Sunteți pe pagina 1din 459

ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

1
ION
CIOCANU
SCRIITORI
DE IERI
+I DE
AZI

@
4

Colec\ie ini\iat[ =i coordonat[


de Anatol Vidra=cu =i Dan Vidra=cu
Concep\ia grafic[ a colec\iei =i coperta:
Vladimir Zmeev
Fotografii din arhivele editurii,
autorului =i a
lui Nicolae R[ileanu

REFERIN|E ISTORICO-LITERARE:
Alexandru Burlacu,
Vasile Coroban,
Mihai Prepeli\[,
Valeriu Senic,
Grigore Cincilei,
Grigore Grigorescu,
Constantin Dobrovolschi,
Stancu Ilin, Iulia Mih[ileanu,
Simon Ajarescu, Tudor Palladi,
Ion Prn[u, Andrei |urcanu,
Mihai Cimpoi, Ion Vieru,
Adrian Dinu Rachieru,
Mihail Dolgan,
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

Andrei Hropotinschi,
Arcadie Suceveanu
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

5
6

Editura Litera Interna\ional


O. P. 61; C.P. 21, sector 1, Bucure=ti, Rom`nia
tel./fax (021) 3303502; e-mail: info@litera.ro
str. B. P. Hasdeu nr. 2, mun. Chi=in[u,
MD-2005, Republica Moldova
tel./fax (37322) 292 932, 294 110;
e-mail: litera@litera.ro

Prezenta edi\ie a ap[rut ]n anul 2004


]n versiune tip[rit[ =i electronic[
la Editura Litera Interna\ional.
Toate drepturile rezervate.

Editori: Vidra=cu =i fiii


Corector: Raisa Co=codan
Operatori: Elena Poalelungi, Maria Rusu
Tehnoredactare: Olesea Pa=a

Tiparul executat la Combinatul Poligrafic


din Chi=in[u.
Comanda nr. 41134
CZU 821.135.1(478).09
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

C 51

Descrierea CIP a Camerei Na\ionale a C[r\ii


Ciocanu, Ion
Scriitori de ieri =i de azi / Ion Ciocanu; (Bibl. =colarului; serie nou[/
col. ini\. =i coord. Anatol =i Dan Vidra=cu; conc. gr. col. =i cop./ Vladimir
Zmeev; nr. 478) B., Ch.: Litera Int., 2004 (Comb. Poligr.). 460 p.
ISBN 973 -675-124-4 ISBN 9975 - 74 -767-1
821.135.1(478).09

ISBN 973-675-124-4 LITERA INTERNA|IONAL,BUCURE+TI, 2004


ISBN 9975-74- 767-1 LITERA INTERNA|IONAL, CHI+IN{U, 2004
'" succes examenele de
admitere la Institutul
18 ianuarie Pedagogic Ion
n comuna Creang[
Tabani, jude\ul din Chi=in[u, dar
Hotin, azi raionul nu este nmatriculat
Briceni, n familia trecuser[ n catalog, din motive de... boal[.
\[ranului Mihalache deoarece nc[ nu Lucreaz[ un an profesor
Ciocan(u) =i a atinsese vrsta de limba =i literatura
so\iei acestuia de =coal[.
rus[ la =coala
Catinca (nume de
fat[ Porciulean) s-a '"% seral[ din satul natal.
n[scut primul n condi\iile '#%
copil, Ion. foametei organizate
de regimul comunist Sus\ine pe
'"$ de ocupa\ie, se note maxime toate
stinge examenele de admitere
Micul Ion =i devine student la
frecventeaz[ din via\[
tat[l scriitorului. Universitatea de
clasa nti a =colii Stat din Moldova.
din localitatea '# Aici continu[
de ba=tin[, s[ scrie =i s[ publice
Ion se transfer[
promovnd-o, spre poezii, povestiri,
la =coala din
mirarea pedagogilor satul vecin nuvele, schi\e,
care ini\ial nici nu-l Colic[u\i, n clasa a recenzii critice. Este
cincea, din cauz[ c[ participant activ =i - un
aici trecuser[ timp - conduc[tor al
cu traiul mama
=i fratele mai
mic, Vasile.
'#!
Viitorul scriitor
absolve=te 7 clase la
Colic[u\i =i se ntoarce
la =coala din Tabani.
Cu fratele Vasile, ]n 1957

ncepe s[ publice
articole
=i poezii.
}n anii studen\iei

'#$
Absolve=te
=coala medie
Tabani. Sus\ine cu
=i misiunea
De ziua ]nregistr[rii c[s[toriei cu colega
de studii R.Co=codan. 23 ianuarie 1962

ob=teasc[ de
redactor al ziarului
universitar. n calitate
de conferen\iar
organizeaz[ sistematic
ntlniri ale studen\ilor
cu scriitorii, discu\ii
ample pe marginea
c[r\ilor lui Vasile
Vasilache,
Vladimir Be=leag[,
Ion C. Ciobanu, Grigore
Vieru etc. n calitate
cercului =tiin\ific
studen\esc de
literatur[ =i folclor.
'#'
Este prezentat cu o
poezie n almanahul
Glasuri tinere.

Cu fiul Dorin, 1976


'$
23 ianuarie
I=i nregistreaz[
c[s[toria cu colega de
studii Raisa Co=codan.
Ion Ciocanu absolve=te
universitatea =i este de redactor
recomandat la al ziarului
doctorantur[, unde universitar public[
studiaz[ problemele articole, schi\e =i
conflictului artistic nuvele n ap[rarea
n povestirea =i graiului matern =i a
n romanul altor valori na\ionale,
Cu fiica Argentina, 1966

contemporan. ncurajeaz[ studen\ii


d[rui\i cu har,
'$" publicndu-le
Este prezentat cu regularitate
amplu cu proze ncerc[rile artistice.
scurte n almanahul
Glasuri tinere. '$&
4 aprilie n editura
I se na=te Sus\ine cu succes teza Cartea
fiica Argentina. de doctorat =i =i ncepe moldoveneasc[
activitatea de lector de vede lumina
'$# istorie =i teorie a tiparului studiul
Tn[rul scriitor literaturii lui Ion Ciocanu
debuteaz[ editorial, cu la universitate. Caractere =i conflicte,
o culegere de proze Curnd, dup[ ce elaborat pe baza
scurte Fereastr[ intr[ n partid, i se tezei de
deschis[. ncredin\eaz[ doctorat.
}n compania lui I.Vieru =i M.I.Ciubotaru la mama, ]n fa\a
casei din Colic[u\i
'$'
Editura Lumina scoate
de sub tipar cartea lui
Ion Ciocanu Articole =i

De ziua profesorului universitar


I.Osadcenco, 4 decembrie 1987
cronici literare.
'%
Pentru o recenzie
elogioas[ la romanul
Povara bun[t[\ii
noastre al lui
Ion Dru\[, roman
criticat pe atunci cu
asprime de conducerea
de partid a republicii public pentru recenzia i apare cartea de
(=i a universit[\ii), subversiv[ =i continu[ nuvele Floare
Ion Ciocanu se s[-l elogieze pe Ion rar[. Este primit n
alege cu o mustrare Dru\[ la orele Uniunea Scriitorilor.
aspr[ pe linie de partid de studii, =i ncepe activitatea de
(cu nregistrare n fi=a este rugat s[ redactor, mai trziu
de eviden\[). Ziarul redactor superior,
plece benevol de
cu recenzia este
la catedr[. =ef-adjunct de
retras din vnzare,
studen\ii =i Continu[ s[ scrie, redac\ie, la
profesorii reu=ind iar peste cteva Editura Cartea
s[ procure numai vreo luni =i s[ publice, moldoveneasc[.
200 de exemplare din afirmndu-se tot mai
activ prin nuvele =i '%!
totalul de 1000
exemplare. articole de critic[. Este prezent n libr[rii
cu dou[ c[r\i: Unele
'% '% probleme de estetic[
Deoarece n Editura (Editura +tiin\a)
nu se poc[ie=te Cartea moldoveneasc[ =i Itinerar critic (Edi-
}mpreun[ cu prof. A.Ciobanu, V.Melnic, M.Purice, I.Melniciuc,
V.Zagaevschi, L.Bordeianu, Ana =i Alexanddru Banto= =i al\i
colegi la Salonul Na\ional de Carte, 31 august 1996
tura Cartea '& literare Permanen\e
moldoveneasc[). (Editura Literatura
Apare cartea sa de
artistic[).
'%" critic[ =i teorie literar[
Clipa de gra\ie (Editura '&#
12 noiembrie Literatura artistic[).
I se na=te fiul Dorin. Pentru c[ a O nou[ carte de critic[,
dat bunul de tipar Argumentul de rigoare
'%# (Editura Literatura
unei c[r\i subversive,
Ion Ciocanu =i vede con\innd acrostihul artistic[).
tip[rit[ cea de a treia Romnia, Ion Ciocanu
carte de nuvele, se alege cu cea de-a '&$
Mijlocul verii. doua mustrare Alt[ carte de critic[,
'%% aspr[ pe M[sura adev[rului
linie de partid. (Editura Literatura
i apare cartea de critic[ artistic[).
=i teorie literar[ Dialog '&
continuu (Editura n Editura '&%
Literatura artistic[), Literatura artistic[ La adunarea
cea mai controversat[ vede lumina tiparului general[ din
publica\ie a lui Ion studiul lui Ion Ciocanu
Ciocanu (n forurile 18-19 mai a Uniunii
Pa=ii lui Vladimir Scriitorilor Ion Ciocanu
conduc[toare). Curbet, cu ample este ales membru
incursiuni n
'%& activitatea al Consiliului.
Prin cartea sa Podurile renumitului Curnd i se
vie\ii =i ale crea\iei Ion Ansamblu Na\ional ncredin\eaz[
Ciocanu inaugureaz[ Academic de dansuri func\ia de secretar
o colec\ie de studii populare Joc. al Comitetului de
critice, Scriitori conducere al
contemporani, '&! Uniunii
la Editura Apare cartea Scriitorilor
Literatura artistic[. sa de eseuri teoretico- din Moldova.
La cules de ordine =i medalii, cu acad. S.Berejan, A.+alari,
A.Gromov, A.Busuioc, G.Vieru, S.Vangheli, G.Vod[ =.a.
Semneaz[ dou[
portrete de crea\ie al

Primirea Ordinului Gloria Muncii din m`na


pre=edintelui Mircea Snegur, 22 august 1996
lui Petrea Darienco =i al
lui Bogdan Istru - n
culegerea: Mihail
Dolgan, Ion Ciocanu,
Valeriu Senic, Crea\ia
scriitorilor moldoveni
n =coal[ (Em. Bucov,
B. Istru, P. Darinenco,
P. Bo\u), ap[rut[ n
Editura Lumina.
30 octombrie
Ion Ciocanu
vorbe=te cu durere,
la plenara Uniunii
Scriitorilor, despre de breasl[ n pune problema
o seam[ de probleme domeniul revenirii scrisului
stringente ale breslei publicisticii artistice. nostru la grafia latin[
scriitorice=ti 18 martie =i aceea a declar[rii
=i ale ntregii Ion Ciocanu roste=te limbii poporului
republici. o cuvntare scurt[, b[=tina= din
ntrerupt[ des Republica Moldova
'&& prin ova\ii drept limb[ de stat.
Editura Literatura ndelungate, 18 aprilie
artistic[ public[ la s[rb[torirea Colectivul
studiul lui bicentenarului lui Editurii Literatura
Ion Ciocanu Din Gheorghe Asachi, n artistic[, la o adunare
fr[mntul necunten prezen\a conducerii general[, l alege n
al vremilor, consacrat de partid a republicii, mod democratic
activit[\ii colegilor cuvntare n care =i unanim n
''
Cu N.Dabija la Salonul Na\ional de Carte, 2000

Ion Ciocanu
se nvrednice=te
de titlul de laureat
al ziarului Moldova
suveran[ pe
anul 1990.
''
Vede lumina tiparului
cartea sa Reflec\ii =i
atitudini (Editura
Hyperion).
''!
Ion Ciocanu debuteaz[
editorial n poezie, cu
func\ia de '&' placheta Poeme de
director. n aceast[ dragoste (Editura
Editura Cartea
calitate Ion Ciocanu a Hyperion).
moldoveneasc[
participat la editarea 8 februarie
lanseaz[ culegerea de
primelor c[r\i cu Este numit
caractere latine n eseuri a lui Ion
Ciocanu director general al
Republica Moldova, la Departamentului de
scoaterea din uitare a Cu fa\a spre carte.
Stat pentru Limbi. Aici
scriitorilor clasici =i '' desf[=oar[ o ampl[
interbelici interzi=i activitate n vederea
pn[ atunci Printr-o nou[
carte, ap[rut[ n l[rgirii ariei de
de regimul func\ionare a limbii
comunist Editura Hyperion, Ion
Ciocanu =i afirm[ romne n Republica
de ocupa\ie Moldova. Sub
(Constantin Stere, magistral Dreptul
la critic[. Se ndrumarea sa
Gheorghe V. Madan, func\ionarii
Magda Isanos etc.), nvrednice=te de
titlul Om emerit. Departamentului au
la democratizarea efectuat mai mult de o
procesului Particip[, mpreun[
mie de controale asupra
editorial. cu Grigore Vieru, Ion
respect[rii legisla\iei
27 mai Vatamanu =i Arcadie
lingvistice adoptate n
Ion Ciocanu Suceveanu, la 1989, au preg[tit
prezint[ referatul Festivalul programele
de baz[ la adunarea interna\ional de atestare a cadrelor
general[ a scriitorilor, Serile de poezie de conducere =i a celor
referat n care ia de la Struga din sfera social[ sub
n dezbatere (Iugoslavia). aspectul cunoa=terii
probleme stringente Invitat de limbii romne, au
ale colectivului cunoscutul lingvist participat activ la
scriitoricesc =i Ion Dumeniuk, popularizarea
ale republicii devine colaborator cuno=tin\elor
la acea or[ de vrf a =i membru al colegiului lingvistice la radio,
luptei basarabenilor de redac\ie al revistei televiziune =i n presa
pentru idealurile chi=in[uiene scris[. Elanul creator =i
na\ionale. Limba Romn[. patriotic al lui Ion
La =edin\a Salonului cu ocazia bilan\ului anului literar
2000, cu M.Cimpoi, A.Suceveanu =i S.Saka
Ciocanu =i al Alte rubrici permanente 16 august
Departamentului a de cultivare a limbii, Este angajat
fost curmat prin sus\inute de Ion redactor (ulterior
venirea la putere a Ciocanu: =ef de sec\ie) la
agrarienilor, sociali=tilor Capcanele limbii s[pt[mnalul Glasul
=i interfronti=tilor n romne (s[pt[mnalul na\iunii, unde a lucrat
urma alegerilor F[clia, 23 iulie 1994 pn[ n 1997.
parlamentare 11 ianuarie 1997),
Limba matern[ ''#
din 27 februarie
1994, Departamentul floare etern[ i apar
fiind desfiin\at. (s[pt[mnalul c[r\ile Alte poeme
Este laureat Via\a satului, de dragoste (Editura
al ziarului 28 ianuarie 1995 Glasul din Chi=in[u =i
9 decembrie 1995), Editura Vasile
Moldova suveran[
Limba noastr[ cea Crlova din
pe anul 1993. romn[ (ziarul Bucure=ti)
''" Luceaf[rul, =i Att de drag...
cu ncepere din (Editura F[t-Frumos),
2 aprilie 8 august 1996, cea de-a doua purtnd
Ion Ciocanu pn[ la sfr=itul subtitlul Microeseuri
inaugureaz[ anului 1997). de dragoste
o rubric[ personal[ n calitate pentru cuvnt
permanent[ de de cultivator al =i nvrednicindu-se de
cultivare a limbii Ion Ciocanu premiul Bibliotecii
limbii Tot particip[ activ pentru copii Ion
ce-avem mai sfnt (din 1993) Creang[ din
n ziarul |arina, la emisiunile Chi=in[u pe
rubric[ pe care a radiofonice (n lumea anul 1995.
sus\inut-o pn[ la cuvintelor) =i televizate Pe parcursul anului
dispari\ia publica\iei, (Norma literar[ =i sus\ine o rubric[
ultimul s[u microeseu uzul), pn[ la permanent[ de
v[znd lumina venirea la putere a publicistic[,
tiparului la comuni=tilor Recurs,
31 ianuarie 1995. n 2001. n ziarul |ara.
n colec\ia Biblioteca
=colarului, nelipsind
totodat[ din
coloanele
presei scrise, din
emisiunile radiofonice
=i televizate, n cadrul
c[rora abordeaz[
diferite probleme
de ordin literar,
lingvistic =i
social-politic.
Devine laureat
al s[pt[mnalului
Literatura =i arta
Cu prietenul de o via\[ N.Esinencu

pe anul 1997.
''&
i apare cartea
Literatura romn[
contemporan[ din
Republica Moldova, n
Editura Litera.
1 octombrie
Este numit =ef al
Direc\iei Promovare
a limbii oficiale =i
''$ paginile ziarului control asupra
Luceaf[rul. respect[rii
2 ianuarie
}=i ncepe ''% legisla\iei
activitatea n lingvistice din
cadrul Grupului I se tip[re=te cadrul
editorial Litera, n proiectul de manual Departamentului
calitate de redactor- Literatura romn[ Rela\ii Na\ionale =i
coordonator contemporan[ din Func\ionarea
al colec\iei Republica Moldova. Limbilor.
Biblioteca =colarului. Scriitori inclu=i n
22 august programele de '''
Ion Ciocanu nv[\[mnt, Vede lumina
este decorat cu ntr-o edi\ie tiparului cartea
ordinul Gloria special[ (nr. 5) a Zborul frnt
Muncii. revistei Limba al limbii romne
10 decembrie Romn[. (Chi=in[u, Editura
La adunarea 1 octombrie Garuda-Art), premiat[
general[ a scriitorilor Este numit de Uniunea
este ales membru al redactor-=ef al Scriitorilor.
comisiei de cenzori. Grupului editorial 31 august
Pe parcursul Litera. Continu[ s[ |ine o
anilor 1996-1997 participe la fulminant[
sus\ine o rubric[ alc[tuirea =i cuvntare la
permanent[ redactarea/corectarea monumentul lui
de publicistic[, Noi =i c[r\ilor scriitorilor +tefan ce Mare n
valorile noastre, n clasici =i contemporani prezen\a conducerii
Rela\ii Interetnice =i Func\ionarea Limbilor, la lansarea c[r\ii
Al[turi de T.Stoianov, director general al Departamentului

acad. C.Popovici Medita\ii =i confesiuni, 2000


de vrf a republicii =i a  19-22 octombrie
miilor de cona\ionali Particip[, cu
veni\i n Pia\a Marii Eliberat referatul Limba ca
Adun[ri Na\ionale de comuni=ti expresie a identit[\ii
=i n Gr[dina public[ din func\ia de =ef al na\ionale a popula\iei
central[ a capitalei Direc\iei Promovare titulare din Republica
=i abordeaz[ a limbii oficiale Moldova, la
probleme din cadrul Congresul
stringente ale Departamentului Interna\ional
func\ion[rii limbii Rela\ii Na\ionale =i Identitatea cultural[
romne la est de Prut. Func\ionarea Limbilor, a tuturor romnilor,
se angajeaz[ cercet[tor edi\ia a X-a
 =tiin\ific coordonator (Timi=oara).
Public[ studiul critico- la Institutul de Este laureat al
literar despre crea\ia lui Literatur[ =i s[pt[mnalului
Vasile Vasilache Rigorile Folclor al Academiei Literatura =i arta
=i splendorile prozei de +tiin\e din Moldova pe anul 2000.
rurale (Chi=in[u, (4 septembrie). I se decerneaz[
Firma editorial- 29 august Diploma
poligrafic[ Intervine cu revistei Limba
Tipografia central[). un discurs de-a Romn[, pentru
Sus\ine cu succes teza dreptul incendiar, elegan\a =i profunzimea
de doctorat Romanul ridicnd n picioare discursului,
rural postbelic n ntreaga asisten\[ de colaborare
perspectiv[ estetic[, peste 500 de persoane permanent[ =i
devenind doctor adunate n Casa contribu\ie
habilitat n de cultur[ a substan\ial[ la
filologie. Universit[\ii ocrotirea
25 august de Stat la =i promovarea
I se confer[ Congresul I al celui mai sfnt =i mai
Medalia Filologilor scump odor Limba
Mihai Eminescu. din Moldova. Romn[.
O =arj[ prieteneasc[ de Glebus Sainciuc, 2000
articole =i Scriitorilor
recenzii Dincolo l nominalizeaz[
de liter[ (Timi=oara, pe Ion Ciocanu la
Editura Augusta), Premiul Na\ional al
premiat[ la concursul Republicii Moldova,
Cartea de top din pentru c[r\ile
cadrul Salonului Dincolo de liter[
Na\ional de (Editura Augusta,
Carte, edi\ia Timi=oara, 2002) =i
a XI-a, Chi=in[u. Realitatea n cuvnt =i
12 decembrie cuvntul n realitate
La Adunarea (Editura Epigraf,
general[ a Uniunii Chi=in[u, 2002).
Scriitorilor din Moldova 7 octombrie
Un succint portret de este ales membru al Comisia
crea\ie al lui Ion Consiliului. Superioar[
Ciocanu e inserat n Devine laureat al de Atestare a
Dic\ionarul scriitorilor s[pt[mnalului Cadrelor +tiin\ifice
romni (Slovnik Literatura =i arta =i =i Didactice din
rumunskych al revistei Limba Republica
. Romn[ din
spisovatel u), Moldova
editat la Chi=in[u
l confirm[ pe Ion
Praga (Cehia). pe anul 2001.
Ciocanu n calitate de
Este prezentat n
dic\ionarul ilustrat ! cercet[tor =tiin\ific
superior.
Panorama criticii n Editura
literare }n Editura Litera
chi=in[uian[ ]i apare florilegiul
rom`ne=ti Prometeu vede
(1950-2000), de eseuri de
lumina tiparului
ap[rut la Cluj- cultivare a limbii
cartea lui Ion Ciocanu
Napoca sub Literatura romn[. Con=tientizarea
ngrijirea Studii =i materiale gre=elii.
Irinei Petra=. pentru "
nv[\[mntul
 preuniversitar. }n num[rul 1
Ion Ciocanu I se decerneaz[ al s[pt[m`nalului
=i vede Diploma Literatura =i arta
publicate cartea s[pt[mnalului Ion Ciocanu e
de sociolingvistic[ Literatura =i arta, declarat
=i de cultivare a limbii pentru tenacitatea laureat al
Realitatea n cuvnt =i cucare ap[r[ limba prestigioasei
cuvntul n realitate romn[. publica\ii pe anul
(Chi=in[u, Editura 15 septembrie 2003 pentru harul
Epigraf) =i Consiliul critic care nu
culegerea de Uniunii seac[.
CUVNT L{MURITOR
17

Culegerea de fa\[ reprezint[ o revenire, par\ial[, la cartea noastr[


Literatura romn[ contemporan[ din Republica Moldova (Grupul edito-
rial Litera, 1998). Dar e o revenire creatoare. Despre Nicolai Costenco,
de exemplu, de data aceasta vorbim n mod detaliat ca despre autorul
c[r\ii de memorii Povestea Vulturului =i al florilegiului de poezii
inedite Libert[\i, care au v[zut lumina tiparului abia n 1998 =i,
respectiv, 2003, gra\ie str[duin\elor fiului scriitorului Costache
Costenco. George Meniuc e prezentat acum prin prisma con=tienti-
z[rii de c[tre scriitor a gre=elii fatale s[vr=ite n iunie 1940, cnd
a p[r[sit Bucure=tii n care a studiat =i a debutat n chip str[lucit ca
poet =i eseist =i s-a ntors n Basarabia natal[, unde s-a v[zut nevoit
s[ se integreze ntr-o literatur[ cl[dit[ pe principii ideologice str[ine
de procesul de crea\ie autentic[, =i a tendin\ei lui, ulterioare, de a
se sustrage literaturii de esen\[ realist-socialist[ =i de a se ntoarce
la literatura adev[rat[.
Spiridon Vangheli, despre care de asemenea am scris cu pl[cere
n cartea Literatura romn[ contemporan[ din Republica Moldova,
apoi n vasta panoram[ critico-istorico-literar[ Literatura romn[.
Studii =i materiale pentru nv[\[mntul preuniversitar (Editura Pro-
meteu, 2003), este prezentat n noua noastr[ culegere de articole
=i eseuri de critic[ =i istorie literar[ ca autor al celor dou[ c[r\i
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

editate de el n anii din urm[ Tat[l lui Gugu\[ cnd era mic (1999)
=i Copii n c[tu=ele Siberiei (2001).
ntr-o lumin[ nou[ apare la lectura c[r\ilor Ve=nica team[ (2001),
Pas[rea nop\ii pe cas[ (2003) =. a. Dumitru Matcovschi, care a evo-
luat de la balad[ la diatrib[.
n leg[tur[ cu apari\ia celui de al cincilea volum de Scrieri alese,
intitulat Dramaturgie, Nicolae Esinencu este caracterizat n paginile
ce urmeaz[ =i ca autor de comedii.
O parte de scriitori a c[ror activitate este supus[ investiga\iei
critico-literare n volumul de fa\[ n-au fost prezenta\i nici n cartea
noastr[ din 1998, nici n cea din 2003. Dar procesul de crea\ie =i, n
func\ie de acesta, cercetarea critico-literar[ a operelor scriitorilor
din toate genera\iile introduc schimb[ri, uneori imprevizibile, n
18
ierarhia imaginar[ a valorilor artistice =i, evident, n interpretarea
critic[ a acestora. Drept care la ora actual[ nu putem concepe o cerce-
tare a literaturii contemporane f[r[ o schi\[ de portret a lui Pavel
Bo\u sau Vasile Levi\chi, a lui Ion Gheorghi\[ sau a altor scriitori \inu\i
pn[ odinioar[ de criticii =i istoricii literari n rezerv[.
n cazul ctorva poe\i, prozatori =i critici literari (ultimii sunt de
asemenea scriitori!) am abordat numai unele c[r\i concrete, pe care
le consider[m semne vii ale portretelor sau ale schi\elor de portret
care abia urmeaz[ s[ fie scrise, pe urmele fierbin\i ale apari\iei sau
ale reapari\iei volumelor lor.
O revenire =i o completare a c[r\ii Literatura romn[ contempo-
ran[ din Republica Moldova =i o addenda la cartea Literatura romn[.
Studii =i materiale pentru nv[\[mntul preuniversitar iat[ ce este,
n esen\[, noua noastr[ culegere de articole =i eseuri de critic[ =i
istorie literar[.
I. C.

ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI


ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

ULTIM{
ACCENTE
DE

OR{
20

ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI


GEORGE MENIUC
+I ITACA SA LITERAR{ 21

Afirma\ia unui coleg mai tn[r c[ George


Meniuc e deja un clasic al literaturii noastre de azi (a se
vedea cartea George Meniuc sau ntoarcerea n Itaca. Eseuri,
memorii, coresponden\[, poezii inedite, alc[tuit[ de Arcadie
Suceveanu =i Nicolae Romanenco (Editura Cartier, Chi=in[u,
1999, pag. 197), pe deplin ndrept[\it[, ne oblig[ s[ revenim
la crea\ia scriitorului, deoarece azi nu ne putem limita la
poezia =i proza acestuia, cunoscute din publica\iile anterioare
florilegiului de eseuri, memorii, scrisori =i, ndeosebi, poezii
inedite, la care inten\ion[m s[ ne oprim.
De data aceasta urmeaz[ s[ vorbim despre perioada
ultimului Meniuc l-am citat pe Arcadie Suceveanu, el =i
prefa\ator al c[r\ii n discu\ie , perioad[ n care George Meniuc
reu=ise s[ se cure\e definitiv de zgura conjuncturist[ ce-i
afectase pe ici-colo scrisul n epoca de trist[ amintire =i, drept
consecin\[, s[ se reidentifice cu sine nsu=i, s[-=i reformeze
viziunea =i op\iunea estetic[ (Ibidem, pag. 8).
Ce s[ nsemne n mod concret s[ se reidentifice, dac[
nu revenirea acestui scriitor moldovean (n[scut la Chi=in[u
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

pe data de 20 mai 1918) la romnitatea sa autentic[ =i de


nedezmin\it? E prima problem[ care apare de la sine =i a
c[rei rezolvare critico-literar[ just[ vars[ lumin[ suplimen-
tar[ asupra adev[rului c[ o delimitare strict[ ntre moldoveni
=i romni este absurd[, de aceea inutil[, altfel zis imposibil[.
Tn[rul basarabean se nscrie n 1937, f[r[ s[ aib[ nevoie de
alt[ limb[ dect aceea a p[rin\ilor s[i, muncitori la depoul
de tramvaie, la Universitatea din Bucure=ti, unde n afar[ de
studii scrie versuri, frecventeaz[ publica\iile din capitala
Romniei, ntre care mai ales revista Cadran, aici ntlnin-
du-se cu George Usc[tescu, Geo Dumitrescu, Constant Tone-
22
garu, Mihnea Gheorghiu, Ovidiu Brlea, Dumitru Corbea, Miron
Constantinescu, Lauren\iu Fulga =i cu al\i viitori mari oameni
de cultur[ romni. Soarta Moldovei istorice =i a Basarabiei
interbelice e att de strns mpletit[ cu aceea a Romniei, nct
numai retrograzii des[vr=i\i sau, pur =i simplu, cona\ionalii
no=tri lipsi\i de instruire elementar[ continu[ s[ vorbeasc[
despre un popor moldovenesc deosebit de cel romn =i, n
consecin\[, despre o limb[ moldoveneasc[ deosebit[ de
limba romn[. +i nu e numai cazul lui George Meniuc: la
Bucure=ti, Ia=i, Ploie=ti n ziare =i reviste romne=ti tip[rite la
Chi=in[u, Bolgrad =i n alte centre de cultur[ ale timpului, n
mediul cultural romnesc, =i-au nceput activitatea Nicolai
Costenco, Emilian Bucov, Bogdan Istru, Andrei Lupan, Liviu
Deleanu, Paul Mihnea, Ariadna +alari, Teodor Nencev =i al\i
scriitori romni care au activat sau continu[ s[ activeze n
actuala Republic[ Moldova.
n studiile =i articolele despre activitatea acestora de mult nu
mai poate fi ocolit[ discu\ia despre caracterul romnesc al
operelor lor. George Meniuc, de exemplu, datoreaz[ chiar titlul
nuvelei de propor\ii Disc rela\iilor scriitorului nostru cu
eminentul poet romn Geo Dumitrescu. Scrisesem lucrarea
=i i c[utam un titlu original, care nu-mi venea n ruptul capului.
Mi-am amintit atunci cum odat[, la Bucure=ti, Constant Tonegaru
ne citise ctorva prieteni o proz[, c[reia nu-i g[sea nicidecum
un titlu potrivit. Atunci Geo, care era de fa\[, i-a sugerat n stilul
s[u suprarealist: nume=te-o =i tu ntr-un fel, n-are importan\[
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

cum, cu un singur cuvnt, s[ zicem Disc. Sub impresia acelei


nostime amintiri, mi-am intitulat =i eu nuvela Disc
n opunere cu propaganda sovietic[ =i de origine romno-
fob[, conform c[reia romnii ne-au asuprit, ne-au b[tut, iar
acum ca s[ vede\i! ne romnizeaz[, George Meniuc a
considerat n dialogurile sale cu mai tn[rul coleg Sucevea-
nu c[ cei trei ani ct s-a aflat n capitala |[rii au constituit,
poate, cea mai fecund[ =i mai fascinant[ perioad[ a destinului
s[u literar. Poten\ialul cultural acumulat atunci, lecturile lite-
rare =i filozofice, cursurile unor profesori ca Tudor Vianu,
Petre P. Negulescu, Constantin R[dulescu-Motru, Dimitrie Gusti,
Mircea Florian, Henri Stahl, Al. Popescu =.a. aveau s[-i men\in[
23
spiritul viu =i nealterat n anii de realism socialist pustiitor, pe
care avea s[-i tr[iasc[. Poeziile, eseurile =i prozele scrise sau
concepute n acest timp constituie miezul de foc n jurul c[ruia
s-a adunat =i =i-a des[vr=it sfericitatea, opera. Bucure=tiul a
turnat n el minereu poetic pur =i inoxidabil (Ibidem, pag. 16).
Bun scriitor moldovean George Meniuc, acela care a
debutat n 1939 la Bucure=ti cu volumul de versuri Interior
cosmic, iar n 1940 d[dea la iveal[ cartea de eseuri Imaginea
n art[, ambele generate de =i integrate n marea literatur[
romn[. Mai mult, o carte de versuri Vremea Lerului (1969)
s-a constituit din poezii publicate de George Meniuc n 1937-1940
n presa periodic[ din Romnia =i descoperite n 1969 de
neobositul istoric literar al epocii Simion Cibotaru. Anume
dup[ apari\ia acestei c[r\i, observ[ =i Arcadie Suceveanu,
pentru George Meniuc ncepe, ca pentru Ulise, dramatica
ntoarcere la Itaca sa pierdut[ n zarea tinere\ii (Ibidem,
pag. 19), ntoarcere lesne constatabil[ n volumele lui Florile
dalbe (1979), Toamna lui Orfeu =i, ndeosebi, Preludiul Bucuriei
(1988; cartea numit[ la urm[ a fost alc[tuit[ =i ngrijit[ n
ntregime de Meniuc, dar scriitorul n-a reu=it s-o \in[ n mini,
deoarece decedase la 8 februarie 1987).
Cartea George Meniuc sau ntoarcerea n Itaca ne ofer[ o
seam[ de am[nunte =i detalii despre nceputurile literare ale
scriitorului, care copil[rise temporar cu micu\a Maria
Cibotaru, vestita cnt[rea\[ de oper[ de mai trziu. Scriam
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

despre tot ce-mi tr[snea prin cap. +i ndeosebi mi pl[cea s[


scriu despre Marea Neagr[, despre pescari, pe care nu-i v[zu-
sem niciodat[ Desigur, eram sub influen\a lecturii. Liceul
avea o bibliotec[ bogat[. Luam cte trei-patru c[r\i pe zi. n
afar[ de asta, mai cump[ram =i n pia\[ volume vechi, cu
scoar\e rupte. Citeam enorm C[l[toriile pe mare, \[rile str[i-
ne, exotismul m[ atr[geau, le vedeam =i prin somn Dar
pu\in cte pu\in valurile versurilor m-au adus pe alte \[rmuri
de inspira\ie. n 1933 am descoperit c[ exist[ dactilul, iam-
bul, anapestul, cezura =i o, minune! am pornit s[ compun
poeme, sonete =i alte buclucuri. n 1934, toamna, mi s-a publi-
cat prima poezie, La \ar[, apoi au ie=it la lumin[ Nu-mi vii,
24
Ninge, Mater dolorosa
Dou[ ar fi concluziile ce pot fi trase din dest[inuirile scriito-
rului, =i le transcriem din textul lui nsu=i Chenare pe margine
(File de jurnal): prima Nu-i ru=ine s[ debutezi cu imita\ii:
nseamn[ c[ i studiezi pe mae=tri, via\a =i opera lor, nve\i
ceva de la ei =i a doua E o jale s[ nu-\i croie=ti o cale
proprie, s[ nu-\i cucere=ti independen\a, s[ nu-\i dezlegi energia
=i bog[\ia interioar[.
Scriitorul insist[ cu toat[ ndrept[\irea asupra celei de-a
doua concluzii, notnd: Cizelam =i transcriam buc[\ile mele
=i m[ nfundam =i mai adnc ntr-o plasm[ monoton[, arid[.
M[ pomeneam n c[utarea unei expresii simple din popor, a
unui cuvnt mai rar, ca un vn[tor dup[ iepure
Adolescentul Meniuc era con=tient de complexitatea actului
de crea\ie, a lucrat de la bun nceput n sudoarea frun\ii cize-
lndu-=i cu r[bdare versurile. +i continua s[ citeasc[: nc[ n
ultima clas[ de liceu mi pusesem de gnd s[-i citesc pe to\i
poe\ii, indiferent de celebritatea lor. ntmpl[tor, la biblioteca
liceului, am g[sit dou[ voluma=e de Macedonski. |in minte,
volumele erau necitite. Le-am luat acas[ =i nu m[ puteam
elibera de atmosfera lor exotic[. Bacovia mi-a p[rut n[scut
la Chi=in[u, att de precis descria un ora= provincial n declin.
Parc[ eu nsumi a= fi v[zut acele ploi interminabile, ora=ul
violet =i locuin\ele lacustre ncepusem s[-l citesc pe Arghe-
zi, covr=it de ndr[zneala lui n limb[ Mai poate nc[pea
=i acum ndoial[ c[ George Meniuc n-ar fi poet romn, care
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

e drept n 1940 s[vr=ise, dup[ propria lui m[rturisire,


gre=eala fatal[ revenirea la Chi=in[u? (Ibidem, pag. 16).
Despre alte momente concrete ale atmosferei culturale n
care s-a format scriitorul vorbe=te Eugen Panighian\: la Chi=in[u
n anii 30 de un mare succes se bucurau turneele Teatrului
C[r[bu= cu marele Constantin T[nase n Sala Eparhial[ au
poposit ntr-o zi Nicolae Iorga, Ion Minulescu, Ionel Teodo-
reanu a venit n acest ora= =i ca avocat pledant n fa\a Cur\ii
cu Juri, n procesul de paricid al Maic[i Rozenfeld Patru
ore =i jum[tate a vorbit n fa\a jura\ilor Ionel Teodoreanu
Este adev[rat c[ Meniuc citise =i clasici ru=i, ca Dostoievski,
Cehov, Blok etc. Dar urm[ri\i cu aten\ie firul dialogului scri-
25
itorului cu corespondentul s[pt[mnalului Literatura =i arta,
ca s[ v[ convinge\i pe viu c[ pentru a scrie poezia Rembrandt,
de exemplu, autorul a citit voluminosul roman Me=terul
Rembrandt de Jan Mens, romanul Rembrandt de Tein de Vries,
celebra carte Vechii mae=tri a lui Eugne Fromentin, studiile
lui Vries, adunate n placheta Aur =i umbr[, cartea lui Vipper
Instaurarea realismului n pictura olandez[ din secolul XVII =i
altele. Atare fapte adeveresc necesitatea =i rolul lecturilor =i
n general al informa\iei vaste n procesul crea\iei. Adolescentul
=i tn[rul Meniuc se orienteaz[ de cele mai multe ori spre
folclorul autohton, spre Eminescu =i Creang[, iar dintre arti=tii
plastici spre +tefan Luchian, Theodor Aman, Nicolae Grigo-
rescu =i al\i pictori romni.
Am enumerat aceste nume =i am transcris cteva fapte =i
ntmpl[ri din anii adolescen\ei =i tinere\ii lui George Meniuc
pentru a face palpabil contextul literar =i, mai larg, cultural
n care =i-a nceput el activitatea. Or, importan\a c[r\ii George
Meniuc sau ntoarcerea n Itaca rezid[ neap[rat =i n amplul
ciclu de versuri Lic[riri de stele, dedicat domni=oarei Valentina
Mironovici, o prieten[ din copil[rie =i adolescen\[, care a
p[strat cu sfin\enie poeziile =i n 1993 le-a adus la Chi=in[u
din capitala Romniei pentru a putea fi publicate aici, la
ba=tina scriitorului disp[rut ntre timp (repet[m: n 1987). E
o suit[ ntreag[ de versuri de dragoste, scrise prin 1934-1935,
pe cnd poetul avea 16-17 ani, n linii mari simple dest[inu-
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

iri, axate pe evocarea unor clipe de fericire =i a altora, marcate


de triste\ea desp[r\irii. Le-am putea considera versuri de
album, n parte nepublicabile, dar lectura lor deschide o fer[-
struie n lumea de sentimente a tn[rului ndr[gostit, pn[ la
urm[ ner[spl[tit pentru dragostea sa pur[, feciorelnic[. Ele
adeveresc o anumit[ tehnic[ literar[, ndemnarea autorului
de a se folosi de ritmul propice st[rii suflete=ti evocate, de
rima bogat[ (n majoritatea cazurilor), de simbolul polivalent.
Chiar prima poezie din ciclu, nchinare, dezv[luind destinul
vitreg al rela\iilor intime ale lui George Meniuc cu Valentina
Mironovici, este concomitent o dovad[ a disponibilit[\ilor lui
26
propriu-zis creatoare: n aceste poezii / Sunt vie\i pierdute /
Care nim[nuie-n veci / N-au fost cunoscute./ +i sculptat e vreun
basm / Dintr-o lume plin[ / De c[ut[ri ce au cuprins / Lacrimi
de lumin[
n Noapte de iarn[ fragedul autor creeaz[ o atmosfer[ poe-
tic[ pe potriva sentimentului de a=teptare zadarnic[ a iubitei
=i mnuie=te cu dib[cie tehnica versific[rii (la 16 ani!): Stau
singur gnditor ntr-un ungher / Cu sunetul sf[rmatei coarde, /
Privesc cum jaru-n vatr[ arde / +i-n inim[ m[ simt acum
stingher. // Afar[ vijelia url[ greu / +i-n geamuri cu putere bate, /
S-aud vuiri ndep[rtate / +i glasuri care hohotesc mereu
Curnd =i face apari\ia o rim[ cu adev[rat rar[: Tresar
la orice zgomot mic Ascult / Cu-nfiorare Valentino, / De
ce m[ faci s-a=tept? O, vino! / Porti\a e deschis[ doar de mult
(O alt[ mostr[ de rim[ rar[, totodat[ perfect[, g[sim n poezia
Dorin\a: Iar p[rul c[dea-va desprins / Pe umeri, Hecato, /
De vraja-\i f[pturii nvins / Voi fi, fermecato!)
Anturajul material al desf[=ur[rii spectacolului dragostei
este profund eminescian, cuprinznd codrul, luna, farmecul
(de nepovestit), misterul, florile (Vin florile pe fruntea ta s[
cad[) etc. Pe ici-colo versurile par s[ reia formule lirice
lansate de genialul naintemerg[tor: Numai tu nu vii, nu-mi
vii (Nu-mi vii), +i-n jur era atta farmec, adorato!
(Otrav[), Ca nger sfnt mi-ai ap[rut (Revederea), Mai rar,
mai rar =i Departe, mai departe (Funerar). Nu lipsesc
rimele ce ne duc cu gndul la unele versuri ale lui Eminescu:
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

picuri nimicuri (T[cere), haos repaos (Demonul t[cerii).


ntmpl[tor sau poate totu=i nu, tn[rul autor cultiv[ sonetul
de factur[ eminescian[ =i chiar cu vagi ecouri din marele poet:
E fum ce\os =i-i zgomot n taverne, / Sunt rsete =i-njur[turi
cu carul; / Aici vin oamenii s[-=i beie-amarul, / S-adoarm[
greu pe mese-n loc de perne. // Aicea se treze=te-n vin barbarul /
+i-l chinuiesc revoltele eterne: / n minte nedreptatea i se cerne /
+i spumeg[-n furie proletarul (Taverne; Adev[rul e recu-
noscut de nsu=i poetul: Este =i o palid[, vag[ asocia\ie cu
mp[rat =i proletar de Eminescu; Ibidem, pag. 34).
Con=tiente sau ntmpl[toare, atare similitudini ntre unele
versuri ale adolescentului Meniuc =i cele eminesciene vorbesc
27
despre aceea=i atmosfer[ literar[ na\ional[ romneasc[, n
care s-a format =i =i-a nceput activitatea scriitorul nostru.
O adev[rat[ revela\ie pentru cititorul devotat al literaturii
romne de la noi este coresponden\a lui George Meniuc cu
Theodor Calian (scriitor evocat =i n eseul meniucian Dialogul
m[ urm[re=te). +i aici, pentru a argumenta =ansele de succes
ale crea\iei, el porne=te de la clasicii artei plastice (Constantin
Brncu=i, sculptorul, s-a retras n singur[tate =i a creat opere
geniale. Ca s[ pl[smuie=ti ceva bun, trebuie s[ sacrifici ceva
din interesele personale, o parte din via\a intim[) =i ai
literaturii na\ionale ( Tu, care tr[ie=ti n preasl[vitul Ia=i,
unde au tr[it Eminescu, Creang[, Sadoveanu, Ibr[ileanu,
Toprceanu, Maiorescu =i al\i scriitori legendari, probabil c[
te sim\i un fel de membru al Academiei n Ia=i pur =i simplu
e p[cat s[ nu pui mna pe condei =i s[ nu a=terni vreo istorie
amuzant[ n Ia=i orice r[s[rit sau asfin\it este o epistol[ de
poet, la voi =i fulgii cad ca ni=te rime dactilice, zv[p[iate =i
pure. Iar femeile, Doamne, Doamne, fiecare e o Veronica Micle
gata s[-l inspire pe vis[torul poet).
Clasicii literaturii romne i-au servit n permanen\[ lui
George Meniuc drept exemple demne de urmat. Observnd
ntr-o scrisoare adresat[ lui Andrei Lupan la 22 septembrie
1964, c[ latura filozofic[ a literaturii noastre e pur =i simplu
jalnic[, b[t[torit[, provincial[, el se ntorcea cu gndul
anume la ei: Parc[ nu i-am fi avut pe D. Cantemir, pe
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

Caragiale, pe Eminescu =i pe al\i titani na\ionali


Coresponden\a lui George Meniuc con\ine nenum[rate
referin\e la scriitorii romni Mihail Sadoveanu (Zilnic m[
cufund n bog[\iile limbii noastre. L-am citit din nou pe Sado-
veanu, toat[ cartea Povestiri de dragoste. Ce bucurie, ce pl[cere
sufleteasc[ mi-aduce acest mare scriitor! Atta muzic[ divin[
aflu n graiul nostru, de parc[ a= asculta marea sau codrul,
sau cmpia n plin[ var[, nc[lzit[ de soare).
Scriitorul cere prietenului s[u stabilit cu traiul la Moscova
Nicolae Romanenco s[-i procure =i s[-i trimit[ la Chi=in[u
c[r\i romne=ti de literatur[, folclor =i filozofie. (n capitala
28
R.S.S.M. libr[ria specializat[ n literaturile romn[, bulgar[,
polon[ etc. fusese ntre timp lichidat[, ca noi, moldovenii, s[
nu ne romniz[m cumva.)
De ce oare acest interes constant =i la b[trne\e pentru
literatura =i cultura romn[?
Pentru c[ ndat[ dup[ 1940 Meniuc, aidoma lui Bucov,
Istru, Deleanu =i altor scriitori care =i ncepuser[ activitatea
literar[ n cadrul marii literaturi romne, a fost nevoit s[
fac[ mari =i ru=inoase compromisuri: poezia Prier, poemul
Cntecul zorilor, unele eseuri etc. Spre deosebire ns[ de Bucov
=i de al\i confra\i de breasl[ din aceea=i genera\ie, Meniuc s-a
trezit relativ devreme din letargia spiritual[ generat[ =i
sus\inut[ (ntre\inut[) de romnofobia ridicat[ n R.S.S.M. la
rangul unei politici de stat. Criticat n repetate rnduri pentru
adeziunea sa la estetica burghez[, pentru abordarea trecu-
tului patriarhal, pentru retip[rirea unor eseuri al c[ror neajuns
consta numai n faptul c[ fuseser[ scrise =i publicate pn[ la
1940, George Meniuc nu s-a moldovenizat ca ceilal\i colegi
de genera\ie ori ca unii savan\i mai tineri care s-au manifestat
=i se manifest[ =i n prezent ca moldoveni deosebi\i de
romni, au acceptat =i accept[ n continuare glotonimul
limba moldoveneasc[ drept ceva deosebit de limba romn[
n care au scris =i pe care au pream[rit-o cu talent clasicii
no=tri, ntre care basarabenii prin na=tere Alecu Russo,
Constantin Stamati-Ciurea, Alexei Mateevici etc. George Meniuc
=i-a revenit curnd, poate anume o dat[ cu apari\ia c[r\ii
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

Vremea Lerului, =i a nceput s[-=i caute drumul creator napoi


n epoca tinere\ii. n c[r\ile Florile dalbe, Toamna lui Orfeu =i
Preludiul Bucuriei, la care ne-am referit cu alte ocazii, el a
revenit la poetica Interiorului cosmic, la principiile estetice
mbr[\i=ate n tinere\e ca scriitor romn, format dup[ cum
am v[zut =i din exemplele propuse n articolul de fa\[ la
=coala literaturii =i esteticii na\ionale romne=ti, =coal[ care
n-a fost refractar[ la inova\iile de natur[ modernist[, ndeosebi
la cele de sorginte simbolist[, cu miza lor pe mister, pe inefabil,
pe sugestie, dup[ cum ne convingem la lectura excep\ionalei
poezii +erpii (din 1939): B[iatule care mi boii pe toloac[, /
Azvrle b[\ul. E un =arpe! Tu nu vezi? / Alearg[ acas[ =i vorbe=-
29
te p[rin\ilor / C[ pe coarnele vitelor se zvrcolesc =erpii. //
Tot p[mntul a nnoptat de privirea lor, / Toat[ p[durea e plin[
de =erpi: / Crengile se zbat, =optesc, n\eap[ =i rd ca =erpii./
+i p[rul e =arpe. +i vntul e =arpe. // +i luna atrn[ ca un
=arpe fermecat Poezia aceasta, observ[ Eugen Lungu n
postfa\a c[r\ii George Meniuc sau ntoarcerea n Itaca, mizeaz[
pe un singur simbol, =i atmosfera de groaz[, de teroare, de
repulsie =i dezgust e creat[ de invazia acestor reptile care
fojg[iesc peste tot, ocupnd ntreg orizontul. Putem doar presu-
pune motivul adev[rat al ororii, tabloul e ns[ de sugestibili-
tate biblic[ (pag. 202).
Noi personal am acceptat asocia\ia fireasc[ dintre atmosfera
poeziei n cauz[ =i atmosfera din preajma celui de al doilea
r[zboi mondial, prin prisma acestei asocia\ii poezia +erpii
cap[t[ un sens profund, exprimat cu concursul unei tehnici
preponderent simboliste. Tabloul creat de autor este de o
plasticitate =i de o densitate ideatic[ des[vr=ite.
Or, n stilul acesta adeveritor crea\iei artistice autentice sunt
concepute =i realizate majoritatea operelor poetice meniuciene
de pn[ la 1940. +i autorul s-a sim\it de-a dreptul ofensat cnd,
chiar dup[ ce tr[dase definitiv poezia pe care o cultivase anterior
=i estetica de care se condusese n crea\ia antebelic[, scriind
poemul Cntecul zorilor n care oglindea =i, de fapt, cnta,
deci sl[vea, colectivizarea agriculturii moldovene=ti, se v[zu
criticat aspru pentru activitatea sa din trecut. A=a se pomeni la
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

o r[spntie de mare ncordare sub aspect psihologico-intelectual


=i de imens[ r[spundere n fa\a destinului s[u literar.
Repet[m aici opinia oficial[, expus[ n gazeta Moldova
socialist[ din 22 octombrie 1946: Meniuc n-a fost n stare s[
crneasc[ luntrea lui poetic[ spre realismul socialist. Poetul
Meniuc se \ine nc[ de canoanele esteticii burgheze, de metoda
literar[ str[in[ duhului sovietic
Ce trebuia s[ fac[ poetul?
S[ r[mn[ la estetica modernist[, priitoare apari\iei unor
capodopere ca +erpii, Destin, Genez[ etc., ori s[ versifice fapte-
le =i f[pticelele vie\ii n spiritul ideilor lansate cu nemiluita de
Stalin, Jdanov =i de al\i ideologi partinici incul\i sub aspect
30
artistic =i estetic =i agresivi ca to\i incul\ii de pe glob?
Deosebirea dintre climatul n care se formase tn[rul Meniuc
=i acela n care a fost nevoit s[ activeze scriitorul matur dup[
28 iunie 1940 a fost una radical[ =i-i cerea scriitorului o atitu-
dine clar[ =i ferm[. Drept care, dup[ anumite ezit[ri =i reconsi-
der[ri ale propriei sale crea\ii, el a ales calea spre arta auten-
tic[, spre principiile creatoare de care se c[l[uzise pn[ la
1940, repudiind n principiu scrisul plat, mimetic, angajat
n grandioasa activitate de poleire a realit[\ii n consens cu
cerin\ele faimosului realism socialist =i ale istoricelor
hot[rri ale partidului comunist.
O sfidare oficial[ a indica\iilor partinice ar fi nsemnat
un suicid.
O acceptare a acestora ar fi fost o fapt[ ru=inoas[.
Meniuc a ales calea rezisten\ei, urmat[ la momentul
potrivit de revenirea la poetica =i la practica literar[ care i-au
prilejuit, ini\ial, afirmarea. N-a r[mas scriitor moldovean
supus orbe=te indica\iilor partinice =i cultivnd o limb[
macaronic[, mpnzit[ de rusisme, ci a n\eles s[ redevin[
scriitor romn, st[pn de n[dejde pe o limb[ curat[, frumoas[,
expresiv[ =i pe o poetic[ modern[, favorabil[ crea\iei auten-
tice. Toamna lui Orfeu, Vasul-n[luc[, Colindul cerbului =i alte
capodopere trzii ale poetului adeveresc anume o atare schim-
bare de optic[ scriitoriceasc[. Am analizat poeziile pomenite
n c[r\ile noastre precedente (pomenite n prefa\a Cuvnt
l[muritor) =i nu revenim. Subliniem c[ operele de aceast[
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

natur[ au constituit o smulgere categoric[ a poetului din me-


diul literar potrivnic crea\iei =i evolu\iei, o ntoarcere a lui
George Meniuc la Itaca sa literar[.
Arcadie Suceveanu =i Nicolae Romanenco au nf[ptuit o
munc[ demn[ de o apreciere nalt[, dezv[luind traiectoria
evolu\iei scriitorului =i decizia lui de a se ntoarce cu poezii,
poeme =i lucr[ri meritorii n proz[ =i n eseistic[ n marea,
originala =i diversa literatur[ romn[, n care s-a format de
la bun nceput =i de care ncercaser[ s[-l ndep[rteze vitregiile
istoriei.
POSTUMELE
LUI 31
NICOLAI COSTENCO

Decedat la 29 iulie 1993, Nicolai Costenco


a r[mas viu prin c[r\ile sale vechi, dar neap[rat =i prin postu-
mele Elegii p[gne (1998), Povestea Vulturului (1998) =i
Libert[\i (2003).
Prima carte numit[ cuprinde poezii cunoscute, publicate
=i n timpul vie\ii autorului, numai n pu\ine cazuri alc[tuitorii
ei (Costache Costenco, fiul scriitorului, =i Vasile Malane\chi,
cercet[tor literar) propunnd o strof[-dou[ descoperite n
arhiva poetului (n locul celor acceptate anterior de edituri =i
de cenzur[).
Ea alimenteaz[ o anumit[ ncredere n transcrierea adec-
vat[ a poeziilor de pn[ la 1940, alc[tuitorii cola\ionnd
textele cu edi\iile respective din 1937 (Poezii), 1939 (Ore) =i
1940 (Elegii p[gne), n rest fiind o reeditare a poeziilor =i
poemelor relativ bine =tiute de publicul cititor.
Cea de-a doua, Povestea Vulturului, este o carte de memorii,
are caracter autobiografic =i constituie o surs[ de cunoa=tere
a vie\ii =i activit[\ii autorului, totodat[ a atmosferei de teroare
spiritual[ dominante n fosta R.S.S.M. Spicuim, pentru
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

nceput, cteva informa\ii concrete: n diminea\a aceea de


25 iunie luna de miere, pentru mine, se prelungea ca o baie
cald[. La Chi=in[u, n ciuda puterii sovietice, a oamenilor
h[itui\i de institu\iile noului regim, care se impunea prin for\[,
n ciuda primelor bombardamente aeriene, a frontului care se
apropia ca o avalan=[ de foc, snge =i nelini=te, pe str[zile
att de cunoscute mie n patriarhala lor ntre\inere =i vesela
verdea\[, soarele risipise aproape materialele sale covoare de
lumin[, c[ldur[ =i tremurat[ somnolen\[ ntr-un adev[rat
decor oriental (pag. 9), Lovitura de gong a r[zboiului a
r[sunat. Asistam la nc[ierarea a dou[ sisteme, a doi balauri
32
care se mncau de moarte, strivind n calea lor casele oame-
nilor nevinova\i cu tot avutul lor, v[rsnd sngele mul\imilor
nimerite sub labele lor gigante; lumea era ca un mu=uroi de
furnici strivit de copitele sistemelor nc[ierate... (pag. 11),
Un personagiu n chipiu albastru =i uniform[ de reprezentant
al ministerului de interne, dublat de o alt[ persoan[, coad[
de topor din locuitorii anonimi ai ora=ului, mi-a cerut cartea
de locatar, invitndu-m[ n odaie. n rol de gazd[ intrnd
primul, din u=[ sim\ii n spate boldirea cu \eava naganului =i
cazonul, severul minile sus! ... Minile se n[l\ar[ ma=inal,
=i mini str[ine trecur[ grani\ele permise, b[tndu-m[ pe buzu-
nare cu insisten\[ de punga=. La reprezentan\ii legii acest abuz
poart[ denumirea de perchezi\ie... Din tovar[=, am retrogradat
n simplu arestat... (pag. 13), Adus la numitorul comun al
du=manilor poporului, am trecut pragul n perioada deform[rii
mele spirituale, ironic numit[ de un cinic legiuitor: reeducare
(pag. 14).
Dup[ cum se n\elege =i din aceste frnturi de jurnal, notate
de autor la 11 octombrie 1955, Povestea Vulturului este descri-
erea dezm[\ului la care s-a dedat regimul comunist de ocupa\ie,
instaurat la noi la 28 iunie 1940.
Oare arestatul Costenco eram ntr-adev[r eu? Oare mie
mi era rezervat[ toat[ epopeica peregrinare prin imensa Rusie
neagr[, c[ptu=it[ de temni\e, lag[re? Eu m[ vedeam pentru
moment c[zut din eroare n acest rol care sim\eam c[ nu mi-i
potrivit..., nota dou[ zile mai trziu scriitorul care d[duse
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

poporului s[u trei c[r\i de poezie autentic[ =i avea n preg[tire


a patra. Eram privi\i ca ni=te obiecte, ca ni=te vite, nu ca oa-
meni cu nsu=iri caracteristice speciei umane acesta a fost
nceputul vie\ii proasp[tului arestat.
Descrierea nchisorii, a de\inu\ilor, a propriilor sale senti-
mente =i gnduri este f[cut[ de Nicolai Costenco ntr-o manier[
epic[ bazat[ pe concrete\ea am[nuntului =i detaliului caracte-
rizant: ntr-o camer[ ntunecoas[ erau nc[ trei movile de
boarfe ghemuite la cimentul cu mucuri de \igar[ =i chibrituri
stinse =i scuipat pe la col\uri, primele simptome c[ gazdele
erau ru=i. Ni=te fe\e palide, de oameni necunoscu\i, ne priveau
de sub cu=mele de crlan. Erau trei \[rani moldoveni. mbr[ca\i
33
de iarn[, cu \uhali de posmagi, colaci, sl[nin[ =i schimburi,
n ciubotele lor grele =i groase de toval, adu=i =i ei de prin satele
pres[rate prin faldurii p[mntului basarabean m[ritat dup[
un mire care i-a schimbat numele n Moldov[ sovietic[...
Plastic descrie Costenco ntlnirea, n celula nchisorii, cu
colegul s[u de breasl[, prozatorul Mihail Curicheru. Acesta
se nvrednice=te =i de un portret memorabil: De statur[ mijlo-
cie, cu picioare de t[lpa= ori infanterist cu pulpe vizibil dez-
voltate, ve=nic alarmat, suspectndu-se de tot felul de boale,
printre care-=i atribuia =i tuberculoza; fa\a lung[, cu ochii
apropia\i ca la macaca african[...
ntreg textul memoriilor este rodul inspira\iei unui poves-
titor talentat: Mi=a tocmai icni de bucurie cnd prima bomb[
r[scoli \[rna str[bun[, c[lcat[ de renumi\i venetici alde Carol
al XII-lea =vedul, de pa=ale, mrzaci =i robi moldoveni, du=i
de cruzii t[tari, a=ijderi nou[, n robia cea f[r[ soare. Ploaia
de gloan\e, adresat[ flancurilor armiei noastre cosite la
p[mnt de un simplu iatagan lojis, avertiza pe neadormi\ii
solda\i ai erei noi c[ salutul acesta le-ar putea fi fatal...
Era timp de r[zboi, =i scriitorul, de=i pus n situa\ia de a
suporta batjocura delicven\ilor de diverse nuan\e, inclusiv din
partea unui bolnav de idio\enie, =i p[strase demnitatea obser-
vatorului fin al realit[\ii: Aspectul g[rii Razdelnaia =i al
ora=ului era din cale afar[ de straniu. P[rea o juc[rie ce nc[pu-
se n minile unui copil curios =i stric[tor, care smulsese sr-
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

mele stlpilor de telegraf, zguduise din temelii c[su\ele, c[r[-


mizile c[rora s[riser[ din tencuial[ =i abia-abia se \ineau.
Ferestrele erau toate \[nd[ri; copacii dezbina\i =i l[sau ntr-o
parte =i n alta trunchiurile albind cu lemnul dinl[untru; terasa-
mentul scobit de parc[ trecuse o ceat[ de uria=i c[l[ri =i urmele
copitelor cailor ponorser[ p[mntul, l[snd n goan[ \\na
azvrlit[. Un fior de nelini=te cutreiera aerul r[cit al apusului
de soare, un cine sfrtecat =i rnjise din\ii n vis. Pe aici,
pentru prima oar[, am dat ochii cu nebunia vandalic[ a r[zbo-
iului. Tot acest product al muncii =i inventivit[\ii omene=ti
sfrtecat, strop=it, ntors cu fundul n sus, ca nim[nui s[ nu-i
34
mai aduc[ folos. Cavalerii haosului au trecut pe aici =i au
l[sat ruini.
De-a mir[rii c[ n condi\iile groaznice ale vagoanelor supra-
populate, ale subalimenta\iei =i n genere ale deten\iei =i r[zbo-
iului Nicolai Costenco =i, dup[ cum sus\ine nsu=i scriitorul,
nu numai el, mai erau n stare s[ poetizeze impresiile l[sate
de cele v[zute n calea lor spre locul destinat: Drumul de \ar[
coti ntr-o vale cu flori de cmp pe amndou[ p[r\ile. Dealuri
cu p[duri de brad =i cu miros aromatic, p[trunz[tor nemai-
ntlnit n via\[; acest miros ne umplea pl[mnii pn[ la ultima
alveol[ pulmonar[ cu ambrozia divin[ a prospe\imii. Acest
aer s[n[tos ne mb[t[ =i n curnd ame\ir[m; o oboseal[
pl[cut[ ne tra la p[mnt... O=tirea ntunecat[ a nop\ii =i
i\ea avangarda printre tulpinile copacilor, iar pe dealul din
fa\a soarelui un grup de mesteceni cu trunchiurile v[ruite
p[reau un crd de fete cu glezne albe.
Ajuns la punctul de destina\ie Aleksandrovskii |entral,
scriitorul nu nceteaz[ s[ fie scriitor, caracterizeaz[ nchisoarea
prin mijlocirea compara\iilor de un farmec poetic deosebit:
Centralul acesta sta greoi, ca ns[=i laba imperial[ pe gazela
libert[\ii, masiv ca nsu=i despotismul surd =i mut la durerile
lumii de jos, cenu=iu ca ns[=i nep[sarea ncrezut[ a suveranului
jandarm, nemi=cat ca nsu=i blestemul mpietrit al victimelor
de privirile pietrificate de sfinx ale destinului vitreg.
Textul memoriilor fixat pe hrtie n acela=i octombrie 1955!
continu[ s[ fie de o plasticitate admirabil[: Noroc de bine-
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

venita deschidere a u=ii =i ivirea unei \a\e late n... ca o Rusie,


care cu ndemnare =i eroic[ nep[sare arunc[ ruf[ria cu
minile ct dou[ r[=chitoare de zmeoaic[, ro=ii, cu mnecile
halatului suflecate pn[ deasupra coatelor ntr-un co= de
mlaj[ nc[p[tor cu dou[ urechi; =i ajutat[ de o surat[ cu nas
lung =i ochi de mironosi\[, lung[ ca o pr[jin[, ce acosta cu
blinul obrazului cu gura hlizit[ de toant[ care spnzura de un
craniu ct nuca, cu o hilar[ cosi\[ de feti\[, brligat[ ca o
coad[ de ied, l n=f[car[ =i-l duser[, dep[nnd dou[ picioare
de elefant =i dou[ picioare strmbe de iap[.
Costenco se dovede=te un maestru al portretului fizic =i mo-
ral ca n cazul membrilor cenaclului nfiripat neoficial n
35
celula nchisorii, din care f[cea parte n afar[ de narator
prozatorul care cuno=tea bine via\a de la coarnele plugului,
dar (care) vroia ca =i el s[ fie suferit la masa boierilor literelor
romne, de=i opincile nc[ l jenau =i contrastau comic cu
lavaliera fondat[ =i freza arhiabundent[, Mi=a Curicheru,
notarul din Chi=in[u, domnul Levi\chi, adev[rat[ pepinier[
de p[duchi, incubator de idei umanitare, o gr[mad[ de minte
=i un stup de elocven\[..., mo= Gheorghe de la Ciuciuleni,
mo=neag de 60 de ani, rumen, cu pieptul bombat, cu p[rul
argintiu, era icoana r[z[=ului care nu-=i punea scaunul al[turi
de \[ran, nv[\[torul Cernat, director de =coal[ n s[tuceanul
dintre vii Str[=eni, reprezentantul inflorescentei vie\i de tip
capitalist, asiduu servitor al propriet[\ii private... un familist
exemplar, mereu vorbea despre so\ie, cum fusese la b[i cu ea,
cum se iubeau, ce copii, o fat[ =i un b[iat, cumin\i are acas[...
Cu toate c[ Povestea Vulturului nu este o proz[ artistic[,
ea se cite=te cu o pl[cere aleas[; inclusiv chinurile, njosirile
de\inu\ilor, ntre care acelea ale scriitorilor Nicolai Costenco
=i Mihail Curicheru, sunt prezentate concret, n majoritatea
cazurilor metaforic =i captivant. Titlul nsu=i con\ine o
metafor[-simbol, o autentic[ parabol[, a Vulturului din ceruri,
deci liber, con=tient de menirea =i de capacit[\ile sale, spre
deosebire de p[s[rile de curte, al c[ror zbor era de la un
gard la altul =i prin care putem n\elege scriitorii r[ma=i
prizonieri regimului sovietic.
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

Fiind o carte de memorii, ea con\ine =i o seam[ de dest[i-


nuiri ale scriitorului, a c[ror con=tientizare de c[tre noi, citi-
torii, ne ajut[ s[ n\elegem just =i profund felul de a fi =i de a
exista literar al scriitorului, ntre altele convingerea lui c[
este romn =i c[ a scris n limba romn[. Aici ne vedem obliga\i
s[ cit[m exact, ca dintr-un document: Costenco era educat la
=coala romneasc[, nsu=ise la perfec\ie limba romn[, ceea
ce dovedea c[ moldoveanul de ba=tin[, prin cultur[, se poate
unifica cu oricare alt om din Romnia... (pag. 72), +tiind
limba romn[ de la bunici =i via\a de la \ar[, n prima compu-
nere liber[, scriind despre prim[var[ =i lucrul p[mntului,
36
dau dovad[ de art[ scriitoriceasc[, primesc un zece ct mine
de mare... (pag. 121), Limba romn[ =i, mai ales, graiul
moldovenesc, a\i observat =i dumneavoastr[ ce plastic[ e limba
moldovenilor. Cnd vorbe=ti, parc[ vezi ce spui. Un =ir de
metafore, limb[ a unui popor-poet... Te iubesc, limb[ a p[rin-
\ilor mei =i felul de vorbire al poporului, care cu limba zugr[-
ve=te =iraguri de imagini ce le pip[i cu ochii, cum ai pip[i
m[tasea cu degetele (pag. 159), Am primit pe Arghezi =i
celelalte... Acum stau ca un Daniil Sihastrul, citind =i recitind
slova romneasc[. Ct mi-a lipsit, ct mi-a lipsit!... Fiind la
Chi=in[u, am luat cteva c[r\i priz[rite, dar ce sunt ele pe
lng[ frumoasa noastr[ limb[ romneasc[! (pag. 218).
Scriitor eminamente romn, Nicolai Costenco a l[sat poste-
rit[\ii =i acest giuvaier memorialistic, n care g[sim =i linii de
subiect cu peripe\iile copilului =i adolescentului c[l[tor prin
sate =i cunosc[tor precoce al vie\ii basarabene, cu personaje
pitore=ti, prezentate adesea cu umor, cu ironie, cu sarcasm.
Gnditor ndr[zne\, la nivelul superior, al unui adev[rat
Vultur, scriitorul ns[ileaz[ =i cteva digresiuni a c[ror
profunzime ne cere o capacitate aparte pentru a le aprecia dup[
merit. De exemplu: Basarabia mea, Basarabie!... Mul\imea
care foie=te n trguri =i se neac[ de fum n cabinete =i od[i,
mul\imea satelor care sudori vars[ s[ scoat[ din pielea ta ct
mai mult folos te privesc ca pe o vac[ de muls. Cine, afar[
de mine, n\elege l[rgimea cerului t[u albastru, cu soare lumi-
nos, rev[rsnd valuri de c[ldur[ ce p[trunde pn[ la coardele
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

cele mai ginga=e ale sufletului beat de libertate! Cine prive=te


ncremenita v[luire a dealurilor n peticitul t[u ve=mnt n
care te mbrac[ omul calic =i calicit de egoism? Iar tu, r[bd[-
torule p[mnt, l hr[ne=ti. Cine-\i n\elege mndra nf[\i=are
de leoaic[ puternic[ =i blnd[, Basarabia mea?... (pag. 154).
Scris[ n 1955, Povestea Vulturului adeverea un Costenco
n toat[ deplin[tatea for\elor lui creatoare, =i are perfect[
dreptate cercet[torul literar Vasile Malane\chi c[, dac[ ea ar
fi fost publicat[ la data elabor[rii, alta avea s[ fie traiectoria
zborului literar al lui Nicolai Costenco nsu=i =i c[ nic[ieri
poetul nu apare mai viu, mai spontan, mai fascinant, mai
autentic, mai el, dect n paginile acestea de memorialistic[ 37
(a se vedea postfa\a c[r\ii, pag. 221, 222).
Mai mult, eventuala publicare n 1955-1956 a memoriilor
costenciene ar fi marcat o desc[tu=are real[ a mentalit[\ii
scriitorilor =i cititorilor (posibil[ numai n condi\iile unei
desc[tu=[ri generale a societ[\ii) =i ar fi pus nceputul unei
literaturi scutite de chingile afurisite ale regimului sovietic cu
cerin\ele partinice de pomin[, care ncorsetau n mod
diabolic ini\iativa creatoare =i orice tenta\ie de ridicare a nive-
lului literar-artistic al operelor. Dar s-a ntmplat ceea ce s-a
ntmplat, =i datoria noastr[, a cititorilor =i cercet[torilor de
specialitate, e s[ cunoa=tem adev[rul prin lectur[ adecvat[,
n\elegere just[ =i profund[ =i neap[rat prin concluzii logice
din lectura memoriilor scriitorului. Noi, de exemplu, conchi-
dem c[ =i n condi\iile vitrege ale epocii Costenco nu =i-a
dezmin\it talentul =i fermitatea convingerilor de scriitor romn
=i de lupt[tor pentru limba romn[ curat[, care a fost de
fapt cauza pentru care a nfundat pu=c[ria sovietic[, =i c[
publicarea memoriilor sale ar fi putut r[sturna ntreg sistemul
valoric al prozei basarabene postbelice.
De altfel, acelea=i concluzii se cer trase =i la lectura plache-
tei de versuri Libert[\i, care adaug[ poeziei lui Nicolai Costenco
o seam[ de accente pe care n-am avut posibilitatea de a le
detecta n anii cenzurii comuniste. De exemplu: Ca omul s[
tac[ e de ajuns / O palm[ pe gur[: t[cere! / Iar ei pu=c[rie de
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

piatr[ mi-a pus / Pe gur[, =i toat[ Siberia! (Balada pu=c[riei


Aleksandrovskii |entral, 1954), M[ uit n ochii t[i, Moldov[, /
Frumoasa mea cu ochii pln=i. / Durerea noastr[-i pe din
dou[/ n[bu=it[-n pumnii strn=i... (M[ uit n ochii t[i,
Moldov[... 1952), Basarabenii mei, basarabeni! / Al vostru
nume azi nstr[inat e / De capetele iestea, ridicate / Ciuperci,
ca dup[ ploaie, n poieni.// Cresc veneticii printre p[mnteni /
+i strig[ tot prin cap ce le abate, / Iar ale noastre nume strm-
torate / Le vor n[bu=ite-n buruieni... (Basarabenii mei, basara-
beni!, 1959), Prutul ru nstr[inat / Dintr-un mal n mal se
zbate / F[r[ de-a fi vinovat / Pentru-o \r[ de dreptate
38
(Prutul ru nstr[inat..., 1967).
Ca =i unii colegi de breasl[ de aceea=i genera\ie, cu deose-
bire ca George Meniuc, autorul c[r\ii Libert[\i era pe deplin
con=tient de starea complet nstr[inat[ a Moldovei sub cizma
ocupantului sovietic, dar nici el, care a scris poeziile citate
aici, n-a putut publica atare versuri. Acum, citindu-le, n\elegem
c[ poezia lui Costenco este mai variat[ =i mai fidel[ adev[rului
esen\ial al vie\ii, dect am =tiut pn[ a le citi. Mai mult, n
placheta publicat[ postum g[sim o expresie perfect[ a faptului
c[ cet[\eanul basarabean a fost de la nceputul istoriei noastre
romn, c[ Moldova e parte inalienabil[ a p[mntului rom-
nesc, c[ limba noastr[ e romn[. S[ nfloreasc[ s[r[cita, bln-
da / Moldov[-n casa Marii Romnii, / S[-=i uite noaptea jalei
n osnda/ Surghiunului din anii cenu=ii era o dorin\[ aprig[
a autorului poeziei Dorin\[ (1956). T[iat[-n inim[ de Prut n
dou[ / Ct poate soarta oamenilor fi! / +i ce cruzime s[
despar\i Moldova / De Mam[, cu orfanii ei copii, deplngea
el destinul nostru vitregit de istorie. n finalul poeziei autorul
ne mp[rt[=ea direct dorin\a: Nu vrem hotar s[ ne despart[
casa, / De-o limb[ =i de-un snge-am fost =i-om fi. / La Prut
privesc cu ap[-ntunecoas[. / De a= putea, pe veci eu l-a= sorbi.
n alt[ poezie (n marea aventur[ a m[ririi..., 1959) Nicolai
Costenco se exprima la fel de direct, de=i de asemenea
metaforic: Citind letopise\e-ng[lbenite / Dulcea\a limbii
noastre romne=ti / Ne stoarce-a vie\ii de demult ispita / +i-n\e-
lepciunea vechilor pove=ti.
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

Ca o apoteoz[ a sim\[mintelor =i a gndurilor scriitorului


sun[ excelenta poezie care debuteaz[ energic =i incitant: Mol-
dova mea ncepe la Carpa\i. / O limb[ =i un crez avem ca
fra\i... Nicolai Costenco n-a fost ceea ce se nume=te n limbajul
curent unionist, antimoldovean etc. El n\elegea c[ suntem
basarabeni =i moldoveni prin locul de trai, deci n sens geogra-
fic, ba chiar a luptat pentru o literatur[ regional[, basarabea-
n[, cu specificul ei, autohton. Poate =i n prezent s-ar manifesta
ca un adept al statalit[\ii Republicii Moldova, dar f[r[ a t[g[-
dui adev[rul c[ suntem de obr=ie romni =i vorbim limba
romn[. Acest lucru se n\elege cu toat[ claritatea la lectura
ntregii poezii Moldova mea ncepe la Carpa\i..., de vreme ce
39
sub ochiul vulturesc al lui +tefan cel Mare / Ne-am fost stator-
nicit din mun\i la mare. / Siretul, Nistrul, vrtejitul Prut / Ne-au
fost tovar[=i dintru nceput...// Hotin, Soroca, Acherman, Chilia /
Str[jeri ai \[rii, nfruntnd urgia! / Suceava, Baia, Putna, Ia=ii /
Cu vraja slavei nc[lzi\i urma=ii. / La Ceremu= am stat, am
stat la mare, / A=a ne-a poruncit +tefan cel Mare. / La grai, la
port, la obiceiuri fra\i! / Moldova noastr[-ncepe la Carpa\i!
O astfel de n\elegere just[, adnc[ =i nestr[mutat[ a
adev[rului a avut Nicolai Costenco toat[ via\a, iar faptul c[
n condi\iile draconice ale regimului sovietic n-a putut s[ ne-o
transmit[ urmeaz[ s[-l n\elegem acum noi, cititorii s[i.
S[ n\elegem adev[rul =i s[ ni-l lu[m drept c[l[uz[ n tot ce
sim\im, gndim =i facem. +i tocmai n calitatea lor de factori
ce contribuie la ntregirea imaginii scriitorului =i la educa\ia
cititorului n spiritul adev[rului =tiin\ific =i istoric despre
romnitatea moldovenilor =i a limbii noastre postumele lui
Nicolai Costenco =i ndrept[\esc pe deplin ra\iunea de a fi
publicate azi, de=i cu o ntrziere mult prea regretabil[.

DESPRE LITERATURA, LIMBA +I ISTORIA NOASTR{


ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

Avem dar o datorie sf`nt[, fireasc[ =i na\ional[ a culege via\a


p[rinteasc[ prival[; nenorocirea literaturii, pendant[ ]n silo-
gism, pedant[ ]n condei, pedant[ ]n idei, care ne ]neac[ =i
omoar[ ]n \[rile rom`ne ]nchipuirea sub o ridicol[ ingeniozitate
a cuvintelor, nu vine din alt[ pricin[ dec`t din ne=tiin\a tradi-
\iilor vie\ii str[mo=e=ti. De abia n[scu\i la lumin[, nu ne uit[m
la leag[nul copil[riei noastre, am ajuns ]n halul poe\ilor, ]nv[-
\a\ilor =i teologilor imperiei r[s[ritene...
Alecu RUSSO, Cntarea Romniei, Chi=in[u, Grupul editorial Litera, 1998, pag. 21.
(Continuare n pag. 50)
VASILE VASILACHE:
40 N|ELESURILE
+I SUBN|ELESURILE
UNUI ROMAN

Este adev[rat c[ omul de art[ talentat pro-


duce o form[ n sine nchis[, din dorin\a ca aceast[ form[ s[
fie n\eleas[ =i consumat[ a=a cum a produs-o el (Umberto
Eco, Opera deschis[, Bucure=ti, 1981, pag. 20). Dar nu e mai
pu\in cert c[ orice nchidere con\ine o deschidere in nuce de
interpret[ri variabile ca ntindere =i valoare, n sensul c[ n
contactul s[u cu opera, receptorul efectueaz[ cel pu\in o dubl[
deschidere: o dat[ dinspre oper[ prin indetermin[rile ei latente
=i a doua oar[ prin individualitatea ns[=i a consumatorului,
pentru c[, oricum ar fi, o oper[ este ntotdeauna mai bogat[
n sensuri dect a crezut sau a vrut-o creatorul (Dumitru Tiu-
tiuca, Teoria operei literare, Gala\i, 1992, pag. 145).
Exist[ o ntreag[ teorie a polisemiei recept[rii operei de
art[, cu deosebire a aceleia n care se suprapun mai multe
coduri, n cazul operei ambigue n inten\ia autorului =i prin
defini\ia tipului de literatur[ exemplificat, dup[ cum este =i
cazul romanului Povestea cu coco=ul ro=u, n care Vasile Vasila-
che apeleaz[ demonstrativ =i constant la echivoc, la jocul de
cuvinte, la elementul carnavalesc, fantastic, imprevizibil etc.
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

n atare cazuri receptarea presupune n mod inerent, inevitabil,


obligatoriu o decodificare specific[ a operei.
n mare m[sur[ subiectiv[, decodificarea \ine att de ope-
rele nse=i supuse recept[rii, mai ales de cele cu cheie, alego-
rice, parabolice etc., ct =i de receptorii ei, de predilec\iile
estetice ale acestora, de nivelul lor de preg[tire artistic[, de
educa\ie estetic[ prin mijlocirea artei.
Este repet[m =i cazul uneia dintre operele rezistente
ale literaturii basarabene a anilor 60, a uneia care s-a smuls
n mod categoric din rndul povestirilor =i romanelor de duzin[
ale timpului pu\in favorabil crea\iei autentice, anume al roma-
nului Povestea cu coco=ul ro=u, parabol[ literar[, n care Vasile
41
Vasilache a sim\it, a v[zut =i a exprimat o seam[ de adev[ruri
care, n condi\iile ideologiei comuniste, n-ar fi putut fi abordate
prin alt[ modalitate artistic[. Prin defini\ie, parabola este o
povestire ncifrnd n planul ei figurat o nv[\[tur[ moral[
sau religioas[; cuprinznd evenimente din cercul vie\ii coti-
diene, c[rora le atribuie o semnifica\ie mai general[ =i superi-
oar[, parabola urm[re=te s[ fac[ inteligibil[ aceast[ semnifi-
ca\ie cu ajutorul unor ntmpl[ri care, considerate pentru sine,
sunt de toate zilele; n secolul nostru, cu autorii insoli\i de
tipul lui Kafka (Procesul, Castelul etc.), asist[m la manifest[rile
deconcertant stranii ale unui stil parabolic modernizat, n care
semnifica\ia nu mai este univoc[, ci eminamente echivoc[ =i
ambigu[ prin virtualitatea ei enigmatic[ (Dic\ionar de ter-
meni literari, Bucure=ti, 1976, pag. 316).
Faptul n sine al apelului scriitorului la aceast[ modalitate
literar[ adevere=te o con=tiin\[ artistic[ evoluat[, iar mnuirea
m[iestrit[ a elementului parabolic i-a permis lui V. Vasilache
s[ exprime n mod ingenios probleme =i adev[ruri ale satului
basarabean postbelic, romanul s[u putnd fi considerat un
excelent exemplu de proz[ rural[ prin punerea n valoare a
normelor etice populare netrec[toare, pndite la un moment
dat de pericolul dispari\iei, prin utilizarea unui ntreg arsenal
de mijloace folclorice, nglobnd n\elepciunea milenar[ a
poporului. Mostr[ de proz[ rural[, romanul lui Vasile Vasila-
che este, dup[ cum s-a spus chiar la apari\ia lui, o parabol[
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

concentric[, n care sensurile vin, picante, la cititor mpreun[


cu tertipurile manieristice, autorice=ti =i jocul andersenian
(cite=te: feeric) al imagina\iei (Mihai Cimpoi, Proza lui Vasile
Vasilache. n cartea lui: Disocieri, Chi=in[u, 1969, pag.
109), o fabul[ modern[ n proz[, bogat[ n sugestii alegorice
=i simbolice (Mihail Dolgan, Vasile Vasilache: Povestea cu
coco=ul ro=u. n cartea lui: Marginalii critice, pag. 186).
Cercet[torii de mai ncoace pun =i ei accentul pe carac-
terul parabolic al Pove=tii cu coco=ul ro=u, ncercnd s[ mearg[
mai adnc n intuirea dedesubturilor ideatice ale romanului.
l avem n vedere, nti de toate, pe Alexandru Burlacu. n centru
42
se afl[ un eveniment-parabol[, cump[rarea la iarmaroc a unui
bou\, =i, n leg[tur[ cu acest eveniment, se ntre\es mai multe
mituri =i legende legate de protagoni=tii =i figuran\ii afla\i n
rela\ii normale =i anormale, reale =i fantastice. Evenimentul...
este abordat din diferite perspective, este relatat de mai mul\i
naratori, pentru ca, la urm[, fragmentarismul s[ fie ob\inut
=i la nivel de organizare a textului. Oricum, n condi\iile cenzu-
rii acerbe din anii 60 tehnica aceasta a facilitat contextuali-
zarea simbolurilor centrale (Alexandru Burlacu, Critica n
labirint, Chi=in[u, 1997, pag. 81-82).
Spre deosebire de colegul mai tn[r, noi nu ne ocup[m
aici n mod special de tehnica narativ[ n Povestea... lui Vasile
Vasilache, ci de caracterul parabolic al romanului =i de semnifi-
ca\iile parabolei literare, cum apar acestea n cartea supus[
investiga\iei critice. Orict ar persifla criticul pe seama frumo-
sului =i utilului (conflictul dintre frumos =i util a fost luat
n serios ca o dimensiune fundamental[ a romanului), primul
=i cel mai important lucru ce se desprinde din explorarea de
c[tre scriitor a evenimentului-parabol[ l constituie anume
cele dou[ moduri de a privi bou\ul frumos, care ns[ nu este
util la casa omului n m[sura n care ar satisface necesit[\ile
materiale o vac[. C[ eu nu m[ uit la nimica! ... Mie drag[
s[-mi fie, drag[! ... Ce-ar fi! O broasc[ dac[ mi e drag[, cine
ce are cu mine, nu-i a=a? O dat[ tr[iesc pe lume! este expre-
sia nclina\iei spre frumos a lui Serafim Ponoar[. Acas[, el i
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

l[mure=te de-a fir a p[r so\iei. Nu-i frumos, nu-\i place, a=a-i?
s-a ndurerat Serafim... +tii, Zamfiro, mai mare frumusa\[ ca
dnsul, crede-m[, nu era n tot iarmarocul!... Vrei s[ m[ crezi?
Patret! Uite a=a =edea lumea mprejurul lui... +i Serafim a
scos minile de sub cap =i a r[=chirat degetele zece, s[ arate
desimea oamenilor. Cum ne-am n\eles cu tine doar[?
Un principiu al atitudini lui Serafim Ponoar[ fa\[ de frumos
rezid[ n afirma\ia sa c[ ce \i-i drag \ie, i-i drag =i lui Dom-
nul... Cnd Zamfira l ntreab[, la un moment dat: +i n-ai
g[sit tu n iarmarocul cela ceva mai ac[t[rii, cum ne-am n\e-
les?, Serafim nu preget[ s-o dumereasc[: De-a folosului multe
erau, da de-a frumosului nimica.
43
Evident, problema frumosului =i cea a folosului exist[ obiec-
tiv n roman, =i nu este cazul s[ ironiz[m n leg[tur[ cu acest
adev[r.
La fel n privin\a celor dou[ personaje principale =i antipo-
dale Serafim Ponoar[ =i Anghel Farfurel. Primul e un \[ran
naiv, sincer, st[pnit de sentimente nealterate de nici un fel de
calcule utilitariste, meschine. De aceea nimere=te n situa\ii
nostime, l[sndu-se adesea prostit, mbrobodit. Mai mult,
Serafim Ponoar[ =i formeaz[ cu timpul o \inut[ psihologic[
pe potriva felului s[u de a fi, d[ dovad[ =i de nc[p[\nare,
de nd[r[tnicie n pornirile sale (chiar de viclenie, de =iretenie
uneori). Cel de-al doilea personaj Anghel Farfurel prive=te
lucrurile prin prisma utilit[\ii lor, =i cunoa=te ndatoririle =i,
mai cu seam[, drepturile, face aluzie la Constitu\ie etc. El nu
se las[ nicidecum trt de funia aceea nchipuit[, de care att
de u=or se las[ dus Serafim. Dimpotriv[, el se ntreab[ r[spicat:
V[zut-a\i vreodat[ \igan dat de-a dura?
Personajele sunt expresii vii, impresionante =i conving[toare
ale celor dou[ mentalit[\i, psihologii =i atitudini fa\[ de reali-
tate. Ele ni se ntip[resc prin pitorescul felului lor de a fi, prin
vocabularul =i limbajul lor colorate, prin semnifica\ii etice,
morale, sociale distincte. Cu toate c[ au nsu=iri reale, concrete
=i contrastante =i se afirm[ ca personaje individualizate, purt[-
toare de mesaje deosebite ntre ele, personajele sunt totu=i mai
curnd simboluri sintetice ale unor moduri de existen\[ uman[,
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

a c[ror n\elegere adecvat[ ne ndeamn[ s[ alegem ntre omul


cu suflet curat, cu mentalitate nealterat[ de meschin[rie, de
calcule egoiste, =i antipodul s[u, tehnocratul f[r[ suflet, f[r[
sentiment, robotizat.
Altceva e c[ fondul ideatic al romanului lui V. Vasilache
nu se reduce nici la Serafim Ponoar[ =i Anghel Farfurel n parte,
nici la acest cuplu caracterologic generator de impresii bogate
=i sugestive, inclusiv al impresiei c[ cele dou[ personaje sunt
mai degrab[ unul singur, n ipostaze diverse, dup[ cum s-a
constatat n critica noastr[ n chiar anul apari\iei c[r\ii. De
multe ori atmosfera de poveste devine un ecran pe care autorul
44
proiecteaz[ tablouri de via\[ dintre cele mai variate, viznd
n subtext neajunsuri =i lacune ale realit[\ii supuse investi-
ga\iei artistice. Totul se ntmpl[ ntr-un mod nentlnit anteri-
or n literatura romn[ est-prutean[, de=i att de apropiat, n
fond, de spiritul nsu=i =i de forma literar[ a crea\iei populare
orale. De aici caracterul parabolic, mul\imea de alegorii =i
simboluri, de aici ambiguitatea programatic[ a ntregului
roman =i diversitatea viziunilor asupra faptelor vie\ii =i sensu-
rilor acestora. Am mai vorbit despre sensul simbolic major al
bou\ului n roman, despre involu\ia lui pe parcursul istoriei:
,,B[lan bou-bou\, ns[ dac[ ar fi avut limb[ nu numai pentru
strujeni, ar fi avut =i el necazuri de spus. Bun[oar[, cum cndva
era mndria codrilor, st[pnul izvoarelor, st[tuse n stema
\[rii, pe steaguri semn al nesupunerii, =i nfruntase luna-se-
miluna cu coarnele, iar aceea, speriat[, se ntmplase s[ se =i
fereasc[ uneori n pocnete de pistoale, n sclipiri de iatagane
=i trop[it de cai. Apoi fusese mndria jude\ului mult-pu\in,
ns[ fusese ceva mai ncoace, dar niciodat[, nicidecum, nic[-
iuri n via\a bunicilor, r[sstr[bunicilor, nici m[car s[ se aud[,
el, ncornoratul, s[ p[=easc[ umil, bleg, trt de-o a\[ nchi-
puit[ =i s[ ajung[ s[ se vad[ ag[\at de dou[ tinichele ruginii,
bucuros de-un strujan de an\[r\...
n acela=i context al involu\iei bou\ului se nscriu constat[-
rile autorice=ti viznd indiferen\a fostului bour, ajuns n prezent
bou\: Fie dus unde l-or duce...
n atare cazuri se v[de=te aluzia la felul de a fi al lui Serafim
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

Ponoar[, care nu riposteaz[ vicisitudinilor, nu lupt[ mpotriva


lui Anghel, ci se nchide oarecum n sine, ntr-o filozofie a lui
of! =i mde... (Ori un mde, ori Serafim acesta tot un
drac, curat e f[cut numai din de-alde mde de-ace=tia).
ncerc[rile de a dezv[lui semnifica\iile etice =i cele sociale
ale parabolei de la temelia romanului, orict de a=teptate de
c[tre cititorul de analize critico-literare p[trunz[toare n miezul
nara\iunilor de aceast[ natur[, sunt sortite din start e=ecului,
n primul rnd din cauza modalit[\ii literare abordate de autor,
care a avut grij[ s[ nu fie totul clar, numai bun de rumegat. n
rndul al doilea, Serafim Ponoar[ nu este un personaj univoc
=i simplu, care s[ se lase n\eles direct, clar, definitiv; el mai
45
curnd ne z[d[r[, ne ncearc[ de minte, s[ vad[ ce zace n
noi =i cum propriile noastre gnduri, idei, atitudini se vor
developa la contactul sufletesc =i intelectual cu povestea
nchipuit[ de scriitor. E pentru c[ mesajul romanului Povestea
cu cocosul ro=u a fost trimis de autor, cu bun[ =tiin\[, n
subtext, n substratul aluziv =i ambiguu, n principiu indesci-
frabil pn[ la sfr=it. De aceea o parte (cel pu\in) a opiniilor
noastre de pn[ aici sunt vulnerabile sau, n orice caz, amen-
dabile din partea altor exege\i care vor n\elege romanul mai
profund sau paradoxal? mai superficial dect noi. Semnifi-
ca\iile parabolei literare fiind inepuizabile, fiec[rui cititor (or,
criticul de profesie este, nainte de toate, un bun cititor, vorba
lui Sainte-Beuve!), deschizndu-i-se ntr-o anumit[ m[sur[,
pn[ la un anumit punct, e de presupus c[ o dezv[luire deplin[/
total[ a mesajului romanului lui V. Vasilache este n principiu
imposibil[.
Afirma\ia din urm[ este cu att mai just[, cu ct scriitorul
a ncifrat cu atta zel unele episoade =i pove=ti, nct nu
ne r[mne dect s[ le l[s[m pe seama elementului miraculos,
fantastic, absurd, care spore=te farmecul textului, nu ns[ =i
semnifica\iile etice =i cele sociale ale subtextului spre care ne-a
trimis autorul, din capul locului, n mod programatic.
R[mn ca =i nedevelopate inscrip\iile din casa mamei N[dej-
dea: Nu dintr-un ou, da din dou[, De la bou la ou =i napoi
tr[iasc[ tehnica! Gata 3 minuti, Interesul lumii i=tileac...
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

Personaj pitoresc, scripcarul b[trn Zaharia nu contribuie


prea eficient la dezv[luirea mesajului romanului, dar alc[tu-
ie=te o poveste a sa, despre puterea sau poate totu=i despre
farmecul gndului, menit[ credem s[ ne sugereze importan-
\a efortului intelectual n actul lecturii, mai ales al lecturii
unui roman multiaspectual =i polivalent.
Multiaspectual =i polivalent, deoarece Vasile Vasilache re-
u=e=te s[ spun[ mult chiar =i printr-o aluzie care, la o lectur[
fugitiv[, poate s[ ne scape. Iat[, de exemplu, un dialog de o
savoare deosebit[, desf[=urndu-se, chipurile, n preajma cr-
muiri gospod[riei colective, n scopul de a-l descoperi pe
st[pnul bou\ului g[sit n p[dure:
46
+i atunci... Atunci au venit registrele la B[lan. Au nceput
registrele s[-i caute st[pnul =i primul a fost:
Eremia Vasile!
Prezent.
Unde \i-i vaca?
S-a v[cit...
Mai concret?
Crede\i c[ mai \iu eu minte?
Dar vi\elul?
Doi ani r[m[sese stearp[...
?
Gur[u Ion avea un junc...
Mort e de-o s[pt[mn[.
Juncul?
Ba chiar Ion Gur[u.
Cum, de ce?
Dapoi cine s[-l ntrebe, dac[ era de acuma mort...
Mort de moarte bun[.
Nu-i adev[rat. Din v[t[m[tur[... C-avea la poart[ o r[stig-
nire =i nu voia s[ se deie cu ateismul: =-atunci, dac[ a v[zut
c[ nu poate, =i-a vrt r[stignirea n cas[ =i s-a v[t[mat...
Ba nu-i chiar adev[rat! S-a speriat noaptea n casa cea mare,
cnd s-a pr[v[lit beat peste r[stignire...
Dumnezeu s[-l ista...
Pu\intelu Toader!
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

Dapoi aista nici n-a apucat kolhozul!


Ptiu, ce fel de registre?
1949-1950.
Altele la rnd...
Dac[ nu mai snt! Sectorul privat s-a lichidat, c-au r[mas
trei, frate, =i to\i trei, ce mai vrei? Invalidul cu vaca b[trn[,
baba Safta cu capra pentru ln[ de bursuci =i Ponoar[ Serafim...
O replic[ att de simpl[ S-a v[cit... exprim[ n mod
pitoresc =i memorabil pierderea irecuperabil[ a \[ranului
r[mas f[r[ vit[ la cas[.
Discu\ia despre v[t[m[tura lui Ion Gur[u are un dedesubt
ideatic profund, vorba fiind aici despre prigonirea credin\ei
47
n anii puterii sovietice, despre distrugerea obiectelor care le
aminteau oamenilor despre Dumnezeu, despre trecerea for\at[
a tuturora la ateism.
De o nc[rc[tur[ enorm[ este replica alc[tuit[ din cifrele
1949-1950, anii deport[rii \[ranilor nst[ri\i =i ai colectiviz[rii
for\ate a agriculturii. Oamenii r[spund automat la som[rile
celui cu registrele, nu discut[ dect strictul necesar, ca n cazul
cu cei trei individuali=ti, ultimii trei oameni care au \inut piept
valului colectiviz[rii. C[ printre ace=tia e =i Serafim Ponoar[,
nu e de mirare. Un \[ran de felul lui Serafim nu se aventureaz[
n experimente =i experiment[ri despre soarta c[rora el nu
=tie nimic.
Faptul c[ ntr-un singur dialog scurt, care, la prima vedere,
este un schimb de replici pitore=ti ntre c\iva \[rani nimeri\i
ntmpl[tor n preajma crmuirii gospod[riei colective, scrii-
torul reu=e=te s[ sugereze, cel pu\in, trei fapte cu ecou lung n
inima cititorului atent =i p[trunz[tor este o alt[ dovad[ a
artei lui de a spune mult n cuvinte pu\ine sau, literar vorbind,
de a sugera =i de a-l incita pe cititor, de a-l face s[ p[trund[
adnc n text =i chiar dincolo de text atunci cnd sensurile/
semnifica\iile celor narate sunt depozitate n subtext.
Drept fovad[ a aceleia=i arte este =i subtextul pove=tii cu
\n\arul. n dorin\a sa de a face un bine stufului, \n\arul e ne-
voit s[ zboare la mare, la munte, la nour, la vnt, doar va reu=i
s[ i se permit[ pr[ua=ului s[-=i mute albia spre stuful pndit de
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

moarte. Fratele noura= nici m[car nu-i r[spunde la rug[minte,


ceea ce-i alimenteaz[ \n\arului concluzia despre psihologia =i
mentalitatea insului pomenit sus, pe scara ierarhic[, concluzie
pe ct de concret[ n planul imediat =i direct al nara\iunii, pe
att de filozofic[ n planul semnificativ =i aluziv al ntregului
roman: Fudul, dar n-ai ce-i face, e sus. Oleac[ numai a s[ltat
nasul din fum, =i uite, acum, hi-i, \ine-te!
Dup[ ce e=ueaz[ =i n dialogul cu luna (Ei =i!), bietul
\n\ar se pomene=te iezeturin\ialist (de la iez[tur[), care
descoper[ adev[ruri dureroase, imposibil s[ le fi dezv[luit
vreun alt scriitor n alt tip de literatur[ (dect povestea, la pri-
48
ma vedere nevinovat[, fantastic[ etc.), c[ se =terge atunci
\n\arul pe la ochi de mil[ pentru to\i =i unde face n gnd:
V[zut-ai? Tu e=ti gata s[ cn\i, da n lumea asta-i atta scr-
b[!, dup[ care l aude pe cine=va=ilea cu formule de felul
lui Scrb[ tr[ie=te 1: ~ O , Huzure=te, tr[ie=te 1: ~ = ~ ,
Lehamite tr[ie=te l x O = O .
Scriitorul ncearc[ s[ verse lumin[ asupra formulelor, dar
o face cu prea mult[ precau\ie, de aceea ne las[ n continuare
nesatisf[cu\i: +i anapoda socoteal[, c[-i mai mult tocmeal[,
abia acu ia el seama: iast[ cuvntare nu-i ntrebare ntru
confirmare, ci-i mai mult a pierzanie, taman uciganie... Ni=te
modula\ii cu intona\ii ntre silabe =i cuvinte, de Doamne sfinte!
Chipurile, sun[, dar mai mult r[sun[ =i ce se n\elege, nu se
chiar subn\elege: Ia auzi! Cum[trul Lehamite, vas[zic[,
tr[ie=te, vas[zic[, purcic[ nu-i surcic[! Adic[ m[ mir[ cum
de acesta Huzure=te =i dumnealui Lehamite (acestea devenit-au
substantive subiecte corespunz[toare n sintaxa astral[) ia
uite cum de mai tr[iesc ele!..., N-au pierit nc[?!
Raportat[ la limbajul obi=nuit, ncercarea aceasta de
explica\ie este absurd[. n continuare absurditatea ei este
consolidat[, apoi confirmat[ =tiin\ific de o informa\ie a
unei agen\ii telegrafice interna\ionale, din care se n\elege c[
\n\arul nu numai c[ n-a vorbit cu soarele, cel mai de sus,
care i-ar fi putut facilita rezolvarea problemei cu pr[ua=ul
rugat s[-=i schimbe pu\in albia ca s[ alimenteze cu ap[ stuful,
dar nici n-a ajuns la astrul suprem (se crede c[ \n\arul a orbit
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

=i n-a vorbit cu soarele, c[ci vai =i de pielea aceluia...).


Oricum, suntem pu=i n situa\ia de a aprecia =i rolul
elementului absurd n dezghiocarea semnifica\iilor parabolei
literare, faptul constituind o contribu\ie a autorului la diver-
sificarea modalit[\ilor artistice abordate de c[tre scriitorii peri-
oadei. Alexandru Burlacu n studiul din care am mai citat:
Tehnica narativ[ n Povestea lui Vasile Vasilache apreciaz[
cu entuziasm discursul cu tlcuri ambigue =i simboluri emer-
gente, cu subtexte lunecoase =i ademenitoare, ambiguitatea
programatic[, regimul aluziv al romanului (Critica n labirint,
pag. 80, 82, 83). Mai mult, cercet[torul afirm[ pe drept cuvnt
c[ povestea nu are un n\eles deplin dac[ nu-i sesiz[m planul 49
simbolic, lumea imaginar[ (Ibidem, pag. 83), f[r[ ns[ a risca
=i el o explicare a formulelor matematice, de exemplu, sau
a pove=tii b[trnului scripcar Zaharia.
Or, obiec\iile sale de tipul pn[ n prezent metaromanul
Academicianului r[mne n afara cmpului de observa\ie al
criticii (Ibidem, pag. 86) r[mn n picioare =i dup[ lectura
studiului s[u, iar observa\ia c[ Povestea cu coco=ul ro=u este
primul roman postmodern scris n Basarabia (Ibidem, pag. 87)
=i mai a=teapt[ dezv[luirea concret[, am[nun\it[ =i, desigur,
conving[toare, r[mnnd =i ea n picioare =i ndemnndu-ne
spre investiga\ii noi, aprofundate.
E pentru c[ Vasile Vasilache s-a aventurat n lumea unei
fic\iuni ntr-adev[r polisemantice, polivalente, c[reia la un
moment dat nu-i mai \inem n st[pnire toate dedesubturile/
n\elesurile/subn\elesurile. E bine sau normal, e r[u sau riscant
s[ procedeze n acest fel scriitorul, e o problem[ n discu\ie.
La urma urmei, actul creator cu adev[rat creator! poate
presupune =i o astfel de ascundere a semnifica\ilor parabolei
puse la temelia operei. Actul critic ns[ presupune o explicare
exhaustiv[ a parabolei explorate de autor, o limpezire a
impresiilor cititorului, de aceea concluzia cercet[torului de
ultim[ or[ c[ povestea imaginat[ de Vasile Vasilache
r[mne mereu deschis[ pentru alte interpret[ri (Ibidem,
pag. 87) ni se pare una prea pu\in m[gulitoare pentru cititor.
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

Pentru procesul critico-literar ns[ problema semnifica\iilor


concrete ale parabolei literare niciodat[ n-a ncetat s[
constituie o enigm[. Mai curnd claritatea epuizat[ a unor
opere lipsite de orice mister ne-a c[=unat probleme, ntre care,
mai cu seam[, aceea a lipsei de con\inut etic important =i
profund. Or, romanul Povestea cu coco=ul ro=u reprezint[, cu
siguran\[, opera multiaspectual[ =i cu multe semnifica\ii, care
ne oblig[ la lecturi reluate =i la interpret[ri noi, mereu mai
adnci, mai adecvate, generatoare de impresii puternice =i de
concluzii revelatoare.
E un imperativ care, de altfel, ncepe s[ se nf[ptuiasc[.
50
Cercet[tori de ultim[ or[, educa\i n condi\ii noi, nu se sfiiesc
s[ pun[ accentul tocmai pe acele particularit[\i de exprimare
ale scriitorului, pe care le-au blamat odinioar[ alde Ion Racul
=i Valeriu Senic, considerndu-le procedee str[ine literaturii
s[n[toase, care l ndep[rtau, chipurile, pe autor de realitatea
timpului =i de n\elegerea just[ a omului nou, sovietic etc.
Felicia Cenu=[, de exemplu, pe urmele lui Alexandru Burlacu,
citat de noi mai nainte, vorbe=te desc[tu=at despre
paralelismul dintre spa\iul real, supus investiga\iei artistice,
=i cel din fic\iunea literar[ (n primul e reprezentat[ dezordi-
nea aberant[ a satului, iar n al doilea dezordinea... exem-
plar[ =i semnificativ[ a desf[=ur[rii nara\iunii (Felicia Cenu=[,
Modalit[\i de desconven\ionalizare a romanului tradi\ional
n Povestea cu coco=ul ro=u de Vasile Vasilache. n s[pt[-
mnalul Literatura =i arta, 1999, 4 noiembrie). Cercet[toarea
apreciaz[, dintre elementele formei romanului lui V. Vasilache,
nara\iunea cu cadru, la care scriitorul a apelat pentru a
parodia scrierile tradi\ionale cu nceput =i sfr=it =i a crea o
serie deschis[ a povestirii ca n O mie =i una de nop\i, apoi
faptul c[ spre final totul se metamorfozeaz[ dintr-un varieteu de
nedescifrat amestec de planuri, delir verbal ntr-un polifo-
nism dinamic, incon=tient, ajungndu-se la un gen de nonsens
verbal inten\ionat, o vorbire care zburd[ n libertate, nesocotind
toate normele existente, chiar =i pe acelea de logic[ elementar[
(Ibidem).
La drept vorbind, nimic deosebit. Orice carte cu adev[rat
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

autentic[ reclam[ lecturi =i relecturi, =i o aprofundare continu[


a aprecierilor de ieri nu numai c[ se impune, dar este o nece-
sitate dialectic[.

DESPRE LITERATURA, LIMBA +I ISTORIA NOASTR{


Ce este literatura, de nu chiar expresia vie\ii unei na\ii?
Alecu RUSSO, Cntarea Romniei, Chi=in[u, Grupul editorial Litera, 1998, pag. 47.
(Continuare n pag. 59)
DOU{ C{R|I NOI
ALE LUI 51
SPIRIDON VANGHELI

N[scut la 14 iunie 1932 n comuna Grin[-


u\i, jude\ul B[l\i, n prezent raionul R=cani, autor al c[r\ilor
pentru copii n \ara fluturilor (1962), urmat[ de o alta, de
data aceasta de miniaturi excelente B[ie\elul din coliba
albastr[ (1964), apoi al c[r\ilor de referin\[ n cadrul ntregii
noastre literaturi pentru copii: Ispr[vile lui Gugu\[ (1967),
Ministrul bunelului (1971), Gugu\[ c[pitan de corabie (1979),
Steaua lui Ciubo\el (1981), Calul cu ochi alba=tri (1981), Gugu\[
=i prietenii s[i (1983), Pantalonia \ara piticilor (1984), M[ria
sa Gugu\[ (1989), Gugu\[ =i prietenii s[i, n dou[ volume
(1994), al c[r\ii de versuri Balade (1966) =i, mpreun[ cu
Grigore Vieru, al unui excelent Abecedar, n anii din urm[ a
editat dou[ volume de nuvele originale =i incitante. Prima
este intitulat[ Tat[l lui Gugu\[ cnd era mic (1999) =i-l are
drept personaj principal pe un alt Gugu\[. Aici este locul s[
remarc[m c[ aproape ntreaga activitate a lui Spiridon
Vangheli este marcat[ de crearea de c[tre scriitor a unui
personaj devenit curnd o emblem[ sugestiv[ a Copilului (cu
majuscul[) Gugu\[. Din suita de c[r\i care l au drept
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

protagonist se desprinde imaginea unui b[ie\el nzestrat cu o


minte sclipitoare, n gnduri =i ac\iuni manifestndu-se prin
spontaneitate =i caracter imprevizibil, exprimarea sa
nendep[rtndu-se n principiu de aceea a confratelui mai mic
din miniaturile din cartea n \ara fluturilor Radu.
Ca attea personaje crengiene =i folclorice, Gugu\[ este
uria= prin capacitatea sa de a inventa parabole n care faptul
obi=nuit, cotidian, banal chiar, se pomene=te hiperbolizat,
ncadrat ntr-o atmosfer[ basmic[, neverosimil[, dar absolut
autentic[, dup[ cum se ntmpl[, de exemplu, n nuvela Cu=ma
lui Gugu\[. Protagonistul c[r\ilor lui Spiridon Vangheli este
52
neastmp[rat n sensul s[n[tos al cuvntului, ingenios =i
st[pnit de sentimente vii, puternice, care se transmit n chip
firesc =i chiar molipsitor nu numai copiilor. D[m drept exemplu
nuvela Bunelul.
mbinare organic[ de real =i fantastic, ea ne propune o
imagine n miniatur[ a ntregii crea\ii vangheliene. E pe moar-
te bunicul lui Gugu\[, oamenii vin la el s[-l roage s[ transmit[
rudelor decedate mai demult ve=ti de aici, de pe p[mnt. Url[
cinele, Gugu\[ se teme c[ o s[ nghe\e bocn[ sufletul
bunelului pn[ s-a ridica la cer..., O sanie nc[rcat[ cu saci
a ie=it pe poart[ =i a luat-o la moar[.
Pn[ aici totul se pare natural, ca n via\[. Dar Gugu\[
n-ar fi Gugu\[, dac[ n-ar pune la cale ni=te trebu=oare pe ct
de n[stru=nice, pe att de magice n accep\ia lui. n primul
rnd, el ascunde lumn[rile, creznd c[ f[r[ ele bunicul nu
va muri. n rndul al doilea, el merge la moar[ =i porne=te
sania cu caii napoi acas[, ghidat de aceea=i convingere c[
f[r[ colaci =i pine bunicul nu va muri.
Scriitorul dovede=te ingeniozitate pe m[sura personajului
cnd nu spune dintr-o dat[ de ce anume, cum anume caii au
venit singuri acas[.
Cnd aude istoria cu sacii care s-au ntors singuri de la
moar[, bunicul prinde suflet. Poate datorit[ unui castravete
murat pe care l mncase n ajun.
De aici ncolo se contureaz[ tot mai bine ambele personaje.
Gugu\[ este naivul de totdeauna, dar naivitatea lui e una n\e-
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

leapt[, pe care el o exprim[ firesc, spontan, memorabil. La


ntrebarea bunicului +i cum te-ai dus, bre, tocmai la moar[,
cnd afar[ era pr[p[denie?! nepo\elul r[spunde prompt: P[i
noi eram doi, a mers =i cinele matale cu mine.
Pe linia ingenuit[\ii nn[scute a lui Gugu\[ se nscrie ntre-
barea pe care i-o pune Gugu\[ bunicului: ... Dar tu nu te te-
meai s[ mori, c[ a=a era o ninsoare?...
Nepotul =i bunicul sunt adev[rate vase comunicante: ori
Gugu\[ a deprins =ireteniile nevinovate de la bunic, ori acesta
din urm[ a c[zut n mintea nepo\elului, de vreme ce, trecut de
optzeci de ani, dup[ ce afl[ c[ Gugu\[ ascunsese lumn[rile
ntr-o m[nu=[ , a adus de la deal ghiocei, a nconjurat m[-
53
nu=a cu floricele =i gr[ia cu dnsa: O venit prim[vara, Gu-
gu\[!
Sub influen\a nepo\elului sau n virtutea metodei de crea\ie
a scriitorului, ntemeiat[ pe respectarea valorilor etice supre-
me, care se cer prezentate n mod ingenios n cartea pentru
copii, bunicul se copil[re=te cnd zugr[ve=te un cine pe
c[su\a r[mas[ pustie, iar cu vopseaua care i r[mne mai face
ni=te g[ini pe u=a de la poart[, c[ s-au cam mpu\inat cele
din[untru.
Bunicul e dincolo de atare ciud[\enii =i copil[rii n\e-
lept cnd i l[mure=te lui Gugu\[ c[ umbl[ n genunchi prin
ograd[, deoarece seam[n[ floarea-soarelui =i c[ n general
trebuie s[ faci m[car oleac[ de lumin[ pe unde mergi. Vorba
citat[ la urm[ n-ar fi pl[cut[, dac[ n-ar fi preg[tit[ de ocu-
pa\ia concret[ a personajului care umbl[ n genunchi, pentru
c[ altfel l dor =alele.
Mai mult, cnd ograda se lumineaz[ puternic de la p[l[riile
de floarea-soarelui, bunicul deseneaz[ un cal, c[ruia i pune
o stea n frunte, iar lui Gugu\[ i face un soricel pe cu=m[.
Steaua =i soarele mic sunt dou[ simboluri, n care intuim pe
bunic =i pe nepo\el.
n felul acesta nuvelele lui Spiridon Vangheli despre Gugu\[
=i afirm[ un solid poten\ial cognitiv, instructiv, unul educativ.
Gugu\[, ca de altfel =i alte personaje pl[smuite de scriitor (Ciu-
bo\el, Titiric[), se dovede=te o permanen\[ a vie\ii cititorului
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

care nu preget[ s[ se aplece asupra c[r\ilor ce-i sunt destinate.


De data aceasta locul lui Gugu\[ ca personaj permanent
al c[r\ilor lui Spiridon Vangheli l iau Petru\, Pintilie, Costic[
Putin[ =i alte personaje bine individualizate prin vorbele =i,
mai ales, prin faptele lor. Petru\, de exemplu, cnd fr[\iorii
s[i cer p[rin\ilor s[ le aduc[ de la trg covrigi, un cu\ita= =i
alte obiecte simple, le cere un fel de f[in[ care lumineaz[.
Mam[-sa i aduce halva. Nu se dumerise ce fel de... f[in[
voise Petru\. Chiar i spune: Scoate, m[i, din capul cela ce ai,
nu m[ pune pe frigare... B[iatul nu-i spune de-a dreptul ce
voise s[ i se aduc[ de la trg (Pricepe-te, a zis Petru\, =i nu i-a
54
spus), dar i l[mure=te ceva mai trziu: ... Eu vreau s[ lumi-
neze capul meu a=a ca al lui Iisus Hristos, dar s[ nu m[ bat[
n cuie pe cruce.
Gndurile copilului sunt, evident, dintre cele mai nea=tep-
tate (pentru mama), dar sunt lesne de n\eles n contextul unor
aspira\ii nalte. Mama n\elege c[ Petru\ nu mai e un copil
oarecare, drept urmare i explic[ pe ndelete c[ nu f[ina de
aur, ci sufletul =i bun[tatea lui Hristos lumineaz[.
+i nu z[bav[ Petru\ are ocazia s[ demonstreze c[ e cu
adev[rat matur. Hojm[l[ului care l prinde la pere =i-i ia c[ma-
=a el i riposteaz[ pe dreptate: +-apoi capul nu-\i lumineaz[,
de ce s[ m[ pun n genunchi n fa\a ta?!
Mama, auzind ntmplarea de la Petru\, se exprim[ simplu
=i, totodat[, filozofic: Las[ c[ scot eu c[ma=a de la flocosul
acela, bine c[ nu te-ai pus n genunchi... C[ ta-are mul\i mai
vor s[ ne ngenuncheze! Apoi i-a mngiat p[rul =i a zis: Capul
t[u ncepe a lumina.
O parabol[ a apropierii omului de gndirea ndr[znea\[,
care dep[=e=te esen\ial cotidianul =i efemerul, iat[ ce este
nuvela inaugural[ a c[r\ii Tat[l lui Gugu\[ cnd era mic.
+i n-o opunem c[r\ilor despre Gugu\[, mai exact lui Gugu-
\[, ci e cazul s[ c[ut[m ori s[ intuim ce e comun ntre nuvela
de fa\[ =i nuvelele anterioare ale lui Spiridon Vangheli, sub
aspect literar =i filozofic. Comun[ este tendin\a permanent[ a
scriitorului spre dezv[luirea unor semnifica\ii surprinz[toare
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

ale ac\iunilor personajului, iar original este nivelul, acum


superior, al gndirii =i ac\iunii lui Petru\. Lectura e la fel de
pl[cut[ =i incitant[, iar revela\ia ni se pare acum una mai
profund[.
Similar[ sub aspectul semnifica\iei etice a faptei s[vr=ite
de personaj se prezint[ nuvela Pintilie. C[ urc[ pe acoperi=ul
casei, c[ umbl[ pe catalige nalte, sunt fapte ie=ite din comun
n n\elegerea unei m[tu=e Axinia, dar la un moment dat Pintilie
deseneaz[ o minune de nger, ct peretele... =i ngerul zbura
spre r[s[rit =i \inea n mn[ Sfnta Evanghelie.
Semnifica\ia etic[ deosebit[ a faptei b[iatului e subliniat[
n mod expres de c[tre o vecin[: M[iculi\[, ce nger! Nu
55
degeaba b[iatul se urc[ mai sus dect to\i: el e mai aproape
de Domnul.
Semnifica\iile etice majore ale faptelor acestor personaje
adeveresc o cre=tere esen\ial[ a maturiz[rii intelectuale a
copilului sau mai curnd a dorin\ei subiective a scriitorului
de a-=i prezenta personajul ntr-o atare ipostaz[, ceea ce nu e
r[u, de=i strne=te o anumit[ b[nuial[ c[ Petru\ =i Pintilie ar
nutri idei =i idealuri prea nobile pentru vrsta lor fraged[.
Cu mult mai fire=ti sunt aventurile lui Costic[ Putin[. Copil
zbn\uit =i cu draci ntr-nsul, acesta glume=te cu cine trebuie
=i cu cine nu prea, de se alege cu o b[taie cu rigla de la
domnul nv[\[tor; el nu =tie m[sura =i st[ la s[niu= pn[ trziu,
de-l face pe taic[-s[u s[ njure =i s[-l a=tepte nr[it pentru c[-i
udase ciubotele; chiar de sfintele Pa=ti rupe c[ma=a ntr-un
cui, de a mncat b[taie de la maic[-sa. Cea mai temerar[ aven-
tur[ a lui Costic[ e urcarea n vrful unui copac, de unde nu-l
poate cobor nimeni, apoi =i autosalvarea sa miraculoas[ (la
r[d[cina naltului copac taic[-s[u legase un cine r[u). ntrea-
ga nuvel[ e de o autenticitate des[vr=it[, nic[ieri faptele
personajului =i ideile acestuia nu par atribuite lui Costic[;
copilul =i dezv[luie felul de a fi n mod natural, conform
psihologiei sale.
+i mai antrenant[ este nuvela Olti\a. Subiectul acesteia,
axat pe mbobocirea sentimentului de dragoste, se desf[=oar[
att de firesc, nct nici nu iai seama cnd aventurile lui Donu\
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

se sfr=esc prin dumerirea lui c[ Mih[i\[, colegul pe care =i-l


luase po=ta=, nu ducea bile\elele de dragoste fetei, ci confec\i-
ona din ele avioane =i se alegea el, nu Donu\! cu batista de
la fat[.
Apoi Na= Nic[, Vaisle a Vr[bioaicei =i alte nuvele ntemeiate
pe aventuri autentice =i f[r[ s[ con\in[ idei care s[ lase loc
ndoielii n privin\a firescului lor se las[ citite ca =i cum dintr-o
r[suflare, mai cu seam[ c[ Spiridon Vangheli a r[mas =i aici
maestrul am[nuntului, detaliului, dialogului sau al expresiei
metaforice memorabile. Na= Nic[, de exemplu, umbla cu
capul n nori, fudul, numai p[s[rile =tiau cum sunt ochii lui.
56
Cit[m aici =i uvertura nuvelei Olti\a ca exemplu de scris pe
ct de simplu =i concret, pe att de atr[g[tor =i memorabil:
Cnd m[ uitam n oglind[, parc[ nu eram chiar urt, dar de
m[ ntlneam cu Olti\a, sc[pam amndoi ochii n p[mnt =i
eram mut ca ciutura fntnii. P[i dac[ avea o bombonic[ de
nas luminat de doi ochi alba=tri, obr[jorii ni=te bujori proasp[t
nflori\i, corpul o trestie =i rdea a=a de senin, de parc[ suna
un clopo\el de argint.
ntreaga carte Tat[l lui Gugu\[ cnd era mic face obiectul
unei lecturi delicioase, chiar paginile n care autorul =i prezin-
t[ cele dou[ personaje n ipostaze mai pu\in fire=ti se citesc cu
pl[cerea prilejuit[ de literatura de calitate. Ele ne transport[
imaginar n lumea copil[riei nevinovate, pline de n[zbtii =i
peripe\ii, servindu-ne concomitent ca exemple de limb[ =i stil
pe potriva subiectelor abordate de autor.
Alta e starea de lucruri n cazul celei de-a doua c[r\i noi a
scriitorului Copii n c[tu=ele Siberiei (2001). E o nuvel[
documentar[, scris[ cu durerea cauzat[ de groaznica deportare
a oamenilor harnici, b[nui\i de lips[ de loialitate fa\[ de
regimul stalinist, adus la noi la 28 iunie 1940. A=a-zisa elibe-
rare avea s[-=i v[deasc[ foarte curnd fa\a sa neb[nuit de
crud[, de-a dreptul odioas[.
n ziua aceea de iunie 1941 Vasile Bujor le permisese copi-
ilor s[ culeag[ toate cire=ele care le f[ceau din ochi cu rume-
neala lor v[ratic[. Nimeni nu b[nuia c[ ne p[=tea urgia cea
mare. Militari narma\i st[teau deocamdat[ ascun=i n
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

V[g[una Bursucului =i nu se sinchiseau de avioanele nem\e=ti


nc[rcate cu bombe; ei aveau ce aveau cu copiii care m[nn-
c[ cire=e =i cu cei care cresc pomi de cire=. De ce? P[i s[ mai
fac[ schimb pe noi s[ ne tot duc[ n Siberia =i ei s[ vin[ la
cire=e =i la toate celea, ba chiar =i n casele noastre.
Episodul inaugural al deport[rii este concret =i-i pres[rat
cu am[nunte =i detalii de o adnc[ sugestivitate: Olti\a tocmai
visa c[ un fluture =i cere voie s[ se a=eze pe una dintre florile
ei din fa\a casei, cnd auzi ni=te b[t[i stra=nice n u=[. N-a
dovedit tata s[ deschid[, c[ (militarii. I. C.) au =i f[rmat
u=a. Au intrat doi cu pu=tile, unul cu cicatrice pe fa\[, cel[lalt
cu nasul turtit =i ochii ngu=ti. Al\i doi militari, cu baionetele
57
scoase, st[teau n prag. Le-au dat de n\eles n ruse=te s[ se
mbrace =i s[ ias[ ndat[ afar[.
Unde ne duc, tat[?
Tata a strns din umeri. Cum nu avea mna dreapt[ de la
ncheietur[, nu-i era u=or s[ se mbrace, de obicei Olti\a l
ajuta. Acum nu se putea ncheia la un nasture =i tot ncerca cu
din\ii. Cnd fata a s[rit s[-l ncheie, cel cu ochii ngu=ti a
mbrncit-o:
N-ai voie s[ te apropii!...
Militarii care ntrerupseser[ visul unui copil =i care, la or[
trzie de noapte, veniser[ s[-i fure copil[ria erau trimi=ii
sovietelor mputernici\i cu deportarea p[rin\ilor =i bunicilor
no=tri. O f[rmitur[ de pine nu i-au l[sat s[ ia, att ct a
nh[\at Olti\a din blidar trei linguri de lemn. Ba mai mult
chiar, cnd o vecin[, auzind bocete, a alergat la gard s[ le arun-
ce o pine n c[ru\[, i-au ar[tat pu=ca.
Groz[viile care au urmat sunt prezentate de scriitor n
desf[=urarea lor turbat[: D apoi la B[l\i, vuia gara de r[cnete
cnd i-au urcat n tren, c[ au arestat o groaz[ de oameni de
prin toate satele. +i unde s[-i ticseasc[? n trenul pentru c[rat
vite. Cnd nu mai nc[pea un om n vagon, mai aduceau un
buluc, mpingndu-i cu pu=tile...
Pe neprins de veste textul devine publicistic. Episoadele vii
=i memorabile nu lipsesc (de exemplu, acela cu fierarul: +i
unde nfige el vrtos picioarele n peretele vagonului, odat[
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

n=fac[ scoabele =i, cnd mi s-a opintit, s-a dus peste cap cu
gratii cu tot, de au s[rit scndurile din fereastr[. Aerul a intrat
n vagon, dar (militarii. I. C.) l-au nh[\at pe bietul fierar =i
nu l-a mai v[zut nimeni), dar scriitorul nu se sinchise=te nici
de expunerea discursiv[: O lun[ ntreag[ i-a tot dus trenul.
Se ncepuse r[zboiul. Nem\ii intraser[ h[t cine =tie unde n
\ara ruseasc[, bol=evicii ns[ se tot luptau cu copiii c[rora le
plac cire=e, cu ta\ii =i cu mamele lor, Seara i-au mbarcat
pe copii =i femei ntr-un vapor =i au tot mers pe fluviul Obi
nc[ o lun[ =i jum[tate pn[ n str[fundurile Siberiei, n-ar
mai fi ouat-o dracul. Acolo i-au mpr[=tiat pe moldoveni prin
58
c[tunele ntemeiate de ru=ii deporta\i n anii treizeci.
Apel[m la text nu numai pentru a ar[ta pe viu modul de a
nara al scriitorului, dar neap[rat =i pentru a aduce astfel la
cuno=tin\a cititorilor mici adev[rul despre deport[rile
staliniste. Au crescut ntre timp genera\ii noi care nu cunosc
atrocit[\ile la care s-au dedat sovieticii pe p[mntul nostru n
1941, apoi n 1949 =i mai trziu, =i scriitorul =i-a n\eles datoria
de a aborda un subiect att de dureros.
n continuare pe planul din fa\[ al nara\iunii se afirm[
personaje concrete, ntre care mai ales Olti\a, care dup[ chinu-
rile ndurate n Siberia se decide s[ se ntoarc[ f[r[ permisiune
la ba=tin[, astfel scriitorul crend un cadru propice dezv[luirii
celorlalte crime ale regimului comunist stalinist (era pr[p[dul
foametei n Moldova, au m[turat podurile [=tia cu steagul
ro=u...). Ce-i drept, Olti\a, n alte cazuri celelalte personaje
devin un fel de portavoce ale scriitorului, dovedind o
ndr[zneal[ aproape incredibil[. De exemplu, cons[teanului
care slujea regimul dictatorial stalinist =i intrase n biseric[
cu arm[ =i cu chipiul n cap, ea i pune o ntrebare care putea
s-o coste via\a: Bade Gheorghe, cui \i-ai vndut sufletul!
Satanei care \i-a dat arm[? Tot ea i arunc[ n obraz versurile
eminesciene: Cine-a ndr[git str[inii,/ mnca-i-ar inima
cinii! Femei n etate, lipsite de lumina c[r\ii, l condamn[
deschis pe Stalin atunci, n timpul deport[rii, cnd o vorb[
spus[ mpotriva regimului \i aducea moartea: Poate va pieri
odat[ cinele ista de Stalin! Alt[ dat[ m[tu=a Olga roste=te
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

un adev[r pe care l spunem azi cu to\ii, dar nu era la fel de


u=or s[-l pronun\e un om n condi\iile epocii: Pentru trei spice
prlite, pe care le-am muncit tot noi?! +i te judec[ acela care
ne-a furat Basarabia!
Nu e vorba de vreo abatere a scriitorului de la adev[rul
vie\ii. Obiec\ia noastr[ se reduce la exprimarea propriu-zis[
direct[ =i chiar ap[sat[ a groaznicului adev[r al epocii de
c[tre personaje; atare adev[ruri poate s[ le vehiculeze n pre-
zent autorul nsu=i ori ni=te personaje temeinic evoluate sub
aspect intelectual.
Oricum, Spiridon Vangheli a prezentat cu ndr[zneal[ civi-
c[ =i cu lux de am[nunte sugestive sub aspect artistic via\a
59
p[mntenilor no=tri deporta\i (a se vedea, spre exemplu, episo-
dul mor\ii tat[lui Olgu\ei, aruncat de militarii ru=i de viu
drept hran[ porcilor), n aceasta constnd meritul s[u nen-
doielnic. Cititorii mici au acum ocazia s[ con=tientizeze o
seam[ de adev[ruri groaznice, pe care scriitorul le-a dezv[luit
cu acea strngere de inim[, ce ni se transmite cu puterea artei
nutrite cu sevele tari ale realit[\ii concret-istorice.
Ambele c[r\i, la care ne-am referit aici, ntregesc n mare
m[sur[ portretul de crea\ie al scriitorului, l[rgesc aria de
cuprindere a realit[\ii =i adaug[ nuan\e noi scrisului s[u artistic,
fidel adev[rului vie\ii =i al istoriei.
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

DESPRE LITERATURA, LIMBA +I ISTORIA NOASTR{


Pe lng[ adnca cuno=tin\[ a artei dramatice n genere =i pe
lng[ un mare fond nn[scut de gust =i de imagina\iune, pe
lng[ ceea ce se cere de la tot autorul dramatic, mai trebuie
studiul epocii dramatizate din toate punctele de vedere.
Bogdan Petriceicu HASDEU, Articole =i studii literare, Bucure=ti, Editura pentru
literatur[, 1961, pag. 82.
(Continuare n pag.66)
DUMITRU MATCOVSCHI
60 DE LA BALAD{
LA DIATRIB{

Ideea acestui articol apar\ine, indirect,


poetului. Cuvintele, fierbin\i cndva, mi se r[cesc. / Bolesc,
cer=esc pine de sa\ =i s[n[tate. / +i tot muncesc din noapte-n
noapte, cad n bot. / +i nu mai scriu, iar dac[ scriu, / blesteme
scriu, satire scriu, =i nu balade se dest[inuie Dumitru Matcov-
schi n poezia Scrisoare mamei din cartea Pas[rea nop\ii pe
cas[ (Chi=in[u, Editura Prometeu, 2003, pag. 247). Contrapu-
nerea vehement[ Blesteme scriu, satire scriu, =i nu balade
chiar dac[ nu e prezent[ n toate operele din ultimul timp ale
scriitorului, exprim[ o stare de spirit =i, respectiv, o primenire
de principiu a crea\iei lui, cel pu\in ca inten\ie, ca tendin\[.
Aceast[ schimbare am constatat-o =i la lectura c[r\ii Ve=nica
team[ (2001), criticul literar Eliza Botezatu exprimnd-o n
prefa\a acestei culegeri ca intensificare a dramatismului.
Nu mai este melancolia sau vaga reverie de alt[ dat[, nu mai
sunt nostalgiile purificate de visare, ci nnegur[rile ca ni=te
proiec\ii interioare ale angoaselor existen\iale. Este un drama-
tism autentic, f[cut din grave nelini=ti =i deziluzii, din chinu-
itoarele incertitudini =i chiar dintr-un sentiment de neputin\[
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

n fa\a vie\ii, din con=tiin\a cercului vicios. Dogoarea mistui-


toare a unor dureri de demult (seceta din 47, vremurile stali-
niste) se ntlne=te cu durerile actuale: doare graiul, doare
sufletul, dor bocetul, secera de lun[ =i trilul de ciocrlie, doare
lacrima... (pag. 11). Colega de breasl[ are dreptate cnd
afirm[ c[ nervul polemic totdeauna i-a fost caracteristic lui
Dumitru Matcovschi, dar abia n anii 90 el a abordat poemul
satiric, =i unicul moment subliniat de ea, care strne=te insa-
tisfac\ie, e c[ textele satirice nu aduc performan\e deosebite
(Ibidem). Opinia noastr[ e c[, de=i sunt n adev[r mai
lozincarde, mai s[race n subtilit[\i de ordin stilistic dect
alte poezii ale autorului, diatribele de ultim[ or[ l prezint[ 61
pe scriitor ca pe un creator implicat profund n nelini=tile
timpului =i ca pe un cultivator harnic al unor formule literare
adecvate abord[rii poetice a acestor nelini=ti.
Este semnificativ c[ diatriba, cultivat[ acum de Dumitru
Matcovschi cu o ostenta\ie permanent[, este o specie literar[
care s-a afirmat n antichitate n leg[tur[ cu zugr[virea de
c[tre filozofii cinici a ceea ce se numea =i se nume=te depra-
varea moral[ a epocii =i c[ subliniatul caracter violent al
criticii moravurilor a f[cut ca diatriba s[ devin[ sinonim[ cu
pamfletul (Dic\ionar de termeni literari, Bucure=ti, Editura
Academiei, 1976, pag. 121).
Astfel zis, Dumitru Matcovschi cultiv[ azi cu preponderen\[
pamfletul, dup[ cum se n\elege limpede la lectura c[r\ilor
sale Ve=nica team[ =i Pas[rea nop\ii pe cas[.
n chiar prim strof[ a poeziei Aici departe autorul se vede
la m[rgioar[ / de plai, de \ar[, de grai matern / amar[ soar-
t[, testamentar[ / ne-nve=nice=te cu dor etern. Pe m[sura
desf[=ur[rii discursului poetic elementul de pamflet ia propor\ii
=i devine dominant: Aici departe p[=teau odat[, / p[=teau
mioare n deal, pe izlas, / A fost Basarabia toat[ arat[, / din
stn[ un \arc, un ocol a r[mas. / +i pleac[ n lume basara-
beanul / =i f[r[-o le\caie, =i f[r[ comnd, munce=te s[rmanul
din greu ca \[ranul, / pentru c[ fra\ii mo=ia i vnd...
Cu fiecare strof[ durerea poetului e mai mare, mai sf=ie-
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

toare: Munce=te (\[ranul. I. C.), munce=te, munce=te, mun-


ce=te, / se umile=te, bolnav =i s[rac, / +i Basarabia se png[-
re=te, pelinul cre=te, amar, n prag...
n textul preponderent publicistic apare un cuvnt cu sens
evident simbolic pelinul , faptul adeverind r[mnerea auto-
rului n cadrul poeziei, mai cu seam[ c[ =i n continuare Dumitru
Matcovschi cultiv[ un vers marcat de expresia metaforic[ dens[,
purt[toare de sens ideatic profund: +i nucul, b[trnul, se
ve=teze=te, / izvoarele seac[, b[l[ure=te, /balaurul ro=u, ci-
nele latr[, =i nu mai arde focul n vatr[...
La drept vorbind, imaginea cu balaurul =i cinele ar fi sufi-
62
cient[ pentru sugerarea st[rii jalnice a Basarabiei ajunse la
ananghie. Dar poetul apeleaz[ =i la simbolul cucuvelei, menit
s[ poten\eze definitiv destinul jalnic al acestei palme de
p[mnt. Cnd lumnarea abia de mai plpie, doar pas[rea
nop\ii mai flfie, / o pas[re mare, o cobitoare, / de r[u tot-
deauna prevestitoare... De ce aceast[ ngro=are a culorilor,
aceast[ lips[ de ncredere ntr-un viitor cel pu\in normal? De
r[u prevestitoare e o bufni\[, un cucuvai, huhurez. / E pas[rea
neamului nostru r[zle\. / Cumplit[, nsp[imnt[toare, banal[. /
E pas[rea noastr[ na\ional[.
R[zle\irea, lipsa de unitate a poporului nostru, e conside-
rat[ de poet cauz[ principal[ a tuturor relelor, drept care cucu-
veaua se nvrednice=te de calificativul de pas[re... na\ional[
a romnilor moldoveni sau poate apare, nu poate s[ nu apa-
r[ ntrebarea a moldovenilor deosebi\i de... fra\ii no=tri
romni?
Suntem un popor vechi, de la Decebal, Burebista, Traian,
numit romn de cronicari =i de clasici, de savan\i na\ionali =i
de unii cu renume universal, dar care nu se poate dumeri n
ntregitatea sa cine este, de unde vine =i ncotro merge, cine-i
sunt prietenii, cine du=manii, ce limb[ vorbe=te etc. E cauza
principal[ n viziunea lui Dumitru Matcovschi a destinului
nostru vitreg. Avem o limb[ comun[ ntregului spa\iu rom-
nesc Limba romn[, cea de ieri, de azi, de mine, / cea
binecuvntat[ de zei =i prela\i, / limba \[rnelor b[trne, cea
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

de pine, / cea de la Nistru, de la Putna, din Carpa\i. Dar n-avem


cu to\ii con=tiin\a romnit[\ii noastre ca popor =i a limbii
noastre, drept care limba romn[, limba noastr[ de acas[, /
de la V[leni, Alexandreni, Mereni, Orhei, / a fost cu noi, =i ea
a fost pe roat[ tras[, / a fost cu noi pus[ n \eap[ de mi=ei.
Din cauza r[zle\irii ni se ntmpl[ toate relele cu gheare
p[gne, cu sete de glorie / se rupe din pine, dar =i din istorie, /
se rupe din datin[, dar =i din credin\[, / se rupe din datin[,
dar =i din fiin\[. Iar finalul acestei ruperi este... durerea:
durere, durere, durere corvoad[ / +i Basarabia crucificat[.
Poetul are con=tiin\a complexit[\ii vie\ii: el nu pune absolut
totul pe r[zle\ire, mai exact vede =i factorii adiacen\i ai
63
durerii noastre, de exemplu conduc[torii nedemni, a c[ror
blamare poetic[ formeaz[ motivul de baz[ al Satirei XX.
Tabloul pu\in spus sumbru ori sinistru +i acum? Pe care
drum? / Invidie. Cloac[. Fum. / Fumul greu, nec[cios. / Invi-
dia cui, n os. / Cloaca intelectual[ are drept echivalen\i
doi factori. Primul: Scrum de-a mai r[mas, ponos / din tot
ce cndva a fost / idee na\ional[. Cel de-al doilea: A venit =i
vremea lor, vremea nemplini\ilor, vremea tic[lo=ilor, a
nstr[ina\ilor, a comedian\ilor, vremea anonimilor, a
neispr[vi\ilor.
Dumitru Matcovschi e necru\[tor cu prezentul nostru care
se vrea numit =i el mi=elit. Are dreptate? Gre=e=te? n primul
rnd, el ne ndeamn[ la medita\ie. Avem libertatea de a-l
crede sau de a ne considera oameni normali tr[itori ntr-o
\ar[ normal[. Un lucru r[mne s[ n\elegem n urma lecturii
acea ve=nic[ team[, care a =i dat titlul c[r\ii la care ne referim:
Team[, ve=nic[. Mi-e team[. / Neagr[ teama, ca un junghi. /
Vom pl[ti ca mine vam[: / ne juc[m cu \ara-n bunghi.
E teama poetului, pe care o putem mp[rt[=i ori... sfida.
Mai mult, Dumitru Matcovschi se declar[ ajuns ntr-un impas
periculos: Ne nvrsteaz[ cnutul pn la os. / Piatra, c[lcat[
=i cr[pat[, nu s-a ros. / n talp[ intr[, ascu\it[ fier, jungher. /
Mai crezi, om bun! n cine crezi? / Eu nu mai sper.
i mp[rt[=im lipsa de orice speran\[? Ori poate ne unim
odat[ =i odat[ eforturile spirituale pentru a dep[=i starea jalnic[
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

n care ne-am pomenit.


Poetul ne-a prevenit. S[ nu zicem vreodat[ c[ n-am =tiut
ce ne a=teapt[ =i s[ nu uit[m spre ce ne-a ndemnat prin meta-
forele, simbolurile, alegoriile sale.
Acum e rndul nostru, al cititorilor, s[ citim, s[ cuget[m,
s[ ne manifest[m atitudinea prin fapte concrete. Ne ridic[m
n toat[ statura moral[ =i intelectual[ demn[ de Eminescu,
Creang[, Mateevici =i ceilal\i nainta=i de seam[ ori r[mnem
vorba poetului popor be\ivit, popor sinuciga=, / popor
h[mesit, popor p[tima=, / popor bolnd, popor nfrnt?
ndemnul acesta la medita\ie constituie mesajul proasp[tului
64
volum de versuri Pas[rea nop\ii pe cas[ (2003), n care cucu-
veaua continu[ s[ inspire poetului teama de toate relele p[mn-
tului. Primul =i cel mai amar dintre motivele care-i poart[
pana pe hrtie este, n continuare, nstr[inarea Basarabiei. n
stil v[dit eminescian Dumitru Matcovschi se adreseaz[ Patriei
noastre istorice: Ce-\i doresc eu \ie, maic[ Romnie, / dorul
=i n[dejdea sufletului meu? / S[ r[mi aceea=i veche ctitorie /
unde face slujba nsu=i Dumnezeu. Dorin\a poetului este
fireasc[ =i imperativ[: Fiii t[i s[ vin[ din str[ini acas[. / S[
le spui pe nume: puii mamei pui, / s[ le spui c[ lumea, ctu-i
de frumoas[, / Nu-i ca Romnia inimoas[, nu-i. Iar venind
vorba de Basarabia, cuvntul scriitorului cap[t[ dang[t de
clopot mai durut ca oricnd: A vndut-o cine? +i de ce,
m[icu\[? / Slug[ vitregit[, plin[ de necaz, / Umbl[ ab[tut[,
umbl[ s[r[cit[, / Alt[dat[ plns[, ru=inat[ azi...
Sufletul poetului sngereaz[, =i durerea lui se a=az[ n
vers parc[ de la sine, din spontaneitatea inspira\iei divine:
Aici departe, b[tu\i de soart[ / c[lca\i n tin[ de blestema\i, /
ne ducem veacul cu ap[ fiart[ / pe malul Nistrului abandona\i: /
nti de sor[, nti de frate, / nti de marii, de patrio\i, / cei
cu palate =i cazemate, / cei cu de toate, pl[ti\i cu zlo\i; / au
\ar[-n \ar[, au \[ri=oar[, / fac legi, se ap[r[ ca ni=te zmei / =i
iar[, =i iar[, =i iar[, =i iar[ / se duce prostitul popor cu ei...
Motivul principal definitoriu, am zice, al durerii neo-
goite a poetului revine ca un refren ntr-o poezie reluat[ din
culegerea Ve=nica team[: Aici departe p[=teau odat[, /
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

p[=teau mioare-n deal, pe izlaz. / Vndut[ a fost Basarabia


toat[, / din stn[ un \arc, un ocol a r[mas. // Tr[dat[. O dat[
=i nc[ o dat[, =i nc[ o dat[, =i iar[, =i iar, / cu limb[, istorie,
mam[ =i tat[, / cu datin[ =i cu vechiul hotar...
Cu toate c[ speran\a mai lic[re=te pe ici-colo, dezn[dejdea
poetului este mare =i grea: Luceaf[rul plpie nc[, mai
plpie, / dar pas[rea nop\ii din aripi, oh, flfie / =i \ip[
necuviincioas[, buhoas[, / pe cas[ la mine, la tine pe cas[...
Am dezvelit sper[m nervul principal al durerii poetului
=i te-am l[sa, drag cititor, s[ vezi cu ochii min\ii tale ce =i cum
spune mai departe acest fiu nsngerat nu numai la figurat,
din p[cate, al Basarabiei nstr[inate. Dar e =i ceva oarecum
65
greu de n\eles, de vreme ce Dumitru Matcovschi nu uit[ de
adev[rul crunt al istoriei noastre nici n contextul elogiilor
meritate aduse de el p[mntului str[mo=esc =i omului care-l
sfin\e=te. S[-l vedem ori, =i mai bine, s[-l sim\im n poezia
Sfnt[: Omul, sfnt, sfin\e=te locul. / Sfnt n vatr[ arde focul. /
Floarea sfnt[, busuiocul. / Sfnt[ pine de pe mas[, / de la
mama, de acas[. / Totdeauna sfnt =i mare / Soarele, m[ritul
soare. / Pumnul sfnt, cel de \[rn[. Sfnt[ limba cea ro-
mn[...
Scriitorul vede, n\elege =i nu ocole=te motivele sacre ale
inspira\iei sale, ntre care mai ales limba str[mo=easc[: Sfnt,
n limba noastr[ sfnt[ / =i privighetoarea cnt[...
Totul e adev[rat, dar jubilarea poetului e numai par\ial[
=i oarecum am[gitoare, de vreme ce n finalul lucr[rii motivul
durerii revine cu aceea=i regularitate de refren: dup[ ce =i
imagineaz[ c[ ar putea s[ ne vin[ pe ospe\e un frate, o sor[
(cine vine s[ coboare), Dumitru Matcovschi deplnge
b[rb[te=te adev[rul esen\ial: dar nu mai coboar[ nimeni, /
c[ nu mai are la cine; / la str[ini munce=te, roab[, / maica
noastr[ basarab[...
ntr-un atare context nu e de mirare c[ poetul ne propune
o variant[ nou[ a excelentei sale opere Basarabia, f[r[ s[
schimbe ns[ finalul dureros: Trecut[ prin foc =i prin sabie,
furat[, tr[dat[ mereu, / e=ti floare de dor, Basarabie, / e=ti
lacrima neamului meu.
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

O men\iune aparte se cere f[cut[ pe marginea poeziei


Scrisoare mamei. Dispari\ia fizic[ a mamei scriitorului =i
poemul scris de colegul de breasl[ Gheorghe Vod[ pe urmele
proaspete ale ntmpl[rii i-au prilejuit poetului un post-
scriptum n care, printre altele, el =i define=te cartea Pas[rea
nop\ii pe cas[ recviem pentru Basarabia romn[, defini\ie
sus\inut[ integral de multe versuri ndurerate ca: n[p[stuit =i
r[t[cit n vreme, / omul de om, ci nu de lup se teme. / Ratat[
via\a noastr[, blestemat[! / +i Basarabia din nou, / din nou,
din nou tr[dat[...
De fapt, nici poezia Antipozi nu poate fi l[sat[ f[r[ aten\ie
66
dac[ dorim s[ n\elegem just =i profund mesajul crea\iei din
ultimul timp a scriitorului. Debutul acestei opere este energic
=i extrem de dureros: Nu-i voievodul. S-a curmat, succesoral[, /
=i via\a lui. Ca multe alte vie\i. / +i-a r[mas Moldova cea
voievodal[, / basarabean[ a r[mas, de mp[r\eal[, / s[ fie iar
=i iar, =i iar =i iar[ / tr[dat[, scoas[ la mezat cu ploconeal[...
Izvodit[ din durere neogoit[, crea\ia din ultimii ani a lui
Dumitru Matcovschi v[de=te un cuget[tor lucid la aceast[ or[
sinistr[ a istoriei noastre, dup[ cum sim\im acesta e cuvn-
tul! =i n poeziile Prosti\ii, Ho\ n rezerva\ie (variant[ nou[),
Muntele cel sfnt, Recviem pentru Basarabia romn[, Satele
basarabene =. a. Ce-i drept, operele care marcheaz[ crea\ia
literar[ cu tematic[ social[ a poetului se cer nu numai consem-
nate, dar parcurse n toat[ durerea pus[ de autor la temelia
lor, =i nu numai de un cronicar atent la valorile spirituale
remarcabile, ci de toat[ societatea n numele c[reia un fiu al
ei, luminat =i demn, se str[duie=te permanent s-o de=tepte prin
verbul s[u inspirat.

DESPRE LITERATURA, LIMBA +I ISTORIA NOASTR{


Dup[ anexarea ]n 1812 a p[r\ii dintre Prut =i Nistru a Moldovei
istorice (a a=a-numitei Basarabii) de c[tre imperiul rus, aici,
din motive lesne de ]n\eles, a fost utilizat[ pentru vorbirea
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

localnicilor denumirea improprie, neterminologic[ de limba


moldoveneasc[. }n 1818, prin Regulamentul organiz[rii
administrative a Basarabiei, limba moldoveneasc[ este
declarat[ chiar limb[ oficial[ p[strat[ p`n[ ]n 1828, c`nd
drept limb[ oficial[ este recunoscut[ din nou doar limba rus[,
limba localnicilor fiind ulterior scoas[ cu totul din uzul oficial.
Silviu BEREJAN, Varietatea moldoveneasc[ a vorbirii orale romne=ti =i limba
literar[ scris[. }n culegera colectiv[ Limba romn[ este patria mea. Studii.
Comunic[ri. Documente, 1996, pag. 111.
(Continuare n pag.82)
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

II

DE
BIOGRAFII

CREA|IE
68

ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI


VASILE LEVI|CHI
69

Poetul, publicistul =i traduc[torul Vasile


Levi\chi a v[zut lumina zilei la 15 noiembrie 1921 n comuna
Carapciu (pe Siret, ad[uga neap[rat scriitorul) din nordul
Bucovinei. A absolvit Universitatea Pedagogic[ de Stat Alecu
Russo din B[l\i (1959).
A lucrat profesor de limba =i literatura romn[ n nv[\[-
mntul secundar, apoi n cel superior, la Universitatea de Stat
din Cern[u\i. Un timp a fost redactor-=ef al ziarului Zorile
Bucovinei, promovnd o limb[ romn[ curat[, corect[, opu-
nndu-se n limitele posibile n condi\iile afurisite ale regi-
mului comunist de ocupa\ie ndoctrin[rii bol=evice a citito-
rilor =i oferind cu generozitate spa\iu scriitorilor tineri locali.
A nceput s[ tip[reasc[ versuri, proz[ scurt[ =i articole publi-
cistice nc[ n anii 50, parcurgnd toate etapele obi=nuite pentru
evolu\ia =i afirmarea unui scriitor n[scut =i crescut n provincie,
ba nc[ n una nstr[inat[ cumplit =i ucrainizat[ acerb.
Versul simplu, nvecinat cu simplismul, tradi\ionalist, con\i-
nnd ns[ =i sclipiri de poezie autentic[, metafore pitore=ti,
evoc[ri ale personalit[\ilor ilustre ale neamului, ne ntmpin[
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

la lectura c[r\ilor sale Versuri (1959) =i Gru =i cntec (1962);


n placheta La izvoarele Siretului (1966) am sim\it apropierea
scriitorului de n\elegerea rostului estetic al fenomenului
muncii (Pluta=ii) =i n genere a esen\ei estetice a crea\iei literare,
ntemeiat[ pe metafor[, sugestie =i revela\ie; au urmat dou[
c[r\ulii inegale (M[rturisiri n drum, 1966, =i Preludiul prim[-
verii, 1969), pentru ca abia n Inima iar[=i... (1972) poetul
s[-=i examineze riguros propria con=tiin\[, p[trunznd n zone
de obicei t[inuite ale fiin\ei umane =i pl[smuind dureroase
dialoguri cu sine nsu=i de tipul poeziei mplinire, expresie
generalizat[ =i generalizatoare a omului con=tient de menirea
70
sa pe p[mnt =i n societate. Inima iar[=i... a pus nceputul
crea\iei de maturitate a scriitorului, materializat[ ulterior cu
un succes constant n c[r\ile ntrziere de-o via\[ (1982), Se
destr[ma o noapte alb[ (1985), Adaos la cartea de vise (1989),
Cerul nc[ nesf[rmat (1996) =i Punte spre un mal inexistent
(1997).
Vasile Levi\chi a abordat =i nuvela de tip miniatural O,
sfnt[ naivitate! (1975) =i Centrul covrigului (1982) , eseul
publicistic (rubrici personale =i permanente n publica\iile
Literatura =i arta =i Contrafort). n anul 2001 a fost publi-
cat[, postum, o carte reprezentativ[ de publicistic[ Multe
trec pe dinainte... (Editura Augusta, Timi=oara). El a fost de
asemenea un traduc[tor inspirat, din limbile rus[ =i
ucrainean[.
S-a stins din via\[ la 21 octombrie 1997, la Chi=in[u.

nc[ n placheta de versuri La izvoarele Siretului Vasile


Levi\chi jinduia un cntec asem[n[tor celui murmurat de rul
din preajma =i din inima sa: B[trnii =eznd la odihn[ pe
mal/ S[-=i plece urechea la fiece val,/ Fl[c[ii aud[-l cnd vin
la sc[ldat:/ E cntec de-al nostru, / Se cere cntat! (aici =i n
continuare sublinierile din citate ne apar\in. I. C.). Poetul ne
obliga, nc[ de pe atunci, s[-l citim cu aten\ia cuvenit[, deoare-
ce mai clar nu se putea exprima n contextul ucrainiz[rii sau,
dup[ cum obi=nuia el s[ zic[ mai trziu, al iv[nirii noastre.
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

Dar un atare cntec ntrzia, drept care poetul se ntreba public,


fr[mntat de c[ut[ri: Unde e=ti, cuvnt nespus,/ S[ pot spune
ce-am de spus?
n aceea=i ordine de idei numim dou[ poezii care certific[
modelele artistice pentru care Vasile Levi\chi manifesta
predilec\ie de la bun nceputul activit[\ii de crea\ie: Cuvnt
pentru Luceaf[r =i Nu =tiu al\ii cum sunt... Apoi =i o seam[
de alte realiz[ri poetice, care puteau face onoare celor mai
talenta\i poe\i ai timpului: Od[ lui Harap Alb, R[spntie,
V[dane, Zna apelor, Brazii =i neap[rat +i inima...
Momentul afirm[rii nendoielnice a poetului a fost marcat
de coborrea lui n minele de z[c[minte poetice din adncurile
71
propriei sale sim\iri/cuget[ri. Am visat c[ eram fntn[ =i
m-am uscat.../ Izvoarele m[ ocoleau pe aproape =i fugeau n
adnc... citim n una dintre cele mai inspirate opere din cartea
Inima iar[=i... =i r[mnem surprin=i de perseveren\a scriitorului
n a-=i scruta sufletul =i a-=i face un necru\[tor examen de
con=tiin\[. Cu toate c[ finalul poeziei (mplinire) este prea
direct =i excesiv de optimist (Adun n str[funduri attea puteri/
din mii de =uvi\e de ap[ curat[,/ nct n-am s[ r[mn p[r[sit/
=i n-am s[ m[ surp niciodat[), cartea a nsemnat o cotitur[ a
autorului spre poezia interiorizat[, axat[ pe metafore =i
simboluri generatoare de sugestii lirice nea=teptat de bogate.
Dezbaterile interioare constituie nucleul de rezisten\[ al
poeziilor de introspec\ie =i o garan\ie estetic[ a influen\ei asupra
cititorului capabil =i el de scrutarea profund[ a sufletului
bntuit de st[ri eterogene. Personajul liric realizeaz[ c[ n
propriul s[u interior s-au ntlnit doi oameni (Omul r[u/
Eram eu), drept care se ntreab[ alarmat =i dornic de a se
salva de o atare duplicitate sf=ietoare (Mi-a fost mil[. L-am
urt./ Ct ai s[ m[ chinui? Ct?). Alt[ dat[ con=tiin\a
dedubl[rii, exprimat[ la fel de necru\[tor (Doi am fost ntr-
un eu,/ Unul bun =i altui r[u), l determin[ s[ se rosteasc[
r[spicat n favoarea celui bun =i s[ realizeze o poezie de
rezonan\[ etic[ surprinz[toare. Nu altcineva, din afar[, nu
colectivul, ca n preceptele ideologiei comuniste, n ultim[
instan\[ nu societatea este educatorul de n[dejde al omului.
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

Chiar avnd, binen\eles, =i acestea o anumit[ importan\[ n


schimbarea spre bine a omului, judec[torul suprem al
individului umane este el nsu=i, idee sugerat[ nu declarat[!
de autor n Sonet (pentru cel ce-=i vinde roaba).
Evolu\ia lui Vasile Levi\chi a avut drept ternei anume =i mai
cu seam[ c[utarea asidu[ de c[tre poet a cuvntului artistic
original =i personal, scrutarea interiorului ros de eminescienele
doruri vii =i patimi multe =i op\iunea etic[ just[, n consens
cu normele noastre autohtone milenare. Faptul se las[ remarcat
n toate c[r\ile de dup[ Inima iar[=i..., prezentate selectiv
de c[tre poetul nsu=i n volumul de totalizare Punte spre un
72
mal inexistent.
Acesta se deschide cu un compartiment Din ciorne mai vechi,
cuprinznd poezii de o cutezan\[ aparte, de aceea nepublica-
bile n anii totalitarismului ideologic comunist. Sunt ni=te
parabole cu cheie =i cu tlc, n dou[ dintre acestea cititorul
p[trunz[tor n adncul imaginii descoper[ sensuri referitoare
la starea de lucruri din ntreaga fost[ Uniune Sovietic[ cu
multtrmbi\ata n epoc[ egalitate n drepturi a tuturor na\io-
nalit[\ilor =i, respectiv, a limbilor. lat[-le: E har poetic, zice\i?
Asta m[ prive=te./ Pofti\i =i voi. Mai are balta pe=te.../ Vrei
mergi la ru. S[ vezi la o adic[, pe veci surori, o =tiuc[ =i-o
pl[tic[,/ n perspectiva-nnoitoarei prisme,/ n raiul apei f[r[-
antagonisme! Al stelei rubinii, al slavei =i-al luminii,/ n lupta
pentru pace chiar =i cu rechinii... =i nmiresma\ii tei bucovi-
neni, la drumuri, mor,/ Noi n-auzim nici plnsul cuvenit n
urma lor,/ Nici recviemul... Cad, pier smul=i din r[d[cin[./
De vntu-nstr[in[rii... \ara adnc suspin[./ Coroane uria=e
=i-n alb[ sfnt[ pace/ Se trec n amintire grea de-o vreme-
ncoace/ Romanticii, mb[trni\i n cer cu neguri, du=ii.../ Cu
ro=ul lor trufa=i pitici ne-au n[p[dit, scoru=ii. A se lua bine
seama la sublinierile operate de noi, care formeaz[ un subtext
poetic viguros, aproape fiecare vers con\innd adev[ruri impo-
sibil de a fi fost rostite n condi\iile de odinioar[. Autor de
epigrame dominate de inteligen\[ ironic[, Vasile Levi\chi a
scris vedem n aceast[ ultim[ carte a sa =i poezie disident[,
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

ca urm[torul catren a c[rui ironie se dovede=te mult prea


amar[ =i dureroas[: nstrun[-\i dibla, bucur[-te, barde,/ S[
tremure =i ale inimilor coarde/ n dobitoaca turm[ att de
cumsecade/ Pe largul drum gndind: s[-avem ce roade!/ O,
slav[ celui care =tie s-o-ndrumeze/ Cu teorii =i-n veci nemuri-
toare teze!
Mai directe, dar tot att de cutez[toare =i ironice =i tot
att de nepublicabile n epoc[! sunt versurile catrenului Mai
la vest de paradis/ Parc[ e mai mult[ floare./ Mai departe de
lucoare/ Cerul pare mai deschis.
Spirit justi\iar, Vasile Levi\chi asemuia cele 14 versuri tradi-
\ionale ale sonetului cu o pu=c[rie cu paisprezece gratii,
73
cititorului r[mnndu-i s[ intuiasc[ despre ce fel de pu=c[rie
i vorbea, printre rnduri, autorul.
Ironic, sarcastic, totdeauna fin n expresie, Vasile Levi\chi
a introdus n volumul s[u de totalizare cteva poezii din pla-
cheta Inima iar[=i... (M[ce=ul, Se desfac mugurii etc.) =i aproape
toat[ recolta liric[ cuprins[ n c[r\ile de dup[ 1972. Marcat[
puternic de tradi\ionalism, poezia lui nu este cu totul str[in[
de modernitate, de versul desc[tu=at ca formul[ artistic[.
Predomin[ totu=i sim\irea, imagina\ia =i capacitatea plastici-
zatoare ale scriitorului format =i educat n mediul bucovineano-
basarabean al timpului, ale scriitorului preocupat, la un
moment dat, de motivul chindiei, apoi =i de acela al toamnei,
determinndu-ne s[ tr[im adnc resemnata trecere a boabelor
vii r[mase/ Verzi-crude n iarna prea timpurie, cnd peste
visele toamnei tinere nc[ vine n[valnic albul potop al iernii,
care ncheie nu numai ciclul vegetal.
Poeziile reproduse n volumul de totalizare din cartea
ntrziere de-o via\[ sunt, n mare parte, parabole cu tlc filozo-
fic. Pentru cnd irose=ti, Pentru cnd ne amintim de prieteni,
Pentru cnd nu credem n basme =i alte piese lirice remarcabile
certific[ un har aparte al scriitorului con=tient de alc[tuirea
pestri\[ a sufletului omenesc, a vie\ii =i altfel cum? a
societ[\ii, fie aceasta chiar arhisovietic[ =i arhitotalitarist[.
Comunicarea lui cu cititorul se face oarecum n surdin[, f[r[
slogane =i concluzii afi=ate ostentativ =i apoetic. ntomnarea
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

omului, desp[r\irea lui de tot ce a constituit odat[ bog[\ia =i


farmecul vie\ii =i alte motive poetice sunt interpretate acesta
e cuvntul! de Vasile Levi\chi prin prisma unui sentimental
dublat n permanen\[ de un intelectual lucid =i repet[m
necru\[tor cu sine. Sim\irea profund[ =i durerea sf=ietoare
din nc[ o toamn[ Pas[re, pas[re,/ =tiu c[ \i-i sufletul greu/
cnd m[ deprind a te pierde,/ e prea-nsingurat codrul meu/ =i
prea pu\in verde fac opera aceasta o perl[ a liricii intime,
un joc de am[nunte =i detalii poetice, al c[rui sens este con=ti-
entizarea adev[rului etern despre om =i despre via\[. Presim-
\irile =i nostalgia, neautorizate de regimul timpului, sunt
74
cultivate n ntreaga carte ntrziere de-o via\[, fie c[ e vorba
de ve=nica Veghe (...=i-mi sp[l ochii n azur. Ah, de n-ar avea/
Str[lucirea zilei smbur negru-n ea!), de cruda Secet[ (cel din
urm[ strop de cer/ A fugit din bezna lor (a fntnilor. I. C.).../
Urma fostului izvor/ Unde-o mai g[se=ti n cer?) sau de att
de durerosul monolog Ce-i cu tine, p[dure? (Vai, ce multe
frunze-au c[zut,/ Fo=nitor =i bogat, =i trist a=ternut!/ Ce-i cu
tine, p[dure? Cum ai s[ iernezi?/ Nu \i-a fi dor s[ m-auzi, s[
m[ vezi?).
Apoi Se destr[ma o noapte alb[ ni-l prezint[ pe Vasile
Levi\chi n ipostaza de cititor talentat al fenomenelor naturii,
nd[r[tul c[rora se n\elege u=or, la decodificarea adecvat[ a
metaforelor =i simbolurilor, felul de a fi =i zbuciumul de o
via\[ ale omului. Marea zb[tndu-se cumplit (Mun\i de furtun[
=i nori o sugrum[...) =i adormind diminea\a visndu-=i seni-
nul i prilejuie=te scriitorului o descoperire a urmelor dure-
roase ale fr[mnt[rilor pe fundalul lini=tii matinale: E pace-n
str[funduri. U=oarele unde/ Mngie urmele nop\ii,/ Spal[
nisipul, dar nu poate ascunde/ Cearc[ne-goluri, umbre =i
cute...). Poetul nu-=i ng[duie o paralel[ direct[ ntre fenome-
nul natural prezentat =i firea uman[ n ve=nic fr[mnt, =i tocmai
acest fapt constituie un aspect concret al artei sale de a nu
servi cititorului o idee rumegat[, ci de a-i oferi posibilitatea
intuirii adev[rului uman n faptele naturii sau, ceea ce e totuna,
prin mijlocirea prezent[rii metaforice a acestora.
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

Alt[ dat[ Vasile Levi\chi se refer[ nemijlocit la via\a omului,


dar =i n atare poezii scriitorul g[se=te imagini surprinz[tor
de proaspete ca aceea n care personajul liric, frustrat =i nostal-
gic, se simte un condamnat/ la a=teptare silnic[ pe via\[. n
La cules de stele unul dintre a=tri i poart[ visul ne-mplinit,
dar spre diminea\[ dispare ca toate celelalte. Care mai
r[mne/ Bun[ de cules? se ntreab[ personajul liric, gata s[
porneasc[ prin cer, dar =i atunci l pa=te ne=ansa: La cules
de stele!/ Bune-ar fi de strns!/ Ochii urc spre ele / Dup[
una-am plns.
Atare cuget[ri exprimate metaforic alc[tuiesc, mpreun[,
o panoram[ a vie\ii suflete=ti =i intelectuale, unica ce-l preocup[
75
acum pe scriitor, ba chiar unica ce merit[ s[ fie luat[ n dezba-
tere de omul de art[ autentic. Dorul de mplinire n dragoste
=i n genere n via\[ =i nemplinirea omului, v[zute n unita-
tea lor permanent[, constituie un motiv frecvent n ntreaga
crea\ie liric[ a scriitorului. Dezam[girea nu ne ntmpin[ prea
des, ns[ atunci cnd apare e cumplit[, ca n Implacabilul
verdict. Rvnitor de slav[, personajul liric se vede, la cap[t de
drum, pr[dat de nsu=i visul s[u, r[mas nerealizat. Intuim n
astfel de imagini destinul vitreg al omului onest, pornit pe
cale dreapt[, ns[ nevoit s[ se abat[ din calea aleas[, n condi-
\iile draconice ale unei existen\e precare.
Ca ntr-o adev[rat[ carte de totalizare, compartimentul
Din periodice. ncerc[ri mai noi din ultimii ani =i din marea
iluzie confirm[ ntru totul virtu\ile unui maestru iscusit al
metaforei, simbolului =i parabolei. Vasile Levi\chi, de o lucidi-
tate deplin[ n pragul trecerii, face incursiuni ndr[zne\e n
istoria meleagului bucovinean, marcat[ de nenum[rate
n[paste, dintre care mai ales l preocup[ deport[rile staliniste,
dezna\ionalizarea romnilor bucovineni =i distrugerea
criminal[ a naturii; el cultiv[ cu o sete nepotolit[ sonetul,
ob\innd perfec\iunea n domeniu. Poetul continu[ sondajul
sufletesc necru\[tor, ca n chiar prima poezie din compartiment,
Spaime: Te ntuneci, fntna mea vie,/ numai pove=tile vin
s[ te \in[/ s[ d[inui n lic[r curat,/ a=tept s[ te-astupe/ =i s[
te \in[ ascuns[ p[mntul...
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

Ca un excesiv de serios autoexamen de con=tiin\[ sun[


ntreaga poezie Parabole. Nu-l absolvim pe poet de cele cteva
ode nchinate lui Lenin, dar Vasile Levi\chi era pe deplin ndrep-
t[\it s[ nu-=i repro=eze cu atta durere incidentala colaborare
cu veninoasa ispit[ a minciunii: +i mi-a zis s[ le cnt celor
mari osanale,/ S[ laud prostia, s[ imit papagalii./ Ce u=or
mi-este cugetul, cel ca plumbul de greu,/ +i nici c[-mi pas[
c[ nu mai sunt eu! E, desigur, portretul generalizat al omului
de art[ care a pactizat cu Puterea, n dauna adev[rului =i a
omului. Arta de satiric =i de sarcastic este lesne recognoscibil[
n strofa de ncheiere: Cine-i omul acesta de carne s[tul =i
76
solid?/ E prost el s[-=i pun[ con=tiin\a la zid?/ Ochii, umilii
ace=tia, ai mei sunt?... Ei =i?/ Obrajii prea rumeni s[ mai
poat[ ro=i.
Bucovina nstr[inat[, Carpa\ii oftnd, Valea Cosminului
pe cale de distrugere industrial[ sunt alte repere tematice
care n-au lipsit din sufletul poetului nici n ultimele lui opere,
cutreierate de durere pentru destinul vitreg al valorilor sociale,
naturale =i morale romne=ti n anii totalitarismului: Codrii
Bucovinei / grele amintiri,/ parc[ din mai ieri/ vin dureri =i
groaz[,/ peste pacea-adnc[/ a necuprinsei firi/ se aud =i ast[zi/
brazii cum ofteaz[..., lart[-ne, Vale-a Cosminului,/ pentru
veacul acesta pr[dalnic!/ Zumz[ie nu albine, ci lan\ul cu din\i
fer[straie ca-n iarna dezm[\ului,/ se vneaz[ =i-n toiul verii,/
cad stejarii =i c[prioarele,/ nomad[ =i lacom[ pravil[ dat[ s[
ne despoaie,/ veacul ateu nu aude \ip[tul lung al durerii...,
+i-apoi de unde attea lumn[ri/ la c\i Ioni avur[m noi
prin sate,/ zvrli\i de mult sub greii bulg[ri reci,/ =i unde-i groa-
pa lor, deasupra-i s[ te apleci?
Nu este numai un bocet dezn[d[jduit pentru satele ntregi
deportate n Siberii de ghea\[, poetul nu poate admite
dispari\ia definitiv[ a tot ce constituie comorile sociale =i natu-
rale ale |[rii Fagilor, imagini proaspete =i sugestive ne alimen-
teaz[ speran\a d[inuirii lor: dup[ ce =i-au ntins urgia/
vremuri nemiloase,/ pustiiri str[ine, iat[ c[ ies al\i br[du\i,/
urc[ verde tn[r/ pe versante rase,/ cresc s[ prind[ locul
marilor c[zu\i.
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

Acestea =i alte exemple concrete confirm[ vigoarea sim\irii,


credin\ei =i a artei propriu-zis literare a scriitorului, ca ni=te
opere bune, dar totu=i obi=nuite n contextul crea\iei lui. Evi-
den\iem ns[ trei poezii deosebit de concludente pentru sim\i-
rea, gndirea =i arta scriitorului. Postmioritic[ este o poezie
descinznd neap[rat =i din Doina eminescian[, nu numai din
n[pastele aduse de sovietici pe capul bucovinenilor: Atrnat
n crje, vechi picior de plai,/ Pumn str[in nchide gura cea
de rai./ +tears[-i urma stnelor,/ zestrea nu se vede,/ Strunga
ne-au corupt-o creaturi bipede,/ Pseudociobanii, a c[ror meni-
re-i/ Mulsul \[ri=oarei turm[-n istovire,/ Din dul[i r[mn
doar javre, cad n bot,/ Oile-s strpite cu p[stori cu tot,/ Doina- 77
prigonita ni s-a stins din fluiere,/ Ochii, pln=ii no=tri, pe
str[in l-nfurie...
Drept consecin\[ a unei atare st[ri de lucruri, apare urm[-
toarea Rug[ a poetului, fixat[ cu iscusin\[ n tiparele unui
sonet admirabil: P[rinte, adu-mi neamul mai acas[,/ Adun[-
mi-l ntre fruntarii drepte,/ C[ prea au smuls (str[inii. I. C.)
din vi\a lui aleas[.// Spre vetre r[t[ci\ii s[ se-ndrepte,/
Despov[ra\i de a=tept[ri cu anii.../ +i f[ s[ ne-n\eleag[ =i
du=manii.
n sfr=it, poetul consimte cu acel biet c[lin amar, frate
cu pelinul, din Descntec de credin\[, lesne asociindu-se n
memoria noastr[ cu m[ce=ul din poezia omonim[, metafor[
sugestiv[ =i frumos desf[=urat[ a talentului marginalizat, neluat
n seam[ n toat[ str[lucirea lui. Tu n iarna aprig[ zdren\uit
te \ii,/ Slab c[lin cu ramul firav ca un pai,/ Roada sngerie
doar pe ea o ai./ Tr[d[toare frunze te-au l[sat golit/ +i numai
c[lina nu te-a p[r[sit,/ Nu se vrea desprins[, nu =tie s[ pice/
+i nfrunt[ criv[\ul cel cu mii de bice... Nu e, nici aici, numai
bocet =i dezn[dejde, de vreme ce doar cu ea (c[lina. I. C.)
ntmpini viscol, ger, z[li=te,/ Doar cu ea, amara, d[inui n
restri=te.
n contexte concrete naturale =i sociale d[inuie, conti-
nu[ s[ d[inuie =i m[ce=ul, acum =i c[linul, =i f[r[ ndoial[
poetul. Acela care a cultivat =i proza scurt[, sor[ cu publicistica
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

literar[ att prin teme, ct =i prin tehnicile abordate de autor.


Cartea Centrul covrigului (Editura Hyperion, 1992), de exem-
plu, este o culegere de proze scurte, altfel zis de instantanee,
fiecare avnd tema sau motivul s[u, f[r[ s[ se constituie, luate
mpreun[, ntr-o carte unitar[ sub aspect tematic. n chiar
primul instantaneu Costea lui Toader al Ho\ului suntem
invita\i s[ medit[m asupra evolu\iei n\elesului =i modului de
apreciere a no\iunii (=i faptei) de... furt. nc[ bunicul lui Costea
furase o c[pi\[ de fn ntr-o iarn[ =i fusese g[sit dup[ dra ce
o l[sase pe z[pad[. +i satul nu-l cru\[ nici pe nepot: Costea e
al lui Toader, dar oamenii nu uit[ s[-i aminteasc[, m[car n
78
porecl[, c[ Toader e al... Ho\ului.
A=a e n sat, unde om cu om se =tie, se ngr[de=te, se mpac[,
dar totodat[ nu-=i iart[ p[catele cu una, cu dou[.
Dar n alte sfere? n ministere sau la ntreprinderi unii
dreg[tori, cnd fac co\c[rii mari, se zice c[ au dat dovad[ de
lips[ de modestie, sunt mustra\i cu str[=nicie =i li se scrie
cumplit[ dojan[ la catastif... Nu e r[u parc[. Dar scriitorul
=tie c[ scrisul acela se =terge mult mai repede dect porecla
purtat[ neam de neam de c[tre am[r\ii urma=i ai nepricepu-
tului care a l[sat dra de fn pe z[pada curat[... +i mai =tie
c[ prin evolu\ie s-a mai perfec\ionat =i capacitatea de a nu
l[sa dre din urm[.
Memoria colectiv[ =i trainic[ a satului, expresie pregnant[
a etosului popular s[n[tos, =i lipsa oric[rei memorii n cazul
attor ho\i incomparabil mai mari, din sferele n care ne
limit[m de nenum[rate ori la o simpl[, de aproape nimeni
=tiut[, mustrare pe o foaie de hrtie, sunt evocate de scriitor
succint, totodat[ sugestiv =i memorabil.
n Poveste cu f[c[tur[ sau n Coinciden\[ faptele, ntmpl[-
rile =i chiar personajele prezentate sunt mai consistente, acestea
apar ntr-o interac\iune ce formeaz[ subiecte de schi\e cu sub-
strat moralizator mai concret: problema etic[ e abordat[ aici
mai pe larg, mai st[ruitor, scopul principal al autorului fiind
dezv[luirea vie (epic[) a unor tipuri de oameni g[uno=i sub
aspect etic.
Pledoarie pentru dic\ionarul explicativ, Tr[snea =i problema
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

limbii, Literele lui Eminescu =i alte instantanee au drept tem[


diverse aspecte ale limbii, ale atitudinii noastre fa\[ de graiul
str[mo=esc, =i caracterul eterogen al tematicii c[r\ii ni se pare
derutant mai cu seam[ din cauza instantaneelor axate pe
problemele limbii.
Dar pn[ a ne argumenta aceast[ concluzie, ne vedem
obliga\i s[ eviden\iem =i varietatea modalit[\ilor propriu-zis
literare mbr[\i=ate de autor. Instantaneul inaugural Costea
lui Toader al Ho\ului e o tablet[ beneficiind de pe urma tehnicii
ns[il[rii =i sugestiei. Aici Vasile Levi\chi este mai mult poet
dect prozator. Judecat ca autor de proze, scriitorul ar putea
s[ se aleag[ cu aprecieri modeste detot. Un alt instantaneu,
79
N-avem idoli?, este poezie la modul direct, textul putnd fi
u=or a=ezat n strof[. Peste-o lume n=elat[/ de a=tept[ri =i tot
s[rman[,/ peste gloate f[cnd coad[/ la f[g[duieli-poman[...
Chiar =i rima apare, nu numai un ritm bine respectat de c[tre
autor. Un alt exemplu frumos n aceea=i ordine de idei: Balcoane
cu flori.
Nu sunt lipsite de rost =i de farmec instantaneele cu teme
etice, preponderent sau n ntregime lirice sau, ca n cazul
Pove=tii cu f[c[tur[, satirice =i sarcastice. Pu\in spus c[ =i ele
au dreptul la existen\[, cu excep\ia celor att de sub\iri =i
ca motiv, =i ca tratare, =i ca mesaj (tip: Rostul, Poetul etc.)
care puteau s[ lipseasc[ u=or =i din ziar, nu numai din carte.
Oricum, apari\ia editorial[ la care ne referim ar fi c=tigat
enorm dac[ autorul ar fi nchipuit-o numai din tablete
referitoare la problemele limbii. Vasile Levi\chi e =i-n acestea
liric, pe alocuri ironic =i sarcastic, de cele mai multe ori ns[
e grav, adopt[ o expunere de factur[ epic[ (obiectiv[) a unor
situa\ii concrete, a unor st[ri de fapt, a unui climat cultural,
fa\[ de care ia atitudinea cuvenit[. Pledoarie pentru dic\ionarul
explicativ, de exemplu, se aseam[n[ n unele privin\e cu un
articol de ziar. Importan\a problemei, sublinierea ap[sat[ a
rolului con=tiin\ei lingvistice a fiec[rui concet[\ean de-al
nostru, mai exact a lipsei unei atare con=tiin\e la majoritatea
consngenilor no=tri, prezen\a atitudinii combative a autorului
(fa\[ de necesitatea unui dic\ionar explicativ ca cel editat n
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

1977 =i 1985 =i, concomitent, fa\[ de acei purt[tori ai limbii


noastre, care n-au procurat nici m[car exemplarele v[dit pu\ine
ale volumului al doilea) ne determin[ s[ afirm[m c[ acesta e
instantaneul cel mai consistent, mai util, mai nalt apreciabil
dintre toate cte am pomenit pn[ aici. Am[rt c[ lumea nu
se gr[be=te s[ cumpere dic\ionarul explicativ (de care, n mod
obiectiv, cu to\ii avem nevoie, dar o parte a cona\ionalilor
no=tri nu simt necesitatea de a-l procura =i folosi zilnic), c[
acesta de un deceniu =i ceva st[ nevndut pe poli\ele libr[riilor,
scriitorul intervine direct =i t[ios: Cnd l aud pe cte un
mecanizator instruindu-l pe altul mai tn[r: Najme=te pe
80
tormoz, boule!, mi zic treac[-mearg[, tot a r[mas un element
autohton... Mai r[u e cnd stau de vorb[ cu un pretins intelec-
tual =i observ ct i este de precar bagajul de cuvinte; atunci
m[ gndesc cu am[r[ciune la pre\iosul =i att de accesibilul
dic\ionar explicativ, la exemplarele nevndute =i m[ ntreb:
de unde atta nep[sare fa\[ de ceea ce ar trebui s[ ne fie
scump ca lumina ochilor?
n Tr[snea =i problema limbii Vasile Levi\chi e ironic, ba
chiar sarcastic, nchipuindu-l pe celebrul personaj crengian n
rolul de... filolog, doctor n =tiin\e, sus\in[tor al ideii c[ limba
noastr[ s-a dezvoltat =i continu[ s[ se dezvolte bine (Lexic,
terminologie, modernizarea frazei... au =i p[truns n toate
sferele =i domeniile...). Autorului att i-a trebuit: afirma\ia
pseudosavantului e comb[tut[ necru\[tor, dialogul imaginar
antrenndu-ne ntr-o disput[ n m[sur[ s[ ne acutizeze con=ti-
in\a necesit[\ii stringente a folosirii limbii materne n toate
sferele activit[\ii noastre, con=tiin\a necesit[\ii de a cur[\i graiul
str[mo=esc de tot ce e str[in =i urt. Altfel zis, con=tiin\a necesi-
t[\ii de a evita odat[ vocabularul b[trnic[i din tableta La
sadic. Ei da, o gr[dini\[ de copii dintr-un sat romnesc, satul
de ba=tin[ al scriitorului, poart[ denumirea Gnezd=ko =i
lumea s-a deprins s[-i zic[ gr[dini\ei sadic, f[r[ s[ b[nuiasc[
(cel pu\in) ce nseamn[ cuvntul cu pricina n mbin[rile
romne=ti de tipul suflet sadic, imbold sadic, instinct sadic,
om sadic ( care chinuie=te sau tortureaz[ pe cineva din pl[ce-
rea boln[vicioas[ de a-l vedea suferind).
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

Am spus deja c[ nici instantaneele axate pe teme sau motive


din domeniul vorbirii =i scrisului nostru nu sunt concepute =i
realizate n una =i aceea=i cheie. ntlnim =i printre acestea
tablete foarte scurte, ca Demnitatea felului de a vorbi sau Mnc[-
torii de silabe, nceputuri de discu\ie savant[, ca Sinonime...
sau Lex-legis lege-legitate, articole cu tem[ concret[, ca cel
intitulat Reprezentan\i, foiletoane ca Slovo predostavleaetsea...
ori Servicii proaste etc. Dar aceast[ diversitate a modalit[\ilor
de realizare a instantaneelor nu le face str[ine unul de altul:
impresia definitiv[ e c[ anume instantaneele despre limba
noastr[ poluat[ =i despre noi, purt[torii ei, adesea neglijen\i,
domin[ peste toate celelalte, constituind miezul c[r\ii. Ele se
81
citesc u=or, cu pl[cere =i cu folos, ne predispun la medita\ie
asupra st[rii cu totul nesatisf[c[toare a graiului matern, ne
formeaz[ ori, mai exact, ne nt[re=te convingerea de a lupta
pe toate c[ile pentru mbun[t[\irea situa\iei precare a limbii
str[mo=e=ti.
n toate lucr[rile cu aceast[ tematic[ Vasile Levi\chi se
dovede=te inspirat =i combativ, scurtimea instantaneului nefiind
o piedic[ n calea exprim[rii unor adev[ruri esen\iale
referitoare la via\a spiritual[ a poporului nostru. Concise, vioaie,
cu finale imprevizibile, =ocante n sensul bun al cuvntului,
ele adeveresc o autentic[ art[ a instantaneului. Tocmai de
aceea insinuam adineauri c[ schi\ele cu teme =i motive etice
r[mn pe planul al doilea, ar[tnd oarecum palid n compa-
ra\ie cu cele axate pe probleme referitoare la limb[. Altfel
zis, n compara\ie cu cele care nou[ personal ne-au pl[cut
mai mult, ci nu prin calit[\ile fiec[ruia n parte, despre care
n-am spus =i nici nu spunem c[ toate ar fi e=uate sau n-ar
merita o apreciere pe potriva importan\ei subiectelor abordate
de autor, cur[\eniei lingvistice, frumuse\ii stilistice =i altor
calit[\i gra\ie c[rora majoritatea instantaneelor lui Vasile
Levi\chi se las[ lesne recitite.
Nu ne sim\im n m[sur[ s[ analiz[m =i traducerile f[cute
de scriitor de-a lungul deceniilor. Un lucru e cert: cunosc[tor
bun al limbilor rus[ =i ucrainean[, Vasile Levi\chi =i-a ad[ugat
la activ =i o seam[ de traduceri din aceste limbi, versiuni
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

romne=ti apreciate n epoc[ =i care ntregesc un destin literar.

BIBLIOGRAFIE SELECTIV{

Ion Ciocanu, Vasile Levi\chi: La izvoarele Siretului. n


cartea lui: Articole =i cronici literare, Chi=in[u, Editura
Lumina, 1969; V. Levi\chi: Inima iar[=i... n s[pt[-
mnalul Cultura, 1972, 29 iulie; Cobortor n minele
sufletului. n cartea: Vasile Levi\chi, ntrziere de-o
vai\[, Chi=in[u, Editura Literatura artistic[, 1982;
Imagine =i semnifica\ie n poezia lui Vasile Levi\chi; Arta
instantaneului (la Vasile Levi\chi). n cartea lui: Dincolo
82
de liter[, Timi=oara, Editura Augusta, 2002;
Nicolae Bile\chi, Vasile Levi\chi. n cartea colectiv[:
Profiluri literare, Chi=in[u, Editura Lumina, 1972; Poezie
n straie noi cu model carpatin. n cartea lui: Consemn[ri
critice, Chi=in[u, Editura Cartea moldoveneasc[, 1976;
+tefan Hostiuc, Poezia romn[ postbelic[ din nordul Buco-
vinei: genera\ii =i paradigme. n almanahul Glasul Buco-
vinei, Cern[u\i-Bucure=ti, 1994, nr. 3;
Dumitru Apetri, Vasile Levi\chi; Vasile Levi\chi, traduc[-
tor de poezie; Vasile Levi\chi, pre\uitor literar. n cartea
lui: Bucovina. Cultur[, personalit[\i, destine, Timi=oara,
Editura Augusta, 2000;
Mihai Cimpoi, O istorie deschis[ a literaturii romne din
Basarabia. Edi\ia a III-a, rev[zut[ =i ad[ugit[, Editura
Funda\iei Culturale Romne, Bucure=ti, 2002.

DESPRE LITERATURA, LIMBA +I ISTORIA NOASTR{


Drepturile noastre asupra ntregii Basarabii sunt prea vechi =i
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

prea bine ntemeiate pentru a ni se putea vorbi cu umbr[ de


cuvnt de onoarea Rusiei angajat[ prin tratatul de la Paris.
Basarabia ntreag[ a fost a noastr[ pe cnd Rusia nici nu se
megie=ea cu noi, Basarabia ntreag[ ni se cuvine, c[ci e p[mnt
drept al nostru =i cucerit cu plugul, ap[rat cu arma a fost de la
nceputul veacului al patrusprezecelea nc[ =i pn[ n veacul al
no[sprezecelea.
Mihai EMINESCU, Publicistic[. Referiri istorice =i istoriografice, Chi=in[u, Editura
Cartea moldoveneasc[, 1990, pag. 91.
(Continuare n pag. 114)
ARIADNA +ALARI
83

Prozatoare. S-a n[scut la 27 septembrie


1923, n ora=ul Cetatea Alb[ din sudul Basarabiei (n prezent
Belgorod-Dnestrovsk, Ucraina), n familia lui Nicolae +alari
=i a Eulalei (n[scut[ Dimitriev), intelectuali.
n 1940 a absolvit liceul din localitatea de ba=tin[ =i s-a
nscris la Facultatea de Fizic[ =i Matematic[ din Cetatea Alb[,
dar a fost nevoit[ s[ se refugieze peste Prut. n 1947 a devenit
licen\iat[ a Institutului Politehnic din Bucure=ti (Facultatea de
Chimie) =i =i-a nceput activitatea n calitate de jurnalist, la
revista bucure=tean[ Flac[ra, unde public[ primele sale
nuvele, semnate Maia Radovan.
n 1948 a v[zut lumina tiparului volumul s[u Carnetul
unui =colar, urmat curnd de c[r\ile Ilie =i croie=te via\[ nou[
=i Costea s-a schimbat.
n 1949 s-a repatriat, dar o specialist[ de origine romn[
n-a putut fi angajat[ la ba=tin[, ci tocmai n or[=elul Podolsk
de lng[ Moscova, n calitate de inginer-chimist, la o uzin[
de bacuri pentru acumulatoare. Prin Moscova, a reu=it s[
ajung[ curnd, n 1951, profesoar[ de fizic[, chimie =i limba
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

francez[ la =coala medie B[cioi. Totodat[ =i-a continuat activi-


tatea literar[ nceput[ la Bucure=ti, publicnd acum c[r\ile
Pionierii de la M[gura Nou[ (1953), Se ntlnesc p[mnturile
(1956), Fofo este vigilent (1957).
n 1957-1959 a nv[\at la Cursurile Literare Superioare de
pe lng[ Institutul de Literatur[ Maksim Gorki al Uniunii
Scriitorilor din U.R.S.S. Dup[ aceea a publicat volumele:
Oameni =i destine. Neastmp[r (1961), Valul lui Traian (1968),
Printre oameni (1973), +oapta viorilor (1977), T[ceri r[scolite
(1982), Labirintul (1990), Venetica (1998). A ncredin\at
tiparului drama Uraganul (n volumul colectiv Piese, 1968).
84
A continuat s[ activeze n domeniul literaturii pentru copii:
Ploaie cu covrigi (1965), Echipa noastr[ (1966), De-a mijatca
cu soarele (1971), P[durea n[zdr[van[ (1973), +trengarii
(1974), N[sturel (1979), Alergu= (1981) =.a.
n anii din urm[ a scris memorii: Amintiri din casa umbrelor
(Basarabia, 1994, nr. 4-5), n jungla Eu-lui (Basarabia, 1996,
nr. 9-10, 11-12), Avatarul creatorului (Basarabia, 1997, nr.
11-12), Infernul (Sud-Est, 2000, nr. 4).

nceputurile literare ale Ariadnei +alari \in de sfr=itul ani-


lor 40, de pe cnd scriitoarea lucra la revista bucure=tean[
Flac[ra. Judecnd dup[ titlurile indicate n fi=ele biografice
ale autoarei Ilie =i croie=te via\[ nou[, Costea s-a schimbat ,
debutanta ncerca s[ descrie primenirile de ordin psihologic
=i intelectual n condi\iile colectiviz[rii agriculturii n Romnia.
Tema unirii p[mnturilor n gospod[rii colective e tratat[ de
scriitoare =i n nuvela mai ampl[ Se ntlnesc p[mnturile,
publicat[ mai trziu la Chi=in[u. Dep[=it[ iremediabil n con-
textul evolu\iei ntregii proze, inclusiv a prozei autoarei nse=i,
lucrarea pomenit[ denot[ =i o anumit[ aplecare a Ariadnei
+alari spre sondajul lumii interioare a personajului literar,
fapt remarcabil n epoc[ =i cu repercusiuni nobile n nuvelele
=i romanele ei de mai trziu. Astfel, romanul Oameni =i desti-
ne, tributar evident ideologiei comuniste, conform c[reia
colectivizarea agriculturii ar fi fost un fenomen pozitiv n via\a
\[r[nimii =i c[ nf[ptuirea ei s-ar fi datorat activit[\ii exem-
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

plare a secretarului de partid din localitate, are =i cteva


particularit[\i de concep\ie =i de realizare meritorii =i chiar
prin ndr[zneal[ revolu\ionare n contextul literar al timpului.
Prima este prezentarea dramei lui taica Toader, \[ran harnic
=i strng[tor, care a muncit o via\[ ntreag[, exploatndu-=i
copiii =i so\ia, iar la nceputul colectiviz[rii a fost trecut n
listele de chiaburi, candidat sigur la deportare.
O alt[ particularitate meritorie a romanului Oameni =i
destine n cadrul literaturii timpului rezid[ n zugr[virea
original[ a evolu\iei lui Niculae Mardari. Nemul\umit de
atitudinea puterii fa\[ de p[rintele s[u =i aflat din acest mo-
tiv n conflict cu pre=edintele executivului local Dr[gan,
85
protagonistul romanului ia calea ora=ului, se angajeaz[
telefonist =i se adapteaz[ la noua ornduial[ social[ urmnd
o cale deosebit[ de aceea a personajelor majorit[\ii scrierilor
rurale ale timpului.
O a treia particularitate pozitiv[ a romanului Oameni =i
destine const[ n tratarea ne=ablonard[ a Ghenei, so\ia lui
Niculae Mardari, cu dragostea ei sincer[ pentru Marin, pe
care ns[ femeia =i-o sacrific[ n numele p[str[rii familiei =i,
n genere, al respect[rii legilor nescrise ale convie\uirii la \ar[.
Editat ntre acelea=i coperte cu lucrarea analizat[ pn[
aici, romanul Neastmp[r e mai curnd o cronic[ a vie\ii
celor trei genera\ii, reprezentate de \aca Jeca, fiica acesteia
Elena =i nepoata ei Cristina Bejan. Prima e femeia care se
supune permanent instinctului de st[pn[ a casei, poart[ de
grij[ copiilor =i nepo\elei, s[ aib[ ce mnca =i mbr[ca. Ea
urmeaz[ o logic[ greu acceptabil[ chiar =i de fiica sa, cu att
mai pu\in n\eleas[ =i acceptat[ de nepoata Cristina.
Fiica \ac[i Jeca, nv[\[toare bun[ =i mam[ grijulie, este
prezentat[ de-a dreptul palid, caracterizndu-se, de fapt, numai
printr-o n\elegere =i sus\inere a elanului, ac\iunilor =i
n[zuin\elor Cristinei =i ale prietenilor acesteia. Ariadna +alari
a procedat pe deplin con=tient cnd a plasat ambele personaje
oarecum n umbra protagonistei romanului, reprezentant[ a
genera\iei n formare, Cristina Bejan, pictori\[ de talent,
nzestrat[ cu gusturi artistice fine. Ea se afl[ la vrsta mbo-
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

bocirii sentimentului de dragoste, nso\it[ tradi\ional de gelo-


zie, ceea ce face ca episoadele =i dialogurile despre iubire s[
se lase citite cu mult interes.
Privit n totalitatea aspectelor sale, Neastmp[r, ca =i lucra-
rea epic[ precedent[ a scriitoarei, adevere=te aten\ia ei constan-
t[ pentru schimb[rile radicale din via\a societ[\ii, pentru
muta\iile de ordin psihologic =i etic din con=tiin\a oamenilor.
F[r[ s[ se impun[ prin generaliz[ri de anvergur[, prin inter-
pret[ri de natur[ filozofic-artistic[ ale realit[\ii obiective, ca
Frunze de dor de Ion Dru\[ =i pu\ine alte opere epice ale tim-
pului, ambele romane ale Ariadnei +alari au constituit ni=te
86
explor[ri ale autoarei n domeniul psihologiei =i al intelectului
uman, ni=te exers[ri originale n mnuirea uneltelor scriitori-
ce=ti =i, desigur, tot attea contribu\ii la mprosp[tarea clima-
tului literar al epocii.
n romanul Valul lui Traian scriitoarea evoc[ via\a cotidia-
n[ =i activitatea intelectualilor basarabeni din Bugeac de pn[
la 1940, munca =i necazurile oamenilor de la \ar[, greut[\ile
enorme =i nfruntarea acestora n anii de pomin[ ai secetei
postbelice =i ai foametei organizate de regimul comunist n
scopul de a-i b[ga mai u=or pe \[rani n gospod[riile colective.
Dar, asem[nndu-se n mare cu alte scrieri ale timpului,
romanul adevere=te un fel specific al autoarei de a vedea lu-
mea, de a selecta obiectivele operei sale =i de a le realiza.
Aici Ariadna +alari a adoptat nara\iunea ce se vrea obiec-
tiv[, dar a scos pe planul din fa\[ al subiectului un personaj
distinct Radu Boc=a, medic devotat profesiei, plin de elan,
care =i pn[ la 1940 se str[duise s[ u=ureze via\a cons[tenilor,
=i n anii r[zboiului =i demonstrase voca\ia de salvator al
oamenilor urgisi\i, =i dup[ r[zboi este un lupt[tor n numele
celor mul\i. Ajuns la vrsta bilan\urilor, el gnde=te filozofic
asupra rostului s[u. Deosebit de impresionant este chiar
nceputul romanului. Nisipul care st[pne=te mprejurimile
are un sens adnc simbolic, personajul ntrebndu-se retoric
=i incitant: Asta s[ fie oare via\a? Cl[dit[ tot pe nisip?
Anume prin prisma lui Radu Boc=a sunt prezentate majori-
tatea personajelor, evenimentelor, ntmpl[rilor. Acesta e
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

principalul procedeu compozi\ional prin care se distinge


romanul Valul lui Traian.
Gra\ie acestui procedeu, impresia de cronic[ obiectiv[ a
vie\ii basarabenilor din Bugeac pe parcursul ctorva decenii,
cu care ne alegem la prima lectur[, e atenuat[ ntructva;
romanul tinde cel pu\in s[ fie o imagine a consum[rii fizice =i
intelectuale a intelectualului ncadrat activ n evenimentele
vijelioase ale timpului. n urma utiliz[rii de c[tre scriitoare a
acestui procedeu, personajul principal al romanului cap[t[
consisten\a epic[ necesar[.
La mbog[\irea personajului sub aspect psihologico-social
contribuie =i evocarea retrospectiv[ de c[tre Radu Boc=a a
87
realit[\ii de pn[ la 1940 =i din anii r[zboiului. Acest procedeu
compozi\ional i creeaz[ scriitoarei posibilitatea de a manevra
liber cu realit[\i =i personaje din diferite medii =i epoci =i de a
contura destine umane pe fundalul larg al istoriei. Boierul
Lascaridi, de exemplu, nu mai e ca bog[ta=ii din dilogia Codrii
de Ion Constantin Ciobanu. Noua noastr[ epoc[ social[ cu
cerin\ele umanitare, n\elege Lascaridi, a viciat rela\iile fire=ti
dintre cei cu p[mnt =i cei angaja\i. Lascaridi este boierul
care ra\ioneaz[ calm =i con=tient de situa\ia sa =i a tagmei
sale, fiind nzestrat cu anumite cuno=tin\e datorit[ c[rora nu
numai nf[ptuie=te ac\iuni n conformitate cu statutul s[u psiho-
logic =i social, ci are =i con=tiin\a adev[rului despre sine. Aceasta
l face mai de=tept, mai rafinat, mai complex dect oricare alt
bog[ta= de pn[ la 1940, prezentat de scriitorii no=tri.
Personaje inedite sunt de asemenea Ianchilevici, St[nil[
Oprea, +tef[nuc[, Damian, mo= Manole =.a.
n consens cu realitatea supus[ investiga\iei, realismul ro-
manului Valul lui Traian este unul dur, adnc dramatic. Cit[m
un singur episod, cu un singur personaj, acela cu un \[ran
numai n c[ma=[ =i n izmene, care oc[r[=te =i meli\[ furios
din pumni. Omul se betejise la cap, fiind contuzionat la r[zboi,
=i acum, dement, nici de mncat nu m[nnc[ acas[. =i ia
cte un d[r[b de pine =i se duce la oloini\[. Acolo =i moaie
pinea n ulei. i mai dau oamenii cte un cocolo= de miez de
r[s[rit[
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

n genere, Ariadna +alari prezint[ cu m[iestrie atmosfera


grea a anilor de secet[, marcat[ =i de o foamete cumplit[.
Dar ea n-a putut evita n\elegerea simplist[, superficial[, n
cele din urm[ gre=it[, a fenomenului foametei. Ca to\i
scriitorii din epoc[, prozatoarea a pus totul pe seama r[zboiului
=i a secetei, f[r[ s[ fi intuit sau poate, totu=i, f[r[ s[ fi cutezat
s[ ntrez[reasc[ n foamete o ac\iune dement[ a regimului
comunist care a provocat-o cur[\ind podurile oamenilor,
preg[tindu-i printr-un asemenea mijloc barbar de intrarea
n gospod[rii colective =i crend n chip artificial o mare
necesitate de lucr[tori medicali, care curnd au venit n
88
Republica Moldova cu miile (Institutele de medicin[ din \ar[
=i ntrerup cursurile =i ne trimit aici medici S[ ne ajute),
sporind n mod artificial densitatea popula\iei =i polund
mediul lingvistic.
Ca =i al\i prozatori ai timpului, Ariadna +alari prezint[
lupta activi=tilor de partid mpotriva consecin\elor foametei,
f[r[ s[ fi spus nimic din adev[rul despre apari\ia acesteia. n
roman apare curnd, n calitate de personaj binen\eles
pozitiv o student[ de la Institutul de Medicin[ din Moscova,
Rita Zveri, care vine cu o formul[ de denomina\ie ruseasc[,
Margarita Anisimovna, de pe atunci lund locul formulelor
noastre na\ionale de adresare: domn, doamn[ sau, pur =i simplu,
nume =i prenume. Scriitoarea dovede=te o larg[ deschidere
c[tre rusismele care tot de pe atunci au inundat vorbirea
localnicilor: upolnomocii, doklad, sosk[, evropeiskaia
smesi, selsovet, putiovk[, raizdrav =.a.
Despre nceputul colectiviz[rii autoarea vorbe=te de aseme-
nea n mod simplist (Tata a dat cerere. S[ se vre-n kolhoz). n
alt[ parte un personaj persifleaz[ p[rerea \[ranului c[ s[ fac[
nti vecinii +apoi, dac[ o fi bine, om face =i noi.
La un moment dat, scriitoarea d[ fru liber condeiului =i
prezint[ n chip realist caracterul for\at al colectiviz[rii agri-
culturii: De doi ani Hai la selsovet, du-te acas[, hai la
selsovet, du-te acas[! Du-te =i te mai gnde=te Gnde=te-te
bine! +i numai vii s[ a\ipe=ti =i, hai, iar la selsovet. Te-ai
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

gndit? M-am gndit! S[ fac[ nti vecinii! Bine, du-te


acas[ =i gnde=te-te bine! Apoi iar \i bate la fereastr[
Formarea kolhozului e prezentat[ sumar =i simplist, n schimb
s[rb[torirea succeselor muncii colective, ob\inute pe nea=tep-
tate, se bucur[ de o relatare de-a dreptul entuziasmat[: Primul
pahar =i primele ur[ri de bine, toate =i au rostul la o mas[
ntins[, atta timp ct vor fi mp[r\ite premiile celor mai buni
frunta=i. ncolo toat[ lumea se cade s[ petreac[ cum i-i drag.
n colectivul cu interese comune, n acea intimitate a naturii,
ce-l odihne=te pe om, ntr-o libertate total[, cnd omul se
mp[r\[=te cu interesele sale, cu inima colectivului din care
face parte
89
n spiritul vremii, Ariadna +alari ia n b[=c[lie pe slujitorii
bisericii ( Au l[sat loc =i pentru pop[! a rs cineva).
Un biet muzicant, care nu-=i pr[=ise lotul de porumb, e pre-
zentat ca purt[tor al ideologiei comuniste ( Auzi, s[ ne strice
s[rb[toarea mondial[ a revolu\iei!).
mpletire de episoade realiste, v[dind o n\elegere just[ a
realit[\ii =i o anumit[ m[iestrie a scrisului, =i de fapte, ntm-
pl[ri =i fenomene, a c[ror transpunere n carte denot[ un tribut
p[gubitor, pl[tit ideologiei comuniste, romanul Valul lui Traian
este o scriere inegal[: Ariadna +alari a g[sit o seam[ de
procedee literare noi n contextul crea\iei sale =i al ntregii
literaturi romne din Republica Moldova, dar le-a pus n
serviciul promov[rii unui mesaj a c[rui importan\[ a putut fi
apreciat[ numai n condi\iile acelor ani.
+i mai mult a p[c[tuit scriitoarea prin tributul pl[tit
ideologiei comuniste n romanul T[ceri r[scolite. Aici ea a
evocat via\a a doi tineri pleca\i la un mare =antier de
construc\ie. To\i cei veni\i la construc\ie sunt st[pni\i de
entuziasm, se ncadreaz[ activ =i plenar n munca de prefacere
a unor p[mnturi pustii etc. La =antier se ntlniser[ oameni
de diferite na\ionalit[\i, sosi\i acolo cu foi komsomoliste,
ca =i cum benevol. Scriitoarea ncearc[ s[ motiveze abando-
narea meleagurilor natale de c[tre unele personaje, dar nu
cuteaz[ s[ sugereze c[ str[mutarea na\ionalilor la =antierele
gigantice f[cea parte din politica regimului comunist, ca n
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

republicile na\ionale s[ se r[reasc[ rndurile popula\iei b[=ti-


na=e, pentru a putea fi completate cu cet[\eni ru=i =i de alte
na\ionalit[\i. Ea prezint[ n mod aproape festiv plecarea oa-
menilor la =antier. mi face impresia c[ Paal Ostapci e un
bun specialist, dar care n-a izbutit s[ se realizeze la ba=tin[.
O fi nutrit inten\ii prea mari, sim\indu-se capabil s[ dea mai
mult dect i se pretindea, =i iat[, nu l-a satisf[cut serviciul
modest de inginer de duzin[, p[rndu-i-se f[r[ perspectiv[, =i
s-o fi smuls s[ vin[ ncoace, neobosit =i plin de aspira\ii,
presupune naratoarea. Or, cel mai inspirat vorbe=te despre
=eful =antierului el nsu=i: M-am deprins cu drumurile, de
90
cnd m[ =tiu! () Uite, eram ca ei, poate un pic mai r[s[rit,
=i arat[ spre picii no=tri , cnd am pornit ntia oar[ n lumea
mare Ehei, ce vremuri pe atunci!.. nc[ nu se a=ezase \ara
De abia sc[pasem de interven\i Ruine Foamete Da aici
planuri grandioase!.. Auzi, s[ smulgi pustiurilor mii de
hectare, s[ le irigi S[ construie=ti electrosta\ii Mama sa
nu =i-a =ters bine lacrimile dup[ b[rbatul mort n taigaua
Usuriiskului, =i s-a cerut la construc\ii Activista neobosit[
n-a fost pe placul basmacilor, =i ace=tia au omort-o. Ei bine,
Paal Ostapci a continuat drumul mamei sale. Ce n-a izbutit
s[ fac[ inimoasa femeie, face azi feciorul ei
Astfel justificat[ ncadrarea personajului n munca la =an-
tier, Paal Ostapci e totu=i episodic, scriitoarea nu desf[=oar[
pe larg sondajul lui etic, psihologic. n definitiv nici nu-i putem
pretinde o atare desf[=urare, de vreme ce Ariadna +alari =i-a
concentrat toat[ aten\ia asupra Deborei Brnzei =i asupra lui
Valentin Beiu.
De altfel, toate personajele romanului T[ceri r[scolite s-au
pomenit la =antierul de z[g[zuire a marelui fluviu N[b[d[iosul,
din cauza unor mprejur[ri specifice, pe care scriitoarea le
prezint[ din fuga condeiului. Chira =i Andron, bun[oar[, =i-au
luat foi de drum komsomoliste la =antierul n cauz[, ca s[
scape de tat[l be\ivan, care ntre timp reu=ise s[-l deprind[ s[
consume alcool pe fratele lor mai mare. Mama nu era n stare
s[-=i nfrng[ so\ul be\ivan, =i atunci Chira hot[r singur[:
s[ nu-i ng[duie be\ivanului s[ distrug[ =i via\a lui Andron =i
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

lu[ calea spre stepele kazahe. Vadim Petrovici era un artist


amator nzestrat, pe care ns[ din pricina patimii sale pentru
teatru l-au lep[dat de acum trei neveste. Faptul c[, dup[ ce
Chira purcede gravid[, Vadim Petrovici p[r[se=te =antierul ne
permite s[ presupunem c[ el venise ncoace ascunzndu-se de
alt[ femeie pe care o fericise anterior. Este, prin urmare, un
fustangiu care =i schimb[ mereu locul de lucru, s[ nu poat[
fi g[sit u=or de femeile credule =i de urma=ii s[i.
Despre Taras Fiodorovici Erepciuk nu afl[m am[nunte con-
cludente referitoare la via\a sa de pn[ a fi venit la =antier, n
schimb aici l vedem me=ter b[trior =i cam be\ivan, iar
atunci cnd nfrunt[ cu dib[cie doi handral[i ce t[b[rser[
91
asupra lui ne convingem c[ era ini\iat =i n ale b[t[ii.
Binen\eles, printre constructorii sosi\i n Kazahstan sunt =i
oameni simpatici, ca Akif, un kirghiz vorb[re\ =i bun la suflet.
ntre ace=tia, mpreun[ cu ei tr[iesc =i muncesc Debora
Brnzei =i Valentin Beiu. Atmosfera muncii pe =antier, rela\iile
dintre personaje, momentele principale n care se v[desc tr[s[-
turile de caracter ale oamenilor sunt prezentate cu o anumit[
fantezie =i spirit inventiv. Procesul propriu-zis al muncii e descris
preponderent informativ, constatativ, dar tema r[scolirii
t[cerilor milenare pe plaiurile Asiei O pas[re de noapte ne-a
petrecut cu glas necunoscut, r[scolind pentru o clip[ t[cerea
din jur (pag. 5), T[cerea fuge treptat de la noi Parc[ nu
demult to\i lucram pe =antierul abia r[scolit (pag. 83)
cap[t[ o anumit[ amploare, ngem[nndu-se cu unele teme
nrudite, ca protec\ia naturii sau atitudinea (lui Akif) fa\[ de
calul amenin\at de pericolul dispari\iei.
Att c[ tema aceasta =i, n genere, tot ce e legat direct de
munca la =antierul cu pricina, inclusiv ncadrarea Deborei
Brnzei =i a lui Valentin Beiu n via\a =antierului, se prezint[
palid totu=i pe lng[ tema vie\ii acelei familii de intelectuali
moldoveni, din care descinde protagonista romanului.
Am[nuntele referitoare la via\a bunelului Deborei (preot
cu har duhovnicesc =i cu perspective reale, care nu s-au realizat
ns[; anume din motive de credin\[ el fusese deportat), modul
n care e prezentat tat[l protagonistei (ncepnd din tinere\e,
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

cnd nimerise =i sub influen\a celor de stnga, =i terminnd


cu ziua n care vine n Kazahstan la fiic[, zadarnic ndemnnd-o
s[ se ntoarc[ la ba=tin[), rela\iile dintre Debora =i sora ei
Mariam (chiar numele fetelor vorbesc despre aristocratismul
pronun\at al neamului din care provin ele) =i, ndeosebi, via\a
familiei n cauz[ dup[ includerea n ea a pictorului Mihai
Badu, so\ul lui Mariam, toate sunt zugr[vite de A. +alari
mai concret, mai viu, mai veridic dect via\a =i munca la
construc\ie. Nu vom z[bovi asupra tuturor cotloanelor acestei
p[r\i a subiectului, ci vom atrage aten\ia cititorului asupra
acelor episoade, n care nenea Mihai se reg[se=te, ca pictor,
92
gra\ie cumnatei sale Debora, iar aceasta la rndul ei trece
printr-o stare necunoscut[ anterior, tr[ie=te activ =i profund
clipele de exaltare, r[scolind pn[ n cele mai mari adncimi
nu numai propriul s[u suflet, ci =i sufletul surorii sale Mariam.
Mihai Badu, desennd-o pe Debora, simte ceea ce nu sim\ise,
de fapt, niciodat[: Nu fi egoist[, cumn[\ico!.. Ce s[ m[ fac
eu atunci? Chiar n ceasul ista, cnd simt c[ mi s-a deschis
universul ntr-o nou[ gam[ de culori!.. Eh, cnd te-ai pricepe,
scumpa mea, ce ai devenit tu n clipa asta pentru mine!..
Imaginea ta cnd \i-ai putea-o vedea tu ns[\i a=a cum o
v[d eu acuma!... E delirul crea\iei cu adev[rat inspirate, de
vreme ce anume pictnd-o pe Debora nenea Mihai =i-a desco-
perit pe nea=teptate acea excep\ional[ spontaneitate coloris-
tic[, despre care s-a scris curnd ntr-un ziar. Totodat[ Debora
se ndr[goste=te p[tima= de pictorul Badu, iar sora sa Mariam
vede, simte =i, mai ales, presimte ce rela\ii s-au nfiripat =i ce
rela\ii pot s[ se stabileasc[ mai apoi ntre Mihai =i Debora.
Cu mult[ p[trundere psihologic[ =i cu o admirabil[ ndemna-
re artistic[ descrie A. +alari episodul n care Debora ascult[
din ntunericul nop\ii discu\ia dintre Mariam =i tat[l lor referi-
toare la rela\iile lui Mihai cu tn[ra =i seduc[toarea lui cumnat[.
Devenind con=tient[ de complexitatea situa\iei n care s-a
pomenit ntreaga familie din cauza sentimentelor sale abia
mbobocite pentru nenea Mihai, proasp[ta absolvent[ a =colii
medii Debora Brnzei se decide f[r[ vreun pic de ndoial[ s[
plece la un =antier de construc\ie din Kazahstan. Despre vreun
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

alt motiv al plec[rii Deborei pe meleagurile ndep[rtate nu se


vorbe=te nimic n roman. Plecarea ei devine un fapt u=or de
n\eles n urma cunoa=terii de c[tre cititor a adev[rului c[
Debora nu fusese niciodat[ o elev[ srguincioas[, nu inten\i-
onase n mod serios s[-=i continue studiile, iar ndr[gindu-l
pe Valentin dup[ ce se convinge c[ nenea Mihai n-are de gnd
s-o urmeze n Kazahstan, se molipse=te iremediabil de avntul
romantic al lui Valentin =i al celorlal\i constructori. n aceast[
parte a romanului prozatoarea nu descrie nimic nou, nimic
din ceea ce n-am fi ntlnit n alte opere cu teme similare.
Aici A. +alari nu reu=e=te s[-=i manifeste calit[\ile pe care
obiectiv le posed[ =i care i-au adus nu o dat[ succesul rvnit.
93
Anume problemele psihologice generate de rela\iile Deborei
cu pictorul Mihai Badu, chiar dac[ acestea ocup[ mai pu\in
loc n roman, sunt zugr[vite de scriitoare mai viu =i mai inspirat
dect ceea ce are loc la =antier, inclusiv via\a =i munca Deborei
=i a lui Valentin Beiu la =antierul n cauz[, astfel nct titlul
romanului se refer[ n mai mare m[sur[ la via\a familiei
Brnzei din momentul venirii n ea a pictorului Badu. Accen-
tu[m nc[ o dat[ c[ acesta nu numai =i-a descoperit calit[\i
excep\ionale pictnd-o pe Debora, ci concomitent a r[scolit
adncuri neb[nuite ale sufletelor Deborei =i surorii ei Mariam.
Linia de subiect Debora Mihai Mariam este prezentat[ de
autoare n cuno=tin\[ de cauz[, concret, vioi =i profesionist =i
trage la cntar mai mult dect ntinsele descrieri referitoare
la via\a =i munca pe =antierul de construc\ie.
Oricum, paginile n care A. +alari se dovede=te psiholog
fin ne captiveaz[.
Att c[ n continuare Debora Brnzei, prezentat[ n calitate
de secretar[ a =efului construc\iei, este un personaj palid. Ba
chiar ca so\ie a lui Valentin Beiu =i mam[ a doi gemeni, Debora
nu se ridic[ la nivelul pe care l certific[ episoadele vie\ii ei
intime.
Debora, care de attea ori se exprim[ excesiv de frumos =i
=tie de Rodin, Manzu, Brncu=i, Konionkov =i de al\i pictori
cu renume, de forma\ia muzical[ Abba, de Paul Marti, Greg
Bonam =.a., se ncadreaz[ u=or n colectivul muncitoresc, i
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

deprinde pe constructorii de alte na\ionalit[\i cu Perini\a,


cu cntece moldovene=ti, ncearc[ dorul de ba=tin[, de casa
copil[riei.
Gre=ala autoarei n pl[smuirea acestui personaj rezid[ =i
n faptul c[ o prezint[ pe Debora ncntat[ orbe=te =i f[r[ nici
o limit[ de so\ul s[u Valentin Beiu.
Valentin avea, desigur, motivele sale s[ se dedea totalmente
lucrului la construc\ie =i s[ nu se ntoarc[ la ba=tin[ nici m[car
cu gndul. El poart[ ur[ casei p[rinte=ti =i chiar p[rin\ilor s[i
drep\i din cauz[ c[ acas[ n-avusese via\[. Parc[ aceea-i
via\[? se ntreab[ Valentin. Garnituri!... Por\elanuri!...
94
Pentru alde astea tr[ia =i maic[-mea!... Apartamentul nostru,
cnd ai =ti, parc[ era o vitrin[ de magazin! Te temeai s[ faci
un pas, s[ nu r[storni ceva!... Mi-era lehamete pn[-n gt de
cur[\enia aceea de farmacie din od[i, de parchetul lun[, de
obiectele acelea frumoase Cnd ai =ti cum a=teptam s[ cresc
mare, ca s-o =terg de acas[, din apartamentul scnteietor
Via\a e via\[, sufletul omului nu este simplu, =i nu excludem
posibilitatea ca un fecior de director de magazin, cum este
Valentin Beiu, s[ ajung[ s[ urasc[ p[rin\ii =i casa acestora.
Dorul de c[l[torii, pe care i-l aprinsese n copil[rie tat[l Debo-
rei povestindu-i istorii vechi =i captivante, a pus pe el st[pnire
tiranic[. Dar oare s[ fie toate acestea de ajuns ca personajul
s[ ndr[geasc[ pentru totdeauna =i f[r[ nici o rezerv[ baraca
sau chiar vagonul n care se simte n culmea fericirii cu so\ia,
cu cei doi gemeni, cu un cotei, cu un arici =i cu un cocostrc?
+i s[ nu i se trezeasc[ niciodat[, nici pentru o clip[, dorin\a de
a tr[i ntr-un apartament ca lumea? S[ nu se gndeasc[ niciodat[
la ba=tina sa, la cntecele =i dansurile neamului s[u?
Valentin Beiu judec[ nu o dat[ superficial, ca din carte,
bun[oar[ cnd l lini=te=te cu surplus de siguran\[ pe kazahul
b[trn ce regreta dispari\ia ima=ului (N-ai de unde =ti mata
dac[ mioarei matale n-o s[-i plac[ n staul, n grajdul cimentat
pe jos =i cu electric[!..) sau cnd i r[spunde so\iei: Care
pu=lama?.. Aici n-au ce c[uta pu=lamalele! (p[rere r[sturnat[
chiar =i de episodul n care me=terul b[trior =i cam be\ivan
nfrunt[ pe cei doi handral[i, dintre care unul a scos
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

cu\itul =i a dat s[ i-l bage ntr-o coast[, astfel nct, cu toat[


precau\ia b[trnului, tic[losul dovedise s[ ntoarc[ t[i=ul,
care se nfipse dureros n mna me=terului). n genere, pe
Valentin Beiu l st[pne=te mereu un optimism excesiv, nici pe
departe credibil. Nici ac\iunile, nici sentimentele, nici vorbele
lui nu divulg[ o via\[ l[untric[ activ[, bogat[.
Revenind la Debora, consemn[m c[ =i ea (sau poate nti
de toate ea) poart[ vina pentru impresia defavorabil[ pe care
o produce asupra cititorului so\ul ei Valentin. De cte ori se
refer[ la prietenul de via\[, Debora folose=te fraze din cale
afar[ de optimiste =i, principalul, ntotdeauna este ncntat[
de so\ ntr-o m[sur[ de-a dreptul iritant[. De exemplu: Aces-
95
ta-i Valentin al meu! Vrea s[ fie liber ca pas[rea cerului! Pentru
dnsul baraca are mai mult farmec dect un conac! (pag. 12);
Valica! mi venea s[-l iau la cotonogit. Nici vorb[, mi s-a
vrt primul, n fruntea coloanei. Gona=!... Unde-i pericolul
mai mare, acolo-mi d[ zor =i dumnealui (pag. 24); Uite a=a
i simt inima toat[ numai soare =i voie bun[; o halt[ n care
a poposit bucuria! (pag. 65) =.a.m.d.
Valentin Beiu pierde foarte mult, ca personaj literar, din
cauz[ c[ e prezentat n acest fel, prin vocabularul =i limbajul
Deborei, mpestri\ate mai la fiecare pas cu diminutive ca
t[tu\ul, ochi=orii =.a. Dac[ scriitoarea l-ar fi prezentat
direct ori =i mai bine i-ar fi permis s[ se afirme de la sine,
adic[ prin vorbele =i ac\iunile lui proprii, realizarea acestui
personaj ar fi corespuns inten\iei autoarei. Or, n felul n care
apare n roman, deci prin lentilele subiective ale Deborei,
departe de a ar[ta lucrurile realist, n complexitatea lor natu-
ral[, Valentin Beiu nvinge u=or =i repede, g[se=te ntotdeauna
=i tuturor problemelor rezolv[ri juste, ceea ce suprim[ n mare
m[sur[ conflictul, pilonul de n[dejde al oric[rei opere.
Greut[\ile ntmpinate de constructori, n special de Valentin
Beiu, sunt mai mult declarate, de altfel ca =i nvingerea lor.
Ariadna +alari trece mult prea repede =i u=or peste probleme
complicate =i dificile (a se vedea, bun[oar[, cum face ordine =i
stabile=te disciplina de produc\ie Mariam, astfel nct de atta
control to\i chiulangiii au sp[lat putina! Colectivul s-a
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

nchegat situa\ia s-a mbun[t[\it; pag. 44-45).


Inegale ca realizare artistic[, romanele analizate pn[ aici
sunt tributare unei n\elegeri unilaterale =i superficiale de c[tre
scriitoare a foametei organizate de regimul comunist n 1946-1947,
a colectiviz[rii agriculturii, a deport[rilor =i neodeport[rilor
benevole etc., dar ele nseamn[ =i o acumulare a experien-
\ei scriitorice=ti, care avea s[ se manifeste n romanele =i
nuvelele care au urmat.
n Labirintul, de exemplu, Ariadna +alari, folosindu-se de
un bogat stil de expresie tranzitiv[, altfel zis de comunicare
direct[, impar\ial[, conform[ cu personajele bine individua-
96
lizate, recreeaz[ atmosfera specific[ =i complicat[ n care s-a
afirmat o tn[r[ basarabean[ care n 1940 a fost nevoit[ s[
se refugieze n Romnia, s[ studieze la Politehnica din Bucu-
re=ti, apoi s[ lucreze n presa timpului. Este un roman autobio-
grafic, de vreme ce Maia Radovan este chiar numele cu care
=i-a semnat Ariadna +alari Carnetul unui =colar =i celelalte
c[r\i de nceput. Numit[ n roman Mai, protagonista Labirin-
tului parcurge o experien\[ interesant[, marcat[ de studii
solide, de o via\[ intim[ zbuciumat[ =i de o activitate ziaristic[
=i propriu-zis literar[ promi\[toare de multe =i mari succese.
Dragostea tinerei Mai pentru Teo este prezentat[ printr-un
lux de am[nunte sugestive pn[ atinge un apogeu neb[nuit
ini\ial. Scriitoarea dovede=te un real sim\ artistic =i evit[ idila,
prin amestecul p[rin\ilor lui Teo desp[r\ind cuplul care ncepea
s[ devin[ dulceag, siropos, prin ceva incredibil.
Rentlnirea personajelor =i, mai cu seam[, apari\ia
cameristei p[rin\ilor lui Teo, Suzana, cu pruncul n bra\e, rod
al dragostei acesteia cu Teo, ofer[ Ariadnei +alari o larg[
posibilitate de a sonda sufletul omenesc =i de a-i dezv[lui fe\e
=i fa\ete surprinz[toare sub aspect moral.
Scriitoarea se dovede=te atent[ la firescul vie\ii intime, la
manifest[rile concrete =i ntip[ritoare ale acesteia n cadrul
rela\iilor dintre Mai =i Alec. Pndite =i acestea de pericolul
idealiz[rii, Ariadna +alari a manifestat nc[ o dat[ gust artis-
tic ales =i tact n prezentarea fenomenelor suflete=ti specifice,
punndu-l pe cititor n situa\ia de a tr[i cu mare intensitate
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

psihologic[ nfiriparea =i desf[=urarea iubirii acestor dou[ perso-


naje =i, n cele din urm[, evitarea descrierii lor ]n mod idilic,
n final evocnd repatrierea protagonistei =i, drept urmare,
dispari\ia Maiei din via\a lui Alec.
+i ntr-un caz =i n al doilea, cititorul ncearc[ sentimentul
dureros al desp[r\irii personajelor, care (sentiment) l st[p-
ne=te mai puternic dect eventuala bucurie a mplinirii
dragostei lor.
Totu=i, principalul loc n procesul form[rii caracterului prota-
gonistei romanului revine activit[\ii acesteia n cadrul revistei
bucure=tene Flac[ra. Repet[m c[ dezv[luirea acestui aspect
al vie\ii tinerei Mai ne prilejuie=te n\elegerea nceputului activi- 97
t[\ii literare a Ariadnei +alari n condi\iile atmosferei culturale
bucure=tene imediat postbelice. Iat-o ntr-o echip[ cu poetul
Victor Tulbura= la o ntlnire cu cititorii din Br[ila, citind nu-
vela Ciubotele fermecate: Tn[ra prozatoare se ridic[ stngaci,
uit[ c[ trebuie s[ se ncline =i s[ rosteasc[ vreo dou[ cuvinte
introductive. F[r[ s[ se uite la cineva, se rea=az[, =i vr[
nasul n pagina deschis[ a revistei cu nuvela tip[rit[ =i o ia
din loc, ca e=alonul ce se urne=te din gar[ cu un pas molcom,
inert. Dar pe m[sur[ ce cite=te, uit[ de auditoriu =i unde se
afl[. Vocea ei cap[t[ un timbru cald de-o rezonan\[ vie, de-o
plenitudine sugestiv[, frumos colorat[. Are un glas destul de
puternic, care se aude pn[-n fundul s[lii. Aceasta a amu\it.
Dar ct timp va rezista o asemenea mu\enie curioas[?
Trebuie s[ dea zor, pn[ n-a secat r[bdarea auditoriului.
Pn[ nu =i-a consumat toate rezervele!
Dar ce-i asta? Sala reac\ioneaz[. Face haz la replicile lui
badea Culai.
Autoarea a prins curaj. Ridic[ ochii =i se uit[ n fa\a ei.
Z[re=te ochi veseli, str[lucitori, mutre schimonosite de rs.
P[t[rania cu Ciubotele fermecate nu le pare str[in[
E drept c[ schimbarea timpurilor =i a ideologiilor f[cea
ravagii, =i Ariadna +alari apeleaz[ la fapte literare concrete, la
scriitori concre\i participan\i la aceast[ schimbare, dup[ cum
a fost, de exemplu, acela c[ tn[ra poetes[ Nina Cassian =i-a
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

nsu=it critica Scnteii cu o probitate zguduitoare, recunos-


cnd c[ pentru evolu\ia ei poetic[ acuza\iile ntemeiate ale
criticii au nsemnat acel =oc c[tre o tranzi\ie de la un ermetism
rigid spre o exprimare mai direct[, de la sterile ticuri indivi-
dualiste la o mai larg[ mbr[\i=are a aspectelor realit[\ii
n aceea=i ordine de idei, Ariadna +alari evoc[ =i adev[rul
c[ n scara valorilor estetice renegate nimeresc =i operele
castelanului de la Mirce=ti, nvinuit de dulceg[rie anost[,
cu care-=i compunea idilele cu june \[r[ncu\e cuprinse de
amor spre delectarea boierimii =i coteriei regale.
O seam[ de elemente biografice sunt evocate n mod emotiv.
98
Bun[oar[, vizita protagonistei acas[ la Gala Galaction, vizit[
ce-i prilejuie=te cteva reflec\ii memorabile: Exist[ o muzic[
a slovei galactioniene, ca o ploaie fertil[ de prim[var[, ce
face ogorul literar s[ cnte, abundndu-le cu cele mai dense
tr[iri umane. E o muzic[ divin[ ce izvor[=te de peste tot, din
fiece mic detaliu, pn[ =i din cochet[ria nevinovat[ a muri-
bundei ndr[gostite de acel duhovnic cuceritor, a c[rui binecu-
vntare, la c[p[tiul mor\ii, h[r[ze=te iubirii eternitatea!
O alt[ mare surpriz[ a vie\ii ei a fost prima vedere a lui
Ionel Teodoreanu: Mai se uit[ curioas[ n direc\ia indicat[.
Autorul Medelenilor =i al Uli\ei copil[riei e pelerinul imagi-
na\iei tinere=ti, desprins din paginile manualului de limba
romn[, parcelat de timp, ca o fresc[ ng[lbenit[ de vreme.
Dup[ Eminescu, Ionel Teodoreanu era idolul liceistelor roman-
\ioase. Fusese =i al ei. Acum Mai i contempl[ ndelung profilul
frumos de intelectual, cu tmplele grizonate =i ochii ngn-
dura\i
Sunt evoca\i fugitiv Alexandru Jar, Radu Tudoran, Veronica
Porumbacu. O surpriz[ pentru cititor este evocarea vizitei la
revista Flac[ra a scriitorului Marin Preda: n redac\ie =i
face apari\ia un tn[r negricios =i posac, cu o geant[ ticsit[
burduf. E Marin Preda, prozatorul. Bomb[ne=te ceva sub nas,
care seam[n[ a bine\e. +i ndat[ se apuc[ s[-=i desfac[ geanta.
De acolo scoate cteva exemplare din primul s[u buchet de
nuvele ntlnirea din P[mnturi, abia ie=it de sub tipar. Face
la repezeal[ cteva dedica\ii =i le mparte b[ie\ilor.
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

Da de mine, b[die, ai uitat? l str[fulger[ Jano din ochi-


=orii s[i =ire\i.
Tu =i a=a ai s[-mi faci harakiri! nc[ vrei s[ te mai =i pl[-
tesc! Uite, Maiei i fac cadou o carte, c[-i fat[ bun[! Nu ca
tine, p[c[tosule, care critici toat[ lumea!
Mai se alege cu voluma=ul de debut al viitorului mare
romancier
n alt[ parte, Mai discut[ cu Alec despre tn[rul pe atunci
prozator, i ia ap[rarea =i chiar se autocritic[: Atunci de ce
lui Marin Preda i se imputeaz[ satul lui adev[rat? Doar el ne
ofer[ o icoan[ fidel[ a prezentului nc[ nv[scut n trecut,
fiindc[ satul n-o s[ se schimbe peste noapte, a=a cum sun[
99
lozincile zilei! Or, Marin Preda nu-=i n[scoce=te \[ranii, cum
este cazul multor condeieri de la noi, printre care trebuie s[
recunosc c[ sunt =i eu!
Vai, Mai, l auzi rznd amuzat. S[ =tii c[-mi placi,
feti\a mea! \i faci autocritica nainte de-a fi criticat[!
Nu, Alec, eu vorbesc serios. |[ranii lui Preda sunt adev[-
ra\i! Pe cnd ceea ce scriem noi e un fel de operet[ cu butade
de lozinci! Iat[ de ce-l invidiez pe taciturnul Marin Preda!
Spiritul de observa\ie =i reflec\iile Ariadnei +alari cuprind
=i via\a social[, ntre altele a ora=ului ei de ba=tin[ n
groaznicul an 1940 =i n anii r[zboiului: Idealuri! se ncrunt[
subit studenta. O, dac[ a\i fi v[zut, unchiule Mircea, ce se
f[cea n or[=elul nostru n zilele acelea cnd frontul trecuse
peste noi! S-a aprins vorbind. +tie c[ el e p[stor =i de aceea
=i-a deschis sufletul. Pe uli\e erau vna\i de-a valma oamenii.
Ca fiarele de prad[! Ca s[lb[ticiunile din p[dure! +i mna\i
n lag[r. Femei, copii, b[trni! Fete tinere, colege de-ale mele
de liceu, au fost nghi\ite ca ntr-un h[u f[r[ fund, numai
pentru c[ erau evreice ori apucaser[ s[ intre n komsomol!
Nu le-am mai v[zut ntorcndu-se niciodat[
mpletire ingenioas[ de fi=e biografice autentice, de fapte
concrete ale momentului istoric evocat =i de descrieri ingenioase
ale unor tablouri imaginate ale mediului cultural =i social
larg, romanul Labirintul se las[ parcurs cu o curiozitate intelec-
tual[ mereu a\\at[ prin episoade impresionante =i prin
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

investigarea unei perioade de timp cu totul specifice =i insufici-


ent cunoscute din istoria neamului nostru.
n 1998 Ariadna +alari a dat un nou roman, Venetica, n\e-
les f[r[ vreo ezitare ca o continuare, n plan cronologic, a Labirin-
tului. Romanul precedent ncheindu-se cu aflarea protagonistei
lui n lag[rul de repatriere =i cu pornirea ei spre ba=tin[,
Venetica e o nara\iune captivant[ despre ntoarcerea Maiei la
Cetatea Alb[, unde ntre timp totul se schimbase, inclusiv
denumirile str[zilor. Oamenii, printre care =i mama naratoarei,
tr[iau ntr-o fric[ permanent[, n fiece moment putnd fi depor-
ta\i pentru te miri ce. B[trna mam[ intuie=te c[, mai cu
100
seam[ avnd n cas[ o repatriat[ din Romnia, d[ de b[nuit
noii puteri. Acela=i lucru a determinat-o pe naratoare s[ ia
calea Moscovei, unde locuia acum fratele ei, c[s[torit dup[
r[zboi cu o belarusc[. Oricum, la uzina de bacuri pentru
acumulatoare din Podolsk naratoarea este angajat[, intr[ n
rela\ii cu tinere de diferite na\ionalit[\i, nva\[ la universitatea
de marxism-leninism =i parc[ totul e bine.
i zice, la un moment dat, =i fratele s[u c[ n-are de ce se
plnge. Are serviciu, locuie=te la c[min, c=tig[ bine.
A=a este, dar scriitoarea =tie s[ sondeze n adnc =i s[
dezv[luie semnifica\iile cuvntului parc[, pomenit adineauri.
Prin dou[ am[nunte pline de sens nea=teptat de profund,
Ariadna +alari dezv[luie pe viu adev[rata stare de lucruri din
via\a naratoarei, a uzinei =i, prin sugestie, a \[rii sovietelor.
Faptul c[ tn[ra basarabeanc[ prime=te, n acela=i c[min, o
camer[ separat[ devine obiectul unei invidii aproape totale
din partea colegelor de lucru. Al doilea moment: la universitatea
seral[ de marxism-leninism profesorul curm[ cu fermitate
ncercarea tinerei de a pune la ndoial[ un precept al cursului
scurt de istorie a partidului comunist. Att, dar ecourile ambelor
fapte sunt de natur[ s[ spun[ mult, s[ sugereze o atmosfer[
sufocant[, irespirabil[, mai ales pentru o tn[r[ venit[ din
mediul intelectual bucure=tean.
Ariadna +alari adopt[ o scriitur[ tradi\ionalist[, prin nimic
epatant[, n aten\ia sa fiind faptele s[vr=ite ori numai tr[ite
ceea ce e ns[ =i mai important n art[, mai valoros =i mai
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

ponderabil de naratoare: rela\iile ei cu profesorul Ivan


Maksimovici =i discu\iile cu fratele ei. De fapt, primul lucru
pe care ar trebui s[-l eviden\iem este totu=i acela c[ naratoarea
romanului devine str[in[ la mama acas[, n ora=ul ei de
ba=tin[, Cetatea Alb[. Prin am[nunte =i detalii de mare putere
de evocare a adev[rului monstruos despre invazia sovietelor,
dup[ r[zboi, cu ura lor pentru poten\ialii vr[jma=i, du=mani
ai poporului, numai buni de dus n Siberia, =i cu grija exage-
rat[ pentru coloni=ti, pe care func\ionarii noii puteri i cazau
n casele oamenilor nevinova\i. Ca s[ nu fie b[nui\i =i, Doamne
fere=te, trimi=i la ur=ii albi, b[=tina=ii ntmpinau coloni=tii,
adic[ veneticii, cu toat[ bun[voin\a de care erau capabili. Ce
101
deveniser[ localnicii n optica noii puteri, se n\elege u=or =i
din decizia naratoarei romanului de a evada din propria ei
cas[ =i a pleca n capitala imperiului sovietic. Este surprins,
cu mijloace simple, adev[rul nemilos al r[sturn[rii de valori,
produse de invazia sovieticilor n anii r[zboiului =i dup[ r[zboi
pe meleagurile noastre, curnd nstr[inate definitiv, prin
d[ruirea lor Ucrainei.
De mare =i profund adev[r sunt pline discu\iile naratoarei
cu fratele s[u, trecut prin r[zboi, torturat de organele bestiale
ale puterii. Om de o bun[tate aleas[, cumin\it de puterea
pentru care el nsu=i luptase pe front, fratele tinde s-o fereasc[
de perspectiva unei eventuale ciocniri cu aceast[ putere pu\in
spus du=m[noas[.
n strns[ leg[tur[ cu discu\iile din casa fratelui sunt, n
parte, rela\iile naratoarei romanului cu profesorul Ivan Maksi-
movici. n prezentarea acestor rela\ii Ariadna +alari a dovedit
mult tact psihologic =i o cert[ intui\ie a scrisului eliptic, n
care nu se spune totul, ci se sugereaz[ mult. Ce s[ fi nsemnat,
n definitiv, aluzia profesorului la o cea=c[ de ceai fierbinte,
consumat[ ntr-o c[m[ru\[ lini=tit[? Ceea ce a n\eles naratoa-
rea sau poate, totu=i, nu chiar aceea? nclin[m s-o n\elegem
pe naratoare, care cite=te n aluzia lui o ntreag[ suit[ de
fapte ori gesturi care pentru tn[ra inginer-chimist repatriat[
din Romnia au o importan\[ deosebit[, sunndu-i n urechi
=i n inim[ cu totul altfel dect unui om oarecare. +i anume
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

pe potriva unei atare situa\ii, complicate =i delicate, este scrisul


autoarei; ea a spus totul sau cel pu\in mult, f[r[ s[ fi spus
ceva direct, pe =leau, ca din topor. Paginile respective ale roma-
nului sunt r[scolitoare.
n genere, Ariadna +alari a tins, pe tot parcursul c[r\ii, spre
o subtilitate a exprim[rii, influen\nd asupra cititorului nu
att prin enun\uri abstracte =i concluzii directe, c`t, dup[ cum
am ncercat s[ ar[t[m, prin episoade concrete n m[sur[ s[
sugereze realit[\i =i adev[ruri, ndemnndu-l pe cititorul de
gust =i de talent s[ se dumereasc[ el nsu=i ce a nsemnat
pentru o romnc[ nevinovat[, pa=nic[ =i talentat[, fost[ licen\i-
102
at[ a Institutului Politehnic din Bucure=ti, scriitoare cu c[r\i
editate n capitala Romniei, ntoarcerea n patria eliberat[
de tot ce fusese odinioar[ al nostru =i colonizat[, tot atunci,
cu str[ini, pus[ n chingile unor ac\iuni ca deport[rile b[=tina-
=ilor n locuri ndep[rtate =i rebotezarea de peste noapte a
str[zilor ba chiar a ora=elor, de vreme ce ns[=i Cetatea
Alb[ a devenit Belgorod-Dnestrovsk, =i principalul cu
ngenuncherea draconic[ a popula\iei b[=tina=e.
O cre=tere sim\itoare a ponderii elementului intelectual =i,
mai larg, filozofic al c[r\ii Venetica ob\ine Ariadna +alari
prin fragmentele de jurnal intim =i din somit[\i ca Shakespeare,
Fichte, Albert Camus, plasate n fruntea capitolelor roma-
nului. Sunt gnduri =i constat[ri n consens cu realit[\ile din
timpul elabor[rii romanului (1988-1992), prin urmare
nelegate n nici un fel cu/de subiectul abordat de prozatoare,
rostul lor putnd fi intuit ns[ prin raportarea la faptele
zugr[vite pe parcurs, care parc[ nu prevesteau ruinarea impe-
riului prin ruginirea cataligelor pe care se \inea acesta.
Scriitur[ evident superioar[ celei din majoritatea operelor
anterioare ale prozatoarei, romanul Venetica se las[ parcurs
ca un sondaj ntr-o realitate concret-istoric[, a anilor 1950-
1951, pe care mul\i dintre cona\ionalii no=tri n-au n\eles-o,
din p[cate, nici pn[ acum n tot tragismul ei, realitate pe
care mai avem, prin urmare, a o p[trunde n adnc =i con=ti-
entiza ca pe un segment dureros de complicat al labirintului
istoriei noastre, inclusiv prin mijlocirea =i cu ajutorul unor
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

opere literare ca cea prezentat[ n rndurile de fa\[.


Ariadna +alari este =i o nuvelist[ interesant[, opere ca cele
intitulate Printre oameni, +oapta viorilor, Urzitoarele =.a. evi-
den\iindu-se prin personaje memorabile =i prin tehnici literare
originale. Exemplul cel mai concludent de nuvel[ psihologic[,
totodat[ cu largi deschideri c[tre realitatea social[ a timpului
concret al desf[=ur[rii subiectului, este nuvela Pe dmbul unde
nu se pune vie. Aici scriitoarea se dovede=te atent[ la nuan\a
psihologic[ a comport[rii personajelor =i p[trunz[toare n
taini\ele adnci ale sufletului =i mentalit[\ii acestora, realiznd
o analiz[ minu\ioas[ =i veridic[ a lumii l[untrice a unui
agronom b[=tina=, nimerit ntr-o situa\ie specific[ mpreun[
103
cu un osta= neam\ n timpul celui de-al doilea r[zboi mondial.
Nem\ii tr[seser[ n el, l-au r[nit, dar tn[rul, nc[ viguros,
profit[ de haosul generat de un bombardament puternic =i
evadeaz[ din zona mor\ii. mpreun[ cu el, evadeaz[ =i un
osta= neam\, acela care, \intind n el, d[duse gre= =i, deci, nu-l
omorse. Doi du=mani de moarte, n n\elesul ideologiei de
odinioar[, se pomenesc n rela\ii strnse, faptul servindu-i
scriitoarei drept prilej pentru un sondaj sufletesc =i intelectual
de mare putere de influen\[ asupra cititorului. Neam\ul e r[nit
=i el, e sleit de puteri, dar nu se dezlipe=te de agronomul local-
nic, pe care cu pu\in timp n urm[ inten\ionase s[-l omoare.
Localnicul avusese n cteva rnduri gndul s[ se r[zbune pe
osta=ul neam\. Dar la nceput nu-i ajungeau puteri s-o fac[,
dup[ aceea i se f[cuse jale de tn[rul neam\, ba chiar se
pomeni ngrijindu-l. De=i n\elege c[ are de a face cu un du=-
man, cu un cotropitor, agronomul procedeaz[ n spiritul mora-
lei cre=tine. Scriitoarea apeleaz[ la un moment simbolic, prin
care prezint[ clar n\elegerea profund[ de c[tre personaj a
situa\iei complicate n care a nimerit =i a datoriei sale. n
p[dure lemnul pe alocuri mai fumega. P[s[rile speriate nu-=i
conteniser[ larma. Ciripeau asurzitor, cum se ntmpl[ atunci
cnd ia foc p[durea.
Dar larma mai fusese strnit[ =i din alt[ pricin[. Un dihore
fusese prins ntr-o capcan[ cu un cintezoi n bot Afurisitul
de dihore, a=a prins n capcan[, continua s[-=i nimiceasc[
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

jertfa. Cnd cei doi s-au apropiat, botul hr[p[re\ului mai avea
fulgi pe el, iar zbur[toarele \ipau ascu\it
Omul l dobor cu un ciot pe dihore. +i atunci brusc larma
p[s[rilor se astmp[r[, iar cerul vn[t de deasupra p[ru c[
se nsenineaz[.
B[=tina=ul m[t[h[i din cap: P[s[ruici, ai zice, f[r[ minte,
dar cer =i ele r[zbunare!
Episodul i vorbe=te ceva esen\ial =i neam\ului: Lng[
dnsul (lng[ agronomul b[=tina=. I.C.) puiul de neam\ privea
holbat. Pe urm[ surse strmb =i vinovat parc[.
Episoadele de aceast[ natur[ i cer cititorului o gndire
104
asociativ[ activ[. Ura fa\[ de osta=ul neam\, care invadase
p[mntul nostru, este un element principal esen\ial al psiho-
logiei =i con=tiin\ei b[=tina=ului. Acest adev[r i este clar =i
neam\ului tn[r. Aici este oportun[ citarea nc[ a unui episod
de mare valoare simbolic[: cnd neam\ul speriat a strigat din
cauz[ c[ o bestie de guzgan i s-a vrt pe nesim\ite n sn =i
l-a mu=cat =i b[=tina=ul a rostit cuvinte adresate fiarei Na-
fura lor de afurisi\i!, b[ie\andrul s-a trezit, a c[scat ochi
mari, aiuri\i.
S-ar p[rea c[ nu e nimic mai simplu dect s[-l la=i pe du=ma-
nul neam\ s[-l m[nnce guzganii. Dar un atare final ar fi
desfiin\at din temelii nuvela. +i scriitoarea a ales calea apro-
fund[rii n continuare a analizei psihologico-intelectuale a
personajului. Cnd =i revine, iar p[tlagina i astmp[r[ dure-
rile, agronomul se surprinde cugetnd asupra vie\ii sale de
mai departe: Trebuie s[ fie atent, perspicace, s[ nu pice n
vreo capcan[ Ar fi culmea dup[ ce a sc[pat El nu-i
mort +i soarele va r[s[ri pentru dnsul. Chiar a=a mutilat,
cu o singur[ mn[. Acum el, agronomul, prinsese puteri =i-i
aduce ap[ neam\ului tn[r, iar acela st[ mereu cu ochii la
u=[: se va mai ntoarce b[=tina=ul sau l va l[sa n seama
guzganilor? Dup[ ce am s[ plec, el tot a=a o s[ r[mn[ cu
privirile \intuite pe u=a mut[, ce nu se va mai deschide pentru
el niciodat[!
Acest gest al b[=tina=ului ar fi fost n spiritul eticii antiu-
mane, =i scriitoarea ndreapt[ gndurile b[=tina=ului pe o cale
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

nea=teptat[: Aceast[ nchipuire nu putu s-o suporte. Brusc l


str[fulger[: Dac[-l las aici, nseamn[ c[ ei au reu=it s[ fac[
din mine ce-au vrut Drept care l scoate pe neam\ din coliba
ntunecoas[ s[-l lase la o margine de drum. Dar se ntmpl[
ceva neprev[zut: =i fac apari\ia doi osta=i nem\i, care ncep
s[ strige la b[=tina=: Ei, tu vrut s[ fugi la partizan =i
furat unul al nostru +vain! Ucis trebuie!
Tn[rul neam\, r[nit de moarte, nu se amestec[ n vorb[.
Dar scriitoarea nu se mul\ume=te cu un atare final. Cnd agro-
nomul b[tut de cei doi nem\i =i reveni, el auzi cum puiul de
neam\ i lua ap[rarea lui, b[=tina=ului. Dup[ care neam\ul
tn[r lu[ pistoletul de la unul dintre cei doi cona\ionali =i
105
trase n ei, de data aceasta f[r[ gre=. Avusese loc limpezirea
con=tiin\ei neam\ului tn[r, care timp de cteva ore se aflase
mpreun[ cu agronomul b[=tina= =i luase o lec\ie de umanism
con=tient, sincer =i profund.
Nuvela Pe dmbul unde nu se pune vie nu e axat[ pe un
conflict pur exterior, dintre dou[ etici diametral opuse, att
de tentant n epoc[, ci pe o colizie interioar[, pe lupta dintre
sentimente =i idei diferite n psihologia =i mentalitatea
protagonistului ei, agronomul b[=tina=. Efectul estetic al nuve-
lei este deosebit de puternic. Cititorul este pus n situa\ia de a
cugeta activ, poate n contradictoriu, ceea ce nu mic=oreaz[,
ci dimpotriv[ m[re=te meritele nuvelei.
C[ nu toate prozele scurte =i medii ale prozatoarei sunt
concepute =i realizate la fel de original, este adev[rat. Dar n
nenum[rate nuvele g[sim, ca =i n romanele Oameni =i destine,
Neastmp[r =i Valul lui Traian, elemente pre\ioase de tehnic[
literar[, care au contribuit la maturizarea scrisului autoarei,
v[dit[, dup[ cum am ar[tat, n nuvela analizat[ =i n romanele
Labirintul =i Venetica.
Totu=i, biografia de crea\ie a scriitoarei nu e complet[ pn[
nu punem n lumin[ =i activitatea ei n domeniile dramatur-
giei, literaturii pentru copii =i eseisticii.
Chiar dac[ n-a perseverat n domeniul dramaturgiei,
Ariadna +alari a dovedit unele capacit[\i de creator de opere
destinate scenei. Orict de modeste, acestea merit[ o aten\ie,
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

fie =i ntrziat[, ca prezenta.


E adev[rat c[ dup[ nceputul incitant, cu s[ritul din tren
al unui b[ie\andru, Petric[, n plin[ vitez[ a ma=inii, textul
dramei Uraganul e dominat de conversa\ii preponderent consta-
tative ale ctorva studen\i =i doctoranzi, c[rora li se adaug[
curnd Victor Lupa=cu, decanul facult[\ii la care studiaz[ acei
tineri, =i mo= Haralamb, pescar vechi =i p[tima=. ns[ nici
dup[ intrarea n ac\iune a acestor dou[ personaje textul nu
devine mai dramatic. Ac\iunea presupus[ de opera destinat[
mont[rii scenice este aici mai curnd narat[, dialogurile
tinerilor studio=i, apoi =i ale vrstnicilor Lupa=cu =i Haralamb
106
sunt oarecum informative, nu denot[ izbucniri adnci ale unor
pasiuni. Pu\inele =i slabele note dramatice din conversa\iile
dintre Tinel =i tat[l ei Victor Lupa=cu, apoi din cele sus\inute
de aceea=i student[ =i doctorandul Sandu Mantea ntrzie s[
adevereasc[ o tensiune a ac\iunii, demn[ de o lucrare
dramaturgic[. Probabil, aceast[ ntrziere a dramatismului
operei a determinat lipsa de aten\ie a criticii profesioniste
fa\[ de drama Uraganul.
Or, ntrzierea pe care o constat[m pn[ aproape de
sfr=itul lucr[rii ni se pare un procedeu literar nelipsit de o
anumit[ ingeniozitate: Ariadna +alari a contat pe un final
imprevizibil, drept care a imaginat o situa\ie la nceput absolut
obi=nuit[, f[r[ nici o aluzie la drama care avea s[ se afirme
abia n final. Ca s[ nu piard[ definitiv cititorul (=i, eventual,
spectatorul), pe la mijlocul dramei sale autoarea prezint[ un
dialog nfiripat firesc ntre Tinel =i Victor Lupa=cu =i care
con\ine, n form[ embrionar[, drama care mai ntrzia:
T I N E L . Pap, de ce n-ai adus-o =i pe mama? Doar e
ziua mea.
V I C T O R L U P A + C U. Nu =tiu nici eu cum s-a ntmplat.
Sigur c-ar fi fost bine s[ vin[ =i dnsa.
T I N E L (nviorndu-se). Spune-mi, pap, tu ai iubit-o pe
mama?
V I C T O R L U P A + C U. Dac[ n-o iubeam
T I N E L . Atunci se poate s[ iube=ti pe cineva =i dup[ aceea
s[ nu mai iube=ti?
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

V I C T O R L U P A + C U. De unde ai mai scos-o =i pe asta?


T I N E L . +tii singur de unde! +i n-ai merita s[ fii iubit nici
de mine. Numai c[ eu
Nu e vorba, dup[ cum ni s-ar p[rea n aceast[ etap[ a lectu-
rii, de un conflict ntre adolescenta Tinel =i tat[l ei. Rostul
pasajului citat e s[ ne trezeasc[ interesul pentru lectur[, s[ ne
\in[ ncorda\i, n a=teptarea conflictului inerent operei
dramatice. +i pe cnd studen\ii-ihtiologi, tinerii savan\i care
i instruiesc, b[trnul pescar =i tat[l-decan =i caut[ de treburile
lor n laboratorul =tiin\ific =i n casa de pe malul m[rii, radioul
anun\[ pe nea=teptate un uragan de care se ntmpl[ adesea
107
la mare. Studentele Tinel =i Marcela =i b[iatul care s[rise din
trenul n vitez[, Petric[, r[ma=i de serviciu la buc[t[rie, la
auzul anun\ului se umplu de nelini=te pentru tinerii afla\i n
largul m[rii. n timp ce Marcela p[rea s[ ezite, Tinel =i Petric[
pornesc n ajutorul =i salvarea celor pndi\i de pericolul de
care ei, f[r[ aparat de radio, nu aveau de unde =ti.
Inimo=i, curajo=i, altrui=ti Tinel =i Petric[. Drept c[ ie=irea
lor n mare l nelini=te=te cumplit pe tat[l-decan Lupa=cu. Ba
nu numai pe el, ci =i pe Elena, mama lui Petric[; dintr-o telegra-
m[ expediat[ de Sandu Mantea ea aflase c[ fiul care p[r[sise
casa p[rinteasc[ n inten\ia de a nu fi o povar[ pentru mama
care-l cre=tea de una singur[ =i nu-=i putea crea familie din
cauza lui se oplo=ise la tinerii studio=i. Victor Lupa=cu =i
Elena se ntlnesc pe malul m[rii, r[mn stupefia\i de ntlnirea
nea=teptat[, =i spun n mod telegrafic replici mocnind de
durere, acoperite tot atunci de apari\ia pe fondul albastru al
m[rii a luntrilor cu Tinel, Petric[ =i ceilal\i tineri. Elena,
marcat[ puternic de ntlnirea cu Victor Lupa=cu, tat[l lui
Petric[, alearg[ la mare cu minile ntinse, n ntmpinarea
fiului. Victor Lupa=cu, zguduit =i el de ntlnirea cu Elena, cu
care z[mislise un copil, dar nu g[sise o zi pentru a-i vizita
pe femeia credul[ din tinere\e =i pe propriul lui copil din
cauz[ c[ fiica sa, Tinel, descoperise ntmpl[tor scrisoarea
Elenei =i el se temea, chipurile, de consecin\ele faptei sale, i
a=teapt[ acum pe ambii s[i copii.
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

Finalul dramei Uraganul poate fi n\eles ca o adev[rat[


lovitur[ de teatru, pe ct de reu=it[, pe att de blamabil[ ca
procedeu de crea\ie. B[nuim c[ anume aceast[ ambiguitate a
rostului finalului i-a pus n gard[ pe criticii de specialitate =i
pe arti=tii de teatru, nu f[r[ un anumit temei. n ce ne prive=te,
nclin[m s[ credem c[ nceputul surprinz[tor, arta replicii
concise, dialogurile sprintene, ndemnarea scriitoarei de a
amna dezv[luirea propriu-zis[ a conflictului, crearea
ctorva episoade incitante =i alte particularit[\i ale dramei
nu merit[ uitarea cititorului =i a criticilor de profesie. De=i nu
prezint[ o ciocnire autentic[ ntre personaje =i nu dezv[luie n
108
chip am[nun\it drama intim[ a lui Victor Lupa=cu, sfr=itul
lucr[rii sale (la replica tat[lui-decan mo= Haralamb filozofeaz[
n\elept c[ a=a-i cnd ai copii. i cre=ti pentru valurile vie\ii
iar dup[ aceea stai =i-i a=tep\i de pe valuri s[ se ntoarc[,
dup[ care Victor Lupa=cu recunoa=te sobru c[ mai trist e,
mo=ule, cnd \i trebuie un uragan ca s[-\i cuno=ti propriii
t[i copii!) ncoroneaz[ o cercetare nelipsit[ de interes a
sufletului omenesc.
n literatura pentru copii scriitoarea activeaz[ chiar de la
nceputul carierei sale literare. Ce-i drept, =i n aceast[ ramur[
a literaturii ea a pl[tit tribut ideologiei comuniste a timpului,
populndu-=i c[r\ile cu pionieri, komsomoli=ti, instructori etc.
=i saturndu-le cu idei n vog[ la cea epoc[ a istoriei noastre.
Dar nu e lipsit de interes =i de importan\[ universul schi\elor
=i nuvelelor marcate de un viguros fond general-uman Po=ta=ul,
N[i\[, Fofo este vigilent, M[soar[-m[, bunele, eu am un
kilometru, Povestea cop[celului, P[durea n[zdr[van[, N[stu-
rel, Alergu= etc. Autoarea nareaz[ cu o intui\ie just[ a psiho-
logiei copilului, imagineaz[ situa\ii =i subiecte n care b[ie\eii
=i feti\ele se manifest[ liber, adopt[ fa\[ de personaje o atitudine
plin[ de umor =i ironie =i principalul evit[ n majoritatea
cazurilor finalele moralizatoare, didacticiste =i plictisitoare.
Plin[ de haz este, de exemplu, nuvela Fofo este vigilent, n
care un fl[c[u de opt ani manifest[ activism =i perseveren\[
n opera de identificare a unui b[rbat mbr[cat n hain[ de
ofi\er neam\, cu svastic[ la mnec[. Lui Fofo i se pare c[ este
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

n adev[r ofi\er neam\ =i se str[duie=te s[-l dema=te. El =i


prietenii s[i ac\ioneaz[ n consecin\[, scriitoarea poveste=te
peripe\iile lor pe un ton echilibrat, pe alocuri =iret, parc[ ar fi
=i ea de p[rerea c[ b[rbatul e un ofi\er neam\ care trebuie
demscat. Abia n final ea dezv[luie n mod firesc, f[r[ grandi-
locven\a v[t[m[toare a gustului artistic veritabil, c[ b[rbatul
n cauz[ e un actor la teatrul local.
Ariadna +alari dovede=te o subtil[ art[ a istorisirii capti-
vante pe potriva n\elegerii lucrurilor de c[tre cei mici, apeleaz[
cu succes la poetica de origine folcloric[ (n La fntna zmei-
lor, de exemplu), practic[ adesea poanta plin[ de haz =i de
voie bun[.
109
ntr-un =ir de schi\e, miniaturi =i nuvele scriitoarea nchi-
puie adev[rate parabole, n care ac\iunile =i gesturile p[s[rilor
=i animalelor semnific[ idei =i atitudini specifice omului,
inclusiv copilului (Gai\a, Gigantul de hrtie etc.).
Scriitoarea i mbie pe copii prin istorisiri captivante, de
natur[ basmic[ s[ cunoasc[ lucruri interesante =i utile pentru
ei din domeniul naturii (Povestea grului, De-a mijatca cu soa-
rele, Ploaia, M\i=orii etc.).
Ea nu ezit[ s[ vorbeasc[ =i n operele destinate celor
mici despre diverse aspecte complicate, dramatice =i tragice,
ale realit[\ii, ca n Alergu= sau N[sturel.
Este drept c[ pe lng[ povestirile scrise cu pan[ inspirat[
se ntlnesc n proza scriitoarei personaje =i episoade de prisos,
o anumit[ senza\ie de static; nu toate paginile ating o pregnan\[
artistic[ real[. O anumit[ ariditate, usc[ciune a tonului, pe
care o ntlnim pe ici-colo, distoneaz[ cu tonul general al
povestirilor, sincer =i afectuos (Eliza Botezatu, Ariadna +alari.
n cartea ei: Literatura moldoveneasc[ pentru copii, Chi=in[u,
Editura Lumina, 1984, pag. 175). Faptul acesta, orict de
regretabil, nu ne ndrept[\e=te s[ ignor[m ori s[ minimaliz[m
contribu\ia scriitoarei la dezvoltarea prozei destinate cititorului
n curs de formare. Dup[ cum conchide aceea=i cercet[toare,
proza Ariadnei +alari alc[tuie=te un capitol de indiscutabil[
importan\[ n literatura noastr[ pentru copii (Ibidem).
Un aspect deloc neglijabil al crea\iei scriitoarei l constituie
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

eseistica pe teme literare. Chiar n primul eseu din =irul celor


consacrate procesului de crea\ie =i atmosferei prielnice
acestuia, Amintiri din casa umbrelor, Ariadna +alari evoc[
nu numai firea, modul de a se manifesta literar =i biografia
de crea\ie a lui Alexandru Cosmescu, ci reconstituie =i o pano-
ram[ n miniatur[ a vie\ii literare imediat postbelice. mpleti-
rea fireasc[ a faptelor propriei sale activit[\i literare cu o
seam[ de episoade concrete din via\a =i crea\ia lui Alexandru
Cosmescu, Ion Dru\[, Petru Zadnipru =i a altor confra\i de
breasl[ imprim[ reflec\iilor scriitoarei un aer benefic de sinceri-
tate, credibilitate =i de autenticitate a tr[irii, care te predispune
110
s[ participi, imaginar, la un splendid spectacol de idei =i
atitudini caracteristice momentului literar evocat. Avndu-l
n centrul aten\iei pe distinsul om de cultur[ Alexandru
Cosmescu, eseul n cauz[ =i l[rge=te treptat aria de cuprindere
a faptelor literare =i, totodat[, =i adnce=te mesajul promovat
de autoare, aceasta ajungnd s[ r[scoleasc[ pn[ =i acele
aspecte ale realit[\ii timpului, despre care oamenii se fereau
s[ vorbeasc[ n glas. De exemplu, faptul c[ Alexandru Cos-
mescu se n[scuse la Pite=ti =i c[ nu =tiu ce fat[ morgana l
ademenise pe meleagul basarabean. Nici Cosmescu nu co-
menta acest fapt, nici +alari nu cuteaz[ s[-l dezv[luie. Unica
remarc[ a sa e urm[toarea: l n\elegeam prea bine, pentru
c[ eu ns[mi, ntr-o situa\ie analoag[, m[ feream s[ aduc
vorba de anii studen\iei mele de la Bucure=ti, de experien\a
publicitar[ de la revistele Orizont =i Flac[ra, de primele
c[r\i editate n Romnia, adic[ de vremea acelui nceput
luminos, f[g[duitor, pe care m[ gr[bisem s[-l ngrop n subte-
ranele inimii, ca pe ceva clandestin, de care nu era voie s[-\i
aminte=ti n public.
Romnii get-beget de odinioar[ deveniser[ peste noapte
moldoveni n atmosfera de dezna\ionalizare dominat[ de
suspiciuni =i restric\ii: Un nen\eles tabu plana n aerul pe
care l respiram =i ne avertiza, ntr-o form[ tacit[, c[ n via\a
fiec[ruia exist[ ceva unde nu trebuie s[ scormone=ti, fiecare
destin avnd dreptul la t[cerea sa.
ntr-un atare context politico-social =i cultural, via\a celor
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

opt familii de scriitori din casa de pe =oseaua Costiujenilor de


odinioar[ adeverea o realitate spiritual[ care de asemenea
era un fel de tabu la vremea respectiv[. De-ar fi cunoscut-o
securitatea sovietic[ ruseasc[, ar fi z[trit-o cu str[=nicia bine
=tiut[. Or, tot ce se ntmpla n acea oaz[ de libertate a cuget[rii
=i expresiei confirma c[ elita spiritual[ romneasc[ nc[ nu
se epuizase din acel prezent istoric, n noile teritorii acaparate.
n salona=ul-sufragerie din casa cu opt apartamente din
=oseaua Costiujenilor prozatorul Cosmescu a ini\iat o struc-
tur[ spiritual[ nc[ pur romneasc[, una care avea s[ aib[
o rezonan\[ covr=itoare n dezvoltarea ulterioar[ a culturii
basarabene. Discu\iile ini\iate de Cosmescu =i sus\inute de
111
acesta cu talent oratoric distinct, pentru vremea aceea
constituiau o ndr[zneal[ neobi=nuit[, o permanent[ surpriz[
din care erupea autohtonul, ntr-o form[ aparent inofensiv[,
dar ve=nic deschis[ gndului p[trunz[tor care, odat[ impul-
sionat, g[sea n continuare prtiu\e ncifrate, ce te scoteau la
lumini=uri neng[duite investig[rii.
Eseista nu uit[ c[ n centrul operei sale se afl[ Alexandru
Cosmescu, acela care avea o dexteritate prodigioas[ de a
strni gndul interlocutorilor s[i; or, ra\iunea, odat[ impulsi-
onat[, nu se mai oprea, intelectul z[d[rt prindea a discerne
=i a formula repere de alt[ ordine, incapabile s[ contacteze
cu dogmatismul oficial, =i atunci mintea se oprea locului,
mpotmolit[ parc[, f[cndu-te s[ cazi n dubiu.
Acest dubiu, n\elegem din context, constituia o perfor-
man\[, de vreme ce o afirmare direct[ a ostilit[\ii fa\[ de
regimul social-politic =i fa\[ de expresia lui pe plan artistic
faimosul realism socialist ar fi fost o demen\[ n condi\iile
de atunci.
Ceva mai trziu, pe la 1954, scriitorii moldoveni jubilau
c[ i se d[duse la cap lui Canna, care fusese prins cu plagiat
(din Constatin Sedh), =i la Congresul breslei reprezentan\ii
basarabeni ie=iser[ majoritari =i ocupaser[ aproape toate
locurile de la conducerea Uniunii, nl[turndu-i pe invetera\ii
adep\i ai lui Canna, care ncercau s[-=i impun[ =i aici, n
Basarabia, dialectul lor stlcit de cele dou[ decenii de sovie-
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

tizare n stnga Nistrului.


Ariadna +alari pune degetul pe r[ni adnci ale culturii
noastre =i, cu toate c[ nu vorbe=te despre acestea pe larg, ne
r[v[=e=te sufletul prin adev[rurile comunicate. Protagonistul
eseului, Alexandru Cosmescu, exprimase adev[rul timpului
printr-o propozi\ie memorabil[: Da, ast[zi Creang[ l-a nvins
pe Canna, =i tot el, Cosmescu, printre primii a intuit drama
fatal[ a romnilor moldoveni de peste Nistru, ajun=i s[ se
rusifice lamentabil, cu exprimarea lor deocheat[, a c[rei unic[
ra\iune consta n faptul c[ se deosebea de cea romneasc[ =i
adeverea o apropiere sinuciga=[ de cea ruseasc[ (Ion tu, leag[
112
vaca ista la zabor!).
n acest loc al eseului scriitoarea d[ fru liber observa\iei
de ordin social-politic larg =i dureros: Ne a=tepta =i pe noi
acela=i destin: sugrumarea culturii basarabene =i a intelectului
moldav pe toate c[ile. Or, cea mai prodigioas[ metod[ n
aceast[ direc\ie era numirea n toate posturile-cheie, politice
=i administrative, a ru=ilor =i a reprezentan\ilor din stnga
Nistrului, care nu puteau ndruga dou[ vorbe n limba mamei
care-i n[scuse. Astfel nct, urmeaz[ Ariadna +alari, dup[
un singur deceniu de guvernare sovietic[, puteai s[ auzi =i la
noi ceva n genul: Leag[ vaca ista la zabor. Mai mult, scriitoa-
rea roste=te adev[rul ntreg, f[cndu-ne con=tien\i de drama
cu tendin\[ de trecere n tragedie: Undeva sus, deja se decisese
destinul culturii basarabene care trebuia s[ dispar[, s[ fie
nghi\it[, s[-=i pirad[ specificitatea =i caracterul na\ional roma-
nic, adic[ s[ se contopeasc[ n =uvoiul rusificator. n aceasta
consta asimilarea sovietic[, ce d[duse rezultate bune =i n
Bielarus, =i n Ucraina, =i n restul imperiului, unde bie\ii scrii-
tori se plngeau c[ nu mai au pentru cine scrie. Fiindc[ nimeni
dintre b[=tina=i nu-i mai n\elege
Autoarea eseului nu numai c[ nu uit[ de protagonistul operei
sale, ci l scoate n prim-plan, constatnd c[ Alexandru
Cosmescu, cu intui\ia sa neobi=nuit[, a n\eles foarte degrab[
c[ se conspir[ mpotriva \[ri=oarei sale. Adic[ mpotriva
entit[\ii acestui mic spa\iu na\ional, unde poporul se mai afla,
din punct de vedere cultural, la un stadiu elevat, posednd o
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

limb[ bogat[, frumoas[, mioritic[, limb[ n care au scris


Creang[ =i Eminescu Originalitatea afirma\iei Ariadnei
+alari rezid[ nu numai n constatarea faptului c[ asta ne
a=tepta =i pe noi: s[rmana noastr[ limb[ va urma aceea=i
cale de dezgolire a con\inutului neao=-b[=tina=, desfigurndu-
se =i degenernd sub presiunea =uvoaielor dezna\ionalizatoare,
dar =i n relevarea capacit[\ii lui Alexandru Cosmescu de a fi
intuit acest lucru prin analogie cu meleagul transnistrean.
Ea se exprim[ limpede =i, totodat[, oarecum incredibil de
elogios, chiar dac[ nu avem nici o dovad[ c[ n-ar spune ade-
v[rul c[ numai acest tn[r literat (Alexandru Cosmescu. I.C.)
nu era att de orbit ca s[ nu asocieze destinul basarabenilor
113
cu al celor de peste Nistru, tot moldoveni, tot b[=tina=i de-ai
no=tri, care au luptat =i ei cndva pentru limb[, pentru grafie
latin[, pentru puritatea lor na\ional[.
Sunt =i alte momente interesante, demne de a fi re\inute
din eseul Amintiri din casa umbrelor. Ne lu[m ndr[zneala de
a nu le transcrie aici. +i pe aceea de a nu glosa pe seama altor
trei eseuri la tem[ ale Ariadnei +alari n jungla Eu-lui,
Avatarul creatorului =i Infernul, adev[rate proze de fic\iune,
fantastice, dominate de spirit cobortor n profunzimile psiho-
logiei umane =i ale tainelor crea\iei artistice. Ne limit[m la
relevarea artei cu care autoarea Labirintului =i a Veneticei
evoc[ firea de om =i modul de a exista literar ale distinsului
confrate de breasl[ Alexandru Cosmescu =i, concomitent, ne
pune n situa\ia de a con=tientiza drama culturii noastre
na\ionale de odinioar[ =i de a ne concentra toate eforturile
spirituale azi, cnd de asupra culturii noastre ntructva
evoluate atrn[ din nou teribila sabie a lui Damocles, pe care
nimeni dintre patrio\ii acestui p[mnt nu are dreptul de a o
accepta.

Aceasta e, n momentele ei principale, crea\ia Ariadnei


+alari, cu urcu=urile =i cobor=urile a c[ror cunoa=tere favori-
zeaz[, cel pu\in par\ial, identificarea unei personalit[\i crea-
toare demne de toat[ aten\ia =i pre\uirea.
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

BIBLIOGRAFIE SELECTIV{

Vasile Coroban, Romanul moldovenesc contemporan.


Estetica genului, Editura Cartea moldoveneasc[, Chi=in[u,
1969;
Nicolae Bile\chi, Romanul =i contemporaneitatea, Editura
+tiin\a, Chi=in[u, 1984;
Eliza Botezatu, Literatura moldoveneasc[ pentru copii,
Editura Lumina, 1984;
Anatol Gavrilov, Refrec\ii asupra romanului. (Studii criti-
ce), Editura Literatura artistic[, 1984;
114
Ion Ciocanu, Romanele Ariadnei +alari. n cartea lui:
M[sura adev[rului, Editura Literatura artistic[, Chi=i-
n[u, 1986; Ariadna +alari: un roman al durerii de o via\[.
n cartea lui: Dincolo de liter[ (Incursiuni critice n pro-
cesul literar contemporan), Editura Augusta, Timi=oara,
2002.

DESPRE LITERATURA, LIMBA +I ISTORIA NOASTR{


Romnii nu sunt nic[ieri coloni=ti, venituri, oamenii nim[nui,
ci pretutindenea unde locuiesc sunt autohtoni, popula\ie
nepomenit de veche, mai veche dect to\i conlocuitorii lor
Nici mai este ast[zi cestiunea originii noastre, abstr[gnd de
la mprejurarea c[ o asemenea interesant[ cestiune nu este de
nici o importan\[. Daci sau romani, romani sau daci, e indi-
ferent, suntem romni =i punctum. Nimeni n-are s[ ne nve\e
ce-am fost sau ce-am trebuit s[ fim; vom fi ceea ce suntem
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

romni. A mai discuta asupra acestui punct sau a crede c[ frica


de ru=i ne-ar ademeni s[ ne facem nem\i sau viceversa sau, cum
cred ungurii, c[ de frica acestor doi ne-am putea g[si flata\i s[
ne contopim cu na\ia maghear[ toate acestea sunt iluzii de
=coal[; limba =i na\ionalitatea romneasc[ vor pieri deodat[
cu romnul material, cu stingerea prin moarte =i f[r[ urma=i a
noastr[, nu prin dezna\ionalizare =i renega\iune.
Mihai EMINESCU, Publicistic[. Referiri istorice =i istoriografice, Chi=in[u, Editura
Cartea moldoveneasc[, 1990, pag. 54.
(Continuare n pag. 132)
ION C. CIOBANU
115

Prozatorul =i publicistul Ion Constantin


Ciobanu, n[scut n comuna Bud[i, jude\ul Orhei, la 27 octom-
brie 1927 (dup[ alte informa\ii la 27 octombrie 1924), a
absolvit +coala Komsomolist[ Central[ din Moscova (1951)
=i Cursurile de Literatur[ de pe lng[ Uniunea Scriitorilor din
U.R.S.S. (1959). A lucrat n =coal[, la editur[, n aparatul de
conducere al Uniunii Scriitorilor, a fost deputat etc.
A debutat editorial cu romanul Codrii (partea I n 1954,
partea a II-a n 1957). Alte romane: Podurile (1966), Cucoara
(1975), Podgorenii (1982). Culegeri de schi\e =i nuvele:
ntlnire cu eroul (1962), Voci pe oglinda apei (1981). C[r\i
de publicistic[: Evoc[ri (1964), T[ria slovei m[iestrite (1971),
Model[ri artistice (1986).
Laureat al Premiului de Stat, pentru romanul Podurile, pe
anul 1970.
Postum i-a ap[rut cartea de memorii M[rturisiri nespovedite
(Chi=in[u, Editura Cartea Moldovei, 2002).
S-a stins din via\[ la 29 ianuarie 2001 la Chi=in[u.
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

Descendent dintr-o familie de \[rani de la codru, Ion C.


Ciobanu este un scriitor care n-a ncetat pentru nici o clip[ s[
fie \[ran =i care chiar de la nceputul activit[\ii sale literare,
materializat n nuvela Scena clubului (1951), s-a manifestat
ca un om trecut prin ciur =i drmon, pornit pe vorb[ a=ezat[,
gospod[reasc[, nso\it[ de glum[, uneori de cea f[r[ perdea,
de expresia idiomatic[ marcat[ de o culoare profund na\io-
nal[, de snoav[, de parabol[ doldora de tlc. Drept urmare,
operele sale sunt fire=ti =i totodat[ pitore=ti la nivelul vocabula-
rului, limbajului =i tipologiei umane; la lectura lor ai impresia
c[ te afli ca aievea ntr-un sat de codru, n mijlocul oamenilor
116
pentru care se potrive=te de minune nara\iunea de tip folcloric
sau crengian, deschiz[toare de drum absolut direct la mintea
=i la inima omului de la \ar[. Este nainte de toate cazul roma-
nului Podurile.
Dar s[ nu anticip[m. Deoarece scriitorul exist[ pe att, pe
ct exist[ un fond de probleme umane pe care le abordeaz[
uzitnd de o modalitate literar[ original[, specific[ numai
lui, vorba despre Ion C. Ciobanu se cere nceput[ cu unele
referin\e la nuvela sa Voci pe oglinda apei.
Protagonistul acesteia, un conduc[tor de talie raional[ (din
nomenclatura comunist[ de odinioar[), se odihne=te ntr-o
duminic[ n tihna perfect[ a unui col\ de p[dure, pe malul
unui iaz. La urechile lui ajung ni=te vorbe. Nu departe, ntr-o
poian[, o mn[ de oameni cosesc iarb[ =i pun \ara la cale. Ei
=i dest[inuie unul altuia lucruri simple, unele chiar banale,
pe care ns[ nu le-ar rosti nici n ruptul capului dac[ ar b[nui
c[ vreo suflare omeneasc[ din afara cercului lor i spioneaz[.
Spusele lor sunt de o sinceritate absolut[, alteori de o cruzime
total[. Frazele curg spontan =i nestingherit, nepiept[nate de
pana vreunui scriitor din cale afar[ de pudic. Inclusiv
indecen\a, alteori njur[tura, luarea peste picior, gluma, vorba
n pilduri se revars[ nest[vilit, ca n cea mai autentic[ realitate.
Or, scriitorul se aseam[n[ n multe privin\e cu protagonistul
nuvelei: parc[ ar sta undeva n preajma personajelor, spionn-
du-le curios, f[r[ s[ se amestece n vreun fel n ceea ce fac
ori numai pun ele la cale. Chiar atunci cnd scrie despre eveni-
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

mente =i fenomene sociale mari =i complicate, cu ampl[ desf[-


=urare n timp, ca trecerea satului basarabean la forme noi de
gospod[rire, Ion C. Ciobanu r[mne un adept permanent =i
convins al nara\iunii ntemeiate pe observa\ia atent[, am[nun-
\it[ =i scrut[toare a vie\ii reale n formele de manifestare con-
cret[ ale acesteia. Nu lipse=te metafora, nici simbolul (curcu-
beul, de exemplu, are valoare de simbol nc[ n romanul Codrii,
apoi =i n Podurile; podurile din romanul omonim constituie
un alt simbol bogat n semnifica\ii), dar la lectura operelor
scriitorului te st[pne=te permanent iluzia contactului direct,
nemijlocit =i intim cu oamenii deveni\i ntre timp personaje
literare. |[rani simpli, ca mo= Toma Ve=c[, mo= Toader Lefter,
117
Costache Frunz[, \[rani care prin h[rnicie au sc[pat cu greu
la un hectar de p[mnt mai mult, nct n anii de pomin[ ai
stalinismului au fost b[nui\i de a-i fi exploatat pe al\ii =i,
drept consecin\[, s-au trezit deporta\i, ca Gheorghe Negar[,
\[rani porni\i pe calea c[r\ii, ca Toader =i Nic[ Frunz[, =i
chiar lucr[tori de partid, ca Alexei +eremet, \i se ntip[resc
adnc n memorie. Nu lipsesc reprezentan\ii puterii de pn[
la 1940, ca Bogoi, R[doi, Sturza, popa Straist[, personaje
pitore=ti, purtnd =i ele amprenta unei cuceritoare autenti-
cit[\i. ntre aceste dou[ grupuri de personaje monovalente din
punct de vedere etic (pozitive, negative), n operele scriitorului
ntlnim oameni afla\i ca =i cum la r[scruce, ca Ion Moraru,
director de =coal[, descendent din oameni nevoia=i, ns[ ata=at
un timp prin firea lucrurilor de tagma sus-pus[, drept care
l surprindem la un moment dat m[cinat de o lupt[ interioar[,
menit[ s[-i clarifice pn[ la urm[ adev[rul. O ntreag[ istorie
a satului basarabean de la codru pe parcursul deceniilor nvie
n fa\a noastr[ cu semnele ei caracteristice principale,
esen\iale, definitorii.
Ca modalitate de expresie operele lui Ion C. Ciobanu se
caracterizeaz[ printr-un umor dens, pe alocuri indecent =i chiar
trivial, ntotdeauna racordat la felul de a fi al personajului =i
la circumstan\ele concrete n care se desf[=oar[ ac\iunea. Nu
lipsesc am[nuntul viu =i evocator, detaliul pitoresc =i semnifi-
cativ, vorba popular[, pildul, expresia idiomatic[ de o arom[
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

local[ =i na\ional[ inconfundabil[.


Chiar primul roman al scriitorului, Codrii, care nu poate
s[ nu exprime timpul pl[smuirii lui =i nivelul dezvolt[rii artisti-
ce =i estetice a lui Ion C. Ciobanu =i a ntregii noastre literaturi
la ora respectiv[, necesitnd o redactare serioas[ din partea
autorului (efectuat[ de acesta n sensul c[ l-a rescris n Podu-
rile), dovede=te o pan[ artistic[ original[ =i viguroas[.
Dar prozatorul n-a evitat o n\elegere preponderent oficial[
a realit[\ii antebelice =i a eliber[rii din 1940, a tins cu tot
dinadinsul s[ prezinte oameni de partid =i ncntarea \[ranului
simplu n fa\a tractorului =i a gospod[riei colective. Rescris,
118
n Podurile, romanul de nceput al lui Ion C. Ciobanu ar putea
fi tratat ca un p[cat al tinere\ii, dar atare p[cate s-au \inut
lan\ n ntreaga activitate a scriitorului, adeverind nc[ =i nc[
o dat[ c[ nu sunt vremurile sub om, ci omul e sub vremuri.
R[zboiul al doilea mondial a fost n\eles =i de Ion C. Ciobanu
ca Marele r[zboi pentru ap[rarea Patriei, colectivizarea
agriculturii ca o salvare a \[r[nimii etc. A=a au fost timpu-
rile, a=a a n\eles lucrurile scriitorul, a=a i sunt operele, tribu-
tare condi\iilor concrete ale epocii. Or, n cazul lui Ion C.
Ciobanu n-avem dreptul s[ ne limit[m la att. Vorba nu e de
vreo team[ ori cel pu\in =ov[ial[ a scriitorului n fa\a adev[rului
crud al realit[\ii. Realismul nuvelelor =i al romanelor sale
este unul deosebit de aspru, cel pu\in n prezentarea gre=elilor
comise de autorit[\i n privin\a unor \[rani ca Gheorghe Nega-
r[, care n-au \inut n mod oficial arga\i, au avut fii pe front,
au dat pine n folosul armatei =i, prin urmare, conform legii,
nu trebuiau s[ fie deporta\i, dar au fost totu=i inclu=i n listele
chiaburilor. Este adev[rat c[ naintea sa vorbise cu durere =i
cu toat[ claritatea despre atare gre=eli ale puterii Ariadna
+alari n romanul s[u Oameni =i destine, prezentndu-1 n
culori veridice pe taica Toader Mardari. ns[ Ion C. Ciobanu
a realizat un personaj cu mult mai complex, mai profund,
mai amplu, Gheorghe Negar[ fiind un personaj cu adev[rat
memorabil.
ndr[zneala scriitorului n prezentarea for\elor oarbe sau
r[t[cite, care se opuneau regimului, nu este mai mic[. Ne referim
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

la felul n care e zugr[vit Ghi\[ Mogldea.


La nivel de am[nunt =i detaliu Ion C. Ciobanu merit[ elogi-
ile noastre pentru modul n care l-a prezentat pe Vasile Sufle-
\elu, de exemplu, care prime=te, acas[, dup[ r[zboi, o telegra-
m[ c[ el, Sufle\elu, ar fi c[zut n lupt[. Sau c[ Sufle\elu =i
lega sapa de ciotul minii =i... o mnuia, chiar f[r[ mn[. O
izbnd[ de crea\ie a scriitorului este personajul f[r[ pereche
n literatura noastr[, mo= P[trache, om de o bun[tate rar[,
care-l arg[\ea n mod benevol pe Gheorghe Negar[, de dragul
so\iei acestuia, care, la rndul ei, avea motive foarte serioase
de a se da n dragoste cu a=a-zisul argat. Iosub Vrlan este un
alt personaj de un pitoresc irepetabil, care certific[ talentul
119
neordinar al prozatorului.
Liric n planul din fa\[, romanul Podurile este o lucrare
analitic[, dominat[ n multe pagini de dramatismul =i chiar
de tragismul vie\ii supuse investiga\iei.
O dovad[ imposibil de t[g[duit a ndr[znelii civice =i
artistice a lui Ion C. Ciobanu este romanul Cucoara, personajele
c[ruia ac\ioneaz[ n condi\iile secetei =i ale foametei din anii
1946-1947, ale organiz[rii gospod[riilor colective, ale depor-
t[rii din 1949. E drept c[ prozatorul apeleaz[ pe ici-colo la
limbajul esopic, trece fugitiv peste unele greut[\i, dar princi-
palul e c[ nc[ n 1975 scriitorul ar[ta pe viu: Oamenii erau
mna\i de nevoia foametei pe toate drumurile. Unii plecau cu
vin, ca s[-l schimbe pe pine. Al\ii plecau s[-=i vnd[ vitele,
covoarele, \oalele, ca s[ cumpere ceva de-ale gurii... O ndesi-
ser[ oamenii cu cererile n kolhoz... Care s[ fie motivele? Foa-
metea, desigur!... ntrebarea imediat urm[toare Dar oare
numai foametea?! face parte din mai nainte pomenitul limbaj
esopic, de vreme ce nici un alt motiv, dect foametea, nu este
prezentat de scriitor.
Nu suntem ncnta\i de faptul c[ Ion C. Ciobanu =i-a m-
pnzit operele cu comuni=ti, dar =i n prezentarea lui Alexei
+eremet scriitorul se dovede=te ager =i ndr[zne\. Cnd Gheorghe
Negar[ vine n biroul secretarului raionalei de partid =i-i arat[
acte concrete de invaliditate (acte pe care nici copiilor s[i nu le
putea ar[ta) =i-i aminte=te c[ Mitrea, fiul s[u, luptase n r[zboi
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

=i fusese dat disp[rut, +eremet l n\elege, cu inima e de partea


lui, dar nu putea nici el face mai mult dect s[-l... n\eleag[:
=i muta privirea ba la ceasul de pe perete, ba la portretul n
uniform[ de generalisimus al conduc[torului \[rii...
Detaliul de la urm[ este de o nc[rc[tur[ ideatic[ enorm[.
Sugestivitatea lui e de natur[ s[ ne fac[ s[ n\elegem esen\a
stalinismului, de vreme ce nici activi=tii cei mai devota\i parti-
dului nu puteau crcni m[car n fa\a portretului conduc[torului.
Nu coment[m romanul Podgorenii, conceput =i realizat n
cheie preponderent publicistic[, ceea ce este n concep\ia
noastr[ o abatere serioas[ de la arta autentic[, inclusiv de
120
la poetica romanului Podurile, n care lirismul =i mul\imea
expresiilor idiomatice nu d[uneaz[ elementului analitic,
psihologic. Constat[m c[ =i aici Ion C. Ciobanu dovede=te
mult[ ndr[zneal[ civic[, abordeaz[ probleme de importan\[
stringent[ ale satului basarabean din anii de la urm[, toate
acestea neputnd ns[ salva destinul operelor sale, destin ca
=i pecetluit de tributul pl[tit de scriitor ideologiei timpului:
n\elegerii eronate a eliber[rii din 28 iunie 1940, a esen\ei
r[zboiului al doilea mondial dezl[n\uit =i purtat de doi satrapi
la fel de mr=avi, Stalin =i Hitler, a colectiviz[rii agriculturii,
a form[rii ntreprinderilor agroindustriale la sate etc.
Paradoxal ori nu, dar nou[, cititorilor, ne r[mne numai
s[ regret[m c[ nu ne putem delecta cu operele dominate de
mult[ =i n\eleapt[ omenie ale scriitorului =i c[ din cauza
tributului pl[tit de el ideologiei comuniste nchidem cu mhnire
romanele sale de ieri. Unica alinare =i pentru noi, cititorii,
r[mne nuvelistica scriitorului. P[dure, verde p[dure, n seara
de revelion, Str[inul =i alte proze scurte cu teme =i probleme
general-umane, scrise ntr-o manier[ epic[ dur[, cu personaje
complexe, se citesc =i azi cu pl[cere =i cu interes. Iar o dat[ cu
publicarea c[r\ii M[rturisiri nespovedite am c[p[tat =i pl[cerea
de a citi ni=te memorii originale =i de-a dreptul captivante. Ea
ni-l prezint[ pe Ion C. Ciobanu n ipostaza sa bine cunoscut[
de povestitor interesant, h[zos, bonom, atent la nuan\ele psiho-
logico-intelectuale ale personajelor, de data aceasta pe deplin
autentice, =i la farmecul lingvistic =i stilistic al nara\iunilor.
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

Ion Dru\[ =i Andrei Lupan, Pavel Bo\u =i Alexandru Cosmescu,


Mihail Cahana =i Samson +leahu, George Meniuc =i Valentin
Ro=ca, Ion Bolduma =i Titus +tirbu, al\i scriitori de ieri =i de
azi sunt surprin=i n situa\ii de obicei hazlii, chiar =i cnd sunt
chema\i s[ \in[ referate n fa\a groaznicului pe atunci birou
al Comitetului Central al partidului, n care confra\ii de breasl[
fac o dat[ n plus dovada curajului =i verticalit[\ii specifice
crea\iei lor propriu-zis literare.
Iat[-l pe Andrei Lupan descosndu-l pe un oarecare Piotr
Ipatenko, omul partidului, pus de C. C. n fruntea organiza\iei
scriitorice=ti din republic[: Ia scoate, bre omule, galo=ii ceia!...
S[ vedem ce-i cu piciorul dumitale...
121
Ipatenko =chiop[ta, probabil ca s[ arate lumii c[ fusese
r[nit pe front. La insisten\a lui Lupan =i a ctorva al\i scriitori
Ipatenko =i-a scos piciorul din pantof =i a r[mas numai n
ciorapi. L-am pus apoi s[-=i scoat[ =i ciorapul. Dar n-avea
nimic la picior. Numai, ia colea, o pat[ ro=ie =i-o b[t[tur[
mare, stacojie la degetele piciorului. +i atunci Lupan hai s[
examineze =i nc[l\[mintea.
Mam[, mam[!... a strigat deodat[ Lupan. Dar cum de-a
nimerit dopul [sta de =ampanie n galo=? Cine \i l-a vrt?...
Binen\eles, din clipa asta Ipatenko n-a mai =chiop[tat.
Numai c[ o dat[ cu dopul de =ampanie, scos din galo=, l-au
eliberat =i pe Ipatenko din pre=edin\ia Uniunii Scriitorilor.
Trecuse moda cadrelor de partid la conducerea uniunilor de
crea\ie, tot a=a cum degrab[ trecu =i moda galo=ilor!...
Eseul Dopul de =ampanie, din care am citat, con\ine =i
cteva detalii extrem de interesante, referitoare la Stalin =i la
atitudinea lui fa\[ de scriitori, la Brejnev, ajuns conduc[tor al
republicii, la un oarecare +ciolokov, prieten al lui Brejnev.
+ciolokov =i construise o vil[ gard n gard cu =coala republi-
can[ de partid =i ct era ziulica de mare, nevasta lui se sc[lda
n bazin =i se plimba prin ograd[ n pielea goal[. +i era
frumoas[, bat-o pustia! C[ din cauza ei studen\ii de la =coala
de partid pr[v[leau toate examenele. St[teau pe la ferestrele
etajelor de sus cu ochii numai n ograda lui +ciolokov...
n eseul Mo=neagul cu picior de lemn scriitorul Cahana,
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

autorul vorbe=te, n temei, despre Mihail Cahana, fiu al popo-


rului maghiar, fost lupt[tor comunist, care ns[ r[m[sese dezilu-
zionat definitiv de comuni=ti =i de metodele lor diabolice de
lucru (Milioane de oameni omor\i f[r[ vin[. Aproape to\i
mare=alii mpu=ca\i. 40 de mii de ofi\eri de rang superior, de
la polkovnik pn[ la general, mpu=ca\i. Viitorul mare=al al
Uniunii Sovietice, Rokossovski, cu din\ii dezb[tu\i, e scos de
sub\iori din lag[rul de exterminare, la rug[mintea lui Jukov.
Apoi acest schelet, dup[ o mic[ ntremare, e trimis s[ comande
armate, fronturi ntregi) =i ajunsese lucr[tor al gazetei raionale
din C[u=eni (s[ nu mai aud[ de comunism, de tro\kism...),
122
despre romanul acestuia Dreptate, luat n discu\ie de c[tre
Ion Dru\[, Ramil Portnoi etc. Dar memorialistul nu se limiteaz[
la att, el reconstituie atmosfera timpului (n Moldova fierbea
din nou cazanul satanei! Parc[ se ntorsese anul 37...), citeaz[
cazul lui Alexei Marinat, care fusese luat la ochi pentru c[ =i
numise un personaj Kodeskurtov.
P[i, e o oper[ literar[, o oper[ de fic\iune! +i e o lucrare
satiric[, tip[rit[ la Chip[ru=, o revist[ tot satiric[! i lu[
ap[r[rea Andrei Lupan. Or, opera de fic\iune era altfel citit[
de comitetul central al partidului. Doar acolo secretarul de la
ideologie fusese pn[ nu demult Scurtul Maxim Vasilevici, iar
pre=edinte al republicii era Codi\[ Ivan Sergheievici. Dac[ i
unea pe ambii, ie=ea Kodeskurtov, =i nici un fel de oper[ de
fic\iune!
Lupan se implica n toate cazurile de critic[ gre=it[ a scrii-
torilor din partea partidului. De exemplu: Ce nebun num[r[
culorile curcubeului? P[i, n culorile curcubeului po\i descoperi
toate drapelele lumii! +i tricolor are nu numai Romnia, care
ni-i \ar[ prieten[, ci =i Fran\a =i alte \[ri din lume, De ce a\i
distrus c[r\ile lui Ion Vatamanu =i Grigore Vieru? Din cauza
curcubeului? P[i, dac[ a=a o s[ dr[mui\i literatura, nu mai
r[mne nimic din ea!
Un moment totalmente exotic, ns[ totodat[ deosebit de
ndr[zne\ =i semnificativ este referatul lui George Meniuc n
fata membrilor biroului C. C. Scriitorul era batjocorit din toa-
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

te p[r\ile, pentru cartea sa Iarba fiarelor, dar a tras acel referat


de pomin[: despre orhidee! Cum cresc orhideele. Cum trebuie
ngrijite, udate la timp... Binen\eles, biroul tot a=tepta s[
aud[ l[muriri: ce-i cu florile de la monumentul lui +tefan cel
Mare? Ce-i cu c[r\ile care au nimerit sub cu\itul ghilotinei de
la editur[? M[car ce-i cu cartea lui proprie, Iarba fiarelor?
Dar Meniuc i zicea mai departe despre orhidee. Cte feluri de
orhidee sunt pe lume. Prin ce se deosebesc orhideele africane
de cele europene =i cele asiatice. Dac[ n-ar fi spus la sfr=it c[
literatura e la fel de ginga=[ ca =i orhideea, biroul nici nu s-ar
fi dumerit cu cine au ei de a face: cu ni=te scriitori sau cu ni=te
cresc[tori de orhidee! 123
n acela=i context, de protest al scriitorilor mpotriva meto-
delor gre=ite de conducere de c[tre partid a procesului de crea-
\ie, se nscrie gestul lui Andrei Lupan de la aceea=i =edin\[ a
biroului C. C. scriitorul s-a apropiat de masa lui Serdiuk =i
a rostit, adresndu-se c[tre to\i membrii biroului:
+tiu c[ v[ sunt mesele buc=ite cu tot feluri de donosuri =i
hr\oage despre Lupan. +i ca s[ sc[pa\i de aceast[ pacoste,
iac[ v[ las cererea mea. +i de mine nu mai ies la lucru.
Desigur, membrii biroului... au s[rit cu to\ii s[-l opreasc[,
s[ nu plece de la lucru. Lupan ns[ a r[mas neclintit.
Nu ne putem opri la fel de am[nun\it la toate eseurile din
cartea M[rturisiri nespovedite. Ne limit[m la cteva citate
referitoare la atmosfera n care au fost pu=i s[ activeze scriitorii
no=tri n anii 50-60: ...Str[zile tuturor ora=elor se rusificaser[.
Ora=ele =i satele gemeau bcsite de statui ale generalilor ru=i...
De c\iva ani Cruceniuc =i gazeta lui Cultura Moldovei luptau
cu birocra\ia sovietic[ s[ se deschid[ m[car o osp[t[rie la
Chi=in[u n care s[ po\i comanda o hrinc[ de m[m[ligu\[
fierbinte, cu brnz[ de oi =i jum[ri de purcel. +i tot de c\iva
ani aceea=i gazet[ cerea s[ se deschid[ la Ch=in[u m[car o
pl[cint[rie. Scriitorii cereau o strad[ Eminescu. M[car n
capitala republicii. Dar toate aceste dolean\e se lipeau ca nuca
de perete; cei ce se aflau n fruntea partidului comunist =i n
fruntea guvernului republicii... rusificau ora=ele =i satele. Ei
alungaser[ limba poporului b[=tina= din toate =colile de cultur[
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

general[ din ora=e, din toate =colile de meserii; literatura


clasic[ mai r[mnea interzis[, nu se edita, nu se studia n
=coli, n institu\iile de nv[\[mnt superior; redactorii de la
editur[ mai curnd plecau de la serviciu dect s[ cedeze n
fa\a prostiei. Dovad[ e =i atitudinea lui Igor Cre\u, care n-a
vrut s[-=i pun[ semn[tura pe foaia de titlu a romanului lui
Mihail Sadoveanu Mitrea Cocor, pe care era scris c[ cic[-i
tradus din limba romn[ n limba moldoveneasc[. Din cauza
acestei principialit[\i s-a ajuns la un mare scandal. Mihail
Sadoveanu i-a scris cunoscutului s[u, academicianului mosco-
vit Viktor Vinogradov, despre prostiile de la Chi=in[u =i despre
124
troglodi\ii care vor s[-l traduc[ n moldovene=te. Romanul,
la interven\ia savantului din Moscova, n-a mai fost tradus. +i
aceast[ lec\ie de lingvistic[ a nsemnat mult pentru to\i
scriitorii, pentru to\i traduc[torii din Moldova. Le-a t[iat pofta
celor care alc[tuiesc cuvntelnice de cuvinte burjuaznice
romne=ti, semidoc\i care scoteau o mul\ime de cuvinte din
limba noastr[, s[r[cind poezia, proza, publicistica...
De la un eseu la altul Ion C. Ciobanu adaug[ culori =i nu-
an\e noi la biografia de crea\ie a ctorva colegi de breasl[,
reconstituie succint epoca literar[ a timpului prin am[nunte,
detalii, fapte concrete =i concludente, n toate compartimentele
c[r\ii dovedindu-se un povestitor bine informat =i deosebit de
agreabil.
Inegal[, crea\ia lui Ion C. Ciobanu ng[duie totu=i o selec\ie
de nuvele =i eseuri rezistente.

BIBLIOGRAFIE SELECTIV{

Vasile Coroban, Romanul moldovenesc contemporan,


Chi=in[u, Editura Cartea moldoveneasc[, 1969; edi\ia a
II-a, 1974;
Ion Ciocanu, Podurile vie\ii =i ale crea\iei, Chi=in[u, Editu-
ra Literatura artistic[, 1978; Farmecul =i =ansele prozei
rurale. n revista Limba Romn[, 1994, nr. 4; Ion C.
Ciobanu memorialist. n bilunarul Ora satului, 2003,
nr. 13 (septembrie);
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

Vladimir Be=leag[, Podurile: o carte paradoxal[ (?).


n cartea lui: Suflul vremii, Chi=in[u, Editura Literatura
artistic[, 1981;
Haralambie Corbu, O panoram[ a satului moldovenesc
contemporan. n revista Nistru, 1981, nr. 11;
Nicolae Bile\chi, Romanul =i contemporaneitatea, Chi=i-
n[u, Editura +tiin\a, 1984;
Anatol Gavrilov, Reflec\ii asupra romanului, Chi=in[u,
Editura Literatura artistic[, 1984.
PETRU ZADNIPRU
125

N[scut la 13 ianuarie 1927 n comuna Sau-


ca de prin p[r\ile Dondu=enilor, Petru Zadnipru a absolvit
Universitatea de Stat din Moldova (1952), a ocupat diferite
func\ii de conducere la Uniunea Scriitorilor, a scris =i poezie
pentru copii (Spionul, 1964; Titirezul, 1962), =i proz[ pentru
aceea=i categorie de cititori (Tabloul f[r[ un col\, 1956), dar
s-a afirmat ca poet pentru adul\i. C[r\ile sale Luminile
cmpiei, 1952; Strugura= de pe colin[, 1956; nsetat de dep[r-
t[ri, 1959; Lume, drag[ lume..., 1962; Gustul pinii, 1964
=.a. adeveresc un talent nn[scut, crescut =i educat la =coala
folclorului autohton, deosebit de atent la via\a omului de la
\ar[. A pl[tit =i el tribut condi\iilor concrete ale timpului,
pe care ns[ le-a dep[=it ndr[zne\ =i cu fermitate, mai cu
seam[ n cartea M[ caut (1976). Din nefericire, anul apari\iei
c[r\ii sale de totalizare 1976 s-a dovedit =i anul dispari\iei
fizice a scriitorului (23 septembrie).

Produs al unui timp istoric concret, Petru Zadnipru nu poate


fi n\eles just dect n corela\iile lui multiple cu acea epoc[. A
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

cntat neap[rat binefacerile colectiviz[rii agriculturii, l-a


elogiat pe Lenin, a consacrat versuri partidului comunist. Dar
un sim\ nn[scut al realului, o leg[tur[ permanent[ cu oamenii
satului, asimilarea creatoare a folclorului, c[ut[rile perseve-
rente n domeniul expresiei artistice i-au ajutat s[ dep[=easc[
practica literar[ simplist[, conjuncturist[.
La nceputul activit[\ii sale Petru Zadnipru =i alege pentru
metafore =i simboluri poetice soarele, luna mai, toamna mbel-
=ugat[. De aici elementul idilic, festiv, lipsa unor generaliz[ri
artistice largi =i a unor sugestii lirice incitante. Dar poetul
dovedea o sinceritate cuceritoare a spunerii poetice, cultiva
126
un vers pe ct de simplu, concret =i monoplan, pe att de nc[r-
cat de arom[ rural[, \[r[neasc[, basarabean[, adev[r confir-
mat =i de atmosfera dominant[ a poeziei sale, atmosfer[ pe
care scriitorul reu=ea s-o reconstituie cu mult[ ndemnare:
Vnturi, vnturi bat n garduri,/ Scr\ie \\nile,/ n gr[dini
de zarzavaturi/ Crap[ c[p[\nile!// Gospodinele pe-afar[/
Op[resc butoaiele,/ Iar b[rba\ii mai sub sar[/ Ard la drum
gunoaiele... Parc[ am citi din Toprceanu!
Vocabularul nu prea bogat al poeziei de nceput a lui Petru
Zadnipru era curat, limbajul ei mprumutnd de la crea\ia po-
pular[ oral[ o expresivitate relevant[. Am[nuntul pitoresc, deta-
liul sugestiv, atmosfera reconstituit[ cu o remarcabil[ dib[cie
lingvistic[ ncep cu timpul s[ contribuie din plin la reu=ita
poeziilor sale. Chiar un simplu =i nevinovat Pastel se dovede=te
impresionant n primul rnd ca expresie lingvistic[: S-a str-
nit n cmp rumoare,/ Codrul frunzele =i sun[/ +i s-agit[, ca o
mare/ R[scolit[ de furtun[./ Cerul ca n tob[ bate./ Se pr[val
n v[i ecouri./ Dealurile duc n spate/ Cte-o sarcin[ de nouri...
O dovad[ a puterii de crea\ie a scriitorului este =i pastelul
Preludiul dimine\ii. E un tablou succint, concret =i impresionant
al nceputului de zi n satul basarabean al timpului. Totul e
metafor[, expresie literar[ aleas[, de=i nrudit[ organic cu
vorbirea oamenilor de la \ar[: Bolta vn[t[, ca huma,/ F[r[
oaspe\i a r[mas,/ C[ci demult, demult de-acuma/ S-au dus
stelele la mas. E clipa rev[rsatului zorilor care iat[-iat[ se
aprind: Zorile mpurpurate,/ Ca o pnz[ de stindard,/ Stau
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

pe zare arborate/ Gata-gata pentru start.


Petru Zadnipru utilizeaz[ frecvent detaliul plastic =i sugestiv,
gra\ie c[ruia tabloul satului este viu, colorat, memorabil. Cit[m
aici secven\a cu roua de pe cabinele camioanelor: Zorile peste
coline/ Lungi pleoape =i-au l[sat./ Trec cu rou[ pe cabine/
Camioanele prin sat. Soarele nu e numit direct, ci printr-o
metafor[ (crainicul g[lbui). A=a se face c[ =i n cadrul unui
pastel se pot manifesta nestingherit capacit[\ile creatoare ale
talentului, dac[ acesta e con=tient de misiunea sa, e atent la
bog[\ia lingvistic[ a poporului din care descinde =i tinde s[
dezv[luie idei surprinz[toare prin simplitatea =i, totodat[, prin
ineditul lor. E ideea asem[n[rii poetului cu soarele abia r[s[rit:
127
Iar[ el (soarele. I.C.) de sus arunc[/ Suli\ele-i aurii./ Simfonii
ncep pe lunc[/ +i eu seam[n bucurii.
Un atare poet nu putea s[ nu evolueze. Maturizndu-se consi-
derabil sub aspect artistic de la o carte la alta, Petru Zadnipru
a r[mas acela=i poet cu satu-n glas din primele versuri. Pornit
n lume nsetat de dep[rt[ri, poetul avea un crez nobil:
Printre semeni s[ m[ caut,/ Dintre ei s[ m[ adun. n poezia
sa drumul z[cea, asem[nndu-se cu un bru, plopii erau
cu poalele n bru =i str[juiau f[lcii de porumb =i gru.
Semnele concrete ale ogorului poetic cultivat de Petru Zadnipru
sunt srjoaca, r[zoarele, hrtoapele, toate sugernd
universul ori cadrul fizic, material al crea\iei sale. Cel[lalt
univers ori cadru, ideatic, al crea\iei scriitorului l constituie
omul mpov[rat, ca pomul, cnd vin toamnele-aurii. Un
astfel de om a fost =i nsu=i Petru Zadnipru. El a =tiut s[ pun[
sufletul ntreg n tot ce a scris, s[ participe nu numai cu
mintea, cu ra\iunea, dar =i cu zvcnetul inimii la cele supuse
investiga\iei lirice. Anume permanen\a sentimentului imprim[
crea\iei sale o not[ profund liric[, prezent[ n poeziile Cocorul
c[l[uz[, Moldovenii, Casa mare, Gustul pinii, Pojar, Pa=ii
mamei, M[ caut..., +i lacrima..., Un cntec =tiu..., Scrisoarea
ta, Aud, Cina cea de tain[, Pisica din perete =i n altele care
constituie momentele de vrf ale mo=tenirii literare r[mase
de la el. Concretitudinea imaginii este dublat[ n permanen\[
de plasticitate, de ineditul expresiei; n multe poezii poate fi
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

intuit acel subtext filozofic general-uman, care asigur[


adev[rata durabilitate a operei de art[.
O prim[ dovad[ a performan\elor lui sunt poeziile despre
mama. Petru Zadnipru exprim[ cu inspira\ie sentimente =i
idei de o importan\[ etic[ primordial[, =i dezv[luie sensibi-
litatea artistic[ exemplar[ n Scrisoare la institut, poezie n
care a procedat n absolut[ conformitate cu felul s[u profund
\[r[nesc de a fi =i de a se exprima: Un lucru-a= vrea s[-\i
spun acum,/ Te-a= sup[ra cu rug[mintea,/ Dar s[ ncep mi-i
oarecum/ +i chiar nici nu m[-ajunge mintea... De o sinceritate
deplin[ =i de o simplitate uimitoare este =i poezia ntoarcere:
128
M[-ntorc acas[, mam[,/ De unde am fost dus,/ La tine, f[r[
seam[n/ Icoana mea de sus,/ Ce unic[ mi este/ De cnd copil
eram/ n leag[nul de trestii/ Ce spnzura de-un ram... n poezia
lui Petru Zadnipru mama este m[sura omeniei, bun[t[\ii, a
severit[\ii atunci cnd e cazul. Mama continu[ s[-l nve\e, =i pe
omul nc[run\it, arta de a tr[i frumos =i plenar: M[-ntorc la
tine, mam[,/ De unde-am fost plecat,/ S[-mi cur[\ mai cu sam[/
Fiin\a de p[cat,// M[-ntorc ca la spovad[/ La sfaturi =i oc[ri,/
Privirea-apoi s[-mi vad[/ Mai dincolo de z[ri...
Tonalitatea folcloric[ =i simplitatea admirabil[ a concep\iei
ini\iale se ngem[neaz[ organic n poeziile lui Petru Zadnipru
despre mama, ele se conjug[ n mod natural cu felul de a fi al
omului Zadnipru, adic[ nu sunt c[utate cu tot dinadinsul, nu
sunt inventate =i anexate poeziilor, ci ncnt[ prin spontane-
itatea cu care apar n vers, prin firescul cu care sunt folosite
de autor. Chiar notele didacticiste, care nu lipsesc din poeziile
Mama =i Cnd purcedem..., sunt mpinse pe un plan secund de
sinceritatea autorului, de ingeniozitatea cu care utilizeaz[ el
unele am[nunte =i detalii psihologice care i vorbesc cititorului
cu mult mai mult mai esen\ial, mai plastic, mai frumos
dect pagini ntregi de declara\ii abstracte. A=a sunt, de exem-
plu, cele puncte-puncte / Stropi de rou[.../ Pe pragul casei
p[rinte=ti, cu care mama ne=tiind a rotunji buchii pe hrtie
=i scrie dorul de fiic[ sau de fiu.
Plastic[ =i sugestiv[ este poezia Pa=ii mamei. Autorul =i-a
exercitat =i aici capacitatea de a se exprima n spiritul omului
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

de la \ar[ (Buna mea, neobosita,/ Chiar la anii ei acum/


Numai duca =i venita,/ Numai deal =i numai drum...), de a
folosi detalii fizice cu adnci ecouri n sensibilitatea noastr[
(Hai =i hai tot pe ogoare,/ Ieri la pra=[, azi la strns,/ Pn =i
bietele picioare/ Pe b[trn[ mi s-au plns...) =i de a-=i exprima
atitudinea prin imagini-detalii plastice =i sugestive (Cte
drumuri ea fr[mnt[,/ Dac[-ar fi s[ le m[sori,/ Ai nf[=ura
p[mntul/ Jur n jur de multe ori...). Ceea ce i-a ajutat lui
Petru Zadnipru s[ mbog[\easc[ n mod considerabil substan\a
uman[ (general-uman[) a poeziei este expresia concret[ a
unei idei referitoare la ntreaga existen\[ a omului: N-au putut
mai mult s-o poarte,/ Dar n zbuciumul lor sfnt/ Parc-au
129
tip[rit o carte/ Pa=ii mamei pe p[mnt. Prin ideea din ultimele
dou[ versuri citate poezia aceasta ne devine deosebit de
apropiat[.
Concursul activ =i eficient al am[nuntului concret =i evoca-
tor, neao= =i totodat[ extrem de sugestiv, se simte n poeziile
n care Petru Zadnipru vorbe=te, la modul elegiac, despre
copil[rie =i despre tinere\e: Mi-e dor, Prima dragoste =.a. La
copil[rie, zice autorul, s[... vin... a= vrea, s[ mai aud cum
bat t[l[nci/ +i murmur[ izvoare,/ Cnd razele, ca ni=te l[nci,/
Se strng de prin ogoare.// +i-n vraja basmului str[bun/ Sub
cerul plin de stele/ S-adorm cu capul n z[bun/ Pe prispa casei
mele...
O premis[ esen\ial[ a autodep[=irii poetului de la un volum
la altul rezid[ n n\elegerea tot mai aprofundat[ n ultima
perioad[ a activit[\ii sale a firii omului, a complexit[\ii ine-
rente existen\ei acestuia, a dramatismului =i chiar a tragismului
lui. Con=tiin\a faptului c[ destinul omului este v[rgat,
constnd adic[ nu numai din bucurii, dar =i din dureri =i triste\i
(Soarta, dragul mamei, la oricare/ i =i ea un fel de curcu-
beu.../ Ea-i ori dulce, ori i prea s[rat[,/ Ori i prea amar[
uneori...) i-a ajutat lui Petru Zadnipu s[ dezv[luie n mod
conving[tor lupta contrariilor n via\a =i n sufletul omului.
Destin avnd cnd aspru, cnd mai dulce,/ Tr[iesc din plin
sau doar[ c[ exist./ Din lumea asta pn[ m[ voi duce,/ Eu
cel mai vesel fi-voi =i mai trist se dest[inuie personajul liric
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

al poeziei +i lacrima... Nici via\a exterioar[ a personajului


nu este unilateral[ =i univoc[: Aud prin minute,/ Zile =i ani/
Voci de prieteni,/ Voci de du=mani,/ Zumzet de-albin[,/ De
viespie-n juru-mi:/ Unii m-alin[,/ Al\ii m[-njur[.../ Unii-mi
strng mna,/ Al\ii mi-o taie,/ Unii-mi dau sfaturi,/ Al\ii
b[taie..., dup[ cum specific[ autorul n poezia Aud. De aici
modul de a se comporta al personajului: La rndu-mi cu unii/
Sunt parc[ de cear[,/ Cu al\ii, din contra, / Sunt hulpav[
fiar[./ Cuvinte am bune,/ Am ns[ =i ghear[,/ n mine se-
ntrun[/ +i ziu[, =i sear[...
n\elegerea naturii contradictorii a sufletului omenesc i-a
130
nlesnit poetului crearea, n perioada de la urm[ a activit[\ii
sale, a unor veritabile poezii de introspec\ie liric[: ntre multe
=i m[runte/ n prezent mereu m[ =tiu./ Ba sunt chipe=, ca un
munte,/ Ba sunt sec, ca un pustiu,// Ba sunt trist, cum e p[du-
rea/ Toamna ntre dou[ ploi,/ Ba mi-i gndul ca securea,/ Ba
ca salcia m[-ndoi... Urmnd calea scrut[rii n profunzime a
sentimentelor =i gndurilor personajului liric, Petru Zadnipru
a pl[smuit o poezie antologic[ Cina cea de tain[ absolut
fireasc[ n contextul autodep[=irii ndr[zne\e, pe care =i-a
impus-o de-a lungul scurtei sale c[i de crea\ie. n afar[ de
lupta contrariilor n sufletul personajului liric, poezia aceasta
nvedereaz[ =i o primenire a ideilor estetice c[l[uzitoare ale
autorului. Oscilnd ntre impresia c[ ar fi Hristos =i aceea c[
ar fi Iuda, personajul liric se dumere=te, n fine, c[ nu extre-
mele i sunt caracteristice =i c[ nu extremismul tr[irilor l poate
da de sminteal[: Eu nu-s Iuda, nici Hristos,/ Nici Toma ce nu
crede./ De-ar fi s[ nu ntorc pe dos/ Sim\irea mea ce vede.
Fidelitatea fa\[ de sim\ire este o permanen\[ a esteticii
implicite a poetului n ultimii s[i ani de activitate. De aici
caracterul cuceritor al poeziilor sale despre lacrim[, dragoste,
tinere\e. Gndindu-se la tinere\ea... de ieri, personajul liric
ni se dest[inuie: nspre ea pornesc cu gndul,/ Ca un vechi
naufragiat..., imaginea din ultimul vers repercutndu-se
deosebit de puternic n sufletul nostru. Totu=i, personajul liric
porne=te spre tinere\ea disp[rut[. Dar n fa\[ bate vntul/ +i
nu-i chip ca s[ r[zbat. Evident, vntul are aici sens figurat,
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

semnificnd piedicile n[scute de trecerea implacabil[ a


timpului. Semnificativ este =i acel ocean de taine mut, care
desparte personajul liric de vrsta tinere\ii. Totu=i, cel mai
electric (vorba lui B. P. Hasdeu) =i mai nc[rcat de sim\ire
este finalul poeziei: Trist la punctul de plecare/ Gndurile-mi
strng la loc,/ Cum =i strng din larg pescarii/ Plasele, cnd
n-au noroc. Imaginea din versurile de la urm[ nu numai
materializeaz[ n mod plastic =i impresionant nostalgia dup[
anii tineri, h[r[zi\i de natura ns[=i dragostei nnobilatoare;
ea ne ofer[ posibilitatea unei interpret[ri adnci =i largi a
poeziei Nostalgie. Ocean de taine mut nu este, desigur, un
ocean propriu-zis, ci o zon[ impenetrabil[ a vie\ii. Apari\ia
131
n continuare a vntului (cu sens figurat) =i n final a pesca-
rilor ne permite sau chiar ne oblig[ s[ l[rgim aria de semni-
fica\iei ideatice a poeziei n cauz[, s[ vedem aici nu numai
regretul dup[ tinere\ea... de ieri, ci =i acela dup[ via\a
trec[toare n general.
Din p[cate, nu n toate operele lui Petru Zadnipru se simte
aceea=i temperatur[ l[untric[ favorabil[ crea\iei. Dar versurile
lui au izvort ntotdeauna din zbucium sufletesc. +i tu ca
mii =i mii de oameni / \i depeni pa=ii pe p[mnt/ +i ari, =i
borone=ti, =i sameni/ +i e=ti un zbucium =i-un fr[mnt... scria
el n poezia +i tu, poete... O atare n\elegere a arderii depline
n clipa crea\iei l-o fi ndemnat s[-=i mbog[\easc[ mereu
universul de sentimente =i de idei cu care urma s[ apar[ n
fa\a oamenilor, s[-=i perfec\ioneze uneltele de investiga\ie liric[
a vie\ii, s[ se distan\eze de ceea ce a fost vremelnic, efemer
ori fals n crea\ia sa de nceput, pentru ca n cele din urm[ s[
intre nu o dat[ n minunata mp[r[\ie a poeziei autentice. A
poeziei de tipul celei intitulate Moldovenii. O \ine\i minte?
Moldovenii cnd se strng/ +i-n petreceri se avnt[,/ La un
col\ de mas[ plng,/ La alt col\ de mas[ cnt[... Destinul
nostru v[rgat, ca acel covor al mamei din poezia citat[ mai
nainte, apare aici viu, concret =i plastic, poezia st[pnindu-
ne cu puterea artei autentice. Sufletul parc[ le-ar fi
(moldovenilor. I. C.)/ Glob cu dou[ emisfere:/ Una-i noapte,
alta-i zi,/ Bucurie =i durere... Chiar de-ar fi scris numai aceast[
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

poezie, Petru Zadnipru ar merita s[ fie considerat un poet


demn de toat[ aten\ia noastr[.

BIBLIOGRAFIE SELECTIV{

Vasile Coroban, Petru Zadnipru. n culegerea colectiv[:


Profiluri literare, Chi=in[u, Editura Lumina, 1972;
Mihail Dolgan, A= vrea la oameni totul s[ m[-mpart....
n cartea lui: Crez =i m[iestrie artistic[, Chi=in[u,
Editura Literatura artistic[, 1982; Petru Zadnipru. n
cartea: Mihail Dolgan, Mihai Cimpoi, Crea\ia scriitorilor
moldoveni n =coal[ (Liviu Damian, Petru Zadnipru,
132
George Meniuc, Spiridon Vangheli), Chi=in[u, Editura
Lumina, 1989;
Ion Ciocanu, C[ut[rile =i realiz[rile lui Petru Zadnipru.
n cartea lui: Dreptul la critic[, Chi=in[u, Editura Hyperion,
1990;
Timofei Ro=ca, Sim\irea veghetoare a poetului. n
s[pt[mnalul Literatura =i arta, 1996, 18 aprilie.

DESPRE LITERATURA, LIMBA +I ISTORIA NOASTR{


Ne vom m[rgini a nzice trei punturi principale, a c[ror
necuno=tin\[ caracterizeaz[ aproape pe generalitatea poe\ilor
romni: 1. Ideea poetic[; 2. Graiul poetic; 3. Efectul poetic
Citi\i pe to\i poe\ii mari vechi =i noi; desfrunzi\i de asemenea,
de-\i avea o doz[ de r[bdare, pe to\i versificatorii m[run\i
antici =i moderni; =i v[ ve\i convinge deplin c[ farmecul finalului
poetic e generalmente att de puternic, nct adeseori el
r[scump[r[ neperfec\iunile unei poezii ntregi; c[, viceversa,
un final gre=it, rece, slab, arunc[ napoi o neagr[ umbr[ asupra
versurilor precese, fie ele orict de excelente. Suntem dar[ n
tot dreptul de a denumi aceast[ magic[ \\n[ efect poetic
n istoria literaturilor ne ntmpin[ prea =i prea pu\ini poe\i
care s[ fi ntrunit cu des[vr=ire, din cnd n cnd, ntr-un cap-
d-oper[, aceste trei m[re\e \eluri poetice: ideea, graiul, efectul,
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

f[r[ ca s[ predomneasc[ unul n dauna dezvolt[rii celorlalte


dou[ sau chiar s[ regeasc[ nem[rginit, n nefiin\a lor. De cele
mai multe ori ici vezi profunditatea conceperii, expreas[ prin
un limbaj nendestul[tor; colo te robe=te prestigiul cuvintelor
=i frazelor, mbrobodind o idee de rnd; mai departe, gu=ti cu
mirare ging[=ia unui final ce ncheie ni=te versuri idealmente =i
verbalmente de mijloc. Dar a fi lipsit de tustrele deodat[ =i-n
aceea=i m[sur[ este a nu fi poet nici ctu-i negru sub unghie
Bogdan Petriceicu HASDEU, Articole =i studii literare, Bucure=ti, Editura pentru
literatur[, 1961, pag. 89, 95, 96.
(Continuare n pag. 158)
AURELIU BUSUIOC
133

S-a n[scut la 26 octombrie 1928 n comu-


na Coblca (azi Codreanca), raionul Str[=eni, n familia lui
Alexandru Busuioc =i a Olg[i, n[scut[ Zaporojanu. A trecut,
mpreun[ cu p[rin\ii, n Romnia, unde =i-a f[cut studiile
primare. A fost ofi\er al Armatei Romne. ntors n Republica
Moldova (n 1949), a studiat la Universitatea Pedagogic[ de
Stat Ion Creang[ din Chi=in[u =i a de\inut func\ii importante,
ntre care =i cea de secretar al Comitetului de conducere al
Uniunii Scriitorilor.
Volume de poezie: Prafuri amare (1955), Piatra de ncer-
care (1958), Firicel de floare rar[ (1961), Dor (1963), n
alb =i negru (1977), Scrieri alese (1981), mblnzirea ma=i-
nii de scris (1988), Plimb[torul de purici (1992), Concert
(1993) =. a.
Romane: Singur n fa\a dragostei (1966), Unchiul din Paris
(1973), Local ploi de scurt[ durat[ (1986), L[trnd la lun[
(1997), Pactiznd cu diavolul (1999) =. a.
Aureliu Busuioc este autorul volumului de piese +i sub cerul
acela... (1971) =i al comediei pseudoistorice Radu +tefan ntiul
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

=i Ultimul (scris[ n 1967-1968, needitat[, dar montat[ la


teatrul Luceaf[rul n 1979, apoi scoas[ din repertoriu, pentru
a fi reluat[ abia n 1998; textul ei a fost dat publicit[\ii n
revista Nistru nr. 6 din 1988).
S-a manifestat =i ca scriitor pentru copii: La p[dure (1955),
Aventurile lui N[t[flea\[ (1961), Cizmele cocostrculuii (1967),
Marele r[\oi Max (1968), Noile aventuri ale lui N[t[flea\[ (1978).
Este maestru emerit al artei (1984), n 1996 devenind
laureat al Premiului Na\ional, pentru cartea Concert.
Aureliu Busuioc face parte dintre scriitorii care au venit n
134
literatur[ ]nzestrat cu o cultur[ bogat[ =i s-a impus aten\iei
publice prin opere de o anumit[ str[lucire lingvistic[ =i, mai
larg, stilistic[, datorit[ acelei culturi serioase =i gustului estetic
fin, inteligen\ei sclipitoare, atitudinii zeflemitoare fa\[ de
metehnele omene=ti =i fa\[ de pl[gile sociale. Cultura literar[
aleas[, \inuta intelectual[ distinct[, sinceritatea sentimentului
exprimat prin metafore originale au prezidat de la bun nceput
procesul crea\iei sale, determinnd o seam[ de particularit[\i
notorii ale poeziei, prozei =i dramaturgiei cu care a contribuit
esen\ial la evolu\ia literaturii noastre contemporane. Operele
scriitorului au suscitat n permanen\[ interesul cititorului =i
al criticii de specialitate, nainte de toate prin expresivitatea
lor, prin plasticitatea textului, prin elegan\a stilistic[ =i printr-
o art[ specific[ a trimiterii gndului, altfel zis a ideii, n
subtext, acolo de unde acesta apare oarecum spontan, f[r[ s[
fie declarat n chip discursiv, pur cerebral. Tenta ironic[
(autoironic[), umoristic[, mai rar sarcastic[, marcheaz[
puternic majoritatea operelor scriitorului. Chiar =i atunci cnd
vorbe=te serios despre lucruri serioase, a observat cu ani n
urm[ un cunoscut cercet[tor al crea\iei lui Aureliu Busuioc,
autorul nu renun\[ cu totul la prisma umoristic[, deseori
intervenind fie cu o vorb[ de duh, fie cu o compara\ie sau
metafor[ umoristic[, fie cu o poant[ sau un paradox ironic,
care au menirea s[ descarce ntr-un fel atmosfera liric[ a
poeziei de prea mult[ gravitate (Mihail Dolgan, Aureliu
Busuioc. n cartea: Mihail Dolgan, Nicolae Bile\chi, Vasile
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

Badiu, Crea\ia scriitorilor moldoveni n =coal[. Nicolai


Costenco, Aureliu Busuioc, Vladimir Be=leag[, Gheorghe
Malarciuc, Chi=in[u, Editura Lumina, 1990, pag. 45). Nu
numai n poezie, dar =i n proz[ =i n dramaturgie Aureliu
Busuioc este un adept al scrisului printre rnduri, al
subtextului =i al sugestiei, fapt care m[re=te n chip considerabil
farmecul operelor sale =i satisfac\ia estetic[ a cititorului atent
la nuan\ele =i subtilit[\ile comunic[rii artistice. Drept exemplu
numim aici poezia Patrie, replic[ inspirat[ =i pe deplin efici-
ent[ la poezia patriotic[ declarativ[ de odinioar[. Poetul
vorbe=te inspirat =i serios despre diferitele elemente ale vie\ii,
care constituie, n totalitatea lor, no\iunea sacr[ de Patrie
135
Norul. / Piatra aceasta. / Iarba. / Gndacul. / Strig[tul seara
din prag: / Tinco, fa! / Drumul mereu desfundat / +i problema
s[-l ba\i. / Poarta. / +i labele cinelui alb / Pe umerii t[i, / +i
limba lui aspr[ / Pe minile tale cr[pate, / Mirosind a p[mnt /
+i benzin[ , n subtext blamnd expresia excesiv de grav[ a
Patriei n viziunea scriitorilor pentru care aceasta e, de exemplu,
o nem[rginire / de mun\i, de ape =i cmpii... (Emilian Bucov).
ntru ob\inerea aceleia=i plasticit[\i =i sugestivit[\i a discur-
sului poetic Aureliu Busuioc apeleaz[ la paradox n unele opere
care se vor grave, asemeni instantaneului ce urmeaz[: Cnd
zi de zi minciunii dulci te d[rui, / Cu zi de zi mai mort te vei
trezi: / Nemuritor e numai adev[rul, / Acel ucis n fiecare zi.
n operele sale propriu-zis umoristice el folose=te cu succes
calamburul, dup[ cum se ntmpl[ n miniatura Pedagogie: Nu
m[ vor =colarii, / Nu-s iubit! / Ce s[ fie oare? / Ne-am gn-
dit. / Ne-a r[spuns conspectul / Cercetat: / N-a predat obiectul, /
L-a pr[dat! Alteori unul =i acela=i cuvnt apare cu sensuri
diametral opuse, dovedind o anumit[ ingeniozitate =i nde-
mnare stilistic[ a scriitorului: Orice vers =i mic =i mare /
Are-un num[r de picioare. / Dar al t[u, m[i fr[\ioare, / S[ \i-l
bat[ cioarele, / E compus, pe ct se pare, / Nu atta din picioare, /
Ct e cu picioarele... (Versificare).
Ingenios este Aureliu Busuioc n fabulele sale, nso\ite de o
specificare esen\ial[: inverse. n Artistul, de exemplu, el reia
cunoscuta fabul[ Greierul =i furnica, recreeaz[ n mod personal
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

con\inutul acesteia, dar n moral[ nu-l deplnge pe greier, cu


att mai mult nu-l condamn[ ca autorul fabulei clasice; el o
c[ineaz[ pe... furnic[: n fabula aceasta mititic[ / Moral[ parc[
e =i parc[ nu-i. / E foarte nepl[cut s[ fii furnic[, / S[ nu po\i face
bine nim[nui...
Incitanta pies[ liric[ Poetul nu este fabul[, cu toate c[ alego-
ria cu puiul de ra\[, care scrie o poezie ndr[znea\[ Ct
de gustos e un gndac! =i o prezint[, pe rnd, spre lectur[
=i apreciere, g=tei, lupului, motanului, ursului =i vulpii, se
preteaz[, mai ales, fabulei. Ne referim ns[ la aceast[ poezie
umoristic[, pentru a eviden\ia nu numai sensul adnc al
136
parabolei imaginate de autor, dar =i seriozitatea, gravitatea
ideii promovate de el prin subtextul uman al ultimelor dou[
versuri: Cnd o citi (poezia puiului de ra\[. I. C.) =i doamna
vulpe, / Gndi, privind la el atent: / Ce pui gr[su\, ce piept,
ce pulpe!... / Iar tare zise: Ce talent! / Ai toate c[ile deschise /
+i perspective berechet!... / ...Curnd, lingndu-=i botul,
zise: / Ct de gustos e un poet!...
Amestecul acesta de seriozitate =i gravitate cu gluma
inofensiv[ la prima vedere, cu zeflemeaua, cu ironia constituie
principalul semn distinctiv al unor poezii remarcabile prin
motivele abordate de autor =i profunde prin semnifica\iile
dezv[luite de el: Ecologic[, Vecinii, B[trnul Poet, Metamorfoz[,
Poe\ii =. a.
A=a se face c[ titlul c[r\ii de la 1977 n alb =i negru expri-
m[ o particularitate definitorie a viziunii poetului asupra
realit[\ii: el vede ambele aspecte, contradictorii, ale vie\ii, nu
procedeaz[ simplist, daltonismul s[u este favorabil crea\iei.
De aici nu rezult[ c[ Aureliu Busuioc nu are poezii de o
tonalitate grav[, instructive, cu imagini plastice, memorabile.
De exemplu, cea intitulat[ Pine. Cuvntul acesta a fost =tiut
din copil[rie de c[tre p[rin\i. l =tim =i noi, afirm[ poetul, nu
numai pentru c[ zgriind cu ei (mpreun[ cu p[rin\ii. I. C.)
de mici p[mntul, / am nv[\at =i noi de mici cuvntul, dar
=i pentru c[ nu l-am repetat pe banca =colii, / ci l-am deprins
slei\i n gheara bolii, / n chinul trist =i-ncrncenat al foamei, /
la \\a cu izvorul scurs al mamei. Mai mult, la c[p[tiul
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

fra\ilor, cu moartea, / l-am repetat precum se-nva\[ cartea.


Glorificarea pinii =i ideea continuit[\ii genera\iilor bene-
ficiaz[ de un discurs energic, autorul dovedind pasiune, elan
sufletesc: P[rin\ii n cuvntu-acesta pine / au pus n[dejdea
zilelor de mine, iar noi le-am p[strat n[dejdea viitoare / =i
ne-am luat-o stea c[l[uzitoare; =i din nou mai mult: noi
am pl[tit tributul greu de snge / cnd am v[zut n[dejdea c[
se stinge.
Este plin[ de sens, aici, reluarea de trei ori a cuvntului n[dej-
de, care n context are o func\ie nu numai stilistic[, de accen-
tuare a ideii, dar =i una de fond, prin aceast[ repetare autorul
subliniind c[ pinea este chiar temelia d[inuirii noastre n timp.
137
Finalul poeziei Pine, constatativ, sun[ =i ca un ndemn
adresat de data aceasta genera\iei noi s[ procedeze, =i ea,
n sensul continu[rii aceleia=i n[dejdi: +i ne-am zb[tut =i
ne-am sculat din moarte / ca s[ le ducem visul mai departe.
Poezia Pine afirm[ direct, de=i are =i cteva imagini plas-
tice, un mesaj etic important, acela de a purta grij[ principalei
surse materiale de existen\[ a omului =i, prin aceasta, de a
asigura continuitatea genera\iilor =i a neamului.
n crea\ia lui Aureliu Busuioc se remarc[ n mod deosebit
o seam[ de poezii, al c[ror mesaj este exprimat prin situa\ii
neordinare, profund conflictuale. De exemplu, Un om a vorbit
cu marea..., o parabol[ a curajului civic, a dorin\ei nest[vilite
de a nvinge n confruntarea cu for\ele oarbe ale naturii =i,
prin extensiune, ale vie\ii n general. A omului care, suferind
naufragiu n mijlocul apelor adnci, a ndr[znit s[-i strige
m[rii zbuciumate: O, mare nebun[! / Au n-am s[ te-nfrng?
Omul purcede la confruntarea, pe via\[ =i pe moarte, cu
stihia m[rii: Bra\ele tari fluturnd / precum albe aripe, / Iat[-le
sus, / peste spume, / ca iar s[ dispar[ apoi. / Ore se strng, /
ore se fac nesfr=itele clipe: / Valuri, / o, valuri nebune! /
Au nu-s eu / mai tare ca voi?!
Poetul exprim[ n mod metaforic lupta omului cu rechinii,
care de altfel nu sunt numi\i n episodul nemijlocit al luptei.
Cnd omul se afl[ aproape de victorie (|[rmul, / e \[rmul
aproape. / Aproape. / Via\a. / +i somnul...), ceva se ntmpl[
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

(+i via\a, =i somnul, =i som...), omul nu-=i duce la cap[t


gndul, ba nici cuvntul abia nceput =i... nu mai vorbe=te cu
marea / un om...
Omul fiind nvins, abia acum autorul i nume=te pe acei
care i-au stat n cale =i l-au r[pus: Valuri / =i ling de pe albul
nisipului sarea. / Nu, / n-au fost ele: / rechinii / ce-adulmec[
noi sf[rm[turi de catarg. // O, cum le place rechinilor marea! /
Marea / cu oameni ce-noat[ departe / n larg.
Poezia aceasta e un imn nchinat omului care nu s-a l[sat
intimidat de m[re\ia =i zbuciumul turbat al m[rii, altfel zis
n-a cedat n fa\a greut[\ilor vie\ii, n fa\a problemelor
138
complicate. Un imn n form[ de parabol[, cu versuri de o
concrete\e vizual[, pictural[, cu epitete =i compara\ii caracteri-
zante =i originale: Marea r[sufl[ adnc, / zbuciumat, / ca un
zimbru-n z[bale. / Valuri / cu creste de cret[ / n crunt[ armat[
se strng... Un imn ncerc[rii omului de a se salva, de vreme
ce, chiar dac[ n-ar fi cutezat s[ noate spre \[rm n urma
naufragiului, moartea i era iminent[.
O alt[ poezie care se distinge n mod deosebit din ntreaga
crea\ie a autorului este Am vrut cndva... ntr-un anumit sens,
lucrarea aceasta reprezint[ un antipod al poeziei analizate
anterior. Personajul ei liric n-a cutezat unele lucruri pe care a
dorit s[ le fac[ pe parcursul vie\ii. A ratat ocazii =i =anse.
Poetul e st[pn pe metaforele doldora de sens =i de semnifica\ii.
Situa\iile imaginate de el exemplific[, pe rnd, tot attea ced[ri
ale personajului liric n fa\a temerii sale de a ac\iona. Am
vrut cndva s-o fur pe Mona-Liza / ca s[ m[-mb[t de zmbetu-i
doar eu. / Dar m-am temut s-o fur pe Mona-Liza, / ea st[
zmbind =i ast[zi n muzeu. Nu e vorba de noble\ea ori lipsa
de noble\e a ac\iunii, ci de lipsa curajului de a o nf[ptui.
Ac\iunea dorit[ de personajul liric n strofa a doua este indu-
bitabil nobil[, dar =i n acest caz el a ratat prilejul de a se
manifesta prin fapte: Am vrut cndva s[ bat un om nemernic, /
un foarte bun prieten, un intrus. / Dar m-am temut s[ bat un
om nemernic, / el umbl[, neb[tut, cu fruntea sus.
ntreaga poezie Am vrut cndva..., axat[ pe un puternic
conflict interior, este o confruntare a personajului liric cu sine
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

nsu=i, o dezv[luire treptat[ a duplicit[\ii lui de o via\[. Ratnd


=ansele de a se manifesta n ac\iunile pe care a dorit s[ le
nf[ptuiasc[, el a s[r[cit din punct de vedere spiritual. Mesajul
poeziei are form[ de concluzie logic[, fapt care nu satisface
pe deplin rigorile estetice, dar importan\a acestui mesaj este
nendoielnic[: Eu m-am temut de lume =i de tine, / eu m-am
temut de-un cntec b[rb[tesc, / iar de-am furat, eu m-am
furat pe mine / =i m-am temut de via\[ s-o tr[iesc.
Poezia incit[ puternic la medita\ie asupra vie\ii =i fapt
nc[ mai valoros asupra felului nostru, al fiec[ruia, de a fi.
ntreaga sa crea\ie poetic[ l prezint[ pe Aureliu Busuioc
drept exponent fidel al versului clasic, pe care l modeleaz[
139
conform temperamentului =i preferin\elor sale artistice
particulare. Fie c[ abordeaz[ motive civice de importan\[
deosebit[ (patria, p[mntul natal, trecerea implacabil[ a
timpului, continuitatea genera\iilor etc.), fie c[ ia n dezbatere
liric[ st[ri suflete=ti =i de con=tiin\[ (n poeziile peisagistice =i
]n cele erotice), fie c[ surprinde n chip original spiritul
contradictoriu al realit[\ii (ca n poezia omonim[: Noi
discut[m =i hot[rm. / El stric[ =i ncurc[. / Noi din maimu\[
coborm. / El urc[), autorul r[mne n albia poeticii
tradi\ionale autohtone, fapt confirmat =i de poeziile sale
consacrate lui Mihai Eminescu (S[rmanul Dionis), Tudor
Arghezi (Arghezi) =i altor clasici na\ionali, =i de confesiunile
poetice concepute =i realizate ntr-o formul[ liric[ bazat[ pe
sinceritatea dest[inuirii =i pe muzicalitatea expresiei (ca n
poezia Cuvntul: Mi-a= vrea cuvntul muzicii asemeni: / Nu
n\eles anume b[nuit, / n propria simple\e t[inuit, / Ca
spicul greu n bobul care-l semeni). C[ tradi\ionalitatea sa ia
n majoritatea cazurilor o nf[\i=are profund particular[, este
semnul de totdeauna al poetului autentic. Cit[m aici nc[ una
dintre poeziile de rezisten\[ ale scriitorului, Doin[. Axat[ pe
motivul glorific[rii p[mntului natal, ea se constituie dintr-
un discurs liric de factur[ clasic[, pe care ns[ autorul nu
rezist[ ispitei de a-l dilua printr-o compara\ie menit[ s[-i
tempereze grandilocven\a: M[-ntorc, p[mntul meu, la tine /
+i-n mine ce-ai turnat un strop de har, / M[-ntorc precum
be\ivul la pahar / Ca s[ mai sorb din dorul t[u de bine
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

Poetul este un tradi\ional convins =i consecvent n expri-


marea sentimentului filial (fa\[ de p[mntul str[bun): +i a=
fugi de tine de-n zadar / Cnd graiul t[u cu str[luciri latine /
Duios =i liber d[inuie n mine, / Cnd mi doine=te versu-i de
cle=tar
De factur[ tradi\ional[ este adresarea direct[ a poetului
c[tre obiectul iubirii sale profunde =i permanente: P[mntul
meu, muncitul meu p[mnt / Cu brazda trist[-a v[ilor pe
frunte, / Din h[u de ani spre alte zile punte, / Nu plnset
torni n suflete, ci cnt
Distihul de ncheiere al acestui plin de sens ideatic =i de
140
frumuse\i lingvistice sonet, nu mai pu\in tradi\ional, constituie
o autodezv[luire a autorului ca fiin\[ rezultat[ anume din
dragostea sa pentru glia str[bun[: C[ci numai cntul e n[scut
s[-nfrunte, / +i m-ai deprins, p[mntul meu, s[ cnt.
+i dac[ tot suntem la motivul p[mntului natal, e cazul s[
cit[m cel pu\in strofa de nceput a unui alt sonet conceput =i
realizat n cheie tradi\ional[, cu ritm =i rim[ perfecte, dar
marcat =i el de o parantez[ poetic[ particular[: M[ =tiu
dator cu tot ce-am scris =i scriu / P[mntului acesta cu ponoare /
+i oaze de p[dure sun[toare / Ce-mi cresc nalte scnduri de
sicriu
Aceast[ mbinare fireasc[, organic[ =i totodat[ surprinz[-
toare a versului =i a expresiei lirice tradi\ionale cu elementul
ironic, alteori autoironic sau zeflemitor este o permanen\[ a
scrisului poetic al lui Aureliu Busuioc =i constituie o particu-
laritate proeminent[ a crea\iei sale poetice.
Afirm`nd acestea, nu l[s[m f[r[ aten\ia cuvenit[ conside-
ra\ia unui distins confrate de breasl[: }n condi\iile oficializ[rii
dirijate a poeziei, Aureliu Busuioc a recurs la o masc[: cea a
unui ]nt`rziat simbolist cu un ceremonial hieratic =i u=or
histrionic pe cunoscuta linie Macedonski Minulescu (Mihai
Cimpoi, O istorie deschis[ a literaturii rom`ne din Basarabia.
Edi\ia a III-a, rev[zut[ =i ad[ugit[, Editura Funda\iei Culturale
Rom`ne, Bucure=ti, 2002, pag. 178). El vine, evident, =i din
lecturi bogate din marea literatur[ rom`n[, lecturi bine asimi-
late, care au contribuit esen\ial la prestigiul crea\iei lui lirice.
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

Se adaug[ faptul c[ acest original plimb[tor de nostalgii a


optat mereu pentru cuprinderea ]ntregului spectru de culori
ale vie\ii, adic[ nu numai a albului preconizat de estetica
realist-socilaist[ de odinioar[, dar =i a negrului, dup[ cum s-a
exprimat el ]nsu=i prin titlul c[r\ii sale din 1977.
Aureliu Busuioc e un poet valoros care scrie =i proz[ de
calitate.
Romanul Singur n fa\a dragostei este o expresie prepon-
derent ironic[, pn[ la urm[ nelipsit[ de gravitatea necesar[,
a vie\ii unui colectiv de pedagogi n care pe nea=teptate
vine un profesor nou, inteligent, n m[sur[ s[ introduc[ un
suflu de aer primenitor n activitatea ntregii =coli. Adic[ a=a
141
se ntmpl[ n majoritatea nuvelelor =i romanelor despre =coal[
de pn[ la Singur n fa\a dragostei (tip: Las[ vntul s[ m[
bat[... de Ana Lupan). Aureliu Busuioc l prezint[ pe Radu
Negrescu drept tn[r venit n sat numai pentru a-=i satisface
stricta obliga\ie =i a a=tepta o invita\ie de la Academie (ma-
rele semnal). Acesta e primul semn al parodiei. Radu Negrescu
nu-=i propune o primenire a st[rii de lucruri din =coal[, el nu
se vrea un profesor-model, nici nu se gnde=te s[ r[mn[
pedagog.
Inten\ia scriitorului de a r[sturna o situa\ie devenit[ ntre
timp =ablon n proza epocii l-a determinat pe un erudit critic
din epoc[ s[ numeasc[ romanul lui Aureliu Busuioc face\ie
(de la latinescul facetiae glum[, umor, n italian[ fax
f[clie, flac[r[) specie literar[ umoristic[, nuvel[ sau
anecdot[ cu final surprinz[tor, spiritual (Vasile Coroban, Studii.
Eseuri. Recenzii, Chi=in[u, Editura Cartea moldoveneasc[,
1968, pag. 202, 205).
Scriitorul a abordat o schem[ r[spndit[ n proza anilor
50 pentru a o discredita din interior. Romanul s[u constituie
o replic[ la atare scheme. Aureliu Busuioc ia n zeflemea
seriozitatea =i siguran\a de sine a personajelor, de fapt =i a
autorilor, =i dezumfl[ acele mostre de naivit[\i, propunndu-ne
o istorie marcat[ de haz =i de spirit. Elementul parodic, pome-
nit mai nainte, se v[de=te n polemica, neafi=at[ ostentativ,
cu descriptivismul lor =i cu lipsa de adev[r.
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

Radu Negrescu vine la o =coal[ s[teasc[ f[r[ inten\ii mari


=i iluzii naive. De fapt, el evadase dintr-o lume n care nu se
sim\ea bine (rela\iile sale cu Lida etc.). n a=teptarea invita\iei
de la Academie, Radu Negrescu este un om ca to\i oamenii;
nimic din multul =i incredibilul entuziasm al personajelor ce
reprezentau pedagogi con=tiincio=i peste m[sur[, cumin\i ca
ni=te ngeri. Este =i el bogat suflete=te, dezvoltat din punct
de vedere intelectual, posed[ n afar[ de aceasta o real[
capacitate de a se autoironiza. Dar scriitorul nu se gr[be=te
s[ prezinte o primenire categoric[ =i radical[ a personajului.
n romanul s[u conteaz[ mai mult sentimentele =i gndurile
142
personajelor, adic[ resorturile intime, puternice, capabile s[
genereze o atare primenire.
Pn[ la urm[, primenirea se ntmpl[. +i directorul Spnu
este demitizat, =i profesorul Maier =i dep[=e=te iner\ia, =i
Viorica Vrabie se anun\[ lupt[tor principial pentru o atmosfer[
s[n[toas[ n colectiv. Faptul c[ schema, mpotriva c[reia Aure-
liu Busuioc =i propusese s[ lupte, r[mne n picioare ar putea
fi considerat un alt element al face\iei.
Drept care apare fireasca ntrebare: prin ce dar[ este nou
romanul Singur n fa\a dragostei?
Nu numai printr-un vocabular =i printr-un limbaj att de
ngrijite =i de... romne=ti. Rar confrate de breasl[, la noi,
care s[ mnuiasc[ cu atta dezinvoltur[ ironia, umorul,
sarcasmul. Replica imediat[, altfel zis spontan[, fireasc[,
cu att mai impresionant[, comentariul umoristic succint =i
h[zos, provenit din nv[luirea banalit[\ilor n haine alese, n
expresii nea=teptat de bogate n seve de gndire profund[,
care desfiin\eaz[ banalit[\ile prin punerea lor m[iestrit[ n
fa\a unor aprecieri nalte =i serioase, concluzia etic[ ce tr[deaz[
lipsa de vigoare sau chiar de sens a afirma\iei care altfel ar fi
putut trece drept adev[r =i alte instrumente de lucru ale
veselului Aureliu Busuioc =i dovedesc eficien\a. L-am ntl-
nit, recunosc, ntr-un restaurant este chiar fraza de debut a
romanului. ncerca\i s-o citi\i f[r[ specificarea recunosc =i o
s[ v[ convinge\i pe dat[ ct ar pierde propozi\ia inaugural[
sau ceea ce e acela=i lucru ct ne poate spune un singur
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

cuvnt, folosit cu talent. Gra\ie acestui cuvnt recunosc


vedem ca aievea zmbetul abia afi=at al unui vizitator frecvent
al institu\iei care odinioar[ era confundat[, de majoritatea
oamenilor sovietici, cu ceva pu\in spus blamabil. Suculen\a
frazei cre=te pe seama autopersifl[rii ce-o con\ine ea, de vreme
ce =i autorul romanului este un mu=teriu al restaurantului.
Radu Negrescu n dialoguri, Viorica Vrabie n jurnalul
s[u, chiar unele personaje periferice, ca Otilia (te rog s[-mi
zici Otilia Octavianovna, b[rba\ii sunt ni=te tic[lo=i, nu
merit[ s[ le dai ceea ce ai mai scump, i =tiu eu!), se ntip[resc
adnc n memorie. Uneori, ca n cazul lui Spnu, o singur[
remarc[ tr[deaz[ superficialitatea =i chiar obtuzitatea. nc[
143
n anii 60 scriitorul lua n zeflemea modalitatea de adresare
adoptat[ la noi oficial dup[ modelul rusesc, absolut str[in[
limbii noastre. La observa\ia Vioric[i Vrabie c[ Viorica
Mircevna sun[ ciudat, Spnu r[spunde cu mult[ profunzime:
Ciudat, neciudat, n-ai ce-i face! C[ nu mata l-ai botezat pe
tata! Banalitatea r[spunsului rezid[ n faptul c[ Spnu nici
nu admite gndul c[ e vorba despre inoportunitatea principial[
a patronimicului n limba noastr[; el crede c[ Viorica se
referise la numele tat[lui s[u. Dar culmea banalit[\ii abia
urmeaz[, de vreme ce Spnu adaug[ la remarca anterior citat[:
Popa l-a botezat pe tata matale!
Scris n ntregime cu o art[ admirabil[ a cuvntului, roma-
nul Singur n fa\a dragostei =i poate atinge ntr-o m[sur[
mai mare dect operele serioase cu aceea=i tem[ obiectivele
instructive privind profesorul =i demnitatea lui, nevoia de
personalitate a acestuia, necesitatea unui climat psihologico-
social propice desf[=ur[rii normale a procesului de nv[\[mnt.
Acest lucru e posibil datorit[ invers[rii totale a schemei din
operele persiflate de scriitor ca ntr-o face\ie autentic[: Radu
Negrescu nu schimb[ starea de lucruri din =coala de la Recea
Veche, iar dac[ o schimb[, reu=e=te s-o fac[ doar par\ial, n
orice caz nu radical, ca ntr-un pseudoroman al lui Gheorghe
Madan, protagonist al c[ruia este directorul Stej[rescu; mai
curnd scurta aflare n colectivul =colii l-a schimbat pe el, pe
Radu Negrescu, convingndu-l s[ nu pozeze, ci s[ ac\ioneze,
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

s[ nu reflecteze despre dragoste, ci s[ iubeasc[, s[ nu-=i fac[


iluzii c[ este cineva, ci s[ fie.
Plin de aceea=i ironie debordant[, de persiflare permanent[
a adev[rurilor r[suflate =i a pseudoadev[rurilor este romanul
Unchiul din Paris. Alexandru (alteori Alecu) Stanca a fost
lupt[tor n Spania =i a locuit un timp n Fran\a, iar spre b[trne\e
s-a ntors la ba=tin[. Faptul nsu=i c[ un om care a v[zut marea
bog[\ie a lumii se arat[ ncntat de fermele (complexele)
noastre de porcine con\ine un umor puternic. Scriitorul nu
putea lua n zeflemea atare complexe zootehnice, considerate
odinioar[ la noi chiar de noi! realiz[ri epocale; el l pune
144
pe Alexandru Stanca s[ se minuneze, studentului Richi oferin-
du-i posibilitatea de a dezumfla nchipuirile lipsite de temei
ale b[trnului. Aureliu Busuioc demitizeaz[ realit[\ile =i
realiz[rile glorificate nes[buit odinioar[, =i o face ntr-un mod
ingenios =i agreabil.
Pe parcursul romanului se ntre\es trei substraturi ale fondu-
lui ideologico-tematic: eroic, ironic =i satiric. Ce-i drept, primul,
cel eroic, este =ubred de tot, de vreme ce unchiul Alexandru
Stanca fie c[ nu dore=te s[ se dest[inuie sincer, am[nun\it =i
conving[tor, fie c[ nu are ce ad[uga la cele dou[ povestiri
prea pu\in concludente, omniprezent r[mnnd Richi (diminu-
tiv de la Andrei sau totu=i de la Aureliu?), un ironist incorigibil.
Am putea spune c[ Alexandru Stanca r[mne mai curnd un
pretext pentru a spune cte ceva adev[rat despre realiz[rile
epocale de odinioar[ =i despre fo=tii revolu\ionari de tipul
lui Ciutac, devenit un chiabur contemporan, comerciant de
(cu) porci, care nici nu-l recunoa=te pe Stanca (nu-l invit[ cel
pu\in pe-o clip[ n ograd[), sau al lui Ion Roman, contabil
care de mult nu mai pune vreun pre\ pe ideile revolu\ionare =i
care este de fapt cel mai necru\[tor apreciator al realit[\ii
sovietice de odinioar[. Se tem oamenii unii de al\ii, Alecule,
=i se ur[sc. Nu pot mp[r\i lumea! Iaca, ai fost tu n Spania, ai
luptat pentru ni=te str[ini; n Fran\a zici c-ai luptat, ei =i? Ce,
s-a schimbat ceva? Stai, ascult[-m[! Te-a mul\umit cineva?
|i-a pus cineva monument? Cu ce-ai ajuns tu la b[trne\e?
Nici cas[, nici \ar[, nici copii, nici un col\i=or unde s[-\i pui
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

capul... Stai!... +i toate numai pentru c[ oamenii sunt r[i,


egoi=ti! (...)
Unchiul e gata s[ sar[ de pe scaun, apoi se calmeaz[...
De unde-ai scos, Ioane, filozofia asta? ntr-adev[r, parc[
te =tiam mai altfel!
Contabilul pufne=te:
De unde, de unde... Din via\[, de unde! Ce-am v[zut eu
]n via\a asta? Numai r[u, din toate p[r\ile =i de la to\i...
La nc[ o ncercare a lui Alexandru Stanca de a-l convinge
c[ n societatea sovietic[ sunt realiz[ri remarcabile, Ion Roman
i d[ replica definitiv[: Tu s[ nu-mi spui mie a=a lucruri,
auzi! S[ nu-mi vorbe=ti a=a ceva! N-ai dreptul! Tu n-ai urcat
145
un deal de patruzeci de ani cu crucea n spate! N-ai urcat!
Dac[ Aureliu Busuioc ar fi reu=it s[ spun[ numai acest
adev[r despre puterea sovietic[ n 1973, romanul s[u Unchiul
din Paris ar fi totuna ndr[zne\ =i apreciabil. Or, el este plin
de atare adev[ruri, spuse n mod aluziv, de cele mai multe ori
ascunse nd[r[tul glumelor interminabile ale studentului Richi.
Am putea spune c[ jum[tate din succesul romanului este
asigurat de Richi. Ba de ce n-am zice: de autor, care s-a travestit
n acest narator deosebit de volubil, inventiv, subtil =i am
mai remarcat agreabil...
Aureliu Busuioc s-a dovedit un prozator interesant =i n
romanul Pactiznd cu diavolul (1999), axat pe tema destinului
basarabeanului la mijlocul secolului dou[zeci, abordat[ =i de
Ariadna +alari n Labirintul =i Venetica, ambele cu centre de
triere a repatria\ilor, cu drumul spre Basarabia parcurs de
personaje n trenuri pentru vite, cu alt[ lume aici Bune sunt
romanele distinsei prozatoare, ndr[zne\ mai cu seam[ primul,
scris =i chiar publicat pe cnd pu\ini dintre colegii de breasl[
erau dispu=i s[ fac[ la fel. Dar tema aceasta, de altfel ca
oricare alta, are attea aspecte, fe\e =i fa\ete cte personalit[\i
scriitorice=ti se apuc[ s-o abordeze n mod artistic. Mai mult,
adev[rata vigoare a unui scriitor se las[ apreciat[ nu numai
atunci cnd prozatorul, de exemplu, descoper[ o tem[ a sa,
ca =i cum inedit[, ci, mai ales, atunci cnd el dezv[luie ineditul
esen\ial =i definitoriu al unor teme, probleme, situa\ii cunoscute
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

cititorului. Or, n afar[ de cadrul general ntoarcerea prota-


gonistului romanului din Romnia =i implicarea lui n realita-
tea Basarabiei imediat postbelice nsorite, eliberate =i nflorite
totul n noul roman al lui Aureliu Busuioc poart[ amprenta
felului de a vedea lumea, de a o n\elege =i interpreta artistic
al unui alt repatriat de odinioar[ =i al unui alt maestru al
cuvntului. Spre deosebire de prozatoarea pomenit[, el nu
recurge la stilul preponderent publicistic =i la nara\iunea epic[
obiectiv[ cu desf[=ur[ri largi, ci adopt[ o scriitur[ ntemeiat[
pe fixarea laconic[ a am[nuntului, detaliului, gestului, replicii
personajelor. n chiar prima pagin[ l vedem viu =i ntip[ritor
146
n fa\a ochilor min\ii noastre pe acel soldat m[runt, cu ochi
oblici, ntr-o pufoaic[ p[tat[ de ulei, care dup[ ce privi
cteva clipe n semintunericul vagonului ce trecuse proasp[t
nfiin\atul hotar sc[p[ printre din\i ni=te sunete ce puteau fi
n\elese ca sfobodni
Repatria\ii se v[zur[, prin urmare, liberi, =i scriitorul se
pomeni obligat s[ prezinte n toat[ gama de culori a=a-zisa
libertate a bie\ilor cet[\eni. Unul dintre ace=tia, Vasilii
Vasilievici (a=a insistase s[ fie numit) se trntise n fa\a
noii deschiz[turi spre lume =i striga ct l puteau \ine bojocii:
Bine te-am g[sit de-a doilea oar[, Patrie!
Apoi v[duva b[trn[ a unui preot, cnt[rea\a de operet[
din Kiev, m[ritat[ n timpul r[zboiului cu un colonel romn =i
vorbind o romn[ aproape perfect[ (Ah, ce via\[ am avut!
La Sibiu, n centru Cnd se ntorcea seara de la cazarm[,
m[ g[sea ntotdeauna goal[ sub masa din buc[t[rie sau din
salon =i se repezea ca un nebun la mine, nici nu-=i scotea
vestonul), =i el, studentul de la agronomie, cu p[rin\i
ridica\i de ru=i de acolo nc[, din Romnia, Mihai Olteanu,
pornit ncoace n c[utarea alor s[i, de la care nu primea nici
o veste. Protagonistul romanului fierbe mai mult n sine, ca
unul ca =i dezmo=tenit n plin mijlocul veacului dou[zeci.
Familia Olteanu se evacuase peste Prut de groaza bol=evi-
cilor =i de teama Siberiei. Tat[l =i ceilal\i ai s[i intuiser[ just
ce-i a=tepta =i trecuser[ n Romnia, spernd s[ fie proteja\i.
Aureliu Busuioc nu scrie am[nun\it, =i nici nu era cazul s-o
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

fac[, de vreme ce nu =i-a propus un atare scop, c[ nici n |ar[


basarabenii n-au fost cru\a\i =i protejati. P[reau s[ evite Siberia
ruseasc[, dar n-au evitat umilirile din partea organelor
romne=ti, inspirate de aceea=i Rusie. Pe Alexei Olteanu regimul
moscovit l-a g[bjit ntr-un s[tuc de la hotarul cu Iugoslavia.
Acum Mihai se str[duia s[ se gndeasc[ la familie ct mai
rar, cei doi ani de desp[r\ire ori, mai bine zis, de necunoscut
nu estompeaz[ ct de ct icoana celor dragi, dar de fiecare
dat[ cnd =i-i amintea, mai ales pe Ani=oara, mezina cea
r[sf[\at[, sim\ea un nod n gt. Iar imagina\ia ncepea s[-i
construiasc[ cele mai oribile scene Pn[ afl[ de la maiorul
rus Rosomahov c[ ai s[i tr[iau.
147
De aici ncolo Mihai Olteanu tr[ie=te nu numai n sine,
dar =i n afara sufletului s[u chinuit, n lumea obiectiv[ din
jur. Chiar aducerile sale aminte au capacitatea de a recrea
atmosfera timpului =i locului, de a ne pune n contact cu o
realitate diabolic[. Ghearele regimului de la Kremlin ajungeau
f[r[ nici o greutate =i n Romnia n var[ se operaser[
arest[ri masive printre studen\ii clujeni, facultatea era aproape
distrus[, epurarea indezirabililor din rndul cadrelor didactice
luase amploare, erau catedre la care locul somit[\ilor l
ocupaser[ laboran\i sau anonimi da\i cu noul regim Desfi-
in\area catedrei de genetic[ =i punerea n disponibilitate a
unor profesori cunoscu\i =i aprecia\i i d[deau de gndit
O dat[ cobort din tren n gara marelui ora= de destina\ie
(n\elegem c[ e vorba de Chi=in[u), Mihai Olteanu se prezint[
ca o imagine obiectivat[ a scriitorului nsu=i, ndatorat prin
via\a sa =i a concet[\enilor s[i trecu\i prin calvarul deport[rilor
staliniste s[ spun[ adev[rul crunt despre timpurile tr[ite,
adev[r care conform lui Aureliu Busuioc lipse=te cu des[vr-
=ire n paginile pline de limonad[ ale celor chema\i s[ fie
cronicari ai timpurilor =i lucr[rilor noastre.
Trecem peste afirma\ia citat[ la urm[, ca s[ spunem c[
autorul se achit[ de sarcina asumat[ cu talentul cunoscut =i
recunoscut nc[ din Singur n fa\a dragostei =i Unchiul din
Paris. Chi=in[ul este evocat de prozator prin am[nunte =i detalii
veridice =i pitore=ti, inclusiv la nivel verbal, prin Comitetul
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

mplinitor or[=enesc, Ministerul treburilor l[untrice, locote-


nentul Gropa (m-a corectat r[spicat cnd am ncercat odat[
s[-i pronun\ numele corect!) etc. +i mai important este,
binen\eles, pitorescul personajelor. Exagerat de severul Gropa,
de exemplu, se dovede=te curnd un fost coleg de liceu al lui
Mihai Olteanu, destituit dintr-un motiv att de r[spndit n
epoc[ un binevoitor trimisese la minister o scrisoare
anonim[ cu o fotografie de-a lui n uniform[ de str[jer. De prin
clasa a treia sau a patra de liceu. Lucrurile n-au ajuns pn[ la
pu=c[rie, dar din partid =i din minister fusese eliminat
Impresionant este locotenentul superior Krasnovski, angajat al
securit[\ii, nelipsit de o anumit[ agerime a min\ii, de n\elegere
148
a oamenilor, a psihologiei acestora. Anume el reu=e=te s[-l
manipuleze pe Olteanu pn[ se simte liber n a-i propune acestuia
s[ semneze un act de colaborare cu securitatea, altfel zis
pactul cu diavolul, scos de autor =i n titlul c[r\ii.
Nu ne-am face pn[ la cap[t datoria dac[ n-am remarca
aici un alt personaj pitoresc, nelipsit de calit[\i omene=ti,
func\ionar ajuns redactor-=ef al unui ziar important ca unul
originar de peste Nistru Neculai Mo\oca, poet ratat, dar
publicat masiv, un fel de Petrea Darienco.
n fond, romancierul dezv[luie destinul complicat al lui
Mihai Olteanu, cu ncercarea lui pu\in spus nereu=it[ de a se
deplasa la Kurgan, unde se aflau maic[-sa =i cele trei surioare,
cu angajarea lui nea=teptat[ la ziarul Patria sovietic[ (n
urma intuirii juste a virtu\ilor tn[rului repatriat de c[tre acel
redactor-=ef pomenit anterior, Neculai Mo\oca), cu frecvente
dialoguri ntre Olteanu =i func\ionarii securit[\ii care nu-=i
luau ochii de pe el, apoi cu omorrea lui de c[tre securitate
din motive obscure. Tragedia din final este cu att mai mare
=i mai regretabil[, cu ct Mihai Olteanu se dovede=te un spirit
ales, un intelectual de marc[, unul care, n condi\ii normale,
ar fi atins performan\e. Este un personaj principial nou, anume
prin calit[\ile intelectuale =i prin modalit[\ile propriu-zis
literare la care apeleaz[ scriitorul n procesul dezv[luirii
acestora. Citim cu pl[cere =i totodat[ cu durere scrisorile mamei
=i ale surorilor sale, texte pline de rusisme ce adeveresc
dezna\ionalizarea lor, iar mai presus de toate impregnate
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

cu adev[rul adev[rat despre via\a celor ce au nfundat Siberia


f[r[ s[ aib[ vreo vin[. Ne sim\im la un moment dat privitori
ai ctorva filme, ca procedee originale de rememorare de
c[tre scriitor a realit[\ii obiective. Stilul autorului include =i
de data aceasta ironia =i autoironia, luarea peste picior, gluma,
=i toate f[r[ s[ vin[ n contradic\ie cu tema destinului dureros
de complicat al basarabeanului la mijlocul secolului dou[zeci.
Un procedeu de crea\ie, principalul, este citarea caietelor
r[mase, chipurile, de la Mihai Olteanu, c[ruia securitatea i
nscenase o strangulare nea=teptat[ =i, desigur, nemotivat[.
n colaborarea intim[ dintre personaje =i dezinvoltura cu
care este scris ntregul roman Pactiznd cu diavolul, n pitores- 149
cul, veridicitatea =i autenticitatea personajelor, monologurilor,
filmelor rezid[ farmecul acestei c[r\i a lui Aureliu Busuioc,
marcate de tragismul existen\ei basarabeanului la acel mijloc
de veac dou[zeci, pe care mai avem a-l cunoa=te, n\elege,
con=tientiza, nu numai pentru memoria p[rin\ilor =i bunicilor
no=tri, dar =i pentru a ne dumeri noi n=ine pn[ la cap[t
asupra unor lucruri esen\iale despre regimul comunist, care
le cam scap[ uneori cona\ionalilor no=tri. De aceea credem
c[, pe linia inaugurat[ de Singur n fa\a dragostei =i de Unchiul
din Paris, este rndul romanului Pactiznd cu diavolul s[ produ-
c[ o nnoire de principiu n proza romneasc[ din Republica
Moldova, prin importan\a subiectului =i autenticitatea
personajelor, prin stilul lui de cele mai multe ori sclipitor.
Mai pu\in activ n domeniul dramaturgiei, Aureliu Busuioc
a dovedit reale capacit[\i de crea\ie =i n arta destinat[ mont[rii
scenice. Chiar prima dram[ inclus[ n cartea +i sub cerul
acela dovede=te o art[ admirabil[ a individualiz[rii perso-
najelor prin limbajul lor pitoresc, de o nuan\[ inconfundabil[
n contextul literar al epocii. D[m drept exemplu dialogul
celor doi agen\i la siguran\[, care se ncaier[ n plin[ noapte,
f[r[ s[ se fi recunoscut din prima clip[:
P R I M U L A G E N T . Uite-l! Stai, c[ trag!
A L D O I L E A A G E N T . Cine s[ stea, b[?
P R I M U L A G E N T (nfierbntat). Cine \i-i b[, b[? Aha!
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

(Zgomot de nc[ierare.) S[-i zici b[ lui Ciuc[, b[?! Ha!


A L D O I L E A A G E N T . Ce fa? (O lovitur[ =i zgomotul
unui corp c[znd.)
P R I M U L A G E N T (trece sub felinar). S[ m[ fraiere=ti tu
pe mine?! S[ m[ duci de nas? Dar mi-ai picat +i mai
vorbim noi Ia s[-\i v[d mutra (l trage de picioare la
lumin[. Cel[lalt e cu fa\a n jos. l ntoarce pe spate.
Stupefiat). Nae? S[ fiu al naibii c[-i Nae! B[, da, o
f[cui! S[ mori de rs De-o afla don Tudor, mi
neferice=te cariera Ia s-o ntindem engleze=te (Se
ntoarce s[ plece, cel[lalt i pune o piedic[. nc[ierare).
Stai, b[, nebunule Nae, eu s, b[ Ciuc[, b[!
150
A L D O I L E A A G E N T (c[lare pe primul). +i acu Ei, ia
te uit[ ce mai surpriz[! +i tu e=ti de [ia, m[ Ciuc[?!
P R I M U L A G E N T . Care de [ia, nenorocitule! Ai b[ut
gaz? D[-te
A L D O I L E A A G E N T (se las[ pe =ezute al[turi). De ce
da=i, m[, n mine? E=ti chior?
P R I M U L A G E N T . Da tu de ce da=i?
A L D O I L E A A G E N T . Eram n legitim[ +i ai un pumn,
m[ De-ai avea =i un cap la el.
Fragmentul las[ o u=oar[ impresie a unei scene ieftine,
dar subliniem repet[m ndemnarea scriitorului de a-=i indi-
vidualiza personajele prin limbaj. Aceea=i capacitate literar[
se v[de=te n dialogurile profesorului Bazil cu so\ia sa Adi (cu
permanen\a adres[rii pui=or), n replicile acesteia din urm[
adresate Iuliei, fat[ n casa profesorului (Toanta, ia te uit[, a
pus pi=coturile =i tartinele cu scrumbie pe acela=i platou!
Sec[tura Pui=or!, Foarte bine, feti\a mea. Ai grij[. +i acum
vezi de curcan; dac[-l arzi, \i rup gtul! etc.).
Din p[cate, revolu\ionarii (Dorina, Seneca) vorbesc prepon-
derent ca din carte sau de la tribun[ (Suntem revolu\ionari,
Dorino. Putem fi =i sentimentali, dar s[ nu uit[m nici o clip[
c[ lupt[m. Sau crezi c[ mie mi-i mai u=or?, Retragere? Nu,
pruden\[. Zilele astea vine omul de la Centru. Ar fi bine s[
afl[m unde-i explozibilul. Pn[ atunci nici o mi=care! etc.).
n fond ns[, cu excep\ia unor am[nunte strecurate cu
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

economie =i cu o just[ n\elegere a lucrurilor (tip: Numai


noi, basarabenii, nu inspir[m ncredere), drama +i sub cerul
acela se prezint[ ca o suit[ de scene cu lupt[tori comuni=ti,
ilegali=ti, cu un tr[d[tor =i cu un final evocnd moartea
copiilor c[zu\i n marea b[t[lie pentru dreptate =i fericire
=i, totodat[, ridicol de optimist privind cauza comunist[ n
Basarabia (Colea: Noi =tim c[ va veni dreptatea =i pe
meleagurile noastre! Va fi un cer senin! (Strig[ ca s[ acopere
b[t[ile). +i sub cerul acela Chiar dac[ nu ne e dat nou[ s[
tr[im Sub cerul acela vor tr[i oameni liberi =i mndri!).
Marcat[ de ideologia comunist[ a timpului n care a fost
scris[, drama +i sub cerul acelase las[ n\eleas[ ca o prob[,
151
nelipsit[ n ntregime de calit[\i n primul rnd lingvistice,
prin care Aureliu Busuioc s-a manifestat ca dramaturg.
Prob[ urmat[ de o istorioar[ dramatic[ n trei anotim-
puri Plecarea fiului risipitor (un alt titlu al acestei drame:
Toate trei anotimpurile). Spre deosebire de drama +i sub cerul
acela, tributar[ ideologiei comuniste, aceasta e axat[ pe o
tem[ general-uman[ rela\iile dintre p[rin\i =i copii, n vog[
odinioar[, dar suscitatoare de interes =i de importan\[ =i n
prezent. Autorul conduce cu ndemnarea cunoscut[ dialogul,
replicile personajelor denot[ aceea=i art[ a individualiz[rii
lor prin cuvnt, cel pu\in dou[ personaje Pavel Ro=covan =i
fiul s[u Toma se manifest[ ca purt[tori ai unor idei =i atitudini
ferme =i capabile s[ caracterizeze dou[ moduri, diametral
opuse, de a n\elege via\a =i de a o tr[i.
Pavel Ro=covan este un cet[\ean incult, care ajunge para-
doxal? =ef al sec\iei or[=ene=ti de cultur[. Incult nu numai
n sensul c[ la concret nu se intereseaz[ de piesa pe care i-o
propune spre lectur[ dramaturgul amator Neagu, nu are n
genere dragoste pentru carte, dar =i n sensul c[ la serviciu
practic[ metoda b[t[ii cu pumnul n mas[, e grosolan cu
subalternii etc. E logic =i natural faptul c[ pn[ la urm[ e
destituit. Dar ac\iunea istorioarei dramatice se desf[=oar[
=i pe un al doilea plan esen\ial acela al vie\ii n familie.
Ai mei mi urmeaz[ cuvntul orbe=te. +tiu c[ nu-i pot sf[tui
de r[u. ncredere absolut[. Reciproc[. +i h[\urile! O,
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

h[\urile! spune, la un moment dat, capul familiei, neb[-


nuind c[ printr-un atare autoritarism el strivea individualitatea,
spiritul de ini\iativ[ =i alte nsu=iri naturale ale so\iei =i ale
copiilor s[i. Surd =i mut fa\[ de aspectul spiritual al existen\ei
umane, Pavel Ro=covan e un rob al lucrurilor materiale (Dac-am
putea m[sura omul cu dulapurile =i covoarele pe care le
agonise=te! zice un alt personaj, E=anu, despre ginerele s[u),
care curnd avea s[ aud[ replica dureroas[ a fiului Toma:
Ne-ai luat voin\a, curajul, personalitatea ntotdeauna ai
hot[rt tu pentru noi: ce s[ purt[m, ce s[ citim, ce s[ devenim.
De ce, tat[? De ce n-ai avut nici un pic de ncredere n noi? Tu
152
=tiai naintea Norei ce va fi ea =i cine va fi alesul ei Pe noi
nu ne-ai ntrebat dac[ a=a arat[ =i visele noastre
Conflictul dramei se dezv[luie plenar spre sfr=itul ei, cnd
pavel Ro=covan, destituit din func\ie =i pomenit n fa\a aban-
don[rii de c[tre Toma a institutului politehnic, n care tat[l
s[u l b[gase n pofida preferin\elor fiului =i prin mijloace
pu\in spus necinstite, =i a m[riti=ului Norei cu omul drag,
neagreat de p[rin\ii ei, blagoslove=te plecarea din casa p[rin-
teasc[ a fiului risipitor. E un conflict interior, acumulat cu o
perseveren\[ implacabil[ =i dezv[luit cu dramatismul inerent
situa\iei create, ntr-o form[ acut[, specific[ operei destinate
mont[rii scenice.
Nu sunt lipsite de substan\[ etic[ Toma, E=anu, Neagu, =i
ndrept[\esc pe deplin rolurile Lavinia (so\ia lui Pavel Ro=co-
van) =i Rodica (iubita lui Toma), mai pu\in Elena =i Liza.
Oricum, istorioara dramatic[ se dovedee=te un exerci\iu
dramaturgic benefic n crea\ia scriitorului =i se las[ citit[ cu
o anumit[ curiozitate intelectual[ =i n prezent.
Totu=i, opera dramatic[ meritorie a lui Aureliu Busuioc
este comedia pseudoistoric[ n trei acte Radu +tefan ntiul =i
Ultimul.
Aceast[ oper[ are =i un anumit substrat istoric autentic
istoria |[rii Moldovei pe la sfr=itul secolului al =aisprezece-
lea. R[zboaie cte dou[-trei pe an iar domnii tot veneau
=i veneau, buluc, unul peste altul, cu to\ii cuprin=i de una =i
aceea=i mare grij[: de grija poporului, s[ nu r[mn[ adic[
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

norodul f[r[ conduc[tor sau s[ lncezeasc[ de prea mult[


inactivitate +i c[dea prostimea pe cmpurile de b[taie cu
pl[cere =i chiote de bucurie, lucru care l-a f[cut pe dumnealui
Ion Neculce, cronicarul, s[ exclame plin de admira\ie: Oh!
Oh! Oh! S[rac[ \ar[ a Moldovei, ce n[rocire de st[pni c-ace=-
tia ai avut!
Ironia cu care vorbe=te autorul n aceast[ adresare a sa c[tre
cititor despre grija domnitorilor pentru via\a poporului cap[t[
n textul propriu-zis al comediei amploarea cuvenit[ unei opere
de o anumit[ ntindere, constituind o particularitate a ei.
Aureliu Busuioc face dovada unei intui\ii fine a realit[\ii
istorice, pe care n-a avut ocazia s-o cunoasc[ din documente
153
de arhiv[ sau din letopise\ul lui Miron Costin (Reconstitui
cele trei zile de domnie ale lui +tefan Radu-vornicul ntocmai
cum le-am ghicit n spatele zgrcitelor rnduri din letopise\).
Aceast[ ghicire, care nu poate pretinde, evident, s[ fie consi-
derat[ adev[r istoric autentic, este rodul fanteziei scriitorului,
pe care o apreciem n m[sura n care exprim[ n mod imaginar
=i credibil acel adev[r. Este a doua particularitate a comediei
scriitorului.
Sunt bine individualizate, mai ales prin limbaj, majoritatea
personajelor comediei, nainte de toate protagonistul ei Radu
+tefan. nc[ n primele pagini, n dialogurile sale cu Pi\igoi,
cu c[pitanul S[m[chi=[ =i cu \iganca tn[r[ Safta, Radu +tefan
se dovede=te un personaj viu, atent la oameni, pe care i tra-
teaz[ conform faptelor =i vorbelor lor, vigilent n condi\iile
taberei din codrii Orheiului (n cteva rnduri l observ[ fugitiv
pe Omul cu masc[).
Comismul personajului rezid[ n faptul c[ toat[ marea
lui grij[ de via\a poporului se reduce la numirea n func\ii a
unor demnitari, ntre care =i a unora cu experien\[ de jecm[-
nitori, ca Vulpe. Dup[ ce le spune oamenilor s[i c[ n-ar fi
r[u, ba chiar ar fi bine s[ intr[m n cetatea de scaun cu un
cabinet gata format! =i boierii cad de acord, ba chiar l n-
deamn[ Mai repede, ncepe spectacolul numirii acestora
n func\ii. E un spectacol pitoresc, marcat de numeroase tente
de caricatur[ la adresa unor obiceiuri ale contemporaneit[\ii
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

noastre. +i dac[ l-am pomenit ceva mai nainte pe Vulpe, cit[m


episodul cu acest personaj:
R A D U . +i, n sfr=it, ne-a mai r[mas vacant postul de
mare vistiernic.
V U L P E . Aici s, M[ria ta!
R A D U . Voluntar, Vulpe?
V U L P E . mi place s[ sap la greu, M[ria ta.
R A D U . Pe c\i domni i-ai furat pn[ azi?
V U L P E . M[ria ta ai s[ fii al =aptelea.
Boierii rd.
R A D U . Dar vezi, ceva mai moderat. S-a f[cut?
V U L P E . S-a f[cut. Dac[-i place M[riei tale s[ aud[
154
asemenea vorbe (ncet, lui Radu). Dar s[ =tii: juma-juma!
R A D U . +i asta ce mai nseamn[?
V U L P E . Ce s[ nsemne? Jum[tate mie, jum[tate
R A D U . Ei ba, mo=ulic[! Niente! +aizeci de procente mie,
restul =i nici un sfan\ mai mult! Nu vezi ce curte am?
Cte guri?
V U L P E . Atunci zic =i eu ca M[ria ta! C[ de num[rat tot eu
am s[
Cnd \iganul Ciolpan Ciocrlie d[ lui Radu ni=te pungi cu
galbeni, furate de la Vulpe, acesta i cere proasp[tului domnitor
s[ fie b[tut =i spnzurat =i se mir[ ipocrit el, primul tlhar
al \[rii: Unde s-a mai v[zut s[ se fure n |ara Moldovei!
Radu, profitorul de pe urma furtului s[vr=it de \igan, i ia
acestuia ap[rarea: Ei nu, boierule! Asta nu! N-o s[ ne risipim
cadrele n halul [sta! Omul =i-a jertfit onoarea =i bunul nume
pentru domnul s[u cnd l-a aflat la mare strmtoare
financiar[, iar dumneata e=ti gata s[-l spnzuri n loc s[-i
pre\uie=ti gestul nobil =i dezinteresat! La replica lui Vulpe
Dar e vorba de banii mei, nu ai statului! Radu nu se pierde
cu firea: Cu att mai bine. Pre\uiesc =i gestul t[u. Ia-i, te rog,
=i-i trece la contul meu curent, iar pe \igan l nume=te =ef
al manutan\ei, adic[ mare =[trar.
Pn[ la urm[ Radu +tefan este o expresie generalizatoare
a domnului ales de boieri, care la rndul s[u i nume=te
pe ace=tia n func\ii de stat =i mpreun[ cu ei poart[ o mare
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

grij[ poporului care, n realitate, nici cu spatele nu =tie cine-i


sunt conduc[torii, cine i-a ales =i cu cine i poart[ de grij[, de
tr[ie=te n mizerie, ndur[ foame etc. n planul din fa\[ el se
manifest[ ca reprezentant al domnitorului din secolul al
=aisprezecelea, la care se refer[ autorul n adresarea c[tre
cititor, din care am citat anterior, =i constituie o a treia parti-
cularitate a comediei lui Aureliu Busuioc.
Dar n planul oarecum ascuns, al aluziei, el este o caricatur[
a conduc[torilor de odinioar[ ai Uniunii Sovietice =i ai republi-
cilor unionale ale=i la congrese de partid =i la sesiuni ale So-
vietelor Supreme, care la rndul lor alegeau cadre de condu-
cere dintre acei care i votaser[ pe ei. E o alta a patra parti-
155
cularitate a comediei busuiociene.
Nu minimaliz[m nici ctu=i de pu\in caracterul pitoresc =i
importan\a n cadrul subiectului comediei a celorlalte perso-
naje, dar majoritatea lor sunt mai curnd ni=te catalizatori ai
ac\iunii =i ai dezv[luirii firii =i caracterului protagonistului
comediei. Cu mult mai important ni se pare substratul aluziv
al ntregii piese, adic[ nu numai al personajului ei principal.
Replici ca Unde s-a mai v[zut s[ se fure n |ara Moldovei!
sau =i-i trece la contul meu curent, sunt ni=te aluzii str[vezii
la realit[\i ale vie\ii noastre contemporane, ca =i o alt[ replic[
a lui Radu, mult prea obi=nuit[ odinioar[: Cine-i contra?
Cine s-a ab\inut? n unanimitate, ca =i o ntreag[ tirad[ a
noului domnitor la auzul apostrof[rii din partea lui R[zvan
c[ legea opre=te asemenea lucruri: Serios? P[i schimb[m
legea! Pafnutie, ia scrie Ucazul cu num[rul unu: Domnii au
n voia lor s[ se c[s[toreasc[ cum li-i voia. Pune punct =i isc[-
litura mea. Ei? Reforme! Reforme =i iar reforme! Domnia mea
va fi o domnie a reformelor. Jos cu tradi\ionalismul anchilo-
zat Cnd n-o s[ ne aranjeze legea asta, scriem alta! N-avem
cerneal[?
Nu strne=te nici o ndoial[ c[ autorul face aluzie la o
stare de lucruri din contemporaneitate cnd l prezint[ pe al
treilea logof[t l[murindu-i \igancei Safta, devenit[ doamn[ a
lui Radu +tefan: Iar[ aceast[ buchie au liter[, M[ria ta, se
cheam[ pre numele s[u, care nume i l-au dat acestei buchii
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

cuvio=ii p[rin\i Chiril =i Metodiu Ju-ve-ta. Juvete! care n


limba moldoveneasc[ nseman[ ca nici ntr-o alt[ limb[ pe
p[mnt trei sunete de-odat[: je, au ji, au je (la care prima
doamn[ a \[rii observ[ cu privire la litera respectiv[ a alfabe-
tului chirilic: Parc[-i un p[duche!).
La fel urm[toarea replic[ a lui Radu +tefan: Stop, stop,
Pafnutie, ce-i cu tine? Ai b[ut gaz? De unde limba asta arhaico-
ciob[neasc[? Nici n trg la |bul[uca nu se vorbe=te a=a!
Ori crezi c-am s[ deschid special pentru tine un institut de
folclor? Ori Academie?
La fel o alt[ replic[, spus[ de domnitor Saftei: Vezi numai,
156
s[-mi fii elev[ silitoare. O s[ avem oaspe\i din str[in[tate,
inturi=ti (subliniat n text: I. C.).
Totalmente sarcastic sun[ referin\a la popor n replica lui
Radu +tefan, spus[ boierilor aduna\i n divan: Voi m-a\i ales,
eu v-am ales, poporul ne-a ales
Rezonan\e puternice au n contemporaneitate discu\ia despre
prostimea care fl[mnze=te =i acum, adic[ nu numai pe
vremea lui Aron-vod[, la care Radu +tefan, n loc s[ propun[
ceva concret ntru asigurarea poporului cu hran[, se mir[
demonstrativ: Parc[ mai sunt neamuri pe lumea asta, dar nu
m[nnc[ nici unul ct ndoap[ moldovenii!
Dintre multe alte exemple care adeveresc vigurosul substrat
aluziv al comediei Radu +tefan ntiul =i Ultimul mai cit[m o
replic[ a logof[tului Pafnutie: Declar divanul domnesc nchis.
A=adar, la munc[, boieri Vsio (n ruse=te: E totul.
Sublinierea ne apar\ine. I.C.). E o alt[ a cincea? particu-
laritate a comediei, care a contribuit substan\ial la succesul
spectacolului montat n 1979 =i care i-a pus n gard[ pe cerberii
ideologiei comuniste din epoc[, de l-au scos din repertoriu.
Particularit[\ile dezv[luite aici =i altele care o caracterizeaz[
asigur[ comediei un fond ideatic viu =i interesant =i n prezent,
lectura textului produce o adev[rat[ desf[tare estetic[, adeve-
rind arta de dramaturg original a autorului lui.
Aureliu Busuioc s-a manifestat plenar =i n domeniul litera-
turii pentru copii. C[r\ile sale destinate celor mici, caracteri-
zabile prin limb[ frumoas[, prin spirit umoristic =i ironic,
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

prin tendin\a de a-i educa f[r[ a le \ine lec\ii plictisitoare de


moral[ anost[, constituie o parte esen\ial[ a bibliotecii puse
de scriitorii no=tri la ndemna cititorului fraged. Ultima carte,
n ordinea apari\iei, Noile aventuri ale lui N[t[flea\[, are n
calitate de protagonist un personaj n[zbtios, a c[rui logic[
specific[ l face lesne distingibil din cohorta de confra\i din
c[r\ile scriitorilor no=tri. Mama l trimite la magazin s[ cum-
pere ulei. Dar N[t[flea\[ se ntoarce acas[ cu ntrziere =i
f[r[ ulei. La ntrebarea dac[ a adus ulei, el i r[spunde mamei
c[ n-a cump[rat, deoarece s-a terminat apa
Ce are a face aici apa? se poate mira un cititor al acestor rnduri.
Are, conform logicii personale, nelipsite de un anumit
157
temei, a lui N[t[flea\[. Dac[ vnz[torul i-a spus c[ uleiul e
bun ca mierea, personajul a dat preferin\[ acesteia: Dac[
uleiul e bun ca mierea, de ce s[ nu iau miere? Or, mierea e
bun[ ca zah[rul, =i N[t[flea\[ decide s[ cumpere zah[r. Apoi
afl[ c[ zah[rul e bun ca pinea, aceasta e bun[ ca laptele, acesta
e bun ca apa, =i personajul merge s[ cumpere ap[ gazoas[,
care ns[ deja se terminase. ntreaga nuvelet[ N[t[flea\[ face
cump[r[turi e ntemeiat[ pe spiritul inventiv al copilului, pe
gndirea iscoditoare a acestuia, pe dorin\a copilului de a se
manifesta prin ceva al s[u, care s[-i dea satisfac\ia de fiin\[
independent[. C[ n str[duin\a sa de a-=i atinge un atare scop
face gre=eal[ dup[ gre=eal[ =i nu ndepline=te misiunea pe
care i-o ncredin\ase mama, se n\elege cu toat[ claritatea
abia la ncheierea nuveletei; lucrul acesta l con=tientizeaz[ =i
N[t[flea\[ nsu=i, dar mai acut l simte cititorul care, urm[rind
faptele personajului, =i rde de acesta =i, totodat[, trage
nv[\[minte din cele citite.
Valoarea moralizatoare a nuveletei se afirm[ n mod oare-
cum indirect, f[r[ s[ fie declarat[ de autor sau de vreun perso-
naj. E procedeul cel mai eficient n plan educativ, etic =i n cel
artistic.
n majoritatea nuvelelor =i poeziilor sale pentru copii Aureliu
Busuioc este un umorist fin, un ironist mu=c[tor =i un mnuitor
bun al poantei, altfel zis al situa\iei sau afirma\iei finale,
menite s[ r[stoarne n mod surprinz[tor a=tept[rile persona-
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

jului sau, mai ales, ale cititorului.


n celelalte c[r\i pentru copii, scriitorul apeleaz[ cu succes
la forma de basm, de parabol[, de alegorie, ca n culegerea
de basme Cizmele cocostrcului, n care p[s[rile =i animalele
sunt puse n situa\ia de a exprima sentimente, gnduri =i atitu-
dini specifice omului.
Glume\, umorist =i ironic, Aureliu Busuioc scrie interesant
=i captivant =i pentru copii, c[r\ile destinate celor mici
constituind astfel o alt[ fa\et[ important[ a crea\iei sale variate
=i originale.
BIBLIOGRAFIE SELECTIV{
158
Vasile Coroban, Realism dublat de face\ii metafizice. n
cartea lui: Studii. Eseuri. Recenzii, Chi=in[u, Editura
Cartea moldoveneasc[, 1968; Romanul moldovenesc
contemporan, Chi=in[u, Editura Cartea moldoveneasc[,
1969 (edi\ia a II-a, 1974);
Mihai Cimpoi, Voca\ia epic[ a poetului. }n cartea lui:
Disocieri, Chi=in[u, Editura Cartea moldoveneasc[,
1969; O istorie deschis[ a literaturii rom`ne din Basarabia.
Edi\ia a III-a, rev[zut[ =i ad[ugit[, Bucure=ti, Editura
Funda\iei Culturale Rom`ne, 2002;
Mihail Dolgan, Aureliu Busuioc: Singur n fa\a dragostei.
n cartea lui: Marginalii critice, Chi=in[u, Editura Lite-
ratura artistic[, 1973; Aureliu Busuioc. n cartea: Mihail
Dolgan, Nicolae Bile\chi, Vasile Badiu, Crea\ia scriitorilor
moldoveni n =coal[. Nicolai Costenco, Aureliu Busuioc,
Vladimir Be=leag[, Gheorghe Malarciuc, Chi=in[u,
Editura Lumina, 1990;
Ion Ciocanu, Eroicul =i expresia lui. n cartea lui: Dialog
continuu, Chi=in[u, Editura Literatura artistic[, 1977;
Poezia =i proza lui Aureliu Busuioc. n cartea lui: Litera-
tura romn[. Studii =i materiale pentru nv[\[mntul
preuniversitar, Chi=in[u, Editura Prometeu, 2003;
Nicolae Bile\chi, Romanul =i contemporaneitatea, Chi=i-
n[u, Editura +tiin\a, 1984;
Eliza Botezatu, Aureliu Busuioc. n cartea ei: Literatu-
ra moldoveneasc[ pentru copii, Chi=in[u, Editura Lumina,
1984;
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

Anatol Gavrilov, Singur n fa\a dragostei la o nou[


lectur[. n cartea lui: Reflec\ii asupra romanului,
Chi=in[u, Editura Literatura artistic[, 1984.

DESPRE LITERATURA, LIMBA +I ISTORIA NOASTR{


...Literatura este p`inea zilnic[ a unui neam.
Alecu RUSSO, Cntarea Romniei, Chi=in[u, Grupul Editorial Litera, 1998, pag. 101.
(Continuare n pag. 172)
PAVEL BO|U
159

S-a n[scut la 14 iulie 1933 n satul Cea-


ma=ir din sudul Basarabiei, actualmente Prioziornoe n Ucraina.
A absolvit Universitatea Pedagogic[ de Stat Ion Creang[
din Chi=in[u (1956).
A lucrat la redac\ia ziarului Moldova socialist[ (azi
Moldova suveran[). A fost pre=edinte (prim-secretar) al
Comitetului de conducere al Uniunii Scriitorilor din Moldova
(19651987).
Debutul n pres[: 1955. Debut editorial: 1959, cu placheta
de versuri Ba=tina. Alte c[r\i de poezie: Credin\[ (1963),
Continente (1966), Panoplie (1968), Zodiac (1971), Cas[ n
Bugeac (1973), Ruguri (1975), Ornic (1978) =.a. Proz[: Ciugur-
mugur (1961), R[boj (1965), Rubiconul (1984). Publicistic[:
Cercurile trunchiului (1979).
S-a sinucis la 17 februarie 1987, din motive neidentificate.

De la chiar prima sa plachet[ de versuri Ba=tina (1959)


Pavel Bo\u s-a afirmat ca un elegiac sincer =i original prin evo-
carea situa\iilor dramatice =i chiar tragice din trecutul Bugea-
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

cului s[u natal =i prin vocabularul marcat de arhaisme =i


localisme ce imprim[ versurilor sale un anumit farmec. El se
refer[ la Cetatea Alb[, la lacul Ialpug, la Ceami=irul din care
descinde, la Dun[re =i la alte semne specifice sudului Basara-
biei. Remarc[m, n mod deosebit, versul final al poeziei Dun[-
rea =erpuie lat[: eul liric al acesteia dore=te s[ se asemene
cu valul m[re\ului fluviu (valul t[u jinduie marea).
Marea Neagr[, care a fost pe timpuri =i a noastr[, era
jinduit[ de poetul care, binen\eles, n condi\iile draconice ale
ideologiei comuniste, n-a putut spune dect att, n mod pur
emblematic, doar ca ndemn la medita\ie. Elegiacul, dac[ nu
160
e secondat de medita\ie, se prezint[ prea pu\in concludent.
Nevoia de medita\ie este imperioas[. Or, caracterul meditativ
al poeziei scriitorului a fost abordat n critica literar[, dar n
condi\iile totalmente neprielnice rostirii adev[rului ntreg =i
marcate puternic de cerin\ele partinice, de hot[rrile istorice
ale congreselor =i de nu mai pu\in istoricele documente de
partid, pe care de altfel Pavel Bo\u le-a acceptat =i le-a tradus
n via\[, ca =i majoritatea celorlal\i colegi de breasl[ ai epocii.
Astfel, nc[ n 1963, n placheta de versuri Credin\[ poetul
includea o lucrare intitulat[ Lenin, n care fondatorul partidului
care s-a dovedit ulterior de cea mai rea faim[ era numit cel
mai m[re\, / cel mai om. La ntrebarea slova care / va fi n
m[sur[ cu el? autorul r[spundea cu unica fermitate posibil[
n epoc[: Cuvintele-s toate de-o seam[ de mici / +i toatele n-o
s[-l cuprind[; / Acestea vin simple Vladimir Ilici / Drzenie-n
inimi s-aprind[. Lucrarea avea un final de o anumit[ origina-
litate ntre miile de elogii mai mult sau mai pu\in literare,
aduse idolului comunist.
n aceea=i carte poetul =i imagina Bugeacul o minune /
Stani=te de neamuri multe =i spera rodul nfr[\irii noastre /
Zvonul muncii s[-l descnte.
Pavel Bo\u pream[rea cuvntul Tovar[= (Noi l purt[m ca
pe-un steag =i acum/ Ni-i cea mai aleas[ la fapt[ m[sur[) =i
pe osta=ii revolu\iei din 1917 (t[ia\i de vifor/ +i b[tu\i de
ploi / La leag[nul venirii lumii noi), asigurndu-i cu aceea=i
unic[ fermitate posibil[ n epoc[: Str[daniilor voastre-ave\i
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

r[splat[:/ Octombriea dat rod n lumea toat[.


Timpul nou, de dup[ revolu\ia rus[ din 1917, era numit
Zodiacul ro=, care e =i titlul unei alte lucr[ri.
n cartea Continente din 1966 autorul repeta o situa\ie ima-
ginat[ ini\ial, pare-se, de Petrea Cruceniuc sau poate de un alt
autor: ntre timp, peste un an am aflat: / Venise / Lenin / La
noi n sat Binen\eles: Atunci i-am ie=it / cu mic, cu mare, /
Iar printre noi, / adulmecnd, jandarii, / S[ aib[ mai lesne /
de urm[ a-i da ns[ n-aveau s[ reu=easc[ r[ii =i pro=tii de
jandarmi s[-l g[seasc[ pe Lenin: poetul recunoa=te =i se mn-
dre=te cu aceea=i fermitate proverbial[: Dar urma-i r[mase /
n inima mea
161
Poetul se gndea s[ nu fie prea pu\in elogierea lui Lenin,
drept care sfr=e=te lucrarea pe un ton adeveritor pe de-a-ntre-
gul ideologiei timpului: Eu =tiu: / De pe-atunci a fost/ ca s[-mi
fie/ ntlnirea dinti cu Rusia.
n ciclul Popas la r[scruci autorul =i imagineaz[ o alt[
situa\ie ce f[cea de serviciu (=i deserviciu) n epoc[: \[ranul
Ion se ntlne=te nitam-nisam cu numai doi / P[mntul =i
Lenin. Urmeaz[ o suit[ ntreag[ de elogii celui care f[r[
Lenin n-ar mai v[zut vreodat[ p[mnt =i recolte. Mai mult,
Lenin e prezentat superior unui oarecare Rodin: Lenin
poetic[ fire de sculptor, / Ner[zbunat[ de-ajuns de Rodinii /
Timpurilor, modelnd piatra mut[.
n cartea Zodiac din 1971 cuvntul poetului =i c[uta stea-
ua-n el/ =i-n r[s[rit, sania care-l trecuse pe Lenin n Finlanda
fiind prezentat[ =i ea, n poezia Incendiu, incendiind, cum
trece, / din goan[ r[s[ritul / pe \[rmul dep[rtat.
n cartea Cas[ n Bugeac din 1973 autorul nchin[ poezia
Anchet[ memoriei comuni=tilor c[zu\i n celulele penitencia-
relor, n Mesteceni, cnt[rile dalbe se simte obligat s[
pomeneasc[ cntecul t[cut al Rusiei. Chiar poemul titular
este, n parte, un tribut Cire=arului (cu majuscul[!), luna iunie
inaugurnd dalbe zile, dup[ care Casa ntmpin[ nalte zori
de zi, Dinastii de popoare/ nfr[\ite pe veci / Stani=te
primitoare, / Pe cnd vnturi bat, reci, iar chemarea mezinului
arca=ului n tn[rul ev se r[spunde / Sub ro=ii col\are de stea.
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

Chiar =i n proz[, mai exact n lucrarea Ciugur-mugur, un


fl[c[uan, loc\iitor de pre=edinte de kolhoz, i l[mure=te cioba-
nului Ioachim Cernega: Puterea Sovietic[ e nsu=i norodul, e
fiecare muncitor =i \[ran n parte. +i grija ei cea mai mare o
d[ruie celor ce se trudesc
Ca s[ curm[m =irul exemplelor de aceast[ natur[, zicem
ntr-o fraz[ c[ =i n publicistica sa Pavel Bo\u a elogiat Patria
Sovietic[, sentimentul familiei unice, Octombrie (cu majus-
cul[), marea familie a popoarelor sovietice, roadele bogate
ale leninismului etc.
Desigur, Pavel Bo\u n-a fost nici pe departe cel mai zelos
162
promotor al ideologiei comuniste n crea\ia sa, dar n-am fi
n=irat exemple de pn[ aici, dac[ scriitorul ar fi r[mas la
nivelul c[r\ilor sale de pn[ la 1978. Or, n acest an Pavel
Bo\u a dat m[sura adev[rat[ a talentului s[u, prin cartea de
versuri Ornic. De la aceast[ culegere ncepe adev[ratul Bo\u.
Calea lui spre maturitatea atins[ aici merit[ s[ fie urm[rit[
prin depistarea celor mai reu=ite poezii scrise pe parcursul
ntregii activit[\i. +i ne propunem s[ lu[m n dezbatere critico-
literar[ o latur[ concret[ a medita\iilor poetice ale scriitorului,
dup[ opinia noastr[ cea mai caracteristic[ anume lui Pavel
Bo\u =i care l individualizeaz[, l particularizeaz[ cu succes
n contextul literar al timpului. Vorba e c[ una dintre cele
mai accentuate =i mai esen\iale tr[s[turi psihologico-inte-
lectuale ale eului liric al poeziei lui Pavel Bo\u rezid[ n con=ti-
in\a acut[ a necesit[\ii d a medita asupra demnit[\ii umane
=i, respectiv, n predispozi\ia constant[ a acestuia de a =i-o ap[ra
cu drzenie. Demnitate a omului pav[z[ / +i sfidare molimei
ce-l pa=te / Chiar =i dup[ ce trece-n pierzare, / +i nainte de-a
fi a se na=te, scria poetul n cartea sa Leg[mnt (1981).
De altfel, n aceea=i carte el afirma (sau confirma): Iar eu
preacucernic m[ plec / n fa\a copacului domn, / n fa\a goru-
nului demn C[ demnitatea, nu o dat[ confundndu-se cu
tendin\a personajului liric de a domina sau de a ap[rea n
ipostaza individului infailibil, o dominant[ primordial[ a
felului de a fi al eului liric al poeziei lui Bo\u, s-a putut constata
=i la lectura unor lucr[ri mai vechi, ca cea din placheta de
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

versuri Continente (1966): M[ vreau gorun pe pisc, n zare, /


Cu anii mei / n crengi vuind, / Venind pe drumuri seculare, /
n mine vrstele-adunnd. // V[ voi vesti / De la hotare / Eu,
primul, / Tot veghind pe pisc // Eu, primul, voi ie=i / Stoi-
ce=te / Cu ei n poart[ s[ m[ pun
Dar exempul cel mai concludent sub acest aspect l consti-
tuie totu=i poezia Cor[bier n furtun[ din cartea Panoplie
(1968): Primejdie crunt[ de-o fi s[ te pasc[, / Pentru a-i privi
n ochi =i a cunoa=te-o / Nici mare, nici mic[ a=a cum se are /
Durerilor lumii, din care se na=te, / R[mi n picioare. //
R[mi n picioare, n mijlocul veacului, / Pe-a anilor pror[
sfidare furtunii / n lupt[, n lupt[ s[-\i afli-alinare, / n poar[
163
cu aspre-ncerc[ri de-a te pune / R[mi n picioare!
Se vede, =i din strofele citate, c[ r[mnerea n picioare
ca tendin\[ primordial[ =i constant[ a eului liric nu este
att un dat al sor\ii ct o stare psihologico-intelectual[ pentru
care acesta are a lupta, n numele c[reia el are a nvinge nu o
singur[ greutate, piedic[, intemperie, primejdie crunt[.
Iminen\a luptei este nendoielnic[. A luptei ntru afirmare =i
ntru ap[rarea pozi\iei cucerite, altfel zis a demnit[\ii umane.
E ceea ce a exprimat poetul n cteva opere multdiscutate =i
r[scomentate din cartea Ornic. n poezia Cain, de exemplu,
autorul afirm[ direct: Cain ar fi putut s[ nu fie deloc, /
Cerescul edem s-ar fi-ntins ntr-att, / C[ Abel, lovit de acel
nenoroc, / N-avea cum s[ moar[ dect de urt.
Cain =i Abel sunt, la modul metaforic inerent artei, n spe-
cial poeziei, antinomiile strict necesare. Nimic din ceea ce e
bun, frumos, pozitiv nu se poate realiza =i, mai cu seam[, nu
se poate afirma plenar dect prin nvingerea a ceea ce e r[u,
urt, negativ. E lupta dintotdeauna dintre bine =i r[u, conflictul
universal al vie\ii =i, respectiv, al artei. Pavel Bo\u g[se=te aces-
tei lupte o expresie personal[, conform[ cu situa\ia concret[
n care nimere=te eul liric, cu temperamentul =i firea acestuia.
Sensibil, poate chiar hipersensibil la tot ce contravine propriei
sale n\elegeri a lucrurilor, eul liric al poeziei lui Pavel Bo\u
vede mai ori=iunde pericole =i atentate la tendin\a sa, remarcat[
anterior, de a r[mnea n picioare. O fi-n h[\i= s[ m[ a=tepte /
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

Un trunchi ce putreze=te-acuma. / O fi prin careva din trepte/


Pizma=ul ca s[-mi curme drumul. / O fi un plumb ce-abia se
cat[/ n minereul de desubt / Pe lama rece de lopat[. / O fi
hainul ochi de lup toate sunt capcanele (vorba lui Mihai
Cimpoi, prefa\atorul volumului de Scrieri alese al scriitorului)
care l pasc pe eul liric al poeziei. +i acesta le accept[, mai
bine zis n-are chip s[ nu accepte lupta mpotriva lor, lupta
ntru propria sa afirmare, ap[rare =i d[inuire. Ba uneori le
r[spunde cu un cinism sfid[tor: Dar le voi face festa bun[, /
C[ci, urm[rindu-m[ pe rnd, / Doar una m-o z[psi, / Doar
una / +i-aceea cnd s[ fiu p[mnt Eul liric nu are de gnd
164
s[ cedeze, el parc[ nici n-ar admite posibilitatea ced[rii,
abdic[rii la lupt[. El are con=tiin\a adev[rului c[ n anumite
contexte lupta acceptat[ de el poate s[ aduc[ lauri celui r[u,
celui f[r[ dreptate =i chiar f[r[ scrupule, ca n cazul la care se
refer[ n poezia ngerii r[ului, remarcabil[ mai ales prin strofa
de ncheiere: Triumf[ =i-ai r[ului ngeri / Din zodia lor n
declin:/ Cu mna stropit[ de snge / Dante=ii celebri devin
Da, =i dante=ii devin eroi nu o dat[. P[cat, desigur, =i eul
liric al poeziei lui Pavel Bo\u e con=tient de posibilele rezultate
ale luptei, rezultate nea=teptate de el, nici m[car b[nuite. Ceea
ce nu-l mpiedic[ s[ accepte lupta, s[ arunce m[nu=a
adversarului n a=teptarea ncle=t[rii. Fermitatea cu care intr[
n lupt[, favorizat de pozi\iile cucerite =i de demnitatea
jinduit[, se ntmpl[ s[-l doboare pe rival n unele situa\ii
nc[ nainte de nceperea luptei, dup[ cum se ntmpl[ n
parabola Lupt[ dreapt[: Cest Homo Sapiens, care pidosnic
rm[ / (cu gndul: tot ce rm[ / se d[rm[) / l fac chemat
pe-aren[ ntr-o zi. / Hei, c[pitane, ie=i la lupt[ dreapt[! /
+i-i aruncai m[nu=a de pe dreapta. // Punnd-o n buzunar,
mi-a spus: / Mersi!
De data aceasta i-a c[zut un rival nedemn, n orice caz
mai prejos de posibilit[\ile de lupt[ ale eului liric. Dar ce se
ntmpl[ atunci cnd rivalii sunt superiori personajului liric?
Abdic[ personajul la lupta dreapt[, cinstit[?
Chiar dac[ abdic[, nu f[r[ s[-=i manifeste con=tiin\a unor
plusuri, a unor calit[\i care, de fapt, i-a trezit la lupt[ pe rivalii
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

n cauz[. Stoicul nsu=i, cel menit de soart[ =i de mprejur[ri


s[ r[mn[ n picioare, e de vin[ c[ a atras asupra sa
aten\ia rvnitorilor la agoniselile sale: Ho-che! f[cui spre
sumbra lor potaie / +i le-am v[zut, s[\ioase, cum t[cur[ /
Regrete, temeri, remu=c[ri de-aiurea / Cu setea lor de furi s[
m[ despoaie. / C[ci m-au z[psit pe pant[, n p[dure, / +i m[
l[sar[ f[r[ o le\caie. / Al[turi m[ jelea o cucuvaie, / Iar luna
printre fagi zmbea u=ure // Dar tot atunci cercasei mp[-
care: / Dau buzna furii peste cel ce are Alinarea cu gndul
c[ are, c[ nu f[r[ temei l pnde=te oarecine i aduce eului
liric satisfac\ie, de parc[ ar fi acceptat lupta =i chiar ar fi
c=tigat-o.
165
Stoicul, expresie a individului tinznd f[r[ ncetare s[
r[mn[ n picioare, atrage asupra sa fulgerele posibililor
rivali =i atunci cnd ace=tia nu sunt n nici un fel de vin[. E
cazul poeziei Mai grea o clip[ care s[ fi fost?, pe parcursul
c[reia se desf[=oar[ un ntreg spectacol al nc[ier[rii eului
liric cu adversarii, ba chiar cu destinul, dup[ cum se vede clar
din textul pe care l transcriem: Mai grea o clip[ care s[ fi
fost? / Din toate ncerc[rile, / aceasta / mi preg[tea, netreb-
nic[, n[pasta. / Ce gest de ap[rare s-aib[ rost / P[rea c[
nenorocul m[ adast[/ +i nu m-ar prinde nici un ad[post. / Din
toate =ansele cea mai nefast[ / Venea s[-=i cate sensul ei
anost. // Pe cnd m[ preg[team, smerit din fire, / S[-i pun desti-
nului =i-obrazul stng Situa\ia e similar[ celei n care
nimerise eul liric al unei poezii mai vechi a poetului leton
Imant Ziedonis. Oricum, e nalt apreciabil[ starea aceasta de
ncordare a personajului, de aflare a lui mereu n lupt[, n
confruntare continu[ cu vicisitudinile.
Aici se v[de=te activismul etic al eului poetic, tr[s[tura
primordial[ =i definitorie a acelui tip de existen\[ uman[, pe
care eul liric l exemplific[ n felul specific viziunii artistice a
poetului. Lupta e inerent[, iminent[, e chiar ceea ce ne \ine
pe to\i n picioare (altfel ne-ar nghi\i molima, pomenit[ de
scriitor ntr-o alt[ poezie). Cine abdic[ la lupt[ nu e pur =i
simplu un la=, ci e chiar unul ce provoac[ dezgust. Dezgust[tor
ar fi =i copacul / Ce-ar scoate din cioturi ofuri =i scncete/
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

Spre a ne da gata: lovi\i de durere, / De dinainte sfr=itul s[-i


plngem, afirm[ Pavel Bo\u n poezia Dezgust.
Medita\ia eului liric asupra demnit[\ii umane se ntemeiaz[
pe faptul c[ adversarul reprezint[ o valoare obiectiv[. Acel
care prin anumite ac\iuni sau atitudini se autodenun\[ ori
chiar se autodesfiin\eaz[ dispare din cmpul de vedere al lui
Pavel Bo\u. n raza vederilor lui r[mne numai ceea ce are
sor\i de cre=tere, de dezvoltare, de afirmare. E o idee ce se
desprinde clar din poezia Destin. Afirmnd c[ pentru eul liric
nu va fi niciodat[ / Vnatul nici strv =i nici le=, poetul
ad[ug[ c[ \inta sa este una ce are s[ vin[, o \int[-n mi=care,
166
deci un adversar n fa\a c[ruia el se simte n elementul s[u:
|int[-n mi=care Destinul / S[-l \in[ de veghe mereu, / S[
nu-i mai ticneasc[ odihna, / S[-l cheme pe unde-i mai greu.
n lupta ireconciliabil[ eul liric nu admite cedarea sau moar-
tea, pe el l preocup[ numai =ansa victoriei. Moartea, ca expre-
sie a ced[rii la=e, e detestat[ violent n favoarea ndur[rii
stoice a vicisitudinilor. Rezisten\a n fa\a intemperiilor vie\ii
este un adev[rat act de glorie pentru eul liric, dup[ cum se
n\elege din excelenta poezie +tefan din cartea Ornic (1978).
Personajul liric al acestei lucr[ri se aseam[n[ n principiu cu
mama domnitorului Moldovei n clipa n care +tefan se ntoarce
la cetate nvins de turci la R[zboieni: n ochii ei nemaiv[zut
de tri=ti/ Zbucni atunce apriga chemare: / Mai mult dect
s[ mori e s[ rezi=ti / De-o moarte e capabil fi=tecare
Acestea =i alte poezii n care scriitorul mediteaz[ intens,
profund =i cu o sete nepotolit[ asupra demnit[\ii umane l
prezint[ ca fire nemp[cat[ cu rutina, cu la=itatea, cu
lncezeala sufleteasc[ =i intelectual[ =i constituie cu certitudine
o dimensiune particularizatoare a ntregii lui crea\ii lirice.
Cartea Ornic este remarcabil[ prin Ceama=ir, 1941, Vn[-
toare mp[r[teasc[, Mai grea o clip[ care s[ fi fost?, S[-\i
cnte cucul, m[ rugam, din fa\[ Ho-che! f[cui spre sumbra
lor potaie, Vn[tori, Cibernetic[, Pe=chirgiu =i multe alte
poezii care denot[ o dat[ n plus c[ autorul lor simte farmecul
situa\iei poetice capabile s[ influen\eze puternic asupra
cititorului.
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

n Vn[toare mp[r[teasc[, de exemplu, splendide sunt


strofele despre aflarea personajului liric fa\[ n fa\[ cu ciuta
urm[rit[. Frumuse\ea ncnt[toare a animalului s-a dovedit
mai puternic[ dect pornirea omului spre distrugere: +i cum
atunci m[ pomenii / Cu ciuta-n fa\[ =i aproape / Mi=c[ri sua-
ve, armonii, / Avu norocul ca s[-mi scape. / C[ci trebuia,
pricep acum, / Ca s-o \intesc cu ochiul urii, / Ci eu o admiram,
necum, / Prdalnic, s[ i-o smulg p[durii. Situa\ia conflictual[
genereaz[ aici o apreciabil[ tensiune liric[ att n planul
luptei for\elor exterioare una fa\[ de cealalt[ (omul =i ani-
malul), ct =i n planul luptei nu mai pu\in ncordate n
interiorul uneia =i acelea=i for\e (pornirea omului spre distrugere 167
=i abdicarea lui).
Poezia Pe=chirgiu, f[r[ s[ se ntemeieze pe o situa\ie la fel
de general[, este o tragedie nvestit[ cu o mare for\[ de influ-
en\[ asupra cititorului. Situa\ia conflictual[ generatoare de
tensiune liric[ abia de se las[ prins[ pe parcursul lucr[rii,
dar izbucne=te n final nere\inut[ =i captivant[; pe=chirgiul o
iubea pe mireas[, aceasta l-a refuzat, =i atunci dezn[d[jduitul
s-a hot[rt la ultima =ans[: Pricepuse mirele trziu / +i-acei
nunta=i ce-a fost s[ se ntmple, / i puse =treangu-n gt cel
pe=chirgiu, / Vrtos l strnse, vine\indu-i tmpla Exist[ n
via\[ =i dragoste nemp[rt[=it[, care nu se ogoie=te poate
niciodat[, n orice caz nu se stinge ca n lucr[rile superficiale
ale autorilor care, descoperind subiecte dramatice n realitate,
se sperie ei n=i=i de ceea ce au v[zut ori auzit. Tabloul este
memorabil, n pofida impresiei c[ autorul doar constat[,
consemneaz[, fixeaz[ pe hrtie o ntmplare autentic[.
Poeziile de acest fel ne captiveaz[ =i ni se ntip[resc pentru
mult[ vreme, datorit[ durit[\ii lor neschimonosite, neatenuate
=i necompromise.
Poetul dezv[luie printr-o situa\ie concret[, marcat[ de
sens profund, continuitatea genera\iilor ntr-o societate bine
ntocmit[, d[ruirea, de nu chiar sacrificarea omului pentru
urma=ii s[i. l voi s[di, m[slinul, se confeseaz[ personajul
liric. De=i n-o fi ca s[ m[ r[spl[teasc[ / n veacul meu,
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

trziu se-ncheag[ fructu-i, / l voi s[di. l voi feri de iasc[, /


L-oi d[rui cu via\[ ne-ntrerupt[ n numele c[rui scop? Te
chem pe tine, fiu al vremii care / Abia-=i veste=te, junduit,
preaplinul; / E rodia mai mult o a=teptare, / Mai mult poveste
ce-mi cre=tea m[slinul
Personajul liric de\ine bog[\ii reale, n stare s[ atrag[
aten\ia pizmuitorilor, ca n poezia Ho-che! f[cui spre sumbra
lor potaie Pavel Bo\u intervine cu mijloace specifice artei
n dezbaterea problemelor ecologice: Fac cerc vn[torii =i cercul
se strnge, / Mutat ntre chiot =i focuri de arm[. / N-aveau cum
s[ vaz[ cel ochi care plnge / +i-n care un codru de veacuri se
168
darm[.
Chiar apelnd la o situa\ie din trecut, el =tie s[ extrag[
din ea adev[ruri general-umane, ca cel rostit de mama lui
+tefan-vod[ dup[ nfrngerea suferit[ de ultimul la R[zboieni:
n ochii ei nemaiv[zut de tri=ti/ Zbucni atunce apriga chemare:
Mi mult dect s[ mori e s[ rezi=ti! / De-o moarte e capabil
fi=tecare
Poetul pre\uie=te la justa valoare sensibilitatea, unica
nsu=ire ce-l deosebe=te pe om de ma=ina ce tinde s[-l mping[
pe un plan secundar. Robotului i sunt recunoscute meritele
nendoielnice (Ian cat[, nv[\[celul / Desface n patru culoa-
rea! / R[mne cumva vreo parcel[/ De gnd s[ n-o ia n prin-
soare?), dar nu =i aptitudinea de a se nduio=a, de a ncerca
sentimente specific umane: Halal creatur[ Dar, Doamne, /
Mezinul cu firea-i n[tng[ / N-a fost ca s[-l vaz[ cei oameni /
S[ rd[, s[ plng[ / Memoria lui programat[ / Preapoate
va =ti s[-n\eleag[ / Cu timpul de maic[-sa drag[, / Ci dorul
de ea niciodat[
Lectura volumului Ornic ne mbog[\e=te cu n\elegerea unor
adev[ruri sacre, cum este faptul c[ memoria poporului =i face /
Din fapta celor mul\i r[boj fidel =i c[, dac[ ceva se d[ uit[rii,
insul e de vin[, / Poporul nu a fost uituc =i nu-i. / Cei care uit[,
menajndu-=i splinul, / Pot fi doar nereprezentan\ii lui.
Evident, autentica for\[ de cucerire a versurilor lui Pavel
Bo\u nu poate fi n\eleas[ =i apreciat[ n afara inspira\iei.
Dar exist[, dup[ cum am observat cu alt[ ocazie, o deosebire
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

calitativ[ ntre cntecul p[s[rii indiferente cui l zice =i


cntecul scriitorului con=tient de misiunea sa n via\a omului
=i a societ[\ii. Intervine n mod obligatoriu me=te=ugul (n
sensul de capacitate a autorului de a-=i dirija inspira\ia, de a
o c[l[uzi spre dezv[luirea adev[rurilor esen\iale, imposibil
de t[g[duit, mobilizatoare ale energiei spirituale a oamenilor
ntru realizarea unor scopuri =i cauze de ordin suprem). Cum
anume =i exercit[ scriitorul aceast[ capacitate, ce tehnici lite-
rare abordeaz[ el pentru ca s[ pun[ n lumin[ sensurile adnci
ale situa\iilor investigate liric, ce efecte are procedeul explorat
sunt probleme fundamentale pentru desf[=urarea normal[ a
procesului de crea\ie =i, implicit, a percep\iei estetice a ope-
169
relor de art[.
Or, chiar ntr-o seam[ de poezii meritorii ale lui Pavel Bo\u
se strecoar[ deficien\e raportabile la me=te=ugul scriitoricesc,
n\eles anume n sensul major despre care am vorbit. Neputnd
s[ se limiteze la inspira\ie, la cntecul spontan al privighetorii,
poetul nu poate s[ nu scoat[ n prim-plan rostul uman al
situa\iei naturale reproduse n opera sa, nu poate s[ nu
eviden\ieze o semnifica\ie etic[ profund[ a situa\iei abordate,
=i nu o dat[ se vede nevoit s[ apeleze la procedee suplimentare
situa\iei. +i, cu regret, uneori alege n mod nefericit procedeele.
Vn[toare mp[r[teasc[, poezie la care ne-am mai referit =i
care comunic[ un adev[r esen\ial privitor la rela\iile dintre
om =i natur[, dintre utilitarism =i frumuse\e, iar n cele din
urm[ la destinul omului, dup[ ce ne captiveaz[ cu adev[rat
prin dezv[luirea succint[, dar suficient de sugestiv[, a
conflictului, sfr=e=te ntr-o explicare inutil[ a semnifica\iei
umane a situa\iei zugr[vite, ntr-o rumegare deplin[ a
inten\iei de crea\ie a autorului. Pierderile sunt evidente. n
primul rnd, catrenul final nu las[ aproape nimic din vraja
textului, nu-i permite cititorului s[ ntregeasc[ el nsu=i
semnifica\iile latente, virtuale, posibile ale situa\iei poetice.
n rndul al doilea, trecerea prea brusc[, ba chiar declarat[,
la situa\ia omului (Ori poate c[-mi fusese dat/ n ciuta mea
s[-mi v[z povestea/ Ce mi-o tr[iam cu-adev[rat) ngusteaz[
n mare m[sur[ concep\ia artistic[ a strofelor citate anterior,
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

mic=oreaz[ dimensiunile medita\iei poetice a autorului =i,


implicit, a cititorului. F[r[ explica\ia din final poezia
Vn[toare mp[r[teasc[ sugereaz[ mai mult =i mai frumos.
Tendin\a lui Pavel Bo\u de a pune punctul pe i d[uneaz[ =i
altor opere concepute interesant. Harap Alb, de exemplu, fiind
pus la ncerc[ri dintre cele mai grele, devine mai puternic
dect nsu=i du=manul care l persecut[: Nici c[ sim\i c[ se
f[cur[ / De-atta umblet mai voinic, / nalt =i chipe= la f[ptur[, /
Iar spnul a r[mas piitic ntreaga parabol[ de origine
folcloric[ ne trimite la nenum[rate semnifica\ii umane,
opozi\ia dintre om =i neom dovedindu-se purt[toare de sensuri
170
adnci. Ea te ndeamn[ la medita\ii, te face s[ cau\i rezolvarea
optim[ a situa\iei abordate de poet, s[ te fr[mn\i suflete=te.
Totul e bine, de n-ar fi tendin\a autorului de a cerebraliza
poezia, de a o cerebraliza excesiv uneori, ca n acest caz concret:
Povestea vorbei, la adic[, / ntrevedea un gnd p[gn: / n
via\[, cum-necum, nu stric[ / S[ ai =i tu colea un spn
Cazul acestei poezii nu-l repet[ ntocmai pe acela al Vn[-
torii mp[r[te=ti, dar este totu=i asem[n[tor. Ambele opere
adeveresc f[r[ putin\[ de t[gad[ faptul c[ Pavel Bo\u, chiar
atunci cnd scrie inspirat, cnd inspira\ia sa este de natur[
s[-=i supun[ cititorul, intervine cu explicit[ri nedorite. El ncepe
la un moment dat s[ manifeste o preocupare prea insistent[
pentru ceea ce numim idee, gnd, atitudine (toate exprimate
cu o claritate epuizat[) =i ignoreaz[ (din fericire, nu ntotdea-
una =i nu total) exprimarea unor sentimente r[scolitoare,
capabil[ ea ns[=i s[ se transforme n idee, n gnd, n atitudine,
prin intermediul sugestiei lirice. Poezia Harap Alb a devenit
mai pu\in meritorie n urma prea st[ruitoarei clarific[ri a
sensului n strofa de la sfr=it. Mai bine zis, a devenit exact
ceea ce a inten\ionat poetul ca ea s[ devin[. Din punctul de vede-
re al inten\iei autorice=ti procedeul o fi fiind potrivit, ns[ ne
gndim la c=tigurile pe care le-ar fi avut poezia aceasta dac[
autorul ei ar fi l[sat spectacolul imaginat f[r[ explica\ia final[
(citat[), ndemnnd cititorul prin procedeul reticen\ei, prezent
n strofa anterioar[! la medita\ii asupra situa\iei abordate.
Un cuvnt aparte se cere spus n aceast[ ordine de idei despre
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

poezia Leul la circ, remarcabil[ prin situa\ia pe care este axat[,


dar sfr=ind ntr-o l[murire a sensului fic\iunii, care, n primul
rnd, i r[pe=te lucr[rii farmecul explor[rii unei st[ri-limit[,
n rndul al doilea, scoate prea mult n vileag o concluzie
pe care cel pu\in o parte din cititori n-ar fi perceput-o n acest
mod =i, n rndul al treilea, denot[ c[ n poezia lui Pavel Bo\u
se strecoar[ pe ici-colo unele reminiscen\e regretabile. Axat[
pe conflictul dintre leul voinic, mnat cu puha, =i omul slab,
st[pn pe supun[toarea unealt[, poezia n cauz[ incit[ la
medita\ii esen\iale =i profunde privind existen\a n accep\ia
larg[ a termenului. Dar n final autorul =i dirijeaz[ astfel
inspira\ia, c[ nu las[ loc nici unui pic de ndoial[ n privin\a
171
inten\iei sale: Ci tot atunci, str[luminat, pricepe / C[ tipul
n-are cine =ti ce vin[: / +i-l las[ cu biciu=ca s[-l n\epe / +i s[-i
aduc[ mai departe cina. Ne ntreb[m ns[ dac[ anume aceas-
t[ concluzie (idee, gnd) ar trage cititorul care judec[ poezia
nu dup[ declara\iile finale ale autorului, ci dup[ sensul
obiectiv al situa\iei zugr[vite.
Ad[ug[m c[ strofa de la urm[ a poeziei Leul la circ repet[
ntructva vechea miniatur[ a lui Gheorghe Vod[ despre cinii
pe care i-a=teapt[ pe la por\i st[pnii / s[ le-mbrace gtul n
br[\[ri =i care asemenea leului din poezia lui Bo\u pentru-o
noapte dezlegat[ / =i pun ziua-n lan\ f[r[-ntreb[ri. De
altfel, adev[ruri vehiculate demult =i de diferi\i autori g[sim
=i n poeziile Mi-e sufletul..., Sunt ram, sunt frunz[, Plugarul
din mine =.a. Or, n pofida unor atare caren\e, volumul
Ornic are multe pagini captivante, consecin\e ale unei gndiri
ndr[zne\e, ale unei inspira\ii poetice fire=ti a autorului, ale
unor metafore =i simboluri de mare expresivitate artistic[.
Pe lng[ alte opere rezistente, numai par\ial eviden\iate
aici, Ornic-ul este cartea care i-a asigurat lui Pavel Bo\u gloria
postum[.

BIBLIOGRAFIE SELECTIV{

Ion Ciocanu, Pavel Bo\u: Continente. n cartea lui:


Articole =i cronici literare, Chi=in[u, Editura Lumina,
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

1969; Pavel Bo\u: Zodiac. n cartea lui: Itinerar critic,


Chi=in[u, Editura Cartea moldoveneasc[, 1973; Con=ti-
in\a afirm[rii. }n s[pt[m`nalul Via\a satului, 1983,
14 iulie; La timpul netrecut. n cartea: Pavel Bo\u, Lemn
ceresc, Chi=in[u, Editura Cartea Moldovei, 2002;
Medita\ii poetice asupra demnit[\ii umane. }n Revist[
de Lingvistic[ =i +tiin\[ Literar[, 2003, nr. 34;
Mihai Cimpoi, Farmecul situa\iei poetice. n cartea lui:
Alte disocieri, Chi=in[u, Editura Cartea moldoveneasc[,
1971; Magia realului. n cartea: Pavel Bo\u, Scrieri
alese, Chi=in[u, Editura Literatura artistic[, 1983; O
istorie deschis[ a literaturii romne din Basarabia. Edi\ia a
III-a, rev[zut[ =i ad[ugit[, Editura Funda\iei Culturale
172
Romne, Bucure=ti, 2002;
Mihail Dolgan, Ca s[ purced pedestru spre sine =i-adev[r.
n cartea lui: Crez =i m[iestrie artistic[, Chi=in[u,
Editura Literatura artistic[, 1982; Realism =i tehnici lirice
n poezia lui Pavel Bo\u. n cartea: Literatura romn[
postbelic[. Integr[ri, valorific[ri, reconsider[ri, Chi=i-
n[u, Firma editorial-poligrafic[ Tipografia central[, 1998;
Andrei |urcanu, Pavel Bo\u sau Dialogul drume\ului cu
adncurile. n cartea lui: Martor ocular, Chi=in[u,
Editura Literatura artistic[, 1983;
Eliza Botezatu, Lumina darnic[ a poeziei, Chi=in[u,
Editura Literatura artistic[, 1987.

DESPRE LITERATURA, LIMBA +I ISTORIA NOASTR{


ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

Dac[ este ca neamul romn s[ aib[ =i el o literatur[, spiritul


critic va p[r[si c[ile pedan\ilor =i se va ndrepta la izvorul
adev[rat: la tradi\iile =i obiceiurile p[mntului, unde stau
ascunse nc[ =i formele, =i stilul; =i de a= fi poet, a= culege
mitologia romn[, care-i frumoas[ ca =i aceea latin[ sau greac[;
de a= fi istoric, a= str[bate toate bordeiele, s[ descop[r o
amintire sau o rugin[ de arm[; de a= fi gramatic, a= c[l[tori pe
toate malurile romne=ti =i a= culege limba.
Alecu RUSSO, Cntarea Romniei, Chi=in[u, Grupul editorial Litera, 1998, pag. 44.
(Continuare n pag.180)
GHEORGHE VOD{
173

N[scut la 24 decembrie 1934 n comuna


V[leni, jude\ul Ismail, poetul =i cineastul Gheorghe Vod[ a
absolvit Universitatea Pedagogic[ de Stat Ion Creang[ din
Chi=in[u (1959) =i Cursurile Superioare de Scenaristic[ =i Regie
din Moscova (1966).
A lucrat timp ndelungat n aparatul Uniunii Scriitorilor
din Moldova.
A debutat editorial cu placheta de versuri Zborul semin\elor
(1962), evolund considerabil prin c[r\ile Focuri de toamn[
(1965), Ploaie fierbinte (1967), Aripi pentru Manole (1969),
Pomii dulci (1972), Valurile (1974), R[mi (1974), Inima
alergnd (1980), La cap[tul vederii (1984), Scrieri alese (1988),
Via\a pe nemncate (1999) =. a. ntmpinate cu entuziasm,
alteori strnind polemici aprinse, eforturile creatoare ale
autorului fiind ncununate n 1986 cu Premiul de Stat al
Republicii Moldova.
Scrie versuri =i proz[ pentru copii: Caietul din fntn[
(1979), Marele =trengar (1980), Bunicii mei (1982). Este un
publicist activ =i combativ (Isc[litura, 1978; articole =i pamflete
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

n pres[).
n calitate de cineast s-a produs ca regizor al filmelor
artistice Se caut[ un paznic (1967) =i Singur n fa\a dragostei
(1969) =i al documentarelor Nunta, De-ale toamnei, Maria
etc., turnate dup[ propriile sale scenarii.

Poezia de nceput a lui Gheorghe Vod[ este una de consem-


nare direct[, alteori aluziv[ a faptelor vie\ii, raportate de autor
la legile scrise ori nescrise ale adev[rului, bunului sim\,
idealului. Preferin\a lui constant[ pentru tot ce e natural a
constituit o modalitate =i un mijloc de a evita poleirea realit[\ii,
174
exagerarea biruin\elor de tot soiul, altfel zis a triumfalis-
mului att de frecvent n literatura timpului. Din preferin\a
poetului pentru natural a rezultat =i felul de a se exprima:
prin vorbe dure, pe =leau, rostite cu fermitate, r[spicat, ca
n formule, replici =i sentin\e. Metafora nu lipse=te aproape
din nici o poezie, dar nu ea este cheia de bolt[ a spunerii lui
poetice, ca la Liviu Damian sau, mai ales, la Anatol Codru;
dimpotriv[, textele lui se caracterizeaz[ printr-o anumit[
ariditate, printr-un ra\ionalism uscat, personajul liric dovedin-
du-se adesea un moralist re\inut, echilibrat, zmbitor nu o
dat[. Mai cu seam[ ncepnd cu cartea a doua Focuri de
toamn[ , Gheorghe Vod[ str[lumineaz[ faptele evocate,
nude sau brute, cu lazerul unei con=tiin\e etice str[ine de
orice compromis. Arderea putregaiului n metaforicele/simbo-
licele focuri de toamn[ se las[ n\eleas[ ca o pild[ vie de
strpire a metehnelor spirituale ale omului =i, mai larg, a
pl[gilor sociale. n viziunile sale de-a dreptul spectaculoase,
n parabolele sale pline de sens etic adnc poetul exprim[
adev[ruri umane uneori surprinz[tor de profunde, esen\iale
chiar, promovnd atitudini ferme, lipsite de echivocuri sau compro-
misuri. Echivocul, ce-i drept, poate fi constatat n m[sura n
care multe poezii sunt pilde, altfel zis parabole despre
insecte sau animale, ale c[ror semnifca\ii etice (umane)
urmeaz[ s[ fie extrase de cititor din imaginea pl[smuit[ de
scriitor. Un prim exemplu ar fi chiar poezia Focuri de toamn[,
n care spectacolul pitoresc al arderii putregaiului (Ramul/
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

Ce-a \inut sub coaj[/ Cariul/ +i vara toat[ leg[n[ omida) se


umple de semnifica\ii surprinz[toare (poetul le nume=te, n
final, sens). Focurile nse=i sunt nalte =i severe / Sentin\e
din vechime repetate. Nu lipse=te o anumit[ explicitare a
imaginii (C[ci noi purt[m/ R[spundere de toate,/ Iar fructul/
Ce-a crescut cu mierea otr[vit[/ E pref[cut n pulbere,/ Cu
dnsul/ La fel =i truda cea nechibzuit[), dar n strofa de
ncheiere imaginea vorbe=te oarecum de la sine, adeverind
maximalismul etic al autorului, atitudinea lui neiert[toare
fa\[ de ceea ce e nvechit, dep[=it, sortit prin firea lucrurilor
pieirii: Culori de toamn[ / Zmbet de plecare / Dispar n
focuri multe =i imense./ +i dac[ doare,/ Las[ ca s[ doar[ /
175
Noi n\elegem care le e sensul.
Alte poezii cu cheie sunt Cump[n[, Moliile, Despre ei,
ntinerire, Am scos ceasornicul din cas[, Cucul personal =. a. nde-
osebi Moliile impresioneaz[ prin semnifica\ia etic[ profund[
a spectacolului imaginat de autor. Blnde,/ Mai blnde dect
la=ii =i moi,/ Mai moi dect mngierea, moliile stric[
lucrurile din cas[, tr[ind din c[ldura bun[t[\ii noastre =i
reclamnd se n\elege u=or atitudinea noastr[ de combatere,
de strpire nemiloas[. Or, literatura nencetnd s[ fie
eminamente uman[, simbolul moliilor se cere decodificat,
descifrat prin tot ce contravine vie\ii, bunului mers al lucru-
rilor, cur[\eniei (etice).
Nu alta e situa\ia cinilor din poezia Despre ei. n prim-planul
acestei bijuterii lirice e vorba anume =i numai despre cini:
Ei vin acas[ odat[ cu diminea\a./ Din blana sc[rm[nat[ ies
aburi obosi\i./ P[=ind strmb, cu ochii afunda\i n cea\[,/ vin
acas[ buni =i cheltui\i./ / +i-i a=teapt[ pe la por\i st[pnii/ s[
le-mbrace gtul n br[\[ri./ Pentru-o noapte dezlegat[, cinii/
=i pun ziua-n lan\ f[r[-ntreb[ri. Or, farmecul situa\iei poetice
imaginate de autor rezid[ n planul al doilea al comunic[rii,
n subtextul ideatic al acesteia: pentru libertate suntem nevoi\i
=i noi, oamenii, s[ pl[tim, nu o dat[.
De o savoare exemplar[ sunt insantaneele, miniaturile poe-
tice ale lui Gheorghe Vod[. Eviden\iem nti catrenul cu aripile
pentru c[dere, necesare procesului de coborre: S[ nu ne
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

facem aripi pentru zbor:/ n[l\imea se ia cu alt[ putere./ Ne e


sortit s[ coborm./ S[ invent[m aripi pentru c[dere.
Pl[smuit[ n epoca zborurilor cosmice (poezia Aripi pentru
c[dere e chiar despre cosmonau\i), miniatura citat[ ne las[
posibilitatea de a citi n subtext =i alte sensuri, mai pu\in
deslu=ite; e inefabilul de totdeauna al artei autentice.
Puterea plasticizatoare, dar =i de exprimare a unor gnduri
importante, de promovare a unor idei etice valoroase, este
v[dit[ n miniaturile Ploaie (Nu plou[ zeii plng/ ndep[rta\i
de cas[,/ =i dorul lor de plai/ n lacrimi se revars[), Dulce
jertfire (Adie vntul miros de pine./ Ochii rd =i cresc pl[-
176
mnii./ n cmp mine va fi s[rb[toare./ Mine paiul c[dea-va
din picioare./ Dulce jertfire far[ de snge,/ Cnd totul se bucur[
=i nimeni nu plnge), Autoportret (Acas[/ floarea-soarelui/
singur[ r[mas[./ Mi-am lipit obrazul/ ca de fa\a mamei).
Ba chiar atunci cnd predomin[ exerci\iul de plasticizare, ca
n Toamn[ (Scuturat[, floarea-soarelui,/ fagure/ din care au
zburat/ albinele semin\elor) sau Celui curios (Ia privighe-
toarea n mn[,/ =i nu mai cnt[./ Ia cucul, pi\igoiul,/ greierul
ia-l n mn[/ =i n-ai s[ auzi/ dect tremurul./ Pe cntec nu se
pune mna) ori gestul de constatare =i de pov[\uire, ca n
Cuvinte spuse la plecare (S[ umbli brambura ct po\i,/ fii
r[ul r[ilor ntre cumin\i,/ ns[ dou[ lucruri s[ nu ui\i:/ acest
grai de la str[buni/ =i c[rarea la p[rin\i), miniaturile lui
Gheorghe Vod[ au meritul de a spune multe =i, principalul,
mult n cuvinte pu\ine.
n planul evolu\iei scriitorului sunt de men\ionat majori-
tatea c[r\ilor sale, cu deosebire ns[ cea intitulat[ La cap[tul
vederii. Dou[ poezii O cale ct o via\[ =i La cap[tul vederii
ne conving de semnifica\iile nea=teptate =i profunde ale titlului
c[r\ii, dat fiind c[ pn[ la cap[tul vederii/ e via\a ct o
vreme:/ s-o n\elegi ce scump[-i,/ s[-\i par[ r[u c[ trece =i
Ah, steaua ce se-aprinde/ la cap[tul vederii / e lacrima cura-
t[,/ =i nu e astrul serii. E o carte despre via\a concret[ a poetu-
lui =i a oamenilor, pe care autorul o tr[ie=te activ =i demn,
exprimnd-o cu o fidelitate necompromis[, metafora, simbo-
lul, imaginea n genere nendep[rtndu-l, ci dimpotriv[
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

\inndu-1 n chiar miezul vie\ii, de unde el o vede, o simte, o


n\elege =i o... exprim[ plastic, emo\ionant, n majoritatea
cazurilor impresionant.
Zicnd impresionant, avem n vedere neap[rat =i poeziile
din ciclul Mo= Pas[re. Mai mult =i mai concludent dect n
oricare alt compartiment concret al crea\iei sale, aici Gheorghe
Vod[ se afirm[ ca poet al naturalului =i ca artist care prive=te
via\a drept n fa\[, nesofisticnd-o =i nefalsificnd-o n numele
unor cerin\e sau postulate de esen\[ partinic[ sau realist-so-
cialist[. Mo= Pas[re e o emblem[ vie a omului din popor,
nzestrat cu bun sim\, cu capacitatea de a distinge valorile
reale de cele false =i de a le numi =i pe unele, =i pe celelalte
177
cu numele lor adev[rate. ncepnd cu prima poezie a ciclului
Despre cum s-a ntmplat , personajul se prezint[ n tot pito-
rescul felului s[u de a fi =i de a exista n cartea de literatur[
artistic[. Vorba i-i domoal[, m[surat[, echilibrat[, pres[rat[
cu ntreb[ri =i r[spunsuri, cu pilde populare pline de tlc.
A=a s-a ntmplat, n satul meu,/ s[ nu se nasc[ voievozi =i
ctitori./ De aceea-n cronici vei g[si/ despre el mai mult la
post-scriptum.// Dar au r[mas balade =i pove=ti/ =i doine dulci,
=i cntece duioase,/ din gur[-n gur[ suflul lor trecnd/ precum
un foc, s[ nu se piard[ se dest[inuie Mo= Pas[re, ca pe parcurs
s[ ne serveasc[, generos, din ntreaga n\elepciune popular[
asupra vie\ii. El un singur sport n via\[-a practicat:/
alerg[tura zi =i noapte,/ \innd coarnele de plug,/ desagul cu
s[mn\[-n spate. Apoi fiecare strof[ nou[ adaug[ portretului
moral al personajului tr[s[turi etice impresionante, ca n final
s[ se afirme m[re\ia omului a=a-zis simplu: Dar cte le-a
reu=it n veacul s[u/ tr[iesc =i toate-s de pomin[./ El nu e
omul cel cu mare faim[./ Dar omul, cnd l vede, i se-nchin[.
Izvorul lui Pas[re, Cire=ii lui Pas[re, Pas[re =i liliacul =i alte
poezii se disting printr-un parabolism dens, generator de tlcuri
profunde =i dominat de expresia popular[ neao=[, totodat[
pitoreasc[ =i sugestiv[. Secven\ele Din adncurile lui Pas[re,
Nedumeririle lui Pas[re =i Ancheta lui Pas[re contureaz[,
l[rgesc =i esen\ialul adncesc fondul gnomic al poeziei lui
Gheorghe Vod[. Ca nic[ieri n alt[ parte, vorba popular[,
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

altfel zis pilda, alteori sentin\a, maxima, de asemenea de


provenien\[ popular[, str[lucesc prin laconism, pitoresc =i
profunzime de sens. Cuvntul nu r[ne=te gura,/ ci inima,
Or[=ence,/ ciorile zboar[/ s[ m[nnce/ tot la \ar[, M[
uit:/ se pr[vale dealul n vale./ Zic:/ s[-l faci de la-nceput/ e
alt[ treab[./ Dar are rost s[-l urci la loc?, Mo= Pas[re, ce
faci aici/ P[zesc p[durea de furnici,/ lupii i p[zesc de miei,/
soarele de vn[t[i n atare instantanee lirice Mo= Pas[re
se dovede=te un alt P[cal[ din folclorul nostru nemuritor,
personaj amintit neap[rat ntr-o miniatur[ demn[ de urma=ul
s[u: Mo= Pas[re,/ da unde i P[cal[?/ P[cal[?/ P[c[lind
178
to\i htrii din sat,/ la cursuri de p[c[lire/ a plecat.
Simpl[ n aparen\[, ntemeiat[ pe fapte concrete,
palpabile, constnd din parabole =i miznd pe metafora/
simbolul pitoresc =i sugestiv, poezia lui Gheorghe Vod[ are
n majoritatea paginilor ei complexitatea inerent[ artei
autentice, pe alocuri inefabilul chemat s-o deosebeasc[ de
platitudinea omortoare de art[, =i tocmai prin aceasta
impresioneaz[, incit[ la medita\ie =i place.
Dintre c[r\ile de proz[, mai aproape de poezie se afl[ cea
intitulat[ Bunicii mei.
Faptul c[ scriitorul ne spune din capul locului c[ cei patru
bunici ai s[i au disp[rut ntre timp dintre noi, chiar dac[
aduce n ochii cititorului fraged o umbr[ de mahn[, n-o s[-l
\in[ prea mult am[rt Gheorghe Vod[ se gr[be=te s[ ne
comunice c[ Domnia sa a avut =i al\i bunici, tocmai treisprezece
la num[r. Treisprezece? poate s[ se mire copilul. De unde?
Cine sunt ace=tia?
Odat[ a\\at[ curiozitatea cititorului ncep[tor, ntr-un mod
care poate face cinste oric[rui autor, jum[tate din succesul c[r\ii
este asigurat. Nu uit[m, desigur, de cealalt[ jum[tate, deoarece
aceast[ uvertur[ ingenioas[ e mai curnd un angajament, =i
mult conteaz[, ca n orice treab[ serioas[, realizarea concret[
a acestuia. Or, scriitorul a g[sit o modalitate original[ de a-i
face aten\i pe micu\ii c[rora li se adreseaz[.
Primul prezentat n carte este bunicul Cire=. Succint =i
simplu, pe n\elesul celor mici, dar neap[rat =i al bunicilor
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

acestora, Gheorghe Vod[ scrie despre lucruri =i adev[ruri


arhinecesare copiilor, de=i nu numai lor. Nu zicem cuvinte
mari, ca dragostea pentru flora meleagului, dar anume despre
aceast[ mult prea binef[c[toare stare a sufletului este vorba
n cartea Bunicii mei.
Ori de cte ori vorbe=te despre un bunic, scriitorul nchipuie
o istorioar[ neao=[, n procesul lecturii sau audierii c[reia
micu\ul nici nu b[nuie=te c[ este educat, instruit, pornit pe o
cale dreapt[ n via\[. Scriitorul o face f[r[ s[ p[r[seasc[ unel-
tele poetice cu care ne-a obi=nuit. Sensul figurat al cuvntului
nu lipse=te, nemaivorbind de prezentarea pomilor ca oameni
vii, buni la suflet, n\eleg[tori, m[rinimo=i etc. Bunicul Cire=, 179
de exemplu, are bra\e n care l \ine pe narator, ca =i pe al\i
copii =i chiar pe fl[c[i =i fete mari, el l leag[n[ pe micu\ul
nf[=at, iar dup[ trecerea cire=elor nu mai avea atta b[taie
de cap...
Adev[rat[ bun[tate a p[mntului, bunicul Cire= ne face s[
ncerc[m o mare p[rere de r[u pentru faptul c[ ntr-o zi a fost
nevoit s[ cedeze locul s[u de o ve=nicie =oselei care avea s[
uneasc[ gara cu fabrica de carton, trebuind s[ treac[ tocmai
prin ograda noastr[.
A=a a venit rndul naratorului s[ ne spun[ c[ i-a p[rut r[u,
dar el i poart[ mereu amintirea =i recuno=tin\a (Eu ns[ nu
m-am desp[r\it de bunicul Cire=. Aproape c[ nu e sear[ s[ nu-l
visez. +i-l visez a=a cum l-am apucat, cum l-am =tiut pe locul
s[u dintotdeauna).
Nara\iunea e rotunjit[ cu elegan\[, nimic de ad[ugat, nimic
de eliminat din text. Sfr=itul ncoroneaz[ nuveleta pe
nea=teptate, surprinz[tor, dar ntru totul credibil. A=a se face
c[ =i cealalt[ jum[tate a succesului a fost asigurat[ de scriitor,
prin ndemnarea sa de a se copil[ri serios, f[r[ s[ cad[ prizo-
nier n=ir[rii de fapte =i f[pticele elementare, lipsite de semni-
fica\ie etic[ =i f[r[ s[ povesteasc[ n mod didacticist, anost.
n a treia nuvelet[ asist[m la un obicei sfnt: n fiecare
prim[var[ femeile din mahala se adun[ sub crengile bunicului
Vi=in =i, n fa\a unui mormnt improvizat, i pomenesc pe b[rba-
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

\ii c[zu\i n r[zboi, iar finalul e imprevizibil =i are sens etic


profund: Buncul Vi=in a mb[trnit, iar ceilal\i vi=ini din preaj-
ma lui au crescut mari, chiar l-au ntrecut, iar locul acela s-a
pref[cut ntr-un adev[rat crng, c[ci a=a e neamul vi=inilor,
cresc mult mai repede mpreun[ dect de unul singur.
Pn[ la sfr=itul c[r\ii particip[m cu sufletul la nc[ zece
minispectacole cu bunici harnici, genero=i, n\elep\i M[r,
Corcodel, Prun, M[ce=, Gutui, P[r, Salcm, Nuc, Dud =i
Porumbar la lectura/audierea c[rora fragedul cititor, =i nu
numai el, poate nv[\a nu numai o dragoste sincer[ =i perma-
nent[ pentru flora acestui p[mnt, dar =i calit[\i propriu-zis
180
etice, ca orice nepo\el demn de atare bunici.
Poezia, proza =i filmele lui Gheorghe Vod[ adeveresc o
personalitate artistic[ proeminent[.

BIBLIOGRAFIE SELECTIV{

Mihai Cimpoi, Gheorghe Vod[. n cartea lui: Alte


disocieri, Chi=in[u, Editura Cartea moldoveneasc[,
1971; Poezia ca act al nnoirii. n cartea: Gheorghe Vod[,
Scrieri alese, Chi=in[u, Editura Literatura artistic[,
1988; O istorie deschis[ a literaturii romne din Basarabia.
Edi\ia a III-a, rev[zut[ =i ad[ugit[, Editura Funda\iei
Culturale Romne, Bucure=ti 2002;
Ion Ciocanu, Gheorghe Vod[: Pomii dulci. n cartea
lui: Itinerar critic, Chi=in[u, Editura Cartea moldove-
neasc[, 1973; Bunicii nemuritori. n Moldova suvera-
n[, 2001, 19 decembrie;
Ana Banto=, Poezia ntre cotidian =i firesc. n cartea ei:
Crea\ie =i atitudine, Chi=in[u, Editura Literatura artis-
tic[, 1985;
Timofei Ro=ca, Lacrima revelatoare a poeziei. n Lite-
ratura =i arta, 1995, 26 octombrie;
Viorel Dinescu, Via\a pe nemncate. n cartea lui:
Confluen\e, Editura Arionda, Gala\i, 2002.
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

DESPRE LITERATURA, LIMBA +I ISTORIA NOASTR{


...A promova sub orice form[ o limb[ moldoveneasc[ deosebit[
de limba rom`n[ este, din punct de vedere strict lingvistic, ori
o gre=eal[ naiv[, ori o fraud[ =tiin\ific[; din punct de vedere
istoric =i practic, e o absurditate =i o utopie; sin punct de
vedere politic, e o anulare a identit[\ii etnice =i culturale a
unui popor =i, deci, un act genocid etnico-cultural.
Eugeniu CO+ERIU, Latitudinea oriental[. }n culegerea colectiv[ Limba romn[
este patria mea. Studii. Comunic[ri. Documente. Chi=in[u, 1996, pag. 3031.
(Continuare n pag. 187)
ION BOLDUMA
181

S-a n[scut la 6 iunie 1933 n satul Colic[-


u\i, jude\ul Hotin, azi n raionul Briceni. A frecventat c\iva
ani Universitatea de Stat din Chi=in[u, f[r[ s-o absolveasc[. A
lucrat la redac\ia ziarului Moldova socialist[ (azi Moldova
suveran[), a fost director al Biroului de popularizare a litera-
turii de pe lng[ Uniunea Scriitorilor.
A nceput s[ compun[ versuri nc[ pe b[ncile =colii. n 1959
a fost prezentat cu un ciclu de poezii n almanahul Glasuri tinere.
n 1961 a v[zut lumina tiparului prima sa plachet[ de
versuri Patima izvorului.
Alte c[r\i: Cntarea fiin\[rii mele (1968), De ziua satului
(1971), Trestienii (1975), Amurguri verzi (1978), P[dureanca
(1980), Drum de \ar[ (1983), De vorb[ cu inima (1987), Scrieri
alese (1991).
S-a stins din via\[ la 19 aprilie 1993 la Chi=in[u.

Poet al satului =i al valorilor etice pl[m[dite de \[rani de-a


lungul secolelor, liric n esen\[ =i umorist n m[sura n care
nici \[ranul de la plug n-a putut s[ nu fie, cnd =i umorul i
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

ajuta ntr-un fel s[ nfrunte necazurile, Ion Bolduma a fost =i


este un scriitor de o individualitate nendoielnic[. Nu n sensul
c[ n-ar avea nv[\[tori printre poe\ii de seam[. Eminescu,
Co=buc, Goga, Toprceanu, Esenin i sunt familiari. Totu=i,
individualitatea lui rezid[ ntr-un scris lipsit de vreo tendin\[
livresc[, n centrul aten\iei lui se afl[ situa\ii, momente, cazuri
sau personaje dintre cele mai simple, uneori chiar banale.
Scrisul lui este ntemeiat pe expresia spontan[, direct[,
neme=te=ugit[ la prima vedere, de=i pn[ la urm[ pres[rat[
din bel=ug cu metafore ndr[zne\e =i complexe, de asemenea
unice n contextul ntregii literaturi basarabene. n chiar prima
182
poezie din cartea De vorb[ cu inima el nu ne las[ s[ rostim
conform regulilor consfin\ite lu-at, ci ne oblig[ s[ zicem verbul
n cauz[ printr-o singur[ deschiz[tur[ a gurii, ca n graiul
mo=ilor =i m[tu=elor netrecute prin =coli. El nu scrie s[ ne-ntoar-
cem, ci s[ ne-ntorcm (cu accentul pe ultimul ), la fel ca
n vorbirea oral[ a bunicilor s[i. Adresndu-se Poeziei, Ion
Bolduma scrie de parc[ vorbe=te, creeaz[ de parc[ nici nu s-ar
afla n fa\a hrtiei, deci n-are nici urm[ de complexe c[ ar
oficia un act ie=it din comun. El parc[ nu s-ar adresa unui
public numeros, pestri\, exigent, preten\ios chiar, ci lui mo=
Ion de la Colic[u\i: Te-am mbr[cat cu haine de-mprumut,/
Pe tine mare-a fost cofti\a mamei./ Bocancii tatei nu i-am
mai cerut,/ I-am luat a=a, s-aud pnazi sudalme./ +i te-am
adus n trguri, la palat,/ Pe-unde adie fo=net de m[tas[./
ntr-un unger, noi doi ne-am ru=inat.../ Au poate vrei s[ ne-
ntorcm acas[?
n toat[ literatura noastr[ de odinioar[ Ion Bolduma este
poate unicul scriitor care nu se sfie=te s[ contrapun[ lumea
citului calm =i ieftin lumii m[tasei fo=nitoare =i scumpe. Printr-un
atare gest, conservator n fond, el p[streaz[ ceva deosebit de
natural =i s[n[tos n modul s[u de a gndi, ceva care sun[
oarecum sfid[tor n fa\a scriitorilor descenden\i din \[rani,
dar cultiva\i la marea =coal[ a c[r\ii =i deveni\i intelectuali,
de=i prin constitu\ia lor psihologico-intelectual[ r[mn =i ei
ni=te \[rani get-beget.
n contextul unei sim\iri =i cuget[ri r[mase pe potriva \[ra-
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

nului de ieri, tentativele de a folosi pe ici-colo metafore


me=te=ugite ca acelea ale lui Ion Vatamanu sau ale lui Anatol
Codru ar fi cu totul \ip[toare, =i Bolduma a avut la timp intui\ia
acestui fapt, drept care numai rar de tot se ntmpl[ s[
foloseasc[ un [stor sau un definitiv.
Numai s[ nu se n\eleag[ gre=it c[ poetul n-ar fi mers n
pas cu timpul =i cu via\a. Ba el vedea bine noul, a dat c[r\i
ntregi despre s[vr=irile oamenilor de la \ar[ (De ziua satului,
bun[oar[). n cartea De vorb[ cu inima el scrie frumos despre
tractoare ca simboluri ale unei vremi noi pe p[mntul nostru.
Altceva e c[ sufletul lui nu poate s[ nu tnjeasc[ dup[ frumosul
nepieritor al timpurilor trecute, tnga aceasta dovedindu-se
183
izvor de emo\ii sincere =i puternice, ca n urm[toarea adresare
c[tre tractoare: Voi strica\i t[ceri de aur/ Peste drumuri mari
de prund,/ Buim[ci\i p[mnt =i cosmos/ n galopul vostru crunt. /
Nu v[-ncape nesfr=itul,/ V[-nmul\i\i cum nu mai =tiu./ Dac[
eu v-a= fi st[pnul,/ A= da mii pe unul viu.
Ar da mii... n numele c[rui scop? Au nu cumva poetul se
pronun\[ mpotriva noului? Ion Bolduma nu ne las[ =ansa
de a-l putea nvinui. El ne oblig[ s[-l n\elegem omene=te,
frumos =i n\elept, cnd se exprim[ att de cald despre calul
viu, prietenul de veacuri al omului muncii: S[-l v[d ziua la
izvoare/ Lini=tit =i maiestos,/ A=teptnd ca-ntr-o poveste/ Un
voinic de F[t-Frumos;/ S[-n\eleag[ limba noastr[,/ S[-i dau
orz curat la prnz/ +i s[-l v[d n prim[var[/ Alergnd prin
cmp c-un mnz...
+-apoi Bolduma nu att =i nu numai despre cal vorbe=te,
ct =i mai ales despre atitudinea noastr[, a oamenilor, fa\[ de
vita pe nedrept l[sat[ odinioar[ f[r[ aten\ie =i f[r[ sprijin.
Talentul lui Ion Bolduma se manifest[ plenar mai cu seam[
n pasteluri, n portrete de oameni simpli =i n dialoguri sau
replici spontane =i caracterizante. Un pastel ca Draghi=tea, de
exemplu, este un giuvaier n contextul liricii peisagistice de la
noi. Vocabularul, limbajul, tonalitatea spunerii poetice sunt
folclorice =i nu ne las[ indiferen\i: Iar[=i Draghi=tea de-acas[.../
Pe-a ei bahn[ cai s[ pa=tem,/ n fo=nirea-i de m[tas[/ Dup[
murmur s-o cunoa=tem. / Eu pna-nsuri la tmple/ Ruri am
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

v[zut, nu =ag[,/ Ce sortite-au fost s[ umple/ M[rile din lumea-


ntreag[./ Iar ea, mic[ =i pu\in[,/ Parc[ nici nu-=i =tie pre\ul,/
Scoate-ntinsuri de lumin[,/ Dar ciobenii-o sar cu b[\ul...
Aceea=i e situa\ia pastelului Secet[, apoi a poeziilor-portrete
Bunelul =i Costache, a instantaneului Vremuri vechi, n centrul
c[ruia apare un... cer=etor. Simplitatea total[ a subiectelor
(motivelor), vocabularul =i limbajul pe potriva acestora sunt
calit[\i care nu trebuie s[ ne fac[ ns[ refractari la ncerc[rile
de a c[uta =i descoperi sensuri etice adnci ale faptelor sau
ale realit[\ilor evocate. Voi dac-a\i =ti ce-nseamn[/ Un om
ndr[gostit,/ A\i face cerul ista/ Cu mult mai nsorit,
184
consemneaz[ poetul, dup[ care explic[ frumos =i n\elept:
C[ci ce-i, la urma urmei,/ Iubirea pe p[mnt?/ O clip[ de
lumin[,/ O floare pe mormnt...
mpletirea ingenuit[\ii nn[scute cu ncerc[rile de a pune
n lumin[ sensurile adnci ale faptelor simple este o alt[ dovad[
a descenden\ei lui Bolduma din folclorul autohton autentic.
Chiar n lucr[ri mai pu\in reu=ite n ansamblu, el g[se=te cu
precizie locul unui portret fizic sau moral de toat[ frumuse\ea,
al unei digresiuni marcate de gndirea, expresia =i spiritul
folclorului, al unui monolog sau dialog profund folcloric. n
T[cerea umbrei, de exemplu, este splendid portretul Nadei lui
Terinte, despre care autorul vorbe=te adresndu-se unui
personaj: Nu-\i f[ r[u pe suflet,/ C-avea ani s[rmana,/ Grei
n timp =i num[r,/ C-a tr[it v[dan[./ Tu o =tii din anii/ Cnd
era de joc./ Un mol[u ca tine / S[ nu-l mi=ti din loc./ Cum
s-a luat cu tine!../ Cred c-au pus-o fra\ii,/ Dar la nunta voastr[/
Au jucat-o al\ii... n poezia Sergentul P[l[mid[, natura apare
nsufle\it[ =i activ[ ca n nemuritoarea Miori\[: +i-o s[-mi
fac[ socrul nunt[,/ Cum a spus s-aud[ satul,/ +i-a veni la
nunt[ crngul,/ Stelele din tot naltul,/ Iar stejarii nal\i din
codru,/ Ulmii, carpenii =i teii/ Vor veni c[l[ri pe vnturi,/
Chiuind ca vorniceii... Ba chiar n poemul dramatic Balad[
haiduceasc[, s[rac =i palid ca oper[ ce presupune o bog[\ie
de con\inut =i o tehnic[ literar[ pe potriv[, ntlnim pasaje de
o frumuse\e autentic[. Iat-o, de exemplu, pe Rodica rostindu-=i
p[sul de femeie tn[r[ care nu vrea s[ devin[ haiduc: Eu
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

vreau s-aud n geam cum bate/ Fl[c[ul ce nu-l =tiu azi nc[./
S[ rd cu lacrimi nes[rate,/ V[znd privirea lui adnc[./ S[
am =i eu o lumnare/ n casa asta blestemat[./ +i doar un
ceas la =ez[toare/ S[ fiu =i eu ca orice fat[...
Folcloric n esen\[ este cntecul trist al haiducului Radu:
Vara asta n-a fost var[,/ Dar a fost un foc =i-o par[... Apoi
acela=i personaj zice o ur[tur[ n care ntlnim versuri dintr-o
preafrumoas[ urare de Anul Nou, att de r[spndit[ la ba=tina
poetului: Uite-o cas[ mai de frunte,/ Joc pe v[i =i sus la
munte,/ Nici tu mare, nici tu mic[,/ Ca un cuib de p[s[ric[./
Iar pe lai\[, n c[su\[,/ Daria coase-o b[sm[lu\[./ Nu =tiu:
coase ori descoase,/ L[crimioare =tiu c[ vars[,/ +i le vars[
185
u=urel/ Pentr-un tn[r voinicel...
Versul lui Ion Bolduma este limpede, sun[tor ca cel
folclorie, totodat[ metaforic =i pl[cut. O sensibilitate absolut
deosebit[, ncorporat[ n enun\uri de un metaforism dens, face
ca poezia Mama, de exemplu, s[ nu poat[ fi uitat[, probabil,
niciodat[ de nimeni dintre cititorii ei. Uneori ne prindem
asupra gndului c[, dac[ ar fi scris numai aceast[ balad[,
Bolduma ar avea tot dreptul la un loc al s[u n poezia noastr[.
n zare ies din neguri/ B[sm[lile-nser[rii/ +i nop\ile cu lun[/
M[-ndeamn[ s[ te-ascult,/ C[ci te-am chemat la mine/ +i te-am
lipit durerii,/ Doar amndoi pe lume/ R[mas-am de demult...
Unele strofe sunt n ntregime ni=te metafore de-o originalitate
rar ntlnit[: Iar noaptea lng[ sob[,/ C-un p[pu=oi n poale,/
Mi=cai ntruna bobii/ Ce\osului noroc./ +i ct erau de dulci/
Prezicerile tale/ Ie=ite din cuptorul/ Dorin\elor de foc...
Simplu ca =i personajele versurilor sale, Ion Bolduma a pl[s-
muit o seam[ de portrete de oameni ai satului, care se memo-
rizeaz[ ca =i balada Mama. E vorba de Nicolae-al lui Panfil,
acela care trecea Prutul cu c[ru\a/ Cnd lua n cap sngeapa,/
De-l plngea pe mal Veru\a/ +i ruga prin =oapt[ apa...; de
Turcule\, acela care credea pn[-n adncul sufletului n
gospod[ria sa, de vreme ce, mic la trup ca o sngeap[/ +i cu
ochii mici =i reci,/ El mnca m[lai =i ceap[,/ Cump[rnd
p[mnt de veci; de Ioana, aceea care de p[dure-a fost iscat[/
+i-a r[mas mama p[durii,/ Singur[-n beteala min\ii/ Tulburat[
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

pe c[r[ri,/ Ie=ea noaptea pe la margini/ +i-ncepea grozav s[


urle,/ Ca o fiar[ muribund[,/ Sf=iat[ de dureri..., etc.
Cobortor din folclorul autohton =i din George Co=buc,
poetul Colic[u\ilor briceneni =i-a nve=nicit satul =i cons[tenii
n versuri care nu se =terg din memoria ndr[gosti\ilor de
literatura noastr[ na\ional[. Chiar =chiop[tnd pe ici-colo din
punct de vedere gramatical, stilistic, pn[ la urm[ poeziile
sale sunt de o sinceritate total[ =i tr[deaz[ o sensibilitate
profund[, ambele subliniate paradoxal? chiar de gre=elile
avute n vedere aici. B[trna iap[ a c[zut de-asear[,/ +i tu te
ui\i la mnzul ei \intat,/ C[ iat[, n-ai cu ce s[ duci la moar[/
186
+i sacu-i greu n spate de luat. Gre=ul stilistic din ultimul vers
este n afara oric[ror ndoieli. Dar f[r[ dnsul Bolduma n-ar
fi anume acela pe care-l =tim. Poetul Colic[u\ilor nu piept[na
ndeajuns versul, faptul r[sfrngndu-se negativ asupra
impresiei cititorului, dup[ cum e chiar cazul citat (sacu-i greu
n spate de luat). Dar tot de aici, din spontaneitatea folcloric[
a discursului liric, au venit n poezia sa chiratul morii
(Moara), cuvntul hojma (Anii mei de-acas[...) sau deprin-
derea \[rancelor de-a c[tatul n cap (E senin, =i ploaie...).
Un autor care =i ngrije=te cu prea mult[ aten\ie spusele risc[
nu o dat[ s[ cad[ n livresc, n vorb[ ajustat[ la gustul
rafinat =i, prin urmare, s[r[cit[ ntructva.
Din p[cate, crea\ia poetului are =i neajunsuri serioase, ca
acelea pe care le-a semnalat, cu ani n urm[, un exeget de mare
autoritate: Multe din poeziile de circumstan\[ ale lui Bolduma
sunt slabe. Micul poem Stoianovca, de pild[, se vede c[ nu e
dictat de inspira\ie, ci mai degrab[ e o compozi\ie retoric[.
Pot fi pomenite =i alte poezii n care versul devine palid din
cauza unor paralelisme =i compara\ii facile. Alteori Bolduma
e prea explicativ, lungind plolix versurile... Bolduma n-are
totdeauna discern[mntul cuvenit al cuvintelor, =i asta se vede
chiar n unele din cele mai reu=ite versuri... Se observ[ =i
deficien\e n tehnica versului... (Vasile Coroban, Ion Bolduma.
n culegerea colectiv[ Profiluri literare, Chi=in[u, Editura
Lumina, 1972, pag. 49).
ns[ dincolo de aceste neajunsuri =i de cteva strofe de
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

sl[vire a lui Lenin, nimerite chiar =i n Scrierile alese din 1991,


Ion Bolduma a fost =i r[mne! un poet autentic. El este
repet[m un scriitor de o individualitate nendoielnic[, profe-
snd un scris lipsit de vreo tendin\[ livresc[, n centrul c[ruia
se afl[ situa\ii, momente, cazuri sau personaje dintre cele mai
simple, uneori chiar banale, un scris ntemeiat pe expresia
spontan[, direct[, neme=te=ugit[ la prima vedere, de=i pn[
la urm[ pres[rat[ din bel=ug cu metafore ndr[zne\e =i
complexe, scris de asemenea unic n contextul ntregii literaturi
basarabene.
BIBLIOGRAFIE SELECTIV{
187
Mihai Cimpoi, Paradoxurile unei poezii. n cartea lui:
Alte disocieri, Chi=in[u, Editura Cartea moldoveneasc[,
1971; O istorie deschis[ a literaturii romne din Basarabia.
Edi\ia a III-a, rev[zut[ =i ad[ugit[.Editura Funda\iei
Culturale Romne, Bucure=ti, 2002;
Vasile Coroban, Ion Bolduma. n culegerea colectiv[
Profiluri literare, Chi=in[u, Editura Lumina, 1972;
Ion Ciocanu, Ion Bolduma cobortor din \[ranii plaiului
moldav. n cartea lui: Cu fa\a spre carte, Chi=in[u,
Editura Cartea moldoveneasc[, 1989; Elogiu autentici-
t[\ii lui Ion Bolduma. n cartea lui: Dincolo de liter[,
Timi=oara, Editura Augusta, 2002.

DESPRE LITERATURA, LIMBA +I ISTORIA NOASTR{


C`t prive=te limba literar[, limba model, exemplar[, de care
ne folosim mai ales ]n scris, ]n lucr[rile literare, =tiin\ifico-
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

tehnice, limba oficial[ din documentele noastre social-politice


=i administrative, ea trebuie numit[ limba rom`n[. Ea este
limba normat[, supradialectal[, limba rom`n[ literar[, unic[
pentru to\i rom`nii (moldoveni, munteni, ardeleni, bucovineni,
transnistrieni, cei din Banatul s`rbesc, din Ungaria, Bulgaria,
Ucraina, Rusia, S. U. A. etc.)
Nicolaie CORL{TEANU, Romna literar[ ]n Republica Moldova: istorie =i
actualitate. }n culegerea colectiv[ Limba romn[ este patria mea. Studii.
Comunic[ri. Documente, Chi=in[u. 1996. pag. 42.
(Continuare n pag. 210)
PETRU C{RARE
188

Poetul, prozatorul =i dramaturgul Petru


C[rare s-a n[scut la 13 februarie 1935 n comuna Zaim, jude\ul
Tighina, azi raionul C[u=eni. A absolvit facultatea de jurnalis-
tic[ a +colii Komsomoliste Centrale din Moscova (1956) =i
Cursurile superioare de Literatur[ de pe lng[ Institutul de
literatur[ M. Gorki al Uniunii Scriitorilor din U.R.S.S. (1969).
A nceput s[ publice versuri lirice =i satirice de prin 1954,
dar regimul sovietic nu ncuraja satira =i umorul, drept care
debutul editorial al scriitorului a fost amnat pn[ n 1962,
cnd i s-a tip[rit cartea Soare cu din\i. Alte c[r\i de poezie:
Trandafir s[lbatic =i Parodii (1965), Stele verzi (1967), Oglinzi
(1974), Parodii =i epigrame (1981), Rezonan\e (1985), Fulgere
basarabene (1997), P[l[ria gndurilor mele (2000), Punctul de
reper (2000, edi\ia a II-a 2003) =.a. O carte a sa S[ge\i (1972)
la dou[ s[pt[mni dup[ apari\ie a fost retras[ din vnzare din
motive ideologice, scriitorul fiind pus la index de regimul
comunist (cartea, completat[ cu versuri noi =i intitulat[ S[ge\i.
Carul cu pro=ti =i alte poeme, a fost (re)editat[ n 1990).
Petru C[rare scrie =i poezii pentru copii: Cale bun[, Ionele!
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

(1962), Poiana vesel[ (1963), Ionic[ Tropo\el (1978), Lumi-


ni=uri (1983) etc., activeaz[ =i n domeniile prozei (Zodia
musafirului, 1970; ntre patru ochi, 1979), dramaturgiei (Co-
medii, 1988) =i traducerii artistice (versiuni romne=ti din Ivan
Krlov, Franois Villon, Stepan Oleinik etc.).
Este laureat al Premiului na\ional (2000).

Scriitor nzestrat din bel=ug cu sim\ul umorului, descendent


din gluma, p[t[rania, prujitura popular[, ale c[ror sponta-
neitate, putere de sugestie =i alte particularit[\i =i le-a nsu=it
din copil[rie, Petru C[rare a fost de la bun nceput un os n
gtul regimului comunist sovietic, care l-a r[spl[tit cu margi-
189
nalizarea, suspendarea spectacolelor montate dup[ piesele lui
(Umbra Domnului) =i chiar cu expulzarea din capitala
republicii (a f[cut doi ani de jurnalistic[ la gazeta raional[
din Telene=ti).
ns[ p[mnteanul =i demnul urma= al lui Alexei Mateevici
n-a ncetat nici o clip[ s[ spun[ adev[rul, nu s-a l[sat intimidat,
ci dimpotriv[ a evoluat mereu, impunndu-se n cele din
urm[ ca un scriitor umorist (rareori satiric) de cert[ valoare.
Chiar atunci cnd se vrea propriu-zis liric, Petru C[rare este
oarecum dublat de umorist. De aici nu rezult[ c[ ar fi normal s[
ignor[m lirica sa, mai ales operele programatice ca cea
intitulat[ S[-\i iube=ti att de mult p[mntul, f[r[ de care
risc[m s[ nu n\elegem mobilul interior al ntregii lui crea\ii.
Or, =i umoristul, satiricul, ironistul are un program pozitiv:
critica metehnelor omene=ti =i a pl[gilor sociale se face din
imbolduri suflete=ti =i intelectuale sincere, puternice =i neap[rat
ntemeiate pe dragostea fa\[ de om, de plai, de grai, de tot ce
ne asigur[ identitatea =i verticalitatea. Un atare program
g[sim, exprimat liric, n poezia numit[: S[-\i iube=ti att de
mult p[mntul,/ Ca mereu de el s[-\i fie dor,/ Ca s[ \in[
ve=nic leg[mntul/ Dintre om =i solul roditor.// S[-l iube=ti
cu dragoste matern[/ +i obrazul s[-\i lipe=ti oricnd/ De \[rna
lui, ca de o pern[,/ Inima s[ i-o auzi b[tnd.// Iar du=mani
de vor veni ca vntul,/ S[ te-mbraci n haine de o\el/ +i s[-\i
aperi, sngernd, p[mntul/ +i nici mort s[ nu te la=i de el.
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

nainte de toate venera\ia pentru p[mntul natal, pentru


str[mo=ii no=tri, ncepnd cu Burebista, pomenit ntr-o poezie
din ciclul Carul cu pro=ti, pentru oamenii care pe-a lor spi-
nare \ara \in, dup[ cum s-a exprimat nainta=ul s[u, cons[tean
de altfel, Alexei Mateevici, dragostea fierbinte pentru graiul
str[bun, exprimat[ =i n placheta cu poezia Eu nu m[ las de
limba noastr[ (1997), formeaz[ diapazonul de motive al
crea\iei sale, prefigureaz[ structura psihologico-intelectual[
a personajelor prozelor =i a personajului liric al poeziei sale,
felul de a se exprima al acestora, natura imaginilor pl[smuite
de scriitor. Oricnd oriunde am umblat,/ Am r[d[cini la noi
190
n sat le spune el \[ranilor moldoveni n poezia omonim[.
Sau iat[-l pe b[trnul care ncheie umoristic pastelul Vine-o
ploaie: Ia cuvntul mo= Oni\[:/ A fost cald, fereasc[ sfntul!/
+i-o s[-i ard[ o ploi\[,/ De-o s[ sfrie p[mntul. ntr-o alt[
poezie ntlnim, ironizate, personaje folclorice: |i-a= zice
Cosnzeana,/ Dar nu-s un mincinos./ S[ nu-\i ncrun\i sprn-
ceana:/ Nici eu nu-s F[t-Frumos.
Totu=i, Petru C[rare este un satiric =i un umorist de calitate,
dup[ cum l vedem n cartea S[ge\i. n ciclul De dincolo de
noi, sub pretextul c[ ar fi vorba de jungla deas[ a capitalului,
dup[ cum se specific[ n moto, autorul a abordat probleme
stringente ale socialismului nalt dezvoltat, nfloritor etc.
Aluzia ca procedeu de crea\ie era prea str[vezie ca s[ induc[
n eroare cerberii ideologiei comuniste. Cteva exemple din
poezii concrete: Oaspete nepoftit (Noi avem un ho\ n cas[,/
Noi cu ho\ul st[m la mas[,/ Ne-a ie=it mai ieri n cale/ Cu
idei =i cu pistoale/ +i-acum s[ ne ia se-ndur[/ +i bucata de la
gur[./ +i-nc[ alt[ noutate:/ E=ti dator s[-i spui =i frate...),
Spovada unui nvins din pieile-ro=ii (O, zeul meu, cnd m-ai
f[cut,/ Ce aluat ai pus n mine,/ Doar la str[ini de-mi caut
scut,/ Supus fiind, s[ m[ simt bine?/ De ce mi-i frate un str[in?/
Au nu e semn c[ neamul piere?), nstr[inare (n stnga
vecini,/ n dreapta vecini,/ Deasupra vecini,/ Desubt vecini /
+i to\i sunt str[ini,/ Veni\i de departe./ Str[ini n fa\[,/ Str[ini
n spate,/ +i numai fra\ii departe...). Curajul scriitorului
mergea pn[ la ndemnul direct, adresat b[=tina=ilor acestui
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

p[mnt, de a nu pactiza cu politica de oprimare spiritual[,


exercitat[ de regimul sovietic comunist: Mai marii vo=tri fac
ce vor,/ Iar voi, i=ti mici, o plebe sclav[,/ Orict de neagr[
fapta lor,/ O ridica\i orbi= n slav[./ Cnd voi tr[i\i mereu
pleca\i,/ Oftarea voastr[ e de=art[./ Ct fruntea n-o s-o
ridica\i,/ Nu merita\i o alt[ soart[ (Plebeilor).
Binen\eles, Petru C[rare criticase =i pn[ la 1972 socie-
tatea socialist[, dar l salvau gluma, scrisul zmb[re\, aluzia.
De exemplu, vine un corespondent =i nu g[se=te nici un subiect
negativ pentru pres[: Oameni r[i, s[ tragi cu tunul,/ Nu g[-
sesc. Orict ascult,/ Mi se spune: A fost unul,/ Dar l-am lichi-
dat demult.// Dar un =ef f[r[ de carte/ +i la teatru nu prea
191
dus?/ Poate sunt n alt[ parte,/ Pe la noi de-ace=tia nu-s./
Dar vreun om be\iv din fire?/ Este unul. Restul, to\i,/ Suntem
be\i de fericire. / Dar vreun ho\?/ N-avem nici ho\i...
Adev[rat rai, s-ar p[rea. Un rai de rs, de=i mai curnd
totu=i de... plns.
n modul acesta Petru C[rare ne ajuta, nc[ de prin anii
60 70, s[ con=tientiz[m adev[ruri esen\iale despre via\a
noastr[, adev[ruri dezv[luite de el cu mult[ art[ umoristic[,
descre\indu-ne frun\ile =i strnindu-ne hazul. nc[ de pe atunci
operele umoristice, par\ial satirice, parodiile, epigramele,
epitafurile, fabulele scriitorului constituiau o contribu\ie cert[
la dezvoltarea poeziei noastre. Ironia mu=c[toare, aluzia des-
fiin\[toare, poanta surprinz[toare sunt instrumentele puse n
func\ie de Petru C[rare n poezia Codru civilizat, de exemplu,
subintitulat[ Sfatul unui specialist: Tai copacii cei mai
zdraveni,/ Pui n loc stlpi de beton/ +i n loc de glas de p[s[ri /
La doi pa=i un megafon. Specialistul e un tehnocrat sadea,
care, de fapt, ur[=te, nu ocrote=te natura: Capre, ur=i =i lupi
gr[mad[/ i mpu=ti, precum \i spui,/ +i i torni din ghips pe
urm[,/ Ca s[ steie unde-i pui. Modernizarea codrului, preco-
nizat[ de specialistul n cauz[, echivaleaz[ cu distrugerea
necugetat[, barbar[ n fond, a naturii bogate a plaiului nostru.
Nici urm[ din dragostea omului acestui plai pentru natur[ =i
pentru viet[\ile ce o populeaz[. +i nu este de mirare c[ n
final scriitorul zmbe=te amar, l[sndu-ne libertatea de a
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

reac\iona adecvat la propunerile specialistului: Cu poian[


asfaltat[,/ P[durar n tanc blindat/ +i ciuperci de peno-
plastic.../ Stop! C[ ne-am civilizat...
n genere n c[r\ile sale de versuri Petru C[rare =i manifest[
plenar o seam[ de particularit[\i originale, inconfundabile
ale vigurosului talent cu care l-a nzestrat natura =i pe care el
=i l-a alimentat n permanen\[ prin asimilarea satirei =i umo-
rului romnesc de calitate =i a operelor nemuritoare ale unor
satirici =i umori=ti str[ini ca Ivan Krlov sau Franois Villon,
din care a tradus inspirat. Prestigiul scriitorului este sus\inut
=i de faptul c[ ochiul s[u ager prinde situa\ii hazlii, pe care
192
le transpune n pagini mustind de umor =i ironie, mai rar de
sarcasm. O modalitate acceptabil[ de analiz[ concret[ =i,
implicit, de eviden\iere a particularit[\ilor crea\iei sale lirice
este, credem, prezentarea, orict de succint[, a ctorva c[r\i
editate pe parcursul anilor.
Alc[tuit[ din poezii inedite =i din reedit[ri, cartea Vatra
(1980), de exemplu, ni-l nf[\i=eaz[ n dou[ ipostaze, la prima
vedere diferite: de liric propriu-zis =i de umorist. Ciclul Ritmuri,
dominat de sentimentul de dragoste pentru plaiul natal =i
oamenii lui, ne cucere=te din prima clip[ printr-un scris sincer,
confesiv, simplu. M[ crezi cumva c[ sunt departe?/ Sau poate
c[ te-a= fi uitat m[ crezi?/ Eu sunt aici deschide ast[ carte/
+i printre file chipul ai s[-mi vezi n acest fel =i exprim[
Petru C[rare comuniunea sufleteasc[ cu vatra p[rinteasc[ n
poezia inaugural[ a c[r\ii. Ca pe un cnt n lume-\i duc
cuvntul,/ Zmbind n voie =i arznd de dor./ De mult m-ar
vrea n hruba s[ p[mntul,/ Dar ct e=ti tu, nici eu nu am s[
mor, =i ncheie poetul dest[inuirea plin[ de recuno=tin\[
pentru ba=tina scump[, ca =i de con=tiin\a adev[rului c[ omul
tr[ie=te n sensul deplin al cuvntului pe att, pe ct are
sentimentul meleagului natal. Or, ideile depistate de noi din
poezia inaugural[ a c[r\ii =i afl[ o l[rgire, o completare =i o
aprofundare n celelalte piese lirice ale ciclului Ritmuri. nspre
z[ri de soare pline/ E croit[ calea ta;/ +i cnt[m =i noi cu
tine/ Cnd ncepi tu a cnta, i se adreseaz[ Petru C[rare Moldo-
vei, n poezia cu acela=i titlu, exprimnd o dat[ n plus unita-
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

tea indisolubil[ dintre personajul liric al c[r\ii =i p[mntul


natal. Simplitatea frazei =i sinceritatea spunerii artistice ne
fac s[ ntrez[rim pe ici, pe colo o anumit[ apropiere ntre
lirica lui Petru C[rare =i aceea a marelui s[u p[mntean care
a fost =i r[mne Alexei Mateevici. Doina dulce cnd o cnt,/
M[ p[trund de duhu-i sfnt,/ Cnd zic doina, mi dau seama/
Cine sunt =i cum m[ cheam[,/ Cine-au fost ai mei str[buni/
Cnd din vremi stai s[-i aduni e o alt[ expresie concret[,
simpl[ =i cuceritoare a modalit[\ii literare preconizate de autor.
Tat[l, mama, \[ranul constituie motivele-pivot ale ciclului,
interpretate de poet prin prisma omului ndr[gostit cu trup =i
suflet de plaiul s[u =i de oamenii, n mijlocul c[rora s-a n[scut
193
=i tr[ie=te.
Dup[ cum se vede =i din versurile citate, metafora nu lip-
se=te, dar nic[ieri ea nu predomin[ asupra sensului comu-
nic[rii; mai curnd ea se supune sensului poeziei, ca element
oarecum incidental. Nu este situa\ia cea mai fericit[, de vreme
ce metafora ar trebui s[ exprime prin ea ns[=i sensul operei
de art[, adic[ ntre metafor[ =i sens este necesar s[ existe
rela\ii intime, dialectice, organice. Oricum, versurile lirice ale
lui Petru C[rare con\in o energie care se degaj[ puternic din
spunerea inimoas[, neme=te=ugit[, accentul c[znd anume
pe sensul comunic[rii, =i nu pe frumuse\ile c[utate de autor
cu tot dinadinsul ale expresiei literare. |[ranilor moldoveni,
bun[oar[, Petru C[rare li se adreseaz[ prin cuvinte simple,
ct se poate de neao=e: Oricnd pe-oriunde am umblat,/ Am
r[d[cini la noi n sat,/ n straie vechi, n straie noi,/ Eu seam[n
ori=icnd cu voi De aici impresia c[ poetul improvizeaz[,
noteaz[ f[r[ nici un efort de crea\ie sentimente =i gnduri:
Oriunde-a= fi, pe orice plai, / Din pinea voastr[ hrinc[-mi
tai Inclusiv finalul poeziei sau poate mai cu seam[ acesta
ne confirm[ spusa: +i-n slujba mea cea de poet/ Tot vorba
voastr[ o repet.
Ciclurile Arlechini =i Parodii ale c[r\ii Vatra con\in versuri
satirice =i umoristice. Un ascu\it spirit de observa\ie, dublat
de ingeniozitatea spunerii poetice, formeaz[ =i aici tr[s[tura
deosebitoare a talentului umoristic al autorului. R[mas f[r[
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

geamantan la gar[, personajul liric mediteaz[ cu un aer grav


asupra faptului c[ ncercase de cteva ori s[ uite hrle\ul,
dar vecinul i-l adusese acas[, drept care acum dore=te s[ afle
r[spuns unei probleme serioase: s[ se duc[ la gar[ cu hrle\ul
ori poate nimeni n-o s[ se ncumete s[ i-l fure?
Dar poeziile umoristice ale lui Petru C[rare nu pot fi trans-
puse n proz[ f[r[ s[ nu li se piard[ farmecul adev[rat. Citi-
torul ar r[mne lipsit de posibilitatea de a prinde jocul abil
=i antrenant al sensurilor cuvintelor =i expresiilor, al tonurilor
=i semitonurilor rostirii poetice; versurile umoristice ale
cunoscutului poet au o vraj[ aparte, unic[ n ntreaga noastr[
194
literatur[, vraj[ pe care o po\i savura numai la lectura nemijlo-
cit[ a textelor. Scoaterea petelor de pe realitatea nconjur[-
toare este efectuat[ de Petru C[rare cu un zmbet nevinovat,
pitit n col\ul gurii, parc[ anume s[ t[inuiasc[ mu=c[tura ce
urmeaz[ s[ smulg[ din corpul cu pricina bucata bolnav[,
destinat[ extirp[rii.
Principala particularitate a c[r\ii Vatra rezid[ n faptul c[
versurile lirice din ciclul Ritmuri nu coexist[ pur =i simplu cu
cele umoristice din ciclurile Arlechini =i Parodii, ci n poeziile
din primul compartiment se observ[ cu u=urin\[ pomenita mai
nainte invaziea elementului umoristic, ironic, satiric.
Partea cea mai pre\ioas[ a volumului Vatra o constituie
totu=i parodiile. Petru C[rare alege foarte nimerit aspectele
parodiabile ale crea\iei confra\ilor de breasl[, duce pn[ la
cap[t ideile abia ns[ilate ale autorilor citi\i, idei care n mod
obiectiv se preteaz[ ridiculiz[rii. n felul acesta el ob\ine
expresii dense =i captivante ale unor probleme de m[iestrie a
scriitorilor, v[zute ironic, zeflemitor, numai rareori sarcastic.
Ca un alt George Toprceanu, scriitorul basarabean a c=ti-
gat simpatia cititorului, mai ales prin parodiile =i epigramele
sale. Parodia (o imita\ie satiric[ a unei opere serioase,
ndeob=te cunoscut[ publicului, ale c[rei subiect =i procedee
de expresie sunt transpuse la modul burlesc..., o mimare a
originalului, cu inten\ia expres[ de a-i sublinia comic tr[s[-
turile caracteristice. Astfel privit[, parodia ar echivala cu un
act critic. A se vedea: Dic\ionar de termeni literari, Editura
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

Academiei Romne, Bucure=ti, 1976, pag. 322) =i propune o


discreditare din interior a operei supuse ridiculiz[rii. Din inte-
rior va s[ nsemne c[ parodistul se folose=te liber =i ingenios
de mijloacele, imaginile =i chiar de tonalitatea operei investi-
gate satirico-umoristic.
Cartea Parodii (1965) a constituit o pl[cere pentru to\i cei
capabili s[ rd[ negdili\i, dar n\elegnd ce este ridicol n
operele luate n c[ru\[ de cunoscutul satiric =i umorist. n
operele =i altfel cum? n autorii acestora, de vreme ce un
umorist talentat vizeaz[ neap[rat =i unele particularit[\i esen-
\iale ale manierei artistice, ale viziunii scriitorului supus
ridiculiz[rii, ale felului lui de a fi =i de a se manifesta n
195
crea\ia lui. Aceea=i, n fond, este cartea intitulat[ Parodii =i
epigrame (1976), n care Petru C[rare =i-a manifestat din plin
virtu\ile de observator fin =i de interpret ndr[zne\, adnc am
zice, al faptelor literare asupra c[rora =i-a oprit aten\ia.
Volumul Parodii =i epigrame din 1981 cuprinde =i unele opere
noi, care poate nu sunt cele mai reu=ite, dar care ntregesc n
multe privin\e profilul unui critic literar p[trunz[tor n esen\a
faptelor de art[, deghizat ns[ n artistul propriu-zis, care este
parodistul.
Rentlnirea cu Petru C[rare cel din toate c[r\ile sale de
parodii =i epigrame ne-a servit drept prilej pentru a reciti o
seam[ de opere ale scriitorilor no=tri prin prisma sugerat[ de
parodistul =i epigramistul num[rul unu al literaturii romne
din stnga Prutului, de a ne confrunta nc[ o dat[ impresiile,
aprecierile =i gusturile cu interpret[rile anume acesta e
cuvntul potrivit n asemenea cazuri! date de el faptelor
artistice, de a ne perfec\iona noi n=ine! sub aspect artistic
=i estetic. Petru C[rare vizeaz[, nu o dat[, stiluri literare (de
fapt, neliterare sau nu prea literare), atmosfera n care nflo-
re=te viziunea idilic[ asupra realit[\ii obiective =i care serve=te
drept surs[ lipsei de conflict n operele unor condeieri, ceea
ce nseamn[ c[ lectura c[r\ilor de parodii =i epigrame ale lui
Petru C[rare e n m[sur[ s[ ne formeze =i s[ ne educe o con=ti-
in\[ estetic[, s[ ne fereasc[ de complacerea comod[ n tiparele
literare cu care ne-am obi=nuit ntr-att, nct ni se pare uneori
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

c[ anume acestea sunt formulele literare h[r[zite litera\ilor


no=tri =i imposibil de nnoit =i chiar de aruncat.
Exemple care s[ justifice pe deplin constat[rile noastre sunt
foarte multe. O s[ d[m n continuare cteva.
Beteag[ ursit[, cernit zodiac, / Vntoaice buiestre treceau
prin Bugeac/ Se-ndoaie al cerului greu coviltir. / Nici chit[-n
stomah, nici para la chimir sunt vresuri att de nimerit
elaborate, nct dac[ parodistul n-ar fi indicat adresa lucr[rii
sale, cititorul devotat literaturii noastre ar identifica-o neap[rat
=i f[r[ nici o greutate. Petru C[rare reface cu o u=urin\[
uimitoare vocabularul arhaic al poeziei lui Pavel Bo\u =i ne
196
introduce n stihia lingvistic[ a autorului Ornic-ului. Drept c[
el nu r[mne n ipostaza de constatator al vocabularului
parodiat, ci duce pn[ la limita necesar[ tendin\a confratelui
de condei, n scopul de a-i deschide acestuia, dar neap[rat =i
nou[, cititorilor lui, ochii asupra unui pericol poten\ial. Ceea
ce unui critic propriu-zis i-ar fi fost luat n nume de r[u, chipu-
rile: poezia analizat[ nu con\ine atare neajunsuri, parodistului
nu numai c[ i se iart[; acestuia i se recunoa=te unanim =i
oficial dreptul la fantezie, deoarece el nu este numai critic,
ci =i artist propriu-zis, gra\ie c[rui fapt are permisiunea s[
concentreze n patru versuri (citate aici) cuvinte pe care
scriitorul supus parodierii le pres[rase n poezii diferite, scrise
la intervale considerabile. Parodistul prezint[ pericolul poten-
\ial drept unul real =i se aseam[n[, n acest sens, cu un oracol.
Afirma\ia de la urm[ se verific[ la lectura strofei de nche-
iere a aceleia=i parodii: Azi vechile spini=ti din stepele moarte/
Dau roade vrtoase, cum scrie la carte,/ Azi zori de crmz
se aprind pe ogor/ +i morile toate au prins la motor. Petru
C[rare a intuit n crea\ia confratelui de breasl[ o contrapunere
direct[, simplist[ n fond, a trecutului cu prezentul, o rezolvare
facil[, superficial[, n orice caz neconving[toare, a situa\iei
poetice abordate de el din proprie ini\iativ[ =i prezentat[
ca ceva ce nu merit[ o interpretare profund[, ca ceva ce are a
se rezolva oarecum de la sine. Parodistul ne-a prezentat propria
sa intui\ie ca pe o realitate obiectiv[ a poeziei lui Pavel Bo\u,
de la epoca Ba=tinei acestuia. Dac[ ar fi procedat n felul acesta
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

un critic, gre=eala i-ar fi fost nu numai observat[ momentan,


dar =i i-ar fi fost pus[ n crc[, dup[ cum se face n orice aba-
tere a criticului de la textul supus analizei. Parodistului acela=i
procedeu i se nscrie la calit[\i: n primul rnd, prin deficien\a
ntrez[rit[ la confratele de condei el =i-a definitivat propria
sa oper[, i-a g[sit acesteia un final conform nu numai cu
opera-imbold, ci =i cu o necesitate intern[, dac[ se poate spune
a=a, a parodiei ca oper[ independent[ totu=i de opera-imbold.
Numai n felul acesta parodia poate ajunge, dac[ ajunge,
original[, ca la George Toprceanu =i la al\i mae=tri ai ge-
nului. n rndul al doilea, faptul c[ poezia parodiatului n-a
evoluat spre o viziune att de simplist[ asupra realit[\ii obiec- 197
tive devine, ntr-un fel, un merit =i al parodiei, al parodistului
care l-a avertizat nu-i a=a? pe autor, l-a ndemnat n chip
indirect, cu zmbet chiar, s[ purcead[ de urgen\[ pe alte c[i
dect cea reconstituit[ att de binevoitor.
Se vede, =i din exemplul dat =i comentat la urm[, avantajul
indiscutabil al parodistului (fa\[ de criticul literar propriu-zis).
Petru C[rare, alteori Aureliu Busuioc sau Efim Tarlapan, parc[
nici nu vorbesc de r[u despre confra\ii de condei, ci le elogiaz[
ticurile verbale, imaginile devenite =abloane, extravagan\ele =i
pozele ridicole, f[r[ s[ dea de n\eles c[ le consider[ ca atare.
Scriitorii se v[d reconstitui\i cu o anumit[ fidelitate, pu=i ca =i
cum n fa\a oglinzii din care i privesc ei n=i=i. Frunz[ verde,
frunz[ lat[,/ Noi culegem p[pu=oi./ Frunza noastr[ e uscat[,/
C[ci culesul e n toi cum s[ se supere condeierul parodiat n
acest fel, chiar dac[ i este scos n vileag simplismul ngrozitor?
Este suficient s[ se uite n c[r\uliile sale, ca s[ se conving[ c[
parodistul nu poart[ nici o vin[.
De fapt, acela=i lucru ar trebui s[ se ntmple n cazul
operei de critic[ literar[. Dar studiul sau recenzia con\ine n
chip inerent comentarii, interpret[ri, concluzii, drept care
criticatul se leag[ anume de acestea. Nu de textul s[u, citat
adesea mai mult dect ar fi nevoie, anume pentru a fi convin-
g[tor =i a-l dezarma pe confratele gre=it! Orice dep[=ire a
textului-imbold, orice intui\ie a unei ipostaze posibile a scrisului
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

s[u cel supus analizei critice o n\elege ca pe un neadev[r, ca


pe o schimonosire, denaturare, tr[dare a acelui text. Nu-i
vorb[, criticii ofer[ numeroase prilejuri pentru atare aprecieri
ale muncii lor, cu deosebire acei care g[sesc n operele analizate
ceea ce caut[ ei n=i=i, nu ceea ce au pus n ele autorii
respectivi. Totu=i parodi=tii n cazul de fa\[ Petru C[rare
sunt =i ni=te salvatori ai criticilor, n m[sura n care i ndeamn[
pe critici s[ reconstituie universul intim, structura unic[,
artmosfera dominant[ a operelor analizate, prin citarea
exemplelor ct mai concludente pentru ideea promovat[.
Salvatori ai criticilor, dar =i ai criticii ca domeniu aparte al
198
unei literaturi serioase.
Toate acestea fiind spuse, este nevoie s[ avem =i con=tiin\a
deosebirilor principiale dintre parodie =i opera critic[. Gestul
sau poza n care se complace omul trece, nu o dat[, n opera
literar[ pl[smuit[ de acesta. Dar cum s-o surprind[ criticul,
n numele c[rui scop, al c[rei idei? Petru C[rare i-a prins ns[
att de bine pe Ion Bolduma =i pe Emilian Bucov, de exemplu,
c[ nici nu ne ntreb[m de ce a f[cut-o, ci doar ne l[s[m prizo-
nieri benevoli! pl[cerii cu care recunoa=tem prototipurile
parodiilor =i apreciem arta parodistului, dup[ cum s-ar ntm-
pla, credem, dac[ am privi pelicula cu ace=ti confra\i de
breasl[, filmat[ de un ochi ager, narmat cu o camer[ ascun-
s[. E din cauz[ c[, spre deosebire de articolul de analiz[
critic[ ori de recenzia operativ[, parodia este considerat[ =i
oper[ independent[, uneori n cazurile cele mai fericite chiar
original[. Trecem peste adev[rul c[ n atare cazuri este
oarecum nedrept[\it[ opera critico-literar[ axat[ pe gnd, pe
atitudine, care poate tr[i =i ea independent de opera-imbold,
adic[ prin ea ns[=i, =i constat[m c[ Petru C[rare are =i parodii
ntr-adev[r originale, capabile s[ tr[iasc[ mai mult, mai cinstit
=i mai activ dect lucr[rile slabe sau cele extravagante prin
unele imagini, situa\ii, poante etc., care i le-au alimentat, ori
s[ d[inuie zmbind a bun[tate =i confraternitate al[turi de
operele rezistente ale confra\ilor de condei, c[rora totuna
parodistul le-a ar[tat ntr-un fel lungul nasului. Aici ne vedem
obliga\i s[ numim parodiile Cntec de leag[n pentru mama =i
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

Cntec de l[utar, ambele prilejuite de poezii ale lui Grigore


Vieru. Preafrumoasele opere-imbolduri nu sunt n nici un fel
discreditate de Petru C[rare, ci acesta intuie=te cu fine\e o
posibilitate de n\elegere a operelor vieriene mai pu\in con-
form[ cu inten\ia autorului =i exploateaz[ anume aceast[
posibilitate, intuit[, o exploateaz[ cu o ndemnare de invidiat.
La fel se ntmpl[ n cazurile parodiilor Elizabet (dup[ Liviu
Damian) ori S[ fie-al naibii cel care nu bea! (dup[ Nicolai
Costenco), ultima circulnd intens n mod oral, cu mult mai
intens dect opera-imbold, deloc proast[ de altfel.
Arta de parodist a lui Petru C[rare se v[de=te n chip convin-
g[tor =i n C[ciula =i paharul (dup[ Petru Zadnipru) =i C[n[\uia 199
g[zduirii (dup[ Andrei Lupan). Ca n multe alte parodii, dar
aici cu o verv[ deosebit de sclipitoare, Petru C[rare prinde
=i exprim[ n felul s[u spiritul operelor zeflemisite, reconstituie
adev[rul despre acestea, apelnd la poanta caracterizant[ =i
lesne memorabil[. Cnd v[d un pahar de vin,/ Scot c[ciula
=i m[-nchin./ Nu m[-nchin c[-a=a se cere,/ Dar c[-n el au
strns vierii/ Razele fierbin\i de soare,/ Sfnta bra\elor su-
doare... a scris Petru Zadnipru n una din cele mai inspirate
poezii, pe care o ncheie rostind un cuvnt bun despre Moldova
natal[ =i oamenii ei: Cnd v[d un pahar de vin,/ Scot c[ciula
=i m[-nchin./ Nu m[-nchin c[ mi-i a bea,/ Dar c[-n el Moldova
mea/ +i-a pus dragostea =i visul... Petru C[rare a intuit partea
comic[ a discursului poetic =i a ref[cut poezia ntr-un mod
zeflemitor, exagernd, ngro=nd culorile, arbornd seriozi-
tatea pe soclul unde se afl[ s-ar p[rea Zadnipru n persoan[:
Cnd v[d un pahar cu vin,/ Scot c[ciula =i m[-nchin;/ Cnd
v[d numai un pahar,/ M[ nchin mai mult fugar,// Dar plec
jos smerita frunte/ Cnd v[d dou[ =i mai multe/ +i pn la
p[mnt m[ plec/ Cnd v[d un butoi ntreg...
Zeflemeaua pornit[, parodistul exagereaz[ con=tient gestul,
sacru n inten\ie, al poetului, pn[ i dezv[luie aspectul comic:
Cnd v[d un pahar cu vin,/ Scot c[ciula =i m[-nchin./ Nu-1
nchin c[-a=a se cere,/ Ci s[ nu-l iau n-am putere... De ce
oare poetul n-are putere s[ nu ia paharul? C[ci m[-ndeamn[
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

to\i a=a:/ Ori l iei, ori nu-l l[sa!


Ca n pu\ine alte parodii, Petru C[rare a g[sit aici un final
umoristico-sarcastic potrivit cu inten\ia sa de a ar[ta comicul
ce s-a strecurat n poezia serioas[ a confratelui de breasl[:
Iar Moldova-i \ar[ mare:/ Tot butoaie =i pahare!/ Deci, ct
umblu pn[ sar[/ |in c[ciula sub\ioar[... =i mai ales: +i,
ct umblu, mi dau seama/ C[ Moldova e o cram[./ |ine-i,
Doamne, ve=nic harul!/ Jos c[ciula, sus paharul!
Atare parodii ale lui Petru C[rare constituie cu siguran\[
obiectul unei pl[ceri estetice =i, concomitent, al n\elegerii
adecvate a poeziei, autorul asumndu-=i, par\ial, =i sarcina
200
criticului literar, cultivator al gustului artistic evoluat.
Cu acela=i succes cultiv[ scriitorul epigrama, form[ a
poeziei lirice, de obicei de dimensiunile unui catren, care sati-
rizeaz[ tr[s[turile negative ale unei persoane, ale unei cate-
gorii sociale sau profesionale mai largi ori ale fiin\ei umane n
general, ncheindu-se mai totdeauna printr-o poant[ (a se vedea
citatul mai nainte Dic\ionar de termeni literari, pag. 145-146).
Laconismul nu este o piedic[ n calea relev[rii de c[tre autor
a unor adev[ruri profunde despre denun\[torul de ieri (agent
al securit[\ii), travestit acum n... poet: Ieri scriai denun\uri,/
Ast[zi poezii./ Astea sunt mai slabe:/ Am r[mas to\i vii...
(Unui cameleon), despre medicul care nu-=i onoreaz[
obliga\iunea: Cazul meu fusese grav,/ Azi v[ mul\umesc
frumos./ Am venit semibolnav/ +i plec semis[n[tos (Doctorul
meu). Zmbetul caustic al scriitorului st[ pitit n ns[=i formula
sprinten[ =i juc[u=[ a unui adev[r trist n fond, pe care
epigramistul l exprim[ ingenios: n fa\a anilor ce vin/ Nici-
cnd n-am s[ \i-o iert/ C[ mi-ai ntins paharul plin/ Cu sufletul
de=ert (Roman\[).
S[ nu se n\eleag[ de aici c[ parodiile =i epigramele lui
Petru C[rare n-au minusuri, nu sufer[ de imperfec\iuni regre-
tabile. Uneori parodistul prezint[ unilateral =i pn[ la urm[
eronat operele-imbolduri; el ia din acestea numai un aspect,
=i acela periferic, n m[sur[ s[-i poat[ alimenta tendin\a spre
zmbet ori chiar spre hohot pe seama confratelui de breasl[,
dup[ cum sunt cazurile parodiilor O poveste cu un bou (dup[
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

Vasile Vasilache) sau dintre parodiile de mai ncoace Magul


=i toiagul (dup[ Leonida Lari). Din con\inutul grav, foarte
important al poeziei E magul a Leonidei Lari, din ideea
extrem de pre\ioas[ a acestei opere Petru C[rare pare s[ nu se
fi nfruptat defel. n caz contrar de ce ar fi eviden\iat numai
jocul de culori semnificante =i alte tr[s[turi mai pu\in esen\iale
ale autoarei c[r\ii de zile mari care a fost =i r[mne Marele
Vnt? Ne putem imagina ct de mult l-am blama =i pe drept
cuvnt! pe un critic literar dac[ =i-ar permite o lectur[ att
de superficial[ a c[r\ii n cauz[
S[ nu se n\eleag[, de asemenea, c[ str[lucesc la fel de
sclipitor =i epigramele autorului. Petru C[rare este =i un epigra-
201
mist de for\[, mai ales n ciclurile Unor autori anonimi =i Mici
eroi de prin p[r\i de pe la noi, dar fa\[ de parodii catrenele
consacrate scriitorilor (poate cu excep\ia celui referitor la Vasile
Coroban) nu sunt nici prea ingenioase, nici pline de haz. Epi-
grama cere =i observa\ie fin[, pe care autorul e obligat s-o
materializeze n doar cteva versuri, =i atitudine etic[ lipsit[
de echivoc, pe care el urmeaz[ s-o exprime evitnd platitudinea
=i fraza comun[, obi=nuit[, uzat[, =i desigur! o form[ pro-
priu-zis literar[ captivant[. Spre marele nostru regret, C[rare-
epigramistul cedeaz[ de multe ori lui C[rare-parodistul.
Totu=i, c[r\ile de parodii =i epigrame purtnd semn[tura
lui Petru C[rare constituie o fericit[ =i pl[cut[ ocazie de a ne
destinde =i, concomitent, de a ne educa gusturile estetice.
Petru C[rare activeaz[ cu succes =i n domeniul dificil,
prin specificul s[u, al literaturii destinate celor mici. Piesa
Drum deschis a fost montat[ pe scena teatrului de p[pu=i
Licurici, b[ie\eii =i feti\ele noastre cunosc poemele lui despre
Ionic[ Tropo\el (a se vedea c[r\ile Ionic[ Tropo\el =i Vacan\a
lui Tropo\el), binevenit[ este =i cartea Urzicu\e, n care scriitorul
recurge cu succes la procedee umoristice, ironice, satirice. n
poezia Doctorul =i Mih[i\[, de exemplu, autorul mnuie=te cu
dib[cie dialogul =i respect[ firescul situa\iei imaginate =i acela
al personajelor pl[smuite. F[r[ vreo interven\ie retoric[ Petru
C[rare izbute=te s[ dezv[luie felul de a fi al copilului: pu\in
fricos, pu\in precaut, dar pn[ la urm[ spiritual, chiar inge-
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

nios. Mih[i\[, de ce fugi? l ntreab[ doctorul. Dar mata de


ce m[-mpungi? i r[spunde b[ie\elul printr-o alt[ ntrebare.
Vreau s[ scot boala din tine, i explic[ serios doctorul.
Mih[i\[, c[ruia frica i disp[ruse ntre timp, nu se pierde cu
firea; Da, dar m[ n\epi pe mine constat[ de data aceasta
el, sigur =i demn. Dup[ care doctorul se simte nevoit s[-i
vorbeasc[ de la egal la egal: Da, dar numai deocamdat[, /
Pn[ iese boala toat[,/ C[ pe urm[, vei vedea, / O n\ep
numai pe ea. Ce zice acum copilul? Depinde, f[r[ ndoial[,
de temperamentul =i de caracterul personajului. Dar =i de
m[sura n care scriitorul reu=e=te s[ g[seasc[ acele cuvinte,
202
care exprim[ adev[rul. Or, dup[ cum s-a putut deduce =i
din citatele anterioare, Mih[i\[ nu (mai) este un pap[-lapte.
El are spirit de observa\ie, e ndr[zne\, cuvintele i sunt t[ioase.
Mai mult, n vorbirea lui se strecoar[ o atitudine fa\[ de cele
ce se ntmpl[. +i nu este de mirare c[ vorbele rostite de el n
final sunt anume ale unui temperament (caracter): Dar s[ ei
un ac mai mare,/ C[ acesta nu prea doare.
Ultima afirma\ie a personajului are rostul unei poante umo-
ristice, ea ncununeaz[ cu un zmbet sincer =i cuceritor ntreaga
poezie =i drept consecin\[ aceasta se memorizeaz[, place.
n genere mai toate lucr[rile incluse n cartea Urzicu\e se
ntip[resc u=or n minte. Povestea b[ie\elului pe nume Arvinte
(Mama i-a pus ceas la mn[/ +i l-a prevenit pe fiu/ Ca de la
sc[ldat s[ vin[/ Pe la cinci, nu mai trziu./ ns[ a venit
Arvinte/ Tot trziu, ca nainte) este, ca =i dialogul dintre
Mih[i\[ =i doctor (din poezia analizat[ anterior), plin[ de
senin[tate sufleteasc[ =i de n\elegere prieteneasc[ ntre
personaje, n pofida divergen\elor fire=ti. Arvinte s-a sc[ldat
=i a prins pe=te,/ Iar pe maica o prive=te/ Drept n ochi, zicnd
=iret:/ Ceasul ista se gr[be=te,/ Poate c[ l duci la me=ter,/
Ca s[ mearg[ mai ncet Copilul nu este un r[uf[c[tor, el
pur =i simplu se ia cu joaca (fapt scuzabil), =i mamei nu-i
r[mne dect s[ se minuneze de ingeniozitatea fiului.
Iar nou[, cititorilor, nu ne r[mne credem dect s[
apreciem nalt acele poezii, n care Petru C[rare izbute=te s[
eviden\ieze prin imagini proaspete, prin dialoguri vii, prin
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

poante hazlii tr[s[turi psihologice =i modalit[\i de existen\[


=i de exprimare ale copiilor, care s[ ne plac[ sincer =i s[ ne
educe, chiar =i celor maturi, sensibilitatea, sim\ul umorului,
spiritul de observa\ie =i cel de ng[duin\[ fa\[ de unele defecte
scuzabile ale copilului.
Din p[cate, Petru C[rare nu este ntotdeauna conving[tor
=i proasp[t n poeziile destinate copiilor. Uneori el pune accentul
pe explica\ia direct[, pe afirma\ia frontal[ (plat[) a persona-
jului. Valoarea educativ-estetic[ a umorului se dovede=te n
felul acesta diminuat[, anihilat[ chiar, din cauza lipsei de
ncredere a scriitorului n posibilit[\ile sugestive ale imaginii,
n capacit[\ile interpretative ale destinatarului operelor sale.
203
El devine mentor, opera sa face educa\ie goal[, retoric[, pe
pu\in spus neconving[toare. n poezia (de fapt, pseudopoezia)
Mama \i-a luat creioane el d[ sfaturi care, orict de bune, nu
m[resc, ci dimpotriv[ mic=oreaz[ considerabil valoarea
educativ-estetic[ a situa\iilor imaginate. Mama \i-a luat
creioane,/ F[ pisici =i purcelu=i,/ +i ma=ini, =i avioane
ncepe scriitorul pe un ton care presupune sinceritatea =i
blajin[tatea. Prea bine, dar el sfr=e=te printr-o pova\[ sui-
generis, afirmndu-se ca autor didacticist: Dar auzi ce-\i spun,
Ioane, / n caiete,/ Nu pe u=i. ntr-o alt[ poezie, Mofturosul,
dup[ ce conduce inspirat dialogul bunic[i cu nepo\elul, ba
chiar dup[ ce dialogul captivant ne c[l[uze=te sigur spre o
idee etic[ important[, Petru C[rare s[vr=e=te gre=eala de a
consemna n mod retoric =i plat aceast[ idee, de a-i da citito-
rului mur[ n gur[: |ine minte, nu-i frumos/ Cnd e omul
mofturos. Ideea ar trebui s[ rezulte din imagine, din dialog,
ci nu s[ ia forma pove\ei, de care de altfel =i copiii sunt s[tui
chiar din fa=[. n alt[ poezie s[ mai zicem o dat[ pseudo-
poezie? scriitorul declar[ la fel de neprofesionist: Dragi
copii, un mic apel:/ S[ nu fi\i ca Tudorel! n atare cazuri
Petru C[rare pare s[ uite c[ =i literatura pentru copii, ba noi
am zice c[ n primul rnd literatura pentru cei mici, are meni-
rea nu att de a constata, ct de a sugera; nu att de a pov[\ui,
ct de a-l c[l[uzi pe cititor spre o idee etic[ important[ prin
mijloace concrete impresionante (situa\ii, conflicte), nu prin
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

formule abstracte; prin ceva nou, proasp[t, ci nu prin sfaturi


directe, plictisitoare, aflate la ndemna oricui.
Repro=[m scriitorului =i mult prea desele adres[ri c[tre
animale. A treia parte din poeziile la care ne-am referit sunt
despre Grivei, motan, veveri\[, iepure, urs, t[ura=, purcelu=,
c[prioar[ etc.
De dragul ritmului Petru C[rare folose=te incorect expresia
cu to\ii, pref[cnd-o n cu to\i (au murit cu to\i de fric[,
S[ cnt[m cu to\i un cnt). Se ntlnesc =i alte cazuri de
exprimare defectuoas[, fapt deosebit de regretabil n operele
destinate copiilor, adic[ cititorilor care au cea mai mare nevoie
204
de un vocabular curat =i de un limbaj corect, expresiv.
Obiec\iile de la urm[ ni se par cu att mai ndrept[\ite n
cazul lui Petru C[rare, cu ct scriitorul este capabil de perfor-
man\e =i n domeniul literaturii pentru copii. Mai ales autorii
talenta\i trebuie s[ evite deficitul de m[iestrie, care a devenit
la noi un fel de norm[ n c[r\ile pentru copii. Se scrie, nu o
dat[, despre fapte banale, autorii declarnd idei lipsite de
importan\[, permi\ndu-=i licen\e nepermise (cu deosebire
n literatura destinat[ cititorului n proces de constituire). Or,
Petru C[rare este un autor care poate da opere excelente copi-
ilor, opere care s[ se citeasc[ u=or, s[ se memorizeze temeinic
=i s[ educe eficient, prin pl[cere aleas[.
O men\iune aparte merit[ str[daniile scriitorului n dome-
niul dramaturgiei. Cartea Comedii (1988) cuprinde patru opere
destinate scenei Portretul, Str[inul, Umbra Domnului =i
Logodna cu bucluc ale c[ror personaje Mototol, Omul cu
masc[, +eptichin,V[l[tuc, Drda, P[s[rescu, Fli=-Bostan,
Focaprins, Crlig, +pigule\ etc. se prezint[ ca ni=te expresii
generalizatoare ale celor mai diverse universuumuri umane
contemporane. Autorul mnuie=te de minune arta replicii
spontane =i caracterizante, strnind hazul cititorului/specta-
torului, creeaz[ o atmosfer[ de mare ncordare psihologico-
intelectual[, finalul fiec[rei lucr[ri constituind o poant[ dol-
dora de semnifica\ii etice.
Dumnezeu =i P[rf[nuc Ivanovici din Umbra Domnului, de
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

exemplu, sunt prezenta\i n paralel ca doi sus-pu=i, autorul


urmrind scopul de a satiriza anumite metehne omene=ti =i
pl[gi sociale. Cnd ngeri\a ntreab[: Doamne, mai avem
oameni, i prime=ti?, Dumnezeu i r[spunde ca un birocrat al
epocii: Da ce, azi avem priiom? (audien\[). Cnd Sfntul
Petru l informeaz[ c[ doresc s[ fie primi\i n audien\[ suflete
care a=teapt[ nc[ de smb[t[, Dumnezeu i zice f[r[ s[ stea
pe gnduri: Spune-le c[ nu-s, lipsesc, m-au chemat la raion
Minodorei Dumnezeu i adaug[ s[ tr[iasc[ vreo cinci ani,
drept care i d[ o hrtie =i o ndreapt[: Du-te la raiispolkom.
Acestea =i alte episoade concrete, realizate de scriitor n
spiritul ateismului feroce al epocii, dovedesc arta autorului 205
satiric =i sarcastic.
Comedia Str[inul are la temelie o ntmplare de-a dreptul
nostim[: inten\ia unor =efi locali =i raionali de a organiza
nmormnt[rile pe nou, n stil optimist. Ea se remarc[ prin
replici surprinz[toare =i pe folosirea abundent[ a elementelor
de =arj[ =i grotesc, se cite=te cu pl[cere =i se preteaz[ obiectiv
mont[rii scenice.
Logodna cu bucluc e, n temei, o fars[. Autorul apeleaz[ la
substituiri de persoane, la confuzii de situa\ii, de nume =i roluri,
dintre personaje eviden\iindu-se Omul cu masc[, Orbul, Omul
pierdut =i altele care constituie ni=te aluzii serioase la
consecin\ele nefaste ale alcooliz[rii oamenilor, ntre care =i a
tinerilor ajun=i s[ se foloseasc[ de paharometru. Arta dialo-
gului e cu att mai apreciabil[, cu ct Petru C[rare scrie =i
despre tineri, despre probleme ale acestora, a c[ror rezolvare
depinde n ultim[ instan\[ tot de adul\i =i de metehnele lor.
Dar s[-i urm[rim pe viu ntr-o frntur[ de text. Studenta Viorica
vine la colegul s[u Gori\[ =i se simte ni\el njosit[. Cnd b[iatul
o mbr[\i=eaz[ =i vrea s-o asigure c[ al[turi de el o s[-i fie
bine, Viorica l ischite=te de ce crede c[ ea o s[ se c[s[to-
reasc[ anume cu el:
G O R I | { . Dar cu cine altul? Nu mpreun[ cu mine pierzi
serile cu plimbatul, iar eu paralele pe filmele n dou[
serii? (Suspect.) Nu cumva iar \i face curte =oferul cela,
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

cum i zice? Toderic[ Bout[rcat?


V I O R I C A . Nu Bout[rcat, ci Boub[lan.
G O R I | { . T[rcat sau B[lan, boul tot bou r[mne. Culoarea
nu d[ minte. Iar s-a luat dup[ tine?
V I O R I C A . V[leu, Doamne, ce jargon! Auzi, cic[, s-a luat.
Ce, e dobitoc, s[ se ia dup[ mine? Nu s-a luat, ci mi
face curte, de altfel destul de manierat =i n modul cel
mai insistent.
G O R I | { . Manierat? Cine? +oferul?
V I O R I C A . Nu. Numai nu el.
G O R I | { . Atunci cine? Cine-i noul tip, c[-l f[rm de-a
206
m[run\elul =i-l dau prin r[z[toare?!
V I O R I C A . Un student de la noi.
G O R I | { . Tot scamator, adic[, pardon, artist ca =i tine?
V I O R I C A . Da, numai c[-i n alt an.
G O R I | { . V[ juca\i cu dragostea, ca m\a cu =oricelul.
V I O R I C A . Ne juc[m?
G O R I | { . Dapoi nu i-ai spus aistui nou pretendent c[ e=ti
ocupat[ de mine?
V I O R I C A . I-am spus.
G O R I | { . +i el?
V I O R I C A . mi a\ine calea, cum zici tu
G O R I | { . A intrat n rol, cum zici tu.
V I O R I C A . Ba are inten\ii destul de serioase.
G O R I | { . +i aistuia cum i spune?
V I O R I C A . Maximilian.
G O R I | { . S[-\i stlce=ti limba, nu alta Iar numele de
familie?
V I O R I C A . De familie Bounegru.
G O R I | { . Bounegru? Alt bou! +i tu ce-i spui?

Situa\ii ca aceasta, care strnesc hazul, replici similare care


dovedesc harul autorului de a imagina oameni vii, exprimn-
du-se firesc, n func\ie de vrsta, profesiile =i interesele lor,
episoade imprevizibile, ca cea imediat urm[toare ntlnirea
a dou[ personaje (Viorica =i Gori\[) cu Maximilian Bounegru
mbr[cat n uniform[ de poli\ist fac lectura comediei
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

antrenant[ =i captivant[. Textul se caracterizeaz[ prin umor


spontan, femeile n etate care intr[ curnd n ac\iune ad[u-
gndu-i culori proaspete, arome verbale specifice satului
contemporan. Un personaj foarte important sub acest aspect
este Smaranda, o m[tu=[ a lui Gori\[. La ntrebarea nepotului
ce mai face tat[-s[u, ea anun\[ tema principal[ a comediei
s[-\i dea prin cap asemenea tr[snaie auzi, frate, s[ cau\i
un loc n \ara asta mare unde lumea nu s-ar ndeletnici cu
b[uturi spirtoase! +i pe oriunde a fost, s[rm[nelul de el, peste
tot a dat de moldoveni =i alte neamuri ntov[r[=i\i cu
paharul S-a =upurit bietul de tat[-t[u de a ie=it din or[=el =i
a dormit n cmp, altfel pn[ n ziu[ aveau s[-l nece n
207
b[utur[.
Problema alcooliz[rii satului moldovenesc este prezentat[
de autor pe fundalul unor ac\iuni ntreprinse de autorit[\i dup[
1 iunie 1985, deci de pe timpul decretului preziden\ial (n
fosta U.R.S.S.) de combatere a alcoolismului. n ac\iune intr[
Omul pierdut (Doamne, cnd ai mai v[zut paharul ista gol
n fa\a mea? Grele zile am mai ajuns! Pe de alde ai=tia ca
mine, clien\i nfr[\i\i cu paharul, ucazul ista ne-a dat gata.
Auzi, cic[ s[ lupt[m contra be\iei?!), Omul din pod (con=tiin\a
Omului pierdut), Stana (C[ a=a-i obiceiul la noi: cum a intrat
omul n cas[, trebuie s[-i pui paharul pe mas[), Omul f[r[
nume (Mie dup[ fiecare pahar mi se limpezesc min\ile
numai c[ uneori mi se limpezesc att de tare, nct uit totul),
Orbul (Eu cunosc culoarea vinului dup[ arom[), Omul
cu masc[ (So\ia mi-a naintat ultimatum: s[ nu mai beau.
Dar eu, vorba cntecului: Tot am zis c[ n-oi mai bea,/ Dac[
nu m[ pot \inea), badea Cepu=or (Ast[zi beau la cep),
de se nfirip[ un adev[rat carnaval al unor oameni alcooliza\i.
Finalul acestei logodne ca ntr-o poveste cu vrcolaci,
dup[ cum o nume=te Viorica, este oarecum ieftin fa\[ de textul
ntregii comedii (cu apari\ia copiilor ur[tori de Anul Nou),
dar impresia de ansamblu e favorabil[. Petru C[rare a prezentat
cu haz =i inspira\ie un tablou carnavalesc al satului cotropit
de alcool =i alcooliza\i, n care pn[ la urm[ r[mn nentina\i
numai dou[ perechi de ndr[gosti\i (Viorica =i Gori\[, Virginia
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

=i Costic[) =i Omul din pod.


Dar cea mai reu=it[ comedie din carte este Portretul. Perso-
najele acesteia sunt de-a dreptul terorizate de portretul unui
Necunoscut, ap[rut ca din senin pe peretele fabricii de covoare,
care dup[ mai mul\i ani de stagnare n produc\ie supram-
pline=te planul cu jum[tate de covor. Ce-i drept, pe aceast[
jum[tate de covor se vede numai Balaurul; F[t-Frumos,
conform compozi\iei covorului, e pe cealalt[ jum[tate. Dar
atmosfera se schimb[ dintr-o dat[, cnd directorul Mototol
observ[ portretul Necunoscutului. To\i frunta=ii fabricii sunt
lesne identifica\i, iar un portret r[mne al unui anonim, ceea
208
ce strne=te nedumerire, ba chiar suspiciune, devine povar[
pentru conducerea fabricii. Conduc[torul cercului de dansatori
propune s[-l dea jos de pe perete, dar el poate fi al unei
persoane importante sus-puse =i atunci, vorba aceluia=i director
Mototol: Persoana aceasta, necunoscut[ deocamdat[, a avut,
f[r[ doar =i poate, niscaiva merite deosebite. (Pune o vaz[ cu
flori sub portretul Necunoscutului.) Altfel nu ajungea s[ atrne
pe pere\ii no=tri! A atrnat omul n pace =i onor =i acum na-\i-o
bun[, vine tovar[=ul Zbanciu, un om f[r[ nici un merit, face
o dat[ zbanc! =i l scoate n doi timpi =i trei mi=c[ri. Drept
urmare dialogul referitor la portret cap[t[ accente foarte grave:
A U R E L . Octavian Gheorghevici, zice\i c[ a avut merite! Bine,
admitem c[ a avut cndva, dar dac[ acum nu le mai are?
M O T O T O L . Cum a=a: nu le mai are?
M A G D A L E N A . nc[ =i alta
A U R E L . Adic[, zic, dac[ dumnealui (arat[ la portretul
Necunoscutului) este deja scos de pe unde fusese cndva
numit
M O T O T O L (contrariat). Zici, n sensul c[ dac[ este scos
deja? (Ia napoi vaza cu flori) Mare ncurc[tur[ =i asta!
Dar de era s[ fie scos, am fi fost anun\a\i
Acesta e registrul stilistic al ntregii comedii. ntmplarea
cu portretul Necunoscutului, reac\iile spontane fa\[ de persoa-
na pictat[ developeaz[ caracterele personajelor, nainte de
toate ale directorului Mototol =i ale loc\iitorului acestuia
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

Magdalena. Umorul de situa\ie =i cel verbal sunt de-a dreptul


cuceritoare. Dramaturgul manifest[ o adev[rat[ art[ a remar-
cilor, ca n cazul cu punerea =i, n curnd, retragerea vazei cu
flori la portretul Necunoscutului. Petru C[rare nu se dezminte
nici n privin\a replicilor spontane, caracterizante, deosebit
de incitante. Este suficient ca Veronica, fata care conduce corul
fabricii, s[ afirme c[ pictorul Cl[tinici vrea s[-mi fac[ un
simplu portret, ca directorul Mototol s[ sar[ fript: Ce aud?
Portret? nc[ un portret? La ora actual[ noi nu avem nevoie
de portrete noi! Apoi, la scurt interval de timp: Pn[ n-o s[
preciz[m cine este nf[\i=at aici (arat[ la portretul Necunoscu-
tului), pictorul nostru nu va face nici o mi=care cu pensula
209
dumnealui! La replica lui Cl[tinici c[ autorul portretului este
un autor profund raional directorul Mototol =i exprim[ una
din grijile sale permanente: Dac[ vine pe la noi P[rf[nuc
Ivanovici sau tovar[=ul Doroban\, c[ l a=tept[m, sau vreun
str[in sau o delega\ie ntreag[, pe unde scoatem c[ma=a? Ce
o s[ le r[spundem cnd au s[ ne ntrebe de ce \inem pe pere\i
persoane, s-ar putea spune, f[r[ nume =i pa=aport?
Comedia Portretul adaug[ artei dramaturgice a lui Petru
C[rare nuan\e noi, elemente de bufonerie bine ncadrate n
text, venirea n colectivul fabricii a reprezentantului industriei
u=oare locale, a inspectorului de la minister +eptichin =i a
expertului n arte plastice Safta Aronovna dnd na=tere ctorva
r[sturn[ri de situa\ie zgomotoase =i relevante sub aspectul
profil[rii personajelor dn punct de vedere etic. Cu adev[rat
radical[ este ns[ r[sturnarea de situa\ie prilejuit[ de apari\ia
n colectiv a pictori\ei Adelaida Pripon, care l pictase pe
nsu=i directorul Mototol la propunerea ministerului de ramur[.
Bine, pe voi v[ mai n\eleg, le spune Mototol celorlal\i, v-a\i
temut de acest Necunoscut, adic[ de persoana mea, pentru c[
sunte\i subalternii mei, asta-i la mintea coco=ului. Dar eu, eu
s[ ajung s[ m[ tem de mine nsumi, de umbra mea, asta n-am
s[ mi-o iert niciodat[! pare s[ generalizeze semnifica\iile
comediei directorul fabricii. Apoi =i mai r[spicat: Ei, =i
dac[ acest Necunoscut n-a= fi fost eu, ci o cu totul alt[ persoan[,
parc[ trebuia s[ c[de\i cu to\ii n sperie\i?
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

Nu trebuia, dar prin mijlocirea comediei sale Petru C[rare


a dezv[luit nc[ un aspect esen\ial al epocii la care s-a referit
=i o seam[ de psihologii =i mentalit[\i formate (=i deformate)
de acea epoc[, numit[ oarecum juc[u= a stagn[rii, iar n
domeniul artei a realismului frumos, altfel zis socialist,
conform c[ruia omul chel =i must[cios (ca Mototol) trebuia
prezentat ca avnd un p[r bogat =i lipsit de must[\i, adic[
nfrumuse\at.
Ca =i poezia =i proza sa liric[, umoristic[, ironic[, satiric[,
pe alocuri sarcastic[, dramaturgia lui Petru C[rare dezv[luie
pe viu, impresionant =i memorabil, metehne suflete=ti =i intelec-
tuale =i pl[gi sociale, a c[ror con=tientizare s-ar putea s[ ne
210
mai purifice ntructva. Ea constituie o dovad[ n plus a vastei
disponibilit[\i creatoare a scriitorului =i ntrege=te n mod firesc
=i substan\ial portretul lui de crea\ie.

BIBLIOGRAFIE SELECTIV{

Ion Ciocanu, Petru C[rare: Stele verzi. n cartea lui:


Articole =i cronici literare, Chi=in[u, Editura Lumina,
1969; Rentlnire cu Petru C[rare. n Literatura =i arta,
1981, 9 iulie; Realitatea =i perspectivele parodiei. n cartea
lui: M[sura adev[rului, Chi=in[u, Editura Literatura
artistic[, 1986; Parodistul nostru num[rul unu. n cartea:
Petru C[rare, P[l[ria gndurilor mele, Chi=in[u, Editura
S[geata, 2000;
Minai Cimpoi, Condi\ia poeziei satirice. n cartea lui:
Disocieri, Chi=in[u, Editura Cartea moldoveneasc[,
1969; O istorie deschis[ a literaturii romne din Basarabia.
Edi\ia a III-a, Bucure=ti, Editura Funda\iei Culturale Ro-
mne, 2002;
Anatol Moraru, Poezia ca form[ de rezisten\[ la teroarea
istoriei. n cartea: Literatura romn[ postbelic[. (Inte-
gr[ri, valorific[ri, reconsider[ri), Chi=in[u, Firma edito-
rial-poligrafic[ Tipografia central[, 1998;
Timofei Ro=ca, Voca\ie umoristic[ =i curaj civic n poezia
lui Petru C[rare. n cartea: Literatura romn[ postbe-
lic[. (Integr[ri, valorific[ri, reconsider[ri), Chi=in[u,
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

Firma editorial-poligrafic[ Tipografia central[, 1998.

DESPRE LITERATURA, LIMBA +I ISTORIA NOASTR{


Valahii =i ardelenii au acela=i grai cu moldovenii; dar rostirea lor
este ceva mai aspr[, precum: giur, pe care valahul ]l roste=te jur...
Dimitrie CANTEMIR, Descrierea Moldovei, Chi=in[u, Grupul editorial Litera,
1997, pag. 227.
(Continuare n pag. 242)
SERAFIM SAKA
211

Prozatorul =i publicistul Serafim Saka s-a


n[scut la 16 martie 1935 n comuna Vancic[u\i (Bucovina). A
absolvit Universitatea Pedagogic[ de Stat Ion Creang[ din
Chi=in[u (1959) =i Cursurile Superioare de Regie =i Scenaristic[
din Moscova (1967).
A lucrat un timp n presa periodic[, impunndu-se aten\iei
publice prin articole curajoase de o verv[ nentlnit[ la colegii
de breasl[.
S-a produs n cinematografie, prin scenarii pentru scurtmetra-
jele Fntna =i Piatr[-piatr[.
+i-a ncercat puterile n poezie =i n dramaturgie, realizn-
du-se ns[ plenar n publicistic[ (Aici =i acum, 1976; Pentru
tine bat..., 1988; Basarabia n Gulag, 1995) =i n proz[ (Era
trzu, 1968; V[mile, 1972, Chi=in[u; 1990, Bucure=ti), Linia
de plutire (1987, Chi=in[u; 1993, Bucure=ti).
A activat n domeniul traducerii artistice, oferind cititorului
versiuni romne=ti inspirate ale unor opere dramaturgice din
Aleksei Ostrovski, Maksim Gorki, Vasilii +uk=in, Aleksandr
Vampilov, Viktor Rozov etc.
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

Este laureat al Premiului de Stat al Republicii Moldova


(1990).

Ca publicist, Serafim Saka a f[cut epoc[ n literatura


romn[ din Republica Moldova prin cartea sa de interviuri
Aici =i acum. Ingeniozitatea cu care-=i descosea interlocutorii,
complexitatea problemelor puse n discu\ie, arta de a construi
dialogul pn[ a-l ncheia cu o expresie incitant[ a mesajului
urm[rit =i promovat, f[r[ ca interesul cititorului s[ scad[ pe
parcurs, i-au fost recunoscute de la bun nceput. Ba nu numai
recunoscute, dar =i luate n considera\ie, de vreme ce pn[
212
=i din corectura manuscrisului au fost scoase momente =i episoa-
de care ar fi putut tulbura lini=tea func\ionarilor. n maniera
sa profund individual[, cu ntreb[ri-fulger pline de n\elesuri,
alteori de subn\elesuri, cu paranteze nea=teptate/neb[nuite,
menite s[-l a\\e pe interlocutor, s[-l predispun[ ori chiar s[-l
oblige la dest[inuiri esen\iale, apoi s[-l fac[ =i pe cititor s[ cu-
gete intens, autorul spunea pe nume unor lucruri prea pu\in
mediatizate n epoc[. Drept c[ o f[cea prin mijlocirea unor
personalit[\i ale timpului.
Nu este cazul s[ discut[m, aici, despre personajele dialo-
gurilor lui, deoarece Serafim Saka =i le alegea dup[ unicul
criteriu valabil: s[ genereze idei ndr[zne\e ori s[ le accepte
pe ale publicistului =i s[ aib[, prin urmare, ndr[zneala de a
le rosti, argumenta, ap[ra, promova. n literatur[ nu exist[
popoare mari =i popoare mici, r[spundea Ion C. Ciobanu la
o ntrebare subversiv[ a publicistului, =i faptul nsu=i c[ popo-
rul nostru ap[rea egalat oarecum cu popoarele civilizate =i
libere era un semn concret al ncerc[rii de a ie=i din cadrul arhi-
ideologizat al indica\iilor de sus.
Acela=i lucru n privin\a specificului crea\iei literare. Auto-
rul ntreab[ direct: Ce loc ocup[ ura, dragostea =i alte senti-
mente tari n crea\ia dumneavoastr[?, la care Ion C. Ciobanu
r[spunde instruindu-ne estetic: n literatur[ =i art[ se porne=te
din cu totul alt[ parte. Nici de la ur[ =i nici de la dragoste, ci de
la anumite r[ni, chiar personale. Cum porne=te scoica r[nit[
s[ fac[ perle, tot a=a porne=te =i un artist s[ creeze, n t[cere,
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

singur arznd. Japonezii ntruct am ajuns la perle au


descoperit secretul r[nirii scoicii, sporind pe cale artificial[
num[rul scoicilor produc[toare de perle.
Dar au ajuns la infla\ie, care a cobort pre\ul perlelor.
Concluzia: s[ nu simul[m r[nile, fiindc[ =i o dragoste
nemp[rt[=it[ poate genera o carte mare.
Ast[zi o afirma\ie ca cea din r[spunsul lui Ion C. Ciobanu
pare un loc absolut comun. Dar n contextul timpului ar fi sufi-
cient, credem, s[ ne amintim ct de mult s-a discutat despre
desp[r\irea dintre Gheorghe =i Rusanda, personaje din poves-
tirea Frunze de dor, sau dintre P[v[lache =i Vasilu\a din drama
Casa mare de Ion Dru\[, ca s[ n\elegem c[ disputan\ii aveau
213
motive serioase pentru a pune n aten\ia publicului cititor afir-
ma\ii ca aceea c[ =i o dragoste nemp[rt[=it[ poate genera o
carte mare.
Un alt intervievat, Vladimir Be=leag[, nu f[cea, la prima ve-
dere, dect s[ se dest[inuie cum a lucrat la romanul s[u Zbor
frnt, dar s[ nu uit[m c[ apelul scriitorului la soliloc era, la
1966, un lucru principial nou n literatura de la est de Prut =i
explica\iile romancierului se dovedeau extrem de instructive.
La ntrebarea publicistului Ce te-a f[cut s[ crezi c[ erai gata
s[ scrii frumosul roman Zbor frnt? Vladimir Be=leag[ \ine o
adev[rat[ prelegere valabil[ =i azi, cu att mai mult n aprilie
1972, cnd a fost definitivat dialogul: N-am =tiut =i nu m-am
gndit niciodat[ s[-l scriu. Cu att mai mult nu pot =ti dac[
ntr-adev[r este, cum zici, frumos. A fost o idee schi\at[ ntr-o
povestire de vreo cteva pagini, pe care am pierdut-o. Odat[
ns[, fiind ntr-un moment de mare durere sufleteasc[, am
nceput s[ scriu ca s[ scap de ea. Ie=ea sau nu ie=ea, asta nu
avea nici o importan\[. Era un moment de desc[rcare a
sufletului. Cam acesta a fost contextul psihologic interior. De
multe ori nu import[ subiectul pe care \i-l alegi, ci propria ta
stare sufleteasc[ interioar[, n care te afli n momentul
scrisului. Cineva spunea c[ un artist trebuie s[-=i doreasc[
toate nenorocirile care pot exista n via\a sa. E o idee crud[, dar
ce s[-i faci, asta e. Uneori nenorocirile l ocolesc pe om, =i
atunci te pomene=ti c[ le caut[. Crea\ia merge mn[ n mn[,
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

a= zice, se sincronizeaz[ cu durerea. ntr-o atmosfer[ de calm,


lini=te sau, cum spuneau grecii, ataraxie, nu se na=te nimic de
seam[, valoros...
Mai transcriem cteva afirma\ii deosebit de importante ale
scriitorilor intervieva\i de Serafim Saka, pentru a face palpa-
bil[ ideea c[ Aici =i acum a fost o carte ndr[znea\[ =i princi-
pial nnoitoare n contextul timpului, n parte constituind =i
azi o lectur[ util[ =i pl[cut[: Sunt recunosc[tor clipelor de
drastic[ ncle=tare, de incertitudine, tocmai pentru c[ ele mi-au
dat pre\ul adev[rat al cuvntului limpede, spus la timp, B[nu-
ielile dau cmp imagina\iei. Sunt un fel de opere deschise.
214
Adic[ con\in o doz[ de a=teptare, de neprev[zut, de neordo-
nat... ntr-un cuvnt, surpriza sau cel pu\in a=teptarea ei.
Iat[ de ce lumea umbl[ la fotbal. Meciul, de=i se desf[=oar[
dup[ anumite reguli, con\ine o doz[ de neprev[zut. Acest nepre-
v[zut n-ar strica deloc =i c[r\ilor (Liviu Damian), Majoritatea
tainelor literare \in de incon=tient, Una din bolile mele mai
vechi este laconismul. O fraz[ n plus m[ poate trezi noaptea
s-o =terg =i Chipul artistic este cifrarea unui gnd sau a mai
multor gnduri ntr-o culoare =i o dimensiune sau n mai multe
culori =i dimensiuni (Ion Dru\[), A evada dintr-un mediu, a
te ridica deasupra lui, chiar nen\eles pentru moment, este o
condi\ie a scriitorului de azi (Aureliu Busuioc), Timpul intern
se exprim[ prin bucuriile, dramele, visele, limitele,
contradic\iile ascunse n adncul fiin\ei noastre. De multe ori
noi nu =tim cum =i ce s[ extragem din noi ori, mai degrab[,
nu avem curajul s[ scoatem ceva. De aceea r[t[cim ve=nic
printre clasici. Or, noi ar trebui s[ fim nu att influen\a\i de
formula artistic[ a clasicilor, ct integra\i n angrenajul
sufletesc al acestora (Grigore Vieru).
Aici =i acum nu este numai despre literatur[ =i litera\i. Sera-
fim Saka a reu=it s[ pun[ n circula\ie o seam[ de idei =i
atitudini ale ctorva pedagogi, medici, juri=ti, ecologi=ti, ca
urm[toarele: S[tilii veacului nostru diverse industrii,
ntreprinderi mari =i mici, procese de chimizare a agriculturii...
ar trebui s[ ntoarc[ din nou n propriul lor circuit tehnic, pentru
depoluare, purificare =i rentrebuin\are, apele uzate =i Micile
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

ntreprinderi, unit[\ile industriale =i tehnice, sc[pate sau neluate


n vedere, polueaz[ n mod barbar apele =i mediul... Pe=tele
de la Glodeni miroase a petrol! Se ntreab[: de unde se ia petrol
la Glodeni? (Valeriu Ropot).
Serafim Saka apeleaz[, fire=te, la desfacerea firului n
patru, care constituie metoda unanim cunoscut[ =i recunos-
cut[ a autorului de interviuri de oricnd =i de oriunde. De
fiecare dat[ ns[ el adaug[ acestei metode =i ceva personal,
caracteristic numai eului s[u. +i n modul de a ncepe dialogu-
rile, =i n felul de a ntre\ine flac[ra inspira\iei celor care i
se dest[inuie, =i n felul de a ncheia discu\iile el =i-a nsu=it o
anumit[ art[ care face ca interviul s[ dep[=easc[ n chip sigur
215
condi\ia unui act pur cognitiv, informativ, instructiv.
Dialogurile sale se apropie de opera propriu-zis artistic[,
gra\ie pl[cerii care ne nso\e=te n procesul lecturii. Pl[cerea
vine, nainte de toate, dintr-o spontaneitate cuceritoare, de
parc[ nici cel care ntreab[, nici cel ce r[spunde nu =i-ar fi rev[-
zut textele dup[ stenografiere sau dup[ nregistrarea pe banda
magnetic[.
Mai e =i elementul surprizei, dictat de abilitatea cu care auto-
rul i a\\[ pe interlocutori sau de improviza\ia-fulger pe
care o face el drept r[spuns la o apostrofare a intervievatului
sau la o tentativ[ a acestuia de a curma dialogul.
n fine, Serafim Saka este psiholog =i n interviuri, =tiind
pe cine cum s[-l porneasc[ ori s[-l pun[ la punct f[r[ s[
dea gre=.
O evolu\ie considerabil[ a publicistului a atestat cartea
Pentru tine bat... n condi\iile restructur[rii =i transparen\ei
gorbacioviste Serafim Saka =i dezv[luia ca niciodat[ pn[
atunci calit[\ile de artist =i cet[\ean n articole ca Tragic
aerostat (a c[rui incisivitate s-a dovedit att de puternic[,
nct a speriat pn[ =i pe redactorii de bun[ credin\[ de la
editur[, care l-au l[sat dincolo de copertele c[r\ii), Mecena\i
=i imitatori =i Luceaf[rul la 25 de ani. Cu toate c[ n fosta
U. R. S. S. era deja declarat[ desc[tu=area con=tiin\ei omului,
un articol ca Mecena\i =i imitatori nu putea s[ apar[ liber n
R.S.S.M. =i autorul l-a publicat mai nti n s[pt[mnalul
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

curajos =i liberal Literaturnaia gazeta din Moscova, de unde


a fost preluat de Literatura =i arta.
Ascu\imea v[zului interior, agerimea scrut[rii problemelor
culturii =i n genere ale vie\ii noastre din anii stagn[rii brejne-
viste se conjug[ perfect n articolul acesta cu o verv[ stilistic[
f[r[ egal la noi. Verbul lui Serafim Saka este t[ios, problemele
abordate de el apar n toat[ acuitatea lor, stilul expunerii
m[re=te considerabil pl[cerea lecturii. ntr-o epoc[ de huzur
=i lncezeal[, cnd anomaliile vie\ii erau decretate tabu, am
avut parte =i de o ndrumare gre=it[ a procesului literar, =efii
respectivi manifestnd o vigilen\[ ucig[toare a tot ce era viu,
216
s[n[tos =i cu perspectiv[. n loc s[ ncurajeze cunoa=terea apro-
fundat[ a realit[\ii =i diversificarea iminent[ a modalit[\ilor
literare, ei sus\ineau o art[ mult mai subtil[, arta de a manipu-
la via\a, m[surndu-le pe toate cu propriul lor ar=in de-o
=chioap[, drept care literatura nu putea nicidecum dep[=i
un nivel literar direct propor\ional cu orizonturile nchise =i
competen\a profesional[ a celor care au condus-o...
Convingerea publicistului era c[, atenund conflictele,
mblnzind problemele =i pudrnd realitatea, nu f[ceam dect
ne autopulverizam, ajutnd n felul acesta minciunii s[
ngenuncheze adev[rul.
De vin[ a fost atmosfera infect[ a epocii de stagnare, care
s-a manifestat n cultivarea de la tribun[ =i de la cap[tul nev[-
zut al firului de telefon a unor opinii unilaterale asupra realit[-
\ii =i, n consecin\[, asupra artei: Pornind de la premisa c[
prosperam vertiginos n toate domeniile de activitate, literatura
=i alte arte erau nevoite s[ cnte voios =i s[ danseze vrtos,
chit c[ n realitate r[gu=iser[m de-a binelea =i =ontorogeam
de amndou[ picioarele.
n aceast[ manier[ =i cu aceast[ verv[ e scris[ ntreaga
carte Pentru tine bat...
Acum s[ z[bovim, fugitiv, asupra celei de-a treia c[r\i de
publicistic[ a lui Serafim Saka, Basarabia n Gulag, carte de
cea mai stringent[ actualitate n condi\iile n care o mare parte
a cona\ionalilor no=tri nc[ n-au con=tientizat barbaria =i geno-
cidul pe care ni le-au aplicat ru=ii =i n genere sovieticii, prin
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

politica de teroare pe teritoriile noastre, prin deport[rile masive


=i omorurile n mas[, operate n 19371938 n fosta Republic[
Autonom[ (Transnistria) =i dup[ 1940, n raioanele din dreapta
Nistrului.
Odinioar[ toat[ lumea =tia de lag[rele naziste Buchenwald,
Dachau =. a., dar nici pn[ n prezent nu to\i cunosc adev[rul
despre lag[rele K. G. B.-ului comunist Minlag (Inta), Recilag
(Vorkuta), Morlag (Kolma) etc. +tiind totul despre ciuma
brun[, noi nu =tiam nimic despre ciuma... ro=ie. De aceea scri-
itorul ne informeaz[, pe scurt: Nu este corect =i nici cre=tine=te
s[ compari ororile comise de dou[ regimuri criminale, dar dac[
totu=i am face-o, cele pe care le-au comis bol=evicii contra pro-
217
priului lor popor =i contra popoarelor cotropite sau anexate
le-ar ntrece pe departe pe cele comise de nazi=ti, fiind f[r[
ndoial[ cele mai odioase crime din ntreaga istorie a omenirii.
Basarabia n Gulag nseamn[ dezv[luirea concret[, pe baz[
de exemple vii, a adev[rului despre Rusia =i ru=i n rela\iile
lor cu noi, romnii de pe ambele maluri ale Nistrului. n acest
sens cartea lui Serafim Saka este una de c[p[ti pentru ori=icine
dintre noi. Dest[inuirile celor care au p[timit (Dumitru Crihan,
Dumitru Osipov, Vadim Pirogan, Alexandru Usatiuc, Gheorghe
Sp[taru, Vasile |epordei =. a.) constituie, luate laolalt[, o lec\ie
n urma c[reia chiar cel mai slab elev poate n\elege esen\a
rolului nefast al Rusiei =i al ru=ilor n destinul nostru oropsit.
Serafim Saka a avut inspirata idee de a discuta =i despre rela\iile
noastre cu Rusia =i ru=ii de azi, mai exact despre conflictul
armat de la Nistru din 1992, pus la cale n Kremlin, despre
posibilit[\ile =i c[ile Unirii noastre cu Patria istoric[ Romnia,
despre necesitatea con=tientiz[rii de c[tre fiecare dintre noi a
adev[rului =tiin\ific =i istoric (a se vedea dialogurile sus\inute
cu Dumitru Jantoveanu =i Anatol Plugaru; din ultimul cit[m
cteva afirma\ii concludente: Rusia nici nu poate n\elege c[
nu are ce c[uta n mun\ii Pamirului, n Karabah, Abhazia =i
Transnistria, To\i acei ce s-au n[scut =i au tr[it aici de la
1812 ncoace (cu excep\ia perioadei 1918 1940) au =tiut despre
romni numai att =i numai aceea ce a g[sit de cuviin\[ ma=ina
ruseasc[ de stat s[ le spun[, Ne-am fi putut reuni cu |ara,
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

dac[ basarabeanul, moldoveanul ar n\elege c[ numai =i numai


cu Romnia putem fi cineva pe aceast[ planet[. S[ fii att de
singur ntr-un ocean slav =i s[ nu n\elegi acest lucru este mai
mult dect o eroare istoric[, Noi suntem nc[ r[t[ci\i, ame\i\i
de otrava, de m[tr[guna asta slav[...).
Basarabia n Gulag este expresia dens[ =i concludent[ a unor
adev[ruri social-politice pe care mai avem a le con=tientiza.
Pecetea unicit[\ii =i inconfundabilului marcheaz[ =i
activitatea lui Serafim Saka nuvelistul =i romancierul. Dac[
n publicistic[ el a introdus ndr[zneala unor ntreb[ri prea pu\in
obi=nuite n contextul timpului, iar prin mijlocirea interlocu-
218
torilor bine selecta\i =i abil descusu\i =i cutezan\a unor r[s-
punsuri pe potriva ntreb[rilor, n nuvelele de nceput proza-
torul a ncercat o scriitur[ singular[ n contextul literar est-pru-
tean, O lec\ie de omenie sau La masa t[cerii cucerindu-ne mai
curnd prin setea autorului lor de nnoire a stilului, a limba-
jului. Cu timpul Serafim Saka a trecut la roman, dar nc[ o
nuvel[ a sa trebuie pomenit[ aici, de vreme ce nici Vasile Coro-
ban, criticul erudit =i de mare autoritate n epoc[, n-a fost n
m[sur[ s[-i aprecieze noutatea, modernitatea. Numind-o po-
vestire n stil modern, criticul obiecta c[ n ea comportarea
grotesc[ (autorul nu poate evita exagerarea!) a eroilor ne
ndep[rteaz[ considerabil de pulsul vie\ii. Totu=i, autorul stu-
diului Romanul moldovenesc contemporan n-a putut s[ nu
ncline spre ceea ce aducea proasp[t scriitorul prin nuvela sa
ntoarcerea noastr[ de o clip[: Experien\a lui Saka e interesan-
t[, ns[ numai ca experien\[ (pag. 279). (Anticipnd, putem
spune aici c[ nuvela n cauz[ a constituit, ulterior, punctul de
plecare pentru romanul Linia de plutire.)
Modernitatea anun\at[ n nuvelistica scriitorului s-a f[cut
sim\it[ curnd n romanele sale. V[mile, de exemplu, a strnit
critici aspre, autorul rev[zndu-l serios de cteva ori. n
varianta Editurii Ulise din 1990 sunt indica\i anii 1971-1979;
1986. Ar fi instructiv[ o analiz[ comparativ[ a edi\iilor roma-
nului. Aici ne referim la edi\ia 1990, subliniind de la bun nce-
put c[ autorul se dovede=te un spirit totalmente refractar practi-
cilor nvechite, scriiturii mimetice, calapoadelor literare. El
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

gnde=te pe nou, asimilndu-=i temeinic experien\e artistice


n adev[r moderne. n planul din fa\[ e un personaj original,
arhitectul Delaoancea, nen\eles/neacceptat de conducerea
institu\iei n care a lucrat cu d[ruire, cu ndr[zneal[ =i, n
fine, cu rezultate notorii. ntr-o clip[ de fierbin\eal[, cauzat[
de punerea la conservare a proiectului s[u inovator, Delaoan-
cea =i prezint[ demisia: V[ rog s[ ne izb[vi\i pe Noi de Voi
(e chiar cererea pe care a scris-o ziaristul Saka, nevoit =i el
s[ plece, pe timpuri, de la serviciu, din cauza unor =efi obtuzi).
Captiv al apartamentului s[u, Delaoancea tr[ie=te o criz[
acut[, dialogheaz[ intens cu so\ia sa, Irina, cu vecinul s[u,
Gologan, =i mai ales cu... sine. Dialogurile =i monologurile
219
sunt de o verv[ rar ntlnit[, v[dind firea complex[ a protago-
nistului romanului, p[trunderea lui la r[d[cina relelor ce
dominau activitatea arhitec\ilor. Tot umblnd ncolo =i ncoace
prin ct \inea holul-salon, din cnd n cnd =i arunca ochii
prin voalul transparent de la fereastr[, prin care se vedeau n
acea diminea\[ nemaipomenit de clar cele trei etaje =i maca-
raua, bra\ul nalt al c[reia ncremenise de dou[ luni peste un
nceput de nou etaj. Al treilea din cele dou[zeci =i opt proiec-
tate. O speran\[ n care =i nmormnta un trecut arhitectural
=i peste care credea s[-=i nal\e alte vis[ri. Arhitecturale, dar
=i omene=ti, dac[ Irina a atins cota de sus a discordiei, punnd
um[rul acolo unde era tocmai cazul s[ se fac[ zid de netrecut.
Pentru c[ ceea ce propunea Delaoancea era la acea faz[ un
copil nou-n[scut care avea nevoie de condi\ii de cre=tere:
dragoste, mngiere, iar n cazul lor =i un pic de curaj =i o
absolut[ neteam[ c-ai putea pierde ceva. ntr-un cuvnt,
cutezan\[, =i nu coautorat! Convingeri, =i nu dubii, ndoieli =i
dubluri care s[ trezeasc[ spiritele nec[ut[toare de noi posibi-
lit[\i de n[l\are ntr-o zon[ declarat[ seismic[, ca, pn[ la
urm[, s[ porneasc[ demolarea n mas[ a centrului. C[ doar
n-ai s[ te ntinzi la nesfr=it cu cele cinci-nou[ etaje...
Era proiectul care-i luase mul\i ani de munc[ =i c[ut[ri
=i care fusese calificat de Consiliul superior al arhitec\ilor ca o
nou[ variant[ a vechii Utopii...
Situa\ia era agravat[ de faptul c[ pentru conservarea proiec-
tului se pronun\ase, n cele din urm[, =i Irina. De aici tensiunea
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

extrem de nalt[ a textului, tensiune care se transmite molipsi-


tor cititorului, mai ales c[ ntreg textul e pres[rat cu fraze de
un colorit inconfundabil. De exemplu: n loc s[ se spun[ sincer,
deschis =i cu toat[ principialitatea, de care d[m tot mai rar
=i mai rar dovad[, c[ nu avem o experien\[ anume, c[ nu
ne bntuie prea mari doruri de n[l\are, c[ avem o tehnologie
napoiat[, voi teoretiza\i seismele..., Orice dovad[, adus[
colectiv contra unui individ n lipsa acestuia, s-a dovedit, de
cele mai multe ori, scornire, minciun[ =i dezm[\ moral...,
Ct[ grij[, tovar[=i, pentru cei care au uitat c[ mai au pe
lng[ strictele dumnealor preocup[ri =i griji personale =i
grija vie\ii la crma c[reia au fost pu=i!, Dac[ ne gndim
220
numai la azi =i deprin=i cum suntem s[ t[r[g[n[m =i s[
tragem m\a de coad[ , mai ntotdeauna =i n toate vom
ajunge a doua zi. Pomenindu-ne n felul acesta toat[ vremea
ieri. Azi tr[im ieri-ul nostru arhitectural, mine vom tr[i azi-
ul =i abia poimine va fi azi pentru noi.
Am transcris aceste exemple pentru a eviden\ia =i natura
gndurilor/ideilor/atitudinilor lui Delaoancea, =i stilistica
romanului, verva scriitorului, puterea de seduc\ie a frazei aces-
tuia, cu condi\ia desigur c[ cititorul a n\eles regimul stilistic
al operei, s-a aclimatizat la el =i e n m[sur[ s[-l savureze.
Dar toate acestea constituie planul prim, de suprafa\[, al
V[milor. n adncimile sale romanul vizeaz[ ntreaga concep\ie
de gndire =i de existen\[ a epocii de stagnare, con\inutul lui
ideatic fiind unul de cea mai mare gravitate etic[ =i social[.
Se adaug[ dezinvoltura scrisului nsu=i, pl[cerea cu care
Serafim Saka descoper[ la tot pasul expresia pitoreasc[, ade-
sea paradoxal[, pune n lucru am[nunte =i detalii de o aprecia-
bil[ putere sugestiv[, ca statueta lui Nefertiti =i ceasul oprit la
ora =ase, echivalent al opririi vie\ii ns[=i n tot timpul reflec\i-
ilor, dialogurilor =i monologurilor lui Delaoancea, decor care
se schimb[ brusc =i radical n finalul romanului, imprevizibil,
pitoresc =i foarte sugestiv: Delaoancea apuc[ ur\enia de Cap
aceast[ nou[ rentrupare a faraoanei =i, ridicnd-o sus, ct
putu de sus, i f[cu vnt de podea. O detun[tur[ puternic[,
una ca de supersonic la dep[=irea vitezei rivale, umplu spa\iul
din jur. Capul r[mase ns[ ntreg, de parc[ ar fi devenit ntre
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

timp de bronz.
ncremenit[ pn[ atunci la ora cea mai de jos =ase ,
pendula =i relu[ tic-tacurile =i, o dat[ cu ele, timpul ncepu
s[ se mi=te =i el n casa arhitectului...
Spiritul inovator, iscoditor am zice, modelarea inspirat[
=i original[ a frazei, privirea scrut[toare n psihologia =i men-
talitatea oamenilor din preajm[ au conlucrat eficient =i la
elaborarea romanului Linia de plutire. Mai pu\in dramatic n
sensul sond[rii interiorului de c[tre personajul principal, acest
roman cuprinde, n schimb, o lume relativ variat[ de personaje,
majoritatea din lumea artei. Liantul romanului este Costin,
fost cronicar teatral =i student, nevoit s[ p[r[seasc[ Chi=in[ul
221
pentru mult timp (ceea ce n epoca stalinist-brejnevist[ nu era
o raritate). Acum Costin se ntoarce =i-=i g[se=te fo=tii cunos-
cu\i ntr-o degradare general[, pe care ns[ ei, fo=tii cunoscu\i,
nici n-o con=tientizeaz[. A fost nevoie s[ revin[ la ba=tin[ un
Costin care s[-i vad[ =i s[-i n\eleag[ n esen\a lor mocirloas[,
v[duvit[ de ideal ori m[car de tendin\a spre acesta. La vorbele
lui Alexandru, poate cel mai curat la suflet dintre fo=tii
cunoscu\i, c[ prostia asta omeneasc[ se \ine de noi ca molusca
de fundul cor[biei =i ne trage, pn[ la urm[, la fund, Costin
reflecteaz[ lucid =i n\elept: n fiecare din noi exist[ o linie
de plutire care ne arat[ ct poate suporta =i bune, =i rele o
via\[ de om, dar =i via\a n general...
Toate personajele romanului Jelea, Leon Cavalul, zis =i
Solo, Coca, Alec, Jorj etc. apar raportate, ntr-un fel sau altul,
la aceast[ linie de plutire, n func\ie de care cititorul le intuie=te
nivelul de moralitate =i demnitate. Linia de plutire este, a=adar,
o metafor[ care semnific[ iner\ia =i lipsa de elan ntru dep[-
=irea acesteia, personajele romanului compl[cndu-se ntr-o
existen\[ precar[, amintind prin ceva literatura modernist[
cu vie\i e=uate, degradate, pierdute din cauza unei ambian\e
care nu stimuleaz[ afirmarea, ascensiunea, perfec\iunea mora-
l[ a omului, n particular a omului de art[.
Serafim Saka a avut =i n cazul acestei opere intui\ia
unor adev[ruri nu doar par\iale (pe care le-au n\eles mul\i
nc[ n epoca stagn[rii), ci a adev[rului general, g[unos, chiar
putred. Apoi a avut priceperea de a-l dezv[lui cu mijloacele
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

sale, prin dialoguri de mare putere caracterizant[, prin


observa\ii fine, concentrate n formule memorabile, ca aceea
dintr-o replic[ a lui Jelea: S[ fii Cezar =i s[ te temi de propria
ta moarte, ca cel mai nenorocit =oricel prins n curs[, asta
se cere acum de la mine... Iar eu am nv[\at s[ fiu ori una, ori
alta. Ori =oricel, ori mp[rat... Este peste puterile mele s[
tr[iesc pe scen[ =i ct mai natural posibil ceea ce n-am
avut de unde vedea nici m[car n vis! S[ fi fost vreodat[ la
Roma, s[ fi urcat, m[car pn[ la jum[tate, pe vreo piramid[...
A=a ns[ ce m[ fac eu cu psihologia mea brigadiereasc[..?,
prin metafore ca cea din titlu =i prin simboluri ca acela al
becurilor aprinse n noapte de Alec s[ se vad[ pn[ h[t
222
departe n cele patru z[ri...
Linia de plutire este, a=adar, radiografia provincialismului
ca mentalitate =i fenomen antisocial: ]nchistare, incultur[,
dublat[ de agresivitate, gruj[ de treburile altuia, aplauze
menite s[ eviden\ieze neap[rat un mare maestru, iar auto-
rul un spirit neconformist =i incomod, prezen\[ intelectual[
deosebit[ ]n contextul cultural basarabean.(Mihai Cimpoi,
O istorie deschis[ a literaturii rom`ne din Basarabia. Edi\ia a
III-a, rev[zut[ =i ad[ugit[, Editura Funda\iei Culturale Rom`ne,
2002, pag. 189).

BIBLIOGRAFIE SELECTIV{

Ion Ciocanu, Virtu\ile colocviului. n s[pt[mnalul


Cultura, 1976, 27 noiembrie; Din fr[mntul necunten
al vremilor, Chi=in[u, Editura Literatura artistic[, 1988;
Spunerea adev[rului necesar. n cartea: Serafim Saka,
Pentru tine bat..., Chi=in[u, Editura Literatura artistic[,
1988; Carte de c[p[ti. n |ara, 1995, 29 august;
Mihai Cimpoi, Postfa\[. n cartea: Serafim Saka, Linia
de plutire, Chi=in[u, Editura Literatura artistic[, 1987;
O istorie deschis[ a literaturii rom`ne din Basarabia. Edi\ia
a III-a, rev[zut[ =i ad[ugit[, Editura Funda\iei Culturale
Rom`ne, 2002;
Dan M[nuc[, Un romancier =i trei personaje. n Lucea-
f[rul, 1991, nr. 32;
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

Ioan Adam, Dincolo de oceanul Prut. n Vocea Rom-


niei, 1994, 27 aprilie. (Reprodus n Literatura =i arta,
1994, 18 august);
Lauren\iu Ulici, Un prozator basarabean. n Romnia
liber[, 1994, 3 august;
Nicolae Negru, n\elegerea suferin\ei. n Basarabia,
1996, nr. 5-6;
Arcadie Suceveanu, Cavalerul lui Altceva. n cartea
lui: nfruntarea lui Heraclit, Chi=in[u, Grupul editorial
Litera, 1998.
ANATOL CODRU
223

Poetul =i cineastul Anatol Codru s-a n[scut


la 1 mai 1936 n satul Malovata Nou[ (Transnistria). A absolvit
Universitatea de Stat din Moldova (1963) =i Cursurile Superioare
de Scenaristic[ =i Regie din Moscova (1971). A lucrat n presa
literar[ =i la Editura Cartea moldoveneasc[, iar din 1993 este
pre=edinte al Uniunii Cinea=tilor din Moldova.
A debutat editorial cu placheta de versuri Nop\i albastre
(1962). Alte c[r\i de poezie: nd[r[tnicia pietrei (1967), Feciori
(1971), Portret n piatr[ (1978), Piatra de citire (1980), Mitul
personal (1986), Bolta cuvntului (1997), ntmplarea mir[rii
(1998), Ruperea din nefiin\[ (1999), Piatra de citire (2000; o
alt[ edi\ie 2003)...
n cinematografie s-a afirmat prin filmele documentare
Trnta, Alexandru Pl[m[deal[, Arhitectul +ciusev, Dimitrie
Cantemir, Mihai Eminescu, Vasile Alecsandri, Ion Creang[, Sunt
acuza\i martorii (Marele premiu la Festivalul interna\ional de
filme, Cehoslovacia, 1990). (Pentru filmele-portrete n 1981
Anatol Codru a fost distins cu Premiul tineretului. n 1990
devine laureat al Premiului de Stat al Republicii Moldova.)
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

Activeaz[ =i n domeniul traducerii artistice.

Numit[ pe deplin ntemeiat un ferment al nnoirii poetice


=i poietice (Mihai Cimpoi), poezia lui Anatol Codru s-a impus
aten\iei publicului =i criticii de specialitate de la chiar placheta
de debut Nop\i albastre (1962) printr-o efervescen\[ deosebit[
a scrisului, autorul dovedind o imagina\ie bogat[ =i o capaci-
tate rar ntlnit[ de a mnui cuvntul =i de a-i desfereca energiile
l[untrice, latente. O poezie timpurie, din care cit[m: Hai,
tat[, s[ vorbim despre arat,/ C[-a prim[var[ iar se-agit[ plo-
pii,/ Iscoditori, de parc[-s ni=te dropii/ Cu un picior pe brazd[
224
ridicat, nu va s[ nsemne numai cultivarea unor imagini plasti-
cizante insolite (plopii ca ni=te dropii...), ci =i un angajament
al autorului s[ pun[ cuvntul s[ are adnc =i drept, cum o
face plugul tat[lui s[u: Te-oi n\elege, dintr-o c[t[tur[,/ C[-i
mult de lucru =i-i departe-n cap[t,/ +i voi munci mereu, privind
la dreapta,/ s[-mi fie ca la tine ar[tura.
Convingerea lui Anatol Codru c[ verbul ar[ s-a p[strat =i
mai ncoace, cnd poetul =i descoperise simbolul pe care avea
s[-l exploateze cu perseveren\a salahorului fanatic: piatra. Dar
acum poetul se identific[ metaforic =i ingenios cu pietrarul:
Eu cu dalta, de cnd snt,/ Am desc[lecat cuvnt,/ Ca s[-i
fac de jur[mnt/ Istui grai care mi-i dat./ S[ nu-l n[rui n
p[cat,/ S[-l nal\ =i s[-l mbun/ Cu ce-i mare la om bun,/
Despuiat de r[u =i ceart[ / Dulcele cuvnt de piatr[,/ Ca s[-l
rnduiesc n c[r\i,/ Cum e lespedea-n cet[\i... (Piatr[ cu frun-
tea m[noas[...).
Cultul cuvntului =i al metaforei constituie primul semn al
crea\iei lui Anatol Codru. F[r[ s[ minimaliz[m str[duin\ele
=i chiar realiz[rile nici unui alt poet de la noi, ne vedem obliga\i
s[ observ[m c[ Anatol Codru este cuvnt ca nimeni altul dintre
confra\ii de breasl[ contemporani. Vine el din Tudor Arghezi
sau din Nichita St[nescu sau poate din ambii clasici romni,
Anatol Codru vine =i de la ba=tina sa cu un grai pitoresc: La
bine =i la r[u gura ni-i price:/ Gur[ de rai, gur[ de lup, gur[
de =arpe,/ Gur[ de tun =i gura lumii, zicem... Gura, dar =i
cuvntul, au menirea de a comunica adev[rul adev[rat: O,
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

noi vorbim, o, noi gndim! Cuvntul ar[!/ Gura e turnul vorbei


noastre sfinte / S[ nu min\im vorbind, n[scnd cuvinte!
Extravagant la prima vedere, mp[timit al model[rii origi-
nale a cuvntului =i a frazei (Nu confunda ierbi cu b[rbi,/
Nici lupi cu miei./ Dac[ mi=c[ idei,/ substantivul e verb),
Anatol Codru nu face metafore; gndirea sa e metaforic[ prin
obr=ie, prin defini\ie, n esen\[. Elementul de baz[ al crea\iei
sale nu este metafora n sine, ci ideea =i sim\irea, fapt
dest[inuit de scriitor n poezia Deci, verb mai nti: Metafore
nu-s,/ Ideile snt./ Mai sus de cuvnt/ Sim\ire am pus.
Motivul poetic al pietrei, dominant n crea\ia lui Anatol
Codru, se nvrednice=te de o explorare/exploatare n m[sur[
225
s[ nvedereze n mare m[sur[ felul de a exista literar al scri-
itorului. Piatra este, pentru el, totul: vatr[ str[mo=easc[, iubire
pentru aceasta, nemurirea celui ce-=i iube=te vatra: ...+i-apoi,
vatr[, n-am s[ mor/ Nici de flori =i nici de piatr[,/ +i-apoi
dor de-al tuturor,/ C-am s[ fiu ct piatra-n vatr[,/ +i-apoi
piatr[ c[ traiesc,/ +i-apoi piatr[ c[ mai snt,/ +i-apoi piatr[
c[ iubesc/ Piatra asta de p[mnt.// Piatra frun\ii mi-i fier-
binte,/ De piatr[ s[ nu m[ vindec... ntr-o alt[ poezie, din
acela=i ciclu Piatra omului, scriitorul dest[inuie alte semni-
fica\ii ale motivului dominant al crea\iei sale: Cugetat[, piatra
este modul concret al materiei primare/ n punctul ei maxim
de a se umaniza./ Imprimndu-i fizionomia sentimentelor
noastre,/ Piatra devine unghi de vedere,/ Concept/ +i atitudine
=i poate fi citit[ cu inima/ la toate tim /pu / ri / le...
O poezie de glorificare a str[mo=ilor no=tri se ntemeiaz[
anume =i mai cu seam[ pe imagini n care predomin[ piatra:
Piatr[ mult[ pe str[mo=ii/ Sub amurgurile ro=ii,/ Cnd se
piatr[ n sfin\it/ Anii care i-au pietrit,/ C[run\i\i, =i-n preajma
lor / Piatra p[timirilor/ Purtat[ pe cre=tet sus / Piatra cea
f[r[ apus...
Nimic extravagant aici; e fr[mntarea original[ a cuvin-
telor =i frazelor, pn[ se ajunge la verbul a (se) pietri pentru
anii care au fost tr[i\i =i se apropie de asfin\it ori chiar
de ce nu? de sfin\it.
Explorarea ingenioas[ a motivlui poetic al pietrei i permite
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

lui Anatol Codru s[-=i descopere intui\ii neb[nuite ale lucru-


rilor, s[ ne pun[ n fa\a unei ntregi avalan=e de metafore inso-
lite, generatoare de sugestii lirice surprinz[toare. Faptul c[
nu reu=im s[ traducem n limbaj no\ional, curent, obi=nuit o
poezie ca Pe sub r[s[rit de lun[... nu trebuie tratat ca un minus
ori un cusur al ei; mai curnd abia n atare poezii Anatol
Codru =i realizeaz[ inten\ia de a dezv[lui sensuri =i semnifica\ii
altfel neb[nuite ale metaforei/simbolului de care =i-a legat
destinul crea\iei. Citim Pe sub r[s[rit de lun[/ Piatra fiica =i-o
cunun[/ Cu-un fecior Ion-a-Pietrei/ Din cuprinsurile pietrei;/
Lng[ ctitorii ovale/ Din adncul dumisale.../ +i-a pus piatr[-n
226
cing[toare / Numai piatr[ de odoare,/ La br[\[ri / Piatr[
de fier,/ La ureche / Piatr[ veche,/ Iar la buze / Piatra frun-
zei,/ La grumaz / Piatr[ de-olmaz,/ +i la frunte / Piatr[ scum-
p[,/ Iar n plete / Piatra pietrei... =i r[mnem impresiona\i
de mul\imea nuan\elor de sens pe care le b[nuim n pietrele
din care =i-a cl[dit poetul opera, nuan\e intraductibile n
limbaj direct, prozaic, obi=nuit, dar att de neao=e, folclorice
am zice, ca =i tonalitatea spunerii poetice.
La fel procedeaz[ scriitorul n poeziile M-am legat cu dor
de piatr[, Cntec n piatr[ =. a.
ntructva mai aproape de literatura cu care ne-am
obi=nuit, poezia Pietrarii debuteaz[ cu imagini insolite, proprii
stilului autorului (Din stran[ cerul =i r[stoarn[/ Talazul
orgilor de-argint/ +i luna rupe noaptea-n coarne/ +i noaptea
cade la p[mnt), continu[ cu versuri dominate de cultul
pietrei (+i peste tot tot z[ri de piatr[ / De sus, de jos, de
peste tot. / Cobori =i urci. +i-n alt[ piatr[ / Din piatra pietrei
piatr[ scot/ Pietrarii: ce imens adnc, / Ei parc[-n albul pietrei
ning...), pentru ca abia n final s[ citim un portret viu al
pietrarilor care s-au cioplit n stnc[,/ Cu alte stnci s-au
contopit,/ +i cnt[ piatra din adncuri/ Spre cer cu glas de
om trudit =i s[ con=tientiz[m rostul etic al muncii lor: Ce
cntec alb! Curat ca firea/ Pietrarilor ce l-au urcat/ Departe,
=i-n nem[rginire/ n blocuri l-au cristalizat.
Imaginea simbolic[ a pietrei =i l[rge=te considerabil aria
de semnifica\ii, pn[ d[m de expresia ei atotcuprinz[toare:
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

Tot p[mntul e o piatr[ suferind[ de dor. Este poezia n care


piatra semnific[ ceva deosebit de fragil, ginga=, imposibil de
atins cu uneltele brutale obi=nuite: La un masacru de piatr[
nicicnd nu se va ajunge./ Tot p[mntul e o piatr[ suferind[
de dor./ Numai coarnele melcului dac[ vor putea-o str[punge,/
Numai lacrima de pe roua unui izvor.// Numai s[getarea
p[s[rii din nem[rginirea l[untric[-a oului,/ Numai din\ii de
lapte ai pruncului care se z[misle=te n snge...
Abordarea motivului poetic al pietrei, ndemnarea =i iscu-
sin\a poetului de a sugera de fiecare dat[ altceva, r[mas la
stadiul inefabilului artistic, echivaleaz[ cu un act de m[iestrie
literar[.
227
Dar universul poeziei lui Anatol Codru nu se reduce la explo-
rarea motivului pietrei. n c[r\ile de mai ncoace =i n ciclurile
de versuri tip[rite n chiar ultimul timp poetul =i dezv[luie
fa\ete inedite ale harului de a imagina spectacole verbale
nea=teptate nici chiar n cadrul poeziei sale att de ndr[zne\e.
Un exemplu concludent este poezia Ce iarb[! Aici metafora
ierbii, asocia\iile pe care ni le prilejuie=te aceasta, semnifi-
ca\iile spre care ne mbie autorul nu cedeaz[ nici ctu=i de
pu\in metaforei pietrei =i sugestiilor generate de ea. Citim Ce
iarb[ nalt[! S[ n-o mai t[ia\i!/ S-o trecem cu luntrea, c[-ajun-
gem la mare./ Ce iarb[ nalt[! Au fost ngropa\i/ Str[bunii
no=tri cu b[rbile-afar[.../ Pe culmi,/ La cetate,/ |epoase-n
ambi\ia lor, suverane,/ Cresc ierbile, b[rbile daco-romane!
=i ni se pare c[ =i f[r[ sublinierea am[nuntelor =i detaliilor
referitoare la mare, la str[buni, la daco-romani cititorul talentat
intuie=te semnifica\ii principial originale =i importante.
Un alt exemplu, poate =i mai concludent, este poezia Drob
de \ar[. O transcriem n ntregime pentru a nu =tirbi prin nimic
mesajul de o actualitate stringent[, de care trebuie s[ fim
acum mai con=tien\i dect oricnd: Norii-n Ardeal sunt bocet
=i-ndurare,/ +i-s oasele tocate-n suferin\i,/ +i-s ocnele ce strig[
din p[rin\i,/ Care cu lacrimi nmul\it-au sarea/ Cea care nu
se vinde pe argin\i,/ Cea care e mai scump[ dect pare/ C[-ar
fi c[ este sarea-n alt[ \ar[,/ Maic[ a noastr[ din ghe\ari
fierbin\i,/ Care din noi s-au rupt =i-au f[cut marea/ Cu valul
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

=i adncul r[zvr[tit./ Ardealul ne e plnsul infinit,/ n solni\e


s[-l aib[ fiecare/ Romn, care de sare e albit./ S[-=i poarte-n
oase drobul lui de \ar[.
Comentariile pe marginea unor atare poezii nu sunt, desi-
gur, de prisos, dar poeziile de aceast[ natur[ cer de la noi,
nti de toate =i mai cu seam[, o lectur[ n t[cere a textului =i o
tr[ire cu durere a mesajului. Poetul =i acord[ metafora cu
imperativele de c[petenie ale neamului nostru =i ne r[scole=te
adncurile sufletului, pl[smuind imagini de o net[g[duit[
originalitate =i purt[toare de semnifica\ii a c[ror percep\ie
adecvat[, punndu-ne la ncercare talentul de cititori, ne
228
r[spl[te=te cu o aleas[ desf[tare estetic[.
Anatol Codru a adus =i continu[ s[ aduc[ o contribu\ie
considerabil[ la procesul de intelectualizare a liricii, de
dep[=ire ferm[ a versifica\iei facile =i simpliste, prin cultivarea
perseverent[, programatic[ am zice, a unui metaforism dens
=i original, poetul ncadrndu-se organic, al[turi de Liviu
Damian, Victor Teleuc[ =i Ion Vatamanu, n orientarea numit[
]n critica de specialitate metaforico-modern[ (Mihail Dolgan,
Anatol Codru: de la metafora obsedant[ la mitul personal.
n cartea: Literatura roman[ postbelic[. (Integr[ri, valori-
fic[ri, reconsider[ri), Chi=in[u, Firma editorial-poligrafic[
Tipografia central[, 1998, pag. 449).

BIBLIOGRAFIE SELECTIV{

Ramil Portnoi, Nop\i albastre. n cartea lui: Articole


critice, Chi=in[u, Editura Cartea moldoveneasc[, 1966;
Mihai Cimpoi, Lupta cu materia. n cartea lui: Alte
disocieri, Chi=in[u, Editura Cartea moldoveneasc[,
1971; O istorie deschis[ a literaturii romne din Basarabia.
Edi\ia a III-a, rev[zut[ =i ad[ugit[, Editura Funda\iei
Culturale Romne, Bucure=ti, 2002;
Ion Ciocanu, Dincolo de stihia metaforic[. n Literatura
=i arta, 1981, 5 martie; Povara =i dulcea\a metaforei. n
Moldova suveran[, 1992, 27 mai; ntr-un codru de
metafore. n Literatura =i arta, 1996, 2 mai;
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

Mihail Dolgan, Metafor[ =i mesaj civic. n cartea: Anatol


Codru, Mitul personal, Chi=in[u, Editura Literatura
artistic[, 1986; Dreptul la metafor[ sau =ansa de-a te
omeni. n Literatura =i arta, 1996, 2 mai; Anatol
Codru: de la metafora obsedant[ la mitul personal. n
cartea: Literatura roman[ postbelic[. (Integr[ri, valori-
fic[ri, reconsider[ri), Chi=in[u, Firma editorial-poligra-
fic[ Tipografia central[, 1998;
Theodor Codreanu, Anatol Codru poezia pietrei. n
cartea lui: Basarabia sau drama sf=ierii, Editura
Scorpion, Gala\i, 2003.
ION VATAMANU
229

A venit la Chi=in[u din |ara Fagilor =i a


plecat la Domnul mpov[rat de dureri =i poezie (1 mai 1937,
comuna Costiceni, jude\ul Hotin, 9 august 1993, Chi=in[u).
Poet =i eseist deopotriv[ de talentat n ambele domenii. Chimist
de profesie, dup[ absolvirea Universit[\ii de Stat din Moldova
(1960) a lucrat =ef de laborator la institutul de profil din cadrul
Academiei de +tiin\e. n 1990 a fost ales deputat n Parlamentul
Republicii Moldova, unde a fost pre=edinte al Comisiei pentru
cultur[ =i culte.
C[r\i de poezie: Primii fulgi (1962), Monologuri (1964),
Lini=tea cuvintelor (1971), Ora p[s[rii (1974), De ziua frunzei
(1977), Iubire de tine (1981), M[slinul oglindit (1983),
Diminea\a m[rului (1986), Nimic nu-i zero (1987), Att de
mult al p[mntului (1990) =. a.
Dou[ c[r\i rezistente de eseuri: Via\a cuvntului (1980) =i
A vedea cu inima (1984).
S-a manifestat ca lupt[tor fervent pentru eliberarea na\io-
nal[ a romnilor din Republica Moldova =i Bucovina, n 1987
=i mai ncoace scriind unele poezii preponderent retorice, de
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

o larg[ audien\[: Ce vor scriitorii?, Unire, moldoveni!, Celor


ce pun graiul la vot, Un popor de felul nostru, Matern la Buco-
vina etc.
Cartea sa De pe dou[ margini de r[zboi a fost oprit[ de cen-
zura comunist[, ca s[ vad[ lumina tiparului peste un an, n
1983, cu titlul M[slinul oglindit, sprijinit[ de o prefa\[ sem-
nat[ de Pavel Bo\u, pe atunci pre=edinte al Uniunii Scriitorilor
=i om de ncredere al regimului comunist.
Postum i-au ap[rut c[r\ile Secunde cu mun\i (Bucure=ti,
1998), S[ m[ chema\i s[ v[ cnt (Timi=oara, 2000), Alt[ iubire
nu este (n dou[ volume; Bucure=ti, 2001), Nimic nu-i zero
230
(Chi=in[u, Grupul editorial Litera, 2001).

Ion Vatamanu a fost un reformator ndr[zne\ al poeziei


romne=ti din stnga Prutului, riscnd n 1962 s[ dea o carte
de versuri libere, albe, deosebite de cele cultivate la noi n
epoc[. Apoi a tradus din Walt Whitman, din Imant Ziedonis,
asimilnd creator un vers cu care nu prea eram obi=nui\i.
Apoi =i-a ales drept metafor[ =i simbol frunza, explornd acest
motiv ntr-o carte ntreag[ De ziua frunzei =i punndu-ne
din nou la ncercare gusturile =i priceperile. Dup[ care se
ntorcea n |ara Fagilor, de unde ne aducea multe =i surprin-
z[toare secunde cu mun\i. Pn[ ne-am obi=nuit cu el =i l-am
sim\it att de mult al p[mntului (e titlul volumului s[u din
1990) =i att de mult al nostru.
n epoc[ Ion Vatamanu se confund[ cu o seam[ de poezii
care l exprimau pe de-a-ntregul, ca ni=te sinonime. Mai pome-
nim lu[rile sale de atitudine din anii de avnt al mi=c[rii de
eliberare na\ional[ a romnilor est-pruteni, materializate n
Ce vor scriitorii?, Unire, moldoveni! =i n alte opere.
Acesta a fost Ion Vatamanu: direct, militant, t[ios, polemic,
nenfricat. nceputul form[rii sale fusese pus nc[ n 1944,
cnd copil de abia 7 ani a v[zut cum se bate un stlp de
hotar ntre fra\ii de pe dou[ maluri de Prut. Mai trziu poezia
Stlpul din poart[ avea s[-i creeze probleme la editur[, de
fapt la cenzura comunist[, care nu voia s[ se numeasc[ a=a.
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

Dar lua\i volumul Iubire de tine =i p[trunde\i-i sensurile. Locul


pe care stau rde./ Gardul are srm[ =i poart[./ ncearc[
stlpul =i-l gdil[,/ Numai el n-a rs niciodat[... Nici stnca
din preajm[ nu rsese, ne spune poetul ntr-o strof[: Nu-i
locul de vin[ c[ rde,/ Astfel =i-aminte=te de plns./ ncearc[
=i stnca =i-o gdil[,/ C[ de mult n-a mai rs.
A rs sau nu pn[ la urm[ stnca, nu se =tie. Poate n-a
=tiut nici poetul. El a =tiut ns[ altceva, un adev[r exprimat n
strofa de ncheiere a poeziei: Paragina-n lanuri adnc[/ Rde
=i ea retezat[,/ Numai stlpul acesta nc[,/ Numai el n-a rs
niciodat[. Care rs? Ce fel de rs? +i ct de clar putea s[ se
exprime poetul n 1981 despre f[r[delegile eliberatorilor? 231
De fapt, n aceea=i carte Iubire de tine ve\i g[si poezia
Simplu. Ca floarea-soarelui simplu,/ Fii ochiul ce vede,/ C[ci
o \ar[ mai verde/ +i-o or[ mai verde/ Tu n-ai. Acesta ni-i plaiul.
Ce de-a verde, ce de-a verde, ce de-a verde pe la noi! scrisese
mai nainte Grigore Vieru.
Dar continua\i lectura poeziei Simplu. Reazemul t[u de \[-
rn[ / Ca diminea\a pe plai,/ C[ci o mai scump[ lumin[,/
A doua lumin[,/ Tu n-ai.
Un alt meleag natal n-avem. Acesta e al nostru. Aici eu am
s[-mi scutur spicul l ncredin\ase, la ntoarcere din Extremul
Orient, Nicolai Costenco. Ca grul n spice, simplu,/ Fii rodul
ntreg, d[ruirea,/ C[ci tu n-ai alt[ iubire,/ Dar care alt[ iubire/
S[ ai? l completa, inspirat, Ion Vatamanu.
P[mntul acesta e unica noastr[ iubire.
Nici azi nu-au con=tientizat-o to\i cona\ionalii no=tri.
Ion Vatamanu punea poezia Simplu n fruntea volumului
s[u din 1981, pe cnd se obi=nuia s[ fie glorificat[ mai mult
patria sovietic[ nem[rginit[ dect a=a-numita patrie mic[.
Dragostea pentru plaiul natal a fost unul dintre motivele perma-
nente ale crea\iei lui. Ar fi suficient s[ numim aici poezia
Cnd spunem azi Moldova noastr[ (din placheta Ora p[s[rii):
Cnd spunem azi Moldova noastr[,/ Al nostru e p[mntul.../
L-am scos din soare =i din ploaie,/ L-am pus pe a=ternuturi
moi,/ +i moale a=ternut ne este...
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

Pn[ aici totul se pare simplu, dar Ion Vatamanu =i propune


dezv[luirea ideii de permanen\[ a Moldovei sau, mai exact, a
sentimentului Moldova, acesta fiind prezent n toate =i n tot:
+i vntul tot al nostru este.../ S[-nmormntezi un vnt,/ Cine-a
ncercat?/ Doar noi am ncercat.../ Al nostru este vntul...
Tot ce se atinge de Moldova este al nostru: A noastr[ e =i
ploaia,/ C[ci, ncerca\i de sete,/ O a=tept[m mereu./ A noastr[
e =i ploaia, Dar tot a noastr[-i luna./ Cine-a v[zut-o mai
clar ca noi?/ Ca o aburit[ pine,/ +tiind c[ to\i m[nnc din
ea,/ +tiam =i nou[ ne r[mne ,/ A noastr[ e =i luna...
ntreaga poezie este o nl[n\uire de idei fanteziste, gratuite
232
n planul din fa\[, dar purt[toare de sens, adeveritoare gndului
=i atitudinii autorului fa\[ de politica regimului comunist de
a ne face popor sovietic cu o patrie de necuprins, cu o
limb[ de mprumut etc. Verbul lui Ion Vatamanu este =i aici
energic, impetuos, autorul parc[ s-ar teme c[ cineva i-ar putea
nchide gura =i n-o s[ poat[ spune tot ce-l doare de pe la 1812
ncoace. n realizarea ideii se sluje=te de anafore =i epifore, n
unele strofe relund cu mare efect stilistic versurile ini\iale,
n altele relund versul de nceput al poeziei. De exemplu: +i
pas[rea-i a noastr[./ C-am nv[\at-o cum s[ zboare,/ S[-ntin-
d[-aripa peste mare,/ S[ cnte-n simplu ciripit/ De nou-n[s-
cut,/ De nou-murit.../ A noastr[ e =i pas[rea...
Poetul promova ideea na\ional[ ntr-o form[ oarecum biza-
r[, apela altfel zis la un limbaj esopic, oferea cititorului
doar unele nchipuiri, la prima vedere incredibile, care ns[
urmau s[ fie nu numai crezute, dar =i tr[ite profund =i
con=tientizate temeinic de c[tre destinatarul lor: +i dorul e al
nostru.../ n graiul nostru-acest cuvnt/ Cu rumeneal[ de p[-
mnt/ +i f[r[ s[-l =opte=ti/ Vorbe=te.../ +i dorul e al nostru...
O poezie profund vatamanian[ este cea intitulat[ Ideal.
De altfel, e una dintre cele mai cunoscute, chiar cntat[ n
manier[ folc: Tu o frunz[,/ Eu o frunz[./ Dou[ frunze/
mpreun[,/ Cnd s-adun[,/ +tii ce fac?/ Un copac.// |ie \i-i
drag,/ Mie mi-i drag...
Autorul mizeaz[ n exclusivitate pe sensul figurat al
cuvintelor-cheie, se poate spune c[ nu numai frunza este un
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

simbol (ca n cartea De ziua frunzei), dar =i copacul =i


bulg[rul, de vreme ce =i ace=tia semnific[ mult cnd s-adun[/
mpreun[, iar bulg[rul apare chiar nsufle\it (Tu un bulg[r,/
Eu un bulg[r...).
Ion Vatamanu recurge la grada\ia artistic[, la compozi\ia
inelar[, la interoga\ia retoric[, la care ns[ d[ r[spuns, parc[
intuind r[spunsul interlocutorului imaginar pe care astfel l
implic[ =i mai temeinic n dialog.
Explorator ndr[zne\ =i original al valorilor noastre eterne,
Ion Vatamanu n-a putut s[ nu scrie despre limba str[mo=easc[,
n maniera baladesc[ att de familiar[ lui, dup[ cum ne convin-
gem la lectura poeziei Grai matern (din cartea Att de mult al
233
p[mntului): Dulce-i mierea, c[-i culeas[/ De albine munci-
toare,/ Dar mai dulce-i graiul nostru/ Printre graiuri =i po-
poare...
Revenirea scrisului nostru la alfabetul latin, specific limbii
romne nc[ din fa=[, de pe vremea Imperiului Roman, din
care descindem, a fost consemnat[ de Ion Vatamanu poetic =i
memorabil: C[-i al nostru de departe/ Pn[ azi, pe acela=i
plai,/ S[-l vorbim cu-o nou[ carte,/ Scris[ tot cu-acela=i grai.
Poetul are con=tiin\a adev[rului c[ limba nseamn[, de
fapt, poporul. C[ dac[ dispare limba, dispare =i poporul care
a vorbit-o: Dac[-n lacrimi noi l-am tace,/ Ar lipsi n lumea
mare/ Cel mai scump cuvnt de pace/ +i-un popor printre
popoare.
Totu=i, n epoc[ Ion Vatamanu a fost cunoscut ca autor al
unei alte poezii deosebit de inspirate despre limb[, poezie cu
problem[, ce nu se reduce la glorificarea graiului str[mo=esc.
Poezia se numea Cuvintele limbii moldovene=ti (n cartea
Limba n care suntem, Chi=in[u, Grupul editorial Litera, 1993,
a ap[rut cu titlul Cuvintele) =i con\inea, ca =i Grai matern =i
majoritatea poeziilor la tem[ din acea perioad[, glorificarea
tezaurului nostru lingvistic. Cuvintele limbii numite acum
corect: romne, zicea Ion Vatamanu, sunt demne =i st[pne,/
+i-s poruncite-a=a de mama,/ +i sun[ cnd le ba\i arama,/ +i-s
toate demne =i st[pne.
Am subliniat versurile al treilea =i al patrulea ale primei
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

strofe nu numai pentru con\inutul lor ideatic important, dar =i


pentru originalitatea comunic[rii poetice. Ca =i n alte poezii,
scriitorul dovede=te o fermitate a spunerii care confirm[
pe viu siguran\a atitudinii: +i au att ct are-o limb[/ A-=i
spune dorul =i destinul,/ +i-mb[rb[teaz[ ca =i vinul,/ +i au
att ct are-o limb[...
La un moment dat poetul se adreseaz[ unui interlocutor
imaginar: tu cur[\[ cuvintele =i, drepte, le spune azi, le
spune mine/ Cu inima ce bate-n tine,/ Cu z[ri mai noi =i mai
senine,/ Le spune azi, le spune mine...
Aceast[ adresare c[tre interlocutor i-a trebuit autorului
234
pentru diversificarea procedeelor de crea\ie. n nemijlocit[
continuare Ion Vatamanu formuleaz[ =i dou[ ntreb[ri grave,
fa\[ de acela=i interlocutor concret: ...C[ci eu de-acolo, din
vecie,/ Cu neodihn[-am s[ te-ntreb:/ Ce face el, frumosul
verb?/ Ce face el, str[bun cuvntul,/ +i cum e via\a =i p[mntul?
Interoga\iile sunt retorice. R[spunsurile nu pot fi date dect
de noi, cititorii, prin ac\iunile noastre de p[strare =i cultivare a
limbii str[mo=e=ti. n distihul de ncheiere poetul reia un vers din
strofa precedent[, pe care l completeaz[ cu o afirma\ie r[s-
picat[, adeverind =i ea fermitatea lui n problema limbii
noastre: C[ci eu de-acolo, din vecie,/ Mai am a spune =i a scrie.
Poezia n discu\ie denot[ metaforismul de calitate al ntregii
crea\ii vatamaniene (ele sun[ cnd le ba\i arama, mb[r-
b[teaz[ ca =i vinul), dovede=te predilec\ia autorului pentru
anafor[ =i epifor[, exprim[ o atitudine militant[ n problema
limbii.
Militant[, deoarece n primul rnd scriitorul nsu=i are ne-
voie de o exprimare corect[, frumoas[ =i plastic[, pentru a-=i
realiza proiectele de crea\ie. Or, Ion Vatamanu a avut o intui\ie
sigur[, fin[ =i profund[ a limbii, intui\ie care i-a ajutat s[ cre-
eze opere antologice, cum sunt multe poezii din ciclul Dimi-
nea\a m[rului (din volumul de totalizare Nimic nu-i zero,
1987). Pledoaria poetic[ pentru nceputul de zi Nu risipi
dimine\ile tale,/ c[ risipitele dimine\i/ se prefac n amurguri
timpurii..., Nu c[uta mo=tenire n amurg,/ ci-n dimine\ile
zorite o cnt[,/ nainte de a r[s[ri soarele... sugereaz[ fr[ge-
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

zimea sentimentelor, setea de nnoire a omului, n particular


a poetului, dorin\a de a lua lucrurile de la cap[t, altfel zis
pe nou. Mai ales dimine\ile nu trebuie s[ le risipim, ne previne
poetul, n mod metaforic, adresndu-se unui interlocutor
imaginar (Risipitorule!). Ca o confirmare a gndului autoru-
lui la ceea ce e un nceput, o fr[gezime, o nnoire ( o diminea-
\[) vin adres[rile din poezia |ie-\i zic, suit[ de constat[ri-
imperative privind imposibilitatea =i inoportunitatea umilirii
florii-soarelui, salciei, pruncului =i miresei. Dup[ care vine,
imediat, Diminea\a m[rului, poezie n care nu numai diminea\a
comport[ sensuri latente, nedezv[luite pe deplin, dar =i m[rul,
care nu e numai fructul obi=nuit, banal: C[ nu de mncare,/
235
ci de culoare,/ de natur[,/ c[ am a-l pune ntr-o ur[tur[...
Prin mijlocirea m[rului ca simbol multisemnificativ, Ion Vata-
manu exprim[ de fapt, mai curnd sugereaz[ o stare sufle-
teasc[ deosebit[: Problema m[rului m[ nelini=te=te azi dimi-
nea\[,/ c[ci diminea\a m[rului,/ spre deosebire de alte dimine\i,/
e ro=ie,/ iar n[l\imea m[rului aduce s[rb[toare n ochi.
Diminea\a ns[=i, ca nceput de zi =i de tr[ire sufleteasc[,
este obiectul admira\iei sincere =i totale a poetului, de vreme
ce exist[ un nimb al luminii,/ diminea\a, nainte de r[s[ritul
soarelui,/ cnd se de=teapt[ solul n cmp,/ cnd se treze=te
cntecul n p[s[ri,/ cnd v[d ceea ce nimeni nu vede...
nceputurile toate sunt, pentru poet, adev[rate fenomene:
Fenomenul dimine\ilor curate!/ Fenomenul prunciei nep[tate!/
+i trezirea apelor!/ +i-mb[rb[tarea mugurilor!
n contextul exalt[rii poetice a dimine\ii =i m[rului, se
umple de o semnifica\ie profund[ poezia Valoarea sentimentului
X, cu precizarea polemic[ din final c[ sfaturile vr[biilor
ciripitoare ( ale celor nechema\i, str[ini de natura =i de
farmecul crea\iei) nu sunt necesare: Eu vreau s[ aflu valoarea
sentimentului X,/ ciripitoarelor!// n ecua\ia aceasta stihio-
metria ciripitului/ nu are ce c[uta... Gndirea poetic[ este
una specific[, neordinar[, ne d[ de n\eles Ion Vatamanu, =i
refuz[ concursul celor care, vorba metaforic[ a sa, mi ciri-
peau gndirea...
Poetul urmeaz[ precepte creatoare proprii, se exprim[ n
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

modul original cerut de individualitatea sa inconfundabil[,


de imperativele dep[=irii poeziei mimetice de odinioar[ =i a
platitudinii dezarmante din poezia imediat postbelic[. n acest
sens mai cu seam[ ciclul Diminea\a m[rului se anun\[ ca o
deschidere a poeziei noastre spre modernitatea autentic[ a
crea\iei. Sunt bntuit de focuri vii... exclam[ poetul, ca s[
afirme r[spicat =i polemic: Nu-mp[rt[=esc cu cine-i frigider/
temperatura minus.
Poezie a sentimentului fierbinte, crea\ia lui Ion Vatamanu
e saturat[ de elementul intelectual, ia nu o dat[ form[ prozaic[,
arid[, n care o ntors[tur[ a discursului sau un final surprin-
236
z[tor coloreaz[ afectiv ntreaga comunicare poetic[. E cazul
poeziei Uneori mi vine..., pe care o transcriem pentru ultimele
dou[ versuri: Uneori mi vine s[ m[ ascund ntr-o floare/ =i
s[ stau acolo/ pn[ nu s-or scutura toate vorbele/ de amenin-
\are a vie\ii/ cu un nou r[zboi...// Uneori mi vine s[ m[ bag
ntr-o \eav[ de tun/ =i s[ zic celora/ care urzesc pnzele mor\ii:/
mpu=ca\i cu mine n voi/ s[ v[d: cu ce o s[ v[ ap[ra\i?!
Ciclul Diminea\a m[rului este remarcabil prin poeziile O
carte nu e altceva dect moartea unui copac..., Salcie cu frun-
zele-aplecate, ndr[gostit ca mire, Erudi\ie popular[ =i, mai
ales, |[ranii.
Instructiv[ e deslu=irea unor particularit[\i de gndire =i de
exprimare ale autorului n poezia Tat[ b[trn =i mam[ b[trn[.
Imaginea p[rin\ilor este original[ =i memorabil[: Tat[ b[trn/
+i mam[ b[trn[ / Doi pomi rev[rsa\i/ De-o culeas[ lumin[.
Dar mb[trnirea p[rin\ilor este numai una dintre cauzele
durerii scriitorului c-un piept zdruncinat,/ C-o inim[ slab[.
Poetul e un suflet zbuciumat: Se lupt[ via\a n mine/ Cu
moartea din mine / n aceea=i cntare/ Mi-i r[u =i mi-i bine.
Nenum[rate dureri ndrept[\esc pe deplin refrenul ntregii
poezii: Trupul meu preface/ Durerea-n frumuse\i...
O idee a acestei opere se desprinde din strofa penultim[:
O, lume, auzi/ Cum m[ zdruncin[-n piept?/ Durerea pe om/
l face poet. A=a se face c[ Tat[ b[trn =i mam[ b[trn[ este
=i o confesiune de crea\ie a autorului.
A autorului pe care-l preocupau ndeaproape problemele
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

etice ale oamenilor, ca n poezia Nu la lume, ci la tine. Debu-


tnd cu o interoga\ie menit[ s[ ne fac[ aten\i Ce-ar putea
s[-\i par[ greu? , poezia e o dezbatere pe teme de moral[.
Autorul vorbe=te metaforic despre ceea ce nu-i greu. De exem-
plu, c[ nu-i greu s[ la=i o urm[/ Ce te-ntunec[ pe urm[.
Tocmai pe fundalul psihologic =i social creat de dezv[luirea
liric[ a ceea ce nu-i greu cap[t[ pondere afirmarea r[spi-
cat[, dar liric[ =i ea a ceea ce e greu: Greu e altceva, =i-i
greu/ Mult s[ d[rui ce-i al t[u,/ +i s[ =tii c[ lumea vine/ Nu
la lume, ci la tine.
La tine presupune o adresare a poetului c[tre cineva ima-
ginar. Forma aceasta dialogal[ a poeziei are menirea de a ne
237
face aten\i la spusele autorului =i chiar de a ne angaja n per-
cep\ia activ[ a mesajului ei etic: s[ fim deschi=i c[tre oameni.
Fire profund poetic[, Ion Vatamanu a fost poet =i n proza
din ciclul A doua lumin[ din cartea Nimic nu-i zero. Un prim
=i concludent exemplu: instantaneul Mama. Chiar nceputul
lui este o poezie f[r[ versuri n accep\ia consacrat[ a cuvntu-
lui, dar cu un ritm al s[u, interior, =i cu mult[ =i original[
metafor[: Femeia aceasta, care trece prin umbre, aceast[
mam[ f[r[ copii poart[-n piept patru morminte. Patru clopote
negre bat sub patru aripi ale durerii...
ntreg discursul autoricesc este la fel de metaforic, altfel zis
poetic: Patru vnturi i leag[n[ umbra, patru fl[c[ri se-nal\[
din inima acestei femei solitare, care caut[ prin cimitirele lu-
mii patru ani de na=tere =i un singur an al mor\ii: cel de-al
doilea r[zboi mondial...
Impresionante sunt dialogurile imaginare ale mamei
ndurerate cu cei trei fii =i cu so\ul s[u, tuspatru c[zu\i n r[zboi.
Ca =i n poezii, textul este de o originalitate stilistic[ sclipi-
toare. Monologul mamei, tr[it adnc, este o autentic[ poezie.
Ba chiar ]ntreaga oper[ Mama este poezie: Dac[-i nevoie s[
zac[ cineva-n p[mnt, din neamul nostru s[ zac[, m[ ia pe
mine, b[rbate, m[ pune-n p[mnt s[ zac trei mor\i la rnd,
pentru to\i ei, feciorii mei...
Ca n orice poezie, autorul recurge la anafor[ =i la epifor[,
repetnd, de exemplu, acel un singur an al mor\ii: cel de-al
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

doilea r[zboi mondial...


Cel de-al doilea r[zboi mondial! ne prevenea Ion
Vatamanu nc[ n 1987. Prin imaginea vie a mamei nsingu-
rate, prin fiecare cuvnt al instantaneului Mama scriitorul
nfiereaz[ r[zboiul. Nu Marele r[zboi pentru ap[rarea Patriei,
cum l botezase propaganda stalinist-comunist[, ci r[zboiul
al doilea mondial. +i n intuirea acestui adev[r Ion Vatamanu
s-a dovedit un mare, un autentic poet.
Or, el a fost poet =i n eseistica sa. Prima particularitate a
c[r\ilor Via\a cuvntului =i A vedea cu inima, n care scriitorul
a abordat =i probleme de ecologie, =i aspecte ale ocrotirii
238
monumentelor de interes istoric, =i tema reabilit[rii, continu-
[rii, perpetu[rii obiceiurilor na\ionale, =i alte asemenea pro-
bleme ale realit[\ii timpului, o constituie faptul c[ autorul a
reu=it s[ se \in[ la nivelul artei. Aici este necesar s[ observ[m
c[ eseul este o specie literar[ aflat[ la hotarul dintre gazet[rie
=i art[ =i c[ sc[p[tarea unor esei=ti n jurnalism ieftin, super-
ficial, anost nu este o raritate. Informa\ia r[suflat[, lipsit[ de
importan\[, expunerea acesteia n mod linear sau alambicat,
printr-un exces de metafore menit s[ ascund[ pu\in[tatea
informa\iei =i lipsa de valoare a faptelor comunicate de autor,
neglijen\a stilistic[, uneori =i cea pur gramatical[ =i alte semne
de aceast[ natur[ ale publicisticii pretins scriitorice=ti au cauzat
moartea unor a=a-zise eseuri, chiar a unor c[r\i ntregi de
texte a=ternute pe hrtie de scriitori f[r[ con=tiin\a clar[ a
statutului eseului.
Mai e necesar s[ facem paranteza absolut obligatorie c[ a
pl[tit =i Ion Vatamanu tribut cerin\elor timpului, eseuri ca
Sarea p[mntului cuvntul sau n idee, =i nu n pauza
ideii fiind scrise cu gndul la lozinca Proletari din toate \[rile,
uni\i-v[! =i la no\iunea de calitate, la care ne chema specifica
autorul un congres, istoric ca toate celelalte, al P. C.U.S.
ns[ chiar =i n aceste interven\ii publicistice scriitorul
adopta din capul locului o viziune larg[ asupra obiectului n
discu\ie, recurgea la formule proaspete, incitante. Cuvntul,
mi se pare, are ceva din lemnul nc[ brut, n fa\a c[ruia st[
lemnarul =i potrive=te a-i da o form[. Adic[ presupune, mai
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

nti n imagina\ie, cum s[ treac[ cu dalta sau cu rndeaua


pe suprafa\a acestei materii, pentru a-i da un sens, a o pune n
circula\ie.
Cuvntul, stnd cu literele sale aruncate ntr-un dic\ionar
de limb[, se afl[ nc[ n starea lui brut[. E bine c[-l =tim, c[ci
abia de aici poate porni discu\ia asupra cuvntului, dar numai
a-l =ti e nc[ pu\in. Luat aparte, sub toate n\elesurile sale,
cuvntul nc[ nu comunic[ cu nimeni, chiar nici cu sine nsu=i.
Cuvntul are nevoie de vecini, adic[ de context. Ca =i omul,
comunicnd cu vecinii s[i, cuvntul se cuprinde de l[starii
gndirii, devine un organism viu, care se alarmeaz[ sau se
potole=te, viseaz[ n sunete sau devine abrupt, ca un mal
239
priporos, de pe care copiii sar =i se scufund[ ct mai adnc n
valuri.
M[iestria poetului const[, de fapt, n a g[si noi vecin[t[\i
cuvntului, n a-l deplasa spre locurile nc[ nepopulate,
ncercndu-l la o nou[ munc[ de sensuri, de p[trundere. A=a
ia na=tere o nou[ oper[ literar[, autentic[ prin ndr[zneala
artistului de a scoate cuvntul din obi=nuitele expresii, n care
el a lucrat, =i a-l include n noi situa\ii muncitoare, n proaspete
nvecin[ri, adic[ ritmuri, sunete, tonalit[\i...
Am citat din chiar primul eseu din cartea Via\a cuvntului,
n care scriitorul avea s[ dea drept exemplu lozinca Proletari
din toate \[rile, uni\i-v[!, pentru a face ct mai palpabil
adev[rul c[ Ion Vatamanu a r[mas scriitor, mai exact poet,
=i n eseurile sale. Privit[ sub acest unghi, eseistica lui este
una eminamente artistic[.
Totu=i, constatnd o atare particularitate a eseisticii lui,
nu-l definim suficient de concret, de vreme ce la fel de inspira\i
se dovedeau =i al\i esei=ti ai timpului, ca George Meniuc, Vitalie
Tulnic, Victor Teleuc[, Liviu Damian etc.
A=a ne pomenim n situa\ia de a eviden\ia natura specific[
a ideilor, gndurilor, atitudinilor exprimate de eseist. Am
constatat mai nainte interven\iile lui n dezbaterea odinioar[
foarte aprins[ a problemelor de ecologie, de ocrotire a monu-
mentelor istorice =i de p[strare a obiceiurilor str[mo=e=ti. Pri-
vit[ n mod general, eseistica axat[ pe aceste motive se nca-
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

dreaz[ ntregii publicistici a timpului. Or, e nevoie s[ facem


deosebirea cuvenit[ ntre eseurile pe teme de ecologie, pe de o
parte, =i renumitul articol al lui Ion Dru\[ Frunza verde, apa
=i semnele de punctua\ie. (n volumul IV al Scrierilor sale auto-
rul l-a intitulat P[mntul, apa =i virgulele.) Ion Dru\[ a realizat
un adev[rat studiu cu fapte, cifre =i chiar cu adrese concrete ,
din care motiv articolul s[u poate fi considerat o mostr[ a ge-
nului. El ar putea fi comparat cu un alt articol, la fel de concret
=i de b[t[ios, de exemplu, cu Fierea frunzei de tutun de Vasile
Severin , nu ns[ =i cu vreun eseu de Ion Vatamanu. Uneltele
eseistului propriu-zis se deosebesc n mare m[sur[ de acelea
240
ale publicistului de orientare jurnalistic[, gazet[reasc[, nte-
meiat pe elementele de cercetare concret[ a temei, de sondaj
efectuat cu fapte, cifre, nume etc. Gra\ie acestui fapt, aprecierea
eseului se cere f[cut[ conform altor criterii dect cele valabile
n cazul evalu[rii articolului de problem[.
Formula eseistic[, la care apeleaz[ Ion Vatamanu, se asea-
m[n[ ntructva cu cea frecvent[ la George Meniuc =i, ntr-o
m[sur[, la Liviu Damian cel din ngnduratele por\i. Autorul
c[r\ii Via\a cuvntului =i alege temele din realitatea imediat[,
le dezv[luie sensurile =i semnifica\iile profunde, uneori
neb[nuite de noi n via\a de toate zilele; aparent el nu ne impli-
c[ n discu\ii ca cele strnite de excelentul articol dru\ian pome-
nit, importan\a gndurilor, ideilor, atitudinilor sale constnd
n imboldul spre cugetare, pe care ni-l d[, n puterea de influ-
en\[ asupra cititorului/ascult[torului, imbold =i putere gene-
rate =i de stilul artistic ori, mai exact, eseistic distinct: Vor-
beam de cele patru dealuri din Valea S[rata. Natural c[ monu-
mentele acestea ale naturii lipsesc din marile dic\ionare geogra-
fice. Prea mici sunt piscurile lor pentru a merita un rnd al[turi,
s[ zicem, de un Everest sau Tian-+an. Sau ce nseamn[ lacul
S[rata n compara\ie cu Baikalul ori cu alte lacuri mari ale
lumii? Nu nseamn[ nimic din punct de vedere geografic. ns[
ceea ce n-a reu=it s[ fac[ natura pe costi=ele acestor dealuri
din Valea S[rata, a f[cut omul. Ace=ti plini de via\[ =i n[zuin\[,
harnici =i buni locuitori ai satului, care se uit[ la geografia
ba=tinei lor ca la o raritate, considernd-o unic[, de nerepetat.
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

Acestea-s piscurile noastre. +i noi suntem datori s[ scriem cu


numele lor, s[ facem din ele valori, s[ fim mndri de n[l\imile
=i ntinderile lor, s[ compens[m lipsa lor n marile dic\ionare
ale globului cu permanenta prezen\[ n c[r\ile noastre.
Exprimat succint, ndr[zne\, f[r[ vreo reticen\[, prin fraze
nutrite de o tr[ire poetic[ lesne perceptibil[ la lectur[, gndul
autorului este unul temerar. F[r[ s[-=i propun[ =i, evident, s[
realizeze obiective ca cele urm[rite n mod expres de Geo
Bogza, de exemplu, n Cartea Oltului, f[r[ s[ aib[ intui\ia =i,
prin urmare, for\a de creativitate a ilustrului eseist, Ion Vata-
manu se afirm[ ca autor din stirpea bogzian[, orice am[nunt
=i detaliu fiind explorat sub aspectul semnifica\iilor pe care
241
acestea le au n mod firesc sau pe care autorul li le descoper[,
convingndu-ne =i pe noi, cititorii/ascult[torii s[i, de impor-
tan\a, valoarea, permanen\a unor atare semnifica\ii.
Chiar atunci cnd se refer[ la oameni concre\i, Ion Vata-
manu scrie cu fraze poetice, nd[r[tul c[rora sim\im tendin\a
lui de a dezv[lui sensuri, semnifica\ii: Sorbit de ierbile cu
spic =i n[l\at pe-o muchie de stnc[, leg[nat de t[cerea monu-
mental[ a naturii =i r[corit de mica geografie a rului Lop[-
tinca, am n\eles cum omul se ndr[goste=te de \ar[, cum omul
trebuie zilnic s[ se ndr[gosteasc[ de \ara lui.
Acolo, la Corjeu\i, mai st[ sufletul meu ndr[gostit =i osp[-
teaz[ la pinea =i sarea p[mntului, se trude=te la inima corjeu-
\enilor, pentru c[ sufletul cu adev[rat se trude=te numai atunci
cnd se p[trunde de dragoste.
Citatele acestea din cartea Via\a cuvntului =i considera\iile
pe marginea lor ne permit, credem, s[ conchidem c[ eseurile
lui Ion Vatamanu inclusiv cele care au fost scrise sub impresia
unor c[l[torii ntmpl[toare =i de scurt[ durat[ =i cele tributare
unor cerin\e ideologice ale timpului au la temelie teme,
probleme, idei, atitudini importante, exprimate n mod poetic,
prin am[nunte =i detalii de la care autorul porne=te n c[utarea,
dezv[luirea =i exprimarea unor adev[ruri mari, perene chiar.
Prin natura lor, prin modalit[\ile de realizare a inten\iei auto-
rice=ti, prin lirismul dens, alimentat de probleme reale =i impor-
tante =i materializat n participarea activ[ a autorului la via\a
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

oamenilor, eseurile lui Ion Vatamanu =i p[streaz[ =i azi prospe-


\imea viziunii scriitorului asupra realit[\ii obiective =i valoarea
interpret[rilor inerent subiective, date de el faptelor vie\ii.
Concluzia aceasta e confirmat[ magistral de cartea A vedea
cu inima, n care lucr[rile reeditate din cartea precedent[
fac corp comun cu majoritatea eseurilor noi, caracterizabile
prin aceea=i natur[ specific[ a n\elegerii de c[tre autor a
problemei, ideii, atitudinii fa\[ de via\[ =i prin str[duin\a
acestuia, n majoritatea cazurilor ncununat[ de succes, de a
se \ine la nivelul artei.
BIBLIOGRAFIE SELECTIV{
242
Mihai Cimpoi, ntre monolog =i rapsodie. n cartea lui:
Focul sacru, Chi=in[u, Editura Cartea moldoveneasc[,
1975; Refuzul frontierei: Ion Vatamanu. n cartea: Litera-
tura romn[ postbelic[. (Integr[ri, valorific[ri, reconside-
r[ri), Chi=in[u, Firma editorial-poligrafic[ Tipografia
central[, 1998; O istorie deschis[ a literaturii romne din
Basarabia. Edi\ia a III-a, rev[zut[ =i ad[ugit[, Editura
Funda\iei Culturale Romne, Bucure=ti, 2002;
Timofei Ro=ca, C[r\ile lui Ion Vatamanu. n revista
Basarabia, 1992, nr. 1 =i 1993, nr. 6;
Ion Ciocanu, Neuitarea naintemerg[torilor. n s[pt[-
mnalul Literatura =i arta, 1996, 3 octombrie; Deopotri-
v[ al Basarabiei =i al Bucovinei. n Literatura =i arta,
2002, 2 mai;
Theodor Codreanu, Ion Vatamanu poet al p[mntu-
lui. n cartea lui: Basarabia sau drama sf=ierii,
Editura Scorpion, Gala\i, 2003.

ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

DESPRE LITERATURA, LIMBA +I ISTORIA NOASTR{


Istoria noastr[ are destule fapte eroice, frumoasele noastre
\[ri Moldova, |ara Romneasc[ =i Ardealul sunt destul de
mari, obiceiurile noastre sunt destul de pitore=ti =i de poetice
pentru ca s[ putem g[si =i la noi sujeturi de scris, f[r[ s[ avem
pentru aceasta trebuin\[ s[ ne mprumut[m de la alte na\ii.
Mihail KOG{LNICEANU, Scrieri literare, sociale =i istorice, Chi=in[u, Grupul
editorial Litera, 1997, pag. 147.
(Continuare n pag. 261)
ION GHEORGHI|{
243

S-a n[scut la 2 aprilie 1939 n comuna


Larga, jude\ul Hotin, azi n raionul Briceni.
+i-a f[cut studiile la Universitatea de Stat din Cern[u\i, pe care
a absolvit-o n 1963. n capitala |[rii Fagilor =i-a nceput activitatea
de crea\ie, lucrnd la redac\ia ziarului regional Zorile Bucovinei.
Din 1969 s-a transferat la Chi=in[u, unde a fost pe rnd
redactor stilizator la revista Moldova =i redactor-=ef al
Colegiului pentru traduceri al Uniunii Scriitorilor.
A debutat editorial cu placheta de versuri Nelini=ti matinale
(Ujgorod, 1969). Alte c[r\i de poezie pentru adul\i: M[rul
discordiei (1969), La marginea cmpiei (1972), Simplu (1981),
Din pragul casei (1981), Dans de piatr[ (1991)
+i-a ncercat puterile n domeniul dramaturgiei: Zodia
Inorogului (1983), Via\a n continuare (1991).
A fost un eseist original (Ecoul de a doua zi, 1983) =i un
traduc[tor harnic (din Taras +evcenko, Grigori Tiutiunnik,
Andrei Miastkivski =.a.).
S-a impus aten\iei, mai ales, prin c[r\ile de versuri =i proz[
pentru copii Brad de munte (1970, edi\ia a II-a 1991), De-a
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

baba-oarba (1971), S[ vezi =i s[ crezi (1973), Fream[t verde


(1974), Ochi de stea (1979), Vorbe n[zdr[vane (1982), Mure
din p[dure (1985), De cu zori pn[ la iarn[ (1987), Rde
hrb de oal[ spart[ (1988), Oaspe\i proaspe\i (1989), Paznic
la flori (1991), Elefantul trece prin urechea acului (1996); a
selectat din poezia romn[ clasic[ =i contemporan[ cntece
de adormit copiii (Peste leag[n, 1980; edi\ia a II-a 1988) =i
din folclorul copiilor Lumii n versiune romneasc[ (n
colaborare cu Aurel Ciocanu: Corabia cu m[rg[ritare, 1981).
A murit la 28 noiembrie 1991 n circumstan\e neidentificate.
Autorul Nelini=tilor matinale =i al M[rului discordiei a fost
244
=i a r[mas un cavaler al firescului =i al spontaneit[\ii, al m[rtu-
risirii sincere, marcate de un lirism suav. El nara ntmpl[ri =i
situa\ii convertite n ultim[ instan\[ n microparabole. Acela=i
a fost Ion Gheorghi\[ n suita poematic[ La marginea cmpiei,
n care reflec\iile despre existen\a uman[ sunt brodate liric pe
canavaua unei nara\iuni domoale din care nu lipsea metafora
insolit[, servit[ ns[ natural, firesc, spontan: ntr-un bob de
gru / mi-am f[cut cas[. / La marginea cmpiei / stau =i cnt. /
Trec oamenii n zori, / pe drum, la coas[ / +i nu m-aud / cum
dintr-un bob eu cnt
Autorul continu[ n aceea=i cheie poetic[: Dintr-un spic
atunci / mi-am ntocmit un cor / =i-am prins s[ cnt / din cte
boabe are. // Femeile veneau de la izvor / =i pa=ii lor prin colb /
cntau mai tare
Finalul poeziei e o m[rturisire cam declarativ[, care ns[
e salvat[ de simplism gra\ie expresiei metaforice similare celei
din strofele anterioare: Ce bine =ti\i cnta, / s[tenii mei! / Ca
voi, s[ cnt cu-un lan am ncercat / =i cntu-mi se izbea n[uc
de stei, / =i satu-ntreg duios a l[crimat.
Acest tipar poetic e p[strat, diversificat =i mbog[\it n ntrea-
ga suit[ de versuri La marginea cmpiei (din cartea Simplu),
apoi n compartimentul Cu gur[ de spice. Aici cap[t[ o func\ie
deosebit[ finalul-poant[ (De unde-aveam a =ti n clipa cea /
c[ \ara ca un fagure de-albine / cel om al \arnei ce prin lan
p[=ea / pe-ale lui mini de cri\[ el o \ine), construc\ia n form[
de parabol[ cu subtext profund (ca n poezia Prepeli\a-=i face
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

cas[), peste tot predominnd expresia metaforic[ doldora


de sugestivitate. Pn[ la urm[ confesiunea eului liric se
dovede=te o expresie condensat[ a comuniunii lui spirituale cu
cmpia, altfel zis cu natura, cu universul material, =i anume
capacitatea eului liric de a sim\i lumea nconjur[toare =i de a
se integra universului constituie o ra\iune a existen\ei lui, iar
prin extensiune =i a poeziei autorului.
n egloga Cumin\enia p[mntului Ion Gheorghi\[ nchipuie
dou[ personaje concrete Ion =i Maria a c[ror comportare =i
expresie literar[ ne trimit la folclorul autohton. Ca =i n cele-
lalte compartimente ale c[r\ii Simplu, poetul e fascinat de
valorile etice care constituie esen\a vie\ii s[te=ti. Anume n leg[-
245
tur[ cu aceast[ suit[ de poezii adnc sim\ite =i ntemeiate pe
o gndire p[trunz[toare n miezul ideatic al universului rustic,
Mihai Cimpoi f[cea o generalizare ndr[znea\[ c[ acest univers
devine, pentru autor, o marj[ de eternitate protoistoric[ n
care \[ranii sunt v[zu\i ca ni=te oameni arhaici, arhetipali,
contopi\i panteistic cu natura =i nota c[ personajele-simbol
Ion =i Maria sunt urie=izate n manier[ crengian[, nsu=i poetul
adoptnd, n ntreaga sa liric[, un comportament de copil al
firii, care tr[deaz[, binen\eles, o fire copil[reasc[, cultivnd
programatic simplitatea, candoarea, primitivitatea, iar
n expresie firescul, necontrafacerea (Mihai Cimpoi, O istorie
deschis[ a literaturii romne din Basarabia. Edi\ia a III-a,
rev[zut[ =i adaugit[, Bucure=ti, Editura Funda\iei Culturale
Romne, 2002, pag. 196).
Cartea Simplu cuprinde =i 87 elegii saturate de sentiment,
de confesiune, de aceea=i primitivitate la care se refer[ Mihai
Cimpoi, care ns[ e nevoie s-o spunem r[spicat nu degra-
deaz[ n fi=[ de album, dup[ cum ar sugera am[gitor
adresarea din capul chiar primei poezii: O, suflete, ai s[lb[ticit
b[tnd c[r[ri pustii, / E timpul s[ mai dai =i pe acas[
Salvarea poeziei =i a scrisului rezid[ =i de data aceasta n
metaforele =i asocia\iile de idei care dau textului o pondere
ideatic[ considerabil[, nu-i permit s[ cad[ n afirma\ie sim-
plist[: E-o lume-n satul t[u care mai mult tace, / Dar vorba
cnd o spune parc[ te-ar unge / Cu miere pe la inim[. nv[luit
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

n pace, / Un mielu=el la sfrcul stelei suge sau: +i au o lege


mamele, precum un soare: / Oriunde via\a fiii, nemilos, i-ar
duce / Pe c[i lungi de topaz ori pe c[r[ri amare , / Laptele
n piep\ii mamelor e numai dulce.
n fiecare vers pulseaz[ o gndire eminamente metaforic[,
generatoare de asocia\ii surprinz[toare, ceea ce ne nt[re=te
convingerea c[ adev[ratul Ion Gheorghi\[ ncepe anume =i
mai ales n cartea de versuri Simplu. Absolut nevinovata la
prima vedere contemplare a fotografiilor casei sfr=e=te
firesc =i, totodat[, imperios n imagine impresionant[ a
neamului eului liric, a leg[turii de snge a acestuia cu consn-
246
genii s[i. n pofida aceleia=i adres[ri retorice ini\iale, prezente
=i n alte poezii (O, tu, floare, chiar =i uscat[ frumoas[, /
Galben =ofran ca luna cea plin[), textul continu[ metaforic,
se cite=te cu pl[cere, ne prinde temeinic pe unda liric[
marcat[ de c[ldura spunerii =i de o expresivitate exemplar[:
Tu luminezi fotografiile casei / Cu o grav[ =i gnditoare lumi-
n[. // Neamul meu m[ prive=te t[cut / Din rame simple, cu
suflet deschis / +i, cnd se-ntmpl[ la el s[ m[ uit, / Parc[ m[
str[punge un vis Ce vis? Ce rost ideatic are ultimul vers
citat? Lectura se cere continuat[, iar versurile finale ale strofei
de ncheiere adeveresc o semnifica\ie etic[ important[: Galben
=ofran, meditnd tu mereu, / Poleind cu lumin[ de aur naiva
ram[, / Aud cum sufletul neamului meu / Prin tine spre dnsul
m[ cheam[.
La fel se ntmpl[ n poezia Adio!, a c[rei strof[ de ncheiere
se las[ n\eleas[ ca o paralel[ ntre lumea vegetal[ =i cea
uman[, social[: Frunzelor ce cad din ramuri / Le =tiu calea pe
de rost / Ca a =irului de neamuri / Care mai de mult au fost.
O treapt[ nou[ n evolu\ia poetului a constituit-o cartea
Din pragul casei, prin poezii ca Prorocii no=tri, Alb de spital,
Halucina\ie, Colind =i altele. Ultima poezie numit[ e o alt[
dovad[ a folclorismului crea\iei poetice a lui Ion Gheorghi\[.
Acesta se resimte n maniera expunerii (Cinsti\i gospodari =i
gospodine! / Oare ferestrele voastre / s[ fie att de sus lumi-
nate, / nct s[ nu poat[ ajunge la ele / nici vorbele mele?) =i
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

n finalul oarecum tradi\ional (La anul =i la mul\i ani, /


cinsti\i gospodari =i mari gospodine! / +i s[ auzim de bine!).
Sensul, rostul, semnifica\ia poeziei se afl[ n suita de interoga\ii
retorice pe care le cit[m: Oare copiii vo=tri s[ fie chiar att
de s[tui / =i fudui, / s[ nu mai vrea =i s[ le fie ru=ine / s[-=i
ureze de bine / bunicii =i neamul / n amurg, pe la geamuri? //
Oare vocile din tranzistori / sunt mai dulci / dect cele de
cumna\i =i surori? / =i g[lu=tele-n singur[tate / sunt mai gustoa-
se / dect cnd sunt la o mas[ / mncate / cu-un frate? // ori
poate-a\i uitat plugu=orul? / =i cum se ar[ ogorul? / =i mine-\i
uita cu tot satul / =i sem[natul? =i n unica exclama\ie retori-
c[: Dac[-i a=a, / poimine hai s[ uit[m / =i s[ mnc[m! 247
Din folclor poetul a mprumutat factura exterioar[ a comuni-
c[rii mesajului, pe cnd mesajul nsu=i e unul principialmente
personal, al autorului ngrijorat de ignorarea pe alocuri a tradi-
\iilor =i obiceiurilor noastre na\ionale.
Casa f[r[ copii, Mo= Sava, Cioclea-l[utarul, n ospe\ie la
Mateevici, Printre stele =i alte poezii atest[ maturitatea gndirii
=i a expresiei metaforice a lui Ion Gheorghi\[. Scrisul lui este
=i acum concret, metaforic, memorabil, str[lucirea textului
fiind asigurat[, ca =i n attea alte poezii, de versurile finale
cu func\ie de poant[. De toate au n cas[ =i pe mas[. / +i li-i
chitit[ casa mai ca o mireas[. / nct ai vrea, cu bun[ voie, / S[
le spui c[ au =i de ce n-au nevoie. / Nu-i doar un prunc ca s[
str[mute-aceste lucruri / +i de pozna lui ca s[ te bucuri e o
constatare a unei st[ri de fapt, constatare ce beneficiaz[ de o
expresie aleas[, dar oarecum obi=nuit[. n cas[ e curat, parc[
e lins, / Parc[ proasp[t cu sterlici a nins. / Nici colbul nu cuteaz[
s[ se-a=eze / Pe lucruri reci =i vara n amieze. / Nu-i doar un
copil, gunoi s[ fac[, / +i gunoiul lui ca aurul s[ plac[. Relua-
rea par\ial[ a versului cu Nu-i doar un copil ne apropie
mult de semnifica\ia etic[ a operei, dar ne las[ totu=i n pragul
acesteia. Trec prin cas[ amndoi (so\ii. I. C.) ca pe puante
/ Cu gesturi diletant de elegante. / Iar de la masa lor m[car o
f[r[mic[ / Nu r[mne nici pentru-o furnic[ sunt versuri
frumoase, care subliniaz[ n continuare situa\ia pe care se nte-
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

meiaz[ poezia. A=a-=i scurteaz[ amndoi din zile / n acest


muzeu de lucruri inutile sunt anume acele versuri care pun n
lumin[ esen\a etic[ a ntregului tablou ca =i pictat cu ajutorul
cuvintelor =i a semnifica\iei profunde a ceea ce numim n mod
curent cas[ f[r[ copii muzeu de lucruri inutile.
n pofida unei u=oare impresii de confec\ionare a finalului/
poantei, de nvestire a acestuia cu func\ia de moral[ fabulistic[,
adev[rul comunicat prin imagini concrete, vii, impresionante,
premerg[toare concluziei etice, este important =i nu poate
l[sa pe nimeni indiferent. E o filozofie implicit[, pe care Ion
Gheorghi\[ o practic[ se simte permanent cu o pl[cere
248
deosebit[ =i constant[.
Drept dovad[ a cultiv[rii cu predilec\ie a acestui tip de
poezie =i, concomitent, a unei evidente evolu\ii pe calea cre=terii
m[iestriei artistice a scriitorului serve=te ntreaga carte Dans
de piatr[. E ora cnd descoperim izvoare / cu ochiul limpede
spre n[l\imi r[sfrnt. / Str[mo=easca flac[r[ r[sare / ca un
plop albastru din p[mnt n acest prim catren al primului
sonet din cartea numit[ totul e imagine, e viu, colorat =i
impresionant. Mai demult, n lutu-acesta static / str[bunii
mei se gr[m[deau la foc. / Un magic dans se-nvolbura s[lbatic, /
fr[mntnd \[rna a noroc scriitura e aceea=i, de o concre-
te\e cuceritoare. R[zbat spre noi din dep[rtate timpuri / fl[c[ri
de lumini nepieritoare. / Ne intr[ fumu-n ochi. Ca ni=te nimburi /
mii de sori pe cre=tet ne pogoar[ e cel de-al treilea catren al
sonetului, de o considerabil[ putere de evocare a leg[turii
organice cu trecutul nostru ndep[rtat, pe care poetul ncearc[
s[ ni-l apropie suflete=te, moral, spiritual. Cu acesta face corp
comun distihul de ncheiere al sonetului: Tot neamul meu de-
atunci a lut miroase, / =i lut de foc =i pun la talpa casei.
Lectura =i, mai ales, relecturarea unui sonet ca cel de inaugura-
re a c[r\ii Dans de piatr[ ne convinge pe deplin de capacit[\ile
de crea\ie ale lui Ion Gheorghi\[, aflate la 1991 ntr-o eferves-
cent[ evolu\ie.
Ne d[m perfect seama c[ dezghiocarea definitiv[ a poeziei
autentice este principial imposibil[, c[ ncercarea de a o face
se dovede=te oarecum ridicol[, drept care ne vedem nevoi\i s[
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

recurgem la o a treia modalitate de eviden\iere a artei de


sonetist =i, mai larg, de poet a lui Ion Gheorghi\[, nici aceasta
prea fericit[, totu=i mai pu\in blamabil[: M[ =tiu c[ sunt de-
atunci cnd gndul / se-ngn[-acestor dealuri =i p[duri, /
acestor nori de vrste grave suri / acestui plai natal n ochi cres-
cndu-l. // Dar cerul =i p[durea-s de-o vecie / =i vntul printre
crengi trecnd =iret, / =i stelele sclipind peste br[det / sunt
toate de cnd gndu-a fost s[-mi fie. // Nimic nu ar putea s[
m[ despart[ / de totul ce mi-i drag =i-apropiat. / Nici zborul
de hangere care poart[ / lic[r de-adev[r nveninat, / nici moar-
tea baciului r[pus din spate / =i-n gndul meu pe veci renviat.
Numai o lectur[ atent[ =i p[trunz[toare a textului, sprijinit[
249
evident pe o cultur[ artistic[ sau, cel pu\in, pe dorin\a de a
o poseda, ne poate apropia de taina, de vraja =i, n fine, de frumu-
se\ea lingvo-stilistic[ =i de bog[\ia ideatic[ a operei literare.
Or, Ion Gheorghi\[ n ntreaga carte Dans de piatr[ este un
pl[smitor de situa\ii inedite, generatoare de pl[ceri alese =i
aureolate de idei =i sugestii surprinz[toare.
Zicem sugestii surprinz[toare =i ne sim\im obliga\i s[ ad[u-
g[m f[r[ ntrziere c[, asemeni operelor autentice, prin defini-
\ie deschise (Umberto Eco), unele sonete ale lui Ion Gheorghi\[
nu se preteaz[ n\elegerii univoce, clare/exhaustive. Este, de
exemplu, sonetul al patrulea al ciclului (Azi se-anun\[-o zi
c[l[torind), n care o pas[re cu cioc de-obl[duire semnific[
ceva greu de n\eles, ceva ce poate fi b[nuit ca o putere du=man[
nou[, care voia ns[ s-o consider[m prieten[, al c[rei cnt disto-
na cu starea de fapt n care ne aflam etc. Acest nivel de enigma-
tic, de incertitudine, de presupunere nu este un minus, un
neajuns, o gre=eal[ a autorului, ci constituie o modalitate
de a ne activiza la maximum, de a ne determina s[ coborm
n adncurile esen\iale ale comunic[rii artistice. Azi se-anun\[-
o zi c[l[torind / prin sunete buiestre de sim\ire. / O pas[re cu
cioc de-obl[duire / se leag[n[ pe-o ramur[ cntnd. // Dar
trilu-i distonant ne ntristeaz[. / +i-atunci nchidem u=ile,
fereastra, / s[ nu se cread[ pas[re m[iastr[ / ce zi =i noapte
lumi vegheaz[. // Dar numai dragostea egal amestecat[ / cu
zile, nop\i =i dulce nesfr=it / n snge se va =ti napoiat[. / +i,
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

sprijinit[-n noi ca-ntr-un bun nume, / va pune lege dreapt[ pe


p[mnt / n ziua cnd suntem ce este lumea.
Conchidem c[, mai cu seam[ prin Dans de piatr[, Ion Gheor-
ghi\[ a atins un prag al des[vr=irii scrisului, care ne permite
=i ne oblig[! s[-l consider[m coautor activ al literaturii rom-
ne contemporane din Republica Moldova.
Nu ne oprim asupra contribu\iei lui Ion Gheorghi\[ la pro-
cesul important =i el al traducerii artistice, apoi la acela al
dramaturgiei na\ionale, contribu\ie pe care o consider[m
ntr-un cuvnt modest[. Domeniul n care Ion Gheorghi\[ s-a
manifestat plenar este literatura despre =i pentru copii. C[r\ile
250
lui de poezie =i de proz[ destinate cititorului fraged Mure
din p[dure, De cu zori pn[ la iarn[, Rde hrb de oal[ spart[,
Oaspe\i proaspe\i =.a. sunt remarcabile datorit[ versului
simplu, dar nicidecum simplist, caracterului lor moralizator,
ns[ nu =i didacticist, tematicii majore abordate de autor, care
ns[ nu se confund[ cu cntarea lui Lenin =i a partidului,
dup[ cum, din p[cate, s-a ntmplat =i cu Ion Gheorghi\[ n
cteva opere de pn[ la 1989. Ele se impun aten\iei prin cntece
de leag[n de o duio=ie sincer[, spontan[, de origine folcloric[,
prin versuri adnc sim\ite dedicate mamei, plugarului, peda-
gogului etc.
Am ncepe demonstrarea afirma\iei noastre prin cteva refe-
rin\e la cartea Corabia cu m[rg[ritare, alc[tuit[ de Ion Gheor-
ghi\[ n colaborare cu colegul de breasl[, =i el un bun scriitor
pentru cei mici Aurel Ciocanu. E o secven\[ din marea carte
a copiilor Lumii. Motivul corabiei l ntlnim de cteva ori la
lectura c[r\ii; ct despre m[rg[ritare, acestea sunt poeziile
nse=i. Nici hopurile lingvo-stilistice, care se v[d pe ici-colo n
munca traduc[torilor (ncepnd, bun[oar[, cu evidenta s[r[cie
a rimei n versurile Pisoiul cela, nu v-am spus, / Era obraznic de
nespus, continund cu expresii ce nu prea seam[n[ s[ fie
curat romne=ti: Nu vreau cu a=a un rac =. a. ), nu sunt n
m[sur[ s[ eclipseze frumuse\ea textelor. Simple =i clare,
laconice =i pline de sens, vesele =i moralizatoare n acela=i
timp, operele incluse n placheta aceasta denot[ fantezie =i senti-
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

ment, atitudine =i gnd, preocup[ri pedagogice ascunse, cu


att mai eficiente. Probabil c[ din cauza posibilit[\ilor limitate
ale alc[tuitorilor de a selecta, folclorul copiilor prin diferite
\[ri nu este prezentat la fel de amplu, nu din toate literaturile
orale ale popoarelor au fost incluse n carte poezii la fel de scli-
pitoare sub aspectul m[iestriei. ns[ =i ceea ce a ajuns pe masa
de lecturi a copiilor no=tri prezint[ interes, treze=te =i educ[
gustul pentru poezia autentic[, favorizeaz[ dezl[n\uirea imagi-
na\iei cet[\eanului de mine, pe care cartea n cauz[ l instru-
ie=te corect, f[r[ didacticism resping[tor.
Destinat[ elevilor din clasele primare, Corabia cu m[rg[ri-
tare poate captiva copiii de diferite vrste, niveluri de dezvol-
251
tare, psihologii =i preferin\e artistice. Cntecul de leag[n =i
num[r[toarea ordinar[, poezia de nota\ie nepreten\ioas[ =i
dialogul sprin\ar, gluma umoristic[ =i parabola cu abia percep-
tibile inten\ii de satirizare a metehnelor spirituale iat[ doar
o parte a formulelor artistice de care ia cuno=tin\[ cititorul
c[r\ii n cauz[. Eficien\a acesteia poate fi deosebit de mare
dac[ b[ie\eii =i feti\ele noastre vor n\elege de la bun nceput
c[ operele incluse n Corabia cu m[rg[ritare se bucur[ de mare
trecere la semenii lor din Statele Unite ale Americii =i Austria,
Bulgaria =i Grecia, India =i Ungaria Parc[ nu e interesant
pentru cutare pu=ti s[ afle cum glumesc picii de peste ocean,
de exemplu? S[ cit[m aceast[ ntrebare de om hazliu: Cnd
anume, nu v-oi spune, / M-a-ntrebat un om hazliu: / Vreau
s[ =tiu: multe c[p=une / Cresc n ocean, n ru? =i, respectiv,
acest r[spuns scurt, ingenios, plin de umor: I-am r[spuns =i
eu alene / La -ntrebare cam mahmur: / Cam c\i p[str[vi =i
balene / Cresc n codri =i p[duri. n genere gluma, umorul
sunt oaspe\i frecven\i n paginile c[r\ii, =i avem convingerea
c[ faptul acesta asigur[ succesul ei la copiii no=tri. Ba
schimonosirea con=tient[ a unor cuvinte (Tr[ia cndva un
+orausi / +i s-a-ntlnit el cu Motausi, / Motausi-avea ni=te
ochiausi / Sticlo=i, / Fioro=i, / +i ni=te din\iausi!), ba exagera-
rea grotesc[ a gesturilor =i ac\iunilor (Robin Bobin Barabec /
A mncat ieri un berbec, / O v[cu\[ =i-un crlan / +i un m[celar
gr[san. / O tigaie, o farfurie, / Un fierar, o fier[rie, / O biseric[,
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

o poiat[), ba alt procedeu ingenios contribuie la sporirea


farmecului umoristic al c[r\ii.
Desigur, Corabia cu m[rg[ritare nu-=i propune doar s[-i
nveseleasc[ pe copii, gama sentimentelor pe care le poate trezi
ea este destul de bogat[. Cu pl[cere se cite=te =i se ascult[
cntecul de leag[n al copiilor englezi, simplu =i duios ca toate
cntecele de aceast[ natur[ =i cu aceast[ menire: Hai, dormi,
nani-na, / Dormi-adormi, lumina mea. / Pe ima= dorm mielu=eii, /
ca =i luna, brum[reii. / Dormi, adormi, lumina mea, // Hai
dormi, nani-na, lacrimi tu nu mai v[rsa. / Edul =i a sa m[muc[ /
dorm pe paji=tea din lunc[. / Dormi-adormi, lumina mea
252
Nu lipsesc poezioarele n care-=i face locul compasiunea pentru
fiin\a obijduit[, ca v[cu\a din urm[toarea miniatur[: Voi nu
=ti\i, a=a-i c[ nu, / De ce face vaca mu? / Poate plnge vaca,
dar / ea f[r[ lacrimi plnge, amar! // Fiindc[ i se d[ mereu /
Fn =i iarb[ de mncat, / ns[ lapte v[ spun eu / niciodat[
n-a gustat. Sau acelea n care e stigmatizat[ prostia, nso\it[
ca de obicei de alte metehne, ca n poezia M[garul r[u. Ce a
f[cut m[garul pn[ la ntmplarea din finalul poeziei, nu
spunem. Dar isprava despre care e vorba n strofa de ncheiere
a miniaturii se cere eviden\iat[: Alt[dat[ s-a-ntmplat / C[
un tren a r[sturnat. / L-a lovit o dat[ poc! / +i l-a crligat
pe loc. / Trenul cela de atunci / +i-a f[cut alt drum prin lunci, /
Nu trecea nicicnd prin gar[, / C[ci n gar[ sta m[garul.
Cit[m la cap[tul acestor nsemn[ri despre cartea n discu\ie
ntreaga parabol[ Caiaua =i potcoava A c[zut potcoava, /
O caia / Lipsea, / F[r[ de potcoav[ / Calul / +chiop[ta. /
Comandantul-bravul / A murit, =i iat[ / I-a distrus du=manul /
+i armata toat[. / n ora= / Du=manul / A intrat. / Da, da! /
Fiindc[-n fier[rie / O caia / Lipsea nu numai pentru a evi-
den\ia caracterul moralizator al operei n cauz[ =i ingeniozi-
tatea cu care e dezv[luit[ aici importan\a mare, extrem de
mare uneori, a unor lucruri mici, deloc esen\iale la prima
vedere, ci =i pentru a sublinia nc[ o dat[ c[ placheta de versuri
Corabia cu m[rg[ritare este cu adev[rat bogat[ =i sub aspectul
motivelor abordate de fantezia popoarelor, =i sub acela al
st[rilor suflete=ti =i de con=tiin\[ pe care i le poate insufla
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

cititorului n scopul de a-l face mai sensibil, mai inteligent,


mai frumos, =i sub acela al m[iestriei alc[tuitorilor =i tradu-
c[torilor care s-au gndit nainte de toate la b[ie\eii =i feti\ele
noastre, care aveau s[ o citeasc[ =i s-o savureze.
Aici fie-ne permis s[ trecem peste cteva c[r\i apar\innd
n exclusivitate lui Ion Gheorghi\[ =i s[ ne referim la placheta
de versuri Paznic la flori o selec\ie de texte din folclorul
copiilor, care doar au fost adunate, selectate =i ngrijite de Ion
Gheorghi\[. Poetul =i ncepe cartea cu nominalizarea copiilor
=i vrstnicilor care l-au ajutat s-o adune. Copii =i adul\i i-au
expediat scriitorului texte inedite sau folclorice =i sarcina lui
s-a redus la selectarea poeziilor care s[ plac[ cititorilor.
253
Bucur[, nainte de toate, varietatea motivelor =i a modalit[-
\ilor de abordare a acestora de c[tre autori (n m[sura n
care =i operele folclorice i au). De exemplu: Hai, hai, /
Mo= Mihai, / C\i copii / Mai ai? / Doi la oi, / Doi la boi, /
Iar doi / Cnt[ din cimpoi, / Iar Sofiica / +i Mariica, / Timotei /
+i Doroftei / Stau la foc, / C[-s mititei. Este o poezie totalmente
folcloric[, corespondentul sau corespondenta care i-a expedi-
at-o scriitorului n-a f[cut dect s[-=i divulge preferin\a de a o
vedea n viitoarea (pe atunci) carte. Ion Gheorghi\[ a inclus-o
n plachet[ =i s-a dovedit solidar cu copilul care o savurase
anterior.
Alt[ poezie Mama noastr[ cea duioas[ / Parc[-i soarele
n cas[. / Ea ne-a leg[nat / Pe noapte cu lun[, / Ea ne-a mn-
giat / Cu o vorb[ bun[ este aproape simplist[, =chioap[t[
ritmul, compara\ia mamei cu soarele e =tears[ de prea mult[
ntrebuin\are, dar Ion Gheorghi\[ a ncredin\at-o tiparului ca
pe o alt[ mostr[ de poezie cu trecere la cititor.
Cit[m =i cteva mostre de poezie, care ne-au pl[cut prin
caracterul lor oarecum inedit, parc[ ar fi nchipuite de copiii
n=i=i. Ele nu str[lucesc prin imagini =i fantezie, dar au ceva
cuceritor prin simplitatea =i ingenuitatea lor: Tica, tica, tica, /
M-a certat m[mica / C-a mncat pisica / Toat[ smntnica / +i
m-am dus la =coal[ / Cu burtica goal[, / +-am venit napoi / Cu
caietul plin de doi, Vine badea de la =coal[ / Cu ghiozdanul
subsuoar[. / l ntreb ce a-nv[\at, / Badea spune c-a uitat,
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

Bunicu\o, =tii ceva? / Eu m[ duc de la mata. / Pentru-un hrb


de farfurie / Faci atta g[l[gie. / M[ duc acas[ / +i sp[l geamul, /
Fac o zeam[, / Fierb cafea / +i-s cucoan[-n casa mea.
Ba iat[ =i o poezie care deenot[ o fantezie debordant[ =i o
n\elegere aparte a crea\iei artistice, care nu e neap[rat s[ constate
lucruri verosimile, autentice. Ea denot[ o nrudire profund[ cu
folclorul, chiar avem team[ c[ e o crea\ie anonim[, dar o
consemn[m ca pe o op\iune a autorului/alc[tuitorului c[r\ii: O
b[bu\[ =i-un mo=neag / Fac m[lig[-ntr-un toiag / +i bor=ul ntr-o
lulea / +i mnca =i el, =i ea, / +i nc[ mai r[mnea.
Nu lipse=te umorul. Copilului i place gluma, ea i dezvolt[
254
fantezia, gustul pentru situa\ia hazlie: Un mo=neag p[zea la
vie / Pe o buturug[. / S-a uitat la nasul meu / +i-a rupt-o de
fug[ (t[lharul de copil avea un co=cogea nas, n adev[r
groaznic de mare).
Copilul glume=te n\elept, el simte =i savureaz[ gluma, o
folose=te cu cap, chiar =i bate joc de lene=i, dar o face cu
circumspec\ia cuvenit[, l[udnd lenevia: Cum m[nnc, /
Cum mi-i somn, / Cum m[ culc, / Cum adorm, / Cum m[
scol, / Cum m[nnc, / Cum m[nnc, / Cum m-a= culca.
n poezia pentru copii =i fac loc motivele serioase, dra-
matice =i chiar tragice. Probabil, copilul care i-a expediat
scriitorului poezia pe care o cit[m n continuare s-a inspirat
de la un bunic sau bunic[, ceea ce, de altfel, nu este o gre=eal[:
R[sai, soare, / Fr[\ioare, / C[ dac[-i mai z[bovi, / Nu-i
avea cui r[s[ri.
ntors n anii s[i dinti, copilul redevine cet[\eanul f[r[
griji, acela care =tie mai mult de joac[ =i de textele ce nso\esc
spectacolele de joac[: Unu, doi, trei, patru, cinci, / Tata
cump[r[ opinci, / Mama cump[r[ sandale, / Ie=i afar[
dumitale sau: Una, dou[, / +apte, nou[, / Suta, mia, / Milio-
nul, / De la domnul / Talionul, / Din casa lui nou[ / Sare clo=ca
de pe ou[. / A s[rit / +i a fugit, / Tu e=ti bun / De amijit.
De mare popularitate se bucur[ la copii ghicitorile, zicerile
=i p[c[lelile, =i Ion Gheorghi\[ a inclus n cartea Paznic la
flori o seam[ de mostre ]ncadrabile acestor specii, unele
destul de ingenioase =i incitante. De exemplu: Am o latnic[ /
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

Platnic[ / Chiscovatnic[, / Cu cinci l[tnicele / Pl[tnicele /


Chiscov[tnicele. / +i f[racea latnic[ / Platnic[ / Chiscovatnic[ /
Nu pot l[tnici / Pl[tnici / Chiscov[tnici. / +i f[r[ cele cinci
l[tnicele / Pl[tnicele / Chiscov[tnicele / Nimic nu pot l[tnici /
Pl[tnici / Chiscov[tnici (palma cu cele cinci degete) sau:
Un te duci? / La Bulbuci. / Ce s[-aduci? / Dou[ nuci. /
Cu-i s[-i dai? / Lui Mihai. / Unde =ede? / Peste drum. /
Cum l cheam[? Nu=tiucum.
O a treia carte a lui Ion Gheorghi\[, care nu-i apar\ine n
ntregime, dar pe care e natural =i chiar necesar s[ i-o atri-
buim, se intituleaz[ Peste liag[n. E o selec\ie de cntece de
adormit copilul. Sunt poezii de mare importan\[, chiar dac[
255
micu\ul/micu\a nu n\elege clar ce-i spune m[mica/bunica.
Primeaz[ altceva: mierea muzicalit[\ii, vraja sunetului
(Grigore Vieru). Con=tient de marea misiune a cntecului de
leag[n, Ion Gheorghi\[ a selectat, n primul rnd, din folclor
poezie autentic[ la tem[: Culc[-mi-te mititel / +i te scoal[
m[ricel, / S[ te duci cu oile / Pe cmpul cu florile, / S[ te duci
cu bobocei / Pe cmpul cu ghiocei, / S[ te duci cu mielu=ei / Pe
cmpul cu brebenei, / S[ te duci cu vacile / Pe cmpul cu
fragele, / S[ te plou[ ploile, / S[-nflore=ti ca florile sau:
P[s[ric[ cu doi pui, / Ad[-i somnul pruncului. / +i tu, puiul
cucului, / Ad[-i somnul pruncului, / Tu, puiu\ul cucului. / Lin,
lin, lin, puiu\ de ra\[, / Eu te leg[n, tu te-a=az[. / Toate p[s[rile
dorm, / Numai tu, mamei, n-ai somn. / Culc[-mi-te, puiul
mamei, / Mama =tie-a leg[na, / S[-\i fie gura ca mierea. / Cnd
fetele i s[ruta, / S[ nu se poat[ s[tura. / |i-am pus n leag[n
busuioc, / Ca s[ fii iute la joc / +i n via\[ cu noroc!
Nu cedeaz[ m[rg[ritarelor folclorice operele scriitorilor
clasici Vasile Alecsandri (n=ir[-te m[rg[rite), Mihai Eminescu
(Somnoroase p[s[rele), Alexei Mateevici (Cntec de leag[n).
Cu toate c[ din scriitorii contemporani Ion Gheorghi\[ a
selectat =i poezii tributare ideologiei timpului, majoritatea
cntecelor de leag[n pl[smuite dup[ cel de al doilea r[zboi
mondial au sinceritatea, ingeniozitatea, muzicalitatea =i
frumuse\ea lingvistic[, presupuse de aceast[ specie poetic[.
De exemplu: Dormi, gr[din[, dormi cuminte, / Nu te de=tepta, /
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

C[ \i-oi da un bob de linte, / Nani-nani-na. // +i tu, iarb[


m[t[soas[, / Nu te leg[na, / C[-am s[ te feresc de coas[, /
Nani-nani-na. / Dormi =i tu, scnteie mic[, / Dormi, stelu\a
mea, / S[ nu mi te stingi de fric[, / Nani-nani-na.
Trecem peste antologicele poezii De leag[n, Cntec de lea-
g[n =.a. ale lui Grigore Vieru, Cntec de leag[n a lui Anatol
Ciocanu, Cntec de leag[n pentru p[pu=a Drina =i Cntec pentru
adormirea puiului de rndunic[ ale lui Dumitru Matcovschi,
Cntec de leag[n a lui Ion Hadrc[, Colind pentru copii a lui
Constantin Dragomir =i De leag[n a lui Serafim Belicov, ca s[
punem n eviden\[ rostul absolut sublim al cntecului de leag[n
256
=i con=tiin\a poeticit[\ii autentice a autorului =i a declamato-
rului de cntece de leag[n n viziunea regretatului Vitalie
Tulnic: Cntec f[r[ nici un vers, / numai: nani, nani, nani,
nani / cum de poate s[ ncap[ / tot ce \i dore=ti cu anii? /
Nici m[estre, nici alese / curg cuvintele u=or / n cel cntec
mic de leag[n / ngnat de un popor, / pref[cut n mii de chi-
puri / =i r[mas mereu la fel: / Odihne=te-\i ochi=orii, / dragul
mamei, mititel. / Iar la r[s[rit de soare / ai s[ \i-i deschizi
ncet / Mama, cnd =i-adoarme puiul, / are harul de poet.
n cazul c[r\ilor la care ne-am referit pn[ aici, Ion Gheor-
gi\[ are func\ia de alc[tuitor, redactor, traduc[tor, =i poate n-ar
fi trebuit s[ le acord[m atta aten\ie. Am f[cut-o din conside-
rentul c[ =i crea\ia propriu-zis[ a scriitorului are drept izvor
de inspira\ie via\a, preocup[rile, universul de lecturi, predi-
lec\iile de ordin spiritual ale celor mici. Cu alte cuvinte, nu
este de prisos s[ cunoa=tem preferin\ele autorului sau, n orice
caz, operele pe care le pre\uie=te =i le ncredin\eaz[ tiparului.
Acum r[sfoim cteva c[r\i apar\innd scriitorului nsu=i.
Prima n ordine cronologic[ este cea intitulat[ Vorbe n[zdr[-
vane. Versul lui este simplu, axat pe compara\ii la ndemna
copilului, ca cele din poezia |ara mea: E=ti frumoas[, \ar[, /
Ca un r[s[rit de soare. / Nou[, / Precum roua, / Bun[ ca buni-
ca / +i-n\eleapt[ ca bunicul. / Mie drag[ / Via\a-ntreag[.
Copilul nu e lipsit de fantezie, =i Ion Gheorghi\[ tinde s[
i-o dezvolte, propunndu-i urm[toarea zicere despre lun[:
A ie=it pe rou[ luna, / Nani-nani-na, / Ca s[ scuture alune, /
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

Nani-na. // Cad alunele n rou[, / Nani-nani-na, / Ca =i cum cu


stele plou[, / Nani-na.
Ion Gheorghi\[ =tie s[ se copil[reasc[ firesc sau, mai exact,
a p[strat viu =i activ copilul din sine =i-i vorbe=te b[ie\elului/
feti\ei a=a, de parc[ anume n acest mod ar vorbi copilul nsu=i
ori m[mica/bunica duioas[ =i iubitoare: Vrei s[ doarm[
flutura=ul / Pe o cald[ floricea, / Unde cnt[ izvora=ul / Nani-
luri-liru-la? // Dar s[ doarm[-n lunc[ floarea / Pe tulpina ei
sub\ire, / Cnd pe cer luna r[sare / F[r[ de a noastr[ =tire? //
Dar s[ doarm[ lunca toat[ / Cu flori, fluturi =i izvoare / +i cu
stelele ce cat[ / n adnc de ape clare? // +i, f[r[ s[ bagi de
seam[, / Bubocelul mamei, bu, / Vrei s[-adoarm[ lin =i mama? /
257
Dac[ vrei, hai dormi =i tu
Alt[ dat[ scriitorul procedeaz[ oarecum savant, folose=te
cuvinte mari, dar face =i dovada ging[=iei indispensabile
cntecului de leag[n: Nani, peste casa noastr[ / Zboar[-o
pas[re m[iastr[. / +i cum zboar[ n[zdr[van[, / Scap[ din ari-
p[-o pan[. / Mama pana c[ prindea / +i n pern[ \i-o punea /
S[ te vezi n vis u=oar[, / Pas[re ce-n ceruri zboar[.
Ion Gheorghi\[ manifest[, nendoielnic, acel har de poet, la
care se referea Vitalie Tulnic n poezia din care am transcris
cteva strofe mai nainte. Or, poetul nchipuie =i un original cntec
de leag[n, pe care copilul i-l ngn[ mamei: Hai, plou[, /
Cer, cu rou[ / Peste flori / De trandafir, / Peste flori / De calom-
fir, / Peste cas[ / +i smicele, / Peste anii / Mamei mele
Poetul e simplu, dar simplitatea dialogului nchipuit ntre
copil =i bradul de munte ascunde o mare sete de pace =i de
dragoste pentru locul natal: Br[dule\ de munte, drag,/ Ce
s[-\i dau s[-mi cre=ti n prag? / D[-mi un cer senin pe frunte, /
Iar la r[d[cini un munte.
Ca n folclorul att de bine cunoscut de poet =i din care s-a
inspirat, dup[ cum am v[zut cnd ne-am referit la cartea Paznic
la flori, Ion Gheorghi\[ apeleaz[ la versul de natur[ popular[,
nfr[\it cu zicerea specific[ ghicitorii, n poezia Crti\a: La
ochi / Neocheat[, / La din\i / Din\at[, / La picioare /
Plugu=oare.
De la folclor a pornit scriitorul n cntecul de leag[n intitu-
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

lat Mama are-un dor mai mare, f[r[ s[ se limiteze la motivul


popular: Nani, nani, puiul mamei, / Frumu=el =i voinicel, /
Mndru ca un stej[rel. / Mama are-un dor mai mare / n
pace s[ cre=ti sub soare!
Din folclor se trag r[d[cinile poeziei ghidu=e a scriitorului:
n gr[din[ / Pe la noi / Cre=te-un fir / De usturoi. / De la
munte / Doi coco=i / Au venit / S[-l ia n co=. / Fl-fl-fl / +i au
zburat / +i la munte / L-au mncat (De la munte).
Familiarizat bine cu folclorul copiilor, Ion Gheorghi\[ nu
ocole=te poezia de tipul ghicitorii, ca cea intitulat[ Ra\a: Merge
ra\a / Diminea\a / Iarna / S[ se dea / Pe ghea\[. / Ra\a \opa /
258
|op[ia, / Ghea\a-n cioburi / Se sp[rgea. / Dac[ ghea\a / E ca
a\a, / Ce-a c[tat / Ra\a / Pe ghea\[?
ntreaga carte Vorbe n[zdr[vane a depus m[rturie, nc[ n
1982, c[ n literatura noastr[ pentru copii venise un autor de
reale =i mari perspective.
Afirma\ia aceasta s-a adeverit ntocmai la apari\ia c[r\ii
Mure din p[dure, n care talentul deosebit al scriitorului s-a
manifestat n procesul versific[rii ingenioase a unor pove=ti
romne=ti, al adapt[rii/traducerii unor pove=ti ale altor
popoare =i al repovestirii unor pove=ti apar\innd lui Franti=ek
Hrubin, Rhor Borodulin =i altor scriitori str[ini. Ion Gheor-
ghi\[ versific[ abil, cu o intui\ie profund[ a specificului litera-
turii menite s[ captiveze cititorul ncep[tor, s[-l fac[ atent =i
doritor de a asculta povestea. De exemplu: n cel codru-ntu-
necat / Se nal\[ un palat / Cu pere\i / De scaie\i, / Ferestruici /
De poame dulci, / U=i nalte / nstelate. / Iar n vrv, n vrv /
Cre=te un sovrv. / Da-n palat cine tr[ia? / Un iepura= cu umbra
sa Urmeaz[ peripe\iile iepura=ului, cauzate de obr[znicia
unui \ap, pe care nu l-au putut scoate din palat nici lupul, nici
ursul, nici vulpea, ci un coco=. Cum? Speriind \apul cu cuvinte
de temut: C[-a venit Coco= cel Mare / Cu o coas[ n spinare, /
S[ te taie la picioare, / S[ te taie la corni\e / S[ te pun[ pe
t[vi\[ / La frigare! +i tocmai atunci \apul auzea / +i se
speria, / Iute cobora, / Afar[ ie=ea / +i fugea, fugea, / Scntei
sc[p[ra!
Or, dac[ aici rolul poetului s-a redus la versificare, n cazul
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

pove=tii ruse=ti Iepura=ul n musafirie sarcina lui a fost s[-i


g[seasc[ o expresie romneasc[ adecvat[. +i el a alc[tuit un
text care nici nu seam[n[ c[ ar fi fost tradus. Acesta sun[ att
de bine n romne=te, nct pare s[ fi fost gndit de la bun
nceput n limba noastr[: Iepura=e, tii! / Tu de unde vii? /
Vorb[ s[ mai fie, / Am fost n musafirie! / La c[su\a din
br[det / +i hambarul descuiet
La fel de frumos sun[ textele repovestite de Ion Gheorghi\[
dup[ unii autori de alte na\ionalit[\i: Griele se coc sub soare. /
Un pui plnge pe c[rare. / Nu g[se=te drumu-n vale / Spre
c[su\a dumisale. / Dar un lucru a-n\eles: / Bun[ ziua spic,
de-ov[s! / N-ai v[zut pe mama mea / Vntul ct te leg[na ? //
259
Tu ntreab[ orzul care / A crescut mai mare. / Orzi=or cu
must[cioar[, / Nu vezi casa noastr[-n zare? / C[ nu am b[gat
de seam[ / +i m-am r[t[cit de mama. / Zici c[ te-ai pierdut
de mama? / Grea durere. Dar n-ai team[, / Iute du-te la mo=
gru / +i-ntreab[-l ct nu-i trziu. / Grule\ m[ria ta, / Nu-i
mult =i s-a nsera. / Poate c[ tu =tii cumva / Cum s[ dau de
mama mea?
Pove=tile din cartea Mure din p[dure au subiecte antrenante,
personaje distincte, versifica\ia lui Ion Gheorghi\[ este pe
potriva subiectelor, replicile sunt la fel de pitore=ti ca perso-
najele. Toate particularit[\ile enumerate asigur[ cititorului
ncep[tor o pl[cere aleas[.
Dup[ Vorbe n[zdr[vane =i Mure din p[dure era greu s[ dea
poetul alte c[r\i, superioare acestora. Dar el g[sea cte ceva
inedit =i pentru cartea De cu zori pn[ la iarn[, din care eviden-
\iem parabola Elefantul trece prin urechea acului, povestea
Colind de var[, snoava La ce se gndea-n domnie mp[ratul
P[p[die, toate adeverind descenden\a lui din folclorul na\io-
nal, aptitudinea de a crea n spiritul crea\iei populare orale,
f[r[ s-o pasti=eze. La fel n cartea Oaspe\i proaspe\i el z[mis-
le=te dialoguri inedite ( Cucule, e=ti singur-cuc / n gr[dina
cea de nuc? / Cum sunt singur? Sunt =i nucii / Care cresc
cnd cnt[ cucii), completeaz[ cu ingeniozitate unele poezii
vechi (S-a pornit / De diminea\[ / Ra\a / S[ se dea / Pe
ghea\[. / Ra\a / |opa / |op[ia, / Ghea\a / Cioburi / Se f[cea. /
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

+i codi\a / Ei cea crea\[ / i nghea\[ / L[t[rea\[. / Vine-acas[ /


Plng[rea\[ / Ca o \a\[ / N[t[flea\[. / Dac[ ghea\a / E ca
a\a, / Ce-ai c[tat, / Ra\[, / Pe ghea\[?), prezint[ n mod
hazliu nc[p[\narea unei feti\e ( Alei, fat[ o\[rt[, / Nu
mai plnge-atta, / C[ te faci bab[ urt[! / Ba oi plnge =i-oi
r[cni / Pn[ ce te-oi asurzi. / Dac[-\i place ntr-atta / S[
te faci bab[ urt[, / Plnge, fato o\[rt[. / Ba n ciud[ ca
s[-\i fac, / Chiar n clipa asta tac), dup[ care ne invit[ ca
=i n c[r\ile anterioare, dar prin opere noi ntr-o lume cu
adev[rat feeric[ a pove=tilor, una mai antrenant[ dect alta.
n ncheiere o men\iune special[ pentru cartea de snoave
260
n proz[ Rde hrb de oal[ spart[. Ea constituie o alt[ dovad[
a leg[turii strnse a prozei scriitorului cu crea\ia oral[ a po-
porului. Dac[ n versific[rile pove=tilor romne=ti sau n repo-
vestirile pove=tilor altor popoare ori ale scriitorilor de alte
na\ionalit[\i Ion Gheorghi\[ mig[lea cu srg asupra expresiei
poetice, aici el acord[ aten\ie, mai ales, conciziei =i poantei.
Snoavele populare sunt narate de scriitor cu spontaneitatea
presupus[ de opera folcloric[, dar succint, =i le ncheie cu
vorbe de duh echivalente cu ni=te concluzii cu substrat filozofic
profund. Ion Gheorghi\[ adopt[ din capul locului o vorbire/
scriere de factur[ folcloric[, subiectele par s[ fie inedite,
imaginate de el nsu=i, ca =i poantele care ns[ au func\ia pe
care o ndeplinesc n snoavele de origine popular[. La lectura
c[r\ii ne sim\im n atmosfera crea\iei populare orale, savur[m
ndemnarea cu care scriitorul desf[=oar[ nara\iunea =i
r[mnem surprin=i de finalele logice =i, totodat[, imprevi-
zibile. Exemplul snoavei Oul ni se pare edificator: Cum se
v[zu n cuibar sub clo=c[, oului i intr[ n cap s[ se fac[
numaidect coco=. n vis =i n nchipuire se vedea coco= cu
pinteni ro=i, cu creast[ =i b[rghie ro=ie, cu ciocul de aur ro=u.
+i de la o bucat[ de vreme nu mai vroia s[ fie coco= pur =i
simplu, ci dorea s[ se fac[ mp[ratul coco=ilor, s[ mp[r[-
\easc[ poate =i peste p[s[rile zbur[toare n ceruri.
La acest gnd g[si de cuviin\[ c[ s[ stai ntr-un cuibar
obi=nuit, sub o clo=c[ obi=nuit[ este njositor pentru un viitor
mp[rat al p[s[rilor.
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

Se rostogoli din cuibar cu gnd s[-=i g[seasc[ o clo=c[


distins[ ori poate chiar un cuib de vulturoaic[. Dar, cum se
d[duse de-a dura din cuibar, nimeri peste ni=te prundi= =i se
sparse.
Chiar =i coco=ul de mine azi este ou =i mai bine g[in[ n
cuibul t[u dect coco= n cuib str[in.
Acesta e modelul tuturor snoavelor din cartea Rde hrb
de oal[ spart[: subiectul este relativ simplu, personajele se
disting prin dorin\e =i inten\ii deosebite, nara\iunea nainteaz[
f[r[ piedici esen\iale, firesc =i cu o anumit[ grab[ paradoxal?
nceat[, iar poanta vars[ lumin[ asupra rostului, sensului, sem-
nifica\iei faptelor =i ntmpl[rilor; snoavele n ntregime con-
261
stituie tot attea parabole, ale c[ror subtexte nu a=teapt[ s[
fie depistate de cititor/ascult[tor, de vreme ce autorul le fixeaz[
negru pe alb la sfr=it, ncntarea noastr[ avnd drept surs[
m[iestria formul[rii poantei sau, altfel zis, a moralei, ca n
fabule.
Nu ne facem iluzie c[ am fi cuprins crea\ia lui Ion Gheor-
ghi\[ n tot ce are ea deosebit =i caracterizant, dar =i aspectele
pe care am reu=it s[ le prezent[m aici vorbesc n chip con-
ving[tor despre un scriitor nzestrat, de o individualitate remar-
cabil[, ale c[rui urme n literatura noastr[ nu sunt nicidecum
de ignorat.

BIBLIOGRAFIE SELECTIV{

Vasile Badiu, Pagini inspirate. n s[pt[mnalul Litera-


tura =i arta, 1978, 2 februarie;
Ion Ciocanu, M[rg[ritare folclorice. n ziarul nv[\[-
mntul public, 1981, 24 octombrie;
Ana Banto=, Un meteorolog al cmpiei. n cartea ei: Crea-
\ie =i atitudine, Chi=in[u, Editura Literatura artistic[,
1985;
Anatol Ciocanu, Recviem la un cntec de leb[d[. n s[pt[-
mnalul Glasul na\iunii, 1992, 28 februarie;
Mihai Cimpoi, O istorie deschis[ a literaturii romne din
Basarabia. Edi\ia a III-a, rev[zut[ =i ad[ugit[, Bucure=ti,
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

Editura Funda\iei Culturale Romne, 2002.

DESPRE LITERATURA, LIMBA +I ISTORIA NOASTR{


N-avem dou[ limbi =i dou[ literaturi, ci numai una, aceea=i cu
cea de peste Prut Noi trebuie s[ ajungem de la limba noastr[
proast[ de ast[zi numaidect la limba literar[ romneasc[!
Alexei MATEEVICI, Opere, vol. I, Chi=in[u, Editura +tiin\a, 1993, pag. 464.
(Continuare n pag. 296)
NICOLAE ESINENCU
262

Poetul, prozatorul =i dramaturgul (de teatru


=i de cinema) Nicolae Esinencu s-a n[scut la 13 ianuarie (dup[
alte informa\ii 13 august) 1940, n comuna Chi\cani, jude\ul
Orhei, n familia \[ranilor Gavril Esinencu =i Ecaterina (n[s-
cut[ |opa). Dup[ absolvirea =colii medii din localitatea de
ba=tin[ a studiat la Colegiul Republican de Cultur[ Fizic[ din
Chi=in[u (1957-1960) =i la Universitatea de Stat din Moldova,
pe care ns[ n-a terminat-o. n 1973 a absolvit Cursurile Lite-
rare Superioare de pe lng[ Institutul de Literatur[ Maksim
Gorki al Uniunii Scriitorilor din U.R.S.S. (Moscova).
A lucrat =ef de redac\ie la Editura Lumina (1967-1968),
secretar al Comitetului de conducere al Uniunii Scriitorilor
din Republica Moldova (1989-1991), director al Casei de crea\ie
a scriitorilor (1991-2001), consilier al Pre=edintelui Uniunii
Scriitorilor (din 2001).
A debutat n 1968 cu dou[ c[r\i: Antene (versuri) =i Sacla
(nuvele).
Alte c[r\i: de poezie Sens (1971), Dealuri (1974), Copilul
teribil (1979), Stai s[-\i mai spun! (1983), Cuvinte de chemat
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

fetele (1986), Contraprob[ (1989), Borcane cu aer (1991), Cu


mortul n spate (poem, 1993), Disciplina mondial[ (1995),
De ce au murit dinozaurii (1998), de proz[ Portocala (1970),
Trompeta (1971), Toi (1972), Era vremea s[ iubim (1977),
Nunta (1980), Lumina alb[ a pinii (1980), Roman de dragoste
(1984), Tunul de lemn =i La furat b[rba\i (ambele 1988), Doc
(1989), Un moldovean la nchisoare (roman, 1990), Gaura
(1991), Copacul care ne une=te (1998), pentru copii Pnza
cerului (1971), Harbuzul lui F[nel (1972), Bun[ diminea\a!
(1977), Ce facem cu cerul (1990), Carul cu mere (1996).
n 1999 a publicat 4 volume de Scrieri alese (poezie =i pro-
z[), iar n 2002 al cincilea volum, de dramaturgie, cuprin-
263
znd opere montate n diferite teatre: Grand-Prix, Fumoarul,
S.R.L. Moldoveanul =i inedite: Poft[ bun[, Lampa ve=nic[
=.a., precum =i scenariile cinematografice Def[imatul, Marele
r[zboi dragostea =i microromanul Toi.
A fost distins cu titlul Om emerit n art[ (1990) =i cu ordinul
Gloria Muncii (1996).
Laureat al Premiului de Stat al Republicii Moldova (1990,
pentru romanul Doc).

Nicolae Esinencu este, nti de toate, un talentat izvoditor


de situa\ii, peripe\ii, spectacole, n a c[ror desf[=urare se contu-
reaz[ firesc =i surprinz[tor personaje originale, se developeaz[
st[ri de suflet =i de con=tiin\[, care ne angajeaz[ temeinic ntr-un
proces de participare activ[ la tot ce se ntmpl[ n poem,
nuvel[ sau roman. Anume capacitatea de a inventa situa\ii =i
r[sturn[ri de situa\ii, gra\ie c[rora se v[de=te plenar valoarea
etic[ sau, alteori, absen\a acesteia la personajul literar (ne
referim la operele epice =i la cele dramatice; or, Esinencu-
poetul procedeaz[ n mare m[sur[ la fel n poeziile cu nceput
de subiect =i, desigur, n poemul Cu mortul n spate), constituie
particularitatea definitorie a scrierilor lui. De aici caracterul
imprevizibil al derul[rii subiectelor abordate de el, func\ia
incitatoare a acestora, ponderea poantei n promovarea iscusit[
a mesajului etic.
Autenticitatea personajelor =i a situa\iilor pl[smuite de scri-
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

itor =i caracterul =ocant (n sensul bun al cuvntului) al finalelor


operelor sunt temelia originalit[\ii poeziilor, poemelor, nuve-
lelor =i a romanelor lui.
Vorbim de personaje, situa\ii, finale, dar avem n vedere =i
poeziile de tip miniatural, n care felul de a exista literar al
scriitorului se manifest[ de asemenea n mod original. nc[ n
placheta sa de debut Antene Nicolae Esinencu nvestea fap-
tele concrete =i obi=nuite cu semnifica\ii etice nea=teptate,
crend n jurul lor o atmosfer[ liric[ r[pitoare (vorba lui Bogdan
Petriceicu Hasdeu). Nu vreau nimic, afirm[ el din capul
locului n poezia inaugural[ a plachetei, Vreau numai ca
264
greutatea p[mntului / Repetndu-=i mi=carea / S[-=i g[seasc[
ve=nic / Un punct de sprijin / n Osie. // +i mai mult nimic.
Prin dorin\a de a =ti c[ p[mntul se \ine bine la locul s[u =i nu
e ncercat de cataclisme ruin[toare, scriitorul se dovede=te un
p[rta= al ordinii fire=ti n lume, al mersului normal al lucrurilor.
Vreau numai ca oamenii / La greu s[-=i dea mna, / S[-=i
zmbeasc[ / +i mai mult nimic. Pu\inul pentru care pledea-
z[ poetul =i l[rge=te mereu aria (=i sensul), mai cu seam[ c[
n continuare sunt nominalizate =i alte fa\ete ale dorin\ei:
Vreau ploile / S[ se ntind[ / Pe covorul ierbilor / +i grnelor, /
Jucndu-se sub clopotul alb al zilei, / Sub p[durea nop\ii /
+i mai mult nimic, Vreau ntlniri / +i desp[r\iri, / Muzic[ /
+i flori / Vreau soare-n spic / +i mai mult nimic. O
muzic[ pl[cut[, dar foarte lini=tit[, mai degrab[ n surdin[,
nso\e=te ntreg textul poeziei Nu vreau nimic
Chiar atunci cnd comunicarea poetic[ se face ca =i cum
din partea sau n numele unui personaj obiectiv, ca n poezia
Omul, dest[inuirea acestuia, simpl[ =i calm[, adevere=te
aceea=i patim[ a autorului de a tr[i via\a intens, cu rost =i de
a afirma m[re\ia omului, f[r[ ca scriitorul s[ recurg[ la
declara\ii abstracte. M[ rotunjesc n m[r, / M[ arcuiesc n
=in[ / +i n tulpini de plopi m[-ntind. / Ard nnebunit n piepturi
de ma=in[, / Stau n statui / +i-s ciment n zid A=a se
dest[inuie omul, acela care accept[, n final, s[ se transforme
n simplu m[r, spre a putea ndulci cu sevele sale via\a pe
p[mnt: Cad ploaie, ct cuprind p[mntul, / +i m[ ridic
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

prin orice r[d[cin[, / Ca iar[=i rotunjit n m[r / S[ cad la un


copil n mn[
Remarcabil[ e, chiar n aceste versuri de nceput, aten\ia
lui Nicolae Esinencu pentru am[nuntul concret, palpabil,
datorit[ c[ruia comunicarea sa nu e abstract[ =i rece. Poetul
proceda la cumulul de am[nunte =i la expresia metaforic[, n
scopul exprim[rii ct mai ingenioase =i mai conving[toare a
unor n[zuin\e =i, n general, a unui mesaj.
Placheta Antene =i revendic[ importan\a n contextul
ntregii crea\ii poetice a autorului =i n sensul c[ l-a anun\at
pe Esinencu-miniaturistul. A plesnit n / noaptea ceea bobul /
Seva a pornit urcarea-n grne / +i de-atunci ne-aduce-n cas[ /
265
Mult[ pace, mult[ pine nu este o descoperire a unui lucru
ie=it din comun sau a unei idei originale, dar poetul =i merit[
pe deplin numele cnd punem textul al[turi de titlul constat[rii
plastice citate: Revolu\ie.
Miniaturile din placheta de debut a lui Nicolae Esinencu
au inaugurat o prtie rodnic[ n toat[ poezia scriitorului,
gra\ie capacit[\ii acestuia de a spune mult n cuvinte pu\ine.
Asear[ / Cineva / Nu s-a ntors de pe mare. / n zori, / Vino-
vate, / La mal au venit valurile att i-a fost suficient poetului
pentru a sugera o tragedie ntmplat[ n Marea Aral =i senti-
mentul culpabilit[\ii, stihiiei oarbe.
Adev[rul c[ Nicolae Esinencu preconizeaz[ poezia concen-
trat[ la maximum, bazat[ pe sugestia revelatoare =i pe subtex-
tul asociativ, a fost confirmat =i de cea de-a doua sa plachet[
de versuri Sens. Dar abia n cartea Dealuri perseveren\a cu
care el cultiv[ poezia de tip aforistic a dat rezultate deosebit
de mbucur[toare.
Desigur, prima impresie pe care ne-o facem la lectura poezi-
ilor de acest tip este c[ scriitorul constat[, pur =i simplu, unele
adev[ruri. ns[ constat[rile lui Esinencu nu sunt o expresie a
faptului c[ el n-ar putea n=ira 4-5 strofe n care s[ spun[ ceea
ce a inten\ionat s[ spun[ n 3 sau 4 versuri. Poate tocmai
dimpotriv[: ceea ce i-ar fi u=or s[ exprime n cteva strofe el
se str[duie=te s[ comprime n una singur[, omi\nd din poezie
am[nunte, detalii, compara\ii sau epitete, acelea care nu-i
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

sunt absolut necesare pentru sensul comunic[rii, faptul n cauz[


permi\ndu-ne s-o numim poezie eliptic[. Termenul poate p[rea
=ocant, ns[ el este n m[sur[ s[ denumeasc[ anume opera\ia
elimin[rii nemiloase a prisosului =i oprirea autorului la
strictul necesar, la esen\ial. Principalul e l[sat n mod con=tient
pe seama noastr[. Suntem invita\i s[ ndeplinim opera\ia
ntreprins[ de autor, ns[ n sens invers: ceea ce scriitorul a
omis din eventualele 4-5 strofe, urmeaz[ s[ ad[ug[m noi la
versurile r[mase. Iat[ cteva constat[ri care ne r[scolesc
imagina\ia, dndu-ne puternice impulsuri s[ ne gndim la
unele personaje =i situa\ii din folclor =i cerndu-ne s[ le
266
ntregim, s[ le ad[ug[m acel prisos, pe care autorul l-a
eliminat n mod con=tient. Opera\ia ntregirii acestor poezii
decurge u=or, de ndat[ ce n\elegem clar n ce cheie au fost
ele create. Fiul / Tuturor / Mamelor! scrie Nicolae Esinencu.
Intitulat[ F[t-Frumos, poezia se cere n\eleas[ ca o efigie liric[
a celui mai frumos, mai iste\, mai voinic personaj folcloric,
cu care orice mam[ ar dori s[ i se asemene fiul. Se ridic[ /
S[ se odihneasc[, / Se culc[ / S[ munceasc[ este lesne s[
ne d[m seama c[ anapodismul exprimat n aceste versuri l
caracterizeaz[ pe un alt personaj folcloric. Nicolae Esinencu
nu construie=te un subiect, nu dezv[luie o situa\ie care s[ ni-l
recomande pe Tndal[ n complexitatea manifest[rilor lui.
El constat[ ceea ce-i este strict esen\ial, ne propune adic[ o
emblem[ sugestiv[ a personajului.
Alte constat[ri i permit poetului s[ eviden\ieze semni-
fica\ii surprinz[toare ale unor realit[\i obi=nuite, banale chiar,
=i s[ ne pun[ n fa\a revela\iei. Norii, de exemplu, pe p[mnt /
Nu vor s[ se ntoarc[. / Pe cer / Nu pot r[mne. Poetul ne face
martori ai condi\iei dramatice a existen\ei, subtextul situa\iei
referindu-se =i la condi\ia existen\ei umane. Copacii cresc
deodat[ / n dou[ direc\ii: / n p[mnt / +i spre cer! Evident,
pomii cresc spre cer numai atunci cnd =i nfig r[d[cinile
adnc n p[mnt. Dar cine se opre=te la acest nivel al inter-
pret[rii poeziei, face dovada s[r[ciei sale spirituale. Faptul
natural constituie aici numai un impuls, un imbold pe care
poetul l d[ fanteziei noastre. Pornind de la constatarea
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

citat[, ne gndim la om, n particular la omul de crea\ie,


care p[trunde =i el cu r[d[cinile n mod simultan n adncu-
rile vie\ii din preajm[ =i ca o consecin\[ a acestui fapt! n
largurile de necuprins ale Lumii. (Se prea poate ca unele poezii
dintre acelea la care ne referim s[ aib[ =i alte n\elesuri, n
afar[ de cele eviden\iate aici. Nimic mai firesc! Poezia eliptic[
este prin excelen\[ una alc[tuit[ din cuvinte pu\ine, ns[ avnd
multe sensuri.)
Descoperind unele semnifica\ii umane ale faptelor naturale,
Nicolae Esinencu d[ dovad[ c[ e un poet aplecat mereu spre
subtext, spre aluzie. Mai departe de p[dure, pe un pisc, / Un
plop singuratic, trist/ Plopule cu frunze sure, / Ce-ai p[c[tuit
267
tu-acolo, / n p[dure? e o poezie care nu numai prin titlu
(Singur[tate), dar =i prin ntreaga situa\ie pus[ la temelia ei
vorbe=te despre o existen\[ nsingurat[, lipsit[ de bucuria
comunic[rii nemijlocite =i nentrerupte cu colectivitatea.
O condi\ie poate principala! a recept[rii juste =i depline
a tipului de poezie de care ne ocup[m este n\elegerea clar[ a
faptului c[ fiece realitate constatat[ de autor nseamn[ mai
mult dect pare s[ nsemne ea la prima vedere. Comunic din
spaima / De a r[mne neconsumat. / Ei, n-ave\i nevoie / S[
v[ bat un cui?! - e ntreaga poezie D[ruire. Un cui e, aici,
un fel de a spune, un semn al acelui ceva (care poate fi =i un
lucru extrem de mare =i de important), pe care e=ti menit s[-l
s[vr=e=ti ntru binele oamenilor. Sau: Gru. / +i din gru
ies fetele. / +i la marginea grului / Fl[c[ii. Poezia are titlul
Prg, iar prgul este un semn material al vrstei coacerii nu
numai n sens natural, dar =i n sens uman: fete, fl[c[i.
Fobia fa\[ de explicit[ri, dorin\a de a comunica cu cititorul
n mod direct =i sugestiv, str[duin\a de a pune n lumin[ sub-
textul asociativ =i semnifica\ia original[ a situa\iei poetice
iat[ cteva tr[s[turi ale poeziei eliptice, pe care Nicolae Esinen-
cu o cultiv[ cu succes. n orice caz cartea sa Contraprob[ ne
convinge c[ anume acestui poet i dator[m descoperirea sau
poate actualizarea, la noi =i pentru noi, a sensului =i rostului
miniaturii poetice ca form[ literar[ concis[, lapidar[, cu
substrat psihologic =i social care se impune aten\iei numai n
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

cazul cititorului atent, p[trunz[tor, capabil s[ coboare n


taini\ele textului. Stelele pe cer, / Luna pe deal, / Iarba
la genunchi / +i caii nic[ieri pare o constatare, dup[ cum
ni se p[reau o parte a miniaturilor de nceput ale scriitorului.
Dar, ca =i acolo, e prezent[ revela\ia, n cazul dat a realit[\ii
triste cnd avem tot ceea ce a constituit odinioar[ peisajul
p[mntului nostru, dar n-avem animalul pentru care peisajul
n cauz[ avea un rost, o noim[. Sau acest Sfr=it de veac: A
mai r[mas aer / Doar pentru o r[suflare. / St[m fa\[-n fa\[
=i ne temem s[ respir[m. / Respir[ tu! Nu este numai altruis-
mul manifestat de autor sau de personajul liric s[ respire
268
cel[lalt, aproapele sau, mai curnd, apropiata sa , dar e =i
revelarea tragediei timpului bntuit de poluarea catastrofal[
a ntregului glob.
Nicolae Esinencu nu este ns[ poetul unei singure formule.
Poezia eliptic[ (de tip miniatural) este concurat[ n crea\ia
sa de poezia cu subiect, preponderent satiric[, ironic[, sar-
castic[, n care autorul stigmatizeaz[ realit[\i vulnerabile, cu
deosebire metehne omene=ti. Operele pe care le avem n vedere
se afl[ prin fondul comunicat =i prin forma comunic[rii la
polul diametral opus miniaturii lirice despre care am vorbit.
Ele sunt ni=te spectacole relativ ample, adesea cu personaje
care-=i manifest[ poten\ele spirituale n situa\ii desf[=urate de
autor cu o dezinvoltur[ nea=teptat[ =i cu o pl[cere mereu
crescnd[; spre deosebire de miniaturi, poeziile de respira\ie
lung[ =i larg[ din c[r\ile Copilul teribil, Cuvinte de chemat
fetele, Contraprob[ etc. denot[ disponibilitatea lui Nicolae
Esinencu pentru discursul am[nun\it =i nc[rcat cu observa\ii
nea=teptate, acumularea c[rora formeaz[ n cele din urm[
expresia unei st[ri de lucruri sau/=i a unui tip de conduit[
uman[, fa\[ de care autorul ia atitudine, satiriznd-o ori, pur
=i simplu, zeflemisind-o. n acest sens volumul Copilul teribil
a constituit un eveniment n poezia din Republica Moldova
prin ineditul concep\iei =i al realiz[rii, prin specificul inconfun-
dabil al faptelor =i tipurilor umane evocate, prin caracterul
imprevizibil al spectacolelor imaginate de scriitor. Poezia
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

titular[ debuteaz[ =ocant: Mi-am pus capul subsuoar[ / +i


am ie=it =i eu pe prospect / S[ mai v[d / Ce face / Lumea! Cu
capul subsuoar[? Dar parc[ nu umbl[m adesea, cu to\ii,
cu capu-n nouri, dup[ cum se zice n popor? +i dac[ se poate
spune cu capu-n nouri, de ce nu s-ar putea spune =i cu capul
subsuoar[? Sensul e aproximativ acela=i. Efortul creator al
autorului cult nu este nici mai prejos, nici mai important, nici
mai pu\in eficient (din punct de vedere teoretic) dect acela al
creatorului anonim (folcloric). Drept c[ are nevoie, =i el, de
tainul ncrederii din partea cititorului.
O fantezie de-a dreptul debordant[, o cultivare insistent[
a situa\iilor nea=teptate, paradoxale, incredibile din punctul
269
de vedere al realit[\ii empirice, o aten\ie constant[ fa\[ de
reac\iile =ocante din partea personajelor (parc[ n opunere cu
miniaturile de o concentrare maxim[ de tipul Bob glob,
Doamn[ toamn[, Leli\[ garofi\[, poemele din cartea Copilul
teribil =i din cele de mai trziu ale scriitorului au subiect, cuprind
situa\ii desf[=urate, se ntemeiaz[ pe nara\iune etc.) constituie
particularit[\ile definitorii ale unui alt mod de a exista literar.
Primul =i cel mai pre\ios semn al poeziei exemplificate de
cartea Copilul teribil, ca de altfel =i al celei de tip miniatural,
este noutatea, originalitatea, individualitatea autorului, v[dit[
n permanen\a elementului creator. C[ci ce vede personajul
ie=it pe prospect? Doi, trei copii au nceput / Pe loc / S[ m[
imite / Portarul care taman se b[rbierea n geam, / Face jap
geamul se repede la nevast[ / +i strig[: nu l-am v[zut, nu-l
cunosc, / Dac[ vine mili\ianul, eu nu-s acas[!
Am putea lesne presupune c[, dup[ cum se sperie portarul
de omul cu capul subsuoar[, a=a s-au speriat o mare parte de
cititori de tipurile de poezie abordate de Nicolae Esinencu. Criticii
devota\i teoriei (=i practicii) realismului socialist au ostracizat
poezia nnoitoare a scriitorului, cerndu-i mesaj clar, pozitiv
=i principalul exprimat ca la toat[ lumea. Scriitorul vroia
ns[ nc[ la 1979 s[ ne spun[ ct de str[ini eram cu to\ii
fa\[ de ceea ce ie=ea din comun, dep[=ea n\elegerea obi=nuit[
a lucrurilor, aducea ceva nou, proasp[t. Nu numai portarul
din strofa citat[, dar toate personajele poeziei r[mn =ocate
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

la vederea omului cu capul subsuoar[: Tii! =i repede ochii


pe frunte nevasta portarului / +i o ia la fug[ naintea mea, /
De mai mare \i era pl[cerea s-o urm[re=ti. / n dou[, trei
clipe toate vecinele alergau / n fruntea mea, deschiznd u=ile
mai departe pe la / Celelalte vecine ale lor
Chiar dac[, n final, un prieten vechi i a=az[ napoi ntre
umeri capul, poezia Copilul teribil se prezint[ ca un spectacol
cu totul nea=teptat (n literatura din Republica Moldova de la
1979), dominat de elementul carnavalesc, att de specific fol-
clorului romnesc, spectacol ce se las[ urm[rit cu r[suflarea
ntret[iat[ n cazul n care nu e=ti st[pnit de team[ fa\[ de
270
orice ncercare de nnoire a scrisului, ci manife=ti dorin\a fi-
reasc[ de a savura o pl[smuire artistic[ vie, care prin defini-
\ie reclam[ o sfidare a obi=nuitului, nu numai a vetustului.
Istoria imaginat[ de autor este plin[ de haz, iar constatarea
final[ a personajului principal (Tii, / Dar uite ce face m\a
ceea n geamul meu / S[ =tii c[ mi-a mncat pe=tii / Din
acvariu!) tinde s[ atenueze excesul de caricatural, s[ ne
readuc[ la via\a cotidian[, cu ntmpl[rile ei absolut obi=nuite
=i parc[ lipsite de semnifica\ie. Definirea rigid[ a mesajului
operei de exemplu, teama de neobi=nuit se dovede=te o
opera\ie dificil[ nu numai pentru criticii care au ntmpinat
cu ostilitate poezia lui Nicolae Esinencu.
Att prin poezia sa miniatural[, ct =i prin cea cu subiect,
ntemeiat[ pe o viziune satiric[, umoristic[, sarcastic[ =i domi-
nat[ de elementul carnavalesc, Nicolae Esinencu =i-a c=tigat
un loc aparte n literatura romn[ din Republica Moldova,
loc asigurat neap[rat =i de poemul Cu mortul n spate. E
blazonul con=tiin\ei noastre de neam =i de Patrie. Personajul
liric al acestui vibrant discurs poetic merge cu fiul s[u la Prut
(la poalele apelor) s[-i spun[ f[r[ nconjur =i f[r[ teama n
care am fost \inu\i atta amar de vreme: Acolo, peste ape, /
E a doua jum[tate / A Patriei tale.
Dar adev[rul acesta, ast[zi recunoscut unanim de savan\ii
de bun[ credin\[, nu trebuie doar spus, rostit, constatat,
=i poetul l face sim\it, tr[it sincer =i profund, pn[ la durere.
Aici intervine acea putere de plasticizare a gndului =i, n
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

genere, a discursului autoricesc, de care Nicolae Esinencu a


dat dovad[ ntotdeauna. ntr-adev[r, ce nseamn[ o jum[tate
de Patrie? Personajul i explic[ (fiului): Cnd e nsetat[ /
Cealalt[ jum[tate / De P[mnt a Patriei tale, / Jum[tatea astlalt[
geme =i se zbate. / Cnd e nfometat[ astlalt[ jum[tate, / Geme
=i se zbate / Cealalt[ jum[tate / De p[mnt / A Patriei tale.
Categoric =i t[ios, verbul esinencian se ntemeiaz[ pe o
energie liric[ a c[rei dezl[n\uire atinge nivelul unui patetism
zguduitor cnd poetul afirm[ cu mijloace simple, aflate s-ar
p[rea la ndemna oricui, c[ p[r\ile r[zle\ite (de antihris-
tul!) ale unuia =i aceluia=i organism pot respira / Doar
mpreun[, / +i numai mpreun[!, dar =i al unui bocet sf=ietor
271
cnd personajul plnge =i strig[ peste mun\i =i peste ape
adev[rul sufletesc al purt[torului con=tiin\ei de neam =i de
Patrie: O, inima mea despicat[ n dou[. / Un bra\ e n partea
cealalt[ / A Patriei mele, / Alt bra\ e n astlalt[ jum[tate / A
Patriei mele. / Un picior e n partea astlalt[ / A Patriei mele, /
Alt picior e n partea cealalt[ / A Patriei mele. / Un ochi e n
partea astlalt[, / Alt ochi e n partea cealalt[.
Oscilarea ntre patetism =i bocet se dovede=te curnd o perma-
nen\[ a discursului autoricesc. Sentimentele =i ideile sunt
mp[rt[=ite oarecum teatral, =i faptul ar irita mult dac[ n-ar
exista de la bun nceput o puternic[ impresie de sinceritate
poetic[, impresie devenit[ curnd constant[, ba chiar mereu
mai captivant[. De la o strof[ la alta, de fapt de la o izbucnire
a durerii la alta, Nicolae Esinencu reu=e=te s[ creeze o atmos-
fer[ poetic[ integratoare, altfel zis un context n care toate
afirma\iile, inclusiv acelea care n afara contextului ar p[rea
simple, simpliste, ieftine etc., se umplu de semnifica\ie. Pe
neobservate, deci fire=te, =i face apari\ia versul cu form[ =i
con\inut de aforism (Dac[ n-o s[ ne unim, / To\i de dor o s[
murim), tendin\a autorului de a repeta afirma\ia, de a o
promova cu o sete de nepotolit (Tata sngereaz[. / Mama
sngereaz[. / Eu sngerez. / Copiii mei sngereaz[. /
Copiii t[i sngereaz[. / Snger[m), interoga\ia desperat[
(c[tre Dumnezeu, dar =i c[tre consngeni), exclama\ia menit[
s[ trezeasc[ din letargie chiar cele mai lene=e spirite, de mult
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

v[duvite de con=tiin\a de neam =i de Patrie.


Pomenit n chiar cea de-a patra strof[, antihristul se dove-
de=te prezent pe tot parcursul poemului. La prima sa apari\ie
el este lesne identificabil cu rusul care n 1812 =i-a nsu=it
printr-o simpl[ =i odioas[ tr[s[tur[ de condei o jum[tate de
Moldov[ istoric[. Pe parcurs (n capitolul al =aptelea, de
exemplu) antihristul se desface n mai multe p[r\i, aidoma
personajelor folclorice cu nenum[rate capete veninoase.
Antihri=tii, nou ap[ru\i, care se str[duiesc s[ nu n\elegem
just tranzac\ia turco-rus[ de la 1812, ne r[stignesc pe cruci, /
S[ nu ne uit[m peste ape. / Ne r[stignesc pe cruci / S[ nu ne
272
uit[m peste mun\i. / Ne r[stignesc pe cruci / S[ nu ne uit[m
la cer. Reluarea ideii, acumularea de am[nunte =i detalii
adncesc tr[irea autoriceasc[ a adev[rului comunicat: Cuie
n palme. / Cuie n t[lpi. / Cuie n frunte, apoi n nemijlocit[
continuare: Alalt[ieri al lui cutare a fost r[stignit. / Ieri al
lui cutare a fost r[stignit, / Azi prietenul meu a fost r[stignit
De aici, de la moartea prietenului, se nfirip[ subiectul
epic al poemului sau mai exact se afirm[ acea ax[ spiri-
tual[, n jurul c[reia se deruleaz[ con\inutul propriu-zis al
comunic[rii poetice. Anume ipostaza c[l[torului peste aceste
dealuri =i v[i cu mortul n spate este aceea care face palpa-
bil personajul principal, l recomand[ ca figur[ esen\ial[ a
poemului. Situa\ia ns[=i n care s-a pomenit acesta cu
mortul n spate l oblig[ s[ p[=easc[, s[ vorbeasc[, s[ strige,
s[ cnte =i s[ plng[ =i pentru sine, =i pentru prietenul c[zut.
O dat[ g[sit[ situa\ia-cheie, toate celelalte probleme de
compozi\ie se rezolv[ ca =i cum de la sine, n consens cu
obliga\ia personajului de a-=i r[zbuna prietenul. n discursul
s[u energic =i compact personajul principal al poemului
ntreab[ =i cere r[spuns, strig[ =i pune la stlpul infamiei,
ndeamn[ =i sugereaz[. El, purt[torul ideii =i con=tiin\ei de
neam =i de Patrie, =i antihri=tii corup[tori ai acestei con=tiin\e
se afirm[ drept for\e spirituale opuse, elemente principale
de fapt, unice ale conflictului.
Poemul are compozi\ie deschis[, n cadrul c[reia persona-
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

jul liric se manifest[ nestingherit ca purt[tor al con=tiin\ei de


neam =i de Patrie, concomitent ca lupt[tor aprig mpotriva
oric[ror tendin\e de omorre a acestei con=tiin\e oricnd =i n
orice parte a globului. Oricnd =i oriunde, ns[ nainte de
toate acum =i aici. Dezghiocnd sensurile antihri=tilor =i ale
altor simboluri =i metafore, s[ nu uit[m pentru nici o clip[ c[
personajul liric pledeaz[ permanent pentru cauza na\ional[
=i ni se adreseaz[ nu o dat[ nou[ tuturora =i fiec[ruia dintre
noi n parte: O, voi, b[rba\i ai acestui p[mnt / O, femei
ale acestui p[mnt, Ia un creion =i o hrtie, fiule, / +i
scrie, O, r[t[ci\i-nenoroci\i / Pe alte meleaguri, / Lua\i-v[
de mn[ / +i, ca orbii, / Pip[i\i drumul / Spre cas[!
273
Dou[ adres[ri se cer eviden\iate n mod imperios. Prima
cuprinde =i o descifrare a simbolului antihristului, de vreme
ce du=manul con=tiin\ei noastre de neam =i de Patrie nu tr[ie=te
undeva departe de fiecare dintre noi, ci de multe ori chiar n
preajma noastr[: Desf[-\i pragul / Ai s[ g[se=ti un antihrist. /
Desf[-\i talpa papucului / Ai s[ g[se=ti un antihrist. / Desf[-\i
limba din gur[ / Ai s[ g[se=ti un antihrist. E locul s[
eviden\iem prima adresare ce ne prive=te direct: Scoate\i-l
(pe antihrist. I.C.) din pat. / Scoate\i-l din pern[. / Scoate\i-l
din guler. / Scoate\i-l din tancuri. / Scoate\i-l din tunuri.
Dar chiar sco=i antihri=tii de peste tot, c[rarea spre cea-
lalt[ parte a Patriei nu se vede u=or. +i poetul se simte obligat
s[ ne ndemne: Nu dormi\i. / Cnta\i. / Ridica\i crucea! /
Ridica\i drapelul nostru! / Ridica\i speran\ele noastre! / Ridica\i
dorurile noastre! / Nu se poate s[ nu fie / C[rare peste ape. /
C[uta\i-o. / S-o c[ut[m.
Ansamblul constat[rilor, tnguirilor, bocetelor, interoga\i-
ilor, exclama\iilor =i ndemnurilor personajului liric se las[
pn[ la urm[ n\eles ca o pledoarie a autorului pentru acea
con=tiin\[ de neam =i de Patrie, f[r[ de care omul degradeaz[
substan\ial sau, vorba lui Cinghis Aitmatov, devine mankurt.
Poemul Cu mortul n spate se remarc[, nainte de toate,
prin vigoarea spiritului s[u patriotic, antimankurtist.
Similar[ n multe privin\e este evolu\ia lui Nicolae Esinencu
pe ogorul prozei. Prima sa carte de schi\e Sacla a anun\at
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

un miniaturist interesant, fapt confirmat mai apoi de volumele


Portocala, Toi =i de altele. De exemplu:
M[, al Catinc[i, ai asurzit? |i-a venit tat[-tu!
Auzeam. Adusese unul vestea din sat.
Se strnser[ cu to\ii n jurul meu: mame, neveste, copii,
invalizi. L[saser[ furcile, greblele, snopii pe f[\are =i m[
priveau.
Tat[-tu, m[! Alearg[
Da, tata l a=teptam de ieri, de alalt[ieri, de s[pt[mni,
de luni, de an, de an\[r\, de pe vremea ploilor, de pe vremea
ninsorilor, de pe vremea florilor, de pe vremea merelor, de pe
274
vremea perelor, pe lun[ ntreag[, pe sfert de lun[, la r[s[rit
de soare, la apus de soare, cnd se f[cea grul, cnd nu se
f[cea grul, cnd veneau scrisori, cnd nu veneau scrisori
l a=teptam la geam, n prag, la poart[, la marginea satului,
la marginea lumii, la marginea gndului.
Tat[-tu, m[!
Tata
Auzeam.
St[team n mijlocul f[\[rii =i nu puteam plnge.
Nu e numai o stare de fapt, dar neap[rat =i una de suflet:
autorul a dat glas st[rii de inhibi\ie total[ a copilului care =i-a
a=teptat tat[l att de mult, nct nici nu-i vine s[ cread[ c[ el
a sosit. Eventuala ncercare de a povesti con\inutul nuvelei recla-
m[ necesitatea de a reconstitui anume atmosfera creat[ de
autor, de a pune accentul pe latura semnificativ[, pe ceea ce
se cere, pur =i simplu, intuit la lectur[.
Binen\eles, nu n toate miniaturile din c[r\ile pomenite
Nicolae Esinencu procedeaz[ strict liric. Mai ales n cartea
Toi lirismul se mbin[ armonios cu fapte, ntmpl[ri, ac\iuni
ale personajelor, deci cu elemente epice. Totu=i, nc[rc[tura
cea mai mare o poart[, =i aici, atmosfera creat[ de nuvelist,
sensul pe care urmeaz[ s[-l deducem din modul de a nara al
prozatorului, din specificul frazei lui, din tonalitatea acesteia.
Or, ca =i n cazul poeziei, Nicolae Esinencu-prozatorul a
evoluat de la miniatura liric[ la nuvela cu substrat factologic
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

viguros. Lirismul nu lipse=te nici acum din prozele lui, ns[ de


data aceasta el e secundat n chip m[iestrit de cadrul epic, de
situa\ia existen\ial[ expus[ pe larg, de momentul dramatic
sau chiar tragic, adeveritor unei mplnt[ri adnci a condeiului
n realitatea concret-istoric[. Un prim exemplu concludent n
aceast[ privin\[ l constituie nuvela Lumina alb[ a pinii, o
alt[ dovad[ a ingeniozit[\ii cu care Nicolae Esinencu reu=e=te
s[ fie social n opere extrem de simple dac[ le judec[m dup[
subiectul abordat =i absolut nepreten\ioase dac[ le privim din
perspectiva modalit[\ii artistice mbr[\i=ate.
Copiii unui sat obi=nuit de prin 1947, care aud pentru ntia
oar[ de cinema =i tot pentru ntia oar[ joac[ fotbal cu o
275
minge adev[rat[, zburd[ toat[ ziua, ba chiar nici noaptea nu
vor s[ se despart[ de balonul rotund. Dup[ cum le explic[
M\u (un r[uf[c[tor, fapt care urma s[ se vad[ la timpul
potrivit), jocul cu mingea le-ar putea deschide calea spre multe
m[ri =i \[ri. Nu-i vorb[, copiii n primul rnd naratorul
sunt martori, par\ial chiar p[rta=i, ai sfezilor, fr[mnt[rilor,
a=tept[rilor oamenilor maturi, dar n prim-planul subiectului
apar anume copiii cu jocurile =i tr[sn[ile lor. De aici caracterul
neao= al scriiturii, totala absen\[ a preten\iei scriitorului de a
fi cuprins ntreaga complexitate a realit[\ii concret-istorice.
Nicolae Esinencu abordeaz[ drama \[ranului moldovean al
timpului prin prisma naratorului-copil. E o viziune ngust[
(constatarea aceasta putnd fi considerat[ =i drept repro=), dar
neap[rat sincer[ (a=a cum poate fi doar copilul, inclusiv copilul
ce nu poate disp[rea din sufletul nici unui scriitor autentic) =i
profund[ (n sensul c[ drama adultului se repercuteaz[ totu=i
foarte dureros n sufletul neprih[nit al copilului). ngust[,
deoarece cauza adev[rat[ a s[r[ciei nemaipomenite n care
nimere=te \[ranul harnic n primii ani postbelici i scap[ copi-
lului, r[mnnd ca cititorul nsu=i s[ se dumereasc[ pn[ la
cap[t asupra fenomenului respectiv. ngust[, deoarece nici
M\u, nici Gogu, nici Bluiumis, tustrei str[ini de fr[mnt[rile
prin care trece satul n anii 1948-1949, cnd abia ncepea co-
lectivizarea n partea dreapt[ a Nistrului, nu sunt prezenta\i
n mod detaliat. ngust[, deoarece =i Teac[, pre=edintele, =i Petra-
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

che, mputernicit cu organizarea kolhozului n sat, sunt perso-


naje dezv[luite numai pe att, pe ct le simte =i le n\elege nara-
torul-copil. Sincer[, deoarece nuvela nu sufer[ de acel incre-
dibil surplus de g[tin\[ spiritual[ a personajelor de a intra
n kolhoz, de con=tiin\[ a propriilor lor gesturi =i ac\iuni, care
au d[unat att de mult unor lucr[ri zise literare cu \[rani =i
\[rance analfabete \innd discursuri nfl[c[rate n probleme
str[ine, la acea or[ cel pu\in, de mentalitatea =i sensibilitatea
lor; Nicolae Esinencu pune accentul pe factorul material, unicul
v[zut =i n\eles de copil, inclusiv de copilul din sufletul scriito-
rului. Profund[, deoarece ruinarea deplin[ a gospod[riei indivi-
276
duale drept consecin\[ a unor cauze concret-istorice =tiute
de oamenii maturi, de=i neb[nuite de copilul-narator, mai e
v[zut[ de acesta =i ca o expresie a propriilor sale ac\iuni (scoa-
terea srmei din acoperi=ul casei, cu scopul s-o dea lui M\u
n schimbul permisiunii de o zi s[ joace fotbal, duce n cele
din urm[ la catastrof[). Profund[, n rndul al doilea, deoarece
finalul nea=teptat al nuvelei ne surprinde cu adev[rat, chiar
dac[ nu ne las[ pe deplin satisf[cu\i de toate am[nuntele evo-
cate de autor. Profund[, n sfr=it, deoarece procesul trecerii
\[ranului individualist la modul de gospod[rire colectiv apare
ca o ac\iune inevitabil[, de=i motivat[ n exclusivitate prin
ruinarea material[ a omului simplu, n mod firesc nefamili-
arizat cu ntregul arsenal de motiv[ri psihologice, sociale,
politice =.a.m.d.
Autorul apeleaz[ cu mult efect la procedeul retarda\iei, adi-
c[ prezint[ ac\iuni ale c[ror sens =i rost r[mn mult timp ca
=i inexistente. nc[ de pe la nceputul nuvelei copiii scot srm[
din acoperi=ul casei, astfel asem[nndu-se cu personajele lui
Cehov care scoteau cuiele de la =inele de cale ferat[. Ce s[
nsemne asta? te ntrebi adesea pe parcursul lecturii. +i abia
la sfr=it afli c[ acoperi=ul casei se pr[bu=e=te =i c[ satul este
minat de jur mprejur de M\u, care l prad[ pe \[ranul nst[rit
Gogu =i fuge cu fiica acestuia Veta.
Pn[ la urm[ Lumina alb[ a pinii se dovede=te o parabol[
sugestiv[ a vie\ii omului de la \ar[ ajuns la sap[ de lemn din
cauze care n-au depins de el.
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

La fel de antrenant[ e lectura romanului Doc, axat pe


dezv[luirea destinului aflat la intersec\ia a dou[ vrste (copi-
l[ria =i adolescen\a) =i a dou[ modalit[\i de existen\[ (precar[
=i demn[). Elevul Stratu, c[ruia ns[ nimeni nu-i zice dect
Doc (el este fiu de doctor), se dest[inuie absolut liber, nestin-
gherit, autorul neintervenind n nici un fel n monologul lui
dens =i captivant sau n dialogurile pitore=ti pe care personajul
le sus\ine cu p[rin\ii, nv[\[torii =i, natural, cu colegii de clas[.
Am cincisprezece ani, lumea mi spune Doc, trebuie s[ recu-
nosc, nu-s acoperit nc[ de glorie uvertura aceasta ironic[
e un etalon al modului de a se exprima al personajului, etalon
netr[dat de autor nic[ieri prin nici o not[ de livresc. E prima
277
dovad[ a farmecului nara\iunii. Citim dialogul de diminea\[
al p[rin\ilor lui Doc =i ne pomenim martori (iar n mod imagi-
nar chiar participan\i) la o competi\ie verbal[ marcat[ de
un umor gras, pe ici-colo trivial, de elementul imprevizibil,
att de necesar stabilirii unui contact intim =i trainic cu opera
de art[. Comicul autentic al dialogului rezid[ n faptul c[
personajele, mai ales mama, sunt ntr-att absorbite de proble-
mele m[runte ale existen\ei ordinare, nct nici nu-=i dau seama
cnd se trezesc n situa\ii dintre cele mai nostime. i zice so\ul,
n glum[ desigur, s[ arunce afar[ ceaunul cu lapte pus la fiert
=i biata femeie, obsedat[ de gndul c[ ntrzie la lucru, n
chip absolut mecanic l arunc[, pentru ca abia dup[ aceea s[
se dumereasc[ =i s[ ncerce sentimentul vinei (Sfinte, ce am
f[cut: l-am op[rit pe cineva!).
Nicolae Esinencu se dovede=te =i n Doc un maestru al situa-
\iei pe ct de simple =i obi=nuite, pe att de nea=teptate =i
surprinz[toare ca factur[ =i expresie. Apoi =i al dialogului
spumos, h[zos, nd[r[tul c[ruia st[ confruntarea metodic[ a
dou[ firi: so\ia z[p[cit[, mereu gr[bit[ (de aceea irosind
timpul cu ac\iuni =i vorbe de clac[) =i so\ul flegmatic, indife-
rent, care reduce totul la glum[, alteori la anecdot[.
Scriitorul =arjeaz[ intens, apeleaz[ la caricatur[, exage-
reaz[ n scopul dezv[luirii mai profunde a unei st[ri de lucruri,
a unui stil de comportare, a unui tip de conduit[ uman[. Rdem
cu hohote la lectura paginilor n care autorul descrie metodele
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

mamei lui Doc de a realiza cu orice pre\ planul: pn[ =i pe


propriul s[u b[rbat l tunde =i-l rade (de cte dou[ sau chiar
trei ori pe zi), ba nc[ n prezen\a =efei frizeriei, numai s[ mpli-
neasc[ planul =i s[ vad[ =efa c[ ea este o frizeri\[ asaltat[
mereu de clien\i.
Registrul comicului cuprinde =i gluma simpl[ =i nevinovat[,
dar =i grotescul desfiin\[tor, =i causticitatea neiert[toare. Ar fi
suficient s[ ne referim la Micu, fratele protagonistului nuvelei,
la metodele de educa\ie dominante la gr[dini\a pe care o frec-
venteaz[ acesta (Mda, fr[\iorul mai are =i alt[ deprindere
proast[. +i anume ziua ntreag[ s[ sug[ biberoane. +i deprin-
278
derea asta vine tot de la gr[dini\a de copii. Ca s[ nu plng[,
se zice, ziua ntreag[ educatoarea l \inea cu biberonul n
gur[. Plnge copilul c[ vrea la mama un biberon n gur[.
R[cne=te copilul c[ vrea bomboane un biberon n gur[).
Scriitura concret[, plastic[ =i captivant[, divulgnd n chipul
cel mai hazliu automatismul gndirii p[rin\ilor lui Doc =i
lipsa de aten\ie pentru copiii lor, este de o mare putere de
influen\[ asupra cititorului. Cnd mama observ[ n sfr=it c[
fiul fumeaz[, apoi se mir[ de cele aflate, iar tat[l l ntreab[
de cnd s-a prins de el viciul, Doc le-o trnte=te: De cnd m-am
ntors din America! Mama pururi cu gndul la planul s[u
de frizeri\[ =i la vechimea sa n munc[, pe care nu vrea s-o ntre-
rup[, nici acum nu nceteaz[ s[ fie un automat care doar
nregistreaz[ sunetele, f[r[ s[ le n\eleag[ rostul. Tu ai auzit,
Ilarion, el a fost =i-n America! i se plnge ea b[rbatului.
Doc =i joac[ n felul acesta p[rin\ii, ca s[-i scoat[ din
starea de indiferen\[.
Binen\eles, farmecul romanului nu rezid[ numai n modul
de a se exprima al autorului natural, plastic, hazliu etc. El
rezid[ nainte de toate n problemele etice pe care le pune
scriitorul. Cum lucreaz[ cre=ele =i gr[dini\ele noastre, de stau
copiii cu gura nchis[ de un biberon ve=nic? Cum se poart[
p[rin\ii de azi cu propriii lor copii, de apare nstr[inarea groaz-
nic[ ntre genera\ii?
Scriind despre acestea =i alte probleme ale educa\iei,
Nicolae Esinencu face uz de ironie, umor, sarcasm, =i mple-
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

te=te scrisul serios cu o und[ puternic[ de haz =i de zeflemea,


opera sa prilejuindu-ne o gam[ ntreag[ de sentimente de
compasiune fa\[ de copilul nevoit s[ caute salvare n moarte
(ncearc[ s[ se nece), de ngrijorare pentru rela\iile proaste
dintre p[rin\i =i copii, de nemul\umire fa\[ de educa\ia =i
instruirea copiilor n =coal[ etc. n =coal[, de vreme ce pe
ici, pe colo mai sunt la putere metode antipedagogice, ca
acelea pe care le folose=te directorul (+ezi! r[cni scurt di-
rectorul. +i dac[ mai crcne=te unul, pe loc e eliminat din
=coal[, pentru totdeauna!). Nicolae Esinencu pune degetul
pe ran[, scoate n vileag =i unele apuc[turi urte ale pedago-
gilor, prezint[ n chip realist consecin\ele strig[telor intermi-
279
nabile, ale interdic\iilor categorice, ale ordinelor stupide. Ah,
dac[ m-ar lua odat[ la armat[! ofteaz[ din adnc Gondea
S[ m[ trimit[ m[car =i nu =tiu unde, numai s[ scap o dat[ de
=coala asta, de ora=ul ista, de toate
Faptul c[ =i n modul n care zugr[ve=te via\a, lucrul, aspi-
ra\iile pedagogilor se simte tendin\a autorului de a =arja =i
caricaturiza nu e cazul s[ ne scandalizeze, de vreme ce Nicolae
Esinencu nu =arjeaz[ mai mult dect Vasile Alecsandri n Istoria
unui galben ori Marin Sorescu n Iona.
Interesant[ este evolu\ia prozatorului n anii 80. Dac[ osta-
=ul din chiar prima nuvel[ din cartea Nunta a primit telegra-
m[ c[ mama sa e grav bolnav[, ce ar fi mai firesc s-ar
p[rea dect plecarea grabnic[ a acestuia la vatr[ =i ntlnirea
cu fiin\a cea mai scump[ de pe lume? Dar anume aici se ascun-
de o particularitate a scrisului lui Nicolae Esinencu: autorul
Telegramei intuie=te n chip admirabil c[ o atare naturale\e
omoar[ arta, nu stimuleaz[ curiozitatea cititorului, reduce
activitatea scriitorului la istorisirea plat[, f[r[ personalitate,
a unor ntmpl[ri dezarmante prin linearitatea lor. Osta=ul
Sterea are, ntr-adev[r, asigur[ri din partea comandantului
unit[\ii c[ a doua zi pleac[ la mama. Dar n zori unitatea e
ridicat[ mai devreme dect de obicei =i e adunat[ la careu.
Sterea se fr[mnt[, camarazii lui se ntrec la glume, dar to\i
sunt n a=teptare: e alarm[, e ceva ie=it din comun?
O dat[ cu personajele c[dem pe gnduri =i noi, cititorii: s-a
ION CIOCANU SCRIITORI DE IERI +I DE AZI

zis cu concediul lui Sterea?


Ba bine c[ nu! Comandantul a inten\ionat, pur =i simplu,
s[-i fac[ o surpriz[ osta=ului exemplar =i-i ureaz[ solemn,
fa\[ de to\i camarazii de unitate drum bun la ba=tin[.
Am ajuns la ceea ce numim element imprevizibil, care ade-
vere=te puterea de imagina\ie a autorului, priceperea lui de a
a\\a mereu curiozitatea cititorului. El intuie=te just farmecul
abaterilor de la desf[=urarea a=teptat[ (probabil[) a ac\iunii
personajelor =i ne permite s[ ne delect[m, f[r[ s[ diminueze
naturale\ea desf[=ur[rii ac\iunii.
Pe tot parcursul nuvelei Telegrama prozatorul r[mne fidel
280
acestui mod de a exista literar. Ajungnd, dup[ unele peripe\ii,
cu o anumit[ ntrziere, la halta din apropierea satului natal,
osta=ul Sterea nu g[se=te pe nimeni dintre ai s[i. Presupune
c[ ace=tia l vor fi a=teptat la timpul cuvenit, apoi Mai
presupune c[, n timp ce el se re\inuse n drum, mama
Totul este att de firesc, nct =i noi, cititorii, c[dem n
cursa pe care ne-o pune autorul: ntr-adev[r, l vor fi a=teptat
la halt[ rudele care-i trimiseser[ telegrama? Mai tr[ie=te oare
mama bravului osta=?
Apare, tot atunci, Adela, o fat[ din satul lui Sterea. De la
dnsa afl[ osta=ul c[ mama sa e s[n[toas[, nici gnd s[ bo-
leasc[, =i c[ nimeni dintre ai s[i nu =tie de telegram[, c[ anu-
me ea, Adela, i-o trimisese, din unicul motiv c[ vroia s[-l
vad[ =i s[-i spun[ ct de tare l iube=te.
Abia acum se dezleag[ toate nodurile nuvelei. Sterea are
multe =i sincere remu=c[ri c[ a fost nevoit s[ procedeze necinstit
fa\[ de serviciu, fa\[ de comandant, de camarazi. Cu mama
sa nu se ntmplase nimic, iar el a profitat
Nuvela Telegrama este un imn nchinat dragostei tinere, irezis-
tibile, oarbe n cel mai frumos sens al cuvntului. Adela este o
fire sensibil[, inventiv[ (a se vedea, bun[oar[, cum o joac[
e