Sunteți pe pagina 1din 142

Julian Barnes

Anglia, Anglia
CUPRINS: 1. Anglia. 2. Anglia, Anglia. Unu. Doi. Trei. 3. Albionul. Julian Barnes s-a n a!u" la #ei!es"er, Anglia, $e 1% ianuarie 1%&'. A s"u(ia" li)bile )o(e)e la *ag(alen College, +,-or(. Du$ absol.ire, a lu!ra" "i)$ (e "rei ani !a le,i!ogra- $en"ru. +,-or( /nglis0 Di!"ionar1. In 1%22 3i-a 4n!e$u" !ariera (e re(a!"or li"erar la Ne5 S"a"es)en 6iNe5 Re.ie5. 7n"re anii 1%2% 3i 1%8' a -os" !ri"i! (e "ele.i9iune, a.:n( rubri! $er)anen" )ai 4n":i 4n Neu; S"a"es)en, a$oi 4n +bser.er. A$re!ia" $en"ru ironia !are alune! uneori 4n !inis) 3i $en"ru in.en"i.i"a"ea sa ra-ina" , Ba)es a -os" r s$l "i" !u nu)eroase $re)ii 3i (is"in!<ii, 4n"re !are Pre)iul So)erse" *aug0a) =$en"ru *e"rolan(, 1%81>, Pri, * (i!is =$en"ru Pa$agalul lui ?lauber", 1%8'>, Pre)iul /. *. ?ors"er =(in $ar"ea A!a(e)iei 3i Ins"i"u"ului A)eri!an (e Ar"e 3i #i"ere, 1%8'>, Pre)iul @u""enberg =1%82>, Pre)iul @rin9ane Ca.our =1%88> 3i Pri, ?e)ina =1%%2>. A -os" no)inali9a" (e (ou ori $en"ru BooAer Pri9e, !ea )ai 4nal" re!unoa3"ere a )eri"elor li"erare 4n *area Bri"anie. 7n 1%%8 s"a"ul -ran!e9 i-a a!or(a" "i"lul (e BC0e.alier (es Ar"s e" (es #e""resC. Julian Ba)es a s!ris nou ro)ane, un .olu) (e $o.es"iri 3i (ou .olu)e (e eseuri. +$era sa i-a a"ras, (in $ar"ea !i"i"orilor, res$e!"ul !u.eni" au"orului $reo!u$a" (e "e)a is"oriei, a reali" <ii 3i a iubirii. Sub $seu(oni)ul Dan Da.anag0, a $ubli!a" $a"ru ro)ane (e -a!"ur $oli<ia" . Pen"ru Julian Barnes "en"a<ia lu)ilor $aralele nu es"e nou , $re!e(en"ul e,e)$lu (e ar0i"e!"ur e$i! al"er-na"i. in"i"ul:n(u-se Is"oria lu)ii 4n 1o !a$i"ole 3i 112. 7n An. @lia, Anglia es"e .orba (e o nou Anglie, ni!i s5i-"ian , ni!i la Eu,le1, !i $ur 3i si)$lu )inia-"ural , )ai -un!<ional 3i le!ui" $ar<ial (e 0ibele ori-ginalului. Al"-el s$us, un )a!ro $res!0i)ba" 4n )i!ro, un(e "uri3"ii (au n .al , $ersonaFele (e legen( re4n.ie, au"ori"a"ea es"e -or)al 3i "o"ul are lo!, a$aren", sub se)nul unei !on!uren<e !or(iale !u BAnglia (e ba9 C. Ins , (in )o)en"ul (es!0i(erii o-i!iale, ne!a9urile abun( , aFung:n( s (ea $:n la ur) $es"e !a$ un )e!ania) !are $e 0:r"ie $ rea s -un!<ione9e -ar !usur. 1. Anglia BCare e $ri)a "a a)in"ireGC o 4n"reba !:"e !ine.a. #ar ea r s$un(ea: BNu-)i a(u! a)in"eC. *aFori"a"ea !re(eau ! e o glu) , (e3i $rea $u<ini o !onsi(erau (e3"ea$" . Dar ea a3a g:n(ea. BH"iu e,a!" !e .rei s s$ui, o asigurau !ei )ai 4n<eleg "ori, 4n"o"(eauna 4nain"e (e $ri)a a)in"ire )ai e,is" una, la !are nu $o<i s aFungi.C

Dar nu as"a .oia s s$un . Pri)a a)in"ire nu era !a $ri)ul su"ien, $ri)ul $rie"en, $ri)ul s ru", $ri)a noa$"e (e a)or, $ri)a ! sni!ie, $ri)ul !o$il, !a )oar"ea $ri)ului $ rin"e sau !a $ri)a (a" !:n(, !u un Fung0i as!u<i" (e (is$erare, $ri!e$eai !:" (e - r s$eran< era !on(i<ia u)an I nu era !a ni!iuna (in"re as"ea. Nu era un lu!ru !on!re", $al$abil, $e !are "i)$ul, !u -elul s u s":nga!i, a)u-9an", 4l 4)$o(obea $es"e ani !u (e"alii 4n!0i$ui"e -un .:r"eF (e !ea< !a o bro(erie, un nor (e -ur"un , o (ia(e) I (ar $e !are nu 4l $u"ea 3"erge. + a)in"ire era, $rin (e-ini<ie, nu un obie!", !i. + a)in"ire. A!u) o a)in"ire a unei a)in"iri !0iar (inain"ea unei a)in"iri (e )ai (e.re)e (e!:" o a)in"ire (e a"un!i, (e)ul". A3a 43i a)in"eau oa)e-nii un !0i$, un genun!0i $e !are s l"aser , o $aFi3"e $ri) .ara; un !:ine, o buni! , un ani)al (e $lu3 a ! rui ure!0e se (e9in"egrase, )or-oli" 4n gur ; 43i a)in"eau un ! ru!ior, $ri.eli3"ea (in ! ru!ior, ! (erea (in ! ru!ior, !u !a$ul (e g0i.e!iul a3e9a" in.ers (e -ra"ele )ai )are $en"ru a .e(ea noua a!0i9i<ie =!0iar (a! , )ul<i ani )ai ":r9iu, 4n!e$eau s se 4n"rebe (a! nu !u).a -ra"ele 4i s)ulsese in"en<iona" (in so)n, (:n(u-i !u !a$ul (e g0i.e!i 4n"r-o i9bu!nire $ri)ar (e ur -r <eas! .>. 73i a)in"eau "oa"e a!es"ea 4n!re9 "ori, - r (ubii, (ar, in(i-eren" ! .eneau (in s$usele !elorlal<i, (in i)agi-na<ie sau (in "en"a<ia (e a a$u!a ini)a as!ul" -"orului 4n"re (ege"ul )are 3i ar " "or 3i a s"r:nge $:n !e .:n "aia 4n"ins a.ea s (ure9e 4n a3"e$"area iubir0. In(i-eren" !are erau sursa 3i )o"i.ul, ea nu a.ea 4n!re(ere 4n as"-el (e a)in"iri. *ar"0a Co!0rane a.ea s "r ias! o .ia< lung 3i, 4n "o<i anii a!es"ei e,is"en<e, nu .a 4n":lni ni!io(a" o $ri) a)in"ire !are s nu -ie, (u$ $ rerea ei, o )in!iun . De a!eea, )in<ea 3i ea. Pri)a a)in"ire, s$unea, era a unei 9ile !:n( s" "ea $e $o(eaua bu! " riei, a!o$eri" !u o 4)$le"i-"ur rar (e ra-ie, (in a!eea !u g uri, g uri $e !are le $u"ea l rgi !u lingura, $ri)in( $en"ru a!eas"a !:"e o $ l)u< I 4n siguran< , $en"ru ! )a)a -re(ona !e.a 4n -un(al I 4n"o"(eauna in"ona )elo(ii .e!0i 4n "i)$ !e g "ea, nu !ele $e !are 4i $l !ea s le as!ul"e al")in"eri I 3i !0iar 3i as" 9i, !:n(, (:n( (ru)ul la ra(io, au9ea BJouKre "0e To$C, BLeKll All @a"0er a" "0e Ri.erC sau BNig0" an( Da1C, *ar"0a si)<ea brus! nurosul su$ei !u " i<ei sau al !e$ei $r Fi"e, nu-i a3a ! e !iu(a"G M Hi )ai era unul, B#o.e Is "0e S"ranges" T0ingC, !are ei 4i e.o!a 4n"o"(eauna o $or"o!al " ia" 3i s"oars I 3i "o" a!olo, 4n"ins $e 4)$le"i"ura (e ra-ie, era Fo!ul !u regiunile Angliei, iar )a)a 0o" r:se s o aFu"e !o)$un:n( "oa" $ar"ea (in e,"erior 3i )area, !are 4i l sau (inain"e !on"urul < rii, $or<iunea as"a (e 4)$le"i"ur !u o -or) s"ranie, !are se) na $u<in !u o b "r:n a3e9a" $e o $laF , !u $i!ioarele 4n"inse (inain"ea ei I $i!ioarele -iin( regiunea Corn5all, !0iar (a! , (esigur, nu g:n(ise "oa"e a!es"ea a"un!i, nu 3"ia ni!i ) !ar !u.:n"ul Corn5all sau !e !uloare a.ea $iesa, 3i (oar 3"i<i !u) sun" !o$iii, a$u! !e $ies le !a(e 4n ):n 3i 4n!ear! s o $o"ri.eas! !u -or<a 4n gaur , a3a ! $robabil ! $usese ):na $e #an!as0ire 3i 4l ob0gase s (e.in Corn5all. Da, as"a era $ri)a ei a)in"ire, $ri)a ei )in!iun ar"is"i! 4)bun " <i" . Hi a(esea g sea $e !ine.a !are a.usese, 4n !o$il rie, a!ela3i Fo! 3i !u !are 4n!e$ea o !o)$e"i<ie bl:n( , !e $iese )on"ai )ai 4n":i I (e !ele )ai )ul"e ori era Corn5all-ul, (ar uneori era Ea)$s0ire, $en"ru ! Ea)$s0ire a.ea a"a3a" 3i Insula Lig0", !are ie3ea 4n relie-, $e )are, 3i $robabil era u3or (e $us, 3i (u$ Co)5all 3i Ea)$s0ire .enea /as" Anglia, $en"ru ! Nor-olA 3i Su--olA s" "eau unul (easu$ra !eluilal" !a -ra"e 3i sor , sau se 4)br <i3au, !a so< 3i so<ie, 4n"inse gras, 4)$reuna"e, sau $oa"e !a (ou Fu) " <i (e nu! . Nenea a$oi Den"-ul, 4n"in9:n( un (ege", sau $oa"e nasul a)enin< "or s$re !on"inen" I a"en<ie, s"r iniO +,-or(s0ire Fu!:n(u-se (e-a lingurile !u Bu!Aing0a)s0ire 3i "ur"in( (e "o" BerAs0ire; No""ing0a)s0ire 3i Derb1s0ire al "uri, !a )or!o.ii sau !onurile (e bra(; !urba lin , !a un leu-(e-)are, a Car(igan-ului. 73i a)in"eau !u) regiunile )ari, !u !on"ururi !lare, erau $e )argini, !u), (u$ !e le )on"ai, r ):neai !u un a)es"e! ne(e-ini" (e !o)i"a"e )i"i"ele 3i

neregula"e 4n )iFlo! 3i !u) nu-<i a)in"eai ni!io(a" un(e .enea S"a--or(s0ire. Pe ur) 4n!er!au s 43i a(u! a)in"e !ulorile $iese-lor, !are la .re)ea a!eea $ ruser a -i e,"re) (e i)$or"an"e, la -el (e i)$or"an"e !a 3i nu)ele, (ar a!u), a":<ia ani )ai ":r9iu, oare Corn5all -usese )o., JorAs0ire galben 3i No""ing0a)s0ire )aro, sau Nor-olA s -i -os" galben I (oar (a! n-o -i -os" sora lui, Su--olAG /rau a)in"irile !are, !0iar 3i -alse, erau )ai $u<in nea(e. ra"e. Dar $oa"e a!eas"a era )e)oria real , ne$relu-!ra" : a.ansase (e $e $o(ea la )asa (in bu! " rie, a!u), ! (ege"ele 4i erau )ai 4n(e):na"i!e !u $iesele, )ai or(ona"e 3i )ai !ins"i"e I nu )ai 4n!er!a s oblige So)erse"-ul s in"re 4n Den" I 3i ( (ea, (e obi!ei, o!ol !oas"ei I Corn5all, De.on, So)erse", *o)nou"0s0ire, @la)organ, Car)ar"0en, Pe)broAes0ire =$en"ru ! 4n Anglia in"ra 3i Lalesul I el era bur"a ro"un( a b "r:nei> I 3i "o" a3a 4na$oi la De.on, a$oi le !o)$le"a $e !elelal"e, l s:n( aiuri"a 9on (in *i(lan(s la ur) , 3i aFungea la s-:r3i" 3i 4i li$sea o $ies : #ei!es"ers0ire, Derb1s0ire, No""ing0a)s0ire, Lar5i!As0ire, S"a--or(s0ire -(e obi!ei era una (in"re ele I 3i a"un!i o !o$le3ea un sen"i)en" (e (e9olare, (e nereu3i" 3i (e (e9a-) gire -a< (e i)$er-e!<iunea lu)ii, $:n !:n( "a"a, !are $ rea s se i.eas! 4n"o"(eauna 4n )o)en-"ul a!es"a, g sea $iesa li$s 4n lo!ul !el )ai $u<in $robabil. Ce ! u"a S"a--or(s0ire 4n bu9unarul luiG Cu) o -i aFuns a!oloG 7l . 9use s rin(G +are $isi!a s -l -i $us a!oloG #ar ea 9:)bea ros"in(u-3i nu-urile 3i !l "in:n( (in !a$ s$re el, $en"ru ! S"a--or(s0ire se g sise, iarFo!ul ei, Anglia ei 3i ini)a ei erau (in nou 4n"regi. /ra o a)in"ire a(e. ra" , (ar *ar"0a "o" nu a.ea 4n!re(ere; era a(e. ra" , (ar nu 3i ne$relu!ra" : 3"ia ! -usese aie.ea, $en"ru ! se 4n":)-$lase (e )ai )ul"e ori; (ar, 4n a)alga)ul re9ul"a", se)nele (is"in!"i.e ale -ie! rei 4n":)$l ri 4n $ar"e I $e !are a!u) "rebuia s le in.en"e9e, !a (e e,e)$lu !:n( "a"a -usese a-ar , 4n $loaie, 3i 4i 4na$oiase S"a--or(s0ire-ul u(, sau !:n( 4i 4n(oise !ol<ul (e la #ei!es"ers0ire I a!es"ea se $ier(user . A)in"irile !o$il riei erau .isele !are r ):neau 3i (u$ !e "e "re9eai. Nisai "oa" noa$"ea, sau bu! <i lungi, bune, (e noa$"e, (ar !:n( "e "re9eai, "o" !e 4<iJnai r ) sese era a)in"irea ! -usese3i $ r si", "r (a", $rins 4n !a$!an , l sa" $e un !:)$ 4ng0e<a"; 3i uneori nu a.eai ni!i as"a, !i o i)agine re)anen" , 3"ears , a e)o<iilor s":rni"e (e as"-el (e e.eni)en"e. Dar ne4n!re(erea )ai a.ea un )o"i.. Da! a)in"irea nu era un lu!ru, !i a)in"irea unei a)in"iri a unei a)in"iri, oglin9i $aralele, !eea !e 4<i s$unea a!u) !reierul (es$re !eea !e sus<inea ! se $e"re-!use a"un!i era !olora" (e "o" !eea !e se $e"re!use 4n"re "i)$. /ra !a o <ar !are 43i a)in"e3"e is"oria: "re!u"ul nu era ni!io(a" $ur 3i si)$lu "re!u", era !e.a !e ( (ea $re9en"ului $u"erea (e a "r i !u sine 4nsu3i. A!ela3i lu!ru se a$li!a 3i in(i.i9ilor, (e3i, e.i(en", $ro!esul nu a.ea lo! $e -a< . Cei (e9a) gi<i (e $ro$ria e,is"en< 43i a)in"eau oare ! o i(il , sau al"!e.a !are le Fus"i-i!a -iin<a, se s-:r3ise !u o (e9a) gireG Cei )ul<u)i<i (e e,is"en<a lor 43i a)in"eau s"area (e )ul<u)ire an"erioar , sau .reun )o)en" (e bine organi9a" a(.ersi"a"e, (e$ -3i" 4n )o( eroi!G Un ele)en" (e $ro$agan( , (e )arAe"ing 3i .:n9are, in"er.enea 4n"o"(eauna 4n"re -iin<a l un"ri! 3i !ea e,"erioar . Hi o au"o4n3elare $er)anen" . Pen"ru ! , 3i (a! a()i"eai "oa"e as"ea, $er!e$:n( i)$uri"a"ea 3i al"e-rarea sis"e)ului )e)oriei, 4n $ar"e "o" )ai !re(eai 4n lu!rul a!ela au"en"i! I (a, lu!ru I $e !are 4l nu)eai a)in"ire. #a uni.ersi"a"e, *ar"0a se 4)$rie-"enise !u o -a" (in S$ania, Cris"ina. Is"oria !o)un a !elor (ou < ri, sau ) !ar $ar"ea ei !on-li!"ual , se 4n"in(ea $e se!ole 4n ur) ; (ar !0iar 3i a3a, a"un!i !:n( Cris"ina s$usese, 4n"r-o !li$ (e "a!0i-nare a)i!al , B?ran!is DraAe a -os" un $ira"C, ea re$li!ase: BBa nuC, $en"ru ! , (u$ 3"iin<a ei, el era un erou engle9 3i Sir 3i a)iral 3i, 4n !onse!in< , un gen"le)an. C:n( Cris"ina, !e.a )ai serios (e (a"a a!eas"a, re$e"ase: BA -os" un $ira"C, *ar"0a 4n<elesese ! era in.en<ia, alin "oare 3i ne!esar , a !elor 4n.in3i. Ul"erior, 4l ! u"ase $e DraAe 4n"r-o en!i!lo$e(ie bri"ani! un(e, !0iar (a! "er)enul (e B$ira"C nu a$ rea, !ei (e B0ai(u!C 3i B$ra( C erau -re!.en<i, 3i 4n<elesese ! 0ai(u!ul $r (alni! $en"ru unii

$u"ea -i un $ira" $en"ru al<ii, (ar !0iar 3i a3a, Sir ?ran!is DraAe r ) sese $en"ru ea un erou, ne$ "a" (e !on3"iin<a a!es"ui -a$". De a!eea, !:n( $ri.ea 4na$oi, .e(ea a)in"iri lu!i(e 3i se)ni-i!a"i.e, 4n !are nu a.ea 4n!re(ere. Ce $u"ea -i )ai li)$e(e 3i )ai )e)ora" (e!:" 9iua a!eea (e la T:rgul Agri!olG + 9i !u nori -ri.oli $e un albas"ru serios. P rin<ii o luaser bl:n( (e 4n!0eie"urile ):inilor 3i o s l"aser sus, 4n aer, iar iarba !res!u" 4n s)o!uri -usese !a o "ra)bulin la a"eri9are. Cor"ul alb, !u $arasolare . rga"e, !on-s"rui" soli(, !a lo!uin<a .i!arului. Un (eal 4nal" 4n -un(al, (e $e !are ani)alele ne4ngriFi"e 3i - r griF $ri.eau 4n Fos la .erii r s- <a<i 3i 4ngr (i<i, (in <ar!ul ":rgului. *irosul (e la in"rarea (e ser-.i!iu a !or"ului !u bere, $e ) sur !e 9iua se 4n! l9ea. Coa(a la "oale"ele $or"abile 3i )irosul, nu !u )ul" (i-eri". /!usoane (e !ar"on si)boli9:n( au"ori-"a"ea, a":rna"e (e nas"urii ! ) 3ilor (in )a"erial !a(rila". ?e)ei !are $eriau !a$re ) " soase, b rba<i (u(uin( .aFni! $e "ra!"oare an"i!e, !o$ii 4n la!ri)i, alune!:n( (e $e $oneii lor 4n "i)$ !e, 4n -un(al, silue"e ne(eslu3i"e re$arau gar(urile - !u"e < n( ri. Personalul A)bulan<elor S". Jo0n a3"e$":n( !a oa)enii s le3ine, s !a( (e $e -r:ng0iile (e ! < -ra" sau s -a! in-ar!"; a3"e$":n( s se 4n":)$le !e.a r u. Dar nu se 4n":)$lase ni)i! r u, nu 4n 9iua a!eea, nu 4n a)in"irea ei (es$re 9iua a!eeaHi $ s"rase !aie"ul !u lis"e "i)$ (e )ul"e (e!enii, 3"iin( $e (e ros" !ea )ai )are $ar"e a s"raniilor $oe)e. Pro-gra)area $re)iilor So!ie" <ii Agri!ole 3i Eor"i!ole a (is"ri!"ului. Doar .reo (ou 9e!i (e -ile lega"e 4n 0:r"ie ro3ie, (ar $en"ru ea )ul" )ai )ul" (e!:" o !ar"e !u $o9e, !0iar (a! nu !on<inea (e!:" .orbe; un al)ana0; ierbarul unui -ar)a!is"; o "rus )agi! ; un ai(e )e)oire. Trei *or!o.i I lungi Trei *or!o.i I s!ur<i Trei Na$i I ori!e .arie"a"e Cin!i Car"o-i I lungi Cin!i Car"o-i I ro"un9i Hase ?asole la" Hase ?asole ro3ie Nou ?asole $i"i! Hase Ce$e -ran<u9e3"i, )ari, ro3ii Hase Ce$e -ran<u9e3"i, )i!i, ro3ii Hase Ce$e -ran<u9e3"i, )ari, albe Hase Ce$e -ran<u9e3"i, )i!i, albe A)es"e! (e legu)e. Hase -eluri (is"in!"e. Cono$i(a, (a! es"e $re9en"a" , "rebuie e,$us $e "ul$ini. Ta. !u #egu)e. Ta.a $oa"e -i (e!ora" , (ar nu)ai !u $ "runFel. 2o s$i!e (e gr:u. 2o s$i!e (e o. 9. #arb (e $ 3una" Re$lan"a" , 4n Cu"ie (e Ro3ii. #arb (e $ 3una" Peren , 4n Cu"ie (e Ro3ii. Ca$rele $rogra)a"e .or -i $re9en"a"e (e ! $ s"ru, 4n"o"(eauna !u o (is"an< (e (oi )e"ri 4n"re ele 3i !ele ne$rogra)a"e. Toa"e !a$rele 4ns!rise .or -i -e)ele. Ca$rele 4ns!rise la Se!<iunile 1'& 3i 1'P "rebuie s -i n s!u" !el $u<in un ie(. #e(ul se (e-ine3"e !a a.:n( (e la o la 12 luni. Bor!an !u @e). Bor!an !u Dul!ea< (e ?ru!"e. Bor!an !u Br:n9 3i # ):ie.

Bor!an !u Jeleu (e ?ru!"e. Bor!an !u Cea$ *ura" . Bor!an !u Sos (e Sala" . Na! +lan(e9 (e la$"e. Na! +lan(e9 !u .i<el. Junin! (e la$"e. Junin! ":n r , !u nu )ai )uli (e 2 (in<i la<i. Ni"ele a"es"a"e .or -i $re9en"a"e (e ! $ s"ru, 4n"o"(eauna !u o (is"an< (e "rei )e"ri 4n"re ele 3i !ele nea"es"a"e. *ar"0a 4n<elegea (oar o $ar"e (in !u.in"e 3i -oar"e $u<ini (in"re "er)enii in"ro(u!"i.i, (ar lis-"ele a!es"ea a.eau !e.a I o organi9are !al) 3i o 4n"regi)e I !are o )ul<u)eau. Trei Dalii, (e!ora"i.e, $es"e 2o !) I 4n "rei .a9e. Trei Dalii, (e!ora"i.e, 4n"re 1P 3i 2o !) I 4n"r-o .a9 . Pa"ru Dalii, (e!ora"i.e, 4n"re 8 3i 1P !) I 4n"r-o .a9 . Cin!i Dalii, bu!0e" )inia"ural. Cin!i Dalii, $a)$on, sub P !) (ia)e"ru. Pa"ru Dalii, !a!"us, 4n"re 1o 3l 1P !) I 4n"r-o .a9 . Trei Dalii, !a!"us, 4n"re 1P 3i 2o !) I 4n"r-o .a9 . Trei Dalii, !a!"us, $es"e 2o !) I 4n "rei .a9e. /ra ai!i 4n"reaga lu)e a (aliilor. Nu li$sea ni!iuna. Bra<ele -er)e ale $ rin<ilor o 9.:rliser 4n 4nal"ul !erului. P 3ise, 4n"re ei, $e aleile a3"ernu"e !u s!:n-(uri, $e sub !o$er"ine, $rin a!rul -ierb)"e, ierbos, !i"in( (in !aie" !u au"ori"a"e (e !rea"or. 1 se $ rea ! e,$ona"ele 4n"inse (inain"ea lor nu $u"eau e,is"a !u a(e. ra" $:n nu le (enu)ea, in!lu9:n(u-le 4n !a"egorii. M De!i !e a.e) ai!i, (oKn3oar Hori!i! G M Doi 3a$"e 9ero. Cin!i *ere (e Co$". M A3a $ar. Toa"e !in!i. * 4n"reb !e soi sun". *ar"0a se ui"ase (in nou 4n !aie". M +ri!e .arie"a"e. M Core!". *ere (e Co$", +ri!e Narie"a"e I .a "rebui s le ! u" ) la )aga9in. Se $re- !ea ! e serios, (ar )a)a r:(ea, Fu!:n(u-se inu"il !u $ rul *ar"0ei. 1& N 9user oi s"r:nse 4n"re $i!ioare (e b rba<i asu(a<i, !u bi!e$3i $roe)inen<i, 3i (es$uia"e (e 0 inu<ele (e l:n 4n"r-un .:r"eF (e -oar-e!e !l n< -ni"oare; !u3"i (e s:r) , 4n !are erau ie$uri a3a (e )ari 3i (e 4ngriFi<i, ! $ reau ireali; ur)ase Para(a Ani)alelor (e Cas , Con!ursul (e Cos"u)e C lare 3i Cursa (e Terieri. In !or"urile 4n!inse s" "eau $r Fi"uri un"oase, )in!iunele, e!leruri 3i !l "i"e; ou s!o<iene, " ia"e 4n (ou !a a)oni"ele; $ s":rna!i 3i )or!o.i lungi (e un )e"ru, sub<iin(u-se $:n la grosi)ea unui -i"il (e lu):nare; !e$e lu!ioase, !u g:"urile a$le!a"e 3i lega"e !u s-oar ; gru$uri (e !:"e !in!i ou , !u al 3aselea s$ar", al "uri, $e o -ariurioar , 4n a3"e$"area Fu(e! "orilor; ron(ele (e s-e!l " ia" , ar ":n(u-3i !er!urile, $re!u) !o$a!ii. Dar 4n )in"ea ei a.ea s r ):n s!li$in( )ai ":r9iu, )ul" )ai ":r9iu, -asolea (o)nului A. Jones. Se ( (eau !ar"oane ro3ii $en"ru $re)iul 4n":i, albas-"re $en"ru $re)iul al (oilea 3i albe $en"ru )en<iuni. Toa"e !ar"oanele ro3ii la -asole a$ar<ineau (o)nului A. Jones. Nou ?asole T:r:"oare +ri!e Narie"a"e, Nou ?asole C < r "oare Ro"un( , Nou ?asole Pi"i! #a" , Nou ?asole Pi"i! Ro"un( , Hase ?asole #a" Alb , Hase ?asole #a" Ner(e. To" el !:3"igase 3i la Nou P s" i (e *a9 re 3i Trei *or!o.i S!ur<i, (ar a!es"e !a"egorii o in"eresau )ai $u<in. Pen"ru ! (ornnul Jones se $ri!e$ea s 43i e,$un -asolea. + a3e9ase $e !:"e.a bu! <i (e !a"i-ea neagr . M Par! e o .i"rin (e biFu"ier, nu-i a3a, (rag G Co)en"ase "a"a. Nrea !ine.a o $ere!0e (e !er!eiG

Se 4n"insese (u$ boabele (e ?asole Pi"i! Ro"un( ale (o)nului Jones, )a)a !0i!o"ise, iar *ar"0a e,!la)ase !a) "are: M NuO M Bine, bine, (oKn3oar Hori!i! . N-ar -i "rebui" s -a! ges"ul, !0iar (a! nu 4l - !use serios. Nu era (elo! a)u9an". Do)nul Jones se $ri!e$ea s -a! o $ s"aie (e -asole s $ar (es .:r3i" . Culoarea, $ro$or<iile, ne"e9i)ea. #ar nou $ s" i (e -asole erau !u a":" )ai -ru)oase. #a 3!oal !:n"au. S" "eau !:"e $a"ru 4n ban! , 4n uni-or)ele .er9i, $re!u) boabele 4n"r-o $ s"aie. +$" $i!ioare ro"unFoare, o$" $i!ioare s!ur"e, o$" $i!ioare lungi, o$" $i!ioare ori!e .arie"a"e. ?ie!are 9i 4n!e$ea !u !:n" ri religioase, !on"ra--a!u"e (e *ar"0a Co!0rane. *ai ":r9iu, .eneau !:n" rile ierar0i!e ale )a"e)a"i!ii 3i !ele !o)$a!"e ale $oe9iei. *ai s"ranii 3i )ai -ierbin<i (e!:" ele erau !:n" rile is"oriei. Ai!i, erau 4n(e)na"e ! "re o "ensiune (is$ro$or<iona" a !re(in<ei la A(u-narea (e (i)inea< . C:n" rile religioase se ros"eau 4n"r-un )ur)ur gr bi"; (ar la is"orie, (o)ni3oara *ason, "ru$e3 !a o g in 3i b "r:n !:" !:"e.a .ea!uri, le 4n(ru)a 4n .enera<ie !a o $reo"eas !aris)a"i! , <in:n( ri")ul, !on(u!:n( gru$ul (e a(ora"oare. PP 4. C0r. =$o!, $o! (in $al)e> In.a9ia ro)an 1Q'' =$o!, $o!> B " lia (e la Eas"ings 121P =$o!, $o!> *agna Car"a 1P12 =$o!, $o!> Eenri! al NIII-lea =$o!, $o!> A$ r "or al Cre(in<ei =$o!, $o!> A!eas"a (in ur) 4i $l !use: iar (a! ri)au, erau 3i )ai u3or (e <inu" )in"e. + )ie o$" su"e !in!i9e!i 3i $a"ru =$o!, $o!> r 9boi 4n Cri)eea !a la "ea"ru =$o!, $o!> I 4n"o"(eauna s$uneau a3a, in(i--eren" (e !:"e ori le !ore!"a (o)ni3oara *ason. Hi s!an(area !on"inua, $:n la 1%&Q =$o!, $o!> B " lia $en"ru Anglia 1%23 =$o!, $o!> Tra"a"ul (e la Ro)a Do)ni3oara *ason le ):na $rin e$o!i 3i a$oi le 4n"or!ea, (e la Ro)a la Ro)a, 4na$oi la 4n!e$u". A3a le 4n! l9ea, - !:n(u-le )in<ile )ai elas"i!e. A$oi le s$unea $o.e3"i (es$re -a$"e (e !a.aleris) 3i (e glorie, (es$re -oa)e"e 3i !iu) , (es$re "ira-nie 3i (e)o!ra<ie; (es$re s"r lu!irea regilor 3i .ir-"u"ea soli( a in(i.i(ualis)ului )o(es"; (es$re S-:n"ul @0eorg0e, $a"ronul Angliei, Aragonului 3i Por"ugaliei, (ar 3i $ro"e!"orul @eno.ei 3i Nene<iei; (es$re Sir ?ran!is DraAe 3i a!"ele sale (e .i"eFie; (es$re regina Boa(i!ea 3i regina Ni!"oria; (es$re nobilul !are lu$"ase 4n !ru!ia(e 3i a!u) 9 !ea 4n $ia"r , al "uri (e so<ia sa, 4n biseri!a (in sa", !u $i!ioarele a3e9a"e $e un !:ine. As!ul"au, !u a":" )ai !u)in<i !u !:", (a! era )ul<u)i" , (o)ni-3oara *ason 4n!0eia ora !u o nou !:n"are, (ar (e al" -el. ? !eau e,er!i<ii, 4n !are "rebuiau s !o)-$le"e9e (a"ele; .aria<iuni, i)$ro.i9a<ii 3i ar"i-i!ii; !u.in"ele se !u-un(au 3i se a.:n"au, 4n "i)$ !e ele se ag <au (e o 3u.i< (e ri"). /lisabe"a 3i Ni!"oria =$o!, $o!, $o!, $o!>, iar ele r s$un(eau: 1PP8 3i 1832 =$o!, $o!, $o!, $o!>. Sau =$o!, $o!> Lol-e la Ruebe! =$o!> iar ele "rebuiau s (ea re$li!a =$o!, $o!>: 12P% =$o!>. Sau, 4n lo! s le (ea !a in(i!iu Co)$lo"ul Pra-ului (e Pu3! =$o!, $o!>, s!0i)ba !u @ui(o ?a5Aes 4n +$in!i =$o!, $o!>, la !are ele g seau ri)a: 1'QP. Par!urgea !u ele (ou )ilenii, - !:n( (in is"orie nu o $rogresie )ono"on , !i un 3ir (e )o)en"e .ii, !a 4n"r-o 4n"re!ere, $ s" i (e -asole $e o !a"i-ea neagr . *ul" )ai ":r9iu, !:n( "o" !eea !e a.ea s se $e"rea! 4n .ia<a ei se $e"re!use (eFa, la .e(erea unei (a"e (in"r-o !ar"e, *ar"0a Co!0ran "o" )ai au9ea 4n ure!0i r s$unsul $o!ni" (in $al)e al (o)ni3oarei *ason. Bie"ul Nelson *or" $e Pri!i, Tra-algar 18QP. /(uar( +$" Pier(e Sara, 1%3' Ab(i!area. Jessi!a Ja)es, $rie"en 3i !re3"in , s" "ea 4n s$a"ele ei la is"orie. Jessi!a Ja)es, i$o!ri" 3i "r -( "oare, s" "ea 4n -a<a ei la A(unare. Pen"ru ! era o -a" is"ea< , *ar"0a nu era !re(in!ioas . #a rug !iunea (e (i)inea< , !u o!0ii s"r:ns 4n!0i3i, ea ros"ea al"-el: Ta" *are, !arele e3"i 4n !e<uri, Sleias! -se nu)ele " u

Nie gr (in ria "a. ?a! -se 9oaia "a Hi s!urg -se-n $ ):n". P:inea noas"r !ea (e "oa"e 9ilele - -ne-o nou san(.i3. Hi s!ar$in -ne nou s$in rile Pre!u) 3i noi le s! r$in ) $e-ale .e!inilor no3"ri. Hi nu ne (a ) ) lig $ri$i" , Hi ne -ere3"e (e $ )$ l u. C !i a "a e gr (in ria, 3i $li.irea, 3i !ulegerea A!u) 3i-n .erii .erilor, algo!A#*IN. *ai a.ea (e lu!ru la unul sau (ou .ersuri, !are "rebuiau $er-e!<iona"e. Nu o !onsi(era o blas--e)ie, $oa"e !u e,!e$<ia $ r<ii (es$re 9oaie. Ba !0iar, $e alo!uri, i se $ rea -ru)oas , iar $asaFul (es$re ) ) lig 4i a)in"ea 4n"o"(eauna (e Nou ?asole C < r "oare Ro"un( , !are lui Du)ne9eu, (a! ar -i e,is"a", $robabil ! i-ar -i $l !u". Dar Jessi!a o ( (use (e gol. Nu, - !use !e.a 3i )ai (e3"e$": - !use 4n a3a -el 4n!:" *ar"0a s se (ea singur (e gol. 7n"r-o (i)inea< , la un se)n al ei, "oa" lu)ea (in Fur " !use 3i (oar glasul *ar"0ei, solo, se au9ise !er:n( a$ sa" $:inea $en"ru san(.i-3uri 3i ) ) liga, )o)en" 4n !are (es!0isese o!0ii, (:n( (e u) rul r su!i", $ie$"ul (e g ina 3i $ri.irea (e !re3"in a(e. ra" a (o)ni3oarei *ason, !are su$ra.eg0ea !lasa lor. To" res"ul "ri)es"rului -use1e obliga" s .in 4n -a< , !on(u!:n( rug !iunea 4n"regii 3!oli, -or<a" s ar"i!ule9e !lar 3i s )i)e9e o !re(in< ar9 "oare. Du$ un "i)$, !ons"a"ase ! se (es!ur!a (es"ul (e bine I un !re3"in ren s!u", !a$abil s !on.ing !o)isia (e e.aluare ! s-a le$ (a" (e $ !a"e 3i rug:n(-o -ru)os s -i (ea (ru)ul. Cu !:" era (o)ni-3oara *ason )ai b nui"oare, !u a":" era *ar"0a )ai 4n!:n"a" . +a)enii au 4n!e$u" s o "rag (eo$ar"e. + 4n"re-bau (e !e -a!e 4n"o"(eauna $e (os (e!:" !eilal<i. 7i s$uneau ! nu e bine s "e <ii ni!i $rea (e3"e$". 7i (es" inuiau ! !inis)ul, *ar"0a, e un (ar al singur " <ii. N ( F(uiau ! nu se !re(ea )ai $resus (e ei. Hi 4i a"r geau a"en<ia, )ai !u $er(ea, )ai - r , ! -a)ilia ei nu era !a al"e -a)ilii, (ar ! $ie(i!ile erau - !u"e !a s -ie 4n(e$ r"a"e 3i !ara!-"erul "rebuia !l (i". Nu $rea 4n<elegea !u) .enea "reaba !u !l (i"ul !ara!"erului. Trebuie s -i -os" !e.a !e a.eai, sau !are se s!0i)ba o (a" !u lu!rurile !are <i se 4n":)$lau, !a )a)a, !are a.ea -irea )ai iu"e 3i r b(area )ai s!ur" 4n ul"i)a .re)e. Cu) $u"eai s 4<i !l (e3"i singur !ara!"erulG Se ui"a la 9i(urile sa"ului, - !:n( o !o)$ara<ie )ira" : blo!uri (e $ia"r , !u )or"ar 4n"re ele, iar a$oi o linie "rasa" (in bu! <i (e !re)ene, !are s ara"e ! ai !res!u", ! <i-ai !l (i" !ara!"erul. Nu a.ea ni!i un sens. Din -o"ogra-ii, *ar"0a se 4n!run"a ! "re lu)e, !u bu9a (eFos r s-r:n" , !u s$r:n!enele uni"e. /ra (e9a$ro-bare -a< (e !eea !e .e(ea, o (o.a( a B!ara!"e-ruluiC ei nesa"is- ! "orG Sau $oa"e ! era $en"ru ! )a)ei i se s$usese =4n !o$il rie> ! $o9ele se -a! 4n"o"(eauna !u soarele ! 9:n( $es"e u) rul (re$"G 7n ori!e !a9, !l (irea !ara!"erului nu era $en"ru *ar"0a o $riori"a"e a )o)en"ului. #a "rei 9ile (u$ T:rgul Agri!ol I iar a!eas"a era o a)in"ire a(e. ra" , uni! , ne$relu!ra" , (e as"a era sigur , sau a$roa$e sigur I *ar"0a s" "ea la )asa (in bu! " rie; )a)a g "ea, (ar 43i a)in"ea ! nu !:n"anu, a!u) 3"ia, aFunsese la .:rs"a la !are a)in"irile se !on!re"i9ea9 3i (e.in -a$"e I )a)a g "ea 3i nu !:n"a, as"a era sigur, iar *ar"0a !o)$le-"ase Fo!ul, 3i sa"a era sigur, r ) sese un gol (e (i)ensiunile !o)i"a"ului No""ing0a)s0ire, $rin !are se .e(ea -ibra le)nului )esei, era sigur, "a"a nu era $rin a$ro$iere, era sigur, "a"a a.ea No""ing0a)s0ire-ul 4n bu9unar, era sigur, iar ea ri(i!ase $ri.irile, era sigur, 3i la!ri)ile (e $e obra9ul )a)ei ! (eau 4n su$ , era sigur. Sigur $e logi!a ei (e !o$il, 3"ia ! nu "rebuie s !rea( 4n e,$li!a<iile )a)ei. Ba !0iar se si)<ea )ai $resus (e o ase)enea li$s (e 4n<elegere 3i (e la!ri)i. Pen-eru *ar"0a, "o"ul era -oar"e si)$lu. Ta"a se (usese (u$ No""ing0a)s0ire. Cre(ea ! 4l are 4n bu9unar, (ar, !:n( se ui"ase, nu-

l g sise. De-aia nu 9:)bea 4n Fos, ! "re ea, (:n( .ina $e $isi! . H"ia ! nu o $oa"e (e9a) gi, (e a!eea $le-!ase s !au"e $iesa 3i 4n":r9isae )ai )ul" (e!:" 3i-ar -i. I)agina". A.ea s se 4n"oar! 3i "o"ul a.ea s -ie iar bine. *ai ":r9iu I un )ai ":r9iu !are a.ea s .in )ul" $rea !ur:n( I 4n .ia<a ei $ "runsese un sen-"i)en" 4ngro9i"or, un sen"i)en" $e !are nu a.ea !u.in"e s 4l (es!rie. *o"i.ul nea3"e$"a", logi!, ri)a" =$o!, $o!> $en"ru !are $le!sae "a"a. /a era a!eea !are r " !ise $iesa, ea r " !ise No""ing0a)s0ire-ul, 4l $usese un(e.a 3i ui"ase (e el, sau $oa"e 4l l sase un(e.a (e un(e 4l -urase un 0o<, 3i (e a!eea "a"a, !are o iubea, !are s$unea ! o iube3"e 3i ! nu .rea s o .a( ni!io(a" "ris" , nu .rea s o .a( $e (oKn3oara Hori!i!a bo"oas , $le!ase s !au"e $iesa, iar ! u"area a.ea s -ie lung , lung , (a! era s !re9i !e se s$unea 4n ! r<i 3i 4n bas)e. Poa"e ! "a"a nu a.ea s se 4n"oar! "i)$ (e )ai r)il<i ani, 4n !are a.ea s 4i !reas! barb , iar 4n ea s -ie nea, iar el a.ea s -ie I !u) se s$uneaG M Nl gui" (e )alnu"ri<ie. Hi "o"ul era (in .ina ei, $en"ru ! -usese negliFen" sau $roas" , ea -usese !au9a (is-$ari<iei "a"ei 3i a su-erin<ei )a)ei 3i (e a!eea nu "rebuia s )ai -ie ni!io(a" negliFen" sau $roas" , $en"ru ! ui"e !e se 4n":)$la (u$ a!eea. Pe 0olul (e la bu! " rie g sise o -run9 (e s"eFar. Ta"a a(u!ea )ereu -run9e $e " l$i. Ti!ea ! e (in !au9 ! se gr bea s se 4n"oar! , s o .a( $e *ar"0a. *a)a 4i re$li!a $e un "on iri"a" s nu )ai -ie a":" (e $lau9ibil 3i ! *ar"0a $u"ea -oar"e bine s a3"e$"e $:n !:n( se 3"ergea $e $i!ioare. Te):n-(u-se s nu $ro.oa!e )us"r ri ase) n "oare, *ar"0a se 3"ergea 4n"o"(eauna a"en" $e $i!ioare, !u un sen"i)en" (e su$eriori"a"e. A!u) <inea 4n $al)e o -run9 (e s"eFar. *arginile (an"ela"e o - !eau s se)ene !u una (in"re $iesele Fo!ului (e $u99le 3i, o !0$ , ini)a i se o$ri 4n lo!. /ra un se)n, sau o !oin!i(en< , sau !e.a: (a! $ s"ra -run9a as"a !a $e o a)in"ire (es$re "a"a, a"un!i 3i el a.ea s $ s"re9e No""ing0a)s0ire-ul 3i s se 4n"oar! . ? r a-i s$une )a)ei, as!unse -run9a 4n )i!ul !aie" ro3u (e la T:rgul Agri!ol. C:" (es$re Jessi!a Ja)es, $rie"en 3i "r ( "oare, 3ansa r 9bun rii s-a i.i" !u .re)ea, iar *ar"0a a $ro-i"a" (e ea. Nu era !re3"in , iar ier"area era o .ir"u"e $e !are o $ra!"i!au al<ii. Jessi!a Ja)es, $ioas 3i !u o!0i $or!ini, !u o .o!e $re!u) sluFba (e (i)inea< , Jessi!a Ja)es, al ! rei "a" ur)a s (is$ar , 4n!e$use s se .a( !u un b ia" 4nal" 3i sl b nog, ale ! rui ):ini a.eau li$sa (e ar"i!ulare u)e( 3i )oale a unei -lei!i (e9osa"e. *ar"0a 4i ui"ase ra$i( nu)ele, (ar a.ea s 43i a)in"eas! 4n"o"(eauna ):inile. Da! ar -i -os" )ai )are, $oa"e ar -i !onsi(era" ! lu!rul !el )ai !ru( era s o lase $e Jessi!a Ja)es 3i $e !ur"e9anul ei r:nFi" s 43i !on"inue arogan<a !u genun!0ii s"r:n3i $:n 4n 9iua 4n !are a.eau s "rea! al "uri, $e l:ng !ru!ia"ul !u $i!ioarele a3e9a"e $e !:ine 3i 4ns$re a$usul res"ului .ie<ilor lor. Dar *ar"0a nu era 4n! a":" (e so-is"i!a" . 7n s!0i)b, Da"e Bella)1, $rie"en 3i "o.ar 3 (e !on-s$ira<ie, 4l anun<ase $e b ia" ! *ar"0a ar -i -os" (is$us s se .a( !u el, (a! 4l in"eresa s <in-"eas! )ai sus. *ar"0a (es!o$erise (eFa ! $u"ea -a!e a$roa$e ori!e b ia" s o 4n(r geas! , a":"a .re)e !:" ea nu 4l 4n(r gea. A!u) "rebuiau (e9-b "u"e (i-eri"ele $lanuri. Pu"ea, $ur 3i si)$lu, s 4l -ure $e b ia" 3i s 4l e"ale9e o .re)e, u)ilin(-o $e Jessi!a Ja)es 4n -a<a 4n"regii 3!oli. Sau $u"eau organi9a un s$e!"a!ol s$e!ial, !u )arione"e: Jessi!a Ja)es a.ea s -ie in.i"a" la o $li)bare ne.ino-.a" (e ! "re Da"e, iar 4n":)$larea a.ea s le (u! s$r! un lo! un(e ino!en"a ei ini)ioar a.ea s -ie 9(robi" la .e(erea unei ):ini -las!e 4n!le3"a"e $e un s:n abia i<i". Dar *ar"0a s-a 0o" r:" asu$ra !elei )ai !ru(e (in"re r 9bun ri, !ea 4n !are a.ea rolul !el )ai res"r:ns. Da"e Bella)1, !u un glas ino!en" 3i o ini) (u$li!i"ar , l-a !on.ins $e b ia" ! *ar"0a ar $u"ea 4n!e$e s 4l iubeas! I o (a" !e aFungea s 4l eunoas! I (ar, $en"ru ! ea lua 4n serios (ragos"ea 3i "o" !e era lega" (e ea, el "rebuia s se (es$ar" ire.o!abil 3i $ubli! (e (o)ni3oara Pio3!nie, $en"ru a a.ea .reo 3ans . Du$ !:"e.a 9ile (e g:n(ire 3i $o-"e ne) r"urisi"e, b ia"ul s-a !on-or)a", iar Jessi!a Ja)es a -os" . 9u" !u !0i$ul 4ne!a" (e ni3"e la!ri)i !are 4<i

)ergeau la su-le". Au "re!u" al"e !:"e.a 9ile 3i *ar"0a era $re"u"in(eni, sur:9 -"oare, (ar nu a sosi" ni!i un )esaF. Nelini3"i", b ia"ul a abor(a"-o $e "o.ar 3a (e !ons$ira<ie, !are a - !u" $e ni9naiul, sus<in:n( ! "rebuie s -i 4n<eles gre-3i": *ar"0a Co!0rane s -ie $rie"ena luiGO Ce i(eeO ?urios 3i u)ili", a a3"e$"a"-o $e *ar"0a (u$ ore, (ar ea 3i-a b "u"Fo! (e "u$eul !u !are 4i an"i!i$ase sen"i)en"ele. /l a.ea s 43i re.in ; b ie<ii 43i re.in 4n"o"(eauna. C:" (es$re Jessi!a Ja)es, nu a a-la" ni!io(a" !ine era au"orul nenoro!irii ei, lu!ru !are a u)$lu"-o $e *ar"0a (e )ul<u)ire $:n 4n 9iua 4n !are a $ r si" 3!oala. + (a" !u "re!erea iernilor, *ar"0a 4n!e$ea s $ri!ea$ ! ni!i No""ing0a)s0ire-ul, ni!i "a"a nu )ai a.eau s se 4n"oar! . 7n! )ai s$era, a":"a .renie !:" )arna $l:ngea, -olosea una (in"re s"i!lele (e $e ra-"ul !el )ai (e sus, o s"r:ngea $rea "are 4n bra<e sau 4i s$unea ! b rba<ii sun" -ie r i, -ie slabi, iar unii sun" 3i una, 3i al"a. 7n as"-el (e o!a9ii, *ar"0a $l:ngea 4)$reun !u ea, !a 3i !u) la!ri)ile lor, laolal" , l-ar -i $u"u" a(u!e 4na$oi. A$oi s-au )u"a" 4n al" sa", )ai (e$ar"e (e 3!oal , as"-el 4n!:" a!u) "rebuia s )earg !u au"obu9ul. Ai!i nu )ai e,is"a un ra-" $en"ru s"i!le. *a)a a 4n!e"a" s )ai $l:ng 3i s-a "uns s!ur". ? r 4n(oial , 43i !l (ea !ara!"erul. In !asa !ea nou , )ai )i! , nu se .e(eau -o"ogra-ii ale "a"ei. *a)a 4i s$unea )ai rar ! b rba<ii sun" r i sau slabi. In s!0i)b, 4i s$unea ! -e)eile "rebuie s -ie $u"erni!e 3i s 43i $oar"e singure (e griF , $en"ru ! nu $o" a.ea 4n!re(ere 4n ni)!ni al"!ine.a !are s o -a! 4n lo!ul lor. 6 4n !onse!in< , *ar"0a a lua" o 0o" r:re. In -ie!are (i)inea< , 4nain"e (e a $le!a la 3!oal , "r gea (e sub $a" !u"ia !uFo!ul, o (es!0i(ea !u o!0ii s"r:n3i 3i s!o"ea o regiune. Nu se ui"a, !a s nu -ie .reuna (in"re -a.ori"e, So)erse" sau #an!as0ire. Sigur ! re!uno3"ea JorAs0ire-ul !a -iin( !el $e !are abia 4l $u"ea !u$rin(e 4n $al) , (ar a!es"a nu -usese ni!io(a" unul (in"re $re-era"ele ei. In au"obu9, (u!ea ):na la s$a"e 3i 4n(esa bu!a"a (e !ar"on 4n"re s!aun 3i s$e"ea9 . + (a" sau (e (ou ori, (ege"ele ei au (a" (e al"e !o)i"a"e $rinse 4n "a$iseria bine 4n"ins , $iese $e !are le l sase a!olo !u 9ile sau s $" ):ni 4n ur) . Pen"ru ! "rebuia s s!a$e (e .reo !in!i9e!i (e regiuni, a!"i.i"a"ea sa"a i-a lua" a$roa$e un 4n"reg "ri)es"ru. *area 3i !u"ia le-a arun!a" la gunoi. Nu 3"ia (a!a "rebuie s 43i a)in"eas! sau s ui"e "re!u"ul. 7n ri")ul s"a, n-o s -3i )ai !l (eas! ni!io(a" !ara!"erul. S$era ! nu e ni)i! r u 4n -a$"ul ! se g:n(ea a":" (e (es la T:rg; ori!u), nu-l $u"ea o$ri s 4i lu)ine9e g:n(urile. Ul"i)a lor ie3ire !u -a)ilia. T.:rli" 4n 4nal"ul !erului 4n"r-un lo! un(e, 4n !iu(a 4ng0esuielii 3i a 9go)o-"ului, era or(ine 3i erau reguli 3i era (e ase)enea Fu(e!a"a oa)enilor 4)br !a<i 4n 0ala"e albe, !a ni3"e (o!"ori. Hi !re(in<a ei era ! , (a! la 3!oal , !a 3i a!as , erai a(esea Fu(e!a" gre3i", la T:rg -un!<iona o Fus"i<ie su$erioar . Sigur, nu o -or)ula a3a. Tea)a ei i)e(ia" , !:n( a-ir)ase ! .rea s in"re 4n !on!urs, -usese ! )a)a o s se su$ere 3i ! #is"a (e Pre)ii o s 4i -ie !on-is!a" $en"ru ! B4i ( (use i(eeaC. /ra un al" $ !a" al !o$il riei, $e !are nu 4l $u"ea an"i($a !ore!" ni!io(a" . /3"i obra9ni! , *ar"0aG Cinis)ul e un (ar al singur " <ii, s 3"ii. Hi (e un(e <i-a .eni" i(eea as"aG Dar )a)a se )ul<u)ise s 4n!line (in !a$, (es!0i9:n( !aie"ul. Din el ! 9use -run9a (e s"eFar. M Ce-i as"aG 7n"reb ea. M + $ s"re9, re$li! *ar"0a, "e):n(u-se (e o )us"rare sau (e re!unoa3"erea )o"i.ului ei. Dar )a)a .:r4 -run9a la lo! 4n"re $agini 3i, !u s$rin"eneala $e !are o -olosea a!u), 4n!e$u s !au"e !a"egoriile (e la se!<iunea $en"ru !o$ii. M + S$erie"oare (e Ciori =)a,i)u) 3o !) 4n l-<i)e>G Un +bie!" Con-e!<iona" (in Co! S ra" G + ?eli!i"areG + C !iul Tri!o"a" G + *as! reali-9a" (in ori!e -el (e )a"erialG M ?asole, ros"i *ar"0a. M #a s .e(e), a.e) Pa"ru Bu! <i (e Tur" Dul!e, Pa"ru Pr Fi"uri ?lu"ura3, Hase Bu! <i (e *ar<i$an, Un Colier (in Pas"e Us!a"e. Sun in"e-resan", Un Colier (in Pas"e Us!a"e.

M ?asole, re$e" *ar"0a. M ?asoleG M Nou ?asole C < r "oare Ro"un( . M Nu sun" sigur ! $o<i !on!ura la !a"egoria as"a. Nu e la se!<iunea $en"ru !o$ii. Eai s ne ui" ) la reguli. Se!<iunea A. Des!0is Pro$rie"a-rilor (e Case 3i #o"uri (e $e o ra9 (e 1P Ailo)e"ri 4n Furul lo!ului (e (es- 3urare a T:rgului. /3"i Pro$rie"ar (e Cas , *ar"0aG M Dar(e#o"G M * "e) ! nu sun" lo"uri $e-ai!i. Se!<iunea B. Des!0is $ubli!ului larg. A, (ar e (oar $en"ru -lori. DaliiG @ lbeneleG *ar"0a !l "in (in !a$. M Se!<iunea C. #i)i"a" la gr (inile (e $e o ra9 (e P Ailo)e"ri 4n Furul lo!ului (e (es- 3urare a T:rgnlui. Nu . ( (e !e nu ne-a) $u"ea 4ns!rie ai!i. /3"i gr (inar, *ar"0aG M De un(e lu ) se)in<eleG 7)$reun s $ar o bu!a" (e $ ):n", o a3"ernur !u b ligar 3i !ons"ruir (ou s"elaFe. Du$ a!eea, era "reaba *ar"0ei. /a so!o"i !u !:"e s $" ):ni 4nain"e (e T:rg "rebuiau $lan"a"e se)in<ele, a!o-$eri"e, u(a"e, a3"e$"a"e s !reas! , $li.i"e, u(a"e, a3"e$"a"e, $li.i"e, 4n(e$ r"a<i bulg rii li$i!io3i (e $ ):n" (in lo!urile un(e ar -i $u"u" s a$ar , ur) -ri"e )l (i<ele lu!ioase, sub<ira"i!e a$ r:n( (in sol, 4n!uraFa<i !:r!eii 4n as!ensiunea lor s$irala" , ur) -ri"e -lorile ro3ii -or):n(u-se 3i (es!0i9:n(u-se, u(a"e "o!)ai !:n( a$ reau $ s" ile )i"i"ele, u(a"e, $li-.i"e, u(a"e, u(a"e 3i ia" , !u e,a!" !:"e.a 9ile 4nain"e (e T:rg, a.ea 3a$"e9e!i 3i nou (e $ s" i (e ?asole C < r "oare Ro"un( , (in !are $u"ea alege. Cu) (es!in(ea (in au"obu9ul !are o a(u!ea (e la 3!oal , se re$e9ea s 43i .a( lo"ul. C !i a "a e gr (in ria 3i $li.irea 3i !ulegerea. Nu suna (elo! a blas-e)ie. *a)a 4i l u(a is"e<i)ea 3i $ri!e$erea. *ar"0a sus<inea ! $ s" ile ei nu se) nau $rea )ul" !u !ele ale (o)nului Jones. Ale lui erau $la"e 3i ne"e(e, "oa"e !o)$le" .er9i, !a s"ro$i"e !u .o$sea. Ale ei a.eau u)-l "uri regula"e, !a ni3"e )on"uri, a!olo un(e erau boabele, 3i $e"e g lbui i!i 3i !olo. *a)a s$use ! era (oar -elul 4n !are !re3"eau. In !are 43i !l (eau !ara!"erul. 7n s:)b "a T:rgului se "re9ir (e.re)e, iar )a)a o aFu" s !uleag $ s" ile (in .:r-ul s"elaFelor. A$oi *ar"0a - !u sele!<ia. Ceruse !a"i-ea neagr , (ar uni!a bu!a" () "oa" !asa era 4n! a"a3a" (e o ro!0ie, a3a ! "rebuise s se )ul<u)eas! (oar !u nF3"e 0:r"ie !re$ona" neagr , $e !are )a)a o ! l!ase !u -ierul, (ar !are "o" 3i-ona" $ rea. S" "ea $e ban!0e"a (in s$a"e a )a3inii !ui.a, <in:n( 0:r"ia !u (ege"ele 3i ur) rin( $ s" ile ros"ogo-lin(u-se (e !olo $:n !olo $e -ar-urie, la !urbe. M Nu a3a (e re$e(e, s$use ea as$) la un )o)en" (a". 73i !roir (ru) $es"e su$ra-a<a a!!i(en"a" a unei $ar! ri $line (e 3an<uri, un(e -u ne.oi" s 43i sal.e9e 4n! o (a" $ s" ile. In !or"ul 0or"i!ol, un b rba" 4n"r-un 0ala" alb 4i 4n"inse un -or)ular !u un nu) r $e el, 4n a3a -el 4n!:" Fu(e! "orii s nu 3"ie !ine era, 3i o !on(use $:n la o )as lung , un(e "o<i !eilal<i 43i e,$uneau, la r:n(ul lor, -asolea. @r (inari b "r:ni !u glasuri .esele s$uneau: Bla ui"e !ine-a .e)"OC !0iar (a! nu o !uno3"eau 3i BA!u) s -<i .e(e) laurii, JonesieOC. Nu $u"u s nu re)ar!e ! "oa"e $ s" ile !elorial<i ar "au al"-el (e!:" ale ei, (ar $robabil ! erau al"e .arie" <i. A$oi "rebuir s ias "o<i, $en") ! 4n!e$eaFu(e!a"a. C:3"ig (o)nul A. Jones. Pre)iul al (oilea 4l lu Al"!ine.a. Hi Al"!ine.a $ri)i )en<iunea. Toa" lu)ea s$unea: BBa-" (a"a .ii"oareC. *:ini uria3e, !u 4n!0eie"uri no(uroase, se !oborau s o !onso-le9e. B#a anuK "rebuie s ne $ 9i) lauriiC, re$e"au b "r:nii. Ce.a )ai ":r9iu, )a)a 9ise: M Dar sun" bune la gus". *ar"0a nu-i r s$unse. Bu9a (e Fos 4i s" "ea r s-r:n" , u)e( 3i 4n! $ <:na" .

M A"un!i le ) n:n! 3i $e ale "ale, !on"inu )a)a 3i -ur!uli<a se 4n"inse ! "re -ar-uria ei, (ar *ar"0a era $rea ne-eri!i" !a s in"re 4n Fo!. B rba<i !u )a3ini .eneau uneori (u$ )a)a. /le nu 43i $u"eau $er)i"e o )a3in 3i, ur) rin(-o lua" $e sus a":" (e re$e(e I o -lu"urare (e ):n , un 9:)be", un ges" !u !a$ul, a$oi )a)a 4n"or-!:n(u-se s$re 3o-er 4n! 4nain"e (e a-i $ier(e (in .e(ere I . 9:n( "oa"e a!es"ea, *ar"0a se "e)ea ! .a (is$ rea 3i )a)a. Nu-i $l !eau b rba<ii !are .eneau 4n .i9i" . Unii 4n!er!au s 4i in"re 4n gra<ii, ):ng:in(-o !a $e o $isi! , 4n "i)$ !e al<ii se <ineau la (is"an< , !onsi(er:n(-o s ):n< (e bu!lu!. li $re-era $e a!e3"ia (in ur) . Nu era (oar -a$"ul ! o $ r seau. /ra -a$"ul ! )a)a era $ r si" . Se ui"a la "o<i b rba<ri a!eia 3i, in(i-eren" (a! se l sau $e .ine !a s 4i $un 4n"reb rile obi3nui"e sau (a! , r )a3i 4n $i!ioare 3iFu!:n(u-se !u !0eile 9i!eau: BEai s )erge)C, 4i .e(ea $e "o<i 4n a!ela3i -el: b rba<i !are a.eau s o -a! $e )a)a s su-ere. Poa"e nu as" -sear sau ):ine, (ar !:n(.a, !u siguran< . 73i $er-e!<ion (arul (e a -a!e -ebr sau (e a ! $ "a (ureri (e bur" sau )ens"ruale (in a!elea !are ne!esi"au 4ngriFirea )a)ei. M /3"i un )i! "iran, as"a e3"i, 4i s$unea a!eas"a, $e "onuri .ai-iin( (e la a-e!<iune la e,as$erare. M Nero a -os" "iran, 4i re$li!a *ar"0a. M Sun" sigur ! $:n 3i Nero o l sa $e )a)a lui s )ai ias 4n ora3 (in !:n( 4n !:n(. M Da! .rei s 3"ii, Nero a $us s -ie asaBina" , a3a ne-a s$us (o)nul Een(erson. As"a era o obr 9ni!ie, 3i o 3"ia 3i ea. M *ai $robabil e ! o s -<i $un eu <ie o"ra. 4n ):n!are, (a! )ai !on"inui a3a, 9i!ea )a)a. 7n"r-o 9i 4)$ "ureau !ear3a-urile us!a"e la soare, $e -r:ng0ie. Brus!, !a $en"ru sine, (ar (es"ul (e "are !a s o au( *ar"0a, )a)a ros"i: M Us"a e singurul lu!ru $en"ru !are e ne.oie (e (oi oa)eni. Con"inuar 4n " !ere. 7n"in(e )ul" 4n l "uri =bra<ele nu-s (es"ul (e lungi 4n! , *ar"0a>, sus, a$u! (e )argine, las ):na s":ng 4n Fos, $rin(e - r s "e ui<i, 4n"in(e la"eral, "rage, 4n! o (a" 3i $rin(e, "rage, "rage =)ai "are, *ar"0a>, $e ur) 4n -a< , $:n ne 4n":lni), sus 4n ):inile )a)ei, Fos 3i a$u! , "rage 4n! o (a" , 4n(oaie, ( -l 3i a3"ea$" -l $e ur) "orul. Singurul lu!ru $en"ru !are era ne.oie (e (oi oa)eni. C:n( "r geau, !ear3a-ul .ibra nu nu)ai (in !u"ele 4n"inse, !i 3i (in al"!e.a, !e.a 4n"re ele (ou . Hi era un )o( s"raniu (e a "rage: )ai 4n":i "r geai !a 3i !u) ai -i .ru" s "e 4n(e$ r"e9i (e $ersoana !ealal" , (ar !ear3a-ul "e <inea, $e ur) "e s)u!ea 4na$oi (e $e ! l!:ie, 4)$ing:n(u-"e s$re !ealal" . A3a a.ea s r ):n $en"ru "o"(eaunaG M A0, nu la "ine ) g:n(ea), s$use )a)a, lu:n(-o $e nea3"e$"a"e 4n bra<e. M Ta"a (in !are eraG 7n"reb *ar"0a !e.a )ai ":r9iu, 4n a!eea3i 9i. M Cu) a(i! G Ta"a era. Ta"a. M A(i! era rau sau slabG CareG M A, nu 3"iu. M Ti!eai ! sun" -ie una, -ie al"a. A3a 9i!eai. /l (in !are eraG 28 *a)a o $ri.i. 7n! $ <:narea era un lu!ru nou. M P i, $resu$un ! , (a! "rebuie s -ie una (in ele, era slab. M De un(e 3"iiG M C era slabG M Nu, (e un(e 3"ii ! sun" slabi sau r i. M *ar"0a, nu e3"i (es"ul (e )are $en"ru lu!ruri (in as"ea.

M Trebuie s 3"iu. M De !e "rebuie s 3"iiG *ar"0a - !u o $au9 . H"ia !e .rea s s$un , (ar se "e)ea. M Ca s nu -a! a!elea3i gre3eli !a "ine. Se o$rise $en"ru ! se a3"e$"ase !a )a)a s i9bu!neas! 4n $l:ns. Dar $ar"ea as"a a ei (is$ -ruse. Nu s!oase (e!:" r:sul se! 4n !are se s$e!iali9ase 4n ul"i)ul "i)$. M Ce !o$il 4n<ele$" a) n s!u". S nu 4)b "r:ne3"i 4nain"e (e .re)e, *ar"0a. /ra !e.a nou. Nu -i obra9ni! . De un(e <i-a .eni" i(eeaG S nu 4)b "r:ne3"i 4nain"e (e .re)e. M De !e nu-)i s$uiG M + s -<i s$un "o" !e 3"iu eu, *ar"0a. Dar r s-$unsul e ! nu a-li (e!:" !:n( e $rea ":r9iu, (a! e s ) iau (u$ .ia<a )ea. #ar "u n-o s -a!i a!e-lea3i gre3eli !a )ine, $en"ru ! -ie!are -a!e) al"e gre3eli, as"a e regula. *ar"0a 43i $ri.i a"en" )a)a. M Nu ) aFu" $rea )ul", s$use. Dar, $e "er)en lung, a.ea s o aFu"e. Pe ) sur !e !re3"ea, $e ) sur !e 43i !l (ea !ara!"erul 3i (e.enea nu obra9ni! , !i 4n! $ <:na" , 3i su-i!ien" (e (e3"ea$" !a s 3"ie !:n( "rebuie s 43i )as!0e9e (e3"e$" !iunea, $e ) sur !e (es!o$erea $rie"e-niile, .ia<a so!ial 3i un nou -el (e singur "a"e, $e ) sur !e "re!ea (e la <ar la ora3, a!u)ul:n(u-3i a)in"irile .ii"oare, a!!e$" regula )a)ei: ei 3i-au - !u" gre3elile lor, a!u) "u le -a!i $e ale "ale. /,is"a ai!i o !onse!in< logi! , (e.eni" $ar"e (in se"ul ei (e $rin!i$ii: (u$ .:rs"a (e (ou 9e!i 3i !in!i (e ani, nu )ai a.eai .oie s (ai .ina $e $ rin<i. Sigur, nu era !a9ul (a! $ rin<u - !user !e.a 4ngro-9i"or I (a! "e .iolaser sau "e o)or:ser , (a! 4<i luaser "o<i banii 3i "e .:n(user !a $ros"i"ua" -(ar, 4n !ursul )e(iu al unei .ie<i )e(ii, (a! (is$u-neai (e o in"eligen< 3i (e un gra( (e !o)$e"en< )e(ii, 3i !u a":" )ai )ul" (a! "e si"uai (easu$ra a!es"ui ni.el, a"un!i nu )ai a.eai .oie s (ai .ina $e $ rin<i. Desigur, o - !eai, uneori "en"a<ia era $rea )are !a s -i re9i3"i. Da! )i-ar -i !u)$ ra" $a"inele $e !are )i le-au $ro)is, (a! )-ar -i l sa" s ) 4n":lnes! !u Da.i(, (a! ar -i -os" al"-el, )ai iubi"ori, )ai boga<i, )ai (e3"e$<i, )ai si)$li. Da! ar -i -os" )ai in(ulgen<i; (a! ar -i -os" )ai s"ri!<i. Da! )-ar -i 4n!uraFa" )ai )ul"; (a! )-ar -i l u(a" $en"ru !e-a) - !u" bun. Ni)i! (in "oa"e as"ea. Sigur, 3i *ar"0a o si)<ea uneori, (orin<a (e a (a -r:u liber unor as"-el (e resen"i)en"e, (ar se o$rea, <in:n(u-3i singur o $relegere. /3"i $e $i!ioarele "ale, -e"i<o. R nile -a! $ar"e (in ori!e !o$il rie obi3-nui" . Nu ai .oie s )ai (ai .ina $e ei. Nu ai .oie. /,is"a 4ns un singur lu!ru, )inus!ul (ar (e ne4n(e$ r"a", $en"ru !are nu reu3ise s g seas! lea!ul. Aban(onase uni.ersi"a"ea 3i .enise la #on(ra. S" "ea 4n birou, $re- !:n(u-se 4n!:n"a" (e sluFb ; a.ea ini)a -r:n" , nu $rea gra., (oar un b rba", (oar "i$ul banal (e !a"as"ro- ; era la !i!lu. 73i a)in"i "oa"e as"ea. Sun "ele-onul. M *ar"0aG /P0il. M CineG Cine.a -oar"e !unos!u", !u bre"ele ro3ii, 43i s$use. M P0il. P0ili$. Ta" l " u. Nu 3"ia !e s s$un . Du$ o .re)e, !a 3i !u) " !erea i-ar -i $us la 4n(oial i(en"i"a"ea, o re$e" . 3Q M Ta"a. Noia s 3"ie (a! se $o" .e(ea. Poa"e la $r:n9, as" 9i. H"ia un lo! !are !re(ea ! i-ar -i $l !u" 3i ei, iar ea 43i o$ri 4n"rebarea BDe un(e naiba $o<i s 3"ii "uGC. li s$use ! a.eau )ul"e (e (is!u"a" 3i ! ni!iunul (in"re ei nu "rebuia s s$ere $rea )ul", Ai!i era (e a!or( !u el.

Ceru s-a"ul $rie"enilor. Unii o 4n(e)nar : s$une-i !e si)<i, !e g:n(e3"i. Al<ii s$user : .e9i !e .rea; (e !e a!u) 3i nu )ai (e)ul"G Al<ii s$user : nu "e 4n":lni !u el. Al<ii s$user : .orbe3"e !u )a)a. Al<ii s$user : in(i-eren" !e -a!i, nu-i s$une )a)ei. Al<ii s$user : ai griF s aFungi la 4n":lnire 4nain"ea lui. Al<ii s$user : #as -l $e "i! los s "e a3"e$"e. /ra un res"auran" (e)o(a", !u la)briuri (e s"eFar, !u !0elneri b "r:ni !are (u!eau oboseala lu)ii $:n la li)i"ele unei ine-i!ien<e sar(oni!e. Nre)ea era !al( , (ar 4n )eniu nu e,is"a (e!:" ):n!are grea, (e !lub. + 4n(e)n s ) n:n!e ori!:" (e )ul"; ea !o)an( )ai $u<in. /l $ro$use o s"i!l (e .in; ea b u a$ . 7i r s$un(ea (e $ar! ar -i !o)$le"a" un !0es"ionar: (a, nu, a3a !re(, -oar"e )ul", nu, nu. 7i s$use ! se - !use o -e)eie -oar"e -ru)oas . Re)ar!a sunase !a o i)$er"inen< . Pen"ru ! nu .oia ni!i s 4l a$robe, ni!i s 4l !on"ra-9i! , 9ise: M Se $oa"e. M Nu )-ai re!unos!u"G + 4n"reb el. M Nu, 4i r s$unse ea. *a)a <i-a ars "oa"e -o"o-gra-iile. /ra a(e. ra". Hi )eri"a Fung0iul (e (urere, (a! al"!e.a nu. Pri.i $es"e )as la b rba"ul 4n .:rs" , !u !0i$ul ro3u 3i $ rul r ri". ? !use e-or"uri (elibera"e s nu se a3"e$"e la ni)i!; (ar !0iar 3i a3a, ar "a )ai $r $ (i" (e!:" ar -i !re9u". 7n<elese ! $le!ase, 4n "o" "i)$ul a!es"a, (e la o $re)is -als . 73i 4n!0i$uise "i)$ (e )ai bine (e !in!is$re9e!e ani ! , (a! (is$ reai (e a!as , (a! 4<i aban(onai ne.as"a 3i !o$ilul, o - !eai 4n s!0i)bul unei .ie<i )ai bune: )ai )ul" -eri!ire, )ai )ul" se,, )ai )ul<i bani, )ai )ul" (in !eea !e 4<i li$sea 4n .ia<a an"erioar . Cer!e":n(u-l $e b rba"ul a!es"a !are 43i s$unea P0il, 43i s$use ! ar "a )ai r u (e!:" (a! ar -i r )as a!as . Dar $oa"e ! as"a (orea s !rea( . /l 4i s$use o $o.es"e. /a se ab<inu s Fu(e!e !:" era (e a(e. ra" . Se 4n(r gos"ise. Se 4n":)$lase, $ur 3i si)$lu. Hi n-o s$unea !a s se Fus"i-i!e. #a .re)ea a!eea i se $ ruse ! o ru$"ur "o"al era )ai s n "oas $en"ru "oa" lu)ea. *ar"0a a.ea un -ra"e .i"reg, $e nu)e Ri!0ar(. /ra un b ia" bun, (ar nu $rea 3"ia !e .rea (e la .ia< . /ra nor)al, la .:rs"a lui, $robabil. S"e$0anie I nu)ele se re. rs brus! $es"e Fu) "a"ea (e )as a *ar"0ei, !a .inul (in"r-un $a0ar r s"urna" I S"e$0 )urise a!u) "rei luni. 1 se $usese (iagnos"i!ul 4n ur) !u )ai )ul<i ani, a$oi a.usese o re.enire. #ar $e ur) re! (erea. 7n"o"(eauna re! (erea e na.ai rea. Te (oboar , $ur 3i si)$lu, To"ul $Vrea. Cu)G Nu nea(e. ra", !i irele.an", ne$o"ri.i" $en"ru a u)$le golul e,a!", uni!, !u )argini (an"ela"e (in su-le"ul ei. 7i !eru No""ing0a)s0ire-ul. M Po-"i)G M C:n( ai $le!a", a.eai No""ing0a)s0ire-ul 4n bu9unar. M *i s-a $ ru" )ie ! as"a ai s$us. M * Fu!a) !u Regiunile Angliei. 7n "i)$ !e ros"ea as"a, si)<i s":nFeneala; nu 4i Bra )3ine, (ar $ar! 43i (e9.elea $rea )ul" su-le"ul. M A.eai obi!eiul s iei !:"e o $ies 3i s o as!un9i 4n bu9unar, $en"ru !a $e ur) s o g se3"i. C:n( ai $le!a", ai lua" !u "ine No""ing0a)s0ire-ul. Nu-<i a(u!i a)in"eG 32 /l !l "in (in !a$. M I<i $l !eau Fo!urile (e $u99leG Presu$un ! "o<i !o$iii sun" )or<i (u$ ele. Hi Ri!0ar( la -el. + .re)e, !el $u"in. A.ea unul in!re(ibil (e !o)$li-!a", 4)i a)in"es!, !u nori sau a3a !e.a, ni!i nu 3"iai !u) .ine $:n nu - !eai Fu) "a"e (in el. M Nu-<i a)in"e3"iG + $ri.i. M C0iar nu-<i a)in"e3"i (elo!G

Pen"ru as"a a.ea s 4l !onsi(ere 4n"o"(eauna .ino.a". Tre!use (e (ou 9e!i 3i !in!i (e ani, a.ea s 4nain"e9e 3i )ai )ul" 4n .:rs" , !u )ul" )ai )ul" (e!:" (ou 9e!i 3i !in!i (e ani 3i a.ea s -ie $e $i!ioarele ei; (ar $en"ru as"a a.ea s 4l !onsi(ere 4n"o"(eauna .ino.a". 2. Anglia, Anglia Unu Pi")an Eouse r ) sese !re(in!ioas $rin!i$iilor ar0i"e!"oni!e ale .re)ii sale. Tbnali"a"ea $rin-!i$al era a!eea a -or<ei se!ulare, "e)$era"e (e u)ani"aris): s"i!la 3i o<elul 4n)uia"e (e le)nul (e -rasin 3i )es"ea! n; "u3e (e .ernil 3i galben a!i( ( (eau sen9a<ia $asiunii s" $:ni"e; 4n .es"i-bul, un "a)bur (e !oloan 4n"r-un ro3!a" $r -ui" a"enua (o)ina<ia ung0iurilor (re$"e. A"riu)ul !eles" ( (ea "e)ei as$ira<iilor a!es"ei !a"e(rale lai!e, 4n "i)$ !e .en"ila<ia $asi. 3i e!ono)ia (e energie (e)ons"rau a"a3a)en"ul -a< (e so!ie"a"e 3i (e )e(iul 4n!onFur "or. Se .e(ea -le,ibili"a"ea 4n -olosirea s$a<iului 3i a ins"ala<iilor la su$ra-a< : !on-or) e!0i$ei (e ar0i"e!<i Sla"er, @ra1son V L0i"e, !l (irea !o)bina sub"ili"a"ea )iFloa!elor !u "rans$aren<a in"en<iei. Ar)onia !u na"ura era o al" "e) i)$or"an" : 4n s$a"ele !l (irii se 4n"in-(ea o $or<iune (e )la3"in s$e!ial !rea" . Per-sonalul, a3e9a" $e "eras =le)n (e esen< "are, (in surse regenerabile> 43i $u"ea ):n!a san(.i3urile !er!e":n( .ia<a $ s rilor (e la )arginea !o)i"a-"ului Eer"-or(s0ire. Ar0i"e!<ii erau obi3nui<i !u in"er.en<iile !lien<i-lor, (ar !0iar 3i ei 43i $ier(user o !li$ glasul la .e(erea !on"ribu<iei $ersonale a(use (e Sir Ja!A Pi")an $roie!"ului lor: inser<ia, la ni.elul $ar-"erului, a unui birou 4n !ub (ublu, !u !o)i3e !u a$li!a<ii "urna"e, !o.oare )i<oase, 3e)ineuri !u ! rbuni, la)$a(are, "a$e" (e ) "ase, "ablouri 4n ulei, -eres"re -au, a!o$eri"e !u (ra$erii 3i 4n"reru-$ "oare ro"a"i.e. Du$ !u) $ro$unea .is "or Sir Ja!A, B!0iar (a! a.e) (re$"a"e s ne bu!ur ) (e o-er"a glorioas a $re9en"ului, $ rerea )ea e ! nu "rebuie s-o -a!e) !u $re<ul (is$re<ului -a< (e "re!u"C. Sla"er, @ra1son V L0i"e 4n!er!aser s obser.e ! , .ai, as" 9i era )ul" )ai !os"isi"or s !ons"ruie3"i "re!u"ul (e!:" $re9en"ul sau .ii"orul. Clien"ul se ab<inuse (e la !o)en"arii, iar lor nu le r ) sese (e!:" s )e(i"e9e asu$ra -a$"ului ! a!es" !o)$le, sub-baronial, !o)$le" 4n!0is, a.ea !el $u<in s -ie !onsi(era" re9ul"a"ul nebuniei $ersonale a lui Sir Ja!A 3i nu un ele)en" (in !a"alogul lor (e $re9en"are. A":"a .re)e !:" nu 4i -eli!i"a ni)eni $en"ru $os"-$os")o(ernis)ul s u ironi!. 7n"re s$a<iul aerisi", u3or, !rea" (e ar0i"e!<i, 3i b:rlogul in"i) !eru" (e Sir Ja!A era un birou )i! -nu )ai )ul" (e!:" un "unel (e "re!ere I !unos!u" sub nu)ele (e Ca)era Ci"a"ului. Ai!i 4i $l !ea lui Sir Ja!A s 43i -a! .i9i"a"orii sa a3"e$"e $:n erau !0e)a<i (e asis"en"ul lui $ersonal. Se s$unea ! Sir Ja!A 4nsu3i 4n":r9ia uneori 4n "unel )ai )ul" (e!:" !ele !:"e.a )o)en"e ne!esare $en"ru a -a!e (ru)ul 4n"re biroul e,"erior 3i san!"uar. S$a<iul era si)$lu, aus"er, slab lu)ina", 3i nu e,is"au re.is"e sau )oni"oare TN !are s $re9in"e !li$uri $ro)o<ionale ale i)$eriului Pi")an. De ase)e-nea, nu e,is"au so-ale <i$ "or (e !on-or"abile, a!o$eri"e !u $iei (e ani)ale rare. Nu era (e!:" o singur ban!0e" (e s"eFar, !u s$ "ar 4nal", 4n s"il ia!obin, a3e9a" !u -a<a ! "re o $la! lu)ina" (e un re-le!"or. Ni9i"a"orul era 4n!uraFa", ba !0iar obliga" s s"u(ie9e !eea !e era s $a" !u !ara!"ere an"i!e: Ja!A Pi")an es"e un o) )are (in "oa"e $un!"ele (e .e(ere. A)bi<ii )ari, a$e"i" )are, genero9i"a"e )are. /s"e un o) $e !are, (a! .rei s 4l 4n<elegi, "rebuie s 4l !au<i 4n s"ra"urile su$erioare ale i)agina<iei. De origine u)il , s-a 4n l<a" !a un )e"eori" $:n la lu!ruri ) re<e. 7n"re$rin9 "or, ino.a"or, o) (e i(ei, $a"ron al ar"elor, 4nnoi"or al !e" <ii. Nu a":" un ! $i"an al in(us"riei !:" un a(e. ra" ainiral, Sir Ja!A es"e un o) !are $ 3e3"e al "uri (e $re3e(in<i, (ar nu se "e)e s 43i su-le!e ):ne!ile 3i s "rea! el 4nsu3i la "reab .

7n $o-i(a -ai)ei 3i a a.erii, es"e un b rba" e,"re) (e re"ras, un o) (e -a)ilie 4n a(:n!ul ini)ii. I)$erios !:n( "rebuie 3i 4n"o"(eauna (es!0is, Sir Ja!A nu es"e un o) $e !are s 4l iei u3or; ! !i nu su$or" ni!i $ro3"ii, ni!i $is logii. Dar ( (o.a( (e o !o)$asiune $ro-un( . In! $lin (e energie 3i a)bi<ie, Sir Ja!A "e a)e<e3"e, "e 4)ba" !u -ar)e!ul s u su$rao)enes!. Cu.in"ele a!es"ea, sau )aFori"a"ea lor, -useser s!rise !u !:<i.a ani 4n ur) (e un re$or"er al 9iaruliii Ti)es ! ruia, ul"erior, Sir Ja!A 4i asigurase, $en"ru s!ur" "i)$, o sluFb . /l eli)inase re-eririle la .:rs" , 4n- <i3are 3i a.erea es"i)a" , $usese $e !ine.a s res!rie "o"ul 3i $orun!ise !a "e,"ul -inal s -ie !io$li" $e o $la! (e ar(e9ie (e Corn5all. Se )ul<u)ise s nu )ai !i"e9e sursa: 4n ur) !u !:<i.a ani, sin"ag)a BTiarul lon(one9 T0e Ti)esC -usese )ar"ela" 3i lo!ul !o)$le"a" !u o bu! <i! (re$"ung0iular (e ar(e9ie. 7n -elul a!es"a, (u$ $ rerea lui, o)agiul ! $ "a )ai )ul" au"ori"a"e, )ai )ul"a a"e)$orali"a"e. A!u) s" "ea 4n $i!ioare, e,a!" 4n !en"rul b:rlogului 4n !ub (ublu, (e(esub"ul !an(elabrului (e *urano, la (is"an<a egal (e !ele (ou 3e)ineuri !ons"rui"e 4n s"ilul !abanelor (e .:n "oare ba.a-re9e. 73i a":rnase sa!oul $e s!ul$"ura (e Br:n!u3i 4n"r-un -el !are I $en"ru o!0iul lui, !el $u<in -sugera nu li$sa (e res$e!", !i -a)iliaris)ul glu)e<, 3i 43i e"ala -or)a ro"unFi" ro)boi(al 4n -a<a Asis"en"ei Personale 3i a Ca$"a"orului (e I(ei. A!es" al (oilea $ersonaF a.usese !:n(.a o (enu)ire ins"i-"u<ionali9a" , (ar Sir Ja!A o 4nlo!uise !u BCa$"a"orul (e I(eiC. Cine.a 4l !o)$arase o(a" !u un -o! (e ar"i-i!ii uria3, o roa" !are arun! s!:n"ei, 3i i se $ ruse nor)al !a un o) !are arun! s (is$un 3i (e unul !are $rin(e. S!oase <igara (e -oi $e !are o -u)a 4n"o"(eauna (u$ )asa (e $r:n9 3i se "rase (e bre"elele !u 4nse)nele Consiliului Regional: ro3u 3i galben, Ae"!0u$ 3i g lbenu3 (e ou. Nu era )e)bru 4n Consiliul Regional, (ar !el !are 4i - !ea bre"elele 3"ia ! nu era bine sa 4n"rebe. To" a3a !u) nu 4n. <ase la /"on, nu - !use ar)a"a 4n @ r9ile Regale 3i nu -usese $ri)i" 4n Clubul @arri!A, (ar (e<inea bre"elele !are l sau s se 4n<eleag a!eas"a. Un rebel 4n a(:n!ul su-le"ului, (u$ !u) 4i $l !ea s se !onsi(ere. Un s$iri" liber. Un o) !are nu se 4n!lina 4n -a<a ni) nui. Dar !u o ini) (e $a"rio". M Ce )i-a )ai r )asG 7n!e$u el. Paul Earrison, Ca$"a"orul (e I(ei, nu a!"i. i)e(ia" )i!ro-onul !or$oral. /ra o -igur (e s"il (e.eni" obi3nui" 4n ul"i)ele luni. M Cei )ai )ul<i ar s$une ! a) - !u" "o" !eea !e $oa"e -a!e un o) 4n .ia< . Hi )ul<i o 3i s$un. A) ri(i!a" a-a!eri (e la 9ero. A) !:3"iga" bani, as"a nu $oa"e nega ni)eni. A) $ri)i" onoruri. Sun" !on-i(en"ul unor 3e-i (e s"a". A) -os" a)an"ul, (a! $o" s s$un a3a, unor -e)ei -ru)oase. Sun" un )e)bru res$e!"a", (ar, "rebuie s sublinie9, nu e,agera" (e res$e!"a" al so!ie" <ii. A) un "i"lu nobiliar. So<ia )ea s" (e-a (rea$"a unor $re3e-(in<i. Ce )i-a )ai r )asG Sir Ja!A e,$ir , l s:n( !u.in"ele s $lu"eas! 4n -u)ul "rabu!ului, !are 4n!e<o3a ) rgelele (e la ba9a !an(elabrului. Cei (e -a< 3"iau ! 4n"rebarea era $ur re"ori! . + asis"en" 43i 4n!0i$uise, )ai (e)ul", ! 4n as"-el (e )o)en"e Sir Ja!A ar -i $u"u" -i 4n ! u"area unei i(ei sau, !0iar 3i )ai nai., a unei !onsol ri; i se g sise un al" $os", )ai $u<in $re"en<ios, 4n -ir) . M Ce e reali"a"eaG As"a ) 4n"reb !:"eo(a" . Tu e3"i real, (e $il( . Sau "u, sau "uG Sir Ja!A ges"i!ul !u o !ur"oa9ie ba"Fo!ori"oare ! "re !eilal<i o!u$an<i ai 4n! $erii, - r a-3i 4n"oar!e 4ns !a$ul (e la g:n(urile $ro$rii. M Sun"e<i, (esigur, reali $en"ru .oi 4n3i. , (ar nu a3a se Fu(e! lu!rurile as"ea la !el )ai 4nal" ni.el. R s$unsul )eu ar -i ! nu. Din ne-eri!ire. Hi ) .e<i ier"a $en"ru sin!eri"a"e, (ar .-a3 $u"ea 4nlo!ui !u ni3"e suroga"e, !u ni3"e. Si)ula!re, )ai ra$i( (e!:" l-a3 $u"ea .in(e $e iubi"ul )eu Br:n!u3i. Banii sun" realiG 7n"r-un -el, )ai reali (e!:" .oi. Du)ne9eu e realG / o 4n"rebare $e

!are $re-er s o a):n $:n 4n 9iua 4n !are a) s 4)i 4n":lnes! Crea"orul. Sigur, a) "eoriile )ele, !u) s-ar s$une )-a) !u-un(a" un $i! 4n .ii"or. Da<i-)i .oie s . ) r"urises! I !u ):na $e $or"o-el, !u) !re( ! se 9i!e I ! uneori 4)i i)agine9 9iua as"a. 7ng (ui<i-)i s . 4)$ r" 3es! .i9iunea )ea. Sun" in.i"a" la o 4n":lnire !u Crea"orul, !are, 4n nes-:r3i"a #ui 4n<ele$!iune, ne-a ur) ri" !u in"eres e,is"en<a 4n a!eas" .ale a $l:ngerii. Ce I . 4n"reb I ar $u"ea a.ea $lani-i!a" $en"ru Sir Ja!AG Da! a3 -i 4n lo!ul #ui I un g:n( "ru-a3, re!unos!a3 -i, bine4n<eles, obliga" s 4l $e(e$ses! $e Sir Ja!A $en"ru nu)e-roasele lui gre3eli 3i .ani" <i o)ene3"i. Nu, nuO M Ri(i! el ):na, s" .ilin( .alul a3"e$"a" (e $ro"es"e (in $ar"ea angaFa<ilor. Hi !e a3 I ar I -a!eG /u -/l I a3 -i is$i"i" s ) 4n!0i( o .re)e I a, s$er ! )i $rea 4n(elunga" I 4n $ro$ria )ea Ca)er a Ci"a"ului. An"i!a)era ia(ului, s$e!ial !ons"rui" $en"ru Sir Ja!A. Da, i-a3 a$li!a I )i-a3 a$li!aO M Tra"a)en"ul ban!0e"ei (ure 3i al re-le!"orului. As$r $e(ea$s . Hi - r re.is"e, ni!i ) !ar (in !ele )ai !u!erni!eO Ai!i erau $o"ri.i"e !0i!o"elile $o"oli"e, iar ele se au9ir !on-or) a3"e$" rilor. Sir Ja!A $ 3e3"e al -"uri (e -iin<a su$re) , #a(1 Pi")an !inea9 (e-a (rea$"a lui Du)ne9eu. Sir Ja!A se 4n(re$" greoi s$re biroul lui Paul, a$le!:n(u-se ! "re el. Ca$"a"orul (e I(ei 3"ia regu-lile: a!u) se !erea !on"a!"ul .i9ual. 7n !ea )ai )are $ar"e a "i)$ului, era (e $re-era" s "e $re-a!i ! lu!rul 4n sluFba lui Sir Ja!A ne!esi"a u)eri l sa<i, $leoa$e !obor:"e 3i o !on!en"rare ne4n"reru$" . A!u), 43i ri(i! $ri.irile ! "re !0i$ul $a"ronului: $ rul negru, l !ui" 3i on(ula"; ure!0ile ! rnoase, !u lobul (in s":nga lungi" (e unul (in"re "i!urile lui Sir Ja!A, 4n "i)$ul nego!ierilor; !on.e,i"a"ea ne"e( a )a,ilarului, 4n !are s" "ea 4ngro$a" ) rul lui A(a); "enul (e !uloarea .inului rose; )i!a !i!a"ri!e, 4n lo!ul (e un(e 4i -usese e,"ir$a" un neg; s$r:n!enele s"u-oase, !u -ire !enu3ii; 3i, a3"e$":n( s .a( !:" 4<i "rebuia !a s 4<i a(uni !uraFul $en"ru a-i 4n-run"a, o!0ii. Ci"eai )ul"e 4n o!0ii a!eia -(is$re< benign, a-e!<iune re!e, iri"are !al) , ):nie logi! I !0iar (a! e,is"en<a real a unor sen"i-)en"e a":" (e !o)$le,e era o al" !0es"iune. Ra<iunea 4<i s$unea !a "e0ni!a $ersonal a lui Sir Ja!A 4n )a"erie (e a()inis"rare a $ersonalului !ons"a 4n a nu )ani-es"a ni!io(a" s"area (e s$iri" sau e,$resia e.i(en" a3"e$"a" $en"ru o anu)e o!a9ie. /,is"au 4ns !li$e !:n( "e 4n"rebai (a! nu !u).a s" "ea (inain"ea "a, <in:n( 4n ):ini (ou oglin9i )i"i"ele, !er!ule<e 4n !are 4<i $u"eai !i"i $ro$ria (eru" . Sir Ja!A o(a" )ul<u)i" I 3i nu 3"iai ni!io(a" !e 4l )ul<u)ea $e Sir Ja!A I 43i )u" (in nou silue"a )asi. s$re )iFlo!ul 4n! $erii. Cu s"i!la (e *urano (easu$ra !a$ului 3i !o.orul gros 4ne!:n(u-i 3ire-"urile, 4n.:r"i o nou 4n"rebare gra. 4n !erul gurii. M Nu)ele )eu. / realG *e(i" asu$ra $roble)ei, la -el !a 3i angaFa<ii s i. Unii erau (e $ rere ! nu)ele lui Sir Ja!A nu era real 4n sensul !el )ai !on!re" !u $u"in< 3i ! , 4n ur) !u !:"e.a (e!enii, el se le$ (ase (e !ono-"a<iile !en"ral-euro$ene. Al<ii a-laser (in surse sigure ! , (e3i n s!u" un(e.a la es" (e Rin, )i!ul Ja!A era (e -a$" !onse!in<a unei leg "uri (e garaF 4n"re ne.as"a engle9oai! , !res!u" la <ar , a unui s"i!lar ungur 3i un 3o-er (in #oug0boroug0, a-la" 4n "re!ere, 3i ! (e a!eea, 4n !iu(a e(u!a<iei, a $a3a$or"ului original 3i a !:"e unei .o!ale )ai s$ar"e, (in !:n( 4n !:n(, s:ngele !are 4i !urgea 4n .ine era su" la su" engle9es!. A(e$<ii "eoriei !ons$ira<iei 3i !ini!ii !on.in3i )ergeau 3i )ai (e$ar"e, a-ir-):n( ! .o!alele s$ar"e erau, la r:n(ul lor, o )as! . Sir Ja!A Pi")an era -iul (oa)nei 3i (o)nului Pi")an, a)bii (e origine u)il 3i (e)ul" (e!e(a<i, iar )agna"ul 4ng (uise (oar )i"ului originilor !on-"inen"ale s 4l 4n!onFoare, 4n!e"ul !u 4n!e$"ul, !0iar (a! nu s-ar -i $u"u" s$une (a! (in )o"i.e lega"e (e )is"erul $ersonal sau (e a.an"aFele $ro-esionale. Ni!iuna (in"re a!es"e i$o"e9e nu $ri)i .reo !on-ir)are (e a!eas" (a" , -iin(! r s$unsul .eni !0iar (in $ar"ea lui:

M C:n( un o) nu 9 )isle3"e (e!:" -e"e, nu)ele nu re$re9in" (e!:" o Fu! rie 4)$ru)u"a" (e ! "re e"erni"a"e. Un -ior !os)i!, $oa"e !u origini (iges"i.e, 4l "re!u $e Sir Ja!A Pi")an, Se r su!i, su-l un . l (e -u) 3i ( (u (ru)ul $erora<iei. M I(eile )ari sun" realeG *arii -iloso-i a3a ar .rea s !re(e). /u 4nsu)i a) a.u" i(ei )ari la .re)ea )ea, (ar, 4n"r-un -el sau al"ul I nu 4nre-gis"ra $ar"ea as"a, Paul, nu sun" sigur ! e $en"ru ar0i. I 4n"r-un -el sau al"ul, uneori ) 4n"reb !:" (e reale au -oa". Poa"e ! as"ea sun" aiurelile unui b "r:n senil 3i - r )in"e I nu . au( $ro"es":n(, (e!i "rag !on!lu9ia ! a) (re$"a"e I (ar $oa"e ! $o"aia b "r:n )ai are !e.a .ia< 4n ea. Poa"e lu!rul (e !are a) ne.oie e o ul"i) i(ee ) rea< . Una (e (es$ r<ire, !e 9i!i, PaulG Pe as"a $o<i s-o 4nregis"re9i. Paul "as" : BPoa"e ! lu!rul (e !are a) ne.oie e o ul"i) i(ee ) rea< C, $ri.i e!ranul 43i a)in"i ! era res$onsabil 3i !u res!rierea )a"erialelor, ! era, (u$ !u) s$usese Sir Ja!A o(a" , B!roni!arul )eu $ersonalC 3i 3"erse ne!on.ing "orul B$oa"e ! C. 7n -or)a sa )ai !a"egori! , a-ir)a<ia a.ea s -ie ar0i.a" , !u (a"a 3i ora enun< rii. Sir Ja!A (e$use glu)e< "rabu!ul 4n gaura (in (re$"ul s"o)a!ului unei s"a"ue"e (e Eenr1 *oore, se 4n"inse 3i - !u o $irue" u3oar . M S$une-i lui Loo(ie ! e "i)$ul, 4i s$use el asis"en"ei, al ! rei nu)e nu reu3ea ni!io(a" s 3i-l a)in"eas! . 7n"r-un -el, (esigur ! $u"ea: era Susie. Hi as"a $en"ru ! "u"uror asis"en"elor le s$unea Susie. P reau s se $erin(e !u o -re!.en< (es"ul (e )are. De a!eea, nu nu)ele ei era in!er", !i i(en"i"a"ea. Dar, a3a !u) s$unea el 4nsu3i !u $u<in "i)$ 4n unn : 4n !e ) sur era ea real G /,a!". 73i lu sa!oul (e $e s!ul$"ura lui Br:n!u3i 3i a!o$eri !u el bre"elele !u 4nse)nul Consiliului Regional. 7n Ca)era Ci"a"ului, se o$ri s )ai !i"eas! o (a" e,"rasul a":" (e !unos!u". II 3"ia $e (ina-ar , bine4n<eles, (ar "o" 4i )ai $l !ea s 9 bo-.eas! 4n -a<a lui. Da, o ul"i) i(ee ) rea< . #u)ea nu ( (use (o.a( (e $rea )ul" res$e!" 4n anii (in ur) . Prea bine a"un!i, lu)ea a.ea ne.oie s -ie lua" $rin sur$rin(ere. Paul 43i (e$use ini<ialele $e (o!u)en" 3i 4l ar0i. . A!"uala Susie 4l sun $e 3o-er, ra$or":n(u-i s"area (e s$iri" a 3e-ului. A$oi lu "rabu!ul 3i 4l $use 4na$oi, 4n ser"arul biroului lui Sir Ja!A. M Te in.i" s .ise9i 4)$reun !u )ine, s$use Sir Ja!A, 4n l<:n( in"eroga"i. !ara-a. M Ti)$ul )eu 3i banii " i, re$li! Jerr1 Ba"son, (e la Cabo", Alber"a99i V Ba"son. A.ea un !o)$or"a)en" 4n"o"(eauna agreabil 3i 4n"o"(eauna o$a!. De e,e)$lu, nu r s$unse (ire!", $rin !u.in"e sau ges"uri, $a0arului o-eri", (e3i reie3ea, nu se 3"ie !u), li)$e(e ! a!!e$"ase ar)agna!-ul $e !are a.ea )ai a$oi s 4l a$re!ie9e $oli"i!os, agreabil 3i o$a!. M Ba !reierul " u 3i banii )ei. Core!<ia lui Sir Ja!A sunase !a un ):r:i" a)abil. Pe oa)enii (e !alibrul lui Jerr1 Ba"son nu 4i brus!ai, (ar ne.oia re9i(ual (e a-3i s"abili s"a"u"ul (o)inan" nu 4l $ r sea ni!io(a" . ? !ea a!eas"a $rin energie, $rin an.ergur , $rin $re-erin<a $en"ru s"a"ul 4n $i!ioare 4n "i)$ !e !eilal<i erau a3e9a<i 3i $rin obi-!eiul (e a !ore!"a 4n )o( au"o)a" $ri)a a-ir)a<ie a in"erlo!u"orului. Te0ni!a lui Jerr1 Ba"son era (i-eri" . A!es"a era ) run" (e s"a"ur , !u $ rul !:rlion<a" 4n! run<i" 3i o ):n )oale, $e !are $re-era s nu o 4n"in( . *aniera 4n !are s"abilea I sau !on"es"a I el s"a"u"ul (o)inan" era a!eea a re-u9ului (e a 4n!er!a s 4l ob<in , a re"ragerii 4n"r-un )i! uni.ers Ten, un(e era (oar o $ie"ri!i! s$ la" (e "oren"ul 9go)o"os, a unei a"i"u(ini neu"re, (e si)$l re!e$"are a -eng sWiiu-ului lo!ului. Sir Ja!A nu (is!u"a (e!:" !u !re)a !elor ale3i, (e a!eea "ra"a !u Jerr1 Ba"son, (e la Cabo", Alber"a99i V Ba"son. *aFori"a"ea oa)enilor $resu$uneau ! (o)nii Cabo" 3i Alber"a99i erau $ar"enerii "rans-a"lan"i! 3i, res$e!"i., )ilane9, 4n!0i$uin(u-3i-i $e !ei (oi ne)ul<u)i<i (e -elul 4n

!are a!es" "riu)-.ira" in"erna<ional nu 4nse)na, 4n $ra!"i! , ni)i! al"!e.a (e!:" Ba"son. 7n reali"a"e, ni!iunul (in"re ei nu se si)<ea s":nFeni" (e i)$or"an<a lui Jerr1 Ba"son, $en"ru ! ni!iunul (in"re ei I 4n !iu(a -a$"ului ! a.eau birouri, !on"uri 4n ban! 3i salarii lunare I nu e,is"a. /rau (oar ilus"ra<ii ale abili-" <ii sub"ile a lui Jerr1 (e a )ani$ula a(e. rul. BDa! nu "e $o<i $re9en"a $e "ine 4nsu<i, !u) s $o<i $re9en"a un $ro(usGC )ur)ura el a(esea, 4n 9ilele (e !an(oare ale 4n!e$u"ului, (inain"ea globa-li9Vr:i. C0iar 3i a!u), (u$ ).ai bine (e (ou 9e!i (e ani, a.ea "en(in<a, 4n !esaurile $os"$ran(iale sau (e a(u!ere a)in"e, s a!or(e o e,is"en< real $ar"enerilor s i )u<i. BBob Cabo" )-a 4n. <a" ab!-ul a!es"ei )eserii.C 4n!e$ea el. Sau: BSigur, eu 3i Sil.io nu a) -os" ni!io(a" (e a!or( 4n a!eas" $ri.in< .C Poa"e ! reali"a"ea "rans-erurilor lunare (in ban!a (in C0annel Islan( 4i in.es"ise $e !ei (oi (e<in "ori (e !on"uri !u o !or$orali"a"e la"en" . Jerr1 a!!e$" $a0arul (e ar)agna! 3i r )ase a3e9a" 4n " !ere, 4n "i)$ !e Sir Ja!A $ar!urgea ru"ina 4n.:r"irii 4n $a0ar, a a(ul)e! rii, a !l "irii gingiilor 3i a o!0ilor (a<i $es"e !a$ 4n e,"a9. Pur"a un !os"u) 4n!0is la !uloare, !ra.a" !u $i!ouri 3i $an"o-i. Negri (e $iele )oale. Uni-or)a era u3or (e re"u3a", $en"ru a e,$ri)a 4n )o( sub"il "inere<e, .:rs" , )o(erni"a"e sau gra.i"a"e; $ulo.ere $e g:" (in !a3)ir, 3ose"e *issoni 3i o!0elari $ro(u3i (e )arile !ase (e )o( , !u len"ile -ar (io$"rii, "oa"e nuan<au ansa)blul. ?a< (e Sir Ja!A 4ns , nu a-i3a ni!iunul (in"re a!!esoriile $ro-esionale, u)ane sau )e!ani!e. S" "ea 4n"r-o su$u3enie si)boli! , $ar! a3"e$":n(u-3i $a"ronul s 4i (es!rie !on(i<iile (e angaFare. ? r (is!u<ie, "re!use (e )ul" .re)ea !:n( B!li-en<iiC 4l BangaFauC $e Jerr1 Ba"son. *o(i-i!area $re$o9i<ional !ea )ai i)$or"an" a.usese lo! 4n ur) !u un (e!eniu, !:n( el 0o" r:se ! lu!rea9 !u oa)enii, nu $en"ru ei. As"-el, 4n $erioa(e (i-e-ri"e =sau uneori nu>, lu!rase !u CBI1 sau TUC2, !u organi9a<iile $en"ru $ro"e!<ia ani)alelor 3i !u !o)er!ian<ii (e bl nuri, !u @reen$ea!e 3i !u in(us-"ria nu!lear , !u "oa"e $ar"i(ele $oli"i!e i)$or-"an"e 3i !u !:"e.a gru$ ri (es$rinse (in ele. Ca) "o" a"un!i 4n!e$use s (es!uraFe9e 3i (enu)irile grosolane $re!u) $ersonal au,iliar, lobb1is", )ana-ger (e !ri9 , re!"i-i!a"or (e i)agine sau s$e!ialis" 4n s"ra"egia !or$ora<iei. In 9ilele noas"re, Jerr1, b rba"ul )is"erios 3i -a.ori"ul, $ur" "or (e !ra.a" neagr , al 9iarelor (e $ar"i( I un(e se .e0i!ulau alu9ii la o a$ro$ia" 4nnobilare I $re-era o al" $o9i<ie. /ra !onsul"an" al !elor ale3i. Nu al ale3ilor, (u$ !u) 4i $l !ea s sublinie9e, !i al !elor ale3i. De ai!i 3i $re9en<a sa 4n a$ar"a)en"ul (e lu, $e !are Sir Ja!A 4l (e<inea 4n ora3, sorbin( (in ar)a-gna!-ul lui Sir Ja!A !u 4n"reaga #on(r 4n"une!a" , s!li$i"oare, 4n"ins (in!olo (e $ere"ele (e s"i!l 4n !are b "ea u3or !u $i!iorul 4n! l<a" 4n $iele )oale. /ra ai!i $en"ru a ru)ega !:"e.a i(ei. Si)$la lui $re9en< n 3"ea sinergie. 1. CBI I Congress o-Bri"is0 In(us"ries =n. "r.>. 2. SUC I Tra(e Union Congress, $rin!i$ala organi-9a<ie sin(i!al bri"ani! =n. "r.>. M Ai un !on" nou, anun< Sir Ja!A. M SeriosG Sil.io 3i Bob se o!u$ (e "oa"e !on"urile noi. 7n glasul lui se g0i!ea (oar i(eea .ag a unei ne)ul<u)iri. /l, Jerr1, era )ai $resus (e b " lia a!eas"a. 7i $l !ea s se !onsi(ere un a.o!a" (e ni.el 4nal", !are 43i sus<inea !a9urile 4n ins"an<ele ele.a"e 3i e,"inse ale o$iniei $ubli!e 3i ale sen"i-)en"ului $ubli!. De a!eea, (is!u<iile (es$re !on"uri 4n $re9en<a sa $ reau $u<in .ulgare. Dar (e la Sir Ja!A nu "e $u"eai a3"e$"a la (eli!a"e<uri. Toa" lu)ea era (e a!or( ! era li$si" I nu se 3"ie (in !e )o"i. I (e -inesse 3i sa.oir. M Nu, Jerr1, $rie"ene, s"a e un !on" nou 3i "o"o(a" -oar"e .e!0i. Cu) s$unea), nu-<i !er (e!:" s .ise9i un $i! al "uri (e )ine. M Hi o s -)i $la! !e .ise9G 7n"reb Jerr1, a-i3:n( o -als nelini3"e. M Cel )ai nou !lien" al " u e Anglia. M AngliaG

M /,a!". M Cu)$eri, Ja!AG M S $reau$une) ! (a. 7n"r-un -el. M Hi .rei !a eu s .ise9G Sir Ja!A a$rob (in !a$. Jerr1 Ba"son s!oase o "aba!0er (e argin", (es!0ise !a$a!ul, "rase $e -ie!are nar !on<inu"ul $r -os al !a.i" <ii (e la ba9a (ege"ului )are 3i s"r nu" ne!on.ing "or 4n"r-o ba"is" !a(rila" . Pra-ul era !o!ain !olora" , (u$ !u) Sir Ja!A $robabil ! 3"ia (eFa. S" "eau a3e9a<i 4n (ou -o"olii 4n s"il #ouis ?arouA. #on(ra era la $i!ioarele lor, $ar! a3"e$":n( s -ie (e9b "u" . M Proble)a o re$re9in" "i)$ul, 4n!e$u Jerr1. Du$ $ rerea )ea. A3a a -os" 4n"o"(eauna, nu)ai ! oa)enii nu .or s-o a!!e$"e, nu 4n e,is"en<a lor 9ilni! . BNu e3"i a":" (e b "r:n $e !:" "e si)<i.C @re3i". /3"i $e a":" (e b "r:n, a":" 3i nu )ai )ul", $e !:" e3"i. Nalabil $en"ru in(i.i9i, rela<ii, so!ie" <i, $o$oare. S nu ) 4n<elegi gre3i". Sun" un $a"rio" 3i ni)eni nu a()ir )ai ). ul" (e!:" )ine a!eas" <ar ) rea< a noas"r , $e !are o iubes! la nebunie. Dar $roble)a se $oa"e $une 4n "er)eni -oar"e si)$li: re-u9ul (e a "e $ri.i 4n oglin( . Re!unos!, (in $un!"ul a!es"a (e .e(ere nu sun"e) singurii, (ar 4n"re )e)-brii -a)iliei (e $o$oare !are 43i (au !u -ar( 4n -ie!are (i)inea< -luier:n( /3"i $e-a":" (e b "r:n $e !:" "e si)<i, sun"e) (in"re !ei )ai <i$ "ori. M Si$ "oriG Re$e" Sir Ja!A. Ui<i ! 3i eu sun" $a"rio". M De!i, Anglia .ine la )ine 3i eu !e-i s$unG 7i s$un: As!ul" , -e"i< , "rebuie s $ri.e3"i reali"a"ea 4n -a< . Sun"e) 4n )ileniul al "reilea 3i <i s-au !a) l sa" <:<ele. #ar solu<ia nu e un su"ien !u bure"e. Unii 4l !onsi(erau $e Jerr1 Ba"son un !ini!; al<ii, (oar un 3arla"an. Dar i$o!ri" nu era. /l se (e-inea !a $a"rio"; )ai )ul", a!olo un(e Sir Ja!A (e<inea (oar bre"elele, el era )e)bru. Cu "oa"e a!es"ea, nu !re(ea 4n )o3"enirea s"r )o3eas! 4)br <i3a" - r Fu(e!a" ; $en"ru el, $a"rio"is)ul "rebuia s -ie a!"i.. *ai erau 4n Furul lui nos"algi!i !are ":nFeau (u$ I)$eriul Bri"ani!, (u$ !u) erau al<ii !are - !eau 4n $an"aloni (oar la g:n(ul ! *area Bri"anie s-ar -i $u"u" (e9)e)bra. Jerr1 nu 43i e,$ri)ase 4n $ubli! I 3i $ru(en<a a.ea $ro-babil s 4n.ing $:n !:n( a.ea s -ie sigur $e "i"lul nobiliar I o$inii $e !are le -or)ula bu!uros 4n !o)$ania unor liber !uge" "ori. Nu .e(ea, (e $il( , ni)i! al"!e.a (e!:" ine.i"abili"a"ea is"ori! 4n -a$"ul ! 4n"reaga Irlan( a.ea s -ie !on(us 4n"r-o 9i (e la Dublin. Da! s!o<ienii (oreau s 43i (e!lare in(e-$en(en<a 3i s $ "run( 4n Co)uni"a"ea /uro$ean !a s"a" su.eran, a"un!i Jerr1 I !are, la .re)ea lui, !olaborase a":" !u !a)$ania S!o<ia $en"ru S!o<ieni, !:" 3i !u b ie<ii (e la Unire $en"ru To"(eauna, -iin( $er-e!" $o9i<iona" $en"ru a re!e$"a argu)en"ele "u"uror $ r<ilor I a"un!i Jerr1 nu a.ea s le s"ea 4n !ale. I(e) 3i !u Sara @alilor, (e al"-el. Dar, (u$ $ rerea lui, se $u"ea I 3i era )ai bine I s a!!e$<i "i)$ul, s!0i)b rile 3i .:rs"a - r a "re!e $rin"r-o (e$resie is"ori! . ?usese au9i" nu o (a" !o)$ar:n( -ru)osul " r:) al Bri"aniei !u nobila (is!i$lin a -iloso-iei. C:n( 4n!e$use s"u-(ierea 3i elaborarea -iloso-iei, 4n @re!ia an"i! sau !:n( o -i -os", ea !u$rin(ea o serie 4n"reag (e (is!i$line a(ia!en"e: )e(i!ina, as"rono)ia, 3"iin-<ele Furi(i!e, -i9i!a, es"e"i!a 3i a3a )ai (e$ar"e. Pu<in (in !eea !e n s!o!ea )in"ea o)eneas! r ):nea 4n a-ara -iloso-iei. 7n!e"ul !u 4n!e"ul, 4ns , (e-a lungul .ea!urilor, -ie!are (in"re a!es"e 3"iin<e se 4n(e$ r"ase (e -ilonul $rin!i$al, ! $ ":n( r ( -!ini se$ara"e. 7n a!ela3i -el, (u$ !u) 4i $l !ea lui Jerr1 s argu)en"e9e I a3a !u) o - !ea 3i a!u) I Bri"ania (o)nise o(a" $es"e $or<iuni 4n"inse (in su$ra-a<a P ):n"ului, .o$si"e 4n ro9 (e la un $ol la al"ul. + (a" !u "re!erea "i)$ului, a!es"e $ose-siuni i)$eriale se (e9li$iser , (e.enin( s"a"e su.e-rane. Hi $e bun (re$"a"e. De!i, !e ne )ai r ):neaG R ):nea !e.a !e se nu)ea Rega"ul Uni" !are, !a s -i) !ins"i<i 3i s $ri.i) reali"a"ea 4n -a< , nu 4n(re$" <ea -olosirea a(Fe!"i.ului. *e)brii s i erau uni<i 4n a!eea3i ) sur 4n !are a:n" uni<i !0iria3ii !are $l "es! a!eluia3i $ro$rie"ar. Hi "oa"

lu)ea 3"ia ! ori!e !on"ra!" (e 4n!0iriere se $oa"e "rans--or)a 4n"r-unul (e $ro$rie"a"e. Dar oare -iloso-ia 4n!e"ase s )ai abor(e9e $roble)ele esen<iale ale e,is"en<ei nu)ai $en"ru ! as"rono)ia 3i "o.ar -3ele ei 43i g siser al" s la3G Ni!i(e!u). Se $u"ea !0iar s$une ! , 4n -elul a!es"a, era 4n s"are s se !on!en"re9e )ai bine asu$ra $roble)elor !u a(e-. ra" i)$or"an"e. Hi oare Anglia a.ea s 43i $iar( in(i.i(uali"a"ea $u"erni! 3i uni! , a-ir)a" 4n (e!ursul a":"or se!ole, (a! , s 9i!e), Sara @alilor, S!o<ia 3i Irlan(a (e Nor( 0o" rau s o ia (in lo!G Jerr1 era (e $ rere ! nu. M S:<e, 9ise Sir Ja!A, a)in"in(u-i un(e r ) -sese. M /,a!". As"a e. Trebuie s $ri.i) a(e. rul 4n -a< . / )ileninl "rei 3i <i s-au !a) l sa" <:<ele, $ $u3 . Tilele 4n !are 4<i "ri)i"eai .asele (e r 9boi, !a s nu )ai $o)eni) (e sol( <eii 4n uni-or)e ro3ii, s-au (us (e )ul". A.e) !ea )ai bun ar)a" (in lu)e, as"a se 3"ie, (ar as" 9i (oar o 4n!0irie) $en"ru r 9boaiele a$roba"e (e al<ii. Nu )ai sun"e) )ega. Hi (e !e $en"ru unii e a":" (e greu (e re!u-nos!u" lu!rul s"aG Roa"a (e "ors s" la )u9eu, iar re9er.ele (e $e"rol sun" $e "er)ina"e. Al<ii $ro(u! ) r-uri )ai ie-"ine. Prie"enii (in Ci"1 4n! )ai nu) r b nu<ii, iar 0rana ne-o !ul"i. ) singuri: sun"e) ni3"e !a$i"ali3"i )o(e3"i, !are au gr:u. Uneori sun"e) la !on(u!erea Fo!ului, al"eori nu. Dar !eea !e a.e) 4n"r-a(e. r, !eea !e .o) a.ea 4n"o"(eauna 3i al<ii nu, es"e a!u)ularea "i)$ului. Ti)$ul. Cu.:n"ul )eu !0eie, (u$ !u) .e9i. M A0a. M C:n( e3"i un bo3orog !are s" -n"r-un balan-soar $e .eran(a !asei, nu "e (u!i s Fo!i bas!0e" !u $u3"i)ea. Bo3orogii nu )ai sar. *ai bine s s"ai 3i s .alori-i!i !e ai. 7n $lus, )ai -a!i ur) "orul lu!ru: 4i !on.ingi $e $u3"ani ! ori!ine, (ar absolu" ori-!ine $oa"e s sar , (ar $en"ru leg na"ul $e .eran( e ne.oie (e .:rs" 3i 4n<ele$!iune. Sun" unii I !a9uri "i$i!e (e (e$resie is"ori! , (u$ )ine I !are nu"res! !on.ingerea ! e (e (a"o-ria noas"r , -un!<ia noas"r geo$oli"i! s$e!ial s a!<ion ) !a un si)bol al (e!linului, o s$erie"oare )oral 3i e!ono)i! . A(i! , (u$ !e a) 4n. <a" o lu)e 4n"reag s Foa!e !ri!0e", e 4n(a"orirea noas"r , e,$resie a sen"i)en"ului la"en" al .ino. <iei i)$eriale, s s" ) !u bra<ele 4n!ru!i3a"e 3i s -i l s ro $e "o<i s ne ba" . T:)$enii. /u .reau s r s"o) logi!a as"a. Dragos"ea (e <ar nu )i-o $oa"e nega ni)eni. Proble)a ! s a)$lase9i !ore!" $ro(usul, a":"a "o". M A)$lasea9 -l a"un!i, Jerr1. Pri.irile lui Sir Ja!A erau .is "oare, (ar 4n glas i se (eslu3ea $o-"a. Consul"an"ul !elor ale3i )ai lu un (ege" (e $ra-. M Tu. Noi. Anglia. Clien"ul )eu. /s"e. Sun"e). Un $o$or !u un "re!u" uria3, o is"orie uria3 , o 4n<ele$!iune a!u)ula" uria3 . Is"orie so!ial 3i !ul"ural I gr )e9i 4n"regi, )un<i I $rin e,!elen< .an(abil , 4n s$e!ial 4n !li)a"ul a!"ual. S0aAes$eare, regina Ni!"oria, re.olu<ia in(us-"rial , gr (in ri"ul, "oa"e as"ea. Da! 4)i (ai .oie s -oloses!, nu, s $ara-ra9e9, o e,$resie: noi sun"e) (eFa !eea !e al<ii s$er s (e.in . Nu e au"o!o)$ -"i)ire, !i a.an"aFul $o9i<iei noas"re, gloria noas"r , a)$lasarea $ro(usului. Noi sun"e) noii $ionieri. Trebuie s ne .in(e) "re!u"ul al"or na<ii, !a $e .ii"o)l lorO M S"raniu, )ur)ur Sir Ja!A. S"raniu. M PA-PA-PA-PA PU* PU*PU*, - !u Sir Ja!A 4n "i)$ !e Loo(ie, !u 3a$!a sub bra<, 4i (es!0i(ea $or"iera li)u9inei. Pu) $a-$a-$a-$a $u) $u) $u). + re!uno3"i, Loo(ieG M S -ie Pas"orala, (o)nuleG Ho-erul )i) $u<in nesiguran<a, a"r g:n(u-3i a$robarea 3e-ului 3i o nou (o.a( (e !ul"ur . M Tre9irea la .ia< a sen"i)en"ului (e $a!e, o (a" !u sosirea la <ar . Unii "ra(u! "ori $re-er "er)enul B-eri!ireC; eu $re-er B$a!eC. Nino s ) iei (e la Dog an( Ba(ger $es"e (ou ore.

Loo(ie $orni 4n!e" )a3ina, 4n(re$":n(u-se s$re $un!"ul (e 4n":lnire (e la !a$ "ul o$us al . ii, un(e ur)a s 4l $l "eas! $e $ro$rie"arul !:r!iu)ii !a s 4i o-ere (e b u" gra"is lui Sir Ja!A. A!es"a 43i 4n(re$" li)bile bo!an!ilor, )u" bas"onul (in le)n (e $oru)bar (in"r-o ):n 4n al"a, a$oi se ri(i! "r g:n( un .:n" $relung 3i len", !a un ra(ia"or (in !are se gole3"e a$a. *ul<u)i", b "u !u "oiagul 4n"r-un 9i( (e $ia"r , regula" !a o "abl (e s!rabble, 3i 43i 4n!e$u $li)barea 4n $eisaFul (e "oainn ":r9ie. li $l !ea s lau(e $l !erile si)$le I lu!ru $e !are 4l - !ea 4n -ie!are an, !a $re3e(in"e (e onoare al Aso!ia<iei Eoinarilor I (ar 3"ia, 4n a!ela3i "i)$, ! ni!i o $l !ere nu )ai era si)$l . P s"ori<a 3i "ur)a ei (e $or!i nu se )ai ro"eau 4n Furul s":l$ului (e ar)in(en, .is:n( la o -elie re!e (e $l !in" !u !arne (e oaie. In(us"riali9area 3i $ia<a liber le eli)i-naser (e )ul". A!"ul (e a ):n!a nu )ai era si)$lu, iar re!rearea is"ori! a regi)ului ali)en"ar al $ s"ori<ei $resu$unea (i-i!ul" <i enor)e. Hi b u"ul era )ai !o)$li!a" 4n 9iua (e as" 9i. Se,ulG Nu)ai $ro3"ii )ai !re(eau ! se,ul e o $l !ere si)$l . *i3!areaG Dansul (e ar)in(en (e.enise gi)nas"i! aerobi! . Ar"aG Ar"a se $res!0i)base 4n in(us-"rie (e (i.er"is)en". Ceea !e, (u$ $ rerea lui Sir Ja!A, era un lu!ru -oar"e bun. Pa-$a-$a-$a $u) $u) $u). Cu) ar -i ar "a" Bee"0o.en (a! ar -i "r i" as" 9iG Boga", !elebru 3i 4n 4ngriFirea unui (o!"or bun, ia" !u). Ce groa9ni! "rebuie s -i -os" noa$"ea aia (e (e!e)-brie, la Niena. 18Q8, (a! nu-l 4n3ela )e)oria. Ni3"e $a"roni ai ar"elor Falni!i, ins"ru)en"i3"i !a .ai (e ei, un $ubli! "ris" 3i 4n-rigura". Hi !e )in"e s"r lu!i" 43i i)aginase ! e o i(ee bun s !:n"e 4n $re)ier A Cin!ea 3i Pas"orala 4n a!eea3i sear G Plus !on!er"ul nu) rul $a"ruG Plus ?an"e9ia Coral . Pa"ru !easuri 4n"ro sal ne4n! l9i" . Ni!i nu-i (e )irare ! ie3ise un (e9as"ru. In 9iua (e as" 9i, !u un agen" bun, un )anager !on3"iin!ios I sau, 3i )ai bine, !u un $a"ron lu)ina", !are s eli)ine ne!esi"a"ea li$i"orilor (e 9e!e la su" . Cine.a !are s insis"e asu$ra re$e"i<iilor <inu"e la "i)$. Sir Ja!A 4l !o)$ "i)ea $e )arele #u(5ig, 4l !o)$ "i)ea sin!er. Pa-Pa-$a-$a-$u)-(i(i-(u). P:n 3i o $l !ere $resu$us si)$l $re!u) $li)-barea 43i a.ea !o)$li!a<iile ei: (e logis"i! , Furi(i!e, (e <inu" , -iloso-i!e. Ni)eni nu se )ai $li)ba $ur 3i si)$lu, nu )ai u)bla (in $l !erea (e a )erge $e Fos, (e a-3i u)$le $l ):nii !u aer, (e a -a!e "ru$ul s e,ul"e. Poa"e ni)eni nu o - !use .reo(a" , !u e,!e$<ia !:"or.a s$iri"e nobile. Sir Ja!A, !are a.ea leg "uri !u )ul"e orga)9a<ii (e (es"in(ere, era s "ul $:n $es"e !a$ (e a-ir)a<ia $re"en<ioas ! burg0e9a B! l "orieC -usese 4nlo!ui" (e )ai .ulgarul B"uris)C. C:" erau (e snobi 3i (e ignoran<i . i! re<ii. 73i 4n!0i$uiau ! .e!0ii B! l "oriC, $e !are 4i i(ola"ri9au, erau !0iar a":" (e i(eali3"iG C nu B! l "oriser C !a) (in a!elea3i )o"i.e !a 3i B"uri3"iiC (e as" 9iG Pen"ru a $ r si Anglia, $en"ru a -i 4n"r-un al" lo!, $en"ru a s"a la soare, $en"ru a .e(ea lo!uri s"raiui 3i oa)eni ai )ai s"ranii, $en"ru a !u)$ ra obie!"e, $en"ru a $orni 4n ! u"area ero-"is)ului, $en"ru a se 4n"oar!e a!as !u su.eniruri, a)in"iri 3i l u( ro3eniiG #a -el !a 3i Ja!A. Singurul lu!ru !are se s!0i)base (e la *area Pli)b real 4n!oa!e -usese (e)o!ra"i9area ! l "oriilor, 3i $e bun (re$"a"e, (u$ !u) le s$unea 4n )o( regula" a!<ionarilor s i. #ui Sir Ja!A 4i $l !ea s s"r ba" $e Fos "erenuri a$ar<in:n( al"ora. 73i ri(i!a a$oba"or "oiagul ! "re .a!ile $ar! (e!u$a"e (in !ar"on, (e $e !oas"ele (ealurilor, ! "re !aii (e $o.ar !u $an"aloni e.a-9a<i sau ! "re ! $i<ele (e -in !a gr ) Foarele (e !ereale $en"ru )i!ul (eFun. Dar nu - !ea ni!i o !li$ gre3eala (e a-3i 4n!0i$ui ! .reuna (in"re el! era si)$l , sau ) !ar na"ural . P2 In"r 4n $ (ure, salu":n( (in !a$ o $ere!0e (e e,!ursioni3"i "ineri !are .eneau (in sens o$us. Au9ise un !0i!o"i" ba"Fo!ori"or (u$ !e "re!use (e eiG Poa"e 4i )iraser 3a$!a (e s"o- , 0aina (e .:n -"oare, $an"alonii (e !a.aleris", Far"ierele, bo!an!ii (in $iele (e ! $rioar , lu!ra<i (e ):n , sau bas"o-nul. Toa"e engle9e3"i, (esigur. Sir Ja!A era $a"rio" 3i 4n !li$ele (e in"i)i"a"e. /,!ursioni3"ii !are se 4n(e$ r"au erau 4)br !a<i 4n !os"u)e (in -ibre sin"e"i!e (e o !uloare in(us"rial , !u $an"o-i (e s$or" (in !au!iu! 4n $i!ioare, 3e$!i (e baseball $e !a$ 3i ruesa!uri (e nailon la s$a"e; unul a.ea ! 3"i $e ure!0i 3i, )ai )ul" !a sigur, nu as!ul"a i)$un -"oarea

Pas"oral . Dar Sir Ja!A nu era snob. 7nain"e (e a se 4n-iin<a Aso!ia<ia Eoinarilor, 4n ur) !u !:<i.a ani, e,is"ase o $ro$unere (e lege !a "uri3"ii s -ie obliga<i s $oar"e !ulori !are s se !on-un(e !u $eisaFul. Se o$usese a!es"ei $ro$uneri (in "oa"e $u"erile, !u "o" !e a.ea )ai bun 4n el, (es!riin(-o !a -an"as)agori! , eli"is" , ne$ra!"i! 3i ne(e)o!ra-"i! . 7n $lus, 4n (o)eniul ar"i!olelor (e 4)br -! )in"e $en"ru "i)$ul liber 43i a.ea in"eresele lui. C rarea $rin $ (ure, !:"e.a genera<ii (e -run9e us!a"e (e )es"ea! n, era ! $"u3i" sub $i!ior. Ciu$er!i 4n s"ra"uri $e un bu3"ean $u"re9i" !o)-$uneau o )a!0e" (e !ar"ier )un!i"ores! $ar! 4n!0i$ui" (e #e Corbusier. @eniul s" "ea 4n !a$a-!i"a"ea (e "rans-or)are: as"-el $ri.ig0e"oarea, $o":rni!0ea 3i !u!ul (e.eneau -lau", oboi 3i !la-rine". Dar oare geniul nu s" "ea 3i 4n abili"a"ea (e a .e(ea lu!rurile !u o!0i ino!en<i (e !o$ilG #e3i (in $ (ure 3i ur! un (elu3or: la $i!ioarele lui, !:)$ia on(ula" "re!ea $e l:ng un $:l! (e !o$a!i, $:n la $:r:u. Se s$iFini 4n bas"on, )e(i":n( la 4n":lnirea !u Jerr1 Ba"son. Nu "o!)ai $a"rio", 4n .i9iunea lui Ja!A. /ra 4n el !e.a greu (e (e-ini". Nu "e 4n-run"a b rb "e3"e, nu "e $ri.ea (re$" 4n o!0i, !i (oar 3e(ea a!olo 4n "rans , !a un 0i$$ie 0au"e-!ou"ure. Dar, (a! 4i $uneai (es"ui argin<i 4n $al) , J!rr1 "e aFu"a (e !ele )ai )ul"e ori s $ui $un!"ul $e i. Ti)$ul. /3"i $e a":" (e b "r:n, (ar e,a!" a":" (e b "r:n $e !:" e3"i. A-ir)a<ie a$aren" a":" (e e.i(en" , 4n!:" a.ea !e.a )is"i!:n -on(, !:" (e b "r:n era Sir Ja!AG *ai b "r:n (e!:" s!ria 4n $a3a$or", as"a !u siguran< . C:" "i)$ )ai a.ea la (is$o9i<ieG /rau !li$e !:n( si)<!a u)bra !iu(a" a 4n(oielii. In baia sa $ersonal (e la Pi")an Eouse, !r ! na" $e !lose"ul (e $or-ir, se si)<ea uneori !o$le3i" (e un sen"i)en" (e -ragili"a"e. Ce -inal u)ili"or, s -ii $rins !u $an"alonii 4n .ine. Nu, nuO Nu "rebuia s g:n(eas! a3a. Nu )i!ul Ja!A1 Pi")an, nu Joll1 Ja!A, nu Sir Ja!A, nu .ii"o-rul lor( Pi")an (e !e .a .r!a el. Nu, "rebuia s r ):n 4n )i3!are, "rebuia s a!<ione9e, nu "rebuia s lase s "rea! "i)$ul, !i s 4l 4n3-a!e (e berega" . 7nain"e, "o" 4nain"eO H-i!0)i o "u!u "oiagul, s":r-nin( un -a9an !are se 4n l< greoi 4n aer, !u .e3-):n"ul (e !lo.n -lu"ur:n(, 9b:rn:in( (in ari$i !a un aero)o(el !u eli!ea s"ri!a" . N:n"ul !ura" (e o!"o)brie se si)<ea "o" )ai " ios 4n "i)$ !e ur)a linia $o.:rni3ului. + $o)$ eolian rugini" se e,$unea !a unul (in"re !o!o3eii obra9ni!i ai lui Pi!asso. DeFa .e(ea 4n (e$ r"are !:"e.a lu)ini "i)$urii: un sa" (e na.e"i3"i, o !:r!iu) a ! rei au"en"i!i"a"e -usese res"aura" (e -abri!an<ii (e bere. C l "oria lua $rea re$e(e s-:r3i". Nu 4n! , 43i s$use Sir Ja!A, nu 4n! O Uneori se si)<ea -oar"e a$ro$ia" (e b "r:nul #u(5ig, 3i era a(e. ra" ! re.is"ele -oloseau a(esea !u.:n"ul BgenialC !:n( 4i - !eau $or"re"ul. Nu 4n"o"(eauna 4n!as"ra" 4n"r-un !on"e," ) guli"or, (ar, (u$ !u) 4i $l !ea lui 4nsu3i s s$un , nu e,is"au (e!:" (ou -eluri (e 9iari3"i: !ei $l "i<i (e el 3i !ei $l "i<i (e ri.alii in.i(io3i. Hi !are, la ur)a ur)elor, ar -i. Pu"u" alege un al" !u.:n". Dar un(e era Si)-onia a Noua a luiG S -i -os" !eea !e si)<ea n s!:n(u-se 4n el !0iar 4n !li$a a!eeaG /ra un -a$" ne!on"es"a" ! , (a! Bee"0o.en ar -i )uri" (u$ !o)$unerea $ri)elor o$" si)-onii, lu)ea "o" l-ar -i re!unos!u" !a o -igur i)$or"an" . Dar A Noua, A NouaO + s" n!u< "re!u $e l:ng el, re!la) la !ulorile au"o)obilelor se9onului. Un $:l! (e )es"e!eni ar(ea !a o .o$sea an"i!orosi. . Da! ne-a) $u"ea s!u--un(a 4n a3a !e.a. *uss es seinG +ri!e !unos! "or al lui Bee"0o.en I 3i Sir Ja!A se nu) ra $e sine 4nsu3i $rin"re ei I 3"ia !are era r s$unsul la a!eas" 4n"rebare. /s )uss sein. Dar nu)ai (u$ A Noua. 73i 4n!0eie gulerul, a$ r:n(u-se (e .:n"ul "o" )ai $u"erni!, 3i se 4n(re$" ! "re o s$ r"ur 4n gar(ul .iu, 4n(e$ r"a". Un !onia! )are la Dog an( Ba(ger, al ! rei $ro$rie"ar $a"rio" a.ea s "rea! $es"e no"a (e $la" I B/ o $l !ere 3i o !ins"e, !a 4n"o"(eauna, SirJa!AOC I $e ur) (ru)ul !u li)u-9ina 4na$oi, la #on(ra. 7n )o( obi3nui", ar -i inun(a" )a3ina !u Pas"orala, (ar as" 9i $oa"e ! nu. A TreiaG A Cin!eaG S ri3"e !u A NouaG #a a$ro-$ierea sa (e gar(ul .iu, o !ioar se 4n l< $e ari$i ) " soase.

M Al"ora le-o -i $l !:n( s se 4n!onFoare (e si!o--an<i, ros"i Sir Ja!A 4n "i)$ !e o in"er.ie.a $e *ar"0a Co!0rane $en"ru $os"ul (e Consul"an" S$e!ial. Dar (es$re )ine se 3"ie ! $re<uies! $er-soanele !are 3"iu s s$un nu. Cei !are "e !on-"ra9i!, @i! -!on"ra. Nu-i a3a, *arAG ? !u un se)n A()inis"ra"orului (e Proie!", un ":n r blon( !u !0i$ $o9na3, ai ! rui o!0i 43i ur) -reau $a"ronul a":" (e ra$i(, 4n!:" uneori $ reau s 4l $re!ea( . M Nu, s$use *arA. M Ea, 0a, *ar!o. Tou!0e. Sau, )ai bine s$us, )ul<u)es! $en"ru argu)en"a<ie. Se a$le! $es"e )asa (ubl , (ire!"orial , o-erin(u-i *ar"0ei "ra"a)en"ul ?u0rerAon"aA" bine.oi"or. A!eas"a r )ase 4n e,$e!"a"i. . Se a3"e$-"ase la 4n!er! ri (e a o $rin(e $e $i!ior gre3i", iar b:rlogul (in !ubul (ublu al lui Sir Ja!A ( (use "onul, $rin !on"ras"ul s-:3ie"or -a< (e res"ul !asei Pi")an. Tra.ers:n(:n! $erea, a$roa$e ! 43i s!r:n"ise o gle9n $e !o.orul gros 3i $u-os. M + s obser.a<i, (o)ni3oar Co!0rane, ! $un a!!en"ul $e !u.:n"ul $ersoane. A) )ai )ul"e anga-Fa"e -e)ei (e!:" ori!ine al"!ine.a, a-la" 4n a!eea3i $o9i<ie. Sun" un )are a()ira"or al -e)eilor. Hi sun" (e $ rere ! , a"un!i !:n( nu sun" )ai i(ealis"e (e!:" b rba<ii, -e)eile sun" )ai !ini!e. A3a(ar, sun" 4n ! u"area a !eea !e a3 nu)i un Cini! Dese)na". Nu un bu-on regal, !a ":n rul *arA ai!i (e -a< , !i o $ersoan !are s nu se "ea) s s$un !e g:n(e3"e, !are s nu se "ea) s )i se o$un , !0iar (a! nu se a3"ea$" !a s-a"urile 3i $o.e<ele s 4i -ie nea$ -ra" ur)a"e. #u)ea e s"ri(ia )ea, (ar 4n !a9ul a!es"a nu !au" 4n ea $erla, ( -irul a!ela esen<ial (e nisi$. S$une<i-)i, sun"e<i (e a!or( ! -e)eile sun" )ai !ini!e (e!:" b rba<iiG *ar"0a se g:n(i o !li$ . M In )o( "ra(i<ional, -e)eile s-au a(a$"a" ne.oilor b rba<ilor. Ne.oile b rba<ilor -un(, (esigur, (e (ou ori )ai )ari. Ne-a<i a3e9a" $e un $ie(es"al !a s . ui"a<i sub -us"ele noas"re. C:n( a<i a.u" ne.oie (e )o(ele (e $uri"a"e 3i .aloare s$iri"ual , !e.a (e i(eali9a" 4n "i)$ !e era<i $le!a<i la )un!a $ ):n"ului sau la u!is (e (u3)ani, .-a) - !u" $e $la!. A!u), (a! .re<i s -i) !ini!e 3i li$si"e (e ilu9ii, !re( ! $o" a-ir)a ! .o) -a!e 3i as"a. C0iar (a! nu e !eea !e si)<i) !u a(e. ra", (u$ !u) ni!i $:n a!u) nu a -os". Poa"e sun"e) !ini!e 4n !e $ri.e3"e !inis)ul. Sir Ja!A, !are 43i sus<inea in"er.iurile 4n )o( (e)o!ra"i!, 4n ! )a3 , se "rase (e bre"elele (e la @arri!A, 4n"r-un $i99i!a"o (e !au!iu!. M C:" !inis). Se ui" (in nou 4n (osarul ei. Pa"ru9e!i (e ani, (i.or<a" , - r !o$ii, o (i$lo) 4n is"orie 3i s"u(ii $os"uni.ersi"are 4n (o)eniul )o3"enirii l sa"e (e so-i3"i; !in!i ani 4n Ci"1, (oi la De$ar"a)en"ul (e Cul"ur 3i Ar"e, o$" 4n a!"i.i"a"ea (e !onsul"an< . C:n( 43i )u" $ri.irea (e la (osar la !0i$ul ei, !ons"a" ! *ar"0a 4l !:n" rea (eFa a"en". P r !as"aniu 4n!0is 4n"r-o "unsoare s!ur" , se.er , un (eu,-$ie!es albas"ru, (e birou, o singur $ia"r .er(e $e (ege"ul )i! (e la ):na s":ng . Biroul 4l 4)$ie(i!a s 4i .a( $i!ioarele. M Na "rebui s . $un !:"e.a 4n"reb ri, 4n"r-o or(in! 4n":)$l "oare. S .e(e). A"en<ia ei ne!lin"i" era !iu(a" (e (e!on!er-"an" . M S .e(e). A.e<i $a"ru9e!i (e ani. Core!"G M Trei9e!i 3i nou . *ar"0a a3"e$" !a el s (es!0i( gura, a$oi 4l 4n"reru$se: M Dar, (a! (e!lara) ! a) "rei9e!i 3i nou , a<i -i !re9u" ! a) $a"ru9e!i 3i (oi sau "rei, 4n "i)$ !e, (a! (e!lar ! a) $a"ru9e!i, a) )ai )ul"e 3anse s ) !re(e<i. Sir Ja!A 4n!er! s !0i!o"eas! . M Hi res"ul (osarului (u)nea.oas"r e la -el (e a$ro,i)a"i.G M / a":" (e a(e. ra" $e !:" (ori<i s -ie. Da! el !ores$un(e, a"un!i e a(e. ra". Da! nu, 4l s!0i)b. M De !e !re(e<i ! na<ia as"a ) rea< a noas"r iube3"e -a)ilia regal G M #egea $u3"ii. Da! n-a) -i a.u"-o, )i-a<i -i $us 4n"rebarea $e (os.

M C s "oria (u)nea.oas"r s-a s-:r3i" !u un (i.or<G M N-a) )ai re9is"a" ri")ului -eri!irii. M Sun"e) un nea) ):n(ru, ne4n.ins 4n r 9boaie (in 1Q'' 4n!oa!eG M Cu .i!"orii )ai r sun "oare 4n r 9boiul a)eri!an (e in(e$en(en< 3i 4n r 9boaiele a-gane. M Cu "oa"e a!es"ea, i-a) 4n.ins $e Na$oleon, $e Daiser, $e Ei"ler. M Cu !e.a aFu"or (in $ar"ea $rie"enilor. M Ce $ rere a.e<i (es$re $ri.eli3"ea !are se .e(e (e la -ereas"ra )eaG ? !u un ges" !u bra<ul. *ar"0a 43i si)<i $ri.irile 4n(ru)a"e ! "re (ra$eriile lungi $:n 4n $ ):n", "rase 4n l "uri 3i lega"e !u s-oar auri" ; 4n"re ele se a-la o -ereas"r 4n )o( e.i(en" -als , $e s"i!la ! reia era $i!"a" un $eisaF !u !:)$uri (e gr:u auriu. M Ur gu< , r s$unse ea neu"ru. M EaO Re$li! Sir Ja!A. Se 4n(re$" 0o" r:" s$re gea), a$u! (e !re-)oanele "ro)$e-lKoeil 3i, s$re sur$rin(erea ei, le s)u!i s l":n(u-le. C:)$urile aurii (is$ rur , (:n( la i.eal 0olul )are al !asei. M EaO Se a3e9 la lo!, !u sa"is-a<ia !elui !are $reluase !on(u!erea. M A<i -i 4n s"are s . !ul!a<i !u )ine !a s $ri)i<i $os"ulG M Nu, nu !re(. As"a )i-ar (a $rea )ul" $u"ere asu$ra (u)nea.oas"r . Sir Ja!A $u-ni. Ai griF !u) .orbe3"i, se a()ones" *ar"0a. NuFu!a $en"ru $ubli!, Pi")an -a!e (eFa as"a $en"ru a):n(oi. +ri!u), $ubli!ul nu era !ine 3"ie !e: bu-onul blon(; un Con!e$"ualis" ar -"os; un in(i.i( ) run", !u o!0elari, !u 4ns r!in ri ne(e-ini"e, !o!o3a" (easu$ra unui la$"o$; 3i o asis"en" $ersonal )u" , '8 M Hi !e $ rere a.e<i (es$re $roie!"ul )eu, a3a !u) .-a -os" $re9en"a"G *ar"0a - !u o $au9 . M Cre( ! )erge, r s$unse ea, !u-un(:n(u-se (in nou 4n " !ere. Consi(er:n(u-se 4n a.an"aF, Sir Ja!A o!oli biroul 3i r )ase s $ri.eas! $ro-ilul *ar"0ei. Se "rase (e lobul s":ng, e,a)in:n(u-i $i!ioarele. M De!eG 7n "i)$ !e .orbea, se 4n"reb !e .a -a!e !an(i-(a"a: se .a a(resa unuia (in"re subal"ernii lui, sau $oa"e !0iar s!aunului golG Sau $oa"e se .a r su!i $ri.in( in!o)o( 4n sus, s$re elG S$re sur-$rin(erea sa, -e)eia nu - !u ni!iuna, ni!i al"a, !i se ri(i! , -a< 4n -a< !u el, 43i 4n!ru!i3 leFer bra-<ele $es"e $ie$" 3i s$use: M Pen"ru ! ni)eni nu a $ier(u" .reo(a" bani 4n!uraF:n( lenea !elorlal<i. Sau, )ai bine s$us, -iin(! ni)eni nu a $ier(u" .reo(a" bani 4n!uraF:n(u-i $e !eilal<i s !0el"uias! -iin( lene3i. M Des"in(erea (e Cali"a"e e $lin (e a!"i.i" <i. M 7n"o!)ai. De la o 4n"rebare la al"a, Sir Ja!A se )i3!a u3or, 4n!er!:n( s o (es!u)$ neas! . /a 4ns r )ase 4n $i!ioare, $ur 3i si)$lu r su!in(u-se $en"ru a-l ur) ri. Res"ul !o)isiei (e e,a)inare -u !o)$le" ignora". Sir Ja!A a.ea !li$e 4n !are i se $ rea ! el es"e !el !are se ro"e3"e, ur) rin(-o. M S$une<i-)i, .-a<i "uns s$e!ial $en"ru in"er-.iul a!es"aG M Nu, $en"ru ur) "orul. M Sir ?ran!is DraAeG M Un $ira". =*ul<u)es!, Cris"ina.> M * i, ) i. Dar s-:n"ul @0eorg0e, $a"ronul nos"ruG

M De ase)enea, s-:n"ul $a"ron al Aragonului 3i al Por"ugaliei, (a! nu ) 4n3el. Hi $ro"e!"or al ora3elor @eno.a 3i Nene<ia. Un o) !u !in!i balauri, !u) s-ar 9i!e. M Da! .-a3 s$une ! )enirea Angliei $e lu)e e s -un!<ione9e !a un si)bol al (e!linului, o s$e-rie"oare )oral 3i e!ono)i! G De e,e)$lu, noi a) 4n. <a" lu)ea s Foa!e ingeniosul Fo! (e !ri!0e", iar a!u) e sar!ina noas"r , (a"oria noas"r is"ori! , e,$resie a .ino. <iei noas"re la"en"e, s s" ) !u ):inile 4n!ru!i3a"e 3i s -i l s ) $e "o<i s ne ba" , !e-a<i s$uneG M A3 s$une ! nu $ar s -ie i(eile (u)nea.oas"r . /.i(en", .-a) !i"i" !ele )ai )ul"e (in"re (is!ursuri. Sir Ja!A 9:)bi !a $en"ru sine, (e3i -elul a!es"a (e ges"uri erau 4n"o"(eauna $use !u genero9i"a"e la (is$o9i<ia $ubli!ului larg. 7n!0isese !er!ul $erin( rilor, (e a!eea se l s s alune!e la lo!, 4n -o"oliul $re9i(en<ial. *ar"0a se a3e9 3i ea. M Hi (e !e (ori<i $os"ul a!es"aG M Pen"ru ! ur)ea9 s ) $l "i<i )ai )ul" (e!:" )eri". Sir Ja!A r:se !u 0o0o"e. M Al"e 4n"reb riG 73i in"er$el el e!0i$a. M Nu, r s$unse 3)e!0er *arA, (ar alu9ia lui r )ase -ar e!ou. *ar"0a -u !on(us s$re ie3ire. Se o$ri 4n Ca)era Ci"a"ului, $re- !:n(u-se ! 43i arun! o!0ii $es"e $la!a lu)ina" ; s-ar -i $u"u" s e,is"e !a)ere as!unse, ! rora "rebuia s li se (ea sa"is-a!<ie. In reali"a"e, 4n!er!a s 4n<eleag (e !e 4i a)in"ise biroul lui Sir Ja!A. Pe Fu) "a"e !lub, $e Fu) "a"e !as (e li!i"a<ii, re9ul"a"ul unui gus" i)$erios, (ar (e9or(ona". /ra, $ar! , salonul unui 0o"el (es!0is 4n"r-un !ona! (e <ar , un(e se !o)i"eau a(ul"ere - r !0e- 3i un(e s"area (e ner.o9i"a"e (in $ur"a-rea "u"uror !elorlal<i nu - !ea (e!:" s o )as!0e9e $e !ea $ro$rie. 'Q o s!ur" is"orie a se,uali" <ii 4n !a9ul *ar"0ei Co!0rane: 1. Des!o$erirea ino!en" . + $ern s"r:ns 4n"re $ul$e, !u )in"ea 9.:!nin(, 3i ra9a (e lu)in 4n! -ierbin"e $e sub u3a (or)i"orului ei. + bo"e9ase Tre9irea Sen9a<iei. 2. Progresul "e0ni!. ?olosirea unui (ege", a$oi a (ou ; )ai 4n":i us!a"e, a$oi u)e9i"e. 3. So!iali9area i)$ulsului. Pri)ul b ia" !are ) r"urisise ! 4i $la!e. Si)on. Pri)ul s ru" 3i 4n"rebarea: 4n !e $ar"e se (u! nasurileG Pri)a (a" , (u$ o $e"re!ere, li$i" (e un $ere"e, !:n( si)<ise !e.a 4)$ung:n(-o 4n linia !urb a 3ol(ului; g:n(ul "re! "or ! era, $oa"e, o in-ir)i"a"e, 4n ori!e !a9 un )o"i. $en"ru a nu 4l )ai .e(ea $e b ia". *ai ":r9iu, 4l . 9use: e,$unerea .i9ual , !are 4i $ro.o!ase o $ani! )o(era" . N-o s 4n!a$ 4n .e!i, 43i s$usese. &. Para(o,ul i)$ulsului. Du$ !u) s$unea !:n"e!ul a!ela .e!0i: Nu-l a.usese ni!io(a" $e !el $e !are-l (orea, Nu-l (orise ni!io(a" $e !el $e !are-l a.ea. Dor)<a in"ens 3i nere!unos!u" $en"ru Ni!A Dear(en, ! ruia nu-i a"insese ni!i ) !ar bra<ul. Su$unerea (e !o)$le9en< -a< (e @are"0 D1!e, !are o regulase (e "rei ori la r:n( $e un !o.or )ur(ar, 4n "i)$ !e ea 4i 9:)bea 4n!uraF:n(u-l, 4n"re-b:n(u-se (a! as"a e "oa" $l !erea, $e Fu) "a"e s":nFeni" (e !iu(a"a (is"ribu"i.i"a"e a greu" <ii "ru$ului )as!ulin: !u) $u"ea -i u3or, $lu"i"or a!olo, Fos, 4n "i)$ !e 4i golea aerul (in $l ):ni !u $o.ara lui osoas ai!i, susG Hi ni!i ) !ar nu-i $l !use nu)ele (e @are"0 a"un!i !:n( 4l ros"ise, 4nain"e 3i 4n "i)$ul. P. B:l!iul. A":"ea (is"ra!<ii la 4n(e):n , 4n "i)$ !e ser$en"inele (e lu)in s"r lu!eau 3i )u9i!a "r:)bi<a 4n .:r"eFuri. Tburai $:n sus, "e li$eai (e $ere<ii bu"oiului ro"i"or, s-i(ai gra.i"a<ia, $uneai la 4n!er!are $osibili" <ile 3i li)l"ele ! rnii. Hi erau 3i $re)ii, sau $ reau s -ie, !0iar (a! , )ai (es (e!:" "e-ai -i a3"e$"a", inelul a9.:rli" alune!a $e l:ng !ilin()l (e le)n, un(i<a (e Fu! rie nu $rin(ea ni)i!, iar nu!a (e !o!os r ):nea li$i" (e g oa!e. '. ?uga (u$ i(eal. Prin (i-eri"e $a"uri sau, uneori, renun<:n( la $a" ori e.i":n(u-l. Pre9u)<ia !a 4n"regul era $osibil, (e9irabil, esen<ial I 3i !u $u"in< (e a"ins nu)ai 4n $re9en<a 3i !u aFu"orul unui Al"uia. S$eran<a a!es"ui Posibil 4n: a> T0o)as, !are o (usese la Nene<na, un(e !ons"a"ase ! , la .e(erea unui

@iorgione, o!0ii 4i s"r lu!eau )ai "are (e!:" !:n( 4i a$ ruse (inain"e ea, 4n !0ilo<eii 3i su"ienul albas"re !a noa$"ea, s$e!ial !u)$ ra"e, 4n "i)$ !e, 4n s$a"e, !analul $leos! ia sub -ereas"r ; b> *a""0e5, ! ruia 4i $l !ea s )earg !u ea la !u)$ r "uri, !are 3"ia !e 0aine i s-ar $o"ri.i 4n! (e !:n( le .e(ea $e u)era3, !are ( (ea riso""o-ului ) sura $er-e!" (e u)i(i"a"e li$i!ioas , (ar nu $u"ea -a!e a!ela3i lu!ru 3i !u ea; !> Te(, !are 4i ar "ase a.an"aFele banilor 3i i$o!ri9iile 4n)uie"oare $e !are le 4n!uraFau a!e3"ia, !are 4i s$usese ! o iube3"e, ! .rea s se 4nsoare !u ea 3i s aib !o$ii !u ea, (ar nu )en<ionase ni!io(a" ! , 4n"re )o)en"ul !:n( $ r sea a$ar"a)en"ul ei, (i)inea<a, 3i !el 4n !are aFungea la birou, $e"re!ea, 4n -ie!are 9i, un !eas (e in"i)i"a"e !u )e(i!ul $si-0ia"ru; (> Russell, !u !are -ugise 4n"r-o !li$ (e en"u9ias), s se regule9e 3i s se iubeas! $e o !oas" (e )un"e (in Sara @alilor, !u a$ re!e (e la $o)$ 3i la$"e !al( (in uger (e !a$r , !are era i(ealis", organi9a", $reo!u$a" (e griFle !o)uni" <ii 3i $lin (e s$iri"ul sa!ri-i!iului (e sine, $e !are 4l a()irase (e )oar"e $:n !:n( 4n!e$use s !rea( !V nu .a $u"ea su$ra.ie<ui - r !on-or"ul, agi"a<ia, lenea 3i !oru$<ia .ie<ii (in ora3ul )o(e). /,$e-rien<a !u Russell o - !use s se 4n(oias! $ro-un( ! iubirea $u"ea -i a"ins $rin e-or" sau a!<iune !on3"ien" 3i ! .aloarea in(i.i(ual a.ea .reo rele.an< . *ai )ul", un(e s!ria ! era $osibil s ob<ii )ai )ul" (e!:" o $or!o3enie ! l(u< 3i (ul!eG =4n ! r<i, (ar ea nu !re(ea 4n ! r<i.> o (is$erare u3oar , a$roa$e a)e<i"oare n 4nso<ise e,is"en<a "i)$ (e !:<i.a ani (u$ a!es"e (es!o$eriri, ' a> Ane, . A nu se ui"a !ei !:<i.a b rba<i 4nsura<i. Alege, *ar"0a, (in"re ur) "oarele: "ele-oane )obile, "ele-oane $en"ru )a3in , robo<i "ele-oni!i; sen"i)en"e ne$use $e 0:r"ie, $ru(en< (e !0i"an< la !ar"!a (e !re(i"; se, $e ne$us )as 3i u3a a$ar"a)en"ului 4n!0i9:n(u-se $rea !ur:n( (u$ a!eea; e-)ailuri in"i)e, s rb "ori $us"ii; !ul)ea nei)$li! rii, rug )in"ea (e a nu -olosi $ar-u); $l !erea a!"ului in"er9is, s$eran<ele !u 3"a!0e" !obor:" , gelo9ia (e ne!au"eri9a". De ase)enea, $rie"eni !u !are !re(eai ! $o<i s "e !ul!i. De ase)enea: !ei !u !are "e !ul!ai 3i !u !are !re(eai ! $o<i -i $rie"en . De ase)enea: =a$roa$e> Jane =(oar ! , (in !au9a oboselii, "e $rinsese so)nul>. 2. 7n Ur) rirea Se$ar rii. Ne.oia (e a .isa. Reali"a"ea .isului. Un Al"ul ar -i $u"u" -i a!olo, (e aFu"or, s$orin( $rin $re9en<a lui o reali"a"e $re-su$us 4)$ r" 3i" . Dar 3i (e a!eas" reali"a"e "e (e"a3ai, a3a !u) "e (e"a3ai (e ):n(ria lui, 3i 4n a!eas" se$arare s" "ea s$eran<a. As"a .rei, *ar"0a, se 4n"reba ea uneori, sau (oar 4n-ru)u-se<e9i o 0o" r:re (e a "e regula (oar $en"ru $ro$ria $l !ereG 2 a> A nu se ui"a: 9e!e luni 3i Fu) "a"e (e !eli-ba". *ai bine, )ai r u sau (oar al"-elG 8. Si"ua<ia a!"ual . A!es"a, (e e,e)$lu. Un "i$ (e "reab , !u) se s$unea. Cu) -usese $:n a!u). + s!ul elas"i! , - r $roble)e; un "ors -ru)os, !u s-:r!uri )oi, !a) -e)inine; $i!ioare s!ur"e, (ar a!u) nu s" "ea 4n $i!ioare. Hi 43i - !ea (e lu!ru, !u) 43i )ai - !ea (e lu!ru, !on.ins ! a<ie e,a!" !e -a!e, aFus":n(-o unui "i$ar e"e) -e)inin, re9ul"a" al e,$erien<elor an"erioare. Ca 3i !u) ai -i -os" un au"o)a" ban!ar I in"ro(u!eai !o(ul !ore!" 3i banii 4n!e$eau s !urg . Siguran<a su$l , !on3"iin<a su$erioar ! !eea !e -un!<ionase $:n a!u) a.ea s -un!<ione9e 3i (e a!u) 4nain"e. De un(e .enea a!eas" siguran< G Din"r-o g:n(ire nu "o!)ai in"ens ; (e ase)enea, (e la $re(e!e-soarele ei, !are 4i a$robaser ges"urile. 7n -elul ei, (i-eri", 3i ea a$roba: 4nse)na ! $oa"e s 4l lase lini3"i" s 43i -a! (e lu!ru. #ar su$eriori"a"ea 4l 4)$ie(i!a s o obser.e !u). Se se$ar (e reali"a"ea lui. Da! era s 4i !ons"a"e absen<a, a.ea s $re-su$un , su$erior, ! i se (a"ora, ! o "rans$usese 4n"r-un $lan )ai 4nal" al $l !erii, al 3a$"elea, al o$"ulea, al nou lea !er. B g un (ege" 4n gur , a$oi 4n $ar"ea (e sus a se,ului. /l se o$ri, (e $ar! ar -i -os" !ri"i!a", 43i s!0i)b $o9i<ia, ):r:i $en"ru a ar "a ! o ase-)enea obr 9ni!ie 4l e,!i"a 3i se 4n"oarse la "reab , 4n! o (a" "reaba lui. /a 4l aban(on a!olo, Fos, singur !u li!0i(ele 3i $rin!i$iile lui

0i(rauli!e, !u !rono)e"rul $orni" 3i lo!ul $e $o(iu)ul 4n.ing -"orilor (eFa re9er.a". A.ea s 4l 3i a$lau(e, la )o)en"ul $o"ri.i". Paran"e9 : =*is"erul orgas)ului -e)inin, o(a" .:na" !a o s$e!ie rar (e ani)al, un nar.al sau un inorog inarin. /ra a!olo, (e$ar"e, 4n o!eanele i)$ene"rabile, 4n "un(ra 4ng0e<a" G ?e)eile 4l .:nau, b rba<ii li se al "urau 4n goan . Cear"a $en"ru $osesie. Din nu se 3"ie !e )o"i., b rba<ii !onsi-(erau ! le a$ar<ine 3i ! ni!i nu ar -i -os" (es-!o$eri" - r aFu"orul lor. 7l .oiau ":r:" $e s"r 9i, 4n "riu)-. Dar ei 4n3i3i 4l $ier(user , (e a!eea era (re$" !a a!u) s li se ia. /ra ne.oie (e un nou )is"er, (e un nou -el (e $ro"e!<ionis).> Re!unos!u se)nele. Si)<i 4n!or(area "o" )ai in"ens a !or$ului lui, au9i sune"ele sugru)a"e; $ro-un(e, !a s!re)e"ele -e!ale; )ai sub<iri, !a a"un!i !:n( 4n!er!i s 4<i (es"u$i ure!0ile 4n"r-un a.ion. 73i a(use $ro$ria !on"ribu<ie, $ro"es"ele 9a0a-roase 3i 4n!u.iin<area r gu3i" a !elei 4nFung0ia"e (ul!e; a$oi, 4n a!ela3i $un!" 4n "i)$, (ar 4n se!-"oare (i-eri"e ale uni.ersului, el aFunse la !a$ " 3i ea aFunse la !a$ ". Du$ o .re)e, el )ur)ur : M Si-a $l !u"G Probabil -usese o glu) , (ar "o" 4l - !ea s sune !a un !0elner. #a a( $os"ul a)bigui" <ii !u.in"elor, ea 4i r s$unse: M *-a) si)<i" bine. /l !0i!o"i. M Nu-)i s$une )ie as"a, s$une-le $rie"enelor. Un(e erau 4nFur "urile !:n( a.eai ne.oie (e eleG Proble)a era ! )aFori"a"ea - !eau re-erire la !eea !e "o!)ai se $e"re!use. +ri as"a, ori nu erau (es"ul (e (ure. P:n 3i $oan"a r su-la" o )ai au9ise un(e.a, $e "raseu. In reali"a"e, $robabil ! e,a!" as"a a.ea s -a! : a.ea s $o.es"eas! , (ar nu !0iar 4n -elul 4n !are 43i 4n!0i$uia el. Un $i! (es$re noa$"ea a!eas"a 3i $ar"enerul a!es"a; (ar )ai )ul" (es$re -or<a 4nal" , 4n l< "oare, ri(i! -"oare la !eruri, $lu"i"oare 3i (ul!e a 4n3el !iunii. *in<ile !ele )ai as!u<i"e -ur a(use, !u s!u"ire (e i)$o9i"e, $en"ru a se a(resa Co)i"e"ului (e Coor(onare a $roie!"ului. In"ele!"ualul -ran!e9 era o silue" sub<ira"i! , 4)br !a" 4n"r-un sa!ou (e "5ee( engle9es!, !u o Fu) "a"e (e ) sur $rea )are $en"ru el, la !are asor"ase o ! )a3 bleu $al, (in bu)ba! a)eri!an, o !ra.a" i"alian (e o sobrie-"a"e -la)boaian" , $an"aloni (e l:n !a-enii in"e)a-<ionali 3i o $ere!0e (e $an"o-i -ran<u9e3"i, (in $iele sub<ire, !u !iu!urei. + -a< ro"un( , bron9a" (e )ai )ul"e genera<ii (e l )$i (e birou; o!0elari - r ra)e; $ rul r ri" 3i "uns -oar"e s!ur". Nu a.ea ser.ie" 3i nu as!un(ea no"i<e 4n $al)a - !u" ! u3. 7n s!0i)b, (in nu)ai !:"e.a ges"uri, (esen $oru)bei (in ):ne!i 3i s!osae un 3ir 4n"reg (e s"egule<e $e gur . De la Pas!al aFunse la Saussure, .ia #auren!e S"e)e; (e la Rousseau la Bau(rillar(, .ia /(gar Allan Poe, )ar!0i9ul (e Sa(e, Jerr1 #e5is, De,"er @or(on, Bernar( Einaul" 3i o$era (e 4n!e$u" a lui Anne S1l.es"re; (e la #e.i-S"rauss aFunse la #'.i-S"rauss. M Ceea !e es"e -un(a)en"al, anun< el (u$ !e e3ar-ele !olora"e se l sar -:l-:in( la $ ):n" 3i $oru)beii 43i g sir !ul!u3ul, !eea !e es"e -un(a-)en"al es"e s 4n<elege) ! )arele (u)nea.oas"r $roie!" I iar noi, 4n ?ran<a, sun"e) 4n!:n"a<i s salu" ) les gran(s $roFe"s elabora"e (e al<ii I es"e (e o $ro-un( )o(erni"a"e. Noi, 4n <ara noas"r , a.e) o anu)i" i(ee (es$re le $a"ri)oine, iar (u)nea.oas"r , 4n <ara (u)nea.oas"r , a.e<i o anu)e i(ee (es$re lK/ri"age. Ai!i nu (is!u" ) (es$re ase)enea !on!e$"e, a(i! nu -a!e) re-erire (ire!" la ele, !0iar (a! , (esigur, 4n lu)ea noas"r in"er-"e,"ual ase)enea re-eriri sun", ori!:" ar $ rea (e ironi!, i)$li!i"e 3i ine.i"abile. S$er ! 4n<elege) !u "o<ii ! nu e,is" 9on liber (e re-eriri. Dar "oa"e a!es"ea sun" a(ia!en"e, !u) se s$une. Nu, .orbi) (es$re o )o(erni"a"e $ro-un( . S-a s"abili" !u !er"i"u(ine I 3i !0iar a -os" (e)ons"ra" - r $u"in< (e " ga( (e )ul<i (in"re !ei $e !are i-a) !i"a" an"erior I ! 4n 9iua (e as" 9i $re-er ) !o$ia originalului. Pre-er ) re$ro(u!erea unei o$ere (e ar" o$erei (e ar" 4ns 3i,

sonori"a"ea $er-e!" 3i soli"u(inea (is!ului !o)$a!" !on!er"ului si)--oni! 4n !o)$ania a o )ie (e .i!"i)e ale unor su-erin<e laringiene, !ar"ea $e !ase" ! r<ii (in $oal . Da! .i9i"a<i Ta$iseria (e la Ba1eu,, (in <ara )ea, .e<i !ons"a"a ! , $:n a aFunge la obie!"ul original, reali9a" 4n se!olul al uns$re-9e!elea, "rebuie s "re!e<i )ai 4n":i $rin -a<a unei !o$ii 4n ) ri)e na"ural , e-e!"ua" !u )iFloa!e )o(!rne; es"e o e,$o9i<ie (o!u)en"ar , !are a)$lasea9 o$era (e ar" $en"ru .i9i"a"or, $en"ru $elerin, !u) s-ar s$une. A!u), 3"iu (in surse sigure ! nu) rul (e )inu"e $e"re!u"e $er .i9i"a"or 4n -a<a !o$iei 4n"re!e !u )ul" nu) rul (e )inu"e $e"re!u"e 4n -a<a originalului. C:n( s-au - !u" $en"ru $ri)a (a" as"-el (e (es!o$eriri, au e,is"a" $ersoane !u i(ei 4n.e!0i"e, !are 3i-au e,$ri)a" (e9a) girea 3i !0iar ru3inea. /ra !a a"un!i !:n( !ons"a<i ! )as"urbarea !u )a"e-rial $ornogra-i! la 4n(e):n es"e )ai $l !u" (e!:" se,ul. Ruelle 0orreurO Barbarii sun" (in nou la $or<i, au s"riga" ele, es"e a)enin<a" 4ns 3i s"ru!-"ura so!ie" <ii noas"re. Dar lu!rurile nu s"au a3a. /s"e i)$or"an" s 4n<elege) ! , 4n lu)ea )o(e) , $re-er ) !o$ia originalului $en"ru ! ne ( un -risson )ai $ro-un(. Noi l sa !u.:n"ul 4n li)ba -ran!e9 , $en"ru ! !re( ! 4n<elege<i -oar"e bine !eea !e .reau s s$un. A!u), 4n"rebarea $e !are "rebuie s ne-o $une) es"e: (e !e $re-er ) !o$ia originaluluiG De !e ne ( u:i-risson )ai $ro-un(G Pen"ru a 4n<elege a!eas"a, "rebuie s ne 4n<elege) 3i s ne 4n-run" ) $ro$ria nesiguran< , in(e!i9ia noas"r e,is"en<ial , "ea)a $ro-un( a"a.i! $e !are o "r i) ori (e !:"e ori ne a-l ) -a< 4n -a< !u originalul. Nu 3"i) un(e s ne as!un(e) !:n( sun"e) !on-run"a<i !u o reali"a"e al"a (e!:" a noas"r , o reali"a"e 4n a$aren< )ai $u"e)i! 3i, (e!i, a)enin< "oare. Sun" !on.ins ! . es"e -a)i-liar o$era lui Niolle"-#e-Du!, !are, 4n $ri)a $ar"e a se!olului al nou s$re9e!elea, a -os" 4ns r!ina" !u sal.area )ul"ora (in"re !0 "eau,-unle 3i -or" re<ele (in $a"ria )ea. A!"i.i"a"ea lui a -os" $ri.i" (in (ou $ers$e!"i.e: $ri)a, ! a 4n!er!a" s s!a$e $ie"rele s"r .e!0i (e la (is"rugerea "o"al 3i (is$ari-<ie, ! le-a !onser.a" !u) a 3"iu" )ai bine; a (oua, ! a 4n!er!a" s -a! )ul" )ai )ul" (e!:" a":", 3i anu)e s re!ree9e e(i-i!iul a3a !u) -usese g:n(i" ini<ial I un e-or" al i)agina<iei $e !are unii l-au !onsi(era" reu3i", al<ii (i)$o"ri. . Dar e,is" 3i o a "reia $ers$e!"i. asu$ra a!es"ei $roble)e, (u$ !u) ur)ea9 : Niolle"-#e-Du! a 4n!er!a" s aboleas! reali"a"ea a!es"or .e!0i e(i-i!ii. Con-run"a" !u ri.a-li"a"ea reali" <ii, !u o reali"a"e )ai $u"erni! 3i )ai $ro-un( (e!:" !ea a $ro$riului "i)$, el nu a a.u" (e ales, 4n .ir"u"ea s$ai)ei sale e,is"en<iale 3i a ins"in!"ului u)an (e !onser.are, (e!:" s (is"rug originalulO Ing ()<i-)i s 4l !i"e9 $e unul (in"re !o)$a"rio<ii )ei, unul (in"re a!ei soi,an"e-0ui"ar(s ai se!olului "re!u" ale ! ror erori )ul<i (in"re noi le g si) a":" (e ins"ru!"i.e, a":" (e -ru!"uoase. BTo" !eea !e a -os" "r i" 4n )o( ne)iFlo!i" o(a" I s!rie el I a (e.eni" si)$l re$re9en"are.C Un a(e. r $ro-un(, !0iar (a! n s!u" (in"r-o $ro-un( eroare. C ( in"en<ia sa nu -usese (e a l u(a, !i (e a !ri"iea. Pen"ru a-l !i"a )ai (e$ar"e: BDin!olo (e )o3"e-nirea ! r<ilor 3i a !l (irilor .e!0i, !are 43i $ s"rea9 , 4n $ar"e, se)ni-i!a<ia, (ar sun" sor"i"e s 3i-o $iar( , nu r ):ne niini!, 4n !ul"ur sau na"ur , !are s nu -i -os" "rans-or)a" sau $olua" 4n -un!<ie (e )iF-loa!ele 3i (e in"eresele in(us"riei )o(erneC. Ne(e<i !u) $oa"e )in"ea s aFung a":" (e (e$ar"e, $en"ru !a a$oi s 43i $iar( !uraFulG Hi !u) $u"e) (e"e!"a $ier(erea !uraFului 4n "re!erea, (egenerarea (e la un .erb (es!ri$"i., neu"ru !a Ba "rans-or)aC, la unul al (e9a.u rii e"i!e, $re!u) Ba $oluaC. B "r:nul a!es"a 4n<ele$" a 4n<eles ! "r i) 4n"r-o lu)e a s$e!"a!olului, (ar sen"i)en"alis)ul 3i un oare!are re!i(i.is) $oli"i! l-au - !u" s se "ea) (e $ro$ria sa .i9iune. /u $re-er s )erg )ai (e$ar"e !u logi!a 4n -elul ur) "or. 7n .re-)urile (e (e)ul" nu e,is"a (e!:" lu)ea, "r i" 4n )o( ne)iFlo!i". A!u) a.e) re$re9en"area I (a<i-)i .oie s s$arg !u.:n"ul, re-$re9en"area I lu)ii. Nu es"e un 4nlo!ui"or al a!es"ei lu)i $ri)i"i.e 3i si)$le, !i o a!!en"uare, o 4)bog <ire, o ironi9are 3i o re9u-)are a ei. 7n ea "r i) as" 9i. + lu)e )ono!ro) (e.eni" "e0ni!olor , un (i-u9or s$ar" (e.eni" sis-"e) !ua(ro-oni!. /s"e oare o $ier(ere $en"ru noiG Nu, es"e o !u!erire, o .i!"orie.

7n !on!lu9ie, $er)i"e<i-)i s a-ir) ! lu)ea !elui (e al "reilea )ileniu es"e, 4n )o( ine.i"abil, inera(i!abil )o(ern , ! es"e (a"oria noas"r in"e-le!"ual s ne su$une) a!es"ei )o(erni" <i, eli)i-n:n( !a sen"i)en"al 3i esen<ial)en"e -rau(uloas nos"algia (u$ !eea !e se nu)e3"e 4n )o( gre3i" BoriginalC. Trebuie s $re"in(e) !o$ia, (a" -iin( ! reali"a"ea, a(e. rul, au"en"i!i"a"ea !o$iei es"e !ea $e !are o $u"e) $ose(a, !oloni9a, reor(ona, 4n !are $u"e) gasiFuissan!e 3i, 4n -ine, (a! 3i a"un!i !:n( ne .o) 0o" r4, ea es"e reali"a"ea $e !are, $en"ru ! a!es"a ne es"e (es"inul, o .o) $u"ea 4n":lni, 4n-run"a 3i (is"ruge. Do)nilor 3i (oa)nelor, . -eli!i", ! !i 4n"re-$rin(erea (u)nea.oas"r es"e (e o $ro-un( )o(erni"a"e. N (ores! s a.e<i !uraFul a!es"ei )o(erni" <i. Cri"i!ii ignoran<i .or a-ir)a, -ar 4n(oial , ! 4n!er!a<i s re!rea<i +l(e /nglan(e, e,$resie ale ! rei su-i,e -e)inine )i se $ar (eosebi" (e in"eresan"e, (ar a!eas"a es"e o al" !0es"iune. Da! 4)i (a<i .oie, o glu) . N s$un, 4n !on!lu9ie, ! $roie!"ul (u)nea.oas"r "rebuie s -ie -oar"e +l(e, $en"ru ! 4n -elul a!es"a .a -i nou 3i )o(ernO Do)nilor 3i (oa)nelor, . salu"O + li)u9in Pi"!o 4l (use $e in"ele!"ualul -ran!e9 $:n 4n !en"rul #on(rei, un(e 43i !0el"ui o $ar"e (in onorariu $e !i9)e (e !au!iu! (e la ?arlo5, )u3"e (e la Eouse o- Ear(1 3i 50isA1 .e!0i (e la Pa,"on an( L0i"-iel(. A$oi 43i lu 9borul, "o" - r no"i<e, .ia ?ranA-ur", s$re ur) "oarea !on-erin< . P rerile (es$re Sir Ja!A Pi")an erau nu)e-roase 3i arareori !o)$a"ibile. /ra un "i! los grosolan sau un li(er 4nn s!u" 3i o -or< a na"uriiG + !on-se!in< ine.i"abil 3i bru"al a sis"e)ului (e $ia< liber sau un in(i.i( $lin (e .oin< , !are nu 43i $ier(use 4ns u)ani"a"ea esen<ial G Unii 4i a"ri-buiau o in"eligen< $ro-un( , ins"in!"i. , (a"ori" ! reia sesi9a -lu!"ua<iile $ie<ei, (ar 3i sen9a<iile a!elora !u !are .enea 4n !on"a!"; al<ii 4l !onsi(erau o bru" , 4n!ru!i3area o$a! (in"re bani, orgoliu 3i li$sa unei !on3"iin<e. Unii 4l . 9user 4n"reru$:n-(u-3i !on.orbirile "ele-oni!e $en"ru a-3i $re9en"a ):n(ru !ole!<ia (e $or<elanuri Pra""; al<ii $ri)i-ser "ele-oane (e la el, 4n "i)$ !e s" "ea 4n"r-una (in"re $o9i<iile $re-era"e $en"ru nego!iere, !r -! na" $e !lose"ul (e $or-ir, 3i au9iser !u) i)$er-"inen<ei lor U se r s$un(ea !u .aluri (e ):nie !oloni! . De un(e "oa"e a!es"e a$re!ieri !on"ra-(i!"oriiG Desigur, e,is"au 3i e,$li!a<ii (i.ergen"e. Unii 4l !onsi(erau $e Sir Ja!A $ur 3i si)$lu $rea )are, $rea )ul"i.alen" $en"ru !a si)$lii )uri"ori, a(esea in.i(io3i, s 4l $oa" 4n<elege; al<ii b nuiau ! (in!olo (e "e0ni!a sa (o)inan" se as!un(eau -a$"e ne!unos!u"e, a ! ror ignorare 4l li$sea $e $ri.i"or (e ele)en"e esen<iale sau !ons"an"e. A!eea3i (uali"a"e 4i a-e!"a 3i $e !ei !are 4i e,a-)inau a-a!erile. ?ie: era un "i$ ! ruia 4i $l !ea ris!ul, un !ar"o-or, un ilu9ionis" -inan!iar !are, "i)$ (e o !li$ , "e !on.ingea ! banii sun" reali 3i ! 4i ai sub o!0i; e,$loa"a -ie!are sl bi!iune a sis-"e)ului (e regle)en"are; 4lFe-uia $e Pe"ru $en"ru a-i $l "i lui Pa.el; era !a un !:ine "urba", s $:n( !:"e o groa$ !a s as"u$e, !u $ ):n"ul ob<inu", groa$a $e !are "o!)ai o l sase 4n ur) ; nu era bun, (u$ !u) a-ir)ase nu (e)ul" un ins$e!"or al De$ar"a)en"ului $en"ru Co)er< 3i In(us"rie, Bni!i s a()inis"re9e un graF( !u )el!iC. Sau: era un 4n"re$rin9 "or !u s$iri" (e a.en"ur , a ! rui reu3i" 3i energie sigur ! s":rniser r u"a"ea 3i 9.onurile $rin"re a!eia !are erau (e $ rere ! a-a!erile se -a! !el )ai bine 4n"re )i!i !o)$anii (inas"i!e, (u$ .enerabilele reguli ale !ri!0e"ului; era un )o(el (e o) (e a-a!eri "ransna<ional, a!"i. $e $ia<a )o(ern globali9a" , !are, bine4n<eles, 43i s! (ea la )ini)u) .eni"urile i)$o9abile I !u) al"-el s $o<i r ):ne !o)$e"i"i.G ?ie: ui"e !u) s-a -olosi" (e Sir C0arles /nrig0" $en"ru a $ "run(e 4n Ci"1, l-a !ul"i.a", l-a ) guli" 3i $e ur) s-a su!i" 3i l-a a"a!a", !a s -l (ea a-ar (in !onsiliu 4n !li$a 4n !are Sir C0arles a a.u" $ri)ul a"a! (e !or(. Sau: C0arlie era (e 3!oal .e!0e, !u)se!a(e, (ar !a) len", -ir)a "rebuia s!u"ura" o(a" (e .e!0i"uri, $ensia !are i s-a o-eri" e )ai )ul" (e!:" generoas , 3i 3"ia<i ! Sir Ja!A l-a "ri)is la 3!oal $e -iul )ai )i! al lui C0arlie, $e banii luiG ?ie: ni)eni (in"re !ei !are au lu!ra" !u el n-a

a.u" .reo(a" !e.a r u (e s$us (es$re el. Sau: "rebuie s re!unoa3"e<i ! Pi")an a -os" 4n"o"(eauna un )aes"ru 4n ale 4n3e-l "oriei 3i a-a!erilor "aini!e. C0iar 3i un obie!" a$aren" li$si" (e a)bigui"a"e $re!u) Pi")an Eouse, reali"a"ea ar0i"e!"oni! (e (ou 9e!i 3i $a"ru (e e"aFe, (in o<el 3i s"i!l , )es-"ea! n 3i -rasin ( (use na3"ere unor in"er$re" ri (i-eri"e. A)$lasarea ei 4n"r-o $or<iune (e!u$a" (in 9ona .er(e (e la nor(-.es" (e #on(ra era o (o.a( (e abili"a"e 4n (o)eniul re(u!erii !os"u-rilor sau $roba ! lui Sir Ja!A 4i era o -ri! (e )oar"e s se a)es"e!e !u greii (in Ci"1G Anga-Farea lui Sla"er, @ra1son V L0i"e (e)ons"rase sl bi!iunea 4n -a<a "oanelor ar0i"e!"urale sau 4n<ele$!iunea in.es"i<iilorG Una (in"re 4n"reb rile !ele )ai i)$or"an"e era: Pi")an Eouse 4i a$ar-<inea 4n"r-a(e. r lui Ja!A Pi")anG Poa"e ! $l "ise $en"ru !ons"ruirea ei, (ar se au9eau 9.onuri ! ul"i)ul .al al re!esiunii 4l $rinsese 4n"in9:n(u-se )ai )ul" (e!:" 4i era $la$u)a 3i ! "rebuise s )earg !u !enu3 4n !a$ la o ban! (in ?ran<a, !are s 4i -a!ili"e9e .:n9area 3i re4n!0irierea. Dar, !0iar (a! "oa"e a!es"ea erau a(e. ra"e, ele $u"eau -i. In"er$re"a"e 4n (ou )o(uri: -ie !o)$ania Pi"!o -usese (e!a$i"ali9a" , -ie Sir Ja!A era, !a (e obi!ei, !u un $as 4nain"ea "u"uror, !on3"ien" ! nu)ai $ro3"ii 43i blo!au !a$i"alul 4n a!"i.e inu"ile $re!u) !l (irile !a ni3"e na.e a)iral. C0iar 3i !ei !are 4l (e"es"au $e $ro$rie"arul =sau !0iria3ul> lui Pi")an Eouse erau (e a!or( ! se $ri!e$ea s -a! lu!rurile a3a !u) "rebuia. Sau ) !ar s 4i $un $e al<ii s le -a! , Hi ia" -l, (e(e-sub"ul !an(elabrului, 4n"or!:n(u-se !:"e $u<in ! "re -ie!are (in"re )e)brii Co)i"e"ului (e Coor(onare, a9.:rlin( or(ine. Jurnali3"ii s$e!iali9a<i 4n $or-"re"e, )ai ales !ei (e la 9iarele $ro$rii, )en<ionau a(esea u3urin<a !u !are se )i3!a a!es" b rba" )asi., iar (es$re Sir Ja!A "oa" lu)ea 3"ia ! 43i e,$ri-)ase (orin<a (e a 4n. <a s (anse9e "ango. /l 4nsu3i se !o)$ara, 4n )o)en"e !a a!es"ea, !u un $is"olar, r su!in(u-se s "rag 4nain"ea "inereilor !u !a3 la gur . Sau $oa"e !u un 4)bl:n9i"or (e lei, $o!nin( (in bi!i 4n se)i!er!ul (e -eline ):r:in(G S!e$"i! i)$resiona" , *ar"0a 4l ur) rea a!u) ins"ruin(u-l $e Con!e$"ualis": M Je--re1, un s"u(iu, "e rog. Pri)ele !in!i9e!i (e !ara!"eris"i!i aso!ia"e !u.:n"ului Anglia (e ! "re $osibilii !lien<i $en"ru Des"in(erea (e Cali"a"e. Nreau serio9i"a"e 4n alegerea gru$ului <in" . S n-au( (e $u3"ani 3i (e "ru$ele lor $re-era"e. M Din <ar G Din /uro$aG Din lu)e, Sir Ja!AG M J!--re1, (oar ) !uno3"i. Din lu)e. Cu bani. *ul<i. In!lu(e-i 3i $e )ar<ieni 4n son(aF, (a! !re9i ! au bani (e bile". A3"e$" !a 0o0o"ele (e a$re!iere s se $o"o-leas! . M Do!"ore *a,, .reau s -)i a-li !:" 3"ie lu)ea. Se r su!ea (in nou, b ":n(u-se si)boli! !u (ege-"ul )iFlo!iu $es"e "o!ul $is"olului, !:n( (o!"orul *a, 43i (rese glasul. Is"ori!ul +-i!ial -usese anga-Fa" (e !ur:n(, iar *ar"0a 4l .e(ea $en"ru $ri)a (a" : bine !l (i", 4n sa!ou (e "5ee(, !u e3ar- la g:" 3i o a"i"u(ine las!i. i)$er"inen" . M A<i $u"ea -i )ai !-,a!", Sir Ja!AG Ur) o " !ere grea, "i)$ 4n !are Sir Ja!A 43i re-or)ul !o)an(a. M Ce 3"iu oa)enii. A-l . M As"a 4n <ar , 4n /uro$a sau 4n lu)eG M 7n <ar . Ce nu se 3"ie a!as , $e res"ul lu)ii n-o (oare ni!i 4n -un( s a-le. M Da! nu . su$ ra<i, Sir Ja!A I (e3i *ar"0a .e(ea (eFa (in 4n!run" "ura )elo(ra)a"i! a $a"ro-nului ! (a, se su$ rase -oar"e "are I as"a e o $re!i9are ---oar"e a)-a)$l . M De-aia $ri)e3"i 3i un salariu su-i!ien" (e a)$lu. Je--, g0i(onea9 -l $e (o!"orul *a,, "e rog. A!u), *ar!o, .a "rebui s -a!i !ins"e nu)elui $e !are 4l $or<i. A()inis"ra"orul (e Proie!" 3"ia ! "rebuie s a3"e$"e e,$li!i"area. Sir Ja!A !0i!o"i, a$oi lans 3i $oan"a. M *ar!o Polo.

7n! o (a" , A()inis"ra"orul (e Proie!", !a 3i !u) i-ar -i (a" ins"ru!<iuni (o!"orului *a,, r s$unse (oar $rin"r-o $ri.ire albas"r , obra9ni!-su$us . Sir Ja!A se a$ro$ie (e !eea !e bo"e9ase *asa (e Ca)-$anie, l s:n( s se 4n<eleag ! 4n"runirea in"rase 4n"r-o -a9 nou . Din"r-o singur )i3!are a ):inii ! rnoase 43i a(un "ru$ele 4)$reFur. *ar"0a s" "ea !el )ai a$roa$e, iar el 43i a3e9 (ege"ele $e u) rul ei. M Ai!i nu (is!u" ) (es$re un $ar! (e (is"ra!<ii, 4n!e$u el. Nu .orbi) (es$re un )u9eu. Hi ni!i (es$re Disne1lan(, /,$o9i<ia *on(ial , ?es"i.alul Bri"ani!, #egolan( sau Par!ul As"eri,. Lillia)sburg-ul !oloni3"ilorG S!u9a<i-) , !:<i.a !ur!ani b "r:ni !o!o-<a<i $e un gar( (e ulu!i, 4n "i)$ !e o ):n (e a!"ori 3o)eri 4<i ser.es! "er!i 4n -ar-urii (e "abl 3i "e las s $l "e3"i !u !ar"e (e !re(i". Nu, (o)nilor -3i .orbes! )e"a-ori!, ) 4n<elege<i, -iin(! , 4n gra-)a"i!a )ea, )as!ulinul 4)br <i3ea9 3i -e)ininul, "o" a3a !u) 3i eu $ar! o 4)br <i3e9 $e (o)ni3oara Co!0rane I (e!i (o)nilor, .o) -a!e un sal" 4n "i)$. Noi nu .:n ) "uri3"i (e (oi bani. A .eni" "i)$ul s ui)i) lu)ea. 7i .o) o-eri )ul" )ai )ul" (e!:" $oa"e !u$rin(e !u.:n"ul Di.er"is)en"; $oa"e ! ni!i ) !ar e,$resia Des"in(ere (e Cali"a"e, ori!:" a3 -i eu (e ):n(ru (e ea, nu e su-i!ien" (e a(e!.a" $e "er)en lung. Noi .o) o-eri reali"a"ea 4ns 3i. Te 4n(oie3"i, *arAG M 7n"r-un singur sens, Sir Ja!A. A) 4n<eles (e la a)i!ul -ran<u9 (e )ai ieri ! . 7n -ine, !0es"ia aia !u oa)enii !are $re-er !o$ia originalului. Nu as"a -a!e)G M +-, *arA, sun" !li$e !:n( ) -a!i s si)" ! nu sun" engle9, (e3i Anglia e 4nsu3i aerul $e !are 4l res$ir !a s "r ies!. M A(i! ., se b:lb:i *arA, lu$":n(u-se !u ni3"e a)in"iri (e 3!olar, !e.a 4n sensul ! nu ne $u"e) a$ro$ia (e original (e!:" $rin in"er)e(iul !o$iei. Ca) !a Pla"onG A( ug el, $en"ru sine, (ar 3i a$el:n( la aFu"orul !elorlal<i. M C l(u<, *arA, "e a$ro$ii, 7)i (ai .oie s "e aFu" s $ar!urgi 3i ul"i)ii )e"riG Eai s 4n!er! ). 7<i $la!e la <ar , *arAG M Sigur. Da. 7)i $la!e. 7)i $la!e (es"ul (e )ul". A(i! 4)i $la!e s ! l "ores! !u )a3ina $rin <ar . M /u a) -os" (e !ur:n( la <ar . #a <ar , subli-nie9. Nu .reau s $ro-i" (e $o9i<ia )ea su$erioar , (ar ai!i "oa" !0es"ia e s )ergi la <ar , nu s "re!i !u )a3ina $rin ea. #u!ru $e !are 4l s$un 4n -ie!are an, la a(unarea general a Aso!ia<iei Eoinarilor. Dar !0iar 3i a3a, *arA, a"un!i !:n( )ergi !u )a3ina $rin <ar , $resu$un ! , 4n -elul " u )o(es" 3i ne-a"en", 4<i $la!e !u) ara" G M Da, r s$unse A()inis"ra"orul (e Proie!". 7)i $la!e !u) ara" . M Hi 4<i $la!e, $resu$un, $en"ru ! <i se $are un )o(el al na"uriiG M Se $oa"e s$une 3i-a3a. *arA n-ar -i s$us-o a3a, (ar era !on3"ien" ! -usese (e-a!u) in!lus (e ! "re $a"ronul s u 4n .arian"a )ai agresi. a (ialogurilor so!ra"i!e. M #ar na"ura a - !u" $eisaFul (e la <ar , "o" a3a !u) o)ul a !ons"rui" ora3eleG M *ai )ul" sau )ai $u<in, (a. M *ai )ul" sau )ai $u<in nu, *arA. A!u) !:"e.a 9ile s" "ea) $e un (eal, $ri.in( 4n Fos la !:)$ul . luri", !are "re!ea $e l:ng un $:l! (e !o$a!i, $en"ru a se o$ri la )arginea r:ului 3i, 4n "i)$ !e s" "ea) a3a, la $i!ioarele )ele s-a )i3!a" un -a9an. Tu, !a unul !are e 4n "re!ere $rin <ar , ai -i !re9u" ! Doa)na Na"ur 43i -a!e (a"oria !a (e obi!ei. /u 4ns 3"iu )ai bine, *arA. Dealul e un "u)ul (in /.ul *e(iu, !:)$ul . luri" un .es"igiu (e agri-!ul"ur sa,on , $:l!ul e $:l! (oar $en"ru ! )ii (e al<i !o$a!i au -os" " ia<i, r:ul e un !anal, iar -a9anul a -os" !res!u" (e un $a9ni! (e .:n "oare. Noi s!0i)-b ) "o"ul, *arA, !o$a!ii, re!ol"ele, ani)alele. Hi a!u), ur) re3"e-) 3i )ai (e$ar"e. #a!ul $e !are 4l 4n"re9 re3"i la ori9on" e un la! (e a!u)ulare, (ar !:n( .a a.ea !:<i.a ani .e!0i)e, !:n( $e3"ii .or 4no"a 4n el 3i $ s rile )igra"oare 43i .or -i - !u" $e el lo! (e $o$as,

!:n( linia !o$a!ilor se .a -i rea3!9a" 3i b r!i )i"i"ele .or 4n!eBC s 4l s"r ba" 4n sus 3i-n Fos, !:n( se .or 4n":)$la "oa"e a!es"ea, el .a (e.eni, .i!"orios, un la!, $ri!e$lG /l (e.in! reali"a"e. M As"a .oia s s$un a)i!ul -ran<u9G M Pe )ine unul )-a (e9a) gi". A) !eru" la Pl <i s -i (ea (olari 4n lo! (e lire s"erline 3i s -i anule9e !e!ul (a! $ro"es"ea9 . M #irele -iin( reali"a"ea, iar (olarii !o$ia, (ar (u$ o .re)e, reali"a"ea (e.ine !o$ieG M ?oar"e bine, *arA, -oar"e bine, Un ra<iona-)en" (e)n (e *ar"0a, (a! -)i (ai .oie s "e lau(. S"r:nse u) rul Consul"an"ului S$e!ial. M Dar (es"ul !u (uelurile. Proble)a (e !are "rebuie s ne o!u$ ) es"e: un(e. Pe *asa (e Ca)$anie -usese (es- 3ura" o 0ar" a Insulelor Bri"ani!e. Co)i"e"ul (e !oor(onare al lui Sir Ja!A $ri.i !o)i"a"ele !are !o)$uneauFo!ul (e $u99le, 4n"reb:n(u-se (a! era )ai bine s aib (re$"a"e 4n "o"ali"a"e sau s se 4n3ele !u (es -.:r3ire. Probabil ni!iuna, ni!i al"a. Pli)b:n(u-se $rin s$a"ele lor, Sir Ja!A le o-eri o ):n (e aFu"or. M Anglia, (u$ !u) a obser.a" )arele Liliiel) 3i $e ur) )ul<i al<ii, e o insul . De a!eea, (a! $ri.i) serios lu!rurile, (a! .re) s o-eri) oa)e-nilor reali"a"ea 4ns 3i, .a "rebui !a, la r:n(ul nos"ru, s ! u" ) o $re<ioas nu-3"iu-!e, $e o nu-3"iu-!u) (e argin". Se ui"au la bar" !a 3i !u) !ar"ogra-ia ar -i -os" o in.en<ie $roas$ " 3i 4n(oielni! . A.eau (e ales -ie 4n"re $rea )ul"e .arian"e, -ie 4n"re $rea $u<ine. KPoa"e era ne.oie (e un sal" !on!e$"ual nebunes!. M Nu "e g:n(ea<i, !u).a. la S!o<ia, nuG Un o-"a" greu, bran0ial, ar " ! nu, !a$-se!, Sir Ja!A nu se g:n(ea la S!o<ia. M S!ill1G M Prea (e$ar"e. M Insulele Nor)an(eG M Prea -ran!e9e. M Insula #un(1G M A(u-)i a)in"e. M Celebr $en"ru $inguini. M A0, ( -i (ra!ului (e $inguini, Paul, $en"ru nu)ele lui Du)ne9eu. Hi ni!i )la3"inile (in es"ua-rul Ta)isei. +are la !e se g:n(iseG Anglese1 ie3ea (in (is-!u<ie. Isle o- *anG Planul lui Sir Ja!A era (e a !ons"rui $ro$ria lui insul , nu (e$ar"e (e !oas" . Nu era !e.a neobi3nui" $en"ru el. Sin:n( !on" (e -a$"ul ! la el ni)i! nu era neobi3nui", !u e,!e$<ia !a9urilor !:n( nu (orea a!eas"a. M Ui"e-o, s$use el, iar $u)nul s"r:ns !obor4 !a o 3"a)$il $e un $a3a$or". M Insula Lig0", r s$unser !eilal<i 4n"r-un !or sugru)a". M /,a!". Ui"a<i-. la ea, !uib ri" 4n $:n"e!ele )oale al Angliei. S!u)$e"ea. ?ru)u3i!a (e ea. Ui"a<i-. la -or)a ei. Ro)boi(al !a un (ia)an" $ur, as"a )-a i9bi" la ea (e $ri)a (a" . Un (ia)an" $ur. Un giu.aier. + s!u)$e"e. M Cu) es"e, Sir Ja!AG M Cu) eG / $er-e!" a)$lasa" $e 0ar" , as"a e. Ai -os" a!olo .reo(a" G M Nu. M Nreunul (in .oiG Nu; nu; nu; nu 3i nu. Sir Ja!A o!oli $e $ar"ea o$us a 0 r<ii, 43i a3e9 $al)ele (easu$ra )un<i-lor S!o<iei, !u -a<a ! "re se)i!er!ul (e subal"e)i. M Hi !e 3"i<i (es$re eaG Se ui"ar unul la al"ul. Sir Ja!A !on"inu .

M Da<i-)i .oie s . risi$es! ignoran<a, a"un!i. S$une<i-)i !in!i e.eni)en"e is"ori!e lega"e (e Insula Lig0".K T !ere. M S$une<i-)i unul. Do!"ore *a,G T !ere. M Nu-i $erioa(a (u)i"ale, nuG Eo, 0oO Bine. S$une<i-)i !in!i !l (iri !el!bre (e $e insul , 4nregis-"ra"e !a $a"ri)oniu 3i a ! ror reno.are ar $u"ea !rea -re!u3uri !u Cul"ura. M +sborne Eouse, re$li! (o!"orul *a,, !a la un !on!urs (e !ul"ur general . M ?oar"e bineO Do!"orul *a, !:3"ig us! "orul (e $ r. *ai s$une<i-)i $a"ru. T !ere. M Bine. S$un!<i-)i !in!i s$e!ii !unos!u"e 3i rare (e $lan"e, ani)ale sau $ s ri, al ! ror 0abi"a" ar $u"ea -i $us $eri!ol (e s-in"ele noas"re bul(o9ere. T !ere. M Bine. M Co5es Rega""a, suger brus! un glas. M A0, )i3!area -ago!i"elor. ?oar"e bine, Je---Dar nu !re( ! in"r la $ s ri, $lan"e, !l (iri (e $a"ri)oniu sau e.eni)en"e is"ori!e. Al"eleG T !ere $relungi" . M Bine. Ba nu, $er-e!". M Dar, Sir Ja!A. Nu e $lin (e lo!ui"oriG M Nu, *arA, nu e $lin (e lo!ui"ori. / $lin (e .ii"ori angaFa<i re!unos! "ori. Dar )ul<u)es! $en"ru ! "e-ai o-eri" s 4<i $ui !urio9i"a"ea la 4n!er!are. *ar!o Polo, !u) 9i!ea). Eai, la (ru). S -)i a(u!i re9ul"a"ele 4n (ou s $" ):ni. 7n<eleg ! $e insul e,is" o $ensiune !elebr $en"ru $re<urile ei )i!i. M #a 9i, !e !re9iG 7n"reb Paul, 4n "i)$ !e 3e(eau 4n"r-un )i! res"auran", la ni!i un Ailo)e"ru (e$ r"are (e Pi")an Eouse. *ar"0a a.ea (inain"e un $a0ar )are !u a$ )ineral , el un $a0ar !u $i!ior, $lin !u un .in alb, anor)al (e galben. 7n s$a"ele lui, $e la)briurile b i<ui"e !a s $ar (in s"eFar, a":rna o gra.ur 4n !are (oi !:ini se !o)$or"au !a ni3"e -iin<e u)ane; 4n Furul lor, oa)eni 4n !os"u)e negre s!0el l iau 3i l "rau. Ce !re(eaG 7n $ri)ul r:n( i se $ rea sur$rin-9 "or ! "o!)ai el -usese a!ela !are o in.i"ase $ri)ul s bea !e.a 4)$reun . *ar"0a ! $ "ase su-i!ien" e,$erien< 4n a an"i!i$a )i3! rile (in birourile !u $ersonal $re(o)inan" )as!ulin. *i3! ri 3i ne-)i3-! ri. Perni<ele grase ale ):inii lui Sir Ja!A se a3e9aser 4n! r!a"e (e se)ni-i!a<ii $e u) rul ei 4n )o)en"ele (e elu!i(are $ro-esional , (ar a"ingerea "rans)i"ea )ai (egrab o $orun! (e!:" o (orin< -!0iar (a! (orin<a nu era !o)$le" e,!lus . T:n rul *arA, A()inis"ra"orul (e Proie!", 43i arun!a $ri.i-rile albas"e s$re ea 4n"r-un -el $e !are 4l re!uno3"ea !a -iin( )ai )ul" o oglin(ire a $ro$riei $ersoane; a.ea s -ie un -lir" - r ur) ri. Do!"orul *a, I (a, 4)$ r<iser nu o (a" un san(.i3 $e .eran(a !are ( (ea s$re )la3"ina ar"i-i!ial , (ar (o!"orul *a, era (eli!ios 3i "rans$aren" in"eresa" (e (o!"orul *a,, iar a"un!i !:n( nu era, *ar"0a Co!0rane se 4n(oia ! ea ar -i -os" s$e!ia lui -a.ori" . De a!eea, se a3"e$"ase la o (es!0i(ere (in $ar"ea lui Je--, a"le"i!ul, .oini!ul, ! s "ori"ul Je--, !u s! unelul (e !o$il ins"ala" 4n Jee$, !u siguran< el a.ea s -ie $ri)ul !are s )ur)ure o in.i"a<ie -uri3 , 0ai-s -be)-!e.a-(u$ -$rogra). 7n gr (ina 9oologi! a orgoliilor (e la Pi")an Eouse, 4l "re!use !u .e(e-rea $e Paul, sau 4l luase (re$" o ):n " !u" (e $aie, !are se s!u"ura (in !:n( 4n !:n(. Paul, as!uns 4n s$a"ele la$"o$ului, s!ribul )u", Ca$"a"orul (e I(ei !are lus"ruia banali" <ile ni!0ela"e ale lui Sir Ja!A, a(un:n(u-le $en"ru $os"eri"a"e, sau ) !ar $en"ru .reo .ii"oare ?un(a<ie Pi")an. M Ce!re(G

Cre(ea, 4n a!ela3i "i)$, ! era o !a$!an : Paul, biro!ra"ul !are 4n!er!a s a-le !e g:n(e3"e, 4n bene-i!iul lui Sir Ja!A sau al al"!ui.a. M A, nu !re( ! are i)$or"an< . /u sun" (oar Cini!ul Dese)na". Nu -a! (e!:" s rea!<ione9 la i(eile al"ora. Tu !e !re9iG M /u sun" (oar Ca$"a"orul (e I(ei. Ca$"e9 i(ei. Nu le a) $e ale )ele. M Nu !re(. M Ce $ rere ai (es$re Sir Ja!AG M Dar "u !e $ rere ai (es$re Sir Ja!AG Pion la D&, $ion la D&, negrul !o$ia9 albul, $:n !:n( albul -a!e o .aria<ie. Naria<ia lui Paul .eni $rin sur$rin(ere. M II !onsi(er un o) (e -a)ilie. M Ciu(a". *ie 4n"o"(eauna )i s-a $ ru" ! e,$resia as"a e o,i)oroni! . M In a(:n!ul ini)ii, e un o) (e -a)ilie, re$e" Paul. H"ii, are o ) "u3 b "r:n un(e.a, 4n"r-un a9il. + .i9i"ea9 !u regulari"a"e. M P rin"e ):n(ru, so< (e.o"a"G KB Paul o $ri.i !a 3i !u) 3i-ar -i $ s"ra" 4n )o( $er.ers a"i"u(inea (e ser.i!iu 3i 4n a-ara orelor (e $rogra). M De !e nuG M De!eG M De !e nuG M De!eG Pen"ru )o)en", $a". Ca$"a"orul (e I(ei era !u a$roa$e !in!i !en"i)e"ri )ai s!un( (e!:" ea, !are ) sura un )e"ru 3a$"e9e!i 3i 3a$"e, 3i )ai ":n r !u !:<i.a ani; un !0i$ $ali(, ro"un(, o!0i !enu3ii 3i sin!er 4n s$a"ele o!0elarilor !are nu-i ( (eau un aer s"u(ios sau (e "o!ilar, (oar un b rba" !u $ro-ble)e (e .e(ere. 73i $ur"a !os"u)ul !u o oare!are s":ng !ie, (e $ar! al"!ine.a i lar -i ales, 4n.:r-"in(u-3i $a0arul $e !ar"ona3ul !u $ersonaFe (in Di!Aens. Ne(erea $eri-eri! 4i s$unea ! , a"un!i !:n( nu se ui"a la el, o -i,a a"en" !u $ri.irea. /ra oare (in "i)i(i"a"e sau (in !al!ul I $oa"e ! in"en-<iona" o l sase s obser.eG *ar"0a o-" in"erior: 4n 9iua (e as" 9i, lu!rurile si)$le erau arareori si)$le. +ri!u), a3"e$" . Se (e$rinsese s "a! bine. Tre!use )ul" .re)e (e !:n( -usese 4n. <a" I )ai )ul" $rin"r-un $ro!es (e os)o9 so!ial , (e!:" (e ! "re !ine.a 4n )o( s$e!ial I ! - !ea $ar"e (in 4n(a"oririle unei -e)ei s 4i aFu"e $e b rba<i s se (es!0i( , s se rela,e9e; a"un!i "e (is"rau, 4<i $o.es-"eau (es$re lu)e, 4<i 4)$ r" 3eau g:n(urile lor "aini!e 3i, 4n -ine, se 4nsurau !u "ine. C:n( 4)$li-nise "rei9e!i (e ani, *ar"0a 3"ia (eFa ! era un s-a" -oar"e $ros". In !ele )ai )ul"e !a9uri, nu - !eai (e!:" s le o-eri $osibili"a"ea s "e $li!"iseas! ; iar i(eea ! <i-ar -i $u"u" 4)$ r" 3i g:n(urile lor "ai-ni!e era o nai.i"a"e. Cei )ai )ul<i ni!i nu a.eau a3a !e.a. De a!eea, 4n lo! s 4n!uraFe9e (inain"e !on.er-sa<ia )as!ulin , r ):nea re"ras , sa.ur:n( -or<a " !erii. Unii erau s":nFeni<i. Pre"in(eau ! as"-el (e " !eri erau 4n )o( in"rinse! os"ile. 7i s$uneau ! )ani-es" o agresi.i"a"e $asi. . + 4n"rebau (a! es"e -e)inia" , "er)en -olosi" nu !a o (es!riere neu"r 3i !u a":" )ai $u<in !a o lau( . M Dar n-a) s$us ni)i!, re$li!a ea. M Nu, (ar 4<i si)" (e9a$robarea, 4i s$usese unul. Un al"ul, bea" (u$ !in , se 4n"orsese ! "re ea !u "rabu!ul 4n gur 3i !u $ri.irea grea (e -urie: M Ai i)$resia ! nu e,is" (e!:" (ou -eluri (e b rba<i, nu, !ei !are au s$us (eFa o ":)$enie 3i !ei !are ur)ea9 s s$un o ":)$enie. Du-"e (ra!ului. 7n !onse!in< , *ar"0a nu a.ea (e g:n( s se lase s!oas (in " !erea ei (e un b ie"an !u $ri.iri $ie9i3e, !u un $a0ar (e .in g lbui (inain"e.

M Ta"a !:n"a la oboi, ros"i el 4n !ele (in ur) . A(i! , nu era )u9i!ian $ro-esionis", (ar !:n"a (es"ul (e bine, 4n"r-o or!0es"r (e a)a"ori. * ":ra (u$ el $rin biseri!i 4ng0e<a"e 3i $rin s li (e !on!er"e, (u)ini!a (u$ -a)ia9a. Ser!na(a $en"ru !oar(e (e *o9ar", iar o lu in (e la !a$ ". Hi ui"e-a3a. #ar" -) , as"a n-are ni!i o i)$or"an< . *i-a s$us o (a" o $o.es"e (es$re un !o)$o9i"or so.ie"i!, nu-)i )ai a(u! a)in"e !are. /ra $e "i)$ul r 9boiului, !el $e !are l-au nu)i" *arele R 9boi $en"ru Pa"rie. 7)$o"ri.a ne)<ilor. Toa" lu)ea "rebuia s !on-"ribuie, (e a!eea Dre)linul le-a !o)uni!a" !o)$o9i-"orilor ! "rebuie s s!rie !e.a !are s 4n!uraFe9e $o$onil 3i s 4l aFu"e s s!a$e (e agresor. Nu )u9i!a aia ar"is"i! , 9i!e Rre)linul, ne "rebuie )u9i! $en"ru $o$or, !are s .in (in $o$or. Hi ui"e-a3a, !o)$o9i"orii au -os" "ri)i3i 4n regiuni (i-eri"e 3i li s-a s$us s .in 4na$oi !u sui"e .esele (e )u9i! $o$ular . #ar !el (es$re !are 4<i $o.es-"es! a -os" e,$e(ia" un(e.a 4n Cau!a9, sau a3a !re(, 4n ori!e !a9, 4n"r-una (in regiunile $e !are S"alin 4n!er!ase s le 3"earg (e $e -a<a $ ):n"ului !u !:<i.a ani 4nain"e, 3"ii (oar, !ole!"i.i9area, e$u-r rile, $uri-i!area e"ni! , -oa)e"ea, ar -i "rebui" s s$un as"a (e la bun 4n!e$u". 7n -ine, "i$ul a u)bla" o .re)e ! u":n( )elo(ii $o$ulare, s!ri$!ari b "r:ni !are !:n" $e la nun<i 3i al"ele (e -elul s"a. Hi !e !re9i ! a (es!o$eri"G C nu )ai e,is"a )u9i! $o$ular au"en"i! O Ne9i "u, S"alin (is"rusese "oa"e sa"ele, 4)$r 3"iin(u-i $e < rani 4n !ele $a"ru .:n"uri 3i (is"rug:n(u-le, 4n a!ela3i "i)$, )u9iea. Paul sorbi (in .in. ? !ea o $au9 sau 43i 4n!0e-iase $o.es"eaG /ra un al" lu!ru $e !are -e)eile "rebuiau s 4l 3"ie 4n so!ie"a"e: !:n( "er)in b r-ba<ii (e $o.es"i". De !ele )ai )ul"e ori, nu era o $roble) , (a" -iin( ! -inalul era i9bi"or; ori nara-"orul $u-nea (inain"e 4n r:s, !eea !e !ons"i"uia un al" se)n sigur. *ar"0a (e!isese )ai (e)ul" s nu r:( (e!:" la lu!rurile !are i se $ reau a)u9an"e. P rea un $rin!i$iu nor)al, (ar nu)ero3i b rba<i 4l g seau res$ing "or. M De!i, !o)$o9i"orul a.ea o $roble) . Nu se $u"ea 4n"oar!e la *os!o.a !a s s$un : ) "e) ! *arele Con(u! "or a (is"rus, (in gre3eal , "oa" )u9i!a (in regiune. N-ar -i -os" un lu!ru 4n<ele$". 7n s!0i)b, a in.en"a" !:"e.a !:n"e!e $o$ulare noi. Pe ur) , $orn)( (e la ele, a s!ris o sui" , $e !are a (us-o *os!o.ei. Hi )isiunea a -os" 4n(e$lini" . + nou 4ng0i<i"ur , ur)a" (e o $ri.ire $ie9i3 arun!a" *ar"0ei, !are o in"er$re" !a $e un se)n ! $o.es"ea se 4n!0eiase. Ceea !e i se !on-ir) !:n( Paul s$use: M * in"i)i(e9i $u<in, ) "e). 7n -ine, $oa"e era )ai bine a3a (e!:" o bru" !u !0i$ul !onges"iona" 3i (in<i sus$e!" (e egali, !are s-o 4ng0esuie 4n"r-un !ol<, s$un:n(u-i $e un "on (e "a!0inare $o9na3 : M Sigur, !eea !e .reau 4n reali"a"e e s <i-o "rag (e s -<i sar !a$a!ele. Da, era )ai bine. Dar 3i re$li!a as"a o )ai au9ise. Poa"e ! "re!use (e .:rs"a la !are )ai $u"ea s$era 4n noi 4n!e$u"uri 3i nu-i r ) seser (e!:" !ele !unos!u"e. No!ea 4i sun 4n )o( (elibera" as$ru: M Nrei s s$ui ! Sir Ja!A sea) n $u<in !u S"alinG Paul o $ri.i s"u$e-ia", (e $ar! l-ar -i $ l)ui". M CeG A$oi 43i ro"i $ri.irea $rin res"auran", !a 3i !u) ar -i ! u"a" un s$ion D@B. M Cre(ea) ! as"a e )orala $o.es"irii. M Doa)ne -ere3"e, nu, (e un(e. M Eabar n-a), ros"i *ar"0a 9:)bin(. M Pur 3i si)$lu, )i-a) a(us a)in"e (e ea. M #as . M Dar nu se $oa"e -a!e !o)$ara<ie. M #as .

M Nreau s 9i!, !a s lu ) (oar un as$e!" si)$lu, Anglia (e a9i e (e$ar"e (e a -i Rusia so.ie"i! (in .re)ea a!eea. M N-a) 9is o .orb . Tonul "o" )ai )oale al glasului ei 4l 4n!uraF s ri(i!e o!0ii, !0iar (a! nu $:n la a o $ri.i 4n -a< . Se ui" $e l:ng ea, 4n !:"e.a 4n!er! ri re$e"a"e, )ai 4n":i 4n"r-o $ar"e, a$oi 4n !ealal" . 7n!e", "e) -"or !a un -lu"ure, $ri.irea i se a3e9 $e ure!0ea ei (rea$" . *ar"0a era (eru"a" . Se obi3nuise a":" (e )ul" !u $lanurile 3i s!0e)ele !o)$li!a"e, !u !o)-$li!i"a"ea (ire!" 3i ):inile 4n(r 9ne<e, ! si)$la "i)i(i"a"e o !u!eri. M Hi !are a -os" rea!<iaG M Ce rea!<ieG M C:n( 3i-a (us $iesa -ol!lori! la *os!o.a 3i a in"er$re"a"-o. Presu$un ! as"a e $oan"a a(e. -ra" , nuG 1 se !eruse s !o)$un )u9i! $a"rio"i! , una !are s 4i ins$ire $e )un!i"ori 3i $e < ranii !are )ai r ) seser (u$ "oa"e e$ur rile 3i (u$ -oa)e"e 3i "o" res"ul, a3a ! a !o)$us )u9i!a, una !o)$le" in.en"a" , !are a -os" la -el (e -olosi"oare 3i (e 4n l< "oare !a a!eea $e !are ar -i !ules-o, (a! ar )ai -i e,is"a"G Presu$un ! as"a e a(e. ra"a 4n"rebare. Co)$li!a $rea )ul" lu!rurile, era !on3"ien" . Nu, b "ea !:)$ii. Nu .orbea a3a 4n )o( obi3nui". Dar 4l o$rise (in (ru). Paul 43i !obor4 $ri.irea (e $e ure!0ea ei 3i se re"rase 4n (osul ra)elor o!0e-larilor. /ra 4n!run"a", (ar )ai )ul" 4)$o"ri.a lui 4nsu3i (e!:" a ei. M Is"oria nu rela"ea9 , s$use el. U-O Bra.o, *ar"0a. Ai s! $a" !u .ia< 3i (e (a"a as"a. Is"oria nu rela"ea9 . 7i $l !use -elul 4n !are nu reu3ise s 43i a)in-"eas! nu)ele !o)$o9i"orului. Hi (a! -usese "ri)is 4n Cau!a9 sau 4n al" $ar"e. Do!"orul *a, era, (in"re "o<i "eore"i!ienii, !on-sul"an"ii 3i a$li!a"orii a(una<i, !el !are $rinsese !el )ai greu $rin!i$iile 3i !erin<ele Proie!"ului. ?a$"ul -usese $us ini<ial $e sea)a i9ola<ionis)ului s u a!a(e)i! I (ar (o!"orul *a, -usese sele!"a" "o!)ai $en"ru ! nu )irosea a sal (e le!"ur . 7n"o"(eauna se (e$lasase !u leFeri"a"e 4n"re !a"e(r 3i s"u(iourile (e ra(io; era .ersa" 4n organi9area (e Fo!uri (e "ele.i9iune 3i 43i s$unea $e nu)ele )i! !u .reo 9e!e (in"re reali9a"orii (e e)isiuni, !are 4i l sau !u senin "a"e "i)$ s 43i (es- 3oare argu)en"a<iile 4n(r 9ne<e 3i !on"ro.ersa"e. C0iar (a! ar "a !a un or 3ean ge"-bege", s!ria ar"i!ole $en"ru rubri!a BNo"e (es$re na"ur C a 9iarului T0e Ti)es, sub $seu(oni)ul (e)ul" (e!ri$"a" (e Hoare!ele (e Sar . In )a"erie (e .es"i)en"a<ie, $re-erin<ele i se 4n(re$"au ! "re !os"u)ele (in "5ee(, !u .es"e la !uloare, (in $iele (e ! $rioar , $use 4n e.i(en< (e e3ar-ele !u e"i!0e"e !unos!u"e; era unul (in"re -a.ori<ii rubri!ilor (e "i$ul BCelebri-"a"ea 9ileiC. In(i-eren" !:" i se s l"a !ra!ul $an"alonului 4n "i)$ !e s" "ea os"en"a"i. rela,a" $rin"re !a$!anele .i!lene ale )obilierului (in s"u(iourile TN, nu i se .e(ea ni!io(a" ga)ba (es!o$eri" . /l re$re9en"a o$<iunea i(eal . Pri)a (o.a( (e nai.i"a"e "a!"i! o ( (use a"un!i !:n( 4n"rebase un(e se g se3"e biblio"e!a Proie!-"ului. Cea (e a (oua -usese a"un!i !:n( 4)$ r<ise !o$ii ale ar"i!olului $ubli!a" 4n #ea"0er Tras0 sub "i"lul: BPrin<ul Alber" $ur"a un Prin< Alber"1G M S"u(iu 0er)eneu"i! (e ar0eologie a $enisuluiC. 1. Re(ingo" lung , la (ou r:n(uri =n. "r.>. *ai gra. era "en(in<a sa (e a i se a(resa lui Sir Ja!A 4n -a<a Co)i"e"ului (e Coor(onare !u o -a)i-Eari"a"e $e !are ni!i Cini!ul Dese)na" nu ar -i ris!a"-o. ?usese a$oi in"er$re"area I (u$ $ rerea unora I )ul" $rea $ersonali9a" 0o)oero"i! a s ru-"ului s!0i)ba" (e Nelson 3i Ear(1, a.ansa" 4n "i)$ul sesiunii (e brains"or)ing asu$ra )arilor eroi engle9i. Sir Ja!A a(usese

ra$i( 9iarele (e -a)i-lie la or(ine, 4nain"e (e a-l in.i"a $e (o!"orul *a, s -3i .:re e3ar-a 4n !ur 3i s se (u! (ra!ului, re!o-)an(are ne4nregis"ra" 4n )inu"a 4n"runirii. #ui Je-- 4i (is$l !ea noul s u rol (e $a9ni! al Is"ori!ului +-i!ial, 4n $ri)ul r:n( $en"ru ! 4i (is-$l !ea Is"ori!ul +-i!ial. De !e "rebuia !a (o!"orul *a, s -a! $ar"e (in Con!e$"uali9are, (oar $en"ru ! as"a 4l a)u9a $e Sir Ja!AG Je--nu era (e $ rere ! re<inerea lui era !onse!in<a unor $reFu(e! <i 0o)o-obe, !i )ai (egrab (in"r-o $reFu(e!a" 4)$o-"ri.a !a"egoriei (e (an(1, a egoi3"ilor u3ura"i!i, a !elor !are 4l $ri.eau !a $e un "olo)a! )asi., greoi 3i 4n!e" la )in"e, 3i !are obi3nuiau s 4l 4n"rebe, $e un "on !are se .oia s$iri"ual, !:" !on!e$"uali9ase $es"e 5eeA-en(. #a as"-el (e 4n"reb ri, Je-- r s-$un(ea 4n"o"(eauna (ire!", li"eral, !eea !e nu - !ea (e!:" s 4n" reas! b nuielile (o!"orului *a,. Dar "rebuia -ie s se 4)$a!e !u si"ua<ia, -ie s 4l sugru)e $e in(i.i(. M *a,, (a! 4)i (ai .oie. Se a-lau 4n +a9 , o 9on a Casei Pi")an $lin !u -erigi, $al)ieri 3i ! (eri (e a$ , !are a.ea, $ro-babil, la ba9 3i o "eorie ar0i"e!"ural . ? r 4n(oial ! 4i li$sea si)<ul )e"a-orei, (ar sune"ul a$ei !urg -"oare 4i ( (ea 4n"o"(eauna lui Je--sen9a<ia ! "rebuie s urine9e. A!u) s" "ea $ri.in( 4n Fos la Is"ori!ul +-i!ial, la )us" !ioara lui ri(i!ol , la lan<ul (e !eas !are 4i ( (ea un aer (e $ro,ene", la .es"a aia (e onanis" (e "ele.i9iune, la )an3e"ele (e 3)e!0er. Is"ori!ul +-i!ial $ri.i 4n sus la Je--, la u)erii lui (e "aur, la -a<a lung (e !al, la $ rul (e ) gar 3i o!0ii lu!io3i (e oaie. Se $os"aser in!o)o(, !a 3i !u) un !oregra- i-ar -i s$us lui Je-- s 4l ia $e (u$ u)eri $e (o!"orul *a, !u un aer !a)ara(eres!, (ar ni!iunul nu se $u"ea 0o" r4 s -a! sau s a!!e$"e ges"ul. M *a,, ui"e !e e. Je--in!er!a un sen"i)en" (e s":nFeneal . Ni!io-(a" nu 3"ia (e un(e s 4n!ea$ . Sau, )ai (egrab , (e -ie!are (a" !ons"a"a ! "rebuia s 4n!ea$ (e la un ni.el al $re)iselor )ai s! 9u" (e!:" $:n a"un!i. M Cre( ! .enirea ai!i <i-a s!0i)ba" ri")ul .ie<ii. M A, n-a3 9i!e, re$li! (o!"orul *a, 4n"r-o (is-$o9i<ie generoas . Sun" $rin"re .oi unul sau (oi in(i.i9i $e !are i-a3 -i $-$ri)i" la !ursurile $en"ru s"u(en<ii )-)a"uri. M Nu, nu as"a a) .ru" s s$un, *a,. S$unea) ! ri")ul s-a in"ensi-i!a", nu ! a sl bi". M A, (a. 7n<eleg, iar a) - !u" .reo $o9n . Bine, ins"ruie3"e-) . Con!e$"ualis"ul - !u o $au9 . Do!"orul *a,, !u) 4i $l !ea s i se s$un la "ele.i9iune, !o)-bin:n( 4n -elul a!es"a )o(ul (e a(resare $oli"i!os !u !el -a)iliar, s" "ea $reg "i" (inain"ea lui, ga"a s sar la !ea )ai )i! o!a9ie. M S s$une) a3a: e3"i Is"ori!ul nos"ru +-i!ial. /3"i res$onsabil, !u) s-ar 9i!e, !u is"oria noas"r . * ur) re3"iG M #i)$e(e !a l-lu)ina 9ilei, $:n ai!i, (ragul )eu Je--. M Bun. +bie!"i.ul is"oriei noas"re I 3i a!!en"ue9, al is"oriei noas"re I es"e (e a-i -a!e $e .i9i"a"ori, $e !ei !are .or !u)$ ra !eea !e 4n $re9en" se nu)e3"e Des"in(erea (e Cali"a"e, s se si)" )ai bine. M *ai bine. A, s"r .e!0ile (ile)e e-"i!e, !e !a$-!aneO *ai bine. A(i! G M *ai $u<in ne3"iu"ori. M /,a!". De a!eea a) -os" n-nu)i" eu, $re-su$un. M *a,, <i-a s! $a" .erbul. M CareGK M S se si)" . Nre) s se si)" )ai $u<in ne3"iu"ori. Da! sun" sau nu, as"a e o al" !0es"iune, !are nu )ai "ine (e noi.

Do!"orul *a, 43i .:r:se (ege"ele )ari 4n bu9u-narele .es"ei (e un )aro !enu3iu !a blana (e !:r"i< , ges" !are in(i!a $ri.i"orilor un s!e$"i!is) $lin (e uinor. Je-- l-ar -i s"r:ns (e g:" bu!uros, (ar - !u e-or"uri s !on"inue. M I)$or"an" es"e ! )aFori"a"ea oa)enilor nu (ores! !eea !e "u 3i !olegii " i !onsi(era<i a -i is"o-rie I !ea $e !are o !i"i) (in ! r<i I $en"ru ! nu 3"iu !u) s rea!<ione9e -a< (e ea. Personal, 4n<e-leg -oar"e bine. li 4n<eleg $e ei, a(i! . A) 4n!er!a" 3i eu s !i"es! !:"e.a ! r<i (e is"orie 3i, !0iar (a! nu sun" (es"ul (e in"eligen" !a s ) 4ns!riu la !ursurile "ale, )i se $are ! ne!a9ul !u ! r<ile as"ea e ur) "orul: -ie!are $orne3"e (e la $re)isa ! le-ai !i"i" (eFa $e "oa"e !elelal"e. / un !er! 4n!0is. N-ai (e un(e s 4n!e$i. Ca a"un!i !:n( !au<i !a$ -"ul a)balaFului la un CD. H"ii !u) eG Ai o ban( !olora" (eFur 4)$reFur, .e9i obie!"ul (in un"ru 3i .rei s aFungi la el, (ar ban(a $are s nu aib ni!i un !a$ ", in(i-eren" (e !:"e ori (ai !u ung0ia $e ea. Do!"orul *a, s!osese -i) !arne" (e no"i<e 3i s" "ea !u $i,ul (e argin" 4n ):n , $reg "i". M Te su$eri (a! 4)i a-a$ro$rie9 i)agineaG / -oar"e suges"i. . As"a !u a)balaFul (e CD, .reau s 9i!. *:9g li !e.a. M Da. HiG M Hi noi nu .re) !a oa)en0 s se si)" a)e-nin<a<i. Nu 4i insul" ) $en"ru ignoran<a lor. Noi lu!r ) !u !eea !e (eFa 4n<eleg. Hi $oa"e )ai a( ug ) !:"e !e.a. Dar ni)i! a":" (e i)$or"an" 4n!:" s nu -ie bine.eni". M Hi, (u$ !e )i-a) rea)$lasa" e3ar-a la in(i-!a"iile ilus"rului nos"ru !on(u! "or, $o" s 4n"reb soli$sis"i! !are ar -i rolul organului su$erior, anu)e al Is"ori!ului +-i!ial, 0i un"rul ! ruia i s-a $o)n!i" e3ar-ei s se ins"ale9eG Sus$inul lui Je-- sun !a un 9go)o" .eni" (e $e "erenul (e ins"ru!<ie. Un ":)$i" !u -ra9e $o)$oase -"o" !e $u"ea -i )ai r u. M Is"ori!ul se a-l ai!i !a s ne s$un !:" is"o-rie 3"iu (eFa oa)enii. M A3a, s$use (o!"orul *a, !u langoare $ro--esional . M A0, $en"ru nu)ele lui Du)ne9eu, *a,, lu)ea n-o s se s!obeas! (e bani !a s 4n.e<e lu!ruri noi. Da! .rea as"a, se (u!e la o biblio"e! , (a! o )ai -i .reuna (es!0is . #a noi o s .in !a s se bu!ure (e !eea !e 3"ie (eFa. M #ar "reaba )ea es"e s . s$un !e 3"ie. M Bun (i)inea<a, (o!"ore *a,, bun (i)inea<a. =4n s$a"ele lor, un .en"ila"or ne. 9u" )i3!a -run-9ele $al)ierilor.> Hi 4n! un s-a", (a! -)i (ai .oie. M C-!u $l !ere, i)i" (o!"orul )aniera unui s"u(en" 4n!e$ "or. M Prea )ul" $ar-u). Ni)i! $ersonal, ) 4n<e-legi. * g:n(es! la Pre3e(in"e. M * bu!ur ! ai obser.a". /au (e "oile""e, (esi-gur. Pe"ersburg. Poa"e-ai g0i!i"G NuG *i s-a $ ru" $o"ri.i" , !u).a. M A(i! e3"i un rus (eg0i9a"G M Eo, 0o, Je--, gro9a. 4)i $la!e !:n( "e $re-a!i ! nu 4n<elegi. /.i(en", .rei s 4<i e,$li!. Je-- ri(i! o!0ii s$re "a.anul a"riu)ului, (ar $rea ":r9iu; (o!"orul *a, - !use (eFa "re!erea (e la s"u(en" la $ro-esor. M Tainele )arilor $ar-u)iers au -os" 4n"o"(eauna, (u$ !u) $robabil ! 3"ii, $ 9i"e !u s"r 3ni!ie. 7n):na"e (in "a" 4n -iu 4n !a(rul unor !ere)onii se!re"e, s!rise 4n!i-ra", (a! erau .reo-(a" $use $e 0:r"ie. Dar I 4n!0i$uie-<i I o s!0i)-bare a )o(ei, o .erig a lan<ului ru$" , un (e!es $re)a"ur 3i "o"ul se $ier(ea, (is$ r:n( $en"ru "o"-(eauna. /s"e !a"as"ro-a neobser.a" (e ni)eni. Ci"i) (es$re "re!u", 4i as!ul" ) )u9i!a, .e(e) i)aginile gra-i!e, (ar n rile noas"re nu se $un ni!io(a" 4n -un!<iune. @:n(e3"e-"e nu)ai !e $oar" (e in"rare ar re$re9en"a $en"ru s"u(en<i (a! ai $u"ea s s!o<i (o$ul unui -la!on 3i s s$ui:

Nersailles-ul )irosea a3a, Nau,0all @ar(ens a3a. I<i a)in"e3"i !e au s!ris 9iarele (es$re (es!o$e-rirea (e la @rasse, a!u) (oi aniG 7n )o( e.i(en", Je-- nu 43i a)in"ea. M Car"ea !o)bina<iilor (in !o3ul (e -u) 4n-un-(a"G A":" (e ro)an"i!, 4n!:" $ rea (e ne!re9u". P r<ile !o)$onen"e 3i $ro$or<iile a nu)eroase $ar--u)uri ui"a"e, (es!rise 4n"r-o )anier (es!i-rabil . ?ie!are i(en"i-i!a" $rin"r-o li"er (in al-abe"ul gre! !are !ores$un(ea unei lis"e a-la"e (eFa 4n )u9eul (in lo!ali"a"e. ? r 4n(oial , s!rise (e a!eea3i ):n . #ar a!es"a, a!es"a I (o!"orul *a, 43i r su!i g:"ul 4n (ire!<ia lui Je--es"e Pe"ersburg, un $ar-u) $ur"a" ul"i)a oar (e !ine 3"ie !e aris"o!ra" (e la !ur"ea <arului, a!u) (ou se!ole. In!i"an", nuG Hi, -iin(! Je-- se ar "a .i9ibil nein!i"a", (o!-"orul *a, 4i o-eri o !o)$ara<ie u"il . M / !a 3i !u) sa.an<ii ar $u"ea !lona ani)ale (is$ ru"e (e $e $lane" a!u) )ilioane (e ani. M Do!"ore, re$li! a!es"a, $e "ine "e -a!e s )iro3i !a un ani)al !lona". M I(eile $rin!i$ale, (o)nule Polo, as"a ne "rebuie. H"ii !:" ) $li!"ises! ro!ile se(i)en"are 3i !a$e"ele (e s ge<i (in !re)ene. M H"iu $rea bine, Sir Ja!A. #ui *arA 4i $l !eau ase)enea o!a9ii, e,0ibi-<ionis)ul (uelului, s$iri"ul (e (o)ina<ie su$us !are reie3ea. ? r no"i<e, - r 0:r"ii, (oar !u o serie (e i(ei blon(e 3i !re<e, 4n"r-un !a$ blon( 3i !re<. Care se ( (ea 4n s$e!"a!ol 4n -a<a !elorlal<i, 4n a!ela3i "i)$ -i,:n( rea!<iile s!0)ib "oare ale lui Sir Ja!A. De3i B-i,areaC !erea $re!i9ie; 4n reali"a"e, $ "run(eai 4n !o"loanele 4n"une!a"e ale s" rilor lui (e s$iri" !a un )iner !u l )$a3ul $e "er)ina"e. M Insula, 4n!e$u el, (u$ !u) sublinia SirJa!A 4n ur) !u (ou s $" ):ni, e un (ia)an". Cu al"e !u.in"e, ro)boi(al . Unii au !o)$ara"-o !u un !al!an. Trei9e!i 3i !in!i (e Ailo)e"ri lungi)e, (ou -9e!i 4n $un!"ul (e l <i)e )a,i) . Ha$"e su"e (e Ailo)e"ri $ "ra<i. ?ie!are (in"re !ol<uri 4n"r-unul (in"re $un!"ele !ar(inale, )ai )ul" sau )ai $u<in. Pe .re)uri a -os" lega" (e res"ul us!a"ului, 4n $erioa(a ro!ilor se(i)en"are 3i a s ge<ilor !u .:r- (e !re)ene. A3 $u"ea a-la, (ar ori!u), a -os" 4nain"e (e in.en"area "ele.i9iunii. To$ogra-ie: a)es"e! (e (ealuri )ol!o)e (e !al!ar 3i (is"o$ie bungaloi( . M *arA, iar (is"in!<ia as"a -als 4n"re +) 3i Na"ur . Te-a) a.er"i9a". Hi !u.in"ele lungi. Cu) suna e,$resiaG M Dis"o$ie bungaloi( . M A":" (e ne(e)o!ra"i! . A":" (e eli"is" . S-ar $u"ea s "rebuias! s o 4)$ru)u". *arA 3"ia ! o .a -a!e. /ra una (in"re )o(a-li" <ile 4n !are Sir Ja!A - !ea !o)$li)en"e. #ar !o)$li)en"ul a!es"a 4l ! u"ase !u neru3inare. P:n ai!i, "oa"e bune. 73i relu $o.es"irea. M 7n )are, "!renul e rela"i. $la". ?ale9e (e s":n! -ru)oase. *-a) g:n(i" ! $oa"e Co)i"e"ului i-ar $l !ea s aib o a)in"ire. Din bu9unar, s!oase un )i! -ar (e s"i!l , u)$lu" !u s"ra"uri (e nisi$ (i-eri" !olora". M S$e!iali"a"ea lo!ului. Din @ol-ul Alu). Dou s$re9e!e !ulori, sau $e-a!olo. U3or (e !o$ia". Nisi$ul, .reau s 9i!. A3e9 -arul $e biroul lui Sir Ja!A, l s:n( "i)$ $en"ru e.en"ualele !o)en"arii. Nu se au9i ni!iunul. M 7n res", ni3"e !0es"ii !are se !0ea) s"rungi, !a) !a ni3"e r:$e, a!olo un(e "oren<ii 3i-au " ia" (ru) $rin s":n!ile (e !al!ar, 4n(re$":n(u-se s$re )are. A(eseori -olosi"e (e "ra-i!an<i, .i(e in-ra, sau )ai (egrab au(i in-ra. ?lor 3i -aun : ni)i! rar sau $e !ale (e (is$ari<ie. Un a) nun" (es$re .e.eri<e: nu e,is" (e!:" (in !ele ro3!a"e, $en"ru ! e o )sul , iar $a!os"ele !enu30 n-au a$u!a" s $rin( .a$orul. Dar nu . ( $e ni)eni !are ar $u"ea -a!e s!an(al (in !au9a lor. A, (a, 3i o .es"e !e.a )ai $roas" , Sir Ja!A.

A3"e$" !a s$r:n!eana s"u-oas , neagr , !u -ire !enu3ii, s se ri(i!e. M Au, 4n"r-a(e. r, $inguini. M Toa" lu)ea 4n !or, e,!la) Sir Ja!A: D -i (ra!ului (e $inguiniO M A3a, !on"inu *arA. Ce )ai auG A, (a, !el )ai oribil !a$$u!!ino (in 4n"reaga <ar . #a) g si" 4n"r-o !a-enea )i! (in S0anAlin. *eri" s $ s-"r ) a$ara"ul, (a! ne $ro$une) s (es!0i(e) un )u9eu al "or"urii. *arA se o$ri, si)<in( " !erea. I(io"ule. Ai - !u"-o iar. H"iuse ! -a!e gre3eala !0iar 4n "i)$ !e (es-!0i(ea gura. I(io"ule. Ni!io(a" nu - !eai o glu) (u$ una a lui Sir Ja!A. Pu"eai s-o -a!i 4nain"e, $en"ru !a el s "e (e$ 3eas! , (ar un ban! - !u" (u$ a!eea sugera !on!uren< , nu si!o-an"is). C:n( a.ea (e g:n( s 4n.e<eG M Ce au (in !eea !e ne-ar "rebui nou G C:"e $u"in (in "oa"e, a3 9i!e, (ar, 4n a!ela3i "i)$, ni)i! )eKga. Ni)i! (e !are s nu ne $u"e) li$si, la o a(i! . A3a. Un !as"el, (es"ul (e -ru)os: )e"ere9e, -oi3or la in"rare, "e)ni< , !a$el . N-are 3an< (e a$ rare, (ar $u"e) s $a !u u3urin< unul. A$oi, un $ala" regal: +sborne Eouse, e.i(en<ia" (e (o!-"orul *a,. S"il i"alian. +$iniile (i-er . Doi )onar0i !are au lo!ui" ai!i: Carol I, <inu" !a$"i. 4nain"e (e a -i e,e!u"a", 3i regina Ni!"oria, re9i(en" 4n sus-nu)i"ul $ala", un(e a 3i )uri". Se $o" e,$loa"a, (u$ $ rerea )ea. Un $oe" !elebru: Tenn1son. C:"e.a .ile ro)ane, )o9ai!uri !unos!u"e, !are )ie, la -el !a 3i au"ori" <ilor )ai 4nal"e 4n )a"erie, )i s-au $ ru" grosolane, $rin !o)$ara<ie !u !ele euro-$ene. Un nu) r )are (e !ona!e (in $erioa(e (i-e-ri"e. C:"e.a biseri!i $aro0iale; $or<iuni (e 9i(uri $i!"a"e, !e.a obie!"e (e ar" )onu)en"al (in ala) , o serie 4n"reag (e )or)in"e in"eresan"e. *ul"e ! su<e !u a!o$eri3 (e s"u-, $er-e!"e !a !eain -rii. Re!"i-i!: )ul"e (in"re ele sun" (eFa !eain rii, (ar su$or" 4)bun " <iri. Ni!i o !l (ire )o(ern (e)n (e )en<iona", 4n a-ar (e Ruarr Abbe1, (e $e la 1%1o, !a$o(o$er a e,$resionis)ului se!olu-lui (ou 9e!i, !o)bina" !u ! r )i( belgian "i$ @au(i, Ca"alonia, Cor(o.a, Clun1, $roie!"a" (e un ! lug r bene(i!"in, o$in0 $relua"e, (u$ !u) 3"i<i, (in Pe.sner. /u a3 re!o)an(a s!0i)barea (es"ina<iei. Ce al"!e.aG Co5es Rega""a, 4n"r-a(e. r, (u$ !u) s$unea Je--. Terenul (e $o$i!e al regelui Carol, "erenul (e "enis al lui Tenn1son. + .ie sau (ou . Se$u3ele. C:"e.a obelis!uri 3i )onu)en"e. Dou 4n!0isori )ari, !u "o" !u (e<inu<i. 7n a-ar (e !on-s"ru!<ia (e na.e, $rin!i$ala o!u$a<ie "ra(i<ional a -os" "ra-i!ul. Hi Fe-uirea e$a.elor. A!u) e "uris-)ul. ? r s -ie o (es"ina<ie (e $ri) ):n , (u$ !u) sun" sigur ! .-a<i (a" sea)a. Un .e!0i $ro-.erb 9i!e ! $e insul nu e,is" ! lug ri, a.o!a<i 3i .ul$i. Tenn1son obi3nuia s a-ir)e ! aerul (e ai!i -a!e 9e!e $en!e li"rul I a3 .rea s a) !:"e 9e!e $en!e, sau !:"e un li"ru, $en"ru "ie!are (a" !:n( a) !i"i" as"a. Poe"ul S5inburne e 4ngro$a" ai!i. Dea"s a .i9i"a" insula, la -el 3i T0o)as *a!aula1. @eorge *orlan(, $en"ru !ei in"eresa<i. E. (e Nere S"a!$oole, a au9i" !ine.aG Nreo i(eeG T0e Blue #agoon.2 Nu, )i-a) 4n!0i$ui" eu. Ro)an!ier, a lo!ui" la Bon!0ur!0. 7n -ine, o s . bu!ura<i s a-la<i ! E. (e Nere S"a!$oole a (ona" ia9ul sa"ului Bon!0ur!0, 4n )e)oria r $osa"ei sale so<ii. *arA rela" a!eas" ul"i) $ar"e $e un "on neu"ru, s$er:n( s 4i ri(i!e o )inge la -ileu lui Sir Ja!A. Nu r )ase (e9a) gi". M U)$le<i gaura, i9bu!ni a!es"a. Turna<i be"on $es"e elO *arA "r i !li$a (e sa"is-a!<ie " !u" . Si)<ea, 4n a!ela3i "i)$, !e.a (e ri"ual li$si" (e au"en"i!i"a"e 4n e,!la)a<ia $a"ronului. /ra Sir Ja!A, Fu!:n( rolul lui Sir Ja!A. Nu ! , 4n"r-un -el, nar -i -os" 4n"o"-(eauna a3a. M Dar s"a<i $u<in. Cine sun"e) noi, ) 4n"reb, !a s lu ) 4n (er:(ere (e.o"a)en"ul unui so< -a< (e so<ia luiG Tr i) 4n"r-o e$o! a !inis)ului 3i as"a, (o)nilor, nu-)i e $e $la!. S$une-)i, *arA, ne.as"a lui S"a!$oole a a.u" $ar"e (e o )oar"e "ragi! G T(robi" $e linia (e "renG Sau $oa"e .io-la" 3i ! s $i" (e o ban( (e s lba"i!iG M + s a-lu, Sir Ja!A.

M Ar $u"ea s ne (ea o i(ee. Du)ne9eule )are, ar $u"ea -i subie!" (e -il)O M Sir Ja!A, "rebuie s re!unos! ! , 4n $ar"e, )a"erialul (o!u)en"ar !u !are a) lu!ra" e !a) .e!0i. N-a) . 9u" ia9ul !u o!0ii )ei. / -oar"e $osi-bil s -i -os" se!a" !u ani 4n ur) . M 7n !a9ul s"a, *ar!o, o s -l s $ ) (in nou, r-i!re:n( legen(a as"a i)$resionan" . Poa"e -ai)oa-sele .e.eri<e ro3!a"e au ros un s":l$ (e "elegra-, !are a (e!a$i"a"-oG 7n (i)inea<a a!eas"a, Sir Ja!A era Joll1 Ja!A. M Re9u) , (o)nule Polo. ? -ne un re9u)a" al ! l "oriei (u)i"ale e,o"i!e. M Re9u). A) in!lus "o" is"ori!ul 4n ra$or". S$er s -ie $e $la!ul (o!"orului *a,. Dar, !a s !i"e9 un s!rii"or $e nu)e Nese1-?i"9geral( =- !u o )i!ro-$au9 , $en"ru !a9ul 4n !are Sir Ja!A ar -i (ori" s -a! 0a9 (e nu)ele 4n.e!0i"e, $o)$oase>, B+(a" Insula @r (in , a!u) nu e (e!:" o s"a<iune "uris-"i! C. #ar as"a se 4n":)$la, (esigur, !u !e.a "i)$ 4n ur) . A!u). Se ui" la Sir Ja!A, !er3in( lau(e. A!es"a nu 4l (e9a) gi. M A!u), (a! $o" s 4n(r 9nes! s re$e" o e,$re-sie au9i" ai!i, e o (is"o$ie bungaloi( , un(e nu $o<i s bei ni!i ) !ar un !a$$u!!ino !a lu)ea. M *ul<u)es!, Sir Ja!A, s$use A()inis"ra"orul (e Proie!", - !:n( o $le! !iune 4n !are, (a! (oreau, !ei (e -a< $u"eau !i"i ironia. Pe s!ur", $er-e!" $en"ru noi. Un lo! !are )oare s -ie reno.a" 3i 4)bun " <i". M /,!elen". Sir Ja!A sun (in !lo$o<el 3i un bar)an 43i - !u a$ari<ia. M Po""erO E. (e Nere Po""er, 3"ii s"i!la aia )ag-nu) (e 3a)$anie Drug $e !are <i-a) s$us s-o $ui la g0ea< G /i bine, (u-o la lo! 4n $i.ni< . Toa" lu)ea o s bea !a$$u!!ino, !u -ri3!a !ea )ai -in $e !are o $o<i s!oa"e (in a$ara". Un nou $a0ar, o in.i"a<ie la !in $ornin( (e la $re)ise e.i(en" -alse, un -il), al" $a0ar 3i, )ul" )ai ":r9iu (e!:" !u )aFori"a"ea b rba<ilor, aFunser la un $un!" 4n !are "rebuia lua" o 0o" r:re. Sau, (a! nu, a"un!i "rebuia lua" 0o" r:rea (a! o 0o" -r:re )ul" )ai i)$or"an" "rebuia lua" sau nu. S$re )irarea ei, *ar"0a nu si)<ea ni!i un -el (e ner b(are, ni)i! (in ne0ni3"ea - r s"are, $soria9i! , !on3"ien" (e sine a (a"elor an"erioare !:n( se a-lase 4n a!eea3i si"ua<ie. Cu (ou seri 4nain"e, o s ru"ase $e obra9, nu)ai ! $or<iunea (e obra9 $e !are o aleses!, sau !u !are se alesese, -usese !ol<ul gurii; !u "oa"e a!es"ea, nu g:n(ise, a3a !u) ar -i g:n(i" al" (a" : 0o" r 3"e-"e o(a" , nu )ai e9i"a a":"a, s ru" -) sau nu ) s ru"a. In s!0i)b, !eea !e 4i "re!use $rin )in"e suna a3a: a -os" $l !u", !0iar (a! "e-a) si)<i" a$roa$e ri(i-!a" $e .:r-uri. As"a 4nse)na "o!uri )aiFoase (a"a .ii"oare. S" "eau $e so-a, 4n a$ar"a)en"ul ei, !u (ege"ele a$roa$e a"ing:n(u-li-se, l s:n( 4n! lo! (e s! $are, 4n !a9 ! se r 9g:n(eau. M Ui"e !e e, s$use ea. / )ai bine s 3"ii. Nu ) 4n!ur! !u !olegii (e ser.i!iu 3i nu ) 4n":lnes! !u b rba<i )ai "ineri (e!:" )ine. M Doar !u !on(i<ia s -ie )ai s!un9i (e!:" "ine 3i s $oar"e o!0elari, 4i re$li! el. M Hi ni!i !u b rba<i !are !:3"ig )ai $u<in (e!:" )ine. M Doar !u !on(i<ia s -ie )ai s!un9i (e!:" "ine. M Ni!i !u b rba<i )ai s!un9i (e!:" )ine. M Doar !u !on(i<ia s $oar"e o!0elari. M De -a$", n-a) ni)i! 4)$o"ri.a o!0elarilor, s$use ea, (ar el o s ru" 4nain"e (e a aFunge la -inalul -ra9ei. 7n $a", !:n( !u.in"ele ren s!ur , Paul !ons"a" ! )in"ea 4i era !a un bure"e 4nse"a" (e -eri!ire, iar li)ba (e9lega" !a la be<ie. M Tu nu )-ai 4n"reba" !e $rinri$ii a), 9ise. M CareG

M A, a) 3i eu $rin!i$0le )ele. #ega"e (e !ole-gele (e ser.i!iu, (e -e)eile )ai 4n .:rs" (e!:" )ine 3i (e !ele !are !:3"ig )ai )ul" (e!:" )ine. M Da, $resu$un ! ai. Se si)<ea )us"ra" , nu a":" $en"ru a"i"u(inea a!a$ara"oare, !:" $en"ru )oFi!ie. M Sigur ! a). A) $rin!i$ii 4n -a.oarea "u"uror !a"egoriilor (e )ai sus. M Cu !on(i<ia s nu -ie )ai 4nal"e (e!:" "ine. M Da, as"a nu su$or" !u ni!i un !0i$. M Hi s nu aib . P rul !as"aniu, "uns rela"i. s!ur". M Nu, )usai s -ie blon(e. M Hi s le $la! s -a! (ragos"e. M Nu, eu $re-er -e)eia !are -a!e "o"ul )e!ani!. /rau $ros"ii )ur)ura"e 4n!e", (ar *ar"0a si)-<ea ! nu e,is"au reguli !are s in"er9i! anu)i"e subie!"e. Si)<ea ! el n-ar -i -os" ni!i 3o!a", ni!i gelos, !i ! $ur 3i si)$lu ar 4n<elege. Ceea !e ros"i 4n !on"inuare nu era un "es". M Cine.a 3i-a <inu" o(a" ):na a!olo un(e e a "a a!u). M Ti! losul, )ur)ur Paul. * rog, un "i! los !u gus". M Hi 3"ii !e-a s$usG M +ri!e o) !u !:" (e $u<in su-le" ar r ):ne )u" 3i n-ar )ai $u"ea s$une ni)i!. M #ingu3irea (e $re!i9ie, re$li! ea. Ui)i"or !:" (e bine "e -a!e s "e si)<i. Ar "rebui s e,is"e 4n "oa"e < rile 3i n-a) )ai a.ea a":"ea r 9boaie. M De!i, !e-a s$usG Par! ):na lui -or)ulase 4n"rebarea. M A, b nuies! ! se $reg "ea s s$un !e.a -ru)os. M #ingu3irea (e $re!i9ie. M /,a!". A$roa$e ! 4l au9ea) g:n(in(. Hi a"un!i )i-a 9is: BSigur $or<i 3&CC. M Ce ":)$i". Ce i(io". 7l !unos!G /a !l "in (in !a$. Nu-l !uno3"i. M Ce ":)$i", re$e" el. / e.i(en" ! $or<i 3&B. li "rase una !u $erna. Ce.a )ai ":r9iu, "re9i" (in so)n, el s$use: M Po" s "e 4n"reb !e.aG M R s$un( la ori!e 4n"rebare. Pro)i". /ra o $ro)isiune 3i -a< (e ea 4ns 3i. M Po.es"e3"e-)i (es$r! ! sni!ia "a. M C sni!ia )eaG M Da, ! sni!ia "a. /ra) (e -a< la in"er.iu. /ra) !el $e !are nu l-ai obser.a". 7n "i)$ !e (ansai !u Sir Ja!A. M P i, (a! nu s$ui ni) nui. M Pro)i". M 7n"o"(eauna 4)i 4ng (ui o re$li! "a!"i! $e in"er.iu. As"a a -os". M De!i nu "rebuie s (i.or<e9i 4nain"e (e a "e ! s "ori !u )ine. M Cre( ! sun" 3i obs"a!ole )ai )ari (e!:" s"a. M Ca (e e,e)$luG M Nu $rea-)i $la!e s -a! (ragos"e. C:n( el se 4n"oarse (e la baie, ea 4l 4n"reb : M Paul, (e un(e-ai 3"iu" ! $or" 3&BG M / (oar in!re(ibilul )eu (ar (e a 4n<elege -e)eile 4n )o( ins"in!"i.. M Con"inu . M S !on"inuuG M #ar" -) . Nreau s s$un, 4n a-ar (e as"a.

M /i bine, $oa"e ai obser.a" ! )-a) (es!ur!a" (es"ul (e greu !u (es!0eia"ul su"ienului. * "e) ! nu )-a) $u"u" o$ri s nu !i"es! e"i!0e"a. Dar a) 4n!er!a". 7nain"e (e a a(or)i, el 9ise: M De!i, !a s re9u) ) )inu"a 4n":lnirii, (a! reu3es! s -)i s!0i)b sluFba, s !a$ " o ) rire (e salariu, s -)i -alsi-i! !er"i-i!a"ul (e na3"ere, s ) a":) (e-o u3 , !a s )ai !res!, 3i (a! 4)i $un len"ile (e !on"a!", o s "e )ai g:n(e3"i (a! .rei s "e .e9i !u )ine. M * )ai g:n(es!. M Hi, 4n s!0i)b, o s "e o!u$i (e i)$e(i)en"ele (in $ar"ea "a. M @areG M P i, -a$"ul ! e3"i ! s "ori" 3i ! nu-<i $la!e s -a!i (ragos"e. M Da, 4i r s$unse ea, si)<in(u-se !o$le3i" (e o )elan!olie brus! , neFus"i-i!a" . Ba nu, Fus"i-i!a" , -iin(! 4i s$unea: nu )eri<i "oa"e as"ea, in(i-eren" !e .or s -ie ele. 73i ri( (oar (e "ine. M Doar (a! . A(i! , nu 3"iu, $oa"e ai $e !ine.a. M Da, !re( ! a), 4i re$li! ea 3i, si)<in(u-i bra<ul !u) se 4n!or(ea9 , a( ug iu"e: A!u). 7n (i)inea<a ur) "oare, (u$ !e 4l "re9ise (e.re)e, !a s $oa" "ra.ersa #on(ra 3i aFunge la Pi")an Eouse (in (ire!<ia obi3nui" 3i 4)br !a" 4n 0ainele obi3nui"e, *ar"0a 43i s$use: 4n -ine, (a, $oa"e. Subie!"ul "es"ului e-e!"ua" (e (o!"orul *a, era un b rba" 4n .:rs" (e $a"ru9e!i 3i nou (e ani. Alb, (in !lasa (e )iFlo!, engle9 ge"-bege", !0iar (a! nu 3"ia !ine 4i sun" 4nain"a3ii (in )ai )ul" (e "rei genera<ii. *a)a $ro.enea (in 9ona (e -ron-"ier a S rii @alilor, "a" l (in Nor"0 *i(lan(s. H!oala $ri)ar la s"a", burs la li!eu, burs la uni.ersi"a"e. #u!rase !a liber $ro-esionis", (ar 3i 4n )e(ii (e a-a!eri. Norbea o li)b s"r in . C s "o-ri", - r !o$ii. Se !onsi(era e(u!a", $re9en", in"eli-gen", bine in-or)a". ? r leg "uri e(u!a<ionale sau $ro-esionale !u is"oria, !on-or) !on(i<iilor s"abi-li"e. S!o$ul in"er.iului nu 4i -usese e,$li!a", (ar se - !user re)ar!e (e )as!are, re-eri"oare la un s"u(iu (e $ia< 3i la o )are !o)$anie (e b u"uri r !ori"oare. Pre9en<a (o!"orului *a, nu -usese )en<iona" . 7n"reb rile 4i erau a(resa"e (e o -e)eie !er!e" "or, 4)br !a" neu"ru. Subie!"ul a -os" 4n"reba" !e s-a $e"re!u" 4n b " lia (e la Eas"ings. Subie!"ul a r s$uns: B+ )ie 3ai9e!i 3i 3ase.C 4n"rebarea i-a -os" re$e"a" . Subie!"ul a r:s. BB " lia (e la Eas"ings. + )ie 3ai9e!i 3i 3ase.C Pau9 . BRegele Earol(. A 4n!asa" o s gea" 4n o!0i.C Subie!"u4 s-a !o)$or"a" !a 3i !u) ar -i r s$uns la 4n"rebare. A -os" 4n"reba" (a! $u"ea nu)i $ar"i-!i$an<ii la b " lie, -a!e !o)en"arii !u $ri.ire la s"ra"egia )ili"ar sau sugera $osibile !au9e ale !on-li!"ului ori !onse!in<ele sale. Subie!"ul a r )as " !u" "i)$ (e (ou 9e!i 3i $a"ru (e se!un(e. BDu!!le I !re( ! era (u!e I Liliiel) (e Nor)an(ia a .eni" !u ar)a"a, $es"e )are, (in ?ran<a, (e3i $e .re)ea a!eea se $oa"e s nu -i -os" ?ran<a 9ona (e un(e .enea el, a !:s"i-ga" b " lia 3i a (e.eni" Liliiel) Cu!en"orul. Sau era (eFa Liliiel) Cu!eri"orul 3i a (e.eni" Liliiel) I. Nu, e !u) a) s$us $ri)a (a" . Pri)ul rege a(e. -ra" al Angliei. A(i! , au )ai -os" 3i /(uar( Con--esorul 3i regele la !are a ars $l !in"ele, Al-re(, (ar ei nu !on"ea9 , nuG Cr!( ! , $e un(e.a, era ru( !u Earol(. Poa"e .eri. *ai "o<i erau 4nru(i<i la .re)ea aia, nu-i a3aG To" un -el (e nor)an9i. A(i! , (a! nu !u).a Earol( era sa,on.C Subie!"ului i s-a !eru" s se g:n(eas! bine (a! Earol( era sau nu sa,on.

Subie!"ul a r )as " !u" "i)$ (e (ou 9e!i (e se!un(e. BSe $oa"e. Cre( ! (a. Nu, (a! ) g:n(es! )ai bine, nu !re(. Cre( ! era "o" .reun -el (e nor)an(. Pen"ru ! era . r !u Liliiel). Da! era.C Subie!"ul a -os" 4n"reba" un(e anu)e a a.u" lo! b " lia. Subie!"ul: B/ o 4n"rebare !a$!an GC Subie!"ul a -os" asigura" ! nu e,is"au 4n"reb ri !a$!an . Subie!"ul: B#a Eas"ings. Bine, nu 4n ora3, !el $u<in nu !re(. De3i, $e .re)ea aia ni!i nu !re( ! e,is"a !ine 3"ie !e ora3. Pe $laF GC Subie!"ul a -os" 4n"reba" !e s-a $e"re!u" 4n"re b " lia (e la Eas"ings 3i 4n!oronarea lui Liliiel) Cu!eri"orul. Subie!"ul: Nu 3"iu sigur. Cre( ! a a.u" lo! un )ar3 asu$ra #on(rei, !a )ar3ul lui *ussolini asu-$ra Ro)ei, !u !:"e.a !io!niri 3i $oa"e 4n! o b " lie, 3i !u lo!alni!ii 4ng0esuin(use s in"re sub (ra-$elul 4n.ing "orului, !u) -a! (e !ele )ai )ul"e ori 4n as"-el (e o!a90C. Subie!"ul a -os" 4n"reba" !e s-a 4n":)$la" !u Earol(. Subie!"ul: B/ o. nu, a<i s$us ! nu sun". S-a ales !u o s gea" 4n o!0i. =Agresi.> As"a 3"ie "oa" lu)eaC. Subie!"ul a -os" 4n"reba" !e s-a $e"re!u" (u$ a!es" in!i(en". Subie!"ul: BA )uri". Bine4n<eles. =Ce.a )ai !on-!ilian"> Sun" a$roa$e sigur ! a )uri" (in !au9a s ge<ii, (ar nu 3"iu la !:" .re)e (u$ !e a -os" r ni". Cre( ! $e .re)ea aia nu se $u"ea -a!e )are lu!ru !u o s gea" 4n o!0i. *are g0inion, (a! s"ai s "e g:n(e3"i. B nuies! ! is"oria Angliei ar -i -os" al"a (a! n-ar -i ri(i!a" !a$ul !0iar 4n se!un(a aia. Ca nasul Cleo$a"reiC. Pau9 . BDar re!unos!, nu 3"iu !ine (o)ina b " lia 4n )o)en"ul 4n !are Earol( a $ri)i" s gea"a 4n o!0i, a3a ! $oa"e is"oria Angliei ar -i -os" e,a!" a!eea3i.C Subie!"ul a -os" 4n"reba" (a! )ai are !e.a (e a( uga". Subie!"ul a r )as " !u" "i)$ (e "rei9e!i (e se!un(e. BPur"au 9ale 3i !oi-uri as!u<i"e, !u $a.e9e $en"ru nas, 3i a.eau $alo3e.C 4n"reba" la !are (in"re $ r<i se re-erea, subie!"ul a r s$uns: B#a a)bele, !re(. Da, $en"ru ! as"a ri)ea9 !u -a$"ul ! erau "o<i nor)an9i, nuG Doar (a! Earol( nu era sa,on. Dar b ie<ii lui sigur nu 9bur(au $e !:)$ 4n ! ) 3i (e $iele. Ba, s"a<i $u"in. S-ar $u"ea. Cei )ai s ra!i, !arnea (e "un. =Pru(en"> Nu 9i! ! ar -i a.u" "unuri. Cei !are nu erau !a.aleri. 7)i 4n!0i$ui ! nu ori-!ine 43i $er)i"ea o ar)ur .C Subie!"ul a -os" 4n"reba" (a! as"a era "o". Subie!"ul =in!i"a">: BNuO Ta$iseria (e la Ba1eu,, "o!)ai )i-a) a)in"i". / nu)ai (es$re b " lia (e la Eas"ings. Sau o $ar"e (in ea. Hi )ai e (es$re $ri)a (a" !:n( a -os" . 9u" , sau 4nregis"ra" , Co)e"a Ealle1. Cre(. Nu, $ri)a re$re9en"are, as"a e. ?olose3"eGC Subie!"ul a -os" (e a!or( ! 43i e$ui9ase !uno3-"in<ele. Consi(er ) ! es"e o rela"are e,a!" 3i !ore!" a in"er.iului 3i ! Subie!"ul es"e re$re9en"a"i. $en"ru gru$ul <in" . Do!"orul *a, 43i (e3urub !a$a!ul (e la s"ilou, l s:n( !u greu s i se s!urg ini<ialele $e ra$or". *ai -useser )ul"e al"ele, la -el, 3i 4n!e$eau s 4l (e$ri)e. + )are $ar"e a oa)enilor 43i a)in"eau is"oria 4n a!eea3i )ani!r $lin (e sine, (ar e.anes-!en" 4n !are 43i a)in"eau $ro$ria !o$il rie. Pen"ru (o!"orul *a,, era o (o.a( a li$sei (e $a"rio"is) s 3"ii a":" (e $u<in (es$re na3"erea 3i -or)area $o$orului " u. Hi "o"u3i, ai!i era $ara(o,ul i)e-(ia": 4nso<i"orul !el )ai (rag al $a"rio"is)ului era ignoran<a, nu !unoa3"erea. Do!"orul *a, sus$in . Nu era nu)ai o !0es"iune $ro-esional , !i 3i $ersonal . +are se $re- !eau -se $re- !user 4n"o"(eauna I "o<i a!eia !are se 4ng0esuiau la !ursurile lui, !are r:(eau la glu)ele lui, !are 4i !u)$ rau ! r<ileG C:n( se s! l(a 4n )in<ile lor, era la -el (e inu"il !a un

-la)ingo !are a"eri9ea9 $e un la!G H"iau "o<i la -el (e $u<in !a (obi"o!ul (e $a"ru9e!i 3i nou (e ani (in -a<a lui, !are se !onsi(era e(u!a", $re9en", in"eligen" 3i bine in-or)a"G M Ce (ra!uKO Tise (o!"orul *a,. Re9ul"a"ele s"u(iului lui Je--re1 s" "eau 4n"inse (inain"ea lui Sir Ja!A, $e *asa (e Ca)$anie. Po"en<ialilor !lien<i ai Des"in(erii (e Cali"a"e (in (ou 9e!i 3i !in!i (e < ri li se !eruse s enu)ere 3ase !ali" <i, .ir"u<i sau "r s "uri esen<iale suge-ra"e (e !u.:n"ul Anglia. Nu era un e,er!i<iu (e aso!ieri libere; nu li se i)$usese o li)i" (e "i)$ $en"ru r s$unsuri 3i nu li se ( (use o lis" (e solu<ii $osibile. M Da! e s le o-eri) oa)enilor !eea !e .or, insis"ase Sir Ja!A, a"un!i $u"e) ) !ar s ( ) (o.a( (e su-i!ien" )o(es"ie 4n!:" s a-l ) !e e a!eea. Ca ur)are, !e" <enii lu)ii 4i !o)uni!aser 4n )o( liber !onsi)<i" !are !re(eau ! sun" !ele !in!i9e!i (e !ara!"eris"i!i esen<iale ale lu)ii engle9e: 1. ?a)ilia Regal 2. Big BenWParla)en"ul 3. Clubul (e ?o"bal *an!0es"er Uni"e( &. Sis"e)ul So!ial 4)$ r<i" 4n Clase P. C:r!iu)ile '. Un Prigor 4n T $a( 2. Robin Eoo( Hi Eai(u!ii #ui 8. Cri!0e"ul %. ?ale9ele Albe De #a Do.er 1Q. I)$erialis)ul 11. Dra$elul Bri"ani! 12. Snobis)ul 13. @o( Sa.e "0e RueenWDing 1&. BBC-ul. 1P. Les"/n( 1'. TiarulTi)es 12. S0aAes$eare 18. Casele Cu A!o$eri3 De S"u1%. + Cea3! De CeaiWCeaiul Cu #a$"e De.ons0ire 2Q. S"one0enge 21. ?leg)aWCa$ul Sus 22. Cu)$ r "urile 23. *ar)ela(a 2&. @ r9ile Bee-ea"ersWTurnul #on(rei 2P. Ta,iurile #on(one9e 2'. *elonul 22. Serialele TN Clasi!e 28. +,-or(WCa)bri(ge 2%. Earro(s 3Q. Au"obu9ele Cu /"aFWAu"obu9ele Ro3ii 31. I$o!ri9ia 32. @r (in ri"ul 33. Per-i(iaWNu Sun" De)ni De 4n!re(ere 3&. Casele Cu S!0ele" De #e)n 3P. Eo)ose,uali"a"ea

3'. Ali!e 4n Sara *inunilor 32. Lins"on C0ur!0ill 38. *arAs V S$en!er 3%. B " lia Pen"ru Anglia &Q. ?ran!is DraAe &1. S!0i)barea @ r9u &2. N i! reala &3. Regina Ni!"oria &&. *i!ul DeFun &P. BereaWBerea Cal( &'. ?rigi(i"a"ea /)o<ional &2. S"a(ionul Le)ble1 &8. ?lagelareaWH!olile Publi!e &%. Nes$ lareaW#enFeria *ur(ar PQ. *agna Car"a Je-- ur) ri e,$resia lui Sir Ja!A "re!:n( (e la au"oa$re!ierea 4n<elea$" la )irarea a!r 3i 4na$oi, $e ) sur !e $ar!urgea lis"a. A$oi o ):n ! rnoas 4l !on!e(ie, iar Je--eunos!u a) r !iunea solului. R )as singur, Sir Ja!A re.eni la -oile (e 0:r"ie. Sin!er.orbin(, s$re s-:r3i" se !a) sub<ia. T ie !eea !e !onsi(era a -i re9ul"a"ul "e0ni!ilor (e !0es"io-nare gre3i" a$li!a"e, )e(i":n( la res"ul. *ul"e (in"re r s$unsuri -useser an"i!i$a"e !ore!": (e $e insul nu .or li$si )aga9inele 3i !asele !u a!o$eri3 (e s"u-, un(e se .a ser.i !eai De.ons0ire !u la$"e. @r (in ri"ul, )i!ul (eFun, "a,iurile, au"obu9ele !u e"aF: "oa"e erau a( ugiri u"ile. Un $rigor 4n 9 $a( : s"a (e un(e )ai a$ ruseG Probabil "oa"e -eli!i-" rile alea (e Cr !iun. *agna Car"a era 4n !urs (e "ra(u!ere 4n"r-o engle9 (e!en" . Tiarul Ti)es .a -i u3or (e a!0i9i<iona", - r 4n(oial ; g r9ile Bee-ea"ers "rebuiau $use la 4ngr 3a", iar -ale9ele albe (in Do.er )u"a"e - r $rea )ari e-or"uri ling-.is"i!e, 4n !eea !e -usese $:n nu (e)ul" @ol-ul L0i"e!li--. Big Ben, B " lia $en"ru Anglia, Robin Eoo( 3i S"one0enge nu $u"eau -i )ai si)$le. 7n !a$ul lis"ei 4ns "rona o $roble) . Nu)erele 1, 2 3i 3, )ai e,a!". Sir Ja!A:3i 4n!e$use "a"on rile 4n Parla)en", (ar o-er"a ini<ial - !u" !or$ului legisla"i. al na<iunii 3i $re9en"a" $re3e(in"elui Ca)erei Co)unelor 4n !ursul unui )i! (eFun (e lu!ru -usese $ri)i" - r $i! (e 4n<elegere; es"e $osibil !0iar s se -i au9i" "er)enul B(is$re<C. Cu !lubul (e -o"bal a.ea s -ie )ai u3or: 4l "ri)isese $e *arA la *an!0es"er, !u o e!0i$ (in !ei )ai buni nego!ia"ori. *i!ul *arA, !u o!0ii lui alba3"ri, a$aren" u3or (e (us (e nas, (ar !are, !u !:"e.a ) guliri, "e !on.ingea s 4i (ai 3i ! )a3a (e $e "ine. Cu siguran< , a.eau s a$ar $roble)e (e ):n(rie lo!al , "ra(i<ie !i.i! 3i a3a )ai (e$ar"e -as"ea e,is"au 4n"o"(eauna. Sir Ja!A 3"ia ! , 4n as"-el (e !a9uri, nu era a$roa$e ni!io(a" .orba e,!lusi. (e $re<, !i (e o !o)bina<ie !u ilu9ia ! $re<ul era, 4n !ele (in ur) , )ai $u<in i)$or"an" (e!:" $r)!i$iile. Hi !e $rin!i$iu se a$li!a ai!iG *arA a.ea s g seas! unul. Hi, (a! se 4n! $ <:nau, $u"eau ori!:n( -i !u)$ ra<i $e sub ):n . Sau !o$ia<i 3i "ri)i3i la $li)bare. Pen"ru Bu!A Eouse era ne.oie (e o al" s"ra-"egie: )ai $u<in )or!o. 3i nuia, )ai )ul" )or!o. 3i )or!o.. In ul"i)a .re)e, regele 3i regina a.u-seser (e 4n(ura" -o!ul !on!en"ra" al obi3nui"ului a)es"e! (e !ini!i, ne)ul<u)i<i 3i ni0ili3"i. Tiarele lui Sir Ja!A $ri)iser or(in s res$ing !alo)niile "r ( "oare, 4n a!ela3i "i)$ re$ro(u!:n(u-le $:n la !el )ai 4n"une!a" (e"aliu. #a -el 3i !u sor(i(a a-a!ere !are 4l i)$li!ase $e $rin<ul Ri!A. Narul regelui, la " . leal !u lesbiene 4nnebuni"e (e (ro-guri I a3a sunase "i"lulG II !on!e(iase $e re$or"er, (esigur, (ar, (in ne-eri!ire, )ur( ria nu se !ur <a a":" (e u3or. *or!o.ul 3i )or!o.ul; (a! as"a .oiau, a.eau s !a$e"e o leg "ur 4n"reag (e )or!o.i. + s le o-ere o lea- ) ri" 3i !on(i<ii (e lu!ru, )ai $u<in

)un! 3i )ai )ul" in"i)i"a"e; o s le $re9in"e, $rin !on"ras", ingra"i"u(inea e$a"an" a su$u3ilor a!"uali 3i a(ora<ia garan"a" a !elor .ii"ori; o s a!!en"ue9e (e! (erea .e!0iului rega" 3i $ers$e!"i.a 4n!:n" "oare a giu.aierului a3e9a" $e o )are (e argin", *arA II. Hi !u) a.ea s s"r lu!eas! giu.aierul a!es"aG Sir Ja!A 4)$unse iar !u (ege"ul ar " "or lis"a lui Je--, ):r:in( loial 3i (in !e 4n !e )ai "are, !u -ie!are ar"i!ol $e !are 4l eli)ina. As"a nu )ai era !0es"io-nar, era un asasina" 4n "oa" regula. Cine (ra!uK se !re(eau, !a s s$un ase)enea lu!ruri (es$re AngliaG Anglia lui. Ce 3"iau eiG Turi3"i i)be!ili, 43i s$use Sir Ja!A. Pru(en", !u griF , Paul 43i e,$use .ia<a *ar"0ei. Cres!use la )arginea ora3ului, 4n"r-o !as !are i)i"a s"ilul Tu(or: $runi 3i -ors1"0ia, ga9on "uns 3i .e!ini .igilen<i. *a3ina s$ la" (u)ini!a (i)i-nea<a; !on!er"e (e a)a"ori 4n biseri!ile (in sa"e. Nu, bine4n<eles ! nu 4n -ie!are (u)ini! , (ar a3a $ rea. Co$il ria -usese lini3"i" ; sau $0!"i!oas , la alegere. Ne!inii se $:rau 4n"re ei $en"ru a -i -olosi" s"ro$i"orile 4n $erioa(ele (e ra<ionali9are a a$ei. 7n"r-un !ol< al e.ar"alului se a-la o se!<ie (e $oli<ie !are i)i"a s"ilul Tu(or; 4n -a<a ei, 4n .:r-ul unei $r Fini 4nal"e, era o !oli.ie !are i)i"a s"ilul Tu(or M 7)i $are r u ! n-a) - !u" ni!i o $ros"ie )ai )are, s$use Paul. M De !eG M A3a, !a s <i-o ) r"urises!, iar "u s ) 4n<e-legi 3i s ) ier<i. M Nu e ne.oie. Hi ori!u), )-ar -i $u"u" -a!e s "e si)$a"i9e9 )ai $u<in. Paul " !u "i)$ (e !:"e.a !li$e. M A) - !u" laba (es, 9ise el $lin (e s$eran< . M Nu-i o !ri) . Hi eu a) - !u". M ?ir-ar s -ie. 7i ar " -o"ogra-ii: Paul 4n s!u"e!e, 4n $an"aloni s!ur<i, 4n e!0i$a)en" (e !ri!0e", !u $ rul 4n!0i9:n-(u-i-se la !uloare, (e la auriu la blon( !enu3iu, !u o!0elarii la li)i"a e,"erioar a )o(ei, !u ro"un-Fi)ile (e a(oles!en" l s:n( lo!ul neli)3"ilor )a"u-ri" <ii. /ra al (oilea (in "rei !o$ii, 4n"re o sor !are 43i b "ea Fo! (e el 3i un -ra"e )ai )i!, r 9g:ia". ?usese bun la 4n. < "ur 3i $ri!e$u" 4n a "re!e neobser.a". Du$ -a!ul"a"e in"rase la Pi"!o, u!eni! 4n ale )anage)en"ului; ur)ase o a.ansare !are nu su$ rase $e ni)eni, $:n 4n"r-o 9i !:n(, a-la" la "oale" , !ons"a"ase ! silue"a (e al "uri, a$roa$e )ai la" 4n u)eri (e!:" !abina, era ni)eni al"ul (e!:" Sir Ja!A Pi")an, !are (e!isese, $robabil, s 43i $ r seas! s$len(oarea 3i in"i)i"a"ea !lose"ului (e $or-ir, 4n -a.oarea unui e,!r!i<iu (e urinare (e)o!ra"i! . Sir Ja!A -re(ona )i3!area a (oua (in Sona"a Dreu"9er, i)$resion:n(u-l a":" (e "are, 4n!:" u " ie !0e-ul (e $i$i. Din"r-un i)$uls $e !are nu a.ea s 4l 4n<eleag ni!io(a" , 4n!e$use s 4i s$un lui Sir Ja!A $o.es"ea (es$re Bee"0o.en 3i $oli<is"ul (in sa". Desigur, nu 4n(r 9nea s 4l $ri.eas! (ire!" $e Pre3e(in"e, !i (oar 4i rela"a o ane!(o" . #a -inal, 4l au9i "r g:n(u-3i -er)oarul la $an"aloni 3i 4n(e-$ r":n(u-se, -luier:n( )i3!ar!a a "reia, $res"o, e,"re) (e -als I (u$ !u) nu $u"u s nu re)ar!e Paul. A (oua 9i -usese !on.o!a" 4n biroul $ri.a" al lui Sir Ja!A, iar un an )ai ":r9iu (e.enea Ca$"a"or (e I(ei. #a s-:r3i"ul -ie! rei luni, 4i $re9en"a Pre3e(in"elui !roni!a $ersonal . Uneori reu3ea !0iar s 4l sur$rin( !u - r:)e ui"a"e (e 4n<ele$!iune. 7n!linarea !a$ului - l!os se)nala 4n $ri)ul r:n( au"oa$robare, (ar ser.ea 3i $en"ru a-l -eli!i"a $e !el !are Ca$"ase I(eea, $en"ru iu<eala !u !are sal-.ase a-oris)ul (e !le3"ar, 4nain"e !a a!es"a s se s$arg (e $o(ea. M ?e"e, s$use *ar"0a, !are se s "urase (e Sir Ja!A Pi")an. M Da, .eni re$liea. A(i! : (in !:n( 4n !:n(, !u griF , s":nga!i. Ni!io-(a" !a a!u). #i r s$unse !u o .ersiune $reli)inar a $ro$riei ei .ie<i. /l o as!ul" 4n!or(a" !u) 4i $o.es"ea (es$re "r (area "a" lui 3i (es$re !o)i"a"ele Angliei. Se rela, la T:rgul Eor"i!ol, !u ea 3i !u (o)nul Jones, r:se nesigur la is"oria (es$re Jessi!a Ja)es 3i a$rob sole)n i(eea ! nu a.eai

.oie s 4<i )ai 4n.inuie3"i $ rin<ii (u$ .:rs"a (e (ou 9e!i 3i !in!i (e ani. A$oi *ar"0a 4i re$e" o$inia )a)ei ei, !u) ! b rba<ii erau -ie r i, -ie slabi. K-Hi eu !u) sun"G M Juriul n-a (a" 4n! .er(i!"ul. 7l "a!0ina, (ar Paul $ ru a-e!"a". M Nu-i ni)i!, (u$ (ou 9e!i 3i !in!i (e ani nu )ai "rebuie ni!i s 4<i a$robi $ rin<ii. /l 4n!lin (in !a$. M Cre9i ! e .reo leg "ur G M 7n"re !e 3i !eG M In"re -a$"ul ! "a" l " u 3i-a lua" 9borul, !u) s$ui, 3i -a$"ul ! lu!re9i $en"ru Sir Ja!A. M Paul, ui" -"e 4n o!00 )ei, Se su$use !u greu; a.ansase (e la ure!0i, (ar 4n! )ai e,is"au )o)en"e !:n( $re-era obraFii sau gura. M Pa"ronul nos"ru nu e un 4nlo!ui"or $en"ru "a" l (e)ul" $ier(u", !larG M Dar uneori "e "ra"ea9 !a $e o -ii! . Una r 9-.r "i" , !are 4i $une )ereu au"ori"a"ea sub se)nul 4n"reb rii. M / "reaba lui. #ar as"a e $si0ologie ie-"in . M N-a) .ru". M Nu. Dar "rebuie s -i .ru" !e.a. Du$ !e 43i !ons"ruise .ia<a, (u$ !e 43i !l (ise !ara!"erul, *ar"0a se o$unea in"er$re" rilor !on"rare. Ur) " !erea. 7n !ele (in ur) , Paul 9ise: M H"ii $o.es"ea !u Bee"0o.en 3i $oli<is"ul (in sa"G M Nu (ai in"er.iu $en"ru o sluFb . A0, )ai <ine-<i gura, *ar"0a, in"en<ionase s -a! o glu) , (ar el ro3ise. Ai )ai u!is 3i al" (a" rela<ii !u li)ba as"a as!u<i" . 7n)uie "onul. M #as ! )i-o s$ui !u al" o!a9ie, A!u) a) o i(ee )ai bun . /ra a $a"ra oar !:n( - !eau (ragos"e. Pri)ele "i)i(i" <i Fena"e 4n!e$eau s (is$ar ; (eFa nu se )ai !io!neau genun!0i 4n genun!0i. De (a"a a!eas"a 4ns , !0iar !:n( si)<ea ! $o)es!, -ie!are $e (ru)ul lui, Paul se s l" $e Fu) "a"e 4n"r-un !o" 3i s$use 4n!e": M *ar"0a. 7n"oarse !a$ul. +!0elarii lui s" "eau $e no$-"ier , iar $ri.irea 4i era goal . Se 4n"reb (a! o .e(ea bine, !eea !e o aFu" s 4l $ri.eas! (re$" 4n o!0i. M *ar"0a, re$e" el; 4n"r-un -el, ni!i nu era ne.oie s s$un )ai )ul", (ar el !on"inu : Sun" 4n! ai!i. M N (, 4i re$li! ea. Si)". Se s"r:nse 4n Furul $enisului lui, (ar 3"ia ! se a-l 4n (e-ensi. , !0iar 3i $e Fu) "a"e 4n glu) . M Da. Dar 3"ii !e .reau s s$un. D (u (in !a$. Se (e9obi3nuise s )ai -ie (e -a< . 7i 9:)biPoa"e ! lu!rurile .or -i iar 3i si)$le. +ri!u), 4i era re!unos! "oare $en"ru ! 43i asu)ase ris!ul. R )ase !u el, ur) rin(, $:n(in(, ur):n(, !on(u!:n(, a$rob:n(/ra griFulie, era !ins"i" ; 3i el la -el. Cu "oa"e a!es"ea, nu era !ea )ai gro9a. $ar"i( (e a)or (in .ia<a ei. Dar !ine s$une ! "rebuie s e,is"e o rela<ie 4n"re (e!en<a u)an 3i un regula" s n "osG Hi !ine <ine e.i(en<a $er-or)an<elor 4n a)orG Doar !ei nesiguri $e !ali" <ile lor. Cei )ai )ul<i oa)eni ni!i nu 43i a)in"es! !are a -os" !ea )ai bun $ar"i( (e a)or (in .ia< , iar !ei !are 43i a)in"es! sun" ni3"e e,!e$<ii. Ca /)il. Bra.ul /)il, un $rie"en 0o)ose,ual. /l 43i a)in"ea. + (a" 4i "ri)isese o .e(ere (in !areassonne. C:n( aFunsese 4na$oi a!as , r s$unsul lui ra$i( 3i en"u9ias" o a3"e$"a $e !o.ora3ul (e la in"rare. S!risoarea 4n!e-$ea a3a: BIn !areassonne a) a.u" $ar"e (e -u"aiul .ie<ii )ele. De)ul" (e "o". + !a)er (e 0o"el 4n ora3ul .e!0i, !u un bal!on !are ( (ea s$re a!o$eri3urile !oa$"e. Se $usese (e o -ur"un "eribil , !a 4n /l @re!o 3i, 4n "i)$ !e " riile 43i .e(eau (e

ale lor, noi ne .e(ea) (e ale noas"re 3i "o" !e - !ea) $ rea s -ie sub 4n(ru)area 4nal"ului. Du$ a!eea, a) r )as 4n"in3i 4n $a", as!ul":n( !u) -ur"una se 4n(e$ r"a $es"e (ealuri 3i, 4n "i)$ !e ne o(i0nea), a) au9i" $loaia $uri-i!a"oare 4n!e$:n( s !a( . Su-i!ien" !a s "e -a! s !re9i 4n Du)ne9eu, nu, *ar"0aGC *(a, su-i!ien" !a s o -a! $e *ar"0a s !rea( ! , (a! e,is"a, Du)ne9eu nu a.ea $reFu(e! <i 4)$o"ri.a 0o)ose,ualilor. Dar Du)ne9eu I sau o)ul I nu 4i aranFase 3i ei un as"-el (e !on"ra$un!" ) re<. ?u"aiul .ie<ii eiG Pas. 73i !uib ri -a<a la subsuoara lui Paul. Se )ul<u)ea 3i !u unul bun. ?ri$"ura (e .a! la "a. a .e!0ii Anglii ! $ " , (esigur, a$robarea i)e(ia" a Sub!o)isiei @as"ro-no)i!e, la -el !a 3i bu(in!a (e JorAs0ire, "o!ana (e #an!as0ire, bu(in!a (e Susse,, $r Fi"urile (e Co.en"r1, ra<a (e A1lesbur1, su$a neagr (e Lin(sor, 4ng0e<a"a !u -ru!"e (e De.ons0ire, $l !in"ele *el"on *o5bra1, -ri$"ura (e Cr !iun (e #i.er$ool, !0i-lele (e C0elsea, !:rna<ii (e Cu)berlan( 3i bu(in!a (e Den" !u $ui. ?ur 4ns!rise ra$i( 3i $e3"ele !u !ar"o-i $r Fi<i, ou le !u sl nin , sosul (e )en" , $l !in"a !u !arne "o!a" 3i rini!0i, $r:n9ul $lugarului, $l !in"a !iob neas! , !ea !u !arne (e $ui, g lu3"ele !u $rune, !re)a !u !ai)a!, $l !in"a (e $:ine !u un", -i!a"ul !u sl nin , -a9anul, !ro!0e"ele (e .:na" 3i -ri$"ura (e 4n!oro-nare. A!!e$"a"e $en"ru (enu)irile $i"ore3"i =!on-<inu"ul $u"ea -i a(a$"a" ul"erior, la ne.oie>: $ar"i-!ularul lon(one9, regina bu(in!ilor, !a.alerii s ra!i (e la Lin(sor, $ri.eg0iul lui Ein(le, $l !in"a !u o!0i !a s"elele, sosul 5o5-5o5, (o)ni3oarele (e onoare, brio3ele, -lei!ile, lubele, 9urbagiii (olo-ani, " b:r!eala (e Bos5or"0, )ogg1 3i $arA"n. Sub!o)i-sia e,!luse $orri(ge-ul $en"ru sonori"a"ea s!o<ian , -un(uli<ele 3i (os$elile $en"ru a nu ! l!a $e b " -"urile !o)uni" <ii 0o)ose,uale, )in!iunelele !0iar 3i (u$ !e li se s!0i)base nu)ele ) $ ! li!i. Dra!ii 3i 4ngerii ! lare r )aser ; bros!u<ele 3i !o!o3eii nu. ?ri$"nra gale9 , ou le s!o<iene 3i g0i-.e!iul irlan(e9 ni!i nu in"rau 4n (is!u<ie. A.eau s -ie a(use )ai )ul"e -eluri (e bere, (e la )i!il! -abri!i (in Nen"nor; .inurile $ro(use $e insul se .or ser.i la !ara- , !u !on(i<ia !a .iile (in A(ges"one s su$ra.ie<uias! Planului S"ra-"egi! -inal. Dar (olarii 3i 1enii "rebuiau a"ra3i 3i !u !lin!0e"ul (e $a0ar al )ae3"rilor so))eliers; oeno-ilii a.eau s -ie ) guli<i !u .i9i"e 4n $i.ni<ele a(:n!i s $a"e 4n !al!ar =Bo(a" as!un9 "oarea !on-"raban(i3"ilor (e al!ool, a!u) lo! (e o(i0n $en"ru .inurile aleseC>, 4nain"e (e a -i us!a<i (e bani, $rin"r-un a(aos !o)er!ial 4)$ "ri". C:" (es$re (iges"i.e: $oa"e re!o)an(area $oli"i!oas a unei <ui!uli<e originale (e S0ro$s0ire, (u$ re<e"a ) "u3ii *au(, (ar 3i o lis" (e 50isA1-uri .e!0i, -ar nu)e !u re9onan< irlan(e9 . Sir Ja!A 4nsu3i a.ea s su$ra.eg0e9e ga)a (e ar)agna!-uri. M 7n -elul a!es"a, nu ne )ai r ):ne (e!:" se,ul, s$use A()inis"ra"orul (e Proie!" (u$ !e )eniu-rile $a"rio"i!e -useser a$roba"e (e Co)isia (e Coor(onare. M Po-"i), *ar!oG M Se,ul, Sir Ja!A. M Tiarele )ele au -os" 4n"o"(eauna onorabile. M Tiarele onorabile, in"er.eni *ar"0a, sun" 4n )o( "ra(i<ional obse(a"e (e rela<iile e,"ra!onFu-gale 3i "ransgresi.e. M De-aia 3i sun" onorabile, 4i re$li! e,as$era" $a"ronul, $o!nin(u-3i bre"elele (e la !lubul @arri!A 3i o-":n(. ?oar"e bine. Da" -iin( na"ura (e)o-!ra"i! a a!es"or 3e(in<e, (a<i-i (ru)ul. M Presu$un ! .a "rebui s ( ) 3i o no" se,ual , nuG Tise *arA. +a)enii $lea! 4n .a!an< !a s -a! (ragos"e, e un lu!ru bine !unos!u". Sau, )ai bine s$us, !:n( se g:n(es! la .a!an< , o $ar"e a !reierului lor se g:n(e3"e la se,. Da! sun" singuri, s$er s !unoas! $e

!ine.a; (a! sun" ! s "ori<i, s$er !a se,ul s -ie )ai $l !u" (e!:" 4n $a"ul !onFugal. Sau ) !ar s -ie. M Da! 9i!i "u. A0, .oi, "inerii. M Care .a s 9i! a3a: (a! ori!e "uris" (e (oi bani !au" se,ul (e "rei, 4nsea)n ! a!eia !are a!0i9i<ionea9 $a!0e"ul Di.er"is)en"ului (e Cali-"a"e (ores! un se, (e !ali"a"e. M Na "rebui s aib o logi! (e na"ur is"ori! , suger *ar"0a. Bri"ani!ii au ! u"a" 4n"o"(eauna se,ul (in!olo (e grani<ele < rii. I)$eriul Bri"ani! s-a 4n-iin<a" $e ba9a in!a$a!i" <ii )as!ulului engle9 (e a g si sa"is-a!<ia se,ual 4n a-ara ! s "oriei. Sau 4n un"rul ei. +!!i(en"ul a "ra"a" 4n"o"(eauna +rien"ul !a $e un bor(el, )ai )ul" sau )ai $u<in (e lu,. A!u) si"ua<ia s-a in.ersa". Noi alerg ) (u$ banii (in Cer!ul Pa!i-i!ului, (e a!eea .a "rebui s re!urge) la un (o u" (es is"ori!. M Hi !e are (e s$us Is"ori!ul nos"ru +-i!ial (es$re a!eas" anali9 s!an(aloas a "re!u"ului nos"ru gloriosG 7n"reb Sir Ja!A, 4)$ung:n( !u "rabu!ul 4n (ire!<ia (o!"orului *a,. M 7)i e !-!unos!u" . C0iar (a! nu a) au9i"-o 4n"o"(eauna e,$ri)a" !u a":"a .igoare. Sun" argu-)en"e $ro 3i !on"ra. #as!i.i"a"ea sa l sa s se 4n<eleag ! el, unul, nu .a $u"ea -i !on.ins s argu)en"e9e 4n ni!i o (ire!<ie. M A0, re$li! $a"ronul. Sun" argu)en"e $ro 3i !on"ra. Ai .orbi" !a un is"ori!, (a! 4)i 4ng (ui un $i! (e lese-)aFes"e. Argu)en"e $ro. $ro !e, )ai e,a!"G Pro -e!ioarele e,$use 4n $ia<a $ubli! , goale, lega"e !u lan<uri (e !o"iga !on(a)na"ului la )oar"e, .:n(u"e !a s!la.e ale se,ului !u ora 4n bor(eluri s!u)$e (o"a"e !u $a"uri !u a$ , oglin9i 4n "a.an 3i !ase"e .i(eo $ornogra-i!eG Norbes! la -igura", ) 4n<elege<i. Urrn o " !ere s":nFeni" , $e !are *arA o !on"ra!ar ra$i(: M Cre( ! ne aba"e) $u<in (e la subie!". N-a) s$us (e!:" ! sun" (e $ rere ! ar "rebui s abor-( ) 3i o $ers$e!"i. se,ual . Nu 3"iu !are ar $u"ea -i a!eas"a. Nu sun" o)ul !u i(ei, !i (oar A()i-nis"ra"orul (e Proie!". N-a) - !u" o si)$l $ro$unere: Des"in(erea (e Cali"a"e, (olarii 3i 1enii, ori9on"ul (e a3"e$"are al $ie<ei, Anglia 3i se,ul. 7)i $er)i"e<i s !on"ribui !u a!es" !o!"eil la 3e(in<a noas"r G M Bra.o, *ar!o. Eai s l s ) subie!"ul $u<in $e $a"ul .ibra"or, !a s $ara-ra9e9 o e,$resie. Hi s 4n!e$e) si)$lu. Se,ul 3i Anglia. Se o-er !ine.aG M *anna el.e<ian , s$use *ar"0a. M Con(olean<ele )ele, (o)ni3oar Co!0rane, ri!an Sir Ja!A gros. De3i )ie o $ s ri! 4)i s$une al"ee.a. C:n( *ar"0a 43i arun! $ri.irile s$re el, Sir Ja!A se ui"a (eFa 4n gol, $la!i(. Nu a.u !uraF s se 4n"oar! s$re Paul. M Nu 4n(r 9ne3"e ni)eniG M Bine, bine, ri(i! *ar"0a ) nu3a, iri"a" . 7n!e$ eu. /ngle9ii 3i se,ul. Ce 4)i .ine )ai 4n":i 4n )in"eG +s!ar Lil(e. Regina ?e!ioar . #or(ul @eorge #-a Cunos!u" $e Ta"a. #a(1 @o(i.a. M P:n a!u), un irlan(e9 3i un gale9, obser. (o!"orul *a,, 4n"r-un )ur)ur $en"ru $ubli!. M Plus o .irgin 3i un e,0ibi<ionis", a( ug *arA. M Ni!iul engle9, !on"inu *ar"0a, $ri.in( -er) s$re (o!"orul *a,. So(o)ie sau -lagelare, la ale-gere. Pros"i"u<ie in-an"il 4n e$o!a .i!"orian . *ai )ul"e !ri)e )ul"i$le lega"e (e se,. A) au9i" ro"i-<ele 4n.:r"in(u-seG Ce 9i!e<i (e un Casano.a engle9G #or(ul B1ron, $resu$un. Un nobil 3!0io$ !u 4n!li-na<ii in!es"uoase. / un (o)eniu alune!os, nuG A, noi a) in.en"a" $re9er.a"i.ul, (a! . -olose3"e la !e.a. Sau !el $u"in a3a se s$une.

M Ni)i! (in "oa"e as"ea nu -olose3"e, 9ise Sir Ja!A. Ce.a )ai obs"ru!<ionis" (e!:" (e obi!ei, !eea !e s$une !e.a. Ceea !e ! u" ) noi, (a! 4)i (a<i .oie s sublinie9 un lu!ru a":" (e e.i(en", e o -e)eie !u o re$u"a<ie bun , o -a" si)$a"i! (e !are s -i au9i" "oa" lu)ea, !e naiba, o -ru)use<e !u <:<e )ari, la -igura", bine4n<eles. Co)i"e"ul (es!o$eri brus! !:" (e in"eresan" era -ibra le)nului (in !are era !ons"rui" )asa, <es -"ura "a$e"ului (e $e $ere"e, s"r lu!irea !an(ela-brului. Pe nea3"e$"a"e, Sir Ja!A se $lesni !u $al)ele $es"e -run"e. M A) g si"-o. A) g si"-o. /a 4ns 3i. Nell @51nn1. Sigur. Ui"a"ul la rege nu-i in"er9is. + -a" -er)e! "oare, sun" !on.ins. A !:3"iga" ini)a $o-$orului. 7n $lus, o $o.es"e -oar"e (e)o!ra"i! , una a "i)$urilor noas"re. Poa"e (oar un $i! (e )asaF, !a s-o a(u!e) la ni.elul .alorilor -a)iliale ale )ileniului "rei. Plus "araba !u $or"o!ale, (esigur. /iG Au( un bin!G Au( un -oar"e bineG M ?oar"e bine, 9ise *arA. M Bine, 9ise *ar"0a. M Dubios, 9ise (o!"orul *a,. M Cu) a(i! G Se r <oi $a"ronul. =C0iar "rebuia s $oar"e singur $o.ara !rea"i.i" <ii, nu)ai $en"ru a -i !on"ra9is (e o ):n (e ni0ili3"iG> M Nu e $erioa(a )ea, 4n!e$u Is"ori!ul +-i!ial, o (e9.ino. <ire !are (oar rareori 4i s!ur"a $re(i!a, (ar, (a! 4)i a)in"es! bine, "re!u"ul *i!ii Nell nu era "o!)ai )ar!a" (e .alori -a)iliale. /a 4ns 3i s$unea ! e o B":r- $ro"es"an" C I regele -iin( !a"o-li! la .re)ea a!eea, 4n<elege<i. Doi !o$ii bas"ar9i !u el, a 4)$ r<i" $l !erea a3"ernu"ului lui !u o al" -a.ori" , al ! rei nu)e 4)i s!a$ a!u). 1. A!"ri< 3i a)an"a regelui Carol al II-lea =n. "r.>. M A(i! "rei-4n"r-un-$a", !u) s-ar 9i!e, )ur)ur Sir Ja!A, . 9:n( (eFa "i"lurile (in 9iare. M Hi bine4n<eles ! .a "rebui s .eri-i!, (ar !ariera ei (e a)an" a regelui a 4n!e$u" la o .:rs" (es"ul (e -rage( , (e a!eea e bine s ne g:n(i) 3i la $ers$e!"i.a se,ului !u )inorii. M Bine, s$use *ar"0a. ?oar"e bine. Pe(o-ilii o!!i(en"ali, 4n )o( "ra(i<ional, s-au 4n(re$"a" ! "re +rien" $en"ru sa"is-a!erea .i!iului lor. A!u) $e(o--iln orien"ali $o" .eni 4n +!!i(en". M Un (e9as"ru, 9ise Sir Ja!A. Tiarele )ele au -os" 4n"o"(eauna onorabile. M A) $u"ea s o 4)b "r:ni) $u<in, $ro$use *ar"0a .esel. S s! $ ) (e !o$ii, (e !elelal"e <ii-"oare, (e -on(ul ei so!ial 3i religios. A3a, ar $u"ea -i o ":n r (r gu< (in !lasa )iFlo!ie, !are s-:r3e3"e $rin a se ! s "ori !u regele. M Biga)ie, a(no" (o!"orul *a,. M #u!rurile erau )ul" )ai si)$le $e .re)ea aia, o-" Sir Ja!A. M Cre9F ! Sir Ja!A a a-la" (e noiG /rau 4n $a", !u lu)inile s"inse; "ru$urile le erau os"eni"e, (ar )in"ea )! e,!i"a" , sub e-e!"ul !o-einei. M Nu, s$use Paul. Pes!uia 4n a$e "ulburi. M *ie nu )i s-a $ ru". A -os" )ai )ul" un a$ro$o. Si-a) )ai s$us, b rba<ii 4nsura<i sun" !ei )ai r i. M Sine la "ine, nu $ri!e$iG M N-are (e!:" s se $ s"re9e $en"ru in.i9ibila #a(1 Pi")an. De !e 4i iei )ereu a$ rareaG M Tu (e !e 4l a"a!i )ereuG In ori!e !a9, "u l-ai $ro.o!a". M Ce-a) - !u"G Cu (eu,-$ie!es-. la gri, !u ! )a3a 4n!0eia" $:n -n g:"G M Cu o$iniile "ale li$si"e (e $a"rio"is) asu$ra se,ului. M Pro.o!a"oare 3i li$si" (e $a"rio"is). Din !e 4n !e )ai bine. Pen"ru as"a sun" $l "i" . M H"ii bine !e-a) .ru" s s$un.

Dis!u<ia a.ea o ner.o9i"a"e !are 4n!e$ea s 4n!line s$re agresiune. De !e se 4n":)$la a3aG Se 4n"reb *ar"0a. De !e (ragos"ea $ rea s .in 4n"o"-(eauna !u o )u!0ie (e $li!"iseal , "an(re<ea !u iri"areG Sau era (in !au9a eiG M N-a) s$us (e!:" ! engle9ii nu sun" -airoo3i $en"ru se,, as"a-i "o". Sun" !a la !ursele (e a)bar-!a<iuni, 4n un"ru, a-ar , 4n un"ru, a-ar 3i $e ur) "oa" lu)ea !a(e le3ina" (easu$ra .:slelor. M *ersi. M Nu la "ine ) re-erea). M Nu, 3"iu 3i eu s re!unos! lingu3irea (e $re-!i9ie !:n( o au(. / !eea !e ne "rebuie "u"uror, $ar! a3a 4)i a)in"es!. Pre.ine r 9boaiele, 9i!ea). Paul se 4n"reba: un(e a) gre3i"G Cu) (e a) aFuns ai!i, brus!, a3a, ):r:in( unul la al"ul $e 4n"u-neri!G A!u) !:"e.a !li$e era bine. A!u) !:"e.a !li$e 4)i $l !eai 3i "e iubea); a!u) (oar "e iubes!. / 4n-ri!o3 "or. M Eai, )ai s$une-)i o $o.es"e, Paul. Nu .oia s se !er"e. Ni!i el nu .oia. M + $o.es"e. # s su$ rarea s )o!neas! $u<in 4n " !ere. M P i "o" .oia) s -<i $o.es"es! (es$re Bee"0o.en 3i $oli<is"ul (in sa". Is"oria $e !are i-a) s$us-o lui Sir Ja!A. *ar"0a se 4n!or( . Pre-era s 4l lase $e Sir Ja!A la birou. Dar Paul 4l "o" lua !u el a!as . A!u) era 4n $a", !u ei. 7n -ine, "rea! (e (a"a as"a. M Bine. 7)i i)agine9 s!ena. Co" la !o", 4n "oale"a b rba<ilor. Ce -re(onaG M Sona"a Dreu"9er. *i3!area a (oua. A(agio es$ressiuo. Nu !-ar a.ea .reo rele.an< . In -ine, !e s-a-n":)$la". 7n"r-o (i)inea< , !:n( o -i -os", $e la o )ie o$" su"e 3i !e.a, b nuies!, ) rog, !:n( era (eFa !elebru, Bee"0o.en s-a "re9i" (e.re)e 3i a $le!a" la o $li)bare. /ra (es"ul (e negliFen", (u$ !u) $robabil 3"ii. Hi-a $us o re(ingo" !a) r $ -noas , nu 3i-a lua" $ l ria, $e !are o $ur"au "o<i b rba<ii res$e!"abili !are nu erau )ari !o)$o9i-"ori, 3i a $orni" $e ! rarea $aralel !u !analul !are "re!ea $e l:ng !asa lui. Pes!)n! ! se g:n(ea la )u9i!a lui, $e !are o as!ul"a 4n )in"e, $en"ru ! a )ers 3i a "o" )ers, $:n s-a "re9i" la !a$ "ul !ana-lului, $e )alul unui la! ar"i-i!ial. Pen"ru ! 0abar nu a.ea un(e se a-l , a 4n!e$u" s se ui"e $e gea)uri, 4n !asele oa)enilor. /i bine, as"a se 4n":)$la 4n 9ona res$e!"abil a @er)aniei, sau !u) s-o -i nu)i" $e .re)ea aia, a3a ! , 4n lo! s 4l 4n"rebe !e (ore3"e sau s 4i o-ere o !a-ea, oa)enii l-au !0e)a" $e $oli<is"ul sa"ului 3i i-au !eru" s 4l ares"e9e $en"ru .agabon(aF. Sur$rins (e 4n"ors "ura $e !are o lua-ser lu!rurile, el a $ro"es"a": BDo)nule o-i<er, eu sun" Bee"0o.enC. #ar $oli<is"ul i-a r s$uns: BSigur, (e !e nuGC Paul se 4n"reru$se, (ar *ar"0a, !are a.ea un si)< in-ailibil al nara<iunii )as!uline, r )ase 4n a3"e$"are. M Hi a"un!i I e,a!" I a"un!i, $oli<is"ul i-a e,$li!a" (e !e 4l ares"ea9 : BTu e3"i un .agabon(. Bee"0o.en nu ara" 4n 0alul s"aC. *ar"0a 9:)bi 4n 4n"uneri!, 43i a(use a)in"e ! el nu o .e(ea 3i 4n"inse o ):n ! "re el. M / o $o.es"e reu3i" , Paul. D (user 4na$oi $en"ru ! a3a (oriser a):n(oi. Dar (a! unul (in"re ei ar -i re-u9a"G Sau a):n-(oiG 7n "i)$ !e a(or)ea, se 4n"reb (ou lu!ruri: (e !e, !0iar 3i 4n $a", !:n( .orbeau (es$re Sir Ja!A -oloseau "i"lul nobiliarG Hi (e !e i se $ ruse lui Bee"0o.en ! se r " !iseG Nu "rebuia (e!:" s se 4n"oar! 4n lo! 3i s ur)e9e !ursul !analului 4na$oi s$re !as . Sau as"a era logi!a unui )uri"or (e r:n(G Ce.a )ai ":r9iu, 4n "i)$ul no$<ii, se "re9i !u g:n(ul la se,. 73i as!ul" e!oul $ro$riului glas. * )ul<u)es! 3i !u bine, s$usese ea. DeFa "e )ul<u-)e3"i, *ar"0a, nu-i $u<in !a) (e.re)eG

A0, nu 3"iu, la ur)a ur)elor, "o<i ne (e!lar ) )ul<u)i<i, )ai (e.re)e sau )ai ":r9iu. Nu 3i "u, *ar"0a, "u <i-ai "r i" )ereu .ia<a - r s "e (e!lari )ul<u)i" , (e aia e3"i. Ne)ul<u)i" . M Ui"e !e e, a) 9is (oar ! se,ul, a -os" $l !u", (ar nu !a la !areassonne. Hi (e !e, ) rog, "rebuie s 4<i $ier9i so)nul (in !au9a as"aG Nu e an"o-ni)ul lui !areassonne, in(i-eren" !are .a -i -iin( a!ela. Cernob:l. AlasAa. PasaFul @uil(-or(. #ar o rela<ie nu 4nsea)n (oar se,. M Ba (a, *ar"0a, e,a!" a3a !e.a 4nsea)n 4n e"a$a as"a. #ar rela<iile "ale an"erioare nu sau n s!u" la orele (e )o(elaF sau !:n"a" (in !lo$o<ei, nuG A"un!i s-ar $u"ea s nu !on"e9e. M Rela<ia as"a e abia la 4n!e$u". M / abia la 4n!e$u" 3i, 4n lo!ul s$eran<elor, al (ul!ilor a) giri 3i al. A)bi<iilor $e !are le a.eai $e .re)uri, a!u) 4<i g se3"i )o"i.e 4n"e)eia"e s "e a!o)o(e9i 3i s!u9e ra<ionale. M Ba nu. M Ba (a. ?olose3"i e,$res0 !a B-oar"e $l !u"C. M Bine, $oa"e ! 4)b "r:nes!. M Tu ai s$us-o. M A"un!i 4)i iau .orbele 4na$oi. Poa"e ) )a"u-ri9e9. Poa"e nu ) )ai a) ges!. A!u) e al"-el. Se si)"e al"-el. 7l res$e!" $e Paul. M +, Doa)ne. +are -a$"ul ! as!ul<i Nie<ile *arilor Co)$o9i"ori nu a(u!e a )ul<u)ireG M Nu, ui"e a !e a(u!e: a .ia< -ar Fo!uri, - r )in!iuni, - r $re- ! "orii 3i - r "r ( ri. M Pa"ru nega<ii -a! !:" o a-ir)a<ieG M Ta!i, "a!i. Hi a$ro$o, s-ar $u"ea s -a! . A3a ! )ai "a!i. M N-a) s$us o .orb , *ar"0a. So)n u3or. De !urio9i"a"e, (e !e !re9i ! "e-ai "re9i"G S!ur" is"orie a se,uali" <ii 4n !a9ul Paul Earrison, )ai s!ur" (e!:" 4n !a9ul *ar"0a Co!0rane: M Dorin<a ne(e-ini" -a< (e -e"e 4n general si, $en"ru ! -e"ele 4n general, sau !el $u<in -e"ele (in !ar"ier en )asse, $ur"au 3ose"e s!ur"e, albe, -us"e .er9i, $lisa"e, $:n laFu) "a"ea ga)bei, $en"ru ! )a)ele lor 3"iau ! -e"ele ur)ea9 s !reas! , 3i blu9e albe !u !ra.a"e .er9i, a!eas"a -usese $ara-(ig)a ini<ial . M Dorin<a s$e!i-i! $en"ru Di), o $rie"en a surorii sale, !are s"u(ia .iola, !are .enise la ei a!as 4n"r-o (u)ini! (i)inea< 3i !are 4l - !use s 4n<eleag =!eea !e nu reu3ise la si)$la .e(ere a surorii lui> ! -e"ele, !:n( nu erau 4)br !a"e 4n uni-or) , 4<i $u"eau -a!e bu9ele s se usu!e !a $erga)en"ul, )in"ea s <i se 4n!e<o3e9e 3i !0ilo<ii 8 se u)-le 4n"r-un -el 4n !are !ele (e la 3!oal nu reu3eau ni!io(a" . Di), !u (oi ani )ai )are (e!:" el, ni!i nu 4l obser.a, sau $ rea s nu 4l obser.e, !eea !e era a!ela3i lu!ru. + (a" 43i 4n"rebase non-3alan" sora: BCe )ai -a!e Di)GC /a 4l $ri.ise a"en", iar a$oi se $usese $e !0i!o"i" $:n a$roa$e s i se -a! r u. M Des!o$erirea -e"elor (in re.is"e. Doar ! , 4n )o( li)$e(e, nu erau -e"e, !i -e)ei. ?e)ei !u s:ni )ari, $er-e!<i, 3i !u s:ni )i!i 3i $er-e!<i. Doar la .e(erea lor, !reierul s" "ea s 4i $lesneas! , ie3in( (in !raniu. Toa"e erau (e o -ru)use<e - r !usur, !0iar 3i !ele (ure, as$re. #ar $ r<ile !are nu erau s:ni 3i !are, la 4n!e$u", 4l l saser )u" (e ui)ire, erau "o" a":" (e sur$rin9 "or (e .aria"e !a -or) 3i -i9iologie, (ar 4n"o"(eauna $er-e!"e. A!es"e -e)ei i se $ reau la -el (e ina!!esibile !a $is!urile )un"oase unei !:r"i<e. /le re$re9en"au aris"o!ra<ia (eo(ori-9a" 3i (e$ila" , 4n "i)$ !e el era < ranul )ur(ar 3i ur:" )irosi"or. M 7n! o iubea $e Di). M Dar (es!o$eri ! , 4n a!ela3i "i)$, le $u"ea iubi 3i $e -e)eile (in re.is"!. #ar (in"re ele, a.ea unele $e !are le $re-era 3i ! rora le era !re(in!ios. Cele !are, !re(ea el, ar -i -os" bl:n(e 3i 4n<eleg -"oare, !are i-ar -i ar "a" !u) se -a!e; a$oi !elelal"e, !are, (u$ !e l-ar -i 4n. <a" !u) se -a!e, i-ar -i ar "a" !u) se -a!e !u a(e. ra"; 3i, 4n -ine, a "reia !a"egorie, -aunii, !r iesele 3i ingenuele $e !are, la "i)$ul $o"ri.i", a.ea s le 4n.e<e el !u) se -a!e. Ru$ea (in re.is"e $os"erele

!u -e)eile !are 4i !u!e-reau ini)a 3i le $ s"ra sub sal"ea. Pen"ru a nu le )o"o"oli =un in!on.enien", (ar 3i un sa!rilegiu>, le s"r:ngea 4n"r-un $li! (in !ar"on "are. Du$ o .re)e, -usese ne.oi" s )ai !u)$ere unul. M Pe ) sur !e -e"ele (e la 3!oal !re3"eau, -us"ele li se s!ur"au, ur!:n( (e laFu) "a"ea ga)bei $:n la genun!0i. 73i $e"re!ea "i)$ul 4n gru$uri (e b ie<i, ui":n(u-se (u$ gru$urile (e -e"e. /ra !on-.ins ! nu .a $u"ea 4n .ia<a lui s -a! -a< , singur, unei -e"e =!are s nu -ie sora lui>. 7i era )ul" )ai u3or singur !u -e)eile (in re.is"e. /le $ reau s 4l 4n<eleag 4n"o"(eauna !:n( - !ea (ragos"e !u ele. Hi 4n! !e.a: (u$ a!eea ar -i "rebui" s -ii "ris", (ar el nu era ni!io(a" . Doar (e9a) gi" ! "rebuise s a3"e$"e !:"e.a )inu"e $:n s (es!0i( iar .e!0iul sis"e). Cu)$ rase !el (e al "reilea $li!. M 7n"r-o 9i, $e "erenul (e Foa! , @eo-- @lass 4i rela" o is"orie !o)$li!a" 3i "aini! , (es$re un !o)is-.oiaFor, $le!a" (e a!as $e $erioa(e 4n(elun-ga"e, 3i (es$re !e - !ea el !:n( nu g sea o -e)eie. ? !ea a3a, a$oi a3a, 3i uneori, !a s )ai s!0i)be, $en"ru ! nu .oia !a $ro$rie" reasa s 4l s$ione9e, o - !ea 4n baie. Hi 3"ii !u) e !:n( o -Ka!i 4n baie I iar Paul, !are nu (orea !a $o.es"ea s se s-:r3eas! , s$usese BDaC 4n lo! (e BNuC, la !are @eo-- @lass 4n!e$u s s"rige $e "er!n: BEarrison 3"ie !u) e !:n( o -a!i 4n baieOC 7n<elese ! se,ul a.ea 3i !a$-!ane. M Pri!e$u as"a 3i )ai bine !:n(, 4n"or!:n(u-se (e la 3!oal , (es!o$eri ! )a)a, !are - !ea !ur -<enia (e $ri) .ar , 0o" r:se s 4i 4n"oar! sal"eaua. M + .re)e, <inu 4n -or) !ri$"ogra-i! , la s-ir3i-"ul unui )anual (e )a"e)a"i! 4n !are )a)a nu a.ea !e ! u"a, o (iagra) a eru$<iilor (er)i!e 4n !on"e,"ul se,ului !u $ier(u"ele -e)ei (in re.is"e. Con!lu9iile erau ne!on!lu(en"e, sau ) !ar ne(es-!uraFan"e. Cons"a" ! 43i a)in"ea (e C0er1l 3i (e Lan(a, (e Sa), Ti--an1, A$ril, Tris0, #in(ie, Jill1, Billie, Dell1 3i Di)berle1 !u ui)i"or (e )ul"e (e"a-lii. Uneori, lua a)in"irea lor !u el 4n baie. 7n $a", nu )ai "rebuia s 43i ba" !a$ul s <in lu)ina a$rins . In s!0i)b, 4n!e$u s se 4n"rebe (a! a.ea .reo(a" s !unoas! o -e)eie real , sau o -a" !are s 4i ins$ire a!eea3i !arnali"a"e s lba"i! . 7n<e-lese !u) se - !ea ! b rba<ii )ureau (in (ragos"e. M Cine.a 4i s$use ! , (a! o - !eai !u ):na s":ng , "e si)<eai !a 3i !u) <i-ar -i - !u"-o al"!ine.a. Poa"e, (ar era !a 3i !u) <i-ar -i - !u"-o !u ):na s":ng 3i a"un!i "e 4n"rebai (e !e n-o - !ea !u (rea$"a. M A$oi, $e nea3"e$"a"e, a$ ru C0ris"ine, $e !are nu o (eranFa -a$"ul ! $ur"a o!0elari 3i !are, la 3a$"es$re9e!e ani 3i o lun , era !u "rei luni )ai )are (e!:" el, 4n uni.ersul $aralel al .ie<ii reale, !a$abil s -a! lu!rurile la !are $:n a"un!i (oar .isase. Cu C0ris"ine ( (u bu9na 4n"r-un uni.ers, (e $re9er.a"i.e (erula"e 3i (e )ens"rua<ii, 4n !are i se 4ng (uia s $un ):na oriun(e =!u ) sur 3i nu 4n lo!uri )ur(are>, 4n "i)$ !e o aFu"a s 43i su$ra.eg0e9e -ra"ele )ai )i!; un uni.ers (e bu!urii a)e<i"oar! 3i (e res$onsabili" <i so!iale. C:n( ea 4i ar "a !:"e un -lea! 4n"r-o .i"rin lu)ina" , g:ngurin( !u un (or s"raniu, se si)<ea ase)enea lui Ale,an(ru !el *are. M C0ris"ine .oia s 3"ie $:n un(e a.eau s aFung . /l 4i s$uae: B*-a) g:n(i" s )erge) la -il)C. /a i9bu!ni 4n la!ri)i. /l 4n<elese ! a$ro-barea 3i ne4n<elegerea $u"eau !oe,is"a -oar"e u3or. M C:n( 4i $o)eni lui #1nn (es$re $re9er.a"i.e, a!eas"a 4i re$li! : B#e (e"es"OC 3i se !ul! $ur 3i si)$lu !u el, la s-:r3i"ul unei $e"re!eri, !:n( erau a):n(oi be<i. Des!o$eri ! be<ia 4l - !ea s -un!-"ione9e .re)e 4n(elunga" , - r s eFa!ule9e. Ul"e-rior, a-l ! leg "ura 3i a.an"aFele nu !re3"eau e,$onen<ial. P rin<ii !onsi(erau ! #1nn a.ea o in-luen< $roas" asu$ra lui, !eea !e era $er-e!" a(e. ra" 3i "o"o(a" )o"i.ul $en"ru !are 4i $l !ea. /ra 4n s"are s -a! ori!e $en"ru ea 3i "o!)ai (e a!eea ea se s "ur !ur:n( (e el. M Du$ (es$ r<irea (e C0ris"ine ur)ar se)i-4n":lniri sau a$roa$e e3e!uri, (orin<e "o$i"e 4n (is-$re<ul (e sine, leg "uri (e !are .oia s s!a$e 4nain"e (e a se i)$li!a 4n ele. ?e)ei !are 4l

$ri.eau, $ar! s$un:n(: $en"ru )o)en", e3"i su-i!ien". Al"ele !are 4l a$u!au s"r:ns (e bra< (e la $ri)ul s ru" 3i !are 4i ( (eau sen"i)en"ul, 4n "i)$ !e 43i 4)$l:n"au (ege"ele 4n !arnea lui, ! era ":r:" )ai 4n":i la al"ar, iar a$oi 4n )or):n". 7n!e$u s se ui"e la al<i b rba<i !u in.i(ie 3i !u )irare. Doar !ei )ai bra.i )eri"au -ru)use<ea, (u$ !u) s$usese un $oe" ":)$i" (in .e!0i)e. Nia<a real nu era a3a. Cine $ri)ea !eea !e )eri"aG Ti! lo3ii, -us"angiii 3i ne)erni!ii !u "u$eu 4n0 <au -ru)use<ea, $e !:n( !ei bra.i erau $le!a<i la b " lie. Pe ur) , !ei bra.i se 4n"or!eau a!as 3i luau !e )ai r ) sese. B rba<ii ase)enea lui Paul erau ne.oi<i s se )ul<u)eas! (oar !u res"urile. /rau (es"ina<i s se 4)$a!e !u soar"a a!eas"a, s se a3e9e la !asa lor 3i s 9 )is-leas! os"a3i $en"ru !ei bra.i sau -ii!e ino!en"e, $en"ru !a "i! lo3ii 3i -us"angiii s aib !e $:ng ri. M Se 4n"oarse, "i)$ (e !:"e.a !easuri, la C0ris"ine I 4n )o( e.i(en" o gre3eal . M Dar Paul se o$use (es"inului s u a":" 4n sens general, !:" 3i sub 4n- <i3area lui C0ris"ine. A"un!i !:n( era .orba (e se, 3i (e su-le", nu !re(ea 4n (re$"a"e: nu e,is"a sis"e) 4n !are )eri"ele "ale, !a -iin< u)an , "o.ar 3, iubi", so< sau ori!e al"!e.a s $oa" -i a$re!ia"e !ore!". +a)enii I 3i )ai ales -e)eile I 4<i arun!au o $ri.ire ra$i( 3i "re!eau )ai (e$ar"e. Nu $u"eai $ro"es"a sau 4nain"a o lis" a !ali" <ilor "ale as!unse. Dar, (a! nu e,is"a un sia"e), a!eas"a 4nse)na, 4n )o( logi!, ! e,is"a noro!, iar Paul !re(ea !u "ena!i"a"e 4n noro!. A!u) erai un angaFa" oare!are la Pi"!o, iar 4n se!un(a ur) "oare s" "eai !o" la !o" !u Sir Ja!A 4n "oale"a b rba<ilor, iar el -re(ona "o!)ai $iesa !ea )ai $o"ri-.i" . M C:n( o 9 ri $ri)a oar $e *ar"0a, !u "un-soarea ei s!ul$"a" , !os"u)ul albas"ru 3i " !erile ei !al)e, (ar (e!on!er"an"e, !:n( se sur$rinse s$u-n:n(u-i 4n g:n(: Ai un glas la -el (e 4n"une!a" !a 3i $ rul 3i nu se $oa"e s ai $a"ru9e!i (e ani, 4n "i)$ !e o ur) rea r su!in(u-se elegan" 3i -lu"ur:n(u-3i !a$a sub nasul lui Sir Ja!A, !are ( (ea !u laba -orn in(, 43i 9ise: $are si)$a"i! . 73i ( (ea sea)a ! es"e o rea!<ie ina(e!.a" 3i $robabil una $e !are nu i-ar $u"ea-o ) r"urisi. Sau, (a! o - !ea, nu - r ur) "oarea !o)$le"are: (u$ !e $le!ase (e a!as 3i re.enise, o .re)e, la obi!eiul (e a !u)$ ra re.is"e, !ons"a"ase (in !e 4n !e )ai (es ! , 4n "i)$ !e $ri.ea la !:"e o -e)eie e,$us $e (ou $agini, !a $ersoni-i!area (is$onibili" <ii, 4n )in"e i se 4n-i-ri$ea9 re)ar!a: $are si)$a"i! . Poa"e nu era - !u" $en"ru se,ul (e re.is" . Regulea9 -) , $ reau s 4n(e)ne -e)eile, iar el r s$un(ea (e -ie!are (a" : Da, (ar )ai 4n":i )i-ar $l !ea s "e !unos! )ai bine. M 7n "re!u" re)ar!ase ! , a"un!i !:n( erai !u o -e)eie, "i)$ul $ rea s se al"ere9e: !:" (e u3or $ rea s -ie $re9en"ul, !:" (e greoi "re!u"ul, !:" (e elas"i!, !:" (e )e"a)or-i! .ii"orul. Dar 3"ia 3i )ai bine !u) $ rea s se al"ere9e "i)$ul !:n( nu erai !u o -e)eie. M De a!eea, !:n( *ar"0a 4l 4n"reb !e g:n(ise (es$re ea a"un!i !:n( o . 9use $en"ru $ri)a oar , ar -i .ru" s 4i s$un : a) si)<i" ! ai s -a!i s se s!0i)be ire.o!abil "i)$ul, ! .ii"orul 3i "re!u"ul se .or !o)$ri)a 4n $re9en", ! se .a na3"e o nou 3i in(i.i9ibil "rei)e "e)$oral , una !u) n-a )ai e,is"a" 4n is"oria uni.ersului !rea". Dar n-ar -i -os" "o" a(e. rul 3i (e a!eea 4i (es!risese sen"i)en"ul li)$e(e $e !are 4l "r ise 4n biroul !a un !ub (ublu al lui Sir Ja!A 3i, )ai ":r9iu, .i9a.i (e ea la res-"auran", !:n( 4n<elesese ! *ar"0a !on(u!ea abil !on.ersa<ia: B*i-ai $ ru" si)$a"i! C I $er-e!" !on-3"ien" ! nu era 0i$erbola -olosi" (e "i! lo3i, -us"an-gii 3i (e "o<i !eilal<i ne)erni!i !u "u$eu. Cu "oa"e a!es"ea, a$aren" s$usese !eea !e "rebuia, sau g:n-(ise !eea !e "rebuia, sau a)bele. M *ar"0a 4l - !ea s se si)" )ai (e3"e$", )ai )a"ur, )ai a)u9an". C0ris"ine r:(ea 4n(a"ori"oare la ban!urile lui, !eea !e, 4n !ele (in ur) , 4l - !use s o b nuias! li$si" (e u)or. Ce.a )ai ":r9iu, !unos!use u)ilin<a s$r:n!enei ri(i!a"e 3i a i)$li-!i"ului BNu )ai 4n!er!a, (a! nu "e $ri!e$i s le s$uiC. + .re)e, renun<ase s )ai s$un glu)e, !u e,!e$<ia !elor )or) i"e 4n 3oa$" . Cu *ar"0a 4n!e$use (in nou, iar ea r:(ea !:n( g sea !e.a a)u9an", iar !:n( nu, nu. #ui Paul as"a i se $ rea e,"raor(inar. Dar 3i si)boli!: $:n a!u) 43i "r ise .ia<a $e 3o$"i"e,

ne4n(r 9nin( s o s$un !u .o!e "are. *ul<u)i" lui Sir Ja!A, a.ea o sluFb a(e. -ra" : )ul<u)i" *ar"0ei, a.ea o .ia< a(e. ra" , una ros"i" !u .o!e "are. M Ni!i nu-i .enea s !rea( !e si)$le (e.eni-ser lu!rurile o (al !e se 4n(r gos"ise (e *ar"0a. Nu, nu era "er)enul !el )ai $o"ri.i", (e!:" (a! Bsi)$leC !u$rin(ea 3i sensul (e )ai boga"e, )ai (ens!, )ai !o)$li!a"e, !u )ie9 3i e!ou. Cu oFu) -"a"e (e )in"e se )inuna ului" (e noro!ul !are ( (use $es"e el; !ealal" era $lin (e sen9a<ia unei reali" <i 4n(elung ! u"a"e, ar9:n(e. A!es"a era !u.:n"ul: (ragos"ea $en"ru *ar"0a - !use lu!rurile reale. Doi +$<iunea lui Sir Ja!A asu$ra Insulei Lig0" nu se (a"orase !lar.i9iunii. Pen"ru el, $:n 3i "oan!le a.eau a"a3a"e !os"uri. 7n !a9ul (e -a< , -a!"orii rele.an<i -useser : (i)ensiunile, a)$lasarea 3i gra(ul (e a!!esibili"a"e a insulei, $lus 3ansele e,"re) (e )i!i !a ea s -igure9e $e lis"a (e )onu)en"e $ro"eFa"e (e UN/SC+. A!!esul la -or<a (e )un! , -le,ibili"a"ea regle)en" rilor $ri.in( a)enaF rile, )aleabili"a"ea lo!ui"orilor. Sir Ja!A nu !re(ea ! .a a.ea $rea )ul"e $roble)e !u ei: (in e,$erien<a $e !are o !:3"igase !ons"ruin( 4n 4n"reaga lu)e, 4n. <ase !u) s e,$loa"e9e resen"i)en"ele is"ori!e 3i !0iar !u) s se -oloseas! (e ele. 7n a!ela3i "i)$, 4l a.ea 4n bu9unar $e (e$u"a"ul insulei. C:"e.a in.es"i<ii !u re!la) )are 4n -olosul aleg "orilor, la !are se a( ugau ) r"uriile legali9a"e ale unor b ie<i lon(one9i (e 4n!0iria" !u ora, (e$use 4n sei-ul unui a.o!a" (in #in!olnKs Inn ?iel(s, a.eau s asi-gure en"u9ias)ul !ores$un9 "or 3i !on"inuu al 0:i Sir Per!1 Nu""ing RC *P. *or!o.ul 3i nuiaua I s"ra"egia nu ( (ea gre3 ni!io(a" ; (ar nuiaua 3i )or!o.ul a.eau e-e!"e 3i )ai bune. #a 4n!e$u", 43i $ro$usese $ur 3i si)$lu s !u)$ere insula. C:"e.a )ii (e 0e!"are (e "eren agri!ol -useser (eFa a!0i9i<iona"e (e la )ai )ul"e -on(uri (e $ensii 3i !onsilii $aro0iale, 4n s!0i)bul obliga<iunilor e)ise (e noua 4n"re$rin(ere; ur) -"orul $as era s !on.ing Parla)en"ul s 4i .:n( su.erani"a"ea. Nu $ rea o i(ee i)$osibil . Ul"i-)ele r ) 3i<e ale I)$eriului erau 4ns"r ina"e 4n -elul a!es"a I $en"ru Sir Ja!A I absolu" ra<ional. ?os"ele !olonii 43i luaser 9borul 4n"r-un nor (e $rin!i$ii, $re!i$i"a"e (e r 9boaie (e g0eril . Ul"i)elor .es"igii r )ase li se a$li!au !ri"erii e!ono)i!e: @ibral"arul era .:n(u" S$aniei, Insulele ?alAlan( Argen"inei. Desigur, "ran9a!<iile nu -use-ser $re9en"a"e sub -or)a a!eas"a ni!i (e .:n9 "or, ni!i (e !u)$ r "or, (ar Sir Ja!A a.ea sursele lui. A!elea3i surse 4i ra$or"ar , s$re (e9a) girea sa, ! Parla)en"ul ni!i nu se g:n(ea s .:n( Insula Lig0" unui $ar"i!ular. ?useser in.o!a"e obie!<ii s$e!ioase $ri.i"oare la in"egri"a"ea na<io-nal . In !iu(a $resiunilor - !u"e (e gru$ul (e $arla-)en"ari loiali (e rangul (oi, @u.ernul re-u9ase !a"egori! s a"a3e9e un $re< su.erani" <ii. Nu e (e .:n9are, s$useser )e)brii lui. Po9i<ia a!eas"a 4l iri"ase la 4n!e$u", a$oi 4ns Sir Ja!A 43i re! $ "ase u)orul. #a ur)a ur)elor, ori!e a-a!ere 4n!0eia" (in $ri)a a.ea 4n ea o (o9 (e insa"is-a!<ie. Noiai s !u)$eri !e.a, .:n9 "orul 4<i -i,a un $re< 3i, $:n la ur) , !u)$ rai $l "in( )ai $u<in. Ce 0a9 a.eaG Hi oare !on!e$"ul (e $ro$rie"a"e, sau )ai (egrab !el (e a!0i9i<ie 4n ba9a unui !on"ra!" o-i!ial, $rin !are "i"lul se 4n):na o (a" !u res$e!"ul !u.eni", nu a.ea 4n el !e.a 4n.e!0i"G Sir Ja!A $re-era s reg:n(eas! 4n"reaga i(ee. /ra a(e. ra" ! $ro$rie"a"ea era li$si" (e i)$or"an< , a":"a .re)e !:" (e<ineai !on"rolul; 3i (a, $en"ru )o)en" a.ea "oa"e !on!esiunile asu$ra "erenurilor 3i "oa"e a$rob rile (e !are era ne.oie. A.ea b n!ile, -on(urile (e $ens0 3i !o)$aniile (e asigur ri (e $ar"ea lui; - r (is!u<ie, ra$or"ul (in"re !rean<e 3i a!"i.e 4i era -a.orabil. Desigur, $ro$riul s u !a$i"al nu -usese $us 4n Fo!, 4n a-ar (e !:"e.a in.es"i<ii )ini)e, -iin(! Sir Ja!A era a(e$"ul i(eii ! .orbele "rebuiau "rans$use 4n $ra!"i! , (ar !u banii al"ora. Cu "oa"e a!es"ea, (e(esub"ul "u"uror a!es"or $ira"erii legale 3i (in!olo (e ele se g sea un i)$uls $ri)ar, (orin<a a"a.i! (e a " ia (e-a (re$"ul $es"e barierele biro!ra"i!e ale .ie<ii )o(erne. Ar -i ne(re$" s 4i a"ribui) e$i"e"ul

BbarbarC, !0iar (a! unii o - !eau; 9 !ea 4ns 4n el $ornirea (e a re.eni la )e"o(ele $re-!lasi!e, $r!-biro!ra"i!e (e a$ro$riere a bunurilor. *e"o(e $re!u) -ur"ul, subFugarea 3i Fa-ul, (e e,e)$lu. M S rani, s$use *ar"0a Co!0rane. + s ai ne.oie (e < rani. M As" 9i i se s$une -or< (e lu!ru !u !os" re(us, *ar"0a. Nu-i o $roble) . M Nu, eu .orbes! (e < rani. *o!o-ani !u $aiul 4n gur . B rba<i 4n s"raie $o$ulare, i(io<ii sa"ului. ?l ! i !u !oase $e u)eri, .:n"ur:n( $lea.a, (a! as"a se .:n"ur . 7)bl "in( 3i "reier:n(. M Agri!ul"ura, s$use Sir Ja!A, a -os" lua" 4n !onsi(erare a":" !a -un(al, !:" 3i !a o$<iune se!un-(ar . Noi, -e"i3!anele (e la <ar , nu .e<i -i ui"a"e. 7n 9:)be"ul lui, iri"area se !o)bina !u li$sa (e sin!eri"a"e. M Nu .orbes! (es$re agri!ul"ur . /u .orbes! (es$re oa)eni. Pier(e) o gr )a( (e "i)$ (is!u-":n( (es$re a)$lasarea $ro(uselor, $ro-ilul !lien<i-lor, s"ru!"ura (i.er"is)en"ului, "eoria $ro!esului 3i a rela, rii, (ar ui" ) $ar! (e unul (in"re !ele )ai .e!0i argu)en"e 4n )a"erie, re!la)a $e !are o $u"e) -a!e oa)enilor. +a)eni !al9i, $rie"eno3i, na"urali. +!0ii irlan(e9i sur:(, (ealurile . 4n":)$in 3i al"ele ase)enea. M Bine, 9ise Sir Ja!A $u<in b nui"or. Ne $u"e) !on!en"ra asu$ra i(eii. + $ro$unere $o9i"i. . Dar (in "onul " u (e(u! !a an"i!i$e9i 3i o $roble) . M De -a$" (ou . Unu, nu a.e) )a"erial bru". *ai e,a!", ni!iunul (in"re re$re9en"an<ii -or<ei "ale (e lu!ru !u !os" s! 9u" n-a . 9u" .reo(a" $oru)bul (e!:" sub -or) (e -ulgi, 4n !as"ron. M In !a9ul a!es"a se .or a$u!a (e "reiera", sau !u) i-ai s$us, !u en"u9ias)ul unei noi genera<ii, 4n"oars la origini. M Hi os$i"ali"a"ea !al( , "ra(i<ional G M Hi as"a se $oa"e 4n. <a, 4i re$li! Sir Ja!A. Hi, 4n. <a" -iin(, ea .a -i !u a":" )ai au"en"i! . Sau i(eea e $rea !ini! $en"ru "ine, *ar"0aG M Nu ) (eranFea9 . Dar )ai e 3i o a (oua $roble) . Cu) -a!e) re!la) $o$orului engle9G Neni<i s !unoa3"e<i re$re9en"an<i ai unei na<ii $er!e$u"e, !0iar 3i !on-or) $ro$riilor noas"re son(aFe, !a re!e, snoab , re"ar(a" e)o<ional 3i ,eno-ob . Dar 3i $er-i( 3i i$o!ri" . H"iu ! 4<i $la! $ro.o! ril!, (ar. M Bra.o, *ar"0a, in"er.eni Sir Ja!A. + !li$ )-a) "e)u" ! ai a(o$"a" o a"i"u(ine (e !olaborare !ons"ru!"i. . A3a ! , b ie<i, !:3"iga<i-. !erealele, .:n"ura"e )anual sau $relu!ra"e in(us"rial, !u) or -i. Je--G Ur) rin(u-l $e Con!e$"ualis" !u) 43i a(un g:n(urile, *ar"0a !ons"a" ! Je-- era (e -a$" !el !are - !ea no" (is!or(an" 4n Co)i"e"ul (e Coor(onare. P rea s nu ur) reas! ni!i un s!o$ as!uns; $ rea (e.o"a" Proie!"ului; $ rea s abor-(e9e $roble)ele !a 3i !u) ar -i ! u"a" solu<ii; (e ase)enea, $ rea s -ie un b rba" 4nsura", !are nu-i - !use a.ansuri. To"ul era -oar"e !iu(a". M P i, s$use el, a3a, la o $ri) .e(ere, a3 9i!e ! e )ai bine s a!<ion ) asu$ra !lien"ului (e!:" a $ro(usului. Cu) s-ar 9i!e: 4n "i)$ !e be<i o 0alb (e bere Joll1 Ja!A la +l( Bull an( Bus0, o s .e(e<i !elebra r !eal engle9eas! (is$ r:n(. Cu) s-ar 9i!e: nu-3i ( ruies! u3or ini)a, (ar, o(a" ( rui" , $rie"enia lor e $e .ia< 3i .a 4n!onFura $ ):n"ul. M U3or a)enin< "or, nu <i se $areG Tise *arA. #u)ea nu $lea! 4n .a!an< !a s -3i -a! $rie"!ni. M Ai!i !re( ! "-i 4n3eli. Din "oa"e s"n(iile $e !are le-a) e-e!"ua", reiese ! al<ii, a(i! !) !are nu sun" engle9i, !onsi(er a(esea $rie"eniile 4n!0ega"e 4n .a!an< !a $e un !:3"ig su$li)en"ar, !e.a !are le 4)bog <e3"e e,is"-Kn<a, (a! $o" s ) e,$ri) a3a. M Ce s"raniu, !o)en" *arA, r:9:n( ne4n!re9 -"or 3i arun!:n(u-3i $ri.irile s$re silue"a )asi. , i)$asibil , a lui Sir Ja!A, 4n a3"e$"area unui in(i-!iu. Pen"ru as"a or s .in $e Insul G To<i (olarii 3i 1enii ia or s se "rag (e 3ire"uri !u -or<a noas"r (e lu!ru !u !os" s! 9u",

s!0i)b:n( -o"ogra-ii $olaroi(, a(rese 3i al"e alea. BUs"a e Lor9el (in ?res05a"er, (e)ons"r:n( .e!0iul o0i!ei engle9es! al b u"ului (in"r-o 4ng0i<i"ur al unei 0alb! (e +l( SAulls$li""er, !u !:"e o r )uri! 4n -ie!are nar .C Nu, ier"a<i-) , (ar $en"ru )ine ! $rea )ul". *arA 4n"oarse un o!0i "ulbure ! "re Co)i"e", $u-nin( 4n!e", !a $en"ru s)e. M *arA ilus"rea9 -oar"e bine "oa"e a!ele !ara!"e-ris"i!i engle9e3"i (es$re !are . .orbean-i, !u)en" *ar"0a. M Hi (e !e nuG 7n"reb *arA. #a ur)a ur)elor as"a sun", engle9. M S re.eni) la oile noas"re, in"er.eni Sir Ja!A. Poa"e a.e) o $roble) , $oa"e nu. Eai(!<i s-o re9ol. ) ori!u). Se $user $e "reab . /ra 4n $rin!i$al o !0es"iune (e !on!en"rare 3i (e $er!e$<ie. S"abiliser (eFa ! agri!ul"ura .a -i re$re9en"a" $rin (iora)e 4n ) ri)e na"ural , .i9ibile (in "ra-i!, (in"r-un "a,i lon(one9, un au"obu9 su$rae"aFa" sau o "r suri! "ras (e $onei. P s"ori lene.in( la $oala unor !o$a!i 4n(oi<i (e .:n" 43i .or agi"a b:"ele, -luier:n( 4n -alse" la !:inii !iob ne3"i !are .or a(una "ur-rnele; s "eni 4n ! ) 3i $o$ulare, !u -ur!i (e le)n, .or arun!a -inul 4n ! $i<e s!ul$"a"e ar"is"i!; $a9ni!ii (e .:n "oare 4l .or ares"a $e bra!onier 4n -a<a ! su<ei (in *orlan( 3i 4l .or lega 4n -iare al "uri (e -in":na (orin<elor. Ceea !e le "rebuia era )o(a-li"a"ea (e a -a!e sal"ul !on!e$"ual (e la as$e!"ul (e!ora"i. la !el lu!ra"i.. P s"orul !el lene3 .a -i )ai ":r9iu 4n":lni" la !:r!iu)a T0e +l( Bull an( Bus0, un(e 4l .a a!o)$ania $e $a9ni!ul (e .:n "oare, !are .a !:n"a (in !i)$oi o serie (e )elo(ii au"en-"i!e, unele !ulese (e Ce!il S0ar$ 3i Per!1 @rainger, al"ele s!rise (e Dono.an, 4n ur) !u o Fu) "a"e (e .ea!. Cons"ru!"oru (e ! $i<e .or aban(ona "urneul (e $o$i!e $en"ru a -a!e $ro$uneri $en"ru )eniu, bra!onierul 43i .a (e9. lui 3ire"li!urile, 4n "i)$ !e b "r:na *eg, !obor:" (e $e !u$"or, .a l sa (eo-$ar"e $i$a (e lu" 3i .a 4)$ r" 3i () 4n<ele$!iunea )ai )ul"or genera<ii. Nu "rebuia (e!:" s a(u! -un(alul 4n $ri)-$lan, a":"a "o". C0es"ie (e (e"aliu "e0ni!. M Pe (e al" $ar"e, s$use *arA. M Da, *ar!o. Ne $reg "e3"i un nou $o"o$ (e obser.a<ii li$si"e (e $a"rio"is)G M Nu. Sau $oa"e ! (a. A9i a) i)$resia ! i-a) lua" lo!ul *ar"0ei. Doar ! . Nu !re(e<i ! ar "rebui s ne -eri) (e Sin(ro)ul C0elnerului Cali-ornianG M #u)inea9 o bia" )in"e 4ngus" , s$use Sir Ja!A. M Ti$ul !are, 4n lo! s s"ea !u !arne<elul 4n ):n , s no"e9e !e .r!i s ) n:n!i 3i s "a! (ra!ului (in gur I 9ise *arA agresi. I 43i "rage un s!aun al "uri 3i 4<i $o.es"e3"e (es$re )o(ul ne.iolen" 4n !are au -os" s$ar"e alunele, (is$us s "e as!ul"e $l:ng:n(u-i-"e (e !ine 3"ie !e alergii. Sir Ja!A se $re- !u ui)i". M *ar!o, <i se 4n":)$l (es a3a !e.aG /3"i sigur ! 4<i alegi a"en" res"auran"eleG * r"urises! ! e,$e-rien<a )ea e a":" (e res"r:ns , 4n!:" $:n a!u) n-a) 4n":lni" ni!i un !0elner !are s ) 4n"rebe (e alergii. M Dar 4n<elege<i !e .reau s s$unG In"ri 4n"r-o !:r!iu) s bei o bere 4n lini3"e 3i (ai $es"e un Fu! "or (e $o$i!e b "r:n 3i 4)$u<i", !are 4<i .ars berea $e $an"aloni 3i $e ur) in"r 4n !on.ersa<ie !u so<ia. M / o e,$erien< au"en"i! engl!9eas! , re)ar! *ar"0a. Je-- "u3i. M / $u<in $robabil. Regulile noas"re (e igien 3i $re.e(erile $ri.in( 0 r<uirea se,ual .or 4)$ie-(i!a un as"-el (e !o)$or"a)en". Hi ori!u), e o$<iu-nea !lien"ului s in"re 4n !:r!iu) , nuG Nor e,is"a 3i al"e o$<iuni $en"ru a lua )asa, (e la Ban!0e"ul (e LeeA-en( 4n Cona!ul (e la Sar , la roo) ser.i!e. M Dar. Nu ! sun" snob, 4n!e$u *arA. Sau $oa"e ! sun". Dar o s lua<i un in(i.l( !are a lu!ra" $:n a!u,n 4n"r-o -abri! (e !iora$i, sau )ai 3"iu eu un(e, o s -l obliga<i s s"ea "oa" 9iua 4n $i!ioare, la "reiera", 3i $e ur) , la !:r!iu) , 4n lo! s (is!u"e (es$re se, 3i -o"bal !u $rie"enii, a3a !u) ar .rea, o s -l $une<i la o )un! 3i )ai grea, - !:n( (in el un < r noi -a< (e .i9i"a"ori,

!are, (a! 4)i $er)i"e<i, s-ar $u"ea s -ie !e.a )ai in"eligen<i 3i )ai bine )irosi"ori (e!:" loialul nos"ru angaFa"G M N-au (e!:" s ) n:n!e la C0es0ire C0eese a"un!i, !u (o!"orul Jo0nson, s$use Je--. M Nu, nu as"a a) .ru" s s$un. / )ai )ul" ea. Ni s-a 4n":)$la" .reo(a" s . (u!e<i la "ea"ru 3i, (u$ s$!!"a!ol, a!"orii s !oboare (e $e s!en 3i s "rea! $rin"re s!aune (:n( ):na !u s$e!"a"orii, a(i! : a!olo, sus, n-a) -os" (e!:" ro(ul i)agina<iei "ale, (ar ui"e, sun"e) -iin<e 4n !arne 3i oase, !a "ineG *ie nu-)i $la!e (elo!. M As"a $en"ru ! e3"i engle9, 9ise *ar"0a. +ri!e a"ingere <i se $are un abu9. M Nu, (ar .reau s las ilu9ia 3i reali"a"ea !a (ou en"i" <i se$ara"e. M ?oar"e engle9e3"e. M Dar as"a sun", engle9. M Ni9i"a"orii no3"ri nu .or -i. M Co$ii, s$use )us"r "or Sir Ja!A. Do)nilor. Doa)n . + )o(es" $ro$unere (in $ar"ea !on-(u!erii. Ce 9i!e<i (e un bar es$resso, (u$ !u) !re( ! se nu)es! as"-el (e lo!uri, $e Insul , !are s se !0e)e #a Ca$$u!!ino-ul 4)$u<i"G Pro$rie"ar Signor *ar!oG Eo0o"ul general obliga"oriu $use !a$ " 3e(in<ei. M S$une-i lui Loo(ie ! s-a - !u" ora, 9ise Sir Ja!A. 7n (u$ -a)ia9a a!eas"a $ur"a bre"elele (e la A!a(e)ia ?ran!e9 , $e !are a!u), re"ros$e!"i., le !onsi(era a(e!.a"e: 4n"runirea -usese $ig)en"a" (in $lin !u bon )o"s 3i a$erXus $i")ane3"i. Co)i-"e"ul a.usese onoarea unui "our (K0ori9on (e o an.ergur e,!e$<ional . A!"uala Susie era o Susie nou , $e !are uneori nu 43i a)in"ea (e !e o angaFase. Nu)ele -a)iliei ei, (esigur, "a" l ei, banii "a" lui ei 3i a3a )ai (e$ar"e, $lus 9:)be"ul u3or i)$er"inen" 3i un -el (e se,uali"a"e (u!"il $e !are o b nuia sub <inu"a a$re"a" . Dar "oa"e a!es"ea erau )o"i.ele obi3-nui"e $en"ru !are angaFa $e !ine.a. Unei Susie i se !erea, $e (easu$ra, o (o9 (e ins"in!" sub!u"ana", o !a$a!i"a"e (e $er!e$<ie e,"rasen9orial , un. Je ne sais Xuoi. #u)ea !re(ea ! , $en"ru sluFba a!eas"a, nu era ne.oie (e!:" s 3"ii s "rans)i<i in-or)a<iile e,a!"e 4n"r-o )anier $oli"i!oas . M A0, ros"i Susie 4n re!e$"or, a( ug:n( !u un sur:s nelalo!ul lui: * "e) ! Loo(ie a "r!bui" s $le!e a!as , Sir Ja!A. Cre( ! 4l (oare s$a"ele. A.ea s o !ore!"e9e al" (a" 4n leg "ur !u BLoo(ieC. Sir Ja!A 4i s$unea Loo(ie. /a "rebuia s 4n.e<e s 4i s$un Loo(. M A(u-)i $e unul (in"re !eilal<i. Un nou )ur)ur $e un "on ina(e!.a": a!ela (e reali"a"e .esel , 4n lo!ul (is$er rii $ro-un(e $ro-.o!a"e (e (eranFul $ro.o!a" $a"ronului. M Sun" $le!a<i "o<i, Sir Ja!A. #a Con-erin<a (e /,"in(ere. Po" s . !0e) un "a,i. M Un "a,i, -e"i<oG Un "a,iG @a-a era a":" (e i)ens , 4n!:" a$roa$e ! 4l a)u9 . M I<i 4n!0i$ui ) !ar !u) .a rea!<iona $ia<a (a! ) -o"ogra-ia9 !ine.a ur!:n( 4n"r-un "a,iG Cin!i9e!i (e $un!"eG Dou su"e (e $un!"eO Te-ai $ros"i" (e "o"O Un "a,iGO C0ea) o li)ousine =!u a!!en" -ran<u9es!, (e)ons"r:n( ! (e9a$robarea s"u$e-ia" 3i si)<ul u)orului $u"eau !oabi"a>O Nu. Se g:n(i o se!un( . M Nu. + s ) (u! Paul. Nu-i a3a, PaulG M Ca s -iu sin!er, Sir Ja!A, 9ise Paul - r s $ri.eas! la *ar"0a, (ar g:n(in(u-se la $or<iunea (e i)e(ia" (easu$ra 3i (in s$a"ele genun!0iului ei s":ng, la (i-eren<a (in"re (ege" 3i

li)b , (in"re $ielea a!o$eri" ) " sos 3i $ielea !ura" , (in"re $i!ior 3i $i!iorul ri(i!a". Ca s -iu sin!er, a) o 4n":lnire. M As"a a3a e. Ai 4n":lnire !u )ine. Ai 4n":lnire s ) (u!i la "an"i *a1. A3a ! - ros" (e o neno-ro!i" (e 3a$! , s!oa"e nenoro!i"ul (e Jaguar al -ir)ei (in garaF 3i (u-) 4n C0orle15oo(. /re!<ia in!i$ien" a lui Paul se -uri3 la lo! 4n gaura ei (e 3oare!e. Nu 4n(r 9nea s se ui"e la *ar"0a. Nu-l in"eresa ! -usese u)ili" -a< (e !eilal<i I "o<i 3"iau !u) se $oar" uneori Sir Ja!A I (ar *ar"0a. *ar"0a. Trei )inu"e )ai ":r9iu, (es-!0i(ea a$le!a" (e 3ale $or"iera (in s$a"e a )a3inii sale. Sir Ja!A se o$ri greu, a3"e$":n( $:n !:n( Paul salu" s":nga!i I o a)in"ire rugini" a .re-unui -il) (e r 9boi. M C:" a)abili"a"e, )ur)ur glasul (in ure-!0ea lui, 4n "i)$ !e $or"arul ri(i!a bariera !u un salu" )ai bine e,ersa". C:"e.a s-a"uri $en"ru !are sun" !on.ins ! n-ai s "e su$eri. *a3ina "a, !are, a$ro$o, e "o" a )ea, ara" (e $ar! ai -i .:na" !u ea .ul$i $e )iri3"e, 4n )ar3arier. Nes$ la"ul 4n ur) -rirea ne!o)es"ibilului, (a! -)i (ai .oie s $ara--ra9e9. 7n"o"(!auna s -<i s!0i)bi !ra.a"a 4nain"e (e a ) (u!e $e )ine un(e.a, !e.a )ai si)$lu, sau !0iar negru uni. #ar or(inea e.eni)en"elor e ur) "oarea: 4<i s!o<i 3a$!a, o bagi sub bra<ul s":ng, (es!0i9i $or"iera, iei $o9i<ie (e (re$<i, salu<i. Ca$i<oG M Da, (o)nule. Doar ! Paul a.ea )ai (egrab s )i)e9e o !ri9 (e e$ile$sie (e!:" s re$e"e $er-or)an<a. M Bine. Hi sun" sigur ! *ar"0a o s "e a3"e$"e 3i o s -<i (ea un $u$i! 3i )ai a$ sa". Paul 43i arun! 4n )o( re-le, $ri.irile 4n oglin( , (ar ale lui Sir Ja!A erau (eFa a!olo, "riu)- "or (is$re<ui"oare. M +!0ii la (ru), Paul, nu "e !o)$or<i (elo! !u) "rebuie $en"ru un 3o-er. Bine4n<eles ! 3"iu. H"iu "o" !e "rebuie s 3"iu. De $il( I 3i as"a s-ar $u"ea s "e )ai !onsole9e un $i! I 3"iu ! e,is" $u<ine lu!ruri $e lu)ea as"a !are se al"erea9 (a! sun" l sa"e s a3"e$"e. +re9ul, (esigur, su-leurile 3i .inul .e!0i (e Burgun(ia. Dar -e)eile, PaulG ?e)eileG Din e,$erien<a )ea, nu. Ba !0iar a3 s$une, - r a -i ne(eli!a" 4n )o( inu"il, ! (i)$o"ri. . Sir Ja!A !0i!o"i !a $ersonaFul )ale-i! (in"r-o $ies (e "ea"ru 3i 43i (ea!0ise !u un $o!ne" ser-.ie"a. 7n "i)$ !e a.ansau 4n sal"uri s!ur"e $rin"re lu)inile u)e(e ale -r:nelor, Ca$"a"nrul (e I(ei 43i re$e" ra<iona)en"ul a":" (e -a)iliar. +rgoliul lui Sir Ja!A a.!a ne.oie (e a":"a o,igen, ! a!es"a "rebuia e,"rsa (in $l ):nii !elor (in Fur. /ra, 4n general, un $a"ron e,igen", !are $l "ea bin! 3i !erea re9ul"a"e (es .:r3i"e; iar a"un!i !:n( nu le ob<inea, !ine.a "rebuia s su-ere. Da! 4n"r-o anu)i" s $" -):n , 9i sau )i!rose!un( 4<i .enea r:n(ul, era absolu" alea"oriu 3i nu 4nse)na ni)i!, 4n !on-!lu9ie: u)ilin<a era "o"al neFus"i-i!a" , (ar "o!)ai ne(re$"a"ea 3i .iolen<a (e9a$rob rii (e)ons"rau ! Sir Ja!A nu a.ea ni)i! $ersonal !u "ine. Sau in.ers: 4nsu3i -a$"ul ! a.ea !e.a $!rsonal !u "ine, ! "e alesese !a <in" $en"ru un as"-el (e "ra"a-)en", (o.e(ea ! ai un s"a"u" s$e!ial, $en"ru el 3i $en"ru "ine. Da! nu i-ar -i $ sa", nu s-ar -i os"eni" s "e bage 4n sea) . /ra a$roa$e singura )o(a-li"a"e 4n !are 43i )ani-es"a a-e!<iunea. 7n "i)$ !e Paul 43i s$unea "oa"e a!es"ea, !ir-!ula<ia 4n!e$use s se (es!onges"ione9e. Pen"ru ! , al"-el, ar -i "rebui" s "rag $u<in (e .olan, ui"e-a3a, i9bin( Jaguarul (e !a)ionul (e al "uri 3i o)or:n(u-i $e a):n(oi $asagerii. Nu)ai ! ori!e angaFa" (e la Pi"!o i-ar -i $u"u" s$une !e a.ea s ur)e9e: Paul a.ea s s-:r3eas! sub -or) (e bi-"e! "ar"ar, 4n "i)$ !e Sir Ja!A .a ie3i 4n.igora" (in"re res"urile )a3inii, (orni! s -iloso-e9e $e "e)a gene-ro9i" <ii $ro.i(en<ei 4n -a<a $ri)ei e!0i$e (e "ele-.i9iune aFunse la -a<a lo!ului. Du$ o or (e (ru) 4n " !ere, "i)$ 4n !are Paul si)<i !u) i se a"ro-ia9 ):n(ria, aFunser 4n"r-o suburbie !u -agi (in !are $i!ura a$a, un(e -elinarele (e ! ru< lu)inau sis"e)ele (e alar) .

M Ai!i. Dou ore. #ar 3o-erii )ei nu beau ni!io(a" . M Plou , Sir Ja!A. Po" s . !on(u! ) !ar $:n 1a u3 G M U)brela. Pa!0!"ul. Paul reu3i e!0ilibris"i!a 3e$!ii, a $or"ierei 3i a salu"ului, (u$ !are 4l ur) ri (in $ri.iri $e Sir Ja!A 4n(e$ r":n(u-se !u o s"i!l (e s0err1 a)ba-la" sub bra<. Ur! la lo! 4n )a3in , arun! 3a$!a $e s!aunul (in (rea$"a 3i 4n"inse ):na (u$ "ele--on. #ar" -) , *ar"0a, iar" -) ! nu )a) $u"u" ui"a la "ine, S$er ! nu ) ur 3"i 3i nu ) (is-$re<uie3"i. Te iubes!, *ar"0a. Hi ai (re$"a"e 4n !e-l $ri.e3"e $e Sir Ja!A, ai a.u" 4n"o"(eauna, (oar ! eu n-a) .ru" s re!unos!. / "o"ul bine, 4n! G Te-a) $ier(u"G Nu "e-a) $ier(u", nu-i a3aG 7n "i)$ !e -or)a nu) rul 3i s:ngele, 4)$reun !u ):n(ria, i se "re9eau (in nou la .ia< , se o$ri. Desigur: $a"ronul $robabil ! $ri)ea lis"a (e"a-lia" a "u"uror nu)erelor la !are se suna (in )a3i-nile -ir)ei. /ra e,a!" genul (e (e"aliu !are nu-i s! $a ni!io(a" . Poa"e a3a a-lase (es$re *ar"0a. #ar (a! Paul o suna a!u), Sir Ja!A a.ea s a-le, iar )e)oria lui r 9bun "oare, (e ele-an", .a $ s"ra (e"aliul, a3"e$":n( !li$a $ro$i!e, !li$a !ea )ai s":nFeni"oare, 4n $ubli!. D!!i, o !abin "ele-oni! . Un lu!ru rar 4n 9iua (e a9i. Paul $orni $e s"r 9ile $us"ii, !o"in( la 4n":)-$lare. Din !:n( 4n !:n( !:"e un s" $:n !are 43i $li)ba !:inele, !:"e un be<i. res$e!"abil 4n"or!:n(u-se a!as !u !u)$ r "urile, (ar ni!i urin (e !abin , 3i ia"-o, $e o s"r (u< se)i!ir!ular !u !ase in(i.i-(uale, lu)ina"e !u i)i"a<n (e -elinare .i!"oriene !u ga9, lu)ina -arurilor (es!o$eri o u)brel )are, . rga" . ?ir-ar s -ie. Ce s -a! a!u), s "rea! )ai (e$ar"e, sau s -r:ne9e brus!G In(i-eren" !e - !ea a.ea s -ie $ros", sau Sir Ja!A a.ea s g seas! un )o"i. !a s -ie $ros". +ri!u), $robabil ! 43i no"ase Ailo)e"raFul (e la bor(ul Jaguarului 4nain"e (e a !obor4 3i a.ea s 4l $un s $l "eas! ben9ina su$li)en"ar . Da! "re!ea $e l:ng el, a-i3a i)$er"inen< : )ai bine s o$reas! . Paul -r:n !:" $u"u )ai u3or, (ar u)brela $e $i!ioare nu 43i 4n!!"ini $asul. Con"inu:n-(u-3i (ru)ul, (is$ ru $e o alee. C:"e.a )inu"e )ai ":r9iu, Paul ( (u (ru)ul -r:nei (e ):n 3i s!oase )a3ina 4n s"ra(a $rin!i$al . Tan"i *a1 lo!uia 4n"r-o !as 4n s"il Do)es"i! Re.i.al re- !u"a, !u "u-e "unse or(ona" 3i o $l !u< (e le)n $rins 4n !uie (e "run!0iul unui $in, $e !are era nu)ele. BAr(o!0C se !0e)a !asa. Paul 43i i)agin o -a" b "r:n , -ragil , !u o bu! <i! (e (an"el la g:", o-erin(u-i $r Fi"uri !u susan 3i un $a0ar (e *a(eira. A!eas"a se $res!0i)b , (e.enin( !or$olen" , $ar--u)a" , e.rei! 3i .iene9 , a( ug:n( !u lingura -ri3! $e Sa!0er"or"e. 7i ur) I $oa"e bre"elele lui Sir Ja!A erau (e .in I o $ari9ian! $lin (e ironie, !u oase sub<iri, !u )an3e"aFa!0e"ei (e "5ee( s l"a" elegan" (e $e an"ebra<, 4n "i)$ !e "urna (eli!a" o "isan (in"r-un !eaini! (e argin". Poa"e ! uneori era o bru" , (ar loiali"a"ea lui Sir Ja!A -a< (e "an"i *a1 3i neli$si"ele lui .i9i"e lunare 4i - !eau !ins"e. Pri.in( bosu)-la" ! "re !as , Paul 4n!er! s nu se g:n(eas! la *ar"0a. Se 4n"reb (a! Ar(o!0 era $ro$rie"a"ea o-i!ial a lui Pi"!o. Ar -i -os" (e)n (e Sir Ja!A s 43i "rea! ) "u3a $e s"a"ul (e $la" , !u o lo!uin< s$a<ioas 4n ane, . Ti)$ul "re!ea. Ploaia !urgea. Paul $ri.i 3a$!a (e 3o-er, (e $e s!aunul (e al "uri. S -i -os" Sir Ja!A gelos (in !au9a *ar"0eiG Pe el, $en"ru *ar"0aG As"a eraG A$oi, 4n"r-un )o)en" (e re.ol" neg:n(i" , s!oase !ase"o-onul (in bu9unar, $re- !:n(u-se $e Fu) -"a"e ! era un "ele-on 3i ! .oia s o sune $e *ar"0a, 3i a!"i. )i!ro-onul $e !are Sir Ja!A 4l a.ea asu$ra sa. Ra9a (e a!<iune a ins"ru)en"ului era (e (ou -9e!i (e )e"ri, !a$a!i"a"ea ne!esar $en"ru 9ilele !:n( lui Sir Ja!A 4i $l !ea s r " !eas! )e(i"a"i. $e !uloare 1a -el (e 4n"or"o!0ea"e !a g:n(urile sale. U3a !asei se g sea la (ou 9e!i 3i !in!i (e ine"ri (is"anl 3i, - r 4n(oial , 9i(urile re(u!eau (in -or<a se)nalului. Cu "oa"e a!es"ea, !ele "rei !u.in"e $e !are le 4nregis"rase Paul $e ban( 3i $e !are, )ai ":r9iu 4n a!e!a3i sear , a.ea s i le re(ea *ar"0ei, - !:n(-o s 43i $iar( in"eresul i)e(ia" -a< (e se,, se au9eau !lar, !a 3i !u) Sir Ja!A ar -i s"a" la birou.

Jaguarul re.enise la lo!ul (e 4n":lnire; $loaia !on"inua s !a( 3i u)brela . rga" 43i - !u a$a-ri<ia. Salu"ul 4i ie3i lui Paul i)$e!abil. 7n oglin(a re"ro.i9oare, e,$resia (e $e !0i$ul lui Sir Ja!A era una (e re$aus benign. AFunser 4n -a"a a$ar"a)en-"ului la uns$re9e!e - r un s-er" 3i Paul 4n!lin re!unos! "or (in !a$ 4n "i)$ !e o ban!no" (e o su" (e euro 4i era 4n(esa" !u (ege"e "re)ur -"oare 4n bu9unarul (e la $ie$". Re!uno3"in<a era 4ns $en"ru un al" !a(ou. M S. C. C.O Ho$"i Paul, "re9in(u-se (in"r-un s!ur" so)n $os"!oi"al. A$ sarea e,er!i"a" (e )us!ula"ura in-erioar a *ar"0ei, !on"ra!"a" (e r:s, 4i ( (u $enisul a-ar , iar ea 4l ros"ogoli al "uri, l s:n( lo! $l ):nilor s se (ila"e. M Poa"e-i s$unea un ban!. /ra 4n )o( ! u"a" $ru(en" . M Unei ) "u3iG Cu o ase)enea $oan" G Nu, "rebuie s -ie (e-a(e. ra"elea. *ar"0a .oia s -ie a(e. ra"; )ai i)$or"an" (e!:" a":" 4ns , .oia s 4l $ s"re9e $e Paul a3a !u) -usese !:n( se 4n"orsese a!as !u "rei seri 4nain"e: -urios (ar " !u", "riu)- "or (ar " !u", - !:n( bu! <i o ban!no" (e o su" (e euro. Nu .oia s 4l .a( alune!:n( iar 4n ra<ionali"a"ea a!eea $lin (e res-$e!", un e,$onen" al 3e$"elului (e la Pi"!o, !u nu) rul (e 4nregis"rare 3"an<a" $e !ru$ . II .oia, o (a" , 4n -run"e. M ?ii a"en" . Casa nu e "re!u" $e lis"a (e $ro$rie" <i 3i 3"ii bine ! , (a! ar -i !u a(e. ra" ) "u3a lui, ar -i -os". #ar ea ar -i a$ ru" $e s"a"ele (e $la" . Hi, (u$ !u) <i-a) )ai s$us, nu ra"ea9 ni!i o .i9i" . 7n $ri)a 9i (e Foi a -ie! rei luni. + (a" , Loo( l-a (us a!olo (ire!" (e la aero$or". Hi ni!i n-o s!oa"e .reo(a" 4n lu)e. M Poa"e e i)obili9a" . M Ni)eni nu-3i .i9i"ea9 4n -elul s"a ) "u3ile, !0iar (a! sun" 4n -o"oliu !u ro"ile. *ar"0a 4l a$rob (in !a$. M De!:" (a! sun" al"-el (e "an"i. M S. C. C.O M Ter)in . * o)ori. S":n( 4n"ins $e s$a"e, r:sul $ rea a$roa$e nes -n "os. Se ri(i! 4n -un(, $ri.in( la !0i$ul 4n"ors al lui Paul. 7i lu lobul ure!0ii 4n"re (ege"ul )are 3i ar " "or. M Ce !re9i ! ar "rebui s -a!e)G M S a-l ). A(i! s $unein $e !ine.a s a-le. M De!eG M Cu) a(i! (e !eG Rea!<ion Paul, !a 3i !u) i-ar -i -os" $us 4n (is!u<ie s"a"u"ul (e li(er. M Ar "rebui s 3"i) !e .re). M Asigurare. M AsigurareG M C0iar 3i !ei )ai ar(en<i a()ira"ori ai lui Sir Ja!A I se ui" 4n sus la *ar"0a, $ar! (iso!iin(u-se (e Kei I sun" (e a!or( ! $oli"i!a lui (e angaFare 3i !on!e(iere nu are 4n"o"(eauna la ba9 )eri"ele. *ar"0a 4n!lin (in !a$. M * .e9i 3i - r o!0elariG M Te . ( 4n"o"(eauna. Alegerea ! 9u asu$ra lui @ar1 Des)on(. @ar1 Des)on(, $:n nu (e)ul" una (in"re .erigile i)$or"an"e 4n lan<ul (e $ubli!a<ii (e<inu"e (e Sir Ja!A. @ar1 Des)on(, !are $ro.o!ase ! (erea a "rei )ini3"ri, (in"re !are unul -e)eie, !are 4i bo"e9ase !o$ilul ! $i"anului e!0i$ei (e !ri!0e" a Angliei, !are (e$l:nsese (e$en(en<a (e !o!ain a (ou (in"re -e"ele !are $re9en"au bule"inul )e"eorologi! 3i !are, 4n -ine, 4n ur)a !:"or.a $ "run(eri $rin e-ra!<ie, 4i a(usese 3e-ului $robe -o"ogra-i!e ale $ar"i(elor (e a)or 4n "rei ale $rin<ului Ri!A, 4)$reun !u $ros"i-"ua"ele (e lu,.

?usese $rea sigur (e el sau (oar nai.G +ri!u) ar -i -bsl, $ornise (e la o $re)is gre3i" : ! $ara-)e"rii )orali $e !are 4i $resu$uneau ar"i!olele sale, sus<inu<i !u en"u9ias) a":" (e $ro$rie"arul 9iarului, !:" 3i (e !i"i"ori, erau ) !ar 4n $ar"e reali; sau, (a! nu reali, a"un!i ) !ar i)uabili. Dar @ar1 Des)on(, !are se a3"e$"ase s -a! (in ar"i!ol o 4n!oronare a a!"i.i" <ii sale, (es!o$erise ! "riu)--ul $u"ea -i e,agera", 4n"r-un )o( !are $unea 4n (is!u<ie $resu$usul realis) al )eseriei lui. Nu $u"ea -i !on"es"a" en"u9ias)ul general s":)i" a"un!i !:n( (e9. luise ! un ":n r Ba-la" la 3ase b " i (e ini) (is"an< (e "ronC, 4n"re<inu" !u bani $ubli!i 3i $l "i" $en"ru a re$re9en"a <ara 4n )isiuni 4n s"r in "a"e, 43i - !use (e !a$ 4)$reun !u Cin(1 3i Pe"ronella 4n"runul (in"re Blu,oasele $ala"eC asigu-ra"e (e !on"ribuabili. Dar, $e ) sur !e is"oria se (erula, 9i (u$ 9i, a!u9a<iile (e (es-r:u l saser lo!ul ru3inii 3i, a$oi, unei au"o4n.inuiri $a"rio"i!e. #a un ni.el )ai res"r:ns, lu!rul a!es"a 4l - !use $e Sir Ja!A s se "rag (e bre"elele !u 4nse)nele Ca)erei #or9ilor, "e):n(u-se ! nu .a )ai ob<ine 0er)elina asor"a" lor. *a"erialul lui @ar1 Des)on( era la -el (e in!on"es"abil !a Pi")an Eouae; $robele -o"ogra-i!e erau )ai $resus (e ori!e 4n(oial , iar !ele (ou -e"e nu a.eau, laolal" , ni!i ) !ar o a)en( (e $ar!are. Cu "oa"e a!es"ea, @ar1 Dea)on( -usese (es"i"ui" 3i (enun<a" 4n a!ela3i 9iar !are o(a" 4i $ubli!ase 4n e,!lusi.i"a"e ar"i!olele, !a B.:n "orul (e )ur( rii !are a )ers $rea (e$ar"eC. S-au au9i" re-eriri I "o"al (e$lasa"e I la o ! l "orie (e (o!u-)en"are 4n"re$rins 4n In(iile +!!i(en"ale, 4n ur)a ! reia, 4n"r-un sens s"ri!", nu re9ul"ase ni)i! !are s $oa" -i "i$ ri". + luase !u el $e Caroline, (e la Con"abili"a"e, iar "i! lo3ii $ubli!aser o -o"ogra-ie a ei, e.i(en" !onsu)a" , !u su"ienul !os"u)ului (e baie l sa" 4n bern , i)agine !are nu ar -i $u"u" -i ob<inu" (e!:" $rin -ur" sau $rin"r-o )i". groso-lan . 7n !on!lu9ie, @ar1 Des)on( (e.enis! un o) $!n"ru !are g sir!a unui lo! (e )un! 4n .ii"orul a$ro$ia" era o $roble) . *ar"0a 3i Paul se 4n":lnir !u el 4n 0olul unui 0o"el $en"ru "uri3"i. M Ui"e !u) s"au lu!rurile, 4n!e$u *ar"0a. Subie!"ul ne a$ar<ine. Noi (e!i(e) (a! 4l $ubli!i sau nu. S-ar $u"ea s ne -ie )ai -olosi"or (a! nu. + s -<i $l "i) onorariul, o $ri) $en"ru re9ul"a"e -oar"e bune 3i 4n! una $en"ru $ubli!are sau $en"ru $ s"rarea se!re"ului, 4n -un!<ie (e 0o" r:rea $e !are o s-o lu ). De!i, in(i-eren" !u) iese, nu ai (e $ier(u". De a!or(G M De a!or(, r s$unse re$or"erul. Dar !e se 4n":)$l (a! $is"a se aglo)erea9 G M N-are !u), (a! 4<i <ii gura. Nu 3"i) (e!:" noi 3i !u "ine, a":". Hi a3a "rebuie s r ):n . De a!or(G M De a!or(, re$e" @ar1 Des)on(. A!u), (u$ !e se "er)inaser "oa"e, 4n<elegea (e !e Pi")an Eoue! se !o)$or"ase a3a !u) se !o)$or"ase 4n !a9ul $rin<ului Ri!A. ?usese asigura" ! se - !user B$resiuni neobi3nui"eC, a":" (e la $ala", !:" 3i (in $ar"ea *inis"erului (e In"erne. Co)$ensa<ia $en"ru (is$onibili9are -usese )ul<u-)i"oare, ba !0iar !ore!" ; $ensia nu 4i -usese a-e!"a" ; !lau9a " !erii era nor)al 4n as"-el (e o!a9ii. #ui @ar1 Des)on( nu 4i li$sea i)agina<ia; 3"ia !u) se 4n":)$l 4n si"ua<ii !a a!eas"a. Dar !eea !e nu $u"ea ier"a el 3i !eea !e 4l !on.insese s 4n!0eie a-a!erea a!eas"a -usese !o)en"ariul lui Sir Ja!A, - !u" 4n "i)$ !e ur!a 4n li)u9in , 4n u)bra salu":n( a lui Loo(: B4n"o"(eauna a) -os" (e $ rere I 4i s$usese -os"ul s u $a"ron .ii"orului 3o)er I ! nu $o<i a.ea 4n!re(ere 4n"r-un o) !u. Dou nu)e )i!iC. Ci"a"ul a$ ruse $e $ri)a $agin 4n "rei 9iare 3i !on"inua 4n! s 4l roa( $e @ar1 Des)on(. /,$erien<a *i!ului DeFun $e Insul 4n!e$u !u ! u"area unei sigle. De$ar"a)en"ul (e (esign $ro-(use !:"e.a 9e!i, 4n )are $ar"e re.i9ii nere!unos-!u"e 3i -ur"uri " !u"e (u$ si)boluri -a)iliare. #ei, )ai )ul<i sau )ai $u<ini, 4n"r-o $os"ur )ai )ul" sau )ai $u<in a)enin< "oare; !oroane regale sau $rin!iare (e )ai )ul"e -eluri; 9i(uri 3i !on"ra-or"uri (e !as"el; grilaFul (e la Pala"ul Les")ins"er, s"ili-9a"; -aruri, "or<e ar9:n(, silue"e (e !l (iri is"ori!e; $ro-ilul Bri"anniei, al Boa(i!eei, Ni!"oriei 3i S-:n"ului @0eorg0e; ro9e (e "oa"e -elurile, si)$le sau (uble, obi3nui"e sau b "u"e, )i!i, )ari 3i -oar"e )ari; -run9e (e s"eFar, )ere 3i arbori; $or<i (e !ri!0e" 3i au"obu9e

e"aFa"e, -ale9e albe, Bee-ea"ers, .e.eri<e ro3!a"e 3i un $rigor 4n 9 $a( ; $ s ri $0oeni, 3i 3oi)i, lebe(e 3i !:ini (e .:n "oare, .ul"uri 3i $o$:n( i, 0o$ogri-i 3i 0i$o!a)$i. M Toa"e $roas"e, "oa"e $roas"e, s$use Sir Ja!A arun!:n( un "ean! !u !ele )ai re!en"e $ro$uneri (e $e *asa (e Ca)$anie $e !o.orul )i<os. Prea "re!u"e. /u .reau $re9en"ol. M A) $u"ea $une (oar )i<ialele "ale, 4n"re-$ "runse. Ai griF , *ar"0a, nu !on-un(a !inis)ul $ro--esional !u (is$re<ul a)a"ori!es!. Dar, (u$ !e (es!o$eriser !eea !e !re(eau ! (es!o$eriser , a"i"u(inea ei -a< (e Sir Ja!A se )o(i-i!ase; la -el !a 3i a lui Paul. M Ceea !e .re), s$use Sir Ja!A ignor:n(-o 3i b ":n( 4n )as $en"ru a a!!en"ua, es"e )is"erul. Nre) s -ie ai!i, a!u), Insula, (ar .re) 3i )is-"erul, Nre) !a .i9i"a"orii no3"ri s si)" ! au "re!u" (in!olo (e oglin( , ! ai-au $ r si" lu)ea 3i au in"ra" 4n"r-o al"a, nou , (i-eri" , (ar !iu(a" (e -a)iliar , un(e lu!rurile nu se -a! !a 4n al"e $ r<i lo!ui"e ale $lane"ei, !i !a 4n"r-un .is $re<ios. Co)i"e"ul r )ase ) a3"e$"are, !re9:n( ! $re-"en<iile !o)$li!a"e ale lui Sir Ja!A !ons"i"uiau (oar $re-a<a la o solu<ie (e)n (e o.a<ii. Dar obi3nui"a $au9 (ra)a"i! se $relungi, l s:n( lo! unei " !eri Fena"e. M SirJa!A. M *a,, (ragul )eu. Nu e $ri)ul glas la !are ) a3"e$"a). Do!"orul *a, sur:se s":nFeni". 7n 9iua a!eea era 4""ibr !a" 4n "onuri (e !a-eniu !a s!oar<a (e !o$a!. 73i $i$ i su$ers"i<ios e3ar-a 3i 43i 4)$reun (ege-"ele !a un a!o$eri3 (e biseri! , l s:n( s se 4n"re.a( s"area (e s$iri" a e)isiunilor "ele.i9a"e. M C:n(.a 4n $ri)aFu) "a"e a se!olului al nou -s$re9e!elea, 4n!e$u el, a -os" o -e)eie, !are se (u!ea la ":rgul (in Nen"nor, !u un !o3 !u ou . Nenea (in"r-unul (in sa"ele (e $e !oas" , (e a!eea, (esi-gur, o a$u!ase $e ! rarea !are (u!ea (e-a lungul -ale9ei. 7n!e$use s $lou , (ar -e)eia, 4n<elea$" , 43i luase !u ea u)brela. D " -iin( ! "e0nologia (e $ro(u!ere a u)brelelor se a-la abia la 4n!e$u", obie!"ul era )are 3i bu"u! nos. Se a$ro$iase (eFa (e Nen"nor !:n( o $al nea3"e$"a" (e .:n" a lua"-o $rin sur$rin(ere, 4)$ing:n(-o (e $e s":n!i. A !re9u" ! o s )oar I sau !el $u<in a3a $resu$un, $e )o"i. ! ori!e $ersoan nor)al , a-la" 4n"r-o si"ua<ie ase) n "oare, a3a ar !re(e 3i nu a.e) ni!i un in(i!iu (in !are s reias ! -e)eia ar -i -os" anor)al (in $un!"ul a!es"a (e .e(ere I (ar u)brela a a!<iona" !a o $ara3u" , 4n!e"inin(u-i ! (erea. De ase)enea, .e3)in"ele i s-au u)-la" 4n"r-un )o( !are i-a re(us .i"e9a. Nu 3"i) e,a!" !u !e era 4)br !a" , (ar $u"e), 4n )o( $lau9ibil, s ne i)agin ) o !rinolin a!o$eri" !u )uselin , sau !e.a ase) n "or, as"-el 4n!:" a!u) a.ea (ou $ara3u"e, una (easu$ra 3i al"a (e(esub". De3i, !0iar 4n "i)$ !e . .orbes!, se 4n-iri$ea9 o 4n(oial : !rinolina era un obie!" (e 4)br ! )in"e a$ar<i-n:n( )o(ei !lasei burg0e9e, iar $eri)e"rul s u sugera .i9ibil o 9on $ro"eFa" , un noli )e "angere "i$i! $en"ru re$re9en"an"ele ei. Ar -i $u"u" .:n9 -"oarea noas"r (e ou a$ar<ine a!es"ei !lase, ) 4n"rebG Sau $oa"e ! e,is"en<a $e insul a unei 4n-lori"oare in(us"rii a $es!ui"ului - !use !a oasele (e balen , !are al! "uiau s!0ele"ul esen<ial $en"ru .es"i)en"a<ia -e)inin , s $ "run( 4n )ai )ul"e s"ra"uri so!iale (e!:" 4n res"ul < riiG Du$ !u) .e(e<i, nu es"e e,a!" (o)eniul )eu 3i .a "rebui s )ai !er!e"e9 ar"i!olele (e lenFerie $ur"a"e (e !lasele .:n9 "oarelor (e ou 4n (e!eniul $robabil 4n !are a a.u" lo! in!i(en"ul 4nregis"ra". M D -i (ru)ul !u $o.es"ea, o)ule, s!u"e3"e-ne !u .orbele (e (u0O /,!la) Sir Ja!A. Neai l sa" 4n aer. M Sigur, s$use (o!"orul *a,, nea!or(:n(u-i )ai )ul" a"en<ie (e!:" ori! rui al" -a!"or $er"urba"or (in s"u(io. Hi a3a, -e)eia a $lu"i" $:n Fos, !u !o3ul (e ou $e bra<, !u u)brela 3i !rinolina u)-la"e (e !uren<ii as!en(en<i (e !oas" . Ne-o $u"e) !u usu-rin< 4n!0i$ui $ri.in( s$re larg, )ur)ur:n( o rug -!iune 4n l<a" Do)nului 3i ur) rin( !u) nisi$ul )oale se ri(i! 4n

4n":)$inarea ei. A a"eri9a" 4n siguran< $e $laF , ne. " )a" , (in !:"e a) -os" in-or)a", !u e,!e$<ia !:"or.a ou !r $a"e (in !o3. /,$resia (e $e -a<a lui Sir Ja!A era una (e $l !ere e,as$era" . Trase (in <igara (e -oi 3i e,as$e-rarea se risi$i. M 7)i $la!e. Nu !re( un !u.:n", (ar 4)i $la!e. / ai!i, e )agie, 3i $u"e) s-o -a!e) s -ie a!u). Sigla -u (esena" 3i re(esena" , 4n s"iluri .ariin( (e la 0i$errealis)ul $rera-aeli" la !:"e.a "r s "uri (e !on(ei e,$resionis"e. C:"e.a ele)en"e !0eie $er-sis"au: !ele "rei !lo$o"e si)e"ri!e ale u)brelei, bone"ei 3i -us"elor u)-la"e; "alia 4n!orse"a" 3i bus"ul $lin al -e)eii (in"r-o $erioa( an"erioar ; 3i !o3ul rus"i!, se)is-eri!, 4n !are gr )a(a ro"un-Fi" (e ou !o)$le"a !er!ul. C:n( Sir Ja!A nu era (e -a< , )o"i.ul -usese bo"e9a" Regina Ni!"oria Ar ":n(u-Hi I9)enele, iar !:n( era se 4n!er!aser )ai )ul"e nu)e I Be"0, *au(, Delila0, ?ai"0, ?loren!e, *a(ge I 4nain"e (e a se !on.eni asu$ra lui Be"s1. Cine.a 43i a)in"ise (e o e,$resie (e $e .re)uri, BBe"s1 !ea (in !eruriC, !are $ rea s legi"i-)e9e bo"e9ul, !0iar (a! ni)eni nu )ai 3"ia !are era sensul ei. A.eau si)bolul, !are !on<inea a":" lo!ul, !:" 3i )is"erul; (e$ar"a)en"ul "e0ni! ur)a s 4i (ea "i)$ul $re9en". Pro$unerea ini<ial , logi! , -usese !a sal"ul lui Be"s1 s -ie re$e"a", !:n( .:n"ul b "ea (in (ire!<ia $o"ri.i" , (e ! "re un !as!a(or 4)br -!a" 4n s"raie -e)eie3"i .i!"oriene. Se alo! o 9on (e (. esan", la .es" (e Nen"nor; (a! "es"ele erau reu3i"e, $laFa a.ea s -ie re!0i9i<iona" 3i l rgi" , $en"ru a o-eri "eren (e a"eri9are su-i!ien"; iar .i9i"a"orii $u"eau asis"a -ie (in "ribune, -ie (in b r!ile an!ora"e 4n larg. Se organi9ar )ai )ul"e 4n!er! ri $en"ru s"abilirea 4n l<i)ii o$"i)e a sal-"ului, a -or<ei .:n"ului, a (es!0i(erii u)brelei 3i a !a$a!i" <ii !rinolinei. Dou 9e!i (e lans ri $e )ane-!0ine (user la 9iua 4n !are Sir Ja!A, !u bino!lul li$i" (e s$r:n!ene 3i $i!ioarele (e$ r"a"e $en"ru e!0ilibru 4n 0ula u3oar , asis" la $ri)a "es"are $e .iu. #a "rei s-er"uri (in (ru), .oini!a BBe"s1C $ ru s $iar( !on"rolul asu$ra !rinolinei, ou le i se . rsar 4n "oren" (in !o3, iar o)ul a"eri9 $e $laF 4n"r-o o)le" a(-0o!, ru$:n(u-3i gle9na 4n "rei lo!uri. M Ce " n" l u, !o)en" Sir Ja!A. C:"e.a 9ile )ai ":r9iu, al (oilea $ara3u"is" I !el )ai u3or !as!a(or $e !are 4l $u"user g si, (in (orin<a (e a !o$ia o -e)eie I reu3i s $ s"re9e in"a!"e ou le, (ar 43i -isur $el.isul. AFunser la !on!lu9ia ! 9borul originar al lui Be"s1 -usese aFu"a" (e !on(i<ii )e"eorologi!e neobi3nui"e. 7n":)$larea era -ie )ira!uloas , -ie a$o!ri- . Ur) /,$erien<a BunFee Be"s1 (in Ceruri, al ! rei a.an"aF era ! $er)i"ea $ar"i!i$area .i9i"a"o-rilor. Se - !ur 4n!er! ri (e sal"uri 4n siguran< (e $e s":n!ile )o(i-i!a"e, (e ! "re s ri"ori (e a)bele se,e 3i (e "oa"e (i)ensiunile, $ur":n( !o3uri !u ou . /ra 4ns !e.a ne!on.ing "or 3i !u (es .:r3ire ne)is"erios, - r (is!u<ie )ul" $rea $re9en", 4n s ri"orul !are se leg na 4n sus 3i 4n Fos 4n 0a), 4nain"e (e a -i !obor:" 4n!e" $e $laF . 7n ur)a )ai )ul"or in"er.en<ii $ersonale (in $ar"ea lui Sir Ja!A, (e$ar"a)en"ul "e0ni! g si, 4n -ine, o solu<ie. /!0i$a)en"ul 3i 0a)urile a.eau s r ):n , (ar, 4n lo!ul !or9ii elas"i!e, a.eau s -olo-seas! un !ablu (erul:n(u-se !a)u-la", 4n "i)$ !e .en"ila"oare )as!a"e ur)au s si)ule9e !uren<ii (e aer as!en(en<i. Ca re9ul"a", .i9i"a"orii a.eau s -ie 4n $er-e!" siguran< , in(i-eren" (e !on(i<iile )e"eorologi!e. De$ar"a)en"ul (e )arAe"ing .eni !u i(eea ra-ina)en"u0ii su$re): /,$erien<a BunFee Be"s1 (in !eruri a.ea s (e.in /,$erien<a *i!ului DeFun. Sus, $e -ale9 , a.eau s -ie ins"a-la"e !o"e<e, (o"a"e !u ne!esarele $ s ri, !oa-a"e 3i aranFa"e; ou le a.eau s -ie a(use 9ilni!, !u a.ionul, iar .i9i"a"orul s !oboare $e $laF !u un Co3 Be"s1 $rins la !en"ur . A$oi .a -i !on(us =sau !on(us > (e ! "re o os$ " ri< !u bone" $:n la Barul lui Be"s1 (e *i! DeFun 2& (in 2&, un(e ou le .or -i s!oase (in !o3 3i $r Fi"e, -ier"e, - !u"e Fu) ri sau o)le" , (u$ (orin< , !0iar sub o!0ii s ri"orului. + (a" !u no"a (e $la" , se .a e)i"e un Cer"i-i!a" (e Sal", !u se)n "ura "i$ ri" a lui Sir Ja!A 3i !u (a"a.

7n "i)$ !e bul(o9erele s $au 3i )a!aralele se ro"eau, 4n "i)$ !e $eisaFul se "rans-or)a 4n"r-o !ar"e !uFu! rii, !u 0o"eluri 3i $or"uri, aero$or"uri 3i "erenuri (e gol-, 4n "i)$ !e $ro$rie"arilor ne!on-.enabil a)$lasa<i li se o-ereau s"i)ulen"e 3i iubi"orilor )e(iului 4n!onFur "or li se - !eau $ro-)isiuni sur:9 "oare $ri.in( s":n!ile (e !al!ar, .e.e-ri<ele ro3!a"e 3i !:"e.a s$e!ii (e -lu"uri $r $ (i<i, Sir Ja!A Pi")an 43i !on!en"ra e-or"urile asu$ra !onsilierilor lo!ali ai Insulei. Les")ins"er-ul 3i Bru,elles-ul $u"eau s )ai a3"e$"e: )ai 4n":i "rebuia s 3i-i a"rag (e $ar"ea sa $e lo!alni!i. *arA era 4ns r!ina" !u a!<iunea. N 9:n(u-l $e Sir Ja!A, oa)enii ar -i $u"u" (e.eni sus$i!io3i 3i (e-ensi.i, !a 3i !u) ar -i a.u" (e a -a!e !u re$re-9en"an"ul unei !or$ora<ii in.a(a"oare, nu !u un bine- ! "or (e $ro$or<ii. /ra )ai bine s lase "o"ul 4n sea)a o!0ilor alba3"ri 3i a bu!lelor blon(e ale lui *ar!o Polo. M De !e a) ne.oieG 7n"rebase A()inis"ra"orul (e Proie!" 4nain"e (e a $orni. M Norbe (e (u0, un sa! !u )or!o.i 3i o leg "ur (e nuiele, 4i re$li!ase Sir Ja!A. A.ur lo! (ou r:n(uri (e nego!ieri. 7n":lnirile !onsul"a"i.e o-i!iale 4n"re Pi"!o 3i !onsiliul lo!al se <inur la se(iul breslelor (in Ne5$or". Publi!ul a.u .oie s asis"e 3i "oa"e $ro!e(urile (e)o!ra"i!e -ur res$e!"a"e: !eea !e 4nse)na, (u$ !u) re)ar! Sir Ja!A $en"ru sine, ! si)bolis"i!a, in"e-resele s$e!iale 3i gru$ rile )inori"are (i!"au, a.o-!a<ii s!o"eau o gr )a( (e bani 3i o)ul 43i $e"re!ea !ea )ai )are $ar"e a "i)$ului s":n( 4n $a"ru labe, !u -un(ul ars (e soare. In $aralel 4ns , !ei )ai i)$or"an<i (in"re !onsilierii (e $e insul a.eau (is!u<ii 4n se!re" !u o )i! e!0i$ (e la Pi"!o, sub !on(u!erea lui *arA. A!es"ea erau, $rin na"ura lor, e,$lora"orii 3i neangaFan"e; (e ase)enea, nu erau 4nregis"ra"e, as"-el 4n!:" i(eile ino.a"oare $u"eau -i e,$ri)a"e 4n -or< , (a! era ne.oie, $en"ru !a, (u$ !u) sunase 4n(e)nul a(resa" unuia (in"re !onsilierii )ai bl:n9i, .isul s $oa" !urge. Con-or) ins"ru!<iunilor "rasa"e (e Sir Ja!A lui *arA, .isul "rebuia s !urg $re!u) un !anal, 4n linie (rea$" 3i ! "re o (es"ina<ie $re!is . Au9in( (es!rierea, $:n 3i *arA -usese lua" $rin sur$rin-(ere. M Dar !u)G Nreau s 9i!. Sun"e) 4n )ileniul "rei, )ai e,is" Les")ins"er-ul, Bru,ellesul, )ai e,is" , 3"iu 3i eu, Las0ing"on-ul, Na<iunile Uni"eG M Cu)G Sur:se Sir Ja!A, ! !i banala 4n"rebare -usese 4n!:n" "or -or)ula" . *arA, o s 4<i 4)$ r-" 3es! !el )ai )are se!re" $e !are 4l !unos!. /3"i ga"aG *arA nu a.ea ne.oie s )i)e9e in"eresul. #a r:n(ul lui, Sir Ja!A ar -i .ru" s "rag (e "i)$, (ar nu se $u"ea ab<ine. M Cu -oar"e )ul"i ani 4n ur) , !:n( era) la -el (e ":n r !a <in! as" 9i, i-a) a(resa" a!eea3i 4n"rebare unui o) i)$or"an", $en"ru !are lu!ra) la .re)ea a!eea. +)ul a!es"a i)$or"an" I Sir *a""0e5 S)ea"on I as" 9i ui"a", (in ne-eri!ire -si! "ransi" I $unea la !ale o lo.i"ur (e o 4n(r 9-neal ui)i"oare. #-a) 4n"reba" !u) o s-o -a! 3i 3"ii !e )i-a r s$unsG *i-a s$us: BJa!A1 I a3a )i se s$unea, Ja!A1, $e .re)ea a!eea I Ja!A1, "u ) 4n"rebi !u) a) s o -a!. R s$unsul )eu es"e ur) -"orul: o s o -a! - !:n(-o.C S-a"ul a!es"a nu )-a $ r si" ni!io(a" 3i, $:n 4n 9iua (e as" 9i, el 4n! ) ins$ir . 7n glasul lui Sir Ja!A, res$e!"ul suna r gu3i". M A!u), -ie !a el s "e ins$ire 3i $e "ine. Pen"ru *arA, (ialogul e,$li!a"i. 4n!e$u !u 4n!er-!area (e a $une si"ua<ia a!"ual a Insulei 4n"r-o $ers$e!"i. is"ori! 3i (e a r s$un(e !:"or.a 4n"re-b ri $reli)inare. Nu ! ar -i a.u" i)$er"inen<a (e a sugera r s$unsurile. De $il( , (a" -iin( a)$loa-rea -or)i(abil a in.es"i<iilor $ro$use (e Pi"!o, lo!urile (e )un! (eFa !rea"e 3i !ele !are a.eau s ur)e9e, $en"ru ! $ros$eri"a"ea era asigura" , nu !u).a a!es"a era )o)en"ul $o"ri.i" $en"ru !a Insula s 43i re!onsi(ere rela<iile !u res"ul < riiG Din !:"e 3"ia el, !ereril! (e sus<inere 4nain"a"e (e Insul Les")ins"er-ului 4n (e!eniile 3i se!olele "re!u"e -useser r u $ri)i"e, iar

ni.elul 3o)aFului -usese 4n"o"(eauna (es"ul (e ri(i!a". 7n !a9ul a!es"a, (e !e "rebuia !a Les")ins"er-ul 3i -is!ul s $ro-i"e (e $e ur)a $ros$eri" <ii a!"uale 3i .ii"oareG /.aluarea is"ori! e-e!"ua" (e (o!"orul *a, -S"ili9a" 3i or(ona" $e $un!"e (e (e$ar"a)en"ul lui *arA I -usese (eFa $us 4n !ir!ula<ie. 7n $lus, s"u(iile $e !are a.o!a<ii !or$ora<iei le 4n"re$rin( 4n )o( obi3nui" 4n as"-el (e si"ua<ii, 4n !are e-or"ul -inan!iar es"e a":" (e )are, ( (user la i.eal (o!u)en"e 3i o$inii $e !are *arA se !onsi(!ra (a"or s le 4)$ r" 3eas! !elor $re9en<i. Cu "i"lu !on-i(en<ial, bine4n<eles. Hi - r $reFu(e! <i. Dar nu $u"ea s nu le s$un ! , a":" (u$ o$inia a.o-!a<ilor, !:" 3i a e,$er<ilor 4n (re$" !ons"i"u<ional, a!0i9i<ionarea Insulei, 4n 12%3, (e ! "re /(5ar( 1 (e la Isabella (e ?or"uibus, !on"ra su)ei (e 3ase )ii (e ) r!i, era 4n )o( e.i(en" 4n(oielni! 3i $oa"e !0iar ilegal . Hase )ii (e ) r!i erau (oar ) run<i3. Se .e(ea !lar ! nu -usese o "ran9a!<ie ones" . Cons"r:ngerea r ):nea !ons"r:ngere, !0iar (a! a.usese lo! la s-:r3i"ul se!olului al "reis$re9e!elea. #a ur) "oarea 4n":lnire, *arA $ro$use, $en"ru ! nu erau lega<i (e o agen( !on.en<ional , s se -a! un $as )ai (e$ar"e. Da! a3a s" "eau lu!ru-rile I !eea !e ni)eni nu $ rea (is$us s !on"ra-9i! I 3i Insula -usese 4n"r-a(e. r !u)$ ra" ilegal (e ! "re !oroana bri"ani! , a"un!i !are $u"eau -i !onse!in<ele asu$ra si"ua<iei !uren"eG ?iin(! , le $l !ea sau nu, )e)brii !onsiliului lo!al erau !on--run"a<i !u o (ile) (e na"ur !ons"i"u<ional , is"ori! 3i e!ono)i! . Ce a.eau (e g:n(, s o as!un( sub !o.or, sau s se ia (e berega" !u eaG Da! )e)brii $re9en<i ai !onsiliului 4i 4ng (uiau s lase .isul s !urg , *arA (orea s le $ro$un un a"a! (in "rei $ r<i, sugera" (e ori!e anali9 logi! 3i obie!"i. a a!"ualei !ri9e, a"a! $e !are 4l .a re9u)a (u$ !u) ur)ea9 : *ai 4n":i, !on"es"area o-i!ial a !on"ra!"ului ?or"uibus, (in 12%3, 4n "ribunalele euro$ene; e.i(en", !on"es"a<ia $u"ea -i -inan<a" (e Pi"!o. In al (oilea r:n(, ri(i!area !onsiliului insular la rangul (e $arla)en", !u un se(iu a(e!.a", -inan<are, sala-rii, buge" (e !0el"uieli 3i $u"eri !ores$un9 "oare. 7n al "reilea r:n(, si)ul"an, !ererea (e in"rare 4n Uniunea /uro$ean , !a )e)bru !u (re$"uri (e$line. *arA a3"e$" . /ra 4n )o( s$e!ial )ul<u)i" (e -a$"ul ! reu3ise s in"ro(u! i(eea unei !ri9e. Sigur ! !a nu e,is"a, !el $u<in $en"ru )o)en". Dar ni!i un re$re9en"an" al $u"erii, (e la !el )ai $:rli" !onsilier )uni!i$al la $re3e(in"ele S"a"elor Uni"e, nu 43i $er)i"ea s nege e,is"en<a unei !ri9e (a! ea 4i era se)nala" . Ar -i )irosi" a lene 3i in!o)$e"en< . 7n !onse!in< , a!u), $e Insul , e,is"a o !ri9 . M Ne $ro$une<i 4n )o( serios o ru$"ur (e Coroan G 7n"rebarea -usese, bine4n<eles, aranFa" . Nu se $u"ea !a sen"i)en"alii 3i !onser.a"orii s nu aib obie!<ii; era )ai bine !a, 4n a!eas" e"a$ , s -ie l sa<i s !rea( ! sun" )aFori"ari. M Di)$o"ri. , re$li! *arA. #eg "urile !u rega-"ul sun", (u$ $ rerea )ea, .i"ale $en"ru Insul . +ri!e ru$"ur i)$us (e a!"uala !ri9 .a -i -a< (e Les")ins"er, nu (e Coroan . Da! e s -a!e) !e.a, a"un!i "rebuie s ne 4n" ri) leg "urile !u Coroana. M Cu) a(i! G 7n"reb !el $l "i" s o -a! . *arA ( (u i)$resia ! nu era $reg "i" s r s$un( . P ru lua" $rin sur$rin(ere. Se ui" la !ei-lal<i )e)bri ai e!0i$ei, !are nu 4i 4n"inser ni!i o ):n (e aFu"or. *en<ion , ne!on.ing "or, ! regelui i se $u"ea a!or(a s"a"u"ul (e Ni9i"a"or +-i!ial al Insulei. A$oi se si)<i obliga", (a" -iin( a")os-era (es!0is , (e sin!eri"a"e, a (is!u<iilor 3i asigurarea ! se!re"ul nu .a -i "r (a", s (e9. luie ! Pala"ul lua 4n )o( serios 4n !onsi(erare, !0iar 4n )o)en-"ul (e -a< , o $ro$unere (e s!0i)bare a re3e(in<ei. NuGO De !e nuG Ni)i! nu era b "u" 4n !uie, a!eas"a era na"ura is"oriei. Pe Insul e,is"a (eFa un $ala" -oar"e -ru)os, 4n !urs (e rea)enaFare. Desigur, ni)eni nu "rebuia s a-le un !u.:n" (in "oa"e a!es-"ea. Ceea !e a.u (re$" re9ul"a" o )ul<i)e (e !u.in"e, 3o$"i"e !ui "rebuia.

#a 4n":lnirea ur) "oare, !onser.a"orii sen"i-)en"ali 3i b ( ranii nere!unos! "ori 43i e,$ri)ar "e)erile -a< (e o in"er.en<ie a @u.ernului. Cu) r ):nea !u san!<iunile, blo!a(ele sau !0iar in.a-9iaG Pi"!o 3i !onsilierii s i erau (e $ rere, 4n $ri-)ul r:n(, ! as"-el (e rea!<ii erau $u<in $robabile, 4n al (oilea ! ele ar -i asigura" o re!la) in"er-na<ional (e neegala" 3i, 4n al "reilea, ! , (a" -iin( ! Insula .a ur)a "oa"e $ro!e(urile legale 3i !on-s"i"u<ionale, Les")ins"er-ul ur)a s aib griF s nu 43i a"rag re$resalii (in $ar"ea Uniunii /uro$ene sau !0iar a Na<iunilor Uni"e. Di)$o"ri. , $robabil ! .a re.eni la )asa nego!ierilor 3i .a !ere un $re< re9onabil. Poa"e )e)brii !onsiliului (oreau s a-le un )i! se!re": o-er"a (e (es!0i(ere a lui Sir Ja!A, (e o Fu) "a"e (e )iliar( (e lire s"erline 4n s!0i)-bul su.erani" <ii, -usese re(us la 3ase )ii (e ) r(, $lus un euro. Ceea !e a.ea s lase 4n si$e"e )ai )ul" (e!:" era ne!esar $en"ru rea)enaFare. De !e era Pi")an Eouse un s" $:n )ai bun (e!:" Les")ins"er-ulG + 4n"rebare 4n(re$" <i" , a()ise *arA, )ul<u)i" (e a"a!. Dar, 4n a!ela3i "i)$, sur:se el, o 4n"rebare ne(rea$" . Sun"e) lega<i (e in"erese re!i$ro!e, 4n"r-un )o( !are nu se a$li! rela<iilor (in"re gu.ernarea !en"ral 3i regiunile )ai 4n(e-$ r"a"e. 7n lu)ea )o(ern , s"abili"a"ea 3i $ros-$eri"a"ea e!ono)i! $e "er)en lung sun" asigura"e )ai e-i!ien" (e !or$ora<iile "ransna<ionale (e!:" (e s"a"ul na<ional (e )o( .e!0e. Nu "rebuie (e!:" s e,a)ina<i (i-eren<ele (in"re Pi"!o 3i res"ul < rii: !are se e,"in(e 3i !are se !on"ra!" G Hi .oi !e !:3"iga<iG Bene-i!ii )u"uale $relun-gi"e, (u$ !u) a) )en<iona" )ai 4nain"e. Ca s $une) ! r<ile $e )as , $robabil .o) !ere re.o-!area unor regle)en"ari nei)$or"an"e 3i 4n.e!0i"e $ri.in( $lani-i!area i)obiliar , (in"re !are !ele )ai )ul"e 43i au originea 4n (e"es"a"ul Pala" Les")ins"er. Hi !are es"e leg "ura, o-i!ial sau neo-i!ial , $e !are o .e(e<i !u noul Parla)en" al InsuleiG Ni!iuna. Pi")an Eouse !onsi(er ! se$a-rarea $u"erilor 4n"re -or<a )o"ri!e e!ono)i! 3i organele alese es"e esen<ial $en"ru s"area (e s n -"a"e a ori! rei (e)o!ra<ii )o(erne. Desigur, $oa"e .e<i (ori s 4i o-eri<i lui Sir Ja!A Pi")an o $o9i<ie siinboli! , un "i"lu $e 0:r"ie. M Ca (e e,e)$lu $re3e(in"e $e .ia< G Pro$use unul (in"re b ( rani. *arA se ar " "eribil (e a)u9a". Poa"e !ri9a (e "use 3i la!ri)ile erau !0iar real!. Nu, era o si)$l i(ee (e )o)en", (a" -iin( na"ura e,$lora"orie 3i neangaFan" a (is!u<iilor. Nu . 4ngriFora<i, $ro-ble)a nu -usese )en<iona" (e -a< !u Sir Ja!A, 3i ni!i (e ! "re el. Ba !0iar, $robabil ! singura )o(a-li"a"e (e a-l !on.inge s a!!e$"e un as"-el (e rol ar -i s nu i se o-ere $osibili"a"ea (e a re-u9a. Prin"r-un or(in al !onsiliului, sau !u) .re<i s 4l nu)i<i.; M Un or(in $rin !are !onsiliul s 4l nu)eas! $re3e(in"e $e .ia< G +, Doa)ne, 43i b "use un !ui 4n "al$ . Dar I !a o i(ee !are 4i .enise a!u), $e lo! I nu se $oa"e s Y nu e,is"e un "i"lu onori-i!, !are s nu in"re 4n !on-"ra(i!<ie !u ori!are .a -i !ons"i"u<ia a(o$"a" . Ce a.eau .e!0ile !o)i"a"e engle9eG Ca.aler al s$a(ei 3i !oi-ului !u $ene. #or( lo!o"enen". Nu, a(u!ea $rea "are a "i". #ii o-i!ial. *arA se $re- !u a r s-oi re9u)a"ul is"ori! al (o!"orului *a,. Ui"e, a.e<i ! $i"ani 3i gu.erna"ori, nuG Unul sau al"ul (in"re ele es"e su-i!ien", !0iar (a! (enu)irea (e ! $i"an a.ea un aer !a) "ineres! 4n 9iua (e as" 9i. Hi, a":"a .re)e !:" "oa" lu)ea 4n<elegea ! au"ori-"a"ea lui Sir Ja!A, ori!u) .a -i ea -or)ula" !u !ara!"ere 4n!lina"e $e $ielea (e .i<el i.orie, nu a.ea s -ie in.o!a" ni!io(a" . Desigur, a.ea s 43i a(u! $ro$ria "r sur . Hi uni-or)a. Nu ! "oa"e a!es"ea ar -i -os" (is!u"a"e !u el $:n a!u). 7n"re "i)$, .ii"orul gu.erna"or 43i $unea .isul 4n a$li!are. 7n"o"(eauna "rebuia s -a!i $resiuni. Ju!ai ra$i(, (ar g:n(eai $e "er)en lung. +a)enii ) run<i $u"eau .isa la !:3"iguri (e (oi bani; Sir Ja!A <in"ea la "ean!urile (e (olari. 7n(r 9neal 3i iar 4n(r 9neal ; )in"ea !u a(e. ra" in.en"i. -un!<iona (u$ $ro$riile $rin!i$ii; su!!esul 43i !rea $ro$ria legi"i)i"a"e. S"a"u"ul (e !or$ora<ie "rans-na<ional al lui Pi"!o 4i !on.insese $e ban!0eri 3i $e (e<in "orii (e -on(uri s

.erse !a$i"alul; (ar, 4n"r-o !li$ (e ins$ira<ie I !:" (e bine se) na uneori ins$ira<ia -inan!iar !u !ea a ar"is"uluiO M B ne"ul =!u.:n"ul, la singular, 4i suna 4n"o"(eauna )ai $lin lui Sir Ja!A> -usese 4)$ru)u"a" uneia (in"re -ilia-lele sale (in Ba0a)as. /.i(en", a!eas"a 4nse)na ! $ri)ele su)e $l "i"e (in .eni"ul a(us a.eau s re$re9in"e !os"urile (e )anage)en", !are 4i .or in"ra 4n bu9unar. Sir Ja!A !l "in (in !a$ !u o -als !o)$asiune. Hi erau a":" (e )ari !0el"uielile (e )anage)en" 4n 9iua (e as" 9i, a":" (e )ari. Trebuia a$oi (e!is !e a.ea s se 4n":)$le (u$ ob<inerea in(e$en(en<ei. S $resu$une) ! noul $arla)en" al Insulei 0o" ra I - r a )ai <ine !:"u3i (e $u<in sea)a (e Sir Ja!A I s a(o$"e o $oli"i! (e na<ionali9are. + si"ua<ie ne-eri!i" $en"ru ban-!0eri 3i a!<ionari, (ar !e $u"eau -a!eG Din ne-eri-!ire, Insula nu era 4n! se)na"ara ni!i unui "ra"a" in"erna"ional. In !ele (in ur) I (u$ !e 4i .a l sa s 9bur(e o .re)e I Sir Ja!A .a -i ne.oi" s -a! u9 (e au"ori"a"ea sa e,!e$<ional !a gu.erna"or. *o)en" 4n !are, $ra!"i! I (ar 3i legal I "o"ul 4i .a a$ar<ine. Desigur, se .a angaFa s 4i (es$ gu-beas! $e !re(i"ori. #a "i)$ul $o"ri.i". 7n"r-o ) sur oare!are. Du$ un 4n(elunga" $ro!es (e res"ru!"urare a (a"oriilor. A0, !e $ers$e!"i. 4n!:n" "oare, (oar la g:n(ul s$airnei $rin !are .or "re!e. A.o!a<ii .or -i !a boii 4n "ri-oi. 7n )arile !en"re -inan!iare s-ar $u"ea lua ) suri 4)$o"ri.a lui. Da, (ar Insula nu .a -i se)na" ni!i un "ra"a" (e e,"r (are. Na s"r:nge (in (in<i 3i .a a3"e$"a nego!ierea unei 4n<elegeri. Sau $u"ea s -i (ea (ra!ului $e "o<i 3i s se re"rag la Pi")an Eouse =II>. #a ur)a ur)elor, "re!use (e Perioa(a C l -"oriilor. Hi "o"u3i. Nu era $rea !o)$li!a" "o"ul, $rea agresi.G Nu !u).a 43i l sa -irea 4n(r 9nea< s o ia 4nain"ea )in<ii 4n<ele$"eG Poa"e ! i(eea na<ionali9 rii era o gre3eal . Ter)enul 4iiau3i a.ea as" 9i o re9onan< ne-eri!i" $rin"re "uri3"ii i)$or-"an<i, 3i $e bun (re$"a"e. Nu "rebuia s 43i ia o!0ii (e la )inge, "rebuia s $ri.eas! "abloul gene-ral. Care era, (e -a$", $lanul (e b "aie, i(eea -un(a-)en"al G S $un $e $i!ioare Insula. ?oar"e bine. #ar (a! $re.i9iunile se (o.e(eau a -i !ore!"e, Pro-ie!"ul a.ea "oa"e 3ansele s se "rans-or)e 4n"r-un su!!es r sun "or. Sir Ja!A l sa 4n"o"(eauna lo! $en"ru $osibili"a"ea !a in.es"i"orii s r ):n !u bu9a u)-la" . Dar (a! a!eas" Ul"i) I(ee * rea< -un!<ionaG Da! reu3eau s 43i $l "eas! (a"oriile 3i s o-ere 3i (i.i(en(eG Da! I $en"ru a in.ersa e,$resia I legi"i)i"a"ea 43i !rea $ro$riul su!!esG As"a, (a, ar -i o ironie a sor<ii. M Ai in.en"a" "oa" $o.es"ea aia, (o!"oreG 7n"reb *ar"0a. 7)$ r<eau !:"e.a san(.i3uri !u $:ine ne(os$i" , s":n( $e .eran(a a!o$eri" !u le)n (in surse rege-nerabile, !u -a<a s$re )la3"ini. Do!"orul *a, a.ea un aer (e 5eeA-en(: $ulo.er 4n (ungi !olora"e, (es!0is la g:", !u e3ar- galben . M Ce $o.es"eG M Aia !u -e)eia !u ou le. M S-o i-in.en"e9G Ai ui"a" ! sun" is"ori!. Is"ori!ul +-i!ial. R )ase bosu)-la" !:"e.a !li$e, (ar era o bosu)-lare (e s"u(io, nu una real . *u3! (in $:inea ne!res!u" , !u o!0ii la 4n"in(erea (e a$ . M Sun" $u<in in"riga" ! nu )i-a !eru" ni)eni sursa, !a s -iu sin!er. 7n reali"a"e, e absolu" res-$e!"abil , !a s nu )ai 9i! ! e $reo<eas! . M N-a) .ru" s s$un. A(i! , )o"i.ul $en"ru !are !re(ea) ! $oa"e ai - !u"-o e ! ar -i -os" un lu!ru e,"re) (e in"eligen". Do!"orul *a, se bosu)-l (in nou, !a 3i !u) !eea !e ar -i - !u" 4n reali"a"e nu ar -i -os" in"e-ligen" sau lu!rurile in"eligen"e nu erau obi3nui"e $en"ru el sau.

M H"ii, a) !re9u" ! ai in.en"a"-o $en"ru ! "e-ai g:n(i" !a, $en"ru un $roie!" -an"e9is", e ne.oie (e un si)bol -an"e9is". M *-)ul" $rea in"eligen" $en"ru )ine, (o)ni-3oar Co!0rane. Sigur, Dil.er" nu a . 9u" lenFeria in"i) a -e)eii 9bur "oare, el e (oar !el !are a rela"a" 4n":)$larea, (ar e $osibil !a !e.a (e genul a!es"a s se -i 4n":)$la" (e-a(e. ra"elea, !a s -oloses! o e,$resie )ai $o$ular . *ar"0a 43i su$se (in<ii in!isi.i, un(e o -run9 (e sala" i se a"ro-iase, aFung:n( !:" o a< . M Dar. Cre9i ! Proie!"ul e -an"e9is"G M ?--an"e9is"G Do!"orul *a, renun< la bosu)-lare. 7n"reb -rile (ire!"e, - r a -i e.i(en" Figni"oare 3i !are u (es!0i(eau $osibili"a"ea unui r s$uns lung 4i re- -!eau 4n"o"(eauna buna (is$o9i<ie. M ?--an"e9is"G Nu, n-a3 s$une as"a. N-a3 s$une (elo! as"a. Nulgar, (a, (esigur, -iin(! es"e ba9a" $e o si)$li-i!are abru"i9an" a )ai "o" !e se $oa"e si)$li-iea. Cu"re)ur "or (e !o)er!ial, 4n"r-un )o( $e !are un bie" 3oare!e (e <ar !a )ine abia (a! 4l $oa"e $er!e$e. +ribil 4n nu)eroase )ani-es" ri ale sale. *ani$ula"i. 4n 4ns 3i esen<a sa -iloso-i! . Toa"e a!es"ea, (ar nu -an"e9is", (u$ o$inia )ea. Pen"ru )ine, no<iunea (e -an"e9is" $resu$une o au"en"i!i"a"e "r (a" . Dar, ) 4n"reb, s -ie oare !a9ul 3i ai!iG 7ns 3i i(eea (e au"en"i! nu are, !u).a, !e.a -an"e9is"G N ( ! $ara(o,ul )eu es"e $u<in !a) $rea $lin (e sensuri 3i $rea .iu $en"ru (u)-nea"a, (o)ni3oar Co!0rane. *ar"0a 4i 9:rnbi; iubirea (e sine a (o!"orului *a, a.ea !e.a i)$resionan" (e $ur. M D -)i .oie s (-(e9.ol", !on"inu el, S lu ) !eea !e se .e(e 4nain"ea noas"r , a!eas" bu! <i! nea3"e$"a" (e )la3"in , sus$e!" (e a$roa$e (e *arele ?urni!ar. Poa"e, !u )ul<i ani 4n ur) , ai!i a -os" o as"-el (e 9on , $oa"e nu. *ai (egrab )i. De!i e in.en"a" . As"a o -a!e -an"e9is" G Bine-4n<eles ! nu. Doar ! in"en<ia 3i s!o$ul ei sun" -u)i9a"e (e o), nu (e na"ur . Sar $u"ea argu-)en"a !0iar ! "o!)ai a!eas" in"!n<ionali"a"e, $rin !on"ras" !u 0a9ar(ul bru" !ara!"eris"i! na"u-rii, -a!e !a a!eas" 4n"in(ere (e a$ s -ie su$erioar . Do!"orul *a, 43i 4n-i$se (ou (ege"e !a ni3"e -ur!uli<e 4n (ire!<ia bu9unarelor unei .es"e as" 9i ine,is"en"e, iar ):inile 4i alune!ar 4nFos $e !oa$se. M Reali"a"ea es"e ! 4n"in(erea a!eas"a es"e su$erioar , (in ur) "orul )o"i.. +rni"ologia !on-s"i"uie una (in"re nu)eroasele !or9i ale ar!ului )eu. Ce e,$resie !urioas . N-ar "rebui !a .ioara s aib !or9i, sau .reun al" ins"ru)en"G 7n -ine, .reau s 3"ii ! $or<iunea a!eas"a (e "eren inun(a" a -os" $roie!"a" s s"ea 4n!lina" 4n"r-un anu)e ung0i, iar a$oi a -os" $lan"a" (u$ reguli s$e!iale, $en"ru a 4n!uraFa $o$ularea !u anu)i"e s$e!ii 3i $en"ru a (es!uraFa $re9en<a unei al"e s$e!ii, banale 3i grase, i( es" g:3"ele !ana(iene. Nu .reau s in"ru 4n (e"alii, (ar e !e.a lega" (e bariera (e s"u- (e !olo. 7n !onse!in< , $u"e) !on!0i(e ! a.e) (e-a -a!e !u o 4)-4)bun " <ire !-!a"egori! -a< (e s"area (e lu!ruri an"erioar . Hi I !a s l rgi) $laFa subie!"elor a-la"e 4n (e9ba"ere I nu es"e oare a(e-. ra" ! , a"un!i !:n( lu ) 4n !onsi(erare !on!e$"e a":" (e $re<ui"e 3i (e -e"i3i9a"e $re!u), , 3i a) s iau la 4n":)$lare, (e)o!ra<ia a"enian , ar0i-"e!"ura $ala(ian , se!"ele (in (e3er" !are 4n! )ai $ro.oa! a()ira<ia )ul"ora, e,is" un )o)en" ini<ial au"en"i!, $ur, in(i-eren" !u !:" !on.ingere )i)ea9 a(e$<ii lorG Pu"e) (e!i(e s ne o$ri) asu$ra unui )o)en" anu)e 3i s a-ir) ) ! a"un!i Ba 4n!e$u"C "o"ul, (ar, !a is"ori!, "rebuie s 4<i a"rag a"en<ia ! o as"-el (e e"i!0e"are es"e ina!!e$"abil (in $un!" (e .e(ere in"ele!"ual. Ceea !e a.e) 4n -a< es"e a$roa$e 4n"o"(eauna o !o$ie, 4n !a9ul 4n !are a!es"a es"e "er)enul la )o( , a !e.a an"erior. Nu e,is" un )o)en" ini<ial. / !a 3i !u) ai s$une ! , 4n"r-o 9i, un urangu"an s-a ri(i!a" brus! $e $i!ioarele (in s$a"e, 3i-a $us un $las"ron (e !elu-loi( 3i a anun<a" ! "a!:)urile (e $las"i! sun" .ulgare. Sau I !0i!o"i el $en"ru a):n(oi I ! un gibon a s!ris $es"e noa$"e @ibbon. @reu (e !re9u", nu-i a3aG M A"un!i (e !e )i s-a $ ru" 4n"o"(eauna ! (is$re<uie3"i Proie!"ulG

M A, (o)ni3oar Co!0rane, en"re n-nous, a3a e. Dar as"a e (oar o e.aluare (e "i$ so!ial 3i es"e"i!. Pen"ru ori!e -iin< !u gus" 3i !a$a!i"a"e (e (is!ern ):n", e o )ons"ruo9i"a"e $lani-i!a" 3i !on!e$u" , (a! 4)i $er)i<i s 4l !ara!"eri9e9 4n -elul s"a $e $rea iubi"ul nos"ru Du!e, (e o al" )ons"ruo9i"a"e. Dar, !a is"ori!, "rebuie s s$un ! nu a) obie!<ii $rea )ul"e. M 7n !iu(a -a$"ului ! e o. !ons"ru!<ie ar"i-i!ial G Au"orul sub $seu(oni) al No"elor (es$re na"ur 9:)bi blaFin. M R-reali"a"ea e !-! un i-ie$ure, (a! 4)i 4ng (ui a-oris)ul. *arele $ubli! I s" $:nii no3"ri 4n(e$ r"a<i, (in -eri!ire I .or !a reali"a"ea s -ie !a un ie$ura3 (e !as . Nor s <o$ ie 3i s bo! ne $i"ores! (in l bu< 4n"r-o !u3! ar"i9anal , s le ) n:n!e (in $al) -run9e (e sala" . Da! le (ai a(e. rul, !e.a s lba"i! !are )u3! 3i, s!u9 -)i e,$resia, se !a! , nu 3"iu !e s -i -a! , (e!:" s 4l Sugru)e 3i s 4l g "eas! . C:" (es$re -a$"ul ! Proie!"ul e ar"i-i!ial. la -el e3"i 3i (u)nea"a, (o)ni3oar Co!0rane, la -el sun" 3i eu, !ons"rui", (a! nu "e su$eri, $u<in )ai ar"is"i! (e!:" (u)nea"a. *es"e!:n(u-3i san(.i3ul, *ar"0a ur) ri a.ionul !are le "re!ea $e (easu$ra !a$ului. M N-a) $u"u" s nu obser. ! , 4n "i)$ !e "e a(resai Co)i"e"ului a!u) !:"e.a 9ile, e9i" rile as"ea ner.oase <i-au (is$ ru" a$roa$e !o)$le". M / u-ui)i"or e---e!"ul a-a(renalinei. *ar"0a r:se (in "oa" ini)a, $un:n(u-3i ):na $e bra<ul (o!"orului *a,. A!es"a se s!u"ur , !u$rins (e un -ior. /a r:se (in nou. M ?iorul s"a. Hi el a -os" ar"is"i!G M C-!:" !-!inis), (o)ni3oar Co!0rane. To" a3a a3 $u"ea s "e 4n"reb 3i eu (a! 4n"rebarea a -os" ar"is"i! . C:" (es$re -iorul )eu, (a, a -os" ar"is"i!, 4n sensul ! a re$re9en"a" o rea!<ie 4n. <a" 3i (elibera" la un anu)e ges" I !re(e-) , nu )-a) su$ ra". Nu e una (in rea!<iile $e !are le a.ea) 4n! (in ! ru!ior. Probabil, !:n(.a 4n"r-o e$o! Fura-si! e.olu<iei )ele $si0ologi!e, )-a) 0o" r:" asu-$ra ei, aleg:n(-o (in !ine 3"ie !e !a"alog (e rea!<ii. Poa"e a) $relua"-o (e ga"a. Poa"e a) !rea"-o, $er--e!<ion:n(-o $:n la absolu". Ni!i -ur"ul nu e e,!lus. Du$ $ rerea )ea, !ei )ai )ul<i oa)eni -ur o )are $ar"e (in !eea !e sun". Da! n-ar -a!e-o, ar -i ni3"e -iin<e -oar"e s ra!e. #ar (u)nea"a e3"i la -el (e ar"i-i!ial , 4n -elul (u)i"ale, )ai $u<in. /labora", !u "o" res$e!"ul !u.eni". M De e,e)$luG M De e-e,e)$lu, 4n"rebarea as"a. Nu s$ui: Nu, $ros"ule, sau: Da, 4n<ele$"ule, !i $ur 3i si)$lu: De e,e)$luG Te ab<ii, +$inia )ea, 3i as"a, (o)ni-3oar Co!0rane, 4n !on"e,"ul 4n !are <in la (u)nea"a, es"e ! -ie $ar"i!i$i a!"i., (ar 4n"r-o -or) s"ili9a" , $re9en":n(u-"e !a o -e)eie li$si" (e ilu9ii, !eea !e e o -or) (e ne$ar"i!i$are, -ie e3"i $ro.o!a"or " !u" , 4n!uraF:n(u-i $e !eilal<i s 43i ara"e $ros"ia. Nu ! )-ar (eranFa $ro3"ii !are se (au 4n s"a)b . Dar, in(i-eren" !are e si"ua<ia, (u)nea"a "e re-u9i e,$lo-r rilor 3i, $resu$un, !on"a!"ului. M Do!"ore *a,, 4)i -a!i !ur"eG M /,-,a!" !e s$unea). S!0i)bi subie!"ul, $ui o 4n"rebare, e.i<i !on"a!"ul. *ar"0a r ). Ase " !u" . Cu Paul nu .orbea a3a. In"i)i"a"ea lor era una nor)al , (e 9i !u 9i. Hi a!eas"a "o" in"i)i"a"e era, (ar una )a"ur , abs"ra!" . A.ea logi! G 7n!er! s se g:n(eas! la o 4n"rebare !are s nu 4nse)ne e.i"area !on"a!-"ului. 7n"o"(eauna -usese (e $ rere ! 4n"reb rile erau o -or) (e !on"a!". 7n -un!<ie (e r s$unsuri, bine4n<eles. 7n -ine, !u s$eran< !o$il reas! , s$use: M Aia e o g:s! (e Cana(aG M Ignoran<a !elor "ineri, (o)ni3oar Co!0rane. S<-<<-<<. Aia e o ra< obi3nui" 3i, sin!er .orbin(, !a) r $ noas .

*ar"0a 3"ia !e .rea: a(e. rul, si)$li"a"ea, iubi-rea, bun "a"ea, !o)$ania, (is"ra!<ia 3i se,ul s n -"os $u"eau 4n!e$e lis"a. De ase)enea, 3"ia ! al! "uirea unei ase)enea lis"e era o $ros"ie; o)e-neas! 3i nor)al , (ar "o" $ros"ie. De a!eea, 4n "i)$ !e ini)a i se (es!0i(ea, )in"ea 4i r ):nea 4n gar( . Paul se !o)$or"a !a 3i !u) rela<ia lor ar -i -os" un (a": $ara)e"rii ei 0o" r:<i, obie!"i.ul !er", "oa"e $roble)ele l sa"e s"ri!. T 4n sea)a .ii"orului. Re!uno3"ea -oar"e bine a"i"u(inea as"a, ne.oia .esel (e a (e.eni un !u$lu 4nain"e !a $ r<ile !on-s"i"uen"e 3i rela<iile !are legau !u$lul s se -i (e-i-ni"i.a". *ai "re!use $e-ai!i 3i al" (a" . + $ar"e (in ea regre"a a!eas"a; uneori se si)<ea 4)$o-. ra" (e $ro$riul ei "re!u". M Sie <i se $are ! e.i" !on"a!"ulG M CeG M Si se $are ! e.i" !on"a!"ulG S" "eau $e !ana$!aua ei, !u !:"e un $a0ar 4n ):n . Paul 4i in:ng:ia in"eriorul an"ebra<ului, 7n"r-un anu)e $un!", !0iar (easu$ra 4n!0eie"urii, la a "reia sau a $a"ra ):ng:iere, *ar"0a a.ea s s!oa" un s!0euna" )oale (e $l !er!, re"r g:n(u-3i ):na. Paul, !are 3"ia as"a, a3"e$" s se 4n":)$le, a$oi 4i r s$unse: M Da. R/D. M Dar <i se $are ! sun", , iri"an" (e " !u" sau ! Fo! "ea"ru 4n .reun -elG M Nu. M SigurG /,$resia (e $e !0i$ul lui era una (e )ul<u)ire a)u9a" . M Eai s s$une) al"-el: eu n-a) obser.a". M P i (a! n-ai obser.a", r s$unsul $oa"e -i la -el (e bine 3i (a, 3i nu. M T u a3a, <i-a) s$us o (a" ! e nu. Ce se 4n":)$l !u "ineG N 9u ! nu o !on.insese. M Cre( ! e3"i. Real . Hi ) -a!i 3i $e )ine s ) si)" real. / (es"ulG M H"iu ! ar "rebui s -ie. A$oi, !a 3i !u) ar -i s!0i)ba" subie!"ul, 9ise: M A) s"a" la "a!lale !u (o!"orul *a,, la $r:n9. Paul ):r:i in(i-eren". M H"ii 4n"in(erea )l 3"inoas (in s$a"ele se(iuluiG M #a9ul, .rei s s$uiG M / o 4n"in(ere )l 3"inoas , Paul. Norbea) !u (o!"orul *a, (es$re ea. / 3i orni"olog a)a"or. H"ii ! el a -os" Hoare!ele (e Sar , 4n -ie!are s:)b " , 4n T0$. Ti)esG Paul o-" 9:)bin(. M As"a !re( ! e !ea )ai $u<in in"eresan" in-or-)a<ie $e !are )i-ai "rans)is-o (e !:n( sun"e) 4)$reun . Hoare!ele (e Sar . Ce (enu)ire erona" $en"ru. Un $e3"e e-e)ina" !are 4<i .orbea"e !a 3i !u) ar -i "o" la "ele.i9iune. N-o s ) )ir (elo! (a! Je-- o s -i "rag un $u)n 4n nas 4n"r-una (in 9ile. A, iar )-)i!ile e-e9i" ri !:n( .-.orbe3"e !0iar ! ) !al! $e ner.i. M / un "i$ in"eresan". Hi nu "rebuie s 4<i $la! un o) $en"ru !a s 4l g se3"i in"eresan". +ri!u), )ie 4)i $la!e. Sin la el -oar"e )ul". M /u 4l (-(e"es". M Ba nu. M Ba (-(a. Paul se 4n"inse iar (u$ an"ebra<. M Nu. *i-a s$us o !0es"ie -as!inan" . Se $are ! )la3"ina a -os" $roie!"a" 4n"r-un )o( anu)e. Ce.a 4n -elul 4n !are a -os" "rasa" , 4n !are s-au $lan"a" "res"iile, 4n 4n l<i)ea )alurilor 3i (ire!<ia (e !urgere a a$ei. I(eea a -os" (e a 4)$ie(i!a g:3-"ele !ana(iene s se o$reas! ai!i.

B nuies! ! a(u! boli, sau s$erie !elelal"e s$e!ii (e $ s ri. #a $r:n9, $e la! era o ra< "are (r g la3 . M *ar"0a, 9ise Paul greu, 3"iu ! e3"i o -a" (e la <ar , (ar (e !e-)i s$ui )ie "oa"e as"eaG Do!"orul *a, are 4n $lan o se!<iune $en"ru $ s ri a Pro-ie!"uluiG A ui"a" (e in(i!a<ia lui Sir Ja!A: ( -i (ra!ului (e $inguiniG M Cre(ea) ! ai r!nun<a" s )ai !i"e9i $i")anis)e. Cre(ea) !e "e-ai .in(e!a". Nu, (oar )i-a (a" (e g:n(i". Tu !re9i ! a3a sun"e)G M NoiG M Nu "u 3i !u )ine. +a)enii, 4n general. Toa" $o.es"ea as"a, !u !ine "e $o"ri.e3"i 3i !u !ine nu. P:n la ur) e un )is"er, nuG De !e "e g ses! eu a"r g "or $e "ine 3i nu $e al"!ine.aG M A) )ai (is!u"a" (es$re as"a. Pen"ru ! sun" )ai ":n r, )ai s!un(, $or" o!0elari, nu !:3"ig la -el (e bine 3i. M Eai(e, Paul. 7n!er! s -a! un $as )ai (e$ar"e. N-a) 9is ! e. ri(i!ol ! ) si)" a"ras (e "ine. M *ul<u)es!. Ce u3urare. A!u), nu .rei s )erge) s ne !ul! )G Doar !a s -)i (e)ons"re9i ! e3"i. M Ne9i, !ine.a !are ar 4n!er!a s -ie obie!"i. ar $u"ea !re(e ! are .reo leg "ur !u "a"a. M S"ai $u<in. =Paul nu se $u"ea 0o" r4 (a! !eea !e si)<ea era a)u9a)en" sau iri"are.> Doar a) s"abili" ! sun" )ai ":n r (e!:" "ine. M /,a!". De!i, (e e,e)$lu, nu a) 4n!re(ere 4n b rba<ii )ai 4n .:rs" (e!:" )ine. Sau !e.a (e genul s"a. M As"a, (u$ !u) "u )i-ai s$us nu (e)ul", e $si0ologie ie-"in . M S!u9e, 9ise *ar"0a. Sau ar $u"ea a-ir)a ! e3"i al"-el (e!:" b rba<ii !u !are a) -os" $:n a!u). Sau ! $ur 3i si)$lu nu e,is" ni!i o )a"ri!e logi! . M Ca (e $il( ! sun"e) a):n(oi 0e"erose,uali, ! lu!r ) 4n a!ela3i birou 3i ! soar"a a - !u" s ne 4n":lni). M Sau $oa"e ! e,is" o )a"ri!e logi! , (ar $e !are nu o .e(e) sau nu o 4n<elege). C e !e.a !a"e ne 4n(ru) - r s 3"i). M S"ai a3a. S"ai a3a. S"o$. Paul se ri(i! 4n $i!ioare, a3e9:n(u-se 4n -a<a ei. Ri(i! un (ege", !a s o 4)$ie(i!e s .orbeas! . M A) $ri!e$u". 7n s-:r3i", a) $ri!e$u". Cre( ! i(eea ! (o!"orul * -) -)a, ar -i $u"u" a.ea !e.a rele.an" (e s$us 4n (o)eniul rela<iilor u)ane a -os" a!eea !are )-a (eru"a". A!u) )a) (e9)e-"i!i". Tu e3"i 4n"in(erea )l 3"inoas 3i nu 4n<elegi (e !e "oa"e g:3"ele alea !ana(iene, ). ari 3i -ru-)oase, nu se o$res! 4n $reaF)a "a 3i (e !e "rebuie s "e )ul<u)e3"i !u un bie" r <oi $li!"i!os !a )ine. M Nu. Nu "o!)ai. Hi ori!u), ra<ele sun" -oar"e si)$a"i!e. M Da! a -os" o lingu3ire (e $re!i9ie, nu sun" sigur ! 4i -a! -a< . M A"un!i, "u !e !re9iG M /u nu !re(, eu ) ! n. M Nu !0iar. M *a! )a!. M Paul, 4n!e"ea9 . M *a! )a! )a!. N 9u ! *ar"0a era 4n $ragul 0o0o"ului (e r:s. M *a!.

@ar1 Des)on( nu "er)ina ni!io(a" $rea re$e(e. As"a s$uneau !olegii (es$re el, !u a()ira<ie. A.ea rela<ii, 43i .eri-i!a sursele, alerga 4n "oa"e $ r<ile, se asigura (e "rei ori 3i nu .enea !u ar"i!olul la re(a!"orul-3e- (e!:" !:n( ( (ea $e-a-ar . A.ea, (e ase)enea, a.an"aFul, !a re!e$"or 3i "rans)i< "or (e subie!"e lega"e (e se,, (e a nu ar "a !on-or) a3"e$" rilor. Cei )ai )ul<i 43i i)aginau un u)a-noi( grosolan 3i agresi., un 3an"aFis" !are )u3!a (in !reion 4n"re (ou a(no" ri 3i !are a.ea $e "ren!i $e"e !are ar -i $u"u" -i (e bere, (ar $robabil ! nu erau. @ar1 Des)on( $ur"a un !os"u) negru !u !ra.a" sobr 3i, uneori, o .erig0e" ; era in"eligen", 1'P bine !res!u" 3i nu)ai arareori e,er!i"a $resiuni asu$ra in-or)a"erilor s i. A"i"u(inea sa era I sau $ rea a -i I $lin (e !o)$asiune, (ar obie!"i. . Subie!"ul !u"are aFunsese 4n a"en<ia 9iarului, se - !user in.es"iga<. Ii a) nun<i"e 3i se in"en<iona $ubli!area !:" )ai ra$i( ; )ai 4n":i 4ns , re(a!<ia (orea, (in $oli"e<e 3i !a o obliga<ie )oral , s .eri--i!e, (is!u":n( !u eroul $rin!i$al. *ai erau (e"alii $e !are a!es"a I sau a!eas"a I $oa"e (orea s le !lari-i!e, iar 9iarul era (is$us s aFu"e 4n ori!e )o( i a"un!i !:n( ri.alii a.eau s abor(e9e subie!"ul 3i I S 0ai s -i) reali3"i I s !on.ing $ar"ea !ealal" s (ea o !u "o"ul al" a$aren< 4n"regii $o.e3"i. Pe s!ur", a$ ruse o $roble) , una !are nu a.ea s (is$ar (e la sine, (ar @ar1 Des)on( (e a!eea era a!olo, !a s (ea o ):n (e aFu"or. In lo! s )u3"e suges"i. (in !reion, el 43i lua 4n!e" no"i<e !u un s"ilou !u $eni< (e aur, (es"ul (e .e!0i !a s (e.in obie!" (e $re<, iar $ur"area 4i era .e3ni! r b( "oare 3i .ag su$us , as"-el 4n!:", la ur) , "u erai a!ela !are $o)enea (e bani. Nu era ne.oie (e!:" (e un blaFin BPresu$un ! .or -i a!o$eri"e 3i !0el"uielile )eleGC sau (e un )ai e.i(en" B4)i r ):ne 3i )ie (e-o bereGC 3i, $:n s 4n<elegi !e se $e"re!e, erai B4n"r-o as!un9 "oare se!re" , sub un nu)e -alsC, !u o sonori"a"e )ai e,o"i! (e!:" 0o"elul un(e se (es- 3urau 4n"runirile se!re"e ale -or<elor s$e!iale. Hi re$or"o-onul se 4n.:r"ea iar 3i iar I elegan"ul s"ilou -iin( $us (e )ul" la lo!ul lui I 4n "i)$ !e @ar1 Des)on( relua la nes-:r3i" lu!ruri $e !are (eFa le 3"ia, sau $ rea s le 3"ie, (ar .oia s le .eri-i!e. De-a!u) se)nase3i !on"ra!"ul 3i . 9use3i bile"ele (e a.ion. 7n"r-a(e. r, rela<ia !u @ar1 -!u) 4n!e$use3i s -i s$ui I (e.enise a":" (e s"r:ns , 4n!:" "e 4n"rebai !0iar, a9.:rlin(u-<i (r g la3 $ rul o,igena" $e s$a"e, (a! nu $u"ea .eni !u "ine, !a s . bu!ura<i 4)$reun (e !ele !in!i 9ile (e $laF , a3"e$":n( !a $o.es"ea s se 4n!0eie. Hi uneori se $u"ea, al"eori era, .ai, 4)$o"ri.a regula)en"ului, Toa"e a!es"e " ):ieri $ro-esionale nu "e $re-g "eau $en"ru o $ri) $agin $e !are se $u"ea !i"i "i"lul: #esbiana *ea 4nnebuni" (e Droguri, la T . leal !u Prin<ul Ri!A. #ar $e (ou $agini 4n"regi, "e 9 reai, !u (e!ol"eul e,0iba", 4n"ins , 4)br !a" (oar 4n"r-o blu9 !u !olere" -ran<u-9eas! , $e o )as (e biliar(, <in:n(, !uib ri"e obra9-ni! 4n $al)e, (ou bile. Ur)a "ele-onul $ rin<ilor, !are se ):n(riser 4n"o"(eauna !u "ine iar a!u) nu-3i )ai $u"eau <ine !a$ul sus, ne)i"e s )ai in"re 4n .reun res"auran"; (oar ! era un "ele-on (e la )a)a, -iin(! "a"a ni!i nu )ai .oia s -<i .orbeas! . Du$ "oa"e as"ea .eneau -o3"ii $rie"eni !re(in!io3i (e a!u) )ai )ul<i ani =BTu s"ai 4n"ins !a un $u(el (olo-an 3i las-o $e *ugsie s -a! "o"ul. Cu)$ rase) !0iar 3i inelul, !:n( 3i-a - !u" bagaFele 3i a 4n"ins-o !u un -il-i9on. Din"o"(eauna !a) s lba"i! , (ar !ine ar -i !re9u" !-o s aFung la (roguri 3i la $ar"i(e 4n "rei.C>. /ra a":" (e ne(re$" "o"ul 3i nu -usese (e!:" !o!ain , iar 4n !ea )ai )are $ar"e -usese ori!u) i(eea Pe"ronellei. De a!eea, 4<i ! u"ai s$riFinul 4n @ar1 Des)on(, !are, (a, 4<i era al "uri, !0iar (a! 4<i r s$un(ea la "ele-on )ai greu (e!:" al" (a" ; (ar nu, (in $ !a"e nu a.ea "i)$ s lua<i )asa 4)$reun s $" ):na as"a, lu!ra la un )a"erial i)$or"an", era $le!a" (in ora3, $oa"e bea<i !e.a o (a" , ori!u), !a$ul sus, -e"i<o, (u$ $ rerea lui @ar1 ie3ise3i !0iar bine, $lin (e (e)ni-"a"e, 3i 3"ii !u) se s$unea, ! 4n"o"(eauna era 4)$u3!a" a(u! "orul (e .e3"i, nuG Nu)ai (a! insis"ai s "e .ai<i "onul i se 4n s$rea $u<in"el, iar el 4<i a)in"ea ! .ia<a e grea, ! (a! "e Fo!i !u -o!ul ar "rebui s "e a3"e$<i 3i la arsuri 3i ! , (a! .oiai s as!ul<i s-a"ul lui, $ri)ise3i !e!ul, a3a ! )ai bine 4n!e$eai s !0el"uie3"i !:"e !e.a (in el, (in e,$erien<a lui reie3ea ! nu e,is" -a" !are s nu se 4n.eseleas! la .e(erea unei ro!00 noi, a!u) iar" -) , $ $u3 , "reK s -ug, $a. Hi nu )ai a.eai "i)$ s 4i s$ui

! , (a! )erge !u "ine la )aga9in, ar $u"ea s 4<i (e!lare ! e3"i 4n !on"inuare (r -gu< , 3i nu o ":r- s!:rboas , !u) <i se s$usese nu )ai (e)ul" (e!:" ieri, - r s -i - !u" ni)i!. C:"e (in"r-as"ea s$usese (o!"orul ! se iau (a! nu $o<i s (or)iG *i!robu9ul bleu)arin al lui @ar1 Des)on(, !are ar "a !a 3i !u) ar -i -os" (es"ina" unor o$era-<iuni so-is"i!a"e (e 4n"re<inere !u un !ara!"er ne$re-!i9a", s" "ea $ar!a" (e )ai )ul" "i)$ 4n -a<a !asei lui "an"i *a1, (in C0orle15oo(. Cabina era )ereu goal 3i ni!i un $osesor (e !:ine sau .e!in !urios n-ar -i b nui" ! aerisirile erau, (e -a$", -an"e (e ur) rire 3i ! , 4n un"ru, @ar1 Des)on( 43i - !ea (e lu!ru !u !a)e"ul, !ase"o-onul 3i ben9ile (e -ilaF. I(en"i-i!area oas$e<ilor (e la Ar(o!0 $resu$usese oare!e sub!on"ra!"e; 4i !u)$ rase unui .e!0i a)i! !e.a (e b u" 4n s!0i)bul a!!esului la !ar"ea (e !re(i"; (ar "o"ul r ) sese se!re", iar nu)ele bon-(arului !el )are, al gr sanului b:9:i"or, nu -usese )en<iona" ni!io(a" . Pri)ul !on"a!" era $ar"ea !ea )ai ris!an" , (a" -iin( ! ne3"iin<a lui @ar1 Des)on( era (e$lin 3i ! e,is"a 4n"o"(eauna $osibili"a"ea !a Sin"a Nu) rul Unu s 9biere: B*ai (u-"e (ra!ului, 3an"aFis"FegosOC, s (ea -uga la "ele-on 3i s o anun<e $e "an"i *a1, (:n( !e$ 4n"regii o$era<iuni. Dar $ilo"ul "i)i(, !u un 4n!e$u" (e !0elie, (i.or<a" 3i "ris" la !ei !in!i9e!i (e ani ai s i, !u !are @ar1 Des)on( 0o" r:se s se !on-run"e I la !:r!iu)a (in a$ro$ierea !asei, un(e 3ansele unui s!an(al erau re(use I se lini3"i . 9:n( !o)$or"a)en"ul lui @ar1 3i as!ul":n(u-i )in!iu-nile. Desigur, nu se $re9en"ase !u i)$ulsi.i"a"ea unui 9iaris"; a!"ele 4l re!o)an(au !a an!0e"a"or s$e!ial $e l:ng Ser.i!iile Na)ale ale *aies" <ii Sale. /ra un !a9 (e "ra-i! !u (roguri, la ni.el in"e)a-<ional, !u !:"e.a !ri)e ane,a"e, 4n !are unul (in"re $ersonaFele $rin!i$ale era unul (in"re obi3nui<ii unei anu)i"e a(rese. @ar1 Des)on( 4i re$e" .i!-"i)ei, (e-a!u) s$eria"e, ! nu era o !0es"iune !are s ne!esi"e a"en<ia $oli<iei, ! nu a.ea ni!i o leg -"ur !u $resa 3i !a nu erau !:"u3i (e $u<in in"eresa<i (e s"abili)en"ul lui "an"i *a1. Din $ers$e!"i.a Ser.i!iilor Na)ale, !e" <enii !are res$e!"au legea 3i 43i $l "eau "a,ele $u"eau -a!e !e (oreau 4n $ar-"i!ular, a":"a .re)e !:" nu erau i)$li!a<i )inorii, s$e!iile $ro"eFa"e 3i anu)i"e subs"an<e se!re"e. A!u), $u"eau )erge un(e.a un(e nu era a":" (e bine !unos!u", !a s s"ea (e .orb G #a -lnalul serii, @ar1 Des)on( a!0i" no"a 3i, !u o e,$resie (e regre" $e !0i$, a3e9 $e )as un $li!. Nu era s"ilul lui, (ar su$eriorii insis"au s a!o$ere "oa"e !0el"uielile, Pilo"ul re-u9 . @ar1:n<e-lese, a( ug:n( ! banii erau absolu" !ura<i I - r nu)e, - r !0i"an<e. Se 4n"reba (e !e se nu)eau B) run<i3C; (enu)irea n-ar -i $u"u" -i )ai gre3i" . Consi(era<i-i un re"ur (in $ar"ea *inis"erului (e ?inan<e. C:"e.a !li$e )ai ":r9iu, $ilo"ul lu $li!ul - r s se ui"e 4n un"ru. @ar1 Des)on( era a$roa$e sigur ! nu .or )ai a.ea ne.oie (e aFu"or, (ar 3"ia un(e 4l $oa"e g si =$e el 3i $e 3e-ii lui> la ne.oie. Cu "i"lu neo-i!ial, in.es"iga<ia $u"ea s )ai (ure9e 4n! .reo (ou luni, la -inalul ! rora "an"i *a1 s-ar $u"ea s aib un !lien" 4n )inus, (ar (in "oa"e !elelal"e $un!"e (e .e(ere, lu!rurile .or -i la -el !a 4nain"e. Ur) "oarea e"a$ era )ai si)$l : obi3nui"a lis" (e nu)e, (a"e, !on"a!"e, $re<uri, o$<iuni, )e"o(e. Nenea a$oi o (e!i9ie -inal , (i-i!il : a.eau sau nu ne.oie (e "an"i *a1G Da! in"ra 4n $ani! sau -ugea, sau $ur 3i si)$lu 43i reg sea loiali"a"ea, si"ua<ia $u"ea -i $eri!li"a" . Dar (a! , "i)$ (e un !eas sau (ou (e sa.uroase 4nregis"r ri, se 0o" ra s !oo$ere9e. @ar1 Des)on( 43i reg:n(i $erso-naFul. Poa"e, (e (a"a a!eas"a, ser.i!iile (e se!uri-"a"e, rela<ii !u un anu)e (i!"a"or arab, . a)in"i<i (e !o$iii a!eia !u g:"urile " ia"e, !e -o"ogra-ii i)$re-sionan"e, nu-i a3a, nu "r!buia (e!:" s eli)ine un singur !lien", (a, o -igur !unos!u" , ba !0iar -oar"e !unos!u" , (ar $robabil ! , 4n"r-un -el, ea $re-era -igurile anoni)e. A$ro$o, nu se ri(i!a $roble)a !0el"uielilor, (e ni!i un -el. /i 4i $ro$uneau, sau !0iar insis"au asu$ra unui onorariu subs"an<ial. Absolu" subs"an<ial. Doar $en"ru !ele "rei ore. Nu era ne.oie (e!:" (e o )i! " ie"ur 4n $ere"ele (e rigi$s, b gau, s!o"eau 3i (is$ reau $en"ru "o"(eauna. @ar1 Des)on( 0o" r4 ! )eri"a s ri3"e. M Bu!A Eouse, 9ise Sir Ja!A. ? r Bu!A Eouse sun"e) 4n $o).

7n 0o"eluri se ins"alaser (eFa )o!0e"ele 3i arbu3"ii 4n g0i.!!e, "urnurile ge)ene ale S"a(ionului Le)ble1 a3"e$"au s -ie ri(i!a"e, b:r-logul 4n !ub (ublu era 4n !urs (e inserare la Pi")an Eouse =II>, iar $e Tenn1son Do5n se 4n"in(eau (eFa "rei "erenuri (e gol-. Co)$le,urile !o)er!iale 3i !on!ursurile (e !:ini !iob ne3"i erau $reg "i"e. #abirin"ul (e la Ea)$"on Cour" -usese $lan"a", un Cal Alb (e!u$a" $e o !oas" (e (eal !al!aros 3i, $e -a<a (ins$re .es" a unei -ale9e, ar"i3"ii )o(elaser s!ene (in is"oria Angliei, !are s"r lu!eau !a o -ri9 4n"une!a" $e -un(alul a$usului (e soare. A.eau un Big Ben la Fu) "a"e (in ) ri)ea na"ural ; a.eau )or):n"ul lui S0aAes$eare 3i al $rin<esei Diana; 4l a.eau $e Robin Eoo( =3i !ea"a lui (e 0ai(u!i .eseli>, ?ale9ele Albe (e la Do.er 3i "a,iu-rile negre, alerg:n( !a ni3"e ! r bu3i $rin !ea<a lon(one9 ! "re sa"ele (in Co"s5ol(, $line !u ! su<e a!o$eri"e !u s"u- un(e se ser.ea !eai (e De.ons0ire !u la$"e; a.eau B " lia $en"ru Anglia, !ri!0e", !:r!iu)i !u $o$i!e, Ali!e 4n Sara *inu-nilor, 9iarul T0e Ti)es 3i o Su" Unu Dal)a<ieni. Ba9inul *e)orial $en"ru C s "orii S"a!$oole -usese s $a" 3i 4n!onFura" !u s l!ii $l:ng "oare. Sol(a<ii (in g r9ile Bee-ea"ers -useser ins"rui<i s ser.eas! *i! DeFunuri /ngle9e3"i; (o!"orul Jo0nson !o)$unea .ersurile $en"ru /,$erien<a Cinei la C0es0ire C0eese; iar o )ie (e $rigori se a!li)a"i9au !u 9 $a(a $er)anen" . *an!0es"er Uni"e( a.ea s Foa!e "oa"e )e!iurile (e a!as $e s"a(ionul Le)ble1 (e $e Insul , iar a!es"ea se .or reFu!a i)e(ia" $e +l( Tra--or( (e ! "re (ubluri ale e!0i$elor, !u a!ela3i re9ul"a". Nu reu3iser s ob<in ni!i un $arla)en"ar; (ar !0iar 3i (oar $eFu) "a"e ins"rui<i, o ):n (e a!"ori ie3i<i la $ensie se (o.e-(eau i)$osibil (e (is"ins (e original. #a Na"ional @aller1 se e,$useser 3i .e)isaser lu!r rile. A.eau <inu"ul Bron"e 3i !asa lui Jane Aus"en, !o(ri se!u-lari 3i ani)ale $ro"eFa"e; a.eau )usi!-0all, )ar-)ela( , (ansa"ori 4n sabo<i, Ro1al S0aAes$eare Co)$an1, S"one0enge, !a$ul sus, )eloane, seriale !lasi!e (e "ele.i9iune, !ase $e !a(ru (e le)n, au"o-bu9e .esele 3i ro3ii, o$"9e!i (e -eluri (e bere !al( , $e S0erlo!A Eol)es 3i o Nell @51nn al ! rei -i9i! e,!lu(ea ori!e i(ee (e $e(o-ilie. Dar nu a.eau Bu!A Eouse. 7n"r-un -el, (esigur, 4l a.eau. ?a<a(a $ala"ului 3i gar(ul )e"ali! erau "er)ina"e; g r9ile !u ! !iuli (in blan (e urs u3oar , (in -ibre l1!ra, -useser an"rena"e s nu-i s"r $ung !u baione"a $e )i"i"eii a(orabili !are le ):nFeau !i9)ele !u 4ng0e<a" ; (ra$elele I un !ur!ubeu 4n"reg I a3"e$"au s -ie "re!u"e 4n re.is" . Toa"e $reg "irile !on"inuau, $re-9en"a"e (e o $res ! "re !are in-or)a<iile erau l sa"e s se s!urg (elibera", !eea !e, na"ural, 4n(e)na $ubli!ul s !rea( ! -a)ilia regal a!!e$"ase s se )u"e. De9inin<irile regula"e ernise (e Bu!Aing0a) Pala!e nu - !eau (e!:" s !on-ir)e 9.onurile. ?a$" es"e 4ns ! nu a.eau Bu!A Eouse $e s"a"ul (e $la" . Ar -i "rebui" s -ie si)$lu. 7n <ar , -a)ilia se bu!ura (e o re$u"a<ie 4n s! (ere. *oar"ea /lisabe"ei a II-a 3i a$oi renun<area la $rin!i$iul ere(i" <ii erau !onsi(era"e (e !ei )ai )ul<i !a -iin( s-:r3i"ul )onar0iei. Pro!esul (e !onsul"are $ubli! asu$ra su!!esiunii (iluase 3i )ai )ul" aura (e )is"er a regali" <ii. T:n rul rege 3i regina - !user "o" !e le s" "use 4n $u"ere, a$ r:n( 4n e)isiuni (e "ele.i9iune, angaF:n(u-3i !ei )ai $ri!e$u<i s!rii"ori (e (is!ursuri 3i <in:n(u-3i )ai )ul" $en"ru ei in-i-(eli" <ile. Un ar"i!ol $e (ou 9e!i (e $agini, $ubli-!a" 4n re.is"a Terri-i!, ( (use na3"ere unui )o)en" )i3! "or, a"un!i !:n( !i"i"orii a-laser , (e $e o $er-nu< !usu" (e 4ns 3i regina Denise, !are era nu)ele !u !are 43i alin"a so<ul: Regi3or-Pui3or. In general 4ns , $o$ula<ia 4n!e$use s 43i )ani-es"e ne)ul<u-)irea, (e9a) gi" (e nor)ali"a"ea -a)iliei, $li!-"isi" (e !0el"uielile (e 4n"re<inere sau $ur 3i si)$lu os"eni" (e )ileniile (e a(ora<ie. Toa"e a!es"ea ar -i "rebui" s .in 4n s$riFinul !au9ei lui Sir Ja!A, (ar Pala"ul se (o.e(ea a -i su$rin9 "or (e 4n! $ <:na". S-e"ni!ii regelui se $ri-!e$eau s " r g ne9e, - !:n( alu9ii (es!0ise la !on"urile Lin(sor-ilor, !are a.eau s )ai sus<in ?a)ilia "i)$ (e )ul"e (e!enii. 7n !a$ "ul *all-ului se n 3"ea o )en"ali"a"e (e bun! r, 4n.eseli" s$o-ra(i! (e i9bu!niri (e a$aren" sa"ir . #ar !:n( $ri)ul-)inis"ru re$e" , a nu se 3"ie !:"a oar , e,$resia B)onar0ia bi!i!lis" C, $ur" "orul (e !u.:n" al Pala"ului ri$os" a-ir):n( ! , 4n "i)$ !e bi!i!le"ele nu erau 3i nu $u"eau -i )iFloa!e

(e "rans$or" regale, regele, !on3"ien" (e !on"e,"ul e!ono)i! 3i (e re9er.ele "o" )ai )i!i (e !o)bus"ibili -osili, era (is$us s -a! (in !asa (e Lin(sor o )onar0ie )o"o!i!lis" . Hi 4n"ra(e. r, (in !:n( 4n !:n(, o silue" !u !as! 3i !u e)ble)a !asei regale $e s$a"ele 0ainei (e $iele $ar!urgea *all-ul, !u a)or"i9oarele (e!one!"a"e $ar! 4n se)n al $reroga"i.elor; (ar (a! )o"o!i!lis"ul era regele, in-a)ul . r Ri!A, un suroga" sau un i)$os-"or, a!eas"a nu s-a $u"u" a-la. Cu "oa"e ne)ul<u)irile $o$ula<iei, 4ns , Pala"ul, De$ar"a)en"ul (e Turis) 3i Sir Ja!A 3"iau ! ?a)ilia Regal re$re9en"a, $en"ru <ar , sursa !ea )ai )are (e !0el"uieli. /!0i$a lui Sir Ja!A 43i !on!en"ra e-or"urile 4n a (e)ons"ra ! )u"area $e Insul a.ea s a(u! a":" a.an"aFe -inan!iare, !:" 3i o (es"in(ere (e !ali"a"e $en"ru )e)brii ?a)iliei. Na e,is"a un Pala" Bu!Aing0a) !o)$le" )o(er-ni9a", $re!u) 3i, $en"ru 5eeA-en(-urile re"ro, +sborne Eouse; nu se .or au9i !ri"i!i sau in"er.en<ii, !i (oar a(ula<ia organi9a" a( libi"u); ?a)ilia nu .a $l "i ni!i un i)$o9i", iar buge"ul regal .a -i 4nlo!ui" !u o s!0e) !u $ar"i!i$are la $ro-i"; nu .or e,is"a )i,"iuni 4n .ia<a lor $ar-"i!ular (in $ar"ea $resei, (a" -iin( ! Insula nu .a a.ea (e!:" un singur 9iar I T0e Ti)es o- #on(on I al ! rui re(a!"or-3e- era un $a"rio" a(e. ra"; 4n(a"oririle $li!"i!oase .or -i re(use la )ini)u); ! l "oriile 4n s"r in "a"e .or -i e,!lusi. (e re!reere, iar 3e-ilor (e s"a" an"i$a"i!i li se .or re-u9a .i9ele; Pala"ul $u"ea a$roba "oa"e )one-(ele, )e(aliile 3i "i)brele e)ise $e Insul , ba !0iar 3i .e(erile, (a! (orea; 4n -ine, nu se .a $une ni!io(a" $roble)a bi!i!le"elor: 4n"regul !on!e$" al )u" rii era ba9a" $e (orin<a (e a rea(u!e s"r -lu!irea 3i -as"ul r $i"e !u a":"a insolen< ?a)iliei Regale 4n (e!eniile "re!u"e. ?useser )en<iona"e ni3"e !0el"uieli (e "rans-er !a$abile s -a! $:n 3i un Fu! "or (e -o"bal s le3ine, (ar Pala"ul 4n! nu se l sa !on.ins. Se s"abilise I (u$ nenu) ra"e ) gulin, 4n !ea )ai )are $ar"e -inan!iare I ! Regele 3i Regina a.eau s .in , !u a.ionul, la !ere-)onia (e inaugurare. A!eas"a 4ns se .a -a!e - r ni!i o al" ob0ga<ie, (u$ !u) se $re!i9ase 4n nenu) ra"e r:n(uri. Cini!ul Dese)na" 4n!er!a s .a( $ar"ea bun a lu!rurilor. M Nu ui"a<i, s$use *ar"0a, ! 4i a.e) (eFa $e Insul $e /lisabe"a I, $e Carol 1 3i $e Regina Ni!"oria. Cui 4i )ai "rebuie o ):n (e s r n"o!i -an(osi<i 3i - r "alen"G M Din $ !a"e, nou , 4i re$li! Sir Ja!A. M A"un!i, (a! "o<i !ei (e -a< I !0iar 3i (o!"orul *a,, s$re sur$rin(erea )ea I $re-er !o$ia origi-nalului, 0ai s a(u!e) ni3"e !'$ii. M Cre(, s$use Sir Ja!A, ! , (a! )ai au( o (a" $ro$unerea as"a, o s ba" $e !ine.a. Bine4n<eles ! a.e) $reg "i" o solu<ie al"erna"i. . A3a-9isa ?a)ilie Regal se an"renea9 (e luni (e 9ile. Sun" absolu" !on.ins ! or s se (es!ur!e -oar"e bine. Dar NU / AC/#AHI #UCRUO M Ceea !e, logi!, 4nsea)n ! ar $u"ea -i )ai bine. M A0, *ar"0a, sun" )o)en"e !:n( logi!a, la -el !a 3i !inis)ul, nu aFu" . Ai!i .orbi) (es$re Des-"in(ere (e Cali"a"e. Norbi) (e (olari 3i (e 1eni. ? r Bu!A Eouse sun"e) 4n $o), iar !ei (e-a!olo 3"iu as"a $rea bine. Se au9i un glas rar. M Ce-ar -i s -l !0e) ) $e b "r:nul @eorge 4na$oi (e la ):n s"ireG Sir Ja!A ni!i ) !ar nu se ui" la Ca$"a"orul (e I(ei. 7n s $" ):nile (in ur) , ":n rul (e.enise obra9ni!. Nu $ri!e$ea ! (a"oria lui era (e a !a$"a i(eile, nu (e a-3i .:n"ura se)ino<iunile $ro$rii, (e (oi baniG Sir Ja!A a"ribuia a!es"e )o)en"e nea3"e$"a"e (e !uraF noro!ului orb !are ( (use $es"e Paul, -a$"ului ! reu3ise s se !a<ere 4n $a"ul *ar"0ei Co!0rane. #a as"a se re(usese Pi"!o, la o agen<ie )a"ri)onial $en"ru angaFa<iG A.ea s .in 3i .re)ea r s$l <ii, (ar nu as" 9i. Sir Ja!A 4l l s $e b ie<a3 s -iarb o .re)e 4n " !erea (in !e 4n !e )ai grea, a$oi )ur)ur ! "re *arA:

M As"a (a, ":)$enie. Eo0o"ul su$erior al lui *arA 4n!0eie 3e(in<a. M Doar o .orb , Paul, (a! ai "i)$. Paul 4i ur) ri $e !eilal<i $le!:n( unul !:"e unul; sau )ai (egrab ur) ri $i!ioarele *ar"0ei $le!:n(. M Da, -ru)oas -e)eie, !o)en" a$roba"or Sir Ja!A. Hi .orbes! !a un !unos! "or al -e)eilor -ru-)oase. Hi !a -a)ilis", (esigur. ?ru)oas -e)eie. Ca -o!ul, b nuies!. Paul nu-i r s$unse. M 7)i a)in"es! !:n( a) . 9u"-o $ri)a (a" . Hi !:n( "e-a) . 9u" $ri)a (a" $e "ine, Paul. 7n 4)$reFur ri )ai in"i)e. M Da, Sir Ja!A. M Te-ai (es!ur!a" bine, Paul. Sub 4n(ru)area )ea. Hi ea s-a (es!ur!a" bine. Sub 4n(ru)area )ea. Sir Ja!A se o$ri ai!i. Eai, b ie"e, nu ) (e9a) gi. Ara" -)i ) !ar ! ai !e.a 4n n (ragii ia. M Nre<i s s$une<i I agresi.i"a"ea (in "onul lui Paul era !e.a nou, <:-no3enia !unos!u" I ! . Rela-<ia )ea !u. Do)ni3oara Co!0rane o !onsi(era<i ina!!e$"abil G M De !e a3 !onsi(era-oG M Sau ! a!"i.i"a"ea )ea a a.u" (e su-eri", !a re9ul"a"G M C:"u3i (e $u<in, Paul. M Sau ! a!"i.i"a"ea ei a a.u" (e su-eri", !a re9ul"a"G M C:"u3i (e $u<in. Sir Ja!A era )ul<u)i", 73i $use bra<ul $e (u$ u)erii lui, 4n!:n"a" s -i si)" )u3!0ii 4n!or(:n(u-se, 4n "i)$ !e 43i !on(u!ea $ro"eFa"ul $:n la u3 . M /3"i un "i$ noro!os, Paul. Te in.i(ie9. Tinere<ea. Dragos"ea unei -e)ei -ru)oase. Toa" .ia<a 4nain"e. Se 4n"inse (u$ !lan< . M A.e<i bine!u.:n"area )ea. A):n(oi. Paul era sigur (e un lu!ru: ! Sir Ja!A nu era sin!er. Dar !e .oise s s$un G Robin Eoo( 3i Cea"a sa (e Eai(u!i Neseli. C lare $rin !o(ru. #uau (e la boga<i, ( (eau la s ra!i. + legen( esen<ial ; )ai )ul", o legen( engle9eas! esen<ial . Una (es$re liber"a"e 3i r 9.r "ire I o r 9.r "ire Fus"i-i!a" , (esigur. Prin!i$ii 4n<ele$"e, !0iar (a! i)$ro.i9a"e, (e i)$o9i"are 3i re(is"ri-buire a .eni"urilor. In(i.i(ualis)ul )eni" s !on"ra-!are9e e,!esele $ie<ei libere. ?r <ia 4n"re oa)eni. + legen( !re3"in , 4n a!ela3i "i)$, 4n !iu(a !:"or.a "r s "uri an"i!leri!ale. *:n s"irea $as"oral (in P (urea S0er5oo(. Triu)-ul !elor bra.i 3i a$aren" )ai slabi, 4n -a<a !lasi!ului baron ra$a!e. Hi, $es"e "oa"e, nu) rul 2 $e lis"a al! "ui" (e Je--, !u$rin9:n( Cele Cin!i9e!i (e Cara!"eris"i!i /sen<iale ale Angliei 3i a(a$"a" (e Sir Ja!A Pi")an. #egen(a lui Eoo( a.usese $riori"a"e (e la bun 4n!e$u". P (urea ParA0urs" -usese u3or "rans-or-)a" 4n P (urea S0er5oo(, iar 4)$reFuri)ile Pe3"erii 4)bun " <i"e arbori!ol $rin re$a"rierea !:"or.a su"e (e s"eFari )a"uri, a(u3i (e $e (o)e-niul unui $rin< sau(i". ?a<a(a 4n s"il ro!A a Pe3"erii era a(us la au"en"i!i"a"ea .e!0i)ii !u aFu"orul barosului, 4n "i)$ !e ! )inul ! $ "a un al (oilea s"ra" (e 9ugr .eal . ?usese ins"ala" <ea.a (e ga9 !are (u!ea la groa$a un(e se -rigea boul 4n"reg, iar au(i<iile $en"ru angaFarea Ce"ei (e Eai(u!i Neseli erau $e s-:r3i"e. *ar"0a Co!0rane ni!i ) !ar nu se (o.e(i $rea !ini! I )ai (egrab o a(no"are )en"al 4n":)$l "oare I !:n( s$use, la 3e(in<a (e Foi: M A$ro$o, (e !e 0ai(u!ii sun" "o<i b rba<iG M Pa$a e !a"oli!G I-o 4n"oarse *arA.

M #as-o )ai )oale !u -e)inis)ul, *ar"0a, a( ug Je--. Pe (olari 3i $e 1eni nu-i in"eresea9 . M Nu - !ea) (e!:". Do!"orul *a, 4i s ri 4n aFu"or, $lin (e !a.aleris), !0iar (a! r u orien"a". M Desigur, (a! Pa$a es"e sau nu, (a! a -os" sau nu !a"oli!, 4n !iu(a u"ili9 rii !on!lusi.e 4n !on-.ersa<iile !u "en" !olo!.ial I 3i ai!i (o!"orul *a, 4i arun! o $ri.ire as$r lui *arA I r ):ne o 4n"rebare (e !ea )ai )are 4nse)n "a"e $en"ru is"ori!i. Pe (e o $ar"e, o Fu(e!a" )ai $o$ular , (ar 3i )ai !on-u9 , !onsi(er ! "o" !eea !e -a!e $ rin"ele $on"i- es"e i$so -a!"o un ges" !a"oli!, ! $a$ali"a"ea es"e, $rin (e-ini<ie, !a"oli!is). Pe (e al"a, a$re!ierea !e.a )ai )a"ur a unora (in"re !olegii )ei, !on-or) ! reia una (in"re $rin!i$alele $roble)e ale Biseri!ii Ca"oli!e (e-a lungul se!o-lelor, una !are a b ga"-o (e $rea )ul"e ori 4n "o" -elul (e 4n!ur! "uri e!le9ias"i!e 3i is"ori!e, es"e "o!)ai -a$"ul ! $a$ii nu au -os" (es"ul (e !a"oli!i 3i ! , (a! ar -i -os". M Pune-i (o$ul, (o!"ore, 9ise Sir Ja!A, $e un "on in(ulgen" 4ns . S$une-ne la !e "e g:n(eai, *ar"0a. M Nu 3"iu (a! n-ar -i o e,agerare s s$un ! ) g:n(ea), 4n!e$u ea. Dar. M /,a!", s ri Je--. / $rea ":r9iu $en"ru aiurelile as"ea. +ri!u) $e "e)a as"a nu e )are lu!ru (e (is!u"a". Toa" lu)ea 3"ie !ine-a -os" Robin Eoo(. Cu Robin Eoo( nu "e $o<i Fuea. Nreau s 9i!. 73i ( (u o!0ii $es"e !a$, e,as$era". A"a!ul lui J!--o luase $e *ar"0a $rin sur$rin-(ere. A!es"a era, 4n )o( nor)al, e,"re) (e soli( 3i (e li"eral, a3"e$":n( !a !eilal<i s ia (e!i9iile $en"ru !a a$oi s le a$li!e, !on-or) (orin<ei lor. M *-a) g:n(i", s$use ea bl:n(, ! , 4n $ar"e, sar!ina noas"r , (e De9.ol"are a Proie!"ului, es"e a!eea (e a rea)$lasa legen(ele 4n )o(erni"a"e. Hi nu . ( (e !e legen(a lui Robin Eoo( ar -i al"-el (e!:" !elelal"e. Di)$o"ri. , -a$"ul ! ea e nu) rul 3a$"e ar "rebui s ne 4n!uraFe9e s o e,a)in ) )ai a"en". M 7)i $-$er)i"e<i s $-$reiau !:"e.a (in e,$re-siile $-$line (e .ani"a"e ale lui Je--G Do!"orul *a, s" "ea re9e)a", !u (ege"ele 4)$re-una"e la !ea- , !u !oa"ele res$)g:n(u-i $e !ei !are se 4n(oiau (e a(e. rul s$uselor sale, (eFa 4n s"area )en"al "i$i! $en"ru se)inar. *ar"0a se ui" la Sir Ja!A, (ar $re3e(in"ele era as" 9i 4n"r-o (is-$o9i<ie "oleran" , sau $oa"e )ali<ioas . M Toa" lu)ea 3"ie !ine-a -os" Robin Eoo(B es"e o -or)ul )ioa$ , )eni" s iri"e $e ori!e is"ori!. Toa" lu)ea 3"ie, .ai, (oar !eea !e 3"ie "oa" lu)ea, (u$ !u), (in $ !a"e, au (e)ons"ra" !u) nu se $oa"e )ai !lar s"u(0le $e !are le-a) - !u" 4n !a(rul Proie!"ului. Dar $erla !ea )ai )are (in"re "oa"e es"e al"a: BCu Robin Eoo( nu "e $o<i Fu!aC. Dar !e !re9i ! es"e is"oria, (ragul )eu Je--G + "rans!riere lu!i( , $olio!ular , a reali" <iiG S<-<<-<<. Do!u)en"ele is"ori!e (e la )iFlo!ul se!o-lului al "reis$re9e!elea nu !ons"i"uie o a$ li)-$e(e, 4n !are s ne $u"e) s! l(a 4n .oie, C:" (es$re legen(e, ele r ):n, 4n )area lor )aFori"a"e, (o)i-na"e (e b rba<i. Is"oria, !a s ) e,$ri) )ai -rus", e un )as!ul -ero!e. Ca) !a "ine, Je--. A!u), !e ne .ine )ai 4n":i 4n )in"e $e "-"e)a a!eas"a. Do)ni3oara Co!0rane a $us, -oar"e $er"inen", 4n"rebarea (a! 3i (e !e 0ai(u!ii erau "o<i b rba<i. H"i) ! unul (in"re ei I ?e!ioara *arian I a -os" !u siguran< -e)eieDe!i $re9en<a unei -e)ei es"e (e la bun 4n!e$u" a"es"a" . *ai )ul", 4nsu3i nu)ele !on(u! "orului !e"ei, Robin, es"e a)biguu (in $un!" (e .e(ere al se,ului, a)bi-gui"a"e sublinia" (e "ra(i<ia bri"ani! a $an"o)i-)elor 4n !are rolul 0ai(u!ului eraFu!a" (e o $ersoan ":n r , (e se, -e)eies!. Nu)ele (e Eoo(1 (es!rie un ar"i!ol (e 4)br ! )in"e a)bise,. De!i $u"e), (a! (ori) s -i) $ro.o!a"ori 3i oare!u) an"i-Fe--i!i, s a.ans ) o re!onsi(erare a legen(ei lui Robin Eoo( 4n !on"e,"ul 0ai(u!iei $ra!"i!a"e (e -e)ei. *oll Cu"$urse, *ar1 Rea( 3i

@ra!e +K*alle1 sun" nu)e (e !are, 4n a!es" $un!", 43i a)in"es! !ei )ai )ul<i (in"re noi, !0iar (a! nu "o<i. Sir Ja!A sa.ura (is!on-or"ul lui Je--. M /i, Je--, ai !e.a (e s$us la "oa"e as"eaG M Ui"a<i !e e, eu sun" (oar Con!e$"ualis". Con-!e$"uali9e9, as"a -a!. Da! 4n"regul Co)i"e" (e!i(e s 4i "rans-or)e $e Robin Eoo( 3i $e 0ai(u!ii lui 4n"r-o ga3! (e., 9:ne, anun<a<i) 3i $e )ine. Dar $o" s . s$un un lu!ru: ro9ul n-o s -ie !uloarea -a.ori" a (olarului. M Dar s-ar $u"ea s -i $la! un $i! (e $i$ ial , s$use (o!"orul *a,. M Do)nilor. Deo!a)(a" aFunge. @:n(urile noas"re se 4n(rea$" ! "re (o!"orul *a,, !are .a $re9en"a un ra$or" 4n 3e(in<a (e urgen< a Co)i-"e"ului, (e lunea .ii"oare. Hi, Je--, 4n"reru$e lu!rul la ! )in. As"a $en"ru !a9ul 4n !are .a "rebui s !ons"rui) )ai )ul"e !a)ere $en"ru -e"e. 7n lunea ur) "oare, (o!"orul *a, 43i $re9en" ra$or"ul. *ar"0ei i se $ ru la -el (e $re<ios 3i (e $o)$os !a 4n"o"(eauna, (ar !u un aer )ai 0o" r:". ? !u o $re(i!<ie in"erioar , !u) ! e9i" rile .or (is$ rea; (e ase)enea, se 4n"reb (a! Paul a.ea 1. @lug =G I. "r.>. S obser.e. Do!"orul *a,, 43i (rese glasul !a 3i !u) el, 3i nu Sir Ja!A, ar -i !$n(us (is!u<iile. M Din res$e!" -a< (e o$iniile $re3e(in"elui nos"ru 4n leg "ur !u ro!ile se(i)en"are 3i (e .:r--urile (e s ge<i (in !re)ene, 4n!e$u el, a) s . s!u"es! (e 4n!e$u"urile nu )ai $u<in -as!inan"e ale legen(ei lui Eoo(, (e $aralelele ar"0uriene 3i (e (es!rierea $osibili" <ii !a sursa legen(ei s se g seas! 4n )arele )i" arian al soarelui. #a -el 3i !u Piers Plo5)an, An(re5 (in L1n"oun, S0aAes$eare. Si)$le .:r-uri (e s gea" . To" a3a, . .oi s!u"i (e re9ul"a"ele son(aFului el!!"roni! e-e!"ua" asu$"a lui Joe Publi!, $e !are, 4n !ir!u)-s"an<ele (a"e, l-a3 $u"ea rebo"e9a Je--Publi!. Da, 4n"r-a(e. r, "oa" lu)ea B3"ie !ine a -os"C Robin Eoo(, 3"ie e,a!" !e ne-a) $u"ea a3"e$"a s 3"ie. A(i! un .a,, !u) se s$une 4n Fargon. # s:n( "oa"e a!es"ea la o $ar"e, !u) e, )ai (e$ar"e, !:n"e!ulG Je-- Publi! es"e un )are sus-<in "or al legen(ei. U . #u$" "orului $en"ru liber-"a"e, nu nu)ai $en"ru a!<iunile sale elibera"oare 3i $en"ru $oli"i!a sa (e re(is"ribuire e!ono)i! , !i 3i $en"ru )o(ul (e)o!ra"i! 4n !are a!es"a 43i ale-gea "o.ar 30. P rin"ele Tu!A, *i!ul Jo0n, Lill !el Ro3u 3i *u!0, ?iul *orarului. Ce a.e) ai!iG Un $reo" rebel, obse(a" (e ):n!are; o $ersoan su-e-rin( -ie (e $roble)e (e !re3"ere, -ie (e gigan"is), 4n -un!<ie (e gra(ul (e ironie $e !are 4l a"ribui) )in<ii )e(ie.ale; un $osibil !a9 (e $i"1riasis rosea, (e3i ni!i (i$so)ania nu $oa"e -i e,!lus ; 3i un $relu!r "or (e !ereale, a ! rui i(en"i"a"e $ersonal es"e (e$en(en" (e $o9i<ia so!ial a "a" lui s u. A$oi 4l a.ea) $e Allan-a-(ale, a ! rui ini) $rea-$lin $oa"e re$re9en"a o re-erire alegori! la o su-erin< !ar(ia! . Cu al"e !u.in"e, un gru$ (e )arginali9a<i sub !on(u!erea unui $a"ron a(e$" al $rin!i$iului egali" <ii (re$"urllor !are era, -ie ! o 3"ia sau nu, unul (in"re $ri)ii $ra!"i!an<i ai $oli"i!ii (is!ri)in rii $o9i"i.e. *ar"0a 4l ur) rea !u o ui)ire s" $:ni" . Nu se $u"ea s .orbeas! serios. Probabil era o $las 4n"ins lui Je--. Dar au"o$aro(ia elo!.en" era -oar"e a$roa$e (e s"ilul obi3nui" al (o!"orului *a,; iar $ri.irea ei !er!e" "oare ri!o3 $e !ara$a!ea lui lu!ioas . M Ceea !e ne oblig , ine.i"abil, s lu ) 4n !onsi(erare orien"area se,ual a Ce"ei 3i s .e(e) (a! )e)brii ei erau sau nu o !o)uni"a"e 0o)o-se,ual , sublinnn(u-3i 3i Fus"i-i!:n(u-3i 4n -elul a!es"a s"a"u"ul (e oa)eni 4n a-ara legii. Ne9i regii engle9i, (i.er3i, $ass4Wn, (ar !0iar 3i a3a. A) ri(i!a", 4n 3e(in<a "re!u" , $roble)a a)bigui" <ii se,uale a nu)elor I Robin 3i *arian -iin( e,e)$lele !ele )ai elo!.en"e I ! rora li se $oa"e a( uga 3i !a9ul ?iului *orarului, !are a$are 4n "e,"e a":" !a *u!0, nu)e !are $oa"e in(i!a o )as!ulini"a"e $ronun-<a" , sau Fe--i"a"e, (a! .re<i, (ar 3i !a *i(ge, -re!.en" a"es"a" !a (i)inu"i. -olosi" $en"ru -e)eile s!un(e.

Ca obser.a<ie !u !ara!"er general, "rebuie s re<ine) ! 4n !o)uni" <ile $as"orale, un(e b r-ba<ii erau )ul" )ai nu)ero3i (e!:" -e)eile, $ra!"i-!ile 0o)ose,uale, 4n !on"e,"ul unui e"os !are nu $resu$unea Fu(e! <i )orale, re$re9en"au nor)a is"ori! , Ase)enea a!"i.i" <i i)$li! , 4n"r-o oare-!are ) sur , "ra.es"irea, uneori ri"uali9a" , al"eori nu. De ase)enea, a3 (ori s se 4nregis"re9e I (ar .oi 4n<elege $er-e!" (a! $:n la ur) Co)i"e"ul (e!i(e s nu (e9.ol"e !on!e$"ul I ! , 4n !o)uni-" <ile $as"orale (e a!es" "i$, erau !unos!u"e 3i $ra!"i!ile bes"iale. Ca s lu ) e,e)$lul (e -a< , ! $rioarele 3i g:3"ele erau !ele )ai la 4n(e):n !a subie!"e $en"ru -ra"erni9are; lebe(ele, $u<in $ro-babil; )is"re<ii, (a! ne g:n(i) bine, a$roa$e (elo!. A!u), 4n e.aluarea (o.e9ilor is"ori!e !are .in 4n -a.oarea orien" rilor 0o)ose,uale, !a9ul ?e!ioarei *arian are o i)$or"an< -un(a)en"al . Con-or) rela" rilor in!o)$le"e !are au aFuns $:n la noi, *arian, ini<ial *a"il(a ?i"95a"er, a $ar!urs !ere)onia (e ! s "orie !u Eoo(, e-e!"ua" (e P rin"ele Tu!A I !eea !e i-a !on-eri" o .ali(i"a"e e!le9ias"i! 4n(oielni! . Dar a re-u9a" s !onsu)e )ariaFul $:n !:n( so<ul ei nu a -os" absol.i" (e a!u9a<iile a(use 3i re$us 4n (re$"uri. 7n"re "i)$, 3i-a lua" nu)ele (e ?e!ioara *arian, "r in( 4n !as"i"a"e, 4)br !:n( s"raie b rb "e3"i 3i .:n:n( !o" la !o" !u 0ai(u!ii. I$o"e9e, (o)nilor, (o)ni3oar Co!0raneG Dar erau !u "o<u $rea absorbi<i, 4n $ri)ul r:n( (e $o.es"ea (o!"orului *a,, sau ) !ar (e !a$a!i"a"ea sa e.o!a"oare, 4n al (oilea r:n( (e 4n(r 9neala I sau in!on3"ien<a I !u !are a!es"a 4l ignorase $e $ro$rie"arul a":"or $ubli!a<ii onorabile. Sir Ja!A 4nsu3i era " !u", ru)eg:n(. M Trei e,$li!a<ii iau na3"ere 4n )in"ea noas"r , !on"inu sua. (o!"orul *a,, sau !el $u<in 4n i)$er--e!"ul )eu ins"ru)en" !erebral. *ai 4n":i $osi-bili"a"ea neu"r , nein"er$re"a"i. I (e3i nu e,is" is"ori! s !rea( 4n $osibili" <ile neu"re, nein"er-$re"a"i.e I !a ?e!ioara *arian s -i ur)a" !o(ul !a.aleres! al "i)$ului, a3a !u) 4l 4n<elegea ea. A$oi, !ea a unei !ons$ira<ii )ari"ale, )eni"e s e.i"e se,ul !u $ene"rare. Nu reiese !lar (in (o!u-)en"ele "i)$ului (a! se,ul - r $ene"rare era 4n )o( in(isolubil lega" (e .reun Fur ):n" (e !as"i-"a"e. /s"e $osibil !a *arian s -i 4n!er!a" 3i s ) n:n!e $r Fi"ura, 3i s-o $ s"re9e. A "reia "eorie ar -i a!eea ! *a"il(a ?i"95a"er, !0iar (a! (in $un!" (e .e(ere legal 3i $rin "aina bo"e9ului -e)eie, era 4n reali"a"e, biologi!, b rba" 3i se -olosea (e a!eas" $or"i< "e0ni! o-eri" (e !o(ul !a.aleris)ului $en"ru a s! $a ne(e"e!"a". Nu ) 4n(oies! ! a3"e$"a<i !u su-le"ul la gur !on!lu9ia )ea la "oa"e a!es"ea. A) )ai )ul"e: ! , $ersonal, $u<in 4)i $as ; ! , 4n elaborarea a!es"ui ra$or", )-a) si)<i" )ai insul"a" !a ni!io(a" 4n !ariera )ea $ro-esional ; 3i ! (e)isia )ea es"e (eFa la $o3" . N )ul<u)es!, (o)nilor, (o)ni3oar Co!0rane, (o)nule $re3e(in"e. Hi !u a!eas"a, (o!"orul *a, se ri(i! 3i ie3i s l":n( u3or (in 4n! $ere. Toa" lu)ea a3"e$" !a Sir Ja!A s se $ronun<e. Dar, !on"rar obi!eiului, $re3e(in"ele re-u9 s le (ea !0iar 3i !el )ai )i! in(i!iu. 7n !ele (in ur) , Je-- 9ise: M S-a 4)$u3!a" singur 4n $i!ior, (u$ $ rerea )ea. Sir Ja!A ri(i! (in u)eri, s!0i)b:n(u-3i $o9i<ia. M De!i as"a-i $ rerea "a, (a, Je--G =Con!e$"ua-lis"ul 4n<elese ! "r sese o !on!lu9ie -a!il .> /u unul a3 s$une ! (o!"orul *a, 3i-a a(us o !on"ri-bu<ie -oar"e u"il . Pro.o!a"oare, sigur, 3i $e alo!uri Figni"oare. Dar n-a) aFuns un(e sun" as" 9i 4n!on-Fur:n(u-) (e si!o-an<i, nu, *ar!oG M Nu. M Sau $oa"e .rei s s$ui (a, (e (a"a as"a. 7n -)e. He(in<a !on"inu . Sir Ja!A le in(i! (ire!<ia 4n !are (orea s se 4n(re$"e lu!rurile. Je-s" "ea bosu)-la". *ar"0a si)<ea un Fung0i (e regre" $en"ru (o!"orul *a,. *arA, !u nasul 4n .:n", a(ul-)e!:n( )ereu, sus<inu $ro$unerea unei !a)$anii a!"i.e (e re!ru"are a $ersonalului (in r:n(urile 0o)ose,ualilor 3i ale )inori" <ilor e"ni!e. To" el a$rob i(eea ! era ne.oie (e in.es"iga<ii su$li)en-"are $ri.in( )o(ul 4n !are 0ai(u!ia $u"ea aFu"a $ersoanele !u 0an(i!a$ s 43i a(u! o !on"ribu<ie )ai (e$lin (e!:" so!ie"a"ea )arginali9an" (e as" 9i. C !i !ine a.ea un si)<

al )irosului )ai (e9.ol"a" (e!:" !ei !u $roble)e (e .e(ereG Cine $u"ea -i )ai "are sub "or"ur (e!:" un sur(o-)u"G *inu"a 4nregis"r o suge3"ie -inal . N-ar -i $u"u" e,is"a (ou BCe"eC 4n P (urea S0er5oo(, au"o-no)e, (ar lega"e (in $un!" (e .e(ere i(eologi!; organi9a<ia "ra(i<ional )as!ulin , (ar !u $reo!u-$ ri -a< (e )inori" <i, a lui Robin Eoo(; 3i un gru$ se$ara"is", !o)$us (in -e)ei, sub !on(u!erea ?e!ioarei *arianG Toa"e a!es"e !0es"iuni -ur a)4-na"e $en"ru 3e(in<a ur) "oare. 7n "i)$ !e se ri(i!au s $le!e, Sir Ja!A 4i - !u se)n !u (ege"ul 4n(oi" Con!e$"ualis"ului. M A$ro$o, Je--, 4<i (ai sea)a ! "e !onsi(er $er-sonal res$onsabilG M N )ul<u)es!, Sir Ja!A. M Bine. Sir Ja!A se 4n"oarse ! "re !ea )ai re!en" K Susie. M U , s!u9a<i-) , Sir Ja!A, (ar $en"ru !eG M Cu) a(i! $en"ru !eG M Pen"ru !e sun" $ersonal res$onsabilG M Pen"ru !on"inuarea !on"ribu<iilor $er"inen"e ale (o!"orului *a, la -oru)ul nos"ru (e i(ei. Du-"e (u$ el, " n" l ule. M Ni!"orO /,!la) "an"i *a1. Ce sur$ri9 $l -!u" . Des!0ise larg u3a !asei Ar(o!0, $en"ru a-i -a!e lo! s in"re. Unii (in"re ne$o<i .oiau s .a( o sluFni! I (e obi!ei una anu)e I 4n":)$in:n(u-i. Ne$o"ul Ni!"or 4ns - !ea lu!rurile !a la !ar"e: era !asa lui "an"i *a1, (e!i "an"i *a1 4i (es!0i(ea u3a. M Si-a) a(us o s"i!l (e s0err1, s$use Sir Ja!A. M Un ne$o" 4n"o"(eauna -oar"e a"en". As" 9i era -e)eia elegan" , 4)br !a" 4n"r-un "aior (in "5ee(, !u a$e albas"ru-argin"ii; res$e!"a-bil , a-e!"uoas , (ar -er) . *:ine .a -i al"-el. M + s-o (es!0i( )ai ":r9iu. H"ia ! $unga (e 0:r"ie !a-enie !on<ine 3i nu) -rul $o"ri.i" (e ban!no"e (e o )ie (e euro. M * si)" )ul" )ai bine (u$ .i9i"ele "ale. /ra a(e. ra". Unele (in"re -e"e se $l:ngeau ! nu )eri" )un!a 4n $lus, 3i (e !e i se 4ng (uia lui Ni!"or, !:n( al"ora nu li se $er)i"eaG /i bine, n-or s )ai "rebuias! s se .ai"e )ul", iar ea n-o s )ai -ie ne.oi" s !au"e !:"e o nou Eei(i la -ie!are a (oua sau a "reia lun . M Po" s ) (u! laFoa! , "an"iG Din"re "o<i ne$o<ii, Ni!"or era !el !are "re!ea !el )ai ra$i( la "reab . H"ia e,a!" !e .rea, !:n( 3i un(e. As"a o s 4i li$seas! . Uneori era ne.oie (e luni (e 9ile $:n !:n( un ne$o" nou 43i e,$ri)a (orin<ele. 7n!er!ai s 4i aFu<i, 3i 4n !ele (in ur) g0i!eai gre3i". M Ui"e, ai s"ri!a" "o"ul, se . i"au ei. M Du-"e laFoa! , Ni!"or, (rag . /u o s ) 4n"in( un $i!. A -os" o 9i "are obosi"oare. 7n "i)$ !e se 4n(re$"a s$re s!ar , Sir Ja!A 43i )o(i-i! )ersul. ?un(ul 4i a":rna )ai greu, genun-!0ii 4i erau )ai )oi; $i!ioarele 4i ! l!au !u .:r-urile 4n a-ar . Cobor4 !u )i3! ri $ie9i3e, ros"ogoli"e, $ar! ar -i s"a" s !a( 4n -ie!are !li$ . Dar 43i $ s"r e!0ilibrul; era b ia" )are a!u), iar b ie<ii )ari 3"iau un(e )erg. Pri)a (a" , "an"i *a1 4n!er!ase s 4l 4nso<eas! , (ar o o$rise ra$i(. Ca)era !o$iilor a.ea (ois$re9e!e )e"ri $e 3a$"e, era lu)ina" $u"erni! 3i a.ea a-i3e .esele $e $ere-<ii galbeni. /ra (o)ina" (e (ou obie!"e: un <ar! (e le)n 4nal" (e un )e"ru 3i Fu) "a"e, !u o su$ra--a< (e "rei )e"ri $ "ra<i; 3i un ! ru!ior lung (e (oi )e"ri 3i Fu) "a"e, !u ro<i !u s$i<e groase 3i ar!uri soli(e. Co$er"ina ! ru!iorului era bor(a" !u $:n9 4n !ulorile (ra$elului na<ional. Bebe Ni!"or aFus" Falu9elele 3i -la! ra 3uier "oare (e ga9. 73i a":rn !os"u)ul, a$oi 43i a9.:rli ! )a3a, !0ilo<ii 3i )aioul $es"e ! lu<ul (e le)n. C:n( se - !ea )ai )are, a.ea s 4n!er!e s se suie $e el, (ar a!u) era $rea )i! $en"ru as"a.

@ol $u3! , (es- !u 4n!uie"oarea (e ala) a <ar!ului 3i $ 3i 4n un"ru-Pe "a.a (e !eai, (in $las-"i!, s" "ea un Feleu .er(e, gela"inos, abia s!os (in -or) , 4nal" (e o Fu) "a"e (e )e"ru. Uneori se (is"ra $un:n(u-3i-l $e bur"i! . Al"eori 4l lua 3i-l arun!a $e $ere"e; a"un!i era !er"a" 3i $lesni". As" 9i nu 4l "en"a. Se 4n"inse $e bur" , 4ngro$:n(u-3i -a<a 4n $ "uri!a $u-oas 3i ro9, !u genun!0ii (es- !u<i, !a o broas! . Pe urin se r su!i $e Fu) "a"e, !u o!0ii a<in"i<i asu$ra ser.an"ei. Tean!ul uria3 (e s!u"e!e, s"i!la (e ulei $en"ru !o$ii, (e un )e"ru 4n l<i)e, !u"ia !u $u(r (e "al! $e ) sur . Tan"i *a1 se $ri!e$ea s -a! lu!rurile bine. Nu 4i -usese u3or s o g seas! , (ar )eri"ase -ie!are euro !0el-"ui". #a )o)en"ul $o"ri.i", u3a !a)erei se (es!0ise. M BebeO Bebe Ni!"orO M @uu-guu-guu-guuuO M Po$one<ul lui bebe .rea s!u"e!el. M Cu"e!eel, )ur)ur Sir Ja!A. Cu"e!eel. M @igea s!u"e!el, 9ise #u!1. Pur"a o uni-or) (e un !a-eniu (es!0is, $roas-$ " ! l!a" , iar nu)ele ei a(e. ra" era Eea"0er; - r !a "an"i *a1 s 3"ie, 43i $reg "ea "e9a (e (o!"o-ra" 4n s"u(ii $si0ose,uale la Uni.ersi"a"ea (in Rea(ing. Ai!i 4ns , o !0e)a #u!1 3i era $l "i" 4n bani g0ea< . #u !u"ia !u $u(r (e "al! (e $e ser.an" 3i o a3e9 4n e!0ilibru $e )arginea <ar-!ului. Pra-ul $ar-u)a" !urgea 4nFe"uri $rin g urile !:" gurile (e !eaini!; Ni!"or g:nguri, (:n( (in $i!ioru3e (e $l !ere. Doi!a se o$ri, $e ur) , !u un $ ) "u- (in $ r (e ! )il a"a3a" la o !oa( (e ) "ur 3i -re! , - !:n( "al!ul s in"re 4n $ielea lui bebe. A!es"a se 4n"oarse $e s$a"e, $en"ru !a s 4i -ie $u(ra" 3i !ealal" $ar"e. A$oi -a"a lu (e $e ser.an" un 3er.e" !:" un $roso$ (e baie. Sir Ja!A )as!a aFu"orul $e !are i-l ( (ea, iar #u!1 e-or"ul -i9i! ne!esar $en"ru a-l )ane.ra $e $ "ura elas"i! . 73i (es- !ea 3i 43i a$ro$ia $i!ioarele 4n )o(ul !el )ai au"en"i!, 4n "i)$ !e ea "er)ina 4n- 3a"ul !u un a! (e siguran< lung (e !in!i9e!i (e !en"i)e"ri. *aFori"a"ea bebelu3ilor o$"au $en"ru s!u"e!ele (e $las"i! (e ga"a, !u ari!i, iar 9go)o"ul ari!iului (es- !:n(u-se a.ea un e-e!" ins"an"aneu asu$ra unora (in"re ei. Dar bebe Ni!"or $re-era $rosoa$ele (e -ro"ir 3i a!ul (e siguran< . Eea"0er re-le!" la !o$il ria $e !are o re!reau 4)$reun : $ rin<ii lui -useser nee,$eri)en"a<i, (e)o(a<i sau $oa"e (oar s ra!iG M Bebe $a$aG 7n"reb #u!1. A!es"uia 4i $l !ea, (e ase)enea, .e!0iul li)baF -olosi" !u !o$iii. Al<ii a.eau ne.oie (e -ra9e (e oaineni )a"uri, !eea !e $robabil (e)ons"ra ! , 4n !o$il rie, -useser (e la bun 4n!e$u" "ra"a<i !a a(ul<i, li$si<i (e e,$erien<ele au"en"i!e 4n ! u"area ! rora se g seau a!u); sau in(i!a (orin<a a(ul-"ului (e a $ s"ra !on"rolul asu$ra Fo!ului; sau in!a$a!i"a"ea (e a regresa )ai )ul". M Bebe .rea s s!0i)b ) a!u) s!u"e!elulG 7n"rebai !u "oa" serio9i"a"ea gra)a"i!al . A!es" bebe $re"in(ea 4ns un s"a"u" (e bebe absolu". S!u"e!e (e $:n9 , .o!ali9 ri na"urale 3i. Al"ele, la !are $re-era s nu se g:n(eas! $en"ru )o)en". In s!0i)b, re$e" : M Bebe $a$aG M S:<a, )ur)ur el. + abili"a"e (e !o)uni!are !a) )are $en"ru un !o$il (e "rei luni, era a(e. ra"; (ar li$sa !o)$le" a ar"i!ul rii ar -i 4ngreuia" )ul" lu!rurile. #u!1 se (use la u3 , o (es!0ise 3i s"rig , $e un "on s$e!ial, )ol!o) (ar 4n a!ela3i "i)$ $o9na3: M Bebe $a$aO #a (oi )e"ri (easu$ra !a$ului ei, @ar1 Des)on( se -eli!i" , 4n!:n"a" (e !ali"a"ea sune"ului. Se ui" la )oni"or, 4n "i)$ !e #u!1 4n!0i(ea u3a, iar Sir Ja!A se ri(i!a 4n $i!ioare 4n <ar!. C l!:n( s":nga!i, a!es"a se 4n(re$" !l "ina" 3i l sa" (e -un( s$re ser.an" 3i "rase (e ser"arul (eFos, (e un(e s!oase o bone" 4n !arouri albas"re. 7nno(a 3ire"urile sub b rbie, a$oi ur! 0o" r:"

"re$"ele soli(e (in (re$"ul ! ru!iorului, ros"ogolin(u-se 4n un"ru. C ru!iorul se !l "in $e ar!uri !a un $a!0ebo", (ar al"-el nu se )i3! (in lo!. Tan"i *a1 se asigurase ! e bine $rins 4n buloane $e (u3u)ea. 7n $i!ioare sub !o$er"ina s l"a" , !u (ra$elul $e $os" (e $er(elu< , Sir Ja!A $orni s s!:n!eas! , ar ":n(u-3i (in<ii. Du$ o .re)e, )or) i"ul 4n!e" , iar el url !u un glas a$ro$ia" (e !el (in sala (e 3e(in<e: M TZSSAAO #a a!es" se)nal, Eei(i in"r $re!i$i"a" 4n !a)er . Toa"e (oi!ile $e !are le -olosea "an"i *a1 la al $"a" se nu)eau Eei(i. A!eas"a se a$ro$ia (e s-:r3i"ul $erioa(ei (e la!"a<ie sau $ur 3i si)$lu se s "urase s (ea s sug unor bebelu3i 4n"re (ou .:rs"e; in(i-eren" !u) s" "eau lu!rurile, 4n nu )ai )ul" (e (ou s $" ):ni .a "rebui 4nlo!ui" . Pen"ru "an"i *a1, a!eas"a era $ar"ea !ea )ai (i-i!il a )eseriei. + (a" , 4n (is$erare (e !au9 , angaFase o Eei(i .eni" (in Caraibe. Ce s!an(al - !use bebe Ni!"or 4n 9iua aiaO ?usese o i(ee ne-eri!i" . To" Ni!"or insis"a asu$ra su"ienului s$e!ial $en"ru al $"a". Unii (in"re bebelu3i $re-erau <inu"a (e (ansa"oare "o$less; Ni!"or 4ns 43i lua 4n serios !ali"a"ea (e bebelu3. Eei(i, !are 43i $ur"a $ rul o,igena" 4n"r-o !oa( (e !al, 4n s"ilul -ran<u-9es!, 43i "rase $u<in blu9a (in -us"a $lisa" , ur! $:n la ! ru!ior, se (es!0eie, a$oi (es- !u !a$a!ul !are a!o$erea s-:r!ul. Sir Ja!A ugui iar: BS:<aC, 43i "rase bu9ele $es"e (in<i $en"ru a i)i"a gingiile goale 3i a!!e$" s:nul o-eri". Eei(i s"r:nse u3or; Ni!"or ri(i! o ):n !:" o $:n9 (e a)bar!a<iune 3i o a3e9 $e su"ienul !u su$or" (e s:r) , a$oi 4n!0ise o!0ii, )ul<u)i". Du$ !:"e.a )inu"e e"erne, Eei(i re"rase s-:r!ul, l s:n( la$"ele s 4i !urg $e obraFi, 3i 4i ( (u !el lal" s:n. /a s"r:nse, el su$se 4n! o (a" !u gura (e !o$il 3i 4ng0i<i g:ngurin(. #ui Eei(i 4i .enea )ai greu s aFung la el !u s:nul a!es"a, (e a!eea se !on!en"ra asu$ra (ire!<ion rii !ore!"e. In -ine, bebelu3ul (es!0ise o!0ii, !a "re9i" (in"r-un so)n a(:n!, 3i o ( (u la o $ar"e. *ai l s $u<in la$"e s se s!urg $es"e el, (u$ !are a$re!ie ! erau ga"a. H"ia ! $re-era s 4l 3"earg #u!1. Eei(i 43i $r)se la lo! a!o$eri"oarele, se 4n!0eie la blu9 3i 43i "re!u negliFen" o ):n $es"e $ar"ea (in -a< a s!u"e!ului u)-la". Da, bebe Ni!"or era $reg "i". ?a"a ie3i (in !a)er . Sir Ja!A 4n!e$u s )or-) ie, )ai 4n":i !a $en"ru sine, a$oi "are. In -ine, r !ni: M CUT/C/#C Hi #u!1, !are a3"e$"a 4n s$a"ele u3ii, !u ):inile 4n"r-un .as !u a$ re!e, in"r 4n -ug . M S-a u(a" s!u"e!elulG 7n"reb ea 4ngriFora" . S-a u(a" s!u"e!elul lui bebeG S"ai s se ui"e (oiea. 7i g:(il lui Ni!"or bur"i!a 3i 4n!e", a"en", "en"an", (es- !u a!ul (e siguran< . Sir Ja!A a.ea o ere!<ie (e "oa" -ru)use<ea, iar #u!1 4l $i$ i !u ):ini r !oroase. M S!u"e!elul lui bebe nu-i u)e(, s$use ea $e un "on )ira". Bebe nu-i u)e(. Sir Ja!A )or) i iar, 4n(e)n:n(-o s !au"e al"e !au9e. /a 4i 3"erse la$"ele lui Eei(i (e $e obraFii !a (e bou 3i i se Fu! bl:n( !u "es"i!ulele. 7n -ine, $ ru s 4i .in o i(ee. M 7l ) n:n! $e bebeG Se 4n"reb ea !u .o!e "are. M N:! , re$e" Ni!"or. N:! . #u!1 a$u! s"i!la (ublu)agnu) (e ulei $en"ru !o$ii. M 7l ) n:n! , s$use ea alin" "or. Bebe )i!. Doi!a -a!e bebe bine. R s"urn:n( s"i!la, . rs o $or<ie (e ulei $e bur-"i!a lui Ni!"or, )are !:" un )un"e, $e !oa$sele ele-an"ine 3i $e !eea !e a):n(oi se $re- !eau a -i $u<uli! lui )i"i"i! . Con"inu s -re!e, !a s -i "rea! bebelu3ului ):n! ri)ile. M 7i $la!e lui bebeG 7n"reb . M 704. 704. 704, )ur)ur Sir Ja!A, (i!":n( ri"-)ul ne!esar.

De-a!u) 4n!olo, #u!1 e.i"a !on"a!"ul .i9ual. 7n!er!ase s -ie obie!"i. : era, la ur)a ur)elor, Eea"0er, 3i )un!a as"a era !a o a!"i.i"a"e (e "eren u"il 3i bine $l "i" . Dar !ons"a"ase ! , 4n"r-un )o( s"raniu, nu se $u"ea (e"a3a !o)$le" (e!:" (a! se i)$li!a "o"al, (a! se !on.ingea $e sine ! era, 4n"r-a(e. r, #u!1 3i ! a!es"a era, 4n"r-a(e. r, bebe Ni!"or, !u s!u"e!ul (es- !u", gol $u3! 4n a-ara bone"ei albas"re, !are s" "ea !u ):inil! 3i $i!ioa-rele 4n l "uri l:ng ea. M 704. 704., !on"inu el, iar #u!1 . rs $leos-! in( o nou $or<ie (e ulei, 4n"in9:n(-o (e Fur 4)$reFurul s"eagului 4n l<a" ):n(ru. 704. 704., s l":n(u-3i -esele 4n se)n ! )ai .oia $e "es"i!ule. 704. 704., !e.a )ai 4n!e", )ai r gu3i", in(i!:n( ! a3a era "o!)ai bine. A$oi, !u un )or) i" )ai $u"erni!, )ai $lin, 3o$"i: M Caea. M Bebe -a!e !a!aG 7l 4n"reb ea 4n!uraFa"or, $ar! ne!on.ins ! $u"ea (u!e $:n la !a$ " ul"i)ul a!" "i$i! $en"ru un bebelu3. Unii bebelu3i .oiau s li se s$un ! nu au .oie, (re$" !are nu - !eau. Al<ii .oiau s li se s$un ! nu au .oie "o!)ai $en"ru a se bu!ura (e $l !erea nesu$unerii. Dar bebe Ni!"or era un bebelu3 a(e. ra"; ne.oile lui i)$erioase nu a.eau ni!i !o)$li!a<ii, ni!i a)bigui" <i. #ar !ea (e $e ur) era a$roa$e, o re!uno3"ea. /l 4)$inse (in !oa$se 4n sus, ea s"r:nse $al)ele lu!ioase r s$un9:n(u-i, a$oi Sir Ja!A Pi")an, an"re$renor, ino.a"or, o) (e i(ei, $a"ron al ar"elor 3i !ons"ru!"or al !e" <ii, Sir Ja!A Pi")an, nu a":" ! $i"an al in(us"riei !:" un a(e. ra" a)iral, Sir Ja!A Pi")an, .i9ionar, .is "or, b rba" sen"i)en"al 3i $a"rio", ( (u (ru)ul unui !res!en(o (in g:", 4n!0eia" !u un r ge" 4n s-or9an(o: M CACSASASASASASAO # s s -i s!a$e o salb (e b 3ini $les! i"e, eFa!ul 4n Fe"uri, 4n $al)ele 4)$reuna"e ale lui #u!1, 3i 43i - !u s$e!"a!ulos ne.oile 4n s!u"e!. /rau bebelu3i ! rora le $l !ea s -ie !ur <a<i, 3"er3i, us!a<i 3i $u(ra<i, a!"i.i" <i !are !os"au !:"e.a )ii (e euro 4n $lus 3i $e !are -e"ele le 4n(e$lineau - r ni!i o $l !ere. #u!1 4ns 43i "er)inase "reaba; aFuns 4n $un!"ul a!es"a, bebe Ni!"or .oia s -ie l sa" 4n $a!e. Se!.en<a -inal (e $e !ase" 4l 4n- <i3a s rin( (in ! ru!ior 3i 4n(re$":n(u-se !u $a3i (e a(oles!en" ! "re (u3. @ar1 Des)on( nu-3i )ai b "u !a$ul s 4nregis"re9e ni!i ri")ul, ni!i nar!isis)ul lui Sir Ja!A Pi")an 4)br !:n(u-se. Tan"i *a1 4l !on(use $:n la u3 , !a 4n"o"(ea-una, )ul<u)in(u-i $en"ru s0err1 3i e,$ri):n(u-3i ner b(area -a< (e .i9i"a (in luna ur) "oare. Se 4n"reba (a! a!eas"a .a )ai a.ea lo!. Nu-i - !ea $l !ere s 43i $iar( unul (in"re !ei )ai $un!"uali ne$o<i. To"u3i, (a! a.ea .reo leg "ur !u )asa-!rul a!ela 4ngro9i"or. Iar onorariul !olonelului Des)on( -usese sur$rin9 "or (e generos. Hi nu )ai "rebuia s -3i ba" !a$ul ! u":n( ! ru!ioare. Plus ! -e"elor nu le $l !user ni!io(a" ! ! !io3ii. Ti!eau ! 43i luau $rea 4n serios s"a"u"ul (e bebelu3i. Sir Ja!A se s"re!ur $e u3a !asei Ar(o!0, -luier:n( "o" (ru)ul $:n la li)u9in . Se si)<ea 4n"ineri". Ui"e-l 3i $e Loo(ie, !u 3a$!a sub bra<, (es!0i9:n(u-i $or"iera. Bun "a"ea 4n"ru!0i$a" , oa)enii !a Loo(ie. Un 3o-er e,!elen"; 3i loial $e (easu$ra. Nu !a ":n rul Earrison, !are s"r:)base (in nas !:n( i se o-erise 3ansa (e a !on(u!e )a3ina lui Sir Ja!A. Noia sa )earg a!as , s -3i -a! (e !a$ !u (o)ni3oara Co!0rane. Nul$ea .i!lean , Y 4n!er!ase s -i (e"urne9e Pa9ni!ul (e I(ei. Dar s!ur"a !on"e)$lare a sor(i(ei lor a!u$l ri nu reu3i s -i s"ri!e buna (is$o9i<ie. #oiali"a"e. Da, "rebuia s -i o-ere lui Loo(ie un bae3i3 generos !:n( aFungeau a!as . Hi !e ar -i )ers $e (ru)G Poa"e A Ha$"eaG 7<i 4n"re<inea s"area (e bine, (a! o a.eai, 3i "e 4n.eselea, (a! erai "ris". Da, A Ha$"ea. Un "i$ al (ra!ulul (e "are, b "r:nul #u(5ig. Regele $ilo"a a.ionul regal (e Ia Nor"0ol" la Nen"nor. Sau !el $u<in as"a !re(ea ! -a!e; !eea !e era )ai )ul" sau )ai $u<in a(e. ra". De !:n( !u seria (e a!!i(en"e !are i)$li!ase

)e)bri ai -a)i-liei regale 4ns , -usese in"ro(us un sis"e) (e (ublare a !o)en9ilor. Co$ilo"ul o-i!ial I !are se (o.e(ise a":" (e ine-i!ien" !:n( $rin<ul Ri!A in!inerase 4n )o( "ragi! o gr (ini< (e !o$ii I era a!u) (oar (e (e!or. Pri)ise or(in s nu )ane.re9e ni)i!, (oar s (ea (in !a$ 3i s a$robe, un in(i.i( ! ruia reges-!ul $ilo" s i se si)" su$erior. 7n s!0i)b, 4n"re !o)en9ile regelui 3i !on-ir)area lor (e ! "re Cen"rul (e Co)an( =*o3"enire Na<ional > (e la Al(ers0o" se in"er!alau 4n":r9ieri in-ini"e9i)ale. As" 9i, !u !erul senin 3i .:n"ul slab (ins$re nor(-es", regele (e<inea, $ra!"i!, !on"rolul. Cei (e la Al(ers0o" nu a.eau )are lu!ru (e - !u", iar !o$ilo"ul $u"ea 9:)bi $eisaFului $la!i(, 4n a3"e$"area 4n":lnirii (e la .es" (e C0i!0es"er. Hi ia" -le, !u bo"ul s!ur" 3i 9go)o"oase, (ou a$ara"e S$i"-ire 3i un Eurri!ane, leg n:n(u3i ari$ile $e !are erau (esena"e 4nse)nele !ir!ulare !on!en"ri!e, ga"a s es!or"e9e a.ionul !u rea!<ie ! "re !ere)onia o-i!ial (e inaugurare a Insulei. Al(ers0o"-ul .eri-l! ra$i( ins"ru)en"ele (e bor( regale 3i re(use (in !o)bus"ibil, $en"ru a a"inge ni.elul (e .i"e9 !on.eni". Cele (ou S$i"-ire 43i o!u$ar $o9i<iile 4n (re$"ul ari$ilor, 4n "i)$ !e a$ara"ul Eurri!ane r ):nea 4n ariergar( . Sis"e)ul (e !o)uni!are al a.ioanelor (e lu$" era ul"i)ul )o(el, in!lusi. $ara9i<ii 3i 9go)o"ele (e -on(. M Co)an(an"ul (e regi)en" BJo0nnieC Jo0nson ra$or"ea9 , (o)nule. #a "ribor( 4l a.e<i $e !o)an-(an"ul (e es!a(ron B@ingerC BaAer, iar la babor( $e lo!o"enen"ul BC0alA1C L0i"e. M Bine a<i .eni", (o)nilor, s$use regele. #ua<i un lo! 3i a()ira<i $ri.eli3"ea, eiG Roger1, sau !u) se s$une. M Roger, (o)nule. M A$ro$o, (o)nule !o)an(an", !ine a -os" RogerG M Po-"i)G M Alu!ra" $en"ru o -ir) , Lil!o, (a! -)i a)in-"es! bine. M * "e) ! )-a<i $ier(u", (o)nule. M Doar o glu) ne.ino.a" , (o)nule !o)an(an". Ter)ina". Regele 4i arun! o $ri.ire !o$ilo"ului, !l "in:n( (e9a) gi" (in !a$. A9i-(i)inea< - !user o re$e-"i<ie la $ala" 3i 43i !i"ise a"en" re$li!ile 4)$reun !u Denise, a3"e$":n( )o)en"ul (e!ol rii. Regina a$roa$e ! - !use $e ea (e r:s. /ra un !a)ara( gro9a.. Dar !e sens a.ea s arun!i banii $e -ereas-"r , (a! $ubli!ul nu $ri!e$ea $oan"eleG 1. BRogerC es"e -or)ula !are se)ni-i! un )esaF re!e$<iona" 3i 4n<eles 4n !o)uni!a<iile ra(io =n. "r.[. P r sir !oas"a 4n (re$"ul ora3ului Selse1, 4n(re$":n(u-se s$re su(-.es", $es"e Canalul *:ne!ii. M Un giu.aier $e o )are (e argin", eiG *ur-)ur regele. M A3a e, (o)nule, a$rob !o$ilo"ul, !a 3i !u) regele 3i-ar -i - !u" un obi!ei (in a e)i"e as"-el (e 4n"ors "uri (e -ra9 . *i!a es!a(ril 43i !on"inu (ru)ul $e (easu$ra a$elor. Regele !ons"a"a 4n"o"(eauna !u $u"in "ris-"e<e !:" (e re$e(e se aFungea la )are, !:" (e res"r:ns 4i era (o)eniul, 4n !o)$ara<ie !u !el s" $:ni" o(a" (e s"r )o3ii lui. Cu nu)ai !:"e.a genera<ii 4n ur) , s"r -s"r -Du)ne9eu-)ai3"ie-(e-!:"e-ori-s"r buni!a lui $re9i(a $es"e o "rei)e (in globul $ ):n"es!. #a $ala", ori (e !:"e ori !onsi(erau ! 4n!re(erea 4n sine i se !l "ina, s!o"eau (e $rin !o"loane ni3"e a"lase, ar ":n(u-i !:" (e )ul" se 4n"in(ea $e .re-)uri !uloarea ro9 3i !:" (e i)$or"an" 4i era (es-!en(en<a. A!u) se (useser a$roa$e "oa"eJus"i<ia 3i ) re<ia, $a!ea, $u"erea 3i Nu) rul Unu 4n lu)e, s$ulbera"e, )ul<u)i" lui Jo0nnie S"r inul. As" 9i <ara era a":" (e )i! , abia a.eai lo! s "e )i3"i 4n ea; in"rase la a$ , $:n aFunsese la a!elea3i (i)en-siuni $e !are le a.ea $e .re)ea !:n( b "r:nul rege

Ar"0ur ar(ea $r Fi"urile. Nu o (a" 4i s$usese lui Denise ! , (a! <ara nu 4n!e$ea s se )i3"e, ei (oi a.eau s aFung s 43i g "eas! singuri, !a $e "i)$ul lui Al-re(. Se !on!en"ra -oar"e $u<in, !u $erioa(e $relungi"e 4n !are a.ionul $ rea ! 9boar singur. 7n !li$a a!eea, si)<i 4n ure!0i g:(il "ura $ara9i<ilor 3i a 9go)o"elor (e -on(. M Ina)i!i la ora "rei, (o)nule. Regele se 4n"oarse ! "re (ire!<ia in(i!a" (e !o$ilo". Un a.ion (e agre)en" le in"erse!"a "raie!"o-ria, "r g:n( (u$ el un banner lung. SANDJ D/\T/R HI DAI#J PAP/R o SA#UTU P/ *AI/STATK/A SA, !i"i el. M Ce $or! rie, )ur)ur regele 3i, 4n"or!:n(u-se, s"rig $rin u3a (es!0is a !abinei: Eei, Denise, 0ai s .e9i !e $or! rieO R!gina 43i a(un $iesele (e s!rabble, $en"ru ! nu a.ea 4n!re(ere ! (oa)na (e !o)$anie n-o s "ri3e9e, a$oi b g !a$ul $e u3 . M + $or! rie, s$use regina. + )are $or! rie. Ni!iunul (in"re ei nu a.ea !0e-(e San(1 De,"er. Du$ $ rerea regelui 3i a reginei, De,"er era un "i! los, iar Dail1 Pa$er nu )eri"a ni!i s a$rin9i -o!ul !u el. Desigur, -ie!are 4l !i"ea, se$ara", (oar !a s .a( !e )in!iuni erau sili<i s 4ng0i" su$u3ii lor loiali. 7n -elul a!es"a, regina a-lase (es$re .i9i-"ele regula"e $e !are so<ul s u le - !ea -ar-u9ei leia !u <:<ele a(use (in A)eri!a, Da$0ne #o5es"o-". + s aib ne.oie (e o$era<ii es"e"i!e )ul" )ai serioase (a! $unea .reo(a" $i!iorul la $ala" !:n( era 3i Denise a!olo. To" 4n Dail1 Pa$er, regele (es!o-$eris! ! l u(abilul 3i re!en" (es!o$eri"ul in"eres )ani-es"a" (o so<ia sa -a< (e soar"a (el-inilor era 4)$ r" 3i" (e !ine.a 4)br !a" 4n"r-un !os"u) (e s!a-an(ru, al ! rui nu)e ni!i nu su$or"a s 4l ros-"eas! . Ciu(a" !u) relie-au !os"u)ele as"ea "o"ul, !a 4n"r-o re!la) . A!u), sub o!0ii lor, )i!ul a.ion A$a!0e al lui De,"er se 4n"oarse 4n lo! 3i $orni s le "aie !alea (in nou, 4n sens in.ers. Regele 3i-l 4n!0i$uia $e ne)erni! r:9:n( $e 4n-un(a"e, ar ":n(u-i -o"ogra--ului 4n!o"ro s 4n(re$"e bo"ul $relung al "ele-obie!"i.ului. Probabil ! $rinseser (eFa i)aginea !abinei regale. M Regi3or-Pui3or, 9ise regina, - !e.a. M Ce $or! rie, re$e" regele. Cu) -a!e) s s! $ ) (e ne"rebni!ul s"aG M Roger, (o)nule. Co)an(an"ul (e regi)en" BJo0nnieC Jo0nson ur! , 4n(e$ r":n(u-se (e aerona.a regal 3i s"abi-lin( un !urs (e in"er!e$<ie. Se a$ro$ie (e a$ara"ul A$a!0e, !u s-i(area sa -:l-:i"oare. Eai s .e(e) !ine se s$erie $ri)ul. A$oi 43i s$use: !e-ar -i s b g ) $u<in s$ai)a 4n in(i.i(G *ai a.ea !:"e.a !ar"u3e r )ase (e ieri, (e la re$e"i<ia $en"ru B " lia Angliei. + ra-al sub !oa( 3i "i$ul o s -a! 4n n (ragi. Tiari3"i ":)$i<i. A.ionul Eurri!ane se a$ro$ie 3i )ai )ul". Tbie-r:n( 4n )i!ro-on: BUs"a-i al )euOC, Jo0nson 4l alinie 4n .i9or, a$ s $e bu"on 3i si)<i !a(rul )e"ali! !u"re)ur:n(u-se o (a" !u !ele (ou ra-ale (e !:"e o$" se!un(e. S l" bo"ul a.ionului 4n"r-un .iraF abru$", !a la !ar"e, 3i "o!)ai !0i!o"ea singur !:n( au9i glasul in!on-un(abil al lui B@ingerC BaAer ru$:n( " !erea ra(io. M /i, (r !ia (ra!uluiO Sunar !u.in"ele, li$si"e (e a)bigui"a"e. Co)an(an"ul $ri.i 4n ur) . 7n $ri)ul )o)en", nu . 9u (e!:" o )inge (e -o!, (in !e 4n !e )ai )are. 7n!e", a!eas"a se $res!0i)b 4n"r-o (:r .er-"i!al -or)a" (in -rag)en"e a$roa$e (es$rinse unele (e al"ele, 4n "i)$ !e bannerul se 4n!ol !ea ne. " )a", 4n(e$ r":n(u-se. Nu a$ rur $ara-3u"e. Ti)$ul 43i 4n!e"ini "re!erea. T !erea ! 9u (in nou $es"e ins"ala<ia ra(io. *e)brii es!a(rei regale $ri.ir $:n !:n( res"urile a.ionului (e agre)en" ri!o3ar u3or $e su$ra-a<a 4n(e$ r"a" a a$ei, a$oi (is$ rur . BJo0nnieC Jo0nson 43i relu $o9i<ia, 4n arier-gar( . ?ale9ele es"i!e ale Insulei se !on"urau len". 7n )o)en"ul a!es"a in"er.eni lo!o"enen"ul BC0alA1C L0i"e: M Jurnalul (e bor(, ! $i"ane, s$use el. *ie )i s-a $ ru" o e,$lo9ie la )o"or.

M Ne)<ii au "en(in<a as"a, s s"ea !u -un(ul $e $ro$riile bo)be, a( ug B@ingerC BaAer. Ur) o $au9 4n(elunga" . 7n !ele (in ur) , regele, !are se g:n(ise bine, ros"i: M ?eli!i" ri, (o)nule !o)an(an". Trebuie s re!unos!, ina)i!ii au -bs" (es!uraFa<i. Regina Denise 4)$ru)u" "rei li"ere (e la (oa)na (e !o)$anie 3i "r:n"i $e "abl !u.:n"ul N/*/RNIC. M ?loare la ure!0e, (o)nule, r s$unse BJo0nnieC Jo0nson, a)in"in(u-3i re$li!a (in -inalul B " liei. M Dar a3 9i!e ! , una $es"e al"a, ni!i o .orb , a( ug regele. M Ni!i o .orb , (o)nule. /s!a(ra 43i 4n!e$u !obor:rea ! "re Nen"nor, un(e $ri)i !on-ir)area $en"ru a"eri9are. 7n "i)$ !e u3a a.ionului se (es!0i(ea 3i -an-ara 4n!e$ea s in"o-ne9e i)nul, regele 4n!er! s 43i a(u! a)in"e !e s$usese (e 4l - !use $e !o)an(an" s "urbe9e a":" (e brus!, arun!:n(u-l $e San(1 De,"er 4n aer, 4n )iFlo!ul * rii *:ne!ii. As"a era $roble)a !:n( "e a-lai )ereu 4n o!0ii $ubli!ului: -ie!are !u.in<el $u"ea -i in"er$re"a" aiurea. 7n"re "i)$, !o)an(an-"ul (e regi)en" se 4n"reba !ine ar -i $u"u" s 4i 4nlo!uias! gloan<ele oarbe !u )uni<ie (e r 9boi. + "ru$ (e $ara3u"i3"i, !u !rinolinele (es- !u"e 3i ou le (e !au!iu! li$i"e bine (e !o3urile (e r !0i" , !obora (in " riile ne!lin"i"e $e isla9ul sa"ului, 4n -a<a Pala"ului Bu!Aing0a). M Be"s1 (in !eruriO Url Sir Ja!A (in "ribuna s$e!"a"orilor. Al "uri (e el, regele se si)<ea obosi". /ra o (u$ -a)ia9 !al( 3i o $ar"e a lui resi)<ea 4n! .ina $en"ru (obor:rea lui San(1 De,"er, !u o 9i 4nain"e. Denise su$or"ase "o"ul (es"ul (e bine; era, 4n"r-a(e. r, un !a)ara( (e n (eF(e. 7n sinea lui, i)aginea 9iari3"ilor $r Fi<i 4i - !ea r u, (e a!eea 4i !eruse or(onan<ei s se in"erese9e !u) s-ar $u"ea -a!e o (ona<ie . (u.ei lui De,"er. A!es"a se !on-sul"ase !u o-i<erul (e $res , !are !o)uni!ase ! De,"er nu -usese !unos!u" $en"ru obi!eiurile sale (o)es"i!e I ba !0iar (i)$o"ri. I !eea !e, 4n"r-un -el, !ons"i"uia o ):ng:iere. Ur)ase $ri)irea o-i!ial , (ar, !u "oa" nou"a"ea Insulei, -a$"ul (e a -i -os" 4n":)$ina" (e Sir Ja!A nu se (eosebise $rea )ul" (e al"e 4)$reFur ri ase) n "oare 3i (e unii 3e-i (e s"a"e $e !are i-ar -i $u"u" enu)era, a":"a (oar ! ) !ar Pi")an nu 4n!er!ase s 4l s ru"e $e a)bii obraFi. Turul Insulei 4n eli!o$"er I ei bine, a!es"a -usese (is"ra!"i.. + .ersiune a Angliei (erula" re$e(e4nain"e: a!u) .e(eai Big Ben, 4n !li$a ur) "oare ! su<a lui Anne Ea"0a5a1, $e ur) ?ale9ele Albe (in Do.er, S"a(ionul Le)ble1, S"one0enge, $ro$riul $ala" sau P (urea S0er5oo(. 7l b:9:iser $e Robin Eoo( 3i $e 0ai(u!ii lui, !are r s$unseser "r g:n( !u s ge<i 4n sus, ! "re ei. M T:liiari 3i ban(i<iO S"rigase Pi")an. Nu e ni)i! (e - !u" !u ei. Regele ( (use "onul 0o0o"elor (e r:s 3i, $en"ru a-3i (e)ons"ra !al)ul $ro.erbial, a( ugase s$iri-"ual: M Bine ! nu i-a<i (o"a" !u ra!0e"e sol-aer. Ur)ase un 3ir nes-:r3i" (e ):ini s"r:nse, (e "oa"e -elurile, S0aAes$eare 3i ?ran!is DraAe, *u--in * garul, Pensionarii (in C0elsea, o 4n"reag e!0i$ (e -o"bal, (o!"orul Jo0nson, !are i se $ ruse a -i un in(i.i( (ubios, Nell @51nn, Boa(iesa 3i )ai bine (e o su" (e (al)a<ieni nenoro!i<i. /ra s"raniu s (ai ):na !u $ro$ria s"r -Du)ne9eu)ai-3"ie-(e-!:"e-ori-s"r buni! , )ai ales (a! n-o $u"eai -a!e s r:( 3i !on"inua s sus<in ! era Regina 4)$ r "eas . In a!eea3i or(ine (e i(ei, nu era sigur ! -usese o i(ee bun s i-l $re9in"e $e +li.er Cro)5ell. Un ges" (e $ros" gus", 9 u a3a. Nu)ai ! Nell @51nn era gro9a. , !u (e!ol"eul la a(:n! 3i !u. * rog. Cu $or"o!alele. Dar !e.a 4n -elul 4n !are Denise 4n"rebase: BCe 9i!i, or -i a(e. ra"eGC 4i )ai (o)olise en"u9ias)ul. Denise era (a" naibii uneori; un !a)ara( (e n (eF(e, (ar (a" naibii. * !ar (a! n-ar -i a.u" un o!0i a":" (e -or)a" $en"ru aFus" rile !os)e"i!e I -iin(! )aies"a"ea sa era su-i!ien" (e (e)o(a" $en"ru !a s 4i $la! aFus" rile nu)ai (a! nu era !on3"ien" (e ele. 73i 4n!0i$uia (eFa s!ena: un $i! (e Fug0ineal , $or"o!alele ros"ogoli"e sub $a" 3i Regi3or-Pui3or re!la):n(u-3i. Cu) era e,$resia aia -ran-<u9eas! G #e (roi" (u seigneur I 3i, 4n

)o)en"ul !el )ai ne$o"ri.i", .orbele lui Denise: BCe 9i!i, or -i a(e. ra"eGC r sun:n(u-i 4n ure!0i. S -<i "rea! "o" !0e-ul, nu al"a. Pr:n9ul. *ereu $r:n9ul, (e (a"a a!eas"a !u $u<in !a) )ul"e $a0are (in .inul a!ela (e A(ges"one, (e !are lo!ui"orii Insulei erau, (u$ $ rerea lui, e,agera" (e ):n(ri. A$oi !easurile $e"re!u"e 4n "ribun , sub soarele -ierbin"e. N 9use "re!:n( g r-9ile ! lare 3i o $ara( a "a,iurilor lon(one9e =!ins"i" .orbin(, $ar! $rea se) nase !u !e .e(ea (e la -ereas"ra lui, (in Bu!A Eouse>, !urgerea is"oriei 3i o re. rsare (e legen(e. Ur) rise sol(a<ii Bee-ea"ers 3i $rigorii (e a$roa$e (oi )e"ri 4n l<i)e in"er$re":n( un (ans bine !oor(ona", 4n"r-o 9 $a( !are re-u9a s se "o$eas! sub (ogoarea .erii. As!ul-"ase -an-are, or!0es"re si)-oni!e, gru$uri ro!A 3i !:n" re<i !elebri (e o$er , sin"e"i9a<i laolal" (ina-in"ea lui, 4n s$a<iul !iberne"i!. #a(1 @o(i.a 43i - !use a$ari<ia ! lare 3i, !a s se asigure ! nu era, 3i ea, 4n s$a<iul !iberne"i!, 43i li$ise o!0ii (e bino!lu. Si)<in( o )i3!are 4n $ar"ea s":ng , ri(i-!ase ):na regal , $en"ru a o lini3"i $e regin . 7n $ubli!, !el $u<in, Denise 3"ia un(e 4i e lo!ul 3i, (e (a"a a!eas"a, nu se au9ir )i!ile obser.a<ii sub.er-si.e $e "e)a !eluli"ei 3i a li-"ingurilor. Ui)i"oare $ri.eli3"e, #a(1 @o(i.a aia. M Ce !al noro!os, 4i )ur)urase el la ure!0e lui Pi")an, !are s" "ea 4n (rea$"a sa. M A3a e, sire. De3i "rebuie s s$un ! eu 4nsu)i sun" un o) (e -a)ili!. +-, !e-a.eau "o<i !u el as" 9iGO Ca (e $il( a9i-(i)in!a" , 4n -ri)$ !-" -i-R!"uaii "uru1 Insulei, !:n( 0o" r:ser s -a! un o!ol, $en"ru a 9bura $e (easu$ra unui Ba9in *e)orial. Un ia9 !a ori!are al"ul, !u !:"e.a ra<e 3i !e.a s l!ii $l:ng "oare, (ar gr sanului !are 4i era ga9( i se u)e9iser o!0ii 3i in(i.i(ul 4n!e$use s s$oro. ias! )ai !e.a !a ar0ie$is!o$ul (e Can"erbur1. #ar a!u) agen<ii 3"ia SAS, sau !e .or -i -os" ei, "o<i 4)br !a<i !a nia"e -e)ei 3i (u!:n( !o3uri !u ou , $ara3u"a<i sub nasul lui 4n a!or(urile unei !oloane sonore $a"rio"i!e. Ni!i nu )ai 3"ia $e !ine re$re9en"au 4n $rogra). A!u) era Turneul Regal, iar $es"e !:"e.a !li$e era o ":)$enie. /ra -oar"e $osibil !a 4n"reaga ras u)an , $lus regnul ani)al 3i un )ilion (e in(i.i9i 4)br !a<i 4n $lan"e s "rea! $rin -a<a lui unul !:"e unul, iar el .a "rebui s salu"e, s s"r:ng ):ini 3i s -i a":rne -ie! ruia 4n $ie$" !:"e o "ingire. Ninul (e A(ges"one i se agi"a 4n s"o)a!, iar )u9i!a urla. Dar nu (egeaba )o3"enise genele Lin(sor-ilor. S"r )o3ii 4i "rans)iseser !:"e !e.a, (in genera<ie 4n genera<ie. 7n"o"(eauna s -a!i $i$i 4nain"e I a!eas"a era regula nu) rul unu. Regula nu) rul (oi; las -<i greu"a"ea )ai )ul" $e un $i!ior 3i s!0i)b $i!ioarele (in !:n( 4n !:n(. Regula nu) -rul "rei 4i a$ar<inea lui Denis!: a()ir 4n"o"(eauna obie!"ele $e !are nu "e-ar (eranFa s le $ri)e3"i ul"erior. #ar regula nu) rul $a"ru era a lui: !:n( lu!rurile $ar insu$or"abile 3i "e $li!"ise3"i (e )oar"e, 4n"oar!e-"e ! "re ga9( , a3a !u) se 4n"or!ea el a!u) ! "re Pi")an, 3i s$une, (es"ul (e "are !a s "e au( "o<i !ei (in Fur: M /,!elen" s$e!"a!ol. M *ul<u)es!, sire. Co)$li)en"ul o(a" - !u", regele !obor4 glasul: M Hi o #a(1 @o(i.a e,!elen" , (a! ) $o" e,$ri)a a3a. ?ru)oas -a" . Sir Ja!A r )ase !u o!0ii a<in"i<i asu$ra "ra.es"i<ilor (in SAS, !are 43i s"r:ngeau $ara3u"ele. S-ar -i $u"u" !re(e ! ur) "oarea re$li! era un !o)en"ariu la a(resa lor: M / o )are a()ira"oare a )aies" <ii .oas"re, (a! 4)i es"e $er)is. Bu)O I$o!ri" b "r:n. Poa"e 9iua nu era !o)$le" ra"a" . Poa"e Denise .a -i ne.oi" s se 4n"oar! a!as )ai (e.re)e (e!:" -usese $rogra)a". M Ni!i nu se $une $roble)a (is!ursurilor, !on"inu Sir Ja!A a$roa$e 4n 3oa$" . Ce (ra!uKG Eo(orogul $ar! -i !i"ise g:n(urile. M Doar (a! .rea )aies"a"ea .oas"r . Hi - r i)$o9i"e. ? r 9iare (e s!an(al. Din !:n( 4n !:n(, e,$unerea 4n $ubli! a $ersoanei .oas"re regale, (ar sosiile .or $relua !ea )ai )are $ar"e a

sar-!inilor. ? r 3e-i (e s"a" $li!"i!o3i .eni<i 4n .i9i" . Doar (a! as"a . es"e .oia: 4n<eleg ! e,is" 4n(a"oriri -a)iliale. Hi, (esigur, - r ni!i un -el (e bi!i!le"e. Regele -usese a.er"i9a" s nu (es!0i( nego!ieri (ire!"e !u Pi")an, !onsi(era" un in(i.i( e,"re) (e 3ire", 3i (e a!eea se )ul<u)i s s$un : M Bi!i!le"ele au !e.a li$si" (e (e)ni"a"e. ?elul 4n !are 4<i ies 4n e.i(en< genun!0ii. M ?eres"re (uble, !on"inu Sir Ja!A, 4n!lin:n( (in !a$ ! "re Pala"ul Bu!Aing0a), $ar! )ai -ru-)os laFu) "a"e (in )an. *ea na"ural . Tele.i9iune $rin sa"eli", $rin !ablu 3i (igi"al . #eg "uri "ele-oni!e gra"ui"e !u 4n"reaga lu)e. M /i, 3iG Ul"i)a re)ar! i se $ ruse regelui obra9ni! , o re-erire )ul" $rea (ire!" la ins"alarea -or<a" a "ele-oanel. +r !u !ar"el la Bu!A Eouse, 4n ur)a ul"i)ei )o<iuni (e !en9ur (in Ca)era Co)unelor. T u a3a, se s "urase (e a":"a ! l(ur , (e ga9(a as"a insis"en" 3i (e .inul lui nenoro!i". M Ce . -a!e s !re(e<i ! (au (oi bani $e o $r $ (i" (e no" (e $la" $en"ru "ele-onG M Sun" !on.ins ! nu (a<i, sire, sun" !on.ins ! nu (a<i. Dar ) g:n(ea) ! $oa"e -i in!on-or"abil s "rebuias! s )erge<i $:n la !abina "ele-oni! ori (e !:"e ori or(ona<i un rai( aerian. Da! 4n<e-lege<i !e .reau s s$un. Regele 4n"oarse s$re el un $ro-il re!e, Fu!:n(u-se !u inelul !u $e!e"e. Da! 4n<elege<i !e .reau s s$un. Ar -i -os" 3i greu s nu 4n<eleag . Ca a"un!i !:n( se b 3ea unul (in"re )as"i-ii lui Denise 3i se 4n":)$la s -ii 4n (ire!<ia .:n"ului. M A, .orbe3"i (e lu$. Regele se 4n"reb (a! 3)e!0erul (e Pi")an (is$unea (e in-br)a"ii su$li)en"are sau (oar a.ea noro!. Cer" era ! , (in senin, 43i - !user a$ari<ia (ou a.ioane S$i"-ire 3i un Eurri!ane, $ilo"a"e, (u$ !u) a-l $ubli!ul (in )ega-oane, (e lo!o-"enen"ul BC0alA1C L0i"e, !o)an(an"ul (e es!a-(ril B@ingerC BaAer 3i !o)an(an"ul (e regi)en" BJo0nn1C Jo0nson. A!e3"ia "re!ur $e (easu$ra, a)bal:n(u-3i )o"oarele 4n se)n (e salu" ! "re "ri-buna !are a!la)a, 43i leg nar ari$ile e-e!"u:n( !:"e.a bu!le 3i lu$inguri, lansar ra-ale !u )uni<ie oarb 3i l sar 4n ur) (:re (e -u) ro3u, alb 3i albas"ru. M De !urio9i"a"e, 9ise regele, 3i - r $re-Fu(e! <i, !u) 4)i s$un $er)anen" 4n. <a<ii )ei s-e"ni!i. A!as a) o ar)a" 4n"reag , !u "o" !u -or<e na.ale 3i aeriene, ga"a s ) a$ere la ne.oie. Ai!i, a.e<i "rei $iese (e )u9eu, !are "rag !u boabe (e )a9 re. N-or s -l -a! $e Jo0nn1 S"r inul s -3i u(e n (ragii (e -ri! , nu !re(e<iG Sir Ja!A, !are 4nregis"ra 4n"reaga !on.ersa<ie, !ons"a" )ul<u)i" 4n! un lu!ru !are $u"ea -i, la ne.oie, "rans-or)a" 4n"r-o uria3 ga- regal . Pen"ru )o)en", (oar o no" , al "uri (e $li!"iseala, <:-no3enia, !onsu)ul (e al!ool 3i $o-"ele )ani-es"a"e (e )onar0. M Hi "o" - r $reFu(e! <i, sire, re$li! el, (e3i in"en<iona) s las subie!"ul $en"ru o (is!u<ie ul"e-rioar !u 4n. <a<ii (u)nea.oas"r s-e"ni!i, "rebuie s re)ar! !:" (e ie-"in se $o" a!0i9i<iona ar)ele nu!leare 4n lu)ea as"a )o(ern a noas"r . Regina Denise se 4n"oarse a (oua 9i a!as , $en"ru a-3i !on"inua a!"i.i" <ile !ari"abile. Regele anul un $r:n9 la regi)en", 0o" r:n( ! $re9en<a sa era re!la)a" (e nego!ierile !u $ri.ire la nego!ieri, !are $ reau ! .or (a na3"ere unor nego!ieri. Se (o.e(i ! #a(1 @o(i.a nu a.ea !eluli" 3i ni!i li-"inguri, (in !:"e 43i $u"use (a sea)a, 3i ! era 4nsu-le<i" (e un $a"rio"is) a.:n"a". Con-or) 9iarului Ti)es o-#on(on, $ubli!a" a!u) la R1(e, 4n $a"ru Furnale (e bor( (i-eri"e a$ rea (es!rierea, i(en"i! $:n la (e"aliu, a a$ari<iei, !u "rei 9ile 4n ur) , a unui a.ion (e agre)en" la 9e!e )ile su( (e Selse1 Bill. Toa"eFurnalele )en<ionau $ier(erea brus! a !on"rolului asu$ra a$ara"ului. Nu e,is"aser su$ra.ie<ui"ori. T0e Ti)es !on-ir)a (is$ari<ia unui !elebru

Furnalis" (e s!an(al 3i a unui -o"ogra- !unos!u" )ai )ul" $en"ru !io!nirile !u re$re9en"an<ii 4nal"ei so!ie" <i. Biroul lui Sir Ja!A e)ise o (e!lara<ie !on-or) ! reia r ) 3i<ele a$ara"ului se s!u-un(aser , 4n"r-a(e. r, 4n a$ele "eri"oriale ale Insulei, iar )or)in"ele a.eau s -ie res$e!"a"e $en"ru .e!ie. Dou 9ile )ai ":r9iu, (u$ 4n!0eierea sa"is- ! "oarea nego!ierilor, Sir Ja!A Pi")an sur.ol lo!ul a!!i(en"ului 4n"r-un eli!o$"er al !o)$aniei. Cu un sur:s larg, el arun! $e a$ o Ferb generoas . Cea (e a 3ai9e!i 3i !in!ea ani.ersare a lui Sir Ja!A -usese aleas !a (a"a !ea )ai a(e!.a" $en"ru a "re!e la a!<iune. A-la" 4n !o$ia !ubului (ublu (in !en"rul !ar"ierului general (e $e Insul , Sir Ja!A arborase s-i( "or bre"elele !u 4nse)nele Pala"ului Les")ins"er. Hi !e (a! nu a.ea s )ai in"ro ni!io-(a" 4n Ca)era #or9ilorG ?raierii (e "o" -elul 3iO T n" l ii (in (i.erse $ar"i(e ! rora, 4n (e!ursul (e!eniilor, le o-erise (ona<ii subs"an<iale ra"aser i 3ansa (e a-l 4n.e3):n"a 4n 0er)in . /i bine, n-a.eau (e!:". Pi"i!ii 4n!er!au 4n"o"(eauna s 4i "rag 4nFos $e !ei )ari; i$o!ri<ii r:.neau 3i ei la un lo! sub soare. As"!a "oa"e $en"ru ! , 4n ur) !u !e.a .re)e, un ":n r ins$e!"or (e la De$ar"a)en"ul $en"ru Co)er< 3i In(us"rie, ne3"iu"or 4n ale $ra!"i-!ilor !o)er!iale )o(erne, 0o" r:se s 4n!er!e s ob<in a.ansarea !u aFu"orul !:"or.a sin"ag)e ie--"ineS s$ui ! Sir Ja!A a.ea "o" a":"a onoare !:" Tara3 Bulba era o Falni! b:lb rasis" . /,$resia Bin!a$abil s !on(u! un graF( !u )el!iC era )ai !u sea) iri"an" . #a .re)ea res$e!"i. , e,$e-(iase $e a(resa )o(es"ei re3e(in<e (in Reiga"e a ins$e!"orului !in!i9e!i (e Ailogra)e (e )el!i, 4nso-<i<i (e o ar)a" 4n"reag (e $a$ara99i, ga"a s 4nregis"re9e u)ili"orul )o)en"; (ar nu era ni!i a!u) sigur ! ges"ul nu -usese $rea sub"il. 7n"r-un -el sau al"ul, ins$e!"orul - !use 4n a3a -el 4n!:" )el!ii s $ar o 4n!er!are (e )i" . #u!rurile s! $a-ser (e sub !on"rol, iar s$iri"ul lui Sir Ja!A, !are a-ir)ase ! )olu3"ele $ro.eneau (in -on(urile (in s"r in "a"e, -usese in"er$re"a" !o)$le" gre3i". /i bine, as" 9i era 9iua 4n !are "o<i a!e3"i $arla)en"ari (e "ini!0ea, )ini3"rii $ro$riului in"e-res, i$o!ri<ii 3i $i"i!ii a.eau s 4n<eleag e,a!" !u !ine a.eau (e-a -a!e. Cur:n( a.ea s 43i u)$le $ie$"ul !u )e(alii, (a! (orea, 3i s in.en"e9e $en"ru sine ori!:"e "i"luri $o-"ea. De $il( , !e se 4n":)$lase !u (es!en(en<ii $e linia ?or"uibusG ? r 4n(oial ! a!eas"a $u"ea -i re!rea" . Pri)ul baron ?or"uibus (e Be)bri(geG Dar Sir Ja!A 3"ia ! , un(e.a, a(:n! 4n su-le"ul s u, .a r ):ne 4n"o"-(eauna o si)$li"a"e -un(a)en"al , !0iar aus"er . Desigur, a$aren<ele "rebuiau $ s"ra"e I !e sens ar )ai -i a.u" bunul sa)ari"ean (a! nu 3i-ar -i $er-)is s 4i $l "eas! 0angiuluiG M Dar nu "rebuia ni!io(a" $ier(u" leg "ura !u $ro$ria u)ani"a"e esen<ial . Nu, $oa"e ! era )ai bine 3i )ai !u)in"e s r ):n si)$lu, Sir Ja!A. Toa"e a!"i.ele !o)$aniei -useser "rans-era"e 4n s"r in "a"e, un(e r 9bunarea r u" !ioas a Les")ins"er-ului nu le $u"ea aFunge. Con"ra!"ul (e 4n!0iriere $en"ru Pi")an Eouse =I> )ai era .alabil (oar !:"e.a luni, iar a!<ionarii erau (u3i !u .orba. *ai r ) seser !e.a bunuri 3i $ro$rie" <i !are a.eau s -ie )u"a"e la "i)$ul $o"ri.i", (a! nu erau $use 4n"re "i)$ sub se!0es"ru (e gu.ernul bri"ani!. Sir Ja!A s$era ! .or -i: a3a, .a $u"ea s 4i ":ras! $e i$o!ri<i 3i $e $i"i!i $rin "ribunalele in"erna<ionale. +ri!u), -usese anun<a" ! .enise "i)$ul s 4nlo!uias! !ea )ai )are $ar"e a e!0i$a-)en"ului. Hi a!ela3i lu!ru se 4n":)$la 3i !u )a"e-rialul u)an. Consilierii )ai "i)i9i sus<inuser ! nu era bine s a!<ione9e $e )ai )ul"e $lanuri o(a" . A-ir)au ! , 4n -elul a!es"a, se (ilua a"en<ia $resei. Sir Ja!A 43i $er)isese s -ie 4n (e9a!or(: .enise .re)ea $en"ru Big Bang; nu era (oar "e)a $en"ru ar"i-!olul 9ilei, !i una $er$e"u . Hi ori!u), !u) - !eai lu!rurileG #e - !eai - !:n(u-le. De a!eea, e.eni)en"ele 9ilei ur)au s se (erule9e ra$i( la Reiga"e, Nen"nor, Eaga 3i Bru,elles. Sir Ja!A ur)a s re9er.e o $or<iune a )in<ii sale I 3i o $agin (ubl 4n"r-unul (in"re 9iare I $en"ru Reiga"!. Ins$e!"orul (e la De$ar"a)en"ul $en"ru Co)er< 3i In(us"rie, !are $ rea s o (u! a":" (e bine 4n ul"i)a .re)e, a.ea s r ):n ui)i" !:n(, la )i!ul (eFun $e !are 4l 4)$ r<ea !u 4n!:n" "oarea lui so<ie, a.ea s

!ons"a"e ! 4n !ores$on(en<a $ri)i" se g seau )ai )ul"e $li!uri !u "i)bre su(-a)eri!ane, $e !are a(resa a-i3a o !aligra-ie sur$rin9 "or (e ase) n "oare !u a sa. Doar !:"e.a )inu"e a.eau s se$are sosirea a)abilului $o3"a3 (e !ea a )ul" )ai $uri"anilor re$re9en"an<i ai Ser.i!iilor Na)ale ale *aies" <ii Sale. A!e3"ia (in ur) (is$uneau, (in -eri!ire, (e $u"eri neegala"e, !are le ( (eau (re$"ul (e a in"ra 3i (e a $er!0e9i<iona ori!e !as , 3i nu"reau o$inii bine !on"ura"e I !u a":" )ai )ul" a!u), 4n ur)a !a)$aniei (es- 3ura"e (e anu)i"e $ubli!a<ii I !u $ri.ire la "ra-i!ul )ur(ar (e (roguri $eri!uloase $en"ru .ia<a o)eneas! , organi9a" (e in(i.i9i (e -run"e, a$aren" res$e!"abili, a ! ror l !o)ie $er.er"i" ":ra "inere"ul na<iei 4n"r-o s$i-ral a ia(ului. #a a$roa$e a!eea3i or la !are o $ere!0! (e $an"aloni negri, (in s"o- groas , erau . 9u<i $ r -sin( !asa 4n"r-o i)i"a<ie (e s"il Tu(or (in Reiga"e, 4n "i)$ !e sur$rin9 "or (e bine in-or)a<ii $a$ara99i s"rigau: BUi"a<i-. 4n!oa!e, (o)nule Eol(s5or"0OC, Sir Ja!A 43i -lu"ura "ri!ornul (e gu.e)a"or (in"r-un lan(ou -urni9a" (in surse $ro-$rii. AngaFa<ii s" "eau (e o $ar"e 3i (e al"a a (ru)ului ! "re noua !l (ire a$ar<in:n( Consiliului Insulei, (in Nen"nor. *ai 4n":i, Sir Ja!A, !u Fo0en 3i !u )is"ria auri" ri(i!a" , asis"ase la !ere)onia (e -inisare a !l (irii, -o"ogra-ia" 4n "i)$ !e se 4)$ r" 3ea (in !a)ara(eria 9i(arilor 3i a )e3"erilor (e a!o$eri3uri. Pe ur) , la ni.elul solului, el " iase )ai )ul"e $angli!i, (e!lar:n( !o)$le,ul (es!0is 3i 4n):n:n(u-l 4n )o( o-i!ial lo!ui"orilor Insulei, re$re9en"a<i (e $re3e(in"ele Consiliului, Earr1 Jea.ons. A$oi !a)erele se )u"ar 4n un"ru, un(e !onsiliul (e$use Fur -):n"ul, a(o$":n(, i)e(ia" (u$ a!eea, o ul"i) lege. Consilierii a-ir)ar 4n unani)i"a"e ! , (u$ 3a$"e .ea!uri sub s" $:nire, Insula se le$ (a (e Fugul Les")ins"er-ului. ?u (e!lara" in(e$en-(en<a, Consiliul se ri(i! la rangul (e Parla)en", iar $a"rio<ii (e $re"u"in(eni ai Insulei -ur in.i"a<i s -lu"ure s"eagurile s$onsori9a"e (e Pi"!o, arun!a"e (in )a3inile !are al! "uiser !on.oiul lui Sir Ja!A. ? r a se !lin"i (in lo!, Parla)en"ul a(o$" $ri)ul s u a!" e,e!u"i., a"ribuin(u-i lui Sir Ja!A "i"lul (e gu.erna"or. Pos"ul era $ur onori-i!, !0iar (a! , "eore"i!, 4nso<i" (e un ni.el oare!are (e au"o-ri"a"e re9i(ual I !onse)na" $e !ea )ai -in $iele (e .i<el (e un )aes"ru !aligra- I !are 4i ( (ea (re$"ul (e a sus$en(a Parla)en"ul 3i !ons"i"u<ia 3i (e a !on(u!e $!rsonal, 4n si"ua<ii (e ne!esi"a"e. Toa"e a!es"ea -ur e,$ri)a"e 3i $ronun<a"e 4n li)ba la"in , !eea !e le (i)inu i)$a!"ul asu$ra !elor !are le a$robau. De $e "ronul s u auri", Sir Ja!A - !u re-erire la o 4n(a"orire sa!r 3i e.o! )ai )ul<i gu.erna"ori 3i ! $i"ani ai Insulei, 4n s$e!ial $e $rin<ul Eenr1 (e Ba""enberg, !are 43i (e)on-s"rase $a"rio"is)ul )urin( eroi! 4n r 9boiul (in 18%', 4)$o"ri.a "riburilor as0an"i. N (u.a lui, nobila $rin<es Bea"ri!e, o!u$ase ul"erior $os"ul (e gu.er-na"or I ai!i, Sir Ja!A sublinie ! , 4n .o!abularul s u, )as!ulinul 4)br <i3a -e)ininul I $:n la )oar"e, !are sur.enise a$roa$e oFu) "a"e (e se!ol )ai ":r9iu. Sir Ja!A ) r"urisi !u )o(es"ie ! nu 3"ia !:n( are 4n":lnire !u Doa)na !u Coasa, a.ans:n( 4ns ser.il nu)ele lui #a(1 Pi")an !a $osibil su!!esor. 7n "i)$ !e !lo$o"ele (in Nen"nor b "eau !u bu!urie, (in!olo (e Canalul *:ne!ii o -e!ioar (e $e Insul , sele!"a" $ersonal (e Sir Ja!A $en"ru a o re$re9en"a $e Isabella (e ?or"uibus, 4nain"a Tribunalului In"erna<ional (e la Eaga o $e"i<ie $rin !are se !erea anularea a!"ului (e !u)$ rare (in 12%3. Du$ !are o "r sur (e)n (e Boa(i!ea o $ur"a $:n la Deu"s!0e BanA, un(e (es!0i(ea un !on" 4n nu)ele B$o$orului bri"ani!C, (e$o9i":n( su)a (e 3ase )ii (e ) r!i 3i un euro. /ra 4nso<i" (e o gar( (e < r noi (e la s-:r3i"ul se!olului al \III-lea, a ! ror $re9en< era )eni" s (e)ons"re9e ! a3a-9isa a!0i9i<ionare a Insulei (e ! "re /(5ar( 1 -usese o 4n3el "orie ! reia 4i ! 9u-ser .i!"i) lo!ui"orii si)$li, ! rora nu le -useser ni!io(a" e,$li!a<i "er)enii "ra"a"ului. Prin"re < r -noi se nu) rau (i.er3i angaFa<i (e la Pi"!o, !u re$li!i bine 4n. <a"e, a":" (in li)baFul originar, !:" 3i (in is"oria ul"erioar , a s!!olelor !are ur)aser . Isabella (e ?or"uibus 43i !on"inu (ru)ul !u "r sura $:n la gar , un(e o a3"e$"a un e,$res s$e!ial ! "re Bru,elles. #a sosire, -u 4n":)$ina" (e a.o!a<ii -ir)ei Pi")an +--s0ore In"erna"ional, !are $reg "iser (eFa !ererea (e in"rare i)e(ia" a Insulei 4n Uniunea /uro$ean .

/ra un )o)en" (e-ini"oriu, (u$ !u) (e!lar nego!ia"orul 3e- al P+I $resei )on(iale, un )o)en" !are !u$rin(ea 4n sine lu$"a 4n(elunga" $en"ru eliberare a lo!ui"o-rilor Insulei, o lu$" )ar!a" (e !uraFul 3i (e sa!ri--i!iile - !u"e (e-a lungul .ea!urilor. De a!u) 4n!olo a.eau s 43i 4n(re$"e $ri.irile ! "re Bru,elles, S"rasbourg 3i Eaga, $en"ru a$ rarea (re$"urilor 3i liber" <ilor lor. /ra un "i)$ al o!a9iilor ) re<e, (ar 3i al $ri)eF(iilor: Uniunea "rebuia s a!<io-ne9e -er) 3i (e!isi.. A.ea s -ie )ai )ul" (e!:" o "rage(ie (a! se 4ng (uia e.olu<ia, la grani<a nor(i! a euro$ei, a unei si"ua<ii ase) n "oare !elei (in -os"a lugosla.ie. 7n "i)$ !e Bursa (in #on(ra "re!ea $rin"r-o al" *ar<i Neagr , sus$en(:n( "ran9a!<iile la $r:n9 $en"ru .ii"orul a$ro$ia", $re<ul a!<iunilor Pi"!o es!ala(a 4n 4n"reaga lu)e. In seara a!eea, !u bu3"e-nii (e $e Insul ar9:n( $a"rio"i! 4n ! )inul neoba-.are9, Sir Ja!A b u. Tre!u 4n re.is" "oa"e $robele, 4n -or) .i(eo sau ane!(o"i! . C0i!o"i re. 9:n(u-3i $oan"ele $re4nregis"ra"e. P s"r !in!i sau 3ase linii "ele-oni!e libere, 4n .re)e !e "re!ea (e la un as!ul" -"or !u!eri" la al"ul. A!!e$" s i se -a! leg "ura !u !:<i.a re(a!"ori-3e-i !are 4i "rans)iser -eli!i" ri. Pri)a lo.i"ur (e s"a" nes:ngeroas (e !:n( ni!i nu se )ai 3"ia, a3a -usese nu)i" . Un $as ! "re Noua /uro$ . Ru$erea lan<urilor. Pi")an Pa!i-i!a-"orul. /rau in.o!a<i Da.i( 3i @olia". Hi Robin Eoo(. A!eas" 9i $lin (e (ra)a"is) 4i a)in"ise unui e(i"oria0s" )ai ins$ira" (e ?i(elio: ! !i oare nu se ru$seser lan<urileG 7n"r-a(e. r, 43i s$use noul gu.erna"or, 3"ia $e !ine.a !are ar -i a$roba". 7n s!)n (e o)agiu I ba nu, )ai )ul" !a (e la egal la egal I l s a!or(urile $line (e -or< ale /roi!ei s 4i in"one9e "riu)-ul. @us"ul (ul!e al .i!"oriei era !u a":" )ai $l !u" !u !:" !ei !are a!la)au ni!i nu 3"iau !:" era (e )are .i!"oria. De e,e)$lu, ni!i nu-i "re!ea $rin !a$ s lase Insula s a(ere la Uniunea /uro$ean . /-e!"ele regle)en" rilor euro$ene $ri.in( rela<iile (e )un! 3i sis"e)ul ban!ar, $en"ru a (a nu)ai (ou e,e)$le, ar -i -os" (e9as"ruoase. A.ea ne.oie (e Uniunea /uro$ean (oar !a s 4l a$ere (e Les")ins"er, $:n !:n( lu!rurile a.eau s se lini3"eas! . R s!u)$ rarea Insulei la $re<ul (e 3ase )ii (e ) r!i 3i un euroG Doar un $ros" ar -i $u"u" !re(e ! era )ai )ul" (e!:" un ges" (e ba"Fo!ur la a(resa au"ori" <ilor: !on"ul -usese 4n!0is 4n! 4nain"e !a re$re9en"an<ii $resei s se -i ur!a" 4n "renul (e Bru,elles. De ase)enea, nu 43i - !ea ni!i o ilu9ie !u $ri.ire la 3ansele (e ree.a-luare a "ra"a"ului (in 12%3: !e !uie 3i-ar -i b "u" /uro$a 4n "al$ (a! ar -i a!!e$"a"O C:" (es$re Parla)en"ul (e i)be!ili al Insulei, (oar !:n( 4i .e(ea $e !onsilierii $ar.eni<i $ur":n(u-se !a 3i !u) -ie!are (in"re ei ar -i -os" .reun @aribal(i. /ra (es"ul !a s -l -a! s se ri(i!e (e $e "ronul (e gu.erna"or 3i s le s$un , 4n engle9e3"e, nu 4n la"ine3"e, !a s $ri!ea$ "o<i $ro3"ii 3i " n" l ii, ! 43i $ro$usese s (e!lare $rorogarea Parla)en"ului 4n"r-o s $" ):n . Nu, era un !u.:n" $rea !o)$li!a" $en"ru ei, "rebuia s se e,$ri)e )ai si)$lu. A.eau (e-a -a!e !u o si"ua<ie (e nRCDsi"a"e, $ro.o!a" (e $re"en<ia absur( a $arla)en"arilor ! ar -i $u"u" !on(u!e singuri a-a!erile Insulei. A.ea s 4l sus-$en(e, $en"ru ! nu a.ea ni)i! (e - !u". Ni)i! (in !eea !e el, Sir Ja!A Pi")an, .oia s se -a! . In !e-l $ri.ea, $arla)en"arii $ar.eni<i nu a.eau (e!:" s se 4)bar!e $e $ri)ul .as s$re Die$$e. As"a (a! nu erau (is$u3i s 43i $un la "reab $u<ina e,$e-rien< . Proie!"ul 4n! )ai - !ea angaF ri $en"ru /,$erien<a Ca)erei Co)unelor. Pos"urile )ai i)$or"an"e -useser alo!a"e, (ar se )ai ! u"au 4n! $ersoane !are s o!u$e )u"e3"e b n!ile (in s$a"e, !a$abile s s" $:neas! o !oregra-ie si)$l ri(i!:n(u-se 4n $i!ioare la un se)n al $re3e(in"elui, -lu"ur:n(u-3i (o!u)en"ele, r)):n( urgen<a, a$oi $r bu3in(u-se la lo! $e ban!0e"ele (e $iele .er(e. De ase)enea, li se !erea s e)i" (i.erse sune"e near"i!ula"e, (ar in"er$re"abile, (in"re !are $rin!i$alele !a"egorii erau l "r "urile (is$re<ui"oare, ge)e"ele si!o-an"i!e 3i )or) ielile -urioase. Consi(era ! a":"a lu!ru $u"eau -a!e. Sir Ja!A !on"inu s bea. Con"inu s (ea "ele-oane. Con"inu s $ri)eas! lau(e. #a ora (ou noa$"ea o sun $e *ar"0a Co!0rane, $orun-!in(u-i s se 4n-iin<e9e 4)$reun !u b ie<elul !are lua no"i<e, $en"ru !a9ul 4n !are ar -i .isa" !e.a )ai .ibran". /ra $osibil !0iar s -i s$us

":)$i<elul !are lua no"i<e, ! !i li)ba i se (e9legase (u$ $a0arele !u ar)agna! (in !el )ai bun. 7n ori!e !a9, *ar"0a nu $ rea 4n!:n"a" ! -usese 4n"reru$" (in !eea !e - !ea. C:" (es$re ":n rul Paul, el $use bo" i)e(ia" !e Ja!A - !u $ri)a re)ar! )ai (eo!0ea" $e "e)a. A0, ia )ai ( -i (ra!ului, ( -i (ra!ului. Pu<in 4i $ sa !e g:n(ea lu)ea, (ar 4n Furul lui .oia s aib oa)eni !are s se bu!ure. N-a.ea !0e- (e ni0ili3"i insolen<i !a 3"ia (oi, !are sorbeau (in $a0arele !u ar)agna! $rin"re bu9ele s"r:nse (e9a$roba"or. Hi )ai !u sea) nu 4n"r-o 9i !a as"a. Sir Ja!A se lansase bine 4n"r-o $erora<ie, !:n( (e!ise s 4i in!lu( $e !ei (oi 4n $lanurile sale (e res"ru!"urare. M I)$or"an" la i(eea (e s!0i)bare e ! ni)eni nu e $reg "i" $en"ru ea. Pala"ul Les")ins"er a a-la" !0es"ia as"a as" 9i, iar a3a-9isul Parla)en" (e $e Insul o s -i ur)e9e !:" (e !ur:n(. Da! nu e3"i !u un $as 4nain"ea lor, 4nsea)n ! e3"i !u (oi 4n ur) . *aFori"a"ea oa)enilor "rebuie s alerge (oar !a s <in $asul !u )ine !:n( (or). Noi (oi, (e e,e)$lu. ? !u o $au9 . Da, le !a$"ase a"en<ia. #e arun! o $ri.ire !a ra9a unui re-le!"or. 7n"o!)ai !u) 43i i)agina"Se: -e)eia 4i 4n"or!ea $ri.irea insolen", b ie"anul se $re- !ea ! se ui" la !e.a $e $ar"ea la"eral a s!aunului. M Presu$un ! .-a<i 4n!0i$ui" ! , o(a" !o!o<a<i 4n ! ru<a lui Sir Ja!A, nu )ai a.e<i al"!e.a (e - !u" (e!:" s . )uia<i $:inea 4n sos, $:n la a(:n!i b "r:ne<e. /i bine, a) o )are sur$ri9 $en"ru .oi. Pr $ (i<ilor. A!u), ! Proie!"ul a lua"-o (in lo!, nu )ai a) ne.oie (e o ):n (e )u!o3i . i! re<i !are s -l "rag 4na$oi. De a!eea, 4ng (ui<i-)i !ins"ea (e a . in-or)a ! sun"e<i $ri)ii (oi angaFa<i $e !are in"en<ione9 s -i $un $e liber. Pe !are i-a) $us $e liber. DeFa. 7n!e$:n( (in )o)en"ul s"a. Consi-(era<i-. !on!e(ia<i. *ai )ul", !on-or) legisla<iei )un!0 $e !are Parla)en"ul )eu (e "ini!0ea s-ar $u"ea s-o .a( sau nu, !a 3i !on-or) noilor !on"ra!"e !u .alabili"a"e re"roa!"i. la !are se lu!rea9 (eFa, n-o s $ri)i<i ni!i un -el (e salarii !o)$ensa"orii. Sun"e<i !on!e(ia<i a):n(oi 3i, (a! nu . s"r:nge<i (ra!ului "oa"e boar-ele $:n la $le!area -eribo"ului (e (i)inea< , .i le arun! !u ):na )ea 4n a$ . *ar"0a 4i arun! o $ri.ire s!ur" lui Paul, !are 4n!lin (in !a$. M 7n !a9ul a!es"a, Sir Ja!A nu ne l sa<i ni!i o .arian" . M Nu, nu . las. Hi o s . s$un 3i (e !e. Se ri(i! $en"ru a-3i e,$une 4n 4n"regi)e -or)a ro)boi(al , "rase 4n! o (u3! , ar ":n(u-i !u (ege-"ul $e r:n(, 3i a$oi, !a o a( ugire, sau !a un $un!" !ul)inan", $e sine 4nsu3i. M Pen"ru ! , )ai $e 4n<elesul .os"ru, e,is" , (u$ $ rerea )ea, e,is" 4n )ine o si)$li"a"e -un(a)en"al , $en"ru ! sun" genial. As"a e. Se 4n"insese (u$ !or(onul soneriei baro!e, ga"a s 4i eli)ine (in .ia<a sa $e )uierea as"a !:r!o"a3 3i $e - " l ul $e !are 4l 4n.:r"ea $e (ege"e, !:n( *ar"0a Co!0rane ros"i !ele (ou !u.in"e $e !are se a3"e$"a )ai $u"in s le au( : M Tan"i*a1. M Po-"i)G M Tan"i *a1, re$e" ea. A$oi, $ri.in( 4n sus la silue"a lui nesigur $e $i!ioare, a( ug : M S:<a. Cu"e!elul. Caea. Trei o *e!!a "uris"i! $e o )are (e argin" 4n ur) !u (oi ani, un gru$ (e 4n"re$rin9 "ori 4n (o)eniul $e"re!erii "i)$ului liber au lansa" o nou a-a!ere, 4n largul !oas"ei su(i!e a Angliei. A!eas"a a (e.eni" ra$i( una (in"re !ele )ai r:.ni"e (es"ina<ii $en"ru "uri3"ii !u bani. Re$or"erul Da"0leen Su a (ori" s a-le (a! noul s"a" insul s-ar $u"ea (o.e(i a -i un )o(el 3i $en"ru al"e !o)-$anii (e!:" !ele (e "uris). 7n -a<a Pala"ului Bu!Aing0a) e o 9i (e $ri) -.ar "i$i! . Norii $u-o3i sun" sus. Nar!isele lui Lillia) Lor(s5or"0 "re)ur 4n .:n" 3i sol(a<i (e gar( , !u ! !iulile (in blan (e urs I

BbusbiesC I s"au (re$<i 4n -a<a !0io3!urilor (e san"inel . *ul<i-)ile !urioase s-au li$i" (e grilaF, s$er:n( s 9 reas! ) !ar 4n "re!ere -a)ilia regal bri"ani! . /,a!" la ora uns$re9e!e, u3ile 4nal"e, (uble, ale bal!onului se (es!0i(. A$ar 9:)bin( 3i -lu"ur:n( (in ):ini regele 3i regina, a":" (e $o$ulari. Te!e lo.i"uri (e "un (es$i! aerul 4n se)n (e salu". Sol(a<ii $re9in" ar)ele 3i a$ara"ele (e -o"ogra-ia" $:r:ie !a o !ru!e (e barier , (e )o(el .e!0i. Un s-er" (e or )ai ":r9iu, e,a!" la uns$re9e!e 3i un s-er", u3ile 4nal"e se 4n!0i( la lo! $:n a (oua 9i. Dar lu!rurile nu sun" "o!)ai !e $ar a -i. *ul<i-)ea 3i a$ara"ele (e -o"ogra-ia" sun" reale; la -el 3i norii. Ins sol(a<ii (in gar( sun" a!"ori, Pala"ul Bu!Aing0a) es"e o !o$ie re(us la Fu) "a"e, iar salu"ul !u bubui"uri (e "un re$ro(us ele!"roni!. Se 9.one3"e ! 4n3i3i regele 3i regina nu sun" a(e-. ra<i, s!u"i<i (e a!es" ri"ual 9ilni! $rin !on"ra!"ul $e !are l-au se)na" 4n ur) !u (oi ani !u Pi"!o @rou$, al lui Sir Ja!A Pi")an. Surse (in in"erior !on-ir) e,is"en<a unei !lau9e (e renun<are 4n !on"ra!"ul regal, (ar 3i ! )aies" <ile lor a$re!ia9 onorariul 4n bani g0ea< !are 4nso<e3"e -ie!are a$a-ri<ie 4n bal!on. /s"e un s$e!"a!ol, (ar 3i o a-a!ere bun . + (a" !u Ni9i"a"orii =!u) li se s$une $e-ai!i "uri3"ilor> au sosi" 3i Ban!a *on(ial 3i ?on(ul *one"ar In"erna-<ional. A$robarea lor I !o)bina" !u !on-ir)area en"u9ias" (in $ar"ea lui Por"lan( T0ir( *illeniu) T0inA TanA I (e)ons"rea9 ! a!eas" 4n"re$rin(ere, n s!u" $e un "eren .irgin, are 3anse s -ie re$ro(us )asi. 4n anii 3i (e!eniile ur) -"oare. Sir Ja!A Pi")an, al ! rui !o$il (e su-le" es"e Insula, s-a )ai re"ras 4n $re9en", (ar !on"inu s s"ea !u o!0i ageri $e ea, (in 4nal"ul $os" (e gu.er-na"or, "i"lu is"ori! .e!0i (e se!ole. C0i$ul $re9en"a" a!u) $ubli!ului (e Pi")an Eouse 4i a$ar<ine (ire!"orului e,e!u"i., *ar"0a Co!0rane. Do)ni3oara Co!0rane, o $re9en< elegan" , $e la $a"ru9e!i-3i-!e.a (e ani, !u o )in"e (e +,bri(ge, o in"eligen< as!u<i" 3i o gar(erob (e (eu,-$ie!es-5n. De la )arile !ase (e )o( , a ar "a" 4n"r-un in"er.iu $en"ru Lall S"ree" Journal ! una (in"re $roble)ele "ra(i<ionale ale in(us"riei (e "uris) es"e -a$"ul ! obie!"i.ele (e !in!i s"ele au -os" 4n"o"(eauna la (is"an< $rea )are unul (e al"ul. BN a)in"i<i !e $roble) era (e$lasarea (e la A la B 3i $:n la TG N a)in"i<i 3irurile (e au"o!are, bar 4n bar G Ni9i"a"orii .eni<i (in S"a"ele Uni"e 4n /uro$a .or re!unoa3"e re-renul: o in-ras"ru!"ur $roas" , un -lu, (e "uri3"i ine--i!ien", ore (e $rogra) ne!on.enabile I "o" !eea !e nu-3i (ore3"e ! l "orul. Ai!i $:n 3i .e(erile .in ga"a "i)bra"e.C +(a" !a ni!io(a" , a!eas"a a -bs" Insula Lig0", (ar lo!ui"orii (e as" 9i $re-er un "i"lu )ai si)$lu 3i )ai $o)$os: i se s$une Insula. A(resa o-i!ial , (e !:n( 3i-a (e!lara" in(e$en(en<a, 4n ur) !u (oi ani (e 9ile, es"e "i$i! $en"ru s"ilul 4n(r 9ne<, (e !orsar, al lui Sir Ja!A Pi")an. /l a bo"e9a"-o Anglia Anglia. Ca un .ers (in"r-un !:n"e!. To" g:n(irea lui original , $rin"r-o lo.i"ur (e )aes"ru, a a(una" $e o singur su$ra-a< (e o su" !in!i9e!i 3i !in!i (e )ile $ "ra"e "o" !e 3i-ar (ori s .a( Ni9i"a"orul (in !eea !e ne-a) obi3nui" s nu)i) Anglia. 7n era noas"r 4n!orse"a" (e ne.oia (e "i)$, (e.ine logi! s $o<i .e(ea S"one0enge 3i ! su<a lui Anne Ea"0a5a1 4n a!eea3i (i)inea< , s iei un B$r:n9 !:)$enea!C $e -ale9ele albe (e la Do.er, 4nain"e (e a $e"re!e o (u$ -a)ia9 lini3"i" 4n )aga9inul uni.ersal Earro(s, 4n Turnul #on(rei =un(e sol(a<ii (in g r-9ile Bee-ea"ers 4<i 4)$ing ! ru!iorul !u !u)$ r "uriO>. C:" (es$re "rans$or"ul 4n"re obie!"i.e: au"o!arele la!o)e (e ben9in au -os" 4nlo!ui"e !u "r suri!i !u $onei, neagresi.e -a< (e )e(iu. #ar (a! .re)ea e $loioas , "e $o<i ur!a 4n"r-unul (in"re !elebrele "a,iuri negre lon(one9e, sau !0iar 4n"r-un au"obu9 )are 3i ro3u, su$rae"aFa". A)bele sun" ino-ensi.e (in $un!"ul (e .e(ere al )e(iului 4n!on-Fur "or, $ro$ulsa"e !u aFu"orul energiei solare. *eri" s ne a)in"i) ! $o.es"ea a!es"ui )are su!!es a 4n!e$u" sub o grin(in (e !ri"i!i. S-au au9i" $ro"es"e ri(i!a"e 4)$o"ri.a a !eea !e unii au nu)i" (is"rugerea !o)$le" a Insulei Lig0". /ra, e.i(en", o e,agerare. Cele )ai i)$or"an"e !l (iri )onu)en" au -os" sal.a"e,

4)$reun !u !ea )ai )are $ar"e a li"oralului 3i !:"e.a $or<iuni (in in"e-rior. Dar a$roa$e su" la su" (in !asele (e lo!ui" -(es!rise (e $ro-. I.an ?air!0il( (e la Uni.ersi"a"ea (in Susse,, unul (in"re !ri"i!ii !ei )ai a!erbi ai a!es"ui $roie!" !a ni3"e Bbungalouri in"erbeli!e 3i (e $e la )iFlo!ul .ea!ului, s$il!ui"e, a ! ror li$s (e .aloare ar0i"e!"ural era !o)$ensa" nu)ai (e e,"raor(inara lor au"en"i!i"a"e 3i (e a!!esoriile (e)ne (e o !a$sul a "i)$uluiC I au -os" 3"erse (e $e -a<a $ ):n"ului. A":"a (oar, ! !ine .rea $oa"e 4n! s le .a( . 7n Nalea Bungalourilor, Ni9i"a"orii se $o" $li)ba $e o s"ra( !u lo!uin<e (a":n( (inain"ea $erioa(ei Insulei, (es .:r3i" re!ons"i"ui" . Ai!i se g ses! gr -(ini 4n !are, $rin"re $ie"re, se s"re!oar -lorile (e aubrie"a sse a(un -a)ilii 4n"regi (e gno)i =s"a-"ui (e $i"i!i> (in i$sos. + alee !u B$a.aF 9 na"i!C =(ale (e !i)en" re!i!la"e> (u!e $:n la u3a (e la in"rare, !u s"i!l go-ra" . Clo$o<ei 4<i r sun 4n ure!0i !:n( in"ri 4n li.ingul !u !o.oare .iu !olora"e. Pe "a$e"ul 4n (ungi 9boar ra<e, Bse"urile (in "rei $ieseC =so-a 3i s!aune asor"a"e> au un aer aus"er, iar u3ile !u glas.an( (au s$re o "eras !u B$a.aF 9 na"i!C. De ai!i se . ( al"e aubrie"a, !o3uri sus-$en(a"e !u -lori, gno)i 3i .e!0i an"ene (e sa"eli". To"ul e $l !u", (ar nu 4n !an"i" <i $rea )ari. Pro-e-sorul ?air!0il( sus<ine ! Nalea Bungalourilor nu es"e o re!ons"i"uire, !i o $aro(ie; (ar re!unoa3"e el 4nsu3i ! b " lia es"e (eFa $ier(u" . Al (oilea )o"i. (e ne)ul<u)ire a -os" a!ela ! Insula 43i !au" !lien<ii $rin"re bog "a3i. In !iu(a -a$"ului ! , 4n !ea )ai )are $ar"e, !0el"uielile (e .a!an< sun" a!0i"a"e an"i!i$a", .a)e3ii 4i !er!e"ea9 a"en" $e nou-sosi<i, ! u":n( nu neregulari" <ile (in $a3a$or" sau 3"a)$ilele !are s a"es"e .a!!inarea, !i in(i!ii ale !on"ului (in ban! . Co)$aniilor (e "uris) li s-a !eru" s 43i a.er"i9e9e bene-i!iarii ! , (a! nu au un ni.el (e !re(i" $e $la!ul au"ori-" <ilor insulare, $o" -i "ri)i3i 4na$oi a!as !u $ri)ul a.ion. Hi, (a! nu e,is" lo!uri libere, .or -i 4)bar-!a<i 4n $ri)ul -eribo" !are "ra.ersea9 !analul s$re Die$$e, ?ran<a. *ar"0a Co!0rane sare 4n a$ rarea a!es"ui a$a-ren" eli"is) (enu)in(u-l Bo bun gos$o( rireC. /a e,$li! )ai (e$ar"e: B+ .a!an< ai!i $oa"e $ rea !os"isi"oare, (ar es"e o e,$erien< uni! 4n .ia< . Hi-a$oi, (u$ o .i9i" la noi, nu )ai ai ne.oie s .e9i Ne!0ea Anglie. #ar (in es"i) rile noas"re reiese ! , (a! .rei s a!o$!ri "oa"e BoriginaleleB, 4<i ia (e "rei sau $a"ru ori )ai )ul" "i)$. #a" (e!i ! $re-<urile noas"re ri(i!a"e (au un "o"al )ai ie-"inC. 7n glasul ei se au(e o nuan< !on(es!en(en" 4n "i)$ !e $ronun< !u.:n"ul BoriginaleC. Se re-er la a "reia obie!<ie )aFor -a< (e $roie!", una (e9b -"u" in"ens 4n"r-o $ri) -a9 , a!u) a$roa$e ui"a" . /s"e !re(in<a ! "uri3"ii .i9i"ea9 obie!"i.e i)$or-"an"e $en"ru a se bu!ura nu nu)ai (e .e!0i)ea, (ar 3i (e uni!i"a"ea lor. S"u(iile (e"alia"e !o)an-(a"e (e Pi")an Eouse ara" ! a!eas" $re9u)<ie es"e (e$ar"e (e a -i a(e. ra" . BC "re s-:r3i"ul se!olului "re!u" I argu)en"ea9 (o)ni3oara Co!0rane I -ai)oasa s"a"uie a lui Da.i(, (e *i!0elangelo, a -os" )u"a" (in Pia99a (ella Signoria, (in ?loren<a, 3i 4nlo!ui" !u o !o$ie. A!eas"a s-a (o.e(i" a a.ea $rin"re Ni9i"a"ori a!eea3i $o$ulari"a"e $e !are o a.usese (in"o"-(eauna BoriginalulB. *ai )ul", nou 9e!i 3i "rei la su" (in"re !ei 4n"reba<i au a-ir)a" ! , (u$ !e au . 9u" a!eas" re$li! $er-e!" , nu )ai si)" ne.oia s )earg s .a( BoriginalulB 4n"r-un )u9eu.C Din a!es"e s"u(ii, !ei (e la Pi")an Eouse au "ras (ou !on!lu9ii. Pri)a, ! "uri3"ii s-au 4ng0esui" $:n a!u) 4n Furul obie!"i.elor BoriginaleC $en"ru ! nu au a.u" (e un(e alege. 7n "re!u", (a! .oiai s .e9i Les")ins"er Abbe1, "rebuia s )ergi la Les")ins"er Abbe1. A (oua, !ola"eral , ! , (a! li se o-er $osibili"a"ea (e a alege 4n"re un BoriginalC in!o)o( 3i o re$li! )ai !o)o( , o )are $ar"e a "uri3"ilor .or o$"a $en"ru !ea (e a (oua. BHi-a$oi -a(aug (o)ni3oara Co!0rane !u un 9:)be" su$erior I nu !onsi(era<i ! o ga) )ai larg (e $osibili" <i, -ie ele la )i!ul (eFun sau 4n )a"erie (e obie!"i.e is"ori!e, !on-er oa)enilor )ai )ul" $u"ere, -iin( un a!" (e)o!ra"i!G Noi nu -a!e) al"-!e.a (e!:" s ur) ) logi!a $ie<ei.C

Proie!"ul nu s-ar -i $u"u" bu!ura (e o re.an3 )ai (e$lin . A)bele aero$or"uri, Ten1son Unu 3i Tenn1son Doi, se a$ro$ie (e !a$a!i"a"ea )a,i) . A-lu,ul (e ! l "ori a (e$ 3i" 3i !ele )ai o$"i)is"e a3"e$" ri. Insula 4ns 3i es"e su$rsaglo)era" , (ar (e un !al) e-i!ien". 7n"o"(eauna e,is" un Bbobb1C =$oli<is"> $rie"enos, sau un BBee-ea"erC =sol(a" (in g r9ile Turnului> !are s "e 4n(ru)e; iar B!abbiesC =3o-erii (e "a,i> .orbes! -luen" !el $u<in una (in"re $rin!i$alele li)bi "uris"i!e. Hi !ei )ai )ul"i .or-bes! 4n $lus 3i engle9aO *aisie Brans-or(, (in ?ranAllii Tn, a-la" 4n .a!an< 4)$reun !u -a)ilia, a (e!lara" $en"ru Journal: BAu9iser ) ! Anglia e (e)o(a" , 4n.e-!0i" 3i nu "o!)ai 4n $as !u ul"i)ele !u!eriri ale lu)ii )o(erne. Dar a) -os" sur$rin3i, 9 u. Ai!i ne si)<i) !a a!as C. Paul Earrison, !onsilierul-3e-al *ar"0ei Co!0rane 3i res$onsabil !u s"ra"egiile !uren"e, s$une: BAi!i e,is" (ou $rin!i$ii (ire!"oare. Unu, o$<iunea !li!n"ului. Doi, e.i"area sen"i)en"ului (e .ino. <ie. Nu 4n!er! ) ni!i o se!un( s 4i -or< ) $e oa)eni s se (is"re9e, sau s !rea( ! se (is"rea9 , !:n( (e -a$" nu o -a!. Nu le s$une) (e!:": (a! nu . $la! a!es"e obie!"i.e )aFore, a.e) 3i al"eleC. Un bun e,e)$lu (e o$<iune (in $ar"ea !lien-"ului 4l !ons"i"uie )o(ul 4n !are 43i !0el"uie3"e banii I li"eral. Du$ !u) ara" (o)ni3oara Co!0rane, Pi")an Eouse ar -i $u"u" eli)ina u3or ori!e a!" !on3"ien" al $l <ilor, -ie $rin $a!0e"e (e ser.i!ii !o)$le"e, -ie $rin !re(i"area s$on"an , $e ba9a unui !on" -inal. Cer!e" rile au ar "a" 4ns ! )aFori"a"ea !elor a-la<i 4n .a!an< sa.urea9 ges"ul (e a !0el"ui bani 3i, la -el (e i)$or"an", $e a!ela (e a se l sa . 9u<i !0el"uin(. As"-el 4n!:", $en"ru !ei (e$en(en<i (e ! r<ile (e !re(i", e,is"a o Islan( C0arge Car(, (e -or) nu (re$"ung0iular , !i ro)boi(al , !are $er)i"e un !re(i" egal !u !el al !ar(urilor (e a!as . Dar e,is" 4n a!ela3i "i)$, $en"ru !ei !u si)<ul a.en"urii -inan!iare, 3i !o)$le,i"a"ea 9 $ !i"oare a .e!0ii )one(e engle9e3"i. Ce ga) boga" (e bani (e ara) 3i !u$ru . s" la (is$o9i<ie, ga"a s . ru$ bu9unarele: )one(e (e un s-er" (e $enn1, (e o Fu) "a"e, (e un $enn1, (e $a"ru sau 3ase $enn1, 3ilingiJu) " <i (e !oroan , -lorini, !oroane, lire 3i guinee. Desigur, $u"e<i Fu!a un Fo! "ra-(i<ional 4n !:r!iu)ile engle9e3"i, B4)$inge $arauaC, sau Bs0u-ileboar(C, 3i !u o -is (e $las"i!, (ar es"e )ul" )ai $l !u" s si)<i greu"a"ea b nu<ului lu!i-"or (e ara) 4n .:r-ul (ege"ului )are. Ju! "orii 4)$ "i)i<i (e la #as Negas $:n la A"lan"i! Ci"1 !unos! -urni! "ura (olarului (e argin" 4n $al) . Ai!i, la Islan( Casino, $u"e<i Fu!a $e $unga (e !a"i-ea $lin !u BangelsC, -ie!are .alor:n( 3a$"e 3ilingi 3i 3ase $en!e, 3i -ie!are a.:n( i)$ri)a"a silue"a S-:n"ului *i0ail u!ig:n( balaurul. Dar !e balauri au u!is Sir Ja!A Pi")an 3i e!0i$a sa ai!i, $e Insul G Da! $ri.i) lo!ul a!es"a nu nu)ai !a $e o a-a!ere 4n (o)eniul $e"re!erii "i)$ului liber I al ! rei su!!es $are asigura" I (ar 3i !a $e un s"a" 4n )inia"ur e-i!ien", !eea !e 3i es"e (e (oi ani 4n!oa!e, !e le!<ie $u"e) 4n. <a (in "oa"e a!es"ea noi, !eilal<iG 7n $ri)ul r:n(, -or<a (e )un! es"e 4n "o"ali"a"e o!u$a" , (e!i 4)$o. r "oarele $rogra)e (e asis-"en< so!ial nu sun" ne!esare. Cri"i!ii )ai 4n.er-3una<i 4n! sus<in ! a!es" s!o$ (e9irabil a -os" a"ins $rin -olosirea (e )iFloa!e in(e9irabile a"un!i !:n( Pi"!o i-a e.a!ua" $e b "r:ni, $e bolna.ii !roni! 3i $e !ei (e$en(en<i (in $un!" (e .e(ere so!ial, e,$e(iin(u-i $e !on"inen". Dar ni)eni nu i-a au9i" $e insulari $l:ng:n(u-se,> a -el !u) nu se $l:ng (e li$sa !ri)inali" <n, !are eli)in ne.oia (e $oli-<i3"i, o-i<eri (e su$ra.eg0ere 3i 4n!0isori. Sis"e)ul )e(i!inei so!iali9a"e, $e .re)uri $o$ular 4n Ne!0ea Anglie, a -os" 4nlo!ui" !u un )o(el a)eri!an. Toa" lu)ea, Ni9i"a"ori sau re9i(en<i, es"e obliga" s aib asigurare; iar ser.i!iul aerian (e a)bulan< , !one!"a" la ari$a Pi")an a s$i"alului (in Die$$e, se o!u$ (e res"ul. Ri!0ar( PoborsA1, analis" la Uni"e( BanA o- S5i"9erlan(, a (e!lara" $en"ru Lall S"ree" Journal: BDu$ $ rerea )ea, a!eas" (ire!<ie (e (e9.ol"are es"-i e,"re) (e in!i"an" . /s"e un s"a" al $ie<ei $ure. Nu a$ar in"er-eren<e (in $ar"ea gu.ernului, $en"ru ! nu e,is" gu.e). De!i nu e,is" o $oli"i! e,"ern sau in"ern , !i (oar o $oli"i! e!ono)i! . /s"e in"er-a<a $ur 4n"ro

!u)$ r "ori 3i .:n9 "ori, - r !a $ia<a s su-ere (is"orsiunile i)$use (e o gu.ernare !en"ral , !u $rogra)ele sale !o)$le,e 3i $ro)isiunile sale ele!"orale. De se!ole, oa)enii 4n!ear! s g seas! noi )o(ali" <i (e a "r i. *ai <ine<i )in"e "oa"e !o)u-ni" <ile 0i$$ieG Au e3ua" "oa"e, 3i (e !eG Pen"ru ! nu au reu3i" s 4n<eleag (ou lu!ruri: na"ura u)an 3i -elul 4n !are a!<ionea9 $ia<a. Ceea !e se $e"re!e $e Insul es"e re!unoa3"erea -a$"ului ! o)ul es"e un ani)al !on(us (e legile $ie<ei, ! se si)"e 4n $ia< !a $e3"ele 4n a$ . ? r s -a! $re-.i9iuni, $o" s s$un (oar ! $ rerea )ea es"e ! a) . 9u" .ii"orul 3i ! a!es"a -un!<ionea9 C. Dar a!eas"a 4nsea)n s $ri.i) 4nain"e. /,$erien<a Insulei, (u$ !u) o "i"rea9 a-l3!le $ro)o<ionale, !u$rin(e "o" !eea !e .-a<i i)agina" .reo(a" (es$re Anglia, (oar ! ""iai la 4n(e):n , )ai !ura", )ai $rie"enos 3i )ai e-i!ien". Ar0eologii 3i is"ori!ii ar $u"ea b nui ! unele (in"re )onu)en"e nu sun" !eea !e "ra(i<ionali3"ii ar nu)i au"en"i!e. Dar, (u$ !u) o !on-ir) !er!e" "orii (e la Pi")an Eouse, )ul<i (in"re a!eia (e ai!i sun" $en"ru $ri)a oar 4n"r-o .i9i" , (u$ !e au o$"a" 4n"re Ne!0ea Anglie 3i Anglia Anglia. Pre-era<i s -i<i o silue" $e un "ro"uar ) "ura" (e .:n" 4n Ne!0ea #on(r )ur(ar , 4n!er!:n( s . orien"a<i 4n "i)$ !e res"ul ora3ului "re!e .:F:in( $e l:ng (u)nea-.oas"r =BTurnul #on(reiG Nu ) $ri!e$, a)i!e.C>, sau !ine.a 4n !en"rul a"en<ieiG Pe Insul , (a! .re<i s lua<i un au"obu9 )are 3i ro3u, .e<i !ons"a"a ! (ou sau "rei se 4n(rea$" (eFa s$re (u)nea-.oas"r 4n"r-un !on.oi .esel, 4nain"e s a$u!a<i s . nu) ra<i b nu<ii (e ara) (in bu9unar 3i !a (is$e!era s (u! -luierul la bu9e. Ai!i, 4n lo!ul $ri)irii "ra(i<ionale engle9e3"i, !a (e $e3"e !ongela", .e<i g si os$i"ali"a"ea in"erna-<ional . Dar .re)ea, .e3ni! -riguroas G A!eas"a a r )as. Ba !0iar e,is" 3i o 9on !u iarn $er-)anen" , un(e $rigorii <o$ ie $rin 9 $a( , un(e a.e<i $osibili"a"ea (e a in"ra 4n Fo!ul s"r .e!0i al lo!ului, (e-a arun!a"ul !u bulg ri 4n !as!0e"a $oli-<ia"ului 3i (e-a -ugi a"un!i !:n( a!es"a alune! $e g0ea< . Sau $u"e<i s . $une<i o )as! (e ga9e (in "i)$ul r 9boiului, !a s re"r i<i !elebra !ea< lon(one9 , groas B!a su$a (e )a9 reC. Hi (a! $lou , $lou . Dar nu)ai a-ar . Hi-a$oi, !e ar -i Anglia, Boriginal C sau nu, - r $loaieG 7n !iu(a "u"uror )o(i-i! rilor (e)ogra-i!e, )ul<i a)eri!ani se )ai si)" 4n! lega<i (e I (ar 3i !urio3i -a< (e I )i!a <ar $e !are Lillia) S0aAes$eare a nu)i"-o Ba!es" giu.aier a3e9a" $e o )are (e argin"C. A!eas"a es"e, la ur)a ur)elor, <ara (e un(e a $o)i" la (ru) *a1-lo5er =4n -ie!are Foi (i)inea< , la ora 1o, 3o, $en"ru BPle!area 4n ! l "orie a .asului *a1-lo5erC>. Insula es"e lo!ul un(e . $u"e<i sa"is-a!e a!eas" !urio9i"a"e. Personal, a) .i9i"a" !eea !e (in !e 4n !e )ai (eg es"e (enu)i" BNe!0ea AnglieC (e )ai )ul"e ori. De a!u) 4n!olo, nu)ai a!eia !u o $asiune a!"i. $en"ru li$sa (e !on-or" 3i un gus" ne!ro-il $en"ru an"i!0i" <i )ai au ne.oie s se a.en"ure9-i 4n (ir!!<ia ei. To" !e a a.u" 3i are Anglia )ai bun $oa"e -i "r i" 4n siguran< 3i !o)o( $e a!es" giu.aier (e insul , s$e!"a!ulos ai bine (o"a". Da"0leen Su a ! l "ori" in!ogni"o 3i 4n 4n"regi)e. $e !0el"uiala lui Lall S"ree" Journal Din biroul ei, *ar"0a "r ia e,$erien<a 4n"regii Insule. Pu"ea su$ra.eg0ea !u) sun" 0r ni<i !ei o Su" Unu Dal)a<ieni, )oni"ori9a -lu,ul la Casa Paro0ial Ea5or"0, sau "rage !u ure!0ea la !a)a-ra(eria (in barul in"i), lega" 4n"re < r noii !u $aiul 4n gur 3i so-is"i!a<ii (in Bariera Pa!i-i!ului. Pu"ea ur) ri B " lia Angliei, Ul"i)a Noa$"e $e Pro)ena( , Pro!esul lui +s!ar Lil(e 3i /,e!u<ia lui Carol I. Pe un e!ran, regele Earol( $ri.ea -a"al s$re !er; $e al"ul, (oa)ne elegan"e !u $ l rii 4n s"il Sissing0urs" alegeau r sa(uri, nu) r:n( .arie-" <ile (e -lu"uri !o!o<a<i $e -lorile (e bu. D(leia; $e un al "reilea, )un!i"orii )ar!au "raseul $e "erenul (e gol-AI-re(, #or( Tenn1son. /rau $e Insul !ol-<uri $e !are *ar"0a le !uno3"ea a":" (e bine, (in su"e (e ung0iuri, $rin in"er)e(iul !a)erelor (e -il)a", ! ni!i nu 43i )ai a)in"ea (a! le . 9use .reo(a" 4n reali"a"e.

A.ea 9ile 4n !are a$roa$e ! nu-3i $ r sea biroul. Dar, $en"ru 0o" r:rea (e a a$li!a $oli"i!a u3ilor (es!0ise 4n rela<iile !u subal"ernii, nu era (e .in ni)eni al"!ine.a (e!:" ea. Sir Ja!A ar -i i)$us - r 4n(oial un is"e) !a la Nersailles, !u $e"i<ionari $lini (e s$eran<e u)$l:n( an"i!a)era, 4n "i)$ !e o!0iul $i")anes! 4i !er!e"a $rin"r-o -an" se!re" a "a$iseriei. De !:n( se re"r sese, Sir Ja!A (e.enise el 4nsu3i unul (in"re $e"i<ionari, !er:n( a"en<ie. Ca)erele 4l (es!o$ereau (in !:n( 4n !:n( 4n lan(oul s u, -lu"ur:n(u-3i !u (is$erare "ri!ornul s$re Ni9i"a-"orii ne(u)eri<i. /ra a$roa$e (e)n (e )il : se )ie3orase, aFung:n( la (i)ensiunile a !eea !e 3i "rebuia s -ie: o )arione" - r ni!i o $u"ere. Din"r-un a)es"e! (e !o)$asiune 3i !inis), *ar"0a 4i ) rise ra<ia (e ar)agna!. N 9u ! 4n":lnirea (e la 1o, 1P era !u Nell @51nn. Un nu)e !are a$ar<inea "re!u"ului. C:" (e 4n(e$ r-"a"e $ reau a!u) "oa"e (is!u<iile (in $erioa(a De9-.ol" rii Con!e$"ului. Do!"orul *a, ( (use (o.a( (e neserio9i"a"e 4n 9iua a!eea, (ar $robabil ! in"er-.en<ia lui le e!ono)isise !e.a e-or"uri )ai ":r9iu. Du$ !:"e.a ra$oar"e, lui Nell i se $er)isese 4n !ele (in ur) s 43i $ s"re9e lo!ul 4n is"oria Angliei, (ar -a$"ul ! nu reu3ise s in"re $e lis"a !u Pri)ele Cin!i9e!i (e C0in"esen<e a lui Je--legi"i)a a"en<ia s! 9u" a!or(a" 4n $re9en" )i"ului ei. /ra a!u) o -a" !u)in"e, li$si" (e a)bi<ii, !are a.ea un s"an( !u su!uri (e -ru!"e la !:"e.a su"e (e )e"ri (e gar(ul Pala"ului. Dar esen<a ei, !a 3i a su!urilor ei, -usese !on!en"ra" , iar ea r ) sese o .arian" a !eea !e -usese al" (a" , sau a !eea !e Ni9i"a"orii I !0iar 3i !ei !are !i"eau nu)ai $resa -a)ilial I se a3"e$"au s g seas! 4n ea. P rul negru !a $ana !orbului, o!0ii s"r lu!i"ori, o blu9 alb !a s$u)a 3i !u o anu)i" !roial , ruF, biFu"erii (e aur 3i .i.a!i"a"e: o Car)en engle9oai! . 7n (i)i-nea<a a!eas"a 4ns 3e(ea (rea$" 4n -a<a *ar"0ei, 4n!0eia" $:n la g:" 3i $ar! 4n a-ara $ersonaFului. M Nell 2 a r )as la s"an(G 7n"reb *ar"0a (in obi3nuin< . M Nell 2 a-ng0i<i" un .irus, re$li! Nell, $ s"r:n(u-3i !el $u"in a!!en"ul 4n. <a". Connie s" la )aga9in. M ConnieG ?ir-ar s -ie. Ce <i-a. *ar"0a a$ s $e bu"onul in"er-onului !are o lega (e biroul $ersonalului e,e!u"i.. M Paul, "e o!u$i "u, "e rogG Connie C0a""erle1 .in(e la S"an(ul lui Nell. Da, nu ) n"reba, 3"iu. /,a!". Po<i s s!o<i o Nell 3 (e la Re!u9i" i)e(ia"G Nu 3"iu $en-eru !:" "i)$. *ul<u)es!. Pa. Se 4n"oarse (in nou s$re Nell 1. M H"ii bine !are sun" regulile. Hi sun" -oar"e !lare. Da! Nell 2 e bolna. , "e (u!i (ire!" la Re!u9i" . M #er"a<i-) , (o)ni3oar Co!0rane, (ar, s .e(e<i, 4n ul"i)a .re)e n-a) $rea -os" 4n a$ele )ele. Ba nu, nu-i a3a, sun" !0iar 4n !o- . Nell 4n!e"ase s )ai -ie Nell, iar e!ranul (in -a<a *ar"0ei 4i !on-ir)a ! a.usese un nu)e (e -a)ilie (ublu 3i ! -usese "ri)is s 43i -a! s"u-(iile -inale 4n /l.e<ia. *ar"0a a3"e$" o .re)e, a$oi o 4n!uraF : M Ce-el(e!o- G M A0, la -el !a 3i !u )in!iunile. Dar e (in !e 4n !e )ai r u. A) !re9u" ! $o" s-o iau 4n glu) , 3"i<i !u), s r:(, (ar, nu . su$ ra<i. Se 4n(re$" (e s$a"e, 4n l<:n(u-3i u)erii. Aerul (e Nell o $ r sise !u "o"ul. M Trebuie s (e$un o $l:ngere o-i!ial . Hi Connie e (e a!or( !u )ine. ?a$"ul asu$ra ! ruia Nell @51nn 3i Connie C0a""erle1 ! 9user (e a!or( era ! a!"uala (e<i-n "oare a S"an(ului lui Nell nu era obliga" s su$or"e !o)$or"a)en"ul (es-r:na" 3i agresiunea se,ual (in $ar"ea ni) nui, ni!i ) !ar a regelui Angliei. Ceea !e se 4n":)$la s -ie 4n !a9ul (e -a< . #a 4n!e$u" -usese (r gu< 3i o rugase s -i s$un Regi3or-Pui3or, nu ! ea i-ar -i - !u"

$e $la!. A$oi 4ns a$ ruser "o" -elul (e !o)en"arii, inelul ei (e logo(n "re!use neb ga" 4n sea) 3i )un!a su-e-rise in"er-eren<e suges"i.e. A!u) 4n!e$use s o "a!0ine9e 4n -a<a !lien<ilor, !are r:(eau, !a 3i !u) "o"ul ar -i - !u" $ar"e (in s$e!"a!ol. De.enise (e nesu$or"a". *ar"0a 4i ( (u lui Nell res"ul 9ilei liber 3i 4l !on.o! $e rege 4n biroul ei, la ora 3,QQ. 73i .eri-i-!ase agen(a: (oar un "urneu $en"ru $ro-esioni3"ii a)eri!ani $e Tenn1son Do5n (e (i)inea< , a$oi ni)i! $:n la (e!orarea eroilor (in B " lia $en"ru Anglia, la &,1P. C0iar 3i a3a, regele 43i - !u a$ari<ia !u o )u"r bosu)-la" . 7n! nu se obi3nuise !u i(eea (e a -i !on.o!a" la !ar"ierul general al Insulei. #a 4n!e$u", r ) sese a3e9a" $e "ron, 4n s$eran<a ! *ar"0a a.ea s .in la el. Dar nu $ri)ise (e!:" .i9i"a gu.erna"orului a(Fun!" Sir Per!1 Nu""ing, !onsilier al reginei 3i -os" )e)bru al Parla)en"ului, a)es"e!:n( . i! reala is"ori! 3i insis"en<a $lin (e regre"e asu$ra obliga<iilor !lare ale regelui, a":" (in $ers$e!"i.a legilor !on"ra!"uale, !:" 3i a au"ori-" <ilor e,e!u"i.e !are a()inis"rau a!u) Insula. *ar"0a 4i soli!i"ase $re9en<a 4n !:"e.a r:n(uri 3i 3"ia ! "rebuie s se a3"e$"e la o a$ari<ie agi"a" 3i ne)ul<u)i" . M Ce-a) )ai - !u" a!u)G 7n"reb el, !a un !o$il !0e)a" !a s -ie be3"eli". M * "e) ! s-a (e$us o $l:ngere o-i!ial 4n leg "ur !u *aies"a"ea Noas"r , *ar"0a -olosise "i"lul nu (in res$e!", !i $en"ru a-i a)in"i (e obliga<iile regale. M Cine-a )ai -os" (e (a"a as"aG M Nell @51nn. M NellG Re$e" regele. * i-) i, nu ne-a) !a) lua" nasul la $ur"are a3a, (in"r-o (a" G M De!i re!unoa3"e<i ! $l:ngerea e 4n"e)eia" G M Do)ni3oar Co!0rane, (a! nu )ai $u"e) -a!e glu)e ni!i (es$re )ar)ela( . M / )ai gra. (e!:" a":". M Bine, bine. A) 9is 4n"r-a(e. r. M Regele se ui" $es"e )as la *ar"0a !u un s-er" (e 9:)be", in.i":n( la !o)$li!i"a"e -a) 9is ! $oa"e s -)i s"oar! 3i )ie !le)en"inele, ori!:n( .rea. M Hi !are (in"re s!enari3"i .-a s!ris re$li!a as"aG M @:" "u$eu, (o)ni3oar Co!0rane. Pe as"a )i-a) !o)$us-o singur-sing-urel. + s$usese !u o ):n(rie e.i(en" . M N !re(. Dar 4n!er! s 0o" r s! (a! as"a 4)bun " <e3"e lu!)rile, sau (i)$o"ri. . Hi ges-"urile obs!ene, "o" s$on"aneG M Care ges"uriGO Pri.irea *ar"0ei era se.er ; sub ea, regele 43i 4n!lin !a$ul. M P i 3"i<i, a3a )i-a .eni". Poli<ia )oralurilor. Sun"e<i la -el !a Denise. Uneori 4)i $are r u ! nu )ai sun" un(e-a) -os". Pe .re)ea !:n( era) !u a(e. ra" rege. M As"a nu-i o !0es"iune (e )oral , s$use *ar"0a. M NuG Poa"e ! )ai era o s$eran< . 7n"o"(eauna 4l 4n!ur!aser !u.:n"ul a!es"a 3i se)ni-i!a<ia lui e,a!" . M Nu, e o $roble) !on"ra!"ual !are a$are la )ine 4n 0:r"ii. Agresiunea se,ual !ons"i"uie o 4n! l-!are a !on"ra!"ului. #a -el !a 3i !o)$or"a)en"ul !are a)enin< buna re$u"a<ie a Insulei. M A, .re<i s s$une<i !o)$or"a)en"ul nor)al. M *aies"a"ea Noas"r , ) . ( ne.oi" s e)i" ins"ru!<iuni o-i!iale $rin !are .i se in"er9i!e s 4n!er!a<i s s"abili<i o rela<ie !u Nell @51nn. Tre-!u"ul ei are. P r<i !on"ro.ersa"e. M +, Doa)ne, s nu-)i s$une<i ! -i bolna. (e gonoree.

M Nu, (ar nu .re) !a lu)ea s -i !er!e"e9e "re-!u"ul $rea 4n(ea$roa$e. Unii (in"re !lien<ii no3"ri s-ar $u"ea s nu 4n<eleag . Na "rebui s o "ra"a<i !a 3i !u) ar a.ea, s 9i!e), !in!is$re9e!e ani. Regele 43i ri(i! $ri.irea b " ios. M Cin3$eG Da! -e"i3!ana aia n-a a"ins )aFora"ul, eu sun" Pa$a (e la Ro)a. M Da, s$use *ar"0a. Din $un!"ul (e .e(ere al !er"i-i!a"ului (e na3"ere. S s$une) ! $e Insul , $e Insul , Nell are !in!is$re9e!e ani. To" a3a !u), $e Insul , (u)nea.oas"r sun"e<i rege. M Ba sun" rege oriun(e, -ir-a3 al (ra!uluiO Tbier regele. +riun(e, $es"e "o" 3i )ereu. Doar a":"a .re)e !:" "e $or<i -ru)os, 4i re$li! 4n g:n( *ar"0a. /3"i rege $rin !on"ra!" 3i !u $er-)isiunea noas"r . Da! 4n!al!i un or(in o-i!ial 3i "e 4)bar! ) s$re Die$$e ):ine (i)inea< , ) 4n(oies! ! are s 4n!ea$ o insure!<ie ar)a" . Doar un sug0i< organi9a"ori!. Cine.a, un(e.a, .a (ori 4n"o"(eauna "ronul. Hi (a! )onar0ia 4n!e$e s nu-3i )ai !unoas! lungul nasului, 4n"o"(eauna se $oa"e re!ru"a (e un(e.a un +li.er Cro)5ell. #a ur)a ur)elor, (e !e nuG M A(e. rul e, (o)ni3oar Co!0rane, s$use regele $e un "on $l:ng re<, ! se) n ) )ul". /u 3i Nell. H"iu ! e )ai )ul" (e!:" o si)$l .:n9 "oare (e su!uri. Sun" sigur ! ne-a) $o"ri.i $er-e!" (a! ar aFunge s ) !unoas! )ai bine. A3 $u"ea s o 4n. < s se e,$ri)e !ore!". Doar ! . M Ple!:n(u-3i o!0ii, 4n!e$u s se Foa!e !u inelul !u $e!e"e -(oar ! a) i)$resia ! a) $orni"-o !u) nu "rebuie. M *aies"a"ea Noas"r , s$use *ar"0a $e un "on )ai bl:n(, sun" o )ul<i)e (e -e)ei B(e $l !u"C. Hi !are au 3i .:rs"a $o"ri.i" . M Nu 9 u, !a (e $il( G M Nu 3"iu. M P i sigur ! nu 3"i<i. Ni)eni nu 3"ie !e greu e s -ii 4n lo!ul )eu. Toa" lu)ea se 9g:ie3"e "o" "i)$ul la "ine, (ar "u n-ai .oie s le 4n"or!i $ri.irea - r s -ii ":r:" 4n -a<a a!es"ui. Tribunal al )un!ii. M Connie C0a""erle1, (e e,e)$lu. M Connie C0a""erle1G Re$e" regele, $ar! ne.enin(u-i a !re(e. As"a se-n"in(e !u "o<i ):rlanii. M #a(1 @o(i.aG M Neni", . 9u", a.u", s$use regele. M Nu ) g:n(ea) la @o(i.a 1, !i la @o(i.a 2. Nu .-a) . 9u" la au(i<ieG M @o(i.a2G C0i$ul regelui se 4nsenin , iar *ar"0a . 9u 4n"r-o s"r -ulgerare B3ar)ul legen(arC in.o!a" !a un ri"ual (e T0e Ti)es o- #on(on. M S 3"ii ! e3"i (e "reab , (o)ni3oar Co!0rane. Nu ! Denise n-ar -i, a( ug el gr bi". / !ea )ai bun ne.as" !u $u"in< . Dar nu e 4n"o"(eauna $rea 4n<eleg "oare, (a! $ri!e$i !e .reau s s$un. @o(i.a 2G Da. 7)i a)in"es! ! )-a) 3i g:n(i" ! ar $u"ea o!u$a un lo! (e -run"e 4n !a"alogul lui Regi3or-Pui3or. Trebuie s-o sun, s-o in.i" la un !a$$u!!ino. Nu .re<i. M Biggin Eill, s$use *ar"0a. M CeG M Biggin Eill )ai 4n":i. *e(alii $en"ru eroi. M N-au (es"ule )e(alii, eroii 3"iaG N-a<i $u"ea s-o !on.inge<i $e Denise s le 4n):ne9e as" 9iG Con"inu el, $ri.in( rug "or la *ar"0a. Nu, $resu$un ! nu. / 4n !on"ra!", nu-i a3aG Toa"e $or! riile sun" 4n !on"ra!". To"u3i, @o(i.a 2. /3"i (e "reab , (o)ni-3oar Co!0rane. PIe!area regelui -u la -el (e .esel $e !:" (e )o0or:" 4i -usese sosirea. *ar"0a Co!0rane !o)u" unul (in"re )oni"oare $e ba9a RA? (e la Biggin Eill. To"ul ar "a !a (e obi!ei: Ni9i"a"ori

a(una<i 4n -a<a )i!ilor es!a(roane (e a.ioane Eurri!ane 3i S$i"-ire, al<ii "r g:n( (e )ane"ele si)ula"oarelor (e lu$" sau in"r:n( 3i ie3in( (in bar !ile Nissen (e la )arginea $is"ei. Ai!i se .e(eau eroi 4n 0aine (in $iele (e oaie 4n! l9in(u-3i ):inile (easu$ra l )$ilor !u $ara-in , Fu!:n( ! r<i 3i a3"e$":n( !a )u9i!a or!0es"rei (e (ans s -ie 4n"reru$" (e or(i-nele (e a(unare. Pu"eau s le $un eroilor 4n"reb ri 3i $ri)eau r s$unsuri 4n "on !u e$o!a, 3i !u a!!en"ul au"en"i!, sa!a(a". ?loare la ure!0e. Proas" a-a-!ere. ?ri<ul s-a a3e9a" $e $ro$ria lui bo)b . To"al a)be"a". Ni!i o .orb . A$oi eroii se 4n"or!eau la ! r<ile lor 3i, 4n "i)$ !e ei a)es"e!au, " iau 3i 4)$ r<eau, Ni9i"a"orii $u"eau )e(i"a la 0a9ar(ul !are u)$lea .ie<ile a!es"or oa)eni: uneori, soar"a a$ rea sub !0i$ulFoAerului, al"eori sub !el:n!run"a" al (arnei (e $i! . *e(aliile $e !are se $reg "ea s le 4n):ne9e regele erau $e (e$lin )eri"a"e. *ar"0a 43i sun asis"en"a $ersonal $e in"er-on. M Ni!A1, o s sune BE (u$ nu) rul (e "ele-on al lui @o(i.a 2. Are a$robare. @o(i.a 2, nu @o(i.a 1. *ul<u)es!. Ni!A1. + s!0i)bare -a< (e 3irul nes-:r3i" (e Susie al lui Sir Ja!A. Insis"en<a asu$ra nu)elui a(e. ra" al asis"en"ei $ersonale re$re9en"ase unul (in"re $ri)ii $a3i - !u<i (e *ar"0a $e (ru)ul !are o (usese $:n la $os"ul (e (ire!"or e,e!u"i.. To" ea 4)$ r<ise s$a<iul (ublu al b:rlogului 4n"r-un bar !a$$u!!ino 3i o "oale" $en"ru b rba<i. *obilierul gu.erna"orului I !el al !o)$aniei, nu !el $er-sonal I -usese 4n(e$ r"a". Dis!u<iile se s":rniser !u $ri.ire la Br:n!u3i. Pala"ul soli!i"ase 3e)ineu-rile ba.are9e, !are ser.eau a!u) (re$" $or<i (e 0o!0ei 4n sal , *ar"0a re(usese (in $ersonalul gu.erna"oru-lui, 4i " iase )iFloa!ele (e "rans$or", l s:n(u-i un singur lan(ou, 3i 4l )u"ase 4n"r-un a$ar"a)en" )ai $o"ri.i" $en"ru el. Paul $ro"es"ase, sus<in:n( ! unele (in"re a!<iunile ei I !a insis"en<a !u !are !eruse !a noul asis"en" $ersonal al lui Sir Ja!A s -ie un b rba" I erau $ur 3i si)$lu .in(i!a"i.e. Ur)aser !er"uri -urioase. Bosu)-l rile lui Sir Ja!A -useser .i!"oriene, 4)bu-n rile "ea"rale, iar no"ele (e $la" ale "ele-onului (e-a (re$"ul 5agneriene. *ar"0a re-u9ase s i le au"ori9e9e. #a -el !u) re-u9ase s 4i $er)i" s (ea in"er.iuri, !0iar 3i re$or"erilor $e !are el 4nsu3i 4n! 4i $l "ea. 1 se ( (use .oie s 43i $ s"re9e uni-or)a, "i"lul 3i o $ar"e (in"re a$ari<iile !ere)oniale. Du$ $ rerea ei, era (es"ul. B " lia $en"ru (re$"nrile 3i $ri.ilegiile lui Sir Ja!A I sau se!0es"r rile 3i u)ilin<ele lui, (u$ !u) $re-era s le nu)eas! I )as!ase -a$"ul ! nu)irea *ar"0ei !a (ire!"or e,e!u"i. nu s!0i)ba $rea )ul" lu!rurile. ?usese un a!" ne!esar (e au"o-a$ rare, $rin !are se 4nlo!uise o au"o!ra<ie ego)a-nia! $rin"r-o oligar0ie rela"i. res$onsabil ; Proie!"ul 4nsu3i -usese 4ns -oar"e $u<in a-e!"a". S"ru!"urile -inan!iare erau re9ul"a"ul )un!ii unui e,$er" !are $ur"a 4nse)nele Te9aurului *aies" <ii Sale; iar aFus" rile a(use De9.ol" rii Con!e$"ului 3i Ni9i"a"orilor Sin" -useser )ini)ale. Je-- !el (e ne!lin"i" 3i *arA !el s!li$i"or r ) seser $e $o9i<ii. Prin!i$ala (i-eren< (in"re $re!e(en"ul 3i a!"ualul (ire!"or e,e!u"i. era ! Sir Ja!A Pi")an !re(ea 9go)o"os 4n $ro(usul s u, 4n "i)$ !e *ar"0a Co!0rane, 4n "ain , nu !re(ea (elo!. M Hi "o"u3i, (a! un Pa$ .enal a $u"u" !on(u!e Na"i!anul. Arun!ase re)ar!a a$roa$e la 4n":)$lare, la s-ir-3i"ul unei 9ile e$ui9an"e. Paul o $ri.ise !u o!0i ar9 "ori. De9a$roba ori!e obser.a<ie u3ura"i! re-e-ri"oare la Insul . M Du$ )ine, !o)$ara<ia e s"u$i( . Hi ori!u), nu !re( ! Na"i!anul a )ers )ai bine !u un Pa$ !oru$". Di)$o"ri. . *ar"0a o-"ase 4n sinea ei. M Probabil ! ai (re$"a"e.

Pe .re)uri, - !user -ron" !o)un 4)$o"ri.a lui Sir Ja!A, !eea !e ar -i "rebui" s le !i)en"e9e $rie-"enia. Dar $ rea s -i a.u" e,a!" e-e!"ul o$us. +are Paul !0iar !re(ea 4n Anglia AngliaG Sau loiali"a"ea lui era se)nul unui sen"i)en" la"en" (e .ino. <ieG M A(i! , l-a) $u"ea suna $e $rie"enul " u, (o!"orul *a,, !are "o" nu are !e -a!e, !a s -l 4n"re-b ) (a! )arile organi9a<ii $oli"i!e 3i religioase o (u! )ai bine (a! sun" !on(use (e i(eali3"i sau (e !ini!i, sau (e in(i.i9i $ra!"i!i, !u $i!ioarele $e $ ):n". Sun" !on.ins ! .a $u"ea s ne $re9in"e $e larg o$iniile lui. M Bine, las-o. Ai (re$"a"e. Nu 4n!er! ) s orga-ni9 ) Biseri!a Ca"oli! ai!i. M As"a e absolu" e.i(en". Nu $u"ea s su-ere "onul $e !are 4i .orbea, $e(an" 3i 4n-u)ura". M Paul, ui"e !e e, (is!u<ia as"a a (egenera" (eFa 3i nu 3"iu (e !e. Par! nu )ai 3"iu ni)i! 4n ul"i)a .re)e. Dar, (a! e s .orbi) (es$re subie!"ul s"a, 4n"reab -"e !:" (e (e$ar"e ar -i aFuns Sir Ja!A - r o (o9 9(ra. n (e !inis). M C0iar 3i as"a e o re)ar! !ini! . M A"un!i ) (au b "u" . A!u), a-la" la ea 4n birou, 43i s$use: 4n"r-un -el, Paul are (re$"a"e. Nu . ( 4n Insul )ai )ul" (e!:" un )iFlo! $lau9ibil 3i bine $lani-i!a" (e a -a!e bani. Hi !u "oa"e as"ea, o !on(u! la -el (e bine !a Pi")an. +are as"a 4l su$ r $e PaulG Tra.ers 4n! $erea $:n la -ereas"r , !u o!0ii la $eisaFul )aFor !are 4i a$ar<inuse o(a" lui Sir Ja!A. #a $i!ioarele ei, $e s"ra(a $a.a" !u $ia"r !ubi! (easu$ra ! reia se a$le!au s"re3inile (e 3in(ril , Ni9i"a"orii 4i o!oleau $e "elali 3i $e negus-"orii a)bulan<i, $en"ru a ur) ri un !ioban !are 43i (u!ea "ur)a la $ia< . Nu $rea (e$ar"e, soarele s!li$ea 4n $anourile solare ale unui au"obu9 su$ra-e"aFa", $ar!a" al "uri (e Ba9inul *e)orial S"a!$oole *ari"al; $e i9la9ul sa"ului (e (in!olo (e ea, se (es- 3ura un )e!i (e !ri!0e", 4n !are !ine.a se $reg "ea s ser.eas! . Deasu$ra, $e singura $or-<iune a-la" 4n ra9a ei .i9ual !are nu se g sea 4n $osesia lui Pi"!o, un a.ion !u rea!<ie Islan(air se a$le!a $e o ari$ $en"ru a o-eri unei Fu) " <i a $l "i"orilor (e bile" o ul"i) $ri.ire asu$ra lui Tenn1son Do5n. *ar"0a se r su!i 4n!run"a" , !u )a,ilarul 4n!le3-"a". De !e er "o"ul $e (osG Reu3ise s $un Proie!"ul $e $i!ioare, (e3i nu !re9use 4n el; $e .re)ea a!eea, la s-:r3i"ul 9ilei, se 4n"or!ea 4)$reun !u Paul a!as , la !e.a 4n !are !re(ea, sau 4n !are 4n!er!a s !rea( ; (ar nu reu3ise. /ra ai!i, singur , - r a$ rare, li$si" (e o !:" (e )i! (is"an< , (e ironie, (e !inis), era ai!i singur , 4n"r-un !on"a!" si)$lu, 4nse"a" , nelini3"i" , ! u":n( (in r s$u"eri -eri!irea. De !e oare nu se i.eaG De )ai )ul"e luni, *ar"0a 43i $ro$usese s 4l !on!e(ie9e $e (o!"orul *a,. Nu $en"ru .reo 4n! l-!are .i9ibil a !on"ra!"ului: (i)$o"ri. , $un!"ua0-"a"ea 3i a"i"u(inea $o9i"i. a Is"ori!ului +-i!ial ar -i i)$resiona" $e ori!e asesor. *ai )ul", *ar"0a <inea la el 3i reu3ise (e)ul" s .a( (in!olo (e aerul 4n<e$a" 3i (e ironia lui. A!u) 4l !onsi(era un o) !are se "e)ea (e si)$li"a"e, iar "ea)a a!eas"a o )i3ea. Ple!area $re!i$i"a" , $ro.o!a" (e ree.aluarea si"ua<iei lui Eoo(, se (o.e(ise a -i, (in -eri!ire, (oar o "oan , un a!" (e rebeliune !are 4i 4n" rise !0iar loiali"a"ea -a< (e Proie!". A!u) 4ns , a!eas" loiali"a"e 4ns 3i (e.enise o $roble) . Do!"orul *a, -usese angaFa" s aFu"e la De9.ol"area Con!e$"ului; iar, Con!e$"ul o(a" De9.ol"a" 3i Pi")an Eouse "rans-era" $e Insul , el -usese a(us o (a" !u res"ul. Prin"r-o )i3!are 4n oglin( , Hoare!ele (e Sar 43i "rans-erase rubri!a 4n T0e Ta)e3 o-#on(on =$ubli!a" la R1(e>. Ni)eni nu $ ruse s obser.e sau s obie!"e9e; ni!i ) !ar Je--. 7n !onse!in< , Is"ori!ul 43i a.ea biroul !u (ou e"aFe )aiFos (e!:" *ar"0a, !u "oa" !a$a!i"a"ea (e !er!e"are 4n .:r-ul (ege"elor !u ung0ii lus"rui"e 3i, uneori, l !ui"e. +ri!ine, angaFa" la Pi")an sau Ni9i"a"or, $u"ea a$ela la el $en"ru 4n(ru)are 4n ori!e -el (e $ro-ble) is"ori! Pre9en"a sa 3i s!o$ul ei erau in!luse 4n )a$ele !u in-or)a<u e,is"en"e 4n ori!e !a)er (e

0o"el. +ri!e !lien" $li!"isi", .eni" !u !el )ai ie-"in bile" (e 5eeA-en(, se $u"ea !on-run"a !u (o!"orul *a,, !u !are $u"ea (e9ba"e ori!:" s"ra"egia sa,on 4n b " lia (e la Eas"ings, $e gra"is. Proble)a era ! ni)eni nu - !ea lu!rul a!es"a, ni!io(a" . Insula 43i g sise o (ina)i! $ro$rie; aFus" rile ne!esare in"era!<iunilor (in"re Ni9i"a-"ori 3i /,$erien<e erau )ai (egrab (e na"ur $rag)a"i! , (e!:" "eore"i! ; 4n -elul a!es"a, rolul Is"ori!ului +-i!ial (e.enise $ur 3i si)$lu. Is"orie. Cel $u<in a!eas"a se $reg "ea *ar"0a, !a Dire!"or /,e!u"i., s 4i !o)uni!e (o!"orului *a, !:n( 4l !on.o!ase 4n biroul ei, 4n (i)inea<a a!eas"a. Do!"o-rul in"r , !a (e obi!ei, !u un o!0i a"en" la $o"en<ialul au(i"oriu (in s"u(io. Doar (o)ni3oara Co!0raneG Bine a"un!i, un "e"e- -"e"e la ni.el 4nal". Co)$or-"area lui era )ieroas 3i a)abil ; $ rea (e $ros" gus" s 4i a)in"e3"i ! e,is"en<a 4i era $re!ar 3i )arginal . M Do)nule (o!"or, 4n!e$u *ar"0a, sun"e<i -eri-!i" ai!i, la noiG Is"ori!ul +-i!ial !0i!o"i, a(o$" o $o9 $ro-e-soral , s!u"ur o -iri)i"ur $robabil ine,is"en" (e $e re.erul (in s"o- $e$i", 43i .:r4 (ege"ele )ari 4n bu9unarele .es"ei !enu3ii !a norii (e -ur"un , (in $iele (e ! $rioar , 3i 43i 4n!ru!i3 $i!ioarele 4n"r-un )o( !are sugera o $erioa( (e o!u$are a res$e!"i.ului s!aun )ul" )ai 4n(elunga" (e!:" in"en<ionase *ar"0a. A$oi - !u un lu!ru $e !are $u<ini angaFa<i (e la Pi"!o, 4n!e$:n( !u ul"i)ul < r noi 3i s-:r3in( !u a(Fun!"ul gu.erna"orului, Sir Per!1 Nu""ing 4nsu3i, l-ar -i - !u": abor( 4n"re-barea la ni.elul ei !el )ai su$er-i!ial. M ?--eri!irea, (o)ni3oar Co!0rane, e -oar"e in"eresan" (in $un!" (e 1e(ere i-is"ori!. 7n !ele "rei (e!enii 4n !are a) -os", 4n(r 9nes! s s$un, nu un e)inen", (ar un -oar"e .i9ibil s!ul$"or 3i )o(e-la"or al )in<ilor "inere, )-a) -a)iliari9a" !u o serie 4n"reag (e !on!e$"e in"ele!"uale erona"e, un 0 <i3 !are "rebuie in!en(ia" 3i !ur <a" 4nain"e !a solul -er"il s $oa" -i 4ns ):n<a", !ur <a" (e aiu-reli 3i $ros"ii, sin!er .orbin(. Ca"egoriile erorii sun" la -el (e )ul"i!olore !a 3i s"raiul lui losi-, (ar !ele )ai )ari 3i )ai gra.e (in"re ele "in( s se reg -seas! 4n ur) "oarea i(ee nai. : ! "re!u"ul es"e, (e -a$", $re9en"ul 4n 0aine (e !arna.al. Dai la o $ar"e !orse"ele 3i !rinolinele, $ie$"arele 3i !iora$ii lungi, "ogile elegan"e 3i !e (es!o$eriG Ni3"e oa)eni la -el !a noi, ale ! ror ini)i ba" bl:n(, !a a buni!ii. Te ui<i 4n )in<ile lor nu $rea lu)ina"e 3i (es!o$eri o serie (e no<iuni -or)a"e (oar $eFn) "a"e !are, o (a" -br)a"e $e (e$lin, !ons"i"uie "e)elia s"a"elor (e)o!ra"i!e ):n(re (e a9i. #e !er!e"e9i .i9iunea (es$re .ii"or, 4<i 4n!0i$ui s$ai)ele 3i s$eran<ele lor, )i!ile lor .ise (es$re !u) .a ar "a .ia<a la )ul"e se!ole (u$ )oar"ea lor 3i (ai $es"e .ersiunea .ag $er!e$u" a 4n!:n" "oarelor noas"re .ie<i. *ai (ire!" s$us, ei .or s -ie noi. Toa"e aiureli 3i $ros"ii, (esigur. *erg $rea re$e(e $en"ru (u)-nea"aG M P:n ai!i .-a) ur) ri", (o)nule (o!"or. M Bun. A!u), )i-a - !u" $l- !ere I o $l- !ere !a) bru"al uneori, (ar s nu )orali9 ) $rea )ul", !on(a)n:n(-o I s $un ):na $e )i!a, (ar !re(in!ioasa )ea se!er 3i s !ur < 0 <i3ul a!es"a !res!u" 4n )in<ile a-la"e 4n e.olu<ie. #ar $e "erenul erorilor a(:n! 4nr ( !ina"e, ni!iuna nu es"e )ai "ena!e 3i )al greu (e u!is I a)in"in( (e neg0in , ba nu, )ai r u, (e ie(era o)ni.or Au(9u I (e!:" i(eea ! ini)a bl:n( !are $al$i" 4n "ru$ul )o(ern a -os" (in"o"(eauna a!olo. C , (in $un!" (e .e(ere sen"i)en"al, sun"e) i)uabili, C iubirea !ur"eni-"oare a re$re9en"a" .arian"a )ai si)$l , $re)er-g "oare, a $i$ ielilor (in )aga9ia (e le)ne, (a! "inerii (in 9iua (e a9i )ai -a! as"a, !eea !e eu n-a) (e un(e s 3"iu. /i bine, 0ai(e<i s e,a)in ) /.ul *-*e(iu, !are, inu"il s )ai $re!i9 ), nu se !onsi(era !:"u3i (e $u<in )-)e(iu. *ai e,a!", 0ai(e<i s lu ) ?ran<a 4n"re se!olel! al 9e!elea 3i al "reis$re9e!elea. + !i.ili9a<ie ) rea< 3i (a" ui" rii, !are a !ons"rui" !a"e(rale i)ense, a (e-ini" i(ealuri !a.alere3"i, a 4)bl:n9i" $en"ru o .re)e -iara u)an -ero!e, a $ro(us !0ansons (e ges"e I ni!i $e (e$ar"e i(ealul (e (i.erlis)en" al ori!ui, (ar 4n -ine I 3i, $e s!ur", a (a" na3"ere unei !re(in<e, unui sis"e) $oli"i!, unui !o( (e )aniere 3i gus"uri. Hi "oa"e a!es"ea !u !e s!o$G 7i 4n"reb

$e )i!ii )ei lo!ui"ori ai 0 <i3u-rilor. Cu !e s!o$ au - !u" !o)er<, s-au ! s "ori", au !ons"rui" 3i au !rea"G Pen"ru ! .oiau s -ie -eri!i<iG /i 4n3i3i ar -i r:s (e ni)i!ni!ia unei as"-el (e a)bi-<ii. Ceea !e ! u"au ei era ):n"uirea, nu -eri!irea. I(eea noas"r )o(ern (e -eri!ire li s-ar -i $ ru" )ai a$roa$e (e $ !a" 3i 4n ori!e !a9 o $ie(i! 4n !alea ):n"uirii. 7n "i)$ !e. M Do)nule (o!"or. M 7n "i)$ !e, (a! ( ) "i)$ul 4nain"e. M Do)nule (o!"or =*ar"0a si)<ea ne.oia unei sonerii I nu, a unui !la,on, a unei sirene (e sal-.ar!>, (o!"ore *a,, ) "e) ! .a "rebui s ( ) "i)$ul !o)$le" 4nain"e. Hi, (e3i nu .reau s se) n !u .reunul (in"re s"u(en<ii (u)nea.oas"r , "rebuie s . rog s 4)i r s$un(e<i la 4n"rebare. Do!"orul *a, s!oase (ege"ele (in bu9unarele .es"ei, 43i s!u"ur ba!"eriile -an"o) (e $e a)bele re.ere 3i o $ri.i $e *ar"0a !u iri"area a!eea (e s"u(io I a$aren" bine (is$us, (ar suger:n( e.i(en" le9)aies"a"ea I $er-e!<iona" 4n (is$u"ele !u rea09a"orii (e "ele.i9iune 4ri! $ <:na<i. M Care, (a! $o" s-s 4n(r 9nes!, era.G M Noia) (oar s 3"iu (a! sun"e<i -eri!l" ai!i, la noi. M Ai!i 3i .-.oia) s aFung. C0iar (a! )ai $e o!oli"e, (u$ $ rerea (u)i"ale. Si)$li-i!:n( !eea !e es"e esen<ial)en"e o si"ua<ie !o)$li!a" , !0iar (a! 3"iu, (o)ni3oar Co!0rane, ! )in"ea (u)i-"ale nu se g se3"e 4n"r-un 0 <i3, a) s 4<i r s$un( as"-el. Nu sun" B-eri!i"C 4n sensul )aga9iei (e le)ne. Nu sun" -eri!i" 4n sensul $e !are 4l ( lu)ea )o(ern "er)enului (e -eri!ire. A3 $u"ea s$une ! sun" -eri-!i" "o!)ai $en"ru ! $re-er s !on"es" a!eas" no<iune )o(ern . Sun" -eri!i", !a s -oloses! "er)enul ine-.i"abil, "o!)ai $en"ru ! nu !au" -eri!irea. *ar"0a r )ase " !u" . Ciu(a" !u) $u"ea -i - !u" s si)" gra.i"a"ea 3i si)$li"a"ea !u aFu"orul unei ase)enea e-er.es!en<e 3i al $ara(o,ului 4n!:n"a". Doar .ag ironi!, 4n"reb : M A"un!i sun"e<i 4n ! u"area ):n"uirii, (o)nule (o!"orG M Doa)ne Du)ne9eule, nu. Sun" )ul" $rea $ g:n$en"ru as"a, (o)ni3oar Co!0rane. /u !au". Pl !erea. *ul" )ai soli( (e!:" -eri!irea. *ul" )ai bine (e-ini" 3i, !u "oa"e a!es"ea, )ul" )ai !o)-$li!a" . ?isurile ei a":" (e -ru)os 4n!rus"a"e. Ai $u"ea s$une, (a! .rei, ! sun" un $ g:n $rag)a"i!. M *ul<u)es!, (o)nule (o!"or, 9ise *ar"0a, ri(i-!:n(u-se. /ra e.i(en" ! nu $er!e$use sensul 4n"reb rii ei; (ar r s$unsul $e !are i-l ( (use era unul (e !are, - r s 3"ie, a.usese ne.oie. M S$er ! )i!a noas"r (-(is!u"ie .-a - !u" $l -!ere, s$use (o!"orul *a,, !a 3i !u) el ar -i -os" ga9(a. Una (in"re $l !erile sale !ele )ai !ons"an"e era s .orbeas! (es$re $ro$ria $ersoan , 3i o - !ea !u !on.ingerea ! $l !erile "rebuie 4)$ r" 3i"e. *ar"0a 9:)bi 4n (ire!<ia u3ii !are se 4n!0i(ea. 7l in.i(ia $en"ru a)abili"a"ea lui alune!oas . +ri!)e al"!ine.a ar -i g0i!i" $en"ru !e -usese !on.o!a". Is"ori!ul +-i!ial $oa"e ! nu ! u"a ):n"uirea 4n sensul ei )ai 4nal", (ar "o!)ai ob<inuse o .arian" a ei "e)$oral , )inor . M Un lu!ru )ai $u<in obi3nui", ) "e). Te( Lags"a-- s" "ea 4n -a<a biroului *ar"0ei Co!0rane. 7n (i)inea<a a!eea, *ar"0a $ur"a un !os"u) oli., !u o blu9 alb , - r guler, $rins la g:" !u un a! (e aur; !er!eii erau o !o$ie (e )u9eu (u$ biFu"eriile Ba!"rian, !iora$ii (e la ?ogal o- S5i"9erlan(, $an"o-ii (e la ?erraga)o. Toa"e !u)-$ ra"e (e la )aga9inul Ean-o(s (in Tu)ul #on(rei. Te( Lags"a-- era 4)br !a" !u un $ulo.er )ari-n res! .er(e, o $elerin (e $loai! 3i !i9)e (e !au!iu! !u !ar:)bii l sa<i I <inu"a su-i!ien" (e leFer $en"ru a )as!a ori!e !an"i"a"e (e e!0i$a)en" ele!"roni!. Tenul 4i a-i3a o nuan< 4n"re bu!oli! 3i al!ooli!, !0iar (a! era greu (e s$us (a! ea se (a"ora .ie<ii 4n aer liber, uneia (e $l !eri sau re!u9i"ei. *ar"0a sur:se.

M Ne9i un(e "e (u!e e(u!a<ia. M Po-"i), (oa)n G Te( $ rea sin!er ne(u)eri". M S!u9 -) , Te(. Nisa) !u o!0ii (es!0i3i. *ar"0a era su$ ra" $e sine. As"a (oar $en"ru ! 43i a)in"ise !e s!ria 4n e.-ul lui. Ar -i "rebui" s 4n.e<e $:n a!u) ! , (a! Te( Lags"a--, a(Fun!"ul 3e-ului =$en"ru o$era<iuni> al se!uri" <ii 3i !oor(o-na"or al $rogra)ului (e -ee(ba!A (in $ar"ea !lien"i-lor, a$ rea ar ":n( 3i .orbin( !a un $a9ni! (e !oas" , a"un!i ea, la r:n(ul ei, "rebuia s i se a(rese9e !a a"are. A$aren<a $ro-esional a.ea s se "o$eas! 4n !:"e.a )inu"e, "rebuia (oar s aib r b(are. Se$ararea a!eas"a I sau !on"o$irea I $ersonali-< <ilor era un lu!ru $e !are Proi!!"ul nu 4l an"i!i$ase. In !ea )ai )are $ar"e, -or)ele (e )ani-es"are erau ino-ensi.e 3i $u"eau -i in"er$re"a"e !a in(i-!a"ori ai 9elului $ro-esional. De e,e)$lu, la nu)ai !:"e.a luni (u$ (e!lararea In(e$en(en<ei, unii )e)bri ai $ersonalului (e -un(al nu )ai $u"eau -i "ra"a<i !a angaFa<i ai lui Pi"!o, !i (oar !a $ersona-Fele $e !are erau $l "i<i s le in"er$re"e9e. Ini<ial, !a9ul lor -usese (iagnos"i!a" gre3i". Se !re9use ! ( (eau se)ne (e ne)ul<u)ire, (e3i si"ua<ia era e,a!" $e (os: ( (eau se)ne (e )ul<u)ire. /rau -eri!i<i s -ie !ine (e.eniser 3i nu al"!ine.a. @ru$uri 4n"regi (e "reier "ori 3i $ s"ori I ba !0iar 3i o $ar"e a $es!ui"orilor (e 0o)ari I -oloseau (in !e 4n !e )ai rar lo!uin<ele o-eri"e (e -ir) . A-ir)au ! $re-er s (oar) 4n !o0bele s r ! -!ioase, 4n !iu(a li$sei (e !on-or" )o(e), asigura" 4n 4n!0isorile "rans-or)a"e. Unii insis"au !0iar s -ie $l "i<i 4n banii !are !ir!ulau $e Insul , a$aren" a"a3a<i (e )one(ele grele (e !u$ru, !u !are se Fu!au "oa" 9iua. Si"ua<ia se a-la sub ur) rire 3i ar -i $u"u" a.ea !onse!in<e $e "er)en lung $en"ru Pi"!o, $re!u) re(u!erea !0!l"uielilor (e !a9are; (e ase)enea 4ns , ea $u"ea e.olua ! "re o si)$l -or) (e in(is!i$lin sen"i)en"al . A!u) $ rea s se -i e,"ins (in!olo (e $ersonalul (e -un(al. Te( Lags"a--re$re9en"a un !a9 ino-ensi., (ar BJo0nnieC Jo0nson 3i es!a(rila sa, $ar"i!i$an" la B " lia $en"ru Anglia, erau )ai $roble)a"i!i. Sus<ineau ! , (a" -iin( ! sirena $u"ea suna 4n ori!e !li$ , o (a" !u or(inul (e a(unare, era nor)al !a $ilo<ii s (oar) 4n bar !ile Nissen, ins"ala"e la )arginea $is"ei. +ri!e al" a"i"u(ine ar -i (e)ons"ra" la3i"a"e 3i li$s (e $a"rio"is). In !onse!in< , a$rin(eau l )$ile !u $ara-in Ju!au o ul"i) $ar"i( (e ! r<i 3i se !ul!u3eau 4nFa!0e"ele (e 9bor 4)bl ni"e, !0iar (a! ) !ar un0 (in"re ei 3"iau bine ! ne)<ii nu $u"eau 4n ni!i un !a9 organi9a un a"a! sur$ri9 4nain"e !a Ni9i"a"orii s 43i -i 4n!0e-ia" *arele *i! DeFun /ngle9es!. +are "rebuiau lua"e ) suri 4)$o"ri.a unui as"-el (e !o)$or"a-)en"G Sau era )ai bine s se bu!ure (e $lusul (e au"en"i!i"a"eG *ar"0a reali9 ! Te( o ur) rea r b( "or. M Un lu!ru )ai $u<in obi3nui"G M Da, (oa)n . M Ce.a. Des$re !are. 7)i s$ui 3i )ieG M Da, (oa)n . Al" $au9 . M A!u), e.en"ual, Te(G Agen"ul (e se!uri"a"e se s!u"ur (e $elerin . M P i, $e s!ur", !re( ! a.e) o )i! $roble) !u !on"raban(i3"ii. M Ce $roble) G M ?a! !on"raban( . Cu )are greu"a"e, *ar"0a 43i re$ri) 0o0o"ul (e r:s liber, ino!en", $ur 3i a(e. ra" !are se n s!use 4n un"rul ei, !e.a li$si" (e subs"an< !a o a(iere, o "oan a na"urii, o $ros$e<i)e (e)ul" ui"a" ; !e.a a":" (e ne$ "a", 4n!:" $ro(u!ea o rea!<ie is"eri! . 7n s!0i)b, !eru gra. a) nun"e. Pe Insul e,is"au "rei sa"e (e !on"raban(i3"i, iar (es$re #o5er T0a"!0a) se au9iser 9.onuri $ri.in( o serie (e a!"i.i" <i in!o)$a"ibile !u na"ura

Proie!"ului. Ni9i-"a"orii !are aFungeau 4n #o5er, U$$er 3i @rea"er T0a"!0a) $u"eau obser.a 4n(ea$roa$e as$e!"e ale o!u$a<iilor "ra(i<ionale (e $e Insul : bu"oaiele !u -un( (ublu, )one(ele !usu"e 4n "i.ul 0ainelor, ) nun!0iurile (e -run9e (e "u"un as!unse sub -or) (e !ar"o-i (e Jerse1. A$aren" ori!e $u"ea -i )as!a" sub o al" -or) : b u"urile al!ooli!e, "u"unul, ) "asea sau !erealele. Ca o (e)ons"ra<ie a a!es"ui a(e. r, un "i$ !u 4n- <i3are (e $ira" $unea ):na $e $u)nalul 4n!o.oia" 3i (es- !ea !ele (ou Fu) -" <i ale unei nu!i, e,"r g:n( (in )"eriorul ne"e9i" o ) nu3 (e (a) (in se!olul al \NIII-lea. Ul"erior, 4n Cen"rul Co)!r!ial, Ni9i"a"orii $u"eau !u)$ ra o as"-el (e nu! I sau, 3i )ai bine, o $ere!0e I al ! rei !on<inu" $ur"a un !o( 4ns!ris !u laser $e !oaF . C:"e.a s $" ):ni )ai ":r9iu 3i la !:"e.a )ii (e )ile (is"an< , !le3"ii (e s$ar" nu!i 43i - !eau a$ari<ia 3i, sub ni3"e $ri.iri $line (e ui)ire, ) nu3a 4)br !a ):na !are o !u)$ rase. Se $ rea ! , (e !ur:n(, Cen"rul Co)er!ial (e la #o5er T0a"!0a) 43i (i.ersi-i!ase a!"i.i"a"ea. #a 4n!e$u" $robele -useser !ola"erale: i)$robabila a$ari<ie a unor biFu"erii (e aur 4n $osesia )ai )ul"or s "eni =!are, ini<ial, nu s":rniser sus$i!iuni, (a" -iin( ! -useser !onsi(era"e -alsuri>; o !ase" $orno l sa" 4n"r-unul (in"re a$ara"ele (e la 0o"el; o s"i!l (e o li"r , - r e"i!0e" , $lin !u un li!0i( !u siguran< al!ooli! 3i $robabil "o,i!. In ur)a in-il"r rilor 3i a a!<iunilor (e su$ra.eg0ere, re9ul-"aser ur) "oarele: se b "eau )one(e 3i se i)$ri-)au ban!no"e -alse, !o$ia"e (u$ !ele 4n !ir!ula<ie $e Insul ; se (is"ila 4n se!re" o b u"ur al!ooli! in!olor 3i "are, (in )erele !ul"i.a"e lo!al; se !o$iau, 4n regi) $ira", g0i(uri ale Insulei, o (a" !u su.e-nirurile o-i!iale; se i)$or"au ar"i!ole $ornogra-i!e, sub (i.erse -or)e; 4n $lus, -e"ele (in sa" erau 4n!0i-ria"e !u ora. A(a) S)i"0 -usese (e a!or( !u !on"raban(a, 43i a)in"i *ar"0a. ? r 4n(oial , o !onsi(erase o e,"ensie Fus"i-i!a" a $ie<ei libere, una !are nu - !ea al"!e.a (e!:" s e,$loa"e9e (i-eren<a (in"re "a,ele (e i)$or" 3i i)$o9i"e. Poa"e !0iar o a$lau-(ase !a $e un e,e)$lu (e s$iri" an"re$renorial. 7n -ine, n-a.ea ros" s in"re 4n !0es"iuni (e $rin!i$iu !u Te(, !are s" "ea a!olo a3"e$":n( o rea!<ie, lau(e 3i or(ine, !a ori!e al" angaFa". M Hi !e !re9i ! ar "rebui s -a!e), Te(G M S -a!e)G S -a!e)G Hi s$:n9ur "oarea e $rea bun $en"ru ei. Te( Lags"a-- ar -l .ru" !a r u- ! "orii s -ie bi!iui<i, ur!a<i $e ur) "orul .as s$re Die$$e 3i a":rna<i (e $u$a, $en"ru !a $es! ru3ii s le !iugu-leas! o!0ii (in orbi"e. De ase)enea, ar -i (ori" -!on-un(:n(, (in"r-un e,!es (e 9el, (a"oria !u libera $ro$rie"a"e I !a lo!uin<ele (in #o5er T0a"!0a) s -ie in!en(ia"e. Pe Insul , Fus"i<ia a.ea o na"ur e,e!u"i. , nu Furi(i! , !eea !e - !ea a$li!area ei )ai ra$i( 3i )ai -le,ibil . C0iar 3i a3a 4ns , ea "rebuia s -ie !ore!" . Nu B!ore!" C 4n sensul 4n.e!0i" al !u.:n-"ului, !i !ore!" 4n !on"e,"ul .ii"or al Proie!"ului. Te( Lags"a-- era $oa"e $rea en"u9ias", (ar nu 3i $ros": sen"in<a *ar"0!i, ori!are .a -i -os" ea, "rebuia s !on<in 3i un elernen" res"ri!"i.. M ?oar"e bine, s$use ea. M De!i 4i ur! ) $e $ri)ul .as !are $lea! G #e ( ) -o! la !aseG M Nu, Te(. #e o-eri) un !on"ra!" (e )un! "e)$orar. M CeG Da! 4)i $er)i"e<i, (o)ni3oar Co!0rane, as"ea-s -ara-as":!uri. A.e) (e-a -a!e !u ni3"e in-ra!"ori 4n "oa" $u"erea !u.:n"ului. M /,a!". De a!eea, .o) in.o!a $aragra-ul 13b (in !on"ra!"ele $e !are le-au se)na". Te( !on"inua s a-i3e9e o e,$resie (e $ar! i s-ar -i o-eri" o solu<ie (e !o)$ro)is, (e)n (e o -e)eie slab (e 4nger. Paragra-ul 13b nu )en<iona (e!:" ! , 4n !on(i<ii s$e!iale, !are ur)au s -ie (e-ini"e (e -a!"orii e,e!u"i.i ai Proie!"ului, angaFa<ii $u"eau -i "rans-era<i 4n ori!e al" $os" era !onsi(era" ne!esar (e ! "re nu)i<ii -a!"ori e,e!u"i.i. M A(i! 4i re!ali-i!a<iG As"a nu )ai e Fus"i<ie, (u$ )ine, (o)ni3oar Co!0rane. M Du)nea"a ai s$us ! sun" in-ra!"ori. + s 4i re!ali-i! ) !a a"are.

7n 9iua ur) "oare, Ni9i"a"orilor S$e!iali li se o-eri o!a9ia (e a asiala, !u !on(i<ia a!0i" rii unui )i! su$li)en", la o )os"r (e A!<iune Tra(i<io-nal , au"en"i! (ar nes$e!i-i!a" , 4n"r-un lo! !are nu era )en<iona". 7n !iu(a orei )a"inale (e $le!are, bile"ele se .:n(ur ra$i(. Trei su"e (e S$e!iali, -ie!are <in:n( 4n ):ini !:"e un grog -ierbin"e (in $ar"ea !asei, ur) rir !u) o-i<erii (in -or<ele (e or(ine luau !u asal" sa"ul #o5er T0a"!0a). S!ena era lu)ina" (e "or<e, !u a(aosul as$ru al re-le!"oa-relor; se au9ir bles"e)e "ra(i<ionale; <ii"oarele !on"raban(i3"ilor se i<ir su)ar 4n.e3):n"a"e la -eres"rele !u !ana"uri, !a 4n serialele !lasi!e. Se si)<ea )irosul (e !a"ran, iar i!i 3i !olo se 9 rea lu!iul s"ins al !:"e unui nas"ure (e u)-oriKn ; un !on"raban(is" uria3, !u !u<i"ul (e abor(aF ri(i!a", se re$e9i s$re un gru$ (e S$e!iali, $:n !:n( unul (in"re ei 43i a9.:rli grogul, Je$ ( $ar(esiul (:n( la i.eal o bine .eni" uni-or) 3i 4l (obor4 $e in(i-.i(. In lu)ina 9orilor !are a$ reau, (ois$re9e!e 3e-i (e ban( 4n ! ) 3i (e noa$"e 3i !u -iare la gle9ne erau 4n! r!a<i 4n"r-o ! ru< re!0i9i<iona" , 4n a$lau9ele unani)e. Jus"i<ia I sau re!ali-i!area $ro-esional I a.ea s (e)are9e a (oua 9i la Cas"elul CarisbrooAe, un(e unii (in"re ei a.eau s -ie $u3i 4n bu"u!i, a3"e$":n( s -ie b "u<i !u -ru!"e s"ri!a"e, iar !eilal<i ur)au s 4)$ing la roa"a (e )oar 3i a$oi s 43i a(auge se)n "urile $e a)balaFul $:inilor re9ul"a"e. Dou 9e!i 3i 3ase (e s $" ):ni 4n regi)ul a!es"a 3i 43i .or -i a!0i"a" a)en(a a$li!a" (e *ar"0a Co!0rane. #ar la .re)ea !:n( ei .or -i "rans-era<i 4na$oi $e !on"inen", noii !on"raban(i3"i (in #o5er T0a"!0a) 43i .or -i !o)$le"a" ins"ru!"aFul 3i .or 4n!e$e s lu!re9e, sub un !on"ra!" )ul" )ai a"en" elabora". Trebuia s )earg . To"ul $e Insul )ergea, $en"ru ! a$ari<ia !o)$li!a<iilor nu era 4ng (ui" . S"ru!"urile erau si)$le, iar $rin!i$iul -un(a)en-"al (e a!<iune era ! - !!ai lu!rurile - !:n(u-le. 7n !onse!in< , (eli!"ele ). i e,is"au =!u )i!i e,!e$<ii !a a!eas"a>, (u$ !u) nu e,is"a ni!i un sis"e) Fu(i!iar 3i ni!i 4n!0isori I !el $u<in nu a(e. ra"e. Nu e,is"a un gu.e) I !i (oar un gu.erna"or - r ni!i o $u"ere I 3i, 4n !onse!in< , ni!i alegeri, ni!i $oli"i!ieni. Nu e,is"au a.o!a<i, !u e,!e$<ia !elor (e la Pi"!o. Nu e,is"au e!ono)i3"i, !u e,!e$<ia !elor (e la Pi"!o. Nu e,is"a is"orie, al"a (e!:" !ea a !o)-$aniei Pi"!o. Cine ar -i g0i!i", 4n 9ilele (e la Pi")an Eouse =I>, 4n "i)$ !e s" "eau 4nFurul 0 r<ii 4n"inse $e *asa (e Ca)$anie - !:n( ban!uri (es$re un !a$$u!!ino $ros", !e ur)au s !ree9e, a$roa$e (in 4n":)$lare: un lo! !o)un al !ererii 3i o-er"ei neli)i-"a"e, !e.a !are i-ar -i 4n! l9i" ini)a lui A(a) S)i"0. Bog <ia $ro(us 4n"r-un rega" $a3ni!: !e 3i-ar )ai -i $u"u" (ori !ine.a, -ie el -ilo9o-sau !e" <eanG Poa"e !0iar era un rega" $a3ni!, un nou -el (e s"a", un )o(el $en"ru .ii"or. Da! Ban!a *on(ial 3i ?on(ul *one"ar In"erna<ional erau (e a!eea3i $ rere, !e ros" a.ea s 4<i negi $ro$ria re!la) G Ci"i"orii 9iarului T0e Ti)es, 4n .arian" ele!"ro-ni! sau re"ro, (es!o$ereau 3"iri i)a!ula"e !u $ri.ire la Insul , 3"iri a)es"e!a"e re-eri"oare la lu)ea larg 3i 3"iri .e3ni! nega"i.e (in Ne!0ea Anglie. Din !:"e se au9ea, <ara, a-la" 4n ! (ere liber , aFunsese o groa$ - r -un(, e!ono)i! 3i )oral. Res$ing:n( 4n )o( $er.ers a(e. rurile -un(a)en-"a"e ale !elui (e al "reilea )ileniu, $o$ula<ia sa 4n s! (ere !uno3"ea nu)ai li$sa (e e-i!a!i"a"e, s r !ia 3i $ !a"ul; (e$ri)area 3iin.i(ia $ reau s -ie sen"i)en"ele !el )ai (es 4n":lni"e. 7n "i)$ul a!es"a, $e Insul a$ ruse, (e9.ol":n-(u-se ra$i(, o -or) .esel 3i )o(ern a $a"rio"is-)ului: nu una ba9a" $e un "re!u" (e !u!eriri 3i $e e.o! ri sen"i)en"ale, !i una !are era, (u$ !u) ar -i s$us Sir Ja!A, ai!i, a!u) 3i )agi! . Hi (e !e n-ar -i -os" i)$resiona<i (e $ro$riile lor reali9 riG Res"ul lu)ii era. A!es" $a"rio"is) r!$o9i<iona" ( (ea na3-"ere unei insulari" <i noi, $line (e ):n(rie. 7n $ri-)ele luni (e (u$ ob<inerea in(e$en(en<ei, !:n( se )ai au9eau a)enin< ri !u Fus"i<ia 3i )ur)ure (es$re o $osibil blo!a( , ges"ul lo!alni!ilor (e a lua $e as!uns -eribo"ul $:n la Die$$e, sau al $er-sonalului e,e!u"i. (e a -a!e "ra.ersarea 4n"r-un eli!o$"er al !o)$aniei $ ruser $line (e 4n(r 9-neal . Cur:n( 4ns , "oa"e a!es"ea ! $ "aser un aer nega"i., li$si" a":" (e $a"rio"is), !:" 3i (e sens. Ce ros" a.ea s "ragi !u o!0iul la "ensiunil! so!ialeG De !e s -ugi s$re lo!uri un(e oa)enii erau 4)$o-. ra<i (e 9iua (e i!ri, (e !ea (e alal" ieri 3i (e !ea

(inain"ea eiG De is"orieG Ai!i, $e Insul , 4n. <a-ser !u) "rebuia abor(a" is"oria, a9.:rii" negliFen" $e u) r, (u$ !are $orneai 4n (ru)e<ie, !u .:n"ul a(0n(u-<i $rin $ r. + (ru)e<ie - r $rea )ul"e bagaFe: era un lu!ru .alabil nu nu)ai $en"ru e,!ursioni3"i, !i 3i $en"ru $o$oare. A3a(ar, *ar"0a 3i Paul lu!rau la o (is"an< (e (ou 9e!i (e )e"ri unul (e al"ul la Pi")an Eouse =II> 3i 43i $e"re!eau "i)$ul liber I uneori (e Cali-"a"e, al"eori nu I 4n"r-un a$ar"a)en" o-eri" (e Pi"!o, !u o Pri.eli3"e S$e!ial a !eea !e 0 r<ile )ai nu)eau 3i a!u) Canalul *:ne!ii. /rau $ersoane !are sus-<ineau ! a$a ar -i "rebui" rebo"e9a" , (a! nu re$o9i<iona" !o)$le". M + s $" ):n $roas" G 7n"reb Paul. 2&& /ra )ai )ul" o -or)ul ri"ual , (a" -iin( ! 4i !uno3"ea "oa"e se!re"ele $ro-esionale. M A, )e(ie. A) - !u" !o(o3l:! $en"ru regele Angliei. A) 4n!er!a" s -l (au a-ar $e (o!"orul *a, 3i n-a) reu3i". Plus $o.es"ea !u !on"raban(a. Cel $u<in s"eia i-a) $us !a$ ". M II (-(-(au eu a-ar $e (o!"orul *a,, (a! .rei, se o-eri Paul $lin (e en"u9ias). M Nu, )ai a.e) ne.oie (e el. M DaG Par! s$uneai ! nu-l !au" ni)eni. Ni)eni nu .rea s !unoas! is"oria 4n.e!0i" a (o!"orului *a,. M / ino!en". Cre( ! e singura $ersoan ino!en" (e $e Insula as"a. M *ar"0a, .orbi) (es$re a!ela3i in(i.i(G S"ar (e "ele.i9iune I sau )ai (egrab -os" s"ar (e "ele-.i9iune I !a un )ane!0in (e !roi"or, in"ona<ii ! u-"a"e, )anieris)e ! u"a"eG / ino!en"G M Da, re$e" *ar"0a !u 4n! $ <:nare. M Bine, bine, (e $e $o9i<ia )ea (e Ca$"a"or (e I(ei neo-i!ial $e l:ng *ar"0a Co!0rane, 4nregis"re9 o$inia !on-or) ! reia (o!"orul *a, e un ino!en". Da"a" 3i ar0i.a" . *ar"0a l s s se 4n"in( o $au9 . M Si-e (or (e .e!0ea "a sluFb G A(i! : (e .e!0iul 3e-, (e -elul 4n !are )ergeau lu!rurile 4nain"e (e a a$ rea euG M Da, r s$unse Paul si)$lu. *ar"0a a3"e$" . A3"e$" (elibera". 7n ul"i)a .re)e, a$roa$e ! 4l $ro.o!a $e Paul s s$un lu!ruri !are, a$oi, 4l !oborau 4n o!0ii ei. Si)$l $er.ersiune sau o )ai $ra!"i! (orin< (e a 4n!0eia "o"ulG De !e, uneori, !ei (oi ani $e"re!u<i !u Paul $ reau !:" (ou 9e!iG De a!eea, o $ar"e a ei 4i $ri)i )ul<u)i" !on"inuarea: M Hi-a!u) )ai !re( ! Sir Ja!A e un o) )are. M Nino. <ia $ari!i(uluiG Paul s"r:nse (in bu9e, 43i l s o!0ii 4nFos, a(o$-":n( un "on, as!u<i". M Uneori e3"i )ai (e3"ea$" (e!:" ar "rebui, *ar"0a. Sir Ja!A e un o) )are. De la 4n!e$u" la s-:r3i", "o" $roie!"ul s"a a -os" i(eea lui. Cine-<i $l "e3"e, 4n -on(, lea-aG /l "e 4)bra! , $!n"ru Du)ne9eu. *ai (e3"ea$" (e!:" ar "rebui. *ar"0a re.enea la !o$il rie. /3"i obra9ni! G Nu ui"a ! !inis)ul e un (ar al singur " <ii. Se ui" la Paul, a)in"in-(u-3i !li$a !:n( 4l re)ar!ase $en"ru $ri)a (a" . M P i a"un!i $oa"e ! (o!"orul *a, nu e sin-gurul ino!en" (e $e Insul . M Nu ) lua $es"e $i!ior, *ar"0a. M Nu "e iau. / o !ali"a"e !are 4)i $la!e 3i !are se g se3"e )ul" $rea rar 4n Furul nos"ru. M Con"inui s ) iei $es"e $i!ior. M #ar Sir Ja!A e un o) )are. M S "e -u", *ar"0a. M Bine-ar -i s-o -a! !ine.a. M /i bine, $e )ine s nu !on"e9i as" -sear , )ul<u)es! -oar"e )ul".

Al" (a" ar -i i)$resiona"-o obi!eiul lui Paul (e a -a!e $er)anen" $re!i9 ri a)abile. Te ur s!, (a! -)i (ai .oie. #ua-"e-ar (ra!uK, .a! 4)$u<i" , $ar(on (e e,$resie. Dar nu as" -sear . Ce.a )ai ":r9iu, 4n $a", $re- !:n(u-se ! (oar)e, Paul se l s $ra( g:n(urilor $e !are nu le )ai $u"ea i9goni. *-ai - !u" s -l "r (e9 $e Sir Ja!A, iar a!u) ) "r (e9i, la r:n(ul " u. Neiubin(u-) . Sau neiubin(u-) (es"ul. Sau ne<in:n( la )ine. Ai - !u" !a lu!rurile s $ar reale. Dar nu)ai o .re)e. A!u) ne 4n"oar!e) la !u) era 4nain"e. #a r:n(ul ei, *ar"0a se $re- !ea ! (oar)e. H"ia ! Paul e "rea9, (ar "ru$ul 3i )in"ea ei se 4n(e$ r"aser (e el. S" "ea 4n"ins , g:n(in(u-se la .ia<a ei. ? !ea as"a !a (e obi!ei: !u"reier "or, )us"r "or, "an(ru, re!a$i"ula"i.. #a ser.i!iu, !on-run"a" !u o $roble) sau !u o (e!i9ie, )in"ea iar -i -un!<iona" !lar, logi! 3i, (a! era ne.oie, !ini!. #a ! (erea serii, a!es"e !ali" <i $ reau s se e.a$ore. Cu) (e reu3!a s se o!u$e (e regele Angliei, (ar nu 3i (e ea 4ns 3iG Hi (e !e era a":" (e as$r !u PaulG Doar $en"ru ! era (e9a) gi" (e sine 4ns 3iG 7n ul"i)ul "i)$, $asi.i"a"ea lui $ rea (oar s o $ro.oa!e. 7i .enea s -l 4)$ung , s -l oblige s ias (in ea. Nu, )ai (egrab s ias , (e!:" (in BeaC, s ias (in el 4nsu3i I !a 3i !u) =4)$o"ri.a "u"uror a$aren<elor> 4n un"ru ar -i s"a" la $:n( al"!ine.a. H"ia ! nu are ni!i o logi! . Ce ob<ii (a! $ro.o!i un o) $asi. $:n la iri"areG + $ersoan !are a -os" $asi. , !are e a!u) iri"a" 3i !are .a -i !ur:n( iar $asi. . #a !e bunG 7n a!ela3i "i)$, 3"ia ! "o!)ai a!eas" bl:n(e<e, a!eas" li$s (e orgoliu I $e !are a!u) o nu)ea $asi.i"a"e I 4i $ ruse a -i una (in"re !ali" <ile lui. Cre9use. CeG Cre(ea =a!u)> ! !re9use =a"un!i> ! g sise $e !ine.a !are nu .a 4n!er!a s 43i i)$un .oin<a 4n -a<a ei =)(a, as"a a3a era>, !are o .a l sa s -ie ea 4ns 3i. Cre9use oare as"a !u a(e. ra", sau era (oar .ersiunea ul"erioar G In(i-eren" !u) era, era -als. BS -ie ea 4ns 3iC I oa)enii s$uneau as"a, (ar nu !re(eau 4n !e s$uneau. Ce .oiau s s$un -!e .oia ea s s$un I era Bs (e.in ea 4ns 3iC, in(i-eren" !e .a -i -os" a!el lu!ru 3i !u) $u"ea -i ob<inu". A(e. rul era, *ar"0a I nu-i a3aG M C s$erase3i !a si)$la $re9en< a lui Paul s a!<io-ne9e !a un 0or)on (e !re3"ere asu$ra ini)iiG S"ai a!olo, $e so-a, Paul, 3i re.ars -<i 9:)bin( iubirea asu$ra )ea; a"un!i o s ) "rans-or) 4n $ersoana )a"ur , !oa$" , !are a) .ru" (in"o"(eauna s -iu. Cu) $u"eai -i )ai egois" 3i )ai nai.G Sau, ! .eni .orba, )ai $asi.G Hi !ine 9i!e ! -iin<ele u)ane se !o! .reo(a" G Poa"e (oar 4)b "r:nes!. ? !u un nou sal" )en"al, 4na$oi 4n !o$il rie, lu!ru !are i se 4n":)$la "o" )ai (es (e la un "i)$ 4n!oa!e. *a)a ar ":n(u-i ro3iile !oa$"e. Sau )ai (egrab ar ":n(u-i !u) - !eai s !o!i ro3iile. ?usese o .ar re!e 3i u)e( , iar -ru!"ele erau 4n! .er9i $e .reFuri !:n( -run9ele 4n!e$user s se s!oro-Feas! $re!u) "a$e"ul (e $ere"e 3i bru)a nu era (e$ar"e. *a)a 4)$ r<ise re!ol"a 4n (ou . Un lo" 4l l sase s se !oa! 4n )o( na"ural, 4)$reun . Pe !elelal"e le a3e9ase 4n"run bol, 4)$reun !u o banan . In !:"e.a 9ile, ro3iile (in !el (e al (oilea .as erau bune (e ):n!a", (ar !ele (in $ri)ul nu erau $o"ri.i"e (e!:" $en"ru sos. *ar"0a !eruse o e,$li!a<ie. *a)a 4i s$usese: M A3a se 4n":)$l . Da, *ar"0a, (ar Paul nu e banan , iar "u nu e3"i un Ailogra) (e ro3ii. S -i -os" (in !au9a Proie!"uluiG Ceea !e (o!-"orul *a, (enu)ise si)$li-i! rile abru"i9an"e -s -i -os" !orosi.eG Nu, s (ai .ina $e )un! era !a 3i !u) ai -i (a" .ina $e $ rin<i, *ar"0a. Ina()i-sibil (u$ .:rs"a (e (ou 9e!i 3i !in!i (e ani. S -i -os" $en"ru ! .ia<a a)oroas nu era (es -.:r3i" G Paul era a"en"; 0 ):ng:ia in"eriorul bra<ului =3i al"e $ r"i> $:n o - !ea s s!0eaune; 4n. <ase !u.in"ele $e !are ea (orea s le au( 4n $a". Dar nu era !areassonne, $en"ru a -olosi !o(ul ei in"erior. Dar (e !e ar "rebui !a as"a s -ie o sur$ri9 G Careassonne era o e,$erien< uni! , "o!-)ai s"a era se!re"ul. Nu "e $u"eai 4n"oar!e

.e3ni!, s$er:n( s g se3"i un al" $ar"ener $er-e!", 4n"r-o al" -ur"un !a (in /l @re!o. Ni!i ) !ar b "r:nul /)il nu - !ea as"a. De!i nu era se,ul. Po<i ori!:n( s (ai .ina $e noro!, *ar"0a. Nu $o<i s (ai .ina $e $ rin<i, nu $o<i s (ai .ina $e Sir Ja!A 3i $e Proie!"ul lui, nu $o<i s (ai .ina $e Paul sau $e .reunul (in"re $re(e!esorii lui, nu $o<i s (ai .ina $e is"oria Angliei. A"un!i $e !ine $o<i 4n.inui, *ar"0aG Pe "ine 4ns <i 3i 3ansa. #as -"e $e "ine (eo$ar"e as" -sear , *ar"0a. 7n.inuie3"e 3ansa. A -os" o ne3ans ! nu "e-ai n s!u" ro3ie. #u!rurile ar -i -os" )ul" )ai si)$le. Nu ai )ai -i a.u" ne.oie (e!:" (e o banan . 7n"r-o noa$"e !u -ur"un , $e !:n( .:n"ul (ins$re .es" ri(i!a .aluri uria3e, $e !:n( s"elele erau a!o-$eri"e (e nori 3i $loaia ! (ea .iolen", un gru$ (e !ons"ru!"ori (e a)bar!a<iuni (in"r-un sa" (e l:ng Se$u3e -usese (es!o$eri" s":n( la )arginea a$ei 3i agi":n( -elinare a$rinse 4n (ire!<ia .aselor (e a$ro-.i9ionare. Unul (in"re .ase 43i s!0i)base (ire!<ia, 4n!0i$uin(u-3i ! a.ea 4nain"e lu)inile $or"ului. C:"e.a no$<i )ai ":r9iu, un a.ion (e )ar-a ra$or"ase ! , 4n "i)$ !e se $reg "ea s !oboare $e Tenn1son Doi, . 9use, la o Fu) "a"e (e )il s$re (rea$"a, un 3ir a$ro,i)a"i. (e lu)ini (e a"eri9are. *ar"0a 43i no" (e"aliile, a$rob in.es"iga<ia lui Te( Lags"a-- 3i 4l a3"e$" s ias . M Da, Te(. *ai e !e.aG M Da. M Se!uri"a"e sau ?ee(ba!AG M + )i! $roble) (e ?ee(ba!A, $e !are )-a) g:n(i" ! e bine s-o )en<ione9, (o)ni3oar Co!0rane. Cine 3"ie, $oa"e e i)$or"an". A(i! nu e !a $o.es-"ea !u regina Denise 3i ins"ru!"orul (e -i"ness, !are a<i 9is ! nu ) $ri.e3"e. M N-a) s$us as"a. A) s$us (oar ! nu e un a!" (e "r (are. Cel )ul" o 4n! l!are (e !on"ra!". M /,a!". M Cine e (e (a"a as"aG M Do!"orul la, Jo0nson. Ti$ul !are !inea9 !u Ni9i"a"orii la C0es0ire C0eese. *are 3i (in "o$or, !u o $eru! $leo3"i" . Ca) r $ nos, (a! e s ) -n"reba<i $e )ine. M Da, Te(, 3"iu !ine e (o!"orul Jo0nson. M A) a.u" $l:ngeri. De la Ni9i"a"ori. Hi o-i!iale, 3i neo-i!iale. M Ce -el (e $l:ngeriG M #u)ea 9i!e ! "o. r 3ia lui e (o$ri)an" . Bine, soarele r sare (ins$re es", ei 3iG Un a) r:", 0abar n-a) (e !e .or s ia )asa !u el. M *ul<u)es!, Te(. #as -)i (osarul. 7l !on.o! $e (o!"orul Jo0nson $en"ru ora "rei. A!es"a sosi la !in!i, )or) in( $en"ru sine 4n "i)$ !e era in"ro(us 4n birou. /ra un b rba" )us!ulos, s":nga!i, !u obraFii $lini (e !i!a"ri!e 3i o!0i !are $ reau ! se !on!en"rea9 !u greu"a"e asu$ra ei. Con"inu:n( s )or) ie, s!0i< o serie (e ges"uri 4n.e!0i"e, a$oi se "r:n"i nein.i"a" $e un s!aun. *ar"0a, !are -usese (e -a< la in"er.iul (e anga-Fare 3i asis"ase la a.an$re)iera (e la C0es0ire C0eese, !are a.usese un su!!es r sun "or, $ri.i alar)a" s!0i)barea. C:n( 4l angaFaser , a.use-ser "oa"e )o"i.ele s aib 4n!re(ere 4n el. A!"orul I al ! rui nu)e nu 3i-l )ai a)in"ea -$e"re!use )ai )ul<i ani 4n "urnee !u un re!i"al in(i.i(ual in"i"ula" B4n<ele$"ul (in Anglia *e(ie.al C 3i s" $:nea $er-e!" )a"erialul ne!esar. 7l !onsul"aser !0iar !:n( !ons"ruiser C0es0ire C0eese 3i - !user angaF ri $en"ru "o.ar 3ii (e $a0ar I Bos5ell, Re1nol(s, @arri!A I !u s!o$ul (e a e.i"a "ensiunile !are s-ar -i $u"u" na3"e (a! (o!"orul ar -i -os" l sa" singur !u Ni9i"a"orii. De$ar"a)en"ul (e Con!e$"uali9are 4i asigurase !0iar 3i un asis"en" biblio-il, 4n"o"(eauna ga"a s $un 4n lu)in s$iri"ul )arelui 4n. <a" $rin"r-o re$li! $oli"i!oas . 7n -elul

a!es"a, /,$erien<a Cinei era ragi9a" s$e!ial $en"ru a "re!e (e la )onologul Fo0nsonian la (ialogurile 4n"re !o)eseni 3i a$oi la -ra"erni9area (in!olo (e grani<a .ea!urilor, 4n"re bunul (o!"or 3i oas$e<ii s i )o(erni. 7n s!enariu -usese in"ro(us 3i un )o)en" (e re!la) - !u" sub"il Proie!"ului Insulei. Bos5ell a(u!ea .orba (es$re ! l "oriile lui Jo0nson, 4n"reb:n(: BNu-i a3a ! )eri" . 9u" Calea @igan<ilorGC, $en"ru !a a!es"a s r s$un( : BDa! )eri" . 9u" G Da. Dar nu )eri" s "e (u!i $:n a!olo !a s o .e9iC. S!0i)bul (e re$li!i $ro.o!a a(esea 0o0o"ele re<i-nu"e (ar ) guli"e ale Ni9i"a"orilor, sensibili la ironie. *ar"0a Co!0rane $ar!urse (osarul ele!"roni!, !are re9u)a re!la)a<iile la a(resa (o!"orului Jo0nson. C era $ros" 4)br !a" 3i )irosea ur:", a r:n!e(; ! ):n!a $re!u) un ani)al, a":" (e re$e(e, 4n!:" Ni9i"a"orii, !are se si)<eau obliga<i s <in $asul !u !l, - !eau in(iges"ie; ! era -ie (o)ina"or $:n la grosol nie, -ie !u-un(a" 4n " !ere; ! , (e )ai )ul"e ori, se o$rise 4n )iFlo!ul !:"e unei -ra9e, se a$le!ase 3i s)ulsese $an"o-ul !:"e unei -e)ei (in $i!ior; ! era o "o. r 3ie (e$ri)an" ; ! - !ea obser.a<ii rasis"e $e sea)a < rilor (e origine ale Ni9i"a"orilor; ! , (a! i se $uneau $rea )ul"e 4n"re-b ri, (e.enea iras!ibil; ! , in(i-eren" !:" 4i era (e s!li$i"oare !on.ersa<ia, a"en<ia !lien<ilor era (is-"ras (e g:-ii"ul as")a"i! !are o 4nso<ea 3i (e leg -na"ul inu"il 4n s!aun. M Do)nule (o!"or Jo0nson, 4n!e$u *ar"0a, a) $ri)i" $l:ngeri 4)$o"ri.a (u)nea.oas"r . Ri(i! $ri.irea, (ar salaria"ul s u nu $ ru s -i (ea .reo a"en<ie. 73i s!0i)b $o9i<ia, greoi !a un )a)u", 3i )or) i !e.a !are se) na !u o $ro-$o9i<ie (in Ta" l Nos"ru. M Pl:ngeri !u $ri.ire la li$sa (e $oli"e<e $e !are o )ani-es"a<i -a< (e !ei !u !are s"a<i la )as . Do!"orul Jo0nson se "re9i la .ia< . M Sun" (is$us s iubes! 4n"reaga o)enire, re$li! el, (ar nu un a)eri!an. M Cre( ! .e<i !ons"a"a ! es"e o $reFu(e!a" e,"re) (e ne-olosi"oare, s$use *ar"0a. Da" -iin( ! "rei9e!i 3i !in!i la su" (in"re !ei !are .in ai!i sun" a)eri!ani. A3"e$" un r s$uns, (ar Jo0nson $ rea ! -3i r " !ise a$e"i"ul $en"ru (e9ba"ere. M N ne)ul<u)e3"e !e.aG M A) )o3"eni" (e la "a"a o )elan!olie )align , r s$unse el. M Du$ .:rs"a (e (ou 9e!i 3i !in!i (e ani nu )ai a.e<i .oie s . 4n.inui<i $ rin<ii $en"ru ni)i!, ros"i s!ur" *ar"0a, !a 3i !u) ar -i enun<a" $oli"i!a -ir)ei. Jo0nson s!oase un o-"a" a(:n!, un g:-ii" as"-)a"i! 3i url la ea: M ?e)eie $ ! "oas 3i ne-g:n(i"oareO M N ne)ul<u)es! !ei !u !are lu!ra<iG Au a$ -ru" "ensiuniG Cu) . 4)$ !a<i !u Bos5ellG M +!u$ 3i el un s!aun, re$li! $oso)or:" Jo0nson. M Sau $oa"e ! e (e .in ):n!areaG M / a":" !:" $oa"e -i (e $roas" , 9ise (o!"orul, !l "in:n( (in !a$ 3i -lu"ur:n(u-3i gu3a. Pros" 0r -ni" , $ros" u!is , $ros" $ s"ra" 3i $ros" g "i" . *ar"0a !onsi(er "oa"e a!es"ea !a $e o e,a-gerare re"ori! , (a! nu !u).a era in"ro(u!erea la o !erere (e ) rire a salariului. M Eai(e<i s "re!e) la subie!", s$use ea. A) un )oni"or $lin (e re!la)a<ii la a(resa (u)nea-.oas"r . #a" , (e $il( , (o)nul Daniel (in Paris. Sus<ine ! a a!0i"a" su$li)en"ul $en"ru /,$erien<a Cinei 4n s$eran<a ! .a au9i (e la (u)nea.oas"r )os"re (e u)or engle9es! ele.a", (ar ! (u)nea-.oas"r abia (a! a<i ros"i" 9e!e .orbe "oa" seara, (in"re !are ni!iuna nu se $oa"e re$ro(u!e. Jo0nson g:-ii 3i $u-ni, r su!in(u-se greoi $e s!aun.

M ?ran!e9ul "rebuie s "r n! neas! "o" "i)$ul, in(i-eren" (a! 3"ie sau nu (es$re !e e .orba. /ngle9ul se )ul<u)e3"e s "a! , a"un!i !:n( n-are ni)i! (e s$us. M Toa"e bune 3i -ru)oase, "eore"i!, 4i r s$unse *ar"0a, (ar nu $en"ru as"a . $l "i). Con"inu s $ar!urg (o!u)en"ul. M Do)nul S!0alAer, (in A)s"er(a), a-ir) ! , 4n "i)$ul !inei (e $e (a"a (e (ou 9e!i a lunii "re-!u"e, .-a a(resa" )ai )ul"e 4n"reb ri 3i nu a $ri)i" ni!i un r s$uns. M 7n"reb rile nu re$re9in" un )o( (e !on.er-sa<ie 4n"re gen"le)eni, s$use Jo0nson !u o !on(es-!en(en< grea. T u a3a, 4n -elul s"a nu aFungeau ni! ieri. Des-!0ise !on"ra!"ul (e angaFare al (o!"orului Jo0nson. Bine4n<eles, ar -i "rebui" s -ie a.er"i9a" . In(i--eren" !are .a -i -os" nu)ele ini<ial al a!"orului, a!es"a 3i-l s!0i)base (e )ul", $rin"r-o 0o" r:re Fu(e! "oreas! , 4n Sa)uel Jo0nson. II angaFaser $e Sa)uel Jo0nson !a s -lFoa!e $e Sa)uel Jo0nson. Poa"e ! as"a e,$li!a lu!rurile. Brus!, se s":rni o )i3!are ros"ogoli" , (ubla" (e -o3ne"e 3i )onn ieli, (u$ !are, !u o bu-ni"ur , Jo0nson se arun! 4n genun!0i, 4n"inse ):na $e sub birou 3i, !u un ges" greoi !a (e urs, (ar $re!is, 4i s)ulse *ar"0ei $an"o-ul (in $i!iorul (re$". Alar-)a" , a!eas"a $ri.i $e (easu$ra " bliei biroului, la !re3"e"ul $eru!ii soioase. M Ce -a!e<i a!oloG 7n"reb ea. Dar el n-o as!ul"a. Cu o!0ii a<in"i<i asu$ra $i!io-rului ei, )ur)ura !e.a $en"ru sine. Re!unos!u .orbele: M. $e noi 4n is$i" 3i ne i9b .e3"e (e !el r u. M Do)nule (o!"or Jo0nson. Do)nule (o!"orO As$ri)ea (in glasul ei 4l a(use la reali"a"e. Se ri(i! (in genun!0i 3i r )ase (inain"ea ei, !l "in:n(u-se 3i g:-iin(. M Do)nule (o!"or Jo0nson, "rebuie s . a(una<i. M Bine, (oa)n , (a! "rebuie, 4nsea)n ! n-a) 4n!o"ro. M Nu 4n<elege<i !e es"e a!ela un !on"ra!"G M Ba !u) s nu, (oa)n , re$li! Jo0nson, (in"r-o (a" a"en". /s"e, 4n $ri)ul r:n(, un a!" $rin !are sun" reuni"e (ou $ r<i; 4n al (oilea, un a!" $rin !are un b rba" 3i o -e)eie sun" lega<i unul (e !el lal"; 3i, 4n al "reilea, un 4ns!ris !are !on<ine "er)enii unei nego!ieri. *ar"0a -usese lua" $rin sur$rin(ere. M A!!e$" (e-ini<ia, s$use ea. Dar 3i (u)nea-.oas"r , la r:n(ul (u)nea.oas"r , "rebuie s 4n<e-lege<i ! . Tris"e<ea, )elan!olia, sau !u) (ori<i s -i s$une<i es"e (e9agreabil $en"ru !ei 4)$reun !u !are !ina<i. M Doa)n , nu $o<i a.ea soarele -ierbin"e al Caraibelor - r "une"e, -ulgere 3i !u"re)ure. +-, !u) se $u"ea !o)uni!a oare !u o)ul s"aG Au9ise (e a!"oria !a )o( (e e,is"en< , (ar a!es"a era !el )ai gra. !a9 !u !are se !on-run"as! .reo-(a" . M C:n( l-a) angaFa" $e (o!"orul Jo0nson, 4n!e$u ea, (ar se 4n"reru$se. Silue"a lui )asi. $ rea s arun!e 4n"regul birou 4n 4n"uneri!. M C:n( .-a) angaFa". Nu, ni!i a3a nu era bine. A!u) nu )ai era Dire!"or /,e!u"i., -e)eie (e a-a!eri 3i ni!i ) !ar un o) al "i)$ului ei. /ra singur !n o al" -iin< u)an . Si)<i o (urere s"ranie, si)$l . M Do)nule (o!"or, s$use ea, iar glasul i se 4n(ul!i - r e-or" $e ) sur !e $ri.irea i se ri(i!a (e-a lungul 3irului (e nas"uri bo)ba<i, $es"e la.aliera alb , $:n la !0i$ul la", $lin (e !i!a"ri!e, !0inui". M Nu 4n<elege<i ! .re) s -i<i !u a(e. ra" (o!"orul Jo0nsonG M +ri (e !:"e ori ) ui" 4n ur) , la .ia<a )ea, 4i re$li! el, a<in"in( !u $ri.irea ne-o!ali9a" $ere-"ele (in s$a"ele ei, . ( (oar o $ier(ere (e .re)e, s"ear$ , !u !e.a ne!a9uri ale

"ru$ului 3i "ulbur ri ale )in"ii -oar"e a$roa$e (e nebunie, $rin !are n ( F(uies! ! A!ela !are )-a !rea" 4)i .a 4ng (ui s is$ 3es! nu)eroase gre3eli 3i s s!u9 )ul"e (e-e!"e. A$oi, !u )ersul 4)$ie(i!a" al unui o) lega" 4n lan<uri, 4n!e$u s $ r seas! biroul *ar"0ei. M Do)nule (o!"or Jo0nson. /l se o$ri, 4n"or!:n(u-se. /a se ri(i! 4n s$a"ele biroului, 4n"r-o r:n , !u un $i!ior 4n! l<a" 3i unul (es! l<a". Se si)<ea !a un !o$il 4n -a<a !iu( <eniei lu)ii. Do!"orul Jo0nson nu era nu)ai !u (ou .ea!uri )ai b "r:n (e!:" ea, (ar 3i !u (ou .ea!uri )ai 4n<ele$". 7l 4n"reb , - r ur) (e s":nFeneal : M Hi (ragos"ea, (o)nuleG 7n!run":n(u-se, el 43i $use o ):n 4n (iagonal , $es"e JCie$". M 7n"r-a(e. r, ni)i! nu a(oar)e .igilen<a )in<ii !a g:n(ul ! 4<i $o<i $e"re!e .ia<a al "uri (e o -e)eie $l !u" ; iar (a! "o" !e .isea9 un 4n(r -gos"i" se 4)$line3"e, nu !unos! al" -eri!ire $ ):n-"ean !are s )eri"e a -i (ori" . Pri.irea $ rea ! i se -o!ali9ase asu$ra unui $un!", !are era ea. *ar"0a si)<i ! ro3e3"e. /ra absur(. Nu )ai ro3ise (e ani (e 9ile. Dar nu se si)<ea absur(. M DarG M Dar (ragos"ea 3i ! sni!ia sun" (ou s" ri (i-e-ri"e. Cei )eni<i s 4n(ure greu" <ile 4)$reun , 3i a(esea s le 4n(ure unul (e (ragul !eluilal", 43i $ier( !ur:n( bl:n(e<ea $ri.irii 3i bun .oin<a )in<ii, n s!u"e (in 4)$ r" 3irea $l !erii nea)es"e!a"e 3i a (is"ra!<iilor su!!esi.e. *ar"0a 43i arun! 3i !el lal" $an"o- 3i r )ase s 4l $ri.eas! (e la a!ela3i ni.el. M De!i "o"ul e - r s$eran< G Ni)i! nu re9is" 4n "i)$G M ?e)eia, 3"i) !u !er"i"u(ine, nu .a -i 4n"o"-(eauna (rea$" ; nu 3"i) !u !er"i"u(ine (a! .a -i !ins"i" . =*ar"0a 43i $le! o!0ii, !a 3i !u) gre3elile ei ar -i -os" !unos!u"e $es"e se!ole.> lar b rba"ul nu $oa"e $ s"ra o .ia< res$e!"ul 3i $a"i)a !u !are $ro(u!e $l !erea "i)$ (e o 9i sau o lun . Hi, !u a!eas"a, (o!"orul Jo0nson se ros"ogoli !l "in:n(u-se a-ar $e u3 . *ar"0a a.ea sen9a<ia ! ( (use gre3 4n"r-un )o( $enibil: nu - !use )are i)$resie asu$ra lui, iar el se !o)$or"ase !a 3i !u) ea ar -i -os" 4n! 3i )ai $u<in real (e!:" el. In a!ela3i "i)$, era a)e-<i" 3i 4n"r-o (is$o9i<ie (e !o!0e" rie !al) , (e $ar! g sise, (u$ o lung ! u"are, un s$iri" 4nru(i". Se a3e9 , .:r:n(u-3i $i!ioarele la lo! 4n $an"o-i 3i re(e.enin( Dire!"or /,e!u"i.. Ra<iunea se reins"al . Sigur ! .a "rebui s (is$ar . 7n al"e $ r<i ale lu)ii s-ar -i !on-run"a" (eFa !u $ro!ese (e )ilioane (e (olari $en"ru 0 r<uire se,ual , )ani--es" ri rasis"e, 4n! l! ri ale !on"ra!"ului !are $re-.e(eau ! !lien"ul "rebuia - !u" s r:( 3i !ine 3"ie !:"e al"ele. Din -eri!ire, legile Insulei I !u al"e !u.in"e, (e!i9iile e,e!u"i.e I nu re!uno3"eau un !on"ra!" s$e!i-i! 4n"re Ni9i"a"ori 3i Pi"!o; $l:ngerile re9onabile erau abor(a"e 4n"r-o )anier a( 0o!, !are $resu$unea, (e !ele )ai )ul"e ori, o (es-$ gubire -inan!iar 4n s!0i)bul " !erii. Con"inua s se a$li!e .e!0ea "ra(i<ie a ! lu3ului, )o3"eni" (e la Pi")an Eouse. S angaFe9e un nou Jo0nsonG Sau s reg:n-(eas! 4n"reaga /,$eri!n< a Cinei, !u o al" ga9( G + sear !u +s!ar Lil(eG Peri!olele erau e.i(en"e. Noel Co5ar(G A!ela3i lu!ru. Bernar( S0a5G A, !unos!u"ul nu(is" 3i .ege"arian. Hi (a! 4n!e$ea s a$li!e a!elea3i reguli 3i la )as G Ni!i nu .oia s se g:n(eas! . +are Ne!0ea Anglie nu $ro(usese ni!i un )aes"ru al s$iri"ului !are s -i -os" 3i. Nor)alG Sir Ja!A -usese e,!lus (e la 3e(in<ele e,e!u"i.e, 4ng (uin(u-i-se, 4n s!0i)b, $re9en<a (e (e!or la 4n"runirile lunare (e la ni.elul su$erior. Cu a!es"e o!a9ii, .enea 4)br !a" 4n uni-or)a (e gu.erna"or: "ri!ornul !u 4)$le"i"uri; e$ole<ii !a ni3"e $erii (e !a$ auri"e; -ire"uri !:" !o9ile 4)$le"i"e ale !ailor; un 3ir (e (e!ora<ii au"oa"ribui"e !:" o -r:ng0ie (e ru-e; o !ra.a3 !u 4n!rus"a<ii

4n-i$" la subsuoar ; 3i o sabie !are i se lo.ea (e la"erala genun!0iului. *ar"0ei <inu"a nu 4i ins$ira ni!i un e!ou al $u"erii, ni!i !:" o a(iere; e,ager rile sale !o)i!e 4i !on--ir)au ! , (e-a!u), gu.erna"orul 43i a!!e$"ase rolul (e $ersonaF (e o$ere" . 7n $ri)ele luni !are ur)aser lo.i"urii organi-9a"e (e Paul 3i *ar"0a, Sir Ja!A 43i - !use obi!eiul (e a sosi !u 4n":r9iere la a!es"e 4n"runiri, !a un o) o!u$a", a-la" 4n! la $u"ere, $en"ru a (es!o$eri (oar o 3e(in< !are 4n!e$use (eFa 3i un s!aun u)i-li"or a)$lasa". 7n!er!ase s se i)$un <in:n( (is-!ursuri lungi, s!0i)b:n(u-3i $o9i<ia, ba !0iar (:n( or(ine s$e!i-i!e unor $ersoane anu)e. Dar, 4n "i)$ !e o!olea )asa, nu .e(ea (e!:" !e-e insolen"e. Un(e erau $ri.irile "e) "oare, !a$e"ele ro"i"e, su$u3enia !reionului s!:r<:in( $e 0:r"ie sau a la$"o$ului !li! in( 4n!e"G Con"inua s a9.:rle i(ei !a un -o! (e ar"i-i!ii; (oar ! , a!u), s!:n"eile ! (eau $e $ia"r . Din !e 4n !e )ai (es, 4n!e$use s "a! , $ s"r:n(u-3i s-a"urile $en"ru el. 7n "i)$ !e 43i o!u$a lo!ul, *ar"0a (es!o$eri un !0i$ ne-a)iliar al "uri (e Sir Ja!A. Nu, nu !0iar al "uri: (i)ensiunile 3i s"raiele <i$ "oare ale a!es"uia - !eau !a noul .eni" s a$ar )ai )ul" !a s":n( 4n u)bra lui. Da, una (in"re i)aginile $line (e orgoliu $e !are gu.erna"orului 4i - !use $l !ere s le .e0i!ule9e 4n "re!u" era !ea a s"eFarului !are ( (ea u)br !elor (in Fur. As" 9i, el a( $os"ea (e $loaie o !iu$er! : !os"u) i"alian (e un !enu3iu )oale, ! )a3 alb 4n!0eia" $:n la g:", $ r gri9o-nan" "uns s!ur" $e un !raniu ro"unFi". To"ul 4n"r-un s"il $ur al )iFlo!ului anilor nou 9e!i, $:n 3i o!0e-larii, (a":n( (in a!eea3i $erioa( . Poa"e era unul (in"re )arii in.es"i"ori 4n! 4n"re<inu<i !u griF , !are nu a-laser ! $ri)ul !e! re$re9en":n( (i.i-(en(ele a.ea s -ie e)is $oa"e $e nu)ele ne$o<ilor. M Prie"enul )eu Jerr1 Ba"son, anun< Sir Ja!A, )ai )ul" $en"ru *ar"0a (e!:" $en"ru ori!ine al"-!ine.a. S!u9e, a( ug el, !l "in:n( (in !a$ 4n"r-o (eru" $ros" Fu!a" . Sir Jerr1, )ai nou. Jerr1 Ba"son. De la Cabo", Alber"a99i 3i Ba"son. Ciu$er!a $ri)i $re9en"area !u un 9:)be" u3or. P rea o $re9en< abia (e"e!"abil , s":n( a!olo benign, !a 4n"r-o s"are 9en. + $ie"ri!i! 4n"r-un $:r:u .e3ni! !urg "or, un !lo$o<el a)u<i". M S!u9a<i-) , s$use *ar"0a, (ar nu 4n<eleg ros"ul $re9en<ei (u)nea.oas"r ai!i. Jerr1 Ba"son 3"ia ! nu .a "rebui s r s$un( 4n $ersoan . Sir Ja!A se ri(i! 4n $i!ioare !u un !lin!0e" 4n-uria" (e )e(alii. 7n- <i3area $oa"e ! era (e o$ere" , (ar "onul 4i era 5agnerian, "rans-$or":n(u-i $e unii (in"re !ei $re9en<i 4na$oi, ! "re Pi")an Eouse =I>. M RoP"ul lui Jerr1, (o)ni3oar Co!0rane, ros"ul lui Jerr1 es"e ! a !on!e$u", a aFu"a" la !on!e$erea, a !on"ribui" (e!isi. la !on!e$erea 4n"regului neno-ro!i" (e Proie!". 7n"r-un -el. Paul $oa"e s !on-ir)e. *ar"0a se 4n"oarse ! "re Paul. S$re sur$rin-(erea ei, a!es"a 4i sus<inu $ri.irea. M A -os" 4nain"e (e sosirea "a. Sir Jerr1 a $ar"i!i$a" 4n iiio( 0o" r:"or la e-or"ul !on!e$"ualis" $reli)inar. Do!u)en"ele o !on-ir) . M Desigur, 4i sun"e) !u "o<ii re!unos! "ori. Dar 4n"rebarea )ea r ):ne: !are es"e ros"ul s u ai!iG ? r !u.in"e, !u $al)ele ri(i!a"e 4)$ !iui"or, Jerr1 Ba"son se ri(i! $lu"in(, $ar! - r ni!i o a!<iune )us!ular .i9ibil . In!lin:n( abia $er!e$-"ibil (in !a$ ! "re *ar"0a, $ r si 4n! $erea. M I)$oli"e<e $es"e i)$oli"e<e, !o)en" Sir Ja!A. In seara a!eea, gu.erna"orul, a!u) 4n <inu"a si)$l !o)$us (in "uni! , !en"ura Sa) Bro5ne 3i g0e"re, s" "ea a3e9a" -a< 4n -a< !u Sir Jerr1, <in:n( un $a0ar ri(i!a". Cu ):na liber - !u un ges" )oale, in(i!:n( su-rageria )o(es" . Cele !in!i -eres"re o-ereau o $ri.eli3"e a !ul)ilor (eluroase, (oar ! /a 4i -urase 3e)ineurile ba.are9e, iar s!ul$-"ura (e Br:n!u3i a.ea un aer (r !es!, 4ng0esui" l:ng (ula$ul !u b u"uri. M Ca 3i !u) i-ai (a unui a)iral o !abin (e as$iran", se . i" el. U)ilire $es"e u)ilire.

M Ar)agna!-ul e la -el (e bun. M / 4n !on"ra!". De (a"a a!eas"a, "onul lui Sir Ja!A era nesigur, 4n"re ):n(ria (e a -i -or<a" a!!e$"area unei ase)e-nea !lau9e 3i "ris"e<ea (e a -i -os" ne.oi" s o -a! . M To"ul e $us 4n"r-un !on"ra!", 4n ul"i)a .re)e. Us"a e )ersul lu)ii, Jerr1. * "e) ! .re)ea b "r:nilor $ira<i a "re!u". A) (e.eni" ni3"e (ino9a-uri. ?a!i lu!rurile - !:n(u-le, s"a a -os" 4n"o"(eauna )o"oul r"ieu. A!u) e: Nu -a!e ni)i! (a! nu ai .ra!i, e,$er<i 4n s"u(iul $ie<ei 3i gru$uri (e !onsi-lieri !are s "e <in (e ):n . Un(e )ai e 4n(r 9-neala, un(e e -lerul, un(e naiba )ai e !uraFul, (a! res"ul s-a (usG A(io, .ou , negu< "ori ai ) ri-lor. Ce a(e. r "ris", nu-i a3aG M A3a se s$uneBa"son 4n. <ase ! neu"rali"a"ea 4l a(u!ea $e Sir Ja!A 4n"o"(eauna )ai re$e(e la subie!" (e!:" !o)en"ariul a!"i.. M Dar $ri!e$i !e .reau s s$unG M 7n<eleg !e <i se 4n":)$l . M * re-er la ea. #a. *a(a) . A 4n!e$u" s se rela,e9e. A lua" o!0ii (e $e )inge. + -e)eie !are n-are $i! (e .i9iune. C:n( a. !:n( a) nu)i"-o Dire!"or /,e!u"i. a) a.u" a$eran<e )ari, re!unos!. S$era) ! un o), !are nu )ai e ":n r I Sir Ja!A ri(i! ):na $en"ru a s" .ili $ro"es"ele !are ni!i nu se $reg "eau I .a $u"ea s 43i o(i0neas! oasele os"eni"e. S o!u$e o $o9i<ie se!un(ar . S lase lo!ul unora )ai "ineri 3i a3a )ai (e$ar"e. M DarG M Dar. A) 3i eu sursele )ele. Au( (es$re lu!ruri $e !are o ):n )ai -er) nu le-ar 4ng (ui 3i nu le-ar a$roba. 7n!er! s a.er"i9e9. Dar ai . 9u" 3i singur insolen<a !u !are sun" "ra"a" la ni.elul !onsi-liului. #ar 4n !li$e !a a!es"ea, ) r"urises!, ) !onsi-(er singurul .ino.a". Cu "oa" u)ilin<a. #i arun! o $ri.ire lui Ba"son, a ! rui e,$resie 3"ears l sa s se 4n<eleag ! ar $u"ea, !u greu-"a"e, a!!e$"a o ase)enea a"ribuire a .ino. <iei; sau, (a! s" "ea s se g:n(eas! )ai bine, $oa"e ! nu. M #ar !on"ra!"ele (e )un! -or)ula"e (e Pi"!o au -os", 4n"r-o oare!are ) sur , gre3i" re(a!"a"e. Nu ! ar -i a":" (e res"ri!"i.e $e !:" $ar. Jerr1 Ba"son se s!u"ur u3or, !eea !e ar -i $u"u" a(u!e 3i !u o 4n!linare a$roba"oare a !a$ului. Care .a s 9i! , s"ra"egia lui Sir Ja!A a.ea -isuri. ? !eai lu!rurile - !:n(u-le. Cu e,!e$<ia !a9urilor !:n( nu le - !eai a3a. Poa"e $en"ru ! nu $u"eai. 7n !ele (in ur) , )ur)ur : M / o !0es"iune !aro <ine (e !e .re) s in!lu-(e) 3i !e .re) s e,!lu(e). Plus $ara)e"rii. Sir Ja!A s!oase un o-"a" )onuinen"al, gargarisin(u-3i ar)agna!-ul. De !e, !u Ba"son, "rebuia 4n"o"(eauna s -a! el "oa" "reabaG Un "i$ (e3"e$", - r 4n(oial , !eea !e, la $re<urile $e !are le $ra!"i!a, "rebuia s -ie. Dar nu unul !are s sa.ure9e o !on.ersa<ie " ioas , b rb "eas! . +ri )u" !a un $i3!o", ori .orb re< !a un serninar. In -ine, la subie!". M Jerr1, ai un !on" nou. ? !u o $au9 su-i!ien" !a s -l $un $e Ba"son $e $i!ior gre3i". M H"iu, 3"iu, Sil.io 3i Bob se o!u$ (e "oa"e !on"urile noi. Ceea !e re$re9in" o $er-or)an< , (a! $ui la so!o"eal !eea !e "u ai nu)i, $robabil, li$sa lor (e reali"a"e e,is"en<ial . Ca s nu )ai .orbi) (es$re reali"a"ea e,is"en<ial a !on"urilor lor ban!are (in Insulele Nor)an(e. T:)be"ul (e re!unoa3"ere al lui Ba"son se "rans--or) 4n"r-un !0i!o"i" u3or. Poa"e ! b "r:nul !orsar nu-3i $ier(use abili"a"ea. H"iuse, oare, "o" "i)$ul 3i $re-erase s nu las! s se .a( , sau a-lase a!u), (e !:n( a.ea )ai )ul" "i)$ la (is$o9i<ieG Jerr1 ni!i nu se g:n(ea s 4n"rebe, (a" -iin( ! se 4n(oia ! Sir Ja!A a.ea s 4i s$un a(e. rul. M De!i, !on!0ise gu.erna"orul, ga"a !u a.an-surile 3i !u $relu(iile. Ai un !lien".

M Un !lien" !are .rea s )ai .ise9 !e.aG Sir Ja!A re-u9 $or"i<a (es!0is , !a 3i a)in-"irea. M Nu, un !lien" !are .rea s a!<ione9i. Un !lien" !are are o $roble) , !are 4n!e$e !u $u" 3i ri)ea9 !u oare. #ar "u "rebuie s -i g se3"i solu<ia. M Solu<ii, re$e" Jerr1 Ba"son. H"ii, uneori a) i)$resia ! la as"a ne $ri!e$e) !el )ai bine, !a na<ie. Noi, engle9ii, sun"e) !unos!u<i $en"ru $rag-)a"is)ul nos"ru, (ar solu<ionarea $roble)elor e (o)eniul 4n !are ne (o.e(i) !u a(e. ra" geniali. + s -<i (au e,e)$lul )eu $re-era". *oar"ea reginei Anne. + )ie 3a$"e su"e 3i !e.a. Cri9a su!!esiunii, 4n li$sa !o$iilor su$ra.ie<ui"ori. Parla)en"ul .rea I are ne.oie (e I un al" $ro"es"an" $e "ron. Proble) )are. Proble) uria3 . To<i !ei a-la<i $e linia (es!en(en<ilor sun" !a"oli!i, sau ! s "ori<i !u !a"oli!i, !eea !e, la .re)ea res$e!"i. , era la -el (e r u. Hi-a"un!i, !e -a!e Parla)en"ulG Tre!e $es"e !in!i9e!i I )ai bine (e !in!i9e!i I (e $re"en(en<i la "ron absolu", $er-e!" sau $ur 3i si)$lu .alabili, aleg:n( un )e)bru al (inas"iei (e Eano.ra, insi$i( !a a$a (e $loaie, (ar su" la su" $ro"es"an". Pe !are, a$oi, 4l $re9in" < rii !a $e sal.a"orul nos"ru (e (in!olo (e )are. S"r lu!i". *arAe"ing $ur. Hi a!u), (u$ a":"a .re)e, )in"ea se-n-ioar . Da. Sir Ja!A 43i (rese glasul, $un:n( !a$ " (is!ursului irele.an". M 7nsea)n ! $roble)a )ea o s <i se $ar un !0ili$ir, 4n"r-o ase)enea aleas "o. r 3ie. Toa" e(u!a<ia *ar"0ei 4i s$unea s in"er$re-"e9e a-a!erea Jo0nson !a $e o !0es"iune $ur a()i-nis"ra"i. . Un angaFa" !are 4n! l!ase $re.e(erile !on"ra!"ului: !on!e(ierea, 4)bar!area $e $ri)ul .as 3i 4nlo!uirea ra$i( !u !in!.a (e $e lis"a anga-Fa<ilor $o"en<iali <inu" la 4n(e):n . A()ones-"area $ubli! era, !a 3i 4n !a9ul !on"raban(i3"ilor, ina(e!.a" . Trebuia s -i (ea o(a" (ru)ul. Dar ini)a !on"inua s -i s$un nu. Regulile Proie!"ului erau in-le,ibile. +ri )un!eai, ori erai bolna.. Da! erai 0olna., erai "rans-era" la s$i"alul (in Die$$e. Dar era a!es"a un !a9 )e(i!alG Sau !u "o"ul al"!e.a: un !a9 is"ori!G Nu era sigur . #ar -a$"ul ! Insula era ea 4ns 3i res$onsabil $en"ru -a$"ul ! (o!"orul Jo0nson se $res!0i)base 4n B(o!-"orul Jo0nsonC, $en"ru ! 4l (e9br !ase (e g0ili-)elele $ro"e!"oare, l s:n(u-l .ulnerabil, era la -el (e irele.an". A(e. rul nea3"e$"a" $e !are 4l a-lase 4n "i)$ !e s" "ea a$le!a" (easu$ra ei, g:-iin( 3i )or) in(, era ! (urerea lui era au"en"i! . /ra au"en"i! $en"ru ! se n s!use (in !on"a!"ul au"en-"i! !u lu)ea. *ar"0a reali9 ! e,is"au oa)eni I Paul !u siguran< I !are ar -i !onsi(era" a!eas" !on!lu9ie ira<ional , sau !0iar nebuneas! ; (ar a3a si)<ea ea. ?elul 4n !are 4i -urase $an"o-ul (in $i!ior, 4n!e$:n( s bo)b ne Ta" l Nos"ru, $ar! s!u9:n(u-se; -elul 4n !are .orbise (es$re bolile 3i "ulbur rile lui, (es$re s$eran<a 4n ):n"uire 3i ier"are. In(i-eren" !u) aFunsese a!eas" i)agine (inain"ea ei, . 9use o -iin< singur (oar !u sine, "res rin( 4n(urera" la !on"a!"ul gola3 !u lu)ea (in a-ar . C:n( . 9use I sau si)<ise I a3a !e.a ul"i)a oar G Biseri!a S-:n"ului Al(51n s" "ea, $e Fu) "a"e a!o$eri" (e .ege"a<ie, 4n"r-unul (in"re $u<inele !ol<uri ale Insulei 4n! nere!la)a"e (e Proie!". /ra a "reia oar !:n( )ergea a!olo. A.ea !0eia; (ar !l (irea, a!u) !u-un(a" 4n (esi3ul s"u-os, era ne4n!uia" 3i )ereu goal . *irosea a )u!egai 3i a $u"re9i!iune; nu era un san!"uar ! l(u<, !i )ai (egrab $relungirea, sau !on!en"rarea -rigului u)e( (e a-ar . Perni<ele bro(a"e erau li$i!ioase la $i$ i"; $aginile li$i"e ale ! r<ilor (e i)nuri "r s-neau a an"i!aria"; $:n 3i lu)ina !are $ "run(ea !0inui" $rin -eres"rele .i!"oriene $ rea ! se u( $e (ru). Hi ia"-o, un $e3"e 4n"r-un a!.ariu !u $o(ea (e $ia"r 3i $ere<i 4n.er9i<i, !urioas , b ":n( ) " -nii. Biseri!a nu i se $ rea -ru)oas ; nu a.ea ni!i $ro$or<ii, ni!i ) re<ie, ni!i ) !ar !iu( <enii. /ra un a.an"aF, $en"ru ! r ):nea, 4n -elul a!es"a, singur !u !eea !e re$re9en"a ea. Par!urse !u $ri-.irea, !a 3i !u o!a9ia .i9i"elor $re!e(en"e, lis"a re!"orilor, )erg:n( 4na$oi 4n "i)$, $:n 4n se!olul al \III-lea. Care era (i-eren<a (in"re un re!"or 3i un .i!ar I sau un (ia!on, sau $reo" $aro0G Dis-"in!<iile a!es"ea erau irele.an"e $en"ru ea, la -el !a 3i res"ul !o)$le,i" <ilor 3i

sub"ili" <ilor !re-(in<ei. Pi$ i !u $i!iorul $o(eaua inegal (e $ia"r , 4n lo!ul (e un(e un orna)en" (e ala) -usese 4n(e$ r"a" (e)ul", $en"ru a -i se!ulari9a" 4n !ine 3"ie !e )u9eu. A!eea3i lis" (e nu)ere (e i)nuri o $ri.ea (e sus, !a o !o)bina<ie $er$e"uu !:3"i-g "oare la lo"eria e"erni" <ii. Se g:n(i la s "enii !are .eniser ai!i 3i, "i)$ (e genera<ii, in"onaser a!elea3i i)nuri, !re9:n( 4n a!elea3i lu!ruri. A!u) 3i i)nurile, 3i s "enii (is$ ruser , (e $ar! $e-ai!i ar -i "re!u" oa)enii lui S"alin. Co)$o9i"orul (es$re !are 0 .orbise Paul !:n( se 4n":lniser $ri)a oar -ar -i "rebui" s 4l "ri)i" ai!i, !a s in.en"e9e i)nuri noi, (e o $io3enie au"en"i! . Niii -useser i9goni<i, (ar nu 3i )or<ii: $e ei se $u"ea !on"a. Anne Po""er, $rea iubi"a so"ie a lui T0o)as Po""er /-Xuire 3i )a) a !elor !in!i !o$ii ai s i, /s"0er, Lillia), B!n!(i!", @eorgiana 3i Si)on, "o<i 4ngro$a<i al "uri. Sublo!o"enen"ul Rober" Ti)o"01 Pe""igre5 )urise (e -riguri 4n @ol-ul Bengal, la 23 -ebruarie 18&%, la .:rs"a (e 3a$"es$re9e!e ani 3i o$" luni. Sol(a<ii Ja)es T0orogoo( 3i Lillia) Pe""1, (in Regi)en"ul Regal Ea)$s0ire, -useser u!i3i 4n b " lia (e $e So))e, la (ou 9ile unul (e !el lal". @uillia)us Tren"inus )urise 4n li)ba la"in , (in !au9e in!o)$re-0ensibile 3i !u 4n(elungi la)en"a<ii, 4n 1223. C0ris"ina *argare" Benson, a ! rei (ona<ie gene-roas $er)isese res"aurarea biseri!ii ) 182P (e ! "re Euber" Dogge"", era !o)e)ora" 4n"r-una (in"re )i!ile -eres"re 4n absi( $rin ini<ialele 4)$le-"i"e !0 -run9e (e a!an" . *ar"0a nu 3"ia (e !e, (e (a"a a!eas"a, a(usese !u ea -lori. Ar -i "rebui" s 43i (ea sea)a ! nu )ai e,is"au .a9e 4n !are s le $oa" $une, ni!i a$ . #e a3e9 $e al"ar, se 4n"oarse $e ! l!:ie 3i se a3e9 s":nga!i 4n $ri)a s"ran . C !i a "a e gr (in ria, 3i $li.irea, 3i !ulegerea. Par!urse iar "e,"ul (in !o$il rie, (e)ul" ui"a" $:n la )ur)urul (o!"orului Jo0nson. Nu i se )ai $ rea o blas-e)ie, !i (oar o .ersiune $aralel , o $oe9ie al"erna"i. . + gr (in aerian , "rans$or-"abil era la -el (e a!!e$"abil !a o biseri! (e $ia"r u)e( , 4n-i$" 4n $ ):n". ?lorile erau o o-ran( o)eneas! na"ural , si)bol al $ro$riei noas"re "re!eri I iar 4n !e o $ri.ea, !u a":" )ai ra$i( , (a" -iin( li$sa .a9ei 3i a a$ei. #ar !ule-gerea. Culegerea era ) rirea. Sau ar -i -os", (a! ar -i -os" a(e. ra" . Da! ar -i -os" a(e. ra" . #a 3!oal , ba"Fo!ura 4n-rigura" 3i blas-e)iile s$iri"uale se n s!user e,a!" (in a!es" -a$", (in a!eas" !on!lu9ie: ! nu era a(e. ra", ! "o"ul era (oar o i)ens )in!iun , $er$e"ua" (e o)enire 4)$o"ri.a sa 4ns 3i. ?a! -se 9oaia "a. Pu<inul "i)$ $e !are 4l a!or(ase religiei 4n anii )a"uri" <ii ur)ase 4n"o"(eauna a!ela3i "i$ar alune!os: nu-i a(e. ra", au in.en"a" "o"ul !a s ne -a! s ne 4)$ ! ) !u )oar"ea, a$oi s-au -olosi" (e sis"e) !a (e un )iFlo! (e !on"rol so!ial, sigur ! ei !re(eau, (ar i)$uneau !re(in<a !a $e !e.a !u ne$u"in< (e res$ins, un a(e. r so!ial $ri)ar, !a 3i $a"rio"is)ul, au"ori"a"ea ere(i"ar 3i ne!esara su$eriori"a"e a )as!ulului alb. /ra a!es"a -inalul (e9ba"erii, sau ea era (oar o -e)eie $ ! "oas 3i neg:n(i"oareG Da! sis"e)ul se $r bu3ea, (a! ar0ie$is!o$ul (e Can"erbur1 (e.e-nea )ai $u<in !unos!u" (e!:", s 9i!e), (o!"orul *a,, a"un!i !r!(in<a r ):nea 4n aerG Hi (a! (a, a"un!i lu!rul a!es"a o - !ea )ai a(e. ra" , (a sau nuG Ce o a(usese ai!iG Cuno3"ea r s$unsurile nega"i.e: (e9a) girea, .:rs"a, o ne)ul<u)ire -a< (e sub<iri)ea .ie<ii, sau !el $u<in a .ie<ii a3a !u) o !unos!use ea, sau !u) o alesese. Dar )ai era !e.a: o !urio9i"a"e " !u" , .e!in !u in.i(ia. Ce 3"iau ei, a!e3"i .ii"ori "o.ar 3i ai ei, Anne Po""er, Ti)o"01 Pe""igre5, Ja)es T0orogoo( 3i Lillia) Pe""1, @uillia)us Tren"inus 3i C0ris"ina *argare" BensonG H"iau )ai )ul" (e!:" ea, sau )ai $u<inG Nii)!G Ce.aG To"ulG AFunse a!as , un(e Paul abor(ase o a"i"u(ine a-e!"a" leFer . 7n "i)$ !e ):n!au 3i beau, 4l si)<i (in !e 4n !e )ai 4n!or(a" 3i )ai $ "runs (e $ro$riul si)< al !ore!"i"u(inii. /i bine, ea 3"ia s a3"e$"e. 7l ur) ri !:r)in( (e la !eea !e 4n!er!a s s$un (e "rei ori. 7n -ine, 4n "i)$ !e 4i a3e9a (inain"e o !an (e !a-ea, o 4n"reb :

M A$ro$o, ai .reo leg "ur G M Nu, r:se *ar"0a u3ura" , !eea !e 4l iri" , arun!:n(u-l 4n $e(an"erie. M Sau $oa"e e3"i 4n(r gos"i" (e al"!ine.a 3i $re.e9i o leg "ur G Nu, ni!i as"a. ?usese (oar la o biseri! $ r si" . Nu, "o" a!olo -usese 3i al" (a" , !:n( absen"ase 4n )o( sus$e!". Nu, nu se 4n":lnise !u ni)eni a!olo. Nu, nu a.ea o re.ela<ieNu, se (u!ea a!olo (oar !a s -ie singur . Paul $ rea a$roa$e (e9a) gi". Poa"e ! ar -i -os" )ai si)$lu I 3i )ai $lin (e "a!" I s 4i s$un : (a, a) $e al"!ine.a. As"a ar -i e,$li!a" $li!"iseala, $re!u) 3i (is"an<a !are se ins"alase $rin"re ei. Do!"orul Jo0nson o -or)ulase )ai bine, (esigur: $ier(user bl:n(e<ea $ri.irii 3i bun .oin<a )in<ii. Da, i-ar -i $u"u" s$une, ( .ina $e )ine. Al"e -e)ei -oloseau a!es" sub"er-ugiu; (ar 3i al"i b rba<i. B*-a) 4n(r gos"i" (e al"!ine.aC era 4n"o"(eauna )ai u3or (e su$or"a" (e!:" B*-a) (e9(r gos"i" (e "ineC. *ai ":r9iu, $e 4n"uneri!, !u o!0ii 4n!0i3i, $ri.i nas"urii bo)ba<i, la.a0era alb 3i un !0i$ la", !0i-nui". / a(e. ra", Paul, ar -i $u"u" s$une, e a(e-. ra" ! ) si)" a"ras (e al"!ine.a. Cine.a (e !are nu 4)i $o" i)agina ! )-a3 $u"ea 4n(r gos"i. Nu-<i s$un !u) 4l !0ea) , o s "e $u-neas! r:sul. 7n"r-un -el e !arag0ios, (ar nu )ai !arag0ios (e!:" unii (in"re b rba<ii $e !are a) 4n!er!a" s 4i iubes!. Ne9i "u, $roble)a e ! nu e,is" . Sau a e,is"a", (ar a )uri" a!u) .reo (ou su"e (e ani. +are as"a i-ar -i u3ura" su-erin<a lui PaulG Te( Lags"a-- s" "ea 4n -a<a biroului *ar"0ei !a un )e"eorolog !are se $reg "e3"e s s"ri!e o 9i (e s rb "oare na<ional . M Ce.a ie3i" (in !o)unG 7l 4n"reb ea. M A3a ) "e), (o)ni3oar Co!0rane. M Dar !e.a (es$re !are ur)ea9 s -)i s$ui. Hi, (a! se $oa"e, a!u). M / (o)nul Eoo( 3i Cea"a lui, ) "e). M A, nu. Eai(u!ii. Res"ul in!i(en"elor $u"eau -i "re!u"e !u .e(erea, !a ni3"e si)$le sug0i<uri: angaFa<i g0i-"ui<i ! rora 11 se ur!ase la !a$, gena !rl)inal !are ie3ea la su$ra-a< , erori ne$re. 9u"e (e $er-sonal. Doar $u"in )ai )ul" (e!:" !eea !e regele ar -i nu)i", )oro! nos, un $i! (e (is"ra!<ie. U3or (e $o"oli" $rin"r-o (e!i9ie e,e!u"i. . Dar Cea"a era esen<ial $en"ru Proie!", (u$ !u) o !on-ir)au o$iniile Ni9i"a"orilor. /ra o legen( (in"re !ele )ai .e!0i, re$o9i<iona" (u$ (e9ba"eri !onsi(erabile. Personalul !are al! "uia Cea"a -usese realinia" !u )ul" griF ; ele)en"ele o-ensa"oare (in s!enariu -a"i"u(inile 4n.e!0i"e -a< (e ani)alele s lba"i!e, !onsu)ul e,agera" (e !arne ro3ie I -useser eli)ina"e sau a"enua"e. Pe "o" $ar!ursul anului, (e$ar"a)en"ul (e Pro)o. ri a!or(ase Ce"ei lo!uri -run"a3e. Da! 0ai(u!ii o!u$aser lo!ul al 3a$"elea $e #is"a (e C0in"esen<e a lui Je-K-K, ei erau nu) rul "rei $rin"re Pre-erin<ele Ni9i"a"orilor, iar bile"ele se e$ui9aser $e 3ase luni 4n a.ans. Doar !u (ou 9ile 4n ur) , *ar"0a .eri-i!ase $e e!ran Pe3"era 3i "o"ul i se $ ruse !ore!". Tu)ulul o.oi(al, (e $ia"r -inisa" , a.!a un as$e!" )e(ie-.al; s"eFarii sau(i<i re$a"ria<i erau 4n -loare; in(i.i(ul 4)br !a" 4n $iele (e urs era $er-e!" $lau-9ibil. De o $ar"e 3i (e al"a a Pe3"erii se 4n"in(eau !o9i lini3"i"e 4n -a<a -eres"relor $anora)i!e. Prin ele, Ni9i"a"orii $u"eau s!ru"a e,is"en<a (o)es"i! a Ce"!i; *u!0 ?iul *orarului !o!ea $:ine in"e-gral ; Lill !el Ro3u 43i ungea "enul in-la)a" !u o lo<iune !u )u3e<el; *i!ul Jo0n 3i !eilal<i (e a!elea3i (i)!nsiuni se a)u9au 4n ! su<ele lor )inia"urale. Turul !on"inua !u un e,er!i<iu (e "ir !u ar!ul =$ar"i-!i$area !lien<ilor era 4n!uraFa" > 3i o .i9i" la @roa$a !u ?rigare, un(e P rin"ele Tu!A $u"ea -i g si" ru)!-nin( un BbouC =)a"erie .ege"al "u)a" 4n"r-o -or) 3i u(a"a (in $lin !u sos (e agri3e, (a! 4n"reba !ine.a>. 7n -ine, Ni9i"a"orii erau 4n(ru)a<i ! "re "ribuna !ea )are, un(e un bu-on !ngle9 !u "i!0ie !u !lo$o<ei

4i 4n! l9ea !u !:"e.a )os"re (e sa"ir a$ar<in:n( )ai )ul"or $erioa(e, 4nain"ea e.eni-)en"ului !ul)inan": b " lia I sau )ai (egrab $ro!esiunea )orali9a"oare I la !are luau $ar"e liber"arienii, a(e$<ii lui Eoo( 3i (e!i ai $ie<ei libere, $re!u) 3i "i! losul 3eri- (e No""ing0a), sus<inu" (e biro!ra<ii !oru$<i 3i (e ar)a"a sa 0i-"e!0. Cea"a nu era nu)ai esen<ial $en"ru )o(ul 4n !are se $re9en"a Insula, !i 3i -oar"e bine $l "i" . Agen<ii (e re!ru"are - !user a$el la ni.elurile !ele )ai 4nal"e ale $ro-esiei a!"ori!e3"i, iar o $ar"e (in"re )e)bri 43i nego!iaser !0iar un $ro!en" (in 4n!as ri. A.eau a$ar"a)en"e (e lu, 3i un -an-!lub !u su!ursale (e la S"o!A0ol) $:n la Seul. Ce )o"i.e )ai a.eau s se $l:ng G M S$une. M A 4n!e$u" )ai a!u) o lun . Doar o "oan , ne-a) g:n(i". Se re9ol. !u o b "aie bun . 73i $ier(use ea r b(area sau alune! rile (e $er-sonali"a"e ale lui Te( Lags"a-- se a!!en"uaser G M #a obie!", Te(. M #er"a<i-) , (o)ni3oar Co!0rane. Cea"a a 9is ! nu-i $la!e boul. Ci! are un gus" oribil. #e-a) s$us ! o s .e(e) !e $u"e) -a!e. #-a) gus"a" 3i noi. Nu-i gro9a., (ar ni!i -oar"e r u. #e-a) s$us: ui"e !e e, s!ena 4n !are " ia<i 0 l!i (in el 3i $lesni<i (in bu9e a )ul<u)ire nu-i a3a (e lung , nu $u"e<i s . $re-a!e<i sau, (a! nu, s -l <ine<i 4n gur 3i s -l s!ui$a<i (u$ aiaG A) $ro)is ! o s ne o!u-$ ) (e $roble) . Hi a) 4n!e$u" s ne o!u$ ), (o)ni3oar Co!0rane. A) g:n(i" un a"a! $e (ou -lan!uri. Nu) rul Unu, s a(u!e) un bu! "ar -ran-!e9 (in !ei )ai buni (e la Rouen, s .e(e) (a! nu $u"e) -a!e !0es"ia aia s se)ene )ai bine la gus" !u !arnea. Nu) rul Doi, !a solu<ie (e re9er. , s res!rie) s!enariul 4n a3a -el 4n!:" s reias ! P rin"ele Tu!A e un bu! "ar )i9erabil, !eea !e 4i 4n(re$" <e3"e s s!ui$e ):n!area. + $ri.i $e *ar"0a a3"e$":n( $ar! a$lau9e $en"ru ini<ia"i.a. *ar"0a nu .oia (e!:" s aFung la subie!". M DarG M Dar, $:n s ne (u)iri) noi, (in @roa$ a 4n!e$u" s ias un al" -el (e )iros, Cea"a se 4n(oa$ - r s s!ui$e ni)i!, iar Dingle Cerbul Pu-os li$-se3"e (in re9er.a<ie. M Dar re9er.a<ia e $e $ar"ea !ealal" a Insulei. M H"iu. M Hi ani)alele nu sun" ur) ri"e ele!"roni!G M A) g si" !i$ul, 4)$reun !u ure!0ea, 4n <ar!ul lui Dingle. M De!i 3i-au - !u" ros" (e un bou. Al"!e.aG M Au lua" un <a$ (e De.on !u $ r lung, .reo "rei $or!i $ "a<i (e @lou!es"er 3i .reo "rei lebe(e. Pe ur) , s $" ):na "re!u" , au !ur <a" "oa"e ra<ele (in Ba9inul *e)orial S"a!$oole. A(e. rul e ! au 4n!e$u" s arun!e "oa"e $ro.i9iile noas"re (ire!" la gunoi 3i s "r ias! (in .:na". M N:na"ul (in re9er.a<iile noas"re. M Hi (in -er)ele noas"re engle9e3"i. Hi (in $ (u-rile 3i !r:ngurile noas"re. Ti! lo3ii $ar! o)oar "o" !e s" 4n !alea s ge<ilor lnra ale lor. Ni!i nu )ai $o)enes! (e -ur"ul (e 9ar9a.a"uri (in gr -(inile (in Nalea Bungalourilor. M *ai e 3i al"!e.a 4n a-ar (e regi)ul ali)en"arG M Cu) s nu, (o)ni3oar Co!0rane. Robin are o lis" (e re.en(i! ri lung (e-o )il . Ti!e ! -a$"ul ! are 4n Cea" $ersoane !u (i-eri"e 0an(i!a$uri 4l 4n!e"ine3"e a":" la .:n "oare, !:" 3i la lu$" . Nrea s $un 4n lo!ul lor !eea !e e1 nu)e3"e r 9boini!i su" la su" . Ti!e ! Cea"a (ore3"e )ai )ul" in"i)i"a"e 3i ! o s a!o$ere -eres"rele $anora)i!e, !a s nu se )ai ui"e "oa" lu)ea la ei. Da, 3"iu !e .re<i s s$une<i. Hi )ai s$une ! $re9en<a 0o)ose,ualilor 4n Cea" ! ( un "oare $en"ru (is!i$lina )iliiar . Ci! lu$"ele regi9a"e sun" $enibile 3i ar ar "a )ai realis"

(a! oa)enii 3eri-ului ar ! $ "a o $ri) $en"ru !a$"urarea Ce"ei 3i (a! ei, !ei (in Cea" , ar a.ea .oie s 4i a"a!e $e oa)enii 3eri-ului oriun(e 4i g ses!. #ar ul"i)a $re"en<ie. + s "rebuias! s -)i s!u9a<i li)baFul, (o)ni3oar Co!0rane. M Te-a) s!u9a", Te(. M P i. Ti!e ! i s-a us!a" .reFul (e-a":"a s"a" (egeaba 3i ! !e. Dra!uK a -os" 4n !a$ul (u)nea-.oas"r !:n( i-a<i aranFa" !o)bina<ia !u o lesbian G *ar"0a se ui" la Te(, ne.enin(u-i a !re(e. De (a"a a!eas"a, nu )ai era sigur ! 43i $oa"e $ s"ra !u)$ "ul. M Dar. Te(. 7n $ri)ul r:n( ! ?e!ioara *arian, !u) o!0ea) , Nanessa, !a s ) e,$ri) )ai -rus", (oar se $re-a!e ! e lesbian , (u$ !u) 9i!e Robin. M As"a (u$ in-or)a<iile noas"re. / $osibil 4ns s -i in"ra" 4n $ielea $ersonaFului. Sau $oa"e se -olose3"e (e el !a $re"e,". Ca s s!a$e (e a.ansuri, !u) ar .eni. M Dar. H"iu 3i eu, in(i-eren" (e "oa"e as"ea, (in !e-)i a)in"es! eu (in ra$or"ul (o!"orului *a,, ?e!ioara *arian ori!u) nu s-a !ul!a" !u Robin. M To" !e se $oa"e, (o)ni3oar Co!0rane. A!u) 4ns , Robin se $l:nge ! e in!ore!" 3i ne(re$" 3i o !ri) 4)$o"ri.a b rb <iei lui -a$"ul ! , s!u9a<i-)i li)baFul, (ar e al lui, ! s" $e us!a" (e !:"e.a luni. Ti)$ (e !:"e.a se!un(e, *ar"0a .ru s 4l sune $e (o!"orul *a, 3i s 4i $o.es"eas! (es$re !o)-$or"a)en"ul 4n !o)uni" <ile $as"orale (in 9iua (e as" 9i, (ar se )ul<u)i s se o!u$e (e $roble) . M Bun. Hi-a 4n! l!a" 4n )o( gra. !on"ra!"ul. #a -el !a "o<i !eilal<i. Dar s"a nu e as$e!"ul !el )ai i)$or"an". Ce -a!e el e un a!" (e rebeliune, nuG 7)$o"ri.a Proie!"ului, 4)$o"ri.a re$o9i<ion rii )i"u-lui, 4)$o"ri.a -ie! rui Ni9i"a"or !are .ine s -l .a( , nuG /. e. M Un nenoro!i" (e 0ai(u!, (o)ni3oar G *ar"0a 9:)bi. M *ul<u)es!, Te(. Cea"a r s!ula" G De ne!on!e$u". /ra esen<ial . A.ea e-e!" asu$ra a":"or al"or as$e!"e. Da! le "re!ea "u"uror $rin !a$ s se $oar"e 4n -elul s"aG Da! regele 0o" ra ! .rea s (o)neas! ; sau, 4n a!ela3i regis"ru, (a! regina Boa(i!ea (e!i(ea ! regele nu era (e!:" un $ar.eni" (in"r-o (inas"ie .ene"i! a(us (e $e !on"inen"G Da! ger)anii 0o" rau ! ar -i "rebui" s !:3"ige B " lia $en"ru AngliaG Con-se!in<ele ar -i -os" ini)aginabile. Da! $rigorii 0o" rau ! nu le $la!e 9 $a(aG M A.e) (e (is!u"a", s$use *ar"0a 3i . 9u )a,ilarul lui Paul 4n!le3":n(u-se. C0i$ul 4n! $ <:na" al unui b rba" !0e)a" s (is!u"e (es$re o rela<ie, *ar"0a ar -i .ru" s 4l 4n!uraFe9e. Nu-i ni)i!, $en"ru )o)en" a) e$ui9a" subie!"ul .orbi"ului - r a .orbi. Sun" )ul"e lu!ru-rile $e !are nu le $o" s$une 3i, $en"ru ! ori!u) "u nu .rei s le au9i, $u"e) s le aban(on ) (eo!a)-(a" . M Des$re Cea" . N 9u !u) Paul se rela,ea9 . Hi se rela, 3i )ai )ul" $e ) sur !e (is!u"au (es$re a!<iunile e,e-!u"i.e ne!esare, (es$re 4n!re(erea Ni9i"a"orilor 3i (es$re $eri!olele gra.e !are a)enin<au Proie!"ul. C 9ur (e a!or( ! nu era (e !o)$e"en<a Ser.i!iilor Na)ale. Paul -u a!ela !are $ro$use o in"er.en<ie a -or<elor s$e!iale SAS, Paul !are re!o)an( un "er-)en li)i" (e $a"ru9e!i 3i o$" (e ore, Paul !are se o-eri s in"er.in !a $ersoan (e leg "ur !u Cea"a, $e $os" (e !oor(ona"or "e0ni!, Paul !are a.ea s o re.a( )ai 4n!olo, $oa"e )ul" )ai 4n!olo, 3i !are $ r si a$ar"a)en"ul 4n"r-o s"are (e en"u9ias) u3ura". #a )un! reu3eau s s" $:neas! a!es" gen (e s"enogra) ar)onioas ; a!as , sub9is"au 4n"r-o ru"in )nr)ura" , $lin (e re<ineri a)abile. +(a" 4i s$usese ! 4l aFu" s se si)" real. A!u) l !ri)a $en"ru ) gulirile "re!u"e sau $en"ru a(e. rurile "re!u"eG

/,is"au !:"e.a lu!ruri $e !are era in!a$abil s le s$un !u .o!e "are: M C ni)i! (in "oa"e as"ea nu era (in .ina lui; M C , 4n !iu(a s!e$"i!is)ului is"ori! al (o!"orului *a,, ea !re(ea 4n -eri!ire; M C , s$un:n( B!re(ea 4nC, .oia s s$un ! !re(ea ! o as"-el (e s"are e,is" 3i ! )eri"a ! u"a" ; M C a!eia a-la<i 4n ! u"area -eri!irii se 4)$ r-<eau, (e !ele )ai )ul"e ori, 4n (ou gru$uri, !ei !are o ! u"au 4n(e$linin( !ri"erii s"abili"e (e al<ii 3i !ei !are o ! u"au 4n(e$linin(u-3i $ro$riile !ri"erii; ! ni!iuna (in"re )o(ali" <i nu era su$erioar (in $un!" (e .e(ere )oral !eleilal"e; (ar ! , $en"ru ea, -eri!irea $resu$unea s nu "e 4n(e$ r"e9i (e $ro$riile $rin!i$ii; (e $ro$ria na"ur ; (e $ro$riul su-le"; (ar $rin!i$ala $roble) , !ea )ai grea 4n"rebare 4n .ia< era: (e un(e 3"iai !are 4<i era na"uraG C )aFori"a"ea oa)enilor 43i lo!ali9au na"ura 4n !o$il rie: 4n -elul a!es"a, au"oa)in"irile !ele )ai $ro-un(e, -o"ogra-iile $e !are le ar "au, !u ei 4n3i3i !:n( erau )i!i, "oa"e erau )o(ali" <i (e (e-inire a a!es"ei na"uri; ia" o -o"ogra-ie a ei (e !:n( era )i! , !u o!0ii )iFi<i 4n soare, !u bu9a (eFos l sa" : era a!eas"a na"ura ei sau (oar $o9a nereu3i" - !u" (e )a)aG Dar (a! a!eas" na"ur nu era )ai a(e. ra" (e!:" !ea sa"iri9a" (e Sir Ja!A (u$ o $li)bare la <ar G Pen"ru ! , (a! nu erai 4n s"are s 4<i lo!ali9e9i na"ura, 3ansele (e a g si -eri!irea s! (eau; sau (a! lo!ali9area $ro$riei na"uri era !a lo!ali-9area unei 4n"in(eri )l 3"inoase, a ! rei -or) r ):nea 4n. lui" 4n )is"er 3i ale ! rei )e!a-nis)e erau in(es!i-rabileG C , 4n !iu(a !on(i<iilor -a.orabile 3i a li$sei (e !ons"r:ngeri, 4n !iu(a -a$"ului ! !re9use ! 4l .a $u"ea iubi $e Paul, nu se si)<ise -eri!i" ; ! , la 4n!e$u", !re9use ! a!eas"a era (in !au9 ! o $li!"isea; sau ! (ragos"ea lui o $li!"isea; sau !0iar ! (ragos"ea ei o $li!"isea; (ar nu era sigur =3i, ne!unos!:n(u-3i na"ura, !u) ar -i $u"u" -iG> ! era a3a; M De!i $oa"e ! (ragos"ea nu era solu<ia $en"ru ea; M Ceea !e, la ur)a ur)ei, nu re$re9en"a o $o9i<ie "o"al e,!en"ri! , (u$ !u) ar -i asigura"-o (o!-"orul *a,; M Sau $oa"e ! (ragos"ea .enise $rea ":r9iu $en"ru ea, $rea ":r9iu $en"ru a o !on.inge s 43i le$o(e singur "a"ea =(a! as"a era ) sura (ragos"ei>, $rea ":r9iu $en"ru a o -a!e -eri!i" ; M C , a"un!i !:n( (o!"orul *a, 4i e,$li!ase ! , 4n /.ul *e(iu, oa)enii nu ! u"au -eri!irea, !i ):n"uirea, !ele (ou !on!e$"e nu se a-laser nea$ ra" 4n o$o9i<ie; M Doar ! se!olele ul"erioare a.eau a)bi<ii )ai )i!i; M Hi, a"un!i !:n( ! u" ) -eri!irea, $oa"e ! (e -a$" (ori) o -or) (e ):n"uire, (ar nu 4n(r 9ni) s o nu)i) as"-el; M C $oa"e 3i .ia<a ei -usese !eea !e (o!"orul Jo0nson (e-inise !a -iin( a lui: o $ier(ere (e "i)$, s"ear$ ; M C 4nain"ase -oar"e $u"in !0iar 3i ! "re -or)a !ea )ai (e Fos a ):n"uirii; M C ni)i! (in "oa"e as"ea nu era (in .ina lui. Rai(ul asu$ra Pe3"erii lui Robin -u 4nregis"ra" - r 9ar. (re$" un a!" e,"ra.agan" singular $es"e se!ole, o-erin( a!!es li)i"a" Ni9i"a"orilor S$e!iali !are a!0i"au un su$li)en" (ublu. #a ora 3ase, "ri-buna )are, 4n -or) (e U, era $lin , iar soarele a-la" 4n a$us lu)ina gura Pe3"erii !a un re-le!"or na"ural. *ar"0a 3i 4n"regul !o)i"e" e,e!u"i. se a3e9a-ser sus, 4n ul"i)ul r:n( al "ribunei. /ra un )o)en" (e !ri9 3i o $ia"r (e 4n!er!are $en"ru 4n"regul Proie!"; $e (e al" $ar"e, (a! lu!rurile )ergeau )ul<u)i"or, (in ele $u"eau reie3i i(ei u"ile $en"ru Con!e$"ualis". Teoria $e"re!erii "i)$ului liber nu s" "ea ni!i o se!un( $e lo!. /a 3i Paul (is!u"aser (eFa, 4n $rin!i$iu, (es$re

$osibila 4n!ru!i3are a unor e$isoa(e asin!rone (in is"oria < rii. A$ro$o, un(e era PaulG 7n !ulise, - r 4n(oial , $er-e!-<ion:n( !oregra-ia Ce"ei. Cons"a" !u iri"are ! al "uri (e ea se a3e9ase Sir Ja!A. Nu era un e.eni)en" -es"i., ba (i)$o-"ri. . Cui 4i su!ise ):na la s$a"e $en"ru a ! $ "a lo!ul (o!"orului *a,G Hi nu !u).a $e "uni!a (e gu.erna"or 4i a$ ruse un 3ir nou (e (e!ora<ii au"o-a!or(a"eG 7n "i)$ !e se 4n"or!ea s$re ea !u r:nFe"ul (e Joll1 Ja!A 3i !u o !l "inare larg a !a$ului, *ar"0a obser. ! 3u.i<ele ! run"e (in s$r:n!ene i se 4nnegriser , 4n s-:r3i". M Pen"ru ni)i! 4n lu)e n-a) .ru" s $ier( (is-"ra!<ia as"a, 4i s$use el. Dar n-a3 .rea s -iu 4n lo!ul" u. Nu-l b g 4n sea) . Al" (a" s-ar -i 4n<e$o3a"; as" 9i nu )ai a.ea i)$or"an< . Pu"erea e,e!u"i. era !ea !are !on"a. Hi, (a! lui 4i $l !ea s se Foa!e. Pu"ea s -i re(u! (in !aii $u"ere ai lan-(oului, s re.o!e !lau9a (in !on"ra!" re-eri"oare la ar)agna! sau s -i $un un !i$ (e ur) rire, !u) 4i $useser Cerbului Dingle. Sir Ja!A era un ana-!ronis). *ar"0a se a$le! 4nain"e $en"ru a ur) ri a!<iunea. Colonelul *i!0ael *i!0aelson, 9is *a( *iAe, -usese ins"ru!"or $ersonal (e -i"ness, !u !e.a e,$e-rien< (e !as!a(or, 4nain"e (e a -i re!ru"a" !a s !on(u! "ru$ele SAS (e $e Insul . In res", regi-)!n"ul lui !u$rin(ea gi)na3"i, agen<i (e $a9 , bo(1guar9i, s$or"i.i 3i balerini. ?a$"ul ! ni!iunul nu a.ea e,$erien< )ili"ar nu 4i 4)$ie(i!a s $un 4n s!en , (e (ou ori $e s $" ):n , Ase(iul A)basa(ei Iraniene (in 1%8o, !are !erea agili"a"e, o!0i buni 3i "e0ni!i (e ! < rare, $lus o oare!are !a$a!i"a"e (e a Fu!a "ea"ru 4n "i)$ !e grena(ele oarbe e,$lo(au 4n Fur. De (a"a a!eas"a 4ns a.eau (e-a -a!e !u o e,$erien< nou , iar *a( *iAe "r ia nelini3"i $ro-esionale reale 4n "i)$ !e 43i ins"ruia oa)enii, 4n "ran3eea s $a" 4n grab (e bul(o9ere, !0iar 4n -a<a $ri)ului r:n( (e b n!i. Nu 4l 4ngriFora re9ul"a"ul: Cea"a (e Eai(u!i a.ea s !oo$ere9e la -el !u) !oo$erau 4n"o"(eauna o!u$an<ii A)basa(ei Iraniene. Ceea !e 4l $reo!u$a era g:n(ul ! , 4n li$sa re$e"i<iilor, re$re9en"a<ia $u"ea s nu aib un aer su-i!ien" (e .eri(i!. P:n 3i el 3"ia ! , (in $un!" (e .e(ere )ili"ar, a"a!ul 4n $lin 9i asu$ra unei $e3"eri era o absur-(i"a"e. Cea )ai bun )o(ali"a"e $en"ru a-i !a$"ura $e Robin Eoo( 3i $e 0ai(u!ii lui I as"a (a! se 0o" rau s se o$un !u a(e. ra" I era $ "run(erea $rin in"rarea (e ser.i!iu, 4n "oiul no$<ii, !u re-le!-"oare 3i bas"oane ele!"ri!e. Dar, (a! "oa" lu)ea Fu!a (u$ reguli, !onsi(era ! .a $u"ea organi9a !e.a -ru)os. Ca 3i 4n !a9ul Ase(iului, $ubli!ul $u"ea as!ul"a 4n ! 3"i "oa"e or(inele. *a( *iAe 43i e,$use $lanul, sus<in:n(u-l !u ges"uri a)$le. Cele (ou e!0i$e (e asal", !o)$le" !a)u-la"e, as!ul"au 0is"rioni!, !on-"inu:n(u-3i $reg "irile: unul as!u<ea un !u<i" lung, al"ul sl bea !uiul unei grena(e, al<ii (oi "es"au re9is"en<a -r:ng0nlor (e nailon. Colonelul 43i 4n!0eie ins"ru!<iunile !u 4n(e)nuri s!ur"e la (is!i$lin 3i !on"rol, (in !are -useser eli)ina"e "oa"e e,$re-siile !a9one; a$oi, 4n"in9:n( bra<ul 3i s"rig:n(: B@o, go, @+OC, ( (u se)nalul (e $ornire se,"e"ului !unos-!u" sub nu)ele (e /!0i$a A. Tribuna ur) rea )ul<u)i" 3i !u un sen"i)en" (e -a)iliari"a"e .e!in !u !unoa3"erea )o(ul 4n !are /!0i$a A se 4)$ r<i 4n (ou , (is$ ru 4n $ (ure, iar a$oi se l s !u aFu"orul unui sis"e) (e s!ri$e<i ins"an"aneu $lau9ibil, (in .:r-ul !o$a!ilor $:n (easu$ra Pe3"erii. Pe su$ra-a<a (e $ia"r se ins"al e!0i$a)en"ul (e as!ul"are, 4n gura Pe3"erii -u !obor:" un )i!ro-on, iar (oi sol(a<i SAS 43i 4n!e$ur !obor:rea, (e o $ar"e 3i (e !ealal" a re3e-(in<ei lui Eoo(. /!0i$a A abia 43i !on-ir)ase $o9i<iile, !:n( "ri-buna se u)$lu (e r:se"e. P rin"ele Tu!A 43i - !use a$ari<ia (in Pe3"er , (u!:n( !u el o -oar-e! lung , (e "uns $o)ii. Cu ges"uri "ea"rale, el re"e9 -r:ng0ia a":rna" , o ri(i! (eFos 3i o a9.:rli ! "re s$e!"a"ori. Ignor:n( a!eas" (o.a( !ras (e "eribilis) nein-!lus 4n s!enariu, *a( *iAe $orni 4n -run"ea /!0i$ei B, ":r:3, $e !oa"e 3i $e

genun!0i, s s"r ba" $or-<iunea (e "eren (es!0is. In !ea )ai bun "ra(i<ie !ine)a"ogra-i!o)ili"ar , 43i $rinseser !rengu<e 4n-run9i"e $e !agulele (e l:n . M Doar !:n( $ (urea Burn0a) la Dunsinane .eni-. C, anun< Sir Ja!A, 4n!uno3"in<:n( !ele 9e!e r:n(uri (in -a<a sa. Cu) obser.a )arele Lillia). /!0i$a B se a-la la (ou 9e!i (e )e"ri (e gura Pe3"erii, !:n( "rei s ge<i "re!ur 3uier:n( $e (ea-su$ra lor 3i se 4n-i$ser 4n $ ):n", la $i!ioarele $ri)ului r:n( (e b n!i. A$lau9ele )asi.e !on-ir-)ar ! su$li)en"ul (ublu a.ea ne.oie e,a!" (e genul a!es"a (e realis). *a( *iAe se ui" la !a)a-ra9ii s i, gi)na3"i 3i agen<i (e $a9 , a$oi (in nou la "ribun , $e Fu) "a"e a3"e$":n( un se)nal sau ins"ru!<iuni su$li)en"are 4n !as! , (e la Paul. Pen"ru ! nu $ri)i ni!iuna, ni!i al"a, 3o$"i 4n )i!ro-on: BUnu, (oi, "rei, 0ai $e ei. Pa"ru9e!i (e se!un(e, b ie<iC. ? !u un ges" a"un!i in.en"a" ! "re /!0i$a A, a-la" (easu$ra in"r rii 4n Pe3"er . Pa"ru (in"re )e)brii ei s" "eau a":rna<i (e -r:ng0iile 4n"inse (easu$ra -eres"relor, -ie!are !al!ul:n(u-3i a)$li"u(inea 3i (is"an<a balansului. Pri.in( 4nFos, . 9ur !u sur$rin(ere !e.a !e $ rea s -ie lu!iul gras al s"i!lei a(e. ra"e. #sa)basa( , gea)urile erau - !u"e (in $las"i! $u<in re9is"en" la i)$a!", se!uri9a". Cine 3"ie, $oa"e ! De$ar"a)en"ul Te0ni! in.en"ase !e.a 3i )ai a$roa$e (e au"en"i!. *a( *iAe 3i a(Fun!"ul s u se s l"ar 4n genun!0i, arun!:n(, -ie!are, !:"e o grena( 4n gura Pe3"erii. ?o!oasele s$e!iale, (e "rei9e!i (e se!un(e, -useser s$e!ial !al!ula"e !a s a)$li-i!e "ensiunea (ra-)a"i! ; e,$lo9ia lor a.ea s (ea se)nalul (e in"rare $rin -eres"re /!0i$ei A. /!0i$a B s" "ea 4n"ins $e bur" , $re- !:n(u-se ! 43i a$ r ure!0ile, !:n( (in s$a"e se au9i un nou (ublu su$li)en" (e 0o0o"e. Cele (ou grena(e, ale ! ror -o!oase se a$ro$iau a!u) (e !a$ ", se 4n"or!eau 4n (ire!<ia lor, ur)a"e (e al"e "rei s ge<i, !are a"eri9ar !a) $rea a$roa$e. @rena(ele e,$lo(ar !u bubui"uri (e "une" $rin"re )e)brii /!0i$ei B, bu!uro3i ! a!es"ea nu erau reale. M ?:s iala - r -o!, !o)en" *a( *iAe $en"ru sine, ui":n( ! .orbele lui aFungeau 4n ! 3"ile -ie! -ruia (in"re barosanii a3e9a<i 4n "ribune. Pen"ru a-3i )as!a (eru"a, se ri(i! 4n $i!ioare s"rig:n(: B@o, go, @+OC 3i $orni 4n 3arF , a!o$erin( !ei (ou 9e!i (e )e"ri (e "eren r )a3i. 7n a!ela3i )o)en", !ei $a"ru sol(a<i SAS a":rna<i (e -r:ng0ii 4)$inser 4n s":n! , a<in"in( !u bo!an!ii g0in"ui<i gea)urile $anora)i!e. Ul"erior, a.ea s -ie greu (e s$us !ine <i$ase $ri)ul: )e)brii /!0i$ei A, !are "o"ali9au (ou gle9ne ru$"e 3i o$" genun!0i serios (islo!a<i (e !on"a!"ul !u s"i!la (ublu ar)a" a Pe3"erii, sau !ei ai /!0i$ei B, la .e(erea a !in!i sau 3ase s ge<i 4n(re$":n(u-se s$re ei. Una 4l lo.i $e *a( *iAe 4n u) r, al"a i se 4n-i$se a(Fun!"ului 4n !oa$s . M @o, go, @+O S"rig !olonelul ! 9u", 4n "i)$ !e "ru$a lui (e s$or"i.i 3i a!"ori o lua la goan 4n"r-un )o( -oar"e realis", 4n (ire!<ie o$us . M Bou, bou, B+UO *or) i Sir Ja!A. M + a)bulan< , 4i s$use *ar"0a lui Te( Lags"a--, 4n "i)$ !e ):ini ne. 9u"e (es!0i(eau s!ur" -eres"rele Pe3"erii 3i 4i "r geau 4n un"ru $e sol(a<ii a":rna<i. @ar(a (e !or$ lesbian a ?e!ioarei *arian ie3i 4n goan (in Pe3"er 3i 4l ":r4 $e *a( *iAe 4n !ulise. M @o, go, @+O Si$ a!es"a, bra. $:n la s-:r3i". M Bou, bou, B+UO Re$e" Sir Ja!A !a un e!ou, a$oi, 4n"or!:n(u-se s$re *ar"0a, s$use: C0iar 3i "u "rebuie s re!uno3"i ! ai (a"-o )onu)en"al 4n bar . Ini<ial, *ar"0a nu-i r s$unse. S$erase ! Paul o s se (es!ur!e )ai bine. Sau $oa"e !oregra-ia -usese s"abili" , iar Eoo( 4i "ri3ase. Asal"ul -usese un (e9as"ru a)a"ori!es!. Hi "o"u3i. Hi "o"u3i. Se 4n"oarse iar ! "re gu.erna"or: M As!ul"a<i a$lau9ele. 7n"r-a(e. r. ?luier "urile 3i b " ile (in $al)e se )o(ulau 4n"r-un $uls ri")i! !are a)enin<a s ( r:)e "ribuna. #e $l !use, as"a era !lar. /-e!"ele s$e!iale -useser -or)i(abile; *a( *iAe, 4n

erois-)ul lui r ni", era $er-e!" !on.ing "or; in!i(en"ele nu - !eau (e!:" s !on-ir)e au"en"i!i"a"ea a!<iunii. Hi la ur)a ur)elor, reali9 *ar"0a brus!, )aFori-"a"ea Ni9i"a"orilor ar -i (ori" !a Eai(u!ii s ias 4n.ing "ori. Tru$ele SAS $u"eau -i /roii /libera-"ori la A)basa(a Iranian , (ar ai!i nu re$re9en"au (e!:" o -or< (e asal" a-la" sub !o)an(a "i! lo-sului 3eri- (e No""ing0a). Eai(u!ii lui Robin, !a a!"orii !are nu se 4n(ur s ias la ra)$ , -ur s!o3i (in Pe3"er , $en"ru a -a!e re.eren<e nu)eroase. Un eli!o$"er al Sal. rii (es!inse $en"ru a-l "rans$or"a $e a(Fun!"ul !olo-nelului (ire!" la s$i"alul (in Die$$e. 7n"re "i)$, *a( *iAe 4nsu3i, lega" !u -unii groase, era e,$us !a os"a"i!. A$lau9ele !on"inuau. /rau ai!i $osibili" <i !er"e, 43i s$use *ar"0a. /a 3i Paul .or "rebui s (is!u"e !u Je--. /ra ne.oie (e un e-or" Con!e$"ualis", (esig5, 3i era $ !a" ! 0ai(u!ii s! $as!r $u<in -r:iele; (ar !on-li!"ele in"er-e$o!i a.eau 4n )o( !er" re9o-nan< la $ubli!. Sir Ja!A 43i (rese glasul 3i se r su!i s$r! ea. Cere)onios, 43i a3e9 "ri!ornul $e !a$. M I<i a3"e$" (e)isia $:n ):ine (i)inea< . Pier(use "o"al !on"a!"ul !u reali"a"eaG A (oua 9i, (es!0i9:n( u3a, *ar"0a 4l g si $e Sir Ja!A a3e9a" la biroul ei, !u (ege"ele 4)$le"i"e negli-Fen" $rin"re -ire"uri. /ra la "ele-on; sau !el $u<in .orbea la "ele-on. 7n s$a"ele lui, Paul s" "ea 4n $i!ioare. Sir Ja!A 4i in(i! un s!aun Fos, (e $ar"ea !ealal" a )esei (e lu!ru. Ca 3i la $ri)ul in"er.iu, *ar"0a re-u9 s ur)e9e ins"ru!<iunile. Du$ un )inu" sau (ou , 4n!0ein( or(inele (a"e !ui.a !are $u"ea sau nu s se a-le la !el lal" !a$ " al -irului, Sir Ja!A a$ s $e un bu"on 3i s$use: M S nu-)i )ai (ai ni!i o leg "ur . A$oi 43i ri(i! $ri.irile ! "re ea: M Te)iriG *ar"0a nu-i r s$unse. M * rog, (ar ni!i nu $o<i s s$ui ! nu. C0i!o"i, $ar! la au9ul unei alu9ii abs!onse. *ar"0a a$roa$e ! 43i re! $ "ase !u)$ "ul, !:n( Sir Ja!A se ri(i! greoi: M Paul, (ragul )eu, a) ui"a". A!u) s"a e s!a-unul " u. ?eli!i" ri. *ai)u< rin( un 3a)belan al !ur<ii sau un )aes"ru (e !ere)onii (e la Parla)en", 4i <inu <ea$ n s!aunul lui Paul 3i i-l 4)$inse sub 3e9u". * !ar Paul a.ea un )ini)u) (e ru3ine !a s $ar s":nFeni", !ons"a" *ar"0a. M Ne9i (u)nea"a, (o)ni3oar Co!0rane, $:n a!u) n-ai reu3i" s 4n.e<i o le!<ie si)$l . 7)i a(u!i a)in"e (e .:n "orul !are a $le!a" (u$ ursul gri99l1. H"ii $o.es"ea. Nu a3"e$" r s$unsul ei. M Po.es"ea !u ursuK, 0a, 0a, s!u9 -)i u)orul in.olun"ar. Probabil ! )i se "rage (e la s"area (e s$iri". Care .a s 9i! : un .:n "or au(e ! $e o insul (in AlasAa, (in a$ro$ierea !oas"ei, ar -i un urs. AngaFea9 un eli!o$"er !are s -l "rea! a$a. Du$ )ul"e ! u" ri g se3"e un urs )are, b "r:n 3i 4n<ele$". 7l ia 4n b "aia $u3"ii, "rage iu"e -$oooooooo!O M Hi -a!e "eribila, neier"a"a gre3eal (oar (e a r ni ani)alul. Ursul -uge 4n $ (ure, !u .:n "orul $e ur)e. A!es"a ( o!ol insulei, o "ra-.ersea9 4n !ru!i3 3i-n !ur)e9i3, ! u":n( $es"e "o" ur)e (e urs. Poa"e *o3 *ar"in s-a $i"i" 4n !ine 3"ie !e $e3"er , un(e 3i-a (a" ob3"es!ul s-:r3i". +ri!u), nu ( $es"e el. Pen"ru ! 9iua se a$ro$ie (e s-:r3i", .:n "orul 0o" r 3"e ! i-a aFuns 3i se 4n"oar!e os"e-ni" ! "re lo!ul un(e 4l a3"ea$" eli!o$"erul, !a s -l (u! 4na$oi. AFuns la .reo su" (e )e"ri, !ons"a" ! $ilo"ul 4i -a!e ni3"e se)ne !a) agi"a"e. Se o$re3"e, las ar)a Fos !a s -i -a! , la r:n(ul lui, se)n !u ):na, iar 4n !li$a aia ursul, !u o singur lo.i"ur a labei i)ense I Sir Ja!A i)i" ges"ul, $en"ru !a9ul 4n !are *ar"0a nu era 4n s"are s 3i-l 4n!0i$uie I 4i s)ulge !a$ul (e $e u)eri. M Hi ursul a "r i" -eri!i" $:n la a(:n!i b "r4-ne<eG Nu se $u"u ab<ine *ar"0a. M Un lu!ru $o" s -<i s$un, ! .:n "orului nu i-a -os" (a", (o)ni3oar Co!0rane, .:n "orului nu i-a -os" (a".

7n l<:n(u-se $e $i!ioarele (in s$a"e (inain"ea ei, Sir Ja!A se) na (in !e 4n !e )ai )ul" !u un urs, !l "in:n(u-se 3i )or) in(. Paul !0i!o"i I si!o--an"ul reins"ala" 4n -un!<ie. Ignor:n(u-l $e Sir Ja!A, *ar"0a 4i s$use $roas-$ " nu)i"ului Dire!"or /,e!u"i.: M Hase luni !el )ul", a":" 4<i (au. M Ce-i as"a, o lingu3ire (e $re!i9ieG I-o 4n"oarse el re!e. M A) !re9u". #as-o )oar" , *ar"0a. Ai !re9u" ! ai e.alua" !ore!" si"ua<ia. Si"ua<iile (i.erse. N-ai - !u"o. As"a-i "o". M S!u9a<i-) ! in"er.in 4n"r-un )o)en" (e su-erin< $ersonal , 9ise Sir Ja!A !u un sar!as) las!i., (ar a.e) (e !lari-i!a" !:"e.a $re.e(eri !on-"ra!"uale. Pensia 4<i .a -i re.o!a" , !on-or) !on"ra!"ului, 4n ur)a ga-elor )asi.e $e !are le-ai - !u" !u o!a9ia in!i(en"ului (in Pe3"era lui Eoo(. Ai (ou s$re9e!e ore !a s elibere9i biroul 3i a$ar"a-)en"ul. Ca(oul (e $le!are e un bile" (e -eribo" nu)ai (us $:n la Die$$e, la !lasa a (oua. Cariera (u)i"ale a lua" s-:r3i". Dar, $en"ru !a9ul 4n !are 4<i "re!e $rin !a$ s ) !on"ra9i!i, a!u9a<iile (e -rau( 3i (ela$i(are $e !are <i le-a) $reg "i" .or r ):ne la (osar, $en"ru a -i a!"i.a"e 4n !a9 (e ne.oie. M Tan"i *a1, s$use *ar"0a. M *a)a n-a a.u" (e!:" -ra<i, 4i re$li! el a$ sa". *ar"0a se ui" la Paul, !are re-u9 s 4i sus<in $ri.irea. M Nu e,is" $robe, s$use el. Nu )ai e,is" . Probabil au (is$ ru". +r -i ars, sau !ine 3"ie. M Sau le-o -i ):n!a" ursul. M Bra.o, (o)ni3oar Co!0rane. * bu!ur s . ( ! , 4n !iu(a si"ua<iei, 4<iK $ s"re9i si)<ul u)o-rului. Desigur, "rebuie s "e a.er"i9e9 ! , (a! -a!i .reo a-ir)a<ie, 4n $ubli! sau 4n $ar"i!ular, !are s )i se $ar !:"u3i (e $u<in ( un "oare $en"ru iubi-"ul )eu Proie!", nu .oi e9i"a s ) -oloses! (e "oa" $u"erea $e !are o a) la (is$o9i<ie, 3i !are e !onsi(erabil , $en"ru a "e o$ri. Hi, !unos!:n(u-) , .ei 4n<elege ! n-a) s ) )ul<u)es! s 4)i a$ r in"eresele, !i a) s a(o$" o a"i"u(ine -oar"e $roa!"i. . Sun" sigur ! ) 4n<elegi. M @ar1 Des)on(, s$use *ar"0a. M Do)ni3oar Co!0rane, !0iar e3"i 4n ur) !u e.eni)en"ele. + $ensionare 4nain"e (e .re)e se i)$unea. S$une-i, Paul. M @ar1 Des)on( a -os" nu)i" re(a!"or-3e- la T0e Ti)es. M Cu o lea- generoas . M /,a!", (o)ni3oar Co!0rane. Cini!ii sus<in ! ori!e o) 43i are $re<ul lui. /u sun" )ai $u<in !ini! (e!:" al<ii, $e !are i-a3 $u"ea nu)i ai!i, 3i s$un ! -ie!are o) 3"ie bine !are e ni.elul la !are 3i-ar (ori s -ie re)unera". Nu-i a3a ! e o $er-s$e!"i. )ai onora"nl asu$ra lu!rurilorG C0iar 3i (u)nea"a, (a! 4)i a(u! a)in"e bine, ai e)is anu-)i"e $re"en<ii -inan!iare !:n( ai .eni" s lu!re9i $en"ru )ine. Noiai sluFba, (ar a.eai un $re<. A3a ! ori!e !ri"i! la a(resa s"i)abilului (o)n Des)on(, a ! rui !arier Furnalis"i! nu e )ai $reFos (e a al"ora, e $ur i$o!ri9ie. M Des$re !are (u)nea.oas"r . #as-o )oar" , *ar"0a. #as-o. M In (i)inea<a as"a la3i o )ul<i)e (e -ra9e ne"er)ina"e, (o)ni3oar Co!0rane. S"resul, $resu$un. Re)e(iul "ra(i<ional e o ! l "orie 4n(e-lunga" $e )are. Din $ !a"e, noi nu-<i $u"e) o-eri (e!:" o s!ur" "ra.ersare a Canalului *:ne!ii. S!oase un $li! (in bu9unar 3i i-l arun! 4n -a< . M Hi a!u), 9ise el, a3e9:n(u-3i "ri!ornul $e !a$ 3i 4n l<:n(u-se, )ai $u<in !a un urs 4n (ou labe, !:" !a un ! $i"an (e .as $ronun<:n( sen"in<a -a< (e )a"elo"ul r 9.r "i", "e (e!lar$ersona nongra"a $e Insul . A!u) 3i-n .e!ii .e!ilor. Re$li!ile se 4ng0esuir 4n )in"ea *ar"0ei, (ar nu 3i $e bu9e. 7i arun! o $ri.ire neu"r lui Paul, ignor $li!ul 3i $ r si biroul $en"ru ul"i)a oar .

73i lu r )as-bun (e la (o!"orul *a,, Hoare!ele (e Sar , P g:nul Prag)a"i!. Do!"orul *a,, !are nu ! u"a ni!i -eri!irea, ni!i ):n"uirea. C u"a oare (ragos"eaG Presu$unea ! nu, (ar nu (is!u"aser ni!io(a" subie!"ul. Sus<inea ! nu (ore3"e (e!:" $l !erea, !u "oa"e insa"is-a!<iile ei -ru)os 4n!rus-"a"e. Se s ru"ar $e obra9 3i 4i a(ul)e! a$a (e "oale" !lona" . 7n "i)$ !e se 4n"or!ea s $le!e, *ar"0a se si)<i res$onsabil . Poa"e ! (o!"orul *a, 43i !ons"ruise o !ara$a!e lu!i"oare, (ar 4n !li$a a!eea 4l .e(ea !a $e !e.a .ulnerabil, ino!en", (e!or-"i!a". Cine a.ea s 4i )ai ia a$ rarea a!u), (a! ea $le!aG M Do)nule (o!"or. M Do)ni3oar Co!0raneG S" "ea 4n -a<a ei, !u (ege"ele )ari 4n bu9unarele .es"ei (e !uloarea -run9elor (e eu!ali$", $ar! a3"e$":n( o nou 4n"rebare (in $ar"ea s"u(en<ilor, !u !are s seFoa!e. M N a)in"i<i !:n( .-a) !0e)a", a!u) .reo (ou luniG M C:n( .oia<i s ) (a<i a-ar G M Do)nule (o!"orO M As"a .oia<i, nuG 7n (e!ursul a!"i.i" <ii lui, ori!e i-is"ori! 43i (e9.ol" un si)< $en"ru -elul 4n !are -un!<ionea9 )e!anis)ul $u"erii. M + s . (es!ur!a<i, (o)nule (o!"orG M Cre( ! (a. Do!u)en"ele Pi")an "rebuie $use 4n or(ine, !eea !e 4)i .a lua !e.a "i)$. #ar $e unn .ine, (esigur, biogra-ia. *ar"0a 4i sur:se, !l "in:n( )us"r "or (in !a$. *us"rarea era $en"ru ea 4ns 3i: (o!"orul *a, nu a.ea ne.oie ni!i (e s-a"urile, ni!i (e $ro"e!<ia ei. 7n biseri!a S-:n"ului Al(51n, 43i arun! o!0ii s$re nu)erele (e lo"erie !are (ese)nau i)nurile. Ni!i s $" ):na as"a n-ai !:3"iga", *ar"0a. Se a3e9 $e o $erni< bro(a" !u ini<iale, a$roa$e a(ul)e-!:n( lu)ina u( . Ce o a"r gea la lo!ul a!es"aG Nu .enea s se roage. Nu o 4n(e)na ! in<a. S!e$"i!ul a(us la or(ine, blas-e)ia"orul ale ! rui i)$re!a<ii se (i9ol.au: !a9ul ei nu re$ro(u!ea .e!0ea $o.es"e, !are - !ea a":"a $l !ere $reo<ilor. Dar !0iar e,is"a o $aralel G Do!"orul *a, nu !re(ea 4n ):n"uire, (ar $oa"e ea !re(ea, s$er:n( ! o .a $u"ea g si $rin"re ruinele unui al" sis"e) (e i9b .ire, )ai ) re<, (ar arun!a" la gunoi. Bla 9i, *ar"0a, !e !au<iG *ie $o<i s -)i s$ui.C BCe !au"G Nu 3"iu. Poa"e re!unoa3"erea -a$"ului ! , 4n !iu(a a$aren<elor, .ia<a are !a$a!i"a"ea (e a -i serioas . Ceea !e )ie )i-a s! $a".C BCon"inu .C BCu) s 9i!, $resu$un ! .ia<a "rebuie s -ie )ai serioas (a! are o s"ru!"ur , (a! un(e.a, a!olo, e,is" !e.a )ai 4nal" (e!:" "ine.C B?ru)os 3i (i$lo)a"i!, *ar"0a. Hi banal. Triu)- "or (e - r sens. *ai 4n!ear! o (a" .C BBine. Da! .ia<a e o banali"a"e, a"un!i (is-$erarea e singura o$<iune.C B*ai bine, *ar"0a. *ul" )ai bine. Da! n-oi -i .ru" s s$ui ! ai 0o" r:" s $orne3"i 4n ! u"area lui Du)ne9eu !a )o(ali"a"e (e a e.i"a an"i(e$re-si.ele.C BNu, nu as"a a) .ru" s s$un. *-ai 4n<eles gre3i". Nu ) a-lu 4n"r-o biseri! (a"ori" lui Du)ne9eu. Una (in"re $roble)e e ! .orbele, !ele serioase, au -os" -olosi"e, $:n la e$ui9are, "i)$ (e se!ole, (e oa)eni !a re!"orii 3i .i!arii (e $e $ere"ele a!es"a. As" 9i, ele nu se )ai $o"ri.es! !u g:n(urile. Dar !re( ! lu)ea a!eea, al"-el (e nein.i(ia", a.ea !e.a $en"ru !are o $u"e) in.i(ia. Nia<a e )ai serioas , 3i 4n !onse!in< )ai bun , 3i 4n !onse!in< )ai u3or (e 4n(ura" (a! e $us 4n"r-un !on"e," )ai larg.C B+-, *ar"0a, ) $li!"ise3"i. Poa"e ! nu e3"i !re(in!ioas , (ar e3"i $lin (e $io3enie. 7)i $l !ea )ai )ul" !u) erai 4nain"e. Cinis)ul as!u<i" e o re$li! )ai $o"ri.i" la lu)ea )o(ern (e!:". N 9uin<ele as"ea sen"i)en"ale.C BNu, nu sun" sen"i)en"al . Di)$o"ri. . Nreau s s$un ! .ia<a e )ai serioas , )ai bun 3i )ai u3or (e 4n(ura", !0iar (a! e 4n"r-un !on"e," arbi-"rar 3i !ru(, !0iar (a! legile ei sun" -alse 3i ne(re$"e.C BDa, (ar s"a e a.an"aFul $ri.irii re"ros$e!"i.e. S$une as"a 3i .i!"i)elor $erse!u<iilor religioase (e-a lungul se!olelor. Ce $re-eri, s -ii "ras $e roa" , sau s ai un )i! bungalou $e Insula Lig0"G Cre( ! in"uies! r s$unsul.C BHi 4n! !e.a.C BDar nu

)i-ai r s$uns la ul"i)a 4n"rebare.C BNu 3"iu, $oa"e "e 4n3eli. Hi 4n! !e.a. ?a$"ul ! un in(i.i( 43i $ier(e !re(in<a 3i ! un $o$or 43i $ier(e !re(in<a, nu sun" unul 3i a!ela3i lu!ruG Ui" -"e !e s-a 4n":)$la" !u Anglia. Ne!0ea Anglie. A:n!e"a" s )ai !rea( . A, a !on"inua" s se (e9.ol"e. S-a (e9.ol"a". Dar 3i-a $ier(u" serio9i"a"ea.C BA0a, (e!i a!u) a.e) (e-a -a!e !u un $o$or 4n"reg !are 3i-a $ier(u" !re(in<a, nuG Ce ironie, "o!)ai "u s s$ui as"a. Cre9i ! $o$orul s-ar (es-!ur!a )ai bine (a! ar a.ea !:"e.a !on.ingeri seri-oase, !0iar (a! sun" arbi"rare 3i !ru(eG A(u!e<i 4na$oi In!0i9i<ia, in"ro(u!e<i $e *arii Di!"a"ori, *ar"0a Co!0rane are $l !erea s . $re9in"e.C B@a"a. Nu $o" s e,$li! - r s -)i ba" Fo! (e )ine 4ns )i. Cu.in"ele ur)ea9 o logi! a lor. Cu) -a!i s "ai no(ulG Poa"e ui":n( !u.in"ele. #as !u.in"ele s se s-:r3eas! , *ar"0a.C 7n )in"e i se !on"ur o i)agine, una 4)$ r-" 3i" (e unul (in"re o!u$an<ii an"eriori ai a!es"ei s"rane. Nu @uillia)us Tren"inus, -ire3"e, sau Anne Po""er, (ar $oa"e un g:n( -a)iliar $en"ru lo!o"enen-"ul Rober" Ti)o"01 Pe""igre5, C0ris"ina *argare" Benson, Ja)es T0orogoo( sau Lillia) Pe""1. Q -e)eie lua" (e .:n" 3i sus$en(a" , o -e)eie $e Fu) "a"e (e (in!olo (e lu)ea a!eas"a, 4ngro9i" 3i 4ns$ i):n"a" , (ar $:n la ur) aFuns 4n sigu-ran< . Sen"i)en"ul ! (erii 4n gol, 4n gol, 4n gol, $e !are 4l "r i) 4n -ie!are 9i a .ie<ii noas"re, a$oi !on3"iin<a -a$"ului ! $r bu3irea e 4n!e"ini" , o$ri" (e un !uren" a ! rui e,is"en< nu o b nuise ni)eni. + !li$ s!ur" 3i e"ern , !are era absur( , i)$robabil , in!re(ibil , a(e. ra" . +u !r $a"e 4n 3o!ul u3or al a"eri9 rii, (ar ni)i! )ai )ul". Bog <ia 4n"reg0 .ie<i (e (u$ )o)en"ul a!ela. Ul"erior, )o)en"ul -usese a$ro$ria", rein.en-"a", !o$ia", 4n s$ri"; ea 4ns 3i ( (use o ):n (e aFu"or. Dar 4n s$rirea a!eas"a se $e"re!ea 4n"o"-(eauna. Serio9i"a"ea s" "ea 4n .aloarea (a" i)agi-nii originare: 4n"oar!erea la ea, .e(erea ei, si)<irea. A!es"a era $un!"ul 4n !are se (es$ r<ea (e (o!"orul *a,. + $ar"e a -iin<ei "ale b nuia ! e.eni)en"ul )agi! nu se $e"re!use ni!io(a" , sau !el $u<in nu a3a !u) se $resu$unea a!u) ! se $e"re!use. Dar i)aginea 3i )o)en"ul "rebuiau s !a$e"e .aloare !0iar 3i (a! nu a.useser lo!. 4n a!eas"a s" "ea serio9i"a"ea .ie<ii. A3e9 -lorile $e al"ar 3i le lu $e !ele (e s $" -):na "re!u" , us!a"e 3i -ragile. Trase, !u un e-or", u3a grea (u$ ea, (ar nu o 4n!uie, 4n e.en"uali-"a"ea ! )ai erau 3i al<ii. C !i a "a e gr (in ria, 3i $li.irea, 3i !ulegerea. 3. Albionul] Cu o serie (e )i3! ri $relungi, )e"ali!e, (in 4n!0eie"ur , Je9 Earris 43i as!u<ea !oasa. Ni!arul a.ea o !osi"oare )e!ani! s"r .e!0e, !u ben9in , (ar Je9 $re-era s -a! lu!rurile (u$ r:n(uial ; 4n $lus, $ie"rele (e )or):n" ro"unFi"e erau $lan-"a"e 4n"r-o (e9or(ine (elibera" , $ar! s$e!ial $en"ru a s-i(a $u"erea )e!ani! . De la !a$ "ul !el lal" al !i)i"irului, *ar"0a 4l . 9u $e Earris a$le!:n(u-se 3i s"r:ng:n(u-3iFa)bierele (e $iele. A$oi s!ui$ 4n $al)e, e)ise !:"e.a 4nFur "uri in.en"a"e 3i $orni s a"a!e -inul, r !0i<i!a, alb s"relele 3i ) 9 ri!0ea 4n"ins $es"e "o". 7nain"e !a buruienile s !reas! la lo!, *ar"0a .a $u"ea !i"i nu)ele in!i9a"e ale .ii"orilor s i !o)$anioni. /ra 4n!e$u"ul lui iunie, !u o s $" ):n 4nain"e (e serbare, iar .re)ea l sa o i)$resie -als (e .ar . N:n"ul ! 9use 3i bon(arii 4n!e<i s!o"o!eau $rin $ar-u)ul ierburilor 4n!inse. + lalea$es"ri< , s"ro$i" !u argin"iu, s!0i)ba ! r ri aeriene, u3oare, !u o -loarea-!u!ului. Doar o $i"uli!e .er9uie, 0i$er-a!"i. , 4n ! u"are (e inse!"e, - !ea (o.a(a unei (eon"ologii $ro-esionale s:!:i"oare. P s rile (e ] 4n original BAngliaC, (enu)ire $relua" (u$ unul (in"re rega"ele )e(ie.ale e,is"en"e 4n Insulele Bri"ani!e, /as" Anglia. Pen"ru a e.i"a !on-u9ia !u nu)ele (a" 4n ro):ne3"e $ r<ii (in *area Bri"anie (enu)i" B/nglan(C =3i uneori, $rin e,"ensie, !0iar *arii Bri"anii>, a) $re-era" .arian"a ar0ai! BAlbionC =n. "r.>. P (ure erau )ai 4n(r 9ne<e (e!:" le . 9use 4n !o$il rie. *ai a!u) !:"e.a 9ile, *ar"0a . 9use un !in"e9oi s$ rg:n( un s:)bure (e !irea3 !0iar la $i!ioarele ei.

Ci)i"irul biseri!ii era un lo! al li$sei (e e"i!0e" 3i al $r bu3irii, al ra.agiilor )ai bl:n(e ale .re)ii. Un nor (e le)nul-Do)nului as!un(ea 4n!linarea a.en"uroas a unui 9i( (e !re)ene. Un -ag ro3!a" a.ea (ou !rengi obosi"e s$riFini"e !u !:rFe (e le)n, iar a!o$eri3ul !ir!u)-le, al $or<ii era s$ar". S!:n-(urile a!o$eri"e !u li!0eni ale b n!ii $e !are se a3e9ase *ar"0a se . i"au !0iar 3i (e greu"a"ea ei a"en"l sa" . BPi"uli!ea .er9uie es"e o $as re neobosi" , !are nu "r ie3"e 4n s"oluri.C De un(e-i .enise i(eeaG To!)ai luase na3"ere 4n !a$ul ei. Nu, nu era a(e-. ra": -usese 4n !a$ul ei (in"o"(eauna 3i $ro-i"ase (e o!a9ie $en"ru a-i "re!e $rin )in"e. ?un!<ionarea )e)oriei (e.enea "o" )ai alea"orie; as"a !ons"a-"ase. *in"ea 4i lu!ra 4n! 3i a!u) !u !lari"a"e, (u$ $ rerea ei, (ar 4n )o)en"ele (e re$aus ie3eau la su$ra-a< "o" -elul (e (e3euri. Cu ani 4n ur) , la .:rs"a )iFlo!ie, )a"uri"a"e, sau !u) s-o )ai -i nu)i" ea, )e)oria 4i -usese $ra!"i! , Fus"i-i!a"oare. De $il( , !o$il ria era a)in"i" 4n"r-o su!!esiune (e in!i(en"e !are e,$li!au (e !e aFunsese3i s -ii $er-soana !are erai. In 9iua (e as" 9i erau )ai )ul"e (era$aFe I !a un lan< (e bi!i!le" !are sare un (in"e I 3i )ai $u<ine 4n3iruiri logi!e. Sau $oa"e ! era !reierul !are 4<i ( (ea (e 4n<eles ! era )ai bine s nu 3"ii: ! (e.enise3i $ersoana !are erai nu ur):n( $rin!i$iul e,$li!abil al !au9ei 3i e-e!-"ului, $rin a!"ele (e .oin< i)$use !ir!u)s"an<elor, !i absolu" 4n":)$l "or. D (eai (in ari$i "oa" .ia<a, (ar .:n"ul era a!ela !are 0o" ra 4n!o"ro "e 4n(re$<i. M Do)nule EarrisG M Pu"e<i s -)i s$une<i Je9, (o)ni3oar Co!0rane, a3a-)i s$une "oa" lu)ea. Po"!o.arul era un b rba" .oini!, ! ruia 4i "rosneau genun!0ii $e !:n( se 4n(re$"a (e 3ale. Pur"a un s"rai $o$ular (e !on!e$<ie $ro$rie, "o" nu)ai bu9unare, !urele 3i -al(uri a!olo un(e nu "e a3"e$"ai, a)in"in( a":" (e un (ansa"or *orris, !:" 3i (e un a(e$" al s!la.iei. M Cre( ! un s"ur9 ro3u 4n! )ai !uib re3"e, s$use *ar"0a. 7n s$a"ele "u-ei (e le)nulDo)nului. Ai griF s nu-l s":rne3"i. M S-a - !u", (o)ni3oar Co!0rane, r s$unse Je9 Earris, "r g:n(u-se (e o 3u.i< (e $ r (e $e -run"e, $oa"e !u o in"en<ie sa"iri! . Se 9i!e ! s"ur9ii 3"ia ro3ii a(u! noro! lora (e nu-i s":rnes! (e $e !uib. M Serios, (o)nule EarrisG /,$resia *ar0"ei era una (e ne4n!re(ere. M A3a se 9i!e 4n sa", (o)ni3oar Co!0rane, re$li! -er) Earris, !a 3i !u) rela"i. re!en"a ei sosire ai!i nu-i ( (ea (re$"ul (e a $une la 4n(oial is"oria. ? !u !:<i.a $a3i $en"ru a re"e9a un s)o! (e "ri-oi s lba"i!. *ar"0a 9:)bi. Ciu(a" !u) nu se $u"ea 0o" r4 s -i s$un Je9. Dar ni!i Earris nu suna )ai au"en"i!. Je9 Earris, -os" Je9 +s0insA1, Furis!onsul" la o -ir) a)eri!an (e $ro(use ele!-"roni!e, -usese ne.oi" s 43i $ r seas! <ara 4n $erioa(a (e urgen< . Pre-erase s r ):n , ar0ai-9:n(u-3i a":" nu)ele, !:" 3i "e0nologia: a!u) $o"!o.ea !ai, - !ea !er!uri (e bu"oi, as!u<ea !u<i"e 3i se!eri, " ia !0ei, "un(ea bor(urile (e iarb 3i -er-)en"a un soi (e b u"ur 4n !are !u-un(a un . "rai 4nro3i" 4n -o!, 4nain"e (e a o ser.i. C s "oria !u Len(1 Te)$le 4i )uiase a!!en"ul, a(u!:n(u-l )ai a$roa$e (e !el lo!al; iar $l !erea lui !ea )are era s -a! $e < r noiul ori (e !:"e ori .reun an"ro-$olog, au"or (e ! r<i (e ! l "orie sau ling.is" 43i - !ea a$ari<ia $ros" (eg0i9a" 4n "uris". M S$une-)i, 4n!e$ea ! l "orul, (a" (e gol (e bo!an!ii noi-nou<i, $:l!ul a!ela (e !o$a!i are .reun nu)e a$ar"eG M Nu)eGO R !nea Earris (e la -oa:e, 4n!re<in-(u-3i -run"ea 3i b ":n( 4n"r-o $o"!oa. s"a!oFie !a un ,ilo-onis" (e)!n". Nu)eGO Re$e"a el, $ri.in(u-l $e an!0e"a"or $rin !iu-ul (e $ r 4n!:l!i". Ula-i !r:ngul lui Ealle1, $:n 3i-un !:ine 4ne!a" 3"ie as"a. A$oi arun!a (is$re<ui"or $o"!oa.a 4n"r-o ! l-(are !u a$ , l s:n( s-:r:i"ul 3i aburul ei s (ea )ai )ul" (ra)a"is) )us"r rii. M Cr:ngul lui Ealle1. Nrei s s$ui. !a 3i Co)e"a Ealle1G

DeFa (egus" "orul 3i !er!e" "orul o)enirii 4na-$oia"e regre"a ! nu $oa"e s!oa"e !arn!"ul (e no"i<e sau re$or"o-onul. M Co)e" G Ce !o)e" -i aiaG P-ai!i n-a.e) ni!i o !o)e" . Care .a sK9i! n-a<i au9i" (e /(na Ealle1. Nu, $ese)ne ! a3a-i, oa)enilor (e $-ai!i nu le $la!e s .orbeas! (es$re lu!niri !a as"ea. Curioas a-a!ere, !re(e<i-) $e )ine, !urioas a-a!ere. Du$ !are, !u o re<inere s"u(ia" 3i (u$ !e ( (ea "oa"e se)nele ! 4i es"e -oa)e, Earris $o"-!o.arul, n s!u" +s0insA1 Furis!onsul"ul, se l sa o)eni" !u o $l !in" !u rini!0i 3i !arne "o!a" la Rising Sun, - !:n(, !u o 0alb (e bere a)ar 4n -a< , alu9ii I (ar ne!on-ir):n( !u a(e. ra" ni!io-(a" I la $o.e3"i .r Fi"ore3"i 3i su$ers"i<ii, la obi-!eiuri se,uale sub !lar (e lun 3i la sa!ri-i!area, 4n "rans , a ani)alelor, "oa"e nu !u $rea )ul" .re)e 4n ur) . Res"ul b u"orilor (in !r:3) $rin(eau -ra9e ros"i"e $e Fu) "a"e, 4n "i)$ !e Earris 43i s" $:nea a.:n"ul, !obor:n( .o!ea. BBine4n<eles ! .i!arul n-a re!unos!u" ni!io(a" .C, li se o-erea, sau: BTo<i i (e-o s -i 4n"reba<i or s s$un ! ni!i n-au !unos!u"-o $e /(na, (ar ea i-a 4)b ia" la na3"ere 3i "o" ea i-a 4)b ia" la )oar"e 3i, 4n"re as"ea (ou .C Din !:n( 4n !:n(, (o)nul *ullin, (ire!"orul 3!olii, 4l !er"a $e Je9 Earris, $e )o"i. ! -ol!lorul, 3i )ai ales !el in.en"a", nu "rebuia s !ons"i"uie )o"i. (e s!0i)buri )one"are sau 4n na"ur . Dire!"orul era "i)i( 3i (i$lo)a", (e a!eea se )en<inea 4n aria $rin!i$iilor generale. Res"ul oa)enilor (in sa" ( (eau lu!rurilor o no" )ai -rus" : $en"ru ei, -abula<iile 3i !u$i(i"a"ea lui Earris re$re9en"au (o.a(a originii neengle9e a $o"!o.arului. +ri!u), Earris res$ingea 4n"o"(eauna !ri"i!ile 3i, - !:n( !u o!0iul 3i s! r$in:n(u-se 4n !re3"e", 4l a"r gea $e (o)nul *ullin 4n $o.es"ea sa. M Nu . s$eria<i, (o)nuK *ullin, 9 u a3a. N-a) s!os un !u.in<el (es$re (u)nea.oas"r 3i /(na, ni!i ) !ar unul, (a! )i-a) (a" eu (ru)uK la gur (es$r! a-a!erea as"a ui"e, a!uK 4)i s$in"e! bur"a !u !oasa as"a 3i-)i s!o" )a<ele. M Eai(e, 0ai(e, Je9, $ro"es"a (ire!"orul (e 3!oal , $en"ru !are u"ili9area nu)elui (e bo"e9 se)ni-i!a 4n-r:ngerea. Noia) (oar s -<i a"rag a"en<ia s nu e,agere9i !u "oa"e $o.e3"ile $e !are le s$ui. Da! .rei legen(e ale lo!ului, a) o )ul<i)e (e ! r<i $e !are $o" s <i le 4)$ru)u". Cole!<ii (e -ol!lor 3i al"ele la -el. 7n .ia<a sa an"erioar , (o)nul *ullin -usese an"i!ar. M Cu T:na Bun 3i "o" res"ulG A(e. rul e, (o)nuK *ullin I iar ai!i Earris 43i lua un aer (e )o(es"ie $o9na3 I ! le-a) 4n!er!a" 3i $e as"ea, (aK nu )erg la -el (e bine. #u)ea $re-er $o.e3"ile lui Je9, s"a-i a(e. rul. *a"a 3i (o)ni3oara Co!0rane $u"e<i s . !i"i<i ! r<ile la lu)ina lu):n rii, 4)$reun . M A0, $en"ru nu)ele lui Du)ne9eu, Je9. M TreK s -i -os" o -e)eie -ru)oas la .re)ea ei, (o)ni3oara Co!0rane, nu !re(e<iG Se 9i!e ! !ine.a i-a 3"er$eli" un !o)bine9on (e $e -r:ng0ie luni a!uK 2%3 o s $" ):n , !:n( b "r:nuK bursu! Bro!A seFu!a la lu)ina lunii $e Dealul S$:n9ur "orii. #a s!ur". Ti)$ (u$ a!eas" (is!u<ie, (o)nul *ullin, ones" 3iFena", "o" nu)ai obraFi 4)buFora<i 3i $e"i!e (e $iele 4n !oa"ele sa!oului, b "ea la u3a *ar"0ei Co!0rane, (e!lar:n(u-3i ne3"iin<a -a< (e !0es"iunea lenFeriei sub"ili9a"e, (es$re $ier(erea ! reia nu a.usese i(ee $:n !:n(, $:n !:n(. M Je9 EarrisG 7n"reb *ar"0a 9:)bin(. M A(i! . M Cre( ! sun" un $i! !a) b "r:n !a s )ai in"erese9e $e !ine.a ru-ele )ele. M A0. Punga3ulO

Do)nul *ullin era un b rba" "i)i( 3i a-era", $e !are ele.ii 4l $ore!liaer Pi"uli!ea. A!!e$" o !an !u !eai (e )en" 3i, nu $en"ru $ri)a (a" , 4ng (ui ne)ul<u)irilor sale -a< (e $o"!o.ar s (ea $e (ina-ar . M A(e. rul es"e, (o)ni3oar Co!0rane, ! , 4n"r-un -el, nu $o" s nu -iu (e $ar"ea lui !:n( le 4n3ir .er9i 3i us!a"e !urio3ilor 3i b g re<ilor !are ni!i ) !ar nu s$un !ine sun" 3i !e .or. P ! li"orul $ ! li" I !re( ! s"a e $rin!i$iul !are li se a$li! , (e3i $en"ru )o)en" nu sun" absolu" sigur. S -i -os" *ar<ial. M Pe (e al" $ar"e, 4ns . M Da, . )ul<u)es!. Pe (e al" $ar"e, a3 .rea s nu )ai in.en"e9e "oa"e is"oriile as"ea. A) ! r<i !u )i"uri 3i legen(e $e !are e bine.eni" s le 4)$ru-)u"e. Are "o" -elul (e $o.e3"i (in !are s aleag . Ar $u"ea organi9a 3i un )i! "ur, (a! ar .rea. S -i (u! $e Dealul S$:n9ur "orii 3i s le s$un (es$re C l ul !u @lug . Sau (es$re T:na !ea Bun 3i @:3"ele ei #u)inoase. M Dar n-ar )ai -i $o.e3"ile lui, nuG M Nu, ar -i $o.e3"ile noas"re. Ar -i. A(e. ra"e. =P rea el 4nsu3i ne!on.ins.> 4n -ine, $oa"e nu a(e-. ra"e, (ar ) !ar !onse)na"e. *ar"0a se )ul<u)ea s 4l $ri.eas! . M In s-:r3i", 4n<elege<i !e .reau s s$un. M 7n<eleg !e .re<i s s$une<i. M Dar si)" ! sun"e<i (e $ar"ea lui, (o)ni3oar Co!0rane. A3a e, nuG M Do)nule *ullin, s$use *ar"0a sorbin( (in !eaiul (e )en" , !:n( aFungi la .:rs"a )ea, !ons"a<i a(esea ! nu )ai e3"i !u a(e. ra" (e $ar"ea ni) -nui. Sau e3"i (e $ar"ea "u"uror. Cu) $re-era<i. M +, Doa)ne, s$use (o)nul *ullin. Ne(e<i, a) !re9u" ! sun"e<i (e-ale noas"re. M Poa"e a) !unos!u" $rea )ul"e Bnoas"reC 4n .ia< . Dire!"orul 3!olii o $ri.i (e $ar! ar -i -os" !u).a li$si" (e loiali"a"e, ba !0iar 3i (e $a"rio"is). #a !las era e,"re) (e s!ru$ulos 4n a-3i e(u!a ele.ii. #e $re(a no<iuni (e geologie lo!al , bala(e $o$ulare, "o$oni)ie, obi!eiurile $ s rilor )igra"oare 3i Rega-"ele Ee$"ar0iei =in!o)$arabil )ai si)$le (e!:" regiunile .e!0iului rega">. li (u!ea la )arginea nor(i! a -or)a<iunilor Ai))eri(geene $en"ru a le (e)ons"ra .e!0ile $ri9e $ra!"i!a"e 4n lu$"ele !lasi!e, ilus"ra"e 4n en!i!lo$e(ii. ?usese i(eea (o)nului *ullin s re4n.ie I sau, $en"ru ! in-or)a<iile 4nregis"ra"e erau ine,a!"e, s ins"i"uie I s rb "oarea sa"ului. 7n"r-o (u$ -a)ia9 , $e *ar"0a Co!0rane o .i9i"ase o (elega<ie !o)-$us (in (ire!"orul 3!olii 3i .i!ar. Se 3"ia ! , s$re (eosebire (e !ei )ai )ul<i (in"re lo!ui"orii a!"uali ai salului, ea !res!use 4n"r-a(!. r la <ar . #a o !ea3! (e !i!oare 3i bis!ui<i (in "ur" (ul!e, o ruga-ser s le 4)$ r" 3eas! (in a)in"irile ei. M Trei )or!o.i s!ur<i, le r s$unsese ea. Trei )or!o.i lungiTrei )or!o.i ori!e .arie"a"e. M DaG M Ta. !u legu)e. Ta.a $oa"e -i (e!ora" , (ar nu)ai !u $ "runFel. Cono$i(a, (a! es"e in!lus , "rebuie $re9en"a" $e "ul$in . M DaG M Hase -asole la" . Hase -asole ! < r "oare. Nou -asole $i"i! . M DaG M Bor!an !u ge). Toa"e !a$rele 4ns!rise "rebuie s -ie -e)ele. Bor!an !u br:n9 3i l ):ie. Junin!a s nu aib )ai )ul" (e (oi (in<i la<i. #u un !aie" !u !o$er"e ro3ii, (e!olora"e. +as$e<ii 4l r s-oir . BTrei Dalii, !a!"us, 4n"re 1P 3i 2o !) -4n"r-o .a9 C, !i"ir . A$oi: BCin!i Dalii, $a)$on, sub P !) (ia)e"ruC. A$oi: BCin!i

Dalii, bu!0e" )inia-"uralC. A$oi: BTrei Dalii, (e!ora"i.e, $es"e 2o !) -4n "rei .a9eC. ?ragilul !arne" !u lis"e ar "a !a o r ) 3i< a unei !i.ili9a<ii e,"re) (e !o)$li!a"e 3i e.i(en" (e!a(en"e. M Un !on!urs (e !os"u)!G *ur)ur g:n(i"or re.eren(ul. Dou u)era3e 4)br !a"eG Un ar"i!ol - !u" (in Co! S ra" G Cel *ai Bun Su$ra.eg0e"or (e Co$ii sub .:rs"a (e 1P aniG Un C:ine $e !are Ju(e! "orului i-ar $l !ea s 4l ia a!as G 7n !iu(a res$e!"ului s u $en"ru li"era s!ris , (ire!"orul nu era !on.ins. M Poa"e ar -i )ai bine s o lu ) (e la 4n!e$u". Ni!arul 4n!lin (in !a$ a$roba"or. # sar 4n ur) Se"ul (e Reguli ale So!ie" <ii Agri!ole 3i Eor"i!ole a (is"ri!"ului. *ai ":r9iu, *ar"0a le $ar!urse, a)in"in(u-3i iar )irosul !or"ului !u bere, oile "unse 3i $e $ rin<ii !are o a9.:rleau 4n 4nal"ul !erului. Ia" -l 3i $e (o)-nul A. Jones 3i $ s" ile^ ui, lu!in( $e !a"i-eaua neagr . + .ia< (e o) )ai ":r9iu, se 4n"reb (a! (o)nul A. Jones "ri3ase .reo(a" $en"ru a aFunge la o ase)enea $er-e!<iune. Nu a.ea (e un(e s a-le: el 4nsu3i 4ngr 3a (e )ul" $ ):n"ul. Paginile ! (eau (in !a$sele rugini"e ale !aie"ului; a$oi o -run9 us!a" . + $rinse, <ea$ n 3i !enu3ie, 4n $al) ; )arginea (an"ela" era singura (u$ !are 4<i $u"eai (a sea)a ! era (e s"eFar. Trebuie s-o -i !ules, !u a":<ia ani 4n ur) , 3i s-o -i $ s"ra" !u un )o"i. anu)e: !a s 4i a)in"eas! , 4n"r-o 9i !a a!eas"a, (e o al" 9i, !a a!eea. Dar !are -usese 9iuaG Tru!ul nu -un!<ionase: nu se "re9ea 4n ea ni!i o a)in"ire a bu!uriei, a su!!esului sau a si)$lei )ul<u)iri, ni!i o ra9 (e lu)in $rin"re !o$a!i, ni!i o $as re !:n" "oare $e sub !oroana $o)ilor, ni!i un $ar-u) (e lilia!. 73i (e9a) gise $ro$ria i)agine (in !o$il rie, ui":n( $riori" <ile (e-a"un!i. Doar (a! nu !u).a i)aginea (in !o$il rie nu o (e9a) gise ne$u":n( $re9i!e $riori" <ile .:rs"ei. Je9 Earris o!oli re. rsarea (e le)nul-Do)nului, l s:n( !uibul (e s"ur9i ro3ii ne"ulbura" 3i asigur:n-(u-3i noro!ul, !on-or) -ol!lorului $roas$ " in.en"a" (e el 4nsu3i. Cosi"ul 3i "unsul ierburilor ( (eau !i)i"irului un aer nu "o!)ai or(ona", !i )ai (egrab 4ngriFi"; $ s rile 3i -lu"urii 43i !on"inuau e,is"en<a. *ar"0a ur) ri !u $ri.irea, a$oi 3i !u g:n(ul, o $ia"r $la" s rin( !a broas!a $es"e $aFi3"e, $es"e a$ 3i $es"e -ale9ele (e !al!ar, $:n 4n"r-un al" lo! (e 4n)or):n"are, unul !u 9i(uri albe (e $ia"r 3i $aFi3"i (e iarb -ru)os $ie$" na"e. Ai!i ani)alele nu erau 4ng (ui"e; (a! s-ar -i $u"u", !0iar 3i r:)ele ar -i -os" in"er9ise, !a 3i "i)$ul. Ni)i! nu "rebuia s "ulbure lo!ul (e o(i0n al $ri)ului baron Pi")an (e ?or"uibus. Ni!i ) !ar *ar"0a nu 4l in.i(ia $e Sir Ja!A $en"ru ) rea<a sa i9olare. Insula -usese i(eea lui, .i!"oria lui. R s!oala S ranilor, organi9a" (e Paul 3i (e *ar"0a, re$re9en"ase un in"erlu(iu u3or (e ui"a", "re!u" (e)ul" !u .e(erea (e is"orie. De ase)enea, Sir Ja!A re9ol.ase ra$i( $roble)ele ri(i-!a"e (e "en(in<a sub.ersi. a unora (in"re anga-Fa<i (e a se i(en"i-i!a 4n )o( e,!esi. !u $ersonaFele $e !are le a.eau (e in"er$re"a". Noul Robin Eoo( 3i noii 0ai(u!i rea(useser res$e!"abili"a"e nele-giuirii. Regelui i se a"r sese -er) a"en<ia asu$ra .alorilor -a)iliale. Do!"orul Jo0nson -usese "rans-era" la s$i"alul (in Die$$e, un(e a":" $si0anali9a, !:" 3i )e(i!a<ia $si0o"ro$ e3uaser 4n a-i .in(e!a "ulbur rile (e $ersonali"a"e. Pen"ru s" $:nirea 4n!lina<iilor ! "re au"o)u"ilare 4i -useser $res!rise se(a"i.e $u"erni!e. Paul re9is"ase .reo (oi ani !a Dire!"or /,e!u"i., )ai )ul" (e!:" 4i $re9isese *ar"0a; (u$ !are, )i):n( 4)$o"ri.irea 3i $o.erile .:rs"ei, Sir Ja!A $reluase 4n! o (a" -r:iele. #a s!ur" .re)e (u$ a!eea, $rin"r-un .o" s$e!ial al a)belor !a)ere ale Parla)en"ului, -usese !rea" $en"ru el "i"lul (e $ri-)ul baron Pi")an (e ?or"uibus. *o<iunea "re!use ne) !on, iar Sir Ja!A re!unos!use ! (oar un o) arogan" ar -i $u"u" re-u9a onoarea. Do!"orul *a, !ons"ruise un arbore genealogi! $lau9ibil $en"ru noul baron, al ! rui !ona! 4n!e$use s !on!ure9e Pala"ul Bu!Aing0a) a":" 4n s$len(oare, !:" 3i !a nu) r (e Ni9i"a"ori. De la !a$ "ul o$us, Sir Ja!A 43i arun!a $ri.irile $es"e *all, )e(i":n( ! a!eas" ul"i) i(ee ) rea< a sa, Si)-onia a Noua, 4i a(u-sese a.erea

bine)eri"a" , !elebri"a"ea )on(ial , o.a<iile $ie<ei 3i un (o)eniu nobiliar. /ra a!u) !u a(e. ra" a!la)a" !a ino.a"or 3i o) (e i(ei. Dar s$iri"ul !on!uren<ial nu-l $ r sise ni!i 4n )oar"e. I(eea ! ar -i $u"u" 4)$ r<i un "eren !o)un !u )uri"orii (e r:n( 4i $ ruse ne(e)n -bn(a-"orului Insulei, a"un!i !:n( .enise .re)ea s 43i (ese)ne9e ul"i)ul lo! (e o(i0n . Biseri!a S-in"ei *il(re( (in L0i$$ing0a), !ea !are <inea (e +sborne Eouse, -u (e)ola" 3i reasa)bla" sus $e Tenn1son Do5n, a ! rui 4n"in(ere a(esea .i9i"a" a.ea, $oa"e, 4n"r-o 9i, s 43i s!0i)be nu)ele, (ar, (esigur, nu)ai 4n ur)a (orin<ei -er) e,$ri)a"e a Insulei. Ci)i"irul biseri!ii, !u o su$ra-a< (e un 0e!"ar, -u 4n!0is !u un 9i( (e $ia"r , !u $la!0e"e (e )ar)ur $e !are erau 4ns!rise (i!"oanele !ele )ai )e)orabile ale lui Sir Ja!A. 7n !en"ru, $e o ri(i! "ur , s" "ea )ausoleul Pi")an, 4n )o( ne!esar orna)en"a", (ar esen<ial)en"e si)$lu. +a)enii )ari "rebuie s -ie )o(e3"i 4n )oar"e. Hi "o"u3i, s ignore (orin<ele Ni9i"a"orilor a-la<i 4n"r-unul (in"re $un!"ele -ierbin<i (in Anglia, Anglia ar -i -os" o (o.a( (e negliFen< . Sir Ja!A 43i 4)$ r<ise ul"i)ele luni (e .ia< 4n"re $lan3ele ar0i"e!<ilor 3i bule"inele )e"eoro-logi!e. Cre(ea (in !e 4n !e )ai )ul" 4n $re.i9iuni 3i 4n se)ne. *arele Lillia) re)ar!ase un(e.a ! la)en"a<iile 9go)o"oase ale !erului anun<au a(esea "re!erea 4n ne-iin< a oa)enilor )ari. Bee"0o.en 4nsu3i )urise 4n "i)$ !e a-ar se (e9l n<uia -ur"una. Ul"i)ele !u.in"e $e !are le ros"ise -useser (e lau( la a(resa engle9ilor: BDu)ne9eu s -i aib 4n $a9 C, s$usese el. /ra o (o.a( (e .ani"a"e I sau $oa"e una (e )o(es"ie a(e. ra" I s !rea( ! " r0le .or $ro"es"a 4n a!ela3i -el 3i !:n( a.ea s 4i .ina lui )o)en"ulG Pri)ul baron Pi")an 4n! )ai ru)ega o e$igra) (e a(io !:n( )urise, $ri.in( sa"is- !u" s$re un !er albas"ru, lini3"i". 7n)or):n"area -usese o a-a!ere bo)bas"i! , $ig-)en"a" !u !ai (ra$a<i 4n negru; 4n $ar"e, (urerea era real . Dar Ti)$ul, sau )ai (egrab (ina)i!a Proie!"ului lui Sir Ja!A 4ns 3i, se r 9bunase. In $ri)ele luni, Ni9i"a"orii sosir la )ausoleu $en"ru a-3i a(u!e o)agiile 3i $en"ru a !i"i $erlele (e 4n<ele$-!iune (e $e 9i(uri, 4n(e$ r":n(u-se a$oi g:n(i"ori. Dar !on"inuau s .i9i"e9e 3i !ona!ul (e la !a$ "ul *all-ului, $ar! 4n nu) r 3i )ai )are. Un ase-)enea en"u9ias) loial sublinia goli!iunea 3i "ris-"e<ea !asei (u$ )oar"ea $ro$rie"arului, iar Je-- 3i Paul 4n!e$ur s !ons"a"e ! era o (i-eren< 4n"re a-<i $une oas$e<ii $e g:n(uri 3i a-i arun!a 4n"r-o s"are (e (e$ri)are. A!ela -u )o)en"ul 4n !are logi!a )arAe"ingului se ar " $re!u) 4ns!risul !u li"ere (e -o! $e $ere"ele lui Bel!0a9ar: Sir Ja!A "rebuia s "r ias! (in nou. Probele 43i a.ur )o)en"ele lor (e!on!er"an"e, (ar se g si un Pi")an !are, !u !e.a ins"ru!<ie 3i $u<in !er!e"are, se (o.e(i !a nou. Sir Ja!A I !el .e!0i I s-ar -i bu!ura" s 3"ie ! su!!esorul s u Fu!ase )ul"e roluri s0aAes$eariene i)$or"an"e. 7nlo!ui"orul lui Sir Ja!A (e.eni ra$i( o -igur $o$ular : (es!in9:n( (in lan(ou $en"ru a se a.:n"a 4n )iFlo!ul )ul<i)ii, <in:n( (is!ursuri (es$re "re-!u"ul is"ori! al Insulei 3i g 9(uin( "ururi ale lo!uin<ei $en"ru $ersonali" <ile i)$or"an"e (in in(us"ria (e (i.er"is)en". /,$erien<a Cinei !u Pi")an la C0es0ire C0eese se (o.e(i a -i o o$<iune reu3i" $en"ru Ni9i"a"ori. Singurul neaFuns era ! nu) rul (e oas$e<i ai )ausoleului s! (ea la -el (e .er"iginos !a ou le (in !o3ul lui Be"s1 I erau 9ile 4n !are Ni9i"a"orii erau )ai $u<ini (e!:" gr (inarii. Pen"ru !ei )ai )ul<i era o (o.a( (e gus" 4n(oielni! s -i 9:)be3"i !ui.a (i)inea<a 3i s "e 4n-iin<e9i la )or):n"ul lui (u$ -a)ia9a. Insula se g sea la al "reilea Sir Ja!A !:n( *ar"0a se 4n"oarse 4n Anglia, (u$ (e!enii (e r " !iri. S" "ea $e $un"ea -eribo"ului "ri)es"rial (in #e E .re, !are 43i - !ea in!er" in"rarea, sun:n( (in siren , 4n $or"ul Poole; 4n "i)$ !e bri9a 4i r !orea -a<a, se 4n"reb !e -el (e (an o a3"e$"a $e ea. Par:)ele -ur arun!a"e 3i s"r:nse; o $asarel -i,a" la lo!ul ei; !0i$urile 4n l<a"e ! u"au $e !:"e !ine.a, al"!ine.a (e!:" ea. *ar"0a !obor4 ul"i)a. /ra 4)br -!a" !u !ele )ai .e!0i 0aine $e !are le a.ea; !0iar 3i a3a 4ns , .a)e3ul !u -a.ori<i o salu" 4n "i)$ !e se o$rea 4n -a<a )esei (e bagaFe, (in s"eFar lus"rui". 73i $ s"rase .e!0iul $a3a$or" engle9 3i, $e as!uns, 43i $l "ise i)$o9i"ele. A!es"e (ou lu!ruri 4i !on-ereau rara !ali"a"e (e I)igran" !u Per)is. Na)e3ul, al ! rui !os"u) (e serF

albas"ru, gros, (is$ rea 4n !i9)ele largi (e !au!iu!, s!oase "o!ul (e aur !are 4i a":rna $es"e $ie$" 3i 4ns!rise )o)en"ul re$a"rierii 4n"r-un regis"ru !u !o$er"e (in $iele. /ra - r 4n(oial )ai ":n r (e!:" ea, (ar o $ri.i !a $e o -ii! (e)ul" $ier(u" . M *ai bine una r " !i" , (a! 4)i $er)i"e<i 4n(r 9neala, (oa)n . A$oi 4i 4n):n $a3a$or"ul, salu" (in nou 3i -luier un !o$ilan(ru !are s 4i (u! bagaFele $:n la 3are" . Ceea !e o )irase, $ri.in( (in a-ar , -usese re$e-9i!iunea !u !are se (es- 3uraser lu!rurile. Nu, era in!ore!", era )o(ul 4n !are s-ar -i e,$ri)a" T0e Ti)es o- #on(on I $ubli!a" 4n !on"inuare la R1(e. Poli"i!a o-i!ial a Insulei, ur)a" !u loiali-"a"e (e @ar1 Des)on( 3i (e (es!en(en<ii s i, era "riu)- "or (e si)$l . Ne!0ea Anglie 43i $ier(use "re$"a" $u"erea, "eri"oriile, bog <ia, in-luen<a 3i $o$ula<ia. Ne!0ea Anglie "rebuia !o)$ara" (e-a.o-rabil !u !:"e o $ro.in!ie )ai 4na$oia" a Por"ugaliei sau a Tur!iei. Ne!0ea Anglie 43i re"e9ase singur berega"a 3i 9 !ea a!u) 4n rigol , sub lu)ina s$e!-"ral a l )$ii !u ga9, singura -un!<ie r )as $en") ea -iin( a!eea (e e,e)$lu (es!uraFa"or $en"ru al<ii. De la *o3"eni"ori la De9)o3"eni<i, (u$ !u) suna un "i"lu ba"Fo!ori"or (in Ti)es. Ne!0ea Anglie 43i $ier(use is"oria 3i, $rin ur)are I (a" -iin( ! )e)oria ne ( i(en"i"a"ea I $ier(use si)<ul $ro$riei e,is"en<e. Dar lu!rurile $u"eau -i $ri.i"e 3i (in"r-o al" $ers$e!"i. , iar is"ori!ii .ii"orului, ori!are .or -i $reFu(e! <ile lor, .or ! (ea - r 4n(oial (e a!or( asu$ra e,is"en<ei a (ou $erioa(e. Pri)a 4n!e$ea !u na3"erea Proie!"ului Insulei 3i (urase a":"a .re)e !:" Ne!0ea Anglie I $en"ru a -olosi "er)enul (e !on.enien< I 4n!er!ase s !on!ure9e !u Anglia, Anglia. ?usese o $erioa( (e (e!lin .er"iginos $en"ru <ar . /!ono)ia ba9a" $e "uris) se $r bu3ise; s$e!ula"orii ruinaser )one(a; $le!area -a)iliei regale a(usese la )o( e,$a"rierea $rin"re )e)brii !laselor 4nal"e; iar !ele )ai bune (in"re !asele engle9e3"i -useser !u)$ ra"e !a lo!uin<e (e .a!an< (e ! "re euro$eni (e $e !on"inen". S!o<ia, re.igora" , a!0i9i<ionase $or<iuni )ari (e "eren $:n la )arile ora3e in(us"riale (in nor(; !0iar 3i Sara @alilor $l "ise $en"ru a se e,"in(e 4n S0ro$s0ire 3i Eere-or(s0ire. Du$ )ai )ul"e 4n!er! ri (e a o sal.a, /uro$a se s "urase s arun!e banii $e a$a S:)be"ei. /rau unii !are .e(eau 4n a"i"u(inea /uro$ei o !on-s$ira<ie 4)$o"ri.a unei < ri !are !on!urase o(a" la su$re)a<ia !on"inen"ului; se .orbea (es$re r 9-bunarea is"oriei. Se 9.onea ! , (u$ o !in se!re" <inu" la /l1see, $re3e(in<ii ?ran<ei, @er)aniei 3i I"aliei 4n!0inaser $a0arele !u -or)ula: BNu "rebuie nu)ai s !:3"igi, "rebuie 3i !a al<ii s $iar( C. Hi, (a! -a$"ul nu se $e"re!use !u a(e. ra", (e la Bru,elles 3i S"rasbourg se s!urgeau su-i!ien"e in-or-)a<ii !are s !on-ir)e ! )ul<i 4nal<i -un!<ionari !onsi(erau Ne!0ea Anglie )ai $u<in !a $e un !a9 4n !are era urgen" -inan<area, !:" !a $e o le!<ie e!ono)i! 3i )oral : ea "rebuia $re9en"a" !a o na<iune (e risi$i"ori 3i l sa" s 43i !on"inue ! (erea liber !a un e,e)$lu $en"ru !ei $rea la!o)i (in al"e < ri. ?useser , (e ase)enea, in"ro(use $ena-li9 ri si)boli!e: *eri(ianul @reen5i!0 -usese 4nlo!ui" !u +ra *e(ie a Parisului, iar $e 0 r<i, Canalul /ngle9 (e.enise *:ne!a ?ran!e9 . In"er.enise a$oi (e$o$ularea 4n )as . #o!ui"orii (e origini !araibiene 3i sub!on"inen"ale 4n!e$user s se 4n"oar! s$re " r:)urile )ai $ros$ere (e un(e sosiser o(a" s"r -s"r -s"r buni!ii lor. Al<ii 43i 4n(re$"aser $ri.irile s$re S"a"ele Uni"e, Cana(a, Aus"ralia 3i /uro$a !on"inen"al ; (ar Ne!0ii -/ngle9i erau la !oa(a lis"ei (e i)igran<i (e9irabili, -iin(! se !onsi(era ! a(u!eau !u ei )i!robul e3e!ului. 7n"r-o sub!lau9 a Tra"a"ului (e la Nerona, /uro$a re"r sese Ne!0ilor /ngle9i (re$"ul la liber !ir!ula<ie 4n Uniune. Dis"rug -"oarele gre!e3"i $a"rulau a$ele Canalului $en"ru a (e$is"a b r!ile !u e)igran<i ilegali. Du$ a!eea, (e$o$ularea )ai $ier(use (in ri"). Rea!<ia $oli"i! na"ural -a< (e o as"-el (e !ri9 era alegerea unui @u.e) (e Re4nnoire, (e(i-!a" re-a!erii e!ono)i!e, su.erani" <ii $arla)en"are 3i rea!0i9i"ion rii "eri"oriale. Pri)a sa ) sur -usese a!eea (e a rein"ro(u!e .e!0ea lir !a uni"a"e )one"ar !en"ral , lu!ru $u<in !on"es"a", (a" -iin( ! euro-ul engle9 4n!e"ase s )ai -ie !on.er"ibil. A (oua ) sur era a!eea (e a

"ri)i"e ar)a"a 4n nor(, $en"ru a re!u!eri "eri"oriile (e!lara"e o-i!ial !a o!u$a"e, (ar !are -useser 4n reali"a"e .:n(u"e. Bli"9Arieg-.U eliberase o )are $ar"e a .es"ului $ro-.in!iei JorAs0ire, s$re ne)ul<u)irea general a lo!ui"orilor; (ar, (u$ !e S"a"ele Uni"e (e!laraser ! s$riFin (e!i9ia /uro$ei (e a )o(erni9a (o"area ar)a"ei s!o<iene 3i (e a-i o-eri !re(i"e neli)i"a"e, B " lia (e la Ro)bal(s *oor (usese la u)ili"orul Tra"a" (e la Lee"on. 7n "i)$ !e a"en<ia "u"uror era (is"ras , #egiunea S"r in ?ran!e9 in.a(ase Insulele Nor)an(e, iar $re"en<iile ren s!u"e e)ise (in Ruai DK+rsa1 $ri)ir s$riFinul Tribunalului In"erna<ional (e la Eaga. 7n ur)a Tra"a"ului (e la Lee"on, o <ar (es"a-bili9a" , 4)$o. ra" (e re$a"rieri, aban(onase $oli"i!a (e re4nnoire I sau !el $u<in !e se 4n<elegea 4n )o( "ra(i<ional $rin re4nnoire. A!eas"a )ar!ase 4n!e$u"ul !elei (e a (oua $erioa(e, asu$ra ! reia is"ori!ii .ii"orului .or a.ea 4n(elunga"e (is$u"e. Unii sus<ineau ! , aFuns 4n $un!"ul a!es"a, <ara $ur 3i si)$lu (e$usese ar)ele; al<ii ! 43i g sise -or<e noi 4n -a<a (e9as"relor. Ceea !e r ):nea in!on"es"abil era -a$"ul ! obie!"i.ele (e)ul" a!!e$"a"e ale na<iunii I !re3"erea e!ono)i! , in-luen<a $oli"i! , -or<a )ili"ar 3i su$eriori"a"ea )oral I erau a!u) aban(ona"e. Noii li(eri $oli"i!i $ro!la)ar un nou "i$ (e in(e$en(en< . /i re"ra-ser <ara (in Uniunea /uro$ean I nego!iin( !u o 4n! $ <:nare a":" (e ira<ional , 4n!:" $:n la ur) li se $l "i o su) $en"ru a $le!a I (e!larar un e)bargo e!ono)i! 4)$o"ri.a res"ului lu)ii, in"er-9iser $ro$rie"a"ea s"r in asu$ra "erenurilor sau lo!uin<elor (e $e "eri"oriul s"a"ului 3i (e)obili9ar ar)a"a. /)igrarea era $er)is ; i)igrarea nu)ai 4n !ir!u)s"an<e s$e!ial!. Jingoi3"ii !on.in3i sus-<ineau ! a!es"e ) suri erau )eni"e s re(u! o i)$or"an" $u"ere e!ono)i! la s"area (e i9ola-<ionis) $au$er; $a"rio<ii )o(erni3"i !onsi(erau 4ns ! era ul"i)a o$<iune realis" a unui $o$or os"eni" (e $ro$ria lui is"orie. Ne!0ea Anglie in"er-9ise !o)$le" "uris)ul, !u e,!e$<ia gru$urilor (e (oi sau )ai $u<in, 3i in"ro(use un sis"e) bi9an"in (e ob<inere a .i9elor. Ne!0ea 4)$ r<ire a()inis-"ra"i. 4n !o)i"a"e -u sus$en(a" 3i se !rear $ro.in!ii noi, $ornin( (e la rega"ele 0e$"ar0iei anglo-sa,one. 7n !ele (in ur) , <ara se (e!lar in(e$en(en" (e res"ul globului 3i (e *ileniul al Treilea, s!0i)b:n(u-3i nu)ele 4n Albion. #u)ea 4n!e$u s ui"e ! BAngliaC )ai 4nse)nase .reo(a" 3i al"!e.a (e!:" Anglia, Anglia, -als a)in-"ire $e !are Insula - !ea "o" !e 4i s" "ea 4n $u"in< s o 4n!uraFe9e, 4n "i)$ !e a!eia !are r ) seser 4n Anglia 4n!e$eau s ui"e lu)ea (in a-ar . Desigur, 43i - !use a$ari<ia s r !ia; (ar !u.:n"ul a.ea o se)ni-i!a<ie )ai $u<in (ra)a"i! 4n li$sa "er)e-nilor (e !o)$ara<ie. Da! nu a(u!ea !u sine )alnu-"ri<ia sau boala, s r !ia nu )ai era s r !ie, !i aus"eri"a"e .olun"ar . Cei !are ! u"au 4n! .alo-rile .ane "ra(i<ionale erau liberi s e)igre9e#o!ui-"orii Albionului se li$seau, (e ase)enea, (e !ea )ai )are $ar"e a "e0nologiei !o)uni!a<iilor, !are li se $ ruse o(a" in(is$ensabil . S"ilourile 3i s!ri-sorile re(e.enir 3i!, la -el !a 3i serile 4n -a)ilie 4n Furul a$ara"ului (e ra(io, sau 9eroul -or)a" $en"ru !en"ralis" ; as"-el (e obi!eiuri la )o( ! $ "ar -or<a au"en"i!i" <ii. +ra3ele se )ie3orau; sis"e)ele (e "ran9i" 4n )as r )aser aban(ona"e, (oar !u !:"e.a "renuri !u aburi 4n! 4n -un!<iune; !aii $user s" $:nire $e s"r 9i. C rbunele 4n!e$u s -ie iar e,"ras, iar rega"ele 43i a-ir)ar "r s "urile (e-ini-"orii; $e ba9a noilor linii (e (e)ar!a<ie a$ rur (iale!"e noi. *ar"0a nu 3"ia la !e s se a3"e$"e !:n( au"o-bu9ul !re) !u in(igo, !u un singur e"aF, o l s 4n sa"ul !are o a!!e$"ase !a re9i(en", 4n )iFlo!ul Lesse,-ului. Presa )on(ial ur)ase 4n"o"(eauna "onul (a" (e T0e Ti)es o-#on(on, (es!riin( Albionul !a $e o <ar (e )o!o-ani 3i (e .e!0i"uri. Cari!a"uri (e un u)or s!r:3ni" $re9en"au < r noi u(a<i !u -ur"unul la !i3)ea, (u$ !e se 4n-ru$"aser $es"e ) sur (in b u"uri - !u"e 4n !as . Se s$unea ! (elin!.en<a 4n-lorea, 4n !iu(a e-br"urilor (e$use (e $oli<is-eul ! lare $e bi!i!le" ; ni!i ) !ar rein"ro-(u!erea bu"u!ului nu reu3ea s 4i o$reas! $e r u- ! "ori. 7n"re "i)$, !onsang.ini"a"ea $ro(usese, $as )i"e, o s$e!ie nou 3i in!o)$arabil )ai . (u-.i" (e g:n(ire (e i(io" al sa"ului.

Bine4n<eles ! ni)en. I (e $e Insul nu )ai .i9i-"ase .e!0ea <ar (e ani (e 9ile, (e3i es!a(ra !are lu$"a 4n B " lia $en"ru Anglia 43i - !use, o .re)e, obi!ei (in a sur.ola Lesse,-ul 4n -alse )isiuni (e re!unoa3"ere. Prin o!0elarii !u len"ile (e $las"i! 3i !u 9go)o"ele (e -on( 4n ure!0i, BJo0nnieC Jo0nson 3i eroii lui 4n.e3):n"a<i 4n Fa!0e"e 4)bl ni"e se 9g:iau 4n Fos la !eea !e nu )ai e,is"a: "ra-i!ul 3i liniile (e 4nal" "ensiune, neoanele (e $e s"r 9i 3i $anourile $ubli!i"are, re<eaua .i"al a unei na<iuni. Ne(eau suburbii )oar"e, r s"urna"e (e bul(o9ere, au"os"r 9i !u !:"e $a"ru ben9i $ier9:n-(u-se 4n $ (ure, 3i 3a"re <ig ne3"i s"ro$in( as-al"ul .ul!ani! "o$i". I!i 3i !olo se .e(eau $e"i!e $roas-$e"e, re4)$ (uri"e, unele a-i3:n( (e9or(inea "i$i! a na"urii, al"ele liniile $ronun<a"e ale in"en<iei u)ane. A!olo Fos, .ia<a $ rea )i! 3i len" . Tere-nurile !on-or"abil (e 4n"inse -useser re4)$ r<i"e 4n -:3ii 4ngus"e; )orile (e .:n" se ro"eau 0arni!; un !anal (e iriga<ii s!os (in u9 o-erea $ri.eli3"ea "ra-i!ului $i!"a" 3i a !ailor .oini!i, !are "r geau (u$ ei barFele. Din !:n( 4n !:n(, (e$ar"e, la ori-9on", se 4n l<a lene3 (:ra "eres"r (e .a$ori a !:"e unei lo!o)o"i.e !u aburi. /s!a(rei 4i $l !ea s 9boareFos, b:9:in( $e (easu$ra !:"e unui sa": !0i$uri s$eria"e 4n"or!:n(u-3i 4n sus gurile !a ni3"e ! li-) ri, !:"e un ar) sar !abr:n(u-se $e un $o(, ! l -re<ul a)enin<:n( 4n 9a(ar !erul !u $u)nul. A$oi, r:9:n( !u su$eriori"a"e, eroii - !eau o r s"urnare .i!"orioas , a)breiau )o"orul l s:n( 4n ur) o $al (e -u) 3i s"abileau !ursul s$re ba9 . Pilo<ii . 9user !e .oiau s .a( : neobi3nui"ul, (ilu<ia, e3e!ul. S!0i)b rile )ai (is!re"e le s! $au. + (a" !u "re!erea anilor, ano"i)$urile re.eniser 4n Albion, i)a!ula"e. Re!ol"ele erau iar $ro(usul $ ):n"ului, nu al "rans$or"urilor aeriene (e )ar- : !ar"o-ii noi, $ri) .ara, erau "ru-an(ale, gu"uile 3i (u(ele, "oa)na, (e!a(en"e. Coa!erea era re!unos-!u" !a un $ro!es 4n !are noro!ulFu!a un rol i)$or-"an", iar .erile re!i a(u!eau !an"i" <i )ari (e sos (e ro3ii .er9i. As$ri)ea iernii seFu(e!a (u$ !an"i-"a"ea (e )ere s"r:nse !u grebla 3i (u$ 4n(r 9neala !res!u" a ani)alelor (e $ra( . Ano"i)$urile, i)$re.i9ibile, erau )ai res$e!"a"e, iar 4n!e$u"urile lor )ar!a"e $rin !ere)onii $line (e $io3enie. Nre)ea, re(us (e)ul" la rolul (e (e"er)inan" al (is$o9i<iei $ersonale, (e.en!a iar 3i i)$or"an" : !e.a e,"erior, !u un sis"e) $ro$riu (e re!o)$ense 3i $e(e$se, 4n(eosebi (in a!es"ea (in ur) . Nu a.ea (e su-eri" ri.ali"a"ea sau in"er-eren<ele .re)ii in(us"riale 3i (o)ina 4n s"il absolu"is": "aini! , i)anen" , !a$ri!ioas , -ri9:n( )ira!olul. Cea<a a.ea !ara!"er 3i )i3!are, "une"ul 43i re! $ "ase (i.ini-"a"ea. R:urile se re. rsau, (igurile )arine se s$ r-geau 3i, (u$ re"ragerea a$elor, oile erau g si"e 4n .:r-ul !o$a!ilor. P ):n"ul se !ur <a (e !0i)i!ale, !ulorile (e.e-neau )ai bl:n(e, iar lu)ina )ai !ura" : luna, - r !on!uren< , se 4n l<a (o)inan" . 7n s$a<iul ) ri" al < rii, ani)alele s lba"i!e se 4n)ul<eau liber. #e$urii $uiau; ! $rioarele 3i )is"re<ii erau elibe-ra<i (in -er)e; .ul$ea (e ora3 re.enea la un regi) )ai s n "os ba9a" $e !arne .ie, 4ns:ngera" . Se re"rasau i9la9urile sa"elor; "erenurile !ul"i.a"e 3i -er)ele se )ie3orau; se re$lan"au gar(uri .ii. ?lu-"urii Fus"i-i!au (in nou grosi)ea .e!0ilor a"lase; $ s rile )igra"oare, !are "i)$ (e genera<ii "re-!user 4n goan $e (easu$ra insulei "o,i!e, a!u) 9 bo.eau, iar unele !0iar se 0o" rau s r ):n . Ani)alele (o)es"i!e erau )ai )i!i 3i )ai s$rin-"ene. Consu)ul (e !arne re(e.eni $o$ular, !a 3i bra!onaFul. Co$iii erau "ri)i3i la !ules (e !iu$er!i, $rin $ (ure, iar !ei )ai !uraFo3i ! (eau (roga<i (e !:"e o 4)bu! "ur ; al<ii a(unau r ( !ini e9o"eri!e sau -u)au -erigi us!a"e 3i r su!i"e, $re- !:n(u-se ! au 0alu!ina<ii. Sa"ul 4n !are *ar"0a lo!uise "i)$ (e !in!i ani era o )i! aglo)era<ie 4n lo!ul un(e (ru)ul se bi-ur!a, lu:n(-o s$re Salisbur1. Ti)$ (e (e!enii, !a)ioanele 9gu(uiser "e)eliile (e $ie"ri3 ale ! su<elor, iar ga9ele le 4nnegriser "en!uiala; "oa"e -eres"rele a.eau r:n(uri (uble (e gea)uri 3i nu)ai "inerii 3i be<i.ii "ra.ersau s"ra(a (a! nu era nea$ ra" ne.oie. A!u), sa"ul (es$i!a" 43i reg sise 4n"regi)ea. @ inile 3i g:3"ele !u"reierau !u aere (e $ro$rie"ar $es"e as-al"ul !r $a" $e !are !o$iii (esenau 3o"roane; ra<ele !oloni9aser i9la9ul "riung0iular, a$ r:n( )i!ul 0ele3"eu. Ru-ele, a":r-na"e $e -r:ng0ii !u !:rlige (e le)n, -:l-:iau us!:n(u-se la .:n"ul !ura". + (a" !u (is$ari<ia

<iglelor, a!o$eri3urile se 4n"or!eau la s"u- sau la $a$ur . ? r !ir!ula<ia au"o)obilelor, sa"ul se si)<ea )ai 4n siguran< , )ai a$roa$e; - r "ele-.i9iune, s "enii (is!u"au )ai )ul", !0iar (a! $ar! a.eau )ai $u<ine subie!"e (e!:" al" (a" . Treburile "u"uror erau b ga"e 4n sea) ; .:n9 "orii a)bulan<i erau $ri)i<i !u !ir!u)s$e!<ie; !o$iii erau "ri)i3i la !ul!are !u $o.e3"i (es$re 0ai(u!i 3i <igani !are s le s":rneas! i)agina<ia, !0iar (a! $u<ini (in"re $ rin<ii lor . 9user .reo(a" un <igan 3i 4n! 3i )ai $u<ini un 0ai(u!. Sa"ul nu era ni!i i(ili!, ni!i (is"o$i!. Nu a.ea $e ni)eni !are s se re)ar!e $rin i(io<enie, 4n !iu(a i)i"a<iilor reu3i"e ale lui Je9 Earris. Da! e,is"a $ros"ie, (u$ !u) insis"a s a-ir)e T0e Kllrnes o-#on(on, a"un!i !a era (in !ea (e s"il .e!0i, ba9a" $e ignoran< , nu (in !ea nou , ba9a" $e !unoa3"ere. Re.eren(ul Cole)an era un b "r:nel $li!"ieus, (ar bine in"en<iona", !are 43i $ri)ise 0iro-"onisirea $rin $o3" , (o)nul *ullin, (ire!"orul 3!olii, o au"ori"a"e $eFu) "a"e res$e!"a" . *aga9inul se (es!0i(ea la in"er.ale neregula"e, )eni"e s $ ! -leas! $:n 3i $e !el )ai !re(in!ios !lien"; !:r!iu)a <inea (e o -abri! (e bere (in Salisbur1, iar ne.as"a !:r!iu)arului nu 3"ia s -a! ni!i ) !ar un san(.i3. Ni9a.i (e !asa lui ?re( Te)$le, 3elar, !i9)ar 3i b rbier, se g sea un a( $os" $!n"ru ani)alele - r s" $:n. De (ou ori $e s $" ):n , un au"obu9 4ne!a" 4i (u!ea $e s "eni la ":rg, "r!!:n( $e l:ng s$i"alul sa"ului 3i a9ilul (e nebuni al regiunii; 3o-erul, ! ruia i se s$unea in.ariabil @eorge, era 4n!:n"a" s -a! )i!i !o)isioane !elor !are r ):neau a!as . Delin!.en<a e,is"a, (ar, 4n"r-o !ul-"ur a aus"eri" <ii .olun"are, ea nu "re!ea (in!olo : LS (e li)i"ele 3"er$eli"ului !:"e unui $ui. S "enii 4n. <au s 43i lase ! su<ele (es!uia"e. #a 4n!e$u", *ar"0a -usese sen"i)en"al , $:n !:n( Ra1 S"ou", !:r!iu)arul I -os" .:n9 "or (e bile"e la in"rarea $e o au"os"ra( I se a$le!ase $es"e bar, !u ginul lui "oni! 3i !u !u.in"ele; M Presu$un ! )i!a noas"r !o)uni"a"e .i se $are rela"iu a)u9an" G Ce.a )ai ":r9iu se si)<ise (e$ri)a" (e li$sa (e !urio9i"a"e 3i (e ori9on", $:n !:n( Ra1 S"ou" o $ro.o!ase: M N e (or (e lu)inile s"r lu!i"oare, nuG In !ele (in ur) se obi3nui !u lini3"ea 3i !u re$e"i"i.i"a"ea ne!esar , !u $ru(en<a, !u s$ionaFul ne4n!e"a", !u 4n"raFu"orarea, !u in!es"ul )en"al 3i !u serile lungi. Se 4)$rie"eni !u un !u$lu !are - !ea br:n9 , -o3-ri !o)er!ian<i (e $ro(use !asni!e; - !ea $ar"e (in !onsiliul $aro0ial 3i nu $ier(ea ni!io(a" r:n(ul la -lori. Se $li)ba $e (ealuri; 4)$ru)u"a ! r<i (e la bibliobu9ul !are $ar!a $e i9la9 Foia, (in (ou 4n (ou s $" ):ni. In gr (in !re3"ea na$i bulg re-(e-9 $a( 3i .er9e ro3ii, !ono-$i(e S-. @0eorg0e 3i !e$e Rous0a) ParA Eero. 7n )e)oria (o)nului A. Jones, !ul"i.a )ai )ul"e soiuri (e -asole (e!:" a.ea ne.oie: CaseAni-e 3i Doa)na Pi!"a" , Un"i3or 3i 4)$ ra"ul S"a!oFiu. Ni!iunul, (u$ $ rerea ei, nu era (e)n (e a3e9a" $e !a"i-ea neagr . /ra $li!"isi" , bine4n<eles; (ar era la -el (e a(e-. ra" ! se 4n"orsese 4n Albion nu (in 0abo"ni!ie, !i )ai )ul" !a o $as re )igra"oare. Nu se !ul!a !u ni)eni; 4)b "r:nea; 43i !uno3"ea !on"ururile singu-r " <ii. Nu era sigur ! $ro!e(ase bine, ! Albionul $ro!e(ase bine, ! un $o$or $u"ea (a 4na$oi !easul is"ori!i 3i al obi!!iurilor sale. S -i -bs" (oar 4n!lina<ia ! "re .e!0i"uri, (u$ !u) sus<inea T0e Ti)es, sau o "en(in< !are - !ea $ar"e (in na"ura, sau 4n ori!e !a9 (in is"oria luiG /ra o a.en"ur $0n (e !uraF, una a re4nnoirii s$iri"uale 3i a in(e$en(en<ei )orale, (u$ !u) sus<ineau 0(erii $oli"i!iG Sau -usese !e.a ine.i"abil, o rea!<ie -or<a" $ro.o!a" (e !ola$sulC e!ono)i!, (e (e$o$ulare 3i (e r 9bunarea /uro$eiG Toa"e a!es"ea nu erau (e9b "u"e 4n sa": un se)n, $oa"e, ! 4n"r-un ":r9iu, !on3"iin<a (e sine a < rii, nelini3"i" !a o ):n! -ri)e, luase s-:r3i". Hi, $:n la ur) , se in"egrase 4n lu)ea sa"ului, $en"ru ! ea 4ns 3i nu )ai su-erea (e ):n! rirnile $ro$riilor 4n"reb ri "aini!e. Nu )ai (orea s a-le (a! .ia<a era sau nu o banali"a"e 3i !are $u"eau -i !onse!in<ele. Hi ni!i nu 3"ia (a! lini3"ea la !are aFunsese era o (o.a( (e )a"uri"a"e sau (e obo-seal . A!u) )ergea la biseri! la -el !a ori!e s "ean, 4)$reun !u !eilal<i

!are 43i s!u"urau u)brela 4n $ri(.orul !u a!o$eri3ul g uri" 3i !are asis"au la $re(i!ile ino-ensi.e !u s"o)a!uri $l:ng:n( (u$ s$a"a (e )iel $e !are i-o ( (user bru"arului s-o ru)eneas! ) !u$"orul lui. C !i a "a e gr (in ria, 3i $0.irea, 3i !ulegerea: ni)i! )ai )ul" (e!:" un .ers reu3i". Di)inea<a, (e !ele )ai )ul"e ori, *ar"0a (es!uia u3a (in s$a"e, "ra.ersa $aFi3"ea s":rnin( .:r"eFul (e ra<e !are b "eau (in ari$i 3i $ornea 4n sus $e ! rare ! "re Dealul S$:n9ur "orii. /,!ursioni3"ii -!ei a(e. ra<i I erau rari 4n 9iua (e as" 9i, iar $o"e!a era 4ne!a" 4n b l rii 4n -ie!are $ri) .ar . Ca s nu se 4n<e$e 4n ) r !ini, $ur"a o $ere!0e (e $an"aloni (e ! l rie .e!0i 3i )ergea !u un bra< ri(i!a", a$ r:n(u-se (e !rengile elas"i!e ale gar-(ului (e $ (u!el. I!i 3i !olo, un $:r:ia3 "ra.ersa $o"e!a, - !:n( $ie"rele s lu!eas! .iole" sub $i!ioarele ei. Suia !u o "ena!i"a"e (es!o$eri" ":r9iu 4n .ia< , ie3in( la lu)in $e $ 3unea !are ( (ea o!ol $:l!ului (e ul)i (in .:r-ul (ealului. Se a3e9a $e ban! 3i !ana(iana i se ag <a (e $la!a (e )e"al (e(i!a" unui -er)ier )or" (e)ul", a$oi 43i arun!a $ri.irea $e (easu$ra !:)$urilor $e !are "rebuie s le -i ara" el. +are !ulorile $ leau $e ) sur !e o!0ii 4)b "r:neauG Sau, 4n "inere<e, 4n!:n"area -a< (e lu)e se "rans-era asu$ra "u"uror lu!rurilor (in Fur, - !:n(u-le )ai s"r lu!i"oareG PeisaFul !are i se 4n"in(ea 4nain"e era o!ru !u !a-e-niu, !enu3iu !u gri, sur !u )urg, !as"aniu !u brun. Pe -un(alul a!es"a se )i3!au !:"e.a oi ro3!a"e. Pu<inele (o.e9i ale $re9en<ei u)ane se a!or(au !u legile na"urale ale (is!re<iei, neu"rali" <ii 3i anos-"ului: 0a)barul $ur$uriu al lui Ba1liss, -er)ierul, $e .re)uri "e) (e (e9ba"eri es"e"i!e $en"ru !o)i-"e"ul (e $lani-i!are al !onsiliului $aro0ial, "re!ea a!u) 4n"r-un .ine<iu 3"ers. *ar"0a !ons"a"a ! 3i ea se "re!ea. ?a$"ul o i9bise 4n"r-o bun (i)inea< , !:n( 4i - !use )oral )i!ului Bill1 Te)$le $en"ru ! (e!a$i"ase una (in"re nalbele .i!arului !u bi!iu3!a (e sal!ie, iar $u3"iul I !u o!0ii a$rin3i s-i( "or, !u 3ose"ele l sa"e la gle9ne I o 4n-run"ase o !li$ , (u$ !are, 4n"or-!:n(u-i s$a"ele, 4i arun!ase: BTa"a 9i!e ! e3"i -a" b "r:n OC Se 4n"orsese a!as 3i se $ri.ise 4n oglin( : $ rul (es$rins (in agra-e, ! )a3a 4n !arouri $e sub !ana(iana gri, "enul ro3!o.an, !are ie3ea 4n s-:r3i" la i.eal , (u$ (e!enii (e "ra"a)en"e !os-)e"i!e, 3i !eea !e ei 4i $ rea I (e3i !ine ar -i $u"u" s$une !u !er"i"u(ineG M A -i o )oli!iune l $"oas 4n o!0i. Bine 3i -a" b "r:n , (a! as"a .e(eau ei. Hi "o"u3i, era un "raseu s"raniu $en"ru o .ia< (e o): ea, !o$ilul a":" (e 3"iu"or, a(ul"ul a":" (e (e9ilu9iona", s se $res!0i)be 4n"r-o -a" b "r:n . Nu "o!)ai una (u$ )o(elul "ra(i<ional, !are 43i ob<inea s"a"u"ul (u$ o .ia< 4n"reag (e .irgi-ni"a"e, 4ngriFirea !on3"iin!ioas a $ rin<ilor 4)b "r:ni<i 3i su$eriori"a"ea )oral $u-ni"oare. 73i a)in"ea (e .re)ea !:n( $rin"re !re3"ini, a(esea !ei )ai "ineri, era la )o( s se (e!lar! I !u !e au"ori"a"e, oareG M Ren s!u<i. Poa"e 3i ea a.ea (re$-"ul (e a se (e!lara -a" b "r:n ren s!u" . Hi $oa"e era a(e. ra" ! , 4n $o-i(a unei .ie<i 4n"regi (e lu$" !u "ine 4nsu<i, $:n la ur) nu erai al"!e.a (e!:" !eea !e .e(eau al<ii 4n "ine. As"a 4<i era na"ura, -ie ! 4<i $l !!a sau nu. Ce - !eau -e"ele b "r:neG /rau singura"i!e, (ar luau $ar"e la .ia<a sa"ului; a.eau )aniere alese 3i $ reau s nu 3"ie ! e,is" o is"orie a se,uali" <ii; 43i a.eau, uneori, $o.es"ea lor, $ro$ria .ia< "r i" , ale ! rei (e9a) giri nu le $l !ea s le (i.ulge; - !eau $li)b ri s n "oase $e ori!e -el (e .re)e, 3"iau "o"ul (es$re b ile !u )u3"ar 3i (u!eau bolna.ilor su$ (e ur9i!i; $ s"rau )i!i su.eni)ri a ! ror se)ni-i!a<ie s! $a 4n<elegerii !elorlal<i; !i"eau 9iarul. Prin ur)are, *ar"0a - !ea $ar! $e $la!ul res-"ului lu)ii, nu nu)ai al ei 4ns 3i !:n(, 4n -ie!are 9i (e .ineri, -ierbea $u<in la$"e $en"ru !i!oarea (e (i)inea< 3i se a3e9a s le!"ure9e *i(Lesse, @a9e""e. A3"e$"a !u ner b(are !on"a!"ul !u s$iri"ul ei $aro0ial, !on!en"ra". /ra )ai bine s "e !on-"o$e3"i !u reali"a"ea $e !are o !uno3"eai; )ai $li!"i-!os, $oa"e, (ar 3i )ai $o"ri.i". De )ul<i ani 4n!oa!e, regiunea nu !unos!use a!!i(en"ele aeriene 3i a"en-"a"ele $oli"i!e, Tnasa!rele, "ra-i!ul (e (roguri, -oa)e"ea a-ri!an 3i (i.or<urile 0oll15oo(iene; (e a!eea, as"-el (e e.eni)en"e

ni!i nu erau 4nregis"ra"e. De ase)enea, nu !i"ea ni)i! (es$re Insula Lig0", !u) i se s$unea 4n! 4n <ar . Cu )ai )ul<i ani 4n ur) , Albionul renun<ase la "oa"e $re"en<iile "eri"oriale asu$ra -ie-ului baronului Pi")an. ?usese o (es$o. rare ne!esar , !0iar (a! nu i)$resionase $rea )ul" lu)e. T0e Ti)es o- #on(on !o)en"ase ba"Fo!ori"or ! era ges"ul unui $ rin"e -ali", !are (e!lara e,as$era" ! nu )ai a!0i" no"ele (e $la" ale -iului )ilionar. *ai e,is"au 4n! re.is"e 4n !are $u"eai !i"i (es$re 4n":)$l ri )ai .iolen"e, !are a.eau lo! (in!olo (e linia !oas"ei, (ar nu 4n *i(-Lesse, @a9e""e sau 4n .reunul (in"re 9iarele ase) n "oare. De a!eea i se 3i s$unea Bga9e" C, $en"ru ! nu era un 9iar !are s !on<in nou" <i, !i )ai )ul" o enu)erare a lu!rurilor asu$ra ! rora se ! 9use (e a!or( 3i a !elor a ! ror (es- 3urare se 4n!0eiase. Pre<ul ani)a-lelor (e -er) 3i al -uraFelor; $ia<a -ru!"elor 3i a legu)elor; lu!r rile "ribunalului (e ins"ru!<ie 3i ale !o)$le"elor $en"ru s$e<e )inore; (e"alii (es$re .:n9area la li!i"a<ie a $ro$rie" <ilor (in $a"ri)o-niu; nun<i (e aur, (e argin" sau (oar $line (e s$eran< ; serb ri, -es"i.aluri 3i (es!0i(erea unor gr (ini $ubli!e; re9ul"a"e ale !o)$e"i<iilor s$or-"i.e la ni.elul 3!olii, $aro0iei, (is"ri!"ului sau regiunii; na3"eri; 4n)or):n" ri. *ar"0a !i"ea $agin !u $agin , !0iar 3i $e a!elea I )ai ales $e a!elea I !are nu o in"eresau 4n )o( s$e!ial. Par-!urgea a.i( lis"ele (e ) r-uri .:n(u"e !u su"a (e -un<i, !u leg "ura sau !u -un"ul, $e su)e e,$ri-)a"e 4n lire, 3ilingi 3i $en!e. Nu (in nos"algie, -iin(! )aFori"a"ea a!es"or uni" <i (e ) sur -use-ser aboli"e 4nain"e !a ea s 4n!ea$ s 4n<eleag !e se $e"re!e 4n Furul ei. Sau $oa"e (a, o nos"algie (in"r-o s$e!ie )ai a(e. ra" : nu (u$ !eea !e 3"iu-sesi, sau !re(eai ! 3"iuse3i 4n !o$il rie, !i (u$ lu!ruri $e !are nu a.eai !u) s le -i !unos!u" .reo(a" . De a!eea, !u o a"en<ie !are era ar"i-i!ial - r a -i i$o!ri" , *ar"0a !ons"a"a ! s-e!la r ):nea !ons"an" la "reis$re9e!e 3ilingi 3i 3ase $en!e su"a (e -un<i, 4n "i)$ !e -run9ele (e brus"ur s! 9user !u un 3iling 4n ul"i)a s $" ):n . Nu se )ira: oare !e-i - !ea $e oa)eni s !rea( ! brus"urul era bun (e ):n!a"G Du$ $ rerea ei, !ea )ai )are $ar"e a .ege"alelor a!es"ora re"ro se !onsu)au nu (in )o"i.e lega"e (e nu"ri<ie, sau ) !ar (e ne.oie, !i (in (orin<a (e a -i 4n $as !u )o(a. Si)$li"a"ea era !on-un(a" !u sa!ri-i!iul (e sine. @a9e"a !on<inea 3"iri (es$re lu)ea (in a-ar nu)ai $rin !on"ingen< : !a surs a -eno)enelor )e"eorologi!e, !a (es"ina<ie $en"ru $ s rile )igra-"oare !are $ r seau a!u) *i(Lesse,-ul. /a )ai !u$rin(ea 3i o 0ar" s"elar s $" ):nal , $e !are *ar"0a o !er!e"a la -el (e a"en" !a 3i lis"ele (e $re<uri. Un(e $u"ea -i g si" Sirius, !e $lane" s!li$ea s"ins a$roa$e (e ori9on"ul es"i!, !u) $u"ea -i re!u-nos!u" Cen"ura lui +rion. A3a ar "rebui s se 4)$ar" s$iri"ul o)enes!, 43i s$unea, 4n"re !eea !e era absolu" lo!al 3i !eea !e era a$roa$e e"e). C:" (e )ul" "i)$ irosise 4n .ia< !u "o" !e se g sea la )iFlo!: !arier , bani, se,, $roble)e sen"i)en"ale, 4n- <i3are, nelini3"e, "ea) , (or. #u)ea $u"ea s$une ! 4i era )ai u3or s renun<e la "oa"e (u$ !e le gus"ase, ! a!u) era o -e)eie 4n .:rs" , sau o -a" b "r:n , 3i ! , (a! ar -i -os" ne.oi" s !ul"i.e !:)$urile (e s-e!l , 4n lo! s ur) reas! $asi. e.olu<ia $re<urilor, $oa"e ! i-ar -i $ ru" )ai r u (u$ !eea !e $ier(use. Da, era $osibil 3i as"a. Dar oa)enii )ai "rebuie 3i s )oar , in(i-eren" !:" 3i-au ab "u" a"en<ia (e la as"a !u !eea !e era la )iFlo!. #ar -elul 4n !are se $reg "ea s 43i o!u$e lo!ul (e $e ur) 4n !i)i"irul $roas$ " !osi" era "reaba ei. Serbarea sa"ului -u organi9a" 4n"r-una (in a!ele 9ile .:n"oase ale 4n!e$u"ului (e iunie 4n Albion, a)enin<a"e !ons"an" (e s"ro$ii -ini (e $loaie 3i (e norii !are 4n":r9ie la 4n":lnirea !u rega"ul .e!in al 0e$"ar0iei. *ar"0a $ri.i $e -ereas"r la $aFi3"ea "riung0iular , 4n!lina" , un(e un !or" $ "a" s)u!ea (e -r:ng0iile (e an!orare. Earris, $o"!o.arul, .eri--i!a s -ie bine 4n"inse, b ":n( )ai a(:n! < ru3ii 4n $ ):n" !u un !io!an (e le)n. ? !ea a!eas"a !u ges"uri "ea"rale (e $ro$rie"ar, !a 3i !u) genera<ii 4n"regi (e s"r )o3i ar -i $ri)i" $rin 4ns!risiiri (re$"ul (e a 4n(e$lini ri"ualul .i"eFes!. Pe *ar"0a !on-"inua s o ui)eas! Je9: $e (e o $ar"e, $o.e3"ile lui $ reau a":" (e e.i(en" n s!o!i"e; $e (e al"a, a)eri!anul n s!u" la ora3, !u a!!en"ul lui (eFu! -rie, era unul (in"re s "enii !ei )ai !on.ing "ori 3i )ai (e.o"a<i.

Cor"ul era -i,a"; 3i, 4n(re$":n(u-se ! lare ! "re el, !u $ rul -lu"ur:n( 4n .:n", .enea blon(a ne$oa" a lui Je9, Ja!A1 T0orn0ill. Ja!A1 ur)a s -ie (ese)-na" regina lun0 )ai, !0iar (a! , a3a !u) $re-!i9ase !ine.a, era (eFa 4n!e$u"ul lui iunie, !eea !e, (u$ !u) subliniase al"!ine.a, era irele.an", -iin(! era (e -a$" .orba (es$re -loarea lunii )ai, a(i! buForul, sau !el $u<in a3a se !re(ea, !eea !e 4i "ri)ise s 4l !onsul"e $e (o)nul *ullin, $ro-esorul, !are $ro)ise ! .a !er!e"a 3i se 4n"oarse !u .es"ea ! sin"ag)a se re-erea la -loarea $e !are regina o $ur"a 4n )o( "ra(i<ional 4n $ r, !eea !e, $:n la ur) , 4nse)na unul 3i a!ela3i lu!ru, $en"ru ! buForul 4n-lorea 4n )ai, (ar ori!u), )a)a lui Ja!A1 4i !on-e!<ionase o !oroni< (in !ar"on .o$si" 4n auriu, 3i a!eas"a -u !oroana ei (e regin , iar ai!i lu s-:r3i" 4n"reaga $ <anie. Ni!arul a.ea (re$"ul 3i 4n(a"orirea (e a (es!0i(e serbarea. Re.eren(ul Cole)an lo!uia 4n Ne!0iul Pre9bi"eriu, al "uri (e biseri! . Cei (inain"ea lui s" "user $e (o)eniul !u !ons"ru!<ii (e !ar"on $resa", (e)ola"e 4n"re "i)$. Ne!0iul Pre9bi"eriu r ) sese $us"iu (u$ !e ul"i)ul s u $ro$rie"ar, un o) (e a-a!eri -ran!e9, se 4n"orsese 4n <ara lui, 4n $erioa(a ) surilor (e urgen< . Pen"ru s "eni era nor)al !a .i!arul s lo!uias! 4n $re9bi"eriu, "o" a3a !u) $uii (e g in s" "eau 4n !o"e<; (ar ni!i .i!arului nu i se 4ng (uia s se !rea( )ai $resus (e!:" era, "o" a3a !u) $uii nu se $u"eau (a (re$" !ur!ani. Re.eren(ul Cole)an nu $u"ea !on!0i(e, (oar $en"ru ! se 4n"orsese a!olo un(e $r!(e!esorii s i lo!uiser "i)$ (e se!ole, ! Du)ne9eu re.enise 4n biseri! sau ! )orala !re3"in re$reDen"a legea 4n sa". In reali"a"e, )aFori"a"ea lo!ui"orilor "r iau 4n !on-or)i"a"e !u un !o( !re3"in a"enua". Dar, a"un!i !:n( .eneau la biseri! (u)ini!a, o - !eau )ai )ul" (in ne.oia unei so!iali9 ri $erio(i!e, (e!:" $en"ru a as!ul"a $o.e<e s$iri"uale sau $ro)isiuni (e .ia< e"ern (in a).on. Ni!arul 4n<elegea -oar"e bine ! nu "rebuia s 4n!er!e s se -oloseas! (e $o9i<ia lui $en"ru a i)$une .r!un sis"e) "eologi! !oer!i"i. 3i !ons"a"ase re$e(e ! $re(i!ile )orali9a"oare erau r s$l "i"e, $e "i$sia (e argin", !u !:"e un nas"ure (e la $an"aloni sau un euro - r ni!i o .aloare. As"-el, re.eren(ul Cole)an nu 43i 4ng (ui ni!i ) !ar o re)ar! ri"ual re-eri"oare la bunul Du)ne9eu, !are - !use !a soarele s s"r lu!eas! (easu$ra sa"ului 4n a!eas" 9i (e s rb "oare. Plin (e "a!" e!u)eni!, el !0iar 4i s"r:nse ):na lui ?re( Te)$le, !are .enise 4)br !a" 4n"r-un !os"u) s"a-!oFiu (e (ia.ol. C:n( -o"ogra-ul @a9e"ei le $ro$use s $o9e9e 4)$reun , ! l! 3)e!0ere3"e $e !oa(a ar"i!ula" a lui ?re(, <in:n(u-3i os"en"a"i. I 3i $ g:n I (ege"ele 4n!ru!i3a"e. A$oi <inu un s!ur" (is!urs $o)enin( a$roa$e $e "oa" lu)ea (in sa" $e nu)e 3i (e!lar serbarea (es!0is !u un ges" agil, negliFen", ! "re or!0es"ra !o)$us (in $a"ru )e)bri, $lasa" al "uri (e !or"ul ru-os. +r!0es"ra I "ub , "ro)$e" , a!or(eon 3i .ioar I 4n!e$u !u B#an( o- Eo$e an( @lor1C, $e !are unii (in"re s "eni 4l !onsi(erau un i)n in"ona" (in res$e!" -a< (e .i!ar, al<ii un .e!0i !:n"e! al -or)a<iei Bea"les, (in se!olul "re!u". + $ro!esiun! i)$ro.i9a" $o)i a$oi 4n"r-un "ur al $aFi3"ii, 4n"r-un ri") (esin!roni9a": Ja!A1, regina (e )ai, ! l rin( in!o)o( un !al (e $o.ar $roas$ " 3a)$ona", a ! rui !oa) -lu"ura )ai s$e!"a!ulos 4n .:n" (e!:" !:rlion<ii ei, su$u3i $er)anen"ului - !u" 4n !as ; ?re( Te)$le, !u !oa(a s"a!oFie 4n- 3ura" $e (u$ g:", la .olanul unui "ra!"or $:r<:i"or, !are se s!u"ura "o", 9 ng nin(; P0il Een(erson, !res! "orul (e g ini, geniu )e!ani! 3i $e<i"or al blon(ei Ja!A1, la .olanul au"o)obilului *ini-Coo$er (e!a$o"abil $e !are 4l (es!o$erise aban(ona" 4n"r-un 0a)bar 3i 4l a(a$"ase !a s -un!<ione9e !u ga9 la)$an" 4)bu-"elia"; 3i, 4n -ine, !u 4n!uraF ri sa"iri!e, $oli<is"ul Bro5n $e bi!i!le" , !u bas"onul ri(i!a", !u (ege"ul )are (e la ):na s":ng $e !lo$o<el, !u )an3e"ele $an"alonilor $rinse !u !la)e 3i !u )us"a<a -als $e bu9a (e sus. /.ar"e"ul a!es"a inegal - !u "urul $aFi3"ii (e 3ase ori, $:n !:n( ni!i ) !ar !ei )ai a$ro$ia<i )e)bri ai -a)iliei nu )ai g sir .reun )o"i. s a!la)e.

Se ins"alaser "one"e !u li)ona( 3i bere (e g0i)ber; $o$i!e )ari 3i )i!i, (ar 3i !on!ursuri (e g0i!i" greu"a"ea unei g:3"e; nu!i (e !o!os !are, 4n .ir"u"ea "ra(i<iei, -useser li$i"e (e su$or" 3i (in !are bilele (e le)n ri!o3au 4na$oi ! "re !ei !are le arun!aser ; $u"ina !u "ala3 4n !are erau as!unse )ere. *esele ins"abile (e "res"ie erau 4n! r!a"e !u $r Fi"uri !u susan 3i bor!ane: (ul!e<uri, ge)uri, )ur "uri 3i su!uri (e ro3ii. Ra1 S"ou", !:r!iu)arul, !u obraFii 4nro3i<i !u -ar( 3i "urbanul 4n"r-o r:n , (e9.elin(u-i 4n!e$u"ul (e !0elie, s" "ea g0e)ui" 4n"r-o !abin 4n"une!a" , o-erin(u-se s g0i!eas! .ii"orul 4n -run9e (e !eai .er(e. Co$0i se Fu!au (e-a $rin(e-!oa(a-la) gar sau 43i (esenau b rbi 3i )us" <i !u un (o$ ars; a$oi, 4n s!0i)bul unei Fu) " <i (e $enn1, $u"eau in"ra 4n !or"ul un(e se g seau "rei oglin9i s"r:)be, s"r .e!0i, !are 4i l sau $e )i!ii !urio3i )u<i (e ui)ire. Ce.a )ai ":r9iu (u$ -a)ia9a, ur) !ursa 4n "rei $i!ioare, !:3"iga" (e Ja!A1 T0orn0ill 3i P0il Een(erson, a ! ror 4n(e):nare 4n !o)$e"i<ia a!eas"a li$si" (e ar)onie 4i 4n(e)n K$e glu)e<ii sa"ului s !ons"a"e ! erau $reg "i<i $en"ru ! sni!ie. Doi "ineri "i)i9i, 4)br !a<i 4n 0aine largi (in $:n9 (e in, - !ur o (e)ons"ra<ie (e lu$"e "i$i!e $en"ru Corn5all; 4n "i)$ !e 4n!er!a -igura (enu)i" Bia$a 9bur "oareC, unul (in"re ei s" "ea !u oFu) "a"e (e o!0i la an"renorul *ullin, !are arbi"ra !u en!i!lo$e-(ia (es!0is 4n ):ini. Pen"ru !on!ursul (e !os"u)e, Ra1 S"ou", $ s"r:n(u-3i .e3):n"ul ro3u--la! r , (ar reorgani9:n(u-3i "urbanul, 43i - !u in"rarea $e $os" (e regina Ni!"oria; erau (e -a< 3i lor(ul Nelson, Alb -!a-T $a(a, Robin Eoo(, Boa(i!ea 3i /(na Eale1. *ar"0a Co!0rane 0o" r:se s 4i a!or(e .o"ul /(nei Eale1, in"er$re"a" (e Je9 Earris, 4n !iu(a .agii ase) n ri !u regina Ni!"oria a lui Ra1 S"ou". Dar (o)nul *ullin 4n!er! s ob<in (es!ali-i!area $o"!o.arului, $e )o"i. ! regulile !ereau !on!u-ren<ilor s se !os"u)e9e !a $ersonaFe reale; !a re9ul"a", se !on.o! o 4n"runire a( 0o! a !onsiliului $aro0ial, $en"ru a (is!u"a e,is"en<a, real sau nu, a /(nei Eale1. Je9 Earris !on"rsa"a! abor(:n( reali"a"ea unor $ersonaFe $re!u) Alb -!a-T $a(a sau Robin Eoo(. Unn s$uneau ! erai real (oar (a! "e .e(ea !ine.a; al<ii ! erai real (oar (a! a$ reai 4n"r-o !ar"e; al<ii ! erai real (a! 4n "ine !re(eau su-l!ien" (e )ul<i oa)eni. Se a.ansar i(ei (in bel3ug, ali)en"a"e !u b u"uri - !u"e 4n !as 3i !er"i"u(ini ignoran"e. *ar"0a 43i $ier(use in"eresul. Ceea !e 4i re<inea a"en<ia a!u) erau -e<ele !o$iilor, !are e,$ri)au o 4n!re(ere 4n reali"a"e e,"re) (e 0o" r:" , (ar 3i e,"re) (e !o)$le, . Nu aFunseser , (u$ $ rerea ei, la .:rs"a li$sei (e !re(in< , !i (oar la a!eea a )ir rii; (e a!eea, !0iar !:n( nu !re(eau, "o" !re-(eau. Pi"i!ul bon(o! !are 4i $ri.ea !u o!0ii )iFi<i (in oglin( era ei 3i "o"o(a" nu era ei: a)bele erau a(e. ra"e. H"iau -oar"e bine ! regina Ni!"oria nu era al"!e.a (e!:" Ra1 S"ou" !u )u"ra 4nro3i" 3i un 3al 4n- 3ura" $e !a$, (ar !re(eau, 4n a!ela3i "i)$, 3i 4n regina Ni!"oria 3i 4n Ra1 S"ou". /ra !a Fo!ul (in .e!0ile "es"e $si0ologi!e: !e-i as"a, o .a9 sau (ou !0i$uri (in $ro-il, -a< 4n -a< G Co$iii $u"eau "re!e (e la una la al"a sau le $u"eau .e(ea $e a):n(ou si)ul"an, - r e-or". /a, *ar"0a, nu )ai $u"ea -a!e as"a. Nu-l )ai .e(ea (e!:" $e Ra1 S"ou" ) s! rin(u-se -eri!i". +are ino!en<a $u"ea -i rein.en"a" G Sau era 4n"o"(eauna !ons"rui" , gre-a" $e .e!0ile ne4n!re-(eriG C0i$urile !o$iilor (o.e(eau a!eas" ino!en< re4nnoi" I sau g:n(ul a!es"a era (oar o (o.a( (e sen"i)en"alis)G Poli<is"ul Bro5n, bea" (e a":"a bere (e !as , ( (ea iar o!ol i9la9ului, sun:n( (in !lo$o<el, salu":n(u-i !u bas"onul $e "o<i !ei $e l:ng !are "re!ea. Poli<is"ul Bro5n, !are 43i - !use !ele (ou luni (e ins"ru!<ie la o -ir) $ri.a" (e $a9 , !are nu -un!<iona 4n ni!i o se!<ie (e $oli<ie 3i !are nu $rinsese ni!i un singur (elin!.en" (e !:n( sosise 4n sa"; (ar !are a.ea uni-or)a, bi!i!le"a, bas"onul 3i )us"a<a, a!u) $e !ale s i se (es$rin( . Hi $ rea s -ie (es"ul. *ar"0a Co!0rane $le! (e la serbare !:n( aerul $ ru ! se 4ngroa3 3i (ansurile (e.enir )ai as$re, )ai sen9uale. Porni 4n sus $e $o"e! , s$re Dealul S$:n9ur "orii, 3i se a3e9 $e ban!a (e

un(e se .e(ea sa"ul. +are ai!i !0iar se 4n l<ase o s$:n9ur -"oareG Tru$urile r ) seser a":rna"e, 4n "i)$ !e !iorile le !iuguleau o!0iiG Sau era, 3i a!es"a, $ro-(usul -an"as"i!, "uris"i!, al i)agina<iei !ine 3"ie ! rui .i!ar go"i! (e a!u) !:"e.a se!oleG Ti)$ (e !:"e.a se!un(e, 43i 4n!0i$ui Dealul S$:n9ur "orii !a $e un lo! (e $e Insul . Ciori (ou 9e!i 3i $a"ru (e ore (in (ou 9e!i 3i $a"ruG Un sal" !u !oar(a elas"i! (in s$:n9ur "oare, $en"ru a 4n!er!a sen9a<ia, ur)a" (e un $a0ar 4n !o)$ania C l ului !u @lug G Ca) $e-ai!i. #a $i!ioarele ei se a$rinsese un -o! (e "ab r , ! ruia 4i ( (ea o!ol un 3ir (e (ansa"ori !onga, !on(us (e P0il Een(erson, -lu"ur:n( un (ra$el (e $las"i! !u !ru!ea S-:n"ului @0eorg0e. S-:n"ul $a"ron al Angliei, Aragonului 3i Por"ugaliei, 43i a)in#i ea; (e ase)enea, $ro"e!"orul ora3elor @eno.a 3i Nene<ia. Conga, (ansul na<ional 4n Cuba 3i 4n Albion. +r!0es"ra, -or"i-i!a" !u bere (e !as , 43i luase (e la !a$ " re$er"oriul, !a o ban( !are se (erula $er$e"uu. BT0e Bri"is0 @rena(iersC - !use lo! lui BIK) ?ore.er Blo5ing BubblesC; - r s se g:n-(eas! , *ar"0a 3"iu ! a.eau s ur)e9e BPenn1 #aneC 3i B#an( o-Eo$e an( @lor1C. Hirul (e (ansa-"ori i)i":n( o o)i( 43i s!0i)ba ri")ul la -ie!are )elo(ie. Je9 Earris 43i 4n!e$u $ro$riile <o$ ieli, !are 4i - !ur $e !o$ii s !0iuie (e r:s. Un nor len" eliber $ro.o!a"or o lun bosu)-la" . Au9i un -o3ne" l:ng $i!ioare. Nu, nu era un bursu!, 4n !iu(a a-ir)a-<iilor !olora"e ale $o"!o.arului; (oar un ie$ure. #una in"r iar 4n nor; aerul se r !ea. +r!0es"ra !:n" $en"ru ul"i)a oar B#an( o-Eo$e an( @lor1C, a$oi " !u. Nu se )ai au9ea (e!:" !lo$o<elul $oli-<is"ului Bro5n, i)i":n( !:n"e!ul unei $ s ri, (in !:n( 4n !:n(. + ra!0e" s"r b "u !erul 4n"r-o (iagonal nesigur . Hirul (e (ansa"ori, re(us la "rei, 4n!onFura -o!ul $e !ale (e a se s"inge. ?usese o 9i )e)orabil . Serbarea se 4)$ ):n"enise 3i (eFa $ rea s aib un "re!u". Pes"e (ou s$re9e!e luni a.ea s -ie $ro!la)a" o al" regin (e )ai 3i .ii"orul .a -i !i"i" (in nou 4n -run9ele (e !eai. Al" -o3ne" 4n a$ro$iere. Din nou, nu un bursu!, !i un ie$ure, ne"e) "or 3i $lin (e o siguran< " !u" , $e "eri"oriul $ro$riu. *ar"0a Co!0rane 4l ur) ri "i)$ (e !:"e.a !li$e, a$oi se ri(i! 4n $i!ioare 3i $orni s !oboare (ealul. S?ZRHIT