Sunteți pe pagina 1din 11

Dr. Carina Gabriela Ureche, Dr.

Cltilin Toma,
Dr. Adela Birzu, Dr. Anca Bradu

Compendiu_d.
SPECIALITATI
MEDICO-CHIRURGICALE
- Teste grili pentru rezidenfiat -
Coordonatori: Victor Stoica, Viorel Scripcariu

ffirE
Elht
Editura Medical5
Bucuresti, 2016
Cuprins

cuvANr iNlwrp 5

I. PNEUMOLOGIE 9
BRoNHopNEUMopATTA oBSTRUcrrvA cnoNrcA 9
PNEUMONIILE 15
ASTMUL BRON$IC l8
CANCERELE BRONHOPULMONARE 2t
TUBERCULOZA .......... 27
TROMBEMBOLISMUL PULMONAR ............... 31

TI. CARDIOLOGIE 35

IP,tat,*.ly***l+"il;;;r;:
TNSUFTcTENTAcARDTRcA ........
: :::: ::: :: :::: ::: : :::: :::::: :::: :::::: :::::
35
46
52
CARDIOMIOPATIILE 60
ARITMIILE 65
vALVULoeATTTLE. ENDocARDTTA INFEClIoesA. rERICARDITA ........... t3

III. GASTROENTEROLOGIE-HEPATOLOGIE 81
REFLUXUL GASTROESOFAGIAN 81
BoALA urcpnoasA 83
BOLILE INFLAMATORII INTESTINALE 86
cIRozA HBparrcA 92

IV. DIABET ZAHARAT 101

v. HEMATOLOGIE-ONCOLOGIE 109
ANEMIILE 109
t4
LEUCEMTA ecurA LrMFoBLAsrrcA GAL) l7
LEUCEMTA urBr.oroA cnomcA GMC) t9
LEUCEMTA LIMFocrrAnA cnoNrcA 6r-c; 2l
LTMFOMUL HODGKTN (LH) .......... 24
LIMFOAMELE NON-HODGKTN (LNH) 28

vr. ENDOCRINOLOGIE 31
TIREOTOXICOZA 31
HIPOTIROIDISMUL 34
CANCERUL TIROIDIAN 5l

YII. BOLI INFECTIOASE 141


HEPATITELE VIRALE ACUTE t4t
INFECTIA CU VIRUSUL IMUNODEFICIENTEI UMANE 143
SEPSISUL $I $OCUL SEPTIC t45
Compendiu de specialitdli medico-chirurgicale. Teste grild pentru rezidensiar

VIII. NEFROLOGIE
""""'""'
BoALA cRoNraX nE RrNffi;':. 147
GLOMERULOPATII t4:
158
Y^- --, 16i
172
IX. PEDIATRIE.........
CONVULSIILE LA COPIL 177
177
INFECTIILE DE CAI AERIENE SUPERIOARE LA COPIL
182
MALNUTRTTIA gr ALTMENTATTA. BOLILE CARENTrALE..........
187
TNFECTTTLE PERTNATALE .................
194
X. NEUROLOGIE
199
XI. REUMATOLOGIE
209
POLIARTRITA REUMATOIDA
209
spoNDrLrTA ANCHTLOZANTA $r SPONDrLOARTRrTELE...........
213
ARTRITA PSORIAZICA ...............
217
LUPUSUL ERITEMATOS SISTEMIC
219
XII. CHIRURGIE GENERALA 223
APENDICITA ACUTA
223
LITIAZA CAILOR BILIARE
224
PANCREATITA ACUTA....
229
PERITONITELE ...........
232
OCLUZIILE INTESTINALE .............
236
HEMORAGIILE DIGESTIVE
239
CANCERUL COLORECTAL ............
244
CANCERUL GASTRIC
247
249
TRAUMATISMELE TORACICE $I ABDOMINALE
253
XIII. UROLOGIE
259
XIV. ORTOPEDIE 263
XV. OBSTETRICA-GINECOLOGIE
269
CONSULTATIA PRENATALA. SFATUL GENETIC. DIAGNOSTICUL DE SARCINA .........
269
CANCERUL DE COL UTERIN $I TUMORILE BENIGNE
273
INFECTIILE GENITALE
276
RASPUNSURI
279
PNEUMOLOGIE

BRONHOPNEUMOPATIA OBSTRUCTIVA CRONICA


COMPLEMENT SIMPLU
l. Din complexul de boli cronice cu substrat inflamator asemdnitor BPOC NU face parte: (2)
A. Ateroscletoza
B. Diabetul zaharut tip II
C. Hepatita viral[ A
D. Osteoporoza
E. Miopatia cronicd
2- Cel mai important factor de risc pentru BPOC este: (2)
A. Astmul bronEic
B. Fneumonia
C. Alcoolul
D. Fumatul
E. Poluarea
3. Cresc riscul de aparilie a BPOC, CU EXCEPIIA: (a)
A. Statusul socio-economic scdzrtt
B. Hiporeactivitatea brongicd la methacolind
C. Polimorfismele genice
D. Deficitul genetic de alfa-1-antitripsind
E. Poluan{ii atmosferici
4. Sunt consecinfe ale BPOC, CU EXCEPIIA: (5)

B. Disfuncfia ventilatorie mixti


C. lnsuficienfa respiratorie acutd
D. Insuficienla respiratorie cronicl
E. Insuficienla cardiacl
5. Sunt modific[ri de structuri pulmonarS din BPOC, CU EXCEPJIA: (5)
A. Hiperplazia celulelor caliciforme
B. Metaplazia malpighiand
C. Hiperplazia qi hipertrofia glandelor submucoase
10 Compendiu de specialitdtri medico-chirurgicale. Teste grild pentru rezidenliat

D. Hipertrofia moderatd a musculaturii netede bronsice


E. Hipertrofia inelelor cartilaginoase traheobronqice
6. Urmltoarele afirma{ii referitoare la emfizemul panlobular sunt adevdrate, CU EXCEp1IA:
(6)
A. Afecteazd global intreaga arie acinard,
B. Este tipul cu prevalenfa maximd intAlnit in BpOC
C. Prezintd dilata[ii buloase, ample
D. Intereseazd lobii inferiori
E. Este rezultatul deficitului genetic de alfa-l-antitripsind
7. NU caracterizeazl sindromul de apnee in somn: (9)
A. Sforaitul nocturn
B. Tulburdrile de concentrare
C. Somnolenla continu5
D. Senzalia de somn neodihnitor
E. Tulburlrile de memorie
8. NU este o modificare inspiratorie observat[ la un pacient cu BpOC: (10)
A. Utilizarea musculaturii abdominale
B. Semnul Hoover
C. Tirajul costal
D. Depresia spaliilor supraclaviculare
E. Utilizarea musculaturii gAtului
9. Sunt semne clinice prezente in BpOC, CU EXCEpJIA: (9-10)
A. Cianoza
B. Respiralia cu buzele pensate
C. Toracele ,,in butoi"
D. Hiposonoritatea pulmonar[
E. Murmurul vezicular diminuat
10. Diagnosticul pozitiv de BPOC este confirmat de: (10)
A. Asocierea clinici de tuse, expectoralie qi dispnee cronicl
B. Istoricul de tabagism de minim 20 pachetelai
c. Expunerea profesionali la noxe resplratorii de minim 15 ani
D. Raportul VEMS/CVS >0,7
E. Spirometrie, efectuatd, la 15 minute dupS administrarea a 4 pufuri de Ventolin
COMPLEMENT M(TLTIPLU
11. Sindromul obstructiv brongic din BpOC este: (1)
A. Definit prin afectarea inflamatorie difuzd a'bronhiilor medii gi mici
B. Definit prin afectarea inflamatorie focald a bronhiilor mari
C. Minim reversibil
D. Reversibil spontan
E. Reversibil prin terapie
12. Bronqita cronicd este caract erizatd prin: (2)
A. Hipersecrelie cronicd sau recurentl
B. Tuse si expectoralie cel pufin 3 luni pe an, 2 ani consecutiv
Pneumologie 11

C. Destruclie septal[ alveolard


D. Mdrire anormald qi persistentd a teritoriilor aeriene distale bronhiolelor terminale
E. Absenla sindromului obstructiv la unii bronEitici cronici
13. Emfizemul pulmonar rezultat prin deficitul de alfa-1-antitripsin6: (4)
A. Este consecutiv disrupliilor de pereli alveolari
B. Este de tip panacinar
C. Apare la persoane peste 40 de ani
D. Apare cu prec[dere la nefumltori
E. Este foarte sever, determindnd o scddere foarte acceleratd a VEMS
14. Referitor la emfizemul centrolobular sunt ADEVARATE urmdtoarele afirmalii: (6)
A. Este esen{ialmente legat de tabagism
B. Este caracterizat prin aparilia bulelor centroacinare mici
C. Nu afecteazd, bronhiolele respiratorii Ei canalele alveolare
D. Prezintl alveole indemne la periferia acinului
E. Este forma cea mai severl gi apare la persoanele tinere pAnE in 40 de ani
15. Sunt procese implicate in patogenia BPOC: (6-7)
A. Scdderea activitilii enzimelor proteolitice
B. Inhibarea alfa-l-antitripsinei gi a beta-1-anticolagenazei
C. Producerea excesivi de peroxizi
D. Activarea fibroblastelor Ei miofibroblastelor
E. Creqterea sintezei de eozinofile
16. Tusea din BPOC este: (8)
A. MatinalS
B. Zilnicd,
C. Nocturnd
D. Intermitentl
E. Paroxistici
17. De regul6, sputa pacien{ilor cu BPOC NU este: (8)
A. Albicioasd
B. Aderentl
C. Voluminoasl
D. Purulentd
E. Hemoptoicd
18. Referitor la dispneea din BPOC, sunt ADEVAnafB urmdtoarele afirma{ii: (8)
A. Se caractefizeazd printr-o senzafie de efort respirator crescut sau disproporlionat
B. Se asociazl cu disfuncfia ventilatorie restrictivd
C. tste inilial de efort qi progreseazd lent spre dispnee de repaus
D. In evolulie, :utilizeazd musculatura accesorie precoce
E. Este cuantificatd prin scorurile CAT, mMRC gi Borg
19. Sunt semne de severitate in BPOC: (10)
A. Flapping tremorul
B. Bradipneea
t2 Compendiu de specialitdyi medico-chirurgicale. Teste grild pentru rezidenliat

C. Bradicardia
D. Oboseala musculard
E. Somnolenla
20. Sunt explordri funclionale respiratorii trtllizate pentru diagnosticul BPOC: (11)
A. Spirometria
B. Pletismografia corporald
C. Factorul de transfer al monoxidului de carbon
D. Gazele sanguine
E. Radiografia toracicd
21. Referitor la exploririle funclionale respiratorii sunt FALSE urmltoarele afirmatii: (11-12)
A. Spirometria la un pacient cu BPOC arati un indice Tiffneau <0,7
B. In BPOC disfunclia ventilatorie obstructivl este reversibilS dupi administrarea unui beta-
2-mimetic
C. in disfunc{ia obstructiv[ de ,,cdi mici" sunt afectate debitele instantanee MEF25-75,
MEF50 9i VEMS
D. Pletismografia corporald misoari volumul rezid:ual qi capacitatea pulmonard totald
E. In emfizem TLco qi constanta de transfer Kco sunt crescute
22. Urmdtoarele afirmalii referitoare la explorarea gazelor sanguine la pacienfii cu BpOC sunt
ADEVARATE: (t2)
A. Hipoxemia arterial6 de repaus indicd prezenla insuficienlei respiratorii cronice
B. IRC este inifial hipercapnic[
C. Gazometria poate evidenlia acidozd, respiratorie compensati
D. Corectarea hipoxiei se face ct OZ cu debit sub 4 l/min
E. Administrarea de 02 cu debit crescut poate duce la hipoventilalie qi acumularea de CO2

23. Imaginile radiografice sugestive pentru diagnosticul de BPOC sunt urmdtoarele: (12)
A. Diafragme jos situate gi aplatizate
B. Desen pulmonar accentuat
C. Condensare pulmonard lobari
D. Parenchim pulmonar cu aspect ,,murdar"
E. Spaliu retrosternal crescut
24. NU sunt investigalii de rutini ?n formele u$oare de BPOC: (12)
A. Pneumotahograma
B. Radiografia toracicl
C. Electrocardiograma
D. Gazometria arteriald
E. Determinarea alfa-1-antitripsinei serice

25. Pacienlii cu suspiciune de astm bronqic pot fi evalua{i prin: (13)


A. Polisomnografie
B. Cateterism cardiac
C. Testare cu histamind
D. Monitorizare PEF
E. Ecocardiografie
Pneumologie 13

26. Referitor la prognosticul BPOC sunt ADEVAneff urmltoarele afirmalii: (13)


A. Supravieluirea la 5 ani este de 90%o la pacienlii cu VEMS <50o/o
B. Supravieluirea la 5 ani este de 75Yo la pacienlii peste 60 de ani
C. Supravieluirea la 10 ani este de 30oh la pacienfii cu VEMS >50%
D. Mortalitatea la 1 an este de 30Yo la pacienlii cu VEMS <750 ml
E. Mortalitatea la 10 ani este de 95%o la pacienfii cu VEMS <750 ml
27. NU sunt criterii pentru stadiul 1 de BPOC: (14)
A. VEMS/CYF <IO%
B. VEMS >80Yo
C. VEMS 50-80%
D. VEMS 30.50%
E. VEMS <30yo
28. Un pacient cu BPOC se incadreazd in grupul de risc B daci prezintd: (14)
A. CAT >10
B. MMRC >2
C. VEMS 50-80%
D. 2 exacerbiri pe an
E. Simptome reduse
29. Un pacient cu VEMS 4oa/o, 4 exacerbdri pe an qi CAT 4 va fr incadrat in: (14)
A. Stadiul 2
B. Stadiul 3
C. Stadiul 4
D. Grupul C
E. Grupul D
30. Fibrobronhoscopia are urmltoarele indicafii: (15)
A. Hemoptizia
B. Asimetria hilurilor pulmonare
C. Pneumoniile repetitive
D. Poliglobulia
E. VArsta sub 40 ani

31. in caz de hipertensiune arterial6 pulmonari semnificativ[ se suspicioneazil: (15)


A. Sindromul de apnee in somn
B. Astmul brongic
C. Emfizemul pulmonar
D. Trombembolismul pulmonar
E. Tuberculoza pulmonard
32. Sunt metode de profilaxie secundarl in BPOC: (15-16)
A. Antibioterapia
B. Vaccinarea antigripald
C. Sevrajul fumatului
D. Combaterea tabagismului
E. Expunerea profesionall
XII .

CHIRURGIE GENERALA

APENDICITA ACUTA
COMPLEMENT SIMPLU
1. Pacientul cu apendiciti acuti se va prezenta at a,,rze de: (16g)
A. Durere periombilical5 continud, insotit5 frecvent de diaree la adult
B. Durere colicativi in fosa iliaci dreapti, amelioratd de tuse
C' Durere epigastric[ instalati insidios, fdri posibilitatea unei pozilii antalgice
D. Durere continui periombilicald exacerbatd de tuse sau mers
E. Durere cu debut inilial in fosa iliacd dreaptd qi vdrsdturi
2. Tratamentul apendicitei poate presupune: (l7}-l7l)
A. Intervenfie imediatd in cazul plastronului apendicular
B. Antibioterapia este contraindicatr in blocul apendicular
C' Ligatura mezoului apendicular carc urmeazd, iimpului de seclionare a apendicelui
D. Evolulia spre abcedare indicd drenajul in blocul apendicular
E' Se preferi abordul clasic datoritl ratei mai mici a infecliilor de plagi qi recuper[rii
mai
rapide postoperatorii fald de cel laparoscopic

COMPLEMENT MULTIPLTJ
3. care din urmdtoarele este ADEVARATA cu privire la apendicitd: (167)
A. Este cea mai comuni urgenli chirurgicari abdominald
B' Teoria vasculard incrimineazd rolul Coprolililor in patogenia apendicitei
C' Teoria enterogeni incrimineazd, staza la nivel up.rdi.rrlir prin obstrltarea cavitdlii
inchi-
se a lui Dieulafoy
D. streptococcus viridans face parte din agenfii patogeni incriminafi
E' Escherichia col.i qi bacili din genuril e Bicterio-ides qi Pseudomonas sunt cei mai
frecventi
agenli patogeni

{' La examenul clinic al unui pacient cu apendicitd acutd se poate identifica: (16g)
A. Manevra Rowsing, inceputr din fosa iliaci dreapt[, este pozitivd
B' Punctul Mac Burney din zona ftitnghiulard durlroasd deicrisd de Iacobovici
este qi el
ourelos
C' Rotalia externd a coapsei ;i ridicarea de cdtre medic a membrului inferior
drept al pacien-
tului sunt dureroase
224 compendiu de specialitdli medico-chirurgicale. Teste grild pentru reziden{ia:

D. Sensibilitatea cttanatd in fosa iliac[ dreapti qi hemiabdomenul drept se intensificd la


instalarea peritonitei (semnul Lanz)
E. Durerea, hiperestezia cutanati qi apdrarea musculard apar ca triad,a lui Dieulafoy
5. Diagnosticul apendicitei presupune qi: (168-169)
A. Leucocitozd in jur de 10 000/mm3 cu neutrofilie
B. Frison qi febrl frecvent peste 38oC
C. Ecografia ce deceleazd mdrirea diametrului antero-posterior sub 7 mm
D. Ecografia, cate poate exclude afecliuni ginecologice
E. Sedimentul urinar cu cilindri hialini qi leucocitari
6. Un scor Alvarado (utilizat in diagnosticarea apendicitelor) de 4 poate insemna: (109):
A. Durere migratorie, febri, leucocitoz[ gi ap5rare muscular[ in fosa iliaci dreaptd
B. Anorexie, durere migratorie ;i greluri
C. O qansd medie de apendicit[ acutl
D. Durere migratorie, leucocitozl ;i neutrofilie
E. Febrd, apdrare musculard in fosa iliacd dreaptd qi vdrsituri

7. Apendicita nu trebuie confundati cu: (169)


A. Invaginalia intestinali
B. Colecistita aattd
C. Colica ureterali stdngd
D. Torsiunea ovariand
E. Adenita mezenterici
8. Este ADEVAnaf referitor la apendicitd: (170)
A. Exacerbarea bruscd a durerii, insolitd de ileus, febri de tip septic qi leucocitozd in jur
de 10 000/mm3 inseamnd peritonitd
B. Abcesele periapendiculare se produc mai ales in localiz[rile retrocecale
C. O palpare ce relevd impdstare dureroasS, nedepresibilS, in fosa iliacd dreaptl este semn
de plastron apendicular
D. Peritonita poate apdrea dupi o perioadi de l-2 zile d,e la debut
E. Blocul apendicular apare datoriti unei virulente crescute a germenilor la 24-72 de ore
de la debutul crizei

LITIAZA CAITON BILIARE


COMPLEMENT SIMPLU
9. Despre explordrile paraclinice ale veziculei biliare NU este adevlrat: (174-175)
A. Explorarea esentiald este ecografia abdominalS
B. Ecografia oferi informalii foarte precise legate qi de calea biliard principala
C. Radiografia abdominali deceleazd doar calculii ce conlin carbonat de calciu
D. Colangiografia se poate realiza gi prin papila duodenal[ qi prin punclie transparieto-hepaticd
E. Ecografic calculii sunt hiperecogeni, cu un con de umbri posterior
10. NU sunt factori de risc pentru litiaza veziculara: (176)
A. Sexul feminin
B. Contraceptivele orale
Chirurgie generald 225

C. Bolile hematologice
D. Diabetul
E. Boala cronicd renald
11. Din diagnosticul colecistitei acute fac parte urmdtoarele elemente CU EXCEpJIA: (178)
A. Durerile epigastrice capdtd un caracter permanent
B. Sunt frecvente grefurile qi vdrslturile
C. Creqterea transaminazelor la peste 1000 de unitd{i
D. Leucocitozd in jurul a 18000:20000/mm3
E. Exacerbarea durerii in inspir profund
12. Postcolecistectomie pot apdrea: (180)
A. Angiocolit[ recurentl cel mai frecvent datoritd litiazei CBP, fdri a se impune intervenlia
chirurgicali
B. Ocluzie intestinald datoratd, neoplasmului de colon ignorat inilial
C. Stenoza iatrogeni a cd,ii biliare principale datorit[ unei tehnici corecte la o indicatie
greqitd
D. Toate de mai sus
E. Nici una de mai SUS
13. Ecografia in litiaza CBP NU se caracterizeazd prin: (1g3)
A. Este cea mai frecvent $ilizatd explorare
B. Oferd precizie in vizualizarea intregului canal coledoc
C. Poate detecta prezen[a calculilor de peste 3-4 mm
D. Poate identifica metastazele hepatice
E. Poate determina diametrul qi dilatarea cdilor biliare intra- qi extrahepatice
14. Sindromul coledocian minor NU se caracterizeazd, prin: (lg2)
A. Durere colicativl
B. SubfebrilitSli
C. Uneori constipalie alternAnd cu diaree
D. Icter scleral
E. Scldere ponderali
j

15. Litiaza complexi NU poate fr catzatd de: (185)


A. Stenoze oddiene postoperatorii
B. Pancreatita cefalic6
C. Diverticuli Meckel
D. Megacoledocul aton
E. Chisturile biliare congenitale
COMPLEMENT MULTIPLU
16. in legiturd cu anatomia cdilor biliare extrahepatice este ADEVARAT: (172)
A. Au o mare constanld anatomici, ceea ce li face uqor de abordat chirurgical
B. C-oledocul post-colecistectomie poate suferi o dilatalie considerati normall-parra i, 10 mm
diametru
C. Partea retroduodenald' a coledocului este cea afectati in icterul mecanic determinat
de
procesele tumorale cefalo-pancreatice
D. Ductul pancreatic principal conflueazr intotdeauna cu coledocul
E. Artera cisticl intrd, atdt in vascularizalia veziculei biliare, cAt qi in cea a
coledocului