BIOLOGIE
TESTE ADMITERE
FACULTATEADE MEDICINA *cARoL DAVILA'' BUCURE$TI
2012

SUB REDACTIA

Asist. Univ. Dr. BOGDAN CRISTEA
Prof. Univ. Dr. AI.{CA BADAnAU Conf. Univ. Dr. DUMITRU FERECHIDE Conf. Univ. Dr. FLORIN OnACHn $ef Lucr. Dr. MIHAELA BANIU $ef Lucr. Dr. VASILICA BAU$IC $ef Lucr. Dr. CATAUNA CIORNEI $ef Lucr. Dr. LAURENTIU COMAN $ef Lucr. Dr. ANCUTA GHEORGHI$AI.I

Asist. Univ. I)r. MIHALY ENYEDI
Asist. Univ. Dr. DANA MIHALEA Asist. Univ. Dr. RUXAIIDRA NEGOI Asist. Univ. Dr. ANTOANETA PLJNGA Asist. Univ. Dr. DORU SELAGEA Asist. Univ. Dr. DAN STATE Asist. Univ. DT. CARMEN STANESCU Asist. Univ. Dr. LAURA STROICA Asist. Univ. Dr. RALUCA TULIN Asist. Univ. Dr. ADRIAN TULIN Prep. Univ. Dr. COSMIN PAIITU Prep. Univ. Dr. VICTOR PAM$ Prep. Univ. Dr. RAZVANI STAIICruLESCU Drd. Dr. IONUT BLJLESCU Drd. Dr. OCTAV MUNTEAI.IU

CATATEANIU $ef Lucr. Dr. IOANA RALUCA PAPACOCEA $ef Lucr. Dr. EUGEN TARTA ARSENE Asist. Univ. Dr. BOGDAN DIACONESCU Asist. Univ. DT.ALINA nnACglA Asist. Univ. DT.MIRCEA LUPU$ORU Asist. Univ. DT.TUDOR MARINESCU

-

EDITURA IINMRSITARA,,CAROL DAVILA" BUCURE$TI,2012

ISBN: 978 - 973 - 708 - 608 - 2

Lucrarea cuprinde infieblri formulate din "Biologie", Manual pentu clasa a Xl-a., Editrna 'o Corint " (manualul a fost aprobat prin Ordinul ministrului Educafiei si Cercetdrii rc.4742 din21.07.2006), autori Dan Cristescu, Carmen Salavastru, Bogdan Voiculescu, Cezar Th. Niculescu, Radu Carmaciu.

Au fost exceptate urmatoarele capitole:
Lucrdri practice Nofiuni elementare de igien[ gi patologie Disfuncfii endocrine

este acreditate de Consiliul Nafional al Cerceterii

Editura Universitari ,,Carol Davila" Bucureqti a U.M.F. ,,Carol Davila" Bucuregti $tiinlifice din inv{[mdntul Superior (CNCSIS), cu avizul nr. I1123.06.2004.

in conformitate cu prevederile Deciziei Nr.2/2A09 a Consiliului Nafional din Romdnia - privind stabilirea sistemului de credite de educafie medicali contind, pebazac[ruia se evalueazd activitatea de perfectionare profesionalI a medicilor, a criteriilor qi normelor de acreditare a educafiei medicale continue, precum gi a criteriilor qi normelor de acreditare a furnizorilor de educafie medicalI continud, Colegiul Medicilor din Romdnia
acrediteaz d (recunoalte)

EDITURA UNIVERSITARA CAROL DAVILA, BUCURE$TI CA FURNIZOR EMC.

MODALITATEA DE RASPUNS ESTE URMATOAREA:

LA INTREBARTLE coMpLEMENT uNrc (srMpLU) (l-40) ALEGETI UN SINGIIR nAspuNS CoRECT

nAspuNDETr cu:
ABCDE-

I,N INTNNNANTLE COMPLEMENT GRUPAT (MULTIPLU) (41.60)

daci numai solufiile lr2r gi 3 sunt corecte dacl numai solufiile I qi 3 sunt corecte daci numai solufiile 2 Si 4 sunt corecte daci numaisolufia 4 este corectl daci toate cele patru solufii sunt corecte sau sunt false

CUPRINS

TESTE PE CAPITOL8...............r..............o...........!.......o...o..................................o.o........ I Celula qi fesuturile I Prep. Univ. Dr. Rdrvan Stdnciulescu Celula gi fesuturile 2..... $ef Lucr. Dr. Vasilica BauSic
Sistemul nervos $ef Lucr. Dr.Eugen Tarla Arsene Sistemul neros Asist. Univ. Dr. Carmen Stdnescu

........

3

... 13

1............

...............23

2...........

................ 33

Analizatorii I

...........

........43

Asist. Univ. Dr. Laura Stroicd

Analizatorii 2........... Asist. Univ. Dr. Doru Selagea Analizatorii
3

........ 53

........... I

........ 63

Asist. Univ. Dr. Antoaneta Pungd

Glandele endocrine Asist. Univ. Dr. Ruxandra Negoi Glandele endocrine $ef Lucr. Dr. Ancula Augustina Gheorghisan-Gdldseanu Sistemul osteo-muscular Asist. Univ. Dr. Dan State

......73

2

...... 83

1........... 2...........

............... 93

Sistemul osteo-muscular $ef Lucr. Dr. Coman Laurenliu

. 103

Sistemuldigestiv 1........... Asist. Univ. Dr. Bogdan Diaconescu
Sistemul digestiv Asist. Univ. Dr. Dana Mihalea

.............. 113

2........... 3...........

..............123

Sistemul digestiv Conf, Univ. Dr. Dumitru Ferechide

.............. 133

-

Sistemul circulator Prep. Univ. Dr. Victor PdnuS Sistemul circulator $ef Lucr. Dr. Raluca Papacocea Sistemul Prep. Univ. Dr. Cosmin Pan{u

I

....... 143

2

....... 153

respirator........ excretor1..........

.. 163

Sistemul Asist. Univ. Dr. Tudor Marinescu

. 173

Sistemulexcretor2.........
Asist. Univ. Dr. Mircea Lupu$oru

.183

Metabolismul Asist. tJniv. Dr. Raluca Tulin, Asist. Univ. Dr. Adrian Tulin
Sistemul Drd. Dr. Ionul Bulescu, Drd. Dr. Octav Muntenu

reproductrtor

....203

TESTE GENERALE................t.......ro.....................o...o.rr...........o...................o.................213

Test I $ef Lucr. Dr. Mihaela Banu Test Asist. Univ. Dr. Alina Drdghia Test 3 Conf, Univ. Dr. Florin Drdghia

...........

....-..215

2........... ...........

.......225

"""'235
.....245

i.

Test Prof, Univ. Dr. Ioana Anca Bdddrdu Test Conf, Univ. Dr. Dumitru Ferechide Test Asist. Univ. Dr. Mircea LupuSoru Test 7

4

S........... 6........... ...........

.......255

..............
Bautgic

.......265

"""'275
.......285

$ef Luu. Dr. Vasilico

Test $ef Lucr. Dr. Ancula Augustina Gheorghisan-Gdldseanu

8...........

........... Dr.......... ..305 11.295 10...315 ... Raluca Pupacocea Test Asist... Dr............ Mariana Cdtdlina Ciornei Test $ef Lucr.. . Antoaneta Pungd ....... Univ. .Test 9 $ef Lucr..

TESTE PE CAPITOLE .

Fusiformn Z Dinensiunea hematiei Al50p B-ZDp c. Care dinhe urmitoarele afirmafii legate de glucidele din stnrctura membranei celulare este adevtrrat[? A. Sunt situate bansmembranar D.5 p D. Celulelor epiteliului tubilor renali C.Fcma inilida a tuttror celulelor este: B. Sunt atagate felei interne a membranei C. Realiz.75 p D. Sunt puternic inclrcate pozitiv B. Glohloase C. 150-200 p c. Reali zeazd. GildcI D. Dimensiunea ovulului este de: B. Leucocitelor E.20 p E"5cm este de : A30p 3. Citoplasma clror celule prezintil prelungiri de tipul pseudopodelor? A. funcfiile sale spec ializate C. Alegefi afirmafia corecttr cu privire la componenta proteicd a membranei celulare: A. Dr. Se pot afla pe fafa interni sau externi a membranei celulare 6.5cm 4. Realizeaziun model stnrctural denumit modelul mozaic fluid 5. Realizsazdun model shrctural denumit modelul mozaic fluid E.cuJL/\ $r TESUTURTLE I l|qr Lhiy. Celulelor epiteliului mucoasiei tratreei D. Toate variantele de mai sus sunt corecte .eazlmecanismele de transport tansmembranar D.20 p E. Sunt ataqate fefei externe a membranei E.7. Cilindrica E. Proteinele sunt distribuite uniform in cadrul structrii lipidice B. Rtrrvan Stlnciulescu OM{PLEMENT UNIC: asd[ l. Celulelor epiteliului mucoasei intestinale B.

Sediul sintezei proteice I . Este format din corpusculi sferici B.Lizozomi D. Sunt reprezentate prin granule de substanfa de rezew6. Centrozom este reprezentat de: 10. Sunt reprezentate de pigmenfi E. Care dintre urmitoarele structuri reprezintii corpusculi de legaturi ce solidarizeaz5. Reticulul endoplasmatic B. Ribozomii 9.Celulelor epiteliului mucoasei intestinale C. Microvilii C. Au caracter permanent B. Mononucleatli D. Sistem circulator intracitoplasmatic B.7. Digerarea fragmentelor celulare E. Mitocondri E. Celulelor epiteliului mucoasei naheei B. Toate variantele de mai sus sunt corecte 12. Celulelor epiteliului tubilor renali E. Sediul fosforil[rii oxidative C. Polinucleatit E. Aparatul Golgi C. Toate variantele de mai sus sunt corecte 8. Strnt reprezentate de produpi de secrefie D. Carc dintre urmitoarele afirmatii caractenzeazAreticulul endoplasmatic neted? A. C. Au caracter temporar I l. Care dinhe urmitoarele enunguri caracterizeazdfuncfiile ribozomilor? A. Leucocitelor D. Diviziunea celularl D. Realizeaz[ fosforilarea oxidativl 3. Pseudopodele B. in func1ie de num[rul de nuclei pe care ii confine fibra muscular[ striati este o celuli: A. Cilii E. Anucleatl B. Care dinfre urmItoarele entrnfuri cu privire la incluziunile citoplasmatice este fals? A. Este format din centrioli E. celulele epiteliale? A. Este situat in apropierea nucleului C. Desmozomii D. Repre zint5-un sistem canalicular D. Sediul fosoforildrii oxidative cu eliberare de energie A. Binucleatii C. Citoplasma cdror celule prezintil prelungiri de tipul cililor? A.

Sfut€za de proteine E Excrcfia unor substanfe celulare are rol I f+ Cmozomul A thbolismul Au rol important in metabolismul glicogenului B. Confine material genetic C. Sunt rispindifi in inteaga hialoplasmi C.Polinucleate C.Toate variantele de mai sus sunt corecte lT. Digerd substanfe gi particule caxe pltnmd in celulI A 18. Binucleate E.C-u€ dintre urmitoarele enunluri caracteri zeazd mitocondriile? A Mononucleate in funcfie de numdml de nuclei pe care ii confin hepatocitele sunt celule: B. Controleazd metabolismul celular D.ffiviziunea celulari c Digprarea substanfelor gi particulelor care pitrund in celul[ D. Difuziunea facilitate D. Care dinhe urmtrtoarele enunluri legate de nucleul celular este fals? A. Confin ribonucleoproteine D. Transmite informafia geneticl E. Confin enzime hidrolitice E. Difuziunea E.in: glicogenului B. Care dintre urmitoarele forme de transport fiansmembranar necesitil cheltuiala energetic6? A. Transporhrl pasiv B. CO2 . Anucleate D. Are rolul de a coordona procesele biologice celulare firndamentale B. Transportul activ C. Glucoza E. Etanolul C. Osmoza 20. A 5. Care dinhe urmtrtoarele molecule nu poate traversa membrana celulartr prin difuziune? A.R€prezintl sediul sintezei proteice E" Reprezinte sediul fosforilirii oxidative 16. Ureea D. Dig€r[ substanfe gi particule care p[trund in celulI D. Hormonii steroizi B. Sc manifestil in timpul diviziunii celulare C. Este situat intotdeauna cenhal 19.Care dinfre urmitoarele enun{uri cu privire lizozomi este fals? Sunt corpusculi sferici B.

Carc dinhe urm[toarele enunfuri caracterizeazd transportul activ transmembranar? A. Pinocitozei 25. Determinl rispdndirea uniformi a moleculelor intr-un volum de gaz sau solufie 22. Cuprinde in totalitate panta descendentil a potenfialului de acfiune D. Materialul intracelular este captat in vezicule formate prin invaginarea membranei celulare C. Formele sale particulare surt reprezentate de fagocitod gi pinocitozd 26. Cu ajutorul pompei NA +/ K + 23. Care dintre urmdtoarele enunfuri cu privire la exocitozi este adevirat? A. Cu consum de energie furnizatil de ATP C. Exocitozei C. Depinde de permeabilitatea membranei penhr diferitele tipuri de ioni C. Are valoare apropiatil de cea a a potenfialului de echilibru pentru Na+ E. Materialul intracelular este captat in vezicule caxe vor fuziona cu membrana celularl B. Exocitoza B. Asigurn deplasarea moleculelor conform gradientului de concentrafie C. in cazul difuziunii facilitate moleculele se deplaseazi: A. Carcdintre urmitoarele enunfuri cu privire la potenfialul membranar de repaus este fals? A. Materialul extracelular este captat in vezicule formate prin invaginarea membranei celulare E. Se desfdgoar[ ffuA consum de energie D. impotriva gradientelor de concentrafie B. Transportului activ secundar D. Cuprinde panta ascendentil a potenfialului de acfiune C. Reprezintfo form[ particulari de transport vezicular B. Pe parcursul s6u nu se poate obline un nou potenfial de acfiune B. Valoarea sa se datoreazdpompei NA +/ K + 27. Se datorcazilinactivlrii canalelor pentnr Na+ E. Materialul exfiacelular este captat in vezicule care vor fuziona cu membrana celularl D. Are o valoarea medie de -65 mV pin[ la -85 mV B. Fagocitozf D. Asiguri deplasaxea moleculelor impotriva gradientelor lor de concentrafie E. Cu ajutorul hidrolizei directe a ATP-ului D. Endocitozd 24. Osmoza C. Fagocitor.21. Pinocitozd E. Cuprinde o porgiune din panta descendentil a potenfialului de acliune 6 . Carc dinfre urmtrtoarele afirmafii cu privire la perioada refractar[ absolutll este falsi? A. Are valoare apropiatil de cea a a potentialului de echilibru pentnr K+ D. Care dintre urmltoarele denumiri nu reprezinti o forml de transport celular vezicular? A. Endocitozei E. Conform grandientului de concentrafie E. Transportului activ primar B.a reprezintil o formi particulard a : A.

Cubici 3. Organitele celulare . Nucleul 3.Celulele sangvine 2. Pe parcursul siu se poate inifia un al doilea potenfial de acfiune E.Ovulul 3.2. Meniscurile articulare C. Pe parcursul siu nu se poate obgine un nou potenfial de acfiune C. Pavilionul nrechii B. Diafizele oaselor lungi E. Care dintre urmdtoarele afirmafii cu privire la perioada refractarii absolutit este adeviratii? A. Interiorul oaselor scurte D. Care dintre urmltoarele stnrctwi reprezintii componente principale ale celulei: l.Stelatil 4.Globuloasi 32. Interiorul oaselor late COMPLEMENT GRUPAT: 3l.Celulele cartilaginoase 33. Interiorul oaselor late B. Aceasta cuprinde o porfiune din panta ascendentii a potenfialului de acfiune B. Cartilaje costale 30. fesutul de tip haversian se gdsegte in : A.5 . 2.Fusiformd 2. Citoplasma 4. 51t. lesutul cartilaginos hialin se gdsepte in: A.Celulele adipoase 4. Discurile intervetebrale D.28.150-200p 34.Carc dintre urmdtoarele celule au formtr cubici: l. Aceasta cuprinde in totalitate panta descendenti a potenfialului de acfiune 29.l5 cm 1. Dimensiunea ovulului este de: .20-301t 4.Celulele adipoase au form6: l. Meniscurile articulare E. Membrana celulard 2.7 3. Epiglotn C. Se datoreazdactivtrrii canalelor pentru Na+ D.

Componenta fosfolipidici a membranei este cea care rcalizeazl funcliile sale specializate 4.Mononucleati 4. in funcfie de numlrul de nuclei pe care ii confine hematia adultl este o celul[: l.Binucleattr 2.35. Reticulul endoplasmatic neted se saractenzeazdprin: l. Care dinfie urmiltoarele afirmafii caracterizeazdmembrana celular[? l. ReprezintLo refea care se intinde in axoplasma neuronului 3. Este alcituitii in principal din glucide 2. Este alcituitii in principal din fosfolipide gi proteine 3. Are funcfia de sistem circulator intracitoplasmatic 2.Sunt formate din doi centrioli citindrici 4. Este rcprezentatfde organitele celulare 4. Este sediul sintezei proteice 37. Formeazi ergastoplasma 2. Este situat in apropierea nucleului 2.Anucleati ' 41. Repre zintLelemente contractile din sarcoplasma fibrelor musculare . Carc dintre urmltoarele enunturi cu privire la neurofibrile surt adevlrate? 1. Are rol in sinteza de proteine 4. Celulelor epiteliului mucoasei naheei 42. Leucocitelor 3.Au un perete cu stuctura trilaminari 3. Este situat in zona ceea mai activd a citoplasmei 3. Este reprezentatil de organitele specifice 2.$i macrovezicule 4. Citoplasma clror celule prezintiprelungiri de tipul microvililor? 1. Care dintre urmltoarele enunfuri cu privire la hialoplasma sunt adevirate? 1. Componenta proteic[ a membranei este cea care realizeazd funcfiile sale specializate 36. Are rol in diviziunea celularl 39. Celulelor epiteliului mucoasei intestinale 2. Care dintre urmltoarele afirmafii cu privire la Aparatul Golgi sunt false? l. Care dinfie urmitoarele afirmafii cu privire la mitocondrii sunt adevirate? 1. Reprezintdun sistem membranar format din micro. Reprezinthpartea structurati a citoplasmei 3. Repre zintfr partea nestructuratii a citoplasmei 38.Polinucleatil 3. Celulelor epiteliului tubilor renali 4.Au formi oval[ sau rotundi 40. Are rol in metabolismul glicogenului 3. Reprezintilo refea care se intinde in citoplasma newonului 2. ReprezintLo refea care se intinde in dendridele neuronului 4.

PinocitozA 4. 2. Nu prezintd ribozomi 3. Asigur[ deplasarea moleculelor conform gradientului lor de concenhafil 3. Difuziunea z. Sunt echivalenfi ai ergastoplasmei pentnr celulele nervoase l. Aceasta presupune deplasarea moleculeor conform gradientului de concentralie 3. Transportul activ 3. Mecanismele implicate in transporhrl transmembranar caxe nu necesit[ prezenfa unor proteine transportatoare sunt? l. Ioni de Ca Si Mg 2.43. DifiEiunea facilitatit . Exocitoztr 3. Este situat pe suprafala interni a peretelui membranos 45. Formele particulare de endocitozisunt reprezentate de : l. Se desfdgoarl cu consum de energie furnizat[ de ATp 4. AsiSure deplasarea moleculelor impotriva gradientului lor de concentrafie 2. Are rol in diviziunea celulari 44.Difi. Nu necesittr consum de energie 50. Osmoza 4. Nu necesiti consum de energie 49. 4.g:iunea facilitati 3. Transportul activ 46.Aceasta presupune deplasarea moleculeor impotriva gradientului de concenfrafie 2.corpii Nissl? Sunt numili gi corpii tigroizi 2. Cromozomii sunt alcituili din: l. Se desfdgoari cu consum de energie furnizatit de ATp 4. Reprezintil o form[ diferenfiatii a RE 2. Fagocitozd. Reticulul endoplasmatic rugos se caracteri zeazLprin: l. Carc dinfie urmitoarele afirmafii definesc transporhrl activ celular? l. Osmoza 4. Mecanismele implicate in hansportul transmembranar care necesitii prezenfa unor proteine transportatoare sunt: l. Difuziunea 2. Este situat pe suprafala externd a peretelui membranos 4. Care dintre urmitoarele afirmafii caracteri zeazA. Proteine histonice 47. Difuziunea facilitatii 48. Au rol in digerarea substanfelor gi particulelor care pltrund in celul6 3. ARN cromozomal 3. ADN 4. Care dinfte urmltoarele enunfiri caracteri zeazAdifuziunea facilitatil? l.

Care dinte urm[toarele enunfuri caracterizeazdpotentialul de acfiune? 1.Yeziculele formate vor fuziona cu membrana celulard 4. Care dinfie urmitoarele afirmafii cu privire la stimulii cu intensitate inferioar[ pragului( subliminari) sunt adevdrate? l. Infr[rii K+ in celulI 3. Acegtia nu declanqeaz[ un impuls 5T. Care dintre urmitoarele enunfwi cu privire la exocitozl sunt adevirate? l. Care dinfie urmitoarele enunfuri caracterizeazdpresitrne osmotici? l. in cadrul acesteia materialul intracelular este captat gi transferat extracelular 2. Acegtia nu provoacl depolarizfrre 3.51. Iegirii Na+ din celuli 2.Yeziculele se vor forma prin invaginarea membranei 54. Acegtia provoac[ depolutzarca 2. Care dintre urmltoarele afirmafii cu privire la osmoz[ sunt adevirate? Pentru a se realiza membrana trebuie sa fie mai permeabild pentru moleculele de solvit dec6t pentru cele de solvent 2. ReprezintLo modificare a temporar[ a potenfialului de membran[ 4. aspectul gi durata potenfialului de acfiune sunt diferite in funcfie de tipul de celuli 2. Fo4a care trebuie aplicatil pentru a produce osmoza se numegte presiune osmotic[ 4. Reprezirftt fo4a care trebuie aplicati pentru a preveni osmoza 2. Mecanismele de producere . Pentnr a se realiza membrana trebuie sa fie mai permeabili pentru moleculele de solvent decit pentru cele de solvit 3. Aceasta este proporfional[ cu num[nrl de particule dizolvate in solufie 4. Foda care trebuie aplicati pentru a preveni osmoza se ntrmegte presiune osmoticl l. Care dintre urm[toarele enunfuri cu privire la endocitozd sunt false? l. Infr[rii Na+ in celuld 4. Mecanismele de producere .incadrul acesteia materialul extracelular este captat gi transferat intracelular 3. ReprezintL fo4a cile trebuie aplicatd pentru a produce osmoza 3. 52. Reprezintdo modificare pennanentii a potenfialului de membrand 56. Pinocitozareprezinti o formi particulari a sa 4. Acegtia declangeazArur impuls 4. Aceasta este invers proporfionali cu num[rul de particule dizolvate in solufie 53. Materialul intracelular este captat in vezicule care vor fuziona cu membrana celulard 3.Parfizdescendentii a pofenfialului de acfiune (repolarizarca) se datoreazd: l. aspectul gi durata potenfialului de acfiune sunt aceleagi pentru toate tiptrile de celule 3. Materialul extracelular este captat gi fansferat intracelular 55. Iegirii K+ din celull . Fagocitozdreprezintil o form[ particularI a sa 2.

Depolanzarcaapaxe inainte de atingerea potenfialului prag 59. Stnrctura organelor de simf 4. Depolartzarea se datoreazr cregterii permeabilitefi pentru Na+ 4. lesutul glandular de tip endocrin folicular se glsegte ln : l. Ovar 3. Depolarjizarcase datoreaztr cregterii permeabilitilfii pentru K+ 3. Structura organelor de simf 2. Care dinhe urmitoarele afirmafii in legltwi cu panta ascendentli acfiune sunt adev[rate? 1. Tturica interni a vaselor limfatice a potenfialului de 60. tesutul epitelial simplu pavimentos se glsegte ln: l. Epiteliul tralreal 4. Tunica internl a vaselor sangvine 3. Tiroidtr .58. Pancreas 2. Depolizarca apare dupl atingerea potenfialului prag 2.

7 38. B pg. 9 49. 10 29.7 43.7 ll. 10 58.9 24.7 41.6 6. 9 52.Cps. B ps.7 16. D pg. Dpg. C pg. Cpg. D pg.9 50. C ps. Cpg.7 42.5 2.7 t2. l0 28. 9 55. Dpg.7 39. D pg. Epe.7 19. B ps. D pg.7 7. 9 25. Dpg. 9 27. C pg. 9 22. C pg.8 ps. C pg. Ape. Dpg.7 8.ll 60. B pg.Bps. 7 15. 5 33. 8 20. 9 56. D ps.nASpUNSURI: Bpg.7 13. ll 57. Dpg. 9 23.7 C pe. B pg. B pg. Dpg. B pg. Bpg. D pg. E pe. L 31. B pg.7 9. C pe. 8 48.8 ps. 5 35. 9 21. Epe. l0 ll 30.9 53.7 44. C ps.7 10. 9 54.6 5.5 3. D pg.7 14. 5 32. 37. Apg. l0 59. A pg.7 18.D pg. Dpg. 9 26. 5 34. A pg.Bpg8 46. Epg.7 17. ll t2 . 6 36.5 4.7 45. B pe.8 47. C ps. D pg. B pg.8 pg. Aps.D pg.8 ps. C ps. 9 51. Ape. Apg.7 40. D pg.

rispunsurile A li B surt corecte 2. este prezentil in toate tiptrile de celule C. este localizatii infte membrana celularii gi membrana nuclearl 3.prezente la polul bazal al celulelor epiteliale cilindrice D. Dr.Reticulul endoplasmatic neted nu are urmdtoarea caracteristica: A.spermatogonia C.intervin in procesele de secrefie de la polul apical E. neuronii bipolari din mucoasa olfactivd C. are rol in contacfia muscularl D.Sunt celule de form[ fuziforml urmltoarele celule mai pufin: A. Vasilica Baugic COMPLEMENT SIMPLU: I .permanente B. este localizat in apropierea centrului celular C.Pot avea forme variabile urmitoarele celule mai pufin: A.CELULA $r TESUTURTLE 2 $ef Lucr. fibra muscular[ striatit de tip scheletic B.temporare C. fibra muscular[ intrafirzaltr 6. celulele gliale C. Citoplasma firndamentali nu are urmltoarea caracteristicd: A. neuronii bipolari din retinl E. produgi de secrefie gi pigrnenfi E. neutrofilele E. are rol in sinteza proteinelor specifice 5. unele celule conjunctive D. se numegte hialoplasmi B.ovulul B.toate rispunsurile sunt corecte t3 .Diferenfierile membranare sunt: A. celulele foliculare tiroidiene 4. se prezinti ca un sistem coloidal D.este un sistem de canalicule B.Menfionafi care sunt celulele care igi ptrsfieaz[ forma inifiald: A.este bine reprezentat in fibra musculari striati E.osteoclastele D. fibra musculartr neted[ D.limfocitele B.condrocitele E.confine substanfe de rezervd precum glicogenul.

la formarea lor participi gi citoplasma celulard l0. Eergastoplasma pentru nelron C.toate rispunsurile sunt corecte E.mucoasa olfactivi B.Pseudopodele: A. imparte corpul in doui pi4i asimetrice (dorsal[ 9i ventral[) D. prezinti superficial stratul cornos D. este perpendicular pe frturte C.Epidermul: A. neurofibrilele pentru fibra muscular[ E.ia gazelor C.sunt diferenfieri ale membranei celulare B. permite pasajul ionic liber B.areolele osului spongios E. miofibrilele penfiu neuron B. este un epiteliu pluristratificat prismatic B.timus B. nici o afirmafie nu este corectJi S. permite trecerea fnrctozei prin mecanism activ E.Menfionafi din enumerarea de mai jos care sunt organitele specifice: A.sunt emise de celulele care fagociteazL D. este planul metameriei corpului E. corpusculii Nissl pentru neuron D. are sens antero-posterior l3.sunt implicate in diapedeztr C. blocheazd difilr. Planul frontal : A. ganglionii bazali 1 : l. nu este inervat .toate rtrspunsurile sunt corecte g.ganglionul spiral Corti E. are in stnrctura sa un numdr redus de capilare E.adventicea tubului digestiv C.T.retin[ D. Membrana celulard : A.este impermeabild pentru substanfele hidrosolubile 12. confine corpusculi Ruffini pentru sensibilitatea termic[ C.fesutul conjunctiv ale cdnri fibre sunt dispuse in relea se gase$te in: A.Neuronii bipolari nu se gdsesc in A. trece prin orul sagital gi transversal B. este traversatil de glucozdcuajutorul proteinelor transportoare D. adventicea vaselor de sange D.ganglionul vestibular Scarpa C.

epiteliul respirator lg.epiteliul de tranzdie D. lesutul elastic intrd in stucttna ftompei lui Eustachio l T.tot sau nimic" t5 .apropierea membrane lor Z E.Nucleul celular: f. fesutul conjunctiv lax formeazi parenchimul secretor al glandelor B. confin enzime hidrolitice B.presupune rtrsp&rdirea uniform[ a moleculelor inh-un volum dat de gaz sau solufie P.to timpul conhacfiei fibrei musculare scheletice se produce: A. alurgirea sarcomerului c.epidermul C.difuzirurea fructozei este pasiv[ 20. este dispus excentric in neuronii somatici l8. nu este un rtrspuns de tip .este un mecanism pasiv care nu utilizeazl proteine transportoare B.se datoreazil unor curenfi electrici care apar la trecerea ionilor prin canale membanare specifice care se inchid sau deschid in firnciie de valoarea potenfialului de membran[ c.l4. are formd turtitii in hematiile adulteC. reprezirtt sediul carboxilirii oxidative C.reprezintil o modificare permanentl a potenfialului de membranl B. este lobat in cele mai mari elemente figurate D. este dispus excentric in celulele adipoase B. sunt localizate intotdeauna lflngI nucleu l6.este generat de valoarea potenfialului de membranI D..Mitocondriile: A. fesutul reticulat intr6 in structua maduvei spin[rii E.e obligatorii E.Potenfialul de acfiune: A.Din categoria epiteliilor pluristratificate nu fac parte: A. A.epiteliul mucoasei bucale B. diminuarea lungimii discului intunecat B.$f*iunea poate fi facititatl dace folosegte un fiansportor consumator de energii E. furnizeazd.este caracteristic[ moleculelor gi ionilor anati infi-o solugie C. direct energia necesarI diferitelor procese E.epiteliul canalelor de excrefie ale glandelor exocrine E.in cadrul fesuturilor conjunctive moi: fesutul elastic este localizatintunica medie a capilareloisanguine !.scurtarea microfilaurentelor de actini pi miozini D.are doutr faz. glisarea miofibrilelor unele faf6 de altele l5. fesutut conjunctiv dens (fibros) intrtr in structura tendoanetorii aponewo zelor D.Difuziunea are urmItoarele caracteristici mai pufin: A. este dispus cenfial in fibrele musculare extrafusale E. au o membran[ interni pliatii D.

se gdsegte in cdile trinare E.intr6 in structua mucoasei tubului digestiv Cf 23.din epiteliul pseudosfiatificat au inilfimi egale gi forme identice C. are in structura sa doar doui rinduri de celule A.intr-o gland[ salivard .poate prezentacili la polul apical D.in canalele excretorii ale glandelor salivare.epiteliu pluristratificat psvimentos E. in epiderm . canalele secretorii sunt tapetate de: A.05 B.prin difuzime 22.se poate face cu ajutorul unei proteine membranare integrale E. este un epiteliu pltristratifi cat pavimentos keratinizat C.Epiteliul de tranzdie nu are urmitoarele caracteristici: A. numai rlspunsurile A qi B sunt corecte 24.se gdsegte in canalele de secrefie ale glandelor B.se mai numegte woteliu B.epiteliu simplu pavimentos D. este un 26. poate forma gi mucoasa bronhiolelor 25.energia consum atd rcniltii din hidroliza ATP-ului D.este format din celule ttrtite C.este un potenfial proPagat E. se poate face gi. al fibrei musculare cardiace ventriculare este de 40 ori mai mare dec6t al neuronului C.cele din sfiatul generatorbazal sunt cubice sau cilindrice B.Potenfialut de acfiune nu rtrspunde urmltoarelor caracteristici: A. poate avea firncfie secretorie E. Legatde forma celulelor epitelide se pot face urmdtoarele afirmafii : A. al netronului dweaze 0. Epidermul: epiteliu pluristratificat pavimento s nekerat inizat B. este un rlspuns de trp "tot sau nimic" D.Transportul de A.se g[segte in vezica urinartr D.se glsegte in structura mucoasiei bucale E.se face cu ajutorul unui transportor consumator de energie B. epiteliu simplu cubic B.este un epiteliu simplu D. celulele de la suprafafa epiteliului sunt pavimentoase D. are acelagi grafic pentru toate celulele 27 .fixarea catonului de Ca** se face in partea centrald a proteinei transportoare C. epiteliu pluistratificat cilindric C.este un epiteliu pluristratificat C. in stnrctura unui epiteliu se pot g6si 9i celule globulare t6 .prin membrana celularl are urm[toarele caracteristici mai pu]in: 2l. la suprafaftr sunt celule cubice E.Jesutul epitelial simplu pavimentos : A.

sunt localizate in matricea osoasi a osului compact C.sunt celule gigant multinucleate B.claviculi B.Cartilajul hialin: A.formeazd.este format din osteoane E.fesutul osos spongios sau trabecular se gisegte in urmltoarele oase mai pufin: A. 33.au rol in faza finalI a osteogenezei formdnd osul primar D.formeazd epifrzele metacarpienelor in pdrtea lor centrald B.Forma neuronului depinde de: A. in fesutul conjunctiv: A.toate afirmatiile de mai sus sunt adevarate E.nu confine fibre de colagen C. sunt celule epiteliale 32. parietal C. nici o afirmafie nu este corectil 3l. fibrele conjunctive formeazdo refea cu ochiuri mai mult sau mai pufin regulate D. toate afirmafiile sunt corecte 30. toate afirmafiile de mai sus surt adevarate 29.numtrrul de nuclei D.este model pentru osificarea de membrand (desmall) B.numtrnrl de anoni B dupl localizarea netronului C. Cartoplasma: se mai numegte citoplasmi nuclearl B. nici o afirmafie nu este corectll t7 .oasele carpiene D.oasele metacarpiene E.r cdt gi in fesutul reticulat E.numInrl de prelungiri ce emerg din pericarion E.28. toate rtrspunsurile sunt corecte 34.pot avea form[ piriform[ E.se gisegte in pavilionul rnechii D. canalul diafizar la fdt C.confine maduva rogie hematogeni la adult D.electronomicroscopic are o shrctrnl omogeni C.Osteoclastele: A. fibrele de reticulintr se gisesc at6t in fesutul conjunctiv la.fesutul osos compact: A.se gisepte in piramida nazalL E. substanfa fundamentali intervine in metabolismul ionilor gi al apei B. celulele conjunctive intervin in secrefia matricei conjunctive C.confine subsftatul bichimic al materialului ereditar D. numai afirmafiile A qi C sunt adevarate A.

neuronii vegetativi pot avea 2 sau mai mulfi nuclei C.Organul lui Corti este alcituit din : A.ansa Henle C. la nivelul lui proiecteazdstomacul gi lobul st6ng hepatic C.Epiteliul simplu cubic este prezent in A.in legdturi cu nucleul neuronului se pot face urmitoarele afirmafii: A.neuronii somatici au un nucleu dispus central. palid colorat D.foifa externl a capsulei Bowman D.este orizontal B.35.celule de susfinere cilindrice D.Platoul striat este format din: A.pseudopode C.cili B. toate afirmaliile sunt corecte 4O.Planul transversal : A.endoteliul vascular E. este delimitat inferior de un plan orizontal ce fiece sub ultima pereche de coaste false B.flageli D. toate afirmafiile sunt corecte 3S.celule de susfinere pavimentoase E.nucleul este activ . se gdsegte la polul apical al celulelor epiteliale cilindrice 3g.el imparte corpul intr-o parte craniall 9i alta caudali D.este numit gi planul metameriei corpului E. toate afirmafiile sunt corecte 36. Epigastrul: A. are forml triunghiulard D. cul-2 nucleoli B. structtna endocardului B.celule de susfinere de form[ cubic[ B. trace prin axul sagital pi transversal C.microvili E. mucoasa brontriolelor : .celule senzoriale de form[ piriforml C.la celulele Schwann nucleul este situat in lungUl ru<onului E. toate rdspunsurile sunt corecte 3 T. baza evazatA se glsegte la partea inferioari E.

celule gliale 4.prezintil ribozomi pe suprafala citomembranelor canaliculare 3.sintetizeazlproteine stnrcturale proprii .pot fi prezenfi la polul apical al celulelor epiteliale secretoare 3.COMPLEMENT GRUPAT: 4l.sunt situafi ln apropierea nucleului 2.intervine in sinteza de proteine 43.limfocite B 4T.Dictiozomii: l.Centrozomul: l.se prezint[ ca un sistem circulator inhacitoplasmatic Z.R.centriolii 4.lipsesc in celula nervoasi care nu se divide 46.sunt corpusculi de legatw[ lnfte celulele epiteliale 3.Lizozomii surt mai bine dezvoltali ln l.se mai numegte centtr celular Z. dasd sunt atagafi de RER 2.Ergastoplasma: l. organit celular comun este implicat in: I .onfracfie C** 42.Ribozomii( corpusculii Palade) : l.este prezent in toate celulele organismului 4S.solidari zeazd celulele inhe ele 44.metabolismul glicogenului 2.cilii 45.Dintre prelungirile citoplasmatice acoperite de plasmalemi menfionim l.confin enzime hidrolitice 4.sintetizeaztr proteine de export daci sunt liberi 3.neufiofile 2.pseudopodele : 3.formeaz[ corpusculi Nissl la nivelul neuronului 4.Desmozomii: l.se dispun intre celulele conjunctive 2.sunt alcltuifi din canalicule cu micro pi macrovezicule 4.are in stnrcttna lui centrosferl 4.stntezade energie 3.osteoclaste : 3.infia ln stnrctura corpusculilor Nissl 19 .eliberarea gi captarea de 4.pate fi situat in apropierea nucleului 3.au rol de absorbfie 4.E.desmozomii 2.c.

determini . frtrctozase absoarbe la polul apical al enterocitelor prin difuziune facilitatil .este o formi de transport activ care se face fdri consum de energie 2.Nucleul celular : l.49.este localizat in hipoderm 4.ceaabsolutd este alcituitii din panti ascendentii a potenfialului de acfiune pi o porfitxre din cea descendentil gi se datoreazl inactivarii canalelor ionice voltaj dependente pentru Na+ 3. prag: depo larrzarca membranei celulare deschiderea canalelor ionice de Na* voltaj dependente un inflrur de Na* este mai mare decat eflu de K* voltaj dependente deschiderea canalelor de K 4.Mitocondriile: l.pate prezentarnrul sau mai mulli nucleoli 3.t in mod normal 4.moleculele se transport[ in sens opus gradientului de concentrafie 4.fesutul adipos: l.sunt sediul fosforilIrii oxidative cu eliberare de energie 50.Stimulul I determini 2.este in relafie de inversi propo4ionalitate cu labilitatea 2. S2.se pot numi pompe ionice 53.determini 3.denumite adipocite 3. Perioada refr actari se caracte nz.eazL prin : l.Poate fi relativ[ dar potenfialul de acfiune care apare va avea o pantii ascendenti mai mica gi o amplitudine mai redusl decf.determinl 4.este alcituit predominant din celule.pot forma canale ionice 4.sunt proteine integrale transmembranaxe 2 .sunt rotunde sau ovale raspdndite in intreaga citoplasmd 3.carioplasma este o solufie coloidali cu aspect omogen Difuziunea facilitati: l.combate termoliza 20 .Proteinele transportatoare utilizate at6t in transportul activ cdt gi cel pasiv: l. spre deosebire de celelalte hexoze care se absorb activ 5 I.este unis in celula muscular6 striat[ somaticl 4.este intervalul de timp pe parcursul ctrnria este dificil de obfinut un potenfial de acfiune 5 55.au membrana dubl6 2. in interior se gisegte matricea mitocondriali 4.este o varietate de fesut conjunctiv 2.se realizeazdcu ajutorul unor proteine transmembranare transportatoare 3.lipsegte la celulele eucariote gi e prezent la procariote Z.locul de conexiune al moleculei ce urmeazi sa fie transportattr se afll la mijlocul subunitifilor formatoare care privesc fafn in fafd gi care formeaz6 trn "V" cu deschiderea la exterior 3.

se datorcazl iegirii din celuld a cationului de K+ prin canale speciale care se deschid in . crepterii permeabiliAfii membranei pentru Na+ .creeazlo distribufie inegali de sarcini pozitive de o parte gi de alta amembranei celulare 3. S.servegte drept model pentnr osificarea de membrani (desmal[) 57.raportul de transport este 3K+ la 2 Na+ 60. poate fi absolutS" pe parcursul careia nu se poate obline un nou potenfial de acfiune 2.necesitil o membrand semipermeabild care separd 2 compartimente intre ele 2.56.este caracteristici gazelor 2l .Panta ascendentll a potenfialului de acfiune: l.reintroduce in celula K+ difuzat la exterior gi expulzeazd.l l.se afla in relafie de directii proporfionalitate cu labilitatea 59. are aceeagi amplitudine penfiu toate celulele 3.este alcdtuit predominant din componenta fibrilard 3.Pompa de Na*: l. Osmoz.presupune deplasarea solventului dintr-un compartimentin altul 3.se datoreazAinactivarii canalelor pentnr Na+ 4.ceaabsolutil este alcituita din pant[ ascendentd a potenfialului de acfiune gi o porfiune din pantil ascendentii 5 3.care va infra in celule prin canale voltaj dependente 4.este localizat in partea profirndl a dermului pielii 2..formeazi dura mater 4.pentru a putea fi prevenittr este necesari o presiune osmoticd 4.Perioada refractarl: l.este utilizatii de transporhrl activ cu cotansportor 2.!esutul conjunctiv dens(fibros) : l. prezenfa stimulului.are acelaqi aspect pentru toate celulele 2.Na+ din celuli 4.se datorcazd.

E 11.8 38. A 18. A 59. c 16. A E 32. 34.A 5.E 43.Rtrspunsuri: 2. C 44. A A 47. C 12.8 50. E 37. 35. E 57. D 49. D 15. D A 60. A 24.E l.E D E E 3. B 2l. D 39. E 41. c 13. C 17.E 22.8 58. B 29. E c 5r.D 4. 48.E 9. A 46. 36. 22 .8 25. 20. C 14.8 53. E 5s. A 28.8 26.8 30. D 19. E 56.E 31. C 45.E 7.8 23. C 8. E 42.D 10. c 52. E 40. 33.8 27. E 54.A 6.

Eugen Tarfa Arsene COMPLEMENT TJNIC: l. urmatoltl" regiuni este caracteristica originii fasciculelor piramidale: Talamusul confine neuroni dp releu pentru calea: A. D. Vizuala. I D. B. E. D. Jumdtatea anterio afi. acordonului lateral. Cornul anterior D. Proprioceptiva de confiol a miscarii. Formatia reticulata. Dr. in cordonul lateral trunchiul nervului spinal. C. Una din A. E. 3. Toracica. E. Acustica. A*onlt ganglionilor spinali fac sinapsa nn: A. D. B. B. B. Nucleii baali. 4. . C. Nucleii olivari. Sacrala. Jumdtatea posterioar[ a cornului lateral. In cornul posterior medular. Olfactiva. Pe rlddcina posterioari a nennrlui spinal. corpul neuronilor somatomotori este situat in: A. E. E. La om ramurile nervilor spinali formeaz[ plexuri in urmatoarele regiuni cu excepfia: A. in substanfa albtr a milduvei. Jumitatea posterioartr a cordonului lateral.SISTEMUL NERVOS 1 $ef Lucr. Jumitatea anterio ard acornului lateral. B. C. C. Coccigiana. C. 5. Substanta neagra. Tactila grosiera. Aria premotorie. 2. Cervicali. Lombara. Pe r6ddcina anterioari a nennrlui sprnal.

Aiaauditivi se gdsegte in: A. D. D. Girusul hipocampic. E. D. B. Cerebelul. Paleocerebel. D. VI. Neocerebel. D. Se produc la nivel medular. Hipotalamus. Trunchiul cerebral. responsabili de secrefia salivard A. X.7. Sunt procese imobile. E. Nucleii vegetativi ai tnrnchiului cerebral. Acustic6. B. C. Sistemul limbic face parte din: A. I Punte gi mezencefal. Cortexul occipital. 9. E. c. Piciorul ginrsului postcentral. D. B. E. B. Girusul temporal superior. Participa la formarea sistemului limbic una din urmatoarele structuri: A. Paleocortex. C. B. Numai in mezencefal. B. Vizual6. E. Nu iradiaza. Bulb pi punte. D. Se concentreazain zone limitate. E. B. Coliculii cvadrigemeni inferiori sunt statie neuronala pe calea: A. 13. Numai in punte. 8. Paleocortex. Gustativi. Olfactivi. V. l. Metatalamusul. 12. Kinestezica. Excitalia gi inhibilia corticala au urmdtoarele caracteristici: A. 24 . VII. C. C. Sunt procese pasive. Neocortex. Lobul occipital. Numai in bulb. C. Pentru sensibilitatea dureroastr a felei primul neuron se afllin ganglionul de pe traiectul nervului cranian: A. Tractul olfactiv. C. IX. se afl6in: E. 10.

C. Deutoneuronul caii vegetative a secretiei parotidiene. E. D. Tactile. in reglarea metabolismului intermediar intervine: A. 20. Coliculii cvadrigeminali superiori. Nucleii de releu ai talamusului. Este centnr al reflexelor olfactivo-somatice. Interoceptive. XI. B. D. Diencefalul in intregime. Dureroase. Epifiza. C.ln santul preolivar descriem originea aparenta a nervilor cranieni: A. Termice. D. IX. B. E. E. XII. E. In traiectul sau este situat superior de lama cvadrigemina. E. 25 . C. Cerebelul primegte aferenfe: A. Proprioceptive. Metatalamusuh E. Inerveaza muschiul ocular drept extern. D. D. A. VII. Corpul geniculat B. Nervul trohlear: A. D. Epitalamusul. D. 16. Deutoneuronul caii olfactive. Protoneuronul caii tactile la nivelul fetei. C. B. Corpul geniculat medial: C. Este un nery senzitiv. Coordoneazli activitatea secretorie a hipofizei anterioare. Este centru de integrare vegetativd. Protoneuronul caii motilitatii oculare. B. Deutoneuronul caii gustative. E. Este releu pe calea auditivI. B. este situat in: medial. Nucleul tractului solitar reprezinta: A. C. Al heilea neuron al clii optice A. B. 19. Secreti hormoni ce se depoziteazdin hipofiza posterioarl. 15. Are originea reala in punte. 18- C.14. Are originea aparenta pe fata posterio ara atrunchiului cerebral. Talamusul. Corpul geniculat lateral. Hipotalamusul. 17. X.

Cordoanele anterioare. inalcituirea neuronului intrd: A. C. Toate de mai sus. Elaborarea produgilor de secrefie.2I . C. Este legat de bulb prin pedunculi cerebrali. C. B. Pedunculii cerebelosi superiori fac legatura cu mezencefalul. D. C. Substanfa reticularl medulartr 26. Fasciculul piramidal direct se giseste in: A. Neuronul nu prezintil organite celulare cu rol in: A. B. Pedunculii cerebelosi mijlocii contin fibre eferente. Deutoneuronul clii simtului pozitiei si al miscarii in spatiu se afl[ in: A. C. Susfinere. 23. B. Mitocondrille. C. Sunt organite specifice netronului: A. D. Reticulul endoplasmatic. Producerea de energie celularI. Transportul mediatorilor chimici. D. Lizozomii. E. Corp celular. Coarnele posterioare. D. E. Cornul lateral. Dendrite. Sunt caracteristice cerebelului urmatoarele: A. B. Medulari.Motilitatea voluntar[ este declangatil de centri motori: A. Organite celulare specifice. Netnofibrilele. Incltrziunile lipidice. E. D. E. Diviziune. 2T. Extirparea cerebelului duce la cresterea tonusului muscular. Cordonul posterior medular. Bulb. E. Cornul posterior medular. Cordoanele laterale. Axon. B. B. 25. Bulbari. Arhicerebelul apartine lobului anterior. C. 24. 26 . Subcorticali. Nici un rdspuns nu este corect. D. Cornul anterior medular. Comistra cenugie. B. Corticali. D. E. E. 22.

E. VI. tn bulb se afl6 nucleii motori ai A.X 34. C. B. Spinocerebelos dorsal.2t. trigeminal. Cornul lateral medular. Fibre postganglionare amielinice. Spinobulbar. Ganglionul Ganglionul Ganglionul Ganglionul Ganglionul 27 . Cordonul posterior medular. E. E. VII. C. Protoneuronul gaseste in: caii gusAtive al carei teritoriu il descriem in 213 antsnoare ale limbii geniculat. B. Cornul lateral medular. D. Fibre preganglionare mielinice. D. La nivelul fetei anterioare a bulbului descriem: A. D. C. Neuronul inferior al cailor piramidale poate fi situat in: A. V. Santul preolivar C. Cordonul anterior medular. B. Cordonul lateral medular. B. IV. 33. E. nervului X se A. E. calea extrapiramidali curpinde urmitoarele fascicule: A. D. Pedunculii cerebrali. Cornul anterior medular. Cordonul anterior medular. D. nervului IX. 30. D. urmltorilor nervi cranieni: E. Ramura comunicanta cenusie a nervilor spinali contine: A. 29. E. Spinotalamic anterior. C. C. Corticonuclear. B. Fibre viscerosenzitive. Caile motricitatii fac sinapsI in: A. Cornul anterior medular. Corpi stiafi. Cornul posterior medular. B. Corti. D. Fibre somatomotorii. Fibre preganglionare amielinice 32. C. Gracilis 31. Cordonul posterior medular. B. Originea reala a nennrlui V. Coliculii cvadrigemeni.

Oblic superior 37 . XII. Sistemul nervos vegetativ simpatic are urmatoarele efecte ixupra glandelor: A. Scade secretia medulosuprarenalei . Punte. Creste secretia apoasa salivara 40. Endocrine. C. Stimularea simpaticului. Drept intern. Drept extern.35. D. Scade secretia sudoripara. III 36. E. E. Unul din nervii cranieni este mixt: A. Auditive COMPLEMENT GRUPAT: 4I. B. 28 . Scade secretia lacrimala. Midri a?a se rcalizeazdprin: Stimularea parasimpaticului. X. Pe fatabazala a emisferelor cerebrale apare unul din santurile: A. Zonasacrala a maduvei spinarii. 4. Vil. D. C. D. B. Santul central. 7-onatoracica a maduvei spinarii 39. 2. C. Contacfia mugchilor circulari ai irisului. XI. B. Ganglionii C. Nervul IV pune in acfiune urrnitorul mugchi al globului ocular. E. Hipotalamusul este un centru important pentnr reglarea functiilor: A. intramurali . Corticale superioare. Vizuale. Drept inferior. Lanturile simpatice paravertebrale. B. Originea fibrelor preganglionare simpatice se pot afla in: A. D. C. Creste secretia intestinala. Drept superior. Santul colateral. Santul parieto-occipital E. E. E. D. Olfactive. B. B. l. C. Santul corpului calos. Contracfia mugchilor radiari ai irisului. D. A. Santul calcarin 33. 3.

lnpunte 3. 4. 3. 3. 4. 29 . Fasciculul spinocerebelos ventral. Piramidal direct.A. 2. Stimuleaza secretia glandelor gashice. 47. Piramidal incrucigat. Muschiul dilatator pupilar. asigur6: Sensibilitatea gustativI. 3. 4. Cortexul cerebral. 2. Nervul 2. 4. VII. 3. Fasciculul spinotalamic anterior. 3. Fascicolul spinocerebelos direct. Miduva spindrii Neuonii de origine ai ciilor exbapiramidale 2. se afl[ in: Trunchiul cerebral. VIil. Stimuleaza confiactia splinei. 4. Secrefia glandelor sublingrrale. Activitatea musculaturii laringelui. 4. Scade secretia exocrina pancreatica. 48. 4. l. 3. 3. se gaseste deutoneuronul urmltorilor nervi cranieni: VL VII 2. Drept intern. 46. Care dinfie urm[toarele fascicule ale clilor asecendente se incrucigeaz[ in miduvi: Fasciculul spinotalamic lateral. 45. 49. Nervul IX controleazil: 2. Fasciculele care igi incrucigeaz[ fibrele sunt: Spinocerebelos lncrucigat. l. l. l. Senzatiile gustative in 213 anterioare ale limbii. 43. Fasciculul spinocerebelos dorsal. Seuetia glandelor lacrimale. Secretia glandelor parotide. 2. 44. l. Nerrnrl oculomotor inerv eazdmugchii globului ocular: 2. Seuefia glandelor lacrimale. Oblic superior. l. Activitatea musculaturii faringelui. Substanfa reticulattl a trunchiului cerebral. 4. Sistemul nervos vegetativ simpatic prezinta urmatoarele efecte la nivelul glandelor anexe tubului digestiv: Inhiba glicogenoliza hepatica.V I. Drept extern. l.

Girusul Postcentral. 4. Cerebelul. Cu motonegronii somatici medulari fac sinapsa fibre din fasciculele: 1. 52. Emisferele cerebrale. Talamus. 55. Teaca Henle. Corpul calos. Ganglionii bazali. 53. Nucleii motori din mezencefal ai nervilor III 9i IV. Z. 5l . Rubrospinal. 4. Lobul Posterior hiPofizar. l.50. 4. 4. Motoneuronii somatici medulari. Deutoneuonii segmentului de conducere a analizatorului cutanat se afl6 localizati: La nivelul mezencefalului. 54. Vestibulospinal. Sensibilitatea proprioceptivi de conhol a miscarii proiecteazd in: 1. Mlduva sPindrii. 2. Scoarfa cerebeloasa. La nivelul Punfii. l. Scizua calcarina. Olivospinal. 4. 3. 3. 2. 3. Cortexul. 2. 4. Tectospinal. 3. Teaca Schwann. Trunchiul cerebral. 30 . 2. Care din urmatoarele segmente ale nevraxului au substanfa cenuqie dispusd la suprafaf[: 2. 2. 4. La nivelul bulbului. Stimularea secretiei gastrice. Nucleii vestibulari trimit colaterale cltre: l. 3. Cortexul lobului floculonodular. 4. Nucleii trunchiului cerebral pot avea conexiuni cu: 1. in coarnele posterioare ale mlduvei spinlrii. 2. 3. Care din urm[toarele formafiuni contin celule gliale: 1. Aria somestezicd secundare (ID. Stimularea componentei vegetative a nervului vag are urm[toarele efecte: Contracfia muqchiului vezical. Secrefie exocrina pancreatica scazuta' l. 56. Bronhoconsfticfie. 3. Ganglionul sPinal. 3. 52. M6duva sPinlrii.

Nervul t igernen 60. Piramidal incrucipat 3l . 2. Indicafi rHrde se afl[ fibre motorii in enumerarea de mai jos: 2. Ridicarea pleoapei superioare. 59.5t. Nennrl abducens. Migcarea limbii. Rubrospinal. 4. l. Masticafie. Nennrl cohlear. l. Tectospinal. Secrefia lacrimald 1. Nervul vestibular. 3. 3.Crre dintre urmdtoarele acfiuni sunt realizatsde nervi cranieni micpti: 4. se gilsesc ilacturile: Piramidal direct. 3. in cordonul anterior 2. 4.

D 31. D 46.C 9. B 16. B 24. B 8.c 2.D 10. D 22. D 29. C 47. E 39. B 32 . B 57.A 5. D 14. E 23. A 30.D 53. A 38.D 4. A 35. D 20. c 28. c 19. A A A 45. C 32.RASPUNSURI: COMPLEMENT UNIC COMPLEMENT GRUPAT 41.D 48. C 60. A 58. E 18. E 34. A 50. A 36. E 51. c 15. E 37. D 26.D 6.D 7. 44. D 52. C 2t. C 42. C 43. E 25. A 49. E 54. l. E 12. D 21. A 56. A 40. c 17.A 3. E 33. A 55. D ll. C 59. c 13.

Referitor la neuron nu este adevirat c[: A. C. E. Dr.Dupd forma lor. B. regle azd majoritatea fuircfiilor organismului.Sistemul neryos asiguri firncfiile de relafie ale organismului. ^Despre l.La nivelul encefalului pi miduvei spinlrii mai apare gi funcfia psihicd. compartiment motor.Despre stnrctua neuonului este adev[rat ctr: A. sisternul endocrin rcgleazdin principal funcfiile metabolice.Formi stelatit au neuronii din coarnele anterioare ale miduvei. in timp ce 2. nervii spinali cu fibre 4. S. Carmen St[nescu COMPLEMENT UNIC: sistemul neryos sunt adevirate urmitoarele. E.Neurilema celulei nervoase este groasl $ afe o stuctw[ stict proteic[. cu excepfia: Almpreund cu sistemul endocrin. bipolari. motorii gi psihice. D.Fiecare organ nervos are mai multe funcfii fimdamentale: senzitivi. D. D. 33 . compartiment mixt. acegtia pot fi tmp[rfifi h unipolari.Dupi forml pot fi: stelafi. B. CReglarea activitifii musculaturii scheletice este rcalizatLde sistemul endocrin. motorie.Existit o net[ separare a funcfiilor sistemului neryos ln func1ii senzitive. mixtii.SilSTEMUt NERVOS 2 Asist. E.Difere in funcfie de forma gi dimensinile lui.Fiecare centru neryos poate fi separat in mai multe compartimente fimcfionale: ompartiment senzitiv. D.Neuroplasma confine doar organite specifice: neurofibrile gi corpusculi Nissl.Inhe sistemul neryos gi sistemul endocrin exist[ o strAnsd interdependenfl.Organitele specifice de trp corpusculii Nissl se gisesc ln corpul neuronal gi la baza dendritelor. B. Despre compartimentele fuircfionale ale SNc este adevtrrat ctr: ASistemul neryos este alcituit din SNC reprezentat de encefal gi miduva spin[rii gi respectiv sistem nervos periferic reprezentat de nervi cranieni gi nervi spinali.Este format din pericarion gi una sau mai multe prelungiri numite dendrite. Univ. piramidali. ce reprezintil fisrcfii fimdamentale. multipolari.Este unitatea morfo-funcfional[ a sistemului neryos.Corpul neuronului este format din neurilemtr ( membrana plasmaticl) gi neuroplasm[ (citoplasma nuc lear[). sferici. fusiformi. C. C. ESistemul neryos regleazil activitatea musculaturii gi a glandelor secretorii. B. ovalari.

g.Sinapsele neuro-neuronale pot fi: axo-somatice. I l. nu pennite conducerea potenfialului de acfiune. B.Despre newoglie este fals c6: A. C.Num6nrl lor deplgegte de l0 ori numdnrl neuronilor la mamiferele superioare.Potenfialul de acfiune apare la nivelul nodtrilor Ranvier qi . B. D.Viteza de conducere este egal6 cu a axonilor mielinizafi.Teaca Schwarur se disprnre in jtrul tecii de mielini pentru a. D. B.xonii neuonilor din SNC.Au rol de suport.Sunt celulele care se divid intens.6. '34 .Celula nervoasi are proprietdlile de excitabilitate si conductibilitate. D.La nivelul sinapselor hansmiterea se face intr-un singrr sens.Dupi mecanism. B.Aparifia rHrui potenfial de acfiune inh-o zond a membranei neuronale.Conductibilitatea este proprietatea de-a genera un potenfial de acfiune care se propaga $i este condus.Despre sinapsi sunt adevtrrate..Aparifia unui potenfial de acfiune intr-un anumit punct al membranei alonale este consecinfa depolarizfurtiproduse de un potenfial de acfiune anterior.Proprietitlile electrice ale membranei nu permit depolarizilrearegiunilor adiacente.Viteza de 1000m/s explici aparifia mai rapidi a unor reflexe. de protecfie.Acest tip de conducere permite viteze de 1000m/s . scurtii gi mai groas6.O sinapsl este formattr din membrantr presinapticI" fanta sinapticd gi membrani postsinapticI. D. E.ali: A.Sinapsa este o conexiune funcfional[ intre un neuron gi o altit celul[ (nervoasi sau efectoare) E.Potenfialul de acfiune poate sI apari doar in anumite zone ale membranei. fiofic. C. E. E.sare" unul sau mai multe 1 se noduri. in sinteza de ADN.Tipul de conducere de la un nod la altul este numit conducere "saltatorie".Conducerea la nivelul axonilor amielinici: A.Referitor la al(on este adevdrat c6: A. sinapsele pot fi chimice.Excitabilitatea este proprietatsade-a genera un potenfial de acfiune.Este o prelungire unic[. E. C. axo-dendritice. regenereazil de-a lungul axonului. ARN 9i ATP. D.Nu confin neuofibrile gi nici corpusculii Nissl' 8.Referitor la fiziologia neuronului este fals c6: A.Este format din anoplasmd gi aroleml cu rol in propagarea impulsului neryos. electrice sau fizico-chimice. cu excepfia: A. O. T.Conducerea la nivelul axonilor mieliniz. D. B. C. C.Potentialul de acfiune poate fi condus in orice direcfie.Mielina izoldnd termic.Orice potenfial de acfiune nou este un eveniment complet nou care se repetil. E.Teaca Henle este o teacl conjunctivl ce confer[ rezistenfi axonilor neuronilor din SNC.Forma gi dimensiunile lor pot fi diferite C. B.Teaca de mielini din structura sa este produsi de celulele Schwarur pentru tofi neuronii din sistemul neryos. axo-a(onice sau dendrodendritice. determini aparilia unui nou potenfial de acfiune in zona vecintr.

l6.Intre arat[roid[ 9i pia mater se gtrsege un spafiu virtual. D. fotoreceptori gi proprioceptori.Despre sinapsele electrice este adevtrrat c6: l3-Referitor la sinapsele chimice.La nivelul lor are loc fransformarea energiei stimulului in impuls nervos. C-Sunt alcdtuite din doui celule alipite in zonele lor de rezistenfi electric6 minim[. indiferent de intensitatea stimulului.in dreptul regiunilor cervicaltr gi salrU[ mlduva prezintit dou[ regiuni voluminoase. centru neryos.sunt doui membrane de protecfie care invelesc m6duva. c-Fanta sinaptici prezintil receptori pentru mediatorul chimic. l5. C.De o parte gi de alta aconului medular. D. B. 35 .$ub vertebra LL.Mdduva spintrrii: A. B-REspunsul reflex este intotdeauna de tip excitator. nu este adevirat cr : ASunt alcituite din terminafie presinaptici.Arat[roida are o stnrcturl conjunctivl rezistenttr gi produce LCR. fantit sinapticd" celuli postsinaptici. C. nervii lombari formeaztr "coada de cal". c. unidirecfional[. D. E. E'tn funqie de tipul de energie pe care o prilu" reazA. E"Prin zonele de rezistenftr elecfricd minim[ nu pot neceirici ioni. se pare. dinipre tenlinafia presinaptica spre cea postsinaptictr. spafiul subaratrnoidian.Membrana externtr" dura mater.Pia mater este o membranl conjunctivo-vascular[ ce aderl la mtrduvtr" p6trunzdnd in tanfuri gi fisui. efector.Se gtrsepte in canalul vertebral.Rispund la stimuli prin variafii de potenfial. P-!*t sinapse intilnite in sistemul nervos vegetativ. este alipittr de perefii canalului vertebral.In funclie de provenienfa stimulului sunt: exteroceptori gi interoceptori (adic6 proprioceptori). B.Reflexul: A-Este unul din mecanismele fundamentale de funcfionare ale sistemului nervos.lrfq "tigt"l receptorilor sunt celule nervoase sau newoglii.aSunt alcItuite din dou6 celule de dimensiuni diferite. l4.Despre receptori este adevtrrat c[: A. lT. pe care il ocup[ in intregime.Actul reflex este alcdtuit din: receptor. q.Conducerea tr fi. numite intumescenfe. l2.Meningele spinale: A. E. E Tgr{nafia presinaptictr confine vezicule cu mediator chimic. placa motorie.sunt: chemoreceptori.Este reactia de rispuns a centrilor nervogi la stimularea unei zonereceptoare.Limita superioari a miduvei corespunde emergenfei primutui nery spinal Cl. D. c-Bazaanatomicd aarcului reflex este actul reflex. PSi*psele electrice sunt int6lnite in sistemul nervos vegetativ.mdduva se prelungepte cu filum ierminale. E. miocard. l. acetilcolin4 fiind cel mai rlspendit mediator. nici molecule. B'Conducereaeste unidirecfionald.

Receptorii sunt fusuile neuromusculareo corpusculii Meissner 9i Golgi.Utilize azl calea cordoanelor laterale. E.Este condusI impreur[ cu sensibilitatea kinestezicl.Proiecfia se afl[ pe scoarfa cerebrali in lobul parietal. C.Se mai numeqte gi sensibilitate epicritici.Protoneuronul se afltr in ganglionul spinal.Doar tactul spinocerebelos dorsal ajgnge in cerebel. descendente gi de asociafie.Aparfine sensibilit{ii exteroceptive . mugchi.Axonii celui de al III-lea neuron proiecteazLlnaria somestezici II.Deutoneuronul se afl6 in cornul anterior al miduvei. E. Merkel. E.Axonul deutonewonului trece in cordonul anterior opus.Receptorii sunt aceeagi ca pentnr sensibilitatea tactiH fin6. B. E.Despre sensibili tateakinestezici este adevlrat: A.Substanfa cenugie de la periferie este formatii din corpii neuronali. D. D. D.Despre mlduva spinirii este adevlrat c6: A. Sensibilitatea protopatic[ : A. C. E.Receptorii sunt conectafi cu dendritele protonetronului. 36 . B.Deutoneuronul se afl6 in nucleii gracilis gi cuneat din bulb.Axonul celui de-al doilea neuron fonneaz[ fiacturile spinocerebelos dorsal 9i spinocerebelos vental.Sensibilitatea proprioceptivl de conftol a migcdrii: A.Receptorii se gdsesc in piele. B. Golgi. VI'V[.Deutoneuronul se afl[ in bulb.Se proiecte azdpe scoarfi in aria somestezicl I din lobul temporal. 2l.Este formatl din subStanli cenugie la periferie qi substanf[ alb[ in centru. 23. B.Referitor la sensibilitatea tactili find este fals: A. C.substanfa cenuqie prezintd in centrul ei comisura cenugie ce confine LCR. B. alcltuind fascicolul spinotalamic anterior.Substanfa cenugie are forma literei "H" $i este subdivizathin coame anterioare gi posterioare 20.Receptorii surt corpusculii Meissner. B.Este transmisi prin fasciculele gracilis gi cuneat. C. ) 24.Este condusl prin fiactrnile Goll 9i Flechsig. C. Ruffini. C. 22. E. capsule. D. D.Referitor la sensibilitatea termici 9i dureroasi: A.Al III-lea neuron se afl[ in talamus sau metatalamus.l8. D.Deutonetronul se afl[ in neuronii senzitivi gi viscerosenzitivi din cornul posterior.Acestea se gdsesc in funiculul anterior al mdduvei.Protoneuronul se afl6 in ganglionul spinal sau cranioo V.Substanfa albi este dispusl sub formi de cordoane in care se gdsesc fascicule ascendente.

striorubrice gi 30. in regiunea toracal 6lzperechi. B.la stimuli mecanici. 29. C'In condilii normale.Calea A'Fascicolul corticospinal lateral are in componenfa sa aproximativ 75%din fibrele sistemului piramidal. in I nerechi."itta 7 perechi.conecteazi miduva gi encefalul cu receptorii gi efectorii. in regiunea sacrall 5-perechi gi o pe-reche tn regiunea coccigianl.Toate ctrile extrapiramidale ajung in nucleii bazali. . C'Sistemul piramidal este alcituit din doi netroni: unul cortical de comanda gi unul periferic de execufie. C'in regiunea cervicaltr . E.Se mai numegte gi viscerocrptrua. termici. c'Fibrele fascicolului piramidal sfi[bat talamusuf toate cele fiei etaje ale tsnchiului cerebrat. ' sistemului piramidal : 1'5i are originea in tortexul cerebral. s: B'Receptorii se gisesc in perefii vaselor pi ai organelor sub form6 de terminafii libere sau sorpusculi lamelafi.Zonade proiecfie corticali este difuzi. 26. C.i$i are originru do* in etaje subcorticale. B'Controleazamotilitatea involuntari automatJl pe cea volurtar6 semiautomat6. li c.Despre sistemul piramidal este fals: 27 . A.$unt in numtrr de 3l de perechi. E'Fibrele care se incrucigeaztr la nivllul bulbului formeaz[ decusafia piramidal6 gi nec in cordonul lateral al m6duvei. !'-{euronul periferic poate fi situat in cornul posterior al mlduvei spin6rii. regiunea lombari D'Au in alcltuirea lor douil rddncini : vinnalil serzitiu[ dorsali motorie. deutoneuronul in miduv6. viscerele reacfio neaz6.Toate fibrele fascicolului piramidal sunt mielinizate. B'Controleazf motilitatea voluntar[ prin fascicolele piramidal direct gi incrucigat. chimici trimiffuid influxuri neryoase interoceptive de tip conptient. 28.Despre sensi bi li tatea interoceptivd este fal A. 25 . .Caleapiramidal6: 1'5i are originea in cortexul cerebral gi in etaje subcorticale adiacente.Fascicolul piramidal are originea do* in aria motorie principala. E'Neuronul de execufie se afl6 in mlduvd sau in nucleii motori ai nervilor cranieni.Fascicolul piramidal confine 100000 de fibre. iar al III-lea neuron ln talamus.irru 700000 sunt amielinice.Nervii spinali: A.in:* de 25%din fibre se incrucigeaztr la nivelul bulbului. controldnd motilitatea voluntarll gi involuntar6. Sistemul exhapiramidal : shioreticulate. D'Sistemul exhapiramidal este reprezentat de fascicolele strionigrice. $ P. E. B'Din fascicolul piramidal se desprind fibre corticonucleare ce ajung la nucleii motori ai nervilor cranieni. D'Protoneuronul se gasegteln ganglionul spinal. E'Toate fascicolele extrapiramidale ajung in final la newonii motori din cornul anterior al mtrduvei. B'Dinhe cele 1000000 de fibre ale fascicolului piramiaat.i E-Rftllcina venhalil are pe traiectul ei un ganglion rpind: 37 . ---l D.

34. dorsal6. D.33. formdndu-se prirnrnirea ridlcinilor anterioari gi posterioari ale nervtrlui spinal. C.Hipoglosul. Ramura comuricantii cenuqie.Traseul fibrelor viscerosenzitive de la interoceptori la m[duva spinirii nu include: A.Care din sensibilit{ile enumerate nu se proiecteaz[ cortical: A.Proprioceptiv6 de control a migc[rii. C. confine fibra vegetativi simpatic[ postganglionari ce intr[ in nervtrl spinal. ceacomunicantii cenugie. E. B.Protopaticl.Olfactivd.Este mixt. 37.Care din nervii cranieni prezintil cdte un nucleu in toate etajele tn[rchiului cerebral: A. meningeal[ Pi comunicantli albe.Pdrisegte canalul vertebral prin gaura interveretebrali.Auditiv[.Vagul. D.Kinestezic6.Trigemenul.Le include pe toate.Kinestezicd. B. 35.A cincea ramurd. Rldicina posterioar[. D.Termic[.Dup6 iegirea din canalul vertebtul rc imparte in ramurile ventrali. B. E.VizuaH. 36.Care din c[ile enumerate nu are stafie de releu in diencefal: A. E. C.Interoceptivi. D. C. D.Confine in alcltuirea sa fibte somatomotorii.Glosofaringianul. C.Facialul.Despre tnmchiul nervului spinal este fals: A. E. B. Ramtra comruricantii alb6.Tactil6 fine. E.Trunchiul nervului spinal. somatosenzitive gi visceromotorii. 38 . B.

B. 4.Intercalari.Hipoglogi.Pelvici. 4'Se imparte in inhibifie extern[ (de stlngere) gi inhibdie inierne (de protecfie). 2.Facial.Cardiaci.Fascicolul spinotalamic lateral.se inchid in centrii corticali. Sunt aqezafi la bazaemisferelor cerebrale.Trigemen.care dinfre nervii enumerati sunt vegetativi: l. 4. E.se caracterizeazilprin sinapse inhibitorii pe organul efector. B. E. l. B. C.Apargin sistemului nervos piramidal. Se formeaz[ pe bazacelor necondilionate.prin pedunculii cerebrali: A. 2. 40'Musculattra mimicii este inervat6 de fibrele motorii ale nennrlui cranian: A. alegefi rdspunsul incorect: A.Reprezintit o stare de activitate a centrilor nervogi.Au caracter Inhibilia are urm[toarele caracteristici : l. 44. C.organul efector igi diminue az| sauigi incete aza activitatea. 3.Vag.Se menfin toatii viafa. E. Se afli deasupra gi lateral de talamus. C.Senzitivi. 3. .Mixti. cu excepfia: l. dar mai ales subcorticali.Referitor la corpii striafi.Accesor COMPLEMENT GRUPAT: 4l 'in sistemul neryos intdlnim frecvent urm[toarele tipuri de neuroni. D. 2.Fascicolul spinotalamic anterior.Nici una.Glosofaringian. 2. 3.Motori. 39.Splahnici.38'Care din ctrile medulare ascendente nu tranz iteaze. D. 4. 42.Referitor la reflexele condilionate indicafi ce este fals: de specie. 3. 43 .Sunt conectafi cu nucleul rogu gi substanfa neagr6.Sunt doutr mase de substanfi ienqie-. D.Fascicolul spinobulbar.Fascicolul spinocerebelos direct.

Confine neuroni visceromotori.Fascicolul spinotalamic anterior.Fascicolele spinocerebeloase Flechsig gi Gowers. 3.Gastric.Fascicolul spinobulbar Goll.Se supun legii 2. 47 .Este sfi[bltut[ de canalul ependimar.De intdrziere. 2. intermediari: reprezentatil de bara ftansversal[ a o. 5 iradierii. 4. 50. 3. 4. 3.Din categoria lor fac parte reflexele de aplrare.Mdduv[.Nucleul gracilis.tnthun num[r variabil de neuroni intercalari. 2.Care din plexurile vegetative enumerate nu se afli in cavitatea abdominal[: l. 4.Care dinhe tipurile de inhibilie enirmerate favorizeazdprocesul de invlfare: 1.in SNC. substanfa cenugie se afl6 la exterior in : l.Anasomeste zicd I poate aprecia atigerea finI de pe tegumentul gambei datoritil impulsurilor conduse de: I .45. nu reprezintf originea unui fascicol extrapiramidal: l. 4. 4. 3.Nucleii olivari. 3. Substanfa cenugie 40 .Fascicolul spinotalamic lateral.Nucleul cuneat.Hepatic.Din categoria lor fac parte reflexele miotatice. 2. 3.Cerebel. 46. 52.Mezencefal.$anfuri 9i giri. 2. 2. 3.Care din nucleii enumerafi.De stingere. 4. 3.H-ului" medular. 4. 49.Pelvic. 2.Prcz.De diferenfiere.Nucleii vestibulari.Num6nrl mai mare de strattri celulare.Meningele spinale.Extern6. 4.Ventriculii cerebrali.Este 2. din trunchiul cerebral.Confine neuroni visceroseruitivi.Suprafa[a neocortexului este mirittr de I . l.Reflexele medulare somatice polisinaptice : l. 48.Bulb. . : l.Celiac.

4.De micfiune. 2. 58.Fiecare confine fibre aferente gi eferente. 5.Trigemeni 2.Pupiloconstrictor. 5 S6. 4l .Nervii pelvici.Nervii cranieni care confin fibre visceroseruitive sunt: l. 2. 53.Pupilodilatator.De defecafie. 60.Parasimpaticul sacrat are in componenfa sa: l.Mugchii erectori ai firului de pir.Substanfa neagrd.Hipotalamusul.Sunt in numlr de trei perechi.organele sare nu au inervafie parasimpatici sunt: l. 2. 4. 4. 2. Glandele medulosupraxenale.Abducen$i. 3.Formafiunile nelvoase implicate in comportamentul alimentar sunt: l.Glandele 3 .Nervii cranieni care conduc sensibilitifi speciale ( senzoriale) sgnt: l.Nucleul rofu. Sl. 4. 2.Vestibulo-cohlear.l.Vagi. 3.Leagd tnnchiul cerebral cu cerebelul. 54. 4.Ganglioni vegetativi PS.Care dinfre reflexele enumerate nu se inchid in centii medulari lombari: 3.Optic.Talamusul. 3.Pedunculii cerebelopi : l. 4.Glandele salivare. 2.Neocortexul.Fibre postganglionare scwte pi amielinice. 59. 3Oculomotori.Trigemen.Olfactiv.Corpul striat este conectat cu: l. sudoripare. 3.Sistemul limbic.Cortexul cerebral. 4.Nucleiivestibulari.Nucleul PS sacrat ( S2-S4). 2. 4. 3.Sunt componente ale trwrchiului cerebral.

C(pe. 22.D(pg . l3.D(pe.A0g. e. 3a. 30. 58.26).35).21).C(pe.C(pg.8(pg.1e).23).B(pe. 33.D(pg.Zt).31). 39.C@e. 16.r4). 27.B(pg.D(pg.23.A(pg.23).23).32).13).1e). a8. a7.23). 2l. 6.C(pe. 50.22.D(pg. as.D(pg. 3.l5).C(pg.l5). 13).24. 2. 56.1e).C$ry. 38. 8.C(pg. I 3l. 43.l8).A(pg.15).36.A(pg. a6.8(pg.21.EGry. 36.A(pg.D(pg.3l).l5).25).B(pg. 7.l3). 42 .B(pg. 20.la). 60.8(pg.EOg.l6).34). 3s.2t). l2.l9).E(pe.30.Al). 32.C(pe. frg.C0g.E(pg.33.l5. le.D(pg.D@s.21\. 1a. fig.D(pg. s3.€@*31). I l.D(pe.B(pg.31). a0.20.23).19. 2e.2l'l.Zl).A(pg . 37.2t). 28.1e). l7.D(pg.16).8(pgl8. 5l. a|.2e). a9. 55. 26.l3).E(pg.35).21). 57.28.32).D(pg.C(pg.l4.8(pg.27). 23.D(pg. lO.23).BGe. 2s.l s). l5.E(pg. l8.A(pe.D(pe.D(pg.nAsptntsuRl: .B(pe. a.22).23).2e). 4a.23).D(p9.D$tg.l7.D(pg.28).l7).E(pe.l6). se.36\.A(pg.2t).C(pg.22). 2a.23).27). s2. 5. sa.E(pe.29). a2.

Creasta ampulara Receptorii maculari detecteaza: A. Corp geniculat medial D. .ANALIZATORII 1 Asist. 4. Discurile Merkel 6. Deutoneuronul clii olfactive se gaseste in: A. Organul Corti C. Acustica C. Corpusculii Krause E. Talamus. Hipocamp C. Yitezade deplasare a corpului D. B. Acceleratii orizontale cei de la nivelul saculei B. Univ. Acceleratii verticale cei de la nivelul utriculei C. Canalele semicirculare membranoase B. celulelor receptoare ce confin iodopsina este: 9-10 milioane 125-l30milioane E. Nucleul solitar 5. A. Columela E. Corpii geniculali mediali sunt releu pe calea: A. Olfactiva B. 8-9 milioane. 120-125 milioane. Corpusculii Meissner B. Receptorii penfiu rece sunt: A. Yiz. Gustativa E. Membrana otolitica se gaseste in: A. Laua Stroicd COMPLEMENT SIMPLU: l. Corpusculii Pacini C. Bulbul olfactiv E.nla D. Nici un raspuns nu este corect 3. Utricula si sacula D. 6-7 milioane D. Acceleratii circulare ale capului E. Dr. Corpusculti Ruffini D. B. Proprioceptiva constienta 2. Numrnrl C.

Nici un raspuns nu este corect 4 . Discurile Merkel E. Al teilea neuron al caii olfactive este situat in: A. Corpul amigdalian E. Rampa vestibulara B. Dermul contine urmatoarele cu exceptia: A. Terminatiile neryoase libere din capsula articulara transmit: A. Periost C. Epiderm E. dermul papilar C. Bulbul olfactiv B. Sensibilitatea proprioceptiva de confrol al miscarii 12. Urechea medie este formatd dintr-o cavitate pneumatica sdpatii in osul: A. Corpusculii Meissner C. Simtul pozitiei B. Sensibilitatea termica E. Articulatii D. Surt proprioceptori: A. Receptorii analizatorului kinestezic sunt situati in urnatoarele sfucturi. Girul hipocampic D.7. cu exceptia: A. Simtul miscarii in spatiu C. Columela . Urechea medie 13. Vase limfatice E. Etmoid - 8. Fibrele anulospirale B. Tendoane I l. Corpusculi Ruffini D. Rampa timpanica D. E. Canalele glandelor endocrine din piele 10. Occipital E. Mucoasa nazala C. Canalul cohlear C. Corpusculii Krause D. Sensibilitateadureroasa articulara D. Fibre de colagen B. Corpusculii neurotendinosi Golgi 9. Muschi B. Temporal D. Sfenoid C. Endolimfa este situata in: A. Un strat superficial. Parietal B.

50 . Corpusculilor Meissner B. Tunica vasculara a globului ocular D. Corpul geniculat lateral C. Sftaturile retinei 4s . Gustul amar B.14. Coroida face parte din: A. Retina E. Termice si dtreroase B. Sa fie volatila B. Sa atinga celulele olfactive D. Mediile refringente E. 45 c. Proprioceptive de conhol al miscarii D. o din urmatoarele 16. Corpusculilor Vater pacini E. corpusculii Golgi A. Corpul geniculat medial D. 10.de aproximativ: ai uneia dinfie urmatoarele B. Gustul 15' Pentru substanta nu trebuie sa aiba una caracteristici: A. sa fie solubila ca sa poata traversa stratul de mucus C. Sa ajunga in nari se gaseste in: a putea fi mirosita. Corpusculilor Ruffini D. Tunica externa a globului ocular B. Gustul iute D. 100 D. 20. Proprioceptive kinestezice 19. Numanrl de mirosuri primare este. 500 A. Talamus B. Tactile fine C. Al feilea neuron al caii optice A.000 E. Sa fie sapida E. Tunica medie a retinei C. Lobul occipital 17. Discurilor Merkel Ma--oni sunt o varietate a : C. Dintre senzatiile gustative primare nu face parte: A. Corpusculilor Krause 18' Corpusculii neurotendinosi Golgi sunt receptori sensibilitati: A. Interoceptive E. Gustul dulce E. Gustul acru sarat C.

Dendritele celulelor multipolare 23. Calea acustica E.21. Carc dinhe urmatoarele cai are legatura cu talamusul: A. Fusul neuromuscular este inervat de urmatoarele tipuri de fibre. Diferentierea culorii obiectului D. Girului temporal superior B. Aria gustativa este situatalanivelul: A. 130 dB E. D. Fibre motorii provenind de la neuronii alfa medulari C. 500 dB D. Declansarea secretiilor digestive : 22. Calea gustativa D. Partii superioare a girului postcentral C. Care dinhe urmatoarele afirmatii nu este o functie aanalizatorului vizual A. Partii inferioare a girului precentral D. 5000 dB 26. Fibre motorii provenind de la neuronii gamma medulari E. 20 dB c. Dendritele neuronilor din ganglionul trigeminal E. Mentinerea tonusului cortical E. . Axoni ai celulelor bipolare retiniene B. Dentritele neuronilor din ganglionul de pe haiectul nervului IX C. Axonii netuonilor din corpul geniculat lateral E.. in componenfa tractului optic de o parte intra: A. Axonii celulelor cu contri sau cu bastonase C. Amplitudinea maxima a sunetelor percepute de urechea umana este de: A. Partii inferioare a girului postcentral 25. Dentritele neuronilor din ganglionul de pe traiectul nervului X D.Lapolul apical al celulelor receptoare gustative vin urmatoarele fibre: A. Axoni ai celulelor multipolare retiniene din campurile nazale de partea opusa. Mentinerea echilibrului C. Fibre senzitive . Fibre senzitive anulospirale B. OdB B. Calea olfactiva B. Lobului occipital E. cu exceptia: A. Toate rasptuisurile sunt false 27. Diferentierea formei obiectului B. Toate raspunsurile sunt adevarate 24. Dendritele neuronilor din ganglionul geniculat B.in floare" D. Calea optica C. Calea proprioceptiva de control al miscarii 46 .

E. Dendritele celulelor bipolare din mucoasa olfactiv B. E. Tesut conjunctiv lax B. Scade elasticitatea cristalinului 30. Despre vederea nocturna sunt adevarate urmatoarele cu exceptia: A. M. Dendritele celulelor minale D.eaza C. D. Corpusculi Vater Pacini E. E. D. Axonii celulelor mitale C. C. Chemoreceptori Mecanoreceptori Termoreceptori 31. Membrana reticulara gelatinoasa B. Hipodermul contine urmatoarele cu exceptia: A. Cristalinul se aplati?. Bulbii firelor de par C. B. candprivim obiecte situate la o distanta mai mica de 6 m: A. este asigurata de celulele cu bastonase B.ciliar se contracta si contracta fibrele ligamentului suspensor B. Shabat lama citruita a etmoidului: A. sensibilitatea unei celule cu bastonas la lumina este de l0 ori mai mare decat la intuneric in timpul adaptarii la intuneric vitamina A este transformata in retinen reducerea vederii nocfurne se numeste nictalopie in avitaminozaA este compromisa adaptarea la intuneric 29. Membrana otolitica E. Osmoreceptori B. Tensiunea in cristaloida creste D. Glomerulii glandelor sudoripare 33. Celulele receptoare ciliate ale crestelor ampulare sqnt acoperite de: A. Axonii celulelor bipolare din mucoasa olfactiva E. Cupola gelatinoasa 32. Baroceptori C. Puterea de convergenta a cristalinului creste la valoarea maxima E. Membrana vestibulara D. Receptorii gustativi sunt: A. D. C. care dintre urmatoarele'sftaturi apartin epidermului: A.28. Fibrele fractului olfactiv 34. Membrana tectoria C. Reticular Germinativ Papilar Toate apartin epidermului Nici unul nu apartine epidermului 47 . Discuri tactile Merkel D.

Tractului oPtic drePt D. Auditivi C. In jurul fisurii laterale Sylvius B.35. miscarii spatiale a acestuia si a gradului de contracti. u rnutrhiior sunt furnizate de urmatorii receptori cu exceptia: A. Calea auditiva C. In jurul santului corPului calos E. In jurul santului central D. Melcul membranos este separat de rampa vestibulara prin: A. vibratorie 2. Organul activ al acomodarii este reprezentat de: A. Axonii deutonetnonilor carei cai nu se incruciseaza. Termica si dureroasa 4. Membrana tectoria se glsesc in 40. Membrana reticularl D. Muschiul ciliar D. Nervului oPtic drePt B. Proprioceptiva de contol al miscarii 3. In jurul scianii calcarine C. Calea olfactiva 39. Atlit a neYui optic drept c6t gi a tractului optic stang COMPLEMENT GRUPAT: 41. Nici una nu se incruciseaza B. Tactila" de presiune. Kinestezici 36. Vizuali D. Calea gustativa B. Aria corticala vizuala primara este localizata: A. In jurul santului colateral 37. Lama sPirala D. A. Informatii asupra pozitiei corpului. Ligamentul suspensor C. ProPriocePtiva kinestezica 48 . Tractului oPtic stang E. Membrana Reissner E. Cristalinul E. Pielea deserveste urmatoarele tipwi de sensibilitate: 1. Nervtrlui oPtic stang C. Procesele ciliare B. Fibrele nennrlui optic ce provin din jumatatea nazall a retinei drepte structtra: A. Cristaloida 38. Cutanati E. Vestibulari B. Membrana bazilafi C. Toate se incruciseaza E.

La nivelul sau nu exista elemente fotoJensibile Reprezinta locul de inftare a nennrlui optic in gtoUut ocular l. 47.42. Face parte din urechea externa 2. Ganglionului trigeminal 3. Plurisftatificat 43' Aparatul dioptric al globului ocular poate considerat ca o singura lentila convergenta cu urmatoarele caracteristici : are aproximativ 40 de dioptrii cent'l optic este la 17 mm inapoia retinei este format din cristalin. Membrana reticulata a organului Corti: Este secrotata de celulele receptoare auditive 2. Umoarea apoasa 3. Protoneuronul caii gustatve se afla la nivelul: Ganglionului geniculat 2. Din tunica vasculara a globului ocular fac parte: Corneea 2.X 4. Prin lantul de oscioare l. Este situata deasupra membranei tectoria 4' Este fiaversata de cilii celulelor receptoare vestibulare l. Pseudostratificat 4.(cu o putere de refractie de 40 dioptrii) si cornee are aproxirnativ 60 de dioptrii- t. Prin vibratia perilimfei 3. . 3' 4. Ganglionului spinal l. 48. 2. Cilindric fi l. Epidermul este format din epiteliul de tip: 2. Reprezinta locur de infrare a artereroritouJui ocular 3. l. Transmiterea undelor sonore in t*echea medie se face: Prin vibratia endolimfei 2. Despre pavilionul urechii sunt adevarate urmatoarele: 1. 49. Retina 4. Capteaza sunetele Dirijeaza sunetele catre conductul auditiv extern la capatul canria unda sonora pune in miscare membrana fereshei ovare 4' 45. Este secretata de celulele de sustinere ale maculei 3. 4' 46. Ganglionului de pe traiectul n. Pavimentos simplu 3. Este o cavitate pneumatica 3. Prin vibratiile membranei bazilare 4. Corpul ciliar. Despre pataoarba nu sunt adevarate urmatoarele afirmatii: Este situata medial si inferior de pata galbena 2. 44.

2. Vine in conract cu dermul papilar l. Sunt axonii neuronilor y din cornul anterior medular 4. Fibrele anulosPirale: 1. 3. Celulele mitrale rePrezinta: l. Cristalin 55. Camera anterioara a globului ocular este cuprinsa intre: Cornee l. Canalul semicircular anterior Organul'Corti Canalul semicircular posterior Tunelul Corti 57. Deutonetrronul caii oPtice: Este reprezentat de neuronii multipolari Z. Contine corPusculii Ruffini 54.50. 4. Girului temPoral suPerior 3. Neuroni biPoPlari 2. Ariei somestezice secundare 4. Sunt singurele fibre care inerveaza senzitiv fibrele intrafusale 53. Inerveaza motor fibrele intraftrsale 2. Al treilea neuron al caii olfacitive 4. Hipodermul se caractenzeaz. 2. cu exceptia: Este alcatuit din tesut conjunctiv lax 2. Are axoni care formeaza nervul optic si radiatiile optice l. Calea olfactiva se proiecteanlanivelul: 2. Din partea inferioara a saculei porneste: 1. Contine bulbii firului de Par 4.aprin uqatg*ele. Neuroni multiPolari 3. Al doilea neuron al caii olfactive 52. Sunt anonii neuonilor din ganglionul spinal 3. Iris 4. 3. Este neuronul biPolar 56. Girului Postcenfial 50 . Girului hiPocamPic 1. Retina 3. Este situat in retina 4. 3.

60. Nu exista in pata oarba l. 4. Nucleii vestibulari sunt: 1. Lateral 3. Sunt adaptate penhr vederea diuma. Calea gustativa Calea olfactiva 2. Anterior 59. Sunt in numar de 6-7 milioane 3. Celulele cu conuri: Sunt mai numeroase decat cele cu bastonas 2. Care dinfre urmatoarele cai au al treilea neuron in talamus: Calea kinestezica Calea proprioceptiva de control al miscarii 3. l. la lumina slaba 4.58. 5l . Medial 4. Superior 2.

43) 47. B (pag.a5) 46. E (pag.39) s2.aa) 5s.al) t2.a2) 16.50) 39. B (Pag.42) 5l .a2) 34. C (49.E @a9.a3) 28.44) 22.D {Bag.50) 3.a9) 13.al) 19. E (pag. E (pae. E (pae. E (pag.45) 38. B (pag. C Gae.E (pag.40. C (pag. B (pag.51) 45.41) e.42. E (Pag.43) 60.a5) D (pag. B (pas.44.38.a5) 37.50) 49.D Qtag. E (pag.4l) 14. E (pag. C $ng.49) 36.47) 23.s0) 59. B @as.43.41 .a7) 52 . C (pag.a7) 29. D (pag.45) 50.a7) 56.49.49. B @as.39) s4. B (pag. D {sas. l.42. C (pag.B (pag. C (pa9. C @ae.38) 42. A (pag.D (pae.a1) 53. C (paga3) 31. 50) 40.45) zl.42.al) 24.38) 35.44.38.38) 33.a3) 2s.a3) 15.38) 43.42. C @as. C (pag. D (Pag.a5) 7. B (pag. D (pag. COMPLEMENT GRUPAT 41.43) 5.49.a7) t7 .5l) 26.51) 48. A(pag.38. D {eag.a3) 27.E (pag.8 (pag. B (pag.aT) s8. D (pag.D (pag. C (pae.a9) 57.39) 6.52) 4.8 (pag. E (pae'38) 10.RASPUNSURI: COMPLEMENT UNIC B Gae.39) 18.39. B (pag. C (pag. C (pag'49) 8.50) 2. D (pag.8 (pag.50) 32.a6) 30.D (pae.D (pag. C @ae.D (pae.a?) 20.al) 11.49.a5) 44.

cu excepfia: *J Ptgl prezlntf un shat profund. la creier. recepf ioneaz1atingerea. cu excepfia: conducere. 3. D) corpusculii Rutrini sunt considerafi gi receptori pentru rao. hr[nit prin difuziune din lichidul intracelular.ANALIZATORII2 Asist. C) in derm se gdsesc corpus*fii Meissner. 2. Univ.de energie sub formi de stimuli. C) Corpusculii Ruffini sunt localizafi mai profirnd in derm gi recepf ioneaznpresiunea. Doru Selagea COMPLEMENT TJNIC: l A) B) C) ' Despre analizatori nu sunt adevfuate urm[toarele afirmafii.cTe E) Segmentul periferic percepe o form6. sensibilitatea se afl[ corpusiculii Pacini care se adapteazl pufin sau deloc ai rccepfioneazl vibrafiile. E) alcftuit dinfi-un strat germinativ pi unul cornos. 4.afirmafii despre derm sunt false. Krause Ruffini gi Merkel pentnr tacti16. Corpusculii pentnr sensibilitatea tactiH sunt urmdtoriio cu excepfia: C) Merkel.alspus spre hipoderm. Dr. ttin c.dermul germinatin. l 53 . E) Golgi-Mazzoni. Epidermul este: c) A) un epiteliu unistratificat necheratinizat. B) Vater-Pacini. _. E) Receptorii cu localizare in partea superioari a dermului. in mod specific ai difuz. A) Maissner. D) Ruffini. B) format din sfiat papilar gi strat dermic. prin impulsul nervos este fransmis la scoarfa cerebrald. Segmentul intermediar este format gi din ciii ascendente indirecte. D) Segmentul intermediar este format din cfli nr*o*. urmittoarele. ts) ln shatul reticular se afld papilele dermice. D) un epiteliu unistratificat cheratinizat. stimulii sunt transformafi in senzafii specifice. ascendente directe gi indirecte. Segmentul periferic are funcfia de a hansmite impulsul nervos. D) in profimzimea dermului urmtrtoarele afirmafii sunt adevilrate. cu excepfia: A) Corpusculii Vater-Pacini sunt localizafii in hiiodennul pulpei degetelor. !) 5. E) corpusculii Krause sunt considerafi ii receptori pentu rece. Cornusculii Vater-Pacini se adapteazirapid qi receplioneaz6 viUriliite. prin intermediul cdilor de La nivelul segmentului intermediar.are impulsurile sunt conduse lent gi proiectate cortical.

B) Corpnculii netuotendinogi Golgi sunt situafi la joncfiunea articulafie-ligament. cu diametrul mic. B) articulafii. cu excepfia: D) ligamente.r"parii kinestezici putem spune urmtrtoarele: A) Corpusculii Vater-Pacini sunt identici cu cei din piele. C) Receptorii tactili. E) este de aproximativ 50 mm. prin stimularea a dou[ 9. . C) este aria tegumentar[ a clrei stimulare determinfl modificdri in rata de desclrcare a neuronilor respectivi.. D) Reprezintd segmentul periferic. E) nici o variantll de mai sus. B) pe toatl suprafala toracelui posterior este de 50 mm. stimulafi excesiv pot fi receptori pentru durere. E) mugchi. I A) dermul profund. E) Sunt terminatii nervoase libere. Afirmalia falsd in legdtura cu receptorii drnerogi este urmitoarea: A) In principal sunt terminafii nervoase libere. C) tendoane. ' Corpusculii A) sunt pufin mai mari decdt corpusculii Vater-Pacini. 6.r r. l. D) se caracterizeazAprin pragul de percepere distinctll a doui puncte diferite. tn legrtwi. B) Receptorii pentu cald ii deplqesc numeric pe cei pentu rece. provenite din dendrita protoneuronului situat in ganglionul spinal. Golgi-Ma-zoni: purcte apropiate. D) are o suprafali invers proportional[ cu densitatea receptorilor din regitrnea respectivi. C) sunt o varietate a corpusculilor Vater-Pacini. C) Sunt terminafii nervoase libere. Receptorii analizatorului kinestezic sunt situali ln urmittoarele structuri. Referitor la acuitatea tactilfl este adevfuat c[: A) labazalimbii are o valoare de?rnm. Cdmpul receptor: 10. C) este de aproximativ 2 mm. E) Terminafiile neryoase sunt nemielinizate. D) Sunt stimulafi de trei categorii de factori-mecanici. A) este pragul de percepere distincti a doul puncte.falsd referitoare la receptorii termici este urm[toarea: nervoase libere. D) sunt situali in dermul reticular E) sunt situafi profund spre hipoderm. subiectul percepe atingerea fieciruia dinffe ele. B) este distanta minim[ la care. Afirmalia A) Sunt terminafii 7. provenite din dendrita protoneuonului ganglionul spinal. 12. B) formeazl papilele dermice in sfratul papilar al dermului. C) Corpusculii 54 neurotendino gi Golgi asigui sensibilitatea dureroasi. situat in 8. B) Receptorii penfiu durere se adapteazi repede. termici gi chimici.

13. ceea ce duce iu ronnugia cu excepfia: fibrelor intrafusale.. D) La fibrele intrafirsale cu tut ttutlear gi cu lanf nuclear ajung fibrele anulospirale gi a celor . Despre fusurile ne. c) Al doilea neuron este localizatingirul hipocampic. E) Porfiunea centraltr confine nuclei gi este contractild. c) Motoneuronii alfa inerve az6 fibrel. D) celulelor bipolare. B) Continu[ dendrita neuronului bipolar. E) nici o varianti de mai sus. fibrele musculare striate. 17. C) ganglionii de pe traiectul nervilor olfactivi. Dinhe urmtrtoarele afirmafii. Referitor la butonul olfactiv sunt false urmdtoarele. ? 9:t"tele brpolare au o dendriti. !) Receptorii analizatorului olfactiv ocupe partea posteroinferioar[ a foselor nazale. afirmafii sunt false. ' 18. E) Nici o variantil de mai sus. B) Bulbul olfactiv face sinapsi cu celulele miuale. D) Relaxarea musculari este prevenitil prin intinderea fibrelor exfiafusale care declangeaz6 contracfia reflexE.d. D) Se mai numegte pi bulb olfactiv. E) Fibrele inhafusale cu sac nuclear sunt inervate motor de fibrele senzitive anulospirale. una este adevfuati: Celulele bipolare au o dendritit ramifi ca. C) Sfrtrbate lama ciuruitji a etmoidului.romusculare este adevIrat ci: A) sunt formate din I -3 fibre musculare intrafirsale.rsale face t5. !) 14' in legiturd cu fusurile neuomusculare. B) o substanf[ trebuie str fie volatild penfu a traversa sfiatul de mucus al cavitnfii nazale.care se termin6 cu vezicule numite butoni olfactivi. D) omul distinge pfue la zecemii de miiostri diferite.me $i mdre. A) Impulsul nervos se fiansmite neuronului alfa. cu excepfia: cu microvili.D) Terminafiile nervoase libere se ramifictr.pe partea profupdd a articulafiei. E) corpusculii neurotendinogi Golgi sunt aiseminai pti"tr. ca intinderea fibrelor intrafusale s6 determine gi intinderea primelor. A) Este prevfuut A) celulelor mitrale.c. c) Axonii neuonilor alfa uj*g la periferia fibrelor. E) o substanftr trebuie si fie sapid[ gi si ajungd in nrri pentnr putea a fi mirosit6.e extrafrrsale. A) 16.in floare". axonii celulilor bipolare fac sinapsil cu netnonii multipolari. cu excepfia: A) La nivelul butonului olfactiv.. Urmitoarele 55 . E) Nici o varianttr de mai sus. urmitoarele afirmafii sunt false. Primul neuron al c6ii olfactive se afli la nivelul: B) butonului olfactiv. Sunt confinute intr-o capsul[ elasticI. B) Dispunerea in paralel a fibrelor extrafi.

Pe vffirl limbii. C) Substanfele chimice se leag[ de moleculele proteice receptoare. Urmitoarele ctri de conducere au al treilea neuron in talamus: A) Calea sensibilitiilii proprioceptive de confrol al migclrii. ' D) Tractul olfactiv stribate lama ciuruiti a etmoidului. Pentnr a se depolarrz+membrana microvililor deschid canale ionice. Z1. s[rafgi acru. care permit ptrtrunderea ionilor de sodiu. C) Reprezinthal III-lea neuron al clii olfactive. 22. E) Nici o variant[ de mai sus. olfactiv. B) Al doilea neuron strlbate lama ciuruitii a etmoidului. B) Se termini cu o veziculi prevdzuti cu cili. Despre mugurii gustativi.inleg6ttrd cu zonele de percepfie a gustului. B) Foliate. E) Caleavizuald. 20. C) Calea analizatodui gustativ. cu excepfia: A) Celulele receptoare ale mugurilor gustativi se depolarir. acru gi dulce. C) Fac sinapsl cu al III-lea neuron in talamus. D) Moleculele proteice receptoare p6trund in membrana microvililor. urm[toarele afirmafii sunt corecte. C) Are al treilea neuron in talamus. . 24. B) Calea sensibilitefi olfactive. B) La ridlcina limbii. amar.eazLla contactul cu substanfele B) volatile.19. D) E) 56 Toate variantele de mai sus. 2l . Celulele mitale: A) Intri in alcituirea valvei mitrale. B) Fac sinaps6 cu neuronii multipolari. D) Fac sinapsl cu celulele minale. D) Fac sinapsl cu anonii celulelor bipolare de la nivelul butonului E) Nici o variantll de mai sus. acru gi amar. Axonii celulelor bipolare: A) Se inminuncllazLpenttu a forma tractul olfactiv. avem: A) La vdrftrl limbii. D) Fungiforme. E) Gustul pentnr s[rat se poate percepe pe vdrfrrl limbii. Calea sensibilit4ii olfactive: A) Primul netron se afld in celulele mitrale. 23. E) Fac sinapsd cu al IIJea neuron la nivelul bulbului olfactiv. D) Calea auditivi. E) Tractul olfactiv se proi ecteazdin girul hipocampic Ai nucleul amigdalian. Urmdtoarele papile gustative nu au mugrui gustativi: A) Circumvalate. C) Pe marginea laterali a limbii. C) Caliciforme.

IX 9i vag. 1l Il A) c) B) sclerotic a rcprezintt 416 din tunica fibroasI. C) VII. B) facial. B) Sclerotica.-in partea sa posterioari este previzutli cu un orificiu prin care iese artera globului ocular. care inhi in gtobul ocular. VII. corneea tansparentit este consideratit mediu refringent. "pttr. Inervafia !) Fibrele parasimpatici determind bombarea cristalinului. E) orificiul nervului optic este sit'at in dreptul axului vizual. hactul spinocerebelos dorsal gi calea sensibilitiilii kinestezice.roprioceptive al migcdrii gi catea gustativd. 57 . respectiv tracturi ale sensibilitifii se incrucigeazi: A) calea sensibilitnfii kinestezice. glosofaringian g X. legdturtr cu tunica externd" afirmafia corectil este: Corneea este transparenti" este traversattr de vase de s6nge gi fibre neryoase. gustative. P ltiryt permite reglarea cantititlii de lumini ce sosegte la retin6. hipoglos gi vag. rrisul prezintd in mijloc un orificiu prin care iese nennri Irisul permite acomodarea cristalinului. C) Fibre nervoase. IX gi trigemen. cu excepfia: A) Coroida se continuI anterior cu corneea. D) Microvili. C) Coroida este o tunic[ fibroasd. C) E) !) circulare ale muqchiului ciliar sunt inervate simpatic. E) III. 29'Lapolul baatal celulelor gustative A) V. ftactul spinocerebelos ventral gi calea sensibilitilfii kinestezice. Protoneuronul ciii gustative se afl6: A) in nucleul solitar Aii UutU. sosesc terminafiile nervoase ale urm6torilor nervi: 30. A) 32. 26'instructura mugurilor gustativi gisim urmitoarele elemente. Urmitoarele afirmafii sunt false. D) Calea sensibilitiitii gustative gi tractul spinocerebelos venfial. ' E) Nici o variantii de mai sus. B) in ganglionul solitar. C) In cornul posterior al miduvei spin[rii. D) Pe scleroticit se inseril mugchii intrinseci ai globuli ocular. D) facial. calea sensibilitnfii de control calea gustativd. Despre tunica medie putem spune c6: Este tunica fibroastr a globului ocular. 27 ' Axonii urmitoarelor c[i. p) in ganglionii de pe traiectul n *ilor. E) Epiteliu lingual.A) Celule receptoare B) Celule de susfinere. E) Posterior. VII. E) Calea sensibiliuryii gusative gi calea trttribilitigii kinestezice. cu excepfia: gustative. sclerotica este perforatit de nervul optic. IX ti X. . c) calea sensibilittrlii !) 28.

Celulele fotoreceptoare cu bastonag: A) La nivelul petei oarbe se gisesc mai multe decit celulele fotoreceptoare cu conuri. 37. E) Nici o varianti de mai sus. 36. cristalinul. Retina: A) Se intinde posterior de corpul ciliar. retina. C) Umoarea apoas[ are o consistenfi gelationasi. B) ReprezintLal optulea strat al retinei. sclerotica. cristalinul. D) Aparatul dioptric are centnrl optic la 6 mm in fafa retinei. B) Este finat din cristalin gi coroid[. C) Sunt adaptate pentru vederea nocturni. 35. umoarea apoas6. Ci fac sinapsd cu celulele multipolare gi reprezintl primul neuron. cristalinul. D) Toate variantele de mai sus. cristalinul. ln legiturtr cu mediile refringente putem spune: se hrinegte A) Cristalinul prin difuziune de la vasele proceselor ciliare. C) Este menfinut printr-un sistem de fibre care alcdtuiesc ligamentul suspensor. Referitor la cristalin putem spune: A) Este localizat intre iris 9i umoarea apoas6. E) Sunt celule de asocilie. 39. Aparatul diopfiic: A) Este format din ro*re. corpul vitros. Mediile refringente sunt: A) Umoarea apoas6. cu o putere de refracfie de aproximativ 20 de dioptrii.cristaloida. Ci poate fi considerat o lentih convergentli cu o putere totalI de aproximativ 60 de dioptrii. corpul viftos. C) Corpul vitros. 58 . irisul. D) Confine vase de sdnge. E) Are forma unei lentile convergente. D) Reprezinthstratul al gaptelea al retinei. B) Strnt absente in fovea centralis. pata oarbl situatil in dreptul ru<ului viztlmil. E) Nici o variantd de mai sus. B) Mediile refringente alcltuiesc aparatul dioptric. 34. B) Este invelit de o capsuli fibroasl . 38. Ej fala anterioarl a cristalinului are cea mai mare putere de refracfie. irisul.33. B) Umoarea apoas6. B) Are C) Pata galben[ este situati medial pi inferior de pata oarb[. E) Sunt mai numeroase in fovea cenfialis. Celulele fotoreceptoare cu conuri: A) Sunt ganglioni modificafi. coroida transparentI. umoarea apoas6. D) Corpul vitros. E) Nici o variantil de mai sus. D) Coroida se intinde posteriot de ora serata. D) Sunt in num[r de 6-7 milioane.

4) Are suprafaftr de 50 mm la nivelul toracelui. l) !:* 46. 2) Golgi-Mazzom. B) Cristalinul se bombeazI. la nivelui d. 2) Terminafiile neryoase libere. 4) Ruffini.' 4) Receptorii cu localizare superioard la nivelul dermului recepfio neaz1. Acuitateatactil[ : I. 3) Fusurile neuromusculare. -2) 3) Discurile Merkel sunt terminafii nervoase care se terminr sub forma unui cogulef in j'ruI celulelor epiteliale. componente: l) -q -Z) Jgsut 3) 4) conjunctiv lax cu celule adipoase.presiunea. cand ochiul privegte la distanfE mai mare de 6 metri: A) Ligamentul suspensor este relaxat. 3) Este aria tegumentari a cdrei stimulare determini modificlri in rata de desc[rcare a neuronului respectiv.vibrafiile. Receptorii cu locali z*rrc mai piofirndd. 1l 4) Valoarea la vdrful limbii este de 2im.Urmitoarele afirmafii sunt toate adevlrate: l) Persistenfa stimulului dureros poate duce la cregterea in intensitate a senzafiei. Fibre elastice. Urmitorii receptori au rol in monitori zareatensirurii care apare in tendon: Corpusculii Vater-paccini. 2) Este invers proporfional cu densitatea receptorilor.a nivelul redecinii limbii are o valoare de2rnm. l) 45.in dermul profund l) se gtrsesc urmitorii receptori: Meissner. distanfa maxim[ la care doua puncte diferite sunt percepute distinct.rrnului.40. componenfa stratului reticular al dermului intr6 urmltoarele f Fibre de colagen. E) Puterea de convergenftr cregte la valoarea maxim6. 44.5 m. COMPLEMENT GRUPAT: 4l. Corpusculii Vater-paccini. l) 59 . C) Mqchiul ciliar se confiactii. 3) Krause. D) Cristaloida este in tensiune. Referitor lagampul receptor sunt adevtrrate urm[toarele afirmafii: Este diferit de acuitatea senzitivi. 2) in anumite zone de pe toracele posterior are o valoare de 0. 42. recep [ionead. 4) Corpusculii Golgi-Mazzoni.

3) Vag qi facial. Fasciculul spinocerebelos dorsal fraverseazl urmitoarele etaje. 4) Inervafia motorie este asigruatii de neuronii gamma din cornul anterior al miduvei. 2) Cornul posterior. 3) Beta.in floare". l) x. care inerveazd fibrele infiafirsale. 2) Alfa" care inerueazi fibrele exfiafusale. ln m[duva spinlrii existil doua tipuri de motoneuroni ctue inerveazi mugchii scheletici: l) Gamma.. 4) XsiV. 3) Girusul postcentral. Calea sensibilitdtii kinestezice are in comun cu fasciculul spinocerebelos dorsal urmdtoarele etaje. care ineweazlfibrele exfiafusale. Referitor la fusurile neuromusculare este adevdrat c[: 1) Sunt diseminate prinfie fibrele musculare netede. transmit 3) Inervafia motorie a fibrelor intrafusale determin[ contacfia acestora gi astfel se intinde partea centrali" ceea ce duce la stimularea fibrelor motorii anulspinale $i . 53. l) 50. 49. Urm[torii nervi culeg informafii senzoriale de la receptorii gustativi: 2) Hipoglos gi VII. 3) Inervafia senzitivd a fusurilor este asiguratii de axonii neuronilor senzitivi din ganglionul spinal. 2) Sunt stimulate de tensiunea dezvoltatd in timpul rela<[rii musculare. 2) Ganglionul spinal. 2) Cornul posterior al mlduvei. 2) Terminafiile nervoase libere ramificate in toatii grosimea articulafiei.47. care inerveazl fibrele intrafusale. 4) Bulbul. 3) Puntea. Calea sensibilitafii kinestezice are in comun cu calea sensibilitifii proprioceptive de control al migclrii urmltoarele etaje: Ganglionul spinal. cu excepfia: 1) Punte. cu excepfia: 1) Ganglionul spinal. 52. 51. 48. gamma din cornul anterior al m[duvei. 4) Relanarea muscularl este prevenitii prin intinderea qi activarea fusurilor. Urm[toarele afirmafii sunt adevdrate: l) lnervafia motorie a fusurilor neuromusculare este asiguratl de dendritele neuronilor sensibilitatea termici. 4) Bulbul. 4) Bulb. 60 . 4) Gamma. 3) Mezencefal.

2) Ochi hipomiop. 4) Ochi miop. 3) au fost identificafi. Reflexul pupilar fotomotor: are centrii ln metatalamus. 60. l) 6l . 4) Ochi hipermehop. 57.rptd "j*g 4) se cunos c 4 senzatii gustative prinraret ur*. 1) tt"uginea obiectelor plasate la 6. 59' ce tip de ochi are o persoani care are retina situatii la mai pufin de lTmm de centrul optic? l) Ochi astigmatic. sfuat.ici in cetulete gusrative. 2) Defectul se corecteazi cu lentile aiverdnte. Ochiul emetrop: pe corecteaz[ cu lentile divergente. in astigmatism: Existit mai multe nzede curburtr are suprafefei cristalinului.p* ]J si talamus. 56. rezult6nd midriazd. 4) Se corecteazdculentile cilindrice. 2) Ochi emetrop. 2) Axonii celui de-al treilea neqon in partea superioari a girului postcentral.54' Urmdtoarele afirmalii sunt adevrrate despre sensibili tatea. 2) constit ln contracfia mugchilor radiari ai irisului la stimularea cu lumintr puternic'. rh.6m este clar6 fdr6 acomodare. 3) cristalinul are un meridian cu putere di convergenfI anormalit. dulce gi amar.cel puf! so ae poJiulii *. ?) Ira"p drteazdobiectele de ochi pentru a le vedea clar. 4) Acfiunea parasimpaticului determintr contractia mugchilor circulari ai irisului. 3) Octri hipermefrop. l) l) 58' ce tip de ochi are o persoand care apropie obiectele de ochi pentu a le vedea clar: I) Ochi emehop. 4) Defectul se corecteazlr cu lentiie cilindrice. 3) Constil in contracfia mugchilor circulari ai irisului la intuneric. 3) Ochi hipomiop.gustativ[: Axonii protoneuronilor se incrucige# rc indreaptii.

E (pae. D (pag. a3) 2s. D (pag. E (pag. a2) 20. a5) 39. B (38) 44. aa) 31. D (pag. C (pag. as) 36.41) 47. A(pae.38-39) 7. C (pag. A (41) 4e.D (41) 48.38) 2. A (41) s1. D (46) s7.8 (pag. 45) 34.38-39) 6. A (pag. a2) 22. c (46) s6.39) e. C(pag. a5) 3s. D (pag. a5) 38.nASPUNSURI: COMPLEMENT UNIC: D(pag. 42.45) 33. D (46) 60. 38. 43) 28. aD I 18. a3) 27 .8 (pag. C Gae.20. D (46) zl.38) 3.8 (39. B (43) s4. C (pag. c (46) se. a5) 62 . 4r. 39) 42. a5) 40. E(pag. A(38. a3) 30.8 (pag.38-39) 4. a3) 24. 39) I l.20. 44. D (43) 5s.D (pag. 44. C @ag. B (pag. a2) 4s. 39) 10. a2) COMPLEMENT GRUPAT l. a5) 37.8 (pag. D (pag.E (4s) 58.39) 8. C (pag. D (pag.D {eag. B(pag. a3) 26. A(pag.E @ae. C (pag. a2) 19. A(3e) 17. al) 15.39) 43. E (3e) 46.45) 32. al) 14. D (38. c (41) s2. al) 12. a3) 23.39) 5.D (pag. a3) 29. D (pag. D (pae.D (41) s0. B(pag. E (pag. D (pag.D (pag.43) 16.D (41) 53. E(pag. B (pag. al) 13. E {pag.

Mazzoni 5. spinotalamic lateral D. mecanoreceptori B. Antoaneta pungl COMPLEMENT SIMPLU l. termici C. Iftause E. confine terminafii nervoase libere : D. in piele se gIsesc urmitorii receptori : A. Pacini B. durerogi D. stimulafi de deformiri mecanice C. A. cu excepfia A. Merkel C. pentu vibrafii 2. nu are vase de s6nge 6.Presiunea este receptionatil de A. Receptorii analizatorului gustativ : A. tactili B. aparfin papilelelor filiforme C. Despre epiderm sunt adevitrate urmiltoarele. nu au muguri gustativi E. toate cele de mai sus urmItorii receptori : 4. sunt chemoreceptori D.sensibiltatea kinestezictr este fransmistr prin fascicolul : A. Dr. de presiune E.AI{ALIZATORII 3 Asist. localizaliinderm D. nici unul de mai sus 63 . este un epiteliu plurishatificat keratinizat B. sunt mecanoreceptori B. nu are anexe cutanate E. spinocerebelos venfial C. spinotalamic anterior B. spinobulbar E. are ur strat superficial germinativ C. Ruffini D. Receptorii tactili sunt :. se gdsesc in mucoasa duodenali 3. mai numerosi in tegumentele f4r6 p6r E. Univ.

discurile Merkel 10. partea superio ard a girului postcentral B. vitrosul 12. corneea C. umoarea apoasi E. coroida E. are o forml sferoidall B. fesut conjunctiv reticulat E. corpul vitros E. Mediile refrigerente oculare nu includ A. fesut conjunctiv elastic D. cristalinul B. corneea C. sclerotica C. partea superioar[ a girului precentral D. fungiforme D. se intinde posterior de ora serrata C. retina B. Hipodermul confine : A. corneea D. umoarea apoasi : & . Mugrrii gustativi lipsesc la nivelul papilelor A. Organul activ al acomod[rii este : A. are fibre circulare D. cristalinul D. este o membrani fotosensibilI E. filiforme E. partea inferioarfl a girului postcentral C. Tunica mijlocie a globului ocular este A. fesut conjunctiv fiblos C. Coroida: A. fesut conjunctiv la>r B. foliate 8. caliciforme B. crestele papilare E. retina 9.7. Aria gustativi se giseqte in : A. sarcolema : : B. mugchiul ciliar D. este un lichid incolor 13. fesut conjunctiv cornos 11. circumvalate C.

40 dioptrii C. frecvenftr C. str traverseze shatul de mucus E. 10-10000 Hz E. stimulafi de deformEri mecanice C. urechea uman[ percepe sunete cuprinse intre 4. amplitudine D. 5 diophii 17.2-20H2 C. Receptorii tactili sunt : A. Intensitatea undelor sonore este determinattr de A. si fie volatill B.4 dioptrii : B. tactili : 19' Pentru a fi mirositif o substanftr trebuie si aibtr urm[toarele caracteristici. s[ fie insolubil[ C. timbru B. vibrafii E. timpan 65 .20 dioptrii E. toate cele de mai sus : 15.fereasha ovali se afli pe peretele lateral E. l0 dioptrii D.20-2A000 Hz D. trompa lui Eustachio se afl6 pe peretele anterior C. localiz-a[iinderm D. Corneea are o putere de refracfie de 4.14. cu excepfia : in stdnca temporalului B.20-200 Hz 8. fereasfia rotundi se afl6 pe peretele medial se afl6 A. termici E. 100-1000 Hz 16. se ajungtr in ntrri D. bazilari D. timpanul se. mai numero$i in tegumentele fdrd pnr E. Despre urechea medie sunt adevirate urmitoarele. 18.cu excepfia: A. mecanoreceptori B. membranari C. sd atingl celule olfactive : 20.afl6 pe peretele literal D. otolitele stimuleaz[ mecanic urmitorii receptori A. maculari B.

fotopicl D. Aldoilea neuron al c6ii olfactive A.21. metatalamus se afl6 la nivelul : 23. sferice 22. bulbului olfactiv B. diuml B.60-70 miloane D.7mm B. 25. cilindrice E. celule multipolare D. divergente C. Receptorii analizatorului olfactiv sunt A. mezencefalului D. neuroni C. 35-40 miloane 24. l0mm C. celule cu conuri E. de aproape 27. l-2 miloane 8. Laochiul emetrop retina : fafl de centrul optic se afl6 la o distanfi de A.25 mm E. reticulatl E.6-7 milioane C. bazali C. convergente B. vestibulari 26. 50 mm . 3-5 milioane E. de tip fazic 66 . talamusului C. scizurii calcarine E. fasciculatii D. Celulele cu bastonage asigtu[ vederea : A. Astigmatismul se corecteazdcu urmitoarele lentile: A. terminatii nervoase libere : B. Membrana Reissner este membranl : A. la distanfl C. scotopicl E. bazilar[ B. Celulele cu conuri din sbuctura retinei sunt in numir de A. 17 mm D. convexe D.

are o capsule elastica : C.. metatalilnus C.2t. toate cele de mai sus 30.aliinderm D. hipotalamus B. nocfurnI B. Celulele cu conuri asigurd vederea : A. corpul ciliar B. subtalamus D. mugchiul ciliar C. 5 milioane 67 . Despre cristalin sunt adevfuate urm'toarele. procesul ciliar D.^Punctul proximum se afltr la o distanf[ de : A. 125 miloane C. scizura calacarinI 32. 15 cm E. confine vase sangvine B. la distanfd C. stimulati de Aefonrieri mecanic C. nici una de mai sus 29. Receptorii tactili sunt : A. are un ligament suspensor E.$i in tegumentele fdrn ptu B.25 milioane E.225 milioane B. 25 cm C. umoarea apoasl 34. scotopici E.25 m B. Tractul optic ajunge la : A. de aproape 31. localiz.5m D. mecanoreceptori E.cu excepfia A.5cm 33. are 20 dioptrii D. epitalamus E. Celule cu bastonage sunt in numilr de : a coroidei este reprezentati de : 4. ora serrata E. Limita anterioari A. fotopicl D. 50 milioane D. mai n*Tr.

Camera posterioar[ a globului ocular A. girul postcentral D. acru pe marginile limbii D. girul precentral C. Amprentele sunt determinate de : : A. Gustrrile se percep astfel. Krause : E. fotoreceptoare B.mai pufin : A. epiderm 40. este delimitat6 anterior de cornee B. inllfimea 3. este delimitatl posterior de retini D. timbrul 4. nucleul amigadalian : COMPLEMENT GRUPAT 41. Ruffini D. girul temPoral B. Pacini B. Carcdin urmitorii receptori se gflsesc in hipodenn A. tezonanta : 68 . Meissner C. este delimitati posterior de iris C. amax labazalimbii E. Aria gustativtr se afld in A.Mazzon 38. multipolare C. confine umoare aPoas[ E. intensitatea 2. in strucfira retinei sunt urmitoarele celule . confine corpul vitros 39. Proprieti$ile firndamentale ale undelor sonore sunt l. secretoare D. de asociafie 36.exceptdnd : A. ginrl hipocamPic E. dulce pe vdrful limbii 37. amar pe vdrful limbii B. sfiatul paPilar al dermului C. stratul germinativ al epidermului D. de sustinere E. hipoderm E.35. stuat pe margini 9i pe vdrfrrl limbii C. stratul reticular al dermului B.

cofine tunelul Corti 3. se produce in condifii dinamice 2. terminafii neryoase 4. absoarbe energia radiafiei luminoase 2. corpusculii Golgi 44. Perilimfa se gisegte in l. cristalinul 3. fire de plr 45. se produce in condifii statice 3. Receptorii pentru cald/rece din piele sunt: l. este mecanic[ 4. pupila 2. este format de ganglionul Corti 2. vase sangvine gi limfatice 3. canalul Corti 3. rcaln 3. corpussulii pacini 3. nompa lui Eustachio 4. Imaginea fonnattr la nivelul retinei este l. corpusculii Ruffini 2. corpusculii Krause 4.42. ora 4. este datii de otolite : 48. Organul Corti : l. are celule cu microvili 4. rdsturnattr 2. se afl[ in canalul trohlear 43. corneea serrata \ 47. se descompune in retinen 3. canalele glandelor exocrine 2. nu confine vitamina A 49. Mediile refrigerente sunt : l. timpan : 46. se descompune in opsini 4. tunelul Corti 2. Stimularea receptorilor maculari l. mai micl 4. dreaptil : 69 . Pigmentul vizual : l. in derm se gdsesc : l.

amecanismele care participd la reglarea echilibrului contribuie 9i l. [. ganglionare retinl sunt : 3. analizatorul kinestezic 2. epidermul 4.50. Coroida : aparfine tunicii externe a globului ocular 2. nu percep una din cele 3 culori firndamentale 4. Celulele din 1. perilimfa median 53. Daltonismul se caractenzeazdprin l. se intinde posterior de ora serrata 3. timpan pe peretele 2. cerebelul : 70 . amar 2. melcul SZ. Urechea cuprinde : l. Urmdtoarele structuri nu prezintd vase sangvine : l. coroida S4. corneea 3. timpanul 4. posterior are un orificiu prin care iese nervtrl optic l. trompa lui Eustachio 2. labirintul osos 3. bipolare 57 . melcul osos 4. fereastra oval6 3. este hansParentil 4. analizatorul tactil 5. dulce se pot percepe in special gustul de : 55.Lanivelul limbii 1.TJrechea medie Prezinti : l. abundenfa de celule cu con 51. 56. sirat 3. cristalinul 2. amlizatod viztral 3. este produs de o gen6 X linkati : 2. apare exclusiv la femei 3. acru 4. amacrine 4. orizontale 2.

se afli in fovea centralis 4.ajwrge la talamus 4. Celulele cu contri : l. confin celule de susfinere 4. sunt caracteristice vederii scotopice 59. confin iodopsind 2. confin celule senzoriale 2. sunt localizate in canalele semicirculare 3. Tractul olfactiv : l. confin cili auditivi 7t . sh[bate lama ciuruitil a etmoidului 2.5t. pornegte de la bulbul olfactiv 3. Crestele ampulare : l. sunt de 3 tipuri 3. este format de axonii celulelor mifiale 60.

A. B. A. 45 35. C.pag. pag. 45 29.42 23. 4l 7 1. A. pag.pag.D. 49 18. 43 8. pag. 44 9. pag. D. pag. E.8. 2l. pag. 47 32. B. 3.43 37. C. 5l 48. 50 59. pag.pag. E. 38 6.46 22.44 39. 38 C. 45 24. pag.pag. pag. E. pag. pag.pag. pag. pag. pag. pag. B.42 27.8. pag. pag. pag. pag. A. 45 28. pag.8.42 52.39 5.pag. 4.pag. 38 40. pag. D. 5l 16.8. 38 I .pag. pag.45 36. 43 E.47 20. D.44 56. pag.pag. A. pag. E. 49 43.E.pag. pag. A. pag. C.49 53. A.47 49. C.47 31.43 72 . 43 55.44 13. B. C. B. pag. pag. A. E.39 30.NASPUTVSURI: COMPLEMENT SIMPLU 2. C. 49 46.43 10.pag.44 34. pag.44 E.42 60.pag. pag. 45 51.B.pa9.45 54. pag. C.45 14. D. pag. D. pag.49 26.pag.46 33. A. B. pag.38 45. pag. A. B. B. l. C. 45 57 . pag. pag. pag.B. 45 17 . E. 39 D. 39 44. pag. pag. 38. A. COMPLEMENT GRUPAT 41. pag.46 47 . A. C. C. 50 12. 46 25. pag.pag. 39 15. 51 58. 5l 19.2l C. B. D. pag. 5l 42. 39 38. A. C.8. A. pag.45 50. pag.

Parotida C. Produc substanfe pe care le elibere azd. Sunt produgi de unii neuroni hipotalamici Sistemul endocrin: 4. Nu regleazd pe cale umoralit diferite organe 5. Ruxandra Negoi @MPLEMENTUNIC: l. Joac[ rol in metabolismul sln'ilor minerale B. Localizattpe $aua turceasci a osului efinoid C. Dr. Hormonii: A. Primele 3 E. Nu elibereazI hormonii in sAnge E' Produc hormoni. Glandele cu secrefie intern6: A' Produc substanfe pe care le elibere azalanivelul cavitiililor B. Hormonii ajung la o mictr parte a celulelor corpului $. Univ. Duodenul nu secretii hormoni B. Afirmafia falstr despre hipofiza este: A.ranivelul pielii C. Local izatL la baza encefalului B. Sunt formate din epitelii secretorii D. Mai e numitit glanda pituitarl Hormonii mineralocorticoizi: A. substanfe ac[ioneazl la locul de sinteztr r*i 2- Sunt glande cu secrefie intern6: A. Toate 6. Acfioneazain celulele in care sunt produgi D. Hormonii nu ajung in s&rge E. Reabsorb Na** C. Nu rcgleazAmetabolismul celular D. Cresc excrefia de K* $i FfD. _Principalul rol este de regrare a metaborismului celular 9. Nu sunt produgi gi de antrul gastric E. 73 . Ficatul 3. Prezinrd 3 lobi E. Cu Na* se reabsoarbeCl'E.ANDELE ENDOCRINE T Asist. Tiroida B. Pancreasul exocrin D. Rinichiul nu secretil hormoni c. C.GI. Cdntlregte 500 mg D.

LH) Hormonii mineralocorticoizi: A.prolactin6) E. intre neurohip ofizlgi hipotalamus existi hact nervos hipotalamo-hipofizar. Este situatii strict in partea anterioar[ B. FSH. Hormoni non-glandulofiopi (STH.care reprezintil o legaflrfl vascularl E. Hipofrza: A. Lobul anterior gi intermediar constituie adenohipofiza E. Hipersecr{ia apare in boal[ Adisson 12. Are form[ hiunghiulari 8. Hipotalamusul nu controleazL activitatea hipofizei C. Secretil doar hormoni non-glandulohopi C. Produc hiperglicemie E. 10. Intre hipotalamus gi neurohipofizi nu sunt relafii 1 1. Prezintii 2 lobi E. Hipofiza nu e legatii prin tija pituitari D. Hormoni non-glandulofropi (de ex. Lobul anterior constitui e 25Yo din masa hipofizei C. Hipotalamusul nu coordoneazd. 74 . Infre adenohipofizd gi hipotalamus existJl sistemul port hipotalamo-hipofizar D.activitatera intregului sistem endocrin Adenohipofrza: A. Lobul anterior este partea cea mai denroltatL B. Hormoni glandulofiopi (STH. Prezintii 3 lobi B. I 3. Infre adenohipofiz5 gi hipotalamus existii tractul nervos hipotalamo-hipofizar B. Sunt semlnitori celor secretafi in ovar D. Sunt reprezentafi de cortizon C. prolactini) D. Lobul posterior constituie neurohipofiza C. Lobul intermediar constituie 5% dinmasa hipofizei D. Afirmafia falsi despre hipofizi este: A. intre hipotalamus gi newohipofizi existii tractul nervos hipotalamo-hipofizar C. Lobul posterior constituie adenohipofrza 9. Sunt reprezentafi de hidrocortizon D. Sunt reprezentafi de aldosteron C.7. Afirmafia falsi privind hormonii glucocorticoizi este: A. Intre hipotalamus gi neurohipofrzAexistd sistemul port hipotalamo-hipofizar E. Lobul mijlociu se mai numepte intermediar D. lntre hipofizd gi hipotalamus: A. Produc hipoglicemie Hipofiza: A. Circuld in sdnge lega{i de proteine plasmatice B. Nu sunt relafii functionale B. Hipersecrefia determinl sindromul Cushing E. Sunt reprezentaafi de cortizon B.

oaselor feftei 9.14. Cresc exagerat D. Secretii cate-colmine D. Genereaz[ boal[ Basedow E.n gigantism int trrtot nu este afectat D. secret' noradrenarina in i. Secrettr glucocorticoiii C. Ap* prin hipersecrriiu de ACTH D. Toate de mai sus E. Denumit hormon di inhibare a cregterii B. Gigantismul: C.Produce. Apare oprirea dezvo[erii neuopsihice C. Apare prin hipersecrefie de STH !. Hiposecrefia hormonului somatotrop: A. Piticismul (nanismul) hipofizar: 1. Hormonul somatotrop (STH): oaselor lungr direct E. Individul are o talie di peste Z metrii E. Apare prin hipersecrelia de ACTH d"pe pubertate perifericd a suprarenarei 1' lrpt I B. $. Secretil adrenalinit in proporfie de Z0% E. Apare prin hiposecrelie de srH dup6 pubertate r viscerele Acromegalia: A. Indivizii sunt de talie inaltd D. Aputr pln hipersectriiu de srH inainte a. Indivizii sunt de talie inalte C. Dac6 apare inanie de pubertate genereazi gigantismul 16. Consecinfele depind de vdrsta de aparilie E. Intelectul este afectat E. Indivizii sunt de tarie mic4 proporfional denoltaf 20.i"+ie oe g0% tinteporfiunea I t. Afinnaffa false despre hipersecrefia STH este: A' In gigantism apare cregterea exageratil a oaselor fe1ei. Apare prin hipersecrelie de ACTH 17. Intelectul este normal 75 . inaintg de pubertaie stimureazd ingrog*. Indivizii prezintit deficit intelectual D. caracteizataprin cregterea oaselor late. Iutujoritatea efecteror A. Medulosuprarenala: 19. puu"rt t" 9. ingrogarea btrzelor B' Daci apre drpe pubertate grttrtl*e acromegaria 9 i.a se exercitit 15.la copil oprirea cregterii somatice pi neuopsihice B. stimul eazacregterea oaselor in lungime c. Nu acfioneazi prin intermediul somatomedinelor 9. Aprnr prin hipelsecrllia de STH la copil B.

Este reprezentat de LH C. Se mai numegte corticotropina B. Mineralocorti coizi B. Prolactina: A. Produc hiperglicemie 2T. E numit hormonul somatofrop C. Dupd nagtere secrefia ei continud sI creascl 23. Afirmafia falsl despre acfiunea catecolaminelor este: A. Norpinefrintr E. Stimuleazdovulafia C.21. Inhib[ secrefia glandei corticosuprarenale D. StimuleazLinchiderea pielii la culoare D. Glucocorticoizi C. Scade nivelul de glucocorticoizi C. Sexosteroizi D. Produc bradicardie B. Somn E. Inhib[ secrefia de lapte B. E numit hormonul luteinizant D. Secrefia de prolactini nu e stimulatJi de: A. Scade nivelul de mineralocorticoizi B. Produc vasoconstricfie D. Scade nivelul de sexosteroizi E. E numit hormonul luteotrop E. Supt B. Nu stimuleazl melanogeneza E. Produc hipertensiune C. Stress chirurgical 24. Hiperglicemie C. Suptul inhibi secrefia de prolactinl E. Acfioneazl la nivelul glandei tiroide 76 .Honrronul ACTH: A. Secrefia in afara sarcinii este stimulati de efortul frzic D. Primele 3 26. Efort fizic D. Scade concentartia de glucocorti coizi 25. Corticosuprarenala secret6: A. E numit hormonul tireofrop B. Prolactina: A. Dilat6 bronhiile E. E numit hormonul adenocorticotrop 22. Hormonul adenocorticotrop: A.

Cregte diureza 34. Hormonul antiditretic (ADFI): lui provoac[ diabet insipid mari provoac[ vasodilatafie C. Hipersecrefia produce diabet bronzat Hipersecrefia produce exces de glucocorticoizi _c. Elibe reazA vasopresina C. Hormonii gonadotropi: A.28. LH inhibe secrefia de testosteron D. Elibe reazl oxitocina E. Hipersecrefia genereazi hipotiroidie E. Hipersecrefia genereazI nanism 30. Hipersecrefia produce efecte *rl*orito-stimulatoare E. FH nu determinl maturarea foliculului de Graaf E. Hormonul tireotrop (TSH): A. Eliberaz[ hormonul ADH D. Lobul posterior al hipofizei: A. D. Nu secrectii nici un hormon 32. Este numit hormonul antiditretic c. Afirmafia fals[ despre vasopresini este: A. Toate 33. In doze 77 . Creqte concentrafia nrinii B. Ap*tine neurohipofizei dar gi ud"nohipofizei C. Hiposecrefia produce nanism B. Lobul intermediar al hipofizei: A. Hiposecrefia produce deficit de glucoccorticoizi 29. MSH are un precursor diferit de ACTH E. Este numit neurohipofizI B. Hipersecrefia lui provoaci pierderi mari de api E. Secrefi hormonul melanocitostimulant D. Afirmafia fals6 despre modificdrile secrefiei de ACTH este: A. Reprezintil2lo/o din masa hipofizei 9. Reduce volumul urinii E. Hipersecrefia genereazi diabet bronzat c. Hiposecrefia genereazd insuficienfi tiroidiani D. E produs de adenohipofizit D. FSH cregte secrefia de estrogeni 31. FSH inhibn dezvoltarea tubilor seminiferi C. cregte abssorbfia apei ra nivelur nefronului D. Se mai numesc gonadoinhibine B. Inhibd secrefia de hormoni tiroidieni B. Cregte secrefia glandelor exocrine $ flip"secr{ia B.

Secretii hormoni de naturd glucidici B. Hiposeuefia determinl boal6 Conn B. Este unictr B. Hiposecrefia determind sindrom Cushing C. Catecolaminele produc 1. Vasoconstricfie : 4. Secret6 cortizol E. Corticosuprarenala: A. Acfiune identic[ cu stimularea sistemului neryos parasimpatic COMPLEMENT MULTIPLU: 4l . Despre secrefia de aldosteron e fals6: A. in boala Addison se pierde api 39. Toate de mai sus E. Noradrenalin[ C. Stimuleazdcontracfia mugchiului uterin in fravaliu D. Inhibd expulzia laptelui de la nivelul galndei mamare B. Funfional sele 2 perfi sunt diferite 3 7. Glanda suprarenalI: A. Vasodilatafie 3. Hipersecrefia deJermini sindrom Cushing B. Secretil epinefrin[ D.35. Hipersecrefia determini diabet insipid 40. Confine periferic medulara D. tn boala Conn apar edeme D. Secrefia de glucocorticoizi: A. Acfiune identicl cu stimularea sistemului nervos simpatic D. Nu secretil aldosteron 38. in boala Conn apare retenfie de apl pi sare C. Este secretat de adenohipofizi C. Este situatii la polul inferior al rinichiului C. Embriologic cele 2 pa4i au aceeasi origine E. in boala Conn apare hipertensiune E. Inhib[ contracfia uterului in timpul sarcinii E. Oxitocina: A. Hipersecrefia apare in boala Addison D. Nici unul 36. Hipersecrefia determind boala Conn E. Dilatil bronhiile 2. Adrenanne B. Secrefia medulosuprarenalei este: A. Secret[ adrenlini C. Bradicardie 78 .

Hiperfuncfia tiroidiani: Este caracterizathde sciderea metabolismului ba?al 2. Mobilizarcagrlsimilor din rez&Ne 4. Produce hiperfosfatemie 4.42. Cregte sinteza proteicl la nivelul mugchilor 3. Sunt formate din celule exocrine 3. Este hormon hiperglicemiant 4. Coloidul din struchua foliculilor tiroidieni: l. Conduce la diminuarea atenfiei 4{. Au efect hipocolesterolemiant 4. Se numeste gugl endemici 3. Insulina: Produce lipogenezl 2. Secrefia lui este inhibatii de hipercalcemie 3. Inhibi reabsorbfia tulularl a fosfalilor anorganici 48. Confin celule beta secretante de glucagon 2. Este caracterizatilde aparilia exoftalmiei l. Conftactli pupila 43. Eliberarea lor din coloid se face 3. Au efect hiperglicemiant sub acfiunea FSH 2. Majoritatea celulelor din stnrctura lor secreta glucagon 4. 4. 79 . Hormonii tiroidieni: l. Efectul catecolaminelor este: Tatricardie 2. Este singunrl hormon hipoglicemiant l. Inhib6 reabsolblia tubulartr a calciului 2. Confin celule care secreti insulina 49. Hipertensiune l. Confine TSH 2. vdscos 3. Este semetatii de celulele din stnrcttna foliculilor tiroidieni 3. Confine celule parafoliculare 4. Produce glicogeno genezdla nivelul ficatului 4. Calcitonina: l. Este un material omogen. Este secretatli atdt de tiroida cdt gi de paratiroide 47. 3. Scad metabolismul bazpll 46. Parathormonul: l. Confine tireoglobulind 45. Insulele Langerhans din structua pancreasului: l. Are efect hipercalcemiant 2.

Catecolaminele contract[ mugchii erectori ai firului de p6r 53. Epifiza: Secretil ACTH 2. incepe sI se deryolte la pubertate 57. 80 . in evolufia acestei boli poate si apari poliurie 4. Catecolaminele sunt eliberate in condifii de cildur[ excesivi 4. Are localizare refiosternali 4. Efectele hormonilor tiroidieni pe aparatul cardio-vascular stilrt: Cresc tonusul mupchilor scheletici 2. Laintuneric cregte secrefia de melatonin[ l. Se numegte gland[ Pituitarl Este situattr intre coliculuii cvadrigemeni superiori Se numegte gland[ pineali 55. Nanismul tiroidian se mai numegte cretinism l. Se 51. Inhibd proteoliza 52. Epifrz-a: l. Afirmafiile adevarate sunt: l. Glucagonul: Stimuleazi secrefia biliar[ 2.50. Are legittri strfuise cu retina 3. 2. Stimuleazd gluconeo geneza 4. Timusul: 1. Are rol de organ limfatic 3. Catecolaminele stimuleaz[ sistemul reticulat activator ascendent l. Mixedemul este generat de hiperfuncfia tiroidei 4. Produc vasodilatafie 54. 2. Cresc frecvenfa contracfiilor cardiace 3. lnboala Basedow-Graves nu apare exoftalmia 3. 56. Hormonii secretafi de medulosuprarenald produc anxietate 3. Intri in componenfa epitalamusului 4. 3. Diabetul zaharat: caracteizeazdprin valori crescute ale glicemiei 2. in evolu{ia acestei boli apare glicozurie 1. Afirmafiile adevtrrate privind disfuncfiile endocrine sunt: Diabetul insipid apare in hipersecrefia de ADH 2. La lumini cregte secrefia de melatonini 4. Stimuleaz[ fo{a de contracfie miocardica 3. Cresc frecventa miqcirilor respiratorii l. 4. Are rol endocrin doar pan6 la pubertate 2. Conduce la complicalii care afecteazdsistemul cardio-vascular 3.

Poate fi provocat de tumori 4. Boala Basedow-Graves 4. Nanismul tiroidian 3. Boala Adisson: 1. Apare deshidratarean 4. Existli hiperseuefie de corticosteroizi ale cortexului adrenal 2. in sindromul Cushing: in greutate l.. Guga endemicl 8l . Mixedemul 2. Apare .. Sunt disfuncfii tiroidiene: l. Secrefie inadecvatd de mineralocorticoizi scaderea rapidd 2. Secrefie inadecvattr de glucocorticoizi 3. Apar hipertensiune 59.fa[in lunl plini" 3. Apare .ceafa de bizon" 60.5t.

5a) 31. A (pag. D(rag.57) 9. 5a) 4.59) 50. 57) s3. C (pag.ig.S9) a8. 55) 18. 57) 27. 5a) 13.D 23.8 (pag. B (pag. A(pag.8 (pag. C (pag. 57) 43. C (pag.8(pag. A (pag. 60) s6. C (pag. 55) 32. A (pag. 60) ss. 55) 20.55) 33. D(pag. CQ'. ss) (pag.RASPUNSURI: 2. A (pag. A (pag. A (pae. 55) zs. B(pag. E (pag. 5a) l.D (pag. 56. 55) 30. E (pag.E (pag. 56) 26. s5) zt.58) 45. E (pag. 60) s7. 5s) \ 82 . 56) 7. D (pae. E (pag. A (pag. sa) 6. C (pag.5s) 34. 57) 41. A (pag. A (pag. 57) 42.E (pag. 6l) 59.55) 24. C @ag.59) s l. A(pag. 56. 55) 28. A (pag. E (pag. E (pag.58) aa. 6l) s8. 5a) 15. 5s) t7. A (pag 57) 40. s8) 54.59) 49. C (pag. E (pag.58) 46. 5a) 3. 5a) t2. C (pag.E(pag. s5) 22. E (pag. 55. A (pag. 61) 60.57) 14.56) 37. E (pag. 5a) 10.57) 19. E(pag. B (pag.56) 38. A (pag. A (pag. s5) 29. c (pag.E(pag.60) s2. D (pag. 54) 8.58) 47. C (pag. E(pag. 5a) 5. B (pag. 56) 36. A (pag. 55) 16. 6l) I l. 56) 35. B (pag.E (pag. C@ag. s6) 39. B (pag.

Cortizol C. Gluconeogenezahepaticd 4. Hormonii tiroidieni: A. $cad concenfrafia plasmatici a calciului gi fosforului psihic[ normali ? E.GLAI\IDELE ENDOCRINE 2 $ef Luq. Corticotopina D. Dr. Tireostimulina C. C. Procesul de glicogenogenezI este stimulat de: A. Epinefrinl D. in hiposecrefie ptoau. sinteza enzimelor lipogenetice la nivelul fesutului adipos C. Bronhoconstricfie pe vasele musculare ascendent A. Somatofrop E. Transportul de glucozil la nivelur celulei fesutului adipos E. B. Gonadotopii B. Inhibarea sistemului reticulat activator E. o incetini rc a denroltarii somatice qi psihice In hipersecrefie produc gu$a endemicd A. D. E. Se sintetizeaz[ din colesterol: . Ancufa Augustina Gheorghigan-G6l6feanu COMPLEMENT SIMPLU l. Noradrenalina produce: contracfia musculaturii netede din perefii tubului digestiv I Vasodilatafie B. Transportul de glucoz-lla nivelul fibrei musculare ' B. Stimuleazd absorblia intestinall a C** B' inhiposecrefie auc h o dezvoltare redus[ a sistemului osos. Insulini B. Dilatarea pupilei D.Insulina stimul eazdurmitoarele procese. Toate variantele de mai sus sunt corccte E. cu o excepfie: c. Glicoliza la nivelul fibrei musculare P. Glucocorticoizii: c- A. Produc hipoglicemie Cresc *abolirmul in mugchii scheletici cresc concentrafia acizilor gra$i liberi plasmatici Reduc stabilitatea membranelor lizozomale Cresc numirul de limfocite circulante 2. Noradrenalind 5. Niciun rtrspuns nu este corect 83 6. dar menfin o dezvoltare 3.

Glucagon C. Superior de phmdni cu aceasta 84 . Boala Conn determinI: A. Scade numdnrl de neutrofile C. Timusul este localizat: A. Forfa de confiacfie a inimii este crescutil sau stimulatd de: A. Alegefi varianta corect[ referitoare A. Cregte numirul de eozinofile circulante D. Celulele a din insulele Langerhans: ale pancreasului A. Tiroxini D. Obezitate E. Insulina E. Glucagonul B. Hiperglicemie B. in regiunea gitului. Hipertensiune arteriali E. Sunt mai numeroase decAt celulele p din pancreasul insular E. Toate variantele I de mai sus l. Triiodotironina C. Nicio varianti de mai sus 10. Hiperglicemie B.7. Scade numirul de limfocite circulante E. Cregte num[rul de hematii la efectele cortizolului asupra sistemului imun: B. Secretil glucagon C. Are efect hipocolesterolemiant: A. Cregterea aciditiilii urinare 9. inne cele patru glande paratiroide E. Hipertensiune C. Prolactina 13. in cavitatea toracic[ D. Reprezintii 20% din celulele secretorii B. Toate variantele E. Au o membranl cu penneabilitate crescutil pentru aminoacizi D. Diminuarea depozitelor adipoase C. Inferior fafl de tiroidtr" avdnd relafii anatomice gi funcfionale C. anterior de laringe B. Triiodotironini B. Toate variantele de mai sus 12. Diabet D. Cregte numlnrl de plachete 8. Sc[derea concentrafiei plasmatice a Na* D. in boala Addison se produce: A. Cortizol D.

Hormonul de cregtere: Este secretat de hipofiza posterioarl B. Se insofeqte de cregterea metabolismului bazal E.A 14.Sunt produqi numai de glandele cu secrefie internl B. C. in cea mai mare parte circul[ librr in singe 20. Paulescu in anul: t920 1922 c. t923 E. Prin sistemul port hipotalamo-hipofizar se transporttr: ADH B. E. D. B. It. Actioneazi la distanfi de locul sintezei E. E. Este necesar pentru menfinerea integrit4ii functiilor superioare C. D. Produc efecte caracteristice C. Cortizolul: Cregte absorblia B. el avind un rol important in reacfia organismului in fala diferitelor agresiruri interne gi externe Acfioneazi prin intermediul unui sistem de factori de cregtere Are efect anabolizantpe toate metabolismele intermediare Stimuleazi crepterea mugchilor gi a tuttror viscerelor de adaptare a A 17. t924 Atat in condifiile unui deficit. Se manifestil prin aparifia senzafiei de frig 85 . Numai variantele A qi B 15. Nu se poate asocia cu gu$a endemicl C. cdt gi in condiliile unui exces de insulinl este compromis6 Sistemului Sistemului Sistemului Sistemului Sistemului cardiovascular excretor nervos \ respirator digestiv A rtivitatea: B. Ocitocina C. C. cu o excepfie: formate din epitelii secretorii A 16. Toate variantele de mai sus E. Hormonul de inhibare a secrefiei de MSH D. Este secretat numai in condifii de stres. Determin[ aparilia exoftalmiei D. l92t D. Insuficienfa facultativl a apei la nivelul segmentului proximal al tubului grinifer ale SNC tiroidiani: la anumite vdrste A. Sunt eliberafi direct in s6nge urmltorele afirmafii. Insulina a fost descoperitii de cercetiitorul romdn Nicolae C. Inhibe anabolismul proteinelor in ficat D. A 19. Stimuleazl sinteza matricei organice la nivelul fesutului osos E. Sunt substan{e chimice specifice D. Survine numai B. Despre hormoni sunt valabile A.

in timpul stimul6rii terminafiilor libere pentru durere.Melatonina: A. Cortizolul stimul eazfabsorbfia intestinali a calciului 26. Secrefia de prolactin[ nu este stimulatii in condifii de: A. Stimuleazl catabolismul acizilor gra$i E. Alegefi afirmafia corectii referitoare la hormonii medulosuprarenalieni: A. Parathormonul: A. Stres psihic B. Este localizatii pe $aua turceasc[ a osului sfenoid E. Creqte fosfatemia 24. Au rol vital 22.21. incepe sa fie secretati la pubertate E. Stimuleaz[ mineralizarca osoasi C. Cregte sinteza de acizi gra$i B.lJnadintre afirmafiile de mai jos nu este valabitl pentru adenohip oftzil: A. Somn C. secrefia lor scade C. prin acliuni sa dl refinere a Na* in organism. inconjoarl complet neurohipofiza C. Cortizolul scade numdnrl de trombocite (plachete) din circulafie C. Este sitgatli in partea anterioari a glandei pituitare. are rol in menfinerea echilibrului acido -bazic E. Activeazi osteoclastele D. Scade calcemia C. Inhibe sinteza enzimelor lipogenetice E. insulina: A. Are acfiune frenatoare asiupra deryoltflrii gonadelor D. Este un hormon de nattui lipidicn B. Inhibe secrefia tubulara a fosfalilor anorganici B. Constituie 77o/o din masa glandei hipofize D. Alegefi varianta corectil referitoare la hormonii corticosuprarenalieni: A. Cregte captarea aminoacizilor C. Hormonii sexosteroizi asigur[ aparilia qi dezvoltarea caracterelor sexuale primare D. Lanivelul fesutului adipos. Relaxeazi sfincterele digestive B. Stimuleazi majoritatea secrefiilor D. Aldosteronul. Aldosteronul cregte diureza B. Are raport anterior cu chiasma optic[ 27 . Inhibe gluconeo genez-a D. Hiperglicemie E. Nicio variantii 23. dar se extinde 9i posterior B. Scade proteoliza 86 . Efort fizic D. Scade absorbfia intestinali a calciului E. Shes chirurgical 25.

Reglarea activitiifii musculahrii viscerale A A 34. pan6 la pubertate B. Dispare complet la pubertate D. Este o glandl de tip mixt C.Adenohipofiza secretll urmdtorii hormoni.Hipersecrefia de mineralocortico izi are urmltoarele efecte. Celule principale D. Neurosecrefia este un proces intdlnit la nivelul: Neurohipofizei B. LH D. ADH C. Este $i un organ limfoid periferic E. Rinichiului C. FSH E" Celulele interstdiale testiculare Leydig B.A 2t. STH D. Alegefi principalul rol al glandelor endocrine: Reglarea activititfii musculaturii sfriate B. Antrului piloric Ai duodenului E. Cregterea eliminlrilor trinare de potasiu C. ACTH E" TSH 32. Medulosuprarenalelor D. Reducerea volumuluisangvin total A 3l . Reglarea metabolismului celular E. Epiteliul spermatogenic C.Funcfia endocrini a testiculului este realizatd de: A Tubii seminiferi B. Celule parafoliculare E" Celule insulare 29.Parathormonul este secretat de o categorie de celule numite: Celule foliculare B. cu excepfia: MSH A 33. cu o excepfie: Cregterea acidit{ii urinare B. Timusul: Are rol endocrin in prima parte a ontogen ezei. Are localizarcpresternalI A 30. Reglarea activititfii musculaturii scheletice D. Reducerea eliminlrilor urinare de ap6 E. Reducerea elimindrilor urinare de sodiu D. Reglarea activititfii glandelor exocrine C. Celule C C. Adenohipofizei 87 .

Hipofuncliei tiroidiene D. Activitatea lor de sintezi este controlatii de TSH hipofizar 40. ADH-ul determin[: A. Oaselor late D. Hormonii gonadici D. Este situatl labazaencefalului l. Se afln h partea posterioard adiencefalului 4. Oaselor lungi B. B. 88 . cu o excepfie: infie foliculii tiroidieni A. TSH D. FSH E. Hormonii sexostercizi 37. Insulina C. Nu este hormon glandulotrop: A. Cregterea volumului urinar 39. Nu vin in contact gu coloidul foliculilor tirodieni D. Hormonii tiroidieni B. Cregterea elimindrilor de ap6. Oaselor scurte 38. Hiperfuncfiei tiroidiene B.35. Secretil calcitonine (CT) E. Extremitlfilor E. Condro geneza de la nivelul cartilajelor de cregtere este stimulati prin somatomedine de citre: A. Prin acfiunea lui. Pentru celulele *C" din glanda Se gtrsesc prin urini tiroidl sunt valabile urmitoarele afirmafii. ACTH B. Concentrarea urinei E. LTH C. in special B. Concentrarea plasmei C. Formarea calculilor urinari se poate datora: A. Hiposecrefiei de PTH C. Hormonul somatotrop E. LH 36. Se numesc gi celule parafoliculare C. Marilarului C. Glanda pituitard: Face parte din diencefal 2. Sc6derea volumului sangvin D. Hipersecrefiei de calcitoninl COMPLEMENT GRUPAT 41. Hipersecrefiei de PTH E. Este localizatii inapoia chiasmei optice 3. Acromegalia este o boala endocrin6 caracterizatilprin cregterea exagerati a: A.

l.Este alcltuit[ din tei zone (gtomerulartr" fasciculati gi reticulati) 3. l. L 4f.Alegefi glandele endocrine care secretJi hormoni ce pot avea acfiune frenatoare asupra gonadelor: 3. L {2.Confine netroni simpatici cu prelungiri care vin in iontact cu capilare sangvini l' 4t. Nu inconjoartr comillet zntramedularl a suprarenalei 4. 3. Este eliberatil ln circulafie de neurohipofizi 1. L Epifiza Adenohipofiza 47. Paratiroidele l. Splinei /t. Timusul 4. 43. holactina: Pncvoacl contracfia musculaturii netede a uterului gravid Este secretatil numai la persoanele de sex feminin 3. Diabetul bronzat este cauzat 3. Insulina este singurul hormon: 2. 3. 4. Corticosuprarenala: Nu vine in contact cu capsula rinichiului 2. Sintetizeaz[ hormoni de naturl lipidicl l. L Hipersecrefia Hipersecrefia Hipersecretia Hipersecrefia de: de gonadostimuline de MSH de hormon tireoftop de corticofiopin[ 45. Timusului l. Timocitele se gtrsesc in structura: Ganglionilor limfatici Amigdalelor 3. Deficitul de insulinil nu produce: Polifagie Dezechilibre acido-bazice Poliurie Hipoglicemie 1. 89 . Alegefi afirmafiile corecte referitoare la MSR: Este inervatd simpatic de fibre preganglionare cu originea in jumltatea anterioari a coarnelor medulare laterale din regiunile Ts-Tg 2. 4. L 46. Hipoglicemiant Glicogenogenetic Lipogenetic Anaboli zarrtproteic 49.l. Este capabill sI previnI ovulafia l.La nivelul ei ajung fibre simpatice preganglionare provenite din marele nerv splanhnic 4. Secretr catecolamine (80% epinefrin 6 si 20o/o norepinefrini) 3.

Nivelul plasmatic al acizilor gra$i liberi creqte dupd administrarea de: 2. l. Anatomic. 3. Glucidic 4. fdrt legdtru[ cu activitatea SNC l. Corticosuprarenalele 4. 3. Secrefia de cortizol este: l. Insulina stimulebz[ lipogene za la nivelul : 2. Stimulatl de ACTH 90 . fesutului nervos Ficatului Mugchilor fesutului adipos 56. Nu confin lobi: Pancreasul endocrin l. 52. 4. Glucagon 1. Obignuit. fi cauze ale diabetului insipid: Lezarca nucleilor hipotalamici Secfionarea tijei pituitare Lezarca lobului posterior hipofizar intreruperea tractului hipotalamo-hipofizar 51. Crescutil in condifii de stres 4. Extractele de epifiz6 au acfiune pe metabolismul: 2.50. Lipidic 3. Scdzutit dupl administrarea de glucocorticoizi exogeni 3. Tiroida 5 l. Epinefrini 4. Lobul intermediar hipofizar Este format dintr-o lam6 epitelialtr aderentii de lobul posterior hipofizar 2. Pot 2. Asiguri procesul de cregtere neuronali 54. Proteic 2. 1. Nu este controlat de hipotalamus l. 3. 5. Norepinefrini 53. Stimuleazl diferenfierea neuronalI 2. Asigurl dezvoltarea normali a sinapselor 3. 4. Cortizol 3. Adenohipofiza 3. Mineral 57. face parte din adenohipofizE Secretil un hormon care are acelaqi prectnsor ca gi ACTH-ul 4. Stimuleazl procesul de mielimzare 4. Alegefi acfiunile hormonilor tiroidieni la nivelul sistemului nervos: 2.

Piele 9l . Se forme azt rr:in iodarea tireoglobulinei L Sunt sintetizafi la nivelul coloidului tiroidian 3.Sunt eliberali din celulele foliculare in coloid sub acfiunea TSH hipofizar 1.Stimuleazl procesele de cregtere gi diferenfiere celulari gi tisulard 59. Inhibe secrefia biliarn 60. Mucoase 4. Mugchi l. Stimuleazi secrefia biliard 2. Stimuleazd secrefia gastrictr 3.5t. Viscere 3. Efectul vasoconstrictor al adrenalinei se exerciti la nivelul vaselor din: l. Inhibe secrefia gastricl 4. Hormonii tiroidieni: l. Glucagonul: 2.

55) 38.54. C (pg.60) 46.s4) 42.36) 48.se) 28. C @9. B (pg. 4e.55) 32.60) 10.55) ls.s8) 2e.57) 3.57) 22.54.D (pe.s5) 44.54. A (pe.57) 2.56) 26.60) 31. C (pg.se) 18. C (pe. B (pe. A (pe. C (pe.56) 33.s8) 5. B (pe.60) 57.56) 7.se) 24.54) 17.54) 37.54.57. E (pe.60) 23.60) 60. B (pe. D (pg. 50.54) 16. A (pe. C (pe.58) 13.E (pe.ss) 4s.D (pe.8 (pe. E (pe. B (pe.58) 2r.57) 92 .se) l. D (pe. E (pg.56. D (pg.E (pe. A @9.59) 55.D (pe. B (pe. B (pg. C (pg.56) A (pg.55) 30.60) 14.se) 56.60) 53. E (pe.54. C (pe. B (pg.se) 12.57.55) 39.58.58) se.60) le. D (pe. A (pe.D (pe. B (pe.56.56.59) 6.D (pe.56) 20.54.57. E (pg.57) 35.60) 43. A (pg.s6) 9.8 (pg. D (pg.Sa.55.56) I l.85) 8. B (pe. C (pe.55) 36. A (pe.8 (pe.57) 58.59) 40. C (pe. E (pg.55) 52. D (pg.se) C (pe. C (pe. A (pg. D (pe.54) 34.58.nAspuNSURr: COMPLEMENT SIMPLU C (pg. 51.56) E (pg.s4) 27.54.ss) 2s. C (pe.D (pe.58.se) 4.58) 54. COMPLEMENT GRUPAT 41.60) 47.8 (pe. C (pe.

Univ.SISTEMUL OSTEO-MUSCTJLAR Asist.zat cubaza. Dr.65 ani 93 .temporalul D.este asr. Dan State 1 COMPLEMENT UNIC: Al5 ani B.mandibula E frontalul S.cu exceptia: Aeste un os median B.20 ani C.frontalul E parietalul 3-Dintre oasele late fac parte urmatoarele.cu exceptia: Ascapula Bsternul C.Cartilajele de crestere raman cartilaginoase pana in jurul varstei de: D.l8 ani C20 ani l.coxalul D.25 ani D.varfrrl sau se uneste cu varfrrl coccisului 6Apendicele xifoid ramane cartilaginos aproximativ pana la: Apubertate B.in sus E.40 ani E.parietalul C.coxal D.occipitalul E"carpiene 4-Dinte oasele nepereche ale neurocraniului face parte: Alacrimalul B.l9 ani E"22 aru ZDin categoria oaselor lungi face parte: Afibula Bscapula C.este un os nepereche C^are forma triunghiulara D.Osul sacru prezinta urmatoarele caracteristici.

ligamentele articulare 94 .Scheletul coapsei este format din: A.femur C.in cazul sindesmozelot infie oasele care se articuleazase interpune tesut fibros l3.clavicula.7 8.membrana sinoviala E.5A% '| l2.l0 g.omoplat si humerus E.5 B.fibula D.8 c.Despre sinartroze este falsa urmatoarea afirmatie: A.humerus.prezinta un grad variabil de mobilitate C.l4 8.25o/o 8. cavitatea articulara D.T.tibie B.sunt articulatii fixe B.30% C.clavicula si humerus C.capsula articulara C.La formarea scheletului piciorului iau parte un numar de oase tarsiene egal cu: 4.Dintre elementele strucfinale ale arfrodiilor nu face parte: A.clavicula si omoplat B.10 D.nu poseda cavitate articulara D.Osul contine apa in procent de: A.maticea organi ca a osului B.coxal 1O.humerus si omoplat D.80% E.Centura scapulara este formata din: A.la nivelul lor se executa miscari foarte reduse E.8 E.humerus E.5 I l.6 c.7 D.20% D. 8.La formarea scheletului mainii iau parte un numar de oase carpiene egal cu: A.

cvadricepsul E-adductorul mare medial l9.perimisium C.Dintre muschii de forma circulara face parte: AMuschiul biceps Bmuschiul ficeps Cmuschiul tapez D.Sub muschiul croitor se gaseste: Aticepsul B.brahialul E coracobrahialul 17 .tricepsul D.dreptul C.extensor al antebratului : C.croitorul D.l4.adductorul Enici unul 20. Ecoracobrahial It.deltoidul C.cvadricepsul C.qoitorul Enici unul 95 .posterior.bicepsul D.adductorul scurt C-adductorul lung D.biceps D.teaca fibroasa Eteaca contractila l6.dreptul abdominal Eorbicularul buzelor l5-Tecile fine de tesut conjunctiv care invelesc fiecare fibra musculara poarta denumirea de: Aepimisium B.principalul muschi al umarului este: Abicepsul B.r-anivelul bratului.triceps.se gaseste urmatorul muschi Apnonator al mainii B.endomisium D.In partea mediala a coapsei nu se afla: Aadductorul mare B.Cel mai lung muschi al corpupui este: A^adductorul lung \ B.

filamentul de miozina E.2 secunde C.extensorii degetelor C.Muschii scheletici rcprezintaurmatorul procent din masa organismului: A.creste C.calciu Z4.obtinandu se: \ A.Baza B.scade B.muschiul solear E.50% 8.3 secunde D.Drxatatotala a secusei este de: A.muschii peronieri B.lO-S0/secunda C.Tricepsul sural 22.nici o afirmatie corecta 25.o B.0.ln loja laterala a gambei se afla: A.muschiul gastrocnemian D.l0/secunda B.1 secunde 8.0.5-1O/secunda 96 .Activitatea electrica a unui muschi poate fi inregishata.tetanos C.450/o molecul ara a contractilitatii este repre zentata de : A.dispare E.un potential de actiune propagat cu o vitezade 30m/s E.membranaZ C.2l.nici o afirmatie corecta secusa Zfi.60% c.50-10O/secunda D.ramane constant D.proteinele contacti le D.Dupa denervare.0.Llntetanos complet se poate obtine prin aplicarea stimulilor cu o frecventa de: A.0.80% D.500/secunda E.4 secunde E.0.40% E.elecftomiograma D.sarcomer 23 .tonusul muschilor scheletici : A.5 secunde 2T.

fibrele conjunctive din muschi C.Necesitatile energetice ale metabolismului muscular sunt satisfacute in cea mai mare parte rcrob dupa : Aprimele 5 minute B.Baza anatomica a elasticitatii muschilor este reprezentata de: 32.primele l0 minute E.l-10 stimulilsecunda Afibrele elastice din perimisium B.05 sec E.coapsei se gasiesc muschii: C.80% 29.de 50.0.28.50% D.04 sec D.In B.0.conhactia obtinuta in urma reflexului miotatic E.primele 2 minute C.02 sec C.peronieri 97 .70% c.nici o afirmatie corecta 30.Tetanosul incomplet se poate obtine prin aplicarea stimulilor cu o frecventa: Acrescuta Bmedie C.maseteri E.sustinerea posturii cdrpului D.Faza.01 8.de contractie a unei secuse musculare drxeazain medie: sec 40.fibrele elastice din muschi D.20% 8.sarcomer E"nici un raspuns corect 3l.I 00 stimulilsecunda E.30% 8.primul minut D.Reprezinta o contractie izomefrica: Afrisonul B.nici un raspuns corect 33.0.fesieri D.In energie calorica se fransfonna un procent din energia chimica egal cu: A.de 10-20 stimulilsecunda D.pri4ele 45-secunde jurul articulatiei soldului Aadductori 34.sistola cardiaca C.

Are forma de cupola: A.toti E. romboid D.Amplitudinea secusei vanazaproportional cu: A.In timpul contractiei izotonice: A.Dinfre substantele toxice pahrnse in organism.Dinfie muschii anterolaterali ai aMomenului face parte: A.nici o afirmatie corecta 36.nici o afirmatie corecta 37. lunguimea muschiului C.tensiunea muschiului vattaza C.m.pectoral mare 38.v ariaza lungimea si tensiunea rnuschiului B.m piramidal B.diafragma C.oase de membrtura 2.oase scurte 98 .m.tensiunea muschiului creste mult D.raman constante atat tensiunea cat si lungimea muschiului E.Pb T C.si pe care oasele le retin.40% E.m.Hg B.m.oasele se pot imparti in: l.20% B30o/o c.ftapez E.100/o COMPLEMENT GRUPAT 41.lungimea ratnane constanta.durata stimulului aplicat E.dreptul abdominal D.nu face parte: A. biceps B.nici unul 39.F E.oase de cartilaj 4.80% D.intensitatea stimulului aplicat D.oase lungi 3.3 S.Ca D.grosimea muschiului B.Osul contine reziduu uscat in procent de: A.Dupa originea lor.nici o varianta corecta 40.deltoidul C.

in jos 4.Osificarea encondrala da nastere: l.Dintre oasele nepereche ale viscerocraniului nu face parte: l.Perechile XI si l-nu au cartilaj 2-se numesc false 3.oaselor boltii cutiei craniene 4{.plane 4.este asezata cu baza in jos 4g.este un os pereche 46.neregulate 99 .cuprinde 7 regiuni 2-prima vertebra cervicala se numeste axis 3.se articvleazacu sternul prin intermediul cartilajului coastei X 4t.Dinfte oasele late face parte: l.ue forma triunghiulara cu baza.coxalul 4.ovine din sudarea celor 5 vertebre coccigiene 3.se uneste cu bazacoccisului 2-pr.vomerul Zlacrimalul 3mandibula 4maxilarul 45.se articuleaza lateral cu humerusul 4.este un os lat 2*ue forma triunghiulara 3.42.oaselor scurte Zmselo r bazni craniului 3.oaselor oaselor membrelor 4.indreptat in sus.Despre scapula este falsa afirmatia: l.cifiozele sunt intalnite la nivel cervical 4scoliozele sunt ctnburi in plan frontal 4T.nu ajung la XII de coaste: stern \ 4.Despre osul sacru este adevarat ca: l -yarfrrl sau.Amfiartozele pot avea suprafete articulare: l.usor concave 2.usor convexe 3.parietalul 2.rrlna 43.Despre coloana vertebrala este adevarata afirmatia: l.fibula 3.

muschiul triceps sural 4.tibial posterior 54.70% din energia chimica se transforma in energie calorica 4.In loja laterala a gambei se afla muschii: l.biceps bratrial Sl.muschiul tibial posterior 56.nici o afirmatie corecta r00 .In legatura cu manifestarile termice ale contractiei musculare este adevarat ca: l.muschiul solear 3.anterior.adductor scurt 4.croitor 3. afl a urmatorii muschi : 2.faza izometrica 57.solear 2.diafragma 5 nivelul bratului.triceps 4.tricepsul 4.fazade contactie 3.50.fan de latenta 2.gastrocnemian 4.In planul profuird al lojei posterioare a gambei nu se afla: I .adductor mare 2.faza de relaxare 4.Inpartea mediala a coapsei gasim urmatorii muschi: l.manifestarile termice se datoreaza fenomenelor termice din fibra musculara 3.se ldeltoid I La .muschiul piramidal al abdomenului 3.randamentul confiactiei masei musculare este de 3A% 2.muschiul gastrocnemian 2.Dinfie muschii fusiformi nu face parte: l.fesieri 53.Secusa musculara are urmatoarele componente: l.triceps stral 3.bicepsul 2.brahial 3.

dupa denervare tonusul muschilor scheletici creste 4.Dinhe substantele toxice patunse in organism.colagenul 60.prennta 4 vertebre lombare 3.prezinta 8 vertebre cervicale 2.dupa deneryare tonusul muschilor scheletici dispare 59.nu este de nafura reflexa 3.Despre tonusul muscular se poate afirma ca: l.Pb 4.nu face parte: l-Hg 2.dupa denervare tonusul muschilor scheletici scade 2.si pe care oasele le retin.prezinta 4 vertebre sacrale 4.Despre coloana vertebrala sunt adevarate afirmatiile: l.Ca 3.St.prezint a 12 vertebre toracale l0l .

65) t2.7l) 28.A (pag.B (pag.63) 2.A (pag.68) 16.70-71) 37. B (pag.8 (pag.B (pag.A (pag.7l) 36.71) 26.66) 102 .A (pag.70-7t) s6.C (pag.7l) s7.70) 2s.8 (pas.69) l9. E (pag.70) s9.D (pag.70) 24.68-69) 38.B (pag.63) 43.67) t4.A (pas.E (pag.70-7t) 33.65) I 1.6a) 46.6a) 4s.70) s4.B (pag.66) 40.65) 49.C (pag.8 (pag.68) t7.68) 5l .A (pag.63) 44.69) 2t.C (pag.66) 60.67) l3.B $ns.69) 53.C (pag.69-70) 3s.8 (pag.D (pag.66) COMPLEMENT GRUPAT 41.68) 39.65) 10.70) 23.6s) 9.D (pag.A (pag.D (pag.B (pag.E (pag.C @ag.7l) 3l.7l) 30.7l) 27.70) .8 (pag.C (pae.65) 47 .7l) s8.D (pae.C (pae.8 (pag.E (pae.C (pae.68-69) l8.D (pag.A (pag.D (pag.RASPUNSURI: COMPLEMENT SIMPLU l.6a) 5. 32.65) 7.C (pag.D (pag.67) 50.D (pag.65) 48.7l) 29.C (pag.A (pag.8 (pag.C (pag.A (pag.8 (pag.70) 22.B (pag.63) 4.C (pag.C (pae.C (pag.63) 42.C (pag.E Qns.69) 20.70) 5s.64) 6.7l) 34.C(pag.A (pag.68) l s.B (pag.68) sz.65) 8.D (pag.A (pag.63) 3.

Endocrin E. Trecerea de Ia osificarea desmali la osifi careaencondrale &ifrcarca C E Crcgterea oaselor scrnte gi oaselor bazei craniului Cregterea oaselor desmald realizeazd : A. Cregterea cavitlifii medulare osoase 4. Vestibular C. Transformarea fesutului cartilaginos al embrionului in fesut osos al adultului C. viscerocraniul confine segmentele iniliale ale aparatelor : A. Cregterea oaselor bollii cutiei craniene B. Nici un rdsprurs correct 5- Viscerocraniul confine segmentele periferice ale analizatorilor A. Cregterea claviculei gi a mandibulei D. Cregterea in grosime a oaselor lungr E.Der{o\\areacarti\aiu\ui{iatrzo-epitrzar 3.Crcgterea oaselor membrel or bollii cutiei craniene D. Mtrduva spinlrii : C. Sistemul nervos central E. Coman Laurenfiu COMPLEMENT UNIC: lProcesul de osteogen ezt constd in A. Dr. Toate raspunsurile sunt corecte 103 . Cardiac B. P6trulderea capilarelor epifizare in cavitatea medular6 D.Blocarea activitiifii centrelor de osificare primitivi B. Cutanat E. Nici un raspuns correct : 6. Acustico-vestibular D. Transformarea fesutului osos compact in fesut osos spongios E. Vascular C. Respirator D.NSTDMUL OSTEO-MUSCULAR 2 fd Lucr. Cregterea oasielor membrelor C. Neuocraniul addpostegte A. Encefalul B. Sistemul nervos somatic D. Osificarea encondraltr realize azil : A. Auditiv B. Cregerea in lungime a osului E.

Occipitalul C.30 -32 A.4-5coccigiene E. Maxila E.6-8oase D.4-5coccigiene E. Initlimea gI ldlimea D.7 cervicale 8.8 oase liungi predomin[ : E. Vertebrele diferitelor regiruri sunt in numtrr de : A. 4 -5 sacrate . Oasele nepereche ale neurocraniului sunt : A. Toate raspunsurile sunt corecte. Parietalul B. Oasele pereche ale neurocraniului sunt A. 104 . La oasele A. Palatinul C. Coloana vertebrali are un num[r de vertebre egal cu : A. Temporalul 8. Ldfimea gI lungimea C.4-5lombare C.xila E. Toate raspunsurile sunt corecte 13.30 -34 E.33 -34 8. L{imea B.7. Ma. Malarul D. Specificafi num[rul corect de vertebre : c.4-5sacrate D. Etmoidul 9. 3t -34 12. 6 oase : C. 4 oase pereche gi 3 oase nepereche 10.32 -34 D. Neurocraniul este format din A.12 toracale D.4-5lombare C. Vomerul D. Lungimea E. l0 8. 8 oase B. CometuI nazal inferior : B. Nici una din cele de mai sus I l.7 .

Ultimele l0 perechi E. Formeazd coloana vertebrall 15. Vertebrele au urmtrtoarele caractere cu o excepfie : A. Arc vertebral situat in partea ventrali B. Este situate in partea posterioar[ a toracelui E. Este situate /e linia mediantr a toracelui D. Curbwile sagitale ale coloanei vertebrale au urmltoarele caractere : A. lombar gi toracal E. Ultimele 8 perechi : 19. Cea lombarl are concavitatea posterior E.14. Corp vertebral situat posterior 16. Prezintil 5 regiuni E. Primele l0 perechi B. Corp vertebral situat in partea dorsali C. Vertebra este formatlt din : A. Arc vertebral situate in partea dorsali E. Ultimele 7 perechi D. Scad rezistenla coloanei vertebrale C Cresc elasticitatea coloanei vertebrale D. Sunt localizate la nivel cenrical. Este un os scurt C. Garntr vertebralI situatit lateral D. Nici un rdspuns correct l0s . Toate raspunsurile sunt corecte 17. Omoplatul C. Primele 8 perechi C. Nu sunt dispuse metameric C. Se impart dup6 regiunile clrora le aparfin D. Humerusul D. Cea cervicalil are convexitatea posterior C. Ultimele 2 coaste B. Sunt dispuse una deasupra dteia B. Sunt in num[r de trei B. Este un os lung B. Extemitatea externi a claviculelor E. Sternul are urmdtoarele prpprietiifl : A. Curburile sagitale ale coloanei vertebrale : A. Sternul se articuleaz[ cu : A. Nici un raspurur nu este correct A). Toate rtrspunsurile sunt corecte It Din cele 12 perechi de coaste se unesc cu sternul A. Sunt patologice B. Cea toracali are convexitatea anterior D.

Menfine echilibrul fosfo .basic B. Sunt corecte numai rlspunsurile 2 gi 3 23. 8 metacarpiene C. Ligamentele articulare E. inhefin echilibrul acido . Sacrul D. Menfine echilibrul acido . Intervin in apfuarea organismului prin producerea de anticorpi 25. Se pot osifica cu vdrsta : : 27. 5 oase tarsiene C. Reprezinthun depozit de proteine al organismului E. Oasele au urmdtoarele roluri: A. Reprezintlelementul activ al aparatului locomotor C. 5 carpiene B. 8 oase metatarsiene D.La formarea bazinului particip[ A. Care dintre urm[toarele elemente stnrcturale aparfin anrodiilor A. Femurul : B. Nu posed[ activitate articularl C. GenercazAo parte din elementele figurate D.calcic C.21. Coloana vertebrali lombard C. Membrana sinovialtr C.bazic B. Cavitatea articularl D. 8 carpiene : 22. Capsula articularl B. in aceste articulafii se executll migclri ample D. 12 falange D. Scheletul miinii este format din A. Scheletul piciorului este format din A. Produce elemente figurate D. 8 tarsiene E. 12 falange E. Este un depozit de sdruri minerale B. 7 oase tarsiene : 24. Toate elementele de mai sus : 106 . Sunt articulafii fixe B. 8 oase tarsiene B. Nici un rispuns correct E. Este un depozit de calciu 26. Dinte rolurile fesutului osos enumerate mai jos una nu este real[ A. Care dintre urmitoarele afirmafii despre sinartroze nu este reali A. Sunt articulafii imobile E.

30 o/o in ralnst cu greutatea corpului : 33. 4. Sternocleidomastoidianul D. Septuri D.25 % D. Tendoane E. Sunt mugchi netezi E. Endomissium C. Filamentele de miozinl rc7 . Frontalul C. Mqchii masticatori A. Sunt numai constrictori ai orficiilor C. Dinhe muqchii gdtului fac parte : A. Parietal C. Au rol in determinarea expresiilor fefei B.2t. Care dinbe urmiltoarele elemente reprezintll bananatomicl a conhactilitefii musculare : A. Sarcolema C.parietali E. Sunt numai dilatatori ai orificiilor D. Epimissium 32. D. Contractilitatea C. Nici un raspuns correct 29.Mugchii striafl reprezintil procentual. Mugchii mimicii : A. Fibrele musculare se inseri pe oase prin : A. Filamentele de actin[ E. Nici un raspuns correct 31.40% E. Proteinele conffactile B. Temporalul E. Sarcolemi B.45 % c. Extensibilitatea Plasticitatea t 3d.35 % 8. Temporo . Excitabilitatea B. Hioidieni D. Proprietitlile mugchilor scheletici sunt urmtrtoarele cu o excepfie : A. Elasticitatea E. Maseterul B. Maseter 30. Sarcomerul D. Frontal sunt reprezentafl prin : B.

Are dou[ faze:. Toate : confiacfiile muqchilor din organism sturt tetanosuri gi nu secuse deoarece : A.80 m/sec 40. Tnrnchiul cerebral 4. D. Sctutarea mugchiului B. Proporfional cu frecvenfa stimulilor E. Sarcomerul se caractenzeazdprin urmdtoarele cu o excefie A. Proteinele contractile E. Se produce pufini cildtni E. C. Aparatul Golgi D.05 mlsec B.latenfl gI relaxare B. Ribozomii B. Potenfialul de acfiune al mugchiului striat vitezd de : I se propagl in lungul fibrei musculare cu o A. Perioada de laten{6 a secuselor este prea mare B. Nu se efectueazi lucru mecanic extern D. Mitocondriile C. 40 . Confiacfia izometricd a mugchiului striat consttr in : A. Este delimitat de doui bewiZ E. Dac[ stimularea scade se fiansform[ in tetanos.35.10 m/sec C. Se produc numeroase secuse cu o perioadi de latenfi mare 39. Amplitudinea ei variazi invers propodional cu intensitatea stimulului aplicat COMPLEMENT GRUPAT l. Cerebelul 3. : Emisferele cerebrale . Durata totali la mugchiul striat este de I min. Este unitatea morfo-funcfionald a miofibrilei B. Se scurteazl in contracfie D. Netrocraniul confine 2. NumEnrl de fibre musculare antrenate in contracfie este limitat 38. Perioada de relar<are a fibrlor musculare este scurtd D. Tensiunea in mugchi rimdne constantd C. 0. Frecvenfa stimulilor nu poate fi prea micd E. 30 m/sec D. Sarcomerul 36. Glanda hipofiz[ r08 l. Poate fi izometricl sau izotonicl E.e dintre urmdtoarele reprezinthbazamolecularl a contractilifiifii musculare : A. Secusa muscularl : A. Precizali caf. Confine filamente de actini 9i de miozind C. Confine doul benzi H 37 . 0. Comanda voluntari se transmite la mugchi prin impulsuri cu frecvenftr mare C.

Sunt in numlr de 14 perechi 4. Care dintre urmtrtoarele caracteristici ale coastelor sunt adevtrrate 2. acfionflnd ca pdrghii l. Se articuleazlpoterior cu coloana vertebraltr Care din urmitoarele funcfii aparfin oaselor : Menfinerea echilibrului acido . : Osificarea desmalI Asigrrl cregterea in lungime a oaselor lungi 2. 3. Formeazl oasele felei 2. DI naqtere oaselor membrelor 3. D[ nagtere oaselor bollii cutiei craniene l.posterior cu sternul 2.basic l. Asiguri deryoltarea bazinului osos 109 . 8 carpiene l. Vertebrele sunt dispuse metameric 3. : Manilare Vomerul Zigomatice Mandibula Despre coloana vertebrali se poate afirma : 1. Confine segmental periferic al unor analizatori 3.34 de veretebre 2. Primele 7 perechi se articul@zddirect cu sternul 3. Confine segmentele initiale ale aparatelor respirator gi digestiv 4.Viscerocraniul prezintL caracteristicile urmtrtoare : 1. Srurt acoperite de periost 4. l4 tarsiene 4. Cartilajele articulare pot avea una sau mai multe caracteristici Iau nagtere din cartilajele de cregtere 2.electrolitic 4. Acoperl epifizele 3. 5 metacarpiene 3. Menfinerea echilibrului hidro . Menfinerea echilibrului fosfo . Este segmental axial al tnnchiului 4. : Se articuleazl. 4.calcic 3. Este formati din 33 . : pe sqrma periostului 4. Este alcituit din 8 oase Oasele perechi ale viscerocraniului sunt 2. Sunt cartilaje hyaline l. Realizarea migcirilor. l. Confine mdduva spindrii : Scheletul mdinii confine urm[toarele oase 8 falange 2.

l. 3. Traverseazi sarcoplasma tuturor miofibrilelor Este situatil in mijlocul discului intunecat Se inseril pe partea externi a sarcolemei fibrei musculare solidarizeaziltoate miofibrilele in timpul confiacfiei ll0 . 4. Este proprietatea specifici numai mugchiului in stnrctura fibrei musculare intrtr 2. Sebazeazipe existenfa sarcomerului ca unitate anatomicl 4. Permeabilititfii selective Conductanfei ionice Pompelor ionice Polariztrrii electrice membranare MembranaZ: 2. Poate fi izometrici sau izotonici l. Loja posterioari a gambei confine mugchi care au urmdtoarele acfiuni 2. : Produc o cantitate mare de cilduri Sunt datorate fenomenelor biochimice din fibra musculari 70% din energia chimic[ din mupchi se hansformi in c6ldurd in repaus nu se produce c6ldtn6 I 1. Conftacfia musculari este consecinfa : 2. Secusa este : O contracfie musculard simpld 2. 3. 17. 3. este precedati de o perioadi de latenfi 4. 4. Reprezintif capacitatea de a dezvolta tensiune inile capetele sale 3. 3. 12. : Sarcolema Miofibrilele Sarcoplasma Capsula periferictr : 16. SctrtErii tendoanelor Scurtiirii sarcomerelor Contracfiei filamentelor de actintr pi de miozini Alunectrrii filamentelor de actini printre cele de miozinl : 13. Manifesttrrile termice ale contracfiei musculare se caractenzeazfprin 2. 1. l. Are o fazdde contracfie qI una de rela<are 3. 4. Excitabilitatea fibrelor musculare este consecinfa 2. Produc extensia piciorului Produc extensia degetelor Joactr un rol determinant in actul mersului Produc extensia gambei pe coapsi : 14. l. Contractilitatea 2. 3. l. 4. l. 4.10. 4. 3. l. Se bazeaz[ pe existenfa proteinelor contractile ca bazLmolecular 15.

l. Aerob la inceputul unui efort intens 3. Precede fazade contracfie 3. ?fi.01 sec 4. tetanici este : Este contracfia musculari normal[ in organism Este rezultatul aplic[rii unui stimul repetitiv. Dureazl0. Anaerob in primele 45 . 4. la intervale mici gi regulate Se inscrie pe miograml printr-un platou Este rezultatul aplicirii unui stimul mic electric pe nervul motor 19.Fazade latenftr a secusei musculare : Are o drnatil specifici fiec[rui tip de mugchi 2. 3. Contracfia 2. Duptr primele cca2 min de effon metabolismul devine aerob 4. Metabolismul muscular este : l.It.90 de secunde ale unui efort moderat 2. Duptr cca I o16 de la efort devine din nou anaerob l. lll . Acum are loc manifestarea eletrictr a confiacfiei.

E 27.D A A 9.B 7.8 38. E 12. 12. D tt2 . 19.E 9.E 10.8 24. D t4. E 31. B 15.D 13. 34. D 32.B 1.A 6. C 5. 18. C 8. C 23. E E E 15.C 4.B D D 20.D 18.C 6. A 20. C 28. A 16. c 13. C 39.E 5.8 8. l.A 3. C 40. t7.E 2. C C D E 37. t6. A 11. A 14.nASpUNSURI: COMPLEMENT UNIC: COMPLEMENT GRUPAT: 2. 35.D 33.C 7.C 10.B 4. B 19. C 30. A 22. 36. A 29. B ll.8 25" C 26.C 3. A t7. E 2t.

Bogdan Diaconescu COMPLEMENT SIMPLU: l. Pancreas C. CID. Este inactivat in contact cu pepsina C.5) afirmafii sunt corecte cu excepfia: A.8-3. liltiazeprocesul de digestie in general 3. Prezinta haustre E. Este o enzim[ cu activitate extrem de intensl B. Secrefia sa este intribatil de secretinl gi gastrini B. Reduce Fe2* absorbabil D. Stimuleaz[ lipogeneza E. Scindeazi proteinele in aminoacizi B. Na* E. Este necesar pent r digestia lipidelor C. Prezrntafibre musculare circulare B. Este o enzimd proteoliticl activi in mediu alcalin (pH optim D. Colon sigmoid ll3 . Urmatoarele afirmatii despre hpaza gastricd sunt corecte: A. KC. Mg'* 2 Despre pepsinogen se poate afirma c6: A. Electoldii care se gisesc in salivi in concentrafie mai micl decdtiin plasma sangvin[ sunt umtrtorii. Reduce Fe3* absorbabil 6. C** B. Orofaringele E. Prezinta fibre musculare oblice D. Cavitatea bucali D. Dr. HCI are urmatoarele efecte: A. Se activeazi numai in contact cu HCI E. Secrefia sa este stimulatil de acetilcolinl E. Tubul digestiv este format din urmatoarele.SISTEMUL DIGESTIV 1 Asist. Prezinta tenii a 4. Hidrolize azL gelatina 5. Ileon B. Pentru colon urmatoarele 1. cu excepfia: A. Este prezenti numai la sugar D. Prezinta fibre musculare longitudinale C. cu excepfia : A. Hidrolizeaz[ emulsiile lipidice C. Univ.

Mucusul gastric D. 10. Absorblia substantelor solubile in glucide pi glicerini C. Secretil o hpoproteinl necesard pentru absorfia intestinald a vitaminei Brz B. I Scindeazi proteinele in aminoacizi. Absorfia unor substanfe foarte solubile in lipide. Gelatinaza : g.8-3. C. Sunt enzime secretate de stomac urmltoarele cu excepfia A. Glandele suprarenale D. Este secretat sub forma activl B. Lubrifiazi alimentele E. Are rol bactericid B. Intervine in digestia amidonului crud D. Excreta metale grele 8. Poate fi oprit ln mod obignuit D. Are ca rezultat prevenirea refluxului gasto-esofagian B.Lanivelul stomacului au loc urmatoarele: A. il4 . Este un timp voluntar C. Absorbfia tuturor aminoacizilor. Sunt localizate in regiune antrall D. 12. Pepsinogenul E. Pepsinogenul: A. etanol gi api E. Glanda pineali E. Hipofiza 13. Este activat numai in contact cu HCI C. Timusul . Sunt celule G E.7. Intervine in menfinerea echilibrului hidroelecfiolitic C. Secreti mucus . Secreta o glicoproteintr necesar[ pentru absorfia intestinali a vitaminei Bo C. Lipazagashicd B. Absorbtia doar a Na* in cantit6fi mici D. Celulele oxintice: A. Glanda submandibulari B. Constil in impingerea alimentelor spre faringe. fiind sediul principal de absorblie B. Poate fi activat gi de pepsina anterior formatii Este activ in mediu alcalin (pH 1. E. Urmatoarele sunt glande anexe ale tubului digestive: A. Prezintl conhacfii faringiene automate E. Timpul faringian al deglutifiei: A. Labfermentul C. Urmatoarele roluri ale salivei sunt corecte cu excepfia : A. D.5) l. Nu se absorbe glucoza.

afirmatii legate de pepsinr sunt corecte. Secrefia patcreatici confine: A. Proteaze D. cu excepfia : A. Somatostatin[ care stimuleaz[ secrefia 16. K- It. Secretini care inhibe secrefia E. 17 Se active azdin prezen[aHcl Se activeazi numai in contact cu pepsina anterior formatd Scindeazaproteinele . Glucozi C. la un ph optim intre 1. Evacuarea secrefiei biliare se realizeazdpin: A. Gastrini B. Acetilcolinesteraz[ C. Secrefia HCI este influenfatii de: A. independent de alte mecanisme 115 . Glicerina \ C.t4. cu excepfia: A. Actioneazi in mediu acid. Pigmenfi biliari 20. Are ca forma activ[ pepsinogenul B. Stimulareasimpaticd B. Lipaze C. Toate variantele de mai sus. Na* E. Conhacfiei musculahrii vezicale E. Inhibitorul tripsinei E. in compozilia bilei inft[ urmatoarele. Forfa confiacfiilor gastrice este controlat[ de: A. 5 C. Nernoni ai sistemului nervos enteric C. cu excepfia: E. Ph E. Aminoacizi D. Mecanisme newoase gi umorale C. Labferment D. D. Contracfie sfincterientr D. Urmatoarele A. Acetilcolini care inhibl secrefia D. 19. Amilaze B. Colesterol B. Mecanisme stict nervoase. Lecitini E. Pepsini 15. Electrolili D. Gastrini care inhib[ secrefia B. Lanivelul stomacului are loc absorfia urmatoarelor substante. Acizi gra$i B.8-3.

Monozaharide 2T. Maltoza E. Lactoza D.21. Nu confine enzime 24. Secretat[ in timpul perioadelor interdigestive C. 500-1200 glzi B. Sunt liposolubile. Au rol bacteriostatic D. Aporhrl de glucide este de: A. Au rol de a inhiba motilitatea intestinalE B. Gelatinei E.7 g lkgco{p este de: B.5. Au in componenf[ enzime gi pigmenfi biliari E. E. Bila confine urmatoarele enzime: A. Necesari pentru excrefia unor substanfe solubile in api. 5elkgcorp / kg corp ll6 . Secretattl in cantitate de 1200-1 500 mUzi B. 25-160 glzi C. D. Glucidele majore ale dietei sunt reprezentate de: A.0. 23. Necesard pentru digestia gi absorfia tuttnor alimentelor E.7 elkecolp 60-80% din dieta 50-60% din dieta 26. C. D. Sarurile biliare: A. Gelatinaza D. Tuturor proteinelor ingerate C.5-0. Lactozei. Scad absodia monogliceridelor C. Lipidelor neemulsionate B. precum bilirubina 22. 10 e C. Colecistokinina B. I elkgcorp E. 3elkgcorp D. Secretia biliard este: A. Amilaza C. Peptidaze E. Realizatd de c6tre hepatocite gi celule ductale D.Dietazilnic[ proteic[ a adultului A. Lipaza . Maltozei a 25. Taharaza B. Sucul gastric actioneaztr asupra: A. 0. 0.

If E" Na* .Gastrini Factor intrinsec HCI Mucus Pepsinogen il- urmatoarele sunt dizaharidaze intestinale. Factorul intrinsec Vitamina \ Vitamina Bl2 Vitamina C Vitamina K A 3f A Na* B. E.@" Sunt vitamine liposolubile. Fe2* D.E B.r E. Nici una din variantele @. Vitamina D. Lactaza D.r @- B. Vitamina C. Maltaza E" Taharaza A : $iM"- A tabfermentul ac[ioneazl in prezenfa ionilor de : C** c.Glandele oxintice A B. lzomaltaza C.D D. D. se absoarbe AA calciul din intestin cu ajutorul vitaminei : c. Vitamina E" Vitamina A A C D E K secretii urmitoarele.Lhmntoarea vitamind stimuleazl absorblia A fierului : B. cu excepfia Glucuronidaza B. C. E. cu excepfia : a'.K de mai sus. E. C** tt7 . in colon se secreti Fe3* : c. C.Mg'* D. D. cu excepfia: Vitamina B.

35. Care din urmatoarele afirmafii legate despre proteine sunt corecte: A. Existia sisteme de transport Na-independente cu rol in absorfia aminoacizilor B. Exista sisteme de transport Na-independente cu rol in absorfia dipeptidelor C. Exista sisteme de transport Na-dependente cu rol in absorfia tripeptidelor D. Se absorb ca polipeptide E. Se absorb aproximativ 50-600/o dintotalul proteinelo ingerate.
36.

Lanivelul intestinului subtire apa:

A. Se absorbe activ in componenfa chilomicronilor B. Se absoarbe activ prin gradient osmotic C. Se absoarbe activ D. Se absoarbe ca unnare a gradientului osmotic creat de absorfia electolililor E. Nu se absoarbe
37. Vitaminele hidrosolubile se absorb: A. In componenta miceliilor

B. Prin gradient osmotic in intestinul sublire proximal C. Prin hansport facilitat Na-Independent D. In intestinul sublire proximal E. Vitamina C stimuleazaabsortia lor.
38. Urmatoarele afirmafii despre lipide sunt corecte: A. Se absorb prin difuziune pasivI B. Se absorb independent de sdnrile biliare C. Se absorb prin tansport activ Na-dependent

D. E.

Dieta normali zilnic[ vanazdintre 250-800 glzi Inainte de a fi digGate lipidele hebuie transformate in picaturi cu diametrul l0-50lrm.

39. Fierul se absoarbe: A. Numai in jejun B. Fe2* se absoarbe mai usor decat Fe3* C. Vitamina C inhib[ absortia fierului D. Fe2* nu se absoarbe. E. Numai in ileon 40. Aminoacizii se absorb prin mecanism: A. Activ cuplat cu Fe2* B. De pinocitozd r C. Activ cuplat cu Na* D. Pasiv E. Nici rurul de mai sus.

COMPLEMENT GRUPAT: 41. Urmatoarele celule pot secreta mucun: l. Celule speciale aflate in epiteliul intestinal 2. Celule speciale aflate in criptele Lieberkiihn

3. Glandele Brururer 4. Celulele pilorice.

118

4Z.Enzime proteolitice se gisesc in: Sucul gastric 2. Sucul intestinal 3. Sucul pancreatic

l.

4. Bila

43. La

nivel intestinal dinte urmatoarele substante l. Toti electrolitii 2. Lipidele 3. Aminoacizii 4. Apa

se absorb pasiv

U.

Prin substanfele con{inute, saliva are urmatoarele roluri in digestie: Bactericid 2. Inlesnegte masticafia 3. Incepe digestia amidonului preparat 4. Favorizeazl vorbirea

l.

45. La nivelul stomacului

2. Lipide 3. Etanol 4. Vitamine
46. Mucusul gastric: Este secretat de celulele oxintice 2. Este secretat dC unele celule pilorice 3. Are rol in protectia mucoasei fata de pepsina 4. Are rol in protectia mucoasei fata de HCI

l.

se absorb:

Apa

l.

47 - Carc

2. 3. 4.

l.

din urmatoarele enzime nu sunt secretate in lumenul intestinal? Maltaza Lactaza Zahanza Dizaharidaznle

48. Urmatoarele afirmatii despre HCI sunt corecte:

Activeaza pepina 2. Reduce Fe2* 3. Secretia sa este stimulata de somatostatina. 4. Asigrna un pH optim pentru actiunea pepsinei

l.

49. Bila confine: l. Biliverdina 2. Metabolifi ai hemoglobinei

3. Colesterol 4. Lecitini

il9

50. Sucul pancreatic confine urmatoarele, cu excepfia HCO3-; 2. Amilaza pancreaticd

:

r.

3. Tripsinl 4. Lecitina

51. Fierul se absoarbe

2. 3. 4.

l.

in

:

Jejun Duoden Ileon Colon
:

52. Sunt principali electrolifi ai salivei

2. HCOr' 3. Na* 4. Cr
53. Glandele oxintice secrettr

l.

c**

2. 3. 4. Gastini
1.

I.

:

HCI Factor intrinsec Mucus
a

54. Proteinele care apar in scaun provin din
Proteinele animale ingerate

:

2. Denitusuri celulare 3. Proteine vegetale ingerate 4. Bacteriile din colon
55. Ptialina nu acfioneaz[ asupra
:

2. Zaharczei
3. 4.
Lactozei Amidonului preparat

1.

Maltozei

56. Stomacul prozintil fibre musculare:

2. Longitudinale 3. Oblice 4. Nu prezintii fibre musculare
57. Vitaminele hidrosolubile se absorb:

l.

Circulare

2. 3. 4.

l.

Prin fiansport facilitat Proximal, la nivelul intestinului subtire Prin fiansport activ Na-dependent Distal, la nivelul intestinului subtire

na

5t. Activitatea motorie a stomacului realizeazil:

2. Stocarea alimentelor 3. Evacuarea continutului gastric in duoden 4. Activarea pepsinogenului

l.

Amestecul alimentelor cu secrefiile gastrice

59. Urmatoarele mecanisme favorizeazd absorbtia gastrici Refeaua vasculari de la nivelul vilozitafilor

2. Grosimea minima a peretelui intestinal 3. Migcarile contractile ale vililor stimuleazi tranzitul substanfelor absorbite

l.

4.
2. 3. 4.

Suprafala mare de contact

60. Celulele ductale se gdsesc la nivelul:

l.

Glandelor oxintice Pancreasului Criptelor Lieberkiihn Ficatului

tzl

RASPUNSURI

3. C {es7a) 4. B @s.77) 5. D {eg77) 6. B (pg 74,75) 7. C (pe 75) 8. C {es77) e. D (pg77)
10.

2.

l.

B (pg 7s)

Ares77)

31. A (pe 80) 32. B (pe 80) 33. D (pe 81)

I

l. E @e77)

D @e77)

14. A@e77) 15. B @s77) 16. D @e77)

t2. A (pe 75) 13. D @e76)

34.D (pe 82) 35. C (pe 81) 36. D (pe 8l) 37.D (pe 81) 38. A (pe 8l) 3e. B (pe 8l) 40. C (pe 81) 41. E @977,79) 42. A (pe 80) 43. C (pe 81) 44. A (pe 7s) 4s. A @e77)

t7. A @e77)
18. E (pe 78)

le. B (pe 78) 20.8 (pe 78)
21. C (pe 78) 22. C (pe 78) 23.E (pe 78)

24.D @g77,78) 2s.E (pe 80) 26. C Ge 80) 27. A (pe 80) 28. B Ge 8l) 2e.E (pe77) 30. A @e79')

.8 (pe 7e) 48. C @e77) 4e.E (pe 78) s0. D @e77) 51. B (pe 8l) s2.E (pe 7s) 53. A @e77) s4. C (pe. 8l) 55. A (pe. 80) s6. A @e74) s7. A (pe 8l) 58. A @e77) se. E (pe 80) 60. C (pe 78)
47

46.8 @e77)

t22

SISTEMUL DIGESTIV 2
Asist. Univ. Dr. Dana Mihalea

COMPLEMENT UNIC:

l.

Pntrunderea in duoden a produgilor digestiei lipidelor determini secretia de:

A.lipazdpancreaticd B. secretini
C. enterol<tnazd D. colecistokinini E. s[ruri biliare 2. Celulele speciale din epiteliul intestinal secretJi:

A. electrolifi B. dizaharide C. somatostatini D. colecistokinind
E. mucus 3.

Urmltoarelf afirmafii sunt adevirate, cu excepfia: A. in lobulul hepatic, hepatocitele sunt dispuse radiar B. hepatocitele vin ln contact cu capilarele sinusoide C. infre hepatocite se delimiteazfcanalicule biliare D. la periferia lobulului hepatic se afl6 canalul hepato-coledoc
E. nicio excepfie

4. Care enzim[ este activathprin autocatalizI:

A. tripsina B. chimotripsina C. gelatinun D. enterokinaz.a
E. nucleaza
5. Absorbfia vitaminei B12 se rcalizeazilla

nivelul:

A. stomacului B. duodenului C. jejunului D. ileonului E. colonului
6. Masticafia are urmitoarele roluri, cu excepfia:

A. inifierea secrefiei gastrice B. elaborarea senzafiei gustative C. fragmentarea alimentelor D. formarea" lubrifierea gi hmuierea bolului alimentar E. nicio exceptie r23

pancreasul I l. colecistokinini t24 . peptidelor B. acizi gra$i C. vitamina Bl2 9. 20 o/o drn lipidele ingerate C. tri. aminoacizi E. Netronii sistemului nervos enteric elibereazI: A. chilomicronilor 12. vezica biliarl B. 30 % din lipidele ingerate D. secrefia intestinald E. Care dintre urmitoarele secretii confin nucleaze: A. stomacul D. secretinl D. somatostatinl C. somatomedini B. esofagul E. Care dintre urmitoarele substanfe nu este secretatd in lumenul gastric: A. 60 % dnlipidele ingerate 13. se pierd prin materiile fecale: A.7. proteinelor nedigerate in stomac D.lipaza 8. Fafa inferioar[ a ficatului nu are raporturi cu: A. secretia gastricd C. secrefia salivard B. fructoz6 D. enterokinazl E. Peptidazsle intestinale acfioneazi asupra: A. porfiunea superio ard aduodenului C. pepsinogenul E. vitamina C B. 40 % din lipidele ingerate E. secrefia biliar6 10. cu excepfia: A. mucusul D. HCI B. oligopeptidelor C. tn hpsa slrurilor biliare. l0 % din lipidele ingerate B.gi dipeptidelor E. secrefia pancreaticd D. in vena portl se gisesc urrn[toarele substanfe. gastrina C.

intestinul subgire E. niciun rispuns corect 17. 1200 . rol important in menfinerea echilibrului acido-bazic 19. rol bactericid prin lizozim E. artera hepaticl 16. cu excepfia: A. vena centrolobulari B.3000 mU zi caxe se poate absorbi la nivelul colonului este de: It.25 . ficat B. l0 -20% $in totalul celor ingerate B. canalul coledoc C. excrefia unor agenfi patogeni D. venele hepatice C. vena cav[ inferioari D. tripsin6 D. 2000 . umecteazd mucoasa bucal6.2000 mU zi E. sdrurile biliare nu fiec prin: A. secrefia intestinali E. secrefia biliari D. enterol<nad E.1500 mU zi C.50% din totalul celor ingerate D. lSOdmy zi D.30% din totalul celor ingerate C. Proteinele asupra cfuora acfioneazi pepsina reprezintS: A. niciun rdspuns corect 20. pancreas 125 . Cantitateamaxim[ de api A. toate aceste substanfe 15. vena portl D.14. vena porti E. secrefia gastricl B.80 -200mV a B. 20 . Capilarele sinusoide din lobulul hepatic se varsl in: A. Funcfiile salivei sunt urmltoarele. incepe procesul de digestie al amidonului preparat B. in circuitul entero-hepatic. favorizdnd vorbirea C. pepsini B. secrefia pancreaticl C. 50 -70o/o din totalul celor ingerate E. Reglarea pH-ului in intestinul superior este asiguratit de: A. 1500 . Chimofiipsinogenul este transformat in forma lui activd de: A. chimotripsina anterior formatii C.

colonului E. colonului descen{ent E. glucagon C.lactaza D. colecistokinintr E. rectului 25. cu excepfia: A. Secrefia biliari este stimulatii de: A. clor C. elecfolili E. sodiu B. gastrin[ D. fundului gi corpului gastric B *tr. Absorblia pi secrefia la nivelul colonului sunt controlate de: A. intestinului sublire D. Fibre musculare netede oblice se gisesc la nivelul: A. colonului ascendent D. somatostatinl E. izomaltaza C. secretin[ 27.21. incompozifia bilei se glsesc urmitoarele. aldosteron D. colesterol C. toate rispunsurile sunt corecte 23. cecului C. cu excepfia: A. aldosteron B. sucroza E. Dizahartdazele intestinale sunt urmdtoarele.rlui gastric C. maltaza B. colonului sigmoid 22. gelatinazd B. Originea teniilor musculare se afl[ la nivelul: A. mucus t26 . deschiderii apendicelui in cec B. somatostatini D. potasiu E. pigmenfi biliari B. lecitini D. zaharaza 26. glucagon C. nicio excepfie 24. Celulele G secret6: A.

fosfolipide C. trigliceride B. HPO+' C. glucoza E. endocrine gi ductale B.3. acinii pancreatici B. canalul pancreatic principal se unegte cu canalul coledoc 34. Urmtrtoarele afirmafii despre activitatea motorie a intestinului subfire sunt adevlrate. la formarea chilomicronilor nu participi: A. cu excepfia: A. cu excepIia: A. 1. este format din trei pn4i: cap.2 cm/secundi E. D. HCOr.5 8.€ste secretat de: A. undele peristaltice se deplaseazl mai lent in intestinul proximal gi mai rapid in intestinul terminal D. aminoacizii C. celulele mucoasei duodenale 30. contracfiile de amestec fragmenteaz6 chimul de 8-12 ori pe minut B. Care dintre urmitorii produgi se absorb in enterocite prin difuziune facilitatI: A. celulele exocrine sunt organizate in acini D. Urmitoarele afirmafii despre pancreas sunt adevirate. proteine E.5 .Mg* K- 33.2. col gi coadi E. undele peristaltice se deplaseaztr cu o vitezdde 0.2-3 31. PH-ul optim pentru acfiunea pepsinei este de: A. nicio excepfie 32. I -2.5 c. la nivelul lui sunt doutr canale pancreatice: principal gi accesor C. HCOr' B.2 D. fructoza B. lipidele 127 .9 . in enterocite. celulele ductale pancreatice E. un$le peristaltice apar in orice parte a intestinului subfire C.28. Se poate secreta liber sau combinat cu proteine: A.5 . HCI E. galactoza D. celulele speciale intestinale D. glandele Brunner C. 1. colesterol D. siruri biliare 29.5 B. confine celule exocrine.

pepsina 3 . la nivelul fundului gastric B. cu excepfia: A. at6t mecanic cdt gi chimic E. drpdenului C. pepsind D. la nivelul antrului piloric E. la nivelul corpului gastric C. Prin acfiunea ctrror enzime se oblin compugi simpli: l. factorului intrinsec D. jejunului gi ileonului D. la nivelul ei se gtrsesc glandele gastrice pilorice D. Mezenterul se gisegte la nivelul: A. adrenalini C. Urmitoarele afirmafii despre mucoasa gastric[ surt adevtrrate. 50-60% dindietii E.35. este formati de epiteliu unisfiatificat cilindric 40. HCI B. fierului C. niciun r6spuns corect COMPLEMENT GRUPAT 41. este protejatii de c[tre mucus. in orice parte a stomacului 38. cecului E. Pentnr absorblia vitamineiBlz este necesari prezenfa: A. colonului 39. 25-60Vo din dietii C. la ganifa dintre fimdul gi corpul gastric D. mucus E. stomacului B. ionilor de calciu E. 20-30Yo din dietii B. la nivelul ei se gisesc glandele gastrice oxintice C. Ptialina este inactivati de: A. gastrini B. atrilaza pancreatici 4. numite plicile submucoasei B. pH-ul intragastric scdzut 36. labfermentul 2. prezintJl numeroase plici. 60-800/o dindietit 37 . La nivelul stomaculuio contracfiile peristaltice apar: A. 40-50Yo din dietii D.lipaza gastricl t28 . Aportul de glucide reprezintii: A.

substanfelor foarte solubile in etanol l. lipidele febuie emulsionate de cltre: pigmenfii biliari l. mucusul. de emulsionare a lipidelor 2.Lanivel gastric are loc absorbfia: substanfelor foarte solubile in lipide 2. lecitini 3. Secrefia de HCI este stimulatll de: l. Care dintre urmitoarele substanfe nu sunt secretate in lumenul intestinal: 1. ajut[ la absorbfia lipidelor din hactul intestinal 4. Serurile biliare au urmitoarele roluri: 1. apendice epiploice 3. 48. electrolifii 45. peptidazele 4. gastrini 4. colesterol 4. de a stimula mobilitatea intestinali 3. Motilitatea intestinului sublire este stimulati de: l. colecistokinin[ 4. s[rurile biliare 44. mucusul 3. adrenalini 3. acetilcolini 3. mezocolon 4. Colonul transvers prezintil: l. enterokinaz[ 49. inainte de a fi digerate. lizozimul 2. 2. haustre 47 . gastrini 2. tenii musculare' 2. glucozei . secretinl 2. labfermentul 4. substanfelor foarte solubile in apd 3. factorul intrinsec 3. rol bacteriostatic 43. 4. Carc dintre urmitoarele substanfe sunt glicoproteine: l. dizaharidazele 2. 46. sdrwile biliare t29 .42.

HCI 2. secrefiei de colecistokinind 3. vezica biliard 2. Evacuarea bilei este consecinfa: l. detritusuri celulare 3. tripsina 3. grosimea minimi a peretelui 3. oligopeptidele neabsorbite 4. chimotripsina 4.50. zaharaza 3. factor intrinsec 4. canalul coledoc 4. Proteinele din scaun provin din: l. P e proteinele ingerate acfioneazi: l. colesterol-lipaza 4. mucus 3. Glandele gashice oxintice secretil: I. ptialina 52. Bila este secretatd de: l. absorbfia apei gi a elecfrolililor 2. proteinele nedigerate 2. secrefia de aldosteron 3. bacteriile din colon a 54. a-amilaza pancreatici 2. peptid azele intestinale 53. eliminarea materiilor fecale 57. relaririi sfincterului Oddi 4. stimulirii vagale 51. refeaua vascularl bogatii de la nivelul vilozitifilor 4. hepatocite 55. contracfiei musculahrii veziculare 2. Care dintre urmitoarele enzime se secretii in forma activd: I . migclrile contractile ale intestinului 56. suprafafa mare de contact 2. depozitarea materiilor fecale 4. pepsini 130 . celulele ductale 3. Rolurile principale ale colonului sunt: l. Absorblia la nivelul intestinului sublire este favorizattr de: l. pepsina 2.

in prezenla ionilor de calciu 59. Vitaminele hidrosolubile se absorb: l. s[rurilor biliare 3. bilirubinei 4. calciul 60. pnn transport activ Na-dependent 3. fosfolipidelor 13l . Bila este necesari pentru excrefia: l. colesterolului 2. prin transport facilitat 2. Prin difuziune pasivd se absorb: l.58. apa 3. lipidele 2. vitaminele liposolubile 4. in intestinul proXimal 4.

B 57.8 42. C 48. C 38. C 24. A 22. A 16.8 9. 32.8 45. B 23.D 26. 33.E 21. A 59. C 30.8 3. A 60.D 27. 58. C 55.D 37. E 52. B A 20.4 5. t2. D 44.E 18.RASPUNSURI: COMPLEMENT SIMPLU COMPLEMENT GRUPAT 41. 34. t7.8 A 25. D c C D A E 36. 31. B A t4c s3.E 43. A 56. 35. B 49. C 4.8 47. c 15.D 6.D 13.D c 2. c t32 . C 39. E 11.8 46.8 28.8 29. E 51.C 10. A 40. 1. C 50.8 7. B 54. E 19.8 8.

Este porfiunea din tubul digestiv cuprinsi intre stomac gi jejun B. Reprezintlpartea posterioari a cavitifii bucale B. in structura stomacului se afli : A. neted D. Dr. Prezintii in centru lueta D. deschiderea canalului cistic E. Mugchiul ob$c. Se gdsesc la nivelul frurdului gi corpului. agezat in partea inferioari B. Secretit pepsinogen pi acid clorhidric ( glandele de la nivelut piloruluif 4. la nivelul duodenului . orientatii spre dreapta E. Sunt de ftei tipuri C. cu plici paralele ale mucoasei 5.Selectafi afirmafiile sorecte cu privire la palatul dur A. Separi cavitatea bucald de faringe C. Duodenul : A. Intestinul sublire : A. Prezintl deschiderea canalelor coledoc Ai principal al pancreasului E. Este aqezatinhe stomac gi ileon D. Glandele gastrice : A. Este prima porfitme a intestinului gros B. Univ. Se giisesc in grosimea muscularei gastrice B. Se intinde de la orificiul piloric pen[ la flexura colicI st6ng6 133 . jejun-ileon gi cec 6. Separi cavitatea bucali de cavitate a nazald E. Un strat mucos. Fundul stomacului. La exteriorn mezenterul B. agezatprofund C. Un orificiu de intrare (pilorul) gi unul de iegire (cardia) C. Dumitru Ferechide COMPLEMENT SIMPLU: l. agezat superficial 3. Se intinde inhe Stomac Ai cec C. Antrul piloric. orientatJt spre splin[ D. Marea ctrbtud. stomacul prezintil : A. Are fiei porfiuni :duoden. Curbura mictr. Are formi de potcoavi care cuprinde coada pancreasului C. Din punct de vedere morfologic. precum gi in regiunile antrall gi piloric6 D. mugchiul longitudinal.STSTEMUL DrcESTry 3 Conf. Prezintii. Secretil mucus gi gastrini ( glandele de la nivelul firndului gi corpului gastric) E. Prezinti frenul lingual : 2. Prezintit in mucoasa duodenului glandele Brunner gi oxintice D. Sub peritoneu. Mucoasa care confine glande E.

Este o ramur[ a tnrnchiului celiac 134 . Este aSezatin cavitatea abdominali (exclusiv) E. Secretil o enzim[ cu rol in degradarea amidonului crud. valvula ileo-secali E. Este inervatii parasimpatic de nervrrl facial E.Glanda parotidl : A. Glandele Brunner : lO. Se numegte cec C. Structni folicularl B. Este o gland[ endocrin[ B. Aduce la ficat s6nge oxigenat D. Celule polinucleate numite hepatocite D. Continul duodenul B. igi vars[ produsul de secrefie in esofag D. Se numepte colon B. Pancreasul endocrin E. Se formeazl prin unirea venelor mezenterice gi a venei gastrice E. Prima porfiune a intestinului gros : A. Glandele pilorice C. Nici un rispuns +u este corect 12. Este o glandd anexi a esofagului B.Glandele anexe ale tubului digestiv sunt A.5 lobi E. apendice vermiform gi colon ) 8. Hepatocite dispuse in cordoane celulare 13.T. Glandele suprarenale B. Realizeaz[. Ficatul D.Apartine de circulafia micl C. Este inervatil parasimpatic prin fibre din nucleul salivator inferior bulbar prin nervul IX I l. Inervafie somaticl C. Este o gland[ unici C. Se termintr prin sigmoid C. Fr gdsegte la nivelul cervical superior D. ficatul are : A. Din punct de vedere morfologic. alituri de artera hepatictr" vascularizalia ficatului B. Prezintii trei flexuri 9. nepreparat C. Prezintit trei porfiuni D. Glanda submandibulari : A.Intestinul gros : A.Igi vars6 produsul de secrefie in faringe E. Este subimplrlit in cec. Vena porti : A. Prezinti" spre dreapta. Se gisegte in partea stSngi a cavitiilii abdominale D.

scan$ 20. La nivelul deschiderii canalului pancreatic accesor in duoaden. ce precede contracfia E. Hidrolizeazd amidonul crud D. Cuprind canalul coledoco vezica biliari pi canalul cistic B. Canalul coledoc se deschide in duoden impreuni cu canalul cistic 15. Aparfine clilor biliare intrahepatice E. exista sfincterul Oddi D. celule ductale gi celule beta B. Ioni de Ca2* $i Mg2* in concentrafie mai mare decflt in plasma sangvin[ D.l4. Se relaxeazi in timpul perioadelor interdigestive E. Canalul coledoc se deschide in canalul piloric C. Esofagul prezinti un peristaltism exclusiv primar B. Produce gi digestia chimicd a celulozei C. Se gdsegte in porfiunea terminald a canalul cistic C. Saliva confine : A. DepoziteazLbila in perioadele digestive C. Peristaltismul esofagian secundar este coordonat vagal D. Este situatli in interiorul ficatului B. in desf{gurarea timpului esofagian al deglutitiei: A. Produsul de secrefie confine patru tipwi majore de enzime E. Se contractii in timpul perioadelor digestive l6. Este situatit in continuarea canalului coledoc a 17. Depo ziteazd bila in perioadele interdigestive D. Se afl6 la nivelul deschiderii comune in duoden a coledocului pi a canalului pancreatic D. 95 Yo apa Si 5% reziduu uscat B. Ioni de K* in conce^ntrafie mai micd dec6t in plasma sangvind C. Sfincterul Oddi : A. Canalul cistic conduce bila in ficat D. vezica biliar[ este situati in continuarea canalului coledoc E.Selectafi afirmafiile corecte cu privire la clile biliare : A. prevenind refluxul gastroesofagian 135 . Sfincterul de la capitul terminal esofagian se relane az6.Amilaza salivarl : A. Degradeazlenzimatic amidonul preparat pane la stadiul de glucoztr E. Peristaltismul esofagian primar este coordonat de sistemul nervos enteric al esofagului C. Enzimele pancreatice sunt secretate de celulele ductale 18.Liznzim cu rol bactericid E.Yezica biliard : A. Este singura enziml digestivi ce digerl amidonul B. Este inactivatii de pH-ul inhagastric acid. Apare o und[ de relaxare transmisi de neuronii mienterici inhibitori. Canalul pancreatic principal se deschide impreuni cu canalul cistic in duoden C. Selectafi afirmafiile corecte cu privire la pancreasul exocrin : A. Se g6segte in porfiunea inilial[ a canalului coledoc B. O errzimdcare hidrolizeazd arnidonul crud pane la stadiul de maltozi l9. Este format din acini.

Este inactivatii de mediul acid E. Gelatinazacare hidrolizeazd lipidele sub form6 de emulsie : E. ca unnare a relaririi receptive B. Activitatea secretorie a stomacului : A. Este secretatil numai la sugari 25. Se stocheazd alimentele.. Secrefia gastrici : A.2l. Chimul gastric se transformi in bol alimentar C. Constil in producerea zilnictr a unei cantititli de 500.5 D. Este un hormon proteolitic C. Nici un raspuns nu este corect 27. Digestia amidonului necesitii prezenfa HCI 2Z. secretat la sugar gi adult B. Este elaboratil zilnic in cantitate de aproximativ I litru 24. Este forma inactivd a pepsinogenului B. se recicleazi in mici parte prin circuitul enterohepatic E.la adulfi . Este confiolatil de acetilcolinI gi de gastrini 23. Labferment. Secrefiile gastrice continui procesele digestive incepute in esofag E. Este un lichid gilbui C. Se datoreazd relaxirii receptive D. Sunt secretate pasiv in canaliculele biliare C.Pepsina : A. Cazeinogenul sqlubil 26. Se face prin refropulsie care amestecd alimentele cu secrefiile gastrice B. Se amestec[ alimentele cu salivE D. Este stimulati de sistemul simpatic E. Are . Confine apd (90yr) gi reziduu uscat (10%) E. prin combinarea cu anumili acizigra'i gi Na* B.1000 ml C. Este incetinitii de nervul vag C. O enzimi lipolitictr cu activitate puternici D. Au dour roluri importante in digestia gi absorbfia lipidelor 136 .un pH cuprins intre I pi 2. Este stimulatii pe calea marelui nerv splahnic E.Instomac : A. o glicoprotein6 cu rol in protecfia mucoasei gastrice C. Se sintetizeazA direct din *i?i biliari. Sunt liposolubile gi r[mfui in intestin p6ni ajung la nivelul ileonului D. S[rurile biliare : A.Evacuarea confinutului gastric in duoden : A. Este stimulatii doar la intrarea alimentelor in stomac B. Continur procesele digestive incepute in lumenul esofagian B.Substanfele organice din secrefiile gastrice sunt reprezentate de A.Ini[iaziprocesul de digestie a proteinelor D. Este stimulatii de sistemul nervos simpatic D.

Enzimele biliare descompun lipidele pdnl la stadiul de acizi gragi gi glicerol E.25-35 mEq/h : r37 . 34. in lipsa slrurilor biliare. Labfermentul : . Labfermentul transformi cazeinogenul insolubil din lapte in cazeinat de calciu solubil B.Inhibitorul tripsinei e secretat de hepatocite E.20-25 rnEq/h 8. l-5 mEq/h C. Secretina D. Glandele duodenale Brunner secretii mucus B.xarea vezicii E. Amilaza salivari hidrolizeazi amidonul preparat in trepte pane la stadiul de maltozl 31. 10-15 mEq/h D. Amilaza gastricd are o acfiune foarte slabd D . se pierd 600/o din lipide C. Transformi chimotripsinogenul in tripsind activl D. Serurile biliare principale srurt bilirubina gi biliverdina 33. Pepsina gastricI descompule 20-30% din proteinele ingerate pane la stadiul. Peptidazele intestinale descompun di. Colecistokinina : A. Alegefi afirmafiile corecte : A. inte Sinald de scompune lactoza in fr ucto zd Si galactozil E. Inhibifia secrefiei de HCI se face prin A.6-10 mEq/h B. tripeptide gi aminoacizi C. Pepsina descompune 50% din proteinele ingerate pan6 la stadiul de peptide pi aminoacizi E. Este eliberatii ca rispuns la pitrunderea in duoden a produgilor digestiei lipidelor C. Lipaza gastricd are o activitate puternici grqi 29.Secre[iabazal6 de HCI este A. Amilaza pancreaticl descompune dizatraridele in monozaharide C. Amilaza salivari acfionezi asupra amidonului crud B. Somatostatina B. Gastrina E.28. Lactaza. Este secretatll de celulele mucoasei colecistului B. Determin[ eliberarea bilei in duoden prin contracfia sfincterului Oddi gi rela.Eruimele digestive proteolitice acfioneazd astfel : A. Prin acfiunea peptidazelor din lumenul intestinal asupra di. Acetilcolina C.pi tripeptidele pen6 la stadiul de aminoacizi D. Amilazele digestive ac[ioneazlastfel : A. Nici un rdspuns nu este corect 32. Selectafi afirmafiile corecte cu privire la acfiunea enzimelor digestive : A. de acizi C. Tripsina se tranqforml in tripsinogen D. Ptialina descompune amidonul crud in maltozl B. Sub acfiunea tripsinei asupra proteinelor rezulti chimotripsind 30 . Chimotripsina transformi proteinele in dipeptide.qi tripeptidelor rezulti aminoacizi D.

250 -800 el zi. Vitamina B C. in legitr[ cu chilomicronii o afirmafie este falsi A.5-0. Acetilcolina gi gastrina stimuleaz[ secrefia HCI 138 . Sunt micelii complexe E. Lipazele pancreatice : A. Trec in circulafia arterialtr sistemicd : COMPLEMENT GRUPAT 41. Maltaza B. Lecitini D. Sunt activate la pH acid E. Selectafi afirmafiile corecte despre stomac : 1. Vitamina K E. Confin fosfolipide B. colesterol. Zaharaza C.inbil[ nu se afli A.7 glkg co{p.proteine E. Genereaz6 emulsii gi micelii D. Glandele pilorice secretil gastrintr 3. Lactoza : 40. 50-200 glzi. 0. Urmitoarele nu sunt enzime ale marginii in perie A. Confin trigliceride D. Sunt activate de tripsinl C. Sunt fosfolipaza. Colesterol : E.0. Sunt inhibate de s6rurile biliare Si lipaza 39. Vitamina E : 37.8 .0.25-160 glzi . Glandele pilorice secretii factor intrinsec 2.glucide C.9 elkecdrp. Bilivenfina 38. Confin colesterol C.proteine B.lipide 35.Izomaltaza\ E. Acizi biliari C. Vitamina A B. Una din vitaminele urmitoare nu se afl[ in micelii A.lipide D. Dieta zilnicd trebuie : 36.esteraza B. Fosfolipazil B. HCI este necesar pentnr oxidarea Fe2 plus 4. Vitamina D D. Peptidaze D.si confini A.

Cantitiifi mici de glucozi li potasiu 4. Proteinele importante din dietii 3.Prezint[ un epiteliu cilindric unistratificat cu microvili 3. Celulele ductale produc suc pancreatic alcalin 45. Contacfiile peristaltice imping chimul cu 0. Nu prezintil migclri contractile 43. Migciri de evacuare a chimului in duoden 2. Secrefia pancreatictr : l.5 -2 cm/sec 3. Sunt stnrcturi specifice mucoasei jejuno ileale 2. 44. Distanfa pilor . Vitamina B12 gi fier 49. Conffacfii peristaltice inifiate de deglutifie qi cardie 3. Fibre corticonucleare din fasciculul piramidal 2. Contractat tonic in repaos 4. Celulele endocrine produc mult bicarbonat 4. La nivel gastric se absorb l. O porfiune rfiuscularl circulard de 2-5 cm 3. Confine nucleaze produse de celulele ductale 2. Etanol (ocazional) qi apn : 2. Sistemul nervos enteric esofagian 4. Celulele exocrine produc tripsinogen 3. Ajutn refluul gasfroesofagian 46.42. Din artera mezenterici superioard 3. Migcirile intestinului subfire : segmentare au frecvenfe de l5-25lminut 2. Sfincterul esofagian inferior este : l. Yiteza de propulsie este mai rapidl in jejun t39 . Din vena centrolobularl l. in reglarea deglutifiei intervin structuri nelvoase : l. Motilitatea gastric[ constii in : l. Confracliile 4. Haustrafii 48. Labaza lor sunt cripte Lieberkiihn 4. La capitul terminal esofagian 2. ramur6 a trunchiului celiac 2. Vascularizafia hepatic6 are origine : Din artera hepatici. Centrul deglutifiei din trunchiul cerebral 47. Yilozitil[ile intestinale : l. Din vena portl 4.valva ileocecall e parcus[ in 6-9 ore l. Fibre senzitive de la ariile receptoare faringiene 3. Retropulsie penhr amestecare 4.

Nu genereazdacizi gra$i. activate de pH gi tripsinfl 3. dipeptide. Bilirubina gi biliverdina 54. Reglatii de mecanisme imune 4. HCI gastric 4. Se produce pentru toate proteinele digerate in lumen 4. Lizozimul salivar 2. Este o alfa arilaha secretati in forml activi 2. La nivel gastric 2. Implic[ vezicula biliarl 4. Sunt in formi inactivd. Evacuarea bilei este : l. Este recircularea sInrilor biliare din intestinul sublire prin vena port6 inapoi la ficat 57. Absotbtia intestinali a proteinelor : 1. Hidrolizeazdceluloza gi suuoza 3. Selctafi afirmafiile corecte despre absorblia glucidelor : 1. in tubul digestiv compugii care prezintii rol bactericid sunt 55. Serurile biliare 3. Se rcalizeazhca tripeptide. Din interstifiu monozatraridele trec in chilifer 53. Lanivelul esofagului 140 . glicerol. aminoacizi 2. Produsi prin relaxarea sfincterului Oddi 3. Implici vena cavtr inferioar[ 3. Circuli tofi compugii biliari in egal6 misuri 2. lipaza 2. Amilazapancreaticd : l. Hidrolizeazdamidonul. Monozaharidele sunt hasportate bazo-lateral prin difuziune facilitatii 4. Stimulatii de vag gi colecistokininl 56. Glucoza $ galactoza se absorb printr-un sistem de transport activ. fosfolipaz a. Lanivelul colonului 2-3 Uzi 4. Na-dependent 2. Lanivel jejunal activ . glicogenul gi alte glucide 4. ADH dependent 3.Circuitul enterohepatic : l. Lipazele pancreatice : I . se produce total pentru detritusuri sau proteine bacteriene l.50. Necesitd prezenfa slrurilor biliare 4. Apa se absoarbe : l. Sunt colesterol-lipaza. comun. HidrolizeazAdizaharidele din dieti ( lactoza) 51. Se face prin mecanisme pasive 3. monogliceride 52. Produs6 prin conftacfia sfincterului Oddi 2. Fructoza se absoarbe prin difuziune simpli 3.

Lipidele trec in circulafia venoasd portali 4.dimineafa t4t ._Absorblia vitaminelor hidrosorubile (B.c etc) l. Se absorb prin difuziune pasivi 59. Migc5rile propulsive : : !. !" face prin transport activ Natriu dependent 4. Se face in ileonul distal 1._Absorbfia lipidelor in intestinul sublire : !. Se face sub form6 de siruri biliare 3. Apar o singrri dati pe zi.lr^ttii prin conhacfii haustrale in direcfie anal6 2' Sunt contrac{ii combinate ale musculaturii circulare gi longitudinale care produc haustre 3. Se face prin tranport facilitat 2.St. !r face prin transport activ Na-dependent 2. Se face preponderent in colon 60. Rezultii prin migcEri in masd 4.

75. E (pagina 78) COMPLEMENT GRUPAT: 41. D (pagina74) 2.88) 44.77) 27. C (pagina77'y 24. D (pagina 78) 57 . E (pagina 28) I l. B (pagina 8l) 54.8 @agina77) 48.77) 3.78.D (pagina 76) 21.8 (pagina 79) 28.81) 58. C (pagina 59.81) 52. B (pagina 78. B (pagina 81. AG. B (pagina 78.81) 43.80) 39. C (pagina 75) 10.79) 15. C @agina77) 4. C (pagina 78.8 (pagina 23. B (pagina 78.82) t42 .78) 20.aglrlra77) 22.82) 40. D (pagina 75) 19. A (pagina 78. C (pagina 59. E (pagina 81. D (pagina 8l) 59. A (pagina 11. B (pagina77\ 49. A (pagina 75.79) 33.77) 23.80. C @agina77) 42. A @agim77) 34.NASpUNSURI: COMPLEMENT SIMPLU: 1. B (pagina 8l) 37. A (pagina 75. D $ngina?7) 12. A (pagina 78. B QnginaTT) 35. B (pagina74) 6. A (pagina 78.79) 17.76) 47. D (pagina74) 7.88) 14. A (pagina78) 38. D (pagina 74.78) 18.E (pagina 78) 13. B (pagina 77 . C (pagina 78) 50.80) 31.80) 51. C Gagina 59.78) 16.8 (pagina 36.78.8 (pagina 80) 53. C (pagina 80) 29. C (pagina75) 8.77) 55. B (pagina 79) 32.8 (pagina77) 26.D (pgina 59.79) 56. E (pagina 78. B (pagina 75) 9.E (pagina 35.78) 45. B (pagina 80) 30.26. E (pagina 75. B (pagina 8l) 60. A (pagina 76) 46. E (pagina74) 5. C @agina77) 25. B (pagina 80) 36.

5 kg 3.5 kg B)akg C) 4. Dr. Nu face parte din mediul intern al organismului: A) endolimfa B) lichidul cefalorahidian C) lichidul interstifial D) bila E) limfa 2. Ap[rarea specifici poate fi dobdnditii : A) natural pasiv in urma unei boli B) artificial activ in urma unei boli C) pasiv prin tranSfer fiansplacentar D) pasiv prin vaccinare E) niciuna 5.SISTEMUL CIRCULATOR Prep. Grupa B (III): A) nu poate dona gupei AB (IV) B) prezintii aglutinogene A C) este donator universal D) nu prezintl aglutinine o pe hematii E) poate dona grupei O 0) 143 . O persoantr de 90 kg are o cantitate de plasmd de aproximativ: A) 3. Erifiocitele au urmltoarele caracteristici. D) skg E) 5. cu exceptia: A) nu au nucleu B) pot prezenta pe membrani aglutinoge C) au mitocondrii D) au rol in transportul O2 gi COz E) nici una 4. Univ. Victor Pinug 1 COMPLEMENT UNIC: l.5 kg. in plasma nu regisim: A) albumine B) KC) fibrinogen D) Ca2* E) Hgt* 6.

oprirea sdnger[rii A) l-2 minute B) 2-4 minute C) 4-6 minute D) 6-8 minute E) toate raspursurile sunt gregite are loc in : 8.Fazaa III-a a procesului de coagulare dureaz[: A) l-2 minute B) cel mai pufin dintre cele trei faze C) 10 secunde D) 4-8 secunde ei +S minute 10.incazullezdrii unui vas. in cadrul procesului de coagulare . C** intervine direct in: A) fazal B) formarea fibrinei C) formarea trombinei D) formarea tromboplastinei E) niciuna 9.eaz[: A) duodenul B) stomacul C) splina D) jejunul E) pancreasul t44 . in cadnrl hemostazei primare nu intdlnim: A) agregarea plachetelor B) aderarea plachetelor C) vasoconstricfia reflexi a vasuluilezat D) metam orfoza vdscoasd a eritrocitelor E) toate sunt corecte I l. Aorta descendentii toracici di urm6toarele ramuri: A) ramuri parietale B) artere pericardice C) artere esofagiene D) artere brongice E) toate 13. Trunchiul celiac nu vasculariz.7. Artera carotidd externl nu irig6: A) regiunea temporald B) gdtul C) regiunea occipitali D) retina \ E) viscerele felei 12.

Canalul toracic: A) nu are valve B) are o lungine de 45-50 cm C) incepe la nivelLz D) pripeqte limfd de la membrul superior drept E) nici una nu este corectd l7 . La nivelul splinei se depoziteazd: A) 100-200 ml de sdnge B) 200-300 ml de sdnge C) 300-400 ml de s6nge D) 400-500 ml de sdnge E) 500-600 ml de s6nge 18. Fac parte din microcirculafia sanguin6: A) capilarele B) arteriolele C) metaarteriolele D) venulele E) toate acestea 20. Debitul limfatic mediu zilnic este de: A) 500 ml B) 1000 ml C) 1500 ml D) 2000 ml E) 2500 ml 19. Valva mitall: se deschide A) in momentul confiacfiei atriale B) contribuie la formarea zgomotului I C) permite ftecerea sdngelui din ahiul drept in ventriculul drept D) are trei cuspide E) impiedicl revenirea s6ngelui in ventricul t45 .14. Artera mezentericl inferioar[: A) se desprinde din aorta descendentfl toracici B) vascularizeazAj umdtatea dreaptii a colonului transvers C) nu vascularizeazdpartea inferioard a recfului D) vasculanzeazAcecul E) dA ramuri pentnr colonul ascendent 15. Referitor la venele superficiale este falsi afirmafia: A) sunt subcutanate B) se pot vedea cu ochiul liber C) la nivelul lor se fac injecfii venoase D) nu insofesc arterele E) primesc sfurge din venele profunde 16.

cu excepfia: A) l0 mmHg in venule B) 0 mmHg in atriul drept C) 120 mmHg in aort5" in timpul diastolei venhiculare D) toate E) nici una 27.5 secunde A) 26.4 secunde E) 0.5 mm/secund[ t46 .7 securde D) sistola ventricular[ 0. Nodul atrio-ventricular descarci spontan impulsuri cu o frecvenfd de: A) 20 impulsurilminut B) 25 impulsurilminut C) T impulstri/minut D) 35 impulsurilminut E) 40 impulsuri/minut 24.8 secunde drneazd: A) sistola atriali 0.Fazele unui ciclu cardiac de 0. Volumul-bltaie al ventriculilor este.S secunde C) diastola venhiculari 0.acordul E) toate 23.5 secunde D) 0.incapilare sdngele circuli cu: A) 5 mm/secundit B) 0. de: A) 55 ml B) 60 ml C) 65 ml D) 70 ml E) 80 ml 22.2 secunde B) diastola generalizatLO. un ciclu cardiac se reduce la: 0.3 secunde 25.incirculafia sanguind se pot inregistra urmitoarele presiuni. Pentnr oblinerea unui debit de 30 Vminut. Parlicularitiifile miocardului de lucru sunt: A) este un sinciliu firncfional B) este excitabil numai in diastoli C) potenfialul de acfiune are o duratl de peste 200 milisecunde D) stimulii cu frecvenfd mare nu pot tetaniz. in medie.5 m/secund[ C)50 mm/secund[ D) 500 mm/secundd E)0.21.7 secunde B) 0.3 secunde E) diastola atrial[ 0.6 secunde C) 0.

28. Hipertensiunea arteriald sistemici nu determini: A) afectare cardiaci

B) sclderea lucrului mecanic cardiac
C) afectarea vaselor de sdnge D) afectare oculard E) niciuna dinffe acestea 29. Contin sdnge incarcat cu CO2 urmitoarele vene, cu excepfia: A) Venele hepatice B) Sinusul coronar C) Venele azygos D) Venele pulmonaxe E) toate
30. Zgomotul

II diastolic prezintaunul din caracterele

de mai jos, cu excepfia:

A)

este scurt B) este acut C) este mai intens

D) apare la inceputul diastolei E) est0 produs de inchidere valvelor semilunare
3

l.

Sistola ventriculara: A) se desfasoari in dou[ faze B) dureazn 0,4 sec C) incepe in momentul inchiderii valvelor semilunare D) se termin[ in momentul deschiderii valvelor atrio-ventriculare E) este precedatil in cadrul ciclului cardiac de diastola atrial[

32. Volumul b[taie al

fiecirui ventricul nu variazLinfuncfie de: A) forfa contracfiei ventriculare B) presiunea arteriali C) volumul de singe aflat in ventricul la sfhrgitul distolei D) frecvenfa cardiaci
E) toate

33. . Din artera subclavicularl se desprinde: A) artera toracicl lateral[ B) artera carotidtr externi C) artera spinali D) artera vertebral[ E) artera brahial[ 34. Diastola generaltr dtreaz[:

A) 0.1 secunde
B) 0,2 secunde C) 0,3 secunde D) 0,4 secunde E) 0,5 secunde

t47

35. Urmitoarea afirmafie este falsa cu privire la arborele arterial:
3 ramuri B) arterela carotide comune urci la nivelul gdtului panA in dreptul marginii inferioare a cartilajului tiroid C) artera carotidi comuni dreapta este ramura a trunchiului brahiocefalic D) artera subclaviculard stdng6 este ramurfl a arcului aortic E) trunchiul brahiocefalic este ramuri a arcului aortic

A) arcul aortic prezintii

36. Referitor la ciclul cardiac afirmatiile incorecte sunt: A) este format dintr-o sistoli si o diastoli

B) sistola atriala urmeaz[ sistola ventricularl la 0,1 s C) durata ciclului cardiac este invers proportionala cu frecvenfa cardiacd D) la o frecvenfi de 75 bdt6i pe minut ciclul cardiac dureazi 0,8 secunde E) toate
37. Nu este adevdrat vena porta: se formeazi din vena mezenteric6 superioari, mezenterici inferioari gi splenici

ci

A)

B) transportii sdnge arterial C) trftsportii sdnge incircat cu substanfe nutritive D) nu se varsd in atriul drept E) toate
38. Zgomotul diastolic este produs de: A) deschiderea valvelor semilunare

B) inchiderea valvelor atrioventriculare C) inchiderea valvelor semilunare D) niciuna E) toate
39. Grupa de sange B III : A) are aglutinogene alfa B) nu are aglutinogen A C) are aglutinine B si beta

D) apartine sistemului Rh E) are aglutinogene beta
40. Se varsi in vena cavi inferioartr: A) vena splenici B) vena jugulari intern[ C) vena ayzgos D) vena mezentericl superioar[ E) niciuna

COMPLEMENT MULTIPLU
41. Faza de ejecfie
:

l) incepe cu deschiderea valvelor semilunare
2) lncepe cu sistola atriala 3) se terminl cu inchiderea valrnrlelor semilunare 4) se termin[ cu deschiderea valvelor semilunare
148

42. Zgomotul I: 1) este produs de vibratia miocardului la inceputul sistolei ventriculare 2) este sistolic 3) este produs de inchiderea valvelor atrio-ventriculare 4) nu este mai pufin intens decdt zgomotul I 43 . Zgomotele cardiace: 1) pot fi inregisfrate grafic 2) se observi pe fonocardiogrami 3) reprezintii nigte manifest6ri acustice ale activitalii cardiace 4) oferi informafii despre artere
44. Sistola ventriculard l) are o fazdde conhacfie izovolumetrici 2) arc loc in paralel gi corespunzltor inceputului diatolei atriale 3) are o fazlde ejecfie 4) dureaz[ 0,7 s 45. Debitul circulant este: 1) direct proporfional cu rezistenta 2) direct proporfional cu cu presiunea 3) invgs proporfional cu presiunea 4) invers proporfional cu rezistenfa
46. Valvele pulmonare: 1) se deschid in timpul diastolei

2) permit s6ngelui sE treaci in ventriculi 3) se inchid in sistoli 4) sunt valve semilunare 47. Volumul bataie vartazafunctie de: 1) forfa contracfiei ventriculare 2) presiunea arteriald 3) Volumul de s6nge aflat in ventricul la sfhrgitul diastolei 4) Scade la altitudine 48. Sistemul limfatic se deosebegte de sistemul circulator prin: l) este adaptat la funcfia de drenare a fesuturilor 2) structura capilarelor limfatice e diferitn fafi de cea a capilarelor sangvine 3) perefii vaselor limfatice sunt mai subliri decAt cei ai vaselor sangvine 4) absenfa valvelor semilunare 49. Conductibilitatea este: l) proprietatea miocardului de a propaga excitalia la toate fibrele sale 2) diferitl intre refeaua Purkinje gi miocardul atrial 3) diferitii intre miocardul ventricular gi fasciculul His 4) identicl la toate celulele miocardice

r49

50. Fasciculul His:

cu 40 potentiale/min 2) imprima rifinul jonctional 3) imprima ritmul nodal 4) determinl ritmul cardiac in cazul inheruperii conducerii atrio-ventriculare
5

l) descarci

1.

Miocardul prezintlurmatoarele caracteristici: l) este un sincitiu morfologic 2) contine celule ce initiaza si conduc impulsurile 3) ritmul de conhactie scade sub influenta simpaticului 4) nodulul sinoatrial descarca impulsuri la o frecventa de 70-80/min

52. Canalul toracic:

l)

este cel mai mare colector

limfatic

2) incepe printr-o dilatafie numitit cisterna chyli 3) este previzut cu valve in interior 4) se deschide in unghiul venos format prin unirea venei jugulare interne din dreapta, cu vena subclaviculari dreapti
53. Factorii care determini valoarea presiunii aneriale sunt:

) rezi*enta periferici 2) elasticitatea vaselor de singe 3) debitul cardiac 4) debitul limfatic mediu
I

54. Care dintre urmltoarele vase str[bat diafragma: l) vena cavl inferioard 2) vena limfatici limfatic[ dreaptl

3) canalul toracic 4) vena port[ 55. . Sistemul azigos culege sdngele venos de la urmltoarele structuri: I ) esofag 2) spafii intercostale 3) bronhii 4)pericard
56. Urmitoarele reguli trebuie respectate la realizarea unei transfuzii: 1) Grupa AB poate dona la grupa 0 2) grupa A poate dona pentm grupa 0

3) grupa AB este donator universal 4) aglutinogenul din sangele donatorului nu fiebuie si intalneasci aglutininele din
plasma primitorului 57. Afirmafiile urmatoare referitoare la proprietitfile miocardului sunt false : l) automatismul reprezinti proprietatea inimii de a se autostimula 2) excitabilitatea este proprietatea miocardului de a propaga exciafa la toate fibrele sale 3) contractilitatea este proprietatea miocardului de a dezvolta tensiune intre capetele fibrelor sale

4) conductibilitatea este proprietatea celulei musculare cardiace de a rispunde la gn stimul prinft-un potenfial de acfiune propagat
150

5t'Proprietatile fundamentale ale miocardului sunt urmatoarele cu exceptia: I ) contractilitatea 2) automatismul 3) excitabilitatea 4) conductibilitatea
59' Care dinhe urmatoarele sunt ramuri viscerale ale aortei descendente abdominale: l) arterele bronsice 2) arterele coronare 3) anerele esofagiene 4) ateru splenici
60. Despre coagulare sunt false afirmafiile: l) formarea trombinei este urmata de formarea tromboplastinei 2) formarea homboplastinei dureaza l -2 secunde 3) tromboplastina hansformi fibrinogenul in fibrind

4) monomerii de fibrina polimeri rurespontan

151

RASPUNSURI COMPLEMENT SIMPLU COMPLEMENT MULTIPLU
41.B (pe2) 42.8 @e2) 43.A @e2) 44.A @e2) 4s.C (pe3) 46.D @e2) 47.A@ez) 48.B (p8e) 4e.A (pel) 50.D (pel)

l.D (p84)
2.B (p84) 3.C 0,84) 4.C (p85) 5.E (p85) 6.D (p85) 7.B (p86) 8.C (p86) e.B (p86) l0.D (p86) I l.D (p87) tz.E (p87) l3.D (p88) t4.C (p88) l5.E (p88) l6.c (p8e) t7.B (p8e) 18.C (p8e) le.E (peo) 20.8 (peO) zt.D (pe0) 22.8 (p90) 23.8 (pel) 24.8 (pel) 2s.D (p9l) 26.c @e2) 27.8 @e2) 28.B (pe3) 2e.D (pe3)
30.

5l.C (pel)
s2.E (p8e) 53.A (pel) 54.B (p88) 55.E (p88) s6.D (p85) 57 .C (p90,91) s8.E G90,91) se.E (p88) 60.4. (p86)

c

@e2)

3r.A @e2)
32.D @e2) 33.D (p87) 34.D @e2) 35.8 (p87) 36.8 (pel) 37 .B (p88) 38.C @92) 3e.B (p85) 40.E (p88)

t52

intoarcerii venoase este: activitatea pompei cardiace pompa musculard gravitalia masajul pulsatil exercitat de artere aspiralia toracic[ a Circulafia pulmonari are originea in: A.funcfiei de pomp[ a inimii 3. Cavzaprincipali A. aortl C. E.e B. arterele pericardice E. B. E.cantitiifii mici de fesut muscular neted D. masajul pulsatil exercitat de artere D. ventricul drept D. Dr.presei abdominale B. trunchiul celiac Nu este conectatl direct cu inima: A. aspirafia toracicl E. gravitalie C. vena cavl inferioari aorta vena porttr artera pulmonarl 153 . refluxul sanguin este impiedicat de: A. arterele carotide comune C. D. vena cav[ superioarl B. arterele axilare D. D. Venele sunt distensibile datoriti: A. prezenfei valvulelor C. Raluca Papacocea COMPLEMENT UNIC La nivelul membrelor superioare. cantitiifil mari de fesut elastic E. valvele venoase 2. pompa musculari B. venele pulmonare Reprezintil ramuri ale aortei toracice: A.SISTEMUL CIRCULATOR 2 $ef Lucr. pHmin t B. arterele coronaf. C. C. atriu st6ng E.

tnurchiul brahiocefalic I in: l. volumul b[taie B. este deschisd in timpul sistolei atriale E. asigrrd expulzia sdngelui in aortl C. sunt vase de tip terminal D. presiunea arteriali E. A. altitudine mare 13. confin gapilare limfatice 10.7. Ganglionii limfatici: A. vena porti D. fo4a conftacfiei venfiiculare D. sunt ganglioni senzitivi B.stimulare vagald D. vena cavd superioari B.efort fizic E. Valva minal6: A. continud vena subclavicularI C.sarcinl C. sunt previzute cu valvule semilunare E. Vena splenicE transporti sdngele splenic A. frecvenfa cardiaci C.febrd B. presiunea venoasi 154 . au pe traseu ganglioni limfatici C. produc limfocite C. vena pulmonari E. au structurd asemfuiltoare venelor B. se termini in atriul stdng Capilarele limfatice: 8. Debitul cardiac se reduce in condifii de: A.se deschide in sistola ventriculari B. asigurd tecerea sdngelui in atrii D. separE atriul stdng de ahiul drept 12. Vena cavi inferioarl: A. urci la dreapta coloanei vertebrale E. se afle pe traseul venelor D. Debitul cardiac nu este influenfat de: A. se pot vede cu ochiul liber sub piele 9. vena cav[ inferioartr C. aduni sAngele de la membrele superioare D. ajung in final in doui colectoare mari E. colecteazl stngele adus de venele jugulare B.

atriul stdng C. valvele semilunare se deschid E. odatii cu zgomottrl I I 9. cdnd presiunea atriali cade sub cea ventriculard D. cregterea presiunii din atrii B. stimulul este generat chiar in iniml B. deschiderea valvelor aortice D. valvele semilunare rdmdn inchise E. Centrul de automatism cu cea mai mictr de descircare frecvenfi de desclrcare este: A. repolariztrrii cardiace 20. gocului apexian E.l4. scoasi din corp. in timpul confiacfiei izovolumetrice C. Fonocardiograma reprezintil inregistarea: A. biocurenfilor miocardici B.Lanivelul inimii nu se produce tetanizarea deoarece: A. volumul ventricular se reduce C. Debutul fa$i de ejecfie este marcat de: A. In timpul contracfiei izovolumetrice: A. nodul sinusal B. atriile se relaxeazil D. inchiderea valvei tricuspide E. c&rd presiunea venfiiculari cregte peste valoarea celei afiiale E. refeaua Purkinje 16. presiunea din atrii cregte B. In timpul diastolei atriale: A. deschiderea valvelor mitrale C. valvele atrioventriculare r[mdn inchise D. inima continu6 s6 batii E. presiunea ventriculartr este constanti B. incepe umplerea ventricularfl r55 . zgomotelor cardiace C. volumul atrial se menfine constant C. inchiderea valvelor semilunare It. odatii cu conhacfia atrial[ B. ventriculul stdng E. miocardul este un sinciliu fuircfional D. in sistold inima se afli in perioada refractar[ absolutd C. Deschiderea valvelor atrioventriculare se produce: A. nodul atrioventricular D. pulsului cardiac D. nodul sinusal are cea mai rapidi frecventd 15. sdngele poate trece din atrii in ventriculi 17.

este maximi la nivel capilar D. ileonul B. D. scade pe mdsuri ce debitul cardiac cregte C. aorti B. mezentericl superioar[. colonul descendent C. are valoarea de 130 mm Hg in sistoli cregte pe mistrl ce ne indeplrtiim de inimi I _are valori apropiate de ale presiunii atmosferice 24. slenictr" hepatic[ 156 . oferi informafii despre artere C. mezenteric[ superioar[. mezenteric[ inferioar[.In stnrcttra venei porte intr6 venele: A. s&rgele trece in aorti E. Presiunea arteriald: A. splenicl E.Arteramezenteric[inferioar6nuvasculanzeazA: A. partea st6ngi a colonului transvers 27 . iliac[ internl C. nu influenf eazAtensiunea arteriali in diastolI 26. capilare venele mari vena cavi inferioarl 25. amplifici tensiunea arteriali in sistoli B. mezenteric[ superioari.Intimpul diastolei generale a inimii: A. sdngele curge din atrii in ventriculi D. hepaticE. D. Elasticitatea vasculard: A. gastric[ B.presirHrea atriali se mdregte B. permite evaluarea pulsului din vene D. asigurl inregistrarea zgomotelor inimii E. scade cir vdrsta E. mezenteric[ superioard" cavtr inferioari. reprezintii expansiunea ritmici a peretelui inimii B. mezenterictr inferioari. Sfigmograma: A.zl. arterele mari C. permite curgerea scadatii a sdngelui C. Ceamai mare valoare avitezei sdngelui se inregistreazi in: A. mezentericd inferioard. este marim[ in sistold B.splenici D. E. E. volumul ventricular scade C. partea superioar[ a rectului E. reprezintil inregistrarea graficd a biocurenfilor inimii 23. sigmoidul D. aorta de relaxeazi 22.

trunchiul celiac 30. Sinusul carotidian: A. 50 -100 ml C. se termind la nivelul vertebrei L2 C. este un corpuscul E. Are origine in arcul aortic: A.un volum de sdnge de circa: A.artera carotidi comund stingi C. se afld la bifurcafia aortei 29. artera brongici D.1000-1500 ml t57 . colecteazA limfa din pftrimea dreaptd superioari a corpului E.500-800 ml E. se afl[ la nivelul marginii inferioare a cartilajului tiroidian C. artera soronaxi B. produce limfocite B. 5-10 ml B. 200-300 ml D. e previlzut cu valve D. 15 mVzi C. tnci in torace posterior de coloana vertebrali E. confine receptori D. Rolurile splinei includ urmitoarele cu excepfia: A.16 mVmin D. produce eritrocite C. Cel mai mare colector limfatic: A. Volumul filtr[rii capilare este de circa: A. este mai dilatat pe intregul traiect C. este mai lung decdt aorta asecendentd B.depoziteaz[ sAnge E. distruge hematiile bindne D. Canalul toracic: A.2 cm 31.l mUzi B. se numegte cisterna chyli B. In splinl se depoziteazd. transportl sdngele in vena jugulari interni D. artera hepatic[ E. are o lungime de l.28. se desprinde din fiunchiul brahiocefalic B. 500 mllmin E. intervine in metabolismul fierului 32. e situat anterior de aortl 33. 1500 mVmin 34.

atriile sunt cavitili complet inchise COMPLEMENT GRUPAT 41. se deschid in sistoli B. trabecule D. Sistemul de conducere al inimii include urmitoarele cu exceptia: A. Artera iliaci internl poate vasculariza urmitoarele cu excepfia: A. valvele atrioventriculare C. conduce inima in cazul intreruperii conducerii atrioventriculare C. Valvele semilurare: A. permit trecerea singelui in ventriculi C asigrri umplerea atrial[ D.vulvl E. Sistola atrial6: A.vagin D. impiedic[ revenirea sdngelui in atrii 37. B.35. sigmoid C.7 s B. nod atrioventricular D. Conexiunea electricd dintre atrii gi ventriculi este reprezentati de: A. originea circulafiei pulmonare se afltr in aniul drept 2. in organism existil doul vene pulmonare 4. asigur[ umplerea ventricularl C.prostati 36. fascicul His 40. coincide cu sistola ventriculard D. pe durata ei. dureazi 0. uter B.fibre Pukinje E. se deschid in diastoli E. e produs in fasciculul Hiss 39. arterapulmonarl fiansporti s6nge oxigenat 3. conduce in mod normal inima D. Ritmuljoncfional: A are o frecvenfi de 40 impulsurilmin. B.sept interartrial . Este adevirat cii: l.relandrii miocardului E. aort6 38. sdngele oxigenat se acumuleazllnatiul st6ng ls8 . se datorcazd.nod sinoatrial C. nodul sinoatrial B. este generat de nodul sinusal E. nodul atriov8ntricular E.

42. este un organ toraco-abdominal 2. Splina: l. Artera carotidi externI irig6: l. ocup[ o pozilie intermediari intre arteriole gi venule 2. arterele renale 4. intestin sublire 4. diafragm 2. glande suprarenalb 47 . in cazde hemoragii elibereazI sdngele depozitat 159 . Cisterna chyli: l. uilare 2.bronhii 46. Vena azygos dreneazi sdngele de la nivelul: l. dreneaz[ fesuturile 48. pericard 3. zona occipitald 2. Vena cavl inferioari nu colecteazdsdngele venos provenit din: 1. artercle pericardice : 3. splind 2. provin din confluenfa unor vase limfatice 4.creierul 43.gdtul 4. este un organ pereche 3. esofag 4. are o culoare gilbuie 4. este localizatil in abdomen 4. arc o lungime de l -2 cm 3.brongice 44 . ficat 3. radiald 4. esofagiene 3. artera mezentericd inferioari 2. reprezinti o dilatafie a canalului toracic 2. arterele pukpnare 45. Aorta abdominalr are urmitoarele ramuri viscerale 1. Aorta toracici genereazd arterele: l. au un perete foarte subfire 3.ochiul 3. este prezentil la nivelul venei limfatice drepte 49. Capilarele limfatice : l.

subdiafragmatic 2. somn 53. l. tatricardie 2. transportul glucozei la celule 3. In timpul diastolei atriale: l. in st6nga stomacului 4. Bradicardia se instaleazdin caz de: l. presiunea arterialI 3. stress 4. Excitabilitatea caracte izeazdurmrtoarele structuri : l. nodul sinoatrial' 3. presiunea din ventriculi poate scidea 4. volumul de sdnge ventricular cregte 160 .50. asigwarea schimbului de substanfe cu celulele 52. presiunea din ahii scade 2. activare vryal[ 3. debitul cardiac 2. miocardul ventricular 4. Rolurile aparatului cardiovascular sunt: asigtrarea celulelor cu oxigen 2.: l. Volumul bitaie depinde de: l. volumul de sdnge din ventricul la sfhrgitul diastolei 4. somn 3. grosimea perefilor inimii 57.lateral de rinichi 3. stimulare simpatic[ 4. presiunea arterialtr diastolicl 3. Contractilitatea depinde de: l. miocardul atrial 2. stimulare vagall 56. incilzirea nodului sinusal 2. nodul atrioventricular 55. Splina este localizatJ. fo4a de contracfie miocardici 2. subhepatic 51. transportul produgilor de catabolism spre a fi eliminati 4. elasticitatea arteriali 4. volumul de sfurge din ventricul la sftirgitul sistolei 54. presiunea din ventriculi poate cregte 3. Debitul cardiac cregte in caz de: l.

e caracteizatdprin reducerea presiunii ventriculare 59. volumul sistolic 3. debitul cardiac 4. zgomotele inimii 60. Palparea pulsului ofer[ informafii privind: l. frecvenfa cardiacd 2. incepe imediat dup[ sistola atriali 2. se termini odatii cu deschiderea valvelor semilunare 4. &treazd 0. Diastola izovolumetrici: l. Presiunea arteriald depinde de: l.50s 3. ritmul cardiac 4.5 8. rczistenfa periferici 3. volemie 2. elasticitatea perefilor vasculari a 161 .

D (pag 87. C (pag 87) 44. 88) 7.8 (pag 87. E. D (pag 87) 42. E (pag92) t7. B (pae 91. D (pag 90) t2. C (pas92) 19. B (pag 88) 47 . D (pag 88) 8.8 (pag 88) 30. B (pag 87) 43. C @ag92) 2t. C (pag 88. A (pae 89) 33.NASTUNSURI: E (pag 9a) 2. B (pag 89) 32. 41. C (pag 90) 13.E (pag 88) 46. E (pag 90) 5s. 39. C @a992) l. A(pag 93) 24. C (pag9a) 3. B (pag 88) 36. B @ag92) 20. (pag 9l) 16. E (pag90) 14. D @age2) 59.8 {eag92) 23. D (pag 89) 50. c (pag 90) 56. A (pag 88) 27. E (pag 90) s2. C (pae 89) 34.89) e. B (pae 90) s3. A (pag 90) s4. C (pag 89) 31.92) 38. 88) 6. C (pag 87) 29. B (pag 90. A (pae 90) 37. 162 . B (pag 89) 10. A (pag 9a) 4. B (pag 89) 51. 9l) 15. C (pag 87) 5. C @ag92) 18. A (pae 93) 2s.C (pag 88) 28. B (pag 89) 49. C (pag 88. C (pag 89) 11. 88) 4s.D (pae 90) A (pag 9l) A (pag 91) 40. A (pag 90) 60. C (pag 89) 35. D (pag 9l) s7. 89) 48. E (pae 93) 22.E (pag92) 58. D (pag 93) 26. D(pag 87.

Acinul pulmonar: A. Este invelit de foita viscerala a pleurei E. Sunt organe secundare ale respiratiei B. Sunt inveliti de o seroasa numita peritoneu E. Este format din primele ramificatii ale arborelui bronsic C. formand arborele bronsic 4. Difuziuneaol2 din sangele capilar in alveole C. Foita parietala captuseste peretii toracelui D. Intre cele doua foite se afla cavitatea pleurala : 3. Ventilatia aerului int-un singrr sens B. Cosmin Panfu COMPLEMENT UNIC: l. Artera pulmonara D. Prin intermediul bronhiolei pulmonare participa la schimbtrile de gae B. respiratorie si fonatorie B. Are forma de tub si continua laringele E. parietala si viscerala C. Dr. Foita viscerala acopera plamanul si caile respiratorii E. Prin hil pitnmd bronhiile. Trahea este un organ care: A. Saculetii alveolari 5. Alveolele pulmonare E. Este situat sub baza craniului. Formeaza a arborele bronsic 2. Este unitatea morfofunctionala a plamanului D. Univ. Alegeti afirmatia incorecta despre pleura : A. Prezinta doua foite. Ductele alveolare B. Transporhrl 02 si CAzprin sange E. Au o capacitate totala de 5000 ml aer. . Bronhiolele respiratorii C. Care din afirmatiile despre plamani este corecta A. fara variatii individuale D. DifuziuneaO}si CO2inne bionhiolele respiratorii si sange D. Reprezinta formatiunile derivate din alveolele pulmonare Din punct de vedere firnctional.SISTEMUL RESPIRATOR Prep. Este o seroasa ce inveleste fiecare plaman B. respiratia prezinta: A. Are dubla functie. Sunt situati in cavitatea abdominala C. Care din urmatoarele NU face parte din structura acinilor pulomonari: A. Este invelit de pleura D. deasupra cavitatii bucale C. Reglarea hansportului 163 6.

Este egala cu suma dintre volumul inspirator de rezerva. Este unul din factorii majori care determina presiunile partiale ale 02 si CO2 alveoli in til . 3000 ml 2000 ml 5000 ml : 12. Alegeti raspunsul corect A. Reprezinta cantitatea de aer care ramane in plamani la sfarsitul qnei expiratii normale D. Gasiti raspunsul gresit privind ventilatia alveolara : A. Alegeti care din urmatoarele fenomene se produc in timpul expiratiei A. Fortele eslastice produse de surfactant E. volumul cgrent si volumul expirator de rezerva privind capacitatea vitala : C. Produsul dintre volumul curent si frecventa respiratorie B. Reprezinta volumul maxim de aer pe care o persoana il poate inspira E. Produsul dinile capacitatea vitala si frecventa respiratorie C. D. Este egala cu suma dintre volumul expirator de rezerva si volumul rezidual B. Contractia diafragmei B. Structurile abdominale comprima plamanii D.7. Se mareste diametnrl antero-posterior toracic E. Ridicarea grilajului costal prin contractia muschilor expiratori B. Reprezinta doar o parte din minut volumul respirator E. Diafragma se relanema a plamanilor C. Conhactia diafragmei hage in jos fatabazala B. Debitul respirator este egal cu A. Reprezinta volumul de aer inspirat si expirat in timpul respiratiei normale I 1. Apare retractia elastica a plamanilor 8. Capacitatea inspiratorie are o valoare de A. In timpul respiratiei normale de repaus : A. Labazartlizarii A. Valoarea sa medie este de 4. Contractia muschilor gatului respiratiei linistite stau urmatoarele : : 9. Presiunea alveolara negativa C. Presiunea alveolara creste la + I cm H2O D. Actioneaza in special muschii gatului E. Contractia diafragmei 10. Este volumul de aer caxe ajunge in zona alveolara in fiecare minut B. Presiunea alveolara scade sub presiunea atmosferica C. 1500 ml B. Presiunea pleural a pozitiva D.5-S L/min D. E. D. E. Produsul dinhe volumul rezidual si frecventa respiratorie Produsul dinhe volumul inspirator de rezerva si frecventa respiratorie Produsul dinfre capacitatea pulmonara totala si frecventa respiratorie 13. Este cantitatea totala de aer deplasata in arboreal respirator in fiecare minut C. 500 ml : C.

Bronhii. Marginea de siguranta a hematiei este : A. Care din urmatoarele afirmatii despre laringe este adevarata: A. Este principalul organ al respiratiei C. Minut volumul respitator C. in 0. Echilibrarea hematiei in capilanrl pulmonar B. Un gradient de difuziune mai mare decat al 02 C. bronhiole respiratorii. Bronhii. Egalarea presiunilor partiale. pulmonare Bronhii. Transformarea oxihemoglobinei in dezoxihemoglobina Fiecare gram de hemoglobina se poate combina cu maximum 4 molecule de 02 Transportul prin sangele arterial al. Egala cu 0. Se ramifica la nivelul T4 : 20. bronhiole. sac alveolar C.25 secunde C. Venula pulmnara 15.25 secunde D. Transportul 02 implica urmatoarele A. bronhiole lobulare. sac alveolar. Endoteliu capilar B. ducte alveolare. Factorii care influenteazaratadifuziunii gazelor prin membrana alveolo-capilara sunt. alveole pulmonare. Egalarea presiunilor partiale. sac alveolar D. sac alveolar. Surfactant E. Timpul in care COz difuzeaza spre alveoli 18. sac alveolar. Are o lungime de 10-12 cm B. Coeficientul de difuziune al gazului E. cu exceptia: A. Difuzia de 20 de ori mai inceata decat a 02 E. alveolara si sangvina. ducte alveolare. E. Presiunea partialaa gamlui in alveola B. ducte alveolare. bronhiole respiratorii. Epiteliu alveolar D. Patnmde in plaman prin hil E. Dimensiunile membranei respiratorii 16. alveole pulmonare B. alveole E. Intervalul ce asigura preluareaO? in timpul efortului ftzic D. cu exceptia: 19. Ca 02 sa fie de 25 de ori mai solubil decat COz 17.5o/o din 02 dizolvat in plasma . bronhiole respiratorii. bronhiole respiratorii. Ordinea corectaaramificatiilor arborelui bronsic este A. ducte alveolare. alveole pulmonare. Bronhii. Bronhii.bronhiole respiratorii. Trecerea CO2 din aerul alveolar spre sangele din capilarele pulmonare B. cu exceptia : A.14. Combinarea reversibila a 02 cu ionii de fier C. ducte alveolare. alveolara si sangvina E. Difuzia 02 din plasma in eritrocite B. Membrana respiratorie este alcatuita din. Presiunea partial a a gazului in capilarul pulmonar D. Dituziqpea CO2 implica: A. Interstitiu pulmonar C. D. Are doua functii: respiratorie si fonatorie D. alveole pulmonare 165 .

Se datoreaza musichilor abdominali E. cu exceptia : A. Este egala cu presiunea atmosferica B. Se datoreaza muschilor inspiratori : . ce reprezinta deplasaxea aerului intre alveola si atmosfera. Volumul expirator de rezerva:2000 ml C. Captarea O2lanivel alveolar E. VC+VIR:2000 Ml D. Devine cm H2O in timpul expirului *l 25. Este egala cu 0 cm H20 cand glota este inchisa c. Nu variaza in conditii fiziologice sau patologice B. Volumul inspirator de rezenta:3500 ml D. Minut volumul respirator sau debitul respirator : A. Presiunea pleuala : A. Capacitatea pulmonara:3500 ml 26. Este presiunea dintre pleura visceral si cea parietala 24. Se datoreaza muschilor expiratori D. Despre presiunea alveolara se poate afirma. Sternul se proiecteazainapoi C. Respiratie presupune unnatoareleo cu exceptia: A. VC+ VER+VR:3500 27. Urmatoarele valori sunt cele adevarate : A. Devine -l cm InO in timpul inspirului E. B. Trebuie sa scada sub presiunea atmosferica pentru a patrunde aerul in alveole D. Devine pozitiva in timpul inspiratiei E. Capacitatea inspiratorie:l 500 ml E. Reprezinta aerul inspirat si expirat in timpul unei respiratii normale E. Volumul curent-500 ml B. Transportul 02 si CO2 prin sange si lichidele organismului cahe si de la celule D. Este produsul dintre capacitatea vitala si frecventa respiratorie C. VC +VER+VIR:3500 ml B. Reglarea ventilatiei 22.21. Este caracteristica respiratiei de repaus B. VER+VR+VIR+VC:5000 ml C. Este nemodificataindiferent de fazele respiratiei D. 23. Ventilatia in ambele sensuri pulmonara. VER +VIR=3000 ml E. Reprezinta cantitatea de aer deplasata in arborele respirator in fiecare minut D. Este egal cu produsul dintre capacitatea inspiratorie si frecventa respiratorie 166 . Capacitatea vitala reprezinta : A. Ridicarea grilajului costal in timpul respiratiei A. Nu variaza cu fazele respiratorii C. Difuziune a 02 si co2 infie alveola pulmonara si sange C. Este presiunea din interiorul alveolelor pulmonare B.

5 o/o din 02 din sange este liber in plasma t67 . Difilzeaza de 20 de ori mai repede decat 02 D. Despre membrana alveolo-capilara sunt adevarate. Se face datorita presiunii de 100 mm Hg in aerul alveolar si 40 mm Hg in sangele C. In hematie se combina cu hemoglobina C. Este de 25 de ori mai solubil decat COz 34. capilar Se face datorita presiunii de 40 mm Hg din aerul alveolar si 100 mm Hg in sangele capilar Se face dinspre sangele din capilarele pulmonare spre alveole Se face deoarece 02 este de 25 de ori mai solubil decat COz 31.25 secunde C. Ventilatia nu determina presiunea partiala a CO2 in alveole B. Difuziunea oxigenului : A. Rata difuziunii gazelor este influentata de presiunea partial a a gazului in alveola si E. Are un gradient de difuziune de 1/10 din gradientul 02 C. Poate prezenta o margine de siguranta de 0.50 secunde B. Are o presiune in capilarele pulmonare de 40 mm Hg B.5-5 L/min C. Presiunea partiala in capilar este de 100 mm Hg D. Hematia la nivelul capilarului pulmonar : A. Este egala cu debitul respirator D. cu exceptia: A. Poate prezentao margine de sigtranta de 0. Despre 02 este gresit. Are o presiune partiala in aerul alveolar de 40 mmHg 33. Are o suprafata de 50-100 m2 C. Care afirmatie ste adevarata despre oxigen : A.34 ml se combina cu minim I g de hemoglobima D. Este volumul de aer care ajunge in zona alveolara in timpul fiecarei respiratii E. 98. Se combina ireversibil cu ionii de fier B. Despre CO 2 este adevarat. Pehece aproximativ 0. Transforma methemoglobina in dezoxihemoglobina C. Rata difuziunii gazelor este influentata doar de presinea partial a a 02 D. Are o valoare medie de 4. Presiunea partiala in aerul alveolar este de 40 mm Hg B. Sangele arterial fransporta?0 ml de OZ ldl E. cu exceptia : A. Are o grosime de 0.28. cu exceptia : A.75 secunde D. capilar Are in alcatuirea ei surfactant 30. 1. D. Care afirmatie despre ventilatia alveolara este adevarata : A. Difweaza de 20 de ori mai repede decat CO2 E.25 securde E. E. Este produsul dintre volumul curent si frecventa respiratory 29. Petrece aproximativ 0. Este de 25 de ori mai solubil decat 02 E.75 secunde 32. Se realileaza deoarece 02 are gradientul de difuziune l/10 din cel al COZ B.6 microni B. Petrece aproximativ 0.

Care din urmatoarele afirmatii este adevarata ? A. Presuptme migrarea clorului plasmatic C. Dffbzeazadin sange in celule B. Regl area ventilatiei : A. hemoglobina este saturat a 5-7Yo I mg hemoglobina leaga 1. Despre cedareaO?la tesuturi este adevarat. Se realizeazapebazastimulilor primiti de la chemoreceptori B. (5%) D. C. Oxihemoglobina devine hemoglobina B. Toate raspunsurile de mai sus sunt corecte E. CO2 : Dupa disocierea oxihemoglobinei. Ajuta la transportul a90o/o din CO2 sangvin E. 7 gdeO? D. 7 mgde 02 E. Se realizeaza de catre cenhii nervosi din bulb C. 90% este sub forma de carbaminohemoglobina E.Care afirmatii despre cavitatea nazalasunt adevarate Este situata anterior de baza craniului 2. Este formata din din doua fose nazale 3. D. cu exceptia : A.34 ml de sange In mod normal exista 12-15 g de hemoglobina/dl de sange Presiunea partial a a 02la nivel tisular este de 100 mg Hg 1. Este transportat sub forma de bicarbonat plasmatic.35. E. 7 dldeO? C. 5 7o este dizolvat fizic in plasma C. Oxihemoglobina devine carboxihemoglobina C. B. Duce la obtinerea bicarbonatului B. Prin fenomenul de membrana Hambrnger intelegem. In urma difuziunii determina cresterea presiunii partiale in sangele venos cu 50Yo 38.5 din 02 din sange este transportat de hemoglobina A. : 168 . Nici un rasprms corect 40. Sangele venos devine rosu-violaceu D. Fiecare 100 ml de sange elibereaza la tesuturi. 37. TmldeO2 B. 7LdeO2 36. In repaus coeficientul de utilizare este de 7 mVl00 ml E.craniului 4. Are loc la nivelul eritrocitelor D. Rezulta din combinarea COz cu gruparile 3 NH2 terminale ale hemoglobinei 9. Este situata superior de cavitatea bucala l. Este situata posterior debaza. cu exceptia: A. in repaus : A. In efort coeficientul de utilizare poate creste la 12 % COMPLEMENT GRUPAT : 4l. Se realizeaza de catre cetrii nervosi din punte D.

Se termina la nivelul T4 2.Urmatoarele afirmatii despre plamani sunt adevarate : 1. Yariazacu fazele respiratiei 4. Interstitiu pulmonar 3. Difi. Patrunde in plamani prin hil 43. Ce poate fi expirat in urma urei expiratii fortate 4. : Ductele alveolare Sacii alveolari Alveolele pulmonaxe Bronhiolele respiratorii : Respiratia presupune 2.Volumul curent este volumul de aer : Care ftlmane in plamani dupa o expiratie fortata 2.iqO2 Transportul 02 Deplasarea aerului de la plamani catre atmosfera Schimbul de 02 si CO2 dintre organism si mediu 46. Contiunua laringele 3. Expirat in timpul respiratiei normale l. l. 3. Este intotdeauna pozitiva 48. Este presitrnea din spatiul dintre pleura viscerala si parietala 2. Ce poate intra in plamani inh-o inspiratie fortata 3.Presiunea alveolara : Este presiunea din interiorul alveolelor pulmonare 2. 47. In expir este de +1 cm HzO Cand glota este inchisa presiunea este de 0 cm H2O : 49. Sunt situati in cavitatea toracica 2.Membrana respiratorie este alcatuita din Epiteliu alveolar 2. 4. 169 . Surfactant 4.42. Are o lungime de 10-12 cm 4. Sunt inveliti de pericard 3. 4. 4. 45 .r. Este presiunea din interiorul alveolelor 3. Capacitatea lor totala nu prezinta variatii individuale U. 3. In inspire scade sub presiunea atmosferica l. 2. Au o capacitate totala de 5000 ml aer 4. l.Despre hahee putem afirma : 1.Despre presiunea pleurala afirmatiile adevarate sunt : 1. Pleura viscerala l.In componenta acinului pulmonar inha 3.

Bronhie 55.Factorii care influenteazarutadifuziunii gazelor prin membrana alveolo-capilara sunt Coeficientul de difuziune al gazului 2.COz este transportat prin sange : 2. Sub forma de bicarbonat plasmatic 4. Dizolvat fizic 170 .Transportul oxigenului presupune: 2.34 mL 02 4. Combinarea cu ionii de fier din structura methemoglobinei 2. 3.. Acinul pulmonar este format din: 1. Este volumul de aer ce poate fi inspirat suplimentar peste volumul curent 56.Cantitatea de oxigen care se combina cu hemoglobina depinde de: I Presiunea partial a a 02 plasmatic 1. Dimensiunea membranei respiratorii 4. 57 . Duct alveolar 2. Sub forma de methemoglobina 1.Volumul inspirator de rezerva este: Voluuiul de aer inspirat si expirat in timpul respiratiei normale 2. Temperatura 3. Transformarea dezoxihemoglobinei in oxihemoglobina 3. : 54. 5 . Ca sangele arterial transporta 20 mL OZ ldl S2.Care din urmatoarele formatiuni nu fac parte din structura acinului pulmonar : Ducte alveolare 2. 4. Bronhiola lobulara l. Alveola pulmonara 3. Arteriola pulmonara 3. Egal cu 1500 ml 3.Difuziunea oxigenului se rcalizeaza I 2. : Deoarece presiunea partial a a 02 este de 46 mm Hg Deoarece gradientul de difuziune 02 este 1/10 din cel al COz Deoarece 02 difineaza de 20 de ori mai rapid decat COz Deoarece presiunea partiala a 02 este de 100 mm Hg in aerul alveolar iar sangele capilar de 40 mm Hg in I . presiunea alveolara a . temperatura 4. Ca fiecare gram de hemoglobin se poate combina cu minim 1. Egal cu suma dinhe volumul curent si volumul rezidual 4. 53. Sub forma de carbaminohemoglobina 3. l.s0. Saculeti alveolari 4. pH-ul plasmatic 3. Bronhiolarespiratorie 4. pH-ul plasmatic l.

t7t . Contractia si relanarea diafragmei 4. de repaus. Conhactia muschilor gatului : l.SS. 3.Care din volumele pulmonare se masoara spirometric: 2. Ridicarea si coborarea coastelor 3. Volumul ctrent l.Fenomenul migrarii clorului presupune : Transportul 02 in sangele capilar 2.Respiratia normala. 4. l. Transportul fizic aI COz in plasma CombinareaCO2 cu cu gruparile terminale NH2 ale hemoglobinei Transportul CO2 sub forma de bicarbonat plasmatic 59. se realizeazaaproape in intregime prin Miscari de ridicare si coborare a diafragmului 2. Volumul inspirator de rezerva 4. Volumul expirator de rezerva 3. Volumul rezidual 60.

RASPUNSURI: 2.D 35.C 34. C 30.D 22. A 55.C 6. B 44. B 16. B 57. 53.8 23.D 9. D l. C 25. C 40. C 28. D 56. C l8. A 36.D t7. A 27. D t2. C 7.8 24. B 5.8 38. c 52. E 39. B 11. E 49.D 3r. B 50.D 2t. B 41. A 8. B 29. A A 20. D 59. E 15. A 26.E 4. A 43. A 58. D 46. D 51.D 10.8 45.C 37. B t72 . A 33. E 32.8 r 48.D 3. B 54. B 14. A 13. c 42.C 47. D 60. c 19.

In sensul gradientului de concentrafie. Se secrettr in cantitate de I moUzi. C. E. C. B. 2-3 calice mari. 4. C. 5. Glucoza. E. Participi la eliminarea H*. Limitat pe unitatea de timp. 2. C. Ajunge in urina finalI in cantitate de 5 moh/24h. Potasiul. impotriva gradientului de concentrafie. Clorul. 20-24 papile renale. B. D. Ajunge in vezica urinari in cantitate de 410 moh/24h. 3. 6-18 lobuli renali. E. Univ. Se reabsoarbe la nivel tubular in cantitate de 160 moh /24 orc. Se secretd la nivelul tubului urinifer in cantitate de 49 mohl}4 h. B. D. Se realizeazi penfiu K*. Acidul uric: A. Rezultit & produs terminal al anabolismului proteic. B. E. Ureea: A. D. Cu consum de energie. Dr. Creatinina. Nu necesitli consum energic direct. Tudor Marinescu COMPLEMENT SIMPLU: l. C. Pe secfiune rinichiul prezintii: A. D. eliminl prin urin6 in condifii fiziologice? A.SISTEMUL EXCRETOR 1 Asist. Se reabsoarbe din ulnafiltrat in cantitatea de 50 moh/Z4h. E. E. baze gi acizi tari. Se filneazi in cantitate de 470 mob/zi. D. Care dintre urmitoarele substanfe nu se 6. B. Prin hidroliza ATP. t73 . D. Ureea. Secrefia tubulari pasivi: A. I -2 uretre. 2 pediculi renali. C. Se dilueazl de 10 ori in urina final[ fafi de ultrafiltratul glomerular. Se dilueaz[ de 50 de ori in urina finali fafi de urina care pirdseqte glomerulul. Transportul activ al unei zubstanfe nu se realizeazd: A. B. Are loc in sensul gradientului electric Ai impotriva gradientului de concentrafie. Are loc in sensul gradientelor de concentrafie gi impotriva gradientului electric.

Reprezintll exftemitatea distali a nefronului. Ureea. Care dintre urm[toarele cornponente ale urinii are gi origine exogen6? A. odatiliniliat este constant D. Care dintre urm[toarele ramuri provenite A. Clorul. E. B. C. I 2. Arteriola eferentii. 9. este controlatdoar de centriidinmiduvaspin[riiqicerebel E. COzi B. D. D. E. Capsula Browman. E. aldosteronulintervineinmecanismul de secrefie de Na+ si H+ E. C. de oxigen D. se face doarcuconsum C. este neselectiv B. Calice mici. D. Transporhrlactiv: A. Tubul contort proximal. 1 l. reabsorbliaapei are locinproporfie de 80% la nivelultubuluicontortproximal C. 10. 13. D. forfapompelormetabolice este limitatii de capacitatealormariml de a hansporta o substanftrpeunitatea de timp se reabsorbastfelglucoz4 apa. B. poate fi inhibat de cenftiinervogidincortexulcerebral C.81 de urin[concentratil D. ureea se leabsoarbepringradientchimic B. Arteriola aferentii. invelegte tubii uriniferi. nupoate fi controlatintotalitate. E. C. Arterele interlobare. Acidul rnic. Capsula Bowman: din artera renal[ formeazi glomerulul renal? A. uniiaminoacizi fosfalii nu se reabsorbprinacestmecanism. ihpreuna cu corpusculul renal Malpighi formeazi glomerulul. esteinintregimecontrolat de centriinervogidintrunchiulcerebral B. 174 . B. Reflexul de micfiune: A. Vasopresina stimuleaz[ reabsorblia apei din: A. C. Identificafiafirmafiafalsi: A. Ansa Henle. Contine arteriola aferentli gi eferentd.7. E. Tubul contort distal. secretia de K+ are loc mai alesintubulcontortdistal. Artera arcuatil. Arterele interlobare. inprezenfa ADH irlo4 de ore se eliminl 2. DelimiteazAo cavitate ce se continui cu lumenul tubului. Creatinina. 8.

0.Urina final[confine (valori pe24 de ore): A. B. prinfransportulactivcelulaconsumddoaroxigen. Eliminlrii de glucoz[ in trina finald. nu gi energie E. Epiteliu cilindric stratificat. 175 . Reabsorbfiei acidului uric. E. cubic simplu. C. 90Yo apa C. Formarea urinii finale necesitli ATP in cazul: A. arelocin alt segmentdecdtsecrefia de H+. lanivelultubuluicontortproximalexistlmecanisme de transportprinschimbionic E. Ultrafiherii ionilor de Na*. C. are gimecanisme active gipasive C. 17. 19. in trina final[in24 de ore A. prinacesfinecanism se menfinenivelulnormal al potasemiei C. 20. mecanismele de hansportprinschimbionicsuntcontrolate de c[tremineral ocorti coizi. Reabsorbfiei ureei. 0. 16. Epiteliu turtit. Epiteliu pseudostratificat. 15. prinacestnecanismrinichiulparticiplla reglareaechilibrului acido-bazic D. E. Epiteliu B. Secrefia de H+: A. Secrefia tubulard: A. leucocite peste 6500/ml D. D. arelocnumaiintubulcontortdistal C. arelocintubulcontortdistalprinmecanismepasive. creatininl l-2e. D. l8. Epiteliu cilindric simplu. prinacestmecanismse eliminldoarmedicamentele B. poateavealocdoarintubulcontort distal E. tg Na se elimin6: B.5g K C. prinacestmecanism nu se intervinein reglarea K+. sensulffansportului este inspreinterstiliulperitubular D. apa 700 ml E. Segmentul intermediar al tubului urinifer confine: A. de schimbionic D. Secrefia de K+: A. 2.14.3g HCO3 E. l50g Mgz+ B. are locprinmecanismpasiv B. l50mg uree D. areloc mai alesintubulcontortproximalprinmecanismeactivegipasive B.59 fosfor. Reabsorbfiei secrefiei tubulare a ionilor de K+.

Uina primarl are componlia: A. Venele renale se varsi in vena cavi inferioard. nefrocitele au la polul apical numero$i microvili D. Calice. D. B. Identic[ cu a transpirafiei. Parathormonul. Identicl cu a plasmei. apa se reabsoarbe prin gradient chimic. C. ureter. Vasc ularrzalia renali are urmitoarele caracteri stici : A. B. vezicaurinard. Mineralocorticoizii. D.Transportul pasiv: A. bazinet. bazinet. 2Z. membranele celulelor tubulare confin pompe metabolice E. ureea se reabsoarbe prin gradient osmotic E. Reabsorbfia tubularl. este limitat de capacitatea maximi de transport a nefronului C. vezicaurinari. rueter. nefrocitele au la polul apical numeroase mitocondrii C. Hiperproteici. Celulele musculaturii netede a arteriolei eferente iau parte la formarea aparatului juxtaglomerular. Glucocorticoizii. Secrefia tubularl pasivd. uretri. majoritatea compugilor urinei primare sunt substanfe utile B. E. prin acest mecanism se absorb K gi Mg D. bazinet. 25. C. C. Arterele interlobulare incep in capilarele glomerulare gi se recapilarizeazdin jtrrul urinifer. Identicl cu a urinei finale. bazinet. Arterele renale sunt ramuri ale trunchiului celiac. Rinichii primesc 40-45% din debitul cardiac de repaus. nu necesitil energie B. E. Calice. Carc este traseul normal al winii: A.Inreglarea umoralI a activitiifii renale nu intervin urmdtorii hormoni: A. uretri. Calice. D. 176 . Alegefi afirmafia falsi: A.2l .Mecanismul de formare a urinei primare cuprinde urmltoarele procese cu excepfia: A. vezieaurinari. Plasmei deproteinizate. 26. B. E. ureter. uretrd. Filtrarea glomerulari a plasmei. D. Calice. 27. 23 . vezicatrinarl uretri. bazinet. transportul pasiv se face in virtutea legilor difuziunii gi osmozei. D. uretrd. C. B. E. Secrefia glomerulari. Calice. Secrefia tubularl activi. Hormonii tiroidieni. E. Gonadofiopinele. B. C. 24.

se elimina l0 I de trin6 diluatil E. Este transportat exclusiv prin mecanism activ la nivelul tubilor renali. 33. E. 70 mmHg : extern.La ce nivele intervine ADH-ul in reabsorbfia facultativd aapei? A. Fibre hipogastrice care rela<eazi sfincterul vezical intern. Este reabsorbit in totalitate la nivelul tubilor uriniferi. B. D. in cursul activitiifii renale ionul de sodiu: A. se elimina 12 I de urin[ diluatii.inlipsa ADH: A. D. igi cregte eliminarea in condifiile stimul[riinervilor vegetativi renali. 50 mmHg B.Presiunea coloid-osmotici a proteinelor plasmatice din capilare care se opune filtririi este A. 28 mmHg C. Clor. Tubului colector. La nivelul tubului contort proximal. Se reabsoarbe prin polul vezical al tubului proximal. 60 mmHg D. Glucoztr. Ansei lui Henle. in medie: 77 mrntlg. E. 32 mmHg 42 mmHg 52 mmHg. 29. La acumularea urinii in vezici pen[ la atingerea capacitiitii fiziologice participd: A. 31. C. Este reabsorbit facultativ de cdtre tubul colector. Fibre hipogashice care contractii sfincterul vezical intern. E. Uree. 30. se elimina 5 I de rnini concentrati D. Acid uric. Fibre vegetative pentru sfincterul vezical 32.28. E. C. 177 . Hipotalamusului. B. D. B.Presiunea dirl capilarele glomerulare este de A. Fibre ale nervilor pelvici care contractll sfincterul vezical intern. Alege{i compugii care au reabsorblia completd la nivel renal: A. Fibre ale nervilor ruqinogi care au originea in ganglionul celiac. C. nu se produce reabsorbfia facultativi C. Sodiu. Musculaturii netede arteriolare. E. 80 mmHg C. nu se produce reabsorblia obligatorie B. E. \ 34. C. 26 mmHg B. D. B. D.

Fifiarea glomerularI: A. reprezinti 28o/o din debitul cardiac de repaus B. 40. l2Umin E.6 Vl00g fesut /8 ore. tubular.Debitul sangvin renal: A. nu confine proteine D.Filtratul glomerular: A. Seiretia de cortizol E. Reprezintii traversarea membranei filtrante de c6fie aproximativ 20o/o din plasma care irign rinichii. E. 120 mVmin B. este de 250U100 g fesuUl2 ore E. 3S. este de 42 mUl00g fesuVmin C. Se realizeazd la nivelul a2-3 bucle capilare ce rezulti din diviziunea arteriolei aferente. C. 25 mllora C. 3T. 24 U24 orc D. Secretia de renina D. Rinichiul are urmatoarele roluri: A. 30 mVora D. l5lll2 orc D. 36. 120 mVmin B.Debitul sangvin renal este de: A. capsular gi D. 7500 ml/ori C. Nici unul de mai sus 178 . 39. 1200 mUmin. este de aprox. Este favorizat[ de presiunea sfuigelui din capilarele peritubulare. 201. 300 mVmin E. cantitatea de filtrat glomerular este de 180 dl zilnic. 7lllord.3s. Producerea de eritrocite C. este numit gi urina secundari B. Se realizeazLffuAparticiparea glucozei care nu apare in urina finaltr.Debitul filfiArii glomerulare este: A. B. Secretia de aldosteron B. Se desf$oar6 prin traversarea unei bariere formatl din peretele capilar. este de aprox. peste 99% din filtrat trece prin reabsorbfie in tubii uriniferi E. axe aceeagi compozilie ca plasma C.

3. 39 4.COMPLEMENT GRUPAT: 4l. Arteriolele aferente se capilarizeazl: l. 47. 15-20%. 2. uretra este unicl l. 48. Screfia de aldosteron. 4. K. M. Mg. numeroasehematii. urina ajunge in vezic[ prin col 4.Nefronul: 1. Pene b% din volumul sanguin total. vezica urinard are 2 sfinctere. 3. 43. La nivelul glomerulului.Creatinina in urina final[ este incantitate de (pe 24 de ore): 2. urina se acumuleazdin corpul vezicii urinare 3.59 l. s[nri de Na. 20-25%. ln jurul papilelor renale. are perefii alcituiti din musculaturi striatil 2. c[ile urinare sunt reprezentate gi de capsula Bowmann 2. este format gi din clile urinare 42. l. 35-40%. se gdse$te in medula rarinichiului 3.Urina confine: 2. t79 . ureterele se continui cu bazinetul 4.Yezica urinar6: 1. in zonacortibala. peste 5000 leucocite/ml l. l-2e. 49 3. in jurul tubului urinifer. Ca 4. Rinichii primesc din debitul cardiac de repaus o cantitate de s6nge reprezenttnd: 1. se gisegte doar in corticala renald 4.Transportul urinei : se face prin uretre 2. 2. 2. 95o/oapa I 46. Secrefia de erinopoietini. Secrefia de angiotensin[ I. 3. 45. 4. 4. uretra comunic[ cu exteriorul 3. 3. Activitelile neexcretorii ale rinichiului sunt: Secrefia de renini.

Reglarea tensiunii arteriale. Nu permite trecerea proteinelor pi a glucozei. Prezintil la infiarea in vezici un sfincter neted. HCOI. 4. Permite trecerea unei catitati de lichid aproximativ I mVmin. Prezinttr un debit winar de I mUmin. Confine vena cavi inferioari. 2. Face legdtura dinne cei doi rinichi gi a acestora cu vezicaurinard. Glucoza. in tubul contort distal se secretii K* 4. Prin funcfiile sale rinichiul contribuie la: 1. Eliminarea unor substanfe volatile.49. Prin procesul de secrefie tubulard sunt trecute din sdnge prin mecanism pasiv urmdtoarele substanfe: 1. Ionul de hidrogen. in tubul contort distal se reabsoarbe Na+ 3. Permite trecerea 1/5 din cantitatea de sdnge care irigi rinichii in cavitatea capsulara. Cl-. Se gisepte in hilul renal. 55. 4. 2. 5l . ciilor urinare care: 2. Erinlpoezel 3. 4. reflexul este stimulat de clhecentrii din trunchiul cerebral 56. Prin procesul de fiansport activ din cadrul reabsorbfiei tubulare sunt trecute fin s&rge: Vitamina C. 3. Confine fibre aparfin6nd nervilor ruginogi. 3. Pedicul renal: 1. Potasiul. Permite trecerea unei cantitiifi de aproximativ 125 ml plasmd/min spre tubul proximal. 4. Ureterele reprezintlo componentii a 2. fiecare. 54. urinl 4. 50. Menfinerea grchilibrului acido-bazic.Alegefi afirmafiile corecte: secrefia de H+ se face prin mecanism activ 2. in tubul contort distal se scretJl H* 1. aparecdnd in vezic[ se acumuleazdmaxim 10 ml. 2. Continui calicele mari. 3. 3. 53. Clorul. 3. 52. 180 .Micfiunea: l. Apa. 2. 3. 4. este un reflex monosinaptic reflexul este controlat de miduva spindrii l. 4. l. Membrana filtranti glomerularl: 1. Este dispus spre baza lobilor renali. 2.

3. 5 S. Permite fiecerea numai a ureei. 4. 59. 2. Mecanisme de transport active. Alegefi caracteristicile membranei filrante glomerulare: 1. 4. l80Uzi 4. l. arteriola aferenta iese din capsula glomerulara 3.Debitulfi ltrariiglomerulare este de : 7 . Permite trecerea tuturor constituienfilor plasmatici.57. Permite trecerea proteinelor plasmatice. acidului tric gi a creatininei plasmatice. 5380mU7 ore. 3. Permite trecerea selectivi doar a unor constituienfi plasmatici. 181 . 60. Mecanisme de transport pasive. 3. arteriola eferenta intra in capsula glomerulara l. Alegeti afirmatiile adevarate: arteriola aferenta intra in capsula glomerulara 2.5 Uord 2. 25 mUl}sec l. arteriola eferenta iese din capsula glomerulara 4. Reabsorblia tubulard se realiz eazAprin: Reabsorbfia selectivi a unor substanfe. 2. Secrefia unor produgi.

C 8.C 3l.D 7.8 35.C 43.A t0.C 25.c 4t.E l9.C 28.A 59.8 27.C 54.A 6.8 37.c 40.A 20.8 2t.c 42.8 t7.C 5l.D 5.D 32.8 47.C 44.C 33.A 50.8 2.C 58.nAspuNsURI 1.8 24.8 38.B 22.8 26.c 52.c I l.C 56.B 4.B l5.A t82 .A 9.B 12.E 39.c l6.D 45.A ' 29.A 55.A 23.8 49.C 3.C 34.c l4.D 53.C l3.B 46.D 36.E 60.8 57.D l8.B 48.D 3o.

Au glomerulul situat la joncfiunea dintre medulari gi corticalI B. Rinishiul are rol esenfial in menlinerea homeostaziei gi a echilibrului acido-bazic al organismului D. Sunt in numtrr de circa 150. Activarea vitaminei D3 E. ' C.25% din debitul cardiac de repaus D. Tubul contort distal face leg[tura intre tubul collector gi ansa Henle. 3.la exterior gi corticala . 4. Rinichiul este acoperit de capsula renald C.000 la nivelul fieclmi rinichi E. Nefronul este unitatea anatomici gi fuircfionald a rinichiului B. Univ. 430mUl 009 fesuUminut. Piramidele Malpighi se gtrsesc la nivelul corticalei renale C. falsi despre nefronii juxtamedulari: A. Bazinetul se formeazi prin unirea calicelor mari D. Ansele Henle se g[sesc la nivelul corticalei E. 20mUsecrurd[ B. Alegefi afirmafia falsd dintre urmltoarele: A. Glicogenogenezi D. Formarea si eliberarea urinei B. Formarea gi eliberarea eritropoetinei C. Reprezinthcirca 85o/o din numdnrl total de nefroni. l200mVor[ 183 . Urm[toarele afirmafii referitoare la rinichi sunt adevtrrate cu EXCEPIIA: A. Nefronul este alcituit din corpusculul renal gi clile urinare C. in alcdtuirea rinichiului intri medulara . Rinichiul nu are rol in: A. Rinichiul este parte componentii a sistemului excretor B. Alegefi afirmafia C.SISTEMUL EXCRETOR 2 Asist. Sunt foarte importanfi in mecanismul contracurent D. 6. Debitul sangvin renal este de circa: A. 2. Dr. Fiecare rinichi confine circa I milion nefroni.IA: A. Mircea Lupuqoru COMPLEMENT UNIC l. Menfinet8u homeostaziei organismului. Unitatea anatomici gi funcfionali a rinichiului este nefronul. Tubii colectori se varsi la nivelul papilelor renale D. Urm6toarele afirmafii referitoare la nefron sunt adevdrate cu EXCEPf. Rinichiul este situat in cavitatea abdominali de o parte gi de alta a coloanei vertebrale lombare B.la interior E. 420mUl 0g fesut/minut E. Au ansa Henle lungi 5. Capsula Bowman face parte din corpusculul renal E.

7. Se face conform deferenfelor de presiuni hidrostatice E. Se realizeaz5'prin osmozl din tubul contort proximal in interstifiu E. 13. Recugereazd. in exterior. Reabsorb. Presiunea din capsula Bowman. Recuirereazl. Filtratul glomerular: in cantitate de l20mVmin B. Reabsoarbe ureea in gradient osmotic c. RecupereazeSs% din apa filtatIla nivel glomerular B. este neselectiv E. 8. Are loc in tubul contort proximal B. Neces itil prezenla ADH. Presiunea coloidosmotici a proteinelor plasmatice din capilare. in exterior. Transportul activ: l. 10. 184 . Reabsorblia facultativi a apei se produce in prezenfa ADH. Este lichidul care filtreazi din capilarele glomerulare in capsula Bowman.aproximativ 4Yo din apa filtrag E. Presiunea din capilarele glomerulare care determinl filtrare a (32 mm Hg) B.85o/o din apa filtrati se reabsoarbe la nivelul tubului contort proximal B. La nivelul tubului contort proximal are loc reabsorbfia obligatorie D. Nu necesit2l energie dar este limitat de o capacitate maximi de hansport B. 15% din apa filtrattr se reabsoarbe in tubii colectori gi contorfi distali C. Se produce (60 mm Hg) E. Are compozilie asemlndtoare cu a plasmei dar cu mai pufine proteine D. Presiunea din capsula Bowman. Reabsoarbe Na pi K in gradient electric ai electrochimic D.ia facultativ[ a apei: A. care se opune fikrerii A. La nivelul tubului contort distal si tubilor colectori are loc reabsorblia facultativ6 E. Reabsoarbe apa in gradient chimic. Are compozifie asem[nitoare cu a plasmei dar cu proteine in cantitate semnificativa E. 9.aproxim ativ 80Yo din apa filnatii D. Referitor la reabsorbfia apei este falstr urmItoarea afirmafie: 4. A. Transporhrl pasiv: A. Permite adaptarea volumului diwezeilastarea de hidratare a organismului. se face conform gradientelor electrice gi elecfiochimice B. Reabsorblia obligatorie a apei: A. I 12. Recupercazd 15% din apa filnatit h nivel glomerular C.care se opune filtrerii (18 mm Hg) C. Nu necesiti coruilrm ATP D. Are loc in tubul contort proximal gi tubii colectori C. Fortele care rcalizeazl filtrarea la nivelul glomerulului in capsula Bowman sunt: A. Presiunea coloidosmotici a proteinelor din capsula Bowman (18 mm Hg) D. se face conform diferenfelor de presiuni hidrostatice. Se datorcazltravaliului metabolic al nefrocitului C. Este reabsorbit in procent de peste 90%in tubii uriniferi C. care se opune filtrarii (32 mm Hg). Permite adaptarea volumului diurezei la starea de hidratare a organismului D.

14. Prin transport activ nu se reabsorb:

A. apa B. Polipeptidele
C. Glucoza D. Aminoacizii E. Urafii.
15. Secrefia de

Ff:

A. Participl la reglarea echilibrului acidobazic B. $r" sediul principal in tubul contort distal C. In tubul contort proximal, depinde doar de pH-ul mediului intern D. Se face ftr[ consum ATP E. La nivelul tubului contort proximal se realizeazdcu ajutorul aldosteronului. Urmitoarele afirmafii cu privire la secrefia K* sunt adevdrate cu EXCEPIIA: A. Se rcalizeazJprin mecanisme active B. Se rcalizeazi prin mecanisme pasive C. Se realizeazE exclusiv prin schimb ionic D. Are loc in special in tubul contort distal E. Asiguri menfinerea nonn al6 apotasemiei.
16. 17. Reflexul de micfiune: A. Produce invariabil micfiune cdnd tensiunea parietald,vezicali atinge nivelul prag B. Este controlat de trunchiul cerebral C. Este controlat de scoada cerebrali D. Este conholat in infregime de m6duva spin6rii E. Este declanpat de acumularea in vezici a200-300m1 urin6. 18. Micfiunea: A. Se produce cdnd tensiunea intraparietald din perefii vezicali a atins nivelul prag B. Se produce c6nd in vezicd s-au acumulat 30-50 ml tninl C. Se produce cdnd in vezici s-au acumulat 200-300 ml urintr D. Este impiedicatii de sfincterul vezical extern cind controlul involurtar tinde sE o inifieze E. Nu mai poate fi impiedicatii de sfincterul vezical extern cdnd controlul involuntar tinde sI o inilieze.
a

19. Care din urmitoarele componente se reabsorb pasiv la nivelul tubilor uriniferi? A. Glucoza B. Fosfafii

C. Ureea

D. Sulfatii E. Urafii.
20. Piramida Malpiehi: A. Este situatii la nivelul corticdei B. Are bazaspre corticali C. Are vdrful spre cortical[ D. Este situatit la nivelul bazinetului E. Are bazaspre medular[.

185

21. Filtratul glomerular: A. confine eritrocite in cantitate crescutil B. are aceeagi compozifie cu a plasmei C. Se mai numegte urin6 secundar6 D. Este de aproximativ 7,sLlh E. nici un rispuns corect. 22. Seqetia de K* se realizeazil: A. in principal in tubul contort proximal B. ln principal in tubul colector C. Doar prin mecanisme active D. Doar prin mecanisme pasive E. Prin schimb ionic activat de aldosteron.
23. ADH-ul:

A.

Scade secrefiile tuturor glandelor exocrine B. Este secretat in hipotalamusul posterior C. Scade concentrarea (densitatea) urinar6 D. Cregte volumul urinar E. lntervine in principal la nivelul tubului contort proximal.

24. Reabsorblia apei: A. Este limitatii de capacitatea maxim[ de transport e nefronului B. Are loc prin gradient osmotic C. Se realizeazdin proporfie de 95% D. Se realizeazdln toate segmentele nefronului, identic E. Se realizeazi-prin fiansport pasiv gi activ.

25.Yezica urinar6: A. prezintil doul sfinctere B. Are perefi cu musculaturi extrinseci C. prezintii doul orificii D. Se prelungegte in jos cu ureterul E. Prezintit doar musculatwl neted6.
26. Debitul Jngvio renal este de aproximativ:

A. l200ml-/orl B. l2000mUor[ C.7,2Llort D,720UorL E.72Uord
27. Secrefia de tf : A. Este un mecanism pasiv B. Are loc fin principal in tubul contort distal C. Este influenfatl de pH-ul mediului intern D. Are loc doar in tubul contort proximal E. nici un rispuns corect.

186

28. Care din urmltoarele afirmafii este adevdratil? A. Presiunea coloidosmoticd din capsula owman este de 32mmHg B. Presiunea ce determini filnarea este jumitate din presiunea arteriali sistolicl C. Presiunea din capsula Bowman ce se opune filtrdrii este de 28mmHg D. Presiunea ce determind filtrarea este de 32 mmHg E. Presiunea coloidosmotic[ din capsula Bowman este de l SmmHg. 29. Reflexul de micfiune: A. Este controlat in intregime de miduva spindrii B. Se declangeazLlao presiune de 8cm apd C. Nu este stimulat de centri din trunchiul cerebral D. nu se poate autoamplifica E. intotdeauna determini micfiunea.
30. Reabsorblia facultativi a apei are loc:

A. In lipsa ADH B. La nivelul tubului contort distal C. Mai ales la nivelul tubilor colectori O.in proporfie de 20% E. In proporfie de 25%.
31. Transportul pasiv se poate realizaprin, cu excepfia:

A. Osmozi B. Difuziune in gradient chimic C. Diferenfl de presiuni hidrostatice D. Difuziune in gradient electrochimic E. Intermediul pompelor metabolice.
32. Sfincterul vezicalextern: A. Nu este confrolat de sistemul neruos B. Este controlat involuntar C. Este alcdtuit din fibre netede D. Este alcituit din fibre musculare striate E. Nu poate preveni micfiunea, odatd inifiatii.
33. Nefronii corticali:

A. ReprezintL20% din numirul total de nefroni B. Au glomerulultituat in medulara renali C. Au ansa Henle lungi D. Au ansa Henle ce nu inttr in contact cu papila renal[ E. Nici un rdspuns corect.
34. Presiunea coloidosmotic[ a proteinelor plasmatice din capilare, care se opune
este de:

flltr[rii,

A. l8mmHg B.34mmHg C.60mmHg D.22mmHg
E.32mmHg.

r

t87

35. Prin transport activ se reabsorb, cu excepfia:

A. Glucoza B. Na gi Cl prin gradient electric C. Sulfatii D. Urafii E. Aminoacizii.

36.Lanivelul papilelor renale ajung ansele Henle ale: A.85% din nefronii corticali
B. Tuturor nefronilor corticali C. Tutuor nefronilor jtxtamedulari D. O parte din nefronii jrurtamedulari E. Tuturor nefronilor.
37. Carc din urmitoarele afirmafii privind ureterul este falsS? A. Continui pelvisul renal B. Prezintii contracfii peristaltice C. Prezint[ fibre musculare netede D. Merge sub epiteliul vezieal E. In tervine in formarea trinei. 38. Capsula Bowman: Se continu6 cu ansa Henle B. Se continul cu capilarele glomerulare C. inconjoar[ arteriolele aferentii gi eferentd D. Confine urin[ primarl E. Este inconjuratii de capilare peritubulare.
39. Nu face parte din

A.

ciile urinare:

A. Calicele B. Urefra C. Bazinetul D. Vezica urinarl
E. Papila renal6. 40. Care din afirmfiile privind glomerulul renal este fals6? A. Se cgrtinul cu arteriola eferentl B. Este format din capilare sangvine C. Are o presiune coloidosmotic[ a proteinelor de 60mmHg D. Este inconjtrat de capsula Bowman E. Este parte componentil a nefronului.

COMPLEMENT GRUPAT 4l.Funcfiile majore ale rinichiului sunt:
1. Gluconeogenza 2. Formarea gi eliberarea reninei 3. Activarea vitaminei Dt 4. Excrefie a produqilor finali de metabolism.

188

42.l'ao persoani in repaus
$i un volum

in condilii bazale, ce are o frecvenfi cardiacl de 70 bltii/minut bitaie de 72mL, debitul sangvin renal reprezintil:
gi

1. 1250 2. 1300

ml/min ml/min 3. I100 mllmin
legdtui
cu ureea sunt adevirate cu excepfia:

4. 1080ml/min
43. Urmitoarele afirmafii in

l. Nu

este

inclrcati electric

2. Este o moleculi mare, polarrzatd 3. Se reabsoarbe prin fransport pasiv 4. Se reabsoarbe prin transort activ 44. Nefronii jtxtamedulari sunt in numdr de:

l. Aproximativ 350000
2. Aproximativ 300000
3. Aproximativ 0,35* I 06 4. 15% din totalul nefronilor

45. Reabsorblia apei are loc la nivelul:

l. Tubii contorfi proximali
2. Tubii contorfi distali 3. Tubii colectori 4. Anselor Henle

Lanivelul tractului urinar stimularea parasimpatici: l. Confracti sfincterul vezical intern 2. Contract[ detrusorul 3. Contractil trigonul vezical
46.

4. Creqte frecvenfa undelor peristaltice

47. Secrefia de se realizeazd: l. Prin mecanism activ 2. Lanivelul tubului contort distal 3. Lanivelul tubului contort proximal 4. in funcfie de pH-ul mediului intern
48. tn mod normal urina

tf

finali confine urm[toarele cu EXCEPIIA:

l. Albumine
2. Trombocite 3. Proteine

I

4. Glucoza 49. Secrefia de NHr: l. ReprezintLo modalitate de excrefie a protonilor 2. Duce la acidifierea urinei 3. Are efect antitoxic 4. Scade pH-ul trinar

189

l. Cregte debitul urinar 2. Cregte secrefia de reninI 3. Determin[ relo<area sfincterului vezical intern 4. Cregte frecvenfa undelor peristaltice
51. Reabsorblia de Na*: 1. Se poate face prin mecanism activ 2. Se poate face prin mecanism pasiv 3. Este insofitii de reabsorblia Cl 4. Nu este influenfatii de aldosteron

50. stimularea simpatic6 la nivelul tractului urinar:

52. Secrefia tubulari: l. Poate avea loc pe toatJi lurgimea nefronului 2. Intervine in eliminarea unor medicamente 3. Poate fi activd sau pasivi 4. Intervine in reglarea concentrafiei plasmatice a creatininei 53. Nefrocitele: l. Au la polul bazal numerogi microvili 2. Au la nivelul membranei celulare pompe metabolice 3. Au la polul apical numeroase mitocondrii 4. Au la polul apical numerogi microvili 54. Prin transport pasiv se poate reabsorbi: l. Uree
2. Na*

3. Cl4. Api 55. Nefrocitul consumi ATP pentu transportul:

l. Aminoacizilor
2. Fosfafilor 3. Glucozei

4. Ureei
56. in ce privegte peristaltismul treteral:

l. Stimulry parasimpatictr cregte frecvenfa rurdelor peristaltice 2. Stimularea parasimpatici scade frecvenfa undelor peristaltice 3. stimularea simpaticr scade frecvenfa undelor peristaltice 4. Stimulanea simpatic[ cregte frecvenfa undelor peristaltice
57. Urm[toarele. afirmafii despre secrefia tubulartr sunt adevirate: l. Secrefia de Ff este mecanism activ cu sediu principal tubul contort proximal 2. Secrefia de este mecanism activ gi pasiv cu sediu principal tgbul contort distal 3. Secrefia de protoni poate avea loc pe toatli lungimea nefronului 4. Sensul tansportului este din interiorul tubului spre interstdiul peritubular

K

190

Este controlat voluntar 3. Este controlatii 4. Este controlati 3. Se autoamplificl 3. Este controlatd voluntar de sfincterul vezical intern voluntar de sfincterul vezical extern involuntar de sfincterul vezical extern involuntar de sfincterul vezical intern 60. Se declanqeazi cdnd tensiurea intraparietali vezicald atinge un nivel prag 2. Este format exclusiv din fibre musculare netede 2.si atingi nivelul critic 4. Reflexul de micfiune: l. impiedici golirea vezicii inainte ca presiunea intrave zicald. Micfiunea: l. Produce dorinfa congtientil de a urina l9l . Determinl micfiunea 4. Este controlatii 2. Sfincterul intern al vezicii urinare: l.58. Impiedici pdtrunderea urinei la nivelul tneterului 59.

E (pae 104) 32. B (pag 103) 2t. 103) 29. A (pae 104) I l. D (pae 103) 39.105) 44. 104) 9. C (pag103.nAspuxsuRr 1. C (pae 103) 5. 105) 47.144. A (pag 55.105) t7. A (pag 104) s8. B (pag 93. 104) 41. D (pag 104) 10.D (pae 105) 18. D (pae 103) 34.8(pae 104) 3s.8 Gae 105) 38.8 (pae 56. B (pag 105) 50. 105) 51. 105) 49. E (pae 103) 27. C Gae 105) 60. C (pag 35. D (pae 103) 37. E (pag 104. B (pag 103) 4. E (pae 103) 40. B Gae 105) 57.D (pag 103) 3. A (pag 105) 26. E (pae 104) 46. C (pag 104) 28.E (pae 104) s3. D (pag 103) 22. 104) 24. 104) 25. B (pag 103. D (pae 10s) 33. C (pae 104) 20. A (pae 103) 7. A(pae 105) 30. E (pag 35. C (pae 104) 31. 103) 43. A (pag 56. 104) sz. A (pag 104) ls. 104) 48. A (pae 104) s6.8 (pag 56. B (pae 104) s5.8 (pae 104) 23. B (pag l0s) 59.D (pae 104) 13. E (pag 103) 6. A (pae 104) 16.C (pag 103) 8. C (pag 9. D (pag 103) 2.8 (pag 90. E (pae 105) t92 . C (pae 104) 54. E (pag 104) l2. B (pag 104) 14. C (pae 103) 4s. D Gag 103) 42. D (pae l0s) 19. B (pae 104) 36. C (pag 104.

Reprezinta transformarea glucozei in trigliceride Alegeti afirmatia corecta: A. Sedentarismul atrage cresterea de tesut adipos E. Procesele de tip C. Forma preferentiala de utilizare a hexozelor este reprezentata de glicogen D. Referitor la insulina alegeti afirmatia adevarata: A. Dr. Stimuleaza glicogenoliza D. Dr. Procesele de tip E. Stimuleaza gluconeogene?a 6. Glucoza" fiuctoza si galactoza ajwrg la nivelul ficatului pe calea venei cave inferioare B. Este secretat de pancreas B. Creste preluarea celulara a glucozei E. Procesele de tip 2. Alegeti afirmatia corecta referitoare la glicoliza: A. Stimuleaza glicogenogeneza C. Adrian Tulin COMPLEMENT UNIC: l. Glucagonul stimulea?aglicogenoliza 5. Duce la formarea de acid acetic B. Stimuleaza gluconeo genez. Univ. Forma preferentiala de utilizare a hexozelor este reprezentatade fructoza C. Glucoza este o forma de depozit a energiei si poate fi mobilizatausor prin glicogenoliza E. Raluca Tulin Asist. Procesele de tip B.a 193 a . Reprezinta desfacerea molecule de glucoza C. Referitor la metabolismul intermediar alegeti afirmatia adevarata: A. Cand glicemia creste are loc depunderea glucozei sub forma de lipide D. anabolic se defasoara cu consum energetic catabolic refac macromoleculele uzate din structwile celulare catabolic asigura cresterea si dezvoltarea organismului anabolic duc la descompunerea substantelor macromoleculare anabolic duc la producerea de energie 3. Procesele de tip D. Referitor la glucagon alegeti afirmatia falsa: A. Faciliteaza mentinerea glucozei in sange B. Are actiune asemanatoare glucagonului C. Glicogeno geneza are loc cu precadere la nivelul creierului B. Reprezinta procesul de formare al glicogenului E. Stimuleaza glicogenogeneal E. Atunci cand glicemia scade intra in actiune procesul de gluconeogeneza C. Stimuleaza glicogenoliza D. Se desfasoara in 2 trepte de reactii chimice successive D. Gluconeogeneza transforma aminoacizii si acizii grasi in glucoza Referitor la metabolismul intermediar alegeti afirmatia falsa: A.METABOLISMUL Asist. Univ.

Ajung in limfa si apoi in sange colesterol E. Noradrenalina 9. Referitor la glicogen este falsa afirmatia: A. cu exceptia: r A. Adrenalina C. Glucoza C. Glucagon D. Este depozitat in special in ficat D. Acizi grasi t94 .1 kcal D. 4. Colesterol B. 70-100 mg la 100 ml sange 8. Cotizol B. Rolul functional D. Se formeaza inenterocite 13. Cel mai important rol al glucidelor (rolul primordial) este: A.3 kcal E. 50-60 mg la 100 ml sange B. In cnrsul procesului de glicoliza un gram de gluco za formeaza: A. 9. Sunt scindati in acizi grasi. 4. Fosfolipide E.3 kcal B. Este mobilizat prioritar in conditii de expunere a organismului la frig I 1. 70-170 mg la 100 ml sange C. 9. 9. Rolul energetic C. Stimuleaza lipogeneza si scade lipoliza 12.4 kcal 10.7. Insulina E. fosfolipide. Valoarea normala a glicemiei este: A. Sunt scindati de lipoproteinlipaza C. 100-200 mg la 100 ml sange D. Referitor la chilomicroni este falsa afirmatia: A. Este depozitat in special in creier E.1 kcal C. Este mobilizat prioritar in conditii de efort fizic moderat B. Hormoni catabolici sunt urmatorii. Este depozitat in special in muschi C. D. Inha in alcatuirea membranelor celulare E. Se formeaza inhepatocite B. 7-70 mg la 100 ml sange E. Rolul plastic B. Sub actiunel lipoproteinlipazaei se vor forma urmatoarele elemente. Glicerol D. glicerol. cu exceptia: A.

4. l5-35 mg/100m1 de plasma C. Dupa transformarea ADP in ATP procesul glicolitic si oxidativ se opreste C. Referitor laacizii grasi este falsa afirmatia: A. Referitor la fosforilarea oxidativa este adevarata afirmatia: A. Arderea ului gram de proteine furnizeazai A. Celule pancreatice 15. Estrogenul D. La sfarsitul glicolizei anaerobe se obtin 2 molecule ADP 18. C. Referitor la ADP este adevarctaafirmatia: Krebs A. Duce la formarea a 43 molecule ATP C. Acizii grasi nu patrund in: A. 35-65 mg/100 ml plasma 19.1 kcal C. 1. Presupure oxidarea hidrogenului produs in timpul glicolizei si a ciclului E. Prin reactia de beta oxidare duc la formarea de energie B. O mica cantitate raman in plasma ca acizi grasi liberi 16. Cortizolul E. 15-65 mg/lO0ml de plasma D. Celule nervoase D. Androgenii 20. Care din urmatorii hormoni nu stimuleaza procesele de sinteza a proteinelor? A.14. 10-60 mg/l00ml de plasma E. Prezenta lui duce la stoparea degradarii moleculei de glucoza B. Hepatocite B. 9.9 kcal E. Enterocite C.4 kcal D. Are loc la nivelul aparatului Golgi si alizozomilor 17. Hormonul de crestere B. 10-60 mg/l0Oml de plasma B. In timpul fosforilarii oxidative se obtin 34 molecule ADP D. 1. Dunt utilizati in procesul D. Adipocite E.4 kcal 195 . Duce la formarea unor cantitati foarte mici de ATP B. Sunt utilizati in resinteza difeitilor compusi lipidici C. O parte patrund in celule de glicogenogeneza E. Duce la formarea a doua molecule de acid piruvic D.1 kcal B. Concenftatia normala a aminoacizilor in sange este: A. La sfarsitul ciclului acizilor tricarboxilici se obtin 2 molecule ADP E. Testosteronul C.

Glucide B.neaza pasiv prin porii membranei celulare D. Din ciclul Krebs ml plasma rcnilta: A. Ofera o rezenra energetica de 50. Dioxid de carbon si apa C. Glucoza D. Insulina E. C. D. Lipide C. Lipidele reprezinta principalul rezervor energetic din organism 24. Traverseaza membrana celulara prin transport activ sau difuziune facilitata B. E. Referitor la actiunea sistemului nervos in controlul metabolic este adevarata afirmatia: A. Provin exclusiv din proteinele alimentare E. Precursorul hormonilor sexuali este: I A.000 kcal la nivelul intregului organism B.21. B. Cetoacizi D. Aminoacizii C. ce pennit travesarea membranelor C. ATP-ul poate fi obtinut din urmatoarele. Glucoza B. Cantitati importante de lipide se gasesc depozitate in jtrrul organelor C. Concentratia lor normala este 15-35 mg/100 25. Glicerolul E. Referitor la aminoacizi este adevarata afirmatia: A. Uree si amoniac 26. Colesterolul D. Intra in constitutia tuturor sistemelor de citomembrane D. Au molecule mici. Degradarea unui singur gram de lipide elibereaza9. Amine biogene B. lntervin in prima faza a sistemului de coagulare E. Amoniacul t96 .9 kcal B. Sistemul simpatic anteneaza predominanta proceselor catabolice Sistemul parasimpatic antrenea?. Aminoacizi E. Difi. Intervin in prima faza a procesului de coagulare 23. Are rol temoizolator D. Reprezinta precursorii unor hormoni E.apredominanta proceselor catabolice Sistemul parasimpatic anteneazapredominanta proceselor anabolice si catabolice Sistemul simpatic anfieneaza predominanta proceselor anabolice Sistemul nervos nu participa la confiolul metabolic 27. cu exceptia: A. Referitor la rolul energetic al lipidelor este adevarata afirmatia: A. Proteine 22.Referitor la rolul plastic al lipidelor este adevarata afirmatia: A. Degradarea unui singur gram de lipide elibereaza3.3 kcal C.

3000 de calorii pe mol B. Determina mobilizarcaacizilor grasi D. Cortizolul E. Glicogenul este depozitatin special in: A. Are efect lipogenetic B. Hormonii care sunt implicati in favoriztlreaproceselor catabolice sunt: A. Piele D. Adrenalina C. Estrogenul D. Hormonii de crestere B. Insulina D. I D. Testosteronul C. 12. Are efect antagonic noradrenalinei E. Stimuleaza mobilirarcaacizilor grasi din depozite D.28. Actioneza sinergic cu insulina asupra metabolismului lipidic 30. I E. Intestin E. 6000 de calorii pe mol E.000 de calorii pe mol C. Hormoni hiperglicemianti sunt urmatorii. Referitor la actiunea adrenalinei alegeti afirmatia adevarata: A. I Kcaltlcglora KcaVzi Ke/rnz KcaVm2 33. Ficat B. 1 C. Glucagon E. Insulina 34. cu exceptia A. Stimuleazalipogeneza 29. 50000 de calorii pe mol 32. Determina depozitarea triglicrtidelor in depozite C. Stimuleaza lipoliza C. Molecula de ATP inmagazineazain fiecare din cele doua legaturi macroergice: A. Tesut adipos 31. 40 Kcallkgloru B. 13. Inhiba utilizarea glucozei B. Cortizol B.000 de calorii pe mol D. Creier C. Stimuleaza catabolismul acizilor grasi E. Referitor la actiunea insulinei este adevarata afirmatia: A. Tiroxina t97 . Valoarea metabolismului bazal este exprimata in: A.

Referitor la glicoliza anaercba este falsa urmatoarea afirmatie: A. Are randament mic D.35. 2 molecule ATP B. Glicoliza E. Acidul piruvic nu necesita oxigen pentru formare C. cu exceptia: A. Mitocondrii D. 4 molecule ATP D. Din ciclul acizilor tricarboxilici se obtin: A. Gluconeogeneza 37. Necesita oxigen E. 2 molecule ATP 34 molecule ADP 38. Nucleu B. 34 molecule ATP C. Transforma cantitati mari de acid piruvic in acid lactic B. Prin scindarea chilomicronilor se formeaza urmatoarele. Aminoacizii traverseazamembrana celulara prin difiviune facilitata 3. Elibereaza o cantitate mica de energie 36. Membrana celulara C. In timpul fosforilarii oxidative se obtin: A. Fosforilarea oxidativa B. Ceamai mare parte a cantitatii de ATP firmzatade o molecula de glucoza se va sintetiza A. 2 molecule ADP B. Aparat Golgi 39. Alegeti afirmatiile adevarate referitoare la metabolismul intermediar al proteinelor: Aminoacizii au molecule maxl ) l. Glicoliza anaeroba C. 2. Cortizol COMPLEMENT GRUPAT: 41. Colesterol E. Ciclul Krebs D. Concenhatia normala a aminoacizilor in sange este de 10-30 mg/100 ml plasma 198 . Aminoacizii naversea?amembrana celulara prin fiansport activ 4. Acizi grasi B. Fosforilarea oxidativa are loc in: A. 2 molecule glucoza 40. D. Lizozomi E. 3 Molecule ATP E. Glicerol C. ATP 34 molecule ATP E. Fosfolipide D. I molecula C.

3. 3. Referitor la rolul proteinelor sunt adevarate afirmatiile: 2. Testosteronul 4. 4. 2. I kc#mZlora lkcal/kg/ora 40kcal&glora 4Okcal/m2lon 48. Hormonii care favorize aza procesele anabolice Hormonul de crestere 2. Prin metabolizarcasa rearlta glucoza si acid piruvic 4. Este mai abundenta ca si forma de depozitare de leagturi 49. l. Cortizolul 47. 3.4 kcal Degradarea proteinelor in scop energetic se face in cazuri extreme Proteinele reprezinta principalul rezeryor energetic Proteinele joaca rol de transportor al diferitelor substante prin sange I l l 43. Hormonii care favorize aza procesele catabolice suntl 2.42. fi exprimata in 3. Referitor la proteine sunt adevarate afirmatiile: 2. Valoarea metabolismului bazrl poate l. Parametrii luati in calcul la exprimarea metabolismului bazal. 4.000 calorii pe mol 2. Referitor la actiunea sistemului nervos in metabolismul intermediar sunt adevarate 2.egatura pentru transferul de energie intre principiile alimenatre si sistemele firnctionale celulare l. Talie Varsta Sex Rasa 199 .{ 45. Ardera unui gram de proteine fumizeaza 1. 1. 3. 1. 1. sunt: fosfat ca ATP-ul 2. Intra in alcafuirea macrostructurilor Intra in structura tesufului osos Intra in structura tesutului cartilaginos Joaca rol de transportor al diferitelor substante prin sange 44. afirmatiile: l. 4. 4. l. Sistemul Sistemul Sistemul Sistemul simpatic antreneaza predominanta proceselor catabolice parasimpatic antreneazapredominanta proceselor catabolice parasimpatic antrene aza predominanta proceselor anabolice simpatic antreneaza predominanta proceselor anabolice : I ! . 4. 4. Tiroxina Adrenalina Cortizolul Testosteronul 46. Estrogenul 3. 3. Referitor la fosfocreatina este adevarata afirmatia: Legatura macroergica de la nivelul sau contine 12. Actioneaza ca agent de l. 3.

Poate fi utiliz. Referitor la rolul lipidelor in organism sunt adevarate afirmatiile: La o persona normala lipidele aflate in organism repre zinta energetica de aprox 50. Provine din glicogenogeneza 4. Sunt influentate de actiunea glucagonului 4. 3. Acidul lactic se transforma in acid piruvic in prezenta oxigenului 4.lta ca principala s'rsa de energie l. Lipidele reprezinta precursori ai unor hormoni Unele fosfolipide intervin in prima fazaa procesului de coagulare 5l . 57. Referitor la acidul piruvic sunt adevarate afirmatiile: Se hansforma in prezenta oxigenului in acetil coenzima A Cantitati mari de acid piruvic se formeazaincursul glicolizei anaerobe 3. Are loc sub controlul lipoproteinlipazei 1. Ajung prin vasele chilifere in limfa . Prin glicolizamoleculei de glucoza se formeaza doua molecule de acid piruvic 55. Referitor la chilomicroni sunt adevarate afirmatiile: I Se forme aza in hepatocite 2. Patrund in toate celulele 4. Degradeaza glucidele la dioxid de carbon si apa l. l. Mineralocorticoizi Hormoni sexuali Glucocorticoizi Glucagon 53 .000 de calorii " Degradarea unugi gftrm de lipide elibereaz a 9. 54. Degradeazaacizii garsi la nivel celular 4. Concenfatia normala este de 35-65 mg/100 ml l. 3. Referitor la glucoza sunt adevarate afirmatiile: Poate fi stocata sub forma de glicerol 2. In timpul glicolizei se sintetizeazacantitati mari de ATP Presupune oxidarea hidrogenului produs in ciclul Krebs Prin desfacerea moleculei de glucoza da nastere la 4 molecule de acid piruvic Se desfasoara in l0 hepte de reactii chimice succesive 56. Colesterolul reprezinta precursorul urmatorilor hormoni : 2. 3. o rezenra 4- 2. Cafiazarelativ putin 3.50. 3. 4. 52. 3. Referitor la beta oxidare sunt adevarate afirmatiile: Este o reactie care are loc cu eliberare de energie 2. Referitor la valorile glicemiei in sange sunt adevarate afirmatiile Se mentin in limitele Z0-100 mg/I00 ml plasma t 2. Referitor la procesul de glicoliza sunt adevarate afirmatiile: 2.3 kcal l. l. 4. 200 . Prin glicoliza din acid piruvic se formeaza2molecule de gluco"u 2. Sunt formati cu ajutorul lipoproteinlipazei 3.

l. 3. Glicoliza se opreste cand intreg ADP-ul se transforma in ATP l. Amoniac 59. Referitor la rolul proteinelor sunt adevarate afirmatiile: l. Arderea a I gram de proteine furnizeaza4. 2. Gluconeogen eza poate utiliza ca precursori: Acizi grasi 2. 20t .l kcal Reprezinta o rezerva energetica de aproximativ 50. Cortizol 3. Referitor la ADP sunt adevarate afirmatiile: Absenta lui duce la stimularea degradarii glucozei 2. 4.5 8. In timpul ciclului Krebs si a glicolizei se sintetizeazacantitati mari de ADP 3. Aminoacizi 4.000 kcal Degradarea lor se face cand depozitele de glicogen si lipide sunt epuizate Reprezinta precursorii hormonilor sexuali 60. In timpul fosforilarii oxidative se obtin 43 molecule ADP 4.

A 42.8 46.8 60.B t4.E 45.8 44.A 37.A 57.8 48.8 8.D 6.B 2.E 4.D I l.c 40.8 4l.4 3.D l7.RASPUNSURI: t.B t2.C s5'S) 26.8 l5.C 35.E 29.A 54.E s l9.B 3 t.C 28.4 58.B 18.A 25.A 47.C 43.4 5.D 9.D 34.8 2t.8 53.8 l.C 32.D 20.D 49.D 52.c l6.C 23.8 l0.A l3.8 59.D 22.4 27.C 39.D 38.A 50.A s6.C 30.D 202 .D 36.D 7.8 33.8 24.

Octav Muntenu COMPLEMENT UNIC: l. Dr. Miometul C. Ovogonie B. Stratul muscular 6. Urmatoarele celule sunt diploide cu exceptia A. Reteaua testiculara E. Ovocit primar D.srsrEMUL REPRoDUcAron Drd. Artera iliaca interna B. Ovocit de ordintil II E. Sunt vascularizate de ramuri din artera ovariana D. Endometrul E. Nici un rasipuns correct 3. Comunica cu uterul prin ostiile uterine C. Artera testiculara este ramura din A. Acrozom C. Perimetrul 5. Artera renala stanga : 203 . Spermatozoidul este alcatuit din urmatoarele elemente cu exceptia: A. Artera iliaca externa C. Piesa terminal 4. Ovocit de ordinul I C. Ionuf Bulescu Drd. Sunt conducte musculo-fibroase B. Tubii seminiferi contorti B. Tubii seminiferi drepti : C. Cap B. Microvil D. Aorta a[dsqinala E. B. Au o lwrgime de7-12 cm ) Din caile spermatice exhatesticulare fac parte A. Dr. Artera iliaca comuna D. Despre trompele uterine surt adevarate urmatoarele cu exceptia: A. Sunt vascularizate de ramuri din artera uterina E. Piesa intermediara ( gat ) E. Spermatocit primar Sfratul functional al uterului este : A. Canalele eferente D. Exometnrl D.

Referitor la drenajul venos al ovarului nu este adevarat A. Prezinta organelle erectile: clitorisul si bulbii cavernosi C. Toate elementele enumerate se gasesc in medulara ovanrlui I l. D. E. ramura din artera iliaca interna Referitor la testosteron sunt adevarate : A. Vase sangvine B.2 B. Lobulii testiculari sunt in numar de : A. Este un organ cu secretie endocrina C. 8. Este un organ median B. prostata sunt adevarate urmatoarele cu exceptia A. Vase limfatice C. Vascularizatiaeste asigrrata de ramuri ale arterei rusionoase interne 204 . Este vascularizat de arteraprostatica 9. Este situat inferior de vezica urinara E. D. Vulva : 'D. In zonamedulara a ovarului se gasesc urmatoarele elemente cu exceptia: A. O parte din sangele venos dreneaza in vena uterina stanga 13. 2-3 20-30 250-300 Testiculul nu este organizat in lobuli : Despre. La nivelul mucoasei vaginale se gaseste un epiteliu: A. O parte din sangele venos dreneaza in vena uterina dreapta E. Cubic C. Vena ovariana dreapta se vann in vena renala dreapta C. Foliculi ovarieni in diferite faze de evolutie E. Fibre nervoase vegetative D. Este un puternic anabolizarrt proteic D. Este un organ cu secretie exocrina D. Cubic B. Labiile mici sunt situate lateral de labile mari Este un organ genital intern E. Vena ovariana dreapta se varsa in vena cava inferioara B. A. Are structura sterolica B. Determina aparitia caracterelor sexuale secundare la barbat C. Este alungita in sens transversal B. c. simplu sftatificat Pavimentos stratificat nekerutinint Pavimentos stratificat keratinnizat Pavimentos simplu : 12. Toate afirmatiile sunt adevarate 10.7. Mentine tonusul epiteliului spermatogenic E. Vena ovariana stanga se varsa in vena ovariana stanga D. E.

canalul ePididimar Este organ endocrine 17. Foliculul ovarian matur : A. C. B. Are forma literei H B. PTH 15. Diviziuni reductionale la nivelul ovocitului C. Sunt celule diPloide B. Are forma de Para E. Fata sa laterala se afla pe peretele posterior al cavitatii pelvine C. Foliculul ovarian se umple cu lichid folicular D. Apare la nivelul zonei medulare a ovarului 16. Dezvoltarea scheletului si a muschilor Modul de dispunere al pilozitatii Modificarea vocii Repartitia topografica a grasimii de rezenta DezvoltareaPsihicului 19. D. C. E. Secreta esilogen E. Este situat in cavitatea pelvina B. Epididimul : A. Se transforma in corP galben C. Diviziuni ecuationale la nivelul ovocitului B. Spermiile: A. TSH C. Despre ovar sunt adevarate urmatoarele: A. In ziua a 15-a foliculul ovarian se rupe : 18. LH B. In ziua a l4-a foliculul ovarian se rupe E. Printre caracterele sexuale secundare la barbat nu se numara A. Fata sa mediala este acoperita de istmul trompei uterine D. Spermatogenezaeste stimulata de : A. Se transforma in corP alb D. E. Contine D. FSH E. Este asezatpe marginea anterioara a testiculului C. MSH D. In perioda preovulatorie au loc urmatoarele modificari cu exceptia: A. Apare dupa eliminarea ovulului B. Sunt inmagazinate in glandele bulbo-uretrale Isi mentin fertilitatea aproximativ o luna Sunt eliminate Prin mictiune Sunt celule immobile 20. Contine canalele eferente E. D. Cantareste 60 - 80g 205 .14.

Al doilea globul polar C.21. Rezulta din mecanisme reflexe intrinseci integrate in maduva sacrata si lombara E. Aparitia comportamentului sexual feminin E.Unadin urmatoarele . Este un slab anabolizant proteic B. MSH B. Despre testosteron . cu exceptia : A. La nivelul glandului se gaseste orificiul extern al uretrei D. Reglarea secretiei se face prin mecanism de feedback pozitiv D. Este secretat la nivelul tubilor seminiferi t 206 . nu este adevarat: A. Factorii psihici nu au rol in actul sexual masculin B. Stimularea organelor genitale feminine B. Bazaeste fixata prin doi corpi spongiosi . de oasele bazinului C. nu face parte din actiunile estrogenilor : A. Este format dintr-un aparat erectil si invelisuri 25. Este situat in intervalul dintre coastele II -V 26. Este formata doar din glanda mamara B. Mecanismele reflexe sunt activate numai prin stimulare psihica 24. Asigura secretia de hormoni sexuali E. Este un organ nepereche C. sunt false urmatoarele .Inunna primei diviziuni meiotice rezulta : A. TSH C. Secretia corpului galben este stimulata de : A. Prolactina si LH 22. Ovogonia 27. Deryoltarea caracterelor sexuale primare la femeie C. Este situat deasupra scrotului B. Doar de LH E. Corpul are forma usor turtita E. Ovocitul secundar E. Rezulta din mecanisme reflexe intrinseci integrate in maduva cervicala D. Este situata pe peretele toracic anterior D. Referitor la anatomia penisului . Favorizarea activitatii osteoblastice 23. Mamela: A. Primul globul polar B. Despre actul sexual masculin sunt adevarate urmatoarele : A. Este un puternic anabolizarrt lipidic C. Secretia este influentata de LH hipofizar E. FSH D. Activitatea encefalului este absolut necesara pentru desfasurarea actului sexual masculin C. Stimularea glandelor mamare D. Ovocitul primar D.

Este insotit de modificari lan nivelul uterului si vaginului E.28. Secreta testosteron E. Este insotit de modificari la nivelul glandelor mamare 32. Toate afirmatiile sunt adevarate 30. Despre ciclul ovarian sunt adevarate urmatoarele . Participa la formarea lichidului spermatic E. Continuati de tubii seminiferi contorti B. cu exceptia : A. Referitor la secretia endocrina a ovartrlui sunt false urmatoarele. Duata medie este de 28 de zile B. Clitorisul are o lungime de 50-60 de cm C. Lichidul secretat de glandele bulbo tretrale este A. In perioada pre ornrlatorie celulele tecii interne secreta estogen si progesteron E. Trompele C. Din arteruuterina nu se desprind ramuri pentru : A. In perioada pre ovulatorie celulele tecii inteerne secreta doar progesteron 207 . Niciuna din afirmatiile de mai sus 34. Face parte din caile spermatice intratesticulare E. Tubii seminiferi drepti sunt : A. Ovare E. Vascos C. In perioada post ovulatorie celulele tecii interne secreta estogen si progesteron D. Se uneste cu canalul veziculei seminale D. Prezinta o perioada pre-ovulatorie si o perioada post-ovulatorie D. cu exceptia : A. Uter D. Se mai numesc celule Leydig extratesticulare 33. Se deschid in reteaua testiculara D. Peretele folicului ovarian are struchra trilaminara B. In perioada pre ornrlatorie celulele tecii interne secreta testosteron C. Bulbii vestibulari sunt situati labaz-a labiilor mici D. Strnt primul segment al cailor spermatice C. Rect uterine 31. Clar B. Labiile mici sunt prevazute cu par si glande sebacee mari B. Se termina la varful prostatei B. Toate afirmatiile sunt adevarate : 29. Prezinta trei perioade C. Vestibulul vaginal este marginit de labiile mici E. Vagin B. Canalul deferent : A. Asemanator cu cel prostatic D. Despre vulva sunt adevarate : A. Continua reteaua testiculara C.

Primordiali B. Placenta l. : 208 lllllF" . Inainte de pubertate . Nici una din afirmatiile de mai sus 37. cretinism endemic 39. gigantism B. se gasesc urmatoarele tipgri de D. Toate aceste tiptui de foliculi E. La nivelul zonei corticale . 120 de mii de spermatozoizi C. Medulosuprarenala 4. 20 de milioane de spermatozoia E. 3. Progesteronul : A.35. Este secretat de corpul alb B' C. 120 de milioane de spermatozoin D. Determina dispunerea caracteristica a tesufului adipos subcutanat D. E.a}i E. Scade brusc in ziua}S 38. Secretia corpului galben : A. Pregatesc mucoasa ovariana in vederea nidatiei B. Primari ( cavitari ) C. In fiecare mililitru de sperma se afla in medie A. Determina modificari histologice si secretorii la nivelul mucoasei vaginale Inhiba nidatia stimuleaza dezvoltarea organelor genitale feminine Este secretat de corpul galben 36. 12 milioane de spermatozoizi B. Scade brusc in zhn24 C. Pubertate precoce D. Scade brusc in ziua3 D. Scade brusc inzh. Hipersecretia de testosteron determina : C. D. Corticosuprarenala 3.5 milioane de spermatozoin : A. Favorize aza activitatea osteoclastica E. Scade brusc in zirn 14 B. Inainte de pubertate. Nanism A. Actiunea hormonilor estrogeni este : A. In timpul sarcinii . Nu qe gasesc foliculi 40. Determina dispunerea caracteristica a tesufului muscular C. secreta estrogen si progesteron Ovanrl 2. Infantilism genital E. Secundari ( de Graaf ) foliculi : COMPLEMENT GRUPAT: 41.

Vaginul 4. 4. Trompa uterine l. Cauzaei o reprezintaepuizarea ovarelor 46. Sunt cai spermatice intratesticulare Tubii seminiferi contorti 2. Ovocitul de ordinul II 3. Reprezinta incetarea ciclurilor sexuale ale femeii 3. 3. 4. Mensfiuatie 3. Survine in jurul varstei de 70 de ani 2. Spermatidele l. Tubii seminiferi drepti 3. Este situat deasupra vezicii uinare 4. 3.42. Este vascularizat de artera testiculara l. Vaginul 2. : 48. Fecundatie 2. 209 . Sunt celule haploide : Ovocitul secundar 2. 1. : Are o hurgime de 15-20 cm Se insera pe colul uterin Se deschide in spatiul delimitat de labiile mari si muntele Venus In sfiuctur6 sa exista un strat muscular format din fibre musculare netede 49. Varf preovulator de LH : 45. : 47. Reteaua testiculara l. Canalele eferente 4. l. Sunt organe impare Uterul 2. Are secretie endocrina 3. Nidatie 4. Culoare alb - : sidefie Este rezistenta si extensibila Tine in tensiune parenchimul testicular Inveleste la suprafata epididimul 43. Albugineea testiculara are urmatoarele caracteristici 2. Ovanrl 3. II 44. Ovulati4 nu poate avea loc fara 1. Prostata : Este un organ cavitar 2. Menopauza: 1. Survine brusc 4. Spermatocitul de ordinul 4.

Oxitocina 4. Prolactina 51. Glanda bulbo-tretrala 4. 4. Parenchimul glandular prezinta doua zone 3. Are forma ovoidala : 52. contactul sexual trebuie sa se produca : 1. Secretia hormonilor sexuali feminini este stimulata de urmatorii hormoni . Despre ovar sunt adevarate urmatoarele: 1. l. Veziculele seminal 4. Glandele mucoase 3. TSH 4. LH 3. 3. 3. Sunt glande pereche : 1. Cu o zi inainte de ovulatie In ziua ovulatiei Cu o zi dupa ovulatie Dupa 2fila26 55. contine foliculi ovarieni 4. LH 3. Pentru ca fecundatia sa aiba loc . Artera uterina 2. Spermato geneza este stimulata de 2. In zona medulara . MSH 56. Secretia corpului galben este stimulat de FSH 2. Vascularizatia trompelor uterine este asigurata de ramrni din 2. Prostata 3. cu exceptia: FSH 2. LH 4. : MSH l. este alcatuita din lichide provenite din : Glande bulbo-tnetrale 2. Artera vezicalasuperioara 3. Artera ovariana 4.50. FSH 57. : 2. Artera rectala superioara 53. Este acoperit de un epiteliu sftatificat I. Vezicula seminala 2. Sperma ejaculata in cursul actului sexual masculin . Canalul deferent I. 2t0 . Glanda scrotal 54. TSH I.

58. Testiculul secreta 2. 4. 4. : in uretra Participa la formarea lichidului spermatic Au dimensiunile unui sambure de cireasa s Au functie endocrina Se deschid 59. l. Referitor la corpul galben : Secretia sa este stimulata de prolactina Secretia sa este stimulata de LH 3. 3. Daca fecundatia nu se produce . 3. LH 4. Glandele bulbo-uretrale 2. testosteron I. activitatea sa se prelungeste inca trei luri 2. l. 60. involueaza si se transforma in corp alb Daca fecundatia se produce . : FSH Estrogeni 2tt .

B 54.C 34-D 35.D l5.E 36.D 57-E 58.B l6.RASPUNSURI: 2-C 3-C 4-D 5-D 6-D 7-D 8-B 9-E l0.C 49-E 2t-E 22-B 23-D 24-B 25-C 26-C 27-D 28-E 29-D 30.A 46-C 47-B 48.c 50- 52-B 53.A 59.E c 5l.E 60.C t7-E l8.c 2t2 .D c 4t.D l-A 3l.C 20.C 56.c 42-B 43-E 44-D 45.A 55.E 19.C 37-D 38.A ll-c 13.B 32-C 33.E 40- t2-B l4.C 39.

TESTE GENERALE .

au o vitezl gi o presiune sanguinl mai mare la periferie E. talpi E.75 secunde E. vasopresina E. laba piciorului B. Care dinfie substanfele enumerate are actiune frenatoare asupra dearoltirii gonadelor? A. nu pot transporta sdnge oxigenat C. contracfia sfincterului vezical extern B. hematiffitit in capilartrl pulmonar mai mult de 0.TEST T $ef Lucr. partea proximalI a membrului superior C. volumul de aer expirat este mai mare de 1500 ml D. fafa dorsali a mainii 4. confin 75% din s6ngele arterial 2t5 . Despre vene este adevfuatLafirmafia: A. este utilizatpentru demonsfiarea legilor iradierii C. cortexul cerebral 3. la nivel tisular se elibereazi l}ml oxigen/l00 ml sdnge C. se caracteri zeazdprin confactilitate D. Termenul volar se refer[ la: A. constii in flexia rapidi a gambei D. Dr. tonusul natural al sfincterului vezical intern C. mugchiul detrusor D.Care dintre urmitoarele structuri previne golirea vezicii tninare inainte ca presiurea s[ etingi pragul critic? A. FSH-ul D. prolactina 2. fata palmari a mdinii D. volumul-bltaie al ventriculului se poate dubla 6. centrii nervogi din trunchiul cerebral E. este ur reflex de aplrare E. nici una adevlratii 5. extractul de timus C. Mihaela Banu COMPLEMENT SIMPLU l. melatonina B.Despre reflexul rotulian este adevirati afirmafia: A este declangat de stimularea receptorilor prezenfi in tendonul muqchiului cvadriceps femural B. au per4i identici cu cei ai vaselor limfatice B. A in timpul efortului frzic intens: singele este mobilizat din splinl B.

l2. Mugchiul drept intern al globului ocular este inervat de nerrnrl cranian care ipi are aparentl: A. are o zoni viscerosenzitivi D. poate dona singe unui primitor AB RhC. fasciculul piramidal direct C. exceptdnd: A.Traducerea informafiei purtate de stimul nivelul: A. toate se incrucigeaz[ eazd la nivel medular? 8. exceptSnd: A. pe fata anterioard a punfii C. centnrlui reflex D. intervin in transportul gazelor sanguine B. al clii sensibilitiifii tactile grosiere D. confine neuroni simpatici E. prostata D. este primitor universal E. este lipsitii de aglutinogene B. receptorului B. spinal in informafie nervoasi specificd are loc la 13. ariei corticale C. fasciculul Gowers E. Despre proteinele din compozifia plasmei A. canalele eferente spinirii sunt adevfuate urmitoarele afirmafii. este mai dezvoltat ln zonadilatirilor B.gg. in $anful bulbopontin B. nu a infrat in contact cu singe Rh+ 2t6 . canalul epididimar C. ariilor de asociafie E. pot proveni din glanda tiroidl E. pot proveni din ganglionii limfatici C. la nivelul mezencefalului E. formeazd o coloanl de substanf[ cenugie ce nu este prezenti pe toatii lungimea miduvei I Despre cornul lateral al m[duvei l. intre el gi cornul posterior se afl6 substanfa reticulatil C. Canalul deferent se continud cu: se pot afirma urmitoarele. Fibrele ciruia dintre fascicule nu se incrucig A. O persoanl care confine in singe doar aglutinine antiD: A. al ciii sensibilitiifii termice B. in spafiul dintre pedunculii cerebelopi superiori D. vezicula seminald B.7. canalul ejaculator E. sub lama cvadrigemina 9. pot participa la procesul de coagulare D. nu se reabsorb tubular 10. poate primi sdnge grup O Rlr+ D.

melatonina 18. simful poziliei 9i migcerii in spafiu D.toate viscerele felei sunt vascularizate de artera carotidi externl E. toate adevdrate 19. se pot interpune infio netronii viscerosenzitivi gi cei visceromotori 16. este menfinut prin activitatea canalelor voltaj dependente de Na* $i K* D. c6t gi in SNP D. sensibilitatea interocepticl E. dinamica presionall a celor doui procese respiratorii D. aparfin centrilor reflexelor nociceptive E. Stimularea parasimpatic[ nu are efect asupra: A. Despre potenfialul membranar de repaus este adev6ratil afirmafia: A. Prin fascicuGle spinocerebeloase este transmis: A. volumul rezidual 15. artera tibiali posterioar6 se continu[ cu artera dorsalI a piciorului D. are un mecanism de producere diferit. tactul fin 217 . glandelor mucoase ale arborelui brongic 20. referitoare la vasele sanguine. aorta se bifurc[ in cele arterele iliace comune in dreptul articulafiei sacroiliace B. se datoreazA curenfilor electrici ce apar la trecerea ionilor prin canale specifice C. capacitatea inspiratorie E. STH-ul B. detnrsorului vezical E. se datorcazfactivitdlii pompei Na? K* n care reintroduce in celulI Na* gi expulze a?A r\'* E. capacitatea pulmonari totalI C. mugchiului ciliar B. secrefiei glandelor intestinale C. tiroxina E. cortizolul D. reflexul miotatic C. intestinul gros este vascularizat de arterele mezenterice gi iliacl interni C. sunt multipolari B. simful tonusului muscular B. insulina C. Despre neuronii de asociafie este falsi afirmafia: A. Hormonul cu efect anabolizant pe toate metabolismele intermediare este: A.Spirometric se poate misura: A. se mai numesc neuroni intercalari sau interneuroni C. este adevirati? A. Care dintre afirmafiile urmitoare.l4. are o valoare apropiat6 de cea a potenfialului de echilibru pentru K+ B. capac itatea rezidualn funcfionald B. forfei de contracfie a miocardului D. funcfie de celuli 17. sunt localizafi atdt in SNC.

bronhiolele respiratorii D.incortexul renal nu A. transversal 26. eozinof. frontal D. mediosagital C. componenta proteicl D. longitudinal E. bronhiile lobulare C. sagital B. plachetele sanguine B. Din spafiul mort pulmonar nu fac parte: A. Planul metameriei corpului este cel: A. glucidele atagate fefei externe 25. doui zile 2t8 . miezul hidrofob C. o lunl spermatice aproximativ: D. o slptitmdnl E. trombocitele bazofilele 27. . deschiderea valvelor semilunare C. deschiderea valvelor atrioventriculare B. monocitele E. inchiderea valvelor atrioventriculare D. cea mai mare parte a refelei capilare peritubulare C. inchiderea valvelor sigmoide E. Ftrncfiile specializate ale membranei sunt realizate de: A. C. capsule Bowman se afl[: B.lele D. ductele alveolare B.24 de ore C. Cele mai pufin numeroase elemente figrnate ale sdngelui sunt? A. staturile fosfolipidice B. tubi proximali E. siclul cardiac 24.Diastola izovolumetrici incepe cu: A. Sftrmatozoiziiigi menfin fertilitatea in ciile A. bronhiile terminale E.21. modelul mozaic fluid E. toate fac parte 2L.72 de ore 8. tubi colectori corticali D. anse Henle sctrte 23.

Inervafia termic[ a regiunii zigomatice este asiguatil de: A. epifiz[ E. nervul facial B. originea ridlcinii spinale a nervului XI D. elasticitatea cristalinului B. tectospinal se afl6 fasciculul: 30. nervul trigemen C.incordonul medular lateral nu A. neurohipofizi B. spinotectal D. Vasopresina este secretatii de citre: A. plexul cervical E. vasopresina E. este efectorul in cazul reflexului rotulian C. cristaloida D. nerrnrl vag 32. glanda pineali C.28. intre piramida bulbard gi oliva bulbard se afl6: A. Organul activ al acomoderii vizuale este: A. rubrospinal C. oxitocina B. spinocerebelos venftal E. se inserl pe oasele metatarsiene E. originea aparenti a hipoglosului C. ligamentul susipensor al cristalinului E. B. hipotalamusul anterior D. nervul oftalmic D. tija pituitar[ 31. MSH-ul ' 2t9 . mugchiul ciliar C. decusafia piramidah B. Flechsig B. originea real6 a nervului XII 2g. este un mu$chi profund 34. epinefrina D. catecolaminele C. originea aparentd a nervului glosofaringian E. aparfine coapsei D.Care dinfte urmltorii hormoni nu sunt produqi de neuroni? A. pupila 33. Despre mugchiul triceps sural este adev[rattr afirmafia: este forfa intr-o pfughie de gradul II a aparatului locomotor A.

35. fibrele intrafirsale cu lan{ nuclear C. neocortex B. se pierd in proporfie de 40% prin materiile fecale D. calea kinestezic[ E. Prin ramurile sale. fasciculele spinocerebeloase B. c6ile extrapiramidale D. se formeazd prin combinarea colesterolului cu acizi biliari C. artera iliacd internl nu particip6 la vascularizalia: A. calea extapiramidab 4. lobul parietal . fibrele anulospirale D.Tonusul muscular este menfinut prin: A. D. se reabsorb activ la nivelul jejunului E. vulvei 39. membrana Reissner D. lobul tenporal C. tunelul Corti C. fibrele in floare E. cerebelul 220 . prostatei B. ovarului C. reflexele miotatice C. reflexele miotatice 3. membrana tectoria B. se secretil doar in timpul perioadelor digestive B. nici una din shrcturile enumerate 40. Despre sinrile biliare este adeviratii afirmafia: A. penisului D. membrana otoliticl 36. lobul frontal COMPLEMENT GRUPAT 41. diencefal E. dendritele neuronilor din cornul anterior al mdduvei B. Care dintre structurile enumerate membranos gi perilimfa din melcul osos? A. analizatorul vestibular 2. nici una 38. Nucleul amigdalian este sifint in: A. perefilor bazinetului E. tn rilenfinerea posflrii (pozifiei corpului) intervin: l. activi tatea analizatorului vestibular se interpune (separd) intre endolimfa melcului 37. membrana reticulatii E. Inervafia motorie a fusului neuromuscular este asiguratii de: A.

se termini tntr-un gg. Despre fibrele nervului splanhnic maxe surt adev[rate afirmafiile: l. sunt adaptate morfologic gi biochimic pentru reabsorbfia tubulari 2. se mai numegte fosforilare oxidativd 2. capsula gg. nuclei ai tnurchiului cerebral 47. in alcfltuirea substanfei albe medulare intri ru<oni ai neuronilor din: l. se desfdgoari in matricea mitocondriali 4. au pe haiectul lor gg. Despre centrii de automatism cardiac sunt adevlrate afirmafiile: 2. nodulul afrioventricular inffi in funcfiune cfuid cenhrl sinusal este lezat rifinul funcfional al centrilor poate fi modificat sub acfiunea unor factori externi rinnul nodal 3. sunt sintetizafi din colesterol 2. Nervii intercostali: l. l. spinali toracali 43. ganglionul spinal 2. paravertebral 48. Despre glicoliz[ srHrt adev[rate urmItoarele afirmafii: l. capsula glandei tiroide 4. consuml energie gi oxigen pentru transportul polipeptidelor 3. Au sfiucturl fibroasi: l. prezinth apical numeroase mitocondrii 45. sunt ar<oni ai neuronilor din cornul lateral toracal 2. consumd energie numai pentru recuperarea substanfelor utile 4. se desprind din fiunchiurile nervilor spinali 3. este stimulatii de insulini 44. neocortexul motor 4. fasciculul His merge prin septul interventricular 22t . sunt secretafi de celulele tecii externe a ovarului 49. au fibre motorii gi senzitive 2.limfatic 2. sclerotica 3. favori zeazil activitatea osteoblastic[ 3.42. Nefrocitele: l. nodulul sinoatrial imprime 4. nu fotwrcazi plexuri prin anastomozre 4. cornul posterior medular 3. Hormonii estrogeni: l. dwa mater a6. conduc impulsul neryos saltator 3. au ca mediator chimic acetilcolina 4. este una dinfie reacfiile ciclului acizilor tricarboxilici 3. in timpul sarciRii sunt produgi de placenti 4.

este componentd a vestibulului membranos 2.se sctrte azi in timpul confiacfiei musculare 57. Hipertensiunea arterialL apare in cazul: 1. mineralocorticoizii 4. in caztil deficitului de secretie 53. este situatl sub utricul[ 4. este mai voluminos decdt cel direct 4. in formarea urinei? l. cregterii elasticit{ii vasculare 54. permit difuziunea Na* $i K* 3. ce ajung la nucleii motori ai nervilor cranieni 3.au structtrl proteic[ 4.corpusculii Meissner 2. vasoconstricfiei arteriolelor 2. terminafiile nervoase libere 3. are fibre corticonucleare. prin lezare determini pierderea reflexelor miotatice 5 I . retropulsia 3. Care dintre receptorii tegumentari detecteazdatingerea? I . insulina. discurile Merkel 4.50. migclrile il li ileonului 222 . din partea sa inferioarfl pornegte melcul membranos 3. Carc dintre urmitorii hormoni intervin tubular. Migcirile de amestec de la nivelul tubului digestiv surt: masl ale colonului gasfrictr 2. prezintii central discul clar 2. vasopresina 2.ngelui 4. Despre saculd se poate afirma sI: 1. nu pot fi vinnlizate cu microscopul electronic 2. Despre sarcomier sunt adev6rate urmltoarele afirmafii: l.Fasciculul 52. cregterii volumului lichidelor extracelulare 3 . confine fibre mielinice gi amielinice 2. haushafiile l. cregterii v6sco zitfu[ii sf. este format din miofibrile 4. este unitatea structurali a mugchiului scheletic 3. corpusculii Ruffini 55. se deschid sau se inchid in fuirctie de valoarea potenfialului de membran6 piramidal incrucigat: l. parathormonul 3. confiacfiile segmentare ale jejunului 4. Canalele ionice: l. confine receptorii ce dete cteazdaccelerafia orizontalI 56.

chiasmei optice 59. activitatea sistemului nervos vegetativ 3. cu celulele orizontale 3. metatalamusului 2. este un grup de corpi neuronali situafi in SNC 3. Deutoneuronii c[ii optice fac sinaps[ la nivelul: l. Nucleul motor al nennrlui IV: l. intervine in migc[rile oculare cu punct de plecare labirintic 4. confine neuroni periferici ai c[ii sistemului piramidal 2. valoarea plasmaticl a ADH-ului 2. inerveazi mupchiul drept extern 60. nivelul plasmatic al hormonii mineralocorticoizi 4. coliculului superior 4. retinei. Secrefia glandelor salivare este influenfatE de: l.58. stimularea mugurilor gustativi 223 .

78 38.A-pg .99.8-p9.91 50.90 24.B-pg.87.34 16.26 29.D-pg.A-pg.C-pg.20.E-pg.E-pg.100. 55.8-pg.39 55.A-pg.32.C-pg.77 .49. I 0 1.23 47 .D-pg.27 .A-ps.A-pg.4l 2l.51 60.94 7.C-pg.59 44.88.C-pg.E-p9.l2l 28.l8 l3.Bag.51 37.8-pg .45 33.52.8-pg.89.35.nASpUNSURI: l.22.93 54.81.25.55 35.A-pg .104.23.C-pg.29 42.D-pg.70 57.43 224 .52 56.19 l2.32.90 6.D-p9.B-pg.E-pg .l05 3.A-pg.1 3l.A-pg.D-pg.15 48.41.36.45.23 52.85 l4.A-pg.89.E-p9.120 49.108.97 22.25 5.85.25.A-pg.35 20.E-pg.B-pg .1l6 39.99 15.88.rc3 23.25.89.B-pg.D-pg.78 58.C-pg.19 46.9 17.55.27 32.25.5 26.8-pg.21.66.50 36.A-pg . 56.23.27 9.8-pg.56.23 30.56.33.24.57 .58.57 l8 I l.70 34.lzs 27.49.A-pg.D-ps.A-pg .89.E-pg. I 04 1O.4l 40.59 18.104 45.21.C-pg.69.A-p9. 55.A-pg. 60 2.87 .E-pg.6 25.59 53.D-pg.B-pg.58.85.22.B-pg.23 43.22 8.8-pg.42 4l.A-pg.92.75 19.9 5l.47 59.C-pg.44.8-ps.B-pg.C-pg. I 0 1.E-pg . I 00.5 4.99.8-pg.A-pg.

sunt reprezentafi de receptorul olfactiv E.Oboseala fiansmiterii sinaptice . inconjrna teaca Henlle D. prezintL urmdtoarele caracteristici: A. Alina Drlghia COMPLEMENT UNIC: l.Teaca Schwann . Fanta presinaptici D. apaxe atunci c6nd : A.TEST 2 Asist. preztntlactivitate relativ constantil pe toatll durata apliclrii stimulului D. toate medicamentele scad excitabilitatea celulei nervoase 4.intr-o secfiune sagitali prin maduva spinlrii . formeazi teaca de mielina pentru mai multi neuroni 2.Despre receptorii fazici putem spune: : A. consl in descarcFrri foane pufine ale neuronului postsynaptic E. este prezentJi in jurul axonilor din SNC B. dilatafie lombard D. gaura parietalI B. terminafie presinaptici B. cu excepfia: A. Dr. observdm urmltoarele elemente: A. maduva osoas[ S. epiteliu olfactiv C. dilatafie toracal6 C. cordon medular E. sunt r€prezentalide celulele cu conuri si bastonage 225 . Receptor 3. apare prin stimularea repetatti si lentii a sinapselor excitatrorii D. corpi aortici 6. rispund cu o scadere a activitafii la aplicarea stimulului B. se realizeazdprin epuizarea depozitelor de mediator chimic de la nivelul terminaf iei presinaptice C. activitatea lor cregte ulterior C. proprioreceptori E. avem de-a face cu un mecanism de protecfie impofiiva substimulari B. se dispune in jurul celulelor Schwann C. Univ. Celula postsinaptici E. mugrri gustative B. mediator C. corpi carotidieni D.Chemoreceptorii nu sunt reprezentafi de A. se dispune in jurul tecii de mielin[ a ar<onilor din SNP E.Transmiterea sinaptic[ cuprinde urmltoarele elemente .

are conexiuni intinse cu neocortexul B. aria de proiecfie se afla in aria somestezici I A. dendrita protoneuronului este lungi si ajunge la receptor C. corp calos B. vermis superior E. ganful central Rolando C. vermis inferior 1 l. putem spune c6: A. peduncul cerebelos mijlociu B.Urmitorii nervi sunt motori. au si fibre parasimpatice c. VI E.C. Despre perechea VII de nervi cranieni . Inhibilia: A. prezinta urmatoarele caracteristici cu exceptia: A. lob floculonodular D. sanful corpului calos 12. fibrele gustative au originea 10. este nespecifici E. fibrele parasimpatice provin din nucleul salivator inferior C. deutoneuronul se afla in nucleul tractului solitar din punte E. al 3-lea neuron se afla in talamus S. sunt nervi motori B. este un proces pasiv B. D. este sediul proceselor afectiv/emofionale E.v in ganglionul trigeminal D. deutoneuronul se afl[ in cordonul D. inhibifia interni este necondifionatii 226 . cu excepfia: A. cu exceptia: posterior al miduvei E. Lobulatia cerebelului cuprinde urmdtoarele elemente . scizura calcarina punte E. recetorii sunt terminatii nervoase libere B. oup[ o zoni restrinsi pe fafa medial a emisferelor cerebrale C. inhibifia externl scoartei cerebrale D. se manifestit numai prin sistarea activitifii anterioare este necondifionatii . Despre paleocortex este fals enunful: A. vermis mijlociu C. IV D. este alcituit numai din doul straturi celulare D.Calea sensibilitatii termice si dureroase. XI 9. Pe fala medial[ a emisferelor cerebrale se evidenliazdurmatoarele elemente cu excepfia: A.T. III B. este sediul actelor de comportament instinctive 13.

nu confine: A. au diametru mic pi sunt nemielinizate E. porfiunile periferice sunt necontractile E. receptorii pentnr rece sunt mai numerogi decdt cei pentru cald D. fascicul vestibulo-cerebelos C. epiteliu lingual 19. fascicul vestibulo-talamic E. Receptorul gustative. butoni olfactivi cu cili 18. baza melcului intrfl in rezonanftr cu sunete de frecvenf6 medie de 5000 Hz B. por gustative D. produce conhactia splinei B. vibrafiile acesteia anheneaz[ celulele vestibulare E.14. cu excepfia: A. 17. cuprinde urmdtoarele elemente . Receptorii termici prezintil urmatoarele caracteristici . podiunea centra5 este contractiltr. fascicul medulo-talamic 227 . lama ciuruitii a eftnoidului C. dilate arborele brongic D. cuprinde urmitoarele fascicule . celule receptoare gustative B. cregte frecvenfa potenfialelor de acfiune. cu excepfia: A. 20. hiperpolarizarea celulelor senzoriale. Despre membrane bazilar4 putem spure c6: A. Efectele stimularii simpatico sunt urmItoarele .(algoreceptori) 16. Calea vestibular[ . dilatarea pupilei 15. nu sunt diseminate printer fibrele musculare striate B. sunt terminatii nervoase libere B. fascicul vestibulo-spinal B. fibre neryoase sensitive B. Fusurile neuromusculare : A. fascicul vestibulo-nuclear D. Are o stnrcturi comparabili cu un rezonator cu coarde D. stimuleazd secrefia exocrine a pancreasului C. cu excepfia: A. scade secrefia lacrimal[ E. au diametru mare si sunt nemielinizate C. mucoasa nazali E. epiteliu de susfinere D. microvili gustativi E. surt formate din cincilzece fibre intrafusale D. celule de susfinere C. temperaturile extreme stimuleaz6 receptorii pentru durere. cu excepfia: A. virful melcului infte in rezonanfi cu sunete de frecvenl5 inaltii de l5000Hz C. Receptorul olfactiv . sunt stimulate de tensiunea dezvoltatii in timpul relaxarii musculare C.

Cdtle de conducere ale analiz.3 cm D. este localizatd la baza mezencefalului B. sinteza matricei organice a sistemului osos B. Sunt si sediul unor reflexe posturale E. relaxarea musculattrii netede E. elimitiarea de Na*. plachete gi hematii D. nucleu cohlear E. sciderea numlrului de limfocite circulante 26. majoritatea efectelor se exercitii direct C. K si Ca* 25. colicul inferior 22. cregterea numirului de euzinofile qi bazofile C. mai pufin: A. corp geniculat lateral D. se gdsesc la vffirl canalelor semicirculare D. cregte glicoliza 228 . sunt adevirate urmitoarele . declangeazdreflexe pentru menfinerea posturii. sunt resposabile de menfinerea echilibrului in condifiile accelerafiei circulare. C. cdnt[regte 500 gr. lob temporal C. Despre crestele ampulare. sciderea lipolizei D. confiacfia splinei gi a ficatului 27 . sciderea glicogenogenezei B. Efectele metabolice ale insulinei . cregterea mugchiilor gi a viscerelor E. cuprind urmitoarele . hipertensiune D. cregterea creierului D. Efectele adrenalinei sunt urmtrtoarele . B. . cregterea num[rului de neutrofile . cregterea oaselor in grosime. este situat2l sub qaua turceasci a osului sphenoid 24. cregte stabilitatea membranelor lizozomale E. inaintea pubertdfii. o modificare brusci apoziliei capului . sclderea proteolizei E. are diametru de 4. Despre hipofizd . 23. cu excepfia: A. sunt urmltoarele . lobul anterior costitue 75% din masa hipofizei E. talamus B. vasodilatafie ' C. cu excepfia: A. reprezintLcel de-al 2-lea organ receptor al analizatorului vestibular B. cregterea lipoge nezei C. cu excepfia: A.21. STH stimuleazI: A. tahicardie B. Efectele glucocorticoizilor sunt urmltoarele cu excepfia: A. C. sunt adevdrate urmitoarele: A.atodui auditiv.

os lacrimal D. 3. perechiile I-VII sunt adev[rate D. pectoralul mic 4. coloana vertebrali cuprinde 5 regiuni D. subclavicular 3. sternul r[mdne cartilaginos dupi 40 de ani C. os occipital 29. urmfltoarele oase nepereche: vomer 4. os sfenoid E. os frontal B. are o lungime de 12-14 cm 3. perechiile VIIL IX si X sunt flotante B. Neurocraniu nu cuprinde: A. mandibular 4. Despre coaste sunt adevirate : A. l. viscerocraniu. 4. palatin 32 Traheea este : 1. perechiile XI si XII sunt false C. sau cartilaginous 34 Mugchii anterolaterali profunzi ai toracelui. scheletul mdinii cuprinde 28 de oase B. la nivelul vertebrei T6 se imparte in doui bronhii l. 229 . sunt adevlrate urmltoarele: A. marilar 3.28. : articulafii mobile nu posedi cavitate articular[ pot fi de trp diartoze si amfiartroze intre cele doua oase se interpune fesut fibros. se articulazd posterior cu sternul 30 Despre schelet. sunt arctri musculocartilaginoase E. dinfat mare l. organ cavitar care continua laringele 2. scheletul piciorului este format din27 de oase E. sunt: pectoralul mare 2. este format din 6 oase neperechi COMPLEMENT GRUPAT: 3l Viscerocraniul cuprinde 2. os etmoid C. aparfine spafiului mdrt anatomic 33 Sinartrozele sunt 2.

muqchii adductori 3. tenii . este proprietate specifici muqchiului 2. confine amilazd salivara. 2. prezintii doui exfremit{i alb sidefii de fesut conjunctiv fibros 3. 3. cvadricepsul femural 4. antrul piloroic 4. 39 Saliva: 1. apendice epiploice 4. strat muscular oblic 4. 4. concentrafia K in saliva este mai mare dec6t in plasma 4. sunt: l. confine 90.35 Despre mugchii scheletici sunt adevirate urm[toarele: prezintii o porfiune central numitii corpul muqchiului 2. metabolismul muscular este aerob in primele 45-90 sec randamentul contracfiei musculare este de 7A% faza de confracfie a secusei .5Yo apd. 3. submucoasi 3. bicepsul femoral 37 Despre contractilitate nu putem spune ca : l. mezocolon t 230 l. sarcomerul este unitatea morfofuncfionalI a mugchiului 4. dureazl 0. corpul gastric 3. mugchiul croitor 2. se secreti zilnic in cantitate de 1200-1500 ml 2. formlnd potenfiale de placi motorize 2. constil in deformareamugchiului sub acfiunea unei fo4e 38 Despre manifestlrile contracfiei musculare. 42 Intestinul gros confine urm[toarele elemente: 2.05 sec potenfialele de acfiune al unei unitdli motorii se sumeazl . strat muschular 4l l. haustre 3. sfrat muscular longitudinal l. lizozim 40 Stomacul prezinti urmltoarele podiuni: l. mugchiul este invelit in epimisium 4. tofi muqchii au o singurd origine 36 Mugchii lojei anteromediale a coapsei . bazaanatomicl a contractilitatii o constitue proteinele contractile 3. fundul stomacului circular Stomacul cuprinde urmdtoarele straturi: mucoas[ 2. putem spune ca: l.

digestia bucald cuprinde masticafia. 4. 4. pigmenfi biliari excretafi in hepatocite l. l. colesterol 49 Activitatea motorie 4 intestinului sublire nu cuprinde: contracfii de amestec care fragmenteazl chimul de 8-12 ori pe min 2. si timpul bucal al deglutiliei l. 3. peristaltismul primar este controlat vagal 3. 48 Comp oziliabilei cuprinde urmdtoarele elemente: acizi biliari sintetizafi in bil6 2.5 litri Ph-ul secrefiei este de 1. 2. cantitatea secretatil zilnic este de aprox 1. timp faringianeste datorat impulsurilor care ajung la trunchiul 3. peristaltismul secundar este declangat de deglutifie 4. secrefia salivari favorizeaz[ vorbirea 3. 50 Despre secrefia pancreatici este adevdrat 2. 4. timpul esofagian este datorat peristaltismului l. Na*. c[: cuprinde electolifi. Confine un rezidiu uscat in proporfie de 0. timpii deglutitiei putem spune c6: timp bucal este involuntar cerebral 46 Despre peristaltismul esofagian este adevlrat c6: perstaltismul primar este declangat de prezenfa alimentelor in esofag 2. reflexul masticator este controlat de centrii nervogi din talamus 4. 44 Despre digestive sunt false urmatoarele: masticafia este un act reflex voluntar 2.60/o Secretia bazaldva"'Jiazdintre l-5 mEq/or6 Hcl liber : l. timpul necesar de a trece chimul de la pilor la valve ileocecaltr este de 3-5 ore migcarile de propulsie sunt mai rapide in intestinal terminal l. timp faringian dureazi 2-3 sec 4. migc[ri de propulsie care se deplaseazdcu o vitezdde 1.K* in concenhafie mai mare decflt in plasma cuprinde HCO3-in concenfiafie egali cu cea din plasma celulele ductale secretll 1200-1500 ml de suc pancreatic in 48 de ore HCO3-este secretat de celulele ductale 23t .5-4 cm /sec 3. cec 3. peristaltismul secundar este contolat de sistemul neryos enteric 47 Activitatea secretorie a stomacului prezintlurmitoarele caracteristici 1.43 Segmentele intestinului gros sunt urmitoarele: apendice vermiform 2. colon fiansvers 4.5 3. rect l. 45 Despre 2.8-3. 4. sIruri biliare secretate activ in canaliculele biliare 3.

Vitaminele hidrosolubile se absorb distal in intestinal sublire 3. maltozd amidon di si tri peptide lipide 53 Despre glucide este adevirat c6: 1. 4. aporhrl de glucide este de 60-80 ertKg colp 2. 54 Despre vitamin gi minerale este fals c6: Vitaminele liposolubilese absorb in intestinal distal 2. 57 Ramurile trmchiului celiac sunt urmatoarele cu excepfia: artera splenica 2. tncd lateral de coloana vertebrali 2. incepe prin cisterna chili. l. 'se dezvoltii in urma expunerii la agenfi capabili sa induc6 un raspuns imun 56 Dinamica procesului de cuagulare cuprinde: frrnarea tromboplastinei care dureaza 4-6 sec 2. reprezintii 50-60% din dietii 3. 3. se absorb printr-un sistem de transport Na-independent sunt transportate prin membrane bazolaterald a enterocitului 4.. Fierul se absoarbe in duodensub formi de fier trivalent l. acizi gra$i gi glicerol 4. Are o lungime de 30-35 cm Strangb limfa di% inferioar[qi % superioarl a corpului 4. artera mezentericl superioarl l. formarea fibrinei care durezd 10 sec 4. timpul vasculo-plachetar care dureazI 2-4 min 1. artera gastrici st6ng[ 3. Vitamin C stimuleazAabsorbfia fierului : 55 Apdrarea specifici este dobdnditii natural pasiv prin administrare de antitoxine 2. in fafa vertebreiL4 3. artera hepatica 4. dobdnditii natrnal activ prin transfer transplacentar 4. l. dobindita artificial activ prin vaccinare 3.5 I Sucul intestinalcasfioneazl asupra urmltoarelor substraturi: 1. lipide emulsionate 52 Produgii rezultafi din acfitrnea sucului pancreatic sunt: 2. maltazd 2. 4. formarea trombinei care dueazl 1-2 sec 3. 58 Despre canalul toracic este adevirat ci: 1. I 232 . zaharazd 3.

4. 4. l. 3.40 sec 60 Transportul active la nivelul tubului urinifer este: 2. l. poate cregte la 150-200 ml pentru fiecare ventricul distola ventriculari are o duratd de 0. neselectiv se datoreazdtravaliului metabolic al nefrocitului fo4a pompelor metabolice este nelimitatii de o capacitate marima de transport celula consumd energie pentru recuperarea produgilor utili 233 . nodulul sinoatrial descarcl40 bitili/min volumul sistolic la efort fizic intens. 3.59 Despre activitateacardiac este adevlrat ci : volumul bdtaie al ambilor ventriculi este in medie de 140m1 2.

C( PAG 18 ) 34C(PAG68) 35 A (PAG 68) 36 A (PAG 70) 37 C (PAG 70) 38 D (PAG 7l) 3e D (PAG 75) 5D(PAG18) 6D(PAG18) 7 C (PAG 20) 8C(PAG26) e B (PAG 27) l0B(PAG29) 40A(PAG74) 41 E (PAG 74) 428 (PAG 74) 43F.RASPUNSURI: D( PAG 15) 2 C (PAG 17) l 3l B (PAG 64) 3ZD(PAG e7) 33C (PAG 67) 3B(PAG17) 4. (PAG 74) 44F.(PAG 75) 4s c ( PAG 76) ilD(PAG2e) t2A(PAG31) 13c(PAG32) 14B(PAG3s) lsB(PAG3e) 16 c (PAG 41) t7 A(PAG42) r8D(PAG43) rec(PAG51) 20F.( PAG 46C(PAG76) 47 D (PAG 77) 48 C (PAGG 78) 4e c (PAG 78) s0 D (PAG 78) 5l D (PAG 80) szB ( PAG 80) s3 c (PAG 80) s4 A (PAG 8r) 55 C (PAG 8s) 56 E (PAG 84) s7 D ( PAG 88) 58 D (PAG 8e) 5e B (PAG e2) 60 c (PAG 104) sl) 2r c (PAG 51) 22 C (PAG s2) 23D ( PAG s4) 24D (PAG 54) zsB ( PAG s6) 26B (PAG 57) 27 A(PAG 59) 28C(PAG64) 2e c (PAG 65) 30 c (PAG 64) 234 lilt .

Florin Dr[ghia COMPLEMENT UNIC: I Compoziliaaproximativa a dietei cuprinde : A. z}%proteine D. lmilio de nefroni 235 .89r C. lipidele aflate in organism reprezintilo rezervi energetic[ de 3000 de Kcal E. Univ. glicoliza C.3 Kcal B. Dr.5gtldl C.6-0. degradarea unui gram de glucozd genereaz69. concenfiafia normald aaminoacizilor in singe este intre 35-65 mg/lO0ml plasma C. constitue o rezerva energetic[ de aprox 50000Kcal D.4 Kcal 3 Metabolismul intermediar al glucidelor cuprinde urmatoarele. 3. E. 2.5-3. 30%lipide C. coeficientul respirator E.5gr/dl D. arederea unui gram de proteine furnizeuA 4. cu excepfia: A.TEST 3 Conf. 3-5. cu excepfia: A. 0. excreta cea mai mare parte a produgilor intermediari de metamolism B.6 gr B. au rol in formarea gi eliberarea reninei D.83 pentnr glucozi 2 Referitor la metabolismul intermediar este adevlrat c6: A. D.4-0. 0. 65-l l0mgr/dl E.5-5gr/dl B. 0.10 gr 5 Valoarea normal a albuminelor serice este : A. 6-8. glicogenul depozitat in ficat.5grldl 6 Despre rinichi sunt sdev[rate urm[toarele . 400-600 mg D. au rol in formarea qi eliberarea eritropoetinei C. 60-80 mg E. gluconeogeneza glucoza este transformatil in totalitate ghlcoza este forma de utilizare preferenfialI a hexozelor de c6tre toate celulele 4 Cantitatea de acid uric eliminate in24 ore este de: A. 60%glucide este 0. sO%glucide B. au rol in activarea vitaminei D3 E.8-0. glicogenogeneza B. confin fiecare cca.

E.Lcu osul coxal D. scade hansporhrl de glucozl B. este os triunghiular este os scurt ci : cvadricipital B. felele laterale es articulaez. coracobrahial 8 Oasele lurgi nu sunt reprezentate de : A. baza. morilare B. etmoid E. brahial C. humerus B. scade lipoliza E. provine din sudareaa4-5 vertebre sacrale B.7 Mugchii bralului sunt urmltorii cu excepfia: A. triceps D. fibula E. este os pereche 12 Despre rotul[ este adevfuat A. radius C. biceps brachial B. palatine C. pedicul vertebral apofrzd spinoasd I I Despre osirl sacru este adevdrat c[: A. are formi triunghiulari cu baza in jos C. corpul vertebral situate posterior B. apofrzatransversi D. coxal 9 Viscerocraniu nu cuprinde: A. D. vomer D. cregte sinteza enzimelor lipogenetice 236 .cu epifiza proximali a femurului 13 Efectele insulinei pe fesutul adipos sunt urmitoarele . este situatii deasupra tendonului fata posterioarl se articuleazd. arcul vertebral C. femur D. cregte sinteza de colesterol C. cregte Stnteza de trigliceride gi acizi gra$i D. deltoid E. cu excepfia A. sacrului se unegte cu virful coccisului E. mandibular l0 Vertebra tip prezintii urmitoarele elemente cu excep{ia: A. arcbaza inferior C. E.

scdderea catabolismului in mugchii scheletici B. produc vasoconstrictie C. C. cresc anabolismul in ficat C. inhibe gHcogenoliza 15 Efectele hormonilor tiroidieni pe sisteme gi aparate . reprezintii o asociere de fibre nervoase poate fi senzitiv si motor nerrnrl motor somatic. nu produce: A. B. aparilia corpului galben C. dezvoltarea tubilor seminiferi B. inhibe proteoliza C.14 Efectele glucagonului sunt urmltoarele: A. mafirarea foliculului D. scade tonusul pi promptitudinea raspunsului in mugchii scheletici B. E. spermatogenezl C. inhibe fipoliza B.secrefia C. scad amplitutinea si frecventa migcarilor E. sudoripari cresc secrefia gastric[ dihtn pupila stimuleazl glicogenoliza 237 . scad concentrafia acizilor grati liberi 17 Hormonul foliculostimulant nu produce: plasmatici A. scad mielinizarea respiratorii 16 Efectele glucocorticoizilor pe metabolismul intermediar sunt reprentate de: A. cresc fo4a si frecvenfa contrcfiei cardiac D. hipoglicemie D. D. stimularea secrefiei de androgeni B. stimularea secrefiei de progesterone stimularea secrefiei de esfiogeni cregterea gi matwarea foliculilor 19 Despre nervi nu este adevlrat c[ : A. scad lipoliza E. D. secrefia de estrogeni E. scad secrefia lacrimal[ B. ovulatie de Graaf l8 Hormonul luteinizant. E. stimuleaz[. stimuleazi secrefia bilir[ D. stimuleazi contracfia mugchilor scheletici nervul motor vegetativ. E. D. stimuleazd secrefia gastric[ E. regleazl confracfia musculaturii netede nervtrl este invelit la periferie de tesut conjunctiv 20 Efectele sistemului nervos simpatico sunt urmatoarele cu excepfia: A.sunt urmitoarele A.

nu sunt reprezentate de: A. relaxeazlsfincterele tractului intestinal 22 lesutul conjrurctiv moale A. are perete cu structura bilaminarl B. confin sisteme enzimatice E. anterior si posterior B. prezintii func{ii sensitive 26 Despre axul longitudinalal corpului nu este adevdrat c6: A. . sunt sediul fosforiliri oxidative 24 Numanrl trombocitelor din sdnge este de: A.2l Efectele sistemului nervos parasimpatic. contractii sfincterul vezical intern D. 20-10 microni C.40 miqoni E. reprezinti sediul proceselor de invifare D. merge pane la nivelul spafiului delimitat E. 300000/mm3 D. 110000/mm3 E. este axul lungimii corPului C. pleac[ din cregtetul caPului D. este format din 6 straturi celulare B. prezinta 2 poli . este inclus in sistemul limbic C. 4500000/mm3 B. contract detrusorul B. prin el trece planul frontal 27 Dimensiunea medie a celulelor se considerI: A. stimuleae[ secrefia exocrine C. ligamente E. splinl se g[segte in urm[toarele organe cu excepfia C. tendoane D. sunt sediul proceselor psihice superioare E. prezinti o membrane internd D. 35. prezintii o membrane externd C. 10-15 microni de suprafala t[lpilor 238 . stimuleazd secrefia glandelor mucosae E. cartilaj costal 23 Despre mitocondrie nu este adev6rat ci : A.5000000/mm3 25 Despre neocortex nu este adev[rat ci : A. ganlioni limfatici B. 15-20 microni B. 10000/mm3 C. 30-35 microni D.

confin enzime hidrolitice E. 32 Despre debitul sangvin renal este fals c6: este de aproximativ 1200 mUmin 4. Discuri Merkel 30 Despre perechea a III-a de nervi cranieni nu sunt adevirate: A. sunt situali in apropierea nucleului B. Krause : C. inerveazd muqchiul drept intern al globului ocular E. 4. este de 400mUl00g fesut/min este de 420 ml/100 gr fesut/min este 20o/o din debitul cardiac de repaus 33 Despre reflexul de micfiune este adevirat ctr: odatit inifiat se autoamplifici l. este 125 mUmin 3. 3. 4. 2. Meissner B. sunt granule rofunde C. este confiolat parfial de maduvd este stimulat de centrii nervogi superiori din trunchiul cerebral conhacfia inifiali a vezicii scade descircarea de impulsuri de la receptorii vezicali 34 Ovanrl prezintil urmdtoarele caracteristici : este acoperit la suprafaftr de epiteliu simplu 2. sunt organite bogate in nucleoproteine D. peste 90% din filrate este reabsorbit 4. prezintit tln invelig conjunctiv denumit albuginee zonacorticalE" confine vase sangvine si limfatice 239 . nu contin fibre parasimpatice C. l. 2. excreti substanfe celulare 29 inhipoderm se gisesc urmitori corpusculi A. 3. au origine reala in nucleul motor din mezencefal D. Vater Pacini E. Ruffini D. are originea aparentit in spafiul dintre picioarele pedunculilor cerebrali COMPLEMENT GRUPAT: 3l Despre filtratul glomerularsunt adevIrate afirmafiile: este cantitatea formatil intr-un minut printr-un nefron 2.28 Despre lizozomi putem spune cd : A. srHrt nervi motori B. 3. prezint2l o zon[ medulari cu foliculi ovarieni l. este l80lh24 h l.

4.35 Glandele anexe ale aparatului genital masculin sunt: 2. este situate in bursa scrotal[ 3. formdnd canalul ejaculator 37 Despre prosta5 putem spune cd testicularl 2. : are dubl[ funcfie este situate sub scrot l. i-gi dezvoltil capacitatea de migcare in canalul ejaculator 4. vezicula seminali prostata glandelebulbo-wetrale glandul 36 Despre conductele spermatice. are funcfie mixtil 2. are un diametru de 3-5 cm hompei 4l Despre vasculanza[iaovarului nu sunt adevirate afirmafiile. canalul deferent continui canalul epididimar caile extratesticulare sunt reprezentate de tubi seminiferi drepfi gi refeaua 4. se inmagazineazAin epididim l. este format dintr-un aparct erectil 4. 3. : este un organ glandular endocrine este sifuate deasupra vezicii urinare sdngele venos prostatic este colectat de vena prostaticd ei de secrefie participd la formarea spermei 2. ramura ovarianE din atrera uterinI particip[ la vascularrzaliaovanrlui 4. canalul deferent se unepte cu cel a veziculei seminale. secrefia prostatic[ are rolul de a cregte fertilitatea acestora 3. l. produsul 38 Penisul l. 42 Spermiile 2. cdntlregte 6-8 er 3. caile intratesticulare sunt canalele eferente pi canalul deferent 2. 4. vena ovariani dreapta se varstr in vena cava inferioari 3. : se menfin fertile aproximativ 2 luni 240 . 4. ramuri a aortei abdominale 2. 3. 3. vena ovariand stingl se varsi in vena cava inferioari l. are forma unei virgule l. confine 500-600 lobuli testiculari pentru ambii testiculi 40 Desprdovar sunt false urm[toarele afirmalii: 1. cu excepfia: este asiguratil de artera ovarian[ . fafa sa lateralS este acoperitit de pavilionul 4. 3. corpul penisului este fixat prin doi corpi cavernogi la oasele bazinului 39 Testiculul : are o masa de aproximativ 35gr 2. sunt false urmltoarele: 1.

l2ml 02 3. volumul bitaie este de 150 -200m1 in repaus 4.s ml de Olldl 3. dupi discocierea oxihemoglobinei.44 ml de 02 48 Sunt adevdrate. 0. se terminl in momentul inchiderii valvelor semilunare 3. 49 Zgomotul I prezinti urmitoarele caracteristici: este mai scurt 2.se elibereazlin fesuturi in repaus. cregterea PH-lui gi scaderea temperaturii determini sciderea capacitafii hemoglobinei de a hega 02 Hematia pertrece in medie 0. 02 4. presiunea parfiald a 02 este de 47mm coloand de Hg 2. secrefia corpului galben este stimulat[ de FSH 3. sunt false urmitoarele: 2.44m1 de 02 in sdngele arterial 2.lumitoarele : fircare molecul[ de hemoglobind se poate combina cu cel mult 4 molecule de sdngele arterial transporte2S. este de 25 de ori mai difuzibil decdt 02 3.020441tr de 02 4. in lipsa ADH-ului se produce reabsorbfia facultative in prezenfa ADH-ului se elimini 1. corpul galben nefecundat involueaza dupa 20 zile. 4. 4. secrefia estrogenilor favoizeazAactivitatea osteoblasticd 4. 21.5yo din 02 este transportat de hemoglobin l.16 Despre transportul gazelor. este mai pufin intens 4. l. l.nge .25 sec in capilanrl pulmonar 2. 0. .43 Secrefia intern6 a ovarului : este stimulati de FSH pi LH 2. l. 47 llnindivid cu 16 gr de hemoglobind" transporti: 1.8 ltr de urind concentrate in tubul contort distal gi colector se reabsoarbe l0 o/o dim apa filtrate in urina finald se elimini lYo dinapa filfiate 45 Despre difuziuneaCO2 sunt adevirate afirmafiile : in aerul alveolar presiunea este de 46mm coland de Hg 2. 50 Despre fazade ejecfie'este adevirat cd: f 2. este produs de inchiderea valvelor atrioventriculare. incepe cu deschiderea valvelor atrioventriculare 24t . este de tonalitate joas6 3.021441tr de 02 3.putem spune ci: la nivel tisular . pentru fiecare l00ml de sf. dup[ fazade ejecfie urmeazd diastole verntriculartr . egalarea presiunilor parfiale alveolari si sangvini se face in 0.75 sec l. l. gradul de satuafie al acesteia este de 60-80% 96. 3. 24. 44 Despre reabsorbfia apei . circuld 90% dizolvat fizic in plasma 4.

4.5-3 cm 2. 54 Vena cava inferioar4 adun[ slngele venos de la : 1. vaginul. testicule 3. vezica urinard. are rolul de a amortizaunda de goc 4. se continul cu artera poplitee 3. are o lungime de 2. se deschide la confluenfa dinffe vena jugular[ intend gi vena subclaviculard dreaptil 58 Formula leucocitare prezintii urmtrtoarele valori corecte: 2.40 sec sistola ventriculari -0. 3. devenind arter6 femurali iliac[ interni vascularizeazil: 1. permite controlul fin al distribufiei debitului sangvin citre diferite organe pi l.% superioar[ a corpului 3. prostatii 4. bazofile 2-4o/o 3. pdn relaxarea mupchilor netezi dinperetele lor 3. prima regiune a rectului 57 Despre vena limfaticl dreaptii nu sunt adevlrate: 1. colon 2. i-gi modificd marcat diametru . in mod facultativ. limfocite 25-33% 242 1. l. neutrofile 50-60% .51 Fazele ciclului cardiac surt urm[toarele: 2. se imparte in artera tibiale anterioar[ si artera fibularl 4. -arlera tibiaH anterioar[ irigi laba piciorului 56 Artera l. 2. euzinofile 3-9o/o 4. 3. rinichi 55 Despre artera iliac6 externd sunt false urmltoarele: 2.0.40 sec 52 Despre contractilitatea arterelor este adevdrat c6: se lasa destinse cdnd cregte presiunea sdngelui 2. l.10 sec diastole generald . 4. ajunge pe fafa posterioarl acoapsei .50 sec diastole atrialtr-0. urc[ anterior de coloana vertebrali 4. colecteaz[ limfa dlur. diastola ventriculari -0. splinl 4. pe traseul vaselor limfatice se gisesc ganglioni limfatici prin care limfa trece 2. fesuttri 53 Sistemul limfatic se deosebegte de sistemul circulator prin: adaptarea la fuircfia de drenare a fesufirilor capilarele limfatice se deosebesc de capilarele sabgvine perefii vaselor limfatice sunt mai subliri dec6t cei ai vaselor sangvine 3.

sirurile biliare au rol de emulsionare a lipidelor 1. activ[ 4. 2.59 Despre lipide putem spune c5: aportul zilnic vanazA intre 25-l00gr se absorb prin tractul intestinal prin difuzie 3. lipidele ajung prin vena portd la ficat 2. este recircularea unei mici pe4i a slnrilor biliare prin vena porti in lipsa sdnrilor biliare se pierd prin materiile fecale 60% din lipidele ingerate au rol bacteriostatic Ai stimuleazdmotilitatea intestinal6 243 . 4. l. trebuie emulsionate de cltre sdnrile biliare si lecitinl 60 Despre circuitul enterohepatic este adev[rat ci : 3.

B PAG IO3 33. B PAG 32 20. APAG 4 27. B PAG 26 57. C PAG 35 21.APAGI18 36. APAG 7 24. A PAG 88 22.BPAGI16 35.D PAG 65 13.8 PAG 5 28. C PAG 92 5I.E PAG IOO 49. B PAG 118 39. C PAG 117 40. C PAG 58 16. C PAG I25 25. D PAG 125 59. B PAG 88 56. C PAG 35 4l. C PAG 104 45. E PAG 63 9. C PAG 12I 43. C PAG 78 244 . C APG IOO 48 . C PAG 92 53. C PAG 60 15. D PAG 92 52. D PAG 64 IO. I.8 PAG I I 23. B PAG IO5 34.D PAG 1 18 38. A PAG 103 7. C PAG IO3 32.D PAG 38 30. C PAG 92 50.8 PAG lOO 46. BPAGIIO 3. B PAG 89 54.CPAG64 Iz. C PAG 88 55. C PAG 116 A PAG 64 II. B PAG 57 17. E PAG 55 19.CPAG89 58. B PAG I18 37.8 PAG IOI 47. A PAG 59 14.APAGI16 42. D PAG IO8 4.nAspuNSURr 2. D PAG 7 29.8 PAG 55 18. D PAG 8I 60. A PAG I25 6. D PAG 68 8.8 PAG 31 26. B PAG I2O 44. APAGII3 31. B PAG IO5 5.

Dr. Nu confin neurofibrile 6. Confin corpii Nissl D. glandularl C. E responsabil pentnr permeabilitatea selectivd B. E rezultatul distribufiei asimetrice a ionilor pe cele doui fele ale membranei 2. In repaus e apropiat de potenfialul de echilibru al Na* D. Sintetizeazd ARN C. Deplaseazdmoleculele in sensul gradientului de concentrafie C. Confin butoni terminali C. Univ. Discurile Merkel 3. Receptorii olfactivi E. Transportit centripet neurotransmilEtor D. transforml energia electricd in energie chimici E. Se datoreaza cresterii permeabilitatii mambranei pentru Na+ D. Nu se divid B. Panta desceiidentl a potentialului de acfiune : A. Sunt prelungiri celulare temporare A. Au rol de transport pentru neuroni E.TEST 4 Prof. Corpusculii Krause C. Receptorii vizuali D. incepe odatl cu atingerea potenfialului prag B. Deplaseazdnumai ionii impotriva gradientului de concentrafie E. Ioana Anca Bldiriu COMPLEMENT SIMPLU Potenfialul de membran[ : A. atenueaz[ intensitatea stimulilor externi 4. Nici un raspuns nu este corect 5. Se datoreazd sclderii permeabilitatii membranei pentru K+ C. convertesc energia stimulului in impuls nervos D. Terminafiile nervoase libere B. transformd impulsul nervos in secrefie B. Receptorii : l. Newogliile : A. Sunt chemoreceptori: A. Au o prelungire unic[ 24s . Se datoreaza cresterii permeabilitatii pentru K+ E. Prezintii corpusculi Nissl labazd E. Dendritele: A. colecteazi numai stimuli externi B.

ARN C. Reprezint[ conexiunea dintre neurofibrile C. In repaus este incarcata pozitiv pe fata interna si negativ pe fata externa E. cu o excepfie A. Corpii Nissl : 12. Are deutoneuronul in bulb B. Ganglionul spinal C. Mielini B. Are rol in divizitrne C. Intervine in transportul axonal D. Acoper[ a:<onul la exterior D. Se mai numesc pldci motorii B. Excitabilitatea sinaptic[ este crescutii A.7 . Este transmisa pe calea sensibilitIlii tactile grosiere 13. Lichid cefalorahidian E. Axonul protoneuronului inhi in cornul anterior medular D. Cornul posterior medular B. Sunt joncfiuni firncfionale discontinue D. Este un bun izolator electric C. Asigur[ rezistenfi mecanicl E. Bulb 246 . Lipsegte in neuronii sistemului 8. Permeabilitate selectivd D. Sintetizeazl mielind B. Cornul anterior medular D. Delimiteaza I netronul de: l. Are rol in permeabilitate E. Este sublire C. Sinapsele dinhe celulele miocardice : A. Transmit bidirecfional E. Confine mielinl B. Este transmisi pe calea sensibilitifii proprioceptive de confiol a miscirii E. Are protoneuronul in maduvi C. Confine incluziuni pigmentare 9. Deutoneuronul protopatice se afldin: A. Neuroplasma : nervos periferic A. Neurilema are urmatoarele caracteristici. Cofeini D. Ca\ea sensibilitefli epicritice A. Structuri lipoproteicd : B. Teaca Henle : A. Talamus clii E. Sunt acoperite cu o teacd de mielind 10.

e mai vizibili in regiunea toracicd E. Cortizolul E. Pia mater: Meissner A. e organizatlin coloane C. Adrenalina D. Corpusculi Ruffrni C. intre mediile refringente oculare nu se afli : A. Corpusculii Meissner D.14. Sensibilitatea termic6 are ca receptori: A. Prezint[ doul coarne anterioare D. Corpusculii Golgi B. Prolactina B. Receptorii sensibilitiifii kinestezice includ: A. Celula receptoare constituie gi protoneuronul cdii de conducere pentru analizatorul: A. Proprioceptorii B. Substanla albl : A. Acustic D.Corpul vitros E. Este foarte rezistentJi E. Corneea 247 . Discuri Merkel E. Stimuleazdeliminarea laptelui din glanda mamarl: A. este in contact direct cu pia mater D. Oxitocina C. Gustativ C. Se afli la interiprul substanfei cenugii B. infi[ in structura meningelui B. Vizual E. Discurile Merkel C. Corpusculi 15. Este in contact cu lichidul cefalorahidian C. Corpusculii Ruffrni 19. Cristalinul D. Olfactiv B. Corpusculii Krause E. Vasopresina 20. formeazi coarne 17. Coroida B. Umoarea apoasd C. E dispusi sub formtr de coloane 16. Visceroceptori D. Vestibular I 8.

intensifi carea lipogenezei D. Sunt gi protoneuroni ai ctrii E. Glucocorticoizi E. Insulina reduce glicemia prin: A. Formeaz[ membrana tectoria C. bilei 27. Se afl6 in utriculI 22. Reduc numlrul de eozinofile hormonii: A. gluconeogenez6 E. Glucagonul produce: A.hrpoglicemie B.21. este inhibattl de pH-ul acid intragastric E. Receptorii analizatorului auditiv : A. sucului gastric C. Esftogenii 23. stimulare secrefiei gastrice 25. lipsa lui produce nanismul hipofizar 26. Mineralocorticoizi B. Se glsesc in ganglionul lui Scarpa B. salivei B. este o enziml glicolitici B. este hocalizatin regirure anterioar[ a gdtului D. Este o enzimd proteolitic[ C. Stimuleazd glicogeno geneza E. este stimulat de hormonii sterolici E. Androgenii C. Sunt celule ciliate D. Scade consumul tisular de glucozd 24. Scade glicoliza C.are rol de organ limfatic ' 'B. accentuarea glicolizei C. Catecolaminele D. este forma inactivd a pepsinogenului 248 . Este o enzima lipolitica D. sucului intestinal E. apare dupd pubertate C. Pepsina : A. sucului pancreatic D. Stimularea glicogenolizei hepatice B. Acidul clorhidric intrd in compozilial A. Favori zeazd gluconeo geneza D. Timusul: A.

Gastrini.5 B. Se afl[ in miocardul ventricular E. Sfugele ctnge continuu 34. l-2. se desfigoar[ intr-un singur timp C. CI' D. Se afli originea arterei pulmonare B. E inhibatil de vag 30. 7-8 D.Deglutifia : A. g-10-E. 4-6 c. Acetilcolinl B. Na* B. Sdngele trece din ventricul in ahiu D. Labferment B. este un act motor D. Pepsinogen 31. Nodul sinoatrial : A. Secrefia gashici de acid clorhidric este inhibatl de : A. sub acfiunea HCI gastric B. La nivelul orificiului atrioventricular drept: A. Colesterol D. Imprim[ ritmul sinusal D. Se deschide vena cavi superioari E. Mg'* 29. D. K* C. Proteine 32. Are o frecvenfl de desclrcare de 40/minut 249 .28. HCI C. Mucind E. Concenftafia salivarl a clrui ion dep[gegte concentrafia sa plasmaticl A. Glucagon E. Implicl musculatura duodenalI E. Secretind C. Sucul gastric un confine: A. Se afl[ in septul interatrial B. Are vitezlde conducere de l0 ori mai mare ca refeaua Purkinje C. Se afl[ valva tricuspidl C. tt-tz 33. HCOI- E. Se activeazJ. pH-ulsucului gastric este de: A.

Pigmenfii biliari: A. C. : Corpusculii Ruffini lilK . Fustrile neuromusculare 4. Pulsul venos D. B. Zgomotele inimii C. Terminafiile nervoase libere 3. Depolanzareainimii 38. Nodul sinoatrial B. iasciculul Hiss E. Este mai mare decit volumul inspirator de rezervl COMPLEMENT GRUPAT 4I . Este aerul introdus in plimdni in respiralia de efort B. Volumul curent: A. Absorbfia aminoacizilor 36. Corpusculii neurotendinopi Golgi 250 l. Determind sclderea volumului ahial 37. Bila intervine in: A. Nu aparfine tesutului excitoconductor: 40. urm[torii receptori 2. Digestia amidonului E. Dtneazd 0.7 secunde B. D. $ocul apexian E. Determin[ cregterea presiunii ventriculare E. Digestia proteicd B. Absorblia vitaminei D D. in acest interval ventriculii se rclaxeazi ca o cavitate inchisi C. ' Nodul atrioventricular D. Activeazi pepsina Sunt metabolifi ai hemoglobinei Hidrolizeazi lipidele Emulsioneazd lipidele Activeaz[ peptidazele A. Nu poate fi eliminat din plamdn prin respirafie C. Pulsul arterial B.35. Este de aproximativ 500 ml D. Refeaua Purkinje 39. Nu reprezintii o activitate mecanicE: A. Este mai mare decit volumul rezidual E. Sensibilitatea proprioceptiva utilizeazl. Absorbtia glucidelor C. Sistola ventricular[: A. Presiunea intraventriculari scade rapid D. Miocardul ventricular C. E.

Vasotosini 4.42. Somatostatin 4. Testosteronul 48. Secrefia pancreatici endocrind include: Amilaza 2. Glucocorticoizii 2. 3. Glucagonul 49. Melanin[ l. Tiroxina 4. Estrogenii 2. 4. Sunt hormoni hiperglicemianfi Cortizolul 2. Rinichiul l. STH 3. Perechea VIII 43. Sunt de natura lipidica urmitorii hormoni: 1. Lipaza Glucagonul 25t . Prolactinl 44. Aurol proteolitic : 1. Gluc4gonul 47. Adrenalina 4. Aldosteronul 3. Perechea III 3. Hipofrzaanterioarl secreti : 2. Vasopresind 3. Duodenul 4. Stomacul 3. Secrefia gastricI de acid clorhidric este inhibati de Glucagon 2. 3. Perechea VI 4. Urmdtorii nervi cranieni sunt motori: 1. Adrenalina : l. Plnmdnul 46. Urmitoarele organe au gi rol endocrin: 2. Sistem nervos simpatic 3. Cortizolul 4. Insulina l. Perechea IV 2. 45. Hormonii medulosuprarenali : l.

Depinde de lichidele extracelulare 3 . Volemia: l. elasticitatea vasculartr 4.Lipazd 3. Pepsinogenul este activat de: l. Nucleaz6 4. in tirnpul stimul[rii vagale 2. Fibrinogen 52. ReprezirfiA. Ioni 3. Hormoni 53. Alveolele pulmonare 57. Emit pseudopode 4. Plasma nu confine 1. Acid clorhidric 51. Sunt anucleate 3. La efort 3. Mucus 2. Infl ue nleazd. in sornn 4. : 252 . tensiunea arteriall Acinii pulmonari cuprind Bronhiolele respiratorii 2. Secrefia intestinali cuprinde: 1.grupa B 4. Cregterea debitului cardiac are loc: l.grupaAB 54. in sarcind 56. Apdt 3.grupa O 2. Au rol in hemostaz[ 55. Mucus : 2. Aglutinogene 4. Ductele alveolare 3. Prezintii mitocondrii 2. Infl ue n[eaz6. Slculefiialveolari 4. Nu prezintil aglutinine de tip alfa: l. gnrya A 3. Leucocitele : 1.50. I. Electrolili 4. Chimotripsin[ 2. aerul inspirat in repaus 2.

58. Are un volum de 180 l/zi 4. Are loc predominant la nivelul tubului proximal 59. Are o valoare de circa 4-5 Vmin 4. Acid uric 4. Glucozd 2. Filtrarea glomerulartr : l. Reprezintd aerul ajuns in alveole/minut 2. Reprezintilaerul participant la schimburile respiratorii 3. Are o compozilie la fel ca gi plasma 3. Ulfrafiltratul nu confine: l. Eritrocite 253 . Are ca rezultat urina finali 2. Umple clile aeriene pene la bronhiile terminale 60. Ventilafia alveolari: l. Proteine 3.

la) 11. B (pag. 6. 60. 103) s2. A (pag. 54. B (pae. C (pag. 39) 15. 75) 29. 60) 2s. 93) s7.17) s0. 35 . D Qng. 78) 39.77) 27. 99) D. B (pag. 60.103) s9.77) 33. B (pag. a5) 21. 4.NASpUNSURI: COMPLEMENT SIMPLU COMPLEMENT GRUPAT (pag.l 8) D (pag. s6) 23.77) 51. D (pag. l5) 9. 78.9) D (pag. 5. a2) 20. s3. 97 .8 (pag.E (pag. E (pag. 56. 99) 60. B (pag. A (pag. C (pag.( A. 49. 18. l. 90) C (pag. A (pag. 76) 30. 92) 1 ( I I T E 5. A B c. A (pae.a9. D (pag. B (9. 56) t7. 56. 78.28) 2. 8s) C (pag. 85) B (pag. B (pag. 16) 10. D (pag. 54.10) D (pag.97) s8. 44 . E (pag. 5758. C Gae. A@as. D (pag.: c. 7.77) 31. 103) 46.77) 34. l2l) 48. C (pag. 19) 18. C (pag.2t) 14.r B. 2l) 13.E (pag. 77 . 27.79) 22.77) 32.15) 4t.8 (pag. D(pag.t 254 [li]l . 59) 24. 38. E. 37.8 Grag. 85) t2. A(pag. 3. C (pag. 9l) 40. s6. A(pag. A @ag. 120) 45.60) 47 . 60) D (pag. B (pag. D (pag. al) 42. B (pag.E 43. 18. 60. a9) C (pag. 15) 8.D (pas. A (pae.la) B (pag. 19) 16. B (pag. C (pag.I E.t D. al) 19. 6. A (pag. 55. 60) 26.92) 38. 56. 59. 57 . 55) E (pae.38) C (pag. 81) 36. C (pag. C (pag. 77) A (pag.77) 28. 9l) 35.8 Qng. 57. C @as. A (pag.

Labferment 3.Cubic simplu B.Lizozomii E.Tunica inteh} a vaselor sangvine pi limfatice este un tesut epitelial A.Pavimentos simplu D.TEST 5 Conf.Eliberarea de energie celular[ D. Dr.Dictiozomii D. Pavimentos plurishatifi cat E.Snnt formate din celule epiteliale diferenfiate gi specializate in celule serzoriale B.Diviziunea celular[ 2.Sunt formate din celule conjuctive specializate D.Mucoasa bucal[ B.Care din C. Univ.Digerarea substanfelor gi particulelor care pdtrund ln celuli B.Transformd stimulii in produgi de seuefie 6.Excrefia unor substanfe celulare E.Desmozomii C.Mitocondriile B.Plasmini : B.Enzime hidrolitice D.Cilindric simplu C. Mitocondriile au rol direct in : A.Bronhiole C.Secretin6 C. Epiteliul pluristratificat cubic gi cilindric se gdsegte in : A.Tunica internd a vaselor limfatice D.Int[ in sftuctura segmentului intermediar al organelor de simf E. Dumitru Ferechide COMPLEMENT SIMPLU: l.Ribozomii 4.Canalele glandelor endocrine afirmaliile privind epiteliile senzoriale sunt corecte : A.Canalele glandelor exocrine E.Sinteza proteici C.Nici o afirmatie nu este corectl 255 . in procesele de digestie intracelulard intervin : A.Cilindric pluristratificat 5.Lizozomii confin A.Lizozim E.

Refacerea scotopsinei din celulele retiniene D.Repre zintL repolarizarea membranei postsinaptice D.Sunt produse de 2 terminafii presinaptice vecine C. ligamente.Intervine in permeabilitatea a<onului E.Permite vitbze de l0 m/s C. Reflexul reprezintil : A. Potenfialele postsinaptice excitatorii : A.Reactia de rispuns a centrilor nervogi la stimularea unei zone receptoare C.Are rol de conductor electric C.Este produsa de celulele Schwann si oligodendrocite I l.Se gdseqte in ganglionii limfatici gi in splind C.Se mai numesc potenfiale de acfiune I 3. S e r ealizeazd multidirecf ional 12.Permite vrteze de 100 m/s D.Se afl6 in tunica medie venoas[ E. ochi) D.Permite viteze mai mari fafn de cele de la nivelul axonilor mielinizafi B.Au forma stelatii C. Teaca de mielini : A.Se gtrsegte in jurul unor organe ( rinichi .Este o variatate de fesut conjunctiv moale B. Conducerea impulsului nervos la nivelul a:<onilor amielinici : A..Au aspect fusiform B.- . Numdrul 10.Este egal cu cel al neuronilor B.Este de 10 ori mai mic decdt numinrl neuronilor E.Prezintii numeroase prelungiri dendritice newogliilor : A.Sunt produse de 3 termina{ii presinaptice vecine B.Repre zlrrrti depolari ztfiea membranei presinaptice E. Neuronii unipolari : : A.Legitura dintre oase in cadrul scheletului B.Blocheaz6 transmiterea influxului nervos B.Se rcalizeazAin ambele direcfii E.Depnqegte de 5 ori numtrrul neuonilor C.Depnqegte de l0 ori numirul neuronilor D.Se gisepte in tendoane.Reacfia de rispuns a centrilor nervopi la stimularea unei zone efectoare E.Unitatea morfologic[ a organismului 256 [llii.Este de 5 ori mai maxe decdt num[rul neuronilor 9.Lipsegte la axonii neuronilor centrali D.7. fesutul conjuctiv lax are urmatoarele caracteristici A.Au o prelungire care se divide in T E.Se intiilnesc in celulele cu conuri gi bastonaqe din retind D. aponewoze 8.

Ciile sensibilitifii exteroceptive au protoneuronul situat in A.Cornd@sterior C.Este o ramura periferici a trunchiului neryos spinal B.Prin calea sensibilitifii de confiol al migcnrii D.Ganglionul spinal D. : Al 3-lea neuron al ciilor exteroceptive se glseqte in : A.Ganglionul spinal E. Sensibilitatea interoceptivil este condusil : A.Propioceptivi de conftol al migcdrii D. Riddcina posterioara a nervilor spinali : A.Cortexul cerebral 20.Bulbul rahidian C.Confine fibre vasomotorii pentru meninge D. Prin calea stnsibilititlii kineste zice C.Talamus B. Kinesteiicd B.2 nivele majore B.Cordonul lateral B.Transmite impulsuri musculaturii somatice E.Cordonul anterior E.3 nivele majore C.5 nivele majore 8.Este separattr de dtna mater prin spafiul subarahnoidian C.6 nivele majore 15.Tactil6 protopatici : 18. Sistemul neryos central are : A.Prin calea sensibilitiifii epicritice B.Are pe traiectul ei I ganglion cerebral 16.Prin calea spinobulbartr E.Este separatli de pia mater prin spafiul epidural D.Prezintii pe traiectul sdu ganglionul spinal C.Hipotalamus D.Are o structuri conjuctivd B.Este o membrani conjuctivo-vasculard 17.4 nivele majore D.Printr-o cale multisinaptictr 257 .Cordonul posterior 19.Tactili epicriticl C. Fasciculele spinotalamice laterale conduc sensibilitatea A.14.Termic[ gi dtneroasl E.invelegte m[duvi la care ader[ intim E. Arahnoida : A.

Neoeerebel B.Paleocerebel D.in bulb D.Calea motorie D.Arhicerebel : 26. iar cea mandibular[ mixt[ E.Sunt nuclei bazaliin profunzimea emisferelor cerebrale D.Paleocortex C.in diencefal E. celelalte 2 sunt senzitive 25.Sunt situafi in raport lateral cu hipotalamusul E.Toate sunt motorii D. Corpii sfiiafi : A.Al III-lea neuron al ciii asustice B.Calea acusticd E.21.incorpul geniculat medial se g[segte A.Sunt striafi la nivelul scoarfei cerebrale B. Fasciculul piramidal direct se incruciseazl: A.Toate sunt senzitive B.Ramura oftalmicd este mixtil.Calea olfactiv[ C. Cahea gustativl : A.Se proiecte azdinpartea superioar[ a girului postcentral E.Are protoneuronul in ganglionii anexafi nervilor VII.Calea gustativl B.Al IV-lea neuron al ciii acustice E.La nivel medular B.Ramtua oftalmicd gi maxilar[ sunt senzitive.in mezencefal 22 .Nucleul vestibular superior : 23. Lobul floculonodular fine de A.Al Il-lea neuron al clii acustice C.Sunt striafi la nivelul scoarfei cerebeloase C. Se incrucige azd la nivelul talamusului 24. O componenti importantii a sistemului limbic este A.Are al}-leaneuron in nucleul solitar din bulb D. din care : A. Nervii trigemeni au 3 ramui principale.Calea opticd : 258 llili .Toate sunt mixte C.Pleac[ de la nucleii cohleari B.in punte C.Neocortex E.Coliculul inferior D. IX 9i XI C.Repre zintLnuclei ai sistemului piramidal 27.

6-7 milioane C. Mugchiul ciocanului : A.Olfactiv C.5-6 milioane D. DeregLeazl. Numflnrl celulelor cu conuri este : A.Membrana B.Deglutifia D.130 milioane 30.Metatalamusului E.Amplific6 vibrafiile sonore puternice B.Membrana E. intensitatea undei sonore : 32.Hipocamp E.Migcnrile de finefe B.7-8 milioane 8.Tonusul musctrlar C.Viaral D.Membrana timpanici tectoria bazilar[ reticulatli bazald 33. Aria auditiv[ se afla in A.Diminu6 vibrafiile sonore slabe E.125 milioane E.Echilibrul static gi dinamic E.Diminu[ vibrafiile sonore puternice D.Amplifici vibrafiile sonore slabe C.Membrana D.Bulbului C.MembranE C. Fasciculul vestibulocerebelos confiol eazd : A.Nici tm rispuns nu este corect 31.Lobul frontal C.Sistemul limbic B.Girul temporal superior : 29.Vestibular E. Axonii provenifi din campul temporal ( extern ) al retinei se incrucigeazl la nivelul : A.MigcIrile globului ocular 259 . Organul lui Corti este agezat pe A.Mdduvei spinarii B.Lobul occipital D.Chiasmei optice D. Care dintre analizatori are protoneuronul in ganglionul spilal Corti : A.Motor B.28.Auditiv 34.

In jurul scizurii calcarine E.Este baza moleculari a contractilitafi i 40.ls D. Cortizolul are urmdtoarele efecte specifice pe sistemul muscular A.Este baza anatomicd a excitabilitiitii E.Sunt dispuse in cordoane Z. Care din hormonii secretafi de pancreasul endocrin cresc fo4a de contracfie a inimii A.Faza de rela:<are de 0.Epinefrina B.lr fala mediali a lobului frontal D. Sarcpmerul: A.olfactivi se afl6 : A.Delimite azL canaliculele biliare 4.Pe fala medial[ a lobului temporal 36.Cregte catabolismul muscular scheletic E.Prezinttrelafii de vecinitate cu capilarele sinusoide 3 . Aria corticaltr 37.Glucagonul E.Insulina D.Faza de contacfie 0.Este cuprins intre doui benzi H luminoase C. Celulele hepatice : l.Este cuprins intre doul membrane Z B.Nucleul accesor din mezencefal : 35.Produce hipertrofi a muscularl : 38.Cregte stabilitatea membranei lizozomale B.Este cuprins infie dou[ benzi H intunecate D.01s C.Tiroxina 39. Secusa muscular[ striati are A.Pe fala inferioari a lobului occipital B.Norepinefrina C.Nucleul solitar din bulb B. Segettr intermitent bila 260 liilr .Durata totali de 0.Cregte lipogeneza D.Faza de latenfi de 0.Nucleul ambiguu din punte C.Nucleul formafiei reticulate E. Deutoneuronul caii gustative se afl6 situat in A.Pe fafa laterali a lobului parietal C.01s B.Patnr faze succesive : COMPLEMENT GRUPAT 41.4s E.Nucleul ambiguu din bulb D.Produce hipoglicemie C.

T 261 .5 g/dl 45.2-4 secunde 2.Labfermentul 3.5 gldl 3.Apar in orice parte a intestinului sublire 4.Grupa B (III) Rh' 4.I m/s 3. Aptrrarea nespecific[ : l. Principalele substanfe organice din sucul gastric sunt l. Concentrafia normal[ de albumine in plasmi este: l.Se rcalizeaz[ prin mecanisme umorale qi celulare 4.Care se deplaseazil anal cu viteza 0.Faza a IIII _dureazd l-2 minute : 47.Circa 2 Yo substanfe anorganice 2.Fual 4.Este inndscutit 2.Grupa A (ID P&3.5-5 g/dl 49. De 6-8.Acidul clorhidric 2. De 3.Grupa AB (IV) Rh* (pozitiv) 48. Grupa de sange AB (IV) Rh.Natriu 130-140 mmoUl 4.5 . Undele peristaltice : l.2-4 minute 46.42.5 g/dl 2.5-3.a II a coagullrii dureazd l0 minute 3. Alegefi afirmafiile corecte : coagulirii dureazil4-8 minute 2. Plasma sangvinl confine : l.Gelatina 4.Este prezentil U ioti indivizii umani 3.Fan a II a coagulirii este formarea hombinei a l.Glucoze 65-l l0 mg/dl 3.Lipaza gastric[ 44.Sunt migclri de propulsie 2.Grupa O 0) Rh' 2.5-8 minute : : 3.Faza.Au viteza mai mare in ileon ca in jejun 43.De2. Hemostaza primard dureaz[ 1.l0 secunde 4.Este mediatil de limfocitele B.(negativ) poate primi sange de la l.Proteine totale 6-8. De 65-l l0 mg/dl 4.

Neufiofilele reprezintil 50-65% 2. de tonalitate mai joasd 2. Ritmul nodal 1.V.Este produs de deschiderea valvelor semilunare 4. Debitul limfatic mediu : l.Monocitele reprezintil 3 -9% 3 Limfocitele reprezintli 20-30% 4.7 sec 3.Diastola ventriculari 0.Pompat de 54.Nu depinde de volumul de api restant in tesuturi 52.incepe cu deschiderea valvelor semilunare 4. Sistola ventricularl 0.Faza de C.incepe cu inchiderea mifialei si tricuspidei 57. Volumul l.Este mai lung mai intens. 51. Eozinofi le repre zintil l -3% . ( contracfia izovolumetrici) l.incepe cu inchiderea valvelor semilunare 2.Depinde de volumul de api filuat la nivelul capilar (l6mUmin) 4.Nu vartazdcu factori hemodinamici locali 3. in formula leucocitari : I .Are o valoare de l500mUzi 2.incepe cu deschiderea valvelor afiovenfiiculare 3.Diastola atrialn 0.Se inchid in timpul diastolei ventriculare 4.Este produs de'inchiderea valvei mitralei gi tricuspidei 3. Y alvele atrioventriculare : 1.50 sec 56.Se deschid in timpul sistolei ventriculare 2.E produs de nodulul A-V 2.Se deschid in timpul diastolei ventriculare bltaie reprezintii 70ml sange : ambii ventriculi pe minut fiecare ventricul pe sistold ambii ventriculi pe sistolE 4.Se inchid la inceputul sistolei ventriculare 3.Frecvenfa impulsurilor este 40/1' 4.Simultan cu ritmul sinusal 3.Pompat de 3.Este cel mai important ritm 55.VariazLcu fo4a contracfiei gi cu presiunea arteriali 53.I.50.Sistola atriali 0.Este produs de inchiderea valvelor semilunare 262 . Zgomotul II : l.Pompat de 2.3 5sec 4.15 sec 2. Un ciclu cardiac normal prezint[ pentru I ritm de75ll' : l.

Capacitatea reziduald fuircfional[ =3 500 ml 4.58.Volum inspirator de rczervi= 500 ml : 2.Volum rezidual: 1000 ml 3.Braf drept-picior stSng.5-5 Ul' 263 .Cele Zbrale.Braf stAng-picior drept. Pe traseul EKG : l.D II 60.Bra[ drept-picior stdng.Se inscriu 3 unde pozitive gi 3 negative Z.D II 2. Alegeti valorile normale ale parametrilor ventilatori l. Electrozii ECG misoarl diferenla de potenfial dintre : l.D I 4.R.D I 3.Minut volum respirator -4.Undele Q.Unda T corespunde repolarizlrii atriale 3.S reprezintii repolarizarea ventriculari 4.Unda P reprezint[ depolafizareaatrialI 59.

A (pagina 85) 48. E (pagina 14) 11.C (pagina 84. C (pagina 43) 24. E (pagina 42) 36. 31.E (pagina 99) 2. C (pagina 7) C (pagina 7) D (pagina 7) . B (pagina 45) 30.8 (pagina 21) 21. 23. 4.A(pagina 84) 50.C (pagina 126) 51 .C (pagina 90) 53. C(paginall) 5. E @agina 47) C (pagina 49) C (pagina 49) E (pagina 50) 34.D (pagina 86) 46.8 (pagina 29) 26. C (pdgina 30. A (pagina l1) 8.8 (pagina 86) 47.B (pagina 89) 52. B (pagina l8) 15. 33. 3.l7) 7.C (pagina 90) 54.C (pagina 92) 56. A (pagina ll. C (pagina 13. A (pagina 19) 17 1.45) 9.C (pagina77) 44.A (pagina 78) 42. A (pagina 43) 37.96) 60. B (pagina 17) 14. A (pagina 70) 40.B (pagina 16) 13.D (pagina 96) 59. B @agina23) 16. D(paginall) 6.8 (pagina 78) 43. 32.D (pagina 5l) 35.NASpUNSURI: COMPLEMENT SIMPLU: COMPLEMENT GRUPAT: 41.D (pagina 56. C (pagina 15) 10. C (pagina 20) A (pagina 2l) 20.57) 38. A@agim22) 22.B (pagina 31) 28.D (pagina 92) 57. D (pagina 60) 39.51) 29.D (pagina 50) 19. B (pagina 15) l2.D (pagina 92) 58.31) 27 .D (pagina 2l) 18. B (pagina 71) 264 trlii.8 (pagina 9l) 55.D (pagina 126) 4g.126) 45.D (pagina27) 25.E (pagina 50. .C (pagina 95.

Urmdtoarele afirmafii despre membrana celulari sunt false: A. Hepatocitul B. inferior . Care dinfre urmitoarele celule sunt binucleate? A. Are aspect bilaminat D. Are aspect trilaminat C. Alegefi afirmafia adevdratit referitoare la nerrnrl spinal: l A. Urmitoarqle afirmafii sunt adev[rate cu EXCEPIIA: A. Neuronul vegetativ 2. Univ. Mircea Lupu$oru COMPLEMENT SIMPLU: l. Fibra musculari netedd E.TEST 6 Asist. Panta ascendentll a potenfialului de acfiune se datoreazdieqirii f*ain celull B. Ovulul B. Confine fibre motorii ce inerveaz[ corpul limbii D. Componenta proteicl realizeazi mecanismele de transport transmembranar 4. Perioada refractarl absolutii se datoreaz[ inactivlrii analelor pentru K* 5. Perioada refractari absolutii se datore az6 inactivlrii analelor pentnr Na* E. Nervul facial: A. Panta descendentll a potenfialului de acfirure se datoreazl iegirii I(*ain celulI C. Separi sfiErcturile interne ale celulei de mediul extracelular B. Fosfolipidele constituente sunt dispuse astfel incdt porfiunea eate? hidrofil[ formeazi un bistrat E. Carcdintre urmitoarele celule sunt polinucl A. Confine fibre motorii cu originea in nucleul motor din punte E. Neuronul de asociafie 3. Trunchiul nervului spinal se formeazdpin unirea ramurilor ventral[ gi dorsal5 C. Fibra musculard striati D. Axonii neuronilor somatosenzitivi intrl in miduv6 pe calea rtrdIcinii anterioare D. Fibra musculard netedl E. Hematia adultii C. Neuronul vegetativ C. Confine fibre gustative cu originea in nucleul solitar din bulb B. Trunchiul nervului spinal confine exclusiv fibre somatomotorii gi visceromotorii. Confine fibre motorii cu originea in ganglionul geniculat. Dr. R[ddcina anterioari confine axonii neuronilor visceromotori din jumitatea dorsali a cornului lateral B. Axonii neuronilor viscerosenzitivip[frund in m[duv[ pe calea rlddcinii posterioare E.i 265 . Panta ascendent[ a potenfialului de acfiune se datoreaz[ intririi Na* in celuli D. Hematia adultii D. Confine fibre parasimpatice ce provin din nucleul lacrimal gi salivator C. 6.

Aderd de perefii canalului vertebral E. Este nery cranian mixt B. InerveazLmuqchiul drept extern al globului ocular E. Rlddcina ventrali a nerrnrlui spinal: A. 12. Perechea XI de nervi cranieni: A. Au fibre senzoriale ce culeg excitalii gustative din treimea posterioarda limbii. Prezintl pe traiectul s6u ganglionul spinal D. Pia mater: A. Nervul dohlear: A. 13. Inhibtr secrefia exocrinl pancreatic[ E. Cregterea secfefiei glandei lacrimale B. Scade forta de contracfie a cordului B. I l. Au fibre parasimpatice ce ajung la glandele parotide E. Glandele salivare C. Este separatil de perefii canalului vertebral prin spafiul epidural C. Are originea aparentil in spafiul dintre picioarele pedunculilor cerebrali. ( c D E 266 . Are structurd fibroas6 B. Este separatil de duramater printr-un spafiu ce confine lichid cefalorahidian D. Confine axonii neuronilor visceromotori din jumltatea ventrali a cornului lateral B. Midriaz6 D. Sciderea secrefiei glandelor salivare D. Sclderea secrefiei glandelor sudoripare. Confine vase arteriale in grosimea sa. Efectele I ( I I stimul[rii simpatice sunt: A. 10. Prinhe efectele stimullrii parasimpatice se A.7. Sunt nervii glosofaringieni B. niciuna. Inerveazd muqchiul oblic inferior al globului ocular D. Sunt nervi motori C. Rinichiul. Cregterea secrefiei glandelor gastrice C. Glanda parotid6 D. Confine dendritele neuronilor somatosenzitivi. 8. Corticosuprarenala E. Are originea aparentil pe fafa posterioarl a trunchiului cerebral C. Sunt nervi micAti D. Scade secrefia glandelor salivare I I ( T T E numirl: 2 A B C. Nu sunt prevlzute cu inervafie parasimpatici: A. 9. Contine aronii netuonilor viscerosenzitivi E. Cregterea secrefiei glandelor salivare E. Confine ar<onii netronilor somatosenzitivi C. Glandele sudoripare B.

Bronhoconstricfie B. Membrana bazilard infr6 in rezonanfi: A. 19. Nucleul cohlear ventral. Cu sunete de frecvenfi inalti (l500Hz) labaza melcului D. I 8. Gluconeogene zA Si hiperglicemie D. Toate corecte. Boala Conn: A. Coliculul inferior E. Este locul de iegire a nervtrlui optic din globul ocular D. Se caracterizeazdprin pierdere de sare gi apd D. Confine mai multe contri dec6t bastonaqe. 20. Celulele cu bastonaqe sunt mai numeroase in pata galbend D. Se caracterizeazlprin adinamie gi hipotensiune C. Catabolizarea acizilor gra. Apare in hipersecrefia de aldosteron B. Cu sunete de frecvenfd inaltii (15000H2) lavflrful melcului B. Cu sunete de frecvenf6 medie (500H2) la mijloc E. Produce hipoglicemie prin glicogenoliz[ D. Stimuleazdlipoliza E. Midriazi C. Celulele cu conuri srHrtadaptate penhr vederea nocturnd. Celulele cu conuri sunt in numir de 6-7 milioane B. Glucagonul: A. 267 .i E. Este situat lateral gi inferior de pata galben[ E. Este locul de intrare al arterelor globului ocular C.in leglhrd cu celulele fotoreceptoare urm6toarea afirmalie este adevdratii: A. 16. Stimul eazd secre. Este situatii in dreptul uului nazal B.. Corpul geniculat medial C. Cu sunete de frecvent[ joasl (20-500H2) labazamelcului. Celulele cu bastonage sunt adaptate pentru vederea coloratJl E. 15. Bolnavii prezintl obezitate gi diabet E. Efecte similare stimuldrii sistemului nervos parasimpatic. Cu sunete de frecventI joas6 (20-500H2)lavdrful melcului C. Corpul geniculat lateral D. Adrenalina produce: A. 14.fia gastici C. Scade secrefiabiliarl B. Nucleul cohlear dorsal B. 17. Neuronul III al ciii acustice se afl[ in: A. Inhibl gluconeo generl. Pata oarb[: A. Celulele cu bastonage sunt in num[r de 123 milioane C.

Apare la sfiirgitul diastolei ventriculare C. incepe la I minut dupi lezarcavasului D. Poate fi inregistrat pe electrocardiogrami. ADH-ului D. Este un zgomot lung. Reflexele miotatice: A. Sunt monosinaptice C. Nu intervin in menfinerea posturii.Rata difuziunii oxigenului prin membrana alveolo-capilari depinde de.21. Somatotropului B. 26. Constau in contracfia lentil a unui mugchi B. incepe prin aderarea trombocitelor C. 24. Scade volumul sangvin producdnd letargie C. Produce scldere in greutate D. De exoftalmie in jumltate din cazuri. Canalul toracic: A. este dat de inchiderea valvelor aortice gi pulmoftre D. Zgomotulll: A. ColecteazAlimfa din jumitatea inferioari a corpului C. Sunt reflexe de apdrare D. Dimensiunea membranei respiratorii E. A. Corticotropinei. Tireostimulinei C. cu EXCEPIIA: A. 23. Are loc vasoconstricfia vasului lezat E. Presiunea padiali a oxigenului in capilarul pulmonar. 22. Dtreazl. 268 lilt'ry' . de tonalitate joasi E. cu EXCEPIIA: A. Coeficientul de difuziune al oxigenului C. Colecteazd limfa din pdtrimea superioar[ dreaptd a corpului. Au receptorii localizafi in piele E. Produce hipersudorafie E. Se mai numegte timpul plasmatic. 25. Se deschide in unghiul venos drept E. Mixedemul: Scade metabolismul bazal B. Este situat infie aorti gi coloana vertebrali D.6 minute B. Presiunea parfial[ a oxigenului in alveolI B. Prolactinei E. Frecvenfa respiratorie D. Hemostazaprimard: A. Este zgomot sistolic B. 27. Are o lungime de l5-20cm B.Urmitorii hormoni sunt secretafi de adenohipofizE.

Trigemeni B. Proteine C. Poate secreta doar hormoni estrogeni C. Hipoglopi D. Nici un rdspuns corect 33. Accesori C. Provine din foliculul ovarian E. Scade sinteza proteicl B. Scade sinteza de glicogen E. 29. Nefecundat involueazi dupi 14 zile B. 38 molecule ATP E. Glucoza E. Ureea 34. Scade lipoliza C. Este activatli de FSH B. Colesterol B. Glosofaringieni E. 31. Etanolul B. in timpul fosforildrii oxidative se oblin: A.32 molecule ATP D. 36 molecule ATP. 34 molecule ATP C. Corpul galben: A. Hormonii steroizi C. Ssade glicoliza. Insulina are urmltoarele efecte: A. Plasmalema confine urmitoarele cu exceptia: A. incepe la adolescenfi D. Scade captarea aminoacizilor D. Fosfolipide E. Vestibulocohleari 32. Glucide 269 . Este inhibatii de LH C. Care dintre urmitorii nervi cranieni au deutoneuronul situat in nucleul solitar din bulb? A. Confine o diviziune meiotici E. Oxigenul D. 30 molecule ATP B. Poate secreta doar progesteron D. Formarea acestuia este stimulat[ de FSH. Care din urmatoarele molecule traverseazdmembrana celulari prin diviziune facilitate? til A. $ermatogeneza: A. Un miezhidrofil D. 30.28.

1000-l200mL/24h E. 270 tr"' . Colesterol-lipaza E. Nu depinde de pompa Na*/I(* I 2 3. 3500mL aer E. 1200-200&fiL124h. 1200-l500mLl24h B. Stimulare simpaticd C. Intervin in imunitatea celulard prin intermediul limfocitelor T C. Testosteron 36. 3000mL aer D. Glicogenoliza este stimulatJi de: A. Nu emit pseudopode E.35.a D. Gastrini E. Aldosteron D. 38. 40. 2000mL aer C. Nu intervin in imunitateaumoral6 B.2200mLl24h D. Lipaza. Gelatinaz. Alfa. Sucul pancreatic confine urmItoarele enzime cu EXCEPIIA: A. Secretinl C. Leucocitele: A. Somatomedini D. Potenfialul membranar de repaus: l. Secretia de acid clorhidric este inhibatl de: A. 4. in mod normal surt in numfu de 12000/mm3 D. Cortizol B. in unna unui inspir normal pl6m6nii confin: A. 800-1000mL/24h C. Nu depinde de permeabilitatea membranei 3. Somatostatin6. Pepsini B.amilaza pancreaticd C. Are o valoare medie de -65 pfur[ la -85mV 2. 37 . Surt anucleate. Secrefia pancreatic[ este de aproximativ: A. Se datoreaz6 activlrii pompei Na*/tr(* 4. 4 l 2 3 4 4 COMPLEMENT GRUPAT: 41. Fosfolipaza B. 5000mL aer 39. 2500mL aer B.

Cuprinde 5 regiuni 2. Glandelor sudoripare 3. Sucul gastric confine: l.42. A.1 l 271 . Scade sinteza de glicogen 48. indeplinegte triplu rol 45. Retinol 4. Presiune 3. cald 46. Hiperfosfatemie 4.6Yo substanfe organice 4.lt l. 0. fesut conjunctiv cartilaginos hialin gisim la nivelul: l. Cartilajelor costale 43. Urmitoarele vitamine sunt liposolubile cu excepfia: 1.98% apa 3. Inhib[ gluconeoogeneza 2. Vibrafie 4. Celule-fintii pentru acfiunea aldosteronului se gdsesc la nivelul: il . Coloana vertebraltr: 1. Tubilor triniferi 2. Insulina: l. Rece 2. Formarea de calculi urinari. Activarea osteoblastelor 2. InhibA proteoliza 4. Este alcdtuitil din 33-34 vertebre 4. Aponewozelor 4. Tiamini 3. Piridoxin6 44.Ligamentelor 3. 49. Hipersecrefia de PTH induce: 1.99o/o ap6 il '{ I '.4Yo substanfe anorganice 2. Corpusculii Ruffini surt considerafi receptori pentru: l.{ . Glandelor colice 47. Calciferol 2. Stimuledz}' sinteza enzimelor lipolitice 3.Prczinta4 ctuburi 3. Epiglotei 2. Glandelor salivare 4. Rarefierea oaselor 3.

Regiunea temporali 52. Este o valva tricuspidtr. Artera carotidi externd irig6: 1. Se desfdqoari in doud faze 53. Pepsinogen 2. Este precedatil de diastola ventricular[ Z. Este secretat de celulele Leydig 3. Mupchii spatelui gi ai cefei sunt reprezentafi de: l. Poate primi sdnge de la un pacient cu grupa 0 4. Se inchide in timpul sistolei ventriculare 3. Glandele gastrice pilorice secretii: l. Abducens 3. Prezintii aglutinine p AII: 2.Dweaze 0. Vagi 2. Separa 4. Mucus 55. Acid clorhidric 3. Valva l. Romboizi 2. Hipoglos 2t2 .30 secunde 3. Regitrnea occipitali 4. Hipersecrefia acestuia duce la infantilism genital 4. Marildorsali 3. Factor intrinsec 4. 54. Precede sistola atriald 4. Este hormon catabolizant 2. Sistola ventriculari: l. Testosteronul: l. PrezintL aglutinine a 3. Are stuctur[ sterolicd. UN pacient cu gnrpa sanguin[ l. Urm[torii nervi au origine real6 in nucleul ambiguu: l. 57. Glosofaringieni 4. Se deschide in timpul diastolei ventriculare 56. Poate dona sfurge unui pacient cu gnrpa 0 51.50. Trapezi 4. Oblici externi mitral[: atriul st6ng de ventricului st6ng 2. Viscerele felei 3. Getul 2.

ln perioada preovulatorie: l. Mandibulei 2. Celulele tecii interne secretii progesteron 60. Cdmpul extern st6ng al retinei 2.58. Celulele tecii interne secreti esfrogeni 4. Cdmpul intern drept al retinei 4. Osificarea encondrale dn nagtere: l. Oaselor bolfii cutiei craniene 4. 273 . Oaselor scurte 59. CAmpul intern stdng al retinei 3. Cdmpul extern drept al retinei. Hipofiza anterioard secretii LH in cantit{i crescute 3. Oaselor membrelor 3. Hipofiza antenoarl secretii FSH 2. Tractul optic drept confine aronii neuronilor multipolari provenifi din: l.

A (pag78) 40. E (pag 35) 14. B (pag77) 41.92) 28. D (pag23) 6. E (pag 7. D (pag 9) 34.s C. C (pag 3s) 13. 11.92) 57.D Qng77) 50.t A B. C (pag a5) 16. D (pag 86) 2s. C (pag 100) 23. C (pag 6) 35. A Gag 90. B (pag51) 18.8 (pag 59) 48. C (pag 35. C (pag 59) 20.D (pag 60) 2r. B (pag 84. s.sr 274 $ll . 85) 38. C Qnge?) 4 A B c D E. A (pag56) 31. C (pag 81. B (pag 85) 51. 80) 37. D (pas77) 55. 109) 36. C (pae 54. 3. C(pag 39) 46. A (pag 3a) 9. E (pae t20) 60. A(pag 6l) 22. 69) 56. D @as27) 7. l. C. B @as24) 26.8 (pag 64. 14) C (pag 6) A (pag 10) A Qns23) B Gng27) t2. C (pag 90. D (pag 28) 32.1 D. A (pag 45) 15. B (pag 5e) 49. B (pag 28) s8. 115) 44. C (pag 89) 24.D (pag I l) 43.\ A. B (pae e) 42.1 6. B (pag28) 8.8 (pag 56) 47 . 5. 108. A (pag tzl) 33. B (pag 108) 29. 4.s E. A (pag 68. E (pag 19) 10.1 E. E (pag 87) 53. C @ag a7) s2. D (pag 120) 30. I14. C Gae tzt) 54. C (pag 63) 59.s B. 55) 27. C (pag 78. 14) B Gag 7.65) 45. D (pag 50) 17.nAspuNSURr: 2. D (pag 99) 39.s D. B (pag57) 19.

reinhoducerea Ca* ln reticulul sarcoplasmic E.se divid activ C.prezintii numeroase prelungiri E.are in componenfa lui neuroni cu prelungiri lungi D.nucleii cerebelopi B.se deschid in canalul ejaculator 275 .TEST 7 $ef Lucr.girul frontal mijlociu din emisfera st0nga la dreptaci 6.cregterea efluxului de in perioada de repol anzarc B.scoarfa Cerebeloasl D. in substanfa alba a trunchiului cerebral nu se afl6 fibre provenite din: A.intervin in remanierea osoasi D.absorbtia fructozei lapolul apical al enterocitelor D.ganglionii spinali C.mflduva spin[rii S.neocortexul motor E.se deschid la un loc cu prostata D.se deschid in canalul deferent B.nu este influenfat de cltre scoarfa cerebrali E.gir postcenfial din emisfera dreaptii la stfuigaci C.se hansformi in osteoblaste 3.Alegefi procesele consumatoare de energie: A.inhibe tonusul cortical 4.secret2l oseina B.se unesc cu uretra penianl C.girul temporal superior drept la st6ngaci E.: A.este influentat umoral C.girul frontal mijlociu din emisfera dreaptil la dreptaci B.Crampa scriitorului implic6: A. Vasilica Baugic COMPLEMENT SIMPLU: l.Osteocitele: A.aparfine maduvei spin[rii B.SRAA. Dr.Vezicule seminale au canale excretoare care: A.gir postcentral din emisfera dreaptl la dreptaci D.formarea actomiozinei in timpul contracliei musculare f* C.se unesc cu canalul deferent labazaprostatei E.influxul de Na* in celuld in timpul potenfialului de repaus 2.

E.in neocortexul receptor C.vaselor limfatice aflate deasupra nivelului cordului C.gustativi E.in girusul temporal mijlociu E.metabolice B.1 caV gram de glucozd D. orifi ciilor atrioventriculare D.prin glicoliza anaerobi se elibere azd 4.desprinderii metaarteriolelor din arteriole E.Coductibilitatea nervoasl este influenf ata de : A.Secrefia salivar[ nu este condilionati de stimularea receptorilor: A.de teaca Henle 276 I I ( I T .glucoza se poate sintetiza din glicerol C.venelor de sub nivelul cordului B.termici B.Proiecfia corticald pentru musculattra piciorului se glseqte: A in peretele anterior al gantului cenfial B.poate dona sdnge unui individ care contine in plasml aglutinine alfa pi este Rh pozitiv.olfactivi-l C. avdnd un Rh negativ C.in aria motorie pe fala medial[ a emisferelor cerebrale I 3 .T.poate primi sdnge de la un individ care are pe suprafafa hematiilor sale aglutinogene A gi B.vaselor limfatice de la membrele inferioare 10.de tact D.Valvele nu sunt localizate la nivelul : A.perioada rgfractarl D.poate dona sfuige unui individ caf.excitabilitate B.energetice D.Un individ care confine in plasm[ aglutinine alfa qi este Rtr negativ: A.toate r[spunsurile sunt corecte g.pe fata extern[ a emisferelor cerebrale D.rezervorul glucidic al organismului este fesutul muscular B.nge de la un individ care contine in plasmi aglutinine alfa gi beta indifere'il de Rh gi numirul de transfuzii D.Alegefi afirmafia corectii referitoare la metabolismul glucidic: A.e confine in plasmi aglutinine beta gi este Rh negativ B.glicogenul se poate sintetiza in fesutul nervos S.de durere l2.cantitatea de Ca din reticulul endoplasmatic E.controlul glicolizei este fdcut in diferite etape de ATP E.nu poate primi niciodata sdnge de la un individ cu Rh pozitiv I l.Homeotermia este rezultatul unor procese: A.fizice C.endocrine E.hipoxie C.poate primi sf.

are rol absorbant -C sinteti zeazl chilomicroni D.v B.fasciculul spinotalamic 277 .fesut adiPos D.spinocerebelos direct gat B.rubrosPinal E. care A.vm D.fut"itulul firndamental lateral lateral E. ilt l lateral: fascicure nu se glsesc in cordonul din urmltoarele tracturi sau 16.mai au urmitoarele caracteristici l4. sinteti putin : zeazltri gliceride B..fesut fibros E. Din fasciculele lateral : A.plramidal incrucigat D.IX E.fesut conjunctiv lalr B. spinocerebelos incruci C.contin coloid r^ri. Enterocitul are urmltoarele A.ilnteazdlumenul fo liculului J*ea de activitate a glandei c.a pufin: D.are rol endocrin la Polul aPical microvili .tectosPinal atdt in bulb cdt qi cranieni iqi au nucleii sensitivi in punte( l7.care din urmitorii nervi exclusiv ): A.VII c..vanazl ca in6l1ime in functi.tesut elastic profund in cordonul care este situat cel mai enumerate mai jos precizafi 19.fesut reticular C.fartit ttot vestibulospinal lateral O.fasciculul piramidal incruciqat C.rtilnr tiroidie inafara foliculilor tiroidieni parafoliculare se gasesc ^---r^-^ E.celulele secretoare din tiroidl i.X jos predomin[ componenta celulari: moi enumerate mai l g.t*t inconjtrate de capilare sangulne-^ tiroidian il. fasciculul sPinotectal g.in care din lesuturile conjrurctive A.celulele caracteristici mai 15.

Glanda submandibular[: A. degrad are a 23. arteriolele eferente 24.arteriolele aferente B.MSH 25. odatii cu masti calia. z6mbegte .este inervata de fibre cu originea in ganglionul inferior al nervului VII D.este o glandi anexl a aparatului digestiv cu rol in producerea unei salive seroase B.lipolizd E.se transform[ fibrinogenul insolubil in fibrina solubill E.scade atdt frecvenfa cardiaci cat si rezistenfa perifericl C.digestie a amidonului copt A. Faptul ci un pacient .secretii o enzima care fiansform[ polizaharidele in oligopeptide E.adrenalina C.VI 22.are loc indep6rtarea cheagului prin acfiunea proteolitici a plasminei B.formare de micelii lipidice D.Carcdin hormonii enumerati mai jos prezintho intensd activitate gluconeogenetici: A.V D.2l . ln hemostaza A in sinusul carotidian este crescutil: fiziologic[ : A.tiroxina D.XII B. arterele interlobulare E.incavitatea bucald .incepe procesul de: polipeptidelor in amino acizi B. la comand6.hidroliza celulozei C. Care din urmitoaxe vase se g[sesc la joncfiunea dintre corticaltr gi medulara renal[: A.VII C.IX E.STH E.se formeaz[ dopul plachetar prin aglutinarea elementelor figurate .se formeazd nigte polimeri din fibrinogen sub acfiunea trobinei D.arterele interlobare C.scade frecvenfa cardiactr pi cregte rezistenfa perifericd B.este activatil protrombina in ficat de ctrtre vitamina K C.cortizolul B.cresc atdt forfa de contracfie cdt gi rezisten{a periferic[ 26.este inervatli simpatic din ganglionul cervical superior C.arterele arcuate D.cresc atAt fo4a de confiacfie cdt gi frecvenfa cardiacl E.scade firccvenfa cardiacS gi cregte fo4a de contracfie D. Care din urmdtoarele modificlri au loc cand presiurea A. aratL dinfii gi scoate limba. poate inchide ochii. este un sernn de buna functionalitate a nervului: A.secrefia'ei are un Ph alcalin 27 278 l1llr .

modifi cd permeabilitatea tubilor uriniferi prin cortizol E reglarea secrefiei sale este independentii de adenohipofiza 33. co Ie i I stero j Corpusculii neurotendinogi Golgi : A.mucusul este produs de celule speciale din mucoasa intestinalE A. cu acfiune antigonadotropi C.intervin in apdrarea lnniscutJl a organismului B.lanivelul intestinului sublire: l-lipaza e ste acti v atl de s6nri le bi I iare B.precede contracfia izovolumefiici E.ril . secreti doi hormoni melanina qi vasotocina .determinl expulzdreaunui debit sistolic constant indiferent de starea organismului D. prezintl un maxim de secrefie in cursul diminefii D. : zg.sunt celule cu mai mulfi nuclei unifi prin punfi fine de cromatini C. modifi ctrrile tensiunii apicale in tendoane D. semnal izeaz5. Neufiofilele : A.surt receptori nespecifici deservind gi sensibilitatea tactili 3 0.d urmitoarele acf iuni A.intervine in metabolismul sodiului pi potasiului prin hormonii zonei glomerulare B.zona fasciculatil este formatll din cordoane celulare paralele ce ocupi l0 % din toatll glanda C.determin6 deschiderea valvelor semilunare B.deltoidul-abducfia si adducfia brafului D.stimuleazacontracfia mugchilor striafi prin sinapse cu motoneuronii alfa C.Fazade ejecfie a sistolei ventriculare: A. Epifiza: A.mupchii anteriori ai antebrafului-supinafia mAinii C. este localizatilintre formafiuni neryoase in care se inchid reflexele acusticocefalogire B.fac parte din clasa granulocitelor gi reprezinti 3-9o/o in formula leucocitar6 D.Corticosuprarenala : A.mugchiul drept medial. sunt cele mai mici elemente figurate sanguine 34.sunt alc[tuifi din terminafii senzitive butonate ale neuronilor unipolari din ganglionii spinali E.Mugchii membrelor r ealizeaz.contribuie.au rol macrofag E.semnalizeazdtensiunea la nivelul fibrei musculare intrafusale in contracfie B.este urmatil de diastola atriali 279 { .bicepsul femual-flexia gambei E.flexia gambei 28 .amilaza pancreatic[ hrdrolizeazd polizaharide precum celuloza panl la stadiul de dizatraride E. are o bogati inervafie parasimpatici E.tricepsul brahial -flexia brafului pe antebraf B.inhibitorul de tripsin6 este secretat de mucoasa intestinall impreuni cu entero clinaza C. este inervat[ de fibre neryoase postganglionare din ganglionul cervical superior 32 .este determinatli de gradientul de presiune dintre ventricule qi arterele corespunzatoare acestora C. 31.la dezvoltarea caracterelor sexuale securdare prin hormonii zonei fasciculate D. inhibitorul tripsinei protej eaza mucoasa intestinal[ de autodigestie D.

gi Btrdach 40.auditiv l. Corpul galben: A. constituie o pdrghie de ordinul II C.articulafia dintre femur pi oasele gambei .activitatea lui secretorie este controlatd de FSH 39.nici unul Complement grupat l.Cerebelul este supftrmedulare: A.r 49 4l .fr 2.nucleii vestibulari E.se varsi in atriul drept E.nucleul rogu gi substanfa neagrl 4 s D. git gi torace D. Muqchii mimicii sunt grupati in jurul orificiilor: l.este secretat in neurohipofiza t.labaza cordului se dispune la stinga aortei 36.parghia de ordinul III este importantl in timpul mersului 37. reducdnd cantitatea de ap6 din plasmi C.se formeazi prin unirea venei jugulare interne cu vena subclaviculari B. nazal 3.t B.eshogeni 2 3 4 4i 2.cele de ordinul I sunt legate de pdstrarea echilibrului E.stimuleazAperistaltismul intestinal pi activitatea secretorie a tuturor glandelor endocrine D. 4. in timpul sarcinii se modific[ secrefia de: A.f 280 .punctul de sprijin este greutatea care trebuie invinsd de eforul depus B.incepe s[ degene reze in faza proliferativd a ciclului menstrual D secretl exclusiv estrogeni E. 1. Vena cave superioarI: A. ADH: A.I 4.punctul de aplicare a rezistenfei este reprezentat de mugchiul in contracfie D.colecteazi sdngele transportat prin toate venele localizate la cap.conce ntreazaplasmd gi dilueaza urina E.progesteron D. lt il li I i 38.nucleii cohleari B.toate E.35. Perghiile osteomusculare: A.primegte limfa din canalul toracic care se dechide in unghiul venos drept C.bucal 2.produce in doze mari vasoconstricfie arteriolari . determindnd hipertensiune arteriali B.orbital 4.are acfiune sinergici cu aldosteronul.nucleii olivari C.t 3.are activitate endocrinl intensl in primul trimestru de sarcin[ B. 3.nucleii Goll.prolactinl C.aparilia sa intrerupe maturarea foliculari C.

poate fi considerati un organ simpatic preganglionar 2. scade excitabilitatea miocardici 44.VII 47.are inervafie simpaticd provenitil din marele splantrnic 46.sanfurile olfactive 3.Proteinele se absorb din lumenul intestinal: l.trec direc't-fir[ sinapsd in cordonul posterior de partea opus[.prin pinocitozi 4. Stimularea nervului vag determini: I .comunic6 cu apeductul mezencefalic 49.pinocitoza difuziunea facilitat[ 3.V(ramura oftalmicl) 3.girul hipocampic 48.fistra laterala Sylvius 2.fac sinapsi direct cu motonewonii din coarnele anterioare 4.scade secretia gastrica si intestinali 3. putem afirma l.pasiv 2.42. 45.sanful colateral 4. Carc din urmitoarele procese necesitil un sistem membranar de transport: l.cregte frecvenfa cardiac[ 4.secreti acetilcolina 3. Ventriculii laterali: l. III Axonii neuronilor din ganglionul spinal: l.fac sinaps[ in cornul posterior medular cu un neuron de asociafie 2.este esenfiali pentru supravieguire 4.prin difuziune 43.Care dintre urmitoarele afirmafii in legltwd cu medulosuprarenala sunt adevirate: l.filtrarea 4. fransportul activ 2.actl 3.uI 2. Enunierafi formafiunile care se vid pe fala bazald a emisferelor cerebrale: 1.confin LCR 2.comunici prin orificiile interventriculare cu ventriculul 3.cregte conductibilitatea cardiacd 2.fac sinapsl direct cu motonernonii din coarnele laterale 3. Daci atingem corneea cu un tampon de vatd gi pacientul integritatea nervilor: licrimeazl.V( ramura mandibulari) 4.se gdsesc la nivelul emisferelor cerebrale 4. 281 .

nigrospinale 3.segmentul central este in neocortexul din sistemul limbic 56.corticospinal lateral.pierderea sensibilitefii 4.potenfialul de receptor nu asculti de legea'totul sau nimic" 54.bulbii olfactivi se observi in sanfurile olfactive de pe fafa bazrrle a emisferelor cerebrale 4. La 5 1 5.dau nagtere arterei toracice inteme din care se desprind arterele intercostale anterioare 4. de asosia{ie.unii pot fi rotunzi in ganglinul spinal 3.pierderea sensibilitittii 3. se articuleazd cu oasele temporale prin sindesmoze 2.pinocitoza este o formi de exocitozd 4.se continutr cu arterele axilare 2.rubrospinal. Secfionarea jumit{ii l. Neuronii bipolari: l.50. 53.unii pot fi fuziformi gi au rol de protoneuroni 2.are fibre preganglionare cu traseu spre ganglionii intramurali 4.dau nagtere arterei vertebrale care vascularizeazacoloana verebrali 3.pierderea sensibilitiitii 2. spinocerebelos Gowers 4. spinotalamic anterior .se desprind din tnrnchiul bratriocefalic 282 .receptorii olfactivi sunt fazici qi de distanfa 2.reticulospinale.in stnrctwa ei intr[ aleturi de nervi spinali gi filum terminale 3. Sfenoidul: l. tectospinal. nu se observi la exteriorul cutiei craniene 57. Analizatorul olfactiv: .insubstanfa alb6 a mezencefalului se intdlnesc urmitoarele fassicule: 1 dento-talamic.pot avea in segmentul extern discrni suprapuse nivelul membranei : l.corticostriat.nici ura din variantele drepte a maduvei spindrii la nivelul segmentului T5 produce: protopatice in membrul inferior drept termo-algice in membrul superior stdng tactile epicritice in membrul inferior st6ng de mai sus nu este corectl 5l . Coada de cal: l. vestibulocerebeloase.se intinde pdni la a doua vertebri cocsigiani 2. Arterele subclaviculare: l.este formati din r6d[cinile alungite gi oblice ale nervilor toracali gi lombari S2.netrilema este impermeabil[ pentru anionii proteici din celuld 2.hiperpolarizarea membranei este determinatii de efluxul de Cl3.corticopontine 2. are forma de fluture gi particip[ la formarea bazei craniului 4. e un os neregulat gi pneumatic 3.pot avea conexiuni cu neuronii multipolari 4.mucoasa olfactiv[ confine celule fuziforme 3.

confine asizi biliari care provin din colesterol 2. mai puternictr in inspirafie prin relaxarea diafragmului 4.masajul pulsatil efectuat de artere asupra venelor omonime 3.este reglatl prin mecanisme nervoase gi umorale 3 .determini inhibarea centrilor respiratori 4. care in contracfie golegte de sdnge venele profunde 60. Masticafia: l. intoarcerea sdngelui la inimd este determinati de: l. monozahari del or gi co le stero lului 283 .se realizeazl cu participarea mugchilor temporali gi maseteri 59. stimul eazd motilitatea intestinald 3.58.aspiratia toracic[.fav onzeazd ab sorbli a acizilor grag i.pompa muscular[. Secrefia biliari : l.determini scdderea suprafelei de contact a alimentelor solide ingerate 2. care se manifestii mai ales in expirafie 2.confine produqi de degradare ai hemoglobinei 4 .presa abdominal[.

A 34.A 49.8 26.D 36.B 4.A 33.A 24.'.8 58.D 40.B 35.D 3l.D 55.A 50.D 46.A 52.D 20.D 7.28.nAspuNSURr 1.E 48.D 29.A 38.D l4.D 59.8 53.8 9.D t2.D 37.E 27.C 47.A 39.B 4l.8 .D l0.8 8.A 57.D 16. 30.D l1.C 5l.8 43.8 23.E 42.8 2l.8 .A 25.D l5.B 22.C 45.E 6.D 3.E 13.D 2.C 60.D 44.8 54.E 32.A 56.C 5.c 284 .c l8.c l9.E t7.

lesut conjtrnctiv lar C. Tn B. Despre pancreas sunt corecte urmItoarele afirmafii. Sunt receptori faz. Celulele cu con: A. Sunt chemoreceptori B. Corpusculi Vater-Pacini D. Ultimii A. Asigtrd vederea scotopici C. Rispund cu o cregtere a activitiilii la aplicarea stimulului. De la cap gi pene h coad[ este stribltut de canalul pancreatic principal D. dar mai mare de 65 mV 285 . exocrine gi ductale 6. S+ 2. orientat spre dreapta. Variafia de potenfial a sarcolemei fibrei miocardice ventriculare intre starea de repaus qi starea de excitare este de: A. Lr C. Mai mare de 80 mV E. Mugchii erectori ai firului de p6r E. Lz D. Posterior de pancreas trece aortaabdominali C. Sunt celule nervoase modificate B.TEST 8 $ef Lucr. in ciuda menfinerii acesfuia. D. Care dintre urmdtoarele afirmafii privind receptorii olfactivi este gregittr? A. Dr. Capul pancreasului. Sunt exteroceptori C. in strucfira hipodermului nu gisim: A. cu o excepfie: A. Mai micl de 80 mV C.ici D. E. Glomerulii glandelor sudoripare B. Posterior de pancreasi gi la stfuiga aortei urc[ vena cavl inferioard E. 120 mV D. Confine celule endocrine. Fac sinapsi cu celule ganglionare Sunt mai sensibile dec6t celulele cu bastonag Sunt mai numeroase in fovea centralis decdt celulele cu bastonaq / / 4. Lt neuroni preganglionari simpatici provin de la nivelul segmentului medular: E. activitatea lor scade ulterior E. Mai mictr de 80 mV. 80 mV B. Ancufa Augustina Gheorghigan-G[l61eanu COMPLEMENT UNIC: l. Afirmafiile de mai sus sunt toate gregite 3. dar. este inconjuat de duoden B. Celule adipoase 5.

Nerv spinal . Nerv facial . Carc asociere nery cranian . D. Aorti A. Sunt corpusculi sferici Sunt localiza[i in apropierea nucleului Confin enzime cu rol in producerea energiei celulare Fac parte din hialoplasmd Sunt organite specifice la nivelul leucocitelor 9. Se formeazd dinlr-un folicul ovarian primar B. Vezicula seminal[ E.mugchi maseter D.mugchi frontal C. Canalul deferent B. Gametii masculini nu se dpplaseazdprin: t C. E. Alveolele pulmonare 286 . Trunchiul pulmonar D. Saculefii alveolari D.mupchi oblic superior B. Cdnttuegte 0. se hece prin urm[toarele vase. Este localizatd la baza encefalului B. Prpa ovulafie se transform6 in corp alb D. Vena port6 C. in deplasarea hematiilor din splind pen[ in peretele stomacului. Are un lob intermediar redus la o simpli lamd epiteliald. Bronhiolele terminale B. Secretli hormoni glandulotropi E. Urefia prostaticd 12.7.Lizozomii: A. cu excepfia: A. aderentil de lobul anterior Foliculul ovarian matur: A. B. Se continui cu canalele alveolare: A. C. Toate variantele de mai sus I I l. 10. Are un lob posterior caxe constituie neurohipofiza D. Vena mezenteric[ superioar[ E.mugchi inervat este gregit[? A. Nerv glosofaringian . Tubii seminiferi drepfi D. Nerv oculomotor . Prin rupere expulzeazl ovocitul de ordinul I C. Trunchiul celiac B. Cavitatea uterintr 13. Alegefi afirmafia falsd despre hipofizi: A. Bronhiolele respiratorii C.mugchi sternocleidomastoidian E. Nerv trigemen . In perioada preowlatorie secreti hormoni sexuali feminini (estrogeni qi progesteron) E.mugchi ai faringelui S. Bronhiolele lobulare E.5 grame C.

Disctrile intervertebrale C. A. Corespunde girului hipocampic gi nucleului amigdalian 20. Cartilajele fralreale D. Despre'aria olfactivi sunt valabile urmltoarele afirmafii. Are leg[turi directe cu talamusul C. D. granulocite eozinofile lo/o granulocite bazofile in unna lezirii cordonului lateral medular sunt intrerupte urmitoarele fascicule medulare. Epiglota E. Aparfine paleocortexului D. E. Cartilajele articulare 287 . Fasg-iculul spinotectal t' 18. Osul 19. Sucul gastric E. D. E. Este ur epiteliu simplu pavimentos epiteliul Canalul glandelor salivare Vasul chilifer central Vagin Ureter Bronhiol6 16. cu o excepfie: cerebrale A. Plasma C. D. ts. Fasciculul reticulospinal E. cu o excepfie: A. Cel mai lung canal stribtrtut de bil[ este: A. Laringele B.14. Cel mai mare confinut in ap6 il are: A. Fasciculul spinocerebelos ventral B. C. E. Pavilionul urechii este constituit din acelagi tip de fesut conjrurctiv ca gi: A. Este localizatli la nivelul lobului temporal E. 33 % monocite 25 % limfocite 9o/o B. B. 17. C. Se af16 pe fafa mediali a emisferei B. Fasciculul piramidal incruciqat D. Urina D. Fasciculul sensibilitiilii cutanate dureroase C. Marcafi valoarea corectii din urmltoaxea formul[ leucocitari: A. Canalul Canalul Canalul Canalul Canalul cistic accesor hepatic principal coledoc de acoperire din: 15. 50% granulocite neutrofile C. Saliva B.

Diastolei ventriculare E. t0 B. Filum terminale E. Creatinina 23. CV E. Diastolei atriale B. Bulbul B. FT C. Nu mai poate fi eliminat A. Timpul vasculo-plachetar E. Faz. 24. Faz"a I a procesului de coagulare B. E. Nervii cranieni care aparfin numai trunchiului cerebral sunt in numfu de: A. Apa B.a a III-a procesului de coagulare D. Diastolei generale t' i 24. Butonii terminali C. Faza a II-a procesului de coagulare 22.CV D. 40 mm Hg C. Timpul plasmatic C. Sistolei atriale C.21. 100 mm Hg 288 . Acidul uric D. VER B. t2 c. 60 mm Hg E. 24 25. 46 mm Hg D. 6mmHg B. Sistolei ventriculare D. CPT . Cel mai scurt timp al de hemostazei este: A. VR C. Canalul ependimar D. Crradientul de presiune al Oz la nivel tisular este de: A. Du@ o expirafie normal5. poate fi eliminat suplimentar din pldm6ni: A. Conul medular aer 26. M6duva spin[rii se prelungepte inferior cu: 27. Comunicarea dinhe atriul gi ventriculul corespunzitor se face pe toatd dtrata: A. 18 D. KE. Care dinfre urmitoarele componente ale ultrafilratului glomerular nu se secreti de-a lungul tubilor renali? A.

28. Din colesterol se formeazA:

A. Adrenalina B. Cortizolul
C. Oxitocina D. LTH

E. Tiroxina
29 .

A. B. C. D. E.

inreglarea metabolismului glucidic nu intervine: Extractul de epifizd Triiodotironina Glucagonul Aldosteronul Adrenalina

30. Apeductul Sylvius comunicl superior cu:

A. Ventriculii laterali B. Canalul ependimar C. Ventriculul III D. Canalul medular central E. Ventriculul IV
31. Sfurgele adus de una dintre urmitoarele artere este preluat de vena port5: A. Artera testicular[ B. Artera hepatici C. Artera renald D. Artera splenici E. Artqra esofagianl 32. Care este volumul minim de sdnge pompat de ventriculul stdng timp de l0 minute, dacd ciclul cardiac este de 0,8 secunde?

A. 201 B. 30 I C. 427 D. 52,51 E. 701
33. Adenohipofiza:

A. Reprezint6 aproximativ 75o/o din masa glandei hipofize B. Este conectatll cu hipotalamusul prin tractul hipotalamo-hipofizar C. Secretil un hormon stimulator al ejecfiei laplelui
D.
Este controlat[ de produgi de neurosecrefie secretafi in hipotalamut

E. Inhibn"neuroni A. Ptialina B. Lactaza
C. 7,aharuza D. lzomaltaza

hipotalamici anteriori

34. Una diqtre urmitoarele enzime digestive duce in urma acfiunii ei la oblinerea de galactozil:

E. Amilaza din sucul pancreatic
289

35. Fusul neuromuscular:

A. Este stimulat de cregterea tensiunii tn tendoane din timpul contracfiei musculare B. Este inervat de un singur tip de fibre aferente C. Fiind un receptor, nu posedl inervafie motorie D. Este un exteroceptor E. Previne prin intindere gi activare relanarea musculard
36. Care dintre urmitoarele componente ale urinei finale se pe 24 ore?

elimini in cantitatea cea mai mare

A. Sodiu B. Clor
C. Uree D. Fosfor E. Creatinina
37. Este mugchi anterolateral al toracelui:

A. Mugchiul frapez B. Mugchiul marele dorsal C. Mugchiul deltoid D. Mugchiul dinfatul mare E. Mugchiul oblic extern
38. Fafa intern[ a membranei plasmatice este formati din:

i!

A. Fosfolipide B. Colesterol C. Proteine D. lhpoproteine E. Glucide
39. Pelagra este consecinfa avitaminozei de:

A. Retinol B. Tocoferol C. Acid ascorbic
D. Nicotinamidl

E. Riboflavini
40. Tubul contort proximal: A. Este situat in medulara rinichiului B. Este irigat de capilare care provin din ramificarea arteriolei aferente

C. Are un epiteliu stratificat cilindric D. Este in contact cu arteriola eferentll E. Este st[bitut de filratul glomerular
sau secrefie

care este supus unor procese selective de absorblie

290

COMPLEMENT GRUPAT
41. Laringele: Confine musculaturd de tip striat 2. Are in structui fesut cartilaginos hialin 3. Este inervat de fibre motorii cu originea in nucleul ambiguu 4. Este ciptugit de o mucoasl care confine un epiteliu plurishatificat cilindric 42. Neuronii preganglionari simpatici pot fi localizafi in: 1. Ganglionii paravertebrali 2. Nucleii vegetativi din trunchiul cerebral 3. Ganglionii prevertebrali 4. Coamele laterale medulare

l.

4.

43. Fosforilarea oxidativI: Are ca produgi finali COz gi H2O Spre deosebire de ciclul Krebs, se desfd;oarl la nivelul mitocondrial 3. Asigtri oxidarea acidului piruvic produs in timpul glicolizei anaerobe Furrizeazd energie pentru sinteza a36 moli de ATP /l mol de glucozd

2.

l.

44. Alegefi hormonii care au acfiuni la nivelul sistemului nervos:

2. Glucagonul 3. Cortizolul 4. Insulina
45. Prin administrarea de ganrma-globuline se obfine o imruritate: 1. Dobflnditii artificial 2. DobAnditil natural

l.

Tiroxina

3. Pasivi 4. Activi

46. Alegefi oasele nepereche ale viscerocraniului: 1. Osul lacrimal 2. Osul nazal 3. Osul palatin 4. Osul maxilar

2. 3. 4.

l.

47. Conlin fibre vegetative preganglionare:

Nervii Nervii Nervii Nervii

vagi pelvieni faciali splanhnici

48. Venele care

2. 3. 4.

l.

participl la vascularrzaliaplImfuiilor ajtrng in:

Atriul drept Venacdv[ superioarl
Ventrioulul drept

Atriul st6ng

291

49. Corpul galben: 1. Se formeaz[ numai daci ovulul nu este fecundat 2. Devine in final corp alb care are fesut cicatricial 3. Apare in momentul ovulafiei 4. Asigwi cregterea concentrafiei sangvine a progesteronului in perioada postovulatorie a ciclului ovarian

50. Din aortaabdominal[ pornesc ramuri care se distribuie la urm[toarele organe aflate in bazin: Vagin 2. Vezicule seminale 3. Prostati 4. Ovare

l.

51. Pentru a ajunge in mediul extern, COz rcniltat in urma catabolismului celular trebuie strdbatii:

si

2. 3. 4.

l.

Atriul drept Atriul st6ng
Ventriculul drept Ventriculul stdng

52. Plasma unui subiect cu

2. 3. 4.

l.

$up sangvin A(II) Rh* confine:

Antigen Rh Fibrinogen Antigen A Aglutinine p

53. Alegefi hormonii care se depoziteazdextracelular:

2. Triiodotironina 3. Oxitocina 4. Tiroxina
54. Conducerea saltatorie a potenfialului de acfiune se realizeazd la nivelul:

I.

ADH

2. Prelungirilor periferice ale netnonilor din ganglionii spinali 3. Neurilemei 4. Fibrelor mielinice
55. int6lnim celulele secretoare de mucus in structura:

l.

Sarcolemei

1. Glandelor pilorice 2. Criptelor Lieberkiihn 3. Glandelor Briinner 4. Epitqliului vilozitlililor intestinale

292

56. Cifra 12 rcprezint[ num5rul de: Perechi de coaste 2. Nervi cranieni 3. Vertebre toracice 4. Nervi spinali toracali

l.

57. Prin contracfie, muqchiul tibial posterior rcalizeazd:

2. 3. 4.

l.

Extensia labei piciorului Flexia labei piciorului Flexia degetelor Extensia degetelor

2. 3. 4.

58. Alegefi afirmafiile corecte: 1. LH controleazA secrefia de progesteron

LH provoaci ovulafia
FSH controleazd secrefia de estrogeni FSH controleazi maturafia foliculari

59. Sunt neuroni cu un singtr il(on: 1. Neuronii pseudounipolari 2. Netnonii unipolari 3. Neuronii bipolari 4. Neuronii multipolari 60. Membrana Reissner: Participi la delimitarea melcului osos 2. Delimite azA, canalul cohlear spre rampa timpanici 3. ESte stribitutd de cilii celulelor receptoare din organul Corti 4. Se intinde de la lama spiralI pen6 la peretele lateral al melcului osos

l.

293

RASPUNSURI: COMPLEMENT UNIC

3.A 4.D
5.D 6.D 9.E
7. A
10. D

2.E

t.c

COMPLEMENT GRUPAT

A 42.D
41. 43. E(0)

44.8
45. B 46. E(0)

8.A
ll.D
13. B

47.8
48. D 49. C 50. D 51. B 52. C 53. C s4. c 55. E 56. B

t2.D
t4.E
15. B

16. C

t7.D
18.

57.8
58. E 59. E

A

19. B

.

20.D 2t. c 22. A 23.8
24. C 25. A

60. D

26.8 27.D
28. B

29.D
30. c 31. D

32.D
33. D

34. B 35. E 36. C

37.D
33. C 39. D 40. E

294

Este constant. B). Mariana Cdtilina Ciornei COMPLEMENT UNIC: asocierea incorectii: A) Reticul endoplasmic neted .excrefia unor substanfe celulare E) Mitocondrii . tn absenfa unui stimul. cu EXCEPTIA A) Membrana celulari confine un bistat fosfolipidic B) Corpii tigroizi srurt echivalenliilizozomilor pentru celula nervoas[ C) Centrozomul are rol in diviziunea celulard D) Corpusculii lui Palade surt bogati in ribonucleoproteine E) Lizozomii contin enzime hidrolitice 3. Se datoreazdacfiunii pompei Na*/I(*. Stimularea simpatic[ are ca efect A) Miozi B) Secrefie salivar[ apoasl C) Relararea sfincterelor digestive D) Contracfia splinei E) Relaxarea sfincterului vezical intern 295 . E). C). Alegeli afirmalia corectil A) Transportul membranar al moleculelor organice polarizate nu utilizeazi proteine transportoare B) Presiunea osmotici este proporfionald cu mdrimea particulelor dizolvate inft-o solufie C) Potenfialul membranar de repaus are valoarea medie de -65 mV pdnd la -85 mV D) Depolaizarcamembranei se datorcazdiegirii K ain celuli E) Repo laizareamembranei se dator eazA cregterii permeabilite$i acesteia pentnr Na+ 4. B). Existil ftansport activ primar gi secundar. Se declanqeazddacdpotenfialul de membranl atinge valoarea prag. D). 6. C). Urm6toarele afirmafii sunt adevdrate.sistem circulator infracitoplasmatic l. Potenlialul membranar de acfiune: A). Se rcalizsazilprin difuzirure facilitatii. D). Marcafi B) Reticul endoplasmic rugos .fosforilare oxidativ6 2.TEST 9 $ef Lucr. C) Ribozomi . Are o valoare medie de -65 mV p6ni la -85mV. Se desfdqoari fdr[ consum de energie. 5. Transportul activ al substanfelor prin membrana celularI: A). Asigurd deplasarea moleculelor gi a ionilor conform gradientului de concentrafie.metabolismul glicogenului.sintezi proteici D) Aparat Golgi . Se numegte difuziune. Depinde de permeabilitatea membranei pentru diferifi ioni. E).

sub formi de stimuli 8.7. care are patru oase nepereche E) Neurocraniu. articulafii semimobile D) Sinostoze. Mugchii 13. Hormonii tiroidieni A) Sunt tirozina gi tireoglobulina B) Sunt secretafi de celulele parafoliculare tiroidiene (. Glucocorticoizii A) Sunt secretafi de medulosuprarenali B) in exces determin[ boala Addison C) Produc hipoglicemie D) Reduc lipoliza E) StimuleazAcatabolismul proteic in mugchii scheletici 10. informafiile sunt conduse lent gi proiectate cortical difuz gi nespecific nj Segmentul central percepe o anumitii forml de energie din mediul extern sau intern. format din gase oase pereche $) Viscerocraniu.C") C) punt sintetizafi sub acfiunea tiroxinei D) In exces produc mixedem E) Au efect hipocolesterolemiant 9. articulafii mobile E) Artrodii. Craniul este alc[tuit din I A) Netnocraniu. Saliva: A) Confine gelatinazl' B) Are rol in vorbire C) Concentrafia K este mai mic[ decit in plasml D) Are rol bactericid prin lizozomi E) Are rol de excrefie a maltozei 296 . articulafii mobile C) Amfi artroze. un segment de conducere pi o arie de proiecfie cortical[ C) Transmit informafii cdtre scoarta cerebrali rapid pe calea sistemului reticulat ascendent activator D) pe cale directd. articulafii fixe lojei anterioare a coapsei sunt: A) Mugchiul croitor.. muqchii adductori gi muqchiul drept medial B) Mugchii adductori mare. Articulatiile sunt: A) Sinartroze. Analizatorii A) Transmit informafii din mediul extern gi intern ce determini formarea de senzafii in ariile subcorticale ' B) Au rm segment periferic. articulafii semimobile B) Sindesmoze. sctrt 9i lung C) Mugchiul drept medial gi muqchiul semitendinos D) Mugchii semitendinos gi semimembranos E) Muqchii croitor gi cvadriceps 12. format din patru oase pereche C) Opt oase pereche gi gase oase nepereche D) Viscerocraniu. care are patru oase pereche I 1.

cu rol in digestia proteinelor E) Mucus. cu oprirda sdngeririi B) Se desfdgoarl in trei etape succesive: timp vascular. Absorbfia intestinald: A) A proteinelor se face cu ajutorul sdrurilor biliare B) A fiuctozei se realizeazdprintr-un sistem de transport activ Na-dependent C) A vitaminei A se realizeazi prin sistem de transport activ Na-dependent D) A vitaminei D se realizeazi cu ajutorul unui ftansportor legat de membrana celulari gi activat de calciu E) A apei se realizeazdpasiv. Hemostaza: A) Este un proces la care participn eritrocitele. cu rol in hemostazd C) Confine eritrocite. timp plasmatic Ai timp de metamorfozd vdscoasl a eritrocitelor C) Are un timp de coagulare ce se desfdqoari in fiei faze D) Are rolul de a opri sdngerarea la nivelul vaselor mari E) Presupune formarea fibrinei.14. izoosmotic 16. Circulafia pulmonar[: A) Incepe in ventriculul stdng B) Transportl sdnge cu 02 la fesuturi C) Sdngele inclrcat cu Oz este colectat de venele pulmonare D) Venele pulmonare se vars[ in atriul drept E) Trunchiul pulmonar se imparte in cele patru vene pulmonare I 20. cu rol in digestia amidonului B) Colesterol-lipaza cu rol in digestia trigliceridelor C) Tripsintr. cu rol in men{inerea echilibrului acido -bazic 17. Sdngele: A) Este alcdtuit din limfd gi elemente figurate B) Confine leucocite. cu rol in ap[rarea specificd E) Confine trombocite. cu rol in ap[rarea nespecificl D) Confine limfocite. Grupele sangvine: A) Swrt determinate de prezenta aglutinogenelor in structtna membranei hematiilor B) AB (IV) 9i A(II) au aglutinine a C) AB([V) 9i B(III) au aglutinine p D) O(I) pi A(II) pot primi sdnge de la grupa AB(IV) E) (II)qi B(IID pot dona la gnrpa O 4 18. Sucul gastric confine: A) a anilazd. care ader[ la nivelul pligii vasculare. cu rol in digestia amidonului D) Labferment. cu rol in protecfia mucoasei gastrice I 5. proces care dweazd 2-4 minute 9. Din arcul aortic se desprind direct: A) Artera carotidd comunl dreaptil B) Artera carotid[ internd stingl C) Artera carotid[ externi st6ng[ D) Artera subclaviculard dreaptl E) Artera subclavicular[ stingl 297 .

B). Au. epiteliu alveolaro surfactant B) Are o grosime medie de 0. Sunt fiansportafi exclusiv pe cale nervoasI. Glandele endocrine: A). E). cu durata de 0.7 s B) Sistola ventriculari. Membrana alveolo-capilari: A) Este alcituitii din endoteliu capilar.2l . Hormonii: A). D).5 s C) Diastola atriald. cu durata de 0. rol in reglarea metabolismului celular. adic6 proprietatea miocardului de a propaga excitalia la toate fibrele sale B) Automatismul. Au leg[turi neryoase cu rinichiul. Sunt formate din epitelii secretorii.Unna: A) Se formeazi prin filtrare tubulard B) Se formeaz[ prin reabsorbfie gi secrefie glomerulari C) Se formeazl in medie. 298 . E)" Sunt organe ce aparlin sistemului digestiv. D). adic[ proprietatea miocardului de a denrolta tensiune intre capetele sale E) Elasticitatea. cu durata de 0. Sunt in numdr de 6-8 in tot organismul. C). cu durata de 0. Proprietiifile miocardului sunt: A) Excitabilitatea. Sunt secretafi de glandele endocrine.4 s 24.1 s D) Diastola ventriculard. C). interstifiu pulmonar.6 mm C) Are o suprafaf6 totald de 50-100 mm2 D)'Permite difuziunea oxigenului din singele capilar in alveolele pulmonare E) Permite difuziunea COz din alveolele pulmonare in sdngele capilar 25. in volum de 200-300 ml pe zi D) Se formeazi prin reabsorblia facultativi a apei in prezenfa ADH E) Se formeaz[ prin reabsorbfia obligatorie a apei in prezenfa ADH 26. Secretii produgi de neurosecrefie. in afara funcfiei lor principale. B). Acfioneazldoar la locul de sintez[. Ciclul cardiac este alcituit din: A) Sistola atriali.1 s E) Diastola general[. cu dwata de 0. 27. Sunt situate la nivelul aparatului digestiv. adici proprietatea miocardului de a rispunde la un stimul printr-un potenfial de acfiune propagat C) Conductibilitatea. intimpul activit{ii cardiace: A) Valvele atrio-ventriculare aortice gi pulmonare se deschid in timpul sistolei ventriculare B) Valvele semilunare mitral[ gi tricuspid[ se inchid in timpul diastolei ventriculare C) S&rgele este pompat de ventriculi cu o frecvenfl medie de 150 bltii/min D) Debitul cardiac de repaus este de aproximativ 5 Vmin E) Sdngele este pompat din ventriculi in atrii 22. adici proprietatea miocardului de a se l6sa destins cflnd cregte presiunea sdngelui 23. adici proprietatea miocardului de a se autostimula D) Contactilitatea.

C). care confine vasele proceselor ciliare. Fibra musculari striat6: A). cu conuri pi cu bastonage. caracteristici mugchilor cu inervafia intactii. D). Secreti hormonii numifi mineralocorticoizi. C). E). C). Miocardul atrial se conftactil. Are al treilea neuron in corpul geniculat intern. D). Valva fricuspid[ este inchis[. Reprezinth segmentul intermediar al analizatodui vizual. Se contractJi izoton. Lobul anterior hipofizar: A). Este de tip ciliat gi neciliat. Secretil prolactinS. Secret6 ocitocind gi vasopresini. 31. Se ejecteazdur volum de sdnge de 150 ml in stare de repaus. Ochiul: A). B). Are proprietatea de a dezvolta tensiune intre capetele sale. E). fiind reprezentat de celulele multipolare. E). Are o tunici internd" alcituiti din2 straturi de celule. adicl de a rispunde la un stimul printr-un potenfial de acfiune propagat. Are primul neuron situat in retin6. Are o tunicl externi vasculartr. Este alctrtuitii din doi lobi. 299 . Se mai numegte gi glanda pineal6. B). E). D).28. D). 33. B). Este un fesut epitelial glandular. care confine fibre de la un singrr glob ocular. Repre zint5 2% din masa hipofi zei . B). B). D). Miocardul ventricular se relaxeazl. Este un fesut epitelial de acoperire. Calea optictr: A). tesutul de tip exocrin: A). Valva miral[ este deschis[. Este alcituit din trei tunici gi medii refringente. Int[ in stnrctura organelor de simf. Este de tip folicular. E). Are proprietatea de excitabilitate. D). 34. c). Este reprezentatil de tractul optic. E). B). Secretii hormonul melanocitostimulant. Hipoftza: A). care confin fibre de la ambii globi oculari. 29. Are o lentili. adici de a dezvolta o stare de tensiune permanentit. adic[ lungimea mugchiului rim6ne constant5. Se mai numegte gi neurohipofizA. 30. B). cristalinul. Se contractl izometric. Are o tunici medie fibroasd. E). C). / 32. in timpul sistolei ventriculare: A). D). C). Este situatii in zona anterioari a gdtului. C). Are pfoprietatea de extensibilitate. Este reprezentatii de nervii optici. Are relafii anatomice gi fuircfionale cu hipotalamusul. adici tensiunea mugchiului r[mdne constant5.

permite transportul nerestrictionat al orisiror substanfe. care determinl filtrarea. E). Se gdsesc in special in medulara renal6. Se varsd in arteriola eferentli care a trecut prin glomerul. De tip lax se gisegte in ganglionii limfatici. Orice celul[ din organismul uman are: l) Membranl 2) Nucleu 3) Citoplasmd 4) Mitocondrii 300 . B). De tip adipos leagd unele organe.-) 39. este alcdtuit[ din proteine. Este situat in apropierea nucleului.fibros se gisegte in tunica medie a arterelor. care se opune fiftrerii. Se manifestii in toati perioada de viatd a celulei. Membrana celularfl: A). Presiunea din exteriorul capilarelor. D). D). fesutul de tip mixt: A). Sunt inconjurafi de o zondde citoplasm[ limpede. Centrozomul: A). B). Capilarele peritubulare: A). D). Se gisegte in testicul. Presiunea din capilarele glomerulare. C). E). Este format din doi centrioli sferici. 41. care se opune filrlrii. 40. 38. C). B). care determin[ filtrarea.35. E). B). caxe se opune filhlrii. Se gisegte in toate celulele. confine fosfolipide dispuse intr-un singur strat. este o structur[ nefuncfional[. C). E). Presiunea coloidosmotic[ a proteinelor din capilare. C). Primesc s6nge din arteriolele aferente. B). B). Formeazlo refea in jurul sistemului tubular al rinichiului. confine glucide situate pe fala ei extern6. 37. Se gisegte in ovar. E). C). D). Presiunea coloidosmotic6 a proteinelor din capsula Bowman. De tip. Toate r[spunswile sunt corecte. Se gisepte in pancreas. 36. E). fesutul conjunctiv moale: A). Filtrarea prin membrana glomerulard depinde de: A). D). fluidI. Presiunea din capsula Bowman. Au un debit sangvin de 1200 mVmin. De tip elastic se gdsegte in ligamente. Este fesut de tip epitelial glandular. C). D). . De tip reticulat se gisepte in splin[.

Retina confine: l) Celule cu conuri. P otenfialul de acfiune: 1) Are aspect identic pentru toate 2) Are dtrata identic6 in toate tiptrile de celule tipuile de celule 3) Are amplitudine proporfional6 cu intensitatea stimulului aplicat 4) Apare la atingerea valorii prag de citre potenfialul de membran[ 43. pentru vederea diurn[ 2) Celule cu bastonage. fesutul epitelial de acoperire: l) Poate fi pavimentos 2) Poate fi cubic 3) Poate fi cilindric 4) Poate fi de tip folicular 44. pentnr vederea nocturni 3) Celule multipolare. Stimularea sistemului nervos parasimpatic determini: I ) Stimularea glicogenolizei 2) Stimularea secrefiei gastrice 3) Contracfia sfincterului vezical intern 4) Stimularea secrefiei exocrine a pancreasului 46. Medulosuprarenala: l) Este situatilin periferia glandelor suprarenale 2) Secretd mineralocorticoizi 3) Secretii hormoni cu actiune identic[ stimullrii parasimpatice 4) Secretii cantititli crescute de hormoni in unna traumatismelor 301 II l) Reprgzintilobul . numite fibre extrafusale 2) Inervafia lor motorie este asiguratil de axonii neuronilor o care se distribuie porfiunii periferice a fibrelor cu sac nuclear 3) Inervafia lor senzitivd este asiguratJi de dendrite ale neuronilor y din cornul anterior medukfr 4) Sunt receptori ai sensibilitiitii proprioceptive 47. Adenohipofiza: posterior al glandei pituitare 2) Secretil prolactina 3) Secretil oxitocina 4) Secre![ hormonii gonadotropi 49. originea nervilor cranieni 4) Celule de susfinere gi de asociafie 48. Fusurile neuromusculare : l) Sunt formate din 5-10 fibre musculare modificate.42. Sinapsa: l) Este o conexiune funcfionali intre un neuron gi o celuli efectoare in sistemul nervos periferic 2) Este o conexiune morfologici intre un neuron gi o altl celuli 3) Poate fi chimicI sau electrici 4) Transmite impulsul nervos in ambele sensuri 45.

50. Sistemul limfatic: 1) Are funcfie de drenare a fesuttrilor Z) este alc[tuit din capilare cu stnrcturl identici cu a capilarelor sangvine 3) Are vase cu perelii mai subfiri ca ai vaselor sangvine 4) Este atc[tuit din capilare interpuse intre sistemul arterial gi cel venos 57. in 10 secunde 4) Formarea fibrinei. Glucagonul: ) Stimul eazd glicogenoliza 2) Stimuleazd secrefia gastric[ 3) Stimul eazA proteoliza 4) Inhib[ secrefia biliarl 1 52. Rolurile oaselor sunt: 1) Rezervor de calciu 2) Antitoxic 3) De pirgii ale aparatului locomotor 4) De sediu al hematopoiezei 54. inl'2 secunde . Ciclul cardiac: Cuprinde sistola atrial[. sub acfiunea tromboplastinei. Timusul: 1) Este o gland[ mixt6. care ajung in splin[ 53. 56. endocrinl 9i exocrinl 2) Este localizat in zona anterioari a gfltului 3) Are funcfiile puternic stimulate de hormonii steroizi 4) Confine timocite. Procesul de coagulare: l) Se desf"aqoard in hei faze 2) Formarea tromboplastinei dueaz6 4-8 minute :) formarea trombinei din protrombin[. urmatil de diastola atrialfl 2) Sistola ventricular[ se desfdgoari in doutr faze 3) Sistola ventricular[ este urmat[ de diastola general[ 4) Fande contracfie izovolumetic[ aparfine sistolei atriale l) 302 . Insulina: l) Este secretatl de pancreasul exocrin 2) Are efect hipoglicemiant 3) Stimul eazd gluconeogeneza hepatic[ 4) Stimuleazd sinteza proteici in muqchi 51. cu rol in emulsionarea lipidelor 55. Bila: 1) Este locul rurde se acumuleazdprodusul de secrefie a hepatocitelor 12) Conline enzime cu rol in digestia lipidelor 3) Confine pigmenti biliari cu rol in absorbfia lipidelor 4) Confine s6ruri biliare.

Confine receptorii analizatorului auditiv. 4). 59. 3). 2). 60. 2). 2). Formarea sa este stimulatil de FSH. 3). Analizatorul vestibular: 1). Secrefia sa este stimulatii de LH. Apare prin tansformarea foliculului ovarian dupd ovulafie. Confine endolimfd. 4). Are receptorii situafi in canalul cohlear. Corpul galben ovarian: 1). Involueazddup[ trei luni gi se transforml in corp alb. Ofer6 informafii despre pozilia corpului ?n spafiu. Urechea intern[: l). 3). 303 . Contribuie la reglarea echilibrului. 4). Se gisegte in st6nca temporalului. Confine receptorii analizatorului vestibular. Oferi informafii despre poziliacapului in spafiu.58.

55 30. pg. B. 54. 45.p9. A. pg. B. pg. 88 (C. I 5. E. 9l 23. pg.26. 103. pg.8. pg. C. pe. 86 19. 90 34. 9 4. 54. pg. 7. pg. I I 44. pg. 84 17.D. 54 A. p9. C. pg.8. pg. pe. B. B. 100 25. pg.D. pg. C.7 39. 87 31.p9.57 50. E.60 53. 67 12. E. pg. 54. C.77 15.78 E. pg. pg. 56. A.pg. p9. pg.D. 58 9. 8l 16.pg.pg.44 58. pg. 87 2l. 120 304 . 1l 37. pg. pg. 104 41. 27 54 E.8. 66 D.D. A.D. pg.pg. pg. pg. pg. 55.p9. pg. pg. 6.pg. 103 D. 51 60.D.pg. 49.pg.9. A.i. 84 42. pg. 85 18.54 29. 59 51. c. p9.E. A. pg. C. 10 43. 103. pg. E.D.75 14. 16 40. p9. 35 46. pg. pe. 69 13.9.7 2.7 c. 35 7. 86 A.pg. 26. 60 2A. A. pg. pg. C.E. 38 8. I I 36. 104 52. B.D.41 47. 50. B. 47 32. E.D.8. 1l 35. 50 59.p9. D. p9. D. C. 9 3. 45 48. 57.92 24. pe. 55 49.RASPUNSURI 1. pg. p9.6 38.D.pg. pg. 90 22. E. C.pg.92 28. l0 5. B. C. pg. A. 64 11.70 33. E.57 10.D. D. pg.

B. B. ganglionului spiral Corti C. A. E. scoarfei cerebeloase E. D. A. In cordoanele laterale se poate identifica urmitoarea cale ascendentJi: fascictilul piramidal incruciqat fasciculul olivospinal fasciculul spinotalamic ventral fasciculul tectospinal fasciculul spinocerebelos direct 305 . Conduc unidirecfional D. Confin neuroni senzitivi somatici B. Formeazi placa motorie 4. Receptorii ciii protopatice sunt reprezentafi de: terminafii nervoase libere corpusculi Golgi corpusculi Ruffrni discuri Merkel fusuri neuromusculare A. 6. D. Se gtrsesc in miocard E. E. Urmltoarele celule sunt newoglii cu excepfia: celula Schwann microglia astrocitul celulele ependimare celulele fotoreceptoare Sinapsele electrice: 3. Dr. Coarnele laterale medulare: A. C. Raluca Papacocea COMPLEMENTUNIC: 1. Srurf mai proeminente in regiunea C. E. mucoasei olfactive D. D. retinei 2. ganglionului spinal B. sacratii formate din subtanli reticulatll Sunt Sunt mai late decdt cele posterioare Contin neuroni senzitivi vegetativi A. E. Impulsul nervos elibereazd cuante de mediator in fanti C. Neuronii uripolari se afl[ la nivelul: A. D. C. 5. C.TEST TO $ef Lucr. Segmentul presinaptic confine vezicule cu mediator chimic B. B.

Conexiunea dintre emisferele cerebrale se realizeazd prin: A. La acest nivel nu se afl6 substanfI albi E. hipotalamus D. Este conectat in serie cu miduva spindrii C. 10. Cerebelul: A. )edunculii cerebrali C. confine corpusculi Vater-Pacini E. hipersecrefie lacrimalI C. Epidermul: A. are un sfiat germinativ 306 . prezintli bulbii firelor de Ptrr D. Prezintil 2 lobi I 1. este alcituit din fesut conjunctiv B. bronhoconsfiicfie D. micgti (somatici gi vegetativi) I 9. vegetativi E. Este cel mai mare segment al SNC D.Reflexele miotatice: sunt reflexe de apdrare au centrii nervogo polisinaPtici iradiazlla nivelul SNC sunt monosinaptice se mai numesc gi nocicePtive Originea real6 a componentei senzoriale a nervului facial se aflI la nivelul: ganglionul geniculat nucleul solitar nucleul pontin al facialului ganglionul Scarpa nucleul salivator superior Nervii cranieni spinali sunt nervi: A. hipocamp E. glicogenoliz[ hePatic[ 13. miozd B. fornix 12. contracfia detnrsorului E. senzitivi D. confine vase limfatice C. stimularea sistemului nervos simpatic produce: A. pedunculii cerebeloqi superiori B. Prezintii substanfa cenugie la exterior 9i interior B. micgti (senzitivi qi motori) B. motori C.

carioplasma D. Krause B. ovqlul E.centrozomul 307 . sunt inervate parasimpatic C. are un pol stang C.14. arul grosimii B. Fustuile neuromusculare: A. centrozomul B. Ruffini D. Pacini C. Krause B. Merkel E. Urmatoarea structur6 confer6 formi celulei: A.ergastoplasma B. plasmalema 20. membrana nucleari E. citoplasma C. Axul longitudinal: corpului A. Nu sunt incapsulafi urmltorii receptori: A.dictizomii D. Ruffini D. tmparte corpul intr-o parte superioar[ gi una inferioari 18. celule cartilaginoase B. inervafia motorie provine din motoneuronii gama medulari 17.mitocondriile C. Meissner I 6. are un pol anterior D. Receptorii pentru rece sunt de tip: A. Merkel E.celulele sangvine 19. adipoase C. Urmatoarea stnrctura celulara intervine in procesul de fosforilare oxidative: A. confin fibre musculare netede B. Meissner 15. fibra musculard striati D. sunt receptori ai durerii musculare E.corpusculii Palade E. Pacini C. Urmatoarele celule nu prezinta forma globuloasa in stadiul adult: A. inervafia senzitivi provine din motoneuronii alfa medulari D. este delimitat inferior de suprafata talpilor E.

C. lizozomii E. Intervin in digestia inhacelulard: A. mitocondriile 24. microvilii D. Ll D. reticulul endoplasmic neted B. arolema mielina. mielina. ribozomii B. U na dintre urmatoarele celule e binucleatd: A. cilii C. 6xolem4 mielina. teaca Schwann.L7 308 . urmatoarele prelunigiri citoplasmatice sunt temporare: A. Limita inferio aril am[duvei este la nivelul: A. centrozomii D. Placa neuro-motorie funcfione azd cu adrenalind C. teaca Schwarur. Teaca Henle. Sinapsele electrice fiansmit bidirecfional D. dendritele 22. dictiozomii C.2l . Sinapsele chimice transmit bidirecfional B. mielina.hepatocitul 25.hematia adulta D. ar<olema.L2 E. Secfiondnd un il(on din SNP int6lnim de la interior spre exterior: A.adipoasa C. Este adevlrat cd: A. CI B. desmozomii B. Sinapsele electrice funcfione azh cu acetilcolind E. teaca Henle. teaca Henle D. Tgaca Henle. mielina B. reticulul endoplasmic rugos E. pseudopodele E. C7 c. Prezintd formi sferic6: A. anolema 26.nernonul E. sinapsele electrice prezintll fantii sinaptic[ 27 . ribozomii C.centrozomii D. neurofibrilele 23. teaeV Schwann. Te4ca Henle. teacaSchwan. teaca Schwanno anolema E.fibra muscular striata B.

in j umitatea anterio ard a coarnelor laterale B. coarne anterioare medulare B. corticospinal anterior E. spinocerebelos dorsal E. deformeaztr memebrana bazilafi : C. spinotalamic lateral B. Spinobulbare E. in coarnele anterioare D. Protoneuronul clii sensibilitefi tactile epicritice se afl6 in: A. determin[ vibralia membranei tectoria D. infre piamater gi m[duvi 29. inte duamater gi arahnoidi B.28. Intre coarnele laterale gi cele posterioare E. calea sensibilitiifii kinestezice D. spinobulbare 34. Fac sinapsd in talamus urmitoarele fascicule cu excepfia: A. cerebel D. spinocerebelor incruciqat 33. Depolarizlrile celulelor seruoriale auditive A. jntre piamater gi duramater D. spinocerebelos direct C. spinotalamic anterior C. spinotalamic lateral B. bpinocerebelos direct D. corticobulbar 32. in jumitatea posterioari a coarnelor laterale 30. in ganglionul spinal E. Au traseu ascendent prin cordoanele posterioare urmatoarele fascicule: A. Lichidul cefalorahidian se afld: A. spinotalamic lateral C. Se gariesc neuroni motori vegetativi: A. in coarnele posterioare C. sunt provocate de inclinarea cililor celulelor auditive 309 . blocheaz[ potenfialele de acfiune B. coarne posterioare medulare C. Spinobulbare D. ganglionul spinal E. Se incrucigeazl la nivel medular fasciculul: A. talamus 31. reduce frecvenfa potenfialelor de actiune E. inne aratrnoidd gi piamater C. spinotalamic anterior B.

adductor sctrt D. amilazi salivar[ COMPLEMENT GRUPAT: 41. mucini C. e depozitat6 in coloid D. funcfional are rol de ganglion limfatic E. suturile craniene B. Corticosuprarenala : A. articulatiile goldului 39. addcutor scurt 40. secreti 80% epinefrini B. este stimulat de cortisol C. saliva sucul gastric . este glandi mixti D. fuircfional este trn ganglion simpatic E. adductor mare B. secretd 20% noradrenalind C. bila 4. in exces determin[ hipertiroidism B. este un hormon tiroidian C. croitor C. ap[ B. lizozim E. articulafiile coatelor D. Tireostimulina : A.35. 3. sucul pancreatic 310 l. drept medial E. sintetizeazi hormoni derivafi din colesterol D. poate proveni din celulele parafoliculare 36. Timusul: A. acid clorhidric D. stimuleazd dezvoltarea gonadelor 38. In salivi nu se afl6: A. simfiza pubiani E. secreti tireostimulinl B. articulafiile dintre corpurilevertebrale C. Nu se afltr la nivelul lojei mediale a coapsei mugchiul: A. conline iod E. Sunt sindesmoze: A. este situatil central in suprarenali 37. Nu confine enzime proteolitice: 2.

aderi la peretele vascular lezat l. Sflngele con{ine: 1. 3. scade presiunea din capilarele glomerulare 3. este un proces pasiv 2. l. fibrinogen 3. 47. includ trigliceride 3. se absorb in s6ngele portal 4. Bila confine: colesterol 2. l.42. aglutinine 48. Eritrositele prezint5: 1. biliverdin[ 3. sIruri minerale 4. Secrefia de H la nivel renal: 1. enzime 44. confin acizi biliari 2. emit pseudopode 4. pepsinogen mucus labferment acid clorhidric 43. 4. hormoni 2. crggte presiunea din capsula Bowman 2. scade presirlrea coloid osmotic[ a plasmei 49. formeazl refeaua de fibrind 3. scade presiunea coloid osmotici din capsula Bowman 4. are loc exclusiv in tubul proximal 4. lecitini 4. confin colesterol 45. regleazd echilibrului acido -bazic 311 . Filtrarea glomerularl cregte c&rd: 1. Chilomicronii: 1. aglutinogene 4. intervine in reabsorbtia apei 3. aglutinine 46. citoplasmd 3. membrani 2.Unndtoarele substanfe organice se gisesc in sucul gastric: 2. Plachetele: intervin in transportul Oz 2.

Ciclul Krebs: intervine in degradarea glucozei 2. secreti estrogeni 3. Hormonii hiperglicemianfi sunt: l. 1. la nagtere confine 300-400 de foliculi ovarieni 4. 4.lKcaVg 4. 4. gluconeogenezei 3. este stimulatii de prolactintr 4. ATP-ul: l. Glanda mamar[: 1. este ur compus fosfat macroergic celular Krebs reface fosfocreatina rezultil din glicolizaanaerobl 56. adrenalina 3. reprezintil sinteza de glicogen genercazl acid piruvic produce in final ADN necesitii enzime specifice 51. glicolizei 2. glucagonul 2. glicogenolizei 53. se formeazdinciclul 3. 3. necesitd dioxid de carbon l. elibereazd 4. roltri functionale aparfin proteinelor: intrl in alcdtuirea macrostructurilor 2. Urm[toarele l. are loc in mitocondrie 4. intervine in reglarea secrefiei de eshogeni 3t2 .50. transportl diferite substanfe 3. este o structur[ pereche l. este o glandi mixtii 3. Glicoliza: 2. enzime 55. se mai numepte ciclul acizilor gra$i 3. insulina 54. 52. cortizolul 4. Ovarul: 2. zonamedulari nu confine foliculi 57. ciclului Krebs 4. 1. Glicemia cregte prin stimularea: 2. este situat in cavitatea abdominali 2.

se datoratJl feedback-ului pozitiv al estrogenului 4. constii in maturarea folicului 3. Testiculul: secretl hormoni sterolici 2. Ovulafia: l. este reglat printr-un feedback pozitiv 3. e precedati de formarea corpului galben 60. 313 . glandele bulbowetrale 3. este stimulat de FSH 4. veziculele seminale 59. elibereaz6 celule haploide l. Au secrefie exocrind urmitoarele: 2. testicul 2.58. prostata 4. este stimulatil de LH l.

A (pag.21. 4. C (pag. tzl) zt.7) 2s. C (pag. 38) 14.8 (pag. C (pae. A (pag. 38) 16. A(pag.7) 23. 19) 29.8@as. A @a9. 55. 7) 60.D (pae. D Gag. 6) . C (pag. E (pag. 75. C (pae. C (pag. 75. l.7) 24. B (pae. s. C (pag. 38) 15.B@ag.22) 33.85) 48. 27.77. C (pag. D (pag. E (pag. A (pag.D (pag. 85) 46. 16) 27. D (pag. r20) 20. 28) 10. al) s3. 104) 49. A (pag. A Gag. B (pag. B (pag. 15) D (pag. 111) 55. 25) 8. 84. E (pag. B (pae.5l) 35. 78) 44. B (pae.28) 9. 108) 52. ll7) 58. D (pae. C (pae. 108. B (pag. 2l) 47.D (pag.D (pae. 5) 18.57) 37. E (pag. 35) 13. 108. 5) 19. 84.7) 22. A (pag. 116) 17.22) 34. 19) 30. 86) 2. A (pag. 31) t2. 56.E(pag. 67) 39. 6. E (pag. B feag.54. C (pag.D (pae. 104) s0. 109) A reag. 18) 28. E (pae. 20) 31. C (pag.E (pag. B (pag. C (pae.8 (pae.nAspuNsuRr COMPLEMENT UNIC COMPLEMENT GRUPAT: 41.D (pag. 58) 36.A(pag.77) 314 . 108) 51. la) 26.22) 32.l18) 57 59. 110) 56. ll7. 69) 40.29) 11. 16) E (pag. 3.78) 42. 85.8(pag. 81) 45. D (pag.Z3) 7.77) 43. 19) D (pag. 21. 13) E (pag. 60) 38. 21. ll0) s4.D (pae.

Univ. pentanucleat / 4. nu este o parte constitutiv[ principald : D. polinucleate E. hematiile E.TEST II Asist. Cele mai numeroase elemente figrnate ale sdngelui sunt A. neutrofilele 5. constituie fesuturi C. Dr. aglutinine B. fosfolipide D. Hepatocitele strnt A. nu transmite material genetic C. cristalinul C. limfocitele B. irisul E. leucocitele C. mugchiul ciliar B. inilial are forml cubic[ B. anucleate : B. nu contine material genetic 3. Organul activ al acomoddrii este : A.ie excentrici B. glucide E. monocitele D. Urmtrtoarea afirmafie despre celul[ este adevarati A. trinucleate C. aglutinogene C. are o dimensiune standard 2. nu ia forma celulei E. Antoaneta Purgd COMPLEMENT UNIC 1. glicoproteine 6. poate avea o pozi. Membrana hematiei confine : : A. binucleate D. retina 315 . corneea D. ulterior toate igi schimbi forma E. Nucleul celular : A. nu poate exista singuI D.

izomaltaza D. zgomotele cardiace pot fi inregistrate grafic.lipaza B. Ganglionii A. sfigmogrami E.50 s c. scapuli D.2-4 minute D. electrocardiogrami B. E. 8-9 minute 13.7.rezult6nd A. maltaza C. 4-8 minute E. fibuli E. 0. vase aferente B. Diastola generald dtueazi : A.40 s D. cardiogrami D. Hemostazaprimar[ dureazd A. gelatinaza. fonocardiogram[ C. l-2 secunde B. : jugulogram[ : 12. 0. zon[ medulard E. Intestinul sublire nu secretii urmdtoarea enzimi A. zon[ corticaltr D. humerus B.20 s ll. 0. 0. vase eferente C.30 E. tibie C. Urmtrtoarele sunt oase lungi. l0 secunde C. capsulI elastici limfatici au in structura lor urmltoarele elemente exceptdnd : 3t6 ll: =: .70 s B. 0. ulni : 8.cu excepfia : A.lactaza 10.

contractilitatea 20. glomerulul este situat in corticala renalI C. excitabilitatea E. 0. coarnele laterale confin neuroni somatotropi 66K" E. tibiei i . extensibilitatea D. Manubriul aparfine : A. 0. 19. sternului D. La nivelul hipotalasmusului lateral se afl6 centrii nervogi pentru : A. coxalului B. Care din urmatoarele proprietilfi ale mugchilor este de nattnl reflexl : A. Tubul digestiv este format din urmdtoatele. 0.l s D. 0.10 s : c.04 s 3t7 . ficat E. coarnele anterioare confin dispozitivul somatomotor C. o. are pe secfiune aspectul literei . Secusa are o durattr totali de A.cu excepfia : A. faringe C. foame C. temperatura 16. claviculei E. coarnele posterioare confin neuroni vegetativi D. Nefronii juxstamedulari : A. satietate D. ileon 17.14. au ansi Henle scurti 15.18. stomac D. cavitatea bucalI B. glomerulul este situat in medulara renali D. sare E. Substanfa cenugie a mflduvei spinirii : 4. sete B.01 s B. elasticitatea C. tonusul muscular B. reprezinthSl% din totalul nefronilor B.05 s E. scapulei C. au anse Henle lungi E. este constituitii din ru<onii netnonilor B.

frombocite E. [i : . Pepsinogenul este activat de : A. TSH 318 t.Unul dinfte urmdtorii hormoni previne ovulafia A. ventriculul drept B. STH B.Unadin urmdtoarele vitamine A. Prolactina E. erinocite B. mucus D. gelatinazd 22. arcul aortic : 26. atriul st6ng E. numai LH E.Bilaeste formatil de cltre A. este sffatul funcfional al uterului D. Urmitoarele afirmafii despre endometru sunt adevarate cu excepfia A. este o tunictr musculard C. leucocite : 27. Secrefia ovanrlui este stimulatii de : A. Nicotinamida B. Piridoxina D.lipaza gastrici B. enterocite C. contactul cu HCI sau cu pepsina E. FSH C. Aorta ascendentil are origine in A.21. ventriculul st6ng C. se reface : 24. prezintil modific6ri structurale cdnd se elimini E. akiul drept D. Tiamina este liposolubila : 23. numai FSH C. c[ptugegte cavitatea uterin[ B. ADH D. Filochinona E. Vasopresina : 25. Cobalamina C. prolactini B. FSH ei LH D. factor intrinsec C. hepatocite D.

bronhiola respiratorie C.28. slculefi aleveolari 30. spafiul dintre labiile mari B. ducte aleveolare E. diastolic C. 29. un organ erectil E nici rlra din variante. Acinul pulmonar nu este format din A. are valoarea de 55% E. nu poate fi inregistrat gafic 3t9 . erihocite D. partea laterald a vaginului C. aparatului Golgi : 32. Vestibulul vaginal este : : A. Necesanrl zilnic de tiamini este de : A. reticulului endoplasmatic B. are valoarea de 5 milioane 34. la inceputul sistolei ventriculare E. Zgomotul II cardiac este : A.5mg 15 mg C. Ciclul Krebs are loc la nivelul A. reprezintii volumul globular procentual D. mai lung D. 1. l0 mg B. bronhiola lobularl B. corpusculilor lui Palade C. matricei mitocondriale D. Acizii gragi nu pltrwrd in ) A. hepatocite : 33.orificiul de inchidere al vaginului D. Hematocritul ' A.5 mg E. alveole pulmonare D. enterocite : ' ' B.5 mg D. cromatinei E. 3 l. sistolic B. reprezintinumdnrl de leucocite circulante B. trombocite E. reprezintil numtrrul de eriftocite din plasmi C. neuroni C. 0.

prostata vasc ularrzeazd : 38. cecul E. hipertensiune 3. Nervii cranieni motori sunt A. cvadricepsul C. corticosuprarenald D.V B. Catecolaminele sturt secretate de : A. glucocorticoizii D.35. adductorul lung B. Hipersecrefia de glucocorticoizi determini l. trapez : COMPLEMENT GRUPAT 41. hipofiz6 B. diabet 4. obezitate 2. medulosuprarenald E. mineralocorto coizi E. Labfermentul este secretat numai la A. VI C. Cel mai lung mugchi al corpului este A. hipoglicemie : 320 . deltoidul D. androgenii B.X 37 . penisul C. uterul D. Urmitorii hormoni produc limfopenie A. croitorul E. IX E. ovanrl B. copilul mare D. sugar : B. adolescent E. tiroidi : 36. copilul mic C. Araera ruginoasl A. adult 40. epifizi C. VII D. estrogenii C. catecolaminele : 39.

cortizolul 3. adrenalina 2. perechea I 2. lobul posterior hipofizar 3. Uterul : l. singe : 48. muschi 4. interstdiul pulmonar : 4l . endoteliul capilar 3. Hormonii care determin[ degradarea trigliceridelor sunt: 1. adenohipofiz[ 4. Nervii cranieni care confin doar fibre motorii sunt 1. aldosteronul 321 . MSH este secretat de : 1. lobul intermediar hipofizar 2.limfb 2. Proprietiifile mugchilor scheletici sunt 1. Glicogenogenezaare loc cu precldere in: 1. tleaiul intern al organismului e constituit din : l. lichid cefaloratridian 4. bulb 2. Reglarea ventilafiei se rcalizeazdde centrii nervogi din l. perechea III 3. noradrenalina 4. tonusul muscular 43. rinichi 3. este un organ genital extern 2. excitabilitatea 3. perechea V 4. neurohipofizi 46.42. este situat in cavitatea pelvianl 3. ficat 2. lichid interstifial 3. pancreas 49. perechea VI : 45. are formi de portocalI 4. extensibilitatea : 2. elasticitatea 4. punte 4. este interpus intre trompele uterine pi vagin 44.

este un puternic anabolizarttproteic 4. eforturi mari 54. arc structurd sterolic[ 3. bitr6nele 3. secrefia sa este stimulatl de supt 4. menfinerea echilibrului hidric 4. excrefia de ueatinini 2. cvadricepsul 3.50. digestia lipidelor 57. biceps 2. Valoarea metabolismului baz.: - i !i . reprezintil 20% din debitul cardiac de repaus 3. este de 7 Llh 2. Saliva intervine in : 1. reprezintil 50% din debihrl cardiac de repaus 4. poate preveni ovulafia 3. fi exprimatii in : calorii/mol 2. este numitii gi hormon mamotop l. triceps : 4. Testosteronul : l. 5l. arc rol in lipolizd 55.Glandele oxintice secretil : 1. somn 4. Mugchii fusiformi l. Prolactina : este un inhibitor al activitiifii gonadotrope 2. croitor 53. este un hormon lipidic 2. functie de greutate 3. firncfie de suprafala corporall 56. Debitul sangvin renal : l. este de l200ml/min 322 h::. Catabolismul este caracteristic pentru : l. copii 2. pepsinogen 4. fastor intrinsec 3. HCI 2. digestia proteinelor 3. mucus 52. ATP/kg 4.rl poate 1.

volumul rezidual 323 . este II : l. chimotripsina 4. pepsina 3. este 3. volumul inspirator de rezervtr 2. este 4. tripsina 2. Capaciatea vitald este egald cu suma dintre 1. volumul expirator de rezewd 3. 59. Zgomotul este 2. mai acut decdt zgomotul I produs de vibralia miocardului la inceputul diastolei prodtrs de inchiderea valvelor semilunare mai intens decdt zgomotul I . volumul cwent : 4. Proteazele din sucul pancreatic sunt l.58. fosfolipaza 60.

pag. D. 103 58. 99 1. pag.8. pag. A. pag. A. 118 38. pag. 34. C. C.77 52.70 13. B. B. pag. D. 65 18.92 12. pag. D. Pag. 114 16. 55 2.7l 2t. 101 47.D. I l0 33. 26. pag. D.B. 55 51.pag.7 3. pag. C. 84 B. pag. 45 7. pag.57 42. 103 15.26 37. pag. 36. B. 125 5. Pag. Pag. C.B. B. pag.69 324 .8. 68 53. Pag. pag. 19 19. 78 60.pa5. B.B. l2l 55.Pag. 85 6. pag.pag. pag.75 57. B. 35. C. pag. C.Pag.pag. 86 14.92 59.8.77 22. C. E. 55 25. pag. pag. C. 89 20. 108 54. 84 48.Pag.B.57 B. C. A. E. 120 28.1 4. pag 58 10. Pag. pag. B. pag.92 1 l. pag.91 30. pag. 108 49. A. 80 9.8. pag. 114 23. pag. B.i - nASPUNSURI: COMPLEMENT UNIC COMPLEMENT GRUPAT 41.D. ll7 31. pag. C. pag. pag. 63 8.pag. D. pag. 116 44. pag. pag. Pag. C. 108 3z.87 26. pag.92 D. C.pag. A. pag. 5 46.pag.D.70 43. 78 27. C. A. E. pag.lL2 56. pag.77 40. pag. pag. D.8. C. A.D. 56 39. 115 29. B.74 17.Pag. pag. B. pag. C. pag. A.pag. C. lI7 24. 110 50.27 45. C. pag.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful