ De urec+ile cl#&#u-e s&$"*urau cercei .i' (u&# toa"e' locote"e"tul 4i colora cu carioca ro.u sau %er(e/ Maiorul !or!#i u" salut .i 4.i a*%$rli "er%os !a&a &e )irou/ 0 Ce &#rere ai1 A*i!ioar# ri(ic# 3ilo*o3ic (i" u!eri/ 7Asta-i situa,ia/7 0 Tre)uie s# recu"o.ti c#-i 3e"o!e"al#2 Era! 3ericit' (o!"ule' 4",ele-i' 3ericit' citea!' asculta! &loaia .i !# -$"(ea! ce sto3# (e costu! s#-!i iau &e"tru &ri!#%ar#' asta era 4" ca&ul !eu ca &reocu&are !a6or#' .i-!i &ic# Mela"ia cu alt# (a"(a"a2 Dar "u orice 3el (e (a"(a"a/ Nu2 U"a 3or!i(a)il#' ca s#-!i ia &iuitul/ Pe cu%$"t' a! i!&resia c-o 3ace 4"a(i"s/ 7Ne"orocitul #la (e Cristescu s-o 3i &lictisi"(' s#racul/ Ia s# !# ocu& eu &u,i" (e el///7 4,i %i"e s# r$*i' "u-i a.a1 Locote"e"tul (#(u re&e(e (i" ca&/ 0 Nu/ 0 Doarte &rost2 8"sea!"# c# "-ai u!or' (e.i circul# *%o"ul &ri" !i"ister c#-l 4"%$rte.ti &e Sor(i 4" 6urul (e-etului !ic/ D#-!i o +art#/ 8.i a&lec# tru&ul *%elt (easu&ra !esei .i 4"ce&u s# trase*e cu stiloul li"ii .i cercuri/ 0 Osta-i iti"erarul a!)ula",ei/ Aici a i"ter%e"it acci(e"tul/ <!' u" si"-ur )ec' .i &e #la au a%ut -ri6# s#-l ara"6e*e/ A!)ula",a a 3ost -#sit# la Dacultatea (e Me(ici"#/ Di" &u"ctul u"(e "e a3l#!' asta 4"sea!"# ci"cis&re*ece Iilo!etri/ Dac# &riete"a "oastr# Mela"ia "u -o"e.te acu! &e o .osea 4" a3ara Bucure.tiului sau "u *)oar# 4"tr-u" Boei"- s&re Bosto"' u"(e a au*it ea c# (uc li&s# (e -a"-steri' atu"ci se a3l# u"(e%a 4" acest &eri!etru/ 8"cercui cu ro.u cartierul O&eretei' Ra+o%a' C#l#ra.i' Mo.ilor .i Rosetti/ Se uit# la A*i!ioar#/ 0 Si!&lu' "u1 Doar %reo ci"ci*eci .i .a&te (e str#*i/ Ce%a "oroc 4"s# tot a%e!' !or!#i/ A! sc#&at (e Cotroce"i' Dru!ul Ta)erei' Tita"/ 0 Po3ti!1 0 E ist# o &si+olo-ie a e%a(atului/ Se ascu"(e c$t &oate !ai (e&arte (e locul u"(e .i-a a)a"(o"at -+iuleaua care-i at$r"a (e &icior/ M# ro-' %or)a %i"e2 Dii si-ur c# "-au &arcat a!)ula",a %i*a%i (e ascu"*#toarea )#tr$"ei/ De.i' c$"( ai (e-a 3ace cu Mela"ia' &o,i s# aru"ci la co. toate teoriile/ Cu 4"(r#*"eala ei' "u !-ar !ira s# se 3i strecurat 4" &o(ul !i"isterului' 4" a&arta!e"tul !eu sau al (u!itale' .tii"( c# acolo "-o s-o c#ut#!/ Locote"e"tul 4.i scoase )loc"otesul/ 0 Deci i"stitui! &osturi 3i e .i !o)ile (e su&ra%e-+ere 4" cartierele &e care le-a,i e"u",at/ 0 Bi"e4",eles2 i tot )i"e4",eles' %a 3i i"util/ 8,i (ai sea!a c# "-o s#

ias# la &ro!e"a(# !$i"e (i!i"ea,#/ Mo)ili*#! &e"tru !o!e"t o&t oa!e"i/ A*i!ioar# *$!)ea &oliticos/ Maiorul e a-era' (ar 4l &re3era a.a (ec$t 4" starea (e (e&ri!are &e care o 4"cercase cu ci"ci *ile 4" ur!#' c$"( !ai c#uta &ro)e 4!&otri%a Mela"iei/ 0 8"tre)#ri (iscrete' relu# Cristescu' "i!ic 3or,at/ Nici u" a!#"u"t "u-i (e &risos/ 8" !o!e"tul (e 3a,#' orice 3a&t "eo)i."uit re!arcat (e %eci"i este i!&orta"t/ Vrei s# !# 4"tre)i ce%a1 Ai aerul c# (ai t$rcoale u"ei oale cu s!$"t$"#/ Sur$se9 Su"t su&#rat &e Mela"ia' "u &e ti"e' a.a c# "u %#( (e ce tre)uie s# !# !e"a6e*i/ 0 E o c+estie aici/// C$"( Du!"e*eu a a%ut ti!& s#-.i ara"6e*e e%a(area1 Pe"tru c# a%e! (e-a 3ace cu o ac,iu"e or-a"i*at#/ 0 Cate-oric2 La asta !# -$"(esc (e c$"( a! &ri!it %estea cea )u"#/// N-o s# !# 3ac# "i!e"i s# cre( c# a co!)i"at totul (i"ai"te .i c# s-a l#sat arestat# "u!ai ca s#-!i 6oace !ie o 3est#' .ter-$"(-o (i" &u.c#rie/ Martorii %or)esc (e trei co!&lici/ A&roa&e c# !i-a. (a o !$"# s# .tiu 4" ce sco& au eli)erat-o/ Pe"tru c# 4" &ri%i",a aceasta cel &u,i"' eu "u a! "ici u" (u)iu/ Pe Mela"ia "e-au su)tili*at-o "u ca s-o ascu"(# (e-acu! .i &$"# la ca&#tul *ilelor 4"tr-u" a&arta!e"t oarecare' u"(e s# i se re4""oiasc# &ro%i*ia (e (ulciuri/ Au eli)erat-o &e"tru c# au "e%oie (e ea/ i au "e%oie (e ea 4" %e(erea u"ei lo%ituri u"ice/ De!eia asta .i-a %$r$t 4" ca& s# !# 3ac# ?noc? out (i" trei 4" trei *ile .i "u se las# cu u"a' cu (ou#/ 8" acest se"s' ceea ce a! %i*io"at "oi &$"# acu!' (ra-ule' e (oar primo tempo. Prelu(iul !o(est al u"ei a3aceri "#ucitoare cu! "-a! %#*ut' "-a! 4"t$l"it .i "-a! au*it "oi' )u"ii .i str#)u"ii' .i "-or s-o 4"t$l"easc#' %a(# etcetera "ici co&iii "o.tri/ O a3acere )o!)# .i care' e%i(e"t' "u &utea s# ai)# alt# %e(et# (ec$t &e Mela"ia Lu&u2

CAPITOLUL VI <O5II DE PISICI La o&t (i!i"ea,a )#tr$"a 4"c# (or!ea/ E!ilia 4.i 3#cu o toalet# su!ar# .i &re&ar# ca3eaua' &e care o )#u 4" &icioare' l$"-# 3ereastr#/ Pri%i stra(a &ri" (a"tela su),ire a &er(elei .i i se &#ru c# totul e 4" re-ul#/ Gos&o(i"e' &o.ta.ul' trec#tori 3#r# i!&orta",#/ 7O!ul -ri' #sta e &ericulos7' 4i atr#sese ate",ia Ne(/ 7I"(i%i(ul care sea!#"# cu !ii (e al,i i"(i%i*i' (es&re care "u &o,i s# s&ui a)solut "i!ic .i care e (e o)icei 4!)r#cat 4" ce"u.iu/ 8l 4"t$l"e.ti (e ci"ci ori &e *i' .i tot (e ci"ci ori 4,i s&ui c# 4l %e*i &e"tru &ri!a oar#' asta (ac# 4" -e"eral 4l o)ser%i/ C$"( %ei co"stata c# u" ase!e"ea s&eci!e" su"# la u.# su) cel !ai "e%i"o%at &rete t (i" lu!e' sau c# (# t$rcoale &ri" 4!&re6uri!i' %ei &utea &aria &e ulti!ul (u!itale )a" c# e.ti 3ilat#/ U"ele &oli,ii recur- acu! la a-e"tul flash/ <ai"e e ce"trice' co!&ortare stri(e"t#' toc!ai &e"tru a (eruta &ri"tr-o a)atere ra(ical# (e la i!a-i"ea co&oiului clasic/ Pot 3i 3olosi,i 4"s# o si"-ur# (at#/ 8" s3$r.it' "u a! (e -$"( s#-,i ,i" u" curs///7 E"-le*ul a&#ru (u&# o or#' cu u" carto" e"or! (e &r#6ituri .i o &u"-# (e )o!)oa"e/ E!ilia 4i 3#cu loc s# i"tre' *$!)i"( sarcastic#/ 0 8"cerci s-o !ituie.ti1 0 8"cerc tot ce e &osi)il/ De %re!e ce tot !# a3lu aici' %reau s# e&ui*e* orice .a"s#/ 0 E ist# %reu"a1

Ne( ri(ic# (i" u!eri/ 0 Ce 3ace1 0 Doar!e/ 0 Bi"e/ Se a.e*# co!o(' sco,$"( &ac+etul (e ,i-#ri/ Ce s-a 4"t$!&lat asear#' (u&# &lecarea "oastr#1 0 B#r)atul care a &oc"it-o cu )asto"ul era u" ti& %$"6os/// 0 A(ic#1 0 A! &etrecut cele !ai "#ucitoare ceasuri (i" %ia,a !ea/ 8!&li"esc trei*eci .i o&t (e a"i/// 0 Ti!& 4" care ai a%ut &rile6ul s# %e*i (estule' r$se Morto"/ E!ilia aru"c# o &ri%ire s&re u.a (or!itorului .i 4"ce&u s# %or)easc# 4"3ier)$"tat/ 0 Nu .tia! ce s# !ai cre(2 A! 4""e)u"it eu' a,i r#&it-o &e ea (i"tr-u" os&iciu sau %ise*2 Nu e a-ere* u" cu%$"t' cre(e-!#/ 8"t$i a (at (ru!ul la tele%i*or' (ar 3#r# s# (esc+i(# so"orul/ 7De ce17 o 4"tre)/ 78"cerc s#-!i 4"c+i&ui si"-ur# ce au oa!e"ii ace.tia s#-.i s&u"#/ N#scocesc o -r#!a(# (e re&lici "osti!e .i asta !# (istrea*# !ai -ro*a% (ec$t i*)utea s-o 3ac# (o!"ul No%elli 4"su.i7 0 u" artist (e acu! o !ie (e a"i' e &lic# 3ata/ 7E u" e erci,iu (e i!a-i"a,ie care !# 4"%iorea*# .i-l reco!a"( tuturor &riete"ilor !ei/7 0 S&le"(i(2 E"-le*ul r$(ea/ 8" o)ra6ii E!iliei se i%iser# &ete ro.ii/ Scoase u" *-o!ot 4"3u"(at .i relu# (i" ce 4" ce !ai !o"tat#9 0 La ra(io se tra"s!itea Cacul lebedelor. A 4"ce&ut s# (a"se*e &ri" o(aie 3#r# "ici u" 3el (e 6e"#' 4" ti!& ce eu o &ri%ea! 4"le!"it#/ Jur c# 4" cli&a aia se cre(ea star i"ter"a,io"al' &ri!# )aleri"# la O&era (i" Le"i"-ra( sau Paris/ 7Citesc !ult# a(!ira,ie 4" oc+ii (u!"ea%oastr#/ A(e%#rul e c# a! te!&era!e"t (e (a"satoare .i !ult# a&lica,ie' (ar 4!&re6ur#rile "u !-au 3a%ori*at/7 0 Ascult#' "u .i-a )#tut 6oc (e (u!"eata1 0 A. 3i &re3erat (i" toat# i"i!a (ec$t s# .tiu c# a! (e-a 3ace cu o "e)u"# 3urioas#/ C$"( a! au*it-o c# 4"ce&e s# %or)easc# si"-ur#' (e 3a&t s#-.i %or)easc#' !i-a %e"it s-o ru& la 3u-#/ Tre)uia s-o au*i9 7Dra-a !ea' !i-e tea!# c# ai r#cit/ Ce-ai &re3era s#-,i &o%estesc ast#-sear#' 3eti,o17 0 Cu! a(ic#1 0 A.a cu! 4,i s&u"/ i-a &o%estit ei 4"se.i' (e la ca& la coa(#' #cufia Do!ie .i Burcelu!ul neasculttor. Cu i"ter&retare' )i"e4",eles/ Lu&ul .uiera' &urcelu.ul -ui,a' &#(urea 3o."ea' )u"icu,a cro.eta' iar !ie 4!i %$6$iau creierii/ 0 Nu cu!%a (u!itale-,i &o%estea1 0 Nici &o!e"eal#2 Mi-a s&us c# 4"c# "u su"te! (estul (e )u"e &riete"e &e"tru asta' (ar "u e clu(e &osi)ilitatea 4" &ers&ecti%#/ Pe la u"s&re*ece' !-a! ,i"ut (e &erete s# "u %i" (e-a rosto-olul/ A 4"-e"u"c+eat l$"-# &at .i a 4"ce&ut s# se roa-e &e"tru s#"#tatea !ota"ului' i!&lor$"( &e Doa!"e- Doa!"e 0 te tual 0 s# i"ter%i"# 4"tr-u" 3el' &e"tru ca cei (oi (o!"i a!a)ili s#-l re-#seasc# c$t !ai re&e(e/ 0 M(a' 3#cu Ne( &e -$"(uri' "eo)i."uit 4" orice ca*/ 0 Recu"oa.te c# !erita s# %ii la Bucure.ti "u!ai ca s# cu"o.ti s&eci!e"ul/ 0 S# "u "e &ri&i!' E!ilia/ Du&# &atru*eci (e a"i' oa!e"ii (e&ri"( u"ele ciu(#,e"ii/ M#tu.a !ea' (e &il(#' are o re"t# (e o !ie (e lire/ A c+eltuit acu! c$,i%a a"i %e"itul &e o lu"# 4"trea-# &e"tru a-.i %i"(eca

&a&a-alul' (e.i cu aceia.i )a"i ar 3i &utut s#-.i &rocure u"ul tea3#r .i cu %reo sut# (e a"i !ai t$"#r/ 0 8" ca*ul acesta s-ar &utea s# %# 4",ele-e,i )i"e 4!&reu"#/ Mi se &are c# s-a sculat/ U" ca& cu )ucle al)e' ciu3ulite' se i%i 4" &ra- .i (is&#ru a&roa&e i"sta"ta"eu/ 0 O+' se au*i -lasul )#tr$"ei' (e ce "u !-ai a%erti*at' (ra-a !ea1 Nu su"t o)i."uit# cu %i*ite at$t (e !ati"ale/ 0 Ce s&u"e1 0 Nu &ri!e.te oas&e,i "ea"u",a,i' .i "u 4"ai"te (e ci"ci (u&#-a!ia*#/ Morto" !estec# o 4"6ur#tur# 4"tre (i",i' a&oi 4"ce&u s# r$(#/ Cea !ai !are -re.eal# ar 3i 3ost s# se e"er%e*e/ 0 Ei )i"e' (e (ata asta %a 3ace o e ce&,ie/ 0 Nu su"t (eloc si-ur#/ A! i!&resia c# "-ai 4",eles !are lucru (i" ce ,i-a! s&us/ Mela"ia 4.i relu# tirul/ Glasul se strecur# su),irel &ri" cr#&#tura 4"-ust# a u.ii/ 0 Dac# (u!"ealui ar 3i (is&us s# 4"toarc# &u,i" ca&ul' a. &utea trece 4" )aie/ 0 O/G/' s&use Ne(' !ut$"(u-se la 3ereastr#/ Di,i 3#r# -ri6#/ Pa.i u.ori tra%ersar# 4" 3u-# 4"c#&erea .i se au*i c+eia 4"toars# (e (ou# ori 4" )roasc#/ 0 Isuse2 Doar "u .i-o 3i 4"c+i&ui"( c# a! s# (au "#%al# &este ea2 E!ilia Plo&ea"u ri(ic# (i" u!eri .i lu# (i" %esti)ul &alto"ul .i -ea"ta/ 0 8" locul (u!itale/// 8" s3$r.it' "u o)i."uiesc s# (au s3aturi/ M# (uc s# 3ac c$te%a cu!&#r#turi/ Li&sesc cel !ult o 6u!#tate (e ceas/ E"-le*ul r#!ase l$"-# 3ereastr#/ 8" stra(#' (ou# !#tur#toare' 4" %este &ortocalii cu (u"-i' s&oro%#iau s&ri6i"ite (e tulu!)#/ Tre)ui s# a.te&te &$"# Mela"ia 4.i is&r#%i !icul (e6u"/ C$"( (#(u cu oc+ii (e (ulciuri' o)ra6ii )#tr$"ei 4"3lorir# .i Ne( a%u i!&resia c# e 4"tr-a(e%#r i!&resio"at#/ 8i !ul,u!i cu !ult# -ra,ie' a&oi 4.i scu*# ,i"uta "ecores&u"*#toare/ 0 8!i (au sea!a c$t e (e "eco"%e"a)il s# &ri!e.ti &e ci"e%a 4" ca&ot' (ar &oate c# circu!sta",ele s&eciale 4" care !# a3lu !# %or 3ace !ai &u,i" %i"o%at# 4" oc+ii (u!"ea%oastr#/ 0 Su"t 4" !#sur# s# 4",ele- situa,ia/ S&re sur&ri*a lui' -#sea c# are 3ar!ec .i c+iar u" soi (e se -a&&eal/ U" se -a&&eal (e ese",# s&ecial#' &li" (e su)tilitate' (i" ce 4" ce !ai -reu (e 4"t$l"it/ De!eia !o(er"#' si-ur# (e ea' cu &ac+etul (e ,i-#ri' )ric+eta .i &er!isul (e co"(ucere 4" &o.et#' 4l &ier(use/ Mela"ia a,$,a &e &la"uri li&site (e %ul-aritate/ 8.i 4"%#luia 3#&tura (elicat# 4" !ister' i*)utea s# !ai ro.easc# .i s# 3ie &u(ic#' (ar !ai ales sti!ula (uio.ia &arte"erului' (ori",a ta"(r# (e a o ocroti/ Cele !ai si-ure "a(e care &ot 4"l#",ui u" )#r)at/ 0 Ce %e.ti 4!i a(uce,i1 4"tre)# )#tr$"a/ 8" oc+ii al)a.tri &$l&$ia s&era",a .i toto(at# 3rica (e a "u 3i (e*a!#-it#/ Morto" 4.i 4"cre,i 3ru"tea/ 0 Nu 4",ele-/ 0 A,i uitat ce %-a! ru-at asear#1 0 V# re3eri,i la/// +!/// la/// 0 Priete"ul !eu Mirciulic#' (esi-ur/ Nu cre( c# e ist# cores&o"(e"t

&e"tru acest "u!e 4" li!)a e"-le*#' (ar (ac# %# e -reu s#-l &ro"u",a,i 4i &ute,i s&u"e To!!;' .i eu %oi .ti (es&re ci"e este %or)a/ Ne( se a-#,# (e 3otoliu .i res&ir# a($"c/ Tre)ui s# 3ac# u" e3ort' s# se -$"(easc# cu toate &uterile la Decioara (e aur &e"tru a -#si u" r#s&u"s/ 0 Mi-e tea!#' (oa!"#' c# 4" &ri%i",a aceasta "-a! 4"ai"tat &rea !ult/ 0 Di" cau*# c# "u lucra,i or-a"i*at' sus&i"# Mela"ia/ C$"( cau,i o &ersoa"# (is&#rut#' te i"3or!e*i 4" &ri!ul r$"( asu&ra se!"al!e"telor' o)iceiurilor' a locurilor &e care o)i."uie.te s# le 3rec%e"te*e .i a (u.!a"ilor/ Du!"ea%oastr# %-a,i a&ucat s# u!)la,i (u&# o &isic# &ri" Bucure.ti 3#r# "ici o !eto(#/ 7Doa!"e' Mela"ia' "u!ai "u 4"ce&e s# r$*i2 tiu c# 3i-ura (u!"ealui re3lect# tot ce &oate 3i !ai +a*liu' (ar asta "u te 4"(re&t#,e.te s# 3aci &rostii/ 8"t$i' c# ,ii e"or! s#-l ai &e Mirciulic# l$"-# ti"e/ 8" al (oilea r$"(' tre)uie s# ter--i-%er-se*i lucrurile &$"# te aco!o(e*i c$t (e c$t cu &o%estea Decioarei (e aur sau &$"# -#se.ti o i(ee/7 E"-le*ul a&ri"se ,i-ara/ Trase c$te%a 3u!uri' &ri%i"(-o 4" a($"cul oc+ilor/ 0 Bi"e' (oa!"#/ Co!u"ica,i-!i a!#"u"tele .i %e,i a%ea !ota"ul 4" (ou#*eci .i &atru (e ore/ 7Ce &rostu, e' (ra-a !ea2 8.i 4"c+i&uie c# te %a &utea &#c#li &u"$"(u-,i 4" &oale &ri!ul &isic %a-a)o"( &ri"s su) u" -ar(/7 8.i "ete*i &oalele ca&otului .i 4"ce&u e"u!erarea &e u" to" (i(actic9 0 8"t$i .i-"t$i' tre)uie s# .ti,i c# e "e-ru/ U" "e-ru-i"te"s' 3#r# cea !ai !ic# "ua",# (e ro.cat' "-are "ici o &at#' iar oc+ii "u su"t %er*i' a.a cu! te-ai &utea a.te&ta' ci c+i+li!)arii/ Coa(a .i-o t$r$ie !ereu .i acesta a 3ost u" !oti% %e."ic (e "e!ul,u!ire &e"tru !i"e/ U!)l# 4"tot(eau"a si"-ur' (ar (ac# se %a 4"t$!&la s#-l 4"t$l"i,i totu.i 4" co!&a"ia cui%a' %a tre)ui s# 3i,i 3oarte ate"t/ Nu se 4"+#itea*# cu orici"e' iar si"-ura sl#)iciu"e &e care i-o cu"osc su"t &isicu,ele )lo"(e (e %$rst# !i6locie .i )i"e4",eles Lilica' lo-o("ica/ M#"$"c# cu &l#cere (ulciuri .i &oate co"su!a 3#r# s# se a!e,easc# (ou# (e-etare (e alcool/// 7Ce%a !ai !ult (ec$t (ou# (e-etare' (ra-a !ea' (ac# ar 3i s# s&ui a(e%#rul' (ar "u tre)uie s#-l co!-&ro-!i,i/7 0 Cre( c# !i-a,i o3erit o 3i.# co!&let#/ 0 8"c# "-a! ter!i"at/ 8i &lace s# se uite la tele%i*or .i are &riete"i &e stra(a Toa!"ei/ B#tr$"a 4.i co)or4 &leoa&ele/ A !ai (is&#rut (e (ou# ori .i (e 3iecare (at# acolo l-a! -#sit/ A+' s# "u uit2 Nu tre)uie s# s&ui &is' &is c$"( 4l c+e!i' ci cu,u' cu,u/ 8" 3o"(' este si"-ura lui curio*itate/ 0 A! 4",eles/ A%$"( ase!e"ea (ate !i se &are i!&osi)il s# "u-l -#si!/ 8.i 4"c+i&ui !utra .e3ului' el%e,ia"ul cu &#rul al)' a lui Gi"o sau a lui Gris- Gris 4" cli&a c$"( ar a3la c# el' Ne(' u!)l# &e aco&eri.urile Bucure.tiului (u&# u" !ota" alcoolic .i cult/ Pro)a)il "u le %a &o%esti "icio(at#/ Sc+i,# u" *$!)et lar-' &li" (e 4"cre(ere/ A,i !ai re3lectat la Madona de aur/ Mela"ia Lu&u 4l !#sur# sur&ri"s#/ 0 Dar %-a! s&us' (o!"ule2 Curios' -$"(urile ti"erilor (e a*i alear-# .i se 4!&r#.tie !ai re&e(e ca ar-i"tul %iu/ Cre(e,i c# -lu!esc1 Su"t i"ca&a)il# s# !e(ite* (e&arte (e &riete"ul !eu/ A.a !-a! o)i."uit .i "u %-a! ascu"s c# !# si!t &rea 4"-ri6orat# ca s# !# &ot co"ce"tra asu&ra altor &ro)le!e2 E"-le*ul ri(ic# (i" u!eri/ 0 Sti!at# (oa!"#' a. %rea s# l#!uri! (i"tru )u" 4"ce&ut o

c+estiu"e/ Eu 4"(e&li"esc o3iciul (e i"ter!e(iar/ Pe"tru tra"s&ortul so,iei lui Geor-e Po&a .i al Madonei la Paris' %oi &ri!i o a"u!it# su!#/ 8" co"seci",#' &ri!ul i"teresat r#!$"e,i (u!"ea%oastr#/ V# a%erti*e* c# (u!i"ic# e ulti!a *i &e care o &etrec 4" Bucure.ti/ 0 Su"t (e*olat#/ Dac# 4"tre ti!& a%e,i o "outate c$t (e "e4"se!"at# (es&re Mirciulic#' %# ro- s#-!i tele3o"a,i/ Se ri(ic# .i-i 4"ti"se !$"a/ Ne( cl#ti"# ca&ul/ 7Iat#-!# .i co"ce(iat27 Se si!,ea 3urios' a)aterile (e la &ro-ra! 4l a-asau 4"tot(eau"a' (ar 4.i (#(ea sea!a c#' 4" !o( ciu(at' "u-i su&#rat &e )#tr$"#/ K Li)elula 4i r$se &ur .i si!&lu 4" "as' 3#r# s#-.i ascu"(# satis3ac,ia c# Mela"ia i*)utise s#-i 73e"te*e7/ I"trase 4" )irou cu o e &resie (e triu!3 .i-,i %e"ea s# cre*i c# socote.te e%a(area )#tr$"ei (re&t o %ictorie &erso"al#/ Era (e a6u"s 4"s# &e"tru !aior ca s#-.i (ea sea!a (e i"oce",a +oa,ei/ Dac# Li)elula s-ar 3i 3#cut %i"o%at# (e cea !ai !ic# co!&licitate' atitu(i"ea ei ar 3i 3ost alta/ 8" &ri!ul r$"( i-ar 3i o3erit u" recital co!&let (e e cla!a,ii' si!ul$"( sur&ri*a u"ei %e.ti 4"tr-a(e%#r ie.ite (i" co!u"/ Nu 4" 3iecare *i se co"su!# ase!e"ea e%e"i!e"te/ Cristescu re3lect# 4"c# o (at# la u" 3e"o!e" ce "u 4"ceta s#-l sur&ri"(#9 re&e*iciu"ea cu care se r#s&$"(eau .tirile 4" &e"ite"ciare/ Pri" ce ca"ale !isterioase se 4!&r#.tiau i"3or!a,iile (i" toate (o!e"iile' &olitic' a(!i"istrati%' eco"o!ic' cu! se a3lau e%e"i!e"tele (i"tr-o 4"c+isoare 4" alta situat# la o (e&#rtare (e ci"ci sute (e Iilo!etri' %a r#!$"e &ro)a)il o e"i-!# &$"# la s3$r.it/ Co"statase' (iscut$"( cu (e,i"u,ii' c# ace.tia erau u"eori at$t (e a%i*a,i 4" le-#tur# cu ceea ce se &etrecea 7a3ar#7' 4"c$t ,i-ai 3i &utut 4"c+i&ui c# su"t a)o"a,i la toate coti(ia"ele' iar acolo u"(e (oresc u" &lus (e (ocu!e"tare "-au (ec$t s# (ea u" tele3o"/ Maiorul o e &e(ie &e +oa,#' cer$"( s# 3ie a(us# Ol-a Tu(or' a (oua &arte"er# (e celul# a Mela"iei/ Presta si!&le 3or!alit#,i' c#ci "u "#(#6(uia u" si"-ur !o!e"t s# o),i"# cel !ai !ic a!#"u"t util (i" ase!e"ea i"tero-atorii/ 8" is&r#%ile Mela"iei Lu&u "u -#seai "icio(at# co!&lici' iar !artorii erau tot at$t (e i"utili ca .i stro&itul str#*ilor (u&# o &loaie tore",ial#/ 0 Ci"e %-a i"3or!at (es&re e%a(area )#tr$"ei1 Ol-a Tu(or a%u o !ic# tres#rire/ U" sur$s oste"it 4i (esti"se c+i&ul/ 0 E )i*ar 4" ce 4!&re6ur#ri ,i se ri(ic# u"eori %#lul (e &e oc+i/ Su"t ca! (e aceea.i %$rst# cu/// 7)#tr$"a7/ 0 Scu*a,i-!#/ 0 N-are "ici u" 3el (e i!&orta",#/ Mi-a s&us Li)elula/ 0 De u"(e .tia1 0 Data asta .tie totul/ 8.i &etrece a ci"cea sau a .asea %aca",# la (u!"ea%oastr#' a.a c# "u-i (e !irare/ Cristescu r#s3oi (osarul Ol-#i Tu(or/ 0 V# a3la,i la &ri!a 4"c#lcare a le-ii/ 0 Da/ 0 ///tra3ic (e i"3lue",#/// &resiu"e asu&ra 6u(ec#torului 4" cau*#/// Da2 5i"$"(u-se sea!a .i (e li&sa (e a"tece(e"te' %e,i sc#&a &ro)a)il cu u" a"/

0 A.a cre(/ Maiorul 4"c+ise cu *-o!ot (osarul .i-l 4!&i"se s&re col,ul !esei/ 8i c#ut# oc+ii/ Erau 3oarte 3ru!o.i' %er*i' cu -e"e (ese' .i "u-,i tre)uia !ult# i!a-i"a,ie ca s#-,i (ai sea!a (e 3lac#ra lor (e acu! (ou#*eci sau trei*eci (e a"i/ 0 Su"te,i (is&us# s# !# a6uta,i1 0 Nu %#( (e ce "-a. 3ace-o/ De!eia aceasta "u 4"sea!"# "i!ic &e"tru !i"e/ A! i!&resia 4"s# c# -re.i,i/ 0 8" ce se"s1 0 Nu cu"osc "i!ic (es&re !u"ca (u!"ea%oastr#' 4" a3ar# (e ceea ce se a3ir!# 4" 3il!e sau c#r,i' &rostii &ro)a)il/ B#"uiesc c#-i c#uta,i &e or-a"i*atorii e%a(#rii' or' (u&# &#rerea !ea' ei "-au ce c#uta aici/ Autorul co!)i"a,iei "u &utea 3i u" (e,i"ut/ E ele!e"tar/ 0 Nici co!&lice1 0 E%e"tual/ 0 Autorul !# i"teresea*#' (eoca!(at#' !ai &u,i"/ Pri" i"ter!e(iari %oi a6u"-e .i la el/ Ni!e"i "u 3ace (i" se"i" J> te!&eratur#/ Ci"e%a i-a 4"!$"at Mela"iei Lu&u su)sta",a care a &ro%ocat 4" !o( arti3icial starea "eo)i."uit# at$t (e 4"-ri6or#toare' 4"c$t i!&u"ea s&itali*area i!e(iat#/ Ol-a Tu(or ri(ic# (i" u!eri/ 0 Des&re a.a ce%a "u .tiu "i!ic/ N-a! %#*ut-o 4"-+i,i"( "i!ic' cu e ce&,ia ceaiului (e (i!i"ea,#' cu"oa.te,i (esi-ur o)iceiurile casei/ 8" a3ara su)o3i,erului (e ser%iciu "-a &#tru"s "i!e"i 4" celula "oastr#/ Cristescu se i"teres# 4"tr-o (oar#9 0 N-a,i re!arcat "i!ic "eo)i."uit 4" co!&ortarea Li)elulei1 0 Nu i-a! acor(at o ate",ie s&ecial#' 3ata aceasta !# &lictise.te/ V# &ot 4"s# -ara"ta c# .i ea o %e(ea &e )#tr$"# &ri!a oar# 4" %ia,#/ De alt3el/// Maiorul 4.i ri(ic# &ri%irea/ 0 De alt3el1 0 Li)elula ar 3i 3olosit 4" &ri!ul r$"( ea &rile6ul (e a e%a(a/ Se a.tea&t# la o co"(a!"are (e cel &u,i" ci"ci a"i/ Or' ase!e"ea &ers&ecti%# "u-i (eloc %esel#/ Cristescu' str#3ul-erat (e-o i(ee' 4.i &ri"se )#r)ia 4"tre (e-ete/ Se uit# ate"t la 3i-ura 3e!eii .i rosti rar9 0 Du!"ea%oastr# %e,i c#&#ta (oar u" a"/ 0 Nu %#( le-#tura/ 0 tii"( la ce &e(ea&s# %# &ute,i a.te&ta' a,i 3i acce&tat o &ro&u"ere (e e%a(are1 Maiorul a%u i!&resia c# (esci3rea*# 4" oc+ii Ol-#i Tu(or o 4"3ru"tare ciu(at#/ i -lasul su"a &li" (e 4"(r#*"eal#/ 0 Nu/ U" a" 4"sea!"# !ult la %$rsta !ea' (ar' 4" (e3i"iti%' "u e totu.i altce%a (ec$t u" si"-ur a"/ La ca&#tul lui' %oi rei"tra 4" o)i."uit .i %oi uita totul/ E%a($"(' ar 4"se!"a s# !# co"(a!" la o e iste",# (e teroare &e"tru tot restul %ie,ii/ 0 A.a !# -$"(ea! .i eu/ Lo-ic' (eci' res&i"-$"( &ro&u"erea' &utea,i ce(a altcui%a .a"sa/ 0 Nu cre( c# %# a.te&ta,i la u" r#s&u"s si"cer' r$se Ol-a Tu(or/ Vi-l %oi (a totu.i/ N-a. 3i acce&tat s# a6ut u" cri!i"al sau u" t$l+ar/ 8" rest' &ri"ci&iile !ele su"t (estul (e tolera"te/ D#cu o &au*#/ La e%a(area Mela"iei Lu&u "-a. 3i &artici&at 4"s# 4" "ici u" ca*/ 0 De ce1 0 E &rea "#t$"-# .i !# sur&ri"(e c# 4"c# "-a,i &us !$"a &e ea/ O %e,i

&ri"(e &ro)a)il 4" ur!#toarele (ou#s&re*ece sau .ais&re*ece ceasuri .i (i" &ri!ul !i"ut %# %a &u"e la (is&o*i,ie toate a!#"u"tele care %# i"teresea*#' i"clusi% "u!ele co!&licilor/ K 8" ca!era sa (e la eta6ul .a&tes&re*ece' Morto" 4.i 3#cea )ila",ul/ 7M# a3lu (e trei *ile la Bucure.ti/ A! i*)utit o e%a(are si!&l# .i caut u" !ota" "e-ru &ri"tre (ou# !ilioa"e (e locuitori' sute (e !ii (e locui",e .i &oate tot at$tea &isici/ Pare a)sur(' isteric' (e u" ri(icol &er3ect' (ar asta-i realitatea/ Cu"osc 4"c#&#,$"#rile )#tr$"ilor/ Dac# "u-i a(uc a"i!alul' %a re3u*a 4" co"ti"uare s#-!i o3ere cel !ai sla) i"(iciu (es&re Madon. E!ilia .i Nicolaescu su"t (e &#rere c# )#tr$"a ar tre)ui *-$l,$it#/ N-a! 3ost "icio(at# a(e&tul u"ei &olitici (e 3or,#' iar &e 3e!eia asta "-o &ot )rutali*a/ E su3icie"t s# se uite la !i"e ca s#-!i le-e !$i"ile' .i a&oi orice i"siste",# i-ar (a (e )#"uit/ Voi a(u"a la 4"t$!&lare c$,i%a cotoi "e-ri cu oc+i -al)e"i/ Di" "e"orocire' se*o"ul "u-i -ro*a%/ 8" "oie!)rie' .i !ai ales &e &loaie' &isicile "u ies la &li!)are/ 8!i acor( 4"c# &atru *ile &e"tru a -#si 3ecioara/ La ur!a ur!elor' !i-a! 4"-#(uit o 3a"te*ie (e o s#&t#!$"#/ I"(i3ere"t (e re*ultat' lu"i !# 4"torc la Lo"(ra/7 Ne( s#ri s&ri"te" (i" &at .i 4"ce&u s# se 4!)race/ K Vl#(u, Tolea era u" )#r)at co".tii"cios/ 8" .coal# 4"%#,a -reu' (ar cu &erse%ere",#' "u ie.ea (i" cu%$"tul !a!ei' o (octori,# %#(u%# care-l i(olatri*a' iar c$"( 4.i &u"ea ce%a 4" !i"te' "u se l#sa cu u"a' cu (ou#/ I!e(iat (u&# re&eti,ie cu!&#r# o 6u!#tate (e Iilo-ra! (e &ari*er' tra".at su),ire' .i urc# la %ola"ul VolIsHa-e"ului ac+i*i,io"at cu &rile6ul u"ui tur"eu 4" R/D/G/ 8.i &ro&use &e"tru 4"ce&ut o rait# 4" cartierul se!"alat (e Mela"ia Lu&u' ur!$"( a&oi s# i"%esti-+e*e Ra+o%a' A"ti!' Ario"oaei etcetera' str#*i %ec+i cu c#su,e (e *estre ri(icate &e la =>FF' -ea!uri scu"(e la c$te%a &al!e (e &#!$"t .i -r#(i"i,e 3ira%e' str#6uite (e )olo%a"i rotu"*i' (a,i cu %ar/ Locui",e (e )u"ici cu ca"(ele' %i" (e s!oc+i"e 3#cut 4" cas# .i &isici (olo3a"e cui)#rite 4"tre -+i%ecele (e la 3ereastr#' o(#i cu !iros (e )#tr$"e,e' %aleria"# .i &ra3 &e"tru -$"(aci/ Pri" 3a,a oc+ilor 4i trecu a&arta!e"tul lui' u" %is %ec+i care a*i 0 era su&ersti,ios .i ati"se !ascota (e &e &ar)ri* 0 4"ce&ea s# se reali*e*e/ Dese"ase &la"urile' cu"o.tea re&arti*area o(#ilor' !o)ilele 4" a!#"u"t/ Baia %a a%ea 3aia",# turcoa* .i &er(ele (e &lastic ar-i"tiu' 4" +ol -uri (e &iele .i u" )ar c+i"e*esc (e lac' &e toaleta (i" (or!itor u" %as (e co)alt cu tra"(a3iri/ tia &$"# .i )i)elourile (i" %itri"#' (ista",a (i"tre car&ete' c$te u!era.e %a cu!&#ra &e"tru ca +ai"ele s# "u stea u"ele &este altele 4" (ula&uri/ La ei acas#' o(#ile erau &li"e (e c$r&ele !aic#-sii/ Dec$t s# scoat# (e &e acela.i u!era. o 3ust#' o 6ac+et# .i o roc+ie ca s# a6u"-# 4" s3$r.it la )lu*a c#utat# .i-a&oi s# le &u"# la loc' &re3era s# le 4".ire &e scau"e .i 3otolii/ Va (a' o (at# la (ou# s#&t#!$"i' rece&,ii selecte/// Vl#(u, Tolea 3r$"#/ D#cu se!" u"ei (oa!"e 4" %$rst# s# treac#' *$!)i"(u-i lu!i"os/ B#tr$"a a6u"se &e cel#lalt trotuar .i &ri%i 4" ur!a !a.i"ii/ 7Ce t$"#r a!a)il27

K 7S# 3iu al (racului (ac# !# (uc s# caut !$,e &e ti!&ul #sta !i*era)il2 Au*i &e"tru ce se (e&lasea*# i(iotul #la (i" Lo"(ra2 De"o!e"al2 Dac# )a)a "u-.i )ate 6oc (e "oi' !# 4!&u.c27 Bu*ele lui Mirel Nicolaescu se 4!&letir# (is&re,uitor/ 8.i r#suci tru&ul -ros c#ut$"(u-.i locul 4" !i"(irul a.ter"ut (irect &e (u.u!ea/ O)ser%# u" -$"(ac care i se c#,#ra &e !$"ec# .i-l e &e(ie cu u" )o)$r"ac u"(e%a 4" o(aia a&roa&e -oal#/ <ai"ele at$r"au 4" cuie/ Pe o la(# r#stur"at# r#!#sese o 6u!#tate (e &$i"e .i co6i (e sala!/ Eco"o!istul 4"c+ise oc+ii/ 7Vr$"cea"ca (e la &arter are o li-+ioa"# "ea-r#/ Scor!o"e.te !ereu 4" cre!atoriu/ 8i ar( u"a la )il#' o %$r 4" &las# .i se c+ea!# c# "-a! %e"it cu !$"a -oal#/7 K A!$"(ou# ,i"eau c$te o carte &e -e"u"c+i' (ar (e 3a&t "u citeau/ E!ilia Plo&ea"u se uita &e 3ereastr#/ De c$"( se .tia &ri%ise &loaia (i"(#r#tul u"ui -ea!/ Acas#' (es&#r,it# (e ceilal,i 3ra,i' la c#!i"' si"-ur# 4"tre *ece cole-e' la )irou' 4"tr-o e cursie ie3ti"#/// Gea!uri cu &er(ele (e a,ic#' co"3ec,io"ate (e !aic#-sa' -ea!ul (e la c#!i"' &li" cu ru6uri' &u3uri !ur(are' sutie"e &use la uscat' u" )orca" 4"%elit 4" +$rtie -ras# .i "eli&sita o-li"(# (e )u*u"ar &les"it#' -ea!ul (e la )irou cu iaurtul lui C+iriacescu .i -ustarea (e ora *ece a (oa!"ei Matei' -ea!ul lat al C+ausso"ului (e care-.i &ro&te.te "asul/ Pri%eli.tile -o"esc' alu"ec#/ Tot(eau"a 3usese la 3el/ Ea' o 3ereastr# .i &loaia/ Mereu toa!"#/// Si!,i &ri%irea Mela"iei Lu&u .i 4"cerc# s# ia o atitu(i"e (e-a6at#/ Nu-i &#sa (e "i!e"i' (ar !o!e"tele (e sl#)iciu"e o u!ileau/ B#tr$"a sur$(ea )la6i"/ 7tii ce-i li&se.te' (ra-a !ea1 U" )#r)at/ C$"( 3e!eile "u au -e"iu' acesta r#!$"e re!e(iul i"-3ai-li-)il &e"tru st#rile &roaste/ Doar (ac# "u su"t croite str$!)/ Te-ar (is&re,ui -ro*a% .tii"( ce -$"(e.ti' 4.i 4"c+i&uie c# e o 3ii",# su&erioar#' care caut# satis3ac,ii (e alt# "atur#/ Mititica se 4".al#/ B#r)a,ii trec &e l$"-# ea 3#r# s-o %a(#' .i a a6u"s s#-.i i!a-i"e*e c# ea "u-i %e(e &e ei///7 B#tr$"a 4"toarse &a-i"a cu u" sus&i"/ N-o i"teresa i"i!a si"uoas# a Da&+"ei A(ea"e' 7o &erso"alitate stra"ie care te-a 3asci"at 4" ti"ere,e/// Acu! tre)uie s# !e(ite*i la &la"urile tale' (ra-a !ea/ Madona de aur !erit# i"teresul t#u' (ar (e-o-ca!-(a-t# "u ai (e ce s# te a-#,i/ S&er c# a(resa Ol-#i Tu(or se a3l# 4" cartea (e tele3o"/ O %i*it# la (o!iciliul ei !i se &are i"-(is-&e"- sa-)i-l#' 3eti,o/ Poate c# %ei -#si acolo u"ele i"(icii/ Pe"tru 4"ce&ut 4"s#' tre)uie s# te (e)arase*i (e (o!"i.oara E!ilia .i su"t si-ur# c# ai s# (esco&eri u" truc co"%e"a)il/ Nu uita s#-i tele3o"e*i lui Dlore"ce/ Des&re &ro)a !aiorului Cristescu "u e ca*ul s#-,i a!i"tesc/ Tre)uie s-o (istru-i 4"ai"te (e-a a%ea ti!& s# se (e*!eticeasc#/ Da' 3eti,a !ea' ai 3oarte !ulte &ro)le!e la care e.ti o)li-at# s# c+i)*uie.ti/7 Lu# o )o!)oa"# (i" &u"-a a(us# (e Ne(/ Declar# ti!i(' !ototoli"( celo3a"ul 4" &al!#9 0 Nu-!i &lace s# %#( &e ci"e%a &lictisi"(u-se 4" &rea6!a !ea (e.i' )i"e4",eles' 3iecare e li)er s# 3ac# ce &o3te.te/ N-a,i %rea s# 6uc#! 7Po&a-&rostul71

K Cristescu ,i"ea rece&torul 4"tre urec+e .i u!#r/ Co!&let# cu u" S &#tr#,elul -ol/ 7Corsar2 Asta era27 0 Ce 3aci1 4"tre)# colo"elul/ 0 Cu &er!isiu"ea (u!"ea%oastr#' (e*le- cu%i"te 4"cruci.ate/ N-a! !ai 4"cercat c+estia asta (i" liceu .i -#sesc c# !# (eco"ectea*#/ 0 i Mela"ia1 0 Ju)ilea*#/ 0 Ce i"te",io"e*i1 0 Ni!ic/ A.te&t/ 0 Ce1 0 S#-!i tri!it# salut#ri/ Dac# Mela"ia "u %rea s-o -#si!' "u o -#si! (ec$t (ac# !o)ili*#! u" !ilio" (e i".i care s# scotoceasc# 4"tr-u" !ilio" (e case 4" acela.i ti!&/ i "u e e clus ca 4" !o!e"tul #la' )#tr$"a s# se &li!)e cu tra!%aiul sau s# 3ac# o %i*it# la Mo"u!e"tul eroului "ecu"oscut/ 0 8" co"seci",#1 0 8" co"seci",#' a.te&t s# 3ure Palatul Tele3oa"elor sau s# u!3le cl#(irea Mili,iei (e &e Calea Victoriei2 0 Nu e.ti 4" cea !ai )u"# (is&o*i,ie/ 0 Cu! a,i (e(us1 0 Tre)uie s# 4",ele- c# &ractic "u !ai e "i!ic (e 3#cut1 0 E act/ 0 M(a/// A*i!ioar# are %e.ti i"teresa"te/ Maiorul &#rea sce&tic/ 0 De &il(#1 0 Nu ascu"( c# &ar 4"(ea6u"s (e ciu(ate/ S-au se!"alat 4" c$te%a ceasuri circa trei*eci (e r#&iri/// 0 B#r)a,i sau 3e!ei1 0 Mota"i/ 0 Cu!12 0 Ne-ri/ Maiorul se st#&$"i s# "u ,i&e/ 0 Scu*a,i-!#' (ar e cel !ai &rost )a"c &e care l-a! au*it 4" %ia,a !ea/ 0 Nu te e"er%a' )#iete2 5i-a! s&us c# &are ciu(at' (ar "u-i u" )a"c/ 0 A c#&iat .i A*i!ioar#1 0 Nu' (e.i locuie.te 4!&reu"# cu soacr#-sa/ I-ai atras ate",ia s# ,i se a(uc# la cu"o.ti",# orice 3a&t "eo)i."uit/ Dace .i el ce &oate/ 0 Pro)a)il se &oart# &e u"(e%a )la"# X la Po!&a(our sau cotoi 3re*at "ua",# !a+o" .i-au i"trat .!ec+erii 4" ac,iu"e/ 0 Lui A*i!ioar# "u-i iese (i" ca& c# !ota"ul Mela"iei era "e-ru .i c# &#rea 3oarte 4"-ri6orat# (e soarta lui/ Pe ur!#' co"si(er# c+estia 4"(ea6u"s (e s!i"tit# ca s#-i a&ar,i"#/ 0 <!2 Aici "u se 4".al#/ i-acu! ce s# 3ace!1 Vi se &are serios s# tri!it o3i,eri (e !ili,ie' e%e"tual (e la c#&ita" 4" sus' s# caute !$,ele (is&#rute1 0 E act 4" se"sul acesta %oia! s# te co"sult/ 8" &ro)le!a Mela"iei Lu&u "-ai co"traca"(i(at' r$se colo"elul/ Cristescu r#!ase cu rece&torul 4" !$"#/ 7Mi-era tea!# s# "u (is&ar# tur"ul Tele%i*iu"ii .i' c$"( colo' se e%a&or# trei*eci (e &isici/ <ot#r$t' "-o s# .tiu "icio(at# ce-i 4" ca&ul ei/7

K 7Ci"e-.i 4"c+i&uie c# %$"#toarea (e &isici e o c+estie si!&l#7' -$"(i Ne( Morto"' 7"u are si!,ul realit#,ii/7 8.i &ro&usese s# a(uc# .ase !ota"i' (ar i*)utise s# &ri"(# "u!ai &atru' iar 4" le-#tur# cu se ul ulti!ilor (oi "u se si!,ea (eloc si-ur/ Pisicile se *)#teau cu!&lit 4" sacul (e %oia6/ O 3e!eie 4" %$rst#' cu c+eile 4" !$"#' 3#cu oc+ii !ari/ E"-le*ul r$"6i &roste.te .i urc# sc#rile 4"6ur$"(/ E!ilia Plo&ea"u 4i (esc+ise i!e(iat/ Se uit# la )a-a6ul lui .i se s&ri6i"i (e &eretele %esti)ulului/ R$(ea isteric' cu su-+i,uri/ M#selele lui Ne( &$r$ir#/ 0 Ce se 4"t$!&l#1 De!eia cl#ti"# ca&ul *-$l,$it# (e co"%ulsii/ 8i 3#cu se!" s# i"tre/ La 4"ce&ut' Ne( "u-.i (#(u sea!a e act (e situa,ie/ 8"c#&erea era literal!e"te i"%a(at# (e a"i!ale "e-re/ Se c#,#raser# &e )i)liotec#' &e 3otolii .i &e tele%i*or' se scui&au' se stro&.eau u"ele la altele' ,i&au .i -$3$iau .i' (u&# toate a&are",ele' "u a%eau (e -$"( s# re"u",e la aceast# atitu(i"e &rea cur$"(/ U" %as (e &or,ela" se 3#cuse ,#"(#ri &e &arc+et/ Vl#(u, Tolea &ri%ea (e*astrul cu u" aer *#&#cit/ A%ea !$i"ile *-$riate .i u" (e-et )a"(a6at/ R#stur"at &e ca"a&ea' Mirel Nicolaescu tr#-ea (i"tr-u" tra)uc -ros' &#str$"( u" aer oste"tati% cal!/ Pisica Vr$"ce"ilor se *)uciu!a la ca&#tul u"ei s3ori .i Ne( "u 4",ele-ea (e ce eco"o!istul "u-i (#(ea (ru!ul/ Oricu!' %acar!ul era &er3ect/ Pro)a)il c# i"(i%i(ul se si!,ea 3oarte !$"(ru (e ac+i*i,ia lui .i %oia s# e%ite co"3u*iile/ Mela"ia Lu&u &re*i(a se"i"# )ala!ucul' %or)i"(u-le (es&re %re!e/ Baleri"ul (#(ea t$!& (i" ca&/ 0 Te-ai l#!urit1 4"tre)# E!ilia Plo&ea"u/ Nu-.i &utea st#&$"i !u.c+ii 3e,ei str$!)a,i (e u" r$s cris&at/ 0 Deoca!(at# 4"cerc s# 4",ele-/ 0 Las-o )alt#' coa"e2 3#cu Mirel Nicolaescu/ 8"ai"te (e a o u!3la sticle,ii' ti&a a e%a(at (e la os&iciu/ Ascult#-!# &e !i"e2 8"trea)-o (e &riete"i .i-ai s# %e*i c# locuiesc 4" co!u"/ Gratii la -ea!' (ou#-trei (u.uri &e *i' .i "u-i co"tra*ice "i!e"i/ B#tr$"a sur&ri"se &ri%irea lui Ne( .i-i *$!)i/ 0 Ierta,i-!#2 N-a! au*it c$"( !i-a,i (at )u"# seara/ Do!"ul Tolea e u" i"terlocutor !i"u"at .i !-a! l#sat 3urat# (e co"%ersa,ia (u!"ealui/ Baleri"ul' care "u scosese u" su"et' o !#sur# )ui!ac/ 0 C$,i !ota"i su"t 4" cas#1 4"tre)# Ne( 3#r# s# se a(rese*e cui%a a"u!e/ 0 Trei*eci .i ci"ci' c+icoti E!ilia/ Recor(!a"ul e Vl#(u,9 (ou#*eci .i "ou#/ Mela"ia Lu&u sus&i"#9 0 Trei*eci .i ci"ci' (ar (i" "e3ericire &e "ici u"ul "u-l c+ea!# Mirciulic#/ 0 Cu! &ute,i 3i at$t (e si-ur#1 0 Ce 4"tre)are2 Cre( c# "ici "u !erit# r#s&u"s/ Du&# tot ce %-a! &o%estit (es&re &riete"ia "oastr#/// E!ilia i*)uti s#-.i a&ri"(# ,i-ara 3rec$"( al treilea c+i)rit/ 0 Nu .tii 3i-ura2 8i su&u"e la teste/ Alcool' ciocolat# .i &o%estea &ei unsprezece pitici din grdina de 9arzavat a cumetrei 9amfira. Dac# &ersoa"a "u reac,io"ea*#' 4"sea!"# c# "u-i Mirciulic#/ Clar1

0 <!' 3#cu Ne(' &ro)a)il "-a! s# a! "ici eu &rea !are succes/ 8"ce&u s# tra-# u.or 3er!oarul sacului/ Mela"ia se 4"%ior# )rusc .i 4.i (use &al!ele la &ie&t/ 0 M# 4".el sau !i-a,i &re-#tit 4"tr-a(e%#r o sur&ri*#1 S&u"e,i-!i (ac# tre)uie s# 4"c+i( oc+ii/ 0 i (esc+i(e -ura' r$"6i Mirel Nicolaescu/ E"-le*ul scoase &ri!ul cotoi ,i"$"(u-l (e cea3#/ I-l ar#t# &e toate &#r,ile' ca la t$r-' .i E!ilia 4"ce&u (i" "ou s# su-+i,e/ 0 Osta e1 Mela"ia cl#ti"# ca&ul/ 0 8!i &are r#u c# %# (e*a!#-esc/ tiu c$t su"t (e "e&oliticoas#' (ar/// 8" s3$r.it' a,i 3ost &ro)a)il &u,i" (istrat/ Orici"e e 4" stare s# %a(# c# are o l#)u,# al)#/ Pe )la"a lui Mirciulic# "u e ist# "ici o &at#/ Ne( ar)or# u" aer to"ic/ 0 N-o s# "e &ier(e! cu!&#tul (i"tr-at$ta/ Eli)er# &isica .i 4.i strecur# !$"a cu &ru(e",# 4" sac/ De ast# (at#' &arie* c# "u !-a! 4".elat/ El e' "u-i a.a1 Nu %# r#!$"e (ec$t s#-l str$"-e,i 4" )ra,e/ Doi &riete"i %ec+i care s-au re-#sit/ Nu cu"osc "i!ic !ai !i.c#tor/ B#tr$"a 4.i ,u-uie )u*ele/ P#rea "e!$"-$iat#/ 0 Nici #sta1 *$!)i Ne( sco,$"( al treilea e &o"at/ 0 E/// Mela"ia 4.i c#uta cu%i"tele9 Ceea ce !i-ar#ta,i acu! e o (o!"i.oar#/ Mirel Nicolaescu se t#%#lea (e r$s/ E!ilia "u !ai &utea 4"c+i(e -ura/ O (ureau sto!acul .i 3#lcile/ Baleri"ul sur$(ea r#t#cit' cu e &resia caracteristic# a celui care "u sesi*ea*# &rea )i"e ce se &etrece 4" 6urul s#u' (ar "u %rea s# 3ac# "ot# (iscor(a"t#/ Cele (ou#*eci .i "ou# (e &isici &ri"se' &eri&e,iile "ea.te&tate &e care le 4"3ru"tase 4l sleiser# (e &uteri/ Di"tr-o (at#' Mela"ia si!,i c# ce%a "u !er-e/ 7Ate",ie' (ra-a !ea2 Do!"ul Ne( "u-i at$t (e 3urios &e c$t ar tre)ui s# 3ie/ Mi se &are c# ,i-a i"tuit 6ocul .i-l acce&t# ca s# %a(# ce ur-!#-re.ti/ Nu -#sesc "ici o "ua",# (e 4"-$!3are 4" co!&ortarea ta' Mela"ia' (ar o si"-ur# (at# &o,i s# la.i !o(estia la o &arte' 3#r# s# te ru.i"e*i/ Nu-i 4"-#(ui s# -+iceasc# ce se &etrece 4" !i"tea ta/// 8",ele-i ce %reau s#-,i s&u"/7 0 Cu si-ura",# 4"s#' (eclar# e"-le*ul ra(ios %$r$"( &e"tru ulti!a oar# !$"a 4" sac' c# acesta e &riete"ul Mirciulic#/ B#tr$"a 4l !#sur# scurt .i l#s# ca&ul 4" 6os )osu!3lat#/ 0 E cel !ai &u,i" (i"tre to,i' (ac# %re,i s# .ti,i/ N-a! a3ir!at c# i-a. 3i t#iat coa(a lui Mirciulic#' .i "u tre)uie s# !# &ri%easc# ci"e%a (e (ou# ori ca s#-.i (ea sea!a c# su"t 4!&otri%a actelor (e )ar)arie/ 0 Trei*eci .i "ou# (e !$,e' -$3$i E!ilia/ Doa!"e Du!"e*eule2 0 Ce &ro&u"e,i 4" co"ti"uare1 o 4"tre)# Ne( &e )#tr$"#/ Sur$(ea tot ti!&ul/ 0 Mi-a,i 3#cut o &ro!isiu"e' (ar %#(/// 8!i (au sea!a c$t (e -reu %# %i"e s# %# ,i"e,i (e cu%$"t/ Nu %# 4"%i"uiesc (eloc/ O s#-!i &er!ite,i s# !# retra-1 Dece&,iile !# o)osesc cel !ai !ult/ 0 Clarisi!' )#ie,i2 3#cu Nicolaescu/ Eu co)or la &ri!a/ Morto" 4"cru"t# s&r$"ce"ele/ 0 A(ic#1 0 V# las s# %# 6uca,i si"-uri/ Mi-a a6u"s o re&ri*#/ E"-le*ul se 4"toarse s&re E!ilia' a(res$"(u-i o &ri%ire i"tero-ati%#/ 0 Are (re&tate/ Nu !-a! si!,it 4" %ia,a !ea at$t (e cara-+ioas#/

0 De ce1 0 S# l#s#! -lu!a/ Ce %rea1 O sut# (e !$,e1 O !ie1 Doar &e aco&eri.uri "u "e-a! c#,#rat/ S#-,i &o%esteasc# Tolea ce-a &#,it a*i/ 0 i totu.i se la!e"tea*# !ai &u,i" (ec$t %oi/ 0 8!i &lac situa,iile li!&e*i' s&use Nicolaescu/ 0 i !ie/ 0 I"te",io"e*i cu!%a s# co"ti"ui %$"#toarea (e li-+ioa"e )ru"ete1 0 Ve*i alt# solu,ie1 0 Pe !i"e 4" orice ca* "u !ai co"ta,i' s&use eco"o!istul +ot#r$t/ Trase (e s3oar#9 8!i iau (o)itocul .i %# salut2 C+estia "u-i serioas#/ Baleri"ul' st$"6e"it' 3#cu u" &as 4"a&oi/ Se 4!&ie(ic# (e &iciorul la!&a(arului/ Du -ata s#-l r#stoar"e .i-l &ri"se 4" ulti!a cli&#/ 0 Da' rosti tul)urat' 4!i 4"c+i&uia! cu totul alt3el lucrurile/ Morto" "-o sl#)ea (i" &ri%iri &e Mela"ia/ Acu*a u" aer (istrat care "u-l 4".ela/ O si!,ea co"ce"trat# &$"# la ulti!a 3i)r#/ O si"-ur# cli&# 3u cu&ri"s (e 4"(oial#/ Poate c# )#tr$"a era o se"il# e ce"tric# totu.i' a.a cu! o %e(eau ceilal,i' iar el se 4"c#&#,$"a' 4"tr-u" a"tract (e (is&o*i,ie ro!a"tic#' s#-.i i!a-i"e*e c# 4"t$l"ise o !i"te ascu,it#' (e-o a)ilitate care-,i t#ia r#su3larea' 4" tra%estiul uluitor al u"ei )u"icu,e cu o)ra6ii e!aila,i/ 7O !i"ci"oas# a(ora)il#/// Dar u"(e !i"te .i (e ce !i"te1 Oricu!7' co"c+ise' 7asta "u sc+i!)# situa,ia/ A! "e%oie (e ea ca s# a6u"- la Madon///7 0 Eu %-a! l#sat' s&use Mirel Nicolaescu' ri(ic$"(u-se -reoi/ Dac# re%e"i,i la reac,ii "or!ale .i a%e,i "e%oie (e !i"e' .ti,i u"(e !# -#si,i/ Mela"ia lu# o )o!)oa"#/ Nu &#rea (eloc i!&resio"at#/ 7Dii li"i.tit#' 3eti,o2 Do!"ul Ne( %a -#si cu si-ura",# ce%a care s#-i re,i"#/ 8l 3asci"ea*# Madona .i' &o,i s# ro.e.ti' .tii ce )i"e-,i st#' 4l tul)ur# &er-so-"a-li-ta-tea ta/7 0 Voi !ai r#!$"e,i1 4"tre)# Nicolaescu/ E!ilia 4.i 4"(re&t# s&atele .i trase (e &ul&a"ele 6ac+etei' aco&eri"(u-.i .ol(urile *%elte/ 0 8!i &are r#u' Ne(/ Cre( 4"tr-a(e%#r c# &o%estea "u &oate (uce la "i!ic )u"/ E a)sur( s# co"ti"u#!/ Nu toate starturile su"t corecte .i tre)uie s-o a(!i,i .i tu (i" c$"( 4" c$"(/ Vii' Vl#(u,1 Di-ura 3$st$cit# a )aleri"ului 3#cea o i!&resie curioas# 4" co"trast cu tru&ul (re&t .i %i-uros care %i)ra (e e"er-ie/ 0 A. %rea s# .tiu cu! re*ol%#! &ro)le!a cu locui",a/ Peste ci"ci *ile se 4"toarce %ar#-!ea/// 0 A)ia a.te&t s# !# (uc acas#' (eclar# ca"(i(# Mela"ia/ A! s-o 3ac &oate c+iar ast#-sear#' (ac# "u e &rea t$r*iu' (ar )i"e4",eles "u 4"ai"te (e a %# !ul,u!i c#l(uros &e"tru os&italitate/ 0 Mai 4"cerc#! o (at#' )#ie,i' &ro&use e"-le*ul 3#r# s#-.i (es&ri"(# oc+ii (e &e 3i-ura )#tr$"ei/ 0 Ce12 0 Tre)uie s# 3iu "e)u"2 0 8" ru&tul ca&ului/ 0 Salutare .i s&or 4" ra!ur#/ Ne( s&ecul# &ri!a &au*#/ 0 O3er c$te *ece (olari &e"tru 3iecare !ota" "e-ru &ri"s 4"ce&$"( (e ast#-sear#/ Pe"tru o cli&# se 3#cu li"i.te/ Nicolaescu r#!ase ,i"tuit 4" &ra-' cu oc+ii +ol)a,i/

0 Vor)e.ti serios1 0 Nu -lu!esc "icio(at# 4" c+estiu"e (e )a"i/ Tolea .i eco"o!istul se r#sucir# &e c#lc$ie .i (is&#rur# %erti-i"os &e sc#ri/ Li se au*ea tro&#itul &a.ilor' a%ertis!e"te/ 0 S# "u te &ri"( &ri" Ra+o%a' c#-,i ru& &icioarele2 Ola e sectorul !eu/ E!ilia 4"ce&u s#-.i (esc+eie 4"cet &alto"ul/ 0 Eu "-o 3ac &e"tru )a"i' Ne(/ 0 tiu' r#s&u"se el' &ri%i"(-o ,i"t# &e Mela"ia/ 8"tr-o *i &oate c# ai s#-!i &o%este.ti (e ce o 3aci totu.i/ B#tr$"a se 3erea (e i"siste",ele !ota"ului cu l#)u,# al)#' care 4"cerca s# i se ca,#re 4" &oale/ 0 Re-ret' )#ie,a.ule' (ar "u &ot 3i &riete"# cu toat# lu!ea/ K D#r# "ici o i"te",ie &recis#' ($"( -las u"ui i!&uls "e(e3i"it' !aiorul Cristescu se a)#tu (i" (ru! .i' 3#c$"( u" !ic 4"co"6ur' trecu &e la locui",a Mela"iei Lu&u/ Du&# cu! se a.te&tase' a"c+eta "u a%a"sase (eloc/ Dii",e e traterestre' r#&i"(-o &e )#tr$"# .i (is&#r$"( cu ea 4" cos!os' "-ar 3i l#sat ur!e !ai &u,i"e/ A*i!ioar# (iscutase cu &luto"ierul a(6uta"t care 4"so,ise a!)ula",a' iar .o3erul .i sa"itarul 4.i re&etaser# &$"# la a!e,eal# &o%estea/ 8"ai"te (e a le citi (eclara,iile' !aiorul .tia c# "u se &utea scoate "i!ic (e la ei/ A-resorii' ca!u3la,i (e 4"tu"eric' 4i atacaser# &ri" sur&ri"(ere' "el#s$"( ti!& %icti!elor s# le *#reasc# c+i&ul/ U"icul a!#"u"t util r#!$"eau se!"al!e"tele 7acci(e"tatului7' (ar' c+iar .i aici' !artorii "u 3#ceau risi&# (e (etalii/ 74"alt' %oi"ic' ca! la o sut# (e Iile .i !$"6it (e s$"-e/7 Co"ti"u$"( s# )$6)$ie' Cristescu trecuse &e la ar+i%a !i"isterului/ A3l# 4"c# o (at# ceea ce .tia (e !ult/ Ulti!a e%a(are a%usese loc 4" =>M?/ U" oarecare Gri-ora.' 3i-ur# i!&u"#toare a s&#r-#torilor (i" a"ii aceia tul)uri' i*)utise s-o .tear-# (e la V#c#re.ti 4"tr-o "oa&te (e iar"#/ Dusese &ri"s (u&# c$te%a lu"i/ U" o3i,er (e !ili,ie 4l recu"oscuse 4" tra!%ai/ 7E%a(#rile "u su"t ro!$"e.ti7' 4.i e &ri!# !aiorul -$"(ul 4"tr-o 3or!ul# -reoaie/ Si!,ea 4"s# c# li&sa (e 3rec%e",# a u"ei i"3rac,iu"i "u-l 4"(re&t#,e.te s-o e clu(# (i" re&ertoriul r#u3#c#torilor auto+to"i' iar &roce(eele Mela"iei' e tra%a-a",a .i a"%er-ura i(eilor ei 4l (eter!i"au s# acce&te orice %aria"t#/ Iritat' Cristescu 4!&i"se cu u!#rul &oarta -rea (e 3ier a )locului/ Nici u" ar-u!e"t "u %e"ea 4" s&ri6i"ul i&ote*ei sale/ Se o&ri la u.a Mela"iei Lu&u/ Ci"e%a 4i su)tili*ase &re.ul' (ar 4" rest totul &#rea "eati"s/ Si-iliul era i"tact' iar &e )uto"ul cla",ei .i &e %i*or se a.ter"use &ra3ul/ Dou# 3e!ei (iscutau 4" 3a,a li3tului/ Maiorul sur&ri"se c$te%a cu%i"te .i se li&i (e &erete/ 0 Ve*i-,i (e trea)#' (ra-#2 Ce s# 3ac# cu !$,ele1 N-a! &o!e"it 4"c# o 4"t$!&lare !ai cara-+ioas#/ 0 Dac# "u cre*i' 4"trea)-o &e (oa!"a Co(rea"u .i &e Iliescu (e la ci"ci/ Au )#tut a*i la toate u.ile c#ut$"(u-.i !ota"ii/ Bo!)o"el .i' 4" s3$r.it' "u .tiu cu! 4l c+ea!# &e #l#lalt/ 0 Asta "u 4"sea!"# "i!ic/ 0 L-a! %#*ut &e +o, cu oc+ii !ei' (oar "-a! +aluci"a,ii2 8i a(e!e"ea 4" curtea i"terioar# cu &ari*er/ U" )#iat t$"#r' (r#-u,' )i"e 4!)r#cat' cu &#rul )uclat/ L-a. recu"oa.te (i"tr-o !ie/

0 i "u l-ai 4"tre)at ce caut# acolo1 0 L-a! l#sat 4"t$i s# %#( ce 3ace/ Pe ur!# a su"at Cocu,a (e la Pite.ti/// 0 Bi"e' !-ai co"%i"s/ Istoria "u !i se &are 4"s# !ai &u,i" a)sur(#/ Ce 3ace #la cu &isicile1 0 <!2 tii c$t e Iilo-ra!ul (e ie&ure la &ia,#1 De!eile i"trar# 4" li3t/ Maiorul a.te&t# s# %a(# la ce eta6 o&re.te .i ie.i 4" stra(#/ K Se uit# la A*i!ioar# cu! tra%ersa 4"c#&erea 4" %$r3ul &icioarelor .i 4"ce&u s# r$(#/ 0 A! o %este &e"tru ti"e/ Locote"e"tul se o&ri l$"-# sei3 .i a.te&t#/ Cristescu r$(ea a.a 0 u" r$s cris&at' &or"it (i" &$"tece 0 (oar c$"( se si!,ea *-u(uit (e 3urie/ 0 Nu e.ti curios1 0 Ba (a/ 0 A! -#sit u" !artor stra."ic 4" a3acerea &isicilor (is&#rute/ O cucoa"# care l-a sur&ri"s &e -a"-ster 4" 3la-ra"t (elict/ St# 4" )locul Mela"iei la eta6ul .ase/ 0 8i %oi 3ace o %i*it# c+iar ast#*i' (eclar# serios A*i!ioar#/ 0 Du!"e*eule' u"(e a! a6u"s2 Nici !#car 4" &ri!ii a"i (e !eserie' c$"( 3ila! 4" -#ri escroci (e !$"a a ci":.&ea' "u !i s-a 4"t$!&lat s# u!)lu (u&# !$,e/ Tot !# 4"tre) (ac# "u %ise*/// Alo2 Da' eu su"t/// ce12 Da"tastic22 Des&ri"se rece&torul (e urec+e .i se uit# aiurit la A*i!ioar#/ Su3l# -reu9 0 D#-!i' te ro-' u" &a+ar cu a&#/ Locote"e"tul se &reci&it# s&re c+iu%et#/ U!&lu cea.ca (e l$"-# sa%o"ier# .i i-o a(use cu !$i"ile tre!ur$"(e/ 0 Ce s-a 4"t$!&lat1 0 De-asear# .i &$"# acu!' s-au 4"re-istrat 4" ora. trei sute ci"cis&re*ece (is&ari,ii (e &isici "e-re' !a6oritatea !ota"i/ Proce"tul e act l-a sta)ilit Di"ulescu (e la co"ta)ilitate9 "ou#*eci .i .a&te la sut#/ K Era u" a(e%#rat ia(/ Trei sute (ou#*eci (e a"i!ale "e-re ca s!oala !i.u"au &e u" &eri!etru (e (ou#*eci (e !etri &#tra,i/ Nu se !ai (isti"-ea "i!ic (i" !o)ile' iar co%orul o"(ula s&i"#ri .i ca&ete (e )la"# tuciurie/ Ca s# 3ie au*it#' E!ilia tre)ui s# urle la urec+ea e"-le*ului9 0 Ai i"3lue",# asu&ra )#tr$"ei/ S&u"e-i s# is&r#%easc# !ai re&e(e/ Vacar!ul a6u"-e &$"# 4" stra(#/ Mela"ia' ra(ioas#' str$"-ea !$i"ile lui Tolea .i Nicolaescu care-i &ri!eau !ul,u!irile' 4" !o( e%i(e"t e&ui*a,i/ Nu 4"c#&ea "ici o 4"(oial# c# trecuser# &ri" 4"cerc#ri -rele/ A%eau 3i-urile .i !$i"ile aco&erite (e *-$rieturi' u" &lasture ,i"ea urec+ea eco"o!istului li&it# (e ca& s# "u ca(#' iar e &resia era a u"or oa!e"i isto%i,i/ 0 V-a,i 4"trecut &e (u!"ea%oastr# 4".i%#' (o!"ilor' (e asta su"t 4"cre(i",at#/ Ur!#rit# cu i"teres (e asiste",#' trecu la %eri3icarea te!ei"ic# a ca"(i-

(a,ilor/ Pe"tru a e%ita co"3u*iile' a"i!alele ie.ite (i" co!&eti,ie erau a*%$rlite (iscret .i cu !ult# -ri6# &e 3ereastr#/ Mieu"atul (ura c$te%a secu"(e c#ci' 4" co"tact cu solul' "u se .tie (e ce' a!u,eau )rusc/ De 3iecare (at#' 3i-urile )aleri"ului .i a lui Nicolaescu se lu"-eau' &ier*$"( 4" cele (i" ur!# orice e &resie/ Cartierul tr#ia o %ia,# i"te"s# .i Morto" re-reta c# "u .i-a luat a&aratul (e 3il!at/ Mirciulic# a 3ost al o sut# o&t*eci .i treilea !ota" cercetat/ S&re sur&ri*a celorlal,i' r#s&u"se a(!ira)il testelor Mela"iei/ M$"c# ciocolat#' trase o (u.c# *(ra%#"# (e ro! .i ascult# cu i"teres &o%estea &iticilor r#t#ci,i 4" -r#(i"a (e *ar*a%at a cu!etrei Ba!3ira/ Nicolaescu' care "u se !ai si!,ea si-ur (e "i!ic' &ro&use totu.i co"ti"uarea selec,io"#rilor/ S# !ai alea-# )#tr$"a %reo *ece-ci"cis&re*ece (o)itoace care s# 3ie su&use u"or 4"tre)#ri (e )ara6/ Cel &u,i" a.a 4.i 4"c+i&uise el c# %or (ecur-e lucrurile/ Mela"ia 4.i str$"se u!erii 4"-u.ti' ($"( +ot#r$t# (i" ca&/ 0 Nu a! "e%oie (ec$t (e Mirciulic#/ Pe &riete"ii lui i-a! &ri!it tot(eau"a cu &l#cere 4" %i*it#' (ar s&a,iul (e care (is&u" "u !i-a 4"-#(uit s# 3ac !ai !ult &e"tru ei/ 0 8i e tea!# s# "u %# 4".ela,i' i"ter%e"i E!ilia Plo&ea"u/ Re,i"$"( ci"ci- .ase !ota"i' s# *ice!' cu se!"al!e"te a&ro&iate' &osi)ilitatea (e a 3i 3ost i"(us# 4" eroare se re(uce/ 0 Cu! !-a. &utea 4".ela1 Acesta e Mirciulic# .i "ici o 4"(oial# "u st#ruie 4" !i"tea !ea/ 0 De' 3#cu eco"o!istul' &i&#i"(u-.i &lasturele' "u !i s-a &#rut )ucuros (i" cale a3ar# (e re%e(ere/ Oc+ii )#tr$"ei se u!&lur# )rusc (e lacri!i/ 0 E at$t (e !o(est' iar (es&re &u(oarea lui "u a. is&r#%i "icio(at# s# %# &o%estesc2 Su"t a&roa&e si-ur# c# %# &ot 3ace o !#rturisire/ Nici !ie "u-!i &lace s#-!i etale* se"ti!e"tele 4" &u)lic' c+iar (ac# (e (ata aceasta "u !# si!t 4" stare s# !# st#&$"esc/ 8.i li&i ta"(r# o)ra*ul (e ca&ul cotoiului/ Tr#iesc cea !ai 3ericit# *i (i" %ia,a !ea .i asta !ul,u!it# (u!"ea%oastr#/ Ne( (#(u la o &arte u" col, (e &er(ea/ Se 4"tu"ecase (e-a )i"elea/ C$,i%a trec#tori str#&u"-eau -r#)i,i re,eaua 3i"# a &loii/ Pro&use o&erati%9 0 Trece! la e%acuare2 0 Po3ti!12 Baleri"ul 4.i rotu"6i oc+ii al)a.tri .i Morto" 4.i *ise c# e%e"i!e"tele 3useser# cu !ult &este &uterile lui/ A%ea s# !ai treac# ti!& &$"# s# se (e*!eticeasc# co!&let/ Nicolaescu r$"6i si"istru/ 0 A. %rea s# %#( .i eu cu! alu"-a,i o ar!at# (e )estii a3ar#' 4" &loaie/ 0 Tre)uie s# 3i! &ru(e",i' s&use E!ilia/ G$"(i,i-%# ce i!&resie ar 3ace a&ro i!ati% o sut# ci"ci*eci (e !ota"i re%#rsa,i .u%oi (i"tr-u" )loc/ 0 Pro&u" s# co"ti"u#! &roce(eul 3olosit la selec,io"are' s&use eco"o!istul/ 8i lu#! &e r$"( (e coa(# .i *%$rr/// &e 3ereastr#2 Ne( l#s# ,i-ara &e !ar-i"ea scru!ierei .i 4.i &use !#"u.ile/ B$!)ea tot ti!&ul .i E!ilia se 4"tre)# (ac# la ur!a ur!elor e"-le*ul "u-i u" e ce"tric 4" c#utare (e cli.ee i"e(ite/ 78" ca*ul #sta' a 3ost ser%it (u&# &o3ta i"i!ii/ B#tr$"a e u" "u!#r se"*a,io"al cu! "u -#se.te "ici la el acas#///7 0 Vo! &roce(a la c$te%a tra"s&orturi' s&use Ne(/ 8"c#rc#! &isicile 4" saci .i le a)a"(o"#! 4" (i%erse &u"cte ale ora.ului/ E.ti cu !a.i"a' Tolea1 0 Da/ Nicolaescu se a&lec# 4"ai"te cu &ri%irea su),iat#/ 8"tre)# a&#sat9

0 Ci"e le )a-# 4" saci1 Asta %reau s# .tiu/ 8.i ar#t# !$i"ile .i urec+ea/ 8" treac#t 3ie s&us' a*i a! 3#cut &ri!a i"6ec,ie a"tira)ic#/ Mi-a 3ost (estul (e -reu s#-i e &lic #luia (e u"(e a! at$tea a!i"tiri/ 0 Cre( c# %-a. &utea (a o i(ee/// Mela"ia 4.i trecu s3ioas# (e-etele &este o)ra6ii car!i"a,i/ Dac# 4" 3u"(ul sacului s-ar a3la c$te%a 3elioare (e sala!' a,i crea o stare (e s&irit !ai 3a%ora)il# &e"tru &ri*o"ierii (u!"ea%oastr#/ E"-le*ul 4"ce&u s# r$(#/ B#tr$"a 4i &ri"se &ri%irea lucioas# .i 4.i &lec# "u!ai(ec$t &leoa&ele/ 78l (istre*i "es&us' (ra-a !ea/ Deoca!(at#' ,i-ai asi-urat u" &riete"' (ar tre)uie s# 3ii ate"t# ca se"ti!e"tele (u!"ealui s# "u e-%o-lu-e-*e/ tii c# "u-!i &lac coc+etele' iar tu "-ai &us 4" %ia,a ta %reascuri &e u" 3oc la care "u a%eai (e -$"( s#-,i 4"c#l*e.ti !$i"ile/ 8" co"seci",#' 3ii cu!i"te' Mela"ia' .i "u e a-era (ac# "u %rei s# !# su&#r &e ti"e/7 Du&# o or#' (ois&re*ece saci care !iroseau a "a3tali"#' )i"e )ur(u.i,i' se *)uciu!au l$"-# &erete/ Vl#(u, Tolea co)or4 &ri!ul' s# 4"c#l*easc# !otorul !a.i"ii/ Ne( 3#cu tot &osi)ilul s# r#!$"# si"-ur cu Mela"ia/

CAPITOLUL VII INEGALABILA MELANIA 0 C$"( ai s# te !ai 4"tre!e*i' o s#-!i s&ui &e 4"(elete &ri" c$te ai trecut (e c$"( "e-a! (es&#r,it/ Mi-e tea!# 4"s# c# "u su"t o 3ire (estul (e tare &e"tru o &o%este &rea ca&ti%a"t#/ Nu a*i' Mirciulic#' "ici %or)#2 E!o,iile "e-au sleit (e &uteri/ Mota"ul 4i s#ri (i" &oale .i (#(u tacticos t$rcoale o(#ii/ Mela"ia 4l ur!#ri 4"(uio.at#' a&oi 4i a(res# u" *$!)et 4",ele-#tor lui Ne(/ 0 8"cearc# s# se 3a!iliari*e*e cu "oul !e(iu/ A!$"(urora "e-ar 3ace &l#cere s# "e 4"toarce! acas#' &resu&u" c# ar a%ea u" e3ect to"ic asu&ra "oastr#' (e.i aici e 3oarte 3ru!os/ Morto" se uit# re3le 4" 6ur 0 "icio(at# "u a%usese o i!a-i"e !ai co"cret# (es&re u" loc c#lcat (e %a"(ali 0 .i 4"ce&u s# r$(#' a&oi 4"tre)# cu u" -las i"(i3ere"t9 0 V-a,i -$"(it la ulti!a "oastr# (iscu,ie1 B#tr$"a sus&i"#/ U" sur$s a)ia sc+i,at 4i tre!ura 4" col,ul )u*elor/ 0 Mi-ar &l#cea s#-!i 4"c+i&ui c# oa!e"ii 3ac a"u!ite lucruri (e (ra-ul !eu' (e.i aceasta e o &rete",ie "es#)uit#/ Dire.te' "u cre( c# a,i 3i a%ut (re&tul s# %# a.te&ta,i la altce%a (i" &artea !ea/ Acu!' c# l-a! -#sit &e Mirciulic#' si!t cu! 4!i reca&#t luci(itatea/ 8" cel !ai scurt ti!&' %oi 3ace or(i"e (e&li"# 4" -$"(urile !ele/ 0 Vre,i s# (iscut#! (esc+is1 0 Dar )i"e4",eles' (o!"ule2 Ascu"*i.urile su"t tot at$t (e (e&arte (e 3irea &e care !i-o cu"osc' ca o suta"# )ra+!a"# (e u" ci!&oi sco,ia"' (e.i !i-a!i"tesc c#' &e %re!ea c$"( era! t$"#r#' co!&atrio,ii (u!"ea%oastr# -#seau e &lica,ii ori-i"ale &e"tru ase!e"ea asocia,ii/ V# ascult cu urec+ile )i"e (esc+ise/ 0 8" re-ul#' *$!)i Ne(/ Co"stat c# i"%ita,ia lui Geor-e Po&a %# las# i"(i3ere"t#/ 0 Di!&otri%#/ A. &leca i!e(iat/ Mili,ia r#scole.te Bucure.tiul' &resu&u"' 4" c#utarea !ea/

E"-le*ul ri(ic# (i" u!eri/ 0 Di" &#cate' c#l#toria e co"(i,io"at# (e Madon. So,ul (u!"ea%oastr# se a3l# 4" !o!e"tul (e 3a,# 4"tr-o situa,ie !aterial# &recar# .i 3#r# Decioara (e aur "-ar &utea o"ora c+eltuielile o)li-atorii a3ere"te u"ui %oia6 cla"(esti" 4" Occi(e"t/ N#(#6(uiesc c# !-a! 3#cut 4",eles/ 0 Per3ect' rosti Mela"ia res&ir$"( -reu/ 0 Ve,i tr#i 4"tr-o lu!e a )a"ilor' care-i co"(a!"# 3#r# e ce&,ie &e cei ce "u-i au/ E*it#/ Desi-ur' Geor-e e &riete"ul !eu' (ar a3acerile su"t a3aceri/ Mi-a! asu!at toate riscurile 4" sc+i!)ul u"ei su!e .i cu! "ici eu "u su"t Rotsc+il( 0 4.i ar#t# *-$rieturile (e &e !$i"i 0 a! 3#cut tot ce este o!e"e.te &osi)il ca s-o o),i"/ 0 V-a! 3#-#(uit s# !# -$"(esc .i !# %oi ,i"e (e cu%$"t/ 0 8!i %i"e -reu s# 4",ele- (e ce trebuie s# %# -$"(i,i/ 0 Pe"tru c# &ur .i si!&lu a! uitat/ C$"( %e,i 4!&li"i .ai*eci .i (oi (e a"i .i trei lu"i' iar u" (o!" o s# %# co"3u"(e cu so,ia sa "ecre(i"cioas#' %e,i )#-a (e sea!# c# o -r#!a(# (e a!#"u"te s-au alu"-at (i" !i"tea (u!"ea%oastr#/ 0 A!#"u"t' +!2 Nu ast3el ar (e"u!i !a6oritatea oa!e"ilor .ai*eci sau .a&te*eci (e Iilo-ra!e (e aur &relucrate artistic/ Se ri(ic# &e "ea.te&tate .i se a.e*# l$"-# Mela"ia/ 8i lu# !$"a/ B#tr$"a .i-o a)a"(o"#' &lec$"( 3eciorel"ic &ri%irea/ 0 Su"te,i 3oarte s&o"ta" .i li&sit (e co"%e",ie &e"tru u" e"-le*/// 0 Joc cu c#r,ile &e !as#/ Nu %-a! ascu"s "ici o cli&# c# totul (e&i"(e "u!ai (e (u!"ea%oastr#/ Nu !# &ot a&uca s# sa&' &ri" so"(a6' &i%"i,ele Bucure.tiului 4" c#utarea Madonei. O %#( "ea&#rat 4"-ro&at# u"(e%a' c#ci u" ase!e"ea o)iect atra-e i"e%ita)il ate",ia/ Iar (u!"ea%oastr#' e cert' 4"cerca,i s# c$.ti-a,i ti!&/ De ce1 Su"t -ata s# 3ac 3a,# la 4"c# o sut# (e ca&ricii' (e.i a%e"tura cu &isicile ar 3i tre)uit s#-!i a6u"-#/ A. %rea s# %# 4"l#tur retice",ele/ Su"t 4"s# cu !$i"ile le-ate' &e"tru c# "u cu"osc !oti%ul lor/ Ce se 4"t$!&l#1 V# e tea!# s# "u %# tra- &e s3oar#1 0 Nici -$"(' .o&ti Mela"ia' retr#-$"(u-.i 4"cet !$"a/ 0 Atu"ci1 0 8"-#(ui,i-!i s# !# !ai -$"(esc/ M# %oi co"ce"tra (i" r#s&uteri .i su"t 4"cre(i",at# c# "u %a 3i 3#r# re*ultat/ Ne( &oc"i iritat (i" (e-ete/ Re3lect# c$te%a cli&e 4"ai"te (e a %or)i9 0 Peste e act &atru *ile' cu sau 3#r# (u!"ea%oastr#' &#r#sesc Ro!$"ia/ Mela"ia .tia c# "u !i"te/ K A (oua *i' !aiorul Cristescu sosi la )irou 4"tr-o (is&o*i,ie su!)r#/ Petrecuse o "oa&te a-itat#/ 8.i a-#,# &ar(esiul 4" cuier !or!#i"( u" )u"# (i!i"ea,a "e(eslu.it' &re-#tit &e"tru tot ce-i !ai r#u/ D#cuse %oit a)strac,ie (e c$te%a *$!)ete &li"e (e !ie* 4"re-istrate &e cori(orul lu"- 4" 3or!# (e L al !i"isterului .i' a.te&t$"(u-l &e A*i!ioar#' 4"locui re*er%a (e &ast# a &i ului/ 8l 4"cerc# &e cale"(ar' (ar literele r#!aser# al)e/ A&#s# (i" ce 4" ce !ai "er%os' ru&$"( +$rtia' .i 4" cli&a c$"(' e as&erat' se &re-#tea s#-l aru"ce &e 3ereastr#' i"tr# locote"e"tul/ Cristescu 4l cercet# iute/ 0 Du&# !utr#' 4!i a(uci o %este (i" alea (e care-,i a!i"te.ti o %ia,#/

A*i!ioar#' &e (e o &arte co"ster"at' &e (e alta a)ia i*)uti"( s#-.i st#&$"easc# r$sul' reu.i s# 3i e*e cu &ri%irea ta)loul (i" s&atele !aiorului/ 0 Ci"ci sectori.ti s-au &re*e"tat a*i-(i!i"ea,# la ra&ort/ A%e,i aici/// 0 Des&re ce e %or)a1 4l 4"treru&se "er#)(#tor !aiorul/ 0 Da/// B#ie,ii se!"alea*# c# 4" cartierele Pa6ura' Berce"i' Balta Al)#' Dru!ul Ta)erei .i C+i)rit s-a co"statat 4" cursul "o&,ii o a3lue",# "eo)i."uit# (e &isici "e-re/ 0 Ce (racu: 3#ceau &e acolo12 0 De3ilau 4" -ru&uri i!&resio"a"te (e c$te (ou#*eci-trei*eci/ Asta i-a .i &us &e -$"(uri/ Pisicile "u u!)l# 4" tur!#/// Di" alt ra&ort reiese c# o sut# ci"ci*eci .i "ou# (e e e!&lare' e tre! (e reu.ite' a%eau cel &u,i" u" &icior scr$"tit/ Gesticul# e%a*i%' 4"cerc$"( &arc# s# se scu*e/ Cristescu r#!ase c$te%a !o!e"te 3#r# -rai/ A&oi' u" *$!)et 4i alu"-# e &resia (e stu&oare/ E cla!#' s&re sur&ri*a locote"e"tului9 0 tii1 8"ce&e s#-!i &lac#/// I*)uc"ir# a!$"(oi 4" +o+ote 3or!i(a)ile (e r$s/ A%eau i!&resia c# "u se %or &utea o&ri "icio(at#/ I"tri-at' colo"elul Nasta 4.i %$r4 ca&ul &e u.#' !#sur$"(u-i lu"-/ K Di" )uc#t#rie %e"eau *-o!ote (o!estice/ Ro)i"etul' cl#",#"itul i)ricului a.e*at &e &lit#' u" )#, (e c+i)rit a&ri"s/ 7Data asta7' 4.i s&use Mela"ia' 7)ea cel &u,i" ci"ci*eci (e -ra!e (e ca3ea &e *i/ Colo"elul co"su!a .i el c$te o cea.c# *(ra%#"# la (ou#-trei ore' (ar' (u&# cu! .tii' a !urit 4" 3loarea )#r)#,iei sale/ M# 4"tre)' Mela"ia' (ac# se !ai -$"(e.te (i" c$"( 4" c$"( la ti"e/ Nu i-ai si!,it (eloc &re*e",a 4" ace.ti a"i .i "ici "u e (e !irare/ 8"c+i&uie.te-,i "u!ai cu c$te cu"o.ti",e s-a re4"t$l"it' iar rela,iile 4,i r#&esc o -r#!a(# (e ti!&///7 Mela"ia Lu&u' c#reia 4i &l#cea s#-.i i!a-i"e*e lu!ea (e (i"colo ca &e u" i!e"s .i a-rea)il salo" u"(e oa!e"ii (e toate se!i",iile' (e &e toate !elea-urile .i (i" toate e&ocile se 4"tre,i" &oliticos 4"tr-o reu"iu"e cu a(e%#rat (e!ocratic#' 4.i 3ac %i*ite' %or)esc la tele3o" .i !#"$"c# &r#6ituri cu cre!# 4" ti!& ce citesc -a*eta' (#(u 4",ele-#toare (i" ca&/ Nu a%ea "ici u" !oti% s# 3ie su&#rat# &e colo"el/ La ur!a ur!elor' &oate c# "ici ea "u-i (#ruise (i" -$"(urile ei at$t c$t ar 3i !eritat/ 7Su"te! 4"-ro*itor (e ocu&a,i7' co"c+ise cu u" sus&i"' 7i"(i3ere"t (e cartierul 4" care locui!/ C$"(%a 4i %ei e &lica &e 4"(elete lucrurile acestea' (ar "-ai "ici u" !oti% s# te -r#)e.ti' 3eti,o' c#ci colo"elul a 3ost tot(eau"a u" )#r)at cu !ult# r#)(are .i "u %#( (e ce s-ar 3i sc+i!)at 4"tre ti!&/ Oricu!' *ece sau ci"cis&re*ece a"i .i c+iar (ou#*eci "u au &e"tru el "ici o i!&orta",#/ C$t (e cur$"( 4"s#' %a tre)ui s# re&ari -#r(ule,ul (e la !or!$"tul lui/ Ne-li6e",a 4!&i"s# (i"colo (e u" a"u!e +otar se "u!e.te alt3el' (ra-a !ea///7 Tr#-$"( cu urec+ea s&re )uc#t#rie' )#tr$"a (esc+ise cartea (e tele3o"/ R#s3oi 4"3ri-urat# &a-i"ile' 4"cerc$"( s# "u 3ac# *-o!ot/ Bu*ele i se !i.cau 4"cet' 4" %re!e ce-.i &li!)a u"-+ia ar#t#torului 4" lu"-ul coloa"elor/ 7Ce "oroc' Mela"ia' c# "u ai "e%oie (e oc+elari/// Doa!"e' ,i-ai 3i i!a-i"at c# e ist# at$tea &ersoa"e cu "u!ele (e Tu(or1 C$"( erai !ic# ,i-ar 3i s# te c+e!e Rosali"(a' (e.i "-a%eai "i!ic (i"tr-o ia&#/ 8" s3$r.it/// Tu(or Ol-a/// stra(a Stu&i"ei =F>' tele3o"///7

Puse cartea la loc .i lu# !ota"ul 4" )ra,e/ I"i!a-i )#tea (e e!o,ie/ 0 A+' Mirciulic#' 4i su3l# la urec+e' (e ce "u su"te! si"-uri1 A! 3i &l#"uit 4!&reu"# cu! tre)uie s# &roce(e* ca s# &#tru"( 4" locui",a (oa!"ei Tu(or .i a! 3i &us la &u"ct 4"c# o -r#!a(# (e a!#"u"te/ De &il(#' cu! a! &utea sc#&a &e"tru c$te%a ceasuri (e (o!"i.oara E!ilia/// Data i"tr# 4" o(aie ,i"$"( ta%a cu cea.ca (e ca3ea 4" a!$"(ou# !$i"ile .i &ac+etul (e ,i-#ri 4"tre (i",i/ Se uit# la )#tr$"# 3#r# s#-.i ascu"(# ui!irea/ Ar#ta &roas&#t#' &#rul al) i se 3re*a 4" )ucle coc+ete 4" 6urul o)ra6ilor (e &or,ela"' iar oc+ii str#luceau &li"i (e ti"ere,e/ 7Doa!"e2 cu! tre)uie s# 3i ar#tat acu! trei*eci (e a"i///7 Mela"ia' care .tia c# "u ar#tase -ro*a% 4" ur!# cu trei*eci (e a"i 0 7"i!e"i "-a c#*ut &e s&ate' 3eti,o' (oar &ri%i"(u-te7 0 se -$"(ea la altce%a/ K So,ii Mi-a 4l ascultau co"ster"a,i/ Cristescu' (estul (e &lictisit' tre)ui s# relate*e 4"c# o (at# 4"t$!&larea/ Dlore"ce se (e*!etici &ri!a .i se i"teres# sarcastic#9 0 V-a,i 4"c+i&uit cu!%a c# se ascu"(e la "oi1 0 8" "ici u" ca*' sur$se !aiorul/ M# -$"(ea! la altce%a/ Su"te,i &riete"i (e trei*eci sau &atru*eci (e a"i/ 0 Ci"ci*eci' corect# ser%ia)il er)#"ic#/ De 3a&t' ierta,i-!#/// 8"c# "u .tiu (ac# a! 4",eles )i"e/ Vre,i s# s&u"e,i c# Mela"ia a e%a(at1 0 A e%a(at sau a 3ost r#&it#' !i",i Cristescu/ 8" acest se"s s&era! c# !i-a,i &utea (a o !$"# (e a6utor/ er)#"ic# Mi-a -$3$ia' co&le.it (e se"*a,io"al/ Dru"tea .i urec+ile i se ro.iser#' 4" ti!& ce o)ra6ii )uc#la,i r#!#seser# "ea.te&tat (e &ali*i/ Gura !oale .i u(# &#rea &li"# cu &ru"e c$"( articul# stu&e3iat9 0 Dar e e traor(i"ar2 De!eia aceasta este e traor(i"ar#2 0 Su"t (e acor( cu (u!"ea%oastr#' (eclar# a!ar !aiorul/ Doa!"a Mi-a 4.i *%$rli ca&ul &e s&ate/ 0 Bali%er"e2 0 Dlore"ce2 o a&ostro3# s&eriat )#tr$"ul/ Do!"ul !aior ar &utea 3i %eat/ Nu toat# lu!ea e o)i."uit# cu te!&era!e"tul t#u/ ti,i 0 recurse *$!)i"( la o scu*# &e care o re&eta (e &este &atru*eci (e a"i 0 s$"-ele italia"/ Ma!a lui Perie,ea"u' socru-!eu' e "#scut# Betti/ Da!ilia Betti (i" Dlore",a' &riete"i cu Me(ici .i c+iar 4"ru(i,i cu Il Ma-"i3ico' !arele &rotector al artelor' "u-i a.a/// 0 Astea erau -o-o.i (e-ale lui tata' i-o rete*# 3#r# !e"a6a!e"te Dlore"ce/ 8i c+e!a Betti la 3el ca &e alte (ou# !ii (e 3a!ilii (i" Dire"*e .i at$ta tot' "u!e &urtat .i ast#*i (e o !ie (e c$r"#,ari 3lore"ti"i/ Nu-i "e%oie s# e &lici la toat# lu!ea (e ce ,i se &are c# "e%ast#-ta e s!i"tit#/ 0 Dar' Dlore"ce2 E &e"tru &ri!a oar# c$"( 4!i s&ui lucrurile astea/ 0 Te-a -$(ilat -ro*a% &o%estea cu Il Ma-"i3ico' te si!,eai (e &arc# ,i-ar 3i &us ci"e%a o coroa"# &e ca&' iar !ie "u-!i &lace s# stric (is&o*i,ia "i!#"ui (ac# "u e a)solut "ecesar/ Acu!a 4"s#' !-ai scos (i" s#rite/ er)#"ic# a!u,i cu ari&ile t#iate/ Cristescu' 6e"at (e (iscu,ie' 4.i scor!o"ea !i"tea c#ut$"( o a3ir!a,ie i"o3e"si%# care s# "u suscite s&iritele/ 8.i i!a-i"a u.or cu! ar 3i e%oluat (iscu,ia 4" li&sa lui/ Era (e a6u"s s# &ri%easc# e &resia )osu!3lat# .i 4"(#r#t"ic# a lui Mi-a' aerul r#*)oi"ic .i satis3ac,ia (e a-l 3i r#"it al )#tr$"ei/ 7i (i" "e3ericire7' 4.i s&use' 7#.tia (oi

re&re*i"t# u" cu&lu clasic (e oa!e"i 4" %$rst#/ Parte"eri care s-au iu)it si"cer .i ar 3i 3ost 4" stare s# se 6ert3easc# u"ul &e"tru cel#lalt' (u&# c$te%a (ece"ii (e co"%ie,uire &ar &reocu&a,i (e u" si"-ur -$"(9 cu! s#-.i tra"s3or!e reci&roc %ia,a 4"tr-u" a(e%#rat ia(/ 8"c#&#,$"#ri a)sur(e' sca"(aluri iscate (i" se"i"' cu (ori",a &#ti!a.# (e a resta)ili u" a(e%#r 3#r# "ici o i!&orta",#/7 0 Gara (i" Si"aia a%ea &e-atu"ci (ou# &eroa"e/// 0 Te 4".eli' a%ea trei/ 0 Uite cu! !# c+ior#.ti2 Dou#' ce (racu: 2 0 Trei !ari .i late2 Te-ai ra!olit' 4,i s&u" eu2 0 Ascult#' !a(a!' %e*i cu! %or)e.ti c#-,i sca& oala asta 4" ca&/// U"eori e (e a6u"s u" cu%$"t i"ce"(iar' alu*ii otr#%ite (es&re "ea!urile celuilalt9 0 A"al3a)eta (e soru-ta care a.a .i &e (i"colo/// 0 Ci"e12 Tu %or)e.ti1 Drate-t#u2 U" escroc "otoriu' (at a3ar# (i" toate ser%iciile2 Nici u" o! cu!seca(e "u-l &ri!e.te 4" cas#/// 0 A%e,i "u!#rul !eu (e tele3o"' relu# !aiorul/ Dac# i"ter%i"e ce%a "ou sau a%e,i cu!%a %reo i(ee 4" le-#tur# cu locul u"(e ar &utea 3i ascu"s#' %# ro- s# !# su"a,i/ Orice a!#"u"t "e &oate 3i (e 3olos/ V# !ul,u!esc a"tici&at .i s&er s# "e re%e(e!' a(#u-#' c#ut$"(u-.i (i" oc+i &#l#ria .i !#"u.ile/ Dlore"ce 4l o&ri cu u" -est/ 0 Do!"ule !aior' eu su"t &ro)a)il o 3e!eie 3#r# tact .i-!i &lace ca atu"ci c$"( ci"e%a st# (e %or)# cu !i"e s# .tie e act la ceea ce are (re&tul s# se a.te&te/ <a)ar "-a! &e u"(e s-o 3i ascu"*$"( Mela"ia' (ar (e u" lucru su"t 4"cre(i",at#9 acolo u"(e e' 4i !er-e 4" orice ca* !ai )i"e (ec$t la &u.c#rie/ 0 8" co"seci",#' sur$se Cristescu' c+iar (ac# a,i a%ea %reo %este' "u !i-a,i co!u"ica-o/ 0 E act/ St#tea re*e!at# (e scri" cu )ra,ele 4"cruci.ate la &ie&t' cu )#r)ia 4" %$"t' 4"tr-o atitu(i"e &ro%ocatoare/ er)#"ic# Mi-a i"tr# 4" &a"ic#/ 0 E.ti i"co".tie"t#2 Co"cursul re3u*at autorit#,ilor re&re*i"t# o cul&# -ra%#2 Dlore"ce "u se o)osi s#-i r#s&u"(#/ Nici !#car "u se uit# la el/ Cristescu rosti li"i.tit9 0 8"c+isorile "-au 3ost i"%e"tate &e"tru oa!e"ii "e%i"o%a,i/ Doa!"a Mela"ia Lu&u se )ucur# (e toat# si!&atia !ea 4" &articular/// 0 Ei )i"e' 4l 4"treru&se triu!3#toare Dlore"ce' eu su"t "u!ai &ersoa"# &articular#/ N-a! "ici o alt# calitate/ 0 Voia! s# %# s&u" c#' l#s$"( la o &arte !isiu"ea !ea' (eci ca si!&lu cet#,ea"' "u a. &utea trece cu i"(i3ere",# &este 3a&tele re&ro)a)ile ale u"ui i"(i%i(' "u !ai %or)esc c$"( ele co"stituie i"3rac,iu"i -ra%e/ Este o c+estiu"e (e ec+itate/ A%e,i o)iecte (e &re, 4" cas#/ G$"(i,i-%# c# ele ar (is&#rea 4"tr-o )u"# *i' (ar altci"e%a' care %-ar &utea a6uta s# le recu&era,i' si!&ati*$"( +o,ul' ar re3u*a s# %or)easc#/ 0 E ele!e"tar2 i"ter%e"i er)#"ic# iute/ 8.i e a-era 3ra"c+e,ea' o a3i.a oste"tati%' %r$"( s# 4"l#ture i!&resia 7(e*astruoas#7 l#sat# (e "e%ast#-sa/ 0 Ni!e"i &e lu!e "-o s# !# co"%i"-# c# Mela"ia-i o escroac#' &u3"i Dlore"ce' .i 4"c# (e talie !o"(ial#/ Cel !ult a c#*ut %icti!a u"ui co"curs (e 4!&re6ur#ri "e3ericite/

Maiorul se a&ro&ie 4"cet (e %esti)ul' *$!)i"(/ 0 N-a! &utut s# %# co"%i"- 4" (iscu,ia "oastr# (u&# s&ar-erea (e la Mu*eu .i a! serioase 4"(oieli c# %oi reu.i (e ast# (at#/ Oricu!' "u o!ite,i "ici cel#lalt as&ect' (eloc "e-li6a)il' al &ro)le!ei/ Posi)ilitatea ca Mela"ia Lu&u s# 3i 3ost r#&it#/ Sal%area ei/// 0 Asta s-ar "u!i o curs#2 C#uta,i altce%a/ 0 Dlore"ce' "u-,i (ai sea!a ce %or)e.ti2 Cristescu &use !$"a &e cla",#/ 0 Co"stat c# a%e,i o *i &roast# .i e i"util s# co"ti"u#!/ Ierta,i-!# c# %-a! (era"6at/ 0 Ai 4""e)u"it12 8l co"trarie*i &e #sta care-i u" &erso"a6 i!&orta"t la Mili,ie a.a' (i" ca&riciu12 E u" act (e (e!e",#2 Nu te -$"(e.ti la Sa"(i' c#-i &ericlite*i situa,ia1/// Tre)uie "ea&#rat s#-i tele3o"e*i .i s#-i ceri scu*e/ Dlore"ce 4l &ri%i scurt' cu (is&re, "i!icitor/ 8l (#(u la o &arte cu o si"-ur# !$"#/ 0 M# &lictise.ti/ Se retrase 4" (or!itor .i se l#s# o)osit# &e ta)uretul (i" 3a,a o-li"*ii/ Cu !i.c#ri 4"cete' (es3#cute' o&ri"(u-se !ereu' 4"ce&u s#-.i .tear-# o)ra*ul cu u" ta!&o" (e %at# 4"!uiat 4" u"t(ele!"/ 7Nu se &oate s# !# 3i 4".elat o %ia,# 4"trea-#/ E i!&osi)il2 Ni!e"i 4" cercul "ostru "u i-a s&us %reo(at# alt3el (ec$t )lea-a (e Mela"ia/ A a%ut -usturi si!&le' "ecostisitoare/ Tr#iau (oar (i" sol(# .i colo"elul i*)utea s# &u"# lu"ar c$te ce%a (eo&arte/ i-acu!' (i"tr-o (at#' -e"iu (e )ri-a"( .i a&etituri (e ra6a+/// Co!)i"#' 3ur# !ilioa"e' e%a(ea*#/// Nu' astea su"t 3a"tas!a-orii27 Doa!"a Mi-a a*%$rli ta!&o"ul 4" scru!ier#/ Se (e*)r#c#' 4.i trase &este ca& o c#!a.# (e "oa&te .i se strecur# 4" &at/ A(or!i 4"cerc$"( s# -+iceasc# u"(e se ascu"(e Mela"ia Lu&u/ er)#"ic# 4"t$r*ie !ult 4"toc!i"( o cior"# a)il# &e care Dlore"ce ur!a s-o recite a (oua *i la tele3o" !aiorului/ Ter!e"ii erau ale.i 6u(icios' scu*ele 3or!ulate 3er!' ,i"$"( totu.i sea!a (e 3a&tul c# %e"eau (i" &artea u"ei 3e!ei 4" %$rst#/ La ur!# o tra"scrise cite,' 4"cre(i",at c# e o ca&o(o&er# (e (i&lo!a,ie/ Cristescu "u-i cu"oscu "icio(at# co",i"utul/ K E!ilia 4l su"# &e Ne( la +otel .i-l a"u",# cu %oce i"(i3ere"t# c# %rea s#-l %a(#/ 8l trase iute 4" )uc#t#rie c$"( %e"i .i' 4"ai"te (e-a 4"ce&e s# %or)easc#' (#(u (ru!ul la ro)i"ete/ E"-le*ul r$se/ 0 N-o s# au(# ce (iscut#!' 4" sc+i!) ar &utea 3oarte )i"e s# (esc+i(# u.a .i s# (is&ar# &e"tru tot(eau"a/ 0 C+eile su"t la !i"e/ Ascult#2 M-a! -$"(it c#' (e %re!e ce tot !ai r#!$i &atru *ile 4" Ro!$"ia' )are! s# le 3olosi!' s# "u st#! cu !$i"ile 4"cruci.ate/ A! "e%oie (e u" !icro3o"/ Ne( o scrut# ate"t/ Se a.e*# 4"cet &e col,ul !esei' 3#r# s-o sl#)easc# (i" &ri%iri/ Pe )#r)ia 3etei a&#ruse u" co. .i' co"trar 3elului 4" care ar 3i &roce(at "ou#*eci .i "ou# la sut# (i"tre 3e!ei' E!ilia "u 4"cercase s#-l ca!u3le*e cu &u(r#/

0 Pe"tru ce "ai)a 4,i tre)uie u" !icro3o"1 0 B#tr$"a %or)e.te si"-ur#/ 0 O 3#cea .i 4"ai"te/ 0 Acu! 4"s# tr#"c#"e.te toat# *iua cu !ota"ul' 4i &o%este.te 4"t$!&l#ri (i" trecut' !ai ales (ac# are i!&resia c# "u e au*it#/ 0 C$"( are i!&resia asta1 0 C$"( r#!$"e si"-ur# 4"tr-o 4"c#&ere/ 0 A+a2 i ce-i s&u"e1 0 P#i toc!ai asta e2 Nu &ot (eslu.i li!&e(e/ I!e(iat ce !# a&ro&ii' a!u,e.te sau sc+i!)# (iscu,ia/ 0 Presu&u" 4"s# c# (ou#-trei cu%i"te tot ai i*)utit s# &ri"*i/ E!ilia (#(u (i" ca&/ 0 Po!e"e.te !ereu (e Madon, a! sesi*at "u!e (e str#*i' Mo.ilor &arc# .i Aleea te3a"i(i' )iserici' (ar totul e tre! (e co"3u*/ 0 M(a' e o i(ee/// E ist# !icro3oa"e 4" co!er,1 0 <a)ar "-a!/ M-a! -$"(it la Tolea/ Lucrea*# la O&eret#/ Ar &utea 4!&ru!uta sau 3ura u"ul/ 0 Micro3o" (e teatru/// <!' "u-i su3icie"t (e &uter"ic/ Doar (ac# i-l a-#,i (e cercei' iar ea e (is&us# s# "u-l o)ser%e/ 0 Mo"olo-urile .i le (e)itea*# tot(eau"a &e ca"a&ea' a&roa&e 4" aceea.i &o*i,ie' l$"-# la!&a cu &icior .i' )i"e4",eles' cu &isica 4" )ra,e/ Eu cre( c# ar tre)ui 4"cercat/ 0 De acor(/ Ia le-#tura cu Tolea/ Ve*i c# are "e%oie .i (e o sta,ie/ 0 Nu' i-l &ute! cu&la la ra(io/ A! u" a&arat 6a&o"e* cu a!&li3icator/ 0 Per3ect/ R#!ase &e -$"(uri/ Bisericile (e care &o!e"ea )#tr$"a !i-au (at o i(ee/ Po,i ascu"(e &er3ect o statuie &ri"tre alte statui/// Cu c$te%a &e"sule (e %o&sea o 3aci (e "erecu"oscut/ E!ilia 4l !#sur# sce&tic#/ 0 Nu!#rul e act 4l i-"or' (ar &resu&u" c# su"t %reo &atru-ci"ci sute (e )iserici 4" Bucure.ti/ 8" a3ar# (e asta' 4" l#ca.ele orto(o e "u e ist# statui/ 0 tiu' a%e,i icoa"e/ A"i (e *ile au co"stituit o a3acere i"teresa"t#/ Voi %i*ita 4" co"seci",# a.e*#!i"tele catolice/ 0 Aici s-ar &utea s# ai !ai !ulte .a"se/ Perso"al' cu"osc Cate(rala S3/ Iosi3 .i Biserica Italia"#/ Prea !ulte' 4" orice ca*' "u su"t/ 0 A! s# co"sult -+i(ul' s&use Ne(/ Dac# i"ter%i"e ce%a "ou' "e %e(e! (isear#/ K Darurile u"ei !a.i"i a&ri"ser# )rusc !o*aicul %itraliului/ Pete (e lu!i"#' al)astru-co)alt .i ro.u-a($"c' se rosto-olir# &e )#"cile (e le!" ale cate(ralei' "i!)ul S3$"tului Vi"ce",iu ri(ic# o 3lac#r# (e aur' &$l&$i scurt .i se sti"se/ Oc+ii lui Ne( Morto"' (e&ri".i cu 4"tu"ericul' c#utar# (i" "ou "i.a Decioarei/ Trecuse o or# (e c$"( &aracliserul' u" )#r)at 4"c# 4" &utere' cu !$i"i lu"-i ca "i.te c#"-i .i &ri%irea )#"uitoare' 3erecase &or,ile -rele cetluite cu )r$ie (e 3ier/ C$te o 3r$"# "er%oas# ori (a"-#t (e tra!%ai str#&u"-eau rar li"i.tea a.ter"ut# su) *i(urile 4"alte' 4"!#"u"c+eate 4" arca(#/ U" *$!)et (uios a(ie &e c+i&ul lui Ne(/ A%ea o&t a"i' o c#rare &e !i6locul ca&ului' )eret# (e !ari"ar (a"e* .i (ou# co!ori9 al)u!ul cu c#,ei

(ecu&a,i (i" co!icsuri .i u" )orc#"el (e -e! u!&lut cu !o"e(e (e u" &e""; cu *i!,i &e !ar-i"e/ Mar,i seara o 4"so,ea &e !#tu.a Isa)el' &rotesta"t# ca .i el' ca .i sor#-sa' ca .i 4"trea-a 3a!ilie' la slu6)a &e care a)atele Colli"s o ,i"ea 4" cate(rala cu -ea!uri al)astre' (i" ca&#tul or#.elului/ D#r# s-o (eclare li!&e(e' ritul catolic i se &#rea !#tu.ii Isa)el !ai (isti"s .i' u"eori' &o!e"ea %a- ru(elor sca"(ali*ate (es&re o e%e"tual# co"%ertire/ Dire.te' "u -#sise "icio(at# su3icie"t# 4"(r#*"eal# s-o 3ac#' .i Ne( 4.i *icea c# &ro)a)il )#tr$"a 4"cercase (oar s# atra-# ate",ia asu&ra ei' ($"(u-.i &u,i"# i!&orta",#/ Oricu!' Ne( se &lictisea co&ios' asculta i"(i3ere"t su"etele or-ii' sc#r&i"$"(u-.i &iciorul acolo u"(e elasticul .osetei 4l str$"-ea &rea tare' .i (oar &r#6itura cu (ulcea,# (e coac#*e' ce ur!a (u&# slu6)#' 4l (eter!i"a !ar,i seara s#-.i strecoare !$"a 4" !a".o"ul !#tu.ii Isa)el' care !irosea su)til a ca!3or' .oareci .i a&# (e colo"ie &re&arat# 4" cas#/// Se uit# 4"c# o (at# la ceas' a&oi ie.i (i" ascu"*#toare/ T#l&ile (e cauciuc se li&eau 3#r# *-o!ot (e ci!e"t/ Decioara *$!)ea trist' tre*it# (e lu!i"a cru(# a la"ter"ei/ Su) stratul su),ire (e %o&sea "u se a3la aur/ D#r# s# se si!t# &rea (e*a!#-it' !i*ase 3oarte &u,i" &e 4"tre&ri"(erea sa' Ne( sti"se la"ter"a/ Tra%ers# cate(rala &ustie' o&ri"(u-se 4" ca&ela S3/ Geor-e/ Dor,# es&a"ioleta 4",e&e"it# 4" %itraliu .i strecur# a3ar# o &ri%ire &ru(e"t#/ 8l a.te&t# &e )#r)atul cu ser%iet# .i !ers "esi-ur s# se 4"(e&#rte*e' 4.i trecu tru&ul &ri" cr#&#tura 4"-ust# .i se a-#,# (e crea"-a u"ui tei/ Pe"(ul# c$te%a cli&e 4" aer' a&oi 4.i (#(u (ru!ul s# ca(# 4" iar)a 4"-+e,at#/ Dista",a &$"# la locul (e &arcare o str#)#tu cal! .i 3#r# -ra)#/ 7Doar )or3a.ii or(i"ari 4.i iau &icioarele la s&i"are (u&# %reo -#i"#rie' ascu"*$"( &ra(a 4" s$"/7 Urc# la %ola"' a*%$rli"( o &ri%ire scurt# 4" o-li"(#/ Du&# c$te%a ocoluri lar-i &e )ule%ar(ele Ca&italei' co)or4 4" 3a,a u"ui TC &u)lic/ Trecu "eo)ser%at (e 3e!eia 4!)r#cat# 4" +alat (e (oc al)astru' a(or!it# 4" s&atele 3erestruicii/ 8.i s&#l# !$i"ile .i 3a,a' scoase +ai"a' cercet$"(-o (ac# are ur!e (e %ar sau &ra3' .i se 4"toarse la !a.i"#/ 8" (ru! s&re +otel' 4.i 3#cu socoteala c# &$"# la &lecarea cursei Bucure.ti-Lo"(ra !ai r#!#seser# o&t*eci .i u"a (e ore .i ci"cis&re*ece !i"ute/ Lu"i (u&#-a!ia*# %a 3i acas#/ U" (u.' tr#"c#"eala !e"a6erei (es&re ulti!ele e%e"i!e"te (i" &aro+ie' re%i*uirea cores&o"(e",ei/ 8" aceea.i sear# 4.i %a 4!)r#,i.a &ro)a)il lo-o("ica/ U" s#rut cast' cu )u*e i"e &erte .i oc+ii aurii 4"(re&ta,i s&re scara %ec+e (e le!" care (ucea la o(aia &astorului/ B#tr$"ul' 3#r# so!"' a%ea &icioarele )ol"a%e (e -ut# .i tale"tul (e a-.i 3ace a&ari,ia c$"( &re*e",a lui "u era c$tu.i (e &u,i" "ecesar#/ Joa"/// Ciu(at2 I"i!a lui Ne( "u !ai )#tea a.a (e tare/ Parc# 4" coasta +otelului .i' a"i!at )rusc (e o i(ee care-i a(use *$!)etul &e )u*e' 4"toarse !a.i"a .i coti &e )ule%ar(/ K 8" (ul#&iorul (i" )aie' Mela"ia Lu&u (esco&erise u" tu) (e lu!i"al/ Su)tili*# trei &astile .i 4" ti!&ul (u&#-a!ie*ei le &is# cu u" cu,it &$"# a6u"ser# o &ul)ere 3i"#/ Mirciulic# asculta cu (eliciu &o%estea +rumoasei din

pdurea adormit. E!ilia 3u o)li-at# s# su&orte (ou# ceasuri co!e"tariile Mela"iei 4" le-#tur# cu 3il!ul (e la tele%i*or/ 8i e &lica !ota"ului as&ectele !ai su)tile ale 3a)ula,iei .i-i citea tare .i cu i"ter&retare titra6ul/ A!$"(oi &#reau c# se (istrea*# (e !i"u"e/ La u" !o!e"t (at' )#tr$"a tres#ri/ 0 Desc+i(e -ura' Mirciulic#2 E traor(i"ar2 C$"( ,i-ai &ier(ut !olarul1 Mota"ul 4i s#ri (i" )ra,e .i i"tr# 4" )aie/ 0 8"ce& s# "u-l !ai recu"osc' s&use Mela"ia/ Trei *ile au 3ost su3icie"te ca s#-.i sc+i!)e total !a"ierele/ Pe la *ece' (u&# o scurt# i"cursiu"e 4" )uc#t#rie' )#tr$"a a"u",# c# %rea s# se culce' iar E!ilia res&ir# u.urat#/ 8.i tur"# 4"tr-o cea.c# i"3u*ia (e su"#toare .i cur$"( si!,i c# i se 3ace so!"/ <a)ar "-a%ea c# 4"-+i,ise trei so!"i3ere/ B#tr$"a' c#,#rat# &e u" scau"' (es&ri"se acele &e"(ulei %ie"e*e %ec+i' a)a"(o"at# 4" (e)ara/ 8"cerc# se"ti!e"tul curios c# a i*)utit s# o&reasc# ti!&ul 4" loc .i se si!,i 4"c$"tat#/ 7E u" i"terior si!&lu' &l#cut' (ar i!&erso"al7' -$"(i Mela"ia ate"t# la *-o!otele (i" o(aia %eci"#/ 7Pro&rietara tre)uie s# 3ie o &ersoa"# (e "#(e6(e' ca&a)il# .i cu !ult si!, &ractic 0 a 3ost (e a6u"s s# te ui,i 4" al)u!ul (e 3oto-ra3ii' 4" sertare .i la )uc#t#rie 0 (ar co!&let li&sit# (e o-ri--i-"a-li-ta-te/ Via,a al#turi (e ea tre)uie s# 3ie i-ie"ic#' 4"s# -ro*a% (e &lictisitoare/// Ce s&ui' Mela"ia1 N-ai (e ce s# 3ii 4"-ri6orat#' c#ci' o (at# a(or!it#' &e (o!"i.oara E!ilia "-o %or tre*i "ici r#-etele u"ui !#-ar scos (i" 3ire/ C$t (es&re 3elul 4" care a 4"-+i,it lu!i"alul' ce s#-,i s&u"' (ra-a !ea' ai a%ut !ult "oroc/ 8!&reu"# cu i"3u*ia (e su"#toare' "i!ic altce%a "u i se !ai &oate &#rea a!ar/ Dire.te' re-re,i (i" su3let c# )iata 3at# su3er# (e 3icat/ E (e&ri!a"t la %$rsta ei s# "u &o,i !$"ca (ou# ou# !oi la &a+ar cu u"t to&it &e (easu&ra .i 3eliu,e su),iri (e &$i"e &r#6it#/7 B-o!otele (i" su3ra-erie 4"cetaser# .i )#tr$"a se uit# la ceas/ Bece .i 6u!#tate/ 0 Nu e ist# "ici u" !oti% ca s# te -r#)e.ti' .o&ti/ 8" !o!e"tul 4" care %ei ie.i &e u.#' %a tre)ui s# .tii &e (i"a3ar# ce ai (e 3#cut/ Vi*ita la (oa!"a Tu(or' .i 4" -e"eral toat# &o%estea Madonei de aur, trece (eoca!(at# &e u" &la" secu"(ar/ Le-ai strecurat (estul (e a)il su-estia s# caute &ri" )iserici' iar !$i"e le %ei !ai (a c$te%a a!#"u"te' (esi-ur' (iscut$"( tot cu Mirciulic#/ Ast3el' 4"tr-u" ca* "e3ericit 0 te ro- (i" su3let' (ra-a !ea' "u co)i 0 ei "u %or &utea (eclara "i!ic 4!&otri%a ta/ Nici o &ersoa"# (e )u"-si!, "-o s# te tra-# la r#s&u"(ere c# ai &#l#%r#-it c$te 4" lu"# .i-" stele cu !ota"ul/// 8" 3i"e' tot scor!o"i"( &ri" )iserici %or a%ea (e lucru o *i )u"icic#/ Biserici or-to-(o- e' 3eti,o' c#ci &e celelalte le is&r#%esc (i"tr-o r#su3lare/ Mela"ia se rosto-oli &e (i%a" .i co)or4 e%it$"( arcurile stricate/ 5i"$"(u-.i r#su3larea' 4.i li&i urec+ea (e u.#/ O cr#&# 4"cet/ E!ilia res&ira a($"c' cu cea3a &ri"s# 4" &al!e .i "asul %$r$t 4" &le(/ 0 Ei )i"e' .tii ce ai (e 3#cut' c+icoti 3rec$"(u-.i &al!ele/ Vei 4!&ru!uta tre"ciul "e-ru .i &a"to3ii &la,i &e care i-ai oc+it 4" -ar(ero)' %ei tra%ersa su3ra-eria 4" %$r3ul &icioarelor .i %ei (esc+i(e u.urel' u.urel u.a' "u 4"s# 4"ai"te (e a )loca tele3o"ul/ Nu-i "e%oie (ec$t (e o -re.eal# stu&i(# care s-o tre*easc#/ D#r# 4"(oial#' "-ar 3i o catastro3#' %ei &reti"(e c# ai ie.it s# 3aci o !ic# &li!)are' (ar %or a%ea ei -ri6# s# "-o !ai re&e,i/// Su"t -ata'

Mirciulic#2 Urea*#-!i "oroc' c#ci aceasta este si"-ura su&ersti,ie la care eu "u ,i"/ Cu! "u ,i-a! s&us' uitucil#1 M# (uc la "oi acas#/ Pro)ele (o!"ului !aior Cristescu tre)uie "i,elu. sc+i!)ate/ A)ia (u&# aceea %o! r#su3la u.ura,i (e-a )i"elea .i "e %o! ocu&a 4" li"i.te (e Madon... M# 4"tre)ai (e ce a! scos acele (e la &e"(ula aceea (r#-#la.#1 8"c# "u-,i r#s&u"( .i !# sur&ri"(e c# "u ai -+icit si"-ur/ Dis&#ru u.oar#/ Mirciulic# i"tr# 4" .i3o"ierul r#!as (esc+is .i se culc# 4"tr-o &#l#rie/ Pu,i" 4"ai"te (e !ie*ul "o&,ii' Nicolaescu o su"# &e E!ilia/ G#si tele3o"ul ocu&at .i (u&# al (oilea a&el re"u",# s# !ai i"siste/ 7Muierile2 N-a! 4"t$l"it "ici u"a care s# cu"oasc# rostul u"ui tele3o"/ Cu e ce&,ia 3$,elor (e la ser%iciile (e i"3or!a,ii' e%i(e"t/ 5i-l tr$"tesc 4"ai"te (e a 3i &ri"s ulti!ele trei sila)e/7 K C$"( a6u"se 4" stra(#' Mela"ia Lu&u trase a($"c aer 4" &ie&t .i' scutur$"(u-.i )uclele' ri(ic# o)ra*ul s&re cerul 4"tu"ecat/ 7Si!,eai c# te 4"#)u.i' (ra-a !ea/ Su"t at$tea *ile (e c$"( &l#!$"ii t#i "-au !ai a%ut oca*ia s# res&ire altce%a (ec$t tutu" .i &ar3u!ul ca! 4"(oiel"ic al (o!"i.oarei E!ilia/ De a6u"s' 3eti,o' te %ei &utea )ucura (e aerul acesta )u" !er-$"(/ I!&orta"t este s# te orie"te*i 4" ce cartier te a3li' .i &o,i 3i si-ur# c# "u-i co!&licat/ Vei tra-e cu urec+ea (i"cotro se au(e *-o!ot (e tra!%ai sau trolei)u* .i s# s&er#! c# "u e.ti &rea (e&arte (e &ri!a sta,ie/// Ate",ie' Mela"ia2 Re,i"e stra(a .i "u!#rul' ca s# .tii u"(e tre)uie s# te 4"torci/7 Se 4"(e&#rt# .u)re(# .i &o"osit# 4" tre"ciul &rea lar-' o )#tr$"# care "u atr#-ea &ri" "i!ic ate",ia trec#torilor/ Du&# circa trei*eci (e !etri' a6u"se la &ri!a t#)li,# i"(icatoare' locali*# cartierul .i urc# 4"tr-u" ta i/ o3erul o &ri%i i"tero-ati% &ri" o-li"(a retro%i*oare/ 0 Dac# su"te,i at$t (e (r#-u,' !# %e,i co"(uce &$"# la Po&a Petre' ciri&i !elo(ios )#tr$"a/ O!ul (ese"# u" ca& sur&ri"s' clie",ii au (e o)icei u" aer (ictatorial' .i a!)reie/ 7Doar "u era s#-i i"(ici c+iar stra(a Toa!"ei' (ra-a !ea' o 4",ele-e .i u" .colar/7 Se l#s# &e s&atele ca"a&elei' ur!#ri"( 4"c$"tat# &ri%eli.tea &ri" -ea!ul &ul%eri*at (e &loaie/ 7Oare la ce s-o 3i -$"(i"( acu! (o!"ul !aior Cristescu17 K Se -$"(ea' 3ire.te' la Mela"ia/ Trecuser# (ou# *ile (e la e%a(area ei .i' cu e ce&,ia celui !ai a)sur(' celui !ai i!)ecil i"ci(e"t care &oate i"ter%e"i 4" cariera u"ui a"c+etator .i care te u!&le (e ri(icol &$"# la s3$r.itul *ilelor (e.i "-ai "ici o %i"#' (is&ari,ia ur!at# a&roa&e co"co!ite"t (e i"%a*ia &isicilor "e-re' "u se 4"t$!&lase "i!ic/ Doi"(u-se su) &la&u!a &rea -roas#' Cristescu 4.i *(ro)ea creierii 4"cerc$"( s# (ea r#s&u"s !#car u"ei si"-ure 4"tre)#ri (i"tr-o &u*(erie9

C$"( a 3ost or-a"i*at# e%a(area1 Ci"e su"t autorii1 U"(e se a3l# Mela"ia1 Ce i"te",io"ea*#1 Ce co!)i"a,ie "#ucitoare &u"e la cale1 Ce-i' 4" (e3i"iti%' 4" ca&ul ei1 7<a)ar "-a!2 i c$t# %re!e "-o s# cata(icseasc# s#-.i arate %$r3ul "asului' "u-!i r#!$"e altce%a (ec$t s# a.te&t/7 A&#s# "er%os &e )uto"ul %eio*ei .i trase &la&u!a &$"# la )#r)ie cu u" -est +ot#r$t' (ar asta "u-l 3#cu s# a(oar!#/ K Du&# o 6u!#tate (e or#' a6u"se la co"clu*ia c# locui",a "u-i su&ra%e-+eat#/ R#su3l$"( u.urat#' Mela"ia cu&ri"se 4"tr-o &ri%ire scurt# 4"tre-ul )loc/ 7S-au culcat to,i7' co"stat# !ul,u!it#' 7cu e ce&,ia (oa!"ei Olaru (e la &atru' care' (u&# cu! !#rturisea' su3er# (e i"so!"ie .i (e aceea *iua (oar!e' iar "oa&tea (eretic# &ri" cas#/// tiu' &#rerea ta' (ra-a !ea' e c# altele su"t cau*ele' (ar &ro)a)il saloa"ele S&italului Ce"tral su"t !ult &rea solicitate/7 8!&i"se' o&i"ti"(u-.i tru&ul' &oarta -rea (e 3ier .i urc# tre&tele +olului/ Veri3ic# la u" i"ter%al (e c$te%a ceasuri (u&# !aior (ac# si-iliul (e la a&arta!e"tul ei este i"tact' a&oi alu"ec# u.oar# 4" cori(orul str$!t la ca&#tul c#ruia se a3la cre!atoriul .i u.a c#tre curtea i"terioar#/ Ocoli ate"t# u" ca*a" a)a"(o"at al#turi (e "i.te ,e%i ru-i"ite' trecu re&e(e &ri" 3a,a -ea!ului &ort#resei .i se o&ri' ast$!&#r$"(u-.i res&ira,ia &reci&itat#' su) o 3ereastr# 4"-ust#/ 0 E c+iar 3ereastra (e la )aia ta' Mela"ia' .o&ti a)ia !i.c$"(u-.i )u*ele/ U" a(e%#rat "oroc c# stai la &arter' iar acest "oroc "u l-ai "#scocit tu' 3eti,o/ Ai &utea co"c+i(e 0 .i te ro- s-o 3aci' starea (e s&irit co"tea*# e"or! 0 c# se!"ele se arat# 3a%ora)ile/ A&uc# 4"tre (e-etele 4"!#"u.ate ra!a (e le!" .i 4"ce&u s-o *-$l,$ie u.or/ Dorai)#rul 0 u" )ra, (e !etal (at cu ulei 0 alu"eca u.or &e &ista s#&at# 4" tocul 3erestrei/ 7Cre( c# .i aceast# (esco&erire o (atore*i (o!"ului !aior' c+icoti Mela"ia' trec$"(u-.i u" &icior &este &er%a*/ Ast#-%ar#' ci"e%a' tot o )u"# cu"o.ti",# (e-a (u!"ealui' ,i-a 3urat c+eile .i &orto3elul 4" tra!%ai/ Atu"ci ,i-a %e"it i(eea s# 4"cerci -ea!ul (e la )aie///7 8.i a!i"ti c# 4"ai"te (e a 3i &#r#sit locui",a tr#sese o)loa"ele .i (ra&eriile .i a&#s# cu 4"(r#*"eal# &e co!utator/ Pri%i e!o,io"at# 4" 6ur/ Tu3#"elele .i cri*a"te!ele se o3iliser#' iar &e !as#' tortul r#!as (e la *iua lui Mirciulic# 4!&r#.tia u" !iros r$"ce(/ 0 Curios2 S3e."icul "u !ai e la locul lui' c#ci tu 4l a.e*i tot(eau"a l$"-# co.ule,ul (e ar-i"t/ A. %rea s#-!i e &lici cu! se 3ace c# u"ul (i" &a+arele (e S&u!os e -ol' 4" %re!e ce cel#lalt s-a e%a&orat (oar &e 6u!#tate/// Ce s&ui' 3eti,o1 Nu' "i!e"i "-a a&ucat s# )ea 4" ci"stea lui Mirciulic# (i" &rici"a %e.tii &roaste &e care ,i-o a(usese (o!"ul !aior/// Au*i o !i.care 4" s&ate .i a!u,i 4"cre!e"it#/ Se 4"toarse 4"cet .i 4"cerc# cea !ai !are sur&ri*# (i" %ia,a ei/ Mela"ia Lu&u 4.i &ri%ea cutre!urat# !ota"ul/ I se %e(eau oasele' iar &a"-lica ro.ie (e la -$t 4i at$r"a !ur(ar# .i &leo.tit#/ 0 Asta 4"sea!"#/// 8"sea!"# c# cel#lalt e u" i!&ostor2 Ce -re.eal#'

(ra-a !ea2 Nu e !o!e"tul s# te &ier*i cu 3irea' (ar cre(e-!#' "u ai "ici o scu*#/ Mirciulic# &ri!ea cu u" aer (e (e!"itate 6i-"it# !$"-$ierile )#tr$"ei/ Mela"ia 4.i .terse o)ra6ii &li"i (e lacri!i/ 0 Doa!"e' %as#*ic# tu erai !usa3irul care s-a 4"3ru&tat (i" )u"#t#,i2 Tre)uie s# recu"osc 4"s# c# ar#,i ca! 6i-#rit/ tiu' te-a! "e(re&t#,it' !i-a! 4"c+i&uit (es&re ti"e c# e.ti r#ut#cios/ 8" realitate' (oar (i" "e.tii",# ai a&#sat &e a&aratul acela a3urisit/ Dar acu! %o! 4"(re&ta totul' ai s# %e*i/// N-ai s#-i s&ui "icio(at#' a(#u-# cu ca&ul 4"tors' c# &e !ota"ul a(us (e (o!"ul Ne( l-ai luat (re&t Mirciulic#/ Nu ,i-ar ierta 4" ru&tul ca&ului o ast3el (e 6i-"ire/ 8l a.e*# &e 3otoliu .i se a&uc# s&ri"te"# (e trea)#/ Mi.c#rile erau &li"e (e %ioiciu"e' oc+ii *%$"ta,i 4i str#luceau/ 0 Tre)uie s# a6ust#! &ro)ele' (ra-a !ea' 4" a.a 3el 4"c$t la o &ri%ire su-&er-3i-cia-l# s# se &oat# "a.te co"3u*ia/ Detaliile 4"s# "u %or cores&u"(e/ Acesta e col,ul 4"re-istrat &e &elicula (o!"ului !aior/ Per(eaua' scri"ul' &e"(ulul .i ta)loul cu cale/ Vo! 4"ce&e cu &er(eaua/// A-it# 4" 3a,a !ota"ului o &erec+e (e 3oar3ece .i 4"ce&u s# (escoas# 3ra"6urile' ate"t# s# "u ati"-# ,es#tura su&l#/ C$"( is&r#%i' a(u"# cu r#)(are resturile (e a,# .i le &use &e u" *iar/ 0 Vor)e.te !ai 4"cet' (ra-a !ea' Mirciulic#' )ietul (e el' a a(or!it/ Di" cau*a a"e!iei .i a e!o,iilor' 3ire.te/ E su3icie"t# 4"s# si!&la lui &re*e",# &e"tru ca s# te si!,i 4"su3le,it#/ Deci' &er(eaua sea!#"# cu cea (i" cli.eul (o!"ului Cristescu' (ar "u !ai e aceea.i/ Scri"ul' (i" "e3ericire' "u-l &o,i tra"s3or!a/ 8l %ei 4!&i"-e 4"s# s&re u.# .i &o*i,iile "u %or !ai cores&u"(e/ <ai' a(u"#-,i &uterile/ Ai *u-r#%it 4" toa!"#' .i ur!a (e &e *i( "u se %a cu"oa.te/ Parc#-l au( &e a%ocatul t#u la &roces/// O cli&#' Mela"ia2 8"ai"te (e a-l l#sa s# %or)easc#' tre)uie s# "e 4",ele-e! asu&ra u"ui a!#"u"t9 %ei a"-a6a u" a&#r#tor t$"#r' cu e &resia 3ra"c# .i "u &rea 3recat 4" c+i,i)u.uri/ Aceasta %a 3ace o )u"# i!&resie asu&ra (o!"ilor 6u(ec#tori' c#ci orici"e .tie c# atu"ci c$"( te si!,i %i"o%at ale-i u" !are !aestru' u"ul (i" %ul&oii &i.ic+eri u".i cu toate ali3iile/ Biceai c#-l au*i &e a%ocatul t#u1 Ce s&u"e1 Nu *#u' te asi-ur c# !# i"teresea*# 4" cea !ai !are !#sur#/ Scoase &ac+e,elul !ic (i" )u*u"arul tre"(ului .i (esc+ise u.a &e"(ulei/ Vor)ea cu %oce -roas#' a&#s$"( i!&orta"t &e sila)e9 0 Do!"ule &re*i(e"t' o"orat# i"sta",#2 Ni!e"i "u se !ai &oate 4"(oi (e i"oce",a clie"tei !ele' (oa!"a Mela"ia Lu&u/ A%e,i 4"ai"tea (u!"ea%oastr# &ro)ele (e "et#-#(uit ale "e%i"o%#,iei sale/ O co"3u*ie si"istr#' ase!#"#ri 3atale au a(us-o 4" aceast# )o # a i"3a!iei/ Per(eaua' scri"ul' acele &e"(ulei/ Pri%i,i-le' %# ro-' cu ate",ie .i co!&ara,i/ Iat#' acesta e 3il!ul &us la (is&o*i,ia (o!"iilor %oastre (e or-a"ele (e cercetare' acesta e cel luat (e c#tre co!isia (e&lasat# la (o!iciliul i"cul&atei (u&# arestarea ei/ Co"stata,i %# ro- (eose)irile/ Orici"e-.i &oate (a sea!a2 Locui",ele sea!#"#' (ar "u su"t i(e"tice/ Mela"ia 4"treru&se &le(oaria/ 8.i &li!)# %$r3ul li!)ii &e la col,urile -urii' cu o e &resie co"ce"trat#/ Era o&era,ia cea !ai (elicat#/ 8"locuirea acelor -+irla"(ate cu cele scoase (e la orolo-iul %eri.oarei lui Tolea/ N-a%ea %oie s# 3or,e*e/ Trecu a&roa&e 6u!#tate (e ceas &$"# au*i (eclicul &e care-l a.te&ta/ Nete*i 4"(elu"- acele .i 4" s3$r.it 4.i 4"-#(ui c$te%a cli&e (e r#-a*/ 0 5i-a !ai r#!as ta)loul cu cale .i 4"l#turarea &ro&riilor tale ur!e/ Te a%erti*e*' 3eti,o' c# %a tre)ui s# 3ii (e ci"ci ori !ai ate"t#/ M# 4"tre) c$t

&oate 3i ceasul/ 8" orice ca*' e trecut (e !ie*ul "o&,ii' (ar "u !ai t$r*iu (e ora u"u/ O si!,i 4" oasele tale .i ele "u te-au 4".elat "icio(at#/ S&u"e-!i' (ra-a !ea' 4,i a!i"te.ti u"(e ai &us &$"*ele r#!ase (e la )u"ica1 Vreau s#-,i a(uci a!i"te &$"# "u!#r la *ece/ <ai' +ai' "u te ali"ta .i "u te &re3ace' (oar .tii )i"e c# se a3l# 4" sertarul (e 6os al scri"ului/ Se ri(ic# su&l# (i" 3otoliu' 3#r# s# se s&ri6i"e 4" )ra,e' 7c#ci "i!ic "u %or)e.te !ai co"%i"-#tor (es&re )#tr$"e,e' (ec$t 3elul -reoi (e a &#r#si u" scau" co!o(7' .i trase urec+ea (e )ro"* 4"3i&t# 4" le!"ul sati"at/ Lucra &recis' 3#r# !i.c#ri (e &risos' ca .i cu! 3iecare -est ar 3i 3ost -$"(it .i re&etat cu !ult 4"ai"te/ P$"*ele erau 4"3#.urate 4"tr-o +$rtie al)astr# &e care ele%ii (e acu! *ece .i ci"cis&re*ece a"i o 3oloseau la 4"%elirea caietelor' iar -os&o(i"ele o &ri"(eau 4" &io"e*e &e -ea!uri c$"( &lecau la )#i' &e"tru a atra-e ate",ia +o,ilor' (u&# cu! o)ser%a &oetul Mi"ulescu/ B#tr$"a le "ete*i cu e!o,ie/ C$te%a acuarele co"%e",io"ale' 3#r# 4"(oial#' (ar -i"-a.e' (ese"e 4" creio"' uleiuri/ 8.i &ri%i critic &ortretul sc+i,at 4" c#r)u"e la o&ts&re*ece sau "ou#s&re*ece a"i' u" ca& cu!i"te' cu 3ru"te )oltit# .i )u*e (e co&il' u" ca& (es&re care )u"ic#-sa a3ir!ase c# "-are "i!ic i"teresa"t &e (i"a3ar#/ 7A. &re3era' Mela"ia' s# &icte* ce se &etrece 4"#u"trul lui' (ar "u 4"(r#*"esc' c#ci atu"ci "u te-ai !ai !#rita "icio(at#/ Toate 3lirturile tale ar lua-o la -oa"#///7 Dusese o 3e!eie cu &ri%irea &#tru"*#toare .i care .tiuse s#-.i a&ere e ce"tricit#,ile/ 8" 3a,a lui )#r)atu-s#u' !ai t$r*iu 4" 3a,a co&iilor/ Era 4" stare ca 4" Joia Mare' c$"( to,i "u-.i %e(eau ca&ul (e tre)i' 4" a6u" (e Cr#ciu" ori cu casa &li"# (e *u-ra%i s#-.i ia .e%aletul .i culorile .i s# se a&uce (e &ictat/ Diic#-sa' !a!a Mela"iei' &lat# .i 3#r# u!or' &e"tru care ori-i"alit#,ile' i"(i3ere"t (e "atura lor' "u 4"se!"au altce%a (ec$t ,ic"eli' iar e%olu,ia lor 3ireasc# co"(ucea o)li-atoriu la )ala!uc' o &ri%ea co"ster"at#/ B#tr$"a o i-"ora cu "e&#sare re-al# .i &icta 4" co"ti"uare 3lori cu co*i lu"-i' 4" %a*e at$t (e -ra,ioase' at$t (e 3ra-ile' 4"c$t te a.te&tai 4" 3iece cli&# s# le %e*i ,#"(#ri' siluete ele-a"te (e 3e!ei' 3uselare .i ca! &lutitoare 0 "u %e(eai "icio(at# u"(e .i &e ce calc# 0 cu oc+i e"or!i .i e.ar3e 3asci"a"te' !ereu )#tute (e %$"t' )#r)a,i 4"-u.ti 4" u!eri .i .ol(uri' (ar cu 3i-uri 4"(r#*"e,e .i &#ti!a.e (e co"(otieri/ 0 Nu-i !are lucru (e ca&ul lor' 4i e &lica Mela"iei care' 4!)r#cat# 4" roc+ie &e&it cu &a"-lic# "ea-r# la -$t' 4.i )#l#"-#"ea ,a",o.# &ri!ele )oti"e cu "asturi .i toc' c#,#rat# &e &er%a*ul a($"c al 3erestrei/ Nu-i !ai "i!ic/ Dac 3leacuri (r#-#la.e' e cele"te &iese (e !e"a6 .i' c$"( i*)utesc' #sta-i !a i!ul !eu' s# "u 3iu &e"i)il#' !# si!t 4" al .a&telea cer/ Oricu! ar 3i 4"s#' !i se &are !ai i"teresa"t s# 3ac ta)louri &roaste (ec$t u" &a"(i.&a" reu.it/ C$"( coa(a lui Mirciulic# 4i ati"se )ra,ul' Mela"ia 4"toarse ca&ul .i-i *$!)i ta"(ru/ 0 Te-ai tre*it' (ra-ul !eu1 Cre(e-!#' !-a! str#(uit (i" r#s&uteri s# "u 3ac *-o!ot/ Ai r#)(are' 4,i e &lic i!e(iat ce a! (e -$"( cu aceste &$"*e/ Tre)uie s# 4"locui! ta)loul cu cale/ Du&# cu! .tii' a&roa&e to,i &ictorii 4.i re&et# te!ele' 4"cerc$"( s# le (es#%$r.easc#/ Bu"ica &roce(a la 3el' (e.i )#"uiesc c-o 3#cea !ai !ult (i" li&s# (e 3a"te*ie/ 8" 3i"e' "u-i 3ru!os s#-,i &o"e-re.ti 3a!ilia/ Ve*i carto"ul #sta1 Sea!#"# -ro*a% cu cel (e &e &erete/ Tot cale' aceea.i a!3or# (e ar-i"t' "u li&se.te "ici (ra&eria (e cati3ea ro.ie/ E ist# 4"s# o (eose)ire/ Ai sesi*at-o i!e(iat2 Di3er# "u!#rul 3lorilor' )i"e4",eles/ Su"t .a&te 4" loc (e ci"ci/ Deci' ,i-o s&u" "u

&e"tru c# "u ai 3i &rice&ut' ci &e"tru c# !ie 4!i &lace s# &#l#%r#-esc .i su"t (e &#rere c# atu"ci c$"( 4"tr-o 4"c#&ere se a3l# (ou# &ersoa"e e &oliticos s# co"%erse*e 4!&reu"#' (eci/// O+' "u' (ra-a !ea' +ot#r$t "u ,i-e 4"-#(uit s# 3or!ule*i 3ra*e at$t (e lu"-i/ Ar 4"se!"a s# &ui &rea !ult la 4"cercare &uterile lui Mirciulic#' (e6a sec#tuite/ 8" (ou# cu%i"te' &e 3il!ul (o!"ului Cristescu ta)loul are (oar ci"ci cale/ C$"( %or %e"i 4"s# &e"tru a co"stata aute"ticitatea &ro)elor' (o!"ii (i" co!isie %or "u!#ra .a&te 3lori/ Nu !# &ot e &ri!a !ai li!&e(e (ec$t at$ta/ O %oi 3ace &ro)a)il la &roces' c$"( !i se %a (a cu%$"tul/ A(o&t# e &resia )#tr$"ei se"si)ile .i ultra-iate' care 4.i .ter-e col,ul oc+ilor cu )atista/ 0 V-a. ru-a s#-i co!u"ica,i (o!"ului Cristescu c# "u su"t su&#rat# &e (u!"ealui .i c# se )ucur# !ai (e&arte (e 4"trea-a !ea si!&atie/ Este u" o! a(!ira)il' u" e cele"t !aior' 3oarte (otat' &e"tru care eu .i Mirciulic# a%e! "u!ai cu%i"te (e lau(#/ L-a i"(us 4" eroare ase!#"area o)iectelor' (u&# cu! s-a (o%e(it' (ar asta "u-i sca(e !eritele/ Orici"e se &utea 4".ela/ V# ro-' (e ase!e"ea' s#-i (a,i asi-ur#ri c# u.a casei !ele %a 3i 4"tot(eau"a (esc+is# &e"tru (u!"ealui .i c# !-a. )ucura s#-l a! &ri"tre i"%ita,ii "o.tri !$i"e sear#' la o cea.c# (e ceai/ 8"c$"tat# (e 4"tors#tura 3ra*ei' Mela"ia (es&ri"se ta)loul (i" &erete' lu# u" cu,it (e (esert' r#!as &e !as#' .i' !a"e%r$"(u-l cu !ult# ate",ie' scoase cui.oarele (elicate/ 8"locui &$"*a .i' &este *ece !i"ute' .a&te cale c#r"oase' &li"e (e se%#' r$(eau al)-cati3eliu &e *i(ul (e l$"-# 3ereastr#/ 0 Bi"e c# "-ai a%ut (e li&it .i u" carto" &e s&ate' su3l#' c#ci u" &elica"ol &roas&#t ar 3i 3ost (etectat la a"ali*#/// <!' oa!e"ii !o(er"i &ier( o -r#!a(# (e %re!e cu a"ali*e (e tot soiul/ U" alt cara-+iosl$c (es&re care 4"ai"te (e r#*)oi a)ia se &o!e"ea' cel &u,i" 4" cercul t#u/// Cre(' Mela"ia' c# "-ai 3#cut "ici o -re.eal#' 4"s#' (u&# &#rerea !ea' -reul a)ia acu! 4"ce&e/ Vec+iul ta)lou %a tre)ui s#-l iei cu ti"e/ 8l %ei aru"ca 4!&reu"# cu 3ra"6urile &er(elei 4" &ri!ul co"tai"er (e -u"oi' c$t !ai (e&arte (e cas#' (ar "u !ai"te (e a le 4"%eli 4"tr-u" 6ur"al/ Pac+etul %a a%ea u" as&ect !i*er .i "ei"teresa"t' &e"tru ca "i!e"i s# "u 3ie te"tat s#-l (esc+i(#/// Dis&ar &e"tru ci"ci !i"ute' Mirciulic#/ Nu' "u !# (uc (e&arte/ P$"# la cre!atoriu/ G$"(e.te-te 4"tre ti!&' (ac# %rei' ce trucuri s# 3olosi! &e"tru ca (o!"ul !aior Cristescu s# "-o &oat# (o-%e-(i "icio(at#' (e.i o %a )#"ui (i" &ri!a cli&#' c# "oi i-a! !#sluit &ro)ele/ Co"stat (u&# 3i-ura ta c# te &re-#te.ti s# !e(ite*i i"te"s/ Mota"ul 4"cre!e"ise 4"tr-o atitu(i"e (e s3i" / Pro)a)il (or!ea/ Mela"ia ,i"ea cu %$r3ul (e-etelor !ar-i"ile u"ei -a*ete 4"(oite/ Mota"ul 4i s#ri 4" 4"t$!&i"are' !irosi 6ur"alul .i 4"ce&u s# str#"ute/ B#tr$"a r$se/ 0 Prostu,ule2 E &ra32 E act' ai au*it 3oarte )i"e/ Pra3' col)' &ul)ere' ti"#/// Oric$t !-a. str#(ui' "u %oi -#si alt si"o"i!/ Nu !i-a 3ost u.or s#-l a(u"' c#ci' (u&# cu! .tii' acu! e iar"#/ A! cotro)#it 4"s# 4" cre!atoriu .i ce-!i !ai li&sea a! co!&letat (e la &re.ul (oa!"ei Vasilia(/ Nu-l scutur# "icio(at# .i &resi!t c# i-a! 3#cut u" a(e%#rat ser%iciu/ A+' (ac# a. 3i &utut u!)la .i su) &atul ei/// De ce a! "e%oie (e !i*eria asta1 8,i s&u" i!e(iat/ Du&# ce-.i %a (a sea!a c# &ro)ele (u!"ealui "u !ai su"t 4" re-ul#' (o!"ul Cristescu %a cerceta i"-te--ri-ta-tea si-iliului/ Bi"e4",eles c# "ici "u l-a! ati"s' ce-,i 4"c+i&uiai1 8" aceast# cli&#' 4!i %a a(resa "i.te/// 8" s3$r.it'

s# le *ice! cu-et#ri la care &re3er s# "u !# -$"(esc/ A&oi %a 4"ce&e s# scotoceasc# &ri" -arso"ier#' 4"cerc$"( s# (e(uc# &e u"(e a! i"trat .i %a c#uta ur!ele !ele/ Tot "-ai 4",eles1 Co"ce"trea*#-te' Mirciulic#2 Se %a (a &este ca& s# (e!o"stre*e c# eu sau altci"e%a a! &#tru"s 4" cas# &e"tru a-i !#slui (o%e*ile/ 8"tr-o s#&t#!$"#' &ra3ul se a.ter"e serios/ De aceea %oi 4"cerca s#-l &u" la loc acolo u"(e a! 3ost o)li-at# s# u!)lu/ Du!"e*eule !are2 Ce era s# 3aci2 Pur .i si!&lu !# cutre!ur/ Nu ati"-e &$"*a (e &#ia"6e"' 3eti,o/ D# o "ot# at$t (e aute"tic#/// B#tr$"a se (use 4" )aie .i scoase (i" (ul#&iorul 3ar!aceutic o clis!# !ic#/ O u!&lu cu &ra3ul colectat (i" &re.ul (oa!"ei Vasilia(' se&arat (e cel a(u"at 4" cre!atoriu' .i se a&uc# )i"e (is&us# s#-l &ul%eri*e*e &ri" cas#/ Di-ura 4i str#lucea' a%ea e &resia (e acu! ci"ci*eci (e a"i' c$"( &u"ea la cale o "#*)$tie .i se cre(ea at$t (e .ireat#' 4"c$t 4.i 4"c+i&uia c# %a 3i 4" stare s# o &#c#leasc# .i &e )u"ica/ 75i-ai 3i i!a-i"at %reo(at# c# 4" loc s# cure,i casa (e &ra3' (i!&otri%#' 4l %ei 4!&r#.tia &e !o)ile cu at$ta/// (a' #sta-i cu%$"tul' cu at$t a&etit1 A+' Mela"ia' e.ti o "e)u"# !ic#27 K La trei (i!i"ea,a' !aiorul Cristescu re"u",# (e3i"iti% s# !ai (oar!#/ 8" cas# era 3ri-' calori3erele "u 3u"c,io"au 4"ai"te (e ora ci"ci' 4.i &use &este &i6a!a u" ca&ot -ros (e-al "e%esti-sii .i' tre!ur$"( (e-a )i"elea' 4.i &re-#ti u" ceai' "u &e"tru c# ar 3i a%ut &o3t# s#-l )ea' ci &e"tru c# "u -#sea altce%a !ai )u" (e 3#cut/ R#t#cea (i" o(aie 4" o(aie' cu u" aer (escu!&#"it .i u" %a- se"ti!e"t (e "eli"i.te/ 7Ce "ai)a o !ai 3i .i asta17' se 4"tre)# tul)urat/ 7Si!t &ri!e6(ia' u" &ericol i!i"e"t' (e &arc# 4" ur!#toarele ci"ci secu"(e !i-ar &ica o c#r#!i(# 4" ca& sau u" -las %e"it (i" s&ate ar )u)ui9 Sus !$i"ile27 Cristescu "u era u" i"(i%i( cu &resi!,iri -ro*a%e .i (e aceea se"*a,ia 4i crea o stare (e co"3u*ie/ C$"( si!,i "e%oia s# scotoceasc# siste!atic a&arta!e"tul' se e"er%#/ 7Dac# !# a&uc s# caut &e su) &at .i &ri" (ula&uri su"t u" o! is&r#%it/ 8!i 3ac cole-ii' 4"tru"i,i 4" ca(ru 3esti%' u" ca(ou 3ru!os 0 (i" #la care-i 4"curc# (e o)icei &e !o.te"itori' "u se 4"(ur# s#-l aru"ce' (ar "ici s#-l ,i"# 4" cas#' o cu&# cu se!"#turi' sau u" orolo-iu cu (e(ica,ie care a(uce a e&ita3' 4" orice ca* o c+estie %olu!i"oas# 0 4!i str$"- !$"a' !# )at &e u!#r' .i la &ri!a 4"t$l"ire &e stra(# !# iau cu Y"ea CristesculeZ/7 I(eea 4i %e"i !ai t$r*iu' 4" ti!& ce sor)ea ulti!a 4"-+i,itur# (e ceai rece/ 7Mela"ia a i"trat 4" ac,iu"e2 Pu" &ariu &e orice///7 Ar(ea (e "er#)(are s# se 3ac# .ase (i!i"ea,a' s# a6u"-# la )irou s# a3le (es&re ce e %or)a/ Se !ira c+iar c# tele3o"ul "u su"# &e"tru ca u" -las alar!at s#-i co!u"ice ci"e .tie ce e"or!itate/ Ce(# te"ta,iei .i %eri3ic# i"util (ac# a&aratul 3u"c,io"ea*#/ S$c$it' 4.i *ise c# &oate ca(oul acela 3ru!os 4l %a &ri!i !ai cur$"( (ec$t 4.i 4"c+i&uia/ A.te&t# 4" 3otoliu 4!)r#cat .i )#r)ierit' -ata 4" orice !o!e"t s# *)oare &e u.#' i%irea *orilor/ K Pres#rase &ra3ul (oa!"ei Vasilia( 0 7u" &ra3 cas"ic' (ra-a !ea' (e

i"terior' cu totul altce%a (ec$t cel (e &e stre.i"i .i aco&eri.uri' iar (o!"ii (e la &oli,ie a)ia a.tea&t# s# 3aci o -re.eal#7 0 &e o)iectele (i" -arso"ier#' re&arase cu u" cu,it lat tortul (i" care Mirciulic# (oar -ustase/ 7Nu i-a &l#cut' ai &us &ro)a)il &rea !ult# %a"ilie .i asta-i (# u" -ust i"si"ua"t/ Do!"ul !aior .i-ar &utea 4"s# a!i"ti c# "-a,i a&ucat s# -usta,i (i" el .i' .tii"(u-te a!atoare (e (ulciuri' .i-ar 4"c+i&ui c# "-ai re*istat s# iei !#car o 4"-+i,itur#/7 Dra"6urile &er(elei' a,ele .i %ec+iul ta)lou le 4!&ac+etase 4"tr-u" 6ur"al/ 0 Cre( c# "-ai uitat "i!ic' .o&ti' cercet$"( 4"3ri-urat# 4"c#&erea/ Dii -ro*a% (e ate"t#' 3eti,o' c#ci 6oci o carte !are/ 5i-a !ai r#!as &u,i" &ra3 &e"tru co!utator1 Bi"e4",eles/// A! s# te tra- (e urec+i' Mela"ia2 Mi-ar &l#cea .i !ie s#-,i sc+i!)i !#car 3uroul' (ar "-ai s# co!i,i aceast# eroare &e"tru "i!ic 4" lu!e2 Si"-urul lucru &e care 4,i 4"-#(ui s#-l iei e %ec+ea ta &las# (e s3oar#' c#ci "u &o,i s# u!)li cu Mirciulic# su) )ra, la ora trei "oa&tea/ Mota"ul' "ea.te&tat (e (ocil' se l#s# 4"3#.urat 4" *iare .i %$r$t 4" &las#/ B#tr$"a s&use 3ru!os la re%e(ere' *$!)i"( o(#ii -oale/ Se strecur# cu aceea.i u.uri",# &ri" 3erestruica )#ii (u&# ce ri(icase 3orai)#rul .i-l 4"cli"ase u.or o)lic' 4"tr-u" ec+ili)ru &recar/ C$"( a6u"se 4" curte trase s&re ea ra!a (e le!" a -ea!ului/ O *-$l,$i i!&erce&ti)il &$"# si!,i c# 3orai)#rul alu"ec# la locul lui )loc$"( 3ereastra/ D#(u (i" ca& !ul,u!it# .i %$r4 clis!a 4" &ac+etul (esti"at co.ului (e -u"oi/ Cu u" se"ti!e"t 4!)#t#tor (e triu!3' lu# &lasa .i se 4"(e&#rt#' alu"ec$"( &e l$"-# *i(uri/ U" cer su!)ru' -olit (e stele' a!or,ise &este ora./ K Ti!&ul #sta 4i &l#cea lui A*i!ioar#/ Ploaie' 3ri-' cer .oriciu/ 8" )o(e-# -#sea la orice or# o )ere rece' &e stra(# circula (oar ci"e a%ea trea)#' "u tra"s&ira/ Locote"e"tul &#.ea rar' &relu"-i"(u-.i (eliciul/ Cartierul era &ustiu/ Calcul#' &ri%i"(u-.i ceasul' c# &$"# .i clie",ii &ri!ei curse (e auto)u* &uteau s# !ai (oar!# li"i.ti,i o 6u!#tate (e or#/ A*i!ioar# ascultase o "oa&te 4"trea-# &o%e.tile lui 3rate-s#u 4"tors (i" I"(ia .i acu!' reca&itul$"(' 4.i s&use sur$*$"( c# )#iatul le ca! 4"-ro.ase/ 8i &l#cea s# 3ie ur!#rit cu r#su3larea t#iat#' s#-.i *(ro)easc# asiste",a .i' 4"c# (e co&il' cea !ai )a"al# 4"t$!&lare re&ro(us# (e el c#&#ta &ro&or,ii se"*a,io"ale/ Pri%irea-i c#*u &e t#)li,a i"(icatoare 3i at# 4"tre suli,ele u"ui -ar( (e 3ier %o&sit 4" %er(e/ Stra(a Toa!"ei/ 8" a &atra sau a ci"cea cl#(ire locuise Mela"ia/ 7<!' &e u"(e s-o 3i ascu"*$"( "e)u"a aia17 8" aceea.i cli&#' locote"e"tul se li&i (e *i(' "e%e"i"(u-i s#-.i crea(# oc+ilor/ B#tr$"a !er-ea 4" 3a,a lui c#r$"( o &las# (e s3oar#/ Nu 4"c#&ea "ici o co"3u*ie9 &ro3ilul .ters' 4"tre*#rit &e"tru o 3rac,iu"e (e secu"(#' statura' &a.ii !#ru",i/ Stu&e3iat' "e+ot#r$t asu&ra 3elului 4" care tre)uia s# &roce(e*e' A*i!ioar# 4"ce&u o ur!#rire clasic#/ O l#s# s# se 4"(e&#rte*e' tra%ers# stra(a .i se a"-a6# 4"tr-u" 3ila6 o)lic/ Du&# toate a&are",ele' Mela"ia se 4"(re&ta s&re sta,ia (e ta iuri/ Mer-ea "e&#s#toare' 3#r# s# &ri%easc# 4" ur!# .i' 4" (re&tul u"ei 3lor#rii' locote"e"tul aiurit o au*i ($"( -i"-a. )u"# (i!i"ea,a -aroa3elor (i" %itri"#/ Circa trei sute (e !etri o !ai (es&#r,eau (e sta,ie/ A*i!ioar# (ecise 3e)ril s# co"ti"ue ur!#rirea &$"# la -a*(a )#tr$"ei/ De acolo' ,i"$"( casa su) su&ra%e-+ere' 4i %a tele3o"a !aiorului Cristescu/ 8"ai"te (e a coti &e

Po&a Petre' a%u se"ti!e"tul c# ci"e%a se a3l# 4" s&atele s#u/ Nu a&uc# s# se 4"toarc#/ Pri!i o lo%itur# &uter"ic# 4" !oalele ca&ului .i se &r#)u.i &e trotuarul u!e(/

CAPITOLUL VIII MELANIA SE AMUBO E!ilia Plo&ea"u (or!ea a($"c/ B#tr$"a se (e*)r#c# re&e(e' cur#,# ate"t# tre"ciul .i t#l&ile &a"to3ilor 4!&ru!uta,i' 4l e &e(ie &e 3alsul Mirciulic# 3#r# e ces (e !e"a6a!e"te/ I!&ostorul se strecur# 4" stra(# .i (is&#ru &e"tru tot(eau"a/ Plasa (e s3oar# 4!&reu"# cu &a"-lica ro.ie (e la -$tul !ota"ului a6u"ser# 4" cre!atoriu .i' (u&# ce !o"t# ar#t#toarele la &e"(ula (i" (e)ara' 4.i s&use !ul,u!it# c# a 3#cut o trea)# )u"#/ Era a&roa&e &atru' (ar si!,ea c# e &rea a-itat# &e"tru a &utea a(or!i/ 8"3#.urat# 4" +alatul al)astru' !atlasat' )#tr$"a se 6uca cu ciucurii (e la cu%ertur#' 4"cerc$"( u" se"ti!e"t reco"3orta"t (e li)ertate/ 8" 3o"(' "u a%usese "icio(at# restric,ii &rea se%ere (e 4"(urat/ Cu toate acestea' (u&# !oartea colo"elului' 3#r# s# r#su3le &ro&riu-*is u.urat#' 4"ce&use s# -uste a%a"ta6ele u"ei %ie,i i"(e&e"(e"te/ 8.i reco"si(erase ast3el 4"trea-a e iste",#' 4"l#tur$"( (elicat' (ar 3er!' orice ar 3i &utut su-era i(eea (e o)li-ati%itate/ Nu 4"tre,i"ea rela,ii i"utile' i"(i3ere"t (e %aloarea lor &e &la" social' 7c#ci' (ra-a !ea' !ai !ult (ec$t e.ti "-ai s# a6u"-i %reo(at#7' re&u(ia &riete"iile 4!&o%#r#toare/ Dii"( co"si(erat# 4" -e"eral "#t$"-#' i se scu*a li&sa (e a"-a6are' cu at$t !ai !ult cu c$t re*er%ele ei &urtau tot(eau"a %e.!$"tul u"ei &olite,i ire&ro.a)ile/ Co"trar oa!e"ilor care se (escurc# a(!ira)il 4"