Sunteți pe pagina 1din 66

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

SCOALA POSTLICEALA SANITARA SF. VASILE CEL MARE


FILIALA PLOIESTI
PROIECT DE CERTIFICARE A
CALIFICARII PROFESIONALE
DOMENIU SANATATE SI ASISTENTA PEDAGOGICA CALIFICAREA
PROFESIONALA ASISTENT MEDICAL GENERALIST

INDRUMATOR:
DR. CRISTESCU MARIOARA
ABSOLVENT:
ILINA LAURENTIU IONUT
2013
TEMA PROIECTULUI
INGRIJIRI ACORDATE BOLNAVILOR CU
DEMENTA TIP ALZHEIMER
CUPRINS
ARGUMENT
CAPITOLUL I No!"#! $%#%&'(% )%*+&% )%,%#'
CAPITOLUL III- P'&!.!+'&%' '*!*%#%! ,%)!.'(% (' '.% )% !#/%*!$'!! 0!
!#%&/%#!!(% '"o#o,% 0! )%(%$'%
CAPITOLUL IV PLAN DE INGRIJIRE AL PACIENTULUI CU
DEMENTA TIP ALZHEIMER
IV.1 P('#"( )% !#$&!1!&%
IV.2 E/'("'&%' 2!#'('
BIBLIOGRAFIE
ANE3E
ARGUMENT
Preocuparea primoria!a a meici"ii co"#empora"e e$#e promo%area &i ocro#irea $a"a#a#ii.
Ea $e ocupa e promo%area ace!or 'ac#ori &i co"i#ii care a$i(ura $a"a#a#ea ep!i"a &i
i"e!u"(a#a) pre!u"(e$c ura#a %ie#ii &i 'ac ca *a#ra"e#ea $a %i"a ca# mai #ar+iu &i cu u" (ra ca#
mai reu$ a! $caerii capaci#a#ii e !ucru. Sa"a#a#ea) acea $#are comp!e#a e *i"e (e"era!) 'i+ic)
me"#a! &i $ocia!) e$#e e'i"i#ia a#a e Or(a"i+a#ia Mo"ia!a a Sa"a#a#ii ,O.M.S.- $#arii e
$a"a#a#e.
Via#a omu!ui poa#e 'i pu$a orica" i" perico! e o ame"i"#are p$i.ica aparu#a *ru$c care i!
auce i"#r/o $#are cri#ica) acu#a ce #re*uie re+o!%a#a e per$o"a!u! e !a $ec#ia e (eria#rie) cu
promp#i#ui"e &i eo$e*i#a compe#e"#a.
Ca e!e%) i" $#a(iu! prac#ic am ac#io"a# cu e0i(e"#a aap#a"u/ma ceri"#e!or e a+i a!e
pro'e$iei e a$i$#e"# meica! care #re*uie $a $#ea "u "umai a!a#uri e *o!"a% !a"(a pa#u! $au ci &i
a!a#uri e om !a"(a a$#er"u#u! $i"(ura#a#ii !ui) u"e ureri!e mi$#uie $ur.
Ace$#a e$#e mo#i%u! pe"#ru care am a!e$ ca #ema a proiec#u!ui 1Deme"#a #ip A!+.eimer2)
ia("o$#ic pe care !/am i"#a!"i# e$#u! e e$ i" $#a(iu! prac#ic e'ec#ua# i" $ec#ia e P$i.ia#rie i"
caru! Spi#a!u!ui 3ue#ea" P!oie$#i.
Pri" a*$o!%irea ace$#ei $co!i) i" %ii#oarea me$erie e a$i$#e"# meica!) ma %oi arui cu
pa$iu"e &i $#ii"#a 'iecarui ca+ i" par#e pe"#ru ca o par#icica i" $a"a#a#ea $eme"i!or "o$#ri $e
a#orea+a &i "oua.
CAPITOLUL I- NOTIUNI GENERALE DESPRE DEMENTA
DEFINITIE
Dementa e$#e o $#are p$i.opa#o!o(ica carac#eri+a#a pri"#r/o i$#o%ire p$i.ica) pro(re$i%a &i
(!o*a!a) cau+a#a e o a'ec#iu"e or(a"ica a creieru!ui care e%o!uea+a $pre cro"ici+are. Deme"#a $e
carac#eri+ea+a i" e$e"#a pri"#r/o e#eriorare me"#a!a4 a#e"#ia e%i"e e'ici#ara) memoria e$#e
a!#era#a) 5ueca#a e$#e per#ur*a#a.
Deme"#a e$#e o e(raare a %ie#ii me"#a!e.
Sindromul demential e$#e o ma"i'e$#are a !e+iu"i!or cere*ra!e4 u"e!e !e+iu"i $u"# %i+i*i!e
cu oc.iu! !i*er !a au#op$ie &i au o !oca!i+are re!a#i% cu cea a #umori!or.
Deme"#e!e $u"# re!a#i% 'rec%e"#e !a %ar$#"ici.
ETIOLOGIE
Forma c!i"ica par#icu!ara e eme"#a pre$e"i!a e$cri$a e A!+.eimer ,6789/6766- apare
i"#re :; 9; e a"i cu o 'rec%e"#a mai mare !a $e0u! 'emi"i".
E#io!o(ia e$#e prac#ic "ecu"o$cu#a) $e i$cu#a o mu!#i#ui"e e 'ac#ori e ri$c) e !a
erei#a#e &i prei$po+i#ii pa"a !a i"'ec#ii &i i"#o0ica#ii. I" u!#ima %reme $e i"$i$#a a$upra 'ac#ori!or
(e"era!i 'i+ici) p$i.o/$ocia!i "oci%i care ar 5uca u" ro! impor#a"# i" apari#ia eme"#ei A!+.eimer)
cum ar 'i: *o!i $oma#ice cu e%o!u#ie pre!u"(i#a cro"ica) *o!i i"#ercure"#e) epui+are 'i+ica)
$u*a!ime"#a#ie) $upraa!ime"#a#ie &i i"#o0ica#ie.
Di"#re 'ac#orii p$i.o/$ocia!i 'ac par#e: $#re$u!) o!iu!) pe"$io"area) $c.im*area meiu!ui
e %ia#a) i"#o!era"#a (rupu!ui 'ami!ia!) i"$i"(urarea.
LISTA CELOR MAI FRECVENTE CAU<E ALE DEMENTEI
Corticale: / Boa!a A!+.eimer
/ Si"romu! Do="
/ Boa!a Pic>
/ u"e!e 'orme e e(e"erare a!e !o*u!ui 'ro"#a!
Subcorticale: / Boa!a Par>i"$o"
/ Boa!a ?u"#i"(#o"
/ Deme"#a cu corpii Le=@
/ ?iroce'a!ia
/ Para!i+ia $upra"uc!eara pro(re$i%a
/ A#ro'ia $i$#emica mu!#ip!a
/ ?ema#om $u*ura!
/ De(e"ere$ce"#a cor#ico*a+a!a
Mixte: / Sc!ero+a mu!#ip!a
/ Bo!i cere*ro%a$cu!are
/ De(e"ere$ce"#a !o*ara 'ro"#a!a
/ Deme"#a 'ro"o#empora!a
/ Boa!a Creu#+'e!#/Ia>o*
/ E"ce'a!opa#ie po$##rauma#ica
/ E"ce'a!opa#ie #o0ica &i a"o0ica
/ Deme"#a i" ca"ceru! "o"me#a$#a#ic
/ Tumori cra"ie"e
/ S#ari e'ici#are) #u!*urari e"ocri"e) a!coo!i$m) epre$ie
/ Bo!i i"'ec#ioa$e cro"ice: $i'i!i$) me"i"(i#a cro"ica) AIDS
/ Deme"#a e(e"era#i%a
SINTE<A CAU<ELOR DEMENTEI
Degenerative: / Deme"#a $e"i!a
/ Boa!a A!+.eimer
/ Boa!a Pic>
/ Coreea ?u"#i"(#o"
/ Boa!a Par>i"$o"
/ Boa!a Creu#+'e!#/Ia>o*
/ ?iroce'a!ia cu pre$iu"e "orma!a
/ Sc!ero+a mu!#ip!a
Leziuni expansive intracraniene: / #umori
/ .ema#om $u*ura!
Traumatisme: / #rauma#i$me cere*ra!e u"ice $e%ere
/ #rauma#i$me repe#a#e ,!a *o0eri-
Infectii i conditii asemanatoare: / e"ce'a!i#e e orice cau+a
/ "euro!eu$
/ $arcoio+a cere*ra!a
Vasculare: / eme"#a mu!#ii"'arc#
/ oc!u+ia ar#erei caro#iie"e
/ ar#eri#a cra"ia"a
Metabolice: / uremia cro"ica
/ i"$u'icie"#a .epa#ica
/ e'ec#e i"epar#a#e a!e carci"omu!ui $au !im'omu!ui
/ ia!i+a re"a!a
Toxice: / a!coo!
/ i"#o0ica#ie cu me#a!e (re!e ,p!um*) #a!iu) ar$e"ic-
noxia: / a"emia
/ po$#/a"e$#e+ii) CO
/ $#op cariac
/ i"$u'icie"#a re$pira#orie cro"ica
Carenta de vitamine: / care"#a e Vi#ami"a B6A
/ aci 'o!ic
/ #iami"a
CAUZELE DEMENTELOR ALTELE DECAT BOALA ALZHEIMER
D / ro(uri &i meicame"#e i" e0ce$
E / emo#io"a!i#a#e #u!*ura#a
M / me#a*o!i$me per#ur*a#e
E / e"ce'a! ,#umori) .iroce'a!ia cu pre$iu"e "orma!a-
N / "u#ri#ia e'ici#ara
T / #rauma#i$me cra"io/cere*ra!e
A / a#ero$c!ero+a) a"a!i+a#ori &i a!coo!i$m
ANATOMIE PATOLOGICA
Macro$copic 'rapea+a i" primu! ra" a#ro'ia ma$ei cere*ra!e) a carei (reu#a#e $cae e !a
6:88 ( !a 6888 (. Scoar#a cere*ra!a apare $u*#ia#a i'u+) i"$a prepo"ere"# i" !o*ii 'ro"#a!i &i
#empora!i.
Su*$#a"#a ce"u$ie) ca &i cea a!*a) imi"ua#a) %e"#ricu!ii !a#era!i i!a#a#i) circum%o!u#ii!e
!ar(i#e) me"i"(e!e opac) !ap#o$ &i cu o ca"#i#a#e e LCR mai mare.
M!.&o*.o+!. *% )%*.&!" &%! !+"&! )% (%4!"#!5
a- Placi senile ,Rie!ic. Fi$c.er-) care $e pre+i"#a $u* 'orma u"or mici ma$e ar(e"#a'i"e)
co"$#i#ui" 1'!ocoa"e2 e circa ;8 micro"i iame#ru) 'orma#e i" 'i*re &i o ma$a amor'a a%a" o
!oca!i+are prei!ec#a i" $coar#a cere*ra!a ,mai a!e$ 'ro"#a!a- &i i" cor"u! !ui Ammo" ,A!+.eimer-.
Ori(i"ea e$#e pu#i" cu"o$cu#a: u"ii .i$#o!o(i !e co"$iera ca pro%e"i" i" e+i"#e(rarea
e"ri#e!or ce!u!are (a"(!io"are. ?i$#oc.imic $/a pu$ i" e%ie"#a o $u*$#a"#a a$ema"a#oare
ami!oiu!ui. Mari"e$cu a emo"$#ra# compo+i#ia !ipoiica a p!acii $e"i!e) care e$#e 'orma#a i"
'o$'a#ie &i ami"o!ipoi+i. S/a remarca# e a$eme"ea o cre$#ere a ac#i%i#a#ii e"+ima#ice a p!acii
$e"i!e4 i" ace$# $e"$ $/a co"$#a#a# .iperac#i%i#a#ea u"or e"+ime ca: e.iro(e"a+a !ac#ica) ma!ica)
(!u#amica) $ucci"ica) ci#ocromo0ia+a. Cre$#erea ac#i%i#a#ii 'o$'a#a+ei acie i"ica o #u!*urare
ce!u!ara care "u e$#e e 'ap# eca# o e#apa i"#r/o #u!*urare me#a*o!ica mai amp!a.
Micro$copia e!ec#ro"ica a e%ie"#ia# o +o"a ce"#ra!a a p!aci!or $e"i!e pre+e"#a u"or ma$e
'i*ri!are i"co"5ura#e e a0o"i &i e"ri#e care co"#i" "euro'i!ame"#e &i corpu$cu!i4 e$#e po$i*i! ca
ace$#i corpu$cu!i $a 'ie mi#oco"rii) 'ap# care ar e0p!ica cre$#erea ac#i%i#a#ii o0ia#i%e e"+ima#ice.
Cerce#ari rece"#e ara#a o pro'u"a i$emi"are a p!aci!or $e"i!e care) i" ca+uri!e (ra%e au 'o$#
(a$i#e i" "uc!eii ce"u$ii ce"#ra!i &i mai rar i" pu#ame" &i pa!!ium.
E!e au 'o$# i"#a!"i#e &i i" .ipo#a!amu$) i" #u*ercu!ii c%ari(eme"i) #ru"c.iu! cere*ra! &i c.iar i"
$coar#a cere*e!oa$a. Sco!+ e$crie o !e+iu"e a$ema"a#oare p!acii $e"i!e) pe care More! o
e"ume$#e angiopatie dis!orica. P!aca e$#e ce"#ra#a pe u" %a$ cor#ica!) !ua" 'orma a!u"(i#a &i
co"$#i#ui" u" %eri#a*i! ma"$o" peri%a$cu!ar ea e$#e 'rec%e"#a i" ca+uri!e (ra%e e eme"#a
pre$e"i!a e #ip A!+.eimer) a%a" o !oca!i+are mai a!e$ occipi#a!a.
*- Leziunea intracelulara Alzheimer e$#e o .iper#ro'ie a re#e!ei "euro'i*ri!are e"oce!u!are4
'i*re!e $e moi'ica) e%e"i" %o!umi"oa$e &i rami'ica#e. Ace$# #ip e !e+iu"e) carac#eri$#ic e
a!#'e! eme"#ei A!+.eimer) $e !oca!i+ea+a mai a!e$ i" $#ra#uri!e pro'u"e a!e $coar#ei !o*i!io
'ro"#a!i &i #empora!i &i mai pu#i" i" !o*ii parie#ooccipi#a!i.
c- Atrofia neuronala i"$o#i#a e e(e"ere$ce"#a (ra"u!o/pi(me"#ara e$#e u" a!# #ip e moi'icare
.i$#opa#o!o(ica4 a#ro'ia i"#ere$ea+a mai a!e$ $#ra#uri!e mo!ecu!are cor#ica!e.
CLASIFICARE
1. DEMENTA CRONICA 6I IREVERSIBILA
Di" pu"c# e %eere p$i.opa#o!o(ic e$#e $em"a!a#a pre+e"#a urma#oare!or #ipuri e #u!*urari
p$i.ice. Moi'icarea compor#ame"#u!ui (e"era! a! *o!"a%u!ui e$#e repre+e"#a#a pri" urma#oare!e
a$pec#e:
/ mou! e a $e pre+e"#a ,"ei"(ri5i#) murar-4
/ #u!*urari a!e ac#i%i#a#ii ,e+oro"a#) i"$o!i#) a*$ur-4
/ piererea i"i#ia#i%ei) a capaci#a#ii e a $e aap#a !a $i#ua#ia %i#a!a) i"capaci#a#ea e a $e au#o/
co"uce4
/ #u!*urari e $cri$) e ci#i# &i e !im*a5.
2. DEMENTA DE TIP MEDIU
Co"c!u+ii!e i"%e$#i(a#ii!or %or pu"e i" e%ie"#a urma#oare!e a$pec#e:
/ #u!*urari e compor#ame"#: #i"u#a) mimica) re!a#ii i"#erper$o"a!e) i$po+i#ie emo#io"a!a4
/ #u!*urari!e 'o"u!ui mi"#a! &i a!e capaci#a#i!or opera#io"a!e repre+e"#a#e pri" #u!*urari e a#e"#ie)
e memorie) e+orie"#are #emporo/$pa#ia!a) #u!*urari e !im*a54
/ #u!*urari e 5ueca#a) pri%i" ac#i%i#a#ea $i"#e#ica (!o*a!a) ac.i+i#ia e cu"o$#i"#e "oi)
ra#io"ame"#u! !o(ic.
3. DEMENTA INCIPIENTA
Acea$#a 'orma e eme"#a are ca moe! c!i"ico/p$i.ia#ric eme"#a po$#/#rauma#ica. Di" pu"c# e
%eere p$i.opa#o!o(ic) $!a*irea i"#e!ec#ua!a e$#e mu!# mai i$cre#a4 i" ace$# mo#i% $e impu"e o
i"%e$#i(are/e%a!uare p$i.oia("o$#ica a $#arii me"#a!e a ace$#or ca#e(orii e *o!"a%i:
"xamenul clinico#psi!iatric %a pu"e i" e%ie"#a u" 'e"ome" p$i.opa#o!o(ic $peci'ic)
"umi# e $pecia!i$#i claudicatie psi!ica) carac#eri+a# pri" urma#oare!e 'orme e #u!*urari:
/ #u!*urari e memorie co"$#a" i" am"e+ia "ume!or proprii) ui#area 'ap#e!or
per$o"a!e) am"e+ie !acu"ara ,ami"#iri!e %ec.i $u"# co"$er%a#e) iar ce!e rece"#e $e
$#er(-4
/ #u!*urari i'eri#e a!e a#e"#iei4
/ #u!*urari e iea#ie.
"valuarea prognostica a $#arii e e#eriorare me"#a!a $e 'ace pri" i"#ermeiu! pro*e!or
e0ame"u!ui p$i.oia("o$#ic a! *o!"a%u!ui. Ceea ce $e urmare$#e pri" i"#ermeiu! pro*e!or
e$#e $#area e e#eriorare me"#a!a e care epi"e i" 'i"a! pro("o$#icu! *o!"a%u!ui
re$pec#i%.
7. DEMENTELE ORGANICE $u"# e#ermi"a#e e a'ec#iu"i !e+io"a!e a!e creieru!ui &i e!e $e
carac#eri+ea+a pri"#r/o $!a*ire i"#e!ec#ua!a !acu"ara) cu $imp#oma#o!o(ie e !e+iu"i cere*ra!e i"
'ocare ,am"e+ii) a'a+ii) apra0ii- $au pri" $em"e c!i"ice mi"ore &i i$para#e ,i$m"e+ii)
per$e%erari) a"0ie#a#e) iri#a*i!i#a#e-.
a- eme"#e!e or(a"ice $ecu"are4
*- eme"#e!e a*io#ro'ice primare.
8. DEMENTELE VESANICE $u"# a'ec#iu"i p$i.ia#rice $ecu"are care apar ca urmare a u"ei
e%o!u#ii i"e!u"(a#e a proce$e!or p$i.ia#rice e #ip e"o(e".
a- eme"#a apa#o/a*u!ica) care poa#e 'i i"#a!"i#a i" u"e!e ca+uri e e%o!u#ie (ra%a)
i"e!u"(a#a) a $c.i+o're"iei4
*- $#ari!e eme"#ia!e co"$ecu#i%e e%o!u#iei u"or proce$e p$i.o#ice i" cur$u! e!iruri!or
cro"ice4
c- PMD ,p$i.o+a ma"iaco/epre$i%a- $e poa#e u"eori #ermi"a cu o $#are e #ip eme"#ia!.
9. DEMENTA SENILA e$#e co"$eci"#a u"ui proce$ e $e"i!i#a#e cu a#ro'ie cor#ico/cere*ra!a
i'u+a a creieru!ui: / #i"u#a "ei"(ri5i#a a *o!"a%u!ui4
/ ac#i%i#a#e e+oro"a#a4
/ i"%er$area ri#mu!ui $om"/%e(.e4
/ *u!imie4
/ e'ici# e memorie cu ui#area 'ap#e!or rece"#e4
/ e+orie"#are #emporo/$pa#ia!a4
/ #u!*urari e !im*a54
/ #u!*urari i"#e!ec#ua!e.
:. DEMENTELE ABIOTROFICE PRESENILE apar i" perioaa pre$e"i!a i" cau+a u"ui
proce$ $peci'ic e a*io#ro'ie cere*ra!a care a"#re"ea+a o $#are e i$o!u#ie pro(re$i%a a 'u"c#ii!or
i"$#rume"#a!e a!e !im*a5u!ui) pra0ii!or &i ("o+ii!or. Se co"$#a#a o a#ro'ie cor#ica!a cu
preomi"a"#a !o*ara) ca !oca!i+are cere*ra!a.
/ eme"#a Pic>4
/ eme"#a A!+.eimer.
;. PRESBIOFRENIA repre+i"#a o %aria"#a c!i"ica a eme"#ei $e"i!e) 'ii" carac#eri+a#a pri":
/ am"e+ie e 'i0are4
/ e+orie"#are #emporo/$pa#ia!a4
/ 'a*u!a#ie4
/ e#eriorare me"#a!a !e5era.
<. DEMENTA CREUTZFELDT JA=OB e$#e u" proce$ a*io#ro'ic cere*ra!4 e*u#u! $e
$i#uea+a i" 5uru! %ar$#ei e ;8 e a"i cu u" $i"rom e0#rapiramia! e #ip coreo/a#e#o+ic)
mioc!o"ii) .ipo#imie) i$ar#rie !a care $e a$ocia+a rapi o $#are eme"#ia!a pro'u"a.
10. COREEA CRONICA HUNTINGTON e$#e o a'ec#iu"e erei#ara4 i" pu"c# e %eere
c!i"ic acea$#a co"$#a i"#r/u" $i"rom coreic cro"ic !a care $e a$ocia+a #u!*urari p$i.ice i'eri#e:
#u!*urari e carac#er) iri#a*i!i#a#e) ma"ie) %aria#ii e i$po+i#ie a'ec#i%e) epre$ii) rap#u$uri
$uiciare) e'ici# i"#e!ec#ua! !e"# &i pro(re$i%) apa#ie) !ip$a e i"i#ia#i%a $imi!ara ce!ei i" cur$u!
eme"#ei Pic>.
11. BOALA PAR=INSON e$#e o a'ec#iu"e e(e"era#i%a erei#ara &i 'ami!ia!a ce $e
carac#eri+ea+a pri"#r/u" $i"rom mo#or e0#rapiramia! .iper#o"ic/.ipo>i"e#ic.
12. HIDROCEFALIA CU PRESIUNE NORMALA) a'ec#iu"e c!i"ica carac#eri+a#a pri"
eme"#a) #u!*urari e mer$) i"co"#i"e"#a uri"ara.
13. DEMENTA PRESENILA CU ATROFIE CORTICALA) o a'ec#iu"e mai rara ce $e
carac#eri+ea+a pri":
/ a#ro'ie cor#ica!a4
/ a#ro'ie o!i%o/po"#o/cere*e!oa$a4
/ a#a0ie cere*e!oa$a4
/ $i"rom eme"#ia!.
17. DEMENTA PRESENILA CU DEGENERESCENTA TALAMICA e$#e o a'ec#iu"e
comp!e0a ce $e carac#eri+ea+a pri" urma#oare!e:
/ eme"#a $e%era4
/ .iper$om"ie4
/ .iper#o"ie mu$cu!ara4
/ po+i#ie ri(ia a corpu!ui.
18. SINDROMUL LUI HEIDENHEIM e$#e i"rui# cu ma!aia Creu#+'e!# 3a>o*.
19. MALADIA =RAEPELIN *oa!a e$#e o eme"#a rapia &i pro(re$i%a cu a(i#a#ie
p$i.omo#orie) epre$ie) #u!*urari e %or*ire &i u" $i"rom ca#a#o"ic. E%o!u#ia c!i"ica e !a ca#e%a
!u"i !a ma0im A a"i.
1:. DEMENTA CU CORPII LE>?4 $em"e!e c!i"ice a!e pacie"#u!ui cu corpii Le=@ cor#ica!i
e$criu o $#are co("i#i%a '!uc#ua"#a) .a!uci"a#ii %i+ua!e &i par>i"$o"ie"e. I$#oricu! "a#ura! a! *o!ii
cu corpii Le=@ $eama"a i"#r/o oarecare ma$ura cu e!iru!) cu o e#eriorare rapia) urma#a e o
recuperare par#ia!a.
1;. DEMENTA VASCULARA e$#e o eme"#a re+u!#a#a i" urma piererii e %o!um cere*ra!
pri" u"u! $au mai mu!#e i"'arc#uri $au i" urma a'ec#arii %a$e!or mici i"$o#i#a e i$#ru(eri i"
$u*$#a"#a a!*a) carac#eri+a#a pri" mari moi'icari e i$po+i#ie &i #u!*urari e mer$ $au i$'u"c#ie
%e+ica!a.
1<. DEGENERESCENTA FRONTO-TEMPORALA eme"#a e !o* 'ro"#a! cu $au 'ara
*oa!a a "euro"u!ui mo#or &i a'a+ia primara. O e(e"erare a !o*i!or 'ro"#a!i &i #empora!i ce uce !a
mu#i$m precoce.
SIMPTOME
Boa!a A!+.eimer $e i"$#a!ea+a !e"#) pro(re$i%) e%o!ua" i" #rei e#ape: !a i"cepu# pe prim
p!a" apar #u!*urari!e i" $'era co("i#i%a ,mai a!e$ ce!e e memorie-) apoi #u!*urari!e !e(a#e e
orie"#area $pa#ia!a &i u!#erior $e i"$#a!ea+a u" $i"rom a'a+o/apra0o/a("o+ic. De'ici#u! m"e$#ic
are u" carac#er (!o*a! &i pro(re$i%4 e o*icei e! "u e$#e i"$o#i# e co"'a*u!a#ii $au e 'a!$e
recu"oa$#eri4 e+orie"#area $pa#ia!a e$#e marca#a) a$#'e! ca *o!"a%u! $e ra#ace$#e cu u$uri"#a pe
$#ra+i cu"o$cu#e &i c.iar i" propria !ocui"#a. Trep#a# $e i"$#a!ea+a u" e'ici# p$i.ic (!o*a!) oa#a
cu i"ce#i"irea ac#i%i#a#ii p$i.o/mo#orii &i apari#ia apa#iei) a i"i'ere"#i$mu!ui. U"eori) pe ace$#
e'ici# $e o*$er%a epi$oae a"0ioa$e $au *u'ee e a(i#a#ie4 e a$eme"ea po# 'i remarca#e
.a!uci"a#ii) iei pre%a!e"#e) iei e!ira"#e e pre5uiciu &i (e!o+ie care comp!e#ea+a #a*!ou! c!i"ic.
$erioada de stare: upa o e%o!u#ie e B/: a"i e !a e*u# $e i"$#a!ea+a perioaa e $#are)
i" care #a*!ou! $imp#oma#o!o(ic e$#e omi"a# e eme"#a) care e$#e pro'u"a) i"#ere$a" a#a#
'u"c#ii!e i"#e!ec#ua!e $uperioare ,a"a!i+a &i $i"#e+a) a*$#rac#i+area) 5ueca#a e#c.- ca# &i pe ce!e
e!eme"#are ,memoria (!o*a! e'ici#ara i" 'i0are &i e%ocare) .ipopro$e0ie-. De+orie"#area
#emporo/$pa#ia!a e$#e ma$i%a &i perma"e"#a4 carac#eru! ce! mai 'rapa"# a! *o!ii i" acea$#a 'a+a
e$#e a# e $i"romu! a'a+o/apra0o/a("o+ic. Tu!*urarea !im*a5u!ui &i a 'u"c#ii!or $im*o!ice
i!u$#rea+a ace$# $i"rom4 pe prim p!a" a'a+ia e #ip $e"+oria!) iar !o(oreea e0i$#e"#a %i+ea+a $pre
5ar(o"o'a+ie) 'aca" impo$i*i!a comu"icarea cu *o!"a%u!. Mu#i$mu! e$#e apa"a5u! perioaei
#ermi"a!e4 $e mai e$criu &i a!#e #u!*urari e !im*a5 ca: eco!a!ia) pa!i!a!ia) !o(oc#omia) ae$ea
a$ocia#e cu a(ra'ie &i a!e0ie. Apra0ia e$#e preomi"a"# iea#i%a ar $e i"#a!"e$#e &i apra0ie
co"$#ruc#i%a. I" ca+u! a("o+iei #u!*urari!e $u"# mai (reu e aprecia#4 a("o+ia %i+ua!a cu
recu"oa$#erea i"corec#a a cu!ori!or e$#e pe prim p!a") a!a#uri e a("o+ia $pa#ia!a &i a("o+ia
'orme!or ,u"eori pe"#ru 'i+io"omii-4 compor#ame"#u! *o!"a%u!ui e$#e &i e! a!#era#4 preomi"a u"
apra(ma#i$m e#ermi"a# e !e"#oarea p$i.omo#orie) ar e$#u! e 'rec%e"# pe ace$# 'o" po#
aparea *u'ee e a(i#a#ie p$i.omo#orie) epi$oae cu iei e!ira"#e e pre5uiciu) e (e!o+ie) e
per$ecu#ie $au $#ari o"irice) cu .a!uci"a#ii %i+ua!e.
Mu!# mai rar $e i"#a!"e$c e!eme"#e i" $eria e!ira"#/epre$i%a) e!eme"#e care $e cer
i'ere"#ia#e e ce!e carac#eri$#ice me!a"co!iei e i"%o!u#ie. Co"$#ii"#a *o!ii e$#e mu!# #imp
pa$#ra#a) i" care mo#i% $e po# o*$er%a reac#ii epre$i%e) $em"i'ica#i%e pe"#ru u" ia("o$#ic
i'ere"#ia! cu *oa!a Pic>) u"e i"i'ere"#i$mu! apare #impuriu.
SEMNE
Sem"e!e "euro!o(ice comp!e#ea+a #a*!ou! c!i"ic a! *o!ii) e!e 'ii" e #ip e0#rapiramia! &i
i"$#a!a"u/$e $pre $'ar$i#u! *o!ii: .iper#o"ie ,cu $em"u! 1ro#ii i"#a#e2- i"$o#i#a e a>i"e+ie ceea
ce rea!i+ea+a u" moe! p$euopar>i"$o"ia") #remuru! carac#eri$#ic $i"romu!ui e0#rapiramia!
!ip$e$#e) i" $c.im* $u"# 'rec%e"#e cri+e!e paro0i$#ice e #ip comi#ia!) e!e a%a" o mare impor#a"#a
i" $#a*i!irea ia("o$#icu!ui po+i#i%. Perioaa #ermi"a!a e$#e carac#eri+a#a pri"#r/o $#are eme"#ia!a
pro'u"a &i (!o*a!a. Acum apare mu#i$mu! care marc.ea+a $i"romu! a'a+o/a("a+o/apra0ic.
Sem"e!e "euro!o(ice e0#rapiramia!e &i cri+e!e epi!ep#ice $u"# 'rec%e"#e4 i" 'i"a!
#u!*urari!e %e(e#a#i%e) ce$e0ia pro(re$i%a cu (a#i$m ocupa $ce"a ramei eme"#ia!e care $e
$'ar$e$#e upa o e%o!u#ie e B/: a"i pri" e0i#u$) e re(u!a ca urmare a u"ei i"'ec#ii i"#ercure"#e.
La e0ame"u! meica! o*$er%am u" *o!"a% pa!i) cu moi'icari a!e mucoa$e!or &i
mem*ra"e!or cau+a#e e e'icie"#e %i#ami"ice:
/ $em"e e e$.ira#are4
/ i"co"#i"e"#e a!e mucoa$e!or &i mem*ra"e!or cau+a#e e e'icie"#e %i#ami"ice4
/ i"co"#i"e"#a 'eca!a &i uri"ara4
/ .iper#e"$iu"e4
/ $em"e e pa#o!o(ie 'oca!a "euro!o(ica4
/ apari#ia u"or re'!e0e primi#i%e: pa!mome"#o"ier) e apucare) $uc#iu"e) mi$cari i"%o!u"#are4
/ #remur par>i"$o"ia"4
/ #u!*urari e mer$4
/ .emia"op$ie &i i"a#e"#ie %i+ua!a4
/ $caerea au+u!ui.
PROBLEME ALE PACIENTULUI
/ S#are e i$co"'or# 'i+ic &i p$i.ic.
/ Circu!a#ie i"aec%a#a i" cau+a e+ec.i!i*ru!ui .iroe!ec#ro!i#ic ,#a.icarie-.
/ I"capaci#a#e e a $e .ira#a &i e a ma"ca i" cau+a a("o+iei &i apra0iei.
/ E!imi"are i(e$#i%a &i uri"ara i"aec%a#e) ma"i'e$#a#a pri" i"co"#i"e"#a uri"ara &i 'eca!a i"
cau+a #u!*urari!or "euro!o(ice.
/ Di'icu!#a#e e a $e mi$ca &i e a a%ea o *u"a po$#ura ma"i'e$#a#a pri" #remura#uri a!e mem*re!or
i" cau+a moi'icarii i"#e(ri#a#ii $i$#emu!ui "er%o$ ,.iper#o"ie) .ipo>i"e+ie-.
/ Som" per#ur*a# i" cau+a meica#iei ma"i'e$#a# pri" i"$om"ii i" cau+a moi'icarii i"#e(ri#a#ii
$i$#emu!ui "er%o$ ce"#ra!.
/ Di'icu!#a#e e a $e im*raca &i e+*raca ma"i'e$#a#a pri" im*racare/e+*racare 'ra(me"#a#a &i
e+i"#ere$ 'a#a e #i"u#a $a %e$#ime"#ara) cau+a# e e'ici#u! co("i#i% &i e+orie"#area #emporo/
$pa#ia!a.
/ De+i"#ere$ pri%i" propria per$oa"a &i ma$uri!e i(ie"ice ma"i'e$#a# pri" "e(!i5area propriei
i"'a#i$ari i" cau+a #u!*urari!or p$i.ice &i apra0iei.
/ Neco"$#ie"#i+area po#e"#ia!e!or perico!e i" cau+a e+orie"#arii #emporo/$pa#ia!e &i a("o+iei
ma"i'e$#a#a pri" reac#ii p$i.o$oma#ice.
/ Comu"icare i"e'icace !a "i%e! $e"+oria!) i"#e!ec#ua! &i a'ec#i% cau+a#a e a'a+ie) .ipopro$e0ie &i
.ipom"e+iei ma"i'e$#a#a pri" ri#m &i '!u0 iea#i% a*$e"#) e'ici#e co("i#i%e marca"#e.
/ I"capaci#a#e e a ac#io"a co"'orm proprii!or crei"#e &i %a!ori &i e a/&i a$uma ro!uri!e $ocia!e
i" cau+a e+orie"#arii #emporo/$pa#ia!e &i e'ici#u!ui co("i#i%.
/ Di'icu!#a#e e a $e recrea &i e a i"%a#a i" cau+a apra0iei) a("o+iei) .ipopro$e0iei) .ipom"e+iei
&i e+orie"#arii #emporo/$pa#ia!e.
/ Lip$a cu"o$#i"#e!or e$pre *oa!a) e%o!u#ie &i pro"o$#ic.
/ Ri$c e comp!ica#ii) e%o!u#ie $pre e0i#u$.
DIAGNOSTIC DIFERENTIAL 6I DIAGNOSTIC POZITIV
DIAGNOSTICUL DIFERENTIAL riica u"eori pro*!eme i'ici!e) mai cu $eama !a i"cepu#u!
e%o!u#iei &i i" 'orme!e .ipoco"riac/me!a"co!ice) e0pa"$i%e $au para"oi/.a!uci"a#orii.
DIAGNOSTICUL POZITIV $e *a+ea+a pe $em"e!e e e#eriorare me"#a!a) pro(re$i%a &i
(!o*a!a:
/ .ipom"e+ia &i mai a!e$ am"e+ia a"#ero/re#ro(raa cu co"'a*u!a#ie &i 'a!$e recu"oa$#eri)
pueri!i$m mi"#a! $e"i!4
/ e+orie"#are au#o/ &i a!op$i.ica) $cur#e epi$oae co"'u+io"a!e $au co"'u+o/o"irice4
/ $caerea #rep#a#a a coe'icie"#u!ui '!uii#a#ii i"#e!ec#ua!e &i p$i.op!a$#ici#a#ii ,a$ocia#ii e iei
$arace) #imp e !a#e"#a pre!u"(i#) imi"uarea %o!umu!ui !e0ica!) mo#i%a#ie i"aec%a#a) e'icie"#a
i"#e!ec#ua!a $!a*a-4
/ per#ur*area %ie#ii i"$#i"c#i%o/a'ec#i%a) ma"i'e$#a#a pri" moro+i#a#e) i"$#a*i!i#a#e emo#io"a!a)
a"0ie#a#e) "e!i"i$#e) moi'icarea ri#mu!ui "ic#emera!) a i"$#i"c#u!ui a!ime"#ar) $e0ua!) #u!*urari e
co"ui#a) imi"uarea $im#u!ui cri#ic &i au#ocri#ic) a(i#a#ie p$i.omo#orie mai a!e$ "oc#ur"a)
per$e%era#ie) $#ereo#ipii) a(re$iu"e) a#e"#a#e $e0ua!a) %io!) e0.i*i#io"i$m.
CRITERIILE NINDS ADRDA PENTRU DIAGNOSTICUL CLINIC DE DEMENTA
ALZHEIMER
6. CRITERIILE PENTRU DIAGNOSTIC INCLUD:
a- eme"#a $#a*i!i#a pri" e0ame"u! c!i"ic &i ocume"#a#a: #e$#u! MNSE ,#e$#u! e $#a#u$
mi"#a! mi"im-) $ca!a pe"#ru eme"#a $au a!#e e0ami"ari $imi!are &i co"#i"ua#a pri" #e$#e
"europ$i.o!o(ice4
*- e'ici#e i" oua $au mai mu!#e arii co("i#i%e4
c- i"rau#a#irea pro(re$i%a a memoriei &i a a!#or 'u"c#ii co("i#i%e4
- !ip$a #u!*urari!or e co"$#ie"#a4
e- e*u# i"#re :8 &i 78 e a"i) ce! mai 'rec%e"# upa 9; e a"i4
'- a*$e"#a *o!i!or $i$#emice $au a a!#or *o!i cere*ra!e care ar pu#ea 5u$#i'ica e'ici#e!e
pro(re$i%e a!e memoriei &i 'u"c#ii!or co("i#i%e.
A. DIAGNOSTICUL SE BA<EA<A PE:
a- e#eriorare pro(re$i%a a u"or 'u"c#ii co("i#i%e $peci'ice) ca !im*a5u! ,a'a+ie-) 'u"c#ii!e
mo#orii ,apra0ie- &i percep#ia ,a("o+ie-4
*- perpe#uarea ac#i%i#a#i!or +i!"ice &i #u!*urari compor#ame"#a!e4
c- a"#ecee"#e 'ami!ia!e e #u!*urari a$ema"a#oare) i" $pecia! aca $u"# co"'irma#e
"europa#o!o(ic4
- re+u!#a#e!e "orma!e a!e pu"c#iei !om*are ,e%a!ua#a pri" #e."ici!e $#a"ar-) a$pec#
"orma! $au "e$peci'ic a! EEG ,e e0emp!u cre$#erea ac#i%i#a#ii u"e!or !e"#e- &i e%ie"#a a#ro'iei
cere*ra!e !a CT cu pro(re$ie ocume"#a#a pri" e0ame"e $eria!e.
B. ALTE TRASATURI CLINICE CARE SUSTIN DIAGNOSTICUL) DUPA ECCLUDEREA
ALTOR CAU<E DE DEMENTA:
a- 'a+a e p!a#ou i" e%o!u#ia *o!ii4
*- $imp#ome a$ocia#e e epre$ie) i"$om"ii) i"co"#i"e"#a) ama(iri) i!u+ii) .a!uci"a#ii)
!im*a5 ca#a$#ro'a!) i+*uc"iri emo#io"a!e $au 'i+ice) #u!*urari $e0ua!e &i $caerea i" (reu#a#e4
c- a!#e #u!*urari "euro!o(ice !a u"ii pacie"#i) i" $pecia! cu *oa!a mai a%a"$a#a &i #u!*urari
mo#orii ,#o"u$ mu$cu!ar cre$cu#) mioc!o"ii) #u!*urari e mer$-4
- AVC i" *o!i!e a%a"$a#e4
e- CT "orma!a pe"#ru %ar$#a.
EVOLUTIE
Deme"#a A!+.eimer e%o!uea+a $pre o ca&e0ie eme"#ia!a #ermi"a!a i"#r/o perioaa e
pa#ru pa"a !a +ece a"i) perioaa i" care pe 'u"a!u! eme"#ia! $e $uprapu" epi$oae p$i.o#ice
i"eo$e*i co"'u+o/o"orice) $#ari e!ira"#e) $#ari me!a"co!i'orme $au e e0ci#a#ie ma"iaca!a.
S#uii epiemio!o(ice e'ec#ua#e i" S#a#e!e U"i#e a!e Americii ara#a ca acea$#a *oa!a a#i"(e A/; D
i"#re per$oa"e!e e pe$#e 9; e a"i &i 68/A8 D i"#re per$oa"e!e e pe$#e E8 e a"i.
COMPLICATII
/ ri$c e comp!ica#ii $pre e0i#u$
PROGNOSTIC
Sem"e!e "euro!o(ice e0#rapiramia!e) cri+e!e e piererea cu"o$#i"#ei pe 'o"u! a#ro'iei
cor#ica!e &i cri+e!e e epi!ep$ie $u"# 'rec%e"#e4 #u!*urari!e %e(e#a#i%e) ca&e0ia pro(re$i%a cu
(a#i$m ocupa $ce"a ramei eme"#ia!e care $e $'ar$e$#e pri" e0i#u$.
CAPITOLUL II- PARTICIPAREA ASISTENTEI MEDICALE LA ACTE DE
INVESTIGATII 6I INTERVENTII AUTONOME 6I DELEGATE

II.1 PARTICIPAREA ASISTENTEI MEDICALE LA ACTE DE INVESTIGATII
INVESTIGATII DE LABORATOR
E0ame"e!e e !a*ora#or i" eme"#a A!+.eimer $u"# u#i!e i" $#a*i!irea ia("o$#icu!ui i'ere"#ia!.
E3AMENELE BIOLOGICE
Co"$#au i" cerce#area $a"(e!ui pe"#ru:
?EMOLEUCOGRAMA ,?L-: / *ar*a#i: 6; F A ( D
/ 'emei: 6B F A ( D
LEUCOCITE ,GBC-: :888 E888Hmm
B
FORMULA LEUCOCITARA: / "e$e(me"#a#e: / "eu#ro'i!e: A : D ,NNS-
/ $e(me"#a#e: / "eu#ro'i!e: 98 9; D ,NS-
/ e"+i"o'i!e: A : D ,Eo-
/ *a+o'i!e: 8 6 D ,Ba-
/ !im'oci#e: A; A8 D ,Li-
/ ma"oci#e: : E D ,Mo-
NUMAR ?EMATII ,ERITROCITE-: / *ar*a#i: ;.888.888Hmm
B
/ 'emei: :.A88.888Hmm
B
?EMOGLOBINA ,?*-: 6: 69H688 m!
?EMATOCRIT ,?CT-: / *ar*a#i: :9 F 9 D
/ 'emei: :6 F 9 D ,A m! e $a"(e I : m! EDTA-
TROMBOCITE ,PLT-: 6;8.888 B88.888Hmm
B
SINDROMUL INFLAMATOR:
VS?: / *ar*a#i: 6 68 mmH6 .
J 6; mmHA .
/ 'emei: J 6; mmH6 .
68 A8 mmHA .
Bar*a#i &i 'emei: :8 98 mmHA: .
FIBRINOGEN: A88 :88 m( D
GLICEMIE: E8 6A8 m(H688 m!
PROBELE RENALE:
UREE SANGUINA: A8 :8 m(H688 m!
CREATININA: 8)9 6)A m(H688 m!
PROBELE ?EPATICE:
TRANSAMINA<ELE: TGO K AST ,a$par#a# ami"o #ra"$'era+a-
TGP K ALT ,a!a"i" ami"o #ra"$'era+a-
TRANSAMINA<A GLUTAMIN/OVALECETICA: pa"a !a A8 u.!.
TRANSAMINA<A GLUTAMIN PIRUVICA: pa"a !a 69); u.!.
TESTE DE DIPROTEINEMIE:
REACTIA TALATA ARRA: "e(a#i%
REACTIA TMMOL: 8 : u.M.L.
; A8 u.F.
REACTIA <"SO
:
: 8 E u.S.?.
COAGULAREA:
TIMP DE COAGULARE PE LAMA: B 9 mi" !a copii
E 6A mi" !a au!#i
TIMP DE COAGULARE IN TUB ,me#oa Lee/G.i#e-: 9 6A mi"
ECAMEN SUMAR DE URINA: / %o!. i" A: .: 6888/6;88 m!
/ e"$i#a#ea ,(reu#a#ea $peci'ica-: 686;/68B8
/ p? aci: ;);/9);
/ a!*umi"a: a*$e"#
/ corpi ce#o"ici: a*$e"#
/ (!uco+a: a*$e"#
/ pi(me"#i *i!iari: a*$e"#
/ uro*i!i"o(e": urme $au a*$e"#
L.C.R. ,!ic.i ce'a!ora.iia"-: / a$pec#: c!ar !ic.i !impee ca 1pia#ra e $#a"ca2
/ Reac#ia Pa"@: "e(a#i%a
/ a!*umi"ora.i: 6;/:; m(H688 m!
/ e!eme"#e ce!u!are: 6/B H mm
B
/ c!oruri: J88 m(H688 m!
/ (!uco+a: ;8/E8 m(H688 m!
/ uree: B8/:8 m(H688 m!
E3AMENUL RADIOLOGIC
E0ame"u! raio!o(ic e%ie"#ia+a:
/ o a#ro'ie cor#ica!a i'u+a4
/ circum%o!u#iu"i!e au a$pec# 1$#er$2 pe #oa#a $upra'a#a creieru!ui4
/ i!a#a#ie %e"#ricu!ara cu prepo"ere"#a i" cor"u! occipi#a!4
/ %e"#ricu!u! ,III- e$#e e a$eme"ea mai pu#i" i!a#a#4
EEG ,e!ec#roe"ce'a!o(rama- ara#a moi'icari amp!e a!e ri#mu!ui *ioe!ec#ric.
E3AMENUL HISTOPATOLOGIC / pu"e i" e%ie"#a A #ipuri e !e+iu"i carac#eri$#ice:
/ pre+e"#a i" a*u"e"#a a ce!u!e!or A!+.eimer) ce!u!e care pri" impre("are ar(e"#i"ica
e%ie"#ia+a o re#ea pu#er"ic co"#or$io"a#a &i co!ora#a i" +o"a pro#op!a$ma#ica ce i"co"5oara
"uc!eu!4
/ pre+e"#a ma$i%a a p!aci!or $e"i!e i$emi"a#e cor#ica! cu preomi"a"#a i" !o*u! occipi#a!) i"
cor"u! !ui Ammo" &i i" "uc!eii ce"u$ii $u*cor#ica!i4 $e o*$er%a #o#oa#a &i o e0#rema rare'iere a
ce!u!e!or "euro"a!e cu a$#roci#o+a) e(e"ere$ce"#a i"#e"$a a $u*$#a"#ei a!*e &i pro!i'erarea
'i*ri!ara.
E3PLORARI NEURORADIOLOGICE
TOMOGRAFIA ACIALA COMPUTERI<ATA ,TAC-:
Tomo(ra'ia compu#eri+a#a rama"e ce! mai pre#io$ a!ia# i" ia("o$#icu! eme"#ei) 'ara a pu#ea $a
i'ere"#ie+e cu preci+ia RMN/u!ui. I"#r/o #omo(ra'ie a0ia!a compu#eri+a#a a creieru!ui) o camera
cu ra+e C $e ro#e$#e i" 5uru! capu!ui pacie"#u!ui) $em"a!e!e $a!e $u"# compu#eri+a#e &i prouc o
$erie e ima(i"i ce 'ormea+a o $ec#iu"e #ra"$%er$a!a $au o 1'e!ie2 a creieru!ui. Sec#iu"i!e
#ra"$%er$a!e $u"# compu#eri+a#e a$#'e! i"ca# $a prouca o ima(i"e #riime"$io"a!a4 ace$#e ima(i"i
care i" pre+e"# $u"# mu!#ico!ore &i e#a!ia#e) po# 'i 'o!o$i#e pe"#ru a e#ec#a i'ere"#e!e i"#re
ma#eria ce"u$ie) ma#eria a!*a &i L.C.R. &i e+%a!uirea $a"(erari!or &i um'!a#uri!or.
ELECTROENCEFALOGRAMA ,EEG-:
E!ec#roe"ce'a!o(ra'u! e$#e u" apara# 'o!o$i# pe"#ru i"re(i$#rarea u"e!or cere*ra!e ce e#ec#ea+a
ac#i%i#a#ea e!ec#rica a creieru!ui) pri" mu!#i e!ec#ro+i 'i0a#i pe $ca!pu! pacie"#u!ui &i prouce o
urma pe .ar#ie) "umi#a EEG. Pri" EEG meicii po# i"%e$#i(a #u!*urari mi"#a!e &i po# e#ec#a *o!i
'i+ice a !e creieru!ui ca# &i i"'orma#ii impor#a"#e e$pre creier. EEG ara#a moi'icari amp!e a!e
ri#mu!ui *ioe!ec#ric i" ca+u! eme"#ei.
TOMOGRAFIA CU EMISIE DE PO<ITRONI ,TEP-:
A#omii raioac#i%i) precum a#omii e '!uor/6E) a#a$a#i e mo!ecu!e $i"#e#ice aproape ie"#ice ca
$#ruc#ura cu mo!ecu!e!e e (!uco+a) $u"# i"5ec#a#i i"#r/u"a i" ar#ere!e pacie"#u!ui. Ei $e
ep!a$ea+a pri" '!u0u! $a"(ui" $pre creier) u"e) pe ma$ura ce $u"# $upu$i e$compu"erii
raioac#i%e) emi# par#icu!e i"carca#e po+i#i%) "umi#e po+i#ro"i. Po+i#ro"ii $e cioc"e$c cu e!ec#ro"ii
i" a#omii %eci"i &i ace$# !ucru pro%oaca proucerea e raia#ii (amma) care po# 'i e#ec#a#e e
$ca""er i" #imp ce ace$#a 'ace 1i"$#a"#a"ee2 a!e creieru!ui o a#a !a ca#e%a mi"u#e.
E"er(ia "ece$ara 'u"c#io"arii corec#e a creieru!ui e$#e e0#ra$a i" (!uco+a. Pe !a"(a a#omii e
'!uor/6E) cerce#a#orii au 'o!o$i# &i a!#i a#omi emi#a#ori e po+i#ro"i) precum car*o"/66) a+o#/6B &i
o0i(e"/6;.
Pe !a"(a 'ap#u! ca #omo(ra'ia cu #ra"$mi#ere e po+i#ro"i i"ica re(iu"i cu ac#i%i#a#e i"#e"$a)
ima(i"i!e 'orma#e e $ca""ere!e TEP po# $a e+%a!uie &i por#iu"i %a#ama#e a!e creieru!ui ,e #ipu!
ce!ei care apare upa o co"(e$#ie cere*ra!a- u"e "u are !oc "ici o ac#i%i#a#e.
Tomo(ra'ia cu #ra"$mi#ere e po+i#ro"i e$#e 'o!o$i#a &i i" ia("o$#icarea u"or #u!*urari i" care
creieru! $e e(raea+a i"ce# precum i" *oa!a A!+.eimer.
IMAGINEA PRIN RE<ONANTA MAGNETICA ,IRM-:
U"a i"#re u!#ime!e i"%e"#ii #e."o!o(ica care a5u#a !a $#uiu! creieru!ui &i a! or(a"e!or corpu!ui
e$#e ima(i"ea pri" re+o"a"#a ma("e#ica $au IRM.
Ca &i #omo(ra'ia a0ia!a compu#eri+a#a) ima(i"ea pri" re+o"a"#a ma("e#ica prouce o ima(i"e
co!ora#a) #riime"$io"a!e a $#ruc#urii creieru!ui &i "u o repre+e"#are a ac#i%i#a#ii $a!e a$a cum 'ace
#omo(ra'ia cu emi$ie e po+i#ro"i. Ea 'u"c#io"ea+a pri" e#ec#area pro#o"i!or ,"uc!ee e
.iro(e"- i" or(a"u! a'!a# i" $#uiu) 'o!o$i" 'e"ome"u! e re+o"a"#a ma("e#ica $au RMN. I"
RMN) u" apara# emi#e u" camp ma("e#ic pu#er"ic care 'ace ca pro#o"ii $a emi#a raia#ie
e!ec#roma("e#ica) care apoi poa#e 'i e#ec#a#a e $ca""er.
E3AMINAREA NEUROPSIHOLOGICA
E0ami"area "europ$i.o!o(ica imp!ica $#uierea compor#ame"#u!ui u"ui i"i%i) !e(a# e $#imu!ii
ap!ica#i) $e!ec#io"a#i upa pro*a*i!i#a#ea pro%ocarii u"ui ra$pu"$ a"orma! i" ca+u! u"or !e+iu"i
a!e u"or $#ruc#uri "euroa"a#omice $peci'ice.
Ba+a #eore#ica a e%a!uarii "europ$i.o!o(ice e$#e eri%a#a pe e o par#e i" p$i.o!o(ia co("i#i%a
pe"#ru a emo"$#ra moe!e #eore#ice a!e 'u"c#io"arii co("i#i%e "orma!e) iar pe e a!#a par#e i"
"euro(!ia compor#ame"#a!a.
Pe"#ru e0ami"area "europ$i.o!o(ica $u"# 'o!o$i#e:
/ Gri!a No$(er4
/ Sc.ema ie"#i'icarii a*i!i#a#i!or a'ec#a#e4
/ Sca!a e e#eriorare Rei$*er(4
/ ADL4
/ IADL4
/ MNA ,mi"i "u#ri#io"a! a$$e$$eme"#-4
/ MMSE ,mi"i me"#a! $#a#e e0ami"a#io"4
/ Te$#u! cea$u!ui.
II.2 PARTICIPAREA ASISTENTEI MEDICALE LA INTERVENTII AUTONOME 6I
DELEGATE
I"(ri5irea pacie"#i!or cu eme"#a A!+.eimer impu"e a$i$#e"#ei meica!e o $erie e i"#er%e"#ii
au#o"ome &i e!e(a#e) am*e!e ca#e(orii 'ii" impor#a"#e i" e(a!a ma$ura.
INTERVENTII AUTONOME
Pe !a"(a me"irea e a co"#ri*ui !a %iecarea propriu/+i$a a a'ec#iu"ii) a$i$#e"#a meica!a are &i
$copu! e a %i"eca i" mare ma$ura $u'!e#u! *o!"a%u!ui) !i"i$#irea pacie"#u!ui i" !e(a#ura cu
#ra#ame"#u!) e%o!u#ia &i pro("o$#icu! *o!ii $a!e) imi"ua"u/i a"0ie#a#ea a#a# e e$ i"#a!"i#a i"
ra"u! ce!or $pi#a!i+a#i. I" ace$# $e"$) a$i$#e"#a meica!a are urma#oare!e a#ri*u#ii:
/ a$i(ura o a#mo$'era ca!a) ma"i'e$#a empa#ie 'a#a e *o!"a% &i ra$pu"e promp# !a c.emari!e
!ui4
/ a$i(ura co"i#ii e meiu aec%a#e: $a!o" cura#) aeri$i#) !umi"o$) #empera#ura co"$#a"#a e 6E
o
C)
umii#a#e :; D) !i"i$#e) pa# co"'or#a*i!) !e"5erie e pa# &i e corp cura#e &i $c.im*a#e ori e ca#e
ori e$#e "e%oie4
/ amp!a$ea+a pacie"#u! i" $a!o" i" 'u"c#ie e %ar$#a) $e0) e "a#ura *o!ii) e a!#e i'icu!#a#i 'i+ice)
p$i.ice $au $ocia!e4
/ i" 'u"c#ie e $#area *o!"a%u!ui a$i$#e"#a meica!a a$ea+a pacie"#u! i" po+i#ie $emi$e+a")
$e+a" $au ecu*i# or$a!) cu capu! i"#r/o par#e) aproape e mar(i"ea pa#u!ui4
/ re$pec#a i"#imi#a#ea pacie"#u!ui &i ara#a #o!era"#a &i mu!#a ra*are4
/ a$i$#e"#a meica!a ia ma$uri e e%i#are a #ra"$mi#erii i"'ec#ii!or &i a!e(e proceuri!e e
i"%e$#i(a#ie &i #ra#ame"# cu ri$c mi"im e i"'ec#ii4
/ i"'ormea+a pacie"#u! cu pri%ire !a i"%e$#i(a#ii!e &i #ra#ame"#e!e ce i $e %or 'ace &i cu pri%ire !a
impor#a"#a ace$#ora4
/ i"'ormea+a apar#i"a#orii i" !e(a#ura cu $#area *o!"a%u!ui) #ra#ame"#u! pe care i! 'ace &i ce re(im
#re*uie $a #i"a4
/ a$cu!#a pacie"#u! cu pri%ire !a "e!amuriri!e pe care ace$#a !e are i" !e(a#ura cu *oa!a $a &i/!
i"%a#a $a $e pro#e5e+e co"#ra *o!i!or4
/ i"%a#a pacie"#u! $a 'aca e0erci#ii re$pira#orii) e mer$) e re!a0are) $a ai*a po$#uri aec%a#e care
$a 'a%ori+e+e re$pira#ia4
/ a$i$#e"#a meica!a i"%a#a *o!"a%u! $a i"!a#ure o*iceiuri!e au"a#oare ,im*racami"#e $#ram#a)
'uma#) me$e copioa$e-4
/ a$i$#e"#a meica!a i"%a#a pacie"#u! $a reuca (ra$imi!e &i $area i" a!ime"#a#ie4
/ pre(a#e$#e 'i+ic &i p$i.ic pacie"#u! pe"#ru e0p!orari parac!i"ice &i raio!o(ice4
/ pre(a#e$#e ma#eria!e!e &i i"$#rume"#e!e "ece$are pe"#ru ace$#e e0p!orari4
/ pre(a#e$#e recipie"#e!e pe"#ru pro*e!e e !a*ora#or &i $e a$i(ura ca ace$#ea au a5u"$ i" *u"e
co"i#ii !a !a*ora#or4
/ auce &i a#a$ea+a !a 'oaia e o*$er%a#ie re+u!#a#e!e e0p!orari!or4
/ reco!#ea+a $a"(e pe"#ru .emo!euco(rama) .ema#ocri#) (!icemie) !eucoci#e) 'ormu!a !eucoci#ara)
"umaru! e .ema#ii) .emo(!o*i"a) coa(u!area4
/ ami"i$#rea+a meica#ia pre$cri$a e meic4
/ re$pec#a "orme!e e a$ep$ie &i a"#i$ep$ie i" e0p!orari &i ami"i$#rarea #ra#ame"#u!ui4
/ ma$oara &i $upra%e(.ea+a a#e"# 'u"c#ii!e %i#a!e &i %e(e#a#i%e pe #oa#a perioaa $pi#a!i+arii:
#e"$iu"ea ar#eria!a) pu!$u!) re$pira#ia) #empera#ura &i #ra"+i#u! i"#e$#i"a!4
/ urmare$#e cu!oarea #e(ume"#e!or *o!"a%u!ui) compor#ame"#u! &i po+i#ia aop#a#a4
/ co"%er$ea+a 'rec%e"# cu pacie"#u! &i/i permi#e $a/&i e0prime (a"uri!e) emo#ii!e cu pri%ire !a
pro*!ema $a4
/ e0p!orea+a (u$#uri!e &i o*iceiuri!e a!ime"#are a!e pacie"#u!ui4
/ $er%e$#e pacie"#u!ui a!ime"#a#ia !a o #empera#ura "orma!a) !a ore re(u!a#e &i pre+e"#a#a
a#ra(a#or4
/ i"%a#a pacie"#u! ca#e(oria e a!ime"#e pe care are %oie $a !e i"(ere+e &i ca"#i#a#i!e4
/ pe"#ru me"#i"erea i"#e(ri#a#ii #e(ume"#e!or &i ac#i%i#a#ii ar#icu!are) i"%a#a pacie"#u! $a e0ecu#e
e0erci#ii pa$i%e !a 'iecare ora &i $a e'ec#ue+e e0erci#ii mu$cu!are ac#i%e4
/ pe"#ru a pre%e"i i"$om"ia o'era pacie"#u!ui o ca"a cu !ap#e ca!) ie"#i'ica $ur$a i"$om"iei &i
i"#ocme$#e pro(ram e oi."a4
/ !a e0#er"are i"%a#a pacie"#u! &i apar#i"a#orii $a uca o %ia#a "orma!a) cu re(im a!ime"#ar &i $a
mear(a !a meicu! e 'ami!ie !u"ar.
P&%$'!&%' ,'%&!'(%(o& )!2%&!%(o& !#/%*!$'!! .(!#!.%.
P&%$'!&%' 2!4!.' 0! +*!@!.' ' +'.!%#"("!
A$i$#e"#a meica!a) i" imi"ea#a i" care %a reco!#a prou$e!e *io!o(ice a!e *o!"a%i!or) i$i
%a pre(a#i $#ic!u#e!e i" care %a pu"e $a"(e!e reco!#a#) !e %a e#ic.e#a# core$pu"+a#or ,"ume!e)
pre"ume!e *o!"a%u!ui) e0ame"u! e !a*ora#or ceru#) a#a reco!#arii) $ec#ia u"e e$#e i"#er"a#
*o!"a%u!-) %a pre(a#i $eri"(i &i ace $#eri!e) (arou!) $u*$#a"#e!e a"#icoa(u!a"#e "ece$are) a!coo!
meici"a! precum &i #ampoa"e e %a#a $#eri!a.
Va e'ec#ua orice reco!#are i" co"i#ii e a$ep$ie ri(uroa$a &i $e %a a$i(ura ca #ra"$por#u!
!a !a*ora#or a! $#ic!u#e!or cu $a"(e reco!#a# $e 'ace imeia# upa #ermi"area reco!#ari!or &i e
a$eme"ea) i" co"i#ii $#eri!e.
P&%$'!&%' +*!@!.'
Pre(a#irea p$i.ica a *o!"a%u!ui co"$#a i" e0p!icarea #e."ici!or e i"%e$#i(a#ii ce urmea+a a
i $e ap!ica) precum imi"uarea a"0ie#a#ii *o!"a%u!ui. A$i$#e"#a ii %a e0p!ica impor#a"#a
$pi#a!i+arii) impor#a"#a re$pec#arii #ra#ame"#u!ui pre$cri$ e meic) e%o!u#ia i" urma re$pec#arii
meica#iei &i pro("o$#icu! *o!ii aca "u $/ar re$pec#a #ra#ame"#u! meicame"#o$.
De a$eme"ea) *o!"a%u! %a #re*ui $a 'ie i"'orma# a$upra u"or reac#ii a%er$e ce po#
$ur%e"i i" urma ap!icarii #ra#ame"#u!ui $au i" urma e'ec#uarii u"or e0ame"e e $pecia!i#a#e. I"
#impu! e'ec#uarii a"umi#or ma"e%re ,reco!#ari) ami"i$#rarea #ra#ame"#u!ui- a$i$#e"#a %a pur#a u"
ia!o( cu *o!"a%u! pe"#ru a/i a!u"(a 'rica &i a/! 'ace a$#'e! mai coopera"# cu ec.ipa e $a"a#a#e.
P&%$'!&%' 2!4!.'
A$i$#e"#a %a i"'orma pacie"#u! ca i" imi"ea#a reco!#arii prou$e!or *io!o(ice "u #re*uie
$a ma"a"ce &i $a *ea "imic. Va co"uce !a $a!o" 'iecare pacie"# e0ami"a# i" %eerea pre%e"irii
caeri!or i" cau+a ame#e!i!or.
S"+&'/%$@%&%' 0! #o'&%' 4!(#!.' !# 2o'!' )% oA*%&/'!% 0! !# .'&#%"( +&o+&!" ' 2"#.!!(o&
/!'(% 0! /%$%'!/%
A$i$#e"#a meica!a are a#oria $a urmarea$ca +i!"ic 'u"c#ii!e %i#a!e &i %e(e#a#i%e) "o#a"
%a!ori!e i" car"e#e!u! per$o"a! &i i" 'oaia e #empera#ura.
T%,+%&'"&'5
/ $e urmare$#e cu a#e"#ie) $e ma$oara imi"ea#a &i $eara cu #ermome#ru! meica!) (raa# i" $cara
Ce!$iu$4 i"ai"#e e ma$urarea #empera#urii) #ermome#ru! %a 'i co"#ro!a# aca 'u"c#io"ea+a &i aca
mercuru! e$#e co*ora#4 #empera#ura $e ma$oara i" a0i!a4 *o!"a%u! %a $#a i" e*u*i# or$a! $au
$e+a") i$i %a $#er(e cu u" pro$op ca%i#a#ea a0i!ara) i$i %a i"#rouce #ermome#ru! i" a0i!a
apropii" *ra#u! e #ru"c.i &i %a rama"e i" acea$#a po+i#ie 68 mi"u#e. Dupa aceea a$i$#e"#a
ci#e$#e %a!oarea #empera#urii &i "o#ea+a ci'ric i" car"e#e!u! per$o"a! &i (ra'ic i" 'oaia e
#empera#ura cu creio" a!*a$#ru ,cu!oare co"%e"#io"a!a-. Termome#ru! $e pa$#rea+a i" recipie"#e
$pecia!e cu %a#a pe 'u"u! !or) recipie"#e ce co"#i" c!orami"a 68 D $au *romoce# 6 D. Va!oarea
"orma!a a #empera#urii e$#e e B9)A/B9)J
o
C. Tempera#ura $e ma$oara e A ori pe +i ,imi"ea#a &i
$eara-.
P"(*"(5
/ $e ma$oara e A ori pe +i ,imi"ea#a &i upa/amia+a-) $e "o#ea+a i" 'oaia e #empera#ura cu
cu!oare ro$ie4 'rec%e"#a pu!$u!ui cre$#e para!e! cu #empera#ura4 a$#'e!) pe"#ru 'iecare (ra e
#empera#ura i" p!u$) 'rec%e"#a pu!$u!ui cre$#e cu E/68 pu!$a#ii pe mi"u#4
/ pu!$u! $e percepe !a ar#era caro#ia) raia!a) 'emura!a) pop!i#ee4 i"ai"#e e a i $e !ua pu!$u!)
*o!"a%u! %a $#a 6; mi"u#e i" repau$ 'i+ic &i p$i.ic4
/ %a!oarea "orma!a a pu!$u!ui e$#e e 98/E8 pu!$a#ii pe mi"u#.
T%#*!"#%' '&%&!'('5
/ $e ma$oara cu a5u#oru! #e"$iome#ru!ui pri" mai mu!#e me#oe i"#re care cea mai 'o!o$i# e$#e cea
au$cu!#a#orie ,me#oa Laro# Lor-) a!#e me#oe 'ii": pa!pa#orie ,Ri%a/Rocei- &i o$ci!ome#rica4
/ *o!"a%u! %a $#a i" ecu*i# or$a! cu mem*ru! $uperior i"#i"$ &i re!a0a# $au $e+a" cu *ra#u!
re+ema# *i"e *i"e i"#i"$) re!a0a#. Pri"cipiu! me#oei $#a i" comprimarea *ra#u!ui cu u" ma"$o"
p"euma#ic e cauciuc i" #imp ce u" ma"ome#ru a'!a# i" eri%a#ie i"ica %a!ori!e pre$iu"ii i"
ma"$o". Cu a5u#oru! u"ui $#e#o$cop ap!ica# i" rep#u! ar#erei 'emura!e $e percepe u" +(omo#
ri#mic aparu# !a ecomprimarea ma"$o"u!ui i" mome"#u! i" care pre$iu"ea i" ma"$o" e(a!ea+a
pre$iu"ea $a"(%i"ica ma0ima. Co"#i"ua" ecomprimarea) $e co"$#a#a o acce"#uare pro(re$i%a a
+(omo#e!or upa care ace$#ea $ca i" i"#e"$i#a#e pa"a ca" e%i" impercep#i*i!e4 u!#imu! +(omo#
percepu# repre+i"#a #e"$iu"ea ar#eria!a mi"ima4
/ ma"$e#a p"euma#ica #re*uie $a 'ie $#ra"$ ap!ica#a pe *ra#4 ea "u %a 'i #i"u#a um'!a#a prea mu!#
#imp pe"#ru ca prouce .iper#e"$iu"ea %e"oa$a care cre$#e #e"$iu"ea mi"ima4
/ cu 68/6; mi"u#e i"ai"#e e !uarea #e"$iu"ii *o!"a%u! #re*uie $a 'ie i" repau$ 'i+ic &i p$i.ic4
/ i" u"e!e ca+uri #e"$iu"ea ar#eria!a i'era !a ce!e oua mem*re $uperioare ,cau+a e$#e $caerea
circu!a#iei !a "i%e!u! mem*ru!ui re$pec#i%-4 i" mo "orma! #e"$iu"ea $e %a !ua !a am*e!e *ra#e4
/ %a!oarea "orma!a a #e"$iu"ii ar#eria!e e$#e e 668/6:8 mm?( ,#e"$iu"ea ma0ima- &i 98/E8
mm?G ,#e"$iu"ea mi"ima- ar ace$#e %a!ori epi" e %ar$#a) $#ari 'i+ico/pa#o!o(ice4
/ i" 'oaia e #empera#ura $e "o#ea+a cu pi0 a!*a$#ru.
R%*+!&'!':
/ $e ma$oara urmari" mi$cari!e e e0pa"$iu"e a!e #orace!u! pri" i"$pec#ie $au $e a$ea+a pa!ma
pe pere#e!e #oracic4
/ %a!oarea "orma!a e$#e e 69/6E re$pHmi"4
/ i" 'oaia e #empera#ura $e "o#ea+a cu creio" a!*a$#ru4
/ $e urmare$#e &i $e "o#ea+a (ra'ic i" 'oaia e #empera#ura emi$ii!e e $cau" &i e uri"a) i" ca+ e
co"$#ipa#ie $e e'ec#uea+a c!i$me &i $e ami"i$#rea+a pur(a#i%e.
A!#a i"#er%e"#ie au#o"oma co"$#a i" imi"uarea a"0ie#a#ii *o!"a%u!ui4 a$#'e!) i" prima +i a
i"#er"arii a$i$#e"#a meica!a are a#oria e a 'ami!iari+a *o!"a%u! cu co!e(ii e $a!o" &i e a/i
ara#a circui#u! $pi#a!u!ui.
Va pur#a co"%or*iri cu pacie"#u! i" %eerea pro#e5arii p$i.icu!ui &i a a$i(urarii a#e"#iei &i 'ricii e
"ecu"o$cu# pri%i" *oa!a $a. A$i$#e"#a %a e0p!ica *o!"a%u!ui ca $pi#a!i+area e$#e "ece$ara pe"#ru
$upra%e(.ere meica!a 'oar#e a#e"#a) pe"#ru a$i(urarea u"ui #ra#ame"# meicame"#o$ aec%a#4 e
a$eme"ea %a 'i co"%i"$ pacie"#u! ca #re*uie $a co!a*ore+e cu ec.ipa e $a"a#a#e) accep#a"
cucu$uri"#a co"ui#a #erapeu#ica &i i%er$e!e e0ame"e c!i"ice &i parac!i"ice care i $e %or ap!ica.
A%a" i" %eere ca u"e!e meicame"#e au &i reac#ii a%er$e) a$i$#e"#a are a#oria e a/i
comu"ica *o!"a%u!ui ace$#e $imp#ome pe"#ru ca ace$#a $a "u $e $perie !a apari#ia !or.
A$i$#e"#a meica!a %a i"'orma *o!"a%u! e$pre e%o!u#ia &i pro("o$#icu! *o!ii) e$pre e%e"#ua!e!e
comp!ica#ii care ar pu#ea apare i" urma "ere$pec#arii #ra#ame"#u!ui impu$ e meic. La e0#er"are
%a i"%a#a *o!"a%u! $a e%i#e 'ri(u!) ume+ea!a precum &i $area &i a'uma#uri!e. Sa urme+e u" re(im
*o(a# i" ca!ciu &i %i#ami"e) $a urme+e #ra#ame"#u! pre$cri$ e meic) $a re%i"a perioic !a
co"#ro!.
S"+&'/%$@%&%' *'&!! $%#%&'(% ' Ao(#'/"("!:
A$i$#e"#a %a urmari +i!"ic $#area (e"era!a a pacie"#u!ui) 'acie$u! ,care poa#e 'i $em"i'ica#i%-)
reac#ii!e !a #ra#ame"#u! meicame"#o$) ca!i#a#ea &i ca"#i#a#ea $om"u!ui) mou! i" care *o!"a%u!
ma"a"ca re$pec#a" re(imu! a!ime"#ar impu$ e meica#ie ,a!ime"#a#ia %a 'i aap#a#a perioaei
e e%o!u#ie a *o!ii: i" perioaa 'e*ri!a *o!"a%u! %a urma u" re(im .iro/car*o/+a.ara#) !ic.ie)
!ap#e) +eama e 'ruc#e) $upe e !e(ume) apoi) pe ma$ura ce 'e*ra $cae &i #empera#ura re%i"e !a
"orma!) a!ime"#a#ia %a re%e"i !a "orma!-.
To#oa#a) a$i$#e"#a %a urmari 'e!u! i" care $e ep!a$ea+a *o!"a%u!) aca ace$#a re$pec#a re(u!i!e
e i(ie"a per$o"a!a $au aca e$#e apa#ic. Dar i" mo eo$e*i# a$i$#e"#a %a urmari 'u"c#ii!e %i#a!e
&i %e(e#a#i%e.
INTERVENTII DELEGATE
T&'',%#5
I" e$e"#a $e urmare$#e $u$#i"erea 'u"c#ii!or %i#a!e) corec#area e'ici#e!or me#a*o!ice) a
e%e"#ua!e!or i"$u'icie"#e or(a"ice) cario/re$pira#orii) .epa#ice &i re"a!e) pre%e"irea i"'ec#ii!or &i
!a "e%oie $earea *o!"a%i!or. De mare impor#a"#a e$#e #ra#ame"#u! cu #o"ice (e"era!e) %i#ami"e
i" (rupu! B) E) PP) A) #o"icariace care pri" ame!iorarea circu!a#iei &i o0i(e"arii cere*ra!e $/au
o%ei# e'icace c.iar &i i" ca+uri!e e!ira"#e) apa#o/a*u!ice:
/ #erapia cu a"a*o!i+a"#e &i $u*$#a"#e !ipo#rope4
/ i"5ec#ii!e re(u!a#e cu procai"a ame!iorea+a orie"#area *o!"a%i!or) a#e"#ia) memoria) (reu#a#ea
corpora!a &i i$po+i#ia care e%i"e op#imi$#a) u"eori c.iar eu'orica.
TRATAMENTUL TULBURARILOR PSI?OTICE ,iei e!ira"#e &i .a!uci"a#ii-
I" *oa!a A!+.eimer) iei!e e!ira"#e &i .a!uci"a#ii!e apar i" mo o*i$"ui#) i"eo$e*i !a $#aii!e
e%o!u#i%e mai a%a"$a#e a!e *o!ii4 po# 'i i"#a!"i#e i"$a &i i" 'a+e!e i"i#ia!e. Oca+io"a! .a!uci"a#ii!e
apar ca o co"$eci"#a a u"ei *o!i acu#e ar $u"# mai e$ i"#a!"i#e ca par#e i"#e(ra"#a a e%o!u#iei
eme"#ei.
Di"#re "euro!ep#ice!e c!a$ice mai acce$i*i!e popu!a#iei %ar$#"ice ) ?a!operio!u! e$#e e pre'era#)
urma# apoi e T.ioria+i"a. Po# apare 'rec%e"# e'ec#e a%er$e $i"rom e0#rapiramia!)
.ipo#e"$iu"e or#o$#a#ica) $eare &i a>a#i$ie. E$#e mai impor#a"# $a reu$im $a $#apa"im iei!e
e!ira"#e eca# $a i"cercam $a !e %i"ecam.
Di"#re "euro!ep#ice!e "eco"%e"#io"a!e $u"# recoma"a*i!e:
/ Ri$perio"e: 6);/6A m(H+i4
/ O!a"+api"e: 6 0 ;/A8 m(H+i4
/ C!o+api": B 0 9)A/A; m(H+i.
E'ec#u! *e"e'ic a! #ra#ame"#u!ui cu i".i*i#ori e co!i"e$#era+a $e ma"i'e$#a "u "umai a$upra
#u!*urari!or e compor#ame"# &i $imp#ome!or p$i.opa#o!o(ice.
Vio!e"#a &i a(re$i%i#a#ea ra$pu" *i"e !a Car*oma+epi"a.
?a!operio!: 8);/; m(H+iNNNNNNNNNNNNN...Tioria+i": B8/6;8 m(H+i
Le%omeproma+i": 68/;8 m(H+iNNNNNNNNNN.C!orpro#i0e": :8/6;8 m(H+i
Propercia+i"a: B 0 A/E pic.H+iNNNNNNNNNNNN.C!ope"#i0o!: 68/J; m(H+i
Tra+oo": 6;8/:88 m(H+iNNNNNNNNNNNNNNSer#ra!i": ;8/6;8 m(H+i
O0a+epam: A8/E8 m(H+iNNNNNNNNNNNNNN..C!o"a+epam: A/9 m(H+i
Lora+epam: 6/6); m(H+iNNNNNNNNNNNNN.A!pra+o!a": B 0 8)A; m(H+i
Propra"o!o!: :8/6A8 m(H+iNNNNNNNNNNNNVa!proa#: 6888/A;88 m(H+i
Car*ama+epi"a: 688/6888 m(H+iNNNNNNNNNNNNLi#iu: A;8/6A88 m(H+i
A$!'!' +*!@o-,oo&!% '."'5
Tra#ame"#u! epi$oae!or acu#e e a(i#a#ie p$i.omo#orie !a pacie"#ii cu eme"#a A!+.eimer meri#a
o a#e"#ie $pecia!a. Com*i"area u"ei o+e mici e "euro!ep#ice ,ca ?a!operio!u! i" o+e e 8);/
6); m( e A $au B ori pe +i a$ocia# cu Be"+oia+epi"a cu ac#iu"e $cur#a) ca Lora+epamu! i" o+e
e 8);/6)8 m( a#e $imu!#a"- poa#e 'i ami"i$#ra#a $imu!#a". Daca $/a ap!ica# #ra#ame"#u! aec%a#
$imp#oma#o!o(ia $e %a ame!iora i" ca#e%a +i!e.
A$!'!' .&o#!.' 0! )%4!#@!A!!'5
Compor#ame"#u! a(re$i% cro"ic poa#e apare i" caru! eme"#e!or) i" mo par#icu!ar i" $#aii!e
a%a"$a#e e eme"#a A!+.eimer. A!a#uri e "euro!ep#ice care au co"$#i#ui# pri"cipa!a moa!i#a#e
e #ra#ame"#) meica#ia a"#iepre$i%a #ip SSRI ca &i meica#ia co!i"er(ica pre$cri$a i" pri"cipa!
pe"#ru $#oparea ec!i"u!ui co("i#i% $/au o%ei# *e"e'ice &i i" ame!iorarea $#ari!or e a(i#a#ie
p$i.o/mo#orie. A(i#a#ia %e$pera!a $e poa#e #ra#a cu Lora+epam) O!a"+api"a) C!ora!.ira#: 6; cm
B
68 D $au ;88 m(H+i.
TRATAMENTUL SIMPTOMATIC AL SIMPTOMELOR COGNITIVE
T&'',%#"( .o(!#%&$!.5
Cerce#ari!e prec!i"ice i" ome"iu! 'armaco!o(iei &i 'i+io!o(iei co!i"er(ice au permi$ $i"#e#i+area
a "umeroa$e prepara#e meicame"#oa$e pri" a! caror meca"i$m e ac#iu"e $e urmarea corec#area
e'ici#u!ui e ace#i!co!i"a carac#eri$#ic *o!ii A!+.eimer.
AGENTI COLINERGICI IN?IBITORI DE ACETILCOLINESTERA<A
Terapii pre%e"#i%e po$i*i!e / co"#ro!u! 'ac#ori!or e ri$c cario%a$cu!ar
/ meica#ie a"#ii"'!ama#orie "o"$#eroiia"a
/ e$#ro(e"i
Di%er$e / *!oca"#i ai ca"a!e!or e ca!ciu
/ 'ac#or e cre$#ere "euro"a!a
/ a"#io0ia"#i
/ ac#i%are cere*ra!a
M%)!.'!' .o(!#%&$!.'5
Do"epe+i! .iroc.!orie ,EA8A8- a 'o$# accep#a# i" S.U.A.) apoi i" Marea Bri#a"ie &i i" re$#u!
Europei) 'ii" prou$ e 'irma P'i+er4 e$#e i$#ri*ui# &i i" Roma"ia $u* e"umirea e Aricep#. E!
e$#e u" i".i*i#or e ace#i!co!i"e$#era+a e #ip piperie"ic $e!ec#i% &i re%er$i*i! i"ica# i" eme"#a
A!+.eimer i" 'a+e!e u$oare &i moera#e. S#uii i"#er"a#io"a!e mu!#ice"#rice au rapor#a# ame!iorari
$em"i'ica#i%e pe #erme" !u"() a#a# i" ceea ce pri%e$#e "i%e!u! per'orma"#e!or i" p!a" co("o#i% ca#
&i a! 'u"c#io"arii (!o*a!e &i a! ac#i%i#a#i!or +i!"ice !a pacie"#u! cu eme"#a A!+.eimer #ra#a#i cu
Do"epe+i!.
Ri%a$#i(mi"a 'ace par#e i"#r/o "oua (e"era#ie e i".i*i#ori e co!i"e$#era+a) i".i*i#or e #ip
car*o"a#) e$cri$ ca u" i".i*i#or p$euo/ire%er$i*i! e co!i"e$#era+a) $e!ec#i% ce"#ra! pe"#ru
ace#i!co!i"e$#era+a &i care &i/a emo"$#ra# $e!ec#i%i#a#ea re(io"a!a cere*ra!a pe"#ru .ipocamp &i
cor#e0. E$#e 'o!o$i# pe $cara !ar(a e0i$#a" &i pe pia#a roma"ea$ca4 e$#e prou$ e 'irma No%ar#i$
$u* e"umirea comercia!a e E0e!o".
A!#e meicame"#e ce $u"# ami"i$#ra#e pacie"#i!or cu eme"#a A!+.eimer $u"#: Ta"a>a")
?iro0i+i") Prami$#a!) Remi"@!.
AAo&)'&%' %&'+%"!.' ' "(A"&'&!(o& )!# Ao'(' A(4@%!,%&5
I"#er%e"#ii 'armaco!o(ice:
/ p$i.o#rope
/ #erapie co("i#i%a
/ #erapie compor#ame"#a!a
Terapie 'armaco!o(ica:
/ SSRI: Se#ra!i") Ci#a!opram
/ a"#iepre$i%e a#ipice: Tra+oo"
/ a"#iepre$i%e #ricic!ice: Nor#rip#i!i") De$iprami"
/ IMAO/B: Moc!o*emi
CAPITOLUL III- PLAN DE INGRIJIRE AL PACIENTULUI CU DEMENTA
ALZHEIMER
CULEGEREA DATELOR
D'% +&!/!#) !)%#!'%' +'.!%#"("!
Date fixe:
Nume &i pre"ume: B.I.
Var$#a: 97 a"i
Se0: ma$cu!i"
Re!i(ie: or#oo0a
Na#io"a!i#a#e: roma"a
S#are ci%i!a: ca$a#ori#
Ocupa#ie: pe"$io"ar
Date variabile:
Domici!iu!: P!oie$#i) 5ue#u! Pra.o%a
Co"i#ii e %ia#a &i mu"ca: *u"e) !ocuie$#e i" ca$a cu e#a5) i"ca!+ire ce"#ra!a) cu ca"a!i+are &i
(rup $a"i#ar4 !ocuie$#e cu "ora) 'iu! &i "epoa#a.
Gu$#uri per$o"a!e: "u 'umea+a) "u co"$uma a!coo!.
S'&%' )% *'#''% '#%&!o'&'
D'% '#&o+o,%&!.%5
Greu#a#e: 9B >(
I"a!#ime: 6J; cm
Grup $a"(ui": A II
R.: po+i#i%
L!,!% *%#4o&!'(%:
A!er(ii: "u pre+i"#a
Pro#e+e: "u are
Acui#a#e %i+ua!a &i aui#i%a: poar#a oc.e!ari e %eere cu iop#rii ,I6- !a am*ii oc.i
Som": oarme i"$u'icie"#
Mo*i!i#a#e: #u!*urari e mer$
A!ime"#a#ie: e'ici#ara cu me$e "ere(u!a#e
E!imi"ari: "orma!e #ra"+i# i"#e$#i"a! "orma!) mic#iu"i 'i+io!o(ice
A#%.%)%#% @%&%)o-.o('%&'(% BAHCC
/ 'ara impor#a"#a
A#%.%)%#% +%&*o#'(% +'o(o$!.% BAPPC
/ epi!ep$ie
/ cariopa#ie i$c.emica ,A888-
/ Boa!a Par>i"$o" ,A88E-
I#2o&,'!! (%$'% )% Ao'('
Mo!/%(% !#%&#'&!!5
/ e'ici#e pro$e0ice) m"e+ice acce"#ua#e) cu e+orie"#are #emporo/$pa#ia!a4
/ re(re$ co("i#i%4
/ a'a+ie) apra0ie) a("o+ie4
/ "e!i"i$#e p$i.omo#orie4
/ emou!a#ie a"ieica.
I*o&!."( Ao(!!5
Pacie"# i" %ar$#a e 97 e a"i cu a"#ecee"#e per$o"a!e pa#o!o(ice e epi!ep$ie ,67;E- &i
*oa!a A!+.eimer ,A88E- e$#e au$ !a $pi#a! pe"#ru: e'ici#e pro$e0ice &i m"e+ice cu $#ari
co"'u+io"a!e acce"#ua#e %e$pera!) a'a+ie) apra0ie) a("o+ie) re(re$ co("i#i%) emou!a#ie
a"ieica) "e!i"i$#e p$i.omo#orie4 $imp#oma#o!o(ia a e*u#a# i" urma cu cca. :8 e a"i cu
acce"#uare pro(re$i%a.
Pacie"#u! e$#e i" #ra#ame"# cu: I$oi"i# ,A m(-: A cap$u!eH+i) Propra"o!o! ,:8 m(-: A cap$u!e H+i &i
Timo"i! ,988 m(-: A cap$u!eH+i.
D!'$#o*!. (' !#%&#'&%5 Deme"#a A!+.eimer
D'' !#%&#'&!!5 6;.86.A86B
ED',%# +% '+'&'%:
S#are (e"era!a: *u"a4
S#are e "u#ri#ie: $u*"u#ri#4
Facie$: i"e0pre$i%4
Te(ume"# &i mucoa$e: "orma! co!ora#e) #e(ume"#e u$ca#e) p!iu cu#a"a# per$i$#e"# ,#ur(or
imi"ua#-4
Te$u# ce!u!ar $u*cu#a"a#: $!a* repre+e"#a#4
Si$#em (a"(!io"ar: (a"(!io"i $uper'icia!i "epa!pa*i!i4
S#are e co"$#ie"#a: e+orie"#are #emporo/$pa#ia!a4
Si$#em o$#eo/ar#icu!ar: i"#e(ru4
Si$#em ar#icu!ar: .iper#o") .iper>i"e#ic4
Apara# re$pira#or: / cai aerie"e $uperioare !i*ere4
/ #orace "orma! co"'orma#4
/ e0cur$ii #oracice $ime#rice4
/ $o"ori#a#e pu!mo"ara i" !imi#e "orma!e4
/ murmur %e+icu!ar pre+e"# *i!a#era! 'ara ra!uri $upraaau(a#e4
/ 'rec%e"#a re$pira#orie: 67 re$pira#iiHmi"u#.
Apara# cario%a$cu!ar: / ma#i#a#e cariaca i" !imi#e "orma!e4
/ $oc ape0ia" pre+e"# i" $pa#iu! ,V- i"#erco$#a! $#a"( ,i.c.$#(.- pe !i"ia
meia"a c!a%icu!ara ,!.m.c.-4
/ +(omo#e cariace ri#mice) ar#ere peri'erice pu!$a#i!e4
/ T.A. K 6;8HE8 mm?(4
/ A.V. K J8 *Hmi") re(u!a#4
Apara# i(e$#i%: / ca%i#a#e *uca!a "orma! co"'orma#a4
/ e"#i#ie comp!e#a4
/ !im*a u$ca#a cu epo+i#e a!*icioa$e4
/ (i"(ii ro+ aere"#e i"#i!or4
/ a*ome" $up!u) moa!e) mo*i! cu re$pira#ia) "eurero$ $po"#a" $au !a pa!pare4
/ #ra"+i# i"#e$#i"a! pre+e"#.
Fica#: mar(i"ea i"'erioara !a re*or ,iame#ru! a"#erior/po$#erior: 6A cm-
Sp!i"a: "epa!pa*i!a
T.R.: / pro$#a#a pre+e"#a: A);HB cm4
/ co"$i$#e"#a 'erm e!a$#ica) $a"# meia" pre+e"#
Apara# uro/(e"i#a!: / !o5e re"a!e !i*ere4
/ ri"ic.i "epa!pa*i!i) Giora"o "e(a#i% *i!a#era!4
/ mic#iu"i 'i+io!o(ice.
Si$#em "er%o$: / e+orie"#are #emporo/$pa#ia!a4
/ re'!e0e o$#eo/#e"i"oa$e pre+e"#e *i!a#era!4
/ e+ec.i!i*ra# emo#io"a!4
/ #remur par>i"$o"ia"4
/ pro*a Noica po+i#i%a4
/ LCR c!ar) !impee4
/ Reac#ia Pa"@: "e(a#i%a4
/ CT/u!: a#ro'ie cere*ra!a4
/ EEG: moi'icari a!e ri#mu!ui *ioe!ec#ric.
PROBLEME ACTUALE5
/ e'ici#e pro$e0ice &i m"e+ice4
/ $#ari co"'u+io"a!e acce"#ua#e %e$pera!4
/ a'a+ie) apra0ie) a("o+ie4
/ re(re$ co("i#i%) emou!a#ie a"ieica4
/ "e!i"i$#e p$i.omo#orie4
/ e+orie"#are #emporo/$pa#ia!a4
/ i"$om"ie.
PROBLEME POTENTIALE5
/ ri$c e comp!ica#ii $pre e0i#u$.
ANALIZA 6I INTERPRETAREA DATELOR
A#'(!4' *'!*2'.%&!! #%/o!(o& 2"#)',%#'(%
N%/o!' M'#!2%*'&! )% M'#!2%*'&! )% S"&*% )%
2"#)',%#'(' !#)%+%#)%#' )%+%#)%#' )!2!."('%
6. Ne%oia e a
re$pira &i e a a%ea
o circu!a#ie
$a"(ui"a *u"a
Si$#em cario%a$cu!ar &i
apara# re$pira#or i" !imi#e
"orma!e.
T.A. K 6;8HE8 mm?(
A.%. K J8 *Hmi".
Frec%e"#a re$pira#orie K
69/6E re$p.Hmi".
/////////// ///////////
A. Ne%oia e a *ea
&i e a ma"ca
////////////// / .ira#are i"$u'icie"#a
/ $u*"u#ri#
/ e ori" p$i.ic
B. Ne%oia e a
e!imi"a
////////////// / $cur(erea i"%o!u"#ara e
$cau"e &i uri"a
/ e ori" p$i.ic
:. Ne%oia e a $e
mi$ca &i e a a%ea
o *u"a po+i#ie
/////////////
/ po+i#ie i"aec%a#a
/ #remura#uri a!e
mem*re!or
/ e ori" p$i.ic &i
'i+ic
;. Ne%oia e a
ormi &i e a $e
oi."i
//////////////
/ #re+iri 'rec%e"#e
/ i"$u'icie"#e ore e $om"
/ e ori" p$i.ic
9. Ne%oia e a $e
im*raca &i
e+*raca $i"(ur
///////////////
/ e+i"#ere$ 'a#a e #i"u#a
$a %e$#ime"#ara
/ e ori" p$i.ic
J. Ne%oia e a/&i
me"#i"e
#empera#ura
corpu!ui i" !imi#e
"orma!e
/ #empera#ura corpu!ui $e
me"#i"e i" !imi#e
"orma!e T K BJ
o
C
/ #ra"$pira#ie mi"ima
//////////////// //////////////
E. Neoia e a a%ea
#e(ume"#a!e &i
mucoa$e!e i"#e(re
&i cura#e
/////////////////////
/ "u poa#e $a/&i acore
i"(ri5iri i(ie"ice &i $a/&i
pro#e5e+e #e(ume"#e!e &i
mucoa$e!e
/ e ori" p$i.ic
7. Ne%oia e a
comu"ica
//////////////// / i'icu!#a#e e a au+i
,a'a+ie-) e a %or*i &i e a
i"#e!e(e
/ "ecu"oa$#erea e0ac#a a
/ e ori" p$i.ic
rea!i#a#ii
68. Ne%oia e a
e%i#a perico!e!e //////////////////
/ #u!*urare e (a"ire &i
memorie) co"'u+ie)
e+orie"#are
/ e ori" p$i.ic
66. Ne%oia e a
ac#io"a co"'orm
proprii!or
co"%i"(eri &i %a!ori
///////////////
/ i'icu!#a#e e a ac#io"a
co"'orm proprii!or
co"%i"(eri &i %a!ori
/ e ori" p$i.ic
6A. Ne%oia e a 'i
preocupa# i"
%eerea rea!i+arii
///////////////
/ i"capaci#a#e e a !ua
eci+ii
/ e ori" p$i.ic
6B. Ne%oia e a $e
recrea
////////////// / i"capaci#a#e e a e'ec#ua
ac#i%i#a#i recrea#i%e
/ e ori" p$i.ic
6:. Ne%oia e a $#i
cum $a/&i pa$#re+e
$a"a#a#ea
////////////
/ i"capaci#a#e e a i"%a#a / e ori" p$i.ic
GRAD DE DEPENDENTA5
Gra e epe"e"#a ,IV- pacie"#u! "ece$i#a i"$o#i#or perma"e"#4 "u poa#e $a/&i $a#i$'aca
"e%oi!e 'u"ame"#a!e.
DIAGNOSTIC NURSING5
/ $!a*ire i"#e!ec#ua!a !acu"ara cu $imp#ome e !e+iu"i cere*ra!e i" cau+a a'ec#iu"i!or !e+io"a!e
a!e creieru!ui ma"i'e$#a#a pri" a'a+ie) apra0ie) am"e+ie) a"0ie#a#e) iri#a*i!i#a#e4
/ #u!*urari e a#e"#ie) e memorie) e !im*a5 i" cau+a #u!*urari!or 'o"u!ui mi"#a! &i a!
capaci#a#i!or opera#io"a!e4
/ e'ici# e memorie cu ui#area 'ap#e!or rece"#e) e+orie"#are #emporo/$pa#ia!a i" cau+a a#ro'iei
cor#ico/cere*ra!a i'u+a a creieru!ui4
/ i$'u"c#ie %e+ica!a &i #u!*urari e mer$ i" cau+a piererii e %o!um cere*ra! pri" u"u! $au mai
mu!#e i"'arc#e $au i" urma a'ec#arii %a$e!or mici i"$o#i#a e i$#ru(eri i" $u*$#a"#a a!*a
ma"i'e$#a#a pri" i"co"#i"e"#a uri"ara &i 'eca!a4
/ "e!i"i$#e p$i.omo#orie i" cau+a i"ce#i"irii ac#i%i#a#ii p$i.omo#orii ma"i'e$#a#a pri" epi$oae
a"0ioa$e) *u'ee e a(i#a#ie) .a!uci"a#ii) emou!a#ie a"ieica4
/ .iper#o"ie) .ipo>i"e+ie i" cau+a moi'icarii i"#e(ri#a#ii $i$#emu!ui "er%o$ ma"i'e$#a#a pri"
cri+e paro0i$#ice e #ip comi#ea!.
PLANIFICAREA INGRIJIRILOR
'C OA!%.!/ $(oA'(5
Pacie"#u! $a/&i ame!iore+e $#area e $a"a#a#e.
OA!%.!/% +%&,'#%#%5
6. Pacie"#u! $a 'ie ec.i!i*ra# 'i+ic &i p$i.ic pe #oa#a perioaa $pi#a!i+arii.
A. Pacie"#u! $a ai*a a$i(ura#e co"i#ii e co"'or# &i e meiu $ecuri+a"#e pe #oa#a perioaa
$pi#a!i+arii.
B. Pacie"#u! $a 'ie pre(a#i# corec# pe"#ru e0ami"ari c!i"ice &i #ra#a# co"'orm ia("o$#icu!ui &i
+i!e!or e *oa!a pe perioaa $pi#a!i+arii.
:. Pacie"#u! $a 'ie $upra%e(.ea# a#e"# &i perma"e"# $a i $e ma$oare 'u"c#ii!e %i#a!e &i %e(e#a#i%e
pe perioaa $pi#a!i+arii.
AC I#%&/%#!! 4!(#!.%5
/ a$i(ur o a#mo$'era ca!a) ma"i'e$# empa#ie 'a#a e *o!"a% &i ra$pu" promp# !a c.emari!e !ui4
/ a$i(ur o am*ia"#a i" care $a 'ie re$pec#a#a i"#imi#a#ea pacie"#u!ui4
/ ma$or &i $upra%e(.e+ a#e"# 'u"c#ii!e %i#a!e &i %e(e#a#i%e: #e"$iu"ea ar#eria!a) pu!$u!) re$pira#ia)
#empera#ura) iure+a &i #ra"+i#u! i"#e$#i"a!4
/ urmare$c cu!oarea #e(ume"#e!or pacie"#u!ui &i compor#ame"#u! !ui4
/ co"%er$e+ 'rec%e"# i" !e(a#ura cu pro*!ema $a4
/ a5u# pacie"#u! !a $a#i$'acerea "e%oi!or i(ie"ice4
/ a$i(ur pacie"#u!ui !e"5erie cura#a e pa# &i e corp ori e ca#e ori e$#e "e%oie4
/ ami"i$#re+ #ra#ame"#u! pre$cri$ e meic.
APLICAREA INGRIJIRILOR
DATA PROBLEME
ACTUALE
PROBLEME
POTENTIALE
OBIECTIVE INTERVENTII
AUTONOME
INTERVENTII
DELEGATE
EVALUARE
6;.86
69.86
6J.86
A86B
/ i$co"'or# 'i+ic
&i p$i.ic
OOOO
/ pacie"#u! $a 'ie
ec.i!i*ra# 'i+ic &i
p$i.ic i"
urma#oare!e A: e
ore
/ !i"i$#e$c *o!"a%u! cu
pri%ire !a "a#ura
i"#er%e"#ii!or
/ pre(a#e$c 'i+ic &i p$i.ic
pacie"#u! i" %eerea
oricarei #e."ici !a care %a
'i $upu$
/ a$i(ur o a#mo$'era ca!a)
ma"i'e$# empa#ie 'a#a e
*o!"a% &i ra$pu" promp#
!a c.emari!e !ui
/ a$i(ur o am*ia"#a i" care
$a 'ie re$pec#a#a
i"#imi#a#ea pacie"#u!ui
/ ara# #o!era"#a &i mu!#a
ra*are
OOOOOO
/ upa A: e
ore pacie"#u!
are $#are e
*i"e 'i+ic &i
p$i.ic
6E.86
67.86
A86B
/ e+ec.i!i*ru
.iroe!ec#ro!i#ic OOOOOO
/ pacie"#u! $a 'ie
ec.i!i*ra#
.iroe!ec#ro!i#ic
i" ecur$ e ;/9
/ o*$er% $em"e!e e
e$.ira#are &i ame!iorarea
!or upa ami"i$#rarea
per'u+ii!or
/ a!ime"#e+
pacie"#u!
pare"#era!
i"$#i#ui"
/ pacie"#u! e$#e
ec.i!i*ra#
.iroe!ec#ro!i#ic
ore / 'ac *i!a"#u! !ic.ie!or
per'u+a#e &i a! ce!or
e!imi"a#e
/ $upra%e(.e+ a#e"#:
#e"$iu"ea ar#eria!a) pu!$u!)
compor#ame"#u!
pacie"#u!ui
/ ca!cu!e+ "umaru! e
ca!orii i" 'u"c#ie e
i'eri#e $#ari pa#o!o(ice
aau( 6B D pe"#ru 'iecare
(ra e #empera#ura pe$#e
BJ
o
C4 A8/B8D pe"#ru
a(i#a#ie) co"%u!$ii)
i$#ruc#ii ce!u!are
/ e0p!ore+ (u$#uri!e &i
o*iceiuri!e a!ime"#are a!e
pacie"#u!ui
/ co"$#ie"#i+e+ pacie"#u!
a$upra impor#a"#ei
re(imu!ui a!ime"#ar i"
me"#i"erea $a"a#a#ii
per'u+ii cu
(!uco+a ; D)
68D) A8D) BBD)
:8D .iro!i+a#e
cu pro#ei"e &i
ame$#ecuri e
ami"oaci+i
/ MARISANG
AMINOME
%i#ami"e &i
e!ec#ro!i#i upa
i"ica#ia
meicu!ui
6E.86 / e+ec.i!i*ru / pacie"#u! $a 'ie / e0p!ore+ pre'eri"#e!e / pacie"#u! e$#e
67.86
A86B
"u#ri#io"a!
/ i"co"#i"e"#a
uri"ara &i 'eca!a
OOOOOO
ec.i!i*ra#
"u#ri#io"a!
/ pacie"#u! $a
pre+i"#e
#e(ume"#e &i
mucoa$e i"#e(re
&i cura#e
pacie"#u!ui a$upra
a!ime"#e!or permi$e &i
i"#er+i$e
/ $er%e$c pacie"#u! cu
a!ime"#e !a o #empera#ura
moera#a) !a ore re(u!a#e &i
pre+e"#a#e a#ra(a#or
/ i"%a# pacie"#u!
ca#e(orii!e e a!ime"#e i"
(.iu! a!ime"#ar &i
ec.i%a!e"#e!e ca"#i#a#i%e &i
ca!i#a#i%e a!e pri"cipii!or
a!ime"#are i" %eerea
i"!ocuirii u"ui a!ime"# cu
a!#u!
/ $c.im* !e"5eria e pa#
upa 'iecare e!imi"are
/ a$i(ur i(ie"a !oca!a
ri(uroa$a upa 'iecare
e!imi"are
/ ap!ic crema
pro#ec#oare
/ i"$#a!e+ $o"a
%e+ica!a upa
i"ica#ia
meicu!ui
ec.i!i*ra#
"u#ri#io"a!
/ pacie"#u! "u/
&i recapa#a
co"#ro!u!
$'i"c#ere!or ar
are #e(ume"#e!e
&i mucoa$e!e
OOOOOOOOOOOOO
/ pacie"#u! $a/&i
recape#e co"#ro!u!
$'i"c#ere!or
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
/ a$i(ur apor# !ic.iia"
aec%a# i" 'u"c#ie e
*i!a"#u! .iric
/ $#a*i!e$c u" orar a!
e!imi"ari!or
/ 'orme+ epri"eri e
e!imi"are !a ore 'i0e
/ #re+e$c pacie"#u! i"
$om" pe"#ru a uri"a
/ i"%a# pacie"#u! po+i#ia
aec%a#a) care 'a%ori+ea+a
(o!irea comp!e#a a %e+icii
/ i"%a# pacie"#u! e0erci#ii
e i"#arire a mu$cu!a#urii
peri"ea!e &i co"#rac#ia
mu$c.i!or po$#eriori ai
p!a"$eu!ui pe!%i" pe"#ru a
impieica e'ecarea ca# &i
co"#rac#ii a!e mu$c.i!or
a"#eriori ai p!a"$eu!ui
cura#e &i i"#e(re
pe!%i" pe"#ru a opri
mic#iu"ea
/ co"#rac#ia mu$c.i!or $e
'ace i"ai"#e &i upa
mic#iu"e #imp e :
$ecu"e apoi re!a0area !or
$e repe#a e 68 ori
/ oprirea 5e#u!ui uri"ar i"
#impu! mic#iu"ii &i re!uarea
e!imi"arii e mai mu!#e ori
A8.86
A6.86
A86B
/ "ecooro"area
mi$cari!or
/ pacie"#u! $a 'ie
ec.i!i*ra# p$i.ic
OOOOOOOOOOOOOO
/ pacie"#u! $a ai*a
#o"u$u! mu$cu!ar
aec%a#
ac#i%i#a#i!or
epu$e
/ pre(a#e$c p$i.ic
pacie"#u! i" %eerea
oricarei #e."ici e i"(ri5ire
cum ar 'i: EEG
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO
/ p!a"i'ic u" pro(ram e
e0erci#ii e mer$ i" 'u"c#ie
e capaci#a#ea pacie"#u!ui
/ i"%a# pacie"#u! $a
u#i!i+e+e i'eri#e apara#e e
OOOOOOOOOOOOOO
/ ami"i$#re+
meica#ie
/ pacie"#u! "u
e$#e ec.i!i*ra#
p$i.ic &i "u
poa#e $a/&i
$a#i$'aca
"e%oi!e
or(a"i$mu!ui
$i"(ur
/ i"$om"ii
OOOOOOOOOOOOOO
/ pacie"#u! $a/&i
$a#i$'aca #oa#e
"e%oi!e
or(a"i$mu!ui
/ pacie"#u! $a
*e"e'icie+e e
$om"
core$pu"+a#or
ca"#i#a#i% &i
ca!i#a#i%
$u$#i"ere pe"#ru ac#i%i#a#i
co#iie"e
/ a5u# pacie"#u! $a 'aca *ai
ca!e) e0erci#ii 'i+ice) ii
'ac ma$a5e !a "i%e!u!
e0#remi#a#i!or
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO
/ pacie"#u! %a 'i a5u#a# $a/&i
$a#i$'aca "e%oi!e
or(a"i$mu!ui
/ i"%a# pacie"#u! $a
prac#ice #e."ici e
re!a0are) e0erci#ii
re$pira#orii ca#e%a mi"u#e
i"ai"#e e cu!care
/ o'er pacie"#u!ui o ca"a
cu !ap#e ca! i"ai"#e e
cu!care) o *aie ca!a
/ ie"#i'ic "i%e!u! &i cau+a
a"0ie#a#ii !a pacie"#u! cu
a"#ipar>i"$o"ia"a
pre$cri$a e
meic:
Rompar>i" 6cp 0
BH+i
Maopar 6cp 0
;H+i
/ ami"i$#re+
#ra#ame"#u!
meicame"#o$ &i
o*$er% e'ec#u!
ace$#uia a$upra
or(a"i$mu!ui
S#i!"o0 6 cp 0
AH+i
/ i" urma
#ra#ame"#u!ui
cu S#i!"o0
pacie"#u!
*e"e'icia+a e
$om"
core$pu"+a#or
ca"#i#a#i% &i
ca!i#a#i%
i"$om"ie
/ o*$er% &i "o#e+ ca!i#a#ea
$om"u!ui) (rau! e
$a#i$'acere a ce!or!a!#e
"e%oi
/ i"#ocme$c u" pro(ram e
oi."a core$pu"+a#or
or(a"i$mu!ui
AA.86
AB.86
A86B
/ i'icu!#a#e e a
$e im*raca &i
e+*raca
/ e+i"#ere$
pe"#ru #i"u#a
%e$#ime"#ara
/ pacie"#u! cu
#u!*urari p$i.ice
$a reca$#i(e
i"epe"e"#a e a
$e im*raca &i
e+*raca i"
#erme" e :E e
ore
/ e%a!ue+ (rau! e
co"'u+ue &i o*$er%
$c.im*ari!e e
compor#ame"#)
orie"#a"u/! re(u!a# i"
#imp &i $pa#iu
/ $o!ici# pacie"#u! $a $e
im*race) %or*i"u/i c!ar)
cu re$pec# &i ra*are)
re$pec#a" ri#mu! ace$#eia
/ e0p!ic i" !im*a5
i"#e!i(i*i! (e$#uri!e pe care
#re*uie $a !e 'aca pe"#ru a
$e im*raca
/ a$e+ o*iec#e!e i" camera
/ pacie"#u! "u
&i/a recapa#a# i"
:E e ore
i"epe"e"#a
e a $e im*raca
&i e+*raca
/ pacie"#u! $a
cu"oa$ca
impor#a"#a
$a#i$'ac#iei e a $e
im*raca &i
e+*raca i"
#erme" e :E e
ore
i" aceea$i ori"e #o#
#impu!) iar .ai"e!e i"
ori"ea 'o!o$irii !or &i
$o!ici# pacie"#u!ui !a
e+*racare $a !e pu"a i"
ori"e i"%er$a.
/ euc pacie"#u! pri%i"
impor#a"#a %e$#ime"#a#iei
i" ie"#i'icarea
per$o"a!i#a#ii
/ "o#e+ +i!"ic i"#ere$u!
per$oa"ei pe"#ru a $e
im*raca &i e+*raca
/ $upra%e(.e+ cu ce $e
im*raca
/ i"cura5e+ pacie"#u!
AA.86
AB.86
A86B
/ i"capaci#a#e e
a $e pa$#ra cura#
&i i"(ri5i#
/ i"capaci#a#e e
a/&i pro#e5a
/ pacie"#u! $a
pre+i"#e
#e(ume"#e!e &i
mucoa$e!e cura#e
i" #erme" e 9 ore
/ a5u# pacie"#u! $a/&i 'aca
*aie $au u$
/ pre(a#e$c caa &i
ma#eria!e!e pe"#ru *aie
/ a$i(ur #empera#ura
camerei ,A8/AA
o
C- &i a
/ pacie"#u!
pre+i"#a
#e(ume"#e!e &i
mucoa$e!e
cura#e i" ecur$
e 9 ore
#e(ume"#e!e &i
mucoa$e!e
apei ,BJ/BE
o
C-
/ a5u# pacie"#u! $a $e
im*race) $a $e piep#e"e)
$a/&i 'aca #oa!e#a ca%i#a#ii
*uca!e) $a/&i #aie u"(.ii!e
AA.86
AB.86
A86B
/ e'ici# e
au#oi"(ri5ire
/ pacie"#u! $a "u
mai pre+i"#e
e'ici# e
au#oi"(ri5ire i"
ecur$ e J/E +i!e
/ pacie"#u! $a
*e"e'icie+e e u"
meiu e
/ a5u# pacie"#u! !a
$a#i$'acerea "e%oi!or
i(ie"ice pe"#ru a/i
co"$er%a e"er(ia
/ a$i(ur pacie"#u!ui
!e"5erie cura#a e pa# &i e
corp ori e ca#e ori e$#e
"e%oie
/ pro#e5e+ pa#u! cu mu$ama
&i a!e+a
/ co"$#ie"#i+e+ pacie"#u! i"
!e(a#ura cu impor#a"#a
me"#i"erii cura#e a
#e(ume"#e!or
/ a$i(ur co"i#ii!e e
meiu aec%a#e pe"#ru a
e%i#a perico!e!e pri"
/ ami"i$#re+
#ra#ame"#u!
meicame"#o$ !a
/ pacie"#u! "u
e$#e capa*i! $a
$e i"(ri5ea$ca
$i"(ur
/ pacie"#u!
*e"e'icia+a e
u" meiu e
$i(ura"#a 'ara
accie"#e
/ pacie"#u! $a 'ie
ec.i!i*ra# p$i.ic
accie"#are
/ amp!a$e+ pacie"#u! i"
$a!o" i" 'u"c#ie e $#area)
a'ec#iu"ea &i recep#i%i#a#ea
$a
/ 'a%ori+e+ aap#area
per$oa"ei !a "ou! meiu
/ cree+ u" meiu op#im
pe"#ru ca pacie"#u! $a/&i
poa#a e0prima emo#ii!e)
"e%oi!e
/ a5u# pacie"#u! $a/&i
recu"oa$ca a"0ie#a#ea
/ 'ur"i+e+ mi5!oace e
comu"icare aec%a#e $#arii
pacie"#u!ui
/ 'ur"i+e+ i"'orma#ii!e e
care are "e%oie) 'ur"i+e+
e0p!ica#ii c!are &i e$c.i$e
a$upra i"(ri5iri!or
pro(rama#e
i"ica#ia
meicu!ui:
?iro0i+i" ,A;8
m(-
6 cp 0 BH+i
/ ami"i$#re+
#ra#ame"#u!
pre$cri$ e
meic:
?iro0i+i" ,A;8
m(-
6 cp 0 BH+i
$i(ura"#a) 'ara
perico!e
/ pacie"#u! "u/
&i ame!iorea+a
$#area e
a"0ie#a#e
/ pacie"#u! $a
*e"e'icie+e e
$i(ura"#a
p$i.o!o(ica
pe"#ru i"!a#urarea
$#arii e a"0ie#a#e
/ i"%a# pacie"#u! #e."ici e
re!a0are
/ 'ac ma$a5 a! $pa#e!ui)
mai"i!or &i picioare!or
/ a$i(ur !e(a#ura
pacie"#u!ui cu 'ami!ia pri"
%i+i#e 'rec%e"#e
/ i"%a# 'ami!ia pe"#ru a
i"(ri5i pacie"#u! cu *oa!a
p$i.ica e(e"era#i%a) i"
%eerea rei"#e(rarii $a!e
$ocia!e
/ a$i(ur u" meiu e
pro#ec#ie p$i.ica aec%a#
$#arii e *oa!a a
pacie"#u!ui pri" i"!a#urarea
e0ci#a"#i!or p$i.ici
/ ap!ic #e."ici e
p$i.o#erapie aec%a#e
/ a$i(ur co"i#ii!e e
meiu aec%a#e ,camera
i+o!a#a) aeri$i#a)
#empera#ura aec%a#a)
$emio*$curi#a#e-
/ i"cura5e+ pacie"#u! $a
comu"ice cu cei i" 5ur)
$a/&i e0prime emo#ii!e)
"e%oi!e) 'rica) opi"ii!e
A:.86
A;.86
A9.86
AJ.86
A86B
/ comu"icare
i"e'icie"#a !a
"i%e! $e"+oria!)
mo#or &i a'ec#i%
/ pacie"#u! $a 'ie
ec.i!i*ra# p$i.ic
/ pacie"#u! $a
'o!o$ea$ca
mi5!oace e
comu"icare
aec%a#e $#arii
$a!e
/ !i"i$#e$c *o!"a%u! cu
pri%ire !a $#area $a
e0p!ica"u/i $copu! &i
"a#ura i"#er%e"#ii!or
/ 'ami!iari+e+ *o!"a%u! cu
meiu! $au am*ia"#
/ a$i(ur u" meiu e
$ecuri#a#e) !i"i$#i#
/ cerce#e+ po$i*i!i#a#i!e e
comu"icare a!e *o!"a%u!ui
/ 'ur"i+e+ mi5!oace e
comu"icare
/ i"%a# *o!"a%u! $a
'o!o$ea$ca mi5!oace e
/ ami"i$#re+
meica#ia
recoma"a#a e
meic:
?iro0i+i" ,A;8
m(-
6 0 B cpH+i
E0e!o" ,B m(-
6 0 A cpH+i
/ ami"i$#re+
meica#ia
recoma"a#a e
meic:
?iro0i+i" ,A;8
m(-
/ i" urma
#ra#ame"#u!ui
pacie"#u! e$#e
ec.i!i*ra# p$i.ic
/ pacie"#u! "u a
i"#e!e$ ce!e
e0p!ica#e
/ pacie"#u! $a 'ie
orie"#a# i" #imp)
$pa#iu &i a$upra
propriei per$oa"e
comu"icare co"'orm
po$i*i!i#a#i!or $a!e
/ a5u# pacie"#u! $a $e
orie"#e+e i" #imp) $pa#iu &i
re'eri#or !a propria
per$oa"a
/ a5u# pacie"#u! $a/&i
recu"oa$ca capaci#a#i!e &i
pre'eri"#e!e
6 0 B cpH+i
E0e!o" ,B m(-
6 0 A cpH+i
/ ami"i$#re+
#ra#ame"#u!
recoma"a# e
meic:
E0e!o" ,B m(-
6 0 A cpH+i
/ i" urma
#ra#ame"#u!ui
pacie"#u! e$#e
e+orie"#a#
#emporo/$pa#ia!
AJ.86
AE.86
A7.86
A86B
/ i"capaci#a#e e
a ac#io"a
co"'orm
proprii!or
co"%i"(eri &i
%a!ori) e a
prac#ica re!i(ia
OOOOO
/ pacie"#u! $a/&i
pa$#re+e ima(i"ea
po+i#i%a e $i"e
/ i"cura5e+ pacie"#u! $a/&i
e0prime $e"#ime"#e!e i"
!e(a#ura cu pro*!ema $a
/ 'aci!i#e+ $a#i$'acerea
co"%i"(eri!or $a!e
/ ac#io"e+ pe"#ru
reca$#i(area $#imei e $i"e
a *o!"a%u!ui
/ ami"i$#re+
meica#ie:
/a"#iepre$i%a
/ #ra"c.i!i+a#e
!a i"ica#ia
meicu!ui:
?iro0i+i" ,A;8
m(-
6 0 B cpH+i
E0e!o" ,B m(-
6 0 A cpH+i
/ pacie"#u! "u a
i"#e!e$ ce!e
e0p!ica#e
AJ.86 / i'icu!#a#e e a / pacie"#u! $a / e0p!ore+ ac#i%i#a#i / ami"i$#re+ &i / pacie"#u! "u a
AE.86
A7.86
A86B
i"ep!i"i
ac#i%i#a#i
recrea#i%e
OOOOOO pre+i"#e $#are e
*u"a i$po+i#ie
recrea#i%e
/ p!a"i'ic ac#i%i#a#i
recrea#i%e impreu"a cu
pacie"#u!
/ a"#re"e+ pacie"#u! i"
ac#i%i#a#i &i i! a5u#
$upra%e(.e+
e'ec#e!e
#ra#ame"#u!ui
i"ica# e meic:
?iro0i+i" ,A;8
m(-
6 0 B cpH+i
E0e!o" ,B m(-
6 0 A cpH+i
i"#e!e$ ce!e
e0p!ica#e
AE.86
A7.86
B8.86
A86B
/ !ip$a
cu"o$#i"#e!or
e$pre *oa!a)
#ra#ame"#)
e0#er"are
OOOOOO
/ pacie"#u! $a ai*a
cu"o$#i"#e e$pre
*oa!a) #ra#ame"#
i(ie"o/ie#e#ic &i
meicame"#o$ &i
e$pre e0#er"are
/ pacie"#u! $a $e
rei"#e(re+e $ocio/
'ami!ia!
/ e0p!ore+ "i%e!u! e
cu"o$#i"#e a! pacie"#u!ui
pri%i" *oa!a $a )
#ra#ame"#u! i(ie"o/ie#e#ic
&i meicame"#o$
/ ii e0p!ic impor#a"#a
re$pec#arii re(imu!ui
i(ie"o/ie#e#ic
/ ii e0p!ica care $u"#
a!ime"#e!e i"#er+i$e &i care
$u"# ce!e permi$e
/ i"%a# pacie"#u!
impor#a"#a re$pec#arii
ami"i$#rarii #ra#ame"#u!ui
OOOOOOO
/ pacie"#u! "u a
i"#e!e$ ce!e
e0p!ica#e
&i a recoma"ari!or
AE.86
A7.86
B8.86
A86B
/ ri$c e
comp!ica#ii
,e%o!u#ie
"e'a%ora*i!a-
/ pacie"#u! $a ai*a
a$i(ura#e co"i#ii
e co"'or# &i
meiu $ecuri+a#e
pe #oa#a perioaa
$pi#a!i+arii
/ a$i(ur co"i#ii e meiu
aec%a#e: $a!o" cura#)
aeri$i#) !umi"o$)
#empera#ura co"$#a"#a e
6E
o
C) umii#a#e :; D)
!i"i$#e) pa# co"'or#a*i!)
!e"5erie cura#a
/ amp!a$e+ pacie"#u! i"
$a!o" i" 'u"c#ie e $#area)
a'ec#iu"ea &i recep#i%i#a#ea
$a !a a!#e *o!i
/ iau ma$uri e e%i#are a
i"'ec#ii!or) urmare$c &i
aprecie+ corec# po#e"#ia!u!
i"'ec#io$) a!e( proceuri!e
e i"%e$#i(a#ie &i #ra#ame"#
cu ri$c mi"im e i"'ec#ie
/ i"'orme+ &i $#a*i!e$c
impreu"a cu pacie"#u! &i
apar#i"a#orii p!a"u! e
recuperare a $#arii e
$a"a#a#e &i e cre$#ere a
/ pacie"#u! are
a$i(ura#e #oa#e
co"i#ii!e e
co"'or# &i e
$ecuri#a#e pe
#oa#a perioaa
$pi#a!i+arii
re+i$#e"#ei or(a"i$mu!ui
/ ii 'ur"i+e+ a#e c!are &i
e$c.i$e a$upra
#ra#ame"#u!ui
/ i"%a# apar#i"a#orii cum $a
i"(ri5ea$ca pcie"#u! upa
e0#er"are
DENUMIREA
MEDICAMENTULUI
FORMA DE
PREZENTARE
INDICATIIEACTIUNE REACTII ADVERSE DOZA ZILNICA
I*o)!#!
Cap$u!e e A m( / pro%oaca %a$oi!a#a#ie
coro"aria"a &i im*u"a#a#e$#e
apro%i+io"area cu $a"(e a
miocaru!ui
/ %a$oi!a#a#ie cu eri#em
/ ce'a!ee pu!$a#i!a
/ ureri a!e (!o*i!or
ocu!ari
A cap$u!eH+i
P&o+&'#o(o(
Cap$u!e e :8 m( / a"(i"a pec#ora!a
/ pre%e"irea $ecu"ara a
i"'arc#u!ui miocaric
/ i"$u'icie"#a cariaca
/ *!oc a#rio%e"#ricu!ar
*ro".o$pa$m
A cap$u!eH+i
Ro,+'&F!#
Cap$u!e e A m( / e$#e i"ica# i" *oa!a
Par>i"$o"
/ u$caciu"e a (urii)
#u!*urari e %eere)
(reu#a#e i" mic#iu"e
B cap$u!eH+i
/ (rea#a) %oma) ame#e!i
/ rareori co"'u+ie) e!ir)
.a!uci"a#ii
M')o+'&
Cap$u!e e A;8 m( / e$#e i"ica# i" #ra#ame"#u!
#u#uror 'orme!or e
Par>i"$o"
/ a"ore0ia) (rea#a &i
%oma apar rareori i"
cur$u! #erapiei cu
Maopar
; cap$u!eH+i
ED%(o#
Cap$u!e e B m( / e$#e 'o!o$i# pe"#ru
#ra#ame"#u! $imp#oma#ic a!
#u!*urari!or e memorie
$peci'ice
/ (rea#a) %oma) ar$uri
epi(a$#rice) ureri e
$#omac &i piererea
po'#ei e ma"care
/ #u!*urari a!e $om"u!ui
A cap$u!eH+i
H!)&oD!4!#
Dra5euri e A;8 m( / $#ari e a"0ie#a#e) $#are e
a(i#a#ie p$i.omo#orie)
"e%ro+e) p$i.o+e) #u!*urari
e $om"
/ i" (e"era! e$#e *i"e
$upor#a#
/ rareori poa#e pro%oca
$om"o!e"#a
B ra5euriH+i
T!,o#!(
Cap$u!e e 988 m( / e$#e i"ica# i" #ra#ame"#u!
epi!ep$iei p$i.omo#orie
#empora!a
/ $om"o!e"#a) ame#e!i
/ ip!opie) a#a0ie
A cap$u!eH+i
PROBE DE LABORATOR
NUMELE PROBEI TEHNICA DE
RECOLTARE
VALORI
NORMALE
VALORILE
PACIENTULUI
H%,o(%".o$&','
/ pu"c#ie capi!ara B/:
pica#uri e $a"(e
a$pira#e cu pipe#a
$pecia!a
?emo(!o*i"a
6:/69 (H688 m!
Leucoci#e
:888/E888Hmm
B
Trom*oci#e
6;8.888/B88.888Hmm
B
?emo(!o*i"a
6B)J ( D
Leucoci#e
;.B88Hmm
B
Trom*oci#e
AB9.888Hmm
B
H%,'o.&!
/ pu"c#ie %e"oa$a A m!
$a"(e I : m! EDTA
:9 F 9 D :8 D
VSH
/ pu"c#ie %e"oa$a 6)9
m! $a"(e I 8): m!
ci#ra# e $oiu
6/68 mmH. ; mmH.
F!A&o#o$%#
/ pu"c#ie %e"oa$a :);
m! $a"(e I 8); m!
ci#ra# e $oiu
A88/:88 m( D A;8 m( D
U&%% *'#$"!#'
/ pu"c#ie %e"oa$a ;/
68 m! $a"(e $imp!u
8)A8/8):8 ( P 8)B8 ( P
C&%'!#!#'
/ pu"c#ie %e"oa$a ;/
68 m! $a"(e $imp!u
8)9/6)A8 m( D 6)68 m( D
G(!.%,!'
/ pu"c#ie %e"oa$a ;/
68 m! $a"(e $imp!u
$au A m! $a"(e I : m(
NaF
8)E/6)A8 ( P 8)7B ( P
T&'#*',!#'4'
/ pu"c#ie %e"oa$a ;/
68 m! $a"(e $imp!u
TGO K A/A8 U.I.
TGP K A/69 U.I.
TGO K E)68 U.I.
TGP K ;)E8 U.I.
T%*% )%
)!*+&o%!#%,!%
/ pu"c#ie %e"oa$a ;/
68 m! $a"(e $imp!u
Ta>a#a/Ara K "e(a#
R.T.@mo!K8/:uML
<"SO
:
K8/E u.S.?.
Ta>a#a/AraK"e(a#
R.T.@mo!KJ)AA uML
<"SO
:
K6;)BJ u.S.?.
T!,+ )%
*'#$%&'&% 0!
.o'$"('&%
/ pu"c#ie %e"oa$a i"
!o*u! urec.ii
T$ K AQB8QQ :Q
Tc K 9Q EQ
T$ K BQ68QQ
Tc K 9Q
EVALUARE FINALA
B!('#"( '"o#o,!%!5
Pacie"#u! i" %ar$#a e 97 e a"i cu a"#ecee"#e per$o"a!e pa#o!o(ice e epi!ep$ie &i Boa!a
Par>i"$o" e$#e i"#er"a# pe a#a e 6;.86.A86B i" $ec#ia e p$i.ia#rie pe"#ru u" #a*!ou
p$i.opa#o!o(ic carac#eri+a# pri" .ipopro$e0ie) .ipom"e+ie) e+orie"#are #emporo/$pa#ia!a) u$oara
"e!i"i$#e i"#erioara.
I" urma co"$u!#a#iei meica!e) a pro*e!or e !a*ora#or &i a e0ame"u!ui raio!o(ic $e pu"e
ia("o$#icu! e Deme"#a A!+.eimer.
I" urma #ra#ame"#u!ui e'ec#ua# cu E0e!o" ,B m(- A cap$u!e +i &i ?iro0i+i" ,A;8 m(-
B ra5euri pe +i ) $imp#oma#o!o(ia $e ame!iorea+a u$or.
P('# )% &%."+%&'&%5
/ $e co"#i"ua #ra#ame"#u! co"'orm re#e#ei4
/ re$pec#a re(imu! i(ie"o/ie#e#ic4
/ pacie"#u! %a re$pec#a u" pro(ram e oi."a e E/68 ore +i!"ic4
/ %a e'ec#ua co"#ro! oa#a !a 9 !u"i !a po!ic!i"ica #eri#oria!a.
BIBLIOGRAFIE
Dr. I. Cio'u
Dr. M. Go!u
Dr. C. Voicu / 1TRATAT DE PSI?ONEUROLOGIE2 6778
Re%i$#a Meica!a Roma"a %o!. CLVII "r. B/: A888.
Tuo$e Ca#a!i"a 1DEMENTELE DIAGNOSTIC RI TRATAMENT
MODERN2 6777.
Tuo$e C.
Tuo$e F.
Voici!a C. 1DIAGNOSTICUL PRECOCE AL DEMENTEI AL<?EIMER2 a"u!
V Nr. B 677J.
AL<?EIMER DISEASE INTERNATIONAL
/ Repor#) Deme"#ia I" De%e!opi"( Cou"#rie$) #.e 68H99
Deme"#ia Re$earc. Group) I"#.3.Geria#. P$@c.ia#r@.
Vo!. 6;) "r. 6 A888.
ANE3E
SCARA DEGRADARII IN DEMENTA
6. I"a*i!i#a#e pe"#ru #re*uri ca$"ice 6 pc#.
A. I"a*i!i#a#e e a $e e$curca cu $ume mici e *a"i 6 pc#.
B. I"a*i!i#a#e e a/&i auce ami"#e o !i$#a $cur#a e i#em/uri 6 pc#.
:. I"a*i!i#a#e e a (a$i u$a e ie$ire 6 pc#.
;. I"a*i!i#a#e e a recu"oa$#e $#ra+i!e cu"o$cu#e 6 pc#.
9. I"a*i!i#a#e e a i"#erpre#a impre5urimi!e 6 pc#.
J. I"a*i!i#a#e e a po%e$#i e%e"ime"#e rece"#e 6 pc#.
E. Te"i"#a e a $e re#ra(e i" #recu# 6 pc#.
7. ?ra"irea #re*uie $a 'ie .ra"i# B pc#.
68. Im*racarea: / u"eori ui#a "a$#urii e$c.i$i
/ "u $e poa#e im*raca
/ ui#a 'rec%e"# (e$#uri B pc#.
66. Co"#ro! $'i"c#ere: / u*!a i"co"$#ie"#a B pc#.
6A. Cre$#erea ri(ii#a#ii 6 pc#.
6B. Cre$#erea e(oce"#ri$mu!ui 6 pc#.
6:. A!#erarea $e"#ime"#e!or 'a#a e a!#ii 6 pc#.
6;. Dimi"uarea a'ec#i%i#a#ii 6 pc#.
69. A!#erarea co"#ro!u!ui emo#io"a! 6 pc#.
6J. ?i!ari#a#e i" $i#ua#ii i"aec%a#e 6 pc#.
6E. Dimi"uarea ra$pu"$uri!or emo#io"a!e 6 pc#.
67. De!ic#e $e0ua!e ,e "o%o- 6 pc#.
A8. A*a"o"area .o**@/uri!or 6 pc#.
A6. Dimi"uarea i"i#ia#i%ei $au cre$#erea apa#iei 6 pc#.
AA. ?iperac#i%i#a#e "e'o!o$i#oare 6 pc#.
S.o& o'( 2; +..
EDUCATIE PENTRU SANATATE
Sa"a#a#ea e$#e o $#are e armo"ie 'i+ica) me"#a!a &i $ocia!a care "u co"$#a "umai i"
a*$e"#a *o!ii $au a i"'irmi#a#ii. E$#e o ca!i#a#e a %ie#ii ce pre$upu"e o i"#erac#iu"e i"amica &i o
i"#erepe"e"#a i"#re co"i#ia 'i+ica a i"i%iu!ui) ma"i'e$#ari!e $a!e me"#a!e) reac#ii!e
emo#io"a!e) precum &i am*ia"#a $ocia!a i" care #raie$#e. I" acea$#a ori"e e iei) $a"a#a#ea
o*a"e$#e o a!#a ime"$iu"e cea $piri#ua!a.
Spre eo$e*ire e a!#e!e) acea$#a *oa!a #raea+a u" e+ec.i!i*ru i"#re 'ac#orii e#ermi"a"#i
,'i+ic) me"#a!) $ocia!-) e+ec.i!i*ru care poa#e a'ec#a u"u! $au #o#i 'ac#orii.
Fac#orii par#icipa"#i ai eme"#ei A!+.eimer mai *i"e cu"o$cu#i $u"# e ori" p$i.ic.
S#area p$i.ica e$#e i"'!ue"#a#a e $upra$o!ici#ari) i"$om"ii) o*o$ea!a 'i+ica &i p$i.ica) $#ari
co"'!ic#ua!e) $#re$) a"0ie#a#e) a(i#a#ie. Se i$cu#a o mu!#i#ui"e e 'ac#ori e ri$c) e erei#a#e &i
prei$po+i#ii pa"a !a i"#o0ica#ii.
I" u!#ima %reme $e i"$i$#a a$upra 'ac#ori!or (e"era!i 'i+ici &i p$i.o/$ocia!i "oci%i care ar
5uca u" ro! impor#a"# i" apari#ia eme"#ei A!+.eimer) cum ar 'i: *o!i $oma#ice cu e%o!u#ie
cro"ica) *o!i i"#ercure"#e) epui+are 'i+ica) $u*a!ime"#a#ie) $upraa!ime"#a#ie) i"#o0ica#ii. Di"#re
'ac#orii p$i.o/$ocia!i 'ac par#e: o!iu!) pe"$io"area) $c.im*area meiu!ui e %ia#a) i"#o!era"#a
(rupu!ui 'ami!ia!) i"$i"(urarea.
Euca#ia pe"#ru $a"a#a#e $e 'ace i" $copu! me"#i"erii i"#e(ri#a#ii 'i+ice &i p$i.ice a!e
i"i%iu!ui pri" pro'i!a0ie primara $au i" $copu! $uprimarii *o!ii i"ca i" prime!e 'a+e) pri"
pro'i!a0ie $ecu"ara $au i" $copu! rei"#e(rarii $ocia!e pri" pro'i!a0ie #er#iara.
I" ca+u! eme"#ei A!+.eimer:
P&o2!('D!% +&!,'&'5
/ %i+ea+a $caerea "umaru!ui e ca+uri e "oi im*o!"a%iri &i co"$#au i":
/ i$pe"$ari+area per$oa"e!or cu ri$c cre$cu#4
/ i$pe"$ari+area per$oa"e!or cu $imp#ome "e$peci'ice.
P&o2!('D!' *%."#)'&'5
/ urmare$#e pri" ma$uri!e !ua#e ca i" e%o!u#ia *o!i!or i(e$#i%e e5a e0i$#e"#e $a "u apara
comp!ica#ii (ra%e.
P&o2!('D!% %&!'&'5
/ $e rea!i+ea+a pri" ac#iu"i e$#i"a#e imi"uarii i"capaci#a#i!or e reeucare a i"%a!ii#a#i!or
'u"c#io"a!e a!e *o!"a%i!or4
/ $e rea!i+ea+a rei"#e(rarea $ocia!a a pacie"#u!ui.
Euca#ia pe"#ru $a"a#a#e cupri"e ca#e%a a$pec#e:
/ $#a*i!irea u"ui orar e $om" &i oi."a4
/ cre$#erea imu"i#a#ii or(a"i$mu!ui pri" %i#ami"o/#erapie) pri"#r/oa!ime"#a#ie core$pu"+a#oare)
ec.i!i*ra#a "u#ri#io"a! care $a $a#i$'aca "e%oi!e or(a"i$mu!ui pri"#r/u" re(im e %ia#a aec%a#
po$i*i!i#a#i!or or(a"i$mu!ui pri" e%i#area $#re$u!ui &i a 'ac#ori!or p$i.o/$ocia!i "oci%i4
/ urmarirea cu $#ric#e#e a #ra#ame"#u!ui i(ie"o/ie#e#ic &i meicame"#o$ pre$cri$ e meic4
/ pre+e"#area !a co"#ro! e $pecia!i#a#e upa :8 e +i!e e !a #ermi"area #ra#ame"#u!ui i(ie"o/
ie#e#ic &i meicame"#o$) precum &i ori e ca#e ori e$#e "e%oie) pe"#ru a impieica a$#'e! apari#ia
comp!ica#ii!or.
MASURI DE SECURITATE A MUNCII IN DOMENIUL SANITAR
Norme!e e $ecuri#a#e a mu"cii i" ome"iu! $a"i#ar $u"# re(!eme"#ari cu ap!ica*i!i#a#e
"a#io"a!a &i cupri" pre%eeri mi"ima! o*!i(a#orii pe"#ru e$'a$urarea i'eri#e!or ac#i%i#a#i i"
co"i#ii e $ecuri#a#e.
La !ocuri!e e mu"ca i" care $e e$'a$oara i%er$e ac#i%i#a#i i" ome"iu! $a"i#ar) %or 'i
repar#i+a#e "umai per$oa"e care au 'o$# i"$#rui#e i" pu"c# e %eere a! $ecuri#a#ii mu"cii. A$#'e!)
per$oa"e!e care !ucrea+a i" ome"iu! $a"i#ar %or 'i i"'orma#e cu pri%ire !a:
a- ri$curi!e !a care $u"# e0pu$e pri%i" co"#ac#area u"or *o!i4
*- par#i!e pericu!oa$e a!e ec.ipame"#e!or #e."ice u#i!i+a#e: *u#e!ii e O
A
) apara#ura e!ec#rica i"
ca+u! re$u$ci#arii cario/re$pira#orie e#c.4
c- i$po+i#i%e!e e pro#ec#ie e0i$#e"#e i" $er%iciu! e raio!o(ie ,pro#ec#ie) ma"u$i) $or#uri-4
- mi5!oace!e e pro#ec#ie &i au#opro#ec#ie pe"#ru a e%i#a co"#ami"area cu prou$e!e e e0cre#ie
,uri"a) ma#erii 'eca!e) $pu#a) !ic.i e a$ci#a e#c.-4
e- mou! e i"#er%e"#ie i" ca+ e a%arii $au accie"#e4
'- $em"i'ica#ia marca5e!or &i i"$crip#ii!or i%er$e!or am*a!a5e ,recipie"#e e $#ic!a) cu#ii) '!acoa"e
e#c.-4
(- $em"i'ica#ia #a*!i#e!or e a%er#i+are cu $em"u! e perico! *io!o(ic) e iraiere e#c.4
.- pur#area ec.ipame"#u!ui e pro#ec#ie.
Ec.ipame"#u! e pro#ec#ie e$#e a!ca#ui# i":
/ .a!a# a!*4
/ ca!o#a4
/ papuci ce po# 'i u$or eco"#ami"a#i.
Ve$#iare!e ec.ipame"#u!ui i"i%iua! e pro#ec#ie %or 'i $epara#e e ce!e pe"#ru
im*racami"#ea per$o"a!a e e0#erior.
Ec.ipame"#u! e pro#ec#ie $e u#i!i+ea+a "umai i" i"ci"#a $pi#a!u!ui4 ace$#a %a 'i $c.im*a#
cu .ai"e!e per$o"a!e !a ie$irea i" #ura upa $!a!area &i a$ep#i+area mai"i!or.
Te."ica $pa!arii mai"i!or ar #re*ui $a ure+e 6;/B8 $ecu"e. Pe mai"i!e ue ap!icam B/;
m! $apu" $au u" a"#i$ep#ic care $pecia! &i $e 'reaca mai"i!e ; $ecu"e pe"#ru 'iecare i"#re cei
$a$e pa$i ara#a#i mai 5o$.
Po# 'i 'o!o$i#i pe ma"a cura#a B m! a!coo! $au (e!.
Ca" ar #re*ui $pa!a#e mai"i!eS
/ ori e ca#e ori mai"i!e $u"# %i+i*i! murare4
/ i"ai"#e e co"#ac#u! cu pacie"#u!4
/ i"ai"#e e *aie4
/ upa co"#ac#u! $au cu prou$e!e e e0cre#ie4
/ upa i"epar#area ma"u$i!or4
/ i"ai"#e &i upa para$irea $a!oa"e!or4
/ i"ai"#e e ma"uirea .ra"ei4
/ i"ai"#e e proceuri!e a$ep#ice: i"(ri5irea u"ei ra"i) i"5ec#ii) pu"c#ii e#c.4
/ i"ai"#e e co"#ac#u! cu orice pacie"#.
Cei $a$e pa$i ai $pa!arii mai"i!or:
6. mai"i!e pe 'e#e!e pa!mare4
A. mai"i!e pe 'e#e!e or$a!e4
B. pa!me!e i"#eri(i#a!4
:. e(e#e!e cu pa!ma opu$a4
;. po!ice!e cu pa!ma opu$a4
9. u"(.ii!e pri" ro#a#ii cu pa!ma opu$a.
i- $e i"#er+ice e'ec#uarea oricerei i"#er%e"#ii cu mai"i!e umee !a ec.ipame"#e!e #e."ice
e!ec#rice &i $e i"#er+ice e$comp!e#area ec.ipame"#u!ui e!ec#roi+o!a"# ,poe!e) co%oare)
e!ec#roi+o!a"#e e#c.-4
5- i" $ec#ii!e e a"e$#e+ie) #erapie i"#e"$i%a &i *!oc opera#or u"e $e !ucrea+a &i cu (a+e "arco#ice
i"'!ama*i!e) $e i"#er+ice pur#area im*racami"#ii i" 'i*re $i"#e#ice $au !a"a4
>- $e i"#er+ice ca i" #impu! e$'a$urarii u"or #e."ici meica!e $a $e ma"a"ce $au $a $e a#i"(a (ura
$au 'a#a cu mai"i!e4
!- $e %or u#i!i+a (rupuri $a"i#are $epara#e e ce!e e$#i"a#e *o!"a%i!or4
m- epo+i#area re+iuuri!or me"a5ere $e 'ace $epara# e ce!e re+u!#a#e i" ac#i%i#a#ea meica!a4
"- $e cere re$pec#area i"#ocmai a proceee!or e !ucru pri%i" e0ami"area) i"%e$#i(area &i
ap!icarea #ra#ame"#e!or.

S-ar putea să vă placă și