Sunteți pe pagina 1din 329

BIOLOGIE

TESTE ADMITERE
FACULTATEADE MEDICINA *cARoL DAVILA'' BUCURE$TI
2012

SUB REDACTIA

Asist. Univ. Dr. BOGDAN CRISTEA


Prof. Univ. Dr. AI.{CA BADAnAU Conf. Univ. Dr. DUMITRU FERECHIDE Conf. Univ. Dr. FLORIN OnACHn $ef Lucr. Dr. MIHAELA BANIU $ef Lucr. Dr. VASILICA BAU$IC $ef Lucr. Dr. CATAUNA CIORNEI $ef Lucr. Dr. LAURENTIU COMAN $ef Lucr. Dr. ANCUTA GHEORGHI$AI.I

Asist. Univ. I)r. MIHALY ENYEDI


Asist. Univ. Dr. DANA MIHALEA Asist. Univ. Dr. RUXAIIDRA NEGOI Asist. Univ. Dr. ANTOANETA PLJNGA Asist. Univ. Dr. DORU SELAGEA Asist. Univ. Dr. DAN STATE Asist. Univ. DT. CARMEN STANESCU Asist. Univ. Dr. LAURA STROICA Asist. Univ. Dr. RALUCA TULIN Asist. Univ. Dr. ADRIAN TULIN Prep. Univ. Dr. COSMIN PAIITU Prep. Univ. Dr. VICTOR PAM$ Prep. Univ. Dr. RAZVANI STAIICruLESCU Drd. Dr. IONUT BLJLESCU Drd. Dr. OCTAV MUNTEAI.IU

CATATEANIU $ef Lucr. Dr. IOANA RALUCA PAPACOCEA $ef Lucr. Dr. EUGEN TARTA ARSENE Asist. Univ. Dr. BOGDAN DIACONESCU Asist. Univ. DT.ALINA nnACglA Asist. Univ. DT.MIRCEA LUPU$ORU Asist. Univ. DT.TUDOR MARINESCU

EDITURA IINMRSITARA,,CAROL DAVILA" BUCURE$TI,2012

ISBN: 978 - 973 - 708 - 608 - 2

Lucrarea cuprinde infieblri formulate din "Biologie", Manual pentu clasa a Xl-a., Editrna 'o Corint " (manualul a fost aprobat prin Ordinul ministrului Educafiei si Cercetdrii rc.4742 din21.07.2006), autori Dan Cristescu, Carmen Salavastru, Bogdan Voiculescu, Cezar Th. Niculescu, Radu Carmaciu.

Au fost exceptate urmatoarele capitole:


Lucrdri practice Nofiuni elementare de igien[ gi patologie Disfuncfii endocrine

este acreditate de Consiliul Nafional al Cerceterii

Editura Universitari ,,Carol Davila" Bucureqti a U.M.F. ,,Carol Davila" Bucuregti $tiinlifice din inv{[mdntul Superior (CNCSIS), cu avizul nr. I1123.06.2004.

in conformitate cu prevederile Deciziei Nr.2/2A09 a Consiliului Nafional din Romdnia - privind stabilirea sistemului de credite de educafie medicali contind, pebazac[ruia se evalueazd activitatea de perfectionare profesionalI a medicilor, a criteriilor qi normelor de acreditare a educafiei medicale continue, precum gi a criteriilor qi normelor de acreditare a furnizorilor de educafie medicalI continud, Colegiul Medicilor din Romdnia
acrediteaz d (recunoalte)

EDITURA UNIVERSITARA CAROL DAVILA, BUCURE$TI CA FURNIZOR EMC.

MODALITATEA DE RASPUNS ESTE URMATOAREA:

LA INTREBARTLE coMpLEMENT uNrc (srMpLU) (l-40) ALEGETI UN SINGIIR nAspuNS CoRECT

nAspuNDETr cu:
ABCDE-

I,N INTNNNANTLE COMPLEMENT GRUPAT (MULTIPLU) (41.60)

daci numai solufiile lr2r gi 3 sunt corecte dacl numai solufiile I qi 3 sunt corecte daci numai solufiile 2 Si 4 sunt corecte daci numaisolufia 4 este corectl daci toate cele patru solufii sunt corecte sau sunt false

CUPRINS

TESTE PE CAPITOL8...............r..............o...........!.......o...o..................................o.o........ I Celula qi fesuturile I Prep. Univ. Dr. Rdrvan Stdnciulescu Celula gi fesuturile 2..... $ef Lucr. Dr. Vasilica BauSic
Sistemul nervos $ef Lucr. Dr.Eugen Tarla Arsene Sistemul neros Asist. Univ. Dr. Carmen Stdnescu

........

... 13

1............

...............23

2...........

................ 33

Analizatorii I

...........

........43

Asist. Univ. Dr. Laura Stroicd

Analizatorii 2........... Asist. Univ. Dr. Doru Selagea Analizatorii


3

........ 53

........... I

........ 63

Asist. Univ. Dr. Antoaneta Pungd

Glandele endocrine Asist. Univ. Dr. Ruxandra Negoi Glandele endocrine $ef Lucr. Dr. Ancula Augustina Gheorghisan-Gdldseanu Sistemul osteo-muscular Asist. Univ. Dr. Dan State

......73

...... 83

1........... 2...........

............... 93

Sistemul osteo-muscular $ef Lucr. Dr. Coman Laurenliu

. 103

Sistemuldigestiv 1........... Asist. Univ. Dr. Bogdan Diaconescu


Sistemul digestiv Asist. Univ. Dr. Dana Mihalea

.............. 113

2........... 3...........

..............123

Sistemul digestiv Conf, Univ. Dr. Dumitru Ferechide

.............. 133

Sistemul circulator Prep. Univ. Dr. Victor PdnuS Sistemul circulator $ef Lucr. Dr. Raluca Papacocea Sistemul Prep. Univ. Dr. Cosmin Pan{u

....... 143

....... 153

respirator........ excretor1..........

.. 163

Sistemul Asist. Univ. Dr. Tudor Marinescu

. 173

Sistemulexcretor2.........
Asist. Univ. Dr. Mircea Lupu$oru

.183

Metabolismul Asist. tJniv. Dr. Raluca Tulin, Asist. Univ. Dr. Adrian Tulin
Sistemul Drd. Dr. Ionul Bulescu, Drd. Dr. Octav Muntenu

reproductrtor

....203

TESTE GENERALE................t.......ro.....................o...o.rr...........o...................o.................213

Test I $ef Lucr. Dr. Mihaela Banu Test Asist. Univ. Dr. Alina Drdghia Test 3 Conf, Univ. Dr. Florin Drdghia

...........

....-..215

2........... ...........

.......225

"""'235
.....245

i.

Test Prof, Univ. Dr. Ioana Anca Bdddrdu Test Conf, Univ. Dr. Dumitru Ferechide Test Asist. Univ. Dr. Mircea LupuSoru Test 7

S........... 6........... ...........

.......255

..............
Bautgic

.......265

"""'275
.......285

$ef Luu. Dr. Vasilico

Test $ef Lucr. Dr. Ancula Augustina Gheorghisan-Gdldseanu

8...........

Test 9 $ef Lucr. Mariana Cdtdlina Ciornei Test $ef Lucr. Dr. Raluca Pupacocea Test Asist. Univ. Dr. Antoaneta Pungd

...........

.......295

10.........

.........305

11.........

.......315

TESTE PE CAPITOLE

cuJL/\

$r TESUTURTLE

l|qr Lhiy. Dr. Rtrrvan Stlnciulescu


OM{PLEMENT UNIC:

asd[

l- Fcma inilida a tuttror celulelor

este:

B, Glohloase C. GildcI D. Cilindrica E- Fusiformn

Z Dinensiunea hematiei

Al50p
B-ZDp c.75 p
D.20 p E"5cm

este de

A30p

3. Dimensiunea ovulului este de:

B. 150-200 p

c.7,5 p
D.20 p E.5cm
4. Care dinhe urmitoarele afirmafii legate de glucidele din stnrctura membranei celulare este adevtrrat[? A. Sunt puternic inclrcate pozitiv B. Sunt atagate felei interne a membranei C. Sunt situate bansmembranar D. Sunt ataqate fefei externe a membranei E. Realizeaziun model stnrctural denumit modelul mozaic fluid
5. Alegefi afirmafia corecttr cu privire la componenta proteicd a membranei celulare: A. Proteinele sunt distribuite uniform in cadrul structrii lipidice B. Reali zeazd, funcfiile sale spec ializate

C. Realiz.eazlmecanismele de transport tansmembranar D. Realizsazdun model shrctural denumit modelul mozaic fluid E. Se pot afla pe fafa interni sau externi a membranei celulare 6. Citoplasma clror celule prezintil prelungiri de tipul pseudopodelor? A. Celulelor epiteliului mucoasei intestinale B. Celulelor epiteliului tubilor renali C. Celulelor epiteliului mucoasiei tratreei D. Leucocitelor E. Toate variantele de mai sus sunt corecte

7. Citoplasma cdror celule prezintil prelungiri de tipul cililor? A. Celulelor epiteliului mucoasei naheei B.Celulelor epiteliului mucoasei intestinale C. Leucocitelor D. Celulelor epiteliului tubilor renali E. Toate variantele de mai sus sunt corecte
8. Care dintre urmitoarele structuri reprezintii corpusculi de legaturi ce solidarizeaz5, celulele

epiteliale? A. Pseudopodele B. Microvilii C. Desmozomii D. Cilii E. Ribozomii

9. Sediul fosoforildrii oxidative cu eliberare de energie


A. Reticulul endoplasmatic B. Aparatul Golgi C.Lizozomi D. Mitocondri E. Centrozom

este reprezentat de:

10. Care dinfre urmItoarele entrnfuri cu privire la incluziunile citoplasmatice este fals? A. Au caracter permanent B. Sunt reprezentate prin granule de substanfa de rezew6, C. Strnt reprezentate de produpi de secrefie D. Sunt reprezentate de pigmenfi E. Au caracter temporar

I l. in func1ie de num[rul de nuclei pe care ii confine fibra muscular[ striati este o celuli: A. Anucleatl B. Binucleatii C. Mononucleatli D. Polinucleatit E. Toate variantele de mai sus sunt corecte
12. Carc dintre urmitoarele afirmatii caractenzeazAreticulul endoplasmatic neted? A. Este format din corpusculi sferici B. Este situat in apropierea nucleului C. Repre zint5-un sistem canalicular D. Este format din centrioli

E. Realizeaz[ fosforilarea oxidativl 3. Care dinhe urmitoarele enunguri caracterizeazdfuncfiile ribozomilor? A. Sistem circulator intracitoplasmatic B. Sediul fosforil[rii oxidative C. Diviziunea celularl D. Digerarea fragmentelor celulare E. Sediul sintezei proteice
I

in: glicogenului B- ffiviziunea celulari c Digprarea substanfelor gi particulelor care pitrund in celul[ D- Sfutza de proteine E Excrcfia unor substanfe celulare
are rol
I

f+ Cmozomul A thbolismul

Au rol important in metabolismul glicogenului B. Sc manifestil in timpul diviziunii celulare C. Digr[ substanfe gi particule care p[trund in celulI D- Rprezintl sediul sintezei proteice E" Reprezinte sediul fosforilirii oxidative
16.

5- C-u dintre urmitoarele enunluri caracteri zeazd mitocondriile?

A Mononucleate

in funcfie de numdml de nuclei pe care ii confin hepatocitele sunt celule:

B- Polinucleate C. Anucleate D. Binucleate E- Toate variantele de mai sus sunt corecte lT.Care dinfre urmitoarele enun{uri cu privire lizozomi este fals? Sunt corpusculi sferici B. Sunt rispindifi in inteaga hialoplasmi C. Confin ribonucleoproteine D. Confin enzime hidrolitice E. Digerd substanfe gi particule caxe pltnmd in celulI

18. Care dinhe urmtrtoarele enunluri legate de nucleul celular este fals? A. Are rolul de a coordona procesele biologice celulare firndamentale B. Confine material genetic C. Controleazd metabolismul celular D. Transmite informafia geneticl E. Este situat intotdeauna cenhal 19. Care dintre urmitoarele forme de transport fiansmembranar necesitil cheltuiala

energetic6?

A. Transporhrl pasiv B. Transportul activ C. Difuziunea facilitate D. Difuziunea


E. Osmoza 20. Care dinhe urmtrtoarele molecule nu poate traversa membrana celulartr prin difuziune? A. Hormonii steroizi B. Etanolul C. Ureea D. Glucoza E. CO2

21. Carc dinhe urm[toarele enunfuri caracterizeazd transportul activ transmembranar? A. Reprezintfo form[ particulari de transport vezicular B. Asigurn deplasarea moleculelor conform gradientului de concentrafie C. Se desfdgoar[ ffuA consum de energie D. Asiguri deplasaxea moleculelor impotriva gradientelor lor de concentrafie E. Determinl rispdndirea uniformi a moleculelor intr-un volum de gaz sau solufie 22. in cazul difuziunii facilitate moleculele se deplaseazi: A. impotriva gradientelor de concentrafie B. Cu consum de energie furnizatil de ATP C. Cu ajutorul hidrolizei directe a ATP-ului D. Conform grandientului de concentrafie E. Cu ajutorul pompei NA +/ K + 23. Care dintre urmltoarele denumiri nu reprezinti o forml de transport celular vezicular? A. Exocitoza B. Osmoza C. Fagocitozf D. Pinocitozd E. Endocitozd
24. Fagocitor.a reprezintil o formi particulard a : A. Transportului activ primar B. Exocitozei C. Transportului activ secundar D. Endocitozei E. Pinocitozei

25. Care dintre urmdtoarele enunfuri cu privire la exocitozi este adevirat? A. Materialul intracelular este captat in vezicule caxe vor fuziona cu membrana celularl B. Materialul intracelular este captat in vezicule formate prin invaginarea membranei celulare C. Materialul exfiacelular este captat in vezicule care vor fuziona cu membrana celularl D. Materialul extracelular este captat in vezicule formate prin invaginarea membranei celulare E. Formele sale particulare surt reprezentate de fagocitod gi pinocitozd

26. Carcdintre urmitoarele enunfuri cu privire la potenfialul membranar de repaus este fals? A. Are o valoarea medie de -65 mV pin[ la -85 mV B. Depinde de permeabilitatea membranei penhr diferitele tipuri de ioni C. Are valoare apropiatil de cea a a potentialului de echilibru pentnr K+ D. Are valoare apropiatil de cea a a potenfialului de echilibru pentru Na+ E. Valoarea sa se datoreazdpompei NA +/ K +

27. Carc dinfre urmtrtoarele afirmafii cu privire la perioada refractar[ absolutll este falsi? A. Pe parcursul s6u nu se poate obline un nou potenfial de acfiune B. Cuprinde panta ascendentil a potenfialului de acfiune C. Cuprinde in totalitate panta descendentil a potenfialului de acfiune D. Se datorcazilinactivlrii canalelor pentnr Na+ E. Cuprinde o porgiune din panta descendentil a potenfialului de acliune
6

28. Care dintre urmdtoarele afirmafii cu privire la perioada refractarii absolutit este adeviratii? A. Aceasta cuprinde o porfiune din panta ascendentii a potenfialului de acfiune B. Pe parcursul siu nu se poate obgine un nou potenfial de acfiune C. Se datoreazdactivtrrii canalelor pentru Na+ D. Pe parcursul siu se poate inifia un al doilea potenfial de acfiune E. Aceasta cuprinde in totalitate panta descendenti a potenfialului de acfiune 29. lesutul cartilaginos hialin se gdsepte in: A. Pavilionul nrechii B. Epiglotn C. Discurile intervetebrale D. Meniscurile articulare E. Cartilaje costale
30. fesutul de tip haversian se gdsegte

in

A. Interiorul oaselor late B. Meniscurile articulare C. Interiorul oaselor scurte D. Diafizele oaselor lungi E. Interiorul oaselor late

COMPLEMENT GRUPAT: 3l.Celulele adipoase au form6: l.Fusiformd 2.Cubici


3.Stelatil 4.Globuloasi 32.Carc dintre urmdtoarele celule au formtr cubici: l.Celulele sangvine 2.Ovulul 3.Celulele adipoase 4.Celulele cartilaginoase
33. Dimensiunea ovulului este de:

, 51t, 2.2,5 - l5 cm
1.7

3.20-301t 4.150-200p 34. Care dintre urmltoarele stnrctwi reprezintii componente principale ale celulei: l. Membrana celulard 2. Nucleul 3. Citoplasma 4. Organitele celulare

35. Care dinfie urmiltoarele afirmafii caracterizeazdmembrana celular[? l. Este alcituitii in principal din glucide 2. Este alcituitii in principal din fosfolipide gi proteine 3. Componenta fosfolipidici a membranei este cea care rcalizeazl funcliile sale specializate 4. Componenta proteic[ a membranei este cea care realizeazd funcfiile sale specializate

36. Care dintre urmltoarele afirmafii cu privire la Aparatul Golgi sunt false? l. Este situat in apropierea nucleului 2. Este situat in zona ceea mai activd a citoplasmei 3. Reprezintdun sistem membranar format din micro- $i macrovezicule
4. Este sediul sintezei proteice 37. Care dintre urmltoarele enunfuri cu privire la hialoplasma sunt adevirate? 1. Este reprezentatil de organitele specifice 2. Reprezinthpartea structurati a citoplasmei 3. Este rcprezentatfde organitele celulare 4. Repre zintfr partea nestructuratii a citoplasmei
38. Reticulul endoplasmatic neted se saractenzeazdprin: l. Are funcfia de sistem circulator intracitoplasmatic 2. Are rol in metabolismul glicogenului 3. Are rol in sinteza de proteine

4. Are rol in diviziunea celularl


39. Care dinfie urmitoarele afirmafii cu privire la mitocondrii sunt adevirate? 1. Formeazi ergastoplasma 2.Au un perete cu stuctura trilaminari

3.Sunt formate din doi centrioli citindrici 4.Au formi oval[ sau rotundi 40. in funcfie de numlrul de nuclei pe care ii confine hematia adultl este o celul[: l.Binucleattr

2.Polinucleatil
3.Mononucleati 4.Anucleati

'

41. Citoplasma clror celule prezintiprelungiri de tipul microvililor? 1. Celulelor epiteliului mucoasei intestinale 2. Leucocitelor 3. Celulelor epiteliului tubilor renali 4. Celulelor epiteliului mucoasei naheei
42. Carc dintre urmltoarele enunturi cu privire la neurofibrile surt adevlrate? 1. Reprezintilo refea care se intinde in citoplasma newonului 2. ReprezintLo refea care se intinde in axoplasma neuronului 3. ReprezintLo refea care se intinde in dendridele neuronului 4. Repre zintLelemente contractile din sarcoplasma fibrelor musculare

43. Care dintre urmitoarele afirmafii caracteri zeazA,corpii Nissl? Sunt numili gi corpii tigroizi 2. Au rol in digerarea substanfelor gi particulelor care pltrund in celul6 3. Sunt echivalenfi ai ergastoplasmei pentnr celulele nervoase

l.

4. Are rol in diviziunea celulari 44. Reticulul endoplasmatic rugos se caracteri zeazLprin: l. Reprezintil o form[ diferenfiatii a RE 2. Nu prezintd ribozomi 3. Este situat pe suprafala externd a peretelui membranos 4. Este situat pe suprafala interni a peretelui membranos 45. Mecanismele implicate in transporhrl transmembranar caxe nu necesit[ prezenfa unor proteine transportatoare sunt? l. Difuziunea z.Difi;g:iunea facilitati 3. Osmoza 4. Transportul activ 46. Cromozomii sunt alcituili din: l. Ioni de Ca Si Mg 2. ARN cromozomal 3. ADN 4. Proteine histonice
47. Mecanismele implicate in hansportul transmembranar care necesitii prezenfa unor proteine transportatoare sunt:

l. Difuziunea
2. Transportul activ 3. Osmoza 4. Difuziunea facilitatii

48. Care dinfte urmltoarele enunfiri caracteri zeazAdifuziunea facilitatil?


l.Aceasta presupune deplasarea moleculeor impotriva gradientului de concenfrafie 2. Aceasta presupune deplasarea moleculeor conform gradientului de concentralie 3. Se desfdgoarl cu consum de energie furnizat[ de ATp 4. Nu necesiti consum de energie
49. Carc dinfie urmitoarele afirmafii definesc transporhrl activ celular? l. AsiSure deplasarea moleculelor impotriva gradientului lor de concentrafie 2. Asigur[ deplasarea moleculelor conform gradientului lor de concenhafil 3. Se desfdgoari cu consum de energie furnizatit de ATp 4. Nu necesittr consum de energie 50. Formele particulare de endocitozisunt reprezentate de
:

l. Fagocitozd,
2. Exocitoztr 3. PinocitozA 4. DifiEiunea facilitatit

51. Care dintre urmltoarele afirmafii cu privire la osmoz[ sunt adevirate?


Pentru a se realiza membrana trebuie sa fie mai permeabild pentru moleculele de solvit dec6t pentru cele de solvent 2. Pentnr a se realiza membrana trebuie sa fie mai permeabili pentru moleculele de solvent decit pentru cele de solvit 3. Fo4a care trebuie aplicatil pentru a produce osmoza se numegte presiune osmotic[ 4. Foda care trebuie aplicati pentru a preveni osmoza se ntrmegte presiune osmoticl

l.

52. Care dinfie urmitoarele enunfuri caracterizeazdpresitrne osmotici? l. Reprezirftt fo4a care trebuie aplicati pentru a preveni osmoza 2. ReprezintL fo4a cile trebuie aplicatd pentru a produce osmoza 3. Aceasta este proporfional[ cu num[nrl de particule dizolvate in solufie 4. Aceasta este invers proporfionali cu num[rul de particule dizolvate in solufie

53. Care dintre urm[toarele enunfuri cu privire la endocitozd sunt false? l. in cadrul acesteia materialul intracelular este captat gi transferat extracelular 2.incadrul acesteia materialul extracelular este captat gi transferat intracelular
3.Yeziculele formate vor fuziona cu membrana celulard 4.Yeziculele se vor forma prin invaginarea membranei
54. Care dintre urmitoarele enunfwi cu privire la exocitozl sunt adevirate?

l. Fagocitozdreprezintil o form[ particularI a sa


2. Materialul intracelular este captat in vezicule care vor fuziona cu membrana celulard 3. Pinocitozareprezinti o formi particulari a sa 4. Materialul extracelular este captat gi fansferat intracelular
55. Care

dinte urm[toarele enunfuri caracterizeazdpotentialul

de acfiune?

1. Mecanismele de producere , aspectul gi durata

potenfialului de acfiune sunt diferite in

funcfie de tipul de celuli 2. Mecanismele de producere , aspectul gi durata potenfialului de acfiune sunt aceleagi pentru toate tiptrile de celule 3. ReprezintLo modificare a temporar[ a potenfialului de membran[ 4. Reprezintdo modificare pennanentii a potenfialului de membrand
56. Care dinfie urmitoarele afirmafii cu privire la stimulii cu intensitate inferioar[ pragului( subliminari) sunt adevdrate?

l.

Acegtia provoac[ depolutzarca

2. Acegtia nu provoacl depolarizfrre 3. Acegtia declangeazArur impuls 4. Acegtia nu declanqeaz[ un impuls

5T.Parfizdescendentii a pofenfialului de acfiune (repolarizarca) se datoreazd: l. Iegirii Na+ din celuli 2. Infr[rii K+ in celulI 3. Infr[rii Na+ in celuld 4. Iegirii K+ din celull

58. Care dinhe urmitoarele afirmafii in legltwi cu panta ascendentli


acfiune sunt adev[rate? 1. Depolizarca apare dupl atingerea potenfialului prag 2. Depolarjizarcase datoreaztr cregterii permeabilitilfii pentru K+ 3. Depolartzarea se datoreazr cregterii permeabilitefi pentru Na+ 4. Depolanzarcaapaxe inainte de atingerea potenfialului prag 59. tesutul epitelial simplu pavimentos se glsegte ln: l. Structura organelor de simf 2. Tunica internl a vaselor sangvine 3. Epiteliul tralreal 4. Tturica interni a vaselor limfatice

potenfialului de

60. lesutul glandular de tip endocrin folicular

se glsegte

ln

l.

Pancreas

2. Ovar 3. Stnrctura organelor de simf 4. Tiroidtr

nASpUNSURI:

Bpg.5 2. Cpg.5 3. Bpg.5 4. Dpg.6 5. Apg.6 6. Dpg.7 7. Ape.7 8. Cpg.7 9. Dpg.7 10. Ape.7 ll. Dpg.7
C pe.7 13. E pe.7 14. B pg. 7 15. Epe.7 16. Dpg.7 17. C pe.7 18. Epe.7 19. B pg. 8 20. D pg. 9 21. D pg. 9 22. D pg. 9 23. B pg.9 24. D pg. 9 25. C pg. 9 26. D pg. 9 27. C pg. l0 28. B pg. 10 29. Epg.

31. D ps. 5

32.8 pg. 5 33. D pg. 5 34. Apg. 5 35. C ps. 6 36. D pg.7

t2.

37.D pg.7 38. A pg.7 39. C ps.7 40. D pg.7 41. B pe.7 42. Aps.7 43. B ps.7 44.8 ps.7 45.Bpg8 46.Bps.8
47. C pg. 8 48. C pg. 9

49.8 ps.9
50. B pg. 9 51. C ps. 9

52.8 ps.9
53. B pg. 9 54. A pg. 9 55. B ps. 9 56. C ps. l0

ll 30. Dpg. ll

57.D pg. 10 58. B pg. l0

59.Cps.ll
60. Dpg.

ll

t2

CELULA $r TESUTURTLE 2
$ef Lucr. Dr. Vasilica Baugic

COMPLEMENT SIMPLU:
I .Diferenfierile membranare sunt: A.permanente B.temporare C.prezente la polul bazal al celulelor epiteliale cilindrice D.intervin in procesele de secrefie de la polul apical E. rispunsurile A li B surt corecte

2. Citoplasma firndamentali nu are urmltoarea caracteristicd: A. se numegte hialoplasmi B. este prezentil in toate tiptrile de celule C. se prezinti ca un sistem coloidal D.confine substanfe de rezervd precum glicogenul, produgi de secrefie gi pigrnenfi E. este localizatii infte membrana celularii gi membrana nuclearl
3.Pot avea forme variabile urmitoarele celule mai pufin:

A.limfocitele B. celulele gliale


C.osteoclastele

D. neutrofilele E. celulele foliculare tiroidiene 4.Reticulul endoplasmatic neted nu are urmdtoarea caracteristica: A.este un sistem de canalicule B. este localizat in apropierea centrului celular C. are rol in contacfia muscularl D.este bine reprezentat in fibra musculari striati E. are rol in sinteza proteinelor specifice
5.Sunt celule de form[ fuziforml urmltoarele celule mai pufin: A. fibra muscular[ striatit de tip scheletic B. neuronii bipolari din mucoasa olfactivd C. fibra musculartr neted[ D. neuronii bipolari din retinl E. fibra muscular[ intrafirzaltr

6.Menfionafi care sunt celulele care igi ptrsfieaz[ forma inifiald: A.ovulul B.spermatogonia C. unele celule conjunctive D.condrocitele E.toate rispunsurile sunt corecte

t3

T.Menfionafi din enumerarea de mai jos care sunt organitele specifice: A. miofibrilele penfiu neuron B. Eergastoplasma pentru nelron C. corpusculii Nissl pentru neuron D. neurofibrilele pentru fibra muscular[ E. nici o afirmafie nu este corectJi S.fesutul conjunctiv ale cdnri fibre sunt dispuse in relea se gase$te in: A.timus B.adventicea tubului digestiv C. adventicea vaselor de sange D.areolele osului spongios
E.toate rtrspunsurile sunt corecte g.Pseudopodele:

A.sunt diferenfieri ale membranei celulare B.sunt implicate in diapedeztr C.sunt emise de celulele care fagociteazL D.toate rispunsurile sunt corecte E.la formarea lor participi gi citoplasma celulard

l0.Neuronii bipolari nu se gdsesc in A.mucoasa olfactivi B.ganglionul vestibular Scarpa C.retin[ D.ganglionul spiral Corti E. ganglionii bazali
1

l. Membrana celulard

A. permite pasajul ionic liber B. blocheazd difilr;ia gazelor C. este traversatil de glucozdcuajutorul proteinelor transportoare D. permite trecerea fnrctozei prin mecanism activ E.este impermeabild pentru substanfele hidrosolubile
12. Planul frontal
:

A. trece prin orul sagital gi transversal B. este perpendicular pe frturte C. imparte corpul in doui pi4i asimetrice (dorsal[ 9i ventral[) D. este planul metameriei corpului
E. are sens antero-posterior

l3.Epidermul: A. este un epiteliu pluristratificat prismatic B. confine corpusculi Ruffini pentru sensibilitatea termic[ C. prezinti superficial stratul cornos D. are in stnrctura sa un numdr redus de capilare
E. nu este inervat

l4.to timpul conhacfiei fibrei musculare scheletice se produce: A. diminuarea lungimii discului intunecat B. alurgirea sarcomerului c.scurtarea microfilaurentelor de actini pi miozini D.apropierea membrane lor Z E. glisarea miofibrilelor unele faf6 de altele l5.Mitocondriile: A. confin enzime hidrolitice B. reprezirtt sediul carboxilirii oxidative C. au o membran[ interni pliatii D. furnizeazd, direct energia necesarI diferitelor procese E. sunt localizate intotdeauna lflngI nucleu

l6.in cadrul fesuturilor conjunctive moi:


fesutul elastic este localizatintunica medie a capilareloisanguine !. fesutut conjunctiv dens (fibros) intrtr in structura tendoanetorii aponewo zelor D. fesutul reticulat intr6 in structua maduvei spin[rii E. lesutul elastic intrd in stucttna ftompei lui Eustachio
l T.Nucleul celular:

fesutul conjunctiv lax formeazi parenchimul secretor al glandelor f. B.

A. este dispus excentric in celulele adipoase B. are formd turtitii in hematiile adulteC. este lobat in cele mai mari elemente figurate D. este dispus cenfial in fibrele musculare extrafusale E. este dispus excentric in neuronii somatici

l8.Din categoria epiteliilor pluristratificate nu fac parte: A.epiteliul mucoasei bucale B.epidermul C.epiteliul de tranzdie D.epiteliul canalelor de excrefie ale glandelor exocrine E. epiteliul respirator
lg.Difuziunea are urmItoarele caracteristici mai pufin: A..este un mecanism pasiv care nu utilizeazl proteine transportoare B.este caracteristic[ moleculelor gi ionilor anati infi-o solugie C.presupune rtrsp&rdirea uniform[ a moleculelor inh-un volum dat de gaz sau solufie P.$f*iunea poate fi facititatl dace folosegte un fiansportor consumator de energii E.difuzirurea fructozei este pasiv[
20.Potenfialul de acfiune: A.reprezintil o modificare permanentl a potenfialului de membranl B.se datoreazil unor curenfi electrici care apar la trecerea ionilor prin canale membanare specifice care se inchid sau deschid in firnciie de valoarea potenfialului de membran[ c.este generat de valoarea potenfialului de membranI D.are doutr faz.e obligatorii E. nu este un rtrspuns de tip .tot sau nimic"

t5

prin membrana celularl are urm[toarele caracteristici mai pu]in: 2l.Transportul de A.se face cu ajutorul unui transportor consumator de energie B.fixarea catonului de Ca** se face in partea centrald a proteinei transportoare C.energia consum atd rcniltii din hidroliza ATP-ului D.se poate face cu ajutorul unei proteine membranare integrale E. se poate face gi.prin difuzime
22.Jesutul epitelial simplu pavimentos : A.se gdsegte in canalele de secrefie ale glandelor B.este format din celule ttrtite C.poate prezentacili la polul apical D. poate avea firncfie secretorie E.intr6 in structua mucoasei tubului digestiv

Cf

23.intr-o gland[ salivard , canalele secretorii sunt tapetate de: A. epiteliu simplu cubic B. epiteliu pluistratificat cilindric C.epiteliu simplu pavimentos D.epiteliu pluristratificat psvimentos E. numai rlspunsurile A qi B sunt corecte 24.Epiteliul de tranzdie nu are urmitoarele caracteristici: A.se mai numegte woteliu B.este un epiteliu pluristratificat C.se g[segte in vezica urinartr D. se gdsegte in cdile trinare E. poate forma gi mucoasa bronhiolelor
25. Epidermul:

epiteliu pluristratificat pavimento s nekerat inizat B. este un epiteliu pltristratifi cat pavimentos keratinizat C.este un epiteliu simplu D.se glsegte in structura mucoasiei bucale E. are in structura sa doar doui rinduri de celule
A. este un

26.Potenfialut de acfiune nu rtrspunde urmltoarelor caracteristici: A. al netronului dweaze 0,05 B. al fibrei musculare cardiace ventriculare este de 40 ori mai mare dec6t al neuronului C. este un rlspuns de trp "tot sau nimic" D.este un potenfial proPagat E. are acelagi grafic pentru toate celulele
27

. Legatde forma celulelor epitelide se pot face urmdtoarele afirmafii : A.cele din sfiatul generatorbazal sunt cubice sau cilindrice B.din epiteliul pseudosfiatificat au inilfimi egale gi forme identice C.in canalele excretorii ale glandelor salivare, celulele de la suprafafa epiteliului sunt pavimentoase D. in epiderm , la suprafaftr sunt celule cubice E. in stnrctura unui epiteliu se pot g6si 9i celule globulare

t6

28. in fesutul conjunctiv: A. substanfa fundamentali intervine in metabolismul ionilor gi al apei B. celulele conjunctive intervin in secrefia matricei conjunctive C. fibrele conjunctive formeazdo refea cu ochiuri mai mult sau mai pufin regulate D. fibrele de reticulintr se gisesc at6t in fesutul conjunctiv la;r cdt gi in fesutul reticulat E. toate afirmafiile de mai sus surt adevarate

29.fesutul osos compact: A.formeazd epifrzele metacarpienelor in pdrtea lor centrald B.formeazd, canalul diafizar la fdt C.confine maduva rogie hematogeni la adult D.este format din osteoane E. toate afirmafiile sunt corecte
30.Cartilajul hialin: A.este model pentru osificarea de membrand (desmall) B.nu confine fibre de colagen C.se gisegte in pavilionul rnechii D.se gisepte in piramida nazalL E. nici o afirmafie nu este corectil
3l.Osteoclastele: A.sunt celule gigant multinucleate B.sunt localizate in matricea osoasi a osului compact C.au rol in faza finalI a osteogenezei formdnd osul primar D.pot avea form[ piriform[ E. sunt celule epiteliale 32. Cartoplasma: se mai numegte citoplasmi nuclearl B.electronomicroscopic are o shrctrnl omogeni C.confine subsftatul bichimic al materialului ereditar D.toate afirmatiile de mai sus sunt adevarate E. numai afirmafiile A qi C sunt adevarate

A.

33.fesutul osos spongios sau trabecular se gisegte in urmltoarele oase mai pufin: A.claviculi B. parietal
C.oasele carpiene D.oasele metacarpiene E. toate rtrspunsurile sunt corecte

34.Forma neuronului depinde de: A.numtrnrl de anoni B dupl localizarea netronului C.numtrrul de nuclei D.numInrl de prelungiri ce emerg din pericarion E. nici o afirmafie nu este corectll

t7

35.in legdturi cu nucleul neuronului se pot face urmitoarele afirmafii: A.neuronii somatici au un nucleu dispus central, cul-2 nucleoli B.neuronii vegetativi pot avea 2 sau mai mulfi nuclei C.nucleul este activ , palid colorat D.la celulele Schwann nucleul este situat in lungUl ru<onului E. toate afirmafiile sunt corecte
36. Epigastrul:

A. este delimitat inferior de un plan orizontal ce fiece sub ultima pereche de coaste false B. la nivelul lui proiecteazdstomacul gi lobul st6ng hepatic C. are forml triunghiulard D. baza evazatA se glsegte la partea inferioari
E. toate rdspunsurile sunt corecte
3 T.Planul transversal : A.este orizontal B. trace prin axul sagital pi transversal C.el imparte corpul intr-o parte craniall 9i alta caudali D.este numit gi planul metameriei corpului E. toate afirmafiile sunt corecte

3S.Platoul striat este format din:

A.cili
B.pseudopode

C.flageli D.microvili E. se gdsegte la polul apical al celulelor epiteliale cilindrice


3g.Organul lui Corti este alcituit din : A.celule de susfinere de form[ cubic[ B.celule senzoriale de form[ piriforml C.celule de susfinere cilindrice D.celule de susfinere pavimentoase E. toate afirmaliile sunt corecte 4O.Epiteliul simplu cubic este prezent in A. structtna endocardului B.ansa Henle C.foifa externl a capsulei Bowman D.endoteliul vascular E. mucoasa brontriolelor
:

COMPLEMENT GRUPAT: 4l.R.E. organit celular comun este implicat in: I .metabolismul glicogenului
2.stntezade energie 3.eliberarea gi captarea de 4.c.onfracfie

C**

42.Ergastoplasma: l.se prezint[ ca un sistem circulator inhacitoplasmatic Z.prezintil ribozomi pe suprafala citomembranelor canaliculare 3.formeaz[ corpusculi Nissl la nivelul neuronului 4.intervine in sinteza de proteine 43.Desmozomii: l.se dispun intre celulele conjunctive 2.sunt corpusculi de legatw[ lnfte celulele epiteliale 3.au rol de absorbfie 4.solidari zeazd celulele inhe ele

44.Dintre prelungirile citoplasmatice acoperite de plasmalemi menfionim l.desmozomii


2.pseudopodele

3.centriolii

4.cilii
45.Dictiozomii: l.sunt situafi ln apropierea nucleului 2.pot fi prezenfi la polul apical al celulelor epiteliale secretoare 3.sunt alcltuifi din canalicule cu micro pi macrovezicule 4.lipsesc in celula nervoasi care nu se divide
46.Lizozomii surt mai bine dezvoltali ln l.neufiofile
2.osteoclaste
:

3.celule gliale 4.limfocite B 4T.Centrozomul: l.se mai numegte centtr celular Z.pate fi situat in apropierea nucleului 3.are in stnrcttna lui centrosferl 4.este prezent in toate celulele organismului

4S.Ribozomii( corpusculii Palade) : l.sintetizeazlproteine stnrcturale proprii , dasd sunt atagafi de RER 2.sintetizeaztr proteine de export daci sunt liberi 3.confin enzime hidrolitice 4.infia ln stnrctura corpusculilor Nissl

19

49.Mitocondriile: l.au membrana dubl6 2.sunt rotunde sau ovale raspdndite in intreaga citoplasmd 3. in interior se gisegte matricea mitocondriali 4.sunt sediul fosforilIrii oxidative cu eliberare de energie
50.Nucleul celular : l.lipsegte la celulele eucariote gi e prezent la procariote Z.pate prezentarnrul sau mai mulli nucleoli 3.este unis in celula muscular6 striat[ somaticl 4.carioplasma este o solufie coloidali cu aspect omogen

Difuziunea facilitati: l.este o formi de transport activ care se face fdri consum de energie 2.se realizeazdcu ajutorul unor proteine transmembranare transportatoare 3.moleculele se transport[ in sens opus gradientului de concentrafie 4. frtrctozase absoarbe la polul apical al enterocitelor prin difuziune facilitatil , spre deosebire de celelalte hexoze care se absorb activ
5

I.

S2.Proteinele transportatoare utilizate at6t in transportul activ cdt gi cel pasiv: l.sunt proteine integrale transmembranaxe 2 .locul de conexiune al moleculei ce urmeazi sa fie transportattr se afll la mijlocul subunitifilor formatoare care privesc fafn in fafd gi care formeaz6 trn "V" cu deschiderea la

exterior 3.pot forma canale ionice 4.se pot numi pompe ionice 53.Stimulul I determini 2.determini 3.determinl 4.determini
.

prag:
depo larrzarca membranei celulare

deschiderea canalelor ionice de Na* voltaj dependente un inflrur de Na* este mai mare decat eflu de K* voltaj dependente deschiderea canalelor de

4. Perioada refr actari se caracte nz.eazL prin : l.este in relafie de inversi propo4ionalitate cu labilitatea 2.ceaabsolutd este alcituitii din panti ascendentii a potenfialului de acfiune pi o porfitxre din cea descendentil gi se datoreazl inactivarii canalelor ionice voltaj dependente pentru Na+ 3.Poate fi relativ[ dar potenfialul de acfiune care apare va avea o pantii ascendenti mai mica gi o amplitudine mai redusl decf,t in mod normal 4.este intervalul de timp pe parcursul ctrnria este dificil de obfinut un potenfial de acfiune
5

55.fesutul adipos:
l.este o varietate de fesut conjunctiv 2.este alcituit predominant din celule- denumite adipocite 3.este localizat in hipoderm 4.combate termoliza

20

56.!esutul conjunctiv dens(fibros) : l.este localizat in partea profirndl a dermului pielii 2.este alcdtuit predominant din componenta fibrilard 3.formeazi dura mater 4.servegte drept model pentnr osificarea de membrani (desmal[)
57.Panta ascendentll a potenfialului de acfiune: l.are acelaqi aspect pentru toate celulele

2. are aceeagi amplitudine penfiu toate celulele 3.se datorcazd, crepterii permeabiliAfii membranei pentru Na+ ,care va infra in celule prin canale voltaj dependente 4.se datorcazl iegirii din celuld a cationului de K+ prin canale speciale care se deschid in , prezenfa stimulului.
S.Perioada refractarl: l. poate fi absolutS" pe parcursul careia nu se poate obline un nou potenfial de acfiune 2.ceaabsolutil este alcituita din pant[ ascendentd a potenfialului de acfiune gi o porfiune din pantil ascendentii
5

3.se datoreazAinactivarii canalelor pentnr Na+ 4.se afla in relafie de directii proporfionalitate cu labilitatea

59.Pompa de

Na*:

l.este utilizatii de transporhrl activ cu cotansportor 2.creeazlo distribufie inegali de sarcini pozitive de o parte gi de alta amembranei celulare 3.reintroduce in celula K+ difuzat la exterior gi expulzeazd,Na+ din celuli 4.raportul de transport este 3K+ la 2 Na+ 60. Osmoz;;l l.necesitil o membrand semipermeabild care separd 2 compartimente intre ele 2.presupune deplasarea solventului dintr-un compartimentin altul 3.pentru a putea fi prevenittr este necesari o presiune osmoticd 4.este caracteristici gazelor

2l

Rtrspunsuri:

2.D 4.E

l.E

31. 33. 34. 35. 36.

A
E

32.E
D
E E

3.A 5.A
6.E 7. C 8.E 9.D
10. E 11. C 12. c 13. C 14. D 15. c 16. C
17. A 18. E

37,8
38. D 39. E

40. E 41. E

42.E
43. C 44. C

45. A

A 47. A
46.

48. D

19. D

49.8
50.

20. B

2l.E
22.8 23. A 24.8 25.8 26.8 27. A
28. E

c 5r. c
52.8
53. E 54. E

5s. E 56. E

57.8 58. B

29.8
30. D

A 60. A
59.

22

SISTEMUL NERVOS

$ef Lucr. Dr.Eugen Tarfa Arsene

COMPLEMENT TJNIC:

l.

corpul neuronilor somatomotori este situat in: A. Jumitatea anterio ard acornului lateral; B. Jumdtatea anterio afi, acordonului lateral; C. Cornul anterior D. Jumdtatea posterioar[ a cornului lateral; E. Jumitatea posterioartr a cordonului lateral.

2.

A*onlt ganglionilor spinali fac sinapsa nn: A. In cornul posterior medular;

B.

C. Pe r6ddcina anterioari a nennrlui sprnal; I D. in substanfa albtr a milduvei; E. in cordonul lateral trunchiul nervului spinal.
3.

Pe rlddcina posterioari a nennrlui spinal;

4.

La om ramurile nervilor spinali formeaz[ plexuri in urmatoarele regiuni cu excepfia: A. Toracica.

B. E.
5.

Cervicali;

C. Lombara; D. Sacrala;
Coccigiana. Una din

A. Nucleii olivari; B. Substanta neagra; C. Formatia reticulata; D. Aria premotorie; E. Nucleii baali.

urmatoltl" regiuni este caracteristica originii fasciculelor piramidale:

Talamusul confine neuroni dp releu pentru calea:

A. Acustica; B. Vizuala;

C. Olfactiva; D. Tactila grosiera; E. Proprioceptiva de confiol a miscarii.

7.

Coliculii cvadrigemeni inferiori sunt statie neuronala pe calea: A. Olfactivi;

B. Acustic6; C. Vizual6; D. Gustativi; E. Kinestezica.


8.

Excitalia gi inhibilia corticala au urmdtoarele caracteristici: A. Se produc la nivel medular; B. Sunt procese imobile; C. Se concentreazain zone limitate;

D. Sunt procese pasive; E. Nu iradiaza.


9.

Participa la formarea sistemului limbic una din urmatoarele structuri: A. Metatalamusul; B. Cortexul occipital; C. Cerebelul; D. Tractul olfactiv; E. Trunchiul cerebral.

10.

Nucleii vegetativi ai tnrnchiului cerebral, responsabili de secrefia salivard A. Numai in bulb; B. Numai in punte; C. Numai in mezencefal; D. Bulb pi punte;

se

afl6in:

E.
I

Punte gi mezencefal.

l. Sistemul limbic face parte din: A. Paleocortex; B. Neocerebel; C. Paleocerebel; D. Neocortex; E. Hipotalamus.

12. Aiaauditivi se gdsegte in: A. Paleocortex; B. Girusul hipocampic; C. Girusul temporal superior; D. Piciorul ginrsului postcentral; E. Lobul occipital.
13. Pentru sensibilitatea dureroastr a felei primul neuron se

afllin

ganglionul de pe traiectul

nervului cranian:

A. VII; B. IX;

c. X;

D. V; E. VI.

24

14. Cerebelul primegte aferenfe:

A. Tactile; B. Interoceptive; C. Proprioceptive; D. Termice; E. Dureroase.


15.

Nucleul tractului solitar reprezinta: A. Deutoneuronul caii olfactive; B. Deutoneuronul caii gustative; C. Protoneuronul caii tactile la nivelul fetei; D. Deutoneuronul caii vegetative a secretiei parotidiene; E. Protoneuronul caii motilitatii oculare.

16. Nervul trohlear:

A. Inerveaza muschiul ocular drept extern; B. Are originea reala in punte;


C. Are originea aparenta pe fata posterio ara atrunchiului cerebral; D. Este un nery senzitiv; E. In traiectul sau este situat superior de lama cvadrigemina.
17.

Al heilea neuron al clii optice

A. Corpul geniculat B. Epifiza;

este situat

in:

medial;

E.
18-

C. Nucleii de releu ai talamusului; D. Coliculii cvadrigeminali superiori;


Corpul geniculat lateral.

in reglarea metabolismului intermediar intervine: A. Epitalamusul;

B. Talamusul;
C. Hipotalamusul; D. Metatalamusuh E. Diencefalul in intregime.
19. Corpul geniculat medial:

C. D.

A. Secreti hormoni ce se depoziteazdin hipofiza posterioarl; B. Coordoneazli activitatea secretorie a hipofizei anterioare;
Este centru de integrare vegetativd; Este releu pe calea auditivI; Este centnr al reflexelor olfactivo-somatice.

E.

20.ln santul preolivar descriem originea aparenta a nervilor cranieni: A. VII; B. IX; C. X;

D. XII;

E. XI.

25

2I

. Sunt caracteristice cerebelului urmatoarele: A. Este legat de bulb prin pedunculi cerebrali;

B. Arhicerebelul apartine lobului anterior; C. Pedunculii cerebelosi mijlocii contin fibre eferente; D. Pedunculii cerebelosi superiori fac legatura cu mezencefalul; E. Extirparea cerebelului duce la cresterea tonusului muscular;
22. Sunt organite specifice netronului: A. Reticulul endoplasmatic;

B. Mitocondrille;
C. Lizozomii; D. Incltrziunile lipidice; E. Netnofibrilele.
23. Neuronul nu prezintil organite celulare cu rol in: A. Elaborarea produgilor de secrefie;

B. Diviziune; C. Susfinere;
D. E.
24. Producerea de energie celularI;

Transportul mediatorilor chimici.

inalcituirea neuronului intrd:

A. Dendrite; B. Corp celular;


C. Organite celulare specifice; D. Axon;

E. Toate de mai sus.


25. Fasciculul piramidal direct se giseste in: A. Cordoanele laterale; B. Coarnele posterioare; C. Comistra cenugie; D. Cordoanele anterioare; E. Substanfa reticularl medulartr 26. Deutoneuronul clii simtului pozitiei si al miscarii in spatiu se afl[ in: A. Cornul anterior medular; B. Cordonul posterior medular; C. Bulb; D. Cornul lateral; E. Cornul posterior medular.

2T.Motilitatea voluntar[ este declangatil de centri motori: A. Bulbari; B. Subcorticali; C. Corticali; D. Medulari; E. Nici un rdspuns nu este corect.

26

2t. Caile motricitatii fac sinapsI in:

A. Cornul lateral medular; B. Cornul posterior medular;

C. Cordonul anterior medular; D. Cornul anterior medular; E. Cordonul posterior medular.


29. Neuronul inferior al cailor piramidale poate fi situat in: A. Cornul anterior medular; B. Cordonul anterior medular; C. Cordonul posterior medular; D. Cordonul lateral medular; E. Cornul lateral medular. 30. calea extrapiramidali curpinde urmitoarele fascicule: A. Spinotalamic anterior; B. Spinocerebelos dorsal; C. Spinobulbar; D. Corticonuclear. E. Gracilis 31. Ramura comunicanta cenusie a nervilor spinali contine: A. Fibre somatomotorii; B. Fibre viscerosenzitive; C. Fibre postganglionare amielinice; D. Fibre preganglionare mielinice. E. Fibre preganglionare amielinice
32. La nivelul fetei anterioare a bulbului descriem:

A. Coliculii cvadrigemeni; B. Pedunculii cerebrali;


Santul preolivar

C. Originea reala a nennrlui V; D. Corpi stiafi.

E.

33. tn bulb se afl6 nucleii motori ai

A. IV; B. VI;
C. VII; D. V.

urmltorilor nervi cranieni:

E.X

34. Protoneuronul
gaseste in:

caii gusAtive al carei teritoriu il descriem in 213 antsnoare ale limbii


geniculat; trigeminal; Corti; nervului IX. nervului X

se

A. B.
C. D.

E.

Ganglionul Ganglionul Ganglionul Ganglionul Ganglionul

27

35. Unul din nervii cranieni este mixt:

A. X; B. XI; C. Vil; D. XII. E. III


36. Nervul

IV pune in acfiune urrnitorul mugchi al globului ocular;

A. Drept superior; B. Drept inferior; C. Drept intern; D. Drept extern. E. Oblic superior
37 .

Pe fatabazala a emisferelor cerebrale apare unul din santurile: A. Santul colateral; B. Santul central; C. Santul corpului calos; D. Santul parieto-occipital E. Santul calcarin

33. Originea fibrelor preganglionare simpatice se pot afla in: A. Lanturile simpatice paravertebrale;

B. Ganglionii
C. Punte;

intramurali

D. Zonasacrala a maduvei spinarii. E. 7-onatoracica a maduvei spinarii


39. Sistemul nervos vegetativ simpatic are urmatoarele efecte ixupra glandelor: A. Scade secretia lacrimala; B. Scade secretia sudoripara; C. Creste secretia intestinala; D. Scade secretia medulosuprarenalei . E. Creste secretia apoasa salivara 40. Hipotalamusul este un centru important pentnr reglarea functiilor: A. Olfactive; B. Corticale superioare; C. Vizuale; D. Endocrine.

E. Auditive
COMPLEMENT GRUPAT:
4I.

Midri a?a se rcalizeazdprin: Stimularea parasimpaticului; 2. Stimularea simpaticului; 3. Contacfia mugchilor circulari ai irisului; 4. Contracfia mugchilor radiari ai irisului.

l.

28

A.lnpunte

3. VII; 4. VIil.
43. Nervul

2.V

I.

se gaseste deutoneuronul

urmltorilor nervi cranieni:

VL

VII

2. 3. 4.
44.

l.

asigur6: Sensibilitatea gustativI; Secrefia glandelor sublingrrale; Seuefia glandelor lacrimale; Secretia glandelor parotide.
se afl[ in: Trunchiul cerebral; Cortexul cerebral; Substanfa reticulattl a trunchiului cerebral; Miduva spindrii

Neuonii de origine ai ciilor exbapiramidale

2. 3. 4.

l.

45. Nerrnrl oculomotor inerv eazdmugchii globului ocular:

2. Drept extern; 3. Muschiul dilatator pupilar; 4. Drept intern.


46. Sistemul nervos vegetativ simpatic prezinta urmatoarele efecte la nivelul glandelor anexe tubului digestiv: Inhiba glicogenoliza hepatica; 2. Stimuleaza confiactia splinei; 3. Stimuleaza secretia glandelor gashice; 4. Scade secretia exocrina pancreatica.

l.

Oblic superior;

l.

47. Nervul

IX controleazil:

2. 3. 4.

l.

Senzatiile gustative in 213 anterioare ale limbii; Seuetia glandelor lacrimale; Activitatea musculaturii laringelui; Activitatea musculaturii faringelui.

48. Fasciculele care igi incrucigeaz[ fibrele sunt: Spinocerebelos lncrucigat;

2. Piramidal direct; 3. Piramidal incrucigat; 4. Fascicolul spinocerebelos direct.

l.

49. Care dinfie urm[toarele fascicule ale clilor asecendente se incrucigeaz[ in miduvi: Fasciculul spinotalamic lateral; 2. Fasciculul spinocerebelos ventral; 3. Fasciculul spinotalamic anterior; 4. Fasciculul spinocerebelos dorsal.

l.

29

50. Cu motonegronii somatici medulari fac sinapsa fibre din fasciculele:

1. Olivospinal; 2. Rubrospinal; 3. Vestibulospinal; 4. Tectospinal.


5l . Deutoneuonii segmentului de conducere a analizatorului cutanat se afl6 localizati: La nivelul mezencefalului; Z. in coarnele posterioare ale mlduvei spinlrii; 3. La nivelul bulbului; 4. La nivelul Punfii.

l.

52. Sensibilitatea proprioceptivi de conhol a miscarii proiecteazd in: 1. Aria somestezicd secundare (ID;

2. Scizua calcarina; 3. Girusul Postcentral; 4. Scoarfa cerebeloasa.

53.

Nucleii vestibulari trimit colaterale cltre: l. Cortexul lobului floculonodular; 2. Nucleii motori din mezencefal ai nervilor III 9i IV; 3. Mlduva sPindrii;

4.

Talamus.

54. Care din urm[toarele formafiuni contin celule gliale: 1. Teaca Schwann;

2. Lobul Posterior hiPofizar; 3. Cortexul; 4. Teaca Henle.

55. Nucleii trunchiului cerebral pot avea conexiuni cu: 1. Ganglionul sPinal;

2. Ganglionii bazali; 3. Motoneuronii somatici medulari; 4. Corpul calos.

56. Care din urmatoarele segmente ale nevraxului au substanfa cenuqie dispusd la suprafaf[:

2. 3. 4.

l.

Cerebelul; Trunchiul cerebral; Emisferele cerebrale; M6duva sPinlrii.

52. Stimularea componentei vegetative a nervului vag are urm[toarele efecte: Contracfia muqchiului vezical; 2. Bronhoconsfticfie; 3. Stimularea secretiei gastrice; 4. Secrefie exocrina pancreatica scazuta'

l.

30

5t- Crre dintre urmdtoarele acfiuni sunt realizatsde nervi cranieni micpti:

4. Secrefia lacrimald

1. Ridicarea pleoapei superioare; 2. Masticafie; 3. Migcarea limbii;

59. Indicafi rHrde se afl[ fibre motorii in enumerarea de mai jos:

2. Nennrl abducens; 3. Nennrl cohlear. 4. Nervul t igernen


60.

l.

Nervul vestibular;

in cordonul anterior

2. 3. 4.

l.

se gilsesc ilacturile: Piramidal direct; Rubrospinal; Tectospinal; Piramidal incrucipat

3l

RASPUNSURI:
COMPLEMENT UNIC

COMPLEMENT GRUPAT
41. C 42. C
43. 44.

l.c 2.A 3.D 4.A 5.D 6.D 7, B 8.C 9.D 10. D ll. A

A A

45. D 46. C

47.D 48. A 49. A


50. E 51. E

12. c 13. D 14. c 15. B 16. c 17. E 18. c 19. D 20. D 21. D 22. E 23. B 24. E 25. D 26. C 2t. c 28. D 29. A 30. D 31. C 32. E 33. E 34. A 35. A 36. E 37. A 38. E 39. A 40. D

52.D
53. E
54.

55. A 56. B 57. A 58. C 59. C 60. B

32

SilSTEMUt NERVOS 2
Asist. Univ. Dr. Carmen St[nescu

COMPLEMENT UNIC:
sistemul neryos sunt adevirate urmitoarele, cu excepfia: Almpreund cu sistemul endocrin, regle azd majoritatea fuircfiilor organismului. B.Inhe sistemul neryos gi sistemul endocrin exist[ o strAnsd interdependenfl. CReglarea activitifii musculaturii scheletice este rcalizatLde sistemul endocrin.
^Despre

l.

D.Sistemul neryos asiguri firncfiile de relafie ale organismului, ce reprezintil fisrcfii


fimdamentale.

ESistemul neryos regleazil activitatea musculaturii gi a glandelor secretorii, sisternul endocrin rcgleazdin principal funcfiile metabolice.

in timp

ce

2. Despre compartimentele fuircfionale ale SNc este adevtrrat ctr: ASistemul neryos este alcituit din SNC reprezentat de encefal gi miduva spin[rii gi respectiv sistem nervos periferic reprezentat de nervi cranieni gi nervi spinali. B.Fiecare centru neryos poate fi separat in mai multe compartimente fimcfionale: ompartiment senzitiv, compartiment motor, compartiment mixt. C.Fiecare organ nervos are mai multe funcfii fimdamentale: senzitivi, motorie, mixtii. D.La nivelul encefalului pi miduvei spinlrii mai apare gi funcfia psihicd. E.Existit o net[ separare a funcfiilor sistemului neryos ln func1ii senzitive, motorii gi psihice.

nervii spinali cu fibre

4.Referitor la neuron nu este adevirat c[: A.Este unitatea morfo-funcfional[ a sistemului neryos. B.Difere in funcfie de forma gi dimensinile lui. C.Formi stelatit au neuronii din coarnele anterioare ale miduvei. D.Dupd forma lor, acegtia pot fi tmp[rfifi h unipolari, bipolari, multipolari. E.Dupi forml pot fi: stelafi, sferici, ovalari, piramidali, fusiformi.
S.Despre stnrctua neuonului este adev[rat ctr: A.Este format din pericarion gi una sau mai multe prelungiri numite dendrite. B.Corpul neuronului este format din neurilemtr ( membrana plasmaticl) gi neuroplasm[ (citoplasma nuc lear[). C.Neurilema celulei nervoase este groasl $ afe o stuctw[ stict proteic[. D.Neuroplasma confine doar organite specifice: neurofibrile gi corpusculi Nissl. E.Organitele specifice de trp corpusculii Nissl se gisesc ln corpul neuronal gi la baza dendritelor.

33

6.Referitor la al(on este adevdrat c6: A.Este o prelungire unic[, scurtii gi mai groas6. B.Este format din anoplasmd gi aroleml cu rol in propagarea impulsului neryos. C.Teaca de mielini din structura sa este produsi de celulele Schwarur pentru tofi neuronii din sistemul neryos. D.Teaca Schwarur se disprnre in jtrul tecii de mielini pentru a,xonii neuonilor din SNC. E.Teaca Henle este o teacl conjunctivl ce confer[ rezistenfi axonilor neuronilor din SNC.
T.Despre newoglie este fals c6: A.Num6nrl lor deplgegte de l0 ori numdnrl neuronilor la mamiferele superioare. B.Forma gi dimensiunile lor pot fi diferite C.Sunt celulele care se divid intens. D.Au rol de suport, de protecfie, fiofic, in sinteza de ADN, ARN 9i ATP.

E.Nu confin neuofibrile gi nici corpusculii Nissl' 8.Referitor la fiziologia neuronului este fals c6: A.Celula nervoasi are proprietdlile de excitabilitate si conductibilitate. B.Excitabilitatea este proprietatsade-a genera un potenfial de acfiune. C.Conductibilitatea este proprietatea de-a genera un potenfial de acfiune care se propaga $i
este condus.

D.Aparifia rHrui potenfial de acfiune inh-o zond a membranei neuronale, determini aparilia unui nou potenfial de acfiune in zona vecintr. E.Aparifia unui potenfial de acfiune intr-un anumit punct al membranei alonale este consecinfa depolarizfurtiproduse de un potenfial de acfiune anterior.
g.Conducerea la nivelul axonilor amielinici: A.Potenfialul de acfiune poate sI apari doar in anumite zone ale membranei.

B.Orice potenfial de acfiune nou este un eveniment complet nou care se repetil,
regenereazil de-a lungul axonului. C.Proprietitlile electrice ale membranei nu permit depolarizilrearegiunilor adiacente. D.Potentialul de acfiune poate fi condus in orice direcfie. E.Viteza de conducere este egal6 cu a axonilor mielinizafi.
O.Conducerea la nivelul axonilor mieliniz,ali: A.Acest tip de conducere permite viteze de 1000m/s . B.Viteza de 1000m/s explici aparifia mai rapidi a unor reflexe. C.Mielina izoldnd termic, nu pennite conducerea potenfialului de acfiune. D.Potenfialul de acfiune apare la nivelul nodtrilor Ranvier qi ,,sare" unul sau mai multe
1

se

noduri. E.Tipul de conducere de la un nod la altul este numit conducere "saltatorie".


I l.Despre sinapsi sunt adevtrrate, cu excepfia: A.La nivelul sinapselor hansmiterea se face intr-un singrr sens. B.Dupi mecanism, sinapsele pot fi chimice, electrice sau fizico-chimice. C.Sinapsele neuro-neuronale pot fi: axo-somatice, axo-dendritice, axo-a(onice sau dendrodendritice. D.Sinapsa este o conexiune funcfional[ intre un neuron gi o altit celul[ (nervoasi sau efectoare) E.O sinapsl este formattr din membrantr presinapticI" fanta sinapticd gi membrani postsinapticI.

'34

aSunt alcItuite din dou6 celule de dimensiuni diferite. B.Conducerea tr fi, se pare, unidirecfional[.
C-Sunt alcdtuite din doui celule alipite in zonele lor de rezistenfi electric6 minim[. PSi*psele electrice sunt int6lnite in sistemul nervos vegetativ, miocard, placa motorie. E"Prin zonele de rezistenftr elecfricd minim[ nu pot neceirici ioni, nici molecule.

l2.Despre sinapsele electrice este adevtrrat c6:

l3-Referitor la sinapsele chimice, nu este adevirat cr : ASunt alcituite din terminafie presinaptici, fantit sinapticd" celuli postsinaptici. B'Conducereaeste unidirecfionald, dinipre tenlinafia presinaptica spre cea postsinaptictr. c-Fanta sinaptici prezintil receptori pentru mediatorul chimic. sinapse intilnite in sistemul nervos vegetativ. P-!*t E Tgr{nafia presinaptictr confine vezicule cu mediator chimic, acetilcolin4 fiind cel mai rlspendit mediator.

l4.Reflexul: A-Este unul din mecanismele fundamentale de funcfionare ale sistemului nervos. B-REspunsul reflex este intotdeauna de tip excitator. c-Bazaanatomicd aarcului reflex este actul reflex. D.Actul reflex este alcdtuit din: receptor, centru neryos, efector. E.Este reactia de rispuns a centrilor nervogi la stimularea unei zonereceptoare.
l5.Despre receptori este adevtrrat c[: A.Rispund la stimuli prin variafii de potenfial, indiferent de intensitatea stimulului. l.lrfq "tigt"l receptorilor sunt celule nervoase sau newoglii. C.In funclie de provenienfa stimulului sunt: exteroceptori gi interoceptori (adic6 proprioceptori). D.La nivelul lor are loc fransformarea energiei stimulului in impuls nervos. E'tn funqie de tipul de energie pe care o prilu" reazA,sunt: chemoreceptori, fotoreceptori gi proprioceptori.

l6.Mdduva spintrrii: A.Se gtrsepte in canalul vertebral, pe care il ocup[ in intregime. q.Limita superioari a miduvei corespunde emergenfei primutui nery spinal Cl. c.$ub vertebra LL,mdduva se prelungepte cu filum ierminale. D.in dreptul regiunilor cervicaltr gi salrU[ mlduva prezintit dou[ regiuni voluminoase, numite intumescenfe. E.De o parte gi de alta aconului medular, nervii lombari formeaztr "coada de cal". lT.Meningele spinale: A.sunt doui membrane de protecfie care invelesc m6duva. B.Membrana externtr" dura mater, este alipittr de perefii canalului vertebral. C.Arat[roida are o stnrcturl conjunctivl rezistenttr gi produce LCR. D.Pia mater este o membranl conjunctivo-vascular[ ce aderl la mtrduvtr" p6trunzdnd in tanfuri gi fisui. E.Intre arat[roid[ 9i pia mater se gtrsege un spafiu virtual, spafiul subaratrnoidian.

35

l8.Despre mlduva spinirii este adevlrat c6: A.Este formatl din subStanli cenugie la periferie qi substanf[ alb[ in centru. B.Substanfa cenugie de la periferie este formatii din corpii neuronali. C.Substanfa albi este dispusl sub formi de cordoane in care se gdsesc fascicule ascendente,
descendente gi de asociafie. D.substanfa cenuqie prezintd in centrul ei comisura cenugie ce confine LCR. E.Substanfa cenugie are forma literei "H" $i este subdivizathin coame anterioare gi posterioare

20.Referitor la sensibilitatea termici 9i dureroasi: A.Receptorii se gdsesc in piele, mugchi, capsule. B.Receptorii sunt conectafi cu dendritele protonetronului. C.Deutoneuronul se afl6 in cornul anterior al miduvei. D.Al III-lea neuron se afl[ in talamus sau metatalamus. E.Proiecfia se afl[ pe scoarfa cerebrali in lobul parietal.

2l.Referitor la sensibilitatea tactili find este fals: A.Se mai numeqte gi sensibilitate epicritici. B.Este transmisi prin fasciculele gracilis gi cuneat. C.Acestea se gdsesc in funiculul anterior al mdduvei. D.Este condusI impreur[ cu sensibilitatea kinestezicl. E.Protoneuronul se afltr in ganglionul spinal.
22. Sensibilitatea protopatic[
:

A.Receptorii surt corpusculii Meissner, Ruffini, Golgi, Merkel. B.Protoneuronul se afl6 in ganglionul spinal sau cranioo V, VI'V[. C.Deutonetronul se afl[ in neuronii senzitivi gi viscerosenzitivi din cornul posterior. D.Axonul deutonewonului trece in cordonul anterior opus, alcltuind fascicolul spinotalamic anterior. E.Se proiecte azdpe scoarfi in aria somestezicl I din lobul temporal.
23.Despre sensibili tateakinestezici este adevlrat: A.Receptorii sunt aceeagi ca pentnr sensibilitatea tactiH fin6. B.Aparfine sensibilit{ii exteroceptive . C.Utilize azl calea cordoanelor laterale. D.Deutoneuronul se afl6 in nucleii gracilis gi cuneat din bulb. E.Axonii celui de al III-lea neuron proiecteazLlnaria somestezici

II.

24.Sensibilitatea proprioceptivl de conftol a migcdrii: A.Este condusl prin fiactrnile Goll 9i Flechsig. B.Receptorii sunt fusuile neuromusculareo corpusculii Meissner 9i Golgi. C.Deutoneuronul se afl[ in bulb. D.Axonul celui de-al doilea neuron fonneaz[ fiacturile spinocerebelos dorsal 9i spinocerebelos vental. E.Doar tactul spinocerebelos dorsal ajgnge in cerebel. 36

Despre sensi bi li tatea interoceptivd este fal A.Se mai numegte gi viscerocrptrua.
25
.

s:

B'Receptorii se gisesc in perefii vaselor pi ai organelor sub form6 de terminafii libere sau sorpusculi lamelafi. C'In condilii normale, viscerele reacfio neaz6,la stimuli mecanici, termici, chimici trimiffuid influxuri neryoase interoceptive de tip conptient. D'Protoneuronul se gasegteln ganglionul spinal, deutoneuronul in miduv6, iar al III-lea neuron ln talamus. E.Zonade proiecfie corticali este difuzi.
26.Caleapiramidal6: 1'5i are originea in cortexul cerebral gi in etaje subcorticale adiacente. B'Controleazf motilitatea voluntar[ prin fascicolele piramidal direct gi incrucigat. C.Fascicolul piramidal are originea do* in aria motorie principala. ---l D.Fascicolul piramidal confine 100000 de fibre. E.Toate fibrele fascicolului piramidal sunt mielinizate.

'

sistemului piramidal : 1'5i are originea in tortexul cerebral, controldnd motilitatea voluntarll gi involuntar6. B'Dinhe cele 1000000 de fibre ale fascicolului piramiaat, ,irru 700000 sunt amielinice. c'Fibrele fascicolului piramidal sfi[bat talamusuf toate cele fiei etaje ale tsnchiului cerebrat. $ P.in:* de 25%din fibre se incrucigeaztr la nivelul bulbului. E'Fibrele care se incrucigeaztr la nivllul bulbului formeaz[ decusafia piramidal6 gi nec in cordonul lateral al m6duvei.
28.Despre sistemul piramidal este fals:

27 .Calea

A'Fascicolul corticospinal lateral are in componenfa sa aproximativ 75%din fibrele sistemului piramidal. B'Din fascicolul piramidal se desprind fibre corticonucleare ce ajung la nucleii motori ai nervilor cranieni. C'Sistemul piramidal este alcituit din doi netroni: unul cortical de comanda gi unul periferic de execufie. !'-{euronul periferic poate fi situat in cornul posterior al mlduvei spin6rii. E'Neuronul de execufie se afl6 in mlduvd sau in nucleii motori ai nervilor cranieni.
29.

Sistemul exhapiramidal

shioreticulate. E'Toate fascicolele extrapiramidale ajung in final la newonii motori din cornul anterior al mtrduvei.

A.i$i are originru do* in etaje subcorticale. B'Controleazamotilitatea involuntari automatJl pe cea volurtar6 semiautomat6. li c.Toate ctrile extrapiramidale ajung in nucleii bazali. D'Sistemul exhapiramidal este reprezentat de fascicolele strionigrice, striorubrice gi

30.Nervii spinali: A.conecteazi miduva gi encefalul cu receptorii gi efectorii. B.$unt in numtrr de 3l de perechi. C'in regiunea cervicaltr ."itta 7 perechi, in regiunea toracal 6lzperechi, in regiunea lombari I nerechi, in regiunea sacrall 5-perechi gi o pe-reche tn regiunea coccigianl. D'Au in alcltuirea lor douil rddncini : vinnalil serzitiu[ dorsali motorie. ;i E-Rftllcina venhalil are pe traiectul ei un ganglion rpind:
37

33.Despre tnmchiul nervului spinal este fals:

A.Este mixt, formdndu-se prirnrnirea ridlcinilor anterioari gi posterioari ale nervtrlui spinal. B.Confine in alcltuirea sa fibte somatomotorii, somatosenzitive gi visceromotorii. C.Pdrisegte canalul vertebral prin gaura interveretebrali. D.Dup6 iegirea din canalul vertebtul rc imparte in ramurile ventrali, dorsal6, meningeal[ Pi comunicantli albe. E.A cincea ramurd, ceacomunicantii cenugie, confine fibra vegetativi simpatic[ postganglionari ce intr[ in nervtrl spinal.
34.Care din

sensibilit{ile enumerate nu se proiecteaz[ cortical:

A.Tactil6 fine. B.Termic[. C.Proprioceptiv6 de control a migc[rii. D.Kinestezicd. E.Interoceptivi.


35.Traseul fibrelor viscerosenzitive de la interoceptori la m[duva spinirii nu include: A. Ramtra comruricantii alb6. B.Trunchiul nervului spinal. C. Rldicina posterioar[. D. Ramura comuricantii cenuqie. E.Le include pe toate.
36.Care din

c[ile enumerate nu are stafie

de releu

in diencefal:

A.Auditiv[.
B.VizuaH. C.Protopaticl. D.Olfactivd. E.Kinestezic6.
37.Care din nervii cranieni prezintil cdte un nucleu in toate etajele

tn[rchiului cerebral:

A.Facialul. B.Trigemenul. C.Glosofaringianul. D.Vagul. E.Hipoglosul.


38

38'Care din ctrile medulare ascendente nu tranz iteaze,prin pedunculii cerebrali: A.Fascicolul spinotalamic anterior. B.Fascicolul spinotalamic lateral. C.Fascicolul spinobulbar. D.Fascicolul spinocerebelos direct. E.Nici una. 39.Referitor la corpii striafi, alegefi rdspunsul incorect: A.Sunt doutr mase de substanfi ienqie-. B. Sunt aqezafi la bazaemisferelor cerebrale. C. Se afli deasupra gi lateral de talamus. D.Sunt conectafi cu nucleul rogu gi substanfa neagr6. E.Apargin sistemului nervos piramidal.

40'Musculattra mimicii este inervat6 de fibrele motorii ale nennrlui cranian: A.Facial. B.Trigemen. C.Vag. D.Glosofaringian. E.Accesor

COMPLEMENT GRUPAT: 4l 'in sistemul neryos intdlnim frecvent urm[toarele tipuri de neuroni, cu excepfia: l.Senzitivi.
2.Intercalari. 3.Motori.

4.Mixti.
42.Referitor la reflexele condilionate indicafi ce este fals:
de specie. 2.Se menfin toatii viafa. 3. Se formeaz[ pe bazacelor necondilionate. 4.se inchid in centrii corticali, dar mai ales subcorticali.

l.Au caracter

Inhibilia are urm[toarele caracteristici : l.Reprezintit o stare de activitate a centrilor nervogi. 2.se caracterizeazilprin sinapse inhibitorii pe organul efector. 3.organul efector igi diminue az| sauigi incete aza activitatea. 4'Se imparte in inhibifie extern[ (de stlngere) gi inhibdie inierne (de protecfie).
43
.

44.care dinfre nervii enumerati sunt vegetativi: l.Splahnici. 2.Pelvici. 3.Cardiaci. 4.Hipoglogi.

45.Care din plexurile vegetative enumerate nu se

afli in cavitatea abdominal[:

l.Celiac. 2.Gastric. 3.Hepatic. 4.Pelvic.


46.Care dinhe

tipurile de inhibilie enirmerate favorizeazdprocesul de invlfare:

1.Extern6. 2.De stingere. 3.De intdrziere. 4.De diferenfiere.


47

.Anasomeste zicd I poate aprecia atigerea finI de pe tegumentul gambei datoritil impulsurilor conduse de: I .Fascicolul spinotalamic anterior. 2.Fascicolul spinotalamic lateral. 3.Fascicolele spinocerebeloase Flechsig gi Gowers. 4.Fascicolul spinobulbar Goll.
48.Care din nucleii enumerafi, din trunchiul cerebral, nu reprezintf originea unui fascicol

extrapiramidal: l.Nucleul cuneat. 2.Nucleii olivari. 3.Nucleul gracilis. 4.Nucleii vestibulari.

49.in SNC, substanfa cenugie se afl6 la exterior in

l.Mdduv[.
2.Bulb. 3.Mezencefal.
4.Cerebel. 50.Suprafa[a neocortexului este mirittr de
I .Ventriculii cerebrali. 2.Meningele spinale. 3.Num6nrl mai mare de strattri celulare. 4.$anfuri 9i giri.
:

l.Reflexele medulare somatice polisinaptice : l.Se supun legii 2.Prcz,tnthun num[r variabil de neuroni intercalari. 3.Din categoria lor fac parte reflexele de aplrare. 4.Din categoria lor fac parte reflexele miotatice.
5

iradierii.

intermediari: de bara ftansversal[ a o,H-ului" medular. reprezentatil l.Este 2.Este sfi[bltut[ de canalul ependimar. 3.Confine neuroni visceromotori. 4.Confine neuroni visceroseruitivi.
52. Substanfa cenugie

40

l.De micfiune. 2.Pupilodilatator.

53.Care dinfre reflexele enumerate nu se inchid in

centii medulari lombari:

3.De defecafie. 4.Pupiloconstrictor. 54.organele sare nu au inervafie parasimpatici sunt: l.Mugchii erectori ai firului de pir. 2.Glandele 3 . Glandele medulosupraxenale. 4.Glandele salivare.

sudoripare.

5.Pedunculii cerebelopi : l.Sunt componente ale trwrchiului cerebral. 2.Sunt in numlr de trei perechi. 3.Fiecare confine fibre aferente gi eferente. 4.Leagd tnnchiul cerebral cu cerebelul.
5

S6.Parasimpaticul sacrat are in componenfa sa: l.Nucleul PS sacrat ( S2-S4). 2.Ganglioni vegetativi PS. 3.Nervii pelvici. 4.Fibre postganglionare scwte pi amielinice.

Sl.Formafiunile nelvoase implicate in comportamentul alimentar sunt: l.Neocortexul. 2.Hipotalamusul.


3.Substanfa neagrd. 4.Sistemul limbic.

58.Corpul striat este conectat cu: l.Cortexul cerebral. 2.Talamusul. 3.Nucleul rofu. 4.Nucleiivestibulari.

59.Nervii cranieni care conduc sensibilitifi speciale ( senzoriale) sgnt: l.Olfactiv. 2.Optic. 3.Vestibulo-cohlear. 4.Trigemen. 60.Nervii cranieni care confin fibre visceroseruitive sunt: l.Trigemeni 2.Abducen$i. 3Oculomotori. 4.Vagi.

4l

nAsptntsuRl:
.C(pe.l3); 2.A(pg.l3);
I

3l.D(pg .23);
32.C@e.23); 33.B(pg.23);

3.B(pe. 13);

a.D(pe.13); 5.E(pg.la);

3a.C0g.2t);
3s.D(pg.23); 36.D(pg.2e); 37.8(pg.27); 38.D(pg.22, fig.21); 39.8(pg.23,31); a0.A(pg.27);

6.B(pg.l4,l5); 7.D(pe.l5);
8.C(pg.l s);

e.BGe.l5);
lO.E(pe.15); I l.B(pg.l5,l6); l2.C(pe.16);

a|.D(pg.r4); a2.@*31);
43.A(pe.32); 4a.A(pg.28,36\; as.D(pg.36, frg.Al); a6.D(p9.32); a7.D(pg.Zt); a8.B(pe.21,23); a9.D(pg.19,29); 50.D(pg.3l); 5l.A(pg .24,25); s2.E(pe.1e); s3.C(pg.35); sa.A0g.35); 55.C(pe.2e); 56.E(pg.33,34); 57.C(pg.30,31); 58.B(pg.23), se.A(pg.26); 60.D(pg.28).

l3.C(pe.l6); 1a.EOg.l7); l5.D(pg.l7,l8); 16.8(pgl8,l9);


l7.D(pg.1e); l8.C(pg.1e); le.A(pg.1e); 20.E(pg.20,21);

2l.C$ry.2l'l;
22.D@s.21\;

23.D(pg.2t); 2a.D$tg.Zl); 2s.C(pg.2t); 26.8(pg.22);


27.EGry.22);

28.D(pe.23); 2e.E(pe.23); 30.8(pg.23);

42

ANALIZATORII

Asist. Univ. Dr. Laua Stroicd

COMPLEMENT SIMPLU:

l.

Corpii geniculali mediali sunt releu pe calea: A. Olfactiva B. Acustica

C. Yiz.nla D. Gustativa E. Proprioceptiva

constienta

2.

Membrana otolitica se gaseste in: A. Canalele semicirculare membranoase B. Organul Corti C. Utricula si sacula D. Columela E. Creasta ampulara Receptorii maculari detecteaza: A. Acceleratii orizontale cei de la nivelul saculei B. Acceleratii verticale cei de la nivelul utriculei C. Yitezade deplasare a corpului D. Acceleratii circulare ale capului E. Nici un raspuns nu este corect

3.

4. Deutoneuronul clii olfactive se gaseste in:


A. Talamus; B. Hipocamp
C. Corp geniculat medial D. Bulbul olfactiv E. Nucleul solitar

5.

Receptorii penfiu rece sunt: A. Corpusculii Meissner B. Corpusculii Pacini C. Corpusculti Ruffini D. Corpusculii Krause E. Discurile Merkel

6. Numrnrl
C.

A. 8-9 milioane; B. 6-7 milioane D.

celulelor receptoare ce confin iodopsina este:

9-10 milioane

125-l30milioane

E. 120-125 milioane.

7. Urechea medie este formatd dintr-o cavitate pneumatica sdpatii in osul:


A. Parietal B. Sfenoid
C. Temporal D. Occipital E. Etmoid -

8.

Surt proprioceptori: A. Fibrele anulospirale B. Corpusculii Meissner C. Corpusculii Krause D. Discurile Merkel E. Corpusculii neurotendinosi Golgi

9. Dermul contine urmatoarele cu exceptia:


A. Fibre de colagen B. Un strat superficial, dermul papilar C. Corpusculi Ruffini D. Vase limfatice E. Canalele glandelor endocrine din piele
10. Receptorii analizatorului kinestezic sunt situati in urnatoarele

sfucturi, cu exceptia:

A. Muschi B. Periost
C. Articulatii D. Epiderm E. Tendoane
I l. Terminatiile neryoase libere din capsula articulara transmit:

A. Simtul pozitiei B. Simtul miscarii in spatiu C. Sensibilitateadureroasa articulara D. Sensibilitatea termica E. Sensibilitatea proprioceptiva de confrol al miscarii
12. Endolimfa este situata in:

A. Rampa vestibulara B. Canalul cohlear


C. Rampa timpanica D. Columela , E. Urechea medie
13.

Al teilea neuron al caii olfactive

este situat in:

A. Bulbul olfactiv B. Mucoasa nazala


C. Girul hipocampic D. Corpul amigdalian E. Nici un raspuns nu este corect

14. Dintre senzatiile gustative primare nu face parte:

A. Gustul amar B. Gustul acru


sarat

C. Gustul iute D. Gustul dulce

E. Gustul
15' Pentru

substanta nu trebuie sa aiba una caracteristici: A. Sa fie volatila B. sa fie solubila ca sa poata traversa stratul de mucus C. Sa atinga celulele olfactive D. Sa fie sapida E. Sa ajunga in nari
se gaseste in:

a putea fi mirosita, o

din

urmatoarele

16.

Al feilea neuron al caii optice

A. Talamus B. Corpul geniculat

lateral

C. Corpul geniculat medial D. Retina E. Lobul occipital


17. corpusculii Golgi

A. Corpusculilor Meissner B. Discurilor Merkel

Ma--oni sunt o varietate a :

C. Corpusculilor Ruffini D. Corpusculilor Vater pacini E. Corpusculilor Krause


18' Corpusculii neurotendinosi Golgi sunt receptori sensibilitati: A. Termice si dtreroase B. Tactile fine C. Proprioceptive de conhol al miscarii D. Interoceptive E. Proprioceptive kinestezice
19. Numanrl de mirosuri primare este,de aproximativ:

ai uneia dinfie

urmatoarele

B. 100
D. 10.000 E. 500

A.

45

c. 50

20. Coroida face parte din: A. Tunica externa a globului ocular B. Tunica medie a retinei C. Tunica vasculara a globului ocular D. Mediile refringente E. Sftaturile retinei

4s

21. Care dinhe urmatoarele afirmatii nu este o functie aanalizatorului vizual A. Diferentierea formei obiectului B. Mentinerea echilibrului C. Diferentierea culorii obiectului D. Mentinerea tonusului cortical E. Declansarea secretiilor digestive

22. . in componenfa tractului optic de o parte intra: A. Axoni ai celulelor bipolare retiniene B. Axonii celulelor cu contri sau cu bastonase C. Axoni ai celulelor multipolare retiniene din campurile nazale de partea opusa; D. Axonii netuonilor din corpul geniculat lateral E. Dendritele celulelor multipolare
23. Fusul neuromuscular este inervat de urmatoarele tipuri de fibre, cu exceptia: A. Fibre senzitive anulospirale B. Fibre motorii provenind de la neuronii alfa medulari C. Fibre senzitive ,,in floare" D. Fibre motorii provenind de la neuronii gamma medulari E. Toate raspunsurile sunt adevarate

24. Aria gustativa este situatalanivelul: A. Girului temporal superior B. Partii superioare a girului postcentral C. Partii inferioare a girului precentral D. Lobului occipital E. Partii inferioare a girului postcentral 25. Amplitudinea maxima a sunetelor percepute de urechea umana este de: A. OdB B. 20 dB c. 500 dB D. 130 dB E. 5000 dB

26.Lapolul apical al celulelor receptoare gustative vin urmatoarele fibre:

A. Dendritele neuronilor din ganglionul geniculat B. Dentritele neuronilor din ganglionul de pe haiectul nervului IX C. Dentritele neuronilor din ganglionul de pe traiectul nervului X D. Dendritele neuronilor din ganglionul trigeminal E. Toate rasptuisurile sunt false

27. Carc dinhe urmatoarele cai are legatura cu talamusul: A. Calea olfactiva B. Calea optica C. Calea gustativa D. Calea acustica E. Calea proprioceptiva de control al miscarii

46

28. Despre vederea nocturna sunt adevarate urmatoarele cu exceptia: A. este asigurata de celulele cu bastonase

B.

C. D.

E.

sensibilitatea unei celule cu bastonas la lumina este de l0 ori mai mare decat la intuneric in timpul adaptarii la intuneric vitamina A este transformata in retinen reducerea vederii nocfurne se numeste nictalopie in avitaminozaA este compromisa adaptarea la intuneric

29. candprivim obiecte situate la o distanta mai mica de 6 m: A. M.ciliar se contracta si contracta fibrele ligamentului suspensor B. Cristalinul se aplati?.eaza C. Tensiunea in cristaloida creste D. Puterea de convergenta a cristalinului creste la valoarea maxima E. Scade elasticitatea cristalinului
30. Receptorii gustativi sunt:

A. Osmoreceptori B. Baroceptori
C. D.

E.

Chemoreceptori Mecanoreceptori Termoreceptori

31. Celulele receptoare ciliate ale crestelor ampulare sqnt acoperite de: A. Membrana reticulara gelatinoasa B. Membrana tectoria C. Membrana vestibulara D. Membrana otolitica E. Cupola gelatinoasa
32. Hipodermul contine urmatoarele cu exceptia:

A. Tesut conjunctiv lax B. Corpusculi Vater Pacini

E. Bulbii firelor de par

C. Discuri tactile Merkel D. Glomerulii glandelor sudoripare

33. Shabat lama citruita a etmoidului: A. Dendritele celulelor bipolare din mucoasa olfactiv B. Axonii celulelor mitale C. Dendritele celulelor minale D. Axonii celulelor bipolare din mucoasa olfactiva E. Fibrele fractului olfactiv
34. care dintre urmatoarele'sftaturi apartin epidermului:

A. B.

C. D. E.

Reticular Germinativ Papilar Toate apartin epidermului Nici unul nu apartine epidermului

47

35.

Informatii asupra pozitiei corpului, miscarii spatiale a acestuia si a gradului de contracti, u rnutrhiior sunt furnizate de urmatorii receptori cu exceptia:

A. Vestibulari B. Auditivi C. Vizuali D. Cutanati E. Kinestezici


36. Aria corticala vizuala primara este localizata: A. In jurul fisurii laterale Sylvius B. In jurul scianii calcarine C. In jurul santului central D. In jurul santului corPului calos

E.

In

jurul santului colateral

37. Organul activ al acomodarii este reprezentat de: A. Procesele ciliare B. Ligamentul suspensor

C. Muschiul ciliar D. Cristalinul E. Cristaloida


38. Axonii deutonetnonilor carei cai nu se incruciseaza; A. Calea gustativa B. Calea auditiva C. Calea olfactiva

39. Melcul membranos este separat de rampa vestibulara prin: A. Lama sPirala

D. Toate se incruciseaza E. Nici una nu se incruciseaza

B. Membrana bazilafi C. Membrana reticularl D. Membrana Reissner E. Membrana tectoria


se glsesc in 40. Fibrele nennrlui optic ce provin din jumatatea nazall a retinei drepte structtra: A. Nervului oPtic drePt B. Nervtrlui oPtic stang C. Tractului oPtic drePt D. Tractului oPtic stang E. Atlit a neYui optic drept c6t gi a tractului optic stang

COMPLEMENT GRUPAT:
41. Pielea deserveste urmatoarele tipwi de sensibilitate: 1. Tactila" de presiune, vibratorie 2. Proprioceptiva de contol al miscarii 3. Termica si dureroasa 4. ProPriocePtiva kinestezica 48

42. Epidermul este format din epiteliul de tip:

2. Pavimentos simplu 3. Pseudostratificat 4. Plurisftatificat


43' Aparatul dioptric al globului ocular poate considerat ca o singura lentila convergenta cu urmatoarele caracteristici : are aproximativ 40 de dioptrii cent'l optic este la 17 mm inapoia retinei este format din cristalin.(cu o putere de refractie de 40 dioptrii) si cornee are aproxirnativ 60 de dioptrii-

t.

Cilindric

fi

l. 2. 3' 4.

44. Despre pavilionul urechii sunt adevarate urmatoarele: 1. Face parte din urechea externa 2. Este o cavitate pneumatica 3. Capteaza sunetele Dirijeaza sunetele catre conductul auditiv extern la capatul canria unda sonora pune in miscare membrana fereshei ovare

4'

45. Despre pataoarba nu sunt adevarate urmatoarele afirmatii: Este situata medial si inferior de pata galbena 2. Reprezinta locur de infrare a artereroritouJui ocular 3. La nivelul sau nu exista elemente fotoJensibile Reprezinta locul de inftare a nennrlui optic in gtoUut ocular

l.

4'

46. Protoneuronul caii gustatve se afla la nivelul: Ganglionului geniculat 2. Ganglionului trigeminal 3. Ganglionului de pe traiectul n.X 4. Ganglionului spinal

l.

47. Transmiterea undelor sonore in t*echea medie se face: Prin vibratia endolimfei 2. Prin vibratia perilimfei 3. Prin vibratiile membranei bazilare 4. Prin lantul de oscioare

l.

48. Membrana reticulata a organului Corti: Este secrotata de celulele receptoare auditive 2. Este secretata de celulele de sustinere ale maculei 3. Este situata deasupra membranei tectoria 4' Este fiaversata de cilii celulelor receptoare vestibulare

l.

49. Din tunica vasculara a globului ocular fac parte: Corneea 2. Umoarea apoasa 3. Retina 4. Corpul ciliar.

l.

50. Celulele mitrale rePrezinta:

l.

Neuroni biPoPlari

2. Neuroni multiPolari 3. Al treilea neuron al caii olfacitive 4. Al doilea neuron al caii olfactive

52. Fibrele anulosPirale: 1. Inerveaza motor fibrele intraftrsale 2. Sunt anonii neuonilor din ganglionul spinal 3. Sunt axonii neuronilor y din cornul anterior medular 4. Sunt singurele fibre care inerveaza senzitiv fibrele intrafusale 53. Hipodermul se caractenzeaz.aprin uqatg*ele, cu exceptia: Este alcatuit din tesut conjunctiv lax 2. Vine in conract cu dermul papilar

l.

3. Contine bulbii firului de Par 4. Contine corPusculii Ruffini


54. Camera anterioara a globului ocular este cuprinsa intre: Cornee

l.

2. Retina 3. Iris 4. Cristalin


55. Deutonetrronul caii oPtice: Este reprezentat de neuronii multipolari Z. Are axoni care formeaza nervul optic si radiatiile optice

l.

3. Este situat in retina 4. Este neuronul biPolar


56. Din partea inferioara a saculei porneste:

1.

2. 3. 4.

Canalul semicircular anterior Organul'Corti Canalul semicircular posterior Tunelul Corti

57. Calea olfactiva se proiecteanlanivelul:

2. Girului temPoral suPerior 3. Ariei somestezice secundare 4. Girului hiPocamPic

1. Girului Postcenfial

50

58. Nucleii vestibulari sunt:

1. Superior 2. Lateral 3. Medial 4. Anterior


59. Care dinfre urmatoarele cai au al treilea neuron in talamus: Calea kinestezica Calea proprioceptiva de control al miscarii 3. Calea gustativa Calea olfactiva

2.

l.

4.

60. Celulele cu conuri: Sunt mai numeroase decat cele cu bastonas 2. Sunt in numar de 6-7 milioane 3. Sunt adaptate penhr vederea diuma, la lumina slaba 4. Nu exista in pata oarba

l.

5l

RASPUNSURI: COMPLEMENT UNIC B Gae.50)

2. C (49,50) 3. E (pag.52) 4. D (pag.42,43) 5. D (Pag.38,39) 6. B (Pag.a5) 7. C (pag'49) 8. E (Pag.39,41) e. E (pae'38)


10.

l.

COMPLEMENT GRUPAT 41. B (pag.38) 42.D (pae.38) 43. D (pag.a5) 44. B (pag.49,51) 45. D (pag.a5) 46.8 (pag.43) 47.D (pag.49,51)
48. E (pag.50) 49.D Qtag.44,45) 50. C @ae.42) 5l . A(pag.38,39) s2.E (pag.a1) 53. C (pag.38,39) s4. B @as.aa) 5s. B @as.a7) 56. E (pae.a9) 57.D {Bag.aT) s8. A (pag.s0) 59. B (pag.41 ,42,43) 60. C (pae.a5)

D (pag.al) 11. C (pag.al)

t2.B (pag.a9)
13. E

(pae.4l)

14. C (pag.a3) 15. D {eag.a2) 16. B (pas.a7) t7 .D (pae.39)


18. E

(pag.al)

19. C @as.a?) 20. C (pa9.44,45)

zl.E @a9.42,44)
22. C @ae.47)

23.8 (pag.al)
24.E (pag.a3) 2s.D (pag.5l) 26.8 (pag.a3)
27. C (pag.a3) 28. B (pag.a7) 29.D (pae.a6) 30. C (paga3) 31. E (pag.49,50) 32. C (pag.38) 33. D {sas.a2) 34. B (pag.38) 35. B (pag.40,49) 36. B (pag.a5) 37. C Gae.45) 38. C $ng.42,43,50) 39. D (pag.49, 50) 40. E (pag.a7)

52

ANALIZATORII2
Asist. Univ. Dr. Doru Selagea

COMPLEMENT TJNIC:
l

A)
B) C)

' Despre analizatori nu sunt adevfuate urm[toarele afirmafii, cu excepfia:


conducere, la creier.

Segmentul periferic are funcfia de a hansmite impulsul nervos, prin intermediul cdilor de

La nivelul segmentului intermediar, stimulii sunt transformafi in senzafii specifice. Segmentul intermediar este format gi din ciii ascendente indirecte, ttin c,are impulsurile sunt conduse lent gi proiectate cortical, in mod specific ai difuz. D) Segmentul intermediar este format din cfli nr*o*, ascendente directe gi indirecte, prin impulsul nervos este fransmis la scoarfa cerebrald. _.cTe E) Segmentul periferic percepe o form6,de energie sub formi de stimuli.

2. Epidermul este:

c)

A) un epiteliu unistratificat necheratinizat. B) format din sfiat papilar gi strat dermic.


hr[nit prin difuziune din lichidul intracelular.

D) un epiteliu unistratificat cheratinizat. E) alcftuit dinfi-un strat germinativ pi unul cornos.

3. urmittoarele.afirmafii

despre derm sunt false, cu excepfia:

prezlntf un shat profund,dermul germinatin,alspus spre hipoderm. *J ts) Ptgl shatul reticular se afld papilele dermice. ln C) in derm se gdsesc corpus*fii Meissner, Krause Ruffini gi Merkel pentnr
tacti16.

sensibilitatea

se afl[ corpusiculii Pacini care se adapteazl pufin sau deloc ai rccepfioneazl vibrafiile. E) Receptorii cu localizare in partea superioari a dermului, recepf ioneaz1atingerea.

D) in profimzimea dermului

urmtrtoarele afirmafii sunt adevilrate, cu excepfia: A) Corpusculii Vater-Pacini sunt localizafii in hiiodennul pulpei degetelor. Cornusculii Vater-Pacini se adapteazirapid qi receplioneaz6 viUriliite. C) Corpusculii Ruffini sunt localizafi mai profirnd in derm gi recepf ioneaznpresiunea. D) corpusculii Rutrini sunt considerafi gi receptori pentru rao. E) corpusculii Krause sunt considerafi ii receptori pentu rece.

4.

!)

5.

A) Maissner. B) Vater-Pacini.

Corpusculii pentnr sensibilitatea tactiH sunt urmdtoriio cu excepfia:

C) Merkel. D) Ruffini. E) Golgi-Mazzoni.

53

falsd referitoare la receptorii termici este urm[toarea: nervoase libere, cu diametrul mic. B) Receptorii pentu cald ii deplqesc numeric pe cei pentu rece. C) Sunt terminafii nervoase libere, provenite din dendrita protoneuronului situat in ganglionul spinal. D) Reprezintd segmentul periferic. E) Terminafiile neryoase sunt nemielinizate.

6. Afirmalia

A) Sunt terminafii

7. Afirmalia

falsd

in legdtura cu receptorii drnerogi este urmitoarea:

A) In principal sunt terminafii nervoase libere. B) Receptorii penfiu durere se adapteazi repede.
C) Receptorii tactili, stimulafi excesiv pot fi receptori pentru durere. D) Sunt stimulafi de trei categorii de factori-mecanici, termici gi chimici. E) Sunt terminatii nervoase libere, provenite din dendrita protoneuonului
ganglionul spinal.
' Corpusculii A) sunt pufin mai mari decdt corpusculii Vater-Pacini. B) formeazl papilele dermice in sfratul papilar al dermului. C) sunt o varietate a corpusculilor Vater-Pacini. D) sunt situali in dermul reticular E) sunt situafi profund spre hipoderm.

situat in

8.

Golgi-Ma-zoni:

purcte apropiate, subiectul percepe atingerea fieciruia dinffe ele. C) este de aproximativ 2 mm. D) are o suprafali invers proportional[ cu densitatea receptorilor din regitrnea respectivi. E) este de aproximativ 50 mm.

A) este pragul de percepere distincti a doul puncte. B) este distanta minim[ la care, prin stimularea a dou[

9.

Cdmpul receptor:

10. Referitor la acuitatea tactilfl este adevfuat c[: A) labazalimbii are o valoare de?rnm. B) pe toatl suprafala toracelui posterior este de 50 mm. C) este aria tegumentar[ a clrei stimulare determinfl modificdri in rata de desclrcare a neuronilor respectivi. D) se caracterizeazAprin pragul de percepere distinctll a doui puncte diferite. E) nici o variantll de mai sus.
I

A) dermul profund. B) articulafii.


C)
tendoane.

l. Receptorii analizatorului kinestezic sunt situali ln urmittoarele structuri, cu excepfia:

D) ligamente. E) mugchi.
12. tn

legrtwi.,r r.r"parii

kinestezici putem spune urmtrtoarele:

A) Corpusculii Vater-Pacini sunt identici cu cei din piele. B) Corpnculii netuotendinogi Golgi sunt situafi la joncfiunea articulafie-ligament.
C) Corpusculii
54 neurotendino gi Golgi

asigui sensibilitatea dureroasi.

D) Terminafiile nervoase libere se ramifictr.pe partea profupdd a articulafiei. E) corpusculii neurotendinogi Golgi sunt aiseminai pti"tr.

fibrele musculare striate.

13. Despre fusurile ne,romusculare este adevIrat ci: A) sunt formate din I -3 fibre musculare intrafirsale. Sunt confinute intr-o capsul[ elasticI. c) Axonii neuonilor alfa uj*g la periferia fibrelor. D) La fibrele intrafirsale cu tut ttutlear gi cu lanf nuclear ajung fibrele anulospirale gi a celor ,,in floare". E) Porfiunea centraltr confine nuclei gi este contractild.

!)

14' in legiturd cu fusurile neuomusculare, urmitoarele afirmafii sunt false, cu excepfia: A) Impulsul nervos se fiansmite neuronului alfa, ceea ce duce iu ronnugia fibrelor
intrafusale.
ca intinderea fibrelor intrafusale s6 determine gi intinderea primelor. c) Motoneuronii alfa inerve az6 fibrel.e extrafrrsale. D) Relaxarea musculari este prevenitil prin intinderea fibrelor exfiafusale care declangeaz6 contracfia reflexE. E) Fibrele inhafusale cu sac nuclear sunt inervate motor de fibrele senzitive anulospirale.

B) Dispunerea in paralel a fibrelor extrafi,rsale face

t5. Dinhe urmtrtoarele afirmafii, una este adevfuati: Celulele bipolare au o dendritit ramifi ca,d.,care se termin6 cu vezicule numite butoni olfactivi. B) o substanf[ trebuie str fie volatild penfu a traversa sfiatul de mucus al cavitnfii nazale. Receptorii analizatorului olfactiv ocupe partea posteroinferioar[ !) a foselor nazale. D) omul distinge pfue la zecemii de miiostri diferite. E) o substanftr trebuie si fie sapid[ gi si ajungd in nrri pentnr putea a fi mirosit6.

A)

16. Referitor la butonul olfactiv sunt false urmdtoarele, cu excepfia: cu microvili. B) Continu[ dendrita neuronului bipolar. C) Sfrtrbate lama ciuruitji a etmoidului. D) Se mai numegte pi bulb olfactiv. E) Nici o variantil de mai sus.

A) Este prevfuut

A) celulelor mitrale.

17. Primul neuron al c6ii olfactive se

afli la nivelul:

B) butonului olfactiv. C) ganglionii de pe traiectul nervilor olfactivi. D) celulelor bipolare. E) nici o varianti de mai sus.
afirmafii sunt false, cu excepfia: A) La nivelul butonului olfactiv, axonii celulilor bipolare fac sinapsil cu netnonii multipolari. B) Bulbul olfactiv face sinapsi cu celulele miuale. c) Al doilea neuron este localizatingirul hipocampic. ? 9:t"tele brpolare au o dendriti,c.me $i mdre. E) Nici o varianttr de mai sus. '
18. Urmitoarele

55

19. Urmitoarele ctri de conducere au al treilea neuron in talamus: A) Calea sensibilitiilii proprioceptive de confrol al migclrii.

B) Calea sensibilitefi olfactive. C) Calea analizatodui gustativ. D) Calea auditivi. E) Caleavizuald.


20. Celulele mitale:

A) Intri in alcituirea valvei mitrale. B) Fac sinaps6 cu neuronii multipolari. C) Reprezinthal III-lea neuron al clii olfactive. D) Fac sinapsl cu anonii celulelor bipolare de la nivelul butonului
E) Nici
o variantll de mai sus.

olfactiv.

2l . Calea sensibilit4ii olfactive: A) Primul netron se afld in celulele mitrale. B) Al doilea neuron strlbate lama ciuruitii a etmoidului. C) Are al treilea neuron in talamus. ' D) Tractul olfactiv stribate lama ciuruiti a etmoidului. E) Tractul olfactiv se proi ecteazdin girul hipocampic Ai nucleul amigdalian. 22. Axonii celulelor bipolare: A) Se inminuncllazLpenttu a forma tractul olfactiv. B) Se termini cu o veziculi prevdzuti cu cili. C) Fac sinapsl cu al III-lea neuron in talamus. D) Fac sinapsl cu celulele minale. E) Fac sinapsd cu al IIJea neuron la nivelul bulbului olfactiv.
23. Urmdtoarele papile gustative nu au mugrui gustativi:

A) Circumvalate. B) Foliate.
C) Caliciforme. D) Fungiforme. E) Nici o variant[ de mai sus.
24. Despre mugurii gustativi, urm[toarele afirmafii sunt corecte, cu excepfia: A) Celulele receptoare ale mugurilor gustativi se depolarir.eazLla contactul cu substanfele

B)

volatile. Pentnr a se depolarrz+membrana microvililor deschid canale ionice, care permit ptrtrunderea ionilor de sodiu. C) Substanfele chimice se leag[ de moleculele proteice receptoare. D) Moleculele proteice receptoare p6trund in membrana microvililor. E) Gustul pentnr s[rat se poate percepe pe vdrfrrl limbii.

Z1.inleg6ttrd cu zonele de percepfie a gustului, avem: A) La vdrftrl limbii, acru gi dulce. B) La ridlcina limbii, acru gi amar. C) Pe marginea laterali a limbii, s[rafgi acru.

D)

E)
56

Toate variantele de mai sus. Pe vffirl limbii, amar.

A) Celule receptoare

B) Celule de susfinere; C) Fibre nervoase; D) Microvili; E) Epiteliu lingual.

26'instructura mugurilor gustativi gisim urmitoarele elemente, cu excepfia: gustative;

27 ' Axonii urmitoarelor c[i, respectiv tracturi ale sensibilitifii se incrucigeazi: A) calea sensibilitnfii kinestezice, calea sensibilitnfii de control

calea gustativd.

;roprioceptive

al migcdrii gi

catea gustativd, ftactul spinocerebelos ventral gi calea sensibilitilfii kinestezice. gustative, hactul spinocerebelos dorsal gi calea sensibilitiilii kinestezice. D) Calea sensibilitiitii gustative gi tractul spinocerebelos venfial. E) Calea sensibiliuryii gusative gi calea trttribilitigii kinestezice.

c) calea sensibilittrlii

!)

28. Protoneuronul ciii gustative se afl6: A) in nucleul solitar Aii UutU; B) in ganglionul solitar; C) In cornul posterior al miduvei spin[rii; p) in ganglionii de pe traiectul n *ilor; ' E) Nici o variantii de mai sus.

D) facial, hipoglos gi vag. E) III, VII, IX ti X.

29'Lapolul baatal celulelor gustative A) V, VII, glosofaringian g X. B) facial, IX gi trigemen. C) VII, IX 9i vag.

sosesc terminafiile nervoase ale urm6torilor nervi:

30. Urmitoarele afirmafii sunt false, cu excepfia: A) Coroida se continuI anterior cu corneea. B) Sclerotica,-in partea sa posterioari este previzutli cu un orificiu prin care iese artera

globului ocular.

C) Coroida este o tunic[ fibroasd. P ltiryt permite reglarea cantititlii de lumini ce sosegte la retin6. E) orificiul nervului optic este sit'at in dreptul axului vizual.

Il 1l A)
c)

B) sclerotic a rcprezintt 416 din tunica fibroasI.

legdturtr cu tunica externd" afirmafia corectil este: Corneea este transparenti" este traversattr de vase de s6nge gi fibre neryoase.

D) Pe scleroticit se inseril mugchii intrinseci ai globuli ocular. E) Posterior, sclerotica este perforatit de nervul optic, care inhi in gtobul ocular.

corneea tansparentit este consideratit mediu refringent.

A)

32. Despre tunica medie putem spune c6: Este tunica fibroastr a globului ocular.

Inervafia parasimpatici determind bombarea cristalinului. !) C) Fibrele

E)

!)

circulare ale muqchiului ciliar sunt inervate simpatic. rrisul prezintd in mijloc un orificiu prin care iese nennri Irisul permite acomodarea cristalinului. "pttr.

57

33. Retina:

A) Se intinde posterior

de corpul ciliar. pata oarbl situatil in dreptul ru<ului viztlmil. B) Are C) Pata galben[ este situati medial pi inferior de pata oarb[. D) Toate variantele de mai sus. E) Nici o varianti de mai sus. 34. Celulele fotoreceptoare cu bastonag: A) La nivelul petei oarbe se gisesc mai multe decit celulele fotoreceptoare cu conuri. B) ReprezintLal optulea strat al retinei. Ci fac sinapsd cu celulele multipolare gi reprezintl primul neuron. D) Sunt in num[r de 6-7 milioane. E) Sunt mai numeroase in fovea cenfialis.

35. Celulele fotoreceptoare cu conuri: A) Sunt ganglioni modificafi. B) Strnt absente in fovea centralis. C) Sunt adaptate pentru vederea nocturni. D) Reprezinthstratul al gaptelea al retinei. E) Sunt celule de asocilie.
36. Mediile refringente sunt:

A) Umoarea apoas6, sclerotica, cristalinul, corpul viftos. B) Umoarea apoas6, retina, cristalinul, irisul, corpul vitros. C) Corpul vitros, cristalinul, irisul, umoarea apoas6. D) Corpul vitros, cristalinul, umoarea apoas6, coroida transparentI. E) Nici o variantd de mai sus.
37. Referitor la cristalin putem spune: A) Este localizat intre iris 9i umoarea apoas6. B) Este invelit de o capsuli fibroasl - cristaloida. C) Este menfinut printr-un sistem de fibre care alcdtuiesc ligamentul suspensor. D) Confine vase de sdnge. E) Are forma unei lentile convergente. 38.

ln legiturtr cu mediile refringente putem spune:


se hrinegte

A) Cristalinul

prin difuziune de la vasele proceselor ciliare. B) Mediile refringente alcltuiesc aparatul dioptric. C) Umoarea apoas[ are o consistenfi gelationasi. D) Coroida se intinde posteriot de ora serata. E) Nici o variantil de mai sus.
39. Aparatul diopfiic: A) Este format din ro*re, cu o putere de refracfie de aproximativ 20 de dioptrii. B) Este finat din cristalin gi coroid[. Ci poate fi considerat o lentih convergentli cu o putere totalI de aproximativ 60 de dioptrii. D) Aparatul dioptric are centnrl optic la 6 mm in fafa retinei. Ej fala anterioarl a cristalinului are cea mai mare putere de refracfie.

58

40. cand ochiul privegte la distanfE mai mare de 6 metri: A) Ligamentul suspensor este relaxat. B) Cristalinul se bombeazI. C) Mqchiul ciliar se confiactii. D) Cristaloida este in tensiune. E) Puterea de convergenftr cregte la valoarea maxim6.

COMPLEMENT GRUPAT:

4l.in dermul profund

l)

se gtrsesc

urmitorii receptori:

Meissner,

2) Golgi-Mazzom, 3) Krause, 4) Ruffini.


42.Urmitoarele afirmafii sunt toate adevlrate: l) Persistenfa stimulului dureros poate duce la cregterea in intensitate a senzafiei. Receptorii cu locali z*rrc mai piofirndd, la nivelui d.rrnului, recep [ionead,presiunea. -2) 3) Discurile Merkel sunt terminafii nervoase care se terminr sub forma unui cogulef in j'ruI celulelor epiteliale.' 4) Receptorii cu localizare superioard la nivelul dermului recepfio neaz1,vibrafiile.
componenfa stratului reticular al dermului intr6 urmltoarele f componente: -q de colagen. l) Fibre

Jgsut -Z) 3)

4)

conjunctiv lax cu celule adipoase. Fibre elastice. Corpusculii Vater-paccini.

44. Referitor lagampul receptor sunt adevtrrate urm[toarele afirmafii: Este diferit de acuitatea senzitivi. 2) Este invers proporfional cu densitatea receptorilor. 3) Este aria tegumentari a cdrei stimulare determini modificlri in rata de desc[rcare a neuronului respectiv. 4) Are suprafaftr de 50 mm la nivelul toracelui.

l)

45. Acuitateatactil[ : I,a nivelul redecinii limbii are o valoare de2rnm. 2) in anumite zone de pe toracele posterior are o valoare de 0,5 m. distanfa maxim[ la care doua puncte diferite sunt percepute distinct. 1l 4) Valoarea la vdrful limbii este de 2im.

l)

!:*

46. Urmitorii receptori au rol in monitori zareatensirurii care apare in tendon: Corpusculii Vater-paccini. 2) Terminafiile neryoase libere. 3) Fusurile neuromusculare. 4) Corpusculii Golgi-Mazzoni.

l)

59

47. Referitor la fusurile neuromusculare este adevdrat c[: 1) Sunt diseminate prinfie fibrele musculare netede. 2) Sunt stimulate de tensiunea dezvoltatd in timpul rela<[rii musculare. 3) Inervafia senzitivd a fusurilor este asiguratii de axonii neuronilor senzitivi din ganglionul spinal. 4) Inervafia motorie este asigruatii de neuronii gamma din cornul anterior al miduvei. 48. Fasciculul spinocerebelos dorsal fraverseazl urmitoarele etaje, cu excepfia: 1) Ganglionul spinal. 2) Cornul posterior al mlduvei. 3) Puntea. 4) Bulbul. 49. Calea sensibilitafii kinestezice are in comun cu calea sensibilitifii proprioceptive de control al migclrii urmltoarele etaje: Ganglionul spinal. 2) Cornul posterior. 3) Girusul postcentral. 4) Bulbul.

l)

50. Calea sensibilitdtii kinestezice are in comun cu fasciculul spinocerebelos dorsal urmdtoarele etaje, cu excepfia: 1) Punte.

2) Ganglionul spinal. 3) Mezencefal. 4) Bulb.


51. ln m[duva spinlrii existil doua tipuri de motoneuroni ctue inerveazi mugchii scheletici: l) Gamma, care ineweazlfibrele exfiafusale. 2) Alfa" care inerueazi fibrele exfiafusale. 3) Beta, care inerveazd fibrele infiafirsale. 4) Gamma, care inerveazl fibrele intrafusale. 52. Urm[toarele afirmafii sunt adevdrate:

l) lnervafia motorie a fusurilor neuromusculare este asiguratl de dendritele neuronilor


sensibilitatea termici.

gamma din cornul anterior al m[duvei. 2) Terminafiile nervoase libere ramificate in toatii grosimea articulafiei, transmit

3) Inervafia motorie a fibrelor intrafusale determin[ contacfia acestora gi astfel se intinde


partea centrali" ceea ce duce la stimularea fibrelor motorii anulspinale $i ,,in floare". 4) Relanarea muscularl este prevenitii prin intinderea qi activarea fusurilor. 53.

l) x.

Urm[torii nervi culeg informafii senzoriale de la receptorii gustativi:

2) Hipoglos gi VII. 3) Vag qi facial. 4) XsiV.

60

54' Urmdtoarele afirmalii sunt adevrrate despre sensibili tatea,gustativ[: Axonii protoneuronilor se incrucige# rc indreaptii;p* ]J si talamus. 2) Axonii celui de-al treilea neqon in partea superioari a girului postcentral. 3) au fost identificafi.cel puf! so ae "j*g poJiulii *.rptd 4) se cunos c 4 senzatii gustative prinraret ur*, sfuat, rh;ici in cetulete gusrative. dulce gi amar.

2) constit ln contracfia mugchilor radiari ai irisului la stimularea cu lumintr puternic'. 3) Constil in contracfia mugchilor circulari ai irisului la intuneric, rezult6nd midriazd. 4) Acfiunea parasimpaticului determintr contractia
mugchilor circulari ai irisului.
57. Ochiul emetrop: pe corecteaz[ cu lentile divergente. ?) Ira"p drteazdobiectele de ochi pentru a le vedea clar. 1) tt"uginea obiectelor plasate la 6,6m este clar6 fdr6 acomodare. 4) Se corecteazdculentile cilindrice.

56. Reflexul pupilar fotomotor: are centrii ln metatalamus.

l)

l)

58' ce tip de ochi are o persoand care apropie obiectele de ochi pentu a le vedea clar: I) Ochi emehop. 2) Ochi hipomiop. 3) Octri hipermefrop. 4) Ochi miop. 59' ce tip de ochi are o persoani care are retina situatii la mai pufin de lTmm de centrul optic? l) Ochi astigmatic. 2) Ochi emetrop. 3) Ochi hipomiop. 4) Ochi hipermehop.
60. in astigmatism: Existit mai multe nzede curburtr are suprafefei cristalinului. 2) Defectul se corecteazi cu lentile aiverdnte. 3) cristalinul are un meridian cu putere di convergenfI anormalit. 4) Defectul se corecteazlr cu lentiie cilindrice.

l)

6l

nASPUNSURI:
COMPLEMENT UNIC:
D(pag.38) 2. E(pag.38) 3. E(pag.38-39) 4. A(pae.39) 5. C(pag.38-39) 6. B(pag.20,38-39) 7. B(pag.20,39) 8. C (pag. 38,39) e. D (pae. 39) 10. D (pag. 39) I l. A (pag. al)
12, A(pag. al) 13. D (pag. al) 14. D (pag. al) 15. D (pag. 42,43) 16. B (pag. a2)

COMPLEMENT GRUPAT

l.

4r. D (38, 39) 42. A(38,39)


43. B (38)
44.

A(3e)

17.D {eag.

aD

18. E {pag. a2)

19. C @ag. a2)

20.8 (pag. a2)

4s. E (3e) 46.8 (39,41) 47.D (41) 48. A (41) 4e.D (41) s0. A (41) s1. c (41) s2.D (41) 53. B (43) s4. D (43) 5s. c (46) s6. D (46) s7.E (4s) 58. c (46) se. D (46) 60. D (46)

zl.E

@ae. a2)

22.D (pag. a3) 23.8 (pag. a3) 24.D (pag. a3)


2s. C (pag. a3) 26.D (pag. a3) 27 ,8 (pag. 43) 28. D (pag. a3) 29. C (pag. a3) 30. D (pag. aa) 31. C (pag. 44,45) 32.8 (pag. 44,45) 33. E (pae. 45) 34. B (pag. a5) 3s. D (pag. as) 36. E (pag. a5) 37. C (pag. a5) 38. E (pag. a5) 39. C Gae. a5) 40. D (pag. a5)

62

AI{ALIZATORII

Asist. Univ. Dr. Antoaneta pungl

COMPLEMENT SIMPLU

l. in piele se gIsesc urmitorii receptori :


A. tactili B. termici C. durerogi D. de presiune E. pentu vibrafii

2. Receptorii analizatorului gustativ : A. sunt mecanoreceptori B. aparfin papilelelor filiforme C. sunt chemoreceptori D. nu au muguri gustativi E. se gdsesc in mucoasa duodenali
3. Receptorii tactili sunt

:. A. mecanoreceptori B. stimulafi de deformiri mecanice C. localizaliinderm D. mai numerosi in tegumentele f4r6 p6r E. toate cele de mai sus urmItorii receptori
:

4- Presiunea este receptionatil de

A. Pacini B. Merkel C. Ruffini D. Iftause E. Mazzoni

5. Despre epiderm sunt adevitrate urmiltoarele, cu excepfia

A. este un epiteliu plurishatificat keratinizat B. are ur strat superficial germinativ C. confine terminafii nervoase libere

D. nu are anexe cutanate E. nu are vase de s6nge


6- sensibiltatea kinestezictr este fransmistr prin fascicolul
:

A. spinotalamic anterior

B. spinocerebelos venfial C. spinotalamic lateral D. spinobulbar E. nici unul de mai sus

63

7. Mugrrii gustativi lipsesc la nivelul papilelor A. caliciforme B. circumvalate C. fungiforme D. filiforme E. foliate
8. Tunica mijlocie a globului ocular este A. sarcolema
:

B. sclerotica C. corneea D. coroida E. retina


9. Aria gustativi se giseqte in : A. partea superio ard a girului postcentral B. partea inferioarfl a girului postcentral C. partea superioar[ a girului precentral D. crestele papilare E. discurile Merkel
10. Hipodermul confine
:

A. fesut conjunctiv la>r B. fesut conjunctiv fiblos C. fesut conjunctiv elastic D. fesut conjunctiv reticulat E. fesut conjunctiv cornos
11. Organul activ al acomod[rii este
:

A. cristalinul B. corneea
C. mugchiul ciliar D. umoarea apoasi E. vitrosul
12. Coroida: A. are o forml sferoidall

B. se intinde posterior de ora serrata C. are fibre circulare D. este o membrani fotosensibilI E. este un lichid incolor
13.

Mediile refrigerente oculare nu includ A. retina B. corneea C. cristalinul D. corpul vitros E. umoarea apoasi

&

14. Receptorii

tactili sunt : A. mecanoreceptori B. stimulafi de deformEri mecanice C. localiz-a[iinderm D. mai numero$i in tegumentele fdrd pnr E. toate cele de mai sus
:

15. urechea uman[ percepe sunete cuprinse intre

4.20-200 Hz

8.2-20H2
C.20-2A000 Hz

D. 10-10000 Hz E. 100-1000 Hz
16. Corneea are o putere de refracfie de

4.4 dioptrii

B. 40 dioptrii C. l0 dioptrii D.20 dioptrii E. 5 diophii


17. Despre urechea medie sunt adevirate urmitoarele, cu excepfia
:

in stdnca temporalului B. trompa lui Eustachio se afl6 pe peretele anterior C. timpanul se.afl6 pe peretele literal D.fereasha ovali se afli pe peretele lateral E. fereasfia rotundi se afl6 pe peretele medial
se afl6

A.

18.

otolitele stimuleaz[ mecanic urmitorii receptori A. maculari B. membranari C. bazilari D. termici E. tactili

19' Pentru a

fi mirositif o substanftr trebuie si aibtr urm[toarele caracteristici,cu excepfia: A. si fie volatill B. s[ fie insolubil[ C. se ajungtr in ntrri D. str traverseze shatul de mucus E. sd atingl celule olfactive
:

20. Intensitatea undelor sonore este determinattr de

A. timbru B. frecvenftr C. amplitudine D. vibrafii E. timpan

65

21. Astigmatismul se corecteazdcu urmitoarele lentile: A. convergente B. divergente C. convexe D. cilindrice E. sferice

22. Aldoilea neuron al c6ii olfactive A. bulbului olfactiv B. talamusului


C. mezencefalului D. scizurii calcarine E. metatalamus

se afl6 la

nivelul

23. Celulele cu conuri din sbuctura retinei sunt in numir de A. l-2 miloane 8.6-7 milioane C.60-70 miloane D. 3-5 milioane E. 35-40 miloane
24. Laochiul emetrop retina

fafl

de centrul optic se afl6 la o distanfi de

A.7mm

B. l0mm C. 17 mm D.25 mm E. 50 mm

25. Membrana Reissner este membranl

A. bazilar[ B. bazali C. fasciculatii D. reticulatl E. vestibulari


26. Celulele cu bastonage asigtu[ vederea
:

A. diuml B. la distanfl C. fotopicl D. scotopicl


E. de aproape
27. Receptorii analizatorului olfactiv sunt A. terminatii nervoase libere
:

B. neuroni C. celule multipolare D. celule cu conuri E. de tip fazic

66

2t.

Despre cristalin sunt adevfuate urm'toarele,cu excepfia A. confine vase sangvine B. are o capsule elastica

C. are 20 dioptrii D. are un ligament suspensor E. nici una de mai sus 29. Receptorii tactili sunt : A. mai n*Tr..$i in tegumentele fdrn ptu B. stimulati de Aefonrieri mecanic C. localiz.aliinderm D. mecanoreceptori E. toate cele de mai sus 30. Celulele cu conuri asigurd vederea
:

A. nocfurnI B. la distanfd C. fotopicl D. scotopici

E. de aproape
31. Tractul optic ajunge la
:

A. hipotalamus B. metatalilnus

C. subtalamus D. epitalamus E. scizura calacarinI


32.^Punctul proximum se afltr la o distanf[ de
:

A.25 m

B. 25 cm

C.5m
D. 15 cm E.5cm 33. Limita anterioari A. corpul ciliar B. mugchiul ciliar C. procesul ciliar
D. ora serrata E. umoarea apoasl
34. Celule cu bastonage sunt in numilr de
:

coroidei este reprezentati de

4.225 milioane B. 125 miloane

C. 50 milioane

D.25 milioane
E. 5 milioane

67

35.

in strucfira retinei sunt urmitoarele celule ,exceptdnd : A. fotoreceptoare


B. multipolare C. secretoare D. de sustinere E. de asociafie

36. Gustrrile se percep astfel,mai pufin : A. amar pe vdrful limbii B. stuat pe margini 9i pe vdrfrrl limbii C. acru pe marginile limbii D. amax labazalimbii E. dulce pe vdrful limbii 37. Carcdin urmitorii receptori se gflsesc in hipodenn A. Pacini B. Meissner C. Ruffini D. Krause
:

E.Mazzon
38. Camera posterioar[ a globului ocular A. este delimitat6 anterior de cornee B. este delimitati posterior de iris C. este delimitatl posterior de retini D. confine umoare aPoas[ E. confine corpul vitros
39. Amprentele sunt determinate de
:
:

A. stratul reticular al dermului B. sfiatul paPilar al dermului C. stratul germinativ al epidermului D. hipoderm
E. epiderm 40. Aria gustativtr se afld in A. girul temPoral B. girul precentral C. girul postcentral D. ginrl hipocamPic E. nucleul amigadalian
:

COMPLEMENT GRUPAT
41. Proprieti$ile firndamentale ale undelor sonore sunt l. intensitatea 2. inllfimea 3. timbrul 4, tezonanta
:

68

42. Organul Corti : l. este format de ganglionul Corti 2. cofine tunelul Corti 3. are celule cu microvili 4. se afl[ in canalul trohlear 43. Receptorii pentru cald/rece din piele sunt: l. corpusculii Ruffini 2. corpussulii pacini 3. corpusculii Krause 4. corpusculii Golgi 44. in derm se gdsesc : l. canalele glandelor exocrine 2. vase sangvine gi limfatice 3. terminafii neryoase 4. fire de plr 45. Perilimfa se gisegte in l. tunelul Corti 2. canalul Corti 3. nompa lui Eustachio 4. timpan
:

46. Mediile refrigerente sunt

l. pupila

2. cristalinul 3. ora 4. corneea

serrata

47. Stimularea receptorilor maculari l. se produce in condifii dinamice 2. se produce in condifii statice 3. este mecanic[ 4. este datii de otolite

48. Pigmentul vizual : l. absoarbe energia radiafiei luminoase 2. se descompune in retinen 3. se descompune in opsini 4. nu confine vitamina A 49. Imaginea fonnattr la nivelul retinei este l. rdsturnattr 2. rcaln 3. mai micl 4. dreaptil
:

69

50. Daltonismul se caractenzeazdprin l. este produs de o gen6 X linkati

2. apare exclusiv la femei 3. nu percep una din cele 3 culori firndamentale


4. abundenfa de celule cu con
51. Urechea cuprinde
:

l. trompa lui Eustachio


2. fereastra oval6 3. timpanul 4. melcul
SZ.TJrechea medie

Prezinti

l. timpan pe peretele
2. labirintul osos 3. melcul osos 4. perilimfa

median

53. Urmdtoarele structuri nu prezintd vase sangvine

l. cristalinul
2. corneea 3. epidermul 4. coroida

S4.Lanivelul limbii
1. amar 2. sirat 3. acru 4. dulce

se pot percepe

in special gustul de :

55. Coroida

aparfine tunicii externe a globului ocular 2. se intinde posterior de ora serrata 3. este hansParentil 4. posterior are un orificiu prin care iese nervtrl optic

l.

56. Celulele din


1. orizontale 2. ganglionare

retinl sunt :

3. amacrine 4. bipolare
57 .

[.amecanismele care participd la reglarea echilibrului contribuie 9i l. analizatorul kinestezic 2. amlizatod viztral 3. analizatorul tactil 5. cerebelul

70

5t. Celulele cu contri

l. confin iodopsind
2. sunt de 3 tipuri 3. se afli in fovea centralis 4. sunt caracteristice vederii scotopice
59. Tractul olfactiv
:

l. sh[bate lama ciuruitil a etmoidului


2. pornegte de la bulbul olfactiv

3.ajwrge la talamus 4. este format de axonii celulelor mifiale


60. Crestele ampulare
:

l. confin celule senzoriale


2. sunt localizate in canalele semicirculare 3. confin celule de susfinere 4. confin cili auditivi

7t

NASPUTVSURI:

COMPLEMENT SIMPLU

2. 3. 4. C,pag.39 5. B, pag. 38 6. D, pag. 4l


7

1.

E, pag. 38 C, pag. 43 E, pag. 39

D, pag. 43 8. D, pag. 44 9. B,pag.43 10. A, pag. 38


I

COMPLEMENT GRUPAT 41. A, pag. 5l 42. C, pag. 49 43. B, pag. 39 44.E,pag.38 45. E, pag. 49 46. C,pag.44
E, pag. 5l 48. A, pag.46
47 .

A,pag.45 50. B, pag.47


49.

l.

C, pag. 45

51. E, pag. 50

12.B,pag.44 13. A, pag.45


14. E, pag. 39 15. C, pag. 5l 16. B, pag. 45 17 . D, pag. 49 18. A, pag. 5l 19. B, pag.42

52.8,pag.49
53. A, pag. 38,45 54. C, pag. 43 55. D, pag.44 56. E, pag. 45 57 . E, pag. 51 58. A, pag.47

20. C, pag.2l

C,pag.42 60. A, pag. 50


59.

2l.D,pag.46
22. A,pag.42 23.B,pag. 45 24. C, pag. 46

25.8,pag.49 26.8,pa9.42 27. A, pag. 45 28. A, pag. 45 29.8,pag.39


30. C, pag.47 31. B, pag. 47

32.8,pag.46
33. D, pag.44 34. B, pag. 45

35. C, pag.45 36. A, pag.43 37. A, pag. 39 38. D, pag.44 39. B, pag. 38 40. C, pag.43

72

GI,ANDELE ENDOCRINE

Asist. Univ. Dr. Ruxandra Negoi

@MPLEMENTUNIC:

l.

Glandele cu secrefie intern6: A' Produc substanfe pe care le elibere azalanivelul cavitiililor B. Produc substanfe pe care le elibere azd,ranivelul pielii C. Sunt formate din epitelii secretorii D. Nu elibereazI hormonii in sAnge E' Produc hormoni, substanfe ac[ioneazl la locul de sinteztr

r*i

2-

Sunt glande cu secrefie intern6:

A. Tiroida B. Parotida C. Pancreasul exocrin D. Primele 3 E. Ficatul

3.

Hormonii: A. Duodenul nu secretii hormoni B. Rinichiul nu secretil hormoni c. Acfioneazain celulele in care sunt produgi D. Nu sunt produgi gi de antrul gastric E. Sunt produgi de unii neuroni hipotalamici
Sistemul endocrin:

4.

C. Nu rcgleazAmetabolismul celular D. Hormonii nu ajung in s&rge E. Hormonii ajung la o mictr parte a celulelor corpului

$. _Principalul rol este de regrare a metaborismului celular 9. Nu regleazd pe cale umoralit diferite organe

5.

Afirmafia falstr despre hipofiza este: A. Local izatL la baza encefalului B. Localizattpe $aua turceasci a osului efinoid C. Cdntlregte 500 mg D. Prezinrd 3 lobi E. Mai e numitit glanda pituitarl Hormonii mineralocorticoizi: A. Joac[ rol in metabolismul sln'ilor minerale B. Reabsorb Na** C. Cresc excrefia de K* $i FfD. Cu Na* se reabsoarbeCl'E. Toate

6.

73

7. Afirmafia falsi despre hipofizi

este:

A. Prezintii 3 lobi B. Lobul posterior constituie neurohipofiza C. Lobul mijlociu se mai numepte intermediar D. Lobul anterior gi intermediar constituie adenohipofiza E. Are form[ hiunghiulari

8.

Afirmafia falsi privind hormonii glucocorticoizi este: A. Circuld in sdnge lega{i de proteine plasmatice B. Sunt reprezentafi de cortizon C. Sunt reprezentafi de hidrocortizon D. Produc hiperglicemie E. Produc hipoglicemie
Hipofiza: A. Lobul anterior este partea cea mai denroltatL B. Lobul anterior constitui e 25Yo din masa hipofizei C. Lobul intermediar constituie 5% dinmasa hipofizei D. Prezintii 2 lobi E. Lobul posterior constituie adenohipofrza

9.

10. lntre hipofizd gi hipotalamus:

A. Nu sunt relafii functionale B. intre hipotalamus gi newohipofizi existii tractul nervos hipotalamo-hipofizar C. Hipofiza nu e legatii prin tija pituitari D. Intre hipotalamus gi neurohipofrzAexistd sistemul port hipotalamo-hipofizar E. Intre hipotalamus gi neurohipofizi nu sunt relafii
1

1.

Hipofrza: A. Infre adenohipofiz5 gi hipotalamus existii tractul nervos hipotalamo-hipofizar B. Hipotalamusul nu controleazL activitatea hipofizei C. Infre adenohipofizd gi hipotalamus existJl sistemul port hipotalamo-hipofizar D. intre neurohip ofizlgi hipotalamus existi hact nervos hipotalamo-hipofizar,care reprezintil o legaflrfl vascularl E. Hipotalamusul nu coordoneazd,activitatera intregului sistem endocrin Adenohipofrza: A. Este situatii strict in partea anterioar[ B. Secretil doar hormoni non-glandulohopi C. Hormoni glandulofiopi (STH, prolactini) D. Hormoni non-glandulofiopi (STH,prolactin6) E. Hormoni non-glandulofropi (de ex. FSH, LH) Hormonii mineralocorticoizi: A. Sunt reprezentaafi de cortizon B. Sunt reprezentafi de aldosteron C. Sunt semlnitori celor secretafi in ovar D. Hipersecrefia determinl sindromul Cushing E. Hipersecr{ia apare in boal[ Adisson

12.

I 3.

74

14. Hormonul somatotrop (STH):

oaselor lungr direct E. Nu acfioneazi prin intermediul somatomedinelor

9. Iutujoritatea efecteror

A. Denumit hormon di inhibare a cregterii B. stimul eazacregterea oaselor in lungime c. inaintg de pubertaie stimureazd ingrog*.a
se exercitit

15.

Afinnaffa false despre hipersecrefia STH este: A' In gigantism apare cregterea exageratil a oaselor fe1ei, ingrogarea btrzelor B' Daci apre drpe pubertate grttrtl*e acromegaria 9 i,n gigantism int trrtot nu este afectat D. Consecinfele depind de vdrsta de aparilie E. Dac6 apare inanie de pubertate genereazi gigantismul

16. Gigantismul:

C. Cresc exagerat D. Intelectul este afectat E. Apare prin hipersecrelie de ACTH


17.

$. Apare prin hipersecrefie de STH !. Apare prin hiposecrelie de srH dup6 r pubertate

viscerele

Acromegalia: A. caracteizataprin cregterea oaselor late, oaselor feftei 9. Aputr pln hipersectriiu de srH inainte a, puu"rt t" 9. Ap* prin hipersecrriiu de ACTH D. Individul are o talie di peste Z metrii E. Apare prin hipersecrelia de ACTH d"pe pubertate perifericd a suprarenarei 1' lrpt I B. Secrettr glucocorticoiii C. Secretii cate-colmine D. Secretil adrenalinit in proporfie de Z0% E. secret' noradrenarina in i.i"+ie oe g0% tinteporfiunea

t. Medulosuprarenala:

19. Hiposecrefia hormonului somatotrop:

A- Produce.la copil oprirea cregterii somatice pi neuopsihice B. Indivizii sunt de talie inalte C. Indivizii prezintit deficit intelectual D. Genereaz[ boal[ Basedow E. Indivizii sunt de tarie mic4 proporfional

denoltaf

20. Piticismul (nanismul) hipofizar: 1. Aprnr prin hipelsecrllia de STH la copil B. Apare oprirea dezvo[erii neuopsihice C. Indivizii sunt de talie inaltd D. Toate de mai sus E. Intelectul este normal

75

21. Prolactina: A. E numit hormonul tireofrop B. E numit hormonul somatofrop C. E numit hormonul luteinizant D. E numit hormonul luteotrop E. E numit hormonul adenocorticotrop 22. Prolactina:

A. Inhib[ secrefia de lapte B. Stimuleazdovulafia C. Secrefia in afara sarcinii este stimulati de efortul frzic D. Suptul inhibi secrefia de prolactinl E. Dupd nagtere secrefia ei continud sI creascl
23. Secrefia de prolactini nu e stimulatJi de: A. Supt B. Hiperglicemie C. Efort fizic D. Somn E. Stress chirurgical 24. Hormonul adenocorticotrop: A. Se mai numegte corticotropina B. Este reprezentat de LH C. Inhib[ secrefia glandei corticosuprarenale D. Nu stimuleazl melanogeneza E. Scade concentartia de glucocorti coizi 25. Corticosuprarenala secret6: A. Mineralocorti coizi B. Glucocorticoizi C. Sexosteroizi D. Norpinefrintr E. Primele 3 26. Afirmafia falsl despre acfiunea catecolaminelor este: A. Produc bradicardie B. Produc hipertensiune C. Produc vasoconstricfie D. Dilat6 bronhiile E. Produc hiperglicemie

2T.Honrronul ACTH: A. Scade nivelul de mineralocorticoizi B. Scade nivelul de glucocorticoizi C. StimuleazLinchiderea pielii la culoare D. Scade nivelul de sexosteroizi E. Acfioneazl la nivelul glandei tiroide

76

28. Afirmafia fals6 despre modificdrile secrefiei de ACTH este:

A. Hiposecrefia produce nanism B. Hipersecrefia produce diabet bronzat

Hipersecrefia produce exces de glucocorticoizi _c. D. Hipersecrefia produce efecte *rl*orito-stimulatoare E. Hiposecrefia produce deficit de glucoccorticoizi 29. Hormonul tireotrop (TSH): A. Inhibd secrefia de hormoni tiroidieni B. Hipersecrefia genereazi diabet bronzat c. Hiposecrefia genereazd insuficienfi tiroidiani D. Hipersecrefia genereazi hipotiroidie E. Hipersecrefia genereazI nanism
30. Hormonii gonadotropi: A. Se mai numesc gonadoinhibine

B. FSH inhibn dezvoltarea tubilor seminiferi C. LH inhibe secrefia de testosteron D. FH nu determinl maturarea foliculului de Graaf E. FSH cregte secrefia de estrogeni
31. Lobul intermediar al hipofizei: A. Reprezintil2lo/o din masa hipofizei 9. Ap*tine neurohipofizei dar gi ud"nohipofizei

C. Secrefi hormonul melanocitostimulant D. MSH are un precursor diferit de ACTH E. Nu secrectii nici un hormon

32. Lobul posterior al hipofizei: A. Este numit neurohipofizI B. Elibe reazA vasopresina

C. Eliberaz[ hormonul ADH D. Elibe reazl oxitocina E. Toate


33. Afirmafia fals[ despre vasopresini este: A. Creqte concentrafia nrinii B. Este numit hormonul antiditretic c. cregte abssorbfia apei ra nivelur nefronului D. Reduce volumul urinii E. Cregte diureza 34. Hormonul antiditretic (ADFI):

lui provoac[ diabet insipid mari provoac[ vasodilatafie C. E produs de adenohipofizit D. Hipersecrefia lui provoaci pierderi mari de api E. Cregte secrefia glandelor exocrine

$ flip"secr{ia B. In doze

77

35. Oxitocina:

A. Inhibd expulzia laptelui de la nivelul galndei mamare B. Este secretat de adenohipofizi C. Stimuleazdcontracfia mugchiului uterin in fravaliu D. Inhib[ contracfia uterului in timpul sarcinii E. Nici unul
36. Glanda suprarenalI: A. Este unictr B. Este situatii la polul inferior al rinichiului

C. Confine periferic medulara D. Embriologic cele 2 pa4i au aceeasi origine E. Funfional sele 2 perfi sunt diferite
3

7. Corticosuprarenala: A. Secretii hormoni de naturd glucidici B. Secret[ adrenlini C. Secretil epinefrin[ D. Secret6 cortizol E. Nu secretil aldosteron

38. Despre secrefia de aldosteron e fals6:

A. Hiposeuefia determinl boal6 Conn B. in boala Conn apare retenfie de apl pi sare C. tn boala Conn apar edeme D. in boala Conn apare hipertensiune E. in boala Addison se pierde api
39. Secrefia de glucocorticoizi: A. Hipersecrefia deJermini sindrom Cushing B. Hiposecrefia determind sindrom Cushing C. Hipersecrefia apare in boala Addison D. Hipersecrefia determind boala Conn E. Hipersecrefia determini diabet insipid 40. Secrefia medulosuprarenalei este: A. Adrenanne B. Noradrenalin[ C. Acfiune identicl cu stimularea sistemului nervos simpatic D. Toate de mai sus E. Acfiune identic[ cu stimularea sistemului neryos parasimpatic

COMPLEMENT MULTIPLU: 4l . Catecolaminele produc 1. Dilatil bronhiile 2. Vasodilatafie 3. Vasoconstricfie


:

4. Bradicardie
78

42. Efectul catecolaminelor este: Tatricardie 2. Hipertensiune

l.

3. Mobilizarcagrlsimilor din rez&Ne 4. Conftactli pupila


43. Hiperfuncfia tiroidiani: Este caracterizathde sciderea metabolismului ba?al 2. Se numeste gugl endemici 3. Este caracterizatilde aparilia exoftalmiei

l.

4. Conduce la diminuarea atenfiei


4{. Coloidul din struchua foliculilor tiroidieni:

l. Confine TSH

2. Este un material omogen, vdscos 3. Confine celule parafoliculare 4. Confine tireoglobulind


45. Hormonii tiroidieni:

l. Au efect hiperglicemiant
sub acfiunea FSH

2. Eliberarea lor din coloid se face 3. Au efect hipocolesterolemiant 4. Scad metabolismul bazpll

46. Calcitonina: l. Are efect hipercalcemiant 2. Este semetatii de celulele din stnrcttna foliculilor tiroidieni 3. Este hormon hiperglicemiant 4. Este secretatli atdt de tiroida cdt gi de paratiroide 47. Parathormonul: l. Inhib6 reabsolblia tubulartr a calciului 2. Secrefia lui este inhibatii de hipercalcemie 3. Produce hiperfosfatemie 4. Inhibi reabsorbfia tulularl a fosfalilor anorganici 48. Insulele Langerhans din structua pancreasului: l. Confin celule beta secretante de glucagon 2. Sunt formate din celule exocrine 3. Majoritatea celulelor din stnrctura lor secreta glucagon 4. Confin celule care secreti insulina
49. Insulina: Produce lipogenezl 2. Cregte sinteza proteicl la nivelul mugchilor 3. Produce glicogeno genezdla nivelul ficatului 4. Este singunrl hormon hipoglicemiant

l.

79

50. Diabetul zaharat:

caracteizeazdprin valori crescute ale glicemiei 2. Conduce la complicalii care afecteazdsistemul cardio-vascular 3. in evolufia acestei boli poate si apari poliurie 4. in evolu{ia acestei boli apare glicozurie

1.

Se

51. Glucagonul:

Stimuleazi secrefia biliar[ 2. Stimuleaz[ fo{a de contracfie miocardica 3. Stimuleazd gluconeo geneza 4. Inhibd proteoliza
52. Afirmafiile adevarate sunt:

l.

2. Hormonii secretafi de medulosuprarenald produc anxietate 3. Catecolaminele sunt eliberate in condifii de cildur[ excesivi 4. Catecolaminele contract[ mugchii erectori ai firului de p6r
53. Efectele hormonilor tiroidieni pe aparatul cardio-vascular stilrt: Cresc tonusul mupchilor scheletici 2. Cresc frecvenfa contracfiilor cardiace 3. Cresc frecventa miqcirilor respiratorii

l. Catecolaminele stimuleaz[ sistemul reticulat activator ascendent

l.

4. Produc vasodilatafie
54. Epifrz-a:

l.

2. 3. Intri in componenfa epitalamusului 4. Se numegte gland[ Pituitarl

Este situattr intre coliculuii cvadrigemeni superiori Se numegte gland[ pineali

55. Epifiza: Secretil ACTH 2. Are legittri strfuise cu retina 3. La lumini cregte secrefia de melatonini 4. Laintuneric cregte secrefia de melatonin[

l.

56. Timusul:

1. Are rol endocrin doar pan6 la pubertate 2. Are rol de organ limfatic 3. Are localizare refiosternali 4. incepe sI se deryolte la pubertate
57. Afirmafiile adevtrrate privind disfuncfiile endocrine sunt: Diabetul insipid apare in hipersecrefia de ADH 2. lnboala Basedow-Graves nu apare exoftalmia 3. Mixedemul este generat de hiperfuncfia tiroidei 4. Nanismul tiroidian se mai numegte cretinism

l.

80

5t. Boala Adisson: 1. Secrefie inadecvatd

de mineralocorticoizi scaderea rapidd

2.

Secrefie inadecvattr de glucocorticoizi

3. Apare deshidratarean 4. Apar hipertensiune


59. in sindromul Cushing:

in greutate

l.

Existli hiperseuefie de corticosteroizi


ale cortexului adrenal

2. Apare ,,fa[in lunl plini" 3. Poate fi provocat de tumori 4. Apare ,,ceafa de bizon"
60. Sunt disfuncfii tiroidiene: l. Mixedemul 2. Nanismul tiroidian 3. Boala Basedow-Graves

4.

Guga

endemicl

8l

RASPUNSURI:

2. A (pag. 5a) 3. E (pag. 5a) 4. A (pag. 5a) 5. B (pag. sa) 6. E (pag. 56) 7. E (pag. 54) 8. E (pag. 56,57) 9. A (pag. 5a)
10. B (pag. 5a)

l.

C (pag. 5a)

31. C (pag. 55)

32.E(pag.55) 33.8(pag.5s) 34. A (pag. 55, 56)


35. C (pag. 56)

36.E(pag.56) 37.D (pag.56) 38. A (pag. s6) 39. A (pag 57)


40. D (pae. 57) 41. B (pag. 57) 42. A(pag. 57) 43. E (pag.58) aa. C@ag.58) 45. B(pag.58) 46. D(rag.58) 47. CQ',ig.S9) a8. D(pag.59) 49. E(pag.59) 50. E(pag.59) s l. A (pag.60) s2.E (pag. 57) s3. C (pag. s8) 54. A (pae. 60) ss. C (pag. 60) s6. A (pag. 60) s7.E (pag. 6l) s8. A (pag. 6l) 59. E (pag. 61) 60. E (pag. 6l)

l.

C (pag. 5a)

t2. D (pag. 5a) 13. B (pag. 56,57) 14. B (pag. 5a) 15. A (pag. 55) 16. A (pag. 5s) t7. A (pag. 55) 18. C @ag.57)
19. E (pag, 55)

20.8 (pag. ss)


(pag. s5) 22. C (pag. s5)

zt.D

23.8 (pag.55) 24. A (pag. 55) zs.E (pag. 56) 26. A(pag. 57)
27. C (pag. 55) 28. A (pag. s5) 29. c (pag. 55) 30. E (pag.

5s)

82

GLAI\IDELE ENDOCRINE 2
$ef Luq. Dr. Ancufa Augustina Gheorghigan-G6l6feanu

COMPLEMENT SIMPLU

l. Glucocorticoizii:

c-

A. B.

D. E.

Produc hipoglicemie Cresc *abolirmul in mugchii scheletici cresc concentrafia acizilor gra$i liberi plasmatici Reduc stabilitatea membranelor lizozomale Cresc numirul de limfocite circulante

2. Noradrenalina produce:

contracfia musculaturii netede din perefii tubului digestiv I B. Vasodilatafie

C. Dilatarea pupilei D. Inhibarea sistemului reticulat activator E. Bronhoconstricfie

pe vasele musculare

ascendent

A. Transportul de glucoz-lla nivelul fibrei musculare ' B. sinteza enzimelor lipogenetice la nivelul fesutului adipos C. Glicoliza la nivelul fibrei musculare P. Transportul de glucozil la nivelur celulei fesutului adipos E. Gluconeogenezahepaticd
4. Hormonii tiroidieni: A. Stimuleazd absorblia intestinall a C** B' inhiposecrefie auc h o dezvoltare redus[ a sistemului osos, dar menfin o dezvoltare

3- Insulina stimul eazdurmitoarele procese, cu o excepfie:

c. $cad concenfrafia plasmatici a calciului gi fosforului

psihic[ normali

? E.

in hiposecrefie ptoau. o incetini rc a denroltarii somatice qi psihice In hipersecrefie produc gu$a endemicd

A. Insulini B. Cortizol C. Epinefrinl D. Somatofrop E. Noradrenalind

5. Procesul de glicogenogenezI este stimulat de:

A. Gonadotopii B. Tireostimulina C. Corticotopina D. Toate variantele de mai sus sunt corccte E. Niciun rtrspuns nu este corect
83

6. Se sintetizeaz[ din colesterol:

7. Alegefi varianta corect[ referitoare A. Cregte num[rul de hematii

la efectele cortizolului

asupra sistemului imun:

B.

Scade numdnrl de neutrofile

C. Cregte numirul de eozinofile circulante D. Scade numirul de limfocite circulante E. Cregte numlnrl de plachete
8. in boala Addison se produce:

A. Hiperglicemie B. Diminuarea depozitelor adipoase C. Sc[derea concentrafiei plasmatice a Na* D. Hipertensiune arteriali E. Cregterea aciditiilii urinare
9. Forfa de confiacfie a inimii este crescutil sau stimulatd de:

A. Triiodotironini B. Glucagon C. Tiroxini D. Toate variantele E. Nicio varianti

de mai sus

10. Boala Conn determinI:

A. Hiperglicemie B. Hipertensiune
C. Diabet D. Obezitate E. Toate variantele
I
de mai sus

l.

Celulele a din insulele Langerhans:


ale pancreasului

A. Reprezintii 20% din celulele secretorii B. Secretil glucagon

C. Au o membranl cu penneabilitate crescutil pentru aminoacizi D. Sunt mai numeroase decAt celulele p din pancreasul insular E. Toate variantele de mai sus
12. Are efect hipocolesterolemiant: A. Glucagonul

B. Triiodotironina C. Cortizol D. Insulina E. Prolactina


13. Timusul este localizat:

A. in regiunea gitului, anterior de laringe B. Inferior fafl de tiroidtr" avdnd relafii anatomice gi funcfionale C. in cavitatea toracic[ D. inne cele patru glande paratiroide E. Superior de phmdni

cu aceasta

84

14. Prin sistemul port hipotalamo-hipofizar se transporttr:

ADH

B. Ocitocina C. Hormonul de inhibare a secrefiei de MSH D. Toate variantele de mai sus E. Numai variantele A qi B
15. Despre hormoni sunt valabile

A- Sunt produqi numai de glandele cu secrefie internl B. Produc efecte caracteristice C. Sunt substan{e chimice specifice D. Actioneazi la distanfi de locul sintezei E. Sunt eliberafi direct in s6nge

urmltorele afirmafii, cu o excepfie: formate din epitelii secretorii

16. Hormonul de cregtere: Este secretat de hipofiza posterioarl

B.
C. D. E.

Este secretat numai in condifii de stres, el avind un rol important in reacfia organismului in fala diferitelor agresiruri interne gi externe Acfioneazi prin intermediul unui sistem de factori de cregtere Are efect anabolizantpe toate metabolismele intermediare Stimuleazi crepterea mugchilor gi a tuttror viscerelor

de adaptare

17. Insulina a fost descoperitii de cercetiitorul romdn Nicolae C. Paulescu

in anul:

t920
1922

c.
It.

B. l92t
D. t923 E. t924
Atat in condifiile unui deficit, cdt gi in condiliile unui exces de insulinl este compromis6
Sistemului Sistemului Sistemului Sistemului Sistemului cardiovascular excretor nervos \ respirator digestiv

rtivitatea:

B. C. D.

E.

19. Cortizolul:

Cregte absorblia

B. Este necesar pentru menfinerea integrit4ii functiilor superioare C. Inhibe anabolismul proteinelor in ficat D. Stimuleazl sinteza matricei organice la nivelul fesutului osos E. in cea mai mare parte circul[ librr in singe
20. Insuficienfa

facultativl a apei la nivelul segmentului proximal al tubului grinifer


ale SNC

tiroidiani:
la anumite vdrste

A. Survine numai

B. Nu se poate asocia cu gu$a endemicl C. Determin[ aparilia exoftalmiei D. Se insofeqte de cregterea metabolismului bazal E. Se manifestil prin aparifia senzafiei de frig
85

21. Alegefi afirmafia corectii referitoare la hormonii medulosuprarenalieni: A. Relaxeazi sfincterele digestive B. in timpul stimul6rii terminafiilor libere pentru durere, secrefia lor scade C. Stimuleazi majoritatea secrefiilor D. Stimuleazl catabolismul acizilor gra$i E. Au rol vital 22.Melatonina: A. Este un hormon de nattui lipidicn B. Stimuleaz[ mineralizarca osoasi C. Are acfiune frenatoare asiupra deryoltflrii gonadelor D. incepe sa fie secretati la pubertate E. Nicio variantii
23. Parathormonul: A. Inhibe secrefia tubulara a fosfalilor anorganici B. Scade calcemia C. Activeazi osteoclastele D. Scade absorbfia intestinali a calciului E. Creqte fosfatemia 24. Secrefia de prolactin[ nu este stimulatii in condifii de: A. Stres psihic B. Somn

C. Efort fizic D. Hiperglicemie

E.

Shes chirurgical

25. Alegefi varianta corectil referitoare la hormonii corticosuprarenalieni: A. Aldosteronul cregte diureza B. Cortizolul scade numdnrl de trombocite (plachete) din circulafie C. Hormonii sexosteroizi asigur[ aparilia qi dezvoltarea caracterelor sexuale primare D. Aldosteronul, prin acliuni sa dl refinere a Na* in organism, are rol in menfinerea echilibrului acido -bazic E. Cortizolul stimul eazfabsorbfia intestinali a calciului

26.lJnadintre afirmafiile de mai jos nu este valabitl pentru adenohip oftzil: A. Este sitgatli in partea anterioari a glandei pituitare, dar se extinde 9i posterior B. inconjoarl complet neurohipofiza C. Constituie 77o/o din masa glandei hipofize D. Este localizatii pe $aua turceasc[ a osului sfenoid E. Are raport anterior cu chiasma optic[
27

. Lanivelul fesutului adipos, insulina: A. Cregte sinteza de acizi gra$i B. Cregte captarea aminoacizilor C. Inhibe gluconeo genez-a D. Inhibe sinteza enzimelor lipogenetice E. Scade proteoliza

86

2t- Parathormonul

este secretat de o categorie de celule numite:

Celule foliculare

B. Celule C C. Celule principale D. Celule parafoliculare E" Celule insulare


29- Funcfia endocrini a testiculului este realizatd de:

Tubii seminiferi

B. Epiteliul spermatogenic C. LH D. FSH E" Celulele interstdiale testiculare Leydig

B. Este o glandl de tip mixt C. Dispare complet la pubertate D. Este $i un organ limfoid periferic E. Are localizarcpresternalI

30. Timusul:

Are rol endocrin in prima parte a ontogen ezei, pan6 la pubertate

B. ADH C. STH D. ACTH E" TSH


32- Hipersecrefia de mineralocortico izi are urmltoarele efecte, cu o excepfie: Cregterea acidit{ii urinare B. Cregterea eliminlrilor trinare de potasiu C. Reducerea elimindrilor urinare de sodiu D. Reducerea eliminlrilor urinare de ap6 E. Reducerea volumuluisangvin total

3l - Adenohipofiza secretll urmdtorii hormoni, cu excepfia: MSH

33. Alegefi principalul rol al glandelor endocrine: Reglarea activititfii musculaturii sfriate B. Reglarea activititfii glandelor exocrine C. Reglarea activititfii musculaturii scheletice D. Reglarea metabolismului celular E. Reglarea activitiifii musculahrii viscerale

34. Neurosecrefia este un proces intdlnit la nivelul:

Neurohipofizei

B. Rinichiului C. Medulosuprarenalelor D. Antrului piloric Ai duodenului E. Adenohipofizei

87

35. Nu este hormon glandulotrop:

A. ACTH B. LTH C. TSH D. FSH E. LH


36. Condro geneza de la nivelul cartilajelor de cregtere este stimulati prin somatomedine de citre:

A. Hormonii tiroidieni B. Insulina C. Hormonii gonadici D. Hormonul somatotrop E. Hormonii sexostercizi


37. Acromegalia este o boala endocrin6 caracterizatilprin cregterea exagerati a: A. Oaselor lungi

B. Marilarului C. Oaselor late D. Extremitlfilor E. Oaselor scurte


38. Prin acfiunea lui, ADH-ul determin[:

A. Cregterea elimindrilor de ap6, in special B. Concentrarea plasmei C. Sc6derea volumului sangvin D. Concentrarea urinei E. Cregterea volumului urinar
39. Pentru celulele *C" din glanda
Se gtrsesc

prin urini

tiroidl

sunt valabile urmitoarele afirmafii, cu o excepfie:

infie foliculii tiroidieni A. B. Se numesc gi celule parafoliculare

C. Nu vin in contact gu coloidul foliculilor tirodieni

D. Secretil calcitonine (CT) E. Activitatea lor de sintezi

este controlatii de TSH hipofizar

40. Formarea calculilor urinari se poate datora: A. Hiperfuncfiei tiroidiene B. Hiposecrefiei de PTH C. Hipofuncliei tiroidiene D. Hipersecrefiei de PTH E. Hipersecrefiei de calcitoninl

COMPLEMENT GRUPAT
41. Glanda pituitard: Face parte din diencefal 2. Este localizatii inapoia chiasmei optice 3. Se afln h partea posterioard adiencefalului 4. Este situatl labazaencefalului

l.

88

l. L

{2. Deficitul de insulinil nu produce:


Polifagie Dezechilibre acido-bazice Poliurie Hipoglicemie

1.

3.

43. holactina: Pncvoacl contracfia musculaturii netede a uterului gravid Este secretatil numai la persoanele de sex feminin 3. Este eliberatil ln circulafie de neurohipofizi 1. Este capabill sI previnI ovulafia

l. L

4f. Diabetul bronzat este cauzat

3. 4.

l. L

Hipersecrefia Hipersecrefia Hipersecretia Hipersecrefia

de: de gonadostimuline

de MSH de hormon tireoftop de corticofiopin[

45. Timocitele se gtrsesc in structura: Ganglionilor limfatici Amigdalelor 3. Splinei /t. Timusului

l. L

46- Alegefi glandele endocrine care secretJi hormoni ce pot avea acfiune frenatoare asupra

gonadelor:

3. Timusul 4. Paratiroidele

l. L

Epifiza Adenohipofiza

47. Alegefi afirmafiile corecte referitoare la MSR: Este inervatd simpatic de fibre preganglionare cu originea in jumltatea anterioari a coarnelor medulare laterale din regiunile Ts-Tg 2. Secretr catecolamine (80% epinefrin 6 si 20o/o norepinefrini) 3- La nivelul ei ajung fibre simpatice preganglionare provenite din marele nerv splanhnic 4- Confine netroni simpatici cu prelungiri care vin in iontact cu capilare sangvini

l'

4t. Insulina este singurul hormon:

2. 3. 4.

l.

Hipoglicemiant Glicogenogenetic Lipogenetic Anaboli zarrtproteic

49. Corticosuprarenala: Nu vine in contact cu capsula rinichiului 2- Este alcltuit[ din tei zone (gtomerulartr" fasciculati gi reticulati) 3. Nu inconjoartr comillet zntramedularl a suprarenalei 4. Sintetizeaz[ hormoni de naturl lipidicl

l.

89

50. Pot

2. 3. 4.

l.

fi cauze ale diabetului insipid: Lezarca nucleilor hipotalamici Secfionarea tijei pituitare Lezarca lobului posterior hipofizar intreruperea tractului hipotalamo-hipofizar

51. Lobul intermediar hipofizar Este format dintr-o lam6 epitelialtr aderentii de lobul posterior hipofizar 2. Anatomic, face parte din adenohipofizE Secretil un hormon care are acelaqi prectnsor ca gi ACTH-ul 4. Nu este controlat de hipotalamus

l.

3.

52. Nivelul plasmatic al acizilor gra$i liberi creqte dupd administrarea de:

2. Cortizol 3. Epinefrini 4. Glucagon

1. Norepinefrini

53. Alegefi acfiunile hormonilor tiroidieni la nivelul sistemului nervos:

2. Asigurl dezvoltarea normali a sinapselor 3. Stimuleazl procesul de mielimzare 4. Asiguri procesul de cregtere neuronali
54. Nu confin lobi: Pancreasul endocrin

l.

Stimuleazl diferenfierea neuronalI

2. Adenohipofiza 3. Corticosuprarenalele 4. Tiroida


5

l.

5. Insulina stimulebz[ lipogene za la nivelul

2. 3. 4.

1.

fesutului nervos Ficatului Mugchilor fesutului adipos

56. Extractele de epifiz6 au acfiune pe metabolismul:

2. Lipidic 3. Glucidic 4. Mineral


57. Secrefia de cortizol este:

l.

Proteic

2. Scdzutit dupl administrarea de glucocorticoizi exogeni 3. Crescutil in condifii de stres 4. Obignuit, fdrt legdtru[ cu activitatea SNC

l.

Stimulatl de ACTH

90

5t. Hormonii tiroidieni: l. Se forme azt rr:in iodarea tireoglobulinei L Sunt sintetizafi la nivelul coloidului tiroidian 3- Sunt eliberali din celulele foliculare in coloid sub acfiunea TSH hipofizar 1- Stimuleazl procesele de cregtere gi diferenfiere celulari gi tisulard
59. Glucagonul:

2. Stimuleazd secrefia gastrictr 3. Inhibe secrefia gastricl 4. Inhibe secrefia biliarn


60. Efectul vasoconstrictor al adrenalinei se exerciti la nivelul vaselor din:

l.

Stimuleazi secrefia biliard

2. Viscere 3. Mucoase 4. Mugchi

l.

Piele

9l

nAspuNSURr:
COMPLEMENT SIMPLU
C (pg.56,57) 2. C (pe.57) 3. E (pg.se) 4. D (pg.s8) 5. A (pg.Sa,57,59) 6. E (pe.56) 7. D (pg.56,85) 8. C (pg.s6) 9. D (pg.58,60) 10. B (pe.56) I l. B (pe.se) 12. B (pe.58) 13. C (pe.60) 14. C (pg.54,55) ls. A (pe.54) 16. C (pe.54) 17. B (pe.se) 18. C (pe.60) le. B (pe.56) 20. E (pg.58) 2r.D (pe.57) 22.8 (pe.60) 23. C (pe.se) 24.D (pe.ss) 2s.D (pe.56) 26.8 (pe.s4) 27. A (pe.se) 28. C (pe.s8) 2e.E (pe.55) 30. A (pe.60) 31. B (pg.54,55) 32.8 (pe.56) 33. D (pe.54) 34. C @9.54,57) 35. B (pg.54,55) 36. D (pe.54) 37. C (pg.55) 38. D (pg.55) 39. E (pg.58,59) 40. D (pe.se)

l.

COMPLEMENT GRUPAT 41. C (pe.s4) 42.D (pe.60) 43.D (pe.s5) 44.D (pe.ss) 4s.E (pe.60) 46. A (pg.55,60)
47.

A @9.57,36)

48. 4e. 50. 51.

B (pe.se) C (pe.56) E (pg.54,56) A (pg.54,55) 52.8 (pg.57,60) 53. E (pe.58) 54. B (pg.54,56,58,59) 55. C (pe.se) 56. E (pe.60) 57. A (pe.57) 58. C (pe.58) se. B (pe.60) 60. A (pe.57)

92

SISTEMUL OSTEO-MUSCTJLAR
Asist. Univ. Dr. Dan State

COMPLEMENT UNIC:

Al5 ani
B.l8 ani
C20 ani

l.Cartilajele de crestere raman cartilaginoase pana in jurul varstei de:

D.l9 ani
E"22 aru

ZDin categoria oaselor lungi face parte: Afibula


Bscapula C.coxalul D.frontalul E parietalul
3-Dintre oasele late fac parte urmatoarele,cu exceptia:

Ascapula Bsternul
C.coxal D.occipitalul E"carpiene

4-Dinte oasele nepereche ale neurocraniului face parte: Alacrimalul B.parietalul


C.temporalul D.mandibula E frontalul
S.Osul sacru prezinta urmatoarele caracteristici,cu exceptia: Aeste un os median B.este un os nepereche C^are forma triunghiulara D.este asr;zat cubaza,in sus E.varfrrl sau se uneste cu varfrrl coccisului

6Apendicele xifoid ramane cartilaginos aproximativ pana la: Apubertate B.20 ani C.25 ani D.40 ani E.65 ani
93

T.Centura scapulara este formata din: A.clavicula si omoplat B.clavicula si humerus C.humerus si omoplat D.clavicula,omoplat si humerus E.humerus. 8.La formarea scheletului mainii iau parte un numar de oase carpiene egal cu: A.5 B.6

c.7
D.8

E.l0
g.Scheletul coapsei este format din:

A.tibie B.femur C.fibula


D.humerus E.coxal
1O.La formarea scheletului

piciorului iau parte un numar de oase tarsiene egal cu:

4.7
8.8 c.10

D.l4
8.5
I l.Osul contine apa in procent de:

A.30%
C.25o/o

8.20%
D.80% E.5A%

'|

l2.Despre sinartroze este falsa urmatoarea afirmatie: A.sunt articulatii fixe B.prezinta un grad variabil de mobilitate C.nu poseda cavitate articulara D.la nivelul lor se executa miscari foarte reduse E.in cazul sindesmozelot infie oasele care se articuleazase interpune tesut fibros

l3.Dintre elementele strucfinale ale arfrodiilor nu face parte: A.maticea organi ca a osului B.capsula articulara C. cavitatea articulara D.membrana sinoviala
E.

ligamentele articulare

94

l4.Dintre muschii de forma circulara face parte: AMuschiul biceps Bmuschiul ficeps Cmuschiul tapez
D.dreptul abdominal Eorbicularul buzelor

l5-Tecile fine de tesut conjunctiv care invelesc fiecare fibra musculara poarta denumirea de: Aepimisium B.perimisium
C.endomisium D.teaca fibroasa Eteaca contractila

l6.principalul muschi al umarului este: Abicepsul B.deltoidul


C.tricepsul D.brahialul E coracobrahialul
17 .r-anivelul bratului,posterior,se gaseste urmatorul muschi Apnonator al mainii B.extensor al antebratului
:

C.biceps D.triceps. Ecoracobrahial

It.Cel mai lung muschi al corpupui este: A^adductorul lung \ B.dreptul C.croitorul D.cvadricepsul E-adductorul mare

medial

l9.Sub muschiul croitor se gaseste:

Aticepsul
B.cvadricepsul C.bicepsul D,adductorul Enici unul 20.In partea mediala a coapsei nu se afla:

Aadductorul mare
B.adductorul scurt C-adductorul lung

D.qoitorul Enici unul

95

2l.ln loja laterala a gambei se afla:


A.muschii peronieri B.extensorii degetelor C.muschiul gastrocnemian D.muschiul solear E.Tricepsul sural 22.Muschii scheletici rcprezintaurmatorul procent din masa organismului: A.50%

8.60% c.80% D.40%


E.450/o

molecul ara a contractilitatii este repre zentata de : A.sarcomer


23 .Baza

B.membranaZ
C.proteinele contacti le D.filamentul de miozina E.calciu
Z4.Dupa denervare,tonusul muschilor scheletici
:

A.scade B.creste C.ramane constant D.dispare E.nici o afirmatie corecta

25.Activitatea electrica a unui muschi poate fi inregishata,obtinandu se: \ A.o B.tetanos C.elecftomiograma D.un potential de actiune propagat cu o vitezade 30m/s E.nici o afirmatie corecta

secusa

Zfi.Drxatatotala a secusei este de: A.0,1 secunde 8.0,2 secunde C.0,3 secunde D.0,4 secunde E.0,5 secunde
2T.Llntetanos complet se poate obtine prin aplicarea stimulilor cu o frecventa de: A.l0/secunda B.lO-S0/secunda C.50-10O/secunda D.500/secunda E.5-1O/secunda

96

28.In energie calorica se fransfonna un procent din energia chimica egal cu: A.30% 8.70%

c.50%
D.20% 8.80%
29.Faza,de contractie a unei secuse musculare drxeazain medie:
sec

40,01

8.0,02 sec C.0,04 sec D.0,05 sec E.nici o afirmatie corecta


30.Tetanosul incomplet se poate obtine prin aplicarea stimulilor cu o frecventa: Acrescuta Bmedie C.de 10-20 stimulilsecunda D.de 50- I 00 stimulilsecunda E.l-10 stimulilsecunda

Afibrele elastice din perimisium


B.fibrele conjunctive din muschi C.fibrele elastice din muschi D.sarcomer E"nici un raspuns corect

3l.Baza anatomica a elasticitatii muschilor este reprezentata de:

32.Reprezinta o contractie izomefrica:

Afrisonul
B.sistola cardiaca C.sustinerea posturii cdrpului D.conhactia obtinuta in urma reflexului miotatic E.nici un raspuns corect 33.Necesitatile energetice ale metabolismului muscular sunt satisfacute in cea mai mare parte rcrob dupa : Aprimele 5 minute B.primele 2 minute C.primul minut D.primele l0 minute E.pri4ele 45-secunde

jurul articulatiei soldului Aadductori


34.In B.coapsei

se gasiesc

muschii:

C.fesieri D.maseteri E.peronieri

97

3 S.Amplitudinea secusei vanazaproportional cu: A.grosimea muschiului B. lunguimea muschiului C.intensitatea stimulului aplicat D.durata stimulului aplicat E.nici o afirmatie corecta

36.In timpul contractiei izotonice: A.v ariaza lungimea si tensiunea rnuschiului B.lungimea ratnane constanta,tensiunea muschiului vattaza C.tensiunea muschiului creste mult D.raman constante atat tensiunea cat si lungimea muschiului E.nici o afirmatie corecta

37.Dinfie muschii anterolaterali ai aMomenului face parte: A.m piramidal B.deltoidul C.m. romboid D.m.ftapez E.m.pectoral mare
38.Are forma de cupola: A.m. biceps B.diafragma C.dreptul abdominal D.toti E.nici unul

39.Dinfre substantele toxice pahrnse in organism,si pe care oasele le retin,nu face parte: A.Hg

B.Pb

C.Ca D.F E.nici o varianta corecta 40.Osul contine reziduu uscat in procent de:

A.20%
B30o/o

c.80% D.40%
E.100/o

COMPLEMENT GRUPAT
41.Dupa originea lor,oasele se pot imparti in: l.oase de membrtura 2.oase lungi 3.oase de cartilaj 4.oase scurte

98

42.Dinfte oasele late face parte: l.parietalul 2.fibula 3.coxalul


4.rrlna

43.Osificarea encondrala da nastere: l.oaselor scurte Zmselo r bazni craniului 3.oaselor oaselor membrelor 4.oaselor boltii cutiei craniene

4{.Dintre oasele nepereche ale viscerocraniului nu face parte: l.vomerul Zlacrimalul 3mandibula 4maxilarul
45.Despre osul sacru este adevarat ca: l -yarfrrl sau,indreptat in sus,se uneste cu bazacoccisului 2-pr,ovine din sudarea celor 5 vertebre coccigiene

3.ue forma triunghiulara cu baza,in jos


4.este un os pereche

46.Despre coloana vertebrala este adevarata afirmatia:

l.cuprinde 7 regiuni 2-prima vertebra cervicala se numeste axis 3.cifiozele sunt intalnite la nivel cervical 4scoliozele sunt ctnburi in plan frontal
4T.Perechile XI si l-nu au cartilaj 2-se numesc false 3.nu ajung la

XII

de coaste:

stern

4.se articvleazacu sternul

prin intermediul cartilajului coastei X

4t.Despre scapula este falsa afirmatia: l.este un os lat 2*ue forma triunghiulara 3.se articuleaza lateral cu humerusul 4.este asezata cu baza in jos

4g.Amfiartozele pot avea suprafete articulare: l.usor concave


2.usor convexe 3.plane 4.neregulate

99

50.Dinfie muschii fusiformi nu face parte: l.bicepsul 2.muschiul piramidal al abdomenului 3.tricepsul 4.diafragma
5

nivelul bratului,anterior,se ldeltoid


I La
.

afl a

urmatorii muschi

2.brahial 3.triceps 4.biceps bratrial

Sl.Inpartea mediala a coapsei gasim urmatorii muschi: l.adductor mare 2.croitor 3.adductor scurt 4.fesieri
53.In loja laterala a gambei se afla muschii: l.solear 2.triceps stral 3.gastrocnemian 4.tibial posterior 54.In planul profuird al lojei posterioare a gambei nu se afla: I .muschiul gastrocnemian 2.muschiul solear 3.muschiul triceps sural 4.muschiul tibial posterior

56.Secusa musculara are urmatoarele componente: l.fan de latenta

2.fazade contactie 3.faza de relaxare 4.faza izometrica


57.In legatura cu manifestarile termice ale contractiei musculare este adevarat ca: l.randamentul confiactiei masei musculare este de 3A% 2.manifestarile termice se datoreaza fenomenelor termice din fibra musculara 3.70% din energia chimica se transforma in energie calorica 4.nici o afirmatie corecta

r00

St.Despre tonusul muscular se poate afirma ca: l.dupa denervare tonusul muschilor scheletici scade 2.nu este de nafura reflexa 3.dupa denervare tonusul muschilor scheletici creste 4.dupa deneryare tonusul muschilor scheletici dispare

59.Dinhe substantele toxice patunse in organism,si pe care oasele le retin,nu face parte: l-Hg
2.Ca 3.Pb

4.colagenul
60.Despre coloana vertebrala sunt adevarate afirmatiile: l.prezinta 8 vertebre cervicale

2.prennta 4 vertebre lombare 3.prezinta 4 vertebre sacrale 4.prezint a 12 vertebre toracale

l0l

RASPUNSURI:

COMPLEMENT SIMPLU l.C (pag.63) 2.A (pag.63) 3.8 (pag.63) 4.E Qns.6a)
5.E (pae.64) 6.D (pag.65) 7.A (pag.65) 8.D (pag.6s) 9.B (pag.65) 10.A (pag.65) I 1.8 (pag.66)

COMPLEMENT GRUPAT 41.8 (pag.63) 42.8 (pag.63) 43.A (pag.63)


44.C (pae.6a) 4s.E (pag.6a) 46.D (pag.65) 47 .B (pag.65) 48.A (pag.65) 49.8 (pas.67) 50.C (pag.68) 5l .C(pag.68) sz.B (pag.69) 53. E (pag.70) s4.A (pag.70) 5s.D (pae.70-7t) s6.A (pag.7l) s7.B (pag.7l) s8.D (pag.70) s9.B (pag.66) 60.D (pag.65)

t2.B $ns.67) l3.A (pas.67) t4.E (pag.68)


l s.C (pag.68)

16.8 (pag.68) t7.D (pag.68-69) l8.C (pag.69) l9.B (pag.69) 20.D (pag.69) 2t.A (pag.70) 22.D (pag.70) 23.C (pag.70) 24.D (pag.70) 2s.C (pae.71) 26.A (pag.7l) 27.C (pae.7l) 28.B (pag.7l) 29.C (pag.7l) 30.C (pag.7l)

3l.A

(pag.70)

32.C @ag.70-7t)

33.8 (pag.7l) 34.C (pag.69-70) 3s.C (pae.7l) 36.8 (pag.70-71) 37.A (pag.68-69) 38. B (pag.68) 39.C (pag.66) 40.C (pag.66)

102

NSTDMUL OSTEO-MUSCULAR 2

fd

Lucr. Dr. Coman Laurenfiu

COMPLEMENT UNIC:

lProcesul de osteogen ezt constd in A.Blocarea activitiifii centrelor de osificare primitivi B. Transformarea fesutului cartilaginos al embrionului in fesut osos al adultului C. P6trulderea capilarelor epifizare in cavitatea medular6 D. Transformarea fesutului osos compact in fesut osos spongios E. Trecerea de Ia osificarea desmali la osifi careaencondrale

&ifrcarca
C

E Crcgterea oaselor scrnte gi oaselor bazei craniului


Cregterea oaselor

desmald realizeazd : A- Crcgterea oaselor membrel or

bollii cutiei craniene

D. Cregerea in lungime a osului E.Der{o\\areacarti\aiu\ui{iatrzo-epitrzar


3. Osificarea encondraltr realize azil : A. Cregterea oaselor bollii cutiei craniene B. Cregterea oasielor membrelor C. Cregterea claviculei gi a mandibulei D. Cregterea in grosime a oaselor lungr E. Cregterea cavitlifii medulare osoase
4.

Neuocraniul addpostegte A. Encefalul B. Mtrduva spinlrii

C. Sistemul nervos somatic

D. Sistemul nervos central E. Nici un rdsprurs correct


5-

Viscerocraniul confine segmentele periferice ale analizatorilor A. Auditiv B. Vestibular C. Acustico-vestibular D. Cutanat E. Nici un raspuns correct

6. viscerocraniul confine segmentele

iniliale ale aparatelor

A. Cardiac B. Vascular
C. Respirator D. Endocrin E. Toate raspunsurile sunt corecte

103

7. Oasele pereche ale neurocraniului sunt A. CometuI nazal inferior

B. Occipitalul C. Malarul D. Maxila E. Temporalul


8. Oasele nepereche ale neurocraniului sunt
:

A. Parietalul B. Palatinul C. Vomerul D. Ma,xila E. Etmoidul


9. Neurocraniul este format din A. 8 oase B. 6 oase
:

C.6-8oase
D.7

- 8 oase
liungi predomin[
:

E. 4 oase pereche gi 3 oase nepereche


10. La oasele

A. L{imea B. Ldfimea gI lungimea C. Initlimea gI ldlimea D. Lungimea E. Nici una din cele de mai sus
I

l.

Coloana vertebrali are un num[r de vertebre egal cu

A.33 -34 8.32 -34 D.30 -34 E. 3t -34


12. Specificafi num[rul corect de vertebre
:

c.30 -32

A.7 cervicale 8.4-5lombare C.4-5sacrate D.4-5coccigiene


E. Toate raspunsurile sunt corecte
13. Vertebrele

diferitelor regiruri sunt in numtrr de :

A. l0

8.4-5lombare
C. 4 -5 sacrate

- 12 toracale

D.4-5coccigiene
E. Toate raspunsurile sunt corecte.

104

14. Vertebrele au urmtrtoarele caractere cu o excepfie

A. Sunt dispuse una deasupra dteia


B. Nu sunt dispuse metameric C. Se impart dup6 regiunile clrora le aparfin D. Prezintil 5 regiuni E. Formeazd coloana vertebrall
15. Vertebra este formatlt

din

A. Arc vertebral situat in partea ventrali B. Corp vertebral situat in partea dorsali C. Garntr vertebralI situatit lateral D. Arc vertebral situate in partea dorsali E. Corp vertebral situat posterior
16.

Curbwile sagitale ale coloanei vertebrale au urmltoarele caractere : A. Sunt patologice B. Scad rezistenla coloanei vertebrale

Cresc elasticitatea coloanei vertebrale

D. Sunt localizate la nivel cenrical, lombar gi toracal


E. Toate raspunsurile sunt corecte
17. Curburile sagitale ale coloanei vertebrale : A. Sunt in num[r de trei B. Cea cervicalil are convexitatea posterior C. Cea toracali are convexitatea anterior

D. Cea lombarl are concavitatea posterior E. Toate rtrspunsurile sunt corecte

It

Din cele 12 perechi de coaste se unesc cu sternul A. Primele l0 perechi


B. Primele 8 perechi C. Ultimele 7 perechi D. Ultimele l0 perechi E. Ultimele 8 perechi

19. Sternul are urmdtoarele

prpprietiifl

A. Este un os lung B. Este un os scurt C. Este situate /e linia mediantr a toracelui D. Este situate in partea posterioar[ a toracelui E. Nici un raspurur nu este correct
A). Sternul se articuleaz[ cu : A. Ultimele 2 coaste B. Omoplatul C. Humerusul D. Extemitatea externi a claviculelor E. Nici un rdspuns correct

l0s

21. Scheletul miinii este format din A. 5 carpiene B. 8 metacarpiene C. 12 falange D. 8 tarsiene E. 8 carpiene

22.La formarea bazinului particip[ A. Femurul

B. Coloana vertebrali lombard C. Sacrul D. Nici un rispuns correct E. Sunt corecte numai rlspunsurile 2 gi 3
23. Scheletul piciorului este format din A. 8 oase tarsiene B. 5 oase tarsiene C. 8 oase metatarsiene D. 12 falange E. 7 oase tarsiene
:

24. Oasele au urmdtoarele roluri: A. inhefin echilibrul acido - bazic B. Reprezintlelementul activ al aparatului locomotor C. GenercazAo parte din elementele figurate D. Reprezinthun depozit de proteine al organismului E. Intervin in apfuarea organismului prin producerea de anticorpi 25. Dinte rolurile fesutului osos enumerate mai jos una nu este real[ A. Menfine echilibrul acido - basic B. Menfine echilibrul fosfo - calcic C. Produce elemente figurate D. Este un depozit de sdruri minerale B. Este un depozit de calciu 26. Care dintre urmitoarele afirmafii despre sinartroze nu este reali A. Sunt articulafii fixe B. Nu posed[ activitate articularl C. in aceste articulafii se executll migclri ample D. Sunt articulafii imobile E. Se pot osifica cu vdrsta
:

27. Care dintre urm[toarele elemente stnrcturale aparfin anrodiilor A. Capsula articularl B. Membrana sinovialtr C. Cavitatea articularl D. Ligamentele articulare E. Toate elementele de mai sus

106

2t. Mugchii mimicii : A. Au rol in determinarea expresiilor fefei B. Sunt numai constrictori ai orficiilor C. Sunt numai dilatatori ai orificiilor D. Sunt mugchi netezi E. Nici un raspuns correct
29.

Mqchii masticatori
A. Frontal

sunt reprezentafl prin

B. Parietal C. Hioidieni D. Temporo - parietali E. Maseter


30. Dinhe muqchii gdtului fac parte
:

A. Maseterul B. Frontalul
C. Sternocleidomastoidianul D. Temporalul E. Nici un raspuns correct
31. Fibrele musculare se inseri pe oase prin
:

A. Sarcolemi
B. Endomissium C. Septuri D. Tendoane E. Epimissium
32- Mugchii striafl reprezintil procentual,

4.35 % 8.45 % c.25 % D.40%


E.30 o/o

in ralnst cu greutatea corpului

33. Proprietitlile mugchilor scheletici sunt urmtrtoarele cu o excepfie

A. Excitabilitatea B. Contractilitatea
C. D. Elasticitatea E. Extensibilitatea

Plasticitatea

3d. Care dinbe urmiltoarele elemente reprezintll

bananatomicl

conhactilitefii musculare

A. Proteinele conffactile
B. Sarcolema C. Sarcomerul D. Filamentele de actin[ E. Filamentele de miozinl

rc7

35. Precizali caf,e dintre urmdtoarele reprezinthbazamolecularl a contractilifiifii musculare

A. Ribozomii B. Mitocondriile C. Aparatul Golgi D. Proteinele contractile


E. Sarcomerul 36. Sarcomerul se caractenzeazdprin urmdtoarele cu o excefie A. Este unitatea morfo-funcfionald a miofibrilei B. Confine filamente de actini 9i de miozind C. Se scurteazl in contracfie D. Este delimitat de doui bewiZ E. Confine doul benzi H
37 . Toate
:

confiacfiile muqchilor din organism sturt tetanosuri gi nu secuse deoarece

A. Perioada de laten{6 a secuselor este prea mare B. Comanda voluntari se transmite la mugchi prin impulsuri cu frecvenftr mare C. Perioada de relar<are a fibrlor musculare este scurtd D. Frecvenfa stimulilor nu poate fi prea micd E. NumEnrl de fibre musculare antrenate in contracfie este limitat
38. Confiacfia izometricd a mugchiului striat consttr in : A. Sctutarea mugchiului B. Tensiunea in mugchi rimdne constantd C. Nu se efectueazi lucru mecanic extern D. Se produce pufini cildtni E. Se produc numeroase secuse cu o perioadi de latenfi mare

39. Potenfialul de acfiune al mugchiului striat


vitezd de

se

propagl in lungul fibrei musculare cu o

A. 0,05 mlsec B. 0,10 m/sec


C. 30 m/sec D. Proporfional cu frecvenfa stimulilor E. 40 - 80 m/sec 40. Secusa muscularl : A. Are dou[ faze:,latenfl gI relaxare B. Durata totali la mugchiul striat este de I min. C. Dac[ stimularea scade se fiansform[ in tetanos. D. Poate fi izometricl sau izotonicl E. Amplitudinea ei variazi invers propodional cu intensitatea stimulului aplicat

COMPLEMENT GRUPAT

l.

Netrocraniul confine

2. Cerebelul 3. Tnrnchiul cerebral 4. Glanda hipofiz[


r08

l.

Emisferele cerebrale

Viscerocraniul prezintL caracteristicile urmtrtoare : 1. Formeazl oasele felei 2. Confine segmental periferic al unor analizatori 3. Confine segmentele initiale ale aparatelor respirator gi digestiv 4. Este alcituit din 8 oase
Oasele perechi ale viscerocraniului sunt

2. 3. 4.

l.

Manilare Vomerul Zigomatice Mandibula

Despre coloana vertebrali se poate afirma : 1. Este formati din 33 - 34 de veretebre 2. Vertebrele sunt dispuse metameric 3. Este segmental axial al tnnchiului

4.

Confine mdduva spindrii


:

Scheletul mdinii confine urm[toarele oase 8 falange 2. 5 metacarpiene 3. l4 tarsiene 4. 8 carpiene

l.

Care dintre urmtrtoarele caracteristici ale coastelor sunt adevtrrate

2. Primele 7 perechi se articul@zddirect cu sternul 3. Sunt in numlr de 14 perechi 4. Se articuleazlpoterior cu coloana vertebraltr
Care din urmitoarele funcfii aparfin oaselor : Menfinerea echilibrului acido - basic

l.

Se articuleazl,posterior cu sternul

2. Menfinerea echilibrului fosfo - calcic 3. Menfinerea echilibrului hidro - electrolitic 4. Realizarea migcirilor, acfionflnd ca pdrghii

l.

Cartilajele articulare pot avea una sau mai multe caracteristici Iau nagtere din cartilajele de cregtere 2. Acoperl epifizele 3. Srurt acoperite de periost 4. Sunt cartilaje hyaline

l.

Osificarea desmalI

Asigrrl cregterea in lungime a oaselor lungi 2. DI naqtere oaselor membrelor 3. D[ nagtere oaselor bollii cutiei craniene

l.

pe sqrma periostului

4.

Asiguri deryoltarea bazinului osos

109

10. Manifesttrrile termice ale contracfiei musculare se caractenzeazfprin

2. 3. 4.

l.

Produc o cantitate mare de cilduri Sunt datorate fenomenelor biochimice din fibra musculari 70% din energia chimic[ din mupchi se hansformi in c6ldurd in repaus nu se produce c6ldtn6

I 1. Secusa este : O contracfie musculard simpld 2. Are o fazdde contracfie qI una de rela<are 3. este precedati de o perioadi de latenfi 4. Poate fi izometrici sau izotonici

l.

12. Conftacfia musculari este consecinfa

2. 3. 4.

1. SctrtErii

tendoanelor Scurtiirii sarcomerelor Contracfiei filamentelor de actintr pi de miozini Alunectrrii filamentelor de actini printre cele de miozinl
:

13. Loja posterioari a gambei confine mugchi care au urmdtoarele acfiuni

2. 3. 4.

l.

Produc extensia piciorului Produc extensia degetelor Joactr un rol determinant in actul mersului Produc extensia gambei pe coapsi
:

14. Contractilitatea

2. Reprezintif capacitatea de a dezvolta tensiune inile capetele sale 3. Sebazeazipe existenfa sarcomerului ca unitate anatomicl 4. Se bazeaz[ pe existenfa proteinelor contractile ca bazLmolecular
15.

l.

Este proprietatea specifici numai mugchiului

in stnrctura fibrei musculare intrtr

2. 3. 4.

l.

Sarcolema

Miofibrilele
Sarcoplasma Capsula periferictr
:

16. Excitabilitatea fibrelor musculare este consecinfa

2. 3. 4.
17.

l.

Permeabilititfii selective Conductanfei ionice Pompelor ionice Polariztrrii electrice membranare

MembranaZ:

2. 3. 4.

l.

Traverseazi sarcoplasma tuturor miofibrilelor Este situatil in mijlocul discului intunecat Se inseril pe partea externi a sarcolemei fibrei musculare solidarizeaziltoate miofibrilele in timpul confiacfiei

ll0

It. Metabolismul muscular este :

l. Anaerob in primele 45 - 90 de secunde ale unui efort moderat 2. Aerob la inceputul unui efort intens 3. Duptr primele cca2 min de effon metabolismul devine aerob 4. Duptr cca I o16 de la efort devine din nou anaerob l.
tetanici este : Este contracfia musculari normal[ in organism Este rezultatul aplic[rii unui stimul repetitiv, la intervale mici gi regulate Se inscrie pe miograml printr-un platou Este rezultatul aplicirii unui stimul mic electric pe nervul motor

19. Contracfia

2. 3. 4.

?fi.Fazade latenftr a secusei musculare : Are o drnatil specifici fiec[rui tip de mugchi 2. Precede fazade contracfie 3. Dureazl0,01 sec 4. Acum are loc manifestarea eletrictr a confiacfiei.

l.

lll

nASpUNSURI:
COMPLEMENT UNIC: COMPLEMENT GRUPAT:

2.C 3.C 4.B


7. C 8.E 9.E
10.

l.B

1.E 2.A
3.B 4.E 5.C 6.C
7.
C

5.A 6,D
A A

9.8

8.C
10. A 11. E 12. c 13. B

ll.

12.D
13. A 14. B 15. A 16. D

t4. t6. t7.

E E E

15. A

t7.B
D D 20.D
18. 19.

18. B 19. A 20. E

2t. A
22. C

23.8 24.8
25" C

26.E
27. C 28. A 29. C 30. E 31. D

32.D
33. 34. 35. 36.
C C

D
E

37.8
38. C

39. C 40. D

tt2

SISTEMUL DIGESTIV

Asist. Univ. Dr. Bogdan Diaconescu

COMPLEMENT SIMPLU:

l. Electoldii

care se gisesc in

salivi in concentrafie mai micl decdtiin plasma sangvin[ sunt

umtrtorii, cu excepfia:

A. C** B. KC. CID. Na* E. Mg'*


2
Despre pepsinogen se poate afirma c6:

A. Scindeazi proteinele in aminoacizi B. Este inactivat in contact cu pepsina


C. Este o enzimd proteoliticl activi in mediu alcalin (pH optim D. Se activeazi numai in contact cu HCI E. liltiazeprocesul de digestie in general
3. Pentru colon urmatoarele

1,8-3,5)

afirmafii sunt corecte cu excepfia:

A. Prezrntafibre musculare circulare B. Prezinta fibre musculare longitudinale C. Prezinta fibre musculare oblice D. Prezinta haustre E. Prezinta tenii
a

4. Urmatoarele afirmatii despre hpaza gastricd sunt corecte: A. Este o enzim[ cu activitate extrem de intensl

B. Hidrolizeaz[ emulsiile lipidice C. Este prezenti numai la sugar D. Stimuleaz[ lipogeneza E. Hidrolize azL gelatina
5. HCI are urmatoarele efecte: A. Secrefia sa este intribatil de secretinl gi

gastrini

B. Este necesar pent r digestia lipidelor C. Reduce Fe2* absorbabil D. Secrefia sa este stimulatil de acetilcolinl E. Reduce Fe3* absorbabil
6. Tubul digestiv este format din urmatoarele, cu excepfia
:

A. Ileon B. Pancreas C. Cavitatea bucali D. Orofaringele E. Colon sigmoid

ll3

7. Urmatoarele roluri ale salivei sunt corecte cu excepfia

A. Are rol bactericid B. Intervine in menfinerea echilibrului hidroelecfiolitic C. Intervine in digestia amidonului crud D. Lubrifiazi alimentele E. Excreta metale grele
8. Sunt enzime secretate de stomac urmltoarele cu excepfia A. Lipazagashicd B. Labfermentul C. Mucusul gastric D. Pepsinogenul E. Gelatinaza
:

g.Lanivelul stomacului au loc urmatoarele: A. Absorbfia tuturor aminoacizilor, fiind sediul principal de absorblie B. Absorblia substantelor solubile in glucide pi glicerini C. Absorbtia doar a Na* in cantit6fi mici D. Absorfia unor substanfe foarte solubile in lipide, etanol gi api E. Nu se absorbe glucoza.
10. Pepsinogenul:

A. Este secretat sub forma activl B. Este activat numai in contact cu HCI
C. D. E.
I

Scindeazi proteinele in aminoacizi.


Poate fi activat gi de pepsina anterior formatii Este activ in mediu alcalin (pH 1,8-3,5)

l.

Celulele oxintice: A. Secretil o hpoproteinl necesard pentru absorfia intestinald a vitaminei Brz B. Secreta o glicoproteintr necesar[ pentru absorfia intestinali a vitaminei Bo C. Sunt localizate in regiune antrall D. Sunt celule G E. Secreti mucus

12. Urmatoarele sunt glande anexe ale tubului digestive: A. Glanda submandibulari

B. Timusul , C. Glandele suprarenale D. Glanda pineali E. Hipofiza

13. Timpul faringian al deglutifiei: A. Are ca rezultat prevenirea refluxului gasto-esofagian B. Este un timp voluntar C. Poate fi oprit ln mod obignuit D. Prezintl conhacfii faringiene automate E. Constil in impingerea alimentelor spre faringe.

il4

t4. Forfa confiacfiilor gastrice este controlat[ de: A. Gastrini B. Acetilcolinesteraz[ C. Labferment D. Ph E. Pepsini
15. Secrefia

HCI este influenfatii de:

A. Gastrini care inhib[ secrefia B. Nernoni ai sistemului nervos enteric


C. Acetilcolini care inhibl secrefia D. Secretini care inhibe secrefia

E.

Somatostatin[ care stimuleaz[ secrefia

16. Urmatoarele

A. Are ca forma activ[ pepsinogenul B. Actioneazi in mediu acid, la un ph optim intre 1,8-3, 5
C. D.

afirmatii legate de pepsinr sunt corecte, cu excepfia:

E.
17

Se active azdin prezen[aHcl Se activeazi numai in contact cu pepsina anterior formatd

Scindeazaproteinele

Lanivelul stomacului are loc absorfia urmatoarelor substante, cu excepfia: A. Acizi gra$i B. Glucozi C. Aminoacizi

D. Na* E. K-

It.

Secrefia patcreatici confine:

A. Amilaze B. Lipaze C. Proteaze D. Inhibitorul tripsinei E. Toate variantele de mai sus.


19.

in compozilia bilei inft[ urmatoarele, cu excepfia

A. Colesterol B. Glicerina \ C. Electrolili D. Lecitini E. Pigmenfi biliari


20. Evacuarea secrefiei biliare se

realizeazdpin:

A. Stimulareasimpaticd B. Mecanisme newoase gi umorale


C. Contracfie sfincterientr D. Conhacfiei musculahrii vezicale E. Mecanisme stict nervoase.
independent de alte mecanisme

115

21. Secretia biliard este: A. Secretattl in cantitate de 1200-1 500 mUzi B. Secretat[ in timpul perioadelor interdigestive C. Realizatd de c6tre hepatocite gi celule ductale D. Necesard pentru digestia gi absorfia tuttnor alimentelor E. Necesari pentru excrefia unor substanfe solubile in api, precum bilirubina 22. Sarurile biliare: A. Au rol de a inhiba motilitatea intestinalE B. Scad absodia monogliceridelor C. Au rol bacteriostatic D. Au in componenf[ enzime gi pigmenfi biliari E. Sunt liposolubile. 23. Bila confine urmatoarele enzime: A. Colecistokinina B. Amilaza C. Gelatinaza D. Peptidaze E. Nu confine enzime 24. Sucul gastric actioneaztr asupra: A. Lipidelor neemulsionate B. Tuturor proteinelor ingerate C. Lactozei. D. Gelatinei E. Maltozei
a

25. Aporhrl de glucide este de:

A. 500-1200 glzi B. 25-160 glzi


C. D.

E.

0.5- 0,7 elkecolp 60-80% din dieta 50-60% din dieta

26. Glucidele majore ale dietei sunt reprezentate de:

A. Taharaza
B. Lipaza , C. Lactoza D. Maltoza E. Monozaharide
2T.Dietazilnic[ proteic[ a adultului A. 0,5-0,7 g lkgco{p
este de:

B. I elkgcorp E.
10 e

C. 3elkgcorp D. 5elkgcorp
/ kg corp

ll6

@" Sunt vitamine liposolubile, cu excepfia:

Vitamina B. Vitamina C. Vitamina D. Vitamina E" Vitamina

A
C

D E

K
secretii urmitoarele, cu excepfia
:

a'- Glandele oxintice

B. C. D. E- Gastrini

Factor intrinsec HCI Mucus Pepsinogen

il-

urmatoarele sunt dizaharidaze intestinale, cu excepfia Glucuronidaza B. lzomaltaza C. Lactaza D. Maltaza E" Taharaza

$iM"-

tabfermentul ac[ioneazl in prezenfa ionilor de :

C**

c.r
@-

B.

Fe2*

D. If E" Na*

,
se absoarbe

AA

calciul

din intestin cu ajutorul vitaminei

c.E

B.D D.K
de mai sus;

E. Nici una din variantele

@- Lhmntoarea vitamind stimuleazl absorblia

fierului :

B. C. D. E.

Factorul intrinsec Vitamina \ Vitamina Bl2 Vitamina C Vitamina K

3f

A Na*
B.

in colon se secreti
Fe3*

c- Mg'*

D.r

E. C**

tt7

35. Care din urmatoarele afirmafii legate despre proteine sunt corecte: A. Existia sisteme de transport Na-independente cu rol in absorfia aminoacizilor B. Exista sisteme de transport Na-independente cu rol in absorfia dipeptidelor C. Exista sisteme de transport Na-dependente cu rol in absorfia tripeptidelor D. Se absorb ca polipeptide E. Se absorb aproximativ 50-600/o dintotalul proteinelo ingerate.
36.

Lanivelul intestinului subtire apa:

A. Se absorbe activ in componenfa chilomicronilor B. Se absoarbe activ prin gradient osmotic C. Se absoarbe activ D. Se absoarbe ca unnare a gradientului osmotic creat de absorfia electolililor E. Nu se absoarbe
37. Vitaminele hidrosolubile se absorb: A. In componenta miceliilor

B. Prin gradient osmotic in intestinul sublire proximal C. Prin hansport facilitat Na-Independent D. In intestinul sublire proximal E. Vitamina C stimuleazaabsortia lor.
38. Urmatoarele afirmafii despre lipide sunt corecte: A. Se absorb prin difuziune pasivI B. Se absorb independent de sdnrile biliare C. Se absorb prin tansport activ Na-dependent

D. E.

Dieta normali zilnic[ vanazdintre 250-800 glzi Inainte de a fi digGate lipidele hebuie transformate in picaturi cu diametrul l0-50lrm.

39. Fierul se absoarbe: A. Numai in jejun B. Fe2* se absoarbe mai usor decat Fe3* C. Vitamina C inhib[ absortia fierului D. Fe2* nu se absoarbe. E. Numai in ileon 40. Aminoacizii se absorb prin mecanism: A. Activ cuplat cu Fe2* B. De pinocitozd r C. Activ cuplat cu Na* D. Pasiv E. Nici rurul de mai sus.

COMPLEMENT GRUPAT: 41. Urmatoarele celule pot secreta mucun: l. Celule speciale aflate in epiteliul intestinal 2. Celule speciale aflate in criptele Lieberkiihn

3. Glandele Brururer 4. Celulele pilorice.

118

4Z.Enzime proteolitice se gisesc in: Sucul gastric 2. Sucul intestinal 3. Sucul pancreatic

l.

4. Bila

43. La

nivel intestinal dinte urmatoarele substante l. Toti electrolitii 2. Lipidele 3. Aminoacizii 4. Apa

se absorb pasiv

U.

Prin substanfele con{inute, saliva are urmatoarele roluri in digestie: Bactericid 2. Inlesnegte masticafia 3. Incepe digestia amidonului preparat 4. Favorizeazl vorbirea

l.

45. La nivelul stomacului

2. Lipide 3. Etanol 4. Vitamine


46. Mucusul gastric: Este secretat de celulele oxintice 2. Este secretat dC unele celule pilorice 3. Are rol in protectia mucoasei fata de pepsina 4. Are rol in protectia mucoasei fata de HCI

l.

se absorb:

Apa

l.

47 - Carc

2. 3. 4.

l.

din urmatoarele enzime nu sunt secretate in lumenul intestinal? Maltaza Lactaza Zahanza Dizaharidaznle

48. Urmatoarele afirmatii despre HCI sunt corecte:

Activeaza pepina 2. Reduce Fe2* 3. Secretia sa este stimulata de somatostatina. 4. Asigrna un pH optim pentru actiunea pepsinei

l.

49. Bila confine: l. Biliverdina 2. Metabolifi ai hemoglobinei

3. Colesterol 4. Lecitini

il9

50. Sucul pancreatic confine urmatoarele, cu excepfia HCO3-; 2. Amilaza pancreaticd

r.

3. Tripsinl 4. Lecitina

51. Fierul se absoarbe

2. 3. 4.

l.

in

Jejun Duoden Ileon Colon


:

52. Sunt principali electrolifi ai salivei

2. HCOr' 3. Na* 4. Cr
53. Glandele oxintice secrettr

l.

c**

2. 3. 4. Gastini
1.

I.

HCI Factor intrinsec Mucus


a

54. Proteinele care apar in scaun provin din


Proteinele animale ingerate

2. Denitusuri celulare 3. Proteine vegetale ingerate 4. Bacteriile din colon


55. Ptialina nu acfioneaz[ asupra
:

2. Zaharczei
3. 4.
Lactozei Amidonului preparat

1.

Maltozei

56. Stomacul prozintil fibre musculare:

2. Longitudinale 3. Oblice 4. Nu prezintii fibre musculare


57. Vitaminele hidrosolubile se absorb:

l.

Circulare

2. 3. 4.

l.

Prin fiansport facilitat Proximal, la nivelul intestinului subtire Prin fiansport activ Na-dependent Distal, la nivelul intestinului subtire

na

5t. Activitatea motorie a stomacului realizeazil:

2. Stocarea alimentelor 3. Evacuarea continutului gastric in duoden 4. Activarea pepsinogenului

l.

Amestecul alimentelor cu secrefiile gastrice

59. Urmatoarele mecanisme favorizeazd absorbtia gastrici Refeaua vasculari de la nivelul vilozitafilor

2. Grosimea minima a peretelui intestinal 3. Migcarile contractile ale vililor stimuleazi tranzitul substanfelor absorbite

l.

4.
2. 3. 4.

Suprafala mare de contact

60. Celulele ductale se gdsesc la nivelul:

l.

Glandelor oxintice Pancreasului Criptelor Lieberkiihn Ficatului

tzl

RASPUNSURI

3. C {es7a) 4. B @s.77) 5. D {eg77) 6. B (pg 74,75) 7. C (pe 75) 8. C {es77) e. D (pg77)


10.

2.

l.

B (pg 7s)

Ares77)

31. A (pe 80) 32. B (pe 80) 33. D (pe 81)

l. E @e77)

D @e77)

14. A@e77) 15. B @s77) 16. D @e77)

t2. A (pe 75) 13. D @e76)

34.D (pe 82) 35. C (pe 81) 36. D (pe 8l) 37.D (pe 81) 38. A (pe 8l) 3e. B (pe 8l) 40. C (pe 81) 41. E @977,79) 42. A (pe 80) 43. C (pe 81) 44. A (pe 7s) 4s. A @e77)

t7. A @e77)
18. E (pe 78)

le. B (pe 78) 20.8 (pe 78)


21. C (pe 78) 22. C (pe 78) 23.E (pe 78)

24.D @g77,78) 2s.E (pe 80) 26. C Ge 80) 27. A (pe 80) 28. B Ge 8l) 2e.E (pe77) 30. A @e79')

.8 (pe 7e) 48. C @e77) 4e.E (pe 78) s0. D @e77) 51. B (pe 8l) s2.E (pe 7s) 53. A @e77) s4. C (pe. 8l) 55. A (pe. 80) s6. A @e74) s7. A (pe 8l) 58. A @e77) se. E (pe 80) 60. C (pe 78)
47

46.8 @e77)

t22

SISTEMUL DIGESTIV 2
Asist. Univ. Dr. Dana Mihalea

COMPLEMENT UNIC:

l.

Pntrunderea in duoden a produgilor digestiei lipidelor determini secretia de:

A.lipazdpancreaticd B. secretini
C. enterol<tnazd D. colecistokinini E. s[ruri biliare 2. Celulele speciale din epiteliul intestinal secretJi:

A. electrolifi B. dizaharide C. somatostatini D. colecistokinind


E. mucus 3.

Urmltoarelf afirmafii sunt adevirate, cu excepfia: A. in lobulul hepatic, hepatocitele sunt dispuse radiar B. hepatocitele vin ln contact cu capilarele sinusoide C. infre hepatocite se delimiteazfcanalicule biliare D. la periferia lobulului hepatic se afl6 canalul hepato-coledoc
E. nicio excepfie

4. Care enzim[ este activathprin autocatalizI:

A. tripsina B. chimotripsina C. gelatinun D. enterokinaz.a


E. nucleaza
5. Absorbfia vitaminei B12 se rcalizeazilla

nivelul:

A. stomacului B. duodenului C. jejunului D. ileonului E. colonului


6. Masticafia are urmitoarele roluri, cu excepfia:

A. inifierea secrefiei gastrice B. elaborarea senzafiei gustative C. fragmentarea alimentelor D. formarea" lubrifierea gi hmuierea bolului alimentar E. nicio exceptie r23

7. Care dintre urmitoarele substanfe nu este secretatd in lumenul gastric: A. HCI B. gastrina C. mucusul D. pepsinogenul

E.lipaza
8. in vena

portl

se gisesc

urrn[toarele substanfe, cu excepfia:

A. vitamina C B. acizi gra$i


C. fructoz6 D. aminoacizi E. vitamina Bl2 9. Care dintre urmitoarele secretii confin nucleaze: A. secrefia salivard B. secretia gastricd C. secrefia pancreaticd D. secrefia intestinald E. secrefia biliar6
10. Fafa

inferioar[ a ficatului nu are raporturi cu: A. vezica biliarl


B. porfiunea superio ard aduodenului C. stomacul D. esofagul E. pancreasul

l.

Peptidazsle intestinale acfioneazi asupra: A. peptidelor B. oligopeptidelor C. proteinelor nedigerate in stomac D. tri- gi dipeptidelor E. chilomicronilor

12. tn hpsa

slrurilor biliare,

se pierd

prin materiile fecale:

A. l0 % din lipidele

ingerate

B. 20 o/o drn lipidele ingerate C. 30 % din lipidele ingerate D. 40 % din lipidele ingerate E. 60 % dnlipidele ingerate
13.

Netronii sistemului nervos enteric elibereazI: A. somatomedini


B. somatostatinl C. secretinl D. enterokinazl E. colecistokinini

t24

14. Chimofiipsinogenul este transformat

in forma lui activd de:

A. pepsini B. chimotripsina anterior formatii C. tripsin6 D. enterol<nad


E. toate aceste substanfe
15. Capilarele sinusoide din lobulul hepatic se

varsl in:

A. vena centrolobulari B. venele hepatice C. vena cav[ inferioari D. vena porti E. artera hepaticl
16. Reglarea

pH-ului in intestinul superior este asiguratit de: A. secrefia gastricl B. secrefia pancreaticl
C. secrefia

biliari

D. secrefia intestinali E. niciun rispuns corect


17.

Cantitateamaxim[ de api A.80 -200mV a B. 1200 - 1500 mU zi C. lSOdmy zi D. 1500 - 2000 mU zi E. 2000 - 3000 mU zi

caxe se poate absorbi la

nivelul colonului este de:

It. Funcfiile

salivei sunt urmltoarele, cu excepfia: A. incepe procesul de digestie al amidonului preparat B. umecteazd mucoasa bucal6, favorizdnd vorbirea
C. excrefia unor agenfi patogeni D. rol bactericid prin lizozim E. rol important in menfinerea echilibrului acido-bazic

19. Proteinele asupra cfuora acfioneazi pepsina reprezintS:

A. l0 -20% $in totalul celor ingerate


B. 20 - 30% din totalul celor ingerate C.25 - 50% din totalul celor ingerate D. 50 -70o/o din totalul celor ingerate E. niciun rdspuns corect

20. in circuitul entero-hepatic, sdrurile biliare nu fiec prin:

A. ficat B. canalul coledoc


C. vena portl D. intestinul subgire E. pancreas

125

21. Originea teniilor musculare se afl[ la nivelul: A. deschiderii apendicelui in cec B. cecului C. colonului ascendent D. colonului descen{ent E. colonului sigmoid

22. Absorblia pi secrefia la nivelul colonului sunt controlate de: A. sodiu B. clor
C. aldosteron D. potasiu E. toate rispunsurile sunt corecte
23. incompozifia bilei se glsesc urmitoarele, cu excepfia:

A. pigmenfi biliari B. colesterol


C. lecitini D. elecfolili E. nicio excepfie 24. Fibre musculare netede oblice se gisesc la nivelul: A. fundului gi corpului gastric B *tr,rlui gastric C. intestinului sublire D. colonului E. rectului
25. Dizahartdazele intestinale sunt urmdtoarele, cu excepfia:

A. maltaza
B. izomaltaza C.lactaza D. sucroza E. zaharaza
26. Secrefia biliari este stimulatii de: A. aldosteron B. glucagon C. somatostatini D. colecistokinintr E. secretin[

27. Celulele G secret6: A. gelatinazd B. glucagon C. gastrin[ D. somatostatinl E. mucus

t26

28. in enterocite, la formarea chilomicronilor nu participi:

A. trigliceride B. fosfolipide
C. colesterol D. proteine E. siruri biliare
29. HCOr- ste secretat de:

A. acinii pancreatici B. glandele Brunner


C. celulele speciale intestinale D. celulele ductale pancreatice E. celulele mucoasei duodenale
30. PH-ul optim pentru acfiunea pepsinei este de:

A. I -2,5 B. 1,5 - 2,5

c.2
D. 1,9 - 3,5

8.2-3
31. Urmtrtoarele afirmafii despre activitatea motorie a intestinului subfire sunt adevlrate, cu excepIia: A. contracfiile de amestec fragmenteaz6 chimul de 8-12 ori pe minut B. un$le peristaltice apar in orice parte a intestinului subfire C. undele peristaltice se deplaseazl mai lent in intestinul proximal gi mai rapid in intestinul terminal D. undele peristaltice se deplaseaztr cu o vitezdde 0,5 - 2 cm/secundi E. nicio excepfie
32. Se poate secreta liber sau combinat cu proteine:

A. HCOr' B. HPO+' C. HCI


E.

D.Mg* K-

33. Urmitoarele afirmafii despre pancreas sunt adevirate, cu excepfia: A. confine celule exocrine, endocrine gi ductale B. la nivelul lui sunt doutr canale pancreatice: principal gi accesor C. celulele exocrine sunt organizate in acini D. este format din trei pn4i: cap, col gi coadi

E. canalul pancreatic principal se unegte cu canalul coledoc


34. Care dintre

urmitorii produgi

se absorb

in enterocite prin difuziune facilitatI:

A. fructoza B. aminoacizii C. galactoza D. glucoza E. lipidele


127

35. Ptialina este inactivati de:

A. gastrini
B. adrenalini
C. pepsind

D. mucus E. pH-ul intragastric scdzut


36. Aportul de glucide reprezintii: A. 20-30Yo din dietii B. 25-60Vo din dietii C. 40-50Yo din dietii

D. 50-60% dindietii E. 60-800/o dindietit


37 .

La nivelul stomaculuio contracfiile peristaltice apar: A. la nivelul fundului gastric B. la nivelul corpului gastric C. la ganifa dintre fimdul gi corpul gastric D. la nivelul antrului piloric E. in orice parte a stomacului

38. Mezenterul se gisegte la nivelul:

A. stomacului
B. drpdenului C. jejunului gi ileonului D. cecului E. colonului
39. Urmitoarele afirmafii despre mucoasa gastric[ surt adevtrrate, cu excepfia: A. prezintJl numeroase plici, numite plicile submucoasei B. la nivelul ei se gisesc glandele gastrice oxintice C. la nivelul ei se gtrsesc glandele gastrice pilorice D. este protejatii de c[tre mucus, at6t mecanic cdt gi chimic E. este formati de epiteliu unisfiatificat cilindric

40. Pentnr absorblia vitamineiBlz este necesari prezenfa: A. HCI B. fierului C. factorului intrinsec D. ionilor de calciu E. niciun r6spuns corect

COMPLEMENT GRUPAT
41. Prin acfiunea ctrror enzime se oblin compugi simpli: l. labfermentul 2. pepsina 3 . atrilaza pancreatici

4.lipaza gastricl

t28

42. Serurile biliare au urmitoarele roluri: 1. de emulsionare a lipidelor 2. de a stimula mobilitatea intestinali 3. ajut[ la absorbfia lipidelor din hactul intestinal 4. rol bacteriostatic
43. Motilitatea intestinului sublire este stimulati de:

l. gastrini
2. acetilcolini 3. colecistokinin[ 4. s[rurile biliare
44. Care dintre urmitoarele substanfe nu sunt secretate in lumenul intestinal:
1. dizaharidazele

2. mucusul 3. peptidazele

4. electrolifii

45.Lanivel gastric are loc absorbfia:


substanfelor foarte solubile in lipide 2. substanfelor foarte solubile in apd 3. substanfelor foarte solubile in etanol

l.

4. glucozei

,
46. Colonul transvers prezintil: l. tenii musculare' 2. apendice epiploice 3. mezocolon 4. haustre
47

. Carc dintre urmitoarele substanfe sunt glicoproteine: l. lizozimul 2. factorul intrinsec 3. labfermentul 4. mucusul.

48. Secrefia de HCI este stimulatll de: l. secretinl 2. adrenalini 3. gastrini 4. enterokinaz[
49. inainte de a

fi digerate, lipidele febuie emulsionate de cltre: pigmenfii l. biliari 2. lecitini 3. colesterol 4. sdrwile biliare

t29

50. Evacuarea bilei este consecinfa:

l. contracfiei musculahrii veziculare


2. secrefiei de colecistokinind 3. relaririi sfincterului Oddi 4. stimulirii vagale
51. Care dintre urmitoarele enzime se secretii in forma activd:
I . a-amilaza

pancreatici

2. zaharaza 3. colesterol-lipaza 4. ptialina


52.
P

e proteinele ingerate acfioneazi:

l. pepsina 2. tripsina 3. chimotripsina 4. peptid azele intestinale


53. Proteinele din scaun provin din: l. proteinele nedigerate 2. detritusuri celulare 3. oligopeptidele neabsorbite

4. bacteriile din colon


a

54. Bila este secretatd de: l. vezica biliard

2. celulele ductale 3. canalul coledoc 4. hepatocite


55. Absorblia la nivelul intestinului sublire este favorizattr de: l. suprafafa mare de contact 2. grosimea minimi a peretelui 3. refeaua vascularl bogatii de la nivelul vilozitifilor 4. migclrile contractile ale intestinului 56. Rolurile principale ale colonului sunt: l. absorbfia apei gi a elecfrolililor 2. secrefia de aldosteron 3. depozitarea materiilor fecale

4. eliminarea materiilor fecale


57. Glandele gashice oxintice secretil:

I. HCI
2. mucus 3. factor intrinsec 4. pepsini

130

58. Vitaminele hidrosolubile se absorb:

l. prin transport facilitat


2. pnn transport activ Na-dependent 3. in intestinul proXimal 4. in prezenla ionilor de calciu
59. Prin difuziune pasivd se absorb:

l. lipidele
2. apa 3. vitaminele liposolubile 4. calciul
60. Bila este necesari pentru excrefia:

l. colesterolului
2. s[rurilor biliare 3. bilirubinei 4. fosfolipidelor

13l

RASPUNSURI:
COMPLEMENT SIMPLU

COMPLEMENT GRUPAT
41.

1.D

2.8 3.8

42.E
43. C

4.4
5.D

6.8 7.8 8.8


9.C
10. E 11. D

44.8 45.8 46.8


47. C 48. B 49. C 50. E 51. E
52.

t2.D
13. B

t4c

s3.

15. A 16. B

54. C 55. A 56. B 57.

t7.E
18. E 19. B

20.E
21. A 22. C 24.

58. A 59. A 60. B

23.8 A 25.D 26.8 28.8 29.D

27. C

30. 31. 32. 33. 34. 35.

c
C

A
E

36.D
37. C 38. C 39. A 40. c

t32

STSTEMUL DrcESTry 3
Conf. Univ. Dr. Dumitru Ferechide

COMPLEMENT SIMPLU:
l.Selectafi afirmafiile sorecte cu privire la palatul dur A. Reprezintlpartea posterioari a cavitifii bucale B. Separi cavitatea bucald de faringe C. Prezintii in centru lueta D. Separi cavitatea bucali de cavitate a nazald E. Prezinti frenul lingual
:

2. in structura stomacului se afli : A. La exteriorn mezenterul B. Sub peritoneu, mugchiul longitudinal, agezatprofund C. Un strat mucos, neted D. Mucoasa care confine glande E. Mugchiul ob$c, agezat superficial
3. Glandele gastrice : A. Se giisesc in grosimea muscularei gastrice B. Sunt de ftei tipuri

C. Se gdsesc la nivelul frurdului gi corpului, precum gi in regiunile antrall gi piloric6 D. Secretil mucus gi gastrini ( glandele de la nivelul firndului gi corpului gastric) E. Secretit pepsinogen pi acid clorhidric ( glandele de la nivelut piloruluif 4. Din punct de vedere morfologic, stomacul prezintil : A. Fundul stomacului, agezat in partea inferioari B. Un orificiu de intrare (pilorul) gi unul de iegire (cardia) C. Curbura mictr, orientatJt spre splin[ D. Marea ctrbtud, orientatii spre dreapta E. Antrul piloric, cu plici paralele ale mucoasei
5. Intestinul sublire : A. Este porfiunea din tubul digestiv cuprinsi intre stomac gi jejun

B. Se intinde inhe Stomac Ai cec C. Prezintit in mucoasa duodenului glandele Brunner gi oxintice D. Prezintii, la nivelul duodenului , deschiderea canalului cistic E. Are fiei porfiuni :duoden, jejun-ileon gi cec
6. Duodenul : A. Este prima porfitme a intestinului gros B. Are formi de potcoavi care cuprinde coada pancreasului C. Este aqezatinhe stomac gi ileon D. Prezintl deschiderea canalelor coledoc Ai principal al pancreasului E. Se intinde de la orificiul piloric pen[ la flexura colicI st6ng6

133

T.Intestinul gros : A. Continul duodenul B. Se termintr prin sigmoid C. Prezintit trei porfiuni D. Este aSezatin cavitatea abdominali (exclusiv) E. Este subimplrlit in cec, apendice vermiform gi colon
)

8. Prima porfiune a intestinului gros : A. Se numepte colon B. Se numegte cec C. Se gisegte in partea stSngi a cavitiilii abdominale D. Prezinti" spre dreapta, valvula ileo-secali E. Prezintii trei flexuri

9.Glandele anexe ale tubului digestiv sunt A. Glandele suprarenale B. Glandele pilorice C. Ficatul D. Pancreasul endocrin E. Glandele Brunner

lO.Glanda parotidl : A. Este o gland[ endocrin[ B. Este o gland[ unici C. Fr gdsegte la nivelul cervical superior D.Igi vars6 produsul de secrefie in faringe E. Este inervatil parasimpatic prin fibre din nucleul salivator inferior bulbar prin nervul IX
I l. Glanda submandibulari : A. Este o glandd anexi a esofagului B. Secretil o enzim[ cu rol in degradarea amidonului crud, nepreparat C. igi vars[ produsul de secrefie in esofag D. Este inervatii parasimpatic de nervrrl facial E. Nici un rispuns +u este corect
12. Din punct de vedere morfologic, ficatul are
:

A. Structni folicularl B. Inervafie somaticl C. Celule polinucleate numite hepatocite D.5 lobi E. Hepatocite dispuse in cordoane celulare
13. Vena

porti

A. Realizeaz[. alituri de artera hepatictr" vascularizalia ficatului B.Apartine de circulafia micl C. Aduce la ficat s6nge oxigenat D. Se formeazl prin unirea venelor mezenterice gi a venei gastrice E. Este o ramur[ a tnrnchiului celiac

134

l4.Selectafi afirmafiile corecte cu privire la clile biliare : A. Cuprind canalul coledoco vezica biliari pi canalul cistic B. Canalul coledoc se deschide in canalul piloric C. Canalul cistic conduce bila in ficat D. vezica biliar[ este situati in continuarea canalului coledoc E. Canalul coledoc se deschide in duoden impreuni cu canalul cistic
15. Sfincterul Oddi : A. Se g6segte in porfiunea inilial[ a canalului coledoc B. Se gdsegte in porfiunea terminald a canalul cistic C. Se afl6 la nivelul deschiderii comune in duoden a coledocului pi a canalului pancreatic D. Se relaxeazi in timpul perioadelor interdigestive E. Se contractii in timpul perioadelor digestive

l6.Yezica biliard : A. Este situatli in interiorul ficatului B. DepoziteazLbila in perioadele digestive C. Depo ziteazd bila in perioadele interdigestive D. Aparfine clilor biliare intrahepatice E. Este situatit in continuarea canalului coledoc
a

17. Selectafi afirmafiile corecte cu

privire la pancreasul exocrin

A. Este format din acini, celule ductale gi celule beta B. Canalul pancreatic principal se deschide impreuni cu canalul cistic in duoden C. La nivelul deschiderii canalului pancreatic accesor in duoaden, exista sfincterul Oddi D. Produsul de secrefie confine patru tipwi majore de enzime E. Enzimele pancreatice sunt secretate de celulele ductale
18. Saliva confine
:

A. 95 Yo apa Si 5% reziduu uscat B. Ioni de K* in conce^ntrafie mai micd dec6t in plasma sangvind C. Ioni de Ca2* $i Mg2* in concentrafie mai mare decflt in plasma sangvin[ D.Liznzim cu rol bactericid E. O errzimdcare hidrolizeazd arnidonul crud pane la stadiul de maltozi

l9.Amilaza salivarl : A. Este singura enziml digestivi ce digerl amidonul B. Produce gi digestia chimicd a celulozei C. Hidrolizeazd amidonul crud D. Degradeazlenzimatic amidonul preparat pane la stadiul de glucoztr E. Este inactivatii de pH-ul inhagastric acid,scan$
20. in desf{gurarea timpului esofagian al deglutitiei: A. Esofagul prezinti un peristaltism exclusiv primar B. Peristaltismul esofagian primar este coordonat de sistemul nervos enteric al esofagului C. Peristaltismul esofagian secundar este coordonat vagal D. Apare o und[ de relaxare transmisi de neuronii mienterici inhibitori, ce precede contracfia E. Sfincterul de la capitul terminal esofagian se relane az6, prevenind refluxul gastroesofagian

135

2l.Instomac

A. Se stocheazd alimentele, ca unnare a relaririi receptive B. Chimul gastric se transformi in bol alimentar C. Se amestec[ alimentele cu salivE D. Secrefiile gastrice continui procesele digestive incepute in esofag E. Digestia amidonului necesitii prezenfa HCI
2Z.Evacuarea confinutului gastric in duoden : A. Se face prin refropulsie care amestecd alimentele cu secrefiile gastrice B. Este incetinitii de nervul vag C. Se datoreazd relaxirii receptive D. Este stimulati de sistemul simpatic E. Este confiolatil de acetilcolinI gi de gastrini

23. Secrefia gastrici : A. Continur procesele digestive incepute in lumenul esofagian B. Este un lichid gilbui C. Are - la adulfi - un pH cuprins intre I pi 2,5 D. Confine apd (90yr) gi reziduu uscat (10%) E. Este elaboratil zilnic in cantitate de aproximativ I litru 24..Pepsina : A. Este forma inactivd a pepsinogenului B. Este un hormon proteolitic C.Ini[iaziprocesul de digestie a proteinelor D. Este inactivatii de mediul acid E. Este secretatil numai la sugari
25.Substanfele organice din secrefiile gastrice sunt reprezentate de A. Labferment, secretat la sugar gi adult B. o glicoprotein6 cu rol in protecfia mucoasei gastrice C. O enzimi lipolitictr cu activitate puternici D. Gelatinazacare hidrolizeazd lipidele sub form6 de emulsie
:

E. Cazeinogenul sqlubil

26. Activitatea secretorie a stomacului : A. Este stimulatii doar la intrarea alimentelor in stomac B. Constil in producerea zilnictr a unei cantititli de 500- 1000 ml C. Este stimulatii de sistemul nervos simpatic D. Este stimulatii pe calea marelui nerv splahnic E. Nici un raspuns nu este corect
27. S[rurile biliare : A. Se sintetizeazA direct din *i?i biliari, prin combinarea cu anumili acizigra'i gi Na* B. Sunt secretate pasiv in canaliculele biliare C. Sunt liposolubile gi r[mfui in intestin p6ni ajung la nivelul ileonului D. se recicleazi in mici parte prin circuitul enterohepatic E. Au dour roluri importante in digestia gi absorbfia lipidelor

136

28. Selectafi afirmafiile corecte cu privire la acfiunea enzimelor digestive : A. Amilaza salivari acfionezi asupra amidonului crud B. Pepsina gastricI descompule 20-30% din proteinele ingerate pane la stadiul, de acizi C. Peptidazele intestinale descompun di- pi tripeptidele pen6 la stadiul de aminoacizi D. Enzimele biliare descompun lipidele pdnl la stadiul de acizi gragi gi glicerol E. Lipaza gastricd are o activitate puternici

grqi

29.Eruimele digestive proteolitice acfioneazd astfel : A. Labfermentul transformi cazeinogenul insolubil din lapte in cazeinat de calciu solubil B. Chimotripsina transformi proteinele in dipeptide, tripeptide gi aminoacizi C. Prin acfiunea peptidazelor din lumenul intestinal asupra di- qi tripeptidelor rezulti
aminoacizi
D. Pepsina descompune 50% din proteinele ingerate pan6 la stadiul de peptide pi aminoacizi E. Sub acfiunea tripsinei asupra proteinelor rezulti chimotripsind 30 . Amilazele digestive ac[ioneazlastfel : A. Ptialina descompune amidonul crud in maltozl B. Amilaza pancreaticl descompune dizatraridele in monozaharide C. Amilaza gastricd are o acfiune foarte slabd D . Lactaza, inte Sinald de scompune lactoza in fr ucto zd Si galactozil E. Amilaza salivari hidrolizeazi amidonul preparat in trepte pane la stadiul de maltozl 31. Colecistokinina : A. Este secretatll de celulele mucoasei colecistului B. Este eliberatii ca rispuns la pitrunderea in duoden a produgilor digestiei lipidelor C. Transformi chimotripsinogenul in tripsind activl D. Determin[ eliberarea bilei in duoden prin contracfia sfincterului Oddi gi rela,xarea vezicii E. Nici un rdspuns nu este corect 32. Alegefi afirmafiile corecte : A. Glandele duodenale Brunner secretii mucus B. in lipsa slrurilor biliare, se pierd 600/o din lipide C. Tripsina se tranqforml in tripsinogen D.Inhibitorul tripsinei e secretat de hepatocite E. Serurile biliare principale srurt bilirubina gi biliverdina 33. Inhibifia secrefiei de HCI se face prin A. Somatostatina B. Acetilcolina C. Secretina D. Gastrina E. Labfermentul
:

34.Secre[iabazal6 de HCI este A.6-10 mEq/h B. l-5 mEq/h C. 10-15 mEq/h D.20-25 rnEq/h 8.25-35 mEq/h

r37

si confini A.0,8 - 0,9 elkecdrp- proteine B. 250 -800 el zi- glucide C. 50-200 glzi- lipide D.25-160 glzi - proteine
E. 0,5-0,7 glkg co{p- lipide

35. Dieta zilnicd trebuie

36. Una din vitaminele urmitoare nu se afl[ in micelii A. Vitamina A B. Vitamina B C. Vitamina D D. Vitamina K E. Vitamina E

37.inbil[ nu se afli A. Fosfolipazil B. Acizi biliari


C. Lecitini D. Colesterol

E. Bilivenfina
38. Lipazele pancreatice : A. Sunt fosfolipaza, colesterol- esteraza B. Sunt activate de tripsinl C. Genereaz6 emulsii gi micelii D. Sunt activate la pH acid E. Sunt inhibate de s6rurile biliare

Si lipaza

39. Urmitoarele nu sunt enzime ale marginii in perie A. Maltaza B. Zaharaza C. Peptidaze D.Izomaltaza\ E. Lactoza

40. in legitr[ cu chilomicronii o afirmafie este falsi A. Confin fosfolipide B. Confin colesterol C. Confin trigliceride D. Sunt micelii complexe E. Trec in circulafia arterialtr sistemicd

COMPLEMENT GRUPAT
41. Selectafi afirmafiile corecte despre stomac : 1. Glandele pilorice secretii factor intrinsec 2. Glandele pilorice secretil gastrintr 3. HCI este necesar pentnr oxidarea Fe2 plus 4. Acetilcolina gi gastrina stimuleaz[ secrefia HCI
138

42. Yilozitil[ile intestinale : l. Sunt stnrcturi specifice mucoasei jejuno ileale 2.Prezint[ un epiteliu cilindric unistratificat cu microvili 3. Labaza lor sunt cripte Lieberkiihn
4.

Nu prezintil migclri contractile

43. Vascularizafia hepatic6 are origine : Din artera hepatici, ramur6 a trunchiului celiac 2. Din artera mezenterici superioard 3. Din vena portl 4. Din vena centrolobularl

l.

44. Secrefia pancreatictr : l. Confine nucleaze produse de celulele ductale 2. Celulele exocrine produc tripsinogen 3. Celulele endocrine produc mult bicarbonat 4. Celulele ductale produc suc pancreatic alcalin 45. Sfincterul esofagian inferior este : l. La capitul terminal esofagian 2. O porfiune rfiuscularl circulard de 2-5 cm 3. Contractat tonic in repaos 4. Ajutn refluul gasfroesofagian
46. in reglarea deglutifiei intervin structuri nelvoase
:

l. Fibre corticonucleare din fasciculul piramidal 2. Fibre senzitive de la ariile receptoare faringiene 3. Sistemul nervos enteric esofagian 4. Centrul deglutifiei din trunchiul cerebral
47. Motilitatea gastric[ constii in : l. Migciri de evacuare a chimului in duoden

2. Conffacfii peristaltice inifiate de deglutifie qi cardie 3. Retropulsie penhr amestecare 4. Haustrafii


48. La nivel gastric se absorb l. Etanol (ocazional) qi apn
:

2. Proteinele importante din dietii 3. Cantitiifi mici de glucozi li potasiu 4. Vitamina B12 gi fier
49.

Migcirile intestinului subfire

segmentare au frecvenfe de l5-25lminut 2. Contacfiile peristaltice imping chimul cu 0,5 -2 cm/sec 3. Distanfa pilor - valva ileocecall e parcus[ in 6-9 ore

l. Confracliile

4. Yiteza de propulsie este mai rapidl in jejun

t39

50. Amilazapancreaticd : l. Este o alfa arilaha secretati in forml activi 2. Hidrolizeazdceluloza gi suuoza 3. Hidrolizeazdamidonul, glicogenul gi alte glucide

4. HidrolizeazAdizaharidele din dieti ( lactoza)


51. Lipazele pancreatice
:

I . Sunt colesterol-lipaza, fosfolipaz a, lipaza 2. Sunt in formi inactivd, activate de pH gi tripsinfl 3. Necesitd prezenfa slrurilor biliare

4. Nu genereazdacizi gra$i, glicerol, monogliceride


52. Selctafi afirmafiile corecte despre absorblia glucidelor : 1. Glucoza $ galactoza se absorb printr-un sistem de transport activ, comun, Na-dependent 2. Fructoza se absoarbe prin difuziune simpli 3. Monozaharidele sunt hasportate bazo-lateral prin difuziune facilitatii 4. Din interstifiu monozatraridele trec in chilifer
53. Absotbtia intestinali a proteinelor
:

1. Se rcalizeazhca tripeptide, dipeptide, aminoacizi 2. Se face prin mecanisme pasive 3. Se produce pentru toate proteinele digerate in lumen 4. se produce total pentru detritusuri sau proteine bacteriene

l. Lizozimul salivar 2. Serurile biliare 3. HCI gastric 4. Bilirubina gi biliverdina

54. in tubul digestiv compugii care prezintii rol bactericid sunt

55. Evacuarea bilei este : l. Produs6 prin conftacfia sfincterului Oddi 2. Produsi prin relaxarea sfincterului Oddi 3. Reglatii de mecanisme imune 4. Stimulatii de vag gi colecistokininl

56.Circuitul enterohepatic : l. Circuli tofi compugii biliari in egal6 misuri 2. Implici vena cavtr inferioar[ 3. Implic[ vezicula biliarl 4. Este recircularea sInrilor biliare din intestinul sublire prin vena port6 inapoi la ficat
57. Apa se absoarbe : l. La nivel gastric 2. Lanivel jejunal activ , ADH dependent 3. Lanivelul colonului 2-3 Uzi 4. Lanivelul esofagului

140

St._Absorbfia lipidelor in intestinul sublire : !. !r face prin transport activ Na-dependent 2. Se face sub form6 de siruri biliare 3. Lipidele trec in circulafia venoasd portali 4. Se absorb prin difuziune pasivi
59._Absorblia vitaminelor hidrosorubile (B,c etc) l. Se face prin tranport facilitat 2. Se face in ileonul distal 1. !" face prin transport activ Natriu dependent 4. Se face preponderent in colon 60. Migc5rile propulsive
: :

!- lr^ttii prin conhacfii haustrale in direcfie anal6 2' Sunt contrac{ii combinate ale musculaturii circulare gi longitudinale care produc haustre 3. Rezultii prin migcEri in masd 4. Apar o singrri dati pe zi- dimineafa

t4t

NASpUNSURI:
COMPLEMENT SIMPLU:
1. D (pagina74) 2. D (pagina 74,77) 3. C @agina77) 4. E (pagina74) 5. B (pagina74) 6. D (pagina74) 7. C (pagina75) 8. B (pagina 75) 9. C (pagina 75) 10. E (pagina 28) I l. D $ngina?7) 12.E (pagina 78) 13. A (pagina 78,88) 14. A (pagina 75,78,79) 15. C (pagina 59,75,78) 16. C Gagina 59,78,79) 17.D (pgina 59,78) 18. D (pagina 75) 19. E (pagina 75,78) 20.D (pagina 76) 21. AG.aglrlra77) 22.E (pagina 35,77) 23. C (pagina77'y 24. C @agina77) 25.8 (pagina77) 26.8 (pagina 36,77) 27.8 (pagina 79) 28. C (pagina 80) 29. B (pagina 80) 30. E (pagina 78,80) 31. B (pagina 79) 32. A (pagina 78,79) 33. A @agim77) 34. B QnginaTT) 35. B (pagina 80) 36. B (pagina 8l) 37. A (pagina78) 38. A (pagina 78,80) 39. E (pagina 81,82) 40. E (pagina 78) COMPLEMENT GRUPAT:
41. C @agina77) 42. A (pagina 11,80,81)

43. B (pagina 78,88) 44. C (pagina 59,78) 45. A (pagina 76) 46.8 (pagina 23,26,76)

47.8 @agina77)
48. B (pagina77\ 49. C (pagina 78) 50. B (pagina 78,80) 51. B (pagina 78,81) 52.8 (pagina 80) 53. B (pagina 8l) 54. A (pagina 75,77) 55. C (pagina 78,79) 56. D (pagina 78) 57 . B (pagina 77 ,81) 58. D (pagina 8l) 59. B (pagina 8l) 60. B (pagina 81,82)

t42

SISTEMUL CIRCULATOR
Prep. Univ. Dr. Victor Pinug

COMPLEMENT UNIC:

l. Nu face parte din mediul intern al organismului: A) endolimfa


B) lichidul cefalorahidian C) lichidul interstifial D) bila E) limfa
2. O persoantr de 90 kg are o cantitate de plasmd de aproximativ: A) 3,5 kg

B)akg
C) 4,5 kg, D) skg E) 5,5 kg
3. Erifiocitele au urmltoarele caracteristici, cu exceptia:

A) nu au nucleu B) pot prezenta pe membrani aglutinoge C) au mitocondrii D) au rol in transportul O2 gi COz E) nici una
4. Ap[rarea specifici poate

fi dobdnditii :

A) natural pasiv in urma unei boli B) artificial activ in urma unei boli C) pasiv prin tranSfer fiansplacentar D) pasiv prin vaccinare E) niciuna
5. in plasma nu regisim:

A) albumine B) KC) fibrinogen D) Ca2* E) Hgt*


6. Grupa B (III): A) nu poate dona gupei AB

(IV)

B) prezintii aglutinogene A C) este donator universal D) nu prezintl aglutinine o pe hematii E) poate dona grupei O 0)
143

7.incazullezdrii unui vas, oprirea sdnger[rii A) l-2 minute B) 2-4 minute C) 4-6 minute D) 6-8 minute
E) toate raspursurile sunt gregite

are loc

in

8. in cadrul procesului de coagulare , C** intervine direct in:

A) fazal
B) formarea fibrinei C) formarea trombinei D) formarea tromboplastinei E) niciuna 9.Fazaa III-a
a procesului de coagulare dureaz[:

A) l-2 minute
B) cel mai pufin dintre cele trei faze C) 10 secunde D) 4-8 secunde ei +S minute
10.

in cadnrl hemostazei primare nu intdlnim: A) agregarea plachetelor B) aderarea plachetelor C) vasoconstricfia reflexi a vasuluilezat D) metam orfoza vdscoasd a eritrocitelor
E) toate sunt corecte

I l. Artera carotidd externl nu irig6: A) regiunea temporald

B) gdtul
C) regiunea occipitali D) retina \ E) viscerele felei
12. Aorta descendentii

toracici di urm6toarele ramuri:

A) ramuri parietale B) artere pericardice


C) artere esofagiene D) artere brongice E) toate
13. Trunchiul celiac nu vasculariz.eaz[:

A) duodenul B) stomacul C) splina D) jejunul


E) pancreasul

t44

14. Artera

mezentericl inferioar[: A) se desprinde din aorta descendentfl toracici B) vascularizeazAj umdtatea dreaptii a colonului transvers C) nu vascularizeazdpartea inferioard a recfului D) vasculanzeazAcecul E) dA ramuri pentnr colonul ascendent

15. Referitor la venele superficiale este

falsi afirmafia: A) sunt subcutanate B) se pot vedea cu ochiul liber C) la nivelul lor se fac injecfii venoase

D) nu insofesc arterele E) primesc sfurge din venele profunde


16. Canalul toracic:

A) nu are valve B) are o lungine de 45-50 cm


C) incepe la nivelLz D) pripeqte limfd de la membrul superior drept E) nici una nu este corectd
l7 . La nivelul splinei se depoziteazd: A) 100-200 ml de sdnge B) 200-300 ml de sdnge C) 300-400 ml de s6nge D) 400-500 ml de sdnge E) 500-600 ml de s6nge
18. Debitul

limfatic mediu zilnic este de: A) 500 ml B) 1000 ml C) 1500 ml D) 2000 ml E) 2500 ml

19. Fac parte din microcirculafia sanguin6:

A) capilarele B) arteriolele
C) metaarteriolele D) venulele E) toate acestea
20. Valva

mitall:
se deschide

A)

in momentul confiacfiei atriale B) contribuie la formarea zgomotului I C) permite ftecerea sdngelui din ahiul drept in ventriculul drept D) are trei cuspide E) impiedicl revenirea s6ngelui in ventricul

t45

21. Volumul-bltaie al ventriculilor este, in medie, de: A) 55 ml B) 60 ml C) 65 ml D) 70 ml E) 80 ml


22. Parlicularitiifile miocardului de lucru sunt:

A) este un sinciliu firncfional B) este excitabil numai in diastoli C) potenfialul de acfiune are o duratl de peste 200 milisecunde D) stimulii cu frecvenfd mare nu pot tetaniz.acordul E) toate
23. Nodul atrio-ventricular descarci spontan impulsuri cu o frecvenfd de: A) 20 impulsurilminut

B) 25 impulsurilminut C) T impulstri/minut D) 35 impulsurilminut E) 40 impulsuri/minut


24. Pentnr oblinerea unui debit de 30 Vminut, un ciclu cardiac se reduce la:

0,7 secunde B) 0.6 secunde C) 0,5 secunde D) 0,4 secunde E) 0,3 secunde 25.Fazele unui ciclu cardiac de 0,8 secunde drneazd: A) sistola atriali 0,2 secunde B) diastola generalizatLO,S secunde C) diastola venhiculari 0,7 securde D) sistola ventricular[ 0.3 secunde E) diastola atrial[ 0,5 secunde

A)

26.incirculafia sanguind se pot inregistra urmitoarele presiuni, cu excepfia: A) l0 mmHg in venule B) 0 mmHg in atriul drept C) 120 mmHg in aort5" in timpul diastolei venhiculare D) toate E) nici una 27.incapilare sdngele circuli cu: A) 5 mm/secundit B) 0,5 m/secund[ C)50 mm/secund[ D) 500 mm/secundd E)0,5 mm/secund[

t46

28. Hipertensiunea arteriald sistemici nu determini: A) afectare cardiaci

B) sclderea lucrului mecanic cardiac


C) afectarea vaselor de sdnge D) afectare oculard E) niciuna dinffe acestea 29. Contin sdnge incarcat cu CO2 urmitoarele vene, cu excepfia: A) Venele hepatice B) Sinusul coronar C) Venele azygos D) Venele pulmonaxe E) toate
30. Zgomotul

II diastolic prezintaunul din caracterele

de mai jos, cu excepfia:

A)

este scurt B) este acut C) este mai intens

D) apare la inceputul diastolei E) est0 produs de inchidere valvelor semilunare


3

l.

Sistola ventriculara: A) se desfasoari in dou[ faze B) dureazn 0,4 sec C) incepe in momentul inchiderii valvelor semilunare D) se termin[ in momentul deschiderii valvelor atrio-ventriculare E) este precedatil in cadrul ciclului cardiac de diastola atrial[

32. Volumul b[taie al

fiecirui ventricul nu variazLinfuncfie de: A) forfa contracfiei ventriculare B) presiunea arteriali C) volumul de singe aflat in ventricul la sfhrgitul distolei D) frecvenfa cardiaci
E) toate

33. . Din artera subclavicularl se desprinde: A) artera toracicl lateral[ B) artera carotidtr externi C) artera spinali D) artera vertebral[ E) artera brahial[ 34. Diastola generaltr dtreaz[:

A) 0.1 secunde
B) 0,2 secunde C) 0,3 secunde D) 0,4 secunde E) 0,5 secunde

t47

35. Urmitoarea afirmafie este falsa cu privire la arborele arterial:


3 ramuri B) arterela carotide comune urci la nivelul gdtului panA in dreptul marginii inferioare a cartilajului tiroid C) artera carotidi comuni dreapta este ramura a trunchiului brahiocefalic D) artera subclaviculard stdng6 este ramurfl a arcului aortic E) trunchiul brahiocefalic este ramuri a arcului aortic

A) arcul aortic prezintii

36. Referitor la ciclul cardiac afirmatiile incorecte sunt: A) este format dintr-o sistoli si o diastoli

B) sistola atriala urmeaz[ sistola ventricularl la 0,1 s C) durata ciclului cardiac este invers proportionala cu frecvenfa cardiacd D) la o frecvenfi de 75 bdt6i pe minut ciclul cardiac dureazi 0,8 secunde E) toate
37. Nu este adevdrat vena porta: se formeazi din vena mezenteric6 superioari, mezenterici inferioari gi splenici

ci

A)

B) transportii sdnge arterial C) trftsportii sdnge incircat cu substanfe nutritive D) nu se varsd in atriul drept E) toate
38. Zgomotul diastolic este produs de: A) deschiderea valvelor semilunare

B) inchiderea valvelor atrioventriculare C) inchiderea valvelor semilunare D) niciuna E) toate


39. Grupa de sange B III : A) are aglutinogene alfa B) nu are aglutinogen A C) are aglutinine B si beta

D) apartine sistemului Rh E) are aglutinogene beta


40. Se varsi in vena cavi inferioartr: A) vena splenici B) vena jugulari intern[ C) vena ayzgos D) vena mezentericl superioar[ E) niciuna

COMPLEMENT MULTIPLU
41. Faza de ejecfie
:

l) incepe cu deschiderea valvelor semilunare


2) lncepe cu sistola atriala 3) se terminl cu inchiderea valrnrlelor semilunare 4) se termin[ cu deschiderea valvelor semilunare
148

42. Zgomotul I: 1) este produs de vibratia miocardului la inceputul sistolei ventriculare 2) este sistolic 3) este produs de inchiderea valvelor atrio-ventriculare 4) nu este mai pufin intens decdt zgomotul I 43 . Zgomotele cardiace: 1) pot fi inregisfrate grafic 2) se observi pe fonocardiogrami 3) reprezintii nigte manifest6ri acustice ale activitalii cardiace 4) oferi informafii despre artere
44. Sistola ventriculard l) are o fazdde conhacfie izovolumetrici 2) arc loc in paralel gi corespunzltor inceputului diatolei atriale 3) are o fazlde ejecfie 4) dureaz[ 0,7 s 45. Debitul circulant este: 1) direct proporfional cu rezistenta 2) direct proporfional cu cu presiunea 3) invgs proporfional cu presiunea 4) invers proporfional cu rezistenfa
46. Valvele pulmonare: 1) se deschid in timpul diastolei

2) permit s6ngelui sE treaci in ventriculi 3) se inchid in sistoli 4) sunt valve semilunare 47. Volumul bataie vartazafunctie de: 1) forfa contracfiei ventriculare 2) presiunea arteriald 3) Volumul de s6nge aflat in ventricul la sfhrgitul diastolei 4) Scade la altitudine 48. Sistemul limfatic se deosebegte de sistemul circulator prin: l) este adaptat la funcfia de drenare a fesuturilor 2) structura capilarelor limfatice e diferitn fafi de cea a capilarelor sangvine 3) perefii vaselor limfatice sunt mai subliri decAt cei ai vaselor sangvine 4) absenfa valvelor semilunare 49. Conductibilitatea este: l) proprietatea miocardului de a propaga excitalia la toate fibrele sale 2) diferitl intre refeaua Purkinje gi miocardul atrial 3) diferitii intre miocardul ventricular gi fasciculul His 4) identicl la toate celulele miocardice

r49

50. Fasciculul His:

cu 40 potentiale/min 2) imprima rifinul jonctional 3) imprima ritmul nodal 4) determinl ritmul cardiac in cazul inheruperii conducerii atrio-ventriculare
5

l) descarci

1.

Miocardul prezintlurmatoarele caracteristici: l) este un sincitiu morfologic 2) contine celule ce initiaza si conduc impulsurile 3) ritmul de conhactie scade sub influenta simpaticului 4) nodulul sinoatrial descarca impulsuri la o frecventa de 70-80/min

52. Canalul toracic:

l)

este cel mai mare colector

limfatic

2) incepe printr-o dilatafie numitit cisterna chyli 3) este previzut cu valve in interior 4) se deschide in unghiul venos format prin unirea venei jugulare interne din dreapta, cu vena subclaviculari dreapti
53. Factorii care determini valoarea presiunii aneriale sunt:

) rezi*enta periferici 2) elasticitatea vaselor de singe 3) debitul cardiac 4) debitul limfatic mediu
I

54. Care dintre urmltoarele vase str[bat diafragma: l) vena cavl inferioard 2) vena limfatici limfatic[ dreaptl

3) canalul toracic 4) vena port[ 55. . Sistemul azigos culege sdngele venos de la urmltoarele structuri: I ) esofag 2) spafii intercostale 3) bronhii 4)pericard
56. Urmitoarele reguli trebuie respectate la realizarea unei transfuzii: 1) Grupa AB poate dona la grupa 0 2) grupa A poate dona pentm grupa 0

3) grupa AB este donator universal 4) aglutinogenul din sangele donatorului nu fiebuie si intalneasci aglutininele din
plasma primitorului 57. Afirmafiile urmatoare referitoare la proprietitfile miocardului sunt false : l) automatismul reprezinti proprietatea inimii de a se autostimula 2) excitabilitatea este proprietatea miocardului de a propaga exciafa la toate fibrele sale 3) contractilitatea este proprietatea miocardului de a dezvolta tensiune intre capetele fibrelor sale

4) conductibilitatea este proprietatea celulei musculare cardiace de a rispunde la gn stimul prinft-un potenfial de acfiune propagat
150

5t'Proprietatile fundamentale ale miocardului sunt urmatoarele cu exceptia: I ) contractilitatea 2) automatismul 3) excitabilitatea 4) conductibilitatea
59' Care dinhe urmatoarele sunt ramuri viscerale ale aortei descendente abdominale: l) arterele bronsice 2) arterele coronare 3) anerele esofagiene 4) ateru splenici
60. Despre coagulare sunt false afirmafiile: l) formarea trombinei este urmata de formarea tromboplastinei 2) formarea homboplastinei dureaza l -2 secunde 3) tromboplastina hansformi fibrinogenul in fibrind

4) monomerii de fibrina polimeri rurespontan

151

RASPUNSURI COMPLEMENT SIMPLU COMPLEMENT MULTIPLU


41.B (pe2) 42.8 @e2) 43.A @e2) 44.A @e2) 4s.C (pe3) 46.D @e2) 47.A@ez) 48.B (p8e) 4e.A (pel) 50.D (pel)

l.D (p84)
2.B (p84) 3.C 0,84) 4.C (p85) 5.E (p85) 6.D (p85) 7.B (p86) 8.C (p86) e.B (p86) l0.D (p86) I l.D (p87) tz.E (p87) l3.D (p88) t4.C (p88) l5.E (p88) l6.c (p8e) t7.B (p8e) 18.C (p8e) le.E (peo) 20.8 (peO) zt.D (pe0) 22.8 (p90) 23.8 (pel) 24.8 (pel) 2s.D (p9l) 26.c @e2) 27.8 @e2) 28.B (pe3) 2e.D (pe3)
30.

5l.C (pel)
s2.E (p8e) 53.A (pel) 54.B (p88) 55.E (p88) s6.D (p85) 57 .C (p90,91) s8.E G90,91) se.E (p88) 60.4. (p86)

@e2)

3r.A @e2)
32.D @e2) 33.D (p87) 34.D @e2) 35.8 (p87) 36.8 (pel) 37 .B (p88) 38.C @92) 3e.B (p85) 40.E (p88)

t52

SISTEMUL CIRCULATOR 2
$ef Lucr. Dr. Raluca Papacocea

COMPLEMENT UNIC
La nivelul membrelor superioare, refluxul sanguin este impiedicat de:

A. pompa musculari B. gravitalie C. masajul pulsatil exercitat de artere D. aspirafia toracicl E. valvele venoase
2. Venele sunt distensibile

datoriti:

A.presei abdominale B. prezenfei valvulelor C.cantitiifii mici de fesut muscular neted D. cantitiifil mari de fesut elastic E.funcfiei de pomp[ a inimii
3.

Cavzaprincipali

A. B.
C. D. E.

intoarcerii venoase este: activitatea pompei cardiace pompa musculard gravitalia masajul pulsatil exercitat de artere aspiralia toracic[
a

Circulafia pulmonari are originea in:

A. pHmin t B. aortl C. ventricul drept D. atriu st6ng E. venele pulmonare


Reprezintil ramuri ale aortei toracice:

A. arterele coronaf,e B. arterele carotide comune


C. arterele axilare D. arterele pericardice E. trunchiul celiac
Nu este conectatl direct cu inima: A. vena cav[ superioarl

B. C. D. E.

vena

cavl inferioari

aorta vena porttr artera pulmonarl

153

7.

Vena cavi inferioarl: A. colecteazl stngele adus de venele jugulare B. continud vena subclavicularI C. aduni sAngele de la membrele superioare D. urci la dreapta coloanei vertebrale E. se termini in atriul stdng Capilarele limfatice:

8.

A. au structurd asemfuiltoare venelor B. au pe traseu ganglioni limfatici C. sunt vase de tip terminal D. sunt previzute cu valvule semilunare E. se pot vede cu ochiul liber sub piele
9.

Ganglionii limfatici: A. sunt ganglioni senzitivi B. produc limfocite C. se afle pe traseul venelor D. ajung in final in doui colectoare mari E. confin gapilare limfatice

10. Vena splenicE transporti sdngele splenic

A. vena cavd superioari B. vena cav[ inferioartr C. vena porti D. vena pulmonari E. tnurchiul brahiocefalic
I

in:

l.

Valva minal6: A.se deschide in sistola ventriculari B. asigrrd expulzia sdngelui in aortl C. asigurd tecerea sdngelui in atrii D. este deschisd in timpul sistolei atriale E. separE atriul stdng de ahiul drept

12. Debitul cardiac se reduce

in condifii de:

A.febrd B.sarcinl C.stimulare vagald D.efort fizic E. altitudine mare


13.

Debitul cardiac nu este influenfat de: A. volumul b[taie B. frecvenfa cardiaci

C. fo4a conftacfiei venfiiculare D. presiunea arteriali E. presiunea venoasi

154

l4.Lanivelul inimii nu se produce tetanizarea deoarece: A. stimulul este generat chiar in iniml B. in sistold inima se afli in perioada refractar[ absolutd

C. miocardul este un sinciliu fuircfional D. scoasi din corp, inima continu6 s6 batii E. nodul sinusal are cea mai rapidi frecventd
15. Centrul de automatism cu cea mai mictr

de descircare

frecvenfi de desclrcare este:

A. nodul sinusal B. atriul stdng C. nodul atrioventricular D. ventriculul stdng E. refeaua Purkinje
16. In

timpul diastolei atriale:

A. presiunea din atrii cregte B. volumul atrial se menfine constant C. valvele atrioventriculare r[mdn inchise D. valvele semilunare rdmdn inchise E. sdngele poate trece din atrii in ventriculi
17. Debutul fa$i de ejecfie este marcat de: A. cregterea presiunii din atrii

B. deschiderea valvelor mitrale C. deschiderea valvelor aortice D. inchiderea valvei tricuspide E. inchiderea valvelor semilunare

It. Deschiderea valvelor atrioventriculare se produce: A. odatii cu conhacfia atrial[ B. in timpul confiacfiei izovolumetrice
C. cdnd presiunea atriali cade sub cea ventriculard D. c&rd presiunea venfiiculari cregte peste valoarea celei afiiale E. odatii cu zgomottrl I
I

9. Fonocardiograma reprezintil inregistarea:

A. biocurenfilor miocardici B. zgomotelor cardiace C. pulsului cardiac D. gocului apexian E. repolariztrrii cardiace
20. In timpul contracfiei izovolumetrice: A. presiunea ventriculartr este constanti B. volumul ventricular se reduce

C. atriile se relaxeazil D. valvele semilunare se deschid E. incepe umplerea ventricularfl

r55

zl.Intimpul

diastolei generale a inimii: A.presirHrea atriali se mdregte B. volumul ventricular scade C. sdngele curge din atrii in ventriculi D. s&rgele trece in aorti E. aorta de relaxeazi

22. Sfigmograma: A. reprezintii expansiunea ritmici a peretelui inimii B. oferi informafii despre artere C. permite evaluarea pulsului din vene D. asigurl inregistrarea zgomotelor inimii E. reprezintil inregistrarea graficd a biocurenfilor inimii
23. Presiunea arteriald:

A. este marim[ in sistold B. scade pe mdsuri ce debitul cardiac cregte


C. D.
E.
are valoarea de 130 mm Hg in sistoli cregte pe mistrl ce ne indeplrtiim de

inimi

_are valori apropiate de ale presiunii atmosferice

24. Ceamai mare valoare avitezei sdngelui se inregistreazi in:

A. aorti B. arterele mari


C. D. E.
capilare
venele mari vena cavi inferioarl

25. Elasticitatea vasculard: A. amplifici tensiunea arteriali in sistoli B. permite curgerea scadatii a sdngelui C. este maximi la nivel capilar D. scade cir vdrsta E. nu influenf eazAtensiunea arteriali in diastolI

26.Arteramezenteric[inferioar6nuvasculanzeazA: A. ileonul B. colonul descendent C. sigmoidul D. partea superioar[ a rectului E. partea st6ngi a colonului transvers
27

.In stnrcttra venei porte intr6 venele:


A. mezenteric[ superioari, hepaticE, gastric[ B. mezentericl superioar[, mezenteric[ inferioar[, iliac[ internl C. mezenteric[ superioar[, mezentericd inferioard,splenici D. mezenteric[ superioard" cavtr inferioari, splenicl E. mezenterictr inferioari, slenictr" hepatic[

156

28. Sinusul carotidian: A. se desprinde din fiunchiul brahiocefalic B. se afl[ la nivelul marginii inferioare a cartilajului tiroidian C. confine receptori D. este un corpuscul E. se afld la bifurcafia aortei

29. Are origine in arcul aortic: A. artera soronaxi B.artera carotidi comund stingi C. artera brongici D. artera hepatic[ E. trunchiul celiac
30. Cel mai mare colector limfatic: A. se numegte cisterna chyli

B. se termind la nivelul vertebrei L2 C. e previlzut cu valve D. colecteazA limfa din pftrimea dreaptd superioari a corpului E. are o lungime de l- 2 cm
31. Rolurile splinei includ urmitoarele cu excepfia:

A. produce limfocite B. produce eritrocite C. distruge hematiile bindne D.depoziteaz[ sAnge E. intervine in metabolismul fierului
32. Canalul toracic:

A. este mai lung decdt aorta asecendentd B. este mai dilatat pe intregul traiect C. transportl sdngele in vena jugulari interni D. tnci in torace posterior de coloana vertebrali E. e situat anterior de aortl
33. Volumul

filtr[rii

capilare este de circa:

A.l

mUzi B. 15 mVzi C.16 mVmin D. 500 mllmin E. 1500 mVmin

34. In

splinl se depoziteazd,un volum de sdnge de circa: A. 5-10 ml B. 50 -100 ml C. 200-300 ml D.500-800 ml E.1000-1500 ml

t57

35. Artera

iliaci internl

poate vasculariza urmitoarele cu excepfia:

A. uter B. sigmoid C.vagin

D.vulvl
E.prostati
36. Valvele semilurare: A. se deschid in sistoli B. permit trecerea singelui in ventriculi

C asigrri umplerea atrial[ D. se deschid in diastoli E. impiedic[ revenirea sdngelui in atrii


37. Conexiunea electricd dintre atrii gi ventriculi este reprezentati de:

A. nodul sinoatrial B. valvele atrioventriculare


C. trabecule

D. nodul atriov8ntricular E. aort6


38. Ritmuljoncfional:

A are o frecvenfi de 40 impulsurilmin. B. conduce inima in cazul intreruperii conducerii atrioventriculare C. conduce in mod normal inima
D. este generat de nodul sinusal E. e produs in fasciculul Hiss
39. Sistemul de conducere al inimii include urmitoarele cu exceptia: A.sept interartrial , B.nod sinoatrial C. nod atrioventricular D.fibre Pukinje E. fascicul His 40. Sistola atrial6: A. dureazi 0,7 s B. asigur[ umplerea ventricularl C. coincide cu sistola ventriculard D. se datorcazd,relandrii miocardului E. pe durata ei, atriile sunt cavitili complet inchise

COMPLEMENT GRUPAT
41. Este adevirat cii:

l. originea circulafiei pulmonare se afltr in aniul drept 2. arterapulmonarl fiansporti s6nge oxigenat 3. in organism existil doul vene pulmonare 4. sdngele oxigenat se acumuleazllnatiul st6ng
ls8

42. Artera carotidi externI irig6: l. zona occipitald 2.ochiul


3.gdtul 4.creierul 43. Aorta toracici genereazd arterele:

l. uilare
2. esofagiene 3. radiald 4.brongice
44 . Aorta

abdominalr are urmitoarele ramuri viscerale 1. artera mezentericd inferioari 2. artercle pericardice

3. arterele renale 4. arterele pukpnare 45. Vena azygos dreneazi sdngele de la nivelul:

l. diafragm

2. pericard 3. esofag 4.bronhii 46. Vena cavl inferioari nu colecteazdsdngele venos provenit din: 1. splind 2. ficat 3. intestin sublire 4. glande suprarenalb
47

. Capilarele limfatice : l. ocup[ o pozilie intermediari intre arteriole gi venule 2. au un perete foarte subfire 3. provin din confluenfa unor vase limfatice 4. dreneaz[ fesuturile

48. Cisterna chyli: l. reprezinti o dilatafie a canalului toracic 2. arc o lungime de l -2 cm 3. este localizatil in abdomen

4. este prezentil la nivelul venei limfatice drepte 49. Splina:

l. este un organ toraco-abdominal 2. este un organ pereche 3. are o culoare gilbuie 4. in cazde hemoragii elibereazI sdngele depozitat

159

50. Splina este localizatJ;: l. subdiafragmatic 2.lateral de rinichi 3. in st6nga stomacului 4. subhepatic
51. Rolurile aparatului cardiovascular sunt:

asigtrarea celulelor cu oxigen 2. transportul glucozei la celule 3. transportul produgilor de catabolism spre a fi eliminati 4. asigwarea schimbului de substanfe cu celulele
52. Debitul cardiac cregte in caz de:

l.

l. tatricardie
2. activare vryal[ 3. stimulare simpatic[
4. somn
53. Volumul bitaie depinde de: l. fo4a de contracfie miocardici 2. presiunea arterialI 3. volumul de sdnge din ventricul la sfhrgitul diastolei 4. volumul de sfurge din ventricul la sftirgitul sistolei 54. Excitabilitatea caracte izeazdurmrtoarele structuri
:

l. miocardul atrial
2. nodul sinoatrial' 3. miocardul ventricular 4. nodul atrioventricular
55. Bradicardia se instaleazdin caz de: l. incilzirea nodului sinusal

2. somn 3. stress 4. stimulare vagall


56. Contractilitatea depinde de:

l. debitul cardiac
2. presiunea arterialtr diastolicl 3. elasticitatea arteriali 4. grosimea perefilor inimii 57. In timpul diastolei atriale: l. presiunea din ahii scade 2. presiunea din ventriculi poate cregte 3. presiunea din ventriculi poate scidea 4. volumul de sdnge ventricular cregte

160

8. Diastola izovolumetrici:

l. incepe imediat dup[ sistola atriali 2. &treazd 0,50s 3. se termini odatii cu deschiderea valvelor semilunare 4. e caracteizatdprin reducerea presiunii ventriculare
59. Palparea pulsului ofer[ informafii privind: l. frecvenfa cardiacd

2. volumul sistolic 3. ritmul cardiac 4. zgomotele inimii


60. Presiunea arteriald depinde de:

l. volemie
2. rczistenfa periferici 3. debitul cardiac 4. elasticitatea perefilor vasculari
a

161

NASTUNSURI:
E (pag 9a) 2. C (pag9a) 3. A (pag 9a) 4. C (pag 87) 5. D(pag 87, 88) 6. D (pag 87, 88) 7. D (pag 88) 8. C (pag 88,89) e. B (pag 89) 10. C (pag 89) 11. D (pag 90) t2. C (pag 90) 13. E (pag90) 14. B (pag 90, 9l) 15. E, (pag 9l) 16. E (pag92) t7. C @ag92) 18. C (pas92) 19. B @ag92) 20. C @ag92) 2t. C @a992)

l.

41. D (pag 87) 42. B (pag 87) 43. C (pag 87) 44.8 (pag 87, 88) 4s.E (pag 88) 46. B (pag 88) 47 . C (pag 88, 89) 48. B (pag 89) 49. D (pag 89) 50. B (pag 89) 51. E (pag 90) s2. B (pae 90) s3. A (pag 90) s4. E (pag 90) 5s. c (pag 90) 56. D (pag 9l)

s7.E (pag92)
58. D @age2) 59. A (pag 90)

60. E (pae 93)

22.8 {eag92) 23. A(pag 93) 24. A (pae 93)

2s. D (pag 93) 26. A (pag 88) 27.C (pag 88) 28. C (pag 87) 29.8 (pag 88) 30. C (pag 89) 31. B (pag 89) 32. A (pae 89) 33. C (pae 89) 34. C (pag 89) 35. B (pag 88) 36. A (pae 90) 37.D (pae 90)

A (pag 9l) A (pag 91) 40. B (pae 91,92)


38. 39.

162

SISTEMUL RESPIRATOR
Prep. Univ. Dr. Cosmin Panfu

COMPLEMENT UNIC:

l.

Trahea este un organ care:

A. Are dubla functie, respiratorie si fonatorie B. Este situat sub baza craniului, deasupra cavitatii bucale
C. Este invelit de pleura D. Are forma de tub si continua laringele

E. Formeaza
a

arborele bronsic

2.

Alegeti afirmatia incorecta despre pleura : A. Este o seroasa ce inveleste fiecare plaman B. Prezinta doua foite, parietala si viscerala C. Foita parietala captuseste peretii toracelui D. Foita viscerala acopera plamanul si caile respiratorii E. Intre cele doua foite se afla cavitatea pleurala
:

3. Care din afirmatiile despre plamani este corecta A. Sunt organe secundare ale respiratiei
B.
Sunt situati in cavitatea abdominala

C. Au o capacitate totala de 5000 ml aer, fara variatii individuale D. Sunt inveliti de o seroasa numita peritoneu

E. Prin hil pitnmd

bronhiile, formand arborele bronsic

4.

Care din urmatoarele NU face parte din structura acinilor pulomonari:

A. Ductele alveolare B. Bronhiolele respiratorii


C. Artera pulmonara D. Alveolele pulmonare

E.

Saculetii alveolari

5.

Acinul pulmonar: A. Prin intermediul bronhiolei pulmonare participa la schimbtrile de gae B. Este format din primele ramificatii ale arborelui bronsic C. Este unitatea morfofunctionala a plamanului D. Este invelit de foita viscerala a pleurei E. Reprezinta formatiunile derivate din alveolele pulmonare Din punct de vedere firnctional, respiratia prezinta: A. Ventilatia aerului int-un singrr sens B. Difuziuneaol2 din sangele capilar in alveole C. DifuziuneaO}si CO2inne bionhiolele respiratorii si sange D. Transporhrl 02 si CAzprin sange E. Reglarea hansportului
163

6.

7. In timpul respiratiei normale de repaus

A. Conhactia diafragmei hage in jos fatabazala B. Diafragma se relanema

plamanilor

C. Structurile abdominale comprima plamanii D. Actioneaza in special muschii gatului E. Apare retractia elastica a plamanilor

8.

Alegeti care din urmatoarele fenomene se produc in timpul expiratiei A. Contractia diafragmei B. Presiunea alveolara scade sub presiunea atmosferica C. Presiunea alveolara creste la + I cm H2O D. Se mareste diametnrl antero-posterior toracic E. Contractia muschilor gatului
respiratiei linistite stau urmatoarele
:

9. Labazartlizarii

A. Ridicarea grilajului costal prin contractia muschilor expiratori B. Presiunea alveolara negativa
C. Presiunea pleural a pozitiva D. Fortele eslastice produse de surfactant

E. Contractia diafragmei
10. Alegeti raspunsul corect

A. Este egala cu suma dintre volumul expirator de rezerva si volumul rezidual B. Este egala cu suma dintre volumul inspirator de rezerva, volumul cgrent si
volumul expirator de rezerva

privind capacitatea vitala

C. Reprezinta cantitatea de aer care ramane in plamani la sfarsitul qnei expiratii normale D. Reprezinta volumul maxim de aer pe care o persoana il poate inspira E. Reprezinta volumul de aer inspirat si expirat in timpul respiratiei normale
I 1. Capacitatea inspiratorie are o valoare de A. 1500 ml B. 500 ml
:

C. D.

E.

3000 ml 2000 ml 5000 ml


:

12. Debitul respirator este egal cu

A. Produsul dintre volumul curent si frecventa respiratorie B. Produsul dinile capacitatea vitala si frecventa respiratorie
C. D. E.
Produsul dinhe volumul rezidual si frecventa respiratorie Produsul dinhe volumul inspirator de rezerva si frecventa respiratorie Produsul dinfre capacitatea pulmonara totala si frecventa respiratorie

13. Gasiti raspunsul gresit privind ventilatia alveolara : A. Este volumul de aer caxe ajunge in zona alveolara in fiecare minut B. Este cantitatea totala de aer deplasata in arboreal respirator in fiecare minut C. Valoarea sa medie este de 4,5-S L/min D. Reprezinta doar o parte din minut volumul respirator E. Este unul din factorii majori care determina presiunile partiale ale 02 si CO2

alveoli

in

til

14. Membrana respiratorie este alcatuita din, cu exceptia:

A. Endoteliu capilar B. Interstitiu pulmonar


C. Epiteliu alveolar D. Surfactant E. Venula pulmnara
15. Factorii care

influenteazaratadifuziunii gazelor prin membrana alveolo-capilara sunt, cu exceptia : A. Presiunea partialaa gamlui in alveola B. Minut volumul respitator C. Presiunea partial a a gazului in capilarul pulmonar D. Coeficientul de difuziune al gazului E. Dimensiunile membranei respiratorii

16. Dituziqpea CO2 implica:

A. Trecerea CO2 din aerul alveolar spre sangele din capilarele pulmonare B. Un gradient de difuziune mai mare decat al 02 C. Egalarea presiunilor partiale, alveolara si sangvina, in 0,25 secunde D. Difuzia de 20 de ori mai inceata decat a 02 E. Ca 02 sa fie de 25 de ori mai solubil decat COz
17. Marginea de siguranta a hematiei este
:

A. Echilibrarea hematiei in capilanrl pulmonar B. Egala cu 0,25 secunde C. Intervalul ce asigura preluareaO? in timpul efortului ftzic D. Egalarea presiunilor partiale, alveolara si sangvina E. Timpul in care COz difuzeaza spre alveoli
18. Transportul

02 implica urmatoarele

A. Difuzia 02 din plasma in eritrocite B. Combinarea reversibila a 02 cu ionii de fier


C. D. E.
Transformarea oxihemoglobinei in dezoxihemoglobina Fiecare gram de hemoglobina se poate combina cu maximum 4 molecule de 02 Transportul prin sangele arterial al,5o/o din 02 dizolvat in plasma

, cu exceptia:

19. Care din urmatoarele

afirmatii despre laringe este adevarata: A. Are o lungime de 10-12 cm B. Este principalul organ al respiratiei C. Are doua functii: respiratorie si fonatorie D. Patnmde in plaman prin hil E. Se ramifica la nivelul T4
:

20. Ordinea corectaaramificatiilor arborelui bronsic este

A. Bronhii, bronhiole respiratorii, sac alveolar, ducte alveolare, alveole pulmonare B. Bronhii, bronhiole respiratorii, alveole pulmonare, ducte alveolare, sac alveolar C. Bronhii, bronhiole respiratorii, ducte alveolare, alveole pulmonare, sac alveolar D. Bronhii, bronhiole, bronhiole respiratorii, ducte alveolare, sac alveolar, alveole

E.

pulmonare Bronhii,bronhiole respiratorii, bronhiole lobulare, ducte alveolare, sac alveolar, alveole pulmonare
165

21. Respiratie presupune unnatoareleo cu exceptia:

A. Ventilatia

in ambele sensuri

pulmonara, ce reprezinta deplasaxea aerului intre alveola si atmosfera,

B. Difuziune a 02 si co2 infie alveola pulmonara si sange C. Transportul 02 si CO2 prin sange si lichidele organismului cahe si de la celule D. Captarea O2lanivel alveolar E. Reglarea ventilatiei
22. Ridicarea grilajului costal in timpul respiratiei A. Este caracteristica respiratiei de repaus B. Sternul se proiecteazainapoi C. Se datoreaza muschilor expiratori D. Se datoreaza musichilor abdominali E. Se datoreaza muschilor inspiratori
:

23. Presiunea pleuala : A. Este egala cu presiunea atmosferica B. Nu variaza cu fazele respiratorii C. Trebuie sa scada sub presiunea atmosferica pentru a patrunde aerul in alveole D. Devine pozitiva in timpul inspiratiei E. Este presiunea dintre pleura visceral si cea parietala 24. Despre presiunea alveolara se poate afirma, cu exceptia : A. Este presiunea din interiorul alveolelor pulmonare B. Este egala cu 0 cm H20 cand glota este inchisa c. Este nemodificataindiferent de fazele respiratiei D. Devine -l cm InO in timpul inspirului E. Devine cm H2O in timpul expirului

*l

25. Urmatoarele valori sunt cele adevarate

A. Volumul curent-500 ml B. Volumul expirator de rezerva:2000 ml C. Volumul inspirator de rezenta:3500 ml D. Capacitatea inspiratorie:l 500 ml E. Capacitatea pulmonara:3500 ml
26. Capacitatea vitala reprezinta
:

A. VC +VER+VIR:3500 ml B. VER+VR+VIR+VC:5000 ml C. VC+VIR:2000 Ml D. VER +VIR=3000 ml E. VC+ VER+VR:3500


27. Minut volumul respirator sau debitul respirator
:

A. Nu variaza in conditii fiziologice sau patologice B. Este produsul dintre capacitatea vitala si frecventa respiratorie C. Reprezinta cantitatea de aer deplasata in arborele respirator in fiecare minut D. Reprezinta aerul inspirat si expirat in timpul unei respiratii normale E. Este egal cu produsul dintre capacitatea inspiratorie si frecventa respiratorie

166

28. Care afirmatie despre ventilatia alveolara este adevarata : A. Ventilatia nu determina presiunea partiala a CO2 in alveole B. Are o valoare medie de 4,5-5 L/min C. Este egala cu debitul respirator D. Este volumul de aer care ajunge in zona alveolara in timpul fiecarei respiratii E. Este produsul dintre volumul curent si frecventa respiratory 29. Despre membrana alveolo-capilara sunt adevarate, cu exceptia : A. Are o grosime de 0,6 microni B. Are o suprafata de 50-100 m2 C. Rata difuziunii gazelor este influentata doar de presinea partial a a 02 D. Rata difuziunii gazelor este influentata de presiunea partial a a gazului in alveola si

E.

capilar Are in alcatuirea ei surfactant

30. Difuziunea oxigenului : A. Se realileaza deoarece 02 are gradientul de difuziune l/10 din cel al COZ B. Se face datorita presiunii de 100 mm Hg in aerul alveolar si 40 mm Hg in sangele

C.

D. E.

capilar Se face datorita presiunii de 40 mm Hg din aerul alveolar si 100 mm Hg in sangele capilar Se face dinspre sangele din capilarele pulmonare spre alveole Se face deoarece 02 este de 25 de ori mai solubil decat COz

31. Hematia la nivelul capilarului pulmonar : A. Pehece aproximativ 0,50 secunde B. Petrece aproximativ 0,25 secunde C. Poate prezenta o margine de siguranta de 0,75 secunde D. Poate prezentao margine de sigtranta de 0,25 securde E. Petrece aproximativ 0,75 secunde 32. Despre CO 2 este adevarat, cu exceptia : A. Are o presiune in capilarele pulmonare de 40 mm Hg B. Are un gradient de difuziune de 1/10 din gradientul 02 C. Difilzeaza de 20 de ori mai repede decat 02 D. Este de 25 de ori mai solubil decat 02 E. Are o presiune partiala in aerul alveolar de 40 mmHg 33. Despre

02

este gresit, cu exceptia:

A. Presiunea partiala in aerul alveolar este de 40 mm Hg B. In hematie se combina cu hemoglobina


C. Presiunea partiala in capilar este de 100 mm Hg D. Difweaza de 20 de ori mai repede decat CO2 E. Este de 25 de ori mai solubil decat COz
34. Care afirmatie ste adevarata despre oxigen : A. Se combina ireversibil cu ionii de fier

B. Transforma methemoglobina in dezoxihemoglobina C. 1,34 ml se combina cu minim I g de hemoglobima D. Sangele arterial fransporta?0 ml de OZ ldl E. 98,5 o/o din 02 din sange este liber in plasma
t67

35. Fiecare 100 ml de sange elibereaza la tesuturi, in repaus

A. TmldeO2 B. 7 dldeO?
C. 7 gdeO? D. 7 mgde 02 E. 7LdeO2
36. Care din urmatoarele afirmatii este adevarata ?

A.

B.
C. D.

E.
37. CO2
:

Dupa disocierea oxihemoglobinei, hemoglobina este saturat a 5-7Yo I mg hemoglobina leaga 1,34 ml de sange In mod normal exista 12-15 g de hemoglobina/dl de sange Presiunea partial a a 02la nivel tisular este de 100 mg Hg 1,5 din 02 din sange este transportat de hemoglobina

A. Dffbzeazadin sange in celule B. 5 7o este dizolvat fizic in plasma


C. Este transportat sub forma de bicarbonat plasmatic, (5%) D. 90% este sub forma de carbaminohemoglobina E. In urma difuziunii determina cresterea presiunii partiale in sangele venos cu 50Yo
38. Prin fenomenul de membrana Hambrnger intelegem, cu exceptia:

A. Duce la obtinerea bicarbonatului B. Presuptme migrarea clorului

plasmatic

C. Are loc la nivelul eritrocitelor D. Ajuta la transportul a90o/o din CO2 sangvin

E. Rezulta din combinarea COz cu gruparile


3

NH2 terminale ale hemoglobinei

9. Regl area ventilatiei

A. Se realizeazapebazastimulilor primiti de la chemoreceptori B. Se realizeaza de catre cenhii nervosi din bulb


C. Se realizeaza de catre cetrii nervosi din punte D. Toate raspunsurile de mai sus sunt corecte E. Nici un rasprms corect
40. Despre cedareaO?la tesuturi este adevarat, cu exceptia : A. Oxihemoglobina devine hemoglobina B. Oxihemoglobina devine carboxihemoglobina C. Sangele venos devine rosu-violaceu D. In repaus coeficientul de utilizare este de 7 mVl00 ml E. In efort coeficientul de utilizare poate creste la 12 %

COMPLEMENT GRUPAT

4l.Care afirmatii despre cavitatea nazalasunt adevarate Este situata anterior de baza craniului 2. Este formata din din doua fose nazale 3. Este situata posterior debaza,craniului 4. Este situata superior de cavitatea bucala

l.

168

42.Despre hahee putem afirma : 1. Se termina la nivelul T4

2. Contiunua laringele 3. Are o lungime de 10-12 cm 4. Patrunde in plamani prin hil

43.Urmatoarele afirmatii despre plamani sunt adevarate : 1. Sunt situati in cavitatea toracica 2. Sunt inveliti de pericard 3. Au o capacitate totala de 5000 ml aer 4. Capacitatea lor totala nu prezinta variatii individuale

U.In

componenta acinului pulmonar inha

3. 4.
45
.

2.

l.

Ductele alveolare Sacii alveolari Alveolele pulmonaxe Bronhiolele respiratorii


:

Respiratia presupune

2. 3. 4.

l.

Difi;r;iqO2
Transportul 02 Deplasarea aerului de la plamani catre atmosfera Schimbul de 02 si CO2 dintre organism si mediu

46.Volumul curent este volumul de aer : Care ftlmane in plamani dupa o expiratie fortata 2. Ce poate intra in plamani inh-o inspiratie fortata 3. Ce poate fi expirat in urma urei expiratii fortate 4. Expirat in timpul respiratiei normale

l.

47.Despre presiunea pleurala afirmatiile adevarate sunt : 1. Este presitrnea din spatiul dintre pleura viscerala si parietala 2. Este presiunea din interiorul alveolelor 3. Yariazacu fazele respiratiei 4. Este intotdeauna pozitiva 48.Presiunea alveolara : Este presiunea din interiorul alveolelor pulmonare 2. In inspire scade sub presiunea atmosferica

l.

3. 4.

In expir este de +1 cm HzO Cand glota este inchisa presiunea este de 0 cm H2O
:

49.Membrana respiratorie este alcatuita din Epiteliu alveolar 2. Interstitiu pulmonar 3. Surfactant 4. Pleura viscerala

l.

169

s0.Difuziunea oxigenului se rcalizeaza


I

2. 3. 4.
5

Deoarece presiunea partial a a 02 este de 46 mm Hg Deoarece gradientul de difuziune 02 este 1/10 din cel al COz Deoarece 02 difineaza de 20 de ori mai rapid decat COz Deoarece presiunea partiala a 02 este de 100 mm Hg in aerul alveolar iar sangele capilar de 40 mm Hg

in

I .Transportul

oxigenului presupune:

2. Transformarea dezoxihemoglobinei in oxihemoglobina 3. Ca fiecare gram de hemoglobin se poate combina cu minim 1,34 mL 02 4. Ca sangele arterial transporta 20 mL OZ ldl
S2.Cantitatea de oxigen care se combina cu hemoglobina depinde de: I Presiunea partial a a 02 plasmatic

1. Combinarea cu ionii de fier din structura methemoglobinei

2. pH-ul plasmatic 3. temperatura 4. presiunea alveolara


a

53.Factorii care influenteazarutadifuziunii gazelor prin membrana alveolo-capilara sunt Coeficientul de difuziune al gazului 2. Temperatura 3. Dimensiunea membranei respiratorii 4. pH-ul plasmatic

l.

54. Acinul pulmonar este format din:

1. Duct alveolar 2. Alveola pulmonara 3. Bronhiolarespiratorie 4. Bronhie


55..Volumul inspirator de rezerva este: Voluuiul de aer inspirat si expirat in timpul respiratiei normale 2. Egal cu 1500 ml 3. Egal cu suma dinhe volumul curent si volumul rezidual 4. Este volumul de aer ce poate fi inspirat suplimentar peste volumul curent 56.Care din urmatoarele formatiuni nu fac parte din structura acinului pulmonar : Ducte alveolare 2. Arteriola pulmonara 3. Saculeti alveolari 4. Bronhiola lobulara

l.

l.

57

.COz este transportat prin sange

2. Sub forma de carbaminohemoglobina 3. Sub forma de bicarbonat plasmatic 4. Sub forma de methemoglobina

1.

Dizolvat fizic

170

SS.Fenomenul migrarii clorului presupune : Transportul 02 in sangele capilar

2. 3. 4.

l.

Transportul fizic aI COz in plasma CombinareaCO2 cu cu gruparile terminale NH2 ale hemoglobinei Transportul CO2 sub forma de bicarbonat plasmatic

59.Care din volumele pulmonare se masoara spirometric:

2. Volumul expirator de rezerva 3. Volumul inspirator de rezerva 4. Volumul rezidual


60.Respiratia normala, de repaus, se realizeazaaproape in intregime prin Miscari de ridicare si coborare a diafragmului 2. Ridicarea si coborarea coastelor 3. Contractia si relanarea diafragmei 4. Conhactia muschilor gatului
:

l.

Volumul ctrent

l.

t7t

RASPUNSURI:

2.D 3.E 4.C 6.D 9.D


10. B 11. D

l.D

3r. E 32. A
33. B

5.C

34.D
35. A 36. C

7. A 8.C

37.8
38. E 39. D

t2. A 13. B
14. E 15. B 16. C

40. B 41. c 42. A 43. B

44.8
45. D

46.D

t7. c
19. C

l8.C

47.8
r
48. E
49.

A A

20.D

2t.D
22.8 23.8
24. C 25. A 26. A 27. C 28. B 29. C 30. B

50. D 51. c
52.

53. B 54. A 55. D 56. B


57.

58. D 59. D 60. B

t72

SISTEMUL EXCRETOR

Asist. Univ. Dr. Tudor Marinescu

COMPLEMENT SIMPLU:

l.

Acidul uric:

A. Se secretd la nivelul tubului urinifer in cantitate de 49 mohl}4 h; B. Se reabsoarbe din ulnafiltrat in cantitatea de 50 moh/Z4h;
C. Ajunge in urina finalI in cantitate de 5 moh/24h; D. Se dilueaz[ de 50 de ori in urina finali fafi de urina care pirdseqte glomerulul; E. Se dilueazl de 10 ori in urina final[ fafi de ultrafiltratul glomerular.

2.

Pe secfiune

rinichiul prezintii:

A. 20-24 papile renale; B. I -2 uretre;


C. 2-3 calice mari; D. 2 pediculi renali; E. 6-18 lobuli renali.

3. Ureea:
A. Rezultit & produs terminal al anabolismului proteic; B. Se filneazi in cantitate de 470 mob/zi;
C. Ajunge in vezica urinari in cantitate de 410 moh/24h; D. Se reabsoarbe la nivel tubular in cantitate de 160 moh /24 orc;

E.

Se secrettr in cantitate de

moUzi.

4. Secrefia tubulari pasivi:


A. Are loc in sensul gradientelor de concentrafie gi impotriva gradientului electric; B. Are loc in sensul gradientului electric Ai impotriva gradientului de concentrafie; C. Se realizeazi penfiu K*, baze gi acizi tari;
D. Nu necesitli consum energic direct;

E. Participi

la eliminarea H*.

5.

Transportul activ al unei zubstanfe nu se realizeazd: A. In sensul gradientului de concentrafie; B. Cu consum de energie; C. Limitat pe unitatea de timp; D. impotriva gradientului de concentrafie; E. Prin hidroliza ATP.
Care dintre urmitoarele substanfe nu se

6.

eliminl prin urin6 in condifii fiziologice?

A. Creatinina; B. Ureea;
C. D.

E.

Potasiul; Glucoza; Clorul.

t73

7.

Care dintre urm[toarele cornponente ale

urinii are gi origine exogen6?

A. COzi B. Creatinina;
C. Clorul; D. Acidul rnic; E. Ureea.
8.

Vasopresina stimuleaz[ reabsorblia apei din: A. Tubul contort distal; B. Tubul contort proximal; C. Capsula Browman; D. Calice mici; E. Ansa Henle.

9. Care dintre urm[toarele ramuri provenite


A. Arteriola aferentii; B. Arterele interlobare;
C. Arterele interlobare; D. Artera arcuatil; E. Arteriola eferentii.
10. Capsula Bowman:

din artera renal[ formeazi glomerulul renal?

A. ihpreuna cu corpusculul renal Malpighi formeazi glomerulul; B. invelegte tubii uriniferi; C. DelimiteazAo cavitate ce se continui cu lumenul tubului; D. Contine arteriola aferentli gi eferentd; E. Reprezintll exftemitatea distali a nefronului.
1

l. Reflexul

de micfiune:

A. esteinintregimecontrolat de centriinervogidintrunchiulcerebral B. poate fi inhibat de cenftiinervogidincortexulcerebral


C. odatiliniliat este constant D. este controlatdoar de centriidinmiduvaspin[riiqicerebel E. nupoate fi controlatintotalitate.
I

2. Identificafiafirmafiafalsi: A. ureea se leabsoarbepringradientchimic B. reabsorbliaapei are locinproporfie de 80% la nivelultubuluicontortproximal C. inprezenfa ADH irlo4 de ore se eliminl 2,81 de urin[concentratil D. aldosteronulintervineinmecanismul de secrefie de Na+ si H+ E. secretia de K+ are loc mai alesintubulcontortdistal.

13. Transporhrlactiv:

A. este neselectiv B. se face doarcuconsum


C.

de oxigen

D. E.

forfapompelormetabolice este limitatii de capacitatealormariml de a hansporta o substanftrpeunitatea de timp se reabsorbastfelglucoz4 apa, uniiaminoacizi fosfalii nu se reabsorbprinacestmecanism.

174

14. Secrefia tubulard:

A. prinacestmecanismse eliminldoarmedicamentele B. are gimecanisme active gipasive C. sensulffansportului este inspreinterstiliulperitubular D. poateavealocdoarintubulcontort distal E. prinacestmecanism nu se intervinein reglarea K+.
15. Secrefia de H+:

A. are locprinmecanismpasiv B. arelocnumaiintubulcontortdistal C. prinacestnecanismrinichiulparticiplla reglareaechilibrului acido-bazic D. lanivelultubuluicontortproximalexistlmecanisme de transportprinschimbionic E. mecanismele de hansportprinschimbionicsuntcontrolate de
c[tremineral ocorti coizi.
16. Secrefia de

K+:

A. areloc mai alesintubulcontortproximalprinmecanismeactivegipasive B. prinacesfinecanism se menfinenivelulnormal al potasemiei


C. arelocintubulcontortdistalprinmecanismepasive, de schimbionic D. prinfransportulactivcelulaconsumddoaroxigen, nu gi energie E. arelocin alt segmentdecdtsecrefia de H+.
17.

in trina final[in24 de ore A. tg Na

se

elimin6:

B. 0,5g K C. l50mg uree


D.
0,3g HCO3

E. 2,59 fosfor.
l8.Urina final[confine (valori pe24 de ore): A. l50g Mgz+

B.

90Yo apa

C. leucocite peste 6500/ml D. apa 700 ml E. creatininl l-2e.


19. Segmentul intermediar al tubului urinifer confine:

A. Epiteliu B. Epiteliu

cilindric simplu; cubic simplu; C. Epiteliu turtit; D. Epiteliu cilindric stratificat; E. Epiteliu pseudostratificat.

20. Formarea

urinii finale necesitli ATP in cazul:

A. Ultrafiherii ionilor de Na*; B. Reabsorbfiei secrefiei tubulare a ionilor de K+;


C. D.

E.

Reabsorbfiei ureei; Reabsorbfiei acidului uric; Eliminlrii de glucoz[ in trina finald.

175

2l . Alegefi afirmafia falsi: A. majoritatea compugilor urinei primare sunt substanfe utile B. nefrocitele au la polul apical numeroase mitocondrii C. nefrocitele au la polul apical numero$i microvili D. membranele celulelor tubulare confin pompe metabolice E. transportul pasiv se face in virtutea legilor difuziunii gi osmozei.
2Z.Transportul pasiv: A. nu necesitil energie B. este limitat de capacitatea maximi de transport a nefronului C. prin acest mecanism se absorb K gi Mg D. ureea se reabsoarbe prin gradient osmotic E. apa se reabsoarbe prin gradient chimic.
23

. Vasc ularrzalia

renali are urmitoarele caracteri stici : A. Arterele renale sunt ramuri ale trunchiului celiac; B. Celulele musculaturii netede a arteriolei eferente iau parte la formarea aparatului juxtaglomerular; C. Arterele interlobulare incep in capilarele glomerulare gi se recapilarizeazdin jtrrul urinifer; D. Rinichii primesc 40-45% din debitul cardiac de repaus; E. Venele renale se varsi in vena cavi inferioard.

24.Inreglarea umoralI a activitiifii renale nu intervin urmdtorii hormoni: A. Gonadofiopinele; B. Parathormonul; C. Hormonii tiroidieni; D. Glucocorticoizii; E. Mineralocorticoizii.
25. Carc este traseul normal al winii: A. Calice, bazinet, ureter, uretrd; B. Calice, bazinet, ureter, vezicatrinarl uretri; C. Calice, rueter, bazinet, vezicaurinari, uretri; D. Calice, bazinet, vezieaurinari, uretri; E. Calice, bazinet, uretrd, vezicaurinard.

26.Mecanismul de formare a urinei primare cuprinde urmltoarele procese cu excepfia: A. Reabsorbfia tubularl; B. Secrefia glomerulari; C. Filtrarea glomerulari a plasmei; D. Secrefia tubularl activi; E. Secrefia tubularl pasivd.

27.Uina primarl are componlia:

A. Identicl cu a plasmei; B. Hiperproteici;


C. Plasmei deproteinizate; D. Identicl cu a urinei finale;

E. Identic[ cu a transpirafiei.
176

28. Alege{i compugii care au reabsorblia completd la nivel renal:

A. Uree; B. Clor;
C. Glucoztr; D. Sodiu; E. Acid uric.
29.La ce nivele intervine ADH-ul in reabsorbfia facultativd aapei? A. La nivelul tubului contort proximal; B. Hipotalamusului; C. Ansei lui Henle; D. Musculaturii netede arteriolare; E. Tubului colector.
30. in cursul activitiifii renale ionul de sodiu: A. Este transportat exclusiv prin mecanism activ la nivelul tubilor renali; B. Se reabsoarbe prin polul vezical al tubului proximal; C. igi cregte eliminarea in condifiile stimul[riinervilor vegetativi renali; D. Este reabsorbit in totalitate la nivelul tubilor uriniferi; E. Este reabsorbit facultativ de cdtre tubul colector. 31. La acumularea urinii in vezici pen[ la atingerea capacitiitii fiziologice participd: A. Fibre hipogastrice care rela<eazi sfincterul vezical intern; B. Fibre ale nervilor pelvici care contractll sfincterul vezical intern; C. Fibre ale nervilor ruqinogi care au originea in ganglionul celiac; D. Fibre hipogashice care contractii sfincterul vezical intern;

E. Fibre vegetative pentru sfincterul vezical


32.Presiunea dirl capilarele glomerulare este de A. 50 mmHg B. 80 mmHg C. 60 mmHg D. 70 mmHg
:

extern.

E.
in medie:

77 mrntlg.

33.Presiunea coloid-osmotici a proteinelor plasmatice din capilare care se opune

filtririi

este

A. 26 mmHg B. 28 mmHg
C. D.

E.

32 mmHg 42 mmHg 52 mmHg. \

34.inlipsa ADH: A. nu se produce reabsorblia obligatorie B. nu se produce reabsorbfia facultativi C. se elimina 5 I de rnini concentrati D. se elimina l0 I de trin6 diluatil E. se elimina 12 I de urin[ diluatii.

177

3s.Filtratul glomerular: A. este numit gi urina secundari B. axe aceeagi compozilie ca plasma C. nu confine proteine D. peste 99% din filtrat trece prin reabsorbfie in tubii uriniferi E. cantitatea de filtrat glomerular este de 180 dl zilnic. 36.Debitul sangvin renal este de: A. 120 mVmin B. 25 mllora C. 30 mVora

D. l2Umin E. 1200 mUmin.


3T.Debitul filfiArii glomerulare este: A. 120 mVmin B. 7500 ml/ori C. l5lll2 orc D. 300 mVmin

E. 7lllord.
3S.Debitul sangvin renal:

A. reprezinti 28o/o din debitul cardiac de repaus B. este de 42 mUl00g fesuVmin C. este de aprox. 24 U24 orc D. este de 250U100 g fesuUl2 ore E. este de aprox. 201,6 Vl00g fesut /8 ore.
39. Fifiarea glomerularI: A. Se realizeazd la nivelul a2-3 bucle capilare ce rezulti din diviziunea arteriolei aferente; B. Este favorizat[ de presiunea sfuigelui din capilarele peritubulare; C. Se desf$oar6 prin traversarea unei bariere formatl din peretele capilar, capsular gi

D. E.

tubular; Se realizeazLffuAparticiparea glucozei care nu apare in urina finaltr. Reprezintii traversarea membranei filtrante de c6fie aproximativ 20o/o din plasma care irign rinichii.

40. Rinichiul are urmatoarele roluri: A. Secretia de aldosteron B. Producerea de eritrocite C. Secretia de renina D. Seiretia de cortizol E. Nici unul de mai sus

178

COMPLEMENT GRUPAT:

4l.Nefronul: 1. c[ile urinare sunt reprezentate gi de capsula Bowmann 2. se gdse$te in medula rarinichiului 3. se gisegte doar in corticala renald 4. este format gi din clile urinare
42.Transportul urinei : se face prin uretre 2. uretra comunic[ cu exteriorul 3. ureterele se continui cu bazinetul 4. uretra este unicl

l.

43.Yezica urinar6: 1. are perefii alcituiti din musculaturi striatil 2. urina se acumuleazdin corpul vezicii urinare 3. urina ajunge in vezic[ prin col 4. vezica urinard are 2 sfinctere.

M.Creatinina in urina final[ este incantitate de (pe 24 de ore):

2. 49 3.59

l.

39

4. l-2e.
45.Urina confine:

2. 3. s[nri de Na, Mg, K, Ca 4. numeroasehematii.


peste 5000 leucocite/ml

l.

95o/oapa

46. Activitelile neexcretorii ale rinichiului sunt: Secrefia de renini; Secrefia de angiotensin[ I; Secrefia de erinopoietini; Screfia de aldosteron.

2. 3. 4.

l.

47. Rinichii primesc din debitul cardiac de repaus o cantitate de s6nge reprezenttnd: 1. 15-20%; 2. 20-25%; 3. 35-40%; 4. Pene b% din volumul sanguin total.
48. Arteriolele aferente se capilarizeazl:

l. in zonacortibala; 2. in jurul tubului urinifer; 3. La nivelul glomerulului; 4. ln jurul papilelor renale.

t79

49. Membrana filtranti glomerularl: 1. Permite trecerea 1/5 din cantitatea de sdnge care irigi rinichii in cavitatea capsulara; 2. Permite trecerea unei catitati de lichid aproximativ I mVmin. 3. Nu permite trecerea proteinelor pi a glucozei; 4. Permite trecerea unei cantitiifi de aproximativ 125 ml plasmd/min spre tubul proximal.
50. Prin procesul de secrefie tubulard sunt trecute din sdnge prin mecanism pasiv urmdtoarele substanfe:

1. Clorul; 2. Ionul de hidrogen; 3. Apa; 4. Potasiul.


5l . Prin procesul de fiansport activ din cadrul reabsorbfiei tubulare sunt trecute fin s&rge: Vitamina C;

2. 3. 4.

l.

HCOI;
Glucoza; Cl-.

52. Pedicul renal:

1. Confine fibre aparfin6nd nervilor ruginogi; 2. Este dispus spre baza lobilor renali; 3. Confine vena cavi inferioari; 4. Se gisepte in hilul renal.
53. Ureterele

reprezintlo componentii

2. Face legdtura dinne cei doi rinichi gi a acestora cu vezicaurinard; 3. Prezintil la infiarea in vezici un sfincter neted; 4. Prezinttr un debit winar de I mUmin. fiecare.
54. Prin funcfiile sale rinichiul contribuie la:

1. Continui calicele mari;

ciilor urinare

care:

2. Erinlpoezel 3. Reglarea tensiunii arteriale; 4. Eliminarea unor substanfe volatile.


55.Micfiunea:

l.

Menfinerea grchilibrului acido-bazic;

2. 3. aparecdnd in vezic[ se acumuleazdmaxim 10 ml. urinl 4. reflexul este stimulat de clhecentrii din trunchiul cerebral
56.Alegefi afirmafiile corecte: secrefia de H+ se face prin mecanism activ 2. in tubul contort distal se reabsoarbe Na+ 3. in tubul contort distal se secretii K* 4. in tubul contort distal se scretJl H*

1.

este un reflex monosinaptic reflexul este controlat de miduva spindrii

l.

180

57. Alegeti afirmatiile adevarate: arteriola aferenta intra in capsula glomerulara 2. arteriola aferenta iese din capsula glomerulara 3. arteriola eferenta iese din capsula glomerulara 4. arteriola eferenta intra in capsula glomerulara

l.

S.Debitulfi ltrariiglomerulare este de : 7 ,5 Uord 2. 25 mUl}sec

l.

3. l80Uzi 4. 5380mU7

ore.

59. Reabsorblia tubulard se realiz eazAprin: Reabsorbfia selectivi a unor substanfe;

2. Mecanisme de transport active; 3. Mecanisme de transport pasive; 4. Secrefia unor produgi.

l.

60. Alegefi caracteristicile membranei filrante glomerulare: 1. Permite trecerea tuturor constituienfilor plasmatici; 2. Permite trecerea proteinelor plasmatice;

3. Permite fiecerea numai a ureei, acidului tric gi a creatininei plasmatice; 4. Permite trecerea selectivi doar a unor constituienfi plasmatici.

181

nAspuNsURI
1.C

3l.D
32.C 33.C 34.8 35.D 36.8 37.8 38.E 39.8

2.C 3.B 4.D

5.A 6.D 7.C 8.A 9.A

t0.c I l.B
12.c

40.c

4t.c
42.C 43.C 44.D 45.B 46.8 47.C

l3.c
l4.B

l5.c l6.8
t7.D l8.E l9.A
20.B

48.8
49.A 50.8

2t.B
22.A 23.8 24.C 25.8 26.8 27.C
28.C

5l.c
52.D 53.C

54.A
55.C

56.8
57.C

58.A
59.E 60.D

3o.A '

29.A

t82

SISTEMUL EXCRETOR 2
Asist. Univ. Dr. Mircea Lupuqoru

COMPLEMENT UNIC

l. Urm6toarele afirmafii referitoare la nefron sunt adevdrate cu EXCEPf,IA:


A. Nefronul este unitatea anatomici gi fuircfionald a rinichiului B. Nefronul este alcituit din corpusculul renal gi clile urinare C. Tubii colectori se varsi la nivelul papilelor renale D. Ansele Henle se g[sesc la nivelul corticalei E. Tubul contort distal face leg[tura intre tubul collector gi ansa Henle.
2. Urm[toarele afirmafii referitoare la rinichi sunt adevtrrate cu EXCEPIIA: A. Rinichiul este situat in cavitatea abdominali de o parte gi de alta a coloanei vertebrale

lombare B. Rinichiul este acoperit de capsula renald C. Rinishiul are rol esenfial in menlinerea homeostaziei gi a echilibrului acido-bazic al organismului D. in alcdtuirea rinichiului intri medulara - la exterior gi corticala - la interior E. Unitatea anatomici gi funcfionali a rinichiului este nefronul.
3. Alegefi afirmafia falsd dintre urmltoarele: A. Rinichiul este parte componentii a sistemului excretor B. Piramidele Malpighi se gtrsesc la nivelul corticalei renale

C. Bazinetul se formeazi prin unirea calicelor mari D. Capsula Bowman face parte din corpusculul renal E. Fiecare rinichi confine circa I milion nefroni.

4. Rinichiul nu are rol in: A. Formarea si eliberarea urinei B. Formarea gi eliberarea eritropoetinei C. Glicogenogenezi D. Activarea vitaminei D3 E. Menfinet8u homeostaziei organismului.

falsi despre nefronii juxtamedulari: A. Au glomerulul situat la joncfiunea dintre medulari gi corticalI B. Au ansa Henle lungi
5. Alegefi afirmafia

C. Sunt foarte importanfi in mecanismul contracurent D. Sunt in numtrr de circa 150.000 la nivelul fieclmi rinichi E. Reprezinthcirca 85o/o din numdnrl total de nefroni.
6. Debitul sangvin renal este de circa:

A. 20mUsecrurd[ B. ' C.25% din debitul cardiac de repaus D. 420mUl 0g fesut/minut E. 430mUl 009 fesuUminut.

l200mVor[

183

7. Filtratul glomerular:

in cantitate de l20mVmin B. Este reabsorbit in procent de peste 90%in tubii uriniferi C. Are compozilie asemlndtoare cu a plasmei dar cu mai pufine proteine D. Are compozifie asem[nitoare cu a plasmei dar cu proteine in cantitate semnificativa E. Este lichidul care filtreazi din capilarele glomerulare in capsula Bowman.
8. Fortele care rcalizeazl filtrarea la nivelul glomerulului in capsula Bowman sunt: A. Presiunea din capilarele glomerulare care determinl filtrare a (32 mm Hg) B. Presiunea din capsula Bowman, in exterior,care se opune filtrerii (18 mm Hg) C. Presiunea coloidosmotici a proteinelor din capsula Bowman (18 mm Hg) D. Presiunea coloidosmotici a proteinelor plasmatice din capilare, care se opune fikrerii

A.

Se produce

(60 mm Hg) E. Presiunea din capsula Bowman, in exterior, care se opune filtrarii (32 mm Hg).
9. Transporhrl pasiv: A. Nu necesit2l energie dar este limitat de o capacitate maximi de hansport B. Reabsoarbe ureea in gradient osmotic c. Reabsoarbe Na pi K in gradient electric ai electrochimic D. Se face conform deferenfelor de presiuni hidrostatice E. Reabsoarbe apa in gradient chimic.
10. Referitor la reabsorbfia apei este falstr urmItoarea afirmafie: 4.85o/o din apa filtrati se reabsoarbe la nivelul tubului contort proximal B. 15% din apa filtrattr se reabsoarbe in tubii colectori gi contorfi distali

C. La nivelul tubului contort proximal are loc reabsorbfia obligatorie D. La nivelul tubului contort distal si tubilor colectori are loc reabsorblia facultativ6 E. Reabsorblia facultativi a apei se produce in prezenfa ADH.
Reabsorb;ia facultativ[ a apei: A. Are loc in tubul contort proximal B. Are loc in tubul contort proximal gi tubii colectori C. Recugereazd,aproxim ativ 80Yo din apa filnatii D. Recuirereazl,aproximativ 4Yo din apa filtrag E. Permite adaptarea volumului diwezeilastarea de hidratare a organismului. I
12. Reabsorblia obligatorie a apei: A. RecupereazeSs% din apa filtatIla nivel glomerular B. Recupercazd 15% din apa filnatit h nivel glomerular C. Permite adaptarea volumului diurezei la starea de hidratare a organismului D. Se realizeaz5'prin osmozl din tubul contort proximal in interstifiu E. Neces itil prezenla ADH. 13. Transportul activ:

l.

A. se face conform gradientelor electrice gi elecfiochimice B. Se datorcazltravaliului metabolic al nefrocitului C. Nu necesiti coruilrm ATP
D. este neselectiv E. se face conform diferenfelor de presiuni hidrostatice.

184

14. Prin transport activ nu se reabsorb:

A. apa B. Polipeptidele
C. Glucoza D. Aminoacizii E. Urafii.
15. Secrefia de

Ff:

A. Participl la reglarea echilibrului acidobazic B. $r" sediul principal in tubul contort distal C. In tubul contort proximal, depinde doar de pH-ul mediului intern D. Se face ftr[ consum ATP E. La nivelul tubului contort proximal se realizeazdcu ajutorul aldosteronului. Urmitoarele afirmafii cu privire la secrefia K* sunt adevdrate cu EXCEPIIA: A. Se rcalizeazJprin mecanisme active B. Se rcalizeazi prin mecanisme pasive C. Se realizeazE exclusiv prin schimb ionic D. Are loc in special in tubul contort distal E. Asiguri menfinerea nonn al6 apotasemiei.
16. 17. Reflexul de micfiune: A. Produce invariabil micfiune cdnd tensiunea parietald,vezicali atinge nivelul prag B. Este controlat de trunchiul cerebral C. Este controlat de scoada cerebrali D. Este conholat in infregime de m6duva spin6rii E. Este declanpat de acumularea in vezici a200-300m1 urin6. 18. Micfiunea: A. Se produce cdnd tensiunea intraparietald din perefii vezicali a atins nivelul prag B. Se produce c6nd in vezicd s-au acumulat 30-50 ml tninl C. Se produce cdnd in vezici s-au acumulat 200-300 ml urintr D. Este impiedicatii de sfincterul vezical extern cind controlul involurtar tinde sE o inifieze E. Nu mai poate fi impiedicatii de sfincterul vezical extern cdnd controlul involuntar tinde sI o inilieze.
a

19. Care din urmitoarele componente se reabsorb pasiv la nivelul tubilor uriniferi? A. Glucoza B. Fosfafii

C. Ureea

D. Sulfatii E. Urafii.
20. Piramida Malpiehi: A. Este situatii la nivelul corticdei B. Are bazaspre corticali C. Are vdrful spre cortical[ D. Este situatit la nivelul bazinetului E. Are bazaspre medular[.

185

21. Filtratul glomerular: A. confine eritrocite in cantitate crescutil B. are aceeagi compozifie cu a plasmei C. Se mai numegte urin6 secundar6 D. Este de aproximativ 7,sLlh E. nici un rispuns corect. 22. Seqetia de K* se realizeazil: A. in principal in tubul contort proximal B. ln principal in tubul colector C. Doar prin mecanisme active D. Doar prin mecanisme pasive E. Prin schimb ionic activat de aldosteron.
23. ADH-ul:

A.

Scade secrefiile tuturor glandelor exocrine B. Este secretat in hipotalamusul posterior C. Scade concentrarea (densitatea) urinar6 D. Cregte volumul urinar E. lntervine in principal la nivelul tubului contort proximal.

24. Reabsorblia apei: A. Este limitatii de capacitatea maxim[ de transport e nefronului B. Are loc prin gradient osmotic C. Se realizeazdin proporfie de 95% D. Se realizeazdln toate segmentele nefronului, identic E. Se realizeazi-prin fiansport pasiv gi activ.

25.Yezica urinar6: A. prezintil doul sfinctere B. Are perefi cu musculaturi extrinseci C. prezintii doul orificii D. Se prelungegte in jos cu ureterul E. Prezintit doar musculatwl neted6.
26. Debitul Jngvio renal este de aproximativ:

A. l200ml-/orl B. l2000mUor[ C.7,2Llort D,720UorL E.72Uord


27. Secrefia de tf : A. Este un mecanism pasiv B. Are loc fin principal in tubul contort distal C. Este influenfatl de pH-ul mediului intern D. Are loc doar in tubul contort proximal E. nici un rispuns corect.

186

28. Care din urmltoarele afirmafii este adevdratil? A. Presiunea coloidosmoticd din capsula owman este de 32mmHg B. Presiunea ce determini filnarea este jumitate din presiunea arteriali sistolicl C. Presiunea din capsula Bowman ce se opune filtrdrii este de 28mmHg D. Presiunea ce determind filtrarea este de 32 mmHg E. Presiunea coloidosmotic[ din capsula Bowman este de l SmmHg. 29. Reflexul de micfiune: A. Este controlat in intregime de miduva spindrii B. Se declangeazLlao presiune de 8cm apd C. Nu este stimulat de centri din trunchiul cerebral D. nu se poate autoamplifica E. intotdeauna determini micfiunea.
30. Reabsorblia facultativi a apei are loc:

A. In lipsa ADH B. La nivelul tubului contort distal C. Mai ales la nivelul tubilor colectori O.in proporfie de 20% E. In proporfie de 25%.
31. Transportul pasiv se poate realizaprin, cu excepfia:

A. Osmozi B. Difuziune in gradient chimic C. Diferenfl de presiuni hidrostatice D. Difuziune in gradient electrochimic E. Intermediul pompelor metabolice.
32. Sfincterul vezicalextern: A. Nu este confrolat de sistemul neruos B. Este controlat involuntar C. Este alcdtuit din fibre netede D. Este alcituit din fibre musculare striate E. Nu poate preveni micfiunea, odatd inifiatii.
33. Nefronii corticali:

A. ReprezintL20% din numirul total de nefroni B. Au glomerulultituat in medulara renali C. Au ansa Henle lungi D. Au ansa Henle ce nu inttr in contact cu papila renal[ E. Nici un rdspuns corect.
34. Presiunea coloidosmotic[ a proteinelor plasmatice din capilare, care se opune
este de:

flltr[rii,

A. l8mmHg B.34mmHg C.60mmHg D.22mmHg


E.32mmHg.

t87

35. Prin transport activ se reabsorb, cu excepfia:

A. Glucoza B. Na gi Cl prin gradient electric C. Sulfatii D. Urafii E. Aminoacizii.

36.Lanivelul papilelor renale ajung ansele Henle ale: A.85% din nefronii corticali
B. Tuturor nefronilor corticali C. Tutuor nefronilor jtxtamedulari D. O parte din nefronii jrurtamedulari E. Tuturor nefronilor.
37. Carc din urmitoarele afirmafii privind ureterul este falsS? A. Continui pelvisul renal B. Prezintii contracfii peristaltice C. Prezint[ fibre musculare netede D. Merge sub epiteliul vezieal E. In tervine in formarea trinei. 38. Capsula Bowman: Se continu6 cu ansa Henle B. Se continul cu capilarele glomerulare C. inconjoar[ arteriolele aferentii gi eferentd D. Confine urin[ primarl E. Este inconjuratii de capilare peritubulare.
39. Nu face parte din

A.

ciile urinare:

A. Calicele B. Urefra C. Bazinetul D. Vezica urinarl


E. Papila renal6. 40. Care din afirmfiile privind glomerulul renal este fals6? A. Se cgrtinul cu arteriola eferentl B. Este format din capilare sangvine C. Are o presiune coloidosmotic[ a proteinelor de 60mmHg D. Este inconjtrat de capsula Bowman E. Este parte componentil a nefronului.

COMPLEMENT GRUPAT 4l.Funcfiile majore ale rinichiului sunt:


1. Gluconeogenza 2. Formarea gi eliberarea reninei 3. Activarea vitaminei Dt 4. Excrefie a produqilor finali de metabolism.

188

42.l'ao persoani in repaus


$i un volum

in condilii bazale, ce are o frecvenfi cardiacl de 70 bltii/minut bitaie de 72mL, debitul sangvin renal reprezintil:
gi

1. 1250 2. 1300

ml/min ml/min 3. I100 mllmin


legdtui
cu ureea sunt adevirate cu excepfia:

4. 1080ml/min
43. Urmitoarele afirmafii in

l. Nu

este

inclrcati electric

2. Este o moleculi mare, polarrzatd 3. Se reabsoarbe prin fransport pasiv 4. Se reabsoarbe prin transort activ 44. Nefronii jtxtamedulari sunt in numdr de:

l. Aproximativ 350000
2. Aproximativ 300000
3. Aproximativ 0,35* I 06 4. 15% din totalul nefronilor

45. Reabsorblia apei are loc la nivelul:

l. Tubii contorfi proximali


2. Tubii contorfi distali 3. Tubii colectori 4. Anselor Henle

Lanivelul tractului urinar stimularea parasimpatici: l. Confracti sfincterul vezical intern 2. Contract[ detrusorul 3. Contractil trigonul vezical
46.

4. Creqte frecvenfa undelor peristaltice

47. Secrefia de se realizeazd: l. Prin mecanism activ 2. Lanivelul tubului contort distal 3. Lanivelul tubului contort proximal 4. in funcfie de pH-ul mediului intern
48. tn mod normal urina

tf

finali confine urm[toarele cu EXCEPIIA:

l. Albumine
2. Trombocite 3. Proteine

4. Glucoza 49. Secrefia de NHr: l. ReprezintLo modalitate de excrefie a protonilor 2. Duce la acidifierea urinei 3. Are efect antitoxic 4. Scade pH-ul trinar

189

l. Cregte debitul urinar 2. Cregte secrefia de reninI 3. Determin[ relo<area sfincterului vezical intern 4. Cregte frecvenfa undelor peristaltice
51. Reabsorblia de Na*: 1. Se poate face prin mecanism activ 2. Se poate face prin mecanism pasiv 3. Este insofitii de reabsorblia Cl 4. Nu este influenfatii de aldosteron

50. stimularea simpatic6 la nivelul tractului urinar:

52. Secrefia tubulari: l. Poate avea loc pe toatJi lurgimea nefronului 2. Intervine in eliminarea unor medicamente 3. Poate fi activd sau pasivi 4. Intervine in reglarea concentrafiei plasmatice a creatininei 53. Nefrocitele: l. Au la polul bazal numerogi microvili 2. Au la nivelul membranei celulare pompe metabolice 3. Au la polul apical numeroase mitocondrii 4. Au la polul apical numerogi microvili 54. Prin transport pasiv se poate reabsorbi: l. Uree
2. Na*

3. Cl4. Api 55. Nefrocitul consumi ATP pentu transportul:

l. Aminoacizilor
2. Fosfafilor 3. Glucozei

4. Ureei
56. in ce privegte peristaltismul treteral:

l. Stimulry parasimpatictr cregte frecvenfa rurdelor peristaltice 2. Stimularea parasimpatici scade frecvenfa undelor peristaltice 3. stimularea simpaticr scade frecvenfa undelor peristaltice 4. Stimulanea simpatic[ cregte frecvenfa undelor peristaltice
57. Urm[toarele. afirmafii despre secrefia tubulartr sunt adevirate: l. Secrefia de Ff este mecanism activ cu sediu principal tubul contort proximal 2. Secrefia de este mecanism activ gi pasiv cu sediu principal tgbul contort distal 3. Secrefia de protoni poate avea loc pe toatli lungimea nefronului 4. Sensul tansportului este din interiorul tubului spre interstdiul peritubular

190

58. Sfincterul intern al vezicii urinare: l. Este format exclusiv din fibre musculare netede 2. Este controlat voluntar 3. impiedici golirea vezicii inainte ca presiunea intrave zicald,si atingi nivelul critic 4. Impiedici pdtrunderea urinei la nivelul tneterului 59. Micfiunea: l. Este controlatii 2. Este controlati 3. Este controlatii 4. Este controlatd

voluntar de sfincterul vezical intern voluntar de sfincterul vezical extern involuntar de sfincterul vezical extern involuntar de sfincterul vezical intern

60. Reflexul de micfiune: l. Se declanqeazi cdnd tensiurea intraparietali vezicald atinge un nivel prag

2. Se autoamplificl 3. Determinl micfiunea 4. Produce dorinfa congtientil de a urina

l9l

nAspuxsuRr
1. D (pag 103)

2.D (pag 103)


3. B (pag 103) 4. C (pae 103) 5. E (pag 103) 6. A (pae 103) 7.C (pag 103) 8. B (pag 103, 104) 9. D (pag 104) 10. A (pae 104) I l. E (pag 104) l2.D (pae 104) 13. B (pag 104) 14. A (pag 104) ls. A (pae 104) 16. C (pag 104,105) t7.D (pae 105)
18. D (pae

l0s)

19. C (pae 104) 20. B (pag 103) 2t. D (pag 103) 22.8 (pae 104) 23. A (pag 55, 104) 24.8 (pag 56, 104) 25. A (pag 105) 26. E (pae 103) 27. C (pag 104) 28. B (pag 93, 103) 29. A(pae 105) 30. C (pae 104)

31. E (pae 104) 32. D (pae 10s) 33. D (pae 103) 34.8(pae 104) 3s. B (pae 104) 36. D (pae 103) 37.8 Gae 105) 38. D (pae 103) 39. E (pae 103) 40. C (pag103, 104) 41. D Gag 103) 42.8 (pag 90, 103) 43. C (pag 9,144,105) 44. C (pae 103) 4s. E (pae 104) 46. C (pag 35, 105) 47.8 (pae 56, 104) 48. E (pag 104, 105) 49. B (pag 105) 50. E (pag 35, 105) 51. A (pag 56, 104) sz.E (pae 104) s3. C (pae 104) 54. B (pae 104) s5. A (pae 104) s6. B Gae 105) 57. A (pag 104) s8. B (pag l0s) 59. C Gae 105) 60. E (pae 105)

t92

METABOLISMUL
Asist. Univ. Dr. Raluca Tulin Asist. Univ. Dr. Adrian Tulin

COMPLEMENT UNIC:

l.

Alegeti afirmatia corecta referitoare la glicoliza: A. Duce la formarea de acid acetic B. Reprezinta desfacerea molecule de glucoza C. Se desfasoara in 2 trepte de reactii chimice successive D. Reprezinta procesul de formare al glicogenului E. Reprezinta transformarea glucozei in trigliceride Alegeti afirmatia corecta: A. Procesele de tip B. Procesele de tip C. Procesele de tip D. Procesele de tip E. Procesele de tip

2.

anabolic se defasoara cu consum energetic catabolic refac macromoleculele uzate din structwile celulare catabolic asigura cresterea si dezvoltarea organismului anabolic duc la descompunerea substantelor macromoleculare anabolic duc la producerea de energie

3.

Referitor la metabolismul intermediar alegeti afirmatia adevarata: A. Glucoza" fiuctoza si galactoza ajwrg la nivelul ficatului pe calea venei cave inferioare B. Forma preferentiala de utilizare a hexozelor este reprezentatade fructoza C. Forma preferentiala de utilizare a hexozelor este reprezentata de glicogen D. Glucoza este o forma de depozit a energiei si poate fi mobilizatausor prin glicogenoliza E. Gluconeogeneza transforma aminoacizii si acizii grasi in glucoza Referitor la metabolismul intermediar alegeti afirmatia falsa: A. Glicogeno geneza are loc cu precadere la nivelul creierului B. Atunci cand glicemia scade intra in actiune procesul de gluconeogeneza C. Cand glicemia creste are loc depunderea glucozei sub forma de lipide D. Sedentarismul atrage cresterea de tesut adipos E. Glucagonul stimulea?aglicogenoliza

5.

Referitor la glucagon alegeti afirmatia falsa: A. Este secretat de pancreas B. Stimuleaza glicogenogeneza C. Stimuleaza glicogenoliza D. Stimuleaza glicogenogeneal E. Stimuleaza gluconeogene?a

6.

Referitor la insulina alegeti afirmatia adevarata: A. Faciliteaza mentinerea glucozei in sange B. Are actiune asemanatoare glucagonului C. Stimuleaza glicogenoliza D. Creste preluarea celulara a glucozei E. Stimuleaza gluconeo genez.a
193

7.

Valoarea normala a glicemiei este: A. 50-60 mg la 100 ml sange B. 70-170 mg la 100 ml sange C. 100-200 mg la 100 ml sange D. 7-70 mg la 100 ml sange E. 70-100 mg la 100 ml sange

8. Hormoni catabolici sunt urmatorii, cu exceptia:


A. Cotizol B. Adrenalina
C. Glucagon D. Insulina E. Noradrenalina

9.

In cnrsul procesului de glicoliza un gram de gluco za formeaza: A. 9.3 kcal B. 9.1 kcal C. 4.1 kcal D. 4.3 kcal E. 9.4 kcal

10. Referitor la glicogen este falsa afirmatia:

A. Este mobilizat prioritar in conditii de efort fizic moderat B. Este depozitat in special in muschi C. Este depozitat in special in ficat D. Este depozitat in special in creier E. Este mobilizat prioritar in conditii de expunere a organismului la frig
I 1. Cel mai important rol al glucidelor (rolul primordial) este:

A. Rolul plastic B. Rolul energetic C. Rolul functional D. Inha in alcatuirea membranelor celulare E. Stimuleaza lipogeneza si scade lipoliza

12. Referitor la chilomicroni este falsa afirmatia:

A. Se formeaza inhepatocite B. Sunt scindati de lipoproteinlipaza

C. Sunt scindati in acizi grasi, glicerol, fosfolipide, D. Ajung in limfa si apoi in sange

colesterol

E. Se formeaza inenterocite

13. Sub actiunel lipoproteinlipazaei se vor forma urmatoarele elemente, cu exceptia:

A. Colesterol B. Glucoza C. Glicerol D. Fosfolipide E. Acizi grasi

t94

14. Acizii grasi nu patrund in: A. Hepatocite B. Enterocite C. Celule nervoase D. Adipocite E. Celule pancreatice
15. Referitor

laacizii grasi

este falsa afirmatia:

A. Prin reactia de beta oxidare duc la formarea de energie B. Sunt utilizati in resinteza difeitilor compusi lipidici
C. Dunt utilizati in procesul D. O parte patrund in celule
de glicogenogeneza

E.

O mica cantitate raman in plasma ca acizi grasi liberi

16. Referitor la fosforilarea oxidativa este adevarata afirmatia: A. Duce la formarea unor cantitati foarte mici de ATP

B. Duce la formarea a 43 molecule ATP C. Duce la formarea a doua molecule de acid piruvic D. Presupure oxidarea hidrogenului produs in timpul glicolizei si a ciclului E. Are loc la nivelul aparatului Golgi si alizozomilor
17. Referitor la ADP este adevarctaafirmatia:

Krebs

A. Prezenta lui duce la stoparea degradarii moleculei de glucoza B. Dupa transformarea ADP in ATP procesul glicolitic si oxidativ se opreste
C. In timpul fosforilarii oxidative se obtin 34 molecule ADP D. La sfarsitul ciclului acizilor tricarboxilici se obtin 2 molecule ADP E. La sfarsitul glicolizei anaerobe se obtin 2 molecule ADP
18. Concenftatia normala a aminoacizilor in sange este: A. 10-60 mg/l0Oml de plasma B. l5-35 mg/100m1 de plasma C. 15-65 mg/lO0ml de plasma D. 10-60 mg/l00ml de plasma

E.

35-65 mg/100 ml plasma

19. Care din urmatorii hormoni nu stimuleaza procesele de sinteza a proteinelor?

A. Hormonul de crestere B. Testosteronul


C. Estrogenul D. Cortizolul E. Androgenii
20. Arderea

ului

gram de proteine furnizeazai

A. 9.1 kcal B. 4.1 kcal C. C.4 kcal D. 1.9 kcal

E.

1.4 kcal

195

21. ATP-ul poate

fi obtinut din urmatoarele, cu exceptia:

A. Glucide B. Lipide
C. Glucoza D. Insulina E. Proteine
22.Referitor la rolul plastic al lipidelor este adevarata afirmatia: A. Ofera o rezenra energetica de 50.000 kcal la nivelul intregului organism B. Degradarea unui singur gram de lipide elibereaza9.3 kcal C. Intra in constitutia tuturor sistemelor de citomembrane D. Reprezinta precursorii unor hormoni E. Intervin in prima faza a procesului de coagulare
23. Referitor la rolul energetic al lipidelor este adevarata afirmatia: A. Degradarea unui singur gram de lipide elibereaza3.9 kcal B. Cantitati importante de lipide se gasesc depozitate in jtrrul organelor

C. Are rol temoizolator D. lntervin in prima faza a sistemului de coagulare E. Lipidele reprezinta principalul rezervor energetic din organism
24. Referitor la aminoacizi este adevarata afirmatia: A. Traverseaza membrana celulara prin transport activ sau difuziune facilitata B. Au molecule mici, ce pennit travesarea membranelor

C. Difi,neaza pasiv prin porii membranei celulare D. Provin exclusiv din proteinele alimentare

E. Concentratia lor normala este 15-35 mg/100


25. Din ciclul Krebs

ml plasma

rcnilta:

A. Amine biogene B. Dioxid de carbon si apa C. Cetoacizi D. Aminoacizi E. Uree si amoniac


26. Referitor la actiunea sistemului nervos in controlul metabolic este adevarata afirmatia:

A. B.
C.

D. E.

Sistemul simpatic anteneaza predominanta proceselor catabolice Sistemul parasimpatic antrenea?.apredominanta proceselor catabolice Sistemul parasimpatic anteneazapredominanta proceselor anabolice si catabolice Sistemul simpatic anfieneaza predominanta proceselor anabolice Sistemul nervos nu participa la confiolul metabolic

27. Precursorul hormonilor sexuali este:

A. Glucoza B. Aminoacizii
C. Colesterolul D. Glicerolul E. Amoniacul

t96

28. Referitor la actiunea insulinei este adevarata afirmatia:

A. Inhiba utilizarea glucozei B. Stimuleaza lipoliza C. Stimuleaza mobilirarcaacizilor grasi din depozite D. Stimuleaza catabolismul acizilor grasi E. Stimuleazalipogeneza
29. Referitor la actiunea adrenalinei alegeti afirmatia adevarata:

A. Are efect lipogenetic B. Determina depozitarea

triglicrtidelor in depozite C. Determina mobilizarcaacizilor grasi D. Are efect antagonic noradrenalinei E. Actioneza sinergic cu insulina asupra metabolismului lipidic

30. Glicogenul este depozitatin special in:

A. Ficat B. Creier
C. Piele D. Intestin

E. Tesut adipos
31. Molecula de ATP inmagazineazain fiecare din cele doua legaturi macroergice: A. 3000 de calorii pe mol B. 12.000 de calorii pe mol C. 13.000 de calorii pe mol D. 6000 de calorii pe mol E. 50000 de calorii pe mol 32. Valoarea metabolismului bazal este exprimata in:

A. 40 Kcallkgloru

B.

C. I D. I E. I

Kcaltlcglora KcaVzi Ke/rnz KcaVm2

33. Hormonii care sunt implicati in favoriztlreaproceselor catabolice sunt: A. Hormonii de crestere

B. Testosteronul
C. Estrogenul D. Cortizolul

E. Insulina
34. Hormoni hiperglicemianti sunt urmatorii, cu exceptia

A. Cortizol B. Adrenalina
C. Insulina D. Glucagon E. Tiroxina

t97

35. Referitor la glicoliza anaercba este falsa urmatoarea afirmatie:

A. Transforma cantitati mari de acid piruvic in acid lactic B. Acidul piruvic nu necesita oxigen pentru formare
C. Are randament mic D. Necesita oxigen

E. Elibereaza o cantitate mica de energie


36. Ceamai mare parte a cantitatii de ATP firmzatade o molecula de glucoza se va sintetiza A. Fosforilarea oxidativa B. Glicoliza anaeroba C. Ciclul Krebs

D. Glicoliza

E.

Gluconeogeneza

37. Din ciclul acizilor tricarboxilici se obtin: A. 2 molecule ADP

B. I molecula
C. D.

ATP

34 molecule ATP

E.

2 molecule ATP 34 molecule ADP

38. Fosforilarea oxidativa are loc in:

A. Nucleu B. Membrana celulara C. Mitocondrii D. Lizozomi E. Aparat Golgi


39. In timpul fosforilarii oxidative se obtin: A. 2 molecule ATP B. 34 molecule ATP

C. 4 molecule ATP D. 3 Molecule ATP

E.

2 molecule glucoza

40. Prin scindarea chilomicronilor se formeaza urmatoarele, cu exceptia:

A. Acizi grasi B. Glicerol C. Fosfolipide D. Colesterol E. Cortizol


COMPLEMENT GRUPAT:
41. Alegeti afirmatiile adevarate referitoare la metabolismul intermediar al proteinelor: Aminoacizii au molecule maxl

l.

2. Aminoacizii traverseazamembrana celulara prin difiviune facilitata 3. Aminoacizii naversea?amembrana celulara prin fiansport activ 4. Concenhatia normala a aminoacizilor in sange este de 10-30 mg/100 ml plasma

198

42. Referitor la rolul proteinelor sunt adevarate afirmatiile:

2. 3. 4.

1.

Ardera unui gram de proteine fumizeaza 1.4 kcal Degradarea proteinelor in scop energetic se face in cazuri extreme Proteinele reprezinta principalul rezeryor energetic Proteinele joaca rol de transportor al diferitelor substante prin sange

43. Referitor la proteine sunt adevarate afirmatiile:

2. 3. 4.
afirmatiile:

l.

Intra in alcafuirea macrostructurilor Intra in structura tesufului osos Intra in structura tesutului cartilaginos Joaca rol de transportor al diferitelor substante prin sange

44. Referitor la actiunea sistemului nervos in metabolismul intermediar sunt adevarate

2, 3. 4.
1.

1.

Sistemul Sistemul Sistemul Sistemul

simpatic antreneaza predominanta proceselor catabolice parasimpatic antreneazapredominanta proceselor catabolice parasimpatic antrene aza predominanta proceselor anabolice simpatic antreneaza predominanta proceselor anabolice
:

I !

,{

45. Hormonii care favorize aza procesele catabolice suntl

2. 3. 4.

Tiroxina Adrenalina Cortizolul


Testosteronul

46. Hormonii care favorize aza procesele anabolice Hormonul de crestere

2. Estrogenul 3. Testosteronul 4. Cortizolul


47. Valoarea metabolismului bazrl poate

l.

2.

l.

fi exprimata in

3. 4. I kc#mZlora

lkcal/kg/ora 40kcal&glora 4Okcal/m2lon

48. Referitor la fosfocreatina este adevarata afirmatia: Legatura macroergica de la nivelul sau contine 12.000 calorii pe mol 2. Actioneaza ca agent de l;egatura pentru transferul de energie intre principiile alimenatre si sistemele firnctionale celulare

l.

3. Prin metabolizarcasa rearlta glucoza si acid piruvic 4. Este mai abundenta ca si forma de depozitare de leagturi
49. Parametrii luati in calcul la exprimarea metabolismului bazal; sunt:

fosfat ca ATP-ul

2. 3. 4.

l.

Talie Varsta
Sex Rasa

199

50. Referitor la rolul lipidelor in organism sunt adevarate afirmatiile: La o persona normala lipidele aflate in organism repre zinta energetica de aprox 50.000 de calorii " Degradarea unugi gftrm de lipide elibereaz a 9.3 kcal

l.

o rezenra

4-

2. 3. Lipidele reprezinta precursori

ai unor hormoni Unele fosfolipide intervin in prima fazaa procesului de coagulare

5l . Referitor la chilomicroni sunt adevarate afirmatiile: I Se forme aza in hepatocite 2. Sunt formati cu ajutorul lipoproteinlipazei 3. Patrund in toate celulele 4. Ajung prin vasele chilifere in limfa

52. Referitor la beta oxidare sunt adevarate afirmatiile: Este o reactie care are loc cu eliberare de energie 2. Degradeaza glucidele la dioxid de carbon si apa

l.

3. Degradeazaacizii garsi la nivel celular 4. Are loc sub controlul lipoproteinlipazei


1.
Mineralocorticoizi Hormoni sexuali Glucocorticoizi Glucagon

53

. Colesterolul reprezinta precursorul urmatorilor hormoni

2. 3. 4.

54. Referitor la glucoza sunt adevarate afirmatiile: Poate fi stocata sub forma de glicerol 2- Poate fi utiliz;lta ca principala s'rsa de energie

l.

3. Provine din glicogenogeneza 4. Prin glicolizamoleculei de glucoza se formeaza doua molecule de acid piruvic

55. Referitor la procesul de glicoliza sunt adevarate afirmatiile:

2. 3. 4.

l.

In timpul glicolizei se sintetizeazacantitati mari de ATP Presupune oxidarea hidrogenului produs in ciclul Krebs Prin desfacerea moleculei de glucoza da nastere la 4 molecule de acid piruvic Se desfasoara in l0 hepte de reactii chimice succesive

56. Referitor la acidul piruvic sunt adevarate afirmatiile: Se hansforma in prezenta oxigenului in acetil coenzima A Cantitati mari de acid piruvic se formeazaincursul glicolizei anaerobe 3. Acidul lactic se transforma in acid piruvic in prezenta oxigenului 4. Prin glicoliza din acid piruvic se formeaza2molecule de gluco"u

2.

l.

57. Referitor la valorile glicemiei in sange sunt adevarate afirmatiile Se mentin in limitele Z0-100 mg/I00 ml plasma

2. Cafiazarelativ putin 3. Sunt influentate de actiunea glucagonului 4. Concenfatia normala este de 35-65 mg/100 ml

l.

200

8. Gluconeogen eza poate utiliza ca precursori: Acizi grasi

2. Cortizol 3. Aminoacizi 4. Amoniac


59. Referitor la rolul proteinelor sunt adevarate afirmatiile:

l.

2. 3. 4.

l.

Arderea a I gram de proteine furnizeaza4.l kcal Reprezinta o rezerva energetica de aproximativ 50.000 kcal Degradarea lor se face cand depozitele de glicogen si lipide sunt epuizate Reprezinta precursorii hormonilor sexuali

60. Referitor la ADP sunt adevarate afirmatiile: Absenta lui duce la stimularea degradarii glucozei 2. In timpul ciclului Krebs si a glicolizei se sintetizeazacantitati mari de ADP 3. In timpul fosforilarii oxidative se obtin 43 molecule ADP 4. Glicoliza se opreste cand intreg ADP-ul se transforma in ATP

l.

20t

RASPUNSURI:

t.B

t.B

2.4
3.E

4.4
5.D 6.D

7.8
8.D 9.C

32.8 33.D 34.C 35.D 36.A 37.D 38.C 39.8

l0.D I l.B t2.A l3.B t4.c

40.8

4l.A
42.C 43.8 44.8

l5.c
l6.D l7.B
18.E

45.8
46.A

47.8 48.D
49.A 50.E
s

l9.D
20.8

2t.D
22.C 23.8 24.A 25.8

l.D

52.8 53.A 54.C s5'S)

26.4
27.C 28.E 29.C 30.A

s6.A 57.4 58.8 59.8


60.D

202

srsrEMUL REPRoDUcAron
Drd. Dr. Ionuf Bulescu Drd. Dr. Octav Muntenu

COMPLEMENT UNIC:

l.

Despre trompele uterine surt adevarate urmatoarele cu exceptia:

A. Sunt conducte musculo-fibroase B. Comunica cu uterul prin ostiile uterine C. Sunt vascularizate de ramuri din artera ovariana D. Sunt vascularizate de ramuri din artera uterina E. Au o lwrgime de7-12 cm

Din caile spermatice exhatesticulare fac parte A. Tubii seminiferi contorti B. Tubii seminiferi drepti

C. Canalele eferente D. Reteaua testiculara E. Nici un rasipuns correct


3.

Spermatozoidul este alcatuit din urmatoarele elemente cu exceptia:

A. Cap B. Acrozom
C. Microvil D. Piesa intermediara ( gat ) E. Piesa terminal
4.

Urmatoarele celule sunt diploide cu exceptia A. Ovogonie B. Ovocit de ordinul I C. Ovocit primar D. Ovocit de ordintil II E. Spermatocit primar Sfratul functional al uterului este : A. Perimetrul

5.

B. Miometul C. Exometnrl D. Endometrul E. Stratul muscular


6.

Artera testiculara este ramura din A. Artera iliaca interna B. Artera iliaca externa C. Artera iliaca comuna D. Aorta a[dsqinala E. Artera renala stanga

203

7.

Lobulii testiculari sunt in numar de :

A.2
B.

c.

D. E.
8.

2-3 20-30 250-300 Testiculul nu este organizat in lobuli


:

Despre. prostata sunt adevarate urmatoarele cu exceptia

A. Este un organ median B. Este un organ cu secretie endocrina C. Este un organ cu secretie exocrina D. Este situat inferior de vezica urinara E. Este vascularizat de arteraprostatica
9.

ramura din artera iliaca interna

Referitor la testosteron sunt adevarate : A. Are structura sterolica B. Determina aparitia caracterelor sexuale secundare la barbat C. Este un puternic anabolizarrt proteic D. Mentine tonusul epiteliului spermatogenic E. Toate afirmatiile sunt adevarate

10.

In zonamedulara

ovarului se gasesc urmatoarele elemente cu exceptia:

A. Vase sangvine B. Vase limfatice C. Fibre nervoase vegetative D. Foliculi ovarieni in diferite faze de evolutie E. Toate elementele enumerate se gasesc in medulara ovanrlui
I

l. La nivelul mucoasei vaginale

se gaseste un epiteliu:

A. Cubic B. Cubic
C. D. E.

simplu sftatificat Pavimentos stratificat nekerutinint Pavimentos stratificat keratinnizat Pavimentos simplu
:

12. Referitor la drenajul venos al ovarului nu este adevarat

A. Vena ovariana dreapta se varsa in vena cava inferioara B. Vena ovariana dreapta se vann in vena renala dreapta C. Vena ovariana stanga se varsa in vena ovariana stanga D. O parte din sangele venos dreneaza in vena uterina dreapta E. O parte din sangele venos dreneaza in vena uterina stanga
13.

Vulva

'D.

A. Este alungita in sens transversal B. Prezinta organelle erectile: clitorisul si bulbii cavernosi C. Labiile mici sunt situate lateral de labile mari
Este un organ genital intern

E.

Vascularizatiaeste asigrrata de ramuri ale arterei rusionoase interne

204

14. Spermatogenezaeste stimulata de

A. LH B. TSH
C. MSH D. FSH E. PTH
15.

Foliculul ovarian matur :

A. Apare dupa eliminarea ovulului B. Se transforma in corP galben C. Se transforma in corP alb D. Secreta esilogen E. Apare la nivelul zonei medulare a ovarului
16.

Epididimul : A. Are forma literei H B. Este asezatpe marginea anterioara a testiculului

C. Contine D. Contine

canalele eferente

E.

canalul ePididimar Este organ endocrine

17. In perioda preovulatorie au loc urmatoarele

modificari cu exceptia: A. Diviziuni ecuationale la nivelul ovocitului B. Diviziuni reductionale la nivelul ovocitului C. Foliculul ovarian se umple cu lichid folicular D. In ziua a l4-a foliculul ovarian se rupe E. In ziua a 15-a foliculul ovarian se rupe
:

18. Printre caracterele sexuale secundare la barbat nu se numara

A. B.
C. D.

E.

Dezvoltarea scheletului si a muschilor Modul de dispunere al pilozitatii Modificarea vocii Repartitia topografica a grasimii de rezenta DezvoltareaPsihicului

19. Spermiile: A. Sunt celule diPloide

B.
C. D.

E.

Sunt inmagazinate in glandele bulbo-uretrale Isi mentin fertilitatea aproximativ o luna Sunt eliminate Prin mictiune Sunt celule immobile

20. Despre ovar sunt adevarate urmatoarele: A. Este situat in cavitatea pelvina B. Fata sa laterala se afla pe peretele posterior al cavitatii pelvine C. Fata sa mediala este acoperita de istmul trompei uterine

D. Are forma

de Para

E. Cantareste 60 -

80g

205

21. Secretia corpului galben este stimulata de

A. MSH B. TSH C. FSH D. Doar de LH E. Prolactina si LH


22.Unadin urmatoarele , nu face parte din actiunile estrogenilor :

A. Stimularea organelor genitale feminine B. Deryoltarea caracterelor sexuale primare

la femeie

C. Stimularea glandelor mamare D. Aparitia comportamentului sexual feminin E. Favorizarea activitatii osteoblastice
23. Despre actul sexual masculin sunt adevarate urmatoarele : A. Factorii psihici nu au rol in actul sexual masculin B. Activitatea encefalului este absolut necesara pentru desfasurarea actului sexual masculin C. Rezulta din mecanisme reflexe intrinseci integrate in maduva cervicala D. Rezulta din mecanisme reflexe intrinseci integrate in maduva sacrata si lombara E. Mecanismele reflexe sunt activate numai prin stimulare psihica 24. Referitor la anatomia penisului , nu este adevarat: A. Este situat deasupra scrotului B. Bazaeste fixata prin doi corpi spongiosi , de oasele bazinului C. La nivelul glandului se gaseste orificiul extern al uretrei D. Corpul are forma usor turtita E. Este format dintr-un aparat erectil si invelisuri 25. Mamela: A. Este formata doar din glanda mamara B. Este un organ nepereche C. Este situata pe peretele toracic anterior D. Asigura secretia de hormoni sexuali E. Este situat in intervalul dintre coastele II

-V

26.Inunna primei diviziuni meiotice rezulta :

A. Primul globul polar B. Al doilea globul polar C. Ovocitul primar D. Ovocitul secundar E. Ovogonia
27. Despre testosteron , sunt false urmatoarele , cu exceptia : A. Este un slab anabolizant proteic B. Este un puternic anabolizarrt lipidic C. Reglarea secretiei se face prin mecanism de feedback pozitiv D. Secretia este influentata de LH hipofizar E. Este secretat la nivelul tubilor seminiferi

206

28. Lichidul secretat de glandele bulbo tretrale este A. Clar B. Vascos C. Asemanator cu cel prostatic D. Participa la formarea lichidului spermatic E. Toate afirmatiile sunt adevarate

29. Despre vulva sunt adevarate : A. Labiile mici sunt prevazute cu par si glande sebacee mari B. Clitorisul are o lungime de 50-60 de cm C. Bulbii vestibulari sunt situati labaz-a labiilor mici D. Vestibulul vaginal este marginit de labiile mici E. Toate afirmatiile sunt adevarate
30.

Din arteruuterina nu se desprind ramuri pentru

A. Vagin B. Trompele C. Uter D. Ovare E. Rect

uterine

31. Despre ciclul ovarian sunt adevarate urmatoarele , cu exceptia : A. Duata medie este de 28 de zile B. Prezinta trei perioade C. Prezinta o perioada pre-ovulatorie si o perioada post-ovulatorie D. Este insotit de modificari lan nivelul uterului si vaginului E. Este insotit de modificari la nivelul glandelor mamare 32. Tubii seminiferi drepti sunt
:

A. Continuati de tubii seminiferi contorti B. Strnt primul segment al cailor spermatice C. Se deschid in reteaua testiculara D. Secreta testosteron E. Se mai numesc celule Leydig

extratesticulare

33. Canalul deferent : A. Se termina la varful prostatei B. Continua reteaua testiculara C. Se uneste cu canalul veziculei seminale D. Face parte din caile spermatice intratesticulare E. Niciuna din afirmatiile de mai sus
34. Referitor la secretia endocrina a ovartrlui sunt false urmatoarele, cu exceptia : A. Peretele folicului ovarian are struchra trilaminara B. In perioada pre ornrlatorie celulele tecii interne secreta testosteron C. In perioada post ovulatorie celulele tecii interne secreta estogen si progesteron D. In perioada pre ornrlatorie celulele tecii interne secreta estogen si progesteron E. In perioada pre ovulatorie celulele tecii inteerne secreta doar progesteron

207

35. Progesteronul : A. Este secretat de corpul alb

B'

C. D.

E.

Determina modificari histologice si secretorii la nivelul mucoasei vaginale Inhiba nidatia stimuleaza dezvoltarea organelor genitale feminine Este secretat de corpul galben

36. Actiunea hormonilor estrogeni este : A. Pregatesc mucoasa ovariana in vederea nidatiei B. Determina dispunerea caracteristica a tesufului muscular C. Determina dispunerea caracteristica a tesufului adipos subcutanat D. Favorize aza activitatea osteoclastica E. Nici una din afirmatiile de mai sus

37. Secretia corpului galben : A. Scade brusc in zirn 14 B. Scade brusc in zhn24 C. Scade brusc in ziua3 D. Scade brusc inzh;a}i E. Scade brusc in ziua}S
38. Hipersecretia de testosteron determina
:

C. Pubertate precoce D. Infantilism genital E. Nanism

A. Inainte de pubertate , gigantism B. Inainte de pubertate, cretinism endemic

39. La nivelul zonei corticale , se gasesc urmatoarele tipgri de

D. Toate aceste tiptui de foliculi E. Nu qe gasesc foliculi


40. In fiecare mililitru de sperma se afla in medie A. 12 milioane de spermatozoizi B. 120 de mii de spermatozoizi C. 120 de milioane de spermatozoin D. 20 de milioane de spermatozoia E. 3.5 milioane de spermatozoin
:

A. Primordiali B. Primari ( cavitari ) C. Secundari ( de Graaf )

foliculi

COMPLEMENT GRUPAT:
41. In timpul sarcinii , secreta estrogen si progesteron Ovanrl 2. Corticosuprarenala 3. Medulosuprarenala 4. Placenta

l.

208

lllllF"

42. Albugineea testiculara are urmatoarele caracteristici

2. 3. 4.

1. Culoare alb -

sidefie Este rezistenta si extensibila Tine in tensiune parenchimul testicular Inveleste la suprafata epididimul

43. Sunt celule haploide : Ovocitul secundar 2. Ovocitul de ordinul II 3. Spermatocitul de ordinul 4. Spermatidele

l.

II

44. Ovulati4 nu poate avea loc fara 1. Fecundatie 2. Mensfiuatie 3. Nidatie 4. Varf preovulator de LH

45. Menopauza: 1. Survine in jurul varstei de 70 de ani 2. Reprezinta incetarea ciclurilor sexuale ale femeii 3. Survine brusc 4. Cauzaei o reprezintaepuizarea ovarelor 46. Sunt cai spermatice intratesticulare Tubii seminiferi contorti 2. Tubii seminiferi drepti 3. Canalele eferente 4. Reteaua testiculara

l.

47. Sunt organe impare Uterul 2. Ovanrl 3. Vaginul 4. Trompa uterine

l.

48. Vaginul

2. 3. 4.

l.

Are o hurgime de 15-20 cm Se insera pe colul uterin Se deschide in spatiul delimitat de labiile mari si muntele Venus In sfiuctur6 sa exista un strat muscular format din fibre musculare netede

49. Prostata : Este un organ cavitar 2. Are secretie endocrina 3. Este situat deasupra vezicii uinare 4. Este vascularizat de artera testiculara

l.

209

50. Secretia corpului galben este stimulat de FSH

2. LH 3. Oxitocina 4. Prolactina
51. Despre ovar sunt adevarate urmatoarele: 1. Este acoperit de un epiteliu sftatificat

I.

2. Parenchimul glandular prezinta doua zone 3. In zona medulara , contine foliculi ovarieni 4. Are forma ovoidala
:

52. Vascularizatia trompelor uterine este asigurata de ramrni din

2. Artera vezicalasuperioara 3. Artera ovariana 4. Artera rectala superioara


53. Sunt glande pereche : 1. Vezicula seminala 2. Prostata 3. Glanda bulbo-tretrala 4. Glanda scrotal
54. Pentru ca fecundatia sa aiba loc , contactul sexual trebuie sa se produca
:

1.

Artera uterina

2. 3. 4.

l.

Cu o zi inainte de ovulatie In ziua ovulatiei Cu o zi dupa ovulatie Dupa 2fila26

55. Secretia hormonilor sexuali feminini este stimulata de urmatorii hormoni , cu exceptia: FSH 2. TSH

I.

3. LH 4. MSH

56. Spermato geneza este stimulata de

2. LH 3. TSH 4. FSH
57. Sperma ejaculata in cursul actului sexual masculin , este alcatuita din lichide provenite din : Glande bulbo-tnetrale 2. Glandele mucoase 3. Veziculele seminal 4. Canalul deferent

I.

MSH

l.

2t0

58. Glandele bulbo-uretrale

2. 3. 4.

l.

in uretra Participa la formarea lichidului spermatic Au dimensiunile unui sambure de cireasa s Au functie endocrina
Se deschid

59. Referitor la corpul galben : Secretia sa este stimulata de prolactina Secretia sa este stimulata de LH 3. Daca fecundatia nu se produce , involueaza si se transforma in corp alb Daca fecundatia se produce , activitatea sa se prelungeste inca trei luri

2.

l.

4.

60. Testiculul secreta

2. 3. LH 4. testosteron

I.

FSH Estrogeni

2tt

RASPUNSURI:

2-C 3-C 4-D 5-D 6-D 7-D 8-B 9-E


l0- D

l-A

3l- B
32-C
33- C

34-D
35- E 36- C

37-D
38- C 39- A

ll-c
13- E

40-

t2-B
l4- D l5- B l6- D

c 4t- c

42-B 43-E 44-D


45- C

t7-E
l8- E
19- C 20- A

46-C 47-B
48- C

49-E

2t-E
22-B 23-D 24-B 25-C 26-C 27-D 28-E 29-D
30- E

c 5l- c
50-

52-B
53- B 54- A 55- C 56- D

57-E
58- A 59- E 60- c

2t2

TESTE GENERALE

TEST T
$ef Lucr. Dr. Mihaela Banu

COMPLEMENT SIMPLU l. Care dinfie substanfele enumerate are actiune frenatoare asupra dearoltirii gonadelor? A. melatonina B. extractul de timus C. FSH-ul
D. vasopresina E. prolactina
2.Care dintre urmitoarele structuri previne golirea vezicii tninare inainte ca presiurea

s[

etingi pragul critic? A. contracfia sfincterului vezical extern B. tonusul natural al sfincterului vezical intern
C. mugchiul detrusor

D. centrii nervogi din trunchiul cerebral E. cortexul cerebral


3. Termenul volar se refer[ la: A. laba piciorului B. partea proximalI a membrului superior C. fata palmari a mdinii D. talpi E. fafa dorsali a mainii

4.Despre reflexul rotulian este adevirati afirmafia: A este declangat de stimularea receptorilor prezenfi in tendonul muqchiului cvadriceps femural B. este utilizatpentru demonsfiarea legilor iradierii C. constii in flexia rapidi a gambei D. este ur reflex de aplrare E. nici una adevlratii
5.

in timpul efortului frzic intens: singele este mobilizat din splinl B. la nivel tisular se elibereazi l}ml oxigen/l00 ml sdnge C. volumul de aer expirat este mai mare de 1500 ml D. hematiffitit in capilartrl pulmonar mai mult de 0,75 secunde E. volumul-bltaie al ventriculului se poate dubla
6. Despre vene este adevfuatLafirmafia:

A. au per4i identici cu cei ai vaselor limfatice B. nu pot transporta sdnge oxigenat C. se caracteri zeazdprin confactilitate D. au o vitezl gi o presiune sanguinl mai mare la periferie E. confin 75% din s6ngele arterial

2t5

7. Fibrele ciruia dintre fascicule nu se incrucig A. al ciii sensibilitiifii termice B. fasciculul piramidal direct C. al clii sensibilitiifii tactile grosiere D. fasciculul Gowers E. toate se incrucigeaz[

eazd la

nivel medular?

8. Mugchiul drept intern al globului ocular este inervat de nerrnrl cranian care ipi are aparentl: A. in $anful bulbopontin B. pe fata anterioard a punfii C. in spafiul dintre pedunculii cerebelopi superiori D. la nivelul mezencefalului E. sub lama cvadrigemina
9. Despre proteinele din compozifia plasmei A. intervin in transportul gazelor sanguine B. pot proveni din ganglionii limfatici C. pot participa la procesul de coagulare D. pot proveni din glanda tiroidl E. nu se reabsorb tubular 10. Canalul deferent se continud cu:
se pot

afirma urmitoarele, exceptdnd:

A. vezicula seminald B. canalul epididimar


C. prostata

D. canalul ejaculator E. canalele eferente

spinirii sunt adevfuate urmitoarele afirmafii, exceptSnd: A. este mai dezvoltat ln zonadilatirilor B. intre el gi cornul posterior se afl6 substanfa reticulatil C. are o zoni viscerosenzitivi D. confine neuroni simpatici E. formeazd o coloanl de substanf[ cenugie ce nu este prezenti pe toatii lungimea miduvei
I Despre cornul lateral al m[duvei

l.

l2.Traducerea informafiei purtate de stimul nivelul: A. receptorului B. ariei corticale C. centnrlui reflex D. ariilor de asociafie E.gg. spinal

in

informafie nervoasi specificd are loc la

13. O persoanl care confine in singe doar aglutinine antiD: A. este lipsitii de aglutinogene B. poate dona singe unui primitor AB RhC. poate primi sdnge grup O Rlr+ D. este primitor universal E. nu a infrat in contact cu singe Rh+

2t6

l4.Spirometric se poate misura: A. capac itatea rezidualn funcfionald B. capacitatea pulmonari totalI C. dinamica presionall a celor doui procese respiratorii D. capacitatea inspiratorie E. volumul rezidual
15. Despre neuronii de asociafie este falsi afirmafia: A. sunt multipolari B. se mai numesc neuroni intercalari sau interneuroni C. sunt localizafi atdt in SNC, c6t gi in SNP D. aparfin centrilor reflexelor nociceptive E. se pot interpune infio netronii viscerosenzitivi gi cei visceromotori 16. Despre potenfialul membranar de repaus este adev6ratil afirmafia: A. are o valoare apropiat6 de cea a potenfialului de echilibru pentru K+ B. se datoreazA curenfilor electrici ce apar la trecerea ionilor prin canale specifice C. este menfinut prin activitatea canalelor voltaj dependente de Na* $i K* D. se datorcazfactivitdlii pompei Na? K* n care reintroduce in celulI Na* gi expulze a?A r\'* E. are un mecanism de producere diferit, funcfie de celuli 17. Hormonul cu efect anabolizant pe toate metabolismele intermediare este:

A. STH-ul B. insulina C. cortizolul D. tiroxina


E. melatonina
18. Care dintre afirmafiile urmitoare, referitoare la vasele sanguine, este adevirati? A. aorta se bifurc[ in cele arterele iliace comune in dreptul articulafiei sacroiliace B. intestinul gros este vascularizat de arterele mezenterice gi iliacl interni C. artera tibiali posterioar6 se continu[ cu artera dorsalI a piciorului D.toate viscerele felei sunt vascularizate de artera carotidi externl

E. toate adevdrate 19. Stimularea parasimpatic[ nu are efect asupra:

A. mugchiului ciliar B. secrefiei glandelor intestinale C. forfei de contracfie a miocardului D. detnrsorului vezical E. glandelor mucoase ale arborelui brongic
20. Prin fascicuGle spinocerebeloase este transmis:

A. simful tonusului muscular B. reflexul miotatic C. simful poziliei 9i migcerii in spafiu D. sensibilitatea interocepticl E. tactul fin

217

21. Din spafiul mort pulmonar nu fac parte: A. ductele alveolare B. bronhiile lobulare C. bronhiolele respiratorii D. bronhiile terminale E. toate fac parte

2L.incortexul renal nu A. capsule Bowman

se

afl[:

B. cea mai mare parte a refelei capilare peritubulare C. tubi colectori corticali D. tubi proximali E. anse Henle sctrte
23.Diastola izovolumetrici incepe cu: A. deschiderea valvelor atrioventriculare B. deschiderea valvelor semilunare C. inchiderea valvelor atrioventriculare D. inchiderea valvelor sigmoide E. siclul cardiac 24. Ftrncfiile specializate ale membranei sunt realizate de: A. staturile fosfolipidice B. miezul hidrofob C. componenta proteicl D. modelul mozaic fluid E. glucidele atagate fefei externe 25. Planul metameriei corpului este cel: A. sagital B. mediosagital C. frontal D. longitudinal E. transversal 26. Cele mai pufin numeroase elemente figrnate ale sdngelui sunt? A. plachetele sanguine B. . C. eozinof,lele D. monocitele E. trombocitele

bazofilele

27. Sftrmatozoiziiigi menfin fertilitatea in ciile A.72 de ore 8.24 de ore C. o lunl

spermatice aproximativ:

D. o slptitmdnl E. doui zile

2t8

28. intre piramida bulbard gi oliva bulbard se afl6: A. decusafia piramidah

B. originea aparenti a hipoglosului C. originea ridlcinii spinale a nervului XI D. originea aparentd a nervului glosofaringian E. originea real6 a nervului XII

2g.incordonul medular lateral nu A. Flechsig


B. rubrospinal C. spinotectal D. spinocerebelos venftal E. tectospinal

se

afl6 fasciculul:

30. Vasopresina este secretatii de citre: A. neurohipofizi B. glanda pineali C. hipotalamusul anterior D. epifiz[ E. tija pituitar[ 31. Inervafia termic[ a regiunii zigomatice este asiguatil de: A. nervul facial B. nervul trigemen C. nervul oftalmic D. plexul cervical E. nerrnrl vag 32. Organul activ al acomoderii vizuale este:

A. elasticitatea cristalinului B. mugchiul ciliar C. cristaloida D. ligamentul susipensor al cristalinului E. pupila


33. Despre mugchiul triceps sural este adev[rattr afirmafia: este forfa intr-o pfughie de gradul II a aparatului locomotor

A.

B. este efectorul in cazul reflexului rotulian C. aparfine coapsei


D. se inserl pe oasele metatarsiene E. este un mu$chi profund
34.Care dinfte urmltorii hormoni nu sunt produqi de neuroni? A. oxitocina B. catecolaminele C. epinefrina D. vasopresina E. MSH-ul

'

2t9

35. Care dintre structurile enumerate membranos gi perilimfa din melcul osos? A. membrana tectoria B. tunelul Corti C. membrana Reissner D. membrana reticulatii E. membrana otoliticl
36.Tonusul muscular este menfinut prin: A. fasciculele spinocerebeloase B. reflexele miotatice C. c6ile extrapiramidale D. calea kinestezic[ E. activi tatea analizatorului vestibular

se interpune (separd) intre endolimfa melcului

37. Despre sinrile biliare este adeviratii afirmafia: A. se secretil doar in timpul perioadelor digestive B. se formeazd prin combinarea colesterolului cu acizi biliari C. se pierd in proporfie de 40% prin materiile fecale D. se reabsorb activ la nivelul jejunului E. nici una 38. Prin ramurile sale, artera iliacd internl nu particip6 la vascularizalia: A. prostatei B. ovarului C. penisului D. perefilor bazinetului E. vulvei

39. Inervafia motorie a fusului neuromuscular este asiguratii de: A. dendritele neuronilor din cornul anterior al mdduvei B. fibrele intrafirsale cu lan{ nuclear C. fibrele anulospirale D. fibrele in floare E. nici una din shrcturile enumerate
40. Nucleul amigdalian este sifint in:

A. neocortex B. lobul tenporal C. lobul parietal . D. diencefal E. lobul frontal COMPLEMENT GRUPAT
41. tn rilenfinerea posflrii (pozifiei corpului) intervin: l. analizatorul vestibular 2. reflexele miotatice 3. calea extapiramidab 4. cerebelul

220

42. Nervii intercostali: l. au fibre motorii gi senzitive

2. se desprind din fiunchiurile nervilor spinali 3. nu fotwrcazi plexuri prin anastomozre 4. au pe haiectul lor gg. spinali toracali 43. Despre glicoliz[ srHrt adev[rate urmItoarele afirmafii: l. se mai numegte fosforilare oxidativd 2. este una dinfie reacfiile ciclului acizilor tricarboxilici 3. se desfdgoari in matricea mitocondriali 4. este stimulatii de insulini
44. Nefrocitele: l. sunt adaptate morfologic gi biochimic pentru reabsorbfia tubulari 2. consuml energie gi oxigen pentru transportul polipeptidelor 3. consumd energie numai pentru recuperarea substanfelor utile 4. prezinth apical numeroase mitocondrii 45. Au sfiucturl fibroasi:

l. capsula gg.limfatic
2. sclerotica 3. capsula glandei tiroide 4. dwa mater a6.

in alcfltuirea substanfei albe medulare intri

ru<oni ai neuronilor din:

l. ganglionul spinal
2. cornul posterior medular
3. neocortexul motor

4. nuclei ai tnurchiului cerebral 47. Despre fibrele nervului splanhnic maxe surt adev[rate afirmafiile: l. sunt ar<oni ai neuronilor din cornul lateral toracal 2. conduc impulsul neryos saltator 3. au ca mediator chimic acetilcolina 4. se termini tntr-un gg. paravertebral

48. Hormonii estrogeni: l. sunt sintetizafi din colesterol 2. favori zeazil activitatea osteoblastic[ 3. in timpul sarciRii sunt produgi de placenti 4. sunt secretafi de celulele tecii externe a ovarului
49. Despre centrii de automatism cardiac sunt adevlrate afirmafiile: 2.

l. nodulul afrioventricular inffi in funcfiune cfuid cenhrl sinusal este lezat rifinul funcfional al centrilor poate fi modificat sub acfiunea unor factori externi
rinnul nodal

3. nodulul sinoatrial imprime

4. fasciculul His merge prin septul interventricular

22t

50. Canalele ionice: l. nu pot fi vinnlizate cu microscopul electronic 2. permit difuziunea Na* $i K* 3.au structtrl proteic[ 4. se deschid sau se inchid in fuirctie de valoarea potenfialului de membran6

piramidal incrucigat: l. confine fibre mielinice gi amielinice 2. are fibre corticonucleare, ce ajung la nucleii motori ai nervilor cranieni 3. este mai voluminos decdt cel direct 4. prin lezare determini pierderea reflexelor miotatice
5

I .Fasciculul

52. Carc dintre urmitorii hormoni intervin tubular, in formarea urinei? l. vasopresina 2. parathormonul 3. mineralocorticoizii 4. insulina, in caztil deficitului de secretie 53. Hipertensiunea arterialL apare in cazul:
1. vasoconstricfiei arteriolelor 2. cregterii volumului lichidelor extracelulare 3 . cregterii v6sco zitfu[ii sf,ngelui 4. cregterii elasticit{ii vasculare

54. Care dintre receptorii tegumentari detecteazdatingerea?


I .corpusculii Meissner

2. terminafiile nervoase libere 3. discurile Merkel

4. corpusculii Ruffini
55. Despre saculd se poate afirma

sI:

1. este componentd a vestibulului membranos 2. din partea sa inferioarfl pornegte melcul membranos 3. este situatl sub utricul[ 4. confine receptorii ce dete cteazdaccelerafia orizontalI

56. Despre sarcomier sunt adev6rate urmltoarele afirmafii:

l. prezintii central discul clar


2. este unitatea structurali a mugchiului scheletic 3. este format din miofibrile 4.se sctrte azi in timpul confiacfiei musculare 57.

Migcirile de amestec de la nivelul tubului digestiv surt:

masl ale colonului gasfrictr 2. retropulsia 3. confiacfiile segmentare ale jejunului


4. haushafiile

l. migclrile

il

li

ileonului

222

58. Deutoneuronii

c[ii optice fac sinaps[ la nivelul:

l. metatalamusului
2. retinei, cu celulele orizontale
3.

coliculului superior

4. chiasmei optice
59. Nucleul motor al nennrlui

IV:

l. confine neuroni periferici ai c[ii sistemului piramidal


2. este un grup de corpi neuronali situafi in SNC 3. intervine in migc[rile oculare cu punct de plecare labirintic

4. inerveazi mupchiul drept extern 60. Secrefia glandelor salivare este influenfatE de: l. valoarea plasmaticl a ADH-ului 2. activitatea sistemului nervos vegetativ 3. nivelul plasmatic al hormonii mineralocorticoizi 4. stimularea mugurilor gustativi

223

nASpUNSURI:
l.B-pg. 55, 60 2.8-pg.l05
3.C-pg.5 4.8-pg.24,25 5.D-p9.89, I 0 1,99,100,90 6.C-pg.89,87,94 7.E-p9.20,21,22 8.D-ps.27 9.A-pg.85, I 00, I 0 1,89,58, I 04
1O.D-pg.1

3l.Bag.27
32.8-pg.45 33.A-pg .25,66,69,70
34.E-pg. 56,55,57

l8

I l.A-pg.19

l2.A-pg.l8
l3.B-pg.85,85 l4.D-pg.99 15.C-pg.32,25,34 16.A-pg.9 17.B-pg.59
18.B-pg.88,87 ,75 19.C-pg.35

20.A-ps.4l 2l.A-pg.99,97 22.B-pg.rc3


23.D-pg.92,90 24.C-pg.6 25.E-pg.5

26.B-pg.lzs 27.C-pg.l2l 28.8-pg.26


29.E-p9.23 30.C-pg.55

35.C-pg.49,50 36.8-pg .25,41,51 37.8-ps.78 38.D-pg.88,1l6 39.E-pg.4l 40.8-p9.42 4l.E-pg .52,25,23,29 42.A-pg.23 43.D-pg.108,59 44.A-pg.104 45.E-pg.89,44,58,19 46.E-pg .21,22,23 47 .A-pg.36,33,15 48.A-pg .56,57 ,120 49.C-pg.91 50.E-pg.9 5l.B-pg .22,23 52.A-p9.104,59 53.A-pg.93 54.A-pg.39 55.A-pg.49,52 56.D-pg.70 57.A-pg .77 ,81,78 58.8-pg.45,47 59.A-pg .23,32,27 ,51 60.8-pg. 55,35,56,43

224

TEST 2
Asist. Univ. Dr. Alina Drlghia

COMPLEMENT UNIC:
l.Teaca Schwann , prezintL urmdtoarele caracteristici: A. este prezentJi in jurul axonilor din SNC B. se dispune in jurul celulelor Schwann C. inconjrna teaca Henlle D. se dispune in jurul tecii de mielin[ a ar<onilor din SNP E. formeazi teaca de mielina pentru mai multi neuroni 2.Transmiterea sinaptic[ cuprinde urmltoarele elemente , cu excepfia: A. terminafie presinaptici B. mediator C. Fanta presinaptici D. Celula postsinaptici E. Receptor
3.Oboseala fiansmiterii sinaptice , apaxe atunci c6nd : A. avem de-a face cu un mecanism de protecfie impofiiva substimulari B. se realizeazdprin epuizarea depozitelor de mediator chimic de la nivelul terminaf iei presinaptice

C. apare prin stimularea repetatti si lentii a sinapselor excitatrorii D. consl in descarcFrri foane pufine ale neuronului postsynaptic E. toate medicamentele scad excitabilitatea celulei nervoase
4.intr-o secfiune sagitali prin maduva spinlrii , observdm urmltoarele elemente: A. gaura parietalI B. dilatafie toracal6 C. dilatafie lombard D. cordon medular E. maduva osoas[
S.Chemoreceptorii nu sunt reprezentafi de A. mugrri gustative B. epiteliu olfactiv C. corpi carotidieni D. proprioreceptori E. corpi aortici
6.Despre receptorii fazici putem spune:
:

A. rispund cu o scadere a activitafii la aplicarea stimulului B. activitatea lor cregte ulterior C. preztntlactivitate relativ constantil pe toatll durata apliclrii stimulului D. sunt reprezentafi de receptorul olfactiv E. sunt rprezentalide celulele cu conuri si bastonage
225

T.Calea sensibilitatii termice si dureroase, prezinta urmatoarele caracteristici cu exceptia: A. recetorii sunt terminatii nervoase libere B. dendrita protoneuronului este lungi si ajunge la receptor

C. deutoneuronul se afl[ in cordonul D. al 3-lea neuron se afla in talamus


S.Urmitorii nervi sunt motori, cu exceptia:

posterior al miduvei

E. aria de proiecfie se afla in aria somestezici I A. III B. IV


D. VI E. XI
9. Despre perechea VII de nervi cranieni , putem spune c6: A. sunt nervi motori B. au si fibre parasimpatice

c.v

in ganglionul trigeminal D. deutoneuronul se afla in nucleul tractului solitar din punte E. fibrele parasimpatice provin din nucleul salivator inferior

C. fibrele gustative

au originea

10. Lobulatia cerebelului cuprinde urmdtoarele elemente , cu excepfia:

A. peduncul cerebelos mijlociu B. vermis mijlociu C. lob floculonodular D. vermis superior E. vermis inferior
1

l.

Pe fala

medial[ a emisferelor cerebrale

se evidenliazdurmatoarele elemente cu excepfia:

A. corp calos B. ganful central Rolando


C. D.
scizura calcarina

punte

E. sanful corpului calos


12. Despre paleocortex este fals enunful: A. are conexiuni intinse cu neocortexul

B. oup[ o zoni restrinsi pe fafa medial a emisferelor cerebrale C. este alcituit numai din doul straturi celulare D. este sediul proceselor afectiv/emofionale E. este sediul actelor de comportament instinctive
13.

Inhibilia: A. este un proces pasiv B. se manifestit numai prin sistarea activitifii anterioare inhibifia externl este necondifionatii - C. D. este nespecifici scoartei cerebrale E. inhibifia interni este necondifionatii

226

14. Efectele

stimularii simpatico sunt urmItoarele , cu excepfia: A. produce conhactia splinei B. stimuleazd secrefia exocrine a pancreasului C. dilate arborele brongic D. scade secrefia lacrimal[ E. dilatarea pupilei

15. Receptorii termici prezintil urmatoarele caracteristici , cu excepfia:

A. sunt terminatii nervoase libere


B. au diametru mare si sunt nemielinizate C. receptorii pentnr rece sunt mai numerogi decdt cei pentru cald D. au diametru mic pi sunt nemielinizate E. temperaturile extreme stimuleaz6 receptorii pentru durere.(algoreceptori)
16. Fusurile neuromusculare
:

A. nu sunt diseminate printer fibrele musculare striate B. sunt stimulate de tensiunea dezvoltatii in timpul relaxarii musculare C. surt formate din cincilzece fibre intrafusale D. porfiunile periferice sunt necontractile
E. podiunea centra5 este contractiltr.
17. Receptorul

olfactiv , cuprinde urmdtoarele elemente , cu excepfia:

A. fibre neryoase sensitive B. lama ciuruitii a eftnoidului C. epiteliu de susfinere D. mucoasa nazali E. butoni olfactivi cu cili
18. Receptorul gustative, nu confine:

A. celule receptoare gustative B. celule de susfinere


C. por gustative D. microvili gustativi E. epiteliu lingual
19. Despre membrane bazilar4 putem spure c6: A. baza melcului intrfl in rezonanftr cu sunete de frecvenf6 medie de 5000

Hz B. virful melcului infte in rezonanfi cu sunete de frecvenl5 inaltii de l5000Hz C. Are o stnrcturi comparabili cu un rezonator cu coarde D. vibrafiile acesteia anheneaz[ celulele vestibulare E. hiperpolarizarea celulelor senzoriale, cregte frecvenfa potenfialelor de acfiune.

20. Calea vestibular[ , cuprinde urmitoarele fascicule , cu excepfia: A. fascicul vestibulo-spinal B. fascicul vestibulo-cerebelos
C. fascicul vestibulo-nuclear D. fascicul vestibulo-talamic E. fascicul medulo-talamic

227

21. Cdtle de conducere ale analiz.atodui auditiv, cuprind urmitoarele , cu excepfia: A. talamus B. lob temporal C. corp geniculat lateral D. nucleu cohlear

E. colicul inferior
22. Despre crestele ampulare, sunt adevirate urmitoarele , cu excepfia: A. reprezintLcel de-al 2-lea organ receptor al analizatorului vestibular B. sunt resposabile de menfinerea echilibrului in condifiile accelerafiei circulare. C. se gdsesc la vffirl canalelor semicirculare D. Sunt si sediul unor reflexe posturale E. o modificare brusci apoziliei capului , declangeazdreflexe pentru menfinerea posturii.
23. Despre hipofizd , sunt adevdrate urmitoarele: A. este localizatd la baza mezencefalului B. cdnt[regte 500 gr. C. are diametru de 4,3 cm

D. lobul anterior costitue 75% din masa hipofizei E. este situat2l sub qaua turceasci a osului sphenoid
24. STH stimuleazI: A. cregterea oaselor in grosime, inaintea pubertdfii, B. majoritatea efectelor se exercitii direct C. cregterea creierului D. cregterea mugchiilor gi a viscerelor E. elimitiarea de Na*, K si Ca*
25. Efectele glucocorticoizilor sunt urmltoarele cu excepfia: A. sinteza matricei organice a sistemului osos

B. cregterea numirului de euzinofile qi bazofile C. cregterea num[rului de neutrofile , plachete gi hematii D. cregte stabilitatea membranelor lizozomale E. sciderea numlrului de limfocite circulante
26. Efectele adrenalinei sunt urmtrtoarele , cu excepfia:

A. tahicardie B. vasodilatafie

'

C. hipertensiune D. relaxarea musculattrii netede E. confiacfia splinei gi a ficatului


27 .

Efectele metabolice ale insulinei , sunt urmltoarele , mai pufin: A. sciderea glicogenogenezei B. cregterea lipoge nezei C. sciderea lipolizei D. sclderea proteolizei E. cregte glicoliza

228

28. Neurocraniu nu cuprinde: A. os frontal

B. os etmoid C. os lacrimal D. os sfenoid E. os occipital


29. Despre coaste sunt adevirate
:

A. perechiile VIIL IX si X sunt flotante


B. perechiile XI si XII sunt false C. perechiile I-VII sunt adev[rate D. sunt arctri musculocartilaginoase E. se articulazd posterior cu sternul
30 Despre schelet, sunt adevlrate urmltoarele: A. scheletul mdinii cuprinde 28 de oase B. sternul r[mdne cartilaginos dupi 40 de ani C. coloana vertebrali cuprinde 5 regiuni D. scheletul piciorului este format din27 de oase E. viscerocraniu, este format din 6 oase neperechi

COMPLEMENT GRUPAT:

3l Viscerocraniul cuprinde

2. marilar 3. mandibular 4. palatin


32 Traheea este : 1. organ cavitar care continua laringele 2. are o lungime de 12-14 cm 3. la nivelul vertebrei T6 se imparte in doui bronhii

l.

urmfltoarele oase nepereche:

vomer

4. aparfine spafiului

mdrt anatomic

33 Sinartrozele sunt

2. 3. 4.

l.

articulafii mobile nu posedi cavitate articular[ pot fi de trp diartoze si amfiartroze intre cele doua oase se interpune fesut fibros, sau cartilaginous

34 Mugchii anterolaterali profunzi ai toracelui, sunt: pectoralul mare

2. subclavicular 3. pectoralul mic 4. dinfat mare

l.

229

35 Despre mugchii scheletici sunt adevirate urm[toarele: prezintii o porfiune central numitii corpul muqchiului

2. prezintii doui exfremit{i alb sidefii de fesut conjunctiv fibros 3. mugchiul este invelit in epimisium 4. tofi muqchii au o singurd origine
36 Mugchii lojei anteromediale a coapsei , sunt:

l.

2. muqchii adductori 3. cvadricepsul femural 4. bicepsul femoral


37 Despre contractilitate nu putem spune ca
:

l.

mugchiul croitor

2. bazaanatomicl a contractilitatii o constitue proteinele contractile 3. sarcomerul este unitatea morfofuncfionalI a mugchiului 4. constil in deformareamugchiului sub acfiunea unei fo4e
38 Despre manifestlrile contracfiei musculare, putem spune ca:

l.

este proprietate

specifici muqchiului

2. 4.
39 Saliva:

1.

3.

metabolismul muscular este aerob in primele 45-90 sec randamentul contracfiei musculare este de 7A% faza de confracfie a secusei , dureazl 0,05 sec potenfialele de acfiune al unei unitdli motorii se sumeazl , formlnd potenfiale de placi motorize

2. confine 90,5Yo apd, 3. concentrafia K in saliva este mai mare dec6t in plasma 4. confine amilazd salivara, lizozim
40 Stomacul prezinti urmltoarele podiuni:

l.

se secreti

zilnic in cantitate de 1200-1500 ml

2. corpul gastric 3. antrul piloroic 4. strat muschular


4l

l.

fundul stomacului

circular

Stomacul cuprinde urmdtoarele straturi: mucoas[ 2. submucoasi 3. strat muscular oblic 4. sfrat muscular longitudinal

l.

42 Intestinul gros confine urm[toarele elemente:

2. haustre 3. apendice epiploice 4. mezocolon


t
230

l.

tenii

43 Segmentele intestinului gros sunt urmitoarele: apendice vermiform 2. cec 3. colon fiansvers 4. rect

l.

44 Despre digestive sunt false urmatoarele: masticafia este un act reflex voluntar 2. secrefia salivari favorizeaz[ vorbirea 3. reflexul masticator este controlat de centrii nervogi din talamus 4. digestia bucald cuprinde masticafia, si timpul bucal al deglutiliei

l.

45 Despre

2. timp faringianeste datorat impulsurilor care ajung la trunchiul 3. timp faringian dureazi 2-3 sec 4. timpul esofagian este datorat peristaltismului

l.

timpii deglutitiei putem spune c6:


timp bucal este involuntar
cerebral

46 Despre peristaltismul esofagian este adevlrat c6: perstaltismul primar este declangat de prezenfa alimentelor in esofag

2. peristaltismul primar este controlat vagal 3. peristaltismul secundar este declangat de deglutifie 4. peristaltismul secundar este contolat de sistemul neryos enteric
47 Activitatea secretorie a stomacului prezintlurmitoarele caracteristici 1. cantitatea secretatil zilnic este de aprox 1,5 litri Ph-ul secrefiei este de 1,8-3,5 3. Confine un rezidiu uscat in proporfie de 0,60/o Secretia bazaldva"'Jiazdintre l-5 mEq/or6 Hcl liber
:

l.

2.

4.

48 Comp

oziliabilei cuprinde urmdtoarele elemente: acizi biliari sintetizafi in bil6 2. sIruri biliare secretate activ in canaliculele biliare 3. pigmenfi biliari excretafi in hepatocite

l.

4. colesterol

49 Activitatea motorie 4 intestinului sublire nu cuprinde: contracfii de amestec care fragmenteazl chimul de 8-12 ori pe min 2. migc[ri de propulsie care se deplaseazdcu o vitezdde 1,5-4 cm /sec 3. timpul necesar de a trece chimul de la pilor la valve ileocecaltr este de 3-5 ore migcarile de propulsie sunt mai rapide in intestinal terminal

l.

4.

50 Despre secrefia pancreatici este adevdrat

2. 3. 4.

l.

c[:

cuprinde electolifi, Na*,K* in concenhafie mai mare decflt in plasma cuprinde HCO3-in concenfiafie egali cu cea din plasma celulele ductale secretll 1200-1500 ml de suc pancreatic in 48 de ore HCO3-este secretat de celulele ductale

23t

Sucul intestinalcasfioneazl asupra urmltoarelor substraturi: 1. maltazd 2. zaharazd 3. acizi gra$i gi glicerol 4. lipide emulsionate

52 Produgii rezultafi din acfitrnea sucului pancreatic sunt:

2. 3. 4.

l.

maltozd amidon di si tri peptide lipide

53 Despre glucide este adevirat c6: 1. aporhrl de glucide este de 60-80 ertKg colp 2. reprezintii 50-60% din dietii 3. se absorb printr-un sistem de transport Na-independent sunt transportate prin membrane bazolaterald a enterocitului

4.

54 Despre vitamin gi minerale este fals c6: Vitaminele liposolubilese absorb in intestinal distal 2. Vitaminele hidrosolubile se absorb distal in intestinal sublire 3. Fierul se absoarbe in duodensub formi de fier trivalent

l.

4.

Vitamin C stimuleazAabsorbfia fierului


:

55 Apdrarea specifici este

dobdnditii natural pasiv prin administrare de antitoxine 2. dobindita artificial activ prin vaccinare 3. dobdnditii natrnal activ prin transfer transplacentar 4.. 'se dezvoltii in urma expunerii la agenfi capabili sa induc6 un raspuns imun
56 Dinamica procesului de cuagulare cuprinde: frrnarea tromboplastinei care dureaza 4-6 sec 2. formarea trombinei care dueazl 1-2 sec 3. formarea fibrinei care durezd 10 sec 4. timpul vasculo-plachetar care dureazI 2-4 min

1.

l.

57 Ramurile trmchiului celiac sunt urmatoarele cu excepfia: artera splenica 2. artera gastrici st6ng[ 3. artera hepatica 4. artera mezentericl superioarl

l.

58 Despre canalul toracic este adevirat ci: 1. tncd lateral de coloana vertebrali 2. incepe prin cisterna chili, in fafa vertebreiL4 3. Are o lungime de 30-35 cm Strangb limfa di% inferioar[qi % superioarl a corpului

4.

I
232

59 Despre activitateacardiac este adevlrat ci : volumul bdtaie al ambilor ventriculi este in medie de 140m1

2. 3.

l.

4.

nodulul sinoatrial descarcl40 bitili/min volumul sistolic la efort fizic intens, poate cregte la 150-200 ml pentru fiecare ventricul distola ventriculari are o duratd de 0,40 sec

60 Transportul active la nivelul tubului urinifer este:

2. 3. 4.

l.

neselectiv se datoreazdtravaliului metabolic al nefrocitului fo4a pompelor metabolice este nelimitatii de o capacitate marima de transport celula consumd energie pentru recuperarea produgilor utili

233

RASPUNSURI:
D( PAG 15) 2 C (PAG 17)

3l B (PAG 64)
3ZD(PAG e7)
33C (PAG 67)

3B(PAG17)
4.C( PAG 18 )

34C(PAG68)
35 A (PAG 68) 36 A (PAG 70) 37 C (PAG 70) 38 D (PAG 7l) 3e D (PAG 75)

5D(PAG18) 6D(PAG18)
7 C (PAG 20)

8C(PAG26)
e B (PAG 27)

l0B(PAG29)

40A(PAG74)
41 E (PAG 74) 428 (PAG 74) 43F. (PAG 74) 44F- (PAG 75) 4s c ( PAG 76)

ilD(PAG2e)
t2A(PAG31) 13c(PAG32) 14B(PAG3s) lsB(PAG3e) 16 c (PAG 41) t7 A(PAG42) r8D(PAG43) rec(PAG51)
20F- ( PAG

46C(PAG76)
47 D (PAG 77) 48 C (PAGG 78) 4e c (PAG 78) s0 D (PAG 78) 5l D (PAG 80) szB ( PAG 80) s3 c (PAG 80) s4 A (PAG 8r) 55 C (PAG 8s) 56 E (PAG 84) s7 D ( PAG 88) 58 D (PAG 8e) 5e B (PAG e2) 60 c (PAG 104)

sl)

2r c (PAG 51)
22 C (PAG s2) 23D ( PAG s4) 24D (PAG 54) zsB ( PAG s6) 26B (PAG 57) 27 A(PAG 59)

28C(PAG64) 2e c (PAG 65) 30 c (PAG 64)

234

lilt

TEST 3
Conf. Univ. Dr. Florin Dr[ghia

COMPLEMENT UNIC:

I Compoziliaaproximativa

a dietei

cuprinde

A. sO%glucide B. 30%lipide

C. z}%proteine D. coeficientul respirator E. 60%glucide

este 0,83 pentnr

glucozi

2 Referitor la metabolismul intermediar este adevlrat c6: A. degradarea unui gram de glucozd genereaz69,3 Kcal B. concenfiafia normald aaminoacizilor in singe este intre 35-65 mg/lO0ml plasma C. glicogenul depozitat in ficat, constitue o rezerva energetic[ de aprox 50000Kcal D. lipidele aflate in organism reprezintilo rezervi energetic[ de 3000 de Kcal E. arederea unui gram de proteine furnizeuA 4,4 Kcal
3 Metabolismul intermediar al glucidelor cuprinde urmatoarele, cu excepfia:

A. glicogenogeneza B. glicoliza
C. D.

E.

gluconeogeneza glucoza este transformatil in totalitate ghlcoza este forma de utilizare preferenfialI a hexozelor de c6tre toate celulele

4 Cantitatea de acid uric eliminate in24 ore este de: A. 0,4-0,6 gr B. 0,6-0,89r C. 400-600 mg D. 60-80 mg E. 0,8-0,10 gr
5 Valoarea normal a albuminelor serice este
:

A. 3,5-5gr/dl B. 2,5-3,5gtldl
C. 6-8,5gr/dl D. 65-l l0mgr/dl

E.

3-5,5grldl

6 Despre rinichi sunt sdev[rate urm[toarele , cu excepfia: A. excreta cea mai mare parte a produgilor intermediari de metamolism B. au rol in formarea qi eliberarea eritropoetinei C. au rol in formarea gi eliberarea reninei D. au rol in activarea vitaminei D3

E.

confin fiecare cca. lmilio de nefroni 235

7 Mugchii bralului sunt urmltorii cu excepfia: A. biceps brachial

B. brahial
C. triceps D. deltoid E. coracobrahial
8 Oasele

lurgi nu sunt reprezentate

de

A. humerus B. radius
C. femur D. fibula E. coxal
9 Viscerocraniu nu cuprinde:

A. morilare B. palatine
C. vomer D. etmoid E. mandibular
l0 Vertebra tip prezintii urmitoarele
elemente cu excep{ia:

A. corpul vertebral situate posterior B. arcul vertebral C. apofrzatransversi


D.

E.

pedicul vertebral apofrzd spinoasd

I I Despre osirl sacru este adevdrat

c[:

A. provine din sudareaa4-5 vertebre sacrale B. are formi triunghiulari cu baza in jos C. felele laterale es articulaez.Lcu osul coxal D. baza, sacrului se unegte cu virful coccisului E. este os pereche
12 Despre

rotul[

este adevfuat

A. arcbaza inferior
C. D. E.
este os triunghiular este os scurt

ci :
cvadricipital

B. este situatii deasupra tendonului

fata posterioarl se articuleazd,cu epifiza

proximali a femurului

13 Efectele insulinei pe fesutul adipos sunt urmitoarele , cu excepfia A. scade hansporhrl de glucozl

B. cregte sinteza de colesterol

C.

cregte Stnteza de trigliceride gi acizi gra$i

D. scade lipoliza E. cregte sinteza enzimelor

lipogenetice

236

14 Efectele glucagonului sunt urmltoarele:

A. inhibe fipoliza B. inhibe proteoliza


C. stimuleazi secrefia bilir[ D. stimuleazd secrefia gastric[ E. inhibe gHcogenoliza
15 Efectele hormonilor tiroidieni pe sisteme gi aparate ,sunt urmitoarele A. scade tonusul pi promptitudinea raspunsului in mugchii scheletici

B. produc vasoconstrictie C. cresc fo4a si frecvenfa contrcfiei cardiac D. scad amplitutinea si frecventa migcarilor E. scad mielinizarea

respiratorii

16 Efectele glucocorticoizilor pe metabolismul intermediar sunt reprentate de: A. scdderea catabolismului in mugchii scheletici

B. cresc anabolismul in ficat C. hipoglicemie D. scad lipoliza E. scad concentrafia acizilor grati liberi
17 Hormonul foliculostimulant nu produce:

plasmatici

A. dezvoltarea tubilor seminiferi B. spermatogenezl


C. mafirarea foliculului D. secrefia de estrogeni E. ovulatie
de Graaf

l8 Hormonul luteinizant, nu produce:

A. stimularea secrefiei de androgeni B. aparilia corpului galben


C. D. E.
stimularea secrefiei de progesterone stimularea secrefiei de esfiogeni cregterea gi matwarea foliculilor

19 Despre nervi nu este adevlrat

c[

A. B. C. D. E.

reprezintii o asociere de fibre nervoase poate fi senzitiv si motor nerrnrl motor somatic, stimuleazi contracfia mugchilor scheletici nervul motor vegetativ, regleazl confracfia musculaturii netede nervtrl este invelit la periferie de tesut conjunctiv

20 Efectele sistemului nervos simpatico sunt urmatoarele cu excepfia: A. scad secrefia lacrimal[

B. stimuleaz[,secrefia
C. D.

E.

sudoripari cresc secrefia gastric[ dihtn pupila stimuleazl glicogenoliza

237

2l

Efectele sistemului nervos parasimpatic, nu sunt reprezentate de: A. contract detrusorul B. stimuleae[ secrefia exocrine C. contractii sfincterul vezical intern D. stimuleazd secrefia glandelor mucosae E. relaxeazlsfincterele tractului intestinal

22

lesutul conjrurctiv moale A. ganlioni limfatici B. splinl

se g[segte

in urm[toarele organe cu excepfia

C. tendoane D. ligamente E. cartilaj costal


23 Despre mitocondrie nu este adev6rat ci : A. are perete cu structura bilaminarl B. prezintii o membrane externd C. prezinti o membrane internd D. confin sisteme enzimatice E. sunt sediul fosforiliri oxidative 24 Numanrl trombocitelor din sdnge este de: A. 4500000/mm3 B. 10000/mm3 C. 300000/mm3 D. 110000/mm3

E.

.5000000/mm3

25 Despre neocortex nu este adev[rat

ci : A. este format din 6 straturi celulare B. este inclus in sistemul limbic


C. reprezinti sediul proceselor de invifare D. sunt sediul proceselor psihice superioare E. prezintii func{ii sensitive

26 Despre axul longitudinalal corpului nu este adevdrat c6: A. prezinta 2 poli , anterior si posterior

B. este axul lungimii corPului C. pleac[ din cregtetul caPului D. merge pane la nivelul spafiului delimitat E. prin el trece planul frontal
27 Dimensiunea medie a celulelor se considerI: A. 15-20 microni B. 20-10 microni C. 30-35 microni D. 35.40 miqoni E. 10-15 microni

de suprafala

t[lpilor

238

28 Despre lizozomi putem spune cd : A. sunt situali in apropierea nucleului B. sunt granule rofunde C. sunt organite bogate in nucleoproteine D. confin enzime hidrolitice E. excreti substanfe celulare 29 inhipoderm se gisesc urmitori corpusculi A. Meissner B. Krause
:

C. Ruffini D. Vater Pacini

E. Discuri Merkel
30 Despre perechea a III-a de nervi cranieni nu sunt adevirate:

A. srHrt nervi motori B. nu contin fibre parasimpatice

C. au origine reala in nucleul motor din mezencefal D. inerveazd muqchiul drept intern al globului ocular E. are originea aparentit in spafiul dintre picioarele pedunculilor

cerebrali

COMPLEMENT GRUPAT:

3l

Despre filtratul glomerularsunt adevIrate afirmafiile: este cantitatea formatil intr-un minut printr-un nefron 2. este 125 mUmin 3. peste 90% din filrate este reabsorbit 4. este l80lh24 h

l.

32 Despre debitul sangvin renal este fals c6: este de aproximativ 1200 mUmin

4.
2. 3. 4.

2. 3.

l.

este de 400mUl00g fesut/min este de 420 ml/100 gr fesut/min


este 20o/o

din debitul cardiac de repaus

33 Despre reflexul de micfiune este adevirat ctr: odatit inifiat se autoamplifici

l.

este confiolat parfial de maduvd este stimulat de centrii nervogi superiori din trunchiul cerebral conhacfia inifiali a vezicii scade descircarea de impulsuri de la receptorii vezicali

34 Ovanrl prezintil urmdtoarele caracteristici : este acoperit la suprafaftr de epiteliu simplu 2. prezint2l o zon[ medulari cu foliculi ovarieni

l.

4.

3.

prezintit tln invelig conjunctiv denumit albuginee zonacorticalE" confine vase sangvine si limfatice

239

35 Glandele anexe ale aparatului genital masculin sunt:

2.

l.

4.

3.

vezicula seminali prostata glandelebulbo-wetrale glandul

36 Despre conductele spermatice, sunt false urmltoarele: 1. caile intratesticulare sunt canalele eferente pi canalul deferent

2. 3.

canalul deferent continui canalul epididimar caile extratesticulare sunt reprezentate de tubi seminiferi drepfi gi refeaua

4. canalul deferent se unepte cu cel a veziculei seminale, formdnd canalul ejaculator


37 Despre prosta5 putem spune cd

testicularl

2. 3. 4. produsul
38 Penisul

l.

este un organ glandular endocrine este sifuate deasupra vezicii urinare sdngele venos prostatic este colectat de vena prostaticd

ei de secrefie participd la formarea spermei

2. 3. este format dintr-un aparct erectil 4. corpul penisului este fixat prin doi corpi cavernogi la oasele bazinului
39 Testiculul : are o masa de aproximativ 35gr 2. este situate in bursa scrotal[ 3. are forma unei virgule

l.

are dubl[ funcfie este situate sub scrot

l.

4. confine 500-600 lobuli testiculari

pentru ambii testiculi

40 Desprdovar sunt false urm[toarele afirmalii: 1. are funcfie mixtil

2. cdntlregte 6-8 er 3. fafa sa lateralS este acoperitit de pavilionul 4. are un diametru de 3-5 cm

hompei

4l

Despre vasculanza[iaovarului nu sunt adevirate afirmafiile, cu excepfia: este asiguratil de artera ovarian[ , ramuri a aortei abdominale 2. vena ovariani dreapta se varstr in vena cava inferioari 3. ramura ovarianE din atrera uterinI particip[ la vascularrzaliaovanrlui 4. vena ovariand stingl se varsi in vena cava inferioari

l.

42 Spermiile

2. secrefia prostatic[ are rolul de a cregte fertilitatea acestora 3. i-gi dezvoltil capacitatea de migcare in canalul ejaculator 4. se inmagazineazAin epididim

l.

se

menfin fertile aproximativ 2 luni

240

43 Secrefia intern6 a ovarului : este stimulati de FSH pi LH 2. secrefia corpului galben este stimulat[ de FSH 3. secrefia estrogenilor favoizeazAactivitatea osteoblasticd 4. corpul galben nefecundat involueaza dupa 20 zile.

l.

44 Despre reabsorbfia apei , sunt false urmitoarele:

2. 3. 4.

l.

in lipsa ADH-ului se produce reabsorbfia facultative in prezenfa ADH-ului se elimini 1,8 ltr de urind concentrate in tubul contort distal gi colector se reabsoarbe l0 o/o dim apa filtrate in urina finald se elimini lYo dinapa filfiate

45 Despre difuziuneaCO2 sunt adevirate afirmafiile : in aerul alveolar presiunea este de 46mm coland de Hg 2. este de 25 de ori mai difuzibil decdt 02 3. circuld 90% dizolvat fizic in plasma 4. egalarea presiunilor parfiale alveolari si sangvini se face in 0,75 sec

l.

,16

Despre transportul gazelor,putem spune ci: la nivel tisular , presiunea parfiald a 02 este de 47mm coloand de Hg 2. pentru fiecare l00ml de sf,nge ,se elibereazlin fesuturi in repaus, l2ml 02 3. dupi discocierea oxihemoglobinei, gradul de satuafie al acesteia este de 60-80% 96,5yo din 02 este transportat de hemoglobin

l.

4.

47 llnindivid cu 16 gr de hemoglobind" transporti: 1. 24,44m1 de 02 in sdngele arterial 2. 0,021441tr de 02 3. 0,020441tr de 02 4. 21,44 ml de 02


48 Sunt adevdrate.lumitoarele : fircare molecul[ de hemoglobind se poate combina cu cel mult 4 molecule de sdngele arterial transporte2S,s ml de Olldl 3. cregterea PH-lui gi scaderea temperaturii determini sciderea capacitafii hemoglobinei de a hega 02 Hematia pertrece in medie 0,25 sec in capilanrl pulmonar

2.

l.

02

4.

49 Zgomotul I prezinti urmitoarele caracteristici: este mai scurt 2. este de tonalitate joas6 3. este mai pufin intens 4. este produs de inchiderea valvelor atrioventriculare.

l.

50 Despre fazade ejecfie'este adevirat cd:


f

2. se terminl in momentul inchiderii valvelor semilunare 3. volumul bitaie este de 150 -200m1 in repaus 4. dup[ fazade ejecfie urmeazd diastole verntriculartr

incepe cu deschiderea valvelor atrioventriculare

24t

51 Fazele ciclului cardiac surt urm[toarele:

2. 3. 4.

l.

diastola ventriculari -0.40 sec sistola ventriculari -0,50 sec diastole atrialtr-0,10 sec diastole generald - 0,40 sec

52 Despre contractilitatea arterelor este adevdrat c6: se lasa destinse cdnd cregte presiunea sdngelui 2. i-gi modificd marcat diametru , pdn relaxarea mupchilor netezi dinperetele lor 3. are rolul de a amortizaunda de goc 4. permite controlul fin al distribufiei debitului sangvin citre diferite organe pi

l.

fesuttri
53 Sistemul limfatic se deosebegte de sistemul circulator prin: adaptarea la fuircfia de drenare a fesufirilor capilarele limfatice se deosebesc de capilarele sabgvine perefii 3. vaselor limfatice sunt mai subliri dec6t cei ai vaselor sangvine 4. pe traseul vaselor limfatice se gisesc ganglioni limfatici prin care limfa trece

2.

l.

in

mod facultativ.
54 Vena cava inferioar4 adun[ slngele venos de la
:

1. colon 2. testicule 3. splinl 4. rinichi


55 Despre artera iliac6 externd sunt false urmltoarele:

2. se continul cu artera poplitee 3. se imparte in artera tibiale anterioar[ si artera fibularl 4. -arlera tibiaH anterioar[ irigi laba piciorului
56 Artera

l.

ajunge pe fafa posterioarl acoapsei , devenind arter6 femurali

iliac[ interni vascularizeazil:

1. vezica urinard, 2. vaginul, 3. prostatii 4. prima regiune a rectului


57 Despre vena limfaticl dreaptii nu sunt adevlrate: 1. are o lungime de 2,5-3 cm

2. colecteaz[ limfa dlur.% superioar[ a corpului 3. urc[ anterior de coloana vertebrali 4. se deschide la confluenfa dinffe vena jugular[ intend gi vena subclaviculard
dreaptil

58 Formula leucocitare prezintii urmtrtoarele valori corecte:

2. bazofile 2-4o/o 3. euzinofile 3-9o/o 4. limfocite 25-33%


242

1. neutrofile

50-60%

59 Despre lipide putem spune c5: aportul zilnic vanazA intre 25-l00gr se absorb prin tractul intestinal prin difuzie 3. lipidele ajung prin vena portd la ficat

2.

l.

activ[

4.

trebuie emulsionate de cltre sdnrile biliare si lecitinl

60 Despre circuitul enterohepatic este adev[rat

ci

3. 4.

2. sirurile biliare au rol de emulsionare a lipidelor

1.

este recircularea unei

mici pe4i a slnrilor biliare prin vena porti

in lipsa sdnrilor biliare se pierd prin materiile fecale 60% din lipidele ingerate au rol bacteriostatic Ai stimuleazdmotilitatea intestinal6

243

nAspuNSURr

2. BPAGIIO 3. D PAG IO8 4. B PAG IO5 5. A PAG I25 6. A PAG 103 7. D PAG 68 8. E PAG 63 9. D PAG 64
IO.

I.

APAGII3

31. C PAG IO3 32. B PAG IO3 33. B PAG IO5

34.BPAGI16 35.APAGI18
36. B PAG I18 37.D PAG 1 18 38. B PAG 118 39. C PAG 117 40. C PAG 116

A PAG 64

II.CPAG64 Iz.D PAG 65


13. A PAG 59 14. C PAG 60 15. C PAG 58 16. B PAG 57 17.8 PAG 55 18. E PAG 55 19. B PAG 32 20. C PAG 35 21. C PAG 35

4l.APAGI16
42, C PAG 12I 43. B PAG I2O 44. C PAG 104

45,8 PAG lOO 46.8 PAG IOI 47. C APG IOO 48 .E PAG IOO
49. C PAG 92 50. C PAG 92 5I. D PAG 92 52. C PAG 92 53. B PAG 89 54. C PAG 88 55. B PAG 88 56. A PAG 88

22.8 PAG I I
23. APAG 7 24. C PAG I25 25,8 PAG 31 26. APAG 4 27.8 PAG 5 28. D PAG 7 29.D PAG 38 30. B PAG 26

57.CPAG89
58. D PAG 125 59. D PAG 8I 60. C PAG 78

244

TEST 4
Prof. Univ. Dr. Ioana Anca

Bldiriu

COMPLEMENT SIMPLU
Potenfialul de membran[ : A. E responsabil pentnr permeabilitatea selectivd B. Deplaseazdmoleculele in sensul gradientului de concentrafie C. In repaus e apropiat de potenfialul de echilibru al Na* D. Deplaseazdnumai ionii impotriva gradientului de concentrafie E. E rezultatul distribufiei asimetrice a ionilor pe cele doui fele ale membranei 2. Sunt chemoreceptori: A. Terminafiile nervoase libere B. Corpusculii Krause C. Receptorii vizuali D. Receptorii olfactivi E. Discurile Merkel
3. Receptorii
:

l.

glandularl C. convertesc energia stimulului in impuls nervos D. transforml energia electricd in energie chimici E. atenueaz[ intensitatea stimulilor externi
4. Panta desceiidentl a potentialului de acfiune : A. incepe odatl cu atingerea potenfialului prag B. Se datoreazd sclderii permeabilitatii membranei pentru K+ C. Se datoreaza cresterii permeabilitatii mambranei pentru Na+ D. Se datoreaza cresterii permeabilitatii pentru K+ E. Nici un raspuns nu este corect 5. Dendritele: A. Sunt prelungiri celulare temporare

A. colecteazi numai stimuli externi B. transformd impulsul nervos in secrefie

B. Confin butoni terminali


C. Transportit centripet neurotransmilEtor D. Prezintii corpusculi Nissl labazd E. Nu confin neurofibrile
6.

Newogliile : A. Nu se divid

B.

Sintetizeazd ARN

C. Confin corpii Nissl D. Au rol de transport pentru neuroni

E. Au o prelungire unic[
24s

. Teaca

Henle

A. Sintetizeazl mielind B. Are rol in divizitrne


C. Intervine in transportul axonal D. Asigur[ rezistenfi mecanicl E. Lipsegte in neuronii sistemului
8. Neuroplasma
:

nervos periferic

A. Confine mielinl B. Este un bun izolator electric


C. Acoper[ a:<onul la exterior D. Are rol in permeabilitate

E. Confine incluziuni

pigmentare

9. Sinapsele dinhe celulele miocardice : A. Se mai numesc pldci motorii B. Reprezint[ conexiunea dintre neurofibrile C. Sunt joncfiuni firncfionale discontinue D. Transmit bidirecfional E. Sunt acoperite cu o teacd de mielind
10.

Neurilema are urmatoarele caracteristici, cu o excepfie A. Structuri lipoproteicd

B. Este sublire
C. Permeabilitate selectivd D. In repaus este incarcata pozitiv
pe fata interna si negativ pe fata externa

E. Delimiteaza
I

netronul
de:

l. Excitabilitatea sinaptic[ este crescutii A. Mielini B. ARN C. Cofeini D. Lichid cefalorahidian

E.

Corpii Nissl
:

12. Ca\ea sensibilitefli epicritice

A. Are deutoneuronul in bulb B. Are protoneuronul in maduvi C. Axonul protoneuronului inhi in cornul anterior medular D. Este transmisi pe calea sensibilitifii proprioceptive de confiol a miscirii E. Este transmisa pe calea sensibilitIlii tactile grosiere
13. Deutoneuronul

protopatice se afldin: A. Cornul posterior medular B. Ganglionul spinal C. Cornul anterior medular D. Talamus

clii

E. Bulb

246

14. Sensibilitatea termic6 are ca receptori:

A. Proprioceptorii B. Corpusculi Ruffrni


C. Visceroceptori D. Discuri Merkel

E. Corpusculi
15. Pia mater:

Meissner

A. Se afli la interiprul substanfei cenugii B. Este in contact cu lichidul cefalorahidian


C. Prezint[ doul coarne anterioare D. Este foarte rezistentJi E. E dispusi sub formtr de coloane
16. Substanla

albl

A. infi[ in structura meningelui B. e organizatlin coloane C. este in contact direct cu pia mater D. e mai vizibili in regiunea toracicd E. formeazi coarne
17. Celula receptoare constituie gi protoneuronul cdii de conducere pentru analizatorul:

A. Olfactiv B. Gustativ C. Acustic D. Vizual E. Vestibular


I 8.

Receptorii sensibilitiifii kinestezice includ: A. Corpusculii Golgi B. Discurile Merkel C. Corpusculii Meissner D. Corpusculii Krause E. Corpusculii Ruffrni

19. Stimuleazdeliminarea laptelui din glanda mamarl:

A. Prolactina B. Oxitocina C. Adrenalina D. Cortizolul


E. Vasopresina 20. intre mediile refringente oculare nu se afli
:

A. Coroida B. Umoarea apoasd C. Cristalinul D.Corpul vitros


E. Corneea

247

21. Receptorii analizatorului auditiv : A. Se glsesc in ganglionul lui Scarpa B. Formeaz[ membrana tectoria C. Sunt celule ciliate D. Sunt gi protoneuroni ai ctrii

E. Se afl6 in utriculI
22. Reduc numlrul de eozinofile hormonii:

A. Mineralocorticoizi B. Androgenii
C. Catecolaminele D. Glucocorticoizi E. Esftogenii 23. Insulina reduce glicemia prin: A. Stimularea glicogenolizei hepatice B. Scade glicoliza C. Favori zeazd gluconeo geneza D. Stimuleazd glicogeno geneza E. Scade consumul tisular de glucozd 24. Glucagonul produce: A.hrpoglicemie B. accentuarea glicolizei C. intensifi carea lipogenezei D. gluconeogenez6 E. stimulare secrefiei gastrice
25. Timusul:

A.are rol de organ limfatic ' 'B. apare dupd pubertate


C. este hocalizatin regirure anterioar[ a gdtului D. este stimulat de hormonii sterolici E. lipsa lui produce nanismul hipofizar

26. Acidul clorhidric intrd in compozilial A. salivei B. sucului gastric


C. sucului pancreatic D. sucului intestinal E. bilei
27. Pepsina :

A. este o enziml glicolitici B. Este o enzimd proteolitic[ C. Este o enzima lipolitica D. este inhibattl de pH-ul acid intragastric E. este forma inactivd a pepsinogenului

248

28. Concenftafia salivarl a

clrui ion dep[gegte concentrafia

sa

plasmaticl

A. Na*

B. K*
C. CI' D. HCOI-

E. Mg'*
29.Deglutifia : A. Se activeazJ. sub acfiunea HCI gastric B. se desfigoar[ intr-un singur timp C. este un act motor D. Implicl musculatura duodenalI E. E inhibatil de vag
30. Sucul gastric un confine: A. Labferment B. HCI C. Colesterol D. Mucind E. Pepsinogen 31. Secrefia gashici de acid clorhidric este inhibatl de : A. Acetilcolinl B. Secretind C. Gastrini. D. Glucagon E. Proteine 32. pH-ulsucului gastric este de:

A. l-2,5
B. 4-6 c. 7-8 D. g-10-E. tt-tz
33. La nivelul orificiului atrioventricular drept: A. Se afli originea arterei pulmonare B. Se afl[ valva tricuspidl C. Sdngele trece din ventricul in ahiu D. Se deschide vena cavi superioari E. Sfugele ctnge continuu
34. Nodul sinoatrial : A. Se afl[ in septul interatrial B. Are vitezlde conducere de l0 ori mai mare ca refeaua Purkinje C. Imprim[ ritmul sinusal D. Se afl[ in miocardul ventricular E. Are o frecvenfl de desclrcare de 40/minut

249

35. Bila intervine in: A. Digestia proteicd B. Absorbtia glucidelor C. Absorblia vitaminei D D. Digestia amidonului E. Absorbfia aminoacizilor

36. Sistola ventricular[: A. Dtneazd 0,7 secunde B. in acest interval ventriculii se rclaxeazi ca o cavitate inchisi C. Presiunea intraventriculari scade rapid D. Determin[ cregterea presiunii ventriculare E. Determind sclderea volumului ahial

37. Nu reprezintii o activitate mecanicE: A. Pulsul arterial B. Zgomotele inimii


C. Pulsul venos D. $ocul apexian E. Depolanzareainimii 38. Pigmenfii biliari:

A. B. C. D. E.

Activeazi pepsina Sunt metabolifi ai hemoglobinei Hidrolizeazi lipidele Emulsioneazd lipidele Activeaz[ peptidazele

A. Nodul sinoatrial B. Miocardul ventricular C. ' Nodul atrioventricular D. iasciculul Hiss E. Refeaua Purkinje

39. Nu aparfine tesutului excitoconductor:

40. Volumul curent: A. Este aerul introdus in plimdni in respiralia de efort B. Nu poate fi eliminat din plamdn prin respirafie C. Este de aproximativ 500 ml D. Este mai mare decit volumul rezidual E. Este mai mare decit volumul inspirator de rezervl

COMPLEMENT GRUPAT
4I

. Sensibilitatea proprioceptiva utilizeazl, urm[torii receptori

2. Terminafiile nervoase libere 3. Fustrile neuromusculare 4. Corpusculii neurotendinopi Golgi


250

l.

Corpusculii Ruffini

lilK

42. Urmdtorii nervi cranieni sunt motori:


1. Perechea

IV

2. Perechea III 3. Perechea VI 4. Perechea VIII


43. Hipofrzaanterioarl secreti
:

2. Vasopresind 3. Vasotosini 4. Prolactinl


44. Secrefia gastricI de acid clorhidric este inhibati de Glucagon 2. Sistem nervos simpatic 3. Somatostatin 4. Hormonii medulosuprarenali
:

l.

Melanin[

l.

45. Urmitoarele organe au gi rol endocrin:

2. Stomacul 3. Duodenul 4. Plnmdnul


46. Sunt hormoni hiperglicemianfi Cortizolul 2. Adrenalina
:

l.

Rinichiul

l.

3. Tiroxina 4. Gluc4gonul

47. Aurol proteolitic : 1. Glucocorticoizii 2. STH 3. Adrenalina

4.

Testosteronul

48. Sunt de natura lipidica urmitorii hormoni: 1. Estrogenii 2. Aldosteronul 3. Cortizolul 4. Glucagonul 49. Secrefia pancreatici endocrind include: Amilaza 2. Insulina

l.

3. 4.

Lipaza
Glucagonul

25t

50. Pepsinogenul este activat de:

l. Chimotripsin[ 2.Lipazd
3. Nucleaz6

4. Acid clorhidric

51. Plasma nu confine


1. Mucus

2. Ioni 3. Aglutinogene

4. Fibrinogen 52. Secrefia intestinali cuprinde: 1. Mucus

2.

Apdt

3. Electrolili 4. Hormoni 53. Nu prezintil aglutinine de tip alfa:

l.grupa O 2. gnrya A 3.grupa B 4.grupaAB


54. Leucocitele
:

1. Prezintii mitocondrii 2. Sunt anucleate 3. Emit pseudopode 4. Au rol in hemostaz[

55. Cregterea debitului cardiac are loc: l. in tirnpul stimul[rii vagale

2. La efort 3. in sornn 4. in sarcind


56. Volemia:

l. ReprezirfiA. aerul inspirat in repaus 2. Depinde de lichidele extracelulare 3 . Infl ue n[eaz6, elasticitatea vasculartr 4. Infl ue nleazd, tensiunea arteriall
Acinii pulmonari cuprind Bronhiolele respiratorii 2. Ductele alveolare 3. Slculefiialveolari 4. Alveolele pulmonare
57.
I.
:

252

58. Filtrarea glomerulartr : l. Are ca rezultat urina finali 2. Are o compozilie la fel ca gi plasma 3. Are un volum de 180 l/zi 4. Are loc predominant la nivelul tubului proximal 59. Ventilafia alveolari: l. Reprezintd aerul ajuns in alveole/minut 2. Reprezintilaerul participant la schimburile respiratorii 3. Are o valoare de circa 4-5 Vmin 4. Umple clile aeriene pene la bronhiile terminale 60. Ulfrafiltratul nu confine:

l.

Glucozd

2. Proteine 3. Acid uric

4. Eritrocite

253

NASpUNSURI: COMPLEMENT SIMPLU COMPLEMENT GRUPAT


(pag. al) 42. A (pae. 27,28)

2. 3. 4. 5. 6. 7. D(pag. 15) 8. E (pag. l5) 9. D (pag. 16)


10.

l.

E (pag.9) D (pag. 18,38) C (pag.l 8) D (pag.10) D (pag.la) B (pag.15)

4t.E

43.
44 .

D (pag. 55)

E (pae. 35 , 57 , 60, 77) A (pag. 77 , 78, 97 , 103) 46.8 (pag. 56, 5758,60) 47 . B (pag. 54, 56, 57, l2l) 48. A (pae. 56, 60, 120)
45.

49. C (pag. 59, 60)

D (pag.la)

11. C (pag.17)

s0. D Qng.77)
51. B (pag. 85)

t2. A(pag. 2l) 13. A (pag.2t) 14. B (pag. 18, 38, 39) 15. B (pag. 19)
16. C (pag. 19)
18. A (pag. al) 19. B (pag. 56)

t7. A @ag. a2)

20. A (pag. a5) 21. C (pag. a9)

C (pag. 85) B (pag. 8s) C (pag. 90) C (pag. 93) s7.E (pag.97) s8. B (pae.103) s9. A (pag. 99) 60. C (pag. 103)

s2. s3. 54. 55. s6.

A (pag.79)

22. D (pag. s6) 23.D (pas. 59) 24.8 (pag. 60) 2s. A(pag. 60)

26.8 Qng.77) 27.8 Grag.77)


28. B (pag. 75) 29. C (pag. 76) 30. C @as.77) 31. D (pag. 60,77) 32. A@as.77) 33. B (9,a9.77) 34. C (pag. 9l) 35. C Gae. 78, 81) 36. D (pag. 92)

5.

A B c,

37.E (pag.92) 38. B (pag. 78) 39. B (pag. 9l)


40. C (pag. 99)

D. E.

6.(
A.r

B.:

c.t

D.I E.t 254

[li]l

TEST 5
Conf. Univ. Dr. Dumitru Ferechide

COMPLEMENT SIMPLU:

l. Mitocondriile au rol direct in : A.Digerarea substanfelor gi particulelor care pdtrund ln celuli B.Sinteza proteici C.Eliberarea de energie celular[ D.Excrefia unor substanfe celulare E.Diviziunea celular[
2.Lizozomii confin A.Plasmini
:

B.Secretin6 C.Enzime hidrolitice

D.Lizozim
E.Labferment
3. in procesele de digestie intracelulard intervin
:

A.Mitocondriile B.Desmozomii C.Dictiozomii D.Lizozomii E.Ribozomii


4.Tunica inteh} a vaselor sangvine pi limfatice este un tesut epitelial A.Cubic simplu B.Cilindric simplu C.Pavimentos simplu D. Pavimentos plurishatifi cat E.Cilindric pluristratificat
5. Epiteliul pluristratificat cubic gi cilindric se gdsegte

in

A.Mucoasa bucal[ B.Bronhiole C.Tunica internd a vaselor limfatice D.Canalele glandelor exocrine E.Canalele glandelor endocrine

afirmaliile privind epiteliile senzoriale sunt corecte : A.Snnt formate din celule epiteliale diferenfiate gi specializate in celule serzoriale B.Transformd stimulii in produgi de seuefie
6.Care din

C.Sunt formate din celule conjuctive specializate D.Int[ in sftuctura segmentului intermediar al organelor de simf E.Nici o afirmatie nu este corectl 255

7. fesutul conjuctiv lax are urmatoarele caracteristici A.Este o variatate de fesut conjunctiv moale B.Se gdseqte in ganglionii limfatici gi in splind C.Se gtrsegte in jurul unor organe ( rinichi , ochi) D.Se afl6 in tunica medie venoas[ E.Se gisepte in tendoane, ligamente, aponewoze
8. Neuronii unipolari
:

A.Au aspect fusiform B.Au forma stelatii C.Se intiilnesc in celulele cu conuri gi bastonaqe din retind D.Au o prelungire care se divide in T E.Prezintii numeroase prelungiri dendritice newogliilor : A.Este egal cu cel al neuronilor B.Depnqegte de 5 ori numtrrul neuonilor C.Depnqegte de l0 ori numirul neuronilor D.Este de 10 ori mai mic decdt numinrl neuronilor E.Este de 5 ori mai maxe decdt num[rul neuronilor
9. Numdrul 10. Teaca de mielini : A.Blocheaz6 transmiterea influxului nervos B.Are rol de conductor electric C.Lipsegte la axonii neuronilor centrali D.Intervine in permeabilitatea a<onului E.Este produsa de celulele Schwann si oligodendrocite

I l. Conducerea impulsului nervos la nivelul a:<onilor amielinici : A.Permite viteze mai mari fafn de cele de la nivelul axonilor mielinizafi B.Permite vitbze de l0 m/s C.Permite vrteze de 100 m/s D.Se rcalizeazAin ambele direcfii E. S e r ealizeazd multidirecf ional
12. Potenfialele postsinaptice excitatorii
:

A.Sunt produse de 3 termina{ii presinaptice vecine B.Sunt produse de 2 terminafii presinaptice vecine C.Repre zintL repolarizarea membranei postsinaptice D.Repre zlrrrti depolari ztfiea membranei presinaptice E.Se mai numesc potenfiale de acfiune
I 3. Reflexul reprezintil : A.Legitura dintre oase in cadrul scheletului B.Reactia de rispuns a centrilor nervogi la stimularea unei zone receptoare C.Refacerea scotopsinei din celulele retiniene D.Reacfia de rispuns a centrilor nervopi la stimularea unei zone efectoare E.Unitatea morfologic[ a organismului

256

[llii,,-

14. Sistemul neryos central are

A.2 nivele majore B.3 nivele majore C.4 nivele majore D.5 nivele majore 8.6 nivele majore
15. Riddcina posterioara a nervilor spinali : A.Este o ramura periferici a trunchiului neryos spinal B.Prezintii pe traiectul sdu ganglionul spinal C.Confine fibre vasomotorii pentru meninge D.Transmite impulsuri musculaturii somatice E.Are pe traiectul ei I ganglion cerebral 16. Arahnoida
:

A.Are o structuri conjuctivd


B.Este separattr de dtna mater prin spafiul subarahnoidian C.Este separatli de pia mater prin spafiul epidural D.invelegte m[duvi la care ader[ intim E.Este o membrani conjuctivo-vasculard

17. Fasciculele spinotalamice laterale conduc sensibilitatea A. Kinesteiicd B.Tactili epicriticl C.Propioceptivi de conftol al migcdrii D.Termic[ gi dtneroasl E.Tactil6 protopatici

18. Ciile sensibilitifii exteroceptive au protoneuronul situat in A.Cordonul lateral B.Cornd@sterior C.Ganglionul spinal D.Cordonul anterior E.Cordonul posterior 19.

Al

3-lea neuron al

ciilor exteroceptive

se glseqte

in

A.Talamus B.Bulbul rahidian C.Hipotalamus D.Ganglionul spinal E.Cortexul cerebral 20. Sensibilitatea interoceptivil este condusil : A.Prin calea sensibilitiifii epicritice B. Prin calea stnsibilititlii kineste zice C.Prin calea sensibilitifii de confiol al migcnrii D.Prin calea spinobulbartr E.Printr-o cale multisinaptictr

257

21. Fasciculul piramidal direct se incruciseazl: A.La nivel medular B.in punte C.in bulb D.in diencefal E.in mezencefal

22 .incorpul geniculat medial se g[segte A.Al III-lea neuron al ciii asustice B.Al Il-lea neuron al clii acustice C.Coliculul inferior D.Al IV-lea neuron al ciii acustice E.Nucleul vestibular superior

23. Cahea gustativl : A.Pleac[ de la nucleii cohleari B.Are protoneuronul in ganglionii anexafi nervilor VII, IX 9i XI C.Are al}-leaneuron in nucleul solitar din bulb D.Se proiecte azdinpartea superioar[ a girului postcentral E. Se incrucige azd la nivelul talamusului

24. Nervii trigemeni au 3 ramui principale, din care

A.Toate sunt senzitive B.Toate sunt mixte C.Toate sunt motorii D.Ramtua oftalmicd gi maxilar[ sunt senzitive, iar cea mandibular[ mixt[ E.Ramura oftalmicd este mixtil, celelalte 2 sunt senzitive
25. Lobul floculonodular fine de A.Neoeerebel B.Paleocortex C.Paleocerebel D.Neocortex E.Arhicerebel
:

26. Corpii sfiiafi : A.Sunt striafi la nivelul scoarfei cerebrale B.Sunt striafi la nivelul scoarfei cerebeloase C.Sunt nuclei bazaliin profunzimea emisferelor cerebrale D.Sunt situafi in raport lateral cu hipotalamusul E.Repre zintLnuclei ai sistemului piramidal 27. O componenti importantii a sistemului limbic este A.Calea gustativl B.Calea olfactiv[ C.Calea motorie D.Calea acusticd E.Calea opticd
:

258

llili

28. Aria auditiv[ se afla in A.Sistemul limbic B.Lobul frontal C.Lobul occipital D.Hipocamp E.Girul temporal superior

29. Numflnrl celulelor cu conuri este

A.7-8 milioane 8.6-7 milioane C.5-6 milioane D.125 milioane E.130 milioane
30.

Axonii provenifi din campul temporal ( extern ) al retinei

se

incrucigeazl la nivelul

A.Mdduvei spinarii B.Bulbului C.Chiasmei optice D.Metatalamusului E.Nici tm rispuns nu este corect
31. Mugchiul ciocanului : A.Amplific6 vibrafiile sonore puternice B.Amplifici vibrafiile sonore slabe C.Diminu[ vibrafiile sonore puternice D.Diminu6 vibrafiile sonore slabe
E. DeregLeazl,

intensitatea undei sonore


:

32. Organul lui Corti este agezat pe

A.Membrana B.MembranE C.Membrana D.Membrana E.Membrana

timpanici
tectoria bazilar[ reticulatli bazald

33. Care dintre analizatori are protoneuronul in ganglionul

spilal Corti

A.Motor B.Olfactiv C.Viaral D.Vestibular E.Auditiv


34. Fasciculul vestibulocerebelos confiol eazd : A.Migcnrile de finefe B.Tonusul musctrlar C.Deglutifia D.Echilibrul static gi dinamic E.MigcIrile globului ocular

259

olfactivi se afl6 : A.Pe fala inferioari a lobului occipital B.Pe fafa laterali a lobului parietal C.lr fala mediali a lobului frontal D.In jurul scizurii calcarine E.Pe fala medial[ a lobului temporal
36. Deutoneuronul caii gustative se afl6 situat in A.Nucleul solitar din bulb B.Nucleul ambiguu din punte C.Nucleul ambiguu din bulb D.Nucleul formafiei reticulate E.Nucleul accesor din mezencefal
:

35. Aria corticaltr

37. Cortizolul are urmdtoarele efecte specifice pe sistemul muscular A.Cregte stabilitatea membranei lizozomale B.Produce hipoglicemie C.Cregte lipogeneza D.Cregte catabolismul muscular scheletic E.Produce hipertrofi a muscularl

38. Care din hormonii secretafi de pancreasul endocrin cresc fo4a de contracfie a inimii A.Epinefrina B.Norepinefrina C.Insulina D.Glucagonul E.Tiroxina 39. Sarcpmerul: A.Este cuprins intre doul membrane Z B.Este cuprins intre doui benzi H luminoase C.Este cuprins infie dou[ benzi H intunecate D.Este baza anatomicd a excitabilitiitii E.Este baza moleculari a contractilitafi i 40. Secusa muscular[ striati are A.Durata totali de 0,01s B.Faza de latenfi de 0,01s C.Faza de rela:<are de 0,ls D.Faza de contacfie 0,4s E.Patnr faze succesive
:

COMPLEMENT GRUPAT
41. Celulele hepatice : l.Sunt dispuse in cordoane Z.Prezinttrelafii de vecinitate cu capilarele sinusoide 3 .Delimite azL canaliculele biliare 4. Segettr intermitent bila

260

liilr

42. Undele peristaltice : l.Sunt migclri de propulsie 2.Care se deplaseazil anal cu viteza 0,5 - I m/s 3.Apar in orice parte a intestinului sublire 4.Au viteza mai mare in ileon ca in jejun 43. Principalele substanfe organice din sucul gastric sunt l.Acidul clorhidric 2.Labfermentul 3.Gelatina 4.Lipaza gastric[ 44. Plasma sangvinl confine : l.Circa 2 Yo substanfe anorganice 2.Glucoze 65-l l0 mg/dl 3.Natriu 130-140 mmoUl 4.Proteine totale 6-8,5 g/dl 45. Hemostaza primard dureaz[ 1.2-4 secunde 2.5-8 minute
: :

3.l0

secunde

4.2-4 minute
46. Alegefi afirmafiile corecte
:

coagulirii dureazil4-8 minute 2.Faza,a II a coagullrii dureazd l0 minute 3.Fan a II a coagulirii este formarea hombinei
a

l.Fual

4.Faza a IIII

_dureazd

l-2 minute
:

47. Grupa de sange AB (IV) Rh- (negativ) poate primi sange de la l.Grupa O 0) Rh' 2.Grupa A (ID P&3.Grupa B (III) Rh' 4.Grupa AB (IV) Rh* (pozitiv)
48. Concentrafia normal[ de albumine in plasmi este:

l. De 6-8,5 g/dl
2.De2,5-3,5 gldl 3. De 65-l l0 mg/dl
4. De 3,5-5 g/dl
49. Aptrrarea nespecific[
:

l.Este inndscutit 2.Este prezentil U ioti indivizii umani 3.Se rcalizeaz[ prin mecanisme umorale qi celulare 4.Este mediatil de limfocitele B, T

261

50.

in formula leucocitari

I .Neufiofilele reprezintil 50-65% 2.Monocitele reprezintil 3 -9% 3 Limfocitele reprezintli 20-30% 4. Eozinofi le repre zintil l -3%
.

51. Debitul limfatic mediu : l.Are o valoare de l500mUzi

2.Nu vartazdcu factori hemodinamici locali 3.Depinde de volumul de api filuat la nivelul capilar (l6mUmin) 4.Nu depinde de volumul de api restant in tesuturi
52. Y alvele atrioventriculare : 1.Se deschid in timpul sistolei ventriculare 2.Se inchid la inceputul sistolei ventriculare 3.Se inchid in timpul diastolei ventriculare

4.Se deschid in timpul diastolei ventriculare

bltaie reprezintii 70ml sange : ambii ventriculi pe minut fiecare ventricul pe sistold ambii ventriculi pe sistolE 4.VariazLcu fo4a contracfiei gi cu presiunea arteriali
53. Volumul l.Pompat de 2.Pompat de 3.Pompat de 54. Ritmul nodal
1.E produs de nodulul

A-V

2.Simultan cu ritmul sinusal 3.Frecvenfa impulsurilor este 40/1' 4.Este cel mai important ritm
55. Un ciclu cardiac normal prezint[ pentru

I ritm de75ll' :

l.Sistola atriali 0,15 sec 2.Diastola atrialn 0,7 sec 3. Sistola ventricularl 0,3 5sec 4.Diastola ventriculari 0,50 sec 56.Faza de C.I.V. ( contracfia izovolumetrici) l.incepe cu inchiderea valvelor semilunare 2.incepe cu deschiderea valvelor afiovenfiiculare 3.incepe cu deschiderea valvelor semilunare 4.incepe cu inchiderea mifialei si tricuspidei
57. Zgomotul

II

l.Este mai lung mai intens, de tonalitate mai joasd 2.Este produs de'inchiderea valvei mitralei gi tricuspidei 3.Este produs de deschiderea valvelor semilunare 4.Este produs de inchiderea valvelor semilunare

262

58. Pe traseul EKG : l.Se inscriu 3 unde pozitive gi 3 negative Z.Unda T corespunde repolarizlrii atriale

3.Undele Q,R,S reprezintii repolarizarea ventriculari 4.Unda P reprezint[ depolafizareaatrialI


59. Electrozii ECG

misoarl diferenla

de potenfial dintre

l.Braf stAng-picior drept- D II 2.Cele Zbrale- D I 3.Braf drept-picior stSng- D I 4.Bra[ drept-picior stdng- D II
60. Alegeti valorile normale ale parametrilor ventilatori l.Volum inspirator de rczervi= 500 ml
:

2.Volum rezidual: 1000 ml 3.Capacitatea reziduald fuircfional[ =3 500 ml 4.Minut volum respirator -4,5-5 Ul'

263

NASpUNSURI:
COMPLEMENT SIMPLU:
COMPLEMENT GRUPAT: 41.A (pagina 78) 42.8 (pagina 78) 43.C (pagina77) 44.C (pagina 84,126) 45.D (pagina 86) 46.8 (pagina 86) 47.A (pagina 85) 48.D (pagina 126) 4g.A(pagina 84) 50.C (pagina 126) 51 .B (pagina 89) 52.C (pagina 90) 53.C (pagina 90) 54.8 (pagina 9l) 55.C (pagina 92) 56.D (pagina 92) 57.D (pagina 92) 58.D (pagina 96) 59.C (pagina 95,96) 60.E (pagina 99)

2. 3. 4. C(paginall) 5. D(paginall) 6. A (pagina ll,l7) 7. A (pagina l1) 8. C (pagina 13,45) 9. C (pagina 15)
10. E (pagina 14) 11. B (pagina 15) l2.B (pagina 16) 13. B (pagina 17) 14. B (pagina l8) 15. B @agina23) 16. A (pagina 19)
17

1.

C (pagina 7) C (pagina 7) D (pagina 7)

.D (pagina 2l)

18. C (pagina 20)

A (pagina 2l) 20.8 (pagina 21) 21. A@agim22) 22.D (pagina 50)
19.

23. C (pagina 43)

24.D (pagina27) 25.8 (pagina 29)


26. C (pdgina 30,31)
27

.B (pagina 31)

28.E (pagina 50,51) 29. B (pagina 45)


30. 31. 32. 33.

E @agina 47) C (pagina 49) C (pagina 49) E (pagina 50) 34.D (pagina 5l) 35. E (pagina 42) 36. A (pagina 43) 37.D (pagina 56,57) 38. D (pagina 60) 39. A (pagina 70) 40. B (pagina 71)

264

trlii;

TEST 6
Asist. Univ. Dr. Mircea Lupu$oru

COMPLEMENT SIMPLU:

l. Care dinfre urmitoarele celule sunt binucleate? A. Ovulul B. Hematia adultii C. Fibra musculard striati D. Fibra musculari netedd E. Neuronul vegetativ
2. Carcdintre urmitoarele celule sunt polinucl A. Hepatocitul
B. Neuronul vegetativ C. Hematia adultii D. Fibra musculard netedl E. Neuronul de asociafie
3. Urmdtoarele afirmafii despre membrana celulari sunt false: A. Separi sfiErcturile interne ale celulei de mediul extracelular B. Are aspect trilaminat C. Are aspect bilaminat D. Fosfolipidele constituente sunt dispuse astfel incdt porfiunea
eate?

hidrofil[ formeazi un bistrat

E. Componenta proteicl realizeazi mecanismele de transport transmembranar


4. Urmitoarqle afirmafii sunt adev[rate cu EXCEPIIA: A. Panta ascendentll a potenfialului de acfiune se datoreazdieqirii f*ain celull B. Panta descendentll a potenfialului de acfirure se datoreazl iegirii I(*ain celulI C. Panta ascendent[ a potenfialului de acfiune se datoreaz[ intririi Na* in celuli D. Perioada refractari absolutii se datore az6 inactivlrii analelor pentnr Na* E. Perioada refractarl absolutii se datoreaz[ inactivlrii analelor pentru K*
5. Alegefi afirmafia adevdratit referitoare la nerrnrl spinal:

A. R[ddcina anterioari confine axonii neuronilor visceromotori din jumitatea dorsali a cornului lateral B. Trunchiul nervului spinal se formeazdpin unirea ramurilor ventral[ gi dorsal5 C. Axonii neuronilor somatosenzitivi intrl in miduv6 pe calea rtrdIcinii anterioare D. Axonii neuronilor viscerosenzitivip[frund in m[duv[ pe calea rlddcinii posterioare E. Trunchiul nervului spinal confine exclusiv fibre somatomotorii gi visceromotorii.
6. Nervul facial: A. Confine fibre gustative cu originea in nucleul solitar din bulb B. Confine fibre parasimpatice ce provin din nucleul lacrimal gi salivator C. Confine fibre motorii ce inerveaz[ corpul limbii D. Confine fibre motorii cu originea in nucleul motor din punte E. Confine fibre motorii cu originea in ganglionul geniculat.

inferior

.i

265

7. Perechea XI de nervi cranieni: A. Sunt nervii glosofaringieni B. Sunt nervi motori C. Sunt nervi micAti D. Au fibre parasimpatice ce ajung la glandele parotide E. Au fibre senzoriale ce culeg excitalii gustative din treimea posterioarda limbii.
8. Nu sunt prevlzute cu inervafie parasimpatici:

A. Glandele sudoripare B. Glandele salivare C. Glanda parotid6 D. Corticosuprarenala E. Rinichiul.


9. Pia mater:

A. Are structurd fibroas6 B. Este separatil de perefii canalului vertebral prin spafiul epidural C. Este separatil de duramater printr-un spafiu ce confine lichid cefalorahidian D. Aderd de perefii canalului vertebral E. Confine vase arteriale in grosimea sa.
10. Rlddcina ventrali a nerrnrlui spinal: A. Confine axonii neuronilor visceromotori din jumltatea ventrali a cornului lateral B. Confine ar<onii netronilor somatosenzitivi C. Prezintl pe traiectul s6u ganglionul spinal D. Contine aronii netuonilor viscerosenzitivi E. Confine dendritele neuronilor somatosenzitivi.

l. Nervul dohlear:

A. Este nery cranian mixt B. Are originea aparentil pe fafa posterioarl a trunchiului cerebral C. Inerveazd muqchiul oblic inferior al globului ocular D. InerveazLmuqchiul drept extern al globului ocular E. Are originea aparentil in spafiul dintre picioarele pedunculilor cerebrali.
12. Efectele

stimul[rii simpatice sunt:

A. Cregterea secfefiei glandei lacrimale B. Cregterea secrefiei glandelor gastrice


C. Sciderea secrefiei glandelor salivare D. Cregterea secrefiei glandelor salivare E. Sclderea secrefiei glandelor sudoripare.
13. Prinhe efectele stimullrii parasimpatice se A. Scade forta de contracfie a cordului B. Scade secrefia glandelor salivare

numirl:

A B

C. Midriaz6 D. Inhibtr secrefia exocrinl pancreatic[ E. niciuna.


(

D E

266

in leglhrd cu celulele fotoreceptoare urm6toarea afirmalie este adevdratii: A. Celulele cu conuri sunt in numir de 6-7 milioane B. Celulele cu bastonage sunt in num[r de 123 milioane C. Celulele cu bastonaqe sunt mai numeroase in pata galbend D. Celulele cu bastonage sunt adaptate pentru vederea coloratJl E. Celulele cu conuri srHrtadaptate penhr vederea nocturnd.
14. 15. Pata oarb[:

A. Este situatii in dreptul uului nazal B. Este locul de intrare al arterelor globului ocular C. Este locul de iegire a nervtrlui optic din globul ocular D. Este situat lateral gi inferior de pata galben[ E. Confine mai multe contri dec6t bastonaqe.
Neuronul III al ciii acustice se afl[ in: A. Nucleul cohlear dorsal B. Corpul geniculat medial C. Corpul geniculat lateral D. Coliculul inferior E. Nucleul cohlear ventral.
16.

17. Membrana bazilard infr6 in rezonanfi: A. Cu sunete de frecvenfd inaltii (15000H2) lavflrful melcului B. Cu sunete de frecventI joas6 (20-500H2)lavdrful melcului C. Cu sunete de frecvenfi inalti (l500Hz) labaza melcului D. Cu sunete de frecvenf6 medie (500H2) la mijloc E. Cu sunete de frecvent[ joasl (20-500H2) labazamelcului.

Adrenalina produce: A. Bronhoconstricfie B. Midriazi C. Gluconeogene zA Si hiperglicemie D. Catabolizarea acizilor gra;i E. Efecte similare stimuldrii sistemului nervos parasimpatic.
I 8.

19. Boala Conn: A. Apare in hipersecrefia de aldosteron B. Se caracterizeazlprin adinamie gi hipotensiune C. Se caracterizeazdprin pierdere de sare gi apd D. Bolnavii prezintl obezitate gi diabet E. Toate corecte.

20. Glucagonul:

A. Scade secrefiabiliarl B. Stimul eazd secre,fia gastici C. Produce hipoglicemie prin glicogenoliz[ D. Stimuleazdlipoliza
E. Inhibl gluconeo generl,.

267

21. Mixedemul: Scade metabolismul bazal B. Scade volumul sangvin producdnd letargie C. Produce scldere in greutate D. Produce hipersudorafie E. De exoftalmie in jumltate din cazuri.

A.

22.Rata difuziunii oxigenului prin membrana alveolo-capilari depinde de, cu EXCEPIIA: A. Presiunea parfial[ a oxigenului in alveolI B. Coeficientul de difuziune al oxigenului C. Frecvenfa respiratorie D. Dimensiunea membranei respiratorii E. Presiunea padiali a oxigenului in capilarul pulmonar. 23. Canalul toracic: A. Are o lungime de l5-20cm B. ColecteazAlimfa din jumitatea inferioari a corpului C. Este situat infie aorti gi coloana vertebrali D. Se deschide in unghiul venos drept E. Colecteazd limfa din pdtrimea superioar[ dreaptd a corpului.
24. Hemostazaprimard: A. Dtreazl,6 minute B. incepe prin aderarea trombocitelor C. incepe la I minut dupi lezarcavasului D. Are loc vasoconstricfia vasului lezat E. Se mai numegte timpul plasmatic. 25. Reflexele miotatice: A. Constau in contracfia lentil a unui mugchi B. Sunt monosinaptice C. Sunt reflexe de apdrare D. Au receptorii localizafi in piele E. Nu intervin in menfinerea posturii.

26.Urmitorii hormoni sunt secretafi de adenohipofizE, cu EXCEPIIA: A. Somatotropului


B. Tireostimulinei C. ADH-ului D. Prolactinei E. Corticotropinei. 27. Zgomotulll: A. Este zgomot sistolic B. Apare la sfiirgitul diastolei ventriculare C. este dat de inchiderea valvelor aortice gi pulmoftre D. Este un zgomot lung, de tonalitate joasi E. Poate fi inregistrat pe electrocardiogrami.

268

lilt'ry'

28. in timpul fosforildrii oxidative se oblin: A. 30 molecule ATP B. 34 molecule ATP C.32 molecule ATP D. 38 molecule ATP E. 36 molecule ATP. 29. Corpul galben: A. Nefecundat involueazi dupi 14 zile B. Poate secreta doar hormoni estrogeni C. Poate secreta doar progesteron D. Provine din foliculul ovarian E. Formarea acestuia este stimulat[ de FSH.
30. Insulina are urmltoarele efecte: A. Scade sinteza proteicl

B. Scade lipoliza C. Scade captarea aminoacizilor D. Scade sinteza de glicogen E. Ssade glicoliza.
31. Care dintre

urmitorii nervi cranieni

au deutoneuronul situat in nucleul solitar din bulb?

A. Trigemeni B. Accesori C. Hipoglopi D. Glosofaringieni E. Vestibulocohleari


32. $ermatogeneza: A. Este activatli de FSH B. Este inhibatii de LH C. incepe la adolescenfi D. Confine o diviziune meiotici E. Nici un rdspuns corect
33. Care din urmatoarele molecule traverseazdmembrana celulari prin diviziune facilitate?

til

A. Etanolul B. Hormonii steroizi C. Oxigenul D. Glucoza


E. Ureea 34. Plasmalema confine urmitoarele cu exceptia:

A. Colesterol
B. Proteine C. Un miezhidrofil D. Fosfolipide E. Glucide

269

35. Glicogenoliza este stimulatJi de:

A. Cortizol B. Stimulare simpaticd C. Aldosteron D. Testosteron


36. Sucul pancreatic confine urmItoarele enzime cu EXCEPIIA: A. Fosfolipaza B. Alfa- amilaza pancreaticd C. Gelatinaz.a D. Colesterol-lipaza E. Lipaza. Leucocitele: A. Nu intervin in imunitateaumoral6 B. Intervin in imunitatea celulard prin intermediul limfocitelor T C. in mod normal surt in numfu de 12000/mm3 D. Nu emit pseudopode E. Surt anucleate.
37 .

38. in unna unui inspir normal pl6m6nii confin: A. 2500mL aer B. 2000mL aer C. 3000mL aer D. 3500mL aer E. 5000mL aer

39. Secrefia pancreatic[ este de aproximativ:

A. 1200-l500mLl24h
B. 800-1000mL/24h C.2200mLl24h D. 1000-l200mL/24h E. 1200-200&fiL124h.
40. Secretia de acid clorhidric este inhibatl de: A. Pepsini B. Secretinl C. Somatomedini D. Gastrini E. Somatostatin6.

COMPLEMENT GRUPAT:
41. Potenfialul membranar de repaus: l. Are o valoare medie de -65 pfur[ la -85mV 2. Nu depinde de permeabilitatea membranei 3. Se datoreaz6 activlrii pompei Na*/tr(* 4. Nu depinde de pompa Na*/I(*

I
2

3,

4,

270

tr"'

42. fesut conjunctiv cartilaginos hialin gisim la nivelul: l. Epiglotei

2.Ligamentelor 3. Aponewozelor 4. Cartilajelor costale


43. Urmitoarele vitamine sunt liposolubile cu excepfia: 1. Calciferol 2. Tiamini 3. Retinol 4. Piridoxin6 44. Coloana vertebraltr: 1. Cuprinde 5 regiuni 2.Prczinta4 ctuburi 3. Este alcdtuitil din 33-34 vertebre 4. indeplinegte triplu rol 45. Corpusculii Ruffini surt considerafi receptori pentru: l. Rece 2. Presiune 3. Vibrafie 4. cald 46. Celule-fintii pentru acfiunea aldosteronului se gdsesc la nivelul:

il

,{

.lt

l. Tubilor triniferi
2. Glandelor sudoripare 3. Glandelor salivare 4. Glandelor colice 47. Insulina: l. Inhib[ gluconeoogeneza 2. Stimuledz}' sinteza enzimelor lipolitice 3. InhibA proteoliza 4. Scade sinteza de glicogen 48. Hipersecrefia de PTH induce: 1. Activarea osteoblastelor 2. Rarefierea oaselor 3. Hiperfosfatemie 4. Formarea de calculi urinari. 49. Sucul gastric confine: l. 0,4Yo substanfe anorganice 2.98% apa 3. A,6Yo substanfe organice 4.99o/o ap6 il
'{
I

',1
l

271

50. UN pacient cu gnrpa sanguin[ l. Prezintii aglutinine p

AII:

2. PrezintL aglutinine a 3. Poate primi sdnge de la un pacient cu grupa 0 4. Poate dona sfurge unui pacient cu gnrpa 0
51. Artera carotidi externd irig6:
1. Getul

2. Viscerele felei 3. Regitrnea occipitali 4. Regiunea temporali 52. Sistola ventriculari: l. Este precedatil de diastola ventricular[ Z.Dweaze 0,30 secunde 3. Precede sistola atriald 4. Se desfdqoari in doud faze
53. Testosteronul: l. Este hormon catabolizant 2. Este secretat de celulele Leydig 3. Hipersecrefia acestuia duce la infantilism genital

4. Are stuctur[ sterolicd. 54. Glandele gastrice pilorice secretii: l. Pepsinogen 2. Acid clorhidric 3. Factor intrinsec 4. Mucus
55. Mupchii spatelui gi ai cefei sunt reprezentafi de:

l. Romboizi
2. Marildorsali 3. Trapezi 4. Oblici externi

mitral[: atriul st6ng de ventricului st6ng 2. Se inchide in timpul sistolei ventriculare 3. Se deschide in timpul diastolei ventriculare
56. Valva

l.

Separa

4. Este o valva tricuspidtr.


57.

Urm[torii nervi

au origine real6

in nucleul ambiguu:

l. Vagi
2. Abducens 3. Glosofaringieni 4. Hipoglos

2t2

58. Osificarea encondrale dn nagtere:

l. Mandibulei
2. Oaselor membrelor 3. Oaselor bolfii cutiei craniene 4. Oaselor scurte
59. ln perioada preovulatorie: l. Hipofiza antenoarl secretii FSH 2. Hipofiza anterioard secretii LH in cantit{i crescute 3. Celulele tecii interne secreti esfrogeni 4. Celulele tecii interne secretii progesteron 60. Tractul optic drept confine aronii neuronilor multipolari provenifi din: l. Cdmpul extern st6ng al retinei 2. CAmpul intern stdng al retinei 3. Cdmpul intern drept al retinei

4. Cdmpul extern drept al retinei.

273

nAspuNSURr:

2. 3. 4. s. D (pag23) 6. D @as27) 7. B (pag28) 8. A (pag 3a) 9. E (pag 19)


10. 11.

l.

E (pag 7, 14) B Gag 7, 14) C (pag 6) A (pag 10)

A Qns23)
B Gng27)

t2. C (pag 3s)


13. E (pag 35) 14. A (pag 45) 15. C (pag a5) 16. D (pag 50) 17. B (pag51) 18. B (pag57) 19. A (pag56)

31. D (pag 28) 32. A (pag tzl) 33. D (pag 9) 34. C (pag 6) 35. C (pag 35, 108, 109) 36. C (pag 78, 80) 37. B (pag 84, 85) 38. D (pag 99) 39. A (pag78) 40. B (pag77) 41. B (pae e) 42.D (pag I l) 43. C (pag 81, I14, 115) 44.8 (pag 64,65)
45. C(pag 39) 46.8 (pag 56) 47 .8 (pag 59) 48. C (pag 59)

20.D (pag 60) 2r. A(pag 6l) 22. C (pag 100) 23. C (pag 89) 24. D (pag 86) 2s. B @as24) 26. C (pae 54, 55) 27. C (pag 90,92) 28. B (pag 108) 29. D (pag 120) 30. B (pag 5e)

49.D Qng77)
50. B (pag 85) 51. E (pag 87) 53. C Gae tzt) 54. D (pas77) 55. A (pag 68, 69) 56. A Gag 90,92) 57. B (pag 28) s8. C (pag 63) 59. E (pae t20) 60. C @ag a7)

s2. C Qnge?)

4 A B

E.
5.t

A
B.

C.1

D.1

E.1

6.\
A.s

B.s C.s D.s


E.sr

274

$ll

TEST 7

$ef Lucr. Dr. Vasilica

Baugic

COMPLEMENT SIMPLU: l.Alegefi procesele consumatoare de energie: A.cregterea efluxului de in perioada de repol anzarc B.formarea actomiozinei in timpul contracliei musculare

f*

C.absorbtia fructozei lapolul apical al enterocitelor D.reinhoducerea Ca* ln reticulul sarcoplasmic E.influxul de Na* in celuld in timpul potenfialului de repaus 2.Osteocitele:
A.secret2l oseina B.se divid activ C.intervin in remanierea osoasi D.prezintii numeroase prelungiri E.se hansformi in osteoblaste

3.SRAA.: A.aparfine maduvei spin[rii B.este influentat umoral C.are in componenfa lui neuroni cu prelungiri lungi D.nu este influenfat de cltre scoarfa cerebrali E.inhibe tonusul cortical
4. in substanfa alba a trunchiului cerebral nu se afl6 fibre provenite din: A.nucleii cerebelopi B.ganglionii spinali C.scoarfa Cerebeloasl D.neocortexul motor E.mflduva spin[rii
S.Crampa scriitorului implic6:

A.girul frontal mijlociu din emisfera dreaptil la dreptaci B.gir postcenfial din emisfera dreaptii la stfuigaci C.gir postcentral din emisfera dreaptl la dreptaci D.girul temporal superior drept la st6ngaci E.girul frontal mijlociu din emisfera st0nga la dreptaci
6.Vezicule seminale au canale excretoare care: A.se deschid in canalul deferent B.se unesc cu uretra penianl C.se deschid la un loc cu prostata D.se unesc cu canalul deferent labazaprostatei E.se deschid in canalul ejaculator

275

T.Alegefi afirmafia corectii referitoare la metabolismul glucidic: A.rezervorul glucidic al organismului este fesutul muscular B.glucoza se poate sintetiza din glicerol C.prin glicoliza anaerobi se elibere azd 4,1 caV gram de glucozd D.controlul glicolizei este fdcut in diferite etape de ATP E.glicogenul se poate sintetiza in fesutul nervos S.Homeotermia este rezultatul unor procese: A.metabolice B.fizice C.energetice D.endocrine E.toate r[spunsurile sunt corecte g.Valvele nu sunt localizate la nivelul : A.venelor de sub nivelul cordului B.vaselor limfatice aflate deasupra nivelului cordului C. orifi ciilor atrioventriculare D.desprinderii metaarteriolelor din arteriole E.vaselor limfatice de la membrele inferioare 10.Un individ care confine in plasm[ aglutinine alfa qi este Rtr negativ: A.poate dona sfuige unui individ caf,e confine in plasmi aglutinine beta gi este Rh negativ B.poate primi sdnge de la un individ care are pe suprafafa hematiilor sale aglutinogene A gi B, avdnd un Rh negativ C.poate primi sf,nge de la un individ care contine in plasmi aglutinine alfa gi beta indifere'il de Rh gi numirul de transfuzii D.poate dona sdnge unui individ care contine in plasml aglutinine alfa pi este Rh pozitiv. E.nu poate primi niciodata sdnge de la un individ cu Rh pozitiv
I l.Secrefia salivar[ nu este condilionati de stimularea receptorilor:

A.termici B.olfactivi-l
C.de tact

D.gustativi
E.de durere

l2.Proiecfia corticald pentru musculattra piciorului se glseqte: A in peretele anterior al gantului cenfial B.in neocortexul receptor C.pe fata extern[ a emisferelor cerebrale D.in girusul temporal mijlociu E.in aria motorie pe fala medial[ a emisferelor cerebrale
I 3 .Coductibilitatea

nervoasl este influenf ata

de :

A.excitabilitate B.hipoxie C.perioada rgfractarl D.cantitatea de Ca din reticulul endoplasmatic E.de teaca Henle
276

mai au urmitoarele caracteristici l4.celulele secretoare din tiroidl sangulne-^ i.t*t inconjtrate de capilare tiroidian il;ilnteazdlumenul fo liculului J*ea de activitate a glandei c.vanazl ca in6l1ime in functi;a

pufin:

D.contin coloid tiroidieni foliculilor tiroidie ^---r^-^ r^ri..,rtilnr se gasesc inafara parafoliculare E.celulele
caracteristici mai 15. Enterocitul are urmltoarele
A. sinteti

putin

zeazltri gliceride

rol absorbant B.are -C sinteti zeazl chilomicroni D.are rol endocrin la Polul aPical microvili
.

ilt

in cordonul lateral: sau fascicure nu se glsesc tracturi urmltoarele din 16. care A.spinocerebelos direct gat B. spinocerebelos incruci C.plramidal incrucigat D.rubrosPinal E.tectosPinal atdt in bulb cdt qi cranieni iqi au nucleii sensitivi

in

punte(

l7.care din urmitorii nervi

exclusiv ):

A.v
B.VII

c.vm
D.IX
E.X celulari: mai jos predomin[ componenta enumerate moi l g.in care din lesuturile conjrurctive A.fesut conjunctiv lalr B.fesut reticular C.fesut adiPos D.fesut fibros E.tesut elastic mai profund in cordonul jos precizafi care este situat cel mai enumerate 19. Din fasciculele lateral : A. fasciculul sPinotectal g.fasciculul piramidal incruciqat C.fartit ttot vestibulospinal lateral O.fut"itulul firndamental lateral lateral E.fasciculul spinotalamic

277

2l . Faptul ci un pacient , la comand6, poate inchide ochii, z6mbegte , aratL dinfii gi scoate limba, este un sernn de buna functionalitate a nervului:

A.XII B.VII
C.V

D.IX E.VI
22.incavitatea bucald , odatii cu masti calia,incepe procesul de: polipeptidelor in amino acizi B.hidroliza celulozei C.formare de micelii lipidice D.lipolizd E.digestie a amidonului copt
A. degrad are a

23. Care din urmitoaxe vase se g[sesc la joncfiunea dintre corticaltr gi medulara renal[: A.arteriolele aferente B.arterele interlobare C.arterele arcuate D. arterele interlobulare E. arteriolele eferente
24.Carcdin hormonii enumerati mai jos prezintho intensd activitate gluconeogenetici:

A.cortizolul
B.adrenalina C.tiroxina D.STH E.MSH 25. Care din urmdtoarele modificlri au loc cand presiurea A.scade frecvenfa cardiactr pi cregte rezistenfa perifericd B.scade atdt frecvenfa cardiaci cat si rezistenfa perifericl C.scade firccvenfa cardiacS gi cregte fo4a de contracfie D.cresc atAt fo4a de confiacfie cdt gi frecvenfa cardiacl E.cresc atdt forfa de contracfie cdt gi rezisten{a periferic[
26. ln hemostaza
A

in sinusul carotidian

este crescutil:

fiziologic[

A.are loc indep6rtarea cheagului prin acfiunea proteolitici a plasminei B.este activatil protrombina in ficat de ctrtre vitamina K C.se formeazd nigte polimeri din fibrinogen sub acfiunea trobinei D.se transform[ fibrinogenul insolubil in fibrina solubill E.se formeaz[ dopul plachetar prin aglutinarea elementelor figurate

. Glanda submandibular[: A.este o glandi anexl a aparatului digestiv cu rol in producerea unei salive seroase B.este inervatli simpatic din ganglionul cervical superior C.este inervata de fibre cu originea in ganglionul inferior al nervului VII D.secretii o enzima care fiansform[ polizaharidele in oligopeptide E.secrefia'ei are un Ph alcalin
27

278

l1llr

Mugchii membrelor r ealizeaz.d urmitoarele acf iuni A.tricepsul brahial -flexia brafului pe antebraf B.mupchii anteriori ai antebrafului-supinafia mAinii C.deltoidul-abducfia si adducfia brafului D.bicepsul femual-flexia gambei E.mugchiul drept medial- flexia gambei
28

zg.lanivelul intestinului sublire:


l-lipaza e ste acti v atl de s6nri le bi I iare B.inhibitorul de tripsin6 este secretat de mucoasa intestinall impreuni cu entero clinaza C. inhibitorul tripsinei protej eaza mucoasa intestinal[ de autodigestie D.amilaza pancreatic[ hrdrolizeazd polizaharide precum celuloza panl la stadiul de dizatraride E.mucusul este produs de celule speciale din mucoasa intestinalE
A. co
Ie

i
I

stero

Corpusculii neurotendinogi Golgi : A.semnalizeazdtensiunea la nivelul fibrei musculare intrafusale in contracfie B.stimuleazacontracfia mugchilor striafi prin sinapse cu motoneuronii alfa C. semnal izeaz5, modifi ctrrile tensiunii apicale in tendoane D.sunt alc[tuifi din terminafii senzitive butonate ale neuronilor unipolari din ganglionii spinali E.surt receptori nespecifici deservind gi sensibilitatea tactili
3

0.

31. Epifiza: A. este localizatilintre formafiuni neryoase in care se inchid reflexele acusticocefalogire B. secreti doi hormoni melanina qi vasotocina , cu acfiune antigonadotropi C. prezintl un maxim de secrefie in cursul diminefii D. are o bogati inervafie parasimpatici E. este inervat[ de fibre neryoase postganglionare din ganglionul cervical superior
32

.Corticosuprarenala

A.intervine in metabolismul sodiului pi potasiului prin hormonii zonei glomerulare B.zona fasciculatil este formatll din cordoane celulare paralele ce ocupi l0 % din toatll glanda C.contribuie,la dezvoltarea caracterelor sexuale securdare prin hormonii zonei fasciculate D.modifi cd permeabilitatea tubilor uriniferi prin cortizol E reglarea secrefiei sale este independentii de adenohipofiza
33. Neufiofilele : A.intervin in apdrarea lnniscutJl a organismului

B.sunt celule cu mai mulfi nuclei unifi prin punfi fine de cromatini C.fac parte din clasa granulocitelor gi reprezinti 3-9o/o in formula leucocitar6 D.au rol macrofag E. sunt cele mai mici elemente figurate sanguine

34.Fazade ejecfie a sistolei ventriculare: A.determin6 deschiderea valvelor semilunare B.este determinatli de gradientul de presiune dintre ventricule qi arterele corespunzatoare acestora C.determinl expulzdreaunui debit sistolic constant indiferent de starea organismului D.precede contracfia izovolumefiici E.este urmatil de diastola atriali
279

,ril

35. Vena cave superioarI:

A.se formeazi prin unirea venei jugulare interne cu vena subclaviculari B.primegte limfa din canalul toracic care se dechide in unghiul venos drept C.colecteazi sdngele transportat prin toate venele localizate la cap, git gi torace D.se varsi in atriul drept E.labaza cordului se dispune la stinga aortei
36. Perghiile osteomusculare: A.punctul de sprijin este greutatea care trebuie invinsd de eforul depus B.articulafia dintre femur pi oasele gambei , constituie o pdrghie de ordinul II C.punctul de aplicare a rezistenfei este reprezentat de mugchiul in contracfie D.cele de ordinul I sunt legate de pdstrarea echilibrului E.parghia de ordinul III este importantl in timpul mersului 37. ADH: A.produce in doze mari vasoconstricfie arteriolari , determindnd hipertensiune arteriali B.are acfiune sinergici cu aldosteronul, reducdnd cantitatea de ap6 din plasmi C.stimuleazAperistaltismul intestinal pi activitatea secretorie a tuturor glandelor endocrine D.conce ntreazaplasmd gi dilueaza urina E.este secretat in neurohipofiza

t;
1,

lt

il li

I
i

38. Corpul galben: A.are activitate endocrinl intensl in primul trimestru de sarcin[ B.aparilia sa intrerupe maturarea foliculari C.incepe s[ degene reze in faza proliferativd a ciclului menstrual D secretl exclusiv estrogeni E.activitatea lui secretorie este controlatd de FSH

39.Cerebelul este
supftrmedulare:

A.nucleii cohleari B.nucleii olivari


C.nucleul rogu gi substanfa neagrl

D.nucleii vestibulari E.nucleii Goll.gi Btrdach


40. in timpul sarcinii se modific[ secrefia de: A.eshogeni

2 3

4i 2.
4.t

B.prolactinl
C.progesteron D.toate E.nici unul Complement grupat

l.

3.r

49

4l . Muqchii mimicii sunt grupati in jurul orificiilor: l.bucal 2. nazal 3.orbital 4.auditiv

l.I
4.fr

2.t 3.f

280

42.Proteinele se absorb din lumenul intestinal: l.pasiv 2.actl 3.prin pinocitozi 4.prin difuziune
43. Stimularea nervului vag determini: I .cregte conductibilitatea cardiacd 2.scade secretia gastrica si intestinali 3.cregte frecvenfa cardiac[ 4. scade excitabilitatea miocardici 44. Carc din urmitoarele procese necesitil un sistem membranar de transport:

l.pinocitoza difuziunea facilitat[ 3.filtrarea 4. fransportul activ


2.

45.Care dintre urmitoarele afirmafii in legltwd cu medulosuprarenala sunt adevirate: l.poate fi considerati un organ simpatic preganglionar

2.secreti acetilcolina 3.este esenfiali pentru supravieguire 4.are inervafie simpaticd provenitil din marele splantrnic
46. Daci atingem corneea cu un tampon de vatd gi pacientul integritatea nervilor:

licrimeazl, putem afirma

l.uI
2.V(ramura oftalmicl) 3.V( ramura mandibulari)

4.VII
47. Enunierafi formafiunile care se vid pe fala bazald a emisferelor cerebrale: 1.fistra laterala Sylvius 2.sanfurile olfactive 3.sanful colateral 4.girul hipocampic 48. Ventriculii laterali:

l.confin LCR 2.comunici prin orificiile interventriculare cu ventriculul 3.se gdsesc la nivelul emisferelor cerebrale 4.comunic6 cu apeductul mezencefalic
49.

III

Axonii neuronilor din ganglionul spinal: l.fac sinaps[ in cornul posterior medular cu un neuron de asociafie

2.fac sinapsl direct cu motonernonii din coarnele laterale 3.fac sinapsi direct cu motonewonii din coarnele anterioare 4.trec direc't-fir[ sinapsd in cordonul posterior de partea opus[.

281

50. Secfionarea

jumit{ii

l.pierderea sensibilitiitii 2.pierderea sensibilitittii 3.pierderea sensibilitefii 4.nici ura din variantele

drepte a maduvei spindrii la nivelul segmentului T5 produce: protopatice in membrul inferior drept termo-algice in membrul superior stdng tactile epicritice in membrul inferior st6ng de mai sus nu este corectl

5l . Coada de cal: l.se intinde pdni la a doua vertebri cocsigiani 2.in stnrctwa ei intr[ aleturi de nervi spinali gi filum terminale 3.are fibre preganglionare cu traseu spre ganglionii intramurali 4.este formati din r6d[cinile alungite gi oblice ale nervilor toracali gi lombari S2.insubstanfa alb6 a mezencefalului se intdlnesc urmitoarele fassicule: 1 dento-talamic, de asosia{ie,corticopontine 2.reticulospinale, vestibulocerebeloase, nigrospinale 3.corticospinal lateral, tectospinal, spinocerebelos Gowers 4.corticostriat,rubrospinal, spinotalamic anterior
.

53. Neuronii bipolari:

l.unii pot fi fuziformi gi au rol de protoneuroni 2.unii pot fi rotunzi in ganglinul spinal 3.pot avea conexiuni cu neuronii multipolari 4.pot avea in segmentul extern discrni suprapuse
nivelul membranei : l.netrilema este impermeabil[ pentru anionii proteici din celuld 2.hiperpolarizarea membranei este determinatii de efluxul de Cl3.pinocitoza este o formi de exocitozd 4.potenfialul de receptor nu asculti de legea'totul sau nimic"
54. La
5
1

5. Analizatorul olfactiv:

.receptorii olfactivi sunt fazici qi de distanfa 2.mucoasa olfactiv[ confine celule fuziforme 3.bulbii olfactivi se observi in sanfurile olfactive de pe fafa bazrrle a emisferelor cerebrale 4.segmentul central este in neocortexul din sistemul limbic 56. Sfenoidul: l. se articuleazd cu oasele temporale prin sindesmoze 2. e un os neregulat gi pneumatic 3. are forma de fluture gi particip[ la formarea bazei craniului 4. nu se observi la exteriorul cutiei craniene
57. Arterele subclaviculare: l.se continutr cu arterele axilare 2.dau nagtere arterei vertebrale care vascularizeazacoloana verebrali 3.dau nagtere arterei toracice inteme din care se desprind arterele intercostale anterioare
4.se desprind din

tnrnchiul bratriocefalic

282

58. Masticafia:

l.determini scdderea suprafelei de contact a alimentelor solide ingerate 2.este reglatl prin mecanisme nervoase gi umorale 3 .determini inhibarea centrilor respiratori 4.se realizeazl cu participarea mugchilor temporali gi maseteri
59. intoarcerea sdngelui la inimd este determinati de: l.aspiratia toracic[, care se manifestii mai ales in expirafie 2.masajul pulsatil efectuat de artere asupra venelor omonime 3.presa abdominal[, mai puternictr in inspirafie prin relaxarea diafragmului 4.pompa muscular[, care in contracfie golegte de sdnge venele profunde

60. Secrefia biliari : l.confine asizi biliari care provin din colesterol 2. stimul eazd motilitatea intestinald 3.confine produqi de degradare ai hemoglobinei 4 .fav onzeazd ab sorbli a acizilor grag i, monozahari del or gi co le stero lului

283

nAspuNSURr
1.D

3l.E
32.A 33.A 34.B 35.D 36.D 37.A 38.A 39.D 40.D

2.D 3.B 4.C


5.E

6.D 7,8 8.8 9.D l0.D


l1.D t2.E
13.B

4l.E
42.8 43.D 44.C 45.D 46.C 47.E 48.A 49.A 50.D

l4.D l5.D
16.E

t7.c l8.c
l9.D
20.8

2l.B
22.8
23.C

5l.A
52.8 53.8 54.D 55.A 56.A 57.8 58.D 59.C 60.A

24.A 25.8 26.E

27.8 ,28.D 29.8

.',

30.c

284

TEST 8
$ef Lucr. Dr. Ancufa Augustina Gheorghigan-G[l61eanu

COMPLEMENT UNIC:

l. Ultimii A. Tn B. Lr C. Lz D. Lt

neuroni preganglionari simpatici provin de la nivelul segmentului medular:

E.

S+

2. Care dintre urmdtoarele afirmafii privind receptorii olfactivi este gregittr? A. Sunt chemoreceptori B. Sunt exteroceptori C. Sunt receptori faz,ici D. Rispund cu o cregtere a activitiilii la aplicarea stimulului, dar, in ciuda menfinerii acesfuia, activitatea lor scade ulterior E. Afirmafiile de mai sus sunt toate gregite
3. Celulele cu con:

A. Sunt celule nervoase modificate B. Asigtrd vederea scotopici


C. D.

E.

Fac sinapsi cu celule ganglionare Sunt mai sensibile dec6t celulele cu bastonag Sunt mai numeroase in fovea centralis decdt celulele cu bastonaq
/
/

4. in strucfira hipodermului nu gisim: A. Glomerulii glandelor sudoripare B. lesut conjtrnctiv lar C. Corpusculi Vater-Pacini D. Mugchii erectori ai firului de p6r E. Celule adipoase
5. Despre pancreas sunt corecte urmItoarele afirmafii, cu o excepfie: A. Capul pancreasului, orientat spre dreapta, este inconjuat de duoden B. Posterior de pancreas trece aortaabdominali C. De la cap gi pene h coad[ este stribltut de canalul pancreatic principal D. Posterior de pancreasi gi la stfuiga aortei urc[ vena cavl inferioard

E.

Confine celule endocrine, exocrine gi ductale

6. Variafia de potenfial a sarcolemei fibrei miocardice ventriculare intre starea de repaus qi starea de excitare este de: A. 80 mV B. Mai micl de 80 mV

C. 120 mV
D. Mai mare de 80 mV E. Mai mictr de 80 mV,
dar mai mare de 65 mV 285

7. Carc asociere nery cranian - mugchi inervat este gregit[? A. Nerv oculomotor - mupchi oblic superior B. Nerv facial - mugchi frontal C. Nerv trigemen - mugchi maseter D. Nerv spinal - mugchi sternocleidomastoidian E. Nerv glosofaringian - mugchi ai faringelui

S.Lizozomii:

A. B.
C. D.

E.

Sunt corpusculi sferici Sunt localiza[i in apropierea nucleului Confin enzime cu rol in producerea energiei celulare Fac parte din hialoplasmd Sunt organite specifice la nivelul leucocitelor

9. Alegefi afirmafia falsd despre

hipofizi:

A. Este localizatd la baza encefalului B. Cdnttuegte 0,5 grame C. Are un lob posterior caxe constituie neurohipofiza D. Secretli hormoni glandulotropi E. Are un lob intermediar redus la o simpli lamd epiteliald,
10.

aderentil de lobul anterior

Foliculul ovarian matur: A. Se formeazd dinlr-un folicul ovarian primar B. Prin rupere expulzeazl ovocitul de ordinul I C. Prpa ovulafie se transform6 in corp alb D. In perioada preowlatorie secreti hormoni sexuali feminini (estrogeni qi progesteron) E. Toate variantele de mai sus
I

I l. in deplasarea hematiilor din splind pen[ in peretele stomacului, se hece prin urm[toarele vase, cu excepfia:

A. Trunchiul celiac B. Vena port6 C. Trunchiul pulmonar D. Vena mezenteric[ superioar[ E. Aorti

A. Canalul deferent B. Urefia prostaticd

12. Gametii masculini nu se dpplaseazdprin:


t

C. Tubii seminiferi drepfi D. Vezicula seminal[ E. Cavitatea uterintr


13. Se continui cu canalele alveolare:

A. Bronhiolele terminale B. Bronhiolele respiratorii C. Saculefii alveolari D. Bronhiolele lobulare E. Alveolele pulmonare

286

14. Cel mai lung canal stribtrtut de

bil[

este:

A.
ts. C. D.

E. A. B.
C. D. E.

Canalul Canalul Canalul Canalul Canalul

cistic
accesor hepatic principal coledoc
de acoperire din:

15. Este

ur epiteliu simplu pavimentos epiteliul

Canalul glandelor salivare Vasul chilifer central Vagin Ureter Bronhiol6

16. Marcafi valoarea corectii din urmltoaxea

formul[ leucocitari:

A.

33 % monocite 25 % limfocite
9o/o

B. 50% granulocite neutrofile


C. D.

E.
17.

granulocite eozinofile lo/o granulocite bazofile

in unna lezirii cordonului lateral medular sunt intrerupte urmitoarele fascicule medulare,

cu o excepfie:

A. Fasciculul spinocerebelos ventral B. Fasciculul sensibilitiilii cutanate dureroase C. Fasciculul piramidal incruciqat D. Fasciculul reticulospinal E. Fasg-iculul spinotectal t'
18. Cel mai mare confinut

in ap6 il are:

A. Saliva B. Plasma
C. Urina D. Sucul gastric E. Osul
19. Despre'aria

olfactivi sunt valabile urmltoarele afirmafii, cu o excepfie:


cerebrale

A. Se af16 pe fafa mediali a emisferei B. Are leg[turi directe cu talamusul

C. Aparfine paleocortexului D. Este localizatli la nivelul lobului temporal E. Corespunde girului hipocampic gi nucleului

amigdalian

20. Pavilionul urechii este constituit din acelagi tip de fesut conjrurctiv ca gi: A. Laringele B. Disctrile intervertebrale C. Cartilajele fralreale D. Epiglota E. Cartilajele articulare

287

21. Cel mai scurt timp al de hemostazei este: A. Faz"a I a procesului de coagulare B. Timpul plasmatic C. Faz,a a III-a procesului de coagulare D. Timpul vasculo-plachetar E. Faza a II-a procesului de coagulare

22. Care dinfre urmitoarele componente ale ultrafilratului glomerular nu se secreti de-a lungul tubilor renali? A. Apa B. FT C. Acidul uric

D. KE. Creatinina
23. Comunicarea dinhe atriul gi ventriculul corespunzitor se face pe toatd dtrata: A. Diastolei atriale B. Sistolei atriale C. Sistolei ventriculare D. Diastolei ventriculare E. Diastolei generale
t'
i

24. Nervii cranieni care aparfin numai trunchiului cerebral sunt in numfu de:

A. t0 B. t2

c. 18

D. 24, E. 24
25. Du@ o expirafie normal5, poate fi eliminat suplimentar din pldm6ni:

A. VER B. VR C. CPT - CV D. CV E. Nu mai poate fi eliminat A. Bulbul B. Butonii terminali C. Canalul ependimar D. Filum terminale E. Conul medular

aer

26. M6duva spin[rii se prelungepte inferior cu:

27. Crradientul de presiune al Oz la nivel tisular este de:

A. 6mmHg B. 40 mm Hg C. 46 mm Hg D. 60 mm Hg

E.

100 mm Hg

288

28. Din colesterol se formeazA:

A. Adrenalina B. Cortizolul
C. Oxitocina D. LTH

E. Tiroxina
29 .

A. B. C. D. E.

inreglarea metabolismului glucidic nu intervine: Extractul de epifizd Triiodotironina Glucagonul Aldosteronul Adrenalina

30. Apeductul Sylvius comunicl superior cu:

A. Ventriculii laterali B. Canalul ependimar C. Ventriculul III D. Canalul medular central E. Ventriculul IV
31. Sfurgele adus de una dintre urmitoarele artere este preluat de vena port5: A. Artera testicular[ B. Artera hepatici C. Artera renald D. Artera splenici E. Artqra esofagianl 32. Care este volumul minim de sdnge pompat de ventriculul stdng timp de l0 minute, dacd ciclul cardiac este de 0,8 secunde?

A. 201 B. 30 I C. 427 D. 52,51 E. 701


33. Adenohipofiza:

A. Reprezint6 aproximativ 75o/o din masa glandei hipofize B. Este conectatll cu hipotalamusul prin tractul hipotalamo-hipofizar C. Secretil un hormon stimulator al ejecfiei laplelui
D.
Este controlat[ de produgi de neurosecrefie secretafi in hipotalamut

E. Inhibn"neuroni A. Ptialina B. Lactaza


C. 7,aharuza D. lzomaltaza

hipotalamici anteriori

34. Una diqtre urmitoarele enzime digestive duce in urma acfiunii ei la oblinerea de galactozil:

E. Amilaza din sucul pancreatic


289

35. Fusul neuromuscular:

A. Este stimulat de cregterea tensiunii tn tendoane din timpul contracfiei musculare B. Este inervat de un singur tip de fibre aferente C. Fiind un receptor, nu posedl inervafie motorie D. Este un exteroceptor E. Previne prin intindere gi activare relanarea musculard
36. Care dintre urmitoarele componente ale urinei finale se pe 24 ore?

elimini in cantitatea cea mai mare

A. Sodiu B. Clor
C. Uree D. Fosfor E. Creatinina
37. Este mugchi anterolateral al toracelui:

A. Mugchiul frapez B. Mugchiul marele dorsal C. Mugchiul deltoid D. Mugchiul dinfatul mare E. Mugchiul oblic extern
38. Fafa intern[ a membranei plasmatice este formati din:

i!

A. Fosfolipide B. Colesterol C. Proteine D. lhpoproteine E. Glucide


39. Pelagra este consecinfa avitaminozei de:

A. Retinol B. Tocoferol C. Acid ascorbic


D. Nicotinamidl

E. Riboflavini
40. Tubul contort proximal: A. Este situat in medulara rinichiului B. Este irigat de capilare care provin din ramificarea arteriolei aferente

C. Are un epiteliu stratificat cilindric D. Este in contact cu arteriola eferentll E. Este st[bitut de filratul glomerular
sau secrefie

care este supus unor procese selective de absorblie

290

COMPLEMENT GRUPAT
41. Laringele: Confine musculaturd de tip striat 2. Are in structui fesut cartilaginos hialin 3. Este inervat de fibre motorii cu originea in nucleul ambiguu 4. Este ciptugit de o mucoasl care confine un epiteliu plurishatificat cilindric 42. Neuronii preganglionari simpatici pot fi localizafi in: 1. Ganglionii paravertebrali 2. Nucleii vegetativi din trunchiul cerebral 3. Ganglionii prevertebrali 4. Coamele laterale medulare

l.

4.

43. Fosforilarea oxidativI: Are ca produgi finali COz gi H2O Spre deosebire de ciclul Krebs, se desfd;oarl la nivelul mitocondrial 3. Asigtri oxidarea acidului piruvic produs in timpul glicolizei anaerobe Furrizeazd energie pentru sinteza a36 moli de ATP /l mol de glucozd

2.

l.

44. Alegefi hormonii care au acfiuni la nivelul sistemului nervos:

2. Glucagonul 3. Cortizolul 4. Insulina


45. Prin administrarea de ganrma-globuline se obfine o imruritate: 1. Dobflnditii artificial 2. DobAnditil natural

l.

Tiroxina

3. Pasivi 4. Activi

46. Alegefi oasele nepereche ale viscerocraniului: 1. Osul lacrimal 2. Osul nazal 3. Osul palatin 4. Osul maxilar

2. 3. 4.

l.

47. Conlin fibre vegetative preganglionare:

Nervii Nervii Nervii Nervii

vagi pelvieni faciali splanhnici

48. Venele care

2. 3. 4.

l.

participl la vascularrzaliaplImfuiilor ajtrng in:

Atriul drept Venacdv[ superioarl


Ventrioulul drept

Atriul st6ng

291

49. Corpul galben: 1. Se formeaz[ numai daci ovulul nu este fecundat 2. Devine in final corp alb care are fesut cicatricial 3. Apare in momentul ovulafiei 4. Asigwi cregterea concentrafiei sangvine a progesteronului in perioada postovulatorie a ciclului ovarian

50. Din aortaabdominal[ pornesc ramuri care se distribuie la urm[toarele organe aflate in bazin: Vagin 2. Vezicule seminale 3. Prostati 4. Ovare

l.

51. Pentru a ajunge in mediul extern, COz rcniltat in urma catabolismului celular trebuie strdbatii:

si

2. 3. 4.

l.

Atriul drept Atriul st6ng


Ventriculul drept Ventriculul stdng

52. Plasma unui subiect cu

2. 3. 4.

l.

$up sangvin A(II) Rh* confine:

Antigen Rh Fibrinogen Antigen A Aglutinine p

53. Alegefi hormonii care se depoziteazdextracelular:

2. Triiodotironina 3. Oxitocina 4. Tiroxina


54. Conducerea saltatorie a potenfialului de acfiune se realizeazd la nivelul:

I.

ADH

2. Prelungirilor periferice ale netnonilor din ganglionii spinali 3. Neurilemei 4. Fibrelor mielinice
55. int6lnim celulele secretoare de mucus in structura:

l.

Sarcolemei

1. Glandelor pilorice 2. Criptelor Lieberkiihn 3. Glandelor Briinner 4. Epitqliului vilozitlililor intestinale

292

56. Cifra 12 rcprezint[ num5rul de: Perechi de coaste 2. Nervi cranieni 3. Vertebre toracice 4. Nervi spinali toracali

l.

57. Prin contracfie, muqchiul tibial posterior rcalizeazd:

2. 3. 4.

l.

Extensia labei piciorului Flexia labei piciorului Flexia degetelor Extensia degetelor

2. 3. 4.

58. Alegefi afirmafiile corecte: 1. LH controleazA secrefia de progesteron

LH provoaci ovulafia
FSH controleazd secrefia de estrogeni FSH controleazi maturafia foliculari

59. Sunt neuroni cu un singtr il(on: 1. Neuronii pseudounipolari 2. Netnonii unipolari 3. Neuronii bipolari 4. Neuronii multipolari 60. Membrana Reissner: Participi la delimitarea melcului osos 2. Delimite azA, canalul cohlear spre rampa timpanici 3. ESte stribitutd de cilii celulelor receptoare din organul Corti 4. Se intinde de la lama spiralI pen6 la peretele lateral al melcului osos

l.

293

RASPUNSURI: COMPLEMENT UNIC

3.A 4.D
5.D 6.D 9.E
7. A
10. D

2.E

t.c

COMPLEMENT GRUPAT

A 42.D
41. 43. E(0)

44.8
45. B 46. E(0)

8.A
ll.D
13. B

47.8
48. D 49. C 50. D 51. B 52. C 53. C s4. c 55. E 56. B

t2.D
t4.E
15. B

16. C

t7.D
18.

57.8
58. E 59. E

19. B

20.D 2t. c 22. A 23.8


24. C 25. A

60. D

26.8 27.D
28. B

29.D
30. c 31. D

32.D
33. D

34. B 35. E 36. C

37.D
33. C 39. D 40. E

294

TEST 9
$ef Lucr. Mariana Cdtilina Ciornei

COMPLEMENT UNIC:
asocierea incorectii: A) Reticul endoplasmic neted - sistem circulator infracitoplasmatic

l. Marcafi

B) Reticul endoplasmic rugos - metabolismul glicogenului; C) Ribozomi - sintezi proteici D) Aparat Golgi - excrefia unor substanfe celulare E) Mitocondrii - fosforilare oxidativ6
2. Urm6toarele afirmafii sunt adevdrate, cu EXCEPTIA A) Membrana celulari confine un bistat fosfolipidic B) Corpii tigroizi srurt echivalenliilizozomilor pentru celula nervoas[ C) Centrozomul are rol in diviziunea celulard D) Corpusculii lui Palade surt bogati in ribonucleoproteine E) Lizozomii contin enzime hidrolitice 3. Alegeli afirmalia corectil

A) Transportul membranar al moleculelor organice polarizate nu utilizeazi proteine


transportoare B) Presiunea osmotici este proporfionald cu mdrimea particulelor dizolvate inft-o solufie C) Potenfialul membranar de repaus are valoarea medie de -65 mV pdnd la -85 mV D) Depolaizarcamembranei se datorcazdiegirii K ain celuli E) Repo laizareamembranei se dator eazA cregterii permeabilite$i acesteia pentnr Na+ 4. Potenlialul membranar de acfiune: A). Are o valoare medie de -65 mV p6ni la -85mV; B). Depinde de permeabilitatea membranei pentru diferifi ioni; C). Se datoreazdacfiunii pompei Na*/I(*; D). Se declanqeazddacdpotenfialul de membranl atinge valoarea prag; E). Este constant, tn absenfa unui stimul.
5. Transportul activ al substanfelor prin membrana celularI: A). Asigurd deplasarea moleculelor gi a ionilor conform gradientului de concentrafie; B). Se desfdqoari fdr[ consum de energie; C). Existil ftansport activ primar gi secundar; D). Se numegte difuziune; E). Se rcalizsazilprin difuzirure facilitatii.

6. Stimularea simpatic[ are ca efect

A) Miozi B) Secrefie salivar[ apoasl


C) Relararea sfincterelor digestive D) Contracfia splinei E) Relaxarea sfincterului vezical intern

295

7. Analizatorii A) Transmit informafii din mediul extern gi intern ce determini formarea de senzafii in ariile

subcorticale

'

B) Au rm segment periferic, un segment de conducere pi o arie de proiecfie cortical[ C) Transmit informafii cdtre scoarta cerebrali rapid pe calea sistemului reticulat ascendent activator D) pe cale directd, informafiile sunt conduse lent gi proiectate cortical difuz gi nespecific nj Segmentul central percepe o anumitii forml de energie din mediul extern sau intern, sub formi de stimuli
8. Hormonii tiroidieni A) Sunt tirozina gi tireoglobulina B) Sunt secretafi de celulele parafoliculare tiroidiene (,,C") C) punt sintetizafi sub acfiunea tiroxinei D) In exces produc mixedem E) Au efect hipocolesterolemiant

9. Glucocorticoizii A) Sunt secretafi de medulosuprarenali B) in exces determin[ boala Addison C) Produc hipoglicemie D) Reduc lipoliza E) StimuleazAcatabolismul proteic in mugchii scheletici
10. Craniul este alc[tuit din

A) Netnocraniu, format din gase oase pereche $) Viscerocraniu, format din patru oase pereche C) Opt oase pereche gi gase oase nepereche D) Viscerocraniu, care are patru oase nepereche E) Neurocraniu, care are patru oase pereche
I 1. Articulatiile sunt:

A) Sinartroze, articulafii semimobile B) Sindesmoze, articulafii mobile C) Amfi artroze, articulafii semimobile D) Sinostoze, articulafii mobile E) Artrodii, articulafii fixe
lojei anterioare a coapsei sunt: A) Mugchiul croitor, muqchii adductori gi muqchiul drept medial B) Mugchii adductori mare, sctrt 9i lung C) Mugchiul drept medial gi muqchiul semitendinos D) Mugchii semitendinos gi semimembranos E) Muqchii croitor gi cvadriceps
12. Mugchii

13. Saliva:

A) Confine gelatinazl' B) Are rol in vorbire C) Concentrafia K este mai mic[ decit in plasml D) Are rol bactericid prin lizozomi E) Are rol de excrefie a maltozei
296

14. Sucul gastric confine:

A) a anilazd, cu rol in digestia amidonului B) Colesterol-lipaza cu rol in digestia trigliceridelor C) Tripsintr, cu rol in digestia amidonului D) Labferment, cu rol in digestia proteinelor E) Mucus, cu rol in protecfia mucoasei gastrice
I 5. Absorbfia intestinald: A) A proteinelor se face cu ajutorul sdrurilor biliare B) A fiuctozei se realizeazdprintr-un sistem de transport activ Na-dependent C) A vitaminei A se realizeazi prin sistem de transport activ Na-dependent D) A vitaminei D se realizeazi cu ajutorul unui ftansportor legat de membrana celulari gi activat de calciu E) A apei se realizeazdpasiv, izoosmotic

16. Sdngele:

A) Este alcdtuit din limfd gi elemente figurate B) Confine leucocite, cu rol in hemostazd C) Confine eritrocite, cu rol in ap[rarea nespecificl D) Confine limfocite, cu rol in ap[rarea specificd E) Confine trombocite, cu rol in men{inerea echilibrului acido -bazic
17. Grupele sangvine:

A) Swrt determinate de prezenta aglutinogenelor in structtna membranei hematiilor B) AB (IV) 9i A(II) au aglutinine a C) AB([V) 9i B(III) au aglutinine p D) O(I) pi A(II) pot primi sdnge de la grupa AB(IV) E) (II)qi B(IID pot dona la gnrpa O

18. Hemostaza:

A) Este un proces la care participn eritrocitele, care ader[ la nivelul pligii vasculare, cu oprirda sdngeririi B) Se desfdgoarl in trei etape succesive: timp vascular, timp plasmatic Ai timp de metamorfozd vdscoasl a eritrocitelor C) Are un timp de coagulare ce se desfdqoari in fiei faze D) Are rolul de a opri sdngerarea la nivelul vaselor mari E) Presupune formarea fibrinei, proces care dweazd 2-4 minute
9. Circulafia pulmonar[: A) Incepe in ventriculul stdng B) Transportl sdnge cu 02 la fesuturi C) Sdngele inclrcat cu Oz este colectat de venele pulmonare D) Venele pulmonare se vars[ in atriul drept E) Trunchiul pulmonar se imparte in cele patru vene pulmonare
I

20. Din arcul aortic se desprind direct:

A) Artera carotidd comunl dreaptil B) Artera carotid[ internd stingl C) Artera carotid[ externi st6ng[ D) Artera subclaviculard dreaptl E) Artera subclavicular[ stingl
297

2l . intimpul activit{ii cardiace: A) Valvele atrio-ventriculare aortice gi pulmonare se deschid in timpul sistolei ventriculare B) Valvele semilunare mitral[ gi tricuspid[ se inchid in timpul diastolei ventriculare C) S&rgele este pompat de ventriculi cu o frecvenfl medie de 150 bltii/min D) Debitul cardiac de repaus este de aproximativ 5 Vmin E) Sdngele este pompat din ventriculi in atrii
22. Proprietiifile miocardului sunt: A) Excitabilitatea, adic6 proprietatea miocardului de a propaga excitalia la toate fibrele sale B) Automatismul, adici proprietatea miocardului de a rispunde la un stimul printr-un potenfial de acfiune propagat C) Conductibilitatea, adici proprietatea miocardului de a se autostimula D) Contactilitatea, adic[ proprietatea miocardului de a denrolta tensiune intre capetele sale E) Elasticitatea, adici proprietatea miocardului de a se l6sa destins cflnd cregte presiunea sdngelui 23. Ciclul cardiac este alcituit din: A) Sistola atriali, cu durata de 0,7 s B) Sistola ventriculari, cu durata de 0,5 s C) Diastola atriald, cu durata de 0,1 s D) Diastola ventriculard, cu dwata de 0,1 s E) Diastola general[, cu durata de 0,4 s 24. Membrana alveolo-capilari: A) Este alcituitii din endoteliu capilar, interstifiu pulmonar, epiteliu alveolaro surfactant B) Are o grosime medie de 0,6 mm C) Are o suprafaf6 totald de 50-100 mm2 D)'Permite difuziunea oxigenului din singele capilar in alveolele pulmonare E) Permite difuziunea COz din alveolele pulmonare in sdngele capilar

25.Unna:

A) Se formeazi prin filtrare tubulard B) Se formeaz[ prin reabsorbfie gi secrefie glomerulari C) Se formeazl in medie, in volum de 200-300 ml pe zi D) Se formeazi prin reabsorblia facultativi a apei in prezenfa ADH E) Se formeaz[ prin reabsorbfia obligatorie a apei in prezenfa ADH
26. Hormonii: A). Sunt secretafi de glandele endocrine; B). Acfioneazldoar la locul de sintez[; C). Sunt fiansportafi exclusiv pe cale nervoasI; D). Sunt in numdr de 6-8 in tot organismul; E)" Sunt organe ce aparlin sistemului digestiv.
27. Glandele endocrine: A). Sunt situate la nivelul aparatului digestiv; B). Secretii produgi de neurosecrefie; C). Sunt formate din epitelii secretorii; D). Au leg[turi neryoase cu rinichiul; E). Au, in afara funcfiei lor principale, rol in reglarea metabolismului celular.

298

28. Hipoftza: A). Este situatii in zona anterioari a gdtului; B). Se mai numegte gi glanda pineal6; c). Este alctrtuitii din doi lobi; D). Are relafii anatomice gi fuircfionale cu hipotalamusul; E). Secreti hormonii numifi mineralocorticoizi.
29. Lobul anterior hipofizar: A). Repre zint5 2% din masa hipofi zei ; B). Secret6 ocitocind gi vasopresini; C). Se mai numegte gi neurohipofizA; D). Secretil prolactinS; E). Secretii hormonul melanocitostimulant.

30. Ochiul: A). Este alcituit din trei tunici gi medii refringente; B). Are o tunicl externi vasculartr; C). Are o tunici medie fibroasd; D). Are o tunici internd" alcituiti din2 straturi de celule, cu conuri pi cu bastonage; E). Are o lentili, cristalinul, care confine vasele proceselor ciliare. 31. Calea optictr: A). Este reprezentatii de nervii optici, care confin fibre de la ambii globi oculari; B). Este reprezentatil de tractul optic, care confine fibre de la un singrr glob ocular; C). Reprezinth segmentul intermediar al analizatodui vizual; D). Are primul neuron situat in retin6, fiind reprezentat de celulele multipolare; E). Are al treilea neuron in corpul geniculat intern.
/

32. Fibra musculari striat6: A). Are proprietatea de a dezvolta tensiune intre capetele sale; B). Are pfoprietatea de extensibilitate, adicl de a rispunde la un stimul printr-un potenfial de acfiune propagat; C). Are proprietatea de excitabilitate, adici de a dezvolta o stare de tensiune permanentit,

caracteristici mugchilor cu inervafia intactii; D). Se contractl izometric, adici tensiunea mugchiului r[mdne constant5; E). Se contractJi izoton, adic[ lungimea mugchiului rim6ne constant5.
33. in timpul sistolei ventriculare: A). Miocardul atrial se conftactil; B). Valva miral[ este deschis[; C). Valva fricuspid[ este inchis[; D). Se ejecteazdur volum de sdnge de 150 ml in stare de repaus; E). Miocardul ventricular se relaxeazl. 34. tesutul de tip exocrin: A). Este un fesut epitelial de acoperire; B). Este un fesut epitelial glandular; C). Este de tip folicular; D). Int[ in stnrctura organelor de simf; E). Este de tip ciliat gi neciliat.

299

35. fesutul de tip mixt: A). Este fesut de tip epitelial glandular; B). Se gisegte in ovar; C). Se gisepte in pancreas; D). Se gisegte in testicul; E). Toate r[spunswile sunt corecte. 36. fesutul conjunctiv moale: A). De tip lax se gisegte in ganglionii limfatici; B). De tip reticulat se gisepte in splin[; C). De tip adipos leagd unele organe; D). De tip- fibros se gisegte in tunica medie a arterelor; E). De tip elastic se gdsegte in ligamente. 37. Membrana celularfl:

A). este alcdtuit[ din proteine; B). este o structur[ nefuncfional[; C). confine fosfolipide dispuse intr-un singur strat; D). permite transportul nerestrictionat al orisiror substanfe;
E). confine glucide situate pe fala ei extern6.
38. Centrozomul:

A). Este situat in apropierea nucleului; B). Este format din doi centrioli sferici; C). Se manifestii in toati perioada de viatd a celulei; D). Se gisegte in toate celulele; E). Sunt inconjurafi de o zondde citoplasm[ limpede, fluidI.
.-)

39. Capilarele peritubulare: A). Primesc s6nge din arteriolele aferente; B). Formeazlo refea in jurul sistemului tubular al rinichiului; C). Se gdsesc in special in medulara renal6; D). Se varsd in arteriola eferentli care a trecut prin glomerul; E). Au un debit sangvin de 1200 mVmin. 40. Filtrarea prin membrana glomerulard depinde de: A). Presiunea din capilarele glomerulare, care se opune filrlrii; B). Presiunea din capsula Bowman, care determin[ filtrarea; C). Presiunea coloidosmotic6 a proteinelor din capsula Bowman, care se opune fiftrerii; D). Presiunea coloidosmotic[ a proteinelor din capilare, caxe se opune filhlrii; E). Presiunea din exteriorul capilarelor, care determinl filtrarea. 41. Orice celul[ din organismul uman are:

l) Membranl
2) Nucleu

3) Citoplasmd 4) Mitocondrii

300

42. P otenfialul de acfiune: 1) Are aspect identic pentru toate

2)

Are dtrata identic6 in toate

tiptrile de celule tipuile de celule

3) Are amplitudine proporfional6 cu intensitatea stimulului aplicat 4) Apare la atingerea valorii prag de citre potenfialul de membran[ 43. fesutul epitelial de acoperire: l) Poate fi pavimentos 2) Poate fi cubic 3) Poate fi cilindric 4) Poate fi de tip folicular 44. Sinapsa: l) Este o conexiune funcfionali intre un neuron gi o celuli efectoare in sistemul nervos periferic 2) Este o conexiune morfologici intre un neuron gi o altl celuli 3) Poate fi chimicI sau electrici 4) Transmite impulsul nervos in ambele sensuri 45. Stimularea sistemului nervos parasimpatic determini: I ) Stimularea glicogenolizei 2) Stimularea secrefiei gastrice 3) Contracfia sfincterului vezical intern 4) Stimularea secrefiei exocrine a pancreasului 46. Fusurile neuromusculare : l) Sunt formate din 5-10 fibre musculare modificate, numite fibre extrafusale 2) Inervafia lor motorie este asiguratil de axonii neuronilor o care se distribuie porfiunii periferice a fibrelor cu sac nuclear 3) Inervafia lor senzitivd este asiguratJi de dendrite ale neuronilor y din cornul anterior medukfr 4) Sunt receptori ai sensibilitiitii proprioceptive 47. Retina confine: l) Celule cu conuri, pentru vederea diurn[ 2) Celule cu bastonage, pentnr vederea nocturni 3) Celule multipolare, originea nervilor cranieni 4) Celule de susfinere gi de asociafie 48. Adenohipofiza: posterior al glandei pituitare 2) Secretil prolactina 3) Secretil oxitocina 4) Secre![ hormonii gonadotropi 49. Medulosuprarenala: l) Este situatilin periferia glandelor suprarenale 2) Secretd mineralocorticoizi 3) Secretii hormoni cu actiune identic[ stimullrii parasimpatice 4) Secretii cantititli crescute de hormoni in unna traumatismelor
301

II

l) Reprgzintilobul

50. Insulina: l) Este secretatl de pancreasul exocrin

2) Are efect hipoglicemiant 3) Stimul eazd gluconeogeneza hepatic[ 4) Stimuleazd sinteza proteici in muqchi
51. Glucagonul:

) Stimul eazd glicogenoliza 2) Stimuleazd secrefia gastric[ 3) Stimul eazA proteoliza 4) Inhib[ secrefia biliarl
1

52. Timusul: 1) Este o gland[ mixt6, endocrinl 9i exocrinl 2) Este localizat in zona anterioari a gfltului

3) Are funcfiile puternic stimulate de hormonii steroizi 4) Confine timocite, care ajung in splin[
53. Rolurile oaselor sunt: 1) Rezervor de calciu

2) Antitoxic 3) De pirgii ale aparatului locomotor 4) De sediu al hematopoiezei


54. Bila: 1) Este locul rurde se acumuleazdprodusul de secrefie a hepatocitelor
12)

Conline enzime cu rol in digestia lipidelor 3) Confine pigmenti biliari cu rol in absorbfia lipidelor 4) Confine s6ruri biliare, cu rol in emulsionarea lipidelor
55. Procesul de coagulare:

l) Se desf"aqoard in hei faze


2) Formarea tromboplastinei dueaz6 4-8 minute :) formarea trombinei din protrombin[, sub acfiunea tromboplastinei, in 10 secunde 4) Formarea fibrinei, inl'2 secunde
.

56. Sistemul limfatic: 1) Are funcfie de drenare a fesuttrilor Z) este alc[tuit din capilare cu stnrcturl identici cu a capilarelor sangvine 3) Are vase cu perelii mai subfiri ca ai vaselor sangvine 4) Este atc[tuit din capilare interpuse intre sistemul arterial gi cel venos 57. Ciclul cardiac:

Cuprinde sistola atrial[, urmatil de diastola atrialfl 2) Sistola ventricular[ se desfdgoari in doutr faze 3) Sistola ventricular[ este urmat[ de diastola general[ 4) Fande contracfie izovolumetic[ aparfine sistolei atriale

l)

302

58. Urechea intern[:

l). Confine receptorii analizatorului auditiv; 2). Confine receptorii analizatorului vestibular; 3). Confine endolimfd; 4). Se gisegte in st6nca temporalului.
59. Analizatorul vestibular: 1). Oferi informafii despre poziliacapului in spafiu; 2). Ofer6 informafii despre pozilia corpului ?n spafiu; 3). Contribuie la reglarea echilibrului;

4). Are receptorii situafi in canalul cohlear.


60. Corpul galben ovarian:
1). Apare prin tansformarea foliculului ovarian dupd ovulafie; 2). Formarea sa este stimulatil de FSH; 3). Secrefia sa este stimulatii de LH;

4). Involueazddup[ trei luni gi se transforml in corp alb.

303

RASPUNSURI
1.

D, pg.7

2.8,p9.7
c, pg. 9 4.D,pg.9, l0 5. c, pg. 9
3. 6. D, pg. 35 7.8, pg. 38 8. E, pg. 58 9. E, p9.57 10. C, pg. 64 11. C, pg. 67 12. E, pe. 69
13. B, p9.75 14. E, p9.77 15. E, pg. 8l 16. D, pg. 84 17. A, pg. 85 18. C, pg. 86 19. C, pg. 87

31. C, pe. 47 32. A, pe.70 33. C, pg. 90

34.8, pg. 1l
35. E, pg. I I

36. B, pg. 1l

37.E,pg.6 38. A, pg.7


39. B, pg. 103

D, pg. 103, 104 41. B, pg. 7, 84 42.D,pg.9, 10 43. A, pg. I I 44. B, pg. I 5, 16
40.

45. C, pg. 35

46.D,p9.41 47.D, pg.26, 45


48. C, pg. 54, 55

49.D,p9.57
50. C, pg. 59 51. B, pg. 60

2A.E,pg. 87

2l.D,pg. 90 22.D,pg. 9l 23.8, pe.92 24. A,pg. 100


25.D, pg. 103, 104

52.D,pg.60
53. 54. 55. 56.
57.

26.i,pg.
27

54

E, pg. 66 D, p9.78 E, pg. 86 A, pg. 88

(C, pg. 54

A, p9.92

28.D,pg.54 29.D,p9. 54, 55 30. A, p9.44

58. E, pg. 49, 50 59. A, pg. 50, 51

60. B, pg. 120

304

TEST

TO

$ef Lucr. Dr. Raluca Papacocea

COMPLEMENTUNIC:

1. Neuronii uripolari se afl[ la nivelul: A. ganglionului spinal B. ganglionului spiral Corti C. mucoasei olfactive D. scoarfei cerebeloase E. retinei

2.
A. B.
C. D. E.

Urmltoarele celule sunt newoglii cu excepfia: celula Schwann microglia astrocitul celulele ependimare celulele fotoreceptoare
Sinapsele electrice:

3.

A. Segmentul presinaptic confine vezicule cu mediator chimic B. Impulsul nervos elibereazd cuante de mediator in fanti
C. Conduc unidirecfional D. Se gtrsesc in miocard E. Formeazi placa motorie

4. Coarnele laterale medulare:


A. Confin neuroni senzitivi somatici B. Srurf mai proeminente in regiunea
C. D. E.
5.

sacratii reticulatll din subtanli formate Sunt Sunt mai late decdt cele posterioare Contin neuroni senzitivi vegetativi

A. B.
C.

D. E.
6.

Receptorii ciii protopatice sunt reprezentafi de: terminafii nervoase libere corpusculi Golgi corpusculi Ruffrni discuri Merkel fusuri neuromusculare

A.
B. C. D. E.

In cordoanele laterale se poate identifica urmitoarea cale ascendentJi: fascictilul piramidal incruciqat fasciculul olivospinal fasciculul spinotalamic ventral fasciculul tectospinal fasciculul spinocerebelos direct
305

Reflexele miotatice: sunt reflexe de apdrare au centrii nervogo polisinaPtici iradiazlla nivelul SNC sunt monosinaptice se mai numesc gi nocicePtive Originea real6 a componentei senzoriale a nervului facial se aflI la nivelul: ganglionul geniculat nucleul solitar nucleul pontin al facialului ganglionul Scarpa nucleul salivator superior

Nervii cranieni spinali sunt nervi: A. micgti (senzitivi qi motori) B. motori C. senzitivi D. vegetativi E. micgti (somatici gi vegetativi)
I

9.

10. Cerebelul:

A. Prezintii substanfa cenugie la exterior 9i interior B. Este conectat in serie cu miduva spindrii
C. Este cel mai mare segment al SNC D. La acest nivel nu se afl6 substanfI albi E. Prezintil 2 lobi
I 1. Conexiunea dintre emisferele cerebrale se realizeazd prin: A. pedunculii cerebeloqi superiori

B. )edunculii cerebrali

C. hipotalamus D. hipocamp

E. fornix
12. stimularea sistemului nervos simpatic produce:

A. miozd
B. hipersecrefie lacrimalI C. bronhoconsfiicfie D. contracfia detnrsorului E. glicogenoliz[ hePatic[
13. Epidermul:

A. este alcituit din fesut conjunctiv B. confine vase limfatice C. prezintli bulbii firelor de Ptrr D. confine corpusculi Vater-Pacini E. are un sfiat germinativ

306

14. Nu sunt incapsulafi

urmltorii receptori:

A. Krause B. Pacini
C. Ruffini D. Merkel

E. Meissner
15. Receptorii pentru rece sunt de tip:

A. Krause B. Pacini
C. Ruffini D. Merkel E. Meissner
I 6.

Fustuile neuromusculare:

A. confin fibre musculare netede B. sunt inervate parasimpatic


C. inervafia senzitivi provine din motoneuronii alfa medulari D. sunt receptori ai durerii musculare E. inervafia motorie provine din motoneuronii gama medulari
17.

Axul longitudinal:
corpului

A. arul grosimii

B. are un pol stang C. are un pol anterior D. este delimitat inferior de suprafata talpilor E. tmparte corpul intr-o parte superioar[ gi una inferioari
18. Urmatoarele celule nu prezinta forma globuloasa

in stadiul adult:

A. celule cartilaginoase B. adipoase C. fibra musculard striati D. ovqlul


E.celulele sangvine
19. Urmatoarea structur6 confer6

formi celulei:

A. centrozomul B. citoplasma
C. carioplasma D. membrana nucleari E. plasmalema
20. Urmatoarea stnrctura celulara intervine in procesul de fosforilare oxidative: A.ergastoplasma B.mitocondriile

C.dictizomii D.corpusculii Palade


E.centrozomul

307

2l . urmatoarele prelunigiri citoplasmatice sunt temporare: A. desmozomii B. cilii C. microvilii


D. pseudopodele E. dendritele 22. Prezintd formi sferic6: A. reticulul endoplasmic neted B. ribozomii C.centrozomii D. reticulul endoplasmic rugos E. neurofibrilele 23. Intervin in digestia inhacelulard: A. ribozomii B. dictiozomii C. centrozomii D. lizozomii E. mitocondriile
24. U na dintre urmatoarele celule e binucleatd:

A.fibra muscular striata


B.adipoasa C.hematia adulta D.nernonul E.hepatocitul 25. Secfiondnd un il(on din SNP int6lnim de la interior spre exterior:

A. Teaca Henle, teaca Schwann, ar<olema, mielina B. Tgaca Henle, mielina, teaca Schwanno anolema E.
teaeV Schwann, teaca Henle,

C. 6xolem4 mielina, teacaSchwan, teaca Henle D. Te4ca Henle, teaca Schwarur, mielina, arolema
mielina, anolema

26. Este adevlrat cd:

A. Sinapsele chimice transmit bidirecfional


B. Placa neuro-motorie funcfione azd cu adrenalind C. Sinapsele electrice fiansmit bidirecfional D. Sinapsele electrice funcfione azh cu acetilcolind E. sinapsele electrice prezintll fantii sinaptic[
27 .

Limita inferio aril am[duvei este la nivelul:

A. CI B. C7

c. Ll D.L2 E.L7

308

28. Lichidul cefalorahidian se afld: A. inte duamater gi arahnoidi B. inne aratrnoidd gi piamater C. jntre piamater gi duramater D. Intre coarnele laterale gi cele posterioare E. infre piamater gi m[duvi 29. Se gariesc neuroni motori vegetativi: A. in j umitatea anterio ard a coarnelor laterale B. in coarnele posterioare C. in coarnele anterioare D. in ganglionul spinal E. in jumitatea posterioari a coarnelor laterale 30. Protoneuronul clii sensibilitefi tactile epicritice se afl6 in: A. coarne anterioare medulare B. coarne posterioare medulare C. cerebel D. ganglionul spinal E. talamus 31. Se incrucigeazl la nivel medular fasciculul: A. spinotalamic lateral B. spinocerebelos direct C. Spinobulbare D. corticospinal anterior E. corticobulbar
32. Au traseu ascendent prin cordoanele posterioare urmatoarele fascicule:

A. spinotalamic lateral B. spinotalamic anterior C. bpinocerebelos direct D. Spinobulbare


E. spinocerebelor incruciqat
33. Fac sinapsd in talamus urmitoarele fascicule cu excepfia:

A. spinotalamic anterior
B. spinotalamic lateral C. calea sensibilitiifii kinestezice D. spinocerebelos dorsal E. spinobulbare
34. Depolarizlrile celulelor seruoriale auditive A. blocheaz[ potenfialele de acfiune B. deformeaztr memebrana bazilafi
:

C. determin[ vibralia membranei tectoria D. reduce frecvenfa potenfialelor de actiune

E. sunt provocate de inclinarea cililor celulelor auditive

309

35. Tireostimulina

A. in exces determin[ hipertiroidism B. este un hormon tiroidian


C. e depozitat6 in coloid D. conline iod

E.

poate proveni din celulele parafoliculare

36. Corticosuprarenala : A. secreti 80% epinefrini B. secretd 20% noradrenalind

C. sintetizeazi hormoni derivafi din colesterol D. fuircfional este trn ganglion simpatic E. este situatil central in suprarenali
37. Timusul:

A. secreti tireostimulinl B. este stimulat de cortisol


C. este glandi mixti D. funcfional are rol de ganglion limfatic E. stimuleazd dezvoltarea gonadelor
38. Sunt sindesmoze:

A. suturile craniene B. articulafiile dintre corpurilevertebrale


C. articulafiile coatelor D. simfiza pubiani E. articulatiile goldului
39. Nu se afltr la nivelul lojei mediale a coapsei mugchiul: A. adductor mare

B. croitor C. adductor sctrt D. drept medial E. addcutor scurt


40. In salivi nu se afl6:

A. ap[
B. mucini C. acid clorhidric D. lizozim E. amilazi salivar[

COMPLEMENT GRUPAT:
41. Nu confine enzime proteolitice:

2. 3. bila 4. sucul pancreatic


310

l.

saliva sucul gastric

42.Unndtoarele substanfe organice se gisesc in sucul gastric:

2. 3. 4.

l.

pepsinogen

mucus labferment acid clorhidric

43. Bila confine: colesterol

2. biliverdin[ 3. lecitini 4. enzime


44. Chilomicronii: 1. confin acizi biliari 2. includ trigliceride 3. se absorb in s6ngele portal 4. confin colesterol 45. Eritrositele prezint5: 1. membrani 2. citoplasmd 3. aglutinogene 4. aglutinine 46. Plachetele: intervin in transportul Oz 2. formeazl refeaua de fibrind 3. emit pseudopode 4. aderi la peretele vascular lezat

l.

l.

47. Sflngele con{ine: 1. hormoni 2. fibrinogen 3. sIruri minerale 4. aglutinine 48. Filtrarea glomerularl cregte c&rd: 1. crggte presiunea din capsula Bowman 2. scade presiunea din capilarele glomerulare 3. scade presiunea coloid osmotici din capsula Bowman 4. scade presirlrea coloid osmotic[ a plasmei 49. Secrefia de H la nivel renal: 1. este un proces pasiv 2. intervine in reabsorbtia apei 3. are loc exclusiv in tubul proximal 4. regleazd echilibrului acido -bazic

311

50. Glicoliza:

2.
3. 4.

1.

reprezintil sinteza de glicogen genercazl acid piruvic produce in final ADN necesitii enzime specifice

51. Ciclul Krebs: intervine in degradarea glucozei 2. se mai numepte ciclul acizilor gra$i 3. are loc in mitocondrie 4. necesitd dioxid de carbon

l.

52. Glicemia cregte prin stimularea:

2. gluconeogenezei 3. ciclului Krebs 4. glicogenolizei


53. Hormonii hiperglicemianfi sunt:

l.

glicolizei

2. adrenalina 3. cortizolul 4. insulina


54. Urm[toarele

l.

glucagonul

2. transportl diferite substanfe 3. elibereazd 4,lKcaVg 4. enzime


55. ATP-ul:

l.

roltri functionale aparfin proteinelor: intrl in alcdtuirea macrostructurilor

2. se formeazdinciclul
3. 4.

1.

este

ur compus fosfat macroergic celular

Krebs reface fosfocreatina rezultil din glicolizaanaerobl

56. Ovarul:

2. secreti estrogeni 3. la nagtere confine 300-400 de foliculi ovarieni 4. zonamedulari nu confine foliculi
57. Glanda mamar[: 1. este o structur[ pereche

l.

este situat

in cavitatea abdominali

2. este o glandi mixtii 3. este stimulatii de prolactintr 4. intervine in reglarea secrefiei

de eshogeni

3t2

58. Au secrefie exocrind urmitoarele:

2. glandele bulbowetrale 3. prostata 4. veziculele seminale


59. Ovulafia:

l.

testicul

2. constii in maturarea folicului 3. se datoratJl feedback-ului pozitiv al estrogenului 4. e precedati de formarea corpului galben
60. Testiculul: secretl hormoni sterolici 2. este reglat printr-un feedback pozitiv 3. este stimulat de FSH 4. elibereaz6 celule haploide

l.

este stimulatil

de LH

l.

313

nAspuNsuRr
COMPLEMENT UNIC COMPLEMENT GRUPAT:
41. B (pag. 75,77,78) 42. A @a9.77) 43. A (pag. 78) 44. C (pag. 81) 45. A (pag. 84, 85) 46.D (pag. 84, 85, 86)

2. 3. 4. s. 6. B feag.Z3) 7. D (pag. 25) 8. A (pag. 27,28) 9. B (pag. 28)


10.

l.

E (pag. 13) E (pag. 15) D (pag. 16) E (pag. 19) D (pag. 2l)

47.B@ag.54,85) 48. D (pae. 104) 49.D (pag. 104)


s0. C (pae. 108) 51. B (pae. 108) 52. C (pag. 108, 109)

A reag.29)

11. E (pag. 31)

t2.E (pag. 35)


13. E (pag. 38) 14. D (pag. 38) 15. A (pag. 38) 16. E (pag. al)

s3.A(pag.

ll0)

s4. C (pae. 111) 55. E (pag. 108, 110) 56. C (pag. 116)

17.D (pae. 5)
18. C (pae. 5)
19. E (pae. 6)

.8 (pag. ll7) 58.E(pag. ll7,l18)


57

59. B (pae.

r20)

20. B (pae. 7)

60. C (pae.

tzl)

zt.D (pae.7)
22.8@as.7) 23.D (pae.7) 24.8 (pae.7)
2s. C (pag. la) 26. C (pag. 16) 27.D (pag. 18) 28. B (pag. 19)
29. A(pag. 19) 30. D (pag. 20) 31. A (pag. 21,22)

32.D (pae.21,22) 33. D Gag. 21,22)

34.8(pag.5l)
35. A Gag. 55, 58) 36. C (pag. 56,57) 37. C (pag. 60) 38. A (pag. 67) 39. B (pag. 69)

40. C (pag. 75,77)

314

TEST

II

Asist. Univ. Dr. Antoaneta Purgd

COMPLEMENT UNIC 1. Urmtrtoarea afirmafie despre celul[ este adevarati A. inilial are forml cubic[
B. constituie fesuturi C. nu poate exista singuI D. ulterior toate igi schimbi forma E. are o dimensiune standard
2. Nucleul celular : A. poate avea o pozi;ie excentrici B. nu transmite material genetic C. nu este o parte constitutiv[ principald
:

D. nu ia forma celulei E. nu contine material genetic


3. Hepatocitele strnt A. anucleate
:

B. trinucleate C. binucleate D. polinucleate E. pentanucleat


/

4. Cele mai numeroase elemente figrnate ale sdngelui sunt A. limfocitele B. leucocitele C. monocitele D. hematiile E. neutrofilele
5. Membrana hematiei confine
:

A. aglutinine
B. aglutinogene C. fosfolipide D. glucide E. glicoproteine
6. Organul activ al acomoddrii este
:

A. mugchiul ciliar B. cristalinul


C. corneea

D. irisul E. retina
315

7. Urmtrtoarele sunt oase lungi,cu excepfia

A. humerus B. tibie C. scapuli D. fibuli


E.

ulni
:

8. Intestinul sublire nu secretii urmdtoarea enzimi

A.lipaza

B. maltaza C. izomaltaza D. gelatinaza, E.lactaza

10. Diastola generald

dtueazi

A. 0,70 s B. 0,50 s

c. 0,40 s
D. 0,30 E. 0,20 s

ll.

zgomotele cardiace pot fi inregistrate grafic,rezult6nd A. electrocardiogrami B. fonocardiogram[ C. cardiogrami D. sfigmogrami


E.

jugulogram[
:

12. Hemostazaprimar[ dureazd

A. l-2 secunde B. l0 secunde


C.2-4 minute D. 4-8 minute E. 8-9 minute
13. Ganglionii

A. vase aferente B. vase eferente C. zon[ corticaltr D. zon[ medulard E. capsulI elastici

limfatici au in structura lor urmltoarele elemente exceptdnd

3t6

ll:

=:

14. Nefronii juxstamedulari

A. reprezinthSl% din totalul nefronilor B. glomerulul este situat in corticala renalI C. glomerulul este situat in medulara renali D. au anse Henle lungi E. au ansi Henle scurti
15. La nivelul hipotalasmusului lateral se afl6 centrii nervogi pentru
:

A. sete B. foame
C. satietate D. sare E. temperatura
16. Tubul digestiv este format din urmdtoatele,cu excepfia
:

A. cavitatea bucalI B. faringe


C. stomac D. ficat E. ileon
17. Manubriul aparfine
:

A. coxalului B. scapulei
C. sternului D. claviculei E. tibiei

,18. Substanfa cenugie a mflduvei spinirii : 4. este constituitii din ru<onii netnonilor B. coarnele anterioare confin dispozitivul somatomotor C. coarnele posterioare confin neuroni vegetativi D. coarnele laterale confin neuroni somatotropi 66K" E. are pe secfiune aspectul literei

19. Care din urmatoarele proprietilfi ale mugchilor este de

nattnl reflexl

A. tonusul muscular B. elasticitatea C. extensibilitatea D. excitabilitatea E. contractilitatea


20. Secusa are o durattr totali de A. 0,01 s B. 0,10 s
:

c. o,l

D. 0,05 s E. 0,04 s

3t7

21. Pepsinogenul este activat de

A.lipaza gastrici
B. factor intrinsec C. mucus D. contactul cu HCI sau cu pepsina E. gelatinazd

22.Unadin urmdtoarele vitamine


A. Nicotinamida B. Cobalamina C. Piridoxina D. Filochinona E. Tiamina

este liposolubila

23. Urmitoarele afirmafii despre endometru sunt adevarate cu excepfia A. c[ptugegte cavitatea uterin[ B. este o tunictr musculard C. este sffatul funcfional al uterului D. prezintil modific6ri structurale cdnd se elimini E. se reface

24.Unul dinfte urmdtorii hormoni previne ovulafia A. STH B. FSH C. ADH D. Prolactina
E. Vasopresina

25. Aorta ascendentil are origine in A. ventriculul drept B. ventriculul st6ng C. akiul drept D. atriul st6ng E. arcul aortic

26.Bilaeste formatil de cltre A. erinocite B. enterocite


C. hepatocite D. frombocite E. leucocite

27. Secrefia ovanrlui este stimulatii de

A. prolactini B. numai FSH C. FSH ei LH D. numai LH E. TSH

318

t;

[i :

28. Necesanrl zilnic de

tiamini

este de

A.5mg
15 mg C. 0,5 mg D. 1,5 mg E. l0 mg

B.

29. Acinul pulmonar nu este format din A. bronhiola lobularl B. bronhiola respiratorie C. alveole pulmonare D. ducte aleveolare E. slculefi aleveolari
30. Vestibulul vaginal este
:

A. spafiul dintre labiile mari B. partea laterald a vaginului C.orificiul de inchidere al vaginului D. un organ erectil E nici rlra din variante.
3

l. Ciclul Krebs are loc la nivelul A. reticulului endoplasmatic B. corpusculilor lui Palade
C. matricei mitocondriale D. cromatinei E. aparatului Golgi

32. Acizii gragi nu pltrwrd in ) A. enterocite

'

'

B. neuroni C. erihocite D. trombocite E. hepatocite


:

33. Hematocritul

'

A. reprezintinumdnrl de leucocite circulante B. reprezintil numtrrul de eriftocite din plasmi


C. reprezintii volumul globular procentual D. are valoarea de 55% E. are valoarea de 5 milioane

34. Zgomotul

II cardiac este :

A. sistolic B. diastolic C. mai lung D. la inceputul sistolei ventriculare E. nu poate fi inregistrat gafic

3t9

35. Catecolaminele sturt secretate de

A. hipofiz6 B. epifizi
C. corticosuprarenald

D. medulosuprarenald
E.

tiroidi
:

36. Nervii cranieni motori sunt

A.V
B. VI
C.

VII

D. IX

E.X
37

. Araera ruginoasl
A. ovanrl
B. penisul C. uterul D. cecul E. prostata

vasc ularrzeazd

38.

Urmitorii hormoni produc limfopenie A. androgenii B. estrogenii C. glucocorticoizii D. mineralocorto coizi


E. catecolaminele

39. Labfermentul este secretat numai la A. sugar

B. copilul mic C. copilul mare D. adolescent E. adult


40. Cel mai lung mugchi al corpului este A. adductorul lung B. cvadricepsul C. deltoidul D. croitorul E. trapez
:

COMPLEMENT GRUPAT
41. Hipersecrefia de glucocorticoizi determini l. obezitate 2. hipertensiune 3. diabet 4. hipoglicemie
:

320

42. Proprietiifile mugchilor scheletici sunt


1. extensibilitatea

2. excitabilitatea 3. elasticitatea 4. tonusul muscular 43. Uterul : l. este un organ genital extern 2. este situat in cavitatea pelvianl 3. are formi de portocalI 4. este interpus intre trompele uterine pi vagin
44. Nervii cranieni care confin doar fibre motorii sunt 1. perechea I 2. perechea III 3. perechea V 4. perechea VI
:

45. MSH este secretat de : 1. lobul intermediar hipofizar 2. lobul posterior hipofizar 3. adenohipofiz[ 4. neurohipofizi 46. Reglarea ventilafiei se rcalizeazdde centrii nervogi din l. bulb 2. endoteliul capilar 3. punte 4. interstdiul pulmonar
:

4l . tleaiul intern al organismului e constituit din

l.limfb
2. lichid interstifial 3. lichid cefaloratridian 4. singe
:

48. Glicogenogenezaare loc cu precldere in:


1.

ficat

2. rinichi 3. muschi 4. pancreas 49. Hormonii care determin[ degradarea trigliceridelor sunt: 1. adrenalina 2. cortizolul 3. noradrenalina 4. aldosteronul

321

50. Prolactina

este un inhibitor al activitiifii gonadotrope 2. poate preveni ovulafia 3. secrefia sa este stimulatl de supt 4. este numitii gi hormon mamotop

l.

5l.Glandele oxintice secretil : 1. HCI 2. fastor intrinsec


3. pepsinogen 4. mucus 52. Mugchii fusiformi l. biceps 2. cvadricepsul 3. triceps
:

4. croitor
53. Catabolismul este caracteristic pentru
:

l. copii
2. bitr6nele 3. somn

4. eforturi mari
54. Testosteronul : l. este un hormon lipidic 2. arc structurd sterolic[ 3. este un puternic anabolizarttproteic 4. arc rol in lipolizd 55. Valoarea metabolismului baz;rl poate
1.

fi exprimatii in

calorii/mol

2. functie de greutate 3. ATP/kg 4. firncfie de suprafala corporall


56. Saliva intervine

in : 1. excrefia de ueatinini

2. digestia proteinelor 3. menfinerea echilibrului hidric 4. digestia lipidelor


57. Debitul sangvin renal : l. este de 7 Llh 2. reprezintil 20% din debitul cardiac de repaus 3. reprezintil 50% din debihrl cardiac de repaus

4. este de l200ml/min

322

h::;: -

!i

58. Zgomotul
este 2. este 3. este 4. este

II

l.

mai acut decdt zgomotul I produs de vibralia miocardului la inceputul diastolei prodtrs de inchiderea valvelor semilunare mai intens decdt zgomotul I
;

59. Proteazele din sucul pancreatic sunt

l. tripsina
2. pepsina 3. chimotripsina

4. fosfolipaza
60. Capaciatea vitald este egald cu suma dintre 1. volumul inspirator de rezervtr 2. volumul expirator de rezewd 3. volumul cwent
:

4. volumul rezidual

323

nASPUNSURI:
COMPLEMENT UNIC COMPLEMENT GRUPAT
41. A, pag.57 42.8, pag.70 43. C, pag. 116 44. C, pag. 26,27 45. B, pag. 55

2. A,Pag.7 3. C,Pag.1 4. D,Pag. 125 5. B, Pag. 85 6. A, Pag. 45 7. C, Pag. 63 8. D, Pag. 80 9. D, pag 58


10. C, pag.92
1

l.

B, pag. 5

46.B,pag. 101 47.8, pag. 84


48. B, pag. 108 49.8, pag. 110 50. E, pag. 55 51. C, pag.77 52.B,pag. 68 53. C, pag. 108 54. A, pag, l2l 55. C, pag.lL2 56. B, pag.75 57. C, pag. 103 58. B, pag.92 59. B, pag. 78 60. A, pag. 99

1. B, pag.92 12. C, pag. 86 14. D, pag. 103 15. B, pag. 114 16. D, pag.74 17. C, pag. 65 18. B, pag. 19 19. A, pag.70

13. E, pag. 89

20.

C,pag.7l

2t.D, pag.77
22.D, pag. 114 23.B,pag. lI7 24.D,pag. 55 25.8,pa5.87
26. C, pag. 78

27. C,pag. 120

28.D, Pag. 115 29. A,pag.91 30. E, pag. ll7


31. C, pag. 108

3z.B,Pag. I l0
33. 34. 35. 36. C, pag. 84 B, pag.92

D, Pag.57 B, pag.26 37.8, pag. 118

38. C, pag. 56 39. A, pag.77 40. D, pag.69

324