Sunteți pe pagina 1din 408

ANATOL

CIOCANU
TOGA ILUZIEI
Colec\ie ini\iat[ =i coordonat[ de Anatol Vidra=cu =i Dan Vidra=cu
Concep\ia grafic[ a colec\iei =i coperta: Vladimir Zmeev
Fotografii din arhivele editurii,
autorului =i a lui Nicolae R[ileanu
Ilustra\ii de Alex Ussow

REFERIN|E ISTORICO-LITERARE:
Gheorghe Budeanu,
Mihai Cimpoi, Ion Ciocanu,
Gheorghe Ciocoi,
Ion Vieru, Larisa Turea,
Anatol Codru, Marcela Gafton,
Arcadie Suceveanu, Vlad Zb`rciog,
Haralampie Moraru, Ioan M`n[scurt[,
Viorel Dinescu, Gheorghe Vod[,
Nicolae Popa, Eliza Botezatu,
Gheorghe Tomozei,
Gheorghe Mazilu,
Ion Vatamanu,
Theodor Codreanu,
Anatolie Pani=, C[lin Chincea,
Tudor Palladi, Serafim Belicov,
Adrian Dinu Rachieru,
Theodor Damian,
Vasile Nastasiu,
M. G. Cibotaru
Editura Litera Interna\ional
O. P. 61; C.P. 21, sector 1, Bucure=ti, Rom`nia
tel./fax (021) 3303502; e-mail: info@litera.ro

Grupul Editorial Litera


str. B. P. Hasdeu nr. 2, mun. Chi=in[u, MD-2005, Republica Moldova
tel./fax (3732) 292 932, 294 110, fax 294 061;
e-mail: litera@litera.ro

Prezenta edi\ie a ap[rut ]n anul 2003 ]n versiune tip[rit[


=i electronic[ la Editura Litera Interna\ional
=i Grupul Editorial Litera.
Toate drepturile rezervate.

Editori: Anatol =i Dan Vidra=cu


Lector: Irina Digodi
Tehnoredactare: Olesea Pa=a

Tiparul executat la Tipografia Universul.


Comanda nr. 8503
CZU 821.135.1(478)-1
C 51

Descrierea CIP a Camerei Na\ionale a C[r\ii


Ciocanu, Anatol
Toga iluziei / Anatol Ciocanu; (Bibl. =colarului; serie nou[/ col. ini\. =i
coord. Anatol =i Dan Vidra=cu; conc. gr. col. =i cop./ Vladimir Zmeev; nr. 459)
B.: Litera Int., Ch.: Litera, 2003 (Tipografia Universul). 412 [p.]
ISBN 973-675-034-5 ISBN 9975-74-671-3
821.135.1(478)-1

ISBN 973-675-034-5 LITERA INTERNA|IONAL, 2003


ISBN 9975-74-671-3 LITERA, 2003
'" '#"
La 3 iunie, n Se nscrie
comuna M[l[ie=ti, elev n clasa a opta la
jude\ul B[l\i, n =coala medie din satul
familia \[ranilor vecin, +aptebani.
Catinca =i =i cump[r[ Din clasa a
Haralamb Ciocanu un caiet, o gum[ =aptea =i pn[ la
se na=te al doilea =i un creion, care absolvirea =colii medii
copil, botezat au constituit singura corespondeaz[ intens
Anatol. avere a elevului cu versuri =i
timp de jum[tate informa\ii din
'"% de an. via\a satului (al[turi
Al doilea an de cumplit[ de Aurel Scobioal[)
secet[. Tata Haralamb '"' la ziarul raional
face naveta la B[l\i =i Se stinge din
Cern[u\i, vnznd via\[, dup[ o grea
ultimele covoare suferin\[, fratele
din cas[ pentru a Eugen.
]ntre\ine familia. A reu=it s[
La 1 septembrie a frecventeze doar o
aceluia=i an, cu o singur[ zi =coala din
tr[istu\[ la =old, sat. Pe parcursul
n care avea anilor fratele
}n timpul studen\iei

o hrinc[ de mai mare,


pine =i o rubl[, Anatol, i
Anatol p[=e=te pragul va dedica, in
=colii de =apte ani memoriam, mai
din M[l[ie=ti. multe poezii.

Biruitorul din R=cani.


P[rin\ii Catinca =i Haralamb Ciocanu

Face cuno=tin\[
cu nc[ un
corespondent =i
poet ncep[tor ]n
paginile aceluia=i ziar,
viitorul grafician de
prestigiu Isai Crmu,
de aceea=i vrst[
=i cu aceea=i sete
de cunoa=tere.
Pe parcursul
celor trei ani
Pe tot parcursul celor
Cu ma=ina de scris ]n timpul serviciului

5 ani de studii public[


versuri, traduceri,
reportaje
n majoritatea
publica\iilor de la
Chi=in[u.
militar (19621964)

'#'
n lunile
mai-septembrie
face parte din
deta=amentul
studen\esc
'#$ al facult[\ii, n
Emil Loteanu frunte cu profesorul
semneaz[ n de istorie a literaturii
Tinerimea Moldovei Grigore Grinco,
Tata mai t`n[r, Victor mai inocent

o po=t[ a redac\iei, trimis la munc[ n


n care vorbe=te Kazahstan, n Stepa
elogios Kulundin[. Munce=te
despre versurile la strnsul grului
trimise la redac\ie pe o combin[
de elevul =colii cu Mircea
medii din Druc.
+aptebani. '$
'#% Este angajat
Absolve=te zece mpreun[ cu Dumitru
cl. VIII-IX-X clase la +aptebani =i Matcovschi n func\ie de
editeaz[, mpreun[ depune actele la colaborator salariat la
cu Vasile =i Aurel facultatea de ziarul Moldova
Scobioal[, filologie Socialist[.
Vitrina literar[ a Universit[\ii din Entuziastul
a =colii. Debuteaz[ Chi=in[u, unde, dup[ redactor-=ef Petre
n presa republican[ multe peripe\ii, Darienco (mai apoi
la 14 ani, elev n cl. a fost admis ministru al culturii
VIII, cu poeziile abia la din republic[),
n poiana din 3 septembrie. poet
p[dure i apare un amplu proletcultist,
(revista Femeia ciclu de versuri n angajase n 2-3
Moldovei) =i Pe la Tinerimea Moldovei ani, ntinerind
margini de cmpie cu fotografie =i o redac\ia, o echip[
(Tinerimea Moldovei). prezentare de condeieri,
Cite=te cu nesa\ de Iacob proaspe\i
primele opere ale Iachir-L[pu=neanu. absolven\i
ilu=trilor clasici, O a=ijderea prezentare ai Facult[\ii de
tip[rite pentru cu versuri i apare n Filologie, care, cu
ntia dat[ ziarul Moldova timpul, au devenit
la Chi=in[u: Eminescu, Socialist[. nume notorii
Creang[, Alecsandri, Prezentarea e n literatura
Co=buc etc. scris[ de Pavel Bo\u. dintre
}n mijlocul colegilor de la revista Moldova
Prut =i Nistru: mpreun[ cu Dumitru
Pavel Bo\u, Mihail Matcovschi. nainte
Gheorghe Cibotaru, de plecarea n
Axentie Blanovschi, armat[ i

La Dolna invoc`ndu-l pe Pu=kin


Ion Bolduma, se discut[ la
Alexandru Uniunea Scriitorilor
Negri=, Vasile (sec\ia poezie,
Severin, Gheorghe coordonator Nicolai
Vod[, Petru C[rare, Costenco) manuscrisul
Ion Podoleanu, primei c[r\i de versuri.
Dumitru Coval, Manuscrisul este
Tudor |opa, acceptat =i
mai apoi recomandat
Gheorghe Ciocoi, spre editare.
Victor Dumbr[veanu.
Anatol Ciocanu '$" =i al\ii. Manuscrisul
lucreaz[ la este acceptat spre
Revine n editare.
Sectorul industrie
colectivul redac\iei
=i transport, avndu-l '$#
de tutore n ale Moldova Socialist[.
jurnalisticii n aceea=i toamn[ mai
=i =ef de sec\ie la editura are loc congresul
pe Procopie Crav\ov. Cartea al IV-lea al Uniunii
Moldoveneasc[ Scriitorilor din
'$ i se discut[ nc[ o Moldova.
Absolve=te Universitatea dat[ manuscrisul F[r[ s[-i
din Chi=in[u, continu[ primei c[r\i de apar[ prima carte,
s[ activeze n cadrul versuri. \inndu-se cont
redac\iei Moldova La discu\ie de prezen\a cu
Socialist[. particip[ Pavel impun[toare
Toamna este Darie, Elena Damian, cicluri de versuri n
nrolat n armat[ Raisa Suveic[ presa republican[,
amiaz[, publicistic[
despre oameni =i
locuri din
Moldova, cu imagini
ale cunoscutului
fotograf-cameraman
Pavel Balan, =i
ntoarcerea
lui C[lin, ilustrat[
de Isai Crmu.
Toamna i se
confer[ gradul
de locotenent =i prin
ordinul mare=alului
Greciko, pe atunci
Ministru al
Ap[r[rii din
fosta URSS, este
Autografe de Ziua poeziei 1982

nrolat nc[ pe doi ani


n armat[, n func\ia
de comandant
de pluton.
'$'
n revista
Convorbiri literare
din Ia=i mparte
o pagin[, la
rubrica Din poezia
lumii cu Grigore Vieru
este primit n Moldova, unde (act ndr[zne\, n acei
rndurile membrilor Anatol Ciocanu ani, din partea
Uniunii Scriitorilor. se transfer[ redac\iei).
Dup[ congres n calitate I se tip[resc poeziile
debuteaz[ editorial de redactor la Leag[-m[ de mini
cu placheta de versuri sectorul literatur[, =i Revelion.
S[rutul soarelui, ]nso\it[ art[, cultur[.
cu un cuvnt de drum '%
bun de poetul Victor '$% La editura Cartea
Teleuc[. Redactor La editura Cartea Moldoveneasc[ apare
de carte este Moldoveneasc[ de sub tipar volumul
Agnesa Ro=ca, cu i apare a doua Firul Ariadnei,
prezentarea grafic[, placheta n care, gra\ie
care constituie =i de versuri, redactorului de carte
debutul n An neobi=nuit, Ion Gherman, reu=e=te
grafica de carte n prezentarea s[ includ[ =i poeziile
al viitorului ilustru grafic[ a pictorului Capul de zimbru, Regele,
grafician Isai Alexandr Hmelni\ki. C[l[torie spre neam,
Crmu. Doina, poezii
'$& cu profunde reverbera\ii
'$$ La editura na\ionale, scrise pe
Se fondeaz[ Lumina i apar motive ale istoriei
la Chi=in[u revista dou[ c[r\i: Struguri n neamului. La aceea=i
}mpreun[ cu M.Cimpoi, P.C[rare, =i I.Bolduma la nordul republicii
editur[ vede lumina

B[l\i cu A.Burac, Gh.Rot[ra=, M.Ciobanu


}n holul teatrului Vasile Alecsandri din
tiparului =i volumul
scris departe de
meleagul natal,
n armat[,
Cntece
de-acas[, ntr-o
superb[ prezentare
grafic[ de Isai
Crmu.
'%!
La editura
Lumina i apare
culegerea de versuri Anastasia Lazariuc Dnga, Mircea O\el,
pentru copii La izvoare. (Sear[ albastr[, Anatol Chiriac,
Semneaz[ textele la muzica de Ion Petre Teodorovici,
primele cntece Aldea-Teodorovici), Ion Enache, Zlata
compuse de Mihai Ciobanu (Pe doi Tcaci, Iurii Spi\]n.
Eugen Doga: M[ri ani la revedere) etc. A La editura Cartea
de flori, Numai noi colaborat pe parcurs Moldoveneasc[ apare
amndoi, Doi trandafiri, cu majoritatea volumul de versuri
Tu =i eu =. a. Cu cntece interpre\ilor Semnele iubirii.
pe versuri semnate de =i compozitorilor
Anatol Ciocanu se no=tri: Theodor '%"
lanseaz[ c\iva Zgureanu, Vede lumina
interpre\i de Constantin Rusnac, tiparului la editura
mare popularitate Mihai Dolgan, Valentin Lumina volumul de
'&"
Al[turi de N.St[nescu, P.Zadnipru, M.Tomu=,

}i apare de
D.Matcovschi =i fiica Rodica (a. 1976)

sub tipar volumul


de versuri intitulat
Vrsta teiului,
=i edi\ia a
doua a plachetei
de versuri pentru
copii Foi=orul.
'&$
Apare volumul
de povestiri =i versuri
pentru copii Despre-o
versuri pentru elevi prezentarea vi\[ =i-o bobi\[ cu
Orele vegherii, grafic[ apar\in`nd superbe ilustra\ii
prezentarea lui Aurel Gu\u. de Andrei
grafic[ apar\in`nd |urcanu.
aceluia=i Isai C`rmu. '& Semneaz[ scenariile
Public[ volumul de filmelor pentru copii
'%# publicistic[ Departe la la Telefilm Chi=in[u
i apare la editura Soare-R[sare la editura Cntecul viorii =i
Cartea Moldoveneasc[ Literatura Artistic[, Poiana de argint,
cartea Sonetele cmpiei avndu-l ca ilustrator autorii muzicii
n prezentarea grafic[ pe cunoscutul deja fiind Ion
a lui Isai Crmu. grafician Andrei Aldea-Teodorovici,
n colec\ia |urcanu. Anatol Chiriac =i Ion
Sovremennaia Enache, ambele n
moldavskaia po[zia '& regia Elenei
i apare n limba rus[ La aceea=i Ilia=.
volumul Niti Ariadn editur[ apare noul
n traducerea volum de versuri '&%
Elenei Akselrod. Ve=nic rena=te. La editura Literatura
'%% '& Artistic[, n colec\ia
Moldavskaia
La editura Lumina Apare la
sovremennaia
apare culegerea editura Literatura
de versuri Artistic[ volumul de po[zia serie nou[,
pentru cei mici versuri pentru copii apare, n traducerea lui
Foi=orul, ilustrat[ Vine, vine Lev Berinski, volumul
de Sergiu Solonari. prim[vara, de versuri n limba
La Moscova, la editura ilustrat de pictorul rus[ Vozduh
Sovetskii pisateli i se Eduard Kamin. iunosti na=ei.
tip[re=te volumul
de versuri Avgust '&! '&&
n traducerea Apare cartea La aceea=i
Elenei de versuri pentru editur[, n
Akselrod. Culegerea elevi Strugur dulce, prezentarea grafic[
de versuri pentru elevi lan de aur. a lui Andrei |urcanu,
Unde-i cmpul nflorit Prezentare apare placheta
apare la editura grafic[ de de versuri
Lumina, Dumitru Trifan. Turnul de paz[.
La o emisiune televizat[ cu N.Bolboceanu,
M.I.Cibotaru =i A.Ro=ca
'&'
Editura
Literatura Artistic[
tip[re=te volumul de
versuri pentru copii
Sol de pace cu
ilustra\ii de
Gheorghe Guzun.
Tot aici apare =i
placheta de versuri
pentru copii n limba
rus[ Aivov]i sad, Autografe
traducere de Nicolai
Goli, ilustra\ii
de Andrei
|urcanu. '' acestei
publica\ii,
Editeaz[
'' culegerea de
func\ie pe care o
Apare la editura exercit[ pn[-n anul
versuri pentru cei mici 2000. Pe parcursul
Literatura Artistic[ S[ cre=ti mare, pui=or activit[\ii sale de
volumul retrospectiv (Literatura Artistic[, corespondent
Spicul =i steaua, colec\ia F[gura=i. special n
prezentare Desene de Emil capitala \[rii
grafic[ de Andrei Cojocaru). sus\ine zeci de
|urcanu. La aceea=i dialoguri cu eminente
editur[ apare =i '' personalit[\i, transmite
culegerea de Este numit din Bucure=ti
versuri pentru corespondent special al la Chi=in[u informa\ii
gr[dini\e S[-nv[\[m, revistei Glasul na\iunii la zi, note, tablete,
copii, cu-ncetul, literele, pentru Romnia, fiind eseuri, reportaje
alfabetul, ilustra\ii de deschis[ la Bucure=ti despre oameni
Aurel Gu\u. o subredac\ie a =i locuri
fotografie. Revista
de spiritualitate =i
cultur[ romneasc[
Gracious Light
(Lumin[ lin[),
nr. 4, care apare la
New York n limbile
romn[ =i englez[,
i public[ versurile
Cronic[ latin[
=i ntre timp
la Roma,
nso\ite
}n 1969

de o prezentare
biobibliografic[.
''$ 
}n revista La editura Biodava
Letra= Itaocarenses din Bucure=ti apare un
din ora=ul Niteroi, reprezentativ volum de
Brazilia, ]i apare versuri noi Poemele
poezia Toga durerii cu o
iluziei (traducere prefa\[ de acad.
n limba portughez[ Mihai Cimpoi, distins
Dialog cu I.Had`rc[

de Iulia Carp). cu premiul special al


n acela=i an, Uniunii Scriitorilor
la Rio de Janeiro, din Moldova. n
]n Antologia Del nr. 5 al revistei
Secchi vol. 5, Anatol amintite
Ciocanu este prezent din New York,
din Romnia, cu aceea=i poezie Toga Gracious Light,
portrete literare, iluziei =i cu o noti\[ apare o referin\[
reflec\ii, consemn[ri bibliografic[. elogioas[ semnat[
de p[rintele-scriitor
=i referin\e, cronici de ''& Theodor Damian,
teatru =i de carte, La editura
comentarii politice redactorul =ef
Glasul i se tip[re=te al publica\iei,
=i economice, volumul de versuri Rug[ la volumul Poemele
abord`nd de ostatec, apreciat de durerii. La festivalul
astfel critica literar[ Eminescu edi\ia a IX
toate genurile =i distins cu Premiul din 1315 ianuarie
ziaristicii. Uniunii Scriitorilor 2000, care are
''# din Moldova. loc n ora=ul
Drobeta
Editura ''' Turnu-Severin,
Glasul din Bucure=ti n a sa Istorie i se acord[ diploma
i editeaz[ volumul a literaturii romne =i premiul Eminescu
de versuri de (vol. 5) profesorul pentru literatur[.
dragoste Flori de tei =i criticul literar
de-asupra noastr[ Ion Rotaru 
cu o prefa\[ de i consacr[ Apare la Bucure=ti
Liliana Ursu. o pagin[ cu la editura Biodova
Ascult`ndu-l pe N.Costenco, al[turi de I.Dru\[ =i L.Damian, la un
congres al scriitorilor
volumul Traduce din
C`ntecele m`ntuirii. literatura rus[
Premiul Fondului clasic[ =i
Literar al Uniunii contemporan[, din
Scriitorilor din literatura popoarelor
Moldova. din fostele republici
sovietice, din

O plimbare cu I.Ciocanu
literatura
Editura universal[:
Augusta din Iacob Hinkulov:
Timi=oara ]i tip[re=te +evcenko (colec\ia
volumul de versuri Oameni de seam[),
Blestemele proz[ documentar[;
noble\ei. Ghevorg Emin:
Premiul Centrului Armenia
Interna\ional n =apte cnt[ri, versuri;
pentru Copii publicistic[; Vidoc Bella Ahmadulina:
=i Tineret Sergiu Podgore\: |ig[na=ul Lec\ii de muzic[,
Grossu. Pentru volumul alb, povestire; Cenu=[ versuri; Liric[
C`ntecele m`ntuirii pe ruine, povestire; francez[
este distins cu Premiul 10 poe\i moderni (Poezia rezisten\ei),
Na\ional al Republicii (antologie (antologie, note, prefa\[
Moldova. =i traduceri); =i traduceri);
Este antologator Nicolai Savostin: Galaction Tabidze:
al mai multor culegeri, Sta\ie n Taiga, Versuri; Mirzo
prefa\ator al diverselor versuri; Tursun-Zade:
apari\ii editoriale Vladimir Izmailov: Curcubeu
din Chi=in[u =i Logica luptei, versuri; de-asupra lumii,
Bucure=ti. |[rmul dimine\ii, versuri; Petru Burlac-
prefa\[
=i traduceri);
Nicolos Barata=vili:
Destinul Gruziei
(antologie, prefa\[
=i traduceri).
Mai traduce
versuri r[zle\e din
crea\ia poe\ilor Sulpicia
(Roma Antic[), Ariosto
(Rena=tere), Pu=kin,
Lermontov,
}n 1975

Nekrasov, Tiutcev,
Esenin, Tvardovski,
V]lkanov: Monologul prefa\[ =i traduceri); Ritzos, Gabriela Mistral
p[mntului, versuri; Vladimir Solouhin: Fet, Sibilla Alleramo,
Poe\i italieni Versuri, n colaborare Leonas Briedis,
(antologie, cu Alexandru Negri= Knut Skuenieks,
prefa\[, note =i (colec\ia Lira): Pavel Vasiliev, Oiar
traduceri); Irina Soiunbai Va\ietis, Ali=er Navoi,
Tokmakova: C[lu=eii, Eraliev: Versuri Nicolai Zabolo\ki, din
versuri; Nur Bairamov: (colec\ia Lira), n lirica trubadurilor,
Fream[t ro=u de colaborare cu Valentin Luisa Michel,
lalele, versuri; Ro=ca; Serghei din poezia
Gulcehra Vasiliev: Versuri scriitorilor
Suleimanova: (colec\ia Lira), n ucraineni, bieloru=i,
Versuri; Vazghen colaborare cu georgieni, armeni etc.
Talean: Rndunele- Nicolae Dabija; Versuri ale lui Anatol
stolurele, versuri; Evdokia Losi: Ciocanu au ap[rut n
Patvakan Haciatrean: Z[ri albastre, versuri; traducere rus[,
Izvorul, versuri; Zoia Aleksandrova: ucrainean[,
Iubire =i Trezor, versuri; tadjic[,
speran\[ (antologie Florile Orientului macedonean[,
de liric[ feminin[ (antologie, traduceri); srb[, bulgar[,
universal[, n Juzeppe Ungaretti: portughez[, leton[,
colaborare cu Zi de zi lituanian[, bielarus[,
Leonida Lari, (antologie, francez[...
Trezeasc[-se-nsfr=it
ngerul celor s[raci
Nobile\e-a sufletului
F[r[ de moarte...
C[tre str[vechiul t[u popor
S[-ngenunchezi n ve=nic[-auror[
Printre fantome...
Juzeppe Ungaretti

Oriunde ai s[ faci o umbr[,


n orice locuri te vei duce,
Pn[ n clipa de pe urm[
Cnd vei dormi la cap cu-o cruce,
Pe mare de-ai s[ fii cu-o luntre
Ori caii t[i vor arde-n fruri,
Vei fi cu gndul totdeauna
C[tre Moldova dintre ruri...
Andrian P[unescu
SPICUL +I STEAUA
1965 1990

Anatol Ciocanu

Capul de zimbru I
Capul de zimbru-mpunge domesticit din foi
De gramote =i pravili, ca din p[durea veche,
Jignit[ de secure =i putrezind sub ploi,
Care i-au scurs otr[vuri de cear[ n ureche.

Cu ochii tri=ti el zace aici filigranat


Pe ve=nicii, ca-n ocne rotunde, cu sigilii
De legi stropite-n s`nge de chef =i de p[cat
Sub care-nchi=i c[zur[ r[ze=ii =i mazilii.

Cer=eau p[m`nt o via\[, p[m`nt pentru p[m`nt,


S[-l semene, s[-l taie cu dragoste, spre ura
Du=manilor ce-l calc[. P[m`nt pentru morm[nt,
Cu el s[-=i umple ochii =i bur\ile, =i gura!

P[m`nt pentru vecie, spre-a nu se mai sf`r=i


Horele, vinul =i-n toamne lungi bel=ugul...
Capul de zimbru-n pravili nu poate adormi,
Desprins de trup, mai simte cum l p`nde=te jugul.

+i-=i trage g`tu-n carne, se smulge spre p[duri,


Se vrea n libertatea st[p`nului, hazard[,
Care-a =i pus pe urme ogarii cu panduri
S[-i taie iar[=i capul, iar inima s[-i ard[!

Toga iluziei

E=ti z[logit
E=ti z[logit naturii =i zborului de mic
Precum s[m`n\a brazdei s[ se pefac[-n spic,
Precum menit e cocsul naltelor c[lduri,
Topit =i mut metalul s[ lunece-n formuri;
Precum buzele fetei acelui tainic foc,
Ce-o schimb[ n femeie =i-n rodnic lut pe loc!

C[ci m`na ta-i chemat[ s[-nal\e la r[scruci


P[duri de rod din care numai bel=ug s-aduci,
Izvoare s[ descuie =i vinuri tot mai tari
Tot m`na ta se-apleac[ s[ dreag[ la Cotnari,
Iar r`ul ce se zbate-ntre maluri, peste v[i
Prin m`na ta va trece-n =iraguri de v[p[i!

E=ti z[logit naturii =i zborului de mic


Precum s[m`n\a brazdei s[ se prefac[-n spic,
Pref[ lumina zilei n dragoste =i-n vin,
Iar dragostea-n lumin[ =i vinul n rubin,
+i mul\umit, p[m`ntul te-a binecuv`nta,
Fiind schimbat n toate n drum de m`na ta!
Anatol Ciocanu

Holde
Sufletul acestor holde-n v`nt,
Sub\iindu-se-n dogoarea verii,
Nesf`r=it r[sare din p[m`nt
Ca o respira\ie-a t[cerii...

Spicele acestor holde-n v`nt


Negre =i ro=cate ca arama
Cresc din t`mpla celor din p[m`nt,
Pomeni\i cu-o lacrim[ de mama.

Florile-acestor holde-n v`nt


Zvelte, de fecioare ml[dioase,
R[d[cini de c`ntece-au mu=cat,
Prelungind o zbatere de oase...

Boabele acestor holde-n v`nt


ntre gene aspre de dogoare
Ochii lor plini de lumin[ sunt
Ascunz`nd un dor n fiecare.

C[ci i-aud, ortacii ne-mbl`nzi\i,


Ei, supu=ii gliilor aceste,
Cum trag coasele-n amiezi ferbin\i
Sprijini\i n umbre de neveste...

+i-n dogoarea holdelor m[ zbat


+i le simt cum intr[-n mine-p`lcuri
Cu-o dogoare alb[ din nalt,
Cu-o dogoare vie din ad`ncuri...
!
Toga iluziei

Un viscol sub cercul polar


LUI NICOLAI COSTENCO

Cuvintele-acestea de foc
n c`te nghe\uri au ars,
n c`te-nchisori au sclipit
Tor\e de vis =i de dor,
Ani =i dureri lumin`nd?

Prin c`te triste\i le-a r[zbit


Tembrul senin =i nalt,
Mun\i de r[bdare strivind
+i ani ce-au n[scut suferin\i?
Prin c[te v`ltori au purtat
Un zv[cnet de inim[-n jar
Cu s`ngele ne-ngenuncheat
Prin ani de cumplite orori
De scap[r[ vii peste tot,
Asemenea ngem[n`nd
Sub z[ri trandafiri purpurii?
"
Anatol Ciocanu

Ia cartea aceasta n m`ini,


Prietene, =i nu uita:
Un Tomis a fost pe p[m`nt
+i-un Moabit taciturn,
+i-un Auschwitz de oase sub cer,
Un viscol sub cercul polar
Ce-a b`ntuit nemilos,
Screaua fr[ng`nd-o nebun...

Pietrificate-au r[mas
Cuvintele-acestea fierbin\i
Care-au r[zbit p`n[-aici
Prin zidul de ani =i ruini!
Culege-le toate n pumni,
Precum n april ghiocei
Ce vin str[lucind din infern,
Din multele, negrele nop\i,
Ca ochii de pajur[, aprin=i

Le fream[t[ la c[p[t`i
Pulsul nemuritor
Al celor mai aprigi osta=i!
#
Toga iluziei

Greul p[m`ntului
Parc[ n-am f[cut nim[nui nici un r[u,
Parc[ n-am tr[it nici o zi
F[r[ chiote de bucurie,
Dar c`inele-acela, numit
Greul P[m`ntului, latr[ mereu,
Latr[ cumplit,
C`nd mi-aude pa=ii aproape de glie...

Str[mo=ii bunelului =i chiar tata,


+tiu,
Porneau p[zi\i de el la v`n[toarea
De lupi =i mistre\i s[lbatici,
C`nd, t`rziu,
Soarele-n decembrie-=i mu=ca-nfometat culoarea.

Greul P[m`ntului
P[zea =apte st`ni ale satului meu,
+i c`nd n somnul ciobanilor
Adormeau z[pezile =i ploile,
L[tra domolit Greul P[m`ntului greu
Lini=tind pe bolt[ stelele,
Pe p[m`nt oile...
$
Anatol Ciocanu

Cele =apte st`ni


S-au topit n p[m`nt.
Din vetrele lor azi porumbul =i zv`rle p[durile
P`n[ la mijlocul cerului, sf[r`m`nd
Cu z`ng[nitul s[biilor verzi t[cerile,
Augurile!
Trec nfiorat pe l`ng[-aceste zidiri de ploaie =i lut,
Ce stau ntre mine =i-ntre-un bunel, rostindu-mi:
Str[ine!
Puii acelui Greu al P[m`ntului s-au n[scut
O dat[ cu mine =i m-a=teapt[
S[-i chem l`ng[ mine!

M-a=teapt[ s[-i duc la v`n[toarea grea


De mistre\i,
S[ le poruncesc paza nop\ilor,
S[ le potol foamea cu aerul tare al st`nii.
Dar trec mai departe Nu-Aude, Nu-Vede, -n amezi,
C`nd soarele aprig mi umple cu iasc[
Pl[m`nii.

ntr-o sar[ t`rzie


Un pui de-al lui Greul P[m`ntului
mi va linge-mp[cat degetele m`inii...
%
Toga iluziei

Domni\ele
Domni\[ Rusand[, Domni\[ Elen[, Domni\[ Zamfir[,
V[ zmulg din t`mple albe albe toamne,
Din care ochii vo=tri lung se mir[
De clipa c`nd v[ petrecea\i n doamne...

Alai cu-alai la nunta-mp[r[teasc[


Cutremurau cu chiote piatra-n cetate
Veneau codrii s[ l[ut[reasc[
L`ng[ podgorii ro=ii, desfundate!

Dar clipa se n[=tea ca s[ dispar[


n nop\i de nealean venit din pribegie:
A doua zi un bucium la hotar[
Vi-i desprindea pe miri din cununie...

Domni\[ Rusand[,
Domni\[ Elen[,
Domni\[ Zamfir[,
Spr`ncene r`ndunele, p[r lung p`n[-n c[lc`ie,
Ciliile ca ni=te viori se-n=ir[
Negre, plutind n aer de mirt =i de t[m`ie!
&
Anatol Ciocanu

Plecat e Timotei, plecat la zori Nicoar[


Pe la Soroca, poate la Dumbrava,
Vulturi ne-ntor=i din alt cap[t de \ar[,
C`nd luna dorul singur nturna-va...

Despletite s[lcii n toamn[, drepte s[lcii...


V`ntul sub stre=ini p`nze-n alb r[sfir[,
Dar ochiul vostru nu le n\elege,
Domni\[ Rusand[, Domni\[ Elen[, Domni\[ Zamfir[.

Via\a ca trecerea lunii noi vi-i dreapt[,


+i de copile =ti\i, din cei care murir[,
C[-n \ara asta mult =i lung se-a=teapt[,
Domni\[ Rusand[, Domni\[ Elen[, Domni\[ Zamfir[...
'
Toga iluziei

Dor
Marea, ca un cer s-a-ndep[rtat,
Florile s-au stins incendiate,
Drumurile lunii au apus,
+i-au pierdut c[r[rile de aur;
N-au l[sat m[car un licurici,
Iar pe ierburi nici o buburuz[...

At`ta dor de tine m-a-ngrelat


F[r[ s[ =tiu, c[ uneori mi pare
C[ duc pe umeri codri-ntregi =i mun\i
+i uria=e dune de nisipuri
n loc de aripi, mi-au crescut din m`ini!

Se face cald, =i aerul pe care


Vreau s[-l respir se face scam[-n piept,
Buc[\i de iasc[ mult[ =i fierbinte!
Iar aerul cel bun se-ndep[rteaz[
Ca un reflux al sufletului t[u,
Ca un reflux al ochilor t[i buni,
Ca un reflux al gesturilor tale,
Ca un reflux pe care-l vreau ntors!
!
Anatol Ciocanu

A fi cu adev[rat
Oare ce avem de f[cut
pentru ca n zilele care
vin s[ fim cu adev[rat vrednici
de mama noastr[, Moldova?

Bra\ul zv`cne=te-avid ca o arip[,


p`ndit[ de s[lb[t[ciune,
ziua se preface-n clip[,
via\a nici n moarte nu apune;

ca r`u-n lan vinul dispare-n cup[,


c[ci seceta-i departe =i foamea este moart[,
necutez`nd aici s[ ntrerup[
zborul luceaf[rului care m[ poart[;

a fi cu-adev[rat pentru izb`nda


luminilor ce scap[r[ la t`mpl[
este-n[l\area ta peste-ndoial[
=i peste ne-n\elegeri ce se-nt`mpl[;
!
Toga iluziei

a fi cu-adev[rat ca prelungirea
vi\elor ro=ii n p[m`ntul tatei
c`nd iernile cu fluturii z[pezii
o caut[ n nop\i nfrigurate;

a fi cu-adev[rat ca numele ce-\i vine


dup[ al t[u, ca un refren s[-\i c`nte
o datorie ce \i se cuvine
s-o-ntorci o via\[ bunului p[rinte.

a fi cu-adev[rat pas[re-n codru,


gur[ de fluer, limpezind cristalul
acestor fragede lumini ce-alearg[
spre-a nu mai bate niciodat[ malul!
!
Anatol Ciocanu

Acas[
Hai napoi spre hanul ce-a r[mas
cu bl[nurile roase-ad`nc de coate
cu vinul supt n nop\ile de mas
la drume\iile nenum[rate...

Hai, inim[, spre ochii care-au pl`ns


al[turea de ro=ul din c[ldare,
spre-acel izvor de lacrimi care-au stins
almaz de stele peste vie\i amare.

Tejgheaua p`n-la inim[ n lemn,


uite-a c[zut sub sunet de pocale,
neg`ndu-=i dreptul de-a l[sa vreun semn
pentru-adormite vremi voievodale.

Hai, suflete, spre c`ntecul durut,


uitat aici ca o bijuterie
s[ str[luceasc[-n strachina de lut
l`ng[ m[liga \[rii, aurie...
!!
Toga iluziei

Nu mai aud butoaie-n rostogol


prin curtea inundat[ de sumane,
nu mai r[sare rotunjit =i gol,
piciorul unei fete n[zdr[vane.

Hai, pa=i febrili, spre marginea de vis


a unui mit apus, ce m[ orbe=te
cu-altarul dimine\ilor deschis
peste-amintirea mea, mp[r[te=te...
M[l[ie=ti, 1967
!"
Anatol Ciocanu

Aeternitas
De-at`ta obi=nuin\[ am nceput s[ orbesc,
nu mai v[d nici p[durea, nu mai simt nici luna,
venindu-mi n fiecare noapte la geam,
ca o pas[re ro=ie;

ca printr-un pahar str[veziu,


m[ uit la trupul femeii ce-mi doarme-al[turi
pe zi ce trece, obi=nuindu-m[,
tot mai pu\in l v[d
dogor`nd aerul viselor mele;

las[, mi-am spus, aceste deprinderi ce-\i fac


inima de lemn mb[tr`nit =i ochii de ghea\[
pleac[ spre un altul ca tine, de unde-ai s[ vii
primenit, ca un lan de gr`u dup[ ploaie;

pleac[, mi-am spus ntr-o or[ de cump[n[ grea,


pe c`nd ziua cu noaptea se-ng`n[-n t[cere,
n ceasul acel vei sim\i cum se stinge de dor
cineva-n a=teptare =i-n zbucium.
!#
Toga iluziei

Firul Ariadnei
n labirintu-acela n-a intrat Tezeu,
ci numai tata sufletului meu
vai! prea t`rziu avea ca s[ m[ nasc[
cu-o mam[, refuz`nd s[ m[ cunoasc[!

De mii de ganguri prins =i-mpresurat,


sub zeci de galerii ncarcerat
p[=eam nebun, strivind cu-nver=unare
capcane =i prinsori, s[ m[ omoare!

Tu, Ariadn[, sor[ ce m-a=tep\i,


de-asupra sus, cu ochii n\elep\i,
n amintirea ta ca-ntr-o oglind[
coboar[ bra\ul meu s[ te cuprind[.

Da-n loc de umeri albind frumos


v[d numai firu-mpr[=tiat pe jos,
=i-n loc de p[rul inelat cu aur
un spa\iu alb, l[sat de Minotaur.
!$
Anatol Ciocanu

Regele
Domnia lui precum un fir de s`nge
pe pieptul \[rii =i-azi se mai prelinge;

i-i de rugin[ spada, moart[ m`na


=i oasele i le-a-nghi\it \[r`na;

l-au p[r[sit =i preaschimbat urma=ii,


discipolii fideli, perfizii, la=ii;

stau putrezind n albiile fricii


osta=ii, episcopii, m[sc[ricii;

uita\i sunt cei ce-nscriser[-n anale


cruzimea aventurii dumisale;

gestul, zg`rcit =i aprig la m`nie


nu i-a r[mas m[runt nici pe h`rtie;

numai coroana-n ani, numai coroana


luce=te cu-ochi de aur ca satana,

trec`nd din t`mpl[-n t`mpl[, neschimbat[,


de-a pururea pedeaps[ pentru gloat[!
!%
Toga iluziei

R[gaz la Cetatea Alb[


Ciori cronc[nind tr[iesc n turnuri vechi,
Timpu-i str[in de soare n cetate,
Bolnav tresare, auzind perechi
Prin coasta lui trec`nd mbr[\i=ate.

Vrei s[-l veghem n doi p`n-m`ine-n zori?


Las[-\i obrazul t[u uitat pe-un um[r
De-al meu, =i-ascult[ cum dau turcii sfori
n \ar[, cum c[ +tefan nu-i la num[r!

Cum vin din sud buluc peste buluc,


Cum p[g`ne=te pasul lor r[sun[
C`nd spre Stambul tot aurul l duc
S[ str[luceasc[ orb sub semilun[!

Cum li se-mpr[=tie cenu=a-n v`nt,


C`nd ia cuv`nt ]n \ar[ buzduganul
+i Vod[ d[ cu cu=ma de p[m`nt
De hohote=te-ntreg domnesc divanul...

Cetatea-i alb[ de-amintiri...Auzi?


Cum bate-un aprig f`lf`it de-aripe
+i cad din ciocuri strugurii rotunzi
ntru salvarea [stor negre clipe?

Totu-i istorie. +i-un gol imens


De glorie r[nit[ se desprinde
Din turnuri vechi, narip`nd de sens
Alt timp visat ce scap[r[-nainte!
!&
Anatol Ciocanu

Voievod
Sunt cel mai t`n[r voievod
Al sufletelor migratoare
+i mi se-ncearc[ bra\ul st`ng
+i bra\ul drept, dac[ e tare.

Puterea ochiului-n zenit


+i inima n piept cum bate,
C`nd sunt la judec[\i poftit
S[ fac lumin[ =i dreptate.

S[ pedepsesc spre a strivi


Un r[u de viermi la r[d[cina
Care-mi amestec[-n culori
Apa de balt[ cu lumina.

C`nd peste p`nze care-mi ard,


Ca un cuptor cu minerale,
Sunt v`nturi rele ce mpart
Din pleava zbaterilor goale.

Doi poli de-a pururi du=m[no=i


Cu \[rmurile-n foc egale
Sunt ochii mei primind seto=i
Grave-ncerc[ri voievodale!
!'
Toga iluziei

C[l[torie spre neam


Parc[ mi-a=i umplea gura cu c[p=une,
cu cire=e fragede,
cu prune:
mu=c nfometat din cuvintele neamului meu,
nmirezm`nd aerul n jur cu ele,
f[c`nd florile c`mpului mai vii,
ridic`nd izvoarele la suprafa\[,
spre buzele mele;

ca pe un imn rostesc din v`nt, din somn


c[tre al c`mpurilor verde domn:
Miori\[ lae,
lae-buc[lae,
de trei zile-ncoace
gura nu-\i mai tace...

Pe-un pat de arm[-mi scrie-o carte


fratele ajuns departe:
Mai nt`i =i la-nceput
v[ cuprind =i v[ s[rut...
ntorc foaia pe-ast[ parte
=i m[-nchin de s[n[tate.

C[nd serile la vie coboar[-ncet de tot,


ca fructele r[scoapte spre t[cere,
cineva-=i c`nt[ tinere\ea lumin`nd
strugurii de lacrimi =i de miere:
S[ vii Ghi\[ mai t`rziu
c`nd du=manii beau rachiu...
"
Anatol Ciocanu

Calul Troian
Tu mai tr[ie=ti pe undeva, Ulise?
i fi-mplinit mai multe mii de ani,
Sirenele de-at`ta dor sunt ninse.
Tu-ai mai ucis o groaz[ de du=mani
De-ai t[i =i de-ai nepo\ilor cu spada!

Parc[ te v[d n rol de str[bunic,


Citindu-le pe buchii Iliada
+i blestem`nd hotarul inamic...

Unde \i-e calul, bunule p[rinte,


+i unde e nentrecutul arc
Al Penelopei, str[juind fierbinte
Onoarea casei tale de s[rac?

De ele am nevoie... Unde-s, unde-s?


Vai, calului i-a= da un rost enorm:
Eu peste noapte t`n[r l-a= ascunde
Dup[ o poart[-a la=ilor ce dorm...

+i dup[ poarta dragostei furate,


+i dup[ poarta unui fals noroc,
+i dup[ poarta secetei ce-mi bate
n amintirea mea \[ru=i de foc!

|i-l voi ntoarce viu =i nu de lemn,


Dar i-ai dat foc, =tiind c-am s[ \i-l chem.
"
Toga iluziei

Spectacol
LUI DUMITRU FUSU

Noaptea-mi coboar[-n suflet lespezi fierbin\i de dor.


E umbra mea ce-alearg[ t`rziu prin Elsinor?
Efigiile-n ziduri s-au =ters ad`nc de ploi
+i clopotele-n bolt[ au limbi de cear[, moi,
Doar stelele de sticl[ cu ochii transparen\i
Se pierd n c[lc[tura acelor du=i, absen\i,
Doar iatagane-n poart[ ce-au supravie\uit
C[l[i, urma=ii c[ror nicic`nd n-au mai venit
O recuzit[ veche a unei vie\i ce-a fost,
Din care prin\ul versuri azi spune pe de rost.
Ce palid e la fa\[ =i-at[ta de m`hnit,
De-mi vine-a crede-aevea c-a fost =i n-a murit,
C[-i roade-o ndoial[ de grele-n=el[ciuni
Gestul de rege t`n[r, ochii at`t de buni,
Iar spada i adast[ un salt al m`nii grav,
Ca s[ se-mpl`nte-n st`rvul minciunilor, bolnav...
"
Anatol Ciocanu

Dar stai, ce faci? G`nde=te: \i-e cugetul curat,


E demn noroiu-acesta de-un gest nevinovat,
S[-\i murd[re=ti m`ndria =i spada c-un nimic?
Poate te-ntorci, copile, spre-un univers mai mic
+i face poate-n pace =i-n lini=te s[-i la=i
Perfizi s[-=i duc[ traiul, s[ moar[ singuri, la=i?

O, nu! =i v[d ferbinte =i aprig cum ar[\i


n ceasul, c`nd cortina \i-o sf`=ii n buc[\i
+i grea \i cade fruntea ca sub z[d[rnicii
De mari dorin\i. P[m`ntul e vitreg pentru fii?..

+i ca s[ fie altfel l primene=ti. At`t


C[ci vin copii din urm[ =i-o cer numaidec`t!
"!
Toga iluziei

Da =i nu
Nu =i nu, se-aud =erpii mustr[rilor,
nu m[ justific[ nimeni aici,
identitatea mea \[r[neasc[
n-o recunosc nici p[durile, nici...

Bate-m[, frunz[ voi aripi de p[s[ri,


bate\i-mi chipul prea ginga=, ascuns
dup[ c[ma=a ca neaua =i dup[
cuv`ntul ales, cu pricepere uns;

F[t-Frumos azi mi ar[-o poveste,


nu m[ cunoa=te de nu mai =tiu c`nd,
b[rbatul acesta pare de cremene
mi ar[ copil[ria c`nt`nd!

Zile s[-\i seam[n, ori limbi de balaur,


s[ ai cu cine te bate =i tu?
+i stau ca o cump[n[ alb[-n picioare,
cu s`ngeleda!
cu nelini=tea nu!
""
Anatol Ciocanu

Vin dintr-o lume t[cut[


Vin dintr-o lume t[cut[
=i-aproape f[r[ de grai.
bunelul meu vorbea mai mult cu ochii,
mai mult cu m`inile,
mai mult cu buc[\ica de m[lai,
mai mult cu umerii,
mai mult cu picioarele, b[tr`nele.

De-abia a-ng[imat r[m`ne\i cu bine!,


plec`nd spre morm`nt,
pentru el testamentul l-a scris un plug,
l-a isc[lit o coas[,
mi se cuvinea dup[ el =i mie p[m`nt
=i-un loc mai deschis, pentru-o cas[.

Vin dintr-o lume t[cut[,


care nu se-ntreba niciodat[
de ce tr[ie=te omul sau moare,
crez[ndu-le toate fire=ti,
repet`ndu-se a=a,
cum se repet[ noaptea cu lun[,
ziua cu soare.
"#
Toga iluziei

Cum se repet[ ploile-n toamn[


=i-nghe\ul nes[n[tos din mart,
=i florile-n mai,
=i na=terea copiilor anual[
de unde vin =i eu
pe toate s[ le judec =i s[ le-mpart,
n ne=tirbita lor chiverniseal[;

=i c`nd mi se-mpiedic[ limba


de prea multe vorbe e-un semn
al t[cerii lor grave =i-a toate-n\elepte,
n care dormeau lacrimi de c`ntece,
precum ntr-al p[durilor lemn
dorm viorile-domni\e albe =i drepte.

Ceasul lor de pe urm[


poart[-l frumos, suflete-al meu,
care-l ai
neponosit[ lucoare-a speran\elor toate,
vin dintr-o lume t[cut[
=i aproape f[r[ de grai,
c`nt`nd la toate viorile lor fermecate!
"$
Anatol Ciocanu

Un singur foc
Ploaia omoar[-nainte de-a-nvia ceva:
Lumina verde se na=te din moartea
l[sat[ de ploaie,
Asemeni ora=elor din cenu=a grea
L[sat[-n c`mpii de r[zboaie.

Dup[ ploaia aceasta de cuvinte-n v`rtej


+i de-at`tea c`ntece r[sun[toare,
Simt funingine alb[-n g`tlej
+i-obrazu-ngropat n paloare.

+i-o-ncr`ncenare uria=[ venind,


Ca un val nesf`r=it s[ m[ spele
De laudele grele, zorn[ind
Ca argin\ii, g`dil`ndu-m[ la piele.

Mai bine gol, n soarele torid


Asemeni lui Adam la nceputuri,
Un foc n vatr[ singur s[-mi aprind
Copii s[ luminez,
+i p[s[ri mari,
+i fluturi.
"%
Toga iluziei

Cresc spre zenit


Satanic[ =i p[g`neasca str[lucire
a ochilor domni\ei n chilia
unde-=i a=teapt[ mirele s[-i cear[
dreptul la via\[ =i-nc[ ve=nicia;

=i nesf[r=irea bra\elor ce-l leag[


de-acest p[m`nt ce ni l-au dat str[mo=ii,
spre ne-ncetarea neamului ce cre=te
din gr`u de aur =i din struguri ro=ii

aceasta mi-o fi via\a ce m[ umple


cu zilele ce-mi zbucium[ f[ptura,
ca v`nturile-o carte a c`mpiei
rup`nd din miezul bobului c[ldura;

cresc spre zenit mai mult, mai nenvins,


al\ii, venind din urm[, cresc spre m`ine,
ca ni=te stoluri, pentru care eu
indicator pe-o clip[ le-oi r[m`ne.
"&
Anatol Ciocanu

Rol
Ce mult mi se arat[ cum s[ mor,
Cum s[-mi zbat inima, cum s[-mi \in capul,
Cum s[-mi priveasc[ ochii la satrapul
Care-mi va-mpinge g`tul sub topor!

+i-ades n vis mi pare c-am murit,


Dar le-am f[cut de-a-ndoaselea pe toate,
+i ritualuri sfinte, ne-nv[\ate
F[r[ de glorie-au luat sf[r=it.

+i m[ trezesc juc`nd febril o pies[


n cel mai negativ =i singur rol
+i c[ nici rolul [sta nu prea-mi iese,

C[-s sumbru, plin de bube =i n[mol...


Lumea, ur`ndu-m[, prinde-a =opti:
De vrei s[ joci nva\[-te-a muri!
"'
Toga iluziei

Orbii
To\i orbii sunt copiii lui Homer
Bolnavi de c`ntece, fl[m`nzi de soare,
Tr[ind n vraja negrului mister
O lume-a lor ce n-are-asem[nare.

Mare-i albastrul sunet n auz


Culorile zdrobesc nchipuirea
+i se ciocnesc, neg`ndu-se ursuz,
ntr-un duel al s`ngelui cu firea!

+i numai ochii degetelor tac,


Ve=nic lucide =i nestinse raze
De dragoste c`nd se desfac
Spre lumi, pierdute-n mitice extaze.

Doar c`ntecul cu ochii p`n-la os


E aerul care-i menit s[-i poarte
Sub cerul lui de-a pururi luminos,
ndr[gosti\i =i m`ndri p`n-la moarte!
#
Anatol Ciocanu

Albastre jum[t[\i
+tii tu, c[ de-at`tea raze c`te sorb
Trupu-aici se face jum[tate orb,
Jum[tate frunz[, jum[tate floare
+i c[ jum[tate-i numai s[rb[toare?

Care jum[tate-ar trebui s-o-ngrop


Trunchiul mi-e tulpin[ neted[ de plop,
Stele =i-aurore ceru-n plete-mi las[,
Urc[-n trunchi p[m`ntul ca la el acas[...

Ceart[ de lumin[, c`ntec de culori


Simt cum trec prin preajm[ ani nemuritori,
Eu ca o clepsidr[ zbaterea lor moale
O transfer n aur tinere\ii tale!

Rupe-mi de pe mijloc cercurile vechi


Voi mai sta at`tor timpuri de priveghi,
Ca s[ =tii c[ dreapta-mi flori de pace-adun[
Pe genunchii candizi iar s[ \i le pun[.

Ni-i p[m`ntu-n dou[-albastre jum[t[\i


n doi ochi de rou[ fraged mi-l ar[\i:
C`nt[-i l`ng[ leag[n, c`nd at[ta cale
Fac n nop\i spre geamul visurilor tale!
#
Toga iluziei

Umbr[ dreapt[
E mama, care crede c[ nc[ t`n[r sunt,
La fel de bun departe cu oameni ce nu-i vede,
Sau e femeia bl[nd[, cu ochii l[crim`nd,
Ea, ce se-ntreb[ ve=nicde ce? =i nu se crede?

M-oi fi schimbat la voce,


La fa\[ =i la strai,
Am doruri ne=tiute de nimenea, ascunse,
+i-mp[r[\ii de verde p[dure-at[ta am,
S[ fac numai palate,
S[ c`nt numai din frunze!

De aer e palatul =i frunza e de v`nt


+i pelerini aice vin norii cu gr[mada,
Pe care-i chem la masa t[iat[ din p[m`nt
+i le ghicesc n plete
C`nd ploaia, c`nd z[pada!

Le mai desc`nt n apa


Din care n-am b[ut,
E putred busuiocul ce l-am adus de-acas[,
De-at[ta rug[ alb[ spre chipul lor =tiut
+i spre plecarea lor miraculoas[.
#
Anatol Ciocanu

Prietenii mi iart[ =i-acest cuminte joc


De-a imita plecarea cocorilor n cea\[,
C[ci este toamna ceea pe care o invoc
C`nd peste umeri \ara-mi mai pune-o diminea\[
S-o port b[rbat pe lume,
Ca-n timpuri F[t-Frumos
Chiv[ra grea =i spada, pornit s[ dezrobeasc[
De neguri =i de m`luri un timp capricios
Care renun\[-adesea la pacea omeneasc[...

La ceas t[rziu de-amurguri, cu care m[-nve=m`nt,


Femeia ceea bl`nd[ care la prag a=teapt[
E mama ce mai crede c[ nc[ t`n[r sunt
Ori m`na mea descrie pe zare-o umbr[ dreapt[?
#!
Toga iluziei

Destin
LUI VASILE CRE|U

Bunelul meu visa cai,


mul\i cai cu care s[ poat[
iubi p[m`ntul p`n[ la m[duva oaselor
p[m`ntul bogat al nop\ilor de iluzii,
oceane de c`mp
dintr-un cap[t ntr-altul apar\in`ndu-i,
p`n[ dincolo de moarte...

n ame\eala aceasta de sete


=i de foame pentru Mult, c`t mai Mult
eu am intrat ca o solu\ie amar[
s[ tulbur chem[ri =i speran\e
=i s-amestec totul f[r[ de jen[
=i f[r[ frica groaznicei pedepse;

tata nu mai viseaz[ cai:


=i face vinul =i-l bea
uneori singur,
uneori cu prietenii
=i numai o dat[-n an
mpreun[ cu mine;
#"
Anatol Ciocanu

eu am uitat numele celor mai simple


unelte =i lucruri de-acas[,
respir printre-aurore nordice
=i fiorduri r[stignite
ca ni=te traectorii inversate-n p[m`nt,
fiorduri prin care trec toate iubirile mele
necunoscute, dar luminoase
ca b[rcile din p`nzele lui Rokhuel Kent;
mi car valizele cu c[r\i
de la o margine a \[rii la alta,
nv[\ toate armele-acestui p[m`nt,
ca s[ pot spune =i altora
cum nu se ucide,
cum se cre=te =i se recolteaz[
timpul de pace
al nop\ilor lungi de priveghi,
cum se scrie-o scrisoare de dor
dintr-o respira\ie
av[nd pe peretele din spate
explozia bombei atomice,
cum mbrac[ oamenii
haina a=tept[rilor lungi
##
Toga iluziei

nici nu se rupe,
nici nu se uzeaz[,
nici nu se decoloreaz[ de soare =i ploi
haina aceasta
cum o tragi pe suflet
a=a =i o dezbraci, c`nd ai dreptul;

aici, unde-\i sim\i r[d[cinile


parc[ migr`nd pe-undeva,
aici, unde aburul iernii
\i curge prin s`nge ca un mercur
ngrelat,
aici, unde cerul e jos, ca un tavan
s[-ntinzi m`na =i s[-i m`ng`i luminile,
aici, unde zmeura
are gustul nisipului electrizat,
aici te-nve\i ce-ar trebui s[ faci,
c`nd nu cuno=ti nimic din toate-acestea:

s[ cari saci de lumin[


=i bra\e de flori
n marele od[i ale P[cii!
#$
Anatol Ciocanu

Balad[
S-au dep[rtat cocorii =i viile cu rod,
Toamna-=i lunge=te-n zare fantasticul exod
Cu clipociri de aur, cu turme-n pas de unt,
Cu dimine\i de lapte =i cre=tetul c[runt.

C[mpu-=i tr[ie=te-o via\[ ce nu mai este-a lui,


A mp[r\it ca Domnul din ce-a avut oricui
+i, r[stignit sub stele, se las[ mut =i orb
Ploilor lungi ce-l cat[ =i-l m`ng`ie, =i-l sorb.

Trec lungi r[dvane ro=ii, pierz`ndu-se-n amurg


Un prin\ din sat le m`n[ sau poate-i Demiurg?
I-i calm =i sigur bra\ul =i-at[ta de b[rbat
C[ se aud n preajm[ cum s`ni ascun=i se zbat!

Prin z[rile de cear[, de must =i de gutui,


Manole vine-acas[, dar Ana nu-i =i nu-i:
S[ fi venit prin curte nu vede nici un semn,
I-s ochii plini de doruri, m`inile-i par de lemn,
#%
Toga iluziei

Iar sufletu-i se zbate ca marea dup[ flux


Pe m[n[stire timpul cu ploi de praf a curs...
Umbra nevestei nu e, s-a spulberat n lut,
Doar g`lg`itul apei se-aude-acolo mut,

I-i tinere\ea-n iarna din plete =i din pa=i


Prieteni nu mai are...Nu-i =tie pe urma=i...

Din c[nd n c`nd l roag[ pe Domnul de-ar putea


Ca s[-l zideasc[-n zidul cel ro=u l`ng[ ea,
+i-al[turea s[-=i sting[-a=tept[rile-n sicriu
C`nd ea-i a=a departe de ce-l mai las[ viu?
#&
Anatol Ciocanu

Alb[ coloan[
Ca Edgar Poe azi ]\i ngrop umbra-n z[pad[
+i-arunc stolul de corbi cu ochi nghe\a\i,
L[s`nd doar clipele ncet s[ cad[
Peste ve=m`ntul fulgilor cura\i.

E-un cimitir al memoriei care


Alunec[ tot mai departe-n p[m`nt
+i dincolo de viscolul ce are
At[\ea pui ce scheaun[ la v`nt!

E-un clopot alb v[zduhul ce se las[


Peste chem[ri dintr-un t[r`m uitat;
Via\a, n giulgiu t`n[r de mireas[,
Viseaz[ prunci cu chip nevinovat.

Ceasornicu-aici cade-n somn de ore


F[r-de sf`r=it, ca ursul n b`rlog,
Timpul se trece grav prin aurore
Ca prin urechea acului deloc!
#'
Toga iluziei

+i tu departe, ca peste hotare,


Coloan[ dreapt[ sprijinind z[pezi
+i nop\i de dor
+i c`ntece amare
C`nd tu le-ng`ni
+i tot tu nu le crezi...

Azi umbra ta \i-o nve=m`nt cu neaua


Ca Edgar Poe poetul nebun =i sur`z`nd,
+i-un imn nchin albastru c[tre Steaua
Pe care n-o v[d,
Dar o simt arz`nd!
$
Anatol Ciocanu

Telemac
E toamna ce se-arat[ ca un ulcior elin
Cu =oldul plin de soare, cu buzele de vin.

Tu c[l[tor de clipe, aici s[ te re\ii


Un c`rd de vulpi ro=cate s-a risipit prin vii!

O, nu-ncerca pe urma lor fraged[ s-apuci


De sus se trage-n ele cu gloan\e mari de nuci!

Mul\i cavaleri =i tineri, cu pletele n v`nt,


Alearg[ pe cai ro=ii cu n[rile-n p[m`nt...

E aerul de cas[ cu aripi dulci de must,


Cuvintele-s rotunde =i au de miere gust;

E toamn[ ori e ora c`nd toate se supun


Naturii n\elepte =i rodului comun?

Timpul dispare simplu ca un copil ]n r`u


Tu nu mai torci din caier =i furca nu-i la br`u,
$
Toga iluziei

De peste-at`tea drumuri a= vrea ca s[ m[-mbe\i,


+i ca-n C[lin Nebunul acas[ s[ m-a=tep\i,

S[ ard[ focu-n vatr[ =i-n aburi calzi de dor


S[ \i se-aplece ochiul spre z[ri ca un cocor!

M`inile mele-aicea nu se mai rup de arc


n casa mamei mele sunt eu ori Telemac?

...Acas[-i toamn[. Arcul se face greu la piept,


S[ge\ile din tolb[ spre cine le ndrept?

Mi se sub\ie g`ndul spre tine r`ndunea,


C[ci iar te v[d aevea =i iar te =tiu a mea!
$
Anatol Ciocanu

Ca-n zi de s[rb[toare
D[-mi sufletul t[u singur, de luminat Bosfor,
Prin care-mi trec at`tea cor[bii lungi de dor,

S[ =tiu ce vam[-amar[ pui dragostei =i c`t


Voi mai pluti spre largul ce-l voi numaidec`t;

Ca-n zi de s[rb[toare, din mijloc mi te-nclini


To\i nervii mei vibreaz[, au salturi de delfini

St`rnind sub cer o joac[ de-un nesf`r=it nesa\


De aer, c`nd n preajma g`ndului meu te-nal\i!

C`te rigori de tain[-mi impui =i c`te legi,


Cu care s[-mi legi ochii =i m`inile s[-mi legi

Nici una nu m[ prinde, nici una nu m[ ia


Port peste trup ve=minte nchise-n zale grea;

R[m`n numai cu drepturi n urm[ =i dorin\i;


Numai cu arcul tare al bra\elor fierbin\i,

Cu care-\i dibui umbra torid[ prin amiezi


Parc-ai fugi de mine, =i parc[ nu m[ vezi;

Dar muntele acela, R[bdare, care-l sui


De-oriunde mi te-arat[-n lumin[. S[ nu-mi spui

C[ e t`rziu =i pare ciudat =i trec[tor


D[-mi sufletul t[u singur, de luminat Bosfor!
$!
Toga iluziei

Scoic[-n mare
Trupul t[u de miere,
trupul t[u de sare
zace-n amintire
ca o scoic[-n mare
eu, pierdut sub cerul
p[s[rilor multe,
chem noian de stele
noaptea s[ m-asculte,
c[ mi-aud aevea
degetele toate,
cum se trec n ramuri
lungi =i ntomnate,
cum cad nori de lapte,
cum se sparg de ele,
cum mi curg pe umeri
ploile s[-mi spele
urme de s[ruturi
=i dogori de var[,
care-apun n s`nge,
care-n lut coboar[:
$"
Anatol Ciocanu

Tu n orice sear[
m[ tot chemi acas[
ca pe-o stea polar[,
lic[rind sticloas[;
te-au l[sat cocorii
singur[, v`dan[,
busuiocul verde
s-a uscat n can[,
frunza-i e-n sc[dere,
floarea e de=art[,
amintirea verii
nu =tiu de-o mai poart[...

Tu din toate-acestea,
c`nd vin nori gr[mad[,
ai putea pricepe
via\a mea nomad[
de plec[ri =i-ntoarceri
=i de ne-mp[care,
c`nd r[m`i departe
ca o scoic[-n mare?
$#
Toga iluziei

Ceas t`rziu
M[ d[rui istor c`mpuri cu oameni solitari
Precum Villon mul\imii =i nop\ii cu petunii,
Ie=ind la zori din ele, \ip`nd poeme tari
De dragoste stropit[ din plin cu mierea lunii.

Foile albe unde-s?


Sub geam sclipesc z[pezi
+i plopul singuratic condei ar vrea s[-mi fie.
Cu v`rful lui albastru pe zare desenez
Inima-n dor a celei chemate ca s[ vie...

Da\i-mi noianu-acestor reci =i lunatici fulgi,


Silabisind de ghea\[, de ne-n\eles cuvinte,
Azi voi lega cu ele at`tea strofe lungi,
Precum Homer legat-a n ceasurile sfinte!

Nu-i zare, e-o-ndoial[, nu-i plop, ci-i doar un semn!


Nu m[ mai rup de ele uitat pe pragul serii
+i orelor de vise...
Hai, Franois, s[ bem,
Nectaru-acestui aer de sticl[ e-al vis[rii!

+i-n clipe de r[gazuri ne salt[ ma=inal


Ochiul spre luna care n v`rf de plop str[luce
Ca o coroan[ de-aur pe-un cap voievodal...
La ceas t`rziu, de-acas[,
lumina vine dulce...
$$
Anatol Ciocanu

Vinul bl`nd
Aprinde focul, An[,
n sobele de tuci,
pune pe mas[ vinul
=i-nc[ mai pune nuci,
pe urm[-ntoarce cheia
n u=[ nev[zut,
r[m`n[ timpu-n cas[,
cu zborul pref[cut
n aripi moi =i limpezi.

Pe drum se-aud c[l[ri


trec vorniceii toamnei
p`n[ departe-n z[ri
=i glasul lor de clopot
=i chiotul prelung
sparg aerul de miere
al ceasului de-amurg...

Unde-\i fug ochii, An[,


spre care ceas de dor?
dou[ migdale-amare
s-au umezit u=or,
ns[il`nd t[cerea
acestor clipe noi,
prin care trebui-va
s[ trecem am`ndoi...
$%
Toga iluziei

Bat tobele departe


semnalul de pahar,
ce v`nt ne mai desparte,
ce team[, ce hotar?

Soarbe paharul, An[,


precum n ani demult
domni\ele din cupe
de aur au b[ut
cu sufletul oglind[,
cu chipul luminat
de-un ceas ce-avea s[ vin[
febril =i neuitat...

E ora, c`nd departe


se nasc numai minuni
=i-nvie-n lut cenu=a
vitejilor str[buni
=i cresc din ea legende,
drapele m`ndre-n v`nt:
sub ele ne e via\a
=i moartea pe p[m`nt

Bea vinul bl`nd =i moale,


nu-l crede cu p[cat,
un t`n[r zeu ferice,
c`nt`nd l-a desc`ntat!
$&
Anatol Ciocanu

Leag[-m[ de m`ini
Leag[-m[ de m`ini =i de picioare
cu furtuni, cu a=chii lungi de soare,
cu pletele ploilor de mai,
buzele s[ mi le-nchizi c-un nai,
ochii cu doi struguri de la noi.
Nu voi sim\i drumul napoi
=i-l voi uita,
l voi uita,
l voi uita
c[ m-a-nso\it aici spre-a te-a=tepta,
c[ mi-a-mplut inima precum un r`u
ce-atinge-albastrul m[rii-ntr-un t`rziu,
topindu-se-n imensuri, disp[r`nd;

pune-mi pecetea gurii tale-arz`nd


pe trupul meu torid s[lb[ticit
de-at`ta dor!
Obrazul v`ntuit
mi-e harta \[rii ce mi s-a l[sat
$'
Toga iluziei

pe chip cu mun\i =i ape de purtat


=i cu distan\e grave pentru dus
cercuri albastre ochilor mi-au pus!

desprinde-mi-o (de vei putea!) n nop\i,


c`nd sunt acas[ spre hodin[ to\i
vis`nd hulubi de dragoste-n amurg
chiar nechemat
de-oriunde-am s[-i aduc
hulubi de pace =i de p`ine-n stol
migr`nd solemni =i albi din pol n pol!

Sunt voievod crescut de Demiurg


de-o ve=nicie c[tre tine-mi curg
m`inile-ramuri, c`ntecele-r`u...

Arma =i plosca mi-s crescute-n br`u!


%
Anatol Ciocanu

Revelion
Tot mai ad`nc,
ca o cobor`re-n mare,
lunec[m spre apele stelare,
spre doru-acel, cu numele Plecare;

tot mai aproape iarna, tot mai rece,


rarefiat[ l`ng[ noi petrece
prelunga =i regala s[rb[toare!

Hai jos, spre ea,


hai jos, spre ea!

n loc de sceptru =i coroan[ grea


ne vom lipi de frunte c`te-o stea,

n loc de aripi =i n loc de spad[


ne vom ncinge-n dune de z[pad[,
=i-n loc de strig[t, care s[ ne-aprind[,
%
Toga iluziei

pe buze ne-nfloreasc[ o colind[


=i s[ c[l[torim spre sud,
spre sud,
spre sud,
unde numai privighetori se-aud,
unde se-aude mierea spre stamine
din ape =i p[m`nturi dulci
cum vine...

Vom fi doi fulgi la geam,


doi fulgi u=ori
avizi, lunatici, nordici
ur[tori!
%
Anatol Ciocanu

Cartea zeilor
Vino s[-nv[\[m dragostea str[mo=ilor
ca pe o poezie de s[rb[toare,
dragostea lor n[sc[toare de credin\[
n om =i pas[re, n lut =i-n floare;

vino s[-nv[\[m m`nia str[mo=ilor,


ca unei s[bii noi s[-i pip[im t[i=ul
cel cur[\itor de turci p`n[-n hotare
de pace obl[duitor, c`nd vine seceri=ul;

vino s[-nv[\[m bun[tatea str[mo=ilor


ca un cuptor de p`ine la r[scruce;
cine-n preajm[-=i scutur[ inima de rou[
de-aici nfometat nu se mai duce;

vino s[-nv[\[m neclintirea str[mo=ilor


ca pe un munte, unde-a crescut strea=ina p[durii:
de c[te ori nu i-au t[iat din ramuri
nu s-a clintit sub fl[c[rile urii;

mai vino s[-nv[\[m nemurirea str[mo=ilor


ce le-adun[ =i le sfin\e=te pe toate
prin ea ca printr-o carte-a zeilor ve=nic[
ni se aduc c[tre ochi ca s[ fie-nv[\ate!
%!
Toga iluziei

nceput
Las[-\i numele c[r\ii, copilului,
florii,
constela\iei,str`mtorii
=i piscului de tine atins
c`nd sim\i c[ te duci,
c`nd nici o prim[var[ nu te mai ntoarce
c[tre patim[, c[tre vis;

du-te cu r`ul,
cu gr`ul,
cu valul de mare,
ca o stea c[l[toare,
unde se bat cap n cap mun\ii
c[run\ii n sudorile frun\ii,
apa vine, t[m[duitoare
s-o por\i n spinare
peste m[ri =i hotare,
unde stau delir`nd muribunzii;
%"
Anatol Ciocanu

=i voi \ine slujbe


pentru numele =i ne=tirbirea ta,
=i voi c`nta
rugi de tain[ lung[
s[ te-ajung[
tu, ve=nic ntre du=mani poprit
ca un perete neclintit
tu, omor`tor de r[zboaie,
luminos ca o ploaie,
tu, fiu de Harap Alb, r[t[citor
ntr-ale vie\ii sf`nt cobor`tor
poetule,
primenitor!
%#
Toga iluziei

Noapte-n furtun[
n noaptea asta cine-a mai iubit,
cum niciodat[ nc[ nu iubise
=i s-a topit fierbinte =i uimit
n ochii fetei ca-ntr-un cr`ng de vise?

}n noaptea asta cine-a mai visat


jocul cu mingea, \ipete-n lumin[,
copil[ria alb[ pe genunchi,
privirea-n jur rotindu-=i-o, divin[?

C[ci cerul tremur[ ca o daira,


c`nd dansul sacru o ademene=te
=i fulger`nde degetele bat
ntinsa scoar\[, aprig =i dr[ce=te...

La marginea albastrului ora=,


uita\i de mare, chinui\i de mare
iubit-au marinarii p[tima=
femeile strivite de-a=teptare.
%$
Anatol Ciocanu

Ei n-au v[zut nimic, n-au auzit,


femeile-aveau cea\[ pe pleoape
=i marea-n ei se r[zbuna cumplit
pe-acele nop\i ce le-au tr[it pe ape...

Noapte-n furtun[, rece galopare,


p[dure despletit[-n dans frumos
b[ie\i, s[ =ti\i c[-mi mai ridic o p`nz[,
s[ prindem v`ntul tot, s[-l punem jos!..

+i-o s[-mi a=tept spre ziu[ marinarii


cu mult mai uria=i,
cu mult mai-nal\i
de dorul m[rii vor fi ar=i de sete
=i de furtuna m[rii nseta\i!
%%
Toga iluziei

nchinare
Voi ve\i purta diademe de stele pe frun\i,
voi cei veni\i pe urma arca=ilor
ars[ poate le-a fi s[rutarea pa=ilor
=i obosi\i vor fi, =i-or fi c[run\i.

Poate-o s[ v[ umple triste\ea uria=ilor


spa\ii de via\[ dintre mare =i mun\i,
ce tineri ve\i fi =i ce aprigi =i mul\i,
ce-nalt[ demnitatea =i dreapt[, urma=ilor!

Poate unii-au c[zut; dar voi ve\i da glas


n biruin\a sf`nt[ care ne-a r[mas
ca o prim[var[ solemn[ =i nepieritoare,

n aerul ei va trebui s[ urca\i


pentru sufletele celor pleca\i
statuile acestei vie\i p`n[ departe-n zare!
%&
Anatol Ciocanu

Pe pragul viei
Trece lunatic[
noaptea spre vii:
ce mul\i copii,
ce mam[-smaragdic[!

Corbii,-ar[mii
lumina lor poate c[
misterele farmec[
spre ve=nicii?

Privirile noastre
n fl[c[ri albastre-i
dezmiard[ cura\i:

copiii vor cre=te


mp[r[te=te
n marii b[rba\i!
%'
Toga iluziei

Parc-am plecat...
Parc-am plecat din sat =i n-am plecat
el arde-n mine ca un z[c[m`nt,
mai mult, mai chem[tor =i mai bogat
c-o patim[ ce c`nt[ din p[m`nt;

c`nd mi zbor sufletul spre d`nsul, bl`nd


spre universul lui at`t de-nalt
c[ut[tor de stele-atunce-i sunt
sau ramul lui de floare inundat?

c`nd vin s[-l tulbur cu-alte nout[\i,


s[ i le spun cu-aleas[ rostuire
casele prind n hore s[ respire

parc[ mai altfel dec`t alte d[\i;


=i frige respira\ia lor, frige
pornind n cor pe nume s[ m[ strige!
&
Anatol Ciocanu

La miori\a
Pe gur[ fluier de os
eu ntru n \ara baladei
o, timpule magic, mai scade-i
din fream[tul lung, dureros!

C[ci ast[zi o-ng`n =i pe coarde-i


r[m`ne un murmur duios
seninuri m[-ncarc[ =i-am scos
din neguri luminile mladei

=i-a neamului vechi =i nomad;


c`nd fruntea pe ierburi mi-o scad
aud cum p[durile sun[

de chiotul celor trec`nd


spre zorii de zi lumin`nd
speran\a-n balada str[bun[!
&
Toga iluziei

Noi am venit
PENTRU MARCELA BENEA

Noi am venit din pastoralul univers


al dealurilor care-ascult[ Prutul,
c`rduri de oi au curs l`ng[-nceputul
str[vechii datini, carea-m pl`ns-o-n vers;

ecoul ei azi m`ng`ie trecutul


ca umbra mamelor ce-apare des
de soare peste anii care \es
copil[riei palide-n timp scutul:

tata numai c`mp, numai plecare,


numai cas[ mama =i-a=teptare,
noi razele care-i uneau pe veci:

spre-a nu se mai sf`r=i n ochi speran\a,


vinul =i p`inea-n rou[ diminea\a
=i satu-n care vii, din care pleci!
&
Anatol Ciocanu

Istorie
Mor\ii nu ne pot ntinde m`inile
ei ne-ntind firele ierbii =i florile
=i r[t[cite-n rani\e scrisorile;
le g[sim nedesf[cute cu s[pt[m`nile;

degetele noastre str`ng numai orele


ce le-au avut de tr[it =i cartu=ele
r[mase netrase. +i se deschid u=ile
regretelor mari c`nd vin s[rb[torile...

Din v`rsta lor ntrerupt[ se na=te


ura-n du=mani =i-n singur[tate!
Istoria lor parc[ nu ne cunoa=te,

pe c`nd noi i sub\iem foile toate


cu ochii. De acum par foi de \igar[-n amiaz[.
Departe, mor\ii le-adulmec[ fumul. Viseaz[!
&!
Toga iluziei

Ovidiu
Spre tine vin cu pontul dezghe\at
S[ tai din p`nza lacrimilor tale
Toga iubirii mari, universale,
Eu, suflet =i ml[di\[ de sarmat...

Triste\ea nu-i =i doru-i spulberat,


Vinul d[-n foc, dezl[n\uit de ghea\[
Hai s[ mai bem o dat[ pentru via\[
=i pentru-augustul Cezar-mp[rat!

E mort demult! n schimb iubirea-i vie


+i-n ochii t[i i-o lacrim[ t`rzie,
Venind spre-ai mei, ce tremur[-n neon...

C`nd dorul t[u de cas[ lumineaz[,


Sunt Roma eu =i numele-mi tr[deaz[
Ora=ul ars de m`na lui Neron.
&"
Anatol Ciocanu

Villon
Villon a pl`ns renviat din mor\i,
C`nd se v[zu din nou cinstind la mas[
I se p[ru taverna odioas[,
Murdari =i pro=ti prietenii lui to\i.

Vai, n-o fi-ajuns =i el un maniac?


Capu-i pustiu =i f[r[ vreo ideie,
Garafa-i pare-o pulp[ de femeie,
Moart[ n cine =tie care veac...

Sosi=i la dracu-n praznic, Franois!


Be\ivi dormind fac gesturi de jivine,
Cr`=marul nici bac=i= m[car nu ia,

Femeile au ap[ chioar[-n vine...


Napoi la mor\i! Nu-s demne aceste toate
De lacrimile tale, Maiestate!
&#
Toga iluziei

Eminescu
C[l[torim spre anii lui cei buni
o, cum se zbate sufletu-n regrete
c[ n-a putut de-a pururi s[-l mbete
imensitatea codrilor str[buni!

Rena=tem azi spre zilele-i profete


pe care le-a visat c[tre minuni
n nop\i de dureroase rug[ciuni
s[ ni le d[ruie, s[ ne desfete;

c[ci, mp[rat fiind =i cer=etor,


el a r[mas mereu la \[rmul m[rii
n unica cetate a c[ut[rii

cuv`ntului de aur =i de dor


=i de c`nd bate apa zid[ria
cu El se lupt[ =i cu Ve=nicia!
&$
Anatol Ciocanu

Verona
Ea se stingea nebun[ la V[ratic,
Trec`nd n lumea celor mul\i =i drep\i,
Chem`nd din somn cu ochii n\elep\i
Pe-acel pierdut, at`t de singuratic.

Timpul buimac =i ne-n\eles va trece,


Halucin`nd cu stelele pe cer...
Verona, Veronica, Vanover
Minune cu ochi mari =i m`n[ rece...

n visul lung =i f[r-de nici o raz[


A fost chemat =i ngerul de paz[
Cu-aureola p[rului b[lai;

Deasupra ce\uri mari se luminase,


Luceaf[rul porni din cas[-n cas[,
Sim\ind-o dreapt[-al[turi de Mihai!
&%
Toga iluziei

Fuior
Versul meu c`ndva duios,
azi e c`nep[ de tors,
s-a sucit, s-a n[sprit
ce nop\i albe l-au urzit?

Alt fuiorul, alt[ furc[


tu m[ mai cite=ti, m[muc[?

Uite-\i scriu o nou[ carte


ca s[ nu m[ =tii departe
=i o scriu n vorba ta
dulce, cum e fagura,
ca s[ m[-n\elegi =i tu
de ce-s bun =i de ce nu,
c[ pe cele ce le-am scris,
le-ai privit =i le-ai nchis...
versu-acesta mult l-am tors
ca s[-l =tii de s[n[tos,
=i pe mine-n dep[rtare
alb deat`ta scrisoare!..
&&
Anatol Ciocanu

Rug[ de mam[
Mi-ai veni cu plinul,
mi-ai veni cu plinul
ochilor t[i limpezi
s[ le v[d seninul!

Mi-ai veni cu hora,


mi-ai veni cu hora
c`ntecelor tale
pace-am`ndurora!

Mi-ai veni cu zarea,


mi-ai veni cu zarea
nop\ilor de spulb[r
s[-\i am`n plecarea!

De-ai veni acas[,


de-ai veni acas[
\i-a= a=terne patu-n
flori de t[m`ioas[...

Obosind v[zduhul,
a=tept[nd sfioase,
fructele gr[dinii
n genunchi se las[!..
&'
Toga iluziei

Busuioc
Firicel de busuioc,
cum te-am dus din loc n loc,

te-am luat n tren din gar[


=i te-am tot purtat prin \ar[;

mi-ai fost candel[ cu mirt


cu grai verde te-am primit...

uite-acum, c[ te-ai uscat,


frunza \i s-a scuturat,

cum te voi ntoarce-acas[?


ramurelele \i-s arse,

goal[ inima, sub\ire,


palid ca o amintire,

r[t[cit[ nu =tiu unde


ce s`n alb te-a mai ascunde?!
'
Anatol Ciocanu

C`ntece de-acas[
Leag[ne duioase,
haine de m[tase,
c`ntece de-acas[...

Caut puntea voastr[


noaptea e albastr[
peste casa noastr[:

Pip[i melodia
=i-nflore=te via
ori copil[ria?

Tremur[ balada
ori str[luce spada,
nro=ind z[pada?

F[t-Frumos c[lare
e-n apus de soare
sau pr[sadu-n floare?

Stele ard n ciucuri


tu mi aduci struguri,
mam[, s[ m[ bucuri?

Leag[n ce-amiroase-a
m[m[lig[ ars[
c`ntece de-acas[!
'
Toga iluziei

C`nd voi fi
Nu-s deloc ce-a= vrea s[ fiu:
lun[ codrului t`rziu,

ploaie c`mpului r[mas


gol n soarele de-amiaz,

pentru p[s[ri cer curat,


pentru stele mp[rat;

nu-s deloc ce m-a= fi vrut:


plug t[ios, mu=c`nd din lut,

nici luceaf[r, nici Crai Nou


=i nici fulger, nici ecou,

c`ntec dulce-n zori pe lan,


glonte greu pentru du=man

nu-s deloc ce-a= vrea s[ fiu...


dar sunt t`n[r, dar sunt viu!
'
Anatol Ciocanu

Iar[=i gr`ul
Mi-am umplut ochii cu gr`u
mi-au curs lacrimi verzi-un r`u!

Cu gr`u gura mi-am umplut


limba-n lan s-a pref[cut!

+i n buzunare gr`u
mi-a crescut p`n[ la br`u;

brazd[ vie de smarald


trupul meu de gr`u e cald

=i spre tine vin s[-mi c`n\i,


tu orbal\ul s[-mi desc`n\i,

la prag m[ voi scutura


toate boabele-or suna,

iar din boabe p`n-t`rziu


s-or na=te hulubi de gr`u.

Cu gr`u ochii mi-am umplut,


ochii p[s[ri s-au f[cut!
'!
Toga iluziei

Mi-a c`ntat
Mi-a c`ntat cucul din fa\[
o fi-a moarte, o fi-a via\[?

Mi-a c`ntat cucul din spate


o fi-a via\[, o fi-a moarte?

A c`ntat =i-a mai t[cut


pentru anii ce-au trecut,

=i-a-nceput cu t`n[r glas


pentru anii ce-au r[mas;

dar parc[-i tremur[ glasul,


parc[ mi se moaie pasul!

cucul =i c`nt[ clipele


sau =i cur[\[-aripele?

C`nd nu-i aud numele,


stau =i-ascult p[durile,

c`nd nu-i aud numele,


stau =i-mi ascult inima,

cum =i-ng`n[ fratele


cucul meu, departele...
'"
Anatol Ciocanu

Mai las[
Mai las[, mai las[, mai las[
o parte din c`ntece-acas[,

=i-o can[ cu ap[, =i-o p`ine


s[ =tii c[ pe mas[-\i r[m`ne,

mai las[, mai las[, mai las[


o parte din inim[-acas[

e unul plecat ca =i tine


=i, uite-l pe-aproape =i vine

=i pragul \i-l trece acuma


=i-\i m`ng`e urma!
'#
Toga iluziei

Poeme de drum
1.
P`n la suflet du paharul
vie\ii tale, p`n la suflet!

2.
P`-n la poluri s[-\i vibreze
ochii tineri, p`n la poluri!

3.
P`n la unghii s[ te doar[
cearta mamei, p`n la unghii!

4.
P`n la stele s[ se-aud[
inima-\i, p`n[ la stele!

5.
P`n la oase, p`n la oase
ura de du=man te umple,
p`n la oase, p`n la oase!
'$
Anatol Ciocanu

Rug[ de sear[
Ap[r[-mi, Doamne, copiii =i masa,
ap[r[-mi casa
de ape, de tr[snete =i foc,
de toamne f[r[ de noroc;
ap[r[-mi gr`ul, porumbul =i via,
ap[r[-m[ de m`nia
=i de ne-ng[duin\a ta,
de secet[, de boal[ rea,
de vorb[, de f[cut, de-omor
du moarte du=manilor
=i p[m`nt deasupra le du
=i-acoper[-i cu v`ntu,
cu spinii, cu praful, cu ciorile
cele mai negre,
cu s[rb[torile
gu=a\ilor,
b`lb`i\ilor, lepro=ilor,
cu darul calicilor,
cu orbul g[inilor,
cu noaptea p[g`nilor;
'%
Toga iluziei

ap[r[-mi, Doamne, copiii =i las[


m`na ta-n chica lor de m[tase
=i ochiul t[u peste inima lor
s[ creasc[ n cinstea p[rin\ilor,
n dragostea ploilor,
n bl`nde\ea mieilor,
n mijlocul florilor,
te rog de pace =i de c[ldur[,
de cuminic[tur[,
de road[, de s[n[tate
pentru toate...

+i cum mama se ruga


luna la geam l[crima...

Peste pieptul gr`ului

Spune, ce se-aude, ce?


Vin p[s[ri s[lbatice!

Peste pieptul gr`ului


poart[ piatra dorului...
'&
Anatol Ciocanu

Dulce pui
Dulce pui
S[-i tot pui
Gura ta
Pe gura lui
=i s[-i spui:
Ca tine nu-i,
Nu-i n lumea
Nim[nui
A=a pui
Cu ochi c[prui
Drept la inim[
S[-l pui
Cu dorul
De care-\i spui!
''
Toga iluziei

Strig[t
Au-au-au!
Cheam[-m[ pe nume tu
De-unde seara se f[cu
Peste c`mpul meu de-acu
C[ci p[durea strig[ nu!
n r[mi reci se pref[cu
Au-au-au!

Hei-hei, hei!
Prin frunzi= de tei
De-aur v[d cercei!
Ei erau acei
Fulgi de aur u=urei
De iubire sun`nd grei
Hei-hei-hei!

Vai-vai-vai!
Inima \i-o dai
Unui m[ndru crai

Anatol Ciocanu

Vai =i pleat[-\i tai


S[ i-o co=i n strai
Vai-vai-vai!

Nu-i, nu-i, nu-i


Vina nim[nui
Ochii t[i c[prui
S-au aprins de-ai lui
Doru-al cui, e-al cui
Nu-i, nu-i, nu-i!

Hai-hai-hai,
Toamn[ ce m[ ai
D[ cu biciu-n cai,
Drumul nu-i spre rai
Ci spre iad =i-i vai
Vai, vai, vai!

Toga iluziei

Pe altarul de aur
Mi-am ucis triste\ea de mai multe ori,
Cum n mai multe p[r\i tai =arpele,
Cum de c`teva ori pe var[ tai paragina,
Cum de mai multe ori prigone=ti ciorile.

+i parc[ s-ar pune lac[t viselor


+i s-ar usca sub bol\i mana ploilor,
+i-ar sc[dea-n p[m`nt firul ierbilor,
+i-ar fugi-n r[d[cini c`ntecul vinului...

Este o parte a s`ngelui meu


Acest anotimp, n care-mi ascult inima,
n care-mi potrivesc b[t[ile s`ngelui
Cu cele-ale osta=ilor mor\i pentru noi.

Acest anotimp are zilele limpezi


+i-n scurtul lor lic[r parc-aud ren[sc`ndu-se
Anii trecu\i,
copii nen[scu\i,
boabele ne-ns[m`n\ate
Toate se-adun[ pe-altarul de aur al
ba=tinii...

Anatol Ciocanu

C`nd se desfac silabe-n lic[r pur...


MEMORIEI LUI VITALIE TULNIC

Destinul nostru e sub stele c[z[toare


n august ori bludnicul april,
n noi mai pl`nge-un suflet de copil
Nevinovat, cu ochii ar=i de soare.

Parc-ar fi orb, din neamul lui Homer,


C`nt`nd duios prin lume r[t[ce=te,
Da-n urma lui-parc[-o p[dure cre=te,
Pe ram privighetoarea-i giuvaier!

Te-ai dus ca frunza-n toamn[ purpurie,


Dar pas[rea-copil a mai r[mas,
Prin preajma noastr[ d`nd de veghe glas
n orele c`nd cheam[ poezia.

C`nd se desfac silabele-n lic[r pur


Ca primii ghiocei de sub z[pad[...
Sub stele c[z[toare, de balad[,
Destinul nostru-=i dibuie contur!..
!
Toga iluziei

P[s[rile f[r[ grai


De clipa ce se duce e p[cat,
+i e p[cat de frunza care cade,
+i e p[cat c[ nu ni s-a l[sat
Pe iarn[ codrul leg[n`nd balade!

Ne doare timpul ce ni s-a furat,


+i dragostea furat[-ad`nc ne doare,
C`nd se rena=te sufletu-i p[cat,
P[cat e c[nd se-ntunec[ izvoare.

C[ci via\a cu izvoare ni s-a dat


Pe-acest p[m`nt s[-i potolim din sete
Cu lacrimi l-am iubit =i l-am sc[ldat
De multe ori i-am sem[nat regrete.
"
Anatol Ciocanu

+i-a fost p[cat... +i nu ne-am achitat


C`nd i-am dat ploi =i doruri =i semin\e,
Lui i-am r[mas mereu ndatorat
Cu mari iubiri, cu tinere credin\e,

P`n[ la pragul ultim luminat


Ori mistuit de neguri... Vinovate
Vor fi acele clipe ce-au zburat
Ca ni=te p[s[ri f[r de grai, departe,

+i-a fi p[cat c[ nu le-am nturnat


n ad[postul nostru s[ ne c`nte
+i uite, ne-au plecat, =i e p[cat
At`ta cer strein au s[ fr[m`nte!
#
Toga iluziei

C[tre gr[dinile-amintirii
Hai spre gr[dinile-amintirii
Nici n-am =tiut, nici n-am v[zut,
Ce-nalte, Doamne, s-au f[cut
Cu pomii lor, cu trandafirii!

C[tre gr[dinile-amintirii
Azi treci =i tu =i trec =i eu,
De p[s[ri plin e ramul greu,
D`nd glas duios nem[rginirii...

Privim gr[dinile-amintirii
De aur fructe ard sub foi,
De aur toamna pentru noi
Str[luce-n cupele-nfloririi.

Gust[m gr[dinile-amintirii
Seva s-a copt p`n-la amar,
Vai, tot mai rar, tot mai fugar
Venim aici ca musafirii...

C[tre gr[dinile-amintirii
Noi revenim nevinova\i,
Mereu chema\i, mereu chema\i
De-un demon al mpotrivirii

Hai spre gr[dinile-amintirii...


$
Anatol Ciocanu

Ve=nic rena=te
Dorul t[u poate o fi de p[m`nt
Cu c`t mai ad`nc, cu at`t mai departe
Cu\itele plugului taie pe r`nd
Pe-at`ta rena=te, departe de moarte.

Dorul t[u poate o fi de nisip


Cu c`t mai fierbinte-n topire c`nd arde,
Pe-at`t mai frumos nflore=te la chip,
Ca floarea rena=te, departe de moarte.

Dorul t[u poate o fi ca un vin


Cu c`t mai pe mult l ngrop nu se arde,
Amfora veche-o descop[r divin
Mereu primenit[, departe de moarte.

Dorul meu poate-i lumin[ de stea


C`t n-a= privi-o, e tot mai departe,
Ve=nic se zbucium[, ve=nic se vrea,
Ve=nic rena=te, departe de moarte...
%
Toga iluziei

De unde se-ncepea c`mpia...


Cred c[ Ion se numea cel gr[unte de bob
+i cred c[ ploaia lui a fost Maria,
Care-n s[rutul lor, unit pe glob
N[scut-au =i vor na=te ve=nicia...

M[-ntorc la mitul lor =i te rechem


Din ce puteai s[ fii, ca o lumin[
De vraj[, respir`nd peste-un poem
Ce-a vrut s[ te cunoasc[ de regin[.

Ori ca pe-un abur sf`nt necl[tinat,


Incendiind cu valuri de c[ldur[
+i urma mea =i plugul mpl`ntat
+i =oaptele ce le purtam pe gur[.

Erau petale moi de trandafir


Le-am rupt de unde se-ncepea c`mpia:
C[tre hotarul ei, din fir ]n fir
Aveam a-\i r[v[=i copil[ria...
&
Anatol Ciocanu

A=a ar trebui s[ fim


A=a ar trebui s[ fim:
nnot`nd prin apa anilor c-o m`n[,
Cu cealalt[ s[ \inem sus, s[ nu umezim
Amintirea prietenilor mor\i
Ca o floare de zah[r s[ r[m`n[!

A=a ar trebui s[ fim:


C`nd trecem prin ar=i\a aprig[ a unei zile
S[ l[s[m n urm[ izvorul neb[nuit =i
sublim
Pentru buzele celor mai mici at`t de
fragile.

A=a ar trebui s[ fim:


C`nd spre Patrie plec[m de-acas[
De inim[, ca de-o fereastr[, s[ lipim
Imaginea mamei de b[tr`na loaz[, acolo
r[mas[...
'
Toga iluziei

A=a ar trebui s[ fim:


Din nev[zut, din ne=tiut, n cale
Inimii ndurerate s[-i ie=im
+i s[ fim gr[din[ plin[ de petale!

A=a ar trebui s[ fim:


C`nd vine focul, ori gr[dina s[ mu=te
c`mpia
De-asupra ei p[dure de m`ini s[ unim
+i vom sim\i, cum boabele-n aur
proorocesc vecia...

Anatol Ciocanu

Letopise\
Am cobor`t n letopise\
P`n[ unde
Au nceput s[ orbeasc[ ochii,
P`n[ unde
Nici o liter[ nu mai r[spunde,
P`n[ unde se stingea
Chiar =i porunca domnitorului, =i ea
Ca o raz[ de stea.

Cucoane vornice Miroane,


+i tu, logofete Grigore,
+i tu, sp[tare Ioane
M-am mbr[cat cu vorbele voastre
multicolore,
De parc[-am trecut prin aurore,
Puse lespede, una peste alta,
Zuruind calda
Cugetare a slovei str[mo=e=ti!

Toga iluziei

C`mpiile moldovene=ti
Se privesc aici ca ni=te oglinzi
fa\[-n fa\[
Cu gr`ne, o=teni, cu domni, cu
du=mani,
Cu codri, cu ape, cu siha=tri,
Cu ciobani =i cu c`ini
Ce ne-nva\[ a fi veghetori
+i ndr[zne\i
F[r[ porunc[ =i f[r[ pova\[!

C`nd am urcat napoi,


La ai mei
Ve=mintele pe mine sc[p[rau sc`ntei
+i fiecare m`n[
Mi se p[rea o secer[ de lun[ b[tr`n[,
Secer`nd noaptea florilor de tei...

Anatol Ciocanu

Testament 1
\i las drept testament
acest prezent,
n care, pentru orice eveniment,
inima mea a avut o b[taie aparte,
pentru fiecare dragoste-a purtat atent
c`te o floare,
ndep[rt`nd-o de moarte!

\i mai las plopii pe zare,


care-n noapte se urc[ p`n[ la stele
s[ le =opteasc[ baladele migratoare
ale statorniciei mele!

+i-\i mai las c`teva pagini de carte


n ele nelini=tea mea permanent[-=i mai
arde
clipele, zilele, anii
o, numai n-o l[sa la o parte
=i nu permite s-o ating[ du=manii!
!
Toga iluziei

|i-a= mai l[sa ochii mei


s[ p[ze=ti via cu strugurii ei
s-o =tii a ta p`n[ la r[d`cin[,
dar sunt obosi\i =i doar un rug
de mai mocne=te sub sc`ntei
amintirea unei fl[c[ri care-a durat,
divin[!

Ascult[ hergheliile-mpiedicate-ale
v`ntului
ele-au s[-mi poarte pe rotundul
p[m`ntului,
pe l`ng[ testament,
respira\ia f[r[ de moarte-a cuv`ntului!
"
Anatol Ciocanu

Din \ara de fl[c[ri a macilor


n seara aceea
Parc[-ai fi cobor`t din \ara de fl[c[ri
a macilor
M`inile, ochii =i gura
Purtau ferbin\eala colacilor,
Sco=i din cuptor
Pentru nunta, care-avea s[ te renasc[
Din domni\[-n doamn[-mp[r[teasc[!

+tiam c[ undeva, pe vale,


Se vor mplea izvoarele de lacrimile tale
+i de bucurie
Vor plesni ugerele strugurilor
Sus n deal la vie
C[tre cununie.
#
Toga iluziei

Hei, vornicei!
nfige\i pintenii grei
n subsuorile-asudate-ale cailor
Din ng[duin\a cr[ieselor =i crailor
Trei zile vor s[ri buimace
Vranele la poloboace!

+i numai tu,-ndep[rtat[
De-o fat[,
St[p`n[ parc[ pe \ara de fl[c[ri
a macilor,
Vei pl`nge cuminte-mp[cat[
Ca frunza-ntomnat[
Pe osul haracilor!
$
Anatol Ciocanu

Ro=u-n trandafir
Lupta pentru via\a zilei de sub stea
Asta-i pentru tine profe\ia mea:
Lupt[ p`n la moarte, lupt[ c`t respiri
Cu-acel v`nt ce smulge ro=u-n trandafiri!

Sunt osta=u-acestui rotitor p[m`nt,


Sabia n teac[ mi-o aud c`nt`nd,
C`nd se-aprinde gura tinerilor miri
Cum se-aprinde fraged ro=u-n trandafiri.

Stau de veghe-acestor stele din meleag,


Ele cobor`t-au toate de pe steag,
Eu le-ar[t n palme-ntregii omeniri:
Pe morminte arde ro=u-n trandafiri...

Port n mine ve=nic stol de s[rb[tori,


Storc din lut lumin[ =i din piatr[ flori,
Zorii f[r de moarte-mi scap[r[-n priviri,
Primenind fr[\e=te ro=u-n trandafiri.

Pa=nic ntind m`na =i aud cum vin


Macii mei cei fragezi clinchet cristalin,
Martorii pe-o via\[-a ve=niciei iubiri,
Color`nd mai aprig ro=u-n trandafiri!
%
Toga iluziei

Cucul, teiul, iarba \[rii


De-or fi ploi s[-mi =tearg[ urma
Peste-oglinzile uit[rii
Ginga=e c`nta-mi-or numa
Cucul, teiul, iarba \[rii.

De-oi pleca de l`ng[ toate


L[s`nd floarea prim[verii
M-or chema =i de departe
Cucul, teiul, iarba \[rii.

C`nd n-oi mai sim\i pe buze


Sarea palid[ a m[rii
Auzi-voi de sub frunze
Cucul, teiul, iarba \[rii.

Eu, purtat pe alte drumuri,


Dus de dorul ner[bd[rii
Mi-or c`nta =i de sub scrumuri
Cucul, teiul, iarba \[rii.
&
Anatol Ciocanu

Tu la prag te-mp[ciuie=te
Cu-ast[ clip[ a-nt`mpl[rii:
Fii acas[ de-mi p[ze=te
Cucul, teiul, iarba \[rii.

C[ci feciorii mei vor cre=te


Brazi frumo=i sub steaua z[rii!
Tu nva\[-i ce =opte=te
Cucul, teiul, iarba \[rii...

S[ le fie dragi n via\[


Graiuri sfinte-ale-n[l\[rii
C`ntec, floare =i speran\[,
Cucul, teiul, iarba \[rii.

Iar acum, c`nd bat la poart[


Vii, drapelele-nser[rii,
S[ mai ascult[m o dat[
Cucul, teiul, iarba \[rii...
'
Toga iluziei

Satele mele de gr`u


Eu mai am satele mele de vie,
Sate de codru,
Sate de r`u,
Dar mai am, dar mai am pe vecie,
Mai am satele mele de gr`u...

Ele-s vetrele mele de aur,


Aici d[ n floare inima mea
Miori\[ cu dorul n zbucium
+i izvor de iubire sub stea!

Ele-s oazele mele de vise,


Ele, satele mele de gr`u,
Din april p`n[-n toamn[ ncinse,
Cu r[bd[ri =i cu ar=i\i la br`u...

Ele-s vetrele ba=tinii mele,


Vetre pentru hulub =i colac,
Nu mai sl[be=te flac[ra-n ele,
Boabele-aici n cet[\i se prefac:
 
Anatol Ciocanu

Cetate de-arome,
Cetate de p`ine,
Cetate de c`ntec,
Cetate de dor
Sufletu-aici s[-nnopteze-mi r[m`ne,
Mai t`n[r rena=te ntr-un fecior!

Tinere \arini sub ceruri b[tr`ne


Destinul cu-o stea a= putea s[ vi-l scriu...
Noroc! pentru satele mele de p`ine,
Noroc! pentru satele mele de gr`u!
 
Toga iluziei

Doamna Istoria
Tot de la oameni s-o fi nv[\at =i ea
A tinde spre eternitate:
Cu fii-eroi, cu r[zboaie, cu memorii,
Cu rebeliuni,
Cu mor\i, cu strig[te de biruin\[
+i cu toate celelalte
Pe parcurs acumulate.

Sub o-ncercare-a sur`sului ei


Se dilat[ pupilele ochilor mei,
Iar uneori, c`nd r`de-n hohote,
nep[s[toare,
Parc[ mi se-ntunec[ memoria
+i nici nu =tiu pentru ce,
Dar simt, c[ tare-ar mai vrea
S[-i mai cer =i iertare!

Unul din buneii mei


De l`ng[-un gest de-al m`niei ei
Acum ]n memorie-mi vine,
Mai bine zis,

Anatol Ciocanu

Dintr-o toan[ de-a Dumneaei,


mbr[cat numai n zdren\e de ru=ine:
Vine parc[ mai mic de cum plecase,
Vine din primul r[zboi canibal,
Vine peste florile din sat s[-=i lase
Pieptul bolnav, n care trase
Cu copita-mpotcovit[-un cal...
Cu durere-i vindec[ moartea memoria mea
Doamna Istoria i-o vindecase de pe-atunci
Doar cu uitare!
Unicul leac pe care-l ofer[ ea
Pe gratis, la orice-nt`mplare!
n rest, cu toate cele-nv[\ate pe parcurs,
Adic[ tot de la oameni deprinse,
Cum am mai spus =i mai sus,
Doamna Istoria
Tinde, cu priviri nevinovate,
Ca =i noi to\i,
Spre-aceea=i pa=nic[
Eternitate...
 !
Toga iluziei

Scut
Tu, inim[, ai putea fi scut
ntre viitor =i-ntre trecut?
Ieri m-ai durut, dar ce-a fi m`ine
C`nd \i-or fi b[t[ile
ncetenite =i b[tr`ne?

Scut pentru toate regretele,


Scut pentru toate-amintirile,
Scut pentru faptele,-ncetele,
Scut pentru-ncete, iubirile...

Scut de-au s[ m[ bat[ furtunile,


Scut de-au s[-mi moar[ pove=tile,
Tu de pe-acuma ndrum[-le,
Tu de pe-acuma p[ze=te-le!

Mi-s zilele de-azi ca de flac[r[,


Nu m[ v[d, doar simt limbile focului
+i mai simt cum se cerne o lacrim[,
C[ut`ndu-=i albia, locul ei...

Inim[, scut
Te las pentru m`ine:
Ferindu-m[ ast[zi de toate,
Ce-mi va r[m`ne?
 "
Anatol Ciocanu

La carul cel mare


La Carul cel Mare al vie\ii
s[ tragem cu to\ii deopotriv[
noi, slujitorii \[rii,
ai m[rii =i-ai muni\ilor
=i-mpreun[ prieteni ai cerului
s[-l purt[m peste-oglinzile de rou[
din dricul dimine\ii,
noi, sem[n[torii, c[ut[torii de perle,
urzitorii de chilimuri,
astronomii, c`nt[re\ii!

S[ ducem Carul cel Mare


unde se zbat ve=niciile-n izvoare,
unde, ne-ncercate de nimeni, potecile
de pe p[m`nt, dintre stele
cutezan\a noastr[ ncerce-le,
ochii no=tri disece-le
=i-arunce primul Soarele-Regele
mantii sc[p[r[toare de lumin[ peste ele!

Hai s[ purt[m Carul cel Mare


peste toate-ad`ncimile,
pe sub toate-n[l\imile
c`tre viitorimile,
fi\i, bra\e-ale noastre,
ndr[zne\ele raze,
Primele!
 #
Toga iluziei

Cartea poetului
MEREU EMINESCU

1
Aici o fi sufletul lui tot,
Zbuciumat din orizont n orizont,
ntre noapte =i-ntre zi,
ntre via\[ =i moarte,
n preajma tainelor, f[r[ de care-a tr[i
N-a tr[it =i nici acum nu mai poate.

Pe mas[, cartea
Tot o tain[ pare,
Ori pesc[ru=, pe-o clip[ rupt de mare,
Cu aripile str`nse, obosite
D-at`ta spa\iu =i de-at`ta dor de via\[,
De-at`tea ore-n zboruri suferite...

Desfac paginile albe


Aidoma unor silabe,
Cu inima, cu ochiul =i cu g`ndul
Le simt n luciu calde,
Risipindu-se ca ni=te stropi de rou[,
C[ut`nd iarba, ar=i\a, p[m`ntul...
+i, precum raza-ntotdeauna nou[,
F[r[ de sunet pare-a fi cuv`ntul...
 $
Anatol Ciocanu

2
Ea, inima lui, ca trandafirul era,
n dimine\i de-nflorea!
+i brazd[ era. Ca pe-o s[m`n\[ de gr`u
I-o ciuguleau cioc`rliile p`n[ toamna t`rziu;
Sufletul ei mare-n furtun[,
ea ca un far
Pl`ns de bucuria de marinar...

+i numai prin c[r\i =i-o risipea,


Nev[zut[ pulbere de stea.

+i aici ea nu se mai vedea,


Doar se sim\ea
Cum se zb[tea
Singurea,
Ca la nimenea!
 %
Toga iluziei

M[rire \ie, cucule!


Mai mult poate-apar\ine-acestui neam,
Cu sufletul de-a pururi d[ruit[,
C`nd l aud silabisind pe ram
El, pas[rea cea mai ndr[gostit[!

+i hain[ verde poart[ ca =i-acest


Nuc ori stejar care i st[ de gazd[
Oric`nd deschis[, consfin\ind modest
Al nostru fel de-a fi pe-aceast[ brazd[.

At`t de simpl[ pare via\a lui,


nc`t iubirea-i nesf`r=it[-ncape
n dou[ =oapte care \i le pui
Drept dou[ trepte spre eternitate...

De ve=nicie-s c`ntecele lui


+i nc[ de nestins[ prim[var[,
Din s[getarea verde-a zborului
Deschide-oglinzi de pace peste \ar[.
 &
Anatol Ciocanu

Cu-cu! Se-aude dulcele refren


Str[lucitor p`n[ la poart[ =i f`nt`n[,
Sub care pa=ii mamei se a=tern,
naripa\i sub soare s[ r[m`n[...

Treci, cucule, cu nemurirea ta


Spre-a noastre vie\i de secole-nsetate:
Cu doi pere\i de imn mi-oi ap[ra
Acest destin al gr`nelor nalte!

M[rire \ie, cucule,-\i rostim,


+i-acelor patru litere m[rire!
Cea mai a noastr[ pas[re te =tim!
M[rire \ie, cucule, m[rire!
 '
Toga iluziei

Sol
Eu sunt al libert[\ii voastre sol
+i sol al bucuriilor de m`ine,
Cu prim[veri de dor v[ fac ocol,
Purt`nd n piept aromele de p`ine
+i orele credin\ei n minuni!
L[sa\i-mi v[zu-a=a, deprins cu steaua,
Deprins cu ploaia vie de l[stuni,
n zborul c[ror fulguie=te neaua
Florilor calde-a anilor cei buni
+i-ai clipelor n veac d[inuitoare,
Asemeni neclintitelor cet[\i
De pieptul c[rora, umilitoare,
Se spulber[ at`tea r[ut[\i
+i norii de cenu=[-otr[vitoare
O, cum de ei se sfarm[ n buc[\i!

+i sol voi fi mereu bun[vestirii,


Sceptrul luminii n[l\[nd solar
Prin cea\a ndoelnic[ a firii:
Spre ora de curaj a reg[sirii
V[ fie dar,
V[ fie far,
V[ fie har!
!
Anatol Ciocanu

Pornesc matelo\ii
Pornesc matelo\ii,
Pornesc matelo\ii
}n soarele-amiezii,
Sub stelele nop\ii,
Pe-o mare mai bun[,
Pe-o mare-n furtun[
Pornesc matelo\ii,
Pornesc matelo\ii.

Spre larg matelo\ii,


Spre larg matelo\ii
Dorul =i-l poart[
Sub lic[rul bol\ii,
Dori\i sunt de-o mam[,
De-o fat[-n n[fram[,
De-o iarb[ n rou[-s
Dori\i matelo\ii

Suntem matelo\ii,
Suntem matelo\ii:
Ni-i via\a ca marea
+i-o trecem cu to\ii
De-i rea, de-i mai bun[,
C`nd valu-i ne-adun[,
!
Toga iluziei

Suntem matelo\ii,
Suntem matelo\ii.

Dar trec matelo\ii,


Dar trec matelo\ii,
Trec m`ndri-n r[bdare
C[r[rile sor\ii:
Ei fruntea-=i nal\[
Sub cerul speran\ei
A=a-s matelo\ii,
A=a-s matelo\ii!

Suntem matelo\ii,
Suntem matelo\ii,
Noi vie\ii acestea-i
Suntem patrio\ii,
De-i rea, de-i nebun[,
De-i soare, furtun[,
Suntem matelo\ii,
Suntem matelo\ii!
!
Anatol Ciocanu

L`ng[ inima mea,


l`ng[ inima ta
Pe-nsetata inim[-a mea,
Pe fl[m`nda inim[-a ta,
Uite, prind frunzele-a se scutura
Cu tot aurul, cu toat[ bog[\ia,
Cu-mplinirea =i cu nostalgia...

Spre blajina inim[-a mea,


Spre aprinsa inim[-a ta
Iat[, vin fulgii cei reci de-undeva,
Cu to\i fiorii =i cu toat[ ghea\a.
Vai! Cum ne-nstr[ineaz[ diminea\a!

La t[cuta inim[-a ta,


La silabica inim[-a mea
n glas prinde teiul a murmura
Cu steaguri de pace,
Cu steaguri de floare.
O, lumea nu are acum seam[n sub soare!

L`ng[ inima mea,


L`ng[ inima ta
Floarea de aur ne va lumina,
L`ng[ inima ta,
L`ng[ inima mea
Floarea lui t`n[r[
Ne va veghea!
!!
Toga iluziei

Peste iarba toamnei


Peste iarba toamnei
O fi ele, brumele,
Care vin s[-mi cate
Numele meu, urmele...

Albe, nechemate,
Pletele ninsorilor
Mi-au ascuns departe
|ip[tul cocorilor.

Vinul vie\ii mele


E-nc[-n plin[ fierbere,
Sub nalte stele
Parc[ nu simt temere.

Dar se-ncheie crugul


Clipelor, buimacelor,
C`nd purtam n s`nge
Purpuriul macilor.

Inima-=i mai scade


Chiotul b[t[ilor,
Un gutui mi \ese
Lini=tea od[ilor.

Simt cu t`mpla-n zbucium


Lic[rul argintului
Pe gura izvoarelor
Trece frunza mitului...
!"
Anatol Ciocanu

La cel[lalt cap[t
La cel[lalt cap[t de lume, unde voi nnopta,
(+tiu, odat[ =i-odat[ va trebui s[ se-nt`mple =i asta)
Voi s[ruta ochiul t`n[r al lunii, =tiind c[ a=a
l s[ru\i =i tu, r[mas[ acas[
n noaptea plec[rii, albastra...

Ce i-a= putea regreta atunci s`ngelui meu?


(Rece va fi atunci r`ul lui, ca lava sleit[)
C[ n-am reu=it s[-l aud p`n-la cap[t mereu,
C-am mai luat cu mine din el
Un strop =i-i de piatr[ r[nit[...

Ce i-a= putea regreta p[m`ntului ce m-a avut?


(+tiu, mai s[rac va fi =i mai mic f[r[ mine...)
C[ nu l-am =tiut, c[ nu l-am trecut cunoscut,
C[ l-am sem[nat cu multe dureri =i cu flori mai pu\ine.

Iar pentru tine cum mi-ar fi g`ndul ori dorul de ieri?


(Va mai r[m`ne din el vreo petal[, cine =tie?)
L-a= vrea veghetor, neschimbat n post gr[nicer,
+tiind c[ schimbu-i departe, c[ schimbu-nt`rzie...

Tu maic[, tu vatr[ eu pentru voi am tr[it


(De aceasta au cine-ar putea fi-n ndoial[?)
Dar c[ nu-ndeajuns v-am iubit, ocrotit
Mai am timp, mai am timp
Ca s[-mi cer socoteal[...
!#
Toga iluziei

Coroane de lumin[
Coroane de lumin[ voi pune tuturor plopilor,
C[nd vei trece pe sub ramurile grele
Te vei pierde p[=ind ca =i pe Calea Robilor
nve=m`ntat[-n tinere inele.

Vor fi n s[rb[toarea v`rstei tale


Ramurile-n v`nt, r[d[cinile-n p[m`nt,
C`te-un imn de libertate
i voi nv[\a s[-\i c`nte vibr`nd-murmur`nd...

+i sora lor vei fi, =i muz[, =i st[p`n[,


Cresc`ndu-le dorul de-albastru mister
C[tre viitorimile, n care-au s[ r[m`n[
Cu sufletul sevelor dilatat c[tre cer.

nva\[ de la ei demnitatea
De-a sta-n fa\a furtunilor drep\i =i sonor,
C`nd =i d[ruie respira\ia frunzelor
Ca pe ni=te neauzite =oapte de dragoste
tuturor!

Coroane de lumin[ le voi pune


De invidie teilor!
Acestor str[jeri, acestor osta=i
Pe care nici fulgerele zeilor
Nu-i ngenunche-n curaj!
!$
Anatol Ciocanu

Pl`ngi, pruncule!
Pl`ngi, pruncule!
Pl`nsu-\i e-un imn al vie\ii,
Al dorului ei lung de nesf`r=ire...
+i-\i e deschis[ poarta dimine\ii
At`t de dornic c[tre omenire!

Pl`ngi, pruncule!
E ca o s[rb[toare
Lacrima ta nc[ at[t de mic[
+i-at`t de pur[ =i de chem[toare
Spre-nalta stea, veghindu-te voinic[!

Pl`ngi, pruncule!
E prima datorie,
E prima ta nevolnic[ povar[
La pl`nsul t[u izvoarele se-mbie
+i dau n colte ierbile din \ar[...

Pl`ngi, pruncule!
|i-e pl`nsu-o prevestire
A bucuriilor ce-or r`de m`ine,
C`nd subjugat de-o mare de iubire
Tu, salvator al ei i vei r[m`ne.

Pl`ngi, pruncule!
+i ceru-n zodiace
De aur proroceasc[-\i soarta!
Din pl`nsul t[u lumin[-n jur se face
+i-un curcubeu \i-ntinde pa=nic coarda!
!%
Toga iluziei

Imn pentru iubire


C`nd toatele s-au stins =i s-au topit
C`nd chiar uitar[m de eternitate,
Iubirea-ndurerat[ a venit
Universal s[ vindece pe toate.

Eu azi m[-nchin elanului ei sf`nt,


Sacrific[rii ei f[r-de pereche:
C`te mureau uitate pe p[m`nt
Ea le-a-nviat, fiindu-le de veghe!

Acest elogiu imn mi l-a= dori


S[ fie repetat o ve=nicie
Pentru acei ce nu =tiu a iubi,
Dar din iubire-=i au tr[ire vie!

S[ se desprind[ ginga= a privi


La firul ierbii =i la raza lunii
S[ se nve\e sincer a iubi
Din fa=e pruncul =i din zbor l[stunii!
!&
Anatol Ciocanu

S[ se aplece spre p[m`nt mira\i


De s`ngele ce circul[-n petale,
+i-n zori s[ aib[ ochii-nroura\i
De-apunerea Luceaf[rului-n cale!

Iubire tu, iubire eu, iubire noi,


Balsamul t[u n-ar fi s[ mai sf`r=easc[,
E=ti pentru spic v[raticele ploi,
E=ti pentru suflet azim[ cereasc[.

C[ ieri am fost,
C[ azi suntem,
C[ m`ini vom fi
Noi \ie-\i dator[m de-o ve=nicie
+i-n moarte, dac[ mp[ca\i ne-om =ti,
Datori \i-om fi de-a pururi numai \ie!

Din \ar[-n \ar[ =i din neam n neam,


Din tat[-n fiu, din toate c[tre toate,
Ne fii oric`nd astrul aprins la geam
+i setea noastr[ de eternitate!
!'
Toga iluziei

Alt imn pentru iubire


Tu, iubire sf`nt[, parc-ai fi-nzadar
Fuge de noi timpul pe-undeva fugar,
Parc[ n-are cas[, parc[ n-are mas[,
Nici secunda genei tale luminoas[.

+i-a f[cut lumina-n frunze verzi culcu=,


Toamna iat[-o bate palid[ la u=i
Cine se gr[be=te, cine-ng[lbene=te?
Aerul din ramuri se =i risipe=te...

Lanurile-n zare nu mai poart[ rod,


Strea=in[ \i-e m`na, l`ng[ frunte pod
C`nt[re\ii, iat[-i, pleac[-n dep[rtare
Soarele acolo nu-i deloc mai mare...

Ori c[-=i schimb[ locul, ori goni\i de v`nt,


Cald ni-i sub picioare-acest b[tr`n p[m`nt,
El cu timpul, firul, ve=nic ne une=te,
El e casa noastr[ ce ne-ademene=te!

Inima-mi ascunde-o-ncet n palma ta


Va-nceta s[ bat[, va porni-a c`nta
Imn iubirii tale, imnuri vie\ii noastre
Pentru care floarea p[r[se=te glastre.

Imnuri pentru slava zorilor de zi


Timpu-n casa noastr[ se va limpezi
+i-au s[ vin[ p[s[ri pe-aripi purt`nd stele
Imn iubirii tale, imn iubirii mele!
"
Anatol Ciocanu

Semin\ii
Noi vom purta semin\ii de gra\ioase lebede
C[tre-alb[strimile ce vin
De noroiul beznelor s[ se lepede
Altui destin juruite,
Altui destin!

S[ le t[iem drum prin p`cla deas[


a nem[rginirilor,
S[ desfacem pleoapele de pe lacuri
Ca de pe oglinzi
Ele s[ fie Z`nele Bun[vestirilor,
Spre-a nu ne mai =ti
De at`ta imens suferinzi!

Unele din ele poate c[dea-vor,


Vam[ nedreapt[ calvarului,
Vam[ nghe\ului,vam[ pentru lungi dep[rt[ri,
Vam[ nelini=tii noastre,
Vam[ timpului avarului
Veghetor peste pustiuri =i m[ri...

ndemna-vom lebedele stol al speran\elor


Spre ora de m`ine a florii din noi
Purta\i-le, surorilor, fra\ilor,
Peste-oglinzile cugetului
Cele mai noi!
"
Toga iluziei

De la inim[ vedere
LUI GHEORGHE VOD{

Stea cu sor\ii de izb`nd[,


Ori cu-ai zbuciumului sor\i
C`nd t[ioas[, c`nd mai bl`nd[
C`t prin lume-ai s[ m[ por\i?

C`nt la por\ile durerii,


Strig la cele cu noroc
P`n la cap[tul vederii
Mai am timp, mai este loc?

Mai r[m`ne-ng[duin\[,
Suflete, mai arzi n piept?
Dintr-o veche-obi=nuin\[,
Dragoste, te mai a=tept?

Aerului dulce-al p`inii


De copil ngenunchez:
Azi s[rut oglinda m`inii
Maicii mele ce-o veghez...
"
Anatol Ciocanu

Ea-i sub Steaua Ve=niciei,


Via\a ei e sub p[m`nt,
Rourat, osta=ul gliei
Gr`u-mi cere ca s-o c`nt!

Ca un pom n lutul \[rii,


Ca un pom nfloritor
S[ cresc roadele r[bd[rii
Cu silabele de dor...

+i-mi cerc sor\ii de izb`nd[


L`ng[ cei de nenoroc
P`n[-la cap[tul vederii
Ce mult spa\iu, ce mult loc!
"!
Toga iluziei

Cu ochii la cer
Cu ochii la cer ne-am strigat libertatea,
De parc[ pe acolo ar fi trecut n zbor,
+i-ar fi putut s[ aud[ =i s[ coboare-n partea
n care eram bezn[, r[bdare, dar popor!

Cu picioare-nfipte-n p[m`nt blestemam lan\ul,


De parc[-acesta s-ar fi putut n el dizolva,
+i numai m`inile-mbr[\i=au aerul cu nesa\ul
C[-n imensit[\ile lui parc[ n-ajunge ceva...

+i-acel ceva a fost s[ fie lumina,


Raza care privirea s[ ne-o str[bat[ subit
Luminii acesteia parc[-i purtam vina
+i pentru-aceast[ vin[ ne-am r[zbunat cumplit.
""
Anatol Ciocanu

Ast[zi cu ochii la cer ne strig[m demnitatea


Care-n unii, ca-ntr-o rugin[, s-a sub\iat
De nu i se mai deosebe=te culoarea, integritatea
+i restu-i pe p[m`nt trunchiat.

Ast[zi cu picioarele-nfipte-n p[m`nt


Unii speran\a ngroap[
De-a mai avea flori, =i copii, =i comori,
+i izvoare-n care ar putea s[ ncap[
Privirile lor de sute de ori!

Rostesc aceste cuvinte din mare-ndoial[,


De parc[-a= fi n clipa aceasta
De-un =arpe privit
Fiindc[ votez pentru libertatea universal[,
Fiindc[ mai sunt viu,
Fiindc[ mai vreau s[ fiu fericit!
"#
Toga iluziei

Contra nop\ii
C[ te-oi chema, c[ te-oi iubi, c[ te mai c`nt
Au cui pe lumea asta de-i mai pas[?
A= vrea s[-\i port durerea pe p[m`nt
+i orice mahn[-a= vrea s[-\i scot din cas[.

C-a= vrea s-aud, s-aud la nesf`r=it


Cum c`nt[ trandafirul gurii tale,
Cum peste pasul meu care-a gre=it
M`inile tale spulber[ petale.

Femeile p[m`ntului ntreg


S[ te urasc[-a= vrea, s[-\i poarte pic[
+i-n singuran\a asta s[-n\eleg
C[ nici de-naltul Dumnezeu n-ai fric[.

C[ nu-i p[cat s[-\i zmulg din ceruri flori,


C[ te s[rut cu u=ile deschise,
+i c[-n lumina tinerilor zori
Eu \i promit imperii nepermise

De codri =i de ape, =i minuni...


De-oi fi sf`r=it de-aceast[ d[ruire
Doar tu-ai s[-ncerci de-a pururi s[ m[-mbuni
De mi s-o face noapte-n omenire...
"$
Anatol Ciocanu

Hai s[ ne mai credem!


Hai s[ ne mai credem bravii matelo\i,
Care-ajun=i acas[, iar viseaz[ marea,
Marea ce ne cheam[ de vecii pe to\i,
Marea care este pentru ei salvarea,
Hai s[ ne mai credem bravii matelo\i!

+i c[ nu-s pe lume por\ile nchise


Pentru vreo dorin\[, pentru vreo credin\[,
Pentru-ndemn la fapt[, pentr-un pom cu vise,
Pentr-un sacrificiu, pentru-o biruin\[,
C[ nu sunt pe lume por\ile nchise.

C[ mai sunt p[rin\ii la o v`rst[-a florii,


C[ mai simt pe buze prima s[rutare,
C[ sunt tineri pa=ii lor, alerg[torii,
Pentru pruncii care \ip[-n a=teptare,
C[ mai sunt p[rin\ii la o v`rst[-a florii...
"%
Toga iluziei

+i c[ n-are cap[t aurul n toamn[,


+i c[ frunza-n v`nturi iar va prinde via\[,
C[ spre lume t`n[r Zori de Zi se-nal\[,
C[-s numai duminici, c[ nu-s nori de cea\[,
+i c[ n-are cap[t aurul n toamn[!

C[ n aer proasp[t nu vom =ti de moarte


+i c[ gura fraged \i-a c`nta ntruna
De-o iubire care v[ chema departe
Spre-a orbi tr[darea =i-a goni minciuna,
C` n aer proasp[t nu vom =ti de moarte.

Hai s[ ne mai credem bravii matelo\i


+i c[ nu-s pe lume por\ile nchise,
+i c[ sunt p[rin\ii la o v`rst[-a florii,
+i c[ n-are cap[t aurul n toamn[,
+i c[-n aer proasp[t nu vom =ti de moarte!..
"&
Anatol Ciocanu

Va fi risip[...
Va fi risip[ via\a mea, va fi risip[
De zile, de-amintiri, de a=teptare,
Risip[ ce-a f[cut, clip[ cu clip[,
Acest oftat de codru spre-a dispare.

Risip[ va fi via\a mea, t[gad[


Pentru-ndr[zneal[ =i pentru iubire,
Pentru l[ca=ul florii de z[pad[
C[ nu mi-ai fost ntru nem[rginire.

Risip[ va fi via\a mea, f[r-de norocul


De-a prelungi spre semeni prim[vara,
+i de-ai sfin\i statorniciei locul,
+i de-a iubi p`n[ la cap[t \ara...

Risip[ va fi via\a mea n faptul zilei


C[-o flamur[ doar p`n-la jum[tate
Am ridicat-o peste frun\i umile,
Neb[nuind-o dornic[ spre toate...

Risip[ va fi via\a mea atunce


+i n zadar mi-a fi n flori morm`ntul,
Regrete-n tain[ visul mi-a aduce
+i voi sim\i cu mine-arz`nd p[m`ntul.
"'
Toga iluziei

Glasul
La ce-am pretins
La ce-am r`vnit,
La ce-am visat
Spre muzicile zilei f[r[ seam[n,
Spre roua care florile-a sculptat?

L-am ascultat din ar=i\i de dorin\i,


I-am b[nuit din na=tere strigarea
Ca pe-a cocorului ce trece marea
Pe sub at`tea bol\i de suferin\i.

Glasul luminii-o fi fiind s[-nsemne


Peste potopul verdelui, sonor,
Rede=tept`nd n spa\iu tuturor
Aer de taine, tainic s[ ne-ndemne.

S[-l respir[m sub cer purifica\i,


Nici o durere nu ne mai cunoasc[
+i universului ce-o s[ ne creasc[
S[-i fim drepte surori =i to\i drep\i fra\i!

Sus, tot mai sus, glas al luminii sf`nt!


Ai chip de prunc ce-i s[rutat de soare,
N[scut la ceas de patimi =i r[bdare,
Precum petala rozei pe p[m`nt!
#
Anatol Ciocanu

S[ pot s[ tac
ntre izb`nd[-oi sta =i-ntre p[cat,
R`u, c-un mal Via\[ =i cu altul Moarte...
Tu, Providen\[, vino de-mi socoate
De-mi este glasul dur, ori tremurat...

C[ci ntre bine =i-ntre r[u venit


S[ fac dreptate =i s[ fac limin[,
Sunt eu cel pedepsit f[r[ de vin[,
Sunt eu ades supus la suferit.

+i s`ngele-mi e-atuncea zmuls din trup,


+i-s tulburat, =i sunt numai m`nie
De ce-acest rol mi se ofer[ mie
+i numai eu nu ndr[znesc s[-l rup?

Pentru ce merite pe-o via\[-l am


De ve=nic[-ncercare =i os`nd[
De-a fi mereu cu veghea treaz[-n p`nd[
S[ nu am drept dorin\a s[-mi declam?

S[ fiu =i eu, precum ceilal\i, comun,


+i s[-mi permit e=ecuri =i p[cate,
S[ nu m[ =tiu pre\uitor de toate,
S[ pot s[ tac, s[ nu pot s[ nu spun...
#
Toga iluziei

La plecare
Atunci
Voi biciui marea cu pesc[ru=i,
Voi \intui pustiile cu stele,
C`nd ochii t[i departe vor fi du=i
Pentru-a tr[da darul privirii mele!

Atunci
Voi momi vr[jitoarele-n cor
Pa=ii t[i de p[m`nt s[ se frig[
+i-amurgul permanent, dogoritor,
n ochii t[i nicic`nd s[ nu se sting[.

Atunci
Stejarii cei mai vrednici voi chema,
Osoase m`ini din ramuri s[ le creasc[
Vai, m`ng`ierea lor s-a inversa
ntr-o pedeaps[ grea =i omeneasc[!

Atunci
Eu ierbilor din lunci le voi da foc
+i voi nchide gura la izvoare,
+i setea ta de moarte-am s-o invoc
Spre-a nu putea atinge nici o floare...

Atunci
M[ voi preface-n aerul ce-l treci
Incandescent s[ te cuprind[ toat[
+i nu-mi vei mai sc[pa n veci
+i-n bra\e mi vei arde, condamnat[!
#
Anatol Ciocanu

Sunt fiu
Sunt fiu-acestei limbi
+i-al baladelor mele f[r[ de moarte
Prin at`tea secole li s-a pus
La-ncercare respira\ia de sute de ori
+i-au fost viscole =i furtuni,
+i-au fost r[zboaie n care-ar fi putut arde,
Dar au r[mas s[-mi vegheze la por\ile graiului,
Ca cei mai destoinici feciori lupt[tori!

Uneori trec prin \ara silabelor lor


Parc[-a= fi Ulise prin mp[r[\ia Sirenelor
Cople=it, toropit ori vr[jit,
nc`ntat, asurzit, zbuciumat,
Ele str[juie-ngenuncheate-n credin\[
Lumina de vis a poenilor,
Pe unde F[t-Frumos
Pentru to\i fra\ii =i surorile sale
C`te-un izvor a l[sat.

+i-i sorb =i eu imensitatea stropului


n care parc[ s-ar zbate inima globului
Dintr-o parte-nflorit[ de pace,
Din alta mu=cat[ cumplit de r[zboi...
+i simt cum mi cad de pe ochi
Nop\ile grele-ale orbului
+i-mi cad pe umeri soarele,
Tinere ploi...
+i-acestui izvor, c`nt[tor
M[ =tiu
De fiu!
#!
Toga iluziei

Izvorule cer inversat


Iar[=i mi te-adulmec n cale,
Izvorule cer inversat
Al vie\ii mele =i al setei mele
+i-al dorului meu
Fugar din sat,
Fugind spre sat!

G`sit, r[t[cit,
Numa-n dor oglindit
Cu glasu-ntre ierbi risipit
Te-am binevestit
+i-\i cad n genunchi obosit,
Pedepsit...

Da fra\ii t[i,
Ca ni=te miei
Pl`ng prin v[i
Cu silabe de clopo\ei
Nici ei
Nu cred acum ochilor mei...

Izvorule r[bd[torule
Neiert[torule
Dac[ mi-ai fi-n locul cerului sus,
Cu stele-aprinse ochii mi-ai frige,
Stropi de r[coare nu m-ar atinge!

n fiece parte-a p[m`ntului


Mi-ai auzi inima:
Dup[ tine,
nceput al ba=tinei mele,
Dup[ tine, izvorule, pl`nge...
#"
Anatol Ciocanu

C[l[re\ii
De peste m[ri de noapte sosit-au c[l[re\ii
Cu suli\i lungi de raze, cu chiv[re de-argint:
Ei vin s-anun\e lumii Copilul Dimine\ii,
Copil ce nu se =tie din fa=e suferind...

Primi\i-l, voi, ai casei, cu ochii-n stropi de rou[,


V[ e privighetoare-acum inima n piept,
+i floarea este nou[, =i seva este nou[,
+i sus pe cer Luceaf[rul se-nal\[ sf`nt =i drept.

Se-a=eaz[ nou-sosi\ii la masa s[rb[torii,


De purpur[ aleas[ e ur=unicul ei,
C[ci c[l[re\ii aprigi nu sunt dec`t feciorii
Acestei case-mume, ea patrie de zei.

Hulubi de gr`u aduce\i s[ le-ndulci\i privirea


E R[s[ritu-n ele sfin\it de-un M`ndru Crai,
El cu petale-n palme le scrie nemurirea
+i le nseamn[ locul de pace =i de trai...

Ei s-au ntors din tain[, ei s-au ntors din noapte


Pentru-a veghea copilul acestor zori de zi
n scutece de roze, cu din\i fragili de lapte,
N[scut din a=teptare, venit spre-a nemuri!
##
Toga iluziei

Ce-a= fi f[r[ tine


Via\a te mai rupe, via\a te mai fr`nge,
Via\a \i mai toarn[ =i venin ]n s`nge,
Te p`nde=te stron\iul, glon\ul ori tr[darea,
Te momesc ispita =i-nc[ ner[bdarea
Ce-a= fi f[r[ tine care-mi vii cu marea
Care-mi vii cu calmul =i cu mp[carea?

R`uri trec de doliu =i m[ lupt cu chinul


Nic[ieri n lume nu-i st[p`n seninul
Soarelui de pace, clarului de lun[
E=ti surprins de neguri, tremuri n furtun[,
Suferin\a bate crunt[ cu g`rbaciul
Ce-a= fi f[r[ tine care-mi vii ca vraciul?

Pentru tine, c`te sunt str[ine mie


ntre ne-n\elegeri =i-ntre du=m[nie
ntre nep[sare =i f[r[delege,
ntre cele care nu =tiu a-n\elege
Ce-a= fi f[r[ tine, tu, petal[-a florii
Care ai conturul cald al s[rb[torii?

C`nd m[ zmulgi din lumea celor multe rele,


C`nd gone=ti departe cumpene rebele,
Numai doru-atuncea p`n-la cer r[m`ne
Trupul s[ mi-l str`ng[-n bra\e tari, st[p`ne;
Ce-a= fi f[r[ tine, de-ar r[m`ne d`nsul,
Nemilos din fire, frate bun cu pl`nsul?
#$
Anatol Ciocanu

La v`rsta florii
PENTRU VICTOR

Pruncul mi-i la v`rsta florii!


+i \in slujbe lungi =i grele
Pentru a-i cer=i candorii
Ploi de c`ntece s[-l spele.

+i m[ rog de zei la cumpeni:


Nu-i ncenu=i\i destinul,
C[ci, fragil, se poate rupe
De-l va deruta pelinul,

De-a mu=ca iarba minciunii,


Iarba urii, iarba fricii
Cum m-or blestema str[bunii,
Cum m-or r`de m[sc[ricii!

Nu, de ei nicic`nd s[ =tie


+i nicic`nd de-o r[utate,
+i nicic`nd de-o b[t[lie
+i nicic`nd, nicic`nd de moarte!
#%
Toga iluziei

Ci l[sa\i-l s[ respire
Aerul de rou[-al \[rii
+i p`n[-n nem[rginire
Cerul gliilor =i-al m[rii.

S[-l a=tepte aprigi sor\ii


n izb`nzi s[ se repete
+i oric`nd n dreptul por\ii
Ochii mamei s[-l a=tepte.

+tie numai de-o risip[


Care-o fac sem[n[torii
De pe-acum din ast[ clip[,
C`nd mai e la v`rsta florii.
#&
Anatol Ciocanu

Nuf[r alb =i fraged


+i-au ascuns argintul ploaia =i z[pada,
Moina-mi cade-n suflet numai cu t[gada,
Chipul t[u de-atuncea, t`n[r =i-nflorit
Nuf[r alb =i fraged
Cum l-am mai iubit...

Mul\i =i grei mi-s anii herghelii n zare,


De-unde-aud ecouri =i-urme v[d sprin\are,
napoi privirea face drum cer=it
Nuf[r alb =i fraged
Cum l-am mai iubit...

Nu ne-a fost destinul ambilor-tovar[=,


Scoica lui e-n =oapte-nstr[inat[ iar[=i,
Dar pe-un mal de mare-atunci mi l-a vr[jit
Nuf[r alb =i fraged
Cum l-am mai iubit...

Cerul o culoare-acum de-=i mai desface,


T`n[r curcubeul nu mi-l mai ntoarce,
Nu-i izvoru-n care drag s-a oglindit
Nuf[r alb =i fraged
Cum l-am mai iubit...

Precum plopii, nal\ii, cre=te-mi-or b[ie\ii,


C[l[re\ii fi-vor, purt[torii vie\ii
Crede-mi-or vreodat[, de-oi vorbi =optit:
Nuf[r alb =i fraged
Cum l-am mai iubit...
#'
Toga iluziei

Vom arde podurile toate...


+i mai departe, mai departe,
Te-aud... Ce poate fi cu noi?
Vom arde podurile toate
+i n-om =ti drumul napoi!

Chiar aprige furtuni de-or bate


+i crunte-or bate-n fa\[ ploi
Vom arde podurile toate
+i n-om =ti drumul napoi.

Guri rele, vr`nd a ne desparte,


Multc[indu-se apoi
Vom arde podurile toate
+i n-om =ti drumul napoi.

+optindu-i c`ntecele toate,


Chiar marea mbl`nzi-o-voi!
Vom arde podurile toate
S[ nu =tim drumul napoi.

Aproape chiar de-om fi de moarte


De ne-a privi cu-ochi reci =i goi
Vom arde podurile toate
+i n-om =ti drumul napoi.

Ca dou[ p[s[ri de departe


Ce-acas[ se ntorc la noi
Vom arde podurile toate
S[ nu =tim drumul napoi!
$
Anatol Ciocanu

Speran\a
E-o pas[re n zbor speran\a
Cum ne mai poart[-n vise ea!
+i trecem m[rilor distan\a,
La mal ajungem =i la stea.

Hai, pas[re, ne du departe


Mai arde sufletul n noi
+i poate-o dragoste mai arde
De-a ne ntoarce napoi.

M[ria-Ta, Domni\[-a noastr[,


Cum ne nc`nt[ chipul t[u
Cu apa cerului albastr[
Ne speli p[rerile de r[u.

Copiii t[i suntem sub stele,


Copii avizi =i vis[tori
Prin zile bune ori mai rele
Tu ne n=eli de-at`tea ori,

+i tot de-at`tea ori, speran\[,


Din nou ne umpli de curaj
+i-i iar pe lume diminea\[,
+i iar[=i toate ne sunt dragi!

Ne poart[ tu, speran\a noastr[,


Prin veacul asprelor r[scruci
Dar nu uita, Pas[re-albastr[,
Tu tot acas[ s[ ne-aduci...
$
Toga iluziei

Lui Ion Vatamanu


Capul de zimbru-mpunge
domesticit din foi
De gramote =i pravili...
FIRUL ARIADNEI,1970

n tine-acum parc[-ar nvia un zimbru,


Cel ajuns istorie-n popor:
Parc[-adulmec[ prin lunci de cimbru
Ochi aprig de gona= =i domnitor.

Se smulge din pietrificate oase,


=i \ine carnea sub cascade-n mun\i.
Pe din[untru fl[c[ri nemiloase
l biciuie cu-o sete-a celor mul\i...

Prin tine, to\i cei mul\i, cumplit l m`n[


+i cu harapnice l frig, de foc,
+i-l zmulg din stema veche =i b[tr`n[
+i-n alta mai modern[ i fac loc.

Inima ta prin el acum e-n goan[,


N[valnic i e ritmul =i spontan,
De parc[-ar p`ndi-o suli\a cu-o ran[
Iar suli\a e-n m`ini de suveran.

Poete, parc[-\i arde pe frigare


Sufletul tot, de jertf[ lumii-adus;
Pe c`nd la Costiceni e s[rb[toare
+i-o m[m[lig[-n aburi s-a adus.
$
Anatol Ciocanu

Aburul ei mi umple con=tiin\a,


Aburu-acela pur, imaculat
De aur prunc p[rea ce-=i respira fiin\a,
De ochiul maicii tale cre=tinat.

Iar ea care-alearga precum albina


+i ne privea duios ca pe st[p`ni
Cu fa\a care z[mislea lumina,
De floare-avea acele dou[ calde m`ini.

+i-mi mai p[reau atunci cu miere unse


C`nd cel prosop pe mas[-l a=ternea;
Prin sufletu-i atunce ncepuse
La Costiceni cel mit care avea
S[ fie s[rb[toarea ta =i-a mea.

+i prinse zimbrul grai =i era crainic


De bucurii dar =i de mari triste\i,
De mari iubiri cu n\elesul tainic,
De ne-ncepute, nalte dimine\i...

De ce-mbl`nzit? De ce-nchingat n hamuri?


Nici maica nu-l dorea, nici eu nu mi-l vroiam
Suflarea lui scria frumos pe geamuri
Toate durerile acestui neam.
$!
Toga iluziei

+i el era acuma cronicarul


Cu litera pe sticl[, anonim,
Se-amestecau amarul cu nectarul,
Trecut, prezent =i viitor sublim...

Pe urm[ parc[ revenea spre ape,


Spre cele vii cascade de sub mun\i,
Sub ele fierbin\eala s[-=i ngroape
+i dorul sf`nt a doi p[rin\i c[run\i.

...Ne-ntoarcem iar la mas[ =i la pace


+i-o m[m[lig[-mbie ndelung
Un soare ve=nic ce vecii preface
}n preajma ei =i-un zimbru pare-un prunc!
$"
Anatol Ciocanu

Chemare
Proorocul nostru a murit s[rac,
El uneori nici p`ine =i nici ap[
N-avea, =i-i tot b[tea la prag
Doar ura semenilor
Spre-al goni la groap[.

C[ ne-a iubit =i binele ne-a vrut,


C[ ne-a-nv[\at la fel ca el s[ facem
Cine din noi atunci l-a priceput
+i sfatul lui azi cine-l mai ntoarce?

Ne-am bucurat =i-am r`s petrec[re\i


+i ne-a ars s`ngele sfid`nd naltul
Acuma ne ferim n dimine\i
S[ ne privim n fa\[ unul pe-altul.

C-am p[r[sit =i case =i copii


+i ne-am uitat n sat, murind, p[rin\ii,
+i ne-am jurat cu vorbe pe h`rtii,
+i-am zmuls din leag[n sf`nt chipul credin\ei,

C-am t[cut la crim[ =i-am gonit


Din suflet libertatea =i speran\a
Au cine-i ast[zi cel mai nimerit
De-a face cu adev[rat balan\a

ntru lumin[ =i-adev[r curat?


Proorocu-acel s[-l cre=tem fiecare
+i-n noi s[-l ascult[m ndurerat,
Vorbind cu gur[ ars[ de dogoare...
$#
Toga iluziei

Capul de zimbru II
C`nd v`ntu-n toamn[ codrii mu=c[,
C`nd mi-i ncercuie z[pada,
Cutremura\i de-un glas de pu=c[,
Ei cheam[-n g`ndul lor balada

+i r[muros atunci li-i nimbul


Ce suveran e peste toate...
Mugind se-aude-n preajm[ zimbrul
Ce-n coarne poart[ nestemate.

Refuz[ ochiul crunt al pu=tii


Chiar dac[-o \ine domnitorul,
l arde s`ngele br`ndu=ii
Cu care-ar bucura poporul

+i-ar lumina o-mp[r[\ie,


Drept talisman jertfindu-=i capul,
Convins cu s`ngele s[ fie,
Chiar de-o s[-l m`ntuie casapul...
$$
Anatol Ciocanu

S[lbatec ochii =i-i rote=te


Vai, nu-l ademene=te-o fug[:
Din care parte l p`nde=te
Ca o-nchisoare crunt[, jugul?

Nu se vrea-n jug! Destinu-i este


Sortit a fi al libert[\ii!
T[iat mai bine l`ng[-aceste
Por\i nz[uate-ale cet[\ii!

Nu-n jug, nu-n jug! T[iat mai bine


+i c`ini fl[m`nzi din el s[-ntind[,
Doar capul, a=a cum se cuvine,
n prapore contur s[ prind[.

Aceasta-i e de veci menirea


N-ar vrea povestea s-o slu\easc[,
Ci vrea s[-=i poarte nemurirea
Pe stem[-nimb s[ str[luceasc[!
$%
Toga iluziei

Testament II
Am s[-\i las drept testament aceast[ frunz[
Pe care-o scap[ toamnele-n v`nt
At`ta via\[-n fire-i zace-ascuns[,
C[ monument i-a= face pe p[m`nt.

Ea-i fil[ de istorie ce moare,


Osta=ul n curaj nepref[cut,
C[z`nd r[pus n lutul ce-l va arde
Pentru-a consfinte adev[rul crud.

Din cartea de istorie ce urme


De adev[ruri sfinte s-au mai scos?
Pilat se-ntoarce delir`nd s[ scurme
n s`ngele ce l-a v[rsat Hristos...

Ce urme-au mai r[mas nec`nt[rite,


Ne-nscrise-n cronici, spuse tuturor,
Glorificate-n veacuri ori hulite,
Sau inventate-ades pentru popor?

Aceast[ frunz[, doar aceast[ frunz[,


At`t de simpl[-n ve=nicia ei,
Din cartea de istorie e zmuls[,
Altei istorii pentru-a fi temei.

Drept testament \i-o las. Ea va rena=te


C[ci via\a =i-a tr[it cu-adev[rat
Doar n jertfirea ei mai recunoa=tem
Gestul total de-a fi sacrificat!
$&
Anatol Ciocanu

Zei\a istoriei
Zilnic m[ lupt cu dacii =i romanii,
ns[, pe r`nd, tot ei m[-nving =i cad
+i parc[-a= sta-ntre dou[ iatagane
+i-s de ciocnirea lor cutremurat.

Capul meu blond adoarme c[tre ziu[


+i de durere-n vis tresar =i strig
Da-n preajma mea e tot zei\a Clio,
Simt degetele-i albe cum m[ ning

Cu fulgii de lumin[ ai speran\ei:


Ai s[ nvingi =i tu, o, e=ti voinic,
C`nd se bat doi poporul te nva\[!
Al treilea totdeauna e-n c`=tig!

Zei\a Istorie-i =i ea perfid[,


mi zic, o, cum m[-mpac[ de pe-acum,
Ca peste trei milenii de obid[
S[ aflu c[ m-am r[t[cit de drum...

C[ nu-s ce-am vrut ce maic[-o fi de vin[,


Ce zodie, ce stea f[r de noroc?
De ndoieli mi-i con=tiin\a plin[
+i-mi mut str[mo=ii des, din loc n loc...

Zei\[ Clio, schimb[toare-n toate


Vai, e=ti alin[toare-ntru minciuni,
Hai, las[-mi existen\a la o parte
+i n[scoce=te, dac[ po\i, minuni!
$'
Toga iluziei

Pelegrin
Spre unde-neunde pa=ii te-ndeamn[
Sub zorii cei tineri, n lic[rul serii
Orice stea este-un nimb ce te cheam[,
Orice stea e-un semn al c[derii.

Din trecut-netrecut se aude


Cum Crai Nou zugr[ve=te destinul
Unei m[ri cu pleoapele ude
Ce le-atinge Ovid-pelegrinul

C[tre nord, c`tre nordul z[pezii,


C[tre cupele iernii albastre,
n lucoarea-nghe\at[-a amiezii
Oferindu-i triste\ile noastre,

Oferindu-i regretul =i dorul


Umbra Iuliei, ran[-amintirea
Arip[-n doliu, ea e cocorul
Sf`=iind peste Pont nesf`r=irea...

Revenea, revenea prim[vara:


E frumoas[, Domnia Ta, tare frumoas[...
Doar c[ Cezar =i spulber[ \ara
+i-nc[ strajnici mai \ine la cas[,

Nop\i la r`nd te viseaz[, magistre,


Doar prin vis al t[u nume de-ng`n[
C[ci el, Cezar, din cele registre
|i l-a =ters cu augusta lui m`n[...
%
Anatol Ciocanu

Maria de Mangop
Spre tine vin, Marie de Mangop,
Spre chipu-\i sub\iat n filigran[
Cobor ca din uitare s[-l dezgrop
Ca pe o =oapt[ risipit[-n stran[.

n florilegiul multelor Marii,


Ce =i-au purtat peste istorii trena,
Doar \ie \i-a fost dat ca s[ r[m`i
Umbra de mirt a Sfintei Magdalena.

Smuls[ din glastra m`ndrului Caucaz,


Tu, trandafir menit ca s[ te schimbe,
P`n-la Suceava nu \i-a mai r[mas
Pe trupul ca de-alun[ nici un ghimpe.

De-unde z[psise t[t[rescul han


C[ de te fur[ poate face-avere
C-a fi bolnav de tine-un moldovan
+i c[ va da pe tine c`t i-or cere?

Cine-i fi fost, Marie de Mangop


Tain[ ori vis, ori chip de suferin\[?
+tefan, b[rbatul, noaptea era orb,
Doar tu-i erai cel strop de biruin\[
%
Toga iluziei

Pe care =i-l p[zea ca pe-un noroc,


Dar sf`nt, comoar[, piatr[ de cetate,
C[ci herghelii s[lbatice de foc
n v`na lui domneasc[ dezlegate

Nu mai aveau poprire p`n-la zori


La candela cu luciu de migdal[
A ochilor t[i mari, iscoditori
Ce li s-a stins mahomedana gal[...

De ce-ai apus, de ce-ai murit, de ce te-ai dus?


Te-ai ofilit subit ca trandafirul,
Vai, ghimpii cei de piatr[ \i i-a smuls
B[rbatul, domnitorul =i martirul!

Dar luminat-a amintirea ta


M`nia sa =i zbuciumul cet[\ii
Chiar de-au prins norii a se-nnegura
Prevestitori ai ceasului r[spl[\ii...

Spre tine vin, Marie din Mangop,


Spre chipu-\i sub\iat n filigran[,
Cobor ca de sub pulberi s[-l dezgrop
Ca pe o =oapt[ risipit[-n stran[...
%
Anatol Ciocanu

Voievozii no=tri cei dint`i


Voievozii no=tri cei dint`i
Brazii ori stejarii or fi fost,
N-aveau =tire de-al c[ldurii rost,
Pentru ea \ineau un fel de post
Voievozii no=tri cei dint`i.

Voievozii no=tri cei dint`i.


n od[i de ghea\[ s-au n[scut,
Leag[n fin de ghea\[-au cunoscut,
Laptele m[icu\ei ierni au supt
Voievozii no=tri cei dint`i.

Voievozii no=tri cei dint`i


Purtau b[rbi t[iate din z[pezi
Chiar =i vara-n plinele amiezi
Ei p[reau ai nordului aezi,
Voievozii no=tri cei dint`i.

Voievozii no=tri cei dint`i


Au r[pus nt`i Marele Frig:
O=ti de cri\[-avea, era voinic
|[nd[ri au f[cut din inamic
Voievozii no=tri cei dint`i!

Voievozii no=tri cei dint`i


La-nceput au fost ni=te ciobani,
P[rinte=te mbl`nzind prin ani
De prin mun\i s[lbaticii c`rlani,
Voievozii no=tri cei dint`i.
%!
Toga iluziei

Voievozii no=tri cei dint`i


C`te-o floare-au mai g[sit prin lunci
De s-au pricopsit cu ele-atunci
Iar acestea le-au n[scut flori-prunci,
Voievozii no=tri cei dint`i.

Voievozii no=tri cei dint`i


Pr[v[lit-au st`ncile-n p[m`nt
Pentru-a se feri de ploi =i v`nt
+i-au durat l[ca=ul casei sf`nt,
Voievozii no=tri cei dint`i.

Voievozii no=tri cei dint`i


+i-au mai pus =i-o piatr[-n deal-hotar
S[ se-mpiedice orice barbar
De-o veni, purt`nd n ochi pojar,
Voievozii no=tri cei dint`i.

Voievozii no=tri cei dint`i


n blajin[tatea sf`nt[-a lor,
Ne-au n[scut drept \ar[ =i popor
Pe p[m`ntul multp[timitor,
Voievozii no=tri cei dint`i.

Voievozii no=tri cei dint`i.


+i-albesc nimbul frun\ii c[tre azi
+i se-ntreab[, tremur`nd n glas,
Din cel os al lor ce-a mai r[mas?
Voievozii no=tri cei dint`i...
%"
Anatol Ciocanu

Zodie
Sunt c`ntecele mele, sunt?
P[s[ri cu zbor de bucurie,
P[s[ri nchise-n colivie,
Izvoare scurse ]n p[m`nt?
Sunt c`ntecele mele, sunt!

Zilele mele ce mai sunt?


Sunt aer sf`nt de n[l\are,
C`nd simt c[ inima mai doare
+i c[ mai pl`nge la morm`nt
Zilele mele sunt, mai sunt...

Prietenii mei sunt, mai sunt?


Sunt du=i din urm[-n foc =i par[
S[ moar[ pentru care \ar[,
C`nt`nd m[re\, trist l[crim`nd
Prietenii mei sunt, mai sunt...

P[rin\ii mei mai sunt, mai sunt?


Mai sunt numai pe jum[tate:
Doar mama, mama-=i mai socoate
Anii prin bulg[ri, delir`nd
P[rin\ii mei mai sunt, mai sunt...
%#
Toga iluziei

Str[bunii mei mai sunt, mai sunt?


Se-aude doar o murmurare,
O-ndurerat[ ntrebare,
P[dure putrezind la v`nt,
Cenu=[ alb[ sub p[m`nt...

N[scut n zodia lor sunt?


Respir c-un c`ntec de-ndoial[,
Cu-o zi n doliu, alta-n gal[
+i c-un prieten de cuv`nt
N[scut n care zodii sunt?

N[scut n care zodii sunt?


P[rin\ii-i am pe jum[tate
Str[mo=ii-n milenara noapte
P[dure putrezind sub v`nt,
Cenu=[ alb[ sub p[m`nt,

Cenu=[ doar... p[m`nt, p[m`nt!..


%$
Anatol Ciocanu

ntre scut =i spad[


ntre da! =i nu!, ntre da! =i nu!
Soarele e lips[, soarele tabu!
Stau pluton poe\ii cu fiori ]n spate
C`ntul lor ajuns e doar la jum[tate...

ntre da! =i nu!, ntre nu! =i da!


Mi s-au stins bunicii f[r[-a mai afla
Mor de-o moarte bun[, mor de moarte-amar[,
De-o molim[ care s-o fi scurs pe \ar[?

ntre nu! =i da!, ntre da! =i nu!


mp[ratu-acela nu se pricepu
+i tot st`nd la cumpeni, mig[lind cu anii
+i pe el =i \ar[ au c[lcat du=manii.

ntre da! =i nu!, ntre nu! =i da!


n at`tea r`nduri mi-a fost inima
Ca-ntre dou[ focuri sau ca-ntre doi poli
Nici n bun[ pace, nici s[ te r[scoli...

ntre scut =i spad[ ntre nu! =i da!


S`ngele haotic prinde a ceda...
Nu-s dec`t doar dou[ firave silabe
F[-mi-le, Tu, Doamne, drept supuse roabe!
%%
Toga iluziei

Tineri, tineri...
Frunza plopului se-arat[
Verde, tremur`nd la v[nt:
Las-c-ai fost =i tu odat[
T`n[r, t`n[r pe p[m`nt...

Cu oglinzi de-almaz m[ cat[


G`ngurind izvorul sf`nt:
Las-c-ai fost =i tu odat[
T`n[r, t`n[r pe p[m`nt...

R[sar stele s[ m[ vad[


Iure= vesel de colind:
Las-c-ai fost =i tu odat[
T`n[r, t`n[r pe p[m`nt!

Gr`u-n rou[-n deal se scald[


+i-i ferice, murmur`nd:
Las-c-ai fost =i tu odat[
T`n[r, t`n[r pe p[m`nt!

Numai murgu-mi bate-n poart[,


Capu-a mahn[ cl[tin`nd:
mpreun[-am fost odat[
Tineri, tineri pe p[m`nt...
%&
Anatol Ciocanu

Fratele Hamlet
E str`mb[ lumea, legile-i neroade
Ce de milenii =i le-a m[sluit?
R[uf[c[toru-n libertate =ade
Cel cu dreptatea este pedepsit!..

Hamlet, frate mi-ai fost =i mi-i r[m`ne


Floretei tale g`ndul meu e paj,
Lovit azi tu, lovit eu voi r[m`ne
n simpla demnitate =i curaj!

C[ vom c[dea? Dar nu, nu n ru=ine,


n lupt[ inegal[ vom c[dea,
Va pl`nge-nving[torul l`ng[ tine
+i, =tiu, va regreta n preajma mea...

Recunosc`ndu-=i vina, nedreptatea...


Dragul meu frate, dar va fi t`rziu
mbr[\i=a-vom pe vecie moartea
O, nu pe-Ofelia cu s`nge viu!

+i se va trece soarele-n eclips[


Da, frate Hamlet, da, =i-a fi t`rziu
+i-astfel vom r[m`nea, n toate lips[,
N-ai s[ m[ =tii,
Eu n-am s[ te mai =tiu...
%'
Toga iluziei

Bun[ diminea\a!
Bun[ diminea\a, dragostea mea!
Robert Desnos, poetul francez,
Care a murit ntr-un lag[r de
exterminare,
Spunea Bun[ diminea\a! la toate
La pomi =i la poduri, la ierburi, la raze de stea,
Bun[ diminea\a! le-a spus tuturor nainte
de moarte!

Bun[ diminea\a \ie,-nceput de zi,


nceput de via\[, de floare, de nesf`r=ire,
Bun[ diminea\a tuturor celor ce ve\i veni,
De stropul de rou[-nseta\i =i de-un veac de iubire!

Bun[ diminea\a, ochi de mare larg deschis,


n care cerul cu zeci de galactici ncape,
Dar cine-n ad`ncuri, ca-ntr-un abis,
Le va c[uta, le va num[ra
La funduri de ape?

Bun[ diminea\a, gr`ule, frate cu F[t-Frumos!


mi e=ti cel mai drag fecior din mp[r[\ie
+i-al[turi de tine merg toat[ via\a pe jos,
C`te-un mac ro=u pun`ndu-mi zilnic la p[l[rie!

Bun[ diminea\a, praguri de case, v[ zic,


De la voi porne=te semin\ia mea-n omenire,
S[rut[, soare, pragul acesta, \i strig,
S[rut[-l, p[=e=te =i intr[-n[untru drept mire!

Bun[ diminea\a, soare, \i zic!


&
Anatol Ciocanu

Libertate
De cioc`rlie-am ntrebat:
Ce vrei tu, suflet zbuciumat?
A= vrea un cer de libertate....

Stropul izvorului curat


R[spuns-a dulce, luminat:
A= vrea un r`u de libertate!

Bobul din spic mi s-a mirat,


Dar a r[spuns nevinovat:
A= vrea un c`mp de libertate!

O frunz[-n codru-am ntrebat,


R[spunsu-i m-a cutremurat:
Vreau codru-ntreg de libertate!

Pas[rea,-n loc de-a-mi da r[spuns,


Ferice gurlui de sus:
Vreau zbor, vreau zbor n libertate...

Silaba-n c`nt mi-a l[crimat


+i m-a convins =i mi-a jurat:
O, am at`ta libertate,

At`ta codru, cer =i stele!


O, numai ele, numai ele
Dau glas singur[t[\ii mele...
&
Toga iluziei

Boga\ii heralzi
Brazdele-mi seam[n[ boga\i heralzi
Li-e p`n-sub orizonturi gestul m`inii,
n piept mirosul viitor al p`inii
l trag din reav[nul \[r`nii azi!
Brazdele-mi seam[n[ boga\i heralzi!

Eu inima v-aud, cum bate des,


Hei, voi ce-mi nmul\i\i aur[ria
Pe care e regin[ cioc`rlia
Sub nesf`r=it de-albastru univers
Eu inima v-aud, cum bate des...

Str[buni p[rin\i, neam de nemuritori,


Mult ncerca\i, dar ne-nvr[jbi\i cu via\a,
Doar vou[ v[ nal\[ diminea\a
Steag ro= de lupt[tori sem[n[tori
Str[buni p[rin\i, neam de nemuritori!

C`nd aerul cel nou spre voi l m`n


Sunt cel care v[ e de-a pururi frate,
Voi din r[bdarea voastr[-mi face\i parte
+i purt[tor de c`ntec v[ r[m`n,
C`nd aerul cel nou spre voi l m`n.

n colte verde-n muguri cruzi, dar calzi


Mireasa e Zei\a Prim[verii,
nfior`nd naltele imperii
Ale dorului ce v[ aprinde azi,
Brazdele-mi seam[n[ boga\i heralzi!
&
Anatol Ciocanu

Decebal la Roma
C[ n-o fi fost a fi, cum s-a-nt`mplat:
Poate-a fost prins spre ve=nic[ robie,
C[ Decebal nu s-o fi-njunghiat,
C[ nu-ndeajuns o fi avut m`ndrie...

+i c[ spre Via Appia i-au dus


Trupul, pe cruce s[ i-l r[stigneasc[...
El umbrei prins[-n cuie-a lui Spartacus
Ar fi putut de \ar[ s[-i vorbeasc[...

O fi f[cut tot drumul str`ns n chingi


n ching[ bra\ =i piept, n ching[ buza:
Nici s[ te mi=ti, s[ pl`ngi, spre-ai t[i s[ strigi,
S[ se aud[-n Sarmisegetuza!

+i-l mai p[zea un p`lc de lefegii,


+i-l tot priveau =i-i tremurau de fric[
Cu-o m`n[-i poate omor` de vii,
Din car, unde-i legat, de se ridic[...

Trecutu-l-au pe ape, peste st`nci,


+tiind doar gustul apei =i aroma
Coajei de brad atunci c`nd o m[n`nci
Cu ele-l hr[neau p`n[-au ajuns la Roma.
&!
Toga iluziei

B[tr`nul rege, fedele= legat


+i cu c[lu= de frunze-amare-n gur[,
A fost pe piatra str[zilor purtat
Spre groaz[, pentru mul\i de-nv[\[tur[.

Nici barem s[-l fi cobor`t m[car


Cu talpa lui s-ating[ ve=nicia,
Ci p`n-la urm[ l-au c[rat n car
P`n ce-i t[iar[ capul lefegia,

L[s`ndu-i trupu-a=ijderi nchingat,


Legat de m`ini, de piept =i de picioare,
Au nu cumva s[-l =tie ridicat
C-ar face-n jur pr[p[dul cel mai mare.

Pe urm[ ar pleca pe ceruri napoi


La loc s[-i creasc[, vai!, putea-va capul!
+i-atunce t[b[r[=te el pe noi...
+i-n fruntea lui lovit-a iar satrapul!
&"
Anatol Ciocanu

Doar g`ndul lui porni departe, h[t,


Spre-ai lui, r[ma=i la Sarmisegetuza,
Spre culmea l[cr[m`nd[ de om[t,
Peste cetatea sub furtuni ca frunza...

P.S. Astfel, ngrozitor putea s[ fie...


Dar ntr-o neagr[ zi, la el acas[,
ntr-o cumplit[ clip[ de m`ndrie
El singur firul vie\ii =i-l curmase.

Sama-=i f[cuse, deci, cu bun[ =tire...


Frico=i, romanii i decapitar[
Chiar trupul mort, o, f[r[ de sim\ire
Doar sufletu-i mai l[crima pe \ar[.

+i ultima lui lacrim[-divin[!


O suferin\[ contura latin[...
RUG{ DE OSTATEC
1998
&$
Anatol Ciocanu

Poetul unanim
Cet[\i de nedrept[\i voi destr[ma,
Praful =i cenu=a voi risipi
De pe flori, de pe fruntea p[durii,
De pe sincerit[\ile mb[trnite =i stinse,
+i-atunci, ca b[trnul Ungaretti,
voi putea rosti:
Sunt un poet unanim,
Sunt o magm[ de vise...

+i-atunci voi invoca lacrimile tale, ploaie,


Cu ele voi s[ruta inima pustiului de departe
Din inima ei nviat[ se vor scutura
Aurite din spic
Silabele boabelor,
Smulse din ceea ce se nume=te
Nimic =i uitare =i moarte...
Sufletul meu deveni-va
&%
Toga iluziei

Mngierea mamei cu unicul fiu


nghi\it de-un r[zboi
Ca de-o negur[ deas[
Pa=ii lui, vocea lui,
Ochii lui deveni-voi trziu
+i-n b[trne\ile ei ngrelate
I-oi fi lumin[ =i cntec n cas[!

Ce-mi mai r[mne pentru anii ce vin?


Minile ca pe doi snopi de lumin[
Prin nop\i de-ntuneric
Le-oi \ine-ntinse-nainte
+i-oi auzi cum peste fruntea p[mntului
Prim[verile se-ncurc[ divin
+i cum Luceaf[rul plnge
Vr[jitore=ti cuvinte.
&&
Anatol Ciocanu

Iarna cu Nichita
+i vine aerul turbat =i n strigare
+i ne mpr[=tie =i ne risipe=te =i ne sufl[
+i ne r[mne numai z[pada cea alb[ scnteietoare
Att de scnteietoare cum este numai cuvntul...
Acolo pe z[pada cea alb[ noi doi ne-am iubit...
Nichita ST{NESCU, M[re\ia frigului
1
Un col\ de stea atinge geamul meu
+i geamul tot acum e-o ran[ mare,
De chiar =i bunul Dumnezeu
=i frige mna t[m[duitoare.

E-o fierbin\eal[-a unui frig m[re\,


A=a scria poetul blond odat[
Nichita-i dus, e-n lucru sub n[me\i,
+i neaua-i umple pleata nstelat[...

S[ bem acum n doi =i pentru el,


Din cele taine poate ne ascult[
+i-i zuruie silaba clopo\el:
Inima mea inima ta s[rut[...

E-un adev[r =i cum a= vrea s[-l por\i


+i negrele-ndoeli s[-\i limpezeasc[,
S[-\i fie ghid prin tulburele nop\i
Cnd n-o mai fi nici umbra p[mnteasc[...

Coboar[ iarna palid[-n oglinzi


n ele te prive=ti ca o mireas[
Cu ochii-ncerc[na\i =i obrinti\i
De pas[re f[r[ de zbor n cas[.
&'
Toga iluziei

Prive=te iarna, cum ne-a-ncercuit,


Petale reci de ghea\[ ne ntinde...
Nichita e pe-aici, vr[jitorind
De dragoste, de nviat cuvinte!

2
Vine frigul s[ ne mu=te,
S[ ne-ncarcereze-n ghea\[
Cu mun\i albi de ve=nicie,
Cu din\i grei de bolovani,
Ne-or invidia mamu\ii
Ce-au tr[it n alt[ via\[,
Ne-or descoperi urma=ii
Peste-un milion de ani?

Ce-a fi-atunci gura ta dulce,


Ce-a fi trupul t[u fierbinte?
L-am tot strns ca pe-o vioar[
Ce mi-a plns, ce mi-a cntat...
O fi rece sloi de ghea\[,
O fi umbra care minte
R[t[cit[-n ve=nicie
+i negnd c-a existat?
'
Anatol Ciocanu

Frigu-o fi o m[re\ie,
Cum scria candid Nichita
Nemaimngiatu-n timpuri,
nstelat poetul blond?
Groaza frigului e clipa
Ce-=i irumpe dinamita
Peste florile gr[dinii
Peste-al vie\ii mele front?

3
Frig de groap[, frig de doliu
Frig cu din\i de-amenin\are,
Frig de noapte, de sicrie,
Frig de ur[, frig nebun!
Vine frigul ca s[ mu=te
Lotul meu de fiin\are,
S[ m[-ngroape-n nefiin\[
Lui n veci s[ m[ supun...

Frig-altar de-mp[r[\ie
Sigilat cu-o Stea Polar[,
Prunc ncremenit n fa=e
De un diavol cu-ochii =ui
+i-n aceast[ m[re\ie
Doar Nichita mai coboar[,
+i din alt[ emisfer[
Iese-acum coloana lui...
'
Toga iluziei

De ve=nic[ povar[
Cu ce-am p[c[tuit de la-nceput
Doamne, de ne-ai dat povara amarului?
Cezarul a venit de ne-a b[tut
Apoi ne-ai dat pe mna Fanarului...

Tu darnic pentru orice neam ai fost,


Dar pe umerii no=tri ai pus greul poverilor
F[r[ s[ le =tim pentru via\[ de rost
Pn[ la cap[tul sterp al vederilor.

Se taie din pine, din carte, din lan,


Se taie din inima codrului, sfntului,
Chiar trupul nostru de ve=nic \[ran
Se-mpu\ineaz[ pe fa\a p[mntului.

El scade n lut sub attea poveri,


Sub steaua cea ve=nic[ a ntreb[rilor
De dou[ ori azi mai mult dect ieri
Ne-acoper[ trupul potopul durerilor.
'
Anatol Ciocanu

Dar unde-i lumina =i unde-acel glas,


Care ar sparge n zalele nop\ilor
Fereastr[, spre a ne privi la obraz,
Cinstire s[ facem sub cer m[car mor\ilor?

+i pruncii a=teapt[. +i ei sunt l[sa\i


Din mila ta, Doamne, d[ruitorule:
Mine, sub hamul poverii-apleca\i,
De-ocar[ r[mne-vom, Mntuitorule!

O, datu-ne-ai via\[ ca s-o tr[im


S[-i tr[im grijile, dar =i foloasele,
Dar sufletu-n noi ne-mp[cat l-auzim
+i mai auzim cum ni se sub\ie oasele...
'!
Toga iluziei

Lemn voievodal
Tai din lemnu-acesta trup de voievod
Ca s[-i cnte codrul nviat n oase:
Din du=manii \[rii el f[cut-a pod
Peste apa timpului, m`loas[.

S[ nvie lemnul, brav =i n[zdr[van


n auzu-i fac[-=i cuib privighetoarea
Mndru-a fost b[rbatul, ca o floare-n lan,
+i din spic poporul i sorbea suflarea.

Stropi de nviere erau ochii lui,


Inima ca pinea azim[ cereasc[,
N-a c[lcat hotarul sfnt al nim[nui
El pe-al lui rvnit-a doar s[ =i-l p[zeasc[!

+i-i erau de rou[ dragostele-n zori,


Risipite-n =esuri, conturnd petale;
Rare=oaia, uite-o, scap[ ghemi de sori
Cnd l soarbe cu-ochii umezi, de migdale.
'"
Anatol Ciocanu

Ner[bdarea are snge-nl[crimat,


Sabia acuma se-odihne=te-n teac[;
Dar, de ziu[, iat[, s-a =i r[zbunat
+i pe cal s[geat[, iar b[rbatul pleac[.

|ara i a=teapt[ dreptele chem[ri,


Ea o s[ le poarte-n veac din gur[-n gur[,
Asta-i datoria sfnt[-a unei \[ri,
Lui s[ se ncread[-n dragoste =i ur[.

...Tai din lemn de codru trup voievodal,


Iar acesta cnt[ nviat n oase
+i-un potop de p[s[ri e-un p[mnt natal
Unde-n z[ri s[ plece =i de ce s[-l lase?
'#
Toga iluziei

Ostatec florii graiului


Sunt condamnat la pace ostatec vrajei ei
+i dramelor la care m[ condamn[;
La M[r[=e=ti p[rintele Mateevici Alexei
A pl`ns, dar nu atinse nici o arm[!

Chipu-i privesc, de zeu =i de martir,


S[-i n\eleg sub cer mucenicia,
Stropind cu al silabei sale mir
Memoria, credin\a, ve=nicia,

Care m[ leag[-n veac de casa mea,


De frunz[, de cmpie =i de carte
+i de Luceaf[r, ren[scut[ stea
Ce st[ n cale-a tot ce este moarte...

P[rinte, -\i sunt de-a pururi =i copil,


n care via\a-=i cat[ dezlegarea,
n care prim[verile-n april
=i zbucium[ cu inocen\[ floarea.
'$
Anatol Ciocanu

+i-nm[rmuresc n graiul ce mi-i dat


Ca m[rul lunii peste-o mare-albastr[,
Cnd pace-i pe p[mnt =i n nalt,
Cnd hodine=te-n dor chiar Limba noastr[.

Pentru-a rena=te-n zori ca un torent,


Mai tn[r =i mai luminat de soare,
Ce las[ peste r[ni de sentiment
Pleoape dulci de smirn[-n s[rb[toare.

Sunt condamnat la pacea de-a\i vorbi


n graiul ce-=i nmugure=te osul
Cu el pe buze se t[m[dui,
Smuls de pe crucea-n chin Isus Hristosul!
'%
Toga iluziei

Din noapte
Voi fi eu vagabondul n haine de-mp[rat,
Desprins din tronul nop\ii la pragul t[u s[ bat
O, stropul de lumin[ =i de-adev[r s[-l cer,
Strivit de roi de vorbe sub zile de mister...

+i nu-a fi crim[ clipa n care-am s[ r[mn


Ca sngele s[-mi bucur c[ nc[ nu-s b[trn,
C[ n-am de noapte fric[, c-oi pierde un regat
Pe care via\a-ntreag[ din zbucium l-am legat.

S[-\i fie la picioare! +i s[ te pierzi n el


Ca prin castelul verde-al p[durii-un fulg de miel,
Te prind[ r[s[ritul, s[-ntrzii n amurg
Sub bol\ile r[bd[rii pe care \i le-aduc...

Destinul s[ se-ndure blajin prin gura ta


Ca s-o ascult cum cnt[ sub cerul rece-o stea,
Acoperit cu ploaia, nchis n gura ei,
n veghea cuviin\ei, \ipnd din ochii mei.

Nu voi cer=i-ndurare, n-oi fi p[c[tuit


Pentru credin\[ poate cer=i-voi fericit,
Doar stropul de lumin[ =i de-adev[r un strop
Spre-a nu umbla prin lume f[r[ de tron =i orb...
'&
Anatol Ciocanu

Acel ce pleac[-n noapte


Acel ce pleac[-n noapte, acel ce pleac[-n zi
E fratele meu dreptul, cumintele, nebunul
=i pip[ie, ca-n febr[, merindea =i tutunul
Acestea i-or fi sor\ii cu care-a suferi!

El c[ror anotimpuri de vraj[-i sol menit


Pentru-a semna tratate de floare =i iubire
+i a se-ntoarce-acas[, dar n dezam[gire,
C-attea i sc[par[, c[ nu le-a dovedit?

Venit pe cte zile-i? Ferice-i, mp[cat?


Precum un fiu, dar vitreg, s[rut[ maicii mna
+i-aceea=i grea chemare pe dnsul e st[pna
Cnd e-ntristat ca norul, cnd este-ngndurat...

Prin neguri de-ndoial[ o fi mijlocitor


+i multelor iluzii o fi el creatorul,
Lutul zdrobind amarnic din nou crend ulciorul
Cu forme mai sublime, mai plin, mai cnt[tor?

E fratele meu dreptul, ca plopul s[getat


Ce-=i face, de-unul singur, n drumul greu coloan[,
M[r=[luind prin lume ca-n propria lui stran[
Prin ea, n vindecare, mereu nevindecat!..
''
Toga iluziei

Pe Golgota
LUI ARCADIE SUCEVEANU

Prietenul meu, blndul, gnde=te-apocalipse!


Prietenul meu, bunul, o fi sim\ind =i el
Cum se desprind din turle clopote-n veci proscrise,
Cum altele se-nal\[ cu tn[r glas la fel!

Stelele cad n goluri, dar cnd au s[ r[sar[


Alte lumini pe bolt[, s[ ard[ pentru noi?
Gzi =i nemernici hulpavi p[mntul mpresoar[,
Din rodul de pe ramuri azi viermii fac noroi!

Iar de pe unii carnea acuma se desprinde,


mputrezit[-cade cum coaja de pe trunchi,
n mintea Terrei ast[zi parc[ ceva se-aprinde,
Tot globu-n rotungimea-i parc[-i str[puns de junghi!

Nu e-un sfr=it de lume e-un nceput de jale!


Din guri de prunc se smulge barbar al maicii sn!
Cine-ar opri barbarii, cine le-ar sta n cale,
Catran le arde-n snge =i suflet au p[gn.

Vin nop\i ca s[ ne toarne smoal[ ncins[-n vise,


Iubirea poart[-otrav[ n ochi, pe buze moi...
Prietenul meu, blndul, gnde=te-apocalipse,
Golgota lui e-aproape, vibreaz[ c[tre noi!

Anatol Ciocanu

Vin[ unic[
Unii mi-au preg[tit =treangul,
Al\ii capcana ori ghilotina,
Al\ii cu\itul ori glon\ul de tot rangul
F[r[ s[-mi mai caute vina.

Iar vina era unic[, singur[ c[ respir!


C[ lor aer mai pu\in le-a r[mne,
De parc[ le-a= fi furat din mir,
Din mo=ia (furat[ de ei!) =i din pine.

De fiu m-a l[sat Cel de Sus,


S[-i cred n blajinele fapte
O, numai s[ nu fiu pus
La-ncercare cu-o moarte!

+i-am r[mas azi cu-o singur[-avere:


Lupta ce m[ umple de speran\[
C[ m[ pot ridica peste durere
+i s[-mi pip[i punctul de balan\[.

Numai cu-o singur[ moarte-s dator,


Precum mi s-a dat o singur[ via\[ pe datorie,
O via\[ n care-am ajuns cer=etor
De aer =i de simbrie.

Din neantul care ne tot \ine-n fric[


Alunec[-\i, Doamne, spre mine privirea,
Spre r[bdarea mea care te strig[
Cu toat[ disperarea,
Cu toat[ IUBIREA!

Toga iluziei

Pn[ la dezastru
Draga mea, mai e pn-la dezastru?
Pn-la el s[ ne iubim frumos,
S[ mai cred c[-s falnicul jugastru,
Tu l[crimioara clopo\ind de jos...

Tr[im n \ara tare r[u beteag[,


Gone=te c[tre guri de-apocalips
Balaur crunt pndind o via\[-ntreag[
La Libertatea ce-o mai am n vis.

Vai, nu-mi intra ]n febra agoniei


Nu mai dispun nici de-un medicament:
Sunt otr[vite florile cmpiei
+i ierbile mi-au ars n foc dement.

Ne mai men\ine nc[ r[suflarea


Ca pe-o minune de la Dumnezeu,
Ne sunt n com[ muntele =i marea
Spre care-am plns =i-am tot visat mereu.

De mai e=ti sincer[-n cuvnt =i fapt[


+i de mai e fierbinte gura ta
+i dragostea mea de mai e apt[
Dezastrul =i pr[p[dul vom nega!

Doi Robinsoni vom fi dup[ furtun[


+i-o insul[ spre ea ne va chema;
Ea, marea-nc[-a mai mugi, nebun[,
Spre frica mea,
O, =i spre groaza ta...

Anatol Ciocanu

n tog[ ca de nunt[
n tog[ ca de nunt[ s[-mi fii, iubirea mea,
+i albu-i ca lumina peste-ndoieli s[ stea,
Lumina care-ascunde, care gone=te nop\i
Din calea ce =i-o taie prin valuri matelo\i.

n tog[ ca de nunt[ tronnd imaculat


Peste minciuni de pnd[, lng[ un dor tr[dat,
Varul z[pezii tale arde profanul gest
Ce-alunec[-n eroare, f[r[ s[-ntoarc[ rest.

n tog[ ca de nunt[, vai, f[r[ muzici mari


Doar ochii blnzi ai maicii s[-mi cnte solitari,
Doar minile-i ferice s[ te ating[ lin
De binecuvntare =i de menit destin.

n tog[ ca de nunt[ spre-a m[rilor oglinzi


S[ treci cu trupu-n fl[c[ri =i ochii suferinzi
Rotund e orizontul si f[r[ de hotar
Mu=cat solar de ar=i\i, de nop\i surprins, lunar.

n tog[ ca de nunt[, din darul lui Hristos


S[ treci prin aste ar=i\i sfnt pelegrin pe jos
La marginile toate, care niciunde sunt
S[ strigi ca marinarul:P[mnt! Eu v[d p[mnt!
!
Toga iluziei

Cronica latin[
Istoria spune c[ spre Roma, spre catacombele ei,
Au fost du=i, robi\i, mii de daci ntru sf=iere
Aprigilor, nfometa\ilor lei
Care trebuiau s[ prind[ mereu la putere.

Oricum, leii Romei, erau, Doamne, actori


+i actoria oricnd cere d[ruire de sine!
Se rnduiau zeci de gladiatori
Ca s[ doboare leul hr[nit cu h[lci cre=tine!

Togile albe str[luceau sus, la amvon,


Spectacolul era-ntotdeauna de gal[,
mp[ratul =i aici avea un fel de tron
Tivit cu aur peste c[ptu=eal[.

Jos, n aren[, sngele cel dac


Se-ncrncena n fiarele dezl[n\uite,
Gata s[ se arunce n atac
Gata s[ sf=ie, de robie-nnebunite!

Se r[scula sngele dac n ei


Ce-ngrozitoare, neagr[ r[zbunare:
Din moartea altora,-nrobi\i =i ei,
Pentru-un comun dezm[\ de desf[tare!

Astfel spre Roma neamul mi-a ajuns


Cetatea m-a recunoscut, divin[:
Dovad[ gr[itoare de r[spuns
E-un rnd modest n cronica latin[...
"
Anatol Ciocanu

De nu-a fi, nt[mpl[tor, trziu...


De nu-a fi, ntmpl[tor, trziu
Mna ta ndr[gostit[-o pune
Pe cre=tetul lanului de gru
Ca pe cartea cea de rug[ciune.

De nu-a fi, ntmpl[tor, trziu


Cheam[-\i amintirile acas[
Te vei ridica din nop\i mai viu
Dect lanul ce-a c[zut sub coas[.

De nu-a fi, ntmpl[tor, trziu


Mai ntreab[ Pas[rea M[iastr[,
Care-mp[r[\ii ce se mai =tiu
Au nevoie de credin\a noastr[?

De nu-a fi, ntmpl[tor, trziu


Lng[ fruntea albelor fecioare
Pune trandafirul purpuriu
S[ le fie moartea s[rb[toare.

De nu-a fi, ntmpl[tor, trziu


Pe greul P[mntului \i-l cheam[
S[-\i p[zeasc[ ce mai este viu,
S[ te smulg[, pedepsit, din team[.

De nu-a fi, ntmpl[tor, trziu


n lacrima de-amurg te reg[se=te
+i O, mam[, dulce mam[... s[ ngni
S-auzi cum steaua sus te-nve=nice=te!

De nu-a fi, ntmpl[tor, trziu...


#
Toga iluziei

Lng[ cuvnt
n carnea acestui cuvnt
Sufletul t[u lumineaz[
ntre cer =i p[mnt
Ca un soare-n amiaz[.

n sufletu-acestui cuvnt
Nimb de lumin[-i nectarul
+i lic[rul lui este sfnt
Cum sfnt pentru maic[-i altarul.

n =oapta acestui cuvnt


ndr[gosti\i mi sunt teii
Ce-=i prind de mult dor, l[crimnd,
De aur =i smirn[, cerceii.

n flac[ra-acestui cuvnt
Se-nal\[, de ran[, chemarea
Ca turnul prim, r[sunnd,
Trezindu-mi Carpa\ii =i Marea...

Da-n dorul acestui cuvnt


Se scald[, de prunc, F[t-Frumosul
+i-i sc[par[ sabia-n vnt
+i-n floare d[ v[zul =i osul...

+i-n \ara acestui cuvnt


Grul mi-l cresc =i dreptatea
Copil al meu drag pe p[mnt,
Cum s[-\i veghez s[n[tatea?
$
Anatol Ciocanu

Cei dragi
P{RIN|ILOR MEI, PLECA|I

Pe cei dragi, pleca\i cum s[-i nvii?


(Doar Hristos s-a rentors din moarte!)
Reveni\i lng[ ai lor copii,
Din mo=ie iar s[-=i fac[ parte?

Dar ca lacrima e somnul lor,


Nici o amintire nu-i mai doare
Nici cel rug de dor mistuitor
Nu-i mai r[suce=te pe frigare.

Ei sunt umbre fragede de prunci


Care str[juie imensul m[rii,
Unde nu sunt legi =i nici porunci
Ci doar goliciunile uit[rii.

Se refuz[ chin =i suferin\i,


Pofte,-ambi\ii =i m[riri refuz[,
Refuznd chiar dreptul de p[rin\i
C[ci refuzu-acesta nu-i acuz[...

S[ revin[? Doamne, la ce bun?


Doar pe-o clip[ s[ se ngrozeasc[
C[-aici timpu-a devenit nebun
Tot din sfnt[ vrere omeneasc[,

C[-a intrat p[mntu-n boal[ grea


C[ e-n febr[ =i n sl[biciune,
C[ natura-mb[trnind =i ea
Plnge-n cea din urm[ rug[ciune...
%
Toga iluziei

Busuioc la grind[
Vino mai aproape mna s[ ntinzi
C[tre busuiocul amurgind sub grinzi
Dinspre el spre geamuri mirosul str[bate
Cu ecouri mute de eternitate.

Nu e dus[,-i vie via\a-n firul lui,


Aerul din juru-i are-aripi verzui
+i-nc[ ochi de floare, gale=i ochi de floare
Busuiocu-n grind[ pentru tine are!

L-ai nchide-n palme, l-ai primi la sn


Nu e pus pe ceart[, n-are ochi p[gn,
El e rugul care acum zace-n iasc[,
E ca pruncul care cere s[ se nasc[!

Palma ta u=ure lunec[, de stea


Firicelul palid doar c[ldur[ vrea
Nu comp[timire =i nici mil[ trist[
Cnd respiri fierbinte =tie c[ exist[!

+i putea-vom trece ru-acestei nop\i


S-ascult[m cum vntul mi=c[ nalte bol\i...
Doarme busuiocul, se viseaz[ floare
Un izvor sub gene, veghetor, apare...
&
Anatol Ciocanu

Cntece vechi
Cntece vechi mi dibuie auzul
Par ni=te prapore zdren\uite f[r-de contur,
Da-n care, sfnt =i viu, simt pe Isusul
Neamului meu sufletul lui cel pur.

Par din milenii albe dezgropate


S-a-ncenu=it izvodul, s-a mai =ters,
Dar o lumin[-n ele-nc[ mai arde,
Purtnd al demnit[\ii n\eles.

Copii mb[trni\i n ve=nicie,


Izvoare-nmormntate n p[mnt
De-a n[v[litorilor mnie
C[ exist[-n lume, c[ mai snt.

Par desene mitice pe oase


Ce-s sculptate cu minuni de flori,
Peste care timpu-avea s[ lase
Fl[c[ri crunte de attea ori.

Vin timid din ocnele r[bd[rii,


Fiecare sunet li-l nv[\
Ele-au curs la r[d[cina \[rii
Ve=nic sf[rmat[ n buc[\i!

Ele-au ocrotit-o-n vitregie,


Ele-au plns-o atuncea cnd murea!
Simt: sub respira\ia lor vie
D[ n floare-o grind[-n casa mea!
'
Toga iluziei

Clopot n sear[
Se mi=c[ limba-n clopot =i dureros o-aud
A cntec, a-nviere ne bate, a pomenire?
Peste hanul toamnei, de ploi =i p[s[ri ud,
Ecou-n murmur cere n inimi ocrotire...

i ascult[m sonorul =i pa=nicul fr[mnt


Ne cople=e=te-n snge nostalgica chemare
Semnal, c[ nu-s chiar toate ferice pe p[mnt,
C[ sufletul lui, bietul, mai e la grea-ncercare!

Cel clopotar pe scar[ parc[-mi e frate drept,


Din numele meu trage de funii-i pic de ap[
+i clopotul cel mare parc[-i la mine-n piept
Tot trupul mi vibreaz[, tot trupul e-o pleoap[!

+i funiile ploii din mine-acuma scot


Chemarea cea nalt[, ecoul care doare:
Eu iar m-anun\ planetei c[-s viu =i c[ mai pot
S[-i plng la c[p[tie cnd cineva i moare...

M[ mai anun\ o dat[ c[-n veghe nu sl[besc,


C[ vestitoru-n mine nu =i-a tocit auzul,
C[ cea mai bun[ veste-o-a=tept s[-l fericesc
De-s zorii albi ai zilei, de-i purpur[ amurgul.

De la un pol la altul voi fi ecoul lui


Ecou de ndurare, ecou de s[n[tate,
Ecou ce-l va rena=te ca pe un prunc din nou,
Ecou ce-mi umple-n via\[ temeiurile toate!

Anatol Ciocanu

S[ nu ne p[r[sim
Ne-am strigat sub bol\ile zilei
Sub bol\ile cu stele, sub tot naltul:
Vin friguri, vin ar=i\i,
Vin nop\ile lungi pe p[mnt
Voi, to\i care mai sunte\i, care sunt
S[ nu ne p[r[sim unul pe altul!

+i glasul meu ntr-o rug[ciune


Pretutindeni v[ caut[ din fiu ]n tat[
Din r[s[rit spre-apus,
Din pol n pol, sublim:
Unul pe altul s[ nu ne p[r[sim,
Desp[r\irea ne ia puterea de la urm[, toat[!

S[ ne \inem de firul de iarb[


De floare, de ramul ne-ngenuncheatul,
De raza soarelui, de stropul divin din izvor
Eu vin copil s[ m[-oglindesc n ochii tuturor
S[ nu ne mai p[r[sim unul pe altul!

Ct mai e roua la zori


+i se-aude privighetoarea,
Ct se mai aude orga p[durii,
De-o mai auzim
Unul pe altul s[ nu ne p[r[sim
Aceasta mi e pn[ la ultima clip[
Chemarea!

Toga iluziei

Barbarii
Unde n-au vrut n-au t[b[rt barbarii!..
Gemea Egiptul =i se plngea-n Carpa\i,
Codri de fii frumo=i decapita\i
Mai mo=tenesc =i azi, dar nu m[ sparii!

Crunt, peste m[ri supus-au Bethleemul,


n\into=at-au carnea lui Isus,
Dar n Pilat dormea un =arpe-ascuns
Ce-avea-n[untru a-=i desface ghemul

+i-ai aminti c[ mai exist[ moarte...


Iar n Carpa\i cre=tea un mndru cal,
Pe care-avea s[ salte Decebal
S[-i vad[ cum vin, hoarde, de departe,

Cum seam[n[ pr[p[duri mari n cale...


+i Sarmi se-ncingea cu mun\i la bru,
Cu sabia Danubiului ru,
Ce-avea doar pentru-o clip[ s[-i potoale.

Anatol Ciocanu

...Barbari-s du=i... Dar iar se nasc barbarii


+i iar mi caut muntele str[bun
S[-mi ap[r pruncul, nu s[ le propun
Din grul ce-mi mai aure=te-n arii.

Timpul, perfid, a =i uitat de mine...


De dou[ mii de ani sunt veghetor,
Cci n-are margini foamea, setea lor
De-acest p[mnt blajin care m[ \ine

De dou[ mii de ani ntr-o veghere


C[ poate se va ar[ta Isus,
Lui s[ m[ plng, s[-i spun ce am de spus,
+i-apoi s[ mor cre=tin, precum se cere...
!
Toga iluziei

Totul ce-am mo=tenit


Totul ce-am mo=tenit de la bunii-str[buni
n ochii no=tri-acuma parc[-n mii de a=chii se frnge;
Anii perfizi au trecut peste toate, nebuni,
Aruncnd peste toate numai umilin\e, zgur[, praf
de uitare, de snge.

+i-acuma, a pune aceste a=chii la loc


E ca =i-n povestea cu Tantal, mereu pedepsitul,
A=chiile-s tum[nite =i ele =i nu se-ntorloc
C[ci giuvaierul din noi e =i el, tum[nitul.

Vara spre lan vin l[custele de-l ciugulesc,


Toamna =i iarna vin ciorile de-nghit bobul din brazd[,
Cu fiece strop din sngele meu m[ trezesc
C-a= vrea s[-mi caut o alt[ planet[ de gazd[.

n m[r doarme viermele-otr[vii, se poate trezi,


mi poate roade pomul pn[ la r[d[cin[:
Copiii no=tri nu s-or mai uimi
Aroma fructului demult li-i pe limb[ strein[.

Te zbate =i \ip[ la cer pn-la lacrimi, suflete-al meu,


C[ci din cnd n cnd te hr[nesc cu speran\[
De parc[-a= hr[ni cu istorii un zeu
Ce refuz[ s[ m[ cunoasc[ la fa\[!
"
Anatol Ciocanu

Rug[ pentru Crist


N-ai fost Tu omul cel dinti,
Cred n-oi fi eu cel de pe urm[:
Am crucea Ta la c[p[ti,
Spre bine-aceasta m[ ndrum[.

+i poate nu va trebui
Ca s-o stropesc =i eu cu snge
n spate-oi duce-o dac[-o fi
Dat ca nevoia s[ m[ strige:

Crucea s[-\i por\i! m-oi resemna


La chinu-acest f[r-de-ndurare,
Ca Tine, demn, o voi purta,
Arzndu-mi osul pe spinare!

La trup =i gnd m[ nsenin,


R[bdarea Ta mi d[ putere
Ca neamu-acesta s[-l sus\in
Cnd mi-l inund[ vreo durere.

Tu-ai fost cu noi mngietor,


Speran\e Tu ne-ai dat divine,
Cnd ne-au gonit cei bravi feciori
Spre ocne-amare =i streine.
#
Toga iluziei

+i-n ruga Ta ne-am mngiat


n ceasul crunt din fa\a mor\ii,
Ne-au spnzurat =i ne-au t[iat
Prin Tine n-am murit cu to\ii!

C-a=a am fost =i-a=a vom fi:


Purt[m o inim[ miloas[,
De-au vrut pe to\i a ne z[tri
R[ma=ii s-au ntors acas[

Martiri de toate-nsp[imnta\i,
Ei au nfrnt neomenia;
De crezul T[u n gnd salva\i
Ei azi \i-adun[ datoria

Prin libertatea ce =i-o vor


Ici, pe p[mnt, sus, c[tre spa\ii
+i plng de bucuria lor
Jos Marea =i-nc[ sus Carpa\ii!

Cu ruga asta m[ aplec


Spre chipul T[u cel smuls din moarte
Lumea la r[u s-o n\eleg,
S[-\i zic de bine mai departe!
$
Anatol Ciocanu

Vino, toamn[, vino-ne!


Vino-ne, hai, toamn[, =i spre noi, s[racii!
Ai n deal de sprijin via =i haracii
+i-n livad[ ramii dulce curg cu mere
+i cu prune-albastre smoc de giuvaiere!

Vino-ne, c[ci, uite, s-a-ngro=at lumina


De c[ldura verii, =i-a crescut albina
Faguri dulci sub teiuri, la pris[c[rie
D[ pe-aici la miere =i mai ]ntrzie,
Principes[-n aur =i cu fruntea-n stele
Pentru v[zu-n sete-al ner[bd[rii mele!

Codrii mei sub cre=tet nop\ile \i-or pune


Ce pove=ti cu ngeri frunzele \i-or spune!
Vai, cercel deasupra luna \i-o voi prinde,
F[t-Frumos veni-va brav, de te-a cuprinde!

Rezema\i al[turi, vom sorbi-n m[sur[


Din aceea=i cup[ aromind pe gur[
+i n cuibul celor rndunici plecate
\i voi cre=te, soro, stropi de nestemate...
%
Toga iluziei

Dragoste trzie, vino-ne odat[


Peste a=teptarea noastr[-nfierbntat[!
C[ci n fiecare dintre noi, s[racii,
Zace cte-un mire =i-o mireas[ zace:
Ner[bdarea arde nop\ile =i zorii,
Zac n fiorul sfntul to\i mustuitorii
+i a=teapt[ ceasul ce-a \ipa fetia
E-ngrelat haraciul =i e coapt[ via!

Noi s[racii-n vorbe =i-n p[mnt de \ar[


Te chem[m cu rodul t[u: hai, ne doboar[,
Pe unde-i mai plin strugul, mai cu rod copacul
Clopotu-\i de aur fie-ne capacul!
&
Anatol Ciocanu

Un cntec prohodit
C-am vrut s-avem mai mult n-am izbndit!
Am ndr[git cu ce-am r[mas acas[:
Un cntec ce-l cnta tata la coas[,
Cnd avea lanul lui bun de cosit,

+i vinul scurs n pivni\ele reci


Ca o-mplinire-a toamnei, repetat[
Peste-a=teptarea verii, asudat[,
Sub stelele nl[crimate-n veci.

Doi cai cu nori de aburi peste ei


Tata-i vndu n patruzeci =i =apte
Ca mama s[ ne cumpere =i lapte
Eram fl[mnzi, =i eram slabi, =i eram trei...

Grul-copil mb[trni cu-ochi goi


+i-mb[trneam =i noi pe zi ce trece
+i nu era pe lume nici o lege
Ca s[ ne-ntoarc[ ploile-napoi!

Pe tronul secetei, incandescent,


Ne sfria r[bdarea ca o rou[,
Att de mult =i sfnt dorit[ nou[
n anu-acel la rou[ repetent...

C-am vrut s-avem mai mult n-am izbndit,


Ci-am ndr[git cu ce-am r[mas acas[;
Acum nu mai avem nici lan de coas[
+i cntecul lui tata-i prohidit...
'
Toga iluziei

Pruncul cel liber


Am tr[it un timp dirijat de drapele
Timp cu ochii lega\i cu pancarde;
Pleoapele se desf[ceau n chinuri grele
+i doar n orele cnd luna arde...

+i-astfel, cu ro=ul lor capitona\i,


Ne era sngele greu =i orb, =i-n sc[dere,
Doamne, cnd ne-am f[cut dezlega\i
Parc[ eram stor=i de-orice strop de putere!

+i ne t[ia v[zul lumina din jur,


+i ame\eam de aerul de-afar[
n care chipul pruncului cel pur,
De liber ce era putea s[ moar[!

Era al libert[\ii pruncul meu n[scut,


Rostea silabele, de neam durute,
+i striga c[tre-un temut trecut
Chemndu-=i, febril, rudele pierdute...

Ceasul a fost spre-a se multiplica


n spa\iul vr[jit de Tricolorul
Care-n trei lacrimi sfinte descnta
Destinul =i r[bdarea =i tot dorul

Acestui neam de tn[r-verde gru,


Unde-a fost uns de mire F[t-Frumosul
De-i cnt[ floarea plaiului la bru
+i-i este bucium de veghere osul!

Anatol Ciocanu

Cntec bolnav
Cntec bolnav de-o \ar[ de str[mo=i
Care m[ blestem[ din albe oase
C-am tremurat sub zodiacul ro=,
C[ =i-azi m[-ncearc[ temeri tic[loase

+i-s strns n chinga lor urt metal,


Mi-s nefire=ti =i n sfial[ pa=ii,
+i-astfel, vagabondnd cu suflet pal
M[ plng p[rin\ii, m[ ur[sc urma=ii...

Pecinginea ne-ncrederii o port,


Drept ve=nic[ nevindecat[ ran[
+i trec prin \ar[ parc[-ar trece-un mort
Pe-un drum unde-amintirea se destram[

n pacea unor st[ri ce mi le chem


Sau mi le nasc n trup, improvizate,
Eu mai aud acel cumplit blestem
Ce din p[mntu-ndurerat str[bate.

+i-atunci de firul ierbii-s \intuit


+i-s \intuit de frunze =i de stele
Sub cerul bol\ii vnat, r[stignit,
E stins[ flac[ra speran\ei mele...

Spre tine vin, tu-mi e=ti salvarea, Crist,


Lacrima ta ca un balsam m[-ating[
}n c[ntecul bolnav s[ nu exist,
Vai! ndurarea-\i sfnt[ s[ m[ frig[!

Toga iluziei

Adunare na\ional[
Pe unde mi-a\i umblat,
Prin care veac, prin care sat
Cu numele pierdut, uitat?
Descul\i, fl[mnzi, b[tu\i,
Am[r\i, obosi\i,
C[lca\i prin r[zboaie de cai,
Tr\i de p[r prin nchisori,
Cu picioarele de plug s[rutate,
Ast[zi v[ v[d:
Veni\i din t[rmuri ndep[rtate
Cu bra\e la cer ridicate,
Cu capul mai mndru, mai nalt
Sufletul vostru-a-nviat,
Trupul vostru e cald!

Acum ia mai sta\i de hodini\i


Sub coroana de verde smarald
Al teiului de crucea lui +tefan p[zit!
Privirile vi s-au umezit:
Nepo\ii-n jur fac hora cea fr[\easc[
La masa cea mp[r[teasc[,
Bineveni\i str[mo=ii s[ pofteasc[!
Sngele lor nicicnd s[ rugineasc[
Obrazul lor nicicnd s[ nu ro=easc[,
O, via\a lor nicicnd s[ nu p[leasc[
n d[ruit,
n omenit,
La nesfr=it!
Anatol Ciocanu

R[ceala
Precum omida, e-o r[ceal[-n noi,
+enilele-i de praf sunt nev[zute,
Ni se scrbe=te carnea mai apoi
+i doar sim\irea-n trup se mai ascute.

Intr[m n iarn[ ca-ntr-un cimitir


+i-aici crucile-s zmulse, duse-acas[,
+i focu-n sob[-atunci e un martir
Ce delireaz[-n clipa cea de groaz[...

P[durea e sc[zut[-n dep[rt[ri


Pn[ la puii care-a=teapt[-n ghind[
Li-s mor\i p[rin\ii n nc[ier[ri
Dintre topor =i-o clip[ suferind[.

+i-acum a=teapt[ sutele de ani


S[-i mngie cu soarele =i ploaia,
La fel s[ fie socoti\i du=mani
De-acel ce-=i urc[ pn-la cer odaia...

+i iar e rece-n snge =i-i fior,


Ca-n zi de Pa=te, cnd subit nghea\[,
Cnd mielu-=i las[ capul-fulgu=or
Pe trunchiul ce-l desprinde de la via\[.

Lumina pentru dnsul a apus


+i iarba pentru el de-acum e moart[,
+i clopo\el la gt nu-i va fi pus,
N-o s[-l dezmierde pu=tii niciodat[...
!
Toga iluziei

R[ceala m[ surgum[, =i-s bolnav...


Au poate e pe undeva vreo lege,
S-o-nfig cu acul ntr-un paragraf,
Poate astfel, cu anii, va-n\elege!

R[ceal[ de spelunc[-nchis[-n mun\i


R[ceal[ de uitat[ m[n[stire,
R[ceal[ de copii ajun=i c[run\i,
R[ceal[ de om surd n omenire.

De grindin[ r[ceal[, de ghe\ar,


R[ceal[ de metal cu ochi de =arpe,
R[ceal[ lng[-al inimii hotar,
R[ceal[ de iubire sub pleoape.

R[ceal[ de planet[ f[r[ grai


Ce se rote=te sus necunoscut[
Lumina-i ce m[-mbrac[-n evantai
Nu m[-nc[lze=te, nu m[ mai ajut[...

A mea-i de verde cntec =i de dor,


A mea-i cu via\a ce m[ du=m[ne=te!
Poate de-att =i \ip ngrozitor
Cnd o simt prunc, =i-acesta se r[t[ce=te!
"
Anatol Ciocanu

+ansa existen\ei
Cu =ansa existen\ei am legat
Chipul sl[bit =i trist al Libert[\ii
+i-am plns c[tre coloane ce din sat
Veneau buluc la por\ile cet[\ii.

Cci n-au cer=it intrare, n-au b[tut


Cu mini barbare zidu-n adormire,
Ei au sosit cu al iubirii scut,
Ei respirau cu gur[ de iubire.

Momentul drept efigie-am s[-l port


Gravat pe inim[-ntru neuitare,
B[taia mai fierbinte s-o suport
Pentru acest curaj de s[rb[toare.

S[ nu ncremenim n acest loc


Al nvierii sfnt drapel de \ar[
Ne fii aripa noastr[ de noroc
+i peste toate oasele coboar[
#
Toga iluziei

+i f[ lumin[-n cugete la to\i,


Lumin[ pentru min\i ntunecate
C[ci ai de-adus =i bucurii la por\i
+i s[ mai tai la brazde de dreptate!

Intr[m n marea =ans[ DE A FI!


Intr[m n existen\a milenar[
Ce ne-a fost zmuls[ ntr-o bun[ zi
Precum s-ar trage-o plant[ n afar[...

Intr[m n existen\a cea de neam


Care ne-a fost furat[ mi=ele=te
Nici respiram, =i nici gndeam,
ascuns plngeam
De-aceste lacrimi, Doamne, ne fere=te!
$
Anatol Ciocanu

C-am fost mereu


C-am fost mereu cu visele-n robie,
C-am fost mereu strivi\i de-un ideal
Nu cred c[-i cea mai mare agonie,
Nu cred c[-i drumul spre-un sfr=it fatal.

C-a fost un mit ce-a putrezit pe oas[


+i-acum de el nu ne putem sp[la
Nu cred c[-i de la Dumnezeu pedeaps[,
Nu cred c[ fruntea nu ne-om ridica.

C-a fost ndemn =i rvn[ m[sluit[,


C[ ne-am tot uns pe cugete cu fals
E-o iner\ie-a vie\ii gratuit[,
O iner\ie de eroare-n pas...

C-a fost minciuna marea-mp[r[teas[,


Ce ne-a \inut n carcerele ei
Noi dragoste =i inim[ miloas[
I-am dovedit, creznd nu dumneaei.

C[ci noi crezut-am grului din colte


+i glasului izvorului plngnd
Peste-un imens de-mpov[rate holde
+i peste moartea celor din mormnt.

+i-am mai crezut c[ va zbucni lumina


+i-a scrijela-ntunericul pe loc,
Pe unde-n doliu se ascunde vina
C-am dus pe umeri mun\i de nenoroc!
%
Toga iluziei

Acum
Din team[ pentru moarte ne-am trezit,
Din dragoste pentru aceast[ via\[?
Acum ni-s ochii numai diminea\[,
Acum ni-i trupul numai r[zvr[tit...

Acuma sorb doar zori ngem[na\i


+i numai roua cea nevinovat[,
Cci ea se mai ndur[ s[ mai cad[
Spre-a ne =ti ochii no=tri-nroura\i.

Acum ne roadem, harnici =i rebeli,


Cel optimism ce ne-a intrat n cas[,
Dar ct ne st[ruim el nu se las[
+i trecem nop\i sub ale lui momeli...

Acum, ca din spital, fugim din str[zi


Cu numele de idoli, sun[toare,
Schimb[m c[ma=a veche ce ne doare
+i cugetul ni-l sf=ie-n buc[\i.

Acum amurgu-i M~INE de-a venit,


+i pare noaptea scurt[, de-o secund[,
Nici un regret nu poate s[ se-ascund[
Orice regret acuma-i pedepsit!

Acum ne d[m cu var! Dezinfecta\i,


Strivim bacili =i ignor[m bacterii
+i ne suntem noi singuri ienicerii
Pe-un continent de vise deporta\i...
&
Anatol Ciocanu

Negru patrafir
Dezam[gire negru patrafir
Sub care-a fost speran\a mea-ngropat[
De-attea ori b[utu-mi-te-am toat[,
Cup[-a ced[rii mele de martir!

+i te-ngropam ca s[-mi rena=ti mereu


Cu valul t[u amarnic de regrete
+i ceruri mai c[deau desperechete,
Ca s[ rena=ti din nou pe capul meu...

Dezam[gire de destin fugar,


Dezam[gire de iluzii goale,
De-attea revolu\ii mondiale
+i de lichidul negru din pahar!

Eu l-am sorbit crezndu-mi-l de leac


De cei ce-l ntindeau multbinevoitorii
De fericire pentru muritorii
De alde mine, r[t[ci\i prin veac!

De-atta fericire simt acum


Ve=mintele cum se despart de mine,
Plesnite-s toate =i mi par streine
De parc[-au fost croite doar din fum...

Cum s[ le port? Sunt regele cel gol


Cu degetul m-arat[ lumea toat[!
Cel negru patrafir, de te mai cat[,
Pune-l pe foc =i uit[-l, Anatol!
'
Toga iluziei

Loc n istorie
Locul nostru-n istorie ni-i ocupat,
Neam al meu vis[tor la noroace
Oricum ne-am ntinde, oricum ne-am desface,
Locu-n istorie ni s-a luat.

Locu-n istorie ni s-a-ndep[rtat


Pentru un timp de favor mai ferice,
Orice n-am face, orice m-am zice
Altui neam acel loc este dat...

Locu-n istorie-i lotul avut,


Cump[rat cu existen\[ =i cu parale,
Dar prin acele de tain[ anale
Locu-n istorie, vezi, ni-e vndut...

Locu-n istorie, neamule-i, vis


Pentru acei care umplu parterul,
A=ijderi avndu-=i, ho\ind, partenerul
Locu-n istorie le este promis...

Locu-n istorie nou[ ni-e doar aici


Unde se vntur[-n vatr[ cenu=a
Celor pleca\i. Deschis[ ni-i u=a
L[sat[ feciorilor mei de bunici!

Locu-n istorie... Dar ni-l dorim?


E bun de arat =i de sem[nat grul
+i trece pe-aice de secole, rul
Durerilor noastre s[ ni le sorbim?
!
Anatol Ciocanu

Blestem de pace
Pace peste toate, pace peste toate,
Pace peste cele multe ntmplate,
Pace peste ciud[, pace peste ur[,
Pace celui care m-a plesnit pe gur[,
Pace peste arme =i peste minciun[,
Pace peste steagul ce cu vorbe tun[,
Pace peste malul care se pr[vale,
Pace peste mor\ii ce-i strive=te-n cale!
Pace peste foamea celuia ce vine,
Pace peste sacul ce =i-l umple bine,
Pace peste fuga-i, peste-a lui ho\ie,
Pace s[-i dai, Doamne, numai nu mai vie!

C[-mi adun mnia, c[-mi fac fiar[ bra\ul,


C[-i d[rm cerbicea =i-l anin cu la\ul,
C[-i nfund c[lu=u-n gur[, de \[rn[,
C[ se face rece aici de-o s[ r[mn[,
C[-mi mai calc r[bdarea, c[-mi mai calc destinul,
De-i fac =treang din limb[, dac[-l prind cu plinul,
C[-i pun sfori la gene =i-i g[tesc gurarul,
C[-o s[-l fur de lemne =i pe p[durarul,
C[-o s[ fac rug mare, pn-la cer de mare,
C[-o s[-mi fac =i mie-odat[ s[rb[toare!
!
Toga iluziei

Haiducie
Fra\ilor, din care regiment
Al suferin\ei vi se-aude glasul,
Sub care codri =i apleac[ lent
+i n\eleg[tor iconostasul?

De unde se-aud cntece-n delir


Amestecate c-un potop de jale?
Voi to\i sunte\i cte un Rege Lear
Ce-l p[r[sir[ crunt fiicele sale?

Voi, fra\i, min\i\i de marile izbnzi,


ntoarce\i ghiocul inimii spre mine
Sunte\i avizi,
Sunte\i seca\i,
Sunte\i fl[mnzi
+i trupu-n =ea nu se mai \ine bine...

L[sa\i-v[-acum l[ncile ]n jos,


E ora isp[=irii de p[cate
n turnul meu, n ochiu-i luminos
Aceast[ or[ acuma vou[ bate!

Porni-vom mine-n zori, cnd va lega


Lumina smburi grei de ndemnare,
To\i codrii n picioare-or trmbi\a
+i roua peste frunze-a picura
Lacrima de dor de Libertate
A codrului
A noastr[, a mea =i-a ta
Vai, ea mai are ochii lega\i =i minile legate!
!
Anatol Ciocanu

Harta Europei
mi trec ochii pe harta Europei buimac
+i inima-n piept se zbate a=ijderi buimac[:
Ochii de-un florilegiu de culori se sparg
Dar nu mai dau de-mp[r[\ia Dac[!

O fi intrat n lutul istoriei, comun,


I-o fi t[iat cineva r[d[cinile negre-amare?
Peste urmele ei nev[zute se suprapun
Milioane de oase, de moarte popoare...

E mincinoas[, ca =i multele h[r\i?


E stratul m[sluit, de suprafa\[?
E mp[r\it de Domnul n buc[\i,
La mp[r\ire-o fi fost de fa\[?

Ovidiu fost-a suferindul ocular,


Sem[na cu Isus mai purta =i coroan[,
Martir supus pe-acest t[rm barbar
Din care ne-a r[mas doar o icoan[

Acea a lacrimii cu care-a scris,


Cu care pana-=i nc[lzea-nghe\at[,
Scrisorile pe care le-a trimis
Spre con=tiin\a mea ncarcerat[.

+i chipul lui la \[rm de Euxin


mi pare harta-mp[r[\iei Dace,
Topit[-n lutul unui ve=nic chin
Spre-a nu cunoa=te-o ve=nicie pace...
POEMELE DURERII
2000
!"
Anatol Ciocanu

Cucul din ceas


Vrst[-a mea, ai ochii tri=ti =i obosi\i...
Cucu-n ceas \i-anun\[ ani mai ferici\i,
Uite-l, cum se-nal\[ =i-aprig se fr[mnt[
Au nu pentru tine ora asta-\i cnt[?

Dar e toamn[-afar[ =i bat vnturi reci,


Amintirii, ei doar vrei s[ te apleci,
Cnd te-a-mplut seninul, cnd te-a ars seninul,
Cnd veneau spre tine m[rile cu plinul,

Cnd \i-era suflarea de la pol la pol,


Cnd veneau spre tine p[s[rile-n stol
Care de aproape, care de departe
Cerul doar cu tine, magic a-l mparte...

Trec ca o balan\[-a nostalgiei nori


Peste chipul lunii =i se-aud ninsori,
Purtnd v[luri albe, giulgiuri nghe\ate
Ce-n curnd la poart[, inocent, vor bate...

Cum le vei deschide cum te-or =i ura!


Dulce-a plnge-atunce numai inima,
C[ci din cele lacrimi ce s-au plns odat[
A r[mas doar umbra... Marea li-i secat[!

V[rst[-a mea cu ochii tri=ti =i obosi\i,


Cucu-n ceas \i-anun\[ ani mai ferici\i,
Uite-l cum la ora asta se fr[mnt[
Au nu pentru tine, cea din urm[,-o cnt[?
!#
Toga iluziei

La furtuna care se va na=te


Sunt acum ca sunetul cel stins
Dup[-o mare, crunt[ detunare,
Printre ierbi =i ramuri goi prelins,
F[r[ =ansa cea de r[zbunare.

Stins ecou pe lespezi adormit


+i topit n bulg[ri de \[rn[...
Tinere\ea mea s-a risipit
Ca o cas[ veche =i b[trn[,

Ca un lan cosit, nc[ ne-ns[mn\at,


Putrezind sub toamn[ =i sub ploaie,
Sufletul n mine s-a-ncuiat
Ca-ntr-o f[r[ de ferestre-odaie:

Nici o raz[ nu p[trunde-aici


+i pere\ii nu cunosc lumina,
Dar sub talp[ lutu-ascunde-un brici
+i m[ frig regretele =i vina.
!$
Anatol Ciocanu

+i mai stau cu gndul r[v[=it


De-amintiri ce le-am avut odat[
Drept podoabe mari, ce le-am tr[it
ntr-o via\[ surd[ =i furat[...

Stau sub ele ca sub pietre reci


+i prin os p[mntul m[ str[bate,
Sau oasele mele-n ele-ntrnd
Se-aud, ca-ntr-o iertare de p[cate...

Spune, suflete, =i tu ceva


De-amor\it durerea =i minciuna...
Prind pere\ii a se sub\ia
+i aud, n[scndu-se, furtuna!
!%
Toga iluziei

Capac
Chiar ochiul Domnului s-a-nchis, temut
A ne-n\elegere:
Unii din noi =i schimb[ pn[ =i pielea
n care s-au n[scut
Pe lume f[r[ nici o alegere!

+i pieile-aceste streine trase pe ei


Nu c[ nu pot s[-i mai apere:
Le tulbur[ min\ile, ca la mi=ei,
+i le fac ochii s[ scapere

De se-nsp[imnt[ =i plng cei de-s mici,


Cei de-s mari c[utndu-=i sc[p[rile
ncotro-i duc vederile de-aici,
Pe unde-s mai u=oare poverile...

Tr[im, a=adar, din mila lui Dumnezeu,


+i frica lui ne-nflore=te oasele,
Ne=tiind a mai face vreun r[u
+i-a mai ascu\i n b[t[tur[ coasele.

Le scoatem numai pentru lanul cel mut


Cu spice-aplecate =i darnice...
+i-astfel, tr[im dar la timpul trecut
Sub stelele-n lic[r zadarnice...

Sufletu-n cazn[, credin\a-n delir


+i paznic la u=i nenorocul, s[racul...
Cnd vom porni spre-un comun cimitir,
Cnd ne vom pune singuri capacul?
!&
Anatol Ciocanu

Doi cu-o singur[ mnie


Cine trece, cine trece
Pe sub bol\i cu lun[ rece,
Vitejia s[-=i ncerce,
Scrba zilei s[-=i nece,
Pe mine s[ m[ dezlege
De cea grea f[r[delege?

E Greul P[mntului
n jeli=tea vntului,
L[trnd pa=ii spnului,
Spnului p[gnului
Care-n anul cinelui
Drojdia veninului
Vars[-n cupa florilor,
Florilor-surorilor
La apele Prutului,
Prutului t[cutului,
Blndului b[tutului!

Alei, Greule, te-a\ine


Z[bovind mai lng[ mine,
C[-mi e inima-n ru=ine
De mnie, nu de bine!
!'
Toga iluziei

Te a\ine cu r[bdare
Pn-la r[s[rit de soare
S[ m[ scapi de-ntunecare:

M[-nconjoar[ vrcolacii
De mi-au ros pn =i haracii,
mi rod gardul, mi rod pragul
C[ s-au nfr[\it cu dracul...
Alei, Greule, te-a\ine,
Piept mnc[ilor le \ine,
Ap[r[-m[ de c[dere
C[ eu nu mai am putere!

Iar de-o fi s[ mai tr[im


Ne-om alege-un \intirim:
Nimenea s[ nu ne =tie
C-am fost doi peste-o urgie
Doi cu-o singur[ mnie!
"
Anatol Ciocanu

Spre amurg
Mai face s[-i pun visului arip[
Cnd nu mai am nici o speran\[-acum?
Blestemul Domnului m[ d[-n risip[,
Din ce-am avut se-alege numai scrum...

Ai cui or fi balaurii pedepsei


Care mu=cat-au crunt din casa mea?
+i cui acum de lacrima mea pese-i,
Cnd =i aceasta s-a uscat, =i ea,

Strivind-o ar=i\a, sf[rmndu-i chipul


Conturul de glob sacru =i izvor?
Simt cum pe frunte-mi bntuie nisipul
Apocaliptic =i neiert[tor...

O, n-am ucis =i n-am tr[dat lumina,


La du=mani temenele n-am f[cut,
Dar sunt n dou[-al[turi cu neghina
+i-s una cu cel orb =i cu cel mut...
"
Toga iluziei

S[ m[ rog, o, Doamne, \ie? Pn[ unde?


R[bdarea mea te va putea striga,
Cnd nici o stea din ceruri nu r[spunde,
Iar de-ar r[spunde ce mi-ar spune ea?

+i trec prin zile ca prin ml molusca


Spre unde, ncotro, spre ce hotar
Al crncenei r[bd[ri care mi usc[
Dorul de-ar fi =i exista m[car?

Ce m[r s[ mu=c spre-a repeta p[catul?


Lumea-i spre-amurg =i m[ru-acela nu-i!
Copiii lui Adam nu =tiu de tat[
+i, crun\i, nu =tiu de frica nim[nui!
"
Anatol Ciocanu

Alteori
Alteori ca de pedeaps[, vin s[rb[torile
cu lacrimi de-adio
pentru toate crimele,
pentru toate erorile,
pentru toate ororile
pe care ni le-ai zvrlit n cre=tet
nemiloas[ tu, Zei\[ Clio...

Alteori scriu sonete albe,


profannd rimele lui Michelangelo =i Dante
dar nu m[ r[zbun pe ei, ci pe crimele
celor ce mi-au turnat otrav[
peste petalele trandafirului,
acum delirante.

Alteori chem la mp[ciuire du=manii


pe care-i =tiu pretutindenea
ntunecndu-mi z[rile, soarele,
"!
Toga iluziei

dar i las[ rece zmbetul meu


=i iluzia mea
care nu le cere coroanele, banii
ci doar att:
s[-mi respecte, s[ nu scuipe
gr[dinilor mele hotarele!

Alteori chiar dragostea mea e bolnav[


ca o cmpie sub ar=i\[-amarnic[,
c[-mi vine s[ \ip tuturor
ce respir[ la sud ori la nord:
Na-v[!
Lua\i-v[ vou[ via\a asta a mea, suferind[,
zadarnic[!

Alteori l rog pe Cel de Sus


s[ m[ mntuie!
C[ci la ce-am visat n-am mai ajuns
+i numai durerea m[ bntuie...
""
Anatol Ciocanu

Ve=nica r[stignire
LUI ADRIAN P{UNESCU

Poetul avea degetele toate


n mirt de doliu cnd scria atunci:
Acum peste basarabene lunci
P[s[ri bat rar =i-s toate-nl[crimate...

C[ci dat[ ni-e aceast[ bolt[ trist[,


Nemiluit[-n veci de Dumnezeu
Cu ce-am p[c[tuit att de greu,
Au, vreun asemenea p[cat exist[?

N[scu\i om fi n zodia Osndei


Cum n-o mai fi pe lume-un alt p[mnt,
Aici =i bobului n lut i-e strmt,
C[ci ciorile-i \in ve=nic ceasul pndei...

nghea\[ vinu-n r[d[cina viei,


+i nu numai de iarn[ =i de frig...
Aripi de neputin\[ se nfig
n universul palid al mo=iei.
"#
Toga iluziei

Parc[-napoi ni-i mersul nainte


+i n nesiguran\[ pa=ii-s grei,
Ne-am pomenit cu t[lpile n hlei
+i r[stigni\i pe scrbe de cuvinte.

E ve=nicia r[stignirii noastre!


|i-aud, poete, sufletul plng[nd,
+i printre lacrimi raza unui gnd
C[-nc[ mai snt ocrotitoare astre,

Care vegheaz[ leag[nul luminii


Care vegheaz[-o mplinire-n veac...
|i-a= scrie numele pe care steag?
O, s[ se mire pn[ =i str[inii!
"$
Anatol Ciocanu

Deocamdat[
Deocamdat[
voi z[bovi n bezna nop\ii
precum n port
c[tre zorii de zi z[bove=te corabia:
nu am voie s[ m[ las s[ fiu mort,
trupul meu nu-l dore=te nici m[car
o cruce precum a robilor de pe Via Appia...

Deocamdat[
mai z[bovesc, vl[guit
de suferin\[ =i de acest maraton
al r[bd[rii lng[ r[stignirile bunicilor:
ocheadele multora parc[ m-ar scuipa, =i-s hulit,
=i-aud zngnind glorioase
l[ncile veneticilor.

Deocamdat[
mai z[bovesc aici, lng[-ai mei
+i-ncerc s[-mi mai dau o dat[ pragul cu var
s[ se vad[ mai bine la soare
urmele mul\ilor, h[mesi\ilor:
n blidele de ieri mie nu mi-au r[mas nici m[car
cteva boabe pentru am[girea din\ilor...

Deocamdat[
mai z[bovesc, dar parc[ nici nu respir:
pentru mine parc[-ar respira Domnul de Sus
"%
Toga iluziei

ascuns dup[ stinghia bol\ilor,


dar =i el mi se pare acum un martir,
privind neputincios spre-mp[r[\iile ho\ilor.

Deocamdat[
mai z[bovesc mai z[bovim pn[ n-om fi
de cini, nv[\a\i =i puternici,
asmu\i\i s[ ne-atace,
s[ ne sf=ie carnea n col\i fioro=i
ntr-o zi, ntr-o noapte,
iar st[pnii lor
mi=ele=te s[ ne-atace din spate!

Deocamdat[
voi mai z[bovi, f[r[ mi=care =i grai
sim\ind cum n gur[-mi cre=te f[r[ de-oprire
o limb[ ct sabia cu care-am s[ tai
toate marginile otr[vite ale cerului
spre nem[rginire
s[ pot da iarb[ curat[ foametei mielului....

Deocamdat[...
Mai apoi voi urca la cer,
dar pe osul mi=elului!
"&
Anatol Ciocanu

Lupoaica
Lupoaica, str[buna m[icu\[,
Mai respir[-n legende =i-n statui
Cu cei doi copii sunt a=ijderi statuie
Timpul peste ei trece-al nim[nui
Parc[ e, parc[ nu e...

Remus =i Romulus mi-au devenit str[mo=i,


Cei doi gemeni m-au f[cut =i pe mine geam[n,
Dar nici pe departe ca ei, noroco=i,
Nici la fapt[ =i la trai s[ le seam[n.

Latinitatea i-a sc[ldat cu mir,


Eu parc[-o fur =i e trist[-o iubire furat[,
R[mnnd deseori s[ m[ mir
De ce, mo=tenit[, nu mi-a fost dat[.

+i de-att m-a= dori mai mult


Nu om omenit, ci doar fiu al p[durii,
S[ =tiu a pre\ui,
ntrebat ne-ntrebat, fericit,
Rev[rsarea dragostei =i-a urii
Cnd mngiat, cnd sunt ncol\it!

De atta la prag de legend[ regret c[-i trziu,


De-att sub strea=ina p[durii simt c[ m[ las[
Puterile =i nu mai =tiu
De mai e pe lume vreo lupoaic[ r[mas[...
"'
Toga iluziei

Mai bine orb


Mai bine orb, ca b[trnul Homer,
Dar s[ pot scrie-o istorie proprie a Troii
+i Troia aceasta s[ fie ba=tina mea,
|[ranii mei dispera\i s[-i fie eroii.

Mai bine ca nebunul din Regele Lear,


Dect chiar ca regele n p[r[sire,
De fiica-mezina s[ nu m[ mai mir
Ci s[ mai cred c[ mai exist[ iubire.

Nepang`rit[ iubire =i dor


+i-un ceas n care credin\a rena=te
Ca fiul Domnului p[timitor
Sub Steaua l[crimnd de Pa=te!

Mai bine pe-o mare, de zei blestemat,


Ca Ulysse vslind spre-o Ithac[ orbe=te,
Dect la falsul meu trai condamnat
Care nu mai sfr=e=te!

Pe cine s-aud =i pe cine s[ cred?


Raza se stinge =i aerul scade
+i m[ risipesc =i m[ pierd
Pe vrful satanicei spade...
#
Anatol Ciocanu

Recviem pentru cet[\i


De la un timp cet[\ile mele s-au ndr[gostit
mai mult de p[mnt
Nu mai vor s[ sfideze cerul =i orizontul:
Intr[-n p[mnt ca-ntr-un mormnt
Pn-la creneluri cu zid =i cu istorie cu totul!...

+i dac[ se-ngroap[ de bun[ voie =i ele


Eu cu ce mai r[mn,
De ce-am s[-mi sprijin um[rul =i con=tiin\a,
+i chiar iluzia c[ snt un romn
Care =i-a scrijelat n piatr[ credin\a

n Cel de Sus =i-n Cei de Jos, oropsi\i,


+i-ntotdeauna p[c[li\i de putere
+i de visul c-or fi pricopsi\i
+i c[ poman[ nicicnd nu vor cere...

Pleac[ cet[\ile pe urma voievodului, dus


S[ fac[ jude\ nt-o alt[ lume,
Mai n\eleg[toare:
Aici de-attea ori
Coroan[ de spini i s-a pus
Pe conturul frun\ii lui truditoare.

+i-astfel r[mn ntr-o singur[ cetate


A r[bd[rii,
n cetatea propriului dor,
Spre care nici moartea nu-=i mai asmu\[ ienicerii,
L[sndu-m[-n osnd[
S[ nu mai pot fi lini=tit nici s[ mor...
#
Toga iluziei

Sub sabia lui L[pu=neanul


Pe butuci, suflete-al meu, pe butuci
Las[-\i aripile, las[-\i candoarea
+i chiar speran\a pe butuci s-o culci
Nu mai cunoa=te-ndurarea!

n iner\iile-acestui blestem,
Care-mi taie respira\ia, visul
M[-nchid n cu=ca unui poem
Ca o pas[re care nu mai rvne=te abisul,

+i nici semincioarele, =i nici acel strop


Din luminile apelor
I-i aripa moart[ iar sngele orb
+i are zvcnetul stins al pleoapelor!

Chiar maicii mele, topit[-n p[mnt,


Parc[ i-a= fi ca streinul
Pe apa Prutului vreau s[ mai cnt
Ca pe-o strun[ de-argint
Vai! din strun[ fulguie numai pelinul!

Nu mai cnt la ce bun? +i ce rost


Ar avea nc[-un \ip[t ce doare?
Am fost blnd =i-am r[mas doar de prost,
De pomin[, de sperietoare.

Cu ochii la Steaua-ntmpl[rii veghez


+i-l a=tept nimai pe L[pu=neanul Naltul:
De la el s[ m[ mb[rb[tez
S[ renasc sub sabia lui ALTUL!
#
Anatol Ciocanu

Mai r[sare grul


P[mntul, de la un timp,
A-nceput a ne recunoa=te:
Dac[ =tim drumu-napoi...
Prin aerul nmiresmat de la Cr[ciun =i Pa=te
Trecem spre toate zilele de-Apoi...

Dar nu mai sunt zile-acestea:


E un nesfr=it moratoriu
n care-ncerc[m s[ ne-mp[c[m unii pe al\ii
Pentru-a justifica un purgatoriu
Al suferin\elor cu ve=nici martori
Marea =i Carpa\ii!

+i nu ne mai punem capac speran\elor,


+i nu-\i mai recunoa=tem erorile,
Zei\[-a istoriei, Clio
Roadem cu unghiile
Rugina depus[ pe toate clan\ele
Care ne-au \inut n camerele sigilate
Cu dou[ silabe: ADIO!
#!
Toga iluziei

Mai r[sare grul din brazd[ febril,


Firu-i pl[pnd este sabia contra caselor mor\ii!
+i mai sparge aerul \ip[tul unui copil,
Rugndu-ne s[ ne cutremur[m cu to\ii...

+i mai spune privighetoarea silabe de aur la zori,


+i mai bate codrul scuturi de-aram[
Cu care-am putea sta veghetori
La tot ce ne-ar putea-mpinge-n pierzare =i flam[!

P[mntul, de la un timp,
Se mai limpeze=te-mprejur,
Mai amn[, nu-ncepe r[zboaie,
+i-n limpezimea aceasta, m[ jur!
+i tu, Doamne,
Parc[-ai fi mai nduio=at
+i nemila ta se mai moaie...
#"
Anatol Ciocanu

Telegrame pentru via\[


Pentru-a avea drept la via\[
nu am nici document!
Document mi-i trupul r[u, nes[\iosul:
Foamei =i-nc[ setei viul monument
+i-nc[ suferin\ei ce-mi ncarc[ osul.

De durere plin de-i, tulbur de triste\i


Calc p[mntu-acesta nc[lzit de soare
+i-mi tot dibui dreptul mincinoasei vie\i
Care m[ tot neag[ cu nver=unare!

Asta-mi taie spa\iul =i mi mu=c[-ades


Din dorin\i, din vise, din obi=nuin\[,
Din p[rin\i, din carte =i din univers
Din ce sunt fiin\[, din ce sunt credin\[...

Dnsa-mi inventat-a ist cuvnt r[zboi


Ura-i pentru mine este inventat[
+i otrava vorbei ce-o nghit apoi,
+i nemiluirea de la Domnul toat[...
##
Toga iluziei

+i sunt rob durerii f[r[ drept de-apel


+i-s strivit de mahn[ =i-nc[ de regrete,
Trupul, p[c[tosul, mi-e mereu mi=el:
|ip[, mort de foame, geme ars de sete!

M[-nsp[imnt[ legea ce m[ vrea model,


Judele m[ cat[ =i surprind c[l[ul
To\i ridic[-asupra-mi sabia la fel:
Eu li-s piatra-n cale, =i pe lume r[ul!

...Document, cu dreptul de-a tr[i, nu am


Inima, doar dnsa-i singura ce bate
Telegrame vie\ii dincolo de geam,
Telegrame-n fl[c[ri dincolo de moarte...
#$
Anatol Ciocanu

Olimp
Zeii au cobort de pe Olimp
S-au amestecat cu mul\imile toate,
Cele mai fl[mnde, cele mai s[race de-un timp,
ntunecnd pestri\ spin[rile p[mntului delirante!

De cte secole poe\ii nu mai urc[


Muntele sus?
C[ile de-acces c[tre culme sunt pr[p[stioase
curgnd verticale,
Peste rimele tuturor rapsozilor mari s-a depus
Praful impotent al indiferen\ei universale!

+i s-a topit cntecul


Precum zborul de fluturi sub cearc[n de nop\i:
Acum cine scrie mai tulbur, mai f[r[ de sens
E chematul
Pe lng[ LUCEAF{R trec n surzenie to\i,
Negndu-i suferin\ele =i locul de na=tere Naltul!

+i astfel, peste Olimpul pustiu


Vntul pe nimeni n-atinge acum:
Pe alt continent, n mariaje bogate,
#%
Toga iluziei

Chiar =i zei\ele-s duse,


Peste istoria Greciei Antice se-a=tern ceruri de fum
Ca ni=te lespezi grele, suprapuse...

Uite-a=a am r[mas =i f[r[ de zei


Spre-a ne omor din ur[ unul pe altul f[r[ z[bav[,
S[ ne facem lan\uri =i nchisori, =i arme de foc,
S[ ne preg[tim cea mai perfect[ otrav[
+i s[ vagabond[m din loc n loc.

Bun[ diminea\a, Olimp!


Ce singuratic \i-e nimbul,
Ce singuratice bol\ile tale!
Ne cheam[ speran\ele sus:
La revenirea lui c[tre oameni, m[car Iisus
Ating[-\i fruntea cu suferin\ele Sale...
#&
Anatol Ciocanu

La o rena=tere
Ce-au s[-mi mai pun[ vame=ii pe rug?
Cu ce-am s[ mai trec DINCOLO, DEPARTE?
Mi-au sechestrat =i sufletul spre-amurg,
Sunt gol acum =i v[duvit de toate...

+i-aveam gr[dina unor ani n prg,


+i-aveam-doi plopi! p[rin\ii lng[-o cas[
Ca lng[-o m[n[stire care-o plng
Cu ochiul Maicii-Domnului, miloas[...

S-au frnt copacii, arborii cei grei


De-atta rod divin pentru cetate
Sub r[d[cina lor se trec ai mei
n tristele-amintiri nevinovate.

Nu mai au gnd, contur nu =tiu nimic


Ce-a mai r[mas pe-aici se risipe=te,
Doar chiuie nepotul lor cel mic
Peste trecutul lor, copil[re=te.
#'
Toga iluziei

Doamne, nal\[ bolta de lumini


Peste-un t[rm ce-i smuls din siguran\[!
+tiu c-a venit sorocul s[ m[-nchini
S[ m[ sacrifici v[mii pe-o distan\[

Dintre trecutul mort =i-un viitor


Pe care lumea-n grab[-l recunoa=te:
Mai e-o speran\[ un fir lic[ritor
Ce ntr-o bun[ zi poate rena=te!

Dar ast[zi stau n vam[ =i sunt gol:


Voi fi primit n oaz[ sau n haos?
Dar ai vreun drept, vreun merit, Anatol,
Pentru aceast[ clip[ de repaos?
$
Anatol Ciocanu

Printre erori
Uluiasc[-te, P[rinte, =i pe tine
Colec\ia de erori a istoriei
Tezaur inestimabil!
Toate au sigiliul justific[rii:
+i r[stignirea lui Hristos,
+i moartea lui Decebal,
+i r[zboiul dintre cele Dou[ Roze
+i cel de o sut[ de ani,
+i toate cele de mai pu\ini ani,
(Dar a=ijderi, de omucidere),
+i dragostea lui Napoleon Bonaparte
+i contesa Walevska,
+i anul 1812 anul tr[d[rii, anul r[bd[rii
+i-al tuturor nenorocirilor |[rii...

Nu mai am loc n muzeu


Pentru attea erori canibalice
Orict n-a= dilata pere\ii,
$
Toga iluziei

Orict n-a= construi alte nc[peri


Mai nalte, mai falnice:
An de an erorile istoriei
Se-nmul\esc la nesfr=it
+i se-adun[ =i m[ potopesc
Toate existen\a mea s-o ncalece!

Mai ho, voi! Mai opri\i-v[!


Se-mpu\ineaz[ p[mntul,
+i p[durile, =i mun\ii,
+i nisipul, =i apa!
Mai pune-le, Doamne, sare pe coad[,
Mai nchide-le clapa:
Prezen\a lor
Mi-a sub\iat pn[ la creier
Pleoapa!
$
Anatol Ciocanu

Pn[ la clipa de gra\ie


+i-uite-a=a ne trecem:
de la un sentiment la altul,
De la o cas[ la o alt[ cas[
Precum de la o via\[ la alt[ moarte,
F[r[ s[ mai avem fric[ de naltul
Fiind cu toate legile paralizate!

A=a ne trecem... +i de la un timp ni se pare


C[ exist[m corect, dintr-o obi=nuin\[,
+i c[ Marx n-a fost trambulina cea de eroare
+i c[ numai Hristos ne-a-nve=mntat n umilin\[...

A=a ne trecem: care pe care s[-l mint[,


S[-l taie, s[-i puie lan\uri, s[-i spulbere casa,
S[-i potriveasc[ glon\ul drept inim[-n \int[,
S[-i nece corabia, mai ar[toasa...
$!
Toga iluziei

+i-uite-a=a ne trecem, iubita mea,


R[mas[-n deplngere
Ca trandafirul sub biciul f[r[ de mil[ al ploii,
L[snd con=tiin\a undeva s[ mai sngere
Nemaiavnd nici de dnsa nevoie...

A=a ne trecem...
Cu noi =i p[mntul, a=ijderi se trece
Spre neant, spre nedorita de el suferin\[,
Spre-un nimic ce poate s[-l acopere rece
F[r[-a mai z[bovi pe orbita numit[ C{IN|{...

+i-uite-a=a ne trecem... Cu to\ii, gr[mad[!


Ca-ntr-o ne=tire sau halucina\ie...
Unde te-ai topit =i tu, Miori\[-fecioar[-balad[,
Unde e=ti tu, clip[ de gra\ie?
$"
Anatol Ciocanu

Suprema jertf[
Suprema jerf[ va fi respira\ia mea
Cea din urm[ singur[, fierbinte
C[tre steaua care-mi va veghea
Sufletul topit peste cuvinte.

Suprema jertf[ att ce-am mai avut


Nerisipit, nepng[rit de al\ii,
Venind din negre h[uri de trecut
Spre-aceste pn-la os a mele spa\ii

Pe care eu le-am plns =i respirat!


Geamuri solare mi-au purtat n snge
Prin ele c[tre Ceruri m-am rugat
+i am sim\it cum funia se str`nge

n jurul gtului sfios-pl[pnd


Al fratelui meu f[r-de moarte Grul:
Suprema jerf[ i voi fi oricnd,
El s[-=i nal\e pn-la stele rul
$#
Toga iluziei

Cel purt[tor de aur! Doar s[ =tiu


C[-n universu-i dulce, de r[coare
Aluneca-vor, vesel, pn-trziu
Copiii mei cu t[lpi str[lucitoare...

Suprema jerf[-n mine-nc[-o mai port


Nemp[r\it[ nc[-n veci ofrand[,
Cerul albastru-i foaia mea de cort
+i doar Luceaf[rul cel viu comand[!

Neguri trzii =i bezne-n nev[zut


Cele mai negre aripi s[ v[ poarte!
Stau ntre Viitor =i-ntre Trecut
+i ars[-i jertfa mea la jum[tate...
$$
Anatol Ciocanu

Rug[ciunea de pe urm[
S[ =tii cum pinea aceasta dinti s-a f[cut,
C[ izvorul, miruit de Cel de Sus, nu se mai curm[,
C[ El este Sfntul strop de-nceput
Pentru rug[ciunea cea de pe urm[.

S[ =tii c[ ora aceasta-i dinti:


De la ea porne=te oricnd a Domnului turm[;
Cnd va opri, f[r[-a vedea
Steaua Polar[ la drum c[p[ti
Se va lumina pentru rug[ciunea cea de pe urm[.

+i dac[ vor mnca apele \[rmul rodit


+i dac[ rugul va mistui str[dania p[mntului-mum[
+i dac[ nu vei =ti de ce-ai vie\uit
S[ te rogi cu rug[ciunea cea dea pe urm[.

Nu mai visa la comorile ce s-au spulberat,


La libertatea ce s-a scurs ca apa
F[r[ de urm[
Vei r[mne suferind =i nealinat,
Dar nu de rug[ciunea cea de pe urm[.

Treci peste durerile clipelor n care-ai cedat


O nemplinire oricnd e cu\itul
Care-amintirile-\i scurm[...
Dar nc[ nu ne-am potolit =i nu ne-am calmat
Pentru rug[ciunea cea de pe urm[!
$%
Toga iluziei

Poarta amintirilor
M[ va ninge fulgul, floarea de cire=
+i voi spune: Adio, vai, c-am dat =i gre=...

Gre= f[cut cu dreptul, gre= f[cut cu stngul


+i tot eu la urm[ bludnicul, n[t[ngul,

De mi-am b[ut vinul tot, =i-nc[ tutunul,


De-o f[cu=i pe dreptul, dar =i pe nebunul...

Gre= f[cut cu stngul, gre= f[cut cu dreptul,


De-am crezut c[-n lume-s singur n\eleptul,

Cel mereu chematul, cel sf[tuitorul


S[ acop[r mahna neamului =i dorul,

S[ nviu speran\a, s[ sting suferin\a


+i s[ chem la via\[ din \[r`ni semin\a...

Uite-acum, via\[, c[ m[ la=i de-o parte,


Vai! =i nici c[-\i pas[ c[-s mu=cat de moarte,
$&
Anatol Ciocanu

De-mi aud cum plnge pn-la sare osul


+i-nc[ sufle\elul singur, p[c[tosul,

C[-mi aud ecouri multe cu blesteme


Cele cu iubire n-au s[ m[ mai cheme:

V[zu-a fi sub\ire, nghe\at auzul


R[mne-voi pald =i-n delir, ursuzul

+i voi bate-n poarta grea de amintiri,


Martor[ odat[ primelor iubiri...

Stlpii por\ii, Doamne!-i v[d n muguri da\i:


Hei! Sub stlpii-ace=tea vreau s[ m[-ngropa\i!
$'
Toga iluziei

Steaua destinului
Steaua destinului nostru-i mncat[ de cea\[,
De=i nu-i din fuiorul C[ii Laptelui, nebuloas[
Conturul i se distinge neclar =i-n sear[, =i-n diminea\[,
Raza e rece =i-att de departe =i-att de sticloas[.

Cine ne-a n[scocit-o =i ne-a montat-o pe cer,


Care-astronom o descoperi =i-o fix[ drept a noastr[?
Sub lumina ei de ne-ncredere toate visele pier
+i sngele-n vine prinde alur[ albastr[...

Stea venetic[ =i fals[-a destinului meu


+i-al ctorva milioane ca mine cu suflarea t[iat[
De legile f[r[ de legi =i streine de Dumnezeu
+i de obr=ia mea nevinovat[...

Stea n[scocit[ pe bolt[ de astronomul cel orb


F[r[ de voia Celui de Sus =i-a celor de jos tutelar[,
Stea bizar[ dup[ care m[ judec[ lumea pe glob,
Stea a destinului meu att de bludnic n \ar[-ne\ar[!
%
Anatol Ciocanu

Vreau sau nu vreau, dar ridic ochii de speran\[ mai sus


Steaua destinului meu nu e dintr-un neam cu Steaua Polar[
S[-mi arate drumul cel drept
Ea-mi indic[ un drum f[r[ de-adev[r =i r[spuns
+i bat pasul pe loc
+i-acest pas m[ omoar[...

nchide, Doamne, bol\ile cerului s[ nu le mai v[d!


ntr-o clip[ de groaz[ ori de mnie
A= putea urla la ceruri ca lupul =i-ar fi de pr[p[d
Pentru o lume ntreag[, vai! tot neprieten[ mie!
%
Toga iluziei

Cimitirul Bellu
Aici exist[ un alt Bucure=ti:
Un Bucute=ti cu cartierele inversate-n p[mnt,
Cu-antenele crucilor de-asupra r[mase
Care pip[ie zilnic imaginea noastr[
De lut =i de vnt,
Iar mor\ii, acolo-n c[su\ele lor,
Privesc cu scrb[ la aceast[ imagine
+i zmbetul ei le produce doar grea\[
Pe fumegndele, fosforescentele oase...

Vai! =i-asemeni, a=ijderi de-anapoda,


n celelalte =asezeci
De cartiere inversate-n ora=:
Cartiere-cimitire
De cre=tini, eroi, militari,
Catolici, musulmani, iudei, \igani =i venetici
Mai mul\i venetici de toate etniile,
Sosi\i ncoace din cele patru p[r\i ale vntului,
T[b[rnd peste \ara aceasta cu-atta curaj,
Cu-attea s[bii =i gloan\e,
Cu-atta moarte n vrfuri de suli\i,
n silaba cuvntului!

n cartierele de sub p[mnt


Str[ini =i b[=tina=i
Se mai dau, la fel ca de-asupra,
Afar[ din case
S[ se fac[ loc pentru mor\ii mai proaspe\i
+i mai pu\in nc[rca\i de p[catele
Vie\ii de-apoi,
%
Anatol Ciocanu

Crede\i cum vre\i dar nv[lm[=eala aceasta miroase


Nu =tiu cum,
A un fel de interminabil r[zboi!

Dumnezeu cu ei!
mi spun la ie=irea din Bellu
Numit =i +erban Vod[
+i cartierul de lux
Al Bucure=tilor, cartier n p[mnt inversat,
Dumnezeu cu ei!
Dumnezeu cu to\i ceilal\i,
Din celelalte =asezeci de cartiere,
A=ijderi inversate, nebiciuite de vnt
Dumnezeu cu ei!
Dumnezeu cu ei!
Dumnezeu cu ei!

C[ci la aceea=i ie=ire din Bellu


Stau cumin\i n c[su\ele lor
Doi fra\i de cruce =i de suferin\[
+i nc[ de ceea ce unii spun
Poezie
Nichita =i Labi=,
Ascultnd cu evlavie, =i cu ochii nc[ mira\i
Cum bunelul lor, Sadoveanu,-i mbie
La ve=nicie,
Citindu-le din LUCEAF{RUL
Cel ocrotit de moarte,
Dar care nu poate deplnge
Moartea tuturor celorlal\i!
%!
Toga iluziei

Respira\ie
Am ajuns s[ ne pov[\uiasc[ mor\ii:
Unde s[ ne punem capul,
Cum s[ ne \inem pe picioare
+i cum s[ respir[m cu to\ii
Aerul cerului
Ca s[ ajung[ pentru fiecare...

Cei vii, ncarcera\i ca-ntr-un zid de p[ianjen


n suferin\[,
Nu ne mai aud \ipetele,
Nu ne mai v[d cum ne tremur[ minile:
Pe ochii lor a crescut o albea\[
Ca o neputin\[
+i ndoiala c[ exist[,
i fac nemi=ca\i cu zilele,
Cu s[pt[mnile...

Ce s[ le mai cerem, cnd nu mai au nimic,


Nici m[car vie\ile lor
Nu le mai sunt
Singura avere proprie:
Li se face trupul str[veziu =i mai mic
+i parc[ mai f[r[ nici o vlag[,
%"
Anatol Ciocanu

Cnd ndr[zneala noastr[


De ei tremurnd se apropie.
Prin ce cataclism au trecut de-au mu\it,
De le-a orbit carnea =i sim\urile toate,
Prin ce t[rmuri de groaz[-au trecut
+i-acestea de tot i-au golit
Pn[ =i de ce-aveau mai cu prisosin\[
Numai p[cate?

napoi, la mor\i!
napoi, la mor\i, copii r[t[ci\i
+i f[r[ de sprijin l[sa\i:
Mor\ii mai au oasele albe-n vibra\ie,
Con=tiin\a lor treaz[
i salt[ din cimitire =i c[r\i ngropa\i
+i memoria lor ca o sabie
La respira\ia mor\ii
nc[ vie vibreaz[!
%#
Toga iluziei

Crmpei plutitor
|ar[ furat[ cr[mpei plutitor
Ca un fulg n de=ert, ca o frunz[ pe ape
Conturul dispare am[gitor
+i-o Fata-Morgana-\i d[ foc la pleoape...

Pe-aici am mai fost n tr[ire cndva?


Poate-i un vis, o iluzie goal[
Ce vine, perfid[, spre-a te n=ela
Cu duio=ia-i oricnd ideal[?

Cr[mpei plutitor de istorii negat


Condamnat hulelor =i-nstr[in[rii:
Pasul pe-aice mi-e-mpiedicat
+i inima-mi scade-n eclipsa r[bd[rii.

Ai respirat, Sfinte, pe-aice =i tu,


Ai c[lcat ierbile-acestea, P[rinte?
Pn[ =i cucul cnt[-aici Nu-Nu!
Iar iarba cea rece respir[ fierbinte...

Vai, pas[rea-n nalturi nu zboar[ sub cer


Pare cuprins[-ntr-o plas[ albastr[,
Chiar vorbele maicii par un mister,
Mister e sub gol respira\ia noastr[.

Cr[mpei plutitor, sngernd... +i rechini


Adulmec[ prada ce-i nnebune=te!
+i ngeri privesc, dep[rta\i =i str[ini
Spectacolul unic ce nu mai sfr=e=te...
%$
Anatol Ciocanu

Lng[-o speran\[
n nop\ile disper[rilor
Ca o pr[pastie se deschide rana:
Nu, nu te-am putut ocroti, Libertate!
+i numai ea a reu=it, satana,
S[-mi mplnte-n inim[ armele-i toate!

+i-atunci visul prinde smal\ de negur[ deas[


+i parc[ nu-=i mai arat[ petalele zorii,
+i-mi zace trupul pe-o lespede ars[,
Pe lng[ care-aud, trecnd, hohotind, impostorii

C[ n-am \inut la tine, c[ nu te-am iubit,


C[ nu \i-am c[utat aerul s[ te-nsenine
Tot cei de m-au c[lcat =i m-au min\it
M-au ru=inat c[ nu sunt demn de tine...

Vine-un copil acum pe urma mea


Ce inocent[-i e nedumerirea
Cnd l opresc din drum ca s[ nu bea
Din apa celor ce-mi spurcar[ firea!
%%
Toga iluziei

Vai! m[car tu, copile, nu te da


Strivit de ceasul lor care mai bate
O or[-n care nu po\i respira
Ora ce-\i stinge visurile toate...

Vai, m[car tu s[ nu nghe\i la por\i


Prin care niciodat[ nu vei trece,
Vai, m[car tu s[ nu cuno=ti prin nop\i
Ochiul satanei nghe\at =i rece...

Departe fugi de el, sub alte bol\i!


Din r[t[ciri vei reveni acas[
+i-om re-nvia cndva, chiar =i din mor\i
Lng[-o speran\[ fraged[, r[mas[!
%&
Anatol Ciocanu

Scut n amurg
Scutul meu arama-=i d[ pe fa\[-acum:
L[ncile-l mu=car[, ast[zi doar rugina...
Eu mai mult cu tine m-am b[tut la drum,
Nici m[car du=manul nu-mi surprins-a vina!

S[ m[ las ca frunze-n vnt istui destin


Care-n r[t[cire m[ tot risipe=te,
Mngiat la gndul c[ aud sublim
Cum un prunc din urm[-mi dulce gngure=te?

mi cunoa=te urma, o suprinde-n v[z,


I-o fi pe m[sur[-a inimii-mi b[taie?
Nu mai pot ntoarce ca s[-l mai nv[\
Cum se face-o cas[, cum un spic se taie...

+i-i dau codru-n paz[ ca s[-l aibe tot


S[-l priceap[ dnsul de-a cnta, de-a plnge,
+i-i mai las mormntul cu str[buni cu tot,
+i-i mai las durerea clipelor n[tnge

Ce m-au dat uit[rii paznic la triste\i,


V[duvit de ceasul sfnt de bucurie...
S[-l mbrace fraged albe dimine\i
+i-o iubire sfnt[ pentru ve=nicie!

Eu cerca-mi-oi crucea n t[ria ei


Prutul mi-a fost frate, veghetori Carpa\ii
+i-am iertarea maicii pentru anii mei
nvr[jbi\i ca fra\ii,
Risipi\i ca fra\ii...
%'
Toga iluziei

Fericirea cea mare


Ce fericire, fra\ilor!
Ne-a n[p[dit mizeria
Precum frigul cel groaznic Siberia!

+i lipsa cuviin\ei, =i nc[-a bucatelor,


+i isp[=irea cea grea a p[catelor,

+i se r[re=te aerul =i se sub\ie apele,


Ne-acoper[ v[zul, arse, pleoapele,

S[rat este, singur, =i rar stropul ploilor


Setea ne roade cu-amarul nevoilor.

+i crti\a setei, din stirpea urgiilor


Ne m[nnc[ r[d[cinile viilor;

Turbarea-ngroze=te chiar turmele vitelor,


Mul\i mon=tri m[nnc[ =i crucile criptelor,

+i arde iarba pe marginea drumului


Nu mai sc[p[m de pedeapsa uiumului,
&
Anatol Ciocanu

C[r\ile-s oarbe n pagina scrisului


Nu v[d tiparul, au drumul proscrisului,

+i dragostea geme sub clinchetul banului


Spre toate se simte suflarea satanului...

Ce fericire ne bntuie, fra\ilor!


Se-ntunec[-n doliu chiar nimbul Carpa\ilor,

+i st[m n deriv[ pe crucea ruinilor,


E-n lacrimi coroana cea seac[ a spinilor

Pe fruntea mult palid[, sfnt[-a Hristosului


Doar pielea ne-nf[=ur[ crengile osului...

Ce fericire ne bntuie, fra\ilor,


Sub cerul Domnului =i al condamna\ilor!
&
Toga iluziei

Frate vitreg
Nu-s ca Iisus =i n-am s[ mor pe cruce,
Sunt unul ce-ar putea s[-i fie frate,
Dar frate vitreg ce pe umeri duce
Potopul neiertatelor p[cate.

Pe r[stignirea lui nevinovat[


S[-=i urce-ai mei cel chin spre mntuire
Aceasta-mi fie unica r[splat[
C[ i-am iubit cu cntu-n istovire!

Sc[pa\i de screaua grea s[-i vad[ cerul


+i s[ le spele lacrima =i-orbirea
Cu care-nfrnt-au ar=i\a =i gerul
+i au uimit de-a pururi omenirea!

|ip[-n dorin\i, ca pe-un imens j[ratic,


Vatra-i fierbinte-acum, nu mai ncape,
Se vor, ca-n preistorii, str[bunul singuratic
S-o ia de la-nceputuri de ochi str[in s[ scape!

Pune-mi balsam pe ran[, Iisus, dac[-\i sunt frate!


n vitregia mea tot eu \i port n[pasta
+i-\i calc fidel pe urme, cu t[lpi nsngerate,
C-a=a ni-i dat, se vede, s[ fim pe lumea asta!
&
Anatol Ciocanu

|int[ vie
A=chiile acestea pe care le-aduna\i
+i le folosi\i drept scobitori
S[ v[ cur[\a\i din\ii de carnea mieilor
Au s[rit din copacii pe care eu demult i-am t[iat,
Cioplind din ei catarge de cor[bii
Dintre care multe zac la fundul oceanului:
Dintre care multe mai nfrunt[ furtunile,
Aducndu-mi sub cerul gurii
Gustul amar al m[rii...
Geo BOGZA

Eu oi fi \inta n care voi trage\i mereu


Cu ne]ncrederea =i chiar negarea voastr[ total[...
Dar scoate\i-m[ din focul pu=tilor voastre
Ca s[ pot trage =i eu nsetat
Aerul de sub aceast[ bolt[ universal[!

Catargele cor[biei mele s-au pr[bu=it,


Au fost t[iate de mna voastr[ p[c[toas[,
Cnd marea va-mprejmuit
Cu urletele mor\ii, fioroas[!
&!
Toga iluziei

Voi peste bord mi le-a\i zvrlit barbar!


Dormeau atunci,s[tui dormeau rechinii
+i, salvator, clipi spre \[rm un far,
Momindu-v[ cu zdren\ele luminii...

+i-acuma tot n mine da\i cu foc,


De=i n templul ngmf[rii voastre
M[car o parte n-am clintit din loc
Cum nu clinte=ti o chiv[r[ din oaste.

+i, cum privesc la arma care-o \ine\i n mini,


M[ podide=te-un cer de nostalgie:
Tot eu la ea lucrat-am s[pt[mni
Pn[-a va na=te voi,
F[r[ s[ =tiu c[ i-oi fi \int[ vie!
&"
Anatol Ciocanu

Pentru mai tri=tii ca mine


+tiu c[ sunt mul\i mai tri=ti ca mine
Pe-ace=tea chiar soarele-i nghea\[,
Sub a triste\ilor ruine-s
nnegura\i de diminea\[!

+tiu c[ sunt pomi mai tri=ti ca mine


Ce-n prim[veri nu dau n floare,
Plutind spre toamnele divine
Numai cu frunzele amare...

+tiu c[ sunt mul\i mai tri=ti ca mine,


Corbii le neag[ demnitatea
+i-n dep[rt[rile streine
i macin[ singur[tatea.

+tiu chiar =i ghimpi mai tri=ti ca mine


De ei doar vntul de se-atinge,
Nici m[car moartea nu le vine
Cnd, orb, nisipul i nvinge!

Mai triste valuri dect mine


Ce \[rmul bat n disperare
Nici n adncuri mari, saline,
S[ nu mai afle ndurare...
&#
Toga iluziei

+i e-un p[mnt mai trist ca mine


C[ci altul nu-i s[-i \in[ locul,
De r[u s[ scape, de ru=ine
C[ l-a tot v[duvit norocul...

Surzi acum n diminea\[,


Suflete-al meu, trecut prin toate
Iluziile mari, de cea\[,
Nemplinite-ndurerate...

Tu, trup al meu, s[ fii ferice


C[ po\i sim\i ce e durerea
+i ndurarea care vine
Min\ind duios cu mngierea...
&$
Anatol Ciocanu

O lacrim[ la mal de pont


O, mi-i destinul! S[-i suf[r, de ce =i pn[ cnd?
O s[ se sting[ facla aceasta n curnd!
Snt galben ca o frunz[ n tristul toamnei vnt,
Din ce am fost odat[ acum o umbr[ snt!
OVIDIU, Tristele, IV-6, traducere
de Eusibiu Camilar
Am plns c-o lacrim[ ct marea,
Ct Pontus Euxinus n limba lui Ovidiu
Marea cea Ospitalier[
Pn[ =i lacrima mea era blnd[ ca floarea,
Pn[ =i valul ei era ospitalier
De-au trecut =i peste el hoardele,
Tot mai multe =i mai nfometate
Cu fiece er[...

Cum s[ m[ r[zbun acum pe lacrima mea


Plns[,
Fiind bun[t[\ii mele-n robie?
Ast[zi prin care lumin[ de stea
S[ mi-o trec a= putea,
S-o =tiu c[ n-a fost lacrima durerii
Ci numai cea de bucurie?

Plnsu-i l[sat de Dumnezeu


+i nu-i p[cat,
Dar ntre plnsul copilului
+i plnsul celui mu=cat de =arpe
&%
Toga iluziei

Se-ntinde pr[pastia plnsului mut, torturat,


Plns ncarcerat n menghinea
Privirilor oarbe.

O lacrim[ pe malul m[rii


Se preface-ntr-un fir nul de nisip, c[ci e strop,
La fel de orb ca =i stropul apelor grele
E lacrima plnsului la suflet orb,
ntunecat de nop\ile f[r[ de lun[ =i stele.

S[ plng ast[zi, zadarnic


Spre imensit[\ile m[rii
Cu lacrima ta ct o mare...
S[-\i simt[ oceanul mun\ii de sare ce-i por\i
n sngele t[u cotropit, la strmtoare,
mun\ii de sare
Sedimenta\i pe osul str[bunilor mor\i!

S[ te-aud[ oceanul,
+i-acesta s[ te poat[ primi,
Doar mp[r[\iile lui \i pot fi de-alinare
n plecarea cea de pe urm[ ce-a fi
Ultimul strop al lacrimii
De r[zbunare!
&&
Anatol Ciocanu

Altceva
A plecare-i timpul, devenit imun,
+i la apa dulce =i la cea amar[,
+i la focul sacru =i la cel nebun,
Care-mi arde carnea, ierbile-mi omoar[?

A plecare-i zborul rndunicii, sus,


Ca o zbenguire ultim[, spre toamn[?
A pieire lutul n ulcior ajuns,
A tr[dare-\i este, vag sursul, doamn[?

S[-mi anun\ sfr=itul? Cum o fi =i-acest


|ip[t de pe urm[ ce mi se cuvine?
Nostradamus spus-a: Mine mor! modest,
Izb[vit de alte profe\ii divine...

S[ m[ las n ceasu-n care-am rs =i-am plns?


A plecare-mi sun[ ora n cetate
Literele-n pagini, iat[-le, s-au strns
Ca la cea din urm[ scriere de carte...
&'
Toga iluziei

Verdele de codru m[ r[zbun[-acum,


Ploaia peste frunze limpezi versuri scrie,
Vai, numai iubirea se preface-n scrum
+i-alta nu mai vine, sfio=ind trzie...

A plecat cum pleac[ soarele-n amurg...


De plecare-mi face cerul cu e=arfa?
Amintiri din urm[ precum norii curg,
Amintiri din fa\[ =i sub\ie harpa.

A plecare-i, doamn[? Sau e altceva:


E-a min\ire, poate, poate a tr[dare?
Din noi doi au cine, cine, singur va
Face rugul ultim, rugul cel mai mare?
'
Anatol Ciocanu

Trup de ocna=
Acest prunc se na=te pentru oglinzile cerului,
Acest fruct r[scopt e menit foamei p[mntului:
Stau ntre aceste no\iuni ca un semn al misterului
Purtnd pe buze amara crisalid[-a cuvntului.

Poate c[ nu-mi este dat s[ ating stncile malului,


S[-mi urc disperarea pe ele sau floarea speran\elor,
R[t[cit pe crestele m[rii-r[bd[rii
Snt spuma-ntomnat[ a valului rece, banalului,
Pe care n-o ia nici urtul, nici iure=ul gloan\elor.

Maic[ Natur[-ntre cer =i p[mnt mi mistui spicul destinului


Dat i este s[ r[zbat[ spre cap[t doar lui, F[t-Frumosului,
El nu va cunoa=te nicicnd cele ore-ale chinului
Ci doar lumina cea cald[ a Domnului sfnt, a milosului.

C[ m-am l[sat r[t[cit =i min\it =i purtat de torentul erorii


Vina e nimai a mea, =i-oi purta-o de cruce-a p[catelor
Multe =i f[r[ de preget, cernd tr[d[torilor
Adesea pomana lor cea amar[, =tiind c[-s din restul bucatelor...
'
Toga iluziei

Numai a=a se-ajunge la sf=ierea cumplit[ a sinelui,


Cnd nu mai po\i \ine piept regretelor, fricii,erorilor,
C-ai vrut s[ por\i peste tot doar drapelele binelui
+i \i s-a dat peste ochi, peste mini, peste luminile zorilor...

...Poate-acest prunc ce se na=te va fi-nving[tor Rubiconului


Trecnd peste el =i umbra mea cea sub\ire a vis[torului
Care-a rvnit armoniile lumii, o, nu m[re\iile tronului!
+i-a m[surat beznele vie\ii cu-aripa cocorului...

Poate el voi fi eu, cel de mine, ren[scut din durerea str[bun[


B[tnd la por\ile raiului cu mna b[rbat[-a curajului,
El, F[t-Frumos ce-a rena=te n mine-atunci curcubeul
minunilor
Spre dnsul mai sper! Astfel sper[ la libertate
Trupul ocna=ului...
'
Anatol Ciocanu

Coloan[
Fream[t[-n coloan[-n mar= solemn osta=ii!
Ca frunzele pe ramuri biciuite de vnt,
Biciuite de-un vnt...
B[trne Ungaretti, \i aud vorba,
\i simt inima =i pa=ii
Vor c[dea ca frunzele-n toamn[...
Vai, ce trist[ dreptate-a avut un poet pe p[mnt!

Este coloana vie\ii, este coloana mor\ii?


Depinde din care parte-o prive=ti,
Din care parte ne ferim cu to\ii
De respira\iile blestemului, diavole=ti.

De unde se-aude cel muget de balaur,


Din care parte bubuie furtuna, prevenitor,
Din care parte fulgerul e tot mai de aur
Peste armele lor, peste cre=tetul lor?

Doamne, ap[r[-ale vie\ii noastre coloane


Le bate vntul mor\ii, le-adulmec[ urt:
'!
Toga iluziei

Cele mai apropiate n[l\imi du=mane


Ne sunt deocamdat[ numai Foamea =i Setea
Cu ele ne mai lupt[m, =i-att...

Coloan[-a vie\ii noastre ni te-mb[rb[teaz[


La ceasul acest de furtun[, nebun:
Peste destinele lumii
Ceasul acest cumplit se-ngreleaz[
La nceput de secol de-acum.

+i parc[-i mai sub\ire aerul =i nu ajunge


S[ ne cl[teasc[ bolnavii pl[mni...
Doar raza luceaf[rului ne str[punge:
Voi snte\i coloan[ de st[pni!
'"
Anatol Ciocanu

Statui
Nimeni nu mai cnt[, nimeni nu mai plnge
Fe\e mpietrite-ntr-un surs amar
De descump[nire, cineva ne strnge
Gtu-n funii grele ce-au ajuns la par...

Nimeni nu mai rde, nimeni nu cuvnt[,


Ne e timpu-n snge =i-n ceasornic mut!
Peste sim\uri zace o r[bdare sfnt[
A=teptarea-i ceasul orb, de nceput.

Nimeni nu viseaz[, nimeni nu tresare


Orizontu-i palid, orizontu-i drept,
Norii dau de =tire a furtun[ mare
Dar nici ea nu vine s[ loveasc[-n piept.

Nimeni nu se-nal\[, nimenea nu cade,


+i cum st[m ca plopii lustrui\i sub bol\i
Parc[-am fi din piatr[ vii statui s[pate,
Parc[-am fi coloane vinete de mor\i...
'#
Toga iluziei

Nimeni nu clipe=te, pleoapele ni-s grele


Parc[-am fi din alte veacuri dezgropa\i,
Nu sim\im cum noaptea spulber[ cu stele,
Cum ne scald[ ziua-n ar=i\i, nemi=ca\i.

Nimeni nu condamn[-aceast[ condamnare,


Pe-mpietrite buze =oapte-au nghe\at...
Parc[-un nou Vezuviu cu cenu=i murdare
Peste fruntea noastr[ crncen a scuipat.

Cred c-am meritat-o pe deplin aceast[


Trecere absurd[-n moartele statui
Nimenea-i de vin[, nimenea n-adast[
Lauda ori mila ce-s a nim[nui...
'$
Anatol Ciocanu

Robinson
Pe insula r[bd[rii, unde am fost exilat,
Barba mea de Robinson intr[-n p[mnt, a prins r[d[cin[
+i m[ trage dup[ ea, condamnat,
Spre-o str[in[tate =i mai str[in[.

Visez pnze albe pe cor[bii, lic[rind pe-orizont,


Aud parc[ vocea Fancesc[i da Rimini care m[ cheam[,
Dar cu gura ajuns[-n p[mnt nu mai pot
S[-i r[spund cavalere=te: Mi-i team[!

Visez o batist[ pe-un mal dep[rtat


Petrecndu-m[-ncoace ca spre-un paradis,
Ca spre-o oaz[
Batista aceea-i ca o albea\[ pe ochii mei de plecat
n mp[r[\iile apelor ucig[toare, sticloase...

Dar aici pot gndi lini=tit


La p[catele lumii, la erorile multe =i grele,
Care fac p[mntul mai mic, ur\it, murd[rit
nct nu-l mai pot sp[la cu toate apele
Din jurul insulei mele!
'%
Toga iluziei

Doar aici pot blestema


F[r[ s[ fiu auzit, pedepsit =i nchis
(Pe insula asta, a R[bd[rii, nu exist[
Nici m[car nchisoare!),
Doar aici mi pot u=ura sufletul meu de proscris
Pentru c[ mi-am dorit via\a pe p[mnt s[rb[toare!

Hai, vino, Francesca! Vocea ta e ca mierea


Ce unduie ntre insula mea =i \[rmul de-acas[,
Doar tu m[ mai faci s[-mi recap[t puterea
Ca s[ m[ opun b[rbii ce m[ trage-n p[mnt, nemiloas[
Vai, c[ nu-i bine s[ fii ngropat n propria ta cas[!...
'&
Anatol Ciocanu

Firele ierbii, frumoasa cu prunci...


Sunt o mie de feluri de a scri poezie:
Prietenul meu a scris un vers despre aburul cafelei
Pe care-o bea diminea\a:
E genial, dle, e genial! Hai, cite=te-m[, fie!
Asta e toat[ gndirea mea =i chiar via\a!

Prietenul meu nu-l cite=te pe Walt Witman


+i nici pe fratele meu mort, Ion Vatamanu:
Miroase-a cai de po=t[, dle,
A transpira\ie, a spum[, a robie,
+i mie mi-e mil[ de calul acesta, s[rmanu,
C[-i cal care trage =i nu e liber,
Ca-n herghelie!

Nu =tiu a ce mai miroase FIRELE IERBII,


Nu =tiu ce gnduri triste
i poate provoca FRUMOASA CU PRUNCI:
Prin luncile lui Witman alunec[ mp[r[te=te cerbii
FRUMOASA =i poart[ pruncii
Prin biblice, tinere lunci!

...Dup[ aceasta vine ghicitul n cafea


Halucinante iluzii, presupuneri, viziuni diabolice,
Urme barbare, linii sinistre toate s-ar vrea
Transpuse-n imagini de poezie, simbolice...

+i peste toate se scutur[ fumul \ig[rii


Care acoper[ totul precum cenu=a unei lave...
Prin FIRELE IERBII mp[rate=te alunec[ cerbii,
FEMEIA +I POART{ PRUNCII prin biblice t[rmuri...
AVE!
''
Toga iluziei

La Sarmizegetusa regia
Pe urm[ v-om aprinde ruguri mari pe mun\i
Vom lumina toate oasele dacilor
C[zute pe-aici ale celor mai mul\i,
Risipite sub ramii brazilor, fagilor!

Apa Gr[di=tii curge de sus


Ca o limb[ de-argint vorbitoare cu lic[rul
Stropilor
De ghea\[-ai t[cerii...
Pe culme-am fi-ajuns
Chiar dac[-am fi pornit dinspre
Mo=iile orbilor!

Lumineaz[-aici marele, mut, Sanctuar


+i Sanctuarul cel Mic =i umbra Coloanelor
Intr[-n labirintul Discului Solar
Pentru-a\i fixa ora de sfr=eal[-a romanilor!

Murus Dacicus se tope=te,


Coboar[ tragic n jos,
Dar tot pe vrful muntelui r[mne, sus,
De dou[ milenii de vnturi =i ploi
Mu=cat nemilos,
De dou[ milenii el mai e nesupus!

Fe\ele Albe, Piatra Ro=ie, Blidaru


Cet[\ile dacice mai str[juie culmile dacice!
+i pare-un indicator spre purgatoriu
Sanctuarul
La Sarmizegetusa, sus,
Pe vrfuri s[lbatice...
!
Anatol Ciocanu

Dup[ lupt[
Mi-e scutul spart =i spada mea e frnt[,
Nu mai am o=ti n lupt[ solda\ii mi-au c[zut:
C-a fost o lupt[ dreapt[, c-a fost o lupt[ sfnt[
Din partea cui pe lume s-ar cere de v[zut?

Morminte multe-n urm[ =i-n fa\[ tot morminte:


n ele-i b[rb[\ia ce-a str[lucit aici,
Venit[ din balade am sorbit silabe sfinte,
Aici a dat n fl[c[ri cel snge de voinici.

Eu mi retrag ndemnul acuma =i cuvntul


C[ n-a fost dat s[ fie la cele ce-am rvnit,
Prin ar=i\ile verii regretele-=i trec rndul
+i-un clopot n amurguri se tnguie, lovit,

Credeam c[ se ntinde Cmpia Libert[\ii!


Un imn de neam atuncea cre=tea la nceput...
Drapelu-acum mi-e-n bern[ pe turlele cet[\ii
+i tobele sunt mute, glasul trompetei mut!

Mai reveni-voi oare? Vai, tinerele oase


Sub talpa mea barbar[ voi auzi plngnd...
Sub bol\ile de cea\[, sub ierburile arse
Sub alte imnuri care se-nal\[, rnd pe rnd...

Cine-a-n[l\a drapelul sus, tot mai sus n soare?


Nu, berna nu-i prie=te el =i mai sus se vrea
Ca vulturul cel mndru =i f[r[-asem[nare,
Ca plopul n dreptate =i ca speran\a mea!
!
Toga iluziei

R[d[cinile
Cresc arbori din mine...
ultimele cuvinte rostite de Lucian BLAGA
la ora sfr=itului, pe pragul Nemuririi

Cu minile acestor arbori


Voi mbr[\i=a toate bol\ile-albastre,
Toate stelele galaxiilor,
Voi destr[ma toate tainele
Eresului universului
Doar s[-mi =tiu neatinse de moarte,
De-otrava b[nuielilor fade,
De ura =i spaima barbarilor
Acolo, departe-n adnc
R[d[cinile versului...

Snt fiul t[u MAIC{-NATUR{-P{M~NT,


Eu, cel MUT CA O LEB{D{,
Eu care cobor n fiecare diminea\[
Spre-oglinda de tain[-a izvoarelor
!
Anatol Ciocanu

n ARBORI se na=te-un mileniu


De-a pururea sfnt,
Purt[tor de miracole =i explozii de lumin[
Pentru toate-ale lumii
Ulcioarele.

Veni\i c[tre mine, voi, FII AI NATURII,


Poe\i cu gtlejul ars de cntece,
Precum sus, sub ceruri de ar=i\[,
Privighetorile \[rii, divinele!
Ridica\i-v[ mugurii, florile, ramii
Din arborii to\i c[tre ZEUL, NALTUL,
+i s[ nu =tiu niciodat[, c[ jos, n p[mnt,
V[ roade, satana, ntru pierzarea de-apoi,
De sngele vie\ii pline,
R{D{CINILE!
!!
Toga iluziei

De dou[ mii de ani


De dou[ mii de ani Fiul V[zduhului
Ne caut[ planeta r[t[cit[ sub bol\i,
Ne caut[ izvoarele duhului
Dac[ n-am sec[tuit de tot prin zile =i nop\i.

De dou[ mii de ani =i arunc[ privirile


Spre noi, orbec[ind prin noroi,
nve=mnta\i n nenorocirile
Care se mai numesc patimi, =i griji, =i nevoi!

De dou[ mii de ani miluirea Iisusului


Spre noi, am[r\ii, =i dibuie drum
Din zorii zilei pn-la r[d[cinile-apusului
Dar nu ne-a atins nicidecum!

De dou[ mii de ani auzim geam[tul Sfntului


+i El l aude pe-al nostru, mereu,
Dar ntre podul cerului =i fa\a p[mntului
+i Lui =i nou[ ni-i tot mai greu =i mai greu!

De dou[ mii de ani Fiul V[zduhului


Coboar[ spre noi,
Chiar =i cu trupul tot coboar[ spre noi...
Vai, de-atunci chiar =i speran\ele orbului, mutului
S-au f[cut cenu=[,
S-au f[cut noroi...
!"
Anatol Ciocanu

Act de plngere
Pentru plngerea mea nu exist[ sfr=it!
Pentru plngerea mea
Au r[mas nc[-n sim\ire pleoapele,
Anii care m-au chinuit, istovit
Au =ters z[gazuri,
Au ros pn[ la oase supapele.

Peste rul sngelui meu


Parc[-o noapte se las[ acum,
Numai noapte,
F[r[ s[ simt c[tre zori r[s[ritul
+i, ascuns ca-ntr-o perdea de fum,
n acest snge-al meu zace Iisus, r[stignitul!

Astfel, cu tot cu umbra crucii,


n mine l port,
Z[bovesc cu el pe la pragul boga\ilor, marilor,
Dar simt c[ duc n snge un mort
+i nu-mi deschid u=a au frica tlharilor!

Ce-am putea lua de la dn=ii noi doi


Un am[rt =i un biet r[stignit,
Doar aerul de pe sticla icoanelor,
Dac[ =i-acestea nu s-au pe\it
De ochiul cel veghetor al du=manilor...

Lua\i n fiecare clip[ act de plngerea mea


Pentru care mai exist[,-nc[ vii,
Doar pleoapele...
Dar cine-o mai aude, cine-i mai ia
n serios lacrima, gtuindu-=i silabele?
!#
Toga iluziei

Marele Ru
Eu vin c[tre voi din partea
Marelui Ru
El m-a deprins s[ ascult
Cum geme nsetat pieptul p[mntului,
El m-a-nv[\at
S[ m[ scol diminea\a-n lumin[,
Serile s[ m[ nchin amurgului, blndului,
Iar noaptea s[ sparg cu voi
Amarul cerului de plumb al a=tept[rilor
Ce nu se mai termin[.

Marele Ru
M-a-nv[\at cum se-ascult[ un geam[t,
Cum e cnd \i se-nfinge-n auz, ca un cu\it,
|ip[tul durerii, de groaz[,
Cum e cnd \i moare-un copil
Ca un pria= ucis de secet[ vara
S[ ascult potopul p[rerilor de r[u
Sedimentate n inima voastr[
De pe cnd se-ngem[na
La nceputuri |ara...

Marele Ru m-a deprins s[ v-ascult


Murmurul peticit al triste\ilor
+i-acestea b[trne, de-o sam[ cu lumea,
Cu toat[ mizeria traiului
Ele se strecoar[ pe furi= n ochii feti\elor,
!$
Anatol Ciocanu

n sngele fl[mnd al b[ie\ilor


Vai vou[, fra\ii mei de r[bdare
Ele v[ snt ve=mntul n putrezire pe suflet
+i nc[ n croiala cea veche a straiului...

De toate m-a-nv[\at Marele Ru!


Marele Ru nu m-a deprins doar
Cum s[ v[ spulber pe vnt disperarea:
+i El este cel umilit =i nfrnt
+i cu sabia albastr[ =i rece,
Frnt[ la bru,
Cnd l soarbe, pe ultima sut[ de metri,
nsetat[ =i crncen[ Marea!

Cum s[ v-alung aceste negre ciori


Disper[rile?
+i Marele Ru e topit, nghi\it nemilos
+i pulverizat n toate imensele,
Dar, la fel disperatele
M[rile...
!%
Toga iluziei

Tat[ al meu dep[rtat


Tat[ al meu dep[rtat,
Tu, baci f[r[ de moarte al C[ii de Lapte
+i baci al tuturor stelelor Cerului,
Auzi cum gura mea nu mai are grai
+i nici =oapte
Iar inima-n piept e doar jum[tatea
Din clopotul
Cu sfrcul lumbii t[iat
De pofta cea mare-a hingherului...

Tat[ al meu dep[rtat


Mai departe dect cel care zace-n p[mnt
|ie m[ jelui, doar |ie,
C[ vin potopuri de corbi
Care-mi sfrtec[ pieptul =i-mi sub\ie oasele
+i nu mai am sc[pare de ei, blestema\i
De-o lung[ =i amar[ de tot ve=nicie.

Am mncat din toate legendele Tale


Ca dintr-o sfnt[ =i f[r[ de moarte merinde,
Am sorbit din agheasma Cuvntului t[u
De lumin[,
!&
Anatol Ciocanu

Dar nop\ile mele vin grele, mai grele


S[ m[ v[duveasc[ de minte
+i diminea\a ursuz[ vine
S[-mi bat[ la u=[, str[in[!

F[ ceva!
Du m[rul acestui p[mnt mai departe,
Pe alte meleaguri de cer,
Mai pu\in du=m[noase
Urgiile lumii de-aici
Imune ochiului t[u nu r[mn[
S[ nu mai cad[ pe cre=tetul meu
Drept pedeaps[,
Pentru c[ mai pot respira,
C[ mai pot c[uta o scnteie
n cenu=a din vatr[
+i-aceasta pu\in[ de tot =i b[trn[...
!'
Toga iluziei

Ferice de voi!
Ferice de tine,
Hristoase, divine
Cu moartea pre moarte c[lcnd!

Ferice de tine,
Fecioar[-n suspine
Cu lacrima-n piatr[
Izvor de=teptnd!

Ferice de tine,
Mare-n suspine
Cu ve=nicul murmur sub cer
Nici vnturi saline,
Potopuri haine
Nu-\i calc[ adncul mister.

Ferice de tine,
Brad verde ce \ine
!
Anatol Ciocanu

Pe fruntea-ngrelatelor bol\i
Carpa\ii de jele
Sub r[murele
ntru izbnd[ cu so\i!

Ferice de tine
n cele ruine
De sub p[mnt, n mormnt
M[ =tie de bine,
Numai de bine
Ochiul t[u, maic[, cel blnd!

Ferice de voi,
Ferice de voi,
Cei du=i sau pleca\i mai departe!
E bine
S[ nu mai veni\i napoi,
Ferice de voi,
Colo-n moarte!
!
Toga iluziei

La marginea lumii
A= vrea s[ m[ ascund undeva
La marginea lumii acesteia,
(La marginea lumii mele de la marginea lumii!)
Care nu mai ncape pe cele =ase continente,
Lume care se ur[=te pe sine
mpreun[ cu toate neamurile,
Triburile,
Popoarele,
Religiile,
Sectele,
Coloniile,
Cantoanele,
Regatele,
Guvernele lor
Democratice =i aristocratice,
Birocratice =i de-attea ori s[lbatice
Lumea cu oamenii ei care
Nu mai ncap unul de altul
+i se du=m[nesc, se njur[, se scuip[
Cu glon\ul, cu spnzur[toarea,
!
Anatol Ciocanu

Cu minciuna, cu bomba,
Cu otrava gazelor, cu arsul pe rug,
Cu groaza, cu neajutorarea, cu ideologia,
Cu ner[bdarea, cu mi=elia, cu nemilostivirea,
Cu ipocrizia, cu prostia,
Cu scrba, cu perfidia, cu falsul,
Cu flec[reala, cu pizmuirea, cu grea\a,
Cu fleacul, cu pamfletul, cu vorba goal[,
Cu amenin\area
CU TOATE RELELE P{M~NTULUI ACESTA
SE SCUIP{!
De \i se face r[u s[-i vezi
n toate aceste ipostaze
Stupide =i f[r[ de sens...
A= vrea s[ m[-ascund undeva
La marginea lumii acestea
(La marginea lumii mele de la marginea lumii!),
Dar =i marginea aceasta e ocupat[
De animalele
Dorind s[ scape
De furia =i foamea acelora=i oameni!

+i cum nu mai am loc nici aici


Nici lng[ pinguin,
Nici lng[ ursul polar,
Nici lng[ visul meu
C-a= vrea s[ tr[iesc la marginea lumii...
!!
Toga iluziei

|ip[tul
Poezia mi va fura moartea...
Ren CHAR

|ip[tul de pe urm[
E d[ruitor de t[cere.
Cu \ip[tul de pe urm[ sperii o moarte!
Scria odat[
POETUL NECUV~NTAT P~N{ LA CAP{T,
Nichita cel blond
El care n-a \ipat dect o singur[ dat[
Cnd s-a n[scut!
+i n-a mai \ipat pn[ la moarte:
Iar aceasta l-a luat de mn[
+i l-a dus predat du=mancei sale Ve=nicia...
+i-acum aceast[ Doamn[
Cu bra\e de marmor[, albe,
Nici ea nu =tie:
Ce s[ fac[, unde s[-l a=eze,
n care pat cu cimbru, cu ramuri de brad
Ori cu petale de trandafir
S[-i culce trupul, mare =i zbuciumat
S[ se-ogoaie...
Vai, poetul, de mai tr[ia,
Ar fi scos din buzunar ultima carte,
Necunoscut[ nc[ pe p[mnt
C{R|ILE SIBILINE
+i-ar fi rostit, poate sup[rat:
Cite=te, Doamna mea,
Ca s[ po\i =ti totul
Cum a fost, cum este, cum va fi...
!"
Anatol Ciocanu

Fratele meu
LUI ION VATAMANU

Ia =i tu, frate al meu,


Dac[-mi e=ti fratele adev[rat
Cel drept
Ia o parte din suferin\ele mele
+i le du pe umerii t[i:
E-o povar[
Mult prea grea pentru mine
C[ci demult nu mai a=tept
Alt ajutor dinafar[...

Ia =i tu, fratele meu,


Dac[-mi e=ti fratele adev[rat
+i sfnt
+i-n trupul nostru plnge-acela=i snge,
Ia-mi de pe inim[ aceste neguri
+i f[-le mormnt,
Grumazul lor de balaur
l frnge!

Ia =i tu, frate al meu,


Dac[-mi e=ti fratele cel adev[rat
+i fidel
+i r[d[cinile noastre cunosc aceea=i \[rn[
!#
Toga iluziei

Ia-mi o parte din silabele-acestea


M-au ncurcat!
Pref[-le n fire de gru, n petale,
n stropi de rece ap[ de fntn[!

Ia =i tu, frate al meu,


Dac[-mi e=ti frate cu adev[rat
+i blajin
C-am avut o singur[ mam[!
Ia-mi o parte din p[mntul ce-mi urc[ spre gt
Alarmant
Vai, dragostea mea pentru tine
Ce crunt mi-o destram[!...
!$
Anatol Ciocanu

Vom ancora n Marea T[cerii


Vom ancora n Marea T[cerii
Cu valuri mute,
Cu stele-ncremenite =i surde-n adnc,
Cu viet[\ile toate plecate, pierdute,
La Marea T[cerii, n care
Toate
Sirenele albastre sunt f[r[ de grai
De mult nu mai cnt[,
De mult nu mai plng...

Vrea Ulysse cteva zile de pace!


Cteva zile =i nop\i n care
Nici pe sine s[ nu se aud[
Chiar de-i viu,
Chiar de-i mort!
Cteva zile de total[ t[cere, purificatoare
Ca o escal[ neprogramat[
n cel mai singuratic de pe lume port!
!%
Toga iluziei

Ferici\i vor fi fost acei so\i ntru izbnd[


Lng[ Ulysse matelotul temerar, legendar:
De-ar fi =tiut ce-o s[ fac[
B[trnul Homer nu mai scria
ODISSEEA lui niciodat[!

S[ ancor[m n Marea T[cerii


(O, numai nu n cea Moart[!),
S[ nu mai auzim vntul-nebunul,
Furtuna-nebuna
+i timpul a=ijderi nebunul!
Toate izbindu-se-n pnzele noastre, spartele!
S[ nu mai =tim ce se-ntmpl[ pe p[mntul-str[bunul
Intrat n febra refacerii
Pentru-nceput de mileniu cu toatele!
!&
Anatol Ciocanu

Ct mai avem
Ct am trecut,
Ct mai avem,
Ct ne-a r[mas?
Marea fuge de la mal, =i scurteaz[ nem[rginirile,
+i-o albea\[ de ghea\[ ne-nnegre=te privirile...

Cine-o fi cel de-al treilea,


Mergnd mereu lng[ noi?
O fi umbra noastr[ de cine fl[mnd ce se trie,
Sau vreun nger mi=el, vreun copoi,
Mierosul venin c[tre noi s[ =i-l \`rie?

Ct am trecut,
Ct mai avem,
Ct ne-a r[mas?
C[p[tu-i ca =i moartea-i nceputul sfr=itului,
Mai departe nici pentru un pas
Nu mai avem putere, iar lumin[
Ct n g[m[lia chibritului!
!'
Toga iluziei

Ct ne-a r[mas
Ct mai avem,
Ct am trecut?
Am putea merge-nainte
La lumina de fosfor a oaselor
Celor str[mo=i de isprav[,
Dar e de temut:
Ne vor pune la-ncercare iubirea de mo=ie,
Dar iubirea noastr[-i bolnav[...

S[ ne facem, pe-o noapte, popasul cel greu


Aici, unde =i Lunii i-s obosite vederile
Prin trupul nostru parc[-ar trece
Apa Prutului str[in[ mereu...
Ct ne-a r[mas?
Ct mai avem,
Ct o s[ ne mai \in[ puterile?
! 
Anatol Ciocanu

+lep la mal
Numai s[ ne-ajung[ timp
S[ tragem =lepul acestei vie\i pn[ la mal:
Se-aud venind furtunile,
Parc[ vine potopul,
+i-atunci =lepul vie\ii noastre, banal,
Ar orbec[i printre valuri, ca orbul!

Am c[rat cu el attea sute de zile =i nop\i


Mult nisip, mul\i du=mani, mult rebut, multe vorbe,
Dar =i mult[ durere ct ni=te
Pietre grele de moar[!
S[ ni-l priponim acum de malul acest unde to\i
+i-au aruncat b[rcile sparte s[ moar[!

C[ci o barc[ spart[ smuls[ din ape


E ca =i o moarte n plus!
+lepul nostru-a trecut
Ruri =i ape pe tot continentul,
Oceanul pentru el a fost prea mare,
La el n-am ajuns
Vai! nu ne-a \inut cureaua, puterile
Sau n-a fost momentul?

Acum e b[trn ca =i noi =i-obosit,


S[-l leg[m de stlpul de la mal
Ca de-un stlp al ru=inii!
Nici m[car pn-la moarte n-a reu=it
S[ ne care p[catele,
Regretele multe, noroaiele
+i nc[
Pe to\i asasinii!
! 
Toga iluziei

Pedeaps[
Cntecul meu e dezgroparea mea...
Gheorghe PITU|

Cartea mea \i va p[rea o lacrim[ mare,


Lacrim[ scris[ numai cu sufletul meu,
Trecut[ prin ochi ca printr-o mirare
Nem[rginit[ a lui Dumnezeu.

C[ci din cte mi-a dat


+i cu cte m-a miluit meditnd,
Dup[ ce mi-a modelat trupul,
Trebuia s[ fiu cel mai fericit aici pe p[mnt
Unde mi-a-ng[duit s[-mi conturez stupul...

Amar[ mierea vie\ii mele, amar[!


Snt ca-n febr[ faptele mele n zborul albinii
Dintr-un cap[t n altul de \ar[
Din mierea mea, a=a cum e amar[
Se-nfrupt[ cu poft[ numai str[inii!
!
Anatol Ciocanu

Lor li-e totuna miere s[ fie!


Nu-i mai ntreab[ nici gustul =i nici culoarea,
Sau cte hotare mi-a fost dat s[ trec mie
Pn[ s[ g[sesc, tot nl[crimat[, floarea...

Dar ce s[-i dau pruncului meu ce-o dore=te?


N-a= vrea, de tn[r, s[-i am[r[sc gura
El speran\ele mele le mai p[ze=te
+i de pe-acum durerilor mele le =tie arsura!

Deatta cartea mea \i va p[rea o lacrim[ mare,


Lacrim[ scris[ numai cu sufletul meu,
R[stignit peste triste\e ca pe-o frigare,
Drept pedeaps[ de la Dumnezeu...
! !
Toga iluziei

Cntece de-acas[
Cntece de-acas[
Eu v-am scris cu sapa
Pe greab[nul pietros al dealului
Pn[ mi s-a r[nit pleoapa
L[snd ochiul n pojarul coralului.

Cntece de-acas[
Voi, mb[trnite-acum,
Sunte\i mai mult cu ndemnul,
Mai mult cu-amintirile
Mai plnge-o iubire
Ca o ramur[ uitat[-n drum
Peste care barbar au trecut
Pn[ spre zori coviltirile...

Cntece de-acas[
Acum v[ invoc
Ceasul cel fraged =i pur al candorilor,
Cnd sngele-mi e png[rit
Prin ani mul\i, vai, acum m[ sufoc
Auzind pa=ii de cini mitui\i
+i tuturor impostorilor!

Cntece de-acas[
Fecioare-n delir
Dup[ dezm[\ul de groaz[-al istoriei
C[ mai sunte\i, c[ mai respira\i,
B[trn acum[ m[ mir
Sub scama inflamabil[-a gloriei...
! "
Anatol Ciocanu

Timp h[ituit
Timp h[ituit =i spulberat pe vnt
Via\[ strivit[-n c[lci, ca o nuc[
Unde-or fi anii bezmetici pe cnd
mi ardea-n snge numai dorul de duc[?

+i-aceste ultime rugi cui s[ le spun,


S-a-ncenu=it, vl[guit aurul din obrazul p[durii
+i parc[-a= vrea s[ mor ca AVRAM IANCU, nebun,
Numai s[ nu mi se ia fluierul de pe r[nile gurii...

+i, ca oricnd, =i-o fat[ frumoas[ a fost


Ca-ntotdeauna =i-n toate tr[irile
Pentru care \inut-am, de schivnic,
Zilele negrului post,
Retezndu-mi dorin\ele, ne-ndemnatec pornirile...

Toate s-au dus, s-au topit n miraj


Ca-ntr-un cazan n care-i topit minereul,
Care clip[ r[mas[ mai are curaj
S[-l =tie de vin[ pe El Dumnezeul?

La p[mnt, suflete-al meu, spre p[mnt


Te-nc[lze=te de el ca Heracle ajuns la sfr=eal[,
Firul ierbii s-atingi, murmurnd-delirnd
A verde r[scoal[!
! #
Toga iluziei

Insuportabil paradis
Insuportabil paradis
p[mntul precum sfera pinii
din negrul geam[t al \[rnii
pe care-o h[cuiesc st[pnii
=i-o latr[, a cutremur, cinii
p[mnt de veci, p[mnt de vis,
insuportabil paradis...

Te-am plns mai mult, dar =i cntat


trecndu-\i apele prin spa\ii
cer=ind sub cer =i alte gra\ii,
iar noi r[mnem condamna\i
c-un cntec plns, c-un dor cntat.

Se-ntorc de peste m[ri =i \[ri


cu fe\e-n doliu matelo\ii,
c[ci nu s-au necat cu to\ii
pe sub furtuni, n dricul nop\ii
=i-acum, slei\i, n lemnul por\ii
izbesc fl[mnzi, =i-arat[ col\ii,
ntor=i de peste \[ri =i m[ri.

P[mnt fl[mnd, \ar[ de lut


sub stele oarbe-n r[t[cire,
milenii multe n rotire
s-au stins, s-au dus c[tre murire
=i numai tu, ca-ntr-o ne=tire,
nu mai ajungi la mntuire,
o, paradisule pierdut!
! $
Anatol Ciocanu

Veac trecut
Moartea-=i plimb[ iar tr[sura
Prin turcitul Bucure=ti...
Cezar IV{NESCU

Trece Vod[-n defilare


Cu alaiul n cale=ti:
Domnul face s[rb[toare
|[rii sale Romne=ti!

Trece El statuie vie


Prin tunel de cer=etori,
Prin tunel de s[r[cie
Sub mormanele de flori.

Trupul lui acum e ceasul


Fericit pentru popor:
Mort e chinul, stins necazul
+i tot glasu-i iert[tor...

Trece Vod[-Mare-n toate


Uns de poart[ =i de-ai s[i,
Vod[-i lege =i dreptate,
Vod[-i sfnt pentru c[l[i!

Curge timpul mort prin oase


Ca o cea\[ f[r[ rost
Toate apele-s mloase,
Mun\ii ro=i, parc[-au mai fost.
! %
Toga iluziei

Un trecut f[r-de isprav[


Peste-un somnambul prezent,
Vai, calea=ca-i o epav[,
Vod[-i tot de pergament!

Vod[-i mort, calea=ca-i vie


De pedeaps[ pentru to\i
Ho\ii mor f[r[ simbrie,
Restul sunt a=ijderi mor\i,

Cine-o =ti acum m[sura


Istui veac, [stor pove=ti...
Moartea-=i plimb[ iar tr[sura
Prin turcitul Bucure=ti...
! &
Anatol Ciocanu

ntre noi s[racii


Ne-ai mai dat pe lume, Doamne, cu vecia
Ca pe-o zdrean\[ neagr[ mult[ s[r[cia
S-o purt[m cu ur[, =i-astfel, noi, s[racii
Ne ur`m ca dracii,
Ne urm ca dracii!

ntre noi iubirea-i ca un spin ce doare,


Nu-l atinge nimeni mu=c[ spinul tare,
ntre noi iubirea e precum str[inul,
Ca-ntre dou[ brazde mult crescut pelinul.

+i ne d[m cu sapa, =i ne d[m cu coasa,


Din gre=al[ crunt[ ni se-aprinde casa,
Ne dispare grul =i ne moare vita
C[ci ne d[m cu ura cu nemiluita!

Se zgie=te cerul s[ ne-aduc[ ploaie,


Se sub\ie mintea f[tulu-n odaie
Numai noi pe lume, numai noi, s[racii,
Ne zvrlim n sobe, iernile, haracii.
! '
Toga iluziei

De cenu=e-i steaua, raza-i de le=ie


+i lumina scade scurt[ =i trzie
+i p[mntul nostru tare-i precum zgura
De-l muncim cu ura
De-l stropim cu ura...

Pe sub stre=ini scunde, tot a=a s[race,


Pas[rea de vine, cuibul nu-=i mai face,
Geamu-i mic =i ochiu-i cade n orbire,
Crucile-=i apleac[ lemnu-n cimitire...

C[ci ne-ai dat pe lume, Doamne, cu vecia


Ca pe-o zdrean\[ neagr[, mult[ s[r[cia
S-o purt[m cu ur[ numai noi, s[racii
De ne-urm ca dracii,
S[ ne-urm ca dracii...
!!
Anatol Ciocanu

Nostradamus
Salutare, b[trne profet!
Mai dibui cruci de stele la flac[ra gndului?
n curnd ne vom vedea, c[ci ai ghicit, discret,
Destinul meu =i pe cel al P[mntului.

Cinci secole, ca cinci lumn[ri


Aprinse la c[p[tiul bolnavilor
Ai rnduit n ierarhice sc[ri
Peste deliru-mp[ra\ilor,
Peste fericirea de gunoaie a sclavilor...

Mi-am b[nuit =i eu un sfr=it


Dar proorocirea ta nici c[ m[ sperie:
Moartea o fi scurt[ ca via\a
Precum lumina unui chibrit
Sub care de-abia-\i dai seama
C-ai suportat o mizerie!

Dar n aceast[ c[tre tine trecere-a mea


Doar un gnd de triste\e m[ pa=te:
n lumina de dincolo, perfid[ =i ea,
mb[trnit cu cinci sute de ani,
Vai, profete
Te voi mai recunoa=te?

Ce-ai s[-mi prezici pentru dincolo


A=ijderi adev[rat va fi,
Precum aici, pe p[mnt sub stelele chinului?
Destinul meu atunci s-ar mpotrivi
Profe\iilor tale
Nevalabile n fa\a Divinului!
!!
Toga iluziei

Peste fila basarab[


Cu-amintiri =i cu regrete
va\a ta-=i ncheie crugul
pn-la ceruri a fost rugul,
uneori numai ct mucul
lum`n[rii, era jugul
care-\i osndea bel=ugul;
via\a ta-=i ncheie crugul
cu-amintiri =i cu regrete...

Dar n \arini, dar n pagini


cte-un bob, cte-o silab[
parc[-n zbucium, parc[-n grab[
pentru-nc[-o lumin[-n salb[
salba ochi de dor ntreab[
peste fila basarab[
cte-un strop, cte-o silab[
doar n \arini, doar n pagini.
!!
Anatol Ciocanu

Din aproape, din departe


vine codrul =i ofeaz[,
frunza-i palid[ =i ars[
ars pe scutul t[u se las[
cnt[-acum ori l[crimeaz[
cnd e soarele-n amiaz[,
cucu-n ram nu mai vibreaz[
trist e codru =i ofeaz[,

Din hrisoave, din cazanii


vin ndemnuri =i pove\e
celor date s[ le-nve\e
schimb[ azi mai multe fe\e
prin aule =i prin pie\e,
nu mai vor s[ se r[sfe\e
cu ndemnuri =i pove\e
din hrisoave, din cazanii...
!!!
Toga iluziei

Pe o caligram[ de Apollinaire
Peste ruinele acestor zile
n care la noroc nu mai sper,
mi trec doar iubirile mele copile
cum =i trecea prin tran=eele frontului
caietele cu versuri Apollinaire...

Ce mai faci, osta=ule pe prima linie,


unde cad schijele ca ploaia, cu droia?
uite, chiv[ra de pe cap \i-a =i mu=cat-o v[paia
r[zboiul f[r[ de ru=ine e!

nvie hangi\ele tale din CALIGRAME


ca ni=te petale de lotus cu-arome neru=inate,
ame\itoare ca paharele-n crame
refuzul lor e pedepsit cu-o moarte!

Prin ruinele-acestor zile care m[ bntuie,


du-m[, poete, spre-naltele lumini=uri, de mn[.
Am impresia c[-n pupila ochilor mei
vederea se mntuie
=i c[ sngele meu are b[taie b[trn[...

S[ ie=im n doi din tran=eul


cel negru-al supunerii
n fa\a glon\ului, n fa\a palatelor,
lumina, de=i-n=el[toare n razele-apunerii
ne va sp[la de noroiul
cel negru-al p[catelor!
!!"
Anatol Ciocanu

Al\i r[ze=i
Al\i r[ze=i veni-vor!
Alte noi cet[\i
Vor n[l\a aicea ntru ve=nicie
Cerului s[-i sfarme aeru-n buc[\i,
Verdelui de \ar[ pav[z[ s[ fie!

Nen[scu\i r[ze=ii
De pe-acum se-aud
Glasul lor ca lama trupul stncii taie,
Tremur[ prezentul, chiuie-un trecut
Din cel corn cu care c=tig[m r[zboaie...

Se ndreapt[ codrii,
Fruntea-=i \in mai sus
Codrii =i a=teapt[ pe cai albi r[ze=ii!
Ei vor pune-n brazde ce-or avea de pus
+i-or ie=i s[-=i vad[-n pace mejie=ii

De n-au gnd de har\[,


De n-au gnd mi=el...
Piatr[ lng[ piatr[ va-nflori ogorul,
Din Cetatea-Floarea saluta-va El
Aprig Voievodul, Mndru Domnitorul!

Trece-mi-oi n cntec
Sufletul pe-aici,
Moart[ a fi ru=inea robului din mine
Al\i r[ze=i veni-vor...
Doamne, s[-i ridici
Din cest lut
Ce numai de mormnt ne \ine...
!!#
Toga iluziei

Speran\a cea clar[


S[ prive=ti la zori
Din vrful Caraimanului |ara
Cu ochii de uimire dilata\i,
S[ sim\i pe umeri roua albastr[ a cerului, clara,
Cum plnge pe sub stre=ini de Carpa\i!

Numai n clipele-acestea de Sfnt[-Sfin\ire,


Sub candela Lunii sc[znd n R[s[rit
|ara e numai iubire,
|ara e prunc fericit adormit.

Sunt clipele cnd dorm, grele, chiar =i minciunile,


Cnd adoarme tr[darea
Ca un glonte n aram[ ascuns:
Soarele preg[te=te minunile
Zorilor de zi de-aici, de pe munte, de sus!
!!$
Anatol Ciocanu

E ora cnd se na=te Lumina-Fecioar[


Ca o Bun[Vestire n toi!
Vai, peste lunci, peste |ar[
Fecioara din zori c[tre-amurg va delira:
Stropit[ va fi barbar cu noroi!

Noroi de fapte, de vorbe, de pofte, de gre=uri,


Noroi de oarbe sim\iri, de negre dorin\i,
Noroi de denun\uri, de versuri putrede, de pre=uri,
Noroi de invidii, de scrbe, de ie=ire din min\i...

S[ prive=ti numai la zori


Din vrful Caraimanului |ara,
Numai n clipele-acestea-\i apar\ine, e-a ta,
Numai n clipele-acestea te-acopere clara
Speran\a,
C[ nu te-a tr[da!
!!%
Toga iluziei

Nimeni nu ne mai ap[r[!


La hotarul marilor r[scruci
Nimeni nu ne mai ap[r[!
Ne-a=tept[m n fiecare zi, chinui\i,
S[ ne soseasc[ mor\ii:
n papuci de papur[
i vom ngropa mine pe la amiaz[,
nve=mnta\i n cele crpe
n care-au =i tr[it, suferinzi...

Nimeni nu ne mai ap[r[,


Nimeni nu ne mai ntinde mna!
Preotu-i bolnav =i el de s[r[cie
+i tremur[ f[ptura lui, b[trn[,
+i-i sun[ rug[ciunea-n gur[ le=inat[ =i trzie!

Nimeni nu ne mai ap[r[,


Nimeni nu ne mai crede ruga, r[bdarea,
P[mntul s-a-nchis n mu\enia lui milenar[
Refuz[ s[ ne dea chiar =i sarea,
Sarea cea de toate zilele, chiar de-i amar[...
!!&
Anatol Ciocanu

Nimeni nu ne mai ap[r[!


Domnul e-att de departe
nct pare un abur, o speran\[ ce nu se-mpline=te,
Peste-ndr[zneala noastr[ de-a fi-nstr[ina\i de moarte
Numai de=ert[ciunea =erpii veninulu-=i cre=te...

Nimeni nu ne mai ap[r[!


Nici n cer nici pe p[mnt
Sufletul nostru loc nu mai are...
Crucile se mut[ de pe mormntul cel vechi
Pe cel nou, cel proasp[t mormnt,
Vai! Lemnu-i la mare-ntrebare!
!!'
Toga iluziei

De-acum
Doamne, ca un nnot[tor
care se scufund[ mi-e inima...
Cezar BALTAG

De-acum
nimic nu ne mai apar\ine:
ce-am avut de prisos am tot d[ruit,
ce ne-a r[mas ni s-a smuls, =i luat =i r[pit
de c[tre cei mul\i
c[rora piept n-am putut a le \ine!

De-acum
suntem u=ori ca ramii despov[ra\i de road[,
de frunze despuia\i, de c[ldur[, l[sa\i uit[rii,
de restul lumii toate blestema\i,
+i, astfel, goi-golu\i, intr[m
numai cu sufletele-n iarn[ =i-n z[pad[...
!"
Anatol Ciocanu

De-acum
din ce-am avut, precum ne-a fost averea,
pe ce am fost n veci de veci st[pni
nu vom mai pune-ndr[gostite mini
doar vom privi nstr[ina\i
la cei ce au, f[r[ de margini, puterea.

De-acum
numai plecat ni-i capul
=i-a=a, plecat, de-acum nimeni nici nu-l taie!
nu mai avem privirea de v[paie,
sim\im mereu n preajm[-n prima veghe
m[r=[luind, casapul!

De-acum
nu ne mai privim ceasornicul,
de-l mai avem, =i-i nc[ nevndut:
probabil, bate ora
nsingur[rii noastre-a tuturora
pe-aceast[ lume,
pe-acest p[mnt al vie\ii noastre, dornicul...
!"
Toga iluziei

R[scruce
Frigul ori frica ne spulber[ casele?
Sub cerul de plumb pare la carcer[ gru-n z[pad[
+i cineva parc[ ne-ar dezbr[ca oasele
De ultima carne ca ea mai albe aceasta s[ se vad[.

La ce bun,
La ce bun,
La ce bun?
Puterile-s pe sfr=ite, le simt ultima zvcnire,
Acest timp al Marilor grabe-i nebun,
Acest timp mi e dat de sfr=ire...

+i m[ las dus de el... mpotrivirile


Ce i le-opun z[darnice-s =i-att de umile:
Simt cum mi se sub\ie privirile,
R[bdndu-i neru=in[rile de luni de zile!

+i-a fost =i-o dragoste


Ca un balsam pe ran[!
S-a dus balsamul, s-a risipit petal[
Rana-i deschis[-acum =i ofran[,
Att de dureroas[ =i de goal[!

+i vine Frigul,
Vine Frigul
Vine Frica
Te-ntrebi pierdut, la sim\irile toate,
De=i nu mai por\i veni pentru nimica
C[ci nu e=ti purt[torul de p[cate!
!"
Anatol Ciocanu

Dup[ mun\i
Tot ce-am iubit pare-acum n zadar
St[pn peste toate acuma-i delirul,
Mereu ne umple numai cu-amar,
Numai cu ghimpii sim\im trandafirul...

+i-al inimii cntec, odat[ cntat,


=i plnge ecoul n ani =i-i departe
De sufletul t[u azi att de uitat
Ca frunza de toamn[ l[sat[-ntr-o carte...

Cum ai deschide-o n tremur acum!


Dar unde-i?n care-i? +i tace uitarea
+i sngele tace ca piatra din drum,
+i tace p[durea, =i norul, =i floarea.

B[trn[-i lumina cea pur[ de-atunci!


Vai! Uite =i luna-i pe cer ca de ln[,
B[trn[ e perna pe care te culci
+i casa ta, uite-o, e-ajuns[ b[trn[...

Doar gndul fierbinte se-ntoarce-napoi...


\i cheam[ =i pa=ii =i, grele, privirile:
n zare doar mun\ii, Carpa\ii snt noi
+i dup[ ei mai sunt vii,
Mai sunt vii amintirile!
!"!
Toga iluziei

Vino Pan!
LUI VASILE IOVU

Vino, Pan, pe calea cea mare a Victoriei!


Dar vino numaidect cntnd:
Sub fluierul t[u se dau la o parte mun\ii istoriei,
Sub fluierul t[u aud iarba crescnd...

Mai ai fire de busuioc n traist[


Tu le scoate acum,
Le strope=te cu lumina de aur a soarelui,
Aghezmuie=te cu stibla codru =i drum
Pentru trecrea Lui a Mai Marelui!

A Mai Marelui Mag! El va fi F[t-Frumos,


El vine acum s[ nving[ balaurul:
Acesta a ren[scut, c[z[ndu-i cndva din poveste,
O limb[ pe jos
+i-acum ne m[nnc[ pinea =i aurul!

Numai s[ cn\i! S[ nu cumva s[ te-opre=ti!

Neadormite de cntec l-ar strmtora pietroaiele,


Tu cu cntecul t[u le-amu\e=ti,
Sub fluierul t[u p[durea-=i primene=te
C[tre toamn[ lumina =i straiele!

Vino, Pan! =i nu mai pleca:


Acolo, departe, n \[ri mai frumoase,
Dar reci =i str[ine
Nici nu ai cu cine lupta,
Nici nu ai pe cine chema
+i-aici F[t-Frumos te-a=teapt[ numai pe tine!
!""
Anatol Ciocanu

La onomastica vinului
S[-mi vii la onomastica vinului,
La al strugurilor grei, parastas:
Al[turi de cup[ \i-oi pune stelele crinului
+i-\i voi cobor luna mai aproape de-obraz.

Poate va trebui-n s[rb[toarea


Aceasta s[-ncremene=ti,
n aerul de pietate-al miresmelor
+i s[-\i moar[ pe gur[, mp[r[te=ti,
Silabile p[tima=e ale mireselor!

Vor c[dea stropi cu lic[r de stele


C[tre dezlegarea cea mare-a r[spunsului,
Vor vorbi numai cu sonete de dor minile mele
La lumina de rubin a hurmuzului.

nchide ochii =i-ascult[-acest vin


Cum cnt[-n rotungimea palmelor tale,
Conturul c[nii a fost nc[lzit divin
La snul unor zei\e,
Sub ochii lor de migdale!

E ca pruncul cel sfnt acest vin al candorilor


Venirea lui pe lume tu salut-o frumos,
De purpur[-amurg taie inima orelor
n care la onomastica vinului meu
nflore=ti p[n-la os!
!"#
Toga iluziei

Elga-alga de pe malul Balticii


Fata de pe malul Balticii
Avea nume de alg[ marin[
+i mai avea un fel de ludic senin n priviri:
ntr-o noapte, n casa ei mirosind a r[=in[,
Am plns amndoi pe manuscrisul
Primelor ei povestriri...

Cineva se-neca printre rndurile scrise,


Ciudate,
Cineva plngea pe mal, ntr-un c[tun singular
Din lacrimile fetei pe nisip sem[nate,
nfloreau, ca de aur, la mal
Petale de chihlimbar!

Elga avea trup r[coros


Ca =i planta de mare,
Vai, bra\ele ei sub\iri, ca dou[ alge
Atunci m-au cuprins!
Sub aripile zorilor de zi
Dormea mai apoi vis[toare
Ca o liter[ pe fila alb[ =i trist[
A celui ciudat manuscris...
!"$
Anatol Ciocanu

Bra\ele-acelea de alg[ vin s[-mi deschid[


Acum o fereastr[,
Prin care s-aud plngnd harpa p[durii de pini
Peste negura m[rii ca bolta sihastr[,
Peste ecoul pa=ilor mei singuratici pe-aici
+i att de str[ini...
Sunt eu acum necatul...
Dar cine m[ mai poate plnge sub val de-amintiri
Pe-un mal, pe-undeva?

Elga-Alga-=i arunc[ e=arfa albastr[-a privirii


Ctre apele M[rii Moarte, de Marmara?
Mare-a uit[rilor, unde \i-e cap[tul, malul?
Zodie neagr[-a regretului unde sfr=e=ti?
Peste toate cor[biile lumii trece vntul-Graalul,
Sf[r[mnd =i catargele din pinii baltici,
mp[r[te=ti...
!"%
Toga iluziei

Toga iluziei
Draga mea,
Hai s[ l[s[m la o parte
Aceast[ iluzie c[ sntem cineva,
C[ atunci c]nd ne pronun\[m
Cu ambi\ii,
Cu mofturi,
Cu capricii
+i idei personale
Am mai putea schimba
Fa\a aceasta att de perfid[ a lumii...

Nu te-atinge de ea e putred[
+i e contaminat[ deja de viermele mor\ii,
Te po\i molipsi
+i nici un vraci n-o s[-\i mai b[nuie leacul,
Leacul fiind doar ns[=i plecarea n moarte...
!"&
Anatol Ciocanu

Arunc[ de pe tine toga rece-a iluziei


E ca o c[ma=[ sintetic[ pe trupul t[u
Imitat, ipocrit
+terge\i din gean[ ultima lacrim[
A pref[c[toriei f[r[ de sens:

Nu suntem dect ceea ce suntem, =i mai mult


E-o eroare!
Iar erorile sunt date
Doar celor mari =i puternici:
Numai ei =tiu s[ le poarte
F[r[ de nici o ru=ine
+i mustrare de con=tiin\[
Pn[ la cap[t...

Scoate de pe tine =i arde


Aceast[ tog[-a iluziei:
Te face mai urt[ =i nu-\i st[ bine deloc
Tu, care trebuie s[ fii
Ve=nic frumoas[...
!"'
Toga iluziei

Privighetori pentru plns


Avem =i pentru plns privighetori
Cele pentru cntec, r[sf[\ate,
Nici nu se mai de=teapt[ pe la zori
Ci-atunci doar cnd lumina bine r[zbate!

Cele pentru plns nici n-adorm,


ncarcerate-n dureri,
Potopite de toate triste\ile:
A=teapt[ cumin\i pe ramuri ca ni=te str[jeri
+i ne trec mai nti prin sngele lor
Dimine\ile!

O fi lacrima lor roua ce cade de sus,


O fi un plns de ngeri intra\i n pedeaps[
Cu aripile legate
+i c-un c[lu= n gur[ pus:
Domnul nu iart[ la toat[ lumea gre=elile
n blajin[tatea lui evlavioas[...

Au lacrimi de ngeri intra\i n pedeaps[


Privighetorile-n plns
Dar pentru ce plng =i sufer[ nimeni nu =tie,
Nimeni nu le-ntreab[ de unde s-a strns
n stropul lor de suflet
Rul adnc de mult[ nostalgie...

+i cum cade roua din ochii lor adumbri\i,


Cum se-n=iruie lacrima pe ierbi =i petale,
Trec pa=ii copiilor ce mai par nc[-a fi adormi\i
L[snd n urma lor, ului\i,
Cioburi nesfr=ite de cristale...
!#
Anatol Ciocanu

Luna de lacrim[
PENTRU RENATA

Tu, plecat[-n lume, risipit[-n vnt,


\i mai chem =i ast[zi sufletul cel blnd

Abur de lumin[, sun[tor ecou


A=tept[rii mele, cnd e sus Crai Nou,

Cnd e vie noaptea, cnd duios se-aud


Nou-n[scute stele-n borangicul ud,

L[crimnd pe bolt[ c[tre zori de zi


Pe sub care, alb[, umbra ta o fi,

ncercnd o brum[ rece de noroc,


R[t[cind ca frunza-n vnt din loc n loc?

R[t[cit =i eu sunt =i-s de sor\i mnat


Cnd ne vom atinge-n zbor, nevinovat,
!#
Toga iluziei

Unde ne e locul, de e loc menit,


Pentru-a-\i da de =tire: Drumul s-a sfr=it?

Port pe mine picul ploilor ce-au plns


Peste-oglinda-mi verde, ast[zi galben s

De-ai privi-n oglind[, de-aur te-ai vedea,


Prealungit[ raz[, r[t[cit[ stea...

Las[-m[ n vraja clipelor de vis,


Toamna, uite-o, vine, cerul s-a prelins

Peste rami ca ceara, peste rami l[uzi


Lacrim[ e luna printre pomii uzi...
!#
Anatol Ciocanu

Recviem pentru dragostea mea


Vai, tu, dragostea mea,
Cum ai mai mb[trnit,
Cum te-ai ofilit
+i vl[guit!
De cnd nu m-am nvrednicit
S[-\i las pe coala alb[ chipul mig[lit
Ca pe-o canava ca cercul aurit...

M[ mai prime=ti acum, la amurgit,


Cnd bate vntul crunt =i-nz[pezit
Din r[s[rit?

Eu \i-am venit
S[-\i spun cu glas nsp[imntat
+i stngenit:
Cei 20 de ani s-au dus, s-au risipit,
Un stol de licurici care-au clipit:

CONDI|IA UMAN{ E-N PERICOL,


Ne-am sfr=it!
Vai! Fruntea ta ce mult s-a-nz[pezit,
Din ochi divinul lic[r s-a topit
Ca soarele de noapte mistuit...
!#!
Toga iluziei

+i timpul nostru-azi vai! a-nnebunit


Sirene de alarm[ l-au surzit!
Afl[ acum c[ filozofu-a proorocit
Acolo-n ve=nicie-nl[n\uit:

E PE MOARTE FAMILIA,
E PA MOARTE OGORUL,
E PE MOARTE TRECUTUL
+I LIMBA E PE MOARTE,
+I SUFLETUL
Cine la aceast[ distrugere ne-a-ndemnat,
Ne-a momit?
Cei dou[zeci de ani ai t[i s-au tot ncenu=it
S-au nisipit...
Ce lacrim[ acum i-ar nvia,
Dragoste nes[vr=it[-a mea?
!#"
Anatol Ciocanu

Descntec de fug[
Voi topi-n seri, a=adar,
Lutul ro= de chinovar
Ca s[-\i ung trupul fugar
De \i-o fi fuga-n zadar
Pn-la marea de hotar
Te-or crede din neam barbar
Cu mnie, nu cu dar...

De-i fugi cu pleata-n vnt


Cu trup singur =i r[sfrnt
Cu blestemul cel din gnd
Negru ca negrul p[mnt
Spre sufletu-n mine-arznd
Nu a fi bine n curnd,
Se va sup[ra Cel Sfnt
C[ nu-l mai ascul\i nicicnd
De e mnios ori blnd
+i te-a pedepsi-n curnd...
!##
Toga iluziei

S[-\i faci semnul Sfintei Cruci


Seara cnd ai s[ te culci
Nu vei mai visa n[luci
Nu vei mai dori-n r[scruci
S[ te-mpr[=tii, s[ te duci
Morbul vntului s-apuci,
S-ascul\i glas de tineri cuci...

Stai la casa unde stai,


Unde cre=te mierea-n pai,
S[ beai vinul care-l beai,
S[ rupi aur din m[lai,
La lumina de-un pospai
Nici o grij[ s[ nu ai
Stai, stai, stai!
!#$
Anatol Ciocanu

Proorocii
Mu=c[m din pinea singur[t[\ilor noastre
Sub cer risipi\i, la vreo r[scruce,
Sub =i mai tristele astre
Nu tuturor profe\ilor
Li-i dat s[ moar[ pe cruce!

To\i orbii sunt copiii lui Homer! departe,


n ani demult, am scris, sim\ind blestemul
Care ne-apropie mai mult de moarte,
Pe noi ce ]nnopt[m sub stele cu poemul,

Cu cntecul nescris pn[ la cap[t


+i-nc[ ascuns n sfnt[ nerostire
+i nestrivit, ne-nghesuit s[-ncap[
La mese mari, ucis n pre\uire...

E o speran\[-a focului sub neguri


+i laude de=arte. +i se na=te
R[scoal[ mare-n snge c[tre ceasul
Cnd mielu-i fulgul alb topit de Pa=te...

+i-astfel mu=c[m din pinea-nsingur[rii


Prin multele singur[t[\i de ghea\[,
Ne-o presur[m cu-amara sare-a m[rii
+i roua-mprosp[tat[-n diminea\[

Ea spre destinul cel sortit ne duce


Unde doar jalea-=i picur[-nserarea...
Nu to\i proorocii mor cumin\i pe cruce
Nu-ntotdeauna-i Domnul, cu-ndurarea...
!#%
Toga iluziei

Ce singuri am r[mas!
Ce singuri am r[mas:
ne-a p[r[sit =i iubirea cea mare
care =tia s[ mpart[ egal
totul ce era divin =i-ncntare
de putregai, de registrul mortal...

Ce singuri am r[mas:
ne-au p[r[sit ca dou[ ape p[rin\ii
=i dou[ izvoare-n r[d[cini au secat
n dou[ albii uscate doar amintirile-s sfin\ii
plutind cu giulgiul nl[crimat.

Ce singuri am r[mas:
a-nceput s[ prind[ albea\[ chiar r[s[ritul,
nu mai vedem soarele de la un timp,
e dup[ pnzele albe =i reci multdoritul
strop de lumin[, fierbintele nimb...

Ce singuri am r[mas:
ne-a v[duvit =i toamna, plecat[,
de-aromele ei cu dulci nostalgii,
rndunica nu mai vine s[ bat[
la geamuri cu-aripi de zbor str[vezii.

Ce singuri am r[mas:
pe lume numai eu =i cu tine
mbr[ca\i n acela=i regret demodat,
care numai pe trupurile noastre vine
=i nu mai poate fi dezr[cat
ce singuri am r[mas...
!#&
Anatol Ciocanu

Memorie
Memoriei, doar ei s[-i facem loc
De cinste-acum, cnd ne-a=ez[m la mas[:
I-s arse aripile =i-i la fa\[ tras[
Ea-i purt[toarea noastr[ de noroc!

Norocul cel de ieri, precum o iasc[...


Cenu=e-i doar norocul cel de azi
Topite-s firicelele de-olmaz
Memoria nu vrea s[ mai vorbeasc[.

Memorie, tu sora noastr[-acum,


Sora cea blnd[ doar n suferin\[
Din care ne e=ti f[r[ de c[in\[
Din care cup[ s[-\i turn[m acum?

+i care vis ni l-ai adus, ferice


+i, nezdrobit de soart[, ni-l nvii?
Cnd peste mun\i de grele nostalgii
Trecui c[tre trapeza noastr[-aice?
!#'
Toga iluziei

Memorie tu Hramul nostru sfnt


mprejmuit de crime =i p[cate
|i-s genele att de ngrelate,
Conturu-att de-ndurerat =i frnt...

Ia loc la mas[ , lng[ noi, aici,


Ne fii mblnzitoarea de regrete,
Vinul din cupa noastr[ s[ te-mbete,
Prezen\a ta ne ard[ ca un brici!

+i-om fi cumin\i din nou =i ne-om ruga


S[ fii cu noi a=ijderi mai departe,
Tu, sor[ ntre via\[ =i-ntre moarte
Ce =tii frumos p[catele-a ierta...
!$
Anatol Ciocanu

Cump[na
Cump[na e grea de tot:
de-acum ne doboar[ =i soarele
Perfide-s c[ldura =i razele lui,
vai, c[ nu ne mai \in nici picioarele
pe fa\a p[mntului!

Cump[na e grea de tot:


s-a sub\iat de tot pn[ =i ugerul vacilor
=i laptele e ct a-i am[gi un copil;
aripa fl[mnd[ a vrcolacilor
flfie-n jurul lunii =i-al casei, tiptil.

Cump[na e grea de tot:


se-aude roiul l[custelor
venite de peste m[ri-dep[rt[ri;
scade lumina z[rilor, augustelor,
aerul prinde mucegai prin c[m[ri.

Cump[na e grea de tot:


chiar peste sngele nostru, fierbintele,
se las[ p[iangenul mut, delirant;
numai cu jum[tate de gur[ p[rintele
cuvnt[-n altar, ca dintr-un neant.

Cump[na e grea de tot:


ne-au nnebunit libert[\ile
de-a ne lua lumea-n cap cum dorim
=i s[ ne risipim n toate p[r\ile
de chin numai nu-n \intirim...
!$
Toga iluziei

Revenire
Voi mai reveni:
voi mai reveni atunci cnd pe p[mnt
nu va mai fi nici dragoste, nici ur[,
stelele-or fi moarte de c[ldur[,
ochii t[i lacrimi plnse de-un sfnt.

Voi mai reveni:


voi reveni n casa ta s[ mn,
mi-oi atrna sabia sub grind[-ntr-un cui,
mai =tiu c[ nu vei spune nim[nui
c[-s condamnat la moarte de-un p[gn...

Voi mai reveni,


voi reveni nfrntul F[t-Frumos,
urm[rit de-o limb[ de balaur;
lanul s-a cutremura n aur,
izvoarele se vor retrage h[t, n jos.

Voi mai reveni,


voi reveni spre tine, dar, fugar
n spaima ta, vai, nu m[ vei cunoa=te
=i-ar trebui s-a=tept o zi de Pa=te,
Iisus s[ fiu, al[turi de-un tlhar...

Voi mai reveni,


voi reveni la tine cnd va da
sub pnze-n floare-ndr[gostit[ apa,
pnze ghilite-n doruri sub pleoapa
ta-n tremur... Toate-atunci s-or lumina!
!$
Anatol Ciocanu

Doar ea ne-a mai r[mas...


Doar iubirea
doar ea ne-a mai r[mas
pentru to\i pe p[mnt ne-mp[r\it[
singura comoar[ pe-acest vas
al vie\ii doar de Cel de Sus p[zit[.

Doar iubirea
doar ea mai e aerul ce-l respir[m
cnd coborm privirile perfide
cnd nu lu[m, cnd nu fur[m =i nu tr[d[m
lumina str[mo=e=tilor firide;

Doar iubirea
doar cu ea h[l[duim
din vis n vis, din spaim[ n dorin\[,
cu ea doar ne mai =tim n cuviin\[,
cu ea acum mai supravie\uim!

Doar iubirea
doar ea ne-ntinde lucitoarele chei,
=optind t[cut: deschide paradisul,
mbog[\e=te-te cu tot ce vrei,
c-aceasta a fost rvna ta =i visul!

Doar iubirea
numai ea de ne mai \ine-n loc
=i nu ne scoate la mezat durerea,
doar ea e bruma noastr[ de noroc
pe aripi purt`ndu-ne-nvierea!
!$!
Toga iluziei

Sabia Orionului
L[udat[ fie cutezan\a lui Orion,
l[udat[ mnia zei\ei!
Ct de s[rac ar fi fost f[r[ de ele cerul,
=i ct de s[rac[ via\a mea...
Geo BOGZA, Orion

Cum a= putea s[-\i ntind patul


La marginea m[rii,
Sub chiparo=i de ve=nic verde, veghetor?
Constela\ia Orionului s[ te adulmece,
Steaua numit[ Aldebaran s[ te farmece,
Afrodita \=nit[ din apele m[rii la zori
S[ te ierte de toate p[catele
+i de toate cele lume=ti?

Ce silabe mi vei murmura


Spre t[ierea luminii c[tre zorii de zi,
Cnd vor da glas sirenele tuturor apelor,
Cnd vor adormi rechinii to\i n lumin[,
Dorindu-te-n vis?
Vor cobor sarabandele stelelor
Ca-n colindele de Cr[ciun
i se vor aprinde-n adncuri
n culori fosforescente
Pierlele m[rilor?
!$"
Anatol Ciocanu

+i parc[ numai att...


+i s-a-ngropat ntr-un mit
str[-str[vechi Afrodita,
nisipul nu se mai mi=c[
E tot sedimentat n lingouri ude
+i f[r[ de cap[t =i f[r[ sfr=it...

Vai, dar pn[ ce m-am preg[tit


S[ \i le spun pe toate-acestea,
Un ochi al t[u, ca de prunc,
A adormit...

+i numai unul e treaz,


+i numai el caut[, febril =i nfometat,
Conturul de flac[r[
Al Orionului,
Al Lupt[torului
Cu sabia scoas[ din teac[!
!$#
Toga iluziei

Calvar
Intr[-n calvarul de purpur[-al toamnei n toi!
Dup[ ce-om trece c[r[rile ei c[tre-amurguri
Cnd luna cu aur topit ne-a-ngrela
Vom deschide cartea lui Nichita
+i vom cnta-n glas amndoi:

A venit toamna,
Acoper-mi inima cu ceva...
Dar mai bine cu inima ta!

Calvar al rodului plin ca o prevenire de orb!


C[ ce e mai departe de el doar putregaiul pnde=te
Ca-ntr-o iubire dup[-mplinire,
Cnd bate aripa regretului corb,
Corb-regret ce te-orbe=te!

Calvar de suflet pe corabia spart[ n port


Cnd mereu te pnde=te-nainte necul!
Zeului alb al iernii ne vom nchina,
Zeului orb,
Orbit de albea\a frigului pe de-a-ntregul!
!$$
Anatol Ciocanu

+i totu=i, dulce calvar!


S[ mai p[=im peste noianul de frunze
Cu patim[ verde potolit[-n ele
Ca flac[ra s[rutului pe buze
Prevestitor al lacrimilor grele...

Dulce calvar ce ne anun\i sfr=itul


Ca o sc[pare, ca o ndurare:
Fructul r[ne=te-acuma infinitul,
Fructul e carnea noastr[,
Pus[-acuma pe frigare...
!$%
Toga iluziei

Triste\i de paradis
Numai patria mi-ar fi o-nchisoare de lux
Unde s[ cat, cui s[ cer libertate?
Sngele meu ar cnta ntr-un flux
Pe struna tuturor speran\elor lumii,
F[r[ de moarte!

Lumina mun\ilor ei =i a apelor ei


Spele trecutul, zguri voievodale:
S[bii n rugin[, apuse scntei
Pa=nice-n cui p[zesc tecile goale!

R[ze=ii mei s-au tot dus, s-au tot dus!


Pe pu\in i-au momit continentele...
Palo=ul lui +tefan din Stambuluri i-adus,
Turcii ne scald[ cu complimentele!

Ce mai istorie, Doamne, ne la=i!


Ni se duc fetele singure-n dulce robie
Marea Neagr[ pare-un baldachin uria=
De la un timp nici o furtun[ n-o zg\ie,
Puntea-i albastr[ mbie!

+i, astfel, patria =i-a mai sc[zut din gra\ii


+i din onorul meritat... Departe
Sub cer str[jeri b[trni Carpa\ii
Dreptul =i-l cer la via\[, nu la moarte...

Sub gratiile lor s[ stau nchis,


n colivia lor de leag[n verde
S[racul, str[mo=escul paradis
Al unei mari triste\i care m[ pierde...
!$&
Anatol Ciocanu

Coboar[-te-n noroiul milenar...


Coboar[-te-n noroiul milenar
Al multelor, uitate, suferin\e:
R[zboaiele sunt semne la hotar
Cu limbi de clopot zmulse-n veac barbar,
Cu Biblii arse ntru poc[in\[...

Coboar[-n acest milenar noroi


Al multelor ruine spulberate,
P[gn[t[\ii ce roia spre noi
S[-i pip[i r[d[cinile, apoi
Pn-la cenu=[ alb[ de le arde!

n milenar noroi s[ te cobori!


Taie-i Istoriei limba de balaur
Ea ne-a mu=cat la os de-attea ori,
De-attea ori i-am fost ap[r[tori,
De-attea ori ea ne-a furat din aur.

Coboar[-te-n noroiul milenar


Al unui mit apus ce nu mai este:
Greul P[mntului e la hotar
El, paznic treaz, de-a pururi temerar,
Se teme s[ coboare din poveste...
!$'
Toga iluziei

E via\a noastr[ ca =i-o gar[...


Hai s[ cinstim =i-acest pahar,
S[-l bem din fug[, ca-ntr-o gar[!
Vai, vinu-i de pelin amar
Precum =i via\a ni-i amar[...
Vai, via\a noastr[-i ca =i-o gar[
Cnd trenul a=tept[m, fugar...

Hai s[ ciocnim acum n doi


Trenu-a sosi s[ ne despart[
+i timpu-i spart =i via\a-i spart[
+i ora asta-i de la soart[:
Trenul cu unul dintre noi
N-o s[ se-ntoarc[ napoi!

n doi, hai s[ cinstim acum,


Mai e-un minut pn-la plecare,
Plecarea-n marea dep[rtare,
Minutu-acesta crunt ne doare,
E ultimul de s[rb[toare
La pragul ultimului drum.

+i de r[mi hai s[ cinstim!


Vai, vinul buzele ne arde,
Casa-i aici, gara-i departe
Ca ntre via\[ =i-ntre moarte
Pornesc? Porne=ti?
Hai s[ pornim!
De mai r[mi hai s[ ciocnim!
!%
Anatol Ciocanu

La plecarea mea cea mare...


+tiu, la plecarea mea cea mare
Va l[crima o stea pe cer,
Lumina ei sc[p[r[toare
=i va da ultima suflare
+i va r[mne un mister
Pentru-alte stele-viitoare...

Dar tu s[ =tii de-n=el[ciune


Al razei cel mirific strop
De ncercare, de minune
Doar pentru v[zul unui orb
Eu c[tre tine din genune,
O =oapt[-oi murmura de dor.

+i de-a fi ultima drept sfnt[


S-o iei, c[ci va rena=te iar
Petal[ ce binecuvnt[
Marea-nviere-n calendar,
Doar ea speran\ele-nve=mnt[
+i crezul nostru milenar!
!%
Toga iluziei

Dar iarba-=i scap[r[ smaraldul


+i vin cocori, tot vin cocori
De se mb[rb[teaz[-naltul
+i-i tn[r cerul =i e altul
Acest p[mnt cu m[ri de flori
Care ne-acoper[ p[catul...

Las[ plecarea mea cea mare...


La zori de zi venirea mea
S-o tot a=tep\i, de s[rb[toare
Zmuls[ din chin =i din r[bdare,
Lumina-n stele va sc[dea
Cnd soarele-a vesti c-apare!
!%
Anatol Ciocanu

Neam de poe\i
prin lume risipi\i...
Neam de poe\i prin lume risipi\i,
Ai lui Adam n[stru=nici fii de gal[
Cu doru-n floare =i cu masa goal[
n rvna ce-i adun[ nesfr=it
La marea s[rb[toare ideal[
Ce pentru nimeni nc[ n-a venit...

Vai, globu-i pedepsit cu poezii


Precum de-o ploaie-n zi, toren\ial[,
Mimnd speran\a cea universal[
Care-ar putea s[ nasc[ ve=nicii
Cu cea mai purpurie-n zori petal[
T[m[duind oceanele pustii.

Unde-i s[mn\a sfnt[ de noroc


Sub bolta suferind[, glacial[?
|[rna lumii a intrat n boal[,
S[rmana, uite-o, nu mai are loc
Pentru at\ea mor\i ce dau n[val[
Din =treang, =i de pe cruce, =i din foc...
!%!
Toga iluziei

+i-atunci orice silab[ din poem


E-un pas c[tre t[rmul ce ne-n=al[
Unde se stinge sngele-n r[scoal[,
Unde nu-i =oapt[, raz[, nici ndemn
Ci-simpl[ dispari\ie, total[
Chiar mor\i spre-acolo, o, nu v[ mai chem!

Am s[ v[ las s[ suferi\i, calici,


S[-ng[dui\ii r[bdarea ancestral[
+i, p[stori\i de-o sadic[ moral[,
Pndi\i de-arsura unui ve=nic bici
S[ =ti\i c[-n veci p[catul nu se spal[
Nici chiar cu moartea ce-a surde-aici...
!%"
Anatol Ciocanu

Monument
Eu mi mai nal\ spre Tine monumentul,
Doamne-P[rinte-a toate r[bd[tor,
Sub ochiul t[u milos, ocrotitor,
Povara asta-i visul meu, dementul,
De-a te vedea, de a-\i vorbi-n momentul
Cnd, cu-ai mei to\i va trebui s[ mor...

+i-am fost =i rege, =i-mp[rat odat[,


+i-n supu=enie avut-am mii
De robi, =i de arga\i, =i de spahii,
Aur[ria lumii mi-a fost dat[,
mp[r[\ie-n nesfr=it bogat[
+i eu eram mai viu ca to\i ce vii!

+i-am n[l\at spre ceruri piramide


La Memphis =i la Theba, =i-am rvnit
Marele Zid s[-l duc la nesfr=it
Pn-unde doar privirea Ta cuprinde
La Sud, La Nord, Apus ori R[s[rit
+i-am nflorit gr[dini Semiramide.
!%#
Toga iluziei

Dar nu ajunsei s[-\i aud cuvntul,


S[-l =tiu rostit de gura Ta, divin,
Ca s[ m[ =tiu la suflet mai senin
Pentru aceast[ clip[ tot p[mntul,
Cu toate bog[\iile de-a rndul
|ie, robit de-a pururi, s[ le-nchin!

Dar Tu aice, pe p[mnt o cruce


Mi-ai preg[tit =i-nc[ porunc[-ai dat
S[ se ascut[ s[bii, =i ]n rug nalt
Pe el, cu-aur cu tot, s[ m[ arunce...
Spre tine monument mi-am n[l\at,
Dar nu l-ai vrut, rostindu-mi: Piei, n[uce!
!%$
Anatol Ciocanu

Nu mai sunt zimbrul tn[r


Capul de zimbru-mpunge,
domesticit, din foi,
De gramote =i pravili
ca din p[durea veche,
Jignit[ de secure
+i putrezind sub ploi
Care i-au scurs otr[vuri de cear[
n ureche...
Capul de Zimbru,1967

Nu mai sunt zimbrul tn[r cutreiernd p[duri


P[durile, =i ele, iat[-au r[mas pu\ine!
+i pieptul meu cel tn[r cndva, azi nu mai \ine
S[ge\ilor poprire, ochite de panduri.

Drago= demult =i are sub rou[ somn de veci


+i Molda-i doar o =oapt[ ce-n aer mai vegheaz[,
Memoria-mi e-o ran[ care mai doare, treaz[,
Silabele legendei sub\iri s-acum =i reci...

Nu mai sunt zimbrul tn[r... mb[trnit n \arc


M[ mn[, la priveli=ti pentru copii, st[pnul
Da-n sngele meu, mutul, cumintele, b[trnul
S-ar cere-o r[zbunare...Dar ce mai pot s[ fac?

+i-mi dibui pa=nic iarba-nvascut[ sub c[lduri,


Iar dup[ \arc se-aude cum murmur[ cascada
Carpa\ilor... Doar ea e nc[ albastr[, spada
Sub dnsa s[-mi pui capul, st[pne s[ te-nduri!
!%%
Toga iluziei

Tu cea oricnd nemuritoare...


Tu cea oricnd nemuritoare
Doamna mea, Domni\[-Floare,
Doamn[-Domni=oar[ Stea
Cte lacrime amare
mi aduce\i fiecare
Cnd e noaptea domnitoare
+i cnd soarele r[sare
Cu spini grei n fa\a mea?

Tu-mi e=ti l[sat[ pe vecie,


Doamna mea, M[icu\[ Glie!
Snul t[u sc[zut l plng!
n barbara b[rb[\ie
Am fost da\i de-a pururi \ie
De fl[mnd[ semin\ie,
De Domn dat[, s[ ne \ie,
Chipul s[-\i mu=c[m adnc!
!%&
Anatol Ciocanu

+i te-oi \inea-copil de mn[,


Doamna mea =i tu b[trn[
Tu, P[durea mea cu vers,
Peste basmul vechi st[pn[!
Ct n veac o s[-\i r[mn[
R[murelul t[u ce-ngn[
Lumnarea-mi mut[, pn[
Mai am grai =i mai am mers?

O, numai voi v-a\i dus cu graba!


Tu, regina mea de Saba
Doamn[, tu pe unde e=ti?
Nefertiti-=i pune salba,
Vai, Ducesa mea de Alba,
+i tu, Solveig, precum alba,
L[crimioar[-n vnt, sub apa
Unei mor\i, unei pove=ti...
!%'
Toga iluziei

Dou[ cor[bii triste-n port


Dou[ cor[bii triste-n port
Cer=ind semnalul de plecare,
Dar marea e-n nvolburare,
Neagr[-i furtuna de pe mare
+i-a=teapt[-n lung[ ner[bdare
Dou[ cor[bii triste-n port.

Dou[ cor[bii triste-n port...


Vai, mna ta-i ca valul rece,
Vin lacrimi mari s[ te ncerce,
C[ci nimenea nu te petrece
+i nimeni,nimeni nu-n\elege
Dou[ cor[bii triste-n port.

Dou[ cor[bii triste-n port


n prag de dor =i de furtun[,
Dar n-are cine s[ le spun[
!&
Anatol Ciocanu

C[ marea asta e nebun[,


C[ marea asta se r[zbun[
Dou[ cor[bii triste-n port...

Dou[ cor[bii triste-n port


Snt inimile noastre dou[
Att de singure-amndou[,
Curate ca doi stropi de rou[,
Vai, soarta e vr[jma=[ nou[,
Dou[ cor[bii triste-n port.

Dou[ cor[bii triste-n port


Via\a ne pune la-ncercare
E via\a nesfr=it[ mare
F[r[ de mil[ =i-ndurare
+i st[m la mal n a=teptare
Dou[ cor[bii triste-n port...
!&
Toga iluziei

Mai ia cu tine
Plin de iubire trupul la plecare
S[-l =tii c[ e-ngrelat pn[ la os,
Precum corabia plecnd pe mare
Au cnd o s[ r[zbat[ drum ntors?
Plin de iubire-n suflet, la plecare
Pragului casei s[ te-nchini frumos!

Mai ia cu tine-un munte greu, de sare,


Mai ia cu tine ceasul f[r[ timp
Care-\i m[soar[ doar iubirea-n schimb,
O, nu uita de muntele de sare,
Uit[, de =tii, de muntele Olimp,
Departe e, -n legend[, =i nu moare...

Mai ia cu tine-un fir de via\[ lung[,


Un ghem de-al Ariadnei s[-l desfaci,
Prin labirintu-n chinuri s[-\i ajung[,
S[ po\i spre cas[ drum ntors s[-\i faci.
Mai ia cu tine-un fir de a\[ lung[
Monstrul e crunt, dar po\i s[-l mai mpaci...

Mai ia cu tine-un vin de via\[ lung[...


!&
Anatol Ciocanu

+i-au fost nop\i


pustii de ghea\[...
+i-au fost nop\i pustii de ghea\[,
Mii de nop\i, de groaz[ nop\i,
Era ger nebun sub bol\i...
Dar te-am dus spre diminea\[
+i din sngele meu via\[
Eu \i-am dat drapel s-o por\i!

F[r[ moarte, f[r[ stingeri,


F[r[ chinuri, f[r[-amurg
S-auzi doar cum, sfinte, curg
Dulce =oaptele de ngeri
Cu veciile-n atingeri
Lng[-al nemuririi rug...

N-a fost de blestem amarnic


Rvna mea din suferin\i...
Azi te mistui n c[in\i
C-ai primit atunci zadarnic
Sufletu-mi att de darnic
Cup[ cu f[g[duin\i.

+i se las[ neguri grele


De pe m[ri =i de pe mun\i
+i din urma celor mul\i
Cad invidiile rele
Tot mai crunt, tot mai rebele
Nu mai po\i s[ fugi de ele,
Vai! dar unde s[ te-ascunzi?

Nop\i de frig, de ghea\[ mun\i...


!&!
Toga iluziei

La marea s[rb[toare-a
desp[r\irii
La marea s[rb[toare-a desp[r\irii
Va fi =i ea, vai, ne va-ndurera!
Eu doar pe Tei de martor l-oi chema
Cu flori de aur \i va s[ruta
Triste\ea ochilor... +tim, undeva
Vor l[crima miresele =i mirii
La Marea S[rb[toare-a Desp[r\irii.

Va fi-nghe\at cuvntul de iertare


Nici un regret nu se va da rostit
+i teiul va fi palid =i sfr=it
Mimnd umbra poetului topit
n nemurirea stelei din zenit...
Noi, totu=i, ne-am iubit la nesfr=it
Un nesfr=it de patimi =i eroare
+i-i nghe\at cuvntul de iertare...

Uite-ntre noi acum parc[ =i-ar trece


Fiordurile albastre Albul Nord
El cobor-ntre noi n dezacord
Cu legea firii lui lin\oliu mort
Un alb drapel ce-i cobort n port...
El este Nordul, mp[ratul Rece
Pe =aua alb[-a unui aisberg trece!
!&"
Anatol Ciocanu

Ofrand[
Ofrand[ cui s[ mai aduc?
La por\i nchise de cetate
Cu sufle\elul jum[tate
B[tut-am cum ologul bate
La ceas fl[mnd, pe ntmplate
Ofrand[ cui s[ mai aduc?

Iubirea cui s-o mai nchin?


Nu cost[ bani =i nici avere,
n pia\[ nimeni nu mi-o cere
Mi-o iau drept mit[ la durere
+i-i contra legii n putere
Iubirea mea e numai chin...

Speran\a mea pe unde zbor


\i tai acum din suferin\[?
R[bdarea mea-i f[r-de c[in\[,
Ce arde trup =i con=tiin\[
Speran\a vis al tuturor...

Pe ct[ via\[, Doamne, dat


Ne este-aici supus Destinul
Dr[m[luindu-mi-l str[inul
Pe care l-am primit cu plinul...
Vai, nu i-am potrivit veninul
Doamne, n via\a ce mi-ai dat!
!&#
Toga iluziei

Plpire dulce
Plpire dulce, dragostea mea ars[
Ca un strop de rou[ ruginit pe-o coas[

A fost iarba-nalt[, a fost iarba plin[


Cuibul prepeli\ei nu-i, e o ruin[!

Vai, mai plng prin aer puii, nen[scu\ii


E n scald[ rece-acuma arcul frun\ii,

+i-a fost iarba-nalt[, =i-a fost iarba verde


Dragostea mea-i dus[, unde nu se vede...

A r[mas doar coasa, a r[mas doar coasa,


Prins[-n cuiul tinzii de-mi p[ze=te casa

La ce bun asemeni paznic orb n toate


Cine-o s[-mi mai fure grinzile-afumate,

Pietrele plesnite =i-nc[ gol co=arul


Cui de trebuin\[ i mai e amarul?

Paznicu-i ca mortul, aplecat pe-o rn[


Nu va =ti mustrarea, mila de st[pn[...

Plpire dulce, dragostea mea ars[


Ca un strop de rou[ ruginit pe coas[...
!&$
Anatol Ciocanu

n quadriga toamnei
n quadriga toamnei vom porni cu-alai
Spre t[rmul de-aur, c[tre sfnta-i stran[,
Foc din flamuri ro=ii, tineri, patru cai
Vor mu=ca din goan[,
Pu=i nebuni pe goan[!

Numai toamna asta, doamn[, ne-a r[mas


De l[ca= nostalgic =i de-mp[r[\ie
Trupul t[u de smirn[ fac[-aici popas,
Alt[ toamn[, Doamn[, nu =tiu de-o s[ fie...

S-au dus veri de fl[c[ri, ar=i\e-au murit,


S-au topit n firul ierbii cnt[toare,
Am gonit spre toamn[ cum gone=ti spre-un schit,
Sufletul s[ aibe-aicea ndurare,

Dulce mntuire dup[-un drum pndit


Numai de pedepse, de tr[d[ri secrete...
Vom nchide-n snge timpul png[rit
+i-om nchide cartea marilor regrete.

n quadriga toamnei, tu Zei\[ fii,


Fii mareea care aurul spore=te...
Hai!
M[car o dat[-n via\[ s[ te =tii
Principes[-n clipa ce te-mp[r[te=te!!
!&%
Toga iluziei

Sentimental testament
|i-oi l[sa frunza Teiului, atins[ de septentrion
Sentimentalul meu testament
S[ te bucuri:
Ea-mi este toat[ averea,
Adunat[-n trecut, sclipuit[-n prezent
ct m-a \inut cureaua,
ct mi s-a-ng[duit de ceilal\i, mai hapsni,
ct m-a slujit cu credin\[,
pn[-a m[ p[r[si, f[r[ de vlag[, puterea!

|i-am mai l[sat testamente


orale =i-n scris
dar n aceasta glasul POETULUI se limpeze=te
el s[-\i fie partea de tezaur =i vis
sub clopotul toamnei
care cu limb[ de moarte
SEARA PE DEAL la nesfr=it o cite=te...
!&&
Anatol Ciocanu

Cite=te atent
acest testament
=i \ine-te de litera lui
ca de lumina cea sfnt[, indicatoare
numai spre casa aproapelui,
o, nu spre-a oricui,
numai spre izvoarele cu stropi de-ap[ vie,
de via\[ mereu d[t[toare.

Sentimental testament
n neprih[nita mea clip[ de gra\ie
nc[lze=te-\i la el
respira\ia ta permanent:
e cea mai de la urm[
=i mai nevinovat[ a mea respira\ie!
!&'
Toga iluziei

Fi=ier
Iat[-m[:
sunt eu n fa\a voastr[
de gnduri urte,
de orgolii perfide,
de p[reri despre sine,
de invidii,
de r[zbunare,
de b[nuieli,
de morbul grandomaniei
de toate acestea
dezbr[cat,
dezgolit,
ne=tiut
prizonier al ncrederii totale,
prizonier al tuturor poemelor lumii,
prizonier al tuturor p[durilor, mun\ilor
=i apelor \[rii,
prizonier al tuturor femeilor
frumoase =i mai pu\in frumoase,
prizonier al destinului propriu
chiar =i-n Siberia cu taigaua mereu cnt[toare,
cu ochiul pu=tii mereu veghetor
prizonier
Al marilor iubiri universale!
!'
Anatol Ciocanu

Iat[-m[:
Acesta oi fi pentru to\i:
curio=ii,
invidio=ii,mintio=ii,
lepro=ii, l[ud[ro=ii,
credincio=ii =i necredincio=ii,
mofturo=ii,
vanito=ii =i venino=ii,
col\o=ii, scor\o=ii,
b[rbo=ii, boto=ii
cu pieile lor albe,
ori negre,
ori ro=ii

Acesta oi fi
s[ m[ poat[ privi,
judeca
sau condamna
acum ori cndva.

Acesta oi fi:
fiul mamei Catinca
ce mai plnge n cimitirul din M[l[ie=ti
c[ tot nu mai dau pe-acas[,
fiul tat[lui Haralampie,
care zace =i el tot aici ngropat
plnge =i el, dar cred c[ mai pu\in dup[ mine,
mai mult dup[ vinul cel de Busuioac[
de mna lui pritocit, descntat...
!'
Toga iluziei

Acesta oi fi:
Anatol, care-a alergat descul\
pe podeaua de lut a casei,
mai apoi pe suprafa\a col\uroas[ a p[mntului,
Anatol care a scris o sut[ de c`ntece de dragoste
ca, pn[ la urm[,
s[ nu se-aleag[ cu nici o iubire,
tot el a mai scris o sut[ de c`ntece de-acas[,
r[mnnd f[r[ de cas[,
(retezndu-i-se, astfel, chiar r[d[cina izvorului
acestor c`ntece);

Anatol, care-a fost prieten


cu toate p[s[rile =i firele ierbii,
cu toate tavernele,
dar =i cu multe palatele,
poetul, care-a fost amantul
a cinci ma=ini de scris
(pe patru le-a muncit-chinuit
pn[ la totala lor istovire,
astfel p[r[sindu-le);

Acesta oi fi:
pentru to\i, pentru toate
cel care n-a fost b[t[u=
dar a fost b[tut de mai multe ori
de prieteni =i de du=mani
=i-o singur[ dat[, dar tare, de Dumnezeu,
cel care n-a furat nim[nui nici un cap[t de a\[,
el, la rndu-i, de-attea ori furat =i min\it;
!'
Anatol Ciocanu

Cel care-a vorbit


prin anii 60
de declara\ia drepturilor omului
(nc[ nepublicat[ la noi
+i-a fost crunt pedepsit
abia atunci ]n\eleg`nd co=marul
neamului s[u
condamnat la umilin\[ de-a pururi
Aceasta oi fi
dezbr[cat de ultima pagin[ a c[r\ii
ca de cea de pe urm[ c[ma=[
n fa\a voastr[ ng[duitoare, cuminte,
dar att de trufa=[;

=i cine-aceast[ m[rturisire
mi-o va primi de profund cre=tineasc[
s[ se conving[
=i s[ m[ citeasc[
ct mai r[sar firele ierbii
pe aceast[
planet[
dumnezeiasc[!
!'!
Toga iluziei

R E F E R I N |E I S T O R I C O - L I T E R A R E
CIMPOI: Cntece de-acas[ este o carte senin nostalgic[, dinamic
gra\ioas[, de=i altereaz[ tonurile de pastel, str[vezii, cu culoarea de
c[rbune =i de past[ dens[ a unor st[ri suflete=ti n care lumina matinal[
se mplete=te cu sunetele misterioase ale ceasurilor de tain[, ale amin-
tirii, r[bd[rii =i, binen\eles, cu mistuitoarea pasiune pe nume dor.
Frumuse\ea e superioar[ tensiunii n aceast[ carte =i lucrul e firesc:
poetul e un copil al soarelui; ntre el =i acesta nu va exista, deci,
dect o intimitate des[vr=it[ a apropierii =i nostalgia desp[r\irii.
Pelerina de romantic i st[ bine v`rstei teiului, potrivindu-i-se de
minune =i caracterului s[u sprinten =i suav dezinvolt. Universul lui
Anatol Ciocanu continu[ s[ r[mn[ solar, de o solaritate uneori
idilic[, de=i cel mai bun volum al s[u Firul Ariadnei ]nvedera intrarea
poetului ntr-o zon[ de tr[iri marcate de tulbur[ri dramatice profunde:
con=tiin\a de a fi cu adev[rat impune nu doar o exaltare romantic[
senin[, ci =i capacitatea de a se dep[=i, de a nfrunta timpul =i a
achita toate fa\[ de str[mo=i =i semenii s[i...
Anatol Ciocanu se impune n actualitatea literar[ tot att de n[valnic
=i de avntat (adev[rat Sturm-und-Grand basarabean) ca n orele
solare ale adolescen\ei, numai c[ adaug[ versurilor mai mult[ nelini=te
existen\ial[ de nuan\[ na\ional[ =i chiar culori negre de infern dantesc
lumina con=tiin\ei c[ lumea contemporan[ intr[ n zona tragic[ a
apocalipsei. Poemele durerii nsumeaz[ pe parcurs sentimentul obsedant
al unei istorii furate, a unei crize identitare a unei nstr[in[ri a fiin\ei
romne=ti basarabene =i a omului secolului n genere, aduce n poezia
sa mitic[ a lui Christos, simbol consacrat al speran\ei n nviere =i
M[ntuire. Mesianismul s[u deriv[ direct din acela al poetului-p[rinte
Alexei Mateevici =i poten\at cu culori expresioniste de sfr=it =i nceput
de secol, transform[ poezia n balad[ =i litanie, ruga lui fiind de
ostatec (a se vedea =i volumul Rug[ de ostatec), al unui timp orfan, al
unui neam c[ruia i s-a luat locul n istorie, al unui pericol general
!'"
Anatol Ciocanu
de neantizare. E, n volum, parc[ un singur cntec litanic ce se nal\[
de la omul de jos care-=i pierde condi\ia uman[ spre chipul iconografic
al Mntuitorului, la sonurile surdinizate ale tnguirii, poc[in\ei =i
comunic[rii...
Mihai CIMPOI, 1971-2000.

CIOCOI: Sinceritatea lui Anatol Ciocanu cunoa=te cele mai neobi=-


nuite silabe de exprimare( una din c[r\ile sale An neobi=nuit se nume=te),
n care predomin[ puritatea de rou[ fragil[ a frazei poetice.Dest[inuirile
sale au =oapta frunzei cu arom[ dulce, moldoveneasc[, fiindc[ verbul
lui Anatol Ciocanu are puncte de intersec\ie cu ceea ce numim printr-un
foarte simplu =i grav cuvnt Dragostea de frunz[ verde, adic[ de
Patria din inim[...
Gheorghe CIOCOI, 1968.

CIOCANU: Eroul liric al multor poezii ale lui Anatol Ciocanu


vine dintr-un sat cu chiote luminoase, cu un colorit comun =i plin
de taine, cu codri, cu dor.
Busuiocul, spicele, fuiorul, cercelul iat[ doar o parte dintre
semnele materiale ale sentimentelor lui.
Ion CIOCANU, 1971.

MORARU: O carte scris[ parc[ lng[ coroana liliacului.Acolo


unde ne ndr[gostim, unde se ntmpl[ s[ r[mnem prad[ amintirilor,
unde gndul e limpede =i st[ruie mai ndelung n memoria noastr[.
Vrsta teiului este nu numai o carte ci =i o biografie, =i o confesiune,
=i un discurs, =i un anotimp al vie\ii.
Haralampie MORARU, 1984.

M~N{SCURT{: Anatol Ciocanu nu este un tribun =i nici chiar


un liric n sensul acceptat al cuvntului. Este mai degrab[ un subtil
copil vis[tor care descoper[ soarele,a=a cum a-i descoperi un continent
ntia oar[. Locuie=te n poezie cu zborul cuvintelor ca ntr-o cas[...
Uneori este att de inspirat nct ar putea s[-i dea Bun[ ziua!
unui tei ori s[ se ndr[gosteasc[ de o ruj[, iar pe urm[ s[-i deplng[
!'#
Toga iluziei
stingerea. Pentru c[ era ruja lui, unica, irepetabila, singura, ca
trandafirul Micului Prin\...
Verbele ascult[ de el ca sticle\ii de un vr[jitor...
Ioan M~N{SCURT{, 1985.

MAZILU: ntr-o manier[ elegant[, profesnd duiosul vers clasic,


st[pnit de o viziune plin[ de lumin[, Anatol Ciocanu =i de data
aceasta ntre\ine un dialog cordial cu cititorul. Autorul pachetei Strugur
dulce, lan de aur...ia n dezbatere cteva subiecte cum ar fi plugarul,
mama, graiul, copil[ria, Moldova =i altele, rotungindu-le artistic, de
cele mai multe ori fericit f[r[ ns[ a le conferi oricnd =i profunzimea
cerut[...
Senin mereu tn[r =i optimist, Anatol Ciocanu n Strugur dulce,
lan de aur... prin cele mai izbutite versuri ofer[ reale bucurii cititorului.
Gheorghe MAZILU, 1984.

VATAMANU: O carte de valoare nicicnd nu sperie cititorul


cu ni=te striden\e ale unui dezechilibru patologic, ci l cuprinde pe
cititor cu bun[tatea adev[rului artistic.
Anatol Ciocanu a reu=it s[-=i dev[luie rosturile grave ale vie\ii,
cu o aleas[ sim\ire a sunetelor nc[rcate cu talent, deci a reu=it, cred
eu, n Sonetele cmpiei s[ comunice cu cititorul printr-o fereastr[ =i
vie expresie poetic[, n care loc =i-a f[cut mai nti sufletul deschis
al p[mntului, apoi legile stricte =i formale de sonet.
Ion VATAMANU, 1986.

BOTEZATU: Chiar dac[ nu r[mne surd la cntecele de siren[


ale timpului =i trecerii, poetul cunoa=te dialectica nfrunt[rii cu sine,
cu obsesia caducit[\ii =i a stingerii. n aceast[ lupt[ iese nving[tor
Anatol Ciocanu solarul, poetul pulsa\iilor vitale care vede sensul
superior al vie\ii n ve=nicul zbucium ntru dep[=irea anxiet[\ilor =i
angoaselor, dep[=irea momentelor depresive. Poetul actualizeaz[
(prin interpretare poetic[) temele eterne, trat[ndu-le din perspectiva
umanismului, totalizeaz[ un eu, complex, asaltat =i r[scolit de
probleme grave, legate de complexitatea personalit[\ii =i destinului
!'$
Anatol Ciocanu
de azi, de noua cuno=tin\[ a acestuia, de permanenta lui aspira\ie
sprea ascensiune, n nobila inten\ie de a nu fi dep[=it de timp.
Eliza BOTEZATU, Poezia meditativ[ moldoveneasc[.

NASTASIU: Ast[zi, peste ani, ncep[nd cu placheta de debut


S[rutul soarelui (1965) =i ajungnd pn[ la versurile din volumul
antologic Spicul =i steaua (1990) la lectura poeziei lui Anatol Ciocanu
dou[ lucruri par fundamentale, =i anume: poetul n toate c[r\ile sale
a fost constant cu sine =i aceast[ statornicie care e soart[ dreapt[ cu
perseveren\a am numit-o OMENIE. n sensul iubirii p[mnte=ti
fa\[ de oameni, fa\[ de femeie, fa\[ de tot ce e frumos n aceast[ lume.
Pentru crea\ia poetic[ a lui Anatol Ciocanu luna iunie, cnd s-a n[scut
poetul nostru, poate s[ fie o zodie predestinat[ n care =i cnd dup[
ploile toren\iale =i pline de tunete din luna mai vin zilele blnde ce
risipesc furtuna din v[zduh =i sub uria=ul acoper[mnt albastru toat[
suflarea cheam[ spre o mplinire a fructului dragostei fa\[ de tot.
Vasile NASTASIU, 1993.

TOMOZEI: Poe\ii deosebit de ndr[zne\i sunt, cred, n fruntea


procesului de nnoire spiritual[ ce anim[ Basarabia.ntr-o lume ce
accept[, condescendent, poezia, dar e tot mai convins[ de
netrebnicia poetului, r[mas, vorba cntecului un animal marin
care tr[ie=te pe uscat =i vrea s[ zboare litera\ii din Basarabia continu[
s[ cread[ n misiunea lor, n verb, n Himer[...Anatol Ciocanu se
p[streaz[ nedezmin\it n tiparele poeziei romne=ti tradi\ionale =i
nu =i refuz[ retorica metaforic[ a poetului profet, damnndu-=i
n pustiul clipei, credin\ele.Versul are o vibrare b[rb[teasc[, plin[
de seve, cuvntul e desenat ascultat, pus s[ determine, s[ conving[
s[ devin[ flac[r[.
Gheorghe TOMOZEI, revista Literatorul, Bucure=ti, 1992.

DINESCU: Poezia lui Anatol Ciocanu vine dintr-o adolescen\[


literar[ trzie, punctat[ cu grij[ n caietele de =coal[ =i n jurnale
intime, de=i autorul a trecut mai demult sub furcile caudine ale
maturit[\ii. Nu este pentru nimeni un secret c[ poezia lui Anatol
Ciocanu cultiv[, n general, o nobil[ =i romantic[ desuetudine, care
!'%
Toga iluziei
ns[, nu e static[, nici paseist[, mbr[cnd dimpotriv[ uneori forme
nea=teptate de o autentic[ prospe\ime.
Anatol Ciocanu este pas[re cnt[toare =i pune suflet n ceea ce
scrie, fapt care i confer[ un mare grad de autenticitate. O bun[
acuitate vizual[ i permite s[ ne ofere conving[toare imagini plastice,
uneori n manier[ pillatian[. Cnd =i cnd versul s[u devine madrigal.
Anatol Ciocanu este un poet direct, delectabil, de o mare sinceritate.
Viorel DINESCU, Gala\i, 1999.

VOD{: Anatol Ciocanu, nc[ din frageda lui june\ime s-a impus
ca unul din cei care sunt n[scu\i pentru poezie, avnd nc[rcate
toate bateriile cu divin[ energie inepuizabil[. Poetul este cel mai
prodigios creator de la noi, avnd editate zeci de volume de versuri
=i, probabil, mai multe n manuscrisele sale. A t[lm[cit mii de pagini
din lirica universal[, a scris pe parcursul ntregii vie\i articole de
publicistic[ cuprinznd toate domeniile de via\[, fiind mereu prezent
n actualitatea noastr[ spiritual[. Competen\a =i harul sunt d[ruite
uneori cu o cruzime cople=itoare, inestimabil[. Revela\ia r[mne n
permanen\[ =i aceast[ permanen\[ este poezia Dumnealui. Anatol
Ciocanu poart[ un trandafir, mereu proasp[t, la butoniera lui de
pastor n poezie.
Gheorghe VOD{,1998.

POPA: Prin Anatol Ciocanu poezia de la noi revine la cel dinti


curent poetic ce a luat fiin\[ n literatura romn[, adic[ la simbolism,
g[sindu-=i alia\i =i printre contemporani (G. Meniuc, A. Busuioc),
receptivitatea sa fiind ns[ deosebit de sensibil[ la versul lui Minulescu,
al lui Fundoianu, al lui Vinea.
Volumul Spicul =i steaua fiind o radiografie a evolu\iei poetului
Anatol Ciocanu =i, concomitent, existnd fenomenul evolu\iei poeziei
basarabene n perioada dintre cele dou[ dezghe\uri (hru=covist =i
garbaciovist, inclusiv) nregistreaz[ la moment dat o teribil[ team[
de livresc. Poezia lui Anatol Ciocanu trece printr-o metamorfoz[
ciudat[.Temele r[mn n linii mari acelea=i, elegan\a metaforei =i
mai p[streaz[ lic[ririle de alt[ dat[, stilul ns[ cap[t[ o sprinteneal[
suspect de vioaie. Migala de giuvaiergiu cu care erau lucrate versurile
!'&
Anatol Ciocanu
n primele c[r\i este nlocuit[ cu un nalt grad de extazie n fa\a a tot
ce nimere=te n aten\ia poetului.
Nicolae POPA, 1991.

VIERU: Poetul nu trece niciodat[ indiferent printre lucruri: nici


atunci cnd destinul i arunc[ n fa\[ p[l[mide n loc de buchete de
flori, nici atunci cnd =i vede semenii la grea ncercare. Poetul nu
trece indiferent prin via\[ pentru c[ e poet, iar Anatol Ciocanu este
unul din poe\ii acestui p[mnt care se p[trund pn[ la durere, pn[
la lacrimi, pn[ la \ip[t de destinul neamului s[u...
Ion VIERU, 1990.

TUREA: Precum toat[ literatura rus[ clasic[ ar fi ie=it din


Mantaua lui Gogol, poezia noastr[ tn[r[ a r[s[rit din mapele
durdulii de pe biroul lui Anatol Ciocanu de la revista Moldova....Ast[zi,la
ceasul cnd fiece obraznic =i m[nnc[ praznicul, Anatol Ciocanu,
poetul n[dejdilor sugrumate =i mpr[=tiate n toate cele patru vnturi,
n-a nc[put( =i nici nu ar fi dorit-o , gra\ie facturii morale delicate!)
la osp[\ul de=[n\at al onorurilor scoase la tarab[... Un Labi= ajuns
la maturitate, dar =i un Rimbaud resemnat, un cire= prim[v[ratic
str[inel n toamn[ mngindu-se doar cu amintirea prisosului de
rod, cu fo=netul abuziv al frunzelor am[rui. Anatol Ciocanu pare
Micul Prin\ responsabil de soarta mblnzi\ilor =i ne]mblnzi\ilor.
Larisa TUREA, 1990.

CODREANU: Citind diverse texte despre Anatol Ciocanu am


aflat de la mul\i judec[tori c[ lirica sa ar purta pecetea unui adoscentinism,
care-i confer[ autenticitate =i prospe\ime... ntr-adev[r poetul ar putea
fi identificat cu un neoromantic, dar Rug[ de ostatec nu mai las[ impresia
juvenilit[\ii, ci exprim[ o vrst[ matur[ n care posibilit[\ile limbajului
poetic s-au cristalizat suficient spre o alt[ formul[ =i alte judec[\i de
valoare.
Theodor CODREANU, revista Bucovina literar[, Suceava,
1999.
!''
Toga iluziei
PANI+: Meritul cel mare al poe\ilor basarabeni =i desigur al lui
Anatol Ciocanu e c[ au men\inut ncontinuu treaz, graiul cel
sfnt al poporului romn, tocmai acolo, ntre Prut =i Nistru unde,
categoric, a fost =i cel mai greu. n fa\a multelor deziluzii, ntruct
poezia e chinuit[ =i de a=a ceva, nu ne r[mne dect s[-i adres[m lui
Anatol Ciocanu ndemnul de a fi mereu printre cei mai vajnici =i
mai fideli ap[r[tori ai lmbii romne. S[ fie mereu b[rbat, dar =i
viteaz, cum a dovedit-o ntotdeauna n minunatele sale poeme din
vollumul Rug[ de ostatec. ntru totul de acord =i-\i mul\umim Anatol
Ciocanu pentru zbuciumata-\i carte.
Anatolie PANI+, revista Snagov, 1998.

CHINCEA: O poezie emo\ionant[, dac[ o cite=ti ]n aceast[ cheie,


urm`nd valutele talentului, indiscutabil, ]n trecerile peste toate
tenta\iile, urm`nd traseele memoriei involuntare atunci c`nd vocea
libert[\ii a sosit. C`t[ durere =i umilin\[, c`t[ iubire =i uitare de sine,
c`t[ responsabilitate social[ =i c`t[ spaim[ de a pierde contactul cu
spiritul veacului. Volumul Poemele durerii, groas[ ca un roman,
con\ine aceste drame printre r`nduri. E un jurnal de libertate... Poetul
arat[ bine la cei =aizeci de ani. Poezia sa mai are limpezimi de spus
cu durere =i revolt[.
Bine te-am g[sit, maestre Anatol Ciocanu pe teritoriul limbii
comune...
C[lin CHINCEA, Confluen\e, Oravita, 1999.

PALLADI: Singularitatea unui poet const[ nu numai ]n num[rul


de c[r\i pe care le-a produs, ci =i ]n unitatea lor sufleteasc[, interioar[,
]n acea tainic[ =i intuitiv[ colaborare a simbolului =i a g`ndului, a
metaforei de sine =i de lume, f[r[ a trece peste sinuozit[\ile inevitabile
=i fatale, primordiale =i personale la o adic[ (]n cazul unui autor
d[ruit cu harul Domnului), ale limbajului (electiv =i electiv...), care
=tim c[ nu cade din cer, ci izvor[=te cum-necum =i din p[m`nt p[n[
la urm[ (din p[m`ntul patimilor, p[catelor, bucuriilor =i durerilor
personale).
Iar dac[ e vorba de atitudinea liric[ personal[, Anatol Ciocanu
este un condeier ]n adev[r excep\ional, lirismul s[u de-acas[ =i pentru
"
Anatol Ciocanu
cas[, pentru fiin\a limbii rom`ne fiind unul de esen\[ specific[ al
eului, eulogic deci, care \ine totu=i mai mult de stare, de suflet, de
arta limbajului, de virtuozitatea sonic[ a c`ntecului, de cunoa=terea
intim[ =i sonor[.
Tudor PALLADI, 2000.

DAMIAN: Un impresionant volum de versuri durute public[


poetul Anatol Ciocanu de la Chi=in[u/Bucure=ti, intitulat Poemele
durerii (Editura Biodova, Bucure=ti, 2000); ca ]ntr-o nou[ ieremiad[,
cu accente profetice tipice timpului =i situa\iilor ce formeaz[ obiectul
aten\iei autorului, g[sim aici pl`ngeri ale poetului pentru \ar[, pentru
fra\i =i surori, pentru ]nainta=i, pentru bog[\ia =i frumuse\ea neamului
nefructificate din plin, pentru desp[r\ire, pentru dor =i dragoste.
Iat[-l pe poet r[stignit pe p[m`ntul \[rii, jelind ]nvr[jbirea =i
desp[r\irea unui neam ]n dou[. Prutul devine un r`u al Babilonului,
o vale a pl`ngerii: Eu cerca-mi-oi crucea ]n t[ria ei/ Prutul mi-a
fost frate, veghetori Carpa\ii/ =i-am iertarea m[icii pentru anii
mei/ ]nvr[jbi\i ca fra\ii,/ risipi\i ca fra\ii (Scut ]n amurg).
Tragedia ]nstr[in[rii Basarabiei este partea central[ a mesajului
lui Anatol Ciocanu: Din partea celor mor\i acum v-aduc/ |ip[tul
lor din urm[ drept statuie:/ Patria lor acum e-un balamuc/ S`ngele
lor a ars... Acuma nu e... (Din partea celor mor\i).
}l sim\i pe poet, citindu-i volumul, cum sufer[ pentru ]ntreg
neamul rom`nesc, f[r[ ]ns[ a c[dea ]n disperare =i necredin\[
dimpotriv[, el ]=i m[rturise=te deschis credin\a ]n Dumnezeu, ]n
poemele de inspira\ie religioas[; prin credin\[ el r[m`ne ancorat ]n
speran\[: +i voi \ine =i eu slujbe/ pentru a=teptarea ta-ntre lumini/
pentru credin\a ta ]n puterea Divinului/ +i la icoanele la care te-nchini/
S[ te rogi =i pentru noi/ }ntru marea m`ntuire a chinului (La puterea
Divinului).
Anatol Ciocanu scrie o carte ]ntr-un suspin =i p[trunde ]n sufletul
cititorului contagiindu-l r[scolitor.
Theodor DAMIAN, revista Gracious Light (Lumin[ lin[),
nr. 3, New York, 2000.

CODRU: D[ruit cu toat[ blnde\ea de aur a unui Dumnezeu


care se cheam[ c[ era chiar sufletul lui dezbr[cat pn[ la ultima
"
Toga iluziei
zdrean\[ de mofturi =i ambi\ii, tn[rul boem de alt[ dat[ =i grafia
silueta lui de cositor pe cele mai de=ucheate vitralii de publicitate =i
compromis cu propria lui condi\ie, cednd n schimbul unui felinar
b[tut de fluturi ntr-o mahala obscur[, rupt[ pe din dou[ de clipa
Bizan\ului din icoanele furate de la Biserica Sfnta Paraschiva, toga
speran\elor de pe urm[. Pentru c[ Anatol Ciocanu este un mare
naiv care-=i bea gloria nop\ilor nedormite cu paiul din butii f[r[
fund, protestnd cu lacrimi n ochi panglicile rimate din podgoriile
literare ale omologilor s[i...
Anatol CODRU, Literatura =i Arta, VI, 1990.

GAFTON: ...Verbul ales cu mult[ m[iestrie este poate mult prea


nostalgic ntr-o er[ n care poezia sentimentelor pare a fi o intrus[...
Dezinvoltura poeziei vine din felul de a fi al lui Anatol Ciocanu. n
volumul recent ap[rut le editura Augusta din Timi=oara g[sim
destule poeme de atitudine, pe alocuri cu tent[ dramatic[, dar absolut
toate sunt mbr[cate n haina versului tradi\ional, f[r[ a fi demodate
sau anacronice. Aici coexist[ echilibrul unei vrste biologice =i exube-
ran\a tinere\ii f[r[ b[trne\e care ne vorbe=te despre autorul nostru.
Marcela GAFTON, ziarul |ara din 26.IX.2002.

BELICOV: Dincolo de nop\ile risipite prin tipografii, dincolo


de clipele sale abisale soldate cu efemere dispari\ii, de-mi era ciud[
cteodat[ pe exageratul dor de el, dincolo de toate (dar mai ales
mai aici de toate!) Anatol Ciocanu se adncea n cuvnt 36 de ore...
din 24! +i, n plus, mai ad[uga cuvinte n cuvintele majorit[\ii autorilor
publica\i n revista Moldova de pe timpuri carte lunar[ de duminic[
la acea or[, care, al[turi de hepdomadarul Cultura comitea...
devieri de la... datina nedemultului trecut. Poetul Anatol Ciocanu
s-a realizat, s-a produs =i continu[ s-o fac[, dea Dumnezeu =i celor
de dup[ el un plin artistic a=ijderea. Prin lucrare cu har =i n har, cu
perseveren\[ =i tenacitate.
Serafim BELICOV, Elegii contra frigului, 2002.

RACHIERU: ...Anatol Ciocanu este un voievod al sufletelor


migratoare, aceast[ sentin\[ i apar\ine. Volumul Blestemele Noble\ii
"
Anatol Ciocanu
este scris, indiscutabil, cu har, autorul mnuie=te cu u=urin\[ verbul.
Volumul ap[rut la editura Augusta din Timi=oara poart[ cu siguran\[
amprenta vrstei dar dincolo de orice astfel de specula\ii, cartea
confirm[ nc[ o dat[ dac[ mai era nevoie, c[ avem n Anatol Ciocanu
un poet important care trebuie nserat n conceptul mare al literaturii
romne.
Adrian Dinu RACHIERU, or. Timi=oara, Literatura =i Arta
din 10 septembrie 2002.

SUCEVEANU: ...n ceea ce-l prive=te pe Anatol Ciocanu, el =i-a


p[strat =i acum, la cei 60 de ani (=i nc[ unul!) temperamentul =i
alura tinereasc[. Om al scrisului permanent de o delicate\e structu-
ral[, generos, elegant =i libertin n ac\iuni, el r[mne poetul care
are mereu poezia n vrful degetelor, dominat de acela=i spirit
verbal, niciodat[ dezmin\it, prin care se exprim[ demonul poeziei.
Arcadie SUCEVEANU, Prefa\[ la Anatol Ciocanu. Blestemele
Noble\ii, 2002.

ZB~RCIOG: Oricare ar fi temele poeziei lui Anatol Ciocanu


constant[ r[mne iubirea, satul str[mo=ilor, p[mntul oamenilor,
neamul cu satul =i cu istoria lui milenar[. Dar =i credin\a, =i speran\a.
nsetat de dragoste poetul =i face din ea Altar de Credin\[. Stlp
de hotar i este satul, i sunt coloanele ve=nice pe care se sprijin[
poezia celuia care =i spune sunt cel mai tn[r voievod al sufletelor
migratoare...
Vlad ZB~RCIOG

BUDEANU: Am g[sit ntre paginile volumului Poemele Durerii


mult[ c[ldur[, dar =i mult[ durere. De unde atta durere la acest
poet prin ale c[rui poezii treceau n tinere\e ca printr-un lan de
busuioc? Are de unde fi. +i atunci cnd n\elegi c[ are de unde fi, \i
vine s[ strive=ti n podul palmei paharul plin cu proverbe =i metafore
frumoase... O melancolie autumnal[ a trecut cu t[i=ul frunzei ruginii
peste inima mea atunci cnd am citit pagini din cartea cea nou[
Cntecele mntuirii distins[ mai trziu cu Premiul Na\ional al Republicii
"!
Toga iluziei
Moldova, volum ce s-ar cere ca o ncoronare a scrisului lui Anatol
Ciocanu.
Gheorghe BUDEANU, revista Timpul.

CIBOTARU: n volumul Cntecele Mntuirii talentul lui Anatol


Ciocanu se manifest[ plenar, la cea mai nalt[ cot[: poetul =i rde, =i
plnge, =i se ncnt[, =i se revolt[, =i iart[, =i blast[m[, =i iube=te, =i
ur[=te, =i-i m[rinimos, =i-i iert[tor, =i-i intransigent =i-i plin de duritate.
E Cet[\ean cu toate sim\urile d[ruit de Cel de Sus, pus cu fidelitate
=i discern[mnt n slujba Neamului.
M. G. CIBOTARU, ziarul Luceaf[rul, 2002.
""
Anatol Ciocanu

CUPRINS

Tabel cronologic ........................................................ 7

S P I C U L + I S T E AUA
19651990
Capul de zimbru I .................................................. 20
E=ti z[logit ............................................................. 21
Holde ..................................................................... 22
Un viscol sub cercul polar ...................................... 23
Greul p[m`ntului ................................................... 25
Domni\ele .............................................................. 27
Dor ......................................................................... 29
A fi cu adev[rat ...................................................... 30
Acas[ ..................................................................... 32
Aeternitas .............................................................. 34
Firul Ariadnei ......................................................... 35
Regele .................................................................... 36
R[gaz la Cetatea Alb[ ............................................ 37
Voievod .................................................................. 38
C[l[torie spre neam ............................................... 39
Calul Troian ........................................................... 40
Spectacol ............................................................... 41
Da =i nu .................................................................. 43
Vin dintr-o lume t[cut[ .......................................... 44
Un singur foc ......................................................... 46
Cresc spre zenit ...................................................... 47
Rol ......................................................................... 48
Orbii ...................................................................... 49
Albastre jum[t[\i .................................................... 50
Umbr[ dreapt[ ....................................................... 51
Destin .................................................................... 53
Balad[ .................................................................... 56
Alb[ coloan[ .......................................................... 58
Telemac .................................................................. 60
Ca-n zi de s[rb[toare ............................................. 62
"#
Toga iluziei
Scoic[-n mare ........................................................ 63
Ceas t`rziu ............................................................. 65
Vinul bl`nd ............................................................ 66
Leag[-m[ de m`ini ................................................. 68
Revelion ................................................................. 70
Cartea zeilor .......................................................... 72
nceput ................................................................... 73
Noapte-n furtun[ ................................................... 75
nchinare ................................................................ 77
Pe pragul viei ......................................................... 78
Parc-am plecat... .................................................... 79
La miori\a .............................................................. 80
Noi am venit .......................................................... 81
Istorie ..................................................................... 82
Ovidiu .................................................................... 83
Villon ..................................................................... 84
Eminescu ............................................................... 85
Verona .................................................................... 86
Fuior ...................................................................... 87
Rug[ de mam[ ....................................................... 88
Busuioc .................................................................. 89
C`ntece de-acas[ ................................................... 90
C`nd voi fi ............................................................. 91
Iar[=i gr`ul ............................................................. 92
Mi-a c`ntat ............................................................. 93
Mai las[ ................................................................. 94
Poeme de drum ...................................................... 95
Rug[ de sear[ ........................................................ 96
Dulce pui ............................................................... 98
Strig[t .................................................................... 99
Pe altarul de aur ................................................... 101
C`nd se desfac silabe-n lic[r pur... ....................... 102
P[s[rile f[r[ grai .................................................. 103
C[tre gr[dinile-amintirii ...................................... 105
Ve=nic rena=te ...................................................... 106
De unde se-ncepea c`mpia... ................................ 107
A=a ar trebui s[ fim .............................................. 108
Letopise\ .............................................................. 110
Testament I .......................................................... 112
Din \ara de fl[c[ri a macilor ................................. 114
"$
Anatol Ciocanu
Ro=u-n trandafir ................................................... 116
Cucul, teiul, iarba \[rii ...................................... 117
Satele mele de gr`u ............................................. 119
Doamna Istoria .................................................... 121
Scut ...................................................................... 123
La carul cel mare .................................................. 124
Cartea poetului .................................................... 125
M[rire \ie, cucule! ................................................ 127
Sol ....................................................................... 129
Pornesc matelo\ii ................................................. 130
L`ng[ inima mea, l`ng[ inima ta ......................... 132
Peste iarba toamnei .............................................. 133
La cel[lalt cap[t ................................................... 134
Coroane de lumin[ ............................................... 135
Pl`ngi, pruncule! .................................................. 136
Imn pentru iubire ................................................. 137
Alt imn pentru iubire ........................................... 139
Semin\ii ............................................................... 140
De la inim[ vedere ............................................... 141
Cu ochii la cer ...................................................... 143
Contra nop\ii ........................................................ 145
Hai s[ ne mai credem! ......................................... 146
Va fi risip[... ......................................................... 148
Glasul ................................................................... 149
S[ pot s[ tac ......................................................... 150
La plecare ............................................................ 151
Sunt fiu ................................................................ 152
Izvorule cer inversat ........................................ 153
C[l[re\ii ............................................................... 154
Ce-a= fi f[r[ tine ................................................... 155
La v`rsta florii ...................................................... 156
Nuf[r alb =i fraged ............................................... 158
Vom arde podurile toate... ................................... 159
Speran\a .............................................................. 160
Lui Ion Vatamanu ................................................. 161
Chemare .............................................................. 164
Capul de zimbru II ............................................... 165
Testament II ......................................................... 167
Zei\a istoriei ......................................................... 168
Pelegrin ................................................................ 169
"%
Toga iluziei
Maria de Mangop ................................................. 170
Voievozii no=tri cei dint`i ..................................... 172
Zodie .................................................................... 174
ntre scut =i spad[ ................................................ 176
Tineri, tineri... ...................................................... 177
Fratele Hamlet ..................................................... 178
Bun[ diminea\a! .................................................. 179
Libertate .............................................................. 180
Boga\ii heralzi ...................................................... 181
Decebal la Roma .................................................. 182

R U G { D E O S TAT E C
1998
Poetul unanim ...................................................... 186
Iarna cu Nichita ................................................... 188
De ve=nic[ povar[ ................................................ 191
Lemn voievodal .................................................... 193
Ostatec florii graiului ........................................... 195
Din noapte ........................................................... 197
Acel ce pleac[-n noapte ....................................... 198
Pe Golgota ............................................................ 199
Vin[ unic[ ............................................................ 200
Pn[ la dezastru ................................................... 201
n tog[ ca de nunt[ .............................................. 202
Cronica latin[ ...................................................... 203
De nu-a fi, nt[mpl[tor, trziu... ........................... 204
Lng[ cuvnt ....................................................... 205
Cei dragi .............................................................. 206
Busuioc la grind[ ................................................. 207
Cntece vechi ....................................................... 208
Clopot n sear[ ..................................................... 209
S[ nu ne p[r[sim ................................................. 210
Barbarii ................................................................ 211
Totul ce-am mo=tenit ........................................... 213
Rug[ pentru Crist ................................................. 214
Vino, toamn[, vino-ne! ........................................ 216
Un cntec prohodit .............................................. 218
Pruncul cel liber ................................................... 219
Cntec bolnav ...................................................... 220
Adunare na\ional[ ............................................... 221
"&
Anatol Ciocanu
R[ceala ................................................................ 222
+ansa existen\ei ................................................... 224
C-am fost mereu .................................................. 226
Acum ................................................................... 227
Negru patrafir ...................................................... 228
Loc n istorie ........................................................ 229
Blestem de pace ................................................... 230
Haiducie .............................................................. 231
Harta Europei ...................................................... 232

POEMELE DURERII
2000
Cucul din ceas ...................................................... 234
La furtuna care se va na=te .................................. 235
Capac ................................................................... 237
Doi cu-o singur[ mnie ........................................ 238
Spre amurg .......................................................... 240
Alteori .................................................................. 242
Ve=nica r[stignire ................................................. 244
Deocamdat[ ......................................................... 246
Lupoaica .............................................................. 248
Mai bine orb ........................................................ 249
Recviem pentru cet[\i .......................................... 250
Sub sabia lui L[pu=neanul ................................... 251
Mai r[sare grul ................................................... 252
Telegrame pentru via\[ ........................................ 254
Olimp ................................................................... 256
La o rena=tere ...................................................... 258
Printre erori ......................................................... 260
Pn[ la clipa de gra\ie .......................................... 262
Suprema jertf[ ..................................................... 264
Rug[ciunea de pe urm[ ....................................... 266
Poarta amintirilor ................................................. 267
Steaua destinului ................................................. 269
Cimitirul Bellu ...................................................... 271
Respira\ie ............................................................. 273
Crmpei plutitor .................................................. 275
Lng[-o speran\[ ................................................. 276
Scut n amurg ...................................................... 278
Fericirea cea mare ................................................ 279
"'
Toga iluziei
Frate vitreg .......................................................... 281
|int[ vie ............................................................... 282
Pentru mai tri=tii ca mine ..................................... 284
O lacrim[ la mal de pont ..................................... 286
Altceva ................................................................. 288
Trup de ocna= ...................................................... 290
Coloan[ ................................................................ 292
Statui ................................................................... 294
Robinson .............................................................. 296
Firele ierbii, frumoasa cu prunci... ....................... 298
La Sarmizegetusa regia ........................................ 299
Dup[ lupt[ ........................................................... 300
R[d[cinile ............................................................ 301
De dou[ mii de ani ............................................... 303
Act de plngere .................................................... 304
Marele Ru .......................................................... 305
Tat[ al meu dep[rtat ............................................ 307
Ferice de voi! ....................................................... 309
La marginea lumii ................................................ 311
|ip[tul ................................................................. 313
Fratele meu .......................................................... 314
Vom ancora n Marea T[cerii ............................... 316
Ct mai avem ....................................................... 318
+lep la mal ........................................................... 320
Pedeaps[ .............................................................. 321
Cntece de-acas[ ................................................. 323
Timp h[ituit ......................................................... 324
Insuportabil paradis ............................................. 325
Veac trecut ........................................................... 326
ntre noi s[racii .................................................... 328
Nostradamus ........................................................ 330
Peste fila basarab[ ............................................... 331
Pe o caligram[ de Apollinaire .............................. 333
Al\i r[ze=i ............................................................. 334
Speran\a cea clar[ ................................................ 335
Nimeni nu ne mai ap[r[! ..................................... 337
De-acum .............................................................. 339
R[scruce .............................................................. 341
Dup[ mun\i .......................................................... 342
Vino Pan! ............................................................. 343
"
Anatol Ciocanu
La onomastica vinului .......................................... 344
Elga-alga de pe malul Balticii ............................... 345
Toga iluziei .......................................................... 347
Privighetori pentru plns ..................................... 349
Luna de lacrim[ ................................................... 350
Recviem pentru dragostea mea ............................ 352
Descntec de fug[ ................................................ 354
Proorocii .............................................................. 356
Ce singuri am r[mas! ........................................... 357
Memorie .............................................................. 358
Cump[na ............................................................. 360
Revenire ............................................................... 361
Doar ea ne-a mai r[mas... .................................... 362
Sabia Orionului .................................................... 363
Calvar .................................................................. 365
Triste\i de paradis ................................................ 367
Coboar[-te-n noroiul milenar... ............................ 368
E via\a noastr[ ca =i-o gar[... ............................... 369
La plecarea mea cea mare... ................................. 370
Neam de poe\i prin lume risipi\i... ....................... 372
Monument ........................................................... 374
Nu mai sunt zimbrul tn[r ................................... 376
Tu cea oricnd nemuritoare... .............................. 377
Dou[ cor[bii triste-n port ..................................... 379
Mai ia cu tine ....................................................... 381
+i-au fost nop\i pustii de ghea\[... ....................... 382
La marea s[rb[toare-a desp[r\irii ........................ 383
Ofrand[ ................................................................ 384
Plpire dulce ...................................................... 385
n quadriga toamnei ............................................. 386
Sentimental testament ......................................... 387
Fi=ier .................................................................... 389

Referin\e istorico-literare ....................................... 393