Sunteți pe pagina 1din 98

DANSUL NOP II

LINDA CAJIO
CAPITOLUL 1
Era gol.Charity Brown priveaprintre !opa!ii "i #o$!he%ii &nt'ne!a%i!(tre
l')ini"'l &n !are li!(rea 'n *o! )i!.La !+ iva pa"i ,e *l(!(rile $!lipitoare $t(tea
'n #(r#at !' #ra%ele &ntin$e $pre !er'l nop%ii.Avea o!hii &n!hi"iiar tr'p'l$!(l,at
&ntr-o l'!ire ro"ie-a'rieera l')inat &n !ele )ai )i!i a)(n'nte.Era &nalt "i
.veltiar )'"!hii n'-i era' vol')ino"i!i $'pli !a ai 'n'i v+n(tor $(l#ati!.O
')#r( ,e p(r &i a!operea piept'l&ng'$t+n,'-$e p+n( $'# nivel'l taliei.Privirea ei
*' atra$( ,e partea #(r#(tea$!( a anato)iei l'i./Brbtesc/ n-ar *i p't't *i
ni!io,at( )ai #ine e0e)pli*i!at.St+n1eneala &i &n*ier#+nt( o#ra1ii&n ti)p !e
re$t'l !orp'l'i ei $i)%ea o alt*el ,e *ier#in%eal(.Privi &n alt( parte$p'n+n,'-"i !(
n-ar tre#'i $( $e $i)t( !i',at.Ar *i tre#'it $( *ie o $*+nt(!a $( n' privea$!(.Iar
$i)pla "i ve!hea !'rio.itate ')an( o &nv(%a$e !(,a!( !ineva ,(,ea pe$te 'n
#(r#at gol&n ti)p !e tre!ea prin p(,'re &n ,r') $pre !a$(venin, ,e la
#i#liote!(a!el !ineva ar *i ar'n!at,e$ig'ro privire.2entalea ar *i provo!at
p+n( "i 'n $*+nt $( n' $e 'ite.3i $e g+n,i !( era pli!ti$itor &n 2iltonNew Jer$ey.
Dar ,e !e$e &ntre#( ea$t(tea el a$t*el &n p(,'re4 Ca 'n r(.#oini! ,in ve!hi)e...
C' !+teva )ii ,e ani &naintea *araonilor.Pri)itivviril$(l#ati!.Degetele l'i
Charity $tr+n$er( ro)an'l ,e ,rago$te "i ,e !(l(torie &n ti)ppe !are-l l'a$e ,e la
#i#liote!(o,at( !' !(r%ile !e-i tre#'ia' pentr' l'!rarea ,e la !'r$'l ,e e!ono)ie.
N')'r)'r( ea$!'t'r+n,'-"i !ap'l.Pove"tile era' pove"ti.5$ta era ,oar 'n
ne#'n.O $tr(*'lgera g+n,'l !( atin$e$e pro#a#il %inta "i !( ar tre#'i $( $e
gr(#ea$!( $pre !a$(&nainte ,e a *i ,e$!operit( tr(g+n, !' o!hi'l "i ,e a ,eveni
peri!'lo$.Dar #(r#at'l gol !o#or& #ra%ele "i ,e$!hi$e o!hiiiar Charity n' p't'
re.i$ta tenta%iei $( )ai ar'n!e o privire.Se aple!( &n.*a%( "i $e .g+i la *ig'ra l'i.6n
a!el )o)ent o .g','i revela%ia.Ja7e 8al*or,.
Charity $e retra$e"o!at(p+n( !+n, $patele i $e lipi ,e 'n *oarte )a$iv tr'n!hi ,e
!opa!&n!er!( $(-"i re!apete r($'*lareape 1')(tate pentr' !( "i-o pier,'$e &n
'r)a lovit'riipe 1')(tate pentr' !( n'-"i p'tea !re,e o!hilor.B(r#at'l gol n'
p'tea *i no'l vi!epre"e,inte al !o)paniei Wayans,Inc.,!are vin,ea !o)p'tere "i
'n,e ea l'!ra.9iar'l Wall Street Journal &l pore!li$e Do)n'l :r(1itor,atorit(
&n,e)+n(rii l'i ,e a prel'a !o)panii $a' *iliale !' pro#le)e *inan!iare "i ,e a le
tran$*or)a &n a,ev(rate i.voare ,e pro*it.
Se *re!( la o!hi "i $e l'pt( $(-"i re!apete !ontrol'l $i)%'rilor.I)agina%ia ei o
l'a$e !o)plet ra.na ,a!( $e p'tea g+n,i !( #(r#at'l gol era !hiar Ja7e 8al*or,.
;(!' 'n pa$ p+n( la t'*i"'l &n $patele !(r'ia $e a$!'n,ea "i privi &n,el'ng "i !'
aten%ie.Era Ja7e.
Oh,Dumnezeule)'r)'r( ea.6n ti)p !e )intea ei $e l'pta $( pri!eap( a,ev(r'l
el $e aple!(l'( ,e 1o$ o to#( "i &n!ep' $( #at( 'n rit) $'$%in't.Apoi &n!ep' $(
&ng+ne 'n *el ,e in!anta%ie "i $( %op(ie &n 1'r'l *o!'l'i.Charity prin$e a !hi!oti
&n!etapoi ,in !e &n !e )ai tare.6"i a!operi g'ra !' )+na.Chi!ot'l &i + ni printre
#'.e.Do)n'l :r(1itor#(r#at'l !are 'r)a $( vin,e!e toate #olile *inan!iare ,e la
Wayans,Inc."i !hiar toate #olile *inan!iare ,in 2iltonNew Jer$ey$e 1'!a ,e-a
!ow#oy-ii "i in,ienii &n p(,'re.3i $e p(rea !(-"i 'ita$e penele a!a$(.

Ja7e privi &n 1'r !' aten%ie!' $i)%'rile-i a$!'%itegata $( prin,( ori!e
,e.e!hili#r' &n *or%a nat'ral( a p(,'rii.A$ta $e &nt+)pla a,e$ea &n )i1lo!'l
rit'al'l'iin$tin!tele l'i *iin, at+t ,e vii&n!+t p'tea $'rprin,e !ea )ai )i!(
t'l#'rare.Era !eva a!olo.
Un !er#$e g+n,i el.L')ini"'rile ,in p(,'rile ,e pini era'pentr' el'n re*'gi'.
6n el $e ri,i!( ,orin%a ,e a-i l'a 'r)a "i ,e a-l v+na !a &n ve!hi)e.Dar n' voia
$(-l '!i,(!(!i n' avea nevoie ,e !arnea "i ,e #lana a!e$t'ia.<e$pe!ta *iin%a.
6n!er!a ,oar $(-"i tr(ia$!( via%a a"a !') i-o l($a$e nat'ra.6n%elegea per*e!t.O)'l
&"i p(r($i$e!' genera%ii &n 'r)(nevoile nat'rale"i a!') n' avea ni!i 'n ,rept
$( &n"*a!e.C' $ig'ran%(el n' avea ni!i o nevoie *i.i!(.
6n lo! ,e a$taJa7e era a!olo &n a!ea $ear( pentr' a-"i ,e$!operi tre!'t'l
,inl('ntr'l $('pentr' a g($i a,ev(rat'l #(r#at "i a-l eli#era ,in !'"!a !'lt'rii
)o,erne.B(r#a%ii 'ita$er( $( *ie #(r#a%ile pieri$e a!ea nevoie *'n,a)ental( ,e a
v+na pentr' tri# "i ,e a g($i o $ati$*a!%ie &n a$ta.B(r#at'l )o,ern era .(p(!it
ne$ig'rne*eri!it.Ja7e !'no"tea a!e$t $enti)ent.;'$e$e 'n #(r#at al anilor =>?at+t
,e $en$i#il la ,orin%ele *e)eilor&n!+t "i le &n*r+na$e pe ale $ale.P+n( !+n,&n
'r)( !' !in!i anii $e o*eri$e $l'1#a )'lt vi$at(.I $e )ai o*eri$er( !+teva "i
&nainte$pe!ialitatea $a *iin, $alvarea !o)paniilor a*late &n pri)e1,ie,ar le
re*'.a$e ,in pri!ina $o%iei l'i.De ,ata a$taera vor#a $( $alve.e o *ilial( ,intr-o
$it'a%ie ,i$perat(&n lo! $( $e re,re$e.e,(,'$e *ali)ent.Oa)enii &"i pier,'$er(
$l'1#ele.Bine&n%ele$!on"tiin%a l'i n'-i per)itea $( ignore 'r)(toarea !o)panie
a*lat( &n ,i*i!'ltate.Bet$y n' *'$e$e ,e a!or, !' !on"tiin%a l'i$a' !' ple!area &n
alt $tatiar el $e po)eni$e at+t ,e rapi, !' 'n ,ivor%&n!+t a)intirea &l #'i)(!ea
&n!(.La vre)ea a!eea $e $i)%i$e egoi$t "i )i$oginratat !a #(r#at "i $o% i'#itor.
;e)eilea,i!( )a)a l'i "i !ele patr' $'rori )ai )ari&i !on,'$e$er( via%a &n!(
,in leag(n.N' av'$e$e 'n )o,el patern!(!i tat(l l'i &"i p(r($i$e
re$pon$a#ilit(%ile *a)iliale la $!'rt( vre)e &nainte ,e na"terea l'i Ja7e.La "!oal(
Ja7e era !on$i,erat @bieelul lui mmica/"i !hiar a"a *'$e$e.2a)a "i $'rorile
l'i &i !o)plota$er( via%aapoi &l tre!'$er( pe )+na $o%iei.;'$e$e &ntot,ea'na
e0a!t !eea !e ,orea' !eilal%ia!!epta$e !hiar $( n' ai#( !opii pentr' a n' $t+n1eni
!ariera $o%iei.N' *(!'$e ni!io,at( !eea !e avea nevoie $( *a!(.
Apoi!' !+ iva ani &n 'r)(,e$!operi$e )i"!area #(r#a%ilor.A!ea$ta n' ,enigra
ni!i *e)eileni!i ,rept'rile lor.Avea' a!elea"i ,rept'ri !a "i #(r#a%ii.N')i"!area
ar'n!a vina ,ire!t a$'pra #(r#a%ilor "i &i &nv(%a !( a' "i ei nevoi a*e!tive.Nevoi
!e tre#'ia' $ati$*(!'te pentr' #inele lor.6i &nv(%a pe #(r#a%i $( *ie ,in no'
#(r#a%i.3i &l a1'ta pe Ja7e $( $e preg(tea$!( pe $ine!el pe !are-l $'#1'ga$e.6l
&nv(%a $(-"i &nt+)pine propriile nevoi.Se pri!epea &n )e$eria l'i "i era &n $tare $(
$alve.e !o)paniile ,in ,i*i!'ltate.N' )ai tre#'ia $( $e $i)t( vinovatpentr' !(
)i$i'nea l'i &l p'rta ,e la o !o)panie peri!litat( la alta&n ti)p !e rep'ta%ia l'i
!re"tea.Av+n, gri1( ,e propriile ne!e$it(%ip'tea avea gri1( "i ,e ale altora.Iar
,a!( *o$ta l'i $o%ie n' p'tea &n%elege!' $ig'ran%( n' era *e)eia !are i $e
potrivea.Ja7e $!r't( l')ini"'l &n !are $e a*la "i pe !are-l g($i$e *oarte ni)erit
pentr' rit'al'l ,in a!ea $ear(.N' e0i$ta vreo !a$(ori vre'n $'*let pe ra.( ,e o
)il(.Chiar ,a!( era no'-venit &n 2ilton$e $i)%ea &n larg'l l'i.C+n, n'
parti!ipa' "i al%i #(r#a%ipre*era $( 'r)e.e rit'al'l a"a !') o *(!ea' $tr()o"ii
$(i!' !in!i.e!i ,e )ii ,e ani &n 'r)(.6)#r(!at &n !o$t')'l original ,(r'it ,e
)a)a nat'r(.De a!eea era a#$ol't ne!e$ar( $ing'r(tatea.Al'ng( g+n,'l !are-l
&ntrer'p$e$eg+n,'l !( $e a*la o *iin%( &n prea1)(.Se $i)%i #ine&)pro$p(tat "i
&nnoit.Se $i)%i ,in no' #(r#at.6l ,e$!(t'"a$e ,in no' pe John !el ,e ;ier ,in
l('ntr'l $('.6n )inte i $e &ntr'!hipa $!op'l ini%ial al rit'al'l'i.Avea p(r'l ,e
!'loarea )ieriio!hi !(pr'i "i e0pre$ivio i)agine !e ,(in'ia p'r'rea...
Ainti$e o pra,( !hiar a!olo&n 2ilton"i inten%iona $-o !apt're.e.N' era to!)ai o
pra!ti!( re!o)an,at( ,e )i"!area #(r#a%ilor,ar era tot'"i &n%elea$(.
In$tin!t'l v+n(tor'l'i &l !ople"i &ntr-'n val ,e $ati$*a!%ie.Privi la l'na plin( "i
'rl(.La !+ iva )etri ,ep(rtareCharity Brown o l'( la goan( !a ,in p'"!(.
-Charity4 Charity Brown4
Charity $e &ntoar$e "i $e g($i *a%( &n *a%( !' Dan$ator'l ;(r( 8aine.C($!( g'ra "i
$e 'it( i)e,iat &n alt( parte.Din $!'rta privire pe !are i-o ar'n!a$e &"i ,(,'
$ea)a !(!el p'%in,e ,ata a$ta era &)#r(!at.Era "i !a.'lB$e a*la' &n )i1lo!'l $(lii
arhivelor ,e la Wayans,Inc.&ntr-o )ar%i ,'p(-a)ia.(.Privirea a!eea $!'rt( o
in*or)( !( era !hiar )ai elegant &)#r(!at.
-Oh...ah...,a4 re'"i ea $( &ng+ne$i)%in, o *ier#in%eal( !e-i !'prin,ea g+t'l "i
*a%a.N'-l p'tea privi ,ire!tori!+t $e $tr(,'ia $( i $e 'ite &n o!hi.
O $tr(*'lgera 'n g+n, !')plit.El "tia.Pani!a e0plo,( &n('ntr'l ei !a arti*i!iile.O
.(ri$e &n $eara ,inainte&i ghi!i$e !')va i,entitateaiar a!') 'r)a $-o
!on!e,ie.e pentr' !(-l $piona$e.A,io.Bon voyage.D(-i ,r')'l.Era o *e)eie
ter)inat(!(!i n'-"i p'tea per)ite &n ni!i 'n !a. $(-"i piar,( $l'1#a.Din p'n!t ,e
ve,ere *inan!iarvia%a ei $e g($ea pe )'!hie ,e !'%it.Da!( o .i ,e !on!e,i'
)e,i!al o p'tea &)pinge &n hao$o !on!e,iere ar *i &n$e)nat o a,ev(rat(
!ata$tro*(.Spre )irarea eiel &i .+)#i "i &i &ntin$e )+na.
-S'nt Ja7e 8al*or,no'l vi!epre"e,inte.N' !re, !( ne-a) !'no$!'t.
Ba da,ne-am cunoscut,$e g+n,i eaa"tept+n,'-"i $entin%a.6n !reier &i r($(ri
i)aginea l'i,an$+n, &n 1'r'l *o!'l'i!a &ntr-'n *il) ,e )+na a .e!ea.;(r( $(-l
privea$!( &n!( &n o!hi&i $tr+n$e $!'rt )+na.;oarte $!'rt.6ntre ei p(rea $( trea!( o
*'rni!(t'r( !i',at(pe !are o re$pin$e.
-B'n(r($p'n$e ea.C(l,'ra ,in o#ra1i o ar$e )ai tare.;ir-ar $( *ie$e g+n,i.
De !e $( ro"ea$!( ea!+n, el $e *(!'$e ,e r+$,an$+n, gol4
Pentru c i sttuse at!t de bine&i "opti o vo!e )i!(.
-Te $i)%i #ine4 &ntre#( el&n!r'nt+n,'-$e &ngri1orat.Pari &n*ier#+ntat(.
-N'n'n-a) ni)i!)in%i ea.Se $i)%ea !a o ro"ie *ier#+n,.Era !on"tient( ,e
pre.en%a l'i Cwen*'n!%ionara ,e la arhive'ni!a per$oan( a*lat( &n &n!(pere
)artor( la &ntreve,erea lor.6"i p'tea le$ne &n!hip'i #+r*a pe !are Cwen avea $-o
&)pr("tie la )a$a ,e pr+n..Doa)ne!e-ar *i ie"it,a!( *e)eia ar *i "ti't a,ev(r'l
a,ev(rat.
-E"ti $ig'r(4 o &ntre#( el.
-Da$p'$e ea,orin,'-"i !' ,i$perare o !ale ,e $!(pare.<a*t'rile &nalteti!$ite !'
,o$are legate &n piele ,e 2anilao &)pre$'ra'%in+n,-o l+ng( el.;(!' o gri)a$(
!+n, &"i ,(,' $ea)a !( rata$e !ea )ai #'n( o!a.ie ,e a *'gi!+n, el !re.'$e !(
$e $i)%ea r('.Chip'l l'i !(p(t( o e0pre$ie !i',at(.
-N' !ontea.(.Pro#a#il !( proa$ta !ir!'la%ie a aer'l'i e ,e vin(.Ceva !ir!'la
tot'"i prea #ine &n('ntr'l ei$e g+n,i ea.P'tea &n!( $(-l va,( gol.;oarte gol.
<()a$e !+teva !lipe t(!'t.Charity av' $enti)ent'l ,i$tin!t !( &n a!ele !lipe era
o!hit(a"a !') !(prioara e alea$( !a pra,( ,e o p')a.3i !a o !(prioar(
&n$p(i)+ntat(n' $e p'tea )i"!a&ntr-'n t+r.i'el vor#iD
-Din !+te a) &n%ele$l'!re.i ai!i ,e patr' ani. Sen.a%ia $e ,o)oli.Pre.en%a l'i
era&ntr-a,ev(ri)p'n(toare,ar era a#$'r, $(-i *ie tea)(&"i .i$e ea.
-A"a e$te,o)n'le 8al*or,.De !e *(!ea a"a !eva4 $e &ntre#( &n $inea ei.De !e-ar
,an$a 'n #(r#at &n toat( *irea &n 1'r'l *o!'l'i'rl+n, &n *el'l a!ela4 Par!( era
!+inele ,in Ba$7erville$ !' pro#le)e glan,'lare.Pre!i$ era ne#'n.Oare !+n,
avea $-a,'!( vor#a ,e$pre !on!e,ierea ei4
-Ja7e$p'$e el.+)#in,.Clipi$'rprin$( ,e *a)iliaritatea pe !are i-o o*erea.
-Ja7erepet( ea,'p( !e-"i ,re$e gla$'l.
-Iar t' e"ti $e!retara l'i Dave <ing)an.
-Chiar !eva )ai )'lt ,e-at+tpre!i.a eape 'n ton &n%epat!(!i &i r(ni$e orgoli'l.
Ea !on,'!ea &ntreg ,eparta)ent'l !o)er!ial &n lo!'l l'i Dave!are pre*era $(-"i
petrea!( orele ,e )'n!( @lu!nd contact/ !' !ei )ai i)portan%i !lien%i ai
!o)paniei Eayan$.N-o ,eran1a )'n!a &n pl'$ar *i ,orit &n$( *'n!%ia "i $alari'l
!ore$p'n.(tor.
-Aha.Ton'l l'i Ja7e ,eveni )ai ,'riar ea &"i ,(,' $ea)a !( to!)ai !o)i$e$e o
gre"eal( ta!it( *a%( ,e no'l vi!epre"e,inte.3i n' era #ine ,elo!.
-:rea' $( $p'n !( &n ,eparta)ent'l !o)er!ial e0i$t( o #a.( enor)( ,e ,ate !'
!are pot $( l'!re..
-3i !are e $it'a%ia &n ,eparta)ent'l !o)er!ial4
-2ai proa$t( !a &nainter($p'n$e ea $in!er"tiin, !( a!ea$ta era !a'.a pentr' !are
veni$e el ai!i.Ori!') ,e%inea ,atele privitoare la an'l pre!e,ent.Ea i le
tri)i$e$e$'# $e)n(t'ra l'i Dave.Tre!'$e )ai )'lt ,e 'n an,e !+n, Eayan$
&n!ep'$e $( $e pr(#'"ea$!( &n $piral(.N' p'tea "ti !+t va )ai ,'ra p+n( !+n,
$l'1#ele anga1a%ilor vor *i peri!litate,ar #(n'ia !( prag'l !ri.ei *'$e$e ,e1a
tre!'t.
-Bineo $( &ntoar!e) noi roata.9+)#i ve$el.:or#ea at+t ,e nor)al,e ra%ional.
De-a ,rept'l *er)e!(tor.Privin,'-l&"i ,(,' $ea)a !( $e p'rta prieteno$.N' !a o
per$oan( $'rprin$( &n *lagrant ,eli!tgata $( ni)i!ea$!( )artora.De alt*el&i
venea gre' $(-l i,enti*i!e pe ,an$ator'l gol !' a!e$t ,ire!tor $ig'r pe $ine!'
!()a"( al#(,e )(ta$e"i !ravat( !' a!.O!hii l'i,e 'n !(pr'i !al,!ontra$ta' !'
tr($(t'rile &nt'ne!ateta!it'rne.L'+n,'-"i-ini)a &n ,in%i&i ar'n!( o privire
atent( "i ,e$!operi !( era *oarte atr(g(tor.Poate !( n' $e preg(tea $-o !on!e,ie.e.
Poate ni!i n'-"i &n!hip'ia !(-l v(.'$e.Poate !( era 'n tip !')$e!a,e!(r'ia-i
pl(!ea $( $e 1oa!e ,e-a ta#erele ,e var(.Ori!e-ar *i *o$t&l avea pe "e*'l ei la
)+n(.3i n' !' 'n *lea!.9+)#i.Oare !e le !+nta$e el .eilor &n $eara a!eea4 Sa'
!(l!a$e ,in gre"eal( &n *o!4 @Ooooahhahh/ p'tea *i "i 'n $trig(t ,e ,'rere.
-Ce %i $e pare at+t ,e no$ti)4 &ntre#( el.
-Oh...ah...ni)i!.Dar era no$ti).Poate !+nta$e @"runz #erde mu$eel,%r-un ban
n &orto%el/.<+$e $!'rt*(r( voia ei.
-Pre!i$ te a)'.( !eva$p'$e el.+)#in,.Se ,(,'$e ,e gol.6"i !ontrola i)e,iat
e0pre$ia *e%ei.
-N'n'.Din ne*eri!ire!hi!oti$tri!+n, &ntreg'l e*e!t.
-8ai,e&n!er!( el $-o &n,'ple!e.+)#in,.
-N'-i ni)i!.6"i ap($( g'ra !' )+na.E !')plit.
-Ce an')e4 6"i *l't'r( )+inile*(r( a $e p'tea opri ,in r+$.N'-i venea $( !rea,(
!e i $e &nt+)pla.C') i-ar *i p't't r+,e "e*'l'i &n na$in,i*erent ,e )otiv,a!( ar
*i *o$t &n toate )in%ile4 3i tot'"i!' !+t $e $tr(,'ia $( $e $t(p+nea$!(!' at+t r+,ea
)ai tare.
-6n reg'l(o p'$e el la p'n!t.
-S!'.(-)(i.#'ti ea $( &ng+ne$pri1inin,'-$e i$tovit( ,e ra*t'rile !' ,o$are.
El $e &n!r'nt(apoi l'( hot(r+reaevi,ent(,e-a ignora ne&n$e)nata ei t'l#'rare.
-:oia) $( ,i$!'t() "i ,e$pre proie!t'l pentr' Bi!7)an.Dave )i-a $p'$ !( l-ai
a1'tat.A*ir)a%ia o a,'$e la realitate.Ea *(!'$e toat( trea#a&n ti)p !e "e*'l ei
a,'na$e la'rii.Ja7e .+)#i $!'rt.
-A!')!( a) re'"it $( o#%in &ntreaga ta aten%iea*l( !( a) 'n proie!t $i)ilarla
!are vrea' $( l'!re.i !' )ine.O !'prin$e *'ria.Alt( l'!rare pe !are ea $-o *a!(iar
alt'l $( !'leag( la'rii4 Ni!i g+n,.6"i ,(,' $ea)a !( el era "e*'l.De la !ine era $(
pri)ea$!( ,ova,a 'nei )'n!i a,'!(toare ,e la'ri4 De la $ine &n$'"i4 &n $!hi)#
avea $( va,( ,e !e era &n $tare.Era ,e *apt o pri)( o!a.ie ,e a o#%ine o
pro)ovare "i o !re"tere a $alari'l'i,e !are avea )are nevoie.Bine&n%ele$a!ea$ta
&n$e)na !( 'r)a' $( l'!re.e &)pre'n(.N' era $ig'r( !( avea p'terea $-o *a!(.
Era 'n #(r#at atr(g(tor!a) prea atr(g(tor pentr' a-i !onveni.P'tea ,eveni
peri!'lo$.<i$!a $( *ie .(p(!it( 1')(tate ,in ti)p.
-A" *i &n!+ntat(r($p'n$e Carity &n $*+r"it!on"tient( ,e *apt'l !( n'-"i p'tea
per)ite $(-l re*'.e.Dar !') r()+ne !' Dave4 Se &n!r'nt( a )irare.
-:ei !ontin'a $( l'!re.i !' el#ine&n%ele$.Care-i pro#le)a4 E' a) ,e1a o
$e!retar(.6n!ep $(-)i pier, )in%ile$e g+n,i ea.;(!' o tentativ( ,e ap(rare.
-A) ,e1a o !antitate enor)( ,e l'!r'...
-N' po%i l'!ra a!a$(4 Proie!t'l ($ta no' e *oarte i)portant pentr' #inele
!o)paniei.Chiar pentr' $alvarea ei.6l privi 'i)it(.S( l'!re.e a!a$(4
-S'nt &n$!ri$( la !'r$'rile $erale ,e la Dre0el Univer$ity...
-Doar n' te ,'!i a!olo &n *ie!are $ear(.6i &ntoar$e privirea.+)#in,.E$te vor#a
,e$pre 'n proie!t *oarte i)portant pentr' Wayans "i a) nevoie ,e a1'tor.De
!ineva pri!ep't.Dave e prea o!'pat.3i !hiar ,a!(-i ,(,ea l'!rarea l'i Davetot pe
!ap'l ei ar *i !(.'t.Charity "tia $( re!'noa$!( o &n*r+ngere.Dan$ator'l ;(r(
8aine avea ,rept'l $( !apete o a ,o'a pore!l(.Do)n'l C(p!('n.
Privin,-o pe Charity !') $e &nvoie"te $(-l a1'teJa7e hot(r& !( l'!r'rile
,e!'rgea' #ine.;oarte #ine.
De"i &n!er!a $( n' $e 'ite *i0 la ean' $e p'tea $t(p+ni.Charity Brown=era teri#il
,e atr(g(toare.O o#$erva$e pentr' pri)a oar( !' o $(pt()+n( &n 'r)(!+n,
p(r($ea !l(,irea "i *'$e$e pe lo! !'prin$ ,e o p'terni!( ,orin%( *i.i!('r)at( ,e o
"i )ai p'terni!( ,orin%( $'*letea$!(.N'-"i p'tea a)inti !+n, &i $t+rni$e 'lti)a
oar( o *e)eie a$e)enea rea!%ieB ,e at'n!i$e hot(r+$e $( o !'noa$!( !' ori!e
pre%.6ntre#a$e &n $t+nga "i-n ,reapta&i $t',ia$e ,o$ar'lo#%in'$e 'nele in*or)a%ii
"i&n $*+r"itti!l'i$e 'n plan.
6"i g($i$e pra,ao &n$e)na$eiar a!') o v+na ,'p( tra,i%ia $tr(ve!he.Se *olo$ea
,e &n,e)+narea $pe!i*i!( $pirit'l'i )a$!'lin "i $e $i)%ea )in'nat &n !hip ,e
v+n(tor.Avea $( ,'re.e )'lt( vre)e,ar a$ta &n$e)na o )ai )are &)plinire a
$'*let'l'i.C' $ig'ran%(!+n, 'r)a $-o !apt're.eai!i n' &n!(pea &n,oial(
re.'ltat'l ar !on$tit'i pl(!erea )'t'al(.Era !onvin$ !( va *i "i ea )'l%')it(.
:(.+n,-o a!')"ti' !( avea $( *ie o pra,( #ogat(.P(r'l,e !'loarea )ierii #r'ne
i $e ar!'ia &n.1'r'l *e%ei.Tr($(t'rile)ar!ate ,e o!hii )ari!(pr'i "i ,e g'ra
generoa$(*(!'t( par!( pentr' $(r't(riera' aparte*(r( a avea o *r')'$e%e
!la$i!(.Ni!i tr'p'l n'-i era )ai pre1o$.C+n, o privi$e pri)a oar( !') $e &n,repta
$pre )a"in(av'$e$e o!a.ia $(-"i apro*'n,e.e !'no"tin%ele ,e$pre $en.'alitatea
)i"!(rii.Era &nalt(B aproape ,e &n(l%i)ea l'i.A"a,ar!onta!t'l &ntre privirile lor
era ,e$(v+r"it.At'n!i !+n, $e reali.a.Era e0tre) ,e $*ioa$(.
3i nelini"tit(.Cel p'%ina"a p(rea.La &n!ep'tro"i$e &ngro.itorapoi o ap'!a$e
r+$'l.Era' rea!%ii nea"teptate,ar !are n'-l ,e$!'ra1a$er(.Prea )'lte &l intriga' &n
!o)portarea ei.C' toate a!e$teatre#'i$e "i el $( $e !ontrole.e.C+n, p(r'$e !( &i
era r('pe el &l !ople"i$er( toate !o)ple0ele ,e !are !re,ea !( $!(pa$e.C+n,
$p'$e$e !( $e $i)te #ineel $e *or%a$e $( n' in$i$te !' &ntre#(rile.
-Bine.i$e ea$'r+.+n,.N-a" vrea $( te )ai re%in...Ja7e.Ar *i ti)p'l $( )( &ntor!
"i e' la #iro'.
-6n reg'l(.Ce-ar *i $( ne &nt+lni) ,i$ear($( ,i$!'t() ,e$pre...
-N' te $'p(ra&l &ntrer'p$e Carity,ar a) !'r$'ri.Clipi $'rprin$apoi &"i a)inti !(
&i $p'$e$e !eva ,e$pre !'r$'ri.
-At'n!i )+ine...
-Tre#'ie $( &nv(%.9+)#i &n !hip ,e $!'.e.6)i pare r('.Se &n!r'nt(.Ori!+t &l
intere$a Charity ,in p'n!t ,e ve,ere per$onaln'-"i p'tea per)ite $( ri"te no'l
proie!t ,a!( ea n' era !apa#il( $(-l preia.Toate in*or)a%iilepe !are le ,e%inea
,e$pre *el'l ei ,e-a )'n!i&l &n,rept(%ea' $( !rea,( !( era per$oana ni)erit( "i !(
a$ta era pentr' ea o o!a.ie #'n(.Dar progra)'l ,e l'!r' 'r)a $( *ie o pro#le)(.
-Bine!e-ai .i!e $( ne ve,e) i)e,iat ,'p( orele ,e $ervi!i'4 Tre#'ie neap(rat
$(-%i ar(t !eea !e vrea' $( *a!i.
-Ahhh...P(rea ne*eri!it(.S!'.(-)( !( &ntre#,ar n-a) p'tea ,i$!'ta &n ti)p'l
orelor ,e $ervi!i'4
-N' vrea' $(-i *or%e. )+na l'i Dave.N-ar *i !in$tit $( i-o ia' &nainte la r+n, "i
$(-i &)pr')'t $e!retara !+n, are "i el nevoie ,e ea.
-Ai ,reptate.:o!ea ei era plat(.
-6%i pro)itCharityn-o $( ,'re.e )'lt.3ti' !( e"ti &ngri1orat( ,in !a'.a a$tao
&n!'ra1a el.+)#in,.D(,' ,in !ap,e"i n' p(rea !onvin$(.El ,e!i$e !( 'ni!a
$ol'%ie era $-o !onving(.
-Ne &nt+lni) $pre $*+r"it'l progra)'l'i.A!') &ntoar!e-te la #iro'l t('a,('g( el
pe 'n ton #inevoitor*(!+n,'-i $e)n !' )+na.C' !+t ter)ini )ai repe,e trea#a
pentr' Dave!' at+t te po%i ap'!a )ai repe,e ,e proie!t'l )e'.
6i ar'n!( o privire '!iga"(.Oare !e $p'$e$e !a $-o o*en$e.e4 N' ap'!( $(-"i
r($p'n,(!(!i ea &l o!oli "i o porni $pre ,eparta)ent'l eiB to!'rile &i r($'nar( pe
)o.ai!'l l'$tr'it.A#ia a!') &"i ,(,' $ea)a !( !eea !e-i !er'$e $( *a!( era )'lt
)ai ,i*i!il ,e!+t prev(.'$e.Dar tre#'ia $( o#%in( a1'tor'l ei.D'p( !e a$i$ta$e la
*ali)ent'l 'nei !o)panii1'ra$e $( n' )ai ,ea ni!io,at( gre"B &"i %in'$e
pro)i$i'nea !' toate *ir)ele !' !are !ola#ora$e ,e at'n!i.Avea $( l'pte ,in toate
p'terile !a $( $alve.e Wayans ,e la *ali)ent.Avea "i alte $trategii&n a*ar( ,e a!el
proie!tpentr' a $!oate !o)pania ,in !ri.(.N' era' la *el ,e $i)ple !a o a*a!ere
g'verna)ental( ,e )ilioane ,e ,olari,ar )'n!a era )'lt )ai pl(!'t( !'
Charity al(t'ri.;ire"te,a!( avea' $( *ie &)pre'n(.
Tre#'ia $( *ie &)pre'n(.O ,orea at+t ,e )'lt&n!+t &l .g','iaB $i)%ea !') $e
!ontope"te !' propria l'i *iin%(.;ar)e!'l ei &l )i"!a pro*'n,tre.in, &n el )ai
)'lt ,e!+t intere$'l pentr' o *e)eie atr(g(toare.Oare a$t*el &"i re!'no$! v'lt'rii
pere!hea4 6"i a)inti !( v'lt'rii $e &)pere!hea' pe via%(.
Ja7e &"i atin$e ini)a "i &i $i)%i #(t(ile rit)i!e &n piept.Nevoia a*e!tiv( pentr' ea
era&ntr-a,ev(rp'terni!(,ar p'tea *i !hiar at+t ,e p'terni!(4 &"i $!'t'r( !ap'lB
!on*'n,a atra!%ia *i.i!( !' !eva )ai pro*'n,at+ta tot.
8ot(r& !a&n ,'p(-a)ia.a a!eea$( *olo$ea$!( o!a.ia ,e a ,rege !eea !e-i
$p'$e$ene!(1in,-o.Se &n,rept( *l'ier+n, $pre '"a $(lii arhivelor.
-B'n( .i'a,o)n'le 8al*or,&l $al't( *'n!%ionara&n!er!+n, $(-i atrag( aten%ia.
-B'n(&i r($p'n$e el*(r( $-o privea$!(.Apoi &"i rel'( *l'ierat'l.Pre$i)%ea !(
Charity Brown va *i p+n( la 'r)( &n!+ntat( ,e a)#ele l'i proie!te.De a!ela pe
!are-l !'no tea i ,e a!ela ,e$pre !are n-avea ha#ar.
C+teva ore )ai t+r.i'Charity intra &n #iro'l l'i Ja7e 8al*or,!' $enti)ent'l
,i$tin!t !( intra la J',e!ata ,e Apoi.Ar(ta #ine $ala a$ta ,e 1',e!at(.Pere%ii "i
!ovoarele era' a$ortate &n ton'ri ,e gri "i #e1iar )o#ilier'l,in )ahon l'$tr'it
a,('ga o not( ,e !(l,'r(.Ja7e 8al*or, n' *(!ea parte ,intre !ei !are !on$i,era'
!( pe #iro'l lor n' tre#'ia $( e0i$te ni)i!&n a*ar( ,e o la)p( "i 'n tele*on!a
Dave,e pil,(.Biro'l l'i Ja7e era 'n o!ean ,e le)nplin !' tean!'ri ,e l'!r(ri.
Charity era ,e a!or, !' a!ea$t( i)agine.3e,ea re.e)at &n $!a'n'l $(' "i
!itea.Ni!i @'udectorul/ n' ar(ta r(' ,elo!!on$tat( ea.Co$t')'l al#a$tr'-&n!hi$
&i venea ,e )in'ne.Era*(r( &n,oial(*(!'t la !roitor.6"i piept(na$e p(r'l $pre
$pate "i avea o ')#r( ,e #ar#(.Pro#a#iltre#'ia $( $e ra,( ,e ,o'( ori pe .i.
6"i ri,i!( privirea $pre eao invit( $( ia lo!apoi $e ap'!( ,in no' ,e !itit.
Ea $e a"e.( !' gri1( pe 'n $!a'n.C') el !ontin'a $( !itea$!(&n!ep' $( $t',ie.e
tavan'l...)o#ila ,in 1'r...'"a ,in $t+nga...*erea$tra ,in $patele #iro'l'i.El !itea
)ai ,eparteiar ea #le$te)a &n g+n,.6n $eara a!eeatre#'ia $( ,ea 'n te$t la !'r$'l
,e )ar7eting "i voia $(-"i reva,( )ateriaiar el &i iro$ea ti)p'l%in+n,-o &n!hi$(
&n !a)era a!eea.Biro'l era $pa%io$,ar pre.en%a l'i &i !on*erea ,i)en$i'nea 'nei
,e#arale.A!e$ta era !'v+nt'l.Pre.en%avirilitatea l'i.2agneti$)'l $e0'al.Da!(-l
privea&"i peri!lita ten$i'neap'l$'lB ,e a!eea $e $tr(,'ia $( %in( o!hii a%inti%i
,ea$'pra !ap'l'i l'i.6n $*+r"itp'$e ,eoparte h+rtiile pe !are le !iti$e "i $e aple!(
&nainte!' )+inile pe #iro'!' o!hii &n o!hii ei.Ea &i $'$%in' privireahot(r+t( $(
n' $e la$e inti)i,at(.
-Sp'neai !( ai ,e l'!r' pentr' )ine.
-Un proie!t $pe!ial.Pe #'.e &i *l't'r( 'n .+)#et '"or.Wayans are o!a.ia $(
o#%in( 'n proie!t a)pl' &n !a,r'l ar)atei.Tre#'ie $( a$ig'r() revi.ia !o)plet(
a e!hipa)entelor ,e !al!'l ,in ,eparta)entele prin!ipale "i $( le )en%ine) &n
*or)( pentr' 'r)(torii .e!e ani.Bene*i!iarii ,ore$! $( poat( !o)'ni!a !'
a1'tor'l e!hipa)entelor a'to)ati.ate ,e #iro' "i a $i$te)elor ,e operare pe !are
le a' &n ,otare.
-Toate a$tea $'nt pentr' ,eparta)ent'l ap(r(rii4A' )ai ela#orat proie!te ,e
ap(rare!are a' ,at &ntot,ea'na #(taie ,e !ap.
-N'.S'nt pentr' )'n!a ,e in*or)are.Biro'rile lor $'nt ni"te a,ev(rate
anti!hit(%i.Contra!t'l a!e$ta,a!( re'"i) $(-l o#%ine)va i)pli!a &)#'n(t(%irea
"i &)pro$p(tarea tehnologiei.Charity .+)#i!(!i a*ir)a%ia l'i !' ,'#l' $en$
pre$'p'nea pro!'rarea ,e noi e!hipa)enteori!+n, ar *i *o$t !a.'l.
-Proie!t'l va a,'!e )ilioane !o)paniei!ontin'( Ja7e.A) $( *i' $in!er !' tine
Charity.Wayans e$te &ntr-o $it'a%ie *oarte grea.:rea' $( intro,'! o $erie ,e
progra)e !are $( ne rea,'!( pe linia ,e pl'tire.Dar !ontra!t'l a!e$ta ne poate
prop'l$a p+n( &n v+r*.E0pre$ia @&e linia de &lutire/ !on%inea o tent( ,e r('
a'g'rBCharity re$pin$e g+n,'l.6n $!hi)#&n!er!( $( eval'e.e e*e!tele proie!t'l'i
pe !are i-l pre.enta$e el.Proie!t'l &n$e)na $l'1#e a$ig'rate ani ,e .ile ,e-a!')
&n!olo "i !re"terea po$i#ilit(%ilorat+t &n !a,r'l *ir)ei!+t "i &n a*ara ei.:e,ea
,e1a ,e$!hi.+n,'-i-$e '"a $pre noi "an$e.Tre#'ia $(-i trea!( prag'l.Avea trei.e!i
,e aniera $ing'r( "i n' $e &ntre.(rea vreo $!hi)#are a a!e$tei $t(ri ,e l'!r'ri.
-:rea' $( !er!ete.i "i $( organi.e.i !o)ponentele $i$te)'l'i ,e ,ate.S'nte) o
!o)panie )i!( "i ne l'() ,e piept !' !on!'ren%i i)portan%i.2( a"tept !a &n"i"i
pro,'!(torii ,e !al!'latoare $( &n!er!e $( o#%in( proie!t'l.A$ta &n$ea)n( !( va
tre#'i $( *i) inventivi &n !o)#ina%iile ,e e!hipa)ente "i $o*tware "i $( ne
o!'p() ,e $ervi!i'l per$onal.Noi vo) *i integrator'l ,e $i$te)e.
Ea o*t( la g+n,'l !(pentr' a *i integrator'l ,e $i$te)e&i a"tepta o !antitate
'ria"( ,e )'n!(.Tre#'ia' $( anti!ipe.e nen')(ratele !o)ponente !e p'tea' *i
$oli!itate "i !ine an')e le *a#ri!aapoi $( a$a)#le.e ,iver$ele e!hipa)ente "i
$o*tware &ntr-'n $i$te) $pe!ialla !el )ai ie*tin pre%.C')p(r+n, @! la carte/ ,e
la ,i*eri%i pro,'!(tori "i *'rni.ori&n lo! ,e a *olo$i 'n $ing'r $i$te)avea' $(
$parg( pia%a )arilor !o)panii.
-E0i$t( vreo pro#le)(4
-N'.Pare &n$( 'n proie!t la !are ar tre#'i $( l'!re.e &ntreg'l per$onalr($p'n$e
Charitypre!a't(.
-N'.Privirea l'i era la *el ,e ne&n,'ple!at( !a "i vo!ea.E$te proie!t'l )e'.Cine
are pro#le)e$( vin( la )ine.Alege-%i 'n tehni!ian!are $( te a1'te !'
$pe!i*i!a%iile.Dar&n generaln' ,ore$! v+lv( &n 1'r'l a!e$t'i proie!t.
-N' va *i '"or $( p($tr() $e!ret'l.
-C'no$! politi!a ,e #iro',ar n-a) po*t( ,e $pe!'la%ii "i #+r*e.C' !+t $e "tie )ai
p'%in!' at+t )ai #ine.:a tre#'i $( g($i) o $ol'%ie 'ni!( pentr' integrarea
$i$te)elor!eea !e pre$'p'nea ,e!lararea !ara!ter'l'i $e!ret.Charity ,(,' ,in
!ap&n $e)n ,e &n!'viin%are./Soluiile unice/ ne!e$ita' ,e o#i!ei !ara!ter
!on*i,en%ial!a $( n' *ie *'rate ,e !(tre !on!'ren%i.A$ta &n$e)na !( ,oar
per$oanele a'tori.ate $( l'!re.e la re$pe!tiv'l proie!t !'no"tea' $pe!i*i!a%iile.
Din ne*eri!ireori!e )inte i$tea%(!are ve,ea !e intr( &n ,epo.itp'tea $(
ghi!ea$!( *(r( gre'tate @soluia unic/.6n realitate)'l%i tr(ia' ,e pe 'r)a
a!e$tei &n,eletni!iri.Dar n' avea ,e g+n, $( $e la$e &nvin'it( pe ne,rept!+n, $e
va a*la !( pri)i$e 'n proie!t ,e o a$e)enea anverg'r(.3i 'r)a !' $ig'ran%( $( $e
a*le.Ti)p'l petre!'t &)pre'n( !' tehni!ian'l i-ar *i ,at ,e gol.6n pl'$Dave era
g'r( $part(.Ja7e vor#iatr(g+n,'-i aten%ia.
-N' vrea' $( ia$( pre)at'r la iveal(ni!i )(!ar ai!ila Wayans.E0i$t( vre'n
tehni!ian &n !are $( po%i avea &n!re,ere4
-Da.2ary De2ario.
-O $( a) e' gri1( ,e $pe!'la%iile !e $e vor *a!e pe $ea)a ta.Ce-ai .i!e ,e-o !in(
&n $eara a$ta4
-6)i pare r('&l &ntrer'p$e earevoltat( ,e &n,r(.neala l'i *lagrant(.A) !'r$'ri &n
$eara a$ta.Ai-a) )ai $p'$-o.
-N' le po%i a)+na4 Ave) ,e l'!r'.
-N'n' le pot a)+na.B(r#a%ii ("tia$e g+n,i ea ,e.g'$tat(.C+n, n' o#%in !eea !e
vor,evin ni"te !opii r($*(%a%i. L'!r'l tre#'ie $( $e ,e$*("oare &n ti)p'l orelor ,e
$ervi!i'a,('g( !' gla$ tare.
-6n reg'l(.6i .+)#i!a $( n' par( $'p(rat.At'n!ia) $( te &nvoie$! !+teva ore ,in
ti)p'l $ervi!i'l'i.Ce-ar *i $(-)i ar(%i ora"'l 2ilton&n wee7en,-'l !are vine4 S(
n'-)i $p'i !( ai ore "i at'n!i.O prin$e$e &n !ap!an(.
-Da!( ai v(.'t !l(,irea !o)paniei Wayans "i $tra,a prin!ipal(ai v(.'t tot
ora"'l.Contin'(tr(g+n, aer &n pieptD Pre*er $( n' a)e$te! rela%iile ,e $ervi!i' !'
via%a per$onal(.O!hii l'i o %int'ir( !+teva !lipeiar ea &"i ,ori $( $e !a"te po,ea'a
$'# ea&nghi%in,-o.
N' )ai v(.'$e ni!io,at( o e0pre$ie at+t ,e &)pietrit( pe !hip'l !'iva.
-La Wayans n' e0i$t( re$tri!%ii &)potriva *raternit(%ii$p'$e el&n $*+r"it.Iar ,a!(
e0i$t(le an'le. pe lo!.9+)#i !' at+ta !(l,'r(&n!+t e0pre$ia &nghe%at( ,e
a,inea'ri p(rea o &n!hip'ire.8ai,eCharity.Ce-o *i a"a ,e &n$p(i)+nt(tor &ntr-o
#iat( !in(4
-Ni)i!)in%i Charity.Dar a$ta-i politi!a )ea per$onal(o politi!( *oarte #'n(.
-Cre, !(-i o politi!( &)p'%it(.Se ri,i!( &n pi!ioare$p'n+n,D
-Do)n'le 8al*or,.N' ,ore$! $( ne 1'!() ,e-a pole)i!a.De"i )( $i)t *latat(n'
&n!'ra1e. rela%ii per$onale !' !olegii ,e $ervi!i'.Ni!i !' "e*'l.Se ri,i!(la r+n,'l
l'i.
-E vor#a ,oar ,e o !in(Charity.
-Pentr' !are &%i )'l%')e$!.Dar $'nt nevoit(.$( re*'..A!') tre#'ie $( ple! a)
,e ,at 'n te$t &n $eara a$ta "i vrea' $( )ai &nv(% !eva.
P(r($i &n!(perea !+t p't' ,e repe,e.D'p( !e &n!hi$e '"a &n 'r)a eio*t(
'"'rat(.N' *'$e$e $i)pl' $( $!ape ,e o &nt+lnire privat(.Una era $( l'!re.e !'
el"i !' tot'l alta era o !in( &n ,oiB !eva )'lt prea inti)!e p'tea ,'!e la alte &n-
t+)pl(ri )'lt prea per$onale.O &ngro.ea g+n,'l la !elelalte &nt+)pl(ri inti)e
)ai ale$ !' 'n #(r#at !are ,an$a gol "i 'rla la L'n(.

CAPITOLUL F
-Le-a !er't l'i Bill "i l'i 8elga $( $e pen$ione.e )ai ,evre)eG
-P(iori!') $-ar *i pen$ionat a)+n,oi an'l viitor.Dar ai a'.it !( vrea $( ne taie
pri)ele ,e Cr(!i'n4
-Ce pri)e4 N' pri)i) ,e!+t 'n !'r!an ,e la a'to$ervire.
-Ei #inen-o $( )ai pri)i) ni!i )(!ar !'r!an'lG &n pl'$*a!e propagan,( pentr'
n' "ti' !e )i"!are a #(r#a%ilor...
-6n !a.'l ($tane a*l() &n lo!'l potrivit.6ntr-o ,e$p(r%it'r( a toaletei pentr'
*e)eiCharity !hi!oti&n ti)p !e-"i aran1a *'$ta "i a$!'lta #+r*a p'rtat( &n *a%a
!hi'vetelor.Da!( ar )ai *i !ontri#'it "i ea la !onver$a%ie !' !eea !e "tia
interlo!'toarele ei ar *i le"inat pe lo!.Dan$ator'l &n Pielea Coal( era ,e$t'l ,e
i)pre$ionant "i *(r( $( $e !'noa$!( a)(n'nte &n pl'$ ,e$pre el.
Avea $enti)ent'l !( a!e$te $!hi)#(ri n' era' ,e!+t v+r*'l prover#ial'l'i ai$#erg
"i !(o,at( !e $-ar *i topit ghea%an-ar )ai *i r()a$ ni)i!.De"i "tia !( *ir)a $e
a*la &ntr-o $it'a%ie prea 1alni!( pentr' a p'tea &nvinov(%i o re!e$i'ne na%ional(
'ra i,eea ren'n%(rii la )i!ile aten%ii.Oa)enilor le pierea ent'.ia$)'l.:aloarea
)($'rat( &n #'n(voin%( a !'r!anilor o*eri%i ,e $(r#(tori &ntre!ea !' )'lt pre%'l
lor.Ie"i ,in ,e$p(r%it'r(B &n &n!(pere $e l($( o lini"te a#$ol't(.Cele patr' *e)ei ,e
la !hi'vete $e .g+ir( la ea,e par!( i-ar *i !re$!'t ,o'( na$'ri.Tre!'$e o
$(pt()+n( ,e !+n, Ja7e &i &n!re,in%a$e proie!t'l g'verna)entaliar ti)p'l
petre!'t !' el n' tre!'$e neo#$ervat.
-Ce $p'ne%i$trig( o *e)eie ,intr-o ,e$p(r%it'r(n' a', ni)i!G
-Pentr' !( $'nt e' ai!i&i r($p'n$e Charity.S'nt Charity Brown.
-Ah.O p'tea aproape a'.i pe *e)eie &nghi%in,'-"i $t+n1eneala.
Charity le .+)#i !elorlalte !olege!are &n!ep'r( la 'ni$on $(-"i aran1e.e p(r'lori
$( $e &ntoar!( la l'!r'.Ni!i 'na n-o p'tea privi &n o!hiiar ea "ti' !( l'!r'rile $e
vor &nr('t(%i&nainte ,e-a $e &n,repta.
-3ti'"ti'$p'$e ea$p(l+n,'-$e pe )+ini.2( a*i"e. !' 3e*'l !el 2are "i !re,e%i
!' to%ii !( $'nt protagoni$ta ,in 'lti)'l epi$o, al $erial'l'i @(u s&ionez/.
Da!( ele ar *i "ti't !( &nt+lnirile ,intre ea "i Ja7e avea' 'n $'#$trat ,in !e &n !e
)ai pro*'n,!are n' avea ni!i o leg(t'r( !' a*a!erile,a!( ar *i "ti't ,e$pre
,orin%a ei *ier#inte ,e a &)p(r%i !' el $e!rete )ai inti)e ,e!+t $pe!'la%iile legate
,e !al!'latoare...ei #ine,a!( ar *i "ti't toate a$tea#+r*ele ar *i atin$ propor%ia
'nei e0plo.ii.De *ie!are ,at( !+n, era' &)pre'n(n' p'tea *a!e a#$tra!%ie ,e
.+)#et'l l'i...,e *el'l !') $e )i"!a!' a!ea gra%ie )a$!'lin(...,e *el'l !') o
privea,rept &n o!hi!o#or+n, apoi privirea $pre g'ra ei..."i *la!(ra a!eea !are-i
$tr(l'!ea &n o!hi ,e *ie!are ,at( !+n, $e &nt+)pla a"a !eva.3i $e &nt+)pla ,in !e
&n !e )ai ,e$.
-De *aptrel'( ea$tr(,'in,'-$e $( revin( &n pre.enta p'$ pe roate 'n proie!t !are
o $( *ie 'n )are $'!!e$ pentr' Wayans.Era )ai #ine $( le ,ea *e)eilor o )i!(
in*or)a%ie,e!+t $( la$e lo! 'nei avalan"e ,e .von'ri.2-a ale$ &n e!hipa l'i.N'
va *i !a ,e o#i!ei!+n, "e*'l $e alege !' gloriaiar noi!' )'n!a.2ai )'lt n' v(
pot $p'ne.Cara!ter !on*i,en%ial.Toat( l')ea &n!re)eni$ea$!'lt+n, !' aten%ie
&n!or,at(!' g'ra !($!at(.Ea !ontin'(a$')+n,'-"i 'n ri$! !al!'lat.Cre,$ti)ate
,oa)ne!( 8al*or, va &n%elege &n !'r+n, !ine )'n!e"te !' a,ev(rat &n *ir)a
a$ta.
-Chiar a"a4 $e &ntre#ar(&n !or.6n!'viin%( ,in !ap.;e)eile &n!ep'$er( pe ,at( $(
$e &ntre#e !e $!hi)#(ri 'r)a' $( $e pro,'!( &n !a,r'l *ir)ei!are $( *ie &n
avanta1'l lor.Charity $'$pin( &n g+n,'"'rat( !( re'"i$e $( le ,i$trag( aten%ia ,e
la per$oana ei.Spera !( Ja7e va &n%elege.De !e i-ar *i pre,at ,ire!t $ar!ina&n lo!
$( i-o &n!re,in%e.e l'i Dave4 C+n, reveni ,e la toalet(o a"tepta "e*'l.Era *'rio$.
-A $'nat &rietenul t(' ,e $'$o in*or)( Dave.Era 'n #(r#at $!'n,po$o)or+t!'
ten'l pali,.Charity avea &ntot,ea'na $en.a%ia !( privirea l'i avea o 'n,( ,e
$pai)(!a "i !') ar *i a"teptat $( *ie prin$ &n *lagrant ,eli!t.Ar *i vr't $(-i $p'n(
!( $-ar *i ,e$!'r!at )'lt )ai #ine &n !on,'!erea per$onal'l'i,a!( $-ar *i
!o)portat *ire$!a#an,on+n, politi!a ,e #iro'.
-N' e0i$t( ai!i 'n eta1 ,ea$'pra noa$tr(Daver($p'n$e ea.+)#in, ,'l!e.6n%eleg
!( te re*eri la ,o)n'l 8al*or,.
-Cre, !( e ne#'n.De !e %i-a ,at %ie proie!t'l4 E' )( o!'p ,e l'!r'rile a$tea.3i&n
alt( or,ine ,e i,ei!') )ai pot $( te p'n la trea#(!+n, $tai toat( .i'a na$ &n na$
!' el4 Charity re.i$t( tenta%iei $(-i ,ea repli!a )eritat(.Da!( el $e o!'pa ,e
l'!r'rile a$tea,e !e avea nevoie $-o p'n( la trea#(4 P'%in( ,iplo)a%ie&"i
i)p'$e ea.Era 1ignit "i,'p( !') &l !'no"tea&ngri1orat &n leg(t'r( !' propria-i
*'n!%ie &n *ir)(.N')ele ei n' p'tea *i !o)pro)i$.Dar n' avea voie $( 'ite
!(,'p( ter)inarea proie!t'l'iDave &i r()+nea &n !ontin'are "e*.
-N' e$te !hiar a"aDave.Do)n'l 8al*or, ,ore"te ,e!lararea !ara!ter'l'i
!on*i,en%ial al @soluiei unice/pe !are o va g($i Wayans.N-are ,e!+t o paranoia
o#i"n'it(.Doar "ti) !' to%ii !+t ,e @unice/ $'nt $ol'%iile a$tea,e *apt.
E0pre$ia l'i Dave ar(ta &n%elegere "i re!'noa"terea &n*r+ngerii te)porare.
-8al*or, e tot'"i ne#'n.To%i #(r#a%ii tre#'ie $( $e pre.inte &n ,'p(-)a$a a$ta la o
&ntr'nire !' el.E o#ligatori'.
-O#ligatori'4 2intea ei $e $tr(,'ia $( ,igere a*ir)a%ia.A'.i$e ,e$pre &ntr'nire
!+n, *'$e$e la #aie,ar n' a*la$e a"a o "tire pi!ant(.
-Doar noi$'#linie Dave!' 'n .+)#et &ng+)*at.
-Aha.D(,' ,in ')eri "i &"i tra$e $!a'n'l ,e $'# #iro'.Ori!e-ar *in-avea ,e g+n,
$( $e la$e i)pre$ionat(.
-Te a"teapt( 8al*or,&i a)inti Dave.Ap($( pe 'n #'ton "i intro,'$e 'n *i"ier pe
!al!'lator.
-Tre#'ie $( regle. )ai &nt+i !o)en.ile pentr' Bi!7)an "i $( le tran$)it la
,epo.it.D'rea.( ,oar !+teva )in'te.
-Aha.Dave p(rea 'l'it ,e *apt'l !( ea &"i re.olva o#i"n'itele pro#le)e ,e
$ervi!i'.Charity $!'t'r( ,in !ap!hi!otin, &n $inea ei.N' $tri!a $( le arate t't'ror
!( "tie !are-i $'nt priorit(%ile.P'%in )ai t+r.i'!el ,e-al ,oilea "e* era aproape la
*el ,e nervo$ !a pri)'l.
-Te-a) !he)at a!') ,o'( ore.Charity ,e!i$e $( ,e$*iin%e.e &ntr'nirea ,in
,'p(-a)ia.a a!eea.Ur)a' $( parti!ipe to%i #(r#a%ii ,e la Wayans,ar )ai ale$ !ei
,in *a%a ei.Se a"e.( pe $!a'n'l ,in *a%a #iro'l'i $('.
-A) av't ,e reglat ni"te !o)en.i pentr' Bi!7)an.De alt*el!hiar t' )-ai in$tr'it
$( n'-)i negli1e. $ar!inile ,e $ervi!i'.
-A"a e$te.A) a,'nat ,atele ne!e$area"a !( te po%i ap'!a ,e trea#(!ontin'( el
&)ping+n, $pre ea o )ap( groa$(.De$!hi$e )apatre!+n, &n revi$t( !on%in't'l.
O pri)( privire &i $p'$e )ai )'lte ,e!+t &i $p'$e$e Ja7e.<i,i!( privirea
,e$!'ra1at(.
-E )'lt.N' "ti' ,a!( a) $( re'"e$! $( *a! tot'l $ing'r(.
-Ui%i !( )( ai pe )ine43ti' !( $'nt )'lte !o)ponente ,e !er!etat,e g($it
pro,'!(torii "i pre%'rile opti)e.2( o!'p e' ,e nego!ierin'-%i *a!e gri1i.3i ave)
,e$t'l ti)p la ,i$po.i%ie.An'l a!e$tapot $!oate *ir)a Wayans ,in &n!'r!(t'r(
Charity.Apropo,e 'n,e te-ai ale$ !' n')ele ($ta4
Clipi$'rp!in$( ,e &ntre#area nea"teptat(.
-De la p(rin%i#ine&n%ele$r($p'n$e Charity&)#'1orat(.Tat(l )e' pre,( i$toria
!olonial( la Univer$itatea ,in Bo$ton.Iar )a)a e ghi, la Ol,e Pli)oth$at'l
original.
-A!ela &n !are toat( l')ea $e &)#ra!( "i vor#e"te !a Pelerinii4
-Da.2a)a vor#e"te *l'ent engle.a eli.a#etan(B e *oarte intere$ant !+n, 'it( !( e
a!a$(.Ori!')le-a' ,at !elor trei *ii!e n')e p'ritane.
-;aith HCre,in%(I "i 8ope HSperan%(I4 &n!er!( el $( ghi!ea$!( n')ele $'rorilor ei.
-Pr',en!e H&n%elep!i'neI "i :irt'e H:irt'teI&l !ore!t( ear+.+n,.Cre, !( e' a)
*o$t !ea )ai noro!oa$(.<+$e "i eliar ea &"i ,ori $( n-o *i *(!'t.Avea 'n r+$
)in'natnat'ral "i p'terni!.3i era 'n interlo!'tor pl(!'t.S+ngele ,in tr'p'l ei &"i
&n!etini !'r$atran$)i +n,'-i &n vene o vra1( $en.'al($'#til(.Si)%ea *a%( ,e el o
atra!%ie ,i*'.(.6i venea tot )ai gre' $(-l i,enti*i!e !' ne#'n'l gol!are 'rla &n
p(,'re.6n!( &i )ai .+)#ea.
-3i tre#'ie $( tr(i%i &n a"a *el&n!+t $( v( onora%i n')elen'-i a"a4 Pentr' a$ta vi
$-a' ,at a!e$te n')e4
-Doa)ne a1't(a"a e.A) tre!'t tot'"i prin !+teva perioa,e re#ele.
Ale ei *'$e$er( !hiar $pe!ta!'loa$e&ntr-'n *el.P(r($i$e !olegi'l *(r( a *i tre!'t
!ele patr' e0a)ene ne!e$are o#%inerii ,iplo)ei !e-i per)itea $( pro*e$e.e &n
&nv(%()+ntB le $p'$e$e p(rin%ilor !( le &)plini$e ,orin%ele "i !( era ti)p'l $( "i le
&n,eplinea$!( pe ale ei.6"i &n!ep'$e via%a pro*e$ional( !' pro)i$i'ni ,e
pro)ovarer()a$e ne&)plinite.Se anga1a$e !' preten%ii ,in !e &n !e )ai )i!i
apoi $e anga1a$e la Wayans.6ntoar!erea a!a$( ar *i *o$t o *or)( ,e &n*r+ngere
a"a,ar n' o !on$i,era !a pe o alternativ(.3i tot'"i)'n!ea ,in !e &n !e )ai
)'ltpentr' re!o)pen$e tot )ai )o,e$te.La CAPITOLUL ,rago$te$it'a%ia era
a!eea"i,e !+n, p'$e$e !ap(t 'ni!ei logo,ne!' )'lt( vre)e &n 'r)(.Era !i',at
!') $e aga%( *e)eile ,e o rela%ie$e g+n,ea ea,oar pentr' !( &i intere$a' pe
re$pe!tivii #(r#a%i.C+n, $e ,e$p(r%i$e ,e Cal'lti)a ei gre"eal( &n ,o)eni'l
#(r#a%ilorhot(r+$e $( n' )ai ai#( ni!io,at( o rela%ie $ta#il(.N'-"i ,orea ,e!+t 'n
o) !')$e!a,e.Da!(-l g($ea!' at+t )ai #ine.Da!(-i era ,at $( r()+n( $ing'r(
era #ine "i a"a.Se &n!r'nt(g+n,in,'-$e la prieteni "i ,+n,'-"i $ea)a !( n'-i
avea.Avea o )'l%i)e ,e !'no"tin%e,ar ni!i 'n prieten a,ev(rat.Poate !(-i pl(!ea
prea )'lt $ing'r(tatea.C'r$'rile $erale n' &)#'n(t(%ea' l'!r'rile.
-A"a,arerai re#el($p'$e Ja7ea,'!+n,-o la realitate.9+)#et'l l'i !(p(t( o
n'an%( ,e inti)itatea!!eler+n,'-i p'l$'l.O n(p(,ir( i,ei *ante.i$te ,e$pre alte
*el'ri &n !are-i p'tea a!!elera p'l$'lB le al'ng( pe ,at(.Era $ig'r( !( Ja7e
8al*or, n' era 'n o) !')$e!a,e!are $(-i o!rotea$!( $enti)entele @du& cel de-
al doilea seceri$).
-C' $ig'ran%( ai av't o !opil(rie intere$ant(!ontin'( el,ar trei *ete.E' a) patr'
$'roritoate )ai )ari !a )inetoate pa!o$tea vie%ii )ele.6n !i',a !'vintelorton'l
&i era a*e!t'o$.
-Biet !opilG e0!la)( ea$'r+.+n,.
-A"a $-a' p'rtat !' )inep+n( !+n, le-a) e0pli!at !( n' )ai era) 'n p'"ti.
Trea#a a$ta n' le-a pl(!'t prea )'lt.<+n1i ,r(!e"teiar ea "i-l p't' '"or &n!hip'i
ap(r+n,'-"i ,rept'rile.6n!re,erea &n $ine era p'terni!( "i evi,ent(*(r( $( ating(
nivel'l &ng+)*(rii.Se $i)%ea #ine &n propria piele!a #(r#at "i !a per$oan(.Era o
!alitate at+t ,e rar &nt+lnit(at+t la #(r#a%i!+t "i la *e)ei.Dar &)i pla! valorile
$tr(ve!hi!ontin'( el.Cre, !( a) pier,'t )'lte ,intre ele &n 'lti)ele $'te ,e
ani)ai ale$ neg+n,'-le.Se aple!( &nainte!' o l'!ire no'( &n o!hi.
-Uit(-te la noiCharity.O)enirea a ,e!(.'t &n ne$ig'ran%( "i ne*eri!ire.6n
vre)'rile ,e ,e)'lt#(r#a%ii era' v+n(toriir(.#oini!ii "i prote!toriiiar *e)eile
avea' $ar!ina $( a,'ne$( hr(nea$!( "i $( o!rotea$!(.2'n!ea' &)pre'n(*ie!are
&n *el'l $(',ar tot'"i &ntr-o total( inter,epen,en%(!a $( $'pravie%'ia$!( "i $(
a$ig're !ontin'itatea $pe!iei.Ni!i 'n'l ,in $e0e n' era )ai i)portant !a !el(lalt.
Dar,e-a l'ng'l $e!olelor$-a &nt+)plat !eva "i !' #(r#a%ii "i !' *e)eile.A)
pier,'t apropierea'nitatea a!eea.6n $*+r"it*e)eile "i-a' a,'$ a)inte !( $'nt
egale !' #(r#a%ii.Dar #(r#a%ii n' a' re'"it $(-"i reg($ea$!( $i)%'l egalit(%ii.3i-a'
pier,'t p+n( "i !apa!itatea ,e a-"i &n,eplini ne!e$it(%ile.A' pier,'t-o prin ei
&n"i"i.B(r#a%ii n'-i )ai &nva%( pe #(ie%i $( *ie #(r#a%i.Propri'l )e' tat( a p(r($it
*a)ilia &nainte ,e na"terea )ea "i l-a) v(.'t rareori ,'p( a!eea.Avea) nevoie
,e )o,el'l a!ela #(r#(te$!,e apropierea a!eea.Uni!'l )o, prin !are o pot
re!'pera e$te $( )( &ntor! la !(ile $tr(ve!hi "i $( &nv(% r+n, pe r+n,.De a!eea a)
!er't o &ntr'nire !' #(r#a%ii ,e la Wayans!a ai!i $-o p'te) l'a ,e la !ap(t.
<+$ev(.+n,'-i e0pre$ia ,e 'l'ire pe *a%(.Cre,e-)(n' $'nt ne#'n.Dar a$ta )-a
a1'tat $( tre! pe$te ni"te )o)ente grele.P'n pari' !( )a)a ta ar &n%elege per*e!t.
P'ritanii!are $-a' a"e.at &n %in't'ri noiera' total ,epen,en%i 'nii *a%( ,e !eilal%i
!a $( poat( $'pravie%'i "i a' l($at )o"tenire a!e$te !'no"tin%e !opiilor
lor.Charity &l privi*(r( 'n !'v+nt.6n!er!a $(-i $p'n( !eva.Si)%ea a$ta.6n!er!a
$(-i $p'n( !( #(r#a%ii ,eveni$er(&ntr-'n *elin*eriori *e)eilor.Da!( a"a !re,ea
n-avea ,e!+t $( )ai ar'n!e o privire a$'pra ierarhiei ,e la Wayans.2a1oritatea
!ople"itoare a e!hipei )anageriale era *or)at( ,in #(r#a%i ,e toate !'lorile.
;e)eile ,e toate !'lorile n' avea' )are !('tare.Ceea !e Charity &n%elegea era
*apt'l !( toate a!e$tea era' &n $tr+n$( leg(t'ra !' rol'l $(' ,e Dan$ator &n Pielea
Coal(.<evenea !' pa"i )ari $pre nat'r(.3i inten%iona $(-i invite pe )a1oritatea
#(r#a%ilor ,e la Wayans $( &i 'r)e.e e0e)pl'l.6n )inte &i ap(r' ta#lo'l vi' al l'i
Dave "i al !elorlal%i ,an$+n, &n 1'r'l 'n'i *o! )are "i !+nt+n,D@Oo,eee,oo,ah-
ah/.Era' !' to%ii &n pielea goal(in!l'$iv 'nii !are n-ar *i tre#'it $( apar(
ni!io,at( a$t*el.6"i prop'$e $( o#%in( 'n lo! &n pri)'l r+n, la a!e$t $pe!ta!ol "i
'n re.ervor !' o0igen!are $-o $alve.e &n !a.'l !( ri$!a $( )oar( ,e r+$.
6i ,re$e gla$'l.
-N' "ti' ,a!( )a)a )ea ar ve,ea a$t*el l'!r'rile.Ar perora ore &ntregi ,e$pre !+t
e ,e gre' $( reaprin.i *o!'l &n vatr( ,'p( !e $-a $tin$ "i ,e$pre *apt'l !( #(r#a%ii
n' $'nt ni!io,at( ,e a1'tor.Ja7e ,(,' ,in !ap.
-6ntr-a,ev(rera $ar!ina *e)eilor $( prote1e.e vatraiar a #(r#a%ilor$( prote1e.e
*a)ilia.Era' 'ni%i.B(r#a%ii $'nt v+n(tori "i r(.#oini!iCharity.In$tin!t'l a!e$ta
ne-a !(l('.it ti)p ,e )ii ,e ani.Si)%i) nevoia $( ne alege) pra,a$-o v+n() "i
$-o !apt'r().A"a ne &n,eplini) pro)i$i'nea *a%( ,e tri#.
-N')ai !( a!') o *a!e%i !' a1'tor'l !al!'latoarelor4 &ntre#( Charity&n!er!+n,
$( rea,'!( ,i$!'%ia pe *(ga"'l pro*e$ional.Int'ia !( v+n(toarea l'i Ja7e era prea
per$onal( "i !( el #(tea la o '"( pe !are ea $e $tr(,'ia !' ,i$perare $-o %in(
&n!hi$(.Tre#'ia $( p($tre.e $'#ie!t'l !onver$a%iei legat ,e proie!t.Doar ,e a!eea
$e a*la a!olo.
-N'a$ta e pro#le)a...Clipiapoi !ontin'( &n$'*le%itD A$ta e.E' $'nt v+n(tor'liar
t' e"ti !ea !are a,'n(.6)pre'n(vo) prote1a tri#'l.
-A,i!( Wayans4
-Pe toat( l')ea ,e ai!i.
Era ne#'n&"i .i$e ea.3i tot'"iavea o an')e logi!(.C')vao prin$e$e "i pe ea &n
)re1ele !'vintelor.O !aptiva i,eea !( 'r)a' $( l'!re.e &)pre'n(!a $( a,'!(
)ai )'lt( pro$peritate *ir)ei Wayans.Dra!e)ai prote!tor ,e at+t ni!i n' $e
p'tea.;'rat( ,e g+n,'ri&n!ep' $(-i privea$!( )+inile.Era' p'terni!e "i tot'"i
*r')oa$e$'ple!' ,egete l'ngi.2+ini !'no$!(toarepri!ep'te.Se pri!epea' oare
$( pro,'!( pl(!ere 'nei *e)ei4 ;iori ,e ,orin%( &i $tr(#(t'r( #ra%ele*(!+n,'-i
pielea ,e g(in(.;el'l &n !are o privea &i $porea *ar)e!'l!a "i $in!eritatea ,in
o!hi"i !hip'l tran$*ig'rat ,e !onvingerile e0pri)ate.*m&reun.
C'v+nt'l &n$e)na at+t ,e )'lt pentr' vi.i'nea ei per$onal( ,e$pre #(r#at "i
*e)eie.De$pre a!e$t #(r#at...<e$pin$e vi.i'neaa)intin,'-"i ,i$!'%ia ,in
toaleta *e)eilor.Da!( era at+t ,e ,orni! ,e a!ea$t( apropiereera poate )ai
&n%elept ,in partea ei $( a*le !+t ,e ,eparte p'tea )erge.
-6n%eleg !( $-a ren'n%at la !'r!an'l ,e Cr(!i'n&n!ep' ea.
-A"a e.
-S'nt $ig'r( !( e $!')p,ar pro,'!e )'lt( #'n( ,i$po.i%ie printre anga1a%i.Poate
!( a!ea$t( #'n( ,i$po.i%ie e$te )ai pre%ioa$( ,e!+t pre%'l !'r!anilor.
-Da!( pri)i) !ontra!t'l&"i vor pri)i !'r!anii &napoi.Charityla Wayans $'nt o
gr()a,( ,e l'!r'ri !are pro,'! gre't(%i )ai )ari ,e!+t !'r!anii grat'i%i.L'!r'ri
pe !are ni!i )(!ar !ontra!t'l n' le va !ore!ta.Dar a$ta-i alt( pro#le)(.S!op'l
no$tr' e$te a!') $( pri)i) !ontra!t'l.Ne va a1'ta enor) !a $( p'ne) *ir)a pe
pi!ioare.6l apro#(hot(r+n, $( la$e ,eo!a),at( !'r!anii ,eoparte.Ori!'))ai
era' "a$e l'ni p+n( la Cr(!i'n.Era at+t ,e $in!er "i $e !on!entra at+t ,e )'lt
a$'pra re,re$(rii !o)paniei&n!+t $e &ntre#( ,a!( n' !')va Eayan$ avea
&n!'r!(t'ri )ai )ari ,e!+t !re,ea.L'( )apa "i $e ri,i!(.
-2( ap'! ,e l'!r' "i te !a't ,a!( a) pro#le)e.E'$a' tehni!ian(.Dore"ti $(
vor#e"ti ,ire!t !' 2ary4
-Doar ,a!( ,ore"te $( vor#ea$!( !' )ine.Se ri,i!( "i &n!on1'r( #iro'l.S( "tii !(
apre!ie. lan%'l proto!olar.2ai ale$ ,a!( a$ta &n$ea)n( $( trate. ,ire!t !' tine.
Charity &"i a)inti pe ,at( &ntreaga l'i *ilo.o*ie a v+n(tor'l'i "i $e $i)%i !a 'n
iep're &nghe%at ,e privirea 'n'i l'p.Bl+n,e%ea pe !are i-o o#$erva$e a,e$ea &n
priviri ,i$p(r'$e&nlo!'it( ,e o e0pre$ie )ai pri)itiv(.Cei !+ iva pa"i !are-i
,e$p(r%ea' $e topir($(ri$e e*e!tiv a$'pra pr(.ii.6ntreaga l'i *iin%( era &n!or,at(D
o!hii*a%ag'ra.Tr'p'l$'pl' "i p'terni!o atr(gea !a 'n )agneto provo!a.Si)%ea
aro)a ,eli!ioa$( ,e !olonie ra*inat( "i ,e #(r#at$i)%ea !') el &n!ear!( $(-i
!itea$!( g+n,'rile.Si)%'rile &i era' at+t ,e alerte&n!+t &i p'tea a'.i "i re$pira%ia.
-2'l%')e$!$p'$e ea $i)pl',orin, $( $!ape ,e a!e$te $en.a%ii$( n' ,e$!hi,(
'"a a!eeape !are o .(vor+$e.6n!re)enirea )o)entan( tre.i$e &n ea nevoia
i)inent( ,e a *'gi.2ai lip$ea ,oar 'n 'rlet !a ,e !oiot!a $-o ia ,e-a ,rept'l la
goan(G
-Charityte rog)ai g+n,e"te-te la prop'nerea )ea !' !ina.6%i pro)it !( )( voi
p'rta !a 'n gentle)anper*e!t.:o!ea &i era !a )ierea,o)oal( "i !alin(.
-N'r($p'n$e ea r(g'"it(.6"i ,re$e gla$'l.2( $i)t *latat(,ar te rog $( )( $!'.i.
-Un,e !re.i !( ai $( !'no"ti #(r#a%i4 Un,e vor p'tea $( $e !'noa$!( #(r#a%ii !'
*e)eile&n a*ara $ervi!i'l'i4 Iar ,a!( $'nte) !' a,ev(rat egali "i !' a,ev(rat
)at'ri!') !re, !( $'nte) a)+n,oi#(r#a%ii "i *e)eile pot &ntre%ine rela%ii
per$onale &n a*ara lo!'l'i ,e )'n!(*(r( reper!'$i'ni nepl(!'te.
S'nt !onvin$ !( noi ,oi $'nte) ,e$t'l ,e a,'la%i pentr' a"a !eva.
2intea ei !('t( 'n r($p'n$apoi a*i"( 'n .+)#et *or%at.
-Dar "tii !( 1o!i #ineGC' pa"i gr(#i%i&"i &n!ep' l'ng'l ,r') !(tre '"(.Din
ne*eri!ire$( $i)%i nevoia $( ,evii a,'lt &ntr-o rela%ie "i $( *ii &ntr-a,ev(r a,'lt
$'nt ,o'( l'!r'ri ,i*erite.
-Charityn' p'te) *i prieteni4 &ntre#( el)erg+n, al(t'ri ,e ea "i &n!er!+n, $-o
&)pie,i!e ,e-a ap'!a !lan%a '"ii.
-C+"tig)'r)'r( ea&n ti)p !e ,egetele ei atingea' ala)a re!e.De$!hi$e larg
'"a,e.v(l'in,-o pe $e!retara l'i "i )area ,e #iro'ri !e &)p+n.ea' !a)era ,e
)(ri)ea 'n'i hangar.A,('g( !' vo!e )ai tareD 2( ap'! i)e,iat ,e l'!r'
,o)n'le 8al*or,.
-3)e!hero&ng+n( el,oar pentr' 're!hile ei.6n ti)p !e ea !hi!otea!ontin'( pe
'n ton *or)alD 2'l%')e$!,o)ni"oar( Brown.
-C' )'lt( pl(!ere.Se $tre!'r( pe '"( "i porni $pre ,eparta)ent'l ei.6i $i)%ea
privirea 'r)(rin,-o &ntreg'l ,r').Chiar ,a!( era !+ tig(toarea a!e$tei pri)e
r'n,e!'no"tea a,ev(r'l.:+n(toarea &n!ep'$e.

Ja7e n' era preg(tit $( *a!( *a%( e0pre$iei ,e pe !hip'l l'i Charity!+n, a!ea$ta
,e$!hi$e '"a aparta)ent'l'i ei.De *apt&ntreaga ei apari%ie &l %int'i lo!'l'i.
P'rta 'n halat ,e #aie gripe$te o pere!he ,e pantaloni &)pleti%i,e a!eea"i
!'loareo #l'.( gal#en($p(l(!it( "i "o$ete ro"ii !' ,egete al#e.Da!( n-ar *i "ti't
!( *or)ele ei tre.ea' po*tele ori!(r'i #(r#atn-ar *i p't't-o ghi!i ,in a!ea$t(
,eghi.are.P(r'l &i era a,'nat &n ,e.or,ine &n v+r*'l !ap'l'iiar ,in !oa,a .#'rlit(
,e !al &i $!(pa' "'vi%e re#ele!a "i !') "i-ar *i $tr+n$ p(r'l $pre $pate&ntr-'n ge$t
a#$ent.Lip$a ori!(r'i *ar, &i ,e.v(l'ia ten'l pali,iar o!hii p(rea' "i )ai
)ari.Era li)pe,e !( $+)#(t( ,i)inea%a n'-i pria ,in !ale a*ar(.Ceva &i "opti !(
*(!'$e to!)ai o )are gre"eal(.
-AhDoa)ne)'r)'r( ea.g+in,'-$e la el.
-Dan' e ,oa)na ,in Avon.<i,i!( &ntr-o )+n( !o"'l gre' ,e pi!ni! "i !' !ealalt(
,e$!hi$e '"a e0terioar(intr+n, &n aparta)ent.Era o )anevr( !a) #r'tal(,ar "tia
!( n' va re'"i ni)i! *(r( p'%in( &n,r(.neal(.Alt*el n' $e p'tea a1'nge ni!(ieri !'
Charity!are &l #lo!a e*e!tiv !' *ie!are o!a.ie.3i tot'"i,e *ie!are ,at(!+n, era'
&)pre'n(!o)'ni!a e*e!tiv !' eal($+n,-o $(-i p(tr'n,( g+n,'rile "i ,orea $(
apro*'n,e.e a!ea$t( e0perien%(.N' $e p'tea l($a p(g'#a",e a!eea hot(r+$e $(-"i
)ai &n!er!e o ,at( noro!'l &n privin%a invita%iei ,e $+)#(t(.6n pl'$ar *i *o$t
*raier $( n' pro*ite ,e 'l'irea eip(tr'n.+n, &n aparta)ent.Ea p("i &napoi&n
!a$()(rin, ,i$tan%a ,intre ei.
-Ja7en' $e poate $( vii ai!i.N' $'nte) &n orele ,e $ervi!i'.
-N' e vor#a ,e$pre $ervi!i'.6i ar(t( !o"'l ,e pi!ni!.6%i o*er 'n pr+n. "i 'n t'r al
ora"'l'i.
-Par!( te-a) re*'.at,a!(-)i a)inte$! #ine.
-2-ai re*'.at4 N' )i-a) ,at $ea)a.Privi &)pre1'r"i &i pl(!' $til'l @art deco/&n
negr'al# "i ro"'&n !are era aran1at( !a)era ,e .i.8+rtiile &)pr("tiate pe )($'%a
,e !a*ea &i atra$er( i)e,iat aten%ia.
-L'!re.i la )aterial'l )e'n'-i a"a4
-Pentr' !( ,oar a!') a) ti)p.6%i a)inte"ti4
-6n !a.'l ($ta$'nte) &n orele ,e $ervi!i'$p'$e Ja7e*eri!it.A) a,'$ "i
pr+n.'l.E$te &n reg'l(4 6i ar'n!( o privire '!iga"(,ar el &i r($p'n$e !' 'n
.+)#et ino!ent#'!'ro$ ,e a *i g($it $!'.a pre*erat(.
-E$te oare $ar!ina )ea ,e $ervi!i' $(-%i $ta' la ,i$po.i%ie pentr' &nt+lniri private
,a!( "i !+n, le ,ore"ti4 &ntre#( ea&n!r'!i +n,'-"i #ra%ele.
9+)#et'l l'i $e topi.
-Sar!ina ta ,e $ervi!i' e$te $( l'!re.i #ine.At+t.Ceea !e $e &nt+)pla a!') e$te
,oar &ntre noi ,oi.N' are ni!i o leg(t'r( !' $ervi!i'l )e'$a' al t('.Ori!e &)i
$p'in' are in*l'en%( a$'pra po.i%iei tale pro*e$ionale.S'nt 'n a,'lt &n !eea !e
prive"te rela%iile la lo!'l ,e )'n!(.2( )+hne"ti !+n, $'gere.i alt!eva.
Ea ri,i!( ,in $pr+n!ene,ar Ja7e $i)%i !( i.#'ti$e $( topea$!( ghea%a.
-Ar tre#'i $( te gone$!$p'$e ea.
-Poate !( ,a.
-O $( $e #+r*ea$!( pe $ea)a vi.itei tale.
-Tot !e $e poate.
-E"ti gro$olan.
-S'nt $ing'r.<($p'n$'l l'i o $'rprin$e,ar era $in!er.Era $ing'r.2ilton era
pentr' el 'n lo! !' tot'l no'iar *'n!%ia l'i n'-l a1'ta $(-"i *a!( )'l%i prieteni)ai
ale$ !+n, 1')(tate ,in ora" l'!ra &n $'#or,inea l'i.A$ta &n$e)na $( a1'ngi &n
v+r*.Dar el ,orea $( r()+n( ne$!hi)#atn' $( ,evin( 'n ,ire!tor $!or%o$.
Ci',at&n$( )i"!area #(r#a%ilor n'-i ,(r'i$e prea )'l%i prieteni.
-Ar(t &ngro.itor.i$e eao*t+n,.
-La 'r)a 'r)ein'-i ,e!+t o &ntreve,ere a)i!al(...,a!( a$ta %i-e ,e vre'n *olo$.
Charity &"i a!operi *a%a !' a)#ele )+ini.
-Ni!i ,o!tor'l )e' n' )-a v(.'t vreo,at( &n hal'l ($ta.
-A" p'tea $p'ne !( e noro!o$,ar $-ar p'tea $( )( ple$ne"ti.
-E *e)eie.
-At'n!ia" p'tea $p'ne !( e noro!oa$(,ar $-ar p'tea $( )( ple$ne"ti.
O $t',ie&n,'io"at $-o va,( a"a !') era ea &n inti)itate.
-Uite !e e$te&)i !er $!'.e !( te-a) l'at prin $'rprin,ere.Dar n'-)i pla!e $( *i'
re*'.at.6%i pro)it !( o $( &n!er! $( )( o#i"n'ie$!.Tot'"i&n !alitate ,e integrator
,e $i$te)ea) g($it o $ol'%ie 'ni!(.D'-te "i *( ori!e ai nevoie !a $( te $i)%i...6n
larg'l t('.D'p( a!eea ie"i)&)i ar(%i ora"'lg($i) 'n lo! ,r(g'% pentr' pi!ni!
,ar ne l'() )aterial'l !' noi!a $(-l ,i$!'t().6n *el'l ($ta&)#in() pl(!'t'l
!are )( $ati$*a!e pe )ine!' )'n!a!are te $ati$*a!e pe tine.3i n' ne
!o)pro)ite) ,e!+t &n !el )ai a,'lt "i ve!hi )o,*ie!are in,epen,ent ,e
!el(lalt&)plinin,'-ne tot'"i nevoile in,ivi,'ale.
-Iar rever$'l )e,aliei ar &n$e)na !( n' ple!i ,e ai!ip+n( n' voi *i ,e a!or,n'-i
a"a4
-E "i a$ta o !ale.Se pre*(!' !( a,'l)e!( aer'l.Te 1igne$!4 S(-)i $!hi)# )ar!a
apei ,e g'r($a' a !oloniei4 Ce e4 Ce g($e"ti at+t ,e r(' &n )ine4 Da!( n-ar *i
a"an-ai prote$ta at+t.3i 'r)(toarea )ea &ntre#are e$teD De !e4
-2( ,'! $( )( aran1e..
-Te a"tept.De *apta) $( )( 'it pe$te )ateriale !' !el )ai pro*e$ional aer.i$e
el.+)#in,.<eveni ,'p( o 1')(tate ,e or(!o)plet $!hi)#at(.D'$ era halat'l ,e
#aie !are-i a$!'n,ea *or)ele,'$( "i !oa,a ,e !al neter)inat(.Ar(ta a"a !') $e
a"tepta el $-o va,(D #ine &n #l'gi"i )ai #ine &n #l'.(.Tot'"ihalat'l av'$e$e
*ar)e!'l $('.Ja7e &n%ele$e$e !( intere$'l l'i pentr' ea n' era ,oar *i.i!'n *apt
pe !are n' era preg(tit $(-l a!!epte.
-2-a) 'itat pe toate )aterialele$p'$e el$tr+ng+n, &n!et h+rtiile.Cre"e$! ,a!(-%i
.i! !( ar(%i #ine4
-N' "ti' &n!(.
-Bineat'n!in' $'nt $ig'r !( ar(%i #ine.E o a*ir)a%ie !+t $e poate ,e ne'tr(4
-Cre, !( ,a&%i )'l%')e$!.P'te) l'a pi!ni!'l la la!'l 2a'ri!e.S-a' *(!'t a!olo
ni"te a)ena1(riB &n pl'$,a!( e nevoiete pot &)pinge &n ap(.
-N' e elegant $(-l &)pingi pe vi!epre"e,inte &n ap(r($p'n$e el r+.+n,!(!i &i
pl(!ea atit',inea ei !va$i-$erioa$(.6"i a)inti pri)a i)pre$ie pe !are i-o *(!'$e
p'rtarea ei *l'"t'rati!(.8a#ar n-avea ,e !e an')e &i $t+rni$e $tarea a!eea i$teri!(
&n $ala arhivelor "i era '"'rat $( !on$tate !( era nor)al(.2ai )'lt ,e!+t nor)al(.
T'r'l ora"'l'i ,'r( e0a!t !in!i )in'tea"a !') &i pro)i$e$e.6ntr-a,ev(rn' prea
avea !e ve,ea no'.C+n, $tr(#(teai .ilni! $tra,a prin!ipal(&n ,r') $pre $ervi!i'
n-aveai !') $( n' !'no"ti !ea )ai )are parte a ora"'l'i.5$ta a *o$t )(re%'l t'r
$e g+n,i el.Charity n' $p'$e ni)i!B $e )'l%')i $( .+)#ea$!(.
6n ti)p !e !on,'!ea' pe Stra,a JK$pre la!'l 2a'ri!e,e$!operi,e.a)(git!+t
,e aproape ,e ora" $e a*la l')ini"'l &n !are-"i %inea rit'al'l"i hot(r& &n g+n, $(
!a'te 'n lo! )ai &n,ep(rtat&n p(,'rea ,e pini.Era' o )'l%i)e ,e !otloane 'n,e
&"i p'tea par!a )a"inaapoi $-o pornea$!( printre pini "i $te1ari "i $( g($ea$!( 'n
l')ini" !' p()+nt ni$ipo$!are $( &n,'re pa"ii 'n'i #(r#at $(l#ati!.
La!'l 2a'ri!e era l'ng "i &ng'$tprote1+n,'-"i vi.itatorii ,e privirile i$!o,itoare
ale 2ilton-'l'i.Ja7e $'r+$e )'l%')it !+n, g($ir( 'n lo! potrivit.
C'$t(rile pe !are le a,'$e$e n' era' ,eo$e#it ,e ra*inate,ar tartinele !' "'n!( "i
#r+n.( $e potrivea' ,e )in'ne !' ,i$!'%ia ,e a*a!eri.Se po)eni privin,-o&n
ti)p !e-"i )e$te!a $an,vi"'l!' !ap'l aple!at pe$te h+rtii.Degetele ei era'
$'#%iri!' 'nghii ovalel(!'ite ,i$!ret.P(r'l !a$tani'l($at li#erinten%ionat ,e a$t(
,at(!apta ra.ele $oarel'i!are-i p'nea' &n valoare re*le0ele ,e !'loarea )ierii.
3'vi%ele &i a!operea' *a%aa$!'n.+n,'-i e0pre$ia "i *(!+n,'-l $( $e &ntre#e !e
g+n,ea&n ti)p !e !itea.Oare !e g+n,ea ,e$pre el4 Poate !( era )ai #ine $( n'
a*le&i "opti o vo!e interioar(.
-6)i pla!e$p'$e el$pri1inin,'-$e &ntr-'n !ot.6"i &ntin$e pi!ioarele pe p(t'r(
&n!r'!i +n,'-"i gle.nele.
-2i-a) &n!hip'it.
-Da4 De !e4
-P(i...(((...C(p(t( o e0pre$ie !i',at(te)(toare.2i-ai vor#it ,e$pre !(ile
$tr(ve!hi.2i-a) &n!hip'it !( &%i pla!e nat'ra.
-Da,ar n' "i $port'l.
-Cl')e"tiG
-N'.N' )-a atra$ ni!io,at( $port'l &n e!hip(.A,i!(n' )-a) pri!ep't ni!io,at(
la 1o!'rile a$tea.Cre.i !( &)i tr(,e. $pe!ia prin a$ta4
-Pro#a#il.Pe *a%a ei $e p'tea !iti )irarea.
-6)i i)agina) !( e"ti !el )ai )are a,)irator al $port'l'i ,e la Cipper &n!oa!e.
-E'4G &n ni!i 'n !a..C') %i-a venit i,eea a$ta4
-N' "ti'P'r "i $i)pl')i $e p(rea !( e"ti gen'l.Ar(%i !a 'n tip atra$ ,e nat'r(.
-Serio$4 <e)ar!a era !i',at(,ar o ignor(ar(t+n, $pre h+rtii.A) o#$ervat !(
%i-ai notat !+ iva *'rni.ori.
-A) $'nat pe !+ iva)-a) in*or)at ,e$pre pre%'ri "i ,e$pre !e ne-ar p'tea o*eri.
2-a) $*(t'it !' 2ary.N' o $( *ie $i)pl' $( re'"i)iar $ing'r'l )o, &n !are o
p'te) *a!ee$te $( a$a)#l() $ing'ri har,-'l "i $o*t-'l !al!'latoarelor.
-A) int'it !( o $( a1'nge) &n $it'a%ia a$ta.Sp'ne-)i,e !e )ergi la !'r$'rile
$erale4
-Ca $( o#%in li!en%a.
-E gre' $( te ,'!i $eara.
-2ai ,'rea.( p'%in.
2erg ,e1a ,e ,oi ani "i ,a!( re.i$t p+n( la !ap(to $( a) o no'( "an$(.
6n%ele$e !( ea $e re*erea la )ai )'l%i #ani "i la o pro)ovare.Era aproape
i)po$i#il $( avan$e.i*(r( o ,iplo)( ,e *a!'ltate &n #'.'nar.N'-i l($( tot'"i
i)pre$ia 'nei *e)eia !(rei 'ni!( a)#i%ie e$te o#%inerea 'nei *'n!%ii
i)pre$ionantepl(tite &n !on!or,an%(.
-Te a,)ir pentr' !eea !e *a!i.
-2'l%')e$!.2( $i)t !a &ntr-o !'r$( &n !are a"tept $( a*l' ,a!( a) $(
$'pravie%'ie$! p+n( !+n, &)i voi o#%ine ,iplo)a.
-Ai $( $'pravie%'ie"ti.E"ti *oarte inteligent(&"i ,(,' ,eo,at( $ea)a !e povar(
grea &i p'$e$e pe ')eri.Proie!t'l ($ta e prea )'lt pentr' tinen'-i a"a4 A" p'tea
$(...
-N'a,i!( ,ae )'lt,ar o $(-)i prin,( #ine.<+$e "i eaapoi&ntre ei $e a"tern'
lini"teao lini"te pl(!'t(!a o oa.( ,e &n%elegere.Charity &"i &ntin$e pi!ioarele$e
$pri1ini &n )+ini "i &"i e0p'$e *a%a la $oare!' o!hii &n!hi"i.S+nii &i era' $'#linia%i
,e #l'.a al#(plini "i .vel%i.P'rta $'tien,ar a$ta n' avea i)portan%(.6i p'tea
,i$tinge $*+r!'rile,e$t'l ,e vag,ar "i ,e$t'l ,e eroti!.C') ')erii &i era' tra"i
&napoi#l'.a $e ri,i!a$e p'%in,e.velin,'-i )i1lo!'l.P'lpele *or)a' 'n : per*e!t
la &)#inarea pi!ioarelor.Ar(ta !a o a,oratoare a $oarel'iD *eri!it( "i $en.'al(iar
Ja7e $i)%i !') e0plo,ea.( 'n v'l!an &nl('ntr'l $('.6l !ople"ea nevoia $-o
ating(.Se ri,i!($e aple!( "i o $(r't(.

CAPITOLUL L
C'ra l'i o ap($( pe a ei at+t ,e #r'$! "i ,e *er)&n!+t Charity n' av' ti)p $(
rea!%ione.e.<()($e$e %int'it( lo!'l'i.El &"i $(lt( !ap'l "il'!r' !i',atea $e $i)%i
pr(,at(.
-3ti'"ti'.A) &n!(l!at hotar'l$p'$e ell($+n,'-$e &ntr-'n !otpe p(t'r(.N-a)
av't ni!io,at( inten%ia $( te $(r't.S-a &nt+)platp'r "i $i)pl'.N-a) $( )ai *a!.
Ea ,(,' ,in !apne&n!re.+n,'-$e &n propria-i vo!e.P($tra &n!( ap($area #'.elor
l'i'n ge$t !e n' !er'$e &ng(,'in%ani!i n' *'$e$e &ntre#(tor...*'$e$e $ig'r.De
ne!re.'t.
-N' %ipi la )ine4 N'-)i !eri $( te ,'! a!a$(4 N' )( o!(r("ti &n toate *el'rile4
-N'r($p'n$e ea$!hi +n, 'n .+)#et.:(, !( te pri!epi ,e )in'ne $-o *a!i "i
$ing'ra"a !( a) $( te la$ $(-%i !ontin'i trea#aB e' pre*er $( prive$! tot'l !' o!hi
,e a,'lt.N-a *o$t ,e!+t 'n $(r't pe !are l-ai &n!er!atpentr' !( era inter.i$.A!')
e ,e ,o)eni'l tre!'t'l'i.Dore"ti !a 2ary "i !' )ine $( &n!er!() $( g($i) &n
!ontin'are !+ iva pro,'!(tori i)portan%i ,e $o*tware$a' $( &n!heie) !ontra!te
!' pro,'!(tori )(r'n%i4 Ja7e $e &n!r'nt(.
-Cre, !( te por%i )ai r(' ,e!+t o *e)eie $tereotip.A" *i p't't )(!ar $( *i' e'
a,'lt'l.
-N' $'nt o *e)eie $tereotipJa7e.
-Iar e' ,evin rapi, !el )ai )are a,)irator al t('.6%i ,ai $ea)a !( e pri)a oar(
!+n, )i-ai $p'$ pe n')e4
-Ai-a) $p'$ pe n')epentr' !( )-a) o#i"n'it p'%in !' tineat+ta tot.
2in!inoa$o$e ,o1eni ea &n g+n,.6n !i',a invita%iei l'ievita$e !' gri1( $(-l
n')ea$!( Ja7e pentr' a n' ,a lo! *a)iliarit(%ilor.A!')n')ele &i $!(pa$e.
A"a,ar!e inten%ii ai !' *'rni.orii4
-8ai $(-i &n!er!() &nt+i pe !ei )(r'n%i.S'nt $ig'r !( ne p'te) ,e$!'r!a )ai #ine
!' ei.C'no$! pe !+ ivape !are a) $(-i $'n.Privi $pre !er'l li)pe,e.E"ti $ig'r( !(
n' vrei $(-)i ar'n!i )(n'"a4
-N')'l%')e$!.:or#ea) ,e$pre *'rni.ori.
6"i !on!entra aten%ia a$'pra h+rtiilor,ar #(r#at'l ,e l+ng( ea o t'l#'ra.A,ev(r'l
era !( o ,er'ta.P(rea &ntr-'n *el "i a!%iona total ,i*erit.Tre#'ia $( *ie l'!i,( !lip(
,e !lip( pentr' a-"i p($tra !al)'l &n *a%a l'i.Se g+n,i la $(r't'l pri)it$i)%in,
,in no' tan,re%ea !ople"itoare a #'.elor $ale.S-ar *i a"teptat la *or%a #r'tal( a
'n'i o) pri)itiv.S(r't'l *'$e$e &n$( #l+n,$t+rnin,'-i ,orin%a.De )'lt( vre)e
n' )ai *'$e$e !' 'n #(r#atPoate ,e prea )'lt(o,at( !e rea!%iona a$t*el &n
pre.en%a l'i Ja7e 8al*or,.6i inva,a$e !a$a &n ,i)inea%a a!eeaneinvitat*(r( !a ea
$(-i *i per)i$.O $'rprin$e$e &n !ea )ai nepl(!'t( ipo$ta.(*apt pentr' !are n-ar *i
tre#'it $(-l ierte.Ar *i tre#'it $( re*'.e $( )earg( !' el,ar i-ar *i *o$t gre')ai
ale$ !+n, &i )(rt'ri$i$e !( era $ing'r.6l $i)%i$e $in!er.C'vintele l'i &i
$tr(p'n$e$er( ar)'ra!hiar ,a!( n' era prea $oli,(.;apt'l !(-l v(.'$e ,an$+n, &n
1'r'l *o!'l'i "ter$e$e #arierele nor)ale i)p'$e ,e rela%iile pro*e$ionale.
-Ori e0i$t( &n h+rtiile alea o po.( a l'i Mevin Co$tnern',ori vi$e.i !' o!hii
,e$!hi"i.Charity !lipiapoi n'-"i p't' $t(p+ni 'n .+)#et.Dan$ator'l &n Pielea
Coal( $e a*la )'lt )ai aproape ,e %int( ,e!+t &"i p'tea &n!hip'i.
-De *apte Ar)an, A$$ante.De !') pron'n%( n')ele&"i ,(,' $ea)a !( Ja7e
avea a!eia"i o!hi negri "i !al.i !a ai a!tor'l'i.
-Un tip #ine$e $tr+)#( Ja7e.Tre#'ia $(-)i &n!hip'i.2i-a) "i &n!hip'it.3i e'
!are $pera) !( vi$ai la $(r't'l )e'.
-S!'.(-)()in%i ea.P+n( la 'r)(e !a.'l $( te &)ping &n la!4
-N' pe )ine.Se $tr(,'i $(-"i !o)p'n( o e0pre$ie ino!ent(,ar n'-"i p't'
a$!'n,e l'!irea $en.'al( ,in privire.A) *o$t #(iat #'n.
-C' !+teva e0!ep%ii.
-De!i$'nt per*e!t.La 'r)a 'r)ei,e !e !a'%i per*e!%i'nea4
I)per*e!%i'nea e )'lt )ai a)'.ant(.
-Ce-ar *i $( ne &ntoar!e) la trea#(4
-N'.Se $!'l( &n pi!ioare.
-2erge) a!a$(4 &ntre#( eaplin( ,e $peran%(.O privi *i0!' o!hii ,in !e &n !e )ai
)arip+n( !+n, p(r' !(-i ie$ ,in or#ite.Apoi&"i $)'!i !ap'l pe $pate "i ,(,'
,r')'l 'n'i $trig(t pri)itiv.
-AaaarrgggghhhhG 6nainte ,e a-"i ,a $ea)a !e i $e &nt+)pla$e $i)%i $(ltat( ,e pe
p(t'r( "i ar'n!at( pe ')(r'l l'i.Aip( "i $e .#(t'!'prin$( ,e pani!(.
-3ti' !ine are nevoie ,e-o #aie &n la!$'*l( el&)pleti!in,'-$e $pre la!.3i n' $'nt
e' a!ela.Pani!a inten$( o p(r($iori !el p'%in pani!a pentr' via%a ei.
-S( n' &n,r(.ne"ti $( )-ar'n!i &n ap(G
6i r($p'n$e !' 'n )or)(itiar ea $e ag(%( .,rav(n ,e $patele l'i !a $( n' al'ne!e.
Carnea &i era tare "i !al,( $'# !()a"(&)#iin,-o $(-"i !ontin'e e0plorareaBel $e
opri la )arginea apei.La!'l n' avea pla1(!i ,oar ier#'ri &nalte ,e )la"tin( !are-l
)(rginea' "i !are-i a1'ngea' p+n( la gen'n!hi.
-Doar n-ai $( )( ar'n!i &n ap(.i$e Charityprivin, &ngri1orat( &n 1'r'l lor.
-A"a ar tre#'i&i r($p'n$e el pe$te ')(r.N' $e p'tea' ve,ea,ar tr'p'rile lor $e
atingea' aproape &n &ntregi)e.Charity $e tre.i r+.+n,a)'.at(.Ja7e era plin ,e
$'rpri.e $ti)'latoare,ar "i peri!'loa$e.Se hot(r& $(-l p'n( la p'n!t.
-N' !re.i !( ai !a) ,ep("it v+r$ta tere#ili$)'l'i4
-C'vintele a$tea &%i pot *i *atale,oa)n(.
-Da!( re'"e"ti $( )( ar'n!i.N-a) )ai a'.it a$e)enea g+*+ieli,e !+n, i-a) !itit
nepo%elei )ele @+ica ma$in care a#ea &utere/.
-At+t %i-a *o$tGSe aple!( &nainte%in+n,-o $tr+n$.Din ne*eri!ire$e aple!( &n$( prea
tare.Charity $e .#(t' $(-"i !+ tige e!hili#r'l&n ti)p !e Ja7e &n!er!a $( "i-l
re!apete pe al $('$e ap'!( !' p'tere ,e $pate "i $e $tr(,'i $(-i al'ne!e ,e pe
')(r&nainte ,e-a !(,ea a)+n,oi.El o $tr+n$eapoi $e &)pie,i!( "i !(.'r(
&)pre'n( &n la!.Apa re!e &i !'prin$e tr'p'l!+n, $e eli#er( ,e Ja7e.N' era
a,+n!(B $e ri,i!( &n pi!ioare!' *a%a "iroin,.Se "ter$e ,e ap( "i-"i &n,rept( p(r'l
,e pe o!hi.
-Ja7eG
-E"ti &n reg'l(4 &i atin$e '"or ')(r'liar apa !'rgea ,e pe el,e par!( ar *i *o$t
;+nt+na Tivoli.Ea ,(,' ,in !ap.Se 'itar( 'n'l la alt'l..."i i.#'!nir( &n r+$.
-Iart(-)($p'$e ell'pt+n,'-$e $(-"i re!apete $'*l'l.
-Bine .i$r+$e ea.
-Uite !e p(%e"ti !+n, o *a!i pe ne#'na la v+r$ta ta.
-La v+r$ta )eaGe0!la)( ea&n !'l)ea in,ign(rii.Uite !ine vor#e"te.
B(tr+n'l "i )area.
-Tre#'ie $( re!'no"tia) aran1at o &nt+lnire $trategi!( ,e )ilioane.
-E$te ,eo$e#it(.3i pri)e1,ioa$(a,('g( ea &n g+n,.N'-l p'tea i,enti*i!a pe a!e$t
#(r#at &n!+nt(tor !' no%i'nea ,e "e*.<ela%ia ,intre ei era )ai #ine $( r()+n(
pre!ar(Btre#'ia $( ai#( gri1( $( n' $e tran$*or)e &n prietenie.C' toate !( o
prietenie !' Ja7e era 'lti)'l l'!r' !are o &ngri1ora.El $e ri,i!( "i-i ,(,' )+na.O
l'(,'p( o $!'rt( e.itare.Era r(!oroa$( "i ',( "i in!re,i#il ,e nete,(.O $(lt(
$pri1inin,-o ,e piept'l l'i.At)o$*era '"oar( ,intre ei ,eveni $erioa$( !+n, $e
privir(.3i $en.'al(.
-Da!( n' %i-a" *i pro)i$ !( o $( )( port !a 'n gentle)an...$p'$e el!' vo!e
r(g'"it(.N'-i r($p'n$e,e tea)( $( n' $t+rnea$!( !eva neprev(.'t.Dar hainele
l'i ',e i $e )'la$er( pe !orp,e.velin,'-i !eea !e v(.'$e ,e1a.S*+r!'rile $+nilor
i $e &nt(rir(iar $+ngele $e &n*ier#+nt(&n !i',a $en.a%iei re!i !e-i $t(r'ia pe piele.
6n!( o )i"!are "i n' )ai avea $( r($p'n,( ,e propriile-i rea!%ii.6i pl(!ea Ja7e
pentr' toate i,eile l'i tr($nite.3i &)potriva t't'ror pre,i!ilor %in'te &n g+n,i-ar *i
pl(!'t !a el $-o )ai $(r'te o ,at(.;(!' &n $*+r"it o )i"!are.D(,' ,r')'l )+inii
ei "i p("i &napoi.
-Ai-a) pro)i$*ir-ar $( *ie.8ai $( $tr+nge))ai #ine.Cre, !( &nt+lnirea $-a
ter)inat.Se &ntoar$e "i porni !(tre )al.Degetele ei ar,ea' $(-l trag( &napoi.
2+inile i $e &ntin$er( o !lip(,ar le *or%( $( revin( la lo!.6l 'r)( &n!et$p'n+n,'-
"i !( ar tre#'i $(-i *ie re!'no$!(toare pentr' #'n'l-$i)% ,e !are ,(,ea ,ova,(.
6n!epea $( 'ra$!( #'n'l-$i)%.

-6n reg'l(Bo#$p'$e Ja7e &n re!eptor.De !el p'%in .e!e ani n' $-a' a$a)#lat
p(r%ile...A' nevoie ,e ,e$ervire pe ter)en l'ng "i !re, !( ($ta-i avanta1'l no$tr'
*a%( ,e *ir)ele )ari...Chiar "i g'vern'l a int'it !eea !e noi "ti) ,e1a!(
*'rni.orii )ai )(r'n%i pot 'neori $( v+n,( )ai ie*tin,e!+t pro,'!(torii...:eni)
la Bo$ton !' proie!t'l no$tr'.
-E0!elentG e0!la)( Bo# 2ar7en$.2( intere$ea.( *oarte )'lt.
Ja7e a!operi )i!ro*on'l !' )+na "i $!oa$e 'n )or)(it ,e *r'$trare,e"i
prop'nerea &i apar%in'$e.N'-i era gre' $(-"i &n!hip'ie rea!%ia l'i Charity,'p(
in!i,ent'l !' la!'l.Ce #ine ar *i *o$t $( $e g+n,ea$!( la a$ta&nainte ,e a-i *i *(!'t
invita%ia.
-Bine&i r($p'n$e l'i Bo#.Ce-ar *i $( aran1() pentr' $*+r"it'l $(pt()+nii4
D'p( $!'rt( vre)eJa7e p'$e re!eptor'l &n *'r!(&"i $pri1ini !ap'l pe #iro' "i
)or)(i ,in no'.D'p( @scald)o !on,'$e$e pe Charity a!a$( "i o p(r($i$e *oarte
platoni! &n prag'l '"ii.Era )+n,r' !(-"i &nvin$e$e in$tin!tele )a$!'line "i $e
p'rta$e !a 'n gentle)an.Bine&n%ele$ !( ,e at'n!i $'*erea &ntr'na,ar a$ta era alt(
pove$te.Pre$i)%ea !( Charity n'-"i va a)inti ,e &nt+r.iata l'i p'rtare elegant(
!+n, 'r)a $(-i $p'n( ,e$pre ple!area lor la Bo$ton$( !onta!te.e 'n viitor
*'rni.orla $*+r"it'l $(pt()+nii.Pre$i)%ea !hiar !( ea $e va tran$*or)a &n *e)eia-
"a#lona!'.+n,'-l !( *(!ea &n a"a *el &n!+t $( ple!e &)pre'n(.
C+n,e"te po.itiv&"i .i$e el.Charity n' l'!ra ,e at+ ia ani la Wayans*(r( $( "tie
!( proie!tele pentr' *'rni.or *(!ea' parte ,in )'n!a ,e r'tin(.A"a !( va
&n%elege.6"i pier,' ,in !'ra1 !eva )ai t+r.i'!+n, Charity $t(tea &n *a%a l'i
a"tept+n,.Taior'l,e !'loarea lilia!'l'i&i a!!ent'a !'lorile $'ave.6i venea $(-l
$)'lg( ,e pe ea!a $(-i ,e.v(l'ie pielea !ati*elat(.Se *or%( $( .+)#ea$!(.
-A) g($it 'n po$i#il *'rni.orD," -echnolo.ies.S-ar p'tea $( &)part( !' noi
$ar!inile ,e $ervi!e pe tot ter)en'l !ontra!t'l'i.
-D,".;ir)a a$ta n' e &n Bo$ton4
-A"a e.S'nt *oarte intere$a%i ,e proie!t "i ,e Wayans.C' a1'tor'l lor a) p'tea ,a
lovit'ra &n privin%a pre%'l'i.:or $( le pre.ent() proie!t'la,('g( ell'+n,'-"i
ini)a &n ,in%i.
-Ai!i4
-A!olo.
-Cine ar 'r)a $( $e ,'!(4
-E'...t'...&l privi.
-Charity$'nt $ig'r !( ai )ai *o$t "i !' Dave la a$t*el ,e pre.ent(ri.E vor#a ,e
e0a!t a!ela"i l'!r'.Ea !ontin'( $(-l privea$!(.
-Pre!i$ %i-ai ,at $ea)a !( va tre#'i $( pre.ent() proie!t'l *'rni.orilor !' !are
vre) $( &n!heie) t+rg'l.
-Da)i-a) ,at $ea)ar($p'n$e ea &n $*+r"it.Se pare !( $it'a%ia &%i !onvine *oarte
)'ltn'-i a"a4
-AhaG e0!la)( ellovin, #iro'l !' pal)a.G3tia)G 3tia) !( a"a o $( g+n,e"ti.3i
.i!eai !( n' e"ti o *e)eie-"a#lon.
-Doar !+n, a) ,e-a *a!e !' 'n #(r#at "a#lon.
-6)i a)inte"ti ,e alergia ta la !'v+nt'l @nu/.Se )ani*e$t( !')va a!')4
-N'r+$e el.:e.i4 2i-a) revenit.Serio$Charitya$ta ar p'tea *i !' a,ev(rat
lovit'ra pe !are-o a"tept().
-2erge "i 2ary4
-Bine&n%ele$.C') po%i pre.enta 'n proie!t*(r( a1'tor'l 'n'i tehni!ian4
-2( &ntre#a) ,a!( n' !')va ai g($it o alt( $ol'%ie.
-N' $'nt *raier.Te $i)%i )ai #ine a!')4 o &ntre#(rela0at.
-S( .i!e).
-Apropot' ai $( *a!i pre.entarea.Charity r()a$e !' o!hii pironi%i a$'pra l'i.Ja7e
ri,i!( ,in $pr+n!ene$'rprin$ ,e 'i)irea ei.
-E0i$t( vreo pro#le)(4
-N'...n'.P'r "i $i)pl'n' )-a) a"teptat la a$ta.A) !re.'t !( t' vei *a!e
pre.entarea.
-De !e4 T' e"ti !ea !are a a,'nat toate ,atele,e!i t' e"ti !ea )ai &n )($'r( $(
vor#e"ti ,e$pre ele.Doar ai )ai *(!'t-o.
-;ire"ter($p'n$e ea!an,i,(ri,i!+n,'-$e ,e pe $!a'n.Da!( &ntreve,erea $-a
&n!heiat...6"i $!or)oni )intea,ar n' g($i ni!i 'n prete0t $-o re%in(.Dra!e.Se
ri,i!( la r+n,'l l'i.
-Ca) a$ta ar *i.A) $( aran1e. tot'l pentr' vineri.Po%i *i gata p+n( at'n!i$a' e
prea ,evre)e4 Sa' ai ore4
-5((...Cre, !( pot *i gata p+n( at'n!i.A) ore ,oar )ar%i "i )ier!'ri $eara.
-6n reg'l(.6%i )'l%')e$! !( ai &n%ele$ ne!e$itatea a!e$tei &nt+lniri.
Charity &n!'viin%( "i $e &n,rept( $pre '"(.El porni gr(#it ,'p( ea.
-:rei $( te a1't la preg(tirea )aterial'l'i4
-N'!re, !( )( pot ,e$!'r!a $ing'r(.
-A" p'tea veni...
-N' !re, !(-i o i,ee #'n(n'-i a"a4
-Pro#a#il !( n'.Cel p'%inn' &n !eea !e prive"te !on!ep%ia ta ,e$pre rela%ia ,intre
#(r#a%i "i *e)ei la $ervi!i'.Evi,enta) $ta#ilit ,e1a !( n'-%i &)p(rt("e$!
!on!ep%ia a$ta.
-A"a e.Dar n' )ai vrea' *ar$e neprev(.'te.N'-l privi &n o!hi&n ti)p !e $p'$e
a!e$te !'vinteiar el n'-"i p't' ,a $ea)a ,a!( era 'n $e)n ,e "ov(ial( ,in partea
ei.Ni!i n' avea ,e g+n, $( a*le.6"i &)pre$'ra prea ,i#a!e pra,a!a $-o $perie
to!)ai a!').
-Cata !' *ar$ele.Dar "ti' !( l'!re.i pe$te progra) "i $-ar p'tea $( ai nevoie ,e
a1'torte a$ig'r !( a) $( *i' 'n gentle)an per*e!t,a!( e nevoie.
-A) $(-)i a,'! a)inte.3i ie"i pe '"(.Ja7e o*t( *eri!itprivin,-o !') plea!(.
Avea $(-l &n$o%ea$!( la Bo$ton.6l *r()+nta ner(#,area.6i pro)i$e$e !( va
)en%ine !'venita ,i$tan%(,ar avea' $( *ie &)pre'n( &n a*ara $ervi!i'l'i "i a
ora"'l'i.2erita $( $'*ere pentr' !eea !e avea $( a,'!( a!ea$t( !(l(torie.2erita
,in plin.Da!( n' avea !') $( $e &ne!e p+n( at'n!i $'# ,'"'ri re!i.
Din ne*eri!ireJa7e n' $e )ai $i)%ea la *el ,e )'l%')it &n $eara a!eea!+n, o
$'n( pe Charity.
-Tele*oanele ,ep("e$! oare grani%ele #'nei-!'viin%e4 o &ntre#( el*(r( $-o $al'te
$a' $( $e pre.inte.
-Depin,e ,e !+t ti)p ai ,e g+n, $( )( %ii ,e vor#(..."i ,e !eea !e ai $(-)i $p'i
r($p'n$e ear+.+n,.
-N' te %in )'lt.Tra$e aer &n piept "i-i ,(,' ,r')'l.A) $ta#ilit !a pre.entarea
proie!t'l'i la D," $( ai#( lo! vinerila ora .e!e ,i)inea%a.A"a !( vo) l'a
avion'l 1oi,'p( progra)'l ,e $ervi!i'.
-Po*ti)4 :o!ea &i era a$!'%it(.Joi4
-A) #(n'it !( a"a o $( rea!%ione.i.i$e elo*t+n,.N' ave) ,e$t'l ti)p $(
a1'nge) a!olo vineri ,e ,i)inea%(.E logi! $( .#'r() 1oi $eara!a a ,o'a .i
,i)inea%a $( *i) o,ihni%i "i $( evit() vreo &nt+r.iere.3tii !') te por%i4 De par!(
te a"tep%i !a &n ori!e !lip( $( te ar'n! la p()+nt "i $(-%i $trive$! oa$ele.
-Ce e'*e)i$) *er)e!(tor pentr' $e0.Pre*erat'l )e'.N-are ro$t $(-%i ,e$!ri'
i)aginile pe !are )i le in$pir(.
-Charity...
-N' te $!'.a ,e ni)i!.De *apt$'nt *latat( !( )( g($e"ti atr(g(toare.Poate !( &n
alte &)pre1'r(ria" *i !hiar intere$at(,ar n' $'nt&)i pare r('....
E0a!t !eea !e-"i ,orea $( a',($e g+n,i el ,e.a)(git.
-...3i )i $e pare !( vrei $( gr(#e"ti ,e.no,()+nt'l...
-2i-a) p'$ o!hii pe $e!retara a!eea ,e la !onta#ilitatee #ine4 $p'$e el ,i$perat
&n!er!+n, $(-"i prote1e.e orgoli'l r(nit.Da!( a$ta voia eaavea "i el $( $e poarte
&n !on$e!in%(.A!ea #lon,(!' 'n !orp $'per#.Ai-a) &n%ele$ li)pe,e )e$a1'l.
A!')!( $'#ie!t'l ($ta a ie"it ,in ,i$!'%ie*olo$e"te-%i 1',e!ata.3tii ,oar !( e )ai
#ine $( ple!() 1oi.N')ai ,a!( ai 'n )otiv &nte)eiat $( a)+n().
Ori!'),epla$area va ,'ra ,oar ,o'( .ile.La !el(lalt !ap(t al *ir'l'i $e a"tern' o
l'ng( t(!ere.At+t ,e l'ng(&n!+t !re.' !( $-a &ntrer'pt leg(t'ra.6n $*+r"it$e a'.i
r($p'n$'lD
-A) $( *i' gata.
-Bine.<($'*l( '"'rat.Lan%'l $e )ai $tr+n$e$e p'%in.An'n%-o pe 2ary.Cre.i !( are
vre'n )otiv $( n' poat( )erge 1oi4
-N' are ni!i o i)portan%(.<egele a or,onat.Poate !( *'$e$e )ai *er) ,e!+t
inten%iona$e$e g+n,i Ja7e.
-Charity,a!( e0i$t( vreo pro#le)( !' ,atao p'te) reprogra)a.N' vrea' $( te
&n!'r! ni!i pe tineni!i pe 2ary.
-S!'.(-)(.<e)ar!a )ea a *o$t nepotrivit(&%i )'l%')e$! !( )-ai $'nat.3i
&n!hi$e tele*on'l.Ja!7 l'( re!eptor'l ,e la 're!he "i-l privi.;'$e$e &ntr-a,ev(r
prea ,'r.Av' i)p'l$'l $-o $'ne ,in no' "i $(-"i !ear( $!'.e,ar $e &n*r+n(.
Avea $( *ie a)a#il$erio$ "i platoni! tot re$t'l $(pt()+nii!a ea $(-"i ,ea $ea)a
!( n' are ,e !e $e te)e &n ti)p'l !(l(toriei.N')ai !( 'ra i,eea ,e a *i platoni!.
Tre!' #lon,a ,e la !onta#ilitate.@Omul sta .lume$te/)'r)'r( Charity$t',iin,
!oa*'ra tapat(!' #'!le &n *or)( ,e $ar)ale.P'tea #(ga )+na &n *o! !( p(r'l era
vop$it.;e)eia ar(ta ,e par!( n' )+n!a$e &n 'lti)ii !in!i ani ,e!+t 'n )or!ov.
Ni!i &n $e!tor'l @sutiene/ n' !on$tit'ia o a)enin%are.
De *apt!e-i p($a !e *(!ea Ja7e4 Tre#'ia $( *ie )'l%')it( !( el &i ,e$!i*ra$e
)e$a1'l "i ren'n%a$e.Tre#'ia,ar n' era.
Se *(!'$e ,e r+$ la tele*on !' o $ear( &nainte "i &"i ,orea !a ti)p'l $( $e ,ea
&napoi.De !e $e gr(#i$e $( trag( !on!l'.ii4 &ntr-a,ev(ro ap'!a$e pani!a la
g+n,'l !( 'r)a $( ple!e !' el &ntr-o !(l(torie ,e a*a!eri.2ai *'$e$e &n a$t*el ,e
!(l(toriipe rol ,e $e!retar(#ine&n%ele$.;(!ea parte ,in &n,atoririle ei ,e $ervi!i'
iar el &i ,(,ea o!a.iane$perat($( 1oa!e rol'l prin!ipal la a!ea$t( pre.entare.N'
)ai *(!'$e p+n( at'n!i o pre.entare.Da!( ar *i t(!'t)(!ar$eara tre!'t(ar *i
$alvat aparen%ele.3i ar *i p't't !ontin'a $( *iltre.e !' el.A,ev(r'l era !(-i
pl(!'$e.A!')#lon,a avea $( $e#'!'re ,e aten%ia l'i.3i pre!i$l'!r'rile n'
'r)a' $( $e oprea$!( la 'n $i)pl' *lirt.N' !' te)pera)ent'l l'iD
-N-ai ni)i! ,e l'!r'4 Charity privi &n $'$ la Dave!are $t(tea aple!at pe$te #iro'l
ei!' )+inile &n "ol,.De !+n, parti!ipa$e la &nt+lnirea a!eea ,e #(r#a%iorgani.at(
,e Ja7e $(pt()+na !e tre!'$epar!( i $e &n)'l%i$er( te$to$teronii.3i &n .i'a a!eea
la pr+n.av'$e$e lo! o alt( &nt+lnire.
-Ba a) ,e l'!r'Daver($p'n$e eaar(t+n, $pre h+rtiile ,e pe #iro'.
-2i-ai $!(pat !a prin 're!hile a!'l'i.2-a) $(t'rat.De *apt,eparta)ent'l
!o)er!ial 'r)ea.( $( *a!( ni"te $!hi)#(ri.Cata !' ne$erio.itatea)( re*er &n
$pe!ial la voi*e)eile.Charity $e ri,i!( &n pi!ioarene$ig'r( ,e !eea !e a'.i$e.
-Po*ti)4
-N' e"ti ni!io,at( la #iro'l t('.De *aptni!i !olegele tale.
-Dave"tii ,oar !( o )are parte ,in )'n!a noa$tr( !on$t( &n !ola#orarea !' alte
,eparta)ente.
-3i toate o *a!e%i !' ne$erio.itate.P'*nin,&i &ntoar$e $patele "i intr( &n #iro'l l'i.
-L'a-te-ar)or)(i Charity.;'rioa$(*(!' !e *a! toate a)eri!an!eleD $e ri,i!( "i
$e ,'$e la toaleta *e)eilor.A!olotoate *etele &"i tr+ntea' agen,ele pe )arginea
!hi'vetelor.Agen,a ei le 'r)( pe !elelalte.C' toate &"i &n1'ra' "e*ii ,e $e0
)a$!'lin.Chiar "i #lon,a ,e la !onta#ilitate.Era li)pe,eto%i #(r#a%ii veni$er( ,e
la &ntr'nirea l'i Ja7e &n!(r!a%i !' )i$ogini$).Ce ,ra!' le *(!ea4
-Ave%i !a)era NOP,o)n'le 8al*or,.Do)ni"oara De2ario are !a)era NO>iar
,o)ni"oara BrownNOK.Charity r($'*l( '"'rat(&n ti)p !e re!ep%ioner'l le
&)p(r%ea !heile$'# *or)a 'nor !artele )agneti!e ,in pla$ti!i)pri)ate !' !i*r'l
!e ,e$!'ia !a)erele.O#$erv( !( Ja7e .+)#ea&n ti)p !e 2ary l'( !heia *(r( $(
!lipea$!(.2ary era o *e)eie )ai &n v+r$t(!' 'n $o% "i ,oi !opii )(ri"ori.Se
&ntor$e$e la "!oal( pentr' ni"te !'r$'ri tehni!e "i ,'p( !+teva &n!er!(ri.,eveni$e
tehni!ian &n ,o)eni'l !al!'latoarelor.Spre ,eo$e#ire ,e tinerii #(r#a%i !are
&)#r(%i"a' a!ea$t( !arier( era &ntot,ea'na intere$at( $( parti!ipe la pre.ent(ri ,e
proie!te.La &n!ep't&"i $'rprin$e$e to%i *'rni.oriiapoi &i l($a$e !' g'ra !($!at(.
Charity era &n!+ntat( !( 2ary !ea !')p(tat( "i $erioa$( avea $( *ie &ntre ea "i
Ja7e &n $eara a!eea.6i evit( privirea l'i Ja7e &n ti)p !e 'r!a' !' li*t'l "i !+n,
$tr(#(t'r( apoi !ori,or'l ,e la eta1'l al !in!ilea.Se ar(ta$e 'n gentle)an per*e!t
,e-a l'ng'l !(l(toriei &n avionn')in,-o ,e *ie!are ,at( @domni$oar Bro/n/.
De *apt$porov(i$e )ai )'lt !' 2ary ,e!+t !' ea.N' "tia ,a!( $( $e $i)t(
o*en$at( ,in !a'.a a$ta.Logi!a &i "optea !( n' tre#'ia,ar gelo.ia n' a$!'lta.De
!e o a*e!ta at+t ,e )'lt4 6n ti)p !e )ergea'&i $i)%ea pre.en%a a%+%(toare &n
$patele ')(r'l'i ,rept.3i "ti' at'n!i r($p'n$'l.6l pl(!ea.2ai r('o atr(gea.Ce
#ine !( n' 'r)a $( $e &ntoar!( a!a$( &)pre'n( !' ei)+ine ,'p(-a)ia.(.
<()+nea $( ia )a$a !' p(rin%ii ei "i l'a o !'r$( t+r.ie $pre !a$(.C' !+t era )ai
p'%in &n prea1)a l'i Ja7e!' at+t )ai #ine.2ary $e opri la o '"(.
-A) a1'n$.Se &ntoar$e la $t+nga "i intro,'$e !artela &n *anta '"ii.
-Ai!i e !a)era )ea$p'$e Ja7e&ntor!+n,'-$e la ,reapta.Charity $e 'it( atent la
n')(r'l ,e pe '"(!onvin$( !( el gre"i$e !a)era.N-o gre"i$e.
Privi &)pre1'rla )'l%i)ea ,e '"ila n')(r'l ,e pe !heia ei&ngro.it( !(
pre$i)%irea $'#it( era pe !ale $( ,evin( realitatea.A"a $e &nt+)pla.Ca)era ei $e
a*la e0a!t l+ng( a l'i Ja7e.

CAPITOLUL J
Ja7e &n!hi$e '"a&"i ar'n!( geanta pe pat "i !hi!oti.O#$erv( '"a !e ,(,ea &n
!a)era l'i Charity "i i.#'!ni &ntr-'n r+$ pe !in$te.Soarta$e g+n,i el*eri!it.Era
p'r( &nt+)plare *apt'l !( $e a*la &ntr-o !a)er( ,e hotel !ore$p'n.(toare !' a l'i
Charity.E0pre$ia ei *'$e$e ,e ne'itat!+n, &"i ,(,'$e $ea)a ,e a!e$t l'!r'.
&"i a)inti !( n' $e $!hi)#a$e ni)i!.Tre#'ia $( r()+n( 'n gentle)an &n ti)p'l
a!e$tei !(l(torii.Pro)i$e$e.B'na ,i$po.i%ie $e topi.Senti)entele l'i Charity n' $e
potrivea' !' ale l'ia"a !') $pera$e.Sa'!el p'%inn' la *el ,e repe,e!')
$pera$e.3i n' p'tea ren'n%a la ea.O "ti'$e &n )o)ent'l &n !are o $(r'ta$e.3i $e
$i)%i$e !eva.6n%ele$e$e ,in *el'l &n !are &i r($p'n$e$e tr'p'l ei.Toat( via%a
a$!'lta$e ,e *e)ei.N' !erea,e a$t( ,at(,e!+t $( *ie a$!'ltat ,e o *e)eie.Se
&ntre#( ,a!( Charity inten%iona $(-"i vi.ite.e p(rin%ii!+t ti)p $e a*la &n ora".C($i
!( i-ar *i pl(!'t "i l'i *oarte )'lt $(-i !'noa$!(.
Din ,e$!rierea eip(rea' e0a!t op'$'l *ii!ei lor !ea pra!ti!( "i ra%ional(.
Tre#'ia $( ti!l'ia$!( 'n plan.Nea"teptat "i ,e.ar)ant.Poate !( $a!ri*i!i'l pe
ter)en $!'rt ,e a!') va a$ig'ra vi!toria pe ter)en l'ng ,e )ai t+r.i'.<+n1i "i
&n!ep' $(-"i %ea$( !o)plot'l.
Cina ,e!'r$e #ine.Charity $e &n!r'nt( &n ti)p !e &n!hi,ea '"a !a)erei ,e hotel.
Ja!7 *'$e$e ,o)n'l B'$ine$$ tot ti)p'l )e$ei.O trata$e "ar)ant "i politi!o$.
2ary n-ar *i p't't ghi!i ni!i pe ,eparte ,in p'rtarea l'i !(-i ar(ta$e vreo,at( 'n
intere$ per$onal.Ni!i !hiar Charity= n-ar *i p't't #(n'i.Ni!io,at(ni!i printr-o
privire *'gar( n'-i ar(ta$e vreo n'an%( ,e inti)itate.
Erapro#a#ilprin$ tare &n )re1ele #lon,ei ,e la !onta#ilitate$e g+n,i ea "i $e
&n*ior(.Da!( p'tea $( $!hi)#e a"a repe,e o#ie!t'l a*e!%i'niiea tre#'ia $( *ie
re!'no$!(toare !( &ntre ei n' *'$e$e ,e!+t 'n $(r't.S-ar *i p't't alege !' r(ni
grave.6n!r'nt+n,'-$ere$pin$e g+n,'l !( era ,e1a r(nit(.U"a !e !ore$p'n,ea !'
!a)era al(t'rat("i ,atorit( !(reia era $-o t'lea$!( )ai ,evre)e ,in !a)er(avea
$( r()+n( &n!hi$( &n noaptea a!eea.O*t(&"i p'$e !()a"a ,e noapte,in
#')#a!tra$e per,elele pe$te l')inile nop%ii !ita,ine "i $e in$tal( &n pat'l ,'#l'
!' &n$e)n(rile pentr' pre.entarea ,e a ,o'a .i.
Pe$te !+teva )in'ten' )ai avea $tare.L'!ra$e la a!ea$t( pre.entare *(r( a
pre!'pe%i vreo !lip( li#er( &n 'lti)ele patr' .ileiar a!')!+n, $e 'ita pe$te
&n$e)n(ri&i venea $-o ia la goan($trig+n,&n noapte.S'$%inerea pre.erv(rii o
$peria at+t ,e tare&n!+t p'tea $-o ia ori!') la goan(.Cine nai#a $e !re,ea&n!+t
$(-"i &n!hip'ie !( p'tea re'"i4 Ja7e !re,ea &n re'"ita ei.Tot'"ire!itirea
)aterial'l'i n' *(!ea ,e!+t $(-i #i!i'ia$!( nervii "i a"a prea )'lt &n!er!a%i.
Ar'n!( h+rtiilel'( tele!o)an,a ,e la televi.or "i &n!ep' $( trea!( progra)ele &n
revi$t(.S'n( tele*on'l.Charity tre$(ri!' ini)a #'#'in,'-i &n piept.Era Ja7e.Era
$ig'r( !( era Ja7eat+t ,e $ig'r(!( $e hot(r& $( n' r($p'n,(.I)e,iato vo!e
interioar( &i "opti !( p'tea *i 2ary.Se p'tea $( ai#( nevoie ,e o in*or)a%ie pe
!are o 'ita$eori $( veri*i!e !eva ,in )aterial'l pentr' )+ine.
Tele*on'l $'n( ,e &n!( trei ori.P+n( la 'r)(g+n,'l !' 2ary !+ tig( "i Charity
ri,i!( re!eptor'l.
-Alo4
-Alo.:o!ea era pro*'n,()a$!'lin( "i *a)iliar(!' o n'an%( ,e ,'l!i in$in'(ri.
C' $ig'ran%( n' era 2ary!are-i !erea o pere!he ,e !hilo%i !' &)pr')'t.
-Ce *a!i4
-2( 'it la televi.or.
-La @%ilmul de du& &ro.ram/4 Ea privi e!ran'l "i !hi!oti.
-@0r$ii ,ri'ulii II1 O nou .eneraie/.
-N'-i ,e )irare !( te $i)%i ,epri)at(.Uite-te la @2isele secrete ale lui Desiree/
$( ve.i !e pier.i.
-Cre, !( r()+n la 0rsul Su%letist.
-Tre#'ie $( re!'no$!De$iree n'-i ni!i pe ,eparte a"a ,e provo!atoare !a tine.
Se tre.i .+)#in, ,in no'.Ora t+r.ie p(rea $(-i $p'l#ere ori!e re%inere.
-Cre,ea) !(-%i pla!e #lon,a ,e la !onta#ilitate.
-Cine4
-Blon,a ,e la !onta#ilitate.A"a )i-ai $p'$.
-8a#ar n-avea) !( e0i$t( o #lon,( la !onta#ilitate.
-Ce4 La$-o #alt(D T' ai po)enit pri)'l ,e ea.
-6n .i'a a!eea a) vor#it ,in $'p(rare.2i-ai "i*onat ,e$t'l ,e tare ego'l&%i
a)inte"ti4 Avea) nevoie ,e-o ar)( )a$!'lin( ,e ap(rare.Ton'l vo!ii &i ,eveni
a)'.at "i $pe!'lativ.Poate !( ar tre#'i $(-i ar'n! o privire #lon,ei a!eleia...
-N' e$te gen'l t('.Charity privi $pre !eri)plor+n, iertare.6n pl'$!re, !( e
*'rioa$( pe tine.Ca,e alt*el)a1oritatea *e)eilor ,in a!ea$t( *ir)(.
-A,ev(rat4 Ce-a) *(!'t4
-6ntr'nirile alea !' #(r#a%i ale tale.P'*ni,i$pre%'itoare.Ce le $p'i4 A' ie"it ,e la
a)#ele &ntr'niri !a ni"te )ari r(.#oini!i!' piept'ri p(roa$e "i or,ine i)perative.
N' e0i$t( ni!i 'n prote!tor ar)onio$ al v+n(torilor printre ei.Ja7e &n1'r(.
-A' &n%ele$ tot'l pe ,o$.
-N' .('G4
-Se &nt+)pl( 'neori !' !ei ne$ig'ri pe ei.A', ,oar !eea !e vor.A) $(-i &n,rept.
-Spero*t( Charity.Alt*elor $(-i o)oare *e)eile.
-P'n pari' !( o !on$i,eri o i,ee #'n(r+$e el.
-Chiar *oarte #'n(.
-3i pro#a#ile' a" *i pri)a vi!ti)(.Ori!')n' *i &ngri1orat(.S(pt()+na a$ta o $(
ave) o alt( &nt+lnireo )a$( rot'n,(la !are vo) ,i$!'ta ,e$pre !eea !e n' ne-a'
&nv(%at ta%ii no"tri.S'#ie!t'l ($ta &i $en$i#ili.ea.( pe to%i.
-:in.i "i #ilete la $pe!ta!ol'l ($ta4 2i-ar pl(!ea $( a$i$t "i e'.
-S'nt !onvin$.Inten%ione.i $(-%i ve.i p(rin%ii !+t e"ti ai!i4
N'-i $!(p( $!hi)#area $'#ie!t'l'iB $e &ntre#( ,a!( el avea ,e g+n, $(-l ,'!( pe
#(r#a%i la l')ini"'l l'i ,in p(,'re.Da!( era a"a&"i ,orea $( $e !'i#(rea$!( &n
#o$!he%i!+n, &n!epea *e$tivitatea.
-O $( ia' o !'r$( t+r.ie)+ine $ear(!a $( pot !ina !' ei&i r($p'n$e.
-S'n( #ine.:e.iCharity4 N'-i a"a !')plit $( vor#e"ti ,e$pre l'!r'ri per$onale.
-N' ea,)i$e ea.N' ,eo!a),at(.
-Bine&n%ele$$'nte) a)+n,oi &n pat...
-Ja7e&l averti.( ea.
-E ,oar o a!%i'ne re*le0( a $pirit'l'i #(r#(te$!.2( #'!'r !( e"ti ai!i.6)i pla!i
Charity.E"ti inteligent( "i pl(!'t( &n !onver$a%ie.Dar n' "i *r')oa$(.O*t(.A$ta
era pove$tea vie%ii ei.
-De *apte"ti *oarte *r')oa$(.N' %i-a) $p'$-o ni!io,at(pentr' e( )i-a)
&n!hip'it !-o $( )( a!'.i ,e )i$ogini$).3tii t'D @3dmir-mi mintea nu tru&ul/.
<e!'noa"te !( a"a )i-ai *i $p'$.
-P(i..."ov(i ea&n!+ntat( !( o g($ea atr(g(toare.N' p(rea 'n $oi r('.Avea ,oar
i,ei !i',ate ,e$pre an')ite l'!r'ri!a ,e pil,( ,an$at'l &n pielea goal(.Oare ar *i
*o$t &n $tare $( *a!( a$ta "i la Co))on&n Bo$ton4 Evi,entl-ar ve,ea "i alte
*e)ei.6ntr-'n *eli,eea n' )ai p(rea at+t ,e !araghioa$(.
-P(i !e4 Pot $(-%i $p'n !( e"ti teri#il ,e atr(g(toare "i !( &)i pla!e $( te prive$!
!') te &n,ep(rte.i4 Sa' n'-)i ,ai voie ,e!+t $-o g+n,e$!4 &%i pro)it !( n-a) $-o
g+n,e$! "i ,e$pre #lon,a ,e la !onta#ilitateori!ine-ar *i.Ea r+$e pe &n*'n,ate.
-3tii ,oar !( n-ar tre#'i $( vor#i) ,elo! ,e$pre a$ta.
-3i e' g+n,ea) la *el,ar!e nai#a!al'l ,e ,ar n' $e !a't( la ,in%i.T(!' 'n l'ng
)o)entapoi a,('g(D U"a ,intre noi n' $e va ,e$!hi,e &n noaptea a$ta...,e"i )i-
a" ,ori $( $e ,e$!hi,(.:or#ele l'i o $tr(#(t'r( pe ,in('ntr'ating+n,'-i !otloane
!e n' )ai *'$e$er( atin$e ,e *oarte )'l%i ani.Ci',atp(rea !( ni!i n' *'$e$er(
atin$e !+n,va.S+ngele i $e &n!(l.eara,iin, !(l,'r(.
-De !e n' e"ti )(ritat(4 &ntre#( el.
-A) *o$t logo,it( o,at(r($p'n$e Charityhot(r+n, !( era )ai #ine $( vor#ea$!(
,e!+t $( $e g+n,ea$!(.T' ai *o$t &n$'ratn'-i a"a4
-Da.So%ia )ea )( ,orea &n rol ,e prin% !on$ort "i n-a) re.i$tat.
-N' )i te &n!hip'i !a pe ,o)n'l Sen$i#ile$!'.
-S'nt )in'nat ,e $en$i#il &n an')ite lo!'ri...
-N' ,e$pre a$ta vor#ea).
-J'$t.Partea &nt'ne!at(.N' $'nt )'lte ,e $p'$.Ne !on$a!ra) !arierei ei&n ti)p
!e a )ea atin$e$e 'n p'n!t !riti!.<e*'.a) ori!e pro)ovare !are pre$'p'nea
)'tat'l ,in ora",ar 'na ,intre o*erte a venit ,in partea 'nei *ir)e !are $e
$!'*'n,aoare!') !a Wayans.A) re*'.at o*erta.;ir)a $-a $!'*'n,at.Pe
'r)(toarea n-a) )ai re*'.at-o "i neva$t(-)ea a *(!'t o !ri.( pe $ea)a
@miso.inismului/ )e'.2-a p(r($it.D'p( a!eea )-a) g+n,it !( era )ai #ine a"a.
Tot !eea !e av'$e$e) &n !o)'n *'$e$e )e$eria ei.Copii n-a' e0i$tat.N' era
ni!io,at( preg(tit( pentr' a$ta.Pove$tea l'i e0pli!a )'lte$e g+n,i Charity
r')eg+n, in*or)a%iile.
-C') a *o$t !' logo,na ta4 o &ntre#( el.Ce $-a &nt+)plat4
-Era) *oarte t+n(r(r($p'n$e eahot(r+n, $( i $e ,e$t(in'ie la r+n,'l ei.Dar pe
)($'r( !e $e apropia n'ntane !erta) ,in !e &n !e )ai ,e$p+n( !+n, ne-a) ,at
$ea)a !( n' era) &n!( preg(ti%i.
-Ai tr(it vreo,at( !' !ineva4
-Da.De ,o'( ori,ar n' !' logo,ni!'l )e'.N-a) tr(it ni!io,at( !' el.Se &ntre#(
!e p(rere &"i *(!ea Ja7e ,e$pre @&almaresul/ ei $e0'al,a!( n' !')va i-ar veni
i,ei !(rora ea $( n' le poat( *a!e *a%(.Ulti)'l ar *i *o$t 'n !an,i,at per*e!t
pentr' )i"!area #(r#a%ilor.Cen'l Nean,erthal.A *o$t o )are gre"eal(.
-A *o$t 'n *raier.
-De *apte' a) *o$t !ea !are )-a) tre.it ,in *raiereal(.Tot'"i!+n, ai aproape
trei.e!i ,e aniiar $tati$ti!ile arat( !( ai "an$e )ai )ari $( &nt+lne"ti 'n terori$t
,e!+t 'n #(r#at !')$e!a,e&n!epi $( te ag(%i ,e ori!e *ir ,e paie.
-Ei #ine)-ai g($it pe )ine.Tot !e-)i r()+ne a!') ,e *(!'t e$te $( te !onving.
Cre, !( "ti' !') $-o *a!.
-C')4 &ntre#( ea!'rioa$(.
-A"a.N-a) vor#it ni!i 'n pi! ,e$pre a*a!eri"tii t'.A!')a) $( ,evin )ai inti).
C' !e e"ti &)#r(!at(4 6"i privi tr'p'l "i r($p'n$e ne,')erit(D
-C' !()a"a ,e noapte.
-N'-i a"a !(-i ,e )(ta$e4N'.:o!ea &i !o#or& '"or.E ,in #')#a!#')#a! )oale
)oaleat+t ,e $'#%ireaproape tran$parent.Cre.i !(-i o !()a"( !a ori!are alta.Dar
'n #(r#at ar g($i-o atr(g(toare.Charity &"i atin$e !()a"a &n ,rept'l taliei$i)%in,
)oli!i'nea )aterial'l'i "i !(l,'ra pielii ei.Era !a "i !') o atingea el.
-A) ,reptaten'4
-Dar($p'n$e ea!' vo!ea $'gr')at( ,e e)o%ie.
-Te v(, !') te &ntin.i $'# !ear!ea*'ri &n *el'l a!ela lene" "i $en.'al!') ai *(!'t
pe )al'l la!'l'i.
-A"a a) *(!'t4
-Da.2i $-a t(iat re$pira%ia,e par!( )i-ai *i tra$ 'na &n $to)a!.De !e !re.i !( n'
)-a) p't't a#%ine $( te $(r't4
-P(i...
-Ni!i a!') n' pot"tii4
Conver$a%ia $e avent'ra pe 'n teren pri)e1,io$prea pri)e1,io$.Charity $e
$i)%ea !a &n )i1lo!'l 'n'i in!en,i' !e a)enin%( $( ia propor%ii.Di$!'%ia &ntre!'$e
!' )'lt grani%ele 'nei $porov(ieli o#i"n'ite.3tia !( tre#'ie $(-i p'n( !ap(t "i
tot'"i n' voia.N'-"i a)intea !a 'n #(r#at $(-i *i vor#it a$t*el ,e )'lt( vre)e.
Poate !hiar ni!io,at(.Ni!io,at( n' $e $i)%i$e )ai *e)eie !a a!').
-3i p(r'l t('!ontin'( el.E li#er "i r(v("it pe pern(n'4 A,e)enin, )+na 'n'i
#(r#at.T' &ntreag( a,e)ene"ti o )+n( ,e #(r#atCharity.Din pri!ina ta$'#
!ear!ea*'l )e' $e vor petre!e toat( noaptea pert'r#(ri.
<()a$e !' g'ra ,e$!hi$(&n%eleg+n, e0a!t ,e$pre !e vor#ea el.
-Ja7eG
-E o $tare ,e *apt.3tiin,'-te at+t ,e aproape!re, !( vor *i a,ev(rate !'tre)'re.
-:(, !( ($ta ,evine ,eo,at( 'n tele*on o#$!en.i$e ea$erioa$(.
-A )ai *o$t "i )ai e$te.E"ti $ig'r( !( n' e"ti Pr',en!e $a' :irt'e ,eghi.at(4
-Ai )erita $( *i'!hi!oti ea.
-At'n!iplea!( ,e pe *ir "i la$(-)( $( vor#e$! !' $ora ta.Cea !' n')e atr(g(tor.
Charity.
-N'-i *a! !in$te n')el'i&%i a)inte"ti4
-Ba !re, !(-i *a!i !in$te !' #rio,'p( !e 'n #(r#at re'"e"te $(-%i $tr(p'ng(
re%inerile.
-3i !re.i !( t' re'"e"ti4
-A) $( )( $tr(,'ie$! ,in toate p'terile.
-Noapte #'n(Ja7e$p'$e ea tan,r'&n!hi.+n, la *el ,e tan,r' tele*on'l.
-Noapte #'n(Charity&i r($p'n$e o vo!e &n(#'"it( prin perete.O p'*ni r+$'l.

Ja7e #(t' la '"a l'i Charity!' inten%ia platoni!( ,e a o e$!ortape ea "i pe
2aryla )i!'l ,e1'n.Era )+n,r' ,e $ine !( n' $p(r$e$enoaptea tre!'t(peretele
pentr' a a1'nge la ea.Din ne*eri!ire$o)n'l &i *'$e$e )'lt prea $!'rt.
U"a $e ,e$!hi$e.Charity p'rta o ro!hie ,e !'loarea l()+ii!are-i $'#linia
*or)ele*(r( o$tenta%ie.P(r'l &i era &)pletit la $pate,+n, o!hilor o e0pre$ie
*elin()i$terioa$( "i &n,r(.nea%( &n a!ela"i ti)p.B')#a!'l )+ng+ietor "i vor#ele
)+ng+ietoare ,in noaptea tre!'t( revenir( &ntre ei.
-6)i ia' a!') $ervieta "i haina$p'$e ea.
-6n reg'l(.:o!ea &i era r(g'"it(.6l !ople"ea nevoia ,e a rel'( !onver$a%ia
no!t'rn(*(r( !'vinte ,e a!ea$t( ,at(.N'-"i ,ori$e ni!io,at( o *e)eie at+t ,e
)'lt !') o ,orea pe Charity Brown.P("i &n !a)er(&n!hi.+n, '"a &n 'r)a l'i.
Charity $e &ntor$e$e $(-"i ia l'!r'rile.;(r( $( $e g+n,ea$!(&ntin$e #ra%ele "i o
r($'!i$tr+ng+n,-o la piept.O $(r't(g'$t+n, ,'l!ea%a r'1'l'i ,e pe #'.e.N' $e
p'tea $t(p+niD ni!i n' "tia !') ar p'tea-o *a!e.N' !' Charity.Devenea o o#$e$ie
pe *ie!are !lip( !e tre!ea.O $i)%i la &n!ep't $'rprin$(apoi e.itant(,ar &i era prea
*oa)e ,e ea pentr' a-i ,a ,r')'l.Str+ng+n,-o )ai tare &n #ra%e&i $i)%i $+nii
ap($+n,'-i piept'l "i pi!ioarele ating+n,'-le $en.'al pe ale l'i.Av' gri1( !a
)+na $( n' i $e r(t(!ea$!( $'# talia ei,ar &"i per)i$e pl(!erea ,e a-i )+ng+ia
$patele$(-i $i)t( !arnea ,e *e)eie prin %e$(t'ra *in(.C'ra ei $e ,e$tin$eiar
li)#a l'i o g($i pe a ei.S(r't'l $e a,+n!itran$*or)+n,'-$e ,intr-o $en.'alitate
re.ervat(&n nevoie pri)ar(.2+inile ei i $e ag(%ar( ,e ')eriB ini)a &"i &n,e$i
#(t(ile&n*ier#+nt+n,'-i $+ngele.C+n, n' )ai av' aer &n pl()+ni&"i veni &n
*ire.Ja7e ri,i!( !ap'l.Charity ,e$!hi$e &n!et o!hii&nt+iprivir( &n golapoi&n ei $e
!iti pani!a.
-N'-)i !er $!'.e$p'$e Ja7e%in+n,-o &n #ra%e&n ti)p !e ea &n!er!a $( $e
eli#ere.e.S( *i' al nai#ii ,a!( o $(-)i !er $!'.e.
-3tii !e !re, ,e$pre a$ta.
-3ti' !( !eea !e !re.i e #ine.Dar ar tre#'i $( te g+n,e"ti "i la alte l'!r'ri #'ne
pentr' tine.
-3i !on$i,eri !( t' e"ti a!ele l'!r'ri4
-Con$i,er !( a" p'tea *i,a!( )i-ai ,a o "an$(r($p'n$e el !' $ig'ran%( &n gla$.
-N' ave) oare ,e pre.entat 'n proie!t4 O $(r't( *'garapoi &i ,(,' ,r')'l.
-Aran1ea.(-%i r'1'l.
-Aran1ea.(-l "i t' pe-al t('.Intr( &n #aie "i &n!hi$e '"a &n 'r)a ei.
Ja7e $e &ntoar$e $pre oglin,a *i0at( pe ,'lap "i &"i $t',ie *a%a.B'.ele &i era'
#r(.,ate ,e 'r)e ,e r'1 porto!ali'.N'-i r(' ,elo!&"i .i$e el&n ti)p !e-"i $!otea
#ati$ta ,in #'.'nar "i $e "tergea.Iar *el'l &n !are a1'n$e$e a!olo r'1'lera !hiar
)in'nat.Charity ie"i ,in #aie!' r'1'l apli!at la lo!'l l'i.6l privi $erioa$( "i
$p'$eD
-A"a !eva n-o $( $e )ai &nt+)ple.El .+)#i.
-Ba !re, !( o $( $e )ai &nt+)ple.3i n' !re, !( te po%i &)potrivi.
-2( pot &)potrivi.J',e!+n, ,'p( al'ra ei &n%epat(,'p( )a0ilarele &n!le"tate "i
p')nii $tr+n"iJa7e $e g+n,i !( era *'rioa$(.9+)#et'l i $e topi,ar hot(r& $( n' $e
,ea #(t't.
-:o) ve,ea.Ce-ar *i $( )erge) "i $( &n!heie) 'n !ontra!t4
Ea $e $tre!'r( pe '"(*(r( 'n !'v+nt.Ja7e o 'r)(!hiar &n )o)ent'l &n !are 2ary
ie"ea ,in !a)era ei.Da!( &i ,(,'$e ,e g+n,it *apt'l !(-i v(.'$e ie"in, &)pre'n(
,in a!eea"i !a)er(n' l($a $( i $e !itea$!( pe !hip.Dar ')erii l'i Charity
!(p(tar( o al'r( "i )ai %eap(n(.Ja7e "tia !( $e $i)%ea !o)pro)i$( "i !( ,orea !a
el $( $p'n( !eva pentr' a $p'l#era $t+n1eneala.Dar ori!e $e &nt+)pla$e &ntre ei n'
$e p'tea ri$ipi a"a '"or.3i ni!i n' voia $( $p'l#ere a!el !eva.
6n ti)p'l )i!'l'i ,e1'nCharity $e ,e$tin$e p'%inparti!ip+n, la !onver$a%ie.Ja7e
avea gri1( $( )en%in( ori!e ge$t ,intre el "i Charity la nivel !olegial.Pe ,e o
parte&n%elegea !( ea va a!!epta a!e$t gen ,e rela%iiiar pe ,e alt( parten' ,orea
!a ea $( !rea,( !( po.i%ia ei pro*e$ional( ,epin,ea &n vre'n *el ,e rela%ia lor
per$onal(.A"a,artre#'ia $( p($tre.e ,i$!re%ie &n ,o)eni'l per$onal.
C+n, !ei trei $o$ir( la &nt+lnire,ire!torii ,e la D," -echnolo.ies r()a$er( p'%in
$'rprin"i v(.+n, !ele ,o'( *e)ei)ai ale$ &n )o)ent'l &n !are &n%ele$er( !(
Charity 'r)a $( pre.inte proie!t'l.Se a"tepta','p( !') int'ia Ja7e!a #(r#at'l
$( *a!( pre.entarea.N' %in'$e ni!io,at( la tra,i ia !on*or) !(reia "e*'l $( *a!(
l'!r'rile i)portante&n ti)p !e anga1a%ii i le preg(te$!.6n !on!ep%ia l'i Ja7e!ine
&n,eplinea )'n!aavea ,rept'l la la'ri.
O#$erv( !( Charitya"e.at( la !ap(t'l )e$ei ,e !on*erin%ear(ta ne$ig'r(
nervoa$(.3i n'-l privea ni!i o !lip( &n o!hi.;'rni.orii a"tepta'la &n!ep't !'rio"i
apoi nelini"ti%i.Ja7e &n!er!( $(-i .+)#ea$!( &n!'ra1ator,e"i era el &n$'"i pe !ale
,e a-"i pier,e r(#,area.Ce ,ra!'= a"tepta4
-5((...&n!ep' eaprivin,'-"i &n$e)n(rile.2ary &"i a"e.( &n *a%( !+teva *oi !'
,atele tehni!e.
-Uite pri)ele $oli!it(ri.Charity &i .+)#i re!'no$!(toare "i &n!ep' $( e0p'n(
arti!olele ,e !are avea' nevoie.Pe )($'r( !e vor#ea,evenea ,in !e &n !e )ai
$t(p+n( pe $ine.p+n( !+n,la $*+r"it/s&ectatorii/ r+vea' $( &n!heie
a*a!erea.Ja7e &i *(!' 'n $e)niar ea &i r($p'n$e !' 'n .+)#et $in!er.Poate !( n'
era !hiar at+t ,e $'p(rat( pentr' $(r't'l ,in ,i)inea%a a!eea.3i poate !( pe L'n(
era o )ai)'%(.Ja7e n' "tia !') $( $tr(p'ng( !' tot'l #ariera !onven%ional( pe
!are ea o ri,i!a$e &ntre ei.O &n%epa$e ,e !+teva ori,ar ea re'"i$e ,e *ie!are ,at(
$( a$t'pe g('rile.Ni)i! ,in !eea !e-i $p'$e$e n'-i in,i!a *apt'l !( tr(i$e o i'#ire
!are $(-i *i l($at r(ni ,e$!hi$e.Ni!i 'lti)a leg(t'r( n' p(rea $-o )a!ine
re!'no$!+n, ,oar !( *(!'$e o gre"eal(.A$ta in,i!a )ai ,egra#( )at'ritate,e!+t
,'rere.Tre#'ia $(-"i ,o)olea$!( ner(#,area.Co)portarea ei eva.iv( o *(!ea "i
)ai *a$!inant(.Era )ere' !'rio$ $( a*le !e $e a$!'n,e $'# 'r)(tor'l $trat "i !')
$e va l($a a!el !eva ,e.v(l'it.Charity era )ai !o)ple0( ,e!+t &"i &n!hip'i$e
vreo,at( "i toate *a%etele ei &i atingea' $'*let'l.Era li)pe,e !( &i pl(!ea *lirt'l ,e
la ,i$tan%(.3i &i pl(!'$e ,i$!'%ia ,in noaptea tre!'t(.Da!( vor#ele &l p'tea'
apropia ,e eaat'n!i avea $( vor#ea$!(.Pre!') 'n a,ev(rat v+n(tor&"i 'r)a
a!') toate i)p'l$'rile.
-...vo) *a!e o re,'!ere $'pli)entar( ,e !in!i la $'t( pentr' toate )aterialele "i
vo) *'rni.a $ervi!ii !o)plete "i in$tr'!ta1 !ontra .e!e la $'t( ,in pro*it.
O*erta &i a1'n$e la 're!hi,ar Ja7e ,e$!operi !( vi!epre"e,intele *ir)ei D," n' i
$e a,re$a l'i.Nego!ia !' Charity.Cei ,e la D," pre$'p'$e$er( !( ea repre.enta
!entr'l ,e gre'tate al p'teriiiar el n' inten%iona $( $!hi)#e $it'a%ia.N-ar *i
intervenit ,e!+t ,a!( ar *i *o$t !a.'l.Charity n'-i !er' ni!io,at( apro#area ,in
priviri,ar !ontin'( nego!iereap+n( o#%in' !ea )ai avanta1oa$( a*a!ere pentr'
Wayans.6"i $tr+n$er( !' to%ii )+inileapoi Ja7eCharity "i 2ary ple!ar(.
C+n, a1'n$er( &n a*ara .onei ,e par!are "i a ra.ei vi.'ale a noilor parteneri
Charity $!oa$e 'n o*tat ,e '"'rare.Ja7e o $tr+n$e ,e ')eri.
-Te-ai ,e$!'r!at *oarte #ine.
-Chiar )ai #ine$p'$e 2ary.I-ai !'!erit pe to%i.Charity $!'t'r( ,in !ap.
-A) *o$t gata $( pier,.A) *o$t prea nervoa$(.
-Pentr' pri)a oar(r($p'n$e 2aryera nor)al $( *ii nervoa$(.
Ja7e o privi 'i)it pe Charity.
-2i-ai $p'$ !( ai )ai *(!'t a$e)enea pre.ent(ri.
-De *aptt' )i-ai $p'$-o.Doar n' era $(-)i !ontra.i! "e*'l.3i &n!ep' $( r+,(.Din
toat( ini)a.2ary i $e al(t'r(.Se )olip$i "i Ja7e.N' $e p't' a#%ine.Le !'prin$e pe
a)+n,o'( pe ,'p( ')eriav+n, a$t*el $!'.a ,e-a o !'prin,e pe 'na ,in ele.
-8ai,e%i,oa)nelor.3e*'l !el )are "i *raier v( *a!e !in$te !' )a$a ,e pr+n..

-N-ai $( &ntinere"ti,rag(.Cea$'l a!ela #iologi! ti!(ie &nainte.Charity &i .+)#i
)a)ei ei&n ti)p !e t(ia *ile'l ,e vi%el.Din p(!ate)a)a ei avea i,eea *i0( a
!opiilor.
-Da)a)(a',.
-C'vintele a$tea $'n( &ntot,ea'na ,e par!( !el !are le $p'ne e pe p'n!t'l ,e-a
e0plo,a.Tot'"i)i-a" ,ori $( te v(, !' !opiiCharity.Ai *i o )a)( )in'nat(.
-E))aline%i-ai ,ep("it rol'linterveni tat(l l'i Charity.3i la$( !opil'l &n pa!e.
N'-i vina ei.Da!( ai 'r)(ri )ai ,e$ "tirile ,in $e!ol'l &n !are tr(ie"tiai a*la !(
$tati$ti!ile &i $'nt potrivni!e.Are "an$e )ai )ari ,e-a *i l'at( o$tate!(,e!+t l'at(
,e neva$t(.Sig'r,a!( $-ar *i )(ritat !' $t',ent'l (la al )e'...C') &l !hea)(4
-Lo'i$,rag(r($p'n$e E))aline.E pro*e$or la Browna!').
-Daa"a e$te.<o#ert .+)#i.2i $-a p(r't &ntot,ea'na no$ti) !( $-a ,'$ ,e la
Brownla Brown.Tot'"iCharityera 'n t+n(r *oarte ,r(g'%.
-2-a%i !on$i,erat prea t+n(r(v( a)inti%i4 .i$e Charity&ntre#+n,'-$e ,e !e n'
ple!a$e a!a$( !' Ja7e "i !' 2ary.Din )ai )'lte )otive&"i r($p'n$e $ing'r(.Dar
&n pri)'l r+n,,in pri!ina $(r't'l'i ,in ,i)inea%a a!eea.2ai $i)%ea &n!( g'$t'l
#'.elor l'i.6l $i)%i$e toat( .i'a.Propria ei rea!%ie,orin%a p'terni!( !e $e tre.i$e
&n ea at+t ,e n(valni! o &n$p(i)+nta$et'l#'r+n,-o &n ti)p'l pre.ent(rii.;'$e$e
nevoit( $( al'nge )ere' a)intirea.Din ne*eri!iretat(l ei avea a!') o#$e$ia
!($(toriei.C' parti!iparea )a)ei!onver$a%ia avea $( ,evin( )ortal(.
-A) $p'$ e' !( erai prea t+n(r( pentr' Lo'i$4 &ntre#( <o#ert$'rprin$.Bine,ar
el pre,( la Brown.Ai *i p't't pre,a "i t'.N-a) &n%ele$ ni!io,at( ,e !e ai vr't $(
l'!re.i &n $e!tor'l privat.Din !e &n !e )ai )'l%i $*',en%i ren'n ( la pl(!erea
&nv(%(t'rii pentr' !ea a #anilor.Ce ,e.il'.ie.Doar "tii !+t ne ,ori) $( vii a!a$(
Charity.Ne e ,or ,e tine.9+)#i no$talgi!.Tat(l ei n-o ierta$e ni!io,at(pentr' !(
p(r($i$e "!oala,ar *'$e$e genero$ &n a!ea$t( privin%(.
-3i )ie )i-e ,or ,e voi.New Jer$ey e la ,i$tan%( ,e n')ai "a$e orea!olo
l'!re..N' e !ap(t'l p()+nt'l'i.
-Slav( Do)n'l'iG e0!la)( )a)a ei.Apoi i $e a,re$( tat(l'iD 2( g+n,e$! !(
p'te) $pera la 'n terori$t ,r(g'% pentr' Charity<o#ert.Poate va &n!eta $( *a!(
at+tea na.'ri &n privin%a #(r#a%ilor.3tiiterori"tii a' 'nele tr($(t'ri !o)'ne !'
patronii...
-N'-i ,e )irare !( )-a) )'tat la New Jer$ey)'r)'r( Charity&n ti)p !e
p(rin%ii ei $e lan$ar( &ntr-o ,i$!'%ie ,e$pre n'an%ele a!re,it(rii &ntreprin.(torilor
priva%i a!') patr' $'te ,e ani.Se &n!r'nt(g+n,in,'-$e la !eea !e-i $p'$e$e
)a)a ei.;(!ea na.'ri &n privin%a #(r#a%ilor4 Se hot(r+$e $( evite #(r#a%ii
i)at'ri*rivoli.Era a$ta o gre"eal(4 Spera !( n'.Avea 'n ghinion teri#il !+n, era
vor#a ,e #(r#a%i ,r(g'%i!are %inea' la ea.A$e)enea #(r#a%i n' prea era' ,e
g($it!eea !e &ngre'na !on!eperea !opiilor.Se g+n,i$e o,at( $( ai#( 'n !opil al
ei,ar n' era preg(tit( pentr' o a$e)enea re$pon$a#ilitate.Poate !( n' va *i
ni!io,at(.Dar ,e !e era a"a ,e gre' $( g($ea$!( 'n o) lini"tit!' !are $( &)part(
o via%( lini"tit(4
O vo!e )i!( "i perver$( ,in('ntr'l ei &i "opti !( e0i$ta o po$i#ilitate.Ba n'.N'
po$i#ilitatea a!eea.C' $ig'ran%(n' #(r#at'l a!ela.Ja7e 8al*or, n' era lini"tit.Era
peri!'lo$.2i!a vo!e )ai a,('g( !+teva a,1e!tive!a @atr.tor/ "i @deosebit/.3i
@se4y/.Charity $e !ri$p(!+n, .(ri 'n #(r#at !are intr( &n re$ta'rant'l hotel'l'i.
Se)(na leit !' Ja7e.Charity !lipi ,e$,ar &n lo! !a ve,enia $( ,i$par(&i .+)#i "i
&i *(!' $e)n !' )+naapoi &n!ep' $(-"i !roia$!( ,r') printre )e$e$pre ea.
-Sal't$p'$e ve,eniaapropiin,'-$e.N' ,oar &n*(%i"area &i $e)(na !' Ja7e!i "i
vo!ea.Da!( $-ar *i ,e.#r(!at "i ar *i &n!ep't $( !+nte &n 1'r'l !an,ela#r'l'iar *i
*o$t $ig'r !( e Ja7e.Din p(!atera%i'nea &i "optea !( n' avea ve,enii.
-Ce !a'%i ai!i4 &l &ntre#( eaprivin,'-l $'rprin$(.Si)%ea !( &i viola$e &ntr-'n *el
inti)itatea,e"i $e a*la' &ntr-'n lo! p'#li!.
-2-a) hot(r+t $( r()+n "i $( )ai vi.ite. ni"te !'no$!'%ipe 'r)( $( )( &ntor!
a!a$( !' o !'r$( t+r.ie ,e $ear(.6i .+)#i ino!ent.
-Ci',at !( n-ai vor#it &nainte ,e$pre a$ta$p'$e ea&ng'$t+n,'-"i o!hii.
-In$pira%ie ,e )o)ent.3tii t'tot'l $pre #inele !o)paniei.
-Drag(n' ne *a!i pre.ent(rile4 &ntre#( )a)a ei!' !ea )ai ,'l!e vo!e.
-A!e$ta e$te "e*'l )e'Ja7e 8al*or,!are ar tre#'i $( *ie a!a$(la New Jer$ey
r($p'n$e eala *el ,e !an,i,.Ei $'nt p(rin%ii )eiJa7eD <o#ert "i E))aline
Brown.
-N' iei lo! l+ng( noi4 $e intere$( E))aline!' o l'!ire !i',at( &n o!hi!are
$p'nea @"lerul mamei n alert ro$ie/.
-2'l%')e$!.Ja7e $e a"e.( pe al patr'lea $!a'n ,e la )a$(iar Charity $tr+n$e ,in
#'.e!a $( n' prote$te.e.Ori!')'n prote$t n-ar *i *o$t ,e ni!i 'n *olo$.2a)a ei
era la *el ,e hot(r+t( !a "i Ja7e.Pe 'n'l ,in ei n'-l p'tea vin,e!a,ar !el(lalt
avea $-o p(%ea$!( ,e &n,at( !e avea' $( ia$( ,e a!olo.Peri!'lo$ "i ,i*erit
atr(g(tor "i $e0y!'vintele &i r($(rir( ,in no' &n )inte,ar le &n,ep(rt(.
-Ar tre#'i $( *i%i *oarte )+n,ri ,e *ii!a ,')neavoa$tr($p'$e Ja7e.<eali.ea.( o
a*a!ere !are valorea.( )ilioane ,e ,olari.A$ta o $( ne $alve.e *ir)a.
-A,ev(rat4 A)#ii p(rin%i $e 'itar( la ea,e par!( &i )ai !re$!'$er( ,o'( !apete.
Charity le .+)#i.
-De a!eea a) venit la Bo$ton$( )( &nt+lne$! !' ni"te oa)eni &n leg(t'r( !' a$ta.
:-a) $p'$ !+n, v-a) $'natv( a)inti%i4 A*a!erea n' !onta pentr' p(rin%ii ei,ar
o#$ervar( !( avea i)portan%( pentr' Ja7e.Charity &l p'tea aproape ierta pentr' !(
ap(r'$e.Aproape.Dar &i $i)%ea &n!( $(r't'l.
-2in'nat.i$e E))alineapoi $e &n!r'nt(nel()'rit(.
Charity &"i $t(p+ni r+$'l.2a)a ei n' &n%elegea o iot( ,e$pre !al!'latoare.Iar tat(l
ei &l privea pe Ja7e !' $'$pi!i'ne$lav( Do)n'l'i.Ulti)'l l'!r' pe !are "i-l
,orea era !on$i)%+)+nt'l p(rinte$! pentr' Ja7e.Poate !( ar tre#'i $( le
pove$tea$!( ,e$pre pa$i'nea l'i legat( ,e ,an$'l &n pielea goal( &n 1'r'l *o!'l'i.
O "i a'.ea pe )a)a ei &ntre#+n, !') &"i *erea an')ite p(r%i ale tr'p'l'i ,e
*l(!(ri.De$!hi$e g'ra...
-6n%eleg !( pre,a%i i$toria ve!he a)eri!an(,o)n'lei $e a,re$( Ja7e tat(l'i ei
&nainte !a ea $( $!oat( vre'n !'v+nt.Iar ,')neavoa$tr(,oa)n($'nte%i la Ol,e
Pli)oth.3i e' 'r)e. *ilo.o*ia ve!he.S'nt $t',ent la Bly=$.
-John !el ,e ;ier4 &ntre#( <o#ert$'rprin$.2i"!area #(r#a%ilor4
-Ce-i aia4 &ntre#( E))aline.
-O #aie !' toalet( *oarte re!e$'ger( Charity.Ja7e !hi!oti&n ti)p -!e tat(l ei)ai
lip$it ,e ')orprote$t(.Ja7e &i vor#i )a)eiD
-E o !arte$!ri$( ,e 'n poet<o#ert Bly,oa)n( Brown.Bly e0pli!( )i"!area
#(r#a%ilor printr-o pove$te )ai p'%in !'no$!'t( a *ra%ilor Cri))n')it( @John
cel de "ier).
-Sp'ne-)i E))alinete rog.3i !'no$! pove$tea.Dar !') leag( el )i"!area
#(r#a%ilor ,e pove$te4 Ja7e $e lan$( &ntr-o e0pli!a%ie ,e$pre 'n #(r#at $(l#ati!
John cel de "ier!are tr(ia &n p(,'re "i a *o$t prin$apoi eli#erat ,e *i'l 'n'i rege.
John &l &nva%( pe prin% $( ,evin( #(r#at.<o#ert!are !'no"teaevi,entl'!rarea
interveni !' re)ar!i privitoare la #(r#a%ii !are $-a' r(t(!it *a%( ,e propri'l lor e'.
E))aline ,e.#(t' parti!'larit(%ile,ar Ja7e av'$e$e ,reptate.Con!ep%ia general(
,e$pre ,i*eren%a ,intre )'n!a #(r#a%ilor "i !ea a *e)eilor o atr(gea,in pri!ina
propriei ei $l'1#e ,e la Ol,e Pli)oth.Charity $e re.e)( &n $!a'n !' 'n $'$pin ,e
re$e)nare "i &"i ter)in( !ina.Era !lar !( p(rin%ii ei &l pl(!ea' pe Ja7e.;oarte
)'lt.Era !el )ai r(' l'!r' pe !are "i-l p'tea &n!hip'i.

CAPITOLUL N
-C+t e"ti ,e *'rioa$(4 o &ntre#( Ja7e&n ti)p !e $e in$tala' pe lo!'rile lor&n
'lti)a !'r$( !e .#'ra $pre Phila,elphia.
-2i-ai *er)e!at p(rin%ii$p'$e Charitypoliti!oa$(.
-Chiar a"a ,e *'rioa$(4
-Chiar a"a ,e *'rioa$(.
-A tre#'it $( r()+n.S( )ai aran1e. ni"te a*a!eri pentr' Wayans.6)i pare r(' !(
n' )i-a) ,at $ea)a !+t ar *i *o$t ,e avanta1o$ $( *a! a$ta &nainte ,e pre.entare.
Doar n-ai $(-)i *a!i $!an,al pentr' a"a !eva...Sa' ai $(-)i *a!i4
-N'.+)#i eatolerant.Cre, !( e )in'nat !( e"ti at+t ,e !on"tiin!io$.Cei ,e la
Wayans $'nt noro!o"i !( te a'.
-2'l%')e$!.C+t( vre)e tre#'ie $( )ai port haina a$ta ,e a$!et&n !are )-ai
v+r+t4
-Tot,ea'na.Se potrive"te !' John P(ro$'l.
-6l !hea)( John !el ,e ;ier.
-Ba$)'l ,e$pre #(r#a%i.Da&)i a)inte$!.Ja7e $e &n!r'nt(.6l ,eran1a *el'l &n
!are-o $p'$e$e.Avea tot'"i ,rept'l $( *ie $!epti!(.Era *e)eie "i n' tre!'$e
ni!io,at( prin *r'$tr(rile 'n'i #(r#at.Era 'n l'!r' e!hita#il.B(r#a%ii avea' "i ei
gre't(%i !' *r'$tr(rile *e)eilor.Ca a!'),e pil,(.Se hot(r& $( $!hi)#e $'#ie!t'l.
-P(rin%ii t(i n' te apre!ia.(n'-i a"a4
-Ba ,a)( apre!ia.(.De !e $p'i a$ta4 &ntre#( ea!' o!hii )(ri%i ,e $'rpri.(.
-Pentr' !( p(rea' ,in !ale-a*ar( ,e 'i)i%i !+n, le-a) pove$tit ,e$pre pre.entarea
ta "i ,e$pre proie!t'l ,e !are te o!'pi.L')ea noa$tr( pare o alt( planet( pentr'
ein'4
-Pro#a#il$p'$e eag+n,itoare.A!a,e)ia are ten,in%a $(-l i.ole.e pe tat(l )e'iar
)a)a &"i petre!e .ilele &n tre!'ta!') trei $e!ole.Ei n' v(, l')ea a"a !') o v(,
)a1oritatea oa)enilor.Pe ,e alt( partee' n' v(, l'!r'rile !are pentr' ei $'nt
i)portante!') le v(, ei.E 'n @nu nele./ )'t'al.Dar e-n reg'l(.Ei-$'nt *eri!i%i
!' !eea !e *a! eiiar e' $'nt *eri!it( !' !eea !e *a! e'.3ti' !( $'!!e$'l pre.ent(rii
era i)portant pentr' )ine.
-3i pentr' )ine e i)portant.3i ni)eni n-o &n%elege )ai #ine.
-2'l%')e$!.:o!ea ei era 1oa$(&n )o, ino!ent $e,'!(toare.O privi)+n,r' ,e
!eea !e reali.a$e &n .i'a a!eea.Dave n' era !on"tient ,e valoarea ei.Tre#'ia *(!'t
!eva.6i pl(!ea *el'l &n !are ea &"i &n%elegea p(rin%ii "i &i a!!epta&n !i',a
,i*eren%elor evi,ente ,intre $til'rile lor ,e via%(.6i pl(!ea...,ra!e&i pl(!ea tot'l la
ea.Charity n' era 'n pre)i' ,e !+ tigat.6"i ,(,'$e $ea)a !' !+teva .ile &nainte.
Era o *e)eie *a$!inant(pe !are ,orea $-o e0plore.e.Si)%ea !( o,at( intrat &n
via%a ei#(r#at'l pri)it n-ar )ai *i ,orit $( ia$(.Se $i)%ea prin$ &n !ap!ana ei.
De-a#ia a"tepta $( $e la$e !apt'rat.
<e$t'l .#or'l'i !(tre !a$( $e petre!' &n lini"te.Charity &n!hi$e o!hii!a $(-"i arate
o#o$eala.
-;oarte ingenio$re!'no$!' el.6i pl(!ea pre.en%a ei lini"tit(la *el ,e )'lt !a "i
!onver$a%iile.3i o p'tea privi.6i p'tea privi $+nii $(lt+n, "i !o#or+n, lene"i o,at(
!' re$pira%ia ei...*el'l $en.'al &n !are i $e #alan$a' pi!ioarele...6i p'tea privi
)+inile &)pre'nate !')in%i &n poal(a$!'n.+n, par!( &n$("i e$en%a propriei
*e)init(%i.Par*')'l eip(tr'n.(tor "i )i$terio$pl'tea &n aer'l !e-i &)pre$'ra.
L')inile ,in avion era $tin$e!re&n, il'.ia ,e inti)itate.Dorea $-o ating($-o
$(r'te$(-i g'$te pielea !ati*elat( "i $(-i eli#ere.e p(r'l ,in $tr+n$oare.Dar "tia !(
n-avea voie.Inti)itatea era ,oar o il'.ie.N'-i r()+nea ,e!+t $( $e #'!'re ,e
!hin.Avion'l ateri.a )'lt prea !'r+n,.O !on,'$e a!a$( !' )a"inainti)itatea
*iin, )ai aproape ,e realitate&n a!eea"i )($'r( &n$( !' $enti)ent'l ,e *r'$trare.
C+n, a1'n$er( la aparta)ent'l eio !on,'$e p+n( la '"(.
-A) $( intr' 'n )in't$p'$e el hot(r+t,oar !a $( veri*i! ,a!( *ot'l e &n reg'l(
&n('ntr'.
-6%i apre!ie. ge$t'l,ar...
-Charityo &ntrer'p$e ela) o )a)( $ing'r( "i patr' $'rori !are )-a' e,'!at $(
,evin 'n gentle)an.6n pl'$)i-ar pl(!ea !a !ineva $( le veri*i!e "i lor !a$ele,e
,rag'l $ig'ran%ei.6i l'( !heile ,in )+n( "i ,e$!'ie '"a aparta)ent'l'i.A1'n$
&n('ntr'n' $e ,e.)in%i!er!et+n, *ie!are !a)er(.Bine&n%ele$n' $e p'tea $t(p+ni
$( g($ea$!( ,e!or'l atr(g(tor)ai ale$ pat'l pentr' o per$oan( ,in ,or)itor.
Charity &l a"tepta la '"a ,e la intrare.
-D'-te la !'l!areCharity.E t+r.i' "i ai av't o .i )(rea%(.3i n-ai v(.'t Secretul
lui Desiree.C' a!e$te !'vinteie"i pe '"(*l'ier+n,.

-Secretul lui Desiree pe nai#a#o)#(ni Charity pentr' a $'ta oar(,e!'p+n, 'n
p'i &ntreg&ntr-o ,'p(-a)ia.( t+r.ie ,e ,')ini!(.Trea#a ,e a!') avea $(-i
e!ono)i$ea$!( ,olari "i ti)p &n 'r)(toarele !+teva $(pt()+ni.
Ce ie"ire )(rea%( ,in $!en($e g+n,ea ea!' )intea ,eparte ,e !arnea pe !are-o
t(ia.De$prin$e !oap$a ,e pi!ior !' o lovit'r( ,i#a!e ,e $at+r.Era *'rioa$( pe el
pentr' !( &i &ntrer'p$e$e !ina ,e *a)ilie &n Bo$ton.Ce pove$te !'$'t( !' a%(
al#(,e$pre hot(r+rea $'#it( ,e a ve,ea &n!( ni"te !lien%i ,e per$pe!tiv(G Era
$ig'r( !( el ,ori$e $( va,( !' tot'l alt!eva "i !( De$iree 1'!a 'n rol i)portant.
-Ce ")e!her#o)#(ni eai.#in, !' *or%( $atir'l &n pi!ior'l #iet'l'i p'i.La ,rept
vor#in,el n' prop'$e$e $( )ai r()+n( la Bo$ton o a ,o'a noapte.Ni!i n'
po)eni$e ,e$pre a"a !eva.L'+n, &n !on$i,erare p'rtarea ei re!e ,e ,'p( a!el
$(r'tpo$i#ilitatea ni!i n'-i tre!'$e prin )inte.E0a)ina &n!( o ,at( p'i'l
$p'n+n,'-"i !( n' era ,e.a)(git.C+t'"i ,e p'%in.6n1'r( &n g+n,)ir+n,'-$e ele
#r'$!a l'i lip$( ,e intere$.D+n,'-"i $ea)a !e *(!eain$pir( a,+n! "i al'ng(
g+n,'l..Ea ar *i tre#'it $(-i o*ere o ie"ire )(rea%( ,in $!en($eara tre!'t(.No'a
l'i pore!l( era a!') Su&rare din Iad.
A"a,ar,e !e-l g($ea at+t ,e !')plit ,e atr(g(tor4 Tr+nti pe o *ar*'rie #'!(%ile
t(iate ,e p'i "i a"e.( o alt( pa$(re pe )a$(.E*e!tivn' $e p'tea &n%elege pe $ine.O
*lata intere$'l l'i pentr' ea.Poate &l intere$a 'n $ing'r l'!r',ar a!el l'!r' n'-l
intere$a ,e!+t &n leg(t'r( !' ea.C+n,'l o a,e)enea )ai )'lt ,e!+t ,orea $(
re!'noa$!(.6n reg'l(avea 'n oare!are *ar)e!.5$*(!' $at+r'l"i alt pi!ior .#'r(
pe )a$a ,e t(iat.Era ,e$t'l ,e elegant&n!+t $(-i !ontrole.e !a$a pentr' $ig'ran%(
"i apoi$( ple!e i)e,iat.De o#i!ei#(r#a%ii *olo$ea' a!e$t prete0t pentr' a *i
invita%i $( r()+n( la o !a*ea..."i la )ai )'lt.Ja7e n-o *(!'$eiar ge$t'l o
i)pre$iona$e.5$.6n!( n'-i venea $( !rea,( !') vor#i$e !' el la tele*on.3i !')
o $(r'ta$e !' ne$a% &n ,i)inea%a 'r)(toare.5$,bam,h$G
Era 'n interlo!'tor !o)'ni!ativ "i a$ta-i pl(!ea,e"i "i-ar *i ,orit $( n'-i pla!(.O
alt( #'!at( ,e p'i *' rete.at(.Dar,e *aptn' era 'n o) $i)pl'.La ,rept
vor#in,avea )ari ,'#ii !( el ar p'tea avea vreo leg(t'r( $erioa$( !' o
*e)eieN')ai *apt'l !(-i o*erea o!a.ii ,eo$e#ite la $ervi!i'n' &n$e)na !(
tre#'ia $( &ngen'n!he.e &n *a%a l'i.O parte perver$ ,e !in$tit( a )in%ii &i "opti !(
el ni!i n' *(!'$eori $p'$e$e vreo,at( !eva !are $( $'gere.e !( $e a"tepta la 'n
a$e)enea !o)porta)ent.Era !onvin$( !( ni!i 'n re*'. pe !are i l-ar *i ar(tat pe
plan per$onal n' i-ar *i a*e!tat po.i%ia pro*e$ional(la Wayans.3tia !e-n$ea)n(
per$e!'%ia.El n' *(!'$e ni!i o re)ar!( r('t(!ioa$(&i $p'$e$e ,oar !( vrea $-o
va,(&i !er'$e ,e !+teva ori $(-"i $!hi)#e !on!ep%ia ,e$pre &nt+lnirile !' !olegii
,e $ervi!i'.Tre#'ia $( re!'noa$!( *apt'l !( el avea ,reptatea*ir)+n, !(
$ervi!i'l era pri)'l lo! &n !are $e p'tea' !'noa"te #(r#a%ii !' *e)eile.Carnea *'
,in no' t(iat( ,e $at+r.B'n,e!i n' era ni!i !(p!('n.Dar ea n-avea ni!i 'n !he*
$( a)e$te!e logi!a !' *'ria $(l#ati!( !e-o #i!i'ia.C' Ja7e n' tre#'ia $( $e
&n!'r!e ni!io,at(.Da!( ar *i "ti't la &n!ep't !e "tia a!')ar *i *'git ,e-ar *i
)+n!at p()+nt'l&n !lipa &n !are l-ar *i v(.'t &n p(,'re&n $eara a!eea.
Dar n' p'tea nega 'n l'!r'.6l ,orea.C+n, $e ,'!ea $eara la !'l!are'lti)'l g+n,
&nainte ,e-a a,or)i era la el.C+n, $e tre.ea ,i)inea%aera pri)'l.6i $i)%ea
aproape ne&ntrer'pt g'$t'l #'.elor#ra%ele &)#r(%i +n,-otr'p'l vi#r+n, $'#
atingerea ei.Par*')'l ,e !olonie "i #(r#at .(#ovea neper)i$ ,e )'lt &n $i)%'rile
eiiar &n 're!hi p($tra *r+nt'ri ,in vo!ea l'i1oa$( "i $en.'al(.
Iar ,a!( era $( *ie !in$tit( !' ea &n$("itre#'ia $( a,)it( !( avea *a%( ,e el rea!%ii
a)e$te!ate.Din !a'.( !( o *(!ea $( $e $i)t( at+t ,e a)e$te!at pe ,in('ntr'.
Cineva $'n( la '"(.Charity !lipiprivi p'i'l t(iat.;'$e$e re,'$ la #'!(%ele
)(r'nte.
-Cre, !( a) to!(ni%( pentr' toat( $(pt()+na)'r)'r( ea$!'t'r+n, ,in !ap.
A!hi.i%ia ei !'linar( $e tran$*or)a$e &ntr-'n ,e.a$tr'.Se $p(l( pe )+ini$e "ter$e
"i )er$e $( ,e$!hi,( '"a.De !ealalt( parte a prag'l'i $t(tea Su&rare din Iad.O
tre!' 'n *ior!+n, $e &ntre#( ,a!( n' !')va g+n,'rile ei &l @chemaser/ a!olo.
-A1'tor$p'$e el,e"i p(rea )ai ,egra#( 'i)it,e!+t ,i$perat.
-Ca "i p'ii )ei.D'-te a!a$(Ja7e.
-Charitye"ti $ing'ra per$oan( !' )intea &ntreag( ,in ora"'l ($ta.Cre, !( a) o
pro#le)(.
-N' a) )intea &ntreag(.Doar $ta' ai!i,e vor#( !' tinen'4
-La ,ra!'=*e)eie.Tre#'ie $( vor#e$! !' !ineva !are poate $( g+n,ea$!(.
Ea o*t(,ar n' ,e$!hi$e )ai larg '"a.La &n!ep'tn' $e &n!re.' &n $ine.Ar(ta prea
#ine &n haine o#i"n'ite.Bl'.a al#(,e r'g#yi $e )'la pe tor$$'#liniin,'-i linia
$'pl( a tr'p'l'i.Tre#'ia inventat( o lege !are $(-i inter.i!( $( poarte a$e)enea
#l'.e.
-Ce $-a &nt+)plata ar'n!at Cwen &n aer ,o$arele ,e arhiv(4
-N'.A.i a) av't &ntr'nirea a!eea !' #(r#a%ii&%i a)inte"ti4
-A,a&)i a)inte$!.Charity $e &n!lin( &nainte#r'$! intere$at(.3i4
-3i le-a) e0pli!at !eea !e le )ai e0pli!a$e)r($p'n$e elapoi $!'t'r( ,in !ap.
Charitya' tre!'t ,e la $til'l @dur/la )elo,ra)ati!&n !in!i )in'te.
Ea p'*ni&n!er!+n, $(-"i repri)e a)'.a)ent'l.N' re'"i$( "i &n!hip'ie pe Dave
"i pe !eilal%i $)ior!(in,'-$e !a ni"te p'"ti ,e ,oi ani.I.#'!ni *(r( $( vrea &n
r+$%in+n,'-$e ,e '"(.
-N' e no$ti)Ge0!la)( Ja7e,e$!hi.+n, larg '"a "i intr+n, &n aparta)ent.Le
e0pli!a) !') ta%ii n'-"i tran$)it e0perien%a *iilor lor*iin, &n *el'l ($ta #a.a a
!eea !e pier,e) &n via%(.6n!er!a) $(-i !onving $( pro!e,e.e inver$ !' !opiii lor.
Deo,at()-a) po)enit !( a' &n%ele$ !' to%ii gre"it!') !( le-a" vor#i ,e$pre
tran$)iterea p(!atelor p(rinte"ti.Unii ,intre tipii (ia a' pl+n$ )ai ,ihai !a
S!arlett O=8ara.
-S!arlett n' era pl+ng(!ioa$(.
-N' !ontea.(.Cre, !-a) ,e$!hi$ 'n #or!an !' vier)i.
-Cre.iGDe-a#ia a"tept $( v(, !e-or $( *a!(at'n!i !+n, ai $(-i ,'!i $( ,an$e.e &n
p(,'reGDe !') &i ie"ir( !'vintelepe g'r(&"i ,ori !' ,i$perare $( le !he)e
&napoi.O!hii l'i o *i0ar( 'l'i%i.
-Ahh...&n!er!( ,e.n(,(1,'it( $(-"i repare ga*a.
-Ahh !e4 &ntre#( Ja7e&ng'$t+n,'-"i $'$pi!io$ o!hii.Ce "tii ,e$pre ,an$'l &n
p(,'re4
-A) !itit John !el ,e ;ier$p'$e eare!(p(t+n,'-"i $peran%a.
-B+...Cre"eal(.2ai &n!ear!( o ,at(.
-A) v(.'t la televi.or4
-6)i pare r('r($p'n$e elapropiin,'-$e.Ea p("i &napoi.
-2-ai v(.'t &n $eara aian'-i a"a4
-A$ta e o ,e!lara%ie in!o)plet(#o)#(ni ea.El ,(,' ,r')'l 'nei avalan"e ,e
&n1'r(t'ri.
-StaiJa7e.Tre#'ie $( te a"tep%i la a$e)enea l'!r'ri!+n, te a*li la ,oi pa"i ,e
!entr'l ora"'l'i.
-N' era) la ,oi pa"i ,e !entr'l ora"'l'i.
-La trei pa"i4
-Chiar era)4 &ntre#( el!re,'l.Ea i.#'!ni ,in no' &n r+$.
-6%i )'l%')e$! ,in $'*let.E' $'nt ,e.golit "i t' r+.i.2( a1'%i enor).;a%a i $e
&nro"i.Era !eva nea"teptat.De *aptera !hiar i)pre$ionant $( ve.i ro"in, 'n
#(r#at !a Ja7e.Din ne*eri!irea$ta n-o p'tea opri ,in r+$.
-N' )i-ai $p'$ ni!io,at( ni)i!$e pl+n$e el.
-Ce p'tea) $(-%i $p'n&ntre#( ea*(r( $(-l privea$!(.<e'"i$e $( &)ping(
in!i,ent'l &ntr-'n !ol% &nt'ne!at al )in%ii.A!')era ,in no' a,'$ la $'pra*a%(.
-Era 'n rit'al i)portant.
-S'nt $ig'r(.Cre, !( "i veveri%ele !+nta' ,e$pre el.
-N'veveri%ele n' !+nta' ,e$pre el.Tre#'ie $( ,() *r+' li#er @e'l'i/ no$tr'
$tr(ve!hi.
-Pe-al t(' %i l-ai l($at $( .#'r,e.
-N' ai !o)pa$i'ne pentr' !ei ')ili%i.
-2( $tr(,'ie$!.
-B(r#a%ii n' avea' voie $( r+,(!+n, *e)eile &"i ar,ea' $'tienele.
-Tipii t(i era' prea o!'pa%i !' hol#at'l la$!iv.
-A"a e.+)#i el.Ia $p'net' !e-ai g+n,it !+n, )-ai v(.'t ,e.#r(!at4 Te-ai hol#at
la$!iv4
-N')in%i ea.
-2in!inoa$o &n $eara aia a) $i)%it ni"te o!hi a%inti%i a$'pra )ea.A!') "ti' !(
erai t'.Ceva !are *'$e$e no$ti) ,o#+n,i$e o not( ,e inti)itate &ntre ei.
Chi!otelile ei $e oprir(iar ea n' )ai p't' $(-"i ,e$prin,( privirea ,e el.
-Binela$( a$ta ,eo!a),at(.i$e el.A!')!( te-ai oprit ,in r+$poate ai $(-)i $p'i
!e $( *a! !' tipii (ia.Un'l ,intre ei a pl+n$!hiar pentr' !( tat(l l'i a *(!'t &n a"a
*el&n!+t !+inele *a)iliei $(-l i'#ea$!( !el )ai )'lt.
-Pre!i$ era Bill Eillia)$.Sp'ne pove$tea a$ta ori ,e !+te ori are o!a.ia.
-De ,ata a$ta a av't 'n p'#li! &n!+ntat.Ja7e &"i tre!' )+na prin p(r.E #ine $( te
,e$!hi.i,ar ,e a!') a *o$t ri,i!ol.Ce $e-nt+)pl( !' ora"'l ($ta4
-De !e )( &ntre#i4 N' e' $'nt e0pert'l &n )i"!area #(r#a%ilor.L($+n,'-l $(
@rume.e/ a!e$t tr'i$)&i &ntoar$e $patele "i $e ,'$e &n #'!(t(rie.Ja7e o 'r)(.
-3ti' !( )-ai *(!'t $( )( $i)t )ai #ine$p'$e el $e!apoi privi la p'i'l !iop+r%it.
S-a %(!(nit vre'n $at+r pe ai!i4
-N-ai )ai v(.'t !') arat( o to!(ni%(4
-N' a"a.
-E Baline$e$p'$e ea "i ,(,' ,in ')eri&n $e)n ,e nep'tin%( &n *a%a ignoran%ei
l'i !'linare interna%ionale.
-Pre!i$ e !eva *oarte #'n.Ai-a" prop'ne $( te ,'! la re$ta'rant,ar )-ai re*'.a.
-Te-a" re*'.ar($p'n$e Charity,orin,'-"i !a el $(-i prop'n(tot'"i.P'i'l arat(
)ai r(' !a &nainte.
-O $( arate )ai #ine !+n, ai $(-l pr(1e"ti.
-A) $(-l *a! la gr(tar.
-Baline1ii a' gr(tar4
-O variant(.El ,(,' ,in !apa!!ept+n,'-i e0pli!a%ia.
-De!i!e $( *a! !' #(r#a%ii4
-D'-i 'n,eva&)p'"!(-i "i $p+n.'r(-i.
-:or#e$! $erio$.
-N' "ti',(,' ea ,in ')eri,e$!hi.+n, *rigi,er'l&n !('tare ,e leg')e pentr'
p'i.Sp'ne-le !( p+n( a!') a *o$t o terapie pentr' $'*letele lor,ar !()ai ,eparte
e !a.'l $( ,evin( #(r#a%i.
-E'...:o!ea l'i $e $tin$e.Charity $e &ntoar$e 'i)it( !(tre el.St(tea ne)i"!at
privin,-o.
-Ce e$te4 &ntre#( eane&n%eleg+n, e0pre$ia inten$( ,in o!hii l'i.
-S( n' te )ai aple!i &n pre.en%a 'n'i #(r#atr($p'n$e elr(g'"it.
Le !ree.i ni"te $en.a%ii *oarte !i',ate.
-Aa!') ai $(-)i $p'i !( n' te )ai po%i !ontrola.Se $tr+)#( la g+n,'l !(la 'r)a
'r)elorn' era ,eo$e#it.S!'.a general( a #(r#a%ilor. 6nvin'ie$! *e)eile pentr'
lip$a lor ,e !ontrol.
-B(r#a%ii $e pot !ontrola$p'$e el.+)#in,.T' le in$piri &n$( porniri gre' ,e
$t(p+nit.Cel p'%in)ie )i le in$piri.De pil,(pornirea $(-%i ating p(r'l.
6ntin$e )+na "i-i atin$e p(r'l$tre!'r+n,'-i ,'p( 're!he "'vi%ele !are-i $!(pa$er(
,in !oa,a ,e !al.Ea $e &n*iora !+n, ,egetele l'i &i 'r)ar( v+r*'l $en$i#il al
're!hii.N'-"i p'tea a)inti !a vre'n #(r#at $-o *i atin$ vreo,at( !' at+ta tan,re%e
provo!+n,'-i o a$e)enea rea!%ie.
-3i ,a!( %i-a" inter.i!e $(-)i atingi p(r'l!e-ai *a!e4 &ntre#( eaprivin,'-i *a%a.
Po)e%ii &i p(rea' )ai proe)inen%iiar o!hii,e o#i!ei !(pr'i-,e$!hi"i$e
&nt'ne!a$er(.Uneorin'-l p'tea privipentr' !( $e petre!ea' l'!r'ri !i',ate
&n('ntr'l eiori $e $i)%ea e0tre) ,e $*ioa$(.Iar alteorin' p'tea $( *a!( ni)i!
,e!+t $( r()+n( pironit(!' privirea *i0(.
-At'n!ia) $(-)i 'r)e. a ,o'a pornire "i-a) $(-%i ating o#ra.'l $(-%i ,e$!op(r
pielea !ati*elat(.Degetele l'i &i 'r)ar( linia )a0ilar'l'i'"oara lor a$pri)e
!ontra$t+n, !' *ine%ea pielii ei.3tia !( tre#'ie $(-l oprea$!(,ar n' g($ea *or%a $-o
*a!(.O $tr(#(tea o ,orin%( *ier#inte pe !are n' "i-o p'tea &n*r+na.La 'r)a
'r)ein' era ,e!+t o atingere.C' $ig'ran%(n'-i p'tea ,('na.
-A!')*ire"tea" ,ori $(-)i 'r)e. !ea ,e-a treia pornire$p'$e el.Te-a" $(r'ta.
2+na l'i &i !'prin$e *a%a.Charity ,ori !' ,i$perare $( $e !'i#(rea$!( &n pal)a
l'i&nv(l'it( &n !(l,'ra "i *or%a pe !are le e)ana.Dar n-a) $-o *a!...Sto)a!'l i $e
!ri$p(la a'.'l !'vintelor.
-N-a) $-o *a!repet( el.Ea &"i $p'$e !( &i era re!'no$!(toare.El o privi!' ,in%ii
&n!le"ta%i.
-S( !re.i t' !( n-a) $-o *a!.B'.ele i $e 'nir( !' ale ei&n *el'l a!ela $ig'r "i
per*e!t.Charity $e ar'n!( &n #ra%ele l'i*(r( $( $e )ai g+n,ea$!(p+n( !+n,
tr'p'rile li $e &nt+lnir(.Dorin%a o $tr(#(t' prin *ie!are por al pielii.U)erii l'i
era' tari "i $oli.iiar ea &"i &n*ip$e 'nghiile &n eian!or+n,'-$e &n v+ltoarea
*'rt'nii !e &n!ep'$e $-o atrag(.C'ra l'i $e r($'!ea "i $e &ntor!eaiar a ei o
'r)a,e$*(t+n,'-$e ,e tan,ra pa$i'ne.Li)#a l'i $e 'ni !' a ei&)pletin,'-$e iar
"i iarr($'!in,'-i $i)%'rile &n a,+n!i)ile !en'"ii ale vi,'l'i&i $i)%ea g'$t'l
*ier#inte,'l!e "i )a$!'lin&i a'.ea re$pira%ia,in !e &n !e )ai pro*'n,("i )ai
&n!(r!at( ,e ,orin%()ai $e,'!(toare !a ori!e !'v+nt.2+inile l'i &"i !roir( lin
,r') pe $patele ei!' pal)ele ,e$!hi$e "i *ier#in%i.2i"!area &i &n*iora &ntreaga
*iin%(era *l()+n,( ,e atingerea l'i.Era !a "i !') pielea &i-*'$e$e lip$it( ,e
hran(iar a!') era ,in no' a,'$( la via%(.6"i ,(,ea vag $ea)a !( n' )ai *'$e$e
atin$( a$t*el ,e )'l%i ani,ar !( n' ori!e #(r#at i-ar *i p't't provo!a a$e)enea
$en.a%ii.Ja7e era $ing'r'l.3i voia )ai )'lt.2+inile l'i !o#or+r( ,e-a l'ng'l
$patel'i "i &i !'prin$er( *e$ele.Ce)' !+n, o ri,i!( $pre elap($+n,'-i #'.ele.
S(r't'l $e ,e.l(n%'ia$e)enea v+nt'l'i ,e.l(n%'it printre *r'n.ele p(,'rii.
;oa)ea ,eveni $(l#ati!(ea &l &nt+)pin( )i"!are !' )i"!areatingere !' atingere
&n ti)p !e ,orin%a o ')pl' !a o !(l,'r( al#(.
O ri,i!( )ai $'$&ngrop+n,'-"i #'.ele &n pielea g+t'l'i$'g+n,-o "i )'"!+n,-o
,r(g($to$.Ea &"i ,(,' !ap'l pe $pate$av'r+n, $en.a%iile !reate ,e #'.ele l'i.
S(r't(rile $e av+ntar( ,in !e &n !e )ai 1o$,e-a l'ng'l ,e!olte'l'i #l'.eip+n(
atin$er( ,e$pi!(t'ra $+nilor.O 'r)( !' li)#a.Ea ge)' "i &l &)#r(%i"a !'
pi!ioareleiar e)o%iilerepri)ate )'lt( vre)eo &nv(l'ir(.O &)pin$ep+n( !+n, o
&nghe$'i &ntre #'*et "i *rigi,er.Ea &i $i)%ea toat( gre'tatea "i &i *(!ea at+ta
pl(!ere&n!+t n'-"i p'tea $t(p+ni )i!i ge)ete.B'.ele l'i &i e0plorar( linia
$+nilor.Par!( avea&n a!ela"i ti)p*o! "i ghea%( pe piele.
6l ap'!( ,e p(r'l !e*ei$tr+ng+n, &ntre ,egete "'vi%ele groa$e&"i aple!( *a%a
lipin,'-"i #'.ele ,e t+)pla l'i.El &i ap'!( $*+r!'l !' #'.ele prin !()a"( "i
$'tien.Din $*+r!'l &nt(rit o $tr(#(t'r( *iori prin tot !orp'l&n ti)p !e el o
,e.)ier,( rit)i! !' li)#a.Era in$'porta#il.Dar ea ar *i )'rit,a!( el $e oprea.
Ja7e &i *r()+nt( !arnea prin #ariera #l'.ei$i)%in,'-i $*+r!'l !') $e &nt(re"te.6l
$t+rni r($p'n$'l ei $en.'al "i &"i &ngrop( ,egetele &n !'r#a ,intre "ol, "i !oap$(
&n ti)p !e propri'l $(' tr'p r($p'n,ealeg(n+n,'-$e.6"i tre!' )+na pe$te !oap$a
ei$i)%in, !arnea tareprin.+n,'-i aproape pal)a&i tra$e gen'n!hi'l )ai $'$ pe
"ol,'l l'ip+n( !+n, &i $i)%i !el )ai inti) !otlon al !orp'l'i,'r*ier#inte "i
*er)!hiar "i prin pantaloni.6n*("'rarea ei &l !ople"i !' pa$i'ne.2+inile ei &i
*r()+nta' ')erii "i $pateler'p+n,'-i !()a"a pentr' a a1'nge la piele.6"i 'ni
#'.ele !' ale ei&ntr-'n $(r't )i$t'itor!are-l $!oa$e ,in )in%i.Era &nro#it ,e
g'$t'l ei$e,'$ ,e nea$e)(narea ei.Charity era $in!er( &n ,orin%a ei
&nt+)pin+n,-o pe a l'i !' toat( *iin%a.O voia )ai )'lt ,e!+t "i-ar *i p't't
&n!hip'i vreo,at(.6i $i)%ea r($'*larea !al,(.S+ngele &i !lo!otea la *ie!are gea)(t
,e pl(!ere.Dorea $-o $(r'te &n a!ela"i ti)p pe$te totpielea l'i era *l()+n,( ,e
pielea ei.Toate .i,'rile ,intre ei *'$e$er( n(r'itep+n( r()($e$er( ,oar ei ,oi
,(r'in,'-$e 'n'l !el'ilalt&n *el'l an!e$tral.Un *el pe !are ea n'-l p'tea nega....
n' nega pa$i'nea ,intre ei.O &nt+)pinal'+n, "i ,(r'in,.
El n' $e p'tea $(t'ra a$t*el ,e ea*ie!are $(r't*ie!are atingere n' *(!ea ,e!+t $(-l
&n*ier#+nte.e )ai tare.Se g+n,i !( ni)i! n'-i p'tea &)pie,i!a $( $e g($ea$!(
'n'l pe alt'l)ili)etr' !' )ili)etr'.Ea &l ,orea.Si)%ea a$ta &n *ie!are re$pira%ie
a ei&n *ie!are gea)(t&n *ie!are atingere.O ,orea "i el!' ,i$perare..6n lo! $(-i
av+nte tr'p'l "i )intea &nainteg+n,'l &i pro,'$e o rea!%ie op'$(.S(lt( !ap'l
r'p+n, $(r't'l.O $tr+n$e la piept "i o %in'p'r "i $i)pl' )'lte)'lte !lipep+n(
!+n, re$pira%ia ei ,eveni ,in no' 'ni*or)(.Apoi&i ,(,' ,r')'l.Ea $e &)pie,i!(
,e *rigi,er.O privi !') ,e$!hi,e o!hii#'i)(!it(.Era )ai *r')oa$( !a ori!+n,
!' p(r'l r(v("it "i !' #'.ele ')*late ,e $(r't(rile l'i.
-N' p'te)vor#i el.
-Ce...4
-N' p'te).N' e"ti preg(tit(.In$pir( a,+n!*or +n,'-$e $( ignore e0pre$ia r(nit(
,in o!hii ei.N' "tia ,a!(-l va ierta vreo,at( pentr' !( $e opri$e,ar n' $-ar *i
iertat pe el &n$'"i,a!( n-ar *i *(!'t-o.:rea' $( *ie tot'l #ine$( n' e0i$te regrete.
Se &ntoar$e "i p(r($i aparta)ent'l l'i Charity.Era !el )ai gre' l'!r' pe !are-l
*(!'$e vreo,at(.N' era ,e!+t o $ing'r( e0pli!a%ie pentr' ge$t'l a!e$ta.
Era ne#'n.

CAPITOLUL O
-Po*ti).Charity privi !') Dave &i ar'n!( 'n tean! ,e h+rtii pe #iro'!hiar pe$te
l'!rarea pe !are o !iteaapoi !') plea!(.
-2'l%')e$!$trig( ea pe 'n ton )iero$ "i &l &n1'r( &n g+n,.Da!( el *'$e$e !')va
pl+ng(!io$'l ,e la &ntr'nirea l'i Ja7e!' $ig'ran%( n' $e o#$erva.Era la *el !a
&ntot,ea'na.3i la *el ,e #(,(ran.Charity av' !i',ata $en.a%ie !( Dave p(rea
*'rio$,ar o re$pin$e.Dave n' !'no"teap'r "i $i)pl'&n%ele$'l !'v+nt'l'i
@amabil/.<($'!i h+rtiile!' inten%ia ,e-a le p'ne ,eoparte!+n, 'n n')e &i atra$e
aten%ia.Citin, !o)an,a&n $'*let i $e $tre!'r( 'n $enti)ent retroa!tiv ,e ')ilin%(.
C+n, ter)in( !' h+rtiileo*t(,e.g'$tat( ,e $ine.8+rtiile era' !o)en.i "i
!ontra!te &n!heiate !' trei *ir)e ,in Bo$ton*ir)e pe !are Ja7e le vi.ita$e ,'p(
pre.entarea ,e la D,".N' )in%i$eiar ,a!( &"i aran1a$e &nt+lnirile &n a"a *el &n!+t
$( poat( r()+ne &n!( o noapte&n!er!+n, $-o !onving( $( r()+n( !' el "i $( *a!(
!eva )ai inti) ,e!+t $( vor#ea$!( la tele*onaran1a$e tot'l &n *olo$'l !o)paniei
Wayans.3i ori!')n' &n!er!a$e $-o !onving( !' ni)i!.Chiar ,a!( r()+nea
$'$pi!ioa$( *a%( ,e a,ev(rat'l l'i $!op ,e-a r()+neera nevoit( $( a,)it( !( n'
&n!er!a$e $-o a,e)enea$!(.
-Doa)ne,e-a" p'tea $(-l o)or "i $( $!ap nepe,ep$it()'r)'r( ea.N'-l )ai
v(.'$e ,e !+n, ple!a$e at+t ,e #r'$! ,in !a$a ei.De at'n!i o #+nt'ia atingerea
#'.elor "i a )+inilor l'i.6l ,orea,orea $( &n!al!e toate reg'lile ,'p( !are tr(ia.
De *apt*'$e$e gata $( le &n!al!e !hiar at'n!i&n #'!(t(rie,a!( el n-ar *i *o$t
no#il $-o oprea$!(.N' era ni!io,at( a"a !') $e a"tepta ea.
A)intin,'-"i e0pre$ia *'rioa$( a l'i Dave&"i ,(,' $ea)a !( era nor)al $( *ie
*'rio$.N' ar(ta prea #ine $(-l e0pe,ie.i pe "e* "i $( pro!'ri !o)en.il'!r' !'
!are $e o!'pa Dave.Poate !( a$ta l-ar *a!e pe Dave )ai...ent'.ia$tl-ar *i pl(!'t
$(-l va,( a$t*el.3tia !e era ,e *(!'t.C' 'n no' )or)(it ,e a'to,i$pre%ri,i!(
re!eptor'l "i-l $'n( pe Ja7e.Se!retara l'i &i ,(,' leg(t'ra.
-B'n( ,i)inea%a,o)ni"oar( Browno $al't( el!' o vo!e ,e "!olar.
Ea privi &n tavan!a $(-"i a,'ne *or%ele.Era at+t ,e ve$el.Tot'"io tre!' 'n *ior
!(!i ve$elia l'i n'-i p'tea a$!'n,e $en.'alitatea nat'ral( a vo!ii.Unii #(r#a%i o
avea'al%ii n'.Ti)othy Dalton o avea.La *el "i Ja7e.
-Ja7e.6"i p($tr( ton'l o*i!ial.A) pe #iro' !o)en.ile ,e la !ele trei *ir)e pe !are
le-ai vi.itat la Bo$ton "i vrea' $(in$pir( a,+n!$(-)i !er $!'.e ,a!( a) *o$t
a$pr( !' tine &n $eara a!eea.
-Cre, !( te-ai revan"at a ,o'a .ir($p'n$e el'"or a)'.at.Dar )( #'!'r $( a*l'
!( $'nt !o)plet iertat.
-N-a" $p'ne !o)plet.Se $i)%ea ,e$t'l ,e v'lnera#il(&n!+t $( n'-i ,ea total(
$ati$*a!%ie.
-Ce-ar tre#'i $( *a! a!') !a $( $!ap ,e no'a hain( ,e a$!et4
-Ohote-ai ,e$!otoro$it !' tot'l ,e ea.A) $( opere. i)e,iat !o)en.ile.
-Bine.Ave) )are nevoie ,e ele.Tipii ,e $'$ *a! $!an,al.Dar n' !ontea.(.
C' $ig'ran%(!o)itet'l ,ire!tor ,e la Wayans *(!ea pre$i'ni a$'pra l'i.N'
v(.'$e ni!io,at( pe vre'n'l ,intre ei,ar o ,'!ea' !' g+n,'l la ,e$en'l ani)at
!' <o!7y "i B'llwin7le'n,e $!a'nele ,ire!torale ,e la !on*erin%ele !on$ili'l'i
,e !on,'!ere era' o!'pate ,e ver.e.6n$(!') n' era )o)ent'l $( $p'n( l'!r'ri
$en$i#ile&l averti.(D
-Cre, !( liniile tele*oni!e a' !+teo,at( o!hi.Ai!i $e pot &nt+)pla !ele )ai
!i',ate l'!r'ri.
-Ure!hiCharity.Tele*oanele n' pot avea o!hi.Dar &n%eleg i,eea ta.De-a!')
&n!olo$'n(-)( pe linia )ea ,ire!t($p'$e el "i &i ,(,' n')(r'l.
Ea &l not(apoi &"i ,(,' $ea)a !( &n *el'l a!e$ta n' era prote1at ,e!+t 'n !ap(t al
*ir'l'i&n!ep' $( vor#ea$!(,ar el o &ntrer'p$e.
-A) hot(r+t !( #(r#a%ii tre#'ie $( parti!ipe !hiar a!') la o &ntr'nire #(r#(tea$!(
$(l#ati!(.Tre#'ie $( $e tre.ea$!( !+t )ai repe,e la realitate.Din )intea ei .#'rar(
,eo,at( toate g+n,'rile ,e$pre tele*oane.
-Bine#ine.Spera $( par( in,i*erent(,ar toate $i)%'rile &i era' &n alert(.Era 'n
eveni)ent pe !are n' tre#'ia $(-l piar,(.Organi.e.i &ntr'nirea $(pt()+na a$ta4
-A"a ar tre#'ie.C'r+n,ori!').C') a' *o$t &n 'lti)a vre)e4
-;oarte nor)alir($p'n$e eag+n,in,'-$e la Dave.Apoi$e !ore!t(.
De *apte gre' ,e $p'$.Ni!i 'n'l n' vor#e"te prea )'lt.
-6n%eleg.P(rea ,e.a)(git.Charityr('t(!ioa$o$e g+n,i ea.N' era ,elo! !in$tit ,in
partea ei $(-i ali)ente.e !on!ep%iile gre"ite "i gri1ile.Ar *i *o$t &n$( ne#'n( $( $e
oprea$!( ai!i.
-Cre, !( ai p'tea $(-i a,'ni "i &n $eara a$ta.
-N-a) ti)p $( organi.e. tot'l.Poate pentr' wee7en,.3tiie !i',at $( vor#e$!
,e$pre )i"!area #(r#a%ilor!' o *e)eie.
-N' )( ,eran1ea.(.6n pl'$pro#le)ele e)o%ionale $'nt ,e o#i!ei 'niver$ale.
-A,ev(rat.De!ire.olvi a.i !o)en.ile alea4 N' )-a"tepta) !( or $( $o$ea$!( at+t
,e repe,e.C') te ,e$!'r!i !' 2ary la proie!t4
-Bine.L'!re. la !al!'lele pentr' !ontra!t'l e0!l'$iv !' D,".De *apttre#'ie $(
)( &ntor! la trea#(.A) vr't ,oar $(-)i !er $!'.e.
-S!'.e )ai )'lt ,e!+t a!!eptate.P'$e re!eptor'l &n *'r!(#'!'roa$( !( n' $e
$p'$e$e ni)i! inti) &n !onvor#ire.Aproape ni)i!re!ti*i!( eaa)intin,'-"i
re)ar!a l'i ,e$pre @re#an$a/ ei.6n *a%a l'i Ja7e$e $!'*'n,a )ai repe,e !a
Titani!'l.Iar partea !')plit( era !( "i-o ,orea.Era !a 'n ,rog !(r'ia n'-i p'tea
re.i$ta.<e$pin$e g+n,'l t'l#'r(tor.Con$tat( !( re$pingea o )'l%i)e ,e g+n,'ri
&n 'lti)a vre)etre!+n, pe$te propriile i,ei "i $enti)ente.Dar e0i$ta 'n $'#ie!t
)ai i)portant.Pe$te !in!i .ile#(r#a%ii avea' $( ,an$e.e &n 1'r'l *o!'l'i.N'-i
r()+nea ,e!+t $( a*le 'n,e an')e.6n a!el )o)ent2ary $e opri &n *a%a #iro'l'i
ei.
-A) toate ,atele pe !are )i le-ai !er't.Ce-a re.olvat Ja7e la Bo$ton4
-A )ai o#%in't ni"te !o)en.i.B'ne.
-A "ti't el !( )erit( $( )ai r()+n(.+)#i 2ary.Contin'( $-o privea$!( pe
CharityB o &ntre#are )'lt )ai per$onal( era $'$pen,at( pre!') !ea%a &n aer.
Charity $i)%i *'ria !lo!otin,'-i &n vene.3tia !( 2ary ar,ea ,e ner(#,are $(
&ntre#e !e $e &nt+)pla$e la Bo$ton vineri $eara,ar era prea ,i$!ret(.Slav(
Do)n'l'iGChiar ,a!( n' $e petre!ea ni)i! &ntre ea "i Ja7e&n!epea $( $e &ntre#e
,a!( !ir!'la' ,e1a ,e$t'le .von'ri&n!+t $(-i peri!lite.e rep'ta%ia.8ot(r+n, !( era
"i vina l'i Ja7e.+)#i "iret.Ja7e ar *i '!i$-o ,a!( ar *i a*lat,ar ea n' $e p'tea
a#%ine.
-2ary.Se aple!( pe$te #iro' "i &"i !o#or& vo!ea.Ce *a!i &n wee7en,-'l ($ta4
-2(n+n!)( 'it la televi.or "i evit )'n!a ,e "antier.D'p( )o,el'l a)eri!an
o#i"n'it.De !e4
-E$te...o tr'p( ,e ,an$ pe !are %i-ar pl(!ea $-o ve.i.Charity &n!ep' $( e0pli!e.

S+)#(t( $eara,o'( gr'p'ri ,e *e)ei $e ,epla$a' &n!et !' )a"inile ,e-a l'ng'l
'n'i ,r') p'$ti'prin .ona Pine Barren$.L'na &n!epea $( $e &)plinea$!(
l')in+n, !er'l aproape !a .i'a.Ni!i 'na ,intre *e)ei n' $e te)ea ,e legen,a
$tr(ve!he ,e$pre ,iavol'l ,in Jer$eyprogenit'ra Satanei!are !(l(rea v+r*'rile
!opa!ilor&n !('tare ,e noi vi!ti)eprin a!ea va$t( !a$( ,e $(l#(ti!ie a*lat( &n
)i1lo!'l 'n'i $tat in,'$trial.Toate o!'pantele !elor ,o'( )a"ini era' ve$ele
!onte)pl+n, ver$i'nea ')an( a #e$tiei.Con,'!+n, pri)a )a"in(Charity .(ri
!+teva a'tot'ri$)e par!ate la li.iera ni$ipoa$( a 'n'i l')ini".P(r($i ,r')'l$pre
partea op'$(.
-Doa)nelor!re, !( a) g($it !e !('ta).De a$t( ,at(Ja!7 &"i ,'$e$e ,i$!ipolii &n
.ona &)p(,'rit(,e$t'l ,e &n,ep(rtat( *a%a ,e 2ilton.N-ar *i ,e$!operit-o,a!(
pri)ar'linvitat ,e !')nat'l $(' !are l'!ra la Wayansn' i-ar *i po)enit $o%iei !(
'r)a' $( )earg( la lo!'l $(' *avorit ,e pe$!'it.So%ia pri)ar'l'iprieten( !'
2aryn'-"i )ai *(!'$e gri1i legate ,e 'r)(rirea #(r#a%ilor.A*larea a!e$tei
in*or)a%ii le per)i$e$e *e)eilor $( $o$ea$!( )ai t+r.i' la lo!'l &ntr'nirii.
Co#or+r( ,in )a"ini "i $e a,'nar( &n 1'r'l l'i Charity.Toate era' ,e)ne ,e
&n!re,ereale$e pe $pr+n!ean(.6n a*ara ,e Charitytoate era' )(ritate $a' )ai &n
v+r$ta!olege apropiateori $o%ii ale #(r#a%ilor i)pli!a%i &n eveni)ent.;ie!are
$'*eri$e-per$onal $a' pro*e$ional-,in pri!ina 'n'i #(r#at.
-Doa)nelorlini"tere!o)an,( ea.Da!( ne prin,ia,'l ne )(n+n!(.Chi!otir(,ar
&"i !o#or+r( gla$'rile.
-A" vrea $( "ti' !') ai a*lat ,e$pre a$ta$p'$e 'na ,intre ele.
-Noro! !'rat)in%i Charityapoi &"i !on,'$e tr'pa pe$te ,r')&n ,e$i".
Ar *i tre#'it $( $e $i)t( vinovat(.Se $i)%ea ori!') vinovat("tiin, !( Ja7e ar *i
*o$t *'rio$ ,a!( ar *i "ti't.Doar &n!(l!a$e 'n $e!ret.Dar n' $e p'tea &n*r+na.Era
prea apeti$ant pentr' a *i tre!'t !' ve,erea.P(rea !( &ntot,ea'na #(r#a%ii era' !ei
!are r+,ea' ,e *e)eia"a !( n' $tri!a o '"oar( inver$are ,e $it'a%ie.
9(ri l'!irea &n,ep(rtat( a *o!'l'i.Se &n,rept( &ntr-a!olo&n,e)n+n, *e)eile la
t(!ere.C+n, a1'n$er( ,e$t'l ,e aproape&n!+t $( $e a',( "i $( $e va,( tot'l !larle
*(!' $e)n !elorlalte $( $e &)pr("tie &n 1'r'l l')ini"'l'i.Toate $e *'ri"ar( $pre
p'n!tele ,e o#$erva%ie&n ,o$'l !opa!ilor "i a t'*i"'rilor.Charity $e a$!'n$e ,'p(
'n pin )are.B(r#a%ii "e,ea' &n 1'r'l *o!'l'i&)#r(!a%i.Un'l ,intre ei $!ri1elea
pra*'l !' 'n #(%.3e.+n, !' $patele la CharityJa7e vor#ea ,e$pre )i"!area
#(r#a%ilor "i a o#ie!tivelor ei.Charity &l )ai a'.i$e,ar !elelalte *e)ei n'.Se
&ntre#( ,a!( le i)pre$iona i,eeape !are o e)itea a!') Ja7e!( #(r#a%ii era'
,e.orienta%i!(-"i pier,'$er( !apa!itatea ,e a-"i $ati$*a!e nevoile.;e)eia ,e
l+ng( ea &"i ro$togoli o!hii "i $e $tr+)#(.Charity ghi!i !( ni!i 'na n' !re,ea &n
a"a !eva.Ja7e &n!heie$p'n+n, !( #(r#a%ii a' nevoie $(-"i &)p(rt("ea$!(
e0perien%ele pentr' a p'tea evol'a.
Era o invita%ie !a #(r#a%ii $( vor#ea$!( "i,'p( 'n )o)ent ,e t(!erevor#ir(.
-Ni)eni n' &n%elege pre$i'nea pe !are o ave) ,e &n,'rat$p'$e 'n'l.
-Ni!i ten$i'nea &n !are tr(i).
-Daten$i'nea.
-2( $i)t &ngro.itorpentr' !( neva$ta )ea tre#'ie $( l'!re.einterveni 'n alt'l
*era 'n t+n(r.N'-)i pot &ntre%ine *a)ilia!a tat(l )e'.Dra!etre#'ie $( a) gri1(
!+te !io!olate !')p(r pe $(pt()+n(n' ,in pri!ina .ah(r'l'i "i a !ole$terol'l'i
!i pentr' !( n' ne p'te) per)ite )ai )'lte.
-Pre$i'nea *inan!iar( apa$( &n!( pe ')erii no"tri.i$e Ja7e.Da!( $o%iile noa$tre
&"i pier, $l'1#an' e la *el ,e grav !a at'n!i !+n, ne-o pier,e) noi.
-3i *e)eile $e poart( ,e par!( ar *i vina noa$tr(GUlti)a vo!e era a l'i Dave.
Charity privi $pre !er.6n!epea $( &n%eleag( !( #(r#a%ii avea' o gr()a,( ,e gri1i
,i*erite ,e ale *e)eilor.
-2,a...&n!ep' 'n alt'l,ar Ja7e &l &ntrer'p$e.
-Tre#'ie $( ne &ntoar!e) la r(,(!inile noa$tre geneti!e #(r#(te"ti "i $( ne
$'$%ine) 'nii pe al%ii.Ti)p ,e &n!( .e!e )in'tel'ar( "i al%i #(r#a%i !'v+nt'l.
L'na 'r!ate)perat'ra !o#oraiar #(r#a%ii vor#ea' &naintepove$tin, "i
e0pri)+n,'-"i &n,oieli "i $peran%e !are o a)'.a' "i o 'i)ea' pe Charity.Pe ,e
alt( parte&n!ep' $-o ,oar( pi!ioarele.L')ini%a ,e la !ea$ ar(ta !( $t(tea' a!olo
,e aproape o or(.Se 'it( la *e)eia ,in $patele !opa!'l'i al(t'rat "i ,(,'
nep'tin!ioa$( ,in ')eri.
-Pe !in$te*etelor"opti ea.El a $p'$ @brbatul slbatic/.
Era pe !ale $( le *a!( *e)eilor $e)n ,e ple!are!+n, &n!ep' o agita%ie.B(r#a%ii $e
ri,i!ar( "i &n!ep'r( $( ')#le &n 1'r'l *o!'l'ihli.in,'-$e !a oile 'nii la al%ii.
Charity o privi pe *e)eia ,e l+ng( ea.6"i p'$e$e )+na la g'r(!a $(-"i &n(#'"e
!hi!otelile.To#o"ar'l %inea rit)'lJa7e $t(tea &n a*ara !er!'l'i&n!'ra1+n,'-i.
B(r#a%ii i'%ir( pa$'liar a)'.a)ent'l lor *(!' lo! !on!entr(rii.Dan$'l lor a,'!ea
!' ,an$'l tri#'rilor a*ri!aneo *or)( $tr(ve!he ,e !o)'ni!are.C+n, 'n'l ,intre
#(r#a%i $lo#o.i 'n $trig(t ,e r(.#oini!Charity $(ri &napoi$periat(.A'.i 'n %ip(t
$la# ,e *e)eie "i $e r'g( !a #(r#a%ii $( n'-l *i a'.it.N'-l a'.ir(.6n!ep'r( $(
,an$e.e ,in !e &n !e )ai repe,e&ntr-'n rit) ,e*init.Un'l &"i $!oa$e !()a"a "i &"i
*l't'r( #ra%ele.Al%ii &i 'r)ar( e0e)pl'l.Striga' "i $(rea' "i &"i ar'n!a' hainele &n
aerrotin,'-$e,+n, *r+' li#er )a$!'linit(%ii lor latente.Charity &i $e!on,a &n
i$terie.
Ja7e $e g+n,ea !( pri)ar'l e0agera p'%in,+n,'-"i 1o$ pantalonii ,e 1o!7ey!+n,
a'.i 'n .go)ot.
N' era p'terni!!i &n(#'"it!a $*+r"it'l 'n'i a!!e$ ,e r+$.Charity &"i veni pe ,at(
&n *ire.De"i &l v(.'$e ,in &nt+)plare pri)a oar(n' avea ni!i 'n )otiv $(
#(n'ia$!( !( ea ar p'tea *i a!') &n p(,'re$pion+n,'-l.Dar a!')o,at( !e
aten%ia-i *'$e$e atra$(n' $e p'tea ,e#ara$a ,e i,eea !( era privit.
Se 'it( la Jerryto#o"ar'l'n #(r#at ,in ve!hi'l l'i gr'ppe !are-l r'ga$e $(-l
a1'te &n $eara a!eea.6i $p'$e l'i Jerry $( preia !on,'!erea &ntr'niriiapoi ie"i
neo#$ervat ,in !er! "i $e &n,rept( $pre t'*i"'ri.Departe ,e g(l(gia ,in 1'r'l
*o!'l'iper!ep' in$tantane' "i alte $'nete*o"nit'ri r(.le%e ,e *r'n.et'"it"i
')#re )ai &nt'ne!ate printre !opa!i.Un "'ierat &l &n"tiin%a !( !ineva &i re)ar!a$e
pre.en%a.;'rio$Ja7e o porni &n ,ire!%ia $'net'l'i,ar per$oana !are-l e)i$e$e
*'gi$e.6n 1'r'l l'i')#rele alerga'.O ap'!( pe pri)a !are tre!' prin apropiere "i
$e tre.i !' o *e)eie &n #ra%e.N' ori!e *e)eie!i Charity.
-La ,ra!'=&ng(i)( eltr(g+n,-o pentr' o !lip( $pre el.L')ina l'nii &i $!(l,a
p(r'l "i *a%a &n argint #l+n,.N' ar(ta$e ni!io,at( )ai *r')oa$(iar el n' *'$e$e
ni!io,at( )ai *'rio$.6"i ,o)oli nervii "i vor#iD
-Ce nai#a !a'%i ai!i4
-2( pli)#r($p'n$e ea,+n, ,in ')eri.
-Ai!i4
-Pli)#at'l &n p(,'re *a!e #ine.<o#ert ;ro$t l-a re!o)an,at!hiar.
-El vor#ea ,e$pre @O&ritul n &rea'ma &durii ntr-o sear cu ninsoare).
-Ei "i$'nt &n pan( ,e .(pa,(.A!') pot $( ple!4
-P(i!') $( n'4 Ja7e o !on,'$e &n a*ara .onei,orin, $-o &n,ep(rte.e ,e gr'p'l
#(r#a%ilor!a $( n'-i $t+n1enea$!(.3i )ai ,orea 'n lo! i.olat!a $( poat( $triga la
ea.Se p(rea !(ori!ine o &n$o%i$e,i$p(r'$e.Cine a *o$t ai!i!' tine4
-Ni)enir($p'n$e ea!' vo!e ne$ig'r(.Serio$Ja7en' tre#'ie $( )( !on,'!i.
-In$i$tr+n1i el.In$i$t !' t(rie.Ori!e gentle)an ar *a!e-o.
-Ein'n' !hiar...
-Charitya) $( te !on,'! p+n( a!a$( la tine.N' pot !re,e !( ai *(!'t a"a !eva.
D'p( tot !e %i-a) $p'$...
-N' )-a) p't't a#%ine.Doar $'nt *e)eie.Apropo!el &n i.)ene era !')va
pri)ar'l4
-Dra!eGC') ai p't't...:o!ea i $e $tin$e&n ti)p !e ie"ea' ,in p(,'reap'!+n,-o
pe ,r').O ,roaie ,e *e)ei $e agita' &n 1'r'l a ,o'( )a"ini.Se &ntoar$e !(tre
Charity.
-Ce ,ra!' ai *(!'t4 Ai a,'$ toate *e)eile ,e la e$t ,e 2i$$i$$ippi4
-Ja7evor#e"ti &n !li"ee.N'#ine&n%ele$ !( n-a) a,'$ toate *e)eile.
Doar !+teva prietene&n )are parte $o%iile #(r#a%ilor pe !are i-ai a,'$ t'.
E !a o $ear( a !'pl'rilorpetre!'t( &n nat'r(...
-O $ear( a !'pl'rilorG 'rl( el.
-N-o !on,a)na pe Charityinterveni o vo!e.Ja7e $e !on!entr( a$'pra vor#itoarei.
-2aryG Ai venit a"a ,e...a"a ,e...4 N'-"i g($i !'vintele.N'.pot $( !re,.6n l')ina
$la#(re!'no$!' alte !+teva !olege ,e $ervi!i'.Dra!eGJ')(tate ,in *ir)( $-a
a,'nat ai!iG Privi *ie!are *e)eie &n parte.Ni!i 'na ,intre voi n-are voie $( le
$p'n( #(r#a%ilor !( a *o$t ai!i.6n%elege%i4 N'-i '"or pentr' #(r#a%i $(-"i
,e$!(t'"e.e e)o%iile,ar a' re'"it &n $eara a$ta.3ipoate !( ,e-a!')&"i vor
,e$!(t'"a e)o%iile "i &n !o)pania voa$tr(&n$( a$ta n' $e va &nt+)pla ,a!( o $(-i
')ili%i.A%i av't !' toate parte ,e #("!(lia voa$tr( $e!ret( la a,re$a #(r#a%ilor "i
n' )( &n,oie$! !( o )erit().Dar a!')'ita%i-o#ine4
Toate *e)eile apro#ar(!')in%i.O l'( pe Charity ,e #ra%.
-Pe tine te !on,'! a!a$(.
-Dar )a"ina )ea...
-D(-i !heile l'i 2ary.Are ea gri1(.
-Ja7e*a!i ,in %intar ar)($ar...
-Charity"'ier( el printre ,in%ite rog,(-i !heile l'i 2ary.A" ,ori $( $ta' ,e
vor#( !' tine &ntre patr' o!hi.Spre #inele ei&"i l'( 'n aer a)(r+t "i-i ,(,' l'i
2ary !heile )a"inii.
-Charitye"ti $ig'r( ,e a$ta4
-N'.Da!( n' apar l'ni la #iro'an'n%( poli%ia $(-)i !a'te !a,avr'l.
-Doa)nelorv( roginterveni Ja7eignor+n, )elo,ra)a ei.De ,rag'l $o%iloral
!olegilor "i al !elorlal%i ,e !are v( pa$(ple!a%i a!') a!a$(.
;e)eile $e &)pr("tiar( &n!et "i $e 'r!ar( &n !ele ,o'( )a"ini.Ja7e a"tept( al(t'ri
,e Charity p+n( !+n, )a"inile $e &n,reptar( $pre ,r')'l prin!ipalapoi o
!on,'$e !(tre )a"ina l'i.6nainte ,e a $e $'iea $p'$eD
-3ti' !( a) gre"it "i &)i pare r('.N-ar *i tre#'it $( *a! a"a !eva.Dar n' !re.i !(
*a!i prea )are !a. ,e a$ta4
-Tre!i &n )a"in(r($p'n$e elt(io$e0teriori.+n,'-"i *'ria.Ea 'r!( &n )a"in(.
Con,'$e &n t(!ere&n!er!+n, $( $e !on!entre.e a$'pra ,r')'l'i.E"'a$e &n !hip
1alni!.L'a-o-ar nai#a$e g+n,i el.6i !er'$e $*at'l!re.+n, !( e o *e)eie ,eo$e#it(.
Dori$e $in!er $(-i &)p(rt("ea$!( tainaiar ea a,'$e$e p'#li!'n &ntreg p'#li!.N'
era ,e )irare !( #(r#a%ii $e &n!hi,ea' &n propriile !o!hilii.6n !lipa &n !are $!otea'
na$'l ,e-a!olo,(,ea' ,e !+te o *e)eie gata $( le ,i$tr'g( )+n,riao,at( !' alte
p(r%i anato)i!e.
-Sin!er &)i pare r('$p'$e ea &n!et.A) a'.it ,i$!'%iao parte ,in ea.6n%eleg a!')
)ai #ine pro#le)ele "i pre$i'nile pe !are le $'*er( #(r#a%ii.A"a !(a *o$t "i !eva
#'n &n $eara a$taJa7e.
-2,a...#ine...N' avea ro$t $(-i %in( a!eea"i pre,i!(.De !e ai *(!'t-o4
-Ai *i &n $tare $( re.i"ti 'n'i gr'p ,e *e)ei !are-"i ar'n!( $'tienele &n *o! "i
,an$ea.( goale4
-E 'n arg')ent.Dar n'-i ,e-a1'n$.
-N'n' e.<()a$e t(!'t( 'n )o)ent.Dr')'l $e &ntin,ea &n *a%a lorl')inat ,e
*ar'ri.6n ,ep(rtare $e .(rea' l')inile ro"ii ale 'nei alte )a"ini.Din $en$ op'$ n'
venea ni!i 'n vehi!'l.Ai av't &n!re,ere &n )ine "i &)i pare r('!ontin'( ea.Iart(-
)( !( n' )-a) p't't $t(p+ni $( te 'r)(re$!.3i !( )i-a) a,'$ prietenele.A)
gre"it.2+nia &l p(r($i &n!et'l !' &n!et'l.Ar *i tre#'it $(-"i ,ea $ea)a !( tenta%ia
era prea )are pentr' ea.2i"!area #(r#a%ilor p(rea o pro$tie pentr' !ei ,in a*ara
eiiar *e)eile o privea' !a pe 'n a*ront la a,re$a *e)init(%ii.Ori!')$e $(t'ra$e
,e ea.Cre, !( &n%eleg.
-A$ta &n$ea)n( !( pot ie"i ,in haina ,e a$!et4 &ntre#( ea.
-N' ,e totr+$e el ,e *el'l !') &i &ntor!ea propriile !'vinte.
-C' alte !'vinten-ai $(-)i )ai pove$te"ti ,e$pre @brbaii slbatici/4
-Poate !-a) $-o )ai *a!,ar ,'p( !e are lo! eveni)ent'l.3i n')ai ,a!( pri)ar'l
&"i va )ai $!oate pantalonii.Ea r+$e.Ten$i'nea ,intre ei $e ,e$tr()aiar el $e
#'!'ra !( $e &ntor!ea' la ve!hea lor $e)i-prietenie.6i era &n!( gre' $( trea!(
pe$te a$ta.3i tot'"i&ntr-'n *elni!i n' "i-o ,orea.:oia $( *ie prieten !' Charity.La
&n!ep'to privi$e ,oar !' o!hi #(r#(te"ti.A!')!( ,e$!operi$e )ai )'lt &n ea
voia )ai )'lt.:oia $( $e $i)t( &n larg'l $(' !' ea!' toate *e)eilea"a !') n' $e
$i)%i$e ni!io,at(.N' era a!e$ta %el'l )i"!(rii #(r#a%ilor4 S(-i )at'ri.e.e
&n,ea1'n$&n!+t $( poat( &n!hega o rela%ie e!hita#il( !' !ealalt( 1')(tate a
$pe!iei ')ane$ati$*(!+n,'-"i &n a!ela"i ti)p nevoile tr'pe"ti "i !ele a*e!tive4
-Cre.i !( *e)eile alea le vor $p'ne !eva #(r#a%ilor4 &ntre#( el.I-ar ')ili "i i-ar
*a!e $(-"i piar,( &n!re,erea pe !are a' ,o#+n,it-o.
-N' !re,.Le-ai $periat ,e )oarter+$e ea.Pro#a#il !( )a1oritatea $'nt a!')
&ngri1orate pentr' $l'1#ele lor.
-N-or $(-"i piar,( ni!io,at( $l'1#ele ,in !a'.a a$tar($p'n$e el gr(#it.
-3ti'&"i vor ,a "i ele $ea)a!'r+n,.E"ti $ig'r !( n'-i pot $p'ne l'i Dave !( arat(
!a o #alen( e"'at(*(r( pantaloni "i !()a"(4
-N'n'-i po%i $p'ne l'i Dave.Dar e' ar(t !a o #alen( e"'at(*(r( pantaloni "i
!()a"(4At)o$*era ,in )a"in( tre!' ,eo,at( ,e la prieteniela inti)itate.Charity
n' r($p'n$eB privi t(!'t( &nainte.
-Charity)'r)'r( el.
-N'.:o!ea ei era at+t ,e $!(.'t(&n!+t aproape n-o a'.i.Aproape.;iori ,e pl(!ere
&l $tr(#(t'r(o,at( !' #inevenita !(l,'r( a ,orin%ei.Ea $e *oi pe $!a'nB o privi.
P(r'l &i era li#er&n!a,r+n,'-i pro*il'l&n,'l!in,'-i 'nghi'rile *e%ei.:oia $-o
ating($( $i)t( "'vi%ele )(t($oa$e &n*("'r+n,'-i-$e &n 1'r'l ,egetelor.:oia $(-i
a,'ne p(r'l &n )+ini "i $(-l r($*ire pe o pern( al#(.B'.ele ei $-ar &ntre,e$!hi,e
iar el ar $(r'ta-og'$t+n,'-i ,'l!ea%a.Apoi $-ar &ntin,e pe$te ea$trivin,'-i $+nii
!' piept'l $('!oap$ele ei l-ar !'i#(ri &n !(l,'ra lorpi!ioarele ei $-ar ri,i!a "i
$-ar &n!ol(!i &n 1'r'l $(' atr(g+n,'-l &n inti)itatea !(rnii ei ')e,e...
-Ja7en'.El !lipi.6"i *o!ali.( ,in no' aten%ia a$'pra )a inii.N'-"i &ntor$e$e !ap'l
"i n'-l privi$ero$ti$e ,oar !'vintele.6"i ,(,' $ea)a !( "i ea $i)%ea !' a!eea"i
inten$itate.O ,orea!hiar a!olo!hiar at'n!i.3i "tia !(,a!( ar &n!er!aar !o)ite
!ea )ai )are gre"eal( ,in via%(.Contin'ar( &n t(!ere ,r')'l !(tre !a$a ei.

Datorit costurilor nea$te&tat de ridicate,asi.urrile &entru sntate nu se #or
mai acorda nici unui salariat,nce&!nd cu 67 iulie.8onducerea %irmei Wayans
Inc.re.ret &ierderea %iecruia dintre dumnea#oastr.Ser#iciul &ersonal #
&oate %urniza soluii alternati#e n #ederea asi.urrii n.ri'irii medicale $i a
asi.urrii.Dac a#ei nelmuriri,contactai-l &e Ja9e 5ald%ord,#ice&re$edinte.
Charity !iti "i re!iti !ir!'larag($it( pe #iro'!' 'n *el ,e groa.(.Era $e)nat( ,e
Charle$ 2it!hel$onpre"e,inte "i CEO al *ir)ei.6n 1'r'l eitoat( l')ea
)'r)'ravenin, ,e la )a$( "i g($in, ino!enta *oaie ,e h+rtie pe *ie!are #iro'.
9go)ot'l !re$!'&)#og(%it ,e e0!la)a%ii e0pri)+n, $t'poarea "i ,e.a)(girea.
Charity &n!hi$e o!hiir'g+n,'-$e $( *ie ,oar 'n vi$apoi &i ,e$!hi$e&n $peran%a !(
va g($i !' tot'l alte !'vinte pe h+rtie.O privire $!'rt( o l()'ri !( era' a!elea"i
!'vinte.Sit'a%ia ei *inan!iar(a*lat( &n e!hili#r' pre!aro pornea &n $piral( $pre
,e.a$tr'.C') avea $(-"i )ai per)it( vreo,at( o a$ig'rare per$onal(4 3i !')
p'tea tr(i *(r( ea4 6"i a)inti !eea !e-i $p'$e$e Ja7e ,e )'lt ,e$pre ra%ionali.are.
A$ta era o ra%ionali.are )a$iv(.N'-i $'*la$e o vor#($e g+n,i ea&n*'riin,'-$e.
Ni!i o vor#(.O vo!e nepl(!'t ,e reali$t( &i "opti !( &l tr(,a$e &n privin%a 'n'i
$e!ret "i !( poate n' av'$e$e &n!re,ere $(-i &n!re,in%e.e &n!( 'n'l.Tre#'ia $(
re!'noa$!(D!' $ig'ran%( n' av'$e$e &n!re,ere $( i-l &n!re,in%e.e pe a!e$ta.
Ni)eni n-ar *i av't.Dar,e !e4 De !e *(!ea el a$ta4 To!)ai pri)i$er( ni"te
!ontra!te i)portante "i avea' a!') per$pe!tive )ari &n leg(t'r( !' !ontra!t'l
g'vern'l'i.N'-i venea $( !rea,( !( retr($e$e a$ig'r(rile )e,i!ale.Era ilegal$e
g+n,i ea*r()+nt+n, a#$ent( h+rtia.
-Charityai v(.'t a$ta42ary &i ar(t( !ir!'lara.Charity $e $tr+)#(.
-Daa) v(.'t-o.
-Cre.i !( e ,in pri!ina &nt+)pl(rii ,in p(,'re4 &ntre#( 2ary$periat(.
-N'G S'nt $ig'r( !( n'.N' are ni!i 'n $en$.Ni!i h+rtia a$ta,e alt*el.
-D'-te "i vor#e"te !' el.Te pla!e.
-N'n' )( pla!er($p'n$e ea gr(#it(.
-Ba te pla!e.:or#e"te !' el "i *(-l $( $e r(.g+n,ea$!(.La!ri)i i.vor+r( ,in o!hii
ei$enini ,e o#i!ei.Charityn' pot pier,e a$ig'rarea.Bo# a av't pro#le)e "i ni!i o
*ir)( ,e a$ig'r(ri n' vrea $( ne a!!epte,in pri!ina $t(rii l'i.Charity &n1'r( !'
vo!e tareapoi $e ri,i!( ,e la #iro' "i $e &n,rept( ,ire!t $pre #iro'l l'i Ja7e.
Tre!' pe l+ng( $e!retara l'i!are n' re'"i $-o oprea$!(.3e,ea la #iro'l l'i!'
')erii !'r#a%i!' !ap'l &n )+ini.<i,i!( privirea $pre eaiar *'ria ei $e topi
in$tantane'v(.+n,'-i ,i$perarea ,e pe !hip.
-OhJa7e)'r)'r( ea&n!hi.+n, '"a &n na$'l $e!retarei.6i o!oli #iro'l$i)%in,
,orin%a ,e a-l alinani!i,e!') ,e-al &n*r'nta.
-Charitye$te !el )ai gre' l'!r' pe !are a tre#'it $(-l *a! vreo,at(.
O priviiar ea &i !iti &n o!hi *r'$trarea "i gri1a.
-N-a) vr't $-o *a!.2-a) tot !ertat !' i,io%ii (ia,ar a' %in't )or%i" $(
,e$*iin%e.e alo!a%iile pentr' $(n(tate.
-Con$ili'l ,ire!tor4
-Da.2ai ale$ 2it!hel$on.N' i-a pl(!'t ni!io,at( *apt'l !( a) *o$t anga1at $(
!on,'! *ir)a &n lo!'l l'i.A"a !( )-a' ple$nit !' ve$tea a.i-,i)inea%(.A' av't o
"e,in%( a$ear( "i 2it!hel$on a *(!'t prop'nerea ingenioa$(.Se re.e)( ,e
$p(tar'l $!a'n'l'i "i &n!hi$e o!hii.Charity n' "ti' !e $( $p'n(,ar "tia !e $( *a!(.
Se apropie "i &i !'prin$e ')erii !' #ra%'ltr(g+n,'-l $pre ea.El re.i$t( o !lip(
apoi &"i $pri1ini !ap'l pe ea.
-Ja7e$p'$e ea !' #l+n,e%en' e vina ta.
-Ba ,a.Se !ri$p(&n,ep(rt+n,'-$e ,e ea.P'tea) $( *a! )ai )'lt.Tre#'ia $( *a!
)ai )'lt.
-Ai *(!'t tot !e %i-a $tat &n p'tin%(.Se 'ita la ie"irea $eparat( a #iro'l'i "i l'( o
hot(r+re.Ai-e ,e a1'n$ pentr' a.i..Ap($( pe #'ton'l inter*on'l'i.C+n, $e!retara
l'i r($p'n$e$p'$eD
-Do)n'l 8al*or, plea!( a!a$( pentr' re$t'l .ilei.Te rog$'n(-l pe ,o)n'l
<ing)an "i $p'ne-i !( a) $( lip$e$! p'%in ,e la #iro'.
-Ar tre#'i $( l'!re..i$e Ja7e.
-8ai,eDo)n'le D'r$e $tr+)#( ea.El .+)#i "i $e ri,i!(.Ea &i l'( haina "i ie"ir(
pe '"a $eparat(a1'ng+n, la )a"ina ei *(r( a *i v(.'%i.D'p( !e o &n,r')( $pre
!a$a l'iel n' )ai $!oa$e ni!i 'n !'v+nt.Ca$a $e a*la la peri*eria ora"'l'i&ntr-'n
!artier $ele!t.Era )'lt prea )are pentr' o $ing'r( per$oan(!on$tr'it( re!ent&n
$til'l *ran!e. @chateau).Cel )ai apropiat ve!in lo!'ia la o $'t( ,e iar.i ,i$tan%(
prote1at ,e 'n gar, nat'ral ,e pini.
-A) *o$t nevoit $( !')p(r repe,e o !a$($p'$e el&n ti)p !e $e apropia' ,e
par!are.A$ta e tot'"i prea )are.
-N')ai $( n' )( r(t(!e$!.6l privi atent!+n, intrar(.A!a$( p(rea )ai p'%in
&nvin$.Ca$a avea 'n aer p(r($it*(r( $!ri$ori ar'n!ate pe )a$(*(r( panto*i
&n"ira%i pe !ovor*(r( vreo pi$i!( $a' vre'n !(%el alerg+n, prin &n!(peri.
-Ai nevoie ,e o !a*ea$p'$e ea.Un,e e #'!(t(ria4
-Pe ai!i.O !on,'$e pe hol$pre $patele !a$ei.B'!(t(ria ar(ta )ai #ine!' re$t'rile
)i!'l'i ,e1'n "i 'n .iar pe )a$(.
;(!' !a*ea'al($+n,'-l $( $e re!'leag(.Avea $(-i vor#ea$!( ,'p( a!eeaiar ,a!(
n'n-avea ni!i o i)portan%(.Dorea ,oar !a el $( &n%eleag( !( era al(t'ri ,e el.
2+na &i &nghe%( !+n, r($'!i #'ton'l araga.'l'i.Se $tr(,'ia at+t ,e )'lt $(
p($tre.e o ,i$tan%( a*e!tiv( *a%( ,e el,ar a!') $i)%ea !') el $tr(p'ngea ,in no'
a!ea$t( #arier(.Avea $(-"i repare $l(#i!i'nea )ai t+r.i'hot(r& eaprivin,'-l.
3e,ea pe #an!a ,e $'# *erea$tr($pri1inin,'-$e ,e gea).Ar(ta &n$( &n,'rerat,e
par!( &"i pier,'$e !el )ai #'n prieten.6i a,'$e o !ea"!( !' !a*ea "i $e a"e.( l+ng(
el.
-E ,r(g'% ai!ire)ar!( eaa,)ir+n, tera$a "i gr(,ina plin( !' *lori ,e pri)(var(.
-N' era nevoie $( *a!i a$tar($p'n$e el#+n, ,in !a*ea.
-Ba era.Iar t' ai nevoie ,e 'n prieten &n !lipa a$ta.
-A).Dar n-a) $( )( la$Charity.Con,'!erea )-a anga1at &)potriva voin%ei l'i
2it!hel$on.Cre, !( a l'at )($'ra a$ta !a $(-)i arate !( e &n!( "e*.Iar e' a) $(-i
ar(t ,e !e a) *o$t anga1at.A) $( a!%ione. $pre #inele t't'ror.
-N' a) ,'#ii &n privin%a a$ta.El $e aple!( &naintere,'!+n, ,i$tan%a ,intre ei"i-o
$(r't( '"or.Ea &n%ele$e !( era 'n $(r't ,e re!'no"tin%(,ar &ntre ei tre!' o $en.a%ie
ne,e*init(.Era o gre"eal(pe !are n-o p'tea opri.O *i0( 'n l'ng )o)ent !'
privirea.
-A) nevoie ,e )ai )'lt ,e!+t 'n prieten.A) nevoie ,e tine.C'ra l'i o !er' ,in
no' pe a ei.

CAPITOLUL P
B'.ele ei era' )oi "i &)#ietoaree0a!t l'!r'l ,e !are avea Ja7e nevoie.D'p(
#(t(lia !' !on$ili'l ,e a,)ini$tra%ie ,in ,i)inea%a a!eea$e $i)%ea .g','it pe
,in('ntr'.Doar Charity &l p'tea vin,e!a.Li)#a &i p(tr'n,ea &n g'ra ei$i)%in,
g'$t'l a)ar al !a*elei "i ,'l!ea%a ei nat'ral(.6i atin$e o#ra.'l !' )+napielea
a!eea )(t($oa$( "i nete,( !e ra,ia at+ta !(l,'r(.C(l,'ra ei.Ni!i o *e)eie n'
p'tea $( *a!( vreo,at( !eea !e *(!ea Charity a!')!' at+ta nat'rale%e.Era
,e"teapt(era *r')oa$(era o%el &nvelit &n !ati*ea "i atingea &n el o !oar,(
$tr(ve!he.6"i tre!' )+na prin p(r'l ei "i &i pl(!' $( $i)t( !') "'vi%ele i $e
&n*("oar( pe ,egete.S(r't'l ,'r( "i ,'r( )in'te ne$*+r"ite.S+ngele i $e
&n*ier#+nt($pirit'l &i re&nvie.6"i ,e$prin$e &n $*+r"it g'ra ,e a ei "i in$pir( a,+n!.
-Te ,ore$!Charity.Un !alei,o$!op ,e $t(ri $e perin,( pe !hip'l ei.N' p't'
,e$!i*ra ni!i 'naiar a$ta &l $peria )ai tare ,e!+t 'n re*'. ,ire!t.
Ea o*t( "i .+)#iapoi &i l'( !ea"!a !' !a*ea "i o a"e.(&)pre'n( !' a eipe po,ea.
<e.e)+n,'-$e pe #an!(&"i $tre!'r( )+na ,'p( talia l'i "i-l tra$e $pre ea
"optin,'-iD
-N' inten%ione. $( ple! ni!(ieriJa7e.2intea l'i ,e$!i*ra )e$a1'lB &"i 'ni ,in no'
#'.ele !' ale ei.S(r't'l era $(l#ati!g'rile lor era' *l()+n,e 'na ,e altao,at(
$*+r"it( l'nga inter,i!%ie.O tra$e $pre el$trivin,'-i $+nii ,e piept'l l'i.Bra%ele ei
&i !'prin$er( ')eriiiar ,egetele &i #r(.,ar( $patelear.+n, ,e ,orin%(.Li)#a ei $e
r($'!ea "i $e &)pletea neo#o$it( !' a l'i.<e$pira%ia i $e a!!eler(el o a'.i ,in !e
&n !e )ai tarep+n( !+n, a!operi toate !elelalte $'nete.
6i $(r't( *a%ap(r'lg+t'l&ntip(rin,'-"i &n )inte *ie!are )ili)etr' ,in *iin%a ei.
Degetele ei $e &n!le"ta' "i $e ,e$!le"ta' &n p(r'l l'i.Ea ge)' !+n, )+inile l'i &i
al'ne!ar( pe $'# #l'.(iar #'.ele g($ir( !'r#'ra $+nilor ei,ea$'pra $'tien'l'i.6i
$!oa$e #l'.a ,in *'$t( "i o )+ng+ie pe talieapoi pe $pate.Pielea &i era r(!oroa$(
,ar pal)a l'i ar,ea.Degetele ei &i ,e$*(!'r( !ravataapoi &i ,e$!heiar( !()a"a
ating+n,'-i piept'l.6l ap($( !' )+nar($*ir+n,'-i p(r'l ,e pe piept&n$e)n+n,'-l
!' *ie!are atingere.I $e opri aer'l &n pl()+ni,atorit( $en.a%iilor pe !are ea i le
!rea.6"i reveni repe,e&i pre$(r( $inii !' $(r't(riapoi &i eli#er( ,in $tr+n$oarea
$'tien'l'i "i &i privi*er)e!at.S*+r!'rile era' tariinvit+n,'-l $( le $(r'te.A$!'lt(
,e !he)are.Charity ,eveni $(l#ati!( &n #ra%ele l'iap($+n,'-l )ai tare ,e pielea
ei )(t($oa$(.El &i &n!er!'i $*+r!'rile !' li)#aapoi le !'prin$e !' g'ra.Era' !a
)ierea,'l!i "i hr(nitoare "i generoa$e.;ie!are atingere*ie!are )i"!are &i
&)pingea ,orin%a $pre ne#'nie.
-Charity"optip(r($in,'-i $+nii pentr' a-i reg($i g'ra.O $(r't( iar "i iar.
-Ja7e.6"i tre!' '"or ,egetele pe$te piept'l "i ')erii l'itr(g+n,'-i !()a"a ,e-a
l'ng'l #ra%elor.Sen.a%ia &l #'i)(!i.Tot'"i"tia !( tre#'ie $( g+n,ea$!(.
-8ai $( )erge) $'$.N' te pot...prote1a ai!i.Charity $e opri&n%eleg+n, ,e$pre !e
vor#ea.Da!( p'tea &)pie,i!a vreo,at( !eea !e 'r)a $( $e &nt+)ple &ntre eia!')
era )o)ent'l.Tot'"in' p'tea $-o *a!(a"a !') n' p'tea $(-l p(r($ea$!( &n
!lipele l'i grele.Co)pa$i'nea &i ri$ipi$e &ntreaga re.i$ten%( ,intr-o $'*lare.
Av'$e$e nevoie ,e ea,e inti)itatea ei "i *'$e$e )ai !in$tit ,e!+t ori!e #(r#at ,in
via%a ei.Dar $(-l &n$o%ea$!( &n propri'l l'i ,or)itor...6n$e)na $( &n!al!e 'lti)a
*rontier( !e-i ,e$p(r%ea.Sing'r'l )o, &n !are &"i )ai p'tea p($tra o *(r+)( ,in
*iin%a ei era $( r()+n( a!olo 'n,e era.Ori!e 'r)a $( $e &nt+)ple )ai t+r.i' !'
ini)a eiavea $( pre%'ia$!( &ntot,ea'na l'!r'l a!e$ta.
Tra$e &n!et "i pro*'n, aer &n piept "i "optiD
-6n geanta )ea.Se l'ngi pe #an!a ,e la gea)"tiin, !( le era ,e a1'n$.A) a!olo...
prote!%iepentr' ori!e event'alitate.:rea' $( $ta' ai!iJa7e&n l')ina $oarel'i
ai!i e !al, "i #ine.El n' pier,' vre)ea !' &ntre#(ri.6i g($i geanta "i )i!'l
pa!he%el pe !are-l !on%inea.Se &ntoar$e la ea !' 'n $(r't ,e o inten$itate
.g','itoare.Se a1'tar( 'n'l pe !el(lalt $( $!ape ,e povara hainelor.C+n, pielea
atin$e pieleagea)(t'l ei ,e pl(!ere "i *oa)e $e 'ni !' al l'i.2+inile l'i era'
pe$te tot)+ng+in,'-i !oap$ele!arnea ei ,e *e)eie*or%a lor *iin, ,o)olit( ,e
tan,re%e.Ea $i)%ea pe $pate gea)'l re!eiar tr'p'l l'i aple!at ,ea$'pra ei era
*ier#inte.6l )+ng+ia pe !oap$eB &i pl(!' *el'l !') o g+,ila p(r'l l'i.C'ra l'i o
!'prin,ea pe a ei !a o v(paieaprin.+n,'-i $+ngelep+n( !e &i !'rgea *ier#inte "i
gro$ prin vene.O ,e.)ier,(!on,'!+n,-o pe !ele )ai &nalte trepte ale e0ta.'l'i.
Ea &l atin$e ginga"p+n( !+n, ge)'!'prin$ ,e ,orin%(.Ori!e "i-ar *i i)aginat !(
i-ar *i r(pit Ja7e !' atingerea l'i*'$e$e *oarte ,eparte ,e a,ev(r.N-avea
i)portan%( 'n,e an')e *(!ea' ,rago$te.Era &n,r(go$tit(.
<evela%ia &i a,'$e &nt+i pani!(apoi &n!re,ere.6l $(r't( !' o ar,oare &nnoit(
)+ng+in,'-l,orin, $(-l $!'*'n,e &nl('ntr'l ei pentr' tot,ea'na.2'r)'r+n,'-i
&n 're!heel &i $tre!'r( pa!he%el'l &n )+n(.C+n, *' preg(tit&l !(l('.ii &ntre
!oap$ele eipl(!+n,'-i $(-i $i)t( tr'p'l !al, "i p'terni! "i a,ev(rat.6"i &ngrop(
*a%a &n ')(r'l l'i "i &i !'prin$e "ol,'rile !' pi!ioarelene,orin, !a $en.a%ia $( $e
piar,(.De$!hi$e larg g'ra !+n, el $e av+nt( &n('ntr'l eiinva,+n,-o p'terni! "i
$en.'al.6"i ap($( *a%a &n p(r'l ei&nno,+n,'-i-l !' ,egetele "i o $tr+n$e &n #ra%e.
P'r "i $i)pl'.N' ro$tir( ni!i 'n !'v+nt "i tot'"i &"i $p'$er( tot.6n $*+r"it$(lt(
!ap'l "i o privio $(r't( !' tan,re%e iar "i iar.S(r't(ri l'ngi.(#ovite!e
inten$i*i!a' treptat pa$i'nea ,intre ei.Apoi $e )i"!ar( &)pre'n( &n !ontra$en$.
Charity $e prin$e ,e elreg($in, rit)'l $tr(ve!hi!' toate $en.a%iile $ale.Se
)i"!ar( ,in !e &n !e )ai repe,e,in !e &n !e )ai a)pl'p+n( !+n, ea $i)%i !( i $e
*r+nge tr'p'l.3i tr'p'l i $e *r+n$e.Sati$*a!%ia o $tr(#(t'o inva,a.6"i &ngropa
'nghiile &n ')erii l'i&n!er!+n, $( re.i$te ata!'l'i.Ja7e $trig( "i $e &)pl+nt( &n ea
pentr' 'lti)a oar(.Se avent'r( &)pre'n( &n &nt'neri!'l ,e !ati*ea.
6ntr-'n t+r.i'ea &"i veni &n $i)%iri.Ja7e .(!ea pe$te ea!' *a%a &ngropat( &n g+t'l
el.O %inea $tr+n$,e par!( n-ar *i vr't $(-i )ai ,ea ,r')'l ni!io,at(.Ea avea
$enti)ent'l !i',at !( l')ea $e r($'!i$e pe propria-i a0(*(r( a p'tea *i &ntoar$(
la lo!.
-Cre, !( )-a) #ron.at pe $pate"opti el!' g'ra lipit( ,e pielea ei.
-Ai $( ar(%i ,r(g'%r($p'n$e ea)+ng+in,'-l '"or.
-Dr(g'%G N' vrea' $( *i' ,r(g'%.:rea' $( *i' $e0y.
-Ca) t+r.i'.
-2i-e tea)( !( ai ,reptate!hi!oti el.6ntr-'n *eln-avea i)portan%( !( n'-"i
$p'$e$er( 'n'l alt'ia @te iubesc/.A!ea$t( prietenie li#er( "i '"oar( &n$e)na
pentr' ea o an')it( $ta#ilitate.
-Charity&n!ep' ell'+n, 'n aer $erio$.
-Ta!i.6ntin$e )+na&i atin$e o#ra.'lapoi &l tra$e $pre ea "i-l $(r't(.

-Cre.i !( ne-a v(.'t !ineva4 Din !el(lalt !ap(t al #'!(t(rieiJa7e r+,ea&n ti)p
!e ea privea &n!r'ntat( pe *erea$tr(.Se &)#r(!a$e !' !()a"a l'i.C()a"a n'
ar(ta$e ni!i!+n, )ai #ine.Ni!i ea,e alt*el!' e0!ep%ia !lipelor !+n, *a%a ei
*'$e$e o &ntr'!hipare a e0ta.'l'i.At'n!i era !ea )ai *r')oa$( *e)eie.Ja7e n'
"tia ,e !e *(!'$e ,rago$te !' el,ar n-avea ,e g+n, $(-"i p'n( noro!'l la
&n,oial(t'rn+n, !a*ea &n !e"ti.
-2( &n,oie$! !( a) *o$t v(.'%i.Ni!i e' n-a) v(.'t pe ni)eni ,e !+n, )-a)
)'tat ai!i.Ori!')a!') e prea t+r.i'.
-Ce-%i )ai *a!e $patele4 &l &ntre#( ear+.+n,.
-E !al,.Se *re!( pe "e.'tprin pantaloni'ni!a &)#r(!()inte pe !are-o p'rta.
6i a,'$e !a*ea'a.Ea l'( o &nghi%it'r(iar $oarele ,e ,'p(-a)ia.( &"i tri)itea
ra.ele ro"ii-a'rii pe pielea ei.El o )+ng+ie pe o#ra..
-6%i )'l%')e$!.
-Cre, !( e !a) t+r.i' !a $( )( &ntor! la l'!r'r($p'n$e ea "i .+)#i.
O !'prin$e !' #ra%'l "i-o tra$e $pre el.
-A) i)pre$ia !( tre#'ie $(-%i $!a, ,in lea*(.
-2otiv'l invo!at o $( *ie pre!i$ *oarte intere$ant.i$e ea.<+$er( &)pre'n(apoi
ve$elia $e topi &ntr-o t(!ere !on*orta#il(.6ntr-'n t+r.i'el p'$e o &ntre#are
!e-i *r()+nta g+n,'rileD
-<egre%iCharity4
-N'.<($p'n$'l veni in$tantane'*oarte !onving(tor.N-a) ni!i 'n regret.O $(r't(
)'l%')it pe p(r.6"i &n!(l!a$e toate reg'lile per$onale "i o *(!'$e pentr' el.
-Ja7epo%i *a!e !eva pentr' oa)enii ,in *ir)(4
-A) &n!er!atCharity.2-a) !ertat toat( ,i)inea%a !' !on$ili'l ,e a,)ini$tra%ie
,ar n' vor $( )-a$!'lte.:or $( e!ono)i$ea$!( #ani prin ori!e )i1loa!e.
A$ig'r(rile pentr' $(n(tate $'nt *oarte $!')pe a!')aproape o )ie !in!i $'te ,e
,olari an'al ,e per$oan(.6n)'l%e"te a$ta !' $'tele ,e anga1a%i ,e la Wayans.
-Ja7e,ar #(r#a%ii ,e a!olo a' *a)ilii!opii !are tre#'ie &ngri1i%ino'-n($!'%i.So%'l
l'i 2ary are pro#le)e !' ini)a.Ni!i o *ir)( parti!'lar( n' i-ar a!!epta.
-3ti'GSe ri,i!( "i $tr(#(t' agitat &n!(pereaneg($in, 'n,e $( $e a$!'n,( ,e
realitate.3ti'.Cre.i !( n' le-a) $p'$ toate a$tea4 Se ri,i!( "i ea "i &l &)#r(%i"a.
-3ti' !( le-ai $p'$.O $tr+n$e &n #ra%ere!'no$!(tor pentr' !( &l !re,ea "i $e )ir(
,+n,'-"i $ea)a !( $e &n,oi$e ,e a$ta.Era li)pe,en' o !'no"tea &n!( at+t ,e #ine
pre!') !re,ea.
-O )'l%i)e ,e *ir)e ,e$*iin%ea.( a$ig'r(rile pentr' $(n(tate.
-N' &n$ea)n( !( a' ,reptate$p'$e ea.
-Partea !ea )ai reaCharitye !(pentr' ,ire!toria$ig'r(rile n' $-a' ,e$*iin%at.
-Cl')e"tiG Se !ri$p( "i $e retra$e ,in &)#r(%i"are.
-N'.P+n( &ntr-a!olo )erge i,io%enia lor.Charity )'r)'r( in1'rii &ntr-'n li)#a1
!are-l $'rprin$ea"e.+n,'-le &n !o)#ina%ii ,e !are 'n )arinar ar *i *o$t )+n,r'.
Apoi$e &ntoar$e $pre el.
-La ,ra!'=Ja7ee ne,reptG
-Dae$teo apro#( el#l+n,.E0a!t a"a le-a) $p'$ "i e'.Te $i)%i !a "i !') ai *i
*(!'t ,rago$te !' 'n tr(,(tor4 6l privi 'i)it('it+n, ,e *'rie.Era '"or ,e o#$ervat
!( o $'rprin$e$e.<eveni &n #ra%ele l'i.
-N'.Ai *o$t !in$tit !' noi.3ti' !+t ,e tare te $tr(,'ie"ti $( o#%ii !ontra!te noi
pentr' *ir)(.6l privi !' o e0pre$ie !i',at(pe !are n-o p'tea ,e$!i*rai-ai &nv(%at
pe !ei ,in !on$ili'l ,e a,)ini$tra%ie ,e$pre )i"!area #(r#a%ilorJa7e4
-Trei ,intre ei $'nt *e)ei.A.i n' )ai pot *a!e ni)i!.8ai la !'l!are...
Sp'n+n, a!e$tea$e &ntoar$eapoi &"i ,(,' $ea)a !( ea n'-l 'r)a.Privi &napoi
!'prin.+n,-o !' 'n #ra%!('t+n, o e0pli!a%ie pentr' e.itarea ei.
-Charity4
-2-a" pier,e pe )ine &n$()i &n pat'l t('"opti ea.N' $'nt preg(tit( pentr' a$ta.
-Ce4 :or#ele ei n' avea' $en$ pentr' el"i tot'"i &l &n%epa' !a ni"te !'%ite
a$!'%ite&)pl+ntate &n ini)(.
-N' pot.Avea o e0pre$ie r'g(toare.
-6n reg'l(.O l'( ,in no' &n #ra%e&i )+ng+ie p(r'll($+n, "'vi%ele $(-i &n*("oare
,egetele!a ni"te pangli!i ,e )(ta$e.St(p+nin,'-"i ,'rerea "i !on*'.ia&"i a)inti
!(!' o or( )ai ,evre)eea &i hr(ni$e nevoile a*e!tive.Tre#'ia $( *a!( a!ela"i
l'!r' pentr' ea.
-E ai'rea"ti'a,('g( ea.
-E &n reg'l(repet( el.Te-a) gr(#it.N-a) $( te r(ne$!Charity.
-Po%i $(-)i pro)i%i4 Poate !ineva $( pro)it( a"a !eva4
-Pot $(-%i pro)it.3tia !( are ,reptate.3i )ai "tia !(,a!( !ineva avea $( provoa!e
$'*erin%en' el avea $( *ie a!ela.A!eea avea $( *ie ea.
-E t+r.i'.Tre#'ie $( ple!.De"i pron'n%a$e !'vintele potriviteCharity n' $e !linti.
6"i $pri1ini$e !ap'l pe piept'l gol al l'i Ja7eiar p(r'l ,e pe piept'l l'i &i g+,ila
na$'l,ar n'-i p($a.N' $e p'tea )i"!a.6"i $i)%ea tr'p'l !a ,e )ar)ela,(.Aro)a
l'i o a)e%ea&)#(tr+nin,'-i $i)%'rile !' )'l%')irea $tr(ve!he a g($irii pere!hii.
-A!') o or( $p'neai !( tre#'ie $( ple!i&i vor#i el%in+n,-o &n #ra%e"i 'ite !+t ,e
,eparte ai a1'n$.
-La !anapea'a ,in !a)era ,e .i.E$te )ai aproape ,e '"( ,e!+t #an!a ,in
#'!(t(rie.<+$er( a)+n,oi.
-N'-i !hiar a"a ,e r(' ai!i.3tii !( te apropii "i ,e ,or)itor'l )e'4
3tia.
-N-a) a1'n$ &n!( a!olo.
-Dra!ee' a) *o$t.N'-i )are l'!r'.Ai !on!ep%ii !i',ateCharity Brown.
-;a! parte ,in e,'!a%ia )ea.
-Iar &n!epi.3tia !( n-o &n%elege"i !hiar ,e-ar *i &n%ele$-o$-ar *i $i)%it r(nit.C') &i
p'tea e0pli!a )ai #ine4 Ni!i!').6"i ,orea $( *ie )ai p'%in &n%eleapt( "i )ai
p'%in pre!a't(..."i )ai p'%in ne$ig'r(.6n $*+r"it$e ,e$prin$e ,e el "i &"i a,'n(
hainele.Sp'$e&n ti)p !e $e &)#r(!aD
-Tre#'ie &ntr-a,ev(r $( ple!.El $e ri,i!( "i o $(r't( pe ')(rpli)#+n,'-"i li)#a
pe pielea ei.6i !'prin$e $+n'l !' )+na.Clipe &n,el'ngateCharity $e l($( pra,(
$en.a%iilor )ole"itoare pe !are i le $t+rnea.Apoi&i &n,ep(rt( )+na.
-Poart(-te !') $e !'vine.N' )( pot &ntoar!e la l'!r' !' tine "i,a!( o %ii tot
a"aa$ta o $( $e &nt+)ple p+n( la 'r)(.
-Se %ine ,e1a *(r( a1'tor'l )e'$p'$e elino!ent.
-Con$tat.6l privitentat( $( a!!epte iar ini%iativa.Contin'( *er)(D :ei $'pravie%'i.
-N-ai )il(*e)eie.6i $(r't( ,in no' ')(r'l.Ori!'),a!( ap(rea) &)pre'n( la
l'!r'a) e' alt $'#ie!t pentr' #+r*e.
-Ja7en' !re, !( )ai po%i 'i)i pe !ineva,'p( !eea !e $-a &nt+)plat a.i.
El o*t( "i $e l($( ,in no' pe !anapea.
-S'nt $ig'r ,e a$ta.L'a-i-ar nai#a pe i,io%ii (iaG N' "ti' !( a$ta n'-i o !ale ,e a
!on,'!e o *ir)(4
-Poate !( n'.De a!eea $'nt &n !on$ili'l ,e a,)ini$tra%ie.6"i p'$e #l'.a'it+n, ,e
$'tien "i !iorapiapoi &"i $tre!'r( pi!ioarele &n panto*i.
-E"ti $ig'r( !( vrei $( ple!i4
-N'.Dar tre#'ie.Se ri,i!( "i o !on,'$e $pre '"(%in+n,-o pe ,'p( ')eri.
-Ahh...Ja7e&n!ep' ea.N' !re.i !-ai 'itat !eva4 Ca ,e pil,(ni"te haine4
-N''''r+$e el.N' )i-e r'"ine.
-O#$erv.La '"(o $(r't( &n,el'ng!onving+n,'-$e aproape $( r()+n(.N' era
ni)i! )ai $e,'!(tor ,e!+t $( $e a*le !o)plet &)#r(!at(&n #ra%ele 'n'i #(r#at
gol.A1'n$e !')va pe partea !ealalt( a '"ii)ai v'lnera#il( !a ori!+n,.

Charity tre!' pe l+ng( toaleta *e)eilor*(r( $( $e oprea$!(.De *apt$e *'ri"(
re!'no$!' &n g+n,*(r( ni!i o re)'"!are.N' voia $( *ie &nt+)pinat( ,e o alt(
t(!ere &nghe%at(.3i n' voia $( *a!( *a%( 'n'i no' val ,e *'rielegat ,e !ir!'lara
,e$pre a$ig'rarea )e,i!al(.S-ar *i v(.'t nevoit( $(-l apere pe Ja7e$p'l#er+n,'-
"i &ntreaga rep'ta%ie.<e!'noa"te*eti%o&"i .i$erep'ta%ia ta $-a ,'$ ,e )'lt.O
&ngro.ea *el'l &n !are ple!a$e ,e la #iro' &n .i'a pre!e,ent(..."i tot'"i *(!'$e
!eea !e tre#'ia.N' regreta ,elo! !e $e petre!'$e &ntre ea "i Ja7e.Dori$e $( *a!(
,rago$te.3i ,a!( ar *i tre#'it $-o ia ,e la !ap(tar *i *(!'t-o.El avea ,reptateD era
!eva per$onal&ntre ei ,oi.3i *'$e$e !eva *oarte per$onalp+n( !+n, ea $e
$)'l$e$e reti!ent( ,in #ra%ele l'i pentr' a ple!a a!a$(.A1'n$e *(r( in!i,ente la
#iro'l ei$al't+n,'-"i ,oar ,in !ap !olegii a"e.a%i ,e1a la l'!r'.A#ia $e a"e.a$e
pe $!a'n!( Dave ap(r' par!( ,in eter.
-Un,e ai *o$t ieri4 &ntre#( elpe 'n ton in$in'ant!' o e0pre$ie atot"ti'toare &n
priviri.
-2i-a) l'at o ,'p(-a)ia.( li#er(Dave.
-E evi,ent.La *el a *(!'t "i "e*'l t('.
-A) ,e l'!r' ,in 'r)(r($p'n$e ea .+)#in, "i r($*oin, h+rtiile ,e pe #iro'.
-Ai gri1( $( te %ii ,e trea#(repli!( el t(io$"i ple!(.
-E"ti *eri!it a!')!( %i-ai #(gat na$'l4 )'r)'r( ea printre ,in%i.
2ary ap(r' a ,o'a l+ng( ea&n$o%it( ,e !+ iva !olegi "i !olege.Charity ,e,'$e !(
*'$e$e o ,i)inea%( intere$ant( &n toaleta *e)eilor.
-Ai vor#it !' el4 &ntre#( 2ary.Charity &"i ,re$e gla$'l.
-P(i...,a.=
-3i !e %i-a $p'$ ,e$pre a$ig'r(rile ,e $(n(tate4
-De!i.ia a venit ,e la !on$ili'l ,e a,)ini$tra%ie.2i-a $p'$ !( $-a !ertat !' ei
p+n( i-a &nvine%it *a%a,ar !( ei a' ,e$*iin%at a$ig'r(rile!a $( rep'n( !o)pania pe
pi!ioare.6n 1'r'l ei &n!ep'r( )'r)'re.
-:a vor#i ,in no' !' eia,('g( ea&ntre#+n,'-$e !+n, an')e avea Ja7e
po$i#ilitatea $-o *a!(.
-S'nt $ig'r( !( e ilegal$p'$e o *e)eie
-Ar tre#'i $( ne ,() !' to%ii ,e)i$ia$p'$e o alta.
-Da!( *a!e) a$ta!o)pania ar )'ri.Se &)pr("tiar( &n!et ,in prea1)a ei.Charity
era $ig'r( !( &n .i'a a!eea avea $( $e l'!re.e *oarte p'%in.De !e *(!'$e
!on,'!erea 'n l'!r' !are le *r+ngea t't'ror ini)ile4
-2ai vor#e"te !' elCharity$p'$e 2ary&nainte ,e-a ple!a.Pe tine te a$!'lt(.
-2ary*a!e !eea !e are ,e *(!'tn-are i)portan ( !e-i $p'n e' $a' alt!ineva.A$ta
o "ti) a)+n,oi.
-Dar t' ai tre!ere.2ary ple!(&nainte !a Charity $(-i poat( r($p'n,e.De !e !re,ea
oare 2ary !( ea avea tre!ereiar !eilal%i n'4 Ja7e era ori!') ,e partea loriar el
tre#'ia $( ai#( tre!ere &n *a%a !on,'!erii&ntr-o $ar!in( aparent i)po$i#il(.
Un $*ert ,e or( )ai t+r.i'toat( l')ea reveni$e la #iro'l eia,'!+n, &nt(riri.
-:re) $( vor#e"ti !' ela!')$p'$e 2ary.
-A!')4 E'4 6n!'viin%ar( !' to%ii$erio"i.2ary &n!on1'r( #iro'lo l'( ,e #ra%
i)p'n+n,'-i $( $e ri,i!e.
-:or#e"te !' el a!')$p'ne-i !e $i)%i).Poate,a!( *a!e) pre$i'ni a$'pra l'ile
va tran$)ite !on,'!erii.
-Dar...,ar....$e &)pleti!i Charity&n ti)p !e o t+ra' $pre #iro'l l'i Ja7e.
Doa)ne$e g+n,i eaa$ta va *i o .i !' tot'l ,eo$e#it(.
Ja7e privi !') i $e ,e$!hi$e '"a #iro'l'iintr( Charity'r)at( ,e $e!retara l'i
"i&n $pate,e alte !hip'ri.
-E &n reg'l(&i $p'$e $e!retarei!are $e &n!r'nt(,ar &n!hi$e '"a.
6n!r'ntat(Charity $tr(#(t' &n!(perea "i $e a"e.( pe 'n $!a'n.
-2-a' ,elegat $(-%i vor#e$! &n leg(t'r( !' a$ig'r(rile ,e #oal(.
-2i-a) &n!hip'it !eva &n gen'l ($ta.Se $pri1ini ,e )arginea #iro'l'iprivin,-o.
Era *r')oa$(&n o!hi i $e !itea o )'l%')ire pe !are n-o )ai v(.'$e ni!io,at(.El
i-o ,(r'i$e.6n !o$t')'l ei grin' $e)(na !' *iin%a $en.'al( ,in noaptea tre!'t(.
Se aple!( "i o $(r't( tan,r'.Bra%ele ei &i !'prin$er( g+t'lli)#ile $e &)pletir(.
2irea$)a "i *e)eia &i in'n,ar( $i)%'rilep'rt+n,'-l &n alt( l')e.
-B'n( ,i)inea%a)'r)'r( el!+n, $(lt( &n $*+r"it !ap'l.C+n, )ai pl(n'i) o
@+are e#adare/4
-;oarte tentant,ar ne-ar !('ta.
-Poate&n reg'l(!e vor4 3i !') ,e te-a' ,elegat pe tine $( *a!i a$ta4
-N' "ti'r($p'n$e eatre!+n,'-"i )+na prin p(r.Cre, !( 2aryi $e pare !( a)
tre!ere la tine.
-2in'natprivi el &n $'$.Te pot ve,ea ,i$ear(4 Ea $!'t'r( !ap'l.A#,o)en'l l'i
$e !ri$p(,e par!( ar *i pri)it o lovit'r(p+n( !+n, ea vor#iD
-A) !'r$'ri.
-Pot $( te !on,'!4 A) $(-%i ,'! !(r%ile.
-Te-ai pli!ti$ia"tept+n,'-)(.
-Pot $( re!ite$! @:zboi $i &ace/.3i pe 'r)( p'te) *a!e ne#'nii pe #an!heta ,in
$pate.
-Pe 'r)( ,'p( !'r$$a' ,'p( ;:zboi $i &ace/4
-Ori!are $e ter)in( )ai &nt+i.
-N-a) $( ating linia !' o pr(1in( ,e .e!e pi!ioare.
-2ai #ine n'*' el ,e a!or,.
-Ai $( vor#e"ti ,in no' !' !on$ili'l ,e a,)ini$tra%ie4 Cre, !( ar tre#'i.
-A) ,e1a o !on*erin%( progra)at( pentr' )+ine la ora .e!e.;a! tot !e pot
Charity.Dar "i eiar(t( !(tre '"(tre#'ie $( *a!( !e pot "i $( )'n!ea$!(.
-A) $( le $p'n.Se ri,i!( "i-l atin$e pe o#ra..2+na ei era !ati*elat( "i
)+ng+ietoare..."i i'#itoare.N' *'$e$e ni!io,at( at+t ,e re!'no$!(tor pentr'
)+ng+ierea vre'nei *e)ei.6i l'( )+na "i &i $(r't( pal)a.O tre!' 'n *ior ,eli!o$...
apoi i $e ar'n!( &n #ra%e$(r't+n,'-l !' &ntreaga-i *iin%(.
Ini)a &i #(tea !' p'tere !+n, $(r't(rile l'ar( $*+r"it.6"i $pri1ini !ap'l pe piept'l
l'itre)'r( !+n, )+inile.l'i &i )+ng+iar( $patele.
-Doa)neJa7e!e-a) *(!'t4
-A) ,e$!hi$ .(ga.'lCharity.Pot $( te !on,'! la "!oal( ,i$ear(4
-Da.N' voia $( )earg( la "!oal(.:oia $( )earg( ,ire!t &n pat'l l'i.3tia !( n-ar
tre#'i,ar a$ta &"i ,orea ,in toat( ini)a.N' &n!(&"i .i$e.S( le $p'n !( ai o
!on*erin%(4
-Da.Lini"te"te-il()'re"te-i !( $'nt ,e partea lor.Dar "i !( ave) ni"te alternative
,'re &n *a%()ai ale$ ,a!( le o#%in ,in no' a$ig'r(rile ,e #oal(.
-:or#e"ti ,e$pre !on!e,ierin'4 N'-l privi&n a"teptarea r($p'n$'l'i.N' era
preg(tit(.
-Da.A$ta $e poate &nt+)pla ,a!( n' ne re,re$().Ori!')$e va *a!e treptatn'
,eo,at()a$iv.
-N-are $( le pla!(,ar vor *i )(!ar preg(ti%i,a!( $e &nt+)pl(.<i,i!( !ap'l*iin,
i)e,iat atra$( &ntr-o alt( $(r'tare.I $e ,(r'i #'!'roa$(.6n $*+r"itie"i pe '"(
$per+n, !( a re'"it $(-"i nete.ea$!( p(r'l "i $(-"i aran1e.e #l'.a.Spre 'i)irea ei
)'l%i)ea o a"tepta &n!(&n anti!a)era #iro'l'i l'i Ja7e.
-Ce-a $p'$4 &ntre#( 2ary.Privin, !hip'rile a*late &ntr-o a"teptare plin( ,e
$peran%(.Charity &"i ,ori $( *i av't ve"ti )ai #'ne.
-A *o$t !he)at la o !on*erin%( !' !on$ili'l ,e a,)ini$tra%ie)+ine!+n, va
,i$!'ta ,e$pre a$ig'r(rile ,e #oal(.
-Ai *(!'t pre$i'ni4 &ntre#( !ineva&n )inte &i veni i)aginea )+inilor l'i*r()+n-
t+n,'-i tr'p'l "i ,orin%a ,in o!hii l'i.
-5((...a) vor#it pe larg ,e$pre a$ta.
Toat( l')ea &n!'viin%(!on$i,er+n, !( ve$tea e #'n(.
-A )ai $p'$!ontin'( Charity!( tre#'ie $( trage) tare$( ')ple) !ont'l$(
*a!e) ori!e ar p'tea $( ne a,'!( #ani $a' pro,'!tivitate.Chiar ,a!( o#%ine
&napoi a$ig'r(rile)ai ale$ ,a!( re'"e"te"i trea#a n' $e )ateriali.ea.(o $(
&nt+)pin() alte ,e!i.ii nepl(!'te !') ar *i ,i$poni#ili.area ,e per$onal.
-C')4 &n!ep'r( ,i$!'%iile.N' n')ai !( i,eea n' $'r+,ea ni)(n'i,ar to%i o
!on$i,era' o a#era%ie.Ce-ar *i .i$ &n$( ,e$pre !ei ,in !on,'!ere,a!( ar *i a*lat !(
a!e"tia &"i p($tra' a$ig'r(rile ,e #oal(.Charity hot(r& $( trea!( in*or)a%ia $'#
t(!ere.L'!r'rile ar(ta' "i a"a ,e$t'l ,e r(' "ipoate !( Ja7e avea $( le o#%in( "i
lor a$ig'r(rile &napoi.Charity o*t(.Se an'n%a o .i l'ng(.


CAPITOLUL >
-C') a *o$t @:zboi $i &ace)< Ja7e r+$e !+n, Charity $e $tre!'r( pe lo!'l ,e
l+ng( "o*er.6n!hi$e !artea "i o $(r't( &n !hip ,e $al't.
-De$t'l ,e #ine.Pierre $-ar p'tea ,e$!'r!a !' !+teva le!%ii ale )i"!(rii #(r#a%ilor.
-OhDoa)ne)or)(i eaaran1+n,'-"i !(r%ile &n poal(.
-C') a *o$t la !'r$4 &ntre#( Ja7epornin, )a"ina.
-Bine.A) pri)it !+teva !he$tionarepe !are tre#'ie $( le anali.e. p+n(
$(pt()+na viitoare.Pot $-o *a!&ntre *re!at'l pe ,in%i "i !l(tit.Cre, !( e0i$t( vreo
!in!i $e!'n,e li#ere &ntre !ele ,o'( opera%ii.
-Charity,a!( proie!t'l ($ta g'verna)ental e prea )'lt...
-N'$p'$e ea repe,e.D'p( !') %i-a) $p'$,a!( o#%ine) proie!t'lo $( arate
*oarte #ine &n !ara!teri.area )ea pro*e$ional(.A"a !( )erit(.O*t( '"'rat.Era
pl(!'t $(-%i *a!i gri1i pentr' !ineva.C') ea &i per)itea $( p(tr'n,( ,in !e &n !e
)ai )'lt &n via%a ei'r)a $( poat( avea "i )ai )'lt( gri1( ,e ean' o gri1(
$'*o!ant(!i o gri1( a*e!tiv(.Avea )'lt( a*e!%i'ne pentr' ea)ai )'lt( ,e!+t $e
a"tepta$e.Dar n-avea &n!( ,e g+n, $-o !ople"ea$!(.Ie"i ,in par!are&n,rept+n,'-
$e $pre 2ilton.N' vor#ir( ,e$pre ni)i! ,eo$e#itp+n( $e apropiar( ,e ora".
-3ti' !( e t+r.i'&n!ep' Ja7e,ar n' vrei $( vii la )ine$( #e) o !a*ea4
Ea t(!' 'n ti)p &n,el'ngat.
-Pre*eri $( #e) o !a*ea la tine$a' $( !in()4 2i-a) &n!hip'it !( &n !a$a )ea
e0i$t( pentr' tine o at)o$*er( )ai inti)(.Depin,e ,e tine ,a!( e"ti preg(tit( $(
*a!e) p'#li!( leg(t'ra noa$tr(.
-Par!( vor#ea) ,e$pre o !a*ea$e )'l%')i ea $( r($p'n,(.
-N'repli!( el,'p( o pa'.(.Dar ,a!( n' vrei ,e!+t o !a*eapre$'p'n !( )( pot
o#i"n'i !' g+n,'l.Ea &"i privi )+inile.
-3ti' !( a) ,e$!hi$ .(ga.'rileJa7e...
-Dar t' e"ti pr',ent(.Tra$e a,+n! aer &n piept'r+n, $it'a%ia.3tia &n$( !(,e a$t(
,at(tre#'ia $(-i a!or,e ei ini%iativa.6n reg'l(,oar o !a*ea*(r( pre$i'ni.Ea r+$e.
-T'4 ;(r( pre$i'ni4
-S( "tii !( )( pot a#%ine.Dar t' te ,e$!'r!i *(r( pre$i'ni4
-Dar($p'n$e ea,'p( o pa'.( gr(itoare.A1'n"i a!a$( la Ja7eel *(!' o !a*ea "i
,i$!'tar( ,e$pre Wayans.Si)%ea !( ep'i.a$er( $'#ie!t'l &n prea )are )($'r(pe
,r') $pre "!oala ei&n .i'a a!eea la l'!r'.A,ev(r'l era !( n' a"tepta !'
ner(#,are !on*erin%a ,e a ,o'a .i.6"i prop'$e $( n' *ie pe$i)i$t &n leg(t'r( !'
$'!!e$'l pe !are-l avea ,e o#%in't.Da!( e"ti pe$i)i$t!ontri#'i !' $ig'ran%( la
e"e!.Pri)a reg'l( a l'i Cenghi$ Mhan.Charity p'$e !ea"!a ,e !a*ea pe )a$a ,in
#'!(t(rie.
-E ti)p'l $( ple!.
-Bine$p'$e elo*t+n,.
P'$e !e"tile &n !hi'vet(.C+n, $e &ntoar$eea a"tepta &n prag'l #'!(t(riei.2er$er(
&)pre'n( pe hol.Era ,e$t'l ,e aproape ,e ea&n!+t $(-i $i)t( tr'p'l.Ti-o atin$e.
Dorea at+t ,e tare&n!+t ,egetele i $e $tr+n$er( &n pal)(iar $to)a!'l i $e !ri$p(.
Se g+n,i !( pro!e,a !ore!t.Dar era ,in !e &n !e )ai ne$ig'r pe el.
-2'l%')e$! !( )-ai !on,'$ "i )'l%')e$! pentr' !a*ea.3i )'l%')e$! pentr' !(
)-ai &n%ele$a,('g( ea!o#or+n,'-"i gla$'l.El ,(,' ,in !ap "i &ntin$e )+na $pre
!lan%(.La *el *(!' "i ea.2+inile li $e atin$er(.Ja7e tre)'r(&nv(l'it ,e o !(l,'r(
#r'$!(.<i,i!+n,'-"i privireao &nt+lni pe a ei&n!(r!at( ,e e)o%ii.Se !'*'n,( &n
#ra%ele l'i$(r't+n,'-l $(l#ati!at+t ,e inten$&n!+t &l l'( aproape prin
$'rprin,ere.Aproape.Li)#ile li $e &nge)(nar( ,orni!e&)pletin,'-$e &ntr-'n ,'o
$en.'al.O tra$e $pre elp+n( &i $or#i !' tot'l tr'p'l.2+inile ei i $e ag(%ar( ,e
')eri&ntr-o ,orin ( ,i$perat( !e $e a$e)(na !' a l'i.Uit( ,e toate i $e 'ni !'
ea tiin,'-$e pri)it.
-Ei4
Charity &l $t',ia pe Ja7e!are $e $tr+)#a'it+n,'-$e &n toate p(r%ileevit+n,-o
&n$( pe ea.;'$e$e tri)i$( ,in no' !a $( vor#ea$!( !' el ,e$pre a$ig'r(rile ,e
#oal(.Toat( l')ea era !')va !onvin$( !( ea era !ea )ai ni)erit( pentr' $ar!ina
a$ta.C+ iva !olegi *(!'$er( ni"te !o)entarii a)#ig'e ,e$pre @ relaia/ ei !'
"e*'l,ar n'-i p'$e$er( integritatea la &n,oial(pro#a#il ,in pri!in( !( $it'a%ia o
a*e!ta la *el ,e )'lt !a "i pe ei "i n' era at+t ,e *raier(&n!+t $(-"i ,(r'ia$!(
a$ig'rarea )e,i!al( o,at( !' ,rago$tea.Ini)a &i tre$alt( !+n, a!e$t !'v+nt &i
$tr(#(t' g+n,'l.6l i'#ea !' a,ev(rat "i n' $e p'tea &n,ep(rta ,e el.D'p( ani ,e
pa.( $tri!t(&"i ar'n!a$e ini)a ,ire!t &n !alea v(t()(rii.
-Ja7e$p'$e!+n, lini"tea "i g+n,'rile ei ,eveni$er( prea $t+n1enitoare.N' era &n
reg'l( reti!en%a l'i ,e a-i pove$ti ,e$pre !on*erin%a !' !on$ili'l ,e a,)ini$tra%ie.
Privirea l'i $e !on!entra a$'pra ei.O e0pre$ie ne'tr( o &nlo!'i pe !ea inten$(
o#i"n'it(.
-Con$ili'l n' e &n!+ntat ,e )ine.
-Sper !( $l'1#a ta n' e &n peri!ol.
-N' "ti',(,' el ,in ')eri"i n' $'nt &ngri1orat.Chiar ,a!( 'r($! $( pier, $l'1#a
a$taa!') !+n, a#ia a) re'"it $( o#%in ni"te proie!te&)i pot ori!+n, g($i
alta.Dar a' re$tit'it !+teva a$ig'r(ritot'"i.Ea .+)#i'"'rat(.
-Chiar4 ;anta$ti!GAi $p'$ @c!te#a/.Ce ne-a' l($at4 Progra)'l $to)atologi!4
O!helarii4 ;ar)a!ia4
-N' @ce/i'#ito!i !ine.
-Cine4 Ce vrei $( $p'i4
-A1'toarele li $e vor ,a #(r#a%ilor &n$'ra%i!' *a)ilii"i anga1a%ilor !' !on,i%ii
pree0i$tente.
-Ce4 C' gre'Charity &"i ,(,' $ea)a !( g'ra i $e !($!a$e ,e $'rpri.(.Dar...,ar...
-3ti'.<()+n pe ,ina*ar( #(r#a%ii ne&n$'ra%i "i aproape toate *e)eile.
-Dar ("tia *or)ea.( )a1oritatea *ir)eiG N' e ni!i )(!ar legal$'nt $ig'r(.
-S-ar p'tea $( *ie o pro#le)( ,i$!'ta#il(.
-Ja7e$( n'-)i $p'i !( e"ti ,e a!or,.i$e eari,i!+n,'-$e.Se ri,i!( "i el "i $e
$pri1ini ,e #iro'.
-La ,ra!'=n' $'nt ,e a!or,.Le-a) $p'$ !( $ol'%ia a$ta e !hiar )ai $t'pi,( ,e!+t
!ealalt("i-a' *o$t pe p'n!t'l $-o retrag(l-a) pre$at tareCharity"i-a) *o$t
noro!o$ $( o#%in !+t a) o#%in't.Chiar ,a!( n'-i legala' re$tit'it tot'"i !eva.6n
!lipa a$tae l'!r'l !el )ai i)portant.Or $( re$tit'ie "i re$t'l...,a!( vor *i pre!a'%i
&n ,ire!%ia potrivit(.
-Dar ,e !e n' eli)in( plan'l $to)atologi!$a' pe !el *ar)a!e'ti!4
-N' !o$t( )'lt pentr' 'n anga1atiar ei n-a' ,e g+n, $( pl(tea$!( o ver$i'ne
re,'$( a a$ig'r(rii )e,i!ale.S-a' g+n,it !( #(r#a%ii !eli#atari a' &n )i!( )($'r(
nevoie ,e 'n plan ,e $(n(tate.S-a' g+n,it "i !( *e)eile )(ritate a' a!operire
prin plan'rile $o%ilor.
-Dar *e)eile $ing're !' !opii4 Ave) "i a$e)enea $it'a%ii.
-A' pre$'p'$ !( pentr' !opii e vala#il( a$ig'rarea ta%iloriar *e)eile pot *a!e o
!erere prin inter)e,i'l avo!a%ilor lor.
-3i !ele !are a' ren'n%at la ,rept'rile a$tea"tiin, !( li $e a!or,( ai!i4 ;e)eile
ale !(ror *o"ti $o%i a' &n!etat $( pl(tea$!( pen$ii ali)entare "i alo!a%ii pentr'
!opii4 Dar !opiii ale !(ror )a)e a' *o$t &ntot,ea'na !eli#atare4 Sa' ai !(ror ta%i
n' i-a' re!'no$!'t la na"tere4 Ceorgia Billing$$e!retar( &n $ervi!ii ,e #iro'e
)a)( !eli#atar( "i are 'n *i' #olnav.Trata)ent'l ,ep("e"te po$i#ilit(%ile ei
*inan!iare.C') $e poate ,e$!'r!a &n $it'a%ia a$ta4
-Billing$4 Not( pe o *oaie ,e h+rtieapoi o privi.2ai $'nt "i al%ii4
-To%i !eilal%iJa7eG e0!la)( ea,oar n' $'nt $erio"iG
-Ba $'nt.A' $en.a%ia !( $'nt !+t pot ,e !in$ti%i &n apli!area )($'rii.
-C') r()+ne !' *e)eile !eli#atare4 De$pre ele n-ai $p'$ ni)i!.
El &n!hi$e o!hiiapoi &i ,e$!hi$e.
-A' .i$ !( )a1oritatea *e)eilor !eli#atare $'nt pe !ale ,e-a $e )(rita )ai
,evre)e $a' )ai t+r.i' "i at'n!iori vor ple!a ,in *ir)(ori vor #ene*i!ia ,e
a$ig'r(rile $o%ilor.
-Iar a' ,at-o &n #ar(repli!( ea *'rioa$( pe el !( per)i$e$e !on$ili'l'i ,e
a,)ini$tra%ie $( prive.e *e)eile ,e a$ig'r(ri.N' pot $( !re,..
-Le-a) $p'$ !( plan'l ($ta e "i )ai r('.Dar !') p'tea) $(-l re*'.4 Cei !are a'
)ai )are nevoie ,e a$ig'r(ri le vor pri)i )(!ar&n ti)p !e e' a) $( )( l'pt $(
le re!'pere. pe !elelalte.
-2ary n-are a$ig'rare,ar are )are nevoie ,e ea.Ca "i Ceorgia.Ca "i )ine*at(
#(tr+n(.
-Iar e' a) $( l'pt.
-Chiar ai $( l'p%i4 &ntre#( ea!' o n'an%( ,e $ar!a$).
-Ar tre#'i $( )( !'no"ti )ai #ine.
-Ce $( !'no$!&n a*ara *apt'l'i !( )-ai &nne#'nit!( )( '.e.i!a $( )( #agi &n
pat.El t(!'o t(!ere !e !on,a)na !'vintele ei.O $tr(#(t' 'n $enti)ent ,e r'"ine.
3tia !( el $e va .#ate pentr' a o#%ine &napoi a$ig'r(rile.<e$pin$e $enti)ent'l ,e
vinov(%ieri,i!+n,'-"i$*i,(toare#(r#ia.
-Te i'#e$!Charity$p'$e el.:or#ele era' 'i)itoare.O!hii i $e ')pl'r( ,e la!ri)i.
-De !e-)i $p'i a$taa!')4
-Pentr' !( te $i)t a)e$te!+n, pro#le)a a$ta !' noi ,oi!on,a)n+n,'-)( pentr'
hot(r+rile l'ate ,e !on$ili'.Pentr' !( v(, !( n' ne po%i $epara ,e !e $e &nt+)pl(
la $ervi!i'.Pentr' !( ,a!( n' %i-o $p'n a!')&nainte $( ie"i ,e-ai!in-ai $( )ai
vrei $( a'.i.Pentr' !( vrea' $-o $p'nCharity.O privi ,ire!t.Pentr' !( e a,ev(rat.
Ea $e pr(#'"i ,in no' &n $!a'n.Dorea $( poat( nega !eea !e $p'$e$e el ,e$pre
!') $i)%ea ea,ar n' p'tea.6ntreaga ei *'rie era &n,reptat( &)potriva l'in' a
!on,'!erii.Se apropie ,e ea "i-i l'( )+inile.
-Uite !e e*ii *'rioa$( pe )ine&n !alitatea )ea ,e vi!epre"e,inte al *ir)ei
Wayans,pentr' a *i pier,'t a$ig'r(rile )e,i!ale.Sa' *ii *'rioa$( pe )inepentr'
!eva !are $-a &nt+)plat &ntre noi ,oi.Dar n' ')#ri rela%ia noa$tr( pentr' o pro$tie
,e la $ervi!i'.Da!( a) ale$ )o)ent'l gre"it $(-%i $p'n !( te i'#e$!&)i !er
$!'.e.Dar n'-)i !ere $!'.e pentr' !'vintele $p'$e.2+inile l'i era' !al,e "i
p'terni!e"i tot'"i at+t ,e #l+n,e.
-Charity!ontin'( el"ti' !( te gr(#e$! iar.N' vrea' $-o *a!.Dar ni!i n'-)i pot
&n*r+na $enti)entele.N-a) $( te &ntre# !e $enti)ente ai.:rea' ,oar $( "tii !e
$i)t!+n, vei *i preg(tit(.
-A) trei.e!i ,e aniJa7e$p'$e ea !' vo!e $!(.'t(&ngro.it( $( vor#ea$!( ,e$pre
a$ta.Drago$tea n' )ai tre#'ie $( vin( repe,e "i &nv(l'itoare!a &n a,ole$!en%(.
Tre#'ie $( vin( &n!et'"or!a 'n *otoli' !on*orta#il.C') te-ai &ntor$$-o g($e"ti
a!olo.
-La nai#aCharityr+$e el$'nte) ,e$t'l ,e #(tr+ni "i ,e e0peri)enta%i!a $(
re!'noa"te) ,i*eren%a ,intre pl(!ere "i ,rago$te.Dar t' n' e"ti 'n *otoli' ve!hi "i
!o)o,.
-Slav( Do)n'l'i.N' )( &nne#'nea) ,'p( i,eea ,e-a *i 'n *otoli' ve!hi.
O tra$e $pre elap($+n,'-i #'.ele ,e ale l'i.
-A) av't !+teva *otolii ve!hi &n via%a )ea,ar n' )i-a' provo!at o a$e)enea
rea!%ie.
-N' l-ai av't ni!io,at( pe ($ta"opti ea "i-l $(r't(.S(r't'l era #l+n, "i lent
a$!'n.+n, o ,orin%( latent(.C+n, $e ,e$p(r%ir(el .i$eD
-Cre.i !( )ai p'te) aran1a o @mare e#adare/4
-2( &n,oie$!.6i $or#ea aro)a!' $i)%'rile $'#1'gate.
-3i e'o*t( el.Sp'ne-le !elor !are a"teapt( !( n' $'nt *eri!it !' !eea !e-a) pri)it
&napoi,ar !( e 'n &n!ep't "i a) $( )( $tr(,'i $( re!'pere. toate a$ig'r(rile.Dar
a!') e in,i$pen$a#il !a toat( l')ea $( )'n!ea$!($( re,re$e.e *ir)a.
-A) $( le $p'n.Sper $( !rea,(.
-Or $( !rea,(.A) ,e$!operit !( e"ti *oarte re$pe!tat(.
-Doa)ne!e te-a' )ai #+r*it pe tiner+$e ea.
-A) $en.a%ia !( t' )( prote1e.i !el )ai #ine ,e *'ria )'l%i)ii.
6i ,(,' ,r')'l.Ea &i atin$e p(r'l !' )+inile&i "ter$e 'r)ele ,e r'1 ro. ,e pe #'.e
"i-l $(r't( ap($at.El &i prin$e &n!heiet'ra )+inii "i-o $(r't( &n pal)(.
-:ino la )ine ,i$ear(Charity.
-Dar($p'n$e ea*(r( $( "ov(ie.P'tea aproape a'.i a ,o'a l'i &ntre#arenero$tit(.
2ii n &atul meu4 N' )ai "tia r($p'n$'l.
C+teva )in'te )ai t+r.i'Charity $e $i)%ea !a Danielle &n*r'nt+n, vi.'ina
le'l'i.6n!er!a $( e0pli!e gr'p'l'i!e a"tepta &n anti!a)er(!e hot(r+$e !on$ili'l
,e a,)ini$tra%ie ,e la Wayans.<')oarea !e $e i$!( $e)(na !' 'n r(gnet ,e
l'pt(.P+n( "i $e!retara l'i Ja7e vo!i*era revoltat(.
-Cl')e"ti$p'$e 2ary$tr(p'ng+n, g(l(gia*'rioa$(.N' pot *i $erio"i.N'-i legal
$( le ,ea 'nora a$ig'r(riiar altoran'.
-Din ne*eri!irelegal $a' n'$'nt *oarte $erio"i.8ai,e%i $( privi) po.itiv
pro#le)a.Le-a' ,at &napoi a$ig'r(rile ,e #oal( 'nora ,intre anga1a%i.Da!( ne
!ontin'() pre$i'nea*(r( $( &ntre!e) )($'rani le vor ,a &napoi t't'ror.6n
)o)ent'l ($ta,a!( le !ere) $o!oteal(le vor retrage t't'ror a$ig'r(rile.3i n' le
vo) )ai pri)i ni!io,at( &napoi.
-Ori!') n' le vo) )ai pri)i.i$e o *e)eie.S-a' !hin'it )'lt $( 1'$ti*i!e ,e !e le
,a' a$ig'r(rile #(r#a%ilor.N' le pa$( ,e!+t ,e oa)enii ,e #a.(.Iar noi*e)eilen'
*a!e) parte ,intre eiG
-2( &ntre# !') ne-a a1'tat Do)n'l Con,'!ere ,in #iro'l ($ta)or)(i !ineva.
-N-are $( $e .#at( pentr' noi.;a!e ,oar !+t i $( par( Do)n'l Altr'i$t.
-Sp'n+n,'-ne !( noi tre#'ie $( )'n!i) )ai )'lt.8aG
-:oi*e)eilev( pl+nge%i toat( .i'aG2'l%i)ea $e &ntoar$e &n ,ire!%ia vo!ii
$ar!a$ti!e.Din '"a anti!a)ereile privea Dave <ing)an.
-Ar tre#'i $( *i%i re!'no$!(toare !( v( p($tra%i $l'1#ele$p'$e eliar .+)#et'l l'i
,eveni aproape 'n r+n1et.N' pentr' !( le !rea%i.
-A) a'.itinterveni $e!retara l'i Ja7e!( !ei ,in !on,'!ere n' "i-a' ,e$*iin%at
a$ig'r(rilele-a' ,e$*iin%at ,oar pe ale anga1a%ilor ,e r+n,.
-C')4 In,ignarea &n,rept(%it( ri$!( $( $e tran$*or)e &n revolt(.Dave era' 'i)it
"i &n!'r!at.
-N-ave) ,e ale$.E...Tre#'ie $( le ,e!lar() !a venitpentr' !( pe ale !elorlal%i
le-a' ,e$*iin%at.
-A" pre*era $( pl(te$! i)po.it a$'pra !o$t'rilor,e!+t $( pl(te$! !o$t'rile$p'$e o
*e)eiee0pri)+n, $enti)ent'l ,e *'rie pe !are Charity &l $i)%ea.Dave $e retra$e
rapi, ,in &n!er!'ire.
-N' pot !re,e !( 8al*or, i-a l($at pe trep(,'"ii ("tia $(-"i p($tre.e a$ig'r(rile "i
ni le-a l'at pe ale noa$trei.#'!ni !ineva.
-Oa)eni #'ni&n!ep' Charity,+n,'-"i $ea)a !( era' gata $(-l &)p'"te pe
)e$agerpe al !(r'i rol &l 1'!a.Se &ntre#a ,a!( Ja7e a'.ea prin '"( !eea !e $e
petre!ea.Cre, !( ,o)n'l 8al*or, e $in!er !' noi.N' e pro$t.3tie !(,a!(
anga1a%ii $'*er(are "i *ir)a ,e $'*erit.
-Poate !( a' nevoie $( li $e a)intea$!( l'!r'l ($ta.
-8ai $( *a!e) o "e,in%(.
-O "e,in%( &n !are $( hot(r+) !') $( ne r(.#'n()GCr'p'l p(r($i #iro'liar
$e!retara l'i Ja7e i $e al(t'r(.I $e al(t'r( "i Charity&ntre#+n,'-$e !e avea $(
'r)e.e.
Era &n &nt+r.iere.6n )are &nt+r.iere.Ja7e o*t( '"'ratv(.+n, l')inile *ar'rilor pe
alee.Ie"i pe '"(porni $-o &nt+)pine&nainte !a $( par!he.e "i $( oprea$!(
)otor'l.A#ia ap'!( $( ia$( ,in )a"in(!( o l'( &n #ra%e.
-A) !re.'t !( n' )ai a1'ngi.i$e el$(r't+n,-o &n,e$at.Un,e ai *o$t4
-A) av't o "e,in%(.S!'.(-)( !( a) &nt+r.iat.6l $tr+n$e'i)in,'-l !'
&)#r(%i"area ei $(l#ati!(.O $tr+n$e "i el !' p'tere,e$*(t+n,'-$e !' aro)a ei
'ni!(.N'-i p($a ,e !e &nt+r.ia$eera a!') !' el.Doar a$ta !onta.
-Ja7e"opti eapre$(r+n,'-i *a%a !' $(r't(ri.Tre#'ie $(-%i $p'n !eva.
T'l#'rat ,e #'.ele ei !are &i ar,ea' pielean' p'tea g+n,i li)pe,e.
-Ce4 &ntre#( ela#$ent.
-A)...av't...o ..."e,in%(...&n $eara...a$ta$p'$e eaprintre $(r't(ri.
-Dr(g'%.N' "ti' ,e !e era &ngri1orat !( ea n' va veni ni!io,at( &n pat'l l'i.N'
a1'n$e$er( &n!( at+t ,e ,eparte.
-A *o$t &n leg(t'r( !' Wayans.C'ra ei era o *la!(r(ar.+n,-o pe a l'i
&nne#'nin,'-l.2( &nne#'ne"tiJa7e.2+na l'i &i al'ne!( pe $'# haineiar tr'p'l i
$e !'tre)'r($i)%in,'-i pielea !ati*elat(.Ea ge)'$(r't+n,'-lapoi &"i ,e$prin$e
#'.ele "i &"i &ngrop( *a%a &n ')(r'l l'i.2+inile ei &l prin$er( ,e $pate!' 'nghiile
&ngropate &n piele&n ti)p !e pal)ele l'i &i *re!a' $*+r!'rile.Era' &nt(rite ,e
,orin%(,e ,orin%a pentr' el.6"i ap($( tr'p'l &n !otlon'l ,intre p'lpele ei
&ntre#+n,'-$e ,a!( !apota )a"inii va p'tea $( re.i$te ,rago$tei lor "i ,a!( vor *i
o#$erva%i ,e ve!ini.
-Ja7e$'nte) &n...ahh...grev(.
-Charity)( &nne...S'nte%i &n !e4
-De a$ta a) &nt+r.iat.6l $(r't( pe g+t.Ar tre#'i $( intr() &n !a$(&nainte !a ve!inii
$( a*le !') *a! p($(rile "i al#inele...Se &n,ep(rt( ,e ea.
-Stai p'%in.S'nte%i &n grev(4 Ea &n!'viin%( ,in !ap.
-Da.Toate *e)eile,in !a'.a pier,erii a$ig'r(rilor.A) $i)%it !( e ne!e$ar( o
,e)on$tra%ie ,e *or%(pentr' !a $(-i a,'!e) pe "e*i !' pi!ioarele pe p()+nt.
-Cl')i%iG e0!la)( elprivin,-o *i0.Cl')i%i.
-N'.E' voi *i &n pi!het!' !elelalte.Se &n!r'nt(.O#$erv !( n' ne )ai &)#r(%i"().
A$ta &n$ea)n( !( a)e$te!() pro#le)ele ,e $ervi!i' !' rela%ia noa$tr(4
-N'G Dar )-ai l'at prin $'rprin,ereCharitya$ta n-are $( re.olve ni)i!.
:a &nr('t(%i $it'a%ia.Con$ili'l n' va !e,a 'nor preten%ii venite ,in partea 'nor
grevi"ti.
-N' !re, !( re$tit'irea a$ig'r(rilor ,e #oal( $e poate n')i preten%ie.Ne-a) ,'$
la avo!atJa7e.3i e ilegal $( a!or.i a$ig'r(ri ,oar 'nei p(r%i ,intre anga1a%i.
-3ti'r($p'n$e el"i )'r)'r( o &n1'r(t'r(.
-B(n'ia).Ai o!olit re.olvarea.i$e ea!' o e0pre$ie *'rioa$( pe !hip.:re)
a$ig'r(rile &napoi$a' ,() !on,'!erea &n 1',e!at(.
-N' te pot !on,a)na pentr' !eea !e $i)%i.Dar ,a!( ,ai !on,'!erea &n 1',e!at(
pier,e) !ontra!t'l g'verna)ental.3i at'n!ini)eni n' va )ai avea $l'1#(pentr'
!( Wayans n' )ai re.i$t( ni!i 'n an&n $tarea a$ta.La !e *olo$e"te 'n pro!e$4
-;e)eile $'nt gata $( ri"te.Ur($! pove$tea a$tao*t( ea.
El &"i ,e$*(!' #ra%eleiar ea $e !'i#(ri ,in no' &ntre ele.Se &)#r(%i"ar( )in'te
l'ngi.Ja!7 "tia a!') !( Charity av'$e$e ,reptateiar el *'$e$e naiv.Ceea !e $e
petre!ea la $ervi!i' a*e!ta inevita#il rela%ia ,intre ei.Poate n' &n )o,'l la !are $e
a"tepta',ar i)pa!t'l e0i$ta.3i &n!( !')$e g+n,i el.O grev(G Si)pla no%i'ne &i
,(,ea *iori.Toat( a!ea$t( &n!(t'"are *'$e$e !reat( ,e i,io%ii ,in !o)itet'l ,e
a,)ini$tra%ie.Dorea $(-i $'gr')e pe to%i pentr' *ia$!o.Era $ig'r !(-i vor ar'n!a
pe ')eri &ntreaga vin(a"a !') *(!ea' patronii ,e o#i!ei !+n, ,(,ea' gre".
Ignora' !ea ,e-a ,o'a reg'l( a l'i Cenghi$ MhanD,(-le r(.#oini!ilor t(i ,e$t'l(
pra,(&n!+t $( n' $e r(.vr(tea$!( &)potriva ta.Dar !eea !e-l &ngri1ora !el )ai tare
era *apt'l !( *e)eile avea' $(-"i *a!( r(' printr-o grev(.Ar *i tre#'it $-o p($tre.e
!a pe o 'lti)( ,ra$ti!( )($'r(,e!+t $( &n!eap( !' ea.Con,'!erea &"i p'tea
per)ite $-o &n,'re )ai )'lt ti)p ,e!+t ele.Charity &l $tr+n$e !' p'tereapoi
ri,i!( !ap'l.
-2-a' ale$ p'rt(toare ,e !'v+nt.
-C') ,ra!' a' *(!'t 'na !a a$ta4 N' le-ai $p'$ ni)i!4
-Ce le p'tea) $p'neJa7e4 N' voia) rol'l ($ta,arla ,rept vor#in,n-avea) ,e
ale$.2-a' ale$pentr' !( a) *(!'t ,e1a trea#a a$ta neo*i!ial "i $-a' g+n,it !( a)
$ta#ilit o rela%ie ,e nego!iere.
-N' p'te) *i &)pre'n( a!').Sp'$e a!e$te !'vinte !a pe o a*ir)a%ien' !a pe o
&ntre#are.
-A$ta a) venit $(-%i $p'n.El ,orea !' ar,oare $-o roage $( re*'.e po$t'l.3tia !(
ea n-ar *a!e-o.3i "tia !( n' p'tea $-o roage.
-Te i'#e$!Ja7e$p'$e ea.
-Ai-ai ale$ )o)ent'l potrivit $( )i-o $p'ir+$e ela)ar.
-3ti'.6"i re%in' la!ri)ile.Dar n-a) p't't ple!a *(r( $( %i-o $p'n.Ne $in!roni.()
per*e!t.A$ta ave)!el p'%in&n !o)'n.
-Bine !( ave) !eva &n !o)'n.Ce)' "i &i pre$(r( p(r'l !' $(r't(ri.N'-%i pot ,a
,r')'l*ir-ar $( *ie.3i n' te pot %ine l+ng( )ine.
-N' vrea' $( ple!.
-Ai *i venit &n pat'l )e' &n $eara a$tan'-i a"a4 2i-ai *i ,at toat( &n!re,erea ta4
-Da.2(rt'ri$irea ei a#ia $e p'tea a'.i.6n!hi$e o!hii $( n' i $e va,( ,'rereao
,'rere )ai a$!'%it( ,e!+t !ea pe !are o !'no$!'$e p+n( at'n!i.Drago$tea tre#'ia
$( *ie o $(geat( &n,reptat( ,ire!t $pre !ea i'#it(*(r( a &nt+)pina o#$ta!ole.6"i
$i)%ea !()a"a ',at( ,e la!ri)ile l'i Charity.C+n, re,e$!hi$e o!hii.+)#ia)ar.
-Cre.i !( a' vreo i,ee ,e$pre $ti)'lent'l pe !are )i l-a' o*erit &n re.olvarea
pro#le)ei4 Ea r+$e !' vo!ea pl+n$(.
-N',ar )-a) &ntre#at !+n, a ie"it n')ele )e' la iveal(.Ja7e!e-o $( $e
&nt+)ple !' *ir)a4
-Ni!i n' vrea' $( )( g+n,e$!"ti' ,oar !( pe$te ,o'( $(pt()+ni ar tre#'i $(
o#%ine) !ontra!t'l g'verna)ental.
-Do!')enta%ia e aproape ter)inat($p'$e eaent'.ia$t(.O a) &n !al!'lator$'#
n')ele ,e @3ni#ersare/.Ai a!!e$ prin parola @Patruzeci $i $a&te b#d/.
-Ce &n$ea)n( a$ta4
-Ni)i!&n )o, $pe!ial.E o *or)'l( !are $( &ngre'ne.e a*larea parolei.A) $(-%i
,a' "i re$t'l )aterialelor pe !are le a) a!a$(.
-Sper $( pot $alva re$t'l.3tia !( pare ne$ig'r.Din ne*eri!irea"a era.;oarte
ne$ig'r.Ni!i 'n'l n' )ai vor#i o vre)e.6n $*+r"itCharity r'p$e t(!erea.
-Tre#'ie $( ple!.S(r't'l lor *' ,'l!e-a)ar&n!(r!at ,e ,orin%(&ntr-'n t+r.i'ea $e
,e$prin$e ,in #ra%ele l'i "i ple!(.Ja7e o 'r)(ri !' privireap+n( !+n, *or)a
&nt'ne!at( a )a"inii n' $e )ai v(.'.Se 'it( la $telele !are $!lipea' ve$el pe !er "i
$!oa$e 'n 'rlet ,e ,i$perare.

CAPITOLUL K
-<e!'noa"te) !( %ara $e a*l( &ntr-'n )o)ent ,e re!e$i'neiar a*a!erile a' ,e
$'*erit.C' toate a!e$tean' p'te) per)ite !a *ir)a $( 'tili.e.e pra!ti!i in!ore!te
pentr' a e!ono)i$i #ani.Ca *e)ei$'nte) penali.ate pentr' $e0'l no$tr' "i !a
!eli#atare$'nte) penali.ate pentr' $tarea noa$tr( !ivil(prin ,e$*iin%area
a$ig'r(rilor ,e #oal(pe !are le-a) pri)it ,e !+n, $-a &n*iin%at *ir)a ai!i&n
2ilton&n 1KON.D'p( &n!heierea ,e!lara%ieiCharity le .+)#i reporterilor ,e ia
po$t'rile lo!ale ,e televi.i'nea,'na%i &n 1'r'l ei&ntr-o !on*erin%( ,e pre$( a,-
ho!.Cineva tele*ona$e pro#a#il pre$ei !' o $ear( &nainte!(!i reporterii $e
&n*iin%a$er( la Wayans ,i$-,e-,i)inea%(.Cei ,e la .iare "i ra,io ple!a$er( ,e
)'ltiar a!')pre$a T: &nregi$tra' ,e!lara%ii pentr' "tirile ,e pr+n..
Dintr-'n )otiv ne!'no$!'to ,'rea' *oarte tare pi!ioarele $t+n, pe lo! "i
vor#in,,e!+t o ,'r'$er( !+n, )er$e$e.6"i ,orea !a intervi'rile $( ia $*+r"it!a $(
$e poat( &ntoar!e la !hin'rile o#i"n'ite.;e)eile $alariate ale *ir)ei Eayan$
)ergea' &n "ir&n pi!het&n *a%a intr(rii *ir)ei "i privea' &nainte&n!'ra1+n,-o.
Dorea $(-"i aleag( !' gri1( !'vintele ,e$pre elea$t*el &n!+t $( n' par( 'n gr'p ,e
e0altare.Era ,'rero$ *apt'l !( #(r#a%ii !eli#atari intra$er( la l'!r'&n lo! $( $e
$oli,ari.e.e !' *e)eile.
-Ce p(rere ave%i ,e$pre anga1a%ii !are "i-a' p($trat a$ig'r(rile ,e #oal( "i a'
intrat la l'!r'4 o &ntre#( 'n reporter$a' ,e$pre #(r#a%ii !eli#atari !are n' $'$%in
greva4 Dar ,e$pre prop'nerea ilegal( a *ir)ei &n leg(t'r( !' a$ig'r(rile4
Era o &ntre#are-!ap!an($e g+n,i Charityiar 'n r($p'n$ gre"it ar p'tea !rea
ani)o.itate.
-Wayans a &n!er!at $( re$tit'ie a$ig'r(rile !elor !are,'p( p(rerea !on,'!erii
avea' !ea )ai )are nevoie ,e ele.E 'n ge$t l(',a#il ,in a!e$t p'n!t ,e ve,ere
,ar tre#'ie re$pe!tat( pro!e,'ra legal(.E ,e &n%ele$ "i atit',inea #(r#a%ilor
!eli#atari,ar tre#'ie $( re!'noa"te) !( $'nte) p'%in ,e.a)(gite !( n' ne $'$%in
a!%i'nea.Sper() tot'"i !( l'pt( pentr' noi.
-Dar !') !on$i,era%i atit',inea !on,'!erii!are v( !ere $( v( &ntoar!e%i la
l'!r'a)enin +n,'-v( !' !on!e,ierea4 &ntre#( 'n alt reporter.
-A"a a' $p'$4 &ntre#( ea!' ini)a !+t 'n p'ri!e.
-Da.C('t( &n )inte 'n r($p'n$ ,iplo)ati!.3tia oare Ja7e ,e$pre a$ta4 Spera !(
n'.
-Ave) )'lt( e0perien%( ,e o*erit a!e$tei *ir)e!on,'!erea ei va avea ,e pier,'t
,a!( va l'a o a$e)enea )($'r(.Sper !( vo) a1'nge la o &n%elegere&nainte !a
a!ea$t( ,e!i.ie $( *ie l'at( &n $erio$.I $e )ai p'$er( !+teva &ntre#(ri.Se $i)%ea !a
o #'!at( ,e !arne&n )i1lo!'l 'nei haite ,e !+ini &n*o)eta%i.Ni!i 'n'l ,intre
reporteri*e)ei "i #(r#a%in'-i ar(ta' o *(r+)( ,e !o)pa$i'ne $a' )(!ar
prietenie.6i intere$a ,oar $(-"i !'leag( in*or)a%iile "i $-o "tearg(.
Teoria ei ,eveni realitate !+teva )in'te )ai t+r.i'!+n, !on*erin%a ,e pre$( *'
&ntrer'pt( ,e $o$irea !+torva )a"ini.Din ele !o#or+r( ni"te *e)eiiar reporterii $e
n(p'$tir( $pre elere!'no$!+n,-o pe pre"e,inta lo!al( a Organi.a%iei Na%ionale a
;e)eilor.Se p(rea !( ON; $e al(t'ra grevei la ti)p pentr' e)i$i'nea &n ,ire!t.
Charity o*t(re$e)nat(.S!ena &n!epea $( $e)ene !' 'n !ir! &n trei plan'ri.
-...."i vre) !a a!e$te *e)ei "i a!e"ti #(r#a%i $( "tie !( a' $pri1in'l no$tr' &n
a!ea$t( pro#le)($p'$e !' vo!e tare pre"e,inta ON;pentr' !a)erele ,e l'at
ve,eri "i p'#li!'l ,e *a%(.:o) !er!eta legile )'n!ii "i ,i$!ri)in(riipentr' ,area
&n 1',e!at(.Pove$tea a$ta *a!e parte ,in opri)area *e)eilor....
-Pa'.( ,e )a$($trig( Charityl($+n, 1o$ pan!arta !' @W3=3>S
>(D:(P-3-(/ "i pornin,-o $pre )a"ina ei.Celelalte grevi$te &i 'r)ar(
&n,e)n'lr($'*l+n, '"'rate.Se a"e.ar( !' toate pe !apotele )a"inilor "i )+n!ar(
tr(g+n, !' o!hi'l $pre repre.entantele ON;.Di$!'%ia lor $e &nv+rtea &n 1'r'l
)o,'l'i &n !are $( p'n( !on,'!erea *ir)ei &n &n!'r!(t'r(.Privin, "i a$!'lt+n,
Charity &n!ep' $( $e $i)t( p'%in *olo$it( ,e ON;!are )ai avea &n!( 'n !'v+nt
,e $p'$ grevi$telor.Ar'n!( o privire #iro'rilor *ir)ei Eayan$ "i o#$erv( 'n
#(r#at !are le $t',ia.N' era nevoie $(-i va,( *a%a!a $( "tie !( era Ja7e.6"i ,orea
$( $e !a"te o ga'r( )are!are $-o &nghit(.Se $i)%ea at+t ,e t'l#'rat(&n!+t 'ni!a
$ol'%ie i $e p(rea a *i $( ,i$par( total.:oia ,oar $( $e $*+r"ea$!( tot'l!a $(-"i
poat( ve,ea )ai ,eparte ,e via%a ei.3i ,e Ja7e.Ni)i! n' era )ai ,'rero$,e!+t
*el'l &n !are $e ,e$p(r%i$er( &n $eara tre!'t(.
-C+n, )ai $tai ,e vor#( !' Ja7e4 &ntre#( 2arya,'!+n,-o !' pi!ioarele pe
p()+nt.
-N' "ti'.
-Poate !( ar tre#'i $( te ,'!i "i $( vor#e"ti a!') !' el&i $'ger( 2aryprivin,
$pre !l(,ire.
-N' a!')$!'t'r( Charity ,in !ap.D'p( !e plea!( reporterii.
N' ,'r( )'lt.<eporterii &"i ter)inar( repe,e tran$)i$ia &n ,ire!t&"i $tr+n$er(
aparat'ra "i-o pornir( &n !('tarea altor $'#ieQte.<epre.entantele ON; a"teptar(
ple!area a!e$toraapoi $e 'r!ar( &n )a"inil($ar( ,o'( *e)ei &n 'r)( "i-o pornir(
&n !('tarea altor o!a.ii ,e p'#li!itate.Crevi$tele privea' #'i)(!ite e0o,'l.6"i
rel'ar( )ar"'l &n *a a intr(riiiar 2ary le vor#i ,e$pre !ele petre!'te.Charity
*olo$i )o)ent'l pentr' a $e $tre!'ra &n !l(,ire.
N' $e $i)%ea prea #ine &n interior'l !l(,irii.Biro'rile ar(ta' p(r($ite&n !i',a
h+rtiilor r($p+n,ite pe )e$e.Tele*oanele $'na' &ntr'na*(r( $( r($p'n,( !ineva.
N'-"i p't' a#%ine r+n1et'l!+n, a'.i $trig(t'l !'ivaD@?tie cine#a cum
%uncioneaz co&iatorul< Se blocheaz mereu@)
Era pre!i$ !el !are ,e$ervea #iro'rile$e g+n,i ea.Era "ti't !( $e #lo!a ,'p(
*ie!are !in!i !opii,a!( n' era !ore!t &n!(r!at.Poate !( n' $tri!a $(-i la$e pe
#(r#a%i $( $e ,e$!'r!e $ing'rio vre)e.<()a$e p'%in &n hol'l prin!ipal
&ntre#+n,'-$e ,a!( $( *olo$ea$!( tele*on'l$a' $( )earg( ,ire!t &n !('tarea l'i
Ja7e.Pri)i r($p'n$'l!+n, Ja7e&n per$oan($e ivi ,in aripa arhivelor.
-Ja7e$trig( ea.El $e &ntoar$e.
-CharityGA)'%it(n' p'tea ,e!+t $(-l privea$!(.Ni!i el n' vor#i&"i pli)#a
privirea pe tr'p'l ei "i pe !hip.Ea ,orea $( *'g( $pre el,ar g+n,'l o &ngro.ea.
<'p$er( t(!erea !e ,evenea 1enant(.
-A(((...!e *a!i ai!i4 &ntre#( elar'n!+n, o privire &n $pate.Ea &i &n%ele$e gra#a.
-D'-te*( !e ai ,e *(!'t.:oia) ,oar $( aran1e. o &nt+lnire o*i!ial( !' tine!a $(...
nego!ie).N' "ti' !') $e pro!e,ea.( !' progra)area.
-Ne p'te) &nt+lni &n $eara a$ta4 &n !lipa a$ta)( a"teapt( !ineva la tele*on.
-N' inten%iona) $( vor#i) a!')$p'$e earepe,e.Di$ear( e per*e!t.Ar tre#'i $(
ne &nt+lni) pe teren ne'tr'.
-Ce-ar *i $( )erge) la re$ta'rant4 E nor)al !a e!hipele ,e nego!iere $( $e
&nt+lnea$!( &n $aloane re.ervate &n re$ta'rante $a' &n $(li ,e !on*erin%( ,in
hotel'ri.
-6n reg'l(.A"teapt( p'%in&n!er!+n, $( prel'ngea$!( !onver$a%ia,ar "tia !( n'
tre#'ia $(-l re%in(.E ti)p'l $( te &ntor!i la tele*on.
-Charity4
-Da4
-Cine era' oa)enii a!eia ,e a*ar(4
-6%i $p'n )ai t+r.i'.
-Ur($! !he$tia a$ta.
-3i e'apro#( ea.Se &ntoar$e pentr' a ,o'a oar( $( ple!eiar el n-o )ai re%in'.Era
!'rioa$( $(-i a*le rea!%ia!+n, avea $(-i lan$e.e #o)#a ,e$pre a)enin%area !'
!on!e,ierea ,in partea !on,'!erii.C+t ,e$pre a)e$te!'l ON;$it'a%ia &l va
$'p(rala *el !a "i pe ea.O*t(,e$!hi.+n, '"a $pre #ri.a proa$p(t( ,e var(.
L'!r'rile era'!' *ie!are !lip()ai &n!'r!ate.

-Ce ,ra!' *a!e ai!i ON;4 o &ntre#( Ja7eprivin,-ope$te )a$a aran1at( elegant.
Se in$tala$er( &ntr-'n $epare'al 'n'i ren')it re$ta'rant italian ,in :inelan,!el
)ai )are ora" ,in ve!in(tatea 2ilton-'l'i.Cineva ,in !on,'!ere v(.'$e "tirile
,e $ear( "i-l $'na$e*'rio$.
-S'$%in *e)eile &)potriva ne,rept(%ii *(!'te ,e Wayansrepli!( Charity.
-Doar n' vor#e"ti $erio$i.#'!ni elapoi &"i !ore!t( i)e,iat !'vintelev(.+n,
e0pre$ia &nghe%at( ,e pe *a%a ei.:rea' $( .i!!on,'!erea n-a pl(n'it $( le *a!(
ni!i o ne,reptate *e)eilor !are l'!rea.( &n a!ea$t( *ir)(.
-Darp+n( la 'r)(a$ta $-a &nt+)plat.N' ,oar !' *e)eile!i "i !' #(r#a%ii
!eli#atari.
-B(r#a%ii n-a' *(!'t grev(.3i !re, !( ni!i *e)eile n-ar *i tre#'it $( *a!(.N' le
a,'!e ni!i 'n avanta1.Ea &l privi o !lip( &n t(!ere&nainte ,e a-i r($p'n,eD
-Noi !re,e) !( le a,'!e.A$ear( $p'neai !( n' le !on,a)ni.
-Le &n%eleg $'p(rarea "i rea!%iilepe !are n' le apro#.Pro#le)a $-ar p'tea re.olva
)'lt )ai #ine ,a!( ar !ontin'a $( l'!re.e&n lo! $( ri"te pier,erea !ontra!t'l'i
g'verna)ental.Charity n' r($p'n$e.Ja7e o*t(.
-Uitee gre' pentr' a)+n,oipoate !( n-ar *i tre#'it $(-%i vor#e$! a"a,ar greva e
o a!%i'ne gre"it(.3i t' aveai &n,oielia$ear(.
-C'$a' *(r( &n,oielie' &)i repre.int !olegele.N' !re, !( !ere) prea )'lt.
-Iar *ir)a &n!ear!( ,oar $( g($ea$!( o !ale ,e a e*i!ienti.a !o$t'rile a$ig'r(rilor
)e,i!ale!a $( $e $alve.e.Cre, !( ni!i noi n' !ere) prea )'lt)ai ale$ a!')
!+n, Eayan$ e &ntr-o $it'a%ie ,i$perat(.
-E ilegal.A) p'tea intenta 'n pro!e$.Ja7e &"i $tr+n$e p')n'l.
-Da!( *a!e%i a$ta&n)or)+nta%i *ir)a.Anga1a%ii vor *i )ai a*e!ta%i ,e!+t a!').
N-ar p'tea *e)eile veni &n('ntr'!a $( p'te) re.olva pro#le)a &)pre'n(4
-Iar #(r#a%ii $( le !o)an,e &n !ontin'aren'-i a"aJa7e4 )'r)'r( ea*(r( $(-l
privea$!(.D'p( toate ,i$!'r$'rile "i a!%i'nile talelegate ,e )i"!area #(r#a%ilor "i
,e egalitatea !' *e)eileg($e"ti a!eea"i !ale.Cre.i !( *e)eile a' )ai p'%in(
nevoie ,e a$ig'r(rile )e,i!ale,e!+t #(r#a%ii.
-Cre, !( *e)eile a' )ai )'lte re$'r$e &n $en$'l ($ta ,e!+t #(r#a%iir($p'n$e el
*er).Era a,ev(rat.2a1oritatea grevi$telor era' )(ritate "i #ene*i!ia' ,e
a$ig'r(rile $o%ilor.N' le !ere) ,e!+t $( *olo$ea$!( a!e$te re$'r$e.E' )( .#at
pentr' !ei !a tine.
-S'nte) at+t ,e p'%ini&n!+t vo) pri)i $!'.e&n$o%ite ,e 'n $!'t'rat ,in ')eri "i
!a) at+t.Chelner'l &i &ntrer'p$epre.ent+n,'-le )eni'l.Ja7e &n!ep' !' 'n pahar
,e 8hi#as !' ghea%(pe !are-l #(' ,intr-o $ing'r( &nghi%it'r(.Si)%ea nevoia $(
#ea,ar ni!i scotch-ul a!e$ta #'n "i re!e n'-i p(rea g'$to$.6"i ,(,ea $ea)a !(
greva &i ,e$p(r%ea ,e1a "i n' "tia !') $( &n,repte l'!r'rile.C' !+t ,'ra )ai )'lt
!' at+t )ai r(' avea $( *ie.Se 'it( &n pahar "i "ti' !e an')e voia $( #ea.Pe ea.
B'.ele ei pline...!'r#a $+nilor...talia $'pl(...."i $plen,oarea a$!'n$( ,intre p'lpe.
:oia $-o $oar#( &n el "i $( *ie $or#it ,e ea.:oia $-o ,'!( &ntr-'n !ol% ,e l')e
'n,e $( 'ite a)+n,oi ,e toate&n a*ar( ,e i'#irea lor.Dar a!'))ai )'lt !a
ori!+n,ea &i inter.i!ea apropierea.N' p'tea $'porta $-o privea$!( ,in !ealalt(
parte a #ari!a,ei.
-2i-e ,or ,e tine"opti el.6l ar,ea' ,egetele &n ,orin%a ,e a-i l'a )+na,ar re.i$t(
tenta%iei.Tr($(t'rile ei $e &)#l+n.ir(,+n,'-i 'n aer inti) "i $en.'al.El o privi &n
o!hi.
-:rea' $( te ating.Dor'l ,in o!hii ei era r($p'n$'l pe !are-l a"tepta.Atra!%ia
*i.i!( ,intre ei era !a 'n lan% ,e a'r!are-i apropia ,in !e &n !e )ai )'lt!' o
*or%( ,e ne&nvin$.
-Dar n' p'te)$p'$e el.
-N'"opti ea.N' p'te).Lan%'l $e r'p$e pentr' )o)ent.
-Toat( via%a )eaa!%i'nile )i-a' *o$t !ontrolate ,e *el'l &n !are ar rea!%iona al%ii
$p'$e el.+)#in, $tr+)#.2a)a$'rorile )ele*o$ta )ea $o%ie.Servi!iile
#le$te)ate.A!')!( )-a) eli#erat &n $*+r"it ,e $tarea a$ta$'nt &n!( !ontrolat ,e
alt!ineva.9+)#et'l ei era !o)p(ti)itor.
-A!%i'nile &%i $'nt a!') !ontrolate ,oar ,e propria ta integritateJa7e.E"ti 'n
#(r#at onora#il.3tii la *el ,e #ine !a "i )ine !( n' e )o)ent'l potrivit $( *i)
&)pre'n(.
-C') ,e ne-a) i)pli!at &n !he$tia a$ta4
-T' )-ai !onvin$ !( la $ervi!i' a) o!a.ia per*e!t( ,e-a &nt+lni #(r#a%i.
-3i n-a) gre"itn'-i a"a4 r+$e el.
-E ,i$!'ta#il.
-N'e vor#a ,e $in!roni.are.E !lar !( la a$ta n' ne pri!epe)!hiar t' ai $p'$-o.
-Apropo&%i )'l%')e$! !( ai a1'tat-o pe Ceorgia Billing$ !' *i'l ei.2i-a pove$tit
&n ,'p(-a)ia.a a$ta.
-2-a) #'!'rat $-o pot a1'tar($p'n$e el*(r( a po)eni rela%iile la !are apela$e
pentr' re.olvarea pro#le)ei.Era )'l%')it !( &i *(!'$e l'i Charity pe pla!)(!ar
at+t.Se 'it( &)pre1'rla !elelalte )e$e.Oa)enii n' p(rea' intere$a%i ,e ei
!on$tatare !are-l '"'ra.C') n' era' p'"i $'# lentila )i!ro$!op'l'ip'tea'
a1'nge &)pre'n( la o &n%elegere.Cr(#it ,e i,eerea,'$e ,i$!'%ia la $'#ie!t'l
ar.(tor.
-6n reg'l(.:a$(.i!("e*ii ,e la Wayans vor ,eveni @bieii ri/.Cre, !( )( pot
,e$!'r!a !' a$taB N' "ti' !'),ar a) $-o re.olv.Apropointervi'l t(' ,e a.i a
*o$t *or)i,a#il.C+ iva ,in !on,'!ere!are l-a' v(.'ta' *o$t nevoi%i $( a!!epte !(
ai vor#it re.ona#il.A' $peran%e.
-2'l%i oa)eni a' $peran%e.Ce ne va !o$ta ,a!( o#%ine) a$ig'r(rile ,e #oal(
pentr' toat( l')ea4
-6n )o)ent'l ($ta4 Ea apro#( ,in !ap.El o privi inten$&nainte ,e-a r($p'n,e.
-N-o $(-%i pla!(.Con!e,ierea a ,o'(.e!i la $'t( ,in anga1a%i.
-Ai ,reptate.N'-)i pla!e.Poate *ir)a $'porta ti)p ,e 'n an a$ig'r(rileiar apoi
$( $e reeval'e.e4
-Te a"tep%i $( ,() ,in !+n, &n !+n, lovit'ra !' o a*a!ere )aren'4
-E0a!t.
-N' "ti'.Tre#'ie $( v(, !i*rele.
-Bine.
-C' !+t ter)in() )ai repe,e !' pove$tea a$ta!' at+t )ai repe,e p'te) noi ,oi
$-o porni) )ai ,eparte ,e 'n,e a) r()a$./Poate c sta e un test care ne #a
arta dac &utem trece &este ce-i mai ru.
-A$ta e alt( pro#le)($p'$e ea.A' $p'$ !')va !ei ,in !on,'!ere !( vo) *i
!on!e,iate ,a!( n' ne &ntoar!e) la l'!r'4 El "'ier( o &n1'r(t'r( #ir1(rea$!(.Ar *i
tre#'it $( anti!ipe.e !( ea va *olo$i a!ea$t( a)enin%are&i $p'$e a,ev(r'l !'rat.
-N' $-a l'at ni!i o )($'r( pentr' !on!e,ierea grevi$telor.
-Dar $-a ,i$!'tat&i atra$e ea aten%ia.
-C+ iva a' *(!'t g(l(gie&n *r'nte !' prieten'l no$tr'2it!hel$one0pli!( el.
Evi,enta' hot(r+t $(-"i organi.e.e propria !on*erin%( ,e pre$(.N' vor#e$! &n
n')ele &ntregii !on,'!eri.Cre,a,('g( el prev(.(tor!( vo) ve,ea "i a'.i o
)'l%i)e ,e por!(rii "i #+r*e.Trea#a ta "i a )ea e$te $( tre!e) printre ele$( ne
%ine) oa)enii la !'rent !' *aptele o#ie!tive "i $( a1'nge) la o &n%elegere $a' la
'n !o)pro)i$#a.at pe a!ele *apte.
-Se p'ne pro#le)a ,a!( toat( l')ea e la *el ,e re.ona#il( !a tine.El r+$e.
-N-a) $p'$ !( e o $ar!in( '"oar(,raga )ea.A) $(-%i )(rt'ri$e$! 'n $e!ret.
Con,'!erea a ,e$!operit a.i !(,e *apt*ir)a e !on,'$( ,e !(tre $e!retare.
A!')par!( $'nte) &ntr-o !a$( ,e ne#'ni.;(!'$e o ,e!lara%ie in!o)plet(.;ir)a
$e a*la &ntr-o $tare ,e !olap$.Ni)eni n'-"i i)agina$e !antitatea ,e )'n!( pe !are
o re.olva' *e)eile !' at+ta !o)peten%(.Era r+n,'l ei $( r+,(.
-Poate v( prin,e #ine $( v( ,e$!'r!a%i "i $ing'ri.
-6nva%(-ne )(!ar !') $( evit() #lo!area !opiator'l'i !are ,e$erve"te #iro'rile.
-Ni!i n' )( g+n,e$!.
-A) $( nego!ie. !' Dave pentr' tine.i$e el$tr+)#+n,'-$e!(!i Dave n' $e
ri,i!a la nivel'l *'n!%iei pe !are o ,e%inea.
-La$-o #alt(.Darpentr' !( ne *a!e) !on*i,en%e...o!hii ei $!lipir(a)'.a%ia*l( !(
ne ,or pi!ioarele )'lt )ai )'lt ,e!+t ne-a) p't't &n!hip'i.El r+$e.
-6n pl'$!ontin'( Charityn' noi a) !he)at ON;.
-Poate re'"i) $( aran1() l'!r'rile *(r( )ari ,'rerir($p'n$e Ja7ere!'no$!(tor
pentr' ve$tea a'.it(.Spera $( re'"ea$!(.De ,rag'l t't'ror.

Charity $e *oia "i $e $'!ea &n pat&nvelin,'-$e !' !ear!ea*'l "i p(t'raapoi ,+n,'-
le la o parte.Tr'p'l &i !erea o,ihn(,ar )intea re*'.a $( $e lini"tea$!(.Se ri,i!( "i
privi !ea$'l ele!troni!.Ar(ta ,o'( "i pai$pre.e!e a.).Ce)' "i-"i a!operi *a%a !'
)+inile.Era '"or $( ghi!ea$!( pri!ina in$o)nieiD Ja7e.6i $p'$e$e !( r'p$e$er(
.(ga.'rile.N' gre"i$e.2(rt'rie $t(tea ,'rerea a,+n!( a !orp'l'i ei.Era ,e-a1'n$
$( &n!hi,( o!hii!a $(-i $i)t( )+inile$(-l $i)t( )i"!+n,'-$e &n('ntr'l ei$(
$i)t( e0plo.ia ,e e)o%ie ,intre ei.Se a#%in'$e at+ta vre)epentr' !( n' ,ori$e $(
ai#( o @relaie stabil/ !' 'n #(r#at.Ei #inen'-"i *(!'$e o rela%ie $ta#il(.3i &i era
)ai r(' !a ori!+n,G6l ,orea at+t ,e tare!( n' )ai p'tea $'porta.N' "tia !')
re'"i$e $( $e ,e$part( ,e ella re$ta'rant&n $eara a!eea.;'$e$e !')plit !+n, &"i
l'a$er( la reve,ere&n par!are.:oia $( $e 'r!e &n )a"in($( gonea$!( p+n( la !a$a
l'i "i $( #at( &n '"( p+n( !+n, el $e tre.ea "i-i ,(,ea ,r')'l &n !a$(.Dorea $( $e
a$ig're !( "i el $'*erea pentr' ea!') "i ea $'*erea pentr' el.
Dar&n $eara a!eea,e$!operi$e 'n *apt nepl(!'tB el era 'n #(r#at !are !re,ea
*oarte )'lt &n l')ea #(r#a%iloro l')e n' prea pri)itoare pentr' *e)eipoate
!hiar o$til(.N' $e a"tepta $( ,e$!opere &n el 'n *e)ini$tavea ,e a$e)enea
&n,oieli legate ,e &n%elep!i'nea a!%i'nii &ntreprin$e ,e grevi$te.Dar era li)pe,e
!( Ja7e era )ai preo!'pat ,e $it'a%ia *ir)ei Wayans,e!+t ,e !ea a *e)eilor.
Atit',inea l'i &i tre.i$e o $en.a%ie ,'reroa$( &n $to)a! "i o )are !on*'.ie &n
leg(t'r( !' ei ,oi.C') $-ar *i p'rtat !' ea&n alte !on,i%ii4 I-ar *i $p'$ $( n'
!ontin'e !olegi'lpentr' !( 'r)a $( ai#( el gri1( ,e ea4 Ar *i ,e$!'ra1at-o &n
reali.area plan'rilor eipentr' !( n' $e potrivea' !' inten%iile l'i4 &ntre#(rile
provo!ate ,e grev( era' in$i,ioa$e*'ri +n,'-$e &n rela%ia lor.;(r( $( vreave,ea
!') &ntre ei $e ,e$!hi,e o pr(pa$tiepe$te !are n' $e )ai p'tea !roi o p'nte.
Poate !( n' $e potrivea'&n !i',a *apt'l'i !( *(!'$er( ,rago$te.Poate !( era'
prea ,i*eri%i.Poate !( ,ea!eea p(r'$e Ja7e ,e la &n!ep't at+t ,e pri)e1,io$.
Pentr' !( n' era #(r#at'l potrivit.Se ,e.veli !o)plet "i $e ri,i!( ,in pathot(r+t(
$(-"i vin,e!e in$o)nia prin !itit.Ceva pli!ti$itor!are $-o a,oar)(.Poate
!ontra!t'l ,e &n!hiriere al aparta)ent'l'i...
Cineva #(t' la '"(,e par!( &n!er!a $-o r'p(.Charity %ip( "i $e &nv+rti
,e.orientat(lovin,'-$e ,e '"a ,or)itor'l'i.,relin,'-"i ,egetele ,e la pi!ioare
,e le)n'l ,'r.3i le ap'!( !' )+nale *re!(&n ti)p !e $(rea &ntr-'n pi!ior.
-Dra!e&n1'r( eagr(#in,'-$e !(tre '"a ,e la intrare.Se 'it( prin vi.orapoi
,e$!hi$e larg '"a.6n prag $t(tea Ja7e!' )+na preg(tit( $( #at( ,in no'.
-Ja7eG e0!la)( ea.Ce *a!i...
El intr(&n!hi$e '"a "i o l'( &n #ra%e$(r't+n,-o &n ne"tire.C'ra &i era ,e *o!li)#a
&i !('taavi,(g'$t'l.Charity &nghe%( o !lip(apoi $e ,(r'i $(r't(rilor*(r(
re%inere.;el'l &n !are o $tr+ngea' #ra%ele l'ig'$t'l l'i*el'l &n !are &i &)#(ta
$i)%'rileera' at+t ,e potrivite&n!+t era e0!l'$ !a el $( n' *ie #(r#at'l ni)erit.
D'r( )in'te ne$*+r"ite&n !are )+inile lor $e !('ta'$( $e !onving( par!( *ie!are
!( !el(lalt e0i$t( !' a,ev(rat.
-Iart(-)()'r)'r( elpre$(r+n,'-i *a%a "i g+t'l !' $(r't(ri.N-ar tre#'i $( *i' ai!i
"ti'.N-a) p't't $ta ,eparte.Te i'#e$!Charity.
-O $in!roni.are per*e!t(&i r($p'n$e eaal'ng+n,'-"i toate &n,oielile.To!)ai
era) &n pat,orin,'-te al(t'ri.O ri,i!( &n #ra%e "i o ,'$e &n ,or)itor.Ori!e era
inter.i$*ie!are *(r+)( ,e integritate era ar$( &n v+lv(taia ,rago$tei.
2'lt )ai t+r.i'Charity $e ri,i!( ,e l+ng( el "i-"i p'$e !ap'l pe piept'l l'i.6"i
tre!' lene"( pi!ior'l gol ,e-a l'ng'l pi!ior'l'i $(')in'n+n,'-$e ,e t(ria o$'l'i
"i a )'"!hi'l'i "i ,e g+,ilat'l p(r'l'i &nt+lnit &n !ale.Bra%'l l'i o !'prin$e
$tr+n$iar ,egetele &i )+ng+iar( $patele.
-N' a,or)i$p'$e ea!' vo!e lene"(.
-N' a,or)lart(-)(...6l oprip'n+n,'-i 'n ,eget pe #'.eapoi &l $(r't(.
-N-o $p'ne.E' n' regret !e $-a &nt+)plat "i n' vrea' $( regre%i ni!i t'.
-N-are $( $e )ai &nt+)plepro)i$e el.
-N-are voie $( $e )ai &nt+)ple&l apro#( ea.Ini)a &i $p'nea alt!eva,ar re$pin$e
i,eea atr(g(toare.
-P'r "i $i)pl' n-a) p't't ,or)iB n-a) p't't $ta ,eparte ,e tinee0pli!( el "i r+$e
$!'rt.La nai#an' p'tea) *a!e ni)i!.
-3ti'.Ni!i e' n-a) p't't ,or)i.
-E in$tin!t'l pri)ar.B(r#a%ii "i *e)eile!' $tr(ve....
-N' vrea' $-a', ni)i! ,e$pre #(r#a%i "i *e)ei.E o teorie ,ep("it(Ja7e.Ca "i
$in!roni.area.Ai &n%ele$4 3tii !( ai o tr($(t'r( ,e "e*( &n tine4
-2'l%')e$!.Ni!i 'n'l n' po)eni ,e$pre po.i%iile lor !a nego!iatori ai 'nor p(r%i
a,ver$e.Charity n' ,orea !a a!e$t $'#ie!t $a' alte &n,oieli $( e0i$te &n l')ea lor
inti)("i #(n'ia !( "i el g+n,e"te la *el.
-Ar tre#'i $( ple!$p'$e el&nte%in,'-"i ,e.)ier,(rile.
-Dar($p'n$e ea "i o*t(.Dar n' $e )i"!(.6n $!hi)#)+inile l'i al'ne!ar( )ai 1o$
pe tr'p'l ei "i o tra$er( pe$te el.6i &nt+)pin( ,orni!( $(r't(rile.

<ealitatea p'tea *i o a,ev(rat( r(.#'nare$e g+n,ea Charity a ,o'a .i ,i)inea%(
)erg+n, &n "ir'l *or)at ,e pi!het.N' ,or)i$e aproape ,elo! &n noaptea !e
tre!'$eiar pi!ioarele prote$ta' !' *ie!are pa$.Ni!i !' !on"tiin%a n' $t(tea )ai
#ine.De *apt$e $i)%ea !hiar )ai r('.Senti)ent'l'i ,e vinov(%ie i $e a,('ga
$tarea ,e #eatit',ine &n !are $e $!(l,a tr'p'l.N' regreta !eea !e $e petre!'$e
al(t'ri ,e tovar("ele ei.2ary &i .+)#i &n!'ra1ator.Alte !+teva !olege $!hi%a'
.+)#ete !hin'iteSe $tr(,'i $( .+)#ea$!( la r+n,'l ei$i)%in,'-$e !a o hoa%(
!are $e *'ri"ea.(.Se r'g( !ap+n( la $*+r"it'l .ilei$( $e a1'ng( la o &n%elegere.
6n )i1lo!'l aleii pentr' )a"ini,in *a%a intr(rii&i intr( o piatr( &n panto*.Se
aple!(&"i ,e.leg( "iret'l "i-"i $!oa$e panto*'l.O )a"in( *r+n(!a $( n' trea!(
pe$te ea.Spri1inin,'-"i v+r*'l pi!ior'l'i pe a$*altea !('t( pietri!i!a &n panto*.
N-o g($i.6"i tre!' 'n ,eget ,e-a l'ng'l )arginii interioarepip(in, *ie!are
)ili)etr' al t(lpii.Ni)i!.;e)eile tre!ea' pe l+ng( ea!hi!otin,.Deveni
!on"tient( ,e tor$'l )otor'l'i )a"inii a*lat( &n apropiere!are tri)itea o 'n,( ,e
!(l,'r( )etali!(.Dar n' re'"ea $( g($ea$!( pietri!i!a )i$terioa$(.6n $*+r"it,'p(
,o'( )in'te &ntregipanto*'l &i !e,( @nestemata).
-AhaG e0!la)( tri')*(toareri,i!+n, pietri!i!a &n )+n(.O ar'n!(apoi &"i p'$e
panto*'l.C+n,in,'-$e !(,a!(-"i rel'a )er$'l !' "iret'l ,e$*(!'tri$!a $( $e
&)pie,i!e$e aple!( "i &"i leg( !' gri1( "iret'l.2a)a ei o &nv(%a$e ,e )'lt !( e$te
)'lt )ai &n%elept $( te opre"ti "i $(-%i legi "iret'l panto*ilor,e!+t $( te repe.i
&nainte "i $( te &)pie,i!i.;ire"te)a)a ei $e re*erea la !atara)epanto*ii !'
"iret'ri ne*iin, la )o,( &n $e!ol'l al "apte$pre.e!elea.Dar prin!ipi'l era a!ela"i.
C+n, $e !on$i,er( $ati$*(!'t( ,e )o,'l $ig'r &n !are panto*ii &i era' ata"a%i ,e
pi!ioare$e ri,i!( "iprivin, &n 1'r&l v(.' pe Ja7e la volan'l )a"inii ,in )i1lo!'l
aleei*i0+n,-o !' o privire '!iga"(.6i ar'n!( 'n .+)#et ve$el.P'r "i $i)pl'n' $e
p'tea $t(p+ni.De !') $e ,(,' p'%in la o parteper)i +n,'-i $( trea!(el o "ter$e
&n tro)#(.
-A!') !e l-a ap'!at)or)(i ea.N' el a tre#'it $( *ie &n pi!het la ora "a$e
1')(tate ,i)inea%a.De *aptvenin, la ora .e!e&nt+r.ia$e !hiar *oarte tare.Oare !e
&l &nt+r.ia$e4 $e &ntre#( ea.Dor)i$e")e!her'l.;e)eile o $trigar(
r+.+n,atr(g+n,'-i aten%ia.
-2i-a intrat o piatr( &n panto*.i$e ea.+)#in,.
-Chiar a"a&i r($p'n$e 2ary.B'na ,i$po.i%ie ,'r( &n!( o 1')(tate ,e or(p+n(
!+n, ap(r' pri)a )a"in( ,e poli%ie.O 'r)ar( "i altele.Charity ri,i!( ,in
$pr+n!eneprivin,'-le !') par!a' &n $t+nga "i &n ,reapta intr(rii *ir)ei
Wayans.C' $to)a!'l $tr+n$ $e &ntre#( !e !('ta' a!olo.;e)eile *'$e$er( pa"ni!e
a"a,ar,e !e veni$e poli%ia4 <($p'n$'l *' !' tot'l nea"teptat.
-S-a e)i$ o ,i$po.i%ie &)potriva greveian'n%( o*i%er'l !are !on,'!ea e!hipa1'l.
:a tre#'i $( ple!a%i ,e pe a!ea$t( proprietate$( n' )ai #lo!a%i intrarea &n !l(,ire.
-Dar n' #lo!() intrarea.i$e Charityvenin, &n *a%a !olegelor ei.
-Doa)n(ori p(r($i%i a!') proprietateaori v( are$te.$e r($ti o*i%er'l.O privi
a)enin%(toriar !hip'l ei $e oglin,i &n o!helarii l'i ,e $oare.Atit',inea l'i o
&n*'rie.Din ne*eri!iren' p'tea $(-l &)p'"te pe )e$ager "i $( $!ape nepe,ep$it(.
-Doa)nelortre#'ie $( ple!()an'n%( Charity.
-N' p'te%i )erge ,e!+t !+te trei o ,at( pe aleea ,e la intrarea,('g( poli%i$t'l.3i
,a!( v( )ai prin, pe vre'na pe ai!iv( are$te..N' ave%i voie $( $ta%i pe lo!alt*el
v( ia' la $e!%ie.A%i &n%ele$4
-O,a.+)#i ea ,'l!e.Poli%i$t'l &"i &n,rept( ,eget'l ar(t(tor $pre *a%a ei.
-Doa)n(!lipi%i n')ai"i v( ri,i!.Ea &"i $!oa$e o!helarii ,e $oare "i "i-i p'$e la
o!hi.Apoi .+)#i.Poli%i$t'l $e &nro"i,ar ple!( *(r( $( )ai !o)ente.e.C+n,
poli%i"tii era' in$tala%i &n )a"ini "i 'r)(rea' e0e!'tarea in$tr'!%i'nilorCharity
ar'n!( o privire $pre !l(,irea !' #iro'ri.A!') "tia ,e !e &nt+r.ia$e Ja7e la
$ervi!i'.3i ,e !e veni$e &n pat'l ei noaptea tre!'t(.

CAPITOLUL 1?
-;ir)a &n!ear!(evi,ent$( pe,ep$ea$!( *e)eile$p'nea p'rt(toarea lo!al( ,e
!'v+nt a Organi.a%iei Na%ionale a ;e)eiloriar ,a!( i $e va per)ite a"a !eva&i
vor 'r)a "i alte *ir)e e0e)pl'l.;(!' o pa'.(apoi 'r)(.Iar noi vo) a1'nge
p+n( la C'rtea S'pre)(,a!( va tre#'iG
2+r+in, ,e.g'$tatJa7e privi reporter'l ,e "tirilan$+n, o no'( &ntre#are !e
')#rea *ir)a Wayans.Charity $t(tea l+ng( repre.entanta ON;privin, $erioa$(
&nainte.N'-i $p'$e$e o vor#( $eara tre!'t( ,e$pre a!ea$t( !on*erin%( ,e pre$(.
Pre!i$ "tia ,e$pre $pri1in'l ON;.Era e0!l'$ $( n' "tie.N' era &n $it'a%ia l'i!are
pri)i$e 'n tele*on ,i)inea%a ,evre)eprin !are i $e ,(,ea in$tr'!%i'ni $( )earg(
la tri#'nal !' avo!at'l ,e la Eayan$.N' el l'a$e a!ea ,e!i.ie!i "e*ii l'i.6n !i',a
prote$telor $ale*'$e$e o#ligat $( i)p'n( inter,i!%iile.Inten%iona$e $(-i e0pli!e
toate a$tea !' pri)a o!a.ie&n $eara a!eea.
Dar ON; n' li $e p'tea al(t'ra grevi$telor*(r( !on$i)%()+nt'l lor.Iar Charity
repre.enta grevi$tele.Poate ,e a!eea *'$e$e at+t ,e re!eptiv( !+n, veni$e $-o
va,(.Dori$e $(-l a)(gea$!( !' 'n *al$ $enti)ent ,e $ig'ran%(.Poate ,e a!eea &i
.+)#i"e at+t ,e ,'l!e a.i-,i)inea%(.3tia !( 'n pro!e$ le-ar an'la "an$a ,e a
o#%ine !ontra!t'l !' g'vern'l.Da!( n' $e ren'n%a i)e,iat la pro!e$*ir)a era pe
!ale ,e ,i$pari%ie.Oare ei n'-i p($a4
O vo!e )i!( prote$t( &n g+n,a)intin,'-i ,e Charity !ea pe !are o !'no"tea.Dar
o !'no"tea oare !' a,ev(rat4 Si)%ea !(-l *olo$e"tela *el !') &i *olo$i$