BIOLOGIE
TESTE ADMITERE
FACULTATEADE MEDICINA *cARoL DAVILA'' BUCURE$TI
2012

SUB REDACTIA

Asist. Univ. Dr. BOGDAN CRISTEA
Prof. Univ. Dr. AI.{CA BADAnAU Conf. Univ. Dr. DUMITRU FERECHIDE Conf. Univ. Dr. FLORIN OnACHn $ef Lucr. Dr. MIHAELA BANIU $ef Lucr. Dr. VASILICA BAU$IC $ef Lucr. Dr. CATAUNA CIORNEI $ef Lucr. Dr. LAURENTIU COMAN $ef Lucr. Dr. ANCUTA GHEORGHI$AI.I

Asist. Univ. I)r. MIHALY ENYEDI
Asist. Univ. Dr. DANA MIHALEA Asist. Univ. Dr. RUXAIIDRA NEGOI Asist. Univ. Dr. ANTOANETA PLJNGA Asist. Univ. Dr. DORU SELAGEA Asist. Univ. Dr. DAN STATE Asist. Univ. DT. CARMEN STANESCU Asist. Univ. Dr. LAURA STROICA Asist. Univ. Dr. RALUCA TULIN Asist. Univ. Dr. ADRIAN TULIN Prep. Univ. Dr. COSMIN PAIITU Prep. Univ. Dr. VICTOR PAM$ Prep. Univ. Dr. RAZVANI STAIICruLESCU Drd. Dr. IONUT BLJLESCU Drd. Dr. OCTAV MUNTEAI.IU

CATATEANIU $ef Lucr. Dr. IOANA RALUCA PAPACOCEA $ef Lucr. Dr. EUGEN TARTA ARSENE Asist. Univ. Dr. BOGDAN DIACONESCU Asist. Univ. DT.ALINA nnACglA Asist. Univ. DT.MIRCEA LUPU$ORU Asist. Univ. DT.TUDOR MARINESCU

-

EDITURA IINMRSITARA,,CAROL DAVILA" BUCURE$TI,2012

ISBN: 978 - 973 - 708 - 608 - 2

Lucrarea cuprinde infieblri formulate din "Biologie", Manual pentu clasa a Xl-a., Editrna 'o Corint " (manualul a fost aprobat prin Ordinul ministrului Educafiei si Cercetdrii rc.4742 din21.07.2006), autori Dan Cristescu, Carmen Salavastru, Bogdan Voiculescu, Cezar Th. Niculescu, Radu Carmaciu.

Au fost exceptate urmatoarele capitole:
Lucrdri practice Nofiuni elementare de igien[ gi patologie Disfuncfii endocrine

este acreditate de Consiliul Nafional al Cerceterii

Editura Universitari ,,Carol Davila" Bucureqti a U.M.F. ,,Carol Davila" Bucuregti $tiinlifice din inv{[mdntul Superior (CNCSIS), cu avizul nr. I1123.06.2004.

in conformitate cu prevederile Deciziei Nr.2/2A09 a Consiliului Nafional din Romdnia - privind stabilirea sistemului de credite de educafie medicali contind, pebazac[ruia se evalueazd activitatea de perfectionare profesionalI a medicilor, a criteriilor qi normelor de acreditare a educafiei medicale continue, precum gi a criteriilor qi normelor de acreditare a furnizorilor de educafie medicalI continud, Colegiul Medicilor din Romdnia
acrediteaz d (recunoalte)

EDITURA UNIVERSITARA CAROL DAVILA, BUCURE$TI CA FURNIZOR EMC.

MODALITATEA DE RASPUNS ESTE URMATOAREA:

LA INTREBARTLE coMpLEMENT uNrc (srMpLU) (l-40) ALEGETI UN SINGIIR nAspuNS CoRECT

nAspuNDETr cu:
ABCDE-

I,N INTNNNANTLE COMPLEMENT GRUPAT (MULTIPLU) (41.60)

daci numai solufiile lr2r gi 3 sunt corecte dacl numai solufiile I qi 3 sunt corecte daci numai solufiile 2 Si 4 sunt corecte daci numaisolufia 4 este corectl daci toate cele patru solufii sunt corecte sau sunt false

CUPRINS

TESTE PE CAPITOL8...............r..............o...........!.......o...o..................................o.o........ I Celula qi fesuturile I Prep. Univ. Dr. Rdrvan Stdnciulescu Celula gi fesuturile 2..... $ef Lucr. Dr. Vasilica BauSic
Sistemul nervos $ef Lucr. Dr.Eugen Tarla Arsene Sistemul neros Asist. Univ. Dr. Carmen Stdnescu

........

3

... 13

1............

...............23

2...........

................ 33

Analizatorii I

...........

........43

Asist. Univ. Dr. Laura Stroicd

Analizatorii 2........... Asist. Univ. Dr. Doru Selagea Analizatorii
3

........ 53

........... I

........ 63

Asist. Univ. Dr. Antoaneta Pungd

Glandele endocrine Asist. Univ. Dr. Ruxandra Negoi Glandele endocrine $ef Lucr. Dr. Ancula Augustina Gheorghisan-Gdldseanu Sistemul osteo-muscular Asist. Univ. Dr. Dan State

......73

2

...... 83

1........... 2...........

............... 93

Sistemul osteo-muscular $ef Lucr. Dr. Coman Laurenliu

. 103

Sistemuldigestiv 1........... Asist. Univ. Dr. Bogdan Diaconescu
Sistemul digestiv Asist. Univ. Dr. Dana Mihalea

.............. 113

2........... 3...........

..............123

Sistemul digestiv Conf, Univ. Dr. Dumitru Ferechide

.............. 133

-

Sistemul circulator Prep. Univ. Dr. Victor PdnuS Sistemul circulator $ef Lucr. Dr. Raluca Papacocea Sistemul Prep. Univ. Dr. Cosmin Pan{u

I

....... 143

2

....... 153

respirator........ excretor1..........

.. 163

Sistemul Asist. Univ. Dr. Tudor Marinescu

. 173

Sistemulexcretor2.........
Asist. Univ. Dr. Mircea Lupu$oru

.183

Metabolismul Asist. tJniv. Dr. Raluca Tulin, Asist. Univ. Dr. Adrian Tulin
Sistemul Drd. Dr. Ionul Bulescu, Drd. Dr. Octav Muntenu

reproductrtor

....203

TESTE GENERALE................t.......ro.....................o...o.rr...........o...................o.................213

Test I $ef Lucr. Dr. Mihaela Banu Test Asist. Univ. Dr. Alina Drdghia Test 3 Conf, Univ. Dr. Florin Drdghia

...........

....-..215

2........... ...........

.......225

"""'235
.....245

i.

Test Prof, Univ. Dr. Ioana Anca Bdddrdu Test Conf, Univ. Dr. Dumitru Ferechide Test Asist. Univ. Dr. Mircea LupuSoru Test 7

4

S........... 6........... ...........

.......255

..............
Bautgic

.......265

"""'275
.......285

$ef Luu. Dr. Vasilico

Test $ef Lucr. Dr. Ancula Augustina Gheorghisan-Gdldseanu

8...........

.. Dr..... ..... ..305 11. Mariana Cdtdlina Ciornei Test $ef Lucr.315 ............... Dr...... Antoaneta Pungd ..........Test 9 $ef Lucr.295 10. Univ.... Raluca Pupacocea Test Asist.. ....

TESTE PE CAPITOLE .

funcfiile sale spec ializate C.75 p D. Realiz.20 p E"5cm este de : A30p 3. Realizsazdun model shrctural denumit modelul mozaic fluid E. Toate variantele de mai sus sunt corecte . Glohloase C. Realizeaziun model stnrctural denumit modelul mozaic fluid 5.Fusiformn Z Dinensiunea hematiei Al50p B-ZDp c. Rtrrvan Stlnciulescu OM{PLEMENT UNIC: asd[ l. Leucocitelor E.Fcma inilida a tuttror celulelor este: B. Celulelor epiteliului tubilor renali C. Sunt ataqate fefei externe a membranei E. Citoplasma clror celule prezintil prelungiri de tipul pseudopodelor? A. 150-200 p c. Reali zeazd.5cm 4. Dimensiunea ovulului este de: B. Sunt situate bansmembranar D. Cilindrica E. Celulelor epiteliului mucoasiei tratreei D. Sunt atagate felei interne a membranei C.eazlmecanismele de transport tansmembranar D. Celulelor epiteliului mucoasei intestinale B.20 p E.7. Alegefi afirmafia corecttr cu privire la componenta proteicd a membranei celulare: A.5 p D. Sunt puternic inclrcate pozitiv B.cuJL/\ $r TESUTURTLE I l|qr Lhiy. Care dinhe urmitoarele afirmafii legate de glucidele din stnrctura membranei celulare este adevtrrat[? A. Dr. Proteinele sunt distribuite uniform in cadrul structrii lipidice B. Se pot afla pe fafa interni sau externi a membranei celulare 6. GildcI D.

Aparatul Golgi C. Leucocitelor D. Diviziunea celularl D. Care dinfre urmItoarele entrnfuri cu privire la incluziunile citoplasmatice este fals? A. Centrozom este reprezentat de: 10.7.Lizozomi D. Desmozomii D. Celulelor epiteliului mucoasei naheei B.Celulelor epiteliului mucoasei intestinale C. Sediul fosoforildrii oxidative cu eliberare de energie A. Realizeaz[ fosforilarea oxidativl 3. in func1ie de num[rul de nuclei pe care ii confine fibra muscular[ striati este o celuli: A. Sediul sintezei proteice I . Strnt reprezentate de produpi de secrefie D. Care dinhe urmitoarele enunguri caracterizeazdfuncfiile ribozomilor? A. Anucleatl B. Binucleatii C. Cilii E. Este situat in apropierea nucleului C. Digerarea fragmentelor celulare E. Reticulul endoplasmatic B. Polinucleatit E. Pseudopodele B. Este format din corpusculi sferici B. Au caracter temporar I l. Toate variantele de mai sus sunt corecte 8. celulele epiteliale? A. Microvilii C. Celulelor epiteliului tubilor renali E. Mononucleatli D. Citoplasma cdror celule prezintil prelungiri de tipul cililor? A. C. Mitocondri E. Sediul fosforil[rii oxidative C. Toate variantele de mai sus sunt corecte 12. Ribozomii 9. Carc dintre urmitoarele afirmatii caractenzeazAreticulul endoplasmatic neted? A. Au caracter permanent B. Este format din centrioli E. Repre zint5-un sistem canalicular D. Sunt reprezentate prin granule de substanfa de rezew6. Sunt reprezentate de pigmenfi E. Sistem circulator intracitoplasmatic B. Care dintre urmitoarele structuri reprezintii corpusculi de legaturi ce solidarizeaz5.

Are rolul de a coordona procesele biologice celulare firndamentale B. Confin ribonucleoproteine D. Este situat intotdeauna cenhal 19. Anucleate D. Transportul activ C. Binucleate E.Polinucleate C. Sc manifestil in timpul diviziunii celulare C.ffiviziunea celulari c Digprarea substanfelor gi particulelor care pitrund in celul[ D. Osmoza 20. Ureea D. Sunt rispindifi in inteaga hialoplasmi C. Care dintre urmitoarele forme de transport fiansmembranar necesitil cheltuiala energetic6? A. Digerd substanfe gi particule caxe pltnmd in celulI A 18. Glucoza E.R€prezintl sediul sintezei proteice E" Reprezinte sediul fosforilirii oxidative 16. Difuziunea E.in: glicogenului B. Transmite informafia geneticl E. CO2 . Dig€r[ substanfe gi particule care p[trund in celulI D. Confine material genetic C.Care dinfre urmitoarele enun{uri cu privire lizozomi este fals? Sunt corpusculi sferici B. Confin enzime hidrolitice E.Sfut€za de proteine E Excrcfia unor substanfe celulare are rol I f+ Cmozomul A thbolismul Au rol important in metabolismul glicogenului B. Care dinhe urmtrtoarele molecule nu poate traversa membrana celulartr prin difuziune? A. Transporhrl pasiv B. A 5.Toate variantele de mai sus sunt corecte lT. Care dinhe urmtrtoarele enunluri legate de nucleul celular este fals? A. Hormonii steroizi B.C-u€ dintre urmitoarele enunluri caracteri zeazd mitocondriile? A Mononucleate in funcfie de numdml de nuclei pe care ii confin hepatocitele sunt celule: B. Etanolul C. Controleazd metabolismul celular D. Difuziunea facilitate D.

Materialul intracelular este captat in vezicule formate prin invaginarea membranei celulare C. in cazul difuziunii facilitate moleculele se deplaseazi: A. Conform grandientului de concentrafie E.21. Carc dinfre urmtrtoarele afirmafii cu privire la perioada refractar[ absolutll este falsi? A. Transportului activ secundar D. Depinde de permeabilitatea membranei penhr diferitele tipuri de ioni C. Cu consum de energie furnizatil de ATP C. Pe parcursul s6u nu se poate obline un nou potenfial de acfiune B. impotriva gradientelor de concentrafie B. Endocitozei E. Materialul extracelular este captat in vezicule formate prin invaginarea membranei celulare E. Exocitoza B. Exocitozei C. Asigurn deplasarea moleculelor conform gradientului de concentrafie C. Formele sale particulare surt reprezentate de fagocitod gi pinocitozd 26. Materialul intracelular este captat in vezicule caxe vor fuziona cu membrana celularl B. Determinl rispdndirea uniformi a moleculelor intr-un volum de gaz sau solufie 22. Cu ajutorul hidrolizei directe a ATP-ului D. Cu ajutorul pompei NA +/ K + 23. Carcdintre urmitoarele enunfuri cu privire la potenfialul membranar de repaus este fals? A.a reprezintil o formi particulard a : A. Are valoare apropiatil de cea a a potenfialului de echilibru pentru Na+ E. Pinocitozd E. Endocitozd 24. Fagocitor. Materialul exfiacelular este captat in vezicule care vor fuziona cu membrana celularl D. Valoarea sa se datoreazdpompei NA +/ K + 27. Transportului activ primar B. Fagocitozf D. Are valoare apropiatil de cea a a potentialului de echilibru pentnr K+ D. Asiguri deplasaxea moleculelor impotriva gradientelor lor de concentrafie E. Se datorcazilinactivlrii canalelor pentnr Na+ E. Cuprinde in totalitate panta descendentil a potenfialului de acfiune D. Carc dinhe urm[toarele enunfuri caracterizeazd transportul activ transmembranar? A. Care dintre urmltoarele denumiri nu reprezinti o forml de transport celular vezicular? A. Pinocitozei 25. Reprezintfo form[ particulari de transport vezicular B. Se desfdgoar[ ffuA consum de energie D. Care dintre urmdtoarele enunfuri cu privire la exocitozi este adevirat? A. Are o valoarea medie de -65 mV pin[ la -85 mV B. Cuprinde o porgiune din panta descendentil a potenfialului de acliune 6 . Cuprinde panta ascendentil a potenfialului de acfiune C. Osmoza C.

Organitele celulare . Discurile intervetebrale D. Meniscurile articulare E. Cartilaje costale 30.Celulele adipoase 4.Celulele sangvine 2. Pe parcursul siu nu se poate obgine un nou potenfial de acfiune C. Membrana celulard 2. Diafizele oaselor lungi E. fesutul de tip haversian se gdsegte in : A. lesutul cartilaginos hialin se gdsepte in: A.Ovulul 3. Care dintre urmltoarele stnrctwi reprezintii componente principale ale celulei: l.5 .28. Aceasta cuprinde o porfiune din panta ascendentii a potenfialului de acfiune B. Se datoreazdactivtrrii canalelor pentru Na+ D. Pavilionul nrechii B.Cubici 3.Globuloasi 32. 2. Citoplasma 4.Carc dintre urmdtoarele celule au formtr cubici: l.Fusiformd 2. Interiorul oaselor scurte D.7 3.Celulele adipoase au form6: l. 51t. Meniscurile articulare C.Stelatil 4. Nucleul 3.20-301t 4. Care dintre urmdtoarele afirmafii cu privire la perioada refractarii absolutit este adeviratii? A.2. Pe parcursul siu se poate inifia un al doilea potenfial de acfiune E.Celulele cartilaginoase 33.l5 cm 1. Aceasta cuprinde in totalitate panta descendenti a potenfialului de acfiune 29. Interiorul oaselor late COMPLEMENT GRUPAT: 3l.150-200p 34. Dimensiunea ovulului este de: . Epiglotn C. Interiorul oaselor late B.

Au un perete cu stuctura trilaminari 3. Care dintre urmltoarele afirmafii cu privire la Aparatul Golgi sunt false? l. Formeazi ergastoplasma 2. Leucocitelor 3.Polinucleatil 3. Reticulul endoplasmatic neted se saractenzeazdprin: l.Au formi oval[ sau rotundi 40. ReprezintLo refea care se intinde in dendridele neuronului 4. Este situat in apropierea nucleului 2. Este sediul sintezei proteice 37. Are rol in sinteza de proteine 4. Citoplasma clror celule prezintiprelungiri de tipul microvililor? 1. Componenta proteic[ a membranei este cea care realizeazd funcfiile sale specializate 36. Celulelor epiteliului mucoasei naheei 42. Reprezintilo refea care se intinde in citoplasma newonului 2.35.Binucleattr 2.Mononucleati 4. Este reprezentatil de organitele specifice 2. Repre zintfr partea nestructuratii a citoplasmei 38.Sunt formate din doi centrioli citindrici 4. Care dinfie urmiltoarele afirmafii caracterizeazdmembrana celular[? l. Este rcprezentatfde organitele celulare 4. Are rol in diviziunea celularl 39. Care dintre urmltoarele enunfuri cu privire la hialoplasma sunt adevirate? 1. Este situat in zona ceea mai activd a citoplasmei 3.$i macrovezicule 4. Are rol in metabolismul glicogenului 3. Care dinfie urmitoarele afirmafii cu privire la mitocondrii sunt adevirate? 1. Carc dintre urmltoarele enunturi cu privire la neurofibrile surt adevlrate? 1. in funcfie de numlrul de nuclei pe care ii confine hematia adultl este o celul[: l. Are funcfia de sistem circulator intracitoplasmatic 2. Reprezinthpartea structurati a citoplasmei 3. Este alcituitii in principal din glucide 2. Celulelor epiteliului mucoasei intestinale 2. Este alcituitii in principal din fosfolipide gi proteine 3. ReprezintLo refea care se intinde in axoplasma neuronului 3.Anucleati ' 41. Componenta fosfolipidici a membranei este cea care rcalizeazl funcliile sale specializate 4. Reprezintdun sistem membranar format din micro. Repre zintLelemente contractile din sarcoplasma fibrelor musculare . Celulelor epiteliului tubilor renali 4.

ARN cromozomal 3. Difuziunea z. ADN 4.Aceasta presupune deplasarea moleculeor impotriva gradientului de concenfrafie 2. PinocitozA 4. Reticulul endoplasmatic rugos se caracteri zeazLprin: l. Nu necesittr consum de energie 50. Proteine histonice 47. 4. 2. Transportul activ 3.43.corpii Nissl? Sunt numili gi corpii tigroizi 2.g:iunea facilitati 3. Osmoza 4. Cromozomii sunt alcituili din: l. Sunt echivalenfi ai ergastoplasmei pentnr celulele nervoase l. Este situat pe suprafala externd a peretelui membranos 4. Reprezintil o form[ diferenfiatii a RE 2. Difuziunea 2. Care dintre urmitoarele afirmafii caracteri zeazA. Formele particulare de endocitozisunt reprezentate de : l. Asigur[ deplasarea moleculelor conform gradientului lor de concenhafil 3. Carc dinfie urmitoarele afirmafii definesc transporhrl activ celular? l.Difi. Au rol in digerarea substanfelor gi particulelor care pltrund in celul6 3. Ioni de Ca Si Mg 2. Aceasta presupune deplasarea moleculeor conform gradientului de concentralie 3. DifiEiunea facilitatit . Exocitoztr 3. AsiSure deplasarea moleculelor impotriva gradientului lor de concentrafie 2. Fagocitozd. Se desfdgoari cu consum de energie furnizatit de ATp 4. Care dinfte urmltoarele enunfiri caracteri zeazAdifuziunea facilitatil? l. Nu necesiti consum de energie 49. Mecanismele implicate in transporhrl transmembranar caxe nu necesit[ prezenfa unor proteine transportatoare sunt? l. Se desfdgoarl cu consum de energie furnizat[ de ATp 4. Mecanismele implicate in hansportul transmembranar care necesitii prezenfa unor proteine transportatoare sunt: l. Are rol in diviziunea celulari 44. Difuziunea facilitatii 48. Osmoza 4. Transportul activ 46. Este situat pe suprafala interni a peretelui membranos 45. Nu prezintd ribozomi 3.

52. Pinocitozareprezinti o formi particulari a sa 4. Acegtia nu declanqeaz[ un impuls 5T.Yeziculele se vor forma prin invaginarea membranei 54. Acegtia declangeazArur impuls 4.51. Care dintre urmltoarele afirmafii cu privire la osmoz[ sunt adevirate? Pentru a se realiza membrana trebuie sa fie mai permeabild pentru moleculele de solvit dec6t pentru cele de solvent 2. Acegtia nu provoacl depolarizfrre 3. Care dinfie urmitoarele afirmafii cu privire la stimulii cu intensitate inferioar[ pragului( subliminari) sunt adevdrate? l. Iegirii Na+ din celuli 2. Materialul intracelular este captat in vezicule care vor fuziona cu membrana celulard 3. Reprezirftt fo4a care trebuie aplicati pentru a preveni osmoza 2. ReprezintL fo4a cile trebuie aplicatd pentru a produce osmoza 3. Infr[rii Na+ in celuld 4. Pentnr a se realiza membrana trebuie sa fie mai permeabili pentru moleculele de solvent decit pentru cele de solvit 3. Acegtia provoac[ depolutzarca 2. Fagocitozdreprezintil o form[ particularI a sa 2. Care dintre urm[toarele enunfuri cu privire la endocitozd sunt false? l.incadrul acesteia materialul extracelular este captat gi transferat intracelular 3. Aceasta este invers proporfionali cu num[rul de particule dizolvate in solufie 53. Reprezintdo modificare pennanentii a potenfialului de membrand 56. Fo4a care trebuie aplicatil pentru a produce osmoza se numegte presiune osmotic[ 4. aspectul gi durata potenfialului de acfiune sunt diferite in funcfie de tipul de celuli 2. Aceasta este proporfional[ cu num[nrl de particule dizolvate in solufie 4. in cadrul acesteia materialul intracelular este captat gi transferat extracelular 2. aspectul gi durata potenfialului de acfiune sunt aceleagi pentru toate tiptrile de celule 3. Foda care trebuie aplicati pentru a preveni osmoza se ntrmegte presiune osmoticl l.Yeziculele formate vor fuziona cu membrana celulard 4. Infr[rii K+ in celulI 3. Mecanismele de producere . Care dintre urmitoarele enunfwi cu privire la exocitozl sunt adevirate? l. Iegirii K+ din celull . Care dinte urm[toarele enunfuri caracterizeazdpotentialul de acfiune? 1.Parfizdescendentii a pofenfialului de acfiune (repolarizarca) se datoreazd: l. Materialul extracelular este captat gi fansferat intracelular 55. ReprezintLo modificare a temporar[ a potenfialului de membran[ 4. Care dinfie urmitoarele enunfuri caracterizeazdpresitrne osmotici? l. Mecanismele de producere .

Depolartzarea se datoreazr cregterii permeabilitefi pentru Na+ 4. Depolarjizarcase datoreaztr cregterii permeabilitilfii pentru K+ 3. Epiteliul tralreal 4. Pancreas 2. tesutul epitelial simplu pavimentos se glsegte ln: l. Stnrctura organelor de simf 4. Depolizarca apare dupl atingerea potenfialului prag 2. Ovar 3. Tunica internl a vaselor sangvine 3. Tiroidtr .58. Depolanzarcaapaxe inainte de atingerea potenfialului prag 59. Structura organelor de simf 2. lesutul glandular de tip endocrin folicular se glsegte ln : l. Care dinhe urmitoarele afirmafii in legltwi cu panta ascendentli acfiune sunt adev[rate? 1. Tturica interni a vaselor limfatice a potenfialului de 60.

7 14. Dpg. C pg. A pg. B pg. Dpg. Cpg. B pe. D pg.7 ll.7 40. Apg. Ape. C ps. 9 56. Epe. D pg. 9 21.7 8. 5 35. D ps. Aps. B pg. B pg. B pg. ll t2 .7 16.7 42.8 ps.6 5.7 41. C pg.7 13. 5 33.7 10. 5 32. A pg. l0 ll 30. 9 54. D pg. l0 59. 9 26. D pg.Cps.7 17. 8 48.7 45. L 31. B ps. C ps. 9 49.7 43. Cpg. D pg. 5 34. Dpg. E pe.8 ps. D pg.7 44. Epe.7 7. D pg.7 38.Bpg8 46.7 18. B pg. 9 23. C ps. 10 29.5 2.8 ps. Bpg.D pg. 6 36. 9 51.8 pg.ll 60.6 6. D pg. ll 57.7 C pe.9 50.5 3. 9 22. Dpg. C pg.9 53.8 47. Dpg. Epg. l0 28.7 t2. 9 55. 9 27.Bps. Dpg. C pe.D pg. 9 52.nASpUNSURI: Bpg. B pg. B pg. C pg. B ps. C ps.7 19.9 24. 37. 8 20.7 39. 7 15. Apg. Ape. Dpg.5 4. 10 58. 9 25.7 9.

fibra musculartr neted[ D. se numegte hialoplasmi B.confine substanfe de rezervd precum glicogenul.limfocitele B.este un sistem de canalicule B.temporare C. Dr.Pot avea forme variabile urmitoarele celule mai pufin: A. neuronii bipolari din mucoasa olfactivd C. Citoplasma firndamentali nu are urmltoarea caracteristicd: A. se prezinti ca un sistem coloidal D. neutrofilele E.prezente la polul bazal al celulelor epiteliale cilindrice D. este prezentil in toate tiptrile de celule C. are rol in contacfia muscularl D. unele celule conjunctive D.permanente B.CELULA $r TESUTURTLE 2 $ef Lucr. celulele foliculare tiroidiene 4.osteoclastele D.condrocitele E.Sunt celule de form[ fuziforml urmltoarele celule mai pufin: A. fibra muscular[ striatit de tip scheletic B. celulele gliale C. Vasilica Baugic COMPLEMENT SIMPLU: I .toate rispunsurile sunt corecte t3 .este bine reprezentat in fibra musculari striati E.intervin in procesele de secrefie de la polul apical E. are rol in sinteza proteinelor specifice 5.spermatogonia C. rispunsurile A li B surt corecte 2. produgi de secrefie gi pigrnenfi E. neuronii bipolari din retinl E. este localizatii infte membrana celularii gi membrana nuclearl 3. fibra muscular[ intrafirzaltr 6.Reticulul endoplasmatic neted nu are urmdtoarea caracteristica: A.ovulul B. este localizat in apropierea centrului celular C.Diferenfierile membranare sunt: A.Menfionafi care sunt celulele care igi ptrsfieaz[ forma inifiald: A.

ia gazelor C. are in stnrctura sa un numdr redus de capilare E. nu este inervat .T. prezinti superficial stratul cornos D.este impermeabild pentru substanfele hidrosolubile 12. permite trecerea fnrctozei prin mecanism activ E. imparte corpul in doui pi4i asimetrice (dorsal[ 9i ventral[) D. adventicea vaselor de sange D.ganglionul spiral Corti E. blocheazd difilr.sunt implicate in diapedeztr C. este traversatil de glucozdcuajutorul proteinelor transportoare D.areolele osului spongios E. ganglionii bazali 1 : l.Neuronii bipolari nu se gdsesc in A. Planul frontal : A.sunt diferenfieri ale membranei celulare B. corpusculii Nissl pentru neuron D. Eergastoplasma pentru nelron C. trece prin orul sagital gi transversal B. este perpendicular pe frturte C.sunt emise de celulele care fagociteazL D. neurofibrilele pentru fibra muscular[ E. permite pasajul ionic liber B. miofibrilele penfiu neuron B.Epidermul: A.fesutul conjunctiv ale cdnri fibre sunt dispuse in relea se gase$te in: A. confine corpusculi Ruffini pentru sensibilitatea termic[ C. este planul metameriei corpului E. Membrana celulard : A.toate rtrspunsurile sunt corecte g.adventicea tubului digestiv C.Pseudopodele: A. are sens antero-posterior l3. este un epiteliu pluristratificat prismatic B.Menfionafi din enumerarea de mai jos care sunt organitele specifice: A. nici o afirmafie nu este corectJi S.ganglionul vestibular Scarpa C.toate rispunsurile sunt corecte E.la formarea lor participi gi citoplasma celulard l0.mucoasa olfactivi B.timus B.retin[ D.

apropierea membrane lor Z E. A.l4.Mitocondriile: A. confin enzime hidrolitice B. fesutul conjunctiv lax formeazi parenchimul secretor al glandelor B.este caracteristic[ moleculelor gi ionilor anati infi-o solugie C. alurgirea sarcomerului c.epiteliul canalelor de excrefie ale glandelor exocrine E.este generat de valoarea potenfialului de membranI D.este un mecanism pasiv care nu utilizeazl proteine transportoare B. au o membran[ interni pliatii D. este dispus excentric in neuronii somatici l8. este lobat in cele mai mari elemente figurate D.epiteliul mucoasei bucale B.presupune rtrsp&rdirea uniform[ a moleculelor inh-un volum dat de gaz sau solufie P. este dispus excentric in celulele adipoase B. diminuarea lungimii discului intunecat B. direct energia necesarI diferitelor procese E.e obligatorii E.are doutr faz.difuzirurea fructozei este pasiv[ 20.to timpul conhacfiei fibrei musculare scheletice se produce: A. sunt localizate intotdeauna lflngI nucleu l6. este dispus cenfial in fibrele musculare extrafusale E.Difuziunea are urmItoarele caracteristici mai pufin: A.se datoreazil unor curenfi electrici care apar la trecerea ionilor prin canale membanare specifice care se inchid sau deschid in firnciie de valoarea potenfialului de membran[ c.reprezintil o modificare permanentl a potenfialului de membranl B. are formd turtitii in hematiile adulteC. reprezirtt sediul carboxilirii oxidative C. glisarea miofibrilelor unele faf6 de altele l5. lesutul elastic intrd in stucttna ftompei lui Eustachio l T. fesutul reticulat intr6 in structua maduvei spin[rii E.in cadrul fesuturilor conjunctive moi: fesutul elastic este localizatintunica medie a capilareloisanguine !.$f*iunea poate fi facititatl dace folosegte un fiansportor consumator de energii E. nu este un rtrspuns de tip .Din categoria epiteliilor pluristratificate nu fac parte: A. fesutut conjunctiv dens (fibros) intrtr in structura tendoanetorii aponewo zelor D..epidermul C.scurtarea microfilaurentelor de actini pi miozini D.Nucleul celular: f.Potenfialul de acfiune: A. epiteliul respirator lg.tot sau nimic" t5 .epiteliul de tranzdie D. furnizeazd.

prin membrana celularl are urm[toarele caracteristici mai pu]in: 2l. al fibrei musculare cardiace ventriculare este de 40 ori mai mare dec6t al neuronului C.este format din celule ttrtite C.este un epiteliu pluristratificat C. numai rlspunsurile A qi B sunt corecte 24.se poate face cu ajutorul unei proteine membranare integrale E. se gdsegte in cdile trinare E. Legatde forma celulelor epitelide se pot face urmdtoarele afirmafii : A. poate forma gi mucoasa bronhiolelor 25.se g[segte in vezica urinartr D.Potenfialut de acfiune nu rtrspunde urmltoarelor caracteristici: A.in canalele excretorii ale glandelor salivare.epiteliu pluristratificat psvimentos E. este un epiteliu pltristratifi cat pavimentos keratinizat C. este un 26.epiteliu simplu pavimentos D.se glsegte in structura mucoasiei bucale E. in epiderm .05 B. epiteliu simplu cubic B. Epidermul: epiteliu pluristratificat pavimento s nekerat inizat B.se mai numegte woteliu B.intr6 in structua mucoasei tubului digestiv Cf 23.intr-o gland[ salivard . al netronului dweaze 0. celulele de la suprafafa epiteliului sunt pavimentoase D.Jesutul epitelial simplu pavimentos : A. se poate face gi. epiteliu pluistratificat cilindric C.prin difuzime 22. canalele secretorii sunt tapetate de: A. are in structura sa doar doui rinduri de celule A.poate prezentacili la polul apical D.fixarea catonului de Ca** se face in partea centrald a proteinei transportoare C. poate avea firncfie secretorie E. la suprafaftr sunt celule cubice E.Epiteliul de tranzdie nu are urmitoarele caracteristici: A. este un rlspuns de trp "tot sau nimic" D.cele din sfiatul generatorbazal sunt cubice sau cilindrice B. are acelagi grafic pentru toate celulele 27 .energia consum atd rcniltii din hidroliza ATP-ului D.din epiteliul pseudosfiatificat au inilfimi egale gi forme identice C.se gdsegte in canalele de secrefie ale glandelor B.este un epiteliu simplu D.este un potenfial proPagat E.se face cu ajutorul unui transportor consumator de energie B. in stnrctura unui epiteliu se pot g6si 9i celule globulare t6 .Transportul de A.

sunt localizate in matricea osoasi a osului compact C. toate afirmafiile sunt corecte 30. 33.formeazd.r cdt gi in fesutul reticulat E.Osteoclastele: A. sunt celule epiteliale 32.electronomicroscopic are o shrctrnl omogeni C.claviculi B.se gisegte in pavilionul rnechii D.numInrl de prelungiri ce emerg din pericarion E. fibrele conjunctive formeazdo refea cu ochiuri mai mult sau mai pufin regulate D.numtrrul de nuclei D.oasele carpiene D. in fesutul conjunctiv: A.au rol in faza finalI a osteogenezei formdnd osul primar D.pot avea form[ piriform[ E.este model pentru osificarea de membrand (desmall) B.sunt celule gigant multinucleate B.nu confine fibre de colagen C. nici o afirmafie nu este corectil 3l.oasele metacarpiene E. canalul diafizar la fdt C.toate afirmatiile de mai sus sunt adevarate E.fesutul osos spongios sau trabecular se gisegte in urmltoarele oase mai pufin: A.este format din osteoane E.numtrnrl de anoni B dupl localizarea netronului C. Cartoplasma: se mai numegte citoplasmi nuclearl B. nici o afirmafie nu este corectll t7 . fibrele de reticulintr se gisesc at6t in fesutul conjunctiv la.se gisepte in piramida nazalL E.Forma neuronului depinde de: A. parietal C.confine maduva rogie hematogeni la adult D. numai afirmafiile A qi C sunt adevarate A. toate afirmafiile de mai sus surt adevarate 29. toate rtrspunsurile sunt corecte 34.Cartilajul hialin: A. substanfa fundamentali intervine in metabolismul ionilor gi al apei B.28. celulele conjunctive intervin in secrefia matricei conjunctive C.confine subsftatul bichimic al materialului ereditar D.formeazd epifrzele metacarpienelor in pdrtea lor centrald B.fesutul osos compact: A.

la nivelul lui proiecteazdstomacul gi lobul st6ng hepatic C.flageli D.Platoul striat este format din: A.in legdturi cu nucleul neuronului se pot face urmitoarele afirmafii: A.el imparte corpul intr-o parte craniall 9i alta caudali D.neuronii somatici au un nucleu dispus central.celule de susfinere pavimentoase E.Organul lui Corti este alcituit din : A. este delimitat inferior de un plan orizontal ce fiece sub ultima pereche de coaste false B. cul-2 nucleoli B. toate afirmaliile sunt corecte 4O.celule senzoriale de form[ piriforml C. Epigastrul: A. toate rdspunsurile sunt corecte 3 T. trace prin axul sagital pi transversal C.endoteliul vascular E.35.ansa Henle C.nucleul este activ .celule de susfinere cilindrice D.este orizontal B.Planul transversal : A.neuronii vegetativi pot avea 2 sau mai mulfi nuclei C. are forml triunghiulard D.cili B. structtna endocardului B.microvili E. mucoasa brontriolelor : .foifa externl a capsulei Bowman D. se gdsegte la polul apical al celulelor epiteliale cilindrice 3g.Epiteliul simplu cubic este prezent in A. baza evazatA se glsegte la partea inferioari E. toate afirmafiile sunt corecte 3S.la celulele Schwann nucleul este situat in lungUl ru<onului E.celule de susfinere de form[ cubic[ B. palid colorat D. toate afirmafiile sunt corecte 36.este numit gi planul metameriei corpului E.pseudopode C.

se prezint[ ca un sistem circulator inhacitoplasmatic Z.pot fi prezenfi la polul apical al celulelor epiteliale secretoare 3.formeaz[ corpusculi Nissl la nivelul neuronului 4.se mai numegte centtr celular Z.Lizozomii surt mai bine dezvoltali ln l.Dictiozomii: l.neufiofile 2.sunt situafi ln apropierea nucleului 2.intervine in sinteza de proteine 43.sunt alcltuifi din canalicule cu micro pi macrovezicule 4.pate fi situat in apropierea nucleului 3.limfocite B 4T.Ribozomii( corpusculii Palade) : l.Centrozomul: l.solidari zeazd celulele inhe ele 44. organit celular comun este implicat in: I .infia ln stnrctura corpusculilor Nissl 19 .eliberarea gi captarea de 4.Dintre prelungirile citoplasmatice acoperite de plasmalemi menfionim l.cilii 45.sintetizeazlproteine stnrcturale proprii .Ergastoplasma: l. dasd sunt atagafi de RER 2.sintetizeaztr proteine de export daci sunt liberi 3.lipsesc in celula nervoasi care nu se divide 46.E.desmozomii 2.confin enzime hidrolitice 4.centriolii 4.este prezent in toate celulele organismului 4S.R.COMPLEMENT GRUPAT: 4l.onfracfie C** 42.c.au rol de absorbfie 4.pseudopodele : 3.stntezade energie 3.metabolismul glicogenului 2.osteoclaste : 3.celule gliale 4.Desmozomii: l.are in stnrcttna lui centrosferl 4.se dispun intre celulele conjunctive 2.sunt corpusculi de legatw[ lnfte celulele epiteliale 3.prezintil ribozomi pe suprafala citomembranelor canaliculare 3.

este in relafie de inversi propo4ionalitate cu labilitatea 2.sunt rotunde sau ovale raspdndite in intreaga citoplasmd 3.este unis in celula muscular6 striat[ somaticl 4.eazL prin : l.49.fesutul adipos: l.se realizeazdcu ajutorul unor proteine transmembranare transportatoare 3.lipsegte la celulele eucariote gi e prezent la procariote Z.este intervalul de timp pe parcursul ctrnria este dificil de obfinut un potenfial de acfiune 5 55.pot forma canale ionice 4.sunt proteine integrale transmembranaxe 2 .Proteinele transportatoare utilizate at6t in transportul activ cdt gi cel pasiv: l. Perioada refr actari se caracte nz. in interior se gisegte matricea mitocondriali 4.este localizat in hipoderm 4.ceaabsolutd este alcituitii din panti ascendentii a potenfialului de acfiune pi o porfitxre din cea descendentil gi se datoreazl inactivarii canalelor ionice voltaj dependente pentru Na+ 3.Poate fi relativ[ dar potenfialul de acfiune care apare va avea o pantii ascendenti mai mica gi o amplitudine mai redusl decf.denumite adipocite 3.Mitocondriile: l.Nucleul celular : l.se pot numi pompe ionice 53.determini .este alcituit predominant din celule. S2.au membrana dubl6 2. prag: depo larrzarca membranei celulare deschiderea canalelor ionice de Na* voltaj dependente un inflrur de Na* este mai mare decat eflu de K* voltaj dependente deschiderea canalelor de K 4. spre deosebire de celelalte hexoze care se absorb activ 5 I.sunt sediul fosforilIrii oxidative cu eliberare de energie 50.moleculele se transport[ in sens opus gradientului de concentrafie 4.este o formi de transport activ care se face fdri consum de energie 2.carioplasma este o solufie coloidali cu aspect omogen Difuziunea facilitati: l.locul de conexiune al moleculei ce urmeazi sa fie transportattr se afll la mijlocul subunitifilor formatoare care privesc fafn in fafd gi care formeaz6 trn "V" cu deschiderea la exterior 3.combate termoliza 20 .Stimulul I determini 2.este o varietate de fesut conjunctiv 2.determinl 4.determini 3. frtrctozase absoarbe la polul apical al enterocitelor prin difuziune facilitatil .t in mod normal 4.pate prezentarnrul sau mai mulli nucleoli 3.

56.reintroduce in celula K+ difuzat la exterior gi expulzeazd.l l.este utilizatii de transporhrl activ cu cotansportor 2.se datorcazl iegirii din celuld a cationului de K+ prin canale speciale care se deschid in .necesitil o membrand semipermeabild care separd 2 compartimente intre ele 2. poate fi absolutS" pe parcursul careia nu se poate obline un nou potenfial de acfiune 2.!esutul conjunctiv dens(fibros) : l. Osmoz.care va infra in celule prin canale voltaj dependente 4.este alcdtuit predominant din componenta fibrilard 3. crepterii permeabiliAfii membranei pentru Na+ .este localizat in partea profirndl a dermului pielii 2.creeazlo distribufie inegali de sarcini pozitive de o parte gi de alta amembranei celulare 3.formeazi dura mater 4.servegte drept model pentnr osificarea de membrani (desmal[) 57.ceaabsolutil este alcituita din pant[ ascendentd a potenfialului de acfiune gi o porfiune din pantil ascendentii 5 3.este caracteristici gazelor 2l . S.se datoreazAinactivarii canalelor pentnr Na+ 4..Pompa de Na*: l.presupune deplasarea solventului dintr-un compartimentin altul 3.se afla in relafie de directii proporfionalitate cu labilitatea 59.are acelaqi aspect pentru toate celulele 2.Perioada refractarl: l.se datorcazd. are aceeagi amplitudine penfiu toate celulele 3.raportul de transport este 3K+ la 2 Na+ 60.Na+ din celuli 4.pentru a putea fi prevenittr este necesari o presiune osmoticd 4. prezenfa stimulului.Panta ascendentll a potenfialului de acfiune: l.

C 45. C 14.8 38. E c 5r.E 43. D 19.E 7.8 50. E 40.D 4. 48. D 49. E 37. E 11. C 44. A 46. C 12.E D E E 3. E 57. c 52. E 56. 36.E 9. A 28. B 2l. A 59. 20. E 54. E 42. 33.8 30. B 29.A 6. c 13.Rtrspunsuri: 2.E 22.D 10. 34. C 8.8 25. D 39.8 27.8 53. A 18. D 15. 35. C 17.8 58.8 23.E 31. 22 .A 5.E l. E 41. E 5s. A 24. A A 47. c 16. A E 32. D A 60.8 26.

B. 2. A*onlt ganglionilor spinali fac sinapsa nn: A. Una din A. Jumdtatea anterio afi. Olfactiva. 5. Cervicali. in substanfa albtr a milduvei. in cordonul lateral trunchiul nervului spinal. urmatoltl" regiuni este caracteristica originii fasciculelor piramidale: Talamusul confine neuroni dp releu pentru calea: A. Cornul anterior D. B.Eugen Tarfa Arsene COMPLEMENT TJNIC: l. . Sacrala. B. acordonului lateral. C. I D. Jumdtatea posterioar[ a cornului lateral. 3. Proprioceptiva de confiol a miscarii. In cornul posterior medular. E. Dr. Acustica. Jumitatea posterioartr a cordonului lateral. Pe r6ddcina anterioari a nennrlui sprnal. E. Vizuala. Pe rlddcina posterioari a nennrlui spinal.SISTEMUL NERVOS 1 $ef Lucr. Toracica. E. Tactila grosiera. B. Aria premotorie. C. C. Coccigiana. E. Nucleii baali. corpul neuronilor somatomotori este situat in: A. D. Jumitatea anterio ard acornului lateral. La om ramurile nervilor spinali formeaz[ plexuri in urmatoarele regiuni cu excepfia: A. D. Lombara. Substanta neagra. Formatia reticulata. C. C. E. 4. D. B. Nucleii olivari.

V. Lobul occipital. Kinestezica. Paleocerebel. Gustativi. B. Neocerebel. C. Participa la formarea sistemului limbic una din urmatoarele structuri: A. IX. Sunt procese imobile. c. Excitalia gi inhibilia corticala au urmdtoarele caracteristici: A. 12. Cortexul occipital. Paleocortex. Metatalamusul. se afl6in: E. Bulb pi punte. D. Olfactivi. l. Vizual6. E. B. X.7. C. Numai in punte. 9. 10. D. Se concentreazain zone limitate. Sunt procese pasive. B. Nucleii vegetativi ai tnrnchiului cerebral. D. Paleocortex. 13. Girusul hipocampic. E. Numai in mezencefal. Girusul temporal superior. Nu iradiaza. Piciorul ginrsului postcentral. E. Trunchiul cerebral. Numai in bulb. D. D. B. Neocortex. Pentru sensibilitatea dureroastr a felei primul neuron se afllin ganglionul de pe traiectul nervului cranian: A. C. Aiaauditivi se gdsegte in: A. B. Cerebelul. D. VII. 8. B. Sistemul limbic face parte din: A. Coliculii cvadrigemeni inferiori sunt statie neuronala pe calea: A. C. D. Hipotalamus. Acustic6. Se produc la nivel medular. E. responsabili de secrefia salivard A. 24 . Tractul olfactiv. B. I Punte gi mezencefal. E. VI. E. C. C.

19. Tactile. Nucleii de releu ai talamusului. E. E. B. C. Este centru de integrare vegetativd. Termice. C. D. B. D. Este centnr al reflexelor olfactivo-somatice. Hipotalamusul. Este un nery senzitiv. Deutoneuronul caii vegetative a secretiei parotidiene. C. Protoneuronul caii tactile la nivelul fetei. Talamusul. Coordoneazli activitatea secretorie a hipofizei anterioare. In traiectul sau este situat superior de lama cvadrigemina. Este releu pe calea auditivI. Nervul trohlear: A. X. Inerveaza muschiul ocular drept extern. Proprioceptive. Coliculii cvadrigeminali superiori. este situat in: medial. XI. D. Secreti hormoni ce se depoziteazdin hipofiza posterioarl. Cerebelul primegte aferenfe: A. XII. Deutoneuronul caii olfactive. D. 16. Corpul geniculat lateral. 15. D. D. Are originea aparenta pe fata posterio ara atrunchiului cerebral. Epitalamusul. B. 20. E. Metatalamusuh E. E.ln santul preolivar descriem originea aparenta a nervilor cranieni: A. E. Protoneuronul caii motilitatii oculare. B. Interoceptive. Deutoneuronul caii gustative. Corpul geniculat medial: C. E. C. B.14. in reglarea metabolismului intermediar intervine: A. B. Al heilea neuron al clii optice A. Nucleul tractului solitar reprezinta: A. Diencefalul in intregime. IX. Epifiza. 17. 18- C. Dureroase. C. D. Corpul geniculat B. VII. 25 . Are originea reala in punte. A.

E. Corp celular. C. Comistra cenugie. Incltrziunile lipidice. Bulb. Cordonul posterior medular. Organite celulare specifice. Toate de mai sus. D. D. D. 22. Cordoanele laterale. Elaborarea produgilor de secrefie. Sunt organite specifice netronului: A.2I . Deutoneuronul clii simtului pozitiei si al miscarii in spatiu se afl[ in: A. B. Este legat de bulb prin pedunculi cerebrali. D. C. E. Pedunculii cerebelosi superiori fac legatura cu mezencefalul. Bulbari. Fasciculul piramidal direct se giseste in: A. 25. B.Motilitatea voluntar[ este declangatil de centri motori: A. B. 23. Lizozomii. Pedunculii cerebelosi mijlocii contin fibre eferente. C. Netnofibrilele. B. C. E. D. Sunt caracteristice cerebelului urmatoarele: A. E. Corticali. 2T. Arhicerebelul apartine lobului anterior. B. Cordoanele anterioare. Transportul mediatorilor chimici. Dendrite. Substanfa reticularl medulartr 26. E. C. Medulari. D. 24. D. Cornul anterior medular. B. Neuronul nu prezintil organite celulare cu rol in: A. Producerea de energie celularI. Cornul posterior medular. Susfinere. 26 . C. E. E. inalcituirea neuronului intrd: A. Axon. Coarnele posterioare. Subcorticali. B. Cornul lateral. Diviziune. Mitocondrille. C. Reticulul endoplasmatic. Extirparea cerebelului duce la cresterea tonusului muscular. Nici un rdspuns nu este corect.

Santul preolivar C. Originea reala a nennrlui V. D. D. urmltorilor nervi cranieni: E. La nivelul fetei anterioare a bulbului descriem: A. Spinotalamic anterior. C. Spinocerebelos dorsal. Cornul anterior medular. B. Fibre viscerosenzitive. trigeminal. Protoneuronul gaseste in: caii gusAtive al carei teritoriu il descriem in 213 antsnoare ale limbii geniculat.X 34. D. V. Ganglionul Ganglionul Ganglionul Ganglionul Ganglionul 27 . Cornul posterior medular. 30. Pedunculii cerebrali. C. Cordonul posterior medular. Neuronul inferior al cailor piramidale poate fi situat in: A. E. C. 33. VII. C. D. Fibre somatomotorii. B. C. E. E. B. Cordonul posterior medular. Gracilis 31. B. Spinobulbar. IV. E. E. B. E. Cordonul lateral medular. Coliculii cvadrigemeni. Ramura comunicanta cenusie a nervilor spinali contine: A. Fibre preganglionare mielinice. Fibre preganglionare amielinice 32. nervului IX. VI. D. nervului X se A. 29. D.2t. Corti. Cordonul anterior medular. Cornul lateral medular. tn bulb se afl6 nucleii motori ai A. Cordonul anterior medular. C. Caile motricitatii fac sinapsI in: A. B. calea extrapiramidali curpinde urmitoarele fascicule: A. Cornul anterior medular. Corpi stiafi. Cornul lateral medular. D. Fibre postganglionare amielinice. Corticonuclear. B.

l. Sistemul nervos vegetativ simpatic are urmatoarele efecte ixupra glandelor: A. 3. Corticale superioare. X. B. Hipotalamusul este un centru important pentnr reglarea functiilor: A. D. B. Oblic superior 37 . Drept extern. XII. 7-onatoracica a maduvei spinarii 39. Scade secretia sudoripara. Drept superior.35. 2. Drept inferior. Contracfia mugchilor radiari ai irisului. Unul din nervii cranieni este mixt: A. XI. Midri a?a se rcalizeazdprin: Stimularea parasimpaticului. Pe fatabazala a emisferelor cerebrale apare unul din santurile: A. E. intramurali . C. B. Contacfia mugchilor circulari ai irisului. 28 . Scade secretia lacrimala. C. Creste secretia intestinala. D. Drept intern. Originea fibrelor preganglionare simpatice se pot afla in: A. C. B. Olfactive. E. Scade secretia medulosuprarenalei . Lanturile simpatice paravertebrale. E. 4. III 36. Creste secretia apoasa salivara 40. Auditive COMPLEMENT GRUPAT: 4I. Santul calcarin 33. Zonasacrala a maduvei spinarii. Ganglionii C. Santul colateral. Punte. Santul central. Nervul IV pune in acfiune urrnitorul mugchi al globului ocular. D. E. C. D. Vil. B. Santul parieto-occipital E. B. A. Santul corpului calos. E. C. Endocrine. Vizuale. D. Stimularea simpaticului. D.

Substanfa reticulattl a trunchiului cerebral. 46. Miduva spindrii Neuonii de origine ai ciilor exbapiramidale 2. 43. asigur6: Sensibilitatea gustativI. l.A. 45. 4. Fasciculele care igi incrucigeaz[ fibrele sunt: Spinocerebelos lncrucigat. 44. Nervul 2.V I. Scade secretia exocrina pancreatica. 4. l. l. VII. Fascicolul spinocerebelos direct. 2. Sistemul nervos vegetativ simpatic prezinta urmatoarele efecte la nivelul glandelor anexe tubului digestiv: Inhiba glicogenoliza hepatica. 4. Fasciculul spinocerebelos ventral. 2. 4. 29 . Oblic superior. 47. Drept intern. Drept extern. VIil. 3. Care dinfie urm[toarele fascicule ale clilor asecendente se incrucigeaz[ in miduvi: Fasciculul spinotalamic lateral. Secretia glandelor parotide. se afl[ in: Trunchiul cerebral. Stimuleaza confiactia splinei. Muschiul dilatator pupilar. Nervul IX controleazil: 2. 3. l. se gaseste deutoneuronul urmltorilor nervi cranieni: VL VII 2. Fasciculul spinocerebelos dorsal. Cortexul cerebral. 3. 49. Fasciculul spinotalamic anterior. 3. 3. Senzatiile gustative in 213 anterioare ale limbii. Piramidal incrucigat. l. Seuetia glandelor lacrimale. 48. 3. 4. 2. l. Stimuleaza secretia glandelor gashice.lnpunte 3. Nerrnrl oculomotor inerv eazdmugchii globului ocular: 2. Activitatea musculaturii faringelui. Activitatea musculaturii laringelui. Seuefia glandelor lacrimale. 3. 4. 4. l. 4. Piramidal direct. Secrefia glandelor sublingrrale.

Teaca Schwann. Teaca Henle. Nucleii vestibulari trimit colaterale cltre: l. La nivelul bulbului. 2. 2. 4. 4. Nucleii trunchiului cerebral pot avea conexiuni cu: 1. 3. Corpul calos. 56. Rubrospinal. Cerebelul. Trunchiul cerebral. M6duva sPinlrii. Olivospinal. 3. Mlduva sPindrii. 3. Cortexul. Tectospinal. Lobul Posterior hiPofizar. Bronhoconsfticfie. Talamus. Care din urm[toarele formafiuni contin celule gliale: 1. 4. 2. Vestibulospinal. Deutoneuonii segmentului de conducere a analizatorului cutanat se afl6 localizati: La nivelul mezencefalului. Motoneuronii somatici medulari. 53. 52.50. 5l . 52. 2. Cortexul lobului floculonodular. Scoarfa cerebeloasa. Stimularea secretiei gastrice. Secrefie exocrina pancreatica scazuta' l. 3. Nucleii motori din mezencefal ai nervilor III 9i IV. 3. Ganglionul sPinal. 4. Cu motonegronii somatici medulari fac sinapsa fibre din fasciculele: 1. in coarnele posterioare ale mlduvei spinlrii. 3. Stimularea componentei vegetative a nervului vag are urm[toarele efecte: Contracfia muqchiului vezical. 4. Care din urmatoarele segmente ale nevraxului au substanfa cenuqie dispusd la suprafaf[: 2. Aria somestezicd secundare (ID. Z. l. Ganglionii bazali. 4. Sensibilitatea proprioceptivi de conhol a miscarii proiecteazd in: 1. 4. 3. l. 2. Emisferele cerebrale. Girusul Postcentral. 54. 2. 30 . 55. Scizua calcarina. 4. La nivelul Punfii. 3.

Nennrl abducens.5t. l. Piramidal incrucipat 3l . se gilsesc ilacturile: Piramidal direct. 4. Migcarea limbii. 3. Nervul vestibular. Masticafie. Nennrl cohlear.Crre dintre urmdtoarele acfiuni sunt realizatsde nervi cranieni micpti: 4. 59. 3. Secrefia lacrimald 1. 3. 2. Rubrospinal. Nervul t igernen 60. Ridicarea pleoapei superioare. l. in cordonul anterior 2. 4. Indicafi rHrde se afl[ fibre motorii in enumerarea de mai jos: 2. Tectospinal.

E 23. D 52. A 58.D 6. E 12.A 3. c 17. A 40. E 39. C 42. D 21. A 55.RASPUNSURI: COMPLEMENT UNIC COMPLEMENT GRUPAT 41. 44. C 32. A 36. A 35. c 28. D ll. D 29. E 51. B 24. E 25. A A A 45. D 22. E 18. E 54. c 19. C 2t. B 32 .A 5. A 49.c 2. E 34. D 20. A 30.C 9. A 50. C 59. A 38. D 26. D 14.D 7. A 56. C 60.D 53. B 16.D 4. C 43.D 10. E 33. c 15. D 31. c 13. l. E 37.D 48. B 57. B 8. D 46. C 47.

Existit o net[ separare a funcfiilor sistemului neryos ln func1ii senzitive.Dupd forma lor. sferici.Sistemul neryos asiguri firncfiile de relafie ale organismului. C.Este format din pericarion gi una sau mai multe prelungiri numite dendrite. B. B. Carmen St[nescu COMPLEMENT UNIC: sistemul neryos sunt adevirate urmitoarele. acegtia pot fi tmp[rfifi h unipolari.Formi stelatit au neuronii din coarnele anterioare ale miduvei. multipolari.Dupi forml pot fi: stelafi.Despre stnrctua neuonului este adev[rat ctr: A. ce reprezintil fisrcfii fimdamentale. 33 . D. compartiment mixt. ovalari. C.Fiecare organ nervos are mai multe funcfii fimdamentale: senzitivi. D. Univ. B. nervii spinali cu fibre 4. CReglarea activitifii musculaturii scheletice este rcalizatLde sistemul endocrin. Despre compartimentele fuircfionale ale SNc este adevtrrat ctr: ASistemul neryos este alcituit din SNC reprezentat de encefal gi miduva spin[rii gi respectiv sistem nervos periferic reprezentat de nervi cranieni gi nervi spinali. D. piramidali. B. bipolari. sisternul endocrin rcgleazdin principal funcfiile metabolice.Inhe sistemul neryos gi sistemul endocrin exist[ o strAnsd interdependenfl. D.Organitele specifice de trp corpusculii Nissl se gisesc ln corpul neuronal gi la baza dendritelor. compartiment motor.Neurilema celulei nervoase este groasl $ afe o stuctw[ stict proteic[.Difere in funcfie de forma gi dimensinile lui.Referitor la neuron nu este adevirat c[: A. in timp ce 2. mixtii.Este unitatea morfo-funcfional[ a sistemului neryos. E.La nivelul encefalului pi miduvei spinlrii mai apare gi funcfia psihicd. regle azd majoritatea fuircfiilor organismului. C. ^Despre l. Dr.Neuroplasma confine doar organite specifice: neurofibrile gi corpusculi Nissl. motorii gi psihice. E. motorie.Corpul neuronului este format din neurilemtr ( membrana plasmaticl) gi neuroplasm[ (citoplasma nuc lear[). ESistemul neryos regleazil activitatea musculaturii gi a glandelor secretorii. S.SilSTEMUt NERVOS 2 Asist. fusiformi. E.Fiecare centru neryos poate fi separat in mai multe compartimente fimcfionale: ompartiment senzitiv. cu excepfia: Almpreund cu sistemul endocrin.

Potentialul de acfiune poate fi condus in orice direcfie. E.Conducerea la nivelul axonilor mieliniz.La nivelul sinapselor hansmiterea se face intr-un singrr sens. B. D.Forma gi dimensiunile lor pot fi diferite C.Teaca Henle este o teacl conjunctivl ce confer[ rezistenfi axonilor neuronilor din SNC. C.Celula nervoasi are proprietdlile de excitabilitate si conductibilitate. de protecfie. I l.Excitabilitatea este proprietatsade-a genera un potenfial de acfiune.6.. E.Aparifia unui potenfial de acfiune intr-un anumit punct al membranei alonale este consecinfa depolarizfurtiproduse de un potenfial de acfiune anterior. B. C. nu pennite conducerea potenfialului de acfiune. D. axo-dendritice.sare" unul sau mai multe 1 se noduri.Viteza de conducere este egal6 cu a axonilor mielinizafi. D. T. E.Orice potenfial de acfiune nou este un eveniment complet nou care se repetil. determini aparilia unui nou potenfial de acfiune in zona vecintr.Au rol de suport.Nu confin neuofibrile gi nici corpusculii Nissl' 8.Potenfialul de acfiune apare la nivelul nodtrilor Ranvier qi . B.Proprietitlile electrice ale membranei nu permit depolarizilrearegiunilor adiacente. ARN 9i ATP. fiofic.Viteza de 1000m/s explici aparifia mai rapidi a unor reflexe. D.O sinapsl este formattr din membrantr presinapticI" fanta sinapticd gi membrani postsinapticI. D. sinapsele pot fi chimice.xonii neuonilor din SNC.Tipul de conducere de la un nod la altul este numit conducere "saltatorie". regenereazil de-a lungul axonului. cu excepfia: A. '34 .Num6nrl lor deplgegte de l0 ori numdnrl neuronilor la mamiferele superioare.Este o prelungire unic[. in sinteza de ADN. B.ali: A. D. E. scurtii gi mai groas6. C. B. O.Teaca de mielini din structura sa este produsi de celulele Schwarur pentru tofi neuronii din sistemul neryos.Conductibilitatea este proprietatea de-a genera un potenfial de acfiune care se propaga $i este condus.Referitor la fiziologia neuronului este fals c6: A. B. g. E.Potenfialul de acfiune poate sI apari doar in anumite zone ale membranei.Sinapsa este o conexiune funcfional[ intre un neuron gi o altit celul[ (nervoasi sau efectoare) E.Acest tip de conducere permite viteze de 1000m/s .Aparifia rHrui potenfial de acfiune inh-o zond a membranei neuronale. C.Referitor la al(on este adevdrat c6: A. electrice sau fizico-chimice.Sinapsele neuro-neuronale pot fi: axo-somatice.Despre newoglie este fals c6: A.Conducerea la nivelul axonilor amielinici: A.Mielina izoldnd termic. axo-a(onice sau dendrodendritice.Dupi mecanism.Teaca Schwarur se disprnre in jtrul tecii de mielini pentru a.Sunt celulele care se divid intens.Despre sinapsi sunt adevtrrate. C.Este format din anoplasmd gi aroleml cu rol in propagarea impulsului neryos.

l2. unidirecfional[. c-Fanta sinaptici prezintil receptori pentru mediatorul chimic. c.sunt: chemoreceptori. dinipre tenlinafia presinaptica spre cea postsinaptictr.Rispund la stimuli prin variafii de potenfial.$ub vertebra LL.Actul reflex este alcdtuit din: receptor.Despre sinapsele electrice este adevtrrat c6: l3-Referitor la sinapsele chimice.Intre arat[roid[ 9i pia mater se gtrsege un spafiu virtual. centru neryos. E. miocard.Pia mater este o membranl conjunctivo-vascular[ ce aderl la mtrduvtr" p6trunzdnd in tanfuri gi fisui. B'Conducereaeste unidirecfionald. indiferent de intensitatea stimulului.Membrana externtr" dura mater.Este reactia de rispuns a centrilor nervogi la stimularea unei zonereceptoare. D.De o parte gi de alta aconului medular. c-Bazaanatomicd aarcului reflex este actul reflex. pe care il ocup[ in intregime. nervii lombari formeaztr "coada de cal". este alipittr de perefii canalului vertebral. l4. E"Prin zonele de rezistenftr elecfricd minim[ nu pot neceirici ioni. acetilcolin4 fiind cel mai rlspendit mediator. B.La nivelul lor are loc fransformarea energiei stimulului in impuls nervos. fotoreceptori gi proprioceptori. se pare. 35 .Reflexul: A-Este unul din mecanismele fundamentale de funcfionare ale sistemului nervos. PSi*psele electrice sunt int6lnite in sistemul nervos vegetativ.Despre receptori este adevtrrat c[: A.Conducerea tr fi. P-!*t sinapse intilnite in sistemul nervos vegetativ. efector.sunt doui membrane de protecfie care invelesc m6duva.Se gtrsepte in canalul vertebral.Mdduva spintrrii: A. l6. q.Arat[roida are o stnrcturl conjunctivl rezistenttr gi produce LCR. C. E Tgr{nafia presinaptictr confine vezicule cu mediator chimic.mdduva se prelungepte cu filum ierminale. B-REspunsul reflex este intotdeauna de tip excitator.lrfq "tigt"l receptorilor sunt celule nervoase sau newoglii. C.Meningele spinale: A. B. fantit sinapticd" celuli postsinaptici. nu este adevirat cr : ASunt alcituite din terminafie presinaptici. D. E. D.Limita superioari a miduvei corespunde emergenfei primutui nery spinal Cl. l5. spafiul subaratrnoidian.In funclie de provenienfa stimulului sunt: exteroceptori gi interoceptori (adic6 proprioceptori).in dreptul regiunilor cervicaltr gi salrU[ mlduva prezintit dou[ regiuni voluminoase. D. placa motorie. l.aSunt alcItuite din dou6 celule de dimensiuni diferite. E. lT. numite intumescenfe. nici molecule. C-Sunt alcdtuite din doui celule alipite in zonele lor de rezistenfi electric6 minim[. E'tn funqie de tipul de energie pe care o prilu" reazA.

capsule. 36 .Receptorii sunt fusuile neuromusculareo corpusculii Meissner 9i Golgi. B. D.Axonul celui de-al doilea neuron fonneaz[ fiacturile spinocerebelos dorsal 9i spinocerebelos vental.Aparfine sensibilit{ii exteroceptive . Sensibilitatea protopatic[ : A.Deutonetronul se afl[ in neuronii senzitivi gi viscerosenzitivi din cornul posterior.Receptorii se gdsesc in piele.Protoneuronul se afl6 in ganglionul spinal sau cranioo V.Axonul deutonewonului trece in cordonul anterior opus. E.Este condusI impreur[ cu sensibilitatea kinestezicl. E. D. B. C. C.Despre sensibili tateakinestezici este adevlrat: A.Sensibilitatea proprioceptivl de conftol a migcdrii: A.Substanfa albi este dispusl sub formi de cordoane in care se gdsesc fascicule ascendente.Referitor la sensibilitatea tactili find este fals: A. 2l. D.Despre mlduva spinirii este adevlrat c6: A.Substanfa cenugie de la periferie este formatii din corpii neuronali.Se mai numeqte gi sensibilitate epicritici. C.Este transmisi prin fasciculele gracilis gi cuneat.Referitor la sensibilitatea termici 9i dureroasi: A.Deutoneuronul se afl6 in cornul anterior al miduvei. E. VI'V[. descendente gi de asociafie. 23.Utilize azl calea cordoanelor laterale. B. mugchi.Este formatl din subStanli cenugie la periferie qi substanf[ alb[ in centru.Deutoneuronul se afl6 in nucleii gracilis gi cuneat din bulb. D.l8. Ruffini. 22. E.Acestea se gdsesc in funiculul anterior al mdduvei. E. D. B.Doar tactul spinocerebelos dorsal ajgnge in cerebel.Deutoneuronul se afl[ in bulb.Substanfa cenugie are forma literei "H" $i este subdivizathin coame anterioare gi posterioare 20. ) 24. alcltuind fascicolul spinotalamic anterior.Se proiecte azdpe scoarfi in aria somestezicl I din lobul temporal. E.Receptorii sunt conectafi cu dendritele protonetronului.substanfa cenuqie prezintd in centrul ei comisura cenugie ce confine LCR. Golgi.Protoneuronul se afltr in ganglionul spinal. C.Este condusl prin fiactrnile Goll 9i Flechsig. Merkel.Receptorii surt corpusculii Meissner.Axonii celui de al III-lea neuron proiecteazLlnaria somestezici II.Receptorii sunt aceeagi ca pentnr sensibilitatea tactiH fin6.Proiecfia se afl[ pe scoarfa cerebrali in lobul parietal. C.Al III-lea neuron se afl[ in talamus sau metatalamus. B. D. C. B.

$ P. .$unt in numtrr de 3l de perechi.Toate fibrele fascicolului piramidal sunt mielinizate.Fascicolul piramidal confine 100000 de fibre. Sistemul exhapiramidal : shioreticulate.Nervii spinali: A. E'Fibrele care se incrucigeaztr la nivllul bulbului formeaz[ decusafia piramidal6 gi nec in cordonul lateral al m6duvei.Calea A'Fascicolul corticospinal lateral are in componenfa sa aproximativ 75%din fibrele sistemului piramidal. in regiunea sacrall 5-perechi gi o pe-reche tn regiunea coccigianl.la stimuli mecanici. B'Controleazamotilitatea involuntari automatJl pe cea volurtar6 semiautomat6. controldnd motilitatea voluntarll gi involuntar6. B'Dinhe cele 1000000 de fibre ale fascicolului piramiaat. . C'in regiunea cervicaltr . li c. E'Toate fascicolele extrapiramidale ajung in final la newonii motori din cornul anterior al mtrduvei.Zonade proiecfie corticali este difuzi. in regiunea toracal 6lzperechi. C. 28. ' sistemului piramidal : 1'5i are originea in tortexul cerebral.i E-Rftllcina venhalil are pe traiectul ei un ganglion rpind: 37 . B'Din fascicolul piramidal se desprind fibre corticonucleare ce ajung la nucleii motori ai nervilor cranieni.i$i are originru do* in etaje subcorticale. D'Protoneuronul se gasegteln ganglionul spinal. E.Toate ctrile extrapiramidale ajung in nucleii bazali. striorubrice gi 30. B'Controleazf motilitatea voluntar[ prin fascicolele piramidal direct gi incrucigat. viscerele reacfio neaz6.Despre sensi bi li tatea interoceptivd este fal A. E'Neuronul de execufie se afl6 in mlduvd sau in nucleii motori ai nervilor cranieni. 26.in:* de 25%din fibre se incrucigeaztr la nivelul bulbului. c'Fibrele fascicolului piramidal sfi[bat talamusuf toate cele fiei etaje ale tsnchiului cerebrat. termici. C'In condilii normale. iar al III-lea neuron ln talamus. chimici trimiffuid influxuri neryoase interoceptive de tip conptient. ---l D.irru 700000 sunt amielinice. in I nerechi. 25 . E. B.Fascicolul piramidal are originea do* in aria motorie principala. C'Sistemul piramidal este alcituit din doi netroni: unul cortical de comanda gi unul periferic de execufie."itta 7 perechi. !'-{euronul periferic poate fi situat in cornul posterior al mlduvei spin6rii.Despre sistemul piramidal este fals: 27 . s: B'Receptorii se gisesc in perefii vaselor pi ai organelor sub form6 de terminafii libere sau sorpusculi lamelafi.Caleapiramidal6: 1'5i are originea in cortexul cerebral gi in etaje subcorticale adiacente. D'Sistemul exhapiramidal este reprezentat de fascicolele strionigrice.Se mai numegte gi viscerocrptrua. A. regiunea lombari D'Au in alcltuirea lor douil rddncini : vinnalil serzitiu[ dorsali motorie. 29. deutoneuronul in miduv6.conecteazi miduva gi encefalul cu receptorii gi efectorii.

ceacomunicantii cenugie.Care din nervii cranieni prezintil cdte un nucleu in toate etajele tn[rchiului cerebral: A.33. D. E.Tactil6 fine.VizuaH. D. 36.Le include pe toate.Traseul fibrelor viscerosenzitive de la interoceptori la m[duva spinirii nu include: A. somatosenzitive gi visceromotorii. confine fibra vegetativi simpatic[ postganglionari ce intr[ in nervtrl spinal. E. meningeal[ Pi comunicantli albe. B.Termic[. 34. B.Confine in alcltuirea sa fibte somatomotorii. E.Care din sensibilit{ile enumerate nu se proiecteaz[ cortical: A. C. 38 .Facialul. 37.Olfactivd.Este mixt.Kinestezic6.Trunchiul nervului spinal.Hipoglosul. E. D.Glosofaringianul.Despre tnmchiul nervului spinal este fals: A.Dup6 iegirea din canalul vertebtul rc imparte in ramurile ventrali. D. B.Auditiv[. C. C. Ramura comuricantii cenuqie.A cincea ramurd.Interoceptivi. 35.Protopaticl. B. D.Pdrisegte canalul vertebral prin gaura interveretebrali. dorsal6. C. C. E.Care din c[ile enumerate nu are stafie de releu in diencefal: A. Ramtra comruricantii alb6. B.Trigemenul.Kinestezicd. formdndu-se prirnrnirea ridlcinilor anterioari gi posterioari ale nervtrlui spinal.Vagul. Rldicina posterioar[.Proprioceptiv6 de control a migc[rii.

. C.Cardiaci. E.38'Care din ctrile medulare ascendente nu tranz iteaze.Fascicolul spinotalamic anterior. 2.Referitor la reflexele condilionate indicafi ce este fals: de specie.Senzitivi.Nici una. D. Se formeaz[ pe bazacelor necondilionate.Hipoglogi.se caracterizeazilprin sinapse inhibitorii pe organul efector. C. 39.Glosofaringian. Se afli deasupra gi lateral de talamus. 3.Au caracter Inhibilia are urm[toarele caracteristici : l. dar mai ales subcorticali.prin pedunculii cerebrali: A.Motori. 40'Musculattra mimicii este inervat6 de fibrele motorii ale nennrlui cranian: A. 3.Trigemen.Fascicolul spinobulbar. 4.Fascicolul spinocerebelos direct. D. D.se inchid in centrii corticali. 2. 2.Vag.Intercalari. 44. E. cu excepfia: l. 4'Se imparte in inhibifie extern[ (de stlngere) gi inhibdie inierne (de protecfie).care dinfre nervii enumerati sunt vegetativi: l. Sunt aqezafi la bazaemisferelor cerebrale. 2.Referitor la corpii striafi.Fascicolul spinotalamic lateral. l. 42.Apargin sistemului nervos piramidal.organul efector igi diminue az| sauigi incete aza activitatea.Sunt conectafi cu nucleul rogu gi substanfa neagr6.Facial.Mixti. B.Splahnici.Reprezintit o stare de activitate a centrilor nervogi. 4. E.Accesor COMPLEMENT GRUPAT: 4l 'in sistemul neryos intdlnim frecvent urm[toarele tipuri de neuroni. 3.Sunt doutr mase de substanfi ienqie-.Se menfin toatii viafa. 4. 43 . C. 3. B. B.Pelvici. alegefi rdspunsul incorect: A.

3. 2.Mezencefal.Meningele spinale.Gastric. 3. 4.Se supun legii 2.Nucleii olivari. 3.Care dinhe tipurile de inhibilie enirmerate favorizeazdprocesul de invlfare: 1.Num6nrl mai mare de strattri celulare.De diferenfiere. 4. 4. 47 . din trunchiul cerebral. 49.Anasomeste zicd I poate aprecia atigerea finI de pe tegumentul gambei datoritil impulsurilor conduse de: I . substanfa cenugie se afl6 la exterior in : l.in SNC.Fascicolele spinocerebeloase Flechsig gi Gowers. 52. intermediari: reprezentatil de bara ftansversal[ a o.Cerebel.Este 2.Confine neuroni visceroseruitivi.Nucleii vestibulari.Hepatic.Nucleul gracilis.Pelvic. : l. .45. 3.De intdrziere.Extern6.H-ului" medular. 2.Fascicolul spinotalamic anterior.Reflexele medulare somatice polisinaptice : l.Mdduv[.Nucleul cuneat.Ventriculii cerebrali.Din categoria lor fac parte reflexele de aplrare. 2. 2.Din categoria lor fac parte reflexele miotatice. 2. 4.Celiac. Substanfa cenugie 40 . 4.Confine neuroni visceromotori.Suprafa[a neocortexului este mirittr de I . 3.tnthun num[r variabil de neuroni intercalari. 48.Care din plexurile vegetative enumerate nu se afli in cavitatea abdominal[: l.Bulb.Fascicolul spinotalamic lateral. 46.De stingere. 3. nu reprezintf originea unui fascicol extrapiramidal: l. 3.Fascicolul spinobulbar Goll. 4. 2.Care din nucleii enumerafi. 4.Prcz. 50.$anfuri 9i giri.Este sfi[bltut[ de canalul ependimar. l. 3. 4. 5 iradierii.

Glandele 3 .Olfactiv.Ganglioni vegetativi PS.Care dinfre reflexele enumerate nu se inchid in centii medulari lombari: 3. 4. Sl.Sistemul limbic. 54. 3Oculomotori.Hipotalamusul.Trigemeni 2. 2.Nucleul PS sacrat ( S2-S4).Nucleul rofu.Mugchii erectori ai firului de pir. sudoripare.organele sare nu au inervafie parasimpatici sunt: l. 4. 2. 53.Abducen$i. 4l .Vestibulo-cohlear.Vagi.Nervii pelvici. 60.Cortexul cerebral.De micfiune. 4.Nucleiivestibulari.Pupiloconstrictor. 4. 2. 5.Pupilodilatator.Pedunculii cerebelopi : l.Glandele salivare. 2. 3.Nervii cranieni care confin fibre visceroseruitive sunt: l.Talamusul.Sunt componente ale trwrchiului cerebral.Corpul striat este conectat cu: l. 3. 4. 3. 4.Leagd tnnchiul cerebral cu cerebelul. 58.l.Formafiunile nelvoase implicate in comportamentul alimentar sunt: l.Parasimpaticul sacrat are in componenfa sa: l.Optic. 2. 5 S6. 4.Trigemen. 3.Fibre postganglionare scwte pi amielinice.Substanfa neagrd. 2.Sunt in numlr de trei perechi.Neocortexul. Glandele medulosupraxenale. 59.Nervii cranieni care conduc sensibilitifi speciale ( senzoriale) sgnt: l. 4. 2.Fiecare confine fibre aferente gi eferente.De defecafie. 3.

24.23).31).35).A(pg.B(pe.D(pg.1e). I l. a0.C0g.D(pg.3l). s2. 56. 57. 13).D(pg.C(pe. a2.23). 33. l2. 2.22).23.EGry.A(pe.15). lO.BGe.28. l7.D(pg.C(pg. 26.A(pg. 8.D(pg . sa. 2a.l3).C(pg.28).30.B(pg.8(pgl8.l6).D(pe.23).23).l4. 39. 38. 42 .l5.B(pg.la).1e). frg.l8).D(pg. 23. a8. 36. 60.C(pe.8(pg.E(pg. 2s.E(pg.D(pe.A(pg .l s).1e).31).l7).8(pg.23). 3s. 27. a9. 50.21. 5l.l5).34).EOg.E(pe.20.36\.C(pe.32).22.23).l5).26).B(pg.2t).D(pe. l5.D(pg.A(pg. se.C(pg.Al).2t).B(pe.C@e. 43. 37.D@s.2e).19. as.13).E(pe. 28.E(pe.l5).D(pg. 22. 3.D(pg.C(pe. a6.nAsptntsuRl: .l7. 30.C(pg.E(pg.D$tg.21).23).A(pg. 7.22).D(pg.29). a7.23). a|.25).l9). 20. 5. 32. fig. 58.2t).32).l6).Zt).C$ry. 3a.D(pg. 16. e.Zl). le.8(pg. I 3l.36.23).C(pg.A(pg.€@*31). 2l.27). 4a.27).1e).8(pg.35).D(p9.B(pg. 1a.16).A0g.2e).D(pg. 6.D(pg.21).21\. s3.33. l8. 2e.2l'l.l3). a.r4). 55. l3.

Corpusculii Krause E. 6-7 milioane D. Organul Corti C. B. celulelor receptoare ce confin iodopsina este: 9-10 milioane 125-l30milioane E. Discurile Merkel 6. Membrana otolitica se gaseste in: A. Corpusculii Pacini C. 4. Hipocamp C. Yitezade deplasare a corpului D. Talamus. Corpusculti Ruffini D. Deutoneuronul clii olfactive se gaseste in: A. Acustica C. Creasta ampulara Receptorii maculari detecteaza: A. Acceleratii orizontale cei de la nivelul saculei B. Nucleul solitar 5. 8-9 milioane. Columela E. Proprioceptiva constienta 2. Receptorii penfiu rece sunt: A. Canalele semicirculare membranoase B. Univ. Laua Stroicd COMPLEMENT SIMPLU: l. 120-125 milioane. Utricula si sacula D. Yiz. B. Acceleratii verticale cei de la nivelul utriculei C. Corpusculii Meissner B. Acceleratii circulare ale capului E. Corpii geniculali mediali sunt releu pe calea: A. Numrnrl C. . Corp geniculat medial D. Dr.ANALIZATORII 1 Asist.nla D. Olfactiva B. Gustativa E. Nici un raspuns nu este corect 3. A. Bulbul olfactiv E.

Corpul amigdalian E. Canalul cohlear C. Un strat superficial. Terminatiile neryoase libere din capsula articulara transmit: A. Rampa vestibulara B. Sensibilitateadureroasa articulara D. Dermul contine urmatoarele cu exceptia: A.7. Temporal D. Nici un raspuns nu este corect 4 . Columela . Tendoane I l. Vase limfatice E. Urechea medie 13. Sfenoid C. Discurile Merkel E. cu exceptia: A. Al teilea neuron al caii olfactive este situat in: A. Urechea medie este formatd dintr-o cavitate pneumatica sdpatii in osul: A. Periost C. Rampa timpanica D. Articulatii D. Epiderm E. Parietal B. Sensibilitatea proprioceptiva de confrol al miscarii 12. Receptorii analizatorului kinestezic sunt situati in urnatoarele sfucturi. Endolimfa este situata in: A. Fibre de colagen B. Canalele glandelor endocrine din piele 10. Simtul miscarii in spatiu C. Surt proprioceptori: A. E. Muschi B. Fibrele anulospirale B. Mucoasa nazala C. Simtul pozitiei B. Corpusculi Ruffini D. Girul hipocampic D. Bulbul olfactiv B. dermul papilar C. Etmoid - 8. Corpusculii neurotendinosi Golgi 9. Corpusculii Krause D. Occipital E. Corpusculii Meissner C. Sensibilitatea termica E.

Lobul occipital 17.de aproximativ: ai uneia dinfie urmatoarele B. Corpul geniculat lateral C. Proprioceptive de conhol al miscarii D. sa fie solubila ca sa poata traversa stratul de mucus C.14. Tunica medie a retinei C. 45 c. 10. Gustul dulce E. Tunica externa a globului ocular B. Corpusculilor Meissner B. Sftaturile retinei 4s . Proprioceptive kinestezice 19. Mediile refringente E. Coroida face parte din: A. 500 A. Gustul 15' Pentru substanta nu trebuie sa aiba una caracteristici: A. Al feilea neuron al caii optice A. Tactile fine C. Corpusculilor Vater pacini E. Corpusculilor Krause 18' Corpusculii neurotendinosi Golgi sunt receptori sensibilitati: A. Interoceptive E. corpusculii Golgi A. Numanrl de mirosuri primare este. Sa ajunga in nari se gaseste in: a putea fi mirosita. Gustul amar B. Gustul acru sarat C. Sa fie sapida E. Tunica vasculara a globului ocular D. Corpul geniculat medial D. Talamus B. Gustul iute D. 100 D. Discurilor Merkel Ma--oni sunt o varietate a : C. Sa fie volatila B. Corpusculilor Ruffini D. 20. Dintre senzatiile gustative primare nu face parte: A.000 E. Sa atinga celulele olfactive D. Retina E. Termice si dtreroase B. 50 . o din urmatoarele 16.

Partii inferioare a girului precentral D. Axoni ai celulelor multipolare retiniene din campurile nazale de partea opusa. Calea gustativa D. Mentinerea echilibrului C.in floare" D. Declansarea secretiilor digestive : 22. .21. Aria gustativa este situatalanivelul: A. Dendritele celulelor multipolare 23. Partii inferioare a girului postcentral 25. Fibre senzitive anulospirale B.Lapolul apical al celulelor receptoare gustative vin urmatoarele fibre: A. Care dinhe urmatoarele afirmatii nu este o functie aanalizatorului vizual A. Dentritele neuronilor din ganglionul de pe traiectul nervului X D. Fusul neuromuscular este inervat de urmatoarele tipuri de fibre.. Calea acustica E. Fibre motorii provenind de la neuronii alfa medulari C. Toate rasptuisurile sunt false 27. Carc dinhe urmatoarele cai are legatura cu talamusul: A. Partii superioare a girului postcentral C. Diferentierea formei obiectului B. 5000 dB 26. 20 dB c. Calea optica C. Dentritele neuronilor din ganglionul de pe haiectul nervului IX C. Girului temporal superior B. Dendritele neuronilor din ganglionul geniculat B. Axonii celulelor cu contri sau cu bastonase C. cu exceptia: A. OdB B. Axoni ai celulelor bipolare retiniene B. D. Fibre senzitive . 500 dB D. 130 dB E. Calea olfactiva B. Fibre motorii provenind de la neuronii gamma medulari E. Lobului occipital E. Calea proprioceptiva de control al miscarii 46 . Amplitudinea maxima a sunetelor percepute de urechea umana este de: A. Mentinerea tonusului cortical E. in componenfa tractului optic de o parte intra: A. Dendritele neuronilor din ganglionul trigeminal E. Diferentierea culorii obiectului D. Axonii netuonilor din corpul geniculat lateral E. Toate raspunsurile sunt adevarate 24.

Discuri tactile Merkel D. Fibrele fractului olfactiv 34. E. sensibilitatea unei celule cu bastonas la lumina este de l0 ori mai mare decat la intuneric in timpul adaptarii la intuneric vitamina A este transformata in retinen reducerea vederii nocfurne se numeste nictalopie in avitaminozaA este compromisa adaptarea la intuneric 29. care dintre urmatoarele'sftaturi apartin epidermului: A. Axonii celulelor bipolare din mucoasa olfactiva E.ciliar se contracta si contracta fibrele ligamentului suspensor B. Cristalinul se aplati?. Tesut conjunctiv lax B. D. Scade elasticitatea cristalinului 30. D. Axonii celulelor mitale C. este asigurata de celulele cu bastonase B. B. Corpusculi Vater Pacini E. Membrana vestibulara D. C. Glomerulii glandelor sudoripare 33. Hipodermul contine urmatoarele cu exceptia: A. Osmoreceptori B.eaza C. E. M. Celulele receptoare ciliate ale crestelor ampulare sqnt acoperite de: A. Cupola gelatinoasa 32. Bulbii firelor de par C. C. Despre vederea nocturna sunt adevarate urmatoarele cu exceptia: A. D. Tensiunea in cristaloida creste D. Dendritele celulelor minale D. Membrana reticulara gelatinoasa B. candprivim obiecte situate la o distanta mai mica de 6 m: A. Chemoreceptori Mecanoreceptori Termoreceptori 31. Dendritele celulelor bipolare din mucoasa olfactiv B. Receptorii gustativi sunt: A.28. Shabat lama citruita a etmoidului: A. Membrana tectoria C. Baroceptori C. Membrana otolitica E. Reticular Germinativ Papilar Toate apartin epidermului Nici unul nu apartine epidermului 47 . Puterea de convergenta a cristalinului creste la valoarea maxima E. E.

Aria corticala vizuala primara este localizata: A. Atlit a neYui optic drept c6t gi a tractului optic stang COMPLEMENT GRUPAT: 41. Auditivi C. Nervtrlui oPtic stang C. u rnutrhiior sunt furnizate de urmatorii receptori cu exceptia: A. Cristaloida 38. Ligamentul suspensor C. A. Toate se incruciseaza E. Pielea deserveste urmatoarele tipwi de sensibilitate: 1. In jurul fisurii laterale Sylvius B. Membrana reticularl D. Proprioceptiva de contol al miscarii 3. Vizuali D. Axonii deutonetnonilor carei cai nu se incruciseaza. Membrana bazilafi C. vibratorie 2. In jurul santului central D. miscarii spatiale a acestuia si a gradului de contracti. Vestibulari B. Melcul membranos este separat de rampa vestibulara prin: A. Fibrele nennrlui optic ce provin din jumatatea nazall a retinei drepte structtra: A. Termica si dureroasa 4. In jurul scianii calcarine C. ProPriocePtiva kinestezica 48 . Calea olfactiva 39.35. Tactila" de presiune. Cutanati E. Calea gustativa B. Membrana tectoria se glsesc in 40. Procesele ciliare B. Informatii asupra pozitiei corpului. Calea auditiva C. Kinestezici 36. Membrana Reissner E. Tractului oPtic stang E. In jurul santului corPului calos E. Nici una nu se incruciseaza B. Muschiul ciliar D. In jurul santului colateral 37. Tractului oPtic drePt D. Nervului oPtic drePt B. Cristalinul E. Organul activ al acomodarii este reprezentat de: A. Lama sPirala D.

Retina 4. Prin vibratiile membranei bazilare 4. Corpul ciliar. Ganglionului spinal l.(cu o putere de refractie de 40 dioptrii) si cornee are aproxirnativ 60 de dioptrii- t. Pavimentos simplu 3. Prin lantul de oscioare l. Face parte din urechea externa 2. Despre pataoarba nu sunt adevarate urmatoarele afirmatii: Este situata medial si inferior de pata galbena 2. . 47. Epidermul este format din epiteliul de tip: 2. Cilindric fi l. 4' 46. Este o cavitate pneumatica 3. Ganglionului de pe traiectul n. 3' 4. Din tunica vasculara a globului ocular fac parte: Corneea 2. Capteaza sunetele Dirijeaza sunetele catre conductul auditiv extern la capatul canria unda sonora pune in miscare membrana fereshei ovare 4' 45. Membrana reticulata a organului Corti: Este secrotata de celulele receptoare auditive 2. Protoneuronul caii gustatve se afla la nivelul: Ganglionului geniculat 2. Este secretata de celulele de sustinere ale maculei 3. Umoarea apoasa 3. 48. Transmiterea undelor sonore in t*echea medie se face: Prin vibratia endolimfei 2. Despre pavilionul urechii sunt adevarate urmatoarele: 1. Ganglionului trigeminal 3. l. La nivelul sau nu exista elemente fotoJensibile Reprezinta locul de inftare a nennrlui optic in gtoUut ocular l. 44. Prin vibratia perilimfei 3.42. 2. Reprezinta locur de infrare a artereroritouJui ocular 3. Pseudostratificat 4. Plurisftatificat 43' Aparatul dioptric al globului ocular poate considerat ca o singura lentila convergenta cu urmatoarele caracteristici : are aproximativ 40 de dioptrii cent'l optic este la 17 mm inapoia retinei este format din cristalin. Este situata deasupra membranei tectoria 4' Este fiaversata de cilii celulelor receptoare vestibulare l. 49.X 4.

Calea olfactiva se proiecteanlanivelul: 2. Este situat in retina 4. Sunt anonii neuonilor din ganglionul spinal 3. Este neuronul biPolar 56. Girului temPoral suPerior 3. Fibrele anulosPirale: 1. Camera anterioara a globului ocular este cuprinsa intre: Cornee l. Girului Postcenfial 50 . Inerveaza motor fibrele intraftrsale 2. Are axoni care formeaza nervul optic si radiatiile optice l. Deutonetrronul caii oPtice: Este reprezentat de neuronii multipolari Z. Ariei somestezice secundare 4.aprin uqatg*ele. Sunt axonii neuronilor y din cornul anterior medular 4. 2. 3. Girului hiPocamPic 1. Canalul semicircular anterior Organul'Corti Canalul semicircular posterior Tunelul Corti 57. Contine corPusculii Ruffini 54. Al doilea neuron al caii olfactive 52. Iris 4. Neuroni biPoPlari 2. Hipodermul se caractenzeaz. Retina 3. 2. Contine bulbii firului de Par 4. 4. Cristalin 55. Vine in conract cu dermul papilar l. Celulele mitrale rePrezinta: l. 3. 3. Din partea inferioara a saculei porneste: 1. Al treilea neuron al caii olfacitive 4. cu exceptia: Este alcatuit din tesut conjunctiv lax 2. Neuroni multiPolari 3. Sunt singurele fibre care inerveaza senzitiv fibrele intrafusale 53.50.

Anterior 59. 5l . Nu exista in pata oarba l. Calea gustativa Calea olfactiva 2. Sunt adaptate penhr vederea diuma.58. Sunt in numar de 6-7 milioane 3. Celulele cu conuri: Sunt mai numeroase decat cele cu bastonas 2. la lumina slaba 4. Lateral 3. 4. Superior 2. Nucleii vestibulari sunt: 1. 60. l. Medial 4. Care dinfre urmatoarele cai au al treilea neuron in talamus: Calea kinestezica Calea proprioceptiva de control al miscarii 3.

B (pag.49. D {eag.39) 18.51) 45.50) 3.45) 50. 50) 40.al) 24. C @as.38) 42.42.47) 23. B (pag.43) 60.a2) 34.44.42.aa) 5s.42.44) 22.39) s2.al) 19. C (paga3) 31.45) 38.51) 48. C (pae. C (49. B @as.a3) 2s.49) 36.D (pae.a7) 29.8 (pag.a3) 15.4l) 14.a9) 57.8 (pag.38) 33.a9) 13.52) 4. E (pag. B (pag.38) 35. C (pag.39) s4. D (pag.a?) 20. B (pag.RASPUNSURI: COMPLEMENT UNIC B Gae.D Qtag.38. B (pag. E (Pag. B (pag. E (pae.40.s0) 59.a5) 37. D {sas.al) t2.D (pae. B (pag. D (pag.aT) s8. B (pas.49.E @a9.39.a7) 52 .44.a2) 16. C Gae. E (pag.a5) D (pag.a3) 28.al) 11.38) 43.a1) 53. C (pag.a6) 30.43) 5.50) 49.a3) 27.50) 39.5l) 26.D {Bag. D (Pag. C @ae. B (pag.42.45) zl. COMPLEMENT GRUPAT 41. E (pae'38) 10.38.8 (pag. C @ae.a7) 56.D (pae.39) 6.a5) 46. E (pag.a5) 44.38.D (pag. C (pag. A (pag. C (pag. D (pag. E (pag.a5) 7. B (Pag. A(pag.D (pag.a7) t7 . C $ng.49. C (pa9. C (pag.50) 2. B @as.41 .E (pag.41) e. E (pag. E (pae.49.E (pag.43) 47.43.42) 5l . C (pag'49) 8. l.50) 32. D (pag.

alspus spre hipoderm. E) Receptorii cu localizare in partea superioari a dermului. E) Golgi-Mazzoni. B) format din sfiat papilar gi strat dermic.cTe E) Segmentul periferic percepe o form6. Univ. Epidermul este: c) A) un epiteliu unistratificat necheratinizat. D) Segmentul intermediar este format din cfli nr*o*. A) Maissner. Doru Selagea COMPLEMENT TJNIC: l A) B) C) ' Despre analizatori nu sunt adevfuate urm[toarele afirmafii. l 53 . Cornusculii Vater-Pacini se adapteazirapid qi receplioneaz6 viUriliite. ts) ln shatul reticular se afld papilele dermice. !) 5. 2.dermul germinatin. 3.ANALIZATORII2 Asist.are impulsurile sunt conduse lent gi proiectate cortical. _. recepf ioneaz1atingerea. cu excepfia: A) Corpusculii Vater-Pacini sunt localizafii in hiiodennul pulpei degetelor. hr[nit prin difuziune din lichidul intracelular. C) in derm se gdsesc corpus*fii Meissner. D) un epiteliu unistratificat cheratinizat. ascendente directe gi indirecte. in mod specific ai difuz. urmittoarele. stimulii sunt transformafi in senzafii specifice. sensibilitatea se afl[ corpusiculii Pacini care se adapteazl pufin sau deloc ai rccepfioneazl vibrafiile. Krause Ruffini gi Merkel pentnr tacti16. cu excepfia: *J Ptgl prezlntf un shat profund. cu excepfia: conducere. E) corpusculii Krause sunt considerafi ii receptori pentu rece. 4. D) Ruffini. B) Vater-Pacini. Dr. D) in profimzimea dermului urmtrtoarele afirmafii sunt adevilrate. ttin c. E) alcftuit dinfi-un strat germinativ pi unul cornos. C) Corpusculii Ruffini sunt localizafi mai profirnd in derm gi recepf ioneaznpresiunea.afirmafii despre derm sunt false. Corpusculii pentnr sensibilitatea tactiH sunt urmdtoriio cu excepfia: C) Merkel. D) corpusculii Rutrini sunt considerafi gi receptori pentru rao. Segmentul intermediar este format gi din ciii ascendente indirecte. prin intermediul cdilor de La nivelul segmentului intermediar.de energie sub formi de stimuli. Segmentul periferic are funcfia de a hansmite impulsul nervos. la creier. prin impulsul nervos este fransmis la scoarfa cerebrald.

12. D) are o suprafali invers proportional[ cu densitatea receptorilor din regitrnea respectivi. . prin stimularea a dou[ 9.falsd referitoare la receptorii termici este urm[toarea: nervoase libere. tn legrtwi. D) Reprezintd segmentul periferic. Golgi-Ma-zoni: purcte apropiate. E) Sunt terminatii nervoase libere. I A) dermul profund. provenite din dendrita protoneuonului ganglionul spinal. Receptorii analizatorului kinestezic sunt situali ln urmittoarele structuri. B) formeazl papilele dermice in sfratul papilar al dermului. B) Receptorii penfiu durere se adapteazi repede. D) Sunt stimulafi de trei categorii de factori-mecanici.r r. termici gi chimici. C) este de aproximativ 2 mm. C) Sunt terminafii nervoase libere. subiectul percepe atingerea fieciruia dinffe ele.r"parii kinestezici putem spune urmtrtoarele: A) Corpusculii Vater-Pacini sunt identici cu cei din piele. l. 6. C) este aria tegumentar[ a clrei stimulare determinfl modificdri in rata de desclrcare a neuronilor respectivi. D) se caracterizeazAprin pragul de percepere distinctll a doui puncte diferite. E) nici o variantll de mai sus.. provenite din dendrita protoneuronului situat in ganglionul spinal. B) Receptorii pentu cald ii deplqesc numeric pe cei pentu rece. B) este distanta minim[ la care. stimulafi excesiv pot fi receptori pentru durere. Afirmalia falsd in legdtura cu receptorii drnerogi este urmitoarea: A) In principal sunt terminafii nervoase libere. Referitor la acuitatea tactilfl este adevfuat c[: A) labazalimbii are o valoare de?rnm. cu diametrul mic. E) Terminafiile neryoase sunt nemielinizate. B) articulafii. Cdmpul receptor: 10. E) este de aproximativ 50 mm. cu excepfia: D) ligamente. C) tendoane. C) Corpusculii 54 neurotendino gi Golgi asigui sensibilitatea dureroasi. B) pe toatl suprafala toracelui posterior este de 50 mm. situat in 8. C) sunt o varietate a corpusculilor Vater-Pacini. C) Receptorii tactili. Afirmalia A) Sunt terminafii 7. D) sunt situali in dermul reticular E) sunt situafi profund spre hipoderm. A) este pragul de percepere distincti a doul puncte. E) mugchi. ' Corpusculii A) sunt pufin mai mari decdt corpusculii Vater-Pacini. B) Corpnculii netuotendinogi Golgi sunt situafi la joncfiunea articulafie-ligament.

cu excepfia: cu microvili.e extrafrrsale. E) corpusculii neurotendinogi Golgi sunt aiseminai pti"tr. A) Este prevfuut A) celulelor mitrale. c) Motoneuronii alfa inerve az6 fibrel. E) Nici o variantil de mai sus.. B) Continu[ dendrita neuronului bipolar. E) nici o varianti de mai sus. !) 14' in legiturd cu fusurile neuomusculare. E) Nici o varianttr de mai sus. c) Axonii neuonilor alfa uj*g la periferia fibrelor. A) Impulsul nervos se fiansmite neuronului alfa. C) ganglionii de pe traiectul nervilor olfactivi. E) Porfiunea centraltr confine nuclei gi este contractild.c. E) Fibrele inhafusale cu sac nuclear sunt inervate motor de fibrele senzitive anulospirale. Despre fusurile ne. D) Se mai numegte pi bulb olfactiv. 17. afirmafii sunt false. E) o substanftr trebuie si fie sapid[ gi si ajungd in nrri pentnr putea a fi mirosit6. una este adevfuati: Celulele bipolare au o dendritit ramifi ca. C) Sfrtrbate lama ciuruitji a etmoidului. D) omul distinge pfue la zecemii de miiostri diferite.in floare". c) Al doilea neuron este localizatingirul hipocampic. A) 16.romusculare este adevIrat ci: A) sunt formate din I -3 fibre musculare intrafirsale. !) Receptorii analizatorului olfactiv ocupe partea posteroinferioar[ a foselor nazale. B) o substanf[ trebuie str fie volatild penfu a traversa sfiatul de mucus al cavitnfii nazale. Referitor la butonul olfactiv sunt false urmdtoarele. D) celulelor bipolare. D) Relaxarea musculari este prevenitil prin intinderea fibrelor exfiafusale care declangeaz6 contracfia reflexE.D) Terminafiile nervoase libere se ramifictr. cu excepfia: A) La nivelul butonului olfactiv.. Sunt confinute intr-o capsul[ elasticI. ? 9:t"tele brpolare au o dendriti. D) La fibrele intrafirsale cu tut ttutlear gi cu lanf nuclear ajung fibrele anulospirale gi a celor .me $i mdre. 13. ' 18.d. ceea ce duce iu ronnugia cu excepfia: fibrelor intrafusale.care se termin6 cu vezicule numite butoni olfactivi. fibrele musculare striate. axonii celulilor bipolare fac sinapsil cu netnonii multipolari. B) Bulbul olfactiv face sinapsi cu celulele miuale.rsale face t5. Primul neuron al c6ii olfactive se afli la nivelul: B) butonului olfactiv. B) Dispunerea in paralel a fibrelor extrafi. urmitoarele afirmafii sunt false. Urmitoarele 55 .pe partea profupdd a articulafiei. ca intinderea fibrelor intrafusale s6 determine gi intinderea primelor. Dinhe urmtrtoarele afirmafii.

B) Foliate. . Celulele mitale: A) Intri in alcituirea valvei mitrale. C) Are al treilea neuron in talamus. amar. 2l . Urmitoarele ctri de conducere au al treilea neuron in talamus: A) Calea sensibilitiilii proprioceptive de confrol al migclrii. Despre mugurii gustativi. B) Al doilea neuron strlbate lama ciuruitii a etmoidului. avem: A) La vdrftrl limbii. D) Calea auditivi. E) Gustul pentnr s[rat se poate percepe pe vdrfrrl limbii. E) Tractul olfactiv se proi ecteazdin girul hipocampic Ai nucleul amigdalian. Urmdtoarele papile gustative nu au mugrui gustativi: A) Circumvalate. olfactiv. Calea sensibilit4ii olfactive: A) Primul netron se afld in celulele mitrale. ' D) Tractul olfactiv stribate lama ciuruiti a etmoidului. acru gi amar. C) Calea analizatodui gustativ.19. C) Pe marginea laterali a limbii. E) Caleavizuald. E) Nici o variant[ de mai sus. D) Fungiforme. 20. Z1. cu excepfia: A) Celulele receptoare ale mugurilor gustativi se depolarir. B) Calea sensibilitefi olfactive.eazLla contactul cu substanfele B) volatile. Pe vffirl limbii. D) Fac sinapsl cu anonii celulelor bipolare de la nivelul butonului E) Nici o variantll de mai sus. urm[toarele afirmafii sunt corecte. 24. D) E) 56 Toate variantele de mai sus. C) Caliciforme. D) Moleculele proteice receptoare p6trund in membrana microvililor. C) Fac sinapsl cu al III-lea neuron in talamus. s[rafgi acru. B) Fac sinaps6 cu neuronii multipolari.inleg6ttrd cu zonele de percepfie a gustului. care permit ptrtrunderea ionilor de sodiu. Axonii celulelor bipolare: A) Se inminuncllazLpenttu a forma tractul olfactiv. C) Reprezinthal III-lea neuron al clii olfactive. Pentnr a se depolarrz+membrana microvililor deschid canale ionice. E) Fac sinapsd cu al IIJea neuron la nivelul bulbului olfactiv. 22. B) Se termini cu o veziculi prevdzuti cu cili. 23. B) La ridlcina limbii. C) Substanfele chimice se leag[ de moleculele proteice receptoare. D) Fac sinapsl cu celulele minale. acru gi dulce.

E) III. D) Microvili. hipoglos gi vag.A) Celule receptoare B) Celule de susfinere. hactul spinocerebelos dorsal gi calea sensibilitiilii kinestezice. D) facial. legdturtr cu tunica externd" afirmafia corectil este: Corneea este transparenti" este traversattr de vase de s6nge gi fibre neryoase. sosesc terminafiile nervoase ale urm6torilor nervi: 30. Inervafia !) Fibrele parasimpatici determind bombarea cristalinului. care inhi in gtobul ocular. C) In cornul posterior al miduvei spin[rii. E) Calea sensibiliuryii gusative gi calea trttribilitigii kinestezice. ftactul spinocerebelos ventral gi calea sensibilitilfii kinestezice. 57 . Urmitoarele afirmafii sunt false. IX ti X. D) Calea sensibilitiitii gustative gi tractul spinocerebelos venfial. . corneea tansparentit este consideratit mediu refringent. respectiv tracturi ale sensibilitifii se incrucigeazi: A) calea sensibilitnfii kinestezice. Protoneuronul ciii gustative se afl6: A) in nucleul solitar Aii UutU. B) facial. calea sensibilitnfii de control calea gustativd. cu excepfia: A) Coroida se continuI anterior cu corneea. p) in ganglionii de pe traiectul n *ilor.-in partea sa posterioari este previzutli cu un orificiu prin care iese artera globului ocular. 29'Lapolul baatal celulelor gustative A) V. ' E) Nici o variantii de mai sus. IX gi trigemen. E) orificiul nervului optic este sit'at in dreptul axului vizual. B) in ganglionul solitar. 1l Il A) c) B) sclerotic a rcprezintt 416 din tunica fibroasI. 26'instructura mugurilor gustativi gisim urmitoarele elemente. gustative. C) E) !) circulare ale muqchiului ciliar sunt inervate simpatic. A) 32. VII.roprioceptive al migcdrii gi catea gustativd. B) Sclerotica. cu excepfia: gustative. "pttr. C) Fibre nervoase. glosofaringian g X. sclerotica este perforatit de nervul optic. C) VII. VII. P ltiryt permite reglarea cantititlii de lumini ce sosegte la retin6. C) Coroida este o tunic[ fibroasd. rrisul prezintd in mijloc un orificiu prin care iese nennri Irisul permite acomodarea cristalinului. E) Posterior. IX 9i vag. Despre tunica medie putem spune c6: Este tunica fibroastr a globului ocular. D) Pe scleroticit se inseril mugchii intrinseci ai globuli ocular. 27 ' Axonii urmitoarelor c[i. c) calea sensibilittrlii !) 28. E) Epiteliu lingual.

Ej fala anterioarl a cristalinului are cea mai mare putere de refracfie. 39. B) Umoarea apoas6. irisul. umoarea apoas6. Celulele fotoreceptoare cu bastonag: A) La nivelul petei oarbe se gisesc mai multe decit celulele fotoreceptoare cu conuri.cristaloida. E) Nici o variantil de mai sus. Aparatul diopfiic: A) Este format din ro*re. umoarea apoas6. 34. B) Este invelit de o capsuli fibroasl . E) Sunt celule de asocilie. Celulele fotoreceptoare cu conuri: A) Sunt ganglioni modificafi. Referitor la cristalin putem spune: A) Este localizat intre iris 9i umoarea apoas6. B) Strnt absente in fovea centralis. C) Umoarea apoas[ are o consistenfi gelationasi. 38. D) Confine vase de sdnge. coroida transparentI. D) Toate variantele de mai sus. B) Are C) Pata galben[ este situati medial pi inferior de pata oarb[. 36. cu o putere de refracfie de aproximativ 20 de dioptrii. D) Aparatul dioptric are centnrl optic la 6 mm in fafa retinei.33. E) Nici o varianti de mai sus. D) Coroida se intinde posteriot de ora serata. retina. corpul viftos. C) Corpul vitros. cristalinul. B) Este finat din cristalin gi coroid[. sclerotica. B) Mediile refringente alcltuiesc aparatul dioptric. Ci poate fi considerat o lentih convergentli cu o putere totalI de aproximativ 60 de dioptrii. D) Reprezinthstratul al gaptelea al retinei. corpul vitros. irisul. E) Nici o variantd de mai sus. C) Sunt adaptate pentru vederea nocturni. 58 . B) ReprezintLal optulea strat al retinei. D) Corpul vitros. Mediile refringente sunt: A) Umoarea apoas6. pata oarbl situatil in dreptul ru<ului viztlmil. C) Este menfinut printr-un sistem de fibre care alcdtuiesc ligamentul suspensor. 35. Retina: A) Se intinde posterior de corpul ciliar. Ci fac sinapsd cu celulele multipolare gi reprezintl primul neuron. ln legiturtr cu mediile refringente putem spune: se hrinegte A) Cristalinul prin difuziune de la vasele proceselor ciliare. 37. D) Sunt in num[r de 6-7 milioane. E) Are forma unei lentile convergente. E) Sunt mai numeroase in fovea cenfialis. cristalinul. cristalinul. cristalinul.

5 m. 2) in anumite zone de pe toracele posterior are o valoare de 0. 2) Golgi-Mazzom. Acuitateatactil[ : I. 3) Krause.' 4) Receptorii cu localizare superioard la nivelul dermului recepfio neaz1. componente: l) -q -Z) Jgsut 3) 4) conjunctiv lax cu celule adipoase. B) Cristalinul se bombeazI. cand ochiul privegte la distanfE mai mare de 6 metri: A) Ligamentul suspensor este relaxat.in dermul profund l) se gtrsesc urmitorii receptori: Meissner.a nivelul redecinii limbii are o valoare de2rnm. 2) Este invers proporfional cu densitatea receptorilor.Urmitoarele afirmafii sunt toate adevlrate: l) Persistenfa stimulului dureros poate duce la cregterea in intensitate a senzafiei. D) Cristaloida este in tensiune. Fibre elastice.rrnului. 4) Ruffini. 1l 4) Valoarea la vdrful limbii este de 2im. 4) Are suprafaftr de 50 mm la nivelul toracelui. Urmitorii receptori au rol in monitori zareatensirurii care apare in tendon: Corpusculii Vater-paccini. 2) Terminafiile neryoase libere. 3) Fusurile neuromusculare. Referitor lagampul receptor sunt adevtrrate urm[toarele afirmafii: Este diferit de acuitatea senzitivi. 4) Corpusculii Golgi-Mazzoni. Receptorii cu locali z*rrc mai piofirndd. Corpusculii Vater-paccini. E) Puterea de convergenftr cregte la valoarea maxim6. la nivelui d.presiunea. distanfa maxim[ la care doua puncte diferite sunt percepute distinct. -2) 3) Discurile Merkel sunt terminafii nervoase care se terminr sub forma unui cogulef in j'ruI celulelor epiteliale. 42. C) Mqchiul ciliar se confiactii. COMPLEMENT GRUPAT: 4l. l) 59 .40.vibrafiile. recep [ionead. componenfa stratului reticular al dermului intr6 urmltoarele f Fibre de colagen. 44. l) !:* 46. 3) Este aria tegumentari a cdrei stimulare determini modificlri in rata de desc[rcare a neuronului respectiv. l) 45.

4) XsiV. 4) Gamma. 3) Beta. 3) Girusul postcentral. 4) Bulbul. 53. l) x. 3) Mezencefal. 4) Bulb. Calea sensibilitafii kinestezice are in comun cu calea sensibilitifii proprioceptive de control al migclrii urmltoarele etaje: Ganglionul spinal. Urm[toarele afirmafii sunt adevdrate: l) lnervafia motorie a fusurilor neuromusculare este asiguratl de dendritele neuronilor sensibilitatea termici. gamma din cornul anterior al m[duvei. care inerveazl fibrele intrafusale.. cu excepfia: 1) Ganglionul spinal. Calea sensibilitdtii kinestezice are in comun cu fasciculul spinocerebelos dorsal urmdtoarele etaje. 4) Inervafia motorie este asigruatii de neuronii gamma din cornul anterior al miduvei. 52. transmit 3) Inervafia motorie a fibrelor intrafusale determin[ contacfia acestora gi astfel se intinde partea centrali" ceea ce duce la stimularea fibrelor motorii anulspinale $i . Referitor la fusurile neuromusculare este adevdrat c[: 1) Sunt diseminate prinfie fibrele musculare netede. 2) Alfa" care inerueazi fibrele exfiafusale. Fasciculul spinocerebelos dorsal fraverseazl urmitoarele etaje. 3) Puntea. 2) Ganglionul spinal. 4) Relanarea muscularl este prevenitii prin intinderea qi activarea fusurilor. 51. 60 .47. 2) Terminafiile nervoase libere ramificate in toatii grosimea articulafiei. l) 50. 2) Sunt stimulate de tensiunea dezvoltatd in timpul rela<[rii musculare. 49. Urm[torii nervi culeg informafii senzoriale de la receptorii gustativi: 2) Hipoglos gi VII. care ineweazlfibrele exfiafusale.in floare". 2) Cornul posterior. cu excepfia: 1) Punte. 3) Inervafia senzitivd a fusurilor este asiguratii de axonii neuronilor senzitivi din ganglionul spinal. care inerveazd fibrele infiafirsale. 48. ln m[duva spinlrii existil doua tipuri de motoneuroni ctue inerveazi mugchii scheletici: l) Gamma. 2) Cornul posterior al mlduvei. 3) Vag qi facial. 4) Bulbul.

6m este clar6 fdr6 acomodare. 2) Ochi hipomiop. 2) Ochi emetrop. 2) constit ln contracfia mugchilor radiari ai irisului la stimularea cu lumintr puternic'. 56. dulce gi amar. 3) Octri hipermefrop. ?) Ira"p drteazdobiectele de ochi pentru a le vedea clar. 3) Constil in contracfia mugchilor circulari ai irisului la intuneric. 3) Ochi hipomiop. 4) Acfiunea parasimpaticului determintr contractia mugchilor circulari ai irisului.gustativ[: Axonii protoneuronilor se incrucige# rc indreaptii. 3) cristalinul are un meridian cu putere di convergenfI anormalit.rptd "j*g 4) se cunos c 4 senzatii gustative prinraret ur*.cel puf! so ae poJiulii *. 2) Axonii celui de-al treilea neqon in partea superioari a girului postcentral. Reflexul pupilar fotomotor: are centrii ln metatalamus.p* ]J si talamus. 2) Defectul se corecteazi cu lentile aiverdnte. l) 6l . Ochiul emetrop: pe corecteaz[ cu lentile divergente. rezult6nd midriazd. rh. 4) Se corecteazdculentile cilindrice. 4) Defectul se corecteazlr cu lentiie cilindrice. 60. in astigmatism: Existit mai multe nzede curburtr are suprafefei cristalinului.ici in cetulete gusrative. l) l) 58' ce tip de ochi are o persoand care apropie obiectele de ochi pentu a le vedea clar: I) Ochi emehop. sfuat. 4) Ochi hipermehop. 1) tt"uginea obiectelor plasate la 6. 59' ce tip de ochi are o persoani care are retina situatii la mai pufin de lTmm de centrul optic? l) Ochi astigmatic. 57. 3) au fost identificafi. 4) Ochi miop.54' Urmdtoarele afirmalii sunt adevrrate despre sensibili tatea.

al) 14. D (46) zl. E(pag. a3) 24. D (pag.D (41) s0. D (43) 5s. 39) 10. A(3e) 17.8 (39. 39) I l. a5) 37.39) 8.D {eag. D (38. D (pag. A (41) 4e.43) 16.38-39) 4. D (pag. A(pag. a3) 23.nASPUNSURI: COMPLEMENT UNIC: D(pag.38) 3. c (46) se. B(pag. D (46) s7. 39) 42. al) 15.20.38) 2.38-39) 7. C (pag. a5) 62 . a2) 20.39) 5. D (pag. 4r. C @ag.8 (pag. 38. D (pag. C(pag.D (41) 48. E(pag. C Gae.8 (pag. B (pag. E (pag.8 (pag. A(pae. aa) 31. a2) 4s.D (pag. E (pag. E (pae.39) e. a2) 22. B (pag.20. aD I 18. 44. as) 36. al) 13. C (pag. a5) 39.D (41) 53.E @ae. a3) 29. D (pag.D (pag. D (pae. c (46) s6. 42. a3) 26. a5) 40. a2) 19. D (pag. a2) COMPLEMENT GRUPAT l. D (46) 60. al) 12.39) 43. 43) 28.E (4s) 58. 45) 34.45) 33. E (3e) 46. a3) 2s. a3) 30. 44. a3) 27 . B(pag. C (pag. E {pag.45) 32. a5) 38. A (41) s1.8 (pag. C (pag. D (pag. C (pag.41) 47. c (41) s2. a5) 3s. B (43) s4.D (pag.38-39) 6. B (38) 44. A(38. A (pag.

spinobulbar E. sunt mecanoreceptori B. Antoaneta pungl COMPLEMENT SIMPLU l. confine terminafii nervoase libere : D. se gdsesc in mucoasa duodenali 3.Presiunea este receptionatil de A. pentu vibrafii 2. Pacini B. tactili B. Ruffini D. A. de presiune E. termici C. nu are anexe cutanate E. localizaliinderm D. Univ. spinotalamic lateral D. Receptorii analizatorului gustativ : A. spinotalamic anterior B.AI{ALIZATORII 3 Asist. durerogi D. nu au muguri gustativi E. cu excepfia A. nici unul de mai sus 63 . toate cele de mai sus urmItorii receptori : 4. Dr. stimulafi de deformiri mecanice C. in piele se gIsesc urmitorii receptori : A. Iftause E. este un epiteliu plurishatificat keratinizat B. are ur strat superficial germinativ C. aparfin papilelelor filiforme C. Mazzoni 5. Despre epiderm sunt adevitrate urmiltoarele. sunt chemoreceptori D. spinocerebelos venfial C. Merkel C. mai numerosi in tegumentele f4r6 p6r E. mecanoreceptori B.sensibiltatea kinestezictr este fransmistr prin fascicolul : A. Receptorii tactili sunt :. nu are vase de s6nge 6.

Organul activ al acomod[rii este : A. sarcolema : : B. cristalinul D. partea inferioarfl a girului postcentral C. Hipodermul confine : A. fungiforme D. Tunica mijlocie a globului ocular este A. este o membrani fotosensibilI E. sclerotica C. este un lichid incolor 13. partea superioar[ a girului precentral D. Aria gustativi se giseqte in : A. Mugrrii gustativi lipsesc la nivelul papilelor A. fesut conjunctiv elastic D. crestele papilare E. se intinde posterior de ora serrata C. fesut conjunctiv la>r B. mugchiul ciliar D. corneea D. fesut conjunctiv cornos 11. Mediile refrigerente oculare nu includ A. caliciforme B. filiforme E. fesut conjunctiv reticulat E. partea superio ard a girului postcentral B. corpul vitros E. vitrosul 12. umoarea apoasi E. are fibre circulare D. foliate 8. Coroida: A. coroida E. corneea C. cristalinul B. are o forml sferoidall B. fesut conjunctiv fiblos C. retina B. retina 9.7. umoarea apoasi : & . circumvalate C. discurile Merkel 10. corneea C.

se ajungtr in ntrri D. otolitele stimuleaz[ mecanic urmitorii receptori A. cu excepfia : in stdnca temporalului B. Receptorii tactili sunt : A. timpan 65 . timpanul se. 40 dioptrii C. 100-1000 Hz 16. Despre urechea medie sunt adevirate urmitoarele. fereasfia rotundi se afl6 pe peretele medial se afl6 A.20-2A000 Hz D.20-200 Hz 8. mai numero$i in tegumentele fdrd pnr E. maculari B. localiz-a[iinderm D. str traverseze shatul de mucus E. timbru B.20 dioptrii E. 5 diophii 17. 10-10000 Hz E. tactili : 19' Pentru a fi mirositif o substanftr trebuie si aibtr urm[toarele caracteristici. frecvenftr C.cu excepfia: A. 18. stimulafi de deformEri mecanice C. l0 dioptrii D. mecanoreceptori B. si fie volatill B. trompa lui Eustachio se afl6 pe peretele anterior C. toate cele de mai sus : 15. sd atingl celule olfactive : 20.4 dioptrii : B.afl6 pe peretele literal D. Intensitatea undelor sonore este determinattr de A. Corneea are o putere de refracfie de 4. membranari C.2-20H2 C. bazilari D. s[ fie insolubil[ C. amplitudine D. urechea uman[ percepe sunete cuprinse intre 4.14. termici E. vibrafii E.fereasha ovali se afli pe peretele lateral E.

3-5 milioane E. Receptorii analizatorului olfactiv sunt A. cilindrice E. convergente B. sferice 22. celule multipolare D. convexe D. vestibulari 26. divergente C. neuroni C. metatalamus se afl6 la nivelul : 23. Astigmatismul se corecteazdcu urmitoarele lentile: A. fasciculatii D.60-70 miloane D. talamusului C. bulbului olfactiv B. bazilar[ B. 17 mm D. de aproape 27.25 mm E. scotopicl E. celule cu conuri E. 50 mm . fotopicl D. la distanfl C. Membrana Reissner este membranl : A.21. Celulele cu conuri din sbuctura retinei sunt in numir de A. terminatii nervoase libere : B. mezencefalului D.7mm B. Laochiul emetrop retina : fafl de centrul optic se afl6 la o distanfi de A. bazali C. de tip fazic 66 . reticulatl E.6-7 milioane C. scizurii calcarine E. Aldoilea neuron al c6ii olfactive A. diuml B. l-2 miloane 8. 35-40 miloane 24. 25. l0mm C. Celulele cu bastonage asigtu[ vederea : A.

2t. 125 miloane C. confine vase sangvine B.5m D.cu excepfia A. Tractul optic ajunge la : A. 25 cm C. corpul ciliar B. Receptorii tactili sunt : A. epitalamus E. procesul ciliar D. 50 milioane D.$i in tegumentele fdrn ptu B.5cm 33. metatalilnus C. toate cele de mai sus 30. are un ligament suspensor E. subtalamus D. la distanfd C. mugchiul ciliar C. localiz. nocfurnI B. nici una de mai sus 29. Celulele cu conuri asigurd vederea : A. 15 cm E.. umoarea apoasl 34. mecanoreceptori E.25 m B. Despre cristalin sunt adevfuate urm'toarele. are o capsule elastica : C.25 milioane E. scotopici E. 5 milioane 67 .^Punctul proximum se afltr la o distanf[ de : A. fotopicl D. ora serrata E. de aproape 31.225 milioane B. mai n*Tr. Celule cu bastonage sunt in numilr de : a coroidei este reprezentati de : 4. are 20 dioptrii D. stimulati de Aefonrieri mecanic C. Limita anterioari A. scizura calacarinI 32.aliinderm D. hipotalamus B.

Ruffini D. hipoderm E. Camera posterioar[ a globului ocular A. intensitatea 2. sfiatul paPilar al dermului C.exceptdnd : A. de asociafie 36. Meissner C.Mazzon 38. multipolare C. epiderm 40. dulce pe vdrful limbii 37. amar pe vdrful limbii B. Amprentele sunt determinate de : : A. girul postcentral D. stratul germinativ al epidermului D. girul temPoral B. timbrul 4. de sustinere E. ginrl hipocamPic E. stratul reticular al dermului B. Krause : E. Gustrrile se percep astfel. nucleul amigadalian : COMPLEMENT GRUPAT 41. inllfimea 3. confine umoare aPoas[ E. tezonanta : 68 .35. este delimitat6 anterior de cornee B. este delimitatl posterior de retini D. fotoreceptoare B. stuat pe margini 9i pe vdrfrrl limbii C. este delimitati posterior de iris C. secretoare D. Pacini B. girul precentral C.mai pufin : A. Proprieti$ile firndamentale ale undelor sonore sunt l. Carcdin urmitorii receptori se gflsesc in hipodenn A. Aria gustativtr se afld in A. confine corpul vitros 39. in strucfira retinei sunt urmitoarele celule . amax labazalimbii E. acru pe marginile limbii D.

42. timpan : 46. canalele glandelor exocrine 2. se descompune in retinen 3. Mediile refrigerente sunt : l. rdsturnattr 2. corpusculii Krause 4. rcaln 3. este datii de otolite : 48. terminafii neryoase 4. Stimularea receptorilor maculari l. este format de ganglionul Corti 2. corpussulii pacini 3. ora 4. se produce in condifii statice 3. nu confine vitamina A 49. absoarbe energia radiafiei luminoase 2. canalul Corti 3. cofine tunelul Corti 3. cristalinul 3. mai micl 4. Pigmentul vizual : l. tunelul Corti 2. dreaptil : 69 . Receptorii pentru cald/rece din piele sunt: l. vase sangvine gi limfatice 3. corpusculii Ruffini 2. este mecanic[ 4. se produce in condifii dinamice 2. corneea serrata \ 47. are celule cu microvili 4. corpusculii Golgi 44. pupila 2. se afl[ in canalul trohlear 43. in derm se gdsesc : l. Perilimfa se gisegte in l. Organul Corti : l. se descompune in opsini 4. fire de plr 45. nompa lui Eustachio 4. Imaginea fonnattr la nivelul retinei este l.

coroida S4. Daltonismul se caractenzeazdprin l. abundenfa de celule cu con 51. posterior are un orificiu prin care iese nervtrl optic l. labirintul osos 3. amacrine 4. ganglionare retinl sunt : 3. acru 4. este produs de o gen6 X linkati : 2. Coroida : aparfine tunicii externe a globului ocular 2. trompa lui Eustachio 2. corneea 3. se intinde posterior de ora serrata 3. sirat 3. bipolare 57 . 56. nu percep una din cele 3 culori firndamentale 4. melcul SZ. amlizatod viztral 3. melcul osos 4. analizatorul kinestezic 2.50. timpanul 4. cristalinul 2. epidermul 4.TJrechea medie Prezinti : l. amar 2. perilimfa median 53. apare exclusiv la femei 3. cerebelul : 70 . dulce se pot percepe in special gustul de : 55.Lanivelul limbii 1. Urmdtoarele structuri nu prezintd vase sangvine : l. este hansParentil 4. analizatorul tactil 5. orizontale 2.amecanismele care participd la reglarea echilibrului contribuie 9i l. [. Celulele din 1. timpan pe peretele 2. Urechea cuprinde : l. fereastra oval6 3.

confin iodopsind 2. sunt caracteristice vederii scotopice 59. este format de axonii celulelor mifiale 60.5t. sunt localizate in canalele semicirculare 3. sh[bate lama ciuruitil a etmoidului 2. Celulele cu contri : l. Tractul olfactiv : l. confin cili auditivi 7t . se afli in fovea centralis 4.ajwrge la talamus 4. Crestele ampulare : l. confin celule de susfinere 4. pornegte de la bulbul olfactiv 3. sunt de 3 tipuri 3. confin celule senzoriale 2.

A. B. 43 55. pag.pag.44 39. 38 C. 5l 42. D. E. C. 44 9. 45 51. 5l 16. D. pag.8.44 13.pag. 45 57 . B. E. pag. 50 59. COMPLEMENT GRUPAT 41. pag. pag. 38 I . B.39 30.pag.E. A. pag.8.pag. 49 43. 45 35. 43 E. pag. 3. pag.43 72 . A. pag.46 33.49 53. l. B. C. 5l 48.pag. B. pag. pag.43 37. 2l. D.45 14. 39 38.pag.45 36.B. 46 25. A. A. pag.49 26. pag.42 52.D. A. B. C. 51 58. pag. 49 46. C. pag. D.pag. pag. 39 D. 39 44.8. pag. C. 38 40. pag. C.pag.8. E. E. A. C.B. pag. pag.47 31. A. pag. pag. pag.44 56. pag.45 50. pag. E.2l C. pag. pag. pag.47 20.42 23.43 10.pag. 4l 7 1. pag. 38 6. B. D. B.39 5. C. C. 50 12. pag.pag. A. A. 38.pag.45 54.38 45. E. 49 18. pag. 43 8. pag. 5l 19. pag.42 60. pag.8.42 27. 4.NASPUTVSURI: COMPLEMENT SIMPLU 2. pag.pag. 47 32. pag.46 22. 45 24.44 34. B.pag. A. A. C.pag.46 47 . A. pag.pa9. pag. 39 15. pag.44 E. pag. pag. pag. 45 17 . C.47 49. pag. 45 29. 45 28. pag. pag. A. D.

Acfioneazain celulele in care sunt produgi D. Glandele cu secrefie intern6: A' Produc substanfe pe care le elibere azalanivelul cavitiililor B. Tiroida B. Nu elibereazI hormonii in sAnge E' Produc hormoni. _Principalul rol este de regrare a metaborismului celular 9. Cdntlregte 500 mg D. Nu regleazd pe cale umoralit diferite organe 5. Reabsorb Na** C. Ficatul 3. Afirmafia falstr despre hipofiza este: A. Primele 3 E. Cresc excrefia de K* $i FfD.GI. Nu rcgleazAmetabolismul celular D. C. Parotida C. Localizattpe $aua turceasci a osului efinoid C. Mai e numitit glanda pituitarl Hormonii mineralocorticoizi: A. substanfe ac[ioneazl la locul de sinteztr r*i 2- Sunt glande cu secrefie intern6: A. Produc substanfe pe care le elibere azd. Nu sunt produgi gi de antrul gastric E. 73 . Hormonii nu ajung in s&rge E. Rinichiul nu secretil hormoni c. Univ. Local izatL la baza encefalului B.ANDELE ENDOCRINE T Asist. Ruxandra Negoi @MPLEMENTUNIC: l. Duodenul nu secretii hormoni B. Toate 6. Pancreasul exocrin D. Prezinrd 3 lobi E. Dr. Sunt produgi de unii neuroni hipotalamici Sistemul endocrin: 4. Sunt formate din epitelii secretorii D. Hormonii: A. Cu Na* se reabsoarbeCl'E.ranivelul pielii C. Hormonii ajung la o mictr parte a celulelor corpului $. Joac[ rol in metabolismul sln'ilor minerale B.

Sunt semlnitori celor secretafi in ovar D. Afirmafia falsi privind hormonii glucocorticoizi este: A. Infre adenohipofiz5 gi hipotalamus existii tractul nervos hipotalamo-hipofizar B. Sunt reprezentafi de hidrocortizon D. lntre hipofizd gi hipotalamus: A. I 3. Lobul intermediar constituie 5% dinmasa hipofizei D. Produc hipoglicemie Hipofiza: A. Hipersecrefia determinl sindromul Cushing E. prolactini) D. Hipotalamusul nu controleazL activitatea hipofizei C. intre neurohip ofizlgi hipotalamus existi hact nervos hipotalamo-hipofizar. Nu sunt relafii functionale B. Intre hipotalamus gi neurohipofizi nu sunt relafii 1 1. Lobul mijlociu se mai numepte intermediar D. Circuld in sdnge lega{i de proteine plasmatice B. Lobul posterior constituie adenohipofrza 9.prolactin6) E.7. Hipersecr{ia apare in boal[ Adisson 12. Are form[ hiunghiulari 8. Produc hiperglicemie E. FSH. LH) Hormonii mineralocorticoizi: A. 10.care reprezintil o legaflrfl vascularl E. Prezintii 2 lobi E. Prezintii 3 lobi B.activitatera intregului sistem endocrin Adenohipofrza: A. Hipofrza: A. Afirmafia falsi despre hipofizi este: A. Este situatii strict in partea anterioar[ B. Infre adenohipofizd gi hipotalamus existJl sistemul port hipotalamo-hipofizar D. Lobul anterior este partea cea mai denroltatL B. Sunt reprezentafi de cortizon C. Hormoni glandulofiopi (STH. Sunt reprezentafi de aldosteron C. Sunt reprezentaafi de cortizon B. intre hipotalamus gi newohipofizi existii tractul nervos hipotalamo-hipofizar C. Secretil doar hormoni non-glandulohopi C. Lobul anterior constitui e 25Yo din masa hipofizei C. Hormoni non-glandulofropi (de ex. Hipofiza nu e legatii prin tija pituitari D. Lobul anterior gi intermediar constituie adenohipofiza E. Hormoni non-glandulofiopi (STH. 74 . Hipotalamusul nu coordoneazd. Lobul posterior constituie neurohipofiza C. Intre hipotalamus gi neurohipofrzAexistd sistemul port hipotalamo-hipofizar E.

Secrettr glucocorticoiii C. Piticismul (nanismul) hipofizar: 1. Apare prin hipersecrelia de ACTH d"pe pubertate perifericd a suprarenarei 1' lrpt I B.la copil oprirea cregterii somatice pi neuopsihice B. Apare oprirea dezvo[erii neuopsihice C. Dac6 apare inanie de pubertate genereazi gigantismul 16. Indivizii sunt de talie inalte C. Nu acfioneazi prin intermediul somatomedinelor 9. Iutujoritatea efecteror A. Secretii cate-colmine D.n gigantism int trrtot nu este afectat D. Hormonul somatotrop (STH): oaselor lungr direct E. Indivizii sunt de talie inaltd D. secret' noradrenarina in i. stimul eazacregterea oaselor in lungime c. Denumit hormon di inhibare a cregterii B. Aprnr prin hipelsecrllia de STH la copil B. ingrogarea btrzelor B' Daci apre drpe pubertate grttrtl*e acromegaria 9 i. Ap* prin hipersecrriiu de ACTH D. Intelectul este afectat E.Produce. Consecinfele depind de vdrsta de aparilie E. Genereaz[ boal[ Basedow E.i"+ie oe g0% tinteporfiunea I t. $. Toate de mai sus E.14. caracteizataprin cregterea oaselor late. oaselor feftei 9. Apare prin hiposecrelie de srH dup6 pubertate r viscerele Acromegalia: A. Aputr pln hipersectriiu de srH inainte a. Apare prin hipersecrelie de ACTH 17. Cresc exagerat D. Apare prin hipersecrefie de STH !. puu"rt t" 9. Indivizii prezintit deficit intelectual D. Gigantismul: C. inaintg de pubertaie stimureazd ingrog*.a se exercitit 15. Afinnaffa false despre hipersecrefia STH este: A' In gigantism apare cregterea exageratil a oaselor fe1ei. Secretil adrenalinit in proporfie de Z0% E. Individul are o talie di peste Z metrii E. Medulosuprarenala: 19. Indivizii sunt de tarie mic4 proporfional denoltaf 20. Intelectul este normal 75 . Hiposecrefia hormonului somatotrop: A.

Prolactina: A. Afirmafia falsl despre acfiunea catecolaminelor este: A. Hormonul adenocorticotrop: A. Este reprezentat de LH C. E numit hormonul somatofrop C. Secrefia de prolactini nu e stimulatJi de: A.Honrronul ACTH: A. Produc hiperglicemie 2T.21. Inhib[ secrefia de lapte B. E numit hormonul luteotrop E. Hiperglicemie C. StimuleazLinchiderea pielii la culoare D. Sexosteroizi D. Stress chirurgical 24. Mineralocorti coizi B. Somn E. Corticosuprarenala secret6: A. Produc vasoconstricfie D. Norpinefrintr E. Efort fizic D. Se mai numegte corticotropina B. Primele 3 26. Scade nivelul de mineralocorticoizi B. Suptul inhibi secrefia de prolactinl E. Glucocorticoizi C. Acfioneazl la nivelul glandei tiroide 76 . E numit hormonul adenocorticotrop 22. Stimuleazdovulafia C. Dupd nagtere secrefia ei continud sI creascl 23. Secrefia in afara sarcinii este stimulati de efortul frzic D. Inhib[ secrefia glandei corticosuprarenale D. E numit hormonul luteinizant D. Prolactina: A. Nu stimuleazl melanogeneza E. Produc hipertensiune C. Supt B. Scade nivelul de glucocorticoizi C. Scade concentartia de glucocorti coizi 25. Dilat6 bronhiile E. Scade nivelul de sexosteroizi E. E numit hormonul tireofrop B. Produc bradicardie B.

Toate 33. Lobul intermediar al hipofizei: A. Creqte concentrafia nrinii B. Hipersecrefia produce diabet bronzat Hipersecrefia produce exces de glucocorticoizi _c. In doze 77 . Hiposecrefia genereazd insuficienfi tiroidiani D. Afirmafia fals6 despre modificdrile secrefiei de ACTH este: A. Eliberaz[ hormonul ADH D. Hiposecrefia produce nanism B. Reprezintil2lo/o din masa hipofizei 9. Se mai numesc gonadoinhibine B. Hormonul tireotrop (TSH): A. Hiposecrefia produce deficit de glucoccorticoizi 29. Hormonul antiditretic (ADFI): lui provoac[ diabet insipid mari provoac[ vasodilatafie C. Lobul posterior al hipofizei: A. Hormonii gonadotropi: A. D. FSH cregte secrefia de estrogeni 31. Reduce volumul urinii E. Afirmafia fals[ despre vasopresini este: A. Inhibd secrefia de hormoni tiroidieni B. Elibe reazl oxitocina E. Hipersecrefia genereazi diabet bronzat c. Este numit hormonul antiditretic c. Ap*tine neurohipofizei dar gi ud"nohipofizei C. Hipersecrefia produce efecte *rl*orito-stimulatoare E. Cregte diureza 34. E produs de adenohipofizit D. Cregte secrefia glandelor exocrine $ flip"secr{ia B. Secrefi hormonul melanocitostimulant D. Nu secrectii nici un hormon 32. Este numit neurohipofizI B. Hipersecrefia lui provoaci pierderi mari de api E. Hipersecrefia genereazI nanism 30. MSH are un precursor diferit de ACTH E.28. LH inhibe secrefia de testosteron D. Elibe reazA vasopresina C. cregte abssorbfia apei ra nivelur nefronului D. FSH inhibn dezvoltarea tubilor seminiferi C. Hipersecrefia genereazi hipotiroidie E. FH nu determinl maturarea foliculului de Graaf E.

Dilatil bronhiile 2. Vasoconstricfie : 4. Toate de mai sus E. Confine periferic medulara D. Secret6 cortizol E. Acfiune identicl cu stimularea sistemului nervos simpatic D. Hiposeuefia determinl boal6 Conn B. Nici unul 36.35. Hipersecrefia apare in boala Addison D. Este situatii la polul inferior al rinichiului C. Secrefia de glucocorticoizi: A. Secret[ adrenlini C. Inhib[ contracfia uterului in timpul sarcinii E. Este secretat de adenohipofizi C. Catecolaminele produc 1. in boala Addison se pierde api 39. Hipersecrefia determind boala Conn E. Embriologic cele 2 pa4i au aceeasi origine E. Stimuleazdcontracfia mugchiului uterin in fravaliu D. Nu secretil aldosteron 38. Oxitocina: A. Despre secrefia de aldosteron e fals6: A. Glanda suprarenalI: A. tn boala Conn apar edeme D. Vasodilatafie 3. Adrenanne B. Hipersecrefia deJermini sindrom Cushing B. Inhibd expulzia laptelui de la nivelul galndei mamare B. Corticosuprarenala: A. in boala Conn apare hipertensiune E. Hipersecrefia determini diabet insipid 40. Funfional sele 2 perfi sunt diferite 3 7. Secretil epinefrin[ D. Bradicardie 78 . Secretii hormoni de naturd glucidici B. Este unictr B. Secrefia medulosuprarenalei este: A. Acfiune identic[ cu stimularea sistemului neryos parasimpatic COMPLEMENT MULTIPLU: 4l . Hiposecrefia determind sindrom Cushing C. in boala Conn apare retenfie de apl pi sare C. Noradrenalin[ C.

Este singunrl hormon hipoglicemiant l. Este semetatii de celulele din stnrcttna foliculilor tiroidieni 3. Secrefia lui este inhibatii de hipercalcemie 3. Este un material omogen. Este secretatli atdt de tiroida cdt gi de paratiroide 47. Produce hiperfosfatemie 4. Hiperfuncfia tiroidiani: Este caracterizathde sciderea metabolismului ba?al 2. Se numeste gugl endemici 3. Insulele Langerhans din structua pancreasului: l. Este caracterizatilde aparilia exoftalmiei l. Efectul catecolaminelor este: Tatricardie 2. Sunt formate din celule exocrine 3. Calcitonina: l. Majoritatea celulelor din stnrctura lor secreta glucagon 4. Au efect hiperglicemiant sub acfiunea FSH 2. Inhib6 reabsolblia tubulartr a calciului 2. Au efect hipocolesterolemiant 4. Scad metabolismul bazpll 46. Mobilizarcagrlsimilor din rez&Ne 4. Cregte sinteza proteicl la nivelul mugchilor 3. Confine tireoglobulind 45. Conduce la diminuarea atenfiei 4{. Parathormonul: l. Insulina: Produce lipogenezl 2. 79 .42. Hipertensiune l. 4. Confin celule care secreti insulina 49. Are efect hipercalcemiant 2. Confine celule parafoliculare 4. vdscos 3. Conftactli pupila 43. Produce glicogeno genezdla nivelul ficatului 4. Eliberarea lor din coloid se face 3. Inhibi reabsorbfia tulularl a fosfalilor anorganici 48. Confin celule beta secretante de glucagon 2. Este hormon hiperglicemiant 4. Coloidul din struchua foliculilor tiroidieni: l. Confine TSH 2. 3. Hormonii tiroidieni: l.

Are legittri strfuise cu retina 3. lnboala Basedow-Graves nu apare exoftalmia 3. Glucagonul: Stimuleazi secrefia biliar[ 2. Epifiza: Secretil ACTH 2. Inhibd proteoliza 52. Are rol endocrin doar pan6 la pubertate 2. Diabetul zaharat: caracteizeazdprin valori crescute ale glicemiei 2. Catecolaminele contract[ mugchii erectori ai firului de p6r 53. 2. Stimuleaz[ fo{a de contracfie miocardica 3. in evolu{ia acestei boli apare glicozurie 1. Cresc frecvenfa contracfiilor cardiace 3. Nanismul tiroidian se mai numegte cretinism l. La lumini cregte secrefia de melatonini 4. Mixedemul este generat de hiperfuncfia tiroidei 4. 2. 3. Se numegte gland[ Pituitarl Este situattr intre coliculuii cvadrigemeni superiori Se numegte gland[ pineali 55. in evolufia acestei boli poate si apari poliurie 4. 80 . incepe sI se deryolte la pubertate 57. Efectele hormonilor tiroidieni pe aparatul cardio-vascular stilrt: Cresc tonusul mupchilor scheletici 2. Produc vasodilatafie 54. Hormonii secretafi de medulosuprarenald produc anxietate 3. Catecolaminele sunt eliberate in condifii de cildur[ excesivi 4. Are localizare refiosternali 4. Are rol de organ limfatic 3. Laintuneric cregte secrefia de melatonin[ l. Epifrz-a: l. Afirmafiile adevtrrate privind disfuncfiile endocrine sunt: Diabetul insipid apare in hipersecrefia de ADH 2. Afirmafiile adevarate sunt: l. Catecolaminele stimuleaz[ sistemul reticulat activator ascendent l.50. 56. Stimuleazd gluconeo geneza 4. Conduce la complicalii care afecteazdsistemul cardio-vascular 3. Intri in componenfa epitalamusului 4. Timusul: 1. Se 51. 4. Cresc frecventa miqcirilor respiratorii l.

Secrefie inadecvatd de mineralocorticoizi scaderea rapidd 2. in sindromul Cushing: in greutate l.5t.. Existli hiperseuefie de corticosteroizi ale cortexului adrenal 2. Apare deshidratarean 4. Apare . Poate fi provocat de tumori 4. Sunt disfuncfii tiroidiene: l. Secrefie inadecvattr de glucocorticoizi 3. Apare .ceafa de bizon" 60. Apar hipertensiune 59. Nanismul tiroidian 3..fa[in lunl plini" 3. Guga endemicl 8l . Boala Basedow-Graves 4. Mixedemul 2. Boala Adisson: 1.

6l) I l. s5) zt.58) 46. A (pag.58) 45.5s) 34.E(pag.56) 38.57) 14. E (pag. 57) 41. A (pag.55) 24. A (pag. B (pag.RASPUNSURI: 2.56) 37. 5a) l. 6l) 59. 5a) 5. B (pag. 55) zs. 55) 18. E (pag. 5s) t7.ig. c (pag. A (pag. C (pag.E(pag. 6l) s8. 54) 8. 57) 42. 56) 26.58) 47. C (pag. 56) 35. A(pag.8 (pag. 60) ss. D(pag. CQ'. E (pag. E (pag. B (pag. A (pag. E(pag. C (pag.8 (pag. 56) 36. A (pag. 57) 43. 55) 20. 5a) 10.D (pag. A (pag. E (pag. C (pag. E(pag. C@ag.58) aa. 55) 32. s6) 39.E (pag. 5a) 4. 55. A (pag. 60) s6. s5) 22. E (pag. 56. A (pag.59) s l.8(pag. A(pag. 56) 7. E (pag.S9) a8.59) 49. sa) 6. A (pag 57) 40. C @ag.55) 33. s8) 54. 57) 27. A (pae. 5a) 31. B (pag. C (pag.E (pag. 61) 60. 56.60) s2. A (pag.57) 19. D(rag. 57) s3. 5s) \ 82 . 55) 30. C (pag.57) 9. 5a) 3. E (pag.D 23. B(pag. ss) (pag. B (pag. C (pag.59) 50. A (pag. 55) 16. 55) 28.E (pag. D (pag. A (pag. 5a) 15. 5a) 13. 5a) t2. s5) 29. A (pag. 60) s7. D (pae. E (pag. C (pag.

Gonadotopii B. E. Tireostimulina C. C. Toate variantele de mai sus sunt corccte E. Ancufa Augustina Gheorghigan-G6l6feanu COMPLEMENT SIMPLU l. D. Transportul de glucoz-lla nivelul fibrei musculare ' B.Insulina stimul eazdurmitoarele procese. in hiposecrefie ptoau. Dilatarea pupilei D. Cortizol C. Transportul de glucozil la nivelur celulei fesutului adipos E.GLAI\IDELE ENDOCRINE 2 $ef Luq. sinteza enzimelor lipogenetice la nivelul fesutului adipos C. Stimuleazd absorblia intestinall a C** B' inhiposecrefie auc h o dezvoltare redus[ a sistemului osos. B. cu o excepfie: c. Glucocorticoizii: c- A. Inhibarea sistemului reticulat activator E. Bronhoconstricfie pe vasele musculare ascendent A. Gluconeogenezahepaticd 4. Produc hipoglicemie Cresc *abolirmul in mugchii scheletici cresc concentrafia acizilor gra$i liberi plasmatici Reduc stabilitatea membranelor lizozomale Cresc numirul de limfocite circulante 2. Procesul de glicogenogenezI este stimulat de: A. Insulini B. Corticotopina D. Glicoliza la nivelul fibrei musculare P. Noradrenalind 5. Dr. $cad concenfrafia plasmatici a calciului gi fosforului psihic[ normali ? E. Hormonii tiroidieni: A. Se sintetizeaz[ din colesterol: . dar menfin o dezvoltare 3. Noradrenalina produce: contracfia musculaturii netede din perefii tubului digestiv I Vasodilatafie B. o incetini rc a denroltarii somatice qi psihice In hipersecrefie produc gu$a endemicd A. Epinefrinl D. Niciun rtrspuns nu este corect 83 6. Somatofrop E.

inne cele patru glande paratiroide E. Diabet D. Cregte numirul de eozinofile circulante D. Triiodotironina C. Are efect hipocolesterolemiant: A. Inferior fafl de tiroidtr" avdnd relafii anatomice gi funcfionale C. Scade numirul de limfocite circulante E. Celulele a din insulele Langerhans: ale pancreasului A. Alegefi varianta corect[ referitoare A. Toate variantele I de mai sus l. Diminuarea depozitelor adipoase C. Cortizol D. Timusul este localizat: A. Cregte num[rul de hematii la efectele cortizolului asupra sistemului imun: B. Tiroxini D. anterior de laringe B.7. Obezitate E. Superior de phmdni cu aceasta 84 . in boala Addison se produce: A. Insulina E. Hipertensiune C. Sc[derea concentrafiei plasmatice a Na* D. Glucagon C. Hipertensiune arteriali E. Reprezintii 20% din celulele secretorii B. Cregterea aciditiilii urinare 9. Cregte numlnrl de plachete 8. Sunt mai numeroase decAt celulele p din pancreasul insular E. Boala Conn determinI: A. Triiodotironini B. Hiperglicemie B. Hiperglicemie B. Forfa de confiacfie a inimii este crescutil sau stimulatd de: A. Toate variantele E. in regiunea gitului. Toate variantele de mai sus 12. Au o membranl cu penneabilitate crescutil pentru aminoacizi D. Glucagonul B. Nicio varianti de mai sus 10. Scade numdnrl de neutrofile C. in cavitatea toracic[ D. Prolactina 13. Secretil glucagon C.

It. B. Ocitocina C. cu o excepfie: formate din epitelii secretorii A 16. Se insofeqte de cregterea metabolismului bazal E. Este necesar pentru menfinerea integrit4ii functiilor superioare C. Toate variantele de mai sus E. D. Actioneazi la distanfi de locul sintezei E. l92t D. Inhibe anabolismul proteinelor in ficat D. E. C. Hormonul de cregtere: Este secretat de hipofiza posterioarl B. Despre hormoni sunt valabile A.A 14.Sunt produqi numai de glandele cu secrefie internl B. Se manifestil prin aparifia senzafiei de frig 85 . Survine numai B. Paulescu in anul: t920 1922 c. C. Stimuleazl sinteza matricei organice la nivelul fesutului osos E. t924 Atat in condifiile unui deficit. Determin[ aparilia exoftalmiei D. Nu se poate asocia cu gu$a endemicl C. Hormonul de inhibare a secrefiei de MSH D. Sunt substan{e chimice specifice D. Produc efecte caracteristice C. Sunt eliberafi direct in s6nge urmltorele afirmafii. in cea mai mare parte circul[ librr in singe 20. Cortizolul: Cregte absorblia B. Prin sistemul port hipotalamo-hipofizar se transporttr: ADH B. cdt gi in condiliile unui exces de insulinl este compromis6 Sistemului Sistemului Sistemului Sistemului Sistemului cardiovascular excretor nervos \ respirator digestiv A rtivitatea: B. t923 E. D. Insulina a fost descoperitii de cercetiitorul romdn Nicolae C. Numai variantele A qi B 15. A 19. Insuficienfa facultativl a apei la nivelul segmentului proximal al tubului grinifer ale SNC tiroidiani: la anumite vdrste A. E. el avind un rol important in reacfia organismului in fala diferitelor agresiruri interne gi externe Acfioneazi prin intermediul unui sistem de factori de cregtere Are efect anabolizantpe toate metabolismele intermediare Stimuleazi crepterea mugchilor gi a tuttror viscerelor de adaptare a A 17. Este secretat numai in condifii de stres.

Au rol vital 22. Inhibe gluconeo genez-a D. Hiperglicemie E. Cortizolul scade numdnrl de trombocite (plachete) din circulafie C. Are raport anterior cu chiasma optic[ 27 . secrefia lor scade C. Efort fizic D. Aldosteronul. Lanivelul fesutului adipos. Constituie 77o/o din masa glandei hipofize D. Shes chirurgical 25. Cregte captarea aminoacizilor C. Nicio variantii 23. Hormonii sexosteroizi asigur[ aparilia qi dezvoltarea caracterelor sexuale primare D.Melatonina: A. Parathormonul: A. Este un hormon de nattui lipidicn B. Are acfiune frenatoare asiupra deryoltflrii gonadelor D.21. are rol in menfinerea echilibrului acido -bazic E. Secrefia de prolactin[ nu este stimulatii in condifii de: A. inconjoarl complet neurohipofiza C. Stimuleazl catabolismul acizilor gra$i E. Scade absorbfia intestinali a calciului E. Somn C. prin acliuni sa dl refinere a Na* in organism. Scade proteoliza 86 . incepe sa fie secretati la pubertate E. Scade calcemia C. Stimuleaz[ mineralizarca osoasi C. Creqte fosfatemia 24. Este localizatii pe $aua turceasc[ a osului sfenoid E. Este sitgatli in partea anterioari a glandei pituitare. insulina: A. Relaxeazi sfincterele digestive B. Cortizolul stimul eazfabsorbfia intestinali a calciului 26. Alegefi varianta corectil referitoare la hormonii corticosuprarenalieni: A.lJnadintre afirmafiile de mai jos nu este valabitl pentru adenohip oftzil: A. Stres psihic B. Alegefi afirmafia corectii referitoare la hormonii medulosuprarenalieni: A. in timpul stimul6rii terminafiilor libere pentru durere. dar se extinde 9i posterior B. Stimuleazi majoritatea secrefiilor D. Inhibe secrefia tubulara a fosfalilor anorganici B. Inhibe sinteza enzimelor lipogenetice E. Activeazi osteoclastele D. Aldosteronul cregte diureza B. Cregte sinteza de acizi gra$i B.

Adenohipofiza secretll urmdtorii hormoni. Medulosuprarenalelor D. Alegefi principalul rol al glandelor endocrine: Reglarea activititfii musculaturii sfriate B. Adenohipofizei 87 . Este o glandl de tip mixt C. Reglarea activititfii musculaturii scheletice D.Funcfia endocrini a testiculului este realizatd de: A Tubii seminiferi B. STH D. FSH E" Celulele interstdiale testiculare Leydig B. Reglarea activitiifii musculahrii viscerale A A 34. Reglarea activititfii glandelor exocrine C.Hipersecrefia de mineralocortico izi are urmltoarele efecte.Parathormonul este secretat de o categorie de celule numite: Celule foliculare B.A 2t. Are localizarcpresternalI A 30. ADH C. pan6 la pubertate B. Reducerea elimindrilor urinare de sodiu D. Epiteliul spermatogenic C. Dispare complet la pubertate D. Reglarea metabolismului celular E. Reducerea eliminlrilor urinare de ap6 E. Este $i un organ limfoid periferic E. Rinichiului C. Neurosecrefia este un proces intdlnit la nivelul: Neurohipofizei B. Cregterea eliminlrilor trinare de potasiu C. Celule principale D. ACTH E" TSH 32. Reducerea volumuluisangvin total A 3l . LH D. cu excepfia: MSH A 33. Timusul: Are rol endocrin in prima parte a ontogen ezei. cu o excepfie: Cregterea acidit{ii urinare B. Celule C C. Antrului piloric Ai duodenului E. Celule parafoliculare E" Celule insulare 29.

Cregterea volumului urinar 39. ADH-ul determin[: A. Prin acfiunea lui. Concentrarea urinei E. Acromegalia este o boala endocrin6 caracterizatilprin cregterea exagerati a: A. B. Nu este hormon glandulotrop: A. Marilarului C. cu o excepfie: infie foliculii tiroidieni A. Cregterea elimindrilor de ap6. in special B. Secretil calcitonine (CT) E. Hormonul somatotrop E. Formarea calculilor urinari se poate datora: A. Oaselor scurte 38. Hormonii gonadici D. Hiperfuncfiei tiroidiene B. Condro geneza de la nivelul cartilajelor de cregtere este stimulati prin somatomedine de citre: A. Este localizatii inapoia chiasmei optice 3. Este situatl labazaencefalului l. Nu vin in contact gu coloidul foliculilor tirodieni D. Hiposecrefiei de PTH C. 88 . LH 36. Concentrarea plasmei C. LTH C. TSH D. Se numesc gi celule parafoliculare C. Oaselor lungi B. Hipersecrefiei de calcitoninl COMPLEMENT GRUPAT 41. Sc6derea volumului sangvin D. Pentru celulele *C" din glanda Se gtrsesc prin urini tiroidl sunt valabile urmitoarele afirmafii. ACTH B. Hipersecrefiei de PTH E. Hormonii tiroidieni B. Insulina C. Hipofuncliei tiroidiene D.35. Glanda pituitard: Face parte din diencefal 2. Hormonii sexostercizi 37. Oaselor late D. Activitatea lor de sintezi este controlatii de TSH hipofizar 40. Extremitlfilor E. FSH E. Se afln h partea posterioard adiencefalului 4.

Insulina este singurul hormon: 2. 43. Diabetul bronzat este cauzat 3. Timusul 4.l. L 4f. Timusului l. L Hipersecrefia Hipersecrefia Hipersecretia Hipersecrefia de: de gonadostimuline de MSH de hormon tireoftop de corticofiopin[ 45. holactina: Pncvoacl contracfia musculaturii netede a uterului gravid Este secretatil numai la persoanele de sex feminin 3. Timocitele se gtrsesc in structura: Ganglionilor limfatici Amigdalelor 3.Este alcltuit[ din tei zone (gtomerulartr" fasciculati gi reticulati) 3. 3. Paratiroidele l. Deficitul de insulinil nu produce: Polifagie Dezechilibre acido-bazice Poliurie Hipoglicemie 1. L Epifiza Adenohipofiza 47. L {2. L 46. 4. Este capabill sI previnI ovulafia l.Alegefi glandele endocrine care secretJi hormoni ce pot avea acfiune frenatoare asupra gonadelor: 3.La nivelul ei ajung fibre simpatice preganglionare provenite din marele nerv splanhnic 4. Este eliberatil ln circulafie de neurohipofizi 1. l.Confine netroni simpatici cu prelungiri care vin in iontact cu capilare sangvini l' 4t. Hipoglicemiant Glicogenogenetic Lipogenetic Anaboli zarrtproteic 49. Nu inconjoartr comillet zntramedularl a suprarenalei 4. Corticosuprarenala: Nu vine in contact cu capsula rinichiului 2. Alegefi afirmafiile corecte referitoare la MSR: Este inervatd simpatic de fibre preganglionare cu originea in jumltatea anterioari a coarnelor medulare laterale din regiunile Ts-Tg 2. 89 . 3. l. Secretr catecolamine (80% epinefrin 6 si 20o/o norepinefrini) 3. Splinei /t. 4. Sintetizeaz[ hormoni de naturl lipidicl l.

Alegefi acfiunile hormonilor tiroidieni la nivelul sistemului nervos: 2. Glucagon 1. Mineral 57. fi cauze ale diabetului insipid: Lezarca nucleilor hipotalamici Secfionarea tijei pituitare Lezarca lobului posterior hipofizar intreruperea tractului hipotalamo-hipofizar 51. Stimuleazl procesul de mielimzare 4. Glucidic 4. Pot 2. 3. Tiroida 5 l.50. Nu este controlat de hipotalamus l. Nu confin lobi: Pancreasul endocrin l. Insulina stimulebz[ lipogene za la nivelul : 2. Asigurl dezvoltarea normali a sinapselor 3. Corticosuprarenalele 4. 1. Lipidic 3. 3. Stimulatl de ACTH 90 . 3. fesutului nervos Ficatului Mugchilor fesutului adipos 56. Anatomic. face parte din adenohipofizE Secretil un hormon care are acelaqi prectnsor ca gi ACTH-ul 4. Nivelul plasmatic al acizilor gra$i liberi creqte dupd administrarea de: 2. Scdzutit dupl administrarea de glucocorticoizi exogeni 3. Stimuleazl diferenfierea neuronalI 2. 4. Proteic 2. Secrefia de cortizol este: l. 52. Cortizol 3. 5. Obignuit. Crescutil in condifii de stres 4. Asiguri procesul de cregtere neuronali 54. Epinefrini 4. Lobul intermediar hipofizar Este format dintr-o lam6 epitelialtr aderentii de lobul posterior hipofizar 2. l. Norepinefrini 53. fdrt legdtru[ cu activitatea SNC l. Adenohipofiza 3. 4. Extractele de epifiz6 au acfiune pe metabolismul: 2.

5t. Stimuleazd secrefia gastrictr 3. Viscere 3. Se forme azt rr:in iodarea tireoglobulinei L Sunt sintetizafi la nivelul coloidului tiroidian 3. Glucagonul: 2.Stimuleazl procesele de cregtere gi diferenfiere celulari gi tisulard 59.Sunt eliberali din celulele foliculare in coloid sub acfiunea TSH hipofizar 1. Inhibe secrefia biliarn 60. Mugchi l. Mucoase 4. Piele 9l . Hormonii tiroidieni: l. Inhibe secrefia gastricl 4. Efectul vasoconstrictor al adrenalinei se exerciti la nivelul vaselor din: l. Stimuleazi secrefia biliard 2.

E (pg.55) 52.se) 4.se) C (pe.8 (pe.ss) 4s. A (pe. D (pe.57. E (pg.se) l.se) 56. A (pe. D (pe. E (pe. C (pg.57) 2.54. A (pe.56) 26. D (pg. 4e.57) 22.56) E (pg. A (pg.E (pe. B (pg. C @9.55) 30. C (pe.57) 58. D (pg.D (pe.60) 14.56.55) 36. B (pe.58) 2r.56) 7.60) le.60) 53. C (pg.8 (pe. C (pe.s4) 27. C (pg.54. E (pe. B (pe.s8) 2e.8 (pg.60) 60.Sa.58) 54. A (pe. C (pe.58) 13.56) I l.57. C (pe.54.56) 20. D (pg.58) se.ss) 2s.58.59) 40. A (pg.E (pe.54) 37.60) 10.54) 34. B (pe.60) 23.55.nAspuNSURr: COMPLEMENT SIMPLU C (pg. E (pe. E (pg.54) 17. C (pe.57.55) 39. C (pe. D (pe.58.55) 32. D (pg.D (pe.56) 33.s4) 42.8 (pe. A (pe.56.55) ls.se) 28.D (pe.D (pe.se) 18.60) 47.se) 12.s6) 9.s5) 44. B (pe.se) 24.60) 31. B (pe. C (pe.36) 48.59) 55.85) 8.D (pe. 51.57) 35.60) 43.54) 16.54. C (pe.55) 38. 50. B (pe. B (pg. C (pe.60) 57.D (pe.54.57) 92 .57) 3. B (pg.54.59) 6. B (pe. A @9.54.s8) 5.56.60) 46.56) A (pg.58. COMPLEMENT GRUPAT 41.

occipitalul E"carpiene 4-Dinte oasele nepereche ale neurocraniului face parte: Alacrimalul B.este asr.in sus E.temporalul D.zat cubaza.Cartilajele de crestere raman cartilaginoase pana in jurul varstei de: D.l9 ani E"22 aru ZDin categoria oaselor lungi face parte: Afibula Bscapula C.mandibula E frontalul S.cu exceptia: Ascapula Bsternul C.20 ani C.cu exceptia: Aeste un os median B.l8 ani C20 ani l.parietalul C.40 ani E.SISTEMUL OSTEO-MUSCTJLAR Asist.25 ani D.coxal D.frontalul E parietalul 3-Dintre oasele late fac parte urmatoarele.65 ani 93 .Osul sacru prezinta urmatoarele caracteristici. Dr.coxalul D.este un os nepereche C^are forma triunghiulara D. Univ. Dan State 1 COMPLEMENT UNIC: Al5 ani B.varfrrl sau se uneste cu varfrrl coccisului 6Apendicele xifoid ramane cartilaginos aproximativ pana la: Apubertate B.

l0 g.30% C.La formarea scheletului mainii iau parte un numar de oase carpiene egal cu: A.5A% '| l2.clavicula.clavicula si humerus C.nu poseda cavitate articulara D.T.La formarea scheletului piciorului iau parte un numar de oase tarsiene egal cu: 4.humerus.5 B.capsula articulara C.Despre sinartroze este falsa urmatoarea afirmatie: A.tibie B. cavitatea articulara D.7 8.7 D.omoplat si humerus E.coxal 1O.Centura scapulara este formata din: A.8 E.5 I l.8 c.l4 8.25o/o 8. 8.10 D. ligamentele articulare 94 .maticea organi ca a osului B.prezinta un grad variabil de mobilitate C.20% D.sunt articulatii fixe B.la nivelul lor se executa miscari foarte reduse E.Scheletul coapsei este format din: A.Osul contine apa in procent de: A.femur C.membrana sinoviala E.clavicula si omoplat B.6 c.Dintre elementele strucfinale ale arfrodiilor nu face parte: A.humerus si omoplat D.fibula D.80% E.humerus E.in cazul sindesmozelot infie oasele care se articuleazase interpune tesut fibros l3.

brahialul E coracobrahialul 17 . Ecoracobrahial It.r-anivelul bratului.se gaseste urmatorul muschi Apnonator al mainii B.teaca fibroasa Eteaca contractila l6.l4.extensor al antebratului : C.qoitorul Enici unul 95 .dreptul abdominal Eorbicularul buzelor l5-Tecile fine de tesut conjunctiv care invelesc fiecare fibra musculara poarta denumirea de: Aepimisium B.Dintre muschii de forma circulara face parte: AMuschiul biceps Bmuschiul ficeps Cmuschiul tapez D.Sub muschiul croitor se gaseste: Aticepsul B.biceps D.dreptul C.bicepsul D.tricepsul D.triceps.deltoidul C.In partea mediala a coapsei nu se afla: Aadductorul mare B.endomisium D.adductorul scurt C-adductorul lung D.adductorul Enici unul 20.croitorul D.cvadricepsul C.cvadricepsul E-adductorul mare medial l9.posterior.principalul muschi al umarului este: Abicepsul B.Cel mai lung muschi al corpupui este: A^adductorul lung \ B.perimisium C.

proteinele contacti le D.Tricepsul sural 22.o B.scade B.dispare E.5-1O/secunda 96 .50% 8.nici o afirmatie corecta 25.calciu Z4.Baza B.Llntetanos complet se poate obtine prin aplicarea stimulilor cu o frecventa de: A.creste C.0.ln loja laterala a gambei se afla: A.3 secunde D.extensorii degetelor C.1 secunde 8.muschiul solear E.60% c.5 secunde 2T.450/o molecul ara a contractilitatii este repre zentata de : A.50-10O/secunda D.500/secunda E.0.lO-S0/secunda C.obtinandu se: \ A.4 secunde E.nici o afirmatie corecta secusa Zfi.Activitatea electrica a unui muschi poate fi inregishata.tetanos C.l0/secunda B.80% D.0.tonusul muschilor scheletici : A.elecftomiograma D.2 secunde C.muschiul gastrocnemian D.Drxatatotala a secusei este de: A.ramane constant D.Dupa denervare.Muschii scheletici rcprezintaurmatorul procent din masa organismului: A.0.40% E.muschii peronieri B.membranaZ C.2l.0.sarcomer 23 .filamentul de miozina E.un potential de actiune propagat cu o vitezade 30m/s E.

primele 2 minute C.80% 29.04 sec D.50% D.30% 8.In energie calorica se fransfonna un procent din energia chimica egal cu: A.primul minut D.conhactia obtinuta in urma reflexului miotatic E.sustinerea posturii cdrpului D.de 10-20 stimulilsecunda D.20% 8.fibrele elastice din muschi D.In B.coapsei se gasiesc muschii: C.I 00 stimulilsecunda E.Faza.pri4ele 45-secunde jurul articulatiei soldului Aadductori 34.0.Reprezinta o contractie izomefrica: Afrisonul B.0.primele l0 minute E.sistola cardiaca C.70% c.01 8.fesieri D.0.sarcomer E"nici un raspuns corect 3l.Baza anatomica a elasticitatii muschilor este reprezentata de: 32.maseteri E.fibrele conjunctive din muschi C.nici un raspuns corect 33.l-10 stimulilsecunda Afibrele elastice din perimisium B.28.peronieri 97 .Tetanosul incomplet se poate obtine prin aplicarea stimulilor cu o frecventa: Acrescuta Bmedie C.de contractie a unei secuse musculare drxeazain medie: sec 40.nici o afirmatie corecta 30.02 sec C.05 sec E.Necesitatile energetice ale metabolismului muscular sunt satisfacute in cea mai mare parte rcrob dupa : Aprimele 5 minute B.de 50.

40% E.Hg B.grosimea muschiului B. lunguimea muschiului C.oase de cartilaj 4.pectoral mare 38.tensiunea muschiului creste mult D.m.m.Osul contine reziduu uscat in procent de: A.raman constante atat tensiunea cat si lungimea muschiului E.Dupa originea lor.lungimea ratnane constanta.intensitatea stimulului aplicat D.Dinfie muschii anterolaterali ai aMomenului face parte: A.100/o COMPLEMENT GRUPAT 41.oase lungi 3.nici unul 39.oasele se pot imparti in: l.toti E.3 S. romboid D.oase de membrtura 2.m.nici o afirmatie corecta 37.tensiunea muschiului vattaza C.Amplitudinea secusei vanazaproportional cu: A.durata stimulului aplicat E.ftapez E.Dinfre substantele toxice pahrnse in organism.In timpul contractiei izotonice: A.si pe care oasele le retin.nici o afirmatie corecta 36.diafragma C.F E.m piramidal B.Ca D.80% D.Pb T C.Are forma de cupola: A.m.dreptul abdominal D.oase scurte 98 .deltoidul C.nu face parte: A.20% B30o/o c.v ariaza lungimea si tensiunea rnuschiului B. biceps B.nici o varianta corecta 40.

Osificarea encondrala da nastere: l.in jos 4.fibula 3.oaselor oaselor membrelor 4.Despre coloana vertebrala este adevarata afirmatia: l.cuprinde 7 regiuni 2-prima vertebra cervicala se numeste axis 3.oaselor boltii cutiei craniene 4{.Perechile XI si l-nu au cartilaj 2-se numesc false 3.Despre osul sacru este adevarat ca: l -yarfrrl sau.indreptat in sus.Dinfte oasele late face parte: l.Despre scapula este falsa afirmatia: l.coxalul 4.ue forma triunghiulara cu baza.Amfiartozele pot avea suprafete articulare: l.este un os pereche 46.nu ajung la XII de coaste: stern \ 4.ovine din sudarea celor 5 vertebre coccigiene 3.se articvleazacu sternul prin intermediul cartilajului coastei X 4t.oaselor scurte Zmselo r bazni craniului 3.este un os lat 2*ue forma triunghiulara 3.usor convexe 3.este asezata cu baza in jos 4g.Dintre oasele nepereche ale viscerocraniului nu face parte: l.se articuleaza lateral cu humerusul 4.vomerul Zlacrimalul 3mandibula 4maxilarul 45.neregulate 99 .usor concave 2.rrlna 43.se uneste cu bazacoccisului 2-pr.42.plane 4.cifiozele sunt intalnite la nivel cervical 4scoliozele sunt ctnburi in plan frontal 4T.parietalul 2.

muschiul piramidal al abdomenului 3.muschiul solear 3.tricepsul 4.Inpartea mediala a coapsei gasim urmatorii muschi: l.muschiul gastrocnemian 2.biceps bratrial Sl.bicepsul 2.70% din energia chimica se transforma in energie calorica 4.randamentul confiactiei masei musculare este de 3A% 2.nici o afirmatie corecta r00 .In loja laterala a gambei se afla muschii: l.fesieri 53. afl a urmatorii muschi : 2.faza izometrica 57.triceps 4.brahial 3.adductor scurt 4.Dinfie muschii fusiformi nu face parte: l.gastrocnemian 4.triceps stral 3.In legatura cu manifestarile termice ale contractiei musculare este adevarat ca: l.In planul profuird al lojei posterioare a gambei nu se afla: I .muschiul tibial posterior 56.anterior.faza de relaxare 4.fazade contactie 3.se ldeltoid I La .manifestarile termice se datoreaza fenomenelor termice din fibra musculara 3.Secusa musculara are urmatoarele componente: l.50.diafragma 5 nivelul bratului.solear 2.muschiul triceps sural 4.fan de latenta 2.adductor mare 2.croitor 3.tibial posterior 54.

dupa deneryare tonusul muschilor scheletici dispare 59.colagenul 60.Despre tonusul muscular se poate afirma ca: l.dupa denervare tonusul muschilor scheletici scade 2.prezinta 8 vertebre cervicale 2.dupa denervare tonusul muschilor scheletici creste 4.Ca 3.nu este de nafura reflexa 3.prezinta 4 vertebre sacrale 4.nu face parte: l-Hg 2.prezint a 12 vertebre toracale l0l .St.Despre coloana vertebrala sunt adevarate afirmatiile: l.si pe care oasele le retin.prennta 4 vertebre lombare 3.Pb 4.Dinhe substantele toxice patunse in organism.

69) 2t.65) t2.66) 40.7l) 30.69) l9.67) 50. B (pag.D (pag.68) 16.65) 48.64) 6.D (pag.65) 47 .8 (pag.A (pag.C (pag.D (pae.66) 60.B (pag.A (pag.63) 4.7l) 29.C (pae. E (pag.C (pae.A (pag.8 (pas.B (pag.68) 39.7l) s7.B $ns.D (pag.C (pae.C (pae.7l) 34.D (pag.C (pag.B (pag.D (pag.65) 10.B (pag.7l) 27.D (pag.8 (pag. 32.6a) 4s.70) .68-69) 38.7l) 3l.68) l s.8 (pag.6s) 9.68-69) l8.67) t4.B (pag.C (pag.RASPUNSURI: COMPLEMENT SIMPLU l.C (pag.C(pag.70) 24.70) s4.E (pae.7l) 36.A (pag.70) s9.66) 102 .6a) 46.C (pag.A (pag.63) 42.70-71) 37.7l) 28.8 (pag.65) 8.68) t7.A (pag.C (pag.C (pag.E (pag.A (pag.C (pag.A (pag.68) 5l .7l) s8.66) COMPLEMENT GRUPAT 41.65) 49.D (pag.63) 43.69) 53.63) 2.C @ag.70) 5s.C (pag.C (pag.65) 7.8 (pag.63) 3.6a) 5.D (pag.8 (pag.A (pas.70) 2s.B (pag.D (pag.A (pag.65) I 1.E Qns.70) 22.71) 26.69) 20.70-7t) s6.A (pag.63) 44.70) 23.A (pag.67) l3.70-7t) 33.8 (pag.E (pag.68) sz.69-70) 3s.B (pag.

P6trulderea capilarelor epifizare in cavitatea medular6 D. Cregterea oaselor bollii cutiei craniene B. Sistemul nervos central E. Cutanat E. Cregterea cavitlifii medulare osoase 4. viscerocraniul confine segmentele iniliale ale aparatelor : A. Neuocraniul addpostegte A. Auditiv B. Osificarea encondraltr realize azil : A. Mtrduva spinlrii : C. Encefalul B. Nici un rdsprurs correct 5- Viscerocraniul confine segmentele periferice ale analizatorilor A. Endocrin E. Vestibular C. Nici un raspuns correct : 6. Cregterea in grosime a oaselor lungr E. Sistemul nervos somatic D. Trecerea de Ia osificarea desmali la osifi careaencondrale &ifrcarca C E Crcgterea oaselor scrnte gi oaselor bazei craniului Cregterea oaselor desmald realizeazd : A. Transformarea fesutului osos compact in fesut osos spongios E. Cregterea claviculei gi a mandibulei D. Vascular C. Acustico-vestibular D.NSTDMUL OSTEO-MUSCULAR 2 fd Lucr.Blocarea activitiifii centrelor de osificare primitivi B.Crcgterea oaselor membrel or bollii cutiei craniene D. Cregterea oasielor membrelor C. Toate raspunsurile sunt corecte 103 . Cregerea in lungime a osului E. Dr.Der{o\\areacarti\aiu\ui{iatrzo-epitrzar 3. Coman Laurenfiu COMPLEMENT UNIC: lProcesul de osteogen ezt constd in A. Transformarea fesutului cartilaginos al embrionului in fesut osos al adultului C. Cardiac B. Respirator D.

Etmoidul 9. Ma. Vomerul D.6-8oase D.12 toracale D. Occipitalul C. 8 oase B. Initlimea gI ldlimea D. Specificafi num[rul corect de vertebre : c. Malarul D.33 -34 8. Vertebrele diferitelor regiruri sunt in numtrr de : A. Toate raspunsurile sunt corecte 13.30 -32 A.7 . CometuI nazal inferior : B.32 -34 D. L{imea B. 4 -5 sacrate . 4 oase pereche gi 3 oase nepereche 10.4-5sacrate D.8 oase liungi predomin[ : E. Oasele pereche ale neurocraniului sunt A. Maxila E.30 -34 E. Coloana vertebrali are un num[r de vertebre egal cu : A. Parietalul B. La oasele A. 104 . Palatinul C. 6 oase : C. Oasele nepereche ale neurocraniului sunt : A.xila E. Nici una din cele de mai sus I l.7 cervicale 8. Ldfimea gI lungimea C.4-5coccigiene E. Toate raspunsurile sunt corecte.4-5lombare C.4-5coccigiene E. Neurocraniul este format din A. Temporalul 8. 3t -34 12.4-5lombare C. l0 8. Lungimea E.7.

Cea lombarl are concavitatea posterior E. Sunt dispuse una deasupra dteia B. Sunt localizate la nivel cenrical. Sternul se articuleaz[ cu : A. Primele l0 perechi B. Este situate in partea posterioar[ a toracelui E. Toate raspunsurile sunt corecte 17. Vertebrele au urmtrtoarele caractere cu o excepfie : A. Nici un rdspuns correct l0s . Garntr vertebralI situatit lateral D. Se impart dup6 regiunile clrora le aparfin D. lombar gi toracal E. Este un os scurt C. Ultimele l0 perechi E. Corp vertebral situat posterior 16. Arc vertebral situate in partea dorsali E. Extemitatea externi a claviculelor E. Scad rezistenla coloanei vertebrale C Cresc elasticitatea coloanei vertebrale D. Omoplatul C. Nici un raspurur nu este correct A). Ultimele 8 perechi : 19. Este un os lung B. Formeazd coloana vertebrall 15. Ultimele 2 coaste B. Cea cervicalil are convexitatea posterior C. Prezintil 5 regiuni E. Primele 8 perechi C.14. Toate rtrspunsurile sunt corecte It Din cele 12 perechi de coaste se unesc cu sternul A. Sternul are urmdtoarele prpprietiifl : A. Vertebra este formatlt din : A. Este situate /e linia mediantr a toracelui D. Curburile sagitale ale coloanei vertebrale : A. Cea toracali are convexitatea anterior D. Ultimele 7 perechi D. Sunt in num[r de trei B. Nu sunt dispuse metameric C. Corp vertebral situat in partea dorsali C. Humerusul D. Curbwile sagitale ale coloanei vertebrale au urmltoarele caractere : A. Arc vertebral situat in partea ventrali B. Sunt patologice B.

Sacrul D. 12 falange D. Reprezinthun depozit de proteine al organismului E. Sunt articulafii fixe B. Sunt articulafii imobile E. 8 metacarpiene C.basic B. 12 falange E. 8 oase metatarsiene D. Nici un rispuns correct E. Coloana vertebrali lombard C. 5 carpiene B.La formarea bazinului particip[ A. 8 oase tarsiene B. 8 tarsiene E. Este un depozit de calciu 26. Ligamentele articulare E. Membrana sinovialtr C. Intervin in apfuarea organismului prin producerea de anticorpi 25. Dinte rolurile fesutului osos enumerate mai jos una nu este real[ A. Nu posed[ activitate articularl C. 7 oase tarsiene : 24.bazic B. Reprezintlelementul activ al aparatului locomotor C.calcic C. inhefin echilibrul acido . in aceste articulafii se executll migclri ample D. Care dintre urmitoarele afirmafii despre sinartroze nu este reali A. Care dintre urm[toarele elemente stnrcturale aparfin anrodiilor A. Produce elemente figurate D. 8 carpiene : 22. 5 oase tarsiene C. Sunt corecte numai rlspunsurile 2 gi 3 23. Menfine echilibrul fosfo . Scheletul miinii este format din A. Oasele au urmdtoarele roluri: A. Femurul : B. Scheletul piciorului este format din A. GenercazAo parte din elementele figurate D. Se pot osifica cu vdrsta : : 27. Capsula articularl B. Toate elementele de mai sus : 106 .21. Este un depozit de sdruri minerale B. Cavitatea articularl D. Menfine echilibrul acido .

Hioidieni D.25 % D.35 % 8.45 % c. Frontal sunt reprezentafl prin : B. Endomissium C. Contractilitatea C.Mugchii striafl reprezintil procentual. Sarcomerul D. Sunt mugchi netezi E. Fibrele musculare se inseri pe oase prin : A. Septuri D. Filamentele de miozinl rc7 . Frontalul C. Sarcolemi B. Temporalul E. Parietal C. Tendoane E. Au rol in determinarea expresiilor fefei B.30 o/o in ralnst cu greutatea corpului : 33. Nici un raspuns correct 29. Proteinele conffactile B. Sarcolema C. Maseterul B. Mqchii masticatori A.parietali E. Mugchii mimicii : A. Excitabilitatea B. Nici un raspuns correct 31. Elasticitatea E. Care dinbe urmiltoarele elemente reprezintll bananatomicl a conhactilitefii musculare : A. Sunt numai dilatatori ai orificiilor D. Sunt numai constrictori ai orficiilor C. Proprietitlile mugchilor scheletici sunt urmtrtoarele cu o excepfie : A. Dinhe muqchii gdtului fac parte : A. Epimissium 32. Extensibilitatea Plasticitatea t 3d. 4.40% E. Temporo . D. Filamentele de actin[ E.2t. Sternocleidomastoidianul D. Maseter 30.

0. Se produce pufini cildtni E.latenfl gI relaxare B. Confine doul benzi H 37 . C. NumEnrl de fibre musculare antrenate in contracfie este limitat 38. Aparatul Golgi D. Sctutarea mugchiului B. 0. Amplitudinea ei variazi invers propodional cu intensitatea stimulului aplicat COMPLEMENT GRUPAT l. Tensiunea in mugchi rimdne constantd C. Perioada de laten{6 a secuselor este prea mare B. : Emisferele cerebrale . Sarcomerul 36. Are dou[ faze:. Secusa muscularl : A. Mitocondriile C. Netrocraniul confine 2. Sarcomerul se caractenzeazdprin urmdtoarele cu o excefie A.10 m/sec C. Este unitatea morfo-funcfionald a miofibrilei B. Confiacfia izometricd a mugchiului striat consttr in : A.80 m/sec 40. Precizali caf. Cerebelul 3. Confine filamente de actini 9i de miozind C. D. Este delimitat de doui bewiZ E. 40 . Toate : confiacfiile muqchilor din organism sturt tetanosuri gi nu secuse deoarece : A. Perioada de relar<are a fibrlor musculare este scurtd D. 30 m/sec D. Poate fi izometricl sau izotonicl E. Proteinele contractile E. Durata totali la mugchiul striat este de I min. Tnrnchiul cerebral 4. Nu se efectueazi lucru mecanic extern D. Proporfional cu frecvenfa stimulilor E. Comanda voluntari se transmite la mugchi prin impulsuri cu frecvenftr mare C.35. Se produc numeroase secuse cu o perioadi de latenfi mare 39. Ribozomii B. Glanda hipofiz[ r08 l. Frecvenfa stimulilor nu poate fi prea micd E. Dac[ stimularea scade se fiansform[ in tetanos. Se scurteazl in contracfie D. Potenfialul de acfiune al mugchiului striat vitezd de : I se propagl in lungul fibrei musculare cu o A.05 mlsec B.e dintre urmdtoarele reprezinthbazamolecularl a contractilifiifii musculare : A.

acfionflnd ca pdrghii l. Primele 7 perechi se articul@zddirect cu sternul 3. : Se articuleazl. : Osificarea desmalI Asigrrl cregterea in lungime a oaselor lungi 2. Confine segmental periferic al unor analizatori 3. l. Sunt in numlr de 14 perechi 4.Viscerocraniul prezintL caracteristicile urmtrtoare : 1. 5 metacarpiene 3. Confine segmentele initiale ale aparatelor respirator gi digestiv 4. Se articuleazlpoterior cu coloana vertebraltr Care din urmitoarele funcfii aparfin oaselor : Menfinerea echilibrului acido . Este alcituit din 8 oase Oasele perechi ale viscerocraniului sunt 2. Menfinerea echilibrului fosfo . Realizarea migcirilor. Srurt acoperite de periost 4. Sunt cartilaje hyaline l.calcic 3.34 de veretebre 2. Vertebrele sunt dispuse metameric 3.posterior cu sternul 2. Este formati din 33 . Formeazl oasele felei 2. : Manilare Vomerul Zigomatice Mandibula Despre coloana vertebrali se poate afirma : 1. DI naqtere oaselor membrelor 3. Acoperl epifizele 3. 8 carpiene l. Asiguri deryoltarea bazinului osos 109 . 3. 4. : pe sqrma periostului 4. D[ nagtere oaselor bollii cutiei craniene l. l4 tarsiene 4. Confine mdduva spindrii : Scheletul mdinii confine urm[toarele oase 8 falange 2.basic l. Cartilajele articulare pot avea una sau mai multe caracteristici Iau nagtere din cartilajele de cregtere 2. Menfinerea echilibrului hidro . Este segmental axial al tnnchiului 4. Care dintre urmtrtoarele caracteristici ale coastelor sunt adevtrrate 2.electrolitic 4.

Permeabilititfii selective Conductanfei ionice Pompelor ionice Polariztrrii electrice membranare MembranaZ: 2. Are o fazdde contracfie qI una de rela<are 3. 4. l. l. SctrtErii tendoanelor Scurtiirii sarcomerelor Contracfiei filamentelor de actintr pi de miozini Alunectrrii filamentelor de actini printre cele de miozinl : 13. 17. 4. Manifesttrrile termice ale contracfiei musculare se caractenzeazfprin 2. 3. 3. Poate fi izometrici sau izotonici l. Contractilitatea 2. Produc extensia piciorului Produc extensia degetelor Joactr un rol determinant in actul mersului Produc extensia gambei pe coapsi : 14. 4. Traverseazi sarcoplasma tuturor miofibrilelor Este situatil in mijlocul discului intunecat Se inseril pe partea externi a sarcolemei fibrei musculare solidarizeaziltoate miofibrilele in timpul confiacfiei ll0 . : Sarcolema Miofibrilele Sarcoplasma Capsula periferictr : 16. l. l. Loja posterioari a gambei confine mugchi care au urmdtoarele acfiuni 2. 1. Se bazeaz[ pe existenfa proteinelor contractile ca bazLmolecular 15. Este proprietatea specifici numai mugchiului in stnrctura fibrei musculare intrtr 2. : Produc o cantitate mare de cilduri Sunt datorate fenomenelor biochimice din fibra musculari 70% din energia chimic[ din mupchi se hansformi in c6ldurd in repaus nu se produce c6ldtn6 I 1.10. Reprezintif capacitatea de a dezvolta tensiune inile capetele sale 3. Excitabilitatea fibrelor musculare este consecinfa 2. 3. 3. l. Sebazeazipe existenfa sarcomerului ca unitate anatomicl 4. 3. 12. 3. 4. Secusa este : O contracfie musculard simpld 2. este precedati de o perioadi de latenfi 4. 4. l. 4. Conftacfia musculari este consecinfa : 2.

lll . l. Contracfia 2. Anaerob in primele 45 . Dureazl0. Precede fazade contracfie 3. la intervale mici gi regulate Se inscrie pe miograml printr-un platou Este rezultatul aplicirii unui stimul mic electric pe nervul motor 19.01 sec 4. tetanici este : Este contracfia musculari normal[ in organism Este rezultatul aplic[rii unui stimul repetitiv. 3.Fazade latenftr a secusei musculare : Are o drnatil specifici fiec[rui tip de mugchi 2. Aerob la inceputul unui efort intens 3. Duptr cca I o16 de la efort devine din nou anaerob l. ?fi. Metabolismul muscular este : l.90 de secunde ale unui efort moderat 2. Duptr primele cca2 min de effon metabolismul devine aerob 4.It. Acum are loc manifestarea eletrictr a confiacfiei. 4.

C 23. 19.B 4.E 5. c 13. B 19.D 13.C 7. E 12. D t4. A 20.D 33. C 5. t6. C 39.E 10. A 11.A 3.E 9. B ll.D 18. C 28. C 8. B 15.C 6.B D D 20.E 2. A 22.nASpUNSURI: COMPLEMENT UNIC: COMPLEMENT GRUPAT: 2. 12. E E E 15.B 7. A 29.E 27. 34. A 14. A 16. t7. l.C 4. D tt2 . 35. D 32.8 25" C 26.A 6. C C D E 37. E 2t.8 8.8 38.D A A 9.B 1. 36. A t7.C 10. 18. C 30. C 40.C 3. E 31.8 24.

cu excepfia: A. Univ. KC. Reduce Fe2* absorbabil D. liltiazeprocesul de digestie in general 3. Este necesar pent r digestia lipidelor C. Este inactivat in contact cu pepsina C. Pentru colon urmatoarele 1. Bogdan Diaconescu COMPLEMENT SIMPLU: l. Stimuleaz[ lipogeneza E. Hidrolize azL gelatina 5. Prezinta fibre musculare longitudinale C. Pancreas C. Orofaringele E. Reduce Fe3* absorbabil 6. Dr.5) afirmafii sunt corecte cu excepfia: A. Scindeazi proteinele in aminoacizi B. CID. Urmatoarele afirmatii despre hpaza gastricd sunt corecte: A. Este prezenti numai la sugar D. HCI are urmatoarele efecte: A. Tubul digestiv este format din urmatoarele. Se activeazi numai in contact cu HCI E. Mg'* 2 Despre pepsinogen se poate afirma c6: A. C** B. Este o enzim[ cu activitate extrem de intensl B.8-3. Este o enzimd proteoliticl activi in mediu alcalin (pH optim D. Secrefia sa este intribatil de secretinl gi gastrini B. Prezinta tenii a 4. Prezinta fibre musculare oblice D. Prezrntafibre musculare circulare B. Cavitatea bucali D. Colon sigmoid ll3 . Secrefia sa este stimulatil de acetilcolinl E. Prezinta haustre E. Hidrolizeaz[ emulsiile lipidice C. Ileon B. Electoldii care se gisesc in salivi in concentrafie mai micl decdtiin plasma sangvin[ sunt umtrtorii. cu excepfia : A. Na* E.SISTEMUL DIGESTIV 1 Asist.

Glanda submandibulari B. Absorbfia tuturor aminoacizilor. Absorbtia doar a Na* in cantit6fi mici D. I Scindeazi proteinele in aminoacizi. Mucusul gastric D. Secreti mucus . Este activat numai in contact cu HCI C. Nu se absorbe glucoza. Urmatoarele roluri ale salivei sunt corecte cu excepfia : A. Secretil o hpoproteinl necesard pentru absorfia intestinald a vitaminei Brz B. Timusul . Lipazagashicd B. Glanda pineali E. Absorblia substantelor solubile in glucide pi glicerini C.5) l.8-3. Secreta o glicoproteintr necesar[ pentru absorfia intestinali a vitaminei Bo C. Poate fi activat gi de pepsina anterior formatii Este activ in mediu alcalin (pH 1. Prezintl conhacfii faringiene automate E. Intervine in menfinerea echilibrului hidroelecfiolitic C. Urmatoarele sunt glande anexe ale tubului digestive: A. etanol gi api E. Glandele suprarenale D. Pepsinogenul E. Absorfia unor substanfe foarte solubile in lipide. Gelatinaza : g. C. Sunt enzime secretate de stomac urmltoarele cu excepfia A. Are ca rezultat prevenirea refluxului gasto-esofagian B. fiind sediul principal de absorblie B. Constil in impingerea alimentelor spre faringe. Are rol bactericid B. 10. Hipofiza 13. Pepsinogenul: A. Sunt celule G E. E. Poate fi oprit ln mod obignuit D. il4 . Sunt localizate in regiune antrall D. Celulele oxintice: A. 12. Este secretat sub forma activl B. Labfermentul C. D. Intervine in digestia amidonului crud D.7.Lanivelul stomacului au loc urmatoarele: A. Este un timp voluntar C. Timpul faringian al deglutifiei: A. Excreta metale grele 8. Lubrifiazi alimentele E.

Lecitini E. D. in compozilia bilei inft[ urmatoarele. Pepsini 15. Glucozi C. Lipaze C. 19. Gastrini B. Lanivelul stomacului are loc absorfia urmatoarelor substante. cu excepfia : A. Stimulareasimpaticd B. Proteaze D. Gastrini care inhib[ secrefia B. Secrefia patcreatici confine: A.t4. Colesterol B. Urmatoarele A. afirmatii legate de pepsinr sunt corecte. independent de alte mecanisme 115 . Somatostatin[ care stimuleaz[ secrefia 16. Acizi gra$i B. Mecanisme newoase gi umorale C. Inhibitorul tripsinei E. cu excepfia: E. Conhacfiei musculahrii vezicale E. Amilaze B. 17 Se active azdin prezen[aHcl Se activeazi numai in contact cu pepsina anterior formatd Scindeazaproteinele . K- It. Acetilcolini care inhibl secrefia D. Ph E. Na* E. Electrolili D. Are ca forma activ[ pepsinogenul B. Aminoacizi D. Contracfie sfincterientr D. Labferment D. Toate variantele de mai sus. 5 C. Secretini care inhibe secrefia E. Nernoni ai sistemului nervos enteric C. Acetilcolinesteraz[ C. Pigmenfi biliari 20. la un ph optim intre 1. cu excepfia: A.8-3. Secrefia HCI este influenfatii de: A. Glicerina \ C. Actioneazi in mediu acid. Evacuarea secrefiei biliare se realizeazdpin: A. Mecanisme stict nervoase. Forfa confiacfiilor gastrice este controlat[ de: A.

Peptidaze E. 25-160 glzi C. D. Sunt liposolubile. Glucidele majore ale dietei sunt reprezentate de: A.5. Scad absodia monogliceridelor C. Monozaharide 2T.7 g lkgco{p este de: B. Secretattl in cantitate de 1200-1 500 mUzi B. Au rol de a inhiba motilitatea intestinalE B. Maltoza E. 5elkgcorp / kg corp ll6 . Amilaza C. Bila confine urmatoarele enzime: A. Lipaza . 23. Necesard pentru digestia gi absorfia tuttnor alimentelor E. Necesari pentru excrefia unor substanfe solubile in api. Sarurile biliare: A. 3elkgcorp D.5-0. I elkgcorp E. Colecistokinina B. Gelatinaza D.7 elkecolp 60-80% din dieta 50-60% din dieta 26. Lactoza D. Au in componenf[ enzime gi pigmenfi biliari E.21. 500-1200 glzi B. Lactozei. 0. Nu confine enzime 24. precum bilirubina 22. Au rol bacteriostatic D. 0. Tuturor proteinelor ingerate C. E. Sucul gastric actioneaztr asupra: A.Dietazilnic[ proteic[ a adultului A. Taharaza B. Realizatd de c6tre hepatocite gi celule ductale D. Lipidelor neemulsionate B. Maltozei a 25. Secretat[ in timpul perioadelor interdigestive C. Aporhrl de glucide este de: A. D. C. Gelatinei E.0. Secretia biliard este: A. 10 e C.

C** tt7 .@" Sunt vitamine liposolubile.K de mai sus.Mg'* D. E. Vitamina D. Vitamina E" Vitamina A A C D E K secretii urmitoarele.Lhmntoarea vitamind stimuleazl absorblia A fierului : B. cu excepfia: Vitamina B. C. Maltaza E" Taharaza A : $iM"- A tabfermentul ac[ioneazl in prezenfa ionilor de : C** c. E. cu excepfia : a'. D. Vitamina C. Nici una din variantele @. E. Lactaza D. se absoarbe AA calciul din intestin cu ajutorul vitaminei : c. D.r E.r @- B. If E" Na* . Factorul intrinsec Vitamina \ Vitamina Bl2 Vitamina C Vitamina K A 3f A Na* B. cu excepfia Glucuronidaza B.Glandele oxintice A B.Gastrini Factor intrinsec HCI Mucus Pepsinogen il- urmatoarele sunt dizaharidaze intestinale. lzomaltaza C.E B. C.D D. Fe2* D. in colon se secreti Fe3* : c.

35. Care din urmatoarele afirmafii legate despre proteine sunt corecte: A. Existia sisteme de transport Na-independente cu rol in absorfia aminoacizilor B. Exista sisteme de transport Na-independente cu rol in absorfia dipeptidelor C. Exista sisteme de transport Na-dependente cu rol in absorfia tripeptidelor D. Se absorb ca polipeptide E. Se absorb aproximativ 50-600/o dintotalul proteinelo ingerate.
36.

Lanivelul intestinului subtire apa:

A. Se absorbe activ in componenfa chilomicronilor B. Se absoarbe activ prin gradient osmotic C. Se absoarbe activ D. Se absoarbe ca unnare a gradientului osmotic creat de absorfia electolililor E. Nu se absoarbe
37. Vitaminele hidrosolubile se absorb: A. In componenta miceliilor

B. Prin gradient osmotic in intestinul sublire proximal C. Prin hansport facilitat Na-Independent D. In intestinul sublire proximal E. Vitamina C stimuleazaabsortia lor.
38. Urmatoarele afirmafii despre lipide sunt corecte: A. Se absorb prin difuziune pasivI B. Se absorb independent de sdnrile biliare C. Se absorb prin tansport activ Na-dependent

D. E.

Dieta normali zilnic[ vanazdintre 250-800 glzi Inainte de a fi digGate lipidele hebuie transformate in picaturi cu diametrul l0-50lrm.

39. Fierul se absoarbe: A. Numai in jejun B. Fe2* se absoarbe mai usor decat Fe3* C. Vitamina C inhib[ absortia fierului D. Fe2* nu se absoarbe. E. Numai in ileon 40. Aminoacizii se absorb prin mecanism: A. Activ cuplat cu Fe2* B. De pinocitozd r C. Activ cuplat cu Na* D. Pasiv E. Nici rurul de mai sus.

COMPLEMENT GRUPAT: 41. Urmatoarele celule pot secreta mucun: l. Celule speciale aflate in epiteliul intestinal 2. Celule speciale aflate in criptele Lieberkiihn

3. Glandele Brururer 4. Celulele pilorice.

118

4Z.Enzime proteolitice se gisesc in: Sucul gastric 2. Sucul intestinal 3. Sucul pancreatic

l.

4. Bila

43. La

nivel intestinal dinte urmatoarele substante l. Toti electrolitii 2. Lipidele 3. Aminoacizii 4. Apa

se absorb pasiv

U.

Prin substanfele con{inute, saliva are urmatoarele roluri in digestie: Bactericid 2. Inlesnegte masticafia 3. Incepe digestia amidonului preparat 4. Favorizeazl vorbirea

l.

45. La nivelul stomacului

2. Lipide 3. Etanol 4. Vitamine
46. Mucusul gastric: Este secretat de celulele oxintice 2. Este secretat dC unele celule pilorice 3. Are rol in protectia mucoasei fata de pepsina 4. Are rol in protectia mucoasei fata de HCI

l.

se absorb:

Apa

l.

47 - Carc

2. 3. 4.

l.

din urmatoarele enzime nu sunt secretate in lumenul intestinal? Maltaza Lactaza Zahanza Dizaharidaznle

48. Urmatoarele afirmatii despre HCI sunt corecte:

Activeaza pepina 2. Reduce Fe2* 3. Secretia sa este stimulata de somatostatina. 4. Asigrna un pH optim pentru actiunea pepsinei

l.

49. Bila confine: l. Biliverdina 2. Metabolifi ai hemoglobinei

3. Colesterol 4. Lecitini

il9

50. Sucul pancreatic confine urmatoarele, cu excepfia HCO3-; 2. Amilaza pancreaticd

:

r.

3. Tripsinl 4. Lecitina

51. Fierul se absoarbe

2. 3. 4.

l.

in

:

Jejun Duoden Ileon Colon
:

52. Sunt principali electrolifi ai salivei

2. HCOr' 3. Na* 4. Cr
53. Glandele oxintice secrettr

l.

c**

2. 3. 4. Gastini
1.

I.

:

HCI Factor intrinsec Mucus
a

54. Proteinele care apar in scaun provin din
Proteinele animale ingerate

:

2. Denitusuri celulare 3. Proteine vegetale ingerate 4. Bacteriile din colon
55. Ptialina nu acfioneaz[ asupra
:

2. Zaharczei
3. 4.
Lactozei Amidonului preparat

1.

Maltozei

56. Stomacul prozintil fibre musculare:

2. Longitudinale 3. Oblice 4. Nu prezintii fibre musculare
57. Vitaminele hidrosolubile se absorb:

l.

Circulare

2. 3. 4.

l.

Prin fiansport facilitat Proximal, la nivelul intestinului subtire Prin fiansport activ Na-dependent Distal, la nivelul intestinului subtire

na

5t. Activitatea motorie a stomacului realizeazil:

2. Stocarea alimentelor 3. Evacuarea continutului gastric in duoden 4. Activarea pepsinogenului

l.

Amestecul alimentelor cu secrefiile gastrice

59. Urmatoarele mecanisme favorizeazd absorbtia gastrici Refeaua vasculari de la nivelul vilozitafilor

2. Grosimea minima a peretelui intestinal 3. Migcarile contractile ale vililor stimuleazi tranzitul substanfelor absorbite

l.

4.
2. 3. 4.

Suprafala mare de contact

60. Celulele ductale se gdsesc la nivelul:

l.

Glandelor oxintice Pancreasului Criptelor Lieberkiihn Ficatului

tzl

RASPUNSURI

3. C {es7a) 4. B @s.77) 5. D {eg77) 6. B (pg 74,75) 7. C (pe 75) 8. C {es77) e. D (pg77)
10.

2.

l.

B (pg 7s)

Ares77)

31. A (pe 80) 32. B (pe 80) 33. D (pe 81)

I

l. E @e77)

D @e77)

14. A@e77) 15. B @s77) 16. D @e77)

t2. A (pe 75) 13. D @e76)

34.D (pe 82) 35. C (pe 81) 36. D (pe 8l) 37.D (pe 81) 38. A (pe 8l) 3e. B (pe 8l) 40. C (pe 81) 41. E @977,79) 42. A (pe 80) 43. C (pe 81) 44. A (pe 7s) 4s. A @e77)

t7. A @e77)
18. E (pe 78)

le. B (pe 78) 20.8 (pe 78)
21. C (pe 78) 22. C (pe 78) 23.E (pe 78)

24.D @g77,78) 2s.E (pe 80) 26. C Ge 80) 27. A (pe 80) 28. B Ge 8l) 2e.E (pe77) 30. A @e79')

.8 (pe 7e) 48. C @e77) 4e.E (pe 78) s0. D @e77) 51. B (pe 8l) s2.E (pe 7s) 53. A @e77) s4. C (pe. 8l) 55. A (pe. 80) s6. A @e74) s7. A (pe 8l) 58. A @e77) se. E (pe 80) 60. C (pe 78)
47

46.8 @e77)

t22

SISTEMUL DIGESTIV 2
Asist. Univ. Dr. Dana Mihalea

COMPLEMENT UNIC:

l.

Pntrunderea in duoden a produgilor digestiei lipidelor determini secretia de:

A.lipazdpancreaticd B. secretini
C. enterol<tnazd D. colecistokinini E. s[ruri biliare 2. Celulele speciale din epiteliul intestinal secretJi:

A. electrolifi B. dizaharide C. somatostatini D. colecistokinind
E. mucus 3.

Urmltoarelf afirmafii sunt adevirate, cu excepfia: A. in lobulul hepatic, hepatocitele sunt dispuse radiar B. hepatocitele vin ln contact cu capilarele sinusoide C. infre hepatocite se delimiteazfcanalicule biliare D. la periferia lobulului hepatic se afl6 canalul hepato-coledoc
E. nicio excepfie

4. Care enzim[ este activathprin autocatalizI:

A. tripsina B. chimotripsina C. gelatinun D. enterokinaz.a
E. nucleaza
5. Absorbfia vitaminei B12 se rcalizeazilla

nivelul:

A. stomacului B. duodenului C. jejunului D. ileonului E. colonului
6. Masticafia are urmitoarele roluri, cu excepfia:

A. inifierea secrefiei gastrice B. elaborarea senzafiei gustative C. fragmentarea alimentelor D. formarea" lubrifierea gi hmuierea bolului alimentar E. nicio exceptie r23

vezica biliarl B. vitamina C B. secrefia pancreaticd D. Care dintre urmitoarele secretii confin nucleaze: A. porfiunea superio ard aduodenului C. vitamina Bl2 9. se pierd prin materiile fecale: A. aminoacizi E. 40 % din lipidele ingerate E.gi dipeptidelor E. Peptidazsle intestinale acfioneazi asupra: A. tri. secretinl D. secrefia biliar6 10. enterokinazl E. oligopeptidelor C. secretia gastricd C. colecistokinini t24 . somatomedini B. peptidelor B. HCI B. 20 o/o drn lipidele ingerate C. 60 % dnlipidele ingerate 13. gastrina C. Netronii sistemului nervos enteric elibereazI: A. acizi gra$i C. proteinelor nedigerate in stomac D. Care dintre urmitoarele substanfe nu este secretatd in lumenul gastric: A. Fafa inferioar[ a ficatului nu are raporturi cu: A.7. chilomicronilor 12. fructoz6 D. pepsinogenul E. pancreasul I l. stomacul D. tn hpsa slrurilor biliare. in vena portl se gisesc urrn[toarele substanfe. cu excepfia: A. secrefia intestinald E. mucusul D. esofagul E. somatostatinl C. 30 % din lipidele ingerate D. secrefia salivard B.lipaza 8. l0 % din lipidele ingerate B.

lSOdmy zi D. rol important in menfinerea echilibrului acido-bazic 19. intestinul subgire E. 1500 . favorizdnd vorbirea C. l0 -20% $in totalul celor ingerate B.30% din totalul celor ingerate C. pepsini B. secrefia biliari D. cu excepfia: A. toate aceste substanfe 15. chimotripsina anterior formatii C. 2000 . secrefia pancreaticl C. rol bactericid prin lizozim E. artera hepaticl 16. Cantitateamaxim[ de api A. 1200 . incepe procesul de digestie al amidonului preparat B.2000 mU zi E. sdrurile biliare nu fiec prin: A.3000 mU zi caxe se poate absorbi la nivelul colonului este de: It.14. umecteazd mucoasa bucal6. venele hepatice C. ficat B.25 . 20 . Proteinele asupra cfuora acfioneazi pepsina reprezintS: A. in circuitul entero-hepatic. secrefia intestinali E. niciun rispuns corect 17. Funcfiile salivei sunt urmltoarele. Reglarea pH-ului in intestinul superior este asiguratit de: A. vena centrolobulari B. excrefia unor agenfi patogeni D. pancreas 125 . Capilarele sinusoide din lobulul hepatic se varsl in: A. vena portl D. secrefia gastricl B. Chimofiipsinogenul este transformat in forma lui activd de: A. niciun rdspuns corect 20. vena cav[ inferioari D.50% din totalul celor ingerate D. tripsin6 D.1500 mU zi C.80 -200mV a B. canalul coledoc C. enterol<nad E. 50 -70o/o din totalul celor ingerate E. vena porti E.

glucagon C. colonului descen{ent E. rectului 25. incompozifia bilei se glsesc urmitoarele. clor C. Secrefia biliari este stimulatii de: A. cecului C. aldosteron D. fundului gi corpului gastric B *tr. elecfolili E. potasiu E. lecitini D. cu excepfia: A. cu excepfia: A. colonului ascendent D. mucus t26 . Fibre musculare netede oblice se gisesc la nivelul: A. glucagon C.rlui gastric C. colecistokinintr E. izomaltaza C. zaharaza 26. colonului sigmoid 22.lactaza D.21. toate rispunsurile sunt corecte 23. deschiderii apendicelui in cec B. Dizahartdazele intestinale sunt urmdtoarele. pigmenfi biliari B. gastrin[ D. Celulele G secret6: A. sucroza E. secretin[ 27. nicio excepfie 24. colonului E. maltaza B. somatostatinl E. Originea teniilor musculare se afl[ la nivelul: A. somatostatini D. gelatinazd B. Absorblia pi secrefia la nivelul colonului sunt controlate de: A. colesterol C. sodiu B. intestinului sublire D. aldosteron B.

Mg* K- 33. un$le peristaltice apar in orice parte a intestinului subfire C.2 cm/secundi E. nicio excepfie 32. col gi coadi E.€ste secretat de: A.2-3 31. celulele mucoasei duodenale 30. PH-ul optim pentru acfiunea pepsinei este de: A. glucoza E. contracfiile de amestec fragmenteaz6 chimul de 8-12 ori pe minut B. acinii pancreatici B.3. cu excepIia: A. I -2. galactoza D. undele peristaltice se deplaseaztr cu o vitezdde 0. siruri biliare 29. HPO+' C. fructoza B. endocrine gi ductale B. D. aminoacizii C. lipidele 127 . HCOr' B. trigliceride B.5 B. in enterocite. Se poate secreta liber sau combinat cu proteine: A. proteine E.2. confine celule exocrine. celulele speciale intestinale D. celulele ductale pancreatice E.28. la formarea chilomicronilor nu participi: A. HCOr. la nivelul lui sunt doutr canale pancreatice: principal gi accesor C.5 8. 1.5 . celulele exocrine sunt organizate in acini D. colesterol D.5 . HCI E. Urmtrtoarele afirmafii despre activitatea motorie a intestinului subfire sunt adevlrate. fosfolipide C. undele peristaltice se deplaseazl mai lent in intestinul proximal gi mai rapid in intestinul terminal D. Urmitoarele afirmafii despre pancreas sunt adevirate. glandele Brunner C. canalul pancreatic principal se unegte cu canalul coledoc 34.5 c.2 D.9 . Care dintre urmitorii produgi se absorb in enterocite prin difuziune facilitatI: A. 1. cu excepfia: A. este format din trei pn4i: cap.

at6t mecanic cdt gi chimic E. 60-800/o dindietit 37 . la nivelul ei se gtrsesc glandele gastrice pilorice D. Pentnr absorblia vitamineiBlz este necesari prezenfa: A. cu excepfia: A. la nivelul corpului gastric C. 20-30Yo din dietii B. ionilor de calciu E. la nivelul ei se gisesc glandele gastrice oxintice C. drpdenului C. Aportul de glucide reprezintii: A. stomacului B. Urmitoarele afirmafii despre mucoasa gastric[ surt adevtrrate. La nivelul stomaculuio contracfiile peristaltice apar: A. HCI B. Ptialina este inactivati de: A. este formati de epiteliu unisfiatificat cilindric 40. numite plicile submucoasei B. la nivelul antrului piloric E.lipaza gastricl t28 . gastrini B. prezintJl numeroase plici. factorului intrinsec D. jejunului gi ileonului D. la ganifa dintre fimdul gi corpul gastric D. pepsina 3 . Prin acfiunea ctrror enzime se oblin compugi simpli: l. adrenalini C. este protejatii de c[tre mucus. Mezenterul se gisegte la nivelul: A. atrilaza pancreatici 4. la nivelul fundului gastric B. cecului E. fierului C. pepsind D. labfermentul 2.35. niciun r6spuns corect COMPLEMENT GRUPAT 41. 40-50Yo din dietii D. 25-60Vo din dietii C. 50-60% dindietii E. mucus E. pH-ul intragastric scdzut 36. in orice parte a stomacului 38. colonului 39.

Motilitatea intestinului sublire este stimulati de: l.Lanivel gastric are loc absorbfia: substanfelor foarte solubile in lipide 2. 46. Serurile biliare au urmitoarele roluri: 1. Secrefia de HCI este stimulatll de: l. mucusul. 4. lizozimul 2. lecitini 3. substanfelor foarte solubile in etanol l. Care dintre urmitoarele substanfe nu sunt secretate in lumenul intestinal: 1. secretinl 2. Colonul transvers prezintil: l. rol bacteriostatic 43. gastrini 4. factorul intrinsec 3. enterokinaz[ 49. peptidazele 4. 2. apendice epiploice 3. inainte de a fi digerate. colecistokinin[ 4. dizaharidazele 2. de emulsionare a lipidelor 2. glucozei . adrenalini 3. tenii musculare' 2. 48. colesterol 4. gastrini 2. de a stimula mobilitatea intestinali 3. electrolifii 45. sdrwile biliare t29 . labfermentul 4. acetilcolini 3.42. mucusul 3. lipidele febuie emulsionate de cltre: pigmenfii biliari l. ajut[ la absorbfia lipidelor din hactul intestinal 4. mezocolon 4. substanfelor foarte solubile in apd 3. s[rurile biliare 44. haustre 47 . Carc dintre urmitoarele substanfe sunt glicoproteine: l.

celulele ductale 3. oligopeptidele neabsorbite 4. pepsina 2. relaririi sfincterului Oddi 4. factor intrinsec 4. Care dintre urmitoarele enzime se secretii in forma activd: I . zaharaza 3. tripsina 3. absorbfia apei gi a elecfrolililor 2. Glandele gashice oxintice secretil: I. proteinele nedigerate 2. depozitarea materiilor fecale 4. refeaua vascularl bogatii de la nivelul vilozitifilor 4.50. migclrile contractile ale intestinului 56. Evacuarea bilei este consecinfa: l. chimotripsina 4. colesterol-lipaza 4. Proteinele din scaun provin din: l. suprafafa mare de contact 2. HCI 2. grosimea minimi a peretelui 3. stimulirii vagale 51. Rolurile principale ale colonului sunt: l. ptialina 52. contracfiei musculahrii veziculare 2. P e proteinele ingerate acfioneazi: l. eliminarea materiilor fecale 57. mucus 3. secrefia de aldosteron 3. secrefiei de colecistokinind 3. pepsini 130 . hepatocite 55. a-amilaza pancreatici 2. canalul coledoc 4. Bila este secretatd de: l. detritusuri celulare 3. vezica biliard 2. Absorblia la nivelul intestinului sublire este favorizattr de: l. peptid azele intestinale 53. bacteriile din colon a 54.

fosfolipidelor 13l . in intestinul proXimal 4. lipidele 2. Bila este necesari pentru excrefia: l. bilirubinei 4. vitaminele liposolubile 4. in prezenla ionilor de calciu 59. prin transport facilitat 2. Vitaminele hidrosolubile se absorb: l.58. Prin difuziune pasivd se absorb: l. colesterolului 2. calciul 60. s[rurilor biliare 3. apa 3. pnn transport activ Na-dependent 3.

D c C D A E 36. B 49.D 13.E 18. C 50.D 6. B A 20.8 45.D 26. C 39.8 47. E 19. 34. E 11. t2.C 10.8 3. C 24.8 42. 58. B 54. 32.D c 2. A 40.8 A 25.4 5.8 46. C 38.E 43. B 23. A 59. B 57. C 4. 1.8 28. B A t4c s3. E 52.8 8. 31.E 21. 35. A 22. E 51. A 56.8 9. D 44.RASPUNSURI: COMPLEMENT SIMPLU COMPLEMENT GRUPAT 41.8 7. c t32 .D 37. C 30. t7. C 48.D 27.8 29. C 55. A 60. 33. c 15. A 16.

orientatii spre dreapta E. Mugchiul ob$c. in structura stomacului se afli : A. Sub peritoneu. Se intinde de la orificiul piloric pen[ la flexura colicI st6ng6 133 . La exteriorn mezenterul B. Se gdsesc la nivelul frurdului gi corpului.Selectafi afirmafiile sorecte cu privire la palatul dur A. Reprezintlpartea posterioari a cavitifii bucale B. Fundul stomacului. neted D. Este porfiunea din tubul digestiv cuprinsi intre stomac gi jejun B. Este aqezatinhe stomac gi ileon D.STSTEMUL DrcESTry 3 Conf. Un strat mucos. Prezintii in centru lueta D. Are formi de potcoavi care cuprinde coada pancreasului C. Este prima porfitme a intestinului gros B. stomacul prezintil : A. Intestinul sublire : A. cu plici paralele ale mucoasei 5. Se giisesc in grosimea muscularei gastrice B. mugchiul longitudinal. Univ. Duodenul : A. Se intinde inhe Stomac Ai cec C. Prezintii. Curbura mictr. Glandele gastrice : A. Din punct de vedere morfologic. Separi cavitatea bucali de cavitate a nazald E. agezatprofund C. Sunt de ftei tipuri C. Prezintit in mucoasa duodenului glandele Brunner gi oxintice D. Un orificiu de intrare (pilorul) gi unul de iegire (cardia) C. Dumitru Ferechide COMPLEMENT SIMPLU: l. Are fiei porfiuni :duoden. Secretit pepsinogen pi acid clorhidric ( glandele de la nivelut piloruluif 4. Antrul piloric. Secretil mucus gi gastrini ( glandele de la nivelul firndului gi corpului gastric) E. Mucoasa care confine glande E. Marea ctrbtud. Prezinti frenul lingual : 2. jejun-ileon gi cec 6. precum gi in regiunile antrall gi piloric6 D. orientatJt spre splin[ D. Separi cavitatea bucald de faringe C. Prezintl deschiderea canalelor coledoc Ai principal al pancreasului E. la nivelul duodenului . deschiderea canalului cistic E. Dr. agezat superficial 3. agezat in partea inferioari B.

Secretil o enzim[ cu rol in degradarea amidonului crud. Glandele suprarenale B. Celule polinucleate numite hepatocite D.Igi vars6 produsul de secrefie in faringe E. Se formeazl prin unirea venelor mezenterice gi a venei gastrice E. Este inervatil parasimpatic prin fibre din nucleul salivator inferior bulbar prin nervul IX I l. Prima porfiune a intestinului gros : A.T. Nici un rispuns +u este corect 12. Aduce la ficat s6nge oxigenat D.5 lobi E. Din punct de vedere morfologic. Realizeaz[. Se numepte colon B. Ficatul D. valvula ileo-secali E. Vena porti : A. Prezintii trei flexuri 9. nepreparat C. Este subimplrlit in cec. Glandele Brunner : lO.Glandele anexe ale tubului digestiv sunt A. Se termintr prin sigmoid C. Este o gland[ endocrin[ B.Glanda parotidl : A. igi vars[ produsul de secrefie in esofag D. ficatul are : A. Este aSezatin cavitatea abdominali (exclusiv) E. Se numegte cec C. alituri de artera hepatictr" vascularizalia ficatului B. Glandele pilorice C. Fr gdsegte la nivelul cervical superior D. Este o glandd anexi a esofagului B. Se gisegte in partea stSngi a cavitiilii abdominale D. Prezintit trei porfiuni D.Intestinul gros : A. Este o gland[ unici C. apendice vermiform gi colon ) 8. Este o ramur[ a tnrnchiului celiac 134 . Inervafie somaticl C. Hepatocite dispuse in cordoane celulare 13.Apartine de circulafia micl C. Structni folicularl B. Prezinti" spre dreapta. Continul duodenul B. Este inervatii parasimpatic de nervrrl facial E. Glanda submandibulari : A. Pancreasul endocrin E.

prevenind refluxul gastroesofagian 135 . Aparfine clilor biliare intrahepatice E. DepoziteazLbila in perioadele digestive C. Ioni de Ca2* $i Mg2* in concentrafie mai mare decflt in plasma sangvin[ D. Depo ziteazd bila in perioadele interdigestive D.Yezica biliard : A. Enzimele pancreatice sunt secretate de celulele ductale 18. celule ductale gi celule beta B. Se relaxeazi in timpul perioadelor interdigestive E. Saliva confine : A. 95 Yo apa Si 5% reziduu uscat B. Selectafi afirmafiile corecte cu privire la pancreasul exocrin : A.l4. La nivelul deschiderii canalului pancreatic accesor in duoaden. Sfincterul Oddi : A. Hidrolizeazd amidonul crud D. Apare o und[ de relaxare transmisi de neuronii mienterici inhibitori. Se contractii in timpul perioadelor digestive l6.scan$ 20. Canalul pancreatic principal se deschide impreuni cu canalul cistic in duoden C. Se afl6 la nivelul deschiderii comune in duoden a coledocului pi a canalului pancreatic D. Canalul cistic conduce bila in ficat D. Este situatit in continuarea canalului coledoc a 17. vezica biliar[ este situati in continuarea canalului coledoc E. in desf{gurarea timpului esofagian al deglutitiei: A. Produsul de secrefie confine patru tipwi majore de enzime E.Selectafi afirmafiile corecte cu privire la clile biliare : A.Amilaza salivarl : A. Degradeazlenzimatic amidonul preparat pane la stadiul de glucoztr E. Ioni de K* in conce^ntrafie mai micd dec6t in plasma sangvind C. Este inactivatii de pH-ul inhagastric acid. Se gdsegte in porfiunea terminald a canalul cistic C. Peristaltismul esofagian primar este coordonat de sistemul nervos enteric al esofagului C. Canalul coledoc se deschide in duoden impreuni cu canalul cistic 15. Se g6segte in porfiunea inilial[ a canalului coledoc B. Produce gi digestia chimicd a celulozei C. Peristaltismul esofagian secundar este coordonat vagal D. Esofagul prezinti un peristaltism exclusiv primar B. exista sfincterul Oddi D.Liznzim cu rol bactericid E. Canalul coledoc se deschide in canalul piloric C. Sfincterul de la capitul terminal esofagian se relane az6. Este format din acini. Cuprind canalul coledoco vezica biliari pi canalul cistic B. ce precede contracfia E. Este situatli in interiorul ficatului B. O errzimdcare hidrolizeazd arnidonul crud pane la stadiul de maltozi l9. Este singura enziml digestivi ce digerl amidonul B.

Digestia amidonului necesitii prezenfa HCI 2Z. Este confiolatil de acetilcolinI gi de gastrini 23. ca unnare a relaririi receptive B. Cazeinogenul sqlubil 26. Confine apd (90yr) gi reziduu uscat (10%) E. Este stimulati de sistemul simpatic E.Pepsina : A. Secrefia gastrici : A. Se sintetizeazA direct din *i?i biliari. Se amestec[ alimentele cu salivE D. Este forma inactivd a pepsinogenului B. Secrefiile gastrice continui procesele digestive incepute in esofag E. Gelatinazacare hidrolizeazd lipidele sub form6 de emulsie : E. Este inactivatii de mediul acid E. Sunt liposolubile gi r[mfui in intestin p6ni ajung la nivelul ileonului D. Este un lichid gilbui C. Este secretatil numai la sugari 25. O enzimi lipolitictr cu activitate puternici D.Ini[iaziprocesul de digestie a proteinelor D.Evacuarea confinutului gastric in duoden : A.5 D. Este un hormon proteolitic C. secretat la sugar gi adult B. Se stocheazd alimentele.Instomac : A.Substanfele organice din secrefiile gastrice sunt reprezentate de A. Este stimulatii doar la intrarea alimentelor in stomac B. Este elaboratil zilnic in cantitate de aproximativ I litru 24. se recicleazi in mici parte prin circuitul enterohepatic E.la adulfi . Labferment. prin combinarea cu anumili acizigra'i gi Na* B. Chimul gastric se transformi in bol alimentar C. Este stimulatii pe calea marelui nerv splahnic E. Are .2l. Este stimulatii de sistemul nervos simpatic D. Au dour roluri importante in digestia gi absorbfia lipidelor 136 .. Continur procesele digestive incepute in lumenul esofagian B. Sunt secretate pasiv in canaliculele biliare C. Constil in producerea zilnictr a unei cantititli de 500. Se datoreazd relaxirii receptive D. Este incetinitii de nervul vag C. Nici un raspuns nu este corect 27. Se face prin refropulsie care amestecd alimentele cu secrefiile gastrice B.un pH cuprins intre I pi 2.1000 ml C. S[rurile biliare : A. Activitatea secretorie a stomacului : A. o glicoprotein6 cu rol in protecfia mucoasei gastrice C.

Inhibifia secrefiei de HCI se face prin A. Determin[ eliberarea bilei in duoden prin contracfia sfincterului Oddi gi rela. se pierd 600/o din lipide C. Ptialina descompune amidonul crud in maltozl B.Inhibitorul tripsinei e secretat de hepatocite E. tripeptide gi aminoacizi C.6-10 mEq/h B. Tripsina se tranqforml in tripsinogen D. Amilaza salivari acfionezi asupra amidonului crud B. Selectafi afirmafiile corecte cu privire la acfiunea enzimelor digestive : A. Sub acfiunea tripsinei asupra proteinelor rezulti chimotripsind 30 . Amilaza gastricd are o acfiune foarte slabd D . Peptidazele intestinale descompun di.Eruimele digestive proteolitice acfioneazd astfel : A. in lipsa slrurilor biliare. Nici un rdspuns nu este corect 32. Amilaza salivari hidrolizeazi amidonul preparat in trepte pane la stadiul de maltozl 31. Lipaza gastricd are o activitate puternici grqi 29.25-35 mEq/h : r37 . Amilaza pancreaticl descompune dizatraridele in monozaharide C. Enzimele biliare descompun lipidele pdnl la stadiul de acizi gragi gi glicerol E.28. 34. inte Sinald de scompune lactoza in fr ucto zd Si galactozil E. Lactaza. Transformi chimotripsinogenul in tripsind activl D.20-25 rnEq/h 8. 10-15 mEq/h D. Secretina D.xarea vezicii E. Somatostatina B. Alegefi afirmafiile corecte : A. Gastrina E. Acetilcolina C. Glandele duodenale Brunner secretii mucus B.pi tripeptidele pen6 la stadiul de aminoacizi D. Serurile biliare principale srurt bilirubina gi biliverdina 33.qi tripeptidelor rezulti aminoacizi D. Pepsina descompune 50% din proteinele ingerate pan6 la stadiul de peptide pi aminoacizi E.Secre[iabazal6 de HCI este A. Chimotripsina transformi proteinele in dipeptide. Amilazele digestive ac[ioneazlastfel : A. Este eliberatii ca rispuns la pitrunderea in duoden a produgilor digestiei lipidelor C. Labfermentul : . Colecistokinina : A. Este secretatll de celulele mucoasei colecistului B. l-5 mEq/h C. Pepsina gastricI descompule 20-30% din proteinele ingerate pane la stadiul. de acizi C. Prin acfiunea peptidazelor din lumenul intestinal asupra di. Labfermentul transformi cazeinogenul insolubil din lapte in cazeinat de calciu solubil B.

250 -800 el zi. Selectafi afirmafiile corecte despre stomac : 1.25-160 glzi . Vitamina B C. Vitamina E : 37.si confini A. Confin fosfolipide B. Peptidaze D. HCI este necesar pentnr oxidarea Fe2 plus 4.glucide C. Vitamina D D. Sunt activate la pH acid E. Sunt activate de tripsinl C. Fosfolipazil B. Acizi biliari C. Sunt fosfolipaza. Zaharaza C.Izomaltaza\ E.proteine E.8 .0. 50-200 glzi.lipide 35.7 glkg co{p. Vitamina A B. Maltaza B. Trec in circulafia arterialtr sistemicd : COMPLEMENT GRUPAT 41. Sunt micelii complexe E. in legitr[ cu chilomicronii o afirmafie este falsi A. Urmitoarele nu sunt enzime ale marginii in perie A.9 elkecdrp. Colesterol : E. Lipazele pancreatice : A.proteine B.esteraza B. colesterol. Bilivenfina 38. Acetilcolina gi gastrina stimuleaz[ secrefia HCI 138 . Vitamina K E.inbil[ nu se afli A. Dieta zilnicd trebuie : 36. Confin trigliceride D. Glandele pilorice secretii factor intrinsec 2. Genereaz6 emulsii gi micelii D. Sunt inhibate de s6rurile biliare Si lipaza 39. 0.lipide D.5-0. Lecitini D.0. Confin colesterol C. Una din vitaminele urmitoare nu se afl[ in micelii A. Glandele pilorice secretil gastrintr 3. Lactoza : 40.

Secrefia pancreatictr : l. Cantitiifi mici de glucozi li potasiu 4. Sfincterul esofagian inferior este : l. Confine nucleaze produse de celulele ductale 2. Celulele endocrine produc mult bicarbonat 4. Celulele exocrine produc tripsinogen 3. Fibre corticonucleare din fasciculul piramidal 2. Celulele ductale produc suc pancreatic alcalin 45. Confracliile 4.valva ileocecall e parcus[ in 6-9 ore l. Din vena portl 4. Sistemul nervos enteric esofagian 4. La capitul terminal esofagian 2. Vitamina B12 gi fier 49. Centrul deglutifiei din trunchiul cerebral 47. in reglarea deglutifiei intervin structuri nelvoase : l. Sunt stnrcturi specifice mucoasei jejuno ileale 2. Din artera mezenterici superioard 3. Contractat tonic in repaos 4.5 -2 cm/sec 3. Proteinele importante din dietii 3. 44. Yilozitil[ile intestinale : l. Nu prezintil migclri contractile 43.42. Yiteza de propulsie este mai rapidl in jejun t39 . Vascularizafia hepatic6 are origine : Din artera hepatici. Din vena centrolobularl l. Etanol (ocazional) qi apn : 2. Distanfa pilor . ramur6 a trunchiului celiac 2. Fibre senzitive de la ariile receptoare faringiene 3. Retropulsie penhr amestecare 4. Ajutn refluul gasfroesofagian 46. Labaza lor sunt cripte Lieberkiihn 4. La nivel gastric se absorb l. Migcirile intestinului subfire : segmentare au frecvenfe de l5-25lminut 2. Haustrafii 48. Migciri de evacuare a chimului in duoden 2. O porfiune rfiuscularl circulard de 2-5 cm 3. Motilitatea gastric[ constii in : l.Prezint[ un epiteliu cilindric unistratificat cu microvili 3. Conffacfii peristaltice inifiate de deglutifie qi cardie 3. Contacfiile peristaltice imping chimul cu 0.

Este o alfa arilaha secretati in forml activi 2. Hidrolizeazdamidonul. Circuli tofi compugii biliari in egal6 misuri 2. HCI gastric 4. Lanivel jejunal activ . Necesitd prezenfa slrurilor biliare 4. Se face prin mecanisme pasive 3. Produsi prin relaxarea sfincterului Oddi 3. Lanivelul colonului 2-3 Uzi 4. Fructoza se absoarbe prin difuziune simpli 3. comun. lipaza 2. se produce total pentru detritusuri sau proteine bacteriene l. ADH dependent 3. Apa se absoarbe : l. Amilazapancreaticd : l. Lanivelul esofagului 140 . glicogenul gi alte glucide 4. Monozaharidele sunt hasportate bazo-lateral prin difuziune facilitatii 4. fosfolipaz a. Se produce pentru toate proteinele digerate in lumen 4. Lizozimul salivar 2. Produs6 prin conftacfia sfincterului Oddi 2. Reglatii de mecanisme imune 4. Evacuarea bilei este : l. Na-dependent 2.50. dipeptide. Se rcalizeazhca tripeptide. Stimulatii de vag gi colecistokininl 56. Bilirubina gi biliverdina 54. Hidrolizeazdceluloza gi suuoza 3. activate de pH gi tripsinfl 3. Nu genereazdacizi gra$i. Implici vena cavtr inferioar[ 3. Glucoza $ galactoza se absorb printr-un sistem de transport activ. Este recircularea sInrilor biliare din intestinul sublire prin vena port6 inapoi la ficat 57. Sunt in formi inactivd. in tubul digestiv compugii care prezintii rol bactericid sunt 55. La nivel gastric 2. aminoacizi 2. Lipazele pancreatice : I . glicerol. Serurile biliare 3.Circuitul enterohepatic : l. Absotbtia intestinali a proteinelor : 1. HidrolizeazAdizaharidele din dieti ( lactoza) 51. Sunt colesterol-lipaza. Selctafi afirmafiile corecte despre absorblia glucidelor : 1. Din interstifiu monozatraridele trec in chilifer 53. Implic[ vezicula biliarl 4. monogliceride 52.

Se face prin tranport facilitat 2. Se face preponderent in colon 60.St._Absorbfia lipidelor in intestinul sublire : !.dimineafa t4t . Rezultii prin migcEri in masd 4. !r face prin transport activ Na-dependent 2. Se absorb prin difuziune pasivi 59. Se face in ileonul distal 1. Apar o singrri dati pe zi. !" face prin transport activ Natriu dependent 4.lr^ttii prin conhacfii haustrale in direcfie anal6 2' Sunt contrac{ii combinate ale musculaturii circulare gi longitudinale care produc haustre 3. Migc5rile propulsive : : !. Se face sub form6 de siruri biliare 3._Absorblia vitaminelor hidrosorubile (B.c etc) l. Lipidele trec in circulafia venoasd portali 4.

A (pagina 78. E (pagina 75.75.88) 44.80) 51.78) 45.8 (pagina77) 26. C (pagina 59. C (pagina75) 8.77) 55.E (pagina 35.76) 47. B (pagina 8l) 60. A (pagina 78.aglrlra77) 22. B (pagina 8l) 37. E (pagina 28) I l. B QnginaTT) 35. B (pagina 77 .80) 31.79) 15.8 (pagina 23.78) 20. AG. B (pagina 78. B (pagina 79) 32. E (pagina 81. D (pagina74) 2. B (pagina 78.8 (pagina 36. C @agina77) 4. B (pagina 81.78) 18.8 @agina77) 48. D (pagina 8l) 59.79) 17.77) 3.D (pgina 59. E (pagina74) 5.8 (pagina 80) 53. D (pagina 78) 57 . C (pagina 80) 29. D (pagina74) 7. B (pagina 78.E (pagina 78) 13. C (pagina 78) 50. A (pagina 78. C @agina77) 42. B (pagina74) 6.78) 16. D (pagina 74. B (pagina 80) 30.80) 39. C (pagina 78.78. B (pagina 80) 36. A (pagina 76) 46.88) 14. A (pagina 75.79) 56.NASpUNSURI: COMPLEMENT SIMPLU: 1.81) 52.80. C @agina77) 25.81) 43. A (pagina 11. C (pagina 75) 10.78. C Gagina 59. C (pagina77'y 24. A (pagina 75.79) 33. D (pagina 75) 19. B (pagina 8l) 54.77) 27.77) 23.82) 40.8 (pagina 79) 28. A (pagina78) 38. A @agim77) 34. E (pagina 78) COMPLEMENT GRUPAT: 41.82) t42 .26. B (pagina77\ 49. C (pagina 59. D $ngina?7) 12. B (pagina 75) 9.D (pagina 76) 21.81) 58. E (pagina 78.

in plasma nu regisim: A) albumine B) KC) fibrinogen D) Ca2* E) Hgt* 6. O persoantr de 90 kg are o cantitate de plasmd de aproximativ: A) 3. Univ. Grupa B (III): A) nu poate dona gupei AB (IV) B) prezintii aglutinogene A C) este donator universal D) nu prezintl aglutinine o pe hematii E) poate dona grupei O 0) 143 .SISTEMUL CIRCULATOR Prep. Victor Pinug 1 COMPLEMENT UNIC: l. Ap[rarea specifici poate fi dobdnditii : A) natural pasiv in urma unei boli B) artificial activ in urma unei boli C) pasiv prin tranSfer fiansplacentar D) pasiv prin vaccinare E) niciuna 5. Nu face parte din mediul intern al organismului: A) endolimfa B) lichidul cefalorahidian C) lichidul interstifial D) bila E) limfa 2.5 kg B)akg C) 4.5 kg.5 kg 3. cu exceptia: A) nu au nucleu B) pot prezenta pe membrani aglutinoge C) au mitocondrii D) au rol in transportul O2 gi COz E) nici una 4. Erifiocitele au urmltoarele caracteristici. D) skg E) 5. Dr.

oprirea sdnger[rii A) l-2 minute B) 2-4 minute C) 4-6 minute D) 6-8 minute E) toate raspursurile sunt gregite are loc in : 8. Artera carotidd externl nu irig6: A) regiunea temporald B) gdtul C) regiunea occipitali D) retina \ E) viscerele felei 12.Fazaa III-a a procesului de coagulare dureaz[: A) l-2 minute B) cel mai pufin dintre cele trei faze C) 10 secunde D) 4-8 secunde ei +S minute 10.incazullezdrii unui vas. Trunchiul celiac nu vasculariz.eaz[: A) duodenul B) stomacul C) splina D) jejunul E) pancreasul t44 . in cadnrl hemostazei primare nu intdlnim: A) agregarea plachetelor B) aderarea plachetelor C) vasoconstricfia reflexi a vasuluilezat D) metam orfoza vdscoasd a eritrocitelor E) toate sunt corecte I l. Aorta descendentii toracici di urm6toarele ramuri: A) ramuri parietale B) artere pericardice C) artere esofagiene D) artere brongice E) toate 13. in cadrul procesului de coagulare .7. C** intervine direct in: A) fazal B) formarea fibrinei C) formarea trombinei D) formarea tromboplastinei E) niciuna 9.

Artera mezentericl inferioar[: A) se desprinde din aorta descendentfl toracici B) vascularizeazAj umdtatea dreaptii a colonului transvers C) nu vascularizeazdpartea inferioard a recfului D) vasculanzeazAcecul E) dA ramuri pentnr colonul ascendent 15. Referitor la venele superficiale este falsi afirmafia: A) sunt subcutanate B) se pot vedea cu ochiul liber C) la nivelul lor se fac injecfii venoase D) nu insofesc arterele E) primesc sfurge din venele profunde 16. Fac parte din microcirculafia sanguin6: A) capilarele B) arteriolele C) metaarteriolele D) venulele E) toate acestea 20. La nivelul splinei se depoziteazd: A) 100-200 ml de sdnge B) 200-300 ml de sdnge C) 300-400 ml de s6nge D) 400-500 ml de sdnge E) 500-600 ml de s6nge 18.14. Valva mitall: se deschide A) in momentul confiacfiei atriale B) contribuie la formarea zgomotului I C) permite ftecerea sdngelui din ahiul drept in ventriculul drept D) are trei cuspide E) impiedicl revenirea s6ngelui in ventricul t45 . Debitul limfatic mediu zilnic este de: A) 500 ml B) 1000 ml C) 1500 ml D) 2000 ml E) 2500 ml 19. Canalul toracic: A) nu are valve B) are o lungine de 45-50 cm C) incepe la nivelLz D) pripeqte limfd de la membrul superior drept E) nici una nu este corectd l7 .

5 m/secund[ C)50 mm/secund[ D) 500 mm/secundd E)0. Pentnr oblinerea unui debit de 30 Vminut.7 securde D) sistola ventricular[ 0.8 secunde drneazd: A) sistola atriali 0.incapilare sdngele circuli cu: A) 5 mm/secundit B) 0. un ciclu cardiac se reduce la: 0.21.3 secunde E) diastola atrial[ 0. cu excepfia: A) l0 mmHg in venule B) 0 mmHg in atriul drept C) 120 mmHg in aort5" in timpul diastolei venhiculare D) toate E) nici una 27. Volumul-bltaie al ventriculilor este.5 mm/secund[ t46 . de: A) 55 ml B) 60 ml C) 65 ml D) 70 ml E) 80 ml 22.Fazele unui ciclu cardiac de 0. Parlicularitiifile miocardului de lucru sunt: A) este un sinciliu firncfional B) este excitabil numai in diastoli C) potenfialul de acfiune are o duratl de peste 200 milisecunde D) stimulii cu frecvenfd mare nu pot tetaniz.5 secunde A) 26.4 secunde E) 0.7 secunde B) 0.S secunde C) diastola venhiculari 0.6 secunde C) 0.incirculafia sanguind se pot inregistra urmitoarele presiuni. in medie. Nodul atrio-ventricular descarci spontan impulsuri cu o frecvenfd de: A) 20 impulsurilminut B) 25 impulsurilminut C) T impulstri/minut D) 35 impulsurilminut E) 40 impulsuri/minut 24.acordul E) toate 23.2 secunde B) diastola generalizatLO.5 secunde D) 0.3 secunde 25.

28. Hipertensiunea arteriald sistemici nu determini: A) afectare cardiaci

B) sclderea lucrului mecanic cardiac
C) afectarea vaselor de sdnge D) afectare oculard E) niciuna dinffe acestea 29. Contin sdnge incarcat cu CO2 urmitoarele vene, cu excepfia: A) Venele hepatice B) Sinusul coronar C) Venele azygos D) Venele pulmonaxe E) toate
30. Zgomotul

II diastolic prezintaunul din caracterele

de mai jos, cu excepfia:

A)

este scurt B) este acut C) este mai intens

D) apare la inceputul diastolei E) est0 produs de inchidere valvelor semilunare
3

l.

Sistola ventriculara: A) se desfasoari in dou[ faze B) dureazn 0,4 sec C) incepe in momentul inchiderii valvelor semilunare D) se termin[ in momentul deschiderii valvelor atrio-ventriculare E) este precedatil in cadrul ciclului cardiac de diastola atrial[

32. Volumul b[taie al

fiecirui ventricul nu variazLinfuncfie de: A) forfa contracfiei ventriculare B) presiunea arteriali C) volumul de singe aflat in ventricul la sfhrgitul distolei D) frecvenfa cardiaci
E) toate

33. . Din artera subclavicularl se desprinde: A) artera toracicl lateral[ B) artera carotidtr externi C) artera spinali D) artera vertebral[ E) artera brahial[ 34. Diastola generaltr dtreaz[:

A) 0.1 secunde
B) 0,2 secunde C) 0,3 secunde D) 0,4 secunde E) 0,5 secunde

t47

35. Urmitoarea afirmafie este falsa cu privire la arborele arterial:
3 ramuri B) arterela carotide comune urci la nivelul gdtului panA in dreptul marginii inferioare a cartilajului tiroid C) artera carotidi comuni dreapta este ramura a trunchiului brahiocefalic D) artera subclaviculard stdng6 este ramurfl a arcului aortic E) trunchiul brahiocefalic este ramuri a arcului aortic

A) arcul aortic prezintii

36. Referitor la ciclul cardiac afirmatiile incorecte sunt: A) este format dintr-o sistoli si o diastoli

B) sistola atriala urmeaz[ sistola ventricularl la 0,1 s C) durata ciclului cardiac este invers proportionala cu frecvenfa cardiacd D) la o frecvenfi de 75 bdt6i pe minut ciclul cardiac dureazi 0,8 secunde E) toate
37. Nu este adevdrat vena porta: se formeazi din vena mezenteric6 superioari, mezenterici inferioari gi splenici

ci

A)

B) transportii sdnge arterial C) trftsportii sdnge incircat cu substanfe nutritive D) nu se varsd in atriul drept E) toate
38. Zgomotul diastolic este produs de: A) deschiderea valvelor semilunare

B) inchiderea valvelor atrioventriculare C) inchiderea valvelor semilunare D) niciuna E) toate
39. Grupa de sange B III : A) are aglutinogene alfa B) nu are aglutinogen A C) are aglutinine B si beta

D) apartine sistemului Rh E) are aglutinogene beta
40. Se varsi in vena cavi inferioartr: A) vena splenici B) vena jugulari intern[ C) vena ayzgos D) vena mezentericl superioar[ E) niciuna

COMPLEMENT MULTIPLU
41. Faza de ejecfie
:

l) incepe cu deschiderea valvelor semilunare
2) lncepe cu sistola atriala 3) se terminl cu inchiderea valrnrlelor semilunare 4) se termin[ cu deschiderea valvelor semilunare
148

42. Zgomotul I: 1) este produs de vibratia miocardului la inceputul sistolei ventriculare 2) este sistolic 3) este produs de inchiderea valvelor atrio-ventriculare 4) nu este mai pufin intens decdt zgomotul I 43 . Zgomotele cardiace: 1) pot fi inregisfrate grafic 2) se observi pe fonocardiogrami 3) reprezintii nigte manifest6ri acustice ale activitalii cardiace 4) oferi informafii despre artere
44. Sistola ventriculard l) are o fazdde conhacfie izovolumetrici 2) arc loc in paralel gi corespunzltor inceputului diatolei atriale 3) are o fazlde ejecfie 4) dureaz[ 0,7 s 45. Debitul circulant este: 1) direct proporfional cu rezistenta 2) direct proporfional cu cu presiunea 3) invgs proporfional cu presiunea 4) invers proporfional cu rezistenfa
46. Valvele pulmonare: 1) se deschid in timpul diastolei

2) permit s6ngelui sE treaci in ventriculi 3) se inchid in sistoli 4) sunt valve semilunare 47. Volumul bataie vartazafunctie de: 1) forfa contracfiei ventriculare 2) presiunea arteriald 3) Volumul de s6nge aflat in ventricul la sfhrgitul diastolei 4) Scade la altitudine 48. Sistemul limfatic se deosebegte de sistemul circulator prin: l) este adaptat la funcfia de drenare a fesuturilor 2) structura capilarelor limfatice e diferitn fafi de cea a capilarelor sangvine 3) perefii vaselor limfatice sunt mai subliri decAt cei ai vaselor sangvine 4) absenfa valvelor semilunare 49. Conductibilitatea este: l) proprietatea miocardului de a propaga excitalia la toate fibrele sale 2) diferitl intre refeaua Purkinje gi miocardul atrial 3) diferitii intre miocardul ventricular gi fasciculul His 4) identicl la toate celulele miocardice

r49

50. Fasciculul His:

cu 40 potentiale/min 2) imprima rifinul jonctional 3) imprima ritmul nodal 4) determinl ritmul cardiac in cazul inheruperii conducerii atrio-ventriculare
5

l) descarci

1.

Miocardul prezintlurmatoarele caracteristici: l) este un sincitiu morfologic 2) contine celule ce initiaza si conduc impulsurile 3) ritmul de conhactie scade sub influenta simpaticului 4) nodulul sinoatrial descarca impulsuri la o frecventa de 70-80/min

52. Canalul toracic:

l)

este cel mai mare colector

limfatic

2) incepe printr-o dilatafie numitit cisterna chyli 3) este previzut cu valve in interior 4) se deschide in unghiul venos format prin unirea venei jugulare interne din dreapta, cu vena subclaviculari dreapti
53. Factorii care determini valoarea presiunii aneriale sunt:

) rezi*enta periferici 2) elasticitatea vaselor de singe 3) debitul cardiac 4) debitul limfatic mediu
I

54. Care dintre urmltoarele vase str[bat diafragma: l) vena cavl inferioard 2) vena limfatici limfatic[ dreaptl

3) canalul toracic 4) vena port[ 55. . Sistemul azigos culege sdngele venos de la urmltoarele structuri: I ) esofag 2) spafii intercostale 3) bronhii 4)pericard
56. Urmitoarele reguli trebuie respectate la realizarea unei transfuzii: 1) Grupa AB poate dona la grupa 0 2) grupa A poate dona pentm grupa 0

3) grupa AB este donator universal 4) aglutinogenul din sangele donatorului nu fiebuie si intalneasci aglutininele din
plasma primitorului 57. Afirmafiile urmatoare referitoare la proprietitfile miocardului sunt false : l) automatismul reprezinti proprietatea inimii de a se autostimula 2) excitabilitatea este proprietatea miocardului de a propaga exciafa la toate fibrele sale 3) contractilitatea este proprietatea miocardului de a dezvolta tensiune intre capetele fibrelor sale

4) conductibilitatea este proprietatea celulei musculare cardiace de a rispunde la gn stimul prinft-un potenfial de acfiune propagat
150

5t'Proprietatile fundamentale ale miocardului sunt urmatoarele cu exceptia: I ) contractilitatea 2) automatismul 3) excitabilitatea 4) conductibilitatea
59' Care dinhe urmatoarele sunt ramuri viscerale ale aortei descendente abdominale: l) arterele bronsice 2) arterele coronare 3) anerele esofagiene 4) ateru splenici
60. Despre coagulare sunt false afirmafiile: l) formarea trombinei este urmata de formarea tromboplastinei 2) formarea homboplastinei dureaza l -2 secunde 3) tromboplastina hansformi fibrinogenul in fibrind

4) monomerii de fibrina polimeri rurespontan

151

RASPUNSURI COMPLEMENT SIMPLU COMPLEMENT MULTIPLU
41.B (pe2) 42.8 @e2) 43.A @e2) 44.A @e2) 4s.C (pe3) 46.D @e2) 47.A@ez) 48.B (p8e) 4e.A (pel) 50.D (pel)

l.D (p84)
2.B (p84) 3.C 0,84) 4.C (p85) 5.E (p85) 6.D (p85) 7.B (p86) 8.C (p86) e.B (p86) l0.D (p86) I l.D (p87) tz.E (p87) l3.D (p88) t4.C (p88) l5.E (p88) l6.c (p8e) t7.B (p8e) 18.C (p8e) le.E (peo) 20.8 (peO) zt.D (pe0) 22.8 (p90) 23.8 (pel) 24.8 (pel) 2s.D (p9l) 26.c @e2) 27.8 @e2) 28.B (pe3) 2e.D (pe3)
30.

5l.C (pel)
s2.E (p8e) 53.A (pel) 54.B (p88) 55.E (p88) s6.D (p85) 57 .C (p90,91) s8.E G90,91) se.E (p88) 60.4. (p86)

c

@e2)

3r.A @e2)
32.D @e2) 33.D (p87) 34.D @e2) 35.8 (p87) 36.8 (pel) 37 .B (p88) 38.C @92) 3e.B (p85) 40.E (p88)

t52

SISTEMUL CIRCULATOR 2 $ef Lucr. arterele axilare D. E. refluxul sanguin este impiedicat de: A. prezenfei valvulelor C. arterele coronaf.cantitiifii mici de fesut muscular neted D. vena cavl inferioari aorta vena porttr artera pulmonarl 153 . atriu st6ng E. B. cantitiifil mari de fesut elastic E. Dr.e B. ventricul drept D. C. pHmin t B. vena cav[ superioarl B. trunchiul celiac Nu este conectatl direct cu inima: A. Venele sunt distensibile datoriti: A. D. E. arterele carotide comune C. valvele venoase 2. aortl C. aspirafia toracicl E.presei abdominale B. Cavzaprincipali A. pompa musculari B. gravitalie C. Raluca Papacocea COMPLEMENT UNIC La nivelul membrelor superioare. C. intoarcerii venoase este: activitatea pompei cardiace pompa musculard gravitalia masajul pulsatil exercitat de artere aspiralia toracic[ a Circulafia pulmonari are originea in: A. arterele pericardice E.funcfiei de pomp[ a inimii 3. D. venele pulmonare Reprezintil ramuri ale aortei toracice: A. masajul pulsatil exercitat de artere D.

sunt previzute cu valvule semilunare E. asigrrd expulzia sdngelui in aortl C. Debitul cardiac nu este influenfat de: A. se pot vede cu ochiul liber sub piele 9. se afle pe traseul venelor D.efort fizic E. altitudine mare 13. este deschisd in timpul sistolei atriale E. ajung in final in doui colectoare mari E. sunt ganglioni senzitivi B. presiunea arteriali E.7. Vena splenicE transporti sdngele splenic A. tnurchiul brahiocefalic I in: l. Ganglionii limfatici: A. urci la dreapta coloanei vertebrale E. aduni sAngele de la membrele superioare D. frecvenfa cardiaci C. Debitul cardiac se reduce in condifii de: A. continud vena subclavicularI C. vena porti D. confin gapilare limfatice 10.stimulare vagald D. se termini in atriul stdng Capilarele limfatice: 8. fo4a conftacfiei venfiiculare D. sunt vase de tip terminal D. au pe traseu ganglioni limfatici C. vena cav[ inferioartr C. A. volumul b[taie B. produc limfocite C. colecteazl stngele adus de venele jugulare B.sarcinl C. vena pulmonari E. presiunea venoasi 154 . Valva minal6: A. separE atriul stdng de ahiul drept 12. au structurd asemfuiltoare venelor B. asigurd tecerea sdngelui in atrii D.febrd B.se deschide in sistola ventriculari B. Vena cavi inferioarl: A. vena cavd superioari B.

gocului apexian E. cregterea presiunii din atrii B. cdnd presiunea atriali cade sub cea ventriculard D.l4. biocurenfilor miocardici B. odatii cu zgomottrl I I 9. valvele semilunare se deschid E. deschiderea valvelor mitrale C. atriile se relaxeazil D. ventriculul stdng E. sdngele poate trece din atrii in ventriculi 17. volumul ventricular se reduce C. in timpul confiacfiei izovolumetrice C. incepe umplerea ventricularfl r55 . c&rd presiunea venfiiculari cregte peste valoarea celei afiiale E. inchiderea valvelor semilunare It. Debutul fa$i de ejecfie este marcat de: A. atriul stdng C. miocardul este un sinciliu fuircfional D. scoasi din corp. presiunea din atrii cregte B. repolariztrrii cardiace 20. nodul sinusal are cea mai rapidi frecventd 15.Lanivelul inimii nu se produce tetanizarea deoarece: A. zgomotelor cardiace C. Deschiderea valvelor atrioventriculare se produce: A. nodul atrioventricular D. refeaua Purkinje 16. In timpul contracfiei izovolumetrice: A. presiunea ventriculartr este constanti B. in sistold inima se afli in perioada refractar[ absolutd C. odatii cu conhacfia atrial[ B. valvele atrioventriculare r[mdn inchise D. valvele semilunare rdmdn inchise E. Fonocardiograma reprezintil inregistarea: A. volumul atrial se menfine constant C. nodul sinusal B. stimulul este generat chiar in iniml B. inchiderea valvei tricuspide E. pulsului cardiac D. deschiderea valvelor aortice D. inima continu6 s6 batii E. In timpul diastolei atriale: A. Centrul de automatism cu cea mai mictr de descircare frecvenfi de desclrcare este: A.

volumul ventricular scade C. colonul descendent C. este marim[ in sistold B. sdngele curge din atrii in ventriculi D. Elasticitatea vasculard: A. partea superioar[ a rectului E. nu influenf eazAtensiunea arteriali in diastolI 26. mezenteric[ inferioar[. Presiunea arteriald: A. mezenteric[ superioard" cavtr inferioari. scade cir vdrsta E. amplifici tensiunea arteriali in sistoli B. reprezintil inregistrarea graficd a biocurenfilor inimii 23. E. slenictr" hepatic[ 156 .In stnrcttra venei porte intr6 venele: A. reprezintii expansiunea ritmici a peretelui inimii B. are valoarea de 130 mm Hg in sistoli cregte pe mistrl ce ne indeplrtiim de inimi I _are valori apropiate de ale presiunii atmosferice 24. este maximi la nivel capilar D. mezenterictr inferioari. D. permite curgerea scadatii a sdngelui C. hepaticE. oferi informafii despre artere C. Ceamai mare valoare avitezei sdngelui se inregistreazi in: A. arterele mari C.zl. s&rgele trece in aorti E. mezenteric[ superioar[.Intimpul diastolei generale a inimii: A. ileonul B.presirHrea atriali se mdregte B.Arteramezenteric[inferioar6nuvasculanzeazA: A. asigurl inregistrarea zgomotelor inimii E. D. aorta de relaxeazi 22. mezentericl superioar[. E. scade pe mdsuri ce debitul cardiac cregte C. mezentericd inferioard. Sfigmograma: A. permite evaluarea pulsului din vene D. aorti B. sigmoidul D. mezenteric[ superioari. gastric[ B. partea st6ngi a colonului transvers 27 . iliac[ internl C.splenici D. capilare venele mari vena cavi inferioarl 25. splenicl E.

depoziteaz[ sAnge E. intervine in metabolismul fierului 32. se afl[ la nivelul marginii inferioare a cartilajului tiroidian C. Volumul filtr[rii capilare este de circa: A. este mai lung decdt aorta asecendentd B. distruge hematiile bindne D. colecteazA limfa din pftrimea dreaptd superioari a corpului E. trunchiul celiac 30. 15 mVzi C. Canalul toracic: A. se numegte cisterna chyli B. produce limfocite B. 500 mllmin E. produce eritrocite C. tnci in torace posterior de coloana vertebrali E. confine receptori D. se afld la bifurcafia aortei 29. e previlzut cu valve D. 200-300 ml D. artera hepatic[ E. 50 -100 ml C. In splinl se depoziteazd.28. se termind la nivelul vertebrei L2 C. artera brongici D.artera carotidi comund stingi C. are o lungime de l. 5-10 ml B. 1500 mVmin 34. este mai dilatat pe intregul traiect C.500-800 ml E. Sinusul carotidian: A.16 mVmin D. e situat anterior de aortl 33. artera soronaxi B. Rolurile splinei includ urmitoarele cu excepfia: A. este un corpuscul E. se desprinde din fiunchiul brahiocefalic B.un volum de sdnge de circa: A. Cel mai mare colector limfatic: A.1000-1500 ml t57 . Are origine in arcul aortic: A.2 cm 31. transportl sdngele in vena jugulari interni D.l mUzi B.

Valvele semilurare: A. coincide cu sistola ventriculard D.nod sinoatrial C. valvele atrioventriculare C. este generat de nodul sinusal E. originea circulafiei pulmonare se afltr in aniul drept 2. e produs in fasciculul Hiss 39. nodul sinoatrial B. in organism existil doul vene pulmonare 4. dureazi 0.vulvl E. se datorcazd. arterapulmonarl fiansporti s6nge oxigenat 3. Sistemul de conducere al inimii include urmitoarele cu exceptia: A. conduce in mod normal inima D. B. Este adevirat cii: l. se deschid in diastoli E. pe durata ei. Ritmuljoncfional: A are o frecvenfi de 40 impulsurilmin. asigur[ umplerea ventricularl C. se deschid in sistoli B. sdngele oxigenat se acumuleazllnatiul st6ng ls8 . trabecule D. permit trecerea singelui in ventriculi C asigrri umplerea atrial[ D. Conexiunea electricd dintre atrii gi ventriculi este reprezentati de: A. impiedic[ revenirea sdngelui in atrii 37. conduce inima in cazul intreruperii conducerii atrioventriculare C. sigmoid C.35. nodul atriov8ntricular E.prostati 36. B. fascicul His 40.sept interartrial .relandrii miocardului E.7 s B. Artera iliaci internl poate vasculariza urmitoarele cu excepfia: A. atriile sunt cavitili complet inchise COMPLEMENT GRUPAT 41. uter B.vagin D. Sistola atrial6: A. aort6 38. nod atrioventricular D.fibre Pukinje E.

este un organ pereche 3.gdtul 4. artera mezentericd inferioari 2.brongice 44 . Capilarele limfatice : l. artercle pericardice : 3.ochiul 3.bronhii 46. este prezentil la nivelul venei limfatice drepte 49. diafragm 2. este localizatil in abdomen 4. Artera carotidi externI irig6: l. are o culoare gilbuie 4. ficat 3. au un perete foarte subfire 3. intestin sublire 4. arc o lungime de l -2 cm 3.42. splind 2.creierul 43. in cazde hemoragii elibereazI sdngele depozitat 159 . Aorta toracici genereazd arterele: l. arterele pukpnare 45. provin din confluenfa unor vase limfatice 4. pericard 3. zona occipitald 2. reprezinti o dilatafie a canalului toracic 2. ocup[ o pozilie intermediari intre arteriole gi venule 2. glande suprarenalb 47 . esofag 4. dreneaz[ fesuturile 48. Aorta abdominalr are urmitoarele ramuri viscerale 1. este un organ toraco-abdominal 2. Cisterna chyli: l. Vena azygos dreneazi sdngele de la nivelul: l. arterele renale 4. Vena cavl inferioari nu colecteazdsdngele venos provenit din: 1. Splina: l. esofagiene 3. uilare 2. radiald 4.

activare vryal[ 3. nodul sinoatrial' 3. miocardul ventricular 4. presiunea din ventriculi poate scidea 4. Contractilitatea depinde de: l. incilzirea nodului sinusal 2. stress 4. Debitul cardiac cregte in caz de: l. transportul glucozei la celule 3. presiunea din ahii scade 2. presiunea arterialtr diastolicl 3. asigwarea schimbului de substanfe cu celulele 52. subhepatic 51. volumul de sdnge ventricular cregte 160 . in st6nga stomacului 4. Excitabilitatea caracte izeazdurmrtoarele structuri : l. l. grosimea perefilor inimii 57. subdiafragmatic 2. volumul de sfurge din ventricul la sftirgitul sistolei 54. Bradicardia se instaleazdin caz de: l. presiunea arterialI 3. Splina este localizatJ. presiunea din ventriculi poate cregte 3.lateral de rinichi 3. nodul atrioventricular 55. elasticitatea arteriali 4. stimulare vagall 56. transportul produgilor de catabolism spre a fi eliminati 4. somn 3.: l. In timpul diastolei atriale: l. debitul cardiac 2. miocardul atrial 2. stimulare simpatic[ 4. tatricardie 2. volumul de sdnge din ventricul la sfhrgitul diastolei 4. fo4a de contracfie miocardici 2.50. somn 53. Volumul bitaie depinde de: l. Rolurile aparatului cardiovascular sunt: asigtrarea celulelor cu oxigen 2.

se termini odatii cu deschiderea valvelor semilunare 4.5 8. e caracteizatdprin reducerea presiunii ventriculare 59.50s 3. zgomotele inimii 60. rczistenfa periferici 3. ritmul cardiac 4. elasticitatea perefilor vasculari a 161 . incepe imediat dup[ sistola atriali 2. frecvenfa cardiacd 2. &treazd 0. volemie 2. debitul cardiac 4. Palparea pulsului ofer[ informafii privind: l. Diastola izovolumetrici: l. volumul sistolic 3. Presiunea arteriald depinde de: l.

E (pag90) 14. B (pag 88) 36. A (pae 93) 2s. C (pae 89) 34.8 (pag 87. B (pae 90) s3.NASTUNSURI: E (pag 9a) 2. 88) 7. D @age2) 59. D (pag 9l) s7. A (pae 90) 37.89) e. C (pag 90) 13.8 {eag92) 23. C (pag9a) 3.8 (pag 88) 30. B (pag 90. C (pag 88. A(pag 93) 24.C (pag 88) 28. B (pag 89) 51. E (pag92) t7. B (pag 89) 49.E (pag92) 58. 162 . C (pag 89) 11. B (pag 89) 10. B @ag92) 20. C (pag 89) 35. A (pag 90) 60. D (pag 89) 50. E. D (pag 87) 42. E (pag 90) s2. A (pag 88) 27. A (pag 9a) 4. C (pag 87) 44. (pag 9l) 16. D (pag 87. C (pag 88. 89) 48. D (pag 90) t2. c (pag 90) 56.92) 38. B (pag 89) 32. D (pag 93) 26. 88) 6. C @ag92) 18. C (pag 87) 29. C (pag 89) 31. B (pae 91. 39. C (pag 87) 5. 9l) 15. B (pag 88) 47 . E (pae 93) 22. B (pag 87) 43. D (pag 88) 8. C @ag92) 2t. A (pag 90) s4. A (pae 89) 33. C @a992) l. 88) 4s.E (pag 88) 46.D (pae 90) A (pag 9l) A (pag 91) 40. E (pag 90) 5s. 41. C (pas92) 19. D(pag 87.

Are dubla functie. Intre cele doua foite se afla cavitatea pleurala : 3. Bronhiolele respiratorii C. Este invelit de foita viscerala a pleurei E. Prin intermediul bronhiolei pulmonare participa la schimbtrile de gae B. Este format din primele ramificatii ale arborelui bronsic C. Foita parietala captuseste peretii toracelui D. Univ. Sunt situati in cavitatea abdominala C. Acinul pulmonar: A. Este o seroasa ce inveleste fiecare plaman B. Cosmin Panfu COMPLEMENT UNIC: l. Au o capacitate totala de 5000 ml aer. deasupra cavitatii bucale C. Saculetii alveolari 5. Este invelit de pleura D. Care din afirmatiile despre plamani este corecta A. Trahea este un organ care: A. Prin hil pitnmd bronhiile. Reprezinta formatiunile derivate din alveolele pulmonare Din punct de vedere firnctional. Difuziuneaol2 din sangele capilar in alveole C. Este situat sub baza craniului. Artera pulmonara D. DifuziuneaO}si CO2inne bionhiolele respiratorii si sange D. Reglarea hansportului 163 6. Transporhrl 02 si CAzprin sange E. parietala si viscerala C. Sunt inveliti de o seroasa numita peritoneu E. Alegeti afirmatia incorecta despre pleura : A. Dr. Ventilatia aerului int-un singrr sens B. Sunt organe secundare ale respiratiei B. formand arborele bronsic 4. fara variatii individuale D. Care din urmatoarele NU face parte din structura acinilor pulomonari: A. . Alveolele pulmonare E. Ductele alveolare B. Prezinta doua foite. Este unitatea morfofunctionala a plamanului D. respiratia prezinta: A. Are forma de tub si continua laringele E. respiratorie si fonatorie B. Formeaza a arborele bronsic 2. Foita viscerala acopera plamanul si caile respiratorii E.SISTEMUL RESPIRATOR Prep.

Valoarea sa medie este de 4. Contractia diafragmei 10. Este unul din factorii majori care determina presiunile partiale ale 02 si CO2 alveoli in til . E. Reprezinta volumul maxim de aer pe care o persoana il poate inspira E. Reprezinta cantitatea de aer care ramane in plamani la sfarsitul qnei expiratii normale D.7. Se mareste diametnrl antero-posterior toracic E. Presiunea alveolara negativa C. Este cantitatea totala de aer deplasata in arboreal respirator in fiecare minut C. Conhactia diafragmei hage in jos fatabazala B. Produsul dinile capacitatea vitala si frecventa respiratorie C. Produsul dintre volumul curent si frecventa respiratorie B. 1500 ml B. Contractia muschilor gatului respiratiei linistite stau urmatoarele : : 9. In timpul respiratiei normale de repaus : A. Reprezinta volumul de aer inspirat si expirat in timpul respiratiei normale I 1. Alegeti raspunsul corect A. Fortele eslastice produse de surfactant E. Diafragma se relanema a plamanilor C. Structurile abdominale comprima plamanii D. volumul cgrent si volumul expirator de rezerva privind capacitatea vitala : C. E. Apare retractia elastica a plamanilor 8. Presiunea alveolara scade sub presiunea atmosferica C. Contractia diafragmei B. Reprezinta doar o parte din minut volumul respirator E. Actioneaza in special muschii gatului E. Gasiti raspunsul gresit privind ventilatia alveolara : A. D. Labazartlizarii A. Presiunea pleural a pozitiva D. Este egala cu suma dintre volumul expirator de rezerva si volumul rezidual B. 3000 ml 2000 ml 5000 ml : 12.5-S L/min D. Capacitatea inspiratorie are o valoare de A. Presiunea alveolara creste la + I cm H2O D. Produsul dinhe volumul rezidual si frecventa respiratorie Produsul dinhe volumul inspirator de rezerva si frecventa respiratorie Produsul dinfre capacitatea pulmonara totala si frecventa respiratorie 13. Ridicarea grilajului costal prin contractia muschilor expiratori B. 500 ml : C. Debitul respirator este egal cu A. Alegeti care din urmatoarele fenomene se produc in timpul expiratiei A. Este volumul de aer caxe ajunge in zona alveolara in fiecare minut B. Este egala cu suma dintre volumul inspirator de rezerva. D.

Surfactant E. alveolara si sangvina. cu exceptia: 19. Are doua functii: respiratorie si fonatorie D. alveole pulmonare B. Bronhii. ducte alveolare. Echilibrarea hematiei in capilanrl pulmonar B. bronhiole respiratorii. sac alveolar.14.25 secunde C. Este principalul organ al respiratiei C. Combinarea reversibila a 02 cu ionii de fier C. Care din urmatoarele afirmatii despre laringe este adevarata: A. Un gradient de difuziune mai mare decat al 02 C. Difuzia 02 din plasma in eritrocite B. Marginea de siguranta a hematiei este : A. Endoteliu capilar B. Presiunea partial a a gazului in capilarul pulmonar D. Venula pulmnara 15. Transformarea oxihemoglobinei in dezoxihemoglobina Fiecare gram de hemoglobina se poate combina cu maximum 4 molecule de 02 Transportul prin sangele arterial al. Epiteliu alveolar D. Minut volumul respitator C. Membrana respiratorie este alcatuita din. Dituziqpea CO2 implica: A. cu exceptia: A. alveolara si sangvina E. ducte alveolare. cu exceptia : A. sac alveolar. ducte alveolare. Egala cu 0. in 0. E. pulmonare Bronhii. Factorii care influenteazaratadifuziunii gazelor prin membrana alveolo-capilara sunt. Intervalul ce asigura preluareaO? in timpul efortului ftzic D. sac alveolar D. Egalarea presiunilor partiale. bronhiole. Presiunea partialaa gamlui in alveola B. alveole pulmonare 165 . Bronhii. bronhiole lobulare. alveole E. Patnmde in plaman prin hil E. ducte alveolare. Are o lungime de 10-12 cm B. Timpul in care COz difuzeaza spre alveoli 18. bronhiole respiratorii. Ordinea corectaaramificatiilor arborelui bronsic este A. alveole pulmonare. sac alveolar C. Ca 02 sa fie de 25 de ori mai solubil decat COz 17. Coeficientul de difuziune al gazului E. Se ramifica la nivelul T4 : 20.bronhiole respiratorii. alveole pulmonare. Dimensiunile membranei respiratorii 16. bronhiole respiratorii. bronhiole respiratorii. Transportul 02 implica urmatoarele A. Trecerea CO2 din aerul alveolar spre sangele din capilarele pulmonare B.5o/o din 02 dizolvat in plasma . Bronhii. Bronhii.25 secunde D. ducte alveolare. sac alveolar. Interstitiu pulmonar C. Egalarea presiunilor partiale. Difuzia de 20 de ori mai inceata decat a 02 E. D.

Volumul inspirator de rezenta:3500 ml D. Volumul expirator de rezerva:2000 ml C. Este presiunea din interiorul alveolelor pulmonare B. VER+VR+VIR+VC:5000 ml C. Reprezinta cantitatea de aer deplasata in arborele respirator in fiecare minut D. Ridicarea grilajului costal in timpul respiratiei A. Minut volumul respirator sau debitul respirator : A. Respiratie presupune unnatoareleo cu exceptia: A. Devine cm H2O in timpul expirului *l 25. Este produsul dintre capacitatea vitala si frecventa respiratorie C. Se datoreaza muschilor expiratori D. Este caracteristica respiratiei de repaus B. Este egala cu 0 cm H20 cand glota este inchisa c. Devine -l cm InO in timpul inspirului E.21. VC+VIR:2000 Ml D. Se datoreaza muschilor inspiratori : . Capacitatea inspiratorie:l 500 ml E. Este egala cu presiunea atmosferica B. Sternul se proiecteazainapoi C. Trebuie sa scada sub presiunea atmosferica pentru a patrunde aerul in alveole D. Se datoreaza musichilor abdominali E. ce reprezinta deplasaxea aerului intre alveola si atmosfera. Urmatoarele valori sunt cele adevarate : A. Devine pozitiva in timpul inspiratiei E. Este egal cu produsul dintre capacitatea inspiratorie si frecventa respiratorie 166 . B. Reprezinta aerul inspirat si expirat in timpul unei respiratii normale E. VER +VIR=3000 ml E. Capacitatea pulmonara:3500 ml 26. Este nemodificataindiferent de fazele respiratiei D. Nu variaza cu fazele respiratorii C. Ventilatia in ambele sensuri pulmonara. cu exceptia : A. Volumul curent-500 ml B. Despre presiunea alveolara se poate afirma. Presiunea pleuala : A. Este presiunea dintre pleura visceral si cea parietala 24. VC+ VER+VR:3500 27. 23. Capacitatea vitala reprezinta : A. Captarea O2lanivel alveolar E. Transportul 02 si CO2 prin sange si lichidele organismului cahe si de la celule D. VC +VER+VIR:3500 ml B. Difuziune a 02 si co2 infie alveola pulmonara si sange C. Reglarea ventilatiei 22. Nu variaza in conditii fiziologice sau patologice B.

E. Poate prezentao margine de sigtranta de 0. Difweaza de 20 de ori mai repede decat CO2 E. capilar Are in alcatuirea ei surfactant 30. Se realileaza deoarece 02 are gradientul de difuziune l/10 din cel al COZ B. Care afirmatie despre ventilatia alveolara este adevarata : A.75 secunde D.5 o/o din 02 din sange este liber in plasma t67 .6 microni B. Rata difuziunii gazelor este influentata doar de presinea partial a a 02 D. Presiunea partiala in aerul alveolar este de 40 mm Hg B. 1. Rata difuziunii gazelor este influentata de presiunea partial a a gazului in alveola si E. Presiunea partiala in capilar este de 100 mm Hg D. Difuziunea oxigenului : A. Transforma methemoglobina in dezoxihemoglobina C. capilar Se face datorita presiunii de 40 mm Hg din aerul alveolar si 100 mm Hg in sangele capilar Se face dinspre sangele din capilarele pulmonare spre alveole Se face deoarece 02 este de 25 de ori mai solubil decat COz 31. cu exceptia: A. cu exceptia : A. Petrece aproximativ 0. Este egala cu debitul respirator D.28. Hematia la nivelul capilarului pulmonar : A. Poate prezenta o margine de siguranta de 0. Este de 25 de ori mai solubil decat 02 E. Este de 25 de ori mai solubil decat COz 34. Are o grosime de 0. Este produsul dintre volumul curent si frecventa respiratory 29.25 securde E. Are o presiune partiala in aerul alveolar de 40 mmHg 33. Despre membrana alveolo-capilara sunt adevarate. Despre CO 2 este adevarat. In hematie se combina cu hemoglobina C.34 ml se combina cu minim I g de hemoglobima D.5-5 L/min C. cu exceptia : A.75 secunde 32. Are o suprafata de 50-100 m2 C. Sangele arterial fransporta?0 ml de OZ ldl E. Care afirmatie ste adevarata despre oxigen : A. Despre 02 este gresit. Are o valoare medie de 4. 98. Are un gradient de difuziune de 1/10 din gradientul 02 C. Se face datorita presiunii de 100 mm Hg in aerul alveolar si 40 mm Hg in sangele C.50 secunde B. Pehece aproximativ 0. Are o presiune in capilarele pulmonare de 40 mm Hg B.25 secunde C. Ventilatia nu determina presiunea partiala a CO2 in alveole B. Petrece aproximativ 0. Difilzeaza de 20 de ori mai repede decat 02 D. Este volumul de aer care ajunge in zona alveolara in timpul fiecarei respiratii E. Se combina ireversibil cu ionii de fier B. D.

cu exceptia : A. Dffbzeazadin sange in celule B. D. CO2 : Dupa disocierea oxihemoglobinei. Rezulta din combinarea COz cu gruparile 3 NH2 terminale ale hemoglobinei 9. 37. Care din urmatoarele afirmatii este adevarata ? A. 7 dldeO? C. 7 gdeO? D. Este formata din din doua fose nazale 3.Care afirmatii despre cavitatea nazalasunt adevarate Este situata anterior de baza craniului 2. 90% este sub forma de carbaminohemoglobina E. Duce la obtinerea bicarbonatului B.5 din 02 din sange este transportat de hemoglobina A. Despre cedareaO?la tesuturi este adevarat. Se realizeazapebazastimulilor primiti de la chemoreceptori B. Se realizeaza de catre cetrii nervosi din punte D. Este situata superior de cavitatea bucala l. 7 mgde 02 E. Ajuta la transportul a90o/o din CO2 sangvin E. hemoglobina este saturat a 5-7Yo I mg hemoglobina leaga 1. C. 5 7o este dizolvat fizic in plasma C. Oxihemoglobina devine hemoglobina B. B. Nici un rasprms corect 40. cu exceptia: A. Presuptme migrarea clorului plasmatic C. Se realizeaza de catre cenhii nervosi din bulb C. in repaus : A. : 168 .craniului 4. Toate raspunsurile de mai sus sunt corecte E. Oxihemoglobina devine carboxihemoglobina C. Are loc la nivelul eritrocitelor D. In urma difuziunii determina cresterea presiunii partiale in sangele venos cu 50Yo 38. In efort coeficientul de utilizare poate creste la 12 % COMPLEMENT GRUPAT : 4l. Prin fenomenul de membrana Hambrnger intelegem. Este situata posterior debaza. TmldeO2 B. Sangele venos devine rosu-violaceu D. E. Regl area ventilatiei : A. Fiecare 100 ml de sange elibereaza la tesuturi. In repaus coeficientul de utilizare este de 7 mVl00 ml E.35. 7LdeO2 36. Este transportat sub forma de bicarbonat plasmatic. (5%) D.34 ml de sange In mod normal exista 12-15 g de hemoglobina/dl de sange Presiunea partial a a 02la nivel tisular este de 100 mg Hg 1.

Difi. 169 .In componenta acinului pulmonar inha 3. Este presiunea din interiorul alveolelor 3. l.iqO2 Transportul 02 Deplasarea aerului de la plamani catre atmosfera Schimbul de 02 si CO2 dintre organism si mediu 46. Ce poate fi expirat in urma urei expiratii fortate 4. 3.Volumul curent este volumul de aer : Care ftlmane in plamani dupa o expiratie fortata 2. Interstitiu pulmonar 3. 3. Contiunua laringele 3. Se termina la nivelul T4 2. Yariazacu fazele respiratiei 4. Ce poate intra in plamani inh-o inspiratie fortata 3. 45 . In inspire scade sub presiunea atmosferica l. : Ductele alveolare Sacii alveolari Alveolele pulmonaxe Bronhiolele respiratorii : Respiratia presupune 2.Despre presiunea pleurala afirmatiile adevarate sunt : 1. Este presitrnea din spatiul dintre pleura viscerala si parietala 2. In expir este de +1 cm HzO Cand glota este inchisa presiunea este de 0 cm H2O : 49. Au o capacitate totala de 5000 ml aer 4.r. Patrunde in plamani prin hil 43. Capacitatea lor totala nu prezinta variatii individuale U.Despre hahee putem afirma : 1. Sunt situati in cavitatea toracica 2. Sunt inveliti de pericard 3. Surfactant 4. l. Expirat in timpul respiratiei normale l. 47. Pleura viscerala l. 4. 2. 4. Este intotdeauna pozitiva 48. Are o lungime de 10-12 cm 4.Urmatoarele afirmatii despre plamani sunt adevarate : 1.Presiunea alveolara : Este presiunea din interiorul alveolelor pulmonare 2. 4.Membrana respiratorie este alcatuita din Epiteliu alveolar 2.42.

Ca fiecare gram de hemoglobin se poate combina cu minim 1.Cantitatea de oxigen care se combina cu hemoglobina depinde de: I Presiunea partial a a 02 plasmatic 1. Sub forma de carbaminohemoglobina 3. 53. 5 . Alveola pulmonara 3. Arteriola pulmonara 3. temperatura 4. Sub forma de bicarbonat plasmatic 4.34 mL 02 4. Combinarea cu ionii de fier din structura methemoglobinei 2. Egal cu 1500 ml 3. Bronhie 55.Factorii care influenteazarutadifuziunii gazelor prin membrana alveolo-capilara sunt Coeficientul de difuziune al gazului 2. l.. Saculeti alveolari 4. Temperatura 3. Este volumul de aer ce poate fi inspirat suplimentar peste volumul curent 56. Sub forma de methemoglobina 1. 57 . Ca sangele arterial transporta 20 mL OZ ldl S2. Dimensiunea membranei respiratorii 4. Transformarea dezoxihemoglobinei in oxihemoglobina 3. Egal cu suma dinhe volumul curent si volumul rezidual 4. 4.Transportul oxigenului presupune: 2. 3. Bronhiolarespiratorie 4. Acinul pulmonar este format din: 1.COz este transportat prin sange : 2.Care din urmatoarele formatiuni nu fac parte din structura acinului pulmonar : Ducte alveolare 2.s0. presiunea alveolara a . Bronhiola lobulara l. : Deoarece presiunea partial a a 02 este de 46 mm Hg Deoarece gradientul de difuziune 02 este 1/10 din cel al COz Deoarece 02 difineaza de 20 de ori mai rapid decat COz Deoarece presiunea partiala a 02 este de 100 mm Hg in aerul alveolar iar sangele capilar de 40 mm Hg in I . Dizolvat fizic 170 .Difuziunea oxigenului se rcalizeaza I 2. pH-ul plasmatic l.Volumul inspirator de rezerva este: Voluuiul de aer inspirat si expirat in timpul respiratiei normale 2. : 54. Duct alveolar 2. pH-ul plasmatic 3.

Transportul fizic aI COz in plasma CombinareaCO2 cu cu gruparile terminale NH2 ale hemoglobinei Transportul CO2 sub forma de bicarbonat plasmatic 59.Respiratia normala.Care din volumele pulmonare se masoara spirometric: 2. 3. Ridicarea si coborarea coastelor 3. Volumul expirator de rezerva 3. se realizeazaaproape in intregime prin Miscari de ridicare si coborare a diafragmului 2. t7t . 4. Conhactia muschilor gatului : l. Volumul ctrent l.SS.Fenomenul migrarii clorului presupune : Transportul 02 in sangele capilar 2. Volumul rezidual 60. Volumul inspirator de rezerva 4. l. Contractia si relanarea diafragmei 4. de repaus.

E 15.D 3r. B 11. B 57.D 10. A A 20. D 56.8 r 48.C 47. c 42.RASPUNSURI: 2. D 59.D t7. C l8. D 51.D 22.D 35. C 28. B 50.E 4. E 49. B 54. D 46. E 39.8 38. D 60. C 25. A 58. A 26. B 5. D l. A 8. B 44.D 9. c 52. A 36.8 24. c 19. B t72 .C 37.C 6.8 23. C 40. B 29. C 7. A 33. A 13.8 45. D t2. 53. B 14.C 34. C 30. A 27.D 2t. B 41.D 3. E 32. A 55. B 16. A 43.

E. D. Se reabsoarbe din ulnafiltrat in cantitatea de 50 moh/Z4h. C. Ureea: A. Transportul activ al unei zubstanfe nu se realizeazd: A. I -2 uretre. t73 . B. Se dilueaz[ de 50 de ori in urina finali fafi de urina care pirdseqte glomerulul. In sensul gradientului de concentrafie. E. 2 pediculi renali. Se filneazi in cantitate de 470 mob/zi. Se realizeazi penfiu K*. B. Potasiul. 3. eliminl prin urin6 in condifii fiziologice? A. E. C. Are loc in sensul gradientului electric Ai impotriva gradientului de concentrafie. B. 6-18 lobuli renali. Participi la eliminarea H*. Prin hidroliza ATP. Se reabsoarbe la nivel tubular in cantitate de 160 moh /24 orc. Se secrettr in cantitate de I moUzi. C. D. 5. Limitat pe unitatea de timp. Care dintre urmitoarele substanfe nu se 6. Ajunge in urina finalI in cantitate de 5 moh/24h. Secrefia tubulari pasivi: A. Pe secfiune rinichiul prezintii: A. Clorul. 2. E. E. B. Are loc in sensul gradientelor de concentrafie gi impotriva gradientului electric. 2-3 calice mari. Dr. Nu necesitli consum energic direct. Ajunge in vezica urinari in cantitate de 410 moh/24h. D. Rezultit & produs terminal al anabolismului proteic. D. Acidul uric: A. C. Creatinina. Se secretd la nivelul tubului urinifer in cantitate de 49 mohl}4 h. Se dilueazl de 10 ori in urina final[ fafi de ultrafiltratul glomerular. Glucoza. D. 4. D. C. E. B. Univ.SISTEMUL EXCRETOR 1 Asist. C. Cu consum de energie. impotriva gradientului de concentrafie. baze gi acizi tari. B. Ureea. 20-24 papile renale. Tudor Marinescu COMPLEMENT SIMPLU: l.

Care dintre urm[toarele ramuri provenite A. odatiliniliat este constant D. Clorul. D. aldosteronulintervineinmecanismul de secrefie de Na+ si H+ E. Ureea. 174 . I 2. E. Creatinina. E. 8. 13. C. Capsula Browman. Reprezintll exftemitatea distali a nefronului. Calice mici. D. Ansa Henle. Tubul contort distal. Identificafiafirmafiafalsi: A.7. Contine arteriola aferentli gi eferentd. Arteriola eferentii. Artera arcuatil. B. COzi B. 10. Vasopresina stimuleaz[ reabsorblia apei din: A. inprezenfa ADH irlo4 de ore se eliminl 2. se face doarcuconsum C. esteinintregimecontrolat de centriinervogidintrunchiulcerebral B. E. nupoate fi controlatintotalitate.81 de urin[concentratil D. poate fi inhibat de cenftiinervogidincortexulcerebral C. E. Tubul contort proximal. este neselectiv B. 1 l. B. C. este controlatdoar de centriidinmiduvaspin[riiqicerebel E. uniiaminoacizi fosfalii nu se reabsorbprinacestmecanism. D. Arterele interlobare. B. DelimiteazAo cavitate ce se continui cu lumenul tubului. reabsorbliaapei are locinproporfie de 80% la nivelultubuluicontortproximal C. Acidul rnic. Arterele interlobare. secretia de K+ are loc mai alesintubulcontortdistal. Care dintre urm[toarele cornponente ale urinii are gi origine exogen6? A. C. invelegte tubii uriniferi. ureea se leabsoarbepringradientchimic B. 9. D. Arteriola aferentii. Transporhrlactiv: A. E. C. Reflexul de micfiune: A. Capsula Bowman: din artera renal[ formeazi glomerulul renal? A. forfapompelormetabolice este limitatii de capacitatealormariml de a hansporta o substanftrpeunitatea de timp se reabsorbastfelglucoz4 apa. de oxigen D. ihpreuna cu corpusculul renal Malpighi formeazi glomerulul.

15. D. Reabsorbfiei secrefiei tubulare a ionilor de K+. Epiteliu B. 17. apa 700 ml E. Secrefia de K+: A. prinacestmecanism nu se intervinein reglarea K+. Segmentul intermediar al tubului urinifer confine: A. prinacestnecanismrinichiulparticiplla reglareaechilibrului acido-bazic D. prinfransportulactivcelulaconsumddoaroxigen.5g K C. creatininl l-2e. Epiteliu cilindric simplu. B. 0.3g HCO3 E. Reabsorbfiei acidului uric. C. mecanismele de hansportprinschimbionicsuntcontrolate de c[tremineral ocorti coizi. Reabsorbfiei ureei. C. E. Eliminlrii de glucoz[ in trina finald. leucocite peste 6500/ml D. 20. in trina final[in24 de ore A. 16.14. 19. arelocin alt segmentdecdtsecrefia de H+. Epiteliu pseudostratificat. 90Yo apa C. l50mg uree D. 2. Epiteliu cilindric stratificat. Epiteliu turtit. poateavealocdoarintubulcontort distal E. nu gi energie E. arelocnumaiintubulcontortdistal C. lanivelultubuluicontortproximalexistlmecanisme de transportprinschimbionic E. arelocintubulcontortdistalprinmecanismepasive. l8. l50g Mgz+ B. are gimecanisme active gipasive C. are locprinmecanismpasiv B.59 fosfor. Ultrafiherii ionilor de Na*.Urina final[confine (valori pe24 de ore): A. areloc mai alesintubulcontortproximalprinmecanismeactivegipasive B. Secrefia tubulard: A. cubic simplu. prinacesfinecanism se menfinenivelulnormal al potasemiei C. tg Na se elimin6: B. E. sensulffansportului este inspreinterstiliulperitubular D. de schimbionic D. 175 . D. Formarea urinii finale necesitli ATP in cazul: A. 0. prinacestmecanismse eliminldoarmedicamentele B. Secrefia de H+: A.

Filtrarea glomerulari a plasmei.2l . Rinichii primesc 40-45% din debitul cardiac de repaus.Mecanismul de formare a urinei primare cuprinde urmltoarele procese cu excepfia: A. majoritatea compugilor urinei primare sunt substanfe utile B. Alegefi afirmafia falsi: A. apa se reabsoarbe prin gradient chimic. Identicl cu a urinei finale. B. Identic[ cu a transpirafiei. D. 25. ureea se reabsoarbe prin gradient osmotic E. D. E. Secrefia tubularl activi. Glucocorticoizii. E. Venele renale se varsi in vena cavi inferioard. Reabsorbfia tubularl. Plasmei deproteinizate. B. Gonadofiopinele. Secrefia tubularl pasivd. 23 . uretri. Arterele renale sunt ramuri ale trunchiului celiac. uretrd. Arterele interlobulare incep in capilarele glomerulare gi se recapilarizeazdin jtrrul urinifer. vezicaurinard. vezieaurinari. C. Hiperproteici. prin acest mecanism se absorb K gi Mg D. Identicl cu a plasmei. Hormonii tiroidieni. Calice. nu necesitil energie B. D. Calice. B. bazinet. Parathormonul. Secrefia glomerulari. C. bazinet. C.Uina primarl are componlia: A. nefrocitele au la polul apical numero$i microvili D. bazinet. C. bazinet. vezicatrinarl uretri. ureter. D. 26. Calice. E. Mineralocorticoizii. 27. D. E. transportul pasiv se face in virtutea legilor difuziunii gi osmozei. ureter. este limitat de capacitatea maximi de transport a nefronului C. C. 176 . nefrocitele au la polul apical numeroase mitocondrii C. Calice. bazinet. vezicaurinari. Celulele musculaturii netede a arteriolei eferente iau parte la formarea aparatului juxtaglomerular. membranele celulelor tubulare confin pompe metabolice E. Calice.Inreglarea umoralI a activitiifii renale nu intervin urmdtorii hormoni: A.Transportul pasiv: A. E. uretri. 24. uretrd. Carc este traseul normal al winii: A. Vasc ularrzalia renali are urmitoarele caracteri stici : A. 2Z. B. rueter. B.

se elimina 12 I de urin[ diluatii. in cursul activitiifii renale ionul de sodiu: A. Tubului colector. Se reabsoarbe prin polul vezical al tubului proximal. B. E. B. C. Glucoztr.28. La nivelul tubului contort proximal. E. 177 .Presiunea coloid-osmotici a proteinelor plasmatice din capilare care se opune filtririi este A. E. Clor. 60 mmHg D. se elimina l0 I de trin6 diluatil E. \ 34. 80 mmHg C. E. 26 mmHg B. Fibre hipogashice care contractii sfincterul vezical intern.La ce nivele intervine ADH-ul in reabsorbfia facultativd aapei? A. 50 mmHg B. Hipotalamusului. Este reabsorbit facultativ de cdtre tubul colector. D. C. B. Fibre ale nervilor ruqinogi care au originea in ganglionul celiac. D. Musculaturii netede arteriolare. nu se produce reabsorblia obligatorie B. E. D. 28 mmHg C. 31. 33. C. C. 32 mmHg 42 mmHg 52 mmHg. nu se produce reabsorbfia facultativi C. La acumularea urinii in vezici pen[ la atingerea capacitiitii fiziologice participd: A. D. Uree.inlipsa ADH: A. in medie: 77 mrntlg.Presiunea dirl capilarele glomerulare este de A. Alege{i compugii care au reabsorblia completd la nivel renal: A. Este transportat exclusiv prin mecanism activ la nivelul tubilor renali. B. Acid uric. Fibre vegetative pentru sfincterul vezical 32. E. Sodiu. 29. Este reabsorbit in totalitate la nivelul tubilor uriniferi. Ansei lui Henle. Fibre hipogastrice care rela<eazi sfincterul vezical intern. D. Fibre ale nervilor pelvici care contractll sfincterul vezical intern. igi cregte eliminarea in condifiile stimul[riinervilor vegetativi renali. se elimina 5 I de rnini concentrati D. 70 mmHg : extern. 30.

C.6 Vl00g fesut /8 ore. B. 7lllord. Producerea de eritrocite C. 39. 3S. l5lll2 orc D. 201. Se realizeazd la nivelul a2-3 bucle capilare ce rezulti din diviziunea arteriolei aferente. este numit gi urina secundari B.Debitul sangvin renal este de: A. Este favorizat[ de presiunea sfuigelui din capilarele peritubulare. este de 42 mUl00g fesuVmin C. tubular. reprezinti 28o/o din debitul cardiac de repaus B.3s. 120 mVmin B. nu confine proteine D. 1200 mUmin. Nici unul de mai sus 178 . peste 99% din filtrat trece prin reabsorbfie in tubii uriniferi E. l2Umin E. este de aprox.Debitul filfiArii glomerulare este: A. 24 U24 orc D. 30 mVora D. Secretia de renina D. cantitatea de filtrat glomerular este de 180 dl zilnic. Se desf$oar6 prin traversarea unei bariere formatl din peretele capilar. Seiretia de cortizol E. Rinichiul are urmatoarele roluri: A. Reprezintii traversarea membranei filtrante de c6fie aproximativ 20o/o din plasma care irign rinichii. 7500 ml/ori C. 120 mVmin B. Se realizeazLffuAparticiparea glucozei care nu apare in urina finaltr. 36. E. este de 250U100 g fesuUl2 ore E. capsular gi D. 300 mVmin E. 3T.Filtratul glomerular: A.Debitul sangvin renal: A. 25 mllora C. Secretia de aldosteron B. este de aprox. Fifiarea glomerularI: A. 40. axe aceeagi compozilie ca plasma C.

Urina confine: 2. c[ile urinare sunt reprezentate gi de capsula Bowmann 2. M. K.59 l. l-2e. vezica urinard are 2 sfinctere. 45. 4. uretra comunic[ cu exteriorul 3. 2. Secrefia de erinopoietini. in zonacortibala. se gdse$te in medula rarinichiului 3.COMPLEMENT GRUPAT: 4l. urina ajunge in vezic[ prin col 4.Creatinina in urina final[ este incantitate de (pe 24 de ore): 2. se gisegte doar in corticala renald 4. are perefii alcituiti din musculaturi striatil 2. 49 3. in jurul tubului urinifer. 3. 2.Transportul urinei : se face prin uretre 2. 48. Ca 4. peste 5000 leucocite/ml l. Screfia de aldosteron. Mg. Arteriolele aferente se capilarizeazl: l. s[nri de Na. 20-25%. 35-40%. t79 . 3. 95o/oapa I 46. numeroasehematii. 4. 15-20%. urina se acumuleazdin corpul vezicii urinare 3. Rinichii primesc din debitul cardiac de repaus o cantitate de s6nge reprezenttnd: 1. La nivelul glomerulului. este format gi din clile urinare 42. 2. Activitelile neexcretorii ale rinichiului sunt: Secrefia de renini. ureterele se continui cu bazinetul 4. ln jurul papilelor renale. 47.Yezica urinar6: 1. 4. Secrefia de angiotensin[ I. 43. 3. 39 4.Nefronul: 1. 3. l. uretra este unicl l. Pene b% din volumul sanguin total.

in tubul contort distal se secretii K* 4. Glucoza. fiecare. 4. Apa. reflexul este stimulat de clhecentrii din trunchiul cerebral 56. 52. Face legdtura dinne cei doi rinichi gi a acestora cu vezicaurinard. 4. in tubul contort distal se reabsoarbe Na+ 3. 50. 2.Alegefi afirmafiile corecte: secrefia de H+ se face prin mecanism activ 2. Prezinttr un debit winar de I mUmin. Este dispus spre baza lobilor renali.49. Membrana filtranti glomerularl: 1. l. Permite trecerea unei cantitiifi de aproximativ 125 ml plasmd/min spre tubul proximal. Eliminarea unor substanfe volatile. 5l . 2. 4. 4. Potasiul. Prezintil la infiarea in vezici un sfincter neted. 3. urinl 4. 180 . 53. 4. 55. Continui calicele mari. aparecdnd in vezic[ se acumuleazdmaxim 10 ml. 3. Reglarea tensiunii arteriale. Prin procesul de fiansport activ din cadrul reabsorbfiei tubulare sunt trecute fin s&rge: Vitamina C. este un reflex monosinaptic reflexul este controlat de miduva spindrii l. Permite trecerea 1/5 din cantitatea de sdnge care irigi rinichii in cavitatea capsulara. Clorul. Cl-. 3. Permite trecerea unei catitati de lichid aproximativ I mVmin. 3. Pedicul renal: 1. Confine vena cavi inferioari. Ionul de hidrogen. Nu permite trecerea proteinelor pi a glucozei. 3. 4. Ureterele reprezintlo componentii a 2. 2. Prin funcfiile sale rinichiul contribuie la: 1. Se gisepte in hilul renal. Menfinerea grchilibrului acido-bazic. 54. in tubul contort distal se scretJl H* 1. 2. Prin procesul de secrefie tubulard sunt trecute din sdnge prin mecanism pasiv urmdtoarele substanfe: 1. HCOI.Micfiunea: l. 2. Erinlpoezel 3. ciilor urinare care: 2. Confine fibre aparfin6nd nervilor ruginogi. 3.

181 . Secrefia unor produgi. arteriola eferenta iese din capsula glomerulara 4. arteriola aferenta iese din capsula glomerulara 3. Permite trecerea selectivi doar a unor constituienfi plasmatici. 3. Mecanisme de transport pasive. Permite trecerea proteinelor plasmatice.57. 3. 2. 60. Permite fiecerea numai a ureei. 59. acidului tric gi a creatininei plasmatice. arteriola eferenta intra in capsula glomerulara l. l. Reabsorblia tubulard se realiz eazAprin: Reabsorbfia selectivi a unor substanfe. 4. 2. 3. 5 S. 5380mU7 ore. l80Uzi 4. 4.5 Uord 2. 25 mUl}sec l. Mecanisme de transport active. Alegeti afirmatiile adevarate: arteriola aferenta intra in capsula glomerulara 2.Debitulfi ltrariiglomerulare este de : 7 . Alegefi caracteristicile membranei filrante glomerulare: 1. Permite trecerea tuturor constituienfilor plasmatici.

8 27.8 35.C 3.c l6.c l4.8 24.C 44.C 54.C 25.A 20.D 53.c I l.B 4.A 6.B 12.C 33.C 34.B 46.C 58.C 56.D 36.8 49.A 23.D 32.D 7.c 4t.E l9.A 59.nAspuNsURI 1.E 60.C 43.C l3.A t0.B 22.8 38.B 48.C 5l.C 28.E 39.A 55.8 37.A 50.A 9.8 26.D l8.A ' 29.8 2.D 5.D 45.C 8.c 52.c 42.8 57.A t82 .B l5.c 40.D 3o.8 t7.C 3l.8 47.8 2t.

Reprezinthcirca 85o/o din numdnrl total de nefroni. Alegefi afirmafia falsd dintre urmltoarele: A. Bazinetul se formeazi prin unirea calicelor mari D. Rinichiul este parte componentii a sistemului excretor B. Capsula Bowman face parte din corpusculul renal E. Urm6toarele afirmafii referitoare la nefron sunt adevdrate cu EXCEPf. Formarea gi eliberarea eritropoetinei C.IA: A. ' C. Unitatea anatomici gi funcfionali a rinichiului este nefronul. Tubul contort distal face leg[tura intre tubul collector gi ansa Henle. Rinichiul este acoperit de capsula renald C. Sunt in numtrr de circa 150. falsi despre nefronii juxtamedulari: A. Piramidele Malpighi se gtrsesc la nivelul corticalei renale C. 4. Sunt foarte importanfi in mecanismul contracurent D. Rinishiul are rol esenfial in menlinerea homeostaziei gi a echilibrului acido-bazic al organismului D. 6. in alcdtuirea rinichiului intri medulara . Nefronul este alcituit din corpusculul renal gi clile urinare C. Au glomerulul situat la joncfiunea dintre medulari gi corticalI B. 430mUl 009 fesuUminut.25% din debitul cardiac de repaus D.la exterior gi corticala . Glicogenogenezi D.la interior E. Rinichiul nu are rol in: A. 20mUsecrurd[ B. Fiecare rinichi confine circa I milion nefroni. Activarea vitaminei D3 E. Ansele Henle se g[sesc la nivelul corticalei E. 420mUl 0g fesut/minut E. Rinichiul este situat in cavitatea abdominali de o parte gi de alta a coloanei vertebrale lombare B. Mircea Lupuqoru COMPLEMENT UNIC l. 3. Debitul sangvin renal este de circa: A. Univ. Au ansa Henle lungi 5. Nefronul este unitatea anatomici gi fuircfionald a rinichiului B. Dr. Formarea si eliberarea urinei B.SISTEMUL EXCRETOR 2 Asist. Menfinet8u homeostaziei organismului. Alegefi afirmafia C. 2.000 la nivelul fieclmi rinichi E. l200mVor[ 183 . Urm[toarele afirmafii referitoare la rinichi sunt adevtrrate cu EXCEPIIA: A. Tubii colectori se varsi la nivelul papilelor renale D.

Nu necesiti coruilrm ATP D.care se opune filtrerii (18 mm Hg) C. Se realizeaz5'prin osmozl din tubul contort proximal in interstifiu E. Se face conform deferenfelor de presiuni hidrostatice E. Neces itil prezenla ADH. care se opune fikrerii A. Recugereazd. se face conform diferenfelor de presiuni hidrostatice. Presiunea coloidosmotici a proteinelor din capsula Bowman (18 mm Hg) D. in exterior. Presiunea din capsula Bowman. in exterior. Permite adaptarea volumului diwezeilastarea de hidratare a organismului. 8. Reabsorb.aproximativ 4Yo din apa filtrag E. I 12. 13.ia facultativ[ a apei: A. Filtratul glomerular: in cantitate de l20mVmin B. se face conform gradientelor electrice gi elecfiochimice B. care se opune filtrarii (32 mm Hg). Recupercazd 15% din apa filnatit h nivel glomerular C. Reabsoarbe apa in gradient chimic. Se datorcazltravaliului metabolic al nefrocitului C. 10. Transporhrl pasiv: A. Transportul activ: l. Are compozifie asem[nitoare cu a plasmei dar cu proteine in cantitate semnificativa E. Nu necesit2l energie dar este limitat de o capacitate maximi de hansport B. Recuirereazl. Fortele care rcalizeazl filtrarea la nivelul glomerulului in capsula Bowman sunt: A. Reabsoarbe ureea in gradient osmotic c. Se produce (60 mm Hg) E. Presiunea coloidosmotici a proteinelor plasmatice din capilare. 9. Reabsoarbe Na pi K in gradient electric ai electrochimic D. 15% din apa filtrattr se reabsoarbe in tubii colectori gi contorfi distali C. A. RecupereazeSs% din apa filtatIla nivel glomerular B. Are loc in tubul contort proximal gi tubii colectori C. Este reabsorbit in procent de peste 90%in tubii uriniferi C. Permite adaptarea volumului diurezei la starea de hidratare a organismului D.aproxim ativ 80Yo din apa filnatii D. La nivelul tubului contort distal si tubilor colectori are loc reabsorblia facultativ6 E. Are compozilie asemlndtoare cu a plasmei dar cu mai pufine proteine D. Referitor la reabsorbfia apei este falstr urmItoarea afirmafie: 4.7. La nivelul tubului contort proximal are loc reabsorbfia obligatorie D. Presiunea din capsula Bowman. Reabsorblia obligatorie a apei: A. Reabsorblia facultativi a apei se produce in prezenfa ADH.85o/o din apa filtrati se reabsoarbe la nivelul tubului contort proximal B. 184 . Are loc in tubul contort proximal B. este neselectiv E. Este lichidul care filtreazi din capilarele glomerulare in capsula Bowman. Presiunea din capilarele glomerulare care determinl filtrare a (32 mm Hg) B.

14. Prin transport activ nu se reabsorb:

A. apa B. Polipeptidele
C. Glucoza D. Aminoacizii E. Urafii.
15. Secrefia de

Ff:

A. Participl la reglarea echilibrului acidobazic B. $r" sediul principal in tubul contort distal C. In tubul contort proximal, depinde doar de pH-ul mediului intern D. Se face ftr[ consum ATP E. La nivelul tubului contort proximal se realizeazdcu ajutorul aldosteronului. Urmitoarele afirmafii cu privire la secrefia K* sunt adevdrate cu EXCEPIIA: A. Se rcalizeazJprin mecanisme active B. Se rcalizeazi prin mecanisme pasive C. Se realizeazE exclusiv prin schimb ionic D. Are loc in special in tubul contort distal E. Asiguri menfinerea nonn al6 apotasemiei.
16. 17. Reflexul de micfiune: A. Produce invariabil micfiune cdnd tensiunea parietald,vezicali atinge nivelul prag B. Este controlat de trunchiul cerebral C. Este controlat de scoada cerebrali D. Este conholat in infregime de m6duva spin6rii E. Este declanpat de acumularea in vezici a200-300m1 urin6. 18. Micfiunea: A. Se produce cdnd tensiunea intraparietald din perefii vezicali a atins nivelul prag B. Se produce c6nd in vezicd s-au acumulat 30-50 ml tninl C. Se produce cdnd in vezici s-au acumulat 200-300 ml urintr D. Este impiedicatii de sfincterul vezical extern cind controlul involurtar tinde sE o inifieze E. Nu mai poate fi impiedicatii de sfincterul vezical extern cdnd controlul involuntar tinde sI o inilieze.
a

19. Care din urmitoarele componente se reabsorb pasiv la nivelul tubilor uriniferi? A. Glucoza B. Fosfafii

C. Ureea

D. Sulfatii E. Urafii.
20. Piramida Malpiehi: A. Este situatii la nivelul corticdei B. Are bazaspre corticali C. Are vdrful spre cortical[ D. Este situatit la nivelul bazinetului E. Are bazaspre medular[.

185

21. Filtratul glomerular: A. confine eritrocite in cantitate crescutil B. are aceeagi compozifie cu a plasmei C. Se mai numegte urin6 secundar6 D. Este de aproximativ 7,sLlh E. nici un rispuns corect. 22. Seqetia de K* se realizeazil: A. in principal in tubul contort proximal B. ln principal in tubul colector C. Doar prin mecanisme active D. Doar prin mecanisme pasive E. Prin schimb ionic activat de aldosteron.
23. ADH-ul:

A.

Scade secrefiile tuturor glandelor exocrine B. Este secretat in hipotalamusul posterior C. Scade concentrarea (densitatea) urinar6 D. Cregte volumul urinar E. lntervine in principal la nivelul tubului contort proximal.

24. Reabsorblia apei: A. Este limitatii de capacitatea maxim[ de transport e nefronului B. Are loc prin gradient osmotic C. Se realizeazdin proporfie de 95% D. Se realizeazdln toate segmentele nefronului, identic E. Se realizeazi-prin fiansport pasiv gi activ.

25.Yezica urinar6: A. prezintil doul sfinctere B. Are perefi cu musculaturi extrinseci C. prezintii doul orificii D. Se prelungegte in jos cu ureterul E. Prezintit doar musculatwl neted6.
26. Debitul Jngvio renal este de aproximativ:

A. l200ml-/orl B. l2000mUor[ C.7,2Llort D,720UorL E.72Uord
27. Secrefia de tf : A. Este un mecanism pasiv B. Are loc fin principal in tubul contort distal C. Este influenfatl de pH-ul mediului intern D. Are loc doar in tubul contort proximal E. nici un rispuns corect.

186

28. Care din urmltoarele afirmafii este adevdratil? A. Presiunea coloidosmoticd din capsula owman este de 32mmHg B. Presiunea ce determini filnarea este jumitate din presiunea arteriali sistolicl C. Presiunea din capsula Bowman ce se opune filtrdrii este de 28mmHg D. Presiunea ce determind filtrarea este de 32 mmHg E. Presiunea coloidosmotic[ din capsula Bowman este de l SmmHg. 29. Reflexul de micfiune: A. Este controlat in intregime de miduva spindrii B. Se declangeazLlao presiune de 8cm apd C. Nu este stimulat de centri din trunchiul cerebral D. nu se poate autoamplifica E. intotdeauna determini micfiunea.
30. Reabsorblia facultativi a apei are loc:

A. In lipsa ADH B. La nivelul tubului contort distal C. Mai ales la nivelul tubilor colectori O.in proporfie de 20% E. In proporfie de 25%.
31. Transportul pasiv se poate realizaprin, cu excepfia:

A. Osmozi B. Difuziune in gradient chimic C. Diferenfl de presiuni hidrostatice D. Difuziune in gradient electrochimic E. Intermediul pompelor metabolice.
32. Sfincterul vezicalextern: A. Nu este confrolat de sistemul neruos B. Este controlat involuntar C. Este alcdtuit din fibre netede D. Este alcituit din fibre musculare striate E. Nu poate preveni micfiunea, odatd inifiatii.
33. Nefronii corticali:

A. ReprezintL20% din numirul total de nefroni B. Au glomerulultituat in medulara renali C. Au ansa Henle lungi D. Au ansa Henle ce nu inttr in contact cu papila renal[ E. Nici un rdspuns corect.
34. Presiunea coloidosmotic[ a proteinelor plasmatice din capilare, care se opune
este de:

flltr[rii,

A. l8mmHg B.34mmHg C.60mmHg D.22mmHg
E.32mmHg.

r

t87

35. Prin transport activ se reabsorb, cu excepfia:

A. Glucoza B. Na gi Cl prin gradient electric C. Sulfatii D. Urafii E. Aminoacizii.

36.Lanivelul papilelor renale ajung ansele Henle ale: A.85% din nefronii corticali
B. Tuturor nefronilor corticali C. Tutuor nefronilor jtxtamedulari D. O parte din nefronii jrurtamedulari E. Tuturor nefronilor.
37. Carc din urmitoarele afirmafii privind ureterul este falsS? A. Continui pelvisul renal B. Prezintii contracfii peristaltice C. Prezint[ fibre musculare netede D. Merge sub epiteliul vezieal E. In tervine in formarea trinei. 38. Capsula Bowman: Se continu6 cu ansa Henle B. Se continul cu capilarele glomerulare C. inconjoar[ arteriolele aferentii gi eferentd D. Confine urin[ primarl E. Este inconjuratii de capilare peritubulare.
39. Nu face parte din

A.

ciile urinare:

A. Calicele B. Urefra C. Bazinetul D. Vezica urinarl
E. Papila renal6. 40. Care din afirmfiile privind glomerulul renal este fals6? A. Se cgrtinul cu arteriola eferentl B. Este format din capilare sangvine C. Are o presiune coloidosmotic[ a proteinelor de 60mmHg D. Este inconjtrat de capsula Bowman E. Este parte componentil a nefronului.

COMPLEMENT GRUPAT 4l.Funcfiile majore ale rinichiului sunt:
1. Gluconeogenza 2. Formarea gi eliberarea reninei 3. Activarea vitaminei Dt 4. Excrefie a produqilor finali de metabolism.

188

42.l'ao persoani in repaus
$i un volum

in condilii bazale, ce are o frecvenfi cardiacl de 70 bltii/minut bitaie de 72mL, debitul sangvin renal reprezintil:
gi

1. 1250 2. 1300

ml/min ml/min 3. I100 mllmin
legdtui
cu ureea sunt adevirate cu excepfia:

4. 1080ml/min
43. Urmitoarele afirmafii in

l. Nu

este

inclrcati electric

2. Este o moleculi mare, polarrzatd 3. Se reabsoarbe prin fransport pasiv 4. Se reabsoarbe prin transort activ 44. Nefronii jtxtamedulari sunt in numdr de:

l. Aproximativ 350000
2. Aproximativ 300000
3. Aproximativ 0,35* I 06 4. 15% din totalul nefronilor

45. Reabsorblia apei are loc la nivelul:

l. Tubii contorfi proximali
2. Tubii contorfi distali 3. Tubii colectori 4. Anselor Henle

Lanivelul tractului urinar stimularea parasimpatici: l. Confracti sfincterul vezical intern 2. Contract[ detrusorul 3. Contractil trigonul vezical
46.

4. Creqte frecvenfa undelor peristaltice

47. Secrefia de se realizeazd: l. Prin mecanism activ 2. Lanivelul tubului contort distal 3. Lanivelul tubului contort proximal 4. in funcfie de pH-ul mediului intern
48. tn mod normal urina

tf

finali confine urm[toarele cu EXCEPIIA:

l. Albumine
2. Trombocite 3. Proteine

I

4. Glucoza 49. Secrefia de NHr: l. ReprezintLo modalitate de excrefie a protonilor 2. Duce la acidifierea urinei 3. Are efect antitoxic 4. Scade pH-ul trinar

189

l. Cregte debitul urinar 2. Cregte secrefia de reninI 3. Determin[ relo<area sfincterului vezical intern 4. Cregte frecvenfa undelor peristaltice
51. Reabsorblia de Na*: 1. Se poate face prin mecanism activ 2. Se poate face prin mecanism pasiv 3. Este insofitii de reabsorblia Cl 4. Nu este influenfatii de aldosteron

50. stimularea simpatic6 la nivelul tractului urinar:

52. Secrefia tubulari: l. Poate avea loc pe toatJi lurgimea nefronului 2. Intervine in eliminarea unor medicamente 3. Poate fi activd sau pasivi 4. Intervine in reglarea concentrafiei plasmatice a creatininei 53. Nefrocitele: l. Au la polul bazal numerogi microvili 2. Au la nivelul membranei celulare pompe metabolice 3. Au la polul apical numeroase mitocondrii 4. Au la polul apical numerogi microvili 54. Prin transport pasiv se poate reabsorbi: l. Uree
2. Na*

3. Cl4. Api 55. Nefrocitul consumi ATP pentu transportul:

l. Aminoacizilor
2. Fosfafilor 3. Glucozei

4. Ureei
56. in ce privegte peristaltismul treteral:

l. Stimulry parasimpatictr cregte frecvenfa rurdelor peristaltice 2. Stimularea parasimpatici scade frecvenfa undelor peristaltice 3. stimularea simpaticr scade frecvenfa undelor peristaltice 4. Stimulanea simpatic[ cregte frecvenfa undelor peristaltice
57. Urm[toarele. afirmafii despre secrefia tubulartr sunt adevirate: l. Secrefia de Ff este mecanism activ cu sediu principal tubul contort proximal 2. Secrefia de este mecanism activ gi pasiv cu sediu principal tgbul contort distal 3. Secrefia de protoni poate avea loc pe toatli lungimea nefronului 4. Sensul tansportului este din interiorul tubului spre interstdiul peritubular

K

190

Este controlatd voluntar de sfincterul vezical intern voluntar de sfincterul vezical extern involuntar de sfincterul vezical extern involuntar de sfincterul vezical intern 60. Este controlati 3. Determinl micfiunea 4. Se declanqeazi cdnd tensiurea intraparietali vezicald atinge un nivel prag 2. impiedici golirea vezicii inainte ca presiunea intrave zicald. Este controlatii 4. Este format exclusiv din fibre musculare netede 2.si atingi nivelul critic 4. Este controlat voluntar 3. Impiedici pdtrunderea urinei la nivelul tneterului 59. Reflexul de micfiune: l.58. Micfiunea: l. Sfincterul intern al vezicii urinare: l. Este controlatii 2. Produce dorinfa congtientil de a urina l9l . Se autoamplificl 3.

104) 9. 105) 47. E (pae 104) 32. B (pag l0s) 59. C (pae 103) 5.nAspuxsuRr 1. 104) 48. A (pae 104) s6. D (pag 103) 2.105) 44. D (pae 103) 34.105) t7.8 (pag 90. A (pag 105) 26. 103) 29. 104) sz.D (pag 103) 3. C (pae 103) 4s.D (pae 104) 13. D (pae 10s) 33. E (pae 103) 40. B Gae 105) 57. E (pag 103) 6.8 (pag 56. D (pae 103) 37. B (pag 103) 2t. C (pag 35. A (pag 56. D Gag 103) 42. 103) 43. 104) 25. A (pag 104) s8. B (pag 104) 14. 105) 49. B (pag 103) 4. C (pae 104) 20. A(pae 105) 30.D (pae 105) 18. E (pag 35.E (pae 104) s3. C (pae 104) 54. 105) 51. B (pae 104) s5. B (pag 105) 50. B (pae 104) 36. E (pae 104) 46.8 (pae 56. E (pag 104) l2. A (pag 55. 104) 24. B (pag 93. C Gae 105) 60. D (pae 103) 39. C (pag 9. D (pae l0s) 19. B (pag 103.144. D (pag 104) 10. E (pae 105) t92 . D (pag 103) 22. E (pae 103) 27. A (pae 103) 7.8 (pae 104) 23. A (pag 104) ls. C (pag 104.8 Gae 105) 38. C (pae 104) 31. C (pag103. E (pag 104. 104) 41.C (pag 103) 8.8(pae 104) 3s. A (pae 104) 16. C (pag 104) 28. A (pae 104) I l.

Glucagonul stimulea?aglicogenoliza 5. Stimuleaza glicogenoliza D. Are actiune asemanatoare glucagonului C. Glicogeno geneza are loc cu precadere la nivelul creierului B.METABOLISMUL Asist. Duce la formarea de acid acetic B. Glucoza este o forma de depozit a energiei si poate fi mobilizatausor prin glicogenoliza E. Referitor la insulina alegeti afirmatia adevarata: A. Stimuleaza glicogenogeneza C. Forma preferentiala de utilizare a hexozelor este reprezentata de glicogen D. Atunci cand glicemia scade intra in actiune procesul de gluconeogeneza C. Reprezinta transformarea glucozei in trigliceride Alegeti afirmatia corecta: A. Univ. Adrian Tulin COMPLEMENT UNIC: l. Dr. Procesele de tip C. Gluconeogeneza transforma aminoacizii si acizii grasi in glucoza Referitor la metabolismul intermediar alegeti afirmatia falsa: A. Este secretat de pancreas B. Reprezinta procesul de formare al glicogenului E. Referitor la metabolismul intermediar alegeti afirmatia adevarata: A. anabolic se defasoara cu consum energetic catabolic refac macromoleculele uzate din structwile celulare catabolic asigura cresterea si dezvoltarea organismului anabolic duc la descompunerea substantelor macromoleculare anabolic duc la producerea de energie 3. Procesele de tip D. Glucoza" fiuctoza si galactoza ajwrg la nivelul ficatului pe calea venei cave inferioare B.a 193 a . Creste preluarea celulara a glucozei E. Stimuleaza gluconeo genez. Referitor la glucagon alegeti afirmatia falsa: A. Stimuleaza glicogenoliza D. Forma preferentiala de utilizare a hexozelor este reprezentatade fructoza C. Univ. Alegeti afirmatia corecta referitoare la glicoliza: A. Reprezinta desfacerea molecule de glucoza C. Stimuleaza gluconeogene?a 6. Procesele de tip 2. Raluca Tulin Asist. Se desfasoara in 2 trepte de reactii chimice successive D. Stimuleaza glicogenogeneal E. Procesele de tip B. Dr. Cand glicemia creste are loc depunderea glucozei sub forma de lipide D. Faciliteaza mentinerea glucozei in sange B. Sedentarismul atrage cresterea de tesut adipos E. Procesele de tip E.

fosfolipide. Este mobilizat prioritar in conditii de efort fizic moderat B. Sunt scindati in acizi grasi. Hormoni catabolici sunt urmatorii. 9. Acizi grasi t94 . 50-60 mg la 100 ml sange B. Rolul functional D. 4. Glicerol D. Adrenalina C.1 kcal D.3 kcal B. 9. D. Se formeaza inenterocite 13. Fosfolipide E. Este depozitat in special in creier E. Glucoza C. Rolul plastic B. Este depozitat in special in muschi C. 7-70 mg la 100 ml sange E.3 kcal E. Cotizol B. Este depozitat in special in ficat D. cu exceptia: r A. Sunt scindati de lipoproteinlipaza C. Se formeaza inhepatocite B. Glucagon D. In cnrsul procesului de glicoliza un gram de gluco za formeaza: A. Valoarea normala a glicemiei este: A. 70-170 mg la 100 ml sange C. Insulina E. Ajung in limfa si apoi in sange colesterol E. 100-200 mg la 100 ml sange D. Sub actiunel lipoproteinlipazaei se vor forma urmatoarele elemente. 4. glicerol. Stimuleaza lipogeneza si scade lipoliza 12. 70-100 mg la 100 ml sange 8. cu exceptia: A. Colesterol B. Rolul energetic C.7. Referitor la glicogen este falsa afirmatia: A. Noradrenalina 9.1 kcal C. 9. Este mobilizat prioritar in conditii de expunere a organismului la frig I 1. Cel mai important rol al glucidelor (rolul primordial) este: A. Referitor la chilomicroni este falsa afirmatia: A. Inha in alcatuirea membranelor celulare E.4 kcal 10.

Referitor la ADP este adevarctaafirmatia: Krebs A. 35-65 mg/100 ml plasma 19. Duce la formarea a 43 molecule ATP C. Hormonul de crestere B. 1.4 kcal D. 15-65 mg/lO0ml de plasma D. O parte patrund in celule de glicogenogeneza E. O mica cantitate raman in plasma ca acizi grasi liberi 16. Prezenta lui duce la stoparea degradarii moleculei de glucoza B. Dunt utilizati in procesul D. 1. Estrogenul D. 4. Duce la formarea unor cantitati foarte mici de ATP B. Care din urmatorii hormoni nu stimuleaza procesele de sinteza a proteinelor? A. Celule pancreatice 15. Adipocite E.4 kcal 195 . Presupure oxidarea hidrogenului produs in timpul glicolizei si a ciclului E.9 kcal E. Testosteronul C. Hepatocite B. 10-60 mg/l00ml de plasma E. Celule nervoase D. Androgenii 20. Cortizolul E. l5-35 mg/100m1 de plasma C. 10-60 mg/l0Oml de plasma B.1 kcal C.1 kcal B. C. La sfarsitul ciclului acizilor tricarboxilici se obtin 2 molecule ADP E. Referitor laacizii grasi este falsa afirmatia: A. Prin reactia de beta oxidare duc la formarea de energie B. Dupa transformarea ADP in ATP procesul glicolitic si oxidativ se opreste C. Sunt utilizati in resinteza difeitilor compusi lipidici C.14. Arderea ului gram de proteine furnizeazai A. Referitor la fosforilarea oxidativa este adevarata afirmatia: A. La sfarsitul glicolizei anaerobe se obtin 2 molecule ADP 18. 9. Concenftatia normala a aminoacizilor in sange este: A. Duce la formarea a doua molecule de acid piruvic D. In timpul fosforilarii oxidative se obtin 34 molecule ADP D. Acizii grasi nu patrund in: A. Are loc la nivelul aparatului Golgi si alizozomilor 17. Enterocite C.

apredominanta proceselor catabolice Sistemul parasimpatic anteneazapredominanta proceselor anabolice si catabolice Sistemul simpatic anfieneaza predominanta proceselor anabolice Sistemul nervos nu participa la confiolul metabolic 27. Intervin in prima faza a procesului de coagulare 23. Proteine 22. Referitor la actiunea sistemului nervos in controlul metabolic este adevarata afirmatia: A. Glucoza D. E. Din ciclul Krebs ml plasma rcnilta: A. Au molecule mici.neaza pasiv prin porii membranei celulare D. Glucoza B. Degradarea unui singur gram de lipide elibereaza9. lntervin in prima faza a sistemului de coagulare E. Aminoacizi E. Uree si amoniac 26. Referitor la aminoacizi este adevarata afirmatia: A.21. Precursorul hormonilor sexuali este: I A. Dioxid de carbon si apa C. Are rol temoizolator D. C. Ofera o rezenra energetica de 50. cu exceptia: A. Difi. Insulina E.9 kcal B. Aminoacizii C. B. Traverseaza membrana celulara prin transport activ sau difuziune facilitata B. Glucide B. D. Concentratia lor normala este 15-35 mg/100 25. Lipide C. Cetoacizi D. Colesterolul D. Glicerolul E. Intra in constitutia tuturor sistemelor de citomembrane D. Sistemul simpatic anteneaza predominanta proceselor catabolice Sistemul parasimpatic antrenea?. Reprezinta precursorii unor hormoni E. ATP-ul poate fi obtinut din urmatoarele.3 kcal C. Amoniacul t96 .000 kcal la nivelul intregului organism B. Lipidele reprezinta principalul rezervor energetic din organism 24.Referitor la rolul plastic al lipidelor este adevarata afirmatia: A. Degradarea unui singur gram de lipide elibereaza3. Amine biogene B. Referitor la rolul energetic al lipidelor este adevarata afirmatia: A. Cantitati importante de lipide se gasesc depozitate in jtrrul organelor C. ce pennit travesarea membranelor C. Provin exclusiv din proteinele alimentare E.

3000 de calorii pe mol B. Ficat B. Adrenalina C. cu exceptia A. Determina depozitarea triglicrtidelor in depozite C. Tiroxina t97 . Glucagon E. Hormonii care sunt implicati in favoriztlreaproceselor catabolice sunt: A. Creier C. Actioneza sinergic cu insulina asupra metabolismului lipidic 30. Stimuleazalipogeneza 29. 6000 de calorii pe mol E. Estrogenul D. Piele D. Stimuleaza catabolismul acizilor grasi E. Insulina 34. Cortizol B.000 de calorii pe mol C. Cortizolul E.28. Molecula de ATP inmagazineazain fiecare din cele doua legaturi macroergice: A. Hormonii de crestere B. Referitor la actiunea insulinei este adevarata afirmatia: A. 13. Stimuleaza mobilirarcaacizilor grasi din depozite D. Stimuleaza lipoliza C. Referitor la actiunea adrenalinei alegeti afirmatia adevarata: A. Insulina D. Are efect lipogenetic B. 1 C. Are efect antagonic noradrenalinei E. Tesut adipos 31. I D. I Kcaltlcglora KcaVzi Ke/rnz KcaVm2 33. Glicogenul este depozitatin special in: A. Intestin E. 40 Kcallkgloru B. Valoarea metabolismului bazal este exprimata in: A. Testosteronul C. Determina mobilizarcaacizilor grasi D.000 de calorii pe mol D. Hormoni hiperglicemianti sunt urmatorii. I E. 12. Inhiba utilizarea glucozei B. 50000 de calorii pe mol 32.

Colesterol E. Fosforilarea oxidativa are loc in: A. I molecula C. Din ciclul acizilor tricarboxilici se obtin: A. Glicerol C. Aparat Golgi 39. Lizozomi E. Fosfolipide D. 2 molecule ATP B. cu exceptia: A. Gluconeogeneza 37. 2 molecule ATP 34 molecule ADP 38. Fosforilarea oxidativa B. Necesita oxigen E. Cortizol COMPLEMENT GRUPAT: 41. Nucleu B. Acidul piruvic nu necesita oxigen pentru formare C. Elibereaza o cantitate mica de energie 36. Referitor la glicoliza anaercba este falsa urmatoarea afirmatie: A. 3 Molecule ATP E. Alegeti afirmatiile adevarate referitoare la metabolismul intermediar al proteinelor: Aminoacizii au molecule maxl ) l. 2. Glicoliza E. ATP 34 molecule ATP E. Aminoacizii naversea?amembrana celulara prin fiansport activ 4. 2 molecule glucoza 40. In timpul fosforilarii oxidative se obtin: A.35. Aminoacizii traverseazamembrana celulara prin difiviune facilitata 3. Are randament mic D. 34 molecule ATP C. 2 molecule ADP B. Acizi grasi B. Mitocondrii D. Glicoliza anaeroba C. D. 4 molecule ATP D. Membrana celulara C. Ceamai mare parte a cantitatii de ATP firmzatade o molecula de glucoza se va sintetiza A. Ciclul Krebs D. Prin scindarea chilomicronilor se formeaza urmatoarele. Concenhatia normala a aminoacizilor in sange este de 10-30 mg/100 ml plasma 198 . Transforma cantitati mari de acid piruvic in acid lactic B.

4. Intra in alcafuirea macrostructurilor Intra in structura tesufului osos Intra in structura tesutului cartilaginos Joaca rol de transportor al diferitelor substante prin sange 44. 3. Sistemul Sistemul Sistemul Sistemul simpatic antreneaza predominanta proceselor catabolice parasimpatic antreneazapredominanta proceselor catabolice parasimpatic antrene aza predominanta proceselor anabolice simpatic antreneaza predominanta proceselor anabolice : I ! . Prin metabolizarcasa rearlta glucoza si acid piruvic 4. Referitor la actiunea sistemului nervos in metabolismul intermediar sunt adevarate 2. Estrogenul 3. Testosteronul 4. l. 4. Ardera unui gram de proteine fumizeaza 1. Referitor la proteine sunt adevarate afirmatiile: 2. afirmatiile: l. sunt: fosfat ca ATP-ul 2. Valoarea metabolismului bazrl poate l. Tiroxina Adrenalina Cortizolul Testosteronul 46. Parametrii luati in calcul la exprimarea metabolismului bazal. I kc#mZlora lkcal/kg/ora 40kcal&glora 4Okcal/m2lon 48. 1.{ 45. Cortizolul 47. Referitor la fosfocreatina este adevarata afirmatia: Legatura macroergica de la nivelul sau contine 12. 3. 3. 3.egatura pentru transferul de energie intre principiile alimenatre si sistemele firnctionale celulare l. Referitor la rolul proteinelor sunt adevarate afirmatiile: 2. fi exprimata in 3.000 calorii pe mol 2. l. Hormonii care favorize aza procesele catabolice suntl 2.42. 4. 4. Talie Varsta Sex Rasa 199 . 1. 1.4 kcal Degradarea proteinelor in scop energetic se face in cazuri extreme Proteinele reprezinta principalul rezeryor energetic Proteinele joaca rol de transportor al diferitelor substante prin sange I l l 43. 4. Actioneaza ca agent de l. 4. Este mai abundenta ca si forma de depozitare de leagturi 49. Hormonii care favorize aza procesele anabolice Hormonul de crestere 2. 3. 3. 2.

200 . Lipidele reprezinta precursori ai unor hormoni Unele fosfolipide intervin in prima fazaa procesului de coagulare 5l . 3. 3. 54. Referitor la rolul lipidelor in organism sunt adevarate afirmatiile: La o persona normala lipidele aflate in organism repre zinta energetica de aprox 50. Prin glicolizamoleculei de glucoza se formeaza doua molecule de acid piruvic 55. 57. Mineralocorticoizi Hormoni sexuali Glucocorticoizi Glucagon 53 .3 kcal l. Referitor la valorile glicemiei in sange sunt adevarate afirmatiile Se mentin in limitele Z0-100 mg/I00 ml plasma t 2. l. Sunt formati cu ajutorul lipoproteinlipazei 3. Referitor la glucoza sunt adevarate afirmatiile: Poate fi stocata sub forma de glicerol 2. Prin glicoliza din acid piruvic se formeaza2molecule de gluco"u 2. Colesterolul reprezinta precursorul urmatorilor hormoni : 2. 4. Patrund in toate celulele 4. Sunt influentate de actiunea glucagonului 4. Referitor la beta oxidare sunt adevarate afirmatiile: Este o reactie care are loc cu eliberare de energie 2. Acidul lactic se transforma in acid piruvic in prezenta oxigenului 4. Referitor la chilomicroni sunt adevarate afirmatiile: I Se forme aza in hepatocite 2. o rezenra 4- 2.Poate fi utiliz. Ajung prin vasele chilifere in limfa . Referitor la procesul de glicoliza sunt adevarate afirmatiile: 2. 3. Are loc sub controlul lipoproteinlipazei 1.000 de calorii " Degradarea unugi gftrm de lipide elibereaz a 9. Cafiazarelativ putin 3. 4.50. 3. Degradeazaacizii garsi la nivel celular 4. In timpul glicolizei se sintetizeazacantitati mari de ATP Presupune oxidarea hidrogenului produs in ciclul Krebs Prin desfacerea moleculei de glucoza da nastere la 4 molecule de acid piruvic Se desfasoara in l0 hepte de reactii chimice succesive 56. 3.lta ca principala s'rsa de energie l. Degradeaza glucidele la dioxid de carbon si apa l. Provine din glicogenogeneza 4. 52. Concenfatia normala este de 35-65 mg/100 ml l. Referitor la acidul piruvic sunt adevarate afirmatiile: Se hansforma in prezenta oxigenului in acetil coenzima A Cantitati mari de acid piruvic se formeazaincursul glicolizei anaerobe 3. l.

4.l kcal Reprezinta o rezerva energetica de aproximativ 50. Aminoacizi 4. 20t . l. Glicoliza se opreste cand intreg ADP-ul se transforma in ATP l.000 kcal Degradarea lor se face cand depozitele de glicogen si lipide sunt epuizate Reprezinta precursorii hormonilor sexuali 60. In timpul ciclului Krebs si a glicolizei se sintetizeazacantitati mari de ADP 3. Gluconeogen eza poate utiliza ca precursori: Acizi grasi 2. In timpul fosforilarii oxidative se obtin 43 molecule ADP 4. Cortizol 3. 3. Referitor la ADP sunt adevarate afirmatiile: Absenta lui duce la stimularea degradarii glucozei 2. Arderea a I gram de proteine furnizeaza4. Amoniac 59. 2.5 8. Referitor la rolul proteinelor sunt adevarate afirmatiile: l.

C 43.8 2t.E 29.B t4.8 46.E 45.A 37.D 49.C 30.8 48.C 23.A 57.8 60.8 4l.8 l0.A 47.D 38.4 3.C 28.A 25.8 24.B 2.8 44.c l6.C 39.8 l5.D 52.C 35.B 3 t.D 20.E s l9.8 53.A 42.D 7.A 50.4 27.D 36.A s6.D 6.4 5.B t2.D 34.C s5'S) 26.A 54.8 33.A l3.D 22.c 40.D 9.D I l.8 8.RASPUNSURI: t.D l7.8 59.8 l.C 32.4 58.B 18.D 202 .E 4.

Artera iliaca interna B. Tubii seminiferi contorti B. B. Cap B. Spermatocit primar Sfratul functional al uterului este : A. Artera renala stanga : 203 . Spermatozoidul este alcatuit din urmatoarele elemente cu exceptia: A. Dr. Ovogonie B. Ionuf Bulescu Drd. Microvil D. Canalele eferente D. Tubii seminiferi drepti : C. Sunt vascularizate de ramuri din artera uterina E. Endometrul E. Ovocit primar D. Artera iliaca comuna D. Piesa terminal 4. Reteaua testiculara E. Stratul muscular 6. Acrozom C. Despre trompele uterine surt adevarate urmatoarele cu exceptia: A. Au o lwrgime de7-12 cm ) Din caile spermatice exhatesticulare fac parte A. Urmatoarele celule sunt diploide cu exceptia A. Miometul C. Sunt conducte musculo-fibroase B. Artera testiculara este ramura din A. Sunt vascularizate de ramuri din artera ovariana D. Ovocit de ordintil II E. Artera iliaca externa C. Perimetrul 5. Piesa intermediara ( gat ) E. Ovocit de ordinul I C.srsrEMUL REPRoDUcAron Drd. Nici un rasipuns correct 3. Octav Muntenu COMPLEMENT UNIC: l. Exometnrl D. Dr. Comunica cu uterul prin ostiile uterine C. Aorta a[dsqinala E.

Vase limfatice C. Referitor la drenajul venos al ovarului nu este adevarat A. Cubic C. Determina aparitia caracterelor sexuale secundare la barbat C. Este vascularizat de arteraprostatica 9. In zonamedulara a ovarului se gasesc urmatoarele elemente cu exceptia: A. Lobulii testiculari sunt in numar de : A. D. c. Fibre nervoase vegetative D. Vena ovariana dreapta se vann in vena renala dreapta C. A. 8. Vena ovariana dreapta se varsa in vena cava inferioara B. Este un organ cu secretie endocrina C. Cubic B. Prezinta organelle erectile: clitorisul si bulbii cavernosi C. E. Este alungita in sens transversal B. O parte din sangele venos dreneaza in vena uterina dreapta E. simplu sftatificat Pavimentos stratificat nekerutinint Pavimentos stratificat keratinnizat Pavimentos simplu : 12. Labiile mici sunt situate lateral de labile mari Este un organ genital intern E. Toate afirmatiile sunt adevarate 10. Este situat inferior de vezica urinara E. Foliculi ovarieni in diferite faze de evolutie E. ramura din artera iliaca interna Referitor la testosteron sunt adevarate : A. Este un organ median B. Este un organ cu secretie exocrina D. O parte din sangele venos dreneaza in vena uterina stanga 13. La nivelul mucoasei vaginale se gaseste un epiteliu: A. Toate elementele enumerate se gasesc in medulara ovanrlui I l. Vascularizatiaeste asigrrata de ramuri ale arterei rusionoase interne 204 . Este un puternic anabolizarrt proteic D. Vase sangvine B. Mentine tonusul epiteliului spermatogenic E.7. D. Vena ovariana stanga se varsa in vena ovariana stanga D. 2-3 20-30 250-300 Testiculul nu este organizat in lobuli : Despre. E. prostata sunt adevarate urmatoarele cu exceptia A. Are structura sterolica B. Vulva : 'D.2 B.

In perioda preovulatorie au loc urmatoarele modificari cu exceptia: A. B. D. In ziua a l4-a foliculul ovarian se rupe E. Sunt celule diPloide B. Diviziuni ecuationale la nivelul ovocitului B. Dezvoltarea scheletului si a muschilor Modul de dispunere al pilozitatii Modificarea vocii Repartitia topografica a grasimii de rezenta DezvoltareaPsihicului 19. Apare dupa eliminarea ovulului B. Secreta esilogen E. Se transforma in corP galben C. Sunt inmagazinate in glandele bulbo-uretrale Isi mentin fertilitatea aproximativ o luna Sunt eliminate Prin mictiune Sunt celule immobile 20. Printre caracterele sexuale secundare la barbat nu se numara A. C. TSH C. Epididimul : A. FSH E. Cantareste 60 - 80g 205 . Diviziuni reductionale la nivelul ovocitului C. Apare la nivelul zonei medulare a ovarului 16. LH B. Contine D. D. Se transforma in corP alb D. Fata sa laterala se afla pe peretele posterior al cavitatii pelvine C. Spermiile: A. E.14. Fata sa mediala este acoperita de istmul trompei uterine D. Contine canalele eferente E. In ziua a 15-a foliculul ovarian se rupe : 18. Are forma literei H B. Este situat in cavitatea pelvina B. PTH 15. Foliculul ovarian matur : A. Spermatogenezaeste stimulata de : A. Are forma de Para E. E. Este asezatpe marginea anterioara a testiculului C. C. MSH D. canalul ePididimar Este organ endocrine 17. Foliculul ovarian se umple cu lichid folicular D. Despre ovar sunt adevarate urmatoarele: A.

Este secretat la nivelul tubilor seminiferi t 206 . Ovocitul primar D. Reglarea secretiei se face prin mecanism de feedback pozitiv D. Despre actul sexual masculin sunt adevarate urmatoarele : A. Mecanismele reflexe sunt activate numai prin stimulare psihica 24. TSH C. Stimularea organelor genitale feminine B. Mamela: A. Rezulta din mecanisme reflexe intrinseci integrate in maduva sacrata si lombara E. sunt false urmatoarele . La nivelul glandului se gaseste orificiul extern al uretrei D. Stimularea glandelor mamare D. Secretia este influentata de LH hipofizar E. de oasele bazinului C. Este situata pe peretele toracic anterior D. Deryoltarea caracterelor sexuale primare la femeie C. nu face parte din actiunile estrogenilor : A. MSH B. Rezulta din mecanisme reflexe intrinseci integrate in maduva cervicala D. Ovocitul secundar E. Despre testosteron . Primul globul polar B. Este un organ nepereche C. FSH D. Este un slab anabolizant proteic B.Inunna primei diviziuni meiotice rezulta : A. Corpul are forma usor turtita E. Prolactina si LH 22. Aparitia comportamentului sexual feminin E.Unadin urmatoarele . cu exceptia : A. Este formata doar din glanda mamara B. Factorii psihici nu au rol in actul sexual masculin B. Ovogonia 27. Este situat in intervalul dintre coastele II -V 26. Este format dintr-un aparat erectil si invelisuri 25. Este un puternic anabolizarrt lipidic C. nu este adevarat: A. Activitatea encefalului este absolut necesara pentru desfasurarea actului sexual masculin C. Referitor la anatomia penisului . Al doilea globul polar C. Secretia corpului galben este stimulata de : A.21. Asigura secretia de hormoni sexuali E. Doar de LH E. Este situat deasupra scrotului B. Favorizarea activitatii osteoblastice 23. Bazaeste fixata prin doi corpi spongiosi .

In perioada pre ovulatorie celulele tecii inteerne secreta doar progesteron 207 . Vascos C. Despre ciclul ovarian sunt adevarate urmatoarele . Trompele C. Canalul deferent : A. Referitor la secretia endocrina a ovartrlui sunt false urmatoarele. In perioada post ovulatorie celulele tecii interne secreta estogen si progesteron D. Lichidul secretat de glandele bulbo tretrale este A. Participa la formarea lichidului spermatic E. Asemanator cu cel prostatic D. Se termina la varful prostatei B. In perioada pre ornrlatorie celulele tecii interne secreta testosteron C. Clitorisul are o lungime de 50-60 de cm C.28. Labiile mici sunt prevazute cu par si glande sebacee mari B. cu exceptia : A. Se uneste cu canalul veziculei seminale D. Vestibulul vaginal este marginit de labiile mici E. Uter D. cu exceptia : A. Toate afirmatiile sunt adevarate 30. Este insotit de modificari lan nivelul uterului si vaginului E. Vagin B. Se mai numesc celule Leydig extratesticulare 33. Continua reteaua testiculara C. Secreta testosteron E. Rect uterine 31. Prezinta o perioada pre-ovulatorie si o perioada post-ovulatorie D. Tubii seminiferi drepti sunt : A. Bulbii vestibulari sunt situati labaz-a labiilor mici D. Niciuna din afirmatiile de mai sus 34. Peretele folicului ovarian are struchra trilaminara B. Toate afirmatiile sunt adevarate : 29. Ovare E. Continuati de tubii seminiferi contorti B. Prezinta trei perioade C. In perioada pre ornrlatorie celulele tecii interne secreta estogen si progesteron E. Este insotit de modificari la nivelul glandelor mamare 32. Clar B. Despre vulva sunt adevarate : A. Duata medie este de 28 de zile B. Se deschid in reteaua testiculara D. Face parte din caile spermatice intratesticulare E. Strnt primul segment al cailor spermatice C. Din arteruuterina nu se desprind ramuri pentru : A.

Favorize aza activitatea osteoclastica E. Toate aceste tiptui de foliculi E. 3. 120 de milioane de spermatozoin D. Pubertate precoce D. Medulosuprarenala 4. Scade brusc in zirn 14 B. 12 milioane de spermatozoizi B. Secundari ( de Graaf ) foliculi : COMPLEMENT GRUPAT: 41. Este secretat de corpul alb B' C. gigantism B. Scade brusc in ziua3 D. secreta estrogen si progesteron Ovanrl 2. Scade brusc in ziua}S 38. 120 de mii de spermatozoizi C. Placenta l. Determina modificari histologice si secretorii la nivelul mucoasei vaginale Inhiba nidatia stimuleaza dezvoltarea organelor genitale feminine Este secretat de corpul galben 36. Determina dispunerea caracteristica a tesufului muscular C. Pregatesc mucoasa ovariana in vederea nidatiei B. Primari ( cavitari ) C. : 208 lllllF" . se gasesc urmatoarele tipgri de D. Nu qe gasesc foliculi 40. Nanism A. cretinism endemic 39. La nivelul zonei corticale . Primordiali B. E. Nici una din afirmatiile de mai sus 37.5 milioane de spermatozoin : A. Corticosuprarenala 3. In timpul sarcinii .a}i E. 20 de milioane de spermatozoia E. Secretia corpului galben : A.35. Scade brusc in zhn24 C. Scade brusc inzh. In fiecare mililitru de sperma se afla in medie A. Progesteronul : A. Infantilism genital E. D. Determina dispunerea caracteristica a tesufului adipos subcutanat D. Inainte de pubertate . Actiunea hormonilor estrogeni este : A. Inainte de pubertate. Hipersecretia de testosteron determina : C.

Tubii seminiferi drepti 3. Cauzaei o reprezintaepuizarea ovarelor 46. 3. Sunt organe impare Uterul 2. l. Reprezinta incetarea ciclurilor sexuale ale femeii 3. Sunt celule haploide : Ovocitul secundar 2. Ovulati4 nu poate avea loc fara 1. Spermatidele l. Albugineea testiculara are urmatoarele caracteristici 2. Menopauza: 1. Sunt cai spermatice intratesticulare Tubii seminiferi contorti 2. Nidatie 4. Vaginul 2. Spermatocitul de ordinul 4. 209 . Mensfiuatie 3. 1. 3. Varf preovulator de LH : 45. Culoare alb - : sidefie Este rezistenta si extensibila Tine in tensiune parenchimul testicular Inveleste la suprafata epididimul 43. Are secretie endocrina 3. Fecundatie 2.42. : 48. 4. Trompa uterine l. Ovocitul de ordinul II 3. : 47. Survine brusc 4. Este vascularizat de artera testiculara l. Canalele eferente 4. Ovanrl 3. Prostata : Este un organ cavitar 2. Reteaua testiculara l. : Are o hurgime de 15-20 cm Se insera pe colul uterin Se deschide in spatiul delimitat de labiile mari si muntele Venus In sfiuctur6 sa exista un strat muscular format din fibre musculare netede 49. Vaginul 4. Survine in jurul varstei de 70 de ani 2. Este situat deasupra vezicii uinare 4. II 44. 4.

contine foliculi ovarieni 4. Artera ovariana 4. 3. In zona medulara . Prostata 3. TSH 4. este alcatuita din lichide provenite din : Glande bulbo-tnetrale 2. Despre ovar sunt adevarate urmatoarele: 1. Sperma ejaculata in cursul actului sexual masculin . Cu o zi inainte de ovulatie In ziua ovulatiei Cu o zi dupa ovulatie Dupa 2fila26 55. Este acoperit de un epiteliu sftatificat I. : 2. : MSH l. Secretia hormonilor sexuali feminini este stimulata de urmatorii hormoni . Prolactina 51. Oxitocina 4. FSH 57. Sunt glande pereche : 1. Veziculele seminal 4. LH 3. Vezicula seminala 2. Secretia corpului galben este stimulat de FSH 2. l. LH 3. TSH I. Are forma ovoidala : 52. LH 4. Canalul deferent I. 3. Artera rectala superioara 53. Glandele mucoase 3.50. Glanda bulbo-tretrala 4. 4. Glanda scrotal 54. Vascularizatia trompelor uterine este asigurata de ramrni din 2. cu exceptia: FSH 2. Artera vezicalasuperioara 3. Spermato geneza este stimulata de 2. Parenchimul glandular prezinta doua zone 3. MSH 56. Artera uterina 2. Pentru ca fecundatia sa aiba loc . contactul sexual trebuie sa se produca : 1. 2t0 .

LH 4. 3. l. 4. Daca fecundatia nu se produce . : FSH Estrogeni 2tt . Referitor la corpul galben : Secretia sa este stimulata de prolactina Secretia sa este stimulata de LH 3. activitatea sa se prelungeste inca trei luri 2. l. Glandele bulbo-uretrale 2. involueaza si se transforma in corp alb Daca fecundatia se produce .58. : in uretra Participa la formarea lichidului spermatic Au dimensiunile unui sambure de cireasa s Au functie endocrina Se deschid 59. 3. Testiculul secreta 2. 4. testosteron I. 60.

c 2t2 .E 19.A 55.C 20.D c 4t.A ll-c 13.E 36.B 54.c 42-B 43-E 44-D 45.C 34-D 35.RASPUNSURI: 2-C 3-C 4-D 5-D 6-D 7-D 8-B 9-E l0.C 37-D 38.B l6.E 40- t2-B l4.C 56.B 32-C 33.A 46-C 47-B 48.C 49-E 2t-E 22-B 23-D 24-B 25-C 26-C 27-D 28-E 29-D 30.C t7-E l8.C 39.A 59.E 60.D l-A 3l.D 57-E 58.D l5.c 50- 52-B 53.E c 5l.

TESTE GENERALE .

este utilizatpentru demonsfiarea legilor iradierii C. laba piciorului B. confin 75% din s6ngele arterial 2t5 .TEST T $ef Lucr. Dr. contracfia sfincterului vezical extern B. se caracteri zeazdprin confactilitate D. au o vitezl gi o presiune sanguinl mai mare la periferie E. nici una adevlratii 5. melatonina B. extractul de timus C. FSH-ul D. la nivel tisular se elibereazi l}ml oxigen/l00 ml sdnge C. nu pot transporta sdnge oxigenat C.Despre reflexul rotulian este adevirati afirmafia: A este declangat de stimularea receptorilor prezenfi in tendonul muqchiului cvadriceps femural B. vasopresina E. fata palmari a mdinii D.Care dintre urmitoarele structuri previne golirea vezicii tninare inainte ca presiurea s[ etingi pragul critic? A. este ur reflex de aplrare E. tonusul natural al sfincterului vezical intern C. fafa dorsali a mainii 4. prolactina 2. partea proximalI a membrului superior C. Mihaela Banu COMPLEMENT SIMPLU l. Termenul volar se refer[ la: A. constii in flexia rapidi a gambei D. volumul-bltaie al ventriculului se poate dubla 6. hematiffitit in capilartrl pulmonar mai mult de 0. Despre vene este adevfuatLafirmafia: A. centrii nervogi din trunchiul cerebral E. Care dinfie substanfele enumerate are actiune frenatoare asupra dearoltirii gonadelor? A. talpi E. mugchiul detrusor D. au per4i identici cu cei ai vaselor limfatice B. A in timpul efortului frzic intens: singele este mobilizat din splinl B. cortexul cerebral 3.75 secunde E. volumul de aer expirat este mai mare de 1500 ml D.

confine neuroni simpatici E. pe fata anterioard a punfii C. Canalul deferent se continud cu: se pot afirma urmitoarele. Mugchiul drept intern al globului ocular este inervat de nerrnrl cranian care ipi are aparentl: A. intre el gi cornul posterior se afl6 substanfa reticulatil C.gg. toate se incrucigeaz[ eazd la nivel medular? 8. este lipsitii de aglutinogene B. ariei corticale C. canalele eferente spinirii sunt adevfuate urmitoarele afirmafii. al clii sensibilitiifii tactile grosiere D. in spafiul dintre pedunculii cerebelopi superiori D. vezicula seminald B. are o zoni viscerosenzitivi D. este primitor universal E. spinal in informafie nervoasi specificd are loc la 13. ariilor de asociafie E. in $anful bulbopontin B. O persoanl care confine in singe doar aglutinine antiD: A. l2. nu se reabsorb tubular 10. al ciii sensibilitiifii termice B. pot proveni din glanda tiroidl E.Traducerea informafiei purtate de stimul nivelul: A. Fibrele ciruia dintre fascicule nu se incrucig A. formeazd o coloanl de substanf[ cenugie ce nu este prezenti pe toatii lungimea miduvei I Despre cornul lateral al m[duvei l. nu a infrat in contact cu singe Rh+ 2t6 .7. este mai dezvoltat ln zonadilatirilor B. centnrlui reflex D. exceptdnd: A. poate primi sdnge grup O Rlr+ D. prostata D. intervin in transportul gazelor sanguine B. Despre proteinele din compozifia plasmei A. exceptSnd: A. canalul epididimar C. sub lama cvadrigemina 9. la nivelul mezencefalului E. fasciculul Gowers E. pot proveni din ganglionii limfatici C. canalul ejaculator E. fasciculul piramidal direct C. pot participa la procesul de coagulare D. poate dona singe unui primitor AB RhC. receptorului B.

artera tibiali posterioar6 se continu[ cu artera dorsalI a piciorului D. reflexul miotatic C. este menfinut prin activitatea canalelor voltaj dependente de Na* $i K* D. dinamica presionall a celor doui procese respiratorii D. Stimularea parasimpatic[ nu are efect asupra: A. este adevirati? A. mugchiului ciliar B.toate viscerele felei sunt vascularizate de artera carotidi externl E. secrefiei glandelor intestinale C. intestinul gros este vascularizat de arterele mezenterice gi iliacl interni C. capacitatea pulmonari totalI C. Care dintre afirmafiile urmitoare.Spirometric se poate misura: A. Hormonul cu efect anabolizant pe toate metabolismele intermediare este: A.l4. melatonina 18. Despre neuronii de asociafie este falsi afirmafia: A. se pot interpune infio netronii viscerosenzitivi gi cei visceromotori 16. simful poziliei 9i migcerii in spafiu D. glandelor mucoase ale arborelui brongic 20. aorta se bifurc[ in cele arterele iliace comune in dreptul articulafiei sacroiliace B. Prin fascicuGle spinocerebeloase este transmis: A. volumul rezidual 15. detnrsorului vezical E. tactul fin 217 . se datorcazfactivitdlii pompei Na? K* n care reintroduce in celulI Na* gi expulze a?A r\'* E. se mai numesc neuroni intercalari sau interneuroni C. c6t gi in SNP D. toate adevdrate 19. tiroxina E. capac itatea rezidualn funcfionald B. STH-ul B. simful tonusului muscular B. insulina C. referitoare la vasele sanguine. forfei de contracfie a miocardului D. cortizolul D. aparfin centrilor reflexelor nociceptive E. are o valoare apropiat6 de cea a potenfialului de echilibru pentru K+ B. se datoreazA curenfilor electrici ce apar la trecerea ionilor prin canale specifice C. capacitatea inspiratorie E. sunt localizafi atdt in SNC. are un mecanism de producere diferit. sunt multipolari B. sensibilitatea interocepticl E. Despre potenfialul membranar de repaus este adev6ratil afirmafia: A. funcfie de celuli 17.

bronhiolele respiratorii D. inchiderea valvelor sigmoide E. Cele mai pufin numeroase elemente figrnate ale sdngelui sunt? A.21. ductele alveolare B. Planul metameriei corpului este cel: A. deschiderea valvelor semilunare C. staturile fosfolipidice B. glucidele atagate fefei externe 25. Ftrncfiile specializate ale membranei sunt realizate de: A. plachetele sanguine B. longitudinal E. bronhiile terminale E. eozinof. C. Sftrmatozoiziiigi menfin fertilitatea in ciile A. mediosagital C. o slptitmdnl E. siclul cardiac 24. trombocitele bazofilele 27. capsule Bowman se afl[: B. o lunl spermatice aproximativ: D.24 de ore C. frontal D. tubi colectori corticali D.lele D.Diastola izovolumetrici incepe cu: A. anse Henle sctrte 23.incortexul renal nu A. Din spafiul mort pulmonar nu fac parte: A. doui zile 2t8 . sagital B. bronhiile lobulare C.72 de ore 8. monocitele E. deschiderea valvelor atrioventriculare B. componenta proteicl D. inchiderea valvelor atrioventriculare D. toate fac parte 2L. miezul hidrofob C. tubi proximali E. . cea mai mare parte a refelei capilare peritubulare C. modelul mozaic fluid E. transversal 26.

nervul trigemen C. originea ridlcinii spinale a nervului XI D. spinotectal D.Care dinfte urmltorii hormoni nu sunt produqi de neuroni? A. epifiz[ E. originea aparentd a nervului glosofaringian E. Flechsig B. elasticitatea cristalinului B. Vasopresina este secretatii de citre: A. tectospinal se afl6 fasciculul: 30. tija pituitar[ 31. nervul facial B. nerrnrl vag 32. Inervafia termic[ a regiunii zigomatice este asiguatil de: A.incordonul medular lateral nu A. B. spinocerebelos venftal E. plexul cervical E. catecolaminele C. se inserl pe oasele metatarsiene E. este un mu$chi profund 34. decusafia piramidah B. este efectorul in cazul reflexului rotulian C. oxitocina B. cristaloida D. rubrospinal C. Organul activ al acomoderii vizuale este: A. originea real6 a nervului XII 2g. epinefrina D. intre piramida bulbard gi oliva bulbard se afl6: A.28. vasopresina E. hipotalamusul anterior D. ligamentul susipensor al cristalinului E. aparfine coapsei D. originea aparenti a hipoglosului C. nervul oftalmic D. mugchiul ciliar C. pupila 33. MSH-ul ' 2t9 . glanda pineali C. Despre mugchiul triceps sural este adev[rattr afirmafia: este forfa intr-o pfughie de gradul II a aparatului locomotor A. neurohipofizi B.

se pierd in proporfie de 40% prin materiile fecale D. nici una 38. neocortex B. vulvei 39. fasciculele spinocerebeloase B. Inervafia motorie a fusului neuromuscular este asiguratii de: A. calea kinestezic[ E. tn rilenfinerea posflrii (pozifiei corpului) intervin: l. membrana otoliticl 36. cerebelul 220 . diencefal E. fibrele anulospirale D. se secretil doar in timpul perioadelor digestive B.Tonusul muscular este menfinut prin: A. tunelul Corti C. dendritele neuronilor din cornul anterior al mdduvei B.35. prostatei B. penisului D. reflexele miotatice 3. calea extapiramidab 4. fibrele intrafirsale cu lan{ nuclear C. fibrele in floare E. se reabsorb activ la nivelul jejunului E. membrana tectoria B. se formeazd prin combinarea colesterolului cu acizi biliari C. artera iliacd internl nu particip6 la vascularizalia: A. lobul tenporal C. perefilor bazinetului E. Care dintre structurile enumerate membranos gi perilimfa din melcul osos? A. membrana Reissner D. ovarului C. activi tatea analizatorului vestibular se interpune (separd) intre endolimfa melcului 37. lobul parietal . membrana reticulatii E. nici una din shrcturile enumerate 40. lobul frontal COMPLEMENT GRUPAT 41. Despre sinrile biliare este adeviratii afirmafia: A. D. Prin ramurile sale. c6ile extrapiramidale D. reflexele miotatice C. Nucleul amigdalian este sifint in: A. analizatorul vestibular 2.

consumd energie numai pentru recuperarea substanfelor utile 4.limfatic 2. se termini tntr-un gg. Despre centrii de automatism cardiac sunt adevlrate afirmafiile: 2. se mai numegte fosforilare oxidativd 2. in alcfltuirea substanfei albe medulare intri ru<oni ai neuronilor din: l. l. sunt adaptate morfologic gi biochimic pentru reabsorbfia tubulari 2. paravertebral 48. sunt ar<oni ai neuronilor din cornul lateral toracal 2. Nervii intercostali: l. cornul posterior medular 3. Despre fibrele nervului splanhnic maxe surt adev[rate afirmafiile: l. sunt secretafi de celulele tecii externe a ovarului 49. Nefrocitele: l. conduc impulsul neryos saltator 3. in timpul sarciRii sunt produgi de placenti 4. fasciculul His merge prin septul interventricular 22t . dwa mater a6. este una dinfie reacfiile ciclului acizilor tricarboxilici 3. se desfdgoari in matricea mitocondriali 4. favori zeazil activitatea osteoblastic[ 3. se desprind din fiunchiurile nervilor spinali 3. Despre glicoliz[ srHrt adev[rate urmItoarele afirmafii: l. nodulul sinoatrial imprime 4. au fibre motorii gi senzitive 2. este stimulatii de insulini 44. au pe haiectul lor gg. au ca mediator chimic acetilcolina 4.42. neocortexul motor 4. Hormonii estrogeni: l. sunt sintetizafi din colesterol 2. consuml energie gi oxigen pentru transportul polipeptidelor 3. capsula glandei tiroide 4. capsula gg. spinali toracali 43. nodulul afrioventricular inffi in funcfiune cfuid cenhrl sinusal este lezat rifinul funcfional al centrilor poate fi modificat sub acfiunea unor factori externi rinnul nodal 3. prezinth apical numeroase mitocondrii 45. sclerotica 3. Au sfiucturl fibroasi: l. nuclei ai tnurchiului cerebral 47. ganglionul spinal 2. nu fotwrcazi plexuri prin anastomozre 4.

are fibre corticonucleare.50. in caztil deficitului de secretie 53. vasopresina 2. prezintii central discul clar 2. parathormonul 3.au structtrl proteic[ 4. Despre saculd se poate afirma sI: 1. din partea sa inferioarfl pornegte melcul membranos 3. permit difuziunea Na* $i K* 3. nu pot fi vinnlizate cu microscopul electronic 2. se deschid sau se inchid in fuirctie de valoarea potenfialului de membran6 piramidal incrucigat: l. cregterii v6sco zitfu[ii sf. confiacfiile segmentare ale jejunului 4. confine fibre mielinice gi amielinice 2. mineralocorticoizii 4. corpusculii Ruffini 55. Despre sarcomier sunt adev6rate urmltoarele afirmafii: l. cregterii elasticit{ii vasculare 54. este unitatea structurali a mugchiului scheletic 3. Hipertensiunea arterialL apare in cazul: 1. este componentd a vestibulului membranos 2. ce ajung la nucleii motori ai nervilor cranieni 3. haushafiile l. migclrile il li ileonului 222 . confine receptorii ce dete cteazdaccelerafia orizontalI 56. vasoconstricfiei arteriolelor 2. retropulsia 3. este situatl sub utricul[ 4. prin lezare determini pierderea reflexelor miotatice 5 I .Fasciculul 52. terminafiile nervoase libere 3.se sctrte azi in timpul confiacfiei musculare 57. discurile Merkel 4.corpusculii Meissner 2. Canalele ionice: l.ngelui 4. este mai voluminos decdt cel direct 4. in formarea urinei? l. este format din miofibrile 4. cregterii volumului lichidelor extracelulare 3 . Migcirile de amestec de la nivelul tubului digestiv surt: masl ale colonului gasfrictr 2. Care dintre receptorii tegumentari detecteazdatingerea? I . Carc dintre urmitorii hormoni intervin tubular. insulina.

cu celulele orizontale 3.58. confine neuroni periferici ai c[ii sistemului piramidal 2. Deutoneuronii c[ii optice fac sinaps[ la nivelul: l. valoarea plasmaticl a ADH-ului 2. chiasmei optice 59. Nucleul motor al nennrlui IV: l. metatalamusului 2. Secrefia glandelor salivare este influenfatE de: l. coliculului superior 4. retinei. stimularea mugurilor gustativi 223 . este un grup de corpi neuronali situafi in SNC 3. nivelul plasmatic al hormonii mineralocorticoizi 4. intervine in migc[rile oculare cu punct de plecare labirintic 4. activitatea sistemului nervos vegetativ 3. inerveazi mupchiul drept extern 60.

35 20.32.A-pg.8-pg.A-ps.C-pg.99.4l 40.70 57.49.E-pg .C-pg.4l 2l.55 35.9 5l.D-pg.A-pg.88.A-pg .22 8.E-pg.50 36.27 .E-pg .59 44.55.B-pg.9 17.A-pg.108.19 46.6 25. I 00.22.45.B-pg .8-pg.A-pg.78 38.25.57 l8 I l.77 .41.C-pg.56.58.D-ps.25.23 52.45 33.33.89.l05 3.23 43.5 26.32. I 0 1.99.81.27 32.27 9.100.E-p9.1l6 39.85.C-pg. 56.A-pg .52.23 47 .A-pg . 60 2.92.8-ps.78 58.D-pg.87 .104 45.36.15 48.A-pg.B-pg.D-p9.l8 l3.39 55.B-pg.89.C-pg.23.85 l4.89.88.E-pg.A-pg.E-pg.85.99 15.51 60.93 54.A-pg .B-pg.E-p9. I 0 1.69.104.A-pg.D-pg.8-p9.C-pg.8-pg.21. 55.89.A-pg.57 .8-pg.A-p9.59 53.56.94 7.19 l2.25 5.42 4l.8-pg .43 224 .47 59.70 34.D-pg. 55. I 04 1O.24.34 16.97 22.B-pg.26 29.D-pg.rc3 23.A-pg.B-pg.35.91 50.23 30.22.E-pg.49.59 18.120 49.25.87.A-pg.C-pg.Bag.nASpUNSURI: l.5 4.25.90 24.E-pg.51 37.58.29 42.C-pg.8-pg.23.52 56.A-pg.D-pg.44.1 3l.l2l 28.21.90 6.lzs 27.20.75 19.C-pg.8-pg.66.

se dispune in jurul celulelor Schwann C. Receptor 3. proprioreceptori E. rispund cu o scadere a activitafii la aplicarea stimulului B. observdm urmltoarele elemente: A. prezintL urmdtoarele caracteristici: A.Despre receptorii fazici putem spune: : A. corpi carotidieni D. sunt reprezentafi de receptorul olfactiv E. consl in descarcFrri foane pufine ale neuronului postsynaptic E. Fanta presinaptici D. se dispune in jurul tecii de mielin[ a ar<onilor din SNP E. activitatea lor cregte ulterior C. Dr. terminafie presinaptici B. este prezentJi in jurul axonilor din SNC B. gaura parietalI B. dilatafie lombard D.Transmiterea sinaptic[ cuprinde urmltoarele elemente . corpi aortici 6. preztntlactivitate relativ constantil pe toatll durata apliclrii stimulului D. formeazi teaca de mielina pentru mai multi neuroni 2.intr-o secfiune sagitali prin maduva spinlrii . avem de-a face cu un mecanism de protecfie impofiiva substimulari B. dilatafie toracal6 C. Univ. cordon medular E.Teaca Schwann . sunt r€prezentalide celulele cu conuri si bastonage 225 . se realizeazdprin epuizarea depozitelor de mediator chimic de la nivelul terminaf iei presinaptice C. inconjrna teaca Henlle D. apare prin stimularea repetatti si lentii a sinapselor excitatrorii D. epiteliu olfactiv C. Celula postsinaptici E. mediator C. cu excepfia: A.Oboseala fiansmiterii sinaptice . maduva osoas[ S. toate medicamentele scad excitabilitatea celulei nervoase 4.TEST 2 Asist. mugrri gustative B. apaxe atunci c6nd : A.Chemoreceptorii nu sunt reprezentafi de A. Alina Drlghia COMPLEMENT UNIC: l.

deutoneuronul se afl[ in cordonul D. este un proces pasiv B. este sediul proceselor afectiv/emofionale E. Lobulatia cerebelului cuprinde urmdtoarele elemente . al 3-lea neuron se afla in talamus S. corp calos B. vermis inferior 1 l. Despre paleocortex este fals enunful: A.v in ganglionul trigeminal D. are conexiuni intinse cu neocortexul B. cu excepfia: A. ganful central Rolando C. este sediul actelor de comportament instinctive 13. cu exceptia: posterior al miduvei E. au si fibre parasimpatice c. III B. inhibifia interni este necondifionatii 226 . recetorii sunt terminatii nervoase libere B.C. D. vermis superior E. lob floculonodular D. este alcituit numai din doul straturi celulare D.T. putem spune c6: A. Inhibilia: A. se manifestit numai prin sistarea activitifii anterioare este necondifionatii . dendrita protoneuronului este lungi si ajunge la receptor C. sunt nervi motori B. prezinta urmatoarele caracteristici cu exceptia: A. VI E. XI 9. fibrele gustative au originea 10. inhibifia externl scoartei cerebrale D. Despre perechea VII de nervi cranieni . IV D. oup[ o zoni restrinsi pe fafa medial a emisferelor cerebrale C. aria de proiecfie se afla in aria somestezici I A. peduncul cerebelos mijlociu B. scizura calcarina punte E.Urmitorii nervi sunt motori. vermis mijlociu C. este nespecifici E. deutoneuronul se afla in nucleul tractului solitar din punte E. sanful corpului calos 12. fibrele parasimpatice provin din nucleul salivator inferior C. Pe fala medial[ a emisferelor cerebrale se evidenliazdurmatoarele elemente cu excepfia: A.Calea sensibilitatii termice si dureroase.

mucoasa nazali E. celule receptoare gustative B. fascicul vestibulo-spinal B. fibre neryoase sensitive B. Fusurile neuromusculare : A. virful melcului infte in rezonanfi cu sunete de frecvenl5 inaltii de l5000Hz C. au diametru mic pi sunt nemielinizate E. por gustative D. cu excepfia: A. Receptorul olfactiv . cu excepfia: A.(algoreceptori) 16. cuprinde urmdtoarele elemente . sunt terminatii nervoase libere B. temperaturile extreme stimuleaz6 receptorii pentru durere. stimuleazd secrefia exocrine a pancreasului C. hiperpolarizarea celulelor senzoriale. microvili gustativi E.14. Calea vestibular[ . 17. Despre membrane bazilar4 putem spure c6: A. butoni olfactivi cu cili 18. fascicul vestibulo-cerebelos C. baza melcului intrfl in rezonanftr cu sunete de frecvenf6 medie de 5000 Hz B. dilate arborele brongic D. cuprinde urmitoarele fascicule . porfiunile periferice sunt necontractile E. epiteliu de susfinere D. cu excepfia: A. dilatarea pupilei 15. Are o stnrcturi comparabili cu un rezonator cu coarde D. nu confine: A. podiunea centra5 este contractiltr. lama ciuruitii a eftnoidului C. fascicul vestibulo-talamic E. Receptorii termici prezintil urmatoarele caracteristici . fascicul vestibulo-nuclear D. produce conhactia splinei B. Receptorul gustative. vibrafiile acesteia anheneaz[ celulele vestibulare E. 20. cu excepfia: A. sunt stimulate de tensiunea dezvoltatii in timpul relaxarii musculare C. epiteliu lingual 19. au diametru mare si sunt nemielinizate C. receptorii pentnr rece sunt mai numerogi decdt cei pentru cald D. surt formate din cincilzece fibre intrafusale D. nu sunt diseminate printer fibrele musculare striate B. cregte frecvenfa potenfialelor de acfiune. celule de susfinere C. fascicul medulo-talamic 227 . scade secrefia lacrimal[ E. Efectele stimularii simpatico sunt urmItoarele .

o modificare brusci apoziliei capului . lobul anterior costitue 75% din masa hipofizei E. K si Ca* 25. plachete gi hematii D. cregterea oaselor in grosime. sclderea proteolizei E. cu excepfia: A. talamus B. sunt adevdrate urmitoarele: A. hipertensiune D. 23. B. cregte stabilitatea membranelor lizozomale E. sciderea numlrului de limfocite circulante 26. Efectele adrenalinei sunt urmtrtoarele . este localizatd la baza mezencefalului B. cu excepfia: A. sunt urmltoarele . cuprind urmitoarele . cregterea mugchiilor gi a viscerelor E. sinteza matricei organice a sistemului osos B. majoritatea efectelor se exercitii direct C. declangeazdreflexe pentru menfinerea posturii. corp geniculat lateral D. C. Sunt si sediul unor reflexe posturale E. cregterea creierului D. sciderea glicogenogenezei B. confiacfia splinei gi a ficatului 27 .3 cm D. lob temporal C. cregterea lipoge nezei C. cregte glicoliza 228 . Cdtle de conducere ale analiz. Despre hipofizd . vasodilatafie ' C. STH stimuleazI: A. sunt resposabile de menfinerea echilibrului in condifiile accelerafiei circulare. cdnt[regte 500 gr. elimitiarea de Na*. sciderea lipolizei D. mai pufin: A.21. Efectele glucocorticoizilor sunt urmltoarele cu excepfia: A. inaintea pubertdfii. cu excepfia: A. se gdsesc la vffirl canalelor semicirculare D. colicul inferior 22. cregterea num[rului de neutrofile . . Despre crestele ampulare.atodui auditiv. are diametru de 4. tahicardie B. este situat2l sub qaua turceasci a osului sphenoid 24. nucleu cohlear E. reprezintLcel de-al 2-lea organ receptor al analizatorului vestibular B. Efectele metabolice ale insulinei . cregterea numirului de euzinofile qi bazofile C. sunt adevirate urmitoarele . C. relaxarea musculattrii netede E.

organ cavitar care continua laringele 2. scheletul mdinii cuprinde 28 de oase B. se articulazd posterior cu sternul 30 Despre schelet. urmfltoarele oase nepereche: vomer 4. viscerocraniu. os lacrimal D. 3. scheletul piciorului este format din27 de oase E. mandibular 4. pectoralul mic 4. perechiile I-VII sunt adev[rate D. la nivelul vertebrei T6 se imparte in doui bronhii l. dinfat mare l. coloana vertebrali cuprinde 5 regiuni D. subclavicular 3. aparfine spafiului mdrt anatomic 33 Sinartrozele sunt 2. : articulafii mobile nu posedi cavitate articular[ pot fi de trp diartoze si amfiartroze intre cele doua oase se interpune fesut fibros. are o lungime de 12-14 cm 3. sau cartilaginous 34 Mugchii anterolaterali profunzi ai toracelui. Despre coaste sunt adevirate : A. os frontal B. os occipital 29. marilar 3. Neurocraniu nu cuprinde: A. este format din 6 oase neperechi COMPLEMENT GRUPAT: 3l Viscerocraniul cuprinde 2. sunt: pectoralul mare 2. 229 . sternul r[mdne cartilaginos dupi 40 de ani C. palatin 32 Traheea este : 1. sunt arctri musculocartilaginoase E. l. perechiile XI si XII sunt false C. os etmoid C. perechiile VIIL IX si X sunt flotante B. 4. sunt adevlrate urmltoarele: A.28. os sfenoid E.

este proprietate specifici muqchiului 2. corpul gastric 3. tenii . 39 Saliva: 1. bazaanatomicl a contractilitatii o constitue proteinele contractile 3. mugchiul este invelit in epimisium 4. mezocolon t 230 l. haustre 3. mugchiul croitor 2. antrul piloroic 4. bicepsul femoral 37 Despre contractilitate nu putem spune ca : l. dureazl 0. metabolismul muscular este aerob in primele 45-90 sec randamentul contracfiei musculare este de 7A% faza de confracfie a secusei .5Yo apd. cvadricepsul femural 4. confine 90. formlnd potenfiale de placi motorize 2. sarcomerul este unitatea morfofuncfionalI a mugchiului 4. 3. apendice epiploice 4. strat muschular 4l l. confine amilazd salivara. se secreti zilnic in cantitate de 1200-1500 ml 2. strat muscular oblic 4. fundul stomacului circular Stomacul cuprinde urmdtoarele straturi: mucoas[ 2. 4. prezintii doui exfremit{i alb sidefii de fesut conjunctiv fibros 3. tofi muqchii au o singurd origine 36 Mugchii lojei anteromediale a coapsei . putem spune ca: l.35 Despre mugchii scheletici sunt adevirate urm[toarele: prezintii o porfiune central numitii corpul muqchiului 2.05 sec potenfialele de acfiune al unei unitdli motorii se sumeazl . muqchii adductori 3. 2. lizozim 40 Stomacul prezinti urmltoarele podiuni: l. concentrafia K in saliva este mai mare dec6t in plasma 4. 42 Intestinul gros confine urm[toarele elemente: 2. sunt: l. constil in deformareamugchiului sub acfiunea unei fo4e 38 Despre manifestlrile contracfiei musculare. sfrat muscular longitudinal l. submucoasi 3. 3.

4. 50 Despre secrefia pancreatici este adevdrat 2. timpul necesar de a trece chimul de la pilor la valve ileocecaltr este de 3-5 ore migcarile de propulsie sunt mai rapide in intestinal terminal l. peristaltismul secundar este contolat de sistemul neryos enteric 47 Activitatea secretorie a stomacului prezintlurmitoarele caracteristici 1. peristaltismul secundar este declangat de deglutifie 4. 4.8-3. reflexul masticator este controlat de centrii nervogi din talamus 4. 45 Despre 2. cec 3. Na*.5 3. 4. si timpul bucal al deglutiliei l. cantitatea secretatil zilnic este de aprox 1. 44 Despre digestive sunt false urmatoarele: masticafia este un act reflex voluntar 2. secrefia salivari favorizeaz[ vorbirea 3. colesterol 49 Activitatea motorie 4 intestinului sublire nu cuprinde: contracfii de amestec care fragmenteazl chimul de 8-12 ori pe min 2. timp faringianeste datorat impulsurilor care ajung la trunchiul 3. pigmenfi biliari excretafi in hepatocite l. Confine un rezidiu uscat in proporfie de 0. peristaltismul primar este controlat vagal 3. l. sIruri biliare secretate activ in canaliculele biliare 3. colon fiansvers 4. 4.K* in concenhafie mai mare decflt in plasma cuprinde HCO3-in concenfiafie egali cu cea din plasma celulele ductale secretll 1200-1500 ml de suc pancreatic in 48 de ore HCO3-este secretat de celulele ductale 23t . 48 Comp oziliabilei cuprinde urmdtoarele elemente: acizi biliari sintetizafi in bil6 2. timp faringian dureazi 2-3 sec 4. timpii deglutitiei putem spune c6: timp bucal este involuntar cerebral 46 Despre peristaltismul esofagian este adevlrat c6: perstaltismul primar este declangat de prezenfa alimentelor in esofag 2. digestia bucald cuprinde masticafia. rect l. timpul esofagian este datorat peristaltismului l. 2. 3. c[: cuprinde electolifi. migc[ri de propulsie care se deplaseazdcu o vitezdde 1.43 Segmentele intestinului gros sunt urmitoarele: apendice vermiform 2.5 litri Ph-ul secrefiei este de 1.5-4 cm /sec 3.60/o Secretia bazaldva"'Jiazdintre l-5 mEq/or6 Hcl liber : l.

4. incepe prin cisterna chili. reprezintii 50-60% din dietii 3. aporhrl de glucide este de 60-80 ertKg colp 2. in fafa vertebreiL4 3. acizi gra$i gi glicerol 4. maltazd 2. tncd lateral de coloana vertebrali 2. formarea fibrinei care durezd 10 sec 4. dobdnditii natrnal activ prin transfer transplacentar 4. 4. formarea trombinei care dueazl 1-2 sec 3. Vitamin C stimuleazAabsorbfia fierului : 55 Apdrarea specifici este dobdnditii natural pasiv prin administrare de antitoxine 2. 54 Despre vitamin gi minerale este fals c6: Vitaminele liposolubilese absorb in intestinal distal 2. artera hepatica 4. artera gastrici st6ng[ 3. zaharazd 3. dobindita artificial activ prin vaccinare 3. 'se dezvoltii in urma expunerii la agenfi capabili sa induc6 un raspuns imun 56 Dinamica procesului de cuagulare cuprinde: frrnarea tromboplastinei care dureaza 4-6 sec 2. l. I 232 . maltozd amidon di si tri peptide lipide 53 Despre glucide este adevirat c6: 1.. Vitaminele hidrosolubile se absorb distal in intestinal sublire 3. 58 Despre canalul toracic este adevirat ci: 1. timpul vasculo-plachetar care dureazI 2-4 min 1. artera mezentericl superioarl l. Fierul se absoarbe in duodensub formi de fier trivalent l.5 I Sucul intestinalcasfioneazl asupra urmltoarelor substraturi: 1. l. se absorb printr-un sistem de transport Na-independent sunt transportate prin membrane bazolaterald a enterocitului 4. Are o lungime de 30-35 cm Strangb limfa di% inferioar[qi % superioarl a corpului 4. 57 Ramurile trmchiului celiac sunt urmatoarele cu excepfia: artera splenica 2. lipide emulsionate 52 Produgii rezultafi din acfitrnea sucului pancreatic sunt: 2. 3.

l. 3. 3. 4. 4.40 sec 60 Transportul active la nivelul tubului urinifer este: 2. poate cregte la 150-200 ml pentru fiecare ventricul distola ventriculari are o duratd de 0. nodulul sinoatrial descarcl40 bitili/min volumul sistolic la efort fizic intens. l. neselectiv se datoreazdtravaliului metabolic al nefrocitului fo4a pompelor metabolice este nelimitatii de o capacitate marima de transport celula consumd energie pentru recuperarea produgilor utili 233 .59 Despre activitateacardiac este adevlrat ci : volumul bdtaie al ambilor ventriculi este in medie de 140m1 2.

C( PAG 18 ) 34C(PAG68) 35 A (PAG 68) 36 A (PAG 70) 37 C (PAG 70) 38 D (PAG 7l) 3e D (PAG 75) 5D(PAG18) 6D(PAG18) 7 C (PAG 20) 8C(PAG26) e B (PAG 27) l0B(PAG29) 40A(PAG74) 41 E (PAG 74) 428 (PAG 74) 43F.(PAG 75) 4s c ( PAG 76) ilD(PAG2e) t2A(PAG31) 13c(PAG32) 14B(PAG3s) lsB(PAG3e) 16 c (PAG 41) t7 A(PAG42) r8D(PAG43) rec(PAG51) 20F.RASPUNSURI: D( PAG 15) 2 C (PAG 17) l 3l B (PAG 64) 3ZD(PAG e7) 33C (PAG 67) 3B(PAG17) 4. (PAG 74) 44F.( PAG 46C(PAG76) 47 D (PAG 77) 48 C (PAGG 78) 4e c (PAG 78) s0 D (PAG 78) 5l D (PAG 80) szB ( PAG 80) s3 c (PAG 80) s4 A (PAG 8r) 55 C (PAG 8s) 56 E (PAG 84) s7 D ( PAG 88) 58 D (PAG 8e) 5e B (PAG e2) 60 c (PAG 104) sl) 2r c (PAG 51) 22 C (PAG s2) 23D ( PAG s4) 24D (PAG 54) zsB ( PAG s6) 26B (PAG 57) 27 A(PAG 59) 28C(PAG64) 2e c (PAG 65) 30 c (PAG 64) 234 lilt .

Florin Dr[ghia COMPLEMENT UNIC: I Compoziliaaproximativa a dietei cuprinde : A.3 Kcal B. D.5grldl 6 Despre rinichi sunt sdev[rate urm[toarele . arederea unui gram de proteine furnizeuA 4. gluconeogeneza glucoza este transformatil in totalitate ghlcoza este forma de utilizare preferenfialI a hexozelor de c6tre toate celulele 4 Cantitatea de acid uric eliminate in24 ore este de: A. 65-l l0mgr/dl E. au rol in formarea gi eliberarea reninei D. Univ. sO%glucide B. 3-5.TEST 3 Conf. 60%glucide este 0. z}%proteine D. au rol in activarea vitaminei D3 E. cu excepfia: A. constitue o rezerva energetic[ de aprox 50000Kcal D.5-5gr/dl B.8-0. 30%lipide C. 0. concenfiafia normald aaminoacizilor in singe este intre 35-65 mg/lO0ml plasma C. 3. lipidele aflate in organism reprezintilo rezervi energetic[ de 3000 de Kcal E. glicogenogeneza B.6 gr B. au rol in formarea qi eliberarea eritropoetinei C. E. cu excepfia: A.5gtldl C. 0.4 Kcal 3 Metabolismul intermediar al glucidelor cuprinde urmatoarele.5-3. confin fiecare cca. excreta cea mai mare parte a produgilor intermediari de metamolism B. 6-8. Dr. coeficientul respirator E. 0.5gr/dl D.6-0.4-0. 60-80 mg E.83 pentnr glucozi 2 Referitor la metabolismul intermediar este adevlrat c6: A.10 gr 5 Valoarea normal a albuminelor serice este : A. glicogenul depozitat in ficat. degradarea unui gram de glucozd genereaz69. 2. 400-600 mg D.89r C. glicoliza C. lmilio de nefroni 235 .

Lcu osul coxal D. pedicul vertebral apofrzd spinoasd I I Despre osirl sacru este adevdrat c[: A.cu epifiza proximali a femurului 13 Efectele insulinei pe fesutul adipos sunt urmitoarele . palatine C. D. corpul vertebral situate posterior B. este os pereche 12 Despre rotul[ este adevfuat A. este os triunghiular este os scurt ci : cvadricipital B. arcul vertebral C. cregte sinteza de colesterol C. scade lipoliza E. humerus B. femur D. scade hansporhrl de glucozl B. mandibular l0 Vertebra tip prezintii urmitoarele elemente cu excep{ia: A. apofrzatransversi D. deltoid E. fibula E. cregte Stnteza de trigliceride gi acizi gra$i D. biceps brachial B. cu excepfia A. provine din sudareaa4-5 vertebre sacrale B. morilare B. cregte sinteza enzimelor lipogenetice 236 . baza. radius C. E. coxal 9 Viscerocraniu nu cuprinde: A. brahial C. E. coracobrahial 8 Oasele lurgi nu sunt reprezentate de : A. etmoid E. triceps D. este situatii deasupra tendonului fata posterioarl se articuleazd. vomer D. are formi triunghiulari cu baza in jos C. sacrului se unegte cu virful coccisului E.7 Mugchii bralului sunt urmltorii cu excepfia: A. arcbaza inferior C. felele laterale es articulaez.

D. D. reprezintii o asociere de fibre nervoase poate fi senzitiv si motor nerrnrl motor somatic. inhibe gHcogenoliza 15 Efectele hormonilor tiroidieni pe sisteme gi aparate .14 Efectele glucagonului sunt urmltoarele: A. cresc fo4a si frecvenfa contrcfiei cardiac D. scad mielinizarea respiratorii 16 Efectele glucocorticoizilor pe metabolismul intermediar sunt reprentate de: A. B. scad secrefia lacrimal[ B. stimuleazi secrefia bilir[ D. hipoglicemie D. scdderea catabolismului in mugchii scheletici B. scad amplitutinea si frecventa migcarilor E. scad lipoliza E.secrefia C. inhibe proteoliza C. D. C. ovulatie de Graaf l8 Hormonul luteinizant. nu produce: A. stimuleazd secrefia gastric[ E. E. sudoripari cresc secrefia gastric[ dihtn pupila stimuleazl glicogenoliza 237 . produc vasoconstrictie C. E. scade tonusul pi promptitudinea raspunsului in mugchii scheletici B. mafirarea foliculului D. inhibe fipoliza B. stimularea secrefiei de androgeni B. secrefia de estrogeni E. stimularea secrefiei de progesterone stimularea secrefiei de esfiogeni cregterea gi matwarea foliculilor 19 Despre nervi nu este adevlrat c[ : A. stimuleaz[. E. spermatogenezl C. stimuleazi contracfia mugchilor scheletici nervul motor vegetativ. regleazl confracfia musculaturii netede nervtrl este invelit la periferie de tesut conjunctiv 20 Efectele sistemului nervos simpatico sunt urmatoarele cu excepfia: A. aparilia corpului galben C.sunt urmitoarele A. cresc anabolismul in ficat C. dezvoltarea tubilor seminiferi B. scad concentrafia acizilor grati liberi 17 Hormonul foliculostimulant nu produce: plasmatici A.

prezinti o membrane internd D. 35. 4500000/mm3 B. nu sunt reprezentate de: A. pleac[ din cregtetul caPului D. prin el trece planul frontal 27 Dimensiunea medie a celulelor se considerI: A. contract detrusorul B. stimuleae[ secrefia exocrine C. sunt sediul fosforiliri oxidative 24 Numanrl trombocitelor din sdnge este de: A. este axul lungimii corPului C. este format din 6 straturi celulare B. 20-10 microni C. ganlioni limfatici B. cartilaj costal 23 Despre mitocondrie nu este adev6rat ci : A. 15-20 microni B.40 miqoni E. 30-35 microni D. sunt sediul proceselor psihice superioare E. reprezinti sediul proceselor de invifare D.2l Efectele sistemului nervos parasimpatic. are perete cu structura bilaminarl B.5000000/mm3 25 Despre neocortex nu este adev[rat ci : A. prezintii o membrane externd C. tendoane D. ligamente E. relaxeazlsfincterele tractului intestinal 22 lesutul conjrurctiv moale A. prezinta 2 poli . stimuleazd secrefia glandelor mucosae E. anterior si posterior B. 10000/mm3 C. prezintii func{ii sensitive 26 Despre axul longitudinalal corpului nu este adevdrat c6: A. splinl se g[segte in urm[toarele organe cu excepfia C. 10-15 microni de suprafala t[lpilor 238 . contractii sfincterul vezical intern D. . este inclus in sistemul limbic C. 110000/mm3 E. merge pane la nivelul spafiului delimitat E. confin sisteme enzimatice E. 300000/mm3 D.

srHrt nervi motori B. nu contin fibre parasimpatice C. sunt organite bogate in nucleoproteine D. peste 90% din filrate este reabsorbit 4. Krause : C. 4. 3. au origine reala in nucleul motor din mezencefal D. este confiolat parfial de maduvd este stimulat de centrii nervogi superiori din trunchiul cerebral conhacfia inifiali a vezicii scade descircarea de impulsuri de la receptorii vezicali 34 Ovanrl prezintil urmdtoarele caracteristici : este acoperit la suprafaftr de epiteliu simplu 2. Discuri Merkel 30 Despre perechea a III-a de nervi cranieni nu sunt adevirate: A. confin enzime hidrolitice E. prezint2l o zon[ medulari cu foliculi ovarieni l. 2. sunt granule rofunde C. este de 400mUl00g fesut/min este de 420 ml/100 gr fesut/min este 20o/o din debitul cardiac de repaus 33 Despre reflexul de micfiune este adevirat ctr: odatit inifiat se autoamplifici l. 32 Despre debitul sangvin renal este fals c6: este de aproximativ 1200 mUmin 4. 3. inerveazd muqchiul drept intern al globului ocular E. 4. Vater Pacini E. sunt situali in apropierea nucleului B. excreti substanfe celulare 29 inhipoderm se gisesc urmitori corpusculi A. este l80lh24 h l. prezintit tln invelig conjunctiv denumit albuginee zonacorticalE" confine vase sangvine si limfatice 239 . are originea aparentit in spafiul dintre picioarele pedunculilor cerebrali COMPLEMENT GRUPAT: 3l Despre filtratul glomerularsunt adevIrate afirmafiile: este cantitatea formatil intr-un minut printr-un nefron 2. l.28 Despre lizozomi putem spune cd : A. Ruffini D. este 125 mUmin 3. Meissner B. 3. 2.

este format dintr-un aparct erectil 4. 4. 3. ramura ovarianE din atrera uterinI particip[ la vascularrzaliaovanrlui 4. este situate in bursa scrotal[ 3. are forma unei virgule l. 3. fafa sa lateralS este acoperitit de pavilionul 4. 3. canalul deferent se unepte cu cel a veziculei seminale. se inmagazineazAin epididim l. ramuri a aortei abdominale 2. produsul 38 Penisul l. corpul penisului este fixat prin doi corpi cavernogi la oasele bazinului 39 Testiculul : are o masa de aproximativ 35gr 2. cu excepfia: este asiguratil de artera ovarian[ . 4. are funcfie mixtil 2. secrefia prostatic[ are rolul de a cregte fertilitatea acestora 3. l. : se menfin fertile aproximativ 2 luni 240 . vena ovariani dreapta se varstr in vena cava inferioari 3. 42 Spermiile 2. formdnd canalul ejaculator 37 Despre prosta5 putem spune cd testicularl 2. confine 500-600 lobuli testiculari pentru ambii testiculi 40 Desprdovar sunt false urm[toarele afirmalii: 1. are un diametru de 3-5 cm hompei 4l Despre vasculanza[iaovarului nu sunt adevirate afirmafiile. cdntlregte 6-8 er 3. : este un organ glandular endocrine este sifuate deasupra vezicii urinare sdngele venos prostatic este colectat de vena prostaticd ei de secrefie participd la formarea spermei 2. canalul deferent continui canalul epididimar caile extratesticulare sunt reprezentate de tubi seminiferi drepfi gi refeaua 4. 3. i-gi dezvoltil capacitatea de migcare in canalul ejaculator 4. vena ovariand stingl se varsi in vena cava inferioari l. : are dubl[ funcfie este situate sub scrot l. vezicula seminali prostata glandelebulbo-wetrale glandul 36 Despre conductele spermatice. 4. caile intratesticulare sunt canalele eferente pi canalul deferent 2.35 Glandele anexe ale aparatului genital masculin sunt: 2. sunt false urmltoarele: 1.

16 Despre transportul gazelor.putem spune ci: la nivel tisular .43 Secrefia intern6 a ovarului : este stimulati de FSH pi LH 2.8 ltr de urind concentrate in tubul contort distal gi colector se reabsoarbe l0 o/o dim apa filtrate in urina finald se elimini lYo dinapa filfiate 45 Despre difuziuneaCO2 sunt adevirate afirmafiile : in aerul alveolar presiunea este de 46mm coland de Hg 2. corpul galben nefecundat involueaza dupa 20 zile. este produs de inchiderea valvelor atrioventriculare. gradul de satuafie al acesteia este de 60-80% 96. l2ml 02 3.nge .020441tr de 02 4. circuld 90% dizolvat fizic in plasma 4. 02 4. este de 25 de ori mai difuzibil decdt 02 3.44m1 de 02 in sdngele arterial 2. l. l.25 sec in capilanrl pulmonar 2. dup[ fazade ejecfie urmeazd diastole verntriculartr .5yo din 02 este transportat de hemoglobin l. 44 Despre reabsorbfia apei . 0. se terminl in momentul inchiderii valvelor semilunare 3. 21. 49 Zgomotul I prezinti urmitoarele caracteristici: este mai scurt 2. 24.lumitoarele : fircare molecul[ de hemoglobind se poate combina cu cel mult 4 molecule de sdngele arterial transporte2S. 3. cregterea PH-lui gi scaderea temperaturii determini sciderea capacitafii hemoglobinei de a hega 02 Hematia pertrece in medie 0. in lipsa ADH-ului se produce reabsorbfia facultative in prezenfa ADH-ului se elimini 1. volumul bitaie este de 150 -200m1 in repaus 4. pentru fiecare l00ml de sf. incepe cu deschiderea valvelor atrioventriculare 24t . secrefia estrogenilor favoizeazAactivitatea osteoblasticd 4. l. 4. este mai pufin intens 4. sunt false urmitoarele: 2. 0. egalarea presiunilor parfiale alveolari si sangvini se face in 0. 50 Despre fazade ejecfie'este adevirat cd: f 2. dupi discocierea oxihemoglobinei.se elibereazlin fesuturi in repaus. . l. secrefia corpului galben este stimulat[ de FSH 3. 47 llnindivid cu 16 gr de hemoglobind" transporti: 1. 4. presiunea parfiald a 02 este de 47mm coloand de Hg 2. este de tonalitate joas6 3.75 sec l.44 ml de 02 48 Sunt adevdrate.021441tr de 02 3.s ml de Olldl 3.

pe traseul vaselor limfatice se gisesc ganglioni limfatici prin care limfa trece 2. limfocite 25-33% 242 1. neutrofile 50-60% . -arlera tibiaH anterioar[ irigi laba piciorului 56 Artera l. bazofile 2-4o/o 3.10 sec diastole generald . 54 Vena cava inferioar4 adun[ slngele venos de la : 1. pdn relaxarea mupchilor netezi dinperetele lor 3. in mod facultativ. 3. colecteaz[ limfa dlur. urc[ anterior de coloana vertebrali 4. prima regiune a rectului 57 Despre vena limfaticl dreaptii nu sunt adevlrate: 1. are o lungime de 2. vaginul. se deschide la confluenfa dinffe vena jugular[ intend gi vena subclaviculard dreaptil 58 Formula leucocitare prezintii urmtrtoarele valori corecte: 2. are rolul de a amortizaunda de goc 4. fesuttri 53 Sistemul limfatic se deosebegte de sistemul circulator prin: adaptarea la fuircfia de drenare a fesufirilor capilarele limfatice se deosebesc de capilarele sabgvine perefii vaselor limfatice sunt mai subliri dec6t cei ai vaselor sangvine 3. 3. colon 2.40 sec 52 Despre contractilitatea arterelor este adevdrat c6: se lasa destinse cdnd cregte presiunea sdngelui 2.0. ajunge pe fafa posterioarl acoapsei . l. 4. 4. l.50 sec diastole atrialtr-0. se imparte in artera tibiale anterioar[ si artera fibularl 4.% superioar[ a corpului 3. i-gi modificd marcat diametru . testicule 3. vezica urinard. splinl 4. rinichi 55 Despre artera iliac6 externd sunt false urmltoarele: 2. 2. euzinofile 3-9o/o 4. se continul cu artera poplitee 3.5-3 cm 2. diastola ventriculari -0.40 sec sistola ventriculari -0.51 Fazele ciclului cardiac surt urm[toarele: 2. permite controlul fin al distribufiei debitului sangvin citre diferite organe pi l. prostatii 4. devenind arter6 femurali iliac[ interni vascularizeazil: 1.

activ[ 4. 4. l.59 Despre lipide putem spune c5: aportul zilnic vanazA intre 25-l00gr se absorb prin tractul intestinal prin difuzie 3. este recircularea unei mici pe4i a slnrilor biliare prin vena porti in lipsa sdnrilor biliare se pierd prin materiile fecale 60% din lipidele ingerate au rol bacteriostatic Ai stimuleazdmotilitatea intestinal6 243 . trebuie emulsionate de cltre sdnrile biliare si lecitinl 60 Despre circuitul enterohepatic este adev[rat ci : 3. 2. sirurile biliare au rol de emulsionare a lipidelor 1. lipidele ajung prin vena portd la ficat 2.

C PAG 92 53.BPAGI16 35. C PAG 92 5I.8 PAG I I 23. A PAG I25 6. C PAG I25 25. BPAGIIO 3. C PAG 116 A PAG 64 II. D PAG 92 52.8 PAG 5 28. B PAG 32 20. C PAG 117 40. B PAG 118 39.E PAG IOO 49. E PAG 55 19.APAGI18 36. B PAG IO3 33.8 PAG IOI 47.CPAG64 Iz. C PAG IO3 32.APAGI16 42.D PAG 65 13. C PAG 78 244 . C PAG 88 55. C PAG 92 50.8 PAG lOO 46. A PAG 103 7.D PAG 1 18 38. D PAG IO8 4. C PAG 58 16. A PAG 59 14. B PAG I2O 44. C PAG 35 4l.8 PAG 55 18. B PAG IO5 34. D PAG 68 8.8 PAG 31 26. D PAG 64 IO. APAG 4 27. C PAG 104 45. D PAG 125 59.nAspuNSURr 2. B PAG 88 56. C PAG 60 15. D PAG 8I 60. B PAG 89 54.D PAG 38 30.CPAG89 58. I. E PAG 63 9. B PAG 26 57. A PAG 88 22. C PAG 12I 43. APAGII3 31. B PAG I18 37. APAG 7 24. D PAG 7 29. B PAG IO5 5. C PAG 35 21. C APG IOO 48 . B PAG 57 17.

Terminafiile nervoase libere B. Nu confin neurofibrile 6. Nici un raspuns nu este corect 5. Au o prelungire unic[ 24s . Sunt prelungiri celulare temporare A. Discurile Merkel 3. Se datoreaza cresterii permeabilitatii pentru K+ E. Se datoreazd sclderii permeabilitatii membranei pentru K+ C. Receptorii : l. Au rol de transport pentru neuroni E. incepe odatl cu atingerea potenfialului prag B.TEST 4 Prof. Nu se divid B. Deplaseazdmoleculele in sensul gradientului de concentrafie C. Univ. Newogliile : A. E responsabil pentnr permeabilitatea selectivd B. Sunt chemoreceptori: A. Se datoreaza cresterii permeabilitatii mambranei pentru Na+ D. atenueaz[ intensitatea stimulilor externi 4. In repaus e apropiat de potenfialul de echilibru al Na* D. Receptorii olfactivi E. Deplaseazdnumai ionii impotriva gradientului de concentrafie E. E rezultatul distribufiei asimetrice a ionilor pe cele doui fele ale membranei 2. Receptorii vizuali D. Sintetizeazd ARN C. convertesc energia stimulului in impuls nervos D. Transportit centripet neurotransmilEtor D. Corpusculii Krause C. glandularl C. Dr. Confin corpii Nissl D. Ioana Anca Bldiriu COMPLEMENT SIMPLU Potenfialul de membran[ : A. Prezintii corpusculi Nissl labazd E. Confin butoni terminali C. transformd impulsul nervos in secrefie B. Panta desceiidentl a potentialului de acfiune : A. Dendritele: A. colecteazi numai stimuli externi B. transforml energia electricd in energie chimici E.

Teaca Henle : A. Delimiteaza I netronul de: l. Cornul posterior medular B. Axonul protoneuronului inhi in cornul anterior medular D. Se mai numesc pldci motorii B. Este transmisa pe calea sensibilitIlii tactile grosiere 13. Deutoneuronul protopatice se afldin: A. Talamus clii E. Mielini B. Sinapsele dinhe celulele miocardice : A. Lipsegte in neuronii sistemului 8. Sunt joncfiuni firncfionale discontinue D.7 . Structuri lipoproteicd : B. Este transmisi pe calea sensibilitifii proprioceptive de confiol a miscirii E. Are rol in permeabilitate E. Permeabilitate selectivd D. Sintetizeazl mielind B. Neuroplasma : nervos periferic A. Transmit bidirecfional E. Sunt acoperite cu o teacd de mielind 10. Are protoneuronul in maduvi C. Bulb 246 . Confine incluziuni pigmentare 9. cu o excepfie A. Excitabilitatea sinaptic[ este crescutii A. Acoper[ a:<onul la exterior D. Neurilema are urmatoarele caracteristici. Lichid cefalorahidian E. Intervine in transportul axonal D. ARN C. Confine mielinl B. Reprezint[ conexiunea dintre neurofibrile C. Este sublire C. Corpii Nissl : 12. Ganglionul spinal C. Asigur[ rezistenfi mecanicl E. Are rol in divizitrne C. Este un bun izolator electric C. Are deutoneuronul in bulb B. Cofeini D. Ca\ea sensibilitefli epicritice A. In repaus este incarcata pozitiv pe fata interna si negativ pe fata externa E. Cornul anterior medular D.

Corpusculi Ruffrni C. Corpusculi 15. Este in contact cu lichidul cefalorahidian C. Cortizolul E. Celula receptoare constituie gi protoneuronul cdii de conducere pentru analizatorul: A. Vasopresina 20. Corneea 247 . Corpusculii Krause E. Corpusculii Ruffrni 19. Gustativ C. Se afli la interiprul substanfei cenugii B. Vizual E. Oxitocina C. infi[ in structura meningelui B.Corpul vitros E. Olfactiv B. Discuri Merkel E. Pia mater: Meissner A. e organizatlin coloane C. Visceroceptori D. Acustic D. Substanla albl : A. E dispusi sub formtr de coloane 16. intre mediile refringente oculare nu se afli : A. Stimuleazdeliminarea laptelui din glanda mamarl: A. Discurile Merkel C. Vestibular I 8. Sensibilitatea termic6 are ca receptori: A. formeazi coarne 17. Proprioceptorii B. Corpusculii Meissner D.14. Adrenalina D. Este foarte rezistentJi E. Corpusculii Golgi B. Coroida B. Prolactina B. Umoarea apoasd C. Prezint[ doul coarne anterioare D. Cristalinul D. e mai vizibili in regiunea toracicd E. este in contact direct cu pia mater D. Receptorii sensibilitiifii kinestezice includ: A.

Stimuleazd glicogeno geneza E. este hocalizatin regirure anterioar[ a gdtului D. lipsa lui produce nanismul hipofizar 26. Stimularea glicogenolizei hepatice B. Acidul clorhidric intrd in compozilial A. Receptorii analizatorului auditiv : A. Scade glicoliza C. Esftogenii 23. este forma inactivd a pepsinogenului 248 . salivei B. apare dupd pubertate C. Insulina reduce glicemia prin: A. bilei 27. stimulare secrefiei gastrice 25. Androgenii C. Este o enzimd proteolitic[ C.are rol de organ limfatic ' 'B. Pepsina : A. Se glsesc in ganglionul lui Scarpa B. Mineralocorticoizi B. sucului intestinal E. Catecolaminele D. gluconeogenez6 E. este stimulat de hormonii sterolici E. Glucocorticoizi E. Timusul: A. intensifi carea lipogenezei D. Se afl6 in utriculI 22. Sunt celule ciliate D.hrpoglicemie B. Favori zeazd gluconeo geneza D. Formeaz[ membrana tectoria C. sucului pancreatic D. sucului gastric C.21. Scade consumul tisular de glucozd 24. Sunt gi protoneuroni ai ctrii E. Reduc numlrul de eozinofile hormonii: A. accentuarea glicolizei C. Este o enzima lipolitica D. este inhibattl de pH-ul acid intragastric E. Glucagonul produce: A. este o enziml glicolitici B.

Are vitezlde conducere de l0 ori mai mare ca refeaua Purkinje C. Sucul gastric un confine: A. HCOI- E. tt-tz 33. D. Se afl[ in septul interatrial B. Are o frecvenfl de desclrcare de 40/minut 249 . Secretind C. l-2. Mucind E. Secrefia gashici de acid clorhidric este inhibatl de : A. pH-ulsucului gastric este de: A. Acetilcolinl B. Se activeazJ. Pepsinogen 31. Labferment B. La nivelul orificiului atrioventricular drept: A. se desfigoar[ intr-un singur timp C. K* C. Sfugele ctnge continuu 34. 7-8 D. Colesterol D. CI' D. HCI C. 4-6 c. Se deschide vena cavi superioari E. Sdngele trece din ventricul in ahiu D. Proteine 32. Se afli originea arterei pulmonare B. Implicl musculatura duodenalI E. Mg'* 29. este un act motor D. Glucagon E. Gastrini. E inhibatil de vag 30.28.Deglutifia : A. Concenftafia salivarl a clrui ion dep[gegte concentrafia sa plasmaticl A. sub acfiunea HCI gastric B. Na* B. g-10-E. Se afl[ valva tricuspidl C. Nodul sinoatrial : A. Imprim[ ritmul sinusal D. Se afl[ in miocardul ventricular E.5 B.

Presiunea intraventriculari scade rapid D.35. urm[torii receptori 2. Absorbtia glucidelor C. Depolanzareainimii 38. Sistola ventricular[: A. Terminafiile nervoase libere 3. E. Nu reprezintii o activitate mecanicE: A. Zgomotele inimii C.7 secunde B. Sensibilitatea proprioceptiva utilizeazl. iasciculul Hiss E. C. Pulsul venos D. Este de aproximativ 500 ml D. B. Absorbfia aminoacizilor 36. Digestia amidonului E. Este mai mare decit volumul rezidual E. Nodul sinoatrial B. Determin[ cregterea presiunii ventriculare E. : Corpusculii Ruffini lilK . Refeaua Purkinje 39. Pulsul arterial B. in acest interval ventriculii se rclaxeazi ca o cavitate inchisi C. Absorblia vitaminei D D. Activeazi pepsina Sunt metabolifi ai hemoglobinei Hidrolizeazi lipidele Emulsioneazd lipidele Activeaz[ peptidazele A. Este aerul introdus in plimdni in respiralia de efort B. Bila intervine in: A. Corpusculii neurotendinopi Golgi 250 l. ' Nodul atrioventricular D. Digestia proteicd B. $ocul apexian E. Pigmenfii biliari: A. Fustrile neuromusculare 4. Nu poate fi eliminat din plamdn prin respirafie C. Este mai mare decit volumul inspirator de rezervl COMPLEMENT GRUPAT 4I . Volumul curent: A. Nu aparfine tesutului excitoconductor: 40. Determind sclderea volumului ahial 37. D. Dtneazd 0. Miocardul ventricular C.

Urmdtorii nervi cranieni sunt motori: 1. Adrenalina : l. Vasopresind 3. Tiroxina 4. Secrefia gastricI de acid clorhidric este inhibati de Glucagon 2. 4. Prolactinl 44. Perechea III 3. Aurol proteolitic : 1. Stomacul 3. Hormonii medulosuprarenali : l. 45. Glucocorticoizii 2. Urmitoarele organe au gi rol endocrin: 2. Insulina l. Sunt hormoni hiperglicemianfi Cortizolul 2. Perechea IV 2. Somatostatin 4.42. Perechea VI 4. Cortizolul 4. 3. Rinichiul l. Vasotosini 4. Secrefia pancreatici endocrind include: Amilaza 2. 3. Estrogenii 2. Sunt de natura lipidica urmitorii hormoni: 1. Hipofrzaanterioarl secreti : 2. Lipaza Glucagonul 25t . STH 3. Melanin[ l. Glucagonul 49. Plnmdnul 46. Perechea VIII 43. Duodenul 4. Gluc4gonul 47. Aldosteronul 3. Sistem nervos simpatic 3. Testosteronul 48. Adrenalina 4.

Apdt 3. tensiunea arteriall Acinii pulmonari cuprind Bronhiolele respiratorii 2. Mucus 2. Leucocitele : 1. Nu prezintil aglutinine de tip alfa: l. Sunt anucleate 3. Acid clorhidric 51. Prezintii mitocondrii 2. Volemia: l. gnrya A 3. Fibrinogen 52. Slculefiialveolari 4. Chimotripsin[ 2. Hormoni 53. in sarcind 56. ReprezirfiA. : 252 . Infl ue nleazd. elasticitatea vasculartr 4. Ioni 3. Cregterea debitului cardiac are loc: l. Pepsinogenul este activat de: l. Ductele alveolare 3. Secrefia intestinali cuprinde: 1. Electrolili 4. in tirnpul stimul[rii vagale 2.Lipazd 3.50. Plasma nu confine 1. Emit pseudopode 4. Infl ue n[eaz6.grupa O 2. Nucleaz6 4. I. Au rol in hemostaz[ 55. Depinde de lichidele extracelulare 3 . aerul inspirat in repaus 2. Aglutinogene 4.grupaAB 54.grupa B 4. in sornn 4. Mucus : 2. Alveolele pulmonare 57. La efort 3.

58. Are o compozilie la fel ca gi plasma 3. Are o valoare de circa 4-5 Vmin 4. Ventilafia alveolari: l. Acid uric 4. Reprezintd aerul ajuns in alveole/minut 2. Ulfrafiltratul nu confine: l. Are un volum de 180 l/zi 4. Reprezintilaerul participant la schimburile respiratorii 3. Umple clile aeriene pene la bronhiile terminale 60. Proteine 3. Eritrocite 253 . Filtrarea glomerulartr : l. Are loc predominant la nivelul tubului proximal 59. Glucozd 2. Are ca rezultat urina finali 2.

a9) C (pag. 6.38) C (pag. B (pag. 60. 15) 8. B (pae. A (pae.: c. 77) A (pag. B (pag. s6.9) D (pag. D (pag. 60) D (pag. 55) E (pae. 56. 49. D (pag. 60.a9.79) 22.103) s9. 56. A (pag. 9l) 40. D (pag.l 8) D (pag. 19) 18.( A.92) 38. a5) 21. 5. 18. D(pag. 55. E (pag.la) 11. C (pag. C @as.I E. 60. 59) 24. C (pag. B (pag.77) 28. C (pag. A @ag. D (pag. 78. D (pag. B (pag.77) 51.8 (pag.r B. 6. 54. B (pag.E (pag. s6) 23. 78. l2l) 48. 27. 16) 10. 19) 16. A@as. 99) 60. 56) t7. B (pag. 54. 3.77) 31. 59.97) s8. l.t 254 [li]l . 39) 15.77) 32. E (pag.77) 34. 35 . 37.8 Qng. 2l) 13. 57.NASpUNSURI: COMPLEMENT SIMPLU COMPLEMENT GRUPAT (pag. C (pag.10) D (pag. 93) s7. A (pag. 76) 30. A (pag. 77 .28) 2. B (9. 97 . 60) 2s. 7. C (pag. A (pag. B (pag. 4. C (pag. 90) C (pag. A (pae.8 (pag. 9l) 35.la) B (pag. 44 . a2) 20.17) s0. D Qng.77) 27. A B c.E 43. 99) D. l5) 9. 57 .2t) 14. 103) 46. s3. A(pag. 18.77) 33. 8s) C (pag. 85) t2.t D. E.15) 4t.60) 47 . 78) 39. 92) 1 ( I I T E 5.8 Grag. C (pag. B (pag. 85) B (pag.D (pas.E (pag. A (pag. 103) s2. 120) 45. 5758. 75) 29. C (pag. 38. A(pag. 60) 26. C Gae. 81) 36. 56. al) 19. al) 42.

Lizozomii E.Care din C.Cilindric simplu C.Plasmini : B.Desmozomii C.Snnt formate din celule epiteliale diferenfiate gi specializate in celule serzoriale B.Tunica inteh} a vaselor sangvine pi limfatice este un tesut epitelial A.Tunica internd a vaselor limfatice D.Excrefia unor substanfe celulare E.Cubic simplu B. Epiteliul pluristratificat cubic gi cilindric se gdsegte in : A. Dr.Mucoasa bucal[ B. Mitocondriile au rol direct in : A.Canalele glandelor endocrine afirmaliile privind epiteliile senzoriale sunt corecte : A.Cilindric pluristratificat 5.Canalele glandelor exocrine E.Nici o afirmatie nu este corectl 255 .Mitocondriile B.Enzime hidrolitice D.Lizozomii confin A. Pavimentos plurishatifi cat E. Univ.Eliberarea de energie celular[ D.Digerarea substanfelor gi particulelor care pdtrund ln celuli B. Dumitru Ferechide COMPLEMENT SIMPLU: l.Dictiozomii D.Lizozim E.Pavimentos simplu D.Ribozomii 4.Bronhiole C.Diviziunea celular[ 2.Labferment 3.TEST 5 Conf.Int[ in sftuctura segmentului intermediar al organelor de simf E.Transformd stimulii in produgi de seuefie 6.Secretin6 C.Sunt formate din celule conjuctive specializate D.Sinteza proteici C. in procesele de digestie intracelulard intervin : A.

Depnqegte de l0 ori numirul neuronilor D. Conducerea impulsului nervos la nivelul a:<onilor amielinici : A.Depnqegte de 5 ori numtrrul neuonilor C. aponewoze 8.Sunt produse de 3 termina{ii presinaptice vecine B.Intervine in permeabilitatea a<onului E.Este produsa de celulele Schwann si oligodendrocite I l.- .Refacerea scotopsinei din celulele retiniene D.Legitura dintre oase in cadrul scheletului B.Se gtrsegte in jurul unor organe ( rinichi . Potenfialele postsinaptice excitatorii : A.Se gdseqte in ganglionii limfatici gi in splind C.Prezintii numeroase prelungiri dendritice newogliilor : A.Este de 5 ori mai maxe decdt num[rul neuronilor 9. Reflexul reprezintil : A.Se mai numesc potenfiale de acfiune I 3..Permite viteze mai mari fafn de cele de la nivelul axonilor mielinizafi B.Repre zintL repolarizarea membranei postsinaptice D. Neuronii unipolari : : A.Au aspect fusiform B. Teaca de mielini : A.Este de 10 ori mai mic decdt numinrl neuronilor E.Blocheaz6 transmiterea influxului nervos B.Lipsegte la axonii neuronilor centrali D.Repre zlrrrti depolari ztfiea membranei presinaptice E.Se rcalizeazAin ambele direcfii E.Se afl6 in tunica medie venoas[ E.Este egal cu cel al neuronilor B.Reacfia de rispuns a centrilor nervopi la stimularea unei zone efectoare E.Au forma stelatii C.Se gisepte in tendoane.7.Permite vrteze de 100 m/s D.Sunt produse de 2 terminafii presinaptice vecine C. S e r ealizeazd multidirecf ional 12.Reactia de rispuns a centrilor nervogi la stimularea unei zone receptoare C.Este o variatate de fesut conjunctiv moale B.Unitatea morfologic[ a organismului 256 [llii.Permite vitbze de l0 m/s C.Au o prelungire care se divide in T E.Se intiilnesc in celulele cu conuri gi bastonaqe din retind D. ligamente. fesutul conjuctiv lax are urmatoarele caracteristici A.Are rol de conductor electric C. Numdrul 10. ochi) D.

Prezintii pe traiectul sdu ganglionul spinal C. Fasciculele spinotalamice laterale conduc sensibilitatea A.Cordonul lateral B. Arahnoida : A.14.Transmite impulsuri musculaturii somatice E. Prin calea stnsibilititlii kineste zice C.Tactili epicriticl C.Confine fibre vasomotorii pentru meninge D.Tactil6 protopatici : 18. Kinesteiicd B. : Al 3-lea neuron al ciilor exteroceptive se glseqte in : A.2 nivele majore B.Are pe traiectul ei I ganglion cerebral 16. Ciile sensibilitifii exteroceptive au protoneuronul situat in A.Este o ramura periferici a trunchiului neryos spinal B. Sistemul neryos central are : A.5 nivele majore 8.Cornd@sterior C.4 nivele majore D.Prin calea sensibilitifii de confiol al migcnrii D.Cordonul posterior 19.Propioceptivi de conftol al migcdrii D.Are o structuri conjuctivd B.Ganglionul spinal E.Printr-o cale multisinaptictr 257 .Termic[ gi dtneroasl E.Cordonul anterior E.6 nivele majore 15.Bulbul rahidian C.Este separatli de pia mater prin spafiul epidural D.Prin calea sensibilitiifii epicritice B.Este o membrani conjuctivo-vasculard 17.invelegte m[duvi la care ader[ intim E.Talamus B.Ganglionul spinal D.Cortexul cerebral 20.Hipotalamus D.Este separattr de dtna mater prin spafiul subarahnoidian C.Prin calea spinobulbartr E.3 nivele majore C. Sensibilitatea interoceptivil este condusil : A. Riddcina posterioara a nervilor spinali : A.

celelalte 2 sunt senzitive 25.Sunt striafi la nivelul scoarfei cerebeloase C. iar cea mandibular[ mixt[ E.Calea opticd : 258 llili .Coliculul inferior D. Fasciculul piramidal direct se incruciseazl: A.Repre zintLnuclei ai sistemului piramidal 27.Sunt situafi in raport lateral cu hipotalamusul E.Paleocerebel D.Calea motorie D.Calea gustativl B.Se proiecte azdinpartea superioar[ a girului postcentral E.Arhicerebel : 26.La nivel medular B. Lobul floculonodular fine de A.Calea acusticd E.Toate sunt mixte C.Sunt nuclei bazaliin profunzimea emisferelor cerebrale D.Calea olfactiv[ C.Are al}-leaneuron in nucleul solitar din bulb D.Neoeerebel B.Paleocortex C.Ramura oftalmicd este mixtil. O componenti importantii a sistemului limbic este A.Are protoneuronul in ganglionii anexafi nervilor VII. Corpii sfiiafi : A.in diencefal E.in bulb D.Al III-lea neuron al ciii asustice B. Cahea gustativl : A.in punte C.Sunt striafi la nivelul scoarfei cerebrale B.Al IV-lea neuron al ciii acustice E.Ramtua oftalmicd gi maxilar[ sunt senzitive.incorpul geniculat medial se g[segte A.Nucleul vestibular superior : 23.21. Nervii trigemeni au 3 ramui principale.Pleac[ de la nucleii cohleari B.Toate sunt senzitive B. din care : A. IX 9i XI C.in mezencefal 22 .Al Il-lea neuron al clii acustice C.Neocortex E. Se incrucige azd la nivelul talamusului 24.Toate sunt motorii D.

Olfactiv C. Aria auditiv[ se afla in A.Membrana D.Auditiv 34.28.Lobul frontal C.Migcnrile de finefe B.Nici tm rispuns nu este corect 31. Organul lui Corti este agezat pe A.Chiasmei optice D. Numflnrl celulelor cu conuri este : A.Lobul occipital D.Motor B.Vestibular E.MembranE C.Mdduvei spinarii B.Hipocamp E.Echilibrul static gi dinamic E.Tonusul musctrlar C.MigcIrile globului ocular 259 .Membrana timpanici tectoria bazilar[ reticulatli bazald 33.Diminu6 vibrafiile sonore slabe E.5-6 milioane D. Mugchiul ciocanului : A. DeregLeazl.Membrana B. Care dintre analizatori are protoneuronul in ganglionul spilal Corti : A.Metatalamusului E. Fasciculul vestibulocerebelos confiol eazd : A.Amplific6 vibrafiile sonore puternice B.Membrana E.130 milioane 30.Girul temporal superior : 29.125 milioane E.Deglutifia D.7-8 milioane 8. Axonii provenifi din campul temporal ( extern ) al retinei se incrucigeazl la nivelul : A.6-7 milioane C. intensitatea undei sonore : 32.Amplifici vibrafiile sonore slabe C.Sistemul limbic B.Bulbului C.Diminu[ vibrafiile sonore puternice D.Viaral D.

Nucleul ambiguu din bulb D. Celulele hepatice : l.Norepinefrina C.Sunt dispuse in cordoane Z.Prezinttrelafii de vecinitate cu capilarele sinusoide 3 .Nucleul formafiei reticulate E. Care din hormonii secretafi de pancreasul endocrin cresc fo4a de contracfie a inimii A.Faza de rela:<are de 0.Cregte lipogeneza D.Pe fala medial[ a lobului temporal 36.Patnr faze succesive : COMPLEMENT GRUPAT 41.Este baza anatomicd a excitabilitiitii E.Epinefrina B.Este baza moleculari a contractilitafi i 40.Cregte stabilitatea membranei lizozomale B. Segettr intermitent bila 260 liilr .01s B.Produce hipertrofi a muscularl : 38.Faza de latenfi de 0.Este cuprins intre doul membrane Z B.Produce hipoglicemie C.Delimite azL canaliculele biliare 4.Nucleul ambiguu din punte C.olfactivi se afl6 : A.Durata totali de 0.Tiroxina 39. Sarcpmerul: A.ls D.In jurul scizurii calcarine E.Este cuprins infie dou[ benzi H intunecate D. Aria corticaltr 37.01s C. Secusa muscular[ striati are A.lr fala mediali a lobului frontal D.Pe fafa laterali a lobului parietal C.Glucagonul E.Cregte catabolismul muscular scheletic E. Cortizolul are urmdtoarele efecte specifice pe sistemul muscular A.Pe fala inferioari a lobului occipital B.4s E. Deutoneuronul caii gustative se afl6 situat in A.Faza de contacfie 0.Insulina D.Nucleul accesor din mezencefal : 35.Nucleul solitar din bulb B.Este cuprins intre doui benzi H luminoase C.

5 g/dl 2.Grupa A (ID P&3.a II a coagullrii dureazd l0 minute 3.Lipaza gastric[ 44.5 .Este prezentil U ioti indivizii umani 3.42. Alegefi afirmafiile corecte : coagulirii dureazil4-8 minute 2.5-8 minute : : 3.2-4 minute 46.Faza a IIII _dureazd l-2 minute : 47.Se rcalizeaz[ prin mecanisme umorale qi celulare 4.Proteine totale 6-8. Principalele substanfe organice din sucul gastric sunt l.(negativ) poate primi sange de la l.Labfermentul 3.Gelatina 4. De 6-8.Circa 2 Yo substanfe anorganice 2.Grupa AB (IV) Rh* (pozitiv) 48.Este mediatil de limfocitele B. T 261 .5-3. Plasma sangvinl confine : l.Glucoze 65-l l0 mg/dl 3.Grupa O 0) Rh' 2. Concentrafia normal[ de albumine in plasmi este: l. De 3.Fual 4.5 g/dl 45.Faza.Sunt migclri de propulsie 2. Hemostaza primard dureaz[ 1.Natriu 130-140 mmoUl 4.Fan a II a coagulirii este formarea hombinei a l.5-5 g/dl 49.2-4 secunde 2.Acidul clorhidric 2.Au viteza mai mare in ileon ca in jejun 43.Este inndscutit 2. Aptrrarea nespecific[ : l. Undele peristaltice : l.Apar in orice parte a intestinului sublire 4.5 gldl 3. De 65-l l0 mg/dl 4.Care se deplaseazil anal cu viteza 0.De2.l0 secunde 4. Grupa de sange AB (IV) Rh.I m/s 3.Grupa B (III) Rh' 4.

in formula leucocitari : I . de tonalitate mai joasd 2.Este mai lung mai intens. Volumul l.Nu depinde de volumul de api restant in tesuturi 52.I.3 5sec 4. ( contracfia izovolumetrici) l.Diastola ventriculari 0.incepe cu inchiderea mifialei si tricuspidei 57.7 sec 3.Pompat de 54.Este produs de inchiderea valvelor semilunare 262 .Depinde de volumul de api filuat la nivelul capilar (l6mUmin) 4.Diastola atrialn 0.Are o valoare de l500mUzi 2.Pompat de 2.Monocitele reprezintil 3 -9% 3 Limfocitele reprezintli 20-30% 4. Ritmul nodal 1.Faza de C.Se deschid in timpul sistolei ventriculare 2.Este cel mai important ritm 55.Este produs de deschiderea valvelor semilunare 4.V.Este produs de'inchiderea valvei mitralei gi tricuspidei 3. Y alvele atrioventriculare : 1.incepe cu inchiderea valvelor semilunare 2.50 sec 56.incepe cu deschiderea valvelor semilunare 4.Frecvenfa impulsurilor este 40/1' 4.Nu vartazdcu factori hemodinamici locali 3.Sistola atriali 0. Un ciclu cardiac normal prezint[ pentru I ritm de75ll' : l. Sistola ventricularl 0.VariazLcu fo4a contracfiei gi cu presiunea arteriali 53.incepe cu deschiderea valvelor afiovenfiiculare 3.Se inchid la inceputul sistolei ventriculare 3. Debitul limfatic mediu : l.Pompat de 3.Se inchid in timpul diastolei ventriculare 4.Simultan cu ritmul sinusal 3.50. 51.Neufiofilele reprezintil 50-65% 2. Eozinofi le repre zintil l -3% .Se deschid in timpul diastolei ventriculare bltaie reprezintii 70ml sange : ambii ventriculi pe minut fiecare ventricul pe sistold ambii ventriculi pe sistolE 4. Zgomotul II : l.E produs de nodulul A-V 2.15 sec 2.

Braf drept-picior stSng.Minut volum respirator -4.S reprezintii repolarizarea ventriculari 4.Volum rezidual: 1000 ml 3.Bra[ drept-picior stdng.R.Cele Zbrale. Electrozii ECG misoarl diferenla de potenfial dintre : l.Braf stAng-picior drept.Undele Q.Unda P reprezint[ depolafizareaatrialI 59.5-5 Ul' 263 .D II 2. Pe traseul EKG : l.D II 60.Se inscriu 3 unde pozitive gi 3 negative Z.Unda T corespunde repolarizlrii atriale 3.D I 4.Capacitatea reziduald fuircfional[ =3 500 ml 4.D I 3.Volum inspirator de rczervi= 500 ml : 2.58. Alegeti valorile normale ale parametrilor ventilatori l.

8 (pagina 29) 26. 3. 33.D (pagina27) 25. A (pagina ll. 4. B (pagina 71) 264 trlii.8 (pagina 21) 21.C (pagina 126) 51 . C (pagina 43) 24. B (pagina 45) 30.96) 60.57) 38. 31.D (pagina 56.B (pagina 31) 28. A@agim22) 22.C (pagina77) 44.D (pagina 2l) 18.E (pagina 50.E (pagina 99) 2. D (pagina 60) 39. 32.D (pagina 86) 46.C (pagina 84. B (pagina 15) l2.45) 9. B @agina23) 16.D (pagina 92) 58.D (pagina 5l) 35.D (pagina 92) 57. A (pagina 70) 40.C (pagina 90) 53.A(pagina 84) 50. C (pdgina 30. B (pagina 17) 14.C (pagina 92) 56. C (pagina 20) A (pagina 2l) 20. E (pagina 42) 36. E @agina 47) C (pagina 49) C (pagina 49) E (pagina 50) 34.D (pagina 126) 4g.l7) 7. C (pagina 15) 10. D(paginall) 6.A (pagina 78) 42.8 (pagina 9l) 55.D (pagina 96) 59. A (pagina l1) 8.51) 29.D (pagina 50) 19.31) 27 .C (pagina 90) 54. E (pagina 14) 11.B (pagina 89) 52. C(paginall) 5. C (pagina 13.C (pagina 95.8 (pagina 86) 47. A (pagina 43) 37.126) 45. C (pagina 7) C (pagina 7) D (pagina 7) .A (pagina 85) 48.B (pagina 16) 13. B (pagina l8) 15. 23. A (pagina 19) 17 1. .8 (pagina 78) 43.NASpUNSURI: COMPLEMENT SIMPLU: COMPLEMENT GRUPAT: 41.

6. Carcdintre urmitoarele celule sunt polinucl A. Univ. Confine fibre gustative cu originea in nucleul solitar din bulb B. Urmitoarqle afirmafii sunt adev[rate cu EXCEPIIA: A. R[ddcina anterioari confine axonii neuronilor visceromotori din jumitatea dorsali a cornului lateral B. Axonii neuronilor somatosenzitivi intrl in miduv6 pe calea rtrdIcinii anterioare D. Perioada refractari absolutii se datore az6 inactivlrii analelor pentnr Na* E. Care dinfre urmitoarele celule sunt binucleate? A. Alegefi afirmafia adevdratit referitoare la nerrnrl spinal: l A. Neuronul vegetativ C. Hematia adultii D. Trunchiul nervului spinal confine exclusiv fibre somatomotorii gi visceromotorii. Ovulul B.TEST 6 Asist. Fibra musculari netedd E. Fosfolipidele constituente sunt dispuse astfel incdt porfiunea eate? hidrofil[ formeazi un bistrat E. Confine fibre motorii cu originea in ganglionul geniculat. Hepatocitul B. Urmdtoarele afirmafii despre membrana celulari sunt false: A. Neuronul de asociafie 3. Perioada refractarl absolutii se datoreaz[ inactivlrii analelor pentru K* 5. Confine fibre motorii ce inerveaz[ corpul limbii D. Confine fibre motorii cu originea in nucleul motor din punte E. Mircea Lupu$oru COMPLEMENT SIMPLU: l. Componenta proteicl realizeazi mecanismele de transport transmembranar 4.i 265 . Fibra musculard netedl E. Hematia adultii C. Dr. Axonii neuronilor viscerosenzitivip[frund in m[duv[ pe calea rlddcinii posterioare E. inferior . Panta ascendentll a potenfialului de acfiune se datoreazdieqirii f*ain celull B. Panta ascendent[ a potenfialului de acfiune se datoreaz[ intririi Na* in celuli D. Separi sfiErcturile interne ale celulei de mediul extracelular B. Panta descendentll a potenfialului de acfirure se datoreazl iegirii I(*ain celulI C. Trunchiul nervului spinal se formeazdpin unirea ramurilor ventral[ gi dorsal5 C. Fibra musculard striati D. Confine fibre parasimpatice ce provin din nucleul lacrimal gi salivator C. Are aspect trilaminat C. Neuronul vegetativ 2. Are aspect bilaminat D. Nervul facial: A.

Sclderea secrefiei glandelor sudoripare. Contine aronii netuonilor viscerosenzitivi E. Cregterea secrefiei glandelor salivare E. niciuna. Are structurd fibroas6 B. Sunt nervi micAti D. Este nery cranian mixt B. Scade secrefia glandelor salivare I I ( T T E numirl: 2 A B C. Cregterea secrefiei glandelor gastrice C. Au fibre senzoriale ce culeg excitalii gustative din treimea posterioarda limbii. Glanda parotid6 D. Are originea aparentil pe fafa posterioarl a trunchiului cerebral C. Perechea XI de nervi cranieni: A. Au fibre parasimpatice ce ajung la glandele parotide E. Nervul dohlear: A. ( c D E 266 . Cregterea secfefiei glandei lacrimale B. Prinhe efectele stimullrii parasimpatice se A. 10. Sciderea secrefiei glandelor salivare D. Glandele salivare C.7. InerveazLmuqchiul drept extern al globului ocular E. 8. Efectele I ( I I stimul[rii simpatice sunt: A. Inhibtr secrefia exocrinl pancreatic[ E. Confine axonii neuronilor visceromotori din jumltatea ventrali a cornului lateral B. Inerveazd muqchiul oblic inferior al globului ocular D. 9. Nu sunt prevlzute cu inervafie parasimpatici: A. Scade forta de contracfie a cordului B. Corticosuprarenala E. Are originea aparentil in spafiul dintre picioarele pedunculilor cerebrali. Este separatil de duramater printr-un spafiu ce confine lichid cefalorahidian D. Pia mater: A. Confine ar<onii netronilor somatosenzitivi C. 13. Rinichiul. Este separatil de perefii canalului vertebral prin spafiul epidural C. Rlddcina ventrali a nerrnrlui spinal: A. Confine dendritele neuronilor somatosenzitivi. Sunt nervi motori C. Glandele sudoripare B. Midriaz6 D. Prezintl pe traiectul s6u ganglionul spinal D. I l. Aderd de perefii canalului vertebral E. Confine vase arteriale in grosimea sa. Sunt nervii glosofaringieni B. 12.

Nucleul cohlear dorsal B. Cu sunete de frecvenf6 medie (500H2) la mijloc E. Corpul geniculat medial C. Este locul de iegire a nervtrlui optic din globul ocular D. Este locul de intrare al arterelor globului ocular C. I 8.. 15. Stimul eazd secre. Se caracterizeazlprin adinamie gi hipotensiune C.in leglhrd cu celulele fotoreceptoare urm6toarea afirmalie este adevdratii: A.fia gastici C. 19. Inhibl gluconeo generl. Celulele cu bastonaqe sunt mai numeroase in pata galbend D. Pata oarb[: A. Midriazi C. 20. Cu sunete de frecvenfd inaltii (15000H2) lavflrful melcului B. Bronhoconstricfie B. Nucleul cohlear ventral. Catabolizarea acizilor gra. Produce hipoglicemie prin glicogenoliz[ D. Este situat lateral gi inferior de pata galben[ E. Boala Conn: A. Celulele cu conuri sunt in numir de 6-7 milioane B. Cu sunete de frecvent[ joasl (20-500H2) labazamelcului. Glucagonul: A. Confine mai multe contri dec6t bastonaqe. Gluconeogene zA Si hiperglicemie D.i E. Celulele cu bastonage sunt adaptate pentru vederea coloratJl E. Membrana bazilard infr6 in rezonanfi: A. Celulele cu bastonage sunt in num[r de 123 milioane C. Scade secrefiabiliarl B. Cu sunete de frecventI joas6 (20-500H2)lavdrful melcului C. Este situatii in dreptul uului nazal B. 267 . Neuronul III al ciii acustice se afl[ in: A. Corpul geniculat lateral D. 16. Coliculul inferior E. Toate corecte. 17. Adrenalina produce: A. Celulele cu conuri srHrtadaptate penhr vederea nocturnd. Bolnavii prezintl obezitate gi diabet E. Apare in hipersecrefia de aldosteron B. 14. Se caracterizeazdprin pierdere de sare gi apd D. Efecte similare stimuldrii sistemului nervos parasimpatic. Stimuleazdlipoliza E. Cu sunete de frecvenfi inalti (l500Hz) labaza melcului D.

23. Reflexele miotatice: A. 25. Dimensiunea membranei respiratorii E. Frecvenfa respiratorie D. Nu intervin in menfinerea posturii. ColecteazAlimfa din jumitatea inferioari a corpului C. Scade volumul sangvin producdnd letargie C. Tireostimulinei C. Colecteazd limfa din pdtrimea superioar[ dreaptd a corpului. 268 lilt'ry' . Presiunea parfial[ a oxigenului in alveolI B. Poate fi inregistrat pe electrocardiogrami.Urmitorii hormoni sunt secretafi de adenohipofizE. Produce hipersudorafie E. 26. este dat de inchiderea valvelor aortice gi pulmoftre D.Rata difuziunii oxigenului prin membrana alveolo-capilari depinde de.21. Canalul toracic: A. incepe prin aderarea trombocitelor C. Hemostazaprimard: A. Corticotropinei. Este un zgomot lung. incepe la I minut dupi lezarcavasului D. Are loc vasoconstricfia vasului lezat E. 27. Constau in contracfia lentil a unui mugchi B. Sunt reflexe de apdrare D. Au receptorii localizafi in piele E. Este zgomot sistolic B. 22. Presiunea padiali a oxigenului in capilarul pulmonar. Se mai numegte timpul plasmatic. Este situat infie aorti gi coloana vertebrali D. Somatotropului B. Apare la sfiirgitul diastolei ventriculare C. cu EXCEPIIA: A. Are o lungime de l5-20cm B. Sunt monosinaptice C. Produce scldere in greutate D. Coeficientul de difuziune al oxigenului C. Dtreazl.6 minute B. cu EXCEPIIA: A. A. ADH-ului D. 24. Prolactinei E. de tonalitate joasi E. Mixedemul: Scade metabolismul bazal B. Se deschide in unghiul venos drept E. De exoftalmie in jumltate din cazuri. Zgomotulll: A.

Ureea 34. 36 molecule ATP. Este inhibatii de LH C. Hipoglopi D. Ssade glicoliza. Insulina are urmltoarele efecte: A. Etanolul B. Formarea acestuia este stimulat[ de FSH. Proteine C. 29. $ermatogeneza: A. 30 molecule ATP B.32 molecule ATP D. Glucide 269 . Poate secreta doar progesteron D. Plasmalema confine urmitoarele cu exceptia: A. Colesterol B. Trigemeni B. Nefecundat involueazi dupi 14 zile B.28. Nici un rdspuns corect 33. Este activatli de FSH B. Scade sinteza de glicogen E. Glucoza E. Hormonii steroizi C. Glosofaringieni E. 31. Scade captarea aminoacizilor D. Scade sinteza proteicl B. Un miezhidrofil D. Poate secreta doar hormoni estrogeni C. 34 molecule ATP C. Oxigenul D. Fosfolipide E. Corpul galben: A. incepe la adolescenfi D. Care din urmatoarele molecule traverseazdmembrana celulari prin diviziune facilitate? til A. Accesori C. Confine o diviziune meiotici E. Vestibulocohleari 32. 30. Care dintre urmitorii nervi cranieni au deutoneuronul situat in nucleul solitar din bulb? A. in timpul fosforildrii oxidative se oblin: A. Provine din foliculul ovarian E. Scade lipoliza C. 38 molecule ATP E.

1000-l200mL/24h E. 4 l 2 3 4 4 COMPLEMENT GRUPAT: 41. 2000mL aer C. 38. Secrefia pancreatic[ este de aproximativ: A. Lipaza. Surt anucleate. 4. Are o valoare medie de -65 pfur[ la -85mV 2. Testosteron 36. 270 tr"' . Alfa. Nu emit pseudopode E. Gastrini E. Fosfolipaza B. 3000mL aer D. Colesterol-lipaza E. Nu intervin in imunitateaumoral6 B. 1200-l500mLl24h B. Somatostatin6. 1200-200&fiL124h. Sucul pancreatic confine urmItoarele enzime cu EXCEPIIA: A. Glicogenoliza este stimulatJi de: A. Secretia de acid clorhidric este inhibatl de: A. 5000mL aer 39. Nu depinde de pompa Na*/I(* I 2 3. Se datoreaz6 activlrii pompei Na*/tr(* 4. Somatomedini D. Pepsini B. 2500mL aer B. Gelatinaz. 3500mL aer E. Potenfialul membranar de repaus: l. 800-1000mL/24h C. Stimulare simpaticd C. Intervin in imunitatea celulard prin intermediul limfocitelor T C.a D.amilaza pancreaticd C. in unna unui inspir normal pl6m6nii confin: A. Aldosteron D.35.2200mLl24h D. Nu depinde de permeabilitatea membranei 3. in mod normal surt in numfu de 12000/mm3 D. Leucocitele: A. 37 . 40. Secretinl C. Cortizol B.

Stimuledz}' sinteza enzimelor lipolitice 3. Inhib[ gluconeoogeneza 2. cald 46. Cartilajelor costale 43. Activarea osteoblastelor 2.lt l. Scade sinteza de glicogen 48. Corpusculii Ruffini surt considerafi receptori pentru: l. A.Ligamentelor 3. fesut conjunctiv cartilaginos hialin gisim la nivelul: l. indeplinegte triplu rol 45. 0. Hiperfosfatemie 4. Epiglotei 2.42. Aponewozelor 4.4Yo substanfe anorganice 2. Coloana vertebraltr: 1.{ . Tiamini 3. Glandelor sudoripare 3. Glandelor colice 47. Celule-fintii pentru acfiunea aldosteronului se gdsesc la nivelul: il .1 l 271 . Rarefierea oaselor 3.98% apa 3. 49.Prczinta4 ctuburi 3. Presiune 3. Insulina: l. Sucul gastric confine: l. Piridoxin6 44. Formarea de calculi urinari. Hipersecrefia de PTH induce: 1. InhibA proteoliza 4. Calciferol 2. Urmitoarele vitamine sunt liposolubile cu excepfia: 1. Rece 2. Tubilor triniferi 2. Glandelor salivare 4. Cuprinde 5 regiuni 2.99o/o ap6 il '{ I '.6Yo substanfe organice 4. Este alcdtuitil din 33-34 vertebre 4. Vibrafie 4. Retinol 4.

54. Glosofaringieni 4. Viscerele felei 3. Este precedatil de diastola ventricular[ Z. Trapezi 4. Oblici externi mitral[: atriul st6ng de ventricului st6ng 2. UN pacient cu gnrpa sanguin[ l. Pepsinogen 2. Abducens 3. Glandele gastrice pilorice secretii: l. Mupchii spatelui gi ai cefei sunt reprezentafi de: l. Poate primi sdnge de la un pacient cu grupa 0 4. Hipoglos 2t2 . Sistola ventriculari: l. Romboizi 2. Valva l. Urm[torii nervi au origine real6 in nucleul ambiguu: l. Testosteronul: l. Hipersecrefia acestuia duce la infantilism genital 4. Are stuctur[ sterolicd. Acid clorhidric 3. Getul 2.50. Factor intrinsec 4. Regitrnea occipitali 4.30 secunde 3. Regiunea temporali 52. Mucus 55. Se inchide in timpul sistolei ventriculare 3. Se desfdqoari in doud faze 53. Este hormon catabolizant 2. Este secretat de celulele Leydig 3. Artera carotidi externd irig6: 1. Se deschide in timpul diastolei ventriculare 56. Vagi 2. 57. Poate dona sfurge unui pacient cu gnrpa 0 51. Este o valva tricuspidtr. Marildorsali 3. PrezintL aglutinine a 3.Dweaze 0. Prezintii aglutinine p AII: 2. Separa 4. Precede sistola atriald 4.

Osificarea encondrale dn nagtere: l. Hipofiza antenoarl secretii FSH 2. Oaselor scurte 59. Mandibulei 2. Oaselor bolfii cutiei craniene 4. CAmpul intern stdng al retinei 3. Tractul optic drept confine aronii neuronilor multipolari provenifi din: l. Cdmpul extern drept al retinei. ln perioada preovulatorie: l. Hipofiza anterioard secretii LH in cantit{i crescute 3. Cdmpul intern drept al retinei 4. Oaselor membrelor 3. Celulele tecii interne secreti esfrogeni 4. 273 . Celulele tecii interne secretii progesteron 60. Cdmpul extern st6ng al retinei 2.58.

115) 44. B (pag 84.s E. 14) C (pag 6) A (pag 10) A Qns23) B Gng27) t2. 3. D (pag 28) 32.8 (pag 59) 48. D (pag 9) 34.92) 28. C.s B. 108. B (pag 108) 29. 109) 36. 55) 27. l. C (pag a5) 16.1 E. B @as24) 26.8 (pag 56) 47 .nAspuNSURr: 2.92) 57. C Qnge?) 4 A B c D E. I14. E (pag 35) 14. C (pag 78.1 D.1 6. B (pag 28) s8.8 (pag 64. B (pag28) 8.s C. C (pag 63) 59. A Gag 90. 14) B Gag 7. E (pag 87) 53. A(pag 6l) 22. C (pag 3s) 13. A (pag56) 31. 80) 37. D (pag 120) 30. A (pag 68. C (pag 59) 20. A (pag tzl) 33. C (pag 35. 5. 69) 56. D (pas77) 55. C (pag 90. B (pag77) 41.D Qng77) 50. D (pag 99) 39.D (pag 60) 2r. C Gae tzt) 54. E (pag 19) 10. C (pag 100) 23. C(pag 39) 46.sr 274 $ll . 85) 38. C (pag 89) 24. B (pag57) 19. C (pae 54. B (pag 5e) 49.\ A. D @as27) 7. C (pag 81. A (pag 45) 15. E (pag 7.65) 45.s D. 11. E (pae t20) 60. A (pag 3a) 9. D (pag 86) 2s. B (pag 85) 51.t A B. 4. C (pag 6) 35. B (pae e) 42. A (pag78) 40. C @ag a7) s2.D (pag I l) 43. D (pag 50) 17. s. D (pag23) 6. B (pag51) 18.

inhibe tonusul cortical 4.reinhoducerea Ca* ln reticulul sarcoplasmic E.girul temporal superior drept la st6ngaci E.se divid activ C. in substanfa alba a trunchiului cerebral nu se afl6 fibre provenite din: A.prezintii numeroase prelungiri E.Alegefi procesele consumatoare de energie: A.se deschid in canalul ejaculator 275 .neocortexul motor E.girul frontal mijlociu din emisfera dreaptil la dreptaci B.influxul de Na* in celuld in timpul potenfialului de repaus 2.se hansformi in osteoblaste 3.nucleii cerebelopi B.se deschid in canalul deferent B.are in componenfa lui neuroni cu prelungiri lungi D.formarea actomiozinei in timpul contracliei musculare f* C.girul frontal mijlociu din emisfera st0nga la dreptaci 6.Crampa scriitorului implic6: A.Vezicule seminale au canale excretoare care: A.TEST 7 $ef Lucr.: A.mflduva spin[rii S.SRAA.absorbtia fructozei lapolul apical al enterocitelor D.scoarfa Cerebeloasl D.gir postcenfial din emisfera dreaptii la stfuigaci C.cregterea efluxului de in perioada de repol anzarc B.gir postcentral din emisfera dreaptl la dreptaci D.aparfine maduvei spin[rii B.se unesc cu uretra penianl C. Dr.este influentat umoral C.Osteocitele: A.intervin in remanierea osoasi D.se unesc cu canalul deferent labazaprostatei E.secret2l oseina B.ganglionii spinali C.se deschid la un loc cu prostata D.nu este influenfat de cltre scoarfa cerebrali E. Vasilica Baugic COMPLEMENT SIMPLU: l.

energetice D.poate dona sfuige unui individ caf.in neocortexul receptor C.olfactivi-l C.de durere l2.Proiecfia corticald pentru musculattra piciorului se glseqte: A in peretele anterior al gantului cenfial B.vaselor limfatice de la membrele inferioare 10.toate r[spunsurile sunt corecte g.termici B.e confine in plasmi aglutinine beta gi este Rh negativ B.cantitatea de Ca din reticulul endoplasmatic E.Alegefi afirmafia corectii referitoare la metabolismul glucidic: A. orifi ciilor atrioventriculare D.controlul glicolizei este fdcut in diferite etape de ATP E.T.in girusul temporal mijlociu E. E.Secrefia salivar[ nu este condilionati de stimularea receptorilor: A.de tact D.glucoza se poate sintetiza din glicerol C.desprinderii metaarteriolelor din arteriole E.1 caV gram de glucozd D.fizice C.rezervorul glucidic al organismului este fesutul muscular B.pe fata extern[ a emisferelor cerebrale D.nge de la un individ care contine in plasmi aglutinine alfa gi beta indifere'il de Rh gi numirul de transfuzii D.poate primi sdnge de la un individ care are pe suprafafa hematiilor sale aglutinogene A gi B.de teaca Henle 276 I I ( I T .perioada rgfractarl D. avdnd un Rh negativ C.Un individ care confine in plasm[ aglutinine alfa qi este Rtr negativ: A.Valvele nu sunt localizate la nivelul : A.metabolice B.poate primi sf.nu poate primi niciodata sdnge de la un individ cu Rh pozitiv I l.Homeotermia este rezultatul unor procese: A.glicogenul se poate sintetiza in fesutul nervos S.venelor de sub nivelul cordului B.vaselor limfatice aflate deasupra nivelului cordului C.hipoxie C.in aria motorie pe fala medial[ a emisferelor cerebrale I 3 .endocrine E.prin glicoliza anaerobi se elibere azd 4.excitabilitate B.gustativi E.Coductibilitatea nervoasl este influenf ata de : A.poate dona sdnge unui individ care contine in plasml aglutinine alfa pi este Rh pozitiv.

rtilnr tiroidie inafara foliculilor tiroidieni parafoliculare se gasesc ^---r^-^ E. ilt l lateral: fascicure nu se glsesc in cordonul din urmltoarele tracturi sau 16.vanazl ca in6l1ime in functi. Enterocitul are urmltoarele A.in care din lesuturile conjrurctive A.fesut adiPos D.fartit ttot vestibulospinal lateral O.celulele caracteristici mai 15.a pufin: D.mai au urmitoarele caracteristici l4.plramidal incrucigat D. care A.v B.spinocerebelos direct gat B..fut"itulul firndamental lateral lateral E.fesut conjunctiv lalr B.are rol absorbant -C sinteti zeazl chilomicroni D.VII c.fasciculul spinotalamic 277 . fasciculul sPinotectal g.fesut reticular C. sinteti putin : zeazltri gliceride B.vm D. Din fasciculele lateral : A.t*t inconjtrate de capilare sangulne-^ tiroidian il. spinocerebelos incruci C.are rol endocrin la Polul aPical microvili .IX E.tectosPinal atdt in bulb cdt qi cranieni iqi au nucleii sensitivi in punte( l7.X jos predomin[ componenta celulari: moi enumerate mai l g..rubrosPinal E.fasciculul piramidal incruciqat C.contin coloid r^ri.tesut elastic profund in cordonul care este situat cel mai enumerate mai jos precizafi 19.celulele secretoare din tiroidl i.fesut fibros E.ilnteazdlumenul fo liculului J*ea de activitate a glandei c.care din urmitorii nervi exclusiv ): A.

V D. arteriolele eferente 24. arterele interlobulare E.VI 22.este o glandi anexl a aparatului digestiv cu rol in producerea unei salive seroase B. odatii cu masti calia.MSH 25.se formeaz[ dopul plachetar prin aglutinarea elementelor figurate .arterele arcuate D.tiroxina D. este un sernn de buna functionalitate a nervului: A.cresc atdt forfa de contracfie cdt gi rezisten{a periferic[ 26.este inervatli simpatic din ganglionul cervical superior C.2l .VII C.are loc indep6rtarea cheagului prin acfiunea proteolitici a plasminei B.XII B. poate inchide ochii.hidroliza celulozei C.cresc atAt fo4a de confiacfie cdt gi frecvenfa cardiacl E. aratL dinfii gi scoate limba.scade firccvenfa cardiacS gi cregte fo4a de contracfie D.STH E.scade atdt frecvenfa cardiaci cat si rezistenfa perifericl C. la comand6. Care din urmdtoarele modificlri au loc cand presiurea A.Carcdin hormonii enumerati mai jos prezintho intensd activitate gluconeogenetici: A.IX E.incavitatea bucald .secrefia'ei are un Ph alcalin 27 278 l1llr . Faptul ci un pacient .se transform[ fibrinogenul insolubil in fibrina solubill E.formare de micelii lipidice D.incepe procesul de: polipeptidelor in amino acizi B.arteriolele aferente B.scade frecvenfa cardiactr pi cregte rezistenfa perifericd B.se formeazd nigte polimeri din fibrinogen sub acfiunea trobinei D. degrad are a 23.adrenalina C.cortizolul B. ln hemostaza A in sinusul carotidian este crescutil: fiziologic[ : A.arterele interlobare C.este inervata de fibre cu originea in ganglionul inferior al nervului VII D.este activatil protrombina in ficat de ctrtre vitamina K C. Care din urmitoaxe vase se g[sesc la joncfiunea dintre corticaltr gi medulara renal[: A. Glanda submandibular[: A.secretii o enzima care fiansform[ polizaharidele in oligopeptide E. z6mbegte .digestie a amidonului copt A.lipolizd E.

amilaza pancreatic[ hrdrolizeazd polizaharide precum celuloza panl la stadiul de dizatraride E.deltoidul-abducfia si adducfia brafului D. prezintl un maxim de secrefie in cursul diminefii D. semnal izeaz5.tricepsul brahial -flexia brafului pe antebraf B.semnalizeazdtensiunea la nivelul fibrei musculare intrafusale in contracfie B. modifi ctrrile tensiunii apicale in tendoane D.surt receptori nespecifici deservind gi sensibilitatea tactili 3 0.intervin in apdrarea lnniscutJl a organismului B.precede contracfia izovolumefiici E.inhibitorul de tripsin6 este secretat de mucoasa intestinall impreuni cu entero clinaza C. : zg.Mugchii membrelor r ealizeaz.determinl expulzdreaunui debit sistolic constant indiferent de starea organismului D. inhibitorul tripsinei protej eaza mucoasa intestinal[ de autodigestie D.Fazade ejecfie a sistolei ventriculare: A.flexia gambei 28 .mucusul este produs de celule speciale din mucoasa intestinalE A.lanivelul intestinului sublire: l-lipaza e ste acti v atl de s6nri le bi I iare B.mupchii anteriori ai antebrafului-supinafia mAinii C.intervine in metabolismul sodiului pi potasiului prin hormonii zonei glomerulare B. este localizatilintre formafiuni neryoase in care se inchid reflexele acusticocefalogire B. 31.Corticosuprarenala : A.determin6 deschiderea valvelor semilunare B.sunt alc[tuifi din terminafii senzitive butonate ale neuronilor unipolari din ganglionii spinali E.zona fasciculatil este formatll din cordoane celulare paralele ce ocupi l0 % din toatll glanda C. co Ie i I stero j Corpusculii neurotendinogi Golgi : A. sunt cele mai mici elemente figurate sanguine 34.sunt celule cu mai mulfi nuclei unifi prin punfi fine de cromatini C. are o bogati inervafie parasimpatici E.este determinatli de gradientul de presiune dintre ventricule qi arterele corespunzatoare acestora C.mugchiul drept medial.este urmatil de diastola atriali 279 { .d urmitoarele acf iuni A.bicepsul femual-flexia gambei E.fac parte din clasa granulocitelor gi reprezinti 3-9o/o in formula leucocitar6 D. Epifiza: A. secreti doi hormoni melanina qi vasotocina .contribuie. Neufiofilele : A.la dezvoltarea caracterelor sexuale securdare prin hormonii zonei fasciculate D.stimuleazacontracfia mugchilor striafi prin sinapse cu motoneuronii alfa C. cu acfiune antigonadotropi C.ril . este inervat[ de fibre neryoase postganglionare din ganglionul cervical superior 32 .au rol macrofag E.modifi cd permeabilitatea tubilor uriniferi prin cortizol E reglarea secrefiei sale este independentii de adenohipofiza 33.

Muqchii mimicii sunt grupati in jurul orificiilor: l.orbital 4.auditiv l. determindnd hipertensiune arteriali B.I 4. 4. in timpul sarcinii se modific[ secrefia de: A.cele de ordinul I sunt legate de pdstrarea echilibrului E.t B.labaza cordului se dispune la stinga aortei 36. Perghiile osteomusculare: A.are activitate endocrinl intensl in primul trimestru de sarcin[ B.nucleii cohleari B.r 49 4l .eshogeni 2 3 4 4i 2.progesteron D.articulafia dintre femur pi oasele gambei .gi Btrdach 40.Cerebelul este supftrmedulare: A. reducdnd cantitatea de ap6 din plasmi C.are acfiune sinergici cu aldosteronul.nucleii vestibulari E. git gi torace D.bucal 2.colecteazi sdngele transportat prin toate venele localizate la cap.se formeazi prin unirea venei jugulare interne cu vena subclaviculari B. ADH: A.primegte limfa din canalul toracic care se dechide in unghiul venos drept C.nucleul rogu gi substanfa neagrl 4 s D. nazal 3.stimuleazAperistaltismul intestinal pi activitatea secretorie a tuturor glandelor endocrine D.fr 2.este secretat in neurohipofiza t.parghia de ordinul III este importantl in timpul mersului 37.incepe s[ degene reze in faza proliferativd a ciclului menstrual D secretl exclusiv estrogeni E.punctul de aplicare a rezistenfei este reprezentat de mugchiul in contracfie D.35.produce in doze mari vasoconstricfie arteriolari . lt il li I i 38.f 280 . 1.nucleii Goll.se varsi in atriul drept E.punctul de sprijin este greutatea care trebuie invinsd de eforul depus B.conce ntreazaplasmd gi dilueaza urina E. 3. Corpul galben: A.nici unul Complement grupat l.nucleii olivari C.toate E.t 3.aparilia sa intrerupe maturarea foliculari C.prolactinl C. constituie o pdrghie de ordinul II C. Vena cave superioarI: A.activitatea lui secretorie este controlatd de FSH 39.

are inervafie simpaticd provenitil din marele splantrnic 46.cregte conductibilitatea cardiacd 2.poate fi considerati un organ simpatic preganglionar 2.V( ramura mandibulari) 4.uI 2.V(ramura oftalmicl) 3.este esenfiali pentru supravieguire 4.actl 3. Stimularea nervului vag determini: I .Care dintre urmitoarele afirmafii in legltwd cu medulosuprarenala sunt adevirate: l.prin difuziune 43.prin pinocitozi 4.Proteinele se absorb din lumenul intestinal: l.comunici prin orificiile interventriculare cu ventriculul 3.se gdsesc la nivelul emisferelor cerebrale 4. Daci atingem corneea cu un tampon de vatd gi pacientul integritatea nervilor: licrimeazl.trec direc't-fir[ sinapsd in cordonul posterior de partea opus[.sanfurile olfactive 3.VII 47.fac sinapsi direct cu motonewonii din coarnele anterioare 4.comunic6 cu apeductul mezencefalic 49. 281 . Enunierafi formafiunile care se vid pe fala bazald a emisferelor cerebrale: 1.fac sinaps[ in cornul posterior medular cu un neuron de asociafie 2.fac sinapsl direct cu motonernonii din coarnele laterale 3. scade excitabilitatea miocardici 44. Carc din urmitoarele procese necesitil un sistem membranar de transport: l.girul hipocampic 48.pinocitoza difuziunea facilitat[ 3. Ventriculii laterali: l.filtrarea 4.secreti acetilcolina 3. fransportul activ 2.scade secretia gastrica si intestinali 3.pasiv 2.fistra laterala Sylvius 2.confin LCR 2.sanful colateral 4.42.cregte frecvenfa cardiac[ 4. 45. putem afirma l. III Axonii neuronilor din ganglionul spinal: l.

unii pot fi fuziformi gi au rol de protoneuroni 2.hiperpolarizarea membranei este determinatii de efluxul de Cl3.nici ura din variantele drepte a maduvei spindrii la nivelul segmentului T5 produce: protopatice in membrul inferior drept termo-algice in membrul superior stdng tactile epicritice in membrul inferior st6ng de mai sus nu este corectl 5l .netrilema este impermeabil[ pentru anionii proteici din celuld 2.receptorii olfactivi sunt fazici qi de distanfa 2. e un os neregulat gi pneumatic 3.rubrospinal.unii pot fi rotunzi in ganglinul spinal 3. spinocerebelos Gowers 4.pierderea sensibilitefii 4.50.pierderea sensibilitiitii 2.se continutr cu arterele axilare 2. Coada de cal: l. Secfionarea jumit{ii l.potenfialul de receptor nu asculti de legea'totul sau nimic" 54.pot avea conexiuni cu neuronii multipolari 4.bulbii olfactivi se observi in sanfurile olfactive de pe fafa bazrrle a emisferelor cerebrale 4.are fibre preganglionare cu traseu spre ganglionii intramurali 4.se desprind din tnrnchiul bratriocefalic 282 .segmentul central este in neocortexul din sistemul limbic 56.pierderea sensibilitittii 3. are forma de fluture gi particip[ la formarea bazei craniului 4. spinotalamic anterior . tectospinal. 53. vestibulocerebeloase. La 5 1 5.corticostriat.corticospinal lateral.este formati din r6d[cinile alungite gi oblice ale nervilor toracali gi lombari S2.se intinde pdni la a doua vertebri cocsigiani 2. Arterele subclaviculare: l.reticulospinale. Sfenoidul: l. se articuleazd cu oasele temporale prin sindesmoze 2.in stnrctwa ei intr[ aleturi de nervi spinali gi filum terminale 3.dau nagtere arterei toracice inteme din care se desprind arterele intercostale anterioare 4.pot avea in segmentul extern discrni suprapuse nivelul membranei : l.dau nagtere arterei vertebrale care vascularizeazacoloana verebrali 3.pinocitoza este o formi de exocitozd 4. nu se observi la exteriorul cutiei craniene 57. Analizatorul olfactiv: . de asosia{ie.mucoasa olfactiv[ confine celule fuziforme 3. nigrospinale 3.insubstanfa alb6 a mezencefalului se intdlnesc urmitoarele fassicule: 1 dento-talamic. Neuronii bipolari: l.corticopontine 2.

intoarcerea sdngelui la inimd este determinati de: l. care in contracfie golegte de sdnge venele profunde 60.pompa muscular[.determini scdderea suprafelei de contact a alimentelor solide ingerate 2. care se manifestii mai ales in expirafie 2.presa abdominal[.fav onzeazd ab sorbli a acizilor grag i. monozahari del or gi co le stero lului 283 . Masticafia: l. Secrefia biliari : l.masajul pulsatil efectuat de artere asupra venelor omonime 3. stimul eazd motilitatea intestinald 3.este reglatl prin mecanisme nervoase gi umorale 3 .confine produqi de degradare ai hemoglobinei 4 .58.determini inhibarea centrilor respiratori 4.aspiratia toracic[. mai puternictr in inspirafie prin relaxarea diafragmului 4.confine asizi biliari care provin din colesterol 2.se realizeazl cu participarea mugchilor temporali gi maseteri 59.

c 284 .E t7.A 39.8 8.c l8. 30.8 9.E 32.D l1.8 53.D l0.A 34.8 23.A 50.C 5l.D 7.D 46.D 29.E 27.A 25.B 4.D 16.A 49.D 37.D 2.E 48.E 13.D 20.D 55.D 59.28.A 38.D 44.c l9.8 .C 5.8 26.A 24.C 45.E 42.C 60.A 56.nAspuNSURr 1.D l4.D 3l.8 54.A 57.D 3.D 40.D 36.A 33.D l5.B 4l.8 2l.E 6.8 .B 35.A 52.C 47.8 43.B 22.8 58.D t2.'.

in strucfira hipodermului nu gisim: A. S+ 2.ici D. Rispund cu o cregtere a activitiilii la aplicarea stimulului. Ancufa Augustina Gheorghigan-G[l61eanu COMPLEMENT UNIC: l. Posterior de pancreasi gi la stfuiga aortei urc[ vena cavl inferioard E. Lr C. Ultimii A. D. Variafia de potenfial a sarcolemei fibrei miocardice ventriculare intre starea de repaus qi starea de excitare este de: A. Celule adipoase 5. Care dintre urmdtoarele afirmafii privind receptorii olfactivi este gregittr? A. De la cap gi pene h coad[ este stribltut de canalul pancreatic principal D. dar mai mare de 65 mV 285 . Posterior de pancreas trece aortaabdominali C. Dr. Fac sinapsi cu celule ganglionare Sunt mai sensibile dec6t celulele cu bastonag Sunt mai numeroase in fovea centralis decdt celulele cu bastonaq / / 4.TEST 8 $ef Lucr. Sunt exteroceptori C. este inconjuat de duoden B. Corpusculi Vater-Pacini D. Sunt celule nervoase modificate B. Sunt receptori faz. Mai mictr de 80 mV. in ciuda menfinerii acesfuia. Celulele cu con: A. dar. Lz D. Despre pancreas sunt corecte urmItoarele afirmafii. Capul pancreasului. Mugchii erectori ai firului de p6r E. Confine celule endocrine. orientat spre dreapta. Glomerulii glandelor sudoripare B. Sunt chemoreceptori B. lesut conjtrnctiv lar C. 80 mV B. Tn B. cu o excepfie: A. 120 mV D. Asigtrd vederea scotopici C. Mai micl de 80 mV C. activitatea lor scade ulterior E. Mai mare de 80 mV E. Afirmafiile de mai sus sunt toate gregite 3. Lt neuroni preganglionari simpatici provin de la nivelul segmentului medular: E. exocrine gi ductale 6. E.

Lizozomii: A. Alegefi afirmafia falsd despre hipofizi: A. Urefia prostaticd 12. In perioada preowlatorie secreti hormoni sexuali feminini (estrogeni qi progesteron) E. aderentil de lobul anterior Foliculul ovarian matur: A. Trunchiul celiac B.5 grame C. in deplasarea hematiilor din splind pen[ in peretele stomacului. Alveolele pulmonare 286 . Cdnttuegte 0. Este localizatd la baza encefalului B. C.mupchi oblic superior B. Nerv spinal . Vezicula seminal[ E. Bronhiolele respiratorii C. Bronhiolele terminale B.mugchi sternocleidomastoidian E. Nerv oculomotor . Vena mezenteric[ superioar[ E. Trunchiul pulmonar D. Sunt corpusculi sferici Sunt localiza[i in apropierea nucleului Confin enzime cu rol in producerea energiei celulare Fac parte din hialoplasmd Sunt organite specifice la nivelul leucocitelor 9. Se continui cu canalele alveolare: A. Nerv glosofaringian . Nerv trigemen . Se formeazd dinlr-un folicul ovarian primar B. 10. Bronhiolele lobulare E. Secretli hormoni glandulotropi E. Are un lob posterior caxe constituie neurohipofiza D. D.mugchi ai faringelui S. Canalul deferent B. Tubii seminiferi drepfi D. Gametii masculini nu se dpplaseazdprin: t C. se hece prin urm[toarele vase.mugchi inervat este gregit[? A. Toate variantele de mai sus I I l.mugchi maseter D. Are un lob intermediar redus la o simpli lamd epiteliald. Prpa ovulafie se transform6 in corp alb D. Vena port6 C. Cavitatea uterintr 13. Saculefii alveolari D.mugchi frontal C. E. cu excepfia: A. Prin rupere expulzeazl ovocitul de ordinul I C. Carc asociere nery cranian . Nerv facial . Aorti A. B.7.

Este ur epiteliu simplu pavimentos epiteliul Canalul glandelor salivare Vasul chilifer central Vagin Ureter Bronhiol6 16. Cartilajele fralreale D. C. Este localizatli la nivelul lobului temporal E. E. 33 % monocite 25 % limfocite 9o/o B. Pavilionul urechii este constituit din acelagi tip de fesut conjrurctiv ca gi: A. Marcafi valoarea corectii din urmltoaxea formul[ leucocitari: A. Fasciculul piramidal incruciqat D. Fasg-iculul spinotectal t' 18. Cel mai mare confinut in ap6 il are: A. ts. E. Cel mai lung canal stribtrtut de bil[ este: A. Aparfine paleocortexului D. Are leg[turi directe cu talamusul C. 50% granulocite neutrofile C. Fasciculul sensibilitiilii cutanate dureroase C. C. Urina D. A. Laringele B. Fasciculul spinocerebelos ventral B. Plasma C. Osul 19. 17. Se af16 pe fafa mediali a emisferei B. Sucul gastric E.14. D. Canalul Canalul Canalul Canalul Canalul cistic accesor hepatic principal coledoc de acoperire din: 15. D. Disctrile intervertebrale C. Corespunde girului hipocampic gi nucleului amigdalian 20. Despre'aria olfactivi sunt valabile urmltoarele afirmafii. E. Epiglota E. Saliva B. granulocite eozinofile lo/o granulocite bazofile in unna lezirii cordonului lateral medular sunt intrerupte urmitoarele fascicule medulare. Fasciculul reticulospinal E. cu o excepfie: A. B. D. Cartilajele articulare 287 . cu o excepfie: cerebrale A.

Timpul vasculo-plachetar E. Du@ o expirafie normal5. VER B. Diastolei atriale B. Crradientul de presiune al Oz la nivel tisular este de: A. Faz"a I a procesului de coagulare B. 40 mm Hg C. 24. Nervii cranieni care aparfin numai trunchiului cerebral sunt in numfu de: A. poate fi eliminat suplimentar din pldm6ni: A. Diastolei ventriculare E.CV D. Sistolei ventriculare D. CV E. Care dinfre urmitoarele componente ale ultrafilratului glomerular nu se secreti de-a lungul tubilor renali? A. 6mmHg B. Conul medular aer 26. Faza a II-a procesului de coagulare 22. Faz. Canalul ependimar D. 46 mm Hg D. Filum terminale E. Timpul plasmatic C. E.a a III-a procesului de coagulare D. Diastolei generale t' i 24. Butonii terminali C. Bulbul B. CPT . FT C. t0 B. 24 25. Creatinina 23. Apa B. Nu mai poate fi eliminat A. M6duva spin[rii se prelungepte inferior cu: 27. KE. 60 mm Hg E.21. Comunicarea dinhe atriul gi ventriculul corespunzitor se face pe toatd dtrata: A. Acidul uric D. 100 mm Hg 288 . VR C. Sistolei atriale C. Cel mai scurt timp al de hemostazei este: A. t2 c. 18 D.

28. Din colesterol se formeazA:

A. Adrenalina B. Cortizolul
C. Oxitocina D. LTH

E. Tiroxina
29 .

A. B. C. D. E.

inreglarea metabolismului glucidic nu intervine: Extractul de epifizd Triiodotironina Glucagonul Aldosteronul Adrenalina

30. Apeductul Sylvius comunicl superior cu:

A. Ventriculii laterali B. Canalul ependimar C. Ventriculul III D. Canalul medular central E. Ventriculul IV
31. Sfurgele adus de una dintre urmitoarele artere este preluat de vena port5: A. Artera testicular[ B. Artera hepatici C. Artera renald D. Artera splenici E. Artqra esofagianl 32. Care este volumul minim de sdnge pompat de ventriculul stdng timp de l0 minute, dacd ciclul cardiac este de 0,8 secunde?

A. 201 B. 30 I C. 427 D. 52,51 E. 701
33. Adenohipofiza:

A. Reprezint6 aproximativ 75o/o din masa glandei hipofize B. Este conectatll cu hipotalamusul prin tractul hipotalamo-hipofizar C. Secretil un hormon stimulator al ejecfiei laplelui
D.
Este controlat[ de produgi de neurosecrefie secretafi in hipotalamut

E. Inhibn"neuroni A. Ptialina B. Lactaza
C. 7,aharuza D. lzomaltaza

hipotalamici anteriori

34. Una diqtre urmitoarele enzime digestive duce in urma acfiunii ei la oblinerea de galactozil:

E. Amilaza din sucul pancreatic
289

35. Fusul neuromuscular:

A. Este stimulat de cregterea tensiunii tn tendoane din timpul contracfiei musculare B. Este inervat de un singur tip de fibre aferente C. Fiind un receptor, nu posedl inervafie motorie D. Este un exteroceptor E. Previne prin intindere gi activare relanarea musculard
36. Care dintre urmitoarele componente ale urinei finale se pe 24 ore?

elimini in cantitatea cea mai mare

A. Sodiu B. Clor
C. Uree D. Fosfor E. Creatinina
37. Este mugchi anterolateral al toracelui:

A. Mugchiul frapez B. Mugchiul marele dorsal C. Mugchiul deltoid D. Mugchiul dinfatul mare E. Mugchiul oblic extern
38. Fafa intern[ a membranei plasmatice este formati din:

i!

A. Fosfolipide B. Colesterol C. Proteine D. lhpoproteine E. Glucide
39. Pelagra este consecinfa avitaminozei de:

A. Retinol B. Tocoferol C. Acid ascorbic
D. Nicotinamidl

E. Riboflavini
40. Tubul contort proximal: A. Este situat in medulara rinichiului B. Este irigat de capilare care provin din ramificarea arteriolei aferente

C. Are un epiteliu stratificat cilindric D. Este in contact cu arteriola eferentll E. Este st[bitut de filratul glomerular
sau secrefie

care este supus unor procese selective de absorblie

290

COMPLEMENT GRUPAT
41. Laringele: Confine musculaturd de tip striat 2. Are in structui fesut cartilaginos hialin 3. Este inervat de fibre motorii cu originea in nucleul ambiguu 4. Este ciptugit de o mucoasl care confine un epiteliu plurishatificat cilindric 42. Neuronii preganglionari simpatici pot fi localizafi in: 1. Ganglionii paravertebrali 2. Nucleii vegetativi din trunchiul cerebral 3. Ganglionii prevertebrali 4. Coamele laterale medulare

l.

4.

43. Fosforilarea oxidativI: Are ca produgi finali COz gi H2O Spre deosebire de ciclul Krebs, se desfd;oarl la nivelul mitocondrial 3. Asigtri oxidarea acidului piruvic produs in timpul glicolizei anaerobe Furrizeazd energie pentru sinteza a36 moli de ATP /l mol de glucozd

2.

l.

44. Alegefi hormonii care au acfiuni la nivelul sistemului nervos:

2. Glucagonul 3. Cortizolul 4. Insulina
45. Prin administrarea de ganrma-globuline se obfine o imruritate: 1. Dobflnditii artificial 2. DobAnditil natural

l.

Tiroxina

3. Pasivi 4. Activi

46. Alegefi oasele nepereche ale viscerocraniului: 1. Osul lacrimal 2. Osul nazal 3. Osul palatin 4. Osul maxilar

2. 3. 4.

l.

47. Conlin fibre vegetative preganglionare:

Nervii Nervii Nervii Nervii

vagi pelvieni faciali splanhnici

48. Venele care

2. 3. 4.

l.

participl la vascularrzaliaplImfuiilor ajtrng in:

Atriul drept Venacdv[ superioarl
Ventrioulul drept

Atriul st6ng

291

49. Corpul galben: 1. Se formeaz[ numai daci ovulul nu este fecundat 2. Devine in final corp alb care are fesut cicatricial 3. Apare in momentul ovulafiei 4. Asigwi cregterea concentrafiei sangvine a progesteronului in perioada postovulatorie a ciclului ovarian

50. Din aortaabdominal[ pornesc ramuri care se distribuie la urm[toarele organe aflate in bazin: Vagin 2. Vezicule seminale 3. Prostati 4. Ovare

l.

51. Pentru a ajunge in mediul extern, COz rcniltat in urma catabolismului celular trebuie strdbatii:

si

2. 3. 4.

l.

Atriul drept Atriul st6ng
Ventriculul drept Ventriculul stdng

52. Plasma unui subiect cu

2. 3. 4.

l.

$up sangvin A(II) Rh* confine:

Antigen Rh Fibrinogen Antigen A Aglutinine p

53. Alegefi hormonii care se depoziteazdextracelular:

2. Triiodotironina 3. Oxitocina 4. Tiroxina
54. Conducerea saltatorie a potenfialului de acfiune se realizeazd la nivelul:

I.

ADH

2. Prelungirilor periferice ale netnonilor din ganglionii spinali 3. Neurilemei 4. Fibrelor mielinice
55. int6lnim celulele secretoare de mucus in structura:

l.

Sarcolemei

1. Glandelor pilorice 2. Criptelor Lieberkiihn 3. Glandelor Briinner 4. Epitqliului vilozitlililor intestinale

292

56. Cifra 12 rcprezint[ num5rul de: Perechi de coaste 2. Nervi cranieni 3. Vertebre toracice 4. Nervi spinali toracali

l.

57. Prin contracfie, muqchiul tibial posterior rcalizeazd:

2. 3. 4.

l.

Extensia labei piciorului Flexia labei piciorului Flexia degetelor Extensia degetelor

2. 3. 4.

58. Alegefi afirmafiile corecte: 1. LH controleazA secrefia de progesteron

LH provoaci ovulafia
FSH controleazd secrefia de estrogeni FSH controleazi maturafia foliculari

59. Sunt neuroni cu un singtr il(on: 1. Neuronii pseudounipolari 2. Netnonii unipolari 3. Neuronii bipolari 4. Neuronii multipolari 60. Membrana Reissner: Participi la delimitarea melcului osos 2. Delimite azA, canalul cohlear spre rampa timpanici 3. ESte stribitutd de cilii celulelor receptoare din organul Corti 4. Se intinde de la lama spiralI pen6 la peretele lateral al melcului osos

l.

293

RASPUNSURI: COMPLEMENT UNIC

3.A 4.D
5.D 6.D 9.E
7. A
10. D

2.E

t.c

COMPLEMENT GRUPAT

A 42.D
41. 43. E(0)

44.8
45. B 46. E(0)

8.A
ll.D
13. B

47.8
48. D 49. C 50. D 51. B 52. C 53. C s4. c 55. E 56. B

t2.D
t4.E
15. B

16. C

t7.D
18.

57.8
58. E 59. E

A

19. B

.

20.D 2t. c 22. A 23.8
24. C 25. A

60. D

26.8 27.D
28. B

29.D
30. c 31. D

32.D
33. D

34. B 35. E 36. C

37.D
33. C 39. D 40. E

294

Se desfdqoari fdr[ consum de energie. Se declanqeazddacdpotenfialul de membranl atinge valoarea prag. cu EXCEPTIA A) Membrana celulari confine un bistat fosfolipidic B) Corpii tigroizi srurt echivalenliilizozomilor pentru celula nervoas[ C) Centrozomul are rol in diviziunea celulard D) Corpusculii lui Palade surt bogati in ribonucleoproteine E) Lizozomii contin enzime hidrolitice 3. Alegeli afirmalia corectil A) Transportul membranar al moleculelor organice polarizate nu utilizeazi proteine transportoare B) Presiunea osmotici este proporfionald cu mdrimea particulelor dizolvate inft-o solufie C) Potenfialul membranar de repaus are valoarea medie de -65 mV pdnd la -85 mV D) Depolaizarcamembranei se datorcazdiegirii K ain celuli E) Repo laizareamembranei se dator eazA cregterii permeabilite$i acesteia pentnr Na+ 4. Stimularea simpatic[ are ca efect A) Miozi B) Secrefie salivar[ apoasl C) Relararea sfincterelor digestive D) Contracfia splinei E) Relaxarea sfincterului vezical intern 295 .fosforilare oxidativ6 2. B). C). C). E). Mariana Cdtilina Ciornei COMPLEMENT UNIC: asocierea incorectii: A) Reticul endoplasmic neted . Se rcalizsazilprin difuzirure facilitatii. Existil ftansport activ primar gi secundar. Are o valoare medie de -65 mV p6ni la -85mV.TEST 9 $ef Lucr. B). Transportul activ al substanfelor prin membrana celularI: A). C) Ribozomi . Potenlialul membranar de acfiune: A).excrefia unor substanfe celulare E) Mitocondrii . tn absenfa unui stimul. Depinde de permeabilitatea membranei pentru diferifi ioni. Asigurd deplasarea moleculelor gi a ionilor conform gradientului de concentrafie. E). D). D). Marcafi B) Reticul endoplasmic rugos . Urm6toarele afirmafii sunt adevdrate.sintezi proteici D) Aparat Golgi . Se datoreazdacfiunii pompei Na*/I(*. Se numegte difuziune.metabolismul glicogenului. 5. 6. Este constant.sistem circulator infracitoplasmatic l.

Hormonii tiroidieni A) Sunt tirozina gi tireoglobulina B) Sunt secretafi de celulele parafoliculare tiroidiene (. informafiile sunt conduse lent gi proiectate cortical difuz gi nespecific nj Segmentul central percepe o anumitii forml de energie din mediul extern sau intern. Analizatorii A) Transmit informafii din mediul extern gi intern ce determini formarea de senzafii in ariile subcorticale ' B) Au rm segment periferic.. muqchii adductori gi muqchiul drept medial B) Mugchii adductori mare. Glucocorticoizii A) Sunt secretafi de medulosuprarenali B) in exces determin[ boala Addison C) Produc hipoglicemie D) Reduc lipoliza E) StimuleazAcatabolismul proteic in mugchii scheletici 10. care are patru oase nepereche E) Neurocraniu. Saliva: A) Confine gelatinazl' B) Are rol in vorbire C) Concentrafia K este mai mic[ decit in plasml D) Are rol bactericid prin lizozomi E) Are rol de excrefie a maltozei 296 . format din patru oase pereche C) Opt oase pereche gi gase oase nepereche D) Viscerocraniu.7. un segment de conducere pi o arie de proiecfie cortical[ C) Transmit informafii cdtre scoarta cerebrali rapid pe calea sistemului reticulat ascendent activator D) pe cale directd. Craniul este alc[tuit din I A) Netnocraniu. format din gase oase pereche $) Viscerocraniu. Mugchii 13. articulafii semimobile B) Sindesmoze.C") C) punt sintetizafi sub acfiunea tiroxinei D) In exces produc mixedem E) Au efect hipocolesterolemiant 9. sctrt 9i lung C) Mugchiul drept medial gi muqchiul semitendinos D) Mugchii semitendinos gi semimembranos E) Muqchii croitor gi cvadriceps 12. articulafii fixe lojei anterioare a coapsei sunt: A) Mugchiul croitor. care are patru oase pereche I 1. articulafii mobile C) Amfi artroze. articulafii semimobile D) Sinostoze. sub formi de stimuli 8. Articulatiile sunt: A) Sinartroze. articulafii mobile E) Artrodii.

cu rol in protecfia mucoasei gastrice I 5. cu rol in ap[rarea nespecificl D) Confine limfocite. timp plasmatic Ai timp de metamorfozd vdscoasl a eritrocitelor C) Are un timp de coagulare ce se desfdqoari in fiei faze D) Are rolul de a opri sdngerarea la nivelul vaselor mari E) Presupune formarea fibrinei. cu rol in hemostazd C) Confine eritrocite. cu rol in men{inerea echilibrului acido -bazic 17. cu rol in digestia amidonului B) Colesterol-lipaza cu rol in digestia trigliceridelor C) Tripsintr. proces care dweazd 2-4 minute 9. care ader[ la nivelul pligii vasculare. Circulafia pulmonar[: A) Incepe in ventriculul stdng B) Transportl sdnge cu 02 la fesuturi C) Sdngele inclrcat cu Oz este colectat de venele pulmonare D) Venele pulmonare se vars[ in atriul drept E) Trunchiul pulmonar se imparte in cele patru vene pulmonare I 20. Hemostaza: A) Este un proces la care participn eritrocitele. Sdngele: A) Este alcdtuit din limfd gi elemente figurate B) Confine leucocite. cu rol in digestia amidonului D) Labferment. cu oprirda sdngeririi B) Se desfdgoarl in trei etape succesive: timp vascular. Din arcul aortic se desprind direct: A) Artera carotidd comunl dreaptil B) Artera carotid[ internd stingl C) Artera carotid[ externi st6ng[ D) Artera subclaviculard dreaptl E) Artera subclavicular[ stingl 297 . cu rol in ap[rarea specificd E) Confine trombocite. Sucul gastric confine: A) a anilazd. cu rol in digestia proteinelor E) Mucus.14. Grupele sangvine: A) Swrt determinate de prezenta aglutinogenelor in structtna membranei hematiilor B) AB (IV) 9i A(II) au aglutinine a C) AB([V) 9i B(III) au aglutinine p D) O(I) pi A(II) pot primi sdnge de la grupa AB(IV) E) (II)qi B(IID pot dona la gnrpa O 4 18. Absorbfia intestinald: A) A proteinelor se face cu ajutorul sdrurilor biliare B) A fiuctozei se realizeazdprintr-un sistem de transport activ Na-dependent C) A vitaminei A se realizeazi prin sistem de transport activ Na-dependent D) A vitaminei D se realizeazi cu ajutorul unui ftansportor legat de membrana celulari gi activat de calciu E) A apei se realizeazdpasiv. izoosmotic 16.

adic6 proprietatea miocardului de a propaga excitalia la toate fibrele sale B) Automatismul. epiteliu alveolaro surfactant B) Are o grosime medie de 0. D).Unna: A) Se formeazi prin filtrare tubulard B) Se formeaz[ prin reabsorbfie gi secrefie glomerulari C) Se formeazl in medie. intimpul activit{ii cardiace: A) Valvele atrio-ventriculare aortice gi pulmonare se deschid in timpul sistolei ventriculare B) Valvele semilunare mitral[ gi tricuspid[ se inchid in timpul diastolei ventriculare C) S&rgele este pompat de ventriculi cu o frecvenfl medie de 150 bltii/min D) Debitul cardiac de repaus este de aproximativ 5 Vmin E) Sdngele este pompat din ventriculi in atrii 22. adici proprietatea miocardului de a rispunde la un stimul printr-un potenfial de acfiune propagat C) Conductibilitatea. 27. Acfioneazldoar la locul de sintez[. C). cu dwata de 0. E).5 s C) Diastola atriald. cu durata de 0.6 mm C) Are o suprafaf6 totald de 50-100 mm2 D)'Permite difuziunea oxigenului din singele capilar in alveolele pulmonare E) Permite difuziunea COz din alveolele pulmonare in sdngele capilar 25. Sunt in numdr de 6-8 in tot organismul. adici proprietatea miocardului de a se l6sa destins cflnd cregte presiunea sdngelui 23. Au leg[turi neryoase cu rinichiul. Sunt secretafi de glandele endocrine.4 s 24. Secretii produgi de neurosecrefie. cu durata de 0.7 s B) Sistola ventriculari. 298 . cu durata de 0. interstifiu pulmonar.1 s D) Diastola ventriculard. Sunt formate din epitelii secretorii. Ciclul cardiac este alcituit din: A) Sistola atriali. adic[ proprietatea miocardului de a denrolta tensiune intre capetele sale E) Elasticitatea. in volum de 200-300 ml pe zi D) Se formeazi prin reabsorblia facultativi a apei in prezenfa ADH E) Se formeaz[ prin reabsorbfia obligatorie a apei in prezenfa ADH 26. B). D). Proprietiifile miocardului sunt: A) Excitabilitatea. Au. Glandele endocrine: A).1 s E) Diastola general[. rol in reglarea metabolismului celular. Sunt fiansportafi exclusiv pe cale nervoasI.2l . B). cu durata de 0. in afara funcfiei lor principale. Hormonii: A). C). adici proprietatea miocardului de a se autostimula D) Contactilitatea. Membrana alveolo-capilari: A) Este alcituitii din endoteliu capilar. E)" Sunt organe ce aparlin sistemului digestiv. Sunt situate la nivelul aparatului digestiv.

Are o tunici medie fibroasd. D). D). care confine vasele proceselor ciliare. Miocardul atrial se conftactil.28. Se mai numegte gi neurohipofizA. D). Este reprezentatil de tractul optic. Se ejecteazdur volum de sdnge de 150 ml in stare de repaus. D). B). B). in timpul sistolei ventriculare: A). Este un fesut epitelial de acoperire. care confine fibre de la un singrr glob ocular. adici tensiunea mugchiului r[mdne constant5. Are o tunicl externi vasculartr. D). Reprezinth segmentul intermediar al analizatodui vizual. B). B). Repre zint5 2% din masa hipofi zei . Este alctrtuitii din doi lobi. 30. E). Ochiul: A). c). E). caracteristici mugchilor cu inervafia intactii. cu conuri pi cu bastonage. Secreti hormonii numifi mineralocorticoizi. D). fiind reprezentat de celulele multipolare. Are o lentili. cristalinul. E). / 32. E). C). adici de a dezvolta o stare de tensiune permanentit. 299 . E). Int[ in stnrctura organelor de simf. tesutul de tip exocrin: A). 31. adic[ lungimea mugchiului rim6ne constant5. Are pfoprietatea de extensibilitate. 33. Hipoftza: A). E). Are relafii anatomice gi fuircfionale cu hipotalamusul. C). Calea optictr: A). Lobul anterior hipofizar: A). Este un fesut epitelial glandular. B). Valva miral[ este deschis[. E). Se contractl izometric. C). Are o tunici internd" alcituiti din2 straturi de celule. Se contractJi izoton. Este situatii in zona anterioari a gdtului. Are primul neuron situat in retin6. Valva fricuspid[ este inchis[. Secretii hormonul melanocitostimulant. B). Este alcituit din trei tunici gi medii refringente. C). care confin fibre de la ambii globi oculari. Miocardul ventricular se relaxeazl. D). Are proprietatea de excitabilitate. B). Are al treilea neuron in corpul geniculat intern. Este reprezentatii de nervii optici. 34. 29. Fibra musculari striat6: A). Se mai numegte gi glanda pineal6. C). Este de tip ciliat gi neciliat. Are proprietatea de a dezvolta tensiune intre capetele sale. Este de tip folicular. Secret6 ocitocind gi vasopresini. Secretil prolactinS. adicl de a rispunde la un stimul printr-un potenfial de acfiune propagat. C).

E). C).fibros se gisegte in tunica medie a arterelor. D). Se manifestii in toati perioada de viatd a celulei. B). Se gisegte in toate celulele. Este situat in apropierea nucleului. Au un debit sangvin de 1200 mVmin. care determinl filtrarea. Capilarele peritubulare: A). C). 41. care se opune fiftrerii. D). Centrozomul: A). fluidI. D). Presiunea din capsula Bowman. De tip elastic se gdsegte in ligamente. Orice celul[ din organismul uman are: l) Membranl 2) Nucleu 3) Citoplasmd 4) Mitocondrii 300 . D). Se gdsesc in special in medulara renal6. Presiunea din capilarele glomerulare. C). E). B). permite transportul nerestrictionat al orisiror substanfe. De tip lax se gisegte in ganglionii limfatici. Se gisegte in testicul. Membrana celularfl: A). care se opune filrlrii. C). 36. fesutul conjunctiv moale: A). De tip.-) 39. De tip adipos leagd unele organe. Toate r[spunswile sunt corecte. care determin[ filtrarea. D). B). Primesc s6nge din arteriolele aferente. Formeazlo refea in jurul sistemului tubular al rinichiului. Presiunea din exteriorul capilarelor. B). C).35. De tip reticulat se gisepte in splin[. B). 40. Filtrarea prin membrana glomerulard depinde de: A). caxe se opune filhlrii. fesutul de tip mixt: A). este o structur[ nefuncfional[. . D). Este fesut de tip epitelial glandular. Este format din doi centrioli sferici. Se gisepte in pancreas. Se gisegte in ovar. confine glucide situate pe fala ei extern6. Presiunea coloidosmotic6 a proteinelor din capsula Bowman. Se varsd in arteriola eferentli care a trecut prin glomerul. Presiunea coloidosmotic[ a proteinelor din capilare. confine fosfolipide dispuse intr-un singur strat. C). E). 37. B). este alcdtuit[ din proteine. E). Sunt inconjurafi de o zondde citoplasm[ limpede. E). E). 38.

Fusurile neuromusculare : l) Sunt formate din 5-10 fibre musculare modificate. pentru vederea diurn[ 2) Celule cu bastonage. Adenohipofiza: posterior al glandei pituitare 2) Secretil prolactina 3) Secretil oxitocina 4) Secre![ hormonii gonadotropi 49. Stimularea sistemului nervos parasimpatic determini: I ) Stimularea glicogenolizei 2) Stimularea secrefiei gastrice 3) Contracfia sfincterului vezical intern 4) Stimularea secrefiei exocrine a pancreasului 46. Medulosuprarenala: l) Este situatilin periferia glandelor suprarenale 2) Secretd mineralocorticoizi 3) Secretii hormoni cu actiune identic[ stimullrii parasimpatice 4) Secretii cantititli crescute de hormoni in unna traumatismelor 301 II l) Reprgzintilobul . P otenfialul de acfiune: 1) Are aspect identic pentru toate 2) Are dtrata identic6 in toate tiptrile de celule tipuile de celule 3) Are amplitudine proporfional6 cu intensitatea stimulului aplicat 4) Apare la atingerea valorii prag de citre potenfialul de membran[ 43. Sinapsa: l) Este o conexiune funcfionali intre un neuron gi o celuli efectoare in sistemul nervos periferic 2) Este o conexiune morfologici intre un neuron gi o altl celuli 3) Poate fi chimicI sau electrici 4) Transmite impulsul nervos in ambele sensuri 45. Retina confine: l) Celule cu conuri.42. originea nervilor cranieni 4) Celule de susfinere gi de asociafie 48. numite fibre extrafusale 2) Inervafia lor motorie este asiguratil de axonii neuronilor o care se distribuie porfiunii periferice a fibrelor cu sac nuclear 3) Inervafia lor senzitivd este asiguratJi de dendrite ale neuronilor y din cornul anterior medukfr 4) Sunt receptori ai sensibilitiitii proprioceptive 47. pentnr vederea nocturni 3) Celule multipolare. fesutul epitelial de acoperire: l) Poate fi pavimentos 2) Poate fi cubic 3) Poate fi cilindric 4) Poate fi de tip folicular 44.

care ajung in splin[ 53. inl'2 secunde . cu rol in emulsionarea lipidelor 55. Timusul: 1) Este o gland[ mixt6. urmatil de diastola atrialfl 2) Sistola ventricular[ se desfdgoari in doutr faze 3) Sistola ventricular[ este urmat[ de diastola general[ 4) Fande contracfie izovolumetic[ aparfine sistolei atriale l) 302 . endocrinl 9i exocrinl 2) Este localizat in zona anterioari a gfltului 3) Are funcfiile puternic stimulate de hormonii steroizi 4) Confine timocite. Insulina: l) Este secretatl de pancreasul exocrin 2) Are efect hipoglicemiant 3) Stimul eazd gluconeogeneza hepatic[ 4) Stimuleazd sinteza proteici in muqchi 51. Sistemul limfatic: 1) Are funcfie de drenare a fesuttrilor Z) este alc[tuit din capilare cu stnrcturl identici cu a capilarelor sangvine 3) Are vase cu perelii mai subfiri ca ai vaselor sangvine 4) Este atc[tuit din capilare interpuse intre sistemul arterial gi cel venos 57.50. 56. Glucagonul: ) Stimul eazd glicogenoliza 2) Stimuleazd secrefia gastric[ 3) Stimul eazA proteoliza 4) Inhib[ secrefia biliarl 1 52. Procesul de coagulare: l) Se desf"aqoard in hei faze 2) Formarea tromboplastinei dueaz6 4-8 minute :) formarea trombinei din protrombin[. in 10 secunde 4) Formarea fibrinei. Ciclul cardiac: Cuprinde sistola atrial[. Bila: 1) Este locul rurde se acumuleazdprodusul de secrefie a hepatocitelor 12) Conline enzime cu rol in digestia lipidelor 3) Confine pigmenti biliari cu rol in absorbfia lipidelor 4) Confine s6ruri biliare. sub acfiunea tromboplastinei. Rolurile oaselor sunt: 1) Rezervor de calciu 2) Antitoxic 3) De pirgii ale aparatului locomotor 4) De sediu al hematopoiezei 54.

3). 303 . Formarea sa este stimulatil de FSH. Involueazddup[ trei luni gi se transforml in corp alb. Analizatorul vestibular: 1). Contribuie la reglarea echilibrului. Are receptorii situafi in canalul cohlear. Confine receptorii analizatorului auditiv. 2). 4). Confine receptorii analizatorului vestibular. 4). Oferi informafii despre poziliacapului in spafiu. Se gisegte in st6nca temporalului. Corpul galben ovarian: 1). 4). Urechea intern[: l). 59. 2). 3). 2). 3). Confine endolimfd. Ofer6 informafii despre pozilia corpului ?n spafiu. Apare prin tansformarea foliculului ovarian dupd ovulafie. Secrefia sa este stimulatii de LH. 60.58.

pe. 35 7. l0 5.77 15. C.92 28. pg. 1l 35. B. 66 D. pg.D.92 24. pg. 9 4.p9. p9.D. 38 8.p9. 55.pg. 16 40. 88 (C. 84 42. 87 31. 103 D.RASPUNSURI 1.pg. pg. 103. pg. B. A.8. pg. 54.44 58. pg.D.pg. 104 52. 59 51. C. C.8. pg.57 50. E. 27 54 E. pg.D. pe. pg.41 47. E.8.70 33.pg. pg. 9l 23.75 14. 67 12. I I 44. 64 11. 54 A. pg. pg. B. 90 34. pg. 104 41. 50. C. 57. pg. D. 54.9. A. E. p9.pg. 7. 35 46. 58 9.6 38. 55 30. 84 17. 8l 16. pg. E. 51 60.E. pe. 60 2A.D. 86 A.p9.78 E. D. pg.E.26.D.D. 120 304 . pe. 6.p9. pg.pg.D. A. E.pg.54 29. pg. 86 19. pg. 50 59.D. B. p9. B. pg. pg. c. 9 3. pg. p9. p9. C. 26. I 5. D. 45. pg.60 53. pg.pg.pg. C. 100 25. pg. A.D.i.9. pg. E. B. B. C.7 39. 69 13. 85 18. E. 103.pg.57 10.7 2. 54. C. 56. 49. 90 22.7 c. A. pg. 87 2l. A. C. pg. pg. pg. I I 36.D. pg. 1l 37. pg. 10 43. 47 32. pg. p9. pg. 45 48. A.8. 55 49. pg.

C. D. D.TEST TO $ef Lucr. mucoasei olfactive D. ganglionului spinal B. Impulsul nervos elibereazd cuante de mediator in fanti C. Receptorii ciii protopatice sunt reprezentafi de: terminafii nervoase libere corpusculi Golgi corpusculi Ruffrni discuri Merkel fusuri neuromusculare A. Srurf mai proeminente in regiunea C. Raluca Papacocea COMPLEMENTUNIC: 1. Conduc unidirecfional D. E. E. B. C. C. 5. D. B. Segmentul presinaptic confine vezicule cu mediator chimic B. Neuronii uripolari se afl[ la nivelul: A. scoarfei cerebeloase E. In cordoanele laterale se poate identifica urmitoarea cale ascendentJi: fascictilul piramidal incruciqat fasciculul olivospinal fasciculul spinotalamic ventral fasciculul tectospinal fasciculul spinocerebelos direct 305 . sacratii formate din subtanli reticulatll Sunt Sunt mai late decdt cele posterioare Contin neuroni senzitivi vegetativi A. A. retinei 2. A. Se gtrsesc in miocard E. ganglionului spiral Corti C. E. Confin neuroni senzitivi somatici B. E. D. Formeazi placa motorie 4. Coarnele laterale medulare: A. Urmltoarele celule sunt newoglii cu excepfia: celula Schwann microglia astrocitul celulele ependimare celulele fotoreceptoare Sinapsele electrice: 3. B. 6. Dr.

confine vase limfatice C. prezintli bulbii firelor de Ptrr D. glicogenoliz[ hePatic[ 13. Epidermul: A. are un sfiat germinativ 306 . confine corpusculi Vater-Pacini E. 10. miozd B. La acest nivel nu se afl6 substanfI albi E. Cerebelul: A. )edunculii cerebrali C. pedunculii cerebeloqi superiori B. motori C. Este conectat in serie cu miduva spindrii C. stimularea sistemului nervos simpatic produce: A. micgti (somatici gi vegetativi) I 9. hipocamp E. Este cel mai mare segment al SNC D.Reflexele miotatice: sunt reflexe de apdrare au centrii nervogo polisinaPtici iradiazlla nivelul SNC sunt monosinaptice se mai numesc gi nocicePtive Originea real6 a componentei senzoriale a nervului facial se aflI la nivelul: ganglionul geniculat nucleul solitar nucleul pontin al facialului ganglionul Scarpa nucleul salivator superior Nervii cranieni spinali sunt nervi: A. Prezintii substanfa cenugie la exterior 9i interior B. este alcituit din fesut conjunctiv B. vegetativi E. contracfia detnrsorului E. Prezintil 2 lobi I 1. fornix 12. micgti (senzitivi qi motori) B. hipotalamus D. senzitivi D. bronhoconsfiicfie D. Conexiunea dintre emisferele cerebrale se realizeazd prin: A. hipersecrefie lacrimalI C.

Meissner 15. Urmatoarele celule nu prezinta forma globuloasa in stadiul adult: A. Receptorii pentru rece sunt de tip: A.ergastoplasma B. Merkel E. este delimitat inferior de suprafata talpilor E. inervafia senzitivi provine din motoneuronii alfa medulari D. citoplasma C. Ruffini D. celule cartilaginoase B. fibra musculard striati D. Pacini C. sunt receptori ai durerii musculare E. adipoase C. are un pol anterior D. sunt inervate parasimpatic C.celulele sangvine 19. ovqlul E.14. Meissner I 6. Nu sunt incapsulafi urmltorii receptori: A. Urmatoarea structur6 confer6 formi celulei: A. Krause B. Urmatoarea stnrctura celulara intervine in procesul de fosforilare oxidative: A. inervafia motorie provine din motoneuronii gama medulari 17. carioplasma D. Fustuile neuromusculare: A. Merkel E. centrozomul B. Ruffini D. confin fibre musculare netede B. Pacini C.mitocondriile C. membrana nucleari E. plasmalema 20. arul grosimii B.corpusculii Palade E. Krause B. Axul longitudinal: corpului A. are un pol stang C. tmparte corpul intr-o parte superioar[ gi una inferioari 18.dictizomii D.centrozomul 307 .

teaca Schwann. C7 c.hematia adulta D. Sinapsele electrice fiansmit bidirecfional D. mielina.centrozomii D. pseudopodele E. teaeV Schwann. ar<olema. arolema mielina. desmozomii B.L2 E.hepatocitul 25. Ll D.nernonul E. Limita inferio aril am[duvei este la nivelul: A. teaca Schwanno anolema E. Prezintd formi sferic6: A. Tgaca Henle. Placa neuro-motorie funcfione azd cu adrenalind C. mielina B. 6xolem4 mielina. teaca Henle D. Secfiondnd un il(on din SNP int6lnim de la interior spre exterior: A.2l . teaca Henle. C. sinapsele electrice prezintll fantii sinaptic[ 27 .L7 308 . teacaSchwan. Intervin in digestia inhacelulard: A. anolema 26. Sinapsele electrice funcfione azh cu acetilcolind E.fibra muscular striata B. mielina. dictiozomii C. Sinapsele chimice transmit bidirecfional B. microvilii D. lizozomii E. CI B. Te4ca Henle.adipoasa C. centrozomii D. reticulul endoplasmic rugos E. dendritele 22. Teaca Henle. teaca Schwarur. urmatoarele prelunigiri citoplasmatice sunt temporare: A. mitocondriile 24. reticulul endoplasmic neted B. ribozomii C. Este adevlrat cd: A. ribozomii B. U na dintre urmatoarele celule e binucleatd: A. cilii C. neurofibrilele 23.

Protoneuronul clii sensibilitefi tactile epicritice se afl6 in: A. ganglionul spinal E. bpinocerebelos direct D. spinocerebelos dorsal E. Lichidul cefalorahidian se afld: A. deformeaztr memebrana bazilafi : C. in coarnele posterioare C. spinotalamic anterior C. jntre piamater gi duramater D. inte duamater gi arahnoidi B. Depolarizlrile celulelor seruoriale auditive A. sunt provocate de inclinarea cililor celulelor auditive 309 . determin[ vibralia membranei tectoria D. calea sensibilitiifii kinestezice D. spinocerebelos direct C. Spinobulbare E. reduce frecvenfa potenfialelor de actiune E. Au traseu ascendent prin cordoanele posterioare urmatoarele fascicule: A. in ganglionul spinal E. Se incrucigeazl la nivel medular fasciculul: A. Spinobulbare D. infre piamater gi m[duvi 29. in jumitatea posterioari a coarnelor laterale 30. Intre coarnele laterale gi cele posterioare E. spinotalamic anterior B. in j umitatea anterio ard a coarnelor laterale B.28. coarne posterioare medulare C. talamus 31. spinobulbare 34. spinotalamic lateral C. blocheaz[ potenfialele de acfiune B. Fac sinapsd in talamus urmitoarele fascicule cu excepfia: A. Se gariesc neuroni motori vegetativi: A. inne aratrnoidd gi piamater C. corticospinal anterior E. spinocerebelor incruciqat 33. coarne anterioare medulare B. spinotalamic lateral B. corticobulbar 32. in coarnele anterioare D. spinotalamic lateral B. cerebel D.

poate proveni din celulele parafoliculare 36. este stimulat de cortisol C. adductor mare B. este glandi mixti D. sucul pancreatic 310 l. e depozitat6 in coloid D. croitor C. 3. suturile craniene B. stimuleazd dezvoltarea gonadelor 38. drept medial E. in exces determin[ hipertiroidism B. mucini C. fuircfional este trn ganglion simpatic E. lizozim E. Tireostimulina : A. secretd 20% noradrenalind C. Nu se afltr la nivelul lojei mediale a coapsei mugchiul: A. bila 4. Nu confine enzime proteolitice: 2. amilazi salivar[ COMPLEMENT GRUPAT: 41. este un hormon tiroidian C. articulafiile dintre corpurilevertebrale C.35. adductor sctrt D. acid clorhidric D. funcfional are rol de ganglion limfatic E. conline iod E. secreti 80% epinefrini B. secreti tireostimulinl B. addcutor scurt 40. Corticosuprarenala : A. este situatil central in suprarenali 37. articulatiile goldului 39. ap[ B. sintetizeazi hormoni derivafi din colesterol D. saliva sucul gastric . In salivi nu se afl6: A. Timusul: A. articulafiile coatelor D. Sunt sindesmoze: A. simfiza pubiani E.

42. Sflngele con{ine: 1. enzime 44. formeazl refeaua de fibrind 3. membrani 2. aglutinine 48. este un proces pasiv 2. scade presiunea din capilarele glomerulare 3. are loc exclusiv in tubul proximal 4. pepsinogen mucus labferment acid clorhidric 43. sIruri minerale 4.Unndtoarele substanfe organice se gisesc in sucul gastric: 2. crggte presiunea din capsula Bowman 2. aglutinogene 4. includ trigliceride 3. l. regleazd echilibrului acido -bazic 311 . 47. confin colesterol 45. emit pseudopode 4. hormoni 2. Eritrositele prezint5: 1. l. fibrinogen 3. Secrefia de H la nivel renal: 1. Filtrarea glomerularl cregte c&rd: 1. Bila confine: colesterol 2. aderi la peretele vascular lezat l. aglutinine 46. Chilomicronii: 1. confin acizi biliari 2. citoplasmd 3. Plachetele: intervin in transportul Oz 2. 3. scade presiunea coloid osmotici din capsula Bowman 4. intervine in reabsorbtia apei 3. scade presirlrea coloid osmotic[ a plasmei 49. lecitini 4. biliverdin[ 3. se absorb in s6ngele portal 4. 4.

Glanda mamar[: 1. are loc in mitocondrie 4. 3. Ovarul: 2. 4. zonamedulari nu confine foliculi 57. cortizolul 4. Glicemia cregte prin stimularea: 2. este situat in cavitatea abdominali 2. este ur compus fosfat macroergic celular Krebs reface fosfocreatina rezultil din glicolizaanaerobl 56. la nagtere confine 300-400 de foliculi ovarieni 4. 1. reprezintil sinteza de glicogen genercazl acid piruvic produce in final ADN necesitii enzime specifice 51. 1. se formeazdinciclul 3. enzime 55. Glicoliza: 2. 52. glucagonul 2. secreti estrogeni 3. Ciclul Krebs: intervine in degradarea glucozei 2. roltri functionale aparfin proteinelor: intrl in alcdtuirea macrostructurilor 2. se mai numepte ciclul acizilor gra$i 3. adrenalina 3. elibereazd 4. ciclului Krebs 4. intervine in reglarea secrefiei de eshogeni 3t2 . glicogenolizei 53. este o glandi mixtii 3. insulina 54.50. Hormonii hiperglicemianfi sunt: l. Urm[toarele l. 4. transportl diferite substanfe 3. ATP-ul: l. gluconeogenezei 3. este o structur[ pereche l. este stimulatii de prolactintr 4. glicolizei 2.lKcaVg 4. necesitd dioxid de carbon l.

313 . este stimulat de FSH 4. elibereaz6 celule haploide l. se datoratJl feedback-ului pozitiv al estrogenului 4. veziculele seminale 59. Ovulafia: l. este reglat printr-un feedback pozitiv 3. testicul 2. Testiculul: secretl hormoni sterolici 2. este stimulatil de LH l. constii in maturarea folicului 3. prostata 4. e precedati de formarea corpului galben 60. Au secrefie exocrind urmitoarele: 2. glandele bulbowetrale 3.58.

38) 14. D (pag.54. A(pag. D (pag.8@as. 108) 52.8(pag. 81) 45. 38) 15. E (pae. B (pag. 31) t2. 104) s0. 75. 2l) 47. 21. 35) 13. E (pag.B@ag.22) 34. 21. 25) 8. 27. 78) 44. D Gag. 56.22) 32. l. A (pag.22) 33. la) 26. 60) 38. 108.78) 42. A @a9.77) 314 . B feag.D (pae. D (pae. 84. 5) 19.D (pae. 15) D (pag.7) 2s. 16) 27. C (pag. 7) 60. 108) 51. 5) 18.8 (pae. 116) 17.7) 24. 16) E (pag.7) 22.Z3) 7. 38) 16. E (pag. C (pag. B (pag. 111) 55. C (pae. A (pag. 108. C (pag. 85) 46.D (pag.77) 43. E (pag. A (pag.D (pag.28) 9. C (pag.D (pag. C (pag.A(pag. C (pae. C (pae. A Gag. 19) 30. 104) 49. B (pag. A (pag. 20) 31. 110) 56.77.nAspuNsuRr COMPLEMENT UNIC COMPLEMENT GRUPAT: 41. C (pag.D (pae. 6) . 75. r20) 20.57) 37. C (pag. 86) 2.E(pag.l18) 57 59.5l) 35. C (pae.7) 23. 4. ll7. B (pae. 28) 10. 69) 40. 55. ll0) s4. C (pag.E (pag.8 (pag.85) 48. 67) 39. 13) E (pag. 3. 85.D (pae. 18) 28. tzl) zt. D (pag. 19) D (pag. B (pae. B (pag. ll7) 58. al) s3. 58) 36. 84. 6. A (pag. E (pag. s. 19) 29. B (pae.29) 11. 109) A reag. E (pag.21. A (pag.

nu contine material genetic 3. irisul E. glicoproteine 6. Hepatocitele strnt A.TEST II Asist. neutrofilele 5. Cele mai numeroase elemente figrnate ale sdngelui sunt A. inilial are forml cubic[ B. Urmtrtoarea afirmafie despre celul[ este adevarati A. nu ia forma celulei E. cristalinul C. binucleate D. are o dimensiune standard 2. polinucleate E. Membrana hematiei confine : : A. fosfolipide D. trinucleate C. Organul activ al acomoddrii este : A. ulterior toate igi schimbi forma E. monocitele D. nu este o parte constitutiv[ principald : D. anucleate : B. Univ. Antoaneta Purgd COMPLEMENT UNIC 1. poate avea o pozi. nu poate exista singuI D. nu transmite material genetic C. retina 315 . pentanucleat / 4. Nucleul celular : A. constituie fesuturi C.ie excentrici B. aglutinine B. hematiile E. aglutinogene C. glucide E. mugchiul ciliar B. Dr. leucocitele C. corneea D. limfocitele B.

2-4 minute D. izomaltaza D. tibie C. zon[ corticaltr D. zon[ medulard E. ulni : 8.lipaza B. Hemostazaprimar[ dureazd A. fibuli E. Urmtrtoarele sunt oase lungi. cardiogrami D.30 E. Diastola generald dtueazi : A.rezult6nd A. fonocardiogram[ C. 4-8 minute E. 0. 0. vase eferente C. vase aferente B.70 s B. Ganglionii A. 8-9 minute 13. l0 secunde C.7. Intestinul sublire nu secretii urmdtoarea enzimi A. gelatinaza. humerus B. l-2 secunde B. 0.40 s D. E.cu excepfia : A. capsulI elastici limfatici au in structura lor urmltoarele elemente exceptdnd : 3t6 ll: =: . scapuli D.50 s c.20 s ll. electrocardiogrami B. sfigmogrami E. zgomotele cardiace pot fi inregistrate grafic.lactaza 10. maltaza C. 0. 0. : jugulogram[ : 12.

Secusa are o durattr totali de A. are pe secfiune aspectul literei . coarnele posterioare confin neuroni vegetativi D. 0. Tubul digestiv este format din urmdtoatele. satietate D.14. coxalului B. o. Nefronii juxstamedulari : A.18. La nivelul hipotalasmusului lateral se afl6 centrii nervogi pentru : A. Substanfa cenugie a mflduvei spinirii : 4. 0.04 s 3t7 . temperatura 16. tibiei i . 19. glomerulul este situat in medulara renali D. extensibilitatea D. ileon 17.01 s B.10 s : c. Manubriul aparfine : A. foame C. este constituitii din ru<onii netnonilor B. tonusul muscular B. glomerulul este situat in corticala renalI C. au ansi Henle scurti 15. faringe C. sternului D.cu excepfia : A. sete B. cavitatea bucalI B. 0. sare E. 0. coarnele anterioare confin dispozitivul somatomotor C. au anse Henle lungi E. claviculei E. excitabilitatea E. Care din urmatoarele proprietilfi ale mugchilor este de nattnl reflexl : A. contractilitatea 20. elasticitatea C. scapulei C. coarnele laterale confin neuroni somatotropi 66K" E.05 s E.l s D. reprezinthSl% din totalul nefronilor B. stomac D. ficat E.

Piridoxina D. FSH C. mucus D. Vasopresina : 25. Prolactina E. leucocite : 27. c[ptugegte cavitatea uterin[ B. erinocite B. Nicotinamida B. akiul drept D.21. ADH D. Pepsinogenul este activat de : A. STH B. TSH 318 t. gelatinazd 22. numai LH E. este sffatul funcfional al uterului D.Unul dinfte urmdtorii hormoni previne ovulafia A. arcul aortic : 26.lipaza gastrici B. [i : . ventriculul drept B. frombocite E. factor intrinsec C. ventriculul st6ng C. Tiamina este liposolubila : 23. enterocite C. se reface : 24. FSH ei LH D. Filochinona E. Urmitoarele afirmafii despre endometru sunt adevarate cu excepfia A. Aorta ascendentil are origine in A. numai FSH C. este o tunictr musculard C. prezintil modific6ri structurale cdnd se elimini E. Cobalamina C. contactul cu HCI sau cu pepsina E. hepatocite D. atriul st6ng E. Secrefia ovanrlui este stimulatii de : A.Bilaeste formatil de cltre A.Unadin urmdtoarele vitamine A. prolactini B.

l0 mg B.5mg 15 mg C. reprezintii volumul globular procentual D. partea laterald a vaginului C. enterocite : ' ' B. Zgomotul II cardiac este : A. la inceputul sistolei ventriculare E. neuroni C. ducte aleveolare E. cromatinei E. Vestibulul vaginal este : : A. slculefi aleveolari 30.28. 1. diastolic C. bronhiola lobularl B. Hematocritul ' A. trombocite E. Necesanrl zilnic de tiamini este de : A. are valoarea de 55% E.orificiul de inchidere al vaginului D. aparatului Golgi : 32. reticulului endoplasmatic B. reprezintil numtrrul de eriftocite din plasmi C. alveole pulmonare D. Acinul pulmonar nu este format din A. 0. un organ erectil E nici rlra din variante. spafiul dintre labiile mari B. 3 l. matricei mitocondriale D.5 mg E. 29. reprezintinumdnrl de leucocite circulante B. Ciclul Krebs are loc la nivelul A. corpusculilor lui Palade C. nu poate fi inregistrat gafic 3t9 . are valoarea de 5 milioane 34. mai lung D. erihocite D.5 mg D. bronhiola respiratorie C. Acizii gragi nu pltrwrd in ) A. hepatocite : 33. sistolic B.

cecul E. trapez : COMPLEMENT GRUPAT 41. hipoglicemie : 320 . IX E. Labfermentul este secretat numai la A. Araera ruginoasl A. obezitate 2. prostata vasc ularrzeazd : 38. diabet 4.X 37 . androgenii B. penisul C. croitorul E. Catecolaminele sturt secretate de : A. estrogenii C. copilul mic C. Urmitorii hormoni produc limfopenie A. mineralocorto coizi E. medulosuprarenald E. adolescent E. corticosuprarenald D. VII D. Hipersecrefia de glucocorticoizi determini l. adductorul lung B. hipertensiune 3. copilul mare D. Cel mai lung mugchi al corpului este A. sugar : B. tiroidi : 36. glucocorticoizii D. adult 40. epifizi C. cvadricepsul C. uterul D. VI C.35.V B. deltoidul D. ovanrl B. Nervii cranieni motori sunt A. catecolaminele : 39. hipofiz6 B.

este un organ genital extern 2. este situat in cavitatea pelvianl 3. Nervii cranieni care confin doar fibre motorii sunt 1. tonusul muscular 43. perechea I 2. perechea V 4. pancreas 49. interstdiul pulmonar : 4l . Hormonii care determin[ degradarea trigliceridelor sunt: 1. lobul intermediar hipofizar 2. MSH este secretat de : 1. lichid interstifial 3. Reglarea ventilafiei se rcalizeazdde centrii nervogi din l. are formi de portocalI 4.limfb 2. cortizolul 3. neurohipofizi 46. adrenalina 2. rinichi 3. Glicogenogenezaare loc cu precldere in: 1. muschi 4. perechea VI : 45. este interpus intre trompele uterine pi vagin 44. extensibilitatea : 2. lichid cefaloratridian 4. aldosteronul 321 . ficat 2. tleaiul intern al organismului e constituit din : l. punte 4. excitabilitatea 3. singe : 48. noradrenalina 4. bulb 2. adenohipofiz[ 4.42. Uterul : l. Proprietiifile mugchilor scheletici sunt 1. perechea III 3. endoteliul capilar 3. lobul posterior hipofizar 3. elasticitatea 4.

eforturi mari 54. reprezintil 50% din debihrl cardiac de repaus 4. functie de greutate 3. este un puternic anabolizarttproteic 4. Saliva intervine in : 1. arc rol in lipolizd 55. menfinerea echilibrului hidric 4.Glandele oxintice secretil : 1. digestia proteinelor 3. firncfie de suprafala corporall 56. digestia lipidelor 57. secrefia sa este stimulatl de supt 4. 5l. Testosteronul : l. cvadricepsul 3.50. excrefia de ueatinini 2. pepsinogen 4. Mugchii fusiformi l. reprezintil 20% din debitul cardiac de repaus 3. somn 4. bitr6nele 3. croitor 53. ATP/kg 4. poate preveni ovulafia 3. triceps : 4. este un hormon lipidic 2. este numitii gi hormon mamotop l. HCI 2. Prolactina : este un inhibitor al activitiifii gonadotrope 2. este de l200ml/min 322 h::. Catabolismul este caracteristic pentru : l. mucus 52. Debitul sangvin renal : l. fastor intrinsec 3. arc structurd sterolic[ 3.rl poate 1. fi exprimatii in : calorii/mol 2. Valoarea metabolismului baz.: - i !i . biceps 2. este de 7 Llh 2. copii 2.

59. volumul cwent : 4. fosfolipaza 60. Capaciatea vitald este egald cu suma dintre 1. este 4. Proteazele din sucul pancreatic sunt l. pepsina 3. volumul inspirator de rezervtr 2. este II : l. mai acut decdt zgomotul I produs de vibralia miocardului la inceputul diastolei prodtrs de inchiderea valvelor semilunare mai intens decdt zgomotul I . tripsina 2. Zgomotul este 2. chimotripsina 4.58. volumul expirator de rezewd 3. este 3. volumul rezidual 323 .

pag.27 45.70 43.75 57. 118 38. B. 89 20. C.pag. C. 45 7. E. pag. pag. pag. D.57 B. Pag.lL2 56. D.8. 99 1. pag. Pag. pag. 115 29. 55 51. 116 44. 78 27.92 1 l. C. pag.Pag. A. I l0 33. 56 39. B. lI7 24. 26.D. pag.B. C. D. E.8.1 4.Pag.77 40. pag.7l 2t.57 42.pag. pag. 110 50. C.B. 19 19. C. C. A. pag. 108 54. A. 65 18. A. 85 6. 5 46. pag.91 30. 101 47.26 37. 36. 108 3z. pag. pag 58 10. C. 34. B. pag. 86 14. pag. 35. pag.92 12.pag.i - nASPUNSURI: COMPLEMENT UNIC COMPLEMENT GRUPAT 41. 78 60. C. ll7 31. pag.70 13.77 52.77 22. 80 9. pag.pag. C. B.pa5. 125 5. pag. pag. B. 55 25. 114 16.8. C.92 D. pag. D.B. pag. pag. C.69 324 .pag.pag. pag. B.8. pag.74 17. 103 15. 114 23. 108 49. D. Pag. D. Pag.D. pag. pag. 120 28. Pag. C. C. A. A. 55 2. pag. A. C. E. 68 53. pag. C.87 26. B. pag. pag. pag. l2l 55. 84 B. B. 84 48. B.D. C. pag.D. 103 58.Pag. pag. pag. pag.B.7 3. pag. B.pag. pag.92 59. A. Pag. 63 8.8. pag.Pag. pag. pag.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful