Sunteți pe pagina 1din 12

REEDUCARE MOTRICA SI FUNCTIONALA IN PEDIATRIE CURS 2 1.CRESTEREA SI DEZVOLTAREA NORMALA A COPILULUI 2.CRITERIILE DE APRECIERE A CRESTERII SI DEZVOLTARII 3.

TULBURARILE DE CRESTERE 1.CRESTEREA SI DEZVOLTAREA NORMALA A COPILULUI Pediatria este stiinta are st!dia"a# $e%&'!tia resterii si de"%&'tarii &(i'!'!i sanat&s PUERICULTURA) resterea si de"%&'tarea n&r*a'a sanat&asa si (si+i a a &(i'!'!i $re(re"inta 'at!ra (r&,i'a ti a a (ediatriei COPILARIA)(eri&ada in are &r-anis*!' reste si se de"%&'ta.a,'and!$se intr$& e%&'!tie (r&-resi%a.de 'a nastere (ana 'a ad&'es enta. CRESTEREA)ansa*/'!' (r& ese'&r (rin are di*ensi!ni'e &r(&ra'e0in t&ta'itate.sa! se-*entar1 se *ares (rin ada&s de enti*etrii si -ra*a2. $este !n asti- antitati% DEZVOLTAREA)ansa*/'!' (r& ese'&r de (er,e ti&nare 'a ni%e'!' t!t!r&r &r-ane'&r.a(arate'&r si siste*e'&r a%and a re"!'tat *at!rarea ,!n ti&na'a a &r-anis*!'!i $este !n asti- a'itati%

Cresterea si de"%&'tarea# $se des,as&ara &n &*itent.dar intr$!n rit* (r&(ri!. ! ,a"e *ai 'ente si ,a"e *ai ra(ide.dat&rita rit*!ri'&r (arti !'are a'e di%erse'&r tes!t!ri si &r-ane $se rea'i"ea"a intr$!n (r& es !nitar.e%&'!ti%.a !*!'ari'e antitati%e din restere ,a and (&si/i'e sa't!ri'e a'itati%e din de"%&'tare. In (eri&ada de restere si de"%&'tare a! '& .intr$& an!*ita s! esi!ne./ine de,inita.*&di,i ari# $*&r,&'&-i e $,!n ti&na'e $(si+i e $inte'e t!a'e A este *&di,i ari s!nt siste*ati"ate in *ai *!'te (eri&ade# A1PERIOADA COPILARIEI 1.C&(i'aria (r&(ri!$"isa)nastere$33 ani0se in +eie er!(tia dentara te*(&rara1 a1(eri&ada de n&! nas !t)(ri*a '!na de %iata /1(eri&ada de s!-ar)1 '!na$312 '!ni 1(eri&ada de &(i' *i )1 an$33 ani 2.Peri&ada (res &'ara)3 ani$34$5 ani0a(ar (ri*ii dinti de,initi%i1

3.Peri&ada s &'ara)4$5 ani$316 ani B1PERIOADA PUBERTARA)11$12 ani0(entr! ,ete1 si 13$16 ani0(entr! /aieti1$314 ani. C1PERIOADA ADOLESCENTEI)14 ani$3170*a8i* 211ani VARSTA COPILULUI Se a(re ia"a in ,!n tie de *ai *!'te riterii.re"!'tand 2 ti(!ri de %arsta# a.%arsta r&n&'&-i a#se a(re ia"a in "i'e.'!ni.ani /.%arsta /i&'&-i a#se a(re ia"a in ,!n tie de# $a(aritia si starea arti'a2e'&r si a n! 'ei'&r de restere $a(aritia dentitiei9 $a(aritia ara tere'&r se8!a'e se !ndare $de"%&'tarea *&t&rie $de"%&'tarea sen"&ria'a $de"%&'tarea a,e ti%a $de"%&'tarea 'i*/a2!'!i $(&si/i'itati'e de -andire La s!-ar si &(i'!' *i este &/'i-at&rie e%a'!area a*/e'&r %arste.de&are e in a"!ri'e in are este ne esara re !(erarea !nei a,e ti!ni.da a %arsta r&n&'&-i a n! &res(!nde ! %arsta /i&'&-i a.(rin i(ii'e si *et&de'e de re !(erare !ti'i"ate tre/!ie sa ,ie ada(tate %arstei /i&'&-i e.

2.CRITERIILE DE APRECIERE A CRESTERII SI DEZVOLTARII 1.LUN:IMEA# $'a nastere#67$;2 * $in (ri*!' an restere ! 2<$22 * $in a' 2$'ea an ! 1<$12 * $d!(a %arsta de 2 ani.se ,&'&seste !r*at&area ,&r*!'a# T0ta'ia1); VARSTA = 7< 0V)%arsta in ani1 2.PERIMETRELE# a1(eri*etr!' ranian# $'a nastere)36$3; * $'a 1 an)6;$65 * $(este %arsta de 1 an resterea este *ai 'enta $'a (!/ertate %a a%ea di*ensi!nea ad!'t!'!i /1(eri*etr!' t&ra i # $n&!$nas !t)31$33 * $ reste ! 1 *>'!na in (ri*!' an de %iata$3 'a 1 an este e-a' ! (eri*etr!' ranian $d!(a %arsta de 1 an rit*!' de restere este *ai *are.de(asind (eri*etr!' ranian ! ati%a enti*etrii ati ani are &(i'!' 1(eri*etr!' /rat!'!i#

$'a nastere)a(r&8i*ati% 1< * $'a 1 an)1; * 3.:REUTATEA# $'a nastere#3.<<<$3.;<< -ra*e $in (ri*!' an restere in -re!tate ! 4.<<< -ra*e $in (ri*e'e 6 '!ni ! ate 5;< ->'!na $in !r*at&are'e 6 '!ni ate ;<< ->'!na $in !'ti*e'e 6 '!ni ate 2;< ->'!na 0? 'a 6 '!ni isi d!/'ea"a -re!tatea 'a nastere.'a !n an & tri('ea"a.in a' 2$'ea an reste in -re!tate ! a(r&8i*ati% 3.<<< -.d!(a %arsta de 2 ani.se ,&'&seste !r*at&area ,&r*!'a#:)2V=@ 6.INDICELE PONDERAL# $,&r*!'a de a' !')ra(&rt!' dintre -re!tatea a t!a'a a &(i'!'!i>-re!tatea &res(!n"at&are '!n-i*ii $este *!'t *ai e'& %ent ;.MATURATIA OSOASA# $da in,&r*atii in 'e-at!ri ! &n &rdanta dintre resterea &s&asa si %arsta r&n&'&-i a $(r& es!' de &si,i are#in e(e in %iata intra!terina0 entrii de &si,i are (ri*ari1 $ &ntin!a (e t&ata (eri&da &(i'ariei0n! 'ei de &si,i are se !ndari1

4.MATURATIA DENTARA# $se n!*ara dintii din *&*ent!' a(aritiei 'a -in-ie $dentitia te*(&rara0de 'a(te1 !(rinde 2< dinti#(ri*ii are a(ar s!nt in isi%ii *ediani in,eri&ri0'a %arsta de 4$7 '!ni1 $a(&i#$in isi%ii *ediani s!(eri&ri $in isi%ii in,eri&ri 'atera'i $in isi%ii s!(eri&ri 'atera'i $*&'arii0'a a(r&8i*ati% 11>2 ani1 $ aninii0'a a(r&8i*ati% 21>2 ani1 $dentitia de,initi%a are 32 dinti#a(are d!(a %arsta de 41>2 $5 ani 5.MATURATIA PUBERTARA $a(aritia ara tere'&r se8!a'e se !ndare 7.PARAMETRII FUNCTIONALI# a1t&'eranta di-esti%a# $3se a(re ia"a in ra(&rt ! %arsta r&n&'&-i a $3se a(re ia"a 'ini (rin a/senta re,!"!'!i 'a a'i*entatie.a/senta *ete&ris*!'!i.a %arsat!ri'&r si a s a!ne'&r diarei e /1re"istenta 'a in,e tii#

$3in (ri*e'e 4 '!ni s!-ar!' este (r&te2at de anti &r(ii0A 1 (ri*iti de 'a *a*a0intra!terin si (rin a'i*entatia nat!ra'a1 $3d!(a a easta %arsta in e(e (r&d! tia (r&(rie de A 0dat&rita %a inari'&r = a &nta t!'!i dire t ! di%ersi a-enti (at&-eni1 1*at!ratia ne!r&'&-i a# $re,'e8e ar+ai e $t&n!s!' *!s !'ar $(&st!ra $*&/i'itatea s(&ntana $de"%&'tarea 'i*/a2!'!i $a,e ti%itatea $ &*(&rta*ent!' s& ia' $ &ntr&'!' s,in terian $de"%&'tarea inte'e t!a'a0'a &(i'!' *ai *are1# $3atentia $3*e*&ria i*ediata si ea de d!rata $ a(a itatea de a/stra ti"are $re(re"entarea -ra,i a $re(r&d! erea %er/a'a

T&ate *as!rat&ri'e e,e t!ate (entr! a(re ierea resterea tre/!ie sa ,ie ra(&rtate 'a# $3*edia de %arsta a &(i'!'!i $3*edia &'e ti%!'!i din are ,a e (arte &(i'!' $3%a'&area anteri&ara a *as!rat&ri'&r res(e ti%e0)rit*!' de restere1 3.TULBURARILE DE CRESTERE Re(re"inta a/ateri de 'a n&r*a' a'e resterii s&*ati e.(!tand ,i as& iate ! t!'/!rari &r-ani e si (si+i e. Me ani*e'e de insta'are a t!'/!rari'&r de restere#11(rin ins!,i ienta A.TULBURARILE DE CRESTERE IN INALTIME 1.T!'/!rari de restere in ina'ti*e (rin ins!,i ienta Ca!"e %ariate# $&r-ani e0/&'i rena'e r&ni e9 ardi&(atii &n-enita'e1 $end& rine0ins!,i ienta tir&idiana9ins!,i ienta +i(&,i"ara1 $a,e ti%e0 arente a,e ti%e se%ere si (re & e1 $n!triti&na'e $ereditare0ta'ie *i a ,a*i'ia'a1 2.Nanis* a1NANISM AIPOFIZAR

$3dat&rita ins!,i ientei ,!n ti&na'e a '&/!'!i anteri&r +i(&,i"ar $3s ade se retia de +&r*&n s&*at&tr&( $3'i(sa a est!ia ,a%&ri"ea"a a/s&r/tia intestina'a a a' i!'!i $3&si,i are ra(ida (rin de(!nerea Ca 'a ni%e'!' arti'a2e'&r de restere $3&(rirea resterii in '!n-i*e a &ase'&r Cara teristi i#$s!nt (astrate0n&r*a'e1 (r&(&rtii'e di,erite'&r se-*ente /1NANISM TIREO:EN0TIROIDIAN1 $3dat&rita ins!,i ientei ,!n ti&na'e a -'andei tir&ide#s ad tir&8ina si tri&dtir&8ina0a esti +&r*&ni ,a%&ri"ea"a resterea si *at!ri"area &s&asa1 $3de &/i ei este &n-enita' $3 ara teristi i# $*e*/re s !rte. ! e8tre*itati *i i $*i8ede*0tes!t e'!'ar s!/ !tanat i*(astat.in,i'trat1 $+i(ertr&,ie *!s !'ara $er!(tie dentara intar"iata 2.T!'/!rari de restere in ina'ti*e (rin e8 es Ca!"e#

$ereditara0,a*i'ia'a1 $re-i&na'a $end& rina0+i(ertir&idis*.+i(erins&'inis*.et 1 A.:I:ANTISM a1:I:ANTISM AIPOFIZAR# $3dat&rita +i(erse retiei +i(&,i"are.insta'ate in (eri&da (re(!/ertara $3 ara teristi i# $ res ,&arte *!'t *e*/re'e $de"%&'tare (si+i a n&r*a'a /1:I:ANTISM :ONADIC0EUNOCOID1# $3 ara teristi i# $,&rta *!s !'ara s a"!ta $ a(a itatea de e,&rt s a"!ta $intar"iere in a(aritia ara tere'&r se8!a'e se !ndare $%& e ! ti*/r! s!/tire $as(e t ,e*ini"at ! dis(!nerea tes!t!'!i -ras (e /rate.!*eri.a/d&*en si s&'d!ri 3.T!'/!rari de restere in ina'ti*e (rin disar*&nie $3 &(ii ! dis(r&(&rtii e%idente intre se-*ente'e &r(&ra'e

11ACONDROPLAZIA $3&ase'e '!n-i n! res dat&rita 'i(sei arti'a2e'&r de restere 21ACROME:ALIA $3dat&rita +i(erse retiei +i(&,i"are insta'ata (&st(!/ertar $3 res ,&arte *!'t e8ter*itati'e0 a(.*aini.(i i&are1 1.T!'/!rari de restere in -re!tate (rin ins!,i ienta# 11SUBPONDERALI $3 ara teristi i# $s aderea tre(tata a tes!t!'!i adi(&s0initia' (e a/d&*en si t&ra e.a(&i (e *e*/re1 $ !r/a (&ndera'a este stati&nara sa! 'in des endenta $s aderea (r&-resi%a a t&n!s!'!i *!s !'ar 21MARASM0CASEBIE1 $3 ara teristi i# $as(e t -enera' (r&,!nd a'terat $dis(aritia &*('eta a tes!t!'!i adi(&s 2.T!'/!rari de restere in -re!tate (rin e8 es 11SUPRAPONDERALI $3 ara teristi i#

$ resterea -re!tatii &r(&ra'e0*ai a'es (e /a"a *asei *!s !'are1 $de"%&'tare (si+i a n&r*a'a 21OBEZITATE $3 ara teristi i# $ resterea in -re!tate se ,a e (e /a"a a !*!'arii de -rasi*e in e8 es $distri/!tia -rasi*ii este re'ati% &*&-ena (e t&t &r(!' $de"%&'tarea (si+i a n&r*a'a.dar ! de,i it de ada(tare in &'e ti%itate

S-ar putea să vă placă și