P. 1
Teste Admitere Carol Davila 2012

Teste Admitere Carol Davila 2012

5.0

|Views: 20,523|Likes:
Published by Shnooka1793

More info:

Published by: Shnooka1793 on Mar 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/19/2014

pdf

text

original

BIOLOGIE
TESTE ADMITERE
FACULTATEADE MEDICINA *cARoL DAVILA'' BUCURE$TI
2012

SUB REDACTIA

Asist. Univ. Dr. BOGDAN CRISTEA
Prof. Univ. Dr. AI.{CA BADAnAU Conf. Univ. Dr. DUMITRU FERECHIDE Conf. Univ. Dr. FLORIN OnACHn $ef Lucr. Dr. MIHAELA BANIU $ef Lucr. Dr. VASILICA BAU$IC $ef Lucr. Dr. CATAUNA CIORNEI $ef Lucr. Dr. LAURENTIU COMAN $ef Lucr. Dr. ANCUTA GHEORGHI$AI.I

Asist. Univ. I)r. MIHALY ENYEDI
Asist. Univ. Dr. DANA MIHALEA Asist. Univ. Dr. RUXAIIDRA NEGOI Asist. Univ. Dr. ANTOANETA PLJNGA Asist. Univ. Dr. DORU SELAGEA Asist. Univ. Dr. DAN STATE Asist. Univ. DT. CARMEN STANESCU Asist. Univ. Dr. LAURA STROICA Asist. Univ. Dr. RALUCA TULIN Asist. Univ. Dr. ADRIAN TULIN Prep. Univ. Dr. COSMIN PAIITU Prep. Univ. Dr. VICTOR PAM$ Prep. Univ. Dr. RAZVANI STAIICruLESCU Drd. Dr. IONUT BLJLESCU Drd. Dr. OCTAV MUNTEAI.IU

CATATEANIU $ef Lucr. Dr. IOANA RALUCA PAPACOCEA $ef Lucr. Dr. EUGEN TARTA ARSENE Asist. Univ. Dr. BOGDAN DIACONESCU Asist. Univ. DT.ALINA nnACglA Asist. Univ. DT.MIRCEA LUPU$ORU Asist. Univ. DT.TUDOR MARINESCU

-

EDITURA IINMRSITARA,,CAROL DAVILA" BUCURE$TI,2012

ISBN: 978 - 973 - 708 - 608 - 2

Lucrarea cuprinde infieblri formulate din "Biologie", Manual pentu clasa a Xl-a., Editrna 'o Corint " (manualul a fost aprobat prin Ordinul ministrului Educafiei si Cercetdrii rc.4742 din21.07.2006), autori Dan Cristescu, Carmen Salavastru, Bogdan Voiculescu, Cezar Th. Niculescu, Radu Carmaciu.

Au fost exceptate urmatoarele capitole:
Lucrdri practice Nofiuni elementare de igien[ gi patologie Disfuncfii endocrine

este acreditate de Consiliul Nafional al Cerceterii

Editura Universitari ,,Carol Davila" Bucureqti a U.M.F. ,,Carol Davila" Bucuregti $tiinlifice din inv{[mdntul Superior (CNCSIS), cu avizul nr. I1123.06.2004.

in conformitate cu prevederile Deciziei Nr.2/2A09 a Consiliului Nafional din Romdnia - privind stabilirea sistemului de credite de educafie medicali contind, pebazac[ruia se evalueazd activitatea de perfectionare profesionalI a medicilor, a criteriilor qi normelor de acreditare a educafiei medicale continue, precum gi a criteriilor qi normelor de acreditare a furnizorilor de educafie medicalI continud, Colegiul Medicilor din Romdnia
acrediteaz d (recunoalte)

EDITURA UNIVERSITARA CAROL DAVILA, BUCURE$TI CA FURNIZOR EMC.

MODALITATEA DE RASPUNS ESTE URMATOAREA:

LA INTREBARTLE coMpLEMENT uNrc (srMpLU) (l-40) ALEGETI UN SINGIIR nAspuNS CoRECT

nAspuNDETr cu:
ABCDE-

I,N INTNNNANTLE COMPLEMENT GRUPAT (MULTIPLU) (41.60)

daci numai solufiile lr2r gi 3 sunt corecte dacl numai solufiile I qi 3 sunt corecte daci numai solufiile 2 Si 4 sunt corecte daci numaisolufia 4 este corectl daci toate cele patru solufii sunt corecte sau sunt false

CUPRINS

TESTE PE CAPITOL8...............r..............o...........!.......o...o..................................o.o........ I Celula qi fesuturile I Prep. Univ. Dr. Rdrvan Stdnciulescu Celula gi fesuturile 2..... $ef Lucr. Dr. Vasilica BauSic
Sistemul nervos $ef Lucr. Dr.Eugen Tarla Arsene Sistemul neros Asist. Univ. Dr. Carmen Stdnescu

........

3

... 13

1............

...............23

2...........

................ 33

Analizatorii I

...........

........43

Asist. Univ. Dr. Laura Stroicd

Analizatorii 2........... Asist. Univ. Dr. Doru Selagea Analizatorii
3

........ 53

........... I

........ 63

Asist. Univ. Dr. Antoaneta Pungd

Glandele endocrine Asist. Univ. Dr. Ruxandra Negoi Glandele endocrine $ef Lucr. Dr. Ancula Augustina Gheorghisan-Gdldseanu Sistemul osteo-muscular Asist. Univ. Dr. Dan State

......73

2

...... 83

1........... 2...........

............... 93

Sistemul osteo-muscular $ef Lucr. Dr. Coman Laurenliu

. 103

Sistemuldigestiv 1........... Asist. Univ. Dr. Bogdan Diaconescu
Sistemul digestiv Asist. Univ. Dr. Dana Mihalea

.............. 113

2........... 3...........

..............123

Sistemul digestiv Conf, Univ. Dr. Dumitru Ferechide

.............. 133

-

Sistemul circulator Prep. Univ. Dr. Victor PdnuS Sistemul circulator $ef Lucr. Dr. Raluca Papacocea Sistemul Prep. Univ. Dr. Cosmin Pan{u

I

....... 143

2

....... 153

respirator........ excretor1..........

.. 163

Sistemul Asist. Univ. Dr. Tudor Marinescu

. 173

Sistemulexcretor2.........
Asist. Univ. Dr. Mircea Lupu$oru

.183

Metabolismul Asist. tJniv. Dr. Raluca Tulin, Asist. Univ. Dr. Adrian Tulin
Sistemul Drd. Dr. Ionul Bulescu, Drd. Dr. Octav Muntenu

reproductrtor

....203

TESTE GENERALE................t.......ro.....................o...o.rr...........o...................o.................213

Test I $ef Lucr. Dr. Mihaela Banu Test Asist. Univ. Dr. Alina Drdghia Test 3 Conf, Univ. Dr. Florin Drdghia

...........

....-..215

2........... ...........

.......225

"""'235
.....245

i.

Test Prof, Univ. Dr. Ioana Anca Bdddrdu Test Conf, Univ. Dr. Dumitru Ferechide Test Asist. Univ. Dr. Mircea LupuSoru Test 7

4

S........... 6........... ...........

.......255

..............
Bautgic

.......265

"""'275
.......285

$ef Luu. Dr. Vasilico

Test $ef Lucr. Dr. Ancula Augustina Gheorghisan-Gdldseanu

8...........

.315 ........ Antoaneta Pungd .... ............... Mariana Cdtdlina Ciornei Test $ef Lucr...Test 9 $ef Lucr..305 11.. Raluca Pupacocea Test Asist. Univ....... ..... Dr. .......295 10.. Dr.

TESTE PE CAPITOLE .

150-200 p c. Celulelor epiteliului mucoasiei tratreei D. Realiz. Celulelor epiteliului tubilor renali C. Sunt ataqate fefei externe a membranei E. Realizeaziun model stnrctural denumit modelul mozaic fluid 5. Celulelor epiteliului mucoasei intestinale B. Cilindrica E. GildcI D. funcfiile sale spec ializate C. Alegefi afirmafia corecttr cu privire la componenta proteicd a membranei celulare: A. Care dinhe urmitoarele afirmafii legate de glucidele din stnrctura membranei celulare este adevtrrat[? A. Glohloase C. Sunt puternic inclrcate pozitiv B.20 p E.Fcma inilida a tuttror celulelor este: B. Rtrrvan Stlnciulescu OM{PLEMENT UNIC: asd[ l.eazlmecanismele de transport tansmembranar D.Fusiformn Z Dinensiunea hematiei Al50p B-ZDp c.20 p E"5cm este de : A30p 3.5cm 4. Dr. Proteinele sunt distribuite uniform in cadrul structrii lipidice B. Realizsazdun model shrctural denumit modelul mozaic fluid E. Sunt atagate felei interne a membranei C. Se pot afla pe fafa interni sau externi a membranei celulare 6. Toate variantele de mai sus sunt corecte . Dimensiunea ovulului este de: B.5 p D.75 p D. Sunt situate bansmembranar D.7. Citoplasma clror celule prezintil prelungiri de tipul pseudopodelor? A.cuJL/\ $r TESUTURTLE I l|qr Lhiy. Reali zeazd. Leucocitelor E.

Carc dintre urmitoarele afirmatii caractenzeazAreticulul endoplasmatic neted? A. Diviziunea celularl D. Citoplasma cdror celule prezintil prelungiri de tipul cililor? A. Sediul fosforil[rii oxidative C. Este format din corpusculi sferici B. Este format din centrioli E. Ribozomii 9. Sunt reprezentate prin granule de substanfa de rezew6. Centrozom este reprezentat de: 10.7.Lizozomi D. Polinucleatit E. Care dinfre urmItoarele entrnfuri cu privire la incluziunile citoplasmatice este fals? A. Realizeaz[ fosforilarea oxidativl 3. Aparatul Golgi C. Celulelor epiteliului tubilor renali E. Sediul fosoforildrii oxidative cu eliberare de energie A. Mononucleatli D. Care dinhe urmitoarele enunguri caracterizeazdfuncfiile ribozomilor? A. Repre zint5-un sistem canalicular D. Pseudopodele B. Au caracter temporar I l. Este situat in apropierea nucleului C. C. Mitocondri E. Leucocitelor D. Celulelor epiteliului mucoasei naheei B. Toate variantele de mai sus sunt corecte 12. Au caracter permanent B. Sunt reprezentate de pigmenfi E. Digerarea fragmentelor celulare E. Microvilii C. Sistem circulator intracitoplasmatic B. Care dintre urmitoarele structuri reprezintii corpusculi de legaturi ce solidarizeaz5. Sediul sintezei proteice I . Reticulul endoplasmatic B. in func1ie de num[rul de nuclei pe care ii confine fibra muscular[ striati este o celuli: A.Celulelor epiteliului mucoasei intestinale C. Binucleatii C. Anucleatl B. Desmozomii D. Toate variantele de mai sus sunt corecte 8. Cilii E. Strnt reprezentate de produpi de secrefie D. celulele epiteliale? A.

Digerd substanfe gi particule caxe pltnmd in celulI A 18. Transportul activ C.R€prezintl sediul sintezei proteice E" Reprezinte sediul fosforilirii oxidative 16. Etanolul C.in: glicogenului B. Confin ribonucleoproteine D. CO2 . Hormonii steroizi B. Controleazd metabolismul celular D. Confin enzime hidrolitice E. Transmite informafia geneticl E.Toate variantele de mai sus sunt corecte lT. Sc manifestil in timpul diviziunii celulare C. Osmoza 20. Care dinhe urmtrtoarele molecule nu poate traversa membrana celulartr prin difuziune? A. Anucleate D.Polinucleate C. Glucoza E.ffiviziunea celulari c Digprarea substanfelor gi particulelor care pitrund in celul[ D. Care dinhe urmtrtoarele enunluri legate de nucleul celular este fals? A. Difuziunea E. A 5. Este situat intotdeauna cenhal 19. Difuziunea facilitate D.C-u€ dintre urmitoarele enunluri caracteri zeazd mitocondriile? A Mononucleate in funcfie de numdml de nuclei pe care ii confin hepatocitele sunt celule: B. Dig€r[ substanfe gi particule care p[trund in celulI D. Ureea D.Sfut€za de proteine E Excrcfia unor substanfe celulare are rol I f+ Cmozomul A thbolismul Au rol important in metabolismul glicogenului B. Are rolul de a coordona procesele biologice celulare firndamentale B.Care dinfre urmitoarele enun{uri cu privire lizozomi este fals? Sunt corpusculi sferici B. Binucleate E. Sunt rispindifi in inteaga hialoplasmi C. Transporhrl pasiv B. Confine material genetic C. Care dintre urmitoarele forme de transport fiansmembranar necesitil cheltuiala energetic6? A.

Cuprinde panta ascendentil a potenfialului de acfiune C. Conform grandientului de concentrafie E. Carcdintre urmitoarele enunfuri cu privire la potenfialul membranar de repaus este fals? A. Care dintre urmltoarele denumiri nu reprezinti o forml de transport celular vezicular? A. Are valoare apropiatil de cea a a potentialului de echilibru pentnr K+ D. Determinl rispdndirea uniformi a moleculelor intr-un volum de gaz sau solufie 22. Fagocitozf D. impotriva gradientelor de concentrafie B. Cu ajutorul pompei NA +/ K + 23. Cu consum de energie furnizatil de ATP C. Pinocitozd E. Depinde de permeabilitatea membranei penhr diferitele tipuri de ioni C. Carc dinfre urmtrtoarele afirmafii cu privire la perioada refractar[ absolutll este falsi? A. Materialul intracelular este captat in vezicule formate prin invaginarea membranei celulare C. Materialul exfiacelular este captat in vezicule care vor fuziona cu membrana celularl D. Materialul intracelular este captat in vezicule caxe vor fuziona cu membrana celularl B. Valoarea sa se datoreazdpompei NA +/ K + 27. Exocitoza B. Materialul extracelular este captat in vezicule formate prin invaginarea membranei celulare E. Reprezintfo form[ particulari de transport vezicular B. Endocitozei E. Exocitozei C.a reprezintil o formi particulard a : A. Cu ajutorul hidrolizei directe a ATP-ului D. Asiguri deplasaxea moleculelor impotriva gradientelor lor de concentrafie E. Se desfdgoar[ ffuA consum de energie D. Carc dinhe urm[toarele enunfuri caracterizeazd transportul activ transmembranar? A. Cuprinde o porgiune din panta descendentil a potenfialului de acliune 6 . Se datorcazilinactivlrii canalelor pentnr Na+ E. Cuprinde in totalitate panta descendentil a potenfialului de acfiune D. Endocitozd 24. in cazul difuziunii facilitate moleculele se deplaseazi: A.21. Care dintre urmdtoarele enunfuri cu privire la exocitozi este adevirat? A. Transportului activ secundar D. Formele sale particulare surt reprezentate de fagocitod gi pinocitozd 26. Are valoare apropiatil de cea a a potenfialului de echilibru pentru Na+ E. Are o valoarea medie de -65 mV pin[ la -85 mV B. Asigurn deplasarea moleculelor conform gradientului de concentrafie C. Fagocitor. Osmoza C. Transportului activ primar B. Pe parcursul s6u nu se poate obline un nou potenfial de acfiune B. Pinocitozei 25.

Celulele adipoase 4. Interiorul oaselor late B. Dimensiunea ovulului este de: . lesutul cartilaginos hialin se gdsepte in: A.2. fesutul de tip haversian se gdsegte in : A.Celulele sangvine 2.5 . Diafizele oaselor lungi E. Interiorul oaselor late COMPLEMENT GRUPAT: 3l. Care dintre urmdtoarele afirmafii cu privire la perioada refractarii absolutit este adeviratii? A. Discurile intervetebrale D. Cartilaje costale 30. 51t.Ovulul 3. Pe parcursul siu nu se poate obgine un nou potenfial de acfiune C.Celulele adipoase au form6: l.Fusiformd 2. Care dintre urmltoarele stnrctwi reprezintii componente principale ale celulei: l. Membrana celulard 2. Interiorul oaselor scurte D. Epiglotn C. Citoplasma 4. Se datoreazdactivtrrii canalelor pentru Na+ D.150-200p 34.Celulele cartilaginoase 33. Meniscurile articulare C. Aceasta cuprinde in totalitate panta descendenti a potenfialului de acfiune 29.Globuloasi 32.l5 cm 1. Aceasta cuprinde o porfiune din panta ascendentii a potenfialului de acfiune B. Nucleul 3. 2.28. Organitele celulare .Carc dintre urmdtoarele celule au formtr cubici: l.7 3. Meniscurile articulare E.Stelatil 4.20-301t 4. Pe parcursul siu se poate inifia un al doilea potenfial de acfiune E.Cubici 3. Pavilionul nrechii B.

Are rol in diviziunea celularl 39. Formeazi ergastoplasma 2. Este sediul sintezei proteice 37.Mononucleati 4. Este situat in apropierea nucleului 2.Binucleattr 2.Au un perete cu stuctura trilaminari 3. Care dintre urmltoarele enunfuri cu privire la hialoplasma sunt adevirate? 1. Reprezintdun sistem membranar format din micro.35. Leucocitelor 3. Reprezinthpartea structurati a citoplasmei 3. Este alcituitii in principal din glucide 2. Care dinfie urmiltoarele afirmafii caracterizeazdmembrana celular[? l. Are rol in metabolismul glicogenului 3. Care dinfie urmitoarele afirmafii cu privire la mitocondrii sunt adevirate? 1. Componenta fosfolipidici a membranei este cea care rcalizeazl funcliile sale specializate 4. Care dintre urmltoarele afirmafii cu privire la Aparatul Golgi sunt false? l.$i macrovezicule 4. ReprezintLo refea care se intinde in dendridele neuronului 4. Este situat in zona ceea mai activd a citoplasmei 3. Repre zintfr partea nestructuratii a citoplasmei 38. Carc dintre urmltoarele enunturi cu privire la neurofibrile surt adevlrate? 1. Este alcituitii in principal din fosfolipide gi proteine 3. Repre zintLelemente contractile din sarcoplasma fibrelor musculare . Celulelor epiteliului mucoasei naheei 42. Este rcprezentatfde organitele celulare 4. Celulelor epiteliului mucoasei intestinale 2. Reprezintilo refea care se intinde in citoplasma newonului 2.Au formi oval[ sau rotundi 40. Este reprezentatil de organitele specifice 2. Celulelor epiteliului tubilor renali 4. in funcfie de numlrul de nuclei pe care ii confine hematia adultl este o celul[: l. ReprezintLo refea care se intinde in axoplasma neuronului 3.Polinucleatil 3.Anucleati ' 41. Are rol in sinteza de proteine 4. Citoplasma clror celule prezintiprelungiri de tipul microvililor? 1. Are funcfia de sistem circulator intracitoplasmatic 2.Sunt formate din doi centrioli citindrici 4. Reticulul endoplasmatic neted se saractenzeazdprin: l. Componenta proteic[ a membranei este cea care realizeazd funcfiile sale specializate 36.

Mecanismele implicate in transporhrl transmembranar caxe nu necesit[ prezenfa unor proteine transportatoare sunt? l. Are rol in diviziunea celulari 44. ADN 4.Aceasta presupune deplasarea moleculeor impotriva gradientului de concenfrafie 2. Transportul activ 3. Au rol in digerarea substanfelor gi particulelor care pltrund in celul6 3. Exocitoztr 3.g:iunea facilitati 3. Osmoza 4.corpii Nissl? Sunt numili gi corpii tigroizi 2. DifiEiunea facilitatit . Asigur[ deplasarea moleculelor conform gradientului lor de concenhafil 3. Proteine histonice 47. Difuziunea facilitatii 48. ARN cromozomal 3. PinocitozA 4. AsiSure deplasarea moleculelor impotriva gradientului lor de concentrafie 2. Este situat pe suprafala interni a peretelui membranos 45. Fagocitozd. Formele particulare de endocitozisunt reprezentate de : l. Cromozomii sunt alcituili din: l. Reprezintil o form[ diferenfiatii a RE 2. Ioni de Ca Si Mg 2. Reticulul endoplasmatic rugos se caracteri zeazLprin: l. 2. Care dinfte urmltoarele enunfiri caracteri zeazAdifuziunea facilitatil? l. Difuziunea 2. Transportul activ 46. Nu necesittr consum de energie 50. Carc dinfie urmitoarele afirmafii definesc transporhrl activ celular? l. Aceasta presupune deplasarea moleculeor conform gradientului de concentralie 3. Se desfdgoari cu consum de energie furnizatit de ATp 4. 4. Care dintre urmitoarele afirmafii caracteri zeazA.43. Este situat pe suprafala externd a peretelui membranos 4. Se desfdgoarl cu consum de energie furnizat[ de ATp 4. Sunt echivalenfi ai ergastoplasmei pentnr celulele nervoase l. Mecanismele implicate in hansportul transmembranar care necesitii prezenfa unor proteine transportatoare sunt: l. Osmoza 4. Nu necesiti consum de energie 49.Difi. Difuziunea z. Nu prezintd ribozomi 3.

Foda care trebuie aplicati pentru a preveni osmoza se ntrmegte presiune osmoticl l. in cadrul acesteia materialul intracelular este captat gi transferat extracelular 2. Care dintre urm[toarele enunfuri cu privire la endocitozd sunt false? l. Mecanismele de producere . Mecanismele de producere . ReprezintL fo4a cile trebuie aplicatd pentru a produce osmoza 3. Infr[rii K+ in celulI 3. Infr[rii Na+ in celuld 4. Care dinte urm[toarele enunfuri caracterizeazdpotentialul de acfiune? 1. Aceasta este invers proporfionali cu num[rul de particule dizolvate in solufie 53. Reprezintdo modificare pennanentii a potenfialului de membrand 56. Iegirii K+ din celull . Reprezirftt fo4a care trebuie aplicati pentru a preveni osmoza 2. Acegtia declangeazArur impuls 4. Aceasta este proporfional[ cu num[nrl de particule dizolvate in solufie 4. Pentnr a se realiza membrana trebuie sa fie mai permeabili pentru moleculele de solvent decit pentru cele de solvit 3.Yeziculele se vor forma prin invaginarea membranei 54. Iegirii Na+ din celuli 2. 52. Acegtia nu provoacl depolarizfrre 3. Acegtia nu declanqeaz[ un impuls 5T.Parfizdescendentii a pofenfialului de acfiune (repolarizarca) se datoreazd: l. Acegtia provoac[ depolutzarca 2. Pinocitozareprezinti o formi particulari a sa 4. ReprezintLo modificare a temporar[ a potenfialului de membran[ 4. Fo4a care trebuie aplicatil pentru a produce osmoza se numegte presiune osmotic[ 4. Fagocitozdreprezintil o form[ particularI a sa 2.51.Yeziculele formate vor fuziona cu membrana celulard 4.incadrul acesteia materialul extracelular este captat gi transferat intracelular 3. Materialul intracelular este captat in vezicule care vor fuziona cu membrana celulard 3. Care dinfie urmitoarele afirmafii cu privire la stimulii cu intensitate inferioar[ pragului( subliminari) sunt adevdrate? l. Materialul extracelular este captat gi fansferat intracelular 55. aspectul gi durata potenfialului de acfiune sunt aceleagi pentru toate tiptrile de celule 3. Care dintre urmitoarele enunfwi cu privire la exocitozl sunt adevirate? l. Care dinfie urmitoarele enunfuri caracterizeazdpresitrne osmotici? l. aspectul gi durata potenfialului de acfiune sunt diferite in funcfie de tipul de celuli 2. Care dintre urmltoarele afirmafii cu privire la osmoz[ sunt adevirate? Pentru a se realiza membrana trebuie sa fie mai permeabild pentru moleculele de solvit dec6t pentru cele de solvent 2.

Tturica interni a vaselor limfatice a potenfialului de 60. Depolizarca apare dupl atingerea potenfialului prag 2. Tunica internl a vaselor sangvine 3. Care dinhe urmitoarele afirmafii in legltwi cu panta ascendentli acfiune sunt adev[rate? 1. Ovar 3. Structura organelor de simf 2.58. Tiroidtr . Depolartzarea se datoreazr cregterii permeabilitefi pentru Na+ 4. Epiteliul tralreal 4. lesutul glandular de tip endocrin folicular se glsegte ln : l. Depolarjizarcase datoreaztr cregterii permeabilitilfii pentru K+ 3. Depolanzarcaapaxe inainte de atingerea potenfialului prag 59. Stnrctura organelor de simf 4. tesutul epitelial simplu pavimentos se glsegte ln: l. Pancreas 2.

D ps.7 14. l0 59. Bpg.5 3.5 4. D pg.7 13. Apg. D pg. Epg.7 C pe. 5 34. B pg.ll 60. Aps.9 24. D pg.6 5.7 19.9 53. B pg. Dpg. C pe.7 9. B pg. 9 56. l0 28.nASpUNSURI: Bpg. Epe. C ps. C ps.8 ps. 37. Dpg.Bpg8 46. ll t2 .6 6.7 44. Dpg.7 10. A pg. C pg. D pg.D pg.8 pg. B ps.Cps. B pg.7 t2. Ape.7 ll. l0 ll 30. C pg.7 38.7 18.8 47. C pg. B pg.7 43. 5 32. L 31. D pg. B ps. Dpg. C ps. Cpg. 9 27. 9 25.7 40. D pg. 9 26.7 8. C ps.7 41.7 39. Dpg. 9 54. 8 20. Epe. 5 33.9 50.7 17.8 ps. 7 15.7 45. Apg. 9 55.7 42. ll 57. Dpg. 9 21. 6 36.D pg. 9 51.8 ps. C pg.5 2. 9 49. E pe. 5 35. 10 58. D pg. B pe. Dpg.7 16. 9 23. A pg.Bps. D pg. B pg. B pg. 9 22. 9 52.7 7. Cpg. 8 48. 10 29. Ape.

CELULA $r TESUTURTLE 2 $ef Lucr.Sunt celule de form[ fuziforml urmltoarele celule mai pufin: A. fibra muscular[ intrafirzaltr 6.este un sistem de canalicule B. fibra musculartr neted[ D.confine substanfe de rezervd precum glicogenul.spermatogonia C.toate rispunsurile sunt corecte t3 .Pot avea forme variabile urmitoarele celule mai pufin: A.temporare C.Menfionafi care sunt celulele care igi ptrsfieaz[ forma inifiald: A. fibra muscular[ striatit de tip scheletic B. este localizat in apropierea centrului celular C. are rol in sinteza proteinelor specifice 5. este localizatii infte membrana celularii gi membrana nuclearl 3. unele celule conjunctive D.condrocitele E.este bine reprezentat in fibra musculari striati E.intervin in procesele de secrefie de la polul apical E. neuronii bipolari din mucoasa olfactivd C.Reticulul endoplasmatic neted nu are urmdtoarea caracteristica: A.prezente la polul bazal al celulelor epiteliale cilindrice D. rispunsurile A li B surt corecte 2. produgi de secrefie gi pigrnenfi E.Diferenfierile membranare sunt: A.osteoclastele D. se numegte hialoplasmi B. se prezinti ca un sistem coloidal D.permanente B. are rol in contacfia muscularl D. celulele foliculare tiroidiene 4.ovulul B. neuronii bipolari din retinl E. este prezentil in toate tiptrile de celule C. Dr. Citoplasma firndamentali nu are urmltoarea caracteristicd: A. neutrofilele E.limfocitele B. Vasilica Baugic COMPLEMENT SIMPLU: I . celulele gliale C.

corpusculii Nissl pentru neuron D. Eergastoplasma pentru nelron C. este planul metameriei corpului E. trece prin orul sagital gi transversal B. ganglionii bazali 1 : l. blocheazd difilr. permite pasajul ionic liber B.sunt implicate in diapedeztr C.sunt diferenfieri ale membranei celulare B. este un epiteliu pluristratificat prismatic B. este perpendicular pe frturte C.la formarea lor participi gi citoplasma celulard l0. adventicea vaselor de sange D. prezinti superficial stratul cornos D.ganglionul vestibular Scarpa C. imparte corpul in doui pi4i asimetrice (dorsal[ 9i ventral[) D.ganglionul spiral Corti E. miofibrilele penfiu neuron B.ia gazelor C. are in stnrctura sa un numdr redus de capilare E.adventicea tubului digestiv C.timus B.Epidermul: A.mucoasa olfactivi B. permite trecerea fnrctozei prin mecanism activ E. Planul frontal : A.fesutul conjunctiv ale cdnri fibre sunt dispuse in relea se gase$te in: A. nu este inervat .T.toate rispunsurile sunt corecte E. este traversatil de glucozdcuajutorul proteinelor transportoare D.este impermeabild pentru substanfele hidrosolubile 12. are sens antero-posterior l3.Neuronii bipolari nu se gdsesc in A.Menfionafi din enumerarea de mai jos care sunt organitele specifice: A.areolele osului spongios E. confine corpusculi Ruffini pentru sensibilitatea termic[ C.retin[ D. Membrana celulard : A. nici o afirmafie nu este corectJi S.sunt emise de celulele care fagociteazL D.Pseudopodele: A.toate rtrspunsurile sunt corecte g. neurofibrilele pentru fibra muscular[ E.

$f*iunea poate fi facititatl dace folosegte un fiansportor consumator de energii E.este generat de valoarea potenfialului de membranI D.. alurgirea sarcomerului c. direct energia necesarI diferitelor procese E. este dispus excentric in neuronii somatici l8. confin enzime hidrolitice B.e obligatorii E.epiteliul mucoasei bucale B.apropierea membrane lor Z E.Potenfialul de acfiune: A. A.in cadrul fesuturilor conjunctive moi: fesutul elastic este localizatintunica medie a capilareloisanguine !.presupune rtrsp&rdirea uniform[ a moleculelor inh-un volum dat de gaz sau solufie P. are formd turtitii in hematiile adulteC. glisarea miofibrilelor unele faf6 de altele l5. nu este un rtrspuns de tip . reprezirtt sediul carboxilirii oxidative C.epiteliul canalelor de excrefie ale glandelor exocrine E.epiteliul de tranzdie D.to timpul conhacfiei fibrei musculare scheletice se produce: A. lesutul elastic intrd in stucttna ftompei lui Eustachio l T. este dispus cenfial in fibrele musculare extrafusale E. fesutul reticulat intr6 in structua maduvei spin[rii E.este caracteristic[ moleculelor gi ionilor anati infi-o solugie C. fesutut conjunctiv dens (fibros) intrtr in structura tendoanetorii aponewo zelor D.reprezintil o modificare permanentl a potenfialului de membranl B. furnizeazd.epidermul C. este lobat in cele mai mari elemente figurate D.Nucleul celular: f.tot sau nimic" t5 .Difuziunea are urmItoarele caracteristici mai pufin: A.scurtarea microfilaurentelor de actini pi miozini D. este dispus excentric in celulele adipoase B.are doutr faz.difuzirurea fructozei este pasiv[ 20. diminuarea lungimii discului intunecat B.este un mecanism pasiv care nu utilizeazl proteine transportoare B. fesutul conjunctiv lax formeazi parenchimul secretor al glandelor B.se datoreazil unor curenfi electrici care apar la trecerea ionilor prin canale membanare specifice care se inchid sau deschid in firnciie de valoarea potenfialului de membran[ c. sunt localizate intotdeauna lflngI nucleu l6. epiteliul respirator lg.l4.Din categoria epiteliilor pluristratificate nu fac parte: A.Mitocondriile: A. au o membran[ interni pliatii D.

intr-o gland[ salivard . la suprafaftr sunt celule cubice E. poate forma gi mucoasa bronhiolelor 25.se gdsegte in canalele de secrefie ale glandelor B.in canalele excretorii ale glandelor salivare. al fibrei musculare cardiace ventriculare este de 40 ori mai mare dec6t al neuronului C.intr6 in structua mucoasei tubului digestiv Cf 23.Transportul de A.poate prezentacili la polul apical D. numai rlspunsurile A qi B sunt corecte 24. epiteliu simplu cubic B.din epiteliul pseudosfiatificat au inilfimi egale gi forme identice C.este un epiteliu simplu D.epiteliu pluristratificat psvimentos E.prin membrana celularl are urm[toarele caracteristici mai pu]in: 2l.se g[segte in vezica urinartr D.epiteliu simplu pavimentos D. Epidermul: epiteliu pluristratificat pavimento s nekerat inizat B.se glsegte in structura mucoasiei bucale E. este un rlspuns de trp "tot sau nimic" D.Jesutul epitelial simplu pavimentos : A. are acelagi grafic pentru toate celulele 27 .se face cu ajutorul unui transportor consumator de energie B.05 B.fixarea catonului de Ca** se face in partea centrald a proteinei transportoare C.este un potenfial proPagat E.se poate face cu ajutorul unei proteine membranare integrale E. in stnrctura unui epiteliu se pot g6si 9i celule globulare t6 .se mai numegte woteliu B.prin difuzime 22.este format din celule ttrtite C.Epiteliul de tranzdie nu are urmitoarele caracteristici: A.cele din sfiatul generatorbazal sunt cubice sau cilindrice B.este un epiteliu pluristratificat C. al netronului dweaze 0. in epiderm . celulele de la suprafafa epiteliului sunt pavimentoase D. Legatde forma celulelor epitelide se pot face urmdtoarele afirmafii : A. este un epiteliu pltristratifi cat pavimentos keratinizat C. are in structura sa doar doui rinduri de celule A. poate avea firncfie secretorie E.Potenfialut de acfiune nu rtrspunde urmltoarelor caracteristici: A.energia consum atd rcniltii din hidroliza ATP-ului D. se gdsegte in cdile trinare E. epiteliu pluistratificat cilindric C. canalele secretorii sunt tapetate de: A. este un 26. se poate face gi.

Forma neuronului depinde de: A.numtrnrl de anoni B dupl localizarea netronului C.Osteoclastele: A. nici o afirmafie nu este corectil 3l.fesutul osos compact: A.este format din osteoane E. fibrele conjunctive formeazdo refea cu ochiuri mai mult sau mai pufin regulate D. Cartoplasma: se mai numegte citoplasmi nuclearl B.confine maduva rogie hematogeni la adult D. toate afirmafiile sunt corecte 30.nu confine fibre de colagen C. substanfa fundamentali intervine in metabolismul ionilor gi al apei B.28. celulele conjunctive intervin in secrefia matricei conjunctive C.r cdt gi in fesutul reticulat E.sunt localizate in matricea osoasi a osului compact C.numInrl de prelungiri ce emerg din pericarion E.claviculi B. sunt celule epiteliale 32.fesutul osos spongios sau trabecular se gisegte in urmltoarele oase mai pufin: A.numtrrul de nuclei D.oasele carpiene D. fibrele de reticulintr se gisesc at6t in fesutul conjunctiv la. canalul diafizar la fdt C.este model pentru osificarea de membrand (desmall) B. 33.formeazd.electronomicroscopic are o shrctrnl omogeni C.formeazd epifrzele metacarpienelor in pdrtea lor centrald B. nici o afirmafie nu este corectll t7 . toate rtrspunsurile sunt corecte 34.sunt celule gigant multinucleate B. toate afirmafiile de mai sus surt adevarate 29.pot avea form[ piriform[ E.se gisepte in piramida nazalL E.au rol in faza finalI a osteogenezei formdnd osul primar D.toate afirmatiile de mai sus sunt adevarate E.oasele metacarpiene E. in fesutul conjunctiv: A. numai afirmafiile A qi C sunt adevarate A.se gisegte in pavilionul rnechii D.confine subsftatul bichimic al materialului ereditar D.Cartilajul hialin: A. parietal C.

35.el imparte corpul intr-o parte craniall 9i alta caudali D.celule senzoriale de form[ piriforml C.este numit gi planul metameriei corpului E.este orizontal B. Epigastrul: A. toate afirmaliile sunt corecte 4O. la nivelul lui proiecteazdstomacul gi lobul st6ng hepatic C.neuronii vegetativi pot avea 2 sau mai mulfi nuclei C.Platoul striat este format din: A. structtna endocardului B.Organul lui Corti este alcituit din : A.celule de susfinere de form[ cubic[ B.ansa Henle C.nucleul este activ .la celulele Schwann nucleul este situat in lungUl ru<onului E. toate rdspunsurile sunt corecte 3 T.Epiteliul simplu cubic este prezent in A.endoteliul vascular E. cul-2 nucleoli B.pseudopode C.neuronii somatici au un nucleu dispus central. are forml triunghiulard D.celule de susfinere cilindrice D.microvili E.Planul transversal : A.in legdturi cu nucleul neuronului se pot face urmitoarele afirmafii: A. trace prin axul sagital pi transversal C. palid colorat D. toate afirmafiile sunt corecte 36. este delimitat inferior de un plan orizontal ce fiece sub ultima pereche de coaste false B.foifa externl a capsulei Bowman D.cili B.celule de susfinere pavimentoase E.flageli D. toate afirmafiile sunt corecte 3S. baza evazatA se glsegte la partea inferioari E. mucoasa brontriolelor : . se gdsegte la polul apical al celulelor epiteliale cilindrice 3g.

Lizozomii surt mai bine dezvoltali ln l.eliberarea gi captarea de 4.celule gliale 4.sintetizeaztr proteine de export daci sunt liberi 3.osteoclaste : 3.formeaz[ corpusculi Nissl la nivelul neuronului 4.este prezent in toate celulele organismului 4S.solidari zeazd celulele inhe ele 44.onfracfie C** 42.neufiofile 2.sintetizeazlproteine stnrcturale proprii .Dintre prelungirile citoplasmatice acoperite de plasmalemi menfionim l.se prezint[ ca un sistem circulator inhacitoplasmatic Z.sunt situafi ln apropierea nucleului 2.Dictiozomii: l.centriolii 4.Centrozomul: l.au rol de absorbfie 4. organit celular comun este implicat in: I .Desmozomii: l.stntezade energie 3.COMPLEMENT GRUPAT: 4l.limfocite B 4T.E.Ribozomii( corpusculii Palade) : l.metabolismul glicogenului 2.Ergastoplasma: l.pot fi prezenfi la polul apical al celulelor epiteliale secretoare 3.R.lipsesc in celula nervoasi care nu se divide 46.sunt alcltuifi din canalicule cu micro pi macrovezicule 4.sunt corpusculi de legatw[ lnfte celulele epiteliale 3.infia ln stnrctura corpusculilor Nissl 19 .c.desmozomii 2.se dispun intre celulele conjunctive 2.cilii 45.intervine in sinteza de proteine 43.pseudopodele : 3.pate fi situat in apropierea nucleului 3.se mai numegte centtr celular Z.prezintil ribozomi pe suprafala citomembranelor canaliculare 3.are in stnrcttna lui centrosferl 4. dasd sunt atagafi de RER 2.confin enzime hidrolitice 4.

49.sunt sediul fosforilIrii oxidative cu eliberare de energie 50.determini 3.ceaabsolutd este alcituitii din panti ascendentii a potenfialului de acfiune pi o porfitxre din cea descendentil gi se datoreazl inactivarii canalelor ionice voltaj dependente pentru Na+ 3.fesutul adipos: l. in interior se gisegte matricea mitocondriali 4.Stimulul I determini 2.Poate fi relativ[ dar potenfialul de acfiune care apare va avea o pantii ascendenti mai mica gi o amplitudine mai redusl decf.se realizeazdcu ajutorul unor proteine transmembranare transportatoare 3.Nucleul celular : l.eazL prin : l.Mitocondriile: l.este in relafie de inversi propo4ionalitate cu labilitatea 2.au membrana dubl6 2.determinl 4.combate termoliza 20 .este unis in celula muscular6 striat[ somaticl 4.Proteinele transportatoare utilizate at6t in transportul activ cdt gi cel pasiv: l.este alcituit predominant din celule.este localizat in hipoderm 4.determini .moleculele se transport[ in sens opus gradientului de concentrafie 4.denumite adipocite 3.pate prezentarnrul sau mai mulli nucleoli 3.locul de conexiune al moleculei ce urmeazi sa fie transportattr se afll la mijlocul subunitifilor formatoare care privesc fafn in fafd gi care formeaz6 trn "V" cu deschiderea la exterior 3. frtrctozase absoarbe la polul apical al enterocitelor prin difuziune facilitatil .carioplasma este o solufie coloidali cu aspect omogen Difuziunea facilitati: l.pot forma canale ionice 4.t in mod normal 4.este intervalul de timp pe parcursul ctrnria este dificil de obfinut un potenfial de acfiune 5 55.este o varietate de fesut conjunctiv 2.sunt proteine integrale transmembranaxe 2 .se pot numi pompe ionice 53. spre deosebire de celelalte hexoze care se absorb activ 5 I.este o formi de transport activ care se face fdri consum de energie 2. prag: depo larrzarca membranei celulare deschiderea canalelor ionice de Na* voltaj dependente un inflrur de Na* este mai mare decat eflu de K* voltaj dependente deschiderea canalelor de K 4.sunt rotunde sau ovale raspdndite in intreaga citoplasmd 3.lipsegte la celulele eucariote gi e prezent la procariote Z. S2. Perioada refr actari se caracte nz.

se datorcazl iegirii din celuld a cationului de K+ prin canale speciale care se deschid in .servegte drept model pentnr osificarea de membrani (desmal[) 57. prezenfa stimulului.56.Na+ din celuli 4.creeazlo distribufie inegali de sarcini pozitive de o parte gi de alta amembranei celulare 3.Perioada refractarl: l.care va infra in celule prin canale voltaj dependente 4.raportul de transport este 3K+ la 2 Na+ 60. are aceeagi amplitudine penfiu toate celulele 3. crepterii permeabiliAfii membranei pentru Na+ .Panta ascendentll a potenfialului de acfiune: l.pentru a putea fi prevenittr este necesari o presiune osmoticd 4.Pompa de Na*: l.formeazi dura mater 4.ceaabsolutil este alcituita din pant[ ascendentd a potenfialului de acfiune gi o porfiune din pantil ascendentii 5 3.presupune deplasarea solventului dintr-un compartimentin altul 3. Osmoz.este alcdtuit predominant din componenta fibrilard 3.are acelaqi aspect pentru toate celulele 2. poate fi absolutS" pe parcursul careia nu se poate obline un nou potenfial de acfiune 2..este caracteristici gazelor 2l .reintroduce in celula K+ difuzat la exterior gi expulzeazd.l l.necesitil o membrand semipermeabild care separd 2 compartimente intre ele 2.este utilizatii de transporhrl activ cu cotansportor 2.se datorcazd. S.!esutul conjunctiv dens(fibros) : l.se datoreazAinactivarii canalelor pentnr Na+ 4.este localizat in partea profirndl a dermului pielii 2.se afla in relafie de directii proporfionalitate cu labilitatea 59.

E 57.E 31. 35. 34.E 22. c 52.8 25. A 24. D 49.8 53. D 15.E 43. E 11. B 29. E 41. A 28. c 16. C 44. B 2l. C 8.A 6. E 5s.D 10. 20. 36. E 56.E l. C 17. E 54. A E 32.8 58. A 46.8 23.E D E E 3. D A 60. c 13.E 7.8 50.8 38.8 26. E c 5r.8 30. E 37.D 4.8 27. A 59. 33. D 39. A 18. E 42. 22 .A 5. D 19. 48. A A 47. C 14. C 45.Rtrspunsuri: 2. E 40. C 12.E 9.

E. B. Dr. Jumdtatea anterio afi. urmatoltl" regiuni este caracteristica originii fasciculelor piramidale: Talamusul confine neuroni dp releu pentru calea: A. B. Nucleii baali. Cervicali. corpul neuronilor somatomotori este situat in: A. B. Toracica. Nucleii olivari. Formatia reticulata. E. Substanta neagra. Aria premotorie. 5.Eugen Tarfa Arsene COMPLEMENT TJNIC: l. B. Lombara. Jumitatea anterio ard acornului lateral. Tactila grosiera. Coccigiana. In cornul posterior medular. E. . Cornul anterior D. D. Jumdtatea posterioar[ a cornului lateral. A*onlt ganglionilor spinali fac sinapsa nn: A. La om ramurile nervilor spinali formeaz[ plexuri in urmatoarele regiuni cu excepfia: A. in cordonul lateral trunchiul nervului spinal. acordonului lateral. 2. Acustica. 3. Una din A. C. C. Sacrala. E. E. 4. C. I D. C.SISTEMUL NERVOS 1 $ef Lucr. B. in substanfa albtr a milduvei. Vizuala. C. Pe r6ddcina anterioari a nennrlui sprnal. Olfactiva. D. Jumitatea posterioartr a cordonului lateral. Proprioceptiva de confiol a miscarii. Pe rlddcina posterioari a nennrlui spinal. D.

B. 8. Hipotalamus. Numai in bulb. 12. c. Se produc la nivel medular. Participa la formarea sistemului limbic una din urmatoarele structuri: A. VII. E. Sunt procese pasive. D. Tractul olfactiv. E. 9. D. Bulb pi punte. Girusul hipocampic. Nucleii vegetativi ai tnrnchiului cerebral. Gustativi. Nu iradiaza. E. Lobul occipital. C. I Punte gi mezencefal. C. Aiaauditivi se gdsegte in: A. C. se afl6in: E. IX. responsabili de secrefia salivard A. 10. Girusul temporal superior. E. B. Sunt procese imobile. Paleocerebel. Neocortex. Acustic6. C. 13. Excitalia gi inhibilia corticala au urmdtoarele caracteristici: A. D. V. Cortexul occipital. Vizual6. Piciorul ginrsului postcentral. Trunchiul cerebral. l.7. B. E. Paleocortex. B. D. B. Se concentreazain zone limitate. Paleocortex. Neocerebel. Coliculii cvadrigemeni inferiori sunt statie neuronala pe calea: A. Olfactivi. E. D. Sistemul limbic face parte din: A. Numai in mezencefal. Kinestezica. C. 24 . Pentru sensibilitatea dureroastr a felei primul neuron se afllin ganglionul de pe traiectul nervului cranian: A. Numai in punte. B. B. VI. C. D. Cerebelul. Metatalamusul. X. D.

XI. Corpul geniculat lateral. Hipotalamusul. Are originea aparenta pe fata posterio ara atrunchiului cerebral.14. Corpul geniculat B. VII. E. 16. Epitalamusul. Are originea reala in punte. D. C. Proprioceptive. A. B. in reglarea metabolismului intermediar intervine: A. C. Protoneuronul caii tactile la nivelul fetei. 19. Termice. Nucleii de releu ai talamusului. Nucleul tractului solitar reprezinta: A. E. D. Dureroase. B. Diencefalul in intregime. 18- C. In traiectul sau este situat superior de lama cvadrigemina. este situat in: medial. D. B. E. Cerebelul primegte aferenfe: A. XII. Interoceptive. D. Coliculii cvadrigeminali superiori. E. B. B. C. Corpul geniculat medial: C. Este releu pe calea auditivI. B. Nervul trohlear: A. X. Epifiza. Secreti hormoni ce se depoziteazdin hipofiza posterioarl. E. Este un nery senzitiv. D. 25 . Protoneuronul caii motilitatii oculare. Metatalamusuh E. C. Coordoneazli activitatea secretorie a hipofizei anterioare. C. Talamusul. D. E. Al heilea neuron al clii optice A. 17. 20. Deutoneuronul caii vegetative a secretiei parotidiene. Este centnr al reflexelor olfactivo-somatice. 15. Este centru de integrare vegetativd. Deutoneuronul caii olfactive. Deutoneuronul caii gustative. D. Tactile.ln santul preolivar descriem originea aparenta a nervilor cranieni: A. IX. Inerveaza muschiul ocular drept extern.

D. Este legat de bulb prin pedunculi cerebrali. Neuronul nu prezintil organite celulare cu rol in: A. 24. E. Nici un rdspuns nu este corect. Organite celulare specifice. D. Pedunculii cerebelosi mijlocii contin fibre eferente. C. Cornul anterior medular. E. Deutoneuronul clii simtului pozitiei si al miscarii in spatiu se afl[ in: A. D. Netnofibrilele. Bulb.2I . Coarnele posterioare. 25. Cordoanele laterale. D. C. B. 2T. E. Susfinere. Sunt organite specifice netronului: A. Cornul posterior medular. inalcituirea neuronului intrd: A. Fasciculul piramidal direct se giseste in: A. Transportul mediatorilor chimici. Cordoanele anterioare.Motilitatea voluntar[ este declangatil de centri motori: A. B. Medulari. Pedunculii cerebelosi superiori fac legatura cu mezencefalul. Cordonul posterior medular. E. Incltrziunile lipidice. B. C. Arhicerebelul apartine lobului anterior. B. C. E. B. Diviziune. Mitocondrille. Elaborarea produgilor de secrefie. Extirparea cerebelului duce la cresterea tonusului muscular. B. Comistra cenugie. Cornul lateral. Substanfa reticularl medulartr 26. Corticali. E. Bulbari. C. 22. Corp celular. Sunt caracteristice cerebelului urmatoarele: A. D. Lizozomii. 23. 26 . Dendrite. Toate de mai sus. D. E. Axon. Reticulul endoplasmatic. C. B. Subcorticali. Producerea de energie celularI. D. C.

E. Spinotalamic anterior. B. Protoneuronul gaseste in: caii gusAtive al carei teritoriu il descriem in 213 antsnoare ale limbii geniculat. D. Coliculii cvadrigemeni. tn bulb se afl6 nucleii motori ai A. D. Fibre somatomotorii.2t. Pedunculii cerebrali. Fibre viscerosenzitive. Corti. Fibre postganglionare amielinice. B. VI. Cornul lateral medular. Fibre preganglionare amielinice 32. Cornul anterior medular. Santul preolivar C. Ganglionul Ganglionul Ganglionul Ganglionul Ganglionul 27 . Caile motricitatii fac sinapsI in: A. Cornul lateral medular. nervului IX. Cordonul anterior medular. Cordonul lateral medular. E. La nivelul fetei anterioare a bulbului descriem: A. D. Cordonul posterior medular. Cordonul posterior medular. 30. B. B. 33. C. E. Corpi stiafi.X 34. Gracilis 31. 29. C. D. Neuronul inferior al cailor piramidale poate fi situat in: A. D. E. Spinobulbar. C. E. Corticonuclear. Fibre preganglionare mielinice. nervului X se A. V. Cornul anterior medular. C. IV. Originea reala a nennrlui V. Spinocerebelos dorsal. calea extrapiramidali curpinde urmitoarele fascicule: A. Ramura comunicanta cenusie a nervilor spinali contine: A. D. VII. B. Cornul posterior medular. trigeminal. D. C. urmltorilor nervi cranieni: E. Cordonul anterior medular. E. B. B. C.

XII. D. C. Santul colateral. Nervul IV pune in acfiune urrnitorul mugchi al globului ocular. Vil.35. 28 . Pe fatabazala a emisferelor cerebrale apare unul din santurile: A. Drept extern. Scade secretia lacrimala. Unul din nervii cranieni este mixt: A. D. B. Midri a?a se rcalizeazdprin: Stimularea parasimpaticului. Contacfia mugchilor circulari ai irisului. Auditive COMPLEMENT GRUPAT: 4I. E. 7-onatoracica a maduvei spinarii 39. 3. A. Sistemul nervos vegetativ simpatic are urmatoarele efecte ixupra glandelor: A. Contracfia mugchilor radiari ai irisului. B. X. E. l. Santul calcarin 33. D. Zonasacrala a maduvei spinarii. intramurali . Lanturile simpatice paravertebrale. Hipotalamusul este un centru important pentnr reglarea functiilor: A. Ganglionii C. B. 2. C. C. Endocrine. Santul parieto-occipital E. B. Creste secretia intestinala. Oblic superior 37 . III 36. E. Scade secretia sudoripara. C. Stimularea simpaticului. Olfactive. D. Santul central. D. Drept superior. Originea fibrelor preganglionare simpatice se pot afla in: A. B. E. Drept inferior. Punte. Corticale superioare. Drept intern. Scade secretia medulosuprarenalei . C. XI. Vizuale. B. Creste secretia apoasa salivara 40. Santul corpului calos. 4. D. E.

45. 49. l. 3. 47. Activitatea musculaturii faringelui. Fascicolul spinocerebelos direct. Fasciculul spinocerebelos ventral. 44. 3. 4. l. Senzatiile gustative in 213 anterioare ale limbii. 4. 4. Fasciculul spinotalamic anterior. 3. Piramidal incrucigat. Nervul 2. 3. Drept intern. se afl[ in: Trunchiul cerebral. l. Secrefia glandelor sublingrrale. VIil. 29 . Stimuleaza secretia glandelor gashice. 3.A. Nerrnrl oculomotor inerv eazdmugchii globului ocular: 2. 46. Substanfa reticulattl a trunchiului cerebral.V I. VII. Muschiul dilatator pupilar. 3. Seuefia glandelor lacrimale. Oblic superior. 2. 48. l. Piramidal direct. 4. Secretia glandelor parotide. 4. Fasciculul spinocerebelos dorsal. asigur6: Sensibilitatea gustativI. Nervul IX controleazil: 2. 3. Care dinfie urm[toarele fascicule ale clilor asecendente se incrucigeaz[ in miduvi: Fasciculul spinotalamic lateral. l. 2. 2. 43. Seuetia glandelor lacrimale. Cortexul cerebral. Scade secretia exocrina pancreatica. l. Fasciculele care igi incrucigeaz[ fibrele sunt: Spinocerebelos lncrucigat. 4.lnpunte 3. Drept extern. Miduva spindrii Neuonii de origine ai ciilor exbapiramidale 2. l. Sistemul nervos vegetativ simpatic prezinta urmatoarele efecte la nivelul glandelor anexe tubului digestiv: Inhiba glicogenoliza hepatica. Activitatea musculaturii laringelui. se gaseste deutoneuronul urmltorilor nervi cranieni: VL VII 2. 4. Stimuleaza confiactia splinei. 4.

Nucleii motori din mezencefal ai nervilor III 9i IV. Cu motonegronii somatici medulari fac sinapsa fibre din fasciculele: 1. 5l .50. Teaca Henle. Motoneuronii somatici medulari. Lobul Posterior hiPofizar. Corpul calos. Cerebelul. Mlduva sPindrii. Scizua calcarina. La nivelul Punfii. Olivospinal. 55. Teaca Schwann. 2. Z. l. 3. Cortexul. 4. Aria somestezicd secundare (ID. 3. La nivelul bulbului. Trunchiul cerebral. 56. Care din urmatoarele segmente ale nevraxului au substanfa cenuqie dispusd la suprafaf[: 2. Bronhoconsfticfie. 3. Ganglionii bazali. 53. 4. Stimularea componentei vegetative a nervului vag are urm[toarele efecte: Contracfia muqchiului vezical. Stimularea secretiei gastrice. in coarnele posterioare ale mlduvei spinlrii. 2. 3. 52. Nucleii vestibulari trimit colaterale cltre: l. Sensibilitatea proprioceptivi de conhol a miscarii proiecteazd in: 1. Emisferele cerebrale. Tectospinal. 54. 3. 3. Ganglionul sPinal. Scoarfa cerebeloasa. 2. 4. 2. 4. 30 . Cortexul lobului floculonodular. M6duva sPinlrii. Vestibulospinal. 2. 3. 4. 4. 4. Girusul Postcentral. 3. 2. 4. Secrefie exocrina pancreatica scazuta' l. Deutoneuonii segmentului de conducere a analizatorului cutanat se afl6 localizati: La nivelul mezencefalului. Rubrospinal. Care din urm[toarele formafiuni contin celule gliale: 1. Talamus. 52. Nucleii trunchiului cerebral pot avea conexiuni cu: 1. l.

Tectospinal. 2. Secrefia lacrimald 1. Nennrl cohlear. Ridicarea pleoapei superioare. Indicafi rHrde se afl[ fibre motorii in enumerarea de mai jos: 2. Migcarea limbii.5t. l. 4. Rubrospinal. se gilsesc ilacturile: Piramidal direct. l. Nervul t igernen 60. Nennrl abducens. in cordonul anterior 2.Crre dintre urmdtoarele acfiuni sunt realizatsde nervi cranieni micpti: 4. Piramidal incrucipat 3l . Masticafie. Nervul vestibular. 4. 3. 59. 3. 3.

A A A 45. D 46.D 4.C 9. E 23. A 50. c 28. E 39. D 14. E 33.RASPUNSURI: COMPLEMENT UNIC COMPLEMENT GRUPAT 41. E 54. A 56. A 55. c 17. D 26. C 42. E 25. A 58. B 8. E 12. D 31. 44. E 34. A 36. C 43. C 60.c 2. C 32.D 10. c 13.D 48.D 7. B 24.A 3. B 16. A 49. C 2t. C 47. E 51. A 40. c 19. D 22. l. A 35. D ll. B 57. E 37. C 59.D 6.D 53. D 52. D 20. A 30.A 5. D 21. c 15. D 29. B 32 . E 18. A 38.

sferici. B. fusiformi. ESistemul neryos regleazil activitatea musculaturii gi a glandelor secretorii.Este unitatea morfo-funcfional[ a sistemului neryos. B. E.Sistemul neryos asiguri firncfiile de relafie ale organismului. D.Fiecare organ nervos are mai multe funcfii fimdamentale: senzitivi.Dupd forma lor. motorii gi psihice. E. Dr. C. sisternul endocrin rcgleazdin principal funcfiile metabolice.Neuroplasma confine doar organite specifice: neurofibrile gi corpusculi Nissl.SilSTEMUt NERVOS 2 Asist.Difere in funcfie de forma gi dimensinile lui.Existit o net[ separare a funcfiilor sistemului neryos ln func1ii senzitive. C. multipolari.Dupi forml pot fi: stelafi. S.Corpul neuronului este format din neurilemtr ( membrana plasmaticl) gi neuroplasm[ (citoplasma nuc lear[). 33 . compartiment motor. piramidali. ^Despre l. mixtii. D.La nivelul encefalului pi miduvei spinlrii mai apare gi funcfia psihicd.Despre stnrctua neuonului este adev[rat ctr: A. B. acegtia pot fi tmp[rfifi h unipolari. motorie. C.Fiecare centru neryos poate fi separat in mai multe compartimente fimcfionale: ompartiment senzitiv. ce reprezintil fisrcfii fimdamentale.Neurilema celulei nervoase este groasl $ afe o stuctw[ stict proteic[. cu excepfia: Almpreund cu sistemul endocrin. in timp ce 2.Organitele specifice de trp corpusculii Nissl se gisesc ln corpul neuronal gi la baza dendritelor. D. ovalari. bipolari.Este format din pericarion gi una sau mai multe prelungiri numite dendrite. Carmen St[nescu COMPLEMENT UNIC: sistemul neryos sunt adevirate urmitoarele.Referitor la neuron nu este adevirat c[: A. compartiment mixt. E. Despre compartimentele fuircfionale ale SNc este adevtrrat ctr: ASistemul neryos este alcituit din SNC reprezentat de encefal gi miduva spin[rii gi respectiv sistem nervos periferic reprezentat de nervi cranieni gi nervi spinali. CReglarea activitifii musculaturii scheletice este rcalizatLde sistemul endocrin. B. D.Inhe sistemul neryos gi sistemul endocrin exist[ o strAnsd interdependenfl.Formi stelatit au neuronii din coarnele anterioare ale miduvei. nervii spinali cu fibre 4. Univ. regle azd majoritatea fuircfiilor organismului.

E. sinapsele pot fi chimice. B.Proprietitlile electrice ale membranei nu permit depolarizilrearegiunilor adiacente.Au rol de suport.Num6nrl lor deplgegte de l0 ori numdnrl neuronilor la mamiferele superioare. D.Aparifia rHrui potenfial de acfiune inh-o zond a membranei neuronale.La nivelul sinapselor hansmiterea se face intr-un singrr sens. electrice sau fizico-chimice. D. E. E.Conducerea la nivelul axonilor mieliniz.Potentialul de acfiune poate fi condus in orice direcfie.Acest tip de conducere permite viteze de 1000m/s .O sinapsl este formattr din membrantr presinapticI" fanta sinapticd gi membrani postsinapticI. E. axo-a(onice sau dendrodendritice. in sinteza de ADN.sare" unul sau mai multe 1 se noduri. C.Este o prelungire unic[.Teaca de mielini din structura sa este produsi de celulele Schwarur pentru tofi neuronii din sistemul neryos. D.xonii neuonilor din SNC. axo-dendritice.Aparifia unui potenfial de acfiune intr-un anumit punct al membranei alonale este consecinfa depolarizfurtiproduse de un potenfial de acfiune anterior. determini aparilia unui nou potenfial de acfiune in zona vecintr.Sinapsele neuro-neuronale pot fi: axo-somatice.Mielina izoldnd termic. g. B. ARN 9i ATP. D.Excitabilitatea este proprietatsade-a genera un potenfial de acfiune. '34 . regenereazil de-a lungul axonului.Conductibilitatea este proprietatea de-a genera un potenfial de acfiune care se propaga $i este condus.Referitor la al(on este adevdrat c6: A. B. D.Este format din anoplasmd gi aroleml cu rol in propagarea impulsului neryos.6.Celula nervoasi are proprietdlile de excitabilitate si conductibilitate.Teaca Schwarur se disprnre in jtrul tecii de mielini pentru a.ali: A.. O.Nu confin neuofibrile gi nici corpusculii Nissl' 8.Despre sinapsi sunt adevtrrate. T. E.Dupi mecanism.Orice potenfial de acfiune nou este un eveniment complet nou care se repetil. C.Sinapsa este o conexiune funcfional[ intre un neuron gi o altit celul[ (nervoasi sau efectoare) E.Potenfialul de acfiune poate sI apari doar in anumite zone ale membranei. scurtii gi mai groas6.Tipul de conducere de la un nod la altul este numit conducere "saltatorie".Viteza de 1000m/s explici aparifia mai rapidi a unor reflexe. B.Sunt celulele care se divid intens. B. fiofic. de protecfie.Teaca Henle este o teacl conjunctivl ce confer[ rezistenfi axonilor neuronilor din SNC. D. B.Despre newoglie este fals c6: A. C. I l. C. cu excepfia: A.Referitor la fiziologia neuronului este fals c6: A. nu pennite conducerea potenfialului de acfiune.Potenfialul de acfiune apare la nivelul nodtrilor Ranvier qi .Forma gi dimensiunile lor pot fi diferite C.Viteza de conducere este egal6 cu a axonilor mielinizafi. C.Conducerea la nivelul axonilor amielinici: A.

E. B. nu este adevirat cr : ASunt alcituite din terminafie presinaptici. c-Bazaanatomicd aarcului reflex este actul reflex. D. centru neryos.Mdduva spintrrii: A. l5. l. acetilcolin4 fiind cel mai rlspendit mediator. C-Sunt alcdtuite din doui celule alipite in zonele lor de rezistenfi electric6 minim[. miocard. lT. D.De o parte gi de alta aconului medular.Despre receptori este adevtrrat c[: A. numite intumescenfe. spafiul subaratrnoidian.aSunt alcItuite din dou6 celule de dimensiuni diferite. efector. fantit sinapticd" celuli postsinaptici. se pare. dinipre tenlinafia presinaptica spre cea postsinaptictr.Despre sinapsele electrice este adevtrrat c6: l3-Referitor la sinapsele chimice.Membrana externtr" dura mater.in dreptul regiunilor cervicaltr gi salrU[ mlduva prezintit dou[ regiuni voluminoase. E Tgr{nafia presinaptictr confine vezicule cu mediator chimic. indiferent de intensitatea stimulului. l2. placa motorie.Se gtrsepte in canalul vertebral.Conducerea tr fi. B'Conducereaeste unidirecfionald. este alipittr de perefii canalului vertebral.sunt doui membrane de protecfie care invelesc m6duva. C. P-!*t sinapse intilnite in sistemul nervos vegetativ.Arat[roida are o stnrcturl conjunctivl rezistenttr gi produce LCR. unidirecfional[.Este reactia de rispuns a centrilor nervogi la stimularea unei zonereceptoare.Actul reflex este alcdtuit din: receptor. E"Prin zonele de rezistenftr elecfricd minim[ nu pot neceirici ioni.Limita superioari a miduvei corespunde emergenfei primutui nery spinal Cl. E'tn funqie de tipul de energie pe care o prilu" reazA. q.Reflexul: A-Este unul din mecanismele fundamentale de funcfionare ale sistemului nervos.Intre arat[roid[ 9i pia mater se gtrsege un spafiu virtual. E. nici molecule. B.lrfq "tigt"l receptorilor sunt celule nervoase sau newoglii. l4. c-Fanta sinaptici prezintil receptori pentru mediatorul chimic. c.La nivelul lor are loc fransformarea energiei stimulului in impuls nervos. l6. PSi*psele electrice sunt int6lnite in sistemul nervos vegetativ. 35 . pe care il ocup[ in intregime. nervii lombari formeaztr "coada de cal". C.$ub vertebra LL. B-REspunsul reflex este intotdeauna de tip excitator. fotoreceptori gi proprioceptori.Pia mater este o membranl conjunctivo-vascular[ ce aderl la mtrduvtr" p6trunzdnd in tanfuri gi fisui. D. D.Rispund la stimuli prin variafii de potenfial.mdduva se prelungepte cu filum ierminale.In funclie de provenienfa stimulului sunt: exteroceptori gi interoceptori (adic6 proprioceptori).sunt: chemoreceptori.Meningele spinale: A. E.

D. VI'V[. 23.Este formatl din subStanli cenugie la periferie qi substanf[ alb[ in centru. E.Referitor la sensibilitatea termici 9i dureroasi: A. B. D. B.Axonii celui de al III-lea neuron proiecteazLlnaria somestezici II.Acestea se gdsesc in funiculul anterior al mdduvei. ) 24. C.Doar tactul spinocerebelos dorsal ajgnge in cerebel. 36 . Ruffini. mugchi. C. B. Golgi.Receptorii surt corpusculii Meissner.Deutoneuronul se afl6 in cornul anterior al miduvei.substanfa cenuqie prezintd in centrul ei comisura cenugie ce confine LCR. D. E. Merkel.Aparfine sensibilit{ii exteroceptive .Este condusI impreur[ cu sensibilitatea kinestezicl. B. descendente gi de asociafie. D.Receptorii sunt fusuile neuromusculareo corpusculii Meissner 9i Golgi.Se mai numeqte gi sensibilitate epicritici. C. E.Al III-lea neuron se afl[ in talamus sau metatalamus.Se proiecte azdpe scoarfi in aria somestezicl I din lobul temporal.Protoneuronul se afltr in ganglionul spinal.Deutoneuronul se afl[ in bulb.Este condusl prin fiactrnile Goll 9i Flechsig. B.Substanfa albi este dispusl sub formi de cordoane in care se gdsesc fascicule ascendente.Deutoneuronul se afl6 in nucleii gracilis gi cuneat din bulb.Deutonetronul se afl[ in neuronii senzitivi gi viscerosenzitivi din cornul posterior. E. B. E. C.Receptorii sunt conectafi cu dendritele protonetronului.l8.Receptorii sunt aceeagi ca pentnr sensibilitatea tactiH fin6.Axonul deutonewonului trece in cordonul anterior opus. 22.Substanfa cenugie are forma literei "H" $i este subdivizathin coame anterioare gi posterioare 20. alcltuind fascicolul spinotalamic anterior. capsule. C. Sensibilitatea protopatic[ : A.Axonul celui de-al doilea neuron fonneaz[ fiacturile spinocerebelos dorsal 9i spinocerebelos vental.Sensibilitatea proprioceptivl de conftol a migcdrii: A.Despre mlduva spinirii este adevlrat c6: A. 2l. C.Proiecfia se afl[ pe scoarfa cerebrali in lobul parietal.Protoneuronul se afl6 in ganglionul spinal sau cranioo V. D. D.Utilize azl calea cordoanelor laterale.Receptorii se gdsesc in piele.Este transmisi prin fasciculele gracilis gi cuneat.Referitor la sensibilitatea tactili find este fals: A.Substanfa cenugie de la periferie este formatii din corpii neuronali. E.Despre sensibili tateakinestezici este adevlrat: A.

B. regiunea lombari D'Au in alcltuirea lor douil rddncini : vinnalil serzitiu[ dorsali motorie.irru 700000 sunt amielinice. viscerele reacfio neaz6. termici.Nervii spinali: A. C'in regiunea cervicaltr .Fascicolul piramidal confine 100000 de fibre. B'Dinhe cele 1000000 de fibre ale fascicolului piramiaat. C'In condilii normale. Sistemul exhapiramidal : shioreticulate.Caleapiramidal6: 1'5i are originea in cortexul cerebral gi in etaje subcorticale adiacente.Despre sistemul piramidal este fals: 27 . controldnd motilitatea voluntarll gi involuntar6. 28. c'Fibrele fascicolului piramidal sfi[bat talamusuf toate cele fiei etaje ale tsnchiului cerebrat.Toate fibrele fascicolului piramidal sunt mielinizate. . E'Neuronul de execufie se afl6 in mlduvd sau in nucleii motori ai nervilor cranieni. $ P. A.Despre sensi bi li tatea interoceptivd este fal A. . ---l D. E'Fibrele care se incrucigeaztr la nivllul bulbului formeaz[ decusafia piramidal6 gi nec in cordonul lateral al m6duvei. E.Fascicolul piramidal are originea do* in aria motorie principala. B'Controleazamotilitatea involuntari automatJl pe cea volurtar6 semiautomat6.Calea A'Fascicolul corticospinal lateral are in componenfa sa aproximativ 75%din fibrele sistemului piramidal. C'Sistemul piramidal este alcituit din doi netroni: unul cortical de comanda gi unul periferic de execufie. D'Sistemul exhapiramidal este reprezentat de fascicolele strionigrice.i E-Rftllcina venhalil are pe traiectul ei un ganglion rpind: 37 .conecteazi miduva gi encefalul cu receptorii gi efectorii. in regiunea sacrall 5-perechi gi o pe-reche tn regiunea coccigianl.Toate ctrile extrapiramidale ajung in nucleii bazali. C.$unt in numtrr de 3l de perechi. 26. 25 .Se mai numegte gi viscerocrptrua. in I nerechi. in regiunea toracal 6lzperechi. iar al III-lea neuron ln talamus. s: B'Receptorii se gisesc in perefii vaselor pi ai organelor sub form6 de terminafii libere sau sorpusculi lamelafi. B'Controleazf motilitatea voluntar[ prin fascicolele piramidal direct gi incrucigat. E'Toate fascicolele extrapiramidale ajung in final la newonii motori din cornul anterior al mtrduvei. chimici trimiffuid influxuri neryoase interoceptive de tip conptient. D'Protoneuronul se gasegteln ganglionul spinal. B'Din fascicolul piramidal se desprind fibre corticonucleare ce ajung la nucleii motori ai nervilor cranieni. deutoneuronul in miduv6."itta 7 perechi.la stimuli mecanici. striorubrice gi 30. E. 29. !'-{euronul periferic poate fi situat in cornul posterior al mlduvei spin6rii. li c.i$i are originru do* in etaje subcorticale.Zonade proiecfie corticali este difuzi.in:* de 25%din fibre se incrucigeaztr la nivelul bulbului. ' sistemului piramidal : 1'5i are originea in tortexul cerebral.

E.Kinestezic6. E. somatosenzitive gi visceromotorii. formdndu-se prirnrnirea ridlcinilor anterioari gi posterioari ale nervtrlui spinal. confine fibra vegetativi simpatic[ postganglionari ce intr[ in nervtrl spinal. 37. C.Facialul. Rldicina posterioar[.Hipoglosul. C.Confine in alcltuirea sa fibte somatomotorii.Interoceptivi. meningeal[ Pi comunicantli albe.Despre tnmchiul nervului spinal este fals: A.Dup6 iegirea din canalul vertebtul rc imparte in ramurile ventrali.Tactil6 fine. B.Trunchiul nervului spinal.Pdrisegte canalul vertebral prin gaura interveretebrali. D. E.Kinestezicd. E.Proprioceptiv6 de control a migc[rii. 36.Care din nervii cranieni prezintil cdte un nucleu in toate etajele tn[rchiului cerebral: A. 34.Le include pe toate. B. ceacomunicantii cenugie. D.Care din sensibilit{ile enumerate nu se proiecteaz[ cortical: A.Olfactivd.Vagul. dorsal6. B. 38 .Glosofaringianul. D.Traseul fibrelor viscerosenzitive de la interoceptori la m[duva spinirii nu include: A.Care din c[ile enumerate nu are stafie de releu in diencefal: A.Auditiv[. B.Trigemenul. E. D. C.Termic[. 35. C. C. D.VizuaH.A cincea ramurd. Ramtra comruricantii alb6.Este mixt.33. B.Protopaticl. Ramura comuricantii cenuqie.

Se formeaz[ pe bazacelor necondilionate. Sunt aqezafi la bazaemisferelor cerebrale.Accesor COMPLEMENT GRUPAT: 4l 'in sistemul neryos intdlnim frecvent urm[toarele tipuri de neuroni. alegefi rdspunsul incorect: A. 4'Se imparte in inhibifie extern[ (de stlngere) gi inhibdie inierne (de protecfie). 3. 40'Musculattra mimicii este inervat6 de fibrele motorii ale nennrlui cranian: A.Vag. B.Au caracter Inhibilia are urm[toarele caracteristici : l.Sunt conectafi cu nucleul rogu gi substanfa neagr6.Pelvici.se inchid in centrii corticali. 39.Fascicolul spinobulbar.Apargin sistemului nervos piramidal. 3. C. cu excepfia: l. 42.Reprezintit o stare de activitate a centrilor nervogi. 43 .Mixti. 2. 4.Hipoglogi. C.organul efector igi diminue az| sauigi incete aza activitatea.Facial.Nici una. 2. D.38'Care din ctrile medulare ascendente nu tranz iteaze. . D. D.Intercalari.Referitor la corpii striafi. B. E.Trigemen. 4. 2.se caracterizeazilprin sinapse inhibitorii pe organul efector. 44. E.Fascicolul spinotalamic lateral. l. 3. 2.Fascicolul spinotalamic anterior. B.Referitor la reflexele condilionate indicafi ce este fals: de specie. 3.Glosofaringian.prin pedunculii cerebrali: A. 4.Cardiaci.Splahnici.Fascicolul spinocerebelos direct. Se afli deasupra gi lateral de talamus.Motori.Se menfin toatii viafa.Senzitivi.Sunt doutr mase de substanfi ienqie-. dar mai ales subcorticali. C.care dinfre nervii enumerati sunt vegetativi: l. E.

4. 5 iradierii.Meningele spinale. 2.Ventriculii cerebrali. nu reprezintf originea unui fascicol extrapiramidal: l.De stingere. 4.Fascicolul spinotalamic lateral. 3. 4. 3.Prcz. l. 3.Num6nrl mai mare de strattri celulare. 2. .H-ului" medular.Este sfi[bltut[ de canalul ependimar.De intdrziere.Confine neuroni visceromotori.in SNC. substanfa cenugie se afl6 la exterior in : l.Care din plexurile vegetative enumerate nu se afli in cavitatea abdominal[: l. 3.Nucleii olivari. : l.Celiac.Mdduv[. 4.Nucleul cuneat. 2. 49.$anfuri 9i giri. intermediari: reprezentatil de bara ftansversal[ a o.Extern6. 46. 4.Care dinhe tipurile de inhibilie enirmerate favorizeazdprocesul de invlfare: 1. 4.Suprafa[a neocortexului este mirittr de I .Nucleii vestibulari. din trunchiul cerebral.45.Fascicolul spinobulbar Goll. 3.Gastric. 4.Pelvic. 52. Substanfa cenugie 40 . 3.Din categoria lor fac parte reflexele miotatice.Mezencefal.Fascicolul spinotalamic anterior. 3.tnthun num[r variabil de neuroni intercalari. 4.Se supun legii 2.Cerebel.Este 2.Confine neuroni visceroseruitivi.Hepatic. 48. 50. 3.Fascicolele spinocerebeloase Flechsig gi Gowers.Nucleul gracilis.Anasomeste zicd I poate aprecia atigerea finI de pe tegumentul gambei datoritil impulsurilor conduse de: I .Care din nucleii enumerafi. 2.Reflexele medulare somatice polisinaptice : l.Bulb. 47 .Din categoria lor fac parte reflexele de aplrare. 2. 2.De diferenfiere.

Neocortexul.Ganglioni vegetativi PS. 54. 60. 4.Olfactiv.Nervii pelvici.Substanfa neagrd.Parasimpaticul sacrat are in componenfa sa: l.Vagi.De defecafie.Fibre postganglionare scwte pi amielinice.Trigemeni 2.Glandele 3 . 3. 2. 2.Pupilodilatator. 4.Nervii cranieni care conduc sensibilitifi speciale ( senzoriale) sgnt: l.Optic. 3.Sunt in numlr de trei perechi.Nucleul PS sacrat ( S2-S4). Glandele medulosupraxenale. 2. sudoripare.Nervii cranieni care confin fibre visceroseruitive sunt: l.Sistemul limbic.Leagd tnnchiul cerebral cu cerebelul.organele sare nu au inervafie parasimpatici sunt: l.Pupiloconstrictor. 53.Formafiunile nelvoase implicate in comportamentul alimentar sunt: l. 4.Care dinfre reflexele enumerate nu se inchid in centii medulari lombari: 3.Nucleul rofu. 2.Talamusul. 2. 3.Vestibulo-cohlear.De micfiune. 3. 2. 4. 2. 3Oculomotori. 4.Cortexul cerebral. 58.Mugchii erectori ai firului de pir.Hipotalamusul. Sl. 4. 59.Glandele salivare. 4.Pedunculii cerebelopi : l. 5 S6.Corpul striat este conectat cu: l. 5.l.Fiecare confine fibre aferente gi eferente.Abducen$i. 4.Sunt componente ale trwrchiului cerebral. 3. 4l .Nucleiivestibulari.Trigemen.

D$tg.A(pg.l5. a2.15).1e).8(pgl8.l9).34).D(pg.D(pg.32).C(pe.27). 2l. 6. I l.33.2t).D(pg . 2s. 5l.l5). lO. a8.31).23).l8). 32.l7). l3.1e).C(pg. a|.C(pg. 5. 7.8(pg.D(pg.A(pe.C(pg.36. se. 36.EOg.30.25).D@s.23).28). 50.EGry.29).BGe.22). I 3l.1e). 56.D(pe. 37.16).2t).23).32).8(pg. 3a.23).8(pg. 55.D(pg. 22. s2. sa. a9. le.D(pg.A(pg .B(pg.23).E(pe. 2e.23). a.C@e. a0. 13).D(pe.D(pg. l2.E(pg. 42 .2t).C(pe.21\.A(pg.Al). 57.D(pg.35).l5). 8. 4a.r4). a7.la). 28.23).C$ry.€@*31).B(pg.C(pg. 30.23.1e).A0g.31). 27.B(pg.Zl).21).A(pg.3l). s3.l3).26).C0g.C(pe.B(pe. l7.C(pg. 20. 43.D(pg.13).20.A(pg. 33. 2.l s). 26.Zt).l6). 2a.E(pe. fig.23).D(pe. 39.27).2e).19.l3). 1a.35). frg.l7.E(pg. 58.E(pg.B(pe.nAsptntsuRl: .D(pg.D(pg.2e).22).22.l5). 3s.21. l5. 23.C(pe.D(pg.D(pg.D(p9.28. l8.8(pg.2l'l. 60.23). as. e.21). a6.l6).A(pg.B(pg.36\. 38. 16. 3.l4.E(pe.24.

Creasta ampulara Receptorii maculari detecteaza: A. Proprioceptiva constienta 2. 4. Yiz. Corp geniculat medial D. Bulbul olfactiv E. Acceleratii circulare ale capului E. Corpusculii Meissner B. Acceleratii verticale cei de la nivelul utriculei C. Canalele semicirculare membranoase B. Deutoneuronul clii olfactive se gaseste in: A. Gustativa E. Organul Corti C.ANALIZATORII 1 Asist. A. 120-125 milioane. Dr. Membrana otolitica se gaseste in: A. Talamus. Utricula si sacula D. . Yitezade deplasare a corpului D. Nici un raspuns nu este corect 3. Numrnrl C. Corpusculii Krause E. Corpusculti Ruffini D. Acceleratii orizontale cei de la nivelul saculei B. Hipocamp C. Olfactiva B. Acustica C.nla D. Receptorii penfiu rece sunt: A. Univ. Columela E. Nucleul solitar 5. Corpii geniculali mediali sunt releu pe calea: A. B. Laua Stroicd COMPLEMENT SIMPLU: l. B. Corpusculii Pacini C. 6-7 milioane D. Discurile Merkel 6. celulelor receptoare ce confin iodopsina este: 9-10 milioane 125-l30milioane E. 8-9 milioane.

Occipital E. Sensibilitateadureroasa articulara D. Parietal B. Mucoasa nazala C. Sfenoid C. Muschi B. Un strat superficial. Epiderm E. Discurile Merkel E. Tendoane I l. Terminatiile neryoase libere din capsula articulara transmit: A. Etmoid - 8. Simtul miscarii in spatiu C. Bulbul olfactiv B. Surt proprioceptori: A. Corpusculii Krause D. Vase limfatice E. Fibrele anulospirale B. Al teilea neuron al caii olfactive este situat in: A. cu exceptia: A. Girul hipocampic D. Fibre de colagen B. Urechea medie 13. Endolimfa este situata in: A. Nici un raspuns nu este corect 4 . Corpusculii Meissner C. Canalul cohlear C. Articulatii D. Simtul pozitiei B. Rampa timpanica D. Urechea medie este formatd dintr-o cavitate pneumatica sdpatii in osul: A. Corpul amigdalian E. Sensibilitatea termica E. dermul papilar C. Corpusculi Ruffini D. Dermul contine urmatoarele cu exceptia: A. Canalele glandelor endocrine din piele 10. Corpusculii neurotendinosi Golgi 9. Columela . Receptorii analizatorului kinestezic sunt situati in urnatoarele sfucturi. Temporal D. E.7. Sensibilitatea proprioceptiva de confrol al miscarii 12. Periost C. Rampa vestibulara B.

corpusculii Golgi A.de aproximativ: ai uneia dinfie urmatoarele B. Retina E. o din urmatoarele 16. Tactile fine C. 50 .14. Al feilea neuron al caii optice A. 10. Corpusculilor Meissner B. Gustul iute D. 100 D. Tunica medie a retinei C. Talamus B. 45 c. Corpusculilor Krause 18' Corpusculii neurotendinosi Golgi sunt receptori sensibilitati: A. Termice si dtreroase B. Sa fie volatila B. Tunica vasculara a globului ocular D. Corpul geniculat medial D. Sftaturile retinei 4s . Proprioceptive kinestezice 19. Gustul amar B. Corpusculilor Ruffini D. Corpul geniculat lateral C. Coroida face parte din: A. Lobul occipital 17. Mediile refringente E. Proprioceptive de conhol al miscarii D. 20. Gustul dulce E. Gustul 15' Pentru substanta nu trebuie sa aiba una caracteristici: A. sa fie solubila ca sa poata traversa stratul de mucus C. Gustul acru sarat C.000 E. Dintre senzatiile gustative primare nu face parte: A. 500 A. Sa ajunga in nari se gaseste in: a putea fi mirosita. Discurilor Merkel Ma--oni sunt o varietate a : C. Interoceptive E. Numanrl de mirosuri primare este. Tunica externa a globului ocular B. Corpusculilor Vater pacini E. Sa atinga celulele olfactive D. Sa fie sapida E.

Calea gustativa D. Care dinhe urmatoarele afirmatii nu este o functie aanalizatorului vizual A. Axoni ai celulelor multipolare retiniene din campurile nazale de partea opusa. Mentinerea echilibrului C. Partii inferioare a girului postcentral 25. Calea acustica E. 130 dB E. Diferentierea formei obiectului B. Axonii celulelor cu contri sau cu bastonase C.in floare" D. in componenfa tractului optic de o parte intra: A. Calea proprioceptiva de control al miscarii 46 . Toate rasptuisurile sunt false 27.. Partii inferioare a girului precentral D. 500 dB D. Calea olfactiva B.Lapolul apical al celulelor receptoare gustative vin urmatoarele fibre: A. 5000 dB 26. Declansarea secretiilor digestive : 22. Aria gustativa este situatalanivelul: A. 20 dB c. Mentinerea tonusului cortical E. Calea optica C. Toate raspunsurile sunt adevarate 24. Fibre senzitive anulospirale B. Fusul neuromuscular este inervat de urmatoarele tipuri de fibre. Partii superioare a girului postcentral C. D. Lobului occipital E. Diferentierea culorii obiectului D. . Fibre senzitive . Fibre motorii provenind de la neuronii alfa medulari C. Dentritele neuronilor din ganglionul de pe traiectul nervului X D. Amplitudinea maxima a sunetelor percepute de urechea umana este de: A. OdB B. Carc dinhe urmatoarele cai are legatura cu talamusul: A. cu exceptia: A. Dendritele neuronilor din ganglionul trigeminal E. Dentritele neuronilor din ganglionul de pe haiectul nervului IX C. Fibre motorii provenind de la neuronii gamma medulari E.21. Axonii netuonilor din corpul geniculat lateral E. Dendritele celulelor multipolare 23. Axoni ai celulelor bipolare retiniene B. Girului temporal superior B. Dendritele neuronilor din ganglionul geniculat B.

Membrana tectoria C. E.eaza C. Chemoreceptori Mecanoreceptori Termoreceptori 31. Membrana vestibulara D. E. Shabat lama citruita a etmoidului: A. Osmoreceptori B. Axonii celulelor bipolare din mucoasa olfactiva E. Dendritele celulelor bipolare din mucoasa olfactiv B. Fibrele fractului olfactiv 34. Receptorii gustativi sunt: A. Celulele receptoare ciliate ale crestelor ampulare sqnt acoperite de: A.28. Membrana otolitica E. Despre vederea nocturna sunt adevarate urmatoarele cu exceptia: A. candprivim obiecte situate la o distanta mai mica de 6 m: A. Baroceptori C. este asigurata de celulele cu bastonase B.ciliar se contracta si contracta fibrele ligamentului suspensor B. Corpusculi Vater Pacini E. Membrana reticulara gelatinoasa B. C. Cristalinul se aplati?. Bulbii firelor de par C. Reticular Germinativ Papilar Toate apartin epidermului Nici unul nu apartine epidermului 47 . Hipodermul contine urmatoarele cu exceptia: A. Scade elasticitatea cristalinului 30. Dendritele celulelor minale D. B. C. M. Glomerulii glandelor sudoripare 33. D. Discuri tactile Merkel D. sensibilitatea unei celule cu bastonas la lumina este de l0 ori mai mare decat la intuneric in timpul adaptarii la intuneric vitamina A este transformata in retinen reducerea vederii nocfurne se numeste nictalopie in avitaminozaA este compromisa adaptarea la intuneric 29. D. care dintre urmatoarele'sftaturi apartin epidermului: A. Tesut conjunctiv lax B. Cupola gelatinoasa 32. Axonii celulelor mitale C. Puterea de convergenta a cristalinului creste la valoarea maxima E. Tensiunea in cristaloida creste D. D. E.

Termica si dureroasa 4. Tractului oPtic stang E. Membrana Reissner E.35. In jurul fisurii laterale Sylvius B. Nervtrlui oPtic stang C. Fibrele nennrlui optic ce provin din jumatatea nazall a retinei drepte structtra: A. Proprioceptiva de contol al miscarii 3. In jurul scianii calcarine C. Pielea deserveste urmatoarele tipwi de sensibilitate: 1. Nervului oPtic drePt B. Informatii asupra pozitiei corpului. Aria corticala vizuala primara este localizata: A. Calea gustativa B. In jurul santului corPului calos E. Membrana reticularl D. Procesele ciliare B. Vizuali D. In jurul santului central D. Membrana bazilafi C. miscarii spatiale a acestuia si a gradului de contracti. vibratorie 2. Lama sPirala D. Cristaloida 38. Tractului oPtic drePt D. Cristalinul E. Muschiul ciliar D. Melcul membranos este separat de rampa vestibulara prin: A. Toate se incruciseaza E. ProPriocePtiva kinestezica 48 . In jurul santului colateral 37. Membrana tectoria se glsesc in 40. Axonii deutonetnonilor carei cai nu se incruciseaza. u rnutrhiior sunt furnizate de urmatorii receptori cu exceptia: A. Organul activ al acomodarii este reprezentat de: A. Vestibulari B. Atlit a neYui optic drept c6t gi a tractului optic stang COMPLEMENT GRUPAT: 41. Ligamentul suspensor C. Calea olfactiva 39. Auditivi C. Calea auditiva C. Kinestezici 36. Nici una nu se incruciseaza B. Cutanati E. Tactila" de presiune. A.

Prin vibratiile membranei bazilare 4. 49. Ganglionului de pe traiectul n. Corpul ciliar. Pavimentos simplu 3. Din tunica vasculara a globului ocular fac parte: Corneea 2. Este o cavitate pneumatica 3. Ganglionului trigeminal 3. Epidermul este format din epiteliul de tip: 2. . Reprezinta locur de infrare a artereroritouJui ocular 3. 48. Este secretata de celulele de sustinere ale maculei 3. Protoneuronul caii gustatve se afla la nivelul: Ganglionului geniculat 2. Retina 4. Umoarea apoasa 3. Despre pavilionul urechii sunt adevarate urmatoarele: 1. Capteaza sunetele Dirijeaza sunetele catre conductul auditiv extern la capatul canria unda sonora pune in miscare membrana fereshei ovare 4' 45. Este situata deasupra membranei tectoria 4' Este fiaversata de cilii celulelor receptoare vestibulare l. l. Membrana reticulata a organului Corti: Este secrotata de celulele receptoare auditive 2. Face parte din urechea externa 2. Transmiterea undelor sonore in t*echea medie se face: Prin vibratia endolimfei 2. Prin lantul de oscioare l. 44. Despre pataoarba nu sunt adevarate urmatoarele afirmatii: Este situata medial si inferior de pata galbena 2. 3' 4.(cu o putere de refractie de 40 dioptrii) si cornee are aproxirnativ 60 de dioptrii- t. La nivelul sau nu exista elemente fotoJensibile Reprezinta locul de inftare a nennrlui optic in gtoUut ocular l. Ganglionului spinal l. 47. Cilindric fi l. Plurisftatificat 43' Aparatul dioptric al globului ocular poate considerat ca o singura lentila convergenta cu urmatoarele caracteristici : are aproximativ 40 de dioptrii cent'l optic este la 17 mm inapoia retinei este format din cristalin. 4' 46.X 4. Pseudostratificat 4.42. 2. Prin vibratia perilimfei 3.

Fibrele anulosPirale: 1. Ariei somestezice secundare 4. Contine bulbii firului de Par 4. Iris 4. Vine in conract cu dermul papilar l. Sunt singurele fibre care inerveaza senzitiv fibrele intrafusale 53. Inerveaza motor fibrele intraftrsale 2. cu exceptia: Este alcatuit din tesut conjunctiv lax 2. 3. Girului Postcenfial 50 . Deutonetrronul caii oPtice: Este reprezentat de neuronii multipolari Z. Din partea inferioara a saculei porneste: 1. Sunt axonii neuronilor y din cornul anterior medular 4. 2. Canalul semicircular anterior Organul'Corti Canalul semicircular posterior Tunelul Corti 57. Retina 3. Este neuronul biPolar 56. 3. Hipodermul se caractenzeaz. Neuroni multiPolari 3.50. Are axoni care formeaza nervul optic si radiatiile optice l. Cristalin 55. 4. Calea olfactiva se proiecteanlanivelul: 2. Camera anterioara a globului ocular este cuprinsa intre: Cornee l. Girului temPoral suPerior 3. 3. Al doilea neuron al caii olfactive 52.aprin uqatg*ele. Contine corPusculii Ruffini 54. Celulele mitrale rePrezinta: l. 2. Sunt anonii neuonilor din ganglionul spinal 3. Neuroni biPoPlari 2. Este situat in retina 4. Girului hiPocamPic 1. Al treilea neuron al caii olfacitive 4.

Medial 4. 4. Nucleii vestibulari sunt: 1. Calea gustativa Calea olfactiva 2. Care dinfre urmatoarele cai au al treilea neuron in talamus: Calea kinestezica Calea proprioceptiva de control al miscarii 3. la lumina slaba 4. l. Anterior 59. Superior 2. Celulele cu conuri: Sunt mai numeroase decat cele cu bastonas 2. 60. Nu exista in pata oarba l. 5l . Sunt in numar de 6-7 milioane 3. Lateral 3.58. Sunt adaptate penhr vederea diuma.

39) s4. l. C (pag.49. C (pag.42.a9) 57. E (pag.38) 35. B (pas.E @a9.38. B (pag.42. B @as.39) 18.D Qtag.49.a3) 15.50) 2.49) 36.44) 22.38) 43.8 (pag.43) 60.38) 42.a5) 37. B (pag.D {Bag. E (pag.D (pae. C @as. D (pag.42. COMPLEMENT GRUPAT 41. E (pae. B (pag.a7) 29. E (pag.50) 3.5l) 26.al) 24.47) 23.a2) 16. C (pag.a7) 56. C (paga3) 31.a9) 13. B @as. E (pag.50) 32.50) 39.E (pag. D (pag. B (pag. B (pag.39. C (pa9.a?) 20.40.43) 47. D {sas. C Gae.aT) s8. A (pag.a5) D (pag.42.41 .D (pag. 50) 40.44.51) 45.41) e.al) 19.a3) 2s.B (pag.al) t2. C (pae. B (pag.E (pag. C (pag.44.49. D {eag. C (49.RASPUNSURI: COMPLEMENT UNIC B Gae.45) zl. E (Pag.aa) 5s.45) 38.D (pae.a2) 34.52) 4. C (pag'49) 8.42) 5l .8 (pag.a1) 53. D (Pag. D (pag.a7) t7 . A(pag.51) 48.a5) 46. D (pag. C (pag.a7) 52 . B (pag.a5) 7. C @ae.38.8 (pag.4l) 14. B (Pag.50) 49. C $ng. E (pag.D (pag. E (pae.49. C @ae. E (pae'38) 10.s0) 59.43) 5.a6) 30.38) 33.43.39) s2.38.a3) 28.39) 6.a5) 44.45) 50.a3) 27.D (pae.al) 11.

Krause Ruffini gi Merkel pentnr tacti16. in mod specific ai difuz. B) Vater-Pacini. E) alcftuit dinfi-un strat germinativ pi unul cornos. prin intermediul cdilor de La nivelul segmentului intermediar. recepf ioneaz1atingerea. D) un epiteliu unistratificat cheratinizat. D) corpusculii Rutrini sunt considerafi gi receptori pentru rao. l 53 . E) Golgi-Mazzoni. D) Segmentul intermediar este format din cfli nr*o*. !) 5.ANALIZATORII2 Asist. 4. Epidermul este: c) A) un epiteliu unistratificat necheratinizat. prin impulsul nervos este fransmis la scoarfa cerebrald. stimulii sunt transformafi in senzafii specifice. C) Corpusculii Ruffini sunt localizafi mai profirnd in derm gi recepf ioneaznpresiunea. sensibilitatea se afl[ corpusiculii Pacini care se adapteazl pufin sau deloc ai rccepfioneazl vibrafiile. A) Maissner. la creier. cu excepfia: A) Corpusculii Vater-Pacini sunt localizafii in hiiodennul pulpei degetelor. Segmentul intermediar este format gi din ciii ascendente indirecte. Segmentul periferic are funcfia de a hansmite impulsul nervos. Doru Selagea COMPLEMENT TJNIC: l A) B) C) ' Despre analizatori nu sunt adevfuate urm[toarele afirmafii. D) Ruffini.afirmafii despre derm sunt false. E) Receptorii cu localizare in partea superioari a dermului. Dr. Univ. hr[nit prin difuziune din lichidul intracelular.are impulsurile sunt conduse lent gi proiectate cortical.dermul germinatin. ts) ln shatul reticular se afld papilele dermice. Cornusculii Vater-Pacini se adapteazirapid qi receplioneaz6 viUriliite.alspus spre hipoderm.cTe E) Segmentul periferic percepe o form6. cu excepfia: conducere. C) in derm se gdsesc corpus*fii Meissner. 2. B) format din sfiat papilar gi strat dermic. Corpusculii pentnr sensibilitatea tactiH sunt urmdtoriio cu excepfia: C) Merkel. D) in profimzimea dermului urmtrtoarele afirmafii sunt adevilrate. urmittoarele.de energie sub formi de stimuli. _. ttin c. 3. E) corpusculii Krause sunt considerafi ii receptori pentu rece. cu excepfia: *J Ptgl prezlntf un shat profund. ascendente directe gi indirecte.

l. situat in 8. B) Receptorii penfiu durere se adapteazi repede. B) pe toatl suprafala toracelui posterior este de 50 mm. provenite din dendrita protoneuonului ganglionul spinal. C) Sunt terminafii nervoase libere. D) sunt situali in dermul reticular E) sunt situafi profund spre hipoderm. B) articulafii. ' Corpusculii A) sunt pufin mai mari decdt corpusculii Vater-Pacini. tn legrtwi. C) este aria tegumentar[ a clrei stimulare determinfl modificdri in rata de desclrcare a neuronilor respectivi. C) sunt o varietate a corpusculilor Vater-Pacini. E) mugchi. Afirmalia A) Sunt terminafii 7. B) Corpnculii netuotendinogi Golgi sunt situafi la joncfiunea articulafie-ligament. prin stimularea a dou[ 9. D) se caracterizeazAprin pragul de percepere distinctll a doui puncte diferite.r r. Cdmpul receptor: 10. C) tendoane. C) este de aproximativ 2 mm. B) Receptorii pentu cald ii deplqesc numeric pe cei pentu rece. Receptorii analizatorului kinestezic sunt situali ln urmittoarele structuri. cu excepfia: D) ligamente. C) Corpusculii 54 neurotendino gi Golgi asigui sensibilitatea dureroasi. provenite din dendrita protoneuronului situat in ganglionul spinal. Golgi-Ma-zoni: purcte apropiate. D) Reprezintd segmentul periferic. E) nici o variantll de mai sus. E) este de aproximativ 50 mm. E) Terminafiile neryoase sunt nemielinizate. E) Sunt terminatii nervoase libere. I A) dermul profund.r"parii kinestezici putem spune urmtrtoarele: A) Corpusculii Vater-Pacini sunt identici cu cei din piele. C) Receptorii tactili. cu diametrul mic. A) este pragul de percepere distincti a doul puncte. subiectul percepe atingerea fieciruia dinffe ele.. 12. 6. . termici gi chimici.falsd referitoare la receptorii termici este urm[toarea: nervoase libere. stimulafi excesiv pot fi receptori pentru durere. Referitor la acuitatea tactilfl este adevfuat c[: A) labazalimbii are o valoare de?rnm. D) are o suprafali invers proportional[ cu densitatea receptorilor din regitrnea respectivi. B) formeazl papilele dermice in sfratul papilar al dermului. B) este distanta minim[ la care. D) Sunt stimulafi de trei categorii de factori-mecanici. Afirmalia falsd in legdtura cu receptorii drnerogi este urmitoarea: A) In principal sunt terminafii nervoase libere.

. Sunt confinute intr-o capsul[ elasticI. ceea ce duce iu ronnugia cu excepfia: fibrelor intrafusale.c. C) Sfrtrbate lama ciuruitji a etmoidului. urmitoarele afirmafii sunt false. c) Al doilea neuron este localizatingirul hipocampic. D) Relaxarea musculari este prevenitil prin intinderea fibrelor exfiafusale care declangeaz6 contracfia reflexE. ? 9:t"tele brpolare au o dendriti. Dinhe urmtrtoarele afirmafii. E) corpusculii neurotendinogi Golgi sunt aiseminai pti"tr. E) nici o varianti de mai sus. Urmitoarele 55 . cu excepfia: cu microvili. D) omul distinge pfue la zecemii de miiostri diferite. A) 16. una este adevfuati: Celulele bipolare au o dendritit ramifi ca. B) Bulbul olfactiv face sinapsi cu celulele miuale.in floare". E) Fibrele inhafusale cu sac nuclear sunt inervate motor de fibrele senzitive anulospirale. 17. Despre fusurile ne. ca intinderea fibrelor intrafusale s6 determine gi intinderea primelor. D) celulelor bipolare.D) Terminafiile nervoase libere se ramifictr. axonii celulilor bipolare fac sinapsil cu netnonii multipolari. D) La fibrele intrafirsale cu tut ttutlear gi cu lanf nuclear ajung fibrele anulospirale gi a celor . Referitor la butonul olfactiv sunt false urmdtoarele. E) o substanftr trebuie si fie sapid[ gi si ajungd in nrri pentnr putea a fi mirosit6. !) 14' in legiturd cu fusurile neuomusculare. c) Motoneuronii alfa inerve az6 fibrel. fibrele musculare striate. D) Se mai numegte pi bulb olfactiv. A) Impulsul nervos se fiansmite neuronului alfa.care se termin6 cu vezicule numite butoni olfactivi.rsale face t5. c) Axonii neuonilor alfa uj*g la periferia fibrelor. E) Nici o varianttr de mai sus. E) Nici o variantil de mai sus. cu excepfia: A) La nivelul butonului olfactiv.pe partea profupdd a articulafiei.e extrafrrsale.. ' 18. B) o substanf[ trebuie str fie volatild penfu a traversa sfiatul de mucus al cavitnfii nazale. 13. afirmafii sunt false. B) Continu[ dendrita neuronului bipolar. Primul neuron al c6ii olfactive se afli la nivelul: B) butonului olfactiv. B) Dispunerea in paralel a fibrelor extrafi. C) ganglionii de pe traiectul nervilor olfactivi. !) Receptorii analizatorului olfactiv ocupe partea posteroinferioar[ a foselor nazale. E) Porfiunea centraltr confine nuclei gi este contractild.me $i mdre. A) Este prevfuut A) celulelor mitrale.romusculare este adevIrat ci: A) sunt formate din I -3 fibre musculare intrafirsale.d.

B) Se termini cu o veziculi prevdzuti cu cili. D) Calea auditivi.19. E) Caleavizuald. avem: A) La vdrftrl limbii. . cu excepfia: A) Celulele receptoare ale mugurilor gustativi se depolarir. urm[toarele afirmafii sunt corecte. E) Fac sinapsd cu al IIJea neuron la nivelul bulbului olfactiv. Celulele mitale: A) Intri in alcituirea valvei mitrale. D) Fac sinapsl cu anonii celulelor bipolare de la nivelul butonului E) Nici o variantll de mai sus. acru gi dulce. D) Fac sinapsl cu celulele minale. D) Fungiforme. 23. amar. C) Pe marginea laterali a limbii.inleg6ttrd cu zonele de percepfie a gustului. E) Gustul pentnr s[rat se poate percepe pe vdrfrrl limbii. C) Caliciforme. Axonii celulelor bipolare: A) Se inminuncllazLpenttu a forma tractul olfactiv. C) Substanfele chimice se leag[ de moleculele proteice receptoare. C) Fac sinapsl cu al III-lea neuron in talamus. care permit ptrtrunderea ionilor de sodiu. D) E) 56 Toate variantele de mai sus. ' D) Tractul olfactiv stribate lama ciuruiti a etmoidului. C) Calea analizatodui gustativ. s[rafgi acru.eazLla contactul cu substanfele B) volatile. B) Fac sinaps6 cu neuronii multipolari. acru gi amar. 22. Pentnr a se depolarrz+membrana microvililor deschid canale ionice. Despre mugurii gustativi. Calea sensibilit4ii olfactive: A) Primul netron se afld in celulele mitrale. olfactiv. D) Moleculele proteice receptoare p6trund in membrana microvililor. C) Reprezinthal III-lea neuron al clii olfactive. E) Nici o variant[ de mai sus. B) Al doilea neuron strlbate lama ciuruitii a etmoidului. 24. Urmitoarele ctri de conducere au al treilea neuron in talamus: A) Calea sensibilitiilii proprioceptive de confrol al migclrii. E) Tractul olfactiv se proi ecteazdin girul hipocampic Ai nucleul amigdalian. 2l . Pe vffirl limbii. B) Foliate. 20. Urmdtoarele papile gustative nu au mugrui gustativi: A) Circumvalate. B) Calea sensibilitefi olfactive. Z1. B) La ridlcina limbii. C) Are al treilea neuron in talamus.

rrisul prezintd in mijloc un orificiu prin care iese nennri Irisul permite acomodarea cristalinului. . E) Epiteliu lingual. IX ti X. C) Coroida este o tunic[ fibroasd. D) facial. C) VII. B) in ganglionul solitar. gustative. 26'instructura mugurilor gustativi gisim urmitoarele elemente. IX gi trigemen. VII. B) facial. cu excepfia: gustative.roprioceptive al migcdrii gi catea gustativd. C) In cornul posterior al miduvei spin[rii. care inhi in gtobul ocular. A) 32. C) E) !) circulare ale muqchiului ciliar sunt inervate simpatic. hactul spinocerebelos dorsal gi calea sensibilitiilii kinestezice. c) calea sensibilittrlii !) 28. ftactul spinocerebelos ventral gi calea sensibilitilfii kinestezice. sclerotica este perforatit de nervul optic. legdturtr cu tunica externd" afirmafia corectil este: Corneea este transparenti" este traversattr de vase de s6nge gi fibre neryoase. "pttr. IX 9i vag. B) Sclerotica. 27 ' Axonii urmitoarelor c[i. E) Calea sensibiliuryii gusative gi calea trttribilitigii kinestezice. calea sensibilitnfii de control calea gustativd. sosesc terminafiile nervoase ale urm6torilor nervi: 30. 29'Lapolul baatal celulelor gustative A) V. 1l Il A) c) B) sclerotic a rcprezintt 416 din tunica fibroasI. 57 . E) III. glosofaringian g X. cu excepfia: A) Coroida se continuI anterior cu corneea. Inervafia !) Fibrele parasimpatici determind bombarea cristalinului.A) Celule receptoare B) Celule de susfinere. VII.-in partea sa posterioari este previzutli cu un orificiu prin care iese artera globului ocular. ' E) Nici o variantii de mai sus. Despre tunica medie putem spune c6: Este tunica fibroastr a globului ocular. P ltiryt permite reglarea cantititlii de lumini ce sosegte la retin6. D) Microvili. corneea tansparentit este consideratit mediu refringent. respectiv tracturi ale sensibilitifii se incrucigeazi: A) calea sensibilitnfii kinestezice. hipoglos gi vag. D) Calea sensibilitiitii gustative gi tractul spinocerebelos venfial. E) orificiul nervului optic este sit'at in dreptul axului vizual. p) in ganglionii de pe traiectul n *ilor. Urmitoarele afirmafii sunt false. E) Posterior. D) Pe scleroticit se inseril mugchii intrinseci ai globuli ocular. C) Fibre nervoase. Protoneuronul ciii gustative se afl6: A) in nucleul solitar Aii UutU.

C) Corpul vitros. E) Sunt mai numeroase in fovea cenfialis. D) Aparatul dioptric are centnrl optic la 6 mm in fafa retinei. Referitor la cristalin putem spune: A) Este localizat intre iris 9i umoarea apoas6. cu o putere de refracfie de aproximativ 20 de dioptrii. D) Coroida se intinde posteriot de ora serata. Celulele fotoreceptoare cu bastonag: A) La nivelul petei oarbe se gisesc mai multe decit celulele fotoreceptoare cu conuri. B) Strnt absente in fovea centralis. 58 . 38. Retina: A) Se intinde posterior de corpul ciliar. ln legiturtr cu mediile refringente putem spune: se hrinegte A) Cristalinul prin difuziune de la vasele proceselor ciliare. cristalinul. cristalinul. B) Are C) Pata galben[ este situati medial pi inferior de pata oarb[. umoarea apoas6. Ci poate fi considerat o lentih convergentli cu o putere totalI de aproximativ 60 de dioptrii. pata oarbl situatil in dreptul ru<ului viztlmil. D) Toate variantele de mai sus. B) Este invelit de o capsuli fibroasl . D) Reprezinthstratul al gaptelea al retinei. retina. irisul. C) Este menfinut printr-un sistem de fibre care alcdtuiesc ligamentul suspensor. cristalinul. coroida transparentI. corpul vitros. 35. corpul viftos. cristalinul. C) Umoarea apoas[ are o consistenfi gelationasi. 39. E) Nici o varianti de mai sus. B) Mediile refringente alcltuiesc aparatul dioptric.33. 36. Ci fac sinapsd cu celulele multipolare gi reprezintl primul neuron. 37. Aparatul diopfiic: A) Este format din ro*re. C) Sunt adaptate pentru vederea nocturni. sclerotica.cristaloida. B) ReprezintLal optulea strat al retinei. Celulele fotoreceptoare cu conuri: A) Sunt ganglioni modificafi. 34. Mediile refringente sunt: A) Umoarea apoas6. irisul. E) Nici o variantd de mai sus. D) Confine vase de sdnge. D) Corpul vitros. B) Umoarea apoas6. E) Nici o variantil de mai sus. D) Sunt in num[r de 6-7 milioane. umoarea apoas6. B) Este finat din cristalin gi coroid[. E) Are forma unei lentile convergente. Ej fala anterioarl a cristalinului are cea mai mare putere de refracfie. E) Sunt celule de asocilie.

Urmitorii receptori au rol in monitori zareatensirurii care apare in tendon: Corpusculii Vater-paccini. l) 59 . Referitor lagampul receptor sunt adevtrrate urm[toarele afirmafii: Este diferit de acuitatea senzitivi. 2) Este invers proporfional cu densitatea receptorilor. 42. 3) Fusurile neuromusculare.presiunea. recep [ionead. l) !:* 46. C) Mqchiul ciliar se confiactii. 3) Krause. 1l 4) Valoarea la vdrful limbii este de 2im. 4) Ruffini. -2) 3) Discurile Merkel sunt terminafii nervoase care se terminr sub forma unui cogulef in j'ruI celulelor epiteliale. cand ochiul privegte la distanfE mai mare de 6 metri: A) Ligamentul suspensor este relaxat. l) 45.in dermul profund l) se gtrsesc urmitorii receptori: Meissner. Acuitateatactil[ : I. D) Cristaloida este in tensiune. COMPLEMENT GRUPAT: 4l.a nivelul redecinii limbii are o valoare de2rnm. Receptorii cu locali z*rrc mai piofirndd.40. B) Cristalinul se bombeazI. distanfa maxim[ la care doua puncte diferite sunt percepute distinct. 4) Are suprafaftr de 50 mm la nivelul toracelui.Urmitoarele afirmafii sunt toate adevlrate: l) Persistenfa stimulului dureros poate duce la cregterea in intensitate a senzafiei. 3) Este aria tegumentari a cdrei stimulare determini modificlri in rata de desc[rcare a neuronului respectiv. 2) Golgi-Mazzom. la nivelui d.' 4) Receptorii cu localizare superioard la nivelul dermului recepfio neaz1. componenfa stratului reticular al dermului intr6 urmltoarele f Fibre de colagen.5 m. 2) Terminafiile neryoase libere. 2) in anumite zone de pe toracele posterior are o valoare de 0. 44.rrnului. 4) Corpusculii Golgi-Mazzoni. E) Puterea de convergenftr cregte la valoarea maxim6. componente: l) -q -Z) Jgsut 3) 4) conjunctiv lax cu celule adipoase.vibrafiile. Corpusculii Vater-paccini. Fibre elastice.

2) Ganglionul spinal. Calea sensibilitdtii kinestezice are in comun cu fasciculul spinocerebelos dorsal urmdtoarele etaje. 52.. gamma din cornul anterior al m[duvei. 2) Alfa" care inerueazi fibrele exfiafusale. 4) Bulbul. 3) Vag qi facial. 51. cu excepfia: 1) Punte. 4) XsiV. Referitor la fusurile neuromusculare este adevdrat c[: 1) Sunt diseminate prinfie fibrele musculare netede. 2) Sunt stimulate de tensiunea dezvoltatd in timpul rela<[rii musculare. 60 . l) 50. care ineweazlfibrele exfiafusale. Urm[torii nervi culeg informafii senzoriale de la receptorii gustativi: 2) Hipoglos gi VII. care inerveazd fibrele infiafirsale. cu excepfia: 1) Ganglionul spinal. care inerveazl fibrele intrafusale. 4) Gamma. 2) Cornul posterior. 3) Inervafia senzitivd a fusurilor este asiguratii de axonii neuronilor senzitivi din ganglionul spinal. Fasciculul spinocerebelos dorsal fraverseazl urmitoarele etaje. 3) Puntea. 2) Cornul posterior al mlduvei.47. 3) Girusul postcentral. 53. Calea sensibilitafii kinestezice are in comun cu calea sensibilitifii proprioceptive de control al migclrii urmltoarele etaje: Ganglionul spinal. 4) Bulbul.in floare". transmit 3) Inervafia motorie a fibrelor intrafusale determin[ contacfia acestora gi astfel se intinde partea centrali" ceea ce duce la stimularea fibrelor motorii anulspinale $i . 4) Inervafia motorie este asigruatii de neuronii gamma din cornul anterior al miduvei. 4) Bulb. 3) Mezencefal. 48. 4) Relanarea muscularl este prevenitii prin intinderea qi activarea fusurilor. 3) Beta. l) x. Urm[toarele afirmafii sunt adevdrate: l) lnervafia motorie a fusurilor neuromusculare este asiguratl de dendritele neuronilor sensibilitatea termici. 49. 2) Terminafiile nervoase libere ramificate in toatii grosimea articulafiei. ln m[duva spinlrii existil doua tipuri de motoneuroni ctue inerveazi mugchii scheletici: l) Gamma.

rh. in astigmatism: Existit mai multe nzede curburtr are suprafefei cristalinului. rezult6nd midriazd. 3) Octri hipermefrop. 2) Axonii celui de-al treilea neqon in partea superioari a girului postcentral.rptd "j*g 4) se cunos c 4 senzatii gustative prinraret ur*. 3) cristalinul are un meridian cu putere di convergenfI anormalit.p* ]J si talamus. 3) au fost identificafi. 3) Ochi hipomiop. l) 6l . 1) tt"uginea obiectelor plasate la 6. 60. 3) Constil in contracfia mugchilor circulari ai irisului la intuneric. Reflexul pupilar fotomotor: are centrii ln metatalamus. dulce gi amar. 4) Se corecteazdculentile cilindrice.cel puf! so ae poJiulii *. 2) Defectul se corecteazi cu lentile aiverdnte. 56. 4) Ochi hipermehop. 2) Ochi hipomiop. 59' ce tip de ochi are o persoani care are retina situatii la mai pufin de lTmm de centrul optic? l) Ochi astigmatic. sfuat. 2) Ochi emetrop. ?) Ira"p drteazdobiectele de ochi pentru a le vedea clar. Ochiul emetrop: pe corecteaz[ cu lentile divergente. 57.ici in cetulete gusrative. l) l) 58' ce tip de ochi are o persoand care apropie obiectele de ochi pentu a le vedea clar: I) Ochi emehop. 4) Ochi miop.gustativ[: Axonii protoneuronilor se incrucige# rc indreaptii. 4) Acfiunea parasimpaticului determintr contractia mugchilor circulari ai irisului. 2) constit ln contracfia mugchilor radiari ai irisului la stimularea cu lumintr puternic'. 4) Defectul se corecteazlr cu lentiie cilindrice.6m este clar6 fdr6 acomodare.54' Urmdtoarele afirmalii sunt adevrrate despre sensibili tatea.

45) 32.20. a3) 26. B (pag. 39) 42. 45) 34.41) 47. E (pag. D (pag. aD I 18. D (38. D (pag. D (46) s7. a3) 30. C @ag. a5) 40. E(pag. a5) 62 . D (pag. C (pag.D (pag. a2) 20. c (46) s6.8 (39. a3) 24.E @ae. D (pag. 4r. a3) 27 .8 (pag. a5) 39. D (pag. 38.39) 8.8 (pag. E(pag. B (43) s4. C (pag. D (43) 5s.D (41) 48. a3) 29.38) 3.39) 43. a2) 4s. A(pae.nASPUNSURI: COMPLEMENT UNIC: D(pag. a2) 22. al) 13. al) 12. B(pag. A(3e) 17. 42. D (46) 60. A (41) 4e. D (pag. A (41) s1.D (41) 53. a3) 23. aa) 31. C (pag. D (46) zl. D (pag.D (pag. D (pae.D {eag. a2) COMPLEMENT GRUPAT l. a3) 2s.8 (pag. A(pag.E (4s) 58. E {pag. E (3e) 46. E (pag. E (pae.20. as) 36. B (38) 44.38-39) 7. 39) 10.43) 16. A (pag.D (pag. C (pag. a5) 37.38-39) 6. c (46) se. C Gae. a5) 38.39) e. 44. 44.38-39) 4. B(pag.8 (pag. a5) 3s. c (41) s2. B (pag. al) 15.38) 2.D (41) s0. D (pag.45) 33. 39) I l.39) 5. al) 14. a2) 19. 43) 28. A(38. C (pag. C(pag.

localizaliinderm D. Iftause E. Merkel C. tactili B. Dr. nici unul de mai sus 63 . pentu vibrafii 2. sunt mecanoreceptori B. toate cele de mai sus urmItorii receptori : 4.AI{ALIZATORII 3 Asist. nu are vase de s6nge 6. spinocerebelos venfial C. Mazzoni 5. Univ. are ur strat superficial germinativ C. mecanoreceptori B. termici C. durerogi D. spinotalamic anterior B. spinotalamic lateral D. stimulafi de deformiri mecanice C. spinobulbar E. confine terminafii nervoase libere : D.Presiunea este receptionatil de A. A. sunt chemoreceptori D.sensibiltatea kinestezictr este fransmistr prin fascicolul : A. cu excepfia A. Receptorii tactili sunt :. mai numerosi in tegumentele f4r6 p6r E. Pacini B. in piele se gIsesc urmitorii receptori : A. Receptorii analizatorului gustativ : A. nu are anexe cutanate E. Ruffini D. Despre epiderm sunt adevitrate urmiltoarele. de presiune E. este un epiteliu plurishatificat keratinizat B. aparfin papilelelor filiforme C. se gdsesc in mucoasa duodenali 3. nu au muguri gustativi E. Antoaneta pungl COMPLEMENT SIMPLU l.

corneea C. partea superio ard a girului postcentral B. partea superioar[ a girului precentral D. foliate 8. fesut conjunctiv reticulat E. umoarea apoasi : & .7. Organul activ al acomod[rii este : A. Coroida: A. vitrosul 12. fesut conjunctiv cornos 11. corpul vitros E. corneea C. are o forml sferoidall B. circumvalate C. sclerotica C. retina 9. fesut conjunctiv elastic D. este un lichid incolor 13. Hipodermul confine : A. Aria gustativi se giseqte in : A. are fibre circulare D. retina B. este o membrani fotosensibilI E. mugchiul ciliar D. filiforme E. corneea D. sarcolema : : B. se intinde posterior de ora serrata C. cristalinul B. cristalinul D. umoarea apoasi E. discurile Merkel 10. Mugrrii gustativi lipsesc la nivelul papilelor A. fesut conjunctiv fiblos C. fesut conjunctiv la>r B. caliciforme B. coroida E. crestele papilare E. Tunica mijlocie a globului ocular este A. fungiforme D. partea inferioarfl a girului postcentral C. Mediile refrigerente oculare nu includ A.

100-1000 Hz 16. membranari C. localiz-a[iinderm D. frecvenftr C.2-20H2 C. amplitudine D. se ajungtr in ntrri D. str traverseze shatul de mucus E.cu excepfia: A. toate cele de mai sus : 15.20 dioptrii E. otolitele stimuleaz[ mecanic urmitorii receptori A. urechea uman[ percepe sunete cuprinse intre 4. cu excepfia : in stdnca temporalului B. Corneea are o putere de refracfie de 4. fereasfia rotundi se afl6 pe peretele medial se afl6 A. 18. 10-10000 Hz E. vibrafii E. tactili : 19' Pentru a fi mirositif o substanftr trebuie si aibtr urm[toarele caracteristici. s[ fie insolubil[ C. stimulafi de deformEri mecanice C. timpanul se.fereasha ovali se afli pe peretele lateral E. timbru B. mai numero$i in tegumentele fdrd pnr E. l0 dioptrii D. Receptorii tactili sunt : A. Despre urechea medie sunt adevirate urmitoarele. trompa lui Eustachio se afl6 pe peretele anterior C. sd atingl celule olfactive : 20. 5 diophii 17. bazilari D. mecanoreceptori B. timpan 65 .afl6 pe peretele literal D. maculari B. Intensitatea undelor sonore este determinattr de A.4 dioptrii : B. si fie volatill B.20-200 Hz 8. termici E.20-2A000 Hz D. 40 dioptrii C.14.

bazali C. 50 mm . de aproape 27. convexe D.21. Aldoilea neuron al c6ii olfactive A. l-2 miloane 8. convergente B. sferice 22. 17 mm D.60-70 miloane D. bulbului olfactiv B. scotopicl E. terminatii nervoase libere : B. de tip fazic 66 . Laochiul emetrop retina : fafl de centrul optic se afl6 la o distanfi de A. bazilar[ B.25 mm E.6-7 milioane C. reticulatl E. Celulele cu conuri din sbuctura retinei sunt in numir de A. Astigmatismul se corecteazdcu urmitoarele lentile: A. 35-40 miloane 24. celule multipolare D. 3-5 milioane E. 25. scizurii calcarine E. vestibulari 26. talamusului C. fotopicl D. cilindrice E. diuml B. mezencefalului D. celule cu conuri E. divergente C.7mm B. fasciculatii D. Membrana Reissner este membranl : A. Receptorii analizatorului olfactiv sunt A. metatalamus se afl6 la nivelul : 23. neuroni C. Celulele cu bastonage asigtu[ vederea : A. l0mm C. la distanfl C.

ora serrata E. de aproape 31. epitalamus E. are o capsule elastica : C. Limita anterioari A. Celulele cu conuri asigurd vederea : A.5m D.^Punctul proximum se afltr la o distanf[ de : A. la distanfd C. stimulati de Aefonrieri mecanic C. Despre cristalin sunt adevfuate urm'toarele. scizura calacarinI 32. 5 milioane 67 ..$i in tegumentele fdrn ptu B. metatalilnus C. corpul ciliar B. fotopicl D. Tractul optic ajunge la : A. scotopici E. umoarea apoasl 34. are 20 dioptrii D.5cm 33. mecanoreceptori E. toate cele de mai sus 30. nici una de mai sus 29. confine vase sangvine B. subtalamus D. 25 cm C. 15 cm E.aliinderm D.25 milioane E.cu excepfia A.2t. mai n*Tr. nocfurnI B. localiz. 125 miloane C. 50 milioane D. mugchiul ciliar C.225 milioane B. are un ligament suspensor E. Receptorii tactili sunt : A. hipotalamus B.25 m B. Celule cu bastonage sunt in numilr de : a coroidei este reprezentati de : 4. procesul ciliar D.

Pacini B. intensitatea 2. girul temPoral B. este delimitati posterior de iris C. girul precentral C. epiderm 40. amax labazalimbii E. stratul germinativ al epidermului D. amar pe vdrful limbii B. de asociafie 36. Ruffini D. Camera posterioar[ a globului ocular A.Mazzon 38. este delimitat6 anterior de cornee B. fotoreceptoare B. multipolare C. dulce pe vdrful limbii 37. confine corpul vitros 39. de sustinere E. Gustrrile se percep astfel.mai pufin : A. Krause : E. Proprieti$ile firndamentale ale undelor sonore sunt l. este delimitatl posterior de retini D. confine umoare aPoas[ E.exceptdnd : A. stuat pe margini 9i pe vdrfrrl limbii C. tezonanta : 68 . Carcdin urmitorii receptori se gflsesc in hipodenn A. sfiatul paPilar al dermului C. Meissner C. timbrul 4. Aria gustativtr se afld in A. stratul reticular al dermului B. ginrl hipocamPic E. hipoderm E. nucleul amigadalian : COMPLEMENT GRUPAT 41. secretoare D. acru pe marginile limbii D. inllfimea 3.35. Amprentele sunt determinate de : : A. girul postcentral D. in strucfira retinei sunt urmitoarele celule .

corpusculii Golgi 44. Mediile refrigerente sunt : l. este mecanic[ 4. este datii de otolite : 48.42. timpan : 46. are celule cu microvili 4. canalele glandelor exocrine 2. nu confine vitamina A 49. Pigmentul vizual : l. absoarbe energia radiafiei luminoase 2. cofine tunelul Corti 3. cristalinul 3. tunelul Corti 2. nompa lui Eustachio 4. se descompune in retinen 3. corpusculii Krause 4. fire de plr 45. rcaln 3. ora 4. corpussulii pacini 3. canalul Corti 3. Stimularea receptorilor maculari l. vase sangvine gi limfatice 3. Receptorii pentru cald/rece din piele sunt: l. Perilimfa se gisegte in l. se produce in condifii dinamice 2. in derm se gdsesc : l. mai micl 4. terminafii neryoase 4. se descompune in opsini 4. se afl[ in canalul trohlear 43. Imaginea fonnattr la nivelul retinei este l. corpusculii Ruffini 2. corneea serrata \ 47. se produce in condifii statice 3. dreaptil : 69 . este format de ganglionul Corti 2. Organul Corti : l. pupila 2. rdsturnattr 2.

fereastra oval6 3. Urechea cuprinde : l.TJrechea medie Prezinti : l. melcul SZ. coroida S4. amar 2. analizatorul kinestezic 2. se intinde posterior de ora serrata 3. labirintul osos 3.amecanismele care participd la reglarea echilibrului contribuie 9i l. perilimfa median 53.Lanivelul limbii 1. 56. corneea 3. dulce se pot percepe in special gustul de : 55. melcul osos 4. Urmdtoarele structuri nu prezintd vase sangvine : l. abundenfa de celule cu con 51.50. cristalinul 2. Celulele din 1. trompa lui Eustachio 2. acru 4. ganglionare retinl sunt : 3. [. orizontale 2. amlizatod viztral 3. este hansParentil 4. nu percep una din cele 3 culori firndamentale 4. Daltonismul se caractenzeazdprin l. amacrine 4. apare exclusiv la femei 3. este produs de o gen6 X linkati : 2. sirat 3. Coroida : aparfine tunicii externe a globului ocular 2. posterior are un orificiu prin care iese nervtrl optic l. epidermul 4. timpan pe peretele 2. analizatorul tactil 5. cerebelul : 70 . timpanul 4. bipolare 57 .

se afli in fovea centralis 4. Crestele ampulare : l. confin cili auditivi 7t . este format de axonii celulelor mifiale 60. confin celule senzoriale 2. pornegte de la bulbul olfactiv 3. sh[bate lama ciuruitil a etmoidului 2. sunt caracteristice vederii scotopice 59. Celulele cu contri : l. confin celule de susfinere 4.5t. confin iodopsind 2. Tractul olfactiv : l. sunt localizate in canalele semicirculare 3.ajwrge la talamus 4. sunt de 3 tipuri 3.

pag. E.44 E.49 26. D.45 14.46 47 .8. B. E. 2l. C. 50 59. A.B. C. pag.49 53.E.43 37. C. pag.NASPUTVSURI: COMPLEMENT SIMPLU 2. B. pag. 38 I . C. 43 8.2l C.39 30. A. pag.42 52. C. A.pa9. C. pag. 51 58. E. 5l 16. E. D. A. 49 18. pag. pag.pag. pag. 47 32. pag. pag.pag.pag.pag. C. 39 44.47 20.42 23.44 34. C. 38. A. C. pag.8. pag. pag. 39 15. 49 46. pag.pag. 38 6. E.39 5.8. pag. pag. 45 51. B. A.pag. pag. A. pag. C. A. pag.47 31. D. 45 17 .45 36. A. 3. 4l 7 1.44 13.47 49. 45 29.42 27.44 56. B.pag. 45 28. A. COMPLEMENT GRUPAT 41. D. 5l 48.pag. 50 12. pag. pag. pag.43 72 .pag. pag.42 60. 39 38.45 50. pag. pag.8. C. A. 5l 42. 49 43.pag.pag. pag. pag. pag. A.pag.44 39. pag. pag. 45 24. pag. 45 35. pag. A. pag. pag. 38 C.46 33. B. 43 E.43 10. 46 25.38 45.8. B. pag. 45 57 . pag.46 22. A. 43 55. pag. pag.D.45 54. 4.pag. pag. pag. B. E. pag. 44 9. 39 D. B. B. l. 5l 19. 38 40. pag.pag.B. pag. pag. D. D.

Hormonii nu ajung in s&rge E. Cresc excrefia de K* $i FfD. Sunt formate din epitelii secretorii D. Tiroida B.GI. Afirmafia falstr despre hipofiza este: A. Glandele cu secrefie intern6: A' Produc substanfe pe care le elibere azalanivelul cavitiililor B. Rinichiul nu secretil hormoni c. Univ. Mai e numitit glanda pituitarl Hormonii mineralocorticoizi: A. 73 . Localizattpe $aua turceasci a osului efinoid C. Dr. Primele 3 E. Toate 6. Acfioneazain celulele in care sunt produgi D. _Principalul rol este de regrare a metaborismului celular 9. C.ranivelul pielii C. Reabsorb Na** C. Nu rcgleazAmetabolismul celular D. substanfe ac[ioneazl la locul de sinteztr r*i 2- Sunt glande cu secrefie intern6: A. Nu sunt produgi gi de antrul gastric E. Prezinrd 3 lobi E. Nu regleazd pe cale umoralit diferite organe 5. Sunt produgi de unii neuroni hipotalamici Sistemul endocrin: 4. Produc substanfe pe care le elibere azd. Hormonii: A. Parotida C.ANDELE ENDOCRINE T Asist. Duodenul nu secretii hormoni B. Ficatul 3. Joac[ rol in metabolismul sln'ilor minerale B. Nu elibereazI hormonii in sAnge E' Produc hormoni. Hormonii ajung la o mictr parte a celulelor corpului $. Ruxandra Negoi @MPLEMENTUNIC: l. Pancreasul exocrin D. Local izatL la baza encefalului B. Cdntlregte 500 mg D. Cu Na* se reabsoarbeCl'E.

I 3. Hipotalamusul nu controleazL activitatea hipofizei C. Lobul intermediar constituie 5% dinmasa hipofizei D. Produc hiperglicemie E. Infre adenohipofizd gi hipotalamus existJl sistemul port hipotalamo-hipofizar D.activitatera intregului sistem endocrin Adenohipofrza: A. Lobul anterior constitui e 25Yo din masa hipofizei C. Hipofiza nu e legatii prin tija pituitari D. Hipersecr{ia apare in boal[ Adisson 12. Intre hipotalamus gi neurohipofizi nu sunt relafii 1 1. Sunt reprezentafi de aldosteron C. Sunt reprezentaafi de cortizon B. Produc hipoglicemie Hipofiza: A. Prezintii 2 lobi E. LH) Hormonii mineralocorticoizi: A. Lobul mijlociu se mai numepte intermediar D. Secretil doar hormoni non-glandulohopi C. Prezintii 3 lobi B. Sunt semlnitori celor secretafi in ovar D.7.care reprezintil o legaflrfl vascularl E. Sunt reprezentafi de cortizon C. Hormoni glandulofiopi (STH. Intre hipotalamus gi neurohipofrzAexistd sistemul port hipotalamo-hipofizar E. 10. intre hipotalamus gi newohipofizi existii tractul nervos hipotalamo-hipofizar C. Afirmafia falsi privind hormonii glucocorticoizi este: A. Hipersecrefia determinl sindromul Cushing E. 74 . Nu sunt relafii functionale B. Este situatii strict in partea anterioar[ B. intre neurohip ofizlgi hipotalamus existi hact nervos hipotalamo-hipofizar. Infre adenohipofiz5 gi hipotalamus existii tractul nervos hipotalamo-hipofizar B. Hormoni non-glandulofiopi (STH. Hormoni non-glandulofropi (de ex. Sunt reprezentafi de hidrocortizon D.prolactin6) E. Lobul posterior constituie neurohipofiza C. Lobul anterior gi intermediar constituie adenohipofiza E. Afirmafia falsi despre hipofizi este: A. Are form[ hiunghiulari 8. Lobul anterior este partea cea mai denroltatL B. Hipotalamusul nu coordoneazd. FSH. prolactini) D. Hipofrza: A. lntre hipofizd gi hipotalamus: A. Circuld in sdnge lega{i de proteine plasmatice B. Lobul posterior constituie adenohipofrza 9.

Nu acfioneazi prin intermediul somatomedinelor 9. Cresc exagerat D. Apare prin hipersecrefie de STH !. Dac6 apare inanie de pubertate genereazi gigantismul 16. Aprnr prin hipelsecrllia de STH la copil B.Produce. Medulosuprarenala: 19. Denumit hormon di inhibare a cregterii B.a se exercitit 15.n gigantism int trrtot nu este afectat D. Ap* prin hipersecrriiu de ACTH D. $. Apare oprirea dezvo[erii neuopsihice C. Apare prin hiposecrelie de srH dup6 pubertate r viscerele Acromegalia: A. Gigantismul: C. caracteizataprin cregterea oaselor late. Afinnaffa false despre hipersecrefia STH este: A' In gigantism apare cregterea exageratil a oaselor fe1ei. Toate de mai sus E. Secretil adrenalinit in proporfie de Z0% E. Individul are o talie di peste Z metrii E. Indivizii sunt de tarie mic4 proporfional denoltaf 20.i"+ie oe g0% tinteporfiunea I t. Secrettr glucocorticoiii C. Indivizii prezintit deficit intelectual D. Aputr pln hipersectriiu de srH inainte a. inaintg de pubertaie stimureazd ingrog*. Piticismul (nanismul) hipofizar: 1. stimul eazacregterea oaselor in lungime c. Intelectul este normal 75 . Indivizii sunt de talie inaltd D. Hormonul somatotrop (STH): oaselor lungr direct E. Consecinfele depind de vdrsta de aparilie E. oaselor feftei 9. Iutujoritatea efecteror A.14. Indivizii sunt de talie inalte C. Apare prin hipersecrelie de ACTH 17. Hiposecrefia hormonului somatotrop: A. Secretii cate-colmine D. Genereaz[ boal[ Basedow E. Intelectul este afectat E. puu"rt t" 9.la copil oprirea cregterii somatice pi neuopsihice B. Apare prin hipersecrelia de ACTH d"pe pubertate perifericd a suprarenarei 1' lrpt I B. ingrogarea btrzelor B' Daci apre drpe pubertate grttrtl*e acromegaria 9 i. secret' noradrenarina in i.

Se mai numegte corticotropina B. Dupd nagtere secrefia ei continud sI creascl 23. Produc hiperglicemie 2T. Inhib[ secrefia de lapte B. Hormonul adenocorticotrop: A. Produc bradicardie B. Afirmafia falsl despre acfiunea catecolaminelor este: A. Primele 3 26. Acfioneazl la nivelul glandei tiroide 76 . Nu stimuleazl melanogeneza E. Prolactina: A. Inhib[ secrefia glandei corticosuprarenale D. Este reprezentat de LH C.Honrronul ACTH: A. Efort fizic D. Scade nivelul de sexosteroizi E. E numit hormonul luteotrop E. Somn E. Mineralocorti coizi B.21. Scade nivelul de mineralocorticoizi B. E numit hormonul tireofrop B. Corticosuprarenala secret6: A. Glucocorticoizi C. Dilat6 bronhiile E. Stimuleazdovulafia C. Prolactina: A. Secrefia de prolactini nu e stimulatJi de: A. Secrefia in afara sarcinii este stimulati de efortul frzic D. StimuleazLinchiderea pielii la culoare D. E numit hormonul adenocorticotrop 22. Supt B. Norpinefrintr E. Produc vasoconstricfie D. Scade concentartia de glucocorti coizi 25. E numit hormonul somatofrop C. Produc hipertensiune C. Sexosteroizi D. E numit hormonul luteinizant D. Scade nivelul de glucocorticoizi C. Hiperglicemie C. Stress chirurgical 24. Suptul inhibi secrefia de prolactinl E.

In doze 77 . Este numit hormonul antiditretic c. Hormonul antiditretic (ADFI): lui provoac[ diabet insipid mari provoac[ vasodilatafie C. D. Ap*tine neurohipofizei dar gi ud"nohipofizei C. Hipersecrefia lui provoaci pierderi mari de api E. Este numit neurohipofizI B. FSH inhibn dezvoltarea tubilor seminiferi C. Lobul intermediar al hipofizei: A. FSH cregte secrefia de estrogeni 31.28. Toate 33. Hipersecrefia genereazi diabet bronzat c. Elibe reazl oxitocina E. Secrefi hormonul melanocitostimulant D. Reduce volumul urinii E. Se mai numesc gonadoinhibine B. Hiposecrefia genereazd insuficienfi tiroidiani D. Cregte diureza 34. Reprezintil2lo/o din masa hipofizei 9. FH nu determinl maturarea foliculului de Graaf E. Nu secrectii nici un hormon 32. Elibe reazA vasopresina C. LH inhibe secrefia de testosteron D. Inhibd secrefia de hormoni tiroidieni B. Hormonii gonadotropi: A. Afirmafia fals[ despre vasopresini este: A. Hipersecrefia genereazi hipotiroidie E. Eliberaz[ hormonul ADH D. Hiposecrefia produce nanism B. Hiposecrefia produce deficit de glucoccorticoizi 29. MSH are un precursor diferit de ACTH E. Hormonul tireotrop (TSH): A. Lobul posterior al hipofizei: A. Afirmafia fals6 despre modificdrile secrefiei de ACTH este: A. Hipersecrefia produce diabet bronzat Hipersecrefia produce exces de glucocorticoizi _c. Hipersecrefia produce efecte *rl*orito-stimulatoare E. E produs de adenohipofizit D. cregte abssorbfia apei ra nivelur nefronului D. Hipersecrefia genereazI nanism 30. Creqte concentrafia nrinii B. Cregte secrefia glandelor exocrine $ flip"secr{ia B.

Glanda suprarenalI: A. Vasoconstricfie : 4. Oxitocina: A. Stimuleazdcontracfia mugchiului uterin in fravaliu D. Este situatii la polul inferior al rinichiului C. Corticosuprarenala: A. Hipersecrefia determini diabet insipid 40. in boala Conn apare hipertensiune E. Vasodilatafie 3. Nu secretil aldosteron 38. Funfional sele 2 perfi sunt diferite 3 7. Nici unul 36. Hipersecrefia determind boala Conn E. Hiposeuefia determinl boal6 Conn B. Secret6 cortizol E. Este unictr B.35. Inhibd expulzia laptelui de la nivelul galndei mamare B. Hiposecrefia determind sindrom Cushing C. Secretii hormoni de naturd glucidici B. Adrenanne B. Este secretat de adenohipofizi C. Acfiune identicl cu stimularea sistemului nervos simpatic D. Bradicardie 78 . Embriologic cele 2 pa4i au aceeasi origine E. Noradrenalin[ C. in boala Addison se pierde api 39. Despre secrefia de aldosteron e fals6: A. Secrefia de glucocorticoizi: A. Inhib[ contracfia uterului in timpul sarcinii E. Dilatil bronhiile 2. Secret[ adrenlini C. Catecolaminele produc 1. tn boala Conn apar edeme D. Hipersecrefia apare in boala Addison D. Secretil epinefrin[ D. Hipersecrefia deJermini sindrom Cushing B. in boala Conn apare retenfie de apl pi sare C. Confine periferic medulara D. Acfiune identic[ cu stimularea sistemului neryos parasimpatic COMPLEMENT MULTIPLU: 4l . Toate de mai sus E. Secrefia medulosuprarenalei este: A.

Efectul catecolaminelor este: Tatricardie 2. Confine tireoglobulind 45. Secrefia lui este inhibatii de hipercalcemie 3. Majoritatea celulelor din stnrctura lor secreta glucagon 4. Conftactli pupila 43. Sunt formate din celule exocrine 3. Hiperfuncfia tiroidiani: Este caracterizathde sciderea metabolismului ba?al 2. Inhibi reabsorbfia tulularl a fosfalilor anorganici 48. Produce hiperfosfatemie 4. vdscos 3. Hormonii tiroidieni: l.42. Calcitonina: l. 79 . Este un material omogen. 4. Este hormon hiperglicemiant 4. Scad metabolismul bazpll 46. Coloidul din struchua foliculilor tiroidieni: l. Conduce la diminuarea atenfiei 4{. Are efect hipercalcemiant 2. Este singunrl hormon hipoglicemiant l. Confin celule care secreti insulina 49. Au efect hiperglicemiant sub acfiunea FSH 2. Mobilizarcagrlsimilor din rez&Ne 4. Au efect hipocolesterolemiant 4. Se numeste gugl endemici 3. Insulina: Produce lipogenezl 2. Insulele Langerhans din structua pancreasului: l. Hipertensiune l. Eliberarea lor din coloid se face 3. Cregte sinteza proteicl la nivelul mugchilor 3. Inhib6 reabsolblia tubulartr a calciului 2. Produce glicogeno genezdla nivelul ficatului 4. Confine celule parafoliculare 4. Este secretatli atdt de tiroida cdt gi de paratiroide 47. 3. Parathormonul: l. Este semetatii de celulele din stnrcttna foliculilor tiroidieni 3. Confine TSH 2. Confin celule beta secretante de glucagon 2. Este caracterizatilde aparilia exoftalmiei l.

4. Diabetul zaharat: caracteizeazdprin valori crescute ale glicemiei 2. Are rol endocrin doar pan6 la pubertate 2. Conduce la complicalii care afecteazdsistemul cardio-vascular 3. Afirmafiile adevarate sunt: l. Efectele hormonilor tiroidieni pe aparatul cardio-vascular stilrt: Cresc tonusul mupchilor scheletici 2. in evolu{ia acestei boli apare glicozurie 1. Catecolaminele sunt eliberate in condifii de cildur[ excesivi 4. La lumini cregte secrefia de melatonini 4. Cresc frecventa miqcirilor respiratorii l. 80 . Catecolaminele stimuleaz[ sistemul reticulat activator ascendent l. Mixedemul este generat de hiperfuncfia tiroidei 4. Hormonii secretafi de medulosuprarenald produc anxietate 3. 56. 2. Catecolaminele contract[ mugchii erectori ai firului de p6r 53. Se numegte gland[ Pituitarl Este situattr intre coliculuii cvadrigemeni superiori Se numegte gland[ pineali 55. Glucagonul: Stimuleazi secrefia biliar[ 2. Epifrz-a: l. Are rol de organ limfatic 3. incepe sI se deryolte la pubertate 57. lnboala Basedow-Graves nu apare exoftalmia 3. 3. Are legittri strfuise cu retina 3. in evolufia acestei boli poate si apari poliurie 4. Timusul: 1. Afirmafiile adevtrrate privind disfuncfiile endocrine sunt: Diabetul insipid apare in hipersecrefia de ADH 2. Cresc frecvenfa contracfiilor cardiace 3. Nanismul tiroidian se mai numegte cretinism l. Se 51. Stimuleaz[ fo{a de contracfie miocardica 3. Epifiza: Secretil ACTH 2. Stimuleazd gluconeo geneza 4. Inhibd proteoliza 52.50. Produc vasodilatafie 54. Intri in componenfa epitalamusului 4. Are localizare refiosternali 4. Laintuneric cregte secrefia de melatonin[ l. 2.

. Boala Basedow-Graves 4. Poate fi provocat de tumori 4. Guga endemicl 8l . Apar hipertensiune 59. Boala Adisson: 1. Mixedemul 2. Apare .ceafa de bizon" 60. Secrefie inadecvattr de glucocorticoizi 3. Apare deshidratarean 4.fa[in lunl plini" 3. in sindromul Cushing: in greutate l.. Existli hiperseuefie de corticosteroizi ale cortexului adrenal 2. Apare .5t. Sunt disfuncfii tiroidiene: l. Nanismul tiroidian 3. Secrefie inadecvatd de mineralocorticoizi scaderea rapidd 2.

B (pag.E (pag.E(pag. C (pag.E (pag.59) 49. B (pag. 56) 7. E (pag. 55) 32.ig. sa) 6. 56) 35. B(pag. C@ag. A (pag. 5a) t2. D(rag. 61) 60.59) 50. A (pag. 5a) 15. C (pag. E (pag.57) 9. A (pag. B (pag. 6l) I l. E (pag. s5) 29. 55) zs. 5a) 31. C (pag. 57) 42.D 23. E (pag. 57) 27. 57) 41. 5a) 3. A (pag 57) 40.58) aa. 60) s7.E (pag.58) 47. B (pag.E(pag. 5a) 10. 56) 26.8 (pag. E (pag.D (pag.55) 24. C @ag.56) 38. 55) 16. 56) 36. A (pae. A (pag. A (pag. C (pag. 60) ss. C (pag. E (pag.57) 19. C (pag. CQ'. s5) zt. 6l) 59. E(pag.58) 45. 6l) s8.56) 37.5s) 34.55) 33. 60) s6. 56. A (pag. s5) 22. C (pag.S9) a8. A (pag. A (pag. B (pag. 55) 30. D (pae. 55) 20. E (pag.59) s l. 57) 43. s8) 54. 5a) 13. 56. 55) 28. E (pag. 54) 8. 57) s3. D (pag. s6) 39.58) 46. 55. 5s) t7. A (pag. 5a) 5. ss) (pag.8 (pag.57) 14. E (pag.8(pag. A(pag. A(pag.RASPUNSURI: 2.60) s2. D(pag. E(pag. c (pag. 5a) l. 5s) \ 82 . A (pag. A (pag. 5a) 4. A (pag. 55) 18. A (pag. C (pag.

Inhibarea sistemului reticulat activator E. o incetini rc a denroltarii somatice qi psihice In hipersecrefie produc gu$a endemicd A.Insulina stimul eazdurmitoarele procese. E. Glucocorticoizii: c- A. sinteza enzimelor lipogenetice la nivelul fesutului adipos C. Corticotopina D. Bronhoconstricfie pe vasele musculare ascendent A. Se sintetizeaz[ din colesterol: . Noradrenalina produce: contracfia musculaturii netede din perefii tubului digestiv I Vasodilatafie B. Procesul de glicogenogenezI este stimulat de: A. Tireostimulina C. D. Ancufa Augustina Gheorghigan-G6l6feanu COMPLEMENT SIMPLU l. Noradrenalind 5. Transportul de glucozil la nivelur celulei fesutului adipos E. Epinefrinl D. $cad concenfrafia plasmatici a calciului gi fosforului psihic[ normali ? E. C. Somatofrop E. Gluconeogenezahepaticd 4.GLAI\IDELE ENDOCRINE 2 $ef Luq. Cortizol C. Glicoliza la nivelul fibrei musculare P. Stimuleazd absorblia intestinall a C** B' inhiposecrefie auc h o dezvoltare redus[ a sistemului osos. Produc hipoglicemie Cresc *abolirmul in mugchii scheletici cresc concentrafia acizilor gra$i liberi plasmatici Reduc stabilitatea membranelor lizozomale Cresc numirul de limfocite circulante 2. Insulini B. Hormonii tiroidieni: A. Gonadotopii B. dar menfin o dezvoltare 3. Transportul de glucoz-lla nivelul fibrei musculare ' B. Toate variantele de mai sus sunt corccte E. B. cu o excepfie: c. Niciun rtrspuns nu este corect 83 6. Dilatarea pupilei D. in hiposecrefie ptoau. Dr.

7. Hipertensiune arteriali E. Hipertensiune C. Prolactina 13. Triiodotironina C. Obezitate E. Sc[derea concentrafiei plasmatice a Na* D. Triiodotironini B. Nicio varianti de mai sus 10. Inferior fafl de tiroidtr" avdnd relafii anatomice gi funcfionale C. Hiperglicemie B. Au o membranl cu penneabilitate crescutil pentru aminoacizi D. anterior de laringe B. Toate variantele de mai sus 12. Celulele a din insulele Langerhans: ale pancreasului A. Tiroxini D. Glucagon C. in boala Addison se produce: A. Alegefi varianta corect[ referitoare A. Timusul este localizat: A. Cregte numlnrl de plachete 8. Sunt mai numeroase decAt celulele p din pancreasul insular E. Hiperglicemie B. Insulina E. Secretil glucagon C. Reprezintii 20% din celulele secretorii B. Glucagonul B. inne cele patru glande paratiroide E. Cregte num[rul de hematii la efectele cortizolului asupra sistemului imun: B. Diabet D. Toate variantele I de mai sus l. in regiunea gitului. Cregterea aciditiilii urinare 9. Scade numirul de limfocite circulante E. Boala Conn determinI: A. Cregte numirul de eozinofile circulante D. Toate variantele E. in cavitatea toracic[ D. Forfa de confiacfie a inimii este crescutil sau stimulatd de: A. Are efect hipocolesterolemiant: A. Diminuarea depozitelor adipoase C. Superior de phmdni cu aceasta 84 . Scade numdnrl de neutrofile C. Cortizol D.

Numai variantele A qi B 15. Inhibe anabolismul proteinelor in ficat D. Nu se poate asocia cu gu$a endemicl C. Paulescu in anul: t920 1922 c. cdt gi in condiliile unui exces de insulinl este compromis6 Sistemului Sistemului Sistemului Sistemului Sistemului cardiovascular excretor nervos \ respirator digestiv A rtivitatea: B. Insuficienfa facultativl a apei la nivelul segmentului proximal al tubului grinifer ale SNC tiroidiani: la anumite vdrste A. Insulina a fost descoperitii de cercetiitorul romdn Nicolae C. Se insofeqte de cregterea metabolismului bazal E. Sunt substan{e chimice specifice D. D. Despre hormoni sunt valabile A. Prin sistemul port hipotalamo-hipofizar se transporttr: ADH B. el avind un rol important in reacfia organismului in fala diferitelor agresiruri interne gi externe Acfioneazi prin intermediul unui sistem de factori de cregtere Are efect anabolizantpe toate metabolismele intermediare Stimuleazi crepterea mugchilor gi a tuttror viscerelor de adaptare a A 17. Ocitocina C. It. C. t923 E. Determin[ aparilia exoftalmiei D. Hormonul de cregtere: Este secretat de hipofiza posterioarl B. A 19. Stimuleazl sinteza matricei organice la nivelul fesutului osos E. Se manifestil prin aparifia senzafiei de frig 85 . in cea mai mare parte circul[ librr in singe 20. cu o excepfie: formate din epitelii secretorii A 16. Cortizolul: Cregte absorblia B. Este secretat numai in condifii de stres.A 14. E. t924 Atat in condifiile unui deficit. E.Sunt produqi numai de glandele cu secrefie internl B. Hormonul de inhibare a secrefiei de MSH D. Sunt eliberafi direct in s6nge urmltorele afirmafii. Produc efecte caracteristice C. B. D. C. l92t D. Survine numai B. Toate variantele de mai sus E. Este necesar pentru menfinerea integrit4ii functiilor superioare C. Actioneazi la distanfi de locul sintezei E.

Constituie 77o/o din masa glandei hipofize D. secrefia lor scade C. inconjoarl complet neurohipofiza C. Inhibe gluconeo genez-a D. Stimuleazi majoritatea secrefiilor D.lJnadintre afirmafiile de mai jos nu este valabitl pentru adenohip oftzil: A. Inhibe sinteza enzimelor lipogenetice E. Este un hormon de nattui lipidicn B. Are acfiune frenatoare asiupra deryoltflrii gonadelor D. Au rol vital 22. Creqte fosfatemia 24. incepe sa fie secretati la pubertate E. Alegefi varianta corectil referitoare la hormonii corticosuprarenalieni: A. Cortizolul stimul eazfabsorbfia intestinali a calciului 26. insulina: A. Scade calcemia C. Cortizolul scade numdnrl de trombocite (plachete) din circulafie C. Parathormonul: A. Nicio variantii 23. in timpul stimul6rii terminafiilor libere pentru durere. Efort fizic D. Hiperglicemie E. Scade proteoliza 86 . are rol in menfinerea echilibrului acido -bazic E. Scade absorbfia intestinali a calciului E.Melatonina: A. Relaxeazi sfincterele digestive B. Aldosteronul cregte diureza B. Stres psihic B. Secrefia de prolactin[ nu este stimulatii in condifii de: A. Are raport anterior cu chiasma optic[ 27 . Este sitgatli in partea anterioari a glandei pituitare. Shes chirurgical 25. Alegefi afirmafia corectii referitoare la hormonii medulosuprarenalieni: A. Aldosteronul. Cregte captarea aminoacizilor C. Lanivelul fesutului adipos. Hormonii sexosteroizi asigur[ aparilia qi dezvoltarea caracterelor sexuale primare D. Cregte sinteza de acizi gra$i B. Inhibe secrefia tubulara a fosfalilor anorganici B. Stimuleazl catabolismul acizilor gra$i E. Este localizatii pe $aua turceasc[ a osului sfenoid E. dar se extinde 9i posterior B. Stimuleaz[ mineralizarca osoasi C. Somn C. Activeazi osteoclastele D.21. prin acliuni sa dl refinere a Na* in organism.

Este o glandl de tip mixt C. Celule parafoliculare E" Celule insulare 29.Funcfia endocrini a testiculului este realizatd de: A Tubii seminiferi B. cu o excepfie: Cregterea acidit{ii urinare B. Reglarea metabolismului celular E. Medulosuprarenalelor D. Neurosecrefia este un proces intdlnit la nivelul: Neurohipofizei B. Rinichiului C.A 2t. Timusul: Are rol endocrin in prima parte a ontogen ezei. Reducerea elimindrilor urinare de sodiu D. Reglarea activitiifii musculahrii viscerale A A 34. ACTH E" TSH 32. Celule C C. LH D. ADH C.Hipersecrefia de mineralocortico izi are urmltoarele efecte. Dispare complet la pubertate D. STH D. Reducerea volumuluisangvin total A 3l . Este $i un organ limfoid periferic E.Parathormonul este secretat de o categorie de celule numite: Celule foliculare B. cu excepfia: MSH A 33. Celule principale D. Are localizarcpresternalI A 30. FSH E" Celulele interstdiale testiculare Leydig B. Reglarea activititfii glandelor exocrine C. pan6 la pubertate B. Adenohipofizei 87 . Epiteliul spermatogenic C. Reducerea eliminlrilor urinare de ap6 E. Reglarea activititfii musculaturii scheletice D.Adenohipofiza secretll urmdtorii hormoni. Antrului piloric Ai duodenului E. Alegefi principalul rol al glandelor endocrine: Reglarea activititfii musculaturii sfriate B. Cregterea eliminlrilor trinare de potasiu C.

Activitatea lor de sintezi este controlatii de TSH hipofizar 40. Hipersecrefiei de PTH E. Hipofuncliei tiroidiene D. cu o excepfie: infie foliculii tiroidieni A. Nu este hormon glandulotrop: A. Hipersecrefiei de calcitoninl COMPLEMENT GRUPAT 41. Insulina C. LH 36. FSH E. Hormonii tiroidieni B. Secretil calcitonine (CT) E. Hormonul somatotrop E. ACTH B. Prin acfiunea lui. Cregterea volumului urinar 39. Hormonii sexostercizi 37. in special B. Condro geneza de la nivelul cartilajelor de cregtere este stimulati prin somatomedine de citre: A. Hormonii gonadici D.35. Pentru celulele *C" din glanda Se gtrsesc prin urini tiroidl sunt valabile urmitoarele afirmafii. Formarea calculilor urinari se poate datora: A. Marilarului C. 88 . Hiposecrefiei de PTH C. Nu vin in contact gu coloidul foliculilor tirodieni D. Este localizatii inapoia chiasmei optice 3. Concentrarea plasmei C. TSH D. LTH C. Acromegalia este o boala endocrin6 caracterizatilprin cregterea exagerati a: A. Oaselor lungi B. Glanda pituitard: Face parte din diencefal 2. Concentrarea urinei E. Cregterea elimindrilor de ap6. Sc6derea volumului sangvin D. Oaselor late D. Hiperfuncfiei tiroidiene B. Oaselor scurte 38. ADH-ul determin[: A. B. Este situatl labazaencefalului l. Se numesc gi celule parafoliculare C. Extremitlfilor E. Se afln h partea posterioard adiencefalului 4.

L {2. 43. Timocitele se gtrsesc in structura: Ganglionilor limfatici Amigdalelor 3.Alegefi glandele endocrine care secretJi hormoni ce pot avea acfiune frenatoare asupra gonadelor: 3. Deficitul de insulinil nu produce: Polifagie Dezechilibre acido-bazice Poliurie Hipoglicemie 1. Timusul 4. L 4f. Corticosuprarenala: Nu vine in contact cu capsula rinichiului 2. 3. Alegefi afirmafiile corecte referitoare la MSR: Este inervatd simpatic de fibre preganglionare cu originea in jumltatea anterioari a coarnelor medulare laterale din regiunile Ts-Tg 2.Este alcltuit[ din tei zone (gtomerulartr" fasciculati gi reticulati) 3. Splinei /t. 4. Insulina este singurul hormon: 2. Nu inconjoartr comillet zntramedularl a suprarenalei 4. Este capabill sI previnI ovulafia l.l. L 46. Diabetul bronzat este cauzat 3. Secretr catecolamine (80% epinefrin 6 si 20o/o norepinefrini) 3. Sintetizeaz[ hormoni de naturl lipidicl l. Este eliberatil ln circulafie de neurohipofizi 1. L Epifiza Adenohipofiza 47. l.La nivelul ei ajung fibre simpatice preganglionare provenite din marele nerv splanhnic 4. L Hipersecrefia Hipersecrefia Hipersecretia Hipersecrefia de: de gonadostimuline de MSH de hormon tireoftop de corticofiopin[ 45. Timusului l. 3. holactina: Pncvoacl contracfia musculaturii netede a uterului gravid Este secretatil numai la persoanele de sex feminin 3. l.Confine netroni simpatici cu prelungiri care vin in iontact cu capilare sangvini l' 4t. Hipoglicemiant Glicogenogenetic Lipogenetic Anaboli zarrtproteic 49. 4. 89 . Paratiroidele l.

3. Secrefia de cortizol este: l. Insulina stimulebz[ lipogene za la nivelul : 2. 52. fesutului nervos Ficatului Mugchilor fesutului adipos 56. Anatomic. Lobul intermediar hipofizar Este format dintr-o lam6 epitelialtr aderentii de lobul posterior hipofizar 2. Scdzutit dupl administrarea de glucocorticoizi exogeni 3.50. Nu este controlat de hipotalamus l. 4. 5. fdrt legdtru[ cu activitatea SNC l. 1. Obignuit. Asiguri procesul de cregtere neuronali 54. Crescutil in condifii de stres 4. Mineral 57. Pot 2. Lipidic 3. Stimuleazl diferenfierea neuronalI 2. fi cauze ale diabetului insipid: Lezarca nucleilor hipotalamici Secfionarea tijei pituitare Lezarca lobului posterior hipofizar intreruperea tractului hipotalamo-hipofizar 51. Nu confin lobi: Pancreasul endocrin l. Adenohipofiza 3. 3. Glucagon 1. Glucidic 4. Norepinefrini 53. Extractele de epifiz6 au acfiune pe metabolismul: 2. l. Tiroida 5 l. Cortizol 3. Asigurl dezvoltarea normali a sinapselor 3. Stimulatl de ACTH 90 . Alegefi acfiunile hormonilor tiroidieni la nivelul sistemului nervos: 2. 3. Stimuleazl procesul de mielimzare 4. Epinefrini 4. Corticosuprarenalele 4. Nivelul plasmatic al acizilor gra$i liberi creqte dupd administrarea de: 2. Proteic 2. face parte din adenohipofizE Secretil un hormon care are acelaqi prectnsor ca gi ACTH-ul 4. 4.

5t.Stimuleazl procesele de cregtere gi diferenfiere celulari gi tisulard 59. Viscere 3. Stimuleazi secrefia biliard 2. Hormonii tiroidieni: l. Se forme azt rr:in iodarea tireoglobulinei L Sunt sintetizafi la nivelul coloidului tiroidian 3. Piele 9l . Mucoase 4. Glucagonul: 2. Stimuleazd secrefia gastrictr 3. Efectul vasoconstrictor al adrenalinei se exerciti la nivelul vaselor din: l. Mugchi l. Inhibe secrefia biliarn 60.Sunt eliberali din celulele foliculare in coloid sub acfiunea TSH hipofizar 1. Inhibe secrefia gastricl 4.

ss) 4s.58. C (pe. D (pe.55) ls. B (pe. B (pe.56) 26. A (pe.D (pe.54. B (pg. A (pg. A (pe.se) 18.8 (pe.57) 58.s8) 5.56.55) 30. COMPLEMENT GRUPAT 41.57. E (pg.56) E (pg. D (pg.D (pe.54.56.54. A (pe.54.60) 23.s4) 27. B (pe.D (pe.se) 12. C (pe. C (pe.54) 37. C (pe.54) 17. C (pe. C (pg.s4) 42. D (pe.E (pe.59) 6.59) 55.56.59) 40.54.se) 28.58. B (pe. B (pg.se) l.60) 31.55) 39. C (pg.57. 50.57.8 (pe.54.Sa.57) 92 .58) 54.E (pe. D (pg.36) 48. C (pe. B (pe.55.60) 53. D (pe.55) 32.55) 52.58) se. E (pe. D (pg. E (pg.60) 57.58.s5) 44. A @9.57) 3.56) 33.se) 4.60) 14. A (pg.56) 7. D (pg. C (pg. E (pe. B (pg. 4e.57) 2.60) 60. B (pe.60) 46.58) 13.8 (pg.57) 35.nAspuNSURr: COMPLEMENT SIMPLU C (pg.85) 8.58) 2r.se) C (pe.s6) 9.54) 16. B (pe.56) A (pg.57) 22.8 (pe. E (pe.s8) 2e.56) 20. A (pe.54) 34.D (pe.54.56) I l. C (pe.D (pe.60) 43. C (pe. C (pe.60) le.D (pe. 51.60) 47.60) 10.55) 38.55) 36.ss) 2s. C @9. A (pe.se) 24.se) 56. E (pg.

in sus E.20 ani C.coxal D. Dan State 1 COMPLEMENT UNIC: Al5 ani B. Dr.l8 ani C20 ani l.varfrrl sau se uneste cu varfrrl coccisului 6Apendicele xifoid ramane cartilaginos aproximativ pana la: Apubertate B.40 ani E.este un os nepereche C^are forma triunghiulara D.mandibula E frontalul S.frontalul E parietalul 3-Dintre oasele late fac parte urmatoarele.este asr.Osul sacru prezinta urmatoarele caracteristici.coxalul D.SISTEMUL OSTEO-MUSCTJLAR Asist.65 ani 93 .l9 ani E"22 aru ZDin categoria oaselor lungi face parte: Afibula Bscapula C.occipitalul E"carpiene 4-Dinte oasele nepereche ale neurocraniului face parte: Alacrimalul B.25 ani D.parietalul C.temporalul D.Cartilajele de crestere raman cartilaginoase pana in jurul varstei de: D.zat cubaza.cu exceptia: Aeste un os median B. Univ.cu exceptia: Ascapula Bsternul C.

8 E.l0 g.sunt articulatii fixe B.l4 8.femur C.omoplat si humerus E.6 c.clavicula si humerus C.coxal 1O.nu poseda cavitate articulara D.in cazul sindesmozelot infie oasele care se articuleazase interpune tesut fibros l3.La formarea scheletului mainii iau parte un numar de oase carpiene egal cu: A.5A% '| l2.Osul contine apa in procent de: A.7 8.clavicula si omoplat B.10 D.80% E.8 c.la nivelul lor se executa miscari foarte reduse E.25o/o 8.La formarea scheletului piciorului iau parte un numar de oase tarsiene egal cu: 4.Dintre elementele strucfinale ale arfrodiilor nu face parte: A. 8.prezinta un grad variabil de mobilitate C.20% D.30% C.humerus si omoplat D.5 B.capsula articulara C.tibie B.Scheletul coapsei este format din: A.Centura scapulara este formata din: A.T.fibula D.maticea organi ca a osului B. cavitatea articulara D.clavicula.humerus.humerus E.Despre sinartroze este falsa urmatoarea afirmatie: A.7 D.membrana sinoviala E. ligamentele articulare 94 .5 I l.

adductorul Enici unul 20.adductorul scurt C-adductorul lung D.teaca fibroasa Eteaca contractila l6.tricepsul D.cvadricepsul E-adductorul mare medial l9.perimisium C.principalul muschi al umarului este: Abicepsul B.qoitorul Enici unul 95 .dreptul abdominal Eorbicularul buzelor l5-Tecile fine de tesut conjunctiv care invelesc fiecare fibra musculara poarta denumirea de: Aepimisium B.dreptul C.Sub muschiul croitor se gaseste: Aticepsul B.deltoidul C. Ecoracobrahial It.Dintre muschii de forma circulara face parte: AMuschiul biceps Bmuschiul ficeps Cmuschiul tapez D.bicepsul D.posterior.r-anivelul bratului.Cel mai lung muschi al corpupui este: A^adductorul lung \ B.endomisium D.biceps D.croitorul D.brahialul E coracobrahialul 17 .extensor al antebratului : C.cvadricepsul C.triceps.l4.se gaseste urmatorul muschi Apnonator al mainii B.In partea mediala a coapsei nu se afla: Aadductorul mare B.

muschiul solear E.5-1O/secunda 96 .un potential de actiune propagat cu o vitezade 30m/s E.2 secunde C.ln loja laterala a gambei se afla: A.Drxatatotala a secusei este de: A.500/secunda E.Llntetanos complet se poate obtine prin aplicarea stimulilor cu o frecventa de: A.scade B.60% c.3 secunde D.80% D.l0/secunda B.dispare E.calciu Z4.0.0.50% 8.0.50-10O/secunda D.Muschii scheletici rcprezintaurmatorul procent din masa organismului: A.sarcomer 23 .tonusul muschilor scheletici : A.elecftomiograma D.40% E.nici o afirmatie corecta 25.0.450/o molecul ara a contractilitatii este repre zentata de : A.filamentul de miozina E.extensorii degetelor C.muschiul gastrocnemian D.2l.Dupa denervare.lO-S0/secunda C.muschii peronieri B.ramane constant D.proteinele contacti le D.Tricepsul sural 22.creste C.membranaZ C.4 secunde E.0.nici o afirmatie corecta secusa Zfi.o B.Activitatea electrica a unui muschi poate fi inregishata.5 secunde 2T.obtinandu se: \ A.1 secunde 8.tetanos C.Baza B.

Necesitatile energetice ale metabolismului muscular sunt satisfacute in cea mai mare parte rcrob dupa : Aprimele 5 minute B.sistola cardiaca C.primul minut D.0.30% 8.nici un raspuns corect 33.80% 29.primele 2 minute C.50% D.de 50.peronieri 97 .Baza anatomica a elasticitatii muschilor este reprezentata de: 32.0.Tetanosul incomplet se poate obtine prin aplicarea stimulilor cu o frecventa: Acrescuta Bmedie C.01 8.02 sec C.conhactia obtinuta in urma reflexului miotatic E.05 sec E.0.Faza.pri4ele 45-secunde jurul articulatiei soldului Aadductori 34.fibrele conjunctive din muschi C.de contractie a unei secuse musculare drxeazain medie: sec 40.70% c.primele l0 minute E.In energie calorica se fransfonna un procent din energia chimica egal cu: A.Reprezinta o contractie izomefrica: Afrisonul B.sustinerea posturii cdrpului D.de 10-20 stimulilsecunda D.l-10 stimulilsecunda Afibrele elastice din perimisium B.sarcomer E"nici un raspuns corect 3l.04 sec D.nici o afirmatie corecta 30.28.20% 8.maseteri E.coapsei se gasiesc muschii: C.fesieri D.fibrele elastice din muschi D.I 00 stimulilsecunda E.In B.

Pb T C.40% E. lunguimea muschiului C.m.grosimea muschiului B.pectoral mare 38.nu face parte: A.3 S.Osul contine reziduu uscat in procent de: A.oase de cartilaj 4.Hg B.oasele se pot imparti in: l.intensitatea stimulului aplicat D.80% D.dreptul abdominal D.lungimea ratnane constanta.nici o varianta corecta 40.Amplitudinea secusei vanazaproportional cu: A.nici o afirmatie corecta 36.deltoidul C.Dinfre substantele toxice pahrnse in organism.In timpul contractiei izotonice: A.F E.nici o afirmatie corecta 37.v ariaza lungimea si tensiunea rnuschiului B.nici unul 39.Ca D.Are forma de cupola: A.tensiunea muschiului vattaza C.100/o COMPLEMENT GRUPAT 41.durata stimulului aplicat E.oase scurte 98 .m.20% B30o/o c. biceps B.oase lungi 3.diafragma C.si pe care oasele le retin.ftapez E.m piramidal B.raman constante atat tensiunea cat si lungimea muschiului E.toti E.m.tensiunea muschiului creste mult D. romboid D.Dupa originea lor.m.Dinfie muschii anterolaterali ai aMomenului face parte: A.oase de membrtura 2.

oaselor boltii cutiei craniene 4{.ue forma triunghiulara cu baza.cuprinde 7 regiuni 2-prima vertebra cervicala se numeste axis 3.Dinfte oasele late face parte: l.este un os lat 2*ue forma triunghiulara 3.Despre scapula este falsa afirmatia: l.ovine din sudarea celor 5 vertebre coccigiene 3.oaselor scurte Zmselo r bazni craniului 3.oaselor oaselor membrelor 4.vomerul Zlacrimalul 3mandibula 4maxilarul 45.Perechile XI si l-nu au cartilaj 2-se numesc false 3.in jos 4.cifiozele sunt intalnite la nivel cervical 4scoliozele sunt ctnburi in plan frontal 4T.se articuleaza lateral cu humerusul 4.neregulate 99 .usor concave 2.este un os pereche 46.fibula 3.usor convexe 3.coxalul 4.plane 4.Osificarea encondrala da nastere: l.parietalul 2.indreptat in sus.se articvleazacu sternul prin intermediul cartilajului coastei X 4t.42.rrlna 43.Despre coloana vertebrala este adevarata afirmatia: l.Despre osul sacru este adevarat ca: l -yarfrrl sau.Dintre oasele nepereche ale viscerocraniului nu face parte: l.nu ajung la XII de coaste: stern \ 4.este asezata cu baza in jos 4g.se uneste cu bazacoccisului 2-pr.Amfiartozele pot avea suprafete articulare: l.

In loja laterala a gambei se afla muschii: l.Dinfie muschii fusiformi nu face parte: l.fesieri 53.adductor mare 2.triceps 4.diafragma 5 nivelul bratului.brahial 3.faza izometrica 57.triceps stral 3.Inpartea mediala a coapsei gasim urmatorii muschi: l.70% din energia chimica se transforma in energie calorica 4.fazade contactie 3.gastrocnemian 4.croitor 3.muschiul tibial posterior 56.randamentul confiactiei masei musculare este de 3A% 2.In legatura cu manifestarile termice ale contractiei musculare este adevarat ca: l. afl a urmatorii muschi : 2.anterior.fan de latenta 2.50.Secusa musculara are urmatoarele componente: l.nici o afirmatie corecta r00 .se ldeltoid I La .adductor scurt 4.biceps bratrial Sl.muschiul piramidal al abdomenului 3.solear 2.muschiul triceps sural 4.muschiul gastrocnemian 2.tricepsul 4.faza de relaxare 4.bicepsul 2.manifestarile termice se datoreaza fenomenelor termice din fibra musculara 3.In planul profuird al lojei posterioare a gambei nu se afla: I .muschiul solear 3.tibial posterior 54.

si pe care oasele le retin.St.dupa deneryare tonusul muschilor scheletici dispare 59.Ca 3.Despre coloana vertebrala sunt adevarate afirmatiile: l.colagenul 60.dupa denervare tonusul muschilor scheletici creste 4.Dinhe substantele toxice patunse in organism.prezint a 12 vertebre toracale l0l .prezinta 8 vertebre cervicale 2.prennta 4 vertebre lombare 3.dupa denervare tonusul muschilor scheletici scade 2.Pb 4.nu este de nafura reflexa 3.Despre tonusul muscular se poate afirma ca: l.nu face parte: l-Hg 2.prezinta 4 vertebre sacrale 4.

D (pag.C (pag.6a) 46.C (pae.A (pag.B (pag.70) .70-71) 37.A (pag.A (pas.65) 48.70) 23.A (pag.70) 24.B (pag.C (pae.69) 2t.E Qns.D (pag.69) l9.68) l s.63) 42.63) 2.8 (pag.8 (pas.65) 47 .A (pag.68-69) l8.D (pag.B (pag.D (pag.C @ag.65) t2.63) 4.7l) 28.66) 40.D (pag.7l) 34.A (pag.D (pag.B (pag.65) 8.B (pag.RASPUNSURI: COMPLEMENT SIMPLU l.66) 102 .68) 5l .C (pae.70-7t) 33.63) 3.66) 60.65) 7.64) 6.8 (pag.69) 53.A (pag. E (pag.B $ns.D (pag.C (pag.8 (pag.7l) 3l.68-69) 38.C (pag.6s) 9.A (pag.6a) 4s.70) s9.70) s4.65) 49.65) I 1.7l) s7.67) t4.A (pag.68) t7.65) 10.E (pag.A (pag.C (pag.70) 5s.66) COMPLEMENT GRUPAT 41.63) 44.8 (pag.70) 22.8 (pag.C (pag.C (pag.B (pag.7l) 36.67) l3.A (pag.B (pag.63) 43.E (pag. 32.8 (pag.D (pae.8 (pag.D (pag.7l) 29.7l) 27.69) 20. B (pag.C (pag.A (pag.7l) 30.70-7t) s6.68) 39.C (pae.69-70) 3s.67) 50.7l) s8.C (pag.71) 26.C(pag.E (pae.68) sz.6a) 5.C (pag.70) 2s.D (pag.C (pag.68) 16.

Transformarea fesutului cartilaginos al embrionului in fesut osos al adultului C. Vestibular C. Cregterea claviculei gi a mandibulei D. Dr. Auditiv B. Osificarea encondraltr realize azil : A.Der{o\\areacarti\aiu\ui{iatrzo-epitrzar 3. Encefalul B. Endocrin E. Cregterea oasielor membrelor C. Cregerea in lungime a osului E. Sistemul nervos central E. Nici un rdsprurs correct 5- Viscerocraniul confine segmentele periferice ale analizatorilor A. Coman Laurenfiu COMPLEMENT UNIC: lProcesul de osteogen ezt constd in A. Neuocraniul addpostegte A. Respirator D.Blocarea activitiifii centrelor de osificare primitivi B. viscerocraniul confine segmentele iniliale ale aparatelor : A. Acustico-vestibular D. Cregterea oaselor bollii cutiei craniene B.Crcgterea oaselor membrel or bollii cutiei craniene D.NSTDMUL OSTEO-MUSCULAR 2 fd Lucr. Cregterea in grosime a oaselor lungr E. Nici un raspuns correct : 6. Trecerea de Ia osificarea desmali la osifi careaencondrale &ifrcarca C E Crcgterea oaselor scrnte gi oaselor bazei craniului Cregterea oaselor desmald realizeazd : A. Sistemul nervos somatic D. Cardiac B. Vascular C. Toate raspunsurile sunt corecte 103 . P6trulderea capilarelor epifizare in cavitatea medular6 D. Cregterea cavitlifii medulare osoase 4. Mtrduva spinlrii : C. Cutanat E. Transformarea fesutului osos compact in fesut osos spongios E.

30 -34 E. Toate raspunsurile sunt corecte 13.4-5coccigiene E. 4 oase pereche gi 3 oase nepereche 10.4-5coccigiene E.7.7 . Etmoidul 9. Ldfimea gI lungimea C. Neurocraniul este format din A. Coloana vertebrali are un num[r de vertebre egal cu : A.4-5sacrate D. La oasele A. Occipitalul C. 8 oase B.4-5lombare C.xila E. l0 8. L{imea B. Oasele pereche ale neurocraniului sunt A. CometuI nazal inferior : B. Toate raspunsurile sunt corecte. Initlimea gI ldlimea D. Ma. Nici una din cele de mai sus I l. Oasele nepereche ale neurocraniului sunt : A. Vomerul D. 104 .6-8oase D.33 -34 8. Parietalul B.32 -34 D. Specificafi num[rul corect de vertebre : c. Malarul D. Lungimea E.30 -32 A.12 toracale D.8 oase liungi predomin[ : E.4-5lombare C. Temporalul 8. Palatinul C. Vertebrele diferitelor regiruri sunt in numtrr de : A. Maxila E. 3t -34 12. 4 -5 sacrate . 6 oase : C.7 cervicale 8.

Sternul se articuleaz[ cu : A. Primele 8 perechi C. Ultimele 8 perechi : 19. Toate rtrspunsurile sunt corecte It Din cele 12 perechi de coaste se unesc cu sternul A. Sunt localizate la nivel cenrical. Garntr vertebralI situatit lateral D. Sternul are urmdtoarele prpprietiifl : A. Corp vertebral situat in partea dorsali C. Arc vertebral situate in partea dorsali E. Este situate /e linia mediantr a toracelui D. Ultimele 2 coaste B. Arc vertebral situat in partea ventrali B. Prezintil 5 regiuni E. Sunt patologice B. Nu sunt dispuse metameric C. Vertebrele au urmtrtoarele caractere cu o excepfie : A. Ultimele 7 perechi D. Extemitatea externi a claviculelor E. Toate raspunsurile sunt corecte 17. Vertebra este formatlt din : A. Corp vertebral situat posterior 16. Curbwile sagitale ale coloanei vertebrale au urmltoarele caractere : A. lombar gi toracal E. Ultimele l0 perechi E. Curburile sagitale ale coloanei vertebrale : A. Humerusul D. Este situate in partea posterioar[ a toracelui E. Scad rezistenla coloanei vertebrale C Cresc elasticitatea coloanei vertebrale D. Nici un rdspuns correct l0s . Cea toracali are convexitatea anterior D. Cea cervicalil are convexitatea posterior C. Formeazd coloana vertebrall 15. Se impart dup6 regiunile clrora le aparfin D. Omoplatul C. Este un os lung B. Primele l0 perechi B. Cea lombarl are concavitatea posterior E. Este un os scurt C. Sunt dispuse una deasupra dteia B.14. Sunt in num[r de trei B. Nici un raspurur nu este correct A).

La formarea bazinului particip[ A.21. Coloana vertebrali lombard C. Este un depozit de calciu 26. 5 oase tarsiene C. Toate elementele de mai sus : 106 . inhefin echilibrul acido . 5 carpiene B.basic B. 12 falange E. 8 oase metatarsiene D. Scheletul piciorului este format din A. Sunt corecte numai rlspunsurile 2 gi 3 23. Scheletul miinii este format din A. Dinte rolurile fesutului osos enumerate mai jos una nu este real[ A. 8 carpiene : 22. Nici un rispuns correct E. Nu posed[ activitate articularl C.calcic C. Sacrul D.bazic B. 7 oase tarsiene : 24. Care dintre urmitoarele afirmafii despre sinartroze nu este reali A. 12 falange D. Reprezintlelementul activ al aparatului locomotor C. 8 tarsiene E. Ligamentele articulare E. Menfine echilibrul acido . in aceste articulafii se executll migclri ample D. Produce elemente figurate D. Se pot osifica cu vdrsta : : 27. Oasele au urmdtoarele roluri: A. Sunt articulafii imobile E. Reprezinthun depozit de proteine al organismului E. Este un depozit de sdruri minerale B. Care dintre urm[toarele elemente stnrcturale aparfin anrodiilor A. Menfine echilibrul fosfo . 8 oase tarsiene B. 8 metacarpiene C. Cavitatea articularl D. Capsula articularl B. Sunt articulafii fixe B. Membrana sinovialtr C. GenercazAo parte din elementele figurate D. Femurul : B. Intervin in apfuarea organismului prin producerea de anticorpi 25.

Elasticitatea E. Proprietitlile mugchilor scheletici sunt urmtrtoarele cu o excepfie : A. Dinhe muqchii gdtului fac parte : A. Septuri D.2t. Sunt mugchi netezi E. Sarcomerul D. Sarcolema C. Sarcolemi B. Maseterul B. Au rol in determinarea expresiilor fefei B. Frontalul C. Frontal sunt reprezentafl prin : B. Temporalul E. Care dinbe urmiltoarele elemente reprezintll bananatomicl a conhactilitefii musculare : A. Endomissium C. Proteinele conffactile B. Hioidieni D. Sternocleidomastoidianul D.25 % D.Mugchii striafl reprezintil procentual. Temporo . Tendoane E. Epimissium 32. Sunt numai constrictori ai orficiilor C. Contractilitatea C. D. Filamentele de actin[ E. Mugchii mimicii : A.45 % c. Nici un raspuns correct 29. Sunt numai dilatatori ai orificiilor D.30 o/o in ralnst cu greutatea corpului : 33. Extensibilitatea Plasticitatea t 3d. Mqchii masticatori A. Parietal C. 4. Fibrele musculare se inseri pe oase prin : A. Excitabilitatea B. Filamentele de miozinl rc7 . Nici un raspuns correct 31. Maseter 30.parietali E.40% E.35 % 8.

Ribozomii B. Este unitatea morfo-funcfionald a miofibrilei B. : Emisferele cerebrale . Sarcomerul 36. Confiacfia izometricd a mugchiului striat consttr in : A. Se produc numeroase secuse cu o perioadi de latenfi mare 39. Se scurteazl in contracfie D.e dintre urmdtoarele reprezinthbazamolecularl a contractilifiifii musculare : A. Tensiunea in mugchi rimdne constantd C. C. Dac[ stimularea scade se fiansform[ in tetanos. Confine filamente de actini 9i de miozind C. Tnrnchiul cerebral 4. Potenfialul de acfiune al mugchiului striat vitezd de : I se propagl in lungul fibrei musculare cu o A. Secusa muscularl : A.05 mlsec B. Se produce pufini cildtni E. Poate fi izometricl sau izotonicl E. Perioada de laten{6 a secuselor este prea mare B. Cerebelul 3. Comanda voluntari se transmite la mugchi prin impulsuri cu frecvenftr mare C. Durata totali la mugchiul striat este de I min. Proteinele contractile E. Sctutarea mugchiului B. Sarcomerul se caractenzeazdprin urmdtoarele cu o excefie A. Mitocondriile C. Proporfional cu frecvenfa stimulilor E. Aparatul Golgi D. 0. Frecvenfa stimulilor nu poate fi prea micd E.80 m/sec 40.latenfl gI relaxare B. Precizali caf. Confine doul benzi H 37 . Amplitudinea ei variazi invers propodional cu intensitatea stimulului aplicat COMPLEMENT GRUPAT l. D.10 m/sec C. Nu se efectueazi lucru mecanic extern D. 0. 30 m/sec D. Netrocraniul confine 2. Are dou[ faze:. 40 . Glanda hipofiz[ r08 l. Perioada de relar<are a fibrlor musculare este scurtd D. Toate : confiacfiile muqchilor din organism sturt tetanosuri gi nu secuse deoarece : A. NumEnrl de fibre musculare antrenate in contracfie este limitat 38.35. Este delimitat de doui bewiZ E.

Este segmental axial al tnnchiului 4. l. Cartilajele articulare pot avea una sau mai multe caracteristici Iau nagtere din cartilajele de cregtere 2. DI naqtere oaselor membrelor 3.34 de veretebre 2. Confine mdduva spindrii : Scheletul mdinii confine urm[toarele oase 8 falange 2. : Se articuleazl. Se articuleazlpoterior cu coloana vertebraltr Care din urmitoarele funcfii aparfin oaselor : Menfinerea echilibrului acido .basic l. Menfinerea echilibrului fosfo . Realizarea migcirilor. Primele 7 perechi se articul@zddirect cu sternul 3. : Manilare Vomerul Zigomatice Mandibula Despre coloana vertebrali se poate afirma : 1.calcic 3. acfionflnd ca pdrghii l.posterior cu sternul 2. D[ nagtere oaselor bollii cutiei craniene l. 4. Care dintre urmtrtoarele caracteristici ale coastelor sunt adevtrrate 2. Este formati din 33 . Confine segmentele initiale ale aparatelor respirator gi digestiv 4. Este alcituit din 8 oase Oasele perechi ale viscerocraniului sunt 2.Viscerocraniul prezintL caracteristicile urmtrtoare : 1. Asiguri deryoltarea bazinului osos 109 .electrolitic 4. Acoperl epifizele 3. : Osificarea desmalI Asigrrl cregterea in lungime a oaselor lungi 2. Formeazl oasele felei 2. Sunt in numlr de 14 perechi 4. Sunt cartilaje hyaline l. : pe sqrma periostului 4. Menfinerea echilibrului hidro . l4 tarsiene 4. 8 carpiene l. Srurt acoperite de periost 4. Vertebrele sunt dispuse metameric 3. 5 metacarpiene 3. Confine segmental periferic al unor analizatori 3. 3.

3. Are o fazdde contracfie qI una de rela<are 3. Loja posterioari a gambei confine mugchi care au urmdtoarele acfiuni 2.10. l. 17. Produc extensia piciorului Produc extensia degetelor Joactr un rol determinant in actul mersului Produc extensia gambei pe coapsi : 14. Secusa este : O contracfie musculard simpld 2. 3. Este proprietatea specifici numai mugchiului in stnrctura fibrei musculare intrtr 2. 4. 1. 3. Conftacfia musculari este consecinfa : 2. 4. l. Se bazeaz[ pe existenfa proteinelor contractile ca bazLmolecular 15. Excitabilitatea fibrelor musculare este consecinfa 2. Reprezintif capacitatea de a dezvolta tensiune inile capetele sale 3. 12. : Produc o cantitate mare de cilduri Sunt datorate fenomenelor biochimice din fibra musculari 70% din energia chimic[ din mupchi se hansformi in c6ldurd in repaus nu se produce c6ldtn6 I 1. l. Poate fi izometrici sau izotonici l. l. 3. 4. 3. Contractilitatea 2. SctrtErii tendoanelor Scurtiirii sarcomerelor Contracfiei filamentelor de actintr pi de miozini Alunectrrii filamentelor de actini printre cele de miozinl : 13. Traverseazi sarcoplasma tuturor miofibrilelor Este situatil in mijlocul discului intunecat Se inseril pe partea externi a sarcolemei fibrei musculare solidarizeaziltoate miofibrilele in timpul confiacfiei ll0 . 4. 4. l. este precedati de o perioadi de latenfi 4. l. Manifesttrrile termice ale contracfiei musculare se caractenzeazfprin 2. Sebazeazipe existenfa sarcomerului ca unitate anatomicl 4. Permeabilititfii selective Conductanfei ionice Pompelor ionice Polariztrrii electrice membranare MembranaZ: 2. 3. 4. : Sarcolema Miofibrilele Sarcoplasma Capsula periferictr : 16.

It. ?fi. Contracfia 2. l. Aerob la inceputul unui efort intens 3. Anaerob in primele 45 . Dureazl0.Fazade latenftr a secusei musculare : Are o drnatil specifici fiec[rui tip de mugchi 2.90 de secunde ale unui efort moderat 2. Metabolismul muscular este : l. Duptr cca I o16 de la efort devine din nou anaerob l. la intervale mici gi regulate Se inscrie pe miograml printr-un platou Este rezultatul aplicirii unui stimul mic electric pe nervul motor 19. 3. tetanici este : Este contracfia musculari normal[ in organism Este rezultatul aplic[rii unui stimul repetitiv. Precede fazade contracfie 3.01 sec 4. 4. Acum are loc manifestarea eletrictr a confiacfiei. Duptr primele cca2 min de effon metabolismul devine aerob 4. lll .

12. D tt2 . l.B D D 20. D t4. E E E 15. B ll. E 12.8 25" C 26. C C D E 37. E 31. A 14.E 10. C 40. A t7.B 7.A 6. 34. B 19. D 32.D 18.B 1.C 4. C 28. t7.B 4.D 13. C 30. 19.E 9. C 8.8 38.D 33.E 27. A 20. t6. C 23.A 3.D A A 9.C 6.C 10.nASpUNSURI: COMPLEMENT UNIC: COMPLEMENT GRUPAT: 2. E 2t. A 22. A 16. B 15. 35. 36. C 39. A 11. C 5.E 5.C 3. 18.8 24.C 7.8 8.E 2. A 29. c 13.

CID.SISTEMUL DIGESTIV 1 Asist. Pancreas C. Hidrolize azL gelatina 5. Pentru colon urmatoarele 1. KC. Prezinta fibre musculare longitudinale C. Scindeazi proteinele in aminoacizi B. HCI are urmatoarele efecte: A. Univ. Stimuleaz[ lipogeneza E. Secrefia sa este intribatil de secretinl gi gastrini B. Prezinta fibre musculare oblice D. Hidrolizeaz[ emulsiile lipidice C. Prezinta tenii a 4. cu excepfia: A. Tubul digestiv este format din urmatoarele. C** B. Orofaringele E. Reduce Fe2* absorbabil D. Na* E. Electoldii care se gisesc in salivi in concentrafie mai micl decdtiin plasma sangvin[ sunt umtrtorii. Prezrntafibre musculare circulare B. Secrefia sa este stimulatil de acetilcolinl E. Se activeazi numai in contact cu HCI E. Prezinta haustre E.5) afirmafii sunt corecte cu excepfia: A. cu excepfia : A. Este prezenti numai la sugar D. liltiazeprocesul de digestie in general 3. Este inactivat in contact cu pepsina C. Cavitatea bucali D. Ileon B. Reduce Fe3* absorbabil 6. Este necesar pent r digestia lipidelor C. Este o enzim[ cu activitate extrem de intensl B. Este o enzimd proteoliticl activi in mediu alcalin (pH optim D. Bogdan Diaconescu COMPLEMENT SIMPLU: l. Urmatoarele afirmatii despre hpaza gastricd sunt corecte: A. Colon sigmoid ll3 . Dr. Mg'* 2 Despre pepsinogen se poate afirma c6: A.8-3.

Sunt localizate in regiune antrall D. C. il4 . Pepsinogenul: A. Glandele suprarenale D. Prezintl conhacfii faringiene automate E. Absorblia substantelor solubile in glucide pi glicerini C.8-3. Poate fi oprit ln mod obignuit D. Glanda pineali E. Urmatoarele sunt glande anexe ale tubului digestive: A. Urmatoarele roluri ale salivei sunt corecte cu excepfia : A. Timpul faringian al deglutifiei: A. Intervine in menfinerea echilibrului hidroelecfiolitic C. etanol gi api E. 10. Secreta o glicoproteintr necesar[ pentru absorfia intestinali a vitaminei Bo C. Celulele oxintice: A. Labfermentul C. Pepsinogenul E.Lanivelul stomacului au loc urmatoarele: A. Sunt enzime secretate de stomac urmltoarele cu excepfia A. Absorbfia tuturor aminoacizilor. Lubrifiazi alimentele E. fiind sediul principal de absorblie B. Excreta metale grele 8. Absorbtia doar a Na* in cantit6fi mici D. Este activat numai in contact cu HCI C.5) l. Are rol bactericid B. Este un timp voluntar C. Gelatinaza : g. I Scindeazi proteinele in aminoacizi. Poate fi activat gi de pepsina anterior formatii Este activ in mediu alcalin (pH 1. Constil in impingerea alimentelor spre faringe. Hipofiza 13. 12. Absorfia unor substanfe foarte solubile in lipide. Glanda submandibulari B. Este secretat sub forma activl B. Nu se absorbe glucoza. Mucusul gastric D. D. Timusul . Sunt celule G E. Are ca rezultat prevenirea refluxului gasto-esofagian B.7. Secreti mucus . Intervine in digestia amidonului crud D. E. Secretil o hpoproteinl necesard pentru absorfia intestinald a vitaminei Brz B. Lipazagashicd B.

Actioneazi in mediu acid. Secrefia HCI este influenfatii de: A. Electrolili D. 17 Se active azdin prezen[aHcl Se activeazi numai in contact cu pepsina anterior formatd Scindeazaproteinele . Toate variantele de mai sus. Glucozi C. Labferment D. Proteaze D. Inhibitorul tripsinei E. Nernoni ai sistemului nervos enteric C. cu excepfia: E. Lecitini E. Lipaze C. Mecanisme stict nervoase. independent de alte mecanisme 115 . Urmatoarele A. Stimulareasimpaticd B. Amilaze B. Secretini care inhibe secrefia E. Glicerina \ C. Somatostatin[ care stimuleaz[ secrefia 16. afirmatii legate de pepsinr sunt corecte. Pepsini 15.t4. Aminoacizi D. D. Na* E. 5 C.8-3. Pigmenfi biliari 20. cu excepfia : A. Acetilcolinesteraz[ C. Contracfie sfincterientr D. 19. la un ph optim intre 1. Gastrini B. Mecanisme newoase gi umorale C. Secrefia patcreatici confine: A. Evacuarea secrefiei biliare se realizeazdpin: A. Are ca forma activ[ pepsinogenul B. Forfa confiacfiilor gastrice este controlat[ de: A. in compozilia bilei inft[ urmatoarele. Lanivelul stomacului are loc absorfia urmatoarelor substante. K- It. cu excepfia: A. Colesterol B. Acizi gra$i B. Ph E. Conhacfiei musculahrii vezicale E. Gastrini care inhib[ secrefia B. Acetilcolini care inhibl secrefia D.

Glucidele majore ale dietei sunt reprezentate de: A. 5elkgcorp / kg corp ll6 . Maltozei a 25. Colecistokinina B. Monozaharide 2T.21.5-0. 10 e C. Au rol bacteriostatic D. Maltoza E. Necesard pentru digestia gi absorfia tuttnor alimentelor E. 23.7 elkecolp 60-80% din dieta 50-60% din dieta 26. Tuturor proteinelor ingerate C. Lipaza . I elkgcorp E. Secretia biliard este: A. Sucul gastric actioneaztr asupra: A. Amilaza C. Lactozei. E. Lactoza D. Sunt liposolubile. 500-1200 glzi B. Sarurile biliare: A.5. 25-160 glzi C. Scad absodia monogliceridelor C.0. 0. Secretattl in cantitate de 1200-1 500 mUzi B. 0. Au in componenf[ enzime gi pigmenfi biliari E. D. Au rol de a inhiba motilitatea intestinalE B. 3elkgcorp D.Dietazilnic[ proteic[ a adultului A. Gelatinaza D. Aporhrl de glucide este de: A. Realizatd de c6tre hepatocite gi celule ductale D. Nu confine enzime 24. C. Secretat[ in timpul perioadelor interdigestive C. Lipidelor neemulsionate B. Gelatinei E. D. Bila confine urmatoarele enzime: A. Peptidaze E.7 g lkgco{p este de: B. Necesari pentru excrefia unor substanfe solubile in api. precum bilirubina 22. Taharaza B.

Mg'* D. E.K de mai sus.D D. Vitamina E" Vitamina A A C D E K secretii urmitoarele. D. Factorul intrinsec Vitamina \ Vitamina Bl2 Vitamina C Vitamina K A 3f A Na* B.r @- B. E. If E" Na* .Glandele oxintice A B. C. se absoarbe AA calciul din intestin cu ajutorul vitaminei : c. C. Fe2* D. Maltaza E" Taharaza A : $iM"- A tabfermentul ac[ioneazl in prezenfa ionilor de : C** c. cu excepfia : a'.r E.Lhmntoarea vitamind stimuleazl absorblia A fierului : B. Vitamina D. in colon se secreti Fe3* : c. lzomaltaza C. E.Gastrini Factor intrinsec HCI Mucus Pepsinogen il- urmatoarele sunt dizaharidaze intestinale.E B. D. cu excepfia: Vitamina B. C** tt7 . Nici una din variantele @. Vitamina C. cu excepfia Glucuronidaza B.@" Sunt vitamine liposolubile. Lactaza D.

35. Care din urmatoarele afirmafii legate despre proteine sunt corecte: A. Existia sisteme de transport Na-independente cu rol in absorfia aminoacizilor B. Exista sisteme de transport Na-independente cu rol in absorfia dipeptidelor C. Exista sisteme de transport Na-dependente cu rol in absorfia tripeptidelor D. Se absorb ca polipeptide E. Se absorb aproximativ 50-600/o dintotalul proteinelo ingerate.
36.

Lanivelul intestinului subtire apa:

A. Se absorbe activ in componenfa chilomicronilor B. Se absoarbe activ prin gradient osmotic C. Se absoarbe activ D. Se absoarbe ca unnare a gradientului osmotic creat de absorfia electolililor E. Nu se absoarbe
37. Vitaminele hidrosolubile se absorb: A. In componenta miceliilor

B. Prin gradient osmotic in intestinul sublire proximal C. Prin hansport facilitat Na-Independent D. In intestinul sublire proximal E. Vitamina C stimuleazaabsortia lor.
38. Urmatoarele afirmafii despre lipide sunt corecte: A. Se absorb prin difuziune pasivI B. Se absorb independent de sdnrile biliare C. Se absorb prin tansport activ Na-dependent

D. E.

Dieta normali zilnic[ vanazdintre 250-800 glzi Inainte de a fi digGate lipidele hebuie transformate in picaturi cu diametrul l0-50lrm.

39. Fierul se absoarbe: A. Numai in jejun B. Fe2* se absoarbe mai usor decat Fe3* C. Vitamina C inhib[ absortia fierului D. Fe2* nu se absoarbe. E. Numai in ileon 40. Aminoacizii se absorb prin mecanism: A. Activ cuplat cu Fe2* B. De pinocitozd r C. Activ cuplat cu Na* D. Pasiv E. Nici rurul de mai sus.

COMPLEMENT GRUPAT: 41. Urmatoarele celule pot secreta mucun: l. Celule speciale aflate in epiteliul intestinal 2. Celule speciale aflate in criptele Lieberkiihn

3. Glandele Brururer 4. Celulele pilorice.

118

4Z.Enzime proteolitice se gisesc in: Sucul gastric 2. Sucul intestinal 3. Sucul pancreatic

l.

4. Bila

43. La

nivel intestinal dinte urmatoarele substante l. Toti electrolitii 2. Lipidele 3. Aminoacizii 4. Apa

se absorb pasiv

U.

Prin substanfele con{inute, saliva are urmatoarele roluri in digestie: Bactericid 2. Inlesnegte masticafia 3. Incepe digestia amidonului preparat 4. Favorizeazl vorbirea

l.

45. La nivelul stomacului

2. Lipide 3. Etanol 4. Vitamine
46. Mucusul gastric: Este secretat de celulele oxintice 2. Este secretat dC unele celule pilorice 3. Are rol in protectia mucoasei fata de pepsina 4. Are rol in protectia mucoasei fata de HCI

l.

se absorb:

Apa

l.

47 - Carc

2. 3. 4.

l.

din urmatoarele enzime nu sunt secretate in lumenul intestinal? Maltaza Lactaza Zahanza Dizaharidaznle

48. Urmatoarele afirmatii despre HCI sunt corecte:

Activeaza pepina 2. Reduce Fe2* 3. Secretia sa este stimulata de somatostatina. 4. Asigrna un pH optim pentru actiunea pepsinei

l.

49. Bila confine: l. Biliverdina 2. Metabolifi ai hemoglobinei

3. Colesterol 4. Lecitini

il9

50. Sucul pancreatic confine urmatoarele, cu excepfia HCO3-; 2. Amilaza pancreaticd

:

r.

3. Tripsinl 4. Lecitina

51. Fierul se absoarbe

2. 3. 4.

l.

in

:

Jejun Duoden Ileon Colon
:

52. Sunt principali electrolifi ai salivei

2. HCOr' 3. Na* 4. Cr
53. Glandele oxintice secrettr

l.

c**

2. 3. 4. Gastini
1.

I.

:

HCI Factor intrinsec Mucus
a

54. Proteinele care apar in scaun provin din
Proteinele animale ingerate

:

2. Denitusuri celulare 3. Proteine vegetale ingerate 4. Bacteriile din colon
55. Ptialina nu acfioneaz[ asupra
:

2. Zaharczei
3. 4.
Lactozei Amidonului preparat

1.

Maltozei

56. Stomacul prozintil fibre musculare:

2. Longitudinale 3. Oblice 4. Nu prezintii fibre musculare
57. Vitaminele hidrosolubile se absorb:

l.

Circulare

2. 3. 4.

l.

Prin fiansport facilitat Proximal, la nivelul intestinului subtire Prin fiansport activ Na-dependent Distal, la nivelul intestinului subtire

na

5t. Activitatea motorie a stomacului realizeazil:

2. Stocarea alimentelor 3. Evacuarea continutului gastric in duoden 4. Activarea pepsinogenului

l.

Amestecul alimentelor cu secrefiile gastrice

59. Urmatoarele mecanisme favorizeazd absorbtia gastrici Refeaua vasculari de la nivelul vilozitafilor

2. Grosimea minima a peretelui intestinal 3. Migcarile contractile ale vililor stimuleazi tranzitul substanfelor absorbite

l.

4.
2. 3. 4.

Suprafala mare de contact

60. Celulele ductale se gdsesc la nivelul:

l.

Glandelor oxintice Pancreasului Criptelor Lieberkiihn Ficatului

tzl

RASPUNSURI

3. C {es7a) 4. B @s.77) 5. D {eg77) 6. B (pg 74,75) 7. C (pe 75) 8. C {es77) e. D (pg77)
10.

2.

l.

B (pg 7s)

Ares77)

31. A (pe 80) 32. B (pe 80) 33. D (pe 81)

I

l. E @e77)

D @e77)

14. A@e77) 15. B @s77) 16. D @e77)

t2. A (pe 75) 13. D @e76)

34.D (pe 82) 35. C (pe 81) 36. D (pe 8l) 37.D (pe 81) 38. A (pe 8l) 3e. B (pe 8l) 40. C (pe 81) 41. E @977,79) 42. A (pe 80) 43. C (pe 81) 44. A (pe 7s) 4s. A @e77)

t7. A @e77)
18. E (pe 78)

le. B (pe 78) 20.8 (pe 78)
21. C (pe 78) 22. C (pe 78) 23.E (pe 78)

24.D @g77,78) 2s.E (pe 80) 26. C Ge 80) 27. A (pe 80) 28. B Ge 8l) 2e.E (pe77) 30. A @e79')

.8 (pe 7e) 48. C @e77) 4e.E (pe 78) s0. D @e77) 51. B (pe 8l) s2.E (pe 7s) 53. A @e77) s4. C (pe. 8l) 55. A (pe. 80) s6. A @e74) s7. A (pe 8l) 58. A @e77) se. E (pe 80) 60. C (pe 78)
47

46.8 @e77)

t22

SISTEMUL DIGESTIV 2
Asist. Univ. Dr. Dana Mihalea

COMPLEMENT UNIC:

l.

Pntrunderea in duoden a produgilor digestiei lipidelor determini secretia de:

A.lipazdpancreaticd B. secretini
C. enterol<tnazd D. colecistokinini E. s[ruri biliare 2. Celulele speciale din epiteliul intestinal secretJi:

A. electrolifi B. dizaharide C. somatostatini D. colecistokinind
E. mucus 3.

Urmltoarelf afirmafii sunt adevirate, cu excepfia: A. in lobulul hepatic, hepatocitele sunt dispuse radiar B. hepatocitele vin ln contact cu capilarele sinusoide C. infre hepatocite se delimiteazfcanalicule biliare D. la periferia lobulului hepatic se afl6 canalul hepato-coledoc
E. nicio excepfie

4. Care enzim[ este activathprin autocatalizI:

A. tripsina B. chimotripsina C. gelatinun D. enterokinaz.a
E. nucleaza
5. Absorbfia vitaminei B12 se rcalizeazilla

nivelul:

A. stomacului B. duodenului C. jejunului D. ileonului E. colonului
6. Masticafia are urmitoarele roluri, cu excepfia:

A. inifierea secrefiei gastrice B. elaborarea senzafiei gustative C. fragmentarea alimentelor D. formarea" lubrifierea gi hmuierea bolului alimentar E. nicio exceptie r23

secretia gastricd C. vitamina Bl2 9. 60 % dnlipidele ingerate 13. oligopeptidelor C. porfiunea superio ard aduodenului C. secrefia biliar6 10. 20 o/o drn lipidele ingerate C. aminoacizi E. vitamina C B. HCI B. somatomedini B. Fafa inferioar[ a ficatului nu are raporturi cu: A. colecistokinini t24 . vezica biliarl B. Netronii sistemului nervos enteric elibereazI: A. secrefia pancreaticd D. fructoz6 D.7. enterokinazl E. esofagul E. chilomicronilor 12. Care dintre urmitoarele secretii confin nucleaze: A. 30 % din lipidele ingerate D. secretinl D. se pierd prin materiile fecale: A. tri.gi dipeptidelor E.lipaza 8. secrefia intestinald E. mucusul D. pancreasul I l. l0 % din lipidele ingerate B. in vena portl se gisesc urrn[toarele substanfe. tn hpsa slrurilor biliare. acizi gra$i C. Peptidazsle intestinale acfioneazi asupra: A. Care dintre urmitoarele substanfe nu este secretatd in lumenul gastric: A. proteinelor nedigerate in stomac D. peptidelor B. somatostatinl C. gastrina C. stomacul D. pepsinogenul E. cu excepfia: A. 40 % din lipidele ingerate E. secrefia salivard B.

in circuitul entero-hepatic. niciun rispuns corect 17. Cantitateamaxim[ de api A. Funcfiile salivei sunt urmltoarele. 50 -70o/o din totalul celor ingerate E. favorizdnd vorbirea C.50% din totalul celor ingerate D. Capilarele sinusoide din lobulul hepatic se varsl in: A.25 .2000 mU zi E. pepsini B. rol bactericid prin lizozim E. artera hepaticl 16. vena portl D.14. Proteinele asupra cfuora acfioneazi pepsina reprezintS: A. Chimofiipsinogenul este transformat in forma lui activd de: A. 20 . lSOdmy zi D. pancreas 125 . intestinul subgire E. Reglarea pH-ului in intestinul superior este asiguratit de: A. secrefia biliari D. 2000 . secrefia pancreaticl C. vena cav[ inferioari D. cu excepfia: A. incepe procesul de digestie al amidonului preparat B.3000 mU zi caxe se poate absorbi la nivelul colonului este de: It. vena porti E. secrefia gastricl B. venele hepatice C. niciun rdspuns corect 20. excrefia unor agenfi patogeni D. enterol<nad E.30% din totalul celor ingerate C. sdrurile biliare nu fiec prin: A. toate aceste substanfe 15. ficat B.1500 mU zi C. l0 -20% $in totalul celor ingerate B. rol important in menfinerea echilibrului acido-bazic 19. vena centrolobulari B. umecteazd mucoasa bucal6. tripsin6 D. 1500 . 1200 .80 -200mV a B. chimotripsina anterior formatii C. canalul coledoc C. secrefia intestinali E.

colonului E. sucroza E. incompozifia bilei se glsesc urmitoarele. somatostatini D. colonului sigmoid 22. colesterol C. colonului descen{ent E. rectului 25. sodiu B. cu excepfia: A. glucagon C. Celulele G secret6: A. deschiderii apendicelui in cec B. mucus t26 . toate rispunsurile sunt corecte 23. somatostatinl E. potasiu E. gelatinazd B. Originea teniilor musculare se afl[ la nivelul: A. fundului gi corpului gastric B *tr.lactaza D. glucagon C. Secrefia biliari este stimulatii de: A. Absorblia pi secrefia la nivelul colonului sunt controlate de: A. Dizahartdazele intestinale sunt urmdtoarele. cu excepfia: A. Fibre musculare netede oblice se gisesc la nivelul: A. aldosteron D. clor C. izomaltaza C. nicio excepfie 24. elecfolili E.21. gastrin[ D. cecului C. zaharaza 26. colonului ascendent D. maltaza B. lecitini D. aldosteron B. pigmenfi biliari B. intestinului sublire D.rlui gastric C. colecistokinintr E. secretin[ 27.

fosfolipide C. este format din trei pn4i: cap. glandele Brunner C.28. celulele exocrine sunt organizate in acini D. HPO+' C. cu excepfia: A. HCI E. contracfiile de amestec fragmenteaz6 chimul de 8-12 ori pe minut B. un$le peristaltice apar in orice parte a intestinului subfire C. nicio excepfie 32. PH-ul optim pentru acfiunea pepsinei este de: A. acinii pancreatici B. confine celule exocrine.5 c.3. galactoza D.5 B.5 . celulele ductale pancreatice E.€ste secretat de: A. D. colesterol D. Care dintre urmitorii produgi se absorb in enterocite prin difuziune facilitatI: A. 1.2-3 31. Urmtrtoarele afirmafii despre activitatea motorie a intestinului subfire sunt adevlrate. col gi coadi E. HCOr' B. HCOr.2. in enterocite.Mg* K- 33. Urmitoarele afirmafii despre pancreas sunt adevirate. trigliceride B. proteine E. Se poate secreta liber sau combinat cu proteine: A. siruri biliare 29. aminoacizii C. undele peristaltice se deplaseaztr cu o vitezdde 0. la nivelul lui sunt doutr canale pancreatice: principal gi accesor C. la formarea chilomicronilor nu participi: A.5 .5 8.2 cm/secundi E. fructoza B. cu excepIia: A.2 D. I -2.9 . celulele mucoasei duodenale 30. undele peristaltice se deplaseazl mai lent in intestinul proximal gi mai rapid in intestinul terminal D. 1. celulele speciale intestinale D. endocrine gi ductale B. canalul pancreatic principal se unegte cu canalul coledoc 34. glucoza E. lipidele 127 .

60-800/o dindietit 37 .lipaza gastricl t28 . at6t mecanic cdt gi chimic E. adrenalini C. prezintJl numeroase plici. la nivelul corpului gastric C. ionilor de calciu E. la nivelul ei se gtrsesc glandele gastrice pilorice D. niciun r6spuns corect COMPLEMENT GRUPAT 41. jejunului gi ileonului D. factorului intrinsec D. Mezenterul se gisegte la nivelul: A. Prin acfiunea ctrror enzime se oblin compugi simpli: l. fierului C. 50-60% dindietii E. 25-60Vo din dietii C. cu excepfia: A. La nivelul stomaculuio contracfiile peristaltice apar: A. numite plicile submucoasei B. Ptialina este inactivati de: A. pepsind D. 40-50Yo din dietii D. colonului 39. gastrini B.35. este formati de epiteliu unisfiatificat cilindric 40. in orice parte a stomacului 38. pepsina 3 . mucus E. este protejatii de c[tre mucus. 20-30Yo din dietii B. la nivelul antrului piloric E. labfermentul 2. atrilaza pancreatici 4. Pentnr absorblia vitamineiBlz este necesari prezenfa: A. cecului E. Aportul de glucide reprezintii: A. HCI B. stomacului B. Urmitoarele afirmafii despre mucoasa gastric[ surt adevtrrate. la nivelul ei se gisesc glandele gastrice oxintice C. la nivelul fundului gastric B. drpdenului C. la ganifa dintre fimdul gi corpul gastric D. pH-ul intragastric scdzut 36.

mucusul 3. sdrwile biliare t29 . substanfelor foarte solubile in etanol l. Motilitatea intestinului sublire este stimulati de: l. tenii musculare' 2. 2. lizozimul 2. labfermentul 4. enterokinaz[ 49. de a stimula mobilitatea intestinali 3. peptidazele 4. lipidele febuie emulsionate de cltre: pigmenfii biliari l. rol bacteriostatic 43.42. gastrini 4. secretinl 2. electrolifii 45. substanfelor foarte solubile in apd 3. s[rurile biliare 44. lecitini 3. acetilcolini 3. Secrefia de HCI este stimulatll de: l. de emulsionare a lipidelor 2. mucusul. glucozei . Serurile biliare au urmitoarele roluri: 1. mezocolon 4. ajut[ la absorbfia lipidelor din hactul intestinal 4. Care dintre urmitoarele substanfe nu sunt secretate in lumenul intestinal: 1. Colonul transvers prezintil: l. adrenalini 3. gastrini 2. haustre 47 . apendice epiploice 3. colecistokinin[ 4. 48. colesterol 4. factorul intrinsec 3. inainte de a fi digerate. 46.Lanivel gastric are loc absorbfia: substanfelor foarte solubile in lipide 2. dizaharidazele 2. Carc dintre urmitoarele substanfe sunt glicoproteine: l. 4.

factor intrinsec 4. absorbfia apei gi a elecfrolililor 2. canalul coledoc 4. secrefiei de colecistokinind 3. a-amilaza pancreatici 2. hepatocite 55. mucus 3. Glandele gashice oxintice secretil: I. pepsini 130 . eliminarea materiilor fecale 57. relaririi sfincterului Oddi 4. vezica biliard 2. oligopeptidele neabsorbite 4. chimotripsina 4. refeaua vascularl bogatii de la nivelul vilozitifilor 4. HCI 2. tripsina 3. suprafafa mare de contact 2. Proteinele din scaun provin din: l. detritusuri celulare 3. P e proteinele ingerate acfioneazi: l. secrefia de aldosteron 3. depozitarea materiilor fecale 4. contracfiei musculahrii veziculare 2. pepsina 2. celulele ductale 3. stimulirii vagale 51. grosimea minimi a peretelui 3. peptid azele intestinale 53. Evacuarea bilei este consecinfa: l.50. bacteriile din colon a 54. Absorblia la nivelul intestinului sublire este favorizattr de: l. proteinele nedigerate 2. colesterol-lipaza 4. ptialina 52. Care dintre urmitoarele enzime se secretii in forma activd: I . Rolurile principale ale colonului sunt: l. zaharaza 3. Bila este secretatd de: l. migclrile contractile ale intestinului 56.

vitaminele liposolubile 4. calciul 60. Prin difuziune pasivd se absorb: l. lipidele 2. pnn transport activ Na-dependent 3. Vitaminele hidrosolubile se absorb: l. apa 3.58. s[rurilor biliare 3. in intestinul proXimal 4. bilirubinei 4. prin transport facilitat 2. in prezenla ionilor de calciu 59. Bila este necesari pentru excrefia: l. colesterolului 2. fosfolipidelor 13l .

58. E 11. B A t4c s3. A 56. A 60. D c C D A E 36.8 3. A 16.8 9.8 28. B 23. C 30. 35. C 39. c t32 . E 51. C 48. C 24. C 38.8 45. B A 20.8 46. B 49. C 4. 1.8 7.D 6.8 47. C 50. 31.D 37.E 18. E 52. t2.8 42. E 19. 32.D 26.4 5. t7. D 44. B 57. A 59.RASPUNSURI: COMPLEMENT SIMPLU COMPLEMENT GRUPAT 41.8 A 25.C 10.E 21. 33. B 54.8 29. c 15. C 55.E 43.D c 2.D 13. A 22.D 27.8 8. 34. A 40.

Sub peritoneu. La exteriorn mezenterul B. Dumitru Ferechide COMPLEMENT SIMPLU: l. Duodenul : A. Are formi de potcoavi care cuprinde coada pancreasului C. Este prima porfitme a intestinului gros B. deschiderea canalului cistic E. Fundul stomacului. jejun-ileon gi cec 6. Prezintl deschiderea canalelor coledoc Ai principal al pancreasului E. agezatprofund C. Antrul piloric. la nivelul duodenului . Se giisesc in grosimea muscularei gastrice B. Prezintii in centru lueta D. Sunt de ftei tipuri C. Este aqezatinhe stomac gi ileon D. Intestinul sublire : A.Selectafi afirmafiile sorecte cu privire la palatul dur A. Un orificiu de intrare (pilorul) gi unul de iegire (cardia) C. Mucoasa care confine glande E. Secretit pepsinogen pi acid clorhidric ( glandele de la nivelut piloruluif 4. Prezinti frenul lingual : 2. Glandele gastrice : A. Curbura mictr. Separi cavitatea bucali de cavitate a nazald E. Se intinde de la orificiul piloric pen[ la flexura colicI st6ng6 133 . Din punct de vedere morfologic. Este porfiunea din tubul digestiv cuprinsi intre stomac gi jejun B.STSTEMUL DrcESTry 3 Conf. Mugchiul ob$c. agezat in partea inferioari B. cu plici paralele ale mucoasei 5. orientatii spre dreapta E. Un strat mucos. Univ. mugchiul longitudinal. stomacul prezintil : A. Are fiei porfiuni :duoden. Se intinde inhe Stomac Ai cec C. Marea ctrbtud. in structura stomacului se afli : A. agezat superficial 3. Prezintii. Dr. precum gi in regiunile antrall gi piloric6 D. Secretil mucus gi gastrini ( glandele de la nivelul firndului gi corpului gastric) E. Reprezintlpartea posterioari a cavitifii bucale B. Se gdsesc la nivelul frurdului gi corpului. Prezintit in mucoasa duodenului glandele Brunner gi oxintice D. orientatJt spre splin[ D. Separi cavitatea bucald de faringe C. neted D.

Prima porfiune a intestinului gros : A. Este o ramur[ a tnrnchiului celiac 134 . Se numepte colon B. valvula ileo-secali E. Se termintr prin sigmoid C. Prezintii trei flexuri 9. Este inervatii parasimpatic de nervrrl facial E.Glanda parotidl : A. Este subimplrlit in cec.5 lobi E.Intestinul gros : A. Continul duodenul B. Structni folicularl B.T. Secretil o enzim[ cu rol in degradarea amidonului crud.Igi vars6 produsul de secrefie in faringe E. Este o gland[ endocrin[ B. Hepatocite dispuse in cordoane celulare 13. Este inervatil parasimpatic prin fibre din nucleul salivator inferior bulbar prin nervul IX I l. Inervafie somaticl C. Se formeazl prin unirea venelor mezenterice gi a venei gastrice E. Ficatul D. Glandele suprarenale B. Aduce la ficat s6nge oxigenat D. Este aSezatin cavitatea abdominali (exclusiv) E. Se numegte cec C. Glanda submandibulari : A. Din punct de vedere morfologic. nepreparat C. apendice vermiform gi colon ) 8. Realizeaz[. Este o gland[ unici C. Vena porti : A. igi vars[ produsul de secrefie in esofag D. Celule polinucleate numite hepatocite D. ficatul are : A. Se gisegte in partea stSngi a cavitiilii abdominale D. Glandele Brunner : lO.Apartine de circulafia micl C. Fr gdsegte la nivelul cervical superior D.Glandele anexe ale tubului digestiv sunt A. Pancreasul endocrin E. alituri de artera hepatictr" vascularizalia ficatului B. Prezintit trei porfiuni D. Prezinti" spre dreapta. Nici un rispuns +u este corect 12. Glandele pilorice C. Este o glandd anexi a esofagului B.

Este singura enziml digestivi ce digerl amidonul B. Enzimele pancreatice sunt secretate de celulele ductale 18. Peristaltismul esofagian primar este coordonat de sistemul nervos enteric al esofagului C. Sfincterul Oddi : A. Sfincterul de la capitul terminal esofagian se relane az6. Este inactivatii de pH-ul inhagastric acid. Canalul pancreatic principal se deschide impreuni cu canalul cistic in duoden C. Produsul de secrefie confine patru tipwi majore de enzime E. Degradeazlenzimatic amidonul preparat pane la stadiul de glucoztr E. Saliva confine : A. Se gdsegte in porfiunea terminald a canalul cistic C. in desf{gurarea timpului esofagian al deglutitiei: A. Peristaltismul esofagian secundar este coordonat vagal D. La nivelul deschiderii canalului pancreatic accesor in duoaden. Hidrolizeazd amidonul crud D. Ioni de K* in conce^ntrafie mai micd dec6t in plasma sangvind C. exista sfincterul Oddi D. Canalul cistic conduce bila in ficat D. Selectafi afirmafiile corecte cu privire la pancreasul exocrin : A. Aparfine clilor biliare intrahepatice E. celule ductale gi celule beta B. DepoziteazLbila in perioadele digestive C.Selectafi afirmafiile corecte cu privire la clile biliare : A. Se relaxeazi in timpul perioadelor interdigestive E. Apare o und[ de relaxare transmisi de neuronii mienterici inhibitori. prevenind refluxul gastroesofagian 135 . ce precede contracfia E. Cuprind canalul coledoco vezica biliari pi canalul cistic B.l4. O errzimdcare hidrolizeazd arnidonul crud pane la stadiul de maltozi l9. 95 Yo apa Si 5% reziduu uscat B.scan$ 20. Este format din acini. Se g6segte in porfiunea inilial[ a canalului coledoc B. Se afl6 la nivelul deschiderii comune in duoden a coledocului pi a canalului pancreatic D. vezica biliar[ este situati in continuarea canalului coledoc E.Yezica biliard : A. Produce gi digestia chimicd a celulozei C. Esofagul prezinti un peristaltism exclusiv primar B. Depo ziteazd bila in perioadele interdigestive D. Se contractii in timpul perioadelor digestive l6.Liznzim cu rol bactericid E. Canalul coledoc se deschide in duoden impreuni cu canalul cistic 15. Este situatit in continuarea canalului coledoc a 17. Ioni de Ca2* $i Mg2* in concentrafie mai mare decflt in plasma sangvin[ D. Este situatli in interiorul ficatului B. Canalul coledoc se deschide in canalul piloric C.Amilaza salivarl : A.

se recicleazi in mici parte prin circuitul enterohepatic E. ca unnare a relaririi receptive B.Evacuarea confinutului gastric in duoden : A. Nici un raspuns nu este corect 27. Este stimulati de sistemul simpatic E.un pH cuprins intre I pi 2. Digestia amidonului necesitii prezenfa HCI 2Z.Substanfele organice din secrefiile gastrice sunt reprezentate de A.Ini[iaziprocesul de digestie a proteinelor D.Pepsina : A. Este incetinitii de nervul vag C. secretat la sugar gi adult B. Este inactivatii de mediul acid E. Este un lichid gilbui C. Este un hormon proteolitic C.5 D. Se sintetizeazA direct din *i?i biliari. Se amestec[ alimentele cu salivE D. prin combinarea cu anumili acizigra'i gi Na* B. Este forma inactivd a pepsinogenului B. O enzimi lipolitictr cu activitate puternici D. Secrefia gastrici : A.. Este stimulatii doar la intrarea alimentelor in stomac B. Au dour roluri importante in digestia gi absorbfia lipidelor 136 . Gelatinazacare hidrolizeazd lipidele sub form6 de emulsie : E. S[rurile biliare : A. Este confiolatil de acetilcolinI gi de gastrini 23.Instomac : A. Este elaboratil zilnic in cantitate de aproximativ I litru 24. Labferment. Se stocheazd alimentele. Este secretatil numai la sugari 25.1000 ml C. Se face prin refropulsie care amestecd alimentele cu secrefiile gastrice B. Constil in producerea zilnictr a unei cantititli de 500. Continur procesele digestive incepute in lumenul esofagian B. Are . o glicoprotein6 cu rol in protecfia mucoasei gastrice C.la adulfi . Secrefiile gastrice continui procesele digestive incepute in esofag E. Confine apd (90yr) gi reziduu uscat (10%) E.2l. Este stimulatii de sistemul nervos simpatic D. Cazeinogenul sqlubil 26. Este stimulatii pe calea marelui nerv splahnic E. Sunt liposolubile gi r[mfui in intestin p6ni ajung la nivelul ileonului D. Sunt secretate pasiv in canaliculele biliare C. Se datoreazd relaxirii receptive D. Activitatea secretorie a stomacului : A. Chimul gastric se transformi in bol alimentar C.

Serurile biliare principale srurt bilirubina gi biliverdina 33. Tripsina se tranqforml in tripsinogen D.28. Amilazele digestive ac[ioneazlastfel : A. tripeptide gi aminoacizi C. Prin acfiunea peptidazelor din lumenul intestinal asupra di. Enzimele biliare descompun lipidele pdnl la stadiul de acizi gragi gi glicerol E. de acizi C.25-35 mEq/h : r37 . Nici un rdspuns nu este corect 32. inte Sinald de scompune lactoza in fr ucto zd Si galactozil E. Lactaza. Ptialina descompune amidonul crud in maltozl B. Pepsina descompune 50% din proteinele ingerate pan6 la stadiul de peptide pi aminoacizi E. in lipsa slrurilor biliare. Este eliberatii ca rispuns la pitrunderea in duoden a produgilor digestiei lipidelor C. Glandele duodenale Brunner secretii mucus B. Secretina D.20-25 rnEq/h 8. Colecistokinina : A. Inhibifia secrefiei de HCI se face prin A.6-10 mEq/h B. se pierd 600/o din lipide C. 34. 10-15 mEq/h D. l-5 mEq/h C.xarea vezicii E. Lipaza gastricd are o activitate puternici grqi 29.Secre[iabazal6 de HCI este A. Selectafi afirmafiile corecte cu privire la acfiunea enzimelor digestive : A. Labfermentul transformi cazeinogenul insolubil din lapte in cazeinat de calciu solubil B. Determin[ eliberarea bilei in duoden prin contracfia sfincterului Oddi gi rela. Este secretatll de celulele mucoasei colecistului B.qi tripeptidelor rezulti aminoacizi D. Pepsina gastricI descompule 20-30% din proteinele ingerate pane la stadiul. Alegefi afirmafiile corecte : A. Sub acfiunea tripsinei asupra proteinelor rezulti chimotripsind 30 .Inhibitorul tripsinei e secretat de hepatocite E. Amilaza pancreaticl descompune dizatraridele in monozaharide C.Eruimele digestive proteolitice acfioneazd astfel : A. Amilaza salivari acfionezi asupra amidonului crud B. Gastrina E. Somatostatina B.pi tripeptidele pen6 la stadiul de aminoacizi D. Chimotripsina transformi proteinele in dipeptide. Amilaza salivari hidrolizeazi amidonul preparat in trepte pane la stadiul de maltozl 31. Labfermentul : . Transformi chimotripsinogenul in tripsind activl D. Acetilcolina C. Amilaza gastricd are o acfiune foarte slabd D . Peptidazele intestinale descompun di.

Trec in circulafia arterialtr sistemicd : COMPLEMENT GRUPAT 41. Acizi biliari C. Genereaz6 emulsii gi micelii D. Confin trigliceride D. Fosfolipazil B.Izomaltaza\ E. Dieta zilnicd trebuie : 36.proteine E.5-0. Sunt activate de tripsinl C. Sunt inhibate de s6rurile biliare Si lipaza 39. 0.9 elkecdrp. Sunt micelii complexe E.8 . Acetilcolina gi gastrina stimuleaz[ secrefia HCI 138 .proteine B. Lecitini D. Vitamina K E. Bilivenfina 38. Vitamina E : 37. Una din vitaminele urmitoare nu se afl[ in micelii A.0.si confini A. Glandele pilorice secretil gastrintr 3. Confin fosfolipide B.0.25-160 glzi . Confin colesterol C. Vitamina A B. Urmitoarele nu sunt enzime ale marginii in perie A. Lactoza : 40. Glandele pilorice secretii factor intrinsec 2.esteraza B. Sunt activate la pH acid E.lipide 35. Vitamina B C. Sunt fosfolipaza.inbil[ nu se afli A. in legitr[ cu chilomicronii o afirmafie este falsi A. colesterol. HCI este necesar pentnr oxidarea Fe2 plus 4. Vitamina D D.7 glkg co{p. Lipazele pancreatice : A. Maltaza B. Zaharaza C.lipide D. Peptidaze D. Colesterol : E.glucide C. Selectafi afirmafiile corecte despre stomac : 1. 250 -800 el zi. 50-200 glzi.

Secrefia pancreatictr : l. Migcirile intestinului subfire : segmentare au frecvenfe de l5-25lminut 2. 44. Celulele endocrine produc mult bicarbonat 4. La nivel gastric se absorb l. Nu prezintil migclri contractile 43. Proteinele importante din dietii 3. Haustrafii 48. Conffacfii peristaltice inifiate de deglutifie qi cardie 3.42.Prezint[ un epiteliu cilindric unistratificat cu microvili 3. Retropulsie penhr amestecare 4. Centrul deglutifiei din trunchiul cerebral 47. in reglarea deglutifiei intervin structuri nelvoase : l. Etanol (ocazional) qi apn : 2. Celulele ductale produc suc pancreatic alcalin 45. Celulele exocrine produc tripsinogen 3. Din vena portl 4. Yilozitil[ile intestinale : l. Cantitiifi mici de glucozi li potasiu 4.valva ileocecall e parcus[ in 6-9 ore l. Contacfiile peristaltice imping chimul cu 0. ramur6 a trunchiului celiac 2. Din artera mezenterici superioard 3. Yiteza de propulsie este mai rapidl in jejun t39 . Vascularizafia hepatic6 are origine : Din artera hepatici.5 -2 cm/sec 3. La capitul terminal esofagian 2. Fibre senzitive de la ariile receptoare faringiene 3. Confracliile 4. Sfincterul esofagian inferior este : l. Ajutn refluul gasfroesofagian 46. Contractat tonic in repaos 4. Distanfa pilor . Labaza lor sunt cripte Lieberkiihn 4. O porfiune rfiuscularl circulard de 2-5 cm 3. Vitamina B12 gi fier 49. Confine nucleaze produse de celulele ductale 2. Din vena centrolobularl l. Sunt stnrcturi specifice mucoasei jejuno ileale 2. Fibre corticonucleare din fasciculul piramidal 2. Motilitatea gastric[ constii in : l. Sistemul nervos enteric esofagian 4. Migciri de evacuare a chimului in duoden 2.

Selctafi afirmafiile corecte despre absorblia glucidelor : 1. Din interstifiu monozatraridele trec in chilifer 53. Necesitd prezenfa slrurilor biliare 4. Produsi prin relaxarea sfincterului Oddi 3. aminoacizi 2. Nu genereazdacizi gra$i. Lizozimul salivar 2. Este recircularea sInrilor biliare din intestinul sublire prin vena port6 inapoi la ficat 57. Hidrolizeazdceluloza gi suuoza 3. fosfolipaz a. Amilazapancreaticd : l. Se produce pentru toate proteinele digerate in lumen 4. Sunt in formi inactivd. Hidrolizeazdamidonul. Se face prin mecanisme pasive 3. HCI gastric 4. Produs6 prin conftacfia sfincterului Oddi 2. Circuli tofi compugii biliari in egal6 misuri 2. Reglatii de mecanisme imune 4. Apa se absoarbe : l. Este o alfa arilaha secretati in forml activi 2. Lipazele pancreatice : I . in tubul digestiv compugii care prezintii rol bactericid sunt 55. Glucoza $ galactoza se absorb printr-un sistem de transport activ. glicogenul gi alte glucide 4. ADH dependent 3. Na-dependent 2. Sunt colesterol-lipaza. Lanivelul esofagului 140 . comun. monogliceride 52. lipaza 2. Se rcalizeazhca tripeptide. Implic[ vezicula biliarl 4. Bilirubina gi biliverdina 54. Stimulatii de vag gi colecistokininl 56. Absotbtia intestinali a proteinelor : 1. La nivel gastric 2. Monozaharidele sunt hasportate bazo-lateral prin difuziune facilitatii 4. Evacuarea bilei este : l. Implici vena cavtr inferioar[ 3. dipeptide. activate de pH gi tripsinfl 3. Lanivel jejunal activ . HidrolizeazAdizaharidele din dieti ( lactoza) 51. glicerol. se produce total pentru detritusuri sau proteine bacteriene l. Serurile biliare 3.Circuitul enterohepatic : l.50. Fructoza se absoarbe prin difuziune simpli 3. Lanivelul colonului 2-3 Uzi 4.

Se face preponderent in colon 60. Lipidele trec in circulafia venoasd portali 4.dimineafa t4t . Se face prin tranport facilitat 2.St. Apar o singrri dati pe zi._Absorbfia lipidelor in intestinul sublire : !. Se face in ileonul distal 1. Se face sub form6 de siruri biliare 3. Rezultii prin migcEri in masd 4. Se absorb prin difuziune pasivi 59. Migc5rile propulsive : : !. !" face prin transport activ Natriu dependent 4.lr^ttii prin conhacfii haustrale in direcfie anal6 2' Sunt contrac{ii combinate ale musculaturii circulare gi longitudinale care produc haustre 3._Absorblia vitaminelor hidrosorubile (B. !r face prin transport activ Na-dependent 2.c etc) l.

81) 43.79) 15.80) 51.81) 52. C (pagina 78. C (pagina77'y 24.E (pagina 78) 13. C @agina77) 25. A (pagina 78. B (pagina 79) 32. A (pagina 75. E (pagina 75.88) 44.8 (pagina 80) 53.77) 23.78) 18.8 (pagina 23.8 (pagina 79) 28.78) 45. A (pagina 11. B (pagina74) 6.77) 3. E (pagina74) 5. A (pagina 78.80.D (pagina 76) 21. A @agim77) 34. D $ngina?7) 12. B (pagina 8l) 37. B (pagina 75) 9. C @agina77) 42. C (pagina 59. A (pagina 75.NASpUNSURI: COMPLEMENT SIMPLU: 1.77) 27.8 (pagina77) 26. C (pagina75) 8.78.82) 40. A (pagina 78. C @agina77) 4. E (pagina 78) COMPLEMENT GRUPAT: 41. E (pagina 28) I l.8 (pagina 36.8 @agina77) 48. B (pagina 80) 30. B (pagina 78.81) 58. B (pagina 77 .78) 20. B (pagina 8l) 54.75. B (pagina 8l) 60.80) 39. A (pagina 76) 46. B (pagina 78.aglrlra77) 22. C Gagina 59. D (pagina74) 7.82) t42 . D (pagina 8l) 59.E (pagina 35.D (pgina 59.79) 33. B (pagina77\ 49. D (pagina74) 2. B (pagina 78. C (pagina 78) 50. D (pagina 75) 19. E (pagina 78. C (pagina 80) 29. C (pagina 75) 10. B (pagina 81. AG. A (pagina78) 38. C (pagina 59.78) 16.77) 55.78.79) 17. D (pagina 74.79) 56.26. B (pagina 80) 36. D (pagina 78) 57 .80) 31.76) 47. E (pagina 81. B QnginaTT) 35.88) 14.

Grupa B (III): A) nu poate dona gupei AB (IV) B) prezintii aglutinogene A C) este donator universal D) nu prezintl aglutinine o pe hematii E) poate dona grupei O 0) 143 . O persoantr de 90 kg are o cantitate de plasmd de aproximativ: A) 3.5 kg 3.SISTEMUL CIRCULATOR Prep. D) skg E) 5.5 kg. Nu face parte din mediul intern al organismului: A) endolimfa B) lichidul cefalorahidian C) lichidul interstifial D) bila E) limfa 2. cu exceptia: A) nu au nucleu B) pot prezenta pe membrani aglutinoge C) au mitocondrii D) au rol in transportul O2 gi COz E) nici una 4. Victor Pinug 1 COMPLEMENT UNIC: l. Dr. Univ.5 kg B)akg C) 4. Erifiocitele au urmltoarele caracteristici. in plasma nu regisim: A) albumine B) KC) fibrinogen D) Ca2* E) Hgt* 6. Ap[rarea specifici poate fi dobdnditii : A) natural pasiv in urma unei boli B) artificial activ in urma unei boli C) pasiv prin tranSfer fiansplacentar D) pasiv prin vaccinare E) niciuna 5.

Aorta descendentii toracici di urm6toarele ramuri: A) ramuri parietale B) artere pericardice C) artere esofagiene D) artere brongice E) toate 13. Artera carotidd externl nu irig6: A) regiunea temporald B) gdtul C) regiunea occipitali D) retina \ E) viscerele felei 12.7. in cadrul procesului de coagulare .incazullezdrii unui vas.eaz[: A) duodenul B) stomacul C) splina D) jejunul E) pancreasul t44 . oprirea sdnger[rii A) l-2 minute B) 2-4 minute C) 4-6 minute D) 6-8 minute E) toate raspursurile sunt gregite are loc in : 8.Fazaa III-a a procesului de coagulare dureaz[: A) l-2 minute B) cel mai pufin dintre cele trei faze C) 10 secunde D) 4-8 secunde ei +S minute 10. in cadnrl hemostazei primare nu intdlnim: A) agregarea plachetelor B) aderarea plachetelor C) vasoconstricfia reflexi a vasuluilezat D) metam orfoza vdscoasd a eritrocitelor E) toate sunt corecte I l. C** intervine direct in: A) fazal B) formarea fibrinei C) formarea trombinei D) formarea tromboplastinei E) niciuna 9. Trunchiul celiac nu vasculariz.

14. Debitul limfatic mediu zilnic este de: A) 500 ml B) 1000 ml C) 1500 ml D) 2000 ml E) 2500 ml 19. Valva mitall: se deschide A) in momentul confiacfiei atriale B) contribuie la formarea zgomotului I C) permite ftecerea sdngelui din ahiul drept in ventriculul drept D) are trei cuspide E) impiedicl revenirea s6ngelui in ventricul t45 . Artera mezentericl inferioar[: A) se desprinde din aorta descendentfl toracici B) vascularizeazAj umdtatea dreaptii a colonului transvers C) nu vascularizeazdpartea inferioard a recfului D) vasculanzeazAcecul E) dA ramuri pentnr colonul ascendent 15. Canalul toracic: A) nu are valve B) are o lungine de 45-50 cm C) incepe la nivelLz D) pripeqte limfd de la membrul superior drept E) nici una nu este corectd l7 . La nivelul splinei se depoziteazd: A) 100-200 ml de sdnge B) 200-300 ml de sdnge C) 300-400 ml de s6nge D) 400-500 ml de sdnge E) 500-600 ml de s6nge 18. Referitor la venele superficiale este falsi afirmafia: A) sunt subcutanate B) se pot vedea cu ochiul liber C) la nivelul lor se fac injecfii venoase D) nu insofesc arterele E) primesc sfurge din venele profunde 16. Fac parte din microcirculafia sanguin6: A) capilarele B) arteriolele C) metaarteriolele D) venulele E) toate acestea 20.

Fazele unui ciclu cardiac de 0.5 mm/secund[ t46 .8 secunde drneazd: A) sistola atriali 0.6 secunde C) 0. cu excepfia: A) l0 mmHg in venule B) 0 mmHg in atriul drept C) 120 mmHg in aort5" in timpul diastolei venhiculare D) toate E) nici una 27.incirculafia sanguind se pot inregistra urmitoarele presiuni.acordul E) toate 23. Pentnr oblinerea unui debit de 30 Vminut. Volumul-bltaie al ventriculilor este. de: A) 55 ml B) 60 ml C) 65 ml D) 70 ml E) 80 ml 22.5 secunde D) 0. un ciclu cardiac se reduce la: 0.7 securde D) sistola ventricular[ 0. Nodul atrio-ventricular descarci spontan impulsuri cu o frecvenfd de: A) 20 impulsurilminut B) 25 impulsurilminut C) T impulstri/minut D) 35 impulsurilminut E) 40 impulsuri/minut 24.7 secunde B) 0.3 secunde 25.5 secunde A) 26.5 m/secund[ C)50 mm/secund[ D) 500 mm/secundd E)0.21. in medie.3 secunde E) diastola atrial[ 0.S secunde C) diastola venhiculari 0.4 secunde E) 0.incapilare sdngele circuli cu: A) 5 mm/secundit B) 0. Parlicularitiifile miocardului de lucru sunt: A) este un sinciliu firncfional B) este excitabil numai in diastoli C) potenfialul de acfiune are o duratl de peste 200 milisecunde D) stimulii cu frecvenfd mare nu pot tetaniz.2 secunde B) diastola generalizatLO.

28. Hipertensiunea arteriald sistemici nu determini: A) afectare cardiaci

B) sclderea lucrului mecanic cardiac
C) afectarea vaselor de sdnge D) afectare oculard E) niciuna dinffe acestea 29. Contin sdnge incarcat cu CO2 urmitoarele vene, cu excepfia: A) Venele hepatice B) Sinusul coronar C) Venele azygos D) Venele pulmonaxe E) toate
30. Zgomotul

II diastolic prezintaunul din caracterele

de mai jos, cu excepfia:

A)

este scurt B) este acut C) este mai intens

D) apare la inceputul diastolei E) est0 produs de inchidere valvelor semilunare
3

l.

Sistola ventriculara: A) se desfasoari in dou[ faze B) dureazn 0,4 sec C) incepe in momentul inchiderii valvelor semilunare D) se termin[ in momentul deschiderii valvelor atrio-ventriculare E) este precedatil in cadrul ciclului cardiac de diastola atrial[

32. Volumul b[taie al

fiecirui ventricul nu variazLinfuncfie de: A) forfa contracfiei ventriculare B) presiunea arteriali C) volumul de singe aflat in ventricul la sfhrgitul distolei D) frecvenfa cardiaci
E) toate

33. . Din artera subclavicularl se desprinde: A) artera toracicl lateral[ B) artera carotidtr externi C) artera spinali D) artera vertebral[ E) artera brahial[ 34. Diastola generaltr dtreaz[:

A) 0.1 secunde
B) 0,2 secunde C) 0,3 secunde D) 0,4 secunde E) 0,5 secunde

t47

35. Urmitoarea afirmafie este falsa cu privire la arborele arterial:
3 ramuri B) arterela carotide comune urci la nivelul gdtului panA in dreptul marginii inferioare a cartilajului tiroid C) artera carotidi comuni dreapta este ramura a trunchiului brahiocefalic D) artera subclaviculard stdng6 este ramurfl a arcului aortic E) trunchiul brahiocefalic este ramuri a arcului aortic

A) arcul aortic prezintii

36. Referitor la ciclul cardiac afirmatiile incorecte sunt: A) este format dintr-o sistoli si o diastoli

B) sistola atriala urmeaz[ sistola ventricularl la 0,1 s C) durata ciclului cardiac este invers proportionala cu frecvenfa cardiacd D) la o frecvenfi de 75 bdt6i pe minut ciclul cardiac dureazi 0,8 secunde E) toate
37. Nu este adevdrat vena porta: se formeazi din vena mezenteric6 superioari, mezenterici inferioari gi splenici

ci

A)

B) transportii sdnge arterial C) trftsportii sdnge incircat cu substanfe nutritive D) nu se varsd in atriul drept E) toate
38. Zgomotul diastolic este produs de: A) deschiderea valvelor semilunare

B) inchiderea valvelor atrioventriculare C) inchiderea valvelor semilunare D) niciuna E) toate
39. Grupa de sange B III : A) are aglutinogene alfa B) nu are aglutinogen A C) are aglutinine B si beta

D) apartine sistemului Rh E) are aglutinogene beta
40. Se varsi in vena cavi inferioartr: A) vena splenici B) vena jugulari intern[ C) vena ayzgos D) vena mezentericl superioar[ E) niciuna

COMPLEMENT MULTIPLU
41. Faza de ejecfie
:

l) incepe cu deschiderea valvelor semilunare
2) lncepe cu sistola atriala 3) se terminl cu inchiderea valrnrlelor semilunare 4) se termin[ cu deschiderea valvelor semilunare
148

42. Zgomotul I: 1) este produs de vibratia miocardului la inceputul sistolei ventriculare 2) este sistolic 3) este produs de inchiderea valvelor atrio-ventriculare 4) nu este mai pufin intens decdt zgomotul I 43 . Zgomotele cardiace: 1) pot fi inregisfrate grafic 2) se observi pe fonocardiogrami 3) reprezintii nigte manifest6ri acustice ale activitalii cardiace 4) oferi informafii despre artere
44. Sistola ventriculard l) are o fazdde conhacfie izovolumetrici 2) arc loc in paralel gi corespunzltor inceputului diatolei atriale 3) are o fazlde ejecfie 4) dureaz[ 0,7 s 45. Debitul circulant este: 1) direct proporfional cu rezistenta 2) direct proporfional cu cu presiunea 3) invgs proporfional cu presiunea 4) invers proporfional cu rezistenfa
46. Valvele pulmonare: 1) se deschid in timpul diastolei

2) permit s6ngelui sE treaci in ventriculi 3) se inchid in sistoli 4) sunt valve semilunare 47. Volumul bataie vartazafunctie de: 1) forfa contracfiei ventriculare 2) presiunea arteriald 3) Volumul de s6nge aflat in ventricul la sfhrgitul diastolei 4) Scade la altitudine 48. Sistemul limfatic se deosebegte de sistemul circulator prin: l) este adaptat la funcfia de drenare a fesuturilor 2) structura capilarelor limfatice e diferitn fafi de cea a capilarelor sangvine 3) perefii vaselor limfatice sunt mai subliri decAt cei ai vaselor sangvine 4) absenfa valvelor semilunare 49. Conductibilitatea este: l) proprietatea miocardului de a propaga excitalia la toate fibrele sale 2) diferitl intre refeaua Purkinje gi miocardul atrial 3) diferitii intre miocardul ventricular gi fasciculul His 4) identicl la toate celulele miocardice

r49

50. Fasciculul His:

cu 40 potentiale/min 2) imprima rifinul jonctional 3) imprima ritmul nodal 4) determinl ritmul cardiac in cazul inheruperii conducerii atrio-ventriculare
5

l) descarci

1.

Miocardul prezintlurmatoarele caracteristici: l) este un sincitiu morfologic 2) contine celule ce initiaza si conduc impulsurile 3) ritmul de conhactie scade sub influenta simpaticului 4) nodulul sinoatrial descarca impulsuri la o frecventa de 70-80/min

52. Canalul toracic:

l)

este cel mai mare colector

limfatic

2) incepe printr-o dilatafie numitit cisterna chyli 3) este previzut cu valve in interior 4) se deschide in unghiul venos format prin unirea venei jugulare interne din dreapta, cu vena subclaviculari dreapti
53. Factorii care determini valoarea presiunii aneriale sunt:

) rezi*enta periferici 2) elasticitatea vaselor de singe 3) debitul cardiac 4) debitul limfatic mediu
I

54. Care dintre urmltoarele vase str[bat diafragma: l) vena cavl inferioard 2) vena limfatici limfatic[ dreaptl

3) canalul toracic 4) vena port[ 55. . Sistemul azigos culege sdngele venos de la urmltoarele structuri: I ) esofag 2) spafii intercostale 3) bronhii 4)pericard
56. Urmitoarele reguli trebuie respectate la realizarea unei transfuzii: 1) Grupa AB poate dona la grupa 0 2) grupa A poate dona pentm grupa 0

3) grupa AB este donator universal 4) aglutinogenul din sangele donatorului nu fiebuie si intalneasci aglutininele din
plasma primitorului 57. Afirmafiile urmatoare referitoare la proprietitfile miocardului sunt false : l) automatismul reprezinti proprietatea inimii de a se autostimula 2) excitabilitatea este proprietatea miocardului de a propaga exciafa la toate fibrele sale 3) contractilitatea este proprietatea miocardului de a dezvolta tensiune intre capetele fibrelor sale

4) conductibilitatea este proprietatea celulei musculare cardiace de a rispunde la gn stimul prinft-un potenfial de acfiune propagat
150

5t'Proprietatile fundamentale ale miocardului sunt urmatoarele cu exceptia: I ) contractilitatea 2) automatismul 3) excitabilitatea 4) conductibilitatea
59' Care dinhe urmatoarele sunt ramuri viscerale ale aortei descendente abdominale: l) arterele bronsice 2) arterele coronare 3) anerele esofagiene 4) ateru splenici
60. Despre coagulare sunt false afirmafiile: l) formarea trombinei este urmata de formarea tromboplastinei 2) formarea homboplastinei dureaza l -2 secunde 3) tromboplastina hansformi fibrinogenul in fibrind

4) monomerii de fibrina polimeri rurespontan

151

RASPUNSURI COMPLEMENT SIMPLU COMPLEMENT MULTIPLU
41.B (pe2) 42.8 @e2) 43.A @e2) 44.A @e2) 4s.C (pe3) 46.D @e2) 47.A@ez) 48.B (p8e) 4e.A (pel) 50.D (pel)

l.D (p84)
2.B (p84) 3.C 0,84) 4.C (p85) 5.E (p85) 6.D (p85) 7.B (p86) 8.C (p86) e.B (p86) l0.D (p86) I l.D (p87) tz.E (p87) l3.D (p88) t4.C (p88) l5.E (p88) l6.c (p8e) t7.B (p8e) 18.C (p8e) le.E (peo) 20.8 (peO) zt.D (pe0) 22.8 (p90) 23.8 (pel) 24.8 (pel) 2s.D (p9l) 26.c @e2) 27.8 @e2) 28.B (pe3) 2e.D (pe3)
30.

5l.C (pel)
s2.E (p8e) 53.A (pel) 54.B (p88) 55.E (p88) s6.D (p85) 57 .C (p90,91) s8.E G90,91) se.E (p88) 60.4. (p86)

c

@e2)

3r.A @e2)
32.D @e2) 33.D (p87) 34.D @e2) 35.8 (p87) 36.8 (pel) 37 .B (p88) 38.C @92) 3e.B (p85) 40.E (p88)

t52

gravitalie C.SISTEMUL CIRCULATOR 2 $ef Lucr. arterele pericardice E. arterele axilare D. pompa musculari B.funcfiei de pomp[ a inimii 3. C. E. vena cav[ superioarl B. D. B. masajul pulsatil exercitat de artere D. ventricul drept D. prezenfei valvulelor C. D. C. arterele carotide comune C. Dr. valvele venoase 2. arterele coronaf. E.presei abdominale B. cantitiifil mari de fesut elastic E. Cavzaprincipali A. trunchiul celiac Nu este conectatl direct cu inima: A. aspirafia toracicl E.e B. vena cavl inferioari aorta vena porttr artera pulmonarl 153 .cantitiifii mici de fesut muscular neted D. Raluca Papacocea COMPLEMENT UNIC La nivelul membrelor superioare. intoarcerii venoase este: activitatea pompei cardiace pompa musculard gravitalia masajul pulsatil exercitat de artere aspiralia toracic[ a Circulafia pulmonari are originea in: A. Venele sunt distensibile datoriti: A. atriu st6ng E. refluxul sanguin este impiedicat de: A. aortl C. venele pulmonare Reprezintil ramuri ale aortei toracice: A. pHmin t B.

7. asigurd tecerea sdngelui in atrii D. Ganglionii limfatici: A. presiunea venoasi 154 . colecteazl stngele adus de venele jugulare B. A. Debitul cardiac nu este influenfat de: A. se termini in atriul stdng Capilarele limfatice: 8. vena cav[ inferioartr C. au structurd asemfuiltoare venelor B. Debitul cardiac se reduce in condifii de: A.sarcinl C.febrd B. Vena cavi inferioarl: A. sunt previzute cu valvule semilunare E. tnurchiul brahiocefalic I in: l. fo4a conftacfiei venfiiculare D. sunt vase de tip terminal D. urci la dreapta coloanei vertebrale E. vena pulmonari E. ajung in final in doui colectoare mari E. se pot vede cu ochiul liber sub piele 9. Valva minal6: A. se afle pe traseul venelor D. continud vena subclavicularI C. altitudine mare 13. separE atriul stdng de ahiul drept 12.efort fizic E. vena cavd superioari B. vena porti D. asigrrd expulzia sdngelui in aortl C.stimulare vagald D. este deschisd in timpul sistolei atriale E. au pe traseu ganglioni limfatici C. volumul b[taie B. confin gapilare limfatice 10.se deschide in sistola ventriculari B. sunt ganglioni senzitivi B. Vena splenicE transporti sdngele splenic A. presiunea arteriali E. aduni sAngele de la membrele superioare D. frecvenfa cardiaci C. produc limfocite C.

volumul ventricular se reduce C. odatii cu zgomottrl I I 9. pulsului cardiac D. inchiderea valvei tricuspide E. zgomotelor cardiace C. Debutul fa$i de ejecfie este marcat de: A. biocurenfilor miocardici B. Centrul de automatism cu cea mai mictr de descircare frecvenfi de desclrcare este: A. in timpul confiacfiei izovolumetrice C. atriile se relaxeazil D. nodul atrioventricular D.l4. In timpul contracfiei izovolumetrice: A. incepe umplerea ventricularfl r55 . repolariztrrii cardiace 20. valvele semilunare rdmdn inchise E.Lanivelul inimii nu se produce tetanizarea deoarece: A. sdngele poate trece din atrii in ventriculi 17. inima continu6 s6 batii E. ventriculul stdng E. atriul stdng C. cregterea presiunii din atrii B. stimulul este generat chiar in iniml B. miocardul este un sinciliu fuircfional D. Fonocardiograma reprezintil inregistarea: A. deschiderea valvelor mitrale C. valvele semilunare se deschid E. Deschiderea valvelor atrioventriculare se produce: A. volumul atrial se menfine constant C. presiunea ventriculartr este constanti B. refeaua Purkinje 16. gocului apexian E. scoasi din corp. nodul sinusal are cea mai rapidi frecventd 15. inchiderea valvelor semilunare It. odatii cu conhacfia atrial[ B. presiunea din atrii cregte B. cdnd presiunea atriali cade sub cea ventriculard D. in sistold inima se afli in perioada refractar[ absolutd C. valvele atrioventriculare r[mdn inchise D. deschiderea valvelor aortice D. c&rd presiunea venfiiculari cregte peste valoarea celei afiiale E. In timpul diastolei atriale: A. nodul sinusal B.

permite evaluarea pulsului din vene D.Intimpul diastolei generale a inimii: A. capilare venele mari vena cavi inferioarl 25. nu influenf eazAtensiunea arteriali in diastolI 26. E. arterele mari C. mezentericd inferioard. Elasticitatea vasculard: A. iliac[ internl C. amplifici tensiunea arteriali in sistoli B.splenici D. E. Ceamai mare valoare avitezei sdngelui se inregistreazi in: A. are valoarea de 130 mm Hg in sistoli cregte pe mistrl ce ne indeplrtiim de inimi I _are valori apropiate de ale presiunii atmosferice 24. colonul descendent C. mezenteric[ superioard" cavtr inferioari. aorta de relaxeazi 22. este maximi la nivel capilar D. slenictr" hepatic[ 156 . mezentericl superioar[. scade cir vdrsta E. reprezintil inregistrarea graficd a biocurenfilor inimii 23. oferi informafii despre artere C. D. sdngele curge din atrii in ventriculi D. volumul ventricular scade C. permite curgerea scadatii a sdngelui C. s&rgele trece in aorti E. aorti B.presirHrea atriali se mdregte B. mezenteric[ superioar[. hepaticE. splenicl E. scade pe mdsuri ce debitul cardiac cregte C. Sfigmograma: A.Arteramezenteric[inferioar6nuvasculanzeazA: A. mezenteric[ inferioar[. asigurl inregistrarea zgomotelor inimii E. partea st6ngi a colonului transvers 27 . mezenteric[ superioari. partea superioar[ a rectului E. gastric[ B. este marim[ in sistold B. reprezintii expansiunea ritmici a peretelui inimii B. mezenterictr inferioari. D.In stnrcttra venei porte intr6 venele: A. sigmoidul D. ileonul B. Presiunea arteriald: A.zl.

produce limfocite B. artera brongici D.500-800 ml E. este mai dilatat pe intregul traiect C. se numegte cisterna chyli B. se desprinde din fiunchiul brahiocefalic B. tnci in torace posterior de coloana vertebrali E. colecteazA limfa din pftrimea dreaptd superioari a corpului E. se afld la bifurcafia aortei 29. se termind la nivelul vertebrei L2 C. artera hepatic[ E. este mai lung decdt aorta asecendentd B. e situat anterior de aortl 33. Sinusul carotidian: A. In splinl se depoziteazd. e previlzut cu valve D.2 cm 31. 500 mllmin E. se afl[ la nivelul marginii inferioare a cartilajului tiroidian C. 200-300 ml D. 15 mVzi C.artera carotidi comund stingi C. Volumul filtr[rii capilare este de circa: A.un volum de sdnge de circa: A. intervine in metabolismul fierului 32.depoziteaz[ sAnge E.1000-1500 ml t57 . distruge hematiile bindne D. trunchiul celiac 30. confine receptori D.28.16 mVmin D.l mUzi B. Are origine in arcul aortic: A. are o lungime de l. 5-10 ml B. produce eritrocite C. artera soronaxi B. transportl sdngele in vena jugulari interni D. este un corpuscul E. Rolurile splinei includ urmitoarele cu excepfia: A. Canalul toracic: A. 50 -100 ml C. Cel mai mare colector limfatic: A. 1500 mVmin 34.

7 s B. Valvele semilurare: A.vagin D. aort6 38. se deschid in sistoli B. Este adevirat cii: l. arterapulmonarl fiansporti s6nge oxigenat 3. atriile sunt cavitili complet inchise COMPLEMENT GRUPAT 41.nod sinoatrial C. fascicul His 40. Sistemul de conducere al inimii include urmitoarele cu exceptia: A. in organism existil doul vene pulmonare 4. pe durata ei.vulvl E. B. e produs in fasciculul Hiss 39.prostati 36. Artera iliaci internl poate vasculariza urmitoarele cu excepfia: A. trabecule D. uter B. permit trecerea singelui in ventriculi C asigrri umplerea atrial[ D. Conexiunea electricd dintre atrii gi ventriculi este reprezentati de: A. conduce in mod normal inima D. nodul sinoatrial B. nod atrioventricular D. se deschid in diastoli E. asigur[ umplerea ventricularl C.35. este generat de nodul sinusal E. Ritmuljoncfional: A are o frecvenfi de 40 impulsurilmin. impiedic[ revenirea sdngelui in atrii 37. conduce inima in cazul intreruperii conducerii atrioventriculare C. sdngele oxigenat se acumuleazllnatiul st6ng ls8 . Sistola atrial6: A. B.fibre Pukinje E.relandrii miocardului E. sigmoid C. valvele atrioventriculare C. originea circulafiei pulmonare se afltr in aniul drept 2.sept interartrial . dureazi 0. coincide cu sistola ventriculard D. nodul atriov8ntricular E. se datorcazd.

42. reprezinti o dilatafie a canalului toracic 2. glande suprarenalb 47 . are o culoare gilbuie 4. esofag 4. artera mezentericd inferioari 2.creierul 43. esofagiene 3. Artera carotidi externI irig6: l. Vena azygos dreneazi sdngele de la nivelul: l. intestin sublire 4. este prezentil la nivelul venei limfatice drepte 49. in cazde hemoragii elibereazI sdngele depozitat 159 . splind 2. este un organ pereche 3. ficat 3.ochiul 3.bronhii 46. au un perete foarte subfire 3. Aorta toracici genereazd arterele: l. artercle pericardice : 3.gdtul 4. arterele pukpnare 45. este un organ toraco-abdominal 2. Vena cavl inferioari nu colecteazdsdngele venos provenit din: 1. ocup[ o pozilie intermediari intre arteriole gi venule 2. uilare 2. Cisterna chyli: l. Splina: l. provin din confluenfa unor vase limfatice 4. zona occipitald 2. arterele renale 4. radiald 4. Capilarele limfatice : l. Aorta abdominalr are urmitoarele ramuri viscerale 1. dreneaz[ fesuturile 48. arc o lungime de l -2 cm 3. pericard 3. diafragm 2.brongice 44 . este localizatil in abdomen 4.

Debitul cardiac cregte in caz de: l.: l.50. incilzirea nodului sinusal 2. nodul sinoatrial' 3. transportul glucozei la celule 3. activare vryal[ 3.lateral de rinichi 3. stimulare vagall 56. presiunea arterialtr diastolicl 3. volumul de sfurge din ventricul la sftirgitul sistolei 54. stimulare simpatic[ 4. elasticitatea arteriali 4. tatricardie 2. volumul de sdnge ventricular cregte 160 . l. grosimea perefilor inimii 57. volumul de sdnge din ventricul la sfhrgitul diastolei 4. transportul produgilor de catabolism spre a fi eliminati 4. miocardul atrial 2. debitul cardiac 2. Contractilitatea depinde de: l. Rolurile aparatului cardiovascular sunt: asigtrarea celulelor cu oxigen 2. fo4a de contracfie miocardici 2. somn 53. presiunea arterialI 3. presiunea din ahii scade 2. In timpul diastolei atriale: l. presiunea din ventriculi poate scidea 4. miocardul ventricular 4. stress 4. Bradicardia se instaleazdin caz de: l. Excitabilitatea caracte izeazdurmrtoarele structuri : l. somn 3. asigwarea schimbului de substanfe cu celulele 52. nodul atrioventricular 55. Volumul bitaie depinde de: l. subdiafragmatic 2. Splina este localizatJ. presiunea din ventriculi poate cregte 3. subhepatic 51. in st6nga stomacului 4.

50s 3. elasticitatea perefilor vasculari a 161 . incepe imediat dup[ sistola atriali 2. debitul cardiac 4. &treazd 0. Palparea pulsului ofer[ informafii privind: l. Presiunea arteriald depinde de: l. Diastola izovolumetrici: l. se termini odatii cu deschiderea valvelor semilunare 4. volemie 2. frecvenfa cardiacd 2.5 8. rczistenfa periferici 3. volumul sistolic 3. e caracteizatdprin reducerea presiunii ventriculare 59. ritmul cardiac 4. zgomotele inimii 60.

92) 38. D (pag 90) t2. A (pag 90) s4. A (pae 93) 2s. B (pag 89) 32. C (pas92) 19. (pag 9l) 16.E (pag 88) 46. B (pag 89) 10. B (pag 88) 47 . C (pag 87) 5. A (pag 90) 60. A (pag 88) 27. 9l) 15. 88) 6. B (pae 90) s3. C (pag9a) 3. D(pag 87. E (pag92) t7. D (pag 87. E (pag 90) s2. A (pag 9a) 4. C @ag92) 18. B (pag 89) 51. D (pag 87) 42. C (pag 87) 29. c (pag 90) 56.8 (pag 87. A(pag 93) 24. 39. B (pag 90. D (pag 88) 8.C (pag 88) 28. E (pag90) 14. C (pag 88. B @ag92) 20. B (pae 91. D (pag 89) 50.D (pae 90) A (pag 9l) A (pag 91) 40. D @age2) 59. E (pag 90) 5s.NASTUNSURI: E (pag 9a) 2. B (pag 89) 49. A (pae 89) 33. B (pag 87) 43. 88) 7. A (pae 90) 37. 162 . 41. C (pae 89) 34. E (pae 93) 22. D (pag 9l) s7. C (pag 88.8 {eag92) 23. E. C (pag 90) 13. C @a992) l. B (pag 88) 36. C (pag 87) 44.E (pag92) 58. C @ag92) 2t. 88) 4s. C (pag 89) 35. C (pag 89) 11.8 (pag 88) 30.89) e. D (pag 93) 26. 89) 48. C (pag 89) 31.

Transporhrl 02 si CAzprin sange E. Difuziuneaol2 din sangele capilar in alveole C. DifuziuneaO}si CO2inne bionhiolele respiratorii si sange D. Trahea este un organ care: A. Artera pulmonara D. . Acinul pulmonar: A. Este invelit de foita viscerala a pleurei E. Prezinta doua foite.SISTEMUL RESPIRATOR Prep. Sunt organe secundare ale respiratiei B. respiratorie si fonatorie B. Prin intermediul bronhiolei pulmonare participa la schimbtrile de gae B. Sunt situati in cavitatea abdominala C. Univ. Ventilatia aerului int-un singrr sens B. Reglarea hansportului 163 6. Cosmin Panfu COMPLEMENT UNIC: l. Ductele alveolare B. Dr. Are dubla functie. fara variatii individuale D. formand arborele bronsic 4. Intre cele doua foite se afla cavitatea pleurala : 3. parietala si viscerala C. Bronhiolele respiratorii C. Reprezinta formatiunile derivate din alveolele pulmonare Din punct de vedere firnctional. Are forma de tub si continua laringele E. Este format din primele ramificatii ale arborelui bronsic C. respiratia prezinta: A. Prin hil pitnmd bronhiile. Saculetii alveolari 5. Foita viscerala acopera plamanul si caile respiratorii E. Alegeti afirmatia incorecta despre pleura : A. Este unitatea morfofunctionala a plamanului D. Sunt inveliti de o seroasa numita peritoneu E. Este situat sub baza craniului. deasupra cavitatii bucale C. Care din afirmatiile despre plamani este corecta A. Au o capacitate totala de 5000 ml aer. Alveolele pulmonare E. Formeaza a arborele bronsic 2. Foita parietala captuseste peretii toracelui D. Este o seroasa ce inveleste fiecare plaman B. Este invelit de pleura D. Care din urmatoarele NU face parte din structura acinilor pulomonari: A.

Este cantitatea totala de aer deplasata in arboreal respirator in fiecare minut C. Reprezinta volumul de aer inspirat si expirat in timpul respiratiei normale I 1. Contractia muschilor gatului respiratiei linistite stau urmatoarele : : 9. Labazartlizarii A. In timpul respiratiei normale de repaus : A. volumul cgrent si volumul expirator de rezerva privind capacitatea vitala : C. Este egala cu suma dintre volumul expirator de rezerva si volumul rezidual B. Presiunea pleural a pozitiva D. Gasiti raspunsul gresit privind ventilatia alveolara : A. Reprezinta volumul maxim de aer pe care o persoana il poate inspira E. E. Reprezinta doar o parte din minut volumul respirator E. Debitul respirator este egal cu A. Capacitatea inspiratorie are o valoare de A. Fortele eslastice produse de surfactant E. Structurile abdominale comprima plamanii D. 3000 ml 2000 ml 5000 ml : 12. E. D. Apare retractia elastica a plamanilor 8. Presiunea alveolara scade sub presiunea atmosferica C. Contractia diafragmei 10.5-S L/min D. Este volumul de aer caxe ajunge in zona alveolara in fiecare minut B. Actioneaza in special muschii gatului E. Conhactia diafragmei hage in jos fatabazala B. Este egala cu suma dintre volumul inspirator de rezerva. Produsul dintre volumul curent si frecventa respiratorie B. Se mareste diametnrl antero-posterior toracic E. Presiunea alveolara negativa C. D. Ridicarea grilajului costal prin contractia muschilor expiratori B. Valoarea sa medie este de 4. Presiunea alveolara creste la + I cm H2O D. 1500 ml B. Este unul din factorii majori care determina presiunile partiale ale 02 si CO2 alveoli in til . 500 ml : C.7. Alegeti care din urmatoarele fenomene se produc in timpul expiratiei A. Diafragma se relanema a plamanilor C. Reprezinta cantitatea de aer care ramane in plamani la sfarsitul qnei expiratii normale D. Contractia diafragmei B. Produsul dinhe volumul rezidual si frecventa respiratorie Produsul dinhe volumul inspirator de rezerva si frecventa respiratorie Produsul dinfre capacitatea pulmonara totala si frecventa respiratorie 13. Produsul dinile capacitatea vitala si frecventa respiratorie C. Alegeti raspunsul corect A.

Este principalul organ al respiratiei C. alveole pulmonare 165 . ducte alveolare. Surfactant E. Egala cu 0. cu exceptia : A. Endoteliu capilar B. alveole E. alveolara si sangvina E. Difuzia 02 din plasma in eritrocite B. ducte alveolare. Coeficientul de difuziune al gazului E. Presiunea partialaa gamlui in alveola B. Transportul 02 implica urmatoarele A. Trecerea CO2 din aerul alveolar spre sangele din capilarele pulmonare B. bronhiole lobulare. Bronhii. sac alveolar.14. Transformarea oxihemoglobinei in dezoxihemoglobina Fiecare gram de hemoglobina se poate combina cu maximum 4 molecule de 02 Transportul prin sangele arterial al. Dimensiunile membranei respiratorii 16. ducte alveolare. Factorii care influenteazaratadifuziunii gazelor prin membrana alveolo-capilara sunt.bronhiole respiratorii. bronhiole respiratorii. Difuzia de 20 de ori mai inceata decat a 02 E. sac alveolar D. Membrana respiratorie este alcatuita din. Echilibrarea hematiei in capilanrl pulmonar B. pulmonare Bronhii. Timpul in care COz difuzeaza spre alveoli 18.25 secunde D. bronhiole respiratorii. sac alveolar. bronhiole. Intervalul ce asigura preluareaO? in timpul efortului ftzic D. Minut volumul respitator C. Care din urmatoarele afirmatii despre laringe este adevarata: A. sac alveolar C. alveole pulmonare. sac alveolar. Se ramifica la nivelul T4 : 20. in 0. E. Combinarea reversibila a 02 cu ionii de fier C. Dituziqpea CO2 implica: A. Interstitiu pulmonar C. bronhiole respiratorii. ducte alveolare. ducte alveolare. bronhiole respiratorii. alveole pulmonare. Ordinea corectaaramificatiilor arborelui bronsic este A. D. Un gradient de difuziune mai mare decat al 02 C. alveole pulmonare B. Presiunea partial a a gazului in capilarul pulmonar D. Egalarea presiunilor partiale. Bronhii. alveolara si sangvina. Venula pulmnara 15. Ca 02 sa fie de 25 de ori mai solubil decat COz 17.5o/o din 02 dizolvat in plasma . Are o lungime de 10-12 cm B. Epiteliu alveolar D. Patnmde in plaman prin hil E. Egalarea presiunilor partiale. cu exceptia: 19. cu exceptia: A. Marginea de siguranta a hematiei este : A.25 secunde C. Are doua functii: respiratorie si fonatorie D. Bronhii. Bronhii.

Este produsul dintre capacitatea vitala si frecventa respiratorie C. Volumul expirator de rezerva:2000 ml C.21. Volumul inspirator de rezenta:3500 ml D. cu exceptia : A. VER +VIR=3000 ml E. Transportul 02 si CO2 prin sange si lichidele organismului cahe si de la celule D. Este presiunea din interiorul alveolelor pulmonare B. Se datoreaza musichilor abdominali E. Este egal cu produsul dintre capacitatea inspiratorie si frecventa respiratorie 166 . Respiratie presupune unnatoareleo cu exceptia: A. VC +VER+VIR:3500 ml B. Devine -l cm InO in timpul inspirului E. Nu variaza cu fazele respiratorii C. Capacitatea inspiratorie:l 500 ml E. Volumul curent-500 ml B. Este presiunea dintre pleura visceral si cea parietala 24. Nu variaza in conditii fiziologice sau patologice B. Trebuie sa scada sub presiunea atmosferica pentru a patrunde aerul in alveole D. Presiunea pleuala : A. Se datoreaza muschilor expiratori D. Minut volumul respirator sau debitul respirator : A. Ventilatia in ambele sensuri pulmonara. Capacitatea pulmonara:3500 ml 26. Ridicarea grilajului costal in timpul respiratiei A. 23. Despre presiunea alveolara se poate afirma. Devine pozitiva in timpul inspiratiei E. Este egala cu presiunea atmosferica B. VC+VIR:2000 Ml D. Reprezinta cantitatea de aer deplasata in arborele respirator in fiecare minut D. Este egala cu 0 cm H20 cand glota este inchisa c. Captarea O2lanivel alveolar E. Este caracteristica respiratiei de repaus B. Urmatoarele valori sunt cele adevarate : A. Devine cm H2O in timpul expirului *l 25. B. Difuziune a 02 si co2 infie alveola pulmonara si sange C. Reprezinta aerul inspirat si expirat in timpul unei respiratii normale E. VER+VR+VIR+VC:5000 ml C. Se datoreaza muschilor inspiratori : . ce reprezinta deplasaxea aerului intre alveola si atmosfera. Capacitatea vitala reprezinta : A. Sternul se proiecteazainapoi C. VC+ VER+VR:3500 27. Este nemodificataindiferent de fazele respiratiei D. Reglarea ventilatiei 22.

Hematia la nivelul capilarului pulmonar : A.25 securde E. D. E.28. Poate prezentao margine de sigtranta de 0.5 o/o din 02 din sange este liber in plasma t67 . 98. Difweaza de 20 de ori mai repede decat CO2 E. Poate prezenta o margine de siguranta de 0.50 secunde B. Presiunea partiala in aerul alveolar este de 40 mm Hg B. Presiunea partiala in capilar este de 100 mm Hg D. Este produsul dintre volumul curent si frecventa respiratory 29. Se face datorita presiunii de 100 mm Hg in aerul alveolar si 40 mm Hg in sangele C. Rata difuziunii gazelor este influentata doar de presinea partial a a 02 D. Difilzeaza de 20 de ori mai repede decat 02 D. cu exceptia : A. Pehece aproximativ 0. Se combina ireversibil cu ionii de fier B.75 secunde D. cu exceptia: A.5-5 L/min C. Are o presiune in capilarele pulmonare de 40 mm Hg B.34 ml se combina cu minim I g de hemoglobima D. 1. cu exceptia : A. Are o valoare medie de 4. Are o presiune partiala in aerul alveolar de 40 mmHg 33. Rata difuziunii gazelor este influentata de presiunea partial a a gazului in alveola si E. In hematie se combina cu hemoglobina C. Este egala cu debitul respirator D. capilar Se face datorita presiunii de 40 mm Hg din aerul alveolar si 100 mm Hg in sangele capilar Se face dinspre sangele din capilarele pulmonare spre alveole Se face deoarece 02 este de 25 de ori mai solubil decat COz 31. Despre membrana alveolo-capilara sunt adevarate. Are un gradient de difuziune de 1/10 din gradientul 02 C. Transforma methemoglobina in dezoxihemoglobina C. Care afirmatie ste adevarata despre oxigen : A. capilar Are in alcatuirea ei surfactant 30. Are o grosime de 0. Petrece aproximativ 0. Se realileaza deoarece 02 are gradientul de difuziune l/10 din cel al COZ B.25 secunde C. Are o suprafata de 50-100 m2 C. Este volumul de aer care ajunge in zona alveolara in timpul fiecarei respiratii E.75 secunde 32. Ventilatia nu determina presiunea partiala a CO2 in alveole B.6 microni B. Petrece aproximativ 0. Despre 02 este gresit. Este de 25 de ori mai solubil decat COz 34. Difuziunea oxigenului : A. Sangele arterial fransporta?0 ml de OZ ldl E. Despre CO 2 este adevarat. Este de 25 de ori mai solubil decat 02 E. Care afirmatie despre ventilatia alveolara este adevarata : A.

Duce la obtinerea bicarbonatului B. 7 dldeO? C. 90% este sub forma de carbaminohemoglobina E. Dffbzeazadin sange in celule B. In urma difuziunii determina cresterea presiunii partiale in sangele venos cu 50Yo 38. Nici un rasprms corect 40. Este transportat sub forma de bicarbonat plasmatic. 7 gdeO? D. 5 7o este dizolvat fizic in plasma C. in repaus : A.34 ml de sange In mod normal exista 12-15 g de hemoglobina/dl de sange Presiunea partial a a 02la nivel tisular este de 100 mg Hg 1. Se realizeazapebazastimulilor primiti de la chemoreceptori B. Ajuta la transportul a90o/o din CO2 sangvin E. Are loc la nivelul eritrocitelor D. TmldeO2 B.5 din 02 din sange este transportat de hemoglobina A. E. B. cu exceptia : A. 7LdeO2 36. In efort coeficientul de utilizare poate creste la 12 % COMPLEMENT GRUPAT : 4l. Este situata posterior debaza. cu exceptia: A. D. Regl area ventilatiei : A.35. Este formata din din doua fose nazale 3.Care afirmatii despre cavitatea nazalasunt adevarate Este situata anterior de baza craniului 2. : 168 . Toate raspunsurile de mai sus sunt corecte E. Despre cedareaO?la tesuturi este adevarat. Oxihemoglobina devine hemoglobina B. 7 mgde 02 E. In repaus coeficientul de utilizare este de 7 mVl00 ml E. Oxihemoglobina devine carboxihemoglobina C. Sangele venos devine rosu-violaceu D.craniului 4. Care din urmatoarele afirmatii este adevarata ? A. (5%) D. Fiecare 100 ml de sange elibereaza la tesuturi. hemoglobina este saturat a 5-7Yo I mg hemoglobina leaga 1. C. Rezulta din combinarea COz cu gruparile 3 NH2 terminale ale hemoglobinei 9. Este situata superior de cavitatea bucala l. CO2 : Dupa disocierea oxihemoglobinei. Presuptme migrarea clorului plasmatic C. Se realizeaza de catre cetrii nervosi din punte D. Prin fenomenul de membrana Hambrnger intelegem. Se realizeaza de catre cenhii nervosi din bulb C. 37.

3. In inspire scade sub presiunea atmosferica l. Ce poate intra in plamani inh-o inspiratie fortata 3. Sunt inveliti de pericard 3.r.42. Surfactant 4.iqO2 Transportul 02 Deplasarea aerului de la plamani catre atmosfera Schimbul de 02 si CO2 dintre organism si mediu 46.In componenta acinului pulmonar inha 3. Patrunde in plamani prin hil 43. Este intotdeauna pozitiva 48. Se termina la nivelul T4 2. Au o capacitate totala de 5000 ml aer 4. Capacitatea lor totala nu prezinta variatii individuale U. l.Despre hahee putem afirma : 1.Presiunea alveolara : Este presiunea din interiorul alveolelor pulmonare 2. 4. Este presiunea din interiorul alveolelor 3. l. 3. Este presitrnea din spatiul dintre pleura viscerala si parietala 2. 47.Urmatoarele afirmatii despre plamani sunt adevarate : 1. Difi. Interstitiu pulmonar 3.Despre presiunea pleurala afirmatiile adevarate sunt : 1.Volumul curent este volumul de aer : Care ftlmane in plamani dupa o expiratie fortata 2.Membrana respiratorie este alcatuita din Epiteliu alveolar 2. 4. In expir este de +1 cm HzO Cand glota este inchisa presiunea este de 0 cm H2O : 49. Contiunua laringele 3. : Ductele alveolare Sacii alveolari Alveolele pulmonaxe Bronhiolele respiratorii : Respiratia presupune 2. Ce poate fi expirat in urma urei expiratii fortate 4. 2. Expirat in timpul respiratiei normale l. 4. Are o lungime de 10-12 cm 4. Yariazacu fazele respiratiei 4. 45 . 169 . Pleura viscerala l. Sunt situati in cavitatea toracica 2.

Sub forma de carbaminohemoglobina 3. Dimensiunea membranei respiratorii 4. Combinarea cu ionii de fier din structura methemoglobinei 2. Bronhiola lobulara l.Cantitatea de oxigen care se combina cu hemoglobina depinde de: I Presiunea partial a a 02 plasmatic 1.Difuziunea oxigenului se rcalizeaza I 2. 53. Saculeti alveolari 4.. Alveola pulmonara 3. pH-ul plasmatic l. : 54.Volumul inspirator de rezerva este: Voluuiul de aer inspirat si expirat in timpul respiratiei normale 2. Acinul pulmonar este format din: 1. Arteriola pulmonara 3. Temperatura 3. 5 . 3. : Deoarece presiunea partial a a 02 este de 46 mm Hg Deoarece gradientul de difuziune 02 este 1/10 din cel al COz Deoarece 02 difineaza de 20 de ori mai rapid decat COz Deoarece presiunea partiala a 02 este de 100 mm Hg in aerul alveolar iar sangele capilar de 40 mm Hg in I . Ca fiecare gram de hemoglobin se poate combina cu minim 1. Egal cu suma dinhe volumul curent si volumul rezidual 4. presiunea alveolara a . l. Este volumul de aer ce poate fi inspirat suplimentar peste volumul curent 56. Duct alveolar 2. 57 . 4. Dizolvat fizic 170 .Factorii care influenteazarutadifuziunii gazelor prin membrana alveolo-capilara sunt Coeficientul de difuziune al gazului 2.s0. Bronhie 55.COz este transportat prin sange : 2.34 mL 02 4. pH-ul plasmatic 3. Transformarea dezoxihemoglobinei in oxihemoglobina 3. Bronhiolarespiratorie 4.Transportul oxigenului presupune: 2. Egal cu 1500 ml 3. Sub forma de methemoglobina 1. Ca sangele arterial transporta 20 mL OZ ldl S2. Sub forma de bicarbonat plasmatic 4. temperatura 4.Care din urmatoarele formatiuni nu fac parte din structura acinului pulmonar : Ducte alveolare 2.

Volumul rezidual 60. t7t . Volumul expirator de rezerva 3. l. 3. Ridicarea si coborarea coastelor 3.Fenomenul migrarii clorului presupune : Transportul 02 in sangele capilar 2. de repaus. Conhactia muschilor gatului : l.Care din volumele pulmonare se masoara spirometric: 2. se realizeazaaproape in intregime prin Miscari de ridicare si coborare a diafragmului 2. Volumul ctrent l. Transportul fizic aI COz in plasma CombinareaCO2 cu cu gruparile terminale NH2 ale hemoglobinei Transportul CO2 sub forma de bicarbonat plasmatic 59.Respiratia normala. 4.SS. Contractia si relanarea diafragmei 4. Volumul inspirator de rezerva 4.

C 25. A 36.8 23. B 16. B 57.D 22. B 11. B 5.D 10.D t7.C 6. D t2. B 44. B 54. A 55. D 59. A 13. A 27. B 50. B 41. D l. E 49. C 28. C l8. B t72 . D 56. 53. D 51. A 26.D 35.8 24. B 29.D 9.D 3. E 32. D 46. c 42. C 7. E 15.8 45.8 38. A 58. C 40. D 60.8 r 48.C 34.D 2t. c 19.E 4. B 14. A 8. c 52. E 39.D 3r. A A 20.RASPUNSURI: 2. C 30. A 33.C 37.C 47. A 43.

E. D. 4. C. C. Se reabsoarbe la nivel tubular in cantitate de 160 moh /24 orc. Se secretd la nivelul tubului urinifer in cantitate de 49 mohl}4 h. C. 5. Participi la eliminarea H*. E. C. Creatinina. Tudor Marinescu COMPLEMENT SIMPLU: l. D. D. E.SISTEMUL EXCRETOR 1 Asist. D. B. Glucoza. 3. E. Se filneazi in cantitate de 470 mob/zi. Secrefia tubulari pasivi: A. B. Are loc in sensul gradientelor de concentrafie gi impotriva gradientului electric. Univ. Ureea: A. Are loc in sensul gradientului electric Ai impotriva gradientului de concentrafie. B. Transportul activ al unei zubstanfe nu se realizeazd: A. Prin hidroliza ATP. B. D. Se dilueazl de 10 ori in urina final[ fafi de ultrafiltratul glomerular. Potasiul. Nu necesitli consum energic direct. C. 2-3 calice mari. impotriva gradientului de concentrafie. B. baze gi acizi tari. In sensul gradientului de concentrafie. t73 . Se secrettr in cantitate de I moUzi. Care dintre urmitoarele substanfe nu se 6. Dr. 2. Se realizeazi penfiu K*. Rezultit & produs terminal al anabolismului proteic. Ureea. E. 20-24 papile renale. Ajunge in urina finalI in cantitate de 5 moh/24h. B. Acidul uric: A. Ajunge in vezica urinari in cantitate de 410 moh/24h. Limitat pe unitatea de timp. Pe secfiune rinichiul prezintii: A. Se dilueaz[ de 50 de ori in urina finali fafi de urina care pirdseqte glomerulul. D. Clorul. E. 2 pediculi renali. eliminl prin urin6 in condifii fiziologice? A. I -2 uretre. Cu consum de energie. C. 6-18 lobuli renali. Se reabsoarbe din ulnafiltrat in cantitatea de 50 moh/Z4h.

Vasopresina stimuleaz[ reabsorblia apei din: A. 10. B. Arteriola eferentii. D. C. Acidul rnic. invelegte tubii uriniferi. I 2. se face doarcuconsum C. COzi B. Care dintre urm[toarele ramuri provenite A. E.81 de urin[concentratil D. 13. Tubul contort proximal. Tubul contort distal. D. Creatinina. C.7. de oxigen D. 1 l. secretia de K+ are loc mai alesintubulcontortdistal. D. nupoate fi controlatintotalitate. Care dintre urm[toarele cornponente ale urinii are gi origine exogen6? A. DelimiteazAo cavitate ce se continui cu lumenul tubului. poate fi inhibat de cenftiinervogidincortexulcerebral C. uniiaminoacizi fosfalii nu se reabsorbprinacestmecanism. ureea se leabsoarbepringradientchimic B. D. Arterele interlobare. forfapompelormetabolice este limitatii de capacitatealormariml de a hansporta o substanftrpeunitatea de timp se reabsorbastfelglucoz4 apa. esteinintregimecontrolat de centriinervogidintrunchiulcerebral B. Contine arteriola aferentli gi eferentd. reabsorbliaapei are locinproporfie de 80% la nivelultubuluicontortproximal C. B. E. Reflexul de micfiune: A. aldosteronulintervineinmecanismul de secrefie de Na+ si H+ E. Capsula Bowman: din artera renal[ formeazi glomerulul renal? A. inprezenfa ADH irlo4 de ore se eliminl 2. Arterele interlobare. este controlatdoar de centriidinmiduvaspin[riiqicerebel E. C. Reprezintll exftemitatea distali a nefronului. ihpreuna cu corpusculul renal Malpighi formeazi glomerulul. E. 174 . Transporhrlactiv: A. C. 9. odatiliniliat este constant D. Arteriola aferentii. Artera arcuatil. 8. Ureea. Capsula Browman. E. Calice mici. este neselectiv B. E. Ansa Henle. Clorul. Identificafiafirmafiafalsi: A. B.

sensulffansportului este inspreinterstiliulperitubular D. 0. l50g Mgz+ B. creatininl l-2e. are locprinmecanismpasiv B. D. tg Na se elimin6: B. Epiteliu cilindric stratificat. C. 20. arelocin alt segmentdecdtsecrefia de H+. lanivelultubuluicontortproximalexistlmecanisme de transportprinschimbionic E.Urina final[confine (valori pe24 de ore): A. 17. in trina final[in24 de ore A. Secrefia tubulard: A. are gimecanisme active gipasive C. Eliminlrii de glucoz[ in trina finald. poateavealocdoarintubulcontort distal E. de schimbionic D. 2. E. 175 . Epiteliu cilindric simplu. apa 700 ml E. Reabsorbfiei secrefiei tubulare a ionilor de K+. Ultrafiherii ionilor de Na*. Reabsorbfiei ureei. 19. Secrefia de H+: A. 16. leucocite peste 6500/ml D. 90Yo apa C.3g HCO3 E. arelocintubulcontortdistalprinmecanismepasive. Formarea urinii finale necesitli ATP in cazul: A. prinacesfinecanism se menfinenivelulnormal al potasemiei C.59 fosfor. Segmentul intermediar al tubului urinifer confine: A. B. Epiteliu B. l8. l50mg uree D. arelocnumaiintubulcontortdistal C. 0. cubic simplu. prinacestmecanism nu se intervinein reglarea K+.14. prinfransportulactivcelulaconsumddoaroxigen. C. prinacestnecanismrinichiulparticiplla reglareaechilibrului acido-bazic D. mecanismele de hansportprinschimbionicsuntcontrolate de c[tremineral ocorti coizi. Epiteliu pseudostratificat. areloc mai alesintubulcontortproximalprinmecanismeactivegipasive B. nu gi energie E. D. prinacestmecanismse eliminldoarmedicamentele B.5g K C. Epiteliu turtit. E. 15. Secrefia de K+: A. Reabsorbfiei acidului uric.

176 . Celulele musculaturii netede a arteriolei eferente iau parte la formarea aparatului juxtaglomerular.Transportul pasiv: A. Arterele interlobulare incep in capilarele glomerulare gi se recapilarizeazdin jtrrul urinifer. vezieaurinari. D. B. uretri.Mecanismul de formare a urinei primare cuprinde urmltoarele procese cu excepfia: A. Calice. E.2l . majoritatea compugilor urinei primare sunt substanfe utile B. bazinet. D. Reabsorbfia tubularl. Calice. rueter. D. uretrd. Hormonii tiroidieni. Secrefia tubularl pasivd. nu necesitil energie B. Calice. Calice. C. B. Arterele renale sunt ramuri ale trunchiului celiac. prin acest mecanism se absorb K gi Mg D. bazinet. uretri. Plasmei deproteinizate. 25. C. vezicaurinari. Gonadofiopinele. Parathormonul. Rinichii primesc 40-45% din debitul cardiac de repaus. Filtrarea glomerulari a plasmei. 24. 27. Identicl cu a urinei finale. este limitat de capacitatea maximi de transport a nefronului C. D.Uina primarl are componlia: A. uretrd. 26. ureea se reabsoarbe prin gradient osmotic E. Identic[ cu a transpirafiei. C. E. B. Calice. C. bazinet. nefrocitele au la polul apical numero$i microvili D. transportul pasiv se face in virtutea legilor difuziunii gi osmozei. 23 . Mineralocorticoizii. bazinet. Alegefi afirmafia falsi: A. E. C. 2Z. B. Vasc ularrzalia renali are urmitoarele caracteri stici : A. Venele renale se varsi in vena cavi inferioard. ureter.Inreglarea umoralI a activitiifii renale nu intervin urmdtorii hormoni: A. Hiperproteici. ureter. Secrefia glomerulari. apa se reabsoarbe prin gradient chimic. E. B. bazinet. Carc este traseul normal al winii: A. Secrefia tubularl activi. membranele celulelor tubulare confin pompe metabolice E. E. vezicaurinard. Identicl cu a plasmei. vezicatrinarl uretri. nefrocitele au la polul apical numeroase mitocondrii C. D. Glucocorticoizii.

C. 28 mmHg C. Fibre ale nervilor pelvici care contractll sfincterul vezical intern. Sodiu. Fibre ale nervilor ruqinogi care au originea in ganglionul celiac.Presiunea coloid-osmotici a proteinelor plasmatice din capilare care se opune filtririi este A. B.Presiunea dirl capilarele glomerulare este de A. E. C.La ce nivele intervine ADH-ul in reabsorbfia facultativd aapei? A. E. La nivelul tubului contort proximal. igi cregte eliminarea in condifiile stimul[riinervilor vegetativi renali. B. 60 mmHg D. 31.28. \ 34. E. Fibre vegetative pentru sfincterul vezical 32. Tubului colector. in cursul activitiifii renale ionul de sodiu: A. se elimina 12 I de urin[ diluatii. Hipotalamusului. Este transportat exclusiv prin mecanism activ la nivelul tubilor renali. E. D. Alege{i compugii care au reabsorblia completd la nivel renal: A. Musculaturii netede arteriolare. Este reabsorbit in totalitate la nivelul tubilor uriniferi. Glucoztr. 32 mmHg 42 mmHg 52 mmHg. nu se produce reabsorbfia facultativi C. nu se produce reabsorblia obligatorie B. 177 . E. in medie: 77 mrntlg. 50 mmHg B. 80 mmHg C. 29. 33.inlipsa ADH: A. Ansei lui Henle. Este reabsorbit facultativ de cdtre tubul colector. D. E. Fibre hipogastrice care rela<eazi sfincterul vezical intern. D. Clor. Se reabsoarbe prin polul vezical al tubului proximal. B. 70 mmHg : extern. Uree. D. C. se elimina 5 I de rnini concentrati D. Acid uric. se elimina l0 I de trin6 diluatil E. 30. D. Fibre hipogashice care contractii sfincterul vezical intern. 26 mmHg B. La acumularea urinii in vezici pen[ la atingerea capacitiitii fiziologice participd: A. C. B.

36. 3S. Reprezintii traversarea membranei filtrante de c6fie aproximativ 20o/o din plasma care irign rinichii. Fifiarea glomerularI: A.Debitul sangvin renal este de: A. 201. capsular gi D. 3T. Se desf$oar6 prin traversarea unei bariere formatl din peretele capilar. este de aprox. este de 250U100 g fesuUl2 ore E. este de aprox.6 Vl00g fesut /8 ore. nu confine proteine D. 39. 7500 ml/ori C. 24 U24 orc D.Debitul sangvin renal: A. 25 mllora C.Filtratul glomerular: A. 1200 mUmin. Se realizeazLffuAparticiparea glucozei care nu apare in urina finaltr. 120 mVmin B. 120 mVmin B. Seiretia de cortizol E. l2Umin E. l5lll2 orc D. 7lllord.Debitul filfiArii glomerulare este: A. reprezinti 28o/o din debitul cardiac de repaus B. Rinichiul are urmatoarele roluri: A. este numit gi urina secundari B. Producerea de eritrocite C. C. Este favorizat[ de presiunea sfuigelui din capilarele peritubulare. Nici unul de mai sus 178 .3s. peste 99% din filtrat trece prin reabsorbfie in tubii uriniferi E. este de 42 mUl00g fesuVmin C. E. B. 30 mVora D. Secretia de aldosteron B. tubular. axe aceeagi compozilie ca plasma C. Se realizeazd la nivelul a2-3 bucle capilare ce rezulti din diviziunea arteriolei aferente. Secretia de renina D. 40. 300 mVmin E. cantitatea de filtrat glomerular este de 180 dl zilnic.

Transportul urinei : se face prin uretre 2. 39 4. peste 5000 leucocite/ml l. K. Secrefia de erinopoietini. 45. ureterele se continui cu bazinetul 4. 4.Nefronul: 1. M. 95o/oapa I 46. uretra este unicl l. l.59 l. Arteriolele aferente se capilarizeazl: l. 3. 2. Mg. urina se acumuleazdin corpul vezicii urinare 3. Screfia de aldosteron.Creatinina in urina final[ este incantitate de (pe 24 de ore): 2. in zonacortibala. 3. 3. numeroasehematii. 2.Urina confine: 2. 4. 4. 49 3. l-2e. 48. Rinichii primesc din debitul cardiac de repaus o cantitate de s6nge reprezenttnd: 1. 2. 20-25%. t79 . se gisegte doar in corticala renald 4. vezica urinard are 2 sfinctere. Activitelile neexcretorii ale rinichiului sunt: Secrefia de renini. 35-40%. este format gi din clile urinare 42. se gdse$te in medula rarinichiului 3. 47. 43. s[nri de Na. ln jurul papilelor renale. 3.Yezica urinar6: 1. c[ile urinare sunt reprezentate gi de capsula Bowmann 2. urina ajunge in vezic[ prin col 4. are perefii alcituiti din musculaturi striatil 2. Secrefia de angiotensin[ I. Ca 4.COMPLEMENT GRUPAT: 4l. 15-20%. La nivelul glomerulului. in jurul tubului urinifer. uretra comunic[ cu exteriorul 3. Pene b% din volumul sanguin total.

aparecdnd in vezic[ se acumuleazdmaxim 10 ml. Ionul de hidrogen. Continui calicele mari.Micfiunea: l. Nu permite trecerea proteinelor pi a glucozei. Prezintil la infiarea in vezici un sfincter neted. in tubul contort distal se reabsoarbe Na+ 3. Pedicul renal: 1. 4. Clorul. ciilor urinare care: 2. 4. Face legdtura dinne cei doi rinichi gi a acestora cu vezicaurinard. Permite trecerea 1/5 din cantitatea de sdnge care irigi rinichii in cavitatea capsulara. 4. Reglarea tensiunii arteriale. 2. 4. Erinlpoezel 3. 3. Confine fibre aparfin6nd nervilor ruginogi. Ureterele reprezintlo componentii a 2. Menfinerea grchilibrului acido-bazic. Este dispus spre baza lobilor renali. 4. 5l . 50. 3. in tubul contort distal se scretJl H* 1. Prin procesul de secrefie tubulard sunt trecute din sdnge prin mecanism pasiv urmdtoarele substanfe: 1. 52. Prin funcfiile sale rinichiul contribuie la: 1. Apa. Prin procesul de fiansport activ din cadrul reabsorbfiei tubulare sunt trecute fin s&rge: Vitamina C. Permite trecerea unei cantitiifi de aproximativ 125 ml plasmd/min spre tubul proximal. reflexul este stimulat de clhecentrii din trunchiul cerebral 56. Membrana filtranti glomerularl: 1. Eliminarea unor substanfe volatile. 3. 2. 2. Prezinttr un debit winar de I mUmin. Glucoza.Alegefi afirmafiile corecte: secrefia de H+ se face prin mecanism activ 2. 3. 54. 2. Permite trecerea unei catitati de lichid aproximativ I mVmin. Potasiul. 3.49. fiecare. HCOI. l. 3. 4. Se gisepte in hilul renal. 55. Cl-. 2. in tubul contort distal se secretii K* 4. 53. 180 . urinl 4. Confine vena cavi inferioari. este un reflex monosinaptic reflexul este controlat de miduva spindrii l.

Permite trecerea tuturor constituienfilor plasmatici. 59. 3. 5380mU7 ore. Alegeti afirmatiile adevarate: arteriola aferenta intra in capsula glomerulara 2. 4. 2.5 Uord 2. 3. Permite trecerea proteinelor plasmatice. 4. 3. arteriola aferenta iese din capsula glomerulara 3. 2. arteriola eferenta iese din capsula glomerulara 4. acidului tric gi a creatininei plasmatice. Permite fiecerea numai a ureei.Debitulfi ltrariiglomerulare este de : 7 .57. Permite trecerea selectivi doar a unor constituienfi plasmatici. Mecanisme de transport active. l. Reabsorblia tubulard se realiz eazAprin: Reabsorbfia selectivi a unor substanfe. Alegefi caracteristicile membranei filrante glomerulare: 1. 25 mUl}sec l. Mecanisme de transport pasive. arteriola eferenta intra in capsula glomerulara l. Secrefia unor produgi. 60. 5 S. l80Uzi 4. 181 .

A 50.C 8.8 2.C l3.8 35.E 39.B 12.E l9.A 9.D 45.D 5.A t82 .A ' 29.8 2t.A 6.B 46.D 32.B 22.8 57.c 52.8 49.C 58.D 7.C 33.B l5.D l8.E 60.8 24.B 4.C 28.8 26.c l6.C 44.D 36.A t0.C 25.A 23.D 3o.8 t7.C 3l.C 5l.A 20.8 47.nAspuNsURI 1.A 55.D 53.c 42.A 59.C 34.B 48.c 4t.c 40.C 56.8 37.C 43.c I l.8 27.C 3.8 38.c l4.C 54.

Rinishiul are rol esenfial in menlinerea homeostaziei gi a echilibrului acido-bazic al organismului D.25% din debitul cardiac de repaus D.IA: A. Nefronul este unitatea anatomici gi fuircfionald a rinichiului B. falsi despre nefronii juxtamedulari: A. Urm6toarele afirmafii referitoare la nefron sunt adevdrate cu EXCEPf. Rinichiul este parte componentii a sistemului excretor B. Alegefi afirmafia falsd dintre urmltoarele: A. Unitatea anatomici gi funcfionali a rinichiului este nefronul. in alcdtuirea rinichiului intri medulara . Formarea gi eliberarea eritropoetinei C. 430mUl 009 fesuUminut. Nefronul este alcituit din corpusculul renal gi clile urinare C. Reprezinthcirca 85o/o din numdnrl total de nefroni. Univ. 2. Fiecare rinichi confine circa I milion nefroni. Rinichiul este acoperit de capsula renald C. Capsula Bowman face parte din corpusculul renal E. Menfinet8u homeostaziei organismului. Activarea vitaminei D3 E. Glicogenogenezi D. Au ansa Henle lungi 5. 4. Tubii colectori se varsi la nivelul papilelor renale D. Debitul sangvin renal este de circa: A.000 la nivelul fieclmi rinichi E. Tubul contort distal face leg[tura intre tubul collector gi ansa Henle. Ansele Henle se g[sesc la nivelul corticalei E.la interior E.SISTEMUL EXCRETOR 2 Asist. Rinichiul este situat in cavitatea abdominali de o parte gi de alta a coloanei vertebrale lombare B. 3.la exterior gi corticala . 420mUl 0g fesut/minut E. 20mUsecrurd[ B. Rinichiul nu are rol in: A. l200mVor[ 183 . Piramidele Malpighi se gtrsesc la nivelul corticalei renale C. 6. ' C. Alegefi afirmafia C. Formarea si eliberarea urinei B. Sunt in numtrr de circa 150. Sunt foarte importanfi in mecanismul contracurent D. Bazinetul se formeazi prin unirea calicelor mari D. Dr. Urm[toarele afirmafii referitoare la rinichi sunt adevtrrate cu EXCEPIIA: A. Au glomerulul situat la joncfiunea dintre medulari gi corticalI B. Mircea Lupuqoru COMPLEMENT UNIC l.

Nu necesiti coruilrm ATP D. Permite adaptarea volumului diurezei la starea de hidratare a organismului D.85o/o din apa filtrati se reabsoarbe la nivelul tubului contort proximal B.care se opune filtrerii (18 mm Hg) C. Filtratul glomerular: in cantitate de l20mVmin B. 10. 184 . Reabsorblia obligatorie a apei: A.7. 15% din apa filtrattr se reabsoarbe in tubii colectori gi contorfi distali C. 13. Reabsorblia facultativi a apei se produce in prezenfa ADH. Are compozifie asem[nitoare cu a plasmei dar cu proteine in cantitate semnificativa E. Este lichidul care filtreazi din capilarele glomerulare in capsula Bowman. Se produce (60 mm Hg) E. La nivelul tubului contort proximal are loc reabsorbfia obligatorie D. Recupercazd 15% din apa filnatit h nivel glomerular C. RecupereazeSs% din apa filtatIla nivel glomerular B. Se realizeaz5'prin osmozl din tubul contort proximal in interstifiu E. 8. Recuirereazl. Transporhrl pasiv: A. Fortele care rcalizeazl filtrarea la nivelul glomerulului in capsula Bowman sunt: A. Reabsoarbe apa in gradient chimic. Presiunea coloidosmotici a proteinelor plasmatice din capilare.aproximativ 4Yo din apa filtrag E. Presiunea din capsula Bowman. Are compozilie asemlndtoare cu a plasmei dar cu mai pufine proteine D. Referitor la reabsorbfia apei este falstr urmItoarea afirmafie: 4. Recugereazd. care se opune filtrarii (32 mm Hg). Presiunea coloidosmotici a proteinelor din capsula Bowman (18 mm Hg) D. Transportul activ: l. I 12. se face conform diferenfelor de presiuni hidrostatice. Este reabsorbit in procent de peste 90%in tubii uriniferi C. Reabsoarbe ureea in gradient osmotic c. Are loc in tubul contort proximal gi tubii colectori C. Permite adaptarea volumului diwezeilastarea de hidratare a organismului. Presiunea din capilarele glomerulare care determinl filtrare a (32 mm Hg) B. este neselectiv E. La nivelul tubului contort distal si tubilor colectori are loc reabsorblia facultativ6 E.aproxim ativ 80Yo din apa filnatii D. in exterior. Presiunea din capsula Bowman. Se face conform deferenfelor de presiuni hidrostatice E. Reabsoarbe Na pi K in gradient electric ai electrochimic D. se face conform gradientelor electrice gi elecfiochimice B. 9. in exterior. care se opune fikrerii A. A. Are loc in tubul contort proximal B.ia facultativ[ a apei: A. Se datorcazltravaliului metabolic al nefrocitului C. Nu necesit2l energie dar este limitat de o capacitate maximi de hansport B. Reabsorb. Neces itil prezenla ADH.

14. Prin transport activ nu se reabsorb:

A. apa B. Polipeptidele
C. Glucoza D. Aminoacizii E. Urafii.
15. Secrefia de

Ff:

A. Participl la reglarea echilibrului acidobazic B. $r" sediul principal in tubul contort distal C. In tubul contort proximal, depinde doar de pH-ul mediului intern D. Se face ftr[ consum ATP E. La nivelul tubului contort proximal se realizeazdcu ajutorul aldosteronului. Urmitoarele afirmafii cu privire la secrefia K* sunt adevdrate cu EXCEPIIA: A. Se rcalizeazJprin mecanisme active B. Se rcalizeazi prin mecanisme pasive C. Se realizeazE exclusiv prin schimb ionic D. Are loc in special in tubul contort distal E. Asiguri menfinerea nonn al6 apotasemiei.
16. 17. Reflexul de micfiune: A. Produce invariabil micfiune cdnd tensiunea parietald,vezicali atinge nivelul prag B. Este controlat de trunchiul cerebral C. Este controlat de scoada cerebrali D. Este conholat in infregime de m6duva spin6rii E. Este declanpat de acumularea in vezici a200-300m1 urin6. 18. Micfiunea: A. Se produce cdnd tensiunea intraparietald din perefii vezicali a atins nivelul prag B. Se produce c6nd in vezicd s-au acumulat 30-50 ml tninl C. Se produce cdnd in vezici s-au acumulat 200-300 ml urintr D. Este impiedicatii de sfincterul vezical extern cind controlul involurtar tinde sE o inifieze E. Nu mai poate fi impiedicatii de sfincterul vezical extern cdnd controlul involuntar tinde sI o inilieze.
a

19. Care din urmitoarele componente se reabsorb pasiv la nivelul tubilor uriniferi? A. Glucoza B. Fosfafii

C. Ureea

D. Sulfatii E. Urafii.
20. Piramida Malpiehi: A. Este situatii la nivelul corticdei B. Are bazaspre corticali C. Are vdrful spre cortical[ D. Este situatit la nivelul bazinetului E. Are bazaspre medular[.

185

21. Filtratul glomerular: A. confine eritrocite in cantitate crescutil B. are aceeagi compozifie cu a plasmei C. Se mai numegte urin6 secundar6 D. Este de aproximativ 7,sLlh E. nici un rispuns corect. 22. Seqetia de K* se realizeazil: A. in principal in tubul contort proximal B. ln principal in tubul colector C. Doar prin mecanisme active D. Doar prin mecanisme pasive E. Prin schimb ionic activat de aldosteron.
23. ADH-ul:

A.

Scade secrefiile tuturor glandelor exocrine B. Este secretat in hipotalamusul posterior C. Scade concentrarea (densitatea) urinar6 D. Cregte volumul urinar E. lntervine in principal la nivelul tubului contort proximal.

24. Reabsorblia apei: A. Este limitatii de capacitatea maxim[ de transport e nefronului B. Are loc prin gradient osmotic C. Se realizeazdin proporfie de 95% D. Se realizeazdln toate segmentele nefronului, identic E. Se realizeazi-prin fiansport pasiv gi activ.

25.Yezica urinar6: A. prezintil doul sfinctere B. Are perefi cu musculaturi extrinseci C. prezintii doul orificii D. Se prelungegte in jos cu ureterul E. Prezintit doar musculatwl neted6.
26. Debitul Jngvio renal este de aproximativ:

A. l200ml-/orl B. l2000mUor[ C.7,2Llort D,720UorL E.72Uord
27. Secrefia de tf : A. Este un mecanism pasiv B. Are loc fin principal in tubul contort distal C. Este influenfatl de pH-ul mediului intern D. Are loc doar in tubul contort proximal E. nici un rispuns corect.

186

28. Care din urmltoarele afirmafii este adevdratil? A. Presiunea coloidosmoticd din capsula owman este de 32mmHg B. Presiunea ce determini filnarea este jumitate din presiunea arteriali sistolicl C. Presiunea din capsula Bowman ce se opune filtrdrii este de 28mmHg D. Presiunea ce determind filtrarea este de 32 mmHg E. Presiunea coloidosmotic[ din capsula Bowman este de l SmmHg. 29. Reflexul de micfiune: A. Este controlat in intregime de miduva spindrii B. Se declangeazLlao presiune de 8cm apd C. Nu este stimulat de centri din trunchiul cerebral D. nu se poate autoamplifica E. intotdeauna determini micfiunea.
30. Reabsorblia facultativi a apei are loc:

A. In lipsa ADH B. La nivelul tubului contort distal C. Mai ales la nivelul tubilor colectori O.in proporfie de 20% E. In proporfie de 25%.
31. Transportul pasiv se poate realizaprin, cu excepfia:

A. Osmozi B. Difuziune in gradient chimic C. Diferenfl de presiuni hidrostatice D. Difuziune in gradient electrochimic E. Intermediul pompelor metabolice.
32. Sfincterul vezicalextern: A. Nu este confrolat de sistemul neruos B. Este controlat involuntar C. Este alcdtuit din fibre netede D. Este alcituit din fibre musculare striate E. Nu poate preveni micfiunea, odatd inifiatii.
33. Nefronii corticali:

A. ReprezintL20% din numirul total de nefroni B. Au glomerulultituat in medulara renali C. Au ansa Henle lungi D. Au ansa Henle ce nu inttr in contact cu papila renal[ E. Nici un rdspuns corect.
34. Presiunea coloidosmotic[ a proteinelor plasmatice din capilare, care se opune
este de:

flltr[rii,

A. l8mmHg B.34mmHg C.60mmHg D.22mmHg
E.32mmHg.

r

t87

35. Prin transport activ se reabsorb, cu excepfia:

A. Glucoza B. Na gi Cl prin gradient electric C. Sulfatii D. Urafii E. Aminoacizii.

36.Lanivelul papilelor renale ajung ansele Henle ale: A.85% din nefronii corticali
B. Tuturor nefronilor corticali C. Tutuor nefronilor jtxtamedulari D. O parte din nefronii jrurtamedulari E. Tuturor nefronilor.
37. Carc din urmitoarele afirmafii privind ureterul este falsS? A. Continui pelvisul renal B. Prezintii contracfii peristaltice C. Prezint[ fibre musculare netede D. Merge sub epiteliul vezieal E. In tervine in formarea trinei. 38. Capsula Bowman: Se continu6 cu ansa Henle B. Se continul cu capilarele glomerulare C. inconjoar[ arteriolele aferentii gi eferentd D. Confine urin[ primarl E. Este inconjuratii de capilare peritubulare.
39. Nu face parte din

A.

ciile urinare:

A. Calicele B. Urefra C. Bazinetul D. Vezica urinarl
E. Papila renal6. 40. Care din afirmfiile privind glomerulul renal este fals6? A. Se cgrtinul cu arteriola eferentl B. Este format din capilare sangvine C. Are o presiune coloidosmotic[ a proteinelor de 60mmHg D. Este inconjtrat de capsula Bowman E. Este parte componentil a nefronului.

COMPLEMENT GRUPAT 4l.Funcfiile majore ale rinichiului sunt:
1. Gluconeogenza 2. Formarea gi eliberarea reninei 3. Activarea vitaminei Dt 4. Excrefie a produqilor finali de metabolism.

188

42.l'ao persoani in repaus
$i un volum

in condilii bazale, ce are o frecvenfi cardiacl de 70 bltii/minut bitaie de 72mL, debitul sangvin renal reprezintil:
gi

1. 1250 2. 1300

ml/min ml/min 3. I100 mllmin
legdtui
cu ureea sunt adevirate cu excepfia:

4. 1080ml/min
43. Urmitoarele afirmafii in

l. Nu

este

inclrcati electric

2. Este o moleculi mare, polarrzatd 3. Se reabsoarbe prin fransport pasiv 4. Se reabsoarbe prin transort activ 44. Nefronii jtxtamedulari sunt in numdr de:

l. Aproximativ 350000
2. Aproximativ 300000
3. Aproximativ 0,35* I 06 4. 15% din totalul nefronilor

45. Reabsorblia apei are loc la nivelul:

l. Tubii contorfi proximali
2. Tubii contorfi distali 3. Tubii colectori 4. Anselor Henle

Lanivelul tractului urinar stimularea parasimpatici: l. Confracti sfincterul vezical intern 2. Contract[ detrusorul 3. Contractil trigonul vezical
46.

4. Creqte frecvenfa undelor peristaltice

47. Secrefia de se realizeazd: l. Prin mecanism activ 2. Lanivelul tubului contort distal 3. Lanivelul tubului contort proximal 4. in funcfie de pH-ul mediului intern
48. tn mod normal urina

tf

finali confine urm[toarele cu EXCEPIIA:

l. Albumine
2. Trombocite 3. Proteine

I

4. Glucoza 49. Secrefia de NHr: l. ReprezintLo modalitate de excrefie a protonilor 2. Duce la acidifierea urinei 3. Are efect antitoxic 4. Scade pH-ul trinar

189

l. Cregte debitul urinar 2. Cregte secrefia de reninI 3. Determin[ relo<area sfincterului vezical intern 4. Cregte frecvenfa undelor peristaltice
51. Reabsorblia de Na*: 1. Se poate face prin mecanism activ 2. Se poate face prin mecanism pasiv 3. Este insofitii de reabsorblia Cl 4. Nu este influenfatii de aldosteron

50. stimularea simpatic6 la nivelul tractului urinar:

52. Secrefia tubulari: l. Poate avea loc pe toatJi lurgimea nefronului 2. Intervine in eliminarea unor medicamente 3. Poate fi activd sau pasivi 4. Intervine in reglarea concentrafiei plasmatice a creatininei 53. Nefrocitele: l. Au la polul bazal numerogi microvili 2. Au la nivelul membranei celulare pompe metabolice 3. Au la polul apical numeroase mitocondrii 4. Au la polul apical numerogi microvili 54. Prin transport pasiv se poate reabsorbi: l. Uree
2. Na*

3. Cl4. Api 55. Nefrocitul consumi ATP pentu transportul:

l. Aminoacizilor
2. Fosfafilor 3. Glucozei

4. Ureei
56. in ce privegte peristaltismul treteral:

l. Stimulry parasimpatictr cregte frecvenfa rurdelor peristaltice 2. Stimularea parasimpatici scade frecvenfa undelor peristaltice 3. stimularea simpaticr scade frecvenfa undelor peristaltice 4. Stimulanea simpatic[ cregte frecvenfa undelor peristaltice
57. Urm[toarele. afirmafii despre secrefia tubulartr sunt adevirate: l. Secrefia de Ff este mecanism activ cu sediu principal tubul contort proximal 2. Secrefia de este mecanism activ gi pasiv cu sediu principal tgbul contort distal 3. Secrefia de protoni poate avea loc pe toatli lungimea nefronului 4. Sensul tansportului este din interiorul tubului spre interstdiul peritubular

K

190

Determinl micfiunea 4.si atingi nivelul critic 4. Impiedici pdtrunderea urinei la nivelul tneterului 59. Este controlat voluntar 3. Se declanqeazi cdnd tensiurea intraparietali vezicald atinge un nivel prag 2. Reflexul de micfiune: l. Sfincterul intern al vezicii urinare: l. Este controlati 3. Este controlatii 4. Este format exclusiv din fibre musculare netede 2. Micfiunea: l. Este controlatii 2. Produce dorinfa congtientil de a urina l9l . Se autoamplificl 3.58. Este controlatd voluntar de sfincterul vezical intern voluntar de sfincterul vezical extern involuntar de sfincterul vezical extern involuntar de sfincterul vezical intern 60. impiedici golirea vezicii inainte ca presiunea intrave zicald.

D Gag 103) 42.8 (pag 90. D (pag 103) 2. 104) sz. 104) 9. B (pag 103) 4. D (pae 103) 37. A (pag 55. E (pag 35. C (pae 103) 5. E (pae 104) 32. C (pag 104.nAspuxsuRr 1. E (pae 105) t92 . A (pag 104) ls. B (pae 104) s5.E (pae 104) s3. E (pae 104) 46. B (pae 104) 36. C (pae 104) 31. 104) 24. B Gae 105) 57. 103) 29. 105) 47. A (pae 104) 16.D (pae 104) 13.C (pag 103) 8.105) 44. 104) 41. E (pag 103) 6.8(pae 104) 3s. A (pae 103) 7. E (pae 103) 40. A (pae 104) I l.8 (pae 104) 23. 105) 51. C (pag 9. A (pag 105) 26. B (pag 103) 2t. C (pae 103) 4s. B (pag 103. 105) 49. D (pae 10s) 33. C (pae 104) 54. 103) 43. B (pag 104) 14.D (pae 105) 18. D (pag 103) 22. A (pae 104) s6. A(pae 105) 30. D (pae 103) 39.144. 104) 48.D (pag 103) 3.105) t7. E (pag 104. 104) 25.8 Gae 105) 38. C (pag103. D (pae 103) 34. E (pae 103) 27.8 (pae 56. E (pag 104) l2. B (pag 93. B (pag 105) 50.8 (pag 56. B (pag l0s) 59. D (pag 104) 10. C (pag 104) 28. C (pag 35. C Gae 105) 60. A (pag 56. A (pag 104) s8. D (pae l0s) 19. C (pae 104) 20.

a 193 a . Forma preferentiala de utilizare a hexozelor este reprezentata de glicogen D. Raluca Tulin Asist. Faciliteaza mentinerea glucozei in sange B. Stimuleaza glicogenoliza D. Atunci cand glicemia scade intra in actiune procesul de gluconeogeneza C. Alegeti afirmatia corecta referitoare la glicoliza: A. Referitor la metabolismul intermediar alegeti afirmatia adevarata: A. Glucoza este o forma de depozit a energiei si poate fi mobilizatausor prin glicogenoliza E. Creste preluarea celulara a glucozei E. Duce la formarea de acid acetic B. Adrian Tulin COMPLEMENT UNIC: l. Dr. Reprezinta procesul de formare al glicogenului E. Procesele de tip E. Stimuleaza glicogenoliza D. Stimuleaza glicogenogeneal E. Stimuleaza gluconeogene?a 6. Procesele de tip B. Dr. anabolic se defasoara cu consum energetic catabolic refac macromoleculele uzate din structwile celulare catabolic asigura cresterea si dezvoltarea organismului anabolic duc la descompunerea substantelor macromoleculare anabolic duc la producerea de energie 3. Este secretat de pancreas B. Glicogeno geneza are loc cu precadere la nivelul creierului B. Referitor la insulina alegeti afirmatia adevarata: A. Forma preferentiala de utilizare a hexozelor este reprezentatade fructoza C. Referitor la glucagon alegeti afirmatia falsa: A. Stimuleaza gluconeo genez. Se desfasoara in 2 trepte de reactii chimice successive D. Glucagonul stimulea?aglicogenoliza 5. Univ. Are actiune asemanatoare glucagonului C. Procesele de tip C. Univ. Reprezinta desfacerea molecule de glucoza C. Stimuleaza glicogenogeneza C.METABOLISMUL Asist. Glucoza" fiuctoza si galactoza ajwrg la nivelul ficatului pe calea venei cave inferioare B. Cand glicemia creste are loc depunderea glucozei sub forma de lipide D. Sedentarismul atrage cresterea de tesut adipos E. Procesele de tip D. Gluconeogeneza transforma aminoacizii si acizii grasi in glucoza Referitor la metabolismul intermediar alegeti afirmatia falsa: A. Reprezinta transformarea glucozei in trigliceride Alegeti afirmatia corecta: A. Procesele de tip 2.

cu exceptia: A. Insulina E. 7-70 mg la 100 ml sange E. 100-200 mg la 100 ml sange D. Este depozitat in special in creier E. Este mobilizat prioritar in conditii de expunere a organismului la frig I 1. Glucoza C. Cotizol B. Rolul plastic B. Este depozitat in special in ficat D. Fosfolipide E. Glucagon D. Este depozitat in special in muschi C. 70-170 mg la 100 ml sange C. Sunt scindati in acizi grasi. 4. fosfolipide.4 kcal 10. 9. Sub actiunel lipoproteinlipazaei se vor forma urmatoarele elemente. Acizi grasi t94 . Noradrenalina 9.7. Ajung in limfa si apoi in sange colesterol E. 9. Rolul energetic C. 4. Este mobilizat prioritar in conditii de efort fizic moderat B. Colesterol B. Stimuleaza lipogeneza si scade lipoliza 12. cu exceptia: r A. Referitor la glicogen este falsa afirmatia: A.3 kcal B. Se formeaza inenterocite 13. Valoarea normala a glicemiei este: A. Glicerol D. Adrenalina C. 70-100 mg la 100 ml sange 8. Rolul functional D. D.1 kcal D. Hormoni catabolici sunt urmatorii. Referitor la chilomicroni este falsa afirmatia: A. 50-60 mg la 100 ml sange B. 9. In cnrsul procesului de glicoliza un gram de gluco za formeaza: A. glicerol. Inha in alcatuirea membranelor celulare E.3 kcal E. Sunt scindati de lipoproteinlipaza C.1 kcal C. Cel mai important rol al glucidelor (rolul primordial) este: A. Se formeaza inhepatocite B.

Dupa transformarea ADP in ATP procesul glicolitic si oxidativ se opreste C. Enterocite C. 35-65 mg/100 ml plasma 19.1 kcal B. Hormonul de crestere B. Estrogenul D. Testosteronul C. Androgenii 20. Referitor la ADP este adevarctaafirmatia: Krebs A. C. Referitor laacizii grasi este falsa afirmatia: A.4 kcal 195 . Cortizolul E. Concenftatia normala a aminoacizilor in sange este: A. l5-35 mg/100m1 de plasma C. Hepatocite B. La sfarsitul glicolizei anaerobe se obtin 2 molecule ADP 18. In timpul fosforilarii oxidative se obtin 34 molecule ADP D. Celule pancreatice 15.9 kcal E. Acizii grasi nu patrund in: A. Arderea ului gram de proteine furnizeazai A. O mica cantitate raman in plasma ca acizi grasi liberi 16.4 kcal D. 9. Duce la formarea a 43 molecule ATP C. Sunt utilizati in resinteza difeitilor compusi lipidici C. 4. Dunt utilizati in procesul D. 10-60 mg/l00ml de plasma E. 15-65 mg/lO0ml de plasma D. O parte patrund in celule de glicogenogeneza E. Celule nervoase D. Duce la formarea unor cantitati foarte mici de ATP B. Presupure oxidarea hidrogenului produs in timpul glicolizei si a ciclului E. Referitor la fosforilarea oxidativa este adevarata afirmatia: A. 1. 10-60 mg/l0Oml de plasma B. Duce la formarea a doua molecule de acid piruvic D. 1. Care din urmatorii hormoni nu stimuleaza procesele de sinteza a proteinelor? A.1 kcal C. La sfarsitul ciclului acizilor tricarboxilici se obtin 2 molecule ADP E. Adipocite E. Prezenta lui duce la stoparea degradarii moleculei de glucoza B. Prin reactia de beta oxidare duc la formarea de energie B. Are loc la nivelul aparatului Golgi si alizozomilor 17.14.

E. Referitor la aminoacizi este adevarata afirmatia: A. Insulina E. Glucoza D. Glucoza B.3 kcal C. Din ciclul Krebs ml plasma rcnilta: A. Uree si amoniac 26. Provin exclusiv din proteinele alimentare E. Aminoacizi E. ce pennit travesarea membranelor C. Cetoacizi D. Proteine 22. lntervin in prima faza a sistemului de coagulare E. Glicerolul E. Lipidele reprezinta principalul rezervor energetic din organism 24. Are rol temoizolator D. cu exceptia: A. Amine biogene B. C. Cantitati importante de lipide se gasesc depozitate in jtrrul organelor C.apredominanta proceselor catabolice Sistemul parasimpatic anteneazapredominanta proceselor anabolice si catabolice Sistemul simpatic anfieneaza predominanta proceselor anabolice Sistemul nervos nu participa la confiolul metabolic 27. Degradarea unui singur gram de lipide elibereaza9. Precursorul hormonilor sexuali este: I A. Aminoacizii C.000 kcal la nivelul intregului organism B. Intervin in prima faza a procesului de coagulare 23.neaza pasiv prin porii membranei celulare D. Degradarea unui singur gram de lipide elibereaza3. Traverseaza membrana celulara prin transport activ sau difuziune facilitata B. Colesterolul D. Lipide C. Glucide B. B. Ofera o rezenra energetica de 50. Concentratia lor normala este 15-35 mg/100 25. Dioxid de carbon si apa C. Au molecule mici. Referitor la rolul energetic al lipidelor este adevarata afirmatia: A. Amoniacul t96 . Reprezinta precursorii unor hormoni E. Difi. Referitor la actiunea sistemului nervos in controlul metabolic este adevarata afirmatia: A.9 kcal B.21.Referitor la rolul plastic al lipidelor este adevarata afirmatia: A. Intra in constitutia tuturor sistemelor de citomembrane D. Sistemul simpatic anteneaza predominanta proceselor catabolice Sistemul parasimpatic antrenea?. D. ATP-ul poate fi obtinut din urmatoarele.

Molecula de ATP inmagazineazain fiecare din cele doua legaturi macroergice: A. Hormonii care sunt implicati in favoriztlreaproceselor catabolice sunt: A. I E. Stimuleazalipogeneza 29.000 de calorii pe mol D. 3000 de calorii pe mol B. Inhiba utilizarea glucozei B. Intestin E. 6000 de calorii pe mol E. Hormonii de crestere B. 12. Referitor la actiunea adrenalinei alegeti afirmatia adevarata: A. I D. Cortizolul E. Are efect lipogenetic B. Referitor la actiunea insulinei este adevarata afirmatia: A. 40 Kcallkgloru B.000 de calorii pe mol C. Estrogenul D. cu exceptia A. Creier C. Tesut adipos 31. Glicogenul este depozitatin special in: A. 1 C. Glucagon E. Stimuleaza mobilirarcaacizilor grasi din depozite D. Hormoni hiperglicemianti sunt urmatorii. Actioneza sinergic cu insulina asupra metabolismului lipidic 30. Determina depozitarea triglicrtidelor in depozite C. Testosteronul C. Adrenalina C. I Kcaltlcglora KcaVzi Ke/rnz KcaVm2 33. Ficat B. Insulina 34. Valoarea metabolismului bazal este exprimata in: A. Are efect antagonic noradrenalinei E. 13. Cortizol B.28. Determina mobilizarcaacizilor grasi D. Piele D. 50000 de calorii pe mol 32. Insulina D. Stimuleaza lipoliza C. Stimuleaza catabolismul acizilor grasi E. Tiroxina t97 .

ATP 34 molecule ATP E. Are randament mic D. Cortizol COMPLEMENT GRUPAT: 41. Transforma cantitati mari de acid piruvic in acid lactic B. Acizi grasi B. 2. Mitocondrii D. Gluconeogeneza 37. 4 molecule ATP D. 2 molecule glucoza 40. Aminoacizii naversea?amembrana celulara prin fiansport activ 4. Aminoacizii traverseazamembrana celulara prin difiviune facilitata 3. cu exceptia: A. Prin scindarea chilomicronilor se formeaza urmatoarele. Glicerol C. Membrana celulara C. Ciclul Krebs D. Referitor la glicoliza anaercba este falsa urmatoarea afirmatie: A. Acidul piruvic nu necesita oxigen pentru formare C. Fosforilarea oxidativa B. Fosforilarea oxidativa are loc in: A. Nucleu B. 2 molecule ADP B. Concenhatia normala a aminoacizilor in sange este de 10-30 mg/100 ml plasma 198 . Lizozomi E. 2 molecule ATP 34 molecule ADP 38. D. 3 Molecule ATP E. Din ciclul acizilor tricarboxilici se obtin: A. Glicoliza E. I molecula C. Fosfolipide D.35. Alegeti afirmatiile adevarate referitoare la metabolismul intermediar al proteinelor: Aminoacizii au molecule maxl ) l. Glicoliza anaeroba C. Colesterol E. Aparat Golgi 39. Necesita oxigen E. 34 molecule ATP C. Ceamai mare parte a cantitatii de ATP firmzatade o molecula de glucoza se va sintetiza A. Elibereaza o cantitate mica de energie 36. In timpul fosforilarii oxidative se obtin: A. 2 molecule ATP B.

Sistemul Sistemul Sistemul Sistemul simpatic antreneaza predominanta proceselor catabolice parasimpatic antreneazapredominanta proceselor catabolice parasimpatic antrene aza predominanta proceselor anabolice simpatic antreneaza predominanta proceselor anabolice : I ! . 4. 3. 4. 1. afirmatiile: l. Referitor la rolul proteinelor sunt adevarate afirmatiile: 2.4 kcal Degradarea proteinelor in scop energetic se face in cazuri extreme Proteinele reprezinta principalul rezeryor energetic Proteinele joaca rol de transportor al diferitelor substante prin sange I l l 43. Referitor la proteine sunt adevarate afirmatiile: 2. Tiroxina Adrenalina Cortizolul Testosteronul 46. 3. 3. l. 4. Hormonii care favorize aza procesele anabolice Hormonul de crestere 2. 3. Valoarea metabolismului bazrl poate l.{ 45.000 calorii pe mol 2. Hormonii care favorize aza procesele catabolice suntl 2. 4. 4. l. Prin metabolizarcasa rearlta glucoza si acid piruvic 4. 1. 2. 3. sunt: fosfat ca ATP-ul 2. 4. Referitor la actiunea sistemului nervos in metabolismul intermediar sunt adevarate 2. Este mai abundenta ca si forma de depozitare de leagturi 49. Actioneaza ca agent de l. Testosteronul 4.42. 3. I kc#mZlora lkcal/kg/ora 40kcal&glora 4Okcal/m2lon 48. Estrogenul 3. Parametrii luati in calcul la exprimarea metabolismului bazal. Referitor la fosfocreatina este adevarata afirmatia: Legatura macroergica de la nivelul sau contine 12. Talie Varsta Sex Rasa 199 .egatura pentru transferul de energie intre principiile alimenatre si sistemele firnctionale celulare l. Intra in alcafuirea macrostructurilor Intra in structura tesufului osos Intra in structura tesutului cartilaginos Joaca rol de transportor al diferitelor substante prin sange 44. fi exprimata in 3. Ardera unui gram de proteine fumizeaza 1. Cortizolul 47. 1.

200 . Patrund in toate celulele 4.lta ca principala s'rsa de energie l. In timpul glicolizei se sintetizeazacantitati mari de ATP Presupune oxidarea hidrogenului produs in ciclul Krebs Prin desfacerea moleculei de glucoza da nastere la 4 molecule de acid piruvic Se desfasoara in l0 hepte de reactii chimice succesive 56. 52. Cafiazarelativ putin 3. 57. Are loc sub controlul lipoproteinlipazei 1. Degradeaza glucidele la dioxid de carbon si apa l. Sunt influentate de actiunea glucagonului 4. 4. Lipidele reprezinta precursori ai unor hormoni Unele fosfolipide intervin in prima fazaa procesului de coagulare 5l .3 kcal l. Mineralocorticoizi Hormoni sexuali Glucocorticoizi Glucagon 53 . l. 3. Provine din glicogenogeneza 4. Referitor la acidul piruvic sunt adevarate afirmatiile: Se hansforma in prezenta oxigenului in acetil coenzima A Cantitati mari de acid piruvic se formeazaincursul glicolizei anaerobe 3. 4. Referitor la valorile glicemiei in sange sunt adevarate afirmatiile Se mentin in limitele Z0-100 mg/I00 ml plasma t 2. Prin glicoliza din acid piruvic se formeaza2molecule de gluco"u 2. 3. Referitor la chilomicroni sunt adevarate afirmatiile: I Se forme aza in hepatocite 2. Sunt formati cu ajutorul lipoproteinlipazei 3. Referitor la beta oxidare sunt adevarate afirmatiile: Este o reactie care are loc cu eliberare de energie 2. Degradeazaacizii garsi la nivel celular 4. Acidul lactic se transforma in acid piruvic in prezenta oxigenului 4.000 de calorii " Degradarea unugi gftrm de lipide elibereaz a 9. l. Referitor la rolul lipidelor in organism sunt adevarate afirmatiile: La o persona normala lipidele aflate in organism repre zinta energetica de aprox 50. o rezenra 4- 2. 3. Concenfatia normala este de 35-65 mg/100 ml l. Referitor la procesul de glicoliza sunt adevarate afirmatiile: 2. Referitor la glucoza sunt adevarate afirmatiile: Poate fi stocata sub forma de glicerol 2. Prin glicolizamoleculei de glucoza se formeaza doua molecule de acid piruvic 55. 3.Poate fi utiliz. 54. Colesterolul reprezinta precursorul urmatorilor hormoni : 2. Ajung prin vasele chilifere in limfa . 3.50.

Glicoliza se opreste cand intreg ADP-ul se transforma in ATP l. 4. l. Arderea a I gram de proteine furnizeaza4.000 kcal Degradarea lor se face cand depozitele de glicogen si lipide sunt epuizate Reprezinta precursorii hormonilor sexuali 60. Referitor la ADP sunt adevarate afirmatiile: Absenta lui duce la stimularea degradarii glucozei 2. 3. In timpul ciclului Krebs si a glicolizei se sintetizeazacantitati mari de ADP 3.l kcal Reprezinta o rezerva energetica de aproximativ 50. Gluconeogen eza poate utiliza ca precursori: Acizi grasi 2. Cortizol 3. Referitor la rolul proteinelor sunt adevarate afirmatiile: l. In timpul fosforilarii oxidative se obtin 43 molecule ADP 4. 2.5 8. Amoniac 59. 20t . Aminoacizi 4.

C 32.A 47.c 40.4 5.B 18.8 46.c l6.C 35.E s l9.A 50.B t4.D 7.8 24.8 4l.A s6.8 8.A 37.B 3 t.4 27.A 25.8 2t.8 60.D 20.D 9.8 33.E 4.8 l0.B 2.8 l.D 49.C s5'S) 26.E 45.B t2.C 30.8 53.4 58.A 54.D 6.8 59.D I l.D 22.D 52.8 48.D l7.D 34.C 43.A 57.4 3.8 44.C 28.C 39.RASPUNSURI: t.E 29.C 23.8 l5.A l3.A 42.D 36.D 38.D 202 .

Sunt vascularizate de ramuri din artera ovariana D. Piesa terminal 4. Reteaua testiculara E. Piesa intermediara ( gat ) E. Miometul C. Ovogonie B. Microvil D. B. Spermatozoidul este alcatuit din urmatoarele elemente cu exceptia: A. Dr. Artera renala stanga : 203 . Dr. Urmatoarele celule sunt diploide cu exceptia A. Artera iliaca externa C. Artera testiculara este ramura din A. Octav Muntenu COMPLEMENT UNIC: l. Stratul muscular 6. Ovocit de ordinul I C. Comunica cu uterul prin ostiile uterine C. Au o lwrgime de7-12 cm ) Din caile spermatice exhatesticulare fac parte A. Tubii seminiferi drepti : C. Endometrul E. Nici un rasipuns correct 3. Canalele eferente D. Despre trompele uterine surt adevarate urmatoarele cu exceptia: A. Exometnrl D. Acrozom C. Sunt conducte musculo-fibroase B. Aorta a[dsqinala E. Cap B. Artera iliaca interna B. Ovocit primar D. Ionuf Bulescu Drd. Tubii seminiferi contorti B. Artera iliaca comuna D. Ovocit de ordintil II E. Sunt vascularizate de ramuri din artera uterina E.srsrEMUL REPRoDUcAron Drd. Spermatocit primar Sfratul functional al uterului este : A. Perimetrul 5.

Vase limfatice C. Foliculi ovarieni in diferite faze de evolutie E. Toate elementele enumerate se gasesc in medulara ovanrlui I l. 2-3 20-30 250-300 Testiculul nu este organizat in lobuli : Despre. Este un organ cu secretie endocrina C. Vena ovariana dreapta se vann in vena renala dreapta C. prostata sunt adevarate urmatoarele cu exceptia A. Vulva : 'D. D. Toate afirmatiile sunt adevarate 10. La nivelul mucoasei vaginale se gaseste un epiteliu: A. Este alungita in sens transversal B. Vascularizatiaeste asigrrata de ramuri ale arterei rusionoase interne 204 . In zonamedulara a ovarului se gasesc urmatoarele elemente cu exceptia: A. Este vascularizat de arteraprostatica 9. Labiile mici sunt situate lateral de labile mari Este un organ genital intern E. Vase sangvine B. A. E. Fibre nervoase vegetative D. O parte din sangele venos dreneaza in vena uterina stanga 13. Este un puternic anabolizarrt proteic D. Cubic B. Cubic C. Determina aparitia caracterelor sexuale secundare la barbat C. Lobulii testiculari sunt in numar de : A. Este un organ median B.7. Vena ovariana dreapta se varsa in vena cava inferioara B. Mentine tonusul epiteliului spermatogenic E.2 B. Este un organ cu secretie exocrina D. Vena ovariana stanga se varsa in vena ovariana stanga D. D. c. Referitor la drenajul venos al ovarului nu este adevarat A. Prezinta organelle erectile: clitorisul si bulbii cavernosi C. 8. E. Are structura sterolica B. Este situat inferior de vezica urinara E. O parte din sangele venos dreneaza in vena uterina dreapta E. simplu sftatificat Pavimentos stratificat nekerutinint Pavimentos stratificat keratinnizat Pavimentos simplu : 12. ramura din artera iliaca interna Referitor la testosteron sunt adevarate : A.

canalul ePididimar Este organ endocrine 17. In ziua a l4-a foliculul ovarian se rupe E.14. Dezvoltarea scheletului si a muschilor Modul de dispunere al pilozitatii Modificarea vocii Repartitia topografica a grasimii de rezenta DezvoltareaPsihicului 19. Printre caracterele sexuale secundare la barbat nu se numara A. D. In perioda preovulatorie au loc urmatoarele modificari cu exceptia: A. Apare dupa eliminarea ovulului B. Diviziuni ecuationale la nivelul ovocitului B. Diviziuni reductionale la nivelul ovocitului C. LH B. Contine canalele eferente E. Spermatogenezaeste stimulata de : A. Epididimul : A. Cantareste 60 - 80g 205 . Despre ovar sunt adevarate urmatoarele: A. D. Sunt inmagazinate in glandele bulbo-uretrale Isi mentin fertilitatea aproximativ o luna Sunt eliminate Prin mictiune Sunt celule immobile 20. B. Foliculul ovarian matur : A. PTH 15. TSH C. Fata sa mediala este acoperita de istmul trompei uterine D. Este asezatpe marginea anterioara a testiculului C. Secreta esilogen E. MSH D. In ziua a 15-a foliculul ovarian se rupe : 18. Se transforma in corP alb D. FSH E. Fata sa laterala se afla pe peretele posterior al cavitatii pelvine C. C. Foliculul ovarian se umple cu lichid folicular D. Apare la nivelul zonei medulare a ovarului 16. C. E. Are forma de Para E. Are forma literei H B. Spermiile: A. E. Sunt celule diPloide B. Se transforma in corP galben C. Este situat in cavitatea pelvina B. Contine D.

Secretia este influentata de LH hipofizar E. Doar de LH E. FSH D. TSH C. Deryoltarea caracterelor sexuale primare la femeie C.Inunna primei diviziuni meiotice rezulta : A. sunt false urmatoarele . Corpul are forma usor turtita E. Secretia corpului galben este stimulata de : A. Aparitia comportamentului sexual feminin E. La nivelul glandului se gaseste orificiul extern al uretrei D. Despre testosteron . Ovocitul secundar E. Asigura secretia de hormoni sexuali E. Este situat in intervalul dintre coastele II -V 26.Unadin urmatoarele . Rezulta din mecanisme reflexe intrinseci integrate in maduva cervicala D. MSH B. Referitor la anatomia penisului . Este secretat la nivelul tubilor seminiferi t 206 . Ovogonia 27. Favorizarea activitatii osteoblastice 23. Reglarea secretiei se face prin mecanism de feedback pozitiv D. de oasele bazinului C. Este un slab anabolizant proteic B. Mamela: A. Este un puternic anabolizarrt lipidic C. Este format dintr-un aparat erectil si invelisuri 25. Mecanismele reflexe sunt activate numai prin stimulare psihica 24.21. Rezulta din mecanisme reflexe intrinseci integrate in maduva sacrata si lombara E. Despre actul sexual masculin sunt adevarate urmatoarele : A. Bazaeste fixata prin doi corpi spongiosi . cu exceptia : A. Este situat deasupra scrotului B. Este un organ nepereche C. Stimularea glandelor mamare D. nu este adevarat: A. Prolactina si LH 22. Ovocitul primar D. nu face parte din actiunile estrogenilor : A. Al doilea globul polar C. Este formata doar din glanda mamara B. Este situata pe peretele toracic anterior D. Activitatea encefalului este absolut necesara pentru desfasurarea actului sexual masculin C. Primul globul polar B. Factorii psihici nu au rol in actul sexual masculin B. Stimularea organelor genitale feminine B.

Clar B. Uter D. In perioada pre ornrlatorie celulele tecii interne secreta estogen si progesteron E. Asemanator cu cel prostatic D. In perioada pre ornrlatorie celulele tecii interne secreta testosteron C. Lichidul secretat de glandele bulbo tretrale este A. Se termina la varful prostatei B. Ovare E. Toate afirmatiile sunt adevarate : 29. In perioada pre ovulatorie celulele tecii inteerne secreta doar progesteron 207 . Prezinta trei perioade C. Este insotit de modificari la nivelul glandelor mamare 32. Labiile mici sunt prevazute cu par si glande sebacee mari B. Strnt primul segment al cailor spermatice C. Toate afirmatiile sunt adevarate 30. Bulbii vestibulari sunt situati labaz-a labiilor mici D. Vascos C. Secreta testosteron E. Despre ciclul ovarian sunt adevarate urmatoarele . Despre vulva sunt adevarate : A. Vestibulul vaginal este marginit de labiile mici E. Duata medie este de 28 de zile B. Se deschid in reteaua testiculara D. cu exceptia : A. Canalul deferent : A. Rect uterine 31. cu exceptia : A.28. Peretele folicului ovarian are struchra trilaminara B. Face parte din caile spermatice intratesticulare E. Participa la formarea lichidului spermatic E. Vagin B. Continuati de tubii seminiferi contorti B. Se mai numesc celule Leydig extratesticulare 33. Trompele C. Din arteruuterina nu se desprind ramuri pentru : A. Niciuna din afirmatiile de mai sus 34. Prezinta o perioada pre-ovulatorie si o perioada post-ovulatorie D. Se uneste cu canalul veziculei seminale D. Continua reteaua testiculara C. Este insotit de modificari lan nivelul uterului si vaginului E. Referitor la secretia endocrina a ovartrlui sunt false urmatoarele. Tubii seminiferi drepti sunt : A. In perioada post ovulatorie celulele tecii interne secreta estogen si progesteron D. Clitorisul are o lungime de 50-60 de cm C.

Determina modificari histologice si secretorii la nivelul mucoasei vaginale Inhiba nidatia stimuleaza dezvoltarea organelor genitale feminine Este secretat de corpul galben 36. In timpul sarcinii . Hipersecretia de testosteron determina : C.5 milioane de spermatozoin : A. In fiecare mililitru de sperma se afla in medie A. Inainte de pubertate . : 208 lllllF" . Secundari ( de Graaf ) foliculi : COMPLEMENT GRUPAT: 41. Medulosuprarenala 4. Progesteronul : A. 20 de milioane de spermatozoia E. Determina dispunerea caracteristica a tesufului adipos subcutanat D. Scade brusc inzh. Actiunea hormonilor estrogeni este : A. secreta estrogen si progesteron Ovanrl 2. 3. Inainte de pubertate. Infantilism genital E. Corticosuprarenala 3.35. Primari ( cavitari ) C. Scade brusc in zhn24 C. 120 de milioane de spermatozoin D. Secretia corpului galben : A.a}i E. Toate aceste tiptui de foliculi E. gigantism B. Favorize aza activitatea osteoclastica E. Determina dispunerea caracteristica a tesufului muscular C. 12 milioane de spermatozoizi B. se gasesc urmatoarele tipgri de D. Nanism A. D. Este secretat de corpul alb B' C. Pubertate precoce D. Primordiali B. Pregatesc mucoasa ovariana in vederea nidatiei B. La nivelul zonei corticale . Scade brusc in zirn 14 B. Nici una din afirmatiile de mai sus 37. Placenta l. Scade brusc in ziua3 D. 120 de mii de spermatozoizi C. E. Scade brusc in ziua}S 38. Nu qe gasesc foliculi 40. cretinism endemic 39.

Sunt cai spermatice intratesticulare Tubii seminiferi contorti 2. 209 . Spermatidele l. Tubii seminiferi drepti 3. Are secretie endocrina 3. Survine brusc 4.42. Prostata : Este un organ cavitar 2. Menopauza: 1. II 44. Mensfiuatie 3. Sunt organe impare Uterul 2. : Are o hurgime de 15-20 cm Se insera pe colul uterin Se deschide in spatiul delimitat de labiile mari si muntele Venus In sfiuctur6 sa exista un strat muscular format din fibre musculare netede 49. Albugineea testiculara are urmatoarele caracteristici 2. : 47. Nidatie 4. 4. Reteaua testiculara l. Cauzaei o reprezintaepuizarea ovarelor 46. Vaginul 4. 4. Trompa uterine l. Fecundatie 2. Spermatocitul de ordinul 4. Ovanrl 3. : 48. Survine in jurul varstei de 70 de ani 2. Vaginul 2. Ovocitul de ordinul II 3. Este vascularizat de artera testiculara l. 3. Reprezinta incetarea ciclurilor sexuale ale femeii 3. Ovulati4 nu poate avea loc fara 1. Sunt celule haploide : Ovocitul secundar 2. 3. Canalele eferente 4. l. Este situat deasupra vezicii uinare 4. Varf preovulator de LH : 45. 1. Culoare alb - : sidefie Este rezistenta si extensibila Tine in tensiune parenchimul testicular Inveleste la suprafata epididimul 43.

: 2. LH 3. este alcatuita din lichide provenite din : Glande bulbo-tnetrale 2. Artera rectala superioara 53. : MSH l. Secretia hormonilor sexuali feminini este stimulata de urmatorii hormoni . Cu o zi inainte de ovulatie In ziua ovulatiei Cu o zi dupa ovulatie Dupa 2fila26 55. Parenchimul glandular prezinta doua zone 3. MSH 56. Artera uterina 2. FSH 57. Glanda bulbo-tretrala 4. Despre ovar sunt adevarate urmatoarele: 1.50. Oxitocina 4. TSH 4. contactul sexual trebuie sa se produca : 1. Veziculele seminal 4. Este acoperit de un epiteliu sftatificat I. Vezicula seminala 2. In zona medulara . Vascularizatia trompelor uterine este asigurata de ramrni din 2. Are forma ovoidala : 52. Artera ovariana 4. Glanda scrotal 54. Prolactina 51. Canalul deferent I. contine foliculi ovarieni 4. 2t0 . cu exceptia: FSH 2. LH 3. l. 3. Secretia corpului galben este stimulat de FSH 2. Pentru ca fecundatia sa aiba loc . Sunt glande pereche : 1. Artera vezicalasuperioara 3. Prostata 3. Spermato geneza este stimulata de 2. 4. 3. LH 4. Sperma ejaculata in cursul actului sexual masculin . TSH I. Glandele mucoase 3.

58. l. LH 4. : FSH Estrogeni 2tt . 60. Daca fecundatia nu se produce . Glandele bulbo-uretrale 2. testosteron I. 4. involueaza si se transforma in corp alb Daca fecundatia se produce . 3. activitatea sa se prelungeste inca trei luri 2. : in uretra Participa la formarea lichidului spermatic Au dimensiunile unui sambure de cireasa s Au functie endocrina Se deschid 59. 4. Referitor la corpul galben : Secretia sa este stimulata de prolactina Secretia sa este stimulata de LH 3. 3. l. Testiculul secreta 2.

E 36.B l6.C 37-D 38.D 57-E 58.E 40- t2-B l4.RASPUNSURI: 2-C 3-C 4-D 5-D 6-D 7-D 8-B 9-E l0.A 46-C 47-B 48.C t7-E l8.D l-A 3l.c 42-B 43-E 44-D 45.D c 4t.C 39.c 50- 52-B 53.C 34-D 35.B 54.A ll-c 13.B 32-C 33.E 19.A 59.C 49-E 2t-E 22-B 23-D 24-B 25-C 26-C 27-D 28-E 29-D 30.C 56.C 20.c 2t2 .A 55.D l5.E c 5l.E 60.

TESTE GENERALE .

A in timpul efortului frzic intens: singele este mobilizat din splinl B. talpi E. la nivel tisular se elibereazi l}ml oxigen/l00 ml sdnge C. nu pot transporta sdnge oxigenat C. prolactina 2.Care dintre urmitoarele structuri previne golirea vezicii tninare inainte ca presiurea s[ etingi pragul critic? A. este utilizatpentru demonsfiarea legilor iradierii C. constii in flexia rapidi a gambei D. fafa dorsali a mainii 4. Care dinfie substanfele enumerate are actiune frenatoare asupra dearoltirii gonadelor? A. Mihaela Banu COMPLEMENT SIMPLU l. Dr. volumul de aer expirat este mai mare de 1500 ml D. FSH-ul D. mugchiul detrusor D. volumul-bltaie al ventriculului se poate dubla 6. contracfia sfincterului vezical extern B. au o vitezl gi o presiune sanguinl mai mare la periferie E.TEST T $ef Lucr. Despre vene este adevfuatLafirmafia: A. tonusul natural al sfincterului vezical intern C. Termenul volar se refer[ la: A. nici una adevlratii 5. se caracteri zeazdprin confactilitate D. hematiffitit in capilartrl pulmonar mai mult de 0. confin 75% din s6ngele arterial 2t5 . centrii nervogi din trunchiul cerebral E. extractul de timus C. fata palmari a mdinii D.Despre reflexul rotulian este adevirati afirmafia: A este declangat de stimularea receptorilor prezenfi in tendonul muqchiului cvadriceps femural B. vasopresina E. melatonina B. este ur reflex de aplrare E. laba piciorului B. au per4i identici cu cei ai vaselor limfatice B. partea proximalI a membrului superior C.75 secunde E. cortexul cerebral 3.

centnrlui reflex D. Mugchiul drept intern al globului ocular este inervat de nerrnrl cranian care ipi are aparentl: A. intre el gi cornul posterior se afl6 substanfa reticulatil C. intervin in transportul gazelor sanguine B. nu se reabsorb tubular 10. O persoanl care confine in singe doar aglutinine antiD: A. este mai dezvoltat ln zonadilatirilor B. in spafiul dintre pedunculii cerebelopi superiori D. al ciii sensibilitiifii termice B. nu a infrat in contact cu singe Rh+ 2t6 . in $anful bulbopontin B.gg. ariilor de asociafie E. vezicula seminald B. poate dona singe unui primitor AB RhC. exceptdnd: A. receptorului B. pe fata anterioard a punfii C. exceptSnd: A. este primitor universal E. poate primi sdnge grup O Rlr+ D. sub lama cvadrigemina 9. la nivelul mezencefalului E. ariei corticale C. pot proveni din glanda tiroidl E. l2. este lipsitii de aglutinogene B. al clii sensibilitiifii tactile grosiere D.7. spinal in informafie nervoasi specificd are loc la 13. are o zoni viscerosenzitivi D. Canalul deferent se continud cu: se pot afirma urmitoarele. Fibrele ciruia dintre fascicule nu se incrucig A. formeazd o coloanl de substanf[ cenugie ce nu este prezenti pe toatii lungimea miduvei I Despre cornul lateral al m[duvei l. confine neuroni simpatici E. canalul ejaculator E. Despre proteinele din compozifia plasmei A. canalul epididimar C. toate se incrucigeaz[ eazd la nivel medular? 8. fasciculul Gowers E. pot participa la procesul de coagulare D. pot proveni din ganglionii limfatici C. prostata D.Traducerea informafiei purtate de stimul nivelul: A. fasciculul piramidal direct C. canalele eferente spinirii sunt adevfuate urmitoarele afirmafii.

Stimularea parasimpatic[ nu are efect asupra: A.Spirometric se poate misura: A.toate viscerele felei sunt vascularizate de artera carotidi externl E. c6t gi in SNP D. artera tibiali posterioar6 se continu[ cu artera dorsalI a piciorului D. se datorcazfactivitdlii pompei Na? K* n care reintroduce in celulI Na* gi expulze a?A r\'* E. are un mecanism de producere diferit. Hormonul cu efect anabolizant pe toate metabolismele intermediare este: A. se mai numesc neuroni intercalari sau interneuroni C. Care dintre afirmafiile urmitoare. referitoare la vasele sanguine. funcfie de celuli 17. se datoreazA curenfilor electrici ce apar la trecerea ionilor prin canale specifice C. Prin fascicuGle spinocerebeloase este transmis: A. capacitatea pulmonari totalI C. toate adevdrate 19. are o valoare apropiat6 de cea a potenfialului de echilibru pentru K+ B.l4. capac itatea rezidualn funcfionald B. reflexul miotatic C. tactul fin 217 . sensibilitatea interocepticl E. capacitatea inspiratorie E. glandelor mucoase ale arborelui brongic 20. sunt multipolari B. insulina C. melatonina 18. STH-ul B. cortizolul D. volumul rezidual 15. forfei de contracfie a miocardului D. dinamica presionall a celor doui procese respiratorii D. Despre potenfialul membranar de repaus este adev6ratil afirmafia: A. secrefiei glandelor intestinale C. simful tonusului muscular B. detnrsorului vezical E. aorta se bifurc[ in cele arterele iliace comune in dreptul articulafiei sacroiliace B. este adevirati? A. simful poziliei 9i migcerii in spafiu D. tiroxina E. sunt localizafi atdt in SNC. aparfin centrilor reflexelor nociceptive E. este menfinut prin activitatea canalelor voltaj dependente de Na* $i K* D. mugchiului ciliar B. se pot interpune infio netronii viscerosenzitivi gi cei visceromotori 16. Despre neuronii de asociafie este falsi afirmafia: A. intestinul gros este vascularizat de arterele mezenterice gi iliacl interni C.

staturile fosfolipidice B. Din spafiul mort pulmonar nu fac parte: A.incortexul renal nu A. longitudinal E. sagital B. bronhiile terminale E. inchiderea valvelor atrioventriculare D. capsule Bowman se afl[: B.72 de ore 8. trombocitele bazofilele 27. toate fac parte 2L. monocitele E.24 de ore C. cea mai mare parte a refelei capilare peritubulare C. C. doui zile 2t8 . o slptitmdnl E. bronhiolele respiratorii D. siclul cardiac 24. bronhiile lobulare C. Ftrncfiile specializate ale membranei sunt realizate de: A. deschiderea valvelor semilunare C. deschiderea valvelor atrioventriculare B. anse Henle sctrte 23. mediosagital C. componenta proteicl D.lele D. o lunl spermatice aproximativ: D. ductele alveolare B. glucidele atagate fefei externe 25.21. modelul mozaic fluid E. frontal D. . plachetele sanguine B. Planul metameriei corpului este cel: A.Diastola izovolumetrici incepe cu: A. tubi proximali E. transversal 26. miezul hidrofob C. Cele mai pufin numeroase elemente figrnate ale sdngelui sunt? A. eozinof. tubi colectori corticali D. inchiderea valvelor sigmoide E. Sftrmatozoiziiigi menfin fertilitatea in ciile A.

Care dinfte urmltorii hormoni nu sunt produqi de neuroni? A. nerrnrl vag 32. epinefrina D.incordonul medular lateral nu A. pupila 33. rubrospinal C. tectospinal se afl6 fasciculul: 30. originea real6 a nervului XII 2g. MSH-ul ' 2t9 . intre piramida bulbard gi oliva bulbard se afl6: A. Inervafia termic[ a regiunii zigomatice este asiguatil de: A. epifiz[ E.28. Despre mugchiul triceps sural este adev[rattr afirmafia: este forfa intr-o pfughie de gradul II a aparatului locomotor A. glanda pineali C. catecolaminele C. vasopresina E. Vasopresina este secretatii de citre: A. este un mu$chi profund 34. nervul facial B. este efectorul in cazul reflexului rotulian C. oxitocina B. spinocerebelos venftal E. tija pituitar[ 31. Flechsig B. nervul oftalmic D. originea aparenti a hipoglosului C. ligamentul susipensor al cristalinului E. nervul trigemen C. mugchiul ciliar C. B. originea ridlcinii spinale a nervului XI D. plexul cervical E. se inserl pe oasele metatarsiene E. elasticitatea cristalinului B. neurohipofizi B. originea aparentd a nervului glosofaringian E. spinotectal D. aparfine coapsei D. Organul activ al acomoderii vizuale este: A. decusafia piramidah B. cristaloida D. hipotalamusul anterior D.

membrana reticulatii E. analizatorul vestibular 2. tunelul Corti C. fasciculele spinocerebeloase B. prostatei B. se reabsorb activ la nivelul jejunului E. membrana Reissner D. c6ile extrapiramidale D. ovarului C. tn rilenfinerea posflrii (pozifiei corpului) intervin: l. se formeazd prin combinarea colesterolului cu acizi biliari C. nici una 38. activi tatea analizatorului vestibular se interpune (separd) intre endolimfa melcului 37. perefilor bazinetului E. artera iliacd internl nu particip6 la vascularizalia: A. Inervafia motorie a fusului neuromuscular este asiguratii de: A. fibrele anulospirale D. se pierd in proporfie de 40% prin materiile fecale D. vulvei 39. membrana tectoria B. diencefal E. calea kinestezic[ E.35. D. membrana otoliticl 36. reflexele miotatice C. nici una din shrcturile enumerate 40. lobul parietal . lobul frontal COMPLEMENT GRUPAT 41. fibrele in floare E. calea extapiramidab 4. lobul tenporal C. se secretil doar in timpul perioadelor digestive B. neocortex B. reflexele miotatice 3. penisului D. cerebelul 220 . Prin ramurile sale. fibrele intrafirsale cu lan{ nuclear C. dendritele neuronilor din cornul anterior al mdduvei B.Tonusul muscular este menfinut prin: A. Nucleul amigdalian este sifint in: A. Despre sinrile biliare este adeviratii afirmafia: A. Care dintre structurile enumerate membranos gi perilimfa din melcul osos? A.

au pe haiectul lor gg. in alcfltuirea substanfei albe medulare intri ru<oni ai neuronilor din: l. Despre fibrele nervului splanhnic maxe surt adev[rate afirmafiile: l. Nervii intercostali: l. dwa mater a6. Au sfiucturl fibroasi: l. capsula gg. prezinth apical numeroase mitocondrii 45. sunt ar<oni ai neuronilor din cornul lateral toracal 2. paravertebral 48. sunt sintetizafi din colesterol 2. au fibre motorii gi senzitive 2. neocortexul motor 4. sunt adaptate morfologic gi biochimic pentru reabsorbfia tubulari 2.limfatic 2. se desfdgoari in matricea mitocondriali 4. nodulul afrioventricular inffi in funcfiune cfuid cenhrl sinusal este lezat rifinul funcfional al centrilor poate fi modificat sub acfiunea unor factori externi rinnul nodal 3. au ca mediator chimic acetilcolina 4. ganglionul spinal 2. favori zeazil activitatea osteoblastic[ 3. Nefrocitele: l. spinali toracali 43. nodulul sinoatrial imprime 4. nu fotwrcazi plexuri prin anastomozre 4. consuml energie gi oxigen pentru transportul polipeptidelor 3. sunt secretafi de celulele tecii externe a ovarului 49. Despre centrii de automatism cardiac sunt adevlrate afirmafiile: 2. capsula glandei tiroide 4. este stimulatii de insulini 44. cornul posterior medular 3. se desprind din fiunchiurile nervilor spinali 3. este una dinfie reacfiile ciclului acizilor tricarboxilici 3. in timpul sarciRii sunt produgi de placenti 4. consumd energie numai pentru recuperarea substanfelor utile 4. Despre glicoliz[ srHrt adev[rate urmItoarele afirmafii: l. l. se termini tntr-un gg. se mai numegte fosforilare oxidativd 2. conduc impulsul neryos saltator 3. fasciculul His merge prin septul interventricular 22t . Hormonii estrogeni: l. sclerotica 3. nuclei ai tnurchiului cerebral 47.42.

cregterii v6sco zitfu[ii sf. vasoconstricfiei arteriolelor 2. este mai voluminos decdt cel direct 4. nu pot fi vinnlizate cu microscopul electronic 2. mineralocorticoizii 4. discurile Merkel 4. retropulsia 3. prin lezare determini pierderea reflexelor miotatice 5 I . cregterii elasticit{ii vasculare 54. Hipertensiunea arterialL apare in cazul: 1.se sctrte azi in timpul confiacfiei musculare 57. are fibre corticonucleare. Canalele ionice: l. permit difuziunea Na* $i K* 3. Carc dintre urmitorii hormoni intervin tubular. vasopresina 2. confiacfiile segmentare ale jejunului 4. Migcirile de amestec de la nivelul tubului digestiv surt: masl ale colonului gasfrictr 2. este unitatea structurali a mugchiului scheletic 3. terminafiile nervoase libere 3.Fasciculul 52. insulina. in caztil deficitului de secretie 53. prezintii central discul clar 2. in formarea urinei? l. Despre saculd se poate afirma sI: 1. corpusculii Ruffini 55. este componentd a vestibulului membranos 2. ce ajung la nucleii motori ai nervilor cranieni 3. confine fibre mielinice gi amielinice 2.50. cregterii volumului lichidelor extracelulare 3 . confine receptorii ce dete cteazdaccelerafia orizontalI 56. este situatl sub utricul[ 4. migclrile il li ileonului 222 . se deschid sau se inchid in fuirctie de valoarea potenfialului de membran6 piramidal incrucigat: l. parathormonul 3. haushafiile l. din partea sa inferioarfl pornegte melcul membranos 3. Care dintre receptorii tegumentari detecteazdatingerea? I .corpusculii Meissner 2. este format din miofibrile 4.ngelui 4.au structtrl proteic[ 4. Despre sarcomier sunt adev6rate urmltoarele afirmafii: l.

Secrefia glandelor salivare este influenfatE de: l. intervine in migc[rile oculare cu punct de plecare labirintic 4. nivelul plasmatic al hormonii mineralocorticoizi 4. metatalamusului 2. inerveazi mupchiul drept extern 60. valoarea plasmaticl a ADH-ului 2. chiasmei optice 59. stimularea mugurilor gustativi 223 . coliculului superior 4. Deutoneuronii c[ii optice fac sinaps[ la nivelul: l. este un grup de corpi neuronali situafi in SNC 3.58. activitatea sistemului nervos vegetativ 3. Nucleul motor al nennrlui IV: l. confine neuroni periferici ai c[ii sistemului piramidal 2. cu celulele orizontale 3. retinei.

42 4l. I 0 1.A-ps.89.B-pg.58.A-pg .B-pg.A-p9.C-pg.8-p9.25. 56.8-pg.C-pg.B-pg.78 38.45.A-pg.C-pg.8-pg.9 17.25.90 6.55 35.A-pg.77 .E-pg.A-pg.27 .75 19.99 15.49.59 18.E-pg .9 5l.21.nASpUNSURI: l.97 22.21.70 34.104.87.25.15 48.23.51 60.35.87 .A-pg .19 l2.90 24.4l 40.29 42.99.20.88.A-pg.58.D-ps. 60 2.B-pg.E-pg.27 32.E-pg.23 43.E-pg.93 54.91 50.55.A-pg.89.88.32.E-pg.45 33.66.D-pg.47 59.C-pg.59 44.100.1l6 39.25.1 3l.57 .C-pg.26 29.120 49.35 20.22.33.56.24.81.4l 2l.52 56.51 37.A-pg.8-pg .89.89. I 0 1.57 l8 I l.l8 l3.19 46.59 53.52.36.C-pg.E-p9.85.C-pg.23 47 .A-pg.D-pg.A-pg.A-pg .8-pg.27 9.C-pg.rc3 23.22.44.D-pg.99.A-pg.D-pg.8-ps. I 00.A-pg.22 8.E-pg .41.B-pg . 55.85.E-p9.23 30.23.8-pg.D-pg.39 55. I 04 1O.D-p9.B-pg.A-pg.34 16.70 57.Bag.78 58.108.D-pg.8-pg.lzs 27.23 52.43 224 .49.5 26.A-pg .25 5.C-pg.85 l4.104 45.l2l 28. 55.94 7.l05 3.6 25.69.50 36.32.8-pg.5 4.56.92.B-pg.

apaxe atunci c6nd : A. prezintL urmdtoarele caracteristici: A. Celula postsinaptici E.Transmiterea sinaptic[ cuprinde urmltoarele elemente . preztntlactivitate relativ constantil pe toatll durata apliclrii stimulului D. se dispune in jurul tecii de mielin[ a ar<onilor din SNP E. maduva osoas[ S.Oboseala fiansmiterii sinaptice . Receptor 3. mugrri gustative B. inconjrna teaca Henlle D. rispund cu o scadere a activitafii la aplicarea stimulului B.Teaca Schwann . proprioreceptori E. cu excepfia: A. gaura parietalI B.Chemoreceptorii nu sunt reprezentafi de A. Fanta presinaptici D.TEST 2 Asist. apare prin stimularea repetatti si lentii a sinapselor excitatrorii D. dilatafie lombard D. toate medicamentele scad excitabilitatea celulei nervoase 4. terminafie presinaptici B. Dr. consl in descarcFrri foane pufine ale neuronului postsynaptic E. activitatea lor cregte ulterior C. Alina Drlghia COMPLEMENT UNIC: l. epiteliu olfactiv C. dilatafie toracal6 C. sunt r€prezentalide celulele cu conuri si bastonage 225 .Despre receptorii fazici putem spune: : A.intr-o secfiune sagitali prin maduva spinlrii . corpi carotidieni D. avem de-a face cu un mecanism de protecfie impofiiva substimulari B. corpi aortici 6. observdm urmltoarele elemente: A. sunt reprezentafi de receptorul olfactiv E. se realizeazdprin epuizarea depozitelor de mediator chimic de la nivelul terminaf iei presinaptice C. formeazi teaca de mielina pentru mai multi neuroni 2. se dispune in jurul celulelor Schwann C. cordon medular E. este prezentJi in jurul axonilor din SNC B. Univ. mediator C.

D. Pe fala medial[ a emisferelor cerebrale se evidenliazdurmatoarele elemente cu excepfia: A. aria de proiecfie se afla in aria somestezici I A. scizura calcarina punte E. IV D. III B. sanful corpului calos 12. cu exceptia: posterior al miduvei E. al 3-lea neuron se afla in talamus S. fibrele parasimpatice provin din nucleul salivator inferior C.Urmitorii nervi sunt motori. Lobulatia cerebelului cuprinde urmdtoarele elemente . VI E. putem spune c6: A. este nespecifici E. prezinta urmatoarele caracteristici cu exceptia: A. lob floculonodular D. se manifestit numai prin sistarea activitifii anterioare este necondifionatii . au si fibre parasimpatice c. inhibifia interni este necondifionatii 226 . peduncul cerebelos mijlociu B. este alcituit numai din doul straturi celulare D. oup[ o zoni restrinsi pe fafa medial a emisferelor cerebrale C. deutoneuronul se afla in nucleul tractului solitar din punte E. vermis mijlociu C. sunt nervi motori B. inhibifia externl scoartei cerebrale D. este un proces pasiv B.T. este sediul actelor de comportament instinctive 13. deutoneuronul se afl[ in cordonul D.v in ganglionul trigeminal D. Despre paleocortex este fals enunful: A. Inhibilia: A. XI 9. vermis superior E. cu excepfia: A. dendrita protoneuronului este lungi si ajunge la receptor C. ganful central Rolando C. recetorii sunt terminatii nervoase libere B.C. este sediul proceselor afectiv/emofionale E. are conexiuni intinse cu neocortexul B. fibrele gustative au originea 10. corp calos B. Despre perechea VII de nervi cranieni . vermis inferior 1 l.Calea sensibilitatii termice si dureroase.

cu excepfia: A. Fusurile neuromusculare : A. cuprinde urmdtoarele elemente . surt formate din cincilzece fibre intrafusale D. cu excepfia: A. fascicul medulo-talamic 227 . dilate arborele brongic D. fascicul vestibulo-cerebelos C. 20. sunt stimulate de tensiunea dezvoltatii in timpul relaxarii musculare C. cregte frecvenfa potenfialelor de acfiune. temperaturile extreme stimuleaz6 receptorii pentru durere. Receptorul olfactiv . lama ciuruitii a eftnoidului C. fascicul vestibulo-talamic E. fascicul vestibulo-nuclear D. receptorii pentnr rece sunt mai numerogi decdt cei pentru cald D. celule de susfinere C. scade secrefia lacrimal[ E. Receptorul gustative. dilatarea pupilei 15. nu confine: A. vibrafiile acesteia anheneaz[ celulele vestibulare E. Despre membrane bazilar4 putem spure c6: A. epiteliu lingual 19. nu sunt diseminate printer fibrele musculare striate B. virful melcului infte in rezonanfi cu sunete de frecvenl5 inaltii de l5000Hz C. por gustative D. 17. podiunea centra5 este contractiltr. cuprinde urmitoarele fascicule . au diametru mare si sunt nemielinizate C. Are o stnrcturi comparabili cu un rezonator cu coarde D. porfiunile periferice sunt necontractile E. butoni olfactivi cu cili 18. epiteliu de susfinere D. sunt terminatii nervoase libere B. produce conhactia splinei B. fibre neryoase sensitive B. stimuleazd secrefia exocrine a pancreasului C. cu excepfia: A.14. hiperpolarizarea celulelor senzoriale. baza melcului intrfl in rezonanftr cu sunete de frecvenf6 medie de 5000 Hz B. cu excepfia: A. mucoasa nazali E. au diametru mic pi sunt nemielinizate E.(algoreceptori) 16. celule receptoare gustative B. Calea vestibular[ . fascicul vestibulo-spinal B. microvili gustativi E. Receptorii termici prezintil urmatoarele caracteristici . Efectele stimularii simpatico sunt urmItoarele .

este localizatd la baza mezencefalului B. inaintea pubertdfii. sunt adevdrate urmitoarele: A. Sunt si sediul unor reflexe posturale E. cregterea creierului D. cregte stabilitatea membranelor lizozomale E. nucleu cohlear E. sinteza matricei organice a sistemului osos B. confiacfia splinei gi a ficatului 27 . sunt adevirate urmitoarele . plachete gi hematii D. Despre hipofizd . Efectele metabolice ale insulinei . o modificare brusci apoziliei capului . majoritatea efectelor se exercitii direct C. tahicardie B. cregterea mugchiilor gi a viscerelor E. cu excepfia: A. . cdnt[regte 500 gr. K si Ca* 25. se gdsesc la vffirl canalelor semicirculare D. Efectele adrenalinei sunt urmtrtoarele . talamus B. STH stimuleazI: A. lob temporal C. cuprind urmitoarele . cu excepfia: A. mai pufin: A.3 cm D. relaxarea musculattrii netede E. cregterea num[rului de neutrofile . cregte glicoliza 228 . Cdtle de conducere ale analiz. sclderea proteolizei E. cregterea oaselor in grosime. 23. corp geniculat lateral D. sciderea glicogenogenezei B. vasodilatafie ' C. reprezintLcel de-al 2-lea organ receptor al analizatorului vestibular B. B.21. C. elimitiarea de Na*. sunt urmltoarele . este situat2l sub qaua turceasci a osului sphenoid 24. declangeazdreflexe pentru menfinerea posturii. hipertensiune D. are diametru de 4. Efectele glucocorticoizilor sunt urmltoarele cu excepfia: A. sciderea lipolizei D. lobul anterior costitue 75% din masa hipofizei E. cregterea numirului de euzinofile qi bazofile C. cregterea lipoge nezei C. cu excepfia: A. sciderea numlrului de limfocite circulante 26. sunt resposabile de menfinerea echilibrului in condifiile accelerafiei circulare.atodui auditiv. colicul inferior 22. Despre crestele ampulare. C.

marilar 3. sternul r[mdne cartilaginos dupi 40 de ani C. os occipital 29. viscerocraniu. sau cartilaginous 34 Mugchii anterolaterali profunzi ai toracelui. Neurocraniu nu cuprinde: A. palatin 32 Traheea este : 1. mandibular 4. pectoralul mic 4. os sfenoid E. scheletul mdinii cuprinde 28 de oase B. 3. perechiile VIIL IX si X sunt flotante B. perechiile I-VII sunt adev[rate D. sunt: pectoralul mare 2. os etmoid C. : articulafii mobile nu posedi cavitate articular[ pot fi de trp diartoze si amfiartroze intre cele doua oase se interpune fesut fibros. sunt arctri musculocartilaginoase E. la nivelul vertebrei T6 se imparte in doui bronhii l. dinfat mare l. este format din 6 oase neperechi COMPLEMENT GRUPAT: 3l Viscerocraniul cuprinde 2. 4. 229 . are o lungime de 12-14 cm 3. perechiile XI si XII sunt false C. scheletul piciorului este format din27 de oase E. subclavicular 3. os frontal B. se articulazd posterior cu sternul 30 Despre schelet. l. os lacrimal D. organ cavitar care continua laringele 2.28. urmfltoarele oase nepereche: vomer 4. Despre coaste sunt adevirate : A. sunt adevlrate urmltoarele: A. coloana vertebrali cuprinde 5 regiuni D. aparfine spafiului mdrt anatomic 33 Sinartrozele sunt 2.

3. antrul piloroic 4. sunt: l. putem spune ca: l. cvadricepsul femural 4. prezintii doui exfremit{i alb sidefii de fesut conjunctiv fibros 3. lizozim 40 Stomacul prezinti urmltoarele podiuni: l.05 sec potenfialele de acfiune al unei unitdli motorii se sumeazl . tenii . dureazl 0. mugchiul este invelit in epimisium 4. apendice epiploice 4. 39 Saliva: 1. metabolismul muscular este aerob in primele 45-90 sec randamentul contracfiei musculare este de 7A% faza de confracfie a secusei . fundul stomacului circular Stomacul cuprinde urmdtoarele straturi: mucoas[ 2. muqchii adductori 3. formlnd potenfiale de placi motorize 2. confine 90. concentrafia K in saliva este mai mare dec6t in plasma 4. bicepsul femoral 37 Despre contractilitate nu putem spune ca : l. tofi muqchii au o singurd origine 36 Mugchii lojei anteromediale a coapsei . strat muscular oblic 4. 4. 42 Intestinul gros confine urm[toarele elemente: 2. sarcomerul este unitatea morfofuncfionalI a mugchiului 4. este proprietate specifici muqchiului 2. 2. bazaanatomicl a contractilitatii o constitue proteinele contractile 3. submucoasi 3. constil in deformareamugchiului sub acfiunea unei fo4e 38 Despre manifestlrile contracfiei musculare. sfrat muscular longitudinal l.5Yo apd. confine amilazd salivara. 3. se secreti zilnic in cantitate de 1200-1500 ml 2.35 Despre mugchii scheletici sunt adevirate urm[toarele: prezintii o porfiune central numitii corpul muqchiului 2. corpul gastric 3. strat muschular 4l l. mugchiul croitor 2. haustre 3. mezocolon t 230 l.

5 3. 44 Despre digestive sunt false urmatoarele: masticafia este un act reflex voluntar 2. peristaltismul primar este controlat vagal 3. colon fiansvers 4.43 Segmentele intestinului gros sunt urmitoarele: apendice vermiform 2. digestia bucald cuprinde masticafia. colesterol 49 Activitatea motorie 4 intestinului sublire nu cuprinde: contracfii de amestec care fragmenteazl chimul de 8-12 ori pe min 2. rect l. timpul esofagian este datorat peristaltismului l. si timpul bucal al deglutiliei l. timp faringian dureazi 2-3 sec 4.5-4 cm /sec 3. timp faringianeste datorat impulsurilor care ajung la trunchiul 3.K* in concenhafie mai mare decflt in plasma cuprinde HCO3-in concenfiafie egali cu cea din plasma celulele ductale secretll 1200-1500 ml de suc pancreatic in 48 de ore HCO3-este secretat de celulele ductale 23t . timpii deglutitiei putem spune c6: timp bucal este involuntar cerebral 46 Despre peristaltismul esofagian este adevlrat c6: perstaltismul primar este declangat de prezenfa alimentelor in esofag 2.8-3. 4. cantitatea secretatil zilnic este de aprox 1. 48 Comp oziliabilei cuprinde urmdtoarele elemente: acizi biliari sintetizafi in bil6 2.60/o Secretia bazaldva"'Jiazdintre l-5 mEq/or6 Hcl liber : l. timpul necesar de a trece chimul de la pilor la valve ileocecaltr este de 3-5 ore migcarile de propulsie sunt mai rapide in intestinal terminal l. 3. c[: cuprinde electolifi. 4. 4. reflexul masticator este controlat de centrii nervogi din talamus 4.5 litri Ph-ul secrefiei este de 1. pigmenfi biliari excretafi in hepatocite l. 50 Despre secrefia pancreatici este adevdrat 2. Confine un rezidiu uscat in proporfie de 0. sIruri biliare secretate activ in canaliculele biliare 3. cec 3. secrefia salivari favorizeaz[ vorbirea 3. peristaltismul secundar este declangat de deglutifie 4. 45 Despre 2. l. 2. migc[ri de propulsie care se deplaseazdcu o vitezdde 1. Na*. 4. peristaltismul secundar este contolat de sistemul neryos enteric 47 Activitatea secretorie a stomacului prezintlurmitoarele caracteristici 1.

acizi gra$i gi glicerol 4. Vitamin C stimuleazAabsorbfia fierului : 55 Apdrarea specifici este dobdnditii natural pasiv prin administrare de antitoxine 2. artera hepatica 4. Vitaminele hidrosolubile se absorb distal in intestinal sublire 3. tncd lateral de coloana vertebrali 2. in fafa vertebreiL4 3. formarea trombinei care dueazl 1-2 sec 3. I 232 . maltozd amidon di si tri peptide lipide 53 Despre glucide este adevirat c6: 1. 'se dezvoltii in urma expunerii la agenfi capabili sa induc6 un raspuns imun 56 Dinamica procesului de cuagulare cuprinde: frrnarea tromboplastinei care dureaza 4-6 sec 2. artera mezentericl superioarl l.. 3. l. dobdnditii natrnal activ prin transfer transplacentar 4. zaharazd 3. Fierul se absoarbe in duodensub formi de fier trivalent l. maltazd 2. timpul vasculo-plachetar care dureazI 2-4 min 1. 58 Despre canalul toracic este adevirat ci: 1. 57 Ramurile trmchiului celiac sunt urmatoarele cu excepfia: artera splenica 2. dobindita artificial activ prin vaccinare 3. reprezintii 50-60% din dietii 3. incepe prin cisterna chili. Are o lungime de 30-35 cm Strangb limfa di% inferioar[qi % superioarl a corpului 4. l.5 I Sucul intestinalcasfioneazl asupra urmltoarelor substraturi: 1. se absorb printr-un sistem de transport Na-independent sunt transportate prin membrane bazolaterald a enterocitului 4. 4. 54 Despre vitamin gi minerale este fals c6: Vitaminele liposolubilese absorb in intestinal distal 2. artera gastrici st6ng[ 3. formarea fibrinei care durezd 10 sec 4. 4. aporhrl de glucide este de 60-80 ertKg colp 2. lipide emulsionate 52 Produgii rezultafi din acfitrnea sucului pancreatic sunt: 2.

l. 3. 4. nodulul sinoatrial descarcl40 bitili/min volumul sistolic la efort fizic intens. 3. poate cregte la 150-200 ml pentru fiecare ventricul distola ventriculari are o duratd de 0.59 Despre activitateacardiac este adevlrat ci : volumul bdtaie al ambilor ventriculi este in medie de 140m1 2. 4. l.40 sec 60 Transportul active la nivelul tubului urinifer este: 2. neselectiv se datoreazdtravaliului metabolic al nefrocitului fo4a pompelor metabolice este nelimitatii de o capacitate marima de transport celula consumd energie pentru recuperarea produgilor utili 233 .

C( PAG 18 ) 34C(PAG68) 35 A (PAG 68) 36 A (PAG 70) 37 C (PAG 70) 38 D (PAG 7l) 3e D (PAG 75) 5D(PAG18) 6D(PAG18) 7 C (PAG 20) 8C(PAG26) e B (PAG 27) l0B(PAG29) 40A(PAG74) 41 E (PAG 74) 428 (PAG 74) 43F. (PAG 74) 44F.(PAG 75) 4s c ( PAG 76) ilD(PAG2e) t2A(PAG31) 13c(PAG32) 14B(PAG3s) lsB(PAG3e) 16 c (PAG 41) t7 A(PAG42) r8D(PAG43) rec(PAG51) 20F.RASPUNSURI: D( PAG 15) 2 C (PAG 17) l 3l B (PAG 64) 3ZD(PAG e7) 33C (PAG 67) 3B(PAG17) 4.( PAG 46C(PAG76) 47 D (PAG 77) 48 C (PAGG 78) 4e c (PAG 78) s0 D (PAG 78) 5l D (PAG 80) szB ( PAG 80) s3 c (PAG 80) s4 A (PAG 8r) 55 C (PAG 8s) 56 E (PAG 84) s7 D ( PAG 88) 58 D (PAG 8e) 5e B (PAG e2) 60 c (PAG 104) sl) 2r c (PAG 51) 22 C (PAG s2) 23D ( PAG s4) 24D (PAG 54) zsB ( PAG s6) 26B (PAG 57) 27 A(PAG 59) 28C(PAG64) 2e c (PAG 65) 30 c (PAG 64) 234 lilt .

65-l l0mgr/dl E. coeficientul respirator E. 400-600 mg D.5-3. glicogenogeneza B. 60-80 mg E. degradarea unui gram de glucozd genereaz69. sO%glucide B.5-5gr/dl B. z}%proteine D.10 gr 5 Valoarea normal a albuminelor serice este : A.5gtldl C. au rol in formarea qi eliberarea eritropoetinei C.6 gr B. glicogenul depozitat in ficat.89r C.3 Kcal B. au rol in activarea vitaminei D3 E. lmilio de nefroni 235 . 3-5.4 Kcal 3 Metabolismul intermediar al glucidelor cuprinde urmatoarele. concenfiafia normald aaminoacizilor in singe este intre 35-65 mg/lO0ml plasma C. 0. constitue o rezerva energetic[ de aprox 50000Kcal D. confin fiecare cca. lipidele aflate in organism reprezintilo rezervi energetic[ de 3000 de Kcal E. Florin Dr[ghia COMPLEMENT UNIC: I Compoziliaaproximativa a dietei cuprinde : A. 6-8. 0. excreta cea mai mare parte a produgilor intermediari de metamolism B.6-0. D. 2. 30%lipide C.5gr/dl D. 0. arederea unui gram de proteine furnizeuA 4.83 pentnr glucozi 2 Referitor la metabolismul intermediar este adevlrat c6: A. Univ. glicoliza C. 3.TEST 3 Conf.5grldl 6 Despre rinichi sunt sdev[rate urm[toarele . E. cu excepfia: A.8-0. gluconeogeneza glucoza este transformatil in totalitate ghlcoza este forma de utilizare preferenfialI a hexozelor de c6tre toate celulele 4 Cantitatea de acid uric eliminate in24 ore este de: A. 60%glucide este 0. au rol in formarea gi eliberarea reninei D.4-0. cu excepfia: A. Dr.

E. cregte sinteza de colesterol C. cu excepfia A. pedicul vertebral apofrzd spinoasd I I Despre osirl sacru este adevdrat c[: A. etmoid E. felele laterale es articulaez. este os pereche 12 Despre rotul[ este adevfuat A. radius C. este situatii deasupra tendonului fata posterioarl se articuleazd. are formi triunghiulari cu baza in jos C.Lcu osul coxal D. baza. arcbaza inferior C. triceps D. vomer D. morilare B. mandibular l0 Vertebra tip prezintii urmitoarele elemente cu excep{ia: A. deltoid E. humerus B. fibula E. corpul vertebral situate posterior B. brahial C. coracobrahial 8 Oasele lurgi nu sunt reprezentate de : A. cregte sinteza enzimelor lipogenetice 236 . femur D. scade lipoliza E. este os triunghiular este os scurt ci : cvadricipital B. arcul vertebral C. E. palatine C.cu epifiza proximali a femurului 13 Efectele insulinei pe fesutul adipos sunt urmitoarele . coxal 9 Viscerocraniu nu cuprinde: A. D. provine din sudareaa4-5 vertebre sacrale B. cregte Stnteza de trigliceride gi acizi gra$i D. scade hansporhrl de glucozl B.7 Mugchii bralului sunt urmltorii cu excepfia: A. sacrului se unegte cu virful coccisului E. biceps brachial B. apofrzatransversi D.

14 Efectele glucagonului sunt urmltoarele: A. ovulatie de Graaf l8 Hormonul luteinizant. stimularea secrefiei de androgeni B. mafirarea foliculului D. produc vasoconstrictie C. sudoripari cresc secrefia gastric[ dihtn pupila stimuleazl glicogenoliza 237 . inhibe fipoliza B. stimuleazi contracfia mugchilor scheletici nervul motor vegetativ. inhibe gHcogenoliza 15 Efectele hormonilor tiroidieni pe sisteme gi aparate . nu produce: A.sunt urmitoarele A. E. scad lipoliza E. B. scade tonusul pi promptitudinea raspunsului in mugchii scheletici B. inhibe proteoliza C. aparilia corpului galben C. E.secrefia C. E. D. scad amplitutinea si frecventa migcarilor E. cresc fo4a si frecvenfa contrcfiei cardiac D. stimularea secrefiei de progesterone stimularea secrefiei de esfiogeni cregterea gi matwarea foliculilor 19 Despre nervi nu este adevlrat c[ : A. cresc anabolismul in ficat C. reprezintii o asociere de fibre nervoase poate fi senzitiv si motor nerrnrl motor somatic. stimuleaz[. scdderea catabolismului in mugchii scheletici B. C. stimuleazi secrefia bilir[ D. scad concentrafia acizilor grati liberi 17 Hormonul foliculostimulant nu produce: plasmatici A. regleazl confracfia musculaturii netede nervtrl este invelit la periferie de tesut conjunctiv 20 Efectele sistemului nervos simpatico sunt urmatoarele cu excepfia: A. scad secrefia lacrimal[ B. stimuleazd secrefia gastric[ E. hipoglicemie D. scad mielinizarea respiratorii 16 Efectele glucocorticoizilor pe metabolismul intermediar sunt reprentate de: A. dezvoltarea tubilor seminiferi B. secrefia de estrogeni E. D. D. spermatogenezl C.

sunt sediul fosforiliri oxidative 24 Numanrl trombocitelor din sdnge este de: A. este axul lungimii corPului C. contractii sfincterul vezical intern D. sunt sediul proceselor psihice superioare E. cartilaj costal 23 Despre mitocondrie nu este adev6rat ci : A. merge pane la nivelul spafiului delimitat E. stimuleae[ secrefia exocrine C. prezintii o membrane externd C.40 miqoni E. prezinta 2 poli .5000000/mm3 25 Despre neocortex nu este adev[rat ci : A. este inclus in sistemul limbic C. 4500000/mm3 B. 35. prin el trece planul frontal 27 Dimensiunea medie a celulelor se considerI: A. . reprezinti sediul proceselor de invifare D. 10000/mm3 C. prezinti o membrane internd D. 110000/mm3 E. pleac[ din cregtetul caPului D. prezintii func{ii sensitive 26 Despre axul longitudinalal corpului nu este adevdrat c6: A. este format din 6 straturi celulare B. tendoane D. ligamente E. 15-20 microni B. contract detrusorul B. nu sunt reprezentate de: A. relaxeazlsfincterele tractului intestinal 22 lesutul conjrurctiv moale A. are perete cu structura bilaminarl B. 300000/mm3 D. splinl se g[segte in urm[toarele organe cu excepfia C. anterior si posterior B. 20-10 microni C. stimuleazd secrefia glandelor mucosae E. ganlioni limfatici B. 30-35 microni D. confin sisteme enzimatice E. 10-15 microni de suprafala t[lpilor 238 .2l Efectele sistemului nervos parasimpatic.

srHrt nervi motori B. Discuri Merkel 30 Despre perechea a III-a de nervi cranieni nu sunt adevirate: A. este confiolat parfial de maduvd este stimulat de centrii nervogi superiori din trunchiul cerebral conhacfia inifiali a vezicii scade descircarea de impulsuri de la receptorii vezicali 34 Ovanrl prezintil urmdtoarele caracteristici : este acoperit la suprafaftr de epiteliu simplu 2. 2. 3. nu contin fibre parasimpatice C. au origine reala in nucleul motor din mezencefal D. 3. prezintit tln invelig conjunctiv denumit albuginee zonacorticalE" confine vase sangvine si limfatice 239 . este 125 mUmin 3. 3. confin enzime hidrolitice E. 4. este l80lh24 h l. 32 Despre debitul sangvin renal este fals c6: este de aproximativ 1200 mUmin 4. 2.28 Despre lizozomi putem spune cd : A. inerveazd muqchiul drept intern al globului ocular E. Vater Pacini E. prezint2l o zon[ medulari cu foliculi ovarieni l. sunt granule rofunde C. l. excreti substanfe celulare 29 inhipoderm se gisesc urmitori corpusculi A. Ruffini D. sunt organite bogate in nucleoproteine D. Krause : C. sunt situali in apropierea nucleului B. peste 90% din filrate este reabsorbit 4. Meissner B. 4. are originea aparentit in spafiul dintre picioarele pedunculilor cerebrali COMPLEMENT GRUPAT: 3l Despre filtratul glomerularsunt adevIrate afirmafiile: este cantitatea formatil intr-un minut printr-un nefron 2. este de 400mUl00g fesut/min este de 420 ml/100 gr fesut/min este 20o/o din debitul cardiac de repaus 33 Despre reflexul de micfiune este adevirat ctr: odatit inifiat se autoamplifici l.

i-gi dezvoltil capacitatea de migcare in canalul ejaculator 4. produsul 38 Penisul l. 3. are forma unei virgule l. 3. sunt false urmltoarele: 1. : se menfin fertile aproximativ 2 luni 240 . 4. : are dubl[ funcfie este situate sub scrot l. este situate in bursa scrotal[ 3. 4. 4. fafa sa lateralS este acoperitit de pavilionul 4. canalul deferent continui canalul epididimar caile extratesticulare sunt reprezentate de tubi seminiferi drepfi gi refeaua 4. vezicula seminali prostata glandelebulbo-wetrale glandul 36 Despre conductele spermatice. canalul deferent se unepte cu cel a veziculei seminale. se inmagazineazAin epididim l.35 Glandele anexe ale aparatului genital masculin sunt: 2. vena ovariand stingl se varsi in vena cava inferioari l. l. formdnd canalul ejaculator 37 Despre prosta5 putem spune cd testicularl 2. are funcfie mixtil 2. cdntlregte 6-8 er 3. caile intratesticulare sunt canalele eferente pi canalul deferent 2. 42 Spermiile 2. are un diametru de 3-5 cm hompei 4l Despre vasculanza[iaovarului nu sunt adevirate afirmafiile. este format dintr-un aparct erectil 4. confine 500-600 lobuli testiculari pentru ambii testiculi 40 Desprdovar sunt false urm[toarele afirmalii: 1. vena ovariani dreapta se varstr in vena cava inferioari 3. 3. cu excepfia: este asiguratil de artera ovarian[ . 3. ramura ovarianE din atrera uterinI particip[ la vascularrzaliaovanrlui 4. ramuri a aortei abdominale 2. corpul penisului este fixat prin doi corpi cavernogi la oasele bazinului 39 Testiculul : are o masa de aproximativ 35gr 2. : este un organ glandular endocrine este sifuate deasupra vezicii urinare sdngele venos prostatic este colectat de vena prostaticd ei de secrefie participd la formarea spermei 2. secrefia prostatic[ are rolul de a cregte fertilitatea acestora 3.

dupi discocierea oxihemoglobinei. l. se terminl in momentul inchiderii valvelor semilunare 3.putem spune ci: la nivel tisular . secrefia estrogenilor favoizeazAactivitatea osteoblasticd 4.s ml de Olldl 3. 50 Despre fazade ejecfie'este adevirat cd: f 2.25 sec in capilanrl pulmonar 2.5yo din 02 este transportat de hemoglobin l. in lipsa ADH-ului se produce reabsorbfia facultative in prezenfa ADH-ului se elimini 1. 02 4. 4. 4. pentru fiecare l00ml de sf.se elibereazlin fesuturi in repaus. 0. 47 llnindivid cu 16 gr de hemoglobind" transporti: 1. egalarea presiunilor parfiale alveolari si sangvini se face in 0. circuld 90% dizolvat fizic in plasma 4. l2ml 02 3.43 Secrefia intern6 a ovarului : este stimulati de FSH pi LH 2. 3. este de tonalitate joas6 3. este mai pufin intens 4.44m1 de 02 in sdngele arterial 2. 44 Despre reabsorbfia apei . 21. cregterea PH-lui gi scaderea temperaturii determini sciderea capacitafii hemoglobinei de a hega 02 Hematia pertrece in medie 0. incepe cu deschiderea valvelor atrioventriculare 24t .16 Despre transportul gazelor. l. sunt false urmitoarele: 2. gradul de satuafie al acesteia este de 60-80% 96.020441tr de 02 4.44 ml de 02 48 Sunt adevdrate. 49 Zgomotul I prezinti urmitoarele caracteristici: este mai scurt 2. 24.75 sec l.8 ltr de urind concentrate in tubul contort distal gi colector se reabsoarbe l0 o/o dim apa filtrate in urina finald se elimini lYo dinapa filfiate 45 Despre difuziuneaCO2 sunt adevirate afirmafiile : in aerul alveolar presiunea este de 46mm coland de Hg 2. l. . 0. este de 25 de ori mai difuzibil decdt 02 3. presiunea parfiald a 02 este de 47mm coloand de Hg 2.021441tr de 02 3. corpul galben nefecundat involueaza dupa 20 zile. volumul bitaie este de 150 -200m1 in repaus 4.lumitoarele : fircare molecul[ de hemoglobind se poate combina cu cel mult 4 molecule de sdngele arterial transporte2S. secrefia corpului galben este stimulat[ de FSH 3. l. este produs de inchiderea valvelor atrioventriculare.nge . dup[ fazade ejecfie urmeazd diastole verntriculartr .

permite controlul fin al distribufiei debitului sangvin citre diferite organe pi l.51 Fazele ciclului cardiac surt urm[toarele: 2. are o lungime de 2. euzinofile 3-9o/o 4. in mod facultativ. vaginul. l. 3. colecteaz[ limfa dlur. urc[ anterior de coloana vertebrali 4. devenind arter6 femurali iliac[ interni vascularizeazil: 1. l. splinl 4. testicule 3.5-3 cm 2. 2. limfocite 25-33% 242 1. 54 Vena cava inferioar4 adun[ slngele venos de la : 1.10 sec diastole generald . rinichi 55 Despre artera iliac6 externd sunt false urmltoarele: 2. diastola ventriculari -0. colon 2. se imparte in artera tibiale anterioar[ si artera fibularl 4. 4. prostatii 4. 3. are rolul de a amortizaunda de goc 4. bazofile 2-4o/o 3. prima regiune a rectului 57 Despre vena limfaticl dreaptii nu sunt adevlrate: 1. neutrofile 50-60% . i-gi modificd marcat diametru . 4. ajunge pe fafa posterioarl acoapsei . fesuttri 53 Sistemul limfatic se deosebegte de sistemul circulator prin: adaptarea la fuircfia de drenare a fesufirilor capilarele limfatice se deosebesc de capilarele sabgvine perefii vaselor limfatice sunt mai subliri dec6t cei ai vaselor sangvine 3.0.50 sec diastole atrialtr-0.40 sec 52 Despre contractilitatea arterelor este adevdrat c6: se lasa destinse cdnd cregte presiunea sdngelui 2. pdn relaxarea mupchilor netezi dinperetele lor 3.40 sec sistola ventriculari -0. pe traseul vaselor limfatice se gisesc ganglioni limfatici prin care limfa trece 2. -arlera tibiaH anterioar[ irigi laba piciorului 56 Artera l. se deschide la confluenfa dinffe vena jugular[ intend gi vena subclaviculard dreaptil 58 Formula leucocitare prezintii urmtrtoarele valori corecte: 2. vezica urinard. se continul cu artera poplitee 3.% superioar[ a corpului 3.

trebuie emulsionate de cltre sdnrile biliare si lecitinl 60 Despre circuitul enterohepatic este adev[rat ci : 3. sirurile biliare au rol de emulsionare a lipidelor 1. lipidele ajung prin vena portd la ficat 2. este recircularea unei mici pe4i a slnrilor biliare prin vena porti in lipsa sdnrilor biliare se pierd prin materiile fecale 60% din lipidele ingerate au rol bacteriostatic Ai stimuleazdmotilitatea intestinal6 243 . activ[ 4. l. 2.59 Despre lipide putem spune c5: aportul zilnic vanazA intre 25-l00gr se absorb prin tractul intestinal prin difuzie 3. 4.

BPAGI16 35. A PAG 59 14. I. C PAG 92 50. C PAG 58 16. B PAG 118 39. B PAG IO5 5. E PAG 55 19. APAG 7 24. C PAG 104 45.8 PAG IOI 47. C PAG 116 A PAG 64 II. C PAG 88 55. BPAGIIO 3. APAGII3 31. B PAG 26 57.nAspuNSURr 2.CPAG64 Iz. A PAG 103 7. B PAG 88 56. D PAG IO8 4. C PAG 117 40. B PAG 32 20. C PAG IO3 32.E PAG IOO 49. B PAG 89 54. B PAG I2O 44. D PAG 68 8. D PAG 92 52. C PAG 12I 43. C PAG 35 4l. C PAG 60 15. D PAG 7 29. C PAG 92 53. C PAG 92 5I. B PAG 57 17. A PAG 88 22. C APG IOO 48 .8 PAG 55 18. C PAG 35 21. A PAG I25 6. C PAG I25 25.8 PAG lOO 46.8 PAG I I 23.D PAG 65 13.8 PAG 31 26.APAGI16 42. D PAG 64 IO. E PAG 63 9.8 PAG 5 28.APAGI18 36. C PAG 78 244 . D PAG 8I 60. APAG 4 27. B PAG I18 37. D PAG 125 59.D PAG 38 30. B PAG IO3 33.D PAG 1 18 38. B PAG IO5 34.CPAG89 58.

atenueaz[ intensitatea stimulilor externi 4. Receptorii : l. transforml energia electricd in energie chimici E. Au o prelungire unic[ 24s . Se datoreazd sclderii permeabilitatii membranei pentru K+ C. Transportit centripet neurotransmilEtor D. Se datoreaza cresterii permeabilitatii mambranei pentru Na+ D. Terminafiile nervoase libere B. Receptorii vizuali D. glandularl C. Confin corpii Nissl D. E rezultatul distribufiei asimetrice a ionilor pe cele doui fele ale membranei 2. Sunt prelungiri celulare temporare A. Newogliile : A. Dendritele: A. Sunt chemoreceptori: A. E responsabil pentnr permeabilitatea selectivd B. Univ. Corpusculii Krause C. Receptorii olfactivi E. colecteazi numai stimuli externi B. Se datoreaza cresterii permeabilitatii pentru K+ E. Deplaseazdmoleculele in sensul gradientului de concentrafie C. convertesc energia stimulului in impuls nervos D. incepe odatl cu atingerea potenfialului prag B. Nu confin neurofibrile 6. Panta desceiidentl a potentialului de acfiune : A. Confin butoni terminali C. Au rol de transport pentru neuroni E. Dr. In repaus e apropiat de potenfialul de echilibru al Na* D. Discurile Merkel 3. Ioana Anca Bldiriu COMPLEMENT SIMPLU Potenfialul de membran[ : A.TEST 4 Prof. Nu se divid B. Prezintii corpusculi Nissl labazd E. Sintetizeazd ARN C. Deplaseazdnumai ionii impotriva gradientului de concentrafie E. Nici un raspuns nu este corect 5. transformd impulsul nervos in secrefie B.

Sunt acoperite cu o teacd de mielind 10. Bulb 246 . Lipsegte in neuronii sistemului 8. Este sublire C. Corpii Nissl : 12. Cofeini D. Neurilema are urmatoarele caracteristici. Lichid cefalorahidian E. Este un bun izolator electric C. Delimiteaza I netronul de: l. Confine incluziuni pigmentare 9. Confine mielinl B. In repaus este incarcata pozitiv pe fata interna si negativ pe fata externa E. Sinapsele dinhe celulele miocardice : A. Intervine in transportul axonal D. Este transmisa pe calea sensibilitIlii tactile grosiere 13. Transmit bidirecfional E. ARN C. Are rol in divizitrne C. Reprezint[ conexiunea dintre neurofibrile C. Ganglionul spinal C. Are deutoneuronul in bulb B. Este transmisi pe calea sensibilitifii proprioceptive de confiol a miscirii E. Teaca Henle : A. Cornul posterior medular B. Excitabilitatea sinaptic[ este crescutii A. Are protoneuronul in maduvi C. Are rol in permeabilitate E. Sintetizeazl mielind B. Mielini B. Permeabilitate selectivd D. Neuroplasma : nervos periferic A. Talamus clii E.7 . Se mai numesc pldci motorii B. Sunt joncfiuni firncfionale discontinue D. Ca\ea sensibilitefli epicritice A. Deutoneuronul protopatice se afldin: A. Asigur[ rezistenfi mecanicl E. Acoper[ a:<onul la exterior D. Cornul anterior medular D. cu o excepfie A. Axonul protoneuronului inhi in cornul anterior medular D. Structuri lipoproteicd : B.

Vestibular I 8. intre mediile refringente oculare nu se afli : A. Vizual E. Olfactiv B. Acustic D. Oxitocina C.14. Stimuleazdeliminarea laptelui din glanda mamarl: A. e organizatlin coloane C. Substanla albl : A. este in contact direct cu pia mater D. formeazi coarne 17. infi[ in structura meningelui B. Corneea 247 . Prolactina B. Proprioceptorii B. Prezint[ doul coarne anterioare D. Receptorii sensibilitiifii kinestezice includ: A. Corpusculii Golgi B. Corpusculii Krause E. e mai vizibili in regiunea toracicd E. Adrenalina D. Corpusculii Meissner D. Corpusculi 15. Gustativ C. Este foarte rezistentJi E. Se afli la interiprul substanfei cenugii B. Corpusculi Ruffrni C.Corpul vitros E. Sensibilitatea termic6 are ca receptori: A. Celula receptoare constituie gi protoneuronul cdii de conducere pentru analizatorul: A. E dispusi sub formtr de coloane 16. Cristalinul D. Coroida B. Discurile Merkel C. Cortizolul E. Vasopresina 20. Corpusculii Ruffrni 19. Este in contact cu lichidul cefalorahidian C. Pia mater: Meissner A. Discuri Merkel E. Umoarea apoasd C. Visceroceptori D.

are rol de organ limfatic ' 'B. Formeaz[ membrana tectoria C.hrpoglicemie B.21. Timusul: A. Pepsina : A. Catecolaminele D. salivei B. accentuarea glicolizei C. sucului gastric C. Glucocorticoizi E. stimulare secrefiei gastrice 25. este forma inactivd a pepsinogenului 248 . este o enziml glicolitici B. Reduc numlrul de eozinofile hormonii: A. lipsa lui produce nanismul hipofizar 26. sucului pancreatic D. Este o enzima lipolitica D. Mineralocorticoizi B. intensifi carea lipogenezei D. Receptorii analizatorului auditiv : A. sucului intestinal E. este stimulat de hormonii sterolici E. Favori zeazd gluconeo geneza D. gluconeogenez6 E. Sunt gi protoneuroni ai ctrii E. Esftogenii 23. Se afl6 in utriculI 22. Acidul clorhidric intrd in compozilial A. este hocalizatin regirure anterioar[ a gdtului D. apare dupd pubertate C. este inhibattl de pH-ul acid intragastric E. Insulina reduce glicemia prin: A. Se glsesc in ganglionul lui Scarpa B. Este o enzimd proteolitic[ C. Androgenii C. Scade consumul tisular de glucozd 24. bilei 27. Scade glicoliza C. Sunt celule ciliate D. Glucagonul produce: A. Stimuleazd glicogeno geneza E. Stimularea glicogenolizei hepatice B.

E inhibatil de vag 30. Concenftafia salivarl a clrui ion dep[gegte concentrafia sa plasmaticl A.Deglutifia : A. Acetilcolinl B. Secrefia gashici de acid clorhidric este inhibatl de : A. Labferment B. CI' D. Sfugele ctnge continuu 34. l-2. Gastrini. sub acfiunea HCI gastric B. Colesterol D. Pepsinogen 31. 4-6 c. Are vitezlde conducere de l0 ori mai mare ca refeaua Purkinje C. Na* B. 7-8 D. Proteine 32. Mg'* 29. Se afl[ valva tricuspidl C. HCOI- E. Glucagon E. pH-ulsucului gastric este de: A. tt-tz 33. g-10-E. Imprim[ ritmul sinusal D. Implicl musculatura duodenalI E. Se deschide vena cavi superioari E. Se activeazJ.28. este un act motor D. Sucul gastric un confine: A. Secretind C. Se afli originea arterei pulmonare B. Sdngele trece din ventricul in ahiu D. K* C. La nivelul orificiului atrioventricular drept: A. Se afl[ in septul interatrial B. Se afl[ in miocardul ventricular E.5 B. Mucind E. D. se desfigoar[ intr-un singur timp C. Are o frecvenfl de desclrcare de 40/minut 249 . Nodul sinoatrial : A. HCI C.

Sistola ventricular[: A. E. Volumul curent: A. Pulsul arterial B. Presiunea intraventriculari scade rapid D. Dtneazd 0. $ocul apexian E. Nu reprezintii o activitate mecanicE: A. Pulsul venos D. Digestia proteicd B. : Corpusculii Ruffini lilK . Depolanzareainimii 38. Nu poate fi eliminat din plamdn prin respirafie C. urm[torii receptori 2. Digestia amidonului E. Este mai mare decit volumul inspirator de rezervl COMPLEMENT GRUPAT 4I . Este de aproximativ 500 ml D. in acest interval ventriculii se rclaxeazi ca o cavitate inchisi C. Este mai mare decit volumul rezidual E. Zgomotele inimii C. Terminafiile nervoase libere 3. Refeaua Purkinje 39. Pigmenfii biliari: A. Miocardul ventricular C. Absorbtia glucidelor C. iasciculul Hiss E.35. Activeazi pepsina Sunt metabolifi ai hemoglobinei Hidrolizeazi lipidele Emulsioneazd lipidele Activeaz[ peptidazele A. Determin[ cregterea presiunii ventriculare E. D. Fustrile neuromusculare 4. Nu aparfine tesutului excitoconductor: 40.7 secunde B. Determind sclderea volumului ahial 37. Sensibilitatea proprioceptiva utilizeazl. Nodul sinoatrial B. Corpusculii neurotendinopi Golgi 250 l. B. Absorbfia aminoacizilor 36. Este aerul introdus in plimdni in respiralia de efort B. C. Bila intervine in: A. Absorblia vitaminei D D. ' Nodul atrioventricular D.

Secrefia gastricI de acid clorhidric este inhibati de Glucagon 2. Insulina l. Vasopresind 3. 3. STH 3. 4. Hipofrzaanterioarl secreti : 2. Somatostatin 4. Perechea III 3. Sunt de natura lipidica urmitorii hormoni: 1. Duodenul 4. Rinichiul l. Stomacul 3. Perechea IV 2. Glucagonul 49. Sistem nervos simpatic 3.42. 45. Tiroxina 4. Perechea VIII 43. Prolactinl 44. Sunt hormoni hiperglicemianfi Cortizolul 2. Gluc4gonul 47. Perechea VI 4. Melanin[ l. Cortizolul 4. Lipaza Glucagonul 25t . Plnmdnul 46. Adrenalina 4. Glucocorticoizii 2. Vasotosini 4. Adrenalina : l. Urmdtorii nervi cranieni sunt motori: 1. Secrefia pancreatici endocrind include: Amilaza 2. Aldosteronul 3. Estrogenii 2. 3. Urmitoarele organe au gi rol endocrin: 2. Testosteronul 48. Hormonii medulosuprarenali : l. Aurol proteolitic : 1.

Nucleaz6 4. Au rol in hemostaz[ 55. Sunt anucleate 3.grupa O 2. Fibrinogen 52.Lipazd 3. in tirnpul stimul[rii vagale 2. Alveolele pulmonare 57. Secrefia intestinali cuprinde: 1. Volemia: l. tensiunea arteriall Acinii pulmonari cuprind Bronhiolele respiratorii 2. Slculefiialveolari 4. Acid clorhidric 51. La efort 3. gnrya A 3. Mucus 2. Infl ue n[eaz6. Leucocitele : 1. Plasma nu confine 1. Cregterea debitului cardiac are loc: l. Ductele alveolare 3. Prezintii mitocondrii 2. in sarcind 56. I. elasticitatea vasculartr 4. Depinde de lichidele extracelulare 3 . Infl ue nleazd. Chimotripsin[ 2. aerul inspirat in repaus 2. : 252 .grupa B 4. ReprezirfiA. Electrolili 4. Pepsinogenul este activat de: l.50. Hormoni 53.grupaAB 54. Mucus : 2. Aglutinogene 4. Ioni 3. in sornn 4. Nu prezintil aglutinine de tip alfa: l. Emit pseudopode 4. Apdt 3.

Glucozd 2. Are ca rezultat urina finali 2. Are loc predominant la nivelul tubului proximal 59. Acid uric 4. Reprezintd aerul ajuns in alveole/minut 2. Proteine 3. Umple clile aeriene pene la bronhiile terminale 60. Are o valoare de circa 4-5 Vmin 4. Eritrocite 253 . Ventilafia alveolari: l. Filtrarea glomerulartr : l.58. Are o compozilie la fel ca gi plasma 3. Ulfrafiltratul nu confine: l. Are un volum de 180 l/zi 4. Reprezintilaerul participant la schimburile respiratorii 3.

8 Grag.E 43. A (pag.8 (pag. 54.38) C (pag. C (pag. B (9. 18.28) 2. D (pag.15) 4t. 60) 26. 59. B (pag.77) 32. E (pag. 27. 7. 39) 15.: c. D (pag. a2) 20. l. 103) s2. A (pae. 120) 45. a5) 21.97) s8. D(pag. B (pag.t D.E (pag. 54. A(pag. C Gae.9) D (pag. D (pag. 85) B (pag. 76) 30.8 (pag.77) 33. 4. 55) E (pae.77) 28. 75) 29. 60. D (pag. 99) 60. 78) 39. 85) t2. 60) D (pag.t 254 [li]l .10) D (pag.a9. A (pag. A @ag. B (pag. l5) 9. 77 .I E.2t) 14.92) 38. 37. A (pae. 57. 60. s6. 15) 8. 35 . C (pag. 55. C (pag.la) B (pag. 78. 92) 1 ( I I T E 5. E (pag. 60) 2s. B (pag. 2l) 13.( A. 6. 56.la) 11. 9l) 35. 78.r B. 77) A (pag. 18. 5. 81) 36.60) 47 . B (pag. C (pag. 19) 18. A (pag.NASpUNSURI: COMPLEMENT SIMPLU COMPLEMENT GRUPAT (pag.77) 31. s6) 23.8 Qng. C @as. B (pag. 16) 10. 99) D. 38.E (pag. 8s) C (pag. 103) 46. 56) t7. A (pag. A (pag. 9l) 40. B (pag. a9) C (pag. 60.l 8) D (pag. 5758. al) 19. 44 .103) s9. 57 . 6. C (pag.D (pas. C (pag. D (pag. 93) s7.17) s0. 56. A B c. E. al) 42.79) 22. 49. l2l) 48. C (pag. 19) 16. B (pae.77) 34.77) 51. A(pag. 90) C (pag. 3. D Qng. 56. C (pag. B (pag. 59) 24. A@as. s3.77) 27. 97 .

Canalele glandelor exocrine E.Labferment 3.Enzime hidrolitice D.Sunt formate din celule conjuctive specializate D.Ribozomii 4.Tunica inteh} a vaselor sangvine pi limfatice este un tesut epitelial A.Snnt formate din celule epiteliale diferenfiate gi specializate in celule serzoriale B.Bronhiole C.Mitocondriile B.Secretin6 C.Transformd stimulii in produgi de seuefie 6.Lizozim E.Diviziunea celular[ 2. Mitocondriile au rol direct in : A. Univ.Lizozomii E.Excrefia unor substanfe celulare E.Mucoasa bucal[ B.Lizozomii confin A.Nici o afirmatie nu este corectl 255 .Cilindric simplu C.Eliberarea de energie celular[ D. Pavimentos plurishatifi cat E.TEST 5 Conf.Cubic simplu B.Int[ in sftuctura segmentului intermediar al organelor de simf E.Digerarea substanfelor gi particulelor care pdtrund ln celuli B. Dr.Cilindric pluristratificat 5.Desmozomii C.Tunica internd a vaselor limfatice D. in procesele de digestie intracelulard intervin : A.Plasmini : B. Epiteliul pluristratificat cubic gi cilindric se gdsegte in : A. Dumitru Ferechide COMPLEMENT SIMPLU: l.Dictiozomii D.Pavimentos simplu D.Sinteza proteici C.Canalele glandelor endocrine afirmaliile privind epiteliile senzoriale sunt corecte : A.Care din C.

Se gtrsegte in jurul unor organe ( rinichi . aponewoze 8.Sunt produse de 3 termina{ii presinaptice vecine B. Reflexul reprezintil : A.Este egal cu cel al neuronilor B.Au o prelungire care se divide in T E..Se gisepte in tendoane. ochi) D.Lipsegte la axonii neuronilor centrali D.Au aspect fusiform B.Este de 5 ori mai maxe decdt num[rul neuronilor 9.Are rol de conductor electric C.Prezintii numeroase prelungiri dendritice newogliilor : A.Se gdseqte in ganglionii limfatici gi in splind C. ligamente. S e r ealizeazd multidirecf ional 12.Depnqegte de l0 ori numirul neuronilor D. Teaca de mielini : A.Reactia de rispuns a centrilor nervogi la stimularea unei zone receptoare C.Permite vitbze de l0 m/s C.Permite viteze mai mari fafn de cele de la nivelul axonilor mielinizafi B. Neuronii unipolari : : A.Repre zintL repolarizarea membranei postsinaptice D. Conducerea impulsului nervos la nivelul a:<onilor amielinici : A.7.Repre zlrrrti depolari ztfiea membranei presinaptice E.Reacfia de rispuns a centrilor nervopi la stimularea unei zone efectoare E.Au forma stelatii C.Intervine in permeabilitatea a<onului E.Este o variatate de fesut conjunctiv moale B.Sunt produse de 2 terminafii presinaptice vecine C. Potenfialele postsinaptice excitatorii : A.Se rcalizeazAin ambele direcfii E.Depnqegte de 5 ori numtrrul neuonilor C.Se intiilnesc in celulele cu conuri gi bastonaqe din retind D.Legitura dintre oase in cadrul scheletului B.Refacerea scotopsinei din celulele retiniene D.Permite vrteze de 100 m/s D.Se afl6 in tunica medie venoas[ E.Unitatea morfologic[ a organismului 256 [llii.Se mai numesc potenfiale de acfiune I 3.Blocheaz6 transmiterea influxului nervos B. Numdrul 10.Este de 10 ori mai mic decdt numinrl neuronilor E. fesutul conjuctiv lax are urmatoarele caracteristici A.Este produsa de celulele Schwann si oligodendrocite I l.- .

14.Ganglionul spinal E.Cortexul cerebral 20.Bulbul rahidian C.3 nivele majore C.Tactili epicriticl C.Prin calea sensibilitifii de confiol al migcnrii D. Arahnoida : A.Cordonul lateral B.Tactil6 protopatici : 18.Este separatli de pia mater prin spafiul epidural D.Prin calea sensibilitiifii epicritice B. Kinesteiicd B.Cordonul posterior 19. Fasciculele spinotalamice laterale conduc sensibilitatea A.Termic[ gi dtneroasl E.Cornd@sterior C.Transmite impulsuri musculaturii somatice E.Are o structuri conjuctivd B.Ganglionul spinal D.Propioceptivi de conftol al migcdrii D.invelegte m[duvi la care ader[ intim E.6 nivele majore 15.Talamus B.Este separattr de dtna mater prin spafiul subarahnoidian C.Are pe traiectul ei I ganglion cerebral 16. Prin calea stnsibilititlii kineste zice C.Cordonul anterior E.Printr-o cale multisinaptictr 257 .Este o membrani conjuctivo-vasculard 17.Confine fibre vasomotorii pentru meninge D.4 nivele majore D.Este o ramura periferici a trunchiului neryos spinal B.Prezintii pe traiectul sdu ganglionul spinal C.Hipotalamus D.5 nivele majore 8.2 nivele majore B. Riddcina posterioara a nervilor spinali : A. : Al 3-lea neuron al ciilor exteroceptive se glseqte in : A. Sensibilitatea interoceptivil este condusil : A. Ciile sensibilitifii exteroceptive au protoneuronul situat in A.Prin calea spinobulbartr E. Sistemul neryos central are : A.

IX 9i XI C.Al Il-lea neuron al clii acustice C.21.Sunt striafi la nivelul scoarfei cerebrale B. celelalte 2 sunt senzitive 25.Sunt situafi in raport lateral cu hipotalamusul E.in mezencefal 22 .Al III-lea neuron al ciii asustice B.incorpul geniculat medial se g[segte A.in bulb D.in diencefal E.La nivel medular B. O componenti importantii a sistemului limbic este A.Repre zintLnuclei ai sistemului piramidal 27.Are protoneuronul in ganglionii anexafi nervilor VII.Sunt nuclei bazaliin profunzimea emisferelor cerebrale D.Coliculul inferior D.Calea olfactiv[ C. din care : A.Are al}-leaneuron in nucleul solitar din bulb D.Toate sunt motorii D.Neoeerebel B.Paleocerebel D.Calea motorie D.Arhicerebel : 26.Ramtua oftalmicd gi maxilar[ sunt senzitive.Calea gustativl B.Ramura oftalmicd este mixtil. Cahea gustativl : A.in punte C.Se proiecte azdinpartea superioar[ a girului postcentral E. iar cea mandibular[ mixt[ E.Calea acusticd E. Nervii trigemeni au 3 ramui principale.Calea opticd : 258 llili . Fasciculul piramidal direct se incruciseazl: A. Se incrucige azd la nivelul talamusului 24. Corpii sfiiafi : A.Al IV-lea neuron al ciii acustice E.Neocortex E.Pleac[ de la nucleii cohleari B.Paleocortex C.Toate sunt senzitive B.Nucleul vestibular superior : 23.Sunt striafi la nivelul scoarfei cerebeloase C. Lobul floculonodular fine de A.Toate sunt mixte C.

Membrana D.Auditiv 34.Deglutifia D.Sistemul limbic B.Membrana timpanici tectoria bazilar[ reticulatli bazald 33. Numflnrl celulelor cu conuri este : A.Amplific6 vibrafiile sonore puternice B.Diminu6 vibrafiile sonore slabe E.Echilibrul static gi dinamic E.Vestibular E.5-6 milioane D.Migcnrile de finefe B.Hipocamp E.Membrana E.MigcIrile globului ocular 259 .Girul temporal superior : 29. intensitatea undei sonore : 32. Mugchiul ciocanului : A.Diminu[ vibrafiile sonore puternice D.130 milioane 30. Care dintre analizatori are protoneuronul in ganglionul spilal Corti : A. Organul lui Corti este agezat pe A. DeregLeazl.Motor B.Tonusul musctrlar C.MembranE C.Metatalamusului E.125 milioane E.6-7 milioane C.7-8 milioane 8.Lobul frontal C.Viaral D. Aria auditiv[ se afla in A. Axonii provenifi din campul temporal ( extern ) al retinei se incrucigeazl la nivelul : A.Amplifici vibrafiile sonore slabe C.Mdduvei spinarii B.Lobul occipital D.Chiasmei optice D.Membrana B.Bulbului C.28.Olfactiv C. Fasciculul vestibulocerebelos confiol eazd : A.Nici tm rispuns nu este corect 31.

Cregte stabilitatea membranei lizozomale B.olfactivi se afl6 : A.Pe fafa laterali a lobului parietal C.Prezinttrelafii de vecinitate cu capilarele sinusoide 3 . Secusa muscular[ striati are A.ls D.Patnr faze succesive : COMPLEMENT GRUPAT 41. Segettr intermitent bila 260 liilr .Durata totali de 0. Aria corticaltr 37.4s E.Nucleul accesor din mezencefal : 35. Deutoneuronul caii gustative se afl6 situat in A.01s C.Tiroxina 39. Care din hormonii secretafi de pancreasul endocrin cresc fo4a de contracfie a inimii A.Este baza anatomicd a excitabilitiitii E. Sarcpmerul: A.Nucleul ambiguu din punte C.Produce hipertrofi a muscularl : 38.Glucagonul E.Este baza moleculari a contractilitafi i 40.Norepinefrina C.01s B.Este cuprins intre doui benzi H luminoase C.Cregte lipogeneza D.Faza de latenfi de 0.Pe fala inferioari a lobului occipital B.Cregte catabolismul muscular scheletic E.Sunt dispuse in cordoane Z.Delimite azL canaliculele biliare 4.Produce hipoglicemie C.lr fala mediali a lobului frontal D.Nucleul formafiei reticulate E. Cortizolul are urmdtoarele efecte specifice pe sistemul muscular A.Faza de contacfie 0. Celulele hepatice : l.Epinefrina B.Nucleul ambiguu din bulb D.Este cuprins infie dou[ benzi H intunecate D.Pe fala medial[ a lobului temporal 36.Este cuprins intre doul membrane Z B.Insulina D.In jurul scizurii calcarine E.Nucleul solitar din bulb B.Faza de rela:<are de 0.

Grupa O 0) Rh' 2.Sunt migclri de propulsie 2.a II a coagullrii dureazd l0 minute 3. Concentrafia normal[ de albumine in plasmi este: l. Grupa de sange AB (IV) Rh.Fan a II a coagulirii este formarea hombinei a l. Undele peristaltice : l. T 261 .Grupa A (ID P&3.Faza.5-3.Gelatina 4.Este mediatil de limfocitele B.5 g/dl 45.Care se deplaseazil anal cu viteza 0.l0 secunde 4.(negativ) poate primi sange de la l.2-4 secunde 2.Lipaza gastric[ 44.Este prezentil U ioti indivizii umani 3.Labfermentul 3.Proteine totale 6-8.I m/s 3.5 .Grupa AB (IV) Rh* (pozitiv) 48.42.2-4 minute 46.Apar in orice parte a intestinului sublire 4.Faza a IIII _dureazd l-2 minute : 47.Grupa B (III) Rh' 4.5-5 g/dl 49. De 65-l l0 mg/dl 4. De 6-8. Aptrrarea nespecific[ : l. Alegefi afirmafiile corecte : coagulirii dureazil4-8 minute 2.Este inndscutit 2.Glucoze 65-l l0 mg/dl 3.Se rcalizeaz[ prin mecanisme umorale qi celulare 4.5 gldl 3. Plasma sangvinl confine : l.Natriu 130-140 mmoUl 4. De 3.5 g/dl 2. Principalele substanfe organice din sucul gastric sunt l.Au viteza mai mare in ileon ca in jejun 43.Circa 2 Yo substanfe anorganice 2.Acidul clorhidric 2. Hemostaza primard dureaz[ 1.Fual 4.De2.5-8 minute : : 3.

Pompat de 54. Ritmul nodal 1.VariazLcu fo4a contracfiei gi cu presiunea arteriali 53.50.Sistola atriali 0.Depinde de volumul de api filuat la nivelul capilar (l6mUmin) 4.Este produs de inchiderea valvelor semilunare 262 .Simultan cu ritmul sinusal 3. de tonalitate mai joasd 2. Un ciclu cardiac normal prezint[ pentru I ritm de75ll' : l.incepe cu deschiderea valvelor semilunare 4. Zgomotul II : l.Se inchid in timpul diastolei ventriculare 4.Se inchid la inceputul sistolei ventriculare 3.7 sec 3. ( contracfia izovolumetrici) l. in formula leucocitari : I .Este produs de'inchiderea valvei mitralei gi tricuspidei 3.Faza de C.Este cel mai important ritm 55.V.Pompat de 3.Se deschid in timpul diastolei ventriculare bltaie reprezintii 70ml sange : ambii ventriculi pe minut fiecare ventricul pe sistold ambii ventriculi pe sistolE 4.Diastola atrialn 0. Volumul l.Nu vartazdcu factori hemodinamici locali 3.incepe cu deschiderea valvelor afiovenfiiculare 3.Se deschid in timpul sistolei ventriculare 2.Are o valoare de l500mUzi 2.Este mai lung mai intens.incepe cu inchiderea mifialei si tricuspidei 57.50 sec 56. Y alvele atrioventriculare : 1. Debitul limfatic mediu : l.Neufiofilele reprezintil 50-65% 2.Nu depinde de volumul de api restant in tesuturi 52.incepe cu inchiderea valvelor semilunare 2.Este produs de deschiderea valvelor semilunare 4. Sistola ventricularl 0.3 5sec 4.Monocitele reprezintil 3 -9% 3 Limfocitele reprezintli 20-30% 4.15 sec 2.E produs de nodulul A-V 2. 51.Diastola ventriculari 0.I.Pompat de 2. Eozinofi le repre zintil l -3% .Frecvenfa impulsurilor este 40/1' 4.

Braf stAng-picior drept.Volum inspirator de rczervi= 500 ml : 2. Alegeti valorile normale ale parametrilor ventilatori l.Bra[ drept-picior stdng.Minut volum respirator -4.D I 4.D I 3.Se inscriu 3 unde pozitive gi 3 negative Z.Capacitatea reziduald fuircfional[ =3 500 ml 4.Volum rezidual: 1000 ml 3.R.5-5 Ul' 263 .D II 2.Braf drept-picior stSng.Undele Q.Cele Zbrale. Pe traseul EKG : l.Unda P reprezint[ depolafizareaatrialI 59.Unda T corespunde repolarizlrii atriale 3.S reprezintii repolarizarea ventriculari 4. Electrozii ECG misoarl diferenla de potenfial dintre : l.D II 60.58.

A (pagina 43) 37.C (pagina77) 44.45) 9. C (pagina 15) 10.8 (pagina 86) 47. C(paginall) 5.D (pagina 5l) 35. E (pagina 42) 36. B (pagina 15) l2. D(paginall) 6. .E (pagina 50.A (pagina 85) 48.8 (pagina 29) 26.D (pagina 50) 19. A@agim22) 22. A (pagina l1) 8.D (pagina 2l) 18.C (pagina 90) 54.NASpUNSURI: COMPLEMENT SIMPLU: COMPLEMENT GRUPAT: 41.D (pagina 92) 58.96) 60.D (pagina 92) 57.B (pagina 89) 52.8 (pagina 78) 43. C (pagina 13. B (pagina 17) 14. C (pagina 7) C (pagina 7) D (pagina 7) .E (pagina 99) 2.D (pagina 96) 59. C (pagina 20) A (pagina 2l) 20.C (pagina 90) 53.l7) 7. A (pagina 70) 40.51) 29. C (pagina 43) 24. B (pagina 71) 264 trlii.B (pagina 31) 28. A (pagina ll.D (pagina 86) 46. D (pagina 60) 39. B (pagina l8) 15.31) 27 .B (pagina 16) 13. 32. B @agina23) 16.A (pagina 78) 42.C (pagina 84. 33. E @agina 47) C (pagina 49) C (pagina 49) E (pagina 50) 34.D (pagina 126) 4g. E (pagina 14) 11.57) 38.C (pagina 92) 56. 31. A (pagina 19) 17 1.C (pagina 95. 4.C (pagina 126) 51 .D (pagina27) 25. 3. C (pdgina 30. B (pagina 45) 30.A(pagina 84) 50.8 (pagina 21) 21.8 (pagina 9l) 55.126) 45.D (pagina 56. 23.

Care dinfre urmitoarele celule sunt binucleate? A. Panta descendentll a potenfialului de acfirure se datoreazl iegirii I(*ain celulI C. Hepatocitul B. Neuronul vegetativ C. Confine fibre motorii ce inerveaz[ corpul limbii D. Urmitoarqle afirmafii sunt adev[rate cu EXCEPIIA: A. Separi sfiErcturile interne ale celulei de mediul extracelular B. Axonii neuronilor somatosenzitivi intrl in miduv6 pe calea rtrdIcinii anterioare D. Confine fibre motorii cu originea in nucleul motor din punte E. Alegefi afirmafia adevdratit referitoare la nerrnrl spinal: l A. Perioada refractarl absolutii se datoreaz[ inactivlrii analelor pentru K* 5. Confine fibre motorii cu originea in ganglionul geniculat. Perioada refractari absolutii se datore az6 inactivlrii analelor pentnr Na* E. Hematia adultii D. Fibra musculard netedl E. Fibra musculari netedd E. Univ. Neuronul vegetativ 2. Panta ascendent[ a potenfialului de acfiune se datoreaz[ intririi Na* in celuli D. Neuronul de asociafie 3. Panta ascendentll a potenfialului de acfiune se datoreazdieqirii f*ain celull B. Axonii neuronilor viscerosenzitivip[frund in m[duv[ pe calea rlddcinii posterioare E. 6. Dr. Nervul facial: A. Fosfolipidele constituente sunt dispuse astfel incdt porfiunea eate? hidrofil[ formeazi un bistrat E. Confine fibre gustative cu originea in nucleul solitar din bulb B.TEST 6 Asist. Carcdintre urmitoarele celule sunt polinucl A. Are aspect bilaminat D. Fibra musculard striati D. Mircea Lupu$oru COMPLEMENT SIMPLU: l. Hematia adultii C. R[ddcina anterioari confine axonii neuronilor visceromotori din jumitatea dorsali a cornului lateral B. Componenta proteicl realizeazi mecanismele de transport transmembranar 4. Are aspect trilaminat C. Confine fibre parasimpatice ce provin din nucleul lacrimal gi salivator C. Ovulul B. inferior . Trunchiul nervului spinal confine exclusiv fibre somatomotorii gi visceromotorii. Urmdtoarele afirmafii despre membrana celulari sunt false: A. Trunchiul nervului spinal se formeazdpin unirea ramurilor ventral[ gi dorsal5 C.i 265 .

Are structurd fibroas6 B. Nu sunt prevlzute cu inervafie parasimpatici: A. Sciderea secrefiei glandelor salivare D. 10. Efectele I ( I I stimul[rii simpatice sunt: A. Inhibtr secrefia exocrinl pancreatic[ E. Au fibre senzoriale ce culeg excitalii gustative din treimea posterioarda limbii. Inerveazd muqchiul oblic inferior al globului ocular D. Midriaz6 D. 8. Glanda parotid6 D. Are originea aparentil in spafiul dintre picioarele pedunculilor cerebrali. Este separatil de perefii canalului vertebral prin spafiul epidural C. Confine axonii neuronilor visceromotori din jumltatea ventrali a cornului lateral B. Scade secrefia glandelor salivare I I ( T T E numirl: 2 A B C. Este nery cranian mixt B. Confine vase arteriale in grosimea sa. ( c D E 266 . Rinichiul. Scade forta de contracfie a cordului B. Contine aronii netuonilor viscerosenzitivi E. Cregterea secrefiei glandelor salivare E. Perechea XI de nervi cranieni: A. Glandele salivare C. Sunt nervii glosofaringieni B. InerveazLmuqchiul drept extern al globului ocular E. Confine ar<onii netronilor somatosenzitivi C. Au fibre parasimpatice ce ajung la glandele parotide E.7. Cregterea secrefiei glandelor gastrice C. Corticosuprarenala E. 9. 13. Aderd de perefii canalului vertebral E. Cregterea secfefiei glandei lacrimale B. Prinhe efectele stimullrii parasimpatice se A. 12. Sunt nervi motori C. Rlddcina ventrali a nerrnrlui spinal: A. Prezintl pe traiectul s6u ganglionul spinal D. Confine dendritele neuronilor somatosenzitivi. Glandele sudoripare B. Pia mater: A. Sunt nervi micAti D. I l. Nervul dohlear: A. niciuna. Are originea aparentil pe fafa posterioarl a trunchiului cerebral C. Sclderea secrefiei glandelor sudoripare. Este separatil de duramater printr-un spafiu ce confine lichid cefalorahidian D.

Produce hipoglicemie prin glicogenoliz[ D. Celulele cu conuri sunt in numir de 6-7 milioane B. Corpul geniculat lateral D. 267 . Apare in hipersecrefia de aldosteron B. Confine mai multe contri dec6t bastonaqe. Stimul eazd secre.i E. Corpul geniculat medial C. Adrenalina produce: A. Se caracterizeazdprin pierdere de sare gi apd D. Este locul de intrare al arterelor globului ocular C. Toate corecte. Celulele cu bastonage sunt in num[r de 123 milioane C. Glucagonul: A. Celulele cu bastonage sunt adaptate pentru vederea coloratJl E. Bolnavii prezintl obezitate gi diabet E. Celulele cu conuri srHrtadaptate penhr vederea nocturnd. Efecte similare stimuldrii sistemului nervos parasimpatic.in leglhrd cu celulele fotoreceptoare urm6toarea afirmalie este adevdratii: A. Celulele cu bastonaqe sunt mai numeroase in pata galbend D. Inhibl gluconeo generl. 17. Midriazi C. Cu sunete de frecvenf6 medie (500H2) la mijloc E. Nucleul cohlear dorsal B. Catabolizarea acizilor gra. Coliculul inferior E. Bronhoconstricfie B. Este situat lateral gi inferior de pata galben[ E. Gluconeogene zA Si hiperglicemie D. Este situatii in dreptul uului nazal B. Boala Conn: A. Cu sunete de frecventI joas6 (20-500H2)lavdrful melcului C. 14.. 15. 20.fia gastici C. I 8. Nucleul cohlear ventral. Cu sunete de frecvent[ joasl (20-500H2) labazamelcului. 16. Cu sunete de frecvenfi inalti (l500Hz) labaza melcului D. Este locul de iegire a nervtrlui optic din globul ocular D. 19. Se caracterizeazlprin adinamie gi hipotensiune C. Scade secrefiabiliarl B. Pata oarb[: A. Cu sunete de frecvenfd inaltii (15000H2) lavflrful melcului B. Stimuleazdlipoliza E. Membrana bazilard infr6 in rezonanfi: A. Neuronul III al ciii acustice se afl[ in: A.

incepe prin aderarea trombocitelor C. Prolactinei E. 26. A. Colecteazd limfa din pdtrimea superioar[ dreaptd a corpului. Zgomotulll: A.21. Presiunea parfial[ a oxigenului in alveolI B. 27.6 minute B. Sunt reflexe de apdrare D. de tonalitate joasi E. Mixedemul: Scade metabolismul bazal B. Constau in contracfia lentil a unui mugchi B. De exoftalmie in jumltate din cazuri. 25. 22. Poate fi inregistrat pe electrocardiogrami. cu EXCEPIIA: A.Urmitorii hormoni sunt secretafi de adenohipofizE. Somatotropului B. Hemostazaprimard: A. Coeficientul de difuziune al oxigenului C. Reflexele miotatice: A.Rata difuziunii oxigenului prin membrana alveolo-capilari depinde de. 23. Au receptorii localizafi in piele E. Produce hipersudorafie E. Apare la sfiirgitul diastolei ventriculare C. Corticotropinei. Frecvenfa respiratorie D. Se mai numegte timpul plasmatic. Presiunea padiali a oxigenului in capilarul pulmonar. Nu intervin in menfinerea posturii. Sunt monosinaptice C. 268 lilt'ry' . ColecteazAlimfa din jumitatea inferioari a corpului C. Produce scldere in greutate D. ADH-ului D. Tireostimulinei C. Are loc vasoconstricfia vasului lezat E. Scade volumul sangvin producdnd letargie C. 24. incepe la I minut dupi lezarcavasului D. Dimensiunea membranei respiratorii E. cu EXCEPIIA: A. Se deschide in unghiul venos drept E. este dat de inchiderea valvelor aortice gi pulmoftre D. Este situat infie aorti gi coloana vertebrali D. Canalul toracic: A. Are o lungime de l5-20cm B. Este un zgomot lung. Dtreazl. Este zgomot sistolic B.

34 molecule ATP C. Colesterol B. Glucide 269 . Hormonii steroizi C. Poate secreta doar hormoni estrogeni C. Insulina are urmltoarele efecte: A. 31. Hipoglopi D. Este inhibatii de LH C. Scade sinteza proteicl B. Glosofaringieni E. 38 molecule ATP E. $ermatogeneza: A. 36 molecule ATP. Oxigenul D. Scade lipoliza C. Poate secreta doar progesteron D. Ureea 34. Provine din foliculul ovarian E. Proteine C. in timpul fosforildrii oxidative se oblin: A. Accesori C. Un miezhidrofil D. Nici un rdspuns corect 33. Formarea acestuia este stimulat[ de FSH. Care dintre urmitorii nervi cranieni au deutoneuronul situat in nucleul solitar din bulb? A. Care din urmatoarele molecule traverseazdmembrana celulari prin diviziune facilitate? til A. Fosfolipide E. Trigemeni B. 30 molecule ATP B. Plasmalema confine urmitoarele cu exceptia: A. Confine o diviziune meiotici E. Scade captarea aminoacizilor D. Glucoza E. Ssade glicoliza. Vestibulocohleari 32.28. Etanolul B. Scade sinteza de glicogen E. Este activatli de FSH B. 29. 30. Nefecundat involueazi dupi 14 zile B. Corpul galben: A.32 molecule ATP D. incepe la adolescenfi D.

Gastrini E. 3500mL aer E. 2000mL aer C. Alfa. 4 l 2 3 4 4 COMPLEMENT GRUPAT: 41. Glicogenoliza este stimulatJi de: A.35. 40. Lipaza. Nu intervin in imunitateaumoral6 B. Se datoreaz6 activlrii pompei Na*/tr(* 4. Nu depinde de permeabilitatea membranei 3. Pepsini B. 1000-l200mL/24h E. Stimulare simpaticd C. Fosfolipaza B. in unna unui inspir normal pl6m6nii confin: A. 38. 5000mL aer 39. Leucocitele: A. Are o valoare medie de -65 pfur[ la -85mV 2. 1200-200&fiL124h. Surt anucleate. 3000mL aer D. Sucul pancreatic confine urmItoarele enzime cu EXCEPIIA: A. 1200-l500mLl24h B. Secrefia pancreatic[ este de aproximativ: A. Colesterol-lipaza E. 4. Aldosteron D. Cortizol B. Gelatinaz. Somatomedini D. Nu depinde de pompa Na*/I(* I 2 3. 37 . Testosteron 36.a D. 2500mL aer B. Potenfialul membranar de repaus: l.2200mLl24h D. in mod normal surt in numfu de 12000/mm3 D. 800-1000mL/24h C. Somatostatin6.amilaza pancreaticd C. Nu emit pseudopode E. 270 tr"' . Intervin in imunitatea celulard prin intermediul limfocitelor T C. Secretia de acid clorhidric este inhibatl de: A. Secretinl C.

Hiperfosfatemie 4. Vibrafie 4.98% apa 3. Insulina: l. Inhib[ gluconeoogeneza 2.99o/o ap6 il '{ I '. Calciferol 2. Activarea osteoblastelor 2. Coloana vertebraltr: 1. 49. Rece 2.Prczinta4 ctuburi 3. InhibA proteoliza 4. Tubilor triniferi 2. 0.1 l 271 . Piridoxin6 44.6Yo substanfe organice 4. Glandelor sudoripare 3. fesut conjunctiv cartilaginos hialin gisim la nivelul: l. Aponewozelor 4. indeplinegte triplu rol 45.{ . Celule-fintii pentru acfiunea aldosteronului se gdsesc la nivelul: il .4Yo substanfe anorganice 2. Corpusculii Ruffini surt considerafi receptori pentru: l. Rarefierea oaselor 3. Presiune 3.Ligamentelor 3. Hipersecrefia de PTH induce: 1. Retinol 4. Cuprinde 5 regiuni 2. Scade sinteza de glicogen 48. Epiglotei 2. Glandelor salivare 4. A.lt l. Glandelor colice 47. Formarea de calculi urinari. Urmitoarele vitamine sunt liposolubile cu excepfia: 1. Cartilajelor costale 43. Stimuledz}' sinteza enzimelor lipolitice 3. Sucul gastric confine: l. Este alcdtuitil din 33-34 vertebre 4. Tiamini 3.42. cald 46.

Factor intrinsec 4. Mupchii spatelui gi ai cefei sunt reprezentafi de: l. Separa 4. Regiunea temporali 52. Trapezi 4. Valva l. Prezintii aglutinine p AII: 2.50. Are stuctur[ sterolicd. Poate dona sfurge unui pacient cu gnrpa 0 51. Marildorsali 3. Mucus 55. Este secretat de celulele Leydig 3. Vagi 2. Precede sistola atriald 4. Sistola ventriculari: l. Hipersecrefia acestuia duce la infantilism genital 4. Abducens 3. Se desfdqoari in doud faze 53. Poate primi sdnge de la un pacient cu grupa 0 4. Glandele gastrice pilorice secretii: l. 54. UN pacient cu gnrpa sanguin[ l. Este precedatil de diastola ventricular[ Z. PrezintL aglutinine a 3. Pepsinogen 2. Romboizi 2. Se deschide in timpul diastolei ventriculare 56. Este hormon catabolizant 2. Urm[torii nervi au origine real6 in nucleul ambiguu: l. Este o valva tricuspidtr. Se inchide in timpul sistolei ventriculare 3. Testosteronul: l. Glosofaringieni 4. Artera carotidi externd irig6: 1. Getul 2. Acid clorhidric 3. 57. Hipoglos 2t2 . Oblici externi mitral[: atriul st6ng de ventricului st6ng 2.30 secunde 3. Viscerele felei 3. Regitrnea occipitali 4.Dweaze 0.

Oaselor membrelor 3. Oaselor bolfii cutiei craniene 4. Osificarea encondrale dn nagtere: l. Cdmpul intern drept al retinei 4. Hipofiza anterioard secretii LH in cantit{i crescute 3. Cdmpul extern st6ng al retinei 2. Mandibulei 2. 273 . Celulele tecii interne secretii progesteron 60. Tractul optic drept confine aronii neuronilor multipolari provenifi din: l. Oaselor scurte 59. Cdmpul extern drept al retinei. Celulele tecii interne secreti esfrogeni 4.58. Hipofiza antenoarl secretii FSH 2. CAmpul intern stdng al retinei 3. ln perioada preovulatorie: l.

l. E (pag 19) 10. B (pag 28) s8. s. C (pag 6) 35.s D. B (pag77) 41.nAspuNSURr: 2. B (pag51) 18. C.1 D. D (pag23) 6.8 (pag 59) 48. C (pag a5) 16.8 (pag 56) 47 .1 E. B (pag 5e) 49. D (pag 120) 30. B (pag 108) 29. 108. C Qnge?) 4 A B c D E. A(pag 6l) 22. 115) 44. C (pag 3s) 13.s C.8 (pag 64. 55) 27.sr 274 $ll . 5. E (pag 7. A (pag78) 40.D (pag 60) 2r. D (pag 99) 39. A Gag 90. E (pag 87) 53. D (pag 9) 34.D Qng77) 50. 14) C (pag 6) A (pag 10) A Qns23) B Gng27) t2. 14) B Gag 7. A (pag 45) 15. D @as27) 7. 85) 38. D (pag 28) 32. C (pag 35. 109) 36. B (pag 85) 51. 69) 56. B (pag28) 8. I14.s E. E (pae t20) 60.t A B. 4. C (pag 100) 23. D (pag 86) 2s. C (pag 63) 59. 3.s B. C (pag 90. C(pag 39) 46. B (pae e) 42. B (pag57) 19.1 6. B @as24) 26. C (pae 54. C (pag 78.92) 28. C (pag 81. A (pag 3a) 9. C (pag 89) 24. B (pag 84. A (pag tzl) 33.D (pag I l) 43. C @ag a7) s2. A (pag 68. 11. E (pag 35) 14.92) 57. A (pag56) 31. D (pas77) 55.65) 45. C Gae tzt) 54. C (pag 59) 20.\ A. 80) 37. D (pag 50) 17.

reinhoducerea Ca* ln reticulul sarcoplasmic E.are in componenfa lui neuroni cu prelungiri lungi D.gir postcenfial din emisfera dreaptii la stfuigaci C.se unesc cu canalul deferent labazaprostatei E.se divid activ C.girul temporal superior drept la st6ngaci E.se deschid la un loc cu prostata D.: A.TEST 7 $ef Lucr.se unesc cu uretra penianl C.nucleii cerebelopi B.influxul de Na* in celuld in timpul potenfialului de repaus 2. in substanfa alba a trunchiului cerebral nu se afl6 fibre provenite din: A.Osteocitele: A.Alegefi procesele consumatoare de energie: A.secret2l oseina B.prezintii numeroase prelungiri E.mflduva spin[rii S.gir postcentral din emisfera dreaptl la dreptaci D.se deschid in canalul deferent B.cregterea efluxului de in perioada de repol anzarc B.se hansformi in osteoblaste 3.aparfine maduvei spin[rii B.Vezicule seminale au canale excretoare care: A.inhibe tonusul cortical 4.se deschid in canalul ejaculator 275 .Crampa scriitorului implic6: A.nu este influenfat de cltre scoarfa cerebrali E. Dr.girul frontal mijlociu din emisfera dreaptil la dreptaci B.scoarfa Cerebeloasl D.ganglionii spinali C.este influentat umoral C.formarea actomiozinei in timpul contracliei musculare f* C.absorbtia fructozei lapolul apical al enterocitelor D.intervin in remanierea osoasi D. Vasilica Baugic COMPLEMENT SIMPLU: l.SRAA.girul frontal mijlociu din emisfera st0nga la dreptaci 6.neocortexul motor E.

perioada rgfractarl D.olfactivi-l C.nge de la un individ care contine in plasmi aglutinine alfa gi beta indifere'il de Rh gi numirul de transfuzii D.Valvele nu sunt localizate la nivelul : A.energetice D.poate dona sdnge unui individ care contine in plasml aglutinine alfa pi este Rh pozitiv.Proiecfia corticald pentru musculattra piciorului se glseqte: A in peretele anterior al gantului cenfial B.e confine in plasmi aglutinine beta gi este Rh negativ B.desprinderii metaarteriolelor din arteriole E. orifi ciilor atrioventriculare D.1 caV gram de glucozd D.in girusul temporal mijlociu E.Un individ care confine in plasm[ aglutinine alfa qi este Rtr negativ: A.poate primi sdnge de la un individ care are pe suprafafa hematiilor sale aglutinogene A gi B.fizice C. E.poate primi sf.nu poate primi niciodata sdnge de la un individ cu Rh pozitiv I l.cantitatea de Ca din reticulul endoplasmatic E.Homeotermia este rezultatul unor procese: A.glicogenul se poate sintetiza in fesutul nervos S.in neocortexul receptor C.venelor de sub nivelul cordului B.termici B.de durere l2.Secrefia salivar[ nu este condilionati de stimularea receptorilor: A.vaselor limfatice de la membrele inferioare 10.glucoza se poate sintetiza din glicerol C.in aria motorie pe fala medial[ a emisferelor cerebrale I 3 .Coductibilitatea nervoasl este influenf ata de : A.poate dona sfuige unui individ caf.de tact D.Alegefi afirmafia corectii referitoare la metabolismul glucidic: A. avdnd un Rh negativ C.excitabilitate B.controlul glicolizei este fdcut in diferite etape de ATP E.gustativi E.T.prin glicoliza anaerobi se elibere azd 4.de teaca Henle 276 I I ( I T .vaselor limfatice aflate deasupra nivelului cordului C.pe fata extern[ a emisferelor cerebrale D.endocrine E.toate r[spunsurile sunt corecte g.hipoxie C.rezervorul glucidic al organismului este fesutul muscular B.metabolice B.

care din urmitorii nervi exclusiv ): A.fasciculul spinotalamic 277 .IX E. Din fasciculele lateral : A. spinocerebelos incruci C.fesut conjunctiv lalr B.celulele caracteristici mai 15. fasciculul sPinotectal g.mai au urmitoarele caracteristici l4.v B.ilnteazdlumenul fo liculului J*ea de activitate a glandei c.vm D..fasciculul piramidal incruciqat C.tesut elastic profund in cordonul care este situat cel mai enumerate mai jos precizafi 19.X jos predomin[ componenta celulari: moi enumerate mai l g.fesut reticular C.contin coloid r^ri.fartit ttot vestibulospinal lateral O.tectosPinal atdt in bulb cdt qi cranieni iqi au nucleii sensitivi in punte( l7. care A.are rol endocrin la Polul aPical microvili .celulele secretoare din tiroidl i..fesut adiPos D.rubrosPinal E.t*t inconjtrate de capilare sangulne-^ tiroidian il. sinteti putin : zeazltri gliceride B.spinocerebelos direct gat B.a pufin: D.are rol absorbant -C sinteti zeazl chilomicroni D.fut"itulul firndamental lateral lateral E.in care din lesuturile conjrurctive A.fesut fibros E.rtilnr tiroidie inafara foliculilor tiroidieni parafoliculare se gasesc ^---r^-^ E.vanazl ca in6l1ime in functi. Enterocitul are urmltoarele A.plramidal incrucigat D. ilt l lateral: fascicure nu se glsesc in cordonul din urmltoarele tracturi sau 16.VII c.

V D. Care din urmitoaxe vase se g[sesc la joncfiunea dintre corticaltr gi medulara renal[: A.se transform[ fibrinogenul insolubil in fibrina solubill E.este o glandi anexl a aparatului digestiv cu rol in producerea unei salive seroase B. degrad are a 23.arterele interlobare C. arteriolele eferente 24.este activatil protrombina in ficat de ctrtre vitamina K C.se formeazd nigte polimeri din fibrinogen sub acfiunea trobinei D.se formeaz[ dopul plachetar prin aglutinarea elementelor figurate .adrenalina C.hidroliza celulozei C.secrefia'ei are un Ph alcalin 27 278 l1llr .este inervata de fibre cu originea in ganglionul inferior al nervului VII D. arterele interlobulare E.digestie a amidonului copt A.arteriolele aferente B. Faptul ci un pacient .2l .IX E. Glanda submandibular[: A. aratL dinfii gi scoate limba.cortizolul B.VI 22.este inervatli simpatic din ganglionul cervical superior C.VII C. z6mbegte .formare de micelii lipidice D.secretii o enzima care fiansform[ polizaharidele in oligopeptide E.Carcdin hormonii enumerati mai jos prezintho intensd activitate gluconeogenetici: A.tiroxina D.arterele arcuate D.cresc atdt forfa de contracfie cdt gi rezisten{a periferic[ 26.are loc indep6rtarea cheagului prin acfiunea proteolitici a plasminei B. ln hemostaza A in sinusul carotidian este crescutil: fiziologic[ : A. la comand6.scade firccvenfa cardiacS gi cregte fo4a de contracfie D.cresc atAt fo4a de confiacfie cdt gi frecvenfa cardiacl E.STH E. este un sernn de buna functionalitate a nervului: A.lipolizd E. Care din urmdtoarele modificlri au loc cand presiurea A. odatii cu masti calia.MSH 25.scade frecvenfa cardiactr pi cregte rezistenfa perifericd B.incepe procesul de: polipeptidelor in amino acizi B.incavitatea bucald .scade atdt frecvenfa cardiaci cat si rezistenfa perifericl C. poate inchide ochii.XII B.

mucusul este produs de celule speciale din mucoasa intestinalE A.determin6 deschiderea valvelor semilunare B.intervin in apdrarea lnniscutJl a organismului B.flexia gambei 28 .mupchii anteriori ai antebrafului-supinafia mAinii C.este determinatli de gradientul de presiune dintre ventricule qi arterele corespunzatoare acestora C.sunt alc[tuifi din terminafii senzitive butonate ale neuronilor unipolari din ganglionii spinali E. semnal izeaz5.precede contracfia izovolumefiici E.zona fasciculatil este formatll din cordoane celulare paralele ce ocupi l0 % din toatll glanda C. este inervat[ de fibre neryoase postganglionare din ganglionul cervical superior 32 .este urmatil de diastola atriali 279 { .lanivelul intestinului sublire: l-lipaza e ste acti v atl de s6nri le bi I iare B.sunt celule cu mai mulfi nuclei unifi prin punfi fine de cromatini C. modifi ctrrile tensiunii apicale in tendoane D. inhibitorul tripsinei protej eaza mucoasa intestinal[ de autodigestie D.Mugchii membrelor r ealizeaz.bicepsul femual-flexia gambei E. sunt cele mai mici elemente figurate sanguine 34.tricepsul brahial -flexia brafului pe antebraf B. co Ie i I stero j Corpusculii neurotendinogi Golgi : A. : zg.stimuleazacontracfia mugchilor striafi prin sinapse cu motoneuronii alfa C.amilaza pancreatic[ hrdrolizeazd polizaharide precum celuloza panl la stadiul de dizatraride E.deltoidul-abducfia si adducfia brafului D.d urmitoarele acf iuni A. are o bogati inervafie parasimpatici E.au rol macrofag E.inhibitorul de tripsin6 este secretat de mucoasa intestinall impreuni cu entero clinaza C. Neufiofilele : A.surt receptori nespecifici deservind gi sensibilitatea tactili 3 0.contribuie. cu acfiune antigonadotropi C.determinl expulzdreaunui debit sistolic constant indiferent de starea organismului D. este localizatilintre formafiuni neryoase in care se inchid reflexele acusticocefalogire B.Fazade ejecfie a sistolei ventriculare: A. 31. secreti doi hormoni melanina qi vasotocina .la dezvoltarea caracterelor sexuale securdare prin hormonii zonei fasciculate D.fac parte din clasa granulocitelor gi reprezinti 3-9o/o in formula leucocitar6 D.semnalizeazdtensiunea la nivelul fibrei musculare intrafusale in contracfie B.Corticosuprarenala : A.mugchiul drept medial. Epifiza: A.ril . prezintl un maxim de secrefie in cursul diminefii D.intervine in metabolismul sodiului pi potasiului prin hormonii zonei glomerulare B.modifi cd permeabilitatea tubilor uriniferi prin cortizol E reglarea secrefiei sale este independentii de adenohipofiza 33.

prolactinl C. Vena cave superioarI: A. constituie o pdrghie de ordinul II C.punctul de aplicare a rezistenfei este reprezentat de mugchiul in contracfie D.f 280 .eshogeni 2 3 4 4i 2.toate E.primegte limfa din canalul toracic care se dechide in unghiul venos drept C.nucleii vestibulari E.activitatea lui secretorie este controlatd de FSH 39.stimuleazAperistaltismul intestinal pi activitatea secretorie a tuturor glandelor endocrine D.t 3. Corpul galben: A.bucal 2.progesteron D. in timpul sarcinii se modific[ secrefia de: A.colecteazi sdngele transportat prin toate venele localizate la cap.nucleii olivari C.nucleii Goll.t B. 4.nucleul rogu gi substanfa neagrl 4 s D. git gi torace D. 1.este secretat in neurohipofiza t. determindnd hipertensiune arteriali B.labaza cordului se dispune la stinga aortei 36.fr 2.articulafia dintre femur pi oasele gambei .aparilia sa intrerupe maturarea foliculari C.incepe s[ degene reze in faza proliferativd a ciclului menstrual D secretl exclusiv estrogeni E.punctul de sprijin este greutatea care trebuie invinsd de eforul depus B.produce in doze mari vasoconstricfie arteriolari .gi Btrdach 40. nazal 3.parghia de ordinul III este importantl in timpul mersului 37.Cerebelul este supftrmedulare: A.conce ntreazaplasmd gi dilueaza urina E. lt il li I i 38.nucleii cohleari B. Muqchii mimicii sunt grupati in jurul orificiilor: l.are activitate endocrinl intensl in primul trimestru de sarcin[ B. 3. reducdnd cantitatea de ap6 din plasmi C.cele de ordinul I sunt legate de pdstrarea echilibrului E.r 49 4l .are acfiune sinergici cu aldosteronul.I 4. ADH: A.35.auditiv l. Perghiile osteomusculare: A.nici unul Complement grupat l.se varsi in atriul drept E.se formeazi prin unirea venei jugulare interne cu vena subclaviculari B.orbital 4.

fac sinapsl direct cu motonernonii din coarnele laterale 3. Carc din urmitoarele procese necesitil un sistem membranar de transport: l.V( ramura mandibulari) 4.fac sinaps[ in cornul posterior medular cu un neuron de asociafie 2.prin difuziune 43.confin LCR 2.sanfurile olfactive 3.secreti acetilcolina 3.fistra laterala Sylvius 2.comunic6 cu apeductul mezencefalic 49. Daci atingem corneea cu un tampon de vatd gi pacientul integritatea nervilor: licrimeazl.Proteinele se absorb din lumenul intestinal: l.actl 3. Enunierafi formafiunile care se vid pe fala bazald a emisferelor cerebrale: 1.prin pinocitozi 4.este esenfiali pentru supravieguire 4.pinocitoza difuziunea facilitat[ 3.V(ramura oftalmicl) 3.poate fi considerati un organ simpatic preganglionar 2.are inervafie simpaticd provenitil din marele splantrnic 46.comunici prin orificiile interventriculare cu ventriculul 3.girul hipocampic 48.fac sinapsi direct cu motonewonii din coarnele anterioare 4.sanful colateral 4. Ventriculii laterali: l. 45.VII 47.cregte frecvenfa cardiac[ 4.trec direc't-fir[ sinapsd in cordonul posterior de partea opus[.uI 2.cregte conductibilitatea cardiacd 2. III Axonii neuronilor din ganglionul spinal: l.se gdsesc la nivelul emisferelor cerebrale 4.42. putem afirma l.scade secretia gastrica si intestinali 3. Stimularea nervului vag determini: I .pasiv 2. scade excitabilitatea miocardici 44.filtrarea 4. fransportul activ 2. 281 .Care dintre urmitoarele afirmafii in legltwd cu medulosuprarenala sunt adevirate: l.

nu se observi la exteriorul cutiei craniene 57.este formati din r6d[cinile alungite gi oblice ale nervilor toracali gi lombari S2. Secfionarea jumit{ii l. spinocerebelos Gowers 4. spinotalamic anterior .se desprind din tnrnchiul bratriocefalic 282 .hiperpolarizarea membranei este determinatii de efluxul de Cl3.bulbii olfactivi se observi in sanfurile olfactive de pe fafa bazrrle a emisferelor cerebrale 4.50.insubstanfa alb6 a mezencefalului se intdlnesc urmitoarele fassicule: 1 dento-talamic. Coada de cal: l.are fibre preganglionare cu traseu spre ganglionii intramurali 4. Sfenoidul: l.mucoasa olfactiv[ confine celule fuziforme 3. de asosia{ie. Neuronii bipolari: l.unii pot fi fuziformi gi au rol de protoneuroni 2.dau nagtere arterei vertebrale care vascularizeazacoloana verebrali 3.reticulospinale. se articuleazd cu oasele temporale prin sindesmoze 2.corticospinal lateral. nigrospinale 3.pierderea sensibilitittii 3.netrilema este impermeabil[ pentru anionii proteici din celuld 2. La 5 1 5. tectospinal.se intinde pdni la a doua vertebri cocsigiani 2.corticopontine 2.pierderea sensibilitiitii 2. Arterele subclaviculare: l. e un os neregulat gi pneumatic 3.nici ura din variantele drepte a maduvei spindrii la nivelul segmentului T5 produce: protopatice in membrul inferior drept termo-algice in membrul superior stdng tactile epicritice in membrul inferior st6ng de mai sus nu este corectl 5l .pierderea sensibilitefii 4. Analizatorul olfactiv: . vestibulocerebeloase. 53.pot avea in segmentul extern discrni suprapuse nivelul membranei : l. are forma de fluture gi particip[ la formarea bazei craniului 4.rubrospinal.dau nagtere arterei toracice inteme din care se desprind arterele intercostale anterioare 4.in stnrctwa ei intr[ aleturi de nervi spinali gi filum terminale 3.receptorii olfactivi sunt fazici qi de distanfa 2.segmentul central este in neocortexul din sistemul limbic 56.pot avea conexiuni cu neuronii multipolari 4.potenfialul de receptor nu asculti de legea'totul sau nimic" 54.pinocitoza este o formi de exocitozd 4.unii pot fi rotunzi in ganglinul spinal 3.corticostriat.se continutr cu arterele axilare 2.

Secrefia biliari : l.masajul pulsatil efectuat de artere asupra venelor omonime 3.confine asizi biliari care provin din colesterol 2. care se manifestii mai ales in expirafie 2. care in contracfie golegte de sdnge venele profunde 60.pompa muscular[.este reglatl prin mecanisme nervoase gi umorale 3 .fav onzeazd ab sorbli a acizilor grag i.confine produqi de degradare ai hemoglobinei 4 . monozahari del or gi co le stero lului 283 .aspiratia toracic[. stimul eazd motilitatea intestinald 3. mai puternictr in inspirafie prin relaxarea diafragmului 4.se realizeazl cu participarea mugchilor temporali gi maseteri 59.determini scdderea suprafelei de contact a alimentelor solide ingerate 2. Masticafia: l.presa abdominal[.determini inhibarea centrilor respiratori 4.58. intoarcerea sdngelui la inimd este determinati de: l.

A 38.D 40.A 33.8 23.A 39.B 4l.nAspuNSURr 1.8 54.A 56. 30.8 9.A 52.c 284 .c l9.8 58.8 2l.D t2.C 45.8 .8 26.D 20.E 27.28.B 22.D l5.E 6.D 37.c l8.'.C 47.D 59.8 8.D 3.A 25.D 29.D 2.E 42.D l4.E 48.A 49.D 3l.8 .A 24.D l0.8 43.E 32.A 34.8 53.D 44.C 5.E t7.C 60.D 36.D l1.D 55.A 57.D 7.A 50.E 13.C 5l.D 46.B 35.B 4.D 16.

TEST 8 $ef Lucr. Glomerulii glandelor sudoripare B. Sunt receptori faz. Lr C. Corpusculi Vater-Pacini D. dar mai mare de 65 mV 285 . Lt neuroni preganglionari simpatici provin de la nivelul segmentului medular: E. E. Posterior de pancreasi gi la stfuiga aortei urc[ vena cavl inferioard E. Lz D. Rispund cu o cregtere a activitiilii la aplicarea stimulului. Tn B. S+ 2. Care dintre urmdtoarele afirmafii privind receptorii olfactivi este gregittr? A. in ciuda menfinerii acesfuia. orientat spre dreapta. 120 mV D. Afirmafiile de mai sus sunt toate gregite 3. Confine celule endocrine. 80 mV B. Mai micl de 80 mV C. lesut conjtrnctiv lar C. Variafia de potenfial a sarcolemei fibrei miocardice ventriculare intre starea de repaus qi starea de excitare este de: A. in strucfira hipodermului nu gisim: A. D. Fac sinapsi cu celule ganglionare Sunt mai sensibile dec6t celulele cu bastonag Sunt mai numeroase in fovea centralis decdt celulele cu bastonaq / / 4. Asigtrd vederea scotopici C. Mai mictr de 80 mV. Capul pancreasului. Dr. Ancufa Augustina Gheorghigan-G[l61eanu COMPLEMENT UNIC: l. dar. Celule adipoase 5.ici D. De la cap gi pene h coad[ este stribltut de canalul pancreatic principal D. Posterior de pancreas trece aortaabdominali C. Mugchii erectori ai firului de p6r E. Mai mare de 80 mV E. cu o excepfie: A. Celulele cu con: A. Ultimii A. Despre pancreas sunt corecte urmItoarele afirmafii. este inconjuat de duoden B. exocrine gi ductale 6. Sunt exteroceptori C. Sunt celule nervoase modificate B. Sunt chemoreceptori B. activitatea lor scade ulterior E.

Lizozomii: A. Gametii masculini nu se dpplaseazdprin: t C.5 grame C. Are un lob intermediar redus la o simpli lamd epiteliald. Nerv oculomotor . Canalul deferent B. cu excepfia: A. Carc asociere nery cranian . Bronhiolele lobulare E.mugchi frontal C. Nerv trigemen . E.mugchi ai faringelui S. Vezicula seminal[ E. Bronhiolele terminale B. Aorti A.mupchi oblic superior B. Are un lob posterior caxe constituie neurohipofiza D. Se continui cu canalele alveolare: A. Nerv spinal . aderentil de lobul anterior Foliculul ovarian matur: A. Saculefii alveolari D. Trunchiul celiac B. Bronhiolele respiratorii C.7. Nerv facial .mugchi sternocleidomastoidian E. Tubii seminiferi drepfi D. Vena port6 C. D. se hece prin urm[toarele vase. in deplasarea hematiilor din splind pen[ in peretele stomacului.mugchi maseter D. Trunchiul pulmonar D. Prin rupere expulzeazl ovocitul de ordinul I C. Urefia prostaticd 12. Vena mezenteric[ superioar[ E. Se formeazd dinlr-un folicul ovarian primar B. 10. Este localizatd la baza encefalului B. Sunt corpusculi sferici Sunt localiza[i in apropierea nucleului Confin enzime cu rol in producerea energiei celulare Fac parte din hialoplasmd Sunt organite specifice la nivelul leucocitelor 9. Prpa ovulafie se transform6 in corp alb D. C. Cdnttuegte 0.mugchi inervat este gregit[? A. Alegefi afirmafia falsd despre hipofizi: A. In perioada preowlatorie secreti hormoni sexuali feminini (estrogeni qi progesteron) E. Toate variantele de mai sus I I l. Alveolele pulmonare 286 . Secretli hormoni glandulotropi E. Nerv glosofaringian . Cavitatea uterintr 13. B.

Saliva B. 33 % monocite 25 % limfocite 9o/o B. Sucul gastric E. Are leg[turi directe cu talamusul C. cu o excepfie: A. E. Fasciculul spinocerebelos ventral B. Laringele B. Cel mai mare confinut in ap6 il are: A. Osul 19. Pavilionul urechii este constituit din acelagi tip de fesut conjrurctiv ca gi: A. Fasciculul reticulospinal E. D. Cel mai lung canal stribtrtut de bil[ este: A. Corespunde girului hipocampic gi nucleului amigdalian 20. Plasma C. A. Cartilajele fralreale D. Marcafi valoarea corectii din urmltoaxea formul[ leucocitari: A. D. E. Fasciculul piramidal incruciqat D.14. 50% granulocite neutrofile C. ts. Epiglota E. 17. granulocite eozinofile lo/o granulocite bazofile in unna lezirii cordonului lateral medular sunt intrerupte urmitoarele fascicule medulare. B. C. Urina D. Canalul Canalul Canalul Canalul Canalul cistic accesor hepatic principal coledoc de acoperire din: 15. Fasciculul sensibilitiilii cutanate dureroase C. E. Se af16 pe fafa mediali a emisferei B. Fasg-iculul spinotectal t' 18. C. Aparfine paleocortexului D. D. Cartilajele articulare 287 . Disctrile intervertebrale C. Este ur epiteliu simplu pavimentos epiteliul Canalul glandelor salivare Vasul chilifer central Vagin Ureter Bronhiol6 16. Despre'aria olfactivi sunt valabile urmltoarele afirmafii. Este localizatli la nivelul lobului temporal E. cu o excepfie: cerebrale A.

Diastolei ventriculare E. Cel mai scurt timp al de hemostazei este: A. 100 mm Hg 288 . 6mmHg B. Du@ o expirafie normal5. Sistolei ventriculare D. M6duva spin[rii se prelungepte inferior cu: 27. Timpul plasmatic C. VR C. poate fi eliminat suplimentar din pldm6ni: A. Diastolei atriale B. t0 B. Comunicarea dinhe atriul gi ventriculul corespunzitor se face pe toatd dtrata: A. Acidul uric D. 60 mm Hg E. Bulbul B. Butonii terminali C. 40 mm Hg C. Filum terminale E.CV D. Nervii cranieni care aparfin numai trunchiului cerebral sunt in numfu de: A. Apa B. Faz. Sistolei atriale C. Diastolei generale t' i 24. FT C. t2 c. 18 D. 24. Care dinfre urmitoarele componente ale ultrafilratului glomerular nu se secreti de-a lungul tubilor renali? A. Crradientul de presiune al Oz la nivel tisular este de: A. CV E. Conul medular aer 26.21. Nu mai poate fi eliminat A. Creatinina 23. Timpul vasculo-plachetar E. KE. CPT . VER B. 24 25. 46 mm Hg D. Canalul ependimar D.a a III-a procesului de coagulare D. Faza a II-a procesului de coagulare 22. E. Faz"a I a procesului de coagulare B.

28. Din colesterol se formeazA:

A. Adrenalina B. Cortizolul
C. Oxitocina D. LTH

E. Tiroxina
29 .

A. B. C. D. E.

inreglarea metabolismului glucidic nu intervine: Extractul de epifizd Triiodotironina Glucagonul Aldosteronul Adrenalina

30. Apeductul Sylvius comunicl superior cu:

A. Ventriculii laterali B. Canalul ependimar C. Ventriculul III D. Canalul medular central E. Ventriculul IV
31. Sfurgele adus de una dintre urmitoarele artere este preluat de vena port5: A. Artera testicular[ B. Artera hepatici C. Artera renald D. Artera splenici E. Artqra esofagianl 32. Care este volumul minim de sdnge pompat de ventriculul stdng timp de l0 minute, dacd ciclul cardiac este de 0,8 secunde?

A. 201 B. 30 I C. 427 D. 52,51 E. 701
33. Adenohipofiza:

A. Reprezint6 aproximativ 75o/o din masa glandei hipofize B. Este conectatll cu hipotalamusul prin tractul hipotalamo-hipofizar C. Secretil un hormon stimulator al ejecfiei laplelui
D.
Este controlat[ de produgi de neurosecrefie secretafi in hipotalamut

E. Inhibn"neuroni A. Ptialina B. Lactaza
C. 7,aharuza D. lzomaltaza

hipotalamici anteriori

34. Una diqtre urmitoarele enzime digestive duce in urma acfiunii ei la oblinerea de galactozil:

E. Amilaza din sucul pancreatic
289

35. Fusul neuromuscular:

A. Este stimulat de cregterea tensiunii tn tendoane din timpul contracfiei musculare B. Este inervat de un singur tip de fibre aferente C. Fiind un receptor, nu posedl inervafie motorie D. Este un exteroceptor E. Previne prin intindere gi activare relanarea musculard
36. Care dintre urmitoarele componente ale urinei finale se pe 24 ore?

elimini in cantitatea cea mai mare

A. Sodiu B. Clor
C. Uree D. Fosfor E. Creatinina
37. Este mugchi anterolateral al toracelui:

A. Mugchiul frapez B. Mugchiul marele dorsal C. Mugchiul deltoid D. Mugchiul dinfatul mare E. Mugchiul oblic extern
38. Fafa intern[ a membranei plasmatice este formati din:

i!

A. Fosfolipide B. Colesterol C. Proteine D. lhpoproteine E. Glucide
39. Pelagra este consecinfa avitaminozei de:

A. Retinol B. Tocoferol C. Acid ascorbic
D. Nicotinamidl

E. Riboflavini
40. Tubul contort proximal: A. Este situat in medulara rinichiului B. Este irigat de capilare care provin din ramificarea arteriolei aferente

C. Are un epiteliu stratificat cilindric D. Este in contact cu arteriola eferentll E. Este st[bitut de filratul glomerular
sau secrefie

care este supus unor procese selective de absorblie

290

COMPLEMENT GRUPAT
41. Laringele: Confine musculaturd de tip striat 2. Are in structui fesut cartilaginos hialin 3. Este inervat de fibre motorii cu originea in nucleul ambiguu 4. Este ciptugit de o mucoasl care confine un epiteliu plurishatificat cilindric 42. Neuronii preganglionari simpatici pot fi localizafi in: 1. Ganglionii paravertebrali 2. Nucleii vegetativi din trunchiul cerebral 3. Ganglionii prevertebrali 4. Coamele laterale medulare

l.

4.

43. Fosforilarea oxidativI: Are ca produgi finali COz gi H2O Spre deosebire de ciclul Krebs, se desfd;oarl la nivelul mitocondrial 3. Asigtri oxidarea acidului piruvic produs in timpul glicolizei anaerobe Furrizeazd energie pentru sinteza a36 moli de ATP /l mol de glucozd

2.

l.

44. Alegefi hormonii care au acfiuni la nivelul sistemului nervos:

2. Glucagonul 3. Cortizolul 4. Insulina
45. Prin administrarea de ganrma-globuline se obfine o imruritate: 1. Dobflnditii artificial 2. DobAnditil natural

l.

Tiroxina

3. Pasivi 4. Activi

46. Alegefi oasele nepereche ale viscerocraniului: 1. Osul lacrimal 2. Osul nazal 3. Osul palatin 4. Osul maxilar

2. 3. 4.

l.

47. Conlin fibre vegetative preganglionare:

Nervii Nervii Nervii Nervii

vagi pelvieni faciali splanhnici

48. Venele care

2. 3. 4.

l.

participl la vascularrzaliaplImfuiilor ajtrng in:

Atriul drept Venacdv[ superioarl
Ventrioulul drept

Atriul st6ng

291

49. Corpul galben: 1. Se formeaz[ numai daci ovulul nu este fecundat 2. Devine in final corp alb care are fesut cicatricial 3. Apare in momentul ovulafiei 4. Asigwi cregterea concentrafiei sangvine a progesteronului in perioada postovulatorie a ciclului ovarian

50. Din aortaabdominal[ pornesc ramuri care se distribuie la urm[toarele organe aflate in bazin: Vagin 2. Vezicule seminale 3. Prostati 4. Ovare

l.

51. Pentru a ajunge in mediul extern, COz rcniltat in urma catabolismului celular trebuie strdbatii:

si

2. 3. 4.

l.

Atriul drept Atriul st6ng
Ventriculul drept Ventriculul stdng

52. Plasma unui subiect cu

2. 3. 4.

l.

$up sangvin A(II) Rh* confine:

Antigen Rh Fibrinogen Antigen A Aglutinine p

53. Alegefi hormonii care se depoziteazdextracelular:

2. Triiodotironina 3. Oxitocina 4. Tiroxina
54. Conducerea saltatorie a potenfialului de acfiune se realizeazd la nivelul:

I.

ADH

2. Prelungirilor periferice ale netnonilor din ganglionii spinali 3. Neurilemei 4. Fibrelor mielinice
55. int6lnim celulele secretoare de mucus in structura:

l.

Sarcolemei

1. Glandelor pilorice 2. Criptelor Lieberkiihn 3. Glandelor Briinner 4. Epitqliului vilozitlililor intestinale

292

56. Cifra 12 rcprezint[ num5rul de: Perechi de coaste 2. Nervi cranieni 3. Vertebre toracice 4. Nervi spinali toracali

l.

57. Prin contracfie, muqchiul tibial posterior rcalizeazd:

2. 3. 4.

l.

Extensia labei piciorului Flexia labei piciorului Flexia degetelor Extensia degetelor

2. 3. 4.

58. Alegefi afirmafiile corecte: 1. LH controleazA secrefia de progesteron

LH provoaci ovulafia
FSH controleazd secrefia de estrogeni FSH controleazi maturafia foliculari

59. Sunt neuroni cu un singtr il(on: 1. Neuronii pseudounipolari 2. Netnonii unipolari 3. Neuronii bipolari 4. Neuronii multipolari 60. Membrana Reissner: Participi la delimitarea melcului osos 2. Delimite azA, canalul cohlear spre rampa timpanici 3. ESte stribitutd de cilii celulelor receptoare din organul Corti 4. Se intinde de la lama spiralI pen6 la peretele lateral al melcului osos

l.

293

RASPUNSURI: COMPLEMENT UNIC

3.A 4.D
5.D 6.D 9.E
7. A
10. D

2.E

t.c

COMPLEMENT GRUPAT

A 42.D
41. 43. E(0)

44.8
45. B 46. E(0)

8.A
ll.D
13. B

47.8
48. D 49. C 50. D 51. B 52. C 53. C s4. c 55. E 56. B

t2.D
t4.E
15. B

16. C

t7.D
18.

57.8
58. E 59. E

A

19. B

.

20.D 2t. c 22. A 23.8
24. C 25. A

60. D

26.8 27.D
28. B

29.D
30. c 31. D

32.D
33. D

34. B 35. E 36. C

37.D
33. C 39. D 40. E

294

Existil ftansport activ primar gi secundar. Asigurd deplasarea moleculelor gi a ionilor conform gradientului de concentrafie. Alegeli afirmalia corectil A) Transportul membranar al moleculelor organice polarizate nu utilizeazi proteine transportoare B) Presiunea osmotici este proporfionald cu mdrimea particulelor dizolvate inft-o solufie C) Potenfialul membranar de repaus are valoarea medie de -65 mV pdnd la -85 mV D) Depolaizarcamembranei se datorcazdiegirii K ain celuli E) Repo laizareamembranei se dator eazA cregterii permeabilite$i acesteia pentnr Na+ 4.fosforilare oxidativ6 2. Depinde de permeabilitatea membranei pentru diferifi ioni. Urm6toarele afirmafii sunt adevdrate. Se numegte difuziune. C) Ribozomi . Se desfdqoari fdr[ consum de energie. cu EXCEPTIA A) Membrana celulari confine un bistat fosfolipidic B) Corpii tigroizi srurt echivalenliilizozomilor pentru celula nervoas[ C) Centrozomul are rol in diviziunea celulard D) Corpusculii lui Palade surt bogati in ribonucleoproteine E) Lizozomii contin enzime hidrolitice 3. C). Marcafi B) Reticul endoplasmic rugos . Stimularea simpatic[ are ca efect A) Miozi B) Secrefie salivar[ apoasl C) Relararea sfincterelor digestive D) Contracfia splinei E) Relaxarea sfincterului vezical intern 295 . Este constant.TEST 9 $ef Lucr. Se datoreazdacfiunii pompei Na*/I(*.sintezi proteici D) Aparat Golgi . D). Se rcalizsazilprin difuzirure facilitatii. Se declanqeazddacdpotenfialul de membranl atinge valoarea prag.excrefia unor substanfe celulare E) Mitocondrii . B). Transportul activ al substanfelor prin membrana celularI: A). E). D). tn absenfa unui stimul. 6. E). B).metabolismul glicogenului. Are o valoare medie de -65 mV p6ni la -85mV. Mariana Cdtilina Ciornei COMPLEMENT UNIC: asocierea incorectii: A) Reticul endoplasmic neted . Potenlialul membranar de acfiune: A). C).sistem circulator infracitoplasmatic l. 5.

C") C) punt sintetizafi sub acfiunea tiroxinei D) In exces produc mixedem E) Au efect hipocolesterolemiant 9. muqchii adductori gi muqchiul drept medial B) Mugchii adductori mare. sctrt 9i lung C) Mugchiul drept medial gi muqchiul semitendinos D) Mugchii semitendinos gi semimembranos E) Muqchii croitor gi cvadriceps 12. sub formi de stimuli 8.7. Glucocorticoizii A) Sunt secretafi de medulosuprarenali B) in exces determin[ boala Addison C) Produc hipoglicemie D) Reduc lipoliza E) StimuleazAcatabolismul proteic in mugchii scheletici 10. care are patru oase pereche I 1. articulafii mobile C) Amfi artroze. Saliva: A) Confine gelatinazl' B) Are rol in vorbire C) Concentrafia K este mai mic[ decit in plasml D) Are rol bactericid prin lizozomi E) Are rol de excrefie a maltozei 296 . Mugchii 13. format din patru oase pereche C) Opt oase pereche gi gase oase nepereche D) Viscerocraniu. un segment de conducere pi o arie de proiecfie cortical[ C) Transmit informafii cdtre scoarta cerebrali rapid pe calea sistemului reticulat ascendent activator D) pe cale directd. care are patru oase nepereche E) Neurocraniu. articulafii semimobile B) Sindesmoze. Craniul este alc[tuit din I A) Netnocraniu. articulafii mobile E) Artrodii.. Analizatorii A) Transmit informafii din mediul extern gi intern ce determini formarea de senzafii in ariile subcorticale ' B) Au rm segment periferic. articulafii semimobile D) Sinostoze. articulafii fixe lojei anterioare a coapsei sunt: A) Mugchiul croitor. format din gase oase pereche $) Viscerocraniu. Hormonii tiroidieni A) Sunt tirozina gi tireoglobulina B) Sunt secretafi de celulele parafoliculare tiroidiene (. Articulatiile sunt: A) Sinartroze. informafiile sunt conduse lent gi proiectate cortical difuz gi nespecific nj Segmentul central percepe o anumitii forml de energie din mediul extern sau intern.

cu rol in ap[rarea nespecificl D) Confine limfocite. cu oprirda sdngeririi B) Se desfdgoarl in trei etape succesive: timp vascular. Circulafia pulmonar[: A) Incepe in ventriculul stdng B) Transportl sdnge cu 02 la fesuturi C) Sdngele inclrcat cu Oz este colectat de venele pulmonare D) Venele pulmonare se vars[ in atriul drept E) Trunchiul pulmonar se imparte in cele patru vene pulmonare I 20. cu rol in ap[rarea specificd E) Confine trombocite. care ader[ la nivelul pligii vasculare. cu rol in digestia amidonului B) Colesterol-lipaza cu rol in digestia trigliceridelor C) Tripsintr. cu rol in protecfia mucoasei gastrice I 5. cu rol in digestia proteinelor E) Mucus. Hemostaza: A) Este un proces la care participn eritrocitele. timp plasmatic Ai timp de metamorfozd vdscoasl a eritrocitelor C) Are un timp de coagulare ce se desfdqoari in fiei faze D) Are rolul de a opri sdngerarea la nivelul vaselor mari E) Presupune formarea fibrinei. cu rol in digestia amidonului D) Labferment. cu rol in men{inerea echilibrului acido -bazic 17. Sdngele: A) Este alcdtuit din limfd gi elemente figurate B) Confine leucocite. cu rol in hemostazd C) Confine eritrocite. izoosmotic 16.14. Sucul gastric confine: A) a anilazd. Grupele sangvine: A) Swrt determinate de prezenta aglutinogenelor in structtna membranei hematiilor B) AB (IV) 9i A(II) au aglutinine a C) AB([V) 9i B(III) au aglutinine p D) O(I) pi A(II) pot primi sdnge de la grupa AB(IV) E) (II)qi B(IID pot dona la gnrpa O 4 18. Absorbfia intestinald: A) A proteinelor se face cu ajutorul sdrurilor biliare B) A fiuctozei se realizeazdprintr-un sistem de transport activ Na-dependent C) A vitaminei A se realizeazi prin sistem de transport activ Na-dependent D) A vitaminei D se realizeazi cu ajutorul unui ftansportor legat de membrana celulari gi activat de calciu E) A apei se realizeazdpasiv. proces care dweazd 2-4 minute 9. Din arcul aortic se desprind direct: A) Artera carotidd comunl dreaptil B) Artera carotid[ internd stingl C) Artera carotid[ externi st6ng[ D) Artera subclaviculard dreaptl E) Artera subclavicular[ stingl 297 .

adic6 proprietatea miocardului de a propaga excitalia la toate fibrele sale B) Automatismul.1 s D) Diastola ventriculard. 298 . in volum de 200-300 ml pe zi D) Se formeazi prin reabsorblia facultativi a apei in prezenfa ADH E) Se formeaz[ prin reabsorbfia obligatorie a apei in prezenfa ADH 26. interstifiu pulmonar. Sunt formate din epitelii secretorii. Ciclul cardiac este alcituit din: A) Sistola atriali. Proprietiifile miocardului sunt: A) Excitabilitatea. cu durata de 0. Acfioneazldoar la locul de sintez[. 27. Sunt in numdr de 6-8 in tot organismul. rol in reglarea metabolismului celular. Glandele endocrine: A). cu durata de 0. B). cu durata de 0. Sunt situate la nivelul aparatului digestiv.1 s E) Diastola general[. in afara funcfiei lor principale. intimpul activit{ii cardiace: A) Valvele atrio-ventriculare aortice gi pulmonare se deschid in timpul sistolei ventriculare B) Valvele semilunare mitral[ gi tricuspid[ se inchid in timpul diastolei ventriculare C) S&rgele este pompat de ventriculi cu o frecvenfl medie de 150 bltii/min D) Debitul cardiac de repaus este de aproximativ 5 Vmin E) Sdngele este pompat din ventriculi in atrii 22. B). Au. Membrana alveolo-capilari: A) Este alcituitii din endoteliu capilar. Secretii produgi de neurosecrefie. epiteliu alveolaro surfactant B) Are o grosime medie de 0.5 s C) Diastola atriald. D). Au leg[turi neryoase cu rinichiul.7 s B) Sistola ventriculari. Hormonii: A). adici proprietatea miocardului de a se autostimula D) Contactilitatea.2l . E). D). C).Unna: A) Se formeazi prin filtrare tubulard B) Se formeaz[ prin reabsorbfie gi secrefie glomerulari C) Se formeazl in medie. E)" Sunt organe ce aparlin sistemului digestiv. adic[ proprietatea miocardului de a denrolta tensiune intre capetele sale E) Elasticitatea. adici proprietatea miocardului de a rispunde la un stimul printr-un potenfial de acfiune propagat C) Conductibilitatea.4 s 24. Sunt fiansportafi exclusiv pe cale nervoasI. cu durata de 0. Sunt secretafi de glandele endocrine. adici proprietatea miocardului de a se l6sa destins cflnd cregte presiunea sdngelui 23. C).6 mm C) Are o suprafaf6 totald de 50-100 mm2 D)'Permite difuziunea oxigenului din singele capilar in alveolele pulmonare E) Permite difuziunea COz din alveolele pulmonare in sdngele capilar 25. cu dwata de 0.

care confine vasele proceselor ciliare. D). C). Calea optictr: A). Are o lentili. 33. C). adicl de a rispunde la un stimul printr-un potenfial de acfiune propagat. Secretil prolactinS. Lobul anterior hipofizar: A). 31. Este de tip ciliat gi neciliat. 29. 299 . Are proprietatea de a dezvolta tensiune intre capetele sale.28. B). Are pfoprietatea de extensibilitate. Valva miral[ este deschis[. cu conuri pi cu bastonage. C). D). 30. Secreti hormonii numifi mineralocorticoizi. Se ejecteazdur volum de sdnge de 150 ml in stare de repaus. Este reprezentatil de tractul optic. Este un fesut epitelial de acoperire. D). E). tesutul de tip exocrin: A). Are relafii anatomice gi fuircfionale cu hipotalamusul. adic[ lungimea mugchiului rim6ne constant5. Este alcituit din trei tunici gi medii refringente. C). Se mai numegte gi glanda pineal6. B). D). E). c). B). D). D). Este reprezentatii de nervii optici. Este de tip folicular. care confine fibre de la un singrr glob ocular. D). Are o tunici internd" alcituiti din2 straturi de celule. Reprezinth segmentul intermediar al analizatodui vizual. Are primul neuron situat in retin6. C). Repre zint5 2% din masa hipofi zei . C). B). E). adici de a dezvolta o stare de tensiune permanentit. E). Este alctrtuitii din doi lobi. Secret6 ocitocind gi vasopresini. Se contractl izometric. B). E). B). care confin fibre de la ambii globi oculari. Valva fricuspid[ este inchis[. in timpul sistolei ventriculare: A). Este situatii in zona anterioari a gdtului. Are o tunici medie fibroasd. Secretii hormonul melanocitostimulant. Hipoftza: A). 34. / 32. E). Se contractJi izoton. Ochiul: A). Miocardul atrial se conftactil. Are al treilea neuron in corpul geniculat intern. cristalinul. Se mai numegte gi neurohipofizA. Miocardul ventricular se relaxeazl. B). Are o tunicl externi vasculartr. Are proprietatea de excitabilitate. caracteristici mugchilor cu inervafia intactii. Este un fesut epitelial glandular. E). adici tensiunea mugchiului r[mdne constant5. fiind reprezentat de celulele multipolare. Int[ in stnrctura organelor de simf. Fibra musculari striat6: A).

Presiunea coloidosmotic6 a proteinelor din capsula Bowman. C). B). De tip adipos leagd unele organe. Presiunea din exteriorul capilarelor. care determin[ filtrarea. B). Se varsd in arteriola eferentli care a trecut prin glomerul.fibros se gisegte in tunica medie a arterelor. D). C). Presiunea din capsula Bowman. De tip elastic se gdsegte in ligamente. Filtrarea prin membrana glomerulard depinde de: A). Sunt inconjurafi de o zondde citoplasm[ limpede. Este format din doi centrioli sferici. B). Se gdsesc in special in medulara renal6. 41. C).-) 39. . E). D). E). C). D). Presiunea coloidosmotic[ a proteinelor din capilare. fesutul de tip mixt: A). B). care se opune filrlrii. Este situat in apropierea nucleului. De tip. C). Presiunea din capilarele glomerulare. Este fesut de tip epitelial glandular. care determinl filtrarea. Toate r[spunswile sunt corecte. Capilarele peritubulare: A). Centrozomul: A). E). Se gisepte in pancreas. B). fesutul conjunctiv moale: A). Primesc s6nge din arteriolele aferente. 36. E). Se gisegte in toate celulele.35. permite transportul nerestrictionat al orisiror substanfe. D). Se manifestii in toati perioada de viatd a celulei. care se opune fiftrerii. De tip reticulat se gisepte in splin[. De tip lax se gisegte in ganglionii limfatici. este alcdtuit[ din proteine. Orice celul[ din organismul uman are: l) Membranl 2) Nucleu 3) Citoplasmd 4) Mitocondrii 300 . este o structur[ nefuncfional[. 40. caxe se opune filhlrii. C). E). 38. Au un debit sangvin de 1200 mVmin. Membrana celularfl: A). confine fosfolipide dispuse intr-un singur strat. D). D). fluidI. confine glucide situate pe fala ei extern6. 37. B). Se gisegte in testicul. E). Formeazlo refea in jurul sistemului tubular al rinichiului. Se gisegte in ovar.

Sinapsa: l) Este o conexiune funcfionali intre un neuron gi o celuli efectoare in sistemul nervos periferic 2) Este o conexiune morfologici intre un neuron gi o altl celuli 3) Poate fi chimicI sau electrici 4) Transmite impulsul nervos in ambele sensuri 45. Retina confine: l) Celule cu conuri.42. Medulosuprarenala: l) Este situatilin periferia glandelor suprarenale 2) Secretd mineralocorticoizi 3) Secretii hormoni cu actiune identic[ stimullrii parasimpatice 4) Secretii cantititli crescute de hormoni in unna traumatismelor 301 II l) Reprgzintilobul . P otenfialul de acfiune: 1) Are aspect identic pentru toate 2) Are dtrata identic6 in toate tiptrile de celule tipuile de celule 3) Are amplitudine proporfional6 cu intensitatea stimulului aplicat 4) Apare la atingerea valorii prag de citre potenfialul de membran[ 43. Stimularea sistemului nervos parasimpatic determini: I ) Stimularea glicogenolizei 2) Stimularea secrefiei gastrice 3) Contracfia sfincterului vezical intern 4) Stimularea secrefiei exocrine a pancreasului 46. fesutul epitelial de acoperire: l) Poate fi pavimentos 2) Poate fi cubic 3) Poate fi cilindric 4) Poate fi de tip folicular 44. pentru vederea diurn[ 2) Celule cu bastonage. numite fibre extrafusale 2) Inervafia lor motorie este asiguratil de axonii neuronilor o care se distribuie porfiunii periferice a fibrelor cu sac nuclear 3) Inervafia lor senzitivd este asiguratJi de dendrite ale neuronilor y din cornul anterior medukfr 4) Sunt receptori ai sensibilitiitii proprioceptive 47. Fusurile neuromusculare : l) Sunt formate din 5-10 fibre musculare modificate. Adenohipofiza: posterior al glandei pituitare 2) Secretil prolactina 3) Secretil oxitocina 4) Secre![ hormonii gonadotropi 49. originea nervilor cranieni 4) Celule de susfinere gi de asociafie 48. pentnr vederea nocturni 3) Celule multipolare.

endocrinl 9i exocrinl 2) Este localizat in zona anterioari a gfltului 3) Are funcfiile puternic stimulate de hormonii steroizi 4) Confine timocite. Insulina: l) Este secretatl de pancreasul exocrin 2) Are efect hipoglicemiant 3) Stimul eazd gluconeogeneza hepatic[ 4) Stimuleazd sinteza proteici in muqchi 51.50. Ciclul cardiac: Cuprinde sistola atrial[. Bila: 1) Este locul rurde se acumuleazdprodusul de secrefie a hepatocitelor 12) Conline enzime cu rol in digestia lipidelor 3) Confine pigmenti biliari cu rol in absorbfia lipidelor 4) Confine s6ruri biliare. Procesul de coagulare: l) Se desf"aqoard in hei faze 2) Formarea tromboplastinei dueaz6 4-8 minute :) formarea trombinei din protrombin[. 56. care ajung in splin[ 53. Sistemul limfatic: 1) Are funcfie de drenare a fesuttrilor Z) este alc[tuit din capilare cu stnrcturl identici cu a capilarelor sangvine 3) Are vase cu perelii mai subfiri ca ai vaselor sangvine 4) Este atc[tuit din capilare interpuse intre sistemul arterial gi cel venos 57. inl'2 secunde . Rolurile oaselor sunt: 1) Rezervor de calciu 2) Antitoxic 3) De pirgii ale aparatului locomotor 4) De sediu al hematopoiezei 54. urmatil de diastola atrialfl 2) Sistola ventricular[ se desfdgoari in doutr faze 3) Sistola ventricular[ este urmat[ de diastola general[ 4) Fande contracfie izovolumetic[ aparfine sistolei atriale l) 302 . Timusul: 1) Este o gland[ mixt6. sub acfiunea tromboplastinei. Glucagonul: ) Stimul eazd glicogenoliza 2) Stimuleazd secrefia gastric[ 3) Stimul eazA proteoliza 4) Inhib[ secrefia biliarl 1 52. in 10 secunde 4) Formarea fibrinei. cu rol in emulsionarea lipidelor 55.

3). Apare prin tansformarea foliculului ovarian dupd ovulafie. Corpul galben ovarian: 1). 4). 2). 2). Are receptorii situafi in canalul cohlear. Contribuie la reglarea echilibrului. Involueazddup[ trei luni gi se transforml in corp alb. 303 . Analizatorul vestibular: 1). Confine receptorii analizatorului auditiv. 4). Confine receptorii analizatorului vestibular. 59. 60. Secrefia sa este stimulatii de LH. Formarea sa este stimulatil de FSH. 2). Oferi informafii despre poziliacapului in spafiu. Urechea intern[: l).58. Se gisegte in st6nca temporalului. 3). Confine endolimfd. Ofer6 informafii despre pozilia corpului ?n spafiu. 3). 4).

7. p9. C. E.D. A. C. 90 22. 1l 37. 58 9. 51 60.7 39. p9.E. 8l 16. D. 9 4. 9l 23.E. pe. pg.D. pg.70 33. 1l 35.57 50. A. 6. 85 18. A. 26. C.pg. pg. pg. p9. E. 67 12.D.pg. E.D. I I 36. 87 2l.p9. pg. 9 3. 54. 54.D. pe. D. pg. 35 7. 120 304 . p9.D. 84 17.p9. l0 5. 103.D. pg. 16 40. 60 2A. B.8. 45.75 14. 88 (C. 86 A. pg. pg.7 2.D.9. 59 51. E. 45 48. I I 44. C. B.i. pg. pg. pg. pg. 57. 55 30.6 38.p9.57 10. 54 A. p9. A. B. pg. 87 31. pg. B. pg. C. pg. 90 34. pg. c.D.pg.pg.26. I 5. C. pg. pg. 50 59. pg. pg.8. A. 47 32. 50. 64 11. 103 D. E. A. pg. 69 13. 56.pg. p9. 55. pg. C. pe. pe.78 E. E. 104 52. B.pg. B.p9. pg. pg. 38 8.9. 104 41. pg. 103.60 53.D. E. pg. 54. 100 25. pg. pg. pg. C. 66 D. B. 35 46.44 58.92 24. pg.7 c.pg. 86 19. 55 49. 10 43. pg. A.92 28. 84 42. pg.8.RASPUNSURI 1.54 29.pg. D. pg.41 47. C.pg. 27 54 E.77 15.D.pg.8. 49. pg.

E. E. Raluca Papacocea COMPLEMENTUNIC: 1. E. D. Coarnele laterale medulare: A. Conduc unidirecfional D. mucoasei olfactive D.TEST TO $ef Lucr. B. D. Se gtrsesc in miocard E. E. In cordoanele laterale se poate identifica urmitoarea cale ascendentJi: fascictilul piramidal incruciqat fasciculul olivospinal fasciculul spinotalamic ventral fasciculul tectospinal fasciculul spinocerebelos direct 305 . Segmentul presinaptic confine vezicule cu mediator chimic B. A. C. Receptorii ciii protopatice sunt reprezentafi de: terminafii nervoase libere corpusculi Golgi corpusculi Ruffrni discuri Merkel fusuri neuromusculare A. ganglionului spiral Corti C. Neuronii uripolari se afl[ la nivelul: A. 5. ganglionului spinal B. Srurf mai proeminente in regiunea C. Confin neuroni senzitivi somatici B. D. B. A. sacratii formate din subtanli reticulatll Sunt Sunt mai late decdt cele posterioare Contin neuroni senzitivi vegetativi A. D. C. Dr. retinei 2. Impulsul nervos elibereazd cuante de mediator in fanti C. scoarfei cerebeloase E. 6. B. Formeazi placa motorie 4. C. Urmltoarele celule sunt newoglii cu excepfia: celula Schwann microglia astrocitul celulele ependimare celulele fotoreceptoare Sinapsele electrice: 3.

miozd B. Este cel mai mare segment al SNC D. contracfia detnrsorului E. vegetativi E. stimularea sistemului nervos simpatic produce: A. bronhoconsfiicfie D. Este conectat in serie cu miduva spindrii C. 10. pedunculii cerebeloqi superiori B. fornix 12. senzitivi D. )edunculii cerebrali C. Cerebelul: A. Prezintil 2 lobi I 1. micgti (senzitivi qi motori) B. confine corpusculi Vater-Pacini E.Reflexele miotatice: sunt reflexe de apdrare au centrii nervogo polisinaPtici iradiazlla nivelul SNC sunt monosinaptice se mai numesc gi nocicePtive Originea real6 a componentei senzoriale a nervului facial se aflI la nivelul: ganglionul geniculat nucleul solitar nucleul pontin al facialului ganglionul Scarpa nucleul salivator superior Nervii cranieni spinali sunt nervi: A. Epidermul: A. hipocamp E. Conexiunea dintre emisferele cerebrale se realizeazd prin: A. este alcituit din fesut conjunctiv B. micgti (somatici gi vegetativi) I 9. glicogenoliz[ hePatic[ 13. confine vase limfatice C. are un sfiat germinativ 306 . Prezintii substanfa cenugie la exterior 9i interior B. La acest nivel nu se afl6 substanfI albi E. hipotalamus D. prezintli bulbii firelor de Ptrr D. motori C. hipersecrefie lacrimalI C.

inervafia motorie provine din motoneuronii gama medulari 17. Urmatoarea structur6 confer6 formi celulei: A. Nu sunt incapsulafi urmltorii receptori: A. Krause B. Krause B. Merkel E. Urmatoarea stnrctura celulara intervine in procesul de fosforilare oxidative: A. Urmatoarele celule nu prezinta forma globuloasa in stadiul adult: A. membrana nucleari E. fibra musculard striati D.centrozomul 307 .dictizomii D. confin fibre musculare netede B. carioplasma D. are un pol anterior D. plasmalema 20. arul grosimii B. Ruffini D. Meissner 15. tmparte corpul intr-o parte superioar[ gi una inferioari 18. citoplasma C.14. Ruffini D. ovqlul E.ergastoplasma B. Axul longitudinal: corpului A. are un pol stang C.corpusculii Palade E. celule cartilaginoase B. sunt receptori ai durerii musculare E. Meissner I 6.celulele sangvine 19. Merkel E. Pacini C. adipoase C. Receptorii pentru rece sunt de tip: A. inervafia senzitivi provine din motoneuronii alfa medulari D. Fustuile neuromusculare: A. sunt inervate parasimpatic C.mitocondriile C. Pacini C. centrozomul B. este delimitat inferior de suprafata talpilor E.

desmozomii B. U na dintre urmatoarele celule e binucleatd: A. ribozomii C. CI B. dictiozomii C. anolema 26. sinapsele electrice prezintll fantii sinaptic[ 27 . Sinapsele chimice transmit bidirecfional B. Ll D. teaeV Schwann. Intervin in digestia inhacelulard: A. arolema mielina. teaca Schwann. ribozomii B.hematia adulta D. ar<olema. microvilii D. neurofibrilele 23. Limita inferio aril am[duvei este la nivelul: A.L2 E. Placa neuro-motorie funcfione azd cu adrenalind C. mitocondriile 24. teacaSchwan. teaca Henle. Secfiondnd un il(on din SNP int6lnim de la interior spre exterior: A. Teaca Henle. reticulul endoplasmic rugos E. dendritele 22. cilii C. Este adevlrat cd: A. teaca Henle D. pseudopodele E. mielina.hepatocitul 25. Tgaca Henle.nernonul E. lizozomii E. mielina B. urmatoarele prelunigiri citoplasmatice sunt temporare: A. 6xolem4 mielina. teaca Schwanno anolema E. Sinapsele electrice fiansmit bidirecfional D. reticulul endoplasmic neted B.adipoasa C. Prezintd formi sferic6: A.fibra muscular striata B.centrozomii D. teaca Schwarur. Sinapsele electrice funcfione azh cu acetilcolind E.2l . C.L7 308 . C7 c. centrozomii D. mielina. Te4ca Henle.

blocheaz[ potenfialele de acfiune B. Se incrucigeazl la nivel medular fasciculul: A. determin[ vibralia membranei tectoria D. spinocerebelor incruciqat 33. spinotalamic lateral C. sunt provocate de inclinarea cililor celulelor auditive 309 . spinocerebelos dorsal E.28. spinocerebelos direct C. in jumitatea posterioari a coarnelor laterale 30. Au traseu ascendent prin cordoanele posterioare urmatoarele fascicule: A. talamus 31. Intre coarnele laterale gi cele posterioare E. ganglionul spinal E. in j umitatea anterio ard a coarnelor laterale B. cerebel D. Spinobulbare D. deformeaztr memebrana bazilafi : C. Depolarizlrile celulelor seruoriale auditive A. spinotalamic anterior C. bpinocerebelos direct D. Spinobulbare E. spinobulbare 34. in coarnele posterioare C. in coarnele anterioare D. spinotalamic lateral B. jntre piamater gi duramater D. inte duamater gi arahnoidi B. Protoneuronul clii sensibilitefi tactile epicritice se afl6 in: A. reduce frecvenfa potenfialelor de actiune E. in ganglionul spinal E. corticobulbar 32. Lichidul cefalorahidian se afld: A. spinotalamic anterior B. calea sensibilitiifii kinestezice D. coarne posterioare medulare C. spinotalamic lateral B. infre piamater gi m[duvi 29. Se gariesc neuroni motori vegetativi: A. Fac sinapsd in talamus urmitoarele fascicule cu excepfia: A. inne aratrnoidd gi piamater C. corticospinal anterior E. coarne anterioare medulare B.

croitor C. articulatiile goldului 39. este stimulat de cortisol C. acid clorhidric D. conline iod E. fuircfional este trn ganglion simpatic E. Tireostimulina : A. suturile craniene B. saliva sucul gastric . secreti tireostimulinl B. stimuleazd dezvoltarea gonadelor 38. sintetizeazi hormoni derivafi din colesterol D. este situatil central in suprarenali 37. e depozitat6 in coloid D. poate proveni din celulele parafoliculare 36. adductor sctrt D. secreti 80% epinefrini B. Sunt sindesmoze: A. Timusul: A. sucul pancreatic 310 l. 3. In salivi nu se afl6: A. secretd 20% noradrenalind C. mucini C. Corticosuprarenala : A. bila 4. simfiza pubiani E. articulafiile dintre corpurilevertebrale C. adductor mare B. ap[ B. drept medial E. lizozim E. Nu confine enzime proteolitice: 2. este glandi mixti D. addcutor scurt 40. funcfional are rol de ganglion limfatic E. articulafiile coatelor D. este un hormon tiroidian C. in exces determin[ hipertiroidism B. Nu se afltr la nivelul lojei mediale a coapsei mugchiul: A.35. amilazi salivar[ COMPLEMENT GRUPAT: 41.

l. pepsinogen mucus labferment acid clorhidric 43. l. Eritrositele prezint5: 1. Bila confine: colesterol 2. membrani 2. 47. Secrefia de H la nivel renal: 1. confin acizi biliari 2. 3. lecitini 4.42. Sflngele con{ine: 1. Filtrarea glomerularl cregte c&rd: 1. aglutinine 48. scade presiunea din capilarele glomerulare 3.Unndtoarele substanfe organice se gisesc in sucul gastric: 2. este un proces pasiv 2. Chilomicronii: 1. confin colesterol 45. aderi la peretele vascular lezat l. aglutinogene 4. are loc exclusiv in tubul proximal 4. sIruri minerale 4. formeazl refeaua de fibrind 3. regleazd echilibrului acido -bazic 311 . fibrinogen 3. includ trigliceride 3. Plachetele: intervin in transportul Oz 2. intervine in reabsorbtia apei 3. enzime 44. 4. biliverdin[ 3. scade presirlrea coloid osmotic[ a plasmei 49. citoplasmd 3. scade presiunea coloid osmotici din capsula Bowman 4. emit pseudopode 4. aglutinine 46. hormoni 2. se absorb in s6ngele portal 4. crggte presiunea din capsula Bowman 2.

50. 1. Glicoliza: 2. cortizolul 4. ATP-ul: l. Hormonii hiperglicemianfi sunt: l. 52. ciclului Krebs 4. insulina 54. elibereazd 4. 4. enzime 55.lKcaVg 4. secreti estrogeni 3. Ovarul: 2. glucagonul 2. 4. Ciclul Krebs: intervine in degradarea glucozei 2. se formeazdinciclul 3. adrenalina 3. Glicemia cregte prin stimularea: 2. are loc in mitocondrie 4. reprezintil sinteza de glicogen genercazl acid piruvic produce in final ADN necesitii enzime specifice 51. este o structur[ pereche l. glicolizei 2. roltri functionale aparfin proteinelor: intrl in alcdtuirea macrostructurilor 2. este ur compus fosfat macroergic celular Krebs reface fosfocreatina rezultil din glicolizaanaerobl 56. este stimulatii de prolactintr 4. este o glandi mixtii 3. transportl diferite substanfe 3. intervine in reglarea secrefiei de eshogeni 3t2 . este situat in cavitatea abdominali 2. la nagtere confine 300-400 de foliculi ovarieni 4. se mai numepte ciclul acizilor gra$i 3. zonamedulari nu confine foliculi 57. 1. Glanda mamar[: 1. Urm[toarele l. gluconeogenezei 3. necesitd dioxid de carbon l. glicogenolizei 53. 3.

e precedati de formarea corpului galben 60. elibereaz6 celule haploide l. constii in maturarea folicului 3. glandele bulbowetrale 3. prostata 4. este stimulatil de LH l.58. testicul 2. Testiculul: secretl hormoni sterolici 2. este stimulat de FSH 4. se datoratJl feedback-ului pozitiv al estrogenului 4. Au secrefie exocrind urmitoarele: 2. veziculele seminale 59. 313 . Ovulafia: l. este reglat printr-un feedback pozitiv 3.

s. 38) 16. 81) 45. A (pag. 104) 49. A(pag. E (pag. A (pag. 19) D (pag. ll7) 58. 21. 16) E (pag. B feag. 35) 13. ll0) s4. 13) E (pag. 18) 28. 69) 40. 58) 36. B (pag. E (pag. 75. 108.85) 48.D (pag. C (pag. B (pag. E (pag.nAspuNsuRr COMPLEMENT UNIC COMPLEMENT GRUPAT: 41.D (pag.Z3) 7. 75. al) s3.8@as. 111) 55. 55.77. 78) 44. 85) 46.8(pag.D (pae. 108. 56. C (pae. C (pag. C (pag. D (pae. 20) 31. 60) 38.7) 22.E(pag. D (pag. A (pag.22) 32.D (pae. A Gag. 86) 2. D (pag. D (pag.8 (pae. 108) 51. ll7. D Gag. C (pag. C (pag. E (pag.28) 9. 21. l. 104) s0.D (pae. 28) 10.54.7) 23. C (pae. B (pag. 85.22) 33.78) 42. 67) 39. 6) . 84. B (pag.22) 34. B (pae. 27. E (pag.l18) 57 59. tzl) zt. 3.77) 314 .D (pag. 6. 31) t2. A @a9. 116) 17. la) 26. 38) 15.7) 2s. 109) A reag. A (pag.21. 38) 14.E (pag. 2l) 47.A(pag.57) 37.7) 24. 19) 30.8 (pag. C (pag. A (pag. B (pae. 108) 52. 110) 56. 15) D (pag. 84. 4. A (pag.B@ag. E (pae. C (pag. 5) 19. 7) 60.77) 43.29) 11. C (pae.D (pae. r20) 20. 19) 29. C (pag.5l) 35. B (pae. 25) 8. 5) 18. C (pae. 16) 27.

hematiile E. aglutinine B. Organul activ al acomoddrii este : A. nu contine material genetic 3. fosfolipide D. nu poate exista singuI D. polinucleate E. poate avea o pozi. nu ia forma celulei E. aglutinogene C. neutrofilele 5. Univ. are o dimensiune standard 2. inilial are forml cubic[ B. leucocitele C. Nucleul celular : A. Dr. irisul E. Urmtrtoarea afirmafie despre celul[ este adevarati A. Antoaneta Purgd COMPLEMENT UNIC 1. corneea D. Cele mai numeroase elemente figrnate ale sdngelui sunt A. trinucleate C. ulterior toate igi schimbi forma E. nu transmite material genetic C. anucleate : B. cristalinul C. Membrana hematiei confine : : A. Hepatocitele strnt A. pentanucleat / 4.ie excentrici B. glicoproteine 6. binucleate D. mugchiul ciliar B. constituie fesuturi C. nu este o parte constitutiv[ principald : D. glucide E. limfocitele B.TEST II Asist. retina 315 . monocitele D.

Urmtrtoarele sunt oase lungi. vase aferente B.rezult6nd A. sfigmogrami E. ulni : 8. fibuli E.lactaza 10.70 s B. E. scapuli D. cardiogrami D.30 E. 0. 4-8 minute E.2-4 minute D. l0 secunde C.40 s D. l-2 secunde B. zon[ corticaltr D. 0. zgomotele cardiace pot fi inregistrate grafic. 0. Hemostazaprimar[ dureazd A. vase eferente C. gelatinaza. Ganglionii A.lipaza B. : jugulogram[ : 12. izomaltaza D. humerus B. fonocardiogram[ C. Diastola generald dtueazi : A. capsulI elastici limfatici au in structura lor urmltoarele elemente exceptdnd : 3t6 ll: =: . maltaza C.cu excepfia : A. 0. electrocardiogrami B. Intestinul sublire nu secretii urmdtoarea enzimi A. zon[ medulard E. 0.20 s ll. 8-9 minute 13.50 s c.7. tibie C.

cu excepfia : A. coarnele posterioare confin neuroni vegetativi D. ileon 17.05 s E.18. claviculei E. Manubriul aparfine : A. glomerulul este situat in corticala renalI C. satietate D.04 s 3t7 . Tubul digestiv este format din urmdtoatele. sete B. Care din urmatoarele proprietilfi ale mugchilor este de nattnl reflexl : A. glomerulul este situat in medulara renali D. contractilitatea 20. este constituitii din ru<onii netnonilor B. coxalului B.01 s B. sternului D. au anse Henle lungi E. are pe secfiune aspectul literei . foame C. ficat E. excitabilitatea E. coarnele anterioare confin dispozitivul somatomotor C.l s D. 0. o. 0. temperatura 16. 0. scapulei C. extensibilitatea D. sare E.14. tibiei i . 0.10 s : c. Substanfa cenugie a mflduvei spinirii : 4. La nivelul hipotalasmusului lateral se afl6 centrii nervogi pentru : A. tonusul muscular B. reprezinthSl% din totalul nefronilor B. faringe C. coarnele laterale confin neuroni somatotropi 66K" E. Secusa are o durattr totali de A. Nefronii juxstamedulari : A. stomac D. au ansi Henle scurti 15. elasticitatea C. 19. cavitatea bucalI B.

Filochinona E. prezintil modific6ri structurale cdnd se elimini E.21. ADH D. c[ptugegte cavitatea uterin[ B. Pepsinogenul este activat de : A. este sffatul funcfional al uterului D. Piridoxina D. FSH ei LH D. atriul st6ng E. akiul drept D. ventriculul st6ng C. se reface : 24. TSH 318 t.Bilaeste formatil de cltre A. leucocite : 27. factor intrinsec C. numai LH E. Urmitoarele afirmafii despre endometru sunt adevarate cu excepfia A. Nicotinamida B. Secrefia ovanrlui este stimulatii de : A.Unul dinfte urmdtorii hormoni previne ovulafia A. hepatocite D. Aorta ascendentil are origine in A. arcul aortic : 26. frombocite E. mucus D. [i : . Prolactina E. erinocite B. gelatinazd 22. prolactini B. STH B. contactul cu HCI sau cu pepsina E.lipaza gastrici B. enterocite C. Cobalamina C. este o tunictr musculard C. ventriculul drept B.Unadin urmdtoarele vitamine A. FSH C. Tiamina este liposolubila : 23. Vasopresina : 25. numai FSH C.

are valoarea de 5 milioane 34. neuroni C. reprezintil numtrrul de eriftocite din plasmi C. reprezintinumdnrl de leucocite circulante B. matricei mitocondriale D. partea laterald a vaginului C. slculefi aleveolari 30. Zgomotul II cardiac este : A. 1. sistolic B. reticulului endoplasmatic B. alveole pulmonare D. diastolic C. Vestibulul vaginal este : : A. Ciclul Krebs are loc la nivelul A. 0. reprezintii volumul globular procentual D.orificiul de inchidere al vaginului D.5 mg D. corpusculilor lui Palade C. un organ erectil E nici rlra din variante. Acinul pulmonar nu este format din A. cromatinei E. nu poate fi inregistrat gafic 3t9 . bronhiola lobularl B. Acizii gragi nu pltrwrd in ) A. spafiul dintre labiile mari B. enterocite : ' ' B. Necesanrl zilnic de tiamini este de : A. trombocite E. 29. hepatocite : 33. aparatului Golgi : 32.28. la inceputul sistolei ventriculare E. mai lung D. erihocite D.5mg 15 mg C. are valoarea de 55% E.5 mg E. ducte aleveolare E. l0 mg B. bronhiola respiratorie C. 3 l. Hematocritul ' A.

deltoidul D. uterul D. adult 40. Urmitorii hormoni produc limfopenie A. corticosuprarenald D. hipoglicemie : 320 .V B. hipertensiune 3. adductorul lung B. IX E. Labfermentul este secretat numai la A. adolescent E. mineralocorto coizi E. epifizi C. Nervii cranieni motori sunt A. Catecolaminele sturt secretate de : A.X 37 .35. cecul E. VII D. prostata vasc ularrzeazd : 38. ovanrl B. Hipersecrefia de glucocorticoizi determini l. tiroidi : 36. medulosuprarenald E. hipofiz6 B. Araera ruginoasl A. VI C. sugar : B. androgenii B. Cel mai lung mugchi al corpului este A. croitorul E. glucocorticoizii D. trapez : COMPLEMENT GRUPAT 41. diabet 4. estrogenii C. cvadricepsul C. catecolaminele : 39. penisul C. obezitate 2. copilul mic C. copilul mare D.

are formi de portocalI 4. MSH este secretat de : 1. punte 4. cortizolul 3. Uterul : l. noradrenalina 4. bulb 2. perechea VI : 45. este situat in cavitatea pelvianl 3. singe : 48. rinichi 3. adenohipofiz[ 4. Reglarea ventilafiei se rcalizeazdde centrii nervogi din l. perechea V 4.limfb 2. lobul intermediar hipofizar 2. lichid cefaloratridian 4. elasticitatea 4. Glicogenogenezaare loc cu precldere in: 1. adrenalina 2. Hormonii care determin[ degradarea trigliceridelor sunt: 1. aldosteronul 321 . lichid interstifial 3. tleaiul intern al organismului e constituit din : l. excitabilitatea 3. lobul posterior hipofizar 3. perechea III 3. este un organ genital extern 2. tonusul muscular 43. neurohipofizi 46. endoteliul capilar 3. ficat 2. pancreas 49. interstdiul pulmonar : 4l . Nervii cranieni care confin doar fibre motorii sunt 1.42. este interpus intre trompele uterine pi vagin 44. perechea I 2. muschi 4. extensibilitatea : 2. Proprietiifile mugchilor scheletici sunt 1.

triceps : 4. Testosteronul : l. eforturi mari 54. este un puternic anabolizarttproteic 4. pepsinogen 4. cvadricepsul 3. reprezintil 20% din debitul cardiac de repaus 3. Debitul sangvin renal : l. este numitii gi hormon mamotop l. Catabolismul este caracteristic pentru : l. mucus 52. firncfie de suprafala corporall 56. Prolactina : este un inhibitor al activitiifii gonadotrope 2. este un hormon lipidic 2. reprezintil 50% din debihrl cardiac de repaus 4. functie de greutate 3. somn 4. Valoarea metabolismului baz. menfinerea echilibrului hidric 4. copii 2. 5l. este de 7 Llh 2. Mugchii fusiformi l. HCI 2. arc structurd sterolic[ 3. ATP/kg 4.: - i !i .Glandele oxintice secretil : 1. poate preveni ovulafia 3. excrefia de ueatinini 2. secrefia sa este stimulatl de supt 4. Saliva intervine in : 1. croitor 53. arc rol in lipolizd 55. digestia proteinelor 3. digestia lipidelor 57. biceps 2. fi exprimatii in : calorii/mol 2.rl poate 1.50. bitr6nele 3. fastor intrinsec 3. este de l200ml/min 322 h::.

este II : l. mai acut decdt zgomotul I produs de vibralia miocardului la inceputul diastolei prodtrs de inchiderea valvelor semilunare mai intens decdt zgomotul I . tripsina 2. Proteazele din sucul pancreatic sunt l. Capaciatea vitald este egald cu suma dintre 1. este 3.58. volumul cwent : 4. volumul inspirator de rezervtr 2. pepsina 3. volumul expirator de rezewd 3. chimotripsina 4. Zgomotul este 2. 59. volumul rezidual 323 . este 4. fosfolipaza 60.

A. B. pag. pag.77 22. B. Pag.8. Pag. pag. A.77 40.D. 55 25. 108 3z. pag. 125 5.pag. pag. E. pag. D. 55 51. 116 44. 55 2. pag.pag. B. E. C. C. pag.57 B.Pag.pag.87 26. A. B.8.92 12. 45 7. l2l 55. 114 16. pag. 26. 114 23. D. A.lL2 56.92 59.B.B.57 42. C.70 13.D.pag.27 45.B. 120 28.Pag. B. A.Pag. 65 18. pag.D. 34. pag.92 D. C. lI7 24.91 30. C. pag. C. 5 46. pag. 63 8. pag. C. C. pag. pag.D. 35.Pag. A. 78 27. D. pag. I l0 33. 110 50. 78 60.77 52. pag. 108 54.i - nASPUNSURI: COMPLEMENT UNIC COMPLEMENT GRUPAT 41. C. pag. 108 49. pag. C. B. 68 53. B. 84 48. Pag. D. 80 9.7l 2t.pag. pag. C. 86 14. Pag. B. 84 B.8.92 1 l.7 3.1 4. 103 15. 99 1. A. pag. pag. ll7 31.pa5. Pag. 103 58. pag. pag. C. pag. C. 56 39. B. pag.8. pag. C. 89 20. 36. pag.8. C. B. pag. pag. 115 29. pag. D.26 37. Pag.pag. 101 47. pag. pag. E. C. pag. pag. 19 19. pag.B.69 324 . A.75 57. pag. 118 38. pag 58 10. 85 6.74 17. pag.70 43. C. pag. D.pag. pag.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->