Sunteți pe pagina 1din 50

pneumologie

PNEUMOLOGIE NOIUNI DE SEMIOLOGIE 1. SIMPTOME FUNCIONALE Principalele tulburri unc!i"nale pr"#"cate $e " a ec!iune pul%"nar &unt' $i&pneea( $urerea t"racic( tu&ea(e)pect"ra!ia( *e%"pti+ia( &u,*i!ul -i tulburrile #"cii. Dispneea e&te $i icultatea $e a re&pira. Spre $e"&ebire $e re&pira!ia n"r%al( care e&te in#"luntar( re&pira!ia $i&pneic e&te c"n-tient( #"luntar( penibil. ."lna#ul re&i%te " /&ete $e aer/. Cu alte cu#inte( b"lna#ul $i&pneic &i%te pe $e " parte nece&itatea $e a re&pira( iar pe $e alta c e "rtul re&pirat"r pe care0l ace e&te in&u icient.Se -tie c( 1n &tare n"r%al( %i-crile re&pirat"rii au " rec#en! c"n&tant( " a%plitu$ine e,al -i un rit% re,ulat( 1n ti%p ce 1n &tri pat"l",ice ace&te caracteri&tici &e %"$i ic -i apare $i&pneea. Dup circu%&tan!ele $e apari!ie &e $e"&ebe&c' $i&pneea per%anent 2in&u icien! car$iac a#an&at( pneu%"t"ra)3( $i&pneea $e e "rt 2pr"ce&e pleur"pul%"nare care &ca$ #entila!ia pul%"anr( in&u icien! car$iac3( $i&pneea $e $ecubit 2b"lna#ul nu p"ate &ta culcat( iin$ "bli,at & -a$3 -i $i&pneea par")i&tic( 1nt4lnit 1n a&t%ul br"n-ic -i 1n in&u icien!a #entriculului &t4n, 2a&t%ul car$iac -i e$e%ul pul%"nar acut3. Dup rit%ul re&pirat"r( &e $e"&ebe&c bra$ipneea &au $i&pneea cu rit% rar 2pr"ce&e "b&tructi#e ale cil"r re&pirat"are( a&t% br"n-ic 3 -i p"lipneea &au ta*ipneea 0 2$i&pnee cu cre-terea rec#en!ei %i-cril"r re&pirat"rii( $ep-in$ 567%in.3 2%a8"ritatea b"lil"r pleur"pul%"nare -i car$i"#a&culare3. Dup ti%pul re&pira!iei care e tulburat( &e 1nt4lne&c $i&pneea in&pirat"rie 2e$e% al ,l"tei( c"rp &trin 1n larin,e3( $i&pneea e)pirat"rie 2a&t%ul br"n-ic -i e% i+e%ul pul%"nar3 -i $i&pneea %i)t( 1n care $i icultatea intere&ea+ at4t in&pira!ia c4t -i e)pira!ia -i care &e 1nt4lne-te at4t 1n pleure+iile cu lic*i$ %ult( c4t -i 1n pneu%"nia %a&i#. 9n unele &tri pat"l",ice p"t aprea tulburri ale rit%ului re&pirat"r( 1nt4lnin$ 1n ace&t &en& %ai %ulte tipuri $e re&pira!ii . :e&pira!ia $e tip C*e;ne0St"<e& e&te " re&pira!ie peri"$ic( caracteri+at prin alternan!e $e p"lipnee -i apnee. :e&pira!iile cre&c pr",re&i# 1n a%plitu$ine -i rec#en!( atin, un ap",eu( ap"i $e&cre&c p4n ce 1ncetea+. Peri"a$a $e apnee $urea+ 16 p4n la =6 $e &ecun$e( $up care ciclul re1ncepe. Ace&t tip $e re&pira!ie &e 1nt4lne-te 1n in&u icien!a car$iac &t4n,( 1n ater"&cler"+a cerebral( 1n tu%"ri -i acci$ente #a&culare cerebrale( ure%ii etc. :e&pira!ia $e tip >u&&%aul e&te " re&pira!ie 1n patru ti%pi' in&pira!ie0pau+0 e)pira!ie0pau+. Mi-crile re&pirat"rii &unt pr" un$e -i +,"%"t"a&e. Apare 1n c"%a $iabetic. :e&pira!ia $e tip .i"t &e caracteri+ea+ prin cicluri $e re&pira!ii 1ntrerupte $e peri"a$e $e apnee $e ? p4n la =6 $e &ecun$e. E&te " re&pira!ie a,"nic.
1

pneumologie
9n practica curent( $i&pneea e&te e)pre&ia unei a ec!iuni a aparatului re&pirat"r &au car$i"#a&cular. Durerea p"ate &u,era $e&e"ri $ia,n"&ticul( $ar nu "rice $urere t"racic e)pri% " b"al a aparatului re&pirat"r. Se $i&tin, $ureri' pleurale 28un,*iul $in pleure+ie( $urerea atr"ce $in pneu%"t"ra)ul &p"ntan3( parenc*i%at"a&e pul%"nare 28un,*iul $in pneu%"nie( $urerea #i"lent $in e%b"lia pul%"nar( ,an,rena pul%"nar3( parietale 2 racturi -i ne"pla&%e c"&tale( *erpe&ul +"&ter( cancerul &au tubercul"+a #ertebral( b"li reu%ati&%ale etc.3( t"racice( $e "ri,ine car$i"#a&cular( ab$"%inale ira$iate la ni#elul t"racelui 2$ureri #e+iculare( pancreatita acut3. Unele caractere particulare ale $ureril"r p"t $a in$ica!ii pre!i"a&e. O $urere #ie( atr"ce( care i%"bili+ea+ t"racele -i "pre-te re&pira!ia( 1n&"!it $e &tare $e c"lap&( &e 1nt4lne-te 1n pneu%"t"ra)ul &p"ntan -i 1n e%b"lia pul%"nar. @un,*iul t"racic e&te " $urere #ie( l"cali+at( acut -i &uper icial( e)a,erat $e tu&e -i $e re&pira!ie pr" un$. Se 1nt4lne-te 1n pleurite( pleure+ii( pneu%"nii( c"n,e&tii pul%"nare etc. Durerea 1n u%rul $rept p"ate pr"#eni $e la " pleurit $ia ra,%atic &au $e la " a ec!iune a #e+iculei biliare. Durerea care &e a%pli ic cu %i-crile re&pirat"rii( &u,erea+ " ractur c"&tal. Durerile accentuate prin c"%pre&iunea punctului $urer"&( &unt $e "bicei parietale. Tusea e&te un act re le) &au #"luntar( care are $rept re+ultat e)pul+area #i"lent a aerului -i 1n unele ca+uri a c"rpuril"r &trine $in cile re&pirat"rii. Ca %ecani&% ,eneral( actul tu&ei cuprin$e " a+ in&pirat"rie( 1n care aerul ptrun$e 1n pl%4ni( " a+ $e c"%pre&iune( prin 1nc*i$erea ,l"tei( -i " a+ $e bru&c e)pul+ie a aerului prin c"ntrac!ia %u-c*il"r ab$"%inali( ri$icarea #i"lent a $ia ra,%ului -i $e&c*i$erea "r!at a ,l"tei. In cur&ul celui $e0al treilea ti%p( "$at cu c"l"ana $e aer( &unt pr"iectate 1n a ar -i e)pect"ra!ia( %uc"+it!ile &au c"rpurile &trine. Ace&te trei a+e repre+int " &ecu& $e tu&e. Tu&ea p"ate i' u&cat( r e)pect"ra!ie 2pleurite( a+a ini!ial a br"n-itel"r acute &au a tubercul"+ei pul%"nare3 &au u%e$( ur%at $e e)pect"ra!ie. Ace&ta e&te &e%nul unui pr"ce& br"n-ic &au parenc*i%at"& pul%"nar 2br"n-it acut &au cr"nic( &upura!ii br"n-ice &au pul%"anare( pneu%"nie etc.3. Tu&ea &eac e&te #t%t"are( $e"arece p"ate r&p4n$i in ec!ia( p"ate epui+a c"r$ul $rept -i tulbur &"%nul( $e aceea trebuie c"%btut. E)i&t -i alte tipuri $e tu&e' tu&ea c#int"a&( care &e 1nt4lne-te 1n a ec!iunea $enu%it tu&e c"n#ul&i# -i &e caracteri+ea+ prin %ai %ulte e)pira!ii puternice -i +,"%"t"a&e( ur%ate $e " in&pira!ie "r!at( nu%it repri+A tu&ea bit"nal 0 1n $"u t"nuri 0 tr$ea+ " parali+ie a ner#ului recurent &t4n,A tu&ea ltrt"are( +,"%"t"a&( apare 1n a$en"patii tra*e"br"n-ice -i tu%"ri %e$ia&tinaleA tu&ea &ur$( r,u-it( #"alat( &ur#ine 1n a ec!iuni larin,ieneA tu&ea e%eti+ant( ur%at $e #r&turi ali%entare( e&te 1nt4lnit 1n tu&ea c"n#ul&i#. Une"ri( tu&ea apare 1n anu%ite p"+i!ii care( a#"ri+ea+ eli%inarea c"n!inutului un"r ca#it!i 2ca 1n tubercul"+a pul%"nar( $ilata!ia br"n-ic3 &au 1n anu%ite %"%ente ale +ilei.
=

pneumologie
A&t el( tu&ea p"ate &ur#eni n"aptea 2$e "bicei 1n a ec!iuni car$iace3( p"ate i %atinal 2&upura!ii br"n*"pul%"nare cu &ecre!ie abun$ent3( #e&peral &au $e &ear 21n &pecial 1n tubercul"+3. Dup eti"l",ie( tu&ea p"ate i' arin,ian 2 arin,ite acute -i cr"nice3( larin,ian 2larin,ite &au tu%"ri larin,iene3( br"n-ic 2br"n-ite( $ilata!ii br"n-ice( cancer br"n-ic3( pul%"nar 2pneu%"patii acute &au cr"nice3( pleural 2pleurite3( %e$ia&tinal 2tu%"ri( in&u icien! car$iac( pericar$ite3. A&i&tenta %e$ical trebuie & ur%rea&c -i & -tie & interprete+e tu&ea. Trebuie & lini-tea&c tu&ea $e irita!ie 2larin,it( br"n-it3( "bi-nuin$ b"lna#ul &0-i &tp4nea&c tu&ea -i rec"%an$4n$u0i & e#ite u%atul( $i&cu!iile( $e&c*i$erea ,urii 1n in&pira!ie( aerul u&cat &au te%peratura prea ri$icat( & tu-ea&c cu bati&ta la ,ur etc. De a&e%enea( trebuie & a-e+e b"lna#ul 1n p"+i!ia care per%ite e)pect"ra!ia -i( la ne#"ie( & utili+e+e tu&ea arti icial( a&pira!ia br"n-ic etc. Expectoraia e&te pr"ce&ul prin care &e eli%in pr"$u&ele "r%ate 1n cile re&pirat"rii( 1n %"$ current. Prin e)pect"ra!ie &e 1n!ele, at4t actul $e e)pul+ie( c4t -i pr"$u&ele eli%inate 2&puta3. E)pct"ra!ia repre+int( r 1n$"ial( %aterialul pat"l",ic cel %ai pericul"&( apt pentru care trebuie luate %&uri $e a&ep&ie ri,ur"a&. E&te c"ntrain$icat & &e u%e+e &au & &e ia %a&a( r $e+in ectarea %4inil"r care au #enit 1n c"ntact cu &cuipt"area. E)pect"ra!ia are " #al"are un$a%ental $in punct $e #e$ere $ia,n"&tic( %ai ale& $ac e&te recent. Trebuie preci+ate t"t$eauna cantiatea( a&pectul( cul"area -i %ir"&ul. E)pect"ra!ia apare c4n$ e)&u$atul al#e"lar &au &ecre!ia br"n-ic cre-te( $eclan-4n$ tu&ea. A$e&e"ri e%eile -i c"piii nu -tiu & e)pect"re+e( 1n,*i!in$ &puta eli%inat prin tu&e. Dup cu% a% %en!i"nat( e)pect"ra!ia are %ai %ulte caractere( $e care trebuie & &e !in &ea%a. Cantitatea. 9n %"$ "bi-nuit nu &e eli%in $up iecare tu&e %ai %ult $e ?6 %l. 1n unele b"li 2$ilata!ie br"n-ic( abce& -i ,an,rena pul%"nar( tubercul"+ pul%"nar a#an&at3( cantitatea cre-te( une"ri c*iar p4n la B66 C 566 %l7=5 $e "re. O #arietate &pecial $e e)pect"ra!ie e&te #"%ica. Prin ace&t ter%en &e 1n!ele,e e)pul+area brutal a unei c"lec!ii purulente &ituate 1n parenc*i%ul pul%"nar &au 1n #ecintate( prin $e&c*i$erea 1n cile re&pirat"rii. Apare 1n abce&e pul%"nare( pleure+ii purulente( abce&e &ub renice. Cul"area p"ate urni+a $e a&e%enea unele in$ica!ii. A&t el( &puta $in cancerul br"n*"pul%"nar e&te r"-ie,elatin"a&A 1n in arctul pul%"nar( ne,rici"a&A 1n pneu%"nie( ru,inieA 1n tubercul"+a pul%"nar -i unele $ilata!ii br"n*ice( *e%"pt"ic. Mir"&ul p"ate i eti$ 1n abce&ul pul%"nar -i 1n $ilata!ia br"n-ic -i putri$( re&pin,t"r( 1n ,an,rena pul%"nar. A&pectul e)pect"ra!iei e&te une"ri "arte re#elat"r. Sputa %uc"a& e&te #4&c"a&( a$erent -i aerat. Se 1nt4lne-te 1n br"n-ita acut -i 1n a&t%ul br"n-ic. In acea&t ulti% a ec!iune( &puta p"ate i perlat( nu%it a-a $in cau+a $"puril"r %ici -i "pale&cente $e %ucin $in care e&te c"n&tituit. Sputa purulent e&te cre%"a&( alctuit e)clu&i# $in pur"i. Su,erea+ " &upura!ie br"n*"pul%"nar 2$ilata!ie br"n-ic( abce& pul%"nar(
B

pneumologie
tubercul"+ pul%"nar ca#itar( c*i&t *i$atic &uprain ectat etc.3( e#acuat prin br"n*ie. Sputa %uc"purulent e&te netran&parent( ,alben0#er+uie( -i " 1nt4lni% 1n in ec!ii ale cil"r aeriene 2br"n-ite( $ilata!ii br"n-ice3. Sputa &er"%uc"purulent &e $e"&ebe-te $e prece$enta prin a$a"&ul $e &er"+itate. :ec"ltat 1ntr0un pa*ar $e &ticl( &e $i&pune 1n patru &traturi' un &trat purulent ,run8"& la ba+( unul &er"& %ai abun$ent $ea&upra( ap"i un &trat %uc"& -i la &upra a!( un altul &pu%"&. Se c"n&tat 1n $ilata!ii br"n-ice -i abce&e pul%"nar. Sputa p&eu$"%e%bran"a& c"n!ine %ult ibrin &ub "r% $e %e%brane. Se 1nt4lne-te 1n unele br"n-ite. :"lul a&i&tentei %e$icale c"n&t 1n a ace e$uca!ia b"lna#il"r a&upra %"$ului cu% trebuie & e)pect"re+e -i cu% & utili+ea+e &cuipt"rileA & 1n#e!e e%eile -i c"piii & e)pect"re+e -i & lupte 1%p"tri#a re+i&ten!ei ace&t"ra a! $e utili+area &cuipt"ril"r( & re%arce -i & "bi-nuia&c pe b"lna# cu utili+area p"+i!iei 1n care & e)pect"re+e cu %ai %ult acilitate -i abun$en!( & -tear, cu ta%p"ane $e #at %"ntate pe pen&( &putele a$unate pe ,ur -i $in!ii b"lna#ului. De a&e%enea( trebuie & &tr4n, -i & %&"are 0 1n eprubete &au pa*are ,ra$ate C e)pect"ra!ia abun$ent. De+in ectarea &cuipt"ril"r e&te " re,ul ab&"lut. Pentru $e+"b&truarea cil"r aeriene( &e "l"&e-te une"ri( pr"#"carea tu&ei arti iciale. Se c"%pri% bru&c -i &aca$at( #entral( ba+a t"racelui 0 b"lna#ul a 4n$u0&e 1n p"+i!ie &e%i-e+4n$ 0 $up " in&pira!ie "r!at( 1n ti%p ce b"lna#ul ace un e "rt $e tu&e. E)i&t c"ntrain$ica!ii &peciale' trau%ati&%e craniene( -i ractura $e c"l"an.9n acela-i &c"p &e e ectuea+ une"ri b"lna#ului 0 1n p"+i!ie -e+4n$ 0 c"%pre&iuni bru-te -i &aca$ate la ba+a t"racelui( la & 4r-itul un"r in&pira!ii "r!ate( ur%ate $e e "rturi $e tu&e. Hemoptizia e&te eli%inarea pe ,ur a unei cantit!i $e &4n,e( pr"#enin$ $in cile aeriene in eri"are. C4n$ &4n,ele pr"#ine $e la ni#elul rin" arin,elui( eli%inarea p"art $enu%irea $e epi&ta)i&A c4n$ pr"#ine $e la ni#elul ,in,iil"r 0 $e ,in,i#"ra,ieA $e la ni#elul &t"%acului 0 $e *e%ate%e+. Ace&te cau+e trebuie eli%inate $e"arece( cu e)cep!ia epi&ta)i&ului( c4n$ &4n,ele &e eli%in $e "bicei prin na&( 1n celelalte ca+uri( &4n,ele e&te eli%inat t"t pe ,ur. De%ate%e+ are unele caractere particulare' apare 1n ti%pul unui e "rt $e #r&turA &4n,ele e&te 1n ,eneral %ai abun$ent( neaerat( %ai 1nc*i& la cul"are( a%e&tecat cu c*ea,uri $e &4n,e -i une"ri( cu ali%enteA 1ncepe -i &e ter%in $e "bicei bru&cA 1n "rele ur%t"are b"lna#ul are $e&e"ri $ureri( iar a $"ua +i %elen 2&caun ne,ru( %"ale -i luci"&3. 9n unele ca+uri $ia,n"&ticul e&te $i icil' 1n ca+ul unei tu&e re le)e care 1n&"!e-te *e%ate%e+( al unei tu&e e%eti+ante 1n&"!ite $e *e%"pti+ie -i al 1n,*i!irii &4n,elui 1n cur&ul unei *e%"pti+ii. De%"ra,ia $e "ri,ine bucal 2&t"%at"ra,ia( ,in,i#"ra,ia3 &au rin" arin,ian 2epi&ta)i&3 p"ate i luat 1n $i&cu!ie 1n ca+ul &putei *e%"pt"ice. 9n ace&te ca+uri( &puta e&te &triat cu &4n,e &au alctuit $in &4n,e neaerat( a%e&tecat 1n %ucu&. Se eli%in 1n cantit!i %ici( $e "bicei $i%inea!a la tre+ire -i r e "rturi $e tu&e. Une"ri( &unt nece&are e)a%ene $e &pecialitate 2O.:.L. etc.3.
5

pneumologie
Caractere $i&tincte. De%"pti+ia p"ate aprea pe nea-teptate( $ar $e "bicei e&te prece$at $e pr"$r"a%e' &en+a!ie $e cl$ur retr"&ternal( ,u&t u-"r %etalic( &rat( *e% re&pirat"rie 1n&"!it $e &tare $e tea%( ,4$ilitura larin,ian( care prece$ i%e$iat tu&ea. Eli%inarea &4n,elui e&te bru&c. ."lna#ul pre+int " cri+ $e tu&e( 1n cur&ul creia eli%in &4n,e curat( r"-u0#iu( aerat &pu%"&( cantitatea #ariin$ 1ntre 166 -i B66 %l. Se%nele ,enerale c"n&tau 1n pal"are( tran&pira!ie( $i&pnee( ta*icar$ie. Eli%inarea &4n,elui &e p"ate repeta pe&te c4te#a "re &au 1n +ilele ur%t"are( c4n$ apar 1n &put -i c*ea,uri $e &4n,e( care p"t i ne,rici"a&e. De "bicei( $up c4te#a "re b"lna#ul nu %ai pre+int $ec4t &pute *e%"pt"ice( care per&i&t =0B +ile. P"t aprea 1n& -i *e%"pti+ii %a&i#e( ul,ert"are 2tubercul"+ pul%"nar( $ilata!ie br"n-ic etc.3( c4n$( $e "bicei r pr"$r"a%e( b"lna#ul eli%in " %are cantitate $e &4n,e -i %"are prin a& i)ie. F"r%a %ini% a *e%"pti+iei e&te &puta *e%"pt"ic ie &trit cu &4n,e( ie r"-ie &au ne,rici"a&. Cau+ele *e%"pti+iei p"t i %ultiple( $ar -a&e $"%in prin rec#en!' tubercul"+ pul%"nar( cancerul br"n-ic( $ilata!ia br"n*iil"r( c*i&turile aeriene( &ten"+a %itral -i in arctul pul%"nar. 9n tubercul"+a pul%"nar( *e%"pti+ia p"ate aprea' la un b"lna# care &e i,n"rea+( ca+ 1n care &e nu%e-te *e%"ra,ia $e alar%A la un b"lna# cun"&cut( 1n ti%pul unui pu&eu e#"luti#A la un b"lna# &tabili+at( cu tubercul"+ ibr"a&( &au 1n unele "r%e $e tubercul"+ ca#itar( cu caracter ul,ert"r. 1n cancerul br"n-ic( *e%"pti+ia e&te pu!in abun$ent( $ar rec#ent. 9n $ilata!ia br"n*iil"r -i 1n c*i&turile aeriene apar( &pute *e%"pt"ice. 9n in arctul pul%"nar apare( &ub "r% $e &pute *e%"pt"ice( #4&c"a&e( a$erente( 1nc*i&e la cul"are. Celelalte cau+e( $e-i nu%er"a&e( &unt rare' &in$r"a%e *e%"ra,ice( &upura!ii pul%"nare( tra*e"br"n-ice( tu%"ri bein,ne( %ic"+e -i &pir"c*et"+e br"n-ice( a&t%( br"n-ite aler,ice( pneu%"c"ni"+e( trau%ati&%e t"racice etc. Trata%entul *e%"pti+iei ur%re-te' repau& ab&"lut la pat( 1n p"+i!ie &e%i-e+4n$( $ac e&te p"&ibil pe partea le+iuniiA repau& #"cal ab&"lut. 9n pri%ele "re &au +ile( ali%enta!ie "r%at e)clu&i# $in lic*i$e reci 2c"%p"t( &ir"p( li%"na$a( lapte3A pun, cu ,*ea! pe *e%it"racele pre&upu& b"lna# &au pe &tern. Ca %e$ica!ie' cl"rura $e calciu 2160 B6 %i &"lu!ie 16E( i.#. lent3( Fita%ina C 0 ?66 %, i.%. &au i.#.A Fen"&tat( Fit. >( A$ren"&ta+in( Clau$en( C"a,ulen &au Manet"l 2105 i"le7+i3. 1n ca+ $e *e%"ra,ii %ai &e#ere( cu &tare $e -"c( %ici tran& u+ii repetate $e &4n,e pr"a&pt 2?6 0 166 %l3( tr"%bin 1n aer"&"li( Glan$uitrin 21 i"l( i.%. &au i.#. la 5 "re3( N"#"cain 1E 216 %l.( i.#. "arte lent( $up te&tarea &en&ibilit!ii cu 1 %l &.c3. Nu &e a$%ini&trea+ er,"tin( $e"arece a,ra#ea+ *e%"pti+ia. 1n &itua!ii &peciale 0 *eparin 2c"a,ulare intra#a&cular $i&e%inat3( &4n,erare &au Pen$i"%i$ 2*e%"pti+ii per&i&tente $in &ten"+a %itral3( ")i,en &.c. 2pneu%"perit"neu3( Mic"ren. A&i&tenta %e$ical are r"lul & cal%e+e pe b"lna# -i pe cei $in antura8ul ace&tuia( &0l $e+brace cu bl4n$e!e -i &0l a-e+e 1n pat( 1n p"+i!ie &e%i-e+4n$A &0i a&i,ure i+"larea( &e%i"b&curitatea( aeri&irea( te%peratura %"$erat 21GH3A &0i i%pun i%"bilitate ab&"lut -i tcere( & rec"%an$e b"lna#ului & nu tu-ea&c( & in&pire lent -i pr" un$A &0i cure!e ,ura
?

pneumologie
$e c*ea,uri -i &0i a$%ini&tre+e buc!i $e ,*ea!A & nu rec"%an$e ali%enta!ie -i buturi ti%p $e =5 $e "re. Sughiul e&te " c"ntrac!ie a $ia ra,%ului( pr"#"cat $e irita!ia ner#ului renic. Se 1nt4lne-te 1n tu%"ri cerebrale -i %enin,ite( $ar -i 1n unele pleure+ii( tu%"ri pul%"nare( perit"nite( irita!ii ,a&trice -i e&" a,iene -i 1n &arcin. P"ate i -i ne#r"tic. Se tratea+ prin unele %i8l"ace e%pirice 2aplicarea unei l"#ituri nea-teptate pe &patele b"lna#ului( ,ar,ar prelun,it( &u,erea unei buc!i $e +a*r &au ,*ea!( pr"#"carea unui re le) $e &trnut &au $e #r&tur( "rpirea re&pira!iei( pre&iune pe ,l"bii "culari3 &au %e$icale' in,e&tii $e bicarb"nat $e &"$iu 1n ap cl$u!( &platuri ,a&trice repetate( Ple,"%a+in 0 "arte e icace 2=? 0 ?6 %, i.%. &au i.#.3( :e,lan 210= i"le i.#.3( per u+ii #en"a&e $e )ilin 2=6 %l 1E( 1n =?6 %l &er ,luc"+at ?E3 -i $up ca+( Al,"cal%in 2i.#.3( Mial,in 2i.#.3( A%in" ena+"n( M"r in( Ap"%"r in 2? %, &.c3( C*ini$in etc. Tulburrile vocii 2$i& "nia3 apar &ub ur%t"arele "r%e' #"ce r,u-it &tin& 0 1n larin,ita acut &au cr"nicA #"ce na+"nat 0 1n a&tuparea "&el"r na+aleA #"ce bit"nal 0 1n le+iunile ner#ului recurent &t4n,. =. SIMPTOME FIIICE E)a%enul i+ic al t"racelui &e e)ecut $e %e$ic -i cuprin$e' in&pec!ia( palparea( percu!ia -i au&culta!ia. In&pec!ia $ in "r%a!ii a&upra cutiei t"racice -i a&upra %i-cril"r re&pirat"rii. Cutia t"racic p"ate pre+enta -i %"$i icri la ni#elul te,u%entel"r( &ub "r% $e erup!ii #e+iculare 2*erpe& +"&ter2( e$e%e ale e)tre%it!ii &uperi"are a t"racelui cu circula!ie c"lateral 2tu%"ri %e$ia&tinale etc.3 &au $e "r%ri t"racice( ca $e e)e%plu' 0 t"race e% i+e%at"&( b"ltit uni "r%( cu a%bele $ia%etre %rite( cu b"%barea ,r"pil"r &upracla#iculare( "ri+"nali+area c"a&tel"r -i un,*iul epi,a&tric "btu+A 0 t"race paralitic( cu cele $"u $ia%etre %ic-"rate( alun,it -i turtit( cu %u&culatur re$u& -i &pa!ii %terc"&tale e#i$ente. Apare 1n &cler"+e pul%"nare 1ntin&e la a%bii pl%4ni( p"ate i c"n,enitalA 0 t"race ra*itic( cu &ternul pr"e%inent( a&e%nt"r &ternului $e ,in( iar c"a&tele turtite lateralA 0 alte $e "r%a!ii intere&ea+ c"l"ana #ertebral -i c"n&tau 1n e)a,erarea un"r curburi i+i"l",iceA 0 t"racele ci "tic( cu $ia%etrul anter"0p"&teri"r c"n&i$erabil %ritA 0 t"racele l"r$"tic cu acela-i $ia%etru %ic-"ratA 0 t"racele cu e)a,erarea curburii lateraleA ci "l"r$"tic &au ci "&c"li"tic( cu pre+en!a unei $uble $e "r%ri. In&pec!ia p"ate urni+a rela!ii -i a&upra %i-cril"r re&pirat"rii. 9n %"$ n"r%al( e)i&t trei tipuri re&pirat"rii' tipul c"&tal &uperi"r 2la e%ei3( c"&tal in eri"r 2la a$"le&cent3 -i c"&t"0ab$"%inal &au $ia ra,%atic 2la c"pii -i a$ul!i3. 9n unele b"li( tipul re&pirat"r &e in#er&ea+( 1n a ec!iunile pleurei -i 1n ca+ $e $i&pnee inten&( re&pira!ia $e#ine $e tip c"&tal &uperi"r( iar 1n ne#ral,iile interc"&tale( $e tip c"&tal in eri"r &au ab$"%inal. T"t in&pec!ia(
G

pneumologie
per%ite & &e preci+e+e a%plitu$inea re&pira!iil"r -i & &e c"n&tate un e#entual tira8 &upra&ternal 2$epre&iune in&pirat"rie pr" un$ a &c"biturii &upra&ternare -i &upracla#iculare3 &au un tira8 &ub&ternal 2$epre&iune in&pirat"rie epi,a&tric3. Palparea $ in "r%a!ii a&upra rit%ului re&pirat"r -i a&upra tran&%iterii #ibra!iil"r #"cale. :it%ul re&pirat"r &e n"tea+ a-e+4n$ pal%a pe re,iunea &ternal. La iecare in&pira!ie( %4na e&te ri$icat. A$ultul are 1G0lJ re&pira!ii7%in. Fibra!iile #"cale &e caut( aplic4n$ pal%a &ucce&i#( pe iecare *e%it"race( 1n $i erite re,iuni( $e &u& 1n 8"&( cer4n$ b"lna#ului & repete ci ra BB. N"r%al( #ibra!iile pr"$u&e la ni#elul larin,elui( &unt tran&%i&e &ub "r%a unui rea%t u-"r -i rapi$. A%pli icarea #ibra!iil"r( &u,erea+ " c"n$en&are a parenc*i%ului pul%"nar 2pneu%"patii( tubercul"+ pul%"nar( tu%"ri pul%"nare etc.3. Sc$erea &au $i&pari!ia #ibra!iil"r( arat interpunerea unei %a&e $e lic*i$ &au $e ,a+e 2pleure+ii( penu%"t"ra)3 1ntre parenc*i%ul pul%"nar -i pal%a e)a%inat"rului. Percu!ia "l"&e-te l"#irea 2ci"cnirea3 pere!il"r t"racelui( pentru a pr"#"ca +,"%"te( care &unt interpretate $up calitatea l"r. Percu!ia p"ate i' i%e$iat( c"n&t4n$ 1n l"#irea $irect a peretelui t"racic( 1n puncte #ariate -i &i%etrice( cu e)tre%itatea $e,etel"r( -i %e$iat 2$i,i"0$i,ital3( care $ in "r%a!ii %ai ine -i %ai l"cali+ate.Te*nica ace&tui pr"ce$eu( c"n&t 1n l"#irea perpen$icular a $e,etului %i8l"ciu al %4inii $repte( 1n$"it 1n un,*i. Se aplic $"u0trei l"#ituri e,ale -i rit%ice. Dup calitatea &unetului "b!inut la percu!ie( &e $e"&ebe&c' 0 %atitatea 2&c$erea &"n"rit!ii3 in$ic " c"n$en&are a parenc*i%ului pul%"nar 2pneu%"nie ( tu%"ri pul%"nare3 &au c"lec!ie lic*i$ian 1n pleur 2pleure+ii3A 0 *iper&"n"ritatea &au ti%pani&%ul 2cre-terea &"n"rit!ii3 apare 1n pneu%"t"ra) -i 1n e% i+e%ul pul%"nar. Au&culta!ia per%ite &e&i+area -i intepretarea $i#er&el"r +,"%"te( care &e pr"$uc 1n ca#itatea t"racic 1n cur&ul re&pira!iei( tu&ei -i al #"rbirii. Au&culta!ia p"ate i i%e$iat( aplic4n$ pa#ili"nul urec*ii pe peretele t"racic( -i %e$iat( "l"&in$ &tet"&c"pul. Aplic4n$ urec*ea &au &tet"&c"pul la ni#elul peretelui t"racic( la in$i#i$ul n"r%al &e au$e nu%ai %ur%urul #e+icular. Ace&t +,"%"t e&te $at"rat trecerii aerului $in br"n*i"le( 1n &pa!iul lr,it al #e&tibulului al#e"lar. E&te un +,"%"t care &e percepe( pe t"at aria t"racic 1n in&pira!ie -i la 1nceputul e)pira!iei. 9n &tri pat"l",ice( p"t aprea %"$i icri ale %ur%urului #e+icular 2&u luri( raluri -i recturi3. M"$i icrile %ur%urului #e+icular c"n&tau 1n' $i%inuare &au $i&pari!ie 2penu%"t"ra)( pleure+ie3 -i e)a,erare 2pr"ce&e pat"l",ice care %re&c a%plitu$inea &au rec#en!a %i-cril"r re&pirat"rii3. Su lurile &unt +,"%"te re&pirat"rii cu caractere particulare( care 1nl"cuie&c +,"%"tul re&pirat"r n"r%al. Ele re+ult $in $i&pari!ia %ur%urului #e+icular -i 1nl"cuirea lui cu +,"%"tul larin,"tra*eal( %"$i icat $e unele pr"ce&e pat"l",ice pul%"nare &au pleurale. La in$i#i$ul n"r%al( +,"%"tul larin,"0tra*eal 0 care ia na-tere prin trecerea aerului $in "ri iciul ,l"tic 1n tra*ee 0 nu &e percepe 1n parenc*i%ul pul%"nar. C4n$ apar %"$i icri
K

pneumologie
pat"l",ice 1n parenc*i%ul pul%"nar( ace&t +,"%"t &e au$e( $ar %"$i icat. Dup caracterele l"r( &e $e"ebe&c ur%t"arele #ariet!i $e &u luri' 0 &u lul tubar( apare 1n ca+ul unei c"n$en&ri a parenc*i%ului pul%"nar 2penu%"nie( unele ca+uri $e tubercul"+ pul%"nar &au tu%"ri3 -i e&te a&pru( ,ra#A 0 &ul ul pleuretic e&te un +,"%"t a&cu!it( #"alat( $eprtat -i e&te caracteri&tic 1n pleure+ieA 0 &u lul ca#itar apare 1n ca+ul un"r ca#it!i $e&c*i&e 1n br"n*ii 2tubercul"+ pul%"nar( abce&e pul%"nare &au c*i&turi *i$atice cu c"n!inutul e#acuat3( e&te ,ra#( inten&. :alurile &unt +,"%"te pat"l",ice care iau na-tere 1n al#e"le &au br"n*ii -i &e %"$i ic prin re&pira!ie &au tu&e. P"t i u&cate &au u%e$e. Dintre ralurile u&cate &e $e"&ebe&c' 0 :alurile crepitante care &unt ine( e,ale( apr4n$ 1n &al#e( la & 4r-itul in&pira!iei( %ai e#i$ente $up tu&e. Sunt a&e%nt"are cu +,"%"tul pe care0l au+i% c4n$ rec% 1ntre $e,ete " -u#i! $e pr. Apar 1n pneu%"nie( e$e%ul pul%"nar etc.A 0 :alurile br"n-ice( care &e $at"re&c &ecre!iil"r %uc"a&e abun$ente $in br"n*ii( -i care #ibrea+ ca ni-te c"ar$e( c4n$ trece aerul. Unele &unt ,r"a&e ca ni-te &unete $e c"ntraba& 2raluri r"n lante3A altele &unt a&e%nt"are cu !iuitul #4ntului &au al luierturil"r 2raluri &ibilante3. . Dintre ralurile u%e$e( cele %ai rec#ent 1nt4lnite( &unt ralurile &ubcrepitante( a&e%nt"are cu +,"%"tul care &e au$e c4n$( &e &u l 1ntr0un tub $e &ticl plin cu ap -i apar b-icu!e care &e &par,. Se. "r%ea+ 1n br"n*ii -i br"n*i"le -i &e 1nt4lne&c 1n br"n-ite( &upura!ii pul%"nare( tubercul"+ pul%"nar. Se au$ -i 1n re&pira!ie( -i 1n e)pira!ie -i &e %"$i ic $up tu&e. Frecturile pleurale &unt +,"%"te pat"l",ice( care iau na-tere 1ntre cele $"u "i!e ale pleurei( c4n$ ace&tea &unt in la%ate. Se au$ 1n pleurite( la 1nceputul -i la & 4r-itul unei pleure+ii -i &unt a&e%nt"are cu +,"%"tul pr"$u& prin recarea unei buc!i $e piele. B. ELAMENE COMPLEMENTA:E Punc!ia pleural 2t"rac"cente+a3 e&te un e)a%en in$i&pen&abil pentru preci+area $ia,n"&ticului $e pelure+ie( c4n$ &e%nele clinice nu &unt e#i$ente -i pentru a preci+a natura lic*i$ului. T"rac"cente+a &e ace ie 1n &c"p e)pl"rat"r 2preci+area e)i&ten!ei( a&pectului -i naturii lic*i$ului3( ie 1n &c"p e#acuat"r. E)a%enul $e lab"rat"r al lic*i$ului pleural pre&upune un e)a%en c*i%ic( cit"l",ic -i bacteri"l",ic. Lic*i$ul p"ate i un tran&&u$at( c4n$ e&te $e "ri,ine %ecanic 2car$iac cel %ai a$e&ea3( &rac 1n albu%in( cu reac!ia :i#alta ne,ati# &au un e)&u$at( c4n$ e&te $e natur in la%at"rie 2tubercul"+ &au reac!ie pleural( la " penu%"patie cu ,er%eni pi",eni &au la " e%b"lie pul%"nar3( b",at 1n albu%in -i cu reac!ia :i#alta p"+iti#. :eac!ia :i#alta &e practic la patul b"lna#ului' 1ntr0un pa*ar( $e "bicei c"nic( cu =66 %l ap $i&tilat -i $"u picturi $e aci$ acetic ,lacial( &e la& & ca$ " pictur $in lic*i$ul pleural $e e)a%inat. Dac &e pr"$uce un n"r tulbure( ca u%ul $e !i,ar( reac!ia e&te p"+iti#( iin$ #"rba $e un e)&u$atA $ac ace&ta nu pr"$uce ni%ic( reac!ia e&te ne,ati#' lic*i$ul e&te un tran&&u$at. Dup a&pect( lic*i$ul pleural p"ate i'
J

pneumologie
0 &er"&( lic*i$ $e&c*i&( u-"r ,lbui( li%pe$e 0 $e "bicei tran&&u$at 2in&u icien! car$iac( ne r"+e( &tri $i&tr" ice cu e$e%3A 0 &er"0 ibrin"&( lic*i$ &er"citrin 0 $e "bicei e)&u$at 2pleure+ii $e natur tubercul"a&( penu%"nic( reu%ati&%al( ne"pla+ii3A 0 *e%"ra,ic 2ne"pla&%e( tubercul"+a pul%"nara( in arcte pul%"nare3A 0 purulent 2tubercul"+a pul%"nara( unele pneu%"nii3. Dia,n"&ticul $e lab"rat"r al c*i&tului *i$atic pul%"nar c"n&t 1n $epi&tarea e"+in" iliei &an,uine 216 0 B6E e"+in" ile3 -i a *iper&en&ibilit!ii cutanate prin reac!ia Ca&"ni. :eac!ia Ca&"ni &e ace in"cul4n$ intra$er%ic anti,en $e c*i&t *i$atic. P"+iti#itatea e $"#e$it( $e apari!ia unei papule la l"cul $e in"culare. E)a%enul $e lab"rat"r al &putei. S"ra %e$ical $e!ine un r"l i%p"rtant( trebuin$ & pre,tea&c pe b"lna# -i & r&pun$ $e t"ate "pera!iile le,ate $e rec"ltare -i $e tran&p"rt. Pentru acea&ta #a ur%ri ca b"lna#ul( 1naintea rec"ltrii( &0-i &pele ca#itatea bucal cu %u-e!el &au ap cl$u! -i & e#ite a%e&tecul &ali#ei cu &puta. 1n ca+uri &peciale( cu e)pect"ra!ie abun$ent( b"lna#ul #a c"lecta 1ntrea,a( cantitatea $e &put eli%inat 1n =5 $e "re( pentru a " tri%ite la lab"rat"r( -i #a a#ea la $i&p"+i!ie #a&e &terile pentru rec"ltare. 9n unele ca+uri( &"ra p"ate c*iar e ectua unele e)a%ene( ca $e e)e%plu rec"ltarea lic*i$ului $e &pltur ,a&tric( care p"ate c"n!ine &put 1n,*i!it. Materialul rec"ltat( trebuie tran&p"rtat i%e$iat la lab"rat"r( &pre a &e cerceta pre+en!a bacilului >"c*. Pentru e)a%enele "bi-nuite( &puta trebuie & ie pr"a&pt( $eci #a i tran&p"rtat la lab"rat"r i%e$iat $up rec"ltare. Cea %ai &i%pl %et"$( r%4ne rec"ltarea &putei cu "ca+ia unui acce& $e tu&e( $irect pe %e$iul $e cultur. T"tu-i e)a%enul &putei e&te $i icil( iin$ ,reu $e "b!inut un pr"$u& nec"nta%inat $e l"ra $in ,ur. De aceea( e&te bine & &e recur, la /ta%p"nul larin,ian/ &au la un ta%p"n c"n$u& pe un ap&t"r $e li%b p4n la $reptul larin,elui( cu li%ba tra& puternic 1n a ar. ."lna#ul #a ace " e)pira!ie bru&c -i puternic( r & tu-ea&c( pr"iect4n$ pe ta%p"n &ecre!ia tra*e"br"n-ic. Se p"ate "l"&i -i &pltura br"n-ic( prin punc!ie tra*eal &au a&piratul br"n-ic( 1n cur&ul unei br"n*"&c"pii 2cancer br"n-ic pul%"nar( br"n-iecta+ie( tubercul"+3. Un e)a%en e)tre% $e pre!i"& 1n $ia,n"&ticul cancerului br"n*"pul%"nar( e&te cit"$ia,n"&ticul e)pect"ra!iei. Se rec"ltea+ -i &e e)a%inea+ e)pect"ra!iile b"lna#ului ti%p $e B +ile c"n&ecuti#( -i &e repet $ac e&te ne#"ie( 1nc B +ile la r4n$. De "bicei( e)a%enul c"n er re+ultate p"+iti#e 1n J6E $in ca+uri( 1n &ta$ii "arte prec"ce. Se ba+ea+ pe e) "lierea c"ntinu a celulel"r %ali,ne. Pentru 1n&%4n!ri -i in"culri &e #a 1ntrebuin!a "bli,at"riu( &put pr"a&pt rec"ltat. 9n ca+ul rec"ltrii 1n plci Petri( a&i&tenta #a a#ea ,ri8 ca placa & ie tran&p"rtat cu capacul $ea&upra( pentru ca pr"$u&ul & nu &e re#er&e -i & nu 1%pr-tie ,er%enii 1n 8ur. E)a%enul %icr"&c"pic al &putei( p"ate pune 1n e#i$en! e)i&ten!a ele%entel"r celulare( a ibrel"r ela&tice( a cri&talel"r( a para+i!il"r -i a ,er%enil"r pat",eni. E)a%enul %icr"&c"pic &e p"ate ace' $irect pe la% $in %aterialul pr"a&pt( $epu0n4n$ " particul $e &put( 1n care &e p"t pune 1n e#i$en!( 1n ca+uri $e c*i&t *i$atic 0c4rli,e $e ec*in"c"c( iar 1n ca+uri $e a&t% br"n-ic( cri&tale C*arc"t0Le;$en 2cri&tale &ub!iri( alun,ite3 -i &piralele Cur&*%ann
M

pneumologie
2precipitri $e %ucin3. Une"ri( e)a%enul &e ace $up c"l"rare cu alba&tru $e %etilen &au &"lu!ie Ma;0GrunNal$0Gie%&a. P"t i pu&e 1n e#i$en! epitelii( leuc"cite( eritr"cite. 9n a&t%ul br"n-ic apar %ulte e"+in" ile( iar 1n cancerul br"n-ic cellule atipice. Mai %ulte ,aran!ii $ 0 pentru celulele atipice 0 rec"ltrea prin a&pira!ie br"n-ic. Pentru cercetarea ibrel"r ela&tice 0 care $en"t $i&tru,erea $e parenc*i% 2abce& &au ,an,rena pul%"nar3 C &e pune $ea&upra r"tiului " pictur $e *i$rat $e &"$iu. Pentru e)a%enul bacteri"l",ic e&te in$icat & &e prele#e+e &teril &puta( $irect $in br"n*ia intere&at ie cu br"n*"&c"pul( ie cu " &"n$ &teril. Dia,n"&ticul $e certitu$ine 1n tubercul"+a pul%"nar iin$ $at $e pre+en!a bacilului >"c*( ace&ta &e caut 1n &puta b"lna#ului &au 1n pr"$u&ul rec"ltat prin br"n*"a&pira!ie. Se utili+ea+ c"l"ra!ia Iie*l pe r"tiu &au unele %et"$e &peciale ca' e)a%ene prin c"ncentrare( 1n&%4n!ri pe %e$ii $e cultur( in"culare la c"bai. .r"n*"&c"pia e&te " %et"$ cu a8ut"rul creia &e e)pl"rea+ #i+ual( interi"rul c"n$uctel"r tra*e"br"n-ice. Met"$a per%ite pe $e " parte( e)a%inarea %uc"a&ei( a tra*eii -i a br"n*iil"r %ari( iar pe $e alta rec"ltarea %aterialului pentru bi"p&ie -i a e)&u$atului br"n-ic( pentru &tu$iul cit"l",ic -i bacteri"l",ic. E&te "arte util pentru $ia,n"&ticarea un"r "r%e $e tubercul"+ -i %ai ale&( a cancerului br"n*"pul%"nar( 1n care p"ate preci+a e)i&ten!a un"r &tr4%t"rri br"n-ice( ulcera!ii &au a un"r %ici "r%a!iuni tu%"rale. Aparatul "l"&it &e nu%e-te br"n*"&c"p -i e&te alctuit $intr0un tub %etalic( pre#+ut cu un &i&te% "ptic( care &e in$r"$uce 1n tra*ee -i br"n*ii. Prin ace&t tub &e p"t intr"$uce tuburi %ai 1n,u&te( care ptrun$ p4n 1n br"n*iile %ai %ici. Se a$au, un $i&p"+iti# lu%in"&( care per%ite #i+uali+area +"nel"r e)pl"rate. Pre%e$ica!ia &e ace cu Atr"pin( pentru a &c$ea &ecre!ia br"n-ic -i cu M"r in( pentru &e$area b"lna#ului. Alte e)a%ene' punc!ia ,an,li"nar( cu bi"p&ia ,an,li"nar cer#ical &au a)ilar( util pentru $i eren!ierea unei a$en"patii tubercul"a&e( $e " %eta&ta+ cancer"a& &au " a$en"patie &i&te%icA punc!ia pul%"nar( pentru $i eren!ierea &in$r"a%el"r $e c"n$en&are pul%"narA bi"p&ia pre&calenic( util 1n $ia,n"&ticul cancerului br"n*"pul%"narA &cinti,ra ia( pentru $epi&tarea tulburril"r circula!iei pul%"nare. M&urarea peri%etrului t"racic &e ace cu a8ut"rul unui %etru $e pan,lic( care &e trece circular 1n 8urul t"racelui( la ni#elul %a%el"anel"r. 1n in&pira!ie pr" un$( peri%etrul t"racic %&"ar ca% JM c%( iar 1n e)pira!ie ca% J=. Di eren!a &e nu%e-te in$ice re&pirat"r 2in$icele Dirt+3. Mic-"rarea ace&tui in$ice arat( une"ri( " tulburare a unc!iei re&pirat"rii 2e% i+e% pul%"nar( tubercul"+ pul%"nar3. 5. ELAMENUL :ADIOLOGIC E)a%enul ra$i"l",ie e&te in$i&pen&abil( rele#4n$ une"ri( le+iuni care nu au "&t $epi&tate( el preci+4n$ t"t$eauna t"p",ra ia( 1ntin$erea -i tipul ace&t"ra. Dar e)a%enul ra$i"l",ic nu p"ate l%uri eti"l",ia le+iunil"r. Principalele e)a%ene ra$i"l",ice &unt' ra$i"&c"pia( ra$i",ra ia( t"%",ra ia -i br"n*",ra ia. :a$i"&c"pia e&te un e)a%en rapi$ -i &i%plu( care per%ite &tu$ierea $i eritel"r c"%p"nente ale t"racelui 1n $ina%ic( 1n %i-care. De"arece ra$i"&c"piile repetate e)pun at4t pe b"lna# c4t -i pe %e$ic un"r ira$ieri i%p"rtante( &e pre er ra$i",ra ia.
16

pneumologie
:a$i",ra ia c"n&t 1n i%pri%area pe un il% "t",ra ic a i%a,inii t"rac"0pul%"nare( $in a! -i $in pr" il( b"lna#ul iin$ 1n in&pira!ie "r!at. I%a,inea "b!inut e&te preci&( e#i$en!ia+ t"ate $etaliile( &er#e-te -i ca ele%ent $e c"%para!ie 1n #iit"r -i c"%p"rt %ult %ai pu!in ri&cul ira$ierii. T"%",ra ia e&te " %et"$ ra$i",ra ic( prin care &e 1nre,i&trea+ pe plac i%a,inea pl%4nil"r la $i erite a$4nci%i. Met"$a per%ite preci+area &e$iului e)act -i a 1ntin$erii un"r i%a,ini pat"l",ice( #i+ibile pe ra$i",ra ie. Mai p"ate preci+a -i e)i&ten!a un"r le+iuni 2ca#erne( br"n*ii $ilatate( tu%"ri3 $in *il -i %e$i&tin( care nu apar pe " ra$i",ra ie "bi-nuit. .r"n*",ra ia e&te e)a%enul ra$i"l",ic prin care &e pune 1n e#i$en! arb"rele br"n-ic in8ectat cu un lic*i$ "pac la ra+ele :"nt,en. Se utili+ea+ lipi"$"lul( care are a#anta8ul $e a &e eli%ina %ai rapi$( prin e)pect"ra!ie -i re&"rb!ie. Met"$a per%ite & &e preci+e+e e)i&ten!a -i &e$iul $ilata!iei br"n-ice( al &ten"+el"r br"n-ice( al un"r le+iuni tubercul"a&e &au cancere br"n-ice. E&te c"ntrain$icat 1n b"lile acute pul%"nare -i 1n ca+ul *iper&en&ibilit!ii la i"$. Lecturarea unui cli-eu ra$i",ra ic &e ace 1n c"n$i!ii bune nu%ai la ne,at"&c"p. :a$i",ra ia pul%"nar n"r%al &c"ate 1n e#i$en! " u%br %e$ian "pac -i $"u c4%puri clare laterale( pe care &e pr"iectea+ cla#iculele( c"a&tele -i "%"pla!ii. U%bra %e$ian e&te $at $e c"r$( #a&ele %ari -i celelalte "r,ane $in %e$ia&tin. C4%purile pul%"nare &unt $eli%itate 1n 8"& $e $ia ra,% -i cuprin$' 0 #4r urile 2p"r!iunile &ituate $ea&upra cla#iculel"r3A 0 ba+ele 2p"r!iunile &ituate $ea&upra $ia ra,%ului3A 0 *ilurile 2re,iunile &ituate $e " parte -i $e alta a u%brei %e$iane3A "pacit!i create 1n principal $e arterele pul%"nareA *ilul $rept e&te %ai %are -i %ai #i+ibil $ec4t cel &t4n,A 0 parenc*i%ul pul%"nar pr"priu0+i& cuprin$e c4%purile pul%"nare -i e&te &trbtut $e un $e&en arb"ri+at( care p"rne-te $e la *iluri -i &e %ic-"rea+ &pre peri erie. I%a,inile pat"l",ice cuprin$ %"$i icrile tran&paren!ie pul%"nare 0 ie prin e)ce& $e u%br 2"pacit!i3( ie prin e)ce& $e tranparen! 2*ipertran&paren!( clari icri3( ie prin pr"ce&e %i)te. Opacit!ile 1n unc!ie $e inten&itate( p"t i' #"alri 0 "pacit!i $e inten&itate re$u&( r li%it preci& 2atelecta+ie( c"n,e&tie pul%"nar etc.3A "pacit!i %icr"n"$ulare 2,ranulie tubercul"a&( carcin"+ %iliar( pneu%"c"ni"+e3A "pacit!i %acr"n"$ulare 2tubercul"+ pul%"nar( %eta&ta+e ne"pla+ice( c*i&turi *i$atice3A "pacit!i 1ntin&e( care p"t "cupa " +"n( un l"b &au 1ntre, *e%it"racele 2atelecta+ii( ne"pla&%e( pleure+ii &au pneu%"nii %a&i#e3A "pacit!i liniare( &ub "r% $e a&cicule &au ben+i 2&ci+urite( tubercul"+ pul%"nar( &cler"+ pul%"nar3. Dipertran&paren!ele 2$i%inuarea &au $i&pari!ia $e&enului pul%"nar3 p"t i' $i u+e 2e% i+e% pul%"nar( pneu%"t"ra)3 &au $eli%itate 2$ilata!ii br"n-ice( ca#erne tubercul"a&e( abce&e pul%"nare ,"lite etc.3. I%a,inile %i)te 2*i$r"0aerice3 &e 1nt4lne&c 1n tubercul"+a pul%"nar( 1n pleure+ii punc!i"nate( abce&e pul%"nare &au c*i&turi *i$atice cu c"n!inutul par!ial e#acuat.
11

pneumologie
?. ELPLO:A:EA FUNCIEI :ESPI:ATO:II E)pl"rarea unc!iei re&pirat"rii a $e#enit a&t+i in&ipen&abil pentru practica %e$ical. Dat"rit cre-terii %e$iei $e #4r&t( cu a ec!iunile inerente #4r&tel"r 1naintate 2e% i+e%( ibr"+e(( &cler"+e pul%"nare3( r&p4n$irii un"r practici n"ci#e ca u%atul -i $at"rit p"lurii at%"& erice( in&u icien!a pul%"nar $e#ite t"t %ai rec#ent. Pr"bele unc!i"nale per%it $epi&tarea in&u icien!ei pul%"nare -i a cel"r %ai rec#ente b"li care " p"t pr"#"ca 2a&t% br"n-ic( e% i+e% pul%"nar( br"n-it cr"nic etc.3 1n &ta$ii latente( ini!iale. Se "l"&e&c %et"$e clinice( ra$i"l",ice( &pir"%etrice -i c*i%ice. Met"$e clinice. Cele %ai utili+ate &unt' 0 Ur%rirea rit%ului re&pirat"r. Accelerarea &a $e $urat( &u,erea+ -i " in&u icien! re&pirat"rie. 0 A%plitu$inea re&pirat"rie. In$icele Dirt+ 2$i eren!a $intre peri%etrul t"racic 1n in&pira!ie -i e)pira!ie pr" un$3 e&te la n"r%al $e cel pu!in K c%. Mic-"rarea ace&tui ini$ce &u,erea+ " tulburare a unc!iei re&pirat"rii. 0 Ti%p $e apnee. La in$i#i$ul n"r%al( "prirea re&pira!iei 2apneea3( p"ate i $e B6/ 1n e)pira!ie -i 56/ 1n in&pira!ie. O $urat %ai &curt( p"ate i $at"rat unei i&u icien!e re&pirat"rii. 0 Cian"+a &u,erea+ une"ri( t"t " tulburare a unc!iei re&pirat"rii -i &e tra$uce printr0" c"l"ra!ie #i"lacee a pielii -i a %uc"a&el"r( $at"rit pre+en!ei 1n capilarele &an,uine a unei %ari cantit!i $e *e%",l"bina 2Db3 re$u& 2pe&te ? ,E3. De%",l"bina re$u& cre-te pe &ea%a &4n,elui arterial 1n' ")i,enarea pul%"nar in&u icient 2 ibr"+ pul%"nar( e% i+e% pul%"nar( a&t% br"n-ic3 -i 1n %al "r%a!ii car$iace c"n,enitale 2c"%unica!ii inter#entriculare &au interatriale3. Cian"+a care apare 1n ace&te tulburri( &e nu%e-te cian"+ central( cian"+a care apare ca ur%are a cre-terii *e%",l"binei re$u&e 1n &4n,ele #en"&( p"art $enu%irea $e peri eric( pentru c aici pr"ce&ul &e petrece la peri erie( &4n,ele ce$4n$ " cantitate %ai %are $e O= !e&uturil"r. Apare 1n in&u icien! car$iac &au 1n &tarea $e -"c. Cian"+a p"ate i $i&cret 0 c4n$ &e e#i$en!ia+ la l"bii urec*il"r -i la e)tre%itatea $e,etel"r ( %arcat 0 c4n$ apare la na&( bu+e -i 1n 8urul "c*il"r -i inten&( c4n$ ac"per t"at a!a( inclu&i# li%ba. A&i&tenta %e$ical are "bli,a!ia & ur%rea&c b"lna#ii( & aprecie+e -i & &e%nale+e apari!ia cian"+ei. I$enti icarea $epin$e $e ,enul ilu%inatului 2lu%ina +ile $e pre erat3( $e te%peratura ca%erei 2cl$u!3 etc. Met"$e ra$i"l",ice. La e)a%enul ra$i"&c"pic( 1n in&pira!ie pr" un$( $ia ra,%ul trebuie & c"b"are cu cel pu!in J0l6 c%. :e$ucerea ace&tei #al"ri( arat " re$ucere a #al"rii unc!i"nale a pl%4nil"r. Met"$e $e e)pl"rare unc!i"nal. Ace&tea p"t e)pl"ra at4t unc!ia ,l"bal a pl%4nului( %en!inera *"%e"&ta+iei ,a+el"r re&pirat"rii( c4t -i iecare %ecani&% al ace&teia. E)pl"rarea unc!i"nal $ecelea+ perturbarea unc!i"nal 1n &ta$iul incipient al b"lii( 1nainte $e apari!ia &ta$iului "r,anic.
1=

pneumologie
Met"$ele $e e)pl"rare unc!i"nal trebuie' 0 & "biecti#e+e in&u icien!a re&pirat"rie pneu%",enA 0 & aprecie+e at4t tipul -i ,ra$ul in&u icien!ei( c4t -i %ecani&%ul perturbat( inclu&i# cau+a ,enerat"areA 0 & u-ure+e &tabilirea unei c"n$uite terapeutice -i & anticipe+e un pr",n"&tic. Obiecti#area in&u icien!ei re&pirat"rii &e ace curent prin' Deter%inarea SaDbO=E 2&atura!ia *e%",l"binei cu O=3 &au a PaO= 2pre&iunea par!ial a O=3 $in &4n,ele arterial. Fal"area n"r%al a SaDbO=E e&te O M?E &i &e reali+ea+ prin %et"$a ")i%etriei $irecte( pe &4n,e prele#at $in arter( la a$p"&t $e aer. Fal"area n"r%al a PaCO= e&te $e M1 %% D,. Sc$erea &ub M?E a SaDbCO= -i &ub M1 %% D, a PaO= e)pri% *ip")e%ie -i "biecti#ea+ in&u icien!a re&pirat"rie. Deter%inarea PaCO= 2pre&iunea par!ial a CO= 1n &4n,ele arteriali+at3( a crui #al"are n"r%al e&te $e 56 P = %% D,( &e reali+ea+ cu %et"$e #ariate( cea %ai curent utili+at iin$ %et"$a A&trup. Cre-terea PaCO= pe&te 5? %% D, e#i$en!ia+ *ipercapnia( ele%ent $e&e"ri 1n&"!it"r al in&u icien!ei re&pirat"rii. Deter%inarea pD0ului prin %et"$a electr"%etric( cu a8ut"rul un"r aparate nu%ite pD0%etre' " &c$ere a pD0ului &ub K(B? 0 li%ita in eri"ar a n"r%alului 0 "biecti#ea+ aci$"+a re&pirat"rie c"relat cu unele "r%e $e in&u icien!. Tipul -i ,ra$ul in&u icien!ei -i %ecani&%ul perturbat( &e aprecia+ prin nu%er"a&e %et"$e cu% &unt' &pir"%etria( &pir",ra ia( anali+e $e ,a+e etc. Dintre %ecani&%ele alterate( cel %ai rec#et( e)pl"rat e&te #entila!ia. Fentila!ia e&te apreciat prin nu%er"a&e te&te' #"lu%ele -i capacit!ile pul%"nare( $ebitele #entilat"rii $e repau& -i $e #4r ( ti%pul $e %i)ic etc. Met"$ele curente 0 &pir"%etria -i &pir",ra ia 0 utili+ea+ ca aparatur &pir"%etrele -i &pir",ra ele( #ariabile $in punctul $e #e$ere al c"n&truc!iei. Spir"%etrul e&te alctuit $intr0un cilin$ru ,ra$at( c"%unic4n$ cu e)teri"rul printr0un tub $e cauciuc( prin care &u l pacientul. Cilin$rul ,ra$at e&te cu un$at 1ntr0un cilin$ru %ai %are plin cu ap. Aerul e)pirat ace ca cilin$rul & &e ri$ice $ea&upra apei( put4n$u0&e citi $irect pe el #"lu%ul $e aer. Spir",ra ul "l"&e-te acela-i principiu( $ar per%ite 1nre,i&trarea %i-cril"r re&pirat"rii. F"lu%ele -i capacit!ile pul%"nare care "r%ea+ #al"rile re&pirat"rii &unt' #"lu%ul curent 2F.C. Q ?66 %l3( #"lu%ul in&pirat"r $e re+er# 2nu%it -i aer c"%ple%entar3( 2F.I.:. Q 1n %e$ie = 666 %l3( #"lu%ul e)pirat"r $e re+er# 2F.E.:. Q 1 ?66 %l3( capacitatea #ital 2CF. Q B 666 0 ? 666 %l3. Pe l4n, ace&tea( %ai e)i&t #"lu%ul re+i$ual 2F.:.3( $e cea. 1 ?66 %l( capacitatea t"tal 2C.T.3( &u%a capacit!ii #itale -i a #"lu%ului re+i$ual 2CP. R F.:.3( capacitatea in&pirat"rie 2CI.3 2&u%a #"lu%ului curent cu F.T.:.3 -i capacitatea re+i$ual unc!i"nal 2C.:.F.3( care repre+int cantitatea $e aer care r%4ne 1n pl%4n 1n
1B

pneumologie
cur&ul re&pira!iei n"r%ale( c"n&t4n$ $in F.E.:. -i F.:. Ace&te c"n&tante e)pri% li%itele 1ntre care &e $e& -"ar pr"ce&ul #entilat"rA re$ucerea l"r( 1n &pecial a capacit!ii #itale( c"n ir% re&tric!ia pul%"nar. Capacitatea #ital. Sc$erea cu =6E a #al"rii i$eale e&te pat"l",icA la &c$erea cu 56E apare $i&pneea. 9n c"%p"+i!ia &a intr F.C( F.E.:. -i F.I.:. De-i e&te un te&t &tatic( c4n$ #al"area ei &ca$e &ub 1 ?66 %l( arat " $i& unc!ie #entilat"rie re&tricti#. Sc$erea apare 1n a ec!iuni care %ic-"rea+ %"bilitatea cutiei t"racice 2anc*il"+ c"&t"0#ertebral( $i "&c"li"+( t"rac"pla&tii3 -i 1n re$ucerea $irect &au in$irect a parenc*i%ului pul%"nar 2l"bect"%ii( tu%"ri( pleure+ii( pneu%"t"ra)( pneu%"nie( a&t% br"n-ic( e% i+e%3. Dintre celelalte #"lu%e -i capacit!i( #"lu%ul re+i$ual 0 e)tre% $e i%p"rtant pentru $ia,n"&tic 0 cre-te 1n "b&truc!ii 2&ten"+3 br"n-ice( %ai ale& c4n$ "b&tac"lul intere&ea+ br"n*i"lele. E&te cre&cut -i 1n e% i+e%ul pul%"nar etc. Debitele #entilat"rii -i te&tele $e $ina%ic #entilat"rie e)pl"rea+ %"$alitatea 1n care &unt utili+ate #"lu%ele -i capacit!ile pul%"nare 1n ti%p. A&t el' Minut0#"lu%ul re&pirat"r &au $ebitul #entilat"r $e repau& 2D.F.:.3 repre+int cantitatea $e aer #entilat $e pl%4n 1ntr0un %inut( 1n c"n$i!ii $e re&pira!ie lini-tit. El re+ult $in 1n%ul!irea nu%rului $e re&pira!ii pe %inut cu #"lu%ul curent. D.F.:. e&te $e G 0 J 17%in. 21G)?663. Debitul re&pirat"r %a)i% 2D.:.M.3 repre+int #"lu%ul %a)i% $e aer care p"ate i re&pirat 1ntr0un %inut. El e&te "arte i%p"rtant pentru aprecierea unc!iei re&pirat"rii -i p"ate cre-te ie pe &ea%a a%plitu$inii %i-cril"r re&pirat"rii 2F.C.3( ie pe &ea%a rec#en!ei. E)i&t 1n& " rec#en! "pti%( $inc"l" $e care #al"rile &ca$. Fal"area $ebitului re&pirat"r %a)i% &e calculea+ $up "r%ula' F.E.M.S. ) B6. F"lu%ul e)pirat"r %a)i% pe &ecun$ 2F.E.M.S.3 repre+int te&tul $e ba+ al #entila!iei -i arat ,ra$ul $e per%eabilitate br"n-ic -i ela&ticitatea al#e"lar( $eci $i& unc!iile "b&tructi#e( &pa&tice &au "r,anice. Ace&te te&te p"t c"ntribui la $ia,n"&ticul un"r "r%e -i tipuri $e in& ucien! re&pirat"rie -i la eluci$area ,ra$ului $e alterare a #entila!iei $e repau&. A&t el' $ebitul #entilat"r $e rapau& 2D.F.:3 cre-terea #entila!iei $e repau& pe&te 16 17%in arat " $i& unc!ie re&pirat"rie. Debitul re&pirat"r %a)i% 2D.:.M.3 e&te una $intre cele %ai #al"r"a&e pr"be ale unc!iei pul%"nare. N"r%al #aria+ 1ntre 166 -i 156 17%in. la brbat -i 1ntre J6 -i 166 17%in. la e%eie. Se rap"rtea+ la #al"rile &tan$ar$. Marc*ea+ li%ita &uperi"ar a p"&ibilit!il"r #entilat"rii -i e&te 1n unc!ie $e rec#en! -i a%plitu$ine. Frec#en!a "pti% e&te $e J6 0 M67%in. :e$ucerea D.:.M. p"ate i $eter%inat ie $e re$ucerea C.F.( ie $e &c$erea F.E.M.S. F"lu%ul e)pirat"r %a)i% pe &ecun$ 2F.E.M.S.3 rap"rtat &ub "r%a in$icelui Ti eneau( #al"area n"r%al pe&te K6E $in CF. Sc$erea &a &ub acea&t li%it( e)pri% " $i& un!cie "b&tructi#( pr"#"cat ie $e " per%eabilitate br"n-ic alterat( ie $e " ela&ticitate pul%"nar re$u&.
15

pneumologie
Ti%pul $e %i)ic( te&t care e)pl"rea+ $i&tribu!ia #entila!iei( &e %&"ar cu a8ut"rul unui ,a+ &trin 2De3 -i are #al"area n"r%al &ituat 1ntre 1 %in. B6 &ec. -i B %in. 1n a ec!iuni care $uc la ine,alitatea #entila!iei 1n pl%4ni( ti%pul $e %i)ic $ep-e-te li%itele n"r%alului( atin,4n$ 0 ca 1n ca+ul e% i+e%ului &au al br"n-itei cr"nice 0 #al"ri p4n la K 0 J %in. Di u+iunea &i circula!ia pul%"nar &unt in#e&ti,ate prin %et"$e $e &trict &pecialitate' capacitate $e $i u+iune( cateteri&% car$i"#a&cular( t"rac",ra ie cu ra$i"i+"t"pi( &cinti,ra% pul%"nar( an,i",ra ie( pneu%"an,i",ra ie etc. 9n #e$erea &tabilirii unei c"n$uite terapeutice &au pentru anticiparea unui pr",n"&tic( e)pl"rarea unc!i"nal urni+ea+ &u iciente $ate prin pr"bele ar%ac"$ina%ice br"n*"0%"t"rii 2$ilatat"are -i c"n&trict"are3 -i prin alte e)a%ene $e &pecialitate cu% &unt' br"n0 *"&pir",ra ia 2e)pl"rare #entilat"rie unilateral a pl%4nil"r3( cateteri&%ul car$i"#a&cular( pneu%"an,i",ra ia etc. .:ONSITA 1. .:ONSITA ACUTT .r"n-ita acut e&te " in la%a!ie acut a %uc"a&ei br"n-ice( intere&4n$ $e "bicei br"n*iile %ari -i %i8l"cii -i rec#ent tra*eea 2tra*e"br"n-it3. Eti"pat",enie' P"ate i pr"#"cat $e act"ri in ec!i"-i 2#iru&uri( bacterii( pneu%"c"ci( &ta il"c"ci( &trept"c"ci( Dae%"p*ilu& in luen+ae3A act"ri aler,iciA in*alarea un"r &ub&tan!e iritante 2cl"r( a%"niac( ,a+e $e lupt( u% $e tutun etc.3. Cele %ai i%p"rtante cau+e a#"ri+ante &unt' ri,ul( u%ul( pra ul( u%i$itatea( e)ce&ul $e tutun( e "rturile #"cale. .r"n-ita acut &e 1nt4lne-te rec#ent 1n nu%er"a&e b"li' tubercul"+ pul%"nar( $ilata!ia br"n*iil"r( cancerul br"n*"pul%"nar( ,rip etc. Anat"%ie pat"l",ic' e$e% -i *ipere%ie a %uc"&ei 2cul"are r"-iatic3( cu &ecre!ie %uc"a& &au %uc"purulent. Si%pt"%e' a&pectul clinic e&te $e rin"br"n-it cu e#"lu!ie 1n trei a+e' 0 " a+ $e c"ri+ &au catar rin" arin,ian care $urea+ 10B +ile 2u-"ar a&cen&iune ter%ic( 8en la $e,luti!ie( ar&ur &au 1n un$are a na&ului3A 0 " a+ $e cru$itate &au u&cat( care $urea+ =0B +ile( cu tu&e u&cat( &pa&%"$ic( $urere #ie retr"&ternal( une"ri ebr %"$erat -i #"ce r,u-itA 0 " a+ $e c"c!iune &au pr"$ucti#( cu tu&e 1n&"!it $e e)pect"ra!ie %uc"a& &au %uc"purulent -i raluri $i u+e. ."ala $urea+ 10= &pt%4ni. F"r%e clinice' a. br"n-it acut c"%un 2 "r% $e&cri&3A b. br"n-ita $i u+ 2br"n-i"lit3( care intere&ea+ br"n*iile %ici( peri erice -i &e 1n&"!e-te $e $i&pnee %arcat -i $e alterare a &trii ,eneraleA
1?

pneumologie
br"n-it *e%"ra,ic( tra*eit( care &e %ani e&t prin $ureri -i ar&ur retr"&ternal c"ntinu. Trata%entul' c"n&t 1n c"%baterea "carel"r &eptice( &inu+ale -i rin" arin,iene( c"%baterea c"%p"nentei aler,ice 2Nil an( Fenira%in 0 1 0 B tabelte7+i3 -i antibi"tice 1n "r%ele &er#ere -i la b"lna#ii $ebilita!i. Se a$%ini&trea+ $e "bicei Tetraciclin 210= ,7+i3 -i( $up ca+( Penicilin. Si%pt"%atic( &e a$%ini&trea+ 1n a+a $e cru$itate cal%ante ale tu&ei 0 antitu&i#e 2Cal%"tu&in( C"$enal( Tu&"%a,( Tu&an3A antipiretice( anal,e+ice 2 Aci$ acetil&alicilic &au A%in" ena+"n3 -i $e+in ectante na+" arin,iene( iar 1n a+a $e c"c!iune' e)pect"rante 2&ir"p e)pect"rant( tablete e)pect"rante( buturi cal$e( in u+ie $e tei3.
c.

=. .:ONSITA C:ONICA De ini!ie' un &in$r"% clinic caracteri+at prin tu&e( 1n&"!it $e cre-terea &ecre!iil"r br"n-ice( per%anent &au inter%itent 2cel pu!in B luni pe an -i %ini% = ani $e la apari!ie3( necau+at $e " b"al &au le+iune br"n*"pul%"nar &peci ic. 9%preun cu a&t%ul br"n-ic -i e% i+e%ul pul%"nar( a ec!iunea e&te cuprin& 1n tabl"ul $e br"n*"pneu%"patie cr"nic "b&tructi# ne&peci ic 2..P.O.C.3 0 cele trei a ec!iuni a#4n$ &i%pt"%e -i e#"lu!ie c"%un. ."ala e&te ,ra# -i rec#ent. Apare la p"pula!ia 21n &pecial brba!i3 $e pe&te 56 $e ani. C"nceptul $e .POC e&te pe cale $e $e&tr%are. Fiecare a ec!iune $in c"%p"nenta &a( recpt4n$u0-i in$i#i$ualitatea clinic. Eti"pat",enie' a ectea+ br"n*iile %ici( un$e le+iunile in la%at"rii -i &ecre!iile pr"$uc &ten"+( &pa&%( c"lap& e)pirat"r -i $i& unc!ie #entilat"rie "b&tructi#. Sunt cun"&cute trei cau+e i%p"rtante' act"rii iritan!i( in ec!ia -i aler,ia( unele $r",uri c"ntribuin$ la precipitarea e#"lu!iei &pre $ec"%pen&are. Dintre act"rii iritan!i( taba,i&%ul -i alc""li&%ul &unt e&en!iali. Mai c"ntribuie p"luan!ii aerieni( #ap"rii iritan!i $in in$u&tria c*i%ic( #ap"rii $e a%"niac( c"n$i!iile at%"& erice ne a#"rabile 2 ri,( u%e+eal( curen!i $e aer3. In ec!ia %icr"bian 2&trept"c"cul( &ta il"c"cul( une"ri $e &pital( enter"c"cul( *e%" ilul -i $i erite enter"bacterii3 &au #iral( pri%iti# &au &ecun$ar( "cup un l"c pri%"r$ial(,re 4n$u0&e $e "bicei pe " %uc"a& br"n-ic alterat $e irita!ia cr"nic( unele $e ecte ,enetice etc. Aler,ia e&te cea $e0a treia c"%p"nent eti"l",ic( ac!i"n4n$ prin &en&ibili+are la pneu%"aler,eni &au aler,eni %icr"bieni. C"ntribuie catarurile in ec!i"a&e tra*e"br"n-ice( rin" arin,itele cr"nice -i terenul pre$i&pu&. La precipitarea e#"lu!iei( ac!i"nea+ -i unele $r",uri -i unele #a,"litice ca bella$"na( care u&uc %ucu&ul pr"tect"r( &i%patic"%i%eticele 2.r"n*"$ilatin( Alupent3 care( $up e ectul &alutar ini!ial( prin abu+( a,ra#ea+ b"ala 2a&t%ul $r",a!il"r3( e)pect"rantele pe ba+ $e terpin &au i"$uri( barbituricele( &e$ati#ele -i tranc*ili+antele( care $epi% centrul re&pirat"r( Penicilina 2prin aler,ie3( ")i,en"terapia %a&i#. Prin t"ate ace&te %ecani&%e( tu&ea nu %ai e&te e icace( e)pect"ra!ia cre-te( re+ult &ta+a br"n-ic( &ten"+a( tulburri $e #entila!ie -i in ec!ie( cercul $e#enin$ #ici"&.
1G

pneumologie
Anat"%ia pat"l",ic arat ie atr" ia( ie *iper&ecre!ia %uc"a&ei( cu e$e%( *ipere%ie -i *iper&ecre!ie. Cu ti%pul apare ri,i$itatea arb"relui br"n-ic( cu $e "r%ri( care a#"ri+ea+ reten!ia c"ntinu a &ecre!iil"r. Si%pt"%e' b"ala e&te ne,li8at %ult ti%p. Si%pt"%ul principal e&te tu&ea( la 1nceput $i%inea!a( ulteri"r per%anent( 1n&"!it $e e)pect"ra!ie $e "bicei %uc"purulent( en"%ene accentuate 1n an"ti%pul rece. ."lna#ul e&te $e "bicei a ebril( $i&pneea cre-te pr",re&i#( iar cian"+a apare tar$i#. 9nainte $e in&talarea e% i+e%ului( &tarea ,eneral e&te bun( iar t"racele $e a&pect n"r%al. Au&culta!ia $ecelea+ raluri r"n lante -i &ibilante. E)pl"rarea unc!i"nal e#i$en!ia+ &e%ne $e $i& unc!ie #entilat"rie "b&tructi# 2&c$erea $ebitului #entilat"r %a)i% pe %inut( &c$erea F.E.M.S.3. Dup " peri"a$ %ai %ult &au %ai pu!in lun,( apar e% i+e%ul pul%"nar "b&tructi#( $ilata!ia br"n*iil"r( in&u icien! re&pirat"rie( c"r$ul pul%"nar cr"nic. 9ntr0un &ta$iu a#an&at( &e e#i$en!ia+ tabl"ul clinic $e br"n*"pneu%"patie cr"nic "b&tructi#( care arat c pr"ce&ul e&te $i u+( e)tin& -i la br"n*i"lele $i&tale 2$ipnee( e#entual cian"+( $i& unc!ie #entilat"rie "b&tructi#3. Pri%ele &e%ne care anun! in&u icien!a re&pirat"rie 2*ip")e%ie -i *ipercapnie3 &unt' a,ita!ia( tran&pira!iile pr" u+e( an)ietatea( ta*icar$ia( cre-terea T.A. Fiecare pu&eu in ec!i"& accentuea+ en"%enele "b&tructi#e prin *iper&ecre!ie $e %ucu&( &pa&% br"n-ic -i $ec"%pen&are car$i"re&pirat"rie. Dec"%pen&rile p"t aprea -i ca ur%are a er"ril"r terapeutice 2$r",uri n"ci#e &au ap"rt e)ce&i# $e lic*i$e3. F"r%e clinice' - br"n-ita cr"nic purulentA br"n-ita cr"nic *e%"ra,icA - br"n-ita cr"nic cu a ectare a br"n*iil"r %ari care e&te bine t"lerat %ult ti%p 2tu&ea e&te #i"lent( e)pect"ra!ia %uc"purulent -i abun$ent( ralurile &ubcrepitante pre+ente3A - br"n-ita cr"nic cu a ectarea br"n*i"lel"r( e&te $"%inat $e $i&pnee 2e)pect"ra!ia e&te %ai re$u&( iar e#"lu!ia e&te %ai rapi$( cu apari!ia c"%plica!iil"r3A - br"n-it cr"nic a&t%ati "r% are ca &i%pt"% $"%inant $i&pneea par")i&tic 2prin br"n*"&pa&%3. Trebuie $e"&ebit $e br"n-ita a&t%atic( 1n care a&t%ul br"n-ic prece$ br"n-ita cr"nic( care apare ca " c"%plica!ie. Pr",n"&ticul e&te re+er#at( e#"lu!ia iin$ tenace( pr",re&i#( reci$i#ant. Gra#itatea b"lii !ine $e c"%plica!iile pe care le pr"#"ac. 1n &ta$iul $e br"n*"pneu%"patie cr"nic "b&tructi#( cu intricarea cel"r trei b"li c"%p"nent 2br"n-ita cr"nic( e% i+e%ul "b&tructi#( a&t%ul br"n-ic3( e#"lu!ia nu %ai e&te re#er&ibil. Trata%ent' In trata%entul br"n-itei cr"nice -i a .POC0ului ca -i a alt"r a ec!iuni br"n*"pul%"nare( 1ntre care a&t%ul br"n-ic "cup un l"c $e"&ebit( a ec!iuni cu a ectarea unc!iei re&pirat"rii( &e utili+ea+ $i erite %et"$e -i pr"ce$uri cu &c"p pre#enti#( curati# -i recuperati#.
1K

pneumologie
Ca %&uri pre#enti#e( $e"arece u%atul 8"ac un r"l at4t $e i%p"rtant 1n pr"$ucerea ace&t"r b"li( cea %ai bun %&ur $e pre#enire e&te pr"pa,an$a antitabacic. 9n ceea ce pri#e-te b"lna#ul( ace&ta trebuie c"n#in&( & 1ntrerup $e initi# -i t"tal u%atul. O alt %&ur e&te e#itarea at%"& erei p"luate( inclu&i# e)punerea la n")e re&pirat"rii. Sen&ibilitatea particular a br"n-iticil"r -i a b"lna#il"r cu a ec!iuni pul%"nare cr"nice la in ec!ii( i%pune e#itarea per&"anel"r cu #ir"+e re&pirat"rii( precu% -i e#itarea a,l"%era!iei 1n ti%pul epi$e%iei. Faccinarea anti,ripal e&te $e rec"%an$at $ar( #ariabilitatea #iru&uril"r " ace relati# in"perant. C*i%i"pr" ila)ia reci$i#el"r br"n-itice &e+"niere( cu Tetraciclin 1 ,7+i( 1n lunile $e iarn( in luen!ea+ rec#en!a -i $urata reci$i#el"r b"lil"r pul%"nare. S0au %ai 1ncercat' Penicilina F( Eritr"%icina( A%picilina. :e+ultate bune &e p"t "b!ine cu .i&ept"l 6(? , &eara 1n lunile $e iarn. In*al"terapia 2aer"&"l"terapia3 &0a $"#e$it in$i&pen&abil 1n anu%ite "r%e $e .POC -i a&t% br"n-ic. Se "l"&e&c $i erite tipuri $e aer"&"lbr"n*"$ilatat"ri 2nebuli+at"ri3. Sunt nece&are B05 in*ala!ii pe -e$in!( repetate la =05 "re( une"ri %ai %ult( $ar r a abu+a. E&te p"&ibil ca %et"$a & $uc -i la in*alarea $e $i eri!i ,er%eni 2&trept"c"ci( &ta il"c"ci( pr"teu&( p&eu$"%"na&3( ceea ce i%pune "l"&in!a &trict per&"nal -i p&trarea aparatului 1n &tare $e &terilitate. Sublinie% c preparatele "l"&ite &ub "r% $e aer"&"li( &e a$%ini&trea+ rec#ent -i pe cale "ral. Dintre &ub&tan!ele cele %ai "l"&ite 1n trata%entul b"lil"r cr"nice pul%"nare 2br"n-ite cr"nice .POC( a&t% br"n-ic cu &au r in&u icien! re&pirat"rie( etc3 &unt' .eta = a$rener,icele( Antic"liner,icele -i $eri#a!ii Metil)antinei. .eta a$rener,icele( &unt $eri#a!i ai a$renalinei. At4t a$renalina c4t -i e e$rina $at"rit e ectel"r &ecun$are pe care le pr"#"ac( &unt practic neutili+abile. Dintre $eri#a!ii $in ,enera!ia a $"ua "l"&i!i -i a&t+i( pre+ent%' I+"prenalina 2Alu$rin( A&t%"pent3 -i Orciprenal%a 2Aiupent( A&%"pent3 care $e-i au repre+entat un pr",re& 1n %"%entul intr"$ucerii 1n practica clinic( au "&t 1nl"cui!i cu preparate $in ,enera!ia a treia $at"rit reac!iil"r a$#er&e pr"#"cate( 21n &pecial ta*icar$iile3. Dintre preparatele $in ,enera!ia a treia enu%er%' Terbutalinul 2.rican;l3( Fen"ter"lul 2.er"tec3( Salbuta%"lul 2Fent"lin -i Sultan"l3 -i Clenbutar"lul 2Spir"pent3. Utili+a!i cu prec$ere 1n aer"&"l $"+a!i( &unt practic lip&i!i $e e ecte &ecun$are car$i"#a&culare. S0a 1ncercat prepararea -i $e tablete $e Orciprenalin 2=6 %,3( $e Salbuta%"l 25 %,3( Terbutalin 2=(? %, cu $"+ t"tal 1ntre 16 -i G6 %,3. Cele %ai bune re+ultate &0au "b!inut cu Salbuta%"lul( &pra; -i c"%pri%ate. .etaa$rener,icele in*ib eliberarea $e *i&ta%ine( rela)ea+ %u&culatura nete$ br"n*i"lar( &ti%ulea+ epurarea %uc"ciliar -i in*ib $e,ranularea %a&"citel"r. Apar une"ri 1n ca+ $e &upra$"+a8( unele reac!ii a$#er&e 1n &pecial car$i"#a&culare( care $i&par &p"ntan &au prin re$ucerea $"+ei. Antic"liner,icele &unt br"n*"$ilatat"are care au cap $e &erie Atr"pin. 9n pactic &0a i%pu& preparatul Atr"#ent 2.r"%ur $e ip"tr"piu%3( care nu pre+int e ectele &ecun$are ale atr"pinei. Se "l"&e-te ca aer"&"l $"+at( cu re+ultate in eri"are betaa$rener,icel"r.
1J

pneumologie
A&"cierea Atr"#entului cu un betaa$rener,ic 2.er"te) &au Salbuta%"l3 repre+int " %et"$ &uperi"ar iecrui preparat 1n parte. Deri#a!ii Lantinei( Te" ilinei -i 1n &pecial A%in" ilina( au &lab ac!iune pe cale "ral -i &uperi"ar pe cale intra#en"a& &au $e aer"&"li. Alte %et"$e -i $r",uri "l"&ite 1n trata%entul a ec!iunil"r pul%"nare cr"nice 2br"n-ita cr"nic( .POC( a&t%ul br"n-ic( &upura!iile br"n-ice etc3( &unt ur%t"arele' 1. C"rtic"terapia( 1n aer"&"li &unt e icace $ar nu%ai preparatele in&"lubile( $eri#a!i $in pre$ni&"l"n' .ec"cti$ &au Sana&t*%;l 2$ipr"pr"ni"nat $e .ecl"%et*a&"n3( 6(1? %, $e in*ala!ie( = 0 B7+i -i .e)ta&"l 2Falerat $e .eta%et*a&"n3. C"rtic"terapia e&te %ult %ai rec#ent utili+at pe cale "ral. Ac!i"nea+ antiin la%at"r -i antialer,ic. Nu e&te br"n*"$ilatat"r. =. Pr"&ta,lan$ina( br"n*"$ilatat"are -i bl"cant al aa$rener,ic 2Fent"la%ina3( nu e&te 1ntrebuin!at 1n %"$ curent. B. Cr"%",licatul $e &"$iu 2Intal( L"%u$al3 e&te 1ntrebuin!at 1n a&t%ul br"n-ic( cu ac!iune pre#enti# iin$ "l"&it 1naintea e)punerii la aler,enul cau+al. Ia$iterul 2>et"ti en3 ac!i"nea+ t"t pre#enti#. Preparatele #"r i pre+entate pe lar, la trata%entul a&%ului br"n-ic. 5. De+"b&truarea br"n-ic( e&te " %et"$( care ur%re-te 1nlturarea "b&truc!iei br"n-ice. ?. Fentila!ia %ecanic( e&te utili+at 1n in&u icien!a re&pirat"rie acut &au cr"nic( 1n pu&eul acut( cu %i8l"ace &peciale. G. O %et"$ "arte util pentru lui$i icarea &ecre!iil"r br"n-ice( $in b"lile pul%"nare cr"nice &upurati#e( e&te *i$ratarea b"lna#ului. U%i$i 1erea %uc"a&ei br"n-ice &e reali+ea+ 1n c"n$i!ii bune( cu aer"&"li cal+i $e ap $i&tilat. Di$ratarea e&te rec"%an$abil la br"n-iticii cr"nici -i 1n a ec!iunile pul%"nare cr"nice 1n ,eneral. ."lna#ii trebuie & c"n&u%e %ulte lic*i$e( 1n &pecial &eara( pentru a pre#eni u&carea &ecre!iei br"n-ice 1n ti%pul n"p!ii. Met"$a are i%p"rtan! &pecial( la b"lna#ii ,ra#( 1n a&t%ul intricat -i 1n alte ca+uri( 1n care br"n*iile %ici &e p"t "b&trua cu $"puri $e &ecre!ii #4&c"a&e. Se p"t "l"&i -i in u+ii $e plante %e$icinale. K. Drena8ul p"&tural( 1-i p&trea+ in$ica!iile cla&ice 1n br"n-iecta+ie( &upura!ii br"n-ice &ecun$are( br"n-ite cr"nice( a&t% br"n-ic cu &upura!ie &ecun$ar etc. El trebuie cut 1n p"+i!ia care acilitea+ $rena8ul &ecre!iil"r. J. >ine+iterapia 2cultura i+ic terapeutic( ,i%na&tica re&pirat"rie3. Are lar,i 1ntrebuin!ri. Se ur%re-te $e+#"ltarea re&pira!iei ab$"%inale &au $ia ta,%atice( care e&te %ai ec"n"%ic"a& $ec4t cea t"racic. ."lna#ul trebuie & e)ecute e)pira!ii "r!ate prelun,ite( cu a8ut"rul pre&ei ab$"%inale pu&e 1n %i-care c"n-tient -i c"ntr"lat 2cu pal%a pr"prie3. Se u% l ab$"%enul 2cu c"b"r4rea $ia ra,%ului3 1n in&pira!ie -i &e retra,e ab$"%enul 2cu urcarea $ia ra,%ului 1n e)pira!ie3. Se p"ate "l"&i -i %et"$a in&pira!iei "r!ate cu un &ac $e ni&ip( $e = 0 =(? <,(aplicat pe ab$"%en( p"rnin$ $e la c4te#a %inute -i %er,4n$ p4n Ia B6 %inute.
1M

pneumologie
M. Terapia "cupai"nal( &e ba+ea+ pe "b!inerea un"r e ecte terapeutice( prin e)ercitarea un"r "cupa!ii &au pr" e&ii c4t %ai a$ec#ate capacit!ii unc!i"nale -i $"rin!ei b"lna#ului. 16. Cura balnear 2G"#"ra( Slnic etc3 11. Spele"terapia( practicat 1n &aline( reali+ea+ e ecte a#"rabile prin at%"& era l"cal( &aturat 1n #ap"ri $e ap( &rac 1n particule 1n &u&pen&ie( cu c"ncentra!ie %ai i%are $e i"ni $e calciu. Spele"terapia ac!i"nea+ &pa&%"litic -i e)pect"rant. 1=. Cli%at"terapia( la %unte &au la %are( are e ecte a#"rabile $at"rit nu%rului re$u& $e aler,eni $in at%"& er. 1B. Dip"&en&ibili+area &peci ic 2I%un"terapia3( &e practic 1n t"ate b"lile pul%"nare 1n care ac!i"nea+ un aler,en 21n &pecial 1n a&t%ul br"n-ic3. Se a$%ini&trea+ pe cale &ubcutanat( $"+e &ubclinice( pr",re&i# cre&c4n$e $in aler,enul 1n cau+. E&te in$icat c4n$ aler,enul e&te bine $"#e$it -i ace parte $in aler,ene i%p"&ibil $e 1nlturat 2p"lenuri( pra ul $e ca&( un,i( unii aler,eni pr" e&i"nali ca' ina( pra ul $e cereale( peri $e ani%ale etc3. Dip"&en&ibili+area e&te c"ntrain$icat 1n unele ca+uri $e .POC( $e br"n-iecta+ii( $e tubercul"+ pul%"nar( e% i+e% -i $i erite b"li ,enerale ,ra#e( care au la ba+ un %ec*ani&% aut"i%un. 15. Alturi $e cele e)pu&e anteri"r( &e utili+ea+ trata%entul $e lui$i icare a &ecre!iil"r br"n-ice( ie prin *i$ratarea c"rect( ie prin aer"&"l cu &er i+i"l",ic( l"$ur $e p"ta&iu( 1 ,7+i( ie 1n $i erite e)pect"rante( en+;%e pr"te"litice ca Trip&ina( Al ac*i%"0trip&ina( 1n aer"&"li -i %ai pu!in intra%u&cular. Flui$i icarea &ecre!iil"r br"n-ice &e "b!ine -i cu alcal"i+i $e tipul .r"%*e)inei( .i&"l#"n( .r" i%en. Se c"%bate tu&ea cu C"$enal = C B c"%pri%ate7+i( Tu&an B c"%pri%ate7+i 216 %, c"%pri%atul3. C"rtic"terapia -i trata%entul antiin ecti"& &unt nece&are -i 1n ca+urile acute -i 1n pu&eurile cr"nice. N"r%al e&te ca trata%entul antiin ecti"& & &e ba+e+e pe i+"larea ,er%enului( ac!iune $e "bicei i%p"&ibil. 9n practic( &e 1ncepe trata%entul antiin ecti"& cu Tetraciclin 2= ,7+i3 &au A%picilina 2=05 ,7+i3 -i nu%ai 1n ca+uri $e nece&itate cu Cl"ra% enic"l 2= ,7+i3. Septrinul 2.i&ept"l3 e&te une"ri util 2= c"%pri%ate $e 1= "re3. Nu &e rec"%an$ nici Penicilin( nici Strept"%icinA pri%a e&te aler,i+ant( iar a $"ua &elec!i"nea+ %utante re+i&tente -i p"ate %a&ca " tubercul"+. Trata%entul $urea+ K +ile 2terapie $e atac3 -i &e c"ntinu =0B &pt%4ni cu Septrin 21 ,7+i3( D")icilin 2Fibra%icin3. .r"n*"pneu%"nia $e &uprain ec!ie &e tratea+ 16 +ile cu a&"cierea Penicilin G R >ana%icin &ul at. C"rtic"terapia trebuie te%p"ri+at -i rec"%an$at nu%ai 1n ca+urile cu c"%p"nent aler,ic -i cu &e%ne $e br"n0-i"lit. Flui$i iantele -i %uc"liticele 0 Muc"&"l#in 2Acetilci&tein3( .i&"l#"n( Al ac*i%i"0trip&in( .en+"nat $e &"$iu 0 p"t i utile 1n "r%ele cu &ecre!ii a$erente. Mi" ilinul( nu%ai pe cale #en"a&( in8ectat lent 21 0 = i"le3 c"%bate br"n*"&pa&%ul. Si%patic"%i%eticele 2Alupent( .er"tec( Fent"lin( .r"n*"$ilatin3 trebuie a$%ini&trate cu pru$en!. 9n ca+uri $e"&ebite &e rec"%an$ ree$ucarea re&pirat"r; 2<ine+iterapia3( ")i,en u%i$i icat( cu &"n$ na+al( 1n $ebit &c+ut( $i&c"ntinuu( #entila!ia a&i&tat( #accinarea anti,ripal 2in$i&pen&abil iarna3( #accinarea anti%icr"bian( #accinul p"li#alent( &ti%ulen!i ai centrului re&pirat"r 2Mic"ren3(
=6

pneumologie
cure balne"cli%aterice 2G"#"ra3. E&en!ial e&te $epi&tarea b"lii 1ntr0un &ta$iu prec"ce( p"&ibil nu%ai prin e)pl"rri unc!i"nale -i &upra#e,*ere re,ulat a b"lna#ului.

EMFIIEMUL PULMONA: De ini!ie' e% i+e%ul pul%"nar e&te " a ec!iune caracteri+at prin $i&tenia al#e"lel"r( atr" ia &epturil"r al#e"lare -i cre-terea c"n!inutului aerian pul%"nar. E)i&t %ai %ulte "r%e clinice' E% i+e%ul bul"& e&te " "r% l"cali+at( caracteri+at prin e#i$en!ierea un"r bule unice &au %ultiple( care apar 1n ur%a un"r "b&truc!ii br"n-ice( prin ruptura pere!il"r al#e"lari. E% i+e%ul c"%pen&at"r e&te t"t " "r% l"cali+at( care apare 1n #ecintatea un"r le+iuni pul%"nare 2re+ec!ii $e parenc*i% etc.3 E% i+e%ul &enil e&te " &tare $e in#"lu!ie i+i"l",ic 1nt4lnit la per&"ane #4r&tnice. E% i+e%ul "b&tructi#( care c"n&tituie e% i+e%ul0 b"al e&te " $ilata!ie per%anent a al#e"lel"r( ,enerali+at( $i u+ -i pr",re&i#( 1n&"!in$u0&e cu ti%pul $e c"%plica!ii ,ra#e -i ire#er&ibile. Acea&ta e&te "r%a ce #a i $e&cri&. 9%preun cu br"n-ita cr"nic -i a&t%ul br"n-ic ( e% i+e%ul c"n&tituie br"n*"pneu%"nia cr"nic "b&tructi# ne&peci ic 2.POC3 0 c"ncept lar,( cele B b"li a#4n$ intricri nu%er"a&e. Eti"pat",enie' b"ala apare %ai rec#ent $up ?6 $e ani( $e "bicei la brba!i( $up a ec!iuni "b&tructi#e br"n-ice( care reali+ea+ "b&tac"le 1n circula!ia aerului' br"n-ite cr"nice( a&t% br"n-ic( le+iuni tubercul"a&e cr"nice( pneu%"c"ni"+e. Fact"rul c"n&titu!i"nal ar ac!i"na prin &lbirea c"n,enital al !e&utului c"n8ucti#"0ela&tic pul%"nar. Fact"rii %en!i"na!i cre&c c"n!inutul aerian pul%"nar -i $uc la pier$erea el&ticit!ii pul%"nare( cu ruperea capilarel"r pul%"nare. Anat"%ie pat"l",ic' pl%4nii &unt $e&tin-i( al#e"lele %rite( cu pere!i &ub!iri( rup4n$u0&e cu u-urin! -i "r%4n$ bule. A$e&ea e)i&t " in ec!ie br"n-ic. C"r$ul $rept e&te %rit. Si%pt"%at"l",ie' $ebutul e&te in&i$i"&( cu tu&e( la 1nceput u&cat( ap"i cu e)pet"ra!ie -i $i&pnee $e e "rt cu caracter e)pirat"r. Di&pneea $e repau& apare nu%ai 1n &ta$iile a#an&ate. .r"n-itele repetate( care 1n ,eneral apar iarna( c"n&tituie pri%a %ani e&tare clinic. Se 1n&"!e&c cu ti%pul( $e $i&pnee -i $e re&pira!ie -uiert"are. 9n peri"a$a $e &tare( "r!a e)pirat"rie e&te $i%inuat. 9n &ta$iile &e#ere( b"lna#ii nu reu-e&c & &tin, un c*ibrit aprin& la "arecare $i&tan! 2? c%3. A&pectul b"lna#ului e&te a$e&e"ri caracteri&tic' a!a pali$( cu cian"+ a
=1

pneumologie
bu+el"r -i a p"%e!il"r( ,4tul &curt( 8u,ularele tur,e&cente -i %a&ele %u&culare cer#icale relie ate. La in&pec!ie &e c"n&tat c t"racele e&te ,l"bul"&( 1n "r% $e but"i 2cu a%bele $ia%etre %rite3( c"a&tele "ri+"ntali+ate -i e)pira!ia %ult prelun,it. In&pira!ia e&te &curt -i e)pira!ia prelun,( -uiert"are. E)pl"rarea unc!iil"r re&pirat"rii( arat " cre-tere a #"lu%ului re+i$ual( " &c$ere a $ebitului re&pirat"r %a)i% prin &c$ere F.E.M.S.(1n principal( -i a capacit!ii #itale( 1n &ecun$ar 2$i& unc!ie #entilat"rie "b&tructi#3. E#"lu!ia e&te lent -i pr",re&i#( apr4n$ nu%er"a&e c"%plica!ii' br"n-ite cr"nice( $ilata!ii br"n-ice( pneu%"t"ra) &p"ntan -i 1n inal( in&u icien! re&pirat"rie -i in&u icien! car$iac $reapt 2c"r$ pul%"nar cr"nic3. Dia,n"&ticul &e ba+ea+ pe $ebutul in&i$i"&( cu $i&pnee -i epi&"a$e br"n-itice peri"$ice( pe a&pectul t"racelui i)at 1n p"+i!ie in&pirat"rie -i pe e)a%enul ra$i"l",ic. Pr" ila)ia ur%re-te tratarea c"rect a br"n-itel"r cr"nice( a a&t%ului( a tubercul"+ei( inter+icerea u%atului etc. Trata%entul c"n&t 1n terapia br"n-itei cr"nice $e 1n&"!ire 2e)pect"rante( $rena8 p"&tural( en+i%e litice etc.3( c"%baterea in ec!iil"r 2antibi"tice3. Dia,n"&ticul &e ba+ea+ pe apari!ia brutal a $i&pneei( $urerea t"racic #i"lent -i atr"ce( en"%enele ,ra#e $e a& i)ie( ab"lirea #ibra!iil"r #"cale( *iper&"n"ritate -i tcere la au&culta!ie. Trata%entul c"n&t 1n cal%area $urerii cu Al,"cal%in( Ple,"%a+in -i( e)cep!i"nal( Mial,in &au "piacee 2M"r in( Dilau$en0atr"pin( Pant"p"n3( cal%area tu&ei cu C"$ein &au Di"nin -i trata%entul -"cului c4n$ apare 2Pentetra+"l( Niceta%i$( E "rtil( C" ein3A repau& la pat -i repau& #"cal. C4n$ en"%enele a& i)ice &unt ,ra#e( &e recur,e la e)u la!ie $ec"%pre&i#. 9nt"t$eauna &e tratea+ b"ala $e "n$ -i c"%plica!iile. Di$r"t"ra)ul e&te pre+en!a 1n ca#itatea pleural a unui lic*i$ cu caracter $e tran&0 &u$at. Apare 1n in&u icien!a car$iac( &in$r"%ul ne r"tic( cir"+e( &tri ca-ectice( etc. De%"t"ra)ul c"n&t 1n re#r&area unei cantit!i $e &4n,e 1n ca#itatea pleural( 1n ur%a un"r trau%ati&%e t"racice( a unui ane#ri&% a"rtic &au &in$r"% *e%"ra,ic. C*il"t"ra)ul e&te pre+en!a li% ei 1n ca#itatea pleural( prin ruperea( "b&truarea &au c"%pre&iunea %arelui canal t"racic &au a altui #a& li% atic i%p"rtant.

ASTMUL .:ONSIC De ini!ie' &in$r"% clinic caracteri+at prin re$ucerea ,enerali+at( #ariabil -i re#er&ibil( a calibrului br"n*iil"r( cu cri+e par")i&tice $e $i&pnee e)pirat"rie -i raluri &ibilante. Di&pneea par")i&tic e&te c"n&ecin!a a trei act"ri( care in$uc br"n*"&ten"+a' e$e%ul %uc"a&ei br"n-ice( *iper&ere!ia -i &pa&%ul. Pri%ele $"u c"%p"nente &unt i)e( ulti%a 0labil. Pentru a ir%area $ia,n"&ticului $e a&t% br"n-ic( &unt nece&are cel pu!in B
==

pneumologie
$in ur%t"arele ? criterii' antece$ente aler,ice per&"nale &au a%iliale( $ebutul cri+ei 1nainte $e =? $e ani &au $up ?6( $i&pnee par")i&tic e)pirat"rie -i rec#ent #e&per"0 n"cturn( re#er&ibilitatea cri+el"r &ub in luen!a c"rtic"i+il"r &au &i%patic"%i%eticel"r( tulburri $e $i&tribu!ie( perturbri ale #"lu%el"r pla&%atice -i ale $ebitului e)pirat"r 21n &pecial &c$erea F.E.M.S.3. A&t%ul br"n-ic( br"n-ita cr"nic -i e% i+e%ul pul%"nr &e intric -i c"n&tituie c"nceptul lar, $e br"n*"pneu%"patie cr"nic "b&tructi# ne&peci ic. A&t el( br"n-ita cr"nic &e p"ate c"%plica cu en"%ene "b&tructi#e -i aler,ice( apr4n$ br"n-ita a&t%ati "r%. A&t%ul( ca -i br"n-ita( $eter%in rec#ent %"$i icri e% i+e%at"a&e. A&t%ul &e p"ate in ecta( 1%brc4n$ a&pectul $e br"n-it a&t%atic. Acea&ta $in ur% e&te prece$at( 1nt"t$eauna( $e cri+e a&t%atice( 1n ti%p ce 1n br"n-ita a&t%ati "r% $i&pneea par")i&tic apare $up " 1n$elun,at peri"a$ $e e#"lu!ie a unei br"n-ite. Anat"%ia pat"l",ic rele# br"n*ii ter%inale "b&truate $e %ucu&( cu celule calci "r%e nu%er"a&e -i %u-c*ii nete+i *ipertr" ia!i. Eti"pat",enie' a&t%ul br"n-ic nu e&te " b"al( ci un &in$r"%( care $urea+ t"at #ia!a 2b"lna#ul &e na-te -i %"are a&t%atic3( cu e#"lu!ie 1n$elun,at( $i&c"ntinu( caprici"a&. Are &ub&trat aler,ic( inter#enin$ $"u ele%ente' un act"r ,eneral 2terenul at"pic3 -i un act"r l"cal 2*iper&en&ibilitatea br"n-ic3. E&en!ial e&te act"rul ,eneral( terenul at"pic 2aler,ic3( $e "bicei pre$i&pu& ere$itar. Terenul at"pic pre&upune " reacti#itate $e"&ebit la aler,ene 2anti,ene3. Cele %ai "bi-nuite aler,ene &unt' p"lenul( pra ul $e ca%er( prul -i &cua%ele $e ani%ale( un,ii at%"& erici( unele aler,ene ali%entare 2lapte( "u( carne3 &au %e$ica%ent"a&e 2Aci$ul acetil&alicilic( Penicilina( A%in" ena+"na( unele pr"$u&e %icr"biene3. Aler,enele( la in$i#i+ii pre$i&pu-i 2at"pici3( in$uc "r%area $e antic"rpi 2i%un",l"buline3A 1n ca+ul a&t%ului 0 i%un",l"buline E 2I,E3 $enu%ite -i rea,ine. I,E a$er &electi# $e ba+" ilele $in &4n,e -i !e&uturi( 1n &pecial la ni#elul %uc"a&el"r( $eci -i al br"n*iil"r. La rec"ntactul cu aler,enul( cuplul I,E 0 celul ba+" il br"n-ic 0 $eclan-ea+ reac!ia aler,ic 2anti,en0antic"rp3( cu eliberarea $e %e$iat"ri c*i%ici br"n*"c"n&trict"ri 2acetilc"lin( *i&ta%in( bra$i<inin3 -i apari!ia cri+ei $e a&t%. Terenul a&t%atic 2at"pic3 c"re&pun$e tipului aler,ic $e *iper&en&ibilitate i%e$iat. Al $"ilea act"r e&en!ial pentru a&t%( e&te *iper&en&ibilitatea br"n-ic a! $e $"+e %ini%e $e %e$iat"ri c*i%ici( incapabili la in$i#i$ul n"r%al & pr"#"ace cri+a $e a&t% 2b"al a betarecept"ril"r a$rener,ici( incapabili & r&pun$ cu br"n*"$ilata!ie pentru a c"recta br"n*"&pa&%ul pr"$u& $e %e$iat"rii c*i%ici3. La 1nceput cri+a par")i&tic e&te $eclan-at nu%ai $e aler,ene. Cu ti%pul( p"t inter#eni -i &ti%uli e%"!i"nali( cli%aterici( re le)i. 9n t"ate tipurile 1n&( cri+a apare %ai ale& n"aptea( c4n$ $"%in t"nu&ul #a,al 2br"n*"c"n&trict"r3. Si%pt"%e' la 1nceput( cri+ele &unt tipice( cu 1nceput -i & 4r-it bru&c( cu inter#ale libereA %ai t4r+iu( 1n inter#alele $intre cri+e( apar &e%nele br"n-itei cr"nice -i ale e% i0 +e%ului( cu $i&pnee %ai %ult &au %ai pu!in e#i$ent. Cri+a apare $e "bicei 1n a $"ua 8u%tate a n"p!ii( $e "bicei brutal( cu $i&pnee -i nelini-te( prurit -i *iper&ecre!ieA alte"ri e&te
=B

pneumologie
anun!at $e pr"$r"a%e 2&trnut( lcri%are( prurit al ple"apel"r( ce alee3. Di&pneea $e#ine par")i&t( bra$ipneic( cu e)pira!ie prelun,it -i -uiert"are. ."lna#ul r%4ne la pat &au alear, la erea&tr( pra$ &etei $e aer. De "bicei &t 1n p"+i!ie -e+4n$( cu capul pe &pate -i &pri8init 1n %4ini( "c*ii in8ecta!i( nrile $ilatate( 8u,ulare tur,e&cente. 1n ti%pul cri+ei( t"racele e&te i%"bil( 1n in&pira!ie "r!atA la percu!ie 0 e)a,erarea &"n"rit!iiA &unt pre+ente raluri br"n-ice( 1n &pecial &ibilante( $i&e%inate bilateral. La & 4r-itul cri+ei( apare tu&ea u&cat( c*inuit"are 2$e"arece e)pul+area &ecre!iil"r &e ace cu $i icultate3( cu &put #4&c"a&( albici"a& 2perlat3( b",at 1n e"+in" ile 2une"ri e"+in" ilie -i 1n &4n,e3( cri&tale C*arc"t0Le;$en -i &pirale Cur&c*%an. Te&tele $e &en&ibili+are &unt p"+iti#e. Cri+a &e ter%in 1n c4te#a %inute &au "re( &p"ntan &au &ub in luen!a trata%entului. E)i&t -i %ani e&tri ec*i#alente' tu&ea &pa&%"$ic( c"ri+a &pa&%"$ic / ebra $e in/( rinita aler,ic( ec+e%a( urticaria( %i,rena( e$e%ul Uuin<e. E#"lu!ie -i c"%plica!ii' e#"lu!ia e&te 1n$elun,at( #ariabil( caprici"a&. F"r%a pur apare la c"pii -i are ten$in!a & $i%inue+e la pubertate. Alte"ri( acce&ele $e#in rec#ente( &ubintrante &au &e in&talea+ &tarea $e ru a&t%atic. Cu ti%pul( apar c"%plica!ii' in ec!ii br"n*"pul%"nare 2br"n-ite cr"nice( $ilata!ii br"n-ice( pneu%"patii3( e% i+e% pul%"nar( in&u icien! re&pirat"rie( c"r$ pul%"nar cr"nic. F"r%e clinice' &e $e"&ebe&c a&t%ul br"n-ic pur( care apare la tineri( cu ec*i#alente aler,ice( cu inter#al liber 1ntre cri+e -i a&t%ul br"n-ic c"%plicat 2i%pur3( 1n care cri+ele apar pe "n$ul un"r %"$i icri per%anente 2$e "bicei br"n-ita a&t%atic3. Se %ai $e&criu a&t%ul br"n-ic e)trin&ec 2aler,ic pur3( care apare la tineri cu antece$ente aler,ice a%iliale( inter#al liber 1ntre cri+e( 1n pre+en!a un"r aler,ene( ab&en!a alt"r b"li pul%"nare pree)i&tene( cu te&te cutanate -i $e pr"#"care p"+iti#e 256E $in ca+urile $e a&t% br"n-ic3( -i a&t%ul br"n-ic intrin&ec( care apare $up 56 $e ani( cu pu!ine inter#ale libere( $e "bicei i#in$u0&e 1n ti%pul ierniiA &e a&"cia+ cu tu&e -i e)pect"ra!ie %uc"purulent -i act"ri in ec!i"-i 2br"n-ite cr"nice etc.3. 9n unc!ie $e &e#eritatea %ani e&tril"r( &e $e"&ebe&c a&%ul cu cri+e rare -i $e inten&itate re$u&( a&t%ul cu $i&pnee par")i&tic( a&t%ul cu $i&pnee c"ntinu -i &tarea $e ru a&t%atic. Starea $e ru a&t%atic &e caracteri+ea+ prin cri+e #i"lente( &ubintrante( $ur4n$ pe&te =5 0 5J $e "re( re+i&tente la trata%ent( $e "bicei r tu&e -i e)pect"ra!ie( cu p"lipnee( a& i)ie( cian"+( c"lap& #a&cular( &"%n"len! p4n la c"%. Apare $up a$%ini&trarea 1n e)ce& $e &i%pati0c"%i%etice 2Alupent3( &e$ati#e( "piacee( barbiturice( &upri%area bru&c a c"rtic"terapiei( &uprain ec!ie br"n-ic. Dia,n"&ticul p"+iti# &e ba+ea+ pe pre+en!a a B $in cele ? criterii pre+entate. Trebuie !inut &ea%a -i $e ec*i#alentele aler,ice( te&tele cutanate -i $e pr"#"care. Dia,n"&ticul $i eren!ial trebuie & aib 1n #e$ere a&t%ul car$iac 2$i&pnee in&pirat"rie -i p"lipneic( ana%ne+ -i &e%ne car$iace $e in&u icien! car$iac &t4n,3( $i&pneea arin,ian 2tira8( c"rna83( br"n-ita a&t%ati "r% 2epi&"a$e br"n-itice care pre%er, cu ani( $i&pneea par")i&tic3( $ipneea ne#r"tic 2&en+a!ia $e lip& $e aer nu are c"re&p"n$ent
=5

pneumologie
"biecti#3. Pr",n"&ticul $e #ia! e&te bun( $ar cel $e #in$ecare e&te re+er#at. Trata%ent' a&t%ul br"n-ic r&pun$e la " ,a% lar, $e preparate -i pr"ce$uri( 1n ,eneral trata%entul a "&t e)pu& la br"n-ita cr"nic. Si 1n acea&t a ec!iune %&urile pre#enti#e &unt "arte i%p"rtante. Pri%a ac!iune #i+ea+ c"%baterea u%atului -i pr"pa,an$a antitabacic. E#itarea at%"& erei p"luate( inclu&i# e)punerea la n")ele re&pirat"rii e&te " alt %&ur. Sen&ibilitatea particular a b"lna#il"r la in ec!ii( i%pune $e a&e%enea e#itarea #ir"+el"r re&pirat"rii -i 1n pri%ul r4n$( a,l"%era!iil"r 1n ti%pul epi$e%iil"r. C*i%i"pr" ila)ia reci$i#el"r br"n-itice( 1n a&t%ul br"n-ic intricat &e reali+ea+ cu Tetraciclin 1 ,7+i( %ai rar Penicilin F. S0au 1ncercat -i eritr"%icina( A%picilina -i .i&ept"lul. Cu ace&ta $in ur% &0au "b!inut re+ultate bune 1n lunile $e iarn. Trata%enul cu aer"&"li 2In*al"terapia3( e&te in$i&pen&abil 1n anu%ite "r%e. Se practic =05 in*ala!ii pe -e$in!( une"ri %ai %ult $ar( r a abu+a. Met"$a c"%p"rt -i anu%ite ri&curi( 1n &pecial in*alarea $e $i eri!i ,er%eni( ceea ce i%pune "l"&irea &trict per&"nal -i p&trarea 1n &tare $e &terilitate a aparatului. Principalele $r",uri "l"&ite &unt -i aici betaa$rener,icele( antic"liner,icele -i $eri#a!ii %etil)antinei. .etaa$rener,icele &unt $eri#a!i ai a$renalinei care $in cau+a e ectel"r &ecun$are 2ca -i e e$rina3( nu %ai e&te utili+at a&t+i. Din ,enera!ia a $"ua &e "l"&e&c I+"prenalina 2Alu$rin3 -i Orciprenalina 2Alupent( A&t%"pent3. Superi"ri ace&t"ra &unt $eri#a!ii $in ,enera!ia a treia' Terbutalinul 2.rican;l3( Fen"ter"lul 2.er"tec3( Salbuta%"lul 2Fent"lin -i Sultan"l3. Sunt "l"&i!i cu prec$ere 1n aer"&"li $"+a!i. D"+a8ul c"rect 25)= in*ala!ii7+i3 e&te practic lip&it $e e ecte a$#er&e car$i"#a&culare. Sub "r% $e &pra; $"+at( &unt $e 1ntrebuin!are curent. S0a 1ncercat -i prepararea tabletel"r $e Orciprenalina( Salbuta%"l -i Terbutalin( cu $"+ t"tal pe +i 1ntre 160G6 %,. Preparatul Fent"lin 2Salbuta%"l3 pare cel %ai util. Ca reac!ii a$#er&e $up &upra$"+a8( p"t apare tre%urturi( ner#"+itate( palpita!ii( ta*icar$ie -i cre-terea $ebitului car$iac -i a ten&iunii arteriale. Ace&t %ani e&tri $i&par &p"ntan prin re$ucerea $"+ei. Dintre antic"liner,ice( cap $e &erie e&te atr"pin( a&t+i "arte pu!in 1ntrebuin!at $in cau+a tulburril"r pr"#"cate. 9n practic &0a i%pu& preparatul Atr"#ent care nu are e ectele &ecun$are ale atr"pinei. :e+ultatele &unt in eri"are betaa$rener,icel"r. A&"cierea Atr"#entului cu un betaa$rener,ic 2.er"tec &au Fent"lin3 reali+ea+ e ecte &iner,ice &uperi"are( iecrui preparat 1n parte. Dintre Lantine &e "l"&e-te Te" ilina -i $eri#a!ii &i Mi" ilina -i A%in" ilina. Au &lab ac!iune pe cale "ral -i %ai bun pe cale i.# &au ca aer"&"li. :e+ultatele &unt in eri"are betaa$rener,icel"r -i antic"liner,icel"r. Enu%er% 1n c"ntinuare $i erite preparate -i %et"$e "l"&ite 1n trata%entul a&t%ului br"n-ic. Dintre ace&tea Pr"&ta,lan$inele pre+int nu%ai un intere& te"retic iar Cr"%",licatul $i&"$ic 2Intal( L"%u$al3 $e-i nu e&te br"n*"$ilatat"r &e bucur $e un %are cre$it %ai ale& ca %&ur pre#enti#. Se a$%ini&trea+ 1naintea e)punerii la aler,enul
=?

pneumologie
cau+al( cu turb"in*alat"rul $e %4n 2&pin*aler3( 5 cap&ule7+i 2=6 %,7cap&ul3 la 5 0 G "re( &au &ub "r% $e &"lu!ie pentru aer"&"li. Ia$itenul 2>et"ti en3 are t"t e ect pre#enti# -i e&te a$%ini&trat "ral( 1 %, $i%inea!a -i &eara. Dintre alte %et"$e -i pr"ce$uri pre+entate pe lar, la trata%entul br"n-itei cr"nice enu%er%' *i$ratarea c"rect a b"lna#ului( <ine+iterapia 2cultura i+ic terapeutic( ,i%na&tica re&pirat"rie3( terapia "cupa!i"nal( cura balnear 21n &pecial G"#"ra3( Spele"terapia 2practicat 1n &alin3( cli%at"terapia -i %ai ale& *ip"&en&ibili+area &peci ic 2I%un"terapia3. Se "l"&e&c unele preparate retar$ 2anti,en -i *i$r")i$ $e alu%iniu3 1n in8ec!ii &.c. la 1nceput B +ile( ap"i &pt%4nal -i 1n inal la trei &pt%4ni 2%ini%u% B ani3. Aut"#accinurile p"t $a re+ultate bune. Se a$%ini&trea+ pe cale &.c( $"+e &ubclinice pr",re&i# cre&c4n$e( $in aler,enul cau+al 2p"lenuri( pra $e ca%er( un,i( unii aler,eni pr" e&i"nali ca' ina( pra ul $e cereale( peri $e ani%ale3. Drena8ul p"&tural( #entila!ia %ecanic -i $e+"b&truarea br"n-ic &unt "l"&ite 1n anu%ite br"n-iecta+ii( &upura!ii br"n-ice &ecun$are -i 1n ,eneral 1n ca+uri &peciale. C"rtic"terapia e&te trata%entul cel %ai e icace( $ar $at"rit ri&curil"r r%4ne " terapie $e i%pa&. Se "l"&e&c' Pre$ni&"n( 1 tablet7+i 2? %,3A Superpre$n"l( t"t 1 tablet7+i 26(? %,7tab.3A pr"$u&e retar$ 2Cele&t"ne( >enal",3( Sinacten0retar$ 21 %, la K 0 1? +ile3( &ub pr"tec!ie $e alcaline( calicu( >. In trata%entul c"rtic"terapic( $"+a t"tal trebuie a$%ini&trat $i%inea!a( iin$ pre erabil trata%entul $i&c"ntinuu 2la = &au B +ile3 -i c"rtic"terapia0retar$ &au 1n aer"&"li. 1n ,eneral( c"tic"terapia trebuie re+er#at "r%el"r ,ra#eA trata%entul c"ntinuu &e #a te%p"ri+a( &e #"r "l"&i $"+e %ini%e 2B6 %, Pre$ni&"n7+i3 0 trata%ent $e atacA ? %,7+i 0 $e 1ntre!inere. Antibi"tice 2&e e#it Penicilina( iin$ aler,i+ant3A $e pre erin! O)acilina( Cl")a0 cilina( Tetraciclin( 1n pre+en!a &e%nel"r $e in ec!ie 2$up &c*e%a $e la /.r"n-ita cr"nic/3A e)pect"rante -i %uc"litice 2A%br")"l( Muc"&"l#"n3 0 1n cri+e -i &uprain ec!ieA &e$ati#e &labe 2.r"%"#al( Ner#"cal%3( ")i,en 0 1n cri+ele cu p"lipnee. M&urile pr" ilactice #"r i aplicate 1nt"t$eauna' e#itarea %e$iului aler,i+ant( a &ub&tan!el"r iritante br"n-ice 0 tutun( alc""l etc. Trata%entul un"r "r%e particulare Cri+e rare -i $e inten&itate re$u&' Mi" ilin i.#.( 10= i"le7+iA une"ri( &i%patic"%i%etice 2Alupent( .er"tec( .r"n*"$ilatin3 1n pul#eri+a!ii. A&t%ul cu $i&pnee par")i&tic' &i%patic"%i%eticele trebuie e#itate( peric"lul $e abu+ iin$ prea %areA Mi" ilinul i.#. p"ate c"%bate $i&pneea( $ar nu pre#ine cri+eleA $e&en&ibili+area &peci ic e&te "bli,at"rieA cr"%",licatul $e &"$iu( #accinurile -i &e$ati#ele %in"re p"t i utileA c"rtic"terapia trebuie re&pin& ca trata%ent $e cur& lun,( $ar e&te nece&ar c4n$ celelalte $r",uri &0au $"#e$it ine icace 2$"+a $e atac 0 =6 0 B6 %,A $e 1ntre!inere 0 ? %,3. A&t%ul cu $i&pnee c"ntinu' br"n*"$ilatat"arele &unt inutile( iar Mi" ilinul ine icaceA $e&en&ibili+area &peic ic $ re+ultate 1n$"ielniceA c"rtic"terapia r%4ne %e$ica!ia $e elec!ie put4n$ &i&ta cri+ele 1n =5 $e "re. Se "l"&e-te %et"$a $"+el"r %ini%eA
=G

pneumologie
$ac la ? %, re+ultatul &e %en!ine( &e 1ncearc &upri%area $r",uluiA $ac reapare cri+a( &e re1ncepe cu $"+ &uperi"ar. ACTD nu e&te nece&ar. 9n unc!ie $e &itua!ie( &e %ai a$%ini&trea+ antibi"tice( #accinuri( &e$ati#e( cr"%",licatul $e &"$iu. De "bicei ace-ti b"lna#i nu p"t tri r c"rti+"n. Starea $e ru a&t%atic' *e%i&uccinat $e *i$r"c"rti+"n 1n $"+ ini!ial $e =? 0166 %, i.#.( ur%at $e per u+ii cu =66 0 566 %,7=5 $e "re( 1n &"lu!ie $e ,luc"+a ?E( =0B 17=5 $e "re. Trata%entul parenteral trebuie & ie c4t %ai &curt( ur%rin$u0&e &c"aterea b"lna#ului $in cri+. ACTD 2=? 0 166 U.7=5 $e "re3( e&te &uperi"r( $ar p"ate $a acci$ente aler,ice. Ca $"+ $e 1ntre!inere ?0l6 %, Pre$ni&"n( cu trata%ent $e pr"tec!ie 2>( calciu( antiaci$e( Ma$i"l( re,i% $e&"$at3. Se a$%ini&trea+ $e la 1nceput antibi"tice 2nu Penicilin3( lui$i iante( $iuretice 2E$eren3( ")i,en -i 1n ca+uri $e"&ebit $e ,ra#e( &e in$ic br"n*"a&pira!ie( tra*e"t"%ie( re&pira!ie a&i&tat. 9n trata%entul a&t%ului br"n-ic( antitu&i#ele nu &e a$%ini&trea+ $ec4t 1n ca+uri $e"&ebiteA &unt pre&cri&e M"r ina( "piaceele( tranc*ili+antele -i neur"lepticeleA &e c"%bate abu+ul $e &i%patic"%i%etice 2in$uc a&t%ul $r",a!il"r3 -i $e %e$ica%ente aler,i+ante 2Penicilina( en+i%ele pr"te"litice etc.3. PNEUMOPATIILE ACUTE Pneu%"patiile acute &un a ec!iuni in la%at"rii pul%"nare( pr"#cate $e $i#er-i a,en!i pat",eni 2bacterii( #iru&uri( ric<ett&ii etc.3( caracteri+ate $in punct $e #e$ere anat"%ic printr0un e)&u$at al#e"lar -i %ai rar inter&titial( iar clinic( printr0un &in$r"% $e c"n$en&are cu $ebut acut. Clinic -i eti"l",ic( &e $e"&ebe&c' pneu%"patii bacteriene( care cuprin$ pneu%"nia pneu%"c"cic( br"n*"pneu%"nia -i alte pneu%"nii bacterieneA pneu%"nii atipice( care &unt nebacteriene -i inclu$ pneu%"patii #ir"tice -i pneu%"patii $e alt natur. 1 PNEUMONIA PNEUMOCOCICT 2pneu%"nia ranc l"bar3 De iniie' pneu%"nia pneu%"c"cic &au pneu%"nia ranc l"bar e&te " pneu%"patie acut( pr"#"cat $e penu%"c"c( care a ectea+ un l"b( $ebutea+ acut -i are e#"lu!ie ciclic. Eti"pat",enie' b"ala e&te pr"#"cat $e pneu%"c"c( care p"ate i ,&it rec#ent la in$i#i+i &nt"-i( ca &apr" it( 1n ca#itatea bucal -i 1n arin,e. La b"lna#i &e ,&e-te la ni#elul pl%4nului -i 1n &put. ."ala apare %ai rec#ent la brba!i( 1n &pecial iarna. Cau+ele a#"ri+ante &unt' ri,ul( u%i$itatea( alc""li&%ul( "b"&eala i+ic &au p&i*ic( unele b"li cr"nice ca in&u icien!a car$iac( cir"+a( $iabetul +a*arat. Se pare c %uc"a&a cil"r aeriene &uperi"are( ar a#ea " i%unitate natural a! $e pneu%"c"c. Pr"babil c unele in ec!ii #ir"tice ale cil"r aeriene( %ic-"rea+ acea&t re+i&ten!. De
=K

pneumologie
alt el( pneu%"nia e&te apr"ape t"t$eauna &ecun$ar unei ,ripe( c"ri+e( larin,ite etc. Anat"%ia pat"l",ic arat " l"cali+are pre$ilect pentru l"bii in eri"ri -i pl%4nul $rept. ."ala $ebutea+ printr0un &ta$iu $e c"n,e&tie al#e"lar( ur%at $e &ta$iul a-a0nu%itei /*epati+a!ii r"-ii/( re,iunea a ectat iin$ a&e%nt"are icatului( iar al#e"lele iin$ pline cu un e)&u$at "r%at $in ibrin( leuc"cite -i *e%atii. Dac b"ala &e #in$ec( e)&u$atul &e re&"arbe( iar $ac &e a,ra#ea+( p"ate aprea tran& "r%area purulent( a&pectul iin$ $enu%it /*epati+a!ie cenu-ie/ . Si%pt"%at"l",ie' b"ala apare la in$i#i$ 1n plin &ntate. 1n +ilele pre%er,t"are e)i&t a$e&e"ri " $i&cret in ec!ie rin" arin,ian( cu a&tenie -i ce alee( &en&ibilitate la ri,. Debutul e&te brutal( put4n$ i bine preci+at $e b"lna#( $at"rit ri&"nului unic( inten&( ,enerali+at( $ur4n$ 17= 0 = "re( 8un,*iului t"racic &ub%a%el"nar &au p"&teri"r( $at"rat intere&rii pleurei parietale -i a&cen&iunii ebrile bru-te p4n la 56H. 1n peri"a$a $e &tare( care &e in&talea+ la c4te#a "re $up $ebut( a!a $e#ine #ultu"a&( a$ic r"-ie( c"n,e&ti"nat( %ai inten& pe partea b"lna#( cu bu+e u-"r cian"tice -i #e+icule $e *erpe& 1n 8urul bu+el"r -i une"ri al nril"r. Tu&ea e&te c*inuit"are -i u&cat la 1nceput( ap"i cu e)pec0 t"ra!ie r"-ie0ru,inie( #4&c"a& -i a$erent. Apare $i&pneea 2B6 0 56 $e re&pira!ii7%in.3. E)a%enul i+ic pune 1n e#i$en!( 1ncep4n$ $in +iua a $"ua( un &in$r"% $e c"n$en&are pul%"nar 2#ibra!ii #"cale e)a,erate( %atitate( raluri crepitante -i &u lu tubar3. Te%peratura &e %en!ine /1n plat"u/( 1n&"!it $e tran&pira!ii abun$ente( cu inapeten! -i &ete #ie. Li%ba e&te alb( &abural( u&cat -i ar& 1n "r%ele ,ra#eA urinele &unt rare( re$u&e -i 1nc*i&e la cul"are. E)a%enul &4n,elui e#i$en!ia+ *iper ibrine%ie 2G0K ,3( leuc"cit"+ cu p"linucle"+ -i #ite+ $e &e$i%entare %ult accelerat. E)a%enul cit"bacteri"l",ic al &putei pune 1n e#i$en! pneu%"c"cul. E)a%enul ra$i"l",ic c"n ir% $ia,n"&ticul clinic( in$ic4n$ " "pacitate cu t"p",ra ie l"bal &au &e,%entar( une"ri triun,*iular( cu #4r ul 1n *il. E#"lu!ie' 1naintea $e&c"peririi antibi"ticel"r( care au %"$i icat a&pectul clinic -i e#"lu!ia( peri"a$a $e &tare $ura K0M +ile( $up care aprea cri+a( prece$at $e " a,ra#are a &trii ,enerale( cu $elir -i cre-tere a te%peraturii. Cri+a %arca #in$ecarea b"lna#ului( &e in&tala 1n c4te#a "re -i cuprin$ea " cri+ ter%ic 2te%peratura c"b"r4n$ c*iar &ub BKH3( &u$"ral 2tran&pira!ie abun$ent3( urinar 2p"liurie3 -i &an,uin 2re#enire la n"r%al a leuc"cit"+ei3. De la intr"$ucerea antibi"ticel"r( 1nc $in +iua a $"ua( te%peratura re#ine la BKH( r in luen!area &e%nel"r i+ice -i ra$i"l",ice. Cri+a apare t"t 1n +iua a n"ua( $ar e&te nu%ai urinar. Dup cri+( &e%nele i+ice %ai $urea+ c4te#a +ile( 1n ti%p ce &e%nele ra$i"l",ice p"t per&i&ta %ult ti%p. C"%plica!ii' pleure+ie &er" ibrin"a&( care p"ate aprea ie 1n cur&ul e#"lu!iei b"lii 2parapneu%"nic3( ie $up cri+ 2%etapneu%"nic3A pleure+ie purulent( abce& &au ,an,rena pul%"narA c"%plica!ii car$i"#a&culare 2 ibrila!ie atrial( c"lap&( e$e% pul%"nar( lebite3A $i#er&e 2"tite( %enin,ite( perit"nite( *epatite( ne rite( artrite3. C"%plica!iile a ectea+ 1n &pecial b"lna#ii #4r&tnici( $ebilita!i &au cu b"li pree)i&tente. Pr",n"&ticul 1n ,eneral e&te bun( $ar e&te in luen!at t"tu-i $e #4r&t( teren(
=J

pneumologie
c"%plica!ii -i #irulen!a ,er%enului. Dia,n"&ticul e&te u-"r $e pu& 1n "r%ele tipice( $up $ebutul brutal cu ri&"n( 8un,*i t"racic -i ebr %are( &in$r"%ul $e c"n$en&are -i i%a,inea ra$i"l",ic. E)a%enul &putei per%ite( une"ri( $ia,n"&ticul $e tubercul"+ pul%"nar &au $e ne"pla&%( 1n pneu%"niile care &e repet( %ai ale& 1n acela-i &e,%ent pul%"nar( trebuie & &e caute un ne"pla&% br"n-ic &au " &upura!ie pul%"nar cr"nic. Forme clinice. Pneu%"nia c"pilului &e caracteri+ea+ a$e&e"ri prin 8un,*i ab$"%inal -i #r&turi( &i%ul4n$ " ur,en! ab$"%inal. Pneu%"nia btr4nului e&te ,ra#( &e%nele &unt $i&crete( ebra re$u&( $"%in4n$ apatia -i inapeten!. Pneu%"nia in$i#i+il"r tara!i( $ebilita!i $e b"li pree)i&tente( e&te $e a&e%enea ,ra#. A&t el( alc""licii ac rec#ente cri+e $e $eliriu% tre%en&( $iabeticii c"%( cir"ticii icter ,ra#( ne riticii c"% ure%ic. Pneu%"nia %i)t( e&te " pneu%"nie #iral &uprain ectat bacterian. C"n,e&tiile pul%"nare &unt &in$r"a%e clinice a&e%nt"are pneu%"niei pneu%"c"cice -i repre+int "r%e clinice( 1n care pr"ce&ul in la%at"r e&te re$u& la pri%ul &ta$iu 2$e c"n,e&tie al#e"lar3. De aceea( &e %ai nu%e&c -i /pneu%"nii ab"rti#e/. C"n,e&tiile pul%"nare repre+int a&t+i( c4n$ rec#en!a pneu%"niei 1n "r%a tipic a &c+ut %ult( cele %ai 1nt4lnite peu%"nii acute bacteriene. Se cun"&c %ai %ulte "r%e' C"n,e&tia pul%"nar pr"priu0+i&( care e&te $e apt " /pneu%"nie ab"rti#/( pr"#"cat $e pneu%"c"c( cu $ebut %ai pu!in brutal $ec4t al pneu%"niei( cu te%peratur %"$erat( &i%pt"%at"l",ie -tear& -i &in$r"% $e c"n$en&are une"ri ab&ent. C"n,e&tia pleur"0pul%"nar e&te " pneu%"nie u-"ar( cu participare pleural. C"rtic"pleuritele pre+int &e%ne $i&crete $e pneu%"nie -i pleurit. Trata%entul e&te i,ien"0$ietetic( eti"l",ic -i &i%pt"%atic. Trata%entul i,ien"0$ietetic' repau& la pat 1n peri"a$a ebril -i 1nc G0l6 +ile $up $e er#e&cen!( 1ntr0" ca%er lu%in"a&( bine aeri&it( la " te%peratur p"tri#it 2=6H3A re,i% *i$r"0+a*arat( b",at 1n #ita%ine( &ucuri $e ructe( &ir"puri( ceai( lapte. Pr",re&i#( &e #a trece la re,i%ul lact"0 in"&0+a*arat -i ap"i la " ali%enta!ie %ai &ub&tan!ial. 9n ti%pul peri"a$ei ebrile( &e #a a&i,ura *i$ratarea &u icient a b"lna#ului. O aten!ie $e"&ebit &e #a ac"r$a i,ienei bucale( prin 1n$eprtarea re+i$uuril"r( ,ar,ari&%e( un,erea %uc"a&el"r cu ,licerina b"ra)at 0 -i i,ienei te,u%entel"r 0 prin &plare cu ap cal$ -i ric!iuni cu alc""l %ent"lat. Trata%entul eti"l",ic &e a$re&ea+ a,entului cau+al( 1n &pe! penu%"c"cului( care e&te &en&ibil la Penicilin( A%picilina( Tetraciclin( Eritr"%icin -i Seprtrin 2.i&ept"l3. Trata%entul trebuie in$i#i$uali+at 1n unc!ie $e "r%a clinic -i &en&ibilitatea la antibi"tice. C4n$ nu e)i&t $ate pentru &tabilirea $ia,n"&ticului eti"l",ic( &e 1ncepe trata%entul cu Tetraciclin 2=(? 0 5 ,7+i( "ral( 1n 5 pri+e( ti%p $e G 0 J +ile3( care e&te acti# a! $e %a8"ritatea a,en!il"r pat",eni. 1n ace&te ca+uri( &e p"ate utili+a -i A%picilina 2"ral( =05 ,7+i( ti%p $e J 0 16 +ile3 &au Septrin 2.i&ept"l3 0 a%e&tec $e tri%et"pri% -i &ul a%et")a+"l
=M

pneumologie
25 c"%pri%ate7+i( "ral( 1n = pri+e( ti%p $e 5 0 J +ile3. Penicilina G e&te antibi"ticul $e elec!ie( $e"arece nu e)i&t tulpini $e pneu%"c"c re+i&tente la Penicilin 21 G66 666 0 G 666 666 u.i.7+i( i.%. la 5 0 G "re( ti%p $e 5 0 J +ile( c"ntinu4n$u0&e a$%ini&trarea 1nc K= $e "re $up $e er#e&cen!A la btr4ni -i b"lna#i tara!i( &e %ai c"ntinu c4te#a +ile3. ."lna#il"r aler,ici la Penicilin( li &e a$%ini&trea+ Eritr"%icin 2=0B ,7+i( 1n 5 pri+e( ti%p $e 5 0 J +ile3(Tetraciclin( D")icilin &au Septrin. Sul a%i$ele( $e-i acti#e( &unt %ai pu!in utili+ate. 1n ca+uri &e#ere &e p"t a&"cia $"u antibi"tice &iner,ice. Nu &e a$%ini&trea+ Strept"%icina( iin$ %ai pu!in acti# -i put4n$ &elec!i"na %utante re+i&tente -i %a&ca " tubercul"+. Trata%entul &i%pt"%atic. Febra &e c"%bate nu%ai 1n ca+ $e *iperter%ie( cu c"%pre&e u%e$e alc""li+ate. De "bicei ebra ce$ea+ u-"r la trata%entul eti"l",ic. @un,*iul t"racic &e c"%bate cu antine#ral,ice( Al,"cal%in. A,ita!ia( $elirul -i in&"%nia &e c"rectea+ cu barbiturice( Cl"ral*i$rat 2=0B ,7=5 $e "re3 -i .r"%"#al. 9n ca+ $e cian"+ -i $i&pnee &e a$%ini&trea+ ")i,en. Tu&ea &e c"%bate cu Cal%"tu&in( Tu&"%a, -i C"$enal. La #4r&tnici -i tara!i &e a$%ini&trea+ car$i"t"nice &au analeptice car$i"re&pirat"rii. =. .:ONDOPNEUMONIA De ini!ie' br"n*"pneu%"nia e&te " a ec!iune pul%"nar acut( rec#ent la btr4ni( in$i#i+i tara!i -i c"pii -i cu %ai %ulte "care $i&e%inate 1n a%bii pl%4ni. Eti"pat",enia e&te #ariat( a,entul pat",en iin$ repre+entat $e ,er%enii &apr" i!i ai cil"r re&pirat"rii 0 pneu%"c"c( &ta il"c"c( *e%" il( &trept"c"c( bacilul Frie$ln$er 0( care ac!i"nea+ &eparat &au a&"cia!i. Apare $e "bicei la c"pii( btr4ni( b"lna#i cr"nici( cu in&u icien! car$iac( *epatite cr"nice( $iabet +a*arat( ne rit cr"nic( &upura!ii cr"nice( ne"pla+ii $i#er&e etc. De cele %ai %utle "ri( un ,er%ene ini!ial 0 cel %ai a$e&ea un #iru& 2,ripal( a$en"#iru&( #iru&ul ru8e"lei( al tu&ei c"n#ul&i#e etc.3 0 $eclan-ea+ b"ala pe care &e ,re ea+ bacterii $e &uprain ec!ie 2pneu%"c"c( &trept"c"c etc.3( care0i c"n er caracterul &peci ic. ."ala( ini!ial #ir"tic( &ca$e "r!ele $e aprare ale "r,ani&%ului -i e)acerbea+ l"ra &apr" it. In ec!ia e&te a#"ri+at $e ri,( u%i$itate( $enutri!ie( alc""li&%( $e "r%ri t"racice( b"li cr"nice etc. Anat"%ia pat"l",ic arat le+iuni l"bulare %ultiple( a#4n$ 1n centru " br"n*ie( r&p4n$ite 1n a%bii pl%4ni( &eparate $e pla8e $e parenc*i% pul%"nar n"r%al. Le+iunile c"n luea+ une"ri 2&e une&c3( "cup4n$ apr"ape un l"b( ca 1n pneu%"nie. Si%pt"%at"l",ie' $ebutul b"lii e&te une"ri brutal( $ar $e "bicei in&i$i"&( iin$ caracteri+at prin ebr 2care cre-te pr",re&i#3( ri&"ane repetate 2a$e&e"ri p"t lip&i3( $i&pnee cu caracter p"lipneic( tu&e u&cat c*inuit"are( a&tenie -i a$ina%ie pr"nun!at. 9n peri"a$a $e &tare( care apare $e "bicei 1nc $in +iua a $"ua( &tarea ,eneral &e alterea+( a&tenia -i a$ina%ia &unt e)tre%e( une"ri apar a,ita!ie -i $elir. Febra &e %en!ine ri$icat( $ar nere,ulat( "&cilant. Di&pneea e&te en"%enul $"%inant. E&te p"lipneic( une"ri $uc4n$ la a& i)ie. Tu&ea &e
B6

pneumologie
1n&"!e-te $e e)pect"raie %uc"purulent( une"ri &triat $e &4n,e. Apare cian"+a e!ei -i a e)tre%it!il"r( iar pul&ul e&te %ic -i ta*icar$ic. D"u ele%ente rapea+ 1n e#"lu!ia br"n*"pneu%"niei' #ariabilitatea &i%pt"%el"r pre+entate 0 care &e &c*i%b $e la " +i la alta( 1n rap"rt cu re&"rb!ia unui in iltrat -i apari!ia altuia 0 -i $i&c"r$an!a $intre &tarea ,eneral ,ra# a b"lna#ului -i ab&en!a &au $i&cre!ia &e%nel"r i+ice( c"n&t4n$ $e "bicei 1n raluri br"n-ice &au &uberepitate $i&e%inate 1n a%bii pl%4ni. E)a%enul &putei -i al &4n,elui arat %"$i icri &i%ilare cu cele $in pneu%"nie. E)a%enul ra$i"l",ic in$ic u%bre %ultiple( cu c"ntururi $i u+e $e $i%en&iuni re$u&e( 1n cele $"u c4%puri pul%"nare. E#"lu!ia e&te #ariabil( $ar %ai 1n$elun,at -i %ai ,ra# $ec4t a pneu%"niei( put4n$ $ura %ai %ulte &pt%4ni. Sub in luen!a trata%entului( ebra &ca$e pr",re&i#. F"r%ele clinice &unt nu%er"a&e( cit4n$ ca %ai i%p"rtante' F"r%a &upraacut( cu &tare ,eneral "arte alterat( $i&pnee cu a& i)ie( cian"+ inten&( ebr %are -i rec#ent en"%ene $e ence alit. E#"lu!ia $uce $e&e"ri la %"arte. .r"n*"pneu%"nia btr4nil"r( cu a&pect &ubacut( cre-tere %"$erat a te%peraturii -i e)pect"raie %uc"purulent &au *e%"pt"ic. ."ala c"ntinu & ie una $intre cele %ai rec#ente cau+e $e $ece& la per&"anele 1n #4r&t. Dia,n"&ticul e&te &u,erat $e $ebutul %ai pu!in bru&c( a ectarea &e#er a &trii ,enerale -i $e &e%nele i+ice re$u&e. Trata%entul 2i,ien"$ietetic -i &i%pt"%atic3 e&te a&e%nt"r aceluia $in pneu%"nie. Trata%entul eti"l",ic( antiin ec!i"&( #aria+ $up a,entul pat",en. 9n in ec!iile cu penu%"c"c -i &trept"c"c 2V0*e%"litic 0 Penicilina G( A%picilina( Tetraciclin( Eritr"%icin( Septrin( Ce al"ri$in. 9n in ec!iile cu Str. #iri$an&( pe l4n, antibi"ticele enu%erate( e&te acti# -i Strept"%icina 21 ,7+i( 1n = pri+e( la G "re3. 9n in ec!iile cu &ta il"c"c( antibi",ra%a e&te "bli,at"rie( e#"lu!ia e&te ,ra#( nepre#i+ibil( cu abce&e -i e%pie%e. Se 1ncepe trata%entul cu Penicilin 21= 0 =5 %ili"ane u.i.7=5 $e "re3 -i &e c"ntinu $up &"&irea antibi",ra%ei cu antibi"ticele la care ,er%enul e&te &en&ibil' Penicilin( A%picilina( Eritr"%icin &au %ai ale&( O)acilin 2B0G ,7+i( "ral ti%p $e 16 0 B6 $e +ile3( Meticilin 25 0l= , i.%.( 16 0 B6 $e +ile3( >ana%icin &ul at 21 ,7+i( 1n = pri+e la G "re( ti%p $e 16 0 1? +ile3( :i a%picin &au N"#"bi"cin. 1n ca+urile $e"&ebit $e ,ra#e &e "l"&e-te tripla a&"ciere' Penicilin G R Meticilin 2&au O)acilin3 R >ana%icin &ul at. 9n in ec!iile cu Dae%"p*ilu&( &e a$%ini&trea+( ti%p $e J 0 16 +ile( pe cale "ral( A%picilina 2antibi"tic $e elec!ie3( Cl"ra% enic"l( Eritr"%icin &au Tetraciclin. 9n in ec!iile cu bacili Frie$ln$er( antibi",ra%a e&te "bli,at"rie( iar e#"lu!ia ,ra#( prelun,it( rec#ent cu apari!ia $e abce&e pul%"nare. Se a$%ini&trea+ ti%p $e 16 0 =6 $e +ile Strept"%icina 21 ,7+i3( >ana%icin &ul at 21 ,7+i3 &au Genta%;cin 21=6 0 =56 %,7+i3( une"ri Septrin( C"li&tin( Ce al"ri$in. Alte"ri( &e a&"cia+ Strept"%icin cu Tetraciclin. 9n practic( rec#ent nu &e p"ate i+"la ,er%enul. De aceea trata%entul &e 1ncepe cu Penicilin G 21 G66 666 0 B =66 666 u.7+i3 &au cu A%picilina 2B ,7+i3. 9n "r%ele &e#ere &e pre&crie a&"cierea Penicilin R >ana%icin &ul at 21 ,7+i3. Dac a%eli"rarea nu &ur#ine 1n B 0 5 +ile( trata%entul #a i &c*i%bat. Dup ce &e eli%in p"&ibilitatea unei tubercul"+e( a unui
B1

pneumologie
ne"pla&% br"n-ic &au e%pie% t"racic( &e a$%ini&trea+ a&"cierea O)acilin 25 ,7+i3 R Genta%;cin 2=56 %,7+i3. Se %ai p"ate "l"&i a&"cierea Meticilin 2G ,7+i3 &au Cl")acilin 25 ,7+i3 R >ana%icin &ul at 21 ,7+i3 &au C"li&tin 2J 666 666 u.7+i.3. 9n lip&a ace&t"ra &e a&"cia+ S"l#"cilin &au :e#erin 21(= ,7+i3 R >ana%icin &ul at( &au Strept"%icin 21 ,7+i3 &au Cl"ra% enic"l 2B ,7+i3 R >ana%icin &ul at &au Strept"%icin 21 ,7+i3. La btr4ni &e a$%ini&trea+ $e la 1nceput ace&te a&"cieri' Penicilin G R >ana%icin &ul at 2&au &trept"%icin3( A%picilina &au Tetraciclin in8ectabil 2:e#erin( S"l#"cilin3. Dac nu &e "b!in re+ultate 1n 5 0 ? +ile( &e a$%ini&trea+ a&"cierea' O)acilin R Gena%;cinA 1n ca+uri u-"are 0 Eritr"%icin 2B ,7+i3 &au Septrin 2= ,7+i3. 9n t"ate &itua!iile $urata trata%entului #a i $e cel pu!in K +ile 216 0 15 +ile3. .r"n*"pneu%"niile $e &uprain ec!ie cu pi"cianic 0 "r% "arte ,ra# 0 &e tratea+ cu a&"cierea Carbenicilin 21= ,7+i3 R Genta%;cin 2=5 %,7+i( ti%p $e K 0 15 +ile( &au C"li&tin R P"li%i)in .. B. ALTE PNEUMONII .ACTE:IENE Pe l4n, penu%"patiile penu%"c"cice( &e 1nt4lne&c -i penu%"nii bacteriene cu &ta0 1l"c"c( &trept"c"c( bacii Frie$ln$er. Ace&te pneu%"nii au c4te#a caractere c"%une' &unt &ecun$are( apr4n$ ca " c"%plica!ie a unei pri%e b"liA bacteriile a8un, la pl%4ni a$e&e"ri pe cale *e%at",en( p"rnin$ $e la alte "care $e in ec!ieA "r%a pneu%"patiei e&te $e "bicei $e tip br"n*"pneu%"nie. Pneumonia streptococic e&te " br"n*"pneu%"nie( &ecun$ar unei b"li #ir"tice 2,rip( ru8e"l3 &au unei in ec!ii &trept"c"cice 2a%i,$alit( eri+ipel( &carlatina3. Debutul e&te in&i$i"&( ebra re%itent( &e%nele i+ice $i&crete. Caracteri&tic e&te apari!ia prec"ce a unui re#r&at pleural( $e&e"ri *e%"ra,ic( care are ten$in!a & &e tran& "r%e 1n pleure+ie purulent. Trata%entul e&te cel pre+entat la /.r"n*"pneu%"nie/. Pneumonia stafilococic e&te " br"n*"pneu%"nie care c"%plic une"ri ,ripa &au ru8e"la. Alte"ri( apare &ecun$ar unei &ta 1l"c"cii cutanate( "&"a&e &au &eptice%iil"r cu &ta il"c"c. E)i&t "r%e u-"are( $ar -i "r%e "arte &e#ere. 9n ,eneral $"%in $i&pneea( cia0 n"+a( &putele %uc"purulente ,albene0#er+ui. P"t aprea 1n e#"lu!ia b"lii in ec!ii %eta&tatice( abce&e &au pleure+ii purulente. Gra#itatea c"n&t -i 1n p"&ibilitate unei in ec!ii cu &ta il"c"c $e &pital( re+i&tent la %a8"ritate antibi"ticel"r. Trata%entul e&te cel pre+entat la /.r"n*"pneu%"nie/. Pneumonia cu bacili Friedlnder e&te %ai rar 1nt4lnit( pre+ent4n$u0&e ie ca " pneu%"nie( ie ca " br"n*"pneu%"nie. Apare $e "bicei la btr4ni( alc""lici -i b"lna#i tara!i. Une"ri &e "b&er# penu%"nii %i,rante( trec4n$ $e la un l"b la altul. Sputele &unt a$e&ea *e%"pt"ice( cian"+a -i $i&pneea inten&e( leuc"penia "bi-nuit. Ten$in!a la cr"nici+are( apari!ia rec#ent a c"%plica!iil"r &upurati#e 2abce&e( br"n-iecta+ie( e%pie% plural3 -i e#"lu!ia &e#er c"n er b"lii un pr",n"&tic re+er#at. Trata%entul a "&t pre+entat la /.r"n*"pneu%"nie/.
B=

pneumologie
5. PNEUMOPATII ATIPICE De ini!ie' pneu%"patiile atipice &au #ir"tice &unt in iltrate pul%"nare in la%at"are( $at"rite un"r #iru&uri. Eti"pat",enie' cele %ai cun"&cute #iru&uri &unt' #iru&ul ,ripal 2pneu%"patia ,ripal3( #iru&ul "rnit"+ei 2pneu%"patia $in "rnit"+( a crei &ur& $e in ec!ie e&te repre+entat $e $i erite p&ri( p"ru%bei( ,ini( papa,ali3( a$en"#iru&urile 2pneu%"patiile cu a$en"#iru&uri3( #iru&ul care $ pneu%"nia atipic #ir"tic pri%ar 2#iru& necun"&cut3A a,enul Eat"n ebra /U/ 2pneu%"patia $in ebra /U/( pr"#"cat $e :ic<ett&ia burnettii3. Anat"%ia pat"l",ic arat " in la%a!ie al#e"lar( $ar 1n &pecial le+iuni inter&ti!iale. Si%pt"%at"l",ie' $ebutul e&te e)cep!i"nal brutal( $e "bicei in&i$i"&( cu tu&e u&cat( c*inuit"are( 1n&"!it %ai t4r+iu $e e)pect"ra!ie %uc"a&( une"ri &triat cu &4n,e( ebr 2B J 0 BMH3 ( ce alee rec#ent -i a&tenie. 9n peri"a$a $e &tare apar tu&ea( &uprt"are -i tenace( 1n&"!it $e e)pect"ra!ie %uc"a& -i une"ri $e #a,i $ureri t"racice( ebr nere,ulat cu ri&"ane -i tran&pira!ii( a&tenie -i ce alee pr"nun!ate( acie& pali$. Se%nele i+ice &unt ab&ente &au "arte $i&crete. Se%nele ra$i"l",ice &unt nete( 1n #$it c"ntra&t cu tabl"ul clinic $i&cret. Cea %ai caracteri&tic i%a,ine e&te u%bra *ilar( care &e 1ntin$e ca un e#antai cu %ar,ini $i u+e( ne"%",ene( &pre ba+e &au cla#icule. Se%nele bi"l",ice c"n&tau 1n leuc"penie( une"ri cu %"n"nucle"+ 2a$e&e"ri leuc"citele pre+int #al"ri n"r%ale &au c*iar u-"r cre&cute3( #ite+a $e &e$i%entare une"ri cre&cut( reac!ii &peci ice #ir"+el"r 2,ripa( ebra /U/ etc.3. E#"lu!ia e&te beni,n( $ar c"n#ale&cen!a lent' te%peratura c"b"ar la n"r%al 1n 16 0l? +ile( &e%nele ra$i"l",ice per&i&t4n$ c4te#a &pt%4ni( iar a&tenia un ti%p 1n$elun,at. C"%plica!iile &e $at"re&c #iru&ului 2%enin,ite( ence alite( ane%ii *e%"litice3 -i &uprain ec!ii bacteriene( reali+4n$ " pneu%"nie %i)t. Dia,n"&ticul &e ba+ea+ pe $ebutul in&i$i"&( cu ebr -i tu&e iritati# per&i&tent( &e%ne i+ice $i&crete -i i%a,ine ra$i"l",ic particular. Trata%entul i,ien"$ietetic -i &i%pt"%atic e&te &i%ilar celui $in celelalte pneu%"patii. Antibi"terapia &e rec"%an$ 1n &uprain ec!ii bacteriene. 2Tetraciclin &au Septrin3. Pneu%"nia ,ripal r&pun$e la trata%entul cu c*inin( Aci$ acetil&alicilic -i Fit. C. A$%ini&trarea P"li$inului 2O%na$in3 e&te c"ntr"#er&at. 9n pneu%"niile $in "rnit"+ 2,ra#itate #ariat( une"ri ca+uri %"rtale3( &unt e iciente tetracilinele( Strept"%icina -i SeptrinulA 1n ebra /U/ 2$e&e"ri &e #in$ec &p"ntan3 0 tetracilinele -i Cl"ra% enic"lulA 1n %ic"pla&%e 2a,entul Eat"n3 care a$e&e"ri &e #in$ec &p"ntan 0 Eritr"%icina -i Tetraciclin. Tetraciclin &au Septrinul in luen!ea+ nu nu%ai &uprain ec!ia( $ar -i pr"ce&ul inter&titial 2%ic"pla&%e( ric<ett&ii3. TU.E:CULOIA PULMONA:T
BB

pneumologie
De ini!ie' tubercul"+a pul%"nar e&te " b"al in ect"0c"nta,i"a& pr"#"cat $e bacilul >"c*( a ect4n$ "r,ani&%ul 1n 1ntre,i%e( intere&4n$ cu prec$ere pl%4nul -i a#4n$ $e "bicei " e#"lu!ie cr"nic( pe parcur&ul creia &e $e"&ebe&c $"u etape' tubercul"+a pri%ar -i tubercul"+a &ecun$ar. Eti"pat",enie' a,entul pat",en( bacilul >"c*( $enu%it a&t el $up nu%ele celui care 10a $e&c"perit 1n 1JJ= 2:"bert >"c*3( e&te un %icr""r,ani&% 1n "r% $e ba&t"na-( cu un 1n#eli- $in cear -i &ub&tan!e ,ra&e. Se i%pre,nea+ ,reu cu c"l"ran!ii "bi-nui!i( iar "$at c"l"rat( &e $ec"l"rea+ ,reu cu alc""l &au &ub&tan!e aci$e. Se &pune $e aceea c bacilul tubercul"& e&te aci$"0 -i alc""l"re+i&tent. E)i&t trei &pecii $e bacii >"c*' u%an( $enu%it -i M;c"bacteriu% tubercul"&i&( b"#in -i a#iar( utli%ul iin$ practic r i%p"rtan! 1n pat"l",ia u%an. S0a e%i& -i ip"te+a c bacilul >"c* p"ate e)i&ta -i &ub "r% $e #iru& iltrant. De la "%ul b"lna#( %ai rar $e la b"#i$eele b"lna#e( bacilii &unt 1%pr-tia!i prin &put( pur"i( urin( lapte etc. C"nta%inarea &e ace' Pe cale aerian( apr"ape t"t$eauna prin bacilul >"c* $e tip u%an. De la b"lna#ii $e tubercul"+ -i pr"$u&ele pat"l",ice ale ace&t"ra( ,er%enii a8un, 1n "r,ani&%ul in$i#i+il"r nein ecta!i 2 ie $irect( prin pl"aia $e picturi bacili ere "r%at $in %ii $e picturi $e &ali# purtt"are $e bacili( in*alate cu u-urin! "$at cu aerul at%"& eric( ie in$irect( prin particule $e pra c"nta%inate 1n ur%a $epunerii pe 8"& -i pe "biecte a picturil"r bacili ere( ri$icate ap"i 1n aer -i in*alate 1n acela-i %"$3. Pe cale $i,e&ti#( %ai rar( prin in,erarea un"r ali%ente in ectate 2lapte( unt3( 1n &pecial 1n !rile 1n care tubercul"+a b"#in e&te %ai rec#ent. Cile cutanate( tran&placentar etc. &unt e)cep!i"nale. Ptrun$erea 1n "r,ani&% a bacilului >"c* $eter%in le+iuni anat"%ice 2-ancrul $e in"culare -i a$en"patia &atelit3( %"$i icri bi"l",ice 2reac!ii la tuberculin p"+iti#e3 -i &e%ne clinice inc"n&tante. An&a%blul ace&t"r reac!ii e&te cun"&cut &ub nu%ele $e pri%"in ec!ie. In cele %ai %ulte ca+uri( bacilii care ptrun$ 1n "r,ani&%( nu pr"$uc nici " tulburare 2e)cept4n$ p"+iti#area reac!iei la tuberculin3. E&te #"rba $e tubercul"+a0in ec!ie. 9n alte ca+uri( bacilii &e %ultiplic( pr"#"ac le+iuni( cel %ai a$e&ea pul%"nare. Acea&ta e&te tubercul"+a0b"al. Pre+en!a bacilului >"c* e&te in$i&pen&abil pentru a ir%area $ia,n"&ticului $e tubercul"+. Le+iunea ini!ial 2pri%"in ec!ia3 e&te &ituat apr"ape 1nt"t$eauna 1n pl%4ni( bacilul >"c* r&p4n$in$u0&e $e aici 1n "r,ani&% prin ur%t"arele ci' calea li% aticA calea *e%at",en( 1n care $i&e%inarea bacilului &e ace prin $e&c*i$erea unui ,an,li"n li% atic &au a alt"r le+iuni 1ntr0" #enA calea br"n*",en( c4n$ bacilii $intr0" le+iune acti# &unt tran&p"rta!i prin br"n*ii 1n alte pr!i ale aparatului re&pirat"r. .acilul trebuie cutat 1n e)pect"ra!ie -i 1n lic*i$ul $e &pltur ,a&tric( 1n ca+ul tubercul"+ei pul%"nareA 1n urine 1n ca+ul tubercul"+ei ur"0,enitaleA 1n lic*i$ul ce al"ra*i$ian( 1n ca+ul tubercul"+ei %enin,ieneA 1n pur"iul unui abce&( 1n ca+ul tubercul"+ei "&te"articulare &au ,an,li"nare. E)a%enul bacteri"l",ic &e ace $e "bicei $irect( cu c"l"ra!ia Iie*l0Niel&en( bacilii
B5

pneumologie
apr4n$ &ub "r% $e ba&t"na-e ine( c"l"rate 1n r"-u pe un "n$ alba&tru. In &itua!ii &peciale( e)a%enul &e ace ie $up "%",eni+are( %et"$ care per%ite c"ncentrarea bacilil"r( ie prin cultur pe %e$ii &peciale( cel %ai cun"&cut iin$ %e$iul LWNen&tein( &au in"cul4n$ la c"bai pr"$u&e pat"l",ice c"n!in4n$ bacili tubercul"-i. 1n principiu &e 1ncepe t"t$eauna cu e)a%enul $irect -i( $ac ace&ta e&te ne,ati#( &e recur,e( $up ca+ la culturi &au in"culare. .acilul tubercul"& e&te "arte &en&ibil la lu%in &"lar( %ai ale& la ra+ele ultra#i"lete. E&te &en&ibil $e a&e%enea la cl$ur -i ierbereA 1n &c*i%b( re+i&t la u&cciune -i ri,. Anti&epticele ac!i"nea+ $i erit. De "bicei( pentru $e+in ectarea pr"$u&el"r pat"l",ice &e "l"&e-te un a%e&tec 1n pr!i e,ale $e &"$ cau&tic B6E -i cre+"l B6E( $in care &e prepar " &"lu!ie ap"a& ?E. Se %ai "l"&e&c "r%"lul ?E -i aci$ul enic ?E. I%unitate -i aler,ie' pre+en!a bacilului >"c* 1n "r,ani&% %"$i ic pr" un$ elul $e a reac!i"na al ace&tuia. E&te binecun"&cut en"%enul >"c*( $up nu%ele celui care 10a $e&cri&( en"%en a lat la ba+a n"!iunii $e i%unitate. A&t el( in"cularea un"r bacili >"c* la un c"bai &nt"&( $eter%in l"cal " reac!ie %ini%A 1n &c*i%b( bacilii &e r&p4n$e&c 1n t"t "r,ani&%ul( pr"#"c4n$ " a$en"patie ,enerali+at( iar ani%alul %"are 1n c4te#a &pt%4ni. Aceea-i in"culare cut unui ani%al $e8a tubercul"&( pr"#"ac " inten& reac!ie l"cal( care p"ate %er,e p4n la ulcera!ie( $ar care &e #in$ec. Iat $eci c bacilii >"c* au c"n erit ani%alului b"lna# " &tare $e i%unitate( care &e "pune 1n%ul!irii -i r&p4n$irii l"r 1n "r,ani&%( $ar -i " &tare $e *iper&en&ibilitate( $e care !in brutalitatea -i %a&i#itatea reac!iil"r la n"ul c"ntact cu bacili >"c*. Acea&t &tare particular pe care " pre+int "r,ani&%ul in ectat cu bacili >"c* p"art nu%ele $e aler,ie. Deci( ter%enul $e aler,ie( creat $e PirXuet 1n 1M6K( arat reacti#itatea &c*i%bat a "r,ani&%ului in ectat a! $e " n"u in ec!ie cu ..>. Aler,ia &e cercetea+ 1n clinic prin reac!ia la tuberculin. Tuberculina e&te " &ub&tan! care &e ,&e-te 1n culturile $e bacii >"c* #ec*i $e B 0 G &pt%4ni -i care re+ult( pr"babil( $in $i&tru,erea bacilil"r. In8ectarea tuberculinei nu pr"$uce nici " reac!ie particular la "%ul nein ectat. Aler,ia tuberculinic &e %ani e&t prin reac!ii l"cale 2la l"cul $e in"culare3' e$e%( erite% -i papulA reac!ii "cale 2pr"ce&e c"n,e&ti#e la ni#elul le+iunil"r tubercul"a&e3A reac!ii ,enerale' ebr( $i&pnee. :e+ult $in cele $e %ai &u& c aler,ia $in tubercul"+ &e caracteri+ea+ printr0" &tare $e *iper&en&ibilitate -i printr0" "arecare i%unitate &au re+i&ten! a "r,ani&%ului a! $e " rein"culare $e bacili. Fact"ri care c"ntribuie la apari!ia b"lii' $e-i %area %a8"ritate a p"pula!iei( cel pu!in 1n !rile eur"pene( e&te in ectat $e tubercul"+( nu%ai apr")i%ati# 1E c"ntractea+ tubercul"+a0b"al. Fact"rii care c"ntribuie la acea&ta( &unt ur%t"rii' 0 terenul( care cuprin$e an&a%blul caracterel"r care ac un "r,ani&% re+i&tent &au ra,ilA 0 #4r&ta( ri&cul $e a c"ntracta b"ala iin$ %ai cre&cut 1ntre 6 -i B ani( la pubertate( a$"le&cen! -i tinere!e 21?0B6 $e ani3 -i $up ?6 $e aniA 0 caracterul c"nta%inrii' %a&i#( prelun,itA 0 &c$erea re+i&ten!ei "r,ani&%ului prin &ubali%enta!ie( epui+are i+ic &au p&i*ic( teren tarat 2$iabet( alc""li&%3( &tri i+i"l",ice 2&arcin( alptare3A 0 unele terapeutici( 1n &pecial c"rtic"terapiaA
B?

pneumologie
0 aprarea natural &labA prin lip&a $e c"ntact cu tubercul"+a $e0a lun,ul ,enera!iil"r. Anat"%ie pat"l",ic' &e $i&tin, 1n tubercul"+ $"u tipuri $e le+iuni' e)&u$ati#e -i pr"$ucti#e( care p"t aprea i+"late &au a&"ciate. Le+iunile e)&u$ati#e &e caracteri+ea+ la 1nceput printr0" reac!ie in la%at"rie banal a al#e"lel"r. Ace&te le+iuni p"t $i&prea &au &e p"t ca+ei ica. Ca+ei icarea e&te " necr"+ particular( pr"#"cat $e bacilul >"c*( care tran& "r% !e&uturile 1ntr0" &ub&tan! cenu-ie0 ,lbuie( &e%n4n$ cu br4n+a( $e un$e0i #ine -i nu%ele. Ca+ei icarea p"ate intere&a at4t le+iunile e)&u$ati#e( c4t -i pe acelea pr"$ucti#e. Dac le+iunea e)&u$ati# ca+ei icat intr 1n c"ntact cu " br"n*ie( %aterialul ca+e"& e&te eli%inat prin e)pect"ra!ie( "r%4n$u0&e ca#erna( care &e pre+int ca " lip& $e &ub&tan!( $e $i%en&iuni #ariabile. Nu t"t$eauna &ub&tan!a ca+e"a& &e eli%in -i apare ca#ernaA une"ri &e p"ate ibr"+a -i calci ia. Le+iunea pr"$ucti# e&te tuberculul &au "liculul tubercul"&. Ace&ta( e&te alctuit $intr0" celul ,i,ant( cu nu%er"-i nuclei( a#4n$ a-e+ate 1n &traturi la peri erie( celule nu%ite epiteli"i$e -i celulele nu%ite li% "i$e. Macr"&c"pic( le+iunile pr"$ucti#e &e pre+int ie &ub "r%a un"r "care %ici( c"n&tituin$ ,ranulia %iliar( ie &ub "r% $e tuberculi %iliari. O "r% particular e&te tubercul"%ul 0 " "r%a!iune r"tun$ -i bine $eli%itat( cu $ia%etrul $e 1 0 5 c%( care re+ult $in unirea %ai %ult"r "care n"$ulare %ici. F"r%ele e)&u$ati#e &au pr"$ucti#e p"t $iprea c"%plet. Cel %ai a$e&ea &e ca+ei ica( &e ibr"+ea+ &au &e calci ia+. Din acea&t cau+( tubercul"+a apare ie &ub "r% $e le+iuni ibr"n"$ulare( ie &ub "r% $e le+iuni ibr"calci iate &au ibr"ca#itare. 9n tubercul"+ %ai p"t aprea -i alte le+iuni' a$en"patii( e% i+e% pul%"nar( atelecta+ie( 1n,r"-ri &au a$eren!e pleurale etc. A. TU.E:CULOIA P:IMA:T De ini!ie' tubercul"+a pri%ar e&te pri%a etap 1n e#"lu!ia tubercul"+ei. In ec!ia e&te t"t$eauna e)",en. Aler,ia la tuberculin e pre+ent' le+iunea ini!ial " c"n&tituie c"%ple)ul pri%ar( iar le+iunile caracteri&tice &unt a$en"patia( in la%a!iile peri "cale -i le+iunile ca+e"a&e e)ten&i#e. E#"lu!ia p"ate i acut &au &ubacut. Di&e%inrile &e pr"$uc pe cale li% atic -i %ai ale&( *e%at",en 1n pl%4n( %enin,e( "a&e( &er"a&e( aparat ur",enital. Pleure+ia apare rar. Pr",n"&ticul e&te beni,n atunci c4n$ nu apar c"%plica!ii( in#"lu!ia le+iunil"r iin$ $at"rat 1n ,eneral calci ieril"r. Principalele a&pecte &ub care &e pre+int tubercul"+a &unt' pri%"in ec!ia tubercul"a&( a$en"patia tra*e"br"n-ic -i tubercul"+a %iliar. a. P:IMOINFECIA TU.E:CULOAST De ini!ie' pri%"in ec!ia tubercul"a& e&te an&a%blul %ani e&tril"r clinice( u%"rale -i anat"%ice ale unui "r,ani&%( care &u er pentru pri%a $at c"ntactul cu bacilul
BG

pneumologie
tubercul"&. Eti"pat",enie' bacilul >"c* ptrun$e apr"ape t"t$eauna pe cale aerian( apt pentru care le+iunile apar 1n %area %a8"ritate a ca+uril"r 1n pl%4ni. Pri%"in ec!ia e&te caracteri+at anat"%ic prin -ancrul $e in"culare( li% a,ita -i a$en"patia *ilar &atelit( c"n&tituin$ 1%preun c"%ple)ul pri%ar( iar $in punct $e #e$ere bi"l",ic( prin reac!ii cutanate la tuberculin p"+iti#e( iar clinic( prin &e%ne $e "bicei necaracteri&tice. Peri"a$a $e incuba!ie 0 peri"a$a $e ti%p $e la ptrun$era bacilil"r >"c* 1n "r,nai&% -i p4n la apari!ia %"$i icril"r u%"rale( anat"%ice -i clinice 0 #aria+ $e la c4te#a +ile la B05 luni( 1n unc!ie $e %a&i#itatea in ec!iei( #irulen!a ,er%enil"r -i $e re+i&ten!a "r,ani&%ului. Acea&t peri"a$ &e nu%e-te antealer,ic -i & 4r-itul ei e&te e#i$en!iat prin apari!ia reac!iei pr"+iti#e la tuberculin. Pri%"in ec!ia &ur#ine %ai rec#ent la #4r&tele %ici -i &e 1nt4lne-te $in ce 1n ce %ai rar( pe %&ur ce &e a#an&ea+ 1n #4r&t. De-i "arte rar( pri%"in ec!ia p"ate i l"cali+at -i 1n a ara pl%4nului' inte&tinal(cutanat(buc" arin,ian etc. Anat"%ie pat"l",ic' le+iunea pri%iti# e&te l"cali+at 1n parenc*i%ul pul%"nar -i &e nu%e-te -ancru $e in"culare. E&te un pr"ce& %i)t 0 e)&u$ati# -i pr"$ucti# 2br"n*"0 al#e"lit ca+e"a&3. Pe ci li% atice( in ec!ia &e pr"pa, la ,an,li"nii *ilari( un$e c"n&tituie al $"ilea ele%ent al c"%ple)ului pri%ar' a$en"patia &atelit. Si%pt"%e' pri%"in ec!ia p"ate i $e&c"perit( rar( cu "ca+ia unui &i%pt"% unc!i"nal' tu&ea( une"ri $at"rit apri!iei a-a0nu%itului /&in$r"% $e i%pre,na!ie bacilar/ 2a&tenie( inapeten!( pier$ere p"n$eral( a%en"ree( &tare &ub ebril3 -i cel %ai a$e&ea( prin reac!ia cutanat la tuberculin( care trebuie practicat &i&te%atic. Ele%entele $ia,n"&ticului &unt' #ira8ul la tuberculin( a&pectul ra$i"l",ic -i $epi&tarea a,entului c"nta%inat"r. Fira8ul la tuberculin per%ite prin el 1n&u-i $ia,n"&ticul $e pri%"in ec!ie. :eac!ia la tuberculin e&te " %et"$ $e $ia,n"&tic( ba+at pe rip"&ta cutanat #i"lent a "r,ani&%el"r *iper&en&ibili+ate printr0" in ec!ie tubercul"a&. :eac!iile ne,ati#e arat c &ubiectul 2in$i#i$ul te&tat3 nu a "&t in ectat cu bacilul >"c*. E)i&t t"tu-i c4te#a e)cep!ii' 0 1n ti%pul peri"a$ei antealer,ice 0 a+ care &e 1ntin$e $e la c"nta%inarea bacteri"l",ic p4n la apari!ai reac!iei -i care $urea+ 1n %e$ie $e la B &pt%4ni la B 0 5 luni 0in$i#i$ul( $e-i in ectat( are " reac!ie ne,ati#A 0 1n cur&ul un"r b"li 2ru8e"l( li% ",ranul"%at"+ %ali,n etc.3( $at"rit aner,iei 2lip& $e reacti#itate3 trect"areA 0 la b"lna#ii $e tubercul"+( ie 1n cur&ul tubercul"+ei %iliare( ie 1n peri"a$a ter%inal a tubercul"+ei ulcer"ca+e"a&e. :eac!iile p"+iti#e arat c &ubiectul( a #enit 1n c"ntact cu bacilul >"c*( $ar ele nu in$ic $ac e&te #"rba $e " tubercul"+0b"al &au $e " tubercul"+0in ec!ie. Mai %ult( nu preci+ea+ %"%entul c"nta%inrii. 9n a#"area unei pri%"in ec!ii( ple$ea+ trei ar,u%ente' #4r&ta &ubiectului 0 cu c4t ace&ta e&te %ai t4nr( cu at4t e)i&t %ai %ulte -an&e & ie " pri%"in ec!ieA inten&itatea reac!iei 0 " reac!ie lictenular tra$uce a$e&ea " in ec!ie recentA $ata #ira8ului la tuberculin 2trecerea $e la reac!ia ne,ati# la reac!ia p"+iti#3A 0$ac &ubiectul a %ai a#ut te&tri tuberculinice cu re+ultate ne,ati#e 1n trecutul i%e$iat( &e p"ate
BK

pneumologie
&itua $ata pri%"in ec!iei 1ntre ulti%a reac!ie ne,ati# -i pri%"reactia p"+iti#. Se%nele ra$i"l",ice' -ancrul $e in"culare -i a$en"patia &atelit. Sancrul $e in"culare e&te &ituat la peri eria pl%4nului( %ai rec#ent 1n $reapta( apr4n$ &ub "r%a unei i%a,ini r c"ntur net( $e $i%en&iuni #ariabile. Cicatri+at &au calci iat( p"ate per&i&ta ca un n"$ul $en&( "pac. A$en"patia &atelit e&te %ult %ai a$e&ea #i+ibil -i &e pre+int &ub "r%a un"r "paci ieri "#alare( unice &au %ultiple( bine $eli%itate( &ituate 1n re,iunea *ilului. Depi&tarea a,entului c"nta%inat"r e&te i%p"rtant nu nu%ai pentru $ia,n"&tic( $ar -i pentru &terili+area &ur&ei $e in ec!ie. C4n$ b"lna#ul cu pri%"in ec!ie e&te un n"u0n&cut( a,entul c"nta%inat"r e&te $e "bicei %a%a( tatl( buniciiA c4n$ e&te un -c"lar( trebuie in#e&ti,a!i -i pr" e&"rii. In ,eneral( anc*eta epi$e%i"l",ic #a cuprin$e 1ntre,ul antura8 al b"lna#ului( " aten!ie particular ac"r$4n$u0&e per&"anel"r #4r&tniceA e)perien!a arat c btr4nii( purtt"ri ai un"r #ec*i le+iuni tubercul"a&e( e#"lu4n$ r +,"%"t( &unt $e "bicei &ur&e $e c"nta%inare. F"r%e clinice. Pri%"in ec!ia "cult 2latent3 nu &e 1n&"!e-te $e &e%ene clinice -i une"ri nici ra$i"l",ice( iin$ pre+ente nu%ai &e%nele u%"rale 2reac!ia la tuberculin3. Pr",n"&ticul e&te bun. Pri%"in ec!ia %ani e&t pre+int( pe l4n, &e%nele u%"rale -i &e%ne ra$i"l",ice 2c"%ple)ul pri%ar3 -i %ani e&tri clinice care c"n&tau 1n &e%ne $e i%pre,nare bacilar -i &e%ne $e br"n-it $i u+. E#"lu!ia -i pr",n"&ticul &unt beni,ne( le+iunile cicatri+4n$u0&e. Pri%"in ec!ia 1n&"!it $e %ani e&tri aler,ice( $intre care cea %ai "bi-nuit e&te erite%ul n"$"&. Ace&ta e&te un in iltrat relati# $ur( la 1nceput r"-iatic( ap"i #i"laceu( $urer"& &p"ntan -i la pre&iune( l"cali+at pe a!a anteri"ar a ,a%bel"r( $i&pr4n$ ca% 1n +ece +ile. Erite%ul n"$"& p"ate aprea -i 1n reu%ati&%ul p"liarticular acut &au 1n ca+ $e &en&ibili+are la &ul a%i$e. Pr",n"&ticul e&te 1n ,eneral bun. C"%plica!ii' C"%plica!ii c"n,e&ti#e( nu%ite epitubercul"+e' &unt "care c"n,e&ti#e pneu%"nice( $e+#"ltate 1n 8urul -ancrului $e in"culare( apr4n$ 1n &pt%4nile &au lunile care ur%ea+ pri%"in ec!iei -i &e $at"re&c %ani e&tril"r *iperer,ice( 1n care aler,ia 0 prin inten&itatea &a 0 $e#ine pat"l",ic( $ep-in$ li%ita unei reac!ii $e aprare. Tabl"ul clinic &e caracteri+ea+ prin ebr 2BJ 0 BMH3( une"ri $i&pnee( &tare ,eneral %ai alterat. E)a%enul ra$i"l",ic e#i$en!ia+ "pact!i "%",ene 1ntin&e. E#"lu!ia e&te a#"rabil( 1n $ecur& $e c4te#a &pt%4ni. Per "ra!ii ,an,li"br"n-ice' p"t pr"#"ca "b&truc!ii br"n-ice( irita!ie br"n-ic 2tu&e( e)pect"ra!ie( *e%"pti+ii3( &tri ebrile( ca#erne ,an,li"nare etc. Pneu%"nii &au br"n*"pneu%"nii ca+e"a&e' &unt tubercul"+e pul%"nare acute( a$e&ea %"rtale( caracteri+ate prin le+iuni pul%"nare 1ntin&e( la 1nceput e)&u$ati#e( ap"i ca+e"a&e. Apar 1n lunile care ur%ea+ pri%"in ec!iei( 1n &pecial la c"piii %ici li&pi!i $e re+i&ten!( $ar une"ri -i la a$ul!i cu re+i&ten! &c+ut. Debutul e&te prece$at $e &e%ne $e i%pre,nare bacilar. Starea ,eneral e&te alterat( ebra ri$icat -i nere,ulat. Tran&pira!iile
BJ

pneumologie
n"cturne( tu&ea -i e)pect"ra!ia( *e%"pti+ia( $i&pneea inten&( &e%nele &in$r"%ului $e c"n$en&are la e)a%enul i+ic -i "pacit!ile inten&e -i $i u+e( c"%pletea+ tabl"ul clinic. Pr",n"&ticul e&te re+er#at c*iar a&t+i( c4n$ ar&enalul $e tubercul"&tatice e&te at4t $e b",at. Ca#erne pri%are' apar prin ulcerarea -ancrului $e in"culare &au a unei "r%e e#"luti#e. Di&e%inri *e%at",ene' p"t %er,e $e la "r%ele $i&crete( c"n&tituite $in 1n&%4n!ri %icr"n"$ulare ale #4r uril"r pl%4nil"r( p4n la tabl"ul $ra%atic al tubercul"+ei %iliare. Une"ri apar 1n&%4n!ri la $i&tan! 1n alte "r,ane.
b.

TU.E:CULOIA MILIA:T 2,ranulia3

E&te " tubercul"+ acut ( caracteri+at printr0" $i&e%inare pe cale &an,uin a bacilului >"c* ( 1n pl%4ni i apr"ape 1n t"ate "r,anele. Apare %ai rec#ent 1n c"ntinuarea pri%"in eciei ( $e "bicei la c"pii i tineri ( $ar e)i&t -i " ,ranulie care c"%plic 1n$e"&ebi tubercul"+a &ecun$ar. Se caracteri+ea+ prin n"$uli %iliari( e,al $i&per&a!i 1n a%bii pl%4ni -i 1n alte "r,ane. Ca act"ri $eclan-at"ri &e p"t 1nt4lni &ur%ena8ul( &ubali%enta!ia( e)puneri prelun,ie la &"are( c"rtic"terapia etc. Debutul e&te %ai rar bru&c( $e "bicie pr",re&i#( cu a&tenie( inapeten!( &lbire( ebra. 9n peri"a$a $e &tare( ebra e&te ri$icat 2BM 0 56H3( nere,ulat( "&cilant( &tarea ,eneral pr" un$ alterat( 1n&"!it $e tu&e( a&tenie inten&( p"lipnee( cian"+( ta*icar$ie -i tran&pira!ii. A&pectul ra$il",ic( caracteri&tic ( arat pre+en!a a nu%er"a&e "pacit!i %icr"n"$ulare( $e %ri%ea b"abel"r $e %ei( $i&e%inate e,al( $e la #4r la ba+e( 1n a%bii pl%4ni. E)i&t %ai %ulte "r%e' 1n "r%a ti "i$ic $"%in tabl"ul *ipert")ic( cu &tare ti ic -i &plen"%e,alie( &i%ilar celui $in ebra ti "i$A 1n "r%a %enin,itic( %ai rec#ent la c"pilul %ic( $"%in &e%nele $e %enin,itA 1n "r%a pul%"nar( a& i)ic( $"%in $i&pneea( cian"+a -i a& i)ia. 9naintea apari!iei antibi"ticel"r( ,ranulia era t"t$eauna %"rtal. A&t+i pr",n"&ticul e&te %ai a#"rabil( $ar nu%er"a&e ca+uri e#"luea+ ctre " tubercul"+ ulcer"ca+e"a& cr"nic. Di&e%inrile 1n alte "r,ane( &e pr"$uc 1n$e"&ebi t"t pe cale *e%at",en -i cuprin$ ur%t"arele l"cali+ri' 0 $i&e%inri &er"a&e' pleure+ie( pericar$it( perit"nitA 0 $i&e%inri "&te"articulare' %"rbul P"tt 2tubercul"+ a #ertebrel"r( c")al,ie( tu%"are alb a ,enunc*iuluiA 0 $i&e%inri ur"0,enitale' tubercul"+ renal &au ,enital 2epi$i$i%it( &alpin,it3A 0 tubercul"+ a ,an,li"nil"r peri erici 21n &pecial a cel"r cer#icali -i &ub%an$ibulari3( tubercul"+ br"n-ic( larin,ian( inte&tinal etc. c. ADENOPATIA T:ADEO.:ONSICT De ini!ie' repre+int " "r% clinic aparte( care p"ate aprea -i 1n ab&en!a -ancrului $e in"culare. C4n$ nu apar c"%plica!ii( e#"luea+ tcut( a$e&ea iin$ $e&c"perit
BM

pneumologie
ra$i"l",ic. Cele %ai "bi-nuite c"%plica!ii &unt' ca#erna ,an,li"nar( ,an,li"br"n-ice -i c"%pre&iunea "r,anel"r $in 8ur. .. TU.E:CULOIA SECUNDA:T De ini!ie' tubercul"+a &ecun$ar &au ti+ia e&te " tubercul"+ $e &uprain ec!ie 2 ie en$",en 0 prin reacti#area le+iunil"r pri%are 0 ie( %ai rar( e)",en prin c"nta%inri n"i3( care $ebutea+ prin le+iuni n"$ulare apicale &au in iltrate prec"ce. D"%in en"%enele $e i%unitate &peci ic relati#. Le+iunea caracteri&tic e&te ca#erna( a crei e#"lu!ii e&te cr"nic. Di&e%inrile &unt $e "bicei br"n*",eneA &e 1n&"!e-te $e pleure+ie( iar pr",n"&ticul e re+er#at. Eti"pat",enie' b"ala apare $e "bicei la a$ult -i $ebutea+ rec#ent printr0un in iltrat 1n l"bul &uperi"r( nu%it in iltrat prec"ce. Se $at"rea+ ie rein ec!iei en$",ene( prin &c$erea re+i&ten!ei "r,ani&%ului 1n c"n$i!ii precare $e %e$iu 2&ur%ena8( &ubali%enta!ie3 &au $up b"li aner,i+ante( care re$e&c*i$ "carele ,an,li"nare ale c"%ple)ului pri%ar( ie rein ec!iei e)",ene( 1n care bacilli >"c* pr"#in $intr0" &uprain ec!ie pe cale aerian.9n a ara $ebutului prin in iltrat prec"ce( tubercul"+a &ecun$ar %ai p"ate 1ncepe cu un c"%ple) pri%ar e)ca#at cr"nici+at cu per "rarea unui ,an,li"n 1ntr0" br"n*ie &au cu " $i&e%inare *e%at",en 1n pl%4ni. Di&e%inrile &e ac $e "bicei pe cale br"n*",en. Si%pt"%e' $ebutul p"ate i a&i%pt"%atic( b"ala iin$ $e&c"perit cu "ca+ia unui c"ntr"l ra$i"l",ic( &au in&i$i"&( cu en"%ene $e i%pre,nare bacilar' inapeten!( pier$ere p"n$eral( a&tenie i+ic -i p&i*ic prec"ce -i c"n&tant( a%en"ree( &ub ebrilitate tran&piraii n"cturne( une"ri &i e)pect"ra!ie. Alte"ri( $ebutul p"ate i acut( bru&c( reali+1n$ $i erite a&pecte' penu%"nic( p&eu$",ripal( *e%"pt"ic( pleuretic. 9n peri"a$a $e &tare( un caracter particular 1l pre+int ebra( la 1nceput $i&cret( #e&peral( iar %ai t4r+iu ri$icat( $ep-in$ BMH -i $e&tul $e bine &up"rtat $e b"lna#. Tu&ea( care la 1nceput e&te u&cat -i apare 1n acce&e( c"n&tituie &i%pt"%ul un$a%ental. Une"ri &e 1n&"!e-te $e #r&turi. E)pect"ra!ia e&te re$u&( 1n a+ele $e re%i&iune -i abun$ent 1n peri"a$ele acti#e 2$e "bicei %uc"purulent( #er+uie( cu %ir"& a$3. 9n &cuipt"are are a&pect l"c"n"& &au $e %"ne$e 2&put nu%ular3. Une"ri e&te &triat cu iri-"are $e &4n,e. Durerile t"racice p"t li&pi( $ar &e 1nt4lne&c 1n "r%ele pleuretice -i 1n c"%plica!iile pleurale Di&pneea e)i&t $e&tul $e $e&( $epin+4n$ $e 1ntin$erea le+iunil"r. 9n pneu%"t"ra)ul &p"ntan apare bru&c -i e&te inten&. De%"pti+ia e&te un &i%pt"% rec#ent. P"ate i' %ini%al 2&pute *e%"pt"ice3 ( apr4n$ 1n a+a $e $ebut a b"lii 2*e%"pti+ii re#elat"are3 &au 1n tubercul"+ele ibr"a&e' %i8l"cie 2p4n la 1 litru3( !in4n$ c4te#a +ile &au &pt%4niA ul,ert"are ( pr"#"c1n$ %"artea b"lna#ului 1n c1te#a %inute( prin a& i)ie &au "c. Se p"t 1nt4lni &in$r"a%e $e c"n$en&are( ca#itare( &e%ne $e e% i+e% &au $e br"n-it( une"ri $"ar c4te#a raluri crepitante( alte"ri nu%ai %"$i icri ale %ur%urului #e+icular. E)a%enul ra$i"l",ic e&te ab&"lut in$i&pen&abil pentru preci+area $ia,n"&ticului. A&pectele "binuite &unt ' in iltrate ( &ub "r% $e "paciti r"tun$e &au "#alare &ituate ( $e
56

i&tulele

pneumologie
"bicei ( &ubcla#icular ( "paciti "%",ene l"bare &au &e,%entare ( "pacit!i n"$ulare( "paciti liniare i i%a,ini ca#itare. E)a%enele $e lab"rat"r' 1n tubercul"+ele acti#e( #ite+a $e &e$i%entare e&te accelerat( $ar " #ite+ n"r%al nu e)clu$e e)i&ten!a unei tubercul"+e e#"luti#e. De%"leuc",ra%a arat "bi-nuit *iperleuc"cit"+( %ai rar ane%ie. E)a%enul bacteri"l",ic cuprin$e cercetarea bacilului >"c* 1n &put( 1n lic*i$ul $e &pltur ,a&tric -i la ne#"ie( 1n &ecre!ia prele#at prin br"n*"&c"pie. Trebuie "l"&ite t"ate te*nicile pentru $e&c"perirea bacilului >"c*( inclu&i# cultura &au in"cularea la c"bai. Se &punea 1nainte( c nu &e p"ate pune $ia,n"&ticul $e tubercul"+( 1nainte $e punerea 1n e#i$en! a bacilului >"c*. A&t+i &e -tie c( &ub in luen!a tubercul"&taticel"r( bacilii p"t $i&prea rapi$( c*iar 1nintea #in$ecrii. C4n$ e)a%enul $irect e&te ne,ati# ( &e #"r ace neaprat " cultur -i " antibi",ra%. F"r%ele clinice &e preci+ea+ 1n &pecial cu a8ut"rul e)a%enului ra$i"l",ic. Tubercul"+a in iltrati# 2in iltratul prec"ce3 e&te "r%a "bi-nuit prin care apare tubercul"+a a$ultului. Debutul p"ate i ini&$i"& &au acut . I%a,inea ra$i"l",ic caracteri&tic ( e&te un in iltrat 0 " "pacitate r"tun$0"#alar ( bine $eli%itat &au cu %ar,inile e&t"%pate. E#"luea+ &p"ntan &pre ca+ei icare -i e)ca#are. Tubercul"+a ibr"ca+e"a& ca#itar c"n&tituie "r%a c"%un a tubercul"+ei a$ultului. Le+iunea caracteri&tic e&te ca#erna( care c"e)i&t cu alte tipuri $e le+iuni' in iltrate( le+iuni br"n-ice( +"ne $e atelecta+ie( e% i+e%( $ilata!ii br"n-ice( %"$i icri pleurale. ."ala e#"luea+ 1n pu&euri e#"luti#e( care alternea+ cu peri"a$e $e re%i&iune. C"%plica!iile &unt rec#ente. Di&e%inrile br"n*",ene( c"n&tituie %"$ul "bi-nuit $e e)tin$ere a le+iunil"r. Tubercul"+a ibr"a& e&te caracteri+ea+ prin pre$"%inan!a ele%entel"r irb"a&e( care #aria+ $e la c4te#a ele%ente $i&crete( p4n la ibr"+area unui pl%4n 1ntre, 2 ibr"t"ra)3. ."ala e#"luea+ lent -i relati# beni,n. E#"lu!ia e&te $e lun, $urat( "r%ele ,ra#e $uc4n$ $e re,ul la c"r$ul pul%"nar cr"nic. Alte "r%e clinice &unt' tubercul"+a br"n-ic( pneu%"nia -i br"n*"pneu%"nia ca+e0 "a&( tubercul"+a %iliar. A&pecte particulare ale tubercul"+ei &ecun$are' tubercul"+a pul%"nar a&"ciat cu &ilic"+a( c"n&tituie &ilic"tubercul"+a. 9n rap"rt cu #4r&ta( tubercul"+a pul%"nar are " e#"lu!ie %ai &e#er la &u,ari -i a$"le&cen!i. La btr4ni ( $at"rit &c$erii re+i&ten!ei "r,ani&%ului( &e pr"$uc reacti#ri ale #ec*il"r "care( cu ten$in! la ca+ei icare -i e)ca#are. .tr4nii p"t repre+enta " i%p"rtant &ur& $e in ec!ie( %ai ale& purtt"rii a-a0+i&el"r br"n-ite cr"nice( 1n realitate tubercul"+e e#"luti#e. Sarcina 21n pri%ele luni %ai ale&3 -i alptarea( prin &c$erea re+i&ten!ei "r,ani&%ului( a#"ri+ea+ apari!ia tubercul"+ei pul%"nare. E#"lu!ia tubercul"+ei &0a %"$i icat %ult &ub in luen!a tubercul"&taticel"r %"$erne. Inc"rect tratat( tubercul"+a &ecun$ar 2 ti+ia3 $urea+ ti%p 1n$elun,at( cu peri"a$e $e e#"luti#itate -i peri"a$e $e lini-te. Trata%entul c"rect $uce $e "bicei la " e#"lu!ie
51

pneumologie
a#"rabil. Si%pt"%ele ,enerale -i unc!i"nale $i&par 1n c4te#a &pt%4ni. Se%nele ra$i"l",ice &e %"$i ic %ai t4r+iu( 1ncep4n$ & &e atenue+e $up B05 luni $e trata%ent. Pentru ca b"lna#ul &0-i reia #ia!a n"r%al( te%peratura -i #ite+a $e &e$i%entare trebuie & $e#in n"r%ale( iar i%a,inile ra$i"l",ice & $i&par &au 1n "rice ca+( & nu per&i&te i%a,ini $e pier$ere $e &ub&tan!. Se &pune c tubercul"+a pul%"nar e&te e#"luti# c4n$ &e ,&e-te bacilul >"c* 1n e)pect"ra!ie &au 1n &ucul ,a&tric( "ri c4n$ i%a,inile ra$i"l",ice &e %"$i ic 2&e e)tin$ &au re,re&ea+3. Se &pune c tubercul"+a e&te &tabili+at( c4n$ b"lna#ul nu pre+int &e%ne clinice $e tubercul"+( c4n$ le+iunile ra$i"l",ice &unt &tabile -i &putele nu c"n!in bacilul >"c* la e)a%ene repetate. C"%plica!ii' pleure+ia purulent( pneu%"t"ra)ul &p"ntan( *e%"pti+ia( pleurita -i pleure+ia &er" ibrin"a&( tubercul"+a larin,elui( tubercul"+a inte&tinal -i tubercul"+a ur",enital. Pr",n"&ticul $epin$e $e natura -i 1ntin$erea le+iunil"r pul%"nare -i $e %"$ul 1n care trata%entul e&te pre&cri& $e %e$ic -i ur%at $e b"lna#. Pr" ila)ia $e!ine " p"n$ere i%p"rtant 1n c"%baterea tubercul"+ei -i ur%re-te ur%t"arele "biecti#e principale' 9ntrirea re+i&ten!ei ne&peci ice a "r,ani&%ului( prin cultur i+ic -i &p"rt -i prin 1%bunt!irea c"ntinu a c"n$i!iil"r $e %e$iu. 9ntrirea re+i&ten!ei &peci ice( &e "b!ine prin #accinarea antitubercul"a&( care ur%re-te cre-terea re+i&ten!ei la &uprain ec!iile cu bacii >"c*. Se -tie( $in $e&crierea en"%enului >"c*( c un ani%al in ectat cu bacil >"c* e&te re ractar la " n"u in ec!ie( pre+ent4n$ " &tare $e i%unitate. Faccinarea &e ace cu #accinul ..C.G.( nu%it a&t el $up Cal%ette -i Guerin( care( 1n 1M== 0 culti#4n$ pe %e$ii &peci ice cu bil( bacili b"#ini 1 #irulen!i( 0 au "b!inut bacili care -i0au pier$ut #irulen!a( $ar -i0au p&trat calit!ile anti,enice( i%uni+ante. Faccinarea ..C.G. e&te " %et"$ care ur%re-te pr"te8area in$i#i$ului 1%p"tri#a tubercul"+ei0b"al( c"n erin$u0i arti icial " in ec!ie latent( care0i $( r ri&curi( " &tare $e re+i&ten! a&e%nt"are pri%"in ec!iei beni,ne. Se reali+ea+ $eci " pri%"in ec!ie tubercul"a& nee#"luti#( cu in&talarea aler,iei la tuberculin. Apare a&t el " re+i&ten! la rein ec!ia cu bacili >"c*.Faccinarea ..C.G. &0a practicat la 1nceput prin %et"$a per"ral( ap"i prin cea percutanat 2cu a8ut"rul unui #accin"&til3. In pre+ent &e utili+ea+ %et"$a intra$er%ic 0 la el ca -i te&tarea tuberculinic 0( l"cul $e elec!ie iin$ re,iunea p"&ter"0e)tern -i in eri"ar a bra!ului. Faccinul actual e&te li" ili+at -i &e li#rea+ 1n i"le care c"n!in =6 $e $"+e. Pulberea care repre+int #accinul &e $iluea+ cu = %l $intr0 un &"l#ent &pecial( in ect4n$u0&e $up $i+"l#are 6(1 %l &u&pen&ie intra$er%ic. 9n !ara n"a&tr( #accinarea ..C.G. &e aplic &i&te%atic tutur"r in$i#i+il"r aner,ici $e la 6 la =? $e ani( a$ic cel"r ce reac!i"nea+ ne,ati# la te&tarea prealabil cu tuberculin -i care( prin ur%are( nu -i0au c"n&tituit prin in ec!ie natural cu bacil >"c* " &tare $e aler,ie( re&pecti# $e i%unitate. Durata i%unit!ii #accinale e&te $e ? 0 K ani( a&t el c #accinarea &e repet $in K 1n K ani. Apari!ia aler,iei p"&#accinale la tuberculin( &e te&tea+ $up G0J &pt%4ni. O #accinare e icient $uce la apari!ia aler,iei 1n J6 0 M6E $in ca+uri( la &c$erea %"rbi$it!ii
5=

pneumologie
$e patru p4n la +ece "ri -i a %"rtalit!ii $e -a&e "ri( c"%parati# cu in$i#i+ii ne#accina!i. Lupta 1n "car( care ur%re-te cun"a-terea -i li%itarea &au neutrali+area tutur"r "carel"r $e c"nta%inare( e&te un alt "biecti# pr" ilactic i%p"rtant. Prin acea&t ac!iune &e ur%re&c' 0 i+"larea -i tratarea b"lna#il"r cu le+iuni $e&c*i&eA 0 &terili+area &putei prin ierbere cu le-ie 2&"$ =E3 ti%p $e =6 0 B6 $e %inute( cu cl"rur $e #ar 16 0 =6E &au cl"ra%in ?EA 0 &terili+area #e&elei( len8eriei $e pat( $e c"rp( a "biectel"r -i a *ainel"r prin ierbere( etu#are &au e)punere la &"are &au la ra+e ultra#i"leteA 0 $e+in ec!ia 1ncperii prin #ruire( &plarea $u-u%elel"r cu petr"l( #ap"ri $e cl"ra%in ?E etc.A 0 1n & 4r-it( i+"larea( #accinarea ..C.G. -i c*i%i"pr" ila)ia c"ntac!il"r( $e la ca+ la ca+. C*i%i"pr" ila)ia( alt ac!iune pr" ilactic( c"n&t 1n a$%ini&trarea $e tubercul"&tatice e2$e "bicei D.I.N.3 p"pula!iei cu ri&c cre&cut $e 1%b"ln#ire &au reacti#e' c"piil"r 1nc nein ecta!i cu tubercul"+( $ac trie&c 1n "care $e tubercul"+( 1n i%inen! $e a ace in ec!ii repetate( c"piil"r -i a$ul!il"r cu I.D.:. p"+iti#( $eci 1n i%inen! $e a c"ntracta tubercul"+a0b"al etc. Depi&tarea -i trata%entul prec"ce &e a$re&ea+ tutur"r ca+uril"r $e tubercul"+( 1n a+e c4t %ai prec"ce( a$ic 1n &ta$iul $e tubercul"+ pri%ar &au 1n pri%ele a+e ale tubercul"+ei &ecun$are. Depi&tarea( p"ate i' 0 bi"l",ic( -i c"n&t 1n te&tarea 1n %a& a tutur"r c"piil"r( a$"le&cen!il"r -i a$ul!il"r tineri prin I.D.:. la tuberculinn. Se c"n&i$er p"+iti#e reac!iile 1n care in$ura!ia $er%ic $ep-e-te $ia%etrul $e M %%A 0 ra$i" "t",ra ic( -i c"n&t 1n e)a%inarea ,rupel"r $e p"pula!ie cu ri&c cre&cut la 1%b"ln#ire' b"lna#ii 1n &upra#e,*ere( "-tii b"lna#i( c"ntac!ii( *iperer,icii( &ec*elerii( c"piii( a$"le&cen!ii -i tinerii( b"lna#ii cu &i%pt"%e re&pirat"rii care $urea+ %ai %ult $e " lunA 0 bacteri"l",ic( c"n&t 1n e)a%inarea &i&te%atic a &putei c"lectate 1n recipiente &peciale $e la t"!i tu-it"riiA e)a%enul $irect 1n lu%in lu"re&cent -i culturi pe %e$iul LWNen&tein0 @en&en. E$uca!ia &anitar 8"ac un r"l i%p"rtant 1n c"%baterea tubercul"+ei' pe $e " parte( &e a$re&ea+ b"lna#il"r( pentru a re&pecta %&urile $e pre1nt4%pinare a r&p4n$irii b"lii 2pr"tec!ia cu $"&ul pal%ei &au bati&ta 1n ti%pul tu&ei( utili+area &cuipt"rii( #e&el -i "biecte $e t"alet &eparate etc.3 -i rec"%an$rile %e$iculuiA pe $e alta( &e a$re&ea+ 1ntre,ii p"pula!ii pentru a &e eri $e c"nta%inare &au a &e pre+enta $e ti%puriu la c"ntr"l. Trata%ent' 0 I,ien"0$ietetic r%4ne 0 cu t"ate re+ultatele re%arcabile "b!inute prin tubercul"&tatice 0 ab&"lut in$i&pen&abil pentru terapia tubercul"+ei. Cura $e repau&( aer"cli%at"terapia( $iet"terapia p"t i c"n&i$erate 1nc un trata%ent $e ba+ 1n tubercul"+.
5B

pneumologie
0 :epau&ul p"ate i pre&cri&( ie l&4n$ b"lna#ul 1n %e$iul &u( ie 1n &pital &au &anat"riu. Cura $e &anat"riu r%4ne t"tu-i &uperi"ar( pentru c &upri% ri&cul c"nta%inrii pentru antura8 -i "bli, pe b"lna# la " $i&ciplin %ai &trict. Spre $e"&ebire $e trecut( cura $e repau& &e ace a&t+i 1n ca$rul unui re,i% %ai %"$erat( altern4n$ cu un e "rt $"+at( 1n unc!ie $e &ta$iul b"lii -i $e &tarea ,eneral a pacientului. 0 Aer"0cli%"terapia nu %ai $e!ine r"lul $in trecut. Cura $e altitu$ine a r%a& un ele%ent acultati#. Se pare c altitu$inea are un e ect t"ni iant( i+ic -i p&i*ic( prin aerul curat( "+"nat( $e %unte -i ca$rul $e ru%u&e!e natural. 0 :e,i%ul ali%entar trebuie & ie #ariat( b",at 1n pr"teine -i #ita%ine. Trebuie & &e e#ite &upraali%enta!ia -i re,i%urile b",ate 1n ,r&i%i( $at"rit peric"lului apari!iei un"r tulburri $i,e&ti#e. Alc""lul -i tutunul trebuie inter+i&e. Un ap"rt $e B ?66 0 5 666 cal. e&te &u icient. 0 P&i*"terapia e&te un alt ele%ent al trata%entului ,eneral. Mu+ica( il%ele( lectura( c"n#"rbirile b"lna#ului cu %e$icul &unt principalele %i8l"ace. Trata%entul &i%pt"%atic -i a$8u#ant "cup un l"c %"$e&t 1n terapia tubercul"+ei( $e"rece %a8"ritatea &i%pt"%el"r ce$ea+ rapi$ la a$%ini&trarea tubercul"&taticel"r. Febra &e c"%bate cu antiter%ice. Tu&ea &eac( iritati#( &e c"%bate cu preparate $e c"$ein 2C"$enal3( cu &e$ati#e 2Cal%"tu&in3 &au cu tinctur $e ac"nit -i bela$"n 2Tu&"%a,3. Tu&ea cu e)pect"ra!ie nu #a i c"%btut( $ar &e u-urea+ e)pect"ra!ia a$%ini&tr4n$ in u+ii e)pect"rante 2Sir",al( Sir"p e)pect"rant( Sir"p $e ptla,in3. Inapeten!a &e tratea+ cu tincturi a%are( &tricnin( preparate $e calciu( Ma$i"l etc. In&"%nia -i &trile $e nelini-te &e tratea+ cu .r"%"#al( Mepr"ba%at( Cicl"barbital &au Cl"r$ela+in. De%"pti+ia 0 care e&te -i &i%pt"% -i c"%plica!ie 0 &e c"%bate prin repau& t"tal( cal%area b"lna#ului -i a a%iliei( une"ri pun, $e ,*ea! pe piept -i ab$"%en( *e%"&tatice 2in8ec!ii cu calciu cl"rat 16E( Fit. >3( in8ec!ii cu e)tract $e *ip" i+ p"&teri"ar( &e$ati#e 2.r"%"#al( .r"%"&e$in( calciu br"%at3. 9n &itua!ii &peciale 0 %ici tran& u+ii repetate 2=66 0 B66 %l3( *"r%"ni c"rtic"&uprarenali &au pneu%"t"ra). 9n ca+ $e peneu%"t"ra) &p"ntan &e cal%ea+ $urerea cu C"$ein &au M"r in( &e a$%ini&trea+ ")i,en -i &e e#acuea+ aerul prin a&pira!ie c"ntinu. Ca %e$ica!ie a$8u#ant( 1n ca+uri &peciale &e a$%ini&trea+ ACTD 21n per u+ie3 &au Superpre$n"l( &ub pr"tec!ie tubercul"&taticel"r -i #ita%in"terapiei. Trata%entul eti"l",ic( e&te in$i&pen&abil -i &e ace cu tubercul"&tatice( care &unt antibi"tice -i c*i%i"terapice acti#e 1n trata%entul -i pr" ila)ia tubercul"+ei. Dup e ectul l"r terapeutic &e 1%part 1n trei cate,"rii' - %a8"re' I+"nia+i$a( :i a%picina( Strept"%icina ( Eta%but"lA %in"re' aci$ul paraa%in"&alicilic 2PAS3( Eti"na%i$a( Pira+ina%i$a( M"r a+ina%i$aA - $e re+er#' Cicl"&erina( Ti"carli$ul( Fi"%icina. Tubercul"&taticele &e "l"&e&c 1n a&"cieri 2c4te = 0 B3( pentru 1nt4r+ierea in&talrii re+i&ten!ei -i a&i,urarea unui trata%ent acti#. 9n "r%ele acute( 1n ca+ul pre+en!ei bacilului >"c*( la e)a%enul $irect 1n &put( &e a&"cia+ I+"nia+i$a cu :i a%picina 2M66 %,7+i3. C4n$ bacilul >"c* e&te pre+ent nu%ai 1n culturi( &e a&"cia+ I+"nia+i$a cu Strept"%icina
55

pneumologie
21 ,3 -i Eta%but"lul. 9n "r%ele cr"nice &e a$%ini&trea+ I+"nia+i$a cu Strept"%icina. I+"nia+i$a 2D.I.N. 0 *i$ra+i$a aci$ului i+"nic"tinic3 e&te cel %ai 1ntrebuin!at tubercul"&tatic. Se a$%ini&trea+ $e "bicei "ral 216 %,7<il"c"rp7+i3( &ub "r%a c"%pri%atel"r $e 6(6?6 &au $e 6(166 ,( $ar -i i.%. &au i.#. 2 i"le $e 16 %l3( 1n& nici"$at intrara*i$ian( iin$ iritant. Ptrun$e bine 1n L.C.:. 1n "r%ele ca+e"a&e -i 1n ,an,li"ni( e&te bacteri"&tatic -i bacterici$. :e+i&ten!a bacilului >"c* la I+"nia+i$a apr4n$ repe$e( trebuie a&"ciat cu alte tubercul"&tatice. T"leran!a e&te bun( $ar une"ri p"t aprea inapeten!( #r&turi( c"n&tipa!ie( icter( c"n#ul&ii( p&i*"+e( p"line#rite( in&"%nie &au &"%n"len!( en"%ene aler,ice. E&te in$icat 1n t"ate "r%ele $e tubercul"+ pul%"nar -i e)trapul%"nar. E&te c"ntrain$icat 1n p&i*"+e( in&u icien!a *epatic &au renal. Strept"%icina &e a$%ini&trea+ $e pre erat &ub "r% $e Strepancil( 1n $"+e $e 1 0 = ,7+i( 1n = pri+e. :i a%picina 2:i a$in3 e&te bacteri"&tatic -i bacterici$. Se a$%ini&trea+ $e "bicei "ral( 1n $"+e a 6(G66 , 0 6(M66 ,7+i 2cap&ule $e 6(1?6 -i 6(B66 ,3. Spectrul $e acti#itate cuprin$e bacilul >"c*( ,er%eni ,ra%p"+iti#i -i ,ra%ne,ati#i. :e+i&ten!a &e in&talea+ repe$e. T"leran!a e&te bunA ca reac!ii a$#er&e apar rar' tulburri $i,e&ti#e( icter( reac!ii aler,ice -i leuc"penie. E&te in$icat 1n trata%entul tubercul"+ei pul%"nare -i e)trapul0 %"nare 2acute -i cr"nice3( &eptice%ii cu &ta il"c"c -i in ec!ii biliare. Eta%but"lul e&te tuberucl"&tatic bacteri"&tatic. :e+i&ten!a apare treptat. Ca reac!ii a$#er&e &e 1nt4lne&c' ne#rite "ptice -i peri erice( tulburri $i,e&ti#e -i *epatice. Se a$%ini&trea+ 1n $"+e $e =? 0 56 %,7<il"c"rp7+i 2c"%pri%atele c"n!in 6(=?6 ,3. Aci$ul para%in"&alicilic 2PAS3 e&te acti#( $ar ,reu $e &up"rtat 1n $"+ele terapeutice "rale 0 16 0 1G ,7+i 2$ra8euri $e 6(B66 , -i pulbere3. Calea i.#. e&te %ai utili+at 2per u+ie unic 0 1? , PAS 1n &"lu!ie7+i3. T"leran!a e&te %e$i"cr. Apar rec#ent tulburri $i,e&ti#e( urinare -i aler,ice. Eti"na%i$a 2Ni+"tin3( &ub "r% $e $ra8euri $e 6(=?6 , -i &up"+it"are $e 6(?66 ,( 1n $"+e "rale $e 6(K?6 0 1 ,7+i( e&te in$icat 1n tubercul"+a pul%"nar -i e)trapul%"nar acut -i cr"nic. Ca reac!ii a$#er&e( &e 1nt4lne&c tulburri $i,e&ti#e( p"line#rite( p&i*"+e( erup!ii aler,ice. Alte tubercul"&tatice( utili+ate %ai rar( &unt' Pira+ina%i$a 0 cu &tructur a&e%nt"are i+"nia+i$ei( $ar cu acti#itate %ai &lab( -i reac!ii a$#er&e relati# rec#ente 2tulburri $i,e&ti#e( *epatice( urinare( aler,ice3A a$%ini&trare "ral -i pre+entare &ub "r% $e c"%pri%ate $e 6(?66 ,A M"r a+ina%i$a 2M"rina%i$3 0 tubercul"&tatic %in"r( $eri#at al pira+ina%i$ei( cu t"leran! %ai bun 2c"%pri%ate $e 6(?66 , a$%ini&trate 1n $"+e $e = 0 B ,7+i3A Cicl"&erina 2Tebe%icina3 0 &ub "r% $e c"%pri%ate $e 6(=?6 , a$%ini&trate 1n $"+e $e 6(? 0 1(? ,7+i( util 1n trata%entul tubercul"+ei -i al un"r in ec!ii urinare( acti# a&upra bacilului >"c*( un"r ,er%eni ,ra%p"+iti#i -i ,ra%ne,ati#iA Ti"carli$ul( 1n $"+e $e 5 0 G ,7+i 2c"%pri%ate $e 6(?66 ,3( e&te in$icat 1n tubercul"+a pul%"nar cr"nic. Sc*e%e $e trata%ent' - i+"nia+i$ B66%, i ri a%picin G66%, ( M01= luni
5?

pneumologie
- i+"nia+i$ B66%, i eta%but"l 1?%,7<, ( 1=01J luni 2%ai puin t")ic3 - i+"nia+i$ B66%, ( ri a%picin G66%, ( pira+ina%i$ =, ( cu &au r &trept"%icin 1, &au eta%but"l 1?%,7<, ( = luni ( ur%at $e unul $in ur%t"arele' i+"nia+i$ B66%, i ri a%picin G66%, ( 5 luni i+"nia+i$ B66%, ( ri a%picin G66%, i &trept"%icin 1, $e $"u "ri pe &pt%4n ( G luni 2 &ta$iu inten&i#e iniial pentru &c*e% $e &curt $urat i &u&piciune $e re+i&ten la antibi"tic3 - i+"nia+i$ B66%, ( ri a%picin G66%, ( 1 lun ( ur%at $e i+"nia+i$ M66%, i ri a%picin G66%, $e $"u "ri pe &pt%4n ( J luni. C"lap&"terapia %e$ical ur%re-te punerea 1n repau& a pl%4nului b"lna#( prin c"labarea 2c"%pri%area3 &a &pre *il( &upri%4n$ a&t el trau%ati&%ul re&pirat"r -i a#"ri+4n$ pr"ce&ul $e cicatri+are. Se reali+ea+ prin' 0 pneu%"t"ra) arti icial( care c"n&t 1n intr"$ucerea unei cantit!i $e aer 1n ca#itatea pleural( prin punc!i"nare( $e "bicei 1n &pa!iul al III0lea 0 al IF0lea interc"&tal. Se practic 1n ca+ $e e-ec al trata%entului cu tubercul"&tatice. Met"$a &e "l"&e-te %ult %ai rar $ec4t 1n trecut. 9n ca+ul a$eren!el"r &au bri$el"r( care une&c cele $"u pleure( 1%pie$ic4n$ ptrun$erea aerului( &e pr"ce$ea+ la &ec!i"narea ace&t"ra cu cauterul( pe cale en$"&c"pic 2te*nica @ac"baeu&3A 0 pneu%"perit"neu( care c"n&t 1n intr"$ucerea unei cantit!i $e aer 1n ca#itatea perit"neal. Se practic 1n le+iunile &ituate la ba+a pl%4nil"r -i pentru c"%baterea un"r *e%"pti+ii. Trata%entul c*irur,ical &e aplic 1n ca+urile nere+"l#ate prin trata%entul eti"l",ic. Met"$ele utili+ate &unt' 0 e)ere+a 0 %et"$ $e elec!ie care c"n&t 1n re+ecarea unui &e,%ent 2&e,%entect"%ie3( l"b 2l"bect"%ie3 &au c*iar a unui pl%4n 2penu%"nect"%ie3A . 0 t"rac"pla&tia 0 "l"&it c4n$ e)ere+a nu e&te p"&ibil. C"n&t 1n re+ecarea unui nu%r $e c"a&te 2B 0 G3( "b!in4n$u0&e c"labarea cu retrac!ia $e initi# a pl%4nului( care a#"riea+ #in$ecarea le+iunil"rA 0 pneu%"t"ra)ul e)trapleural( care c"n&t 1n intr"$ucerea unei cantit!i $e aer 1ntre pleura parietal -i peretele t"racic. Cultura i+ic -i terapia "cupa!i"nal 2prin %unc3 "l"&e&c ca ar% terapeutic e "rtul i+ic $"+at( care &ti%ulea+ capacitatea $e aprare a "r,ani&%ului( reali+4n$ " tran+i!ie &pre re1nca$rarea 1n %unc -i c"n&tituin$ " %"$alitate $e recuperare a b"lna#ului 2une"ri prin recali icare3. Ulti%a %&ur terapeutic e&te re1nca$rarea 1n %unc a b"lna#il"r 2reabilitarea3. Acea&ta 1ncepe $in %"%entul internrii( &ub "r%a culturii i+ice -i a terapiei "cup!i"nale( -i &e c"ntinu pr",re&i#. 1n unele ca+uri &e i%pune recali icare 1n alt pr" e&ie. PNEUMOTO:ALUL
5G

pneumologie
De ini!ie' pneu%"t"ra)ul e&te pre+en!a aerului 1n ca#itatea pleural. Aerul p"ate ptrun$e 1n pleur ie plec4n$ $e la br"n*ii( ie $e la peretele t"racic. Se cun"&c %ai %ulte "r%e' pneu%"t"ra)ul &p"ntan e "r%a "bi-nuit( cau+at cel %ai rec#ent $e tubercul"+a pul%"nar( c*i&turile aeriene( pneu%"c"ni"+e( e% i+e%A pneu%"t"ra)l trau%atic apare 1n trau%ati&%e t"racice &au racturi c"&tale' pneu%"t"ra)ul terapeutic c"n&t 1n intr"$ucerea aerului 1n pleur 1n &c"p terapeutic. Si%pt"%at"l",ie' $ebutul e&te $e "bicei brutal( c*iar $ra%atic( cu "ca+ia unui e "rt( tu&e #i"lent &au r cau+ aparent. Se caracteri+ea+ prin 8un,*i atr"ce( l"cali+at &ub0 %a%el"nar -i ira$iin$ 1n u%r -i ab$"%en( ur%at i%e$iat $e $i&pnee pr",re&i#( inten& -i tu&e u&cat( c*inuit"are. Apar rapi$ &e%ne $e -"c &au a& i)ie( a! pali$( ap"i cian"+at( re&pira!ie rapi$ -i &uper icial( pul& %ic( ta*icar$ie( ten&iune arterial c"b"r4t( an)ietate. E)a%enul i+ic arat %rirea *e%it"racelui re&pecti#( cu lr,irea &pa!iil"r in0 terc"&tale( #ibra!ii #"cale ab"lite( *iper&"n"ritate -i tcere la au&culta!ie.C"r$ul pul%"nar acut( prin "b&tac"lul inten& -i #i"lent i%pu& ini%ii $repte( e&te " c"%plica!ie ,ra#. O "r% clinic $e"&ebit e&te pneu%"t"ra)ul &u "cant &au cu &upap care apare c4n$ per "ra!ia pleur"pul%"nar per%ite intrarea aerului 1n in&pira!ie 1n pleur( $ar nu -i ie-irea lui 1n e)pira!ie. Dac nu &e inter#ine pr"%pt -i ener,ic( b"lna#ul %"are prin a& i)ie. Dia,n"&ticul &e ba+ea+ pe apari!ia brutal a $i&pneei( $urerea t"racic #i"lent -i atr"ce( en"%enele ,ra#e $e a& i)ie( ab"lirea #ibra!iil"r #"cale( *iper&"n"ritate -i tcere la au&culta!ie. Trata%entul c"n&t 1n cal%area $urerii cu Al,"cal%in( Ple,"%a+in -i( e)cep!i"nal( Mial,in &au "piacee 2M"r in( Dilau$en0atr"pin( Pant"p"n3( cal%area tu&ei cu C"$ein &au Di"nin -i trata%entul -"cului c4n$ apare 2Pentetra+"l( Niceta%i$( E "rtil( C" ein3A repau& la pat -i repau& #"cal. C4n$ en"%enele a& i)ice &unt ,ra#e( &e recur,e la e)u la!ie $ec"%pre&i#. 9nt"t$eauna &e tratea+ b"ala $e "n$ -i c"%plica!iile. Di$r"t"ra)ul e&te pre+en!a 1n ca#itatea pleural a unui lic*i$ cu caracter $e tran&&u$at. Apare 1n in&u icien!a car$iac( &in$r"%ul ne r"tic( cir"+e( &tri ca-ectice( etc. De%"t"ra)ul c"n&t 1n re#r&area unei cantit!i $e &4n,e 1n ca#itatea pleural( 1n ur%a un"r trau%ati&%e t"racice( a unui ane#ri&% a"rtic &au &in$r"% *e%"ra,ic. C*il"t"ra)ul e&te pre+en!a li% ei 1n ca#itatea pleural( prin ruperea( "b&truarea &au c"%pre&iunea %arelui canal t"racic &au a altui #a& li% atic i%p"rtant. CANCE:UL .:ONDOPULMONA: De ini!ie' cancerul br"n*"pul%"nar e&te " tu%"are %ali,n( cu punct $e plecare br"n-ic. Eti"pat",enie' c"n&tituie una $in cele %ai rec#ente l"cali+ri( iin$ $ep-it ca rec#en! $"ar $e cancerul ,a&tric 2=6E $in t"talitatea tu%"ril"r %ali,ne3. Apare pre$"%inant la brba!i 2$e J 0 16 "ri %ai $e& $ec4t la e%ei3( 1n &pecial $up 56 $e ani.
5K

pneumologie
Eti"l",ia nu e&te cun"&cut( $ar e)i&t unele cau+e a#"ri+ante' u%atul 0 $up unele &tati&tici b"ala apr4n$ $e 1K "ri %ai rec#ent la cei care u%ea+ pe&te =6 !i,arete pe +i $ec4t la ne u%t"ri 0( &ub&tan!ele ra$i"acti#e( ,u$r"nul( pr"ce&ele in la%at"rii cr"nice pul%"nare. Anat"%ie pat"l",ic' tu%"area e&te l"cali+at %ai rec#ent 1n pl%4nul $rept( 1n br"n*iile %ari -i l"bii &uperi"ri. O$at c"n&tituit "r%a!iunea tu%"ral pr"e%in 1n br"n*ie( pe care " "b&truea+. Si%pt"%at"l",ie' &i%pt"%ele cancerului br"n*"pul%"nar( at4t $e $ebut( c4t -i cele t4r+ii( &unt 1n rap"rt cu reac!iile pe care le pr"$uce tu%"area la ni#elul br"n*iei 2$ilata!ie( "b&truc!ie( in ec!ie3 -i la ni#elul parenc*i%ului pul%"nar 2atelecta+ie3. Unele in ec!ii pul%"nare 2pneu%"nie( abce& pul%"nar3 p"t $"%ina tabl"ul clinic -i %a&ca ne"pla&%ul 2cancerul3. De aceea( "rice in ec!ie pul%"nar per&i&tent( reci$i#ant &au rebel la trata%ent( la un b"lna# 0 $e "bicei brbat 0 pe&te 56 $e ani( trebuie & &u,ere+e -i e)i&ten!a unui cancer pul%"nar. Debutul e&te $e "bicei in&i$i"&( %ani e&t4n$u0&e prin tu&e prec"ce( c"ntinu( rebel la trata%ent( e)pect"ra!ie %uc"a& &au %uc"purulent( une"ri cu &triuri $e &4n,e( alte"ri *e%"pti+ii abun$ente( $i&pnee( $ureri t"racice( la 1nceput &ur$e( %ai t4r+iu inten&e -i c"ntinue. Debutul p"ate i -i acut( $e tip pneu%"nie &au cu a&pect $e abce& pul%"nar. Se cun"a-te -i un $ebut tar$i#( 1n peri"a$a $e %eta&ta+are( printr0un tabl"u $e &in$r"% para0 ne"pla+ic' tulburri $e tip reu%ati&%al 2artral,ii( $e,ete *ip"cratice3( neur"l",ic 2p"line0 #rite3( en$"crin 2acr"%e,alie3. E)i&t $"u %ari "r%e' *ilar 2=7B $in ca+uri3( cu &i%pt"%at"l",ie b",at( 1n &pecial br"n-itic 2re&pira!ie $i icil( -uiert"are 0 Y*ee+in,3( $ar ne&peci ic -i peri eric' %ult #re%e a&i%pt"%atic( cu %ani e&tri nu%ai ra$i"l",ice. 9n peri"a$a $e &tare &e inten&i ic &i%pt"%ele unc!i"nale $e $ebut 2tu&ea( e)pec0 t"ra!ia( $urerea t"racic3 -i apar &e%ne ,enerale 2pal"are( "b"&eal( pier$ere 1n ,reutate( inapeten!( ebr3. Mult #re%e &tarea ,eneral &e %en!ine bun. Se%nele i+ice apar t4r+iu -i &e $at"re&c "b&truc!iei br"n-ice( intere&rii pleurei( in ectrii terit"riului pul%"nar $in 8ur( c"%pre&iunii un"r "r%a!iuni #ecine &au %eta&ta+el"r. Se%nele ra$i"l",ice c"n&tau $e "bicei 1n' "pacitate *ilar( i%a,ine $e atelecta+ie l"bar &au +"nal -i "pacitate r"tun$ 1n plin parenc*i%. .r"n*"&c"pia e&te e)a%enul un$a%ental( care e#i$en!ia+ %"$i icrile %uc"a&ei br"n-ice -i le+iunea en$"br"n-ic 2tu%"area &au &ten"+a3 -i care per%ite a&pirarea un"r ra,%ente tu%"rale &au a &ecre!iei br"n-ice( 1n #e$erea e)a%enului *i&8"l",ic. Se%nele $e lab"rat"r' unul $intre cele %ai i%p"rtante e)a%ene( e&te cercetarea celulel"r ne"pla+ice 1n &put( prin rec"ltarea &putei B +ile c"n&ecuti# 2e#entual repetare3A ace&t e)a%en per%ite $ia,n"&ticul 1n J6 0 M6E $in ca+uri( cu 1 0 ? ani 1nainte ca ne"pla&%ul & $e#in e#i$en!iabil cu a8ut"rul %et"$el"r cla&iceA $e a&e%enea e)a%enul cit"l",ic al &ecre!iei br"n-ice p"ate pune 1n e#i$en! e)i&ten!a tu%"riiA F.S.D. e&te apr"ape t"t$eauna accelerat( in$i erent $e ,ra$ul ebrei.
5J

pneumologie
E#"lu!ie' $ia,n"&ticul &e preci+ea+ $e "bicei t4r+iu( c4n$ trata%entul e&te in"perant. Gra#itatea re+ult -i $in aptul c a+a &ilen!i"a& $urea+ ? 0G ani( iar cea $e laten! clinic( =0B. C4n$ $ia,n"&ticul &0a &tabilit( e#"lu!ia e&te 1n ,eneral rapi$( b"lna#ii &uc"%b4n$ 1n %a)i%u% $"i ani $e la preci+area ace&tuia. C"%plica!iile &unt nu%er"a&e( ele precipit e#"lu!ia b"lii( %rin$ &u erin!ele b"lna#il"r' pr"ce&e in la%at"rii &au &upurati#e 2pneu%"nii( br"n*"pneu%"nie( abce& pul%"nar( $ilata!ie a br"n*iil"r etc.3A pr"ce&e pleurale 2&er" ibrin"a&e &au *e%"ra,ice3A c"%pre&iuni ale "r,anel"r $in %e$ia&tin prin a$en"patieA prin$eri ale ,an,li"nil"r a)ilari -i &upracla#iculari -i %eta&ta+e la $i&tan! 2cerebrale( "&"a&e( *epatice etc.3. M"artea &e pr"$uce prin ca-e)ie( *e%"pti+ie %a&i#( a& i)ie etc. F"r%e clinice' &e cun"&c ur%t"arele "r%e %ai i%p"rtante' 0 "r%a apical 2&in$r"%ul Panc"a&t0T"bia&3( cu b"%barea "&ei &upercla#iculare( $ureri in&up"rtabile -i &e%ne neur"l",iceA 0 "r% *ilar 2central3( peri eric( p&eu$"pneu%"nic( %e$ia&tinal( pleuretic( %eta&ta+ant( &upuratA 0 cancerul pul%"nar &cun$ar e&te un cancer %eta&tatic( cu punct $e plecare $in pr"&tat( &4n( uter( tir"i$( rinic*i( &t"%ac( c"l"n( rect. Spre $e"&ebire $e cancerul pri%iti#( reali+ea+ " i%a,ine ra$i"l",ic n"$ular( $e "bicei %ultipl( une"ri %iliar. Si%pt"%at"l",ia pul%"nar e&te %ult #re%e %ut( %eta&ta+ele iin$ l"cali+ate la peri eria pl%4nil"r( $"%in4n$ &e%nele l"cali+rii pri%iti#e 2pr"&tat( &4n( uter etc.3. De+n"$%4ntul atal( &ur#ine %ai repe$e $ec4t 1n cancerul pri%iti#. Dia,n"&ticul &e ba+ea+ pe apari!ia in&i$i"a& 0 la un in$i#i$ $e "bicei $up 56 $e ani( %ai ale& %are u%t"r 0 a un"r &i%pt"%e unc!i"nale ne&e%ni icati#e prin ele 1n&ele 2tu&e( e)pect"ra!ie( $i&pnee( *e%"pti+ii3( $ar rebele la trata%ent -i per&i&tente. Aceea-i &e%ni ica!ie trebuie ac"r$at un"r pneu%"nii -i pleure+ii re+i&tente la trata%ent &au reci$i#ante. Dia,n"&ticul &e preci+ea+ prin e)a%en ra$i"l",ic( br"n*"&c"pie( bi"p&ie -i e)a%enul %icr"&c"pic al &putei. E)i&t $eci 5 %et"$e $e $epi&tare 1n &ta$ii prec"ce' clinic 2cu aten!ie la pneu%"niile care &e repet 1n acela-i l"b( la &tri ebrile nee)plicate -i F.S.D. cre&cut3( ra$i"l",ic( en$"&c"pic -i cit"$ia,n"&tic( #i+4n$ &puta. Pr",n"&ticul e&te atal. Pr" ila)ia pre&upune lupta 1%p"tri#a a%atului( a p"lurii at%"& erice( &upra#e,*erea c"n$i!iil"r $e lucru 1n in$u&triile care "l"&e&c &ub&tan!e canceri,ene( ac!iuni $e $epi&tare prec"ce ra$i"l",ic 1n %a&( trata%entul inten& -i prec"ce al tutur"r in ec!iil"r br"n-ice. Trata%entul c*irur,ical e&te &in,urul e icace 2penu%"nect"%ii( l"bect"%ii3. Ma8"ritatea b"lna#il"r a8un, 1n& prea t4r+iu la inter#en!ia c*irur,ical. Trata%entul %e$ical e&te in$icat 1n "r%ele in"perabile $in cau+a %eta&ta+el"r( #4r&tei 1naintate( a c"%plica!iil"r etc. Se "l"&e&c' ra$i"terapia( c"balt"terapia( cit"&tatice 2Cla en( En$")an( Gi0r"&tan3( &ub c"ntr"lul *e%"leuc",ra%eiA antibi"tice pentru c"%baterea in ec!iil"r -i
5M

pneumologie
trata%ent &i%pt"%atic $up ca+' cal%ante ale tu&ei( *e%"&tatice( anal,etice 2Al,"cal%in( Anti$"ren( Mial,in3( #ita%ine( ")i,en etc. Pre+ent% "rientati# " &c*e% $e trata%ent cu antine"pla+ice 2-i anti%it"tice3 utili+at 1n trata%entul cancerului br"n*"pul%"nar. 0 pri%a +i Fincri&tin &au Finbla&tin &au A$ribla&tin( 1 lac"n i.#. 0 a $"ua +i -i a treia +i c4te " i"l $e Cicl" "& a%i$ 2En$")an3( 1n per u+ie &au i.#. 0 a patra +i ( %et"tre)at 5 cpr &au Anti "lan 1 i"l i.%. 0 a cincea +i ( 1 i"l $e Ft"ra ur i.#.

?6